- א"צ - "תורשקתה" ןועובש

ו"נשת'ה ןסינב 'ל * ערוצמ-עירזת 'פ ק"שע

ונרוד אישנ ,שטיוואבוילמ ר"ומדא ק"כ תרותמ יעובש סרטנוק
שטיוואבוילמ י"ולר ק"הרהב לדנעמ םחנמ יבר
ע"יז מ"גבנ ה"הללקוצז
יברה לא תורשקתהה קוזיחלו


ןויליגה ירודמ
עובשה חול תודיסחה ינייעממ יבר יצוצינ יהויחבמ ריתי חישמ םע תויחל תוכלמ רבדתוכלמ רבד


םדאה ול רוביש הרשי ךרד איה וזיא


תוינעתב התוא םיאכדמש ידי-לע תימהבה-שפנה תא חצנל רשפא
ךרדב םג רשפא ךא * "המחלמ" לש ןפואב הז לבא ,םיפוגיסו
,תימהבה-שפנה ,איה םגש דע השודקה רוא תרבגה לש תיבויח
ימינפ רואיב * תווצמהו הרותה רקוי תא שוחתו "ענכתשת"
ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כ תחישב ,תובא יקרפב הנשמה ירבדל


דחא קרפ תובא יקרפ רמול" גהנמה יפל] 1וז תבשב םידמולש תובא יקרפד הנושארה הנשמב
לכ םדאה ול רוביש הרשי ךרד איה וזיא רמוא 2יבר" :אתיא ["תרצעל חספ ןיבש תבש לכב
."םדאה ןמ ול תראפתו הישועל תראפת איהש

:ןיבהל ךירצו

איה "הרשי ךרד"ש תוטשפב ןבומ ירה - "הרשי ךרד איה וזיא" (הרות יפ-לע) הלאשה יהמ (א
םירשי יכ" בותכה רביד אלמ ארקמו ,(ךורע-ןחלושב דעו - הנשמב טרפבו) הרותב בותכש ומכ
!?4"'וג םירשי 'ה ידוקיפ" ,3"'ה יכרד

:הרואכלו 5."םדאה ול רוביש הרשי ךרד איה וזיא" אוה הנשמב ןושלה :הומת רתויבו (ב
יהמ ולכשב טילחיו (6"רורביש" ןושלמ "רוביש") ררבי דבל אוהש םדאה לא םירסומש ןכתייה
!הרותה הנתינ הזל ירה !?"הרשי ךרד"ה

לכ" - ("םדאה ול רוביש הרשי ךרד איה וזיא") הלאשה לע הנעמה ןבומ וניא הז ךרד-לע (ג
:6"ונממ םדא ינב ןיחונ ויהיו ול חונ אהיש" ,"םדאה ןמ ול תראפתו הישועל תראפת איהש
"תראפת" איהש שיגרמ םדאהש הזב הייולת היהת "הרשי ךרד איה וזיא" הטלחההש ךייש הז ךיא
!?(םירחאלו ול) "חונ"ו

ול חונ"ש רבד לכ ,ונייה ,"הישועל תראפת איהש לכ" אוה הנשמב (קייודמה) ןושלהש טרפבו
!"הרשי ךרד" יהוז - "'וכ

אלא ,הרותב םהילע וניווטצנש םירבד תודוא רבודמ אל הנשמבש ,רמול רשפא היה הרואכל
ילימ 'וכ םייקל אדיסח יווהמל יעבד ןאמ יאה"ד תובא תכסמ ןכותכו ,7תושרה ירבד תודוא
הצע"ה האב הז לעו ,"םדאה ול רוביש" ,םדאה לש ותריחבו ותושרל הרות הנתנ הזש 8"תובאד
,10הנשמה ישרפמב ראובמכ ,"'וכ הישועל תראפת איהש לכ" היהת רחביש הרשיה ךרדהש 9"הבוט
תינוניב הדימ איה הרשי ךרדה"ש ,ם"במרהל 12םיקרפ הנומשבו 11תועד תוכלהב - הכוראבו
תראפת" והזש ,14"תועצוממה תולעמה" ,13"'וכו הז םדאל ול שיש תועדה לכמ העדו העד לכבש
."םדאה ןמ ול תראפתו הישועל

תושרה ירבדב "הרשיה ךרד"ל עגונב הטלחההו רוריבה םינתונ עודמ :רואיב ךירצ ןיידע לבא
?םדאה תעדו שגרל

ער םדאה בל רצי"ו ,15ומצע לצא בורק אוהש ,םדאה לע ךומסל םילוכי ךיא :הזמ הריתיו
בורקה םדאהש ידכב !?"הרשי ךרד"ה יהמ תעדל יואר אוה םעפ לכב אלש טושפו ,16"וירוענמ
17(הרותהמ תיכפה וליפא וא המיאתמ הניאש ךרדב - םימעפל דעו) "העתי" אל 'וכו ומצע לצא
ןושלמ הרות) הרותה ול הנתינ ,תכלל ןכיה "הרשי ךרד"ה ול הארמה ךרד הרומ ול היהיו ,
.(18הארוה

,רשכ םדא םינפ לכ לע וא קידצ אקווד ואל ,"םדאה" - "םדאה ול רוביש" רמול רשפא ךיא
!?םדא לכ תוטשפב ללוכה ,םתס "םדאה" אלא

:הזב רואיבה רמול שיו

- 19תווצמה לוע תלבקו םימש תוכלמ לוע תלבק אוה היתווצמו הרותה לכד דוסיה רקיעש ףא
"השענ" ורמאש ירחאל ,20"עמשנו השענ" לארשי-ינב ורמא הרות-ןתמ ינפלש וניצמ םוקמ לכמ
22.הנבה ןושלמ "עמשנ" םג אלא ,(לוע תלבק) הווצי ה"בקהש המ לכ "השענ" קר אל - 21

יוויצ דצמ (אלא ,לכשה בויח דצמ אל) תויהל ךירצ תווצמה םויק :ןבומ וניא הרואכלו
?(הנבה ןושלמ) "עמשנו" ופיסוה עודמו - 23ה"בקה

ה"בקה יוויצ םויק) "השענ"ד לועה תא הניטקמו תערוג הרואכל "עמשנו" הפסוההש טרפבו
?(לוע תלבק דצמ

"השענ"ה אוה רקיעהש ושיגדה ,24"עמשנל השענ ומידקה" ,"עמשנ" ינפל "השענ" םרמאבש םגה
וניש המלו ,םדוק "השענ"ש ריהבהל ךרוצ שי :הזמ הריתיו ,הנבה םג הנשי ,ןכ-יפ-לע-ףא -
?"עמשנ" םג ופיסוהו

םדאה לכשב ןנובתהלו (עמשנ) הגשהו הנבהב הרות דומלל דחאו דחא לכ לע בויח שיש ףאו
דמולש המ אפוג הז ירה םוקמ לכמ ,26"עדילו גישהל הלוכי איהש המ יפכ" ,25"וחוכ יפכ"
יוויצ דצמ םמויקש ,תוישעמ תווצמ ומכ] ה"בקה יוויצ דצמ הז ירה הגשהו הנבהב הרות
יוויצ דוע אקווד לוע תלבקב םויק) "השענ"ב טרפ קר אוה הרותב דומילהש אצמנ [ה"בקה
.(ה"בקה

ינפב ןיינע (םג) אוה "עמשנ"הש ,חכומ - "עמשנו" ופיסוה "השענ" םרמא ירחאל רשאכ לבא
27.ומצע


-שפנה לש תווצמהו הרותה םויקב אל איה הנווכה תילכת
תא שיגרתו ןיבת תימהבה-שפנה םגש אלא ,הדבל תיקולאה
תווצמו הרותבש רקויהו בוטה:הזב רואיבהו

ןיבי (לוע תלבק) "השענ"ד ןיינעהל ףסונבש ,אוה היתווצמו הרותה םויקב הדובעה תומילש
.תווצמו הרות לש 'וכ חרכההו רקויהו בוטה ויתודימו ולכשב ("עמשנ") שיגריו םדאה

בוטה שיגרתו ןיבת תימהבה שפנה םג (אלא ,תיקלאה שפנ ,המשנה קר אל) - הזמ הריתיו
תויהל ךירצש - (28תווצמה לכ תללוכה) 'ה תבהא תווצמב אוהש יפכו ,תווצמו הרותבש
30."ךירצי ינשב - ךבבל לכב" ,"29"ךדאמ לכבו ךשפנ לכבו ךבבל לכב ךיקלא 'ה תא תבהאו"

"השענ"ד הלחתהה ירחאל היהי תווצמו הרות םמויקש ,"עמשנו השענ" לארשי-ינב ורמא ןכלו
.תווצמו הרותד רקויהו חרכהה ןבוי םלכשבש ,"עמשנו" םג ('וכ לכשל רשק ילב)

ןכלו ,'ה תדובעב ינש בלש אוה (תווצמו הרותד רקויה ןיבי םדאה לכשש) הז ןיינע לבא
ה"בקה ייוויצ ומייקיש ,"השענ 'ה רביד רשא םירבדה לכ" לארשי-ינב ורמא הנושארה םעפב
,"עמשנו השענ 'ה רביד רשא לכ" ינשה בלשה אב ,הז ירחאלו .לוע תלבקב ,31דבלב היישעכ
.תווצמו הרותד יוליעה ןיבמ לכשה םגש ןפואב אוה תווצמו הרותה םויקש

תומילש :"םדאה ול רוביש הרשי ךרד איה וזיא" תרמוא הנשמהש המ ןבוי הז יפ-לע
רוביש" ןפואב היהי ["'וג םירשי 'ה ידוקיפ" ,"הרשי ךרד"ה] תווצמה םויקש ,איה הדובעה
יהוז יכ (רחביו) ןיבי ולכשב םדאהש םג אלא ,לוע תלבק ךרדב קר אל םמייקיש ,"םדאה ול
.הרשיה ךרדה

היהי תווצמו הרותה םויקש ,"הישועל תראפת איהש לכ" איה "םדאה ול רוביש הרשי ךרד"הו
- םמייקמה םדאה תא םיפיימו םיראפמה יפויו תראפת םה תווצמו הרותש ךיא הארייש ןפואב
."הישועל תראפת"

ול שיש תויחהו שגרהש - "םדאה ןמ ול תראפתו" םג תויהל ךירצ אלא ,קיפסמ אל ןיידע הזו
.תווצמו הרותבש יפויה ודי-לע םיאור וביבסמש םישנא םגש ,ךכ ידכ דע אוה תווצמו הרותב


ךרד"ה לע טילחהלו רוחבל תושרה תא הרסמ הרותהש ןכתייה
!?"םדאה ול רוביש" - םדאו םדא לכל "הרשיול רובי"בש ,רתוי קמועב "םדאה ול רוביש הרשי ךרד איה וזיא" ןושלה ראבל שיו
תראפת איהש לכ" - איה "הרשי ךרד"הו ,םיכרד יתש - תוללכב(ו המכ) ןנשי אפוג "םדאה
."'וכ

:הזב ןיינעהו

אנמחר ה"בקה לש ונוצר לע רובעי ידוהיש תוצרל לוכיש רציהו תימהבה שפנה תא חצנל ידכב
:םיכרד יתש תוללכב םנשי - "םדאה ול רוביש" ןפואב ויהי תווצמו הרותש לועפלו ,ןלציל

הצור ערה רציהש ךשוחה םעו ,ערה רציה םע 32המחלמב סנכנ אוהש ,איה הנושארה ךרדה
,תימהבה שפנהו ףוגה תא הנעמש ,הזב אצויכו םיפוגיסו תוינעתב קסעתמש הז ידי-לע ,איבהל
ףוס איבמ הזו .םתוא רבושש דעו ,הזה םלוע יגונעתל םהלש הוואתהו ןוצרה תא שילחמש דע
- "םדאה ול רוביש" היהי תימהבה שפנה דצמ םגש ,תימהבה שפנו ףוגב ךוכיזו יונישל ףוס
.תווצמו הרות םייקל הצריש ,יתימא ןפואב

לבא ,33תימהבה שפנהו ףוגה ךוכיזל ףוס ףוס איבתש ,הרות יפ-לע ךרד םג איה וזה ךרדה
האבו הרושק וז ךרד יכ - 34"רשי םדאה תא םיקלאה השע רשא" דצמ "הרשי ךרד" וז ןיא
םינעתמ לארשי לכש") תוינעתה ימיש - 35ם"במרה ןושלבו ,(שדקמה-תיב) ןברוחה ןמ האצותכ
לע "'וכ הבושתה יכרד חותפל תובבלה ררועל ידכ ןהב ועריאש תורצה ינפמ" םה ("םהב
אנמחר "הרצ אובתש ןמזב" הז ירה ,יטרפ תינעתל עגונב הז ךרד-לעו ,ןברוחל ומרגש םיאטחה
ךרדב אל לבא ,אטחה ןוקיתלו הבושתל איבמ הזש ,36"'וכ םיערה םהישעמ ללגב" האבה ןלציל
38לכ" - תומילש(ה תילכת)ב ויהי םיניינעה רשאכ ,אובל דיתעל תילכתה 37ןכלו] הרשי
ימיו בוט םוי תויהל םידיתע םהש אלא דוע אלו חישמה תומיל לטביל םידיתע ולאה תומוצה
.[39"'וכ החמשו ןושש

אלו השא אשי אלו ןיי התשי אלו רשב לכאי אלש" הגהנהה הליגרה הדובע יפ-לעש עודיכו
ךרדב ךלוה"הו ,"הב ךליל רוסאו הער ךרד" ,40ם"במרה ןיד-קספכ איה "'וכ האנ הרידב בשיי
המו 41םימכח ורמא ,שפנה לע אטח רשאמ וילע רפיכו ריזנב רמוא אוה ירהש אטוח ארקנ וז
,המכו-המכ-תחא-לע רבדו רבד לכמ ומצע ענומה ,הרפכ ךירצ ןייה ןמ אלא שריפ אלש ריזנ םא
המ ךייד אל ,'וכ דבלב הרותה ותענמש םירבדמ אלא ומצע םדא ענמי אלש םימכח וויצ ךכיפל
."'וכ הרות הרסאש

םיניינע המכמ םמצע תא ושריפש (הרשי ךרדב הדובעה םלצאש) םיקידצ המכ לצא וניצמש המו]
םיימשגה םירבדהמ השירפהש וזכ תילענ הגרדל ועיגה םהש ,הזב םימעטה דחא רמול שי ,'וכו
.[םהלש עבטהמ קלח םא יכ ,רעצ לש ןיינע םלצא התיה אל

הרותד השודקו בוטו רוא תפסוהב קסעתמ ידוהיש איה "הרשי ךרד"ה ,היינשה ךרדהו
הרותבש 'וכ בוטה תא םהל ריבסמש אלא ,תימהבה שפנו ףוגה תריבשב קר קסוע וניאו ,תווצמו
,וניביו ושיגרי םמצע דצמ םהש דעו ,("םדאה ןמ ול תראפתו הישועל תראפת") םמצעל תווצמו
אליממ ךרדב יזאו .'וכו םימש םשל הייתשו הליכא ,תווצמו הרותב הפסוהל אפוג םתוא לצנמו
.ררבתנש דעו ,תימהבה שפנד ערהו ךשוחה "החדנ"

- ד"בח תודיסח טרפבו ,תודיסחה תטיש יפ-לע דחוימב שגדומכ - 42"הרשי ךרד"ה יהוזו
תודיסחו ,45ומע בוזעת בוזע" אקווד אלא ,43תוינעת יוביר תושעלד ךרדה ןיא ולא תורודבש
שפנה םגש דע ,"הינימ ןוסנרפתי"ד ןפואב תווצמו הרותד חרכההו רקויה הריבסמ ד"בח
.הכוראב םימעפ המכ רבודמכ ,ןיבהל לכות תימהבה

ףוג םע) ובצמו ודמעמב ודמעבש ,ידוהי רובע הרשי ךרדה ,תודיסחה תרות תרמוא ,ןכלו
תודיסחה תרות - ללוכ ,הרות םדמלי (םיררובמ אל ןיידע םהש יפ-לע-ףא ,תימהבה שפנו
ןתי תודיסחה תרות דומילו ,45"המשל אב המשל אלש ךותמ" אובי ךכ-רחאו ,המשל אלש הליחתב
םיבוט תווצמו הרותש ךיא ושיגרי תימהבה שפנו ףוגה םגש םייתימאה םישגרההו תורבסהה ול
.תימהבה שפנה תא ךופהי הז ידי-לעש דעו ,ידוהי רובע

תומחלמ לכ ילב ,"הרשי ךרד"ב וכליי ,תובא יקרפב ינש קרפד דומילהמש ןוצר יהיו
.ישילשה שדקמה-תיבל ,תולגה ךשוחמ תועינמ לכ ילבו

שדח רישה ,47"רכז הדליו" 46לעפנ ,תולגה ןמזב וניתדובעו ונישעמ ,"עירזת יכ השא"מו
50.תולג הירחא ןיאש תיחצנ הלואג היהתש הז ידי-לע ,49רכז ןושלב 48אובל דיתעלד

.ןדיד אלגעבו ,שממ ונימיב הרהמבו
(239-233 םידומע 'ג ךרכ ח"משת 'תויודעוותה' - ח"משת'ה ערוצמ-עירזת תשרפ תבש תחישמ םיעטק)


.ב"עס ,בכ םירדנב ה"כו .'א הנשמ 'ב קרפ (1
אישנה הדוהי יבר"ש (נ"שו) ב ,בל תבש האר) "אישנה הדוהי יבר" םשב ארקנ ז"חאל ףכית הנשמבש ריעהלו (2
.מ"כאו .("יבר ונייה
.י ,די עשוה (3
.ט ,טי םילהת (4
.א ,חכ דימתב יבר רמאמב ז"דעו (5
.דועו .ןאכ תובאל ב"ער (6
.ןאכ ט"ויות האר (7
.א ,ל ק"ב (8
.םש ט"ויות (9
.ם"במר .ב"ער (10
.א"פ (11
.ןאכ ם"במרהל מ"היפב ןמסנ .ד"פ (12
.ד"ה םש תועד 'לה (13
.םש ם"במרהל מ"היפ (14
.ב ,הכ תומבי .א ,י .ב ,ט ןירדהנס (15
.אכ ,ח חנ (16
םיראפמ םירחא םגש" - "םדאה ןמ ול תראפת" םג רמאנ הז םעטמש (בקעי ןיעב) םש םירדנל ן"ר הארו (17
(א :רואיב ךירצ ז"יפל לבא ,"ויניעב רשי ליוא ךרד םג ויניעב קר הרשי ךרד איה םא" יכ ,"ותוא םיחבשמו
ירהש ,םדא ינב תעדב אלו הרותה תעדב היולת הרשיה ךרד וזיא הערכהה :רקיעו (ב ?"הישועל תראפת" רמאנ המל
.'וכ תועטל םילוכי (ותוא םיחבשמו םיראפמש) םירחא םג
.ב ,גנ ג"חז הארו .תישארב פ"ר א"וג .הרי ךרע ולש םישרשה רפס .ח ,טי םילהתל ק"דר האר (18
.הנשמב א ,גי תוכרב האר (19
.ז ,דכ םיטפשמ (20
.ג ,םש (21
.דועו .(י-ט ,ג א לאומש) "ךדבע עמוש יכ רבד" ;הנבה ןושלמ (ד ,ו ןנחתאו) "לארשי עמש" ומכ (22
."ה"בקה םשל ושפנ קרממו ושפנל הריתי הרהטו השודק" (ס"אכאמ 'לה ףוס) הז םויד ם"במר רועיש האר (23
ףוס צ"מהסבכ אלד) "ינא שודק יכ (םישודק םתייהו םתשדקתהו)" בותכה םויס םג איבמש המ (א :ל"י ז"פעו
ירחאל "ושפנ קרממו" ןושל (ב ."ה"בקה םשל" ,"ינא שודק יכ" ינפמ - המשל אוה "'וג םתשדקתהו"הש ,(ד שרוש
הריתי הרהטו השודק לש בצמב וליפא יכ - (הרהטו השודקל איבמו ינפל אוה קורימ הרואכלד) "הרהטו השודק"
ותגרדל ךרעבש ,םכח דימלת לש דגב לע בבר ד"עו .קורימב ךרוצ שי ןיידע "ה"בקה םשל" הדובעהל ךרעב ירה
הכוראב וראבתנ - הזל תואמגוד דועו .א ,דיק תבש - (ללכ םגפ הז ןיא ה"ע תגרדל ךרעבש ףא) 'וכ םגפ ז"ה
.(ךליאו ב ,חי הגיגח - המודא הרפ יבגל ק"דקד שדוקל דעו) תודעוותההב
.א ,חפ תבש (24
.הרומת 'לה ףוס םש הארו .הליעמ 'לה ףוס ם"במרה 'ל (25
.ד"ס א"פ ת"ת 'להב ז"הדא 'ל (26
.(םש תבש) "עמשנ דגנכ דחאו השענ דגנכ דחא םירתכ ינש ול ורשק"ש הזמ םג ןבומכו (27
.(םש אינת) ת"למ ה"סש לכ שרש איהש האריד השע תוצמ םג ,(ד"פ אינת) השע תווצמ ח"מר לכ שרש (28
.ה ,ו ןנחתאו (29
.הנשמב א ,דנ תוכרב (30
."ונוויצו ויתווצמב ונשדק" :ןמויקל םדוק תוצמה תכרבב שגדומכ (31
.םיווש םינמזה ןיאו תווש םהיתועיד ןיא יכ םינפוא המכ הבו (32
"תינעתב וגרה יכ ר"הצי ול ןיאש יברקב ללח יבל" (בכ ,טק םילהת) רמאש ךלמה דוד םגש רמול שי ז"פעו (33
םג יכ - (וז הוצמב ול רסח אלש אטישפד) "ךירצי ינשב ,ךבבל לכב 'וג תבהאו"ד הדובעה ול היה (א"פ אינת)
.ב"הנב ךוכיז השענ תינעת ךרדב הדובע י"ע
אל"ש) דוד כ"אשמ ,(ה"ה ט"פ תוכרב ימלשורי) "בוט ערה רצימ השע"ש רתוי תילענ אגרדב םהרבא היה מ"מ אלא
יכ ,"יברקב ללח יבל" רמא ,"ךירצי ינשב ךבבל לכב" הבהא ול היהש ףא ,("ובבלב וגרהו וב דומעל לוכי היה
,(ב ,אס תוכרב - יבלו ה"ד י"שר) ,"ופוכל ידיב שיש" ,בוטל ותוא הפב םא יכ ,(םהרבא ומכ) בוטל וכפה אל
.מ"כאו .(םש ימלשוריב השמ ינפ) "וארוב ןוצר תושעל ותוא הפכ"
.טכ ,ז תלהק (34
.ה"פר תוינעת 'לה (35
.א"פר םש (36
.ד"פ ם"במרהל םיקרפ הנומש הארו (37
.תוינעת ראש ש"כו ארקב םישרופמה ולאה (אתלימד אמעט פ"ע - טרפבו) תוטשפבד .תוינעת 'לה ףוס ם"במר (38
ךרדו .החמשו ןוששל םיכפהנ םה ז"חאל קרו תומוצהו תורצה ויה םרוקמש ןוויכמ ,הרשי ךרד הז ןיא לבא (39
.םינפב ןמקלדכ ,צ"מותד "תראפת"ה תשגרמ ב"הנ םגש איה הליחתכלמ הדובעהש - איה הרשיה
.םש ם"במרהל םיקרפ הנומש םג הארו .ג"פר תועד 'לה (40
.נ"שו .א"עס ,אי תינעת (41
לש רפס .. םירמא יטוקל רפסה"ש (ד"בח תודיסח לש כ"בשות) אינתה רפס רעשב ז"הדא ןושלמ ריעהלו (42
ךרד" ,םיקרפ ן"ג ובו ,"י"הזעב הרצקו הכורא ךרדב דאמ רבדה ךילא בורק יכ קוספ לע דסוימ .. םינוניב
- (תחא הנשמב אוה תובאבש "הרשי ךרד"ה רואיבו) "הרצקו הכורא
טקלמה תמדקה הארו .'וכו רציה תמחלמב אלימבו ,הזה "רבד"בו םשה תדובעב תוצע ד"ע רבודמה אינתב יכ
.הכוראב
.ג"פ ת"הגא האר (43
ת"ואל תופסוה הארו .(ז"טס תופסוה בוט םש רתכ) פ"הע ט"שעבה תרותכו .ה ,גכ םיטפשמ - בותכה 'ל (44
.א"צקס מ"ההל
.הבושת 'לה ףוס ם"במר הארו .נ"שו .ב ,נ םיחספ (45
.ז"לפר אינת האר (46
.ךליאו טתת 'מע .ךליאו אצת 'מע ונתשרפ ת"הואב אבוה .ונתשרפ שיר 'קה ח"הוא האר (47
.ךליאו טתת 'מע .ךליאו הצת 'מע .ע 'מע םש ת"הוא (48
.א ,וט חלשב אתליכמ (49
.ב ,זטק םיחספ - רמאנו ג"ה ה"דות האר (50חישמ םע תויחל


הליפתכ קר אל - "שדקמה תיב הנבייש"
החטבהכ םג אלא


םהיתונעטו "םדא יארפ"ל הבושת

ירחאל איה "'וכ שדקמה-תיב הנבייש 'וכ ךינפלמ ןוצר יהי" תרימא עודמ ןבומ הז-יפ-לע
-םויו תבש תליפתבו) תויעצמא תוכרב ב"יה ירחאל ,תונושאר תוכרב 'ג ירחאל ,הליפתה םויס
הכירצ התיה וז הבושח השקב ,הרואכלד - תונורחא תוכרב 'ג ירחאלו ,(תיעצמאה הכרב - בוט
!?הליפתה עצמאב רמאיהל

-יאו ,דבלב השקבו הליפת רותב הז ירה ,הליפתה עצמאב האב וז השקב רשאכ :הזב רואיבהו
םויס ירחאל תאז םירמוא רשאכ ןכ-ןיאש-המ ;'וכ לבקתת וז הליפתו השקב םא תעדל רשפא
."'וכ ןוצר יהי" יאדוובש הרורב החטבה רותב אב הז ירה - הליפתה

הליפתה תלחתה םדוק - "'וכ ק"מהיב הנבייש 'וכ ןוצר יהי" תרימא ןיבש קוליחה והזו]
.[הליפתה םויס ירחאלש "'וכ ןוצר יהי" תרימא ןיבו ,("ודוה" םדוק)

:ונניינעל עגונב םג ןבומ הז-יפ-לעו

- אמית ןב הדוהי ידי-לע "'וכ ונימיב הרהמב שדקמה-תיב הנבייש 'וכ ןוצר יהי" תרימא
"ד ןיינעה לעפנ הז ידי-לע ןכלו ,(השקבו הליפתד ןפואב קר אלו) 'וכ החטבהד ןפואב איה
תא םיכישממו םילעופש ,ונייה ,(שדקמה-תיב ןיינב - ונוצרש) "םימשבש ךיבא ןוצר תושעל
.'וכ החטבה לש ןפואב ,"'וכ ןוצר יהי"ד ןיינעה תוללכ

:םינעוטה (ןשטנעמ עדליוו) "םדא יארפ" םנשי ,הלואגה ןיינע תוללכ תודוא םירבדמ רשאכ
-לעב" ןעווארפ םילוכי דציכ ,"ואנ חישמ טנאוו יוו" םירמואש םערוטשהו שערה והמ
דומלל םיכירצ - דימ חישמה תאיב םיצורש ףקותב עובתלו [תיב-ילעבכ גהנתהל=] "טייקשיתבה
םיצורש ףקותב עובתל אל לבא ,חישמה תאיב תודוא שקבל - רתויה לכלו ,תווצמ םייקלו הרות
!דימו ףכית תאז

- 'וכו דובכה ךפיה והזו ,"ץרא ךרד" הז ןיא - 'וכ דימ חישמה תאיב עובתל :איה םתנעטו
!םנושלכ - םהלש ךרדה וז ןיא

- "חימצת הרהמ ךדבע דוד חמצ תא" הדימעה תליפתב םישקבמ םמצע םהש םהל םירמוא רשאכו
הלעמל ,הירמ ימק אדבעכ בצמו דמעמב םיאצמנ רשאכ ,הליפתה תעב הרמאנ וז השקב :םה םינוע
ךרדה וז ןיא ,םלועל ךיישה בצמו דמעמב םיאצמנ רשאכ ןכ-ןיאש-המ ;'וכו םלועה תואיצממ
!'וכ םהלש

-שארב ןהו ,םיבוט םימיו תותבשב ןהו ,לוחה תומיב ןה ,םויו םוי לכב :איה רבדב הבושתה
דחא לכ רמוא ,וילגר תריקע ירחאלו ,הרשע-הנומש תליפת ירחאל הנה ,םירופיכה-םויו הנשה
הרהמב שדקמה-תיב הנבייש וניתובא יקולאו וניקולא 'ה ךינפלמ ןוצר יהי" לארשימ דחאו
תואיצמל תוכייש הנשיש בצמו דמעמב ,הליפתה ירחאל םיאצמנש תורמל - רומאכו ,"ונימיב
!םלועה

חישמ ידי-לע המילשהו תיתימאה הלואגב - ונימיב הרהמב שדקמה-תיב הנבייש ןוצר-יהיו
.שממ ונימיב הרהמב ,ונקדצ
(הגומ יתלב ק"הלב תוחנה ,א"משת'ה האר תשרפ תבש תחישמ)
יהויחבמ ריתי


ךותמ תויהל הכירצ תלוזה םע הלועפה
שפנ-תוריסמ


עיפשהל תוחוכה ול םינתינ אקווד הזכ ןפואב

הז ירה - "םתלועפ םילעופו בלה לא םיסנכנ בלה ןמ םיאצויה םירבד"ש רמאנש המל רשקב
.תלוזה לע לועפל וחוכב יזא ,שפנ-תוריסמ ךותמ רבדמ ידוהישכ אקווד

,םהיניינע לכ תא םירדסמו ,יעבדכ הנישה תועש לכ תא םה םימילשמ הליחתש הלא ומכ אל
םה םיאב ,םיעיפשמ םניא םהירבד רשאכ ,ךכ-רחאו .תלוזה םע רבדל םישגינ ןכמ רחאלו
לע לועפל הרשכ העשה ןיא ןיידעש חיכוהל םה םיצור ןאכמו .םילעופ םהירבד ןיאש ןנואתהל
.תלוזה

ןכ ינפלש םושמ איה תלוזה לע םיעיפשמ םירבדה ןיא עודמ הביסה .תמא לש בוטרוק ךכב ןיא
םייסש ירחאל - ןכמ רחאל קרו ,ויניינע לכ תא רדסמו ולש הנישה תועש לכ תא םילשמ אוה
רשפא-יאש יאדו הזכ ןפואב .ינשל הבוט תושעל אוה ךלוה יזא - לייטל ךלהו ללפתהל
.עיפשהל

ךלוהו ,שפנ-תוריסמב ומצע תא קתנמ אוה תאז לכבו ,'ה רבדל אמצו בער אוה רשאכ ,םרב
.עיפשהל לכוי יזא - רחא ידוהי םע רבדל

ןושיל וילע הליחת יכ ןועטל ול לא ,םייוסמ ןיינע עצבל תוחילש ידוהי לע םיליטמ רשאכ
ול היהי אל רבכשכו ,ןותיעה תא אורקלו ,לוכאל ,ךירצ אוהש המ לכ תא רדסלו ךירצש ומכ
תא עצביו רחא ידוהי םע רבדיו הבוט השעי יזא ,ולויט תא םג םייס רבכש םושמ ,תושעל המ
.ותוחילש

קרו ,ויניינע לכ תא הדיצה חינהל וילע הליחת :תוחילשה תא עצבל לכוי אל הזכ ןפואב -
...!וירבד ועיפשי זא

הערפ ידבעמ לארשי וכפה םירצמ תאיציבש םשכ :"תואלפנ ונארא םירצמ ץראמ ךתאצ ימיכ"ו
ךליאו ןאכמ יכ קעצ הערפש ימלשוריב אתיאדכו ,םירצממ ואציש ינפל דוע 'ה ידבע תויהל
;'ה ידבע םכנה

םוש ילב ,שפנ-תוריסמ ךותמ הדובעה תויהל הכירצ רבכ ,הדיתעה הלואגה ינפל ,התע םג ךכ
כ" רמאנ ןכלש ,םירצמ תאיציבמ רתוי דועו ,"תואלפנ ונארא"ל עיגנ הז ידי-לעו ,תונובשח
.(ןוימדה ף"כב) "ךתאצ ימי
(226-225 םידומע 'תוחילשה רפס' ,ז"כשת'ה לודגה תבש תחישמ)
יבר יצוצינ


'תודיחי'ב םידיסח


* דיסח לש וייחב חתפמ-תלימו דוסי-ןבא איה 'תודיחי'ה
-ירבו ןיחומ ילעב ויהש םידיסחה וגהנ םינושארה תורודב
ןיאש ימינפה שגפמה עגר תארקל תוכשוממ ןנוכתהל בבל
המוקמ רמתשנ םינורחאה תורודב ףא * יברה םע ונממ הלעמל
לע * דיסח לכ לש םייוואמהו תופיאשה תגסיפב תודיחיה לש
יברה םע םישגפמ לע ;תויללכ תויודיחיו תויטרפ תויודיחי
םינברו םינקסע ,םיגיהנמ לשו ןיינמה ןמ םידיסח לש
רפואל השנמ-יכדרמ ברה תאמ


רגישש תרגיאב עיפומ יברה לש ותואישנל תונושארה םינשב 'תודיחי'ה ירדסמ ירוקמ רואית
:ז"טשת תנשב ל"ז רמיצ לאירוא 'ר ח"הרה

ר"ומדא ידי לע גהנוה הז רדס .'הו 'ג ,'א ימיב :עובשב םימעפ שולש אוה 'תודיחי' רדס"
םידיסחהו ,הנטק התייה הרייעה .הזב ךרוצ [טעמכ] היה אל שטיוואבוילב .אשרווב צ"יירוהמ
המכ תכשמנ 'תודיחי'ה התיה םידיסחה ינומה ואבשכ םיגחב קרו ."הייעב" וויה אל םשל ואבש
דסונ ,וחתפ לע םיאבוצה םינומהה וברו אשרוול ר"ומדא ק"כ אוב זאמ םלוא .'תעל תעמ'
.הזה רדסה

.רותה עיגמש דע םיבר םישדוח תוכחל ךירצ בור יפ לעו האלמ המישר דימת שי השעמל"
,גהנמה יפכ) 'תודיחי'ל סנכנה דיסח .רותל ץוחמ םיסינכמ ללכהמ םיאצוי םירקמבש ןבומכ
ושקובמ םע אקתפ ןכל םדוק חולשל לכוי הצרי םא .םולשל די ןתונ וניא ,דמוע (טנבא רוגח
קר אל ןיינע וב שיש הזכ גוסמ םה 'תודיחי'ב םירמאנה םירבדה םא .. [המודכו ויתולאש]
היגמ אוהו א"טילש ר"ומדאל םישיגמו 'תודיחי'ה ןכות םנורכזמ םימשורש שי ,טרפ ותואל
תמסרופמ .תובר תוקתעהב םימעפל תוצופנ הלאכ 'תודיחי' תוחיש םג .ןוקית ךירצה ןקתמו
[190-188 םידומע גי ךרכ תוחיש-יטוקל] םישנב רעישה יוסיכ ןיינעב תחא 'תודיחי' לשמל
הבו [461-459 םידומע חי ךרכ תוחיש-יטוקל] (ןאכ הנידמ תכמ וזש) היזיוולטה רוסיאו
."הפקשה יניינעב ימע רבידש תאזכ תחא החיש יל שי םג .הלא םיניינעב דואמ םיפירח םירבד

תואובמב תויטרפב האר - (תונוש תופוקתב םייוניש) - ונרודב 'תודיחי'ה ימי ירבדב]
.['גו 'א םיכרכ 'םחנמ לכיה'ל

:'תודיחי'ה דמעממ ותומשרתה תא םסרופמ יאנותיע םעפ ראית ךכ

לעש ןורוויחה ,יברה לא וסנכיי ובש עגר ותואל םיניתממו םידמוע םידיסח ךיא יתיאר"
לש דערה ,הליפתה תעשבכ בטיה רושקה ,'טנבא'ה ,םהיתותפש לעש 'םיליהת'ה יקוספ ,םהינפ
.ש) "יברה לצא 'תודיחי'ה דיסחה יבגל יהמ ודיעה הלא לכ ,ןיעבש העמידה ,םיידיה תופכ
.('םינפ לא םינפ' ,רודיבא

תודיחיה ירדסל סחייתמ יברה

,תוריכזמה שארב הייולת 'תודיחי'ל הסינכהש הדבועה תא םיברב תוחישב יברה ריכזה םעפ אל
תרות' האר) הסינכה ירדס לע הנוממ היהש ,ל"ז בוקדח קיזייא-יכדרמ-םייח ברה ח"הרה
.(147 דומע 'א ךרכ א"ישת 'םחנמ

:(הכש דומע 'ז ךרכ שדוק-תורגא) ןיקביר ד"מר ח"הרה ג"הרהל יברה בתוכ ךכו

ח"הרהל רמא אלש לבחו ,תחא תבב ויבתכמ ינש יתלביק ברע תונפל 'ב םויב
סנכהל הצורש בוקדח 'יש .. 'וכו צ"צב קסוע ליכשמו ןובנ א"יא ח"וו
.רימחמ ונניא הלא ומכ םירקמב יכ ,אשד תואנל עסונש ןוויכ ['תודיחי'ל=]

:(יר דומע זי ךרכ שדוק-תורגא המגודל) בתכ וילא םינופל

.םיאתמה ןמזל עגונהב תוריכזמה םע הזב רבדתי ,ןויאר תודוא בתוכש המב

דומע םשו 167 דומע א"משת להקה תנש ןמוי םג האר .דצק דומע די ךרכ םש הזל המודבו)
.(168

'תודיחי'ל סנכיהל םיניתממ םישנאש ךשוממה ןמזל ךויחב יברה סחייתה תרחא תונמדזהב
:(זטר דומע ד"ישת שדוק-תוחיש ,ד"ישת להקיו תשרפ תבש תודעוותה)

טנעס 20 איצומו ,רבכ עיגמ והשימ םאו ,ירדחב יננה בשוי ,רבדל לק יל
ברה ןיא ,סנכיהל הצורו [םימי םתואב תיתחתה תבכרב העיסנה ימד :הארנכ=]
...םיישדוח דועב עיגהל הרומו רבכ סופת יכ רמואו ול רשפאמ בוקדח

'תודיחי'ב תוחתפמ 'ג

תורשקתהה לע ורבדב ,(218 דומע 'ג ךרכ א"ישת 'םחנמ תרות') א"ישת זומת ב"י תודעוותהב
דחוימה חוכלו 'תודיחי'ה לש הניינעל תוכיראב יברה סחייתה ,צ"יירוהמ ר"ומדא ק"כל
:הב ןתינש

חתפמ ,(תדלוי) היח לש חתפמ םע רושקה ןיינעל עגונב 'תודיחי'ל םיסנכנשכ
לע הנועו בשויש הזש ןוויכ ,ירה - םיתמה תייחת לש חתפמו ,םימשג לש
'ג לכ ודיב םינתונ ,"ךב הקובדו הקובח"ש שפנבש הדיחי אוה 'תודיחי'ה
(.. "השולשה לכ ודיב ונתניי ,תוחתפמה שולש לכל םיקוקז םא") תוחתפמה
יתיב לכב"ש ןוויכ ,ללכ תולבגה אלל ,תחא תבב םירעשה לכ וינפל םיחתופו
לש ודיב
םה תוחתפמה 'ג לכו ."...וזינגב שיפחד יאדיחי ארבכ" ,"אוה ןמאנ
!ברה תואיצמ אלא הניא ותואיצמ לכש ןוויכ ,ברה

,(מ"שת) ןיישדנומ 'יש י"רה תאמ 'זוע לדגמ' רפס האר - תודיסחב 'תודיחי'ה לע דוע)
.(ט"משת ח"פכ ת"הק ,ןייטשנצילג ח"ארהל 'תודיחיה רפס'ב הכוראבו

תואירבב הלוע 'תודיחי'ה

-הדוהי-המלש ברה ,םידיסחה ןקזל (זכ דומע 'ב ךרכ שדוק-תורגא) יברה בתוכ ה"שת תנשב
:צ"יירהומ ר"ומדא ק"כ ונתוח לש ובצמ תודוא ,ו"ת םילשוריב ררוגתהש ,בורזעילא בייל

קוחירב תוריהזה - ללכבו ,דמוע ומוקמב ןיידע 'תודיחי'ל םישנא תלבק רוסיא
רשא [םיאפורה] םה םיווקמו ,הזב אצויכו תושגרתהו שפנ תמגע לש ןיינע לכ
.בצמה בטוי םויל םוימ

יברה ,ונתוח ירבד תא יברה הליג (62 דומע י"שת 'םחנמ תרות') י"שת רמועב ג"לב
הלוע" איה יכ - 'תודיחי' יניינע תודוא ורבדב ,ןורחאה ץיקה ףוסב ול רמא רשא ,צ"יירה
..."רכינ הז ןיא לבא ,(טנוזעג טמענ סע) ףוגה תואירבב ול

םירישכמל רבוחמ ודועב ,(ובילב זא הקלש רחאל) ח"לשת ירשת יהלשב ,יברה וליאו
תא ךרבמו םיקתפ לטונ אוהשכ ,להקל (הרצק) 'תודיחי' םויק לע רתיו אל זא םג ,םייאופר
.תיטרפ הכרבב םיפלוחהמ דחא לכ

ךרכ 'םחנמ לכיה') וב ץעוויהל ידכ ץראהמ עיגהל שקיבש ינולפ ידוהיל יברה בתכ ךכ-רחא
:(29 'עה די דומע 'א

החישל םישנא תלבק אל לבא םיבתכמ לע תונעל םיאפורה וריתה - התע תעל
יאדכ - רשפא םאבו .הז םג וריתי יתמ ךיראת םיעבוק ןיא .הזב אצויכו
.םדקהב ותונעל לדתשאו .המיאתמה תויטרפב בותכיש

לרוג ומייק ,יברה לע לקהל םנוצרב ,תוריכזמה ירבח יכ יברל עדונ ט"לשת ירשת שדוחב
.סנכיהל םלוכל רשפאל שקיבו דואמ ךכ לע דיפקה יברה .םיסנכנה רפסמ לע תולבגה וליטהו
.בר חרוט ול םרג ןכא רבדהש תורמל ,ןייצל רתוימ ,תאז

'תודיחי'ב םיניינע השולש

'ב ךרכ שדוק -תורגא) ריבסמ אוה (ח"שת תנשב) ונתוח ייחב יברה רגישש תניינעמ תרגיאב
יכ ונייצב ,"הנושארה 'תודיחי'ל הנכהה ןיינע" תוהמ תא ,םידיסחה דחא תלאשל ,(וטש דומע
:("רמתיא שוריפב ואל הנה") שרופמב תאז עמש אל

,סנכנה לש ובצמ רוריב :םיפיעס 'ג ללוכש .. רורב יתעד תוינע יפל לבא
תויהל ךירצ הז לכ הנהו .. הניתנו הריסמב תורשקתה ,ותדובע ןפוא תועיבק
לכ לבקל רשכומ ילכ היהיש ךירצ ,ותימאל תמאב םא יכ ץוחלו הפשה ןמ אל
הילאש הגירדמה לדגתש המ לכ ,ל"נהכ לבקל (טנידראפ) יואר ילכו ליעל רכזנה
.[הבחרהב םש האר] 'תודיחי'ב לבקמש המ ןכ םג לדגי ומצע תוחוכב עיגה

"יתשו ףוטח לוכאו ףוטח"

'תודיחי'ל סנכיהל םידיסחה תא יברה דדוע (ץ"יירה תואישנ תפוקת ,ונייה) םימיה םתואב
ירה ,יברה לא הסינכה םרטב תולודג תונכה םיכרוע ויה 'ןנוקיתכ םינש'ב םא ףא יכ ,ןעטו
.998 דומע 'ג ךרכ 'ךלמ ימי' םג האר) .. "יתשיאו ףוטח לוכאו ףוטח" םייקל שי התעש
.(131 דומע 'ב ךרכ מ"שת 'םחנמ תרות'

המכבו .55 דומע 'תישארב ימי' האר) וב וצעונש םימימתה ידימלתו ש"נא תא ךירדה תאז םע
א"ישת 'םחנמ תרות' :הוושה) לוטיבב תויהל הווקמב הליבט :ןוגכ תוכרדה רפסמב (תומוקמ
.דועו ,(םירוחבל) טלוב היהי אלש ןפואב טנבא תריגח ,(147 דומע 'א ךרכ

היהו ,ונושל תא יוארכ וניבה אל רשא םידחא םע צ"יירה יברה לא סנכנ יברה היה םיתיע
ולביקש תוארוהב הנווכה ררבל תנמ לע ונתוח לא סנכנו בשש םימעפ ףא ויה .םהל הריבסמ
ההגהל ןכמ רחאל וילא םסינכמ היהו ונתוח ירבד תא םושרל םיעמושהמ שקיבש שיו .םיעמושה
תעשב ורמאנ השעמל יכ ןייוצ אלו ...ינולפ ...םוי תחיש :םשרנ תוחישהמ המכ לע)
.('תודיחי'

יברה לא הסינכה יכ (81 דומע י"שת 'םחנמ תרות') יברה רמא י"שת ןוויס שדוח שארב
לא ךשמנש ןבה ומכ ,לכשהמ הלעמלש ותואיצמ םצע דצמ אלא ,לכשה דצמ הניא - ('תודיחי'ל)
.ויבא

:(125 דומע םש) רמא ונתוח רדח תלעמ לע רבידשכו

המכד הדיחיה תניחב םע רשקתה ובו ,דמלו ללפתה ובש ר"ומדא ח"ומ ק"כ רדח
"ד ןיינעהב רתוי דוע ףסותינ הז ידי-לעש - 'תודיחי'ל לביקש לארשימ המכו
השודקב םירודח םתויהל ,קספה ילב םייתימא םייח ,"ונכותב עטנ םלוע ייח
.ףוס-ןיא איהש

ויאריל 'ה דוס

,םילשוריב תמא-תרות תבישי ישארמ ,ל"ז םלהליו םחנמ ברה ג"הרה רגיש ז"כשת ירשת ג"יב
:אבה 'תפומ'ה רופיסב םתוח אוה ותוא ,שדוקה ץראב ויריכמו ויערל 770-מ בתכמ

ירחא .'תודיחי'מ אציש רחאל ,הלודג תולעפתהב רפיס םיחרואה דחאש אלפ רבד רפסל יתיצר"
יברל בתכמ ול רסמ והשימש יברל רמא תולאשה לע ול הנעו ולש קתפה תא ארק א"טילש יברהש
לכמו ,יברל הזכ בתכמ רוסמל שייבתמ טושפ [חילשה=] אוה הנהו .תויתוטש תולאש המכ ובו
.יברל ורסומל וילע תאז לכב םאה לאושו הנווכה יפכ הז ןיא אמש אוה ארי םוקמ

.ורסומל ךילעו תונשל ךל רוסא - חילש ךואשעש ןוויכ (א :ובישה יברה"

.(הבחרהב הנע יברה) ךכו ךכ םה לאושה לש ויתולאשל תובושתהו (ב :ךישמה דימו"

."תולאשה לע הנע רבכ לאושה לש ובתכמ תא יברה הארש םדוקש ינפמ תולעפתהב אצי ל"נה"

דומע א"משת להקה ןמוי ךותמ תורוש הנה .םינשה ךשמב תובר םימעפ ועריא םימוד םירקמ
:42

םלצא םתוא וריאשה יברה לע דיבכהל אל ידכ םלוא ,םיכורא םיבתכמ וניכהש םישנא ויה"
םיכוראה םהיבתכמב ובתכש המ לכ לע ויתוכרבב יברה הנע םהמ המכל .םמש תא קר ובתכ יברלו
..."(םלצא ,ןבומכ ,וראשנש)

'תודיחי'מ םיבשה םע ךשמתמ רשק

ונהנו יברה לצא ורקיב ,םיבר םיקסע ישנאו רוביצ ינקסע ,ןידמ לע יבשויו הרות ילודג
בתכש ומכו .טרפהו ללכה ןעמל לועפלו םילעפ תוברהל עבתנ םהמ דחא לכ .היישותו הצע ונממ
רקיעבו ,םידיסח אל םג וילא םיסנכנ ךיא םג יתיאר לבא" :ליעל וטטוצ וירבדש יאנותיעה
."ורדחמ םיאצוי םה ךיא

בתכמ) השודקה ונצראב ד"בח ינקסע יבושחמ דחא לא יברה בתוכ ח"ישת תבטב 'אמ תרגיאב
:(הנושארל ןאכ םסרפתמה

ןוכנהמו .םיניינע המכ [רבד לע=] ד"ע תוכורא ונחחושו 'יש .. ברה ינרקיב
[םולש תשירפ=] ש"פ לבקל [ד"בח תדוגא=] ח"וגא יריעצמ ותא ושגפיש היה
ונתחיש [רבד לע=] ד"ע רפסל תונמדזה ול ונתיש ידכב החישה בבוסל ולדתשיו
,תובאוכ תודוקנב ונעגנש ןבומ יכ .המ דוע רפסל ודיב שי רשפא רוקחלו ןאכ
ק"האב םג וילא הלא ירבד [רבד לע=] ד"ע ותוא םיריכזמ ויה םאבש הארנכו
ןאכמ ולגיש םוקמ ןיא ירה לבא .ולא תודוקנ ןוקיתל ותעפשה לצנמ היה - ו"ת
[ויהישכ=] 'יהישכ ןבומ .ומצעמ רפסישכ [ןכ-ןיאש -המ=] כ"אשמ ,החישה ןכות
וריכזהל תלוכיה םהל ןתי הז ירה ,ח"וגא יריעצמ הלוגס ידיחי קר םיחכונ
.וקבאמב ול רוזעי םאב ,םתרזע עיצהלו ודדועלו ןמזל ןמזמ

ןאכמ ולגיש םוקמ ןיאש" טטוצש טפשמה .יברל םירקי ויה ונוצרו ודובכ ,תלוזה לש ודוס]
תרחא תונמדזהב ומצע לע דיעהש ,יברה לצא לזרב ללכ היה "החישה ןכות (יברה :ירק)
דומע 'א ךרכ ט"לשת 'שדוק תוחיש' - ט"לשת ירשת ג"י - וניזאה תשרפ שדוק-תבש יאצומ)
:(105

טלאה ךיא ןוא) הל ןמאנ יננהו) יתחטבה דוסי לע איה - ינא לבקמש תועידיה
.[הרוקמ תא תולגל אל ((טראוו

:ק"האב ד"בח תדוגא ינקסעל תרגיאב יברה אטבתה ,ד"ישת תנשב ,ןכל םדוק םינש המכ

הצרא 'יש רזש רמ רזחש םימי המכ רבכ הז ירה ןובשחה יפכש ,רתויב לודג אלפ
יננה הזב םגו .הזב העידי לכ םהמ ןיאו ,ותא [ושגפנ=] ושגפתנ יאדוובו
ב"הוצרא יבשותמ ןה - ןאכמ אבה לכ הנה ללכבש ,דיתעל עגונהב ררועל
ורקיבו - [בושו אוצר=] ש"ור ו"ת ק"האמ םיאבהמ ןהו [תירבה-תוצרא=]
םהמ תווקל שי ,רתא לע וא ןמזה ךשמב ,יאדוובו .םתא תוארתהל יאדכ ,ונלצא
.ו"ת ק"האב ד"בח תולועפל תלעות הזיא

רמ זאד ראודה רש םע ד"בח-תדוגא ירבח תחלשמ לש השיגפ המייקתה ו"טשת תבט 'ט םויב
םינברה ופתתשה השיגפב .'תודיחי'ל סנכנ וכלהמב ,ב"הראב רוקיבמ בשש ,גרוב ףסוי
בובייל לארשי 'רו םינולס גילז לאירזע 'ר ,זיוהטלא סחניפ 'ר ,הירארוג השמ 'ר םידיסחה
:רמאנ ו"טשת תבט י"חב יברל ורגישש חווידב .(הכרבל םלוכ רכז)

.םייטרפה ויניינעב רבידש המ א"טילש ר"ומדא ק"כ םע השיגפהמ תוכיראב רפיס גרוב רשה"
ןיינעב .הלשממה לש תואוולהל אקסיע רתיהה ןיינעב ומכ םייללכה םיניינעב ורבידש המ םגו
דוחיא ןיינעב .אבצב םייתדה לש תדחוימ הגולפ ןיינעבו תוריחבה תעב םייתדה דוחיא
ץעיימ אל םצעב דוחיא לע לבא תוריחבה ןיינעב דחאתהל קר ץעיימ ק"כש ונל רפיס םייתדה
ומצעב אוהש ונל רפיס אבצב תיתדה הגולפ ןיינעבו .א"טילש ר"ומדא ק"כ לש םעטה םג רמאו
הז ןיינעב לועפל ק"כל חיטבהש ונל רפיס לבא א"טילש ק"כל רמאש םימעטה רפיסו הז דגנ
."א"טילש ק"כ לש ותשירד יפכ

םלוע לש ומורב םידמועה םיניינעב החיש

לולא 'ז) ב ןויליג ד"ל הנש (לארשיב םירומה תורדתסה ןועובש) 'ךוניחה דה' ןואטבב
,"תירבה תוצראב ןיול םולש לש ורוקיב" (לע רפסמה) ".י.נמ בתכמ" ךותב (15 דומע ט"ישת
:רפוסמ

חחוש אוהו .ןוסרואינש םחנמ ברה ,ץיוואבולמ יברה תיבב ןיול ליבשב רדוס דחוימ רוקיב"
לעו םיירבעה לע :ונמלוע לש ומורב םידמועה םיניינעה לע הלילב 11 דע עשתמ םיתעשכ ותא
התיה .דועו לארשי םע לש ודיתעו ותדועת ,לארשיב הרומה לש ודיקפת ,לארשי תנידמב רעונה
."תניינעמו תבבלמ ,תובשחמ תררועמ החיש וז

ינפל העיגה וזשמו יברה םע ותשיגפ לע תטרופמ הריקס םסריפ ומצע ןיול םולש רמ ,בגא
םשמו ,א"שנת ץיק 'ד"בח רפכ' האר] ויפב םשש יוגש טפשמ לע ודימעהל יברה רהימ ,יברה
.[178 דומע 'א ךרכ יברה םע 'תושיגפ'ב

'תיללכ תודיחי'

הלחה וז .'תיללכ תודיחי' הנוכמה ,'תודיחי'ל השדח תנוכתמ התווהתה תונורחאה םינשב
.הצובקכ וידחי סנכיהל ושקיבש םידחא םירוחב תמזויב ,'אתתלד אתורעתא'ב השעמל

ד"בח -רפכב םימימת-יכמות תבישי ידימלתמ הצובק .א"משת ירשתב ו"כ ינש םויב הז היה
.דולב םימימת -יכמות תבישי ידימלתמ הצובק םג הנגראתה ליבקמבו ,דחי סנכיהל הנגראתה
הבישיה ישאר רושיאב יכ ףיסוה ףאו העצהה תא לביק ,יברל תוריכזמה ירבח ךכ לע ועידוהשכ
.תחא הצובקכ תובישיה יתש ידימלת ולבקתי

םירוחבהו ותמכסה תא ןבומכ ןתנ (דולמ יזנכשא 'יש םייח 'ר ח"הרה) םוקמב חכנש עיפשמה
רחאלו תישיאה ותקתפ תא רסמו יברל שגינ םירוחבהמ דחא לכ .'תיללכ תודיחי'ל ולבקתנ ןכא
.(183 דומע א"משת להקה ןמויב וספדנ) שדוקה-ןושלב םירבד םלוכ ינפל יברה עימשה ןכמ
,(38 דומע ל"נה ןמויב תועטב ןייוצש יפכ אלו) יברה לש 'קה ורדחב המייקתה וז 'תודיחי'
.הב חכנ תורושה בתוכו

ש"נאמ לודג קלח ןכ ומכ .תוצובקכ סנכיהל תובישיה ידימלת תיברמ ופיסוה הנש התואב
.תוצובקב סנכיהל םה םג ולחה

.ןותחתה 'ןדע-ןג'ב המייקתהו ,ללכה תלחנ תויהל 'תיללכ תודיחי'ה הכפה ב"משת ירשתב
הלחה רחואמ רתוי בלשבו .ןטקה שדקמה-תיב םלואל 'ןותחתה ןדע-ןג'מ הרבע ןכמ רחאלש בלשב
.לודגה שרדמה-תיבב םייקתהל

!"דחאו דחא לכל" - 'תיללכ תודיחי'

תקספה םע בצענ ,תויטרפה 'תויודיחי'ל ולגרוה רשא ,םיקיתווה םידיסחהמ םיבר לש םביל
רייא 'בב יברה בתכ םהמ דחאל .'תויללכ תויודיחי'ל רבעמהו הנשיה ןתונכתמב 'תויודיחי'ה
:(268 דומע דל ךרכ תוחיש-יטוקיל) ז"משת

- ומצע ינפב דחאו דחא לכל 'תודיחי' התע ןיאש רבד לע ובתכ לודג יכה אלפל
((ינימש תשרפ שיר הרות-יטוקל האר) - ועיגה אלש וא) עדוי וניא הארנכש
תסנכה-תיבבו תיללכה 'תודיחי'הד הלעמה לדוג רבד לע םימעפ המכו רבודמה
.'וכו שרדמה-תיבבו

'תויודעוותה') מ"דשת ףרוחב המייקתנש 'תיללכ תודיחי'ב יברה עימשה הז ןיינעל רואיב
הבר םע תומימחב יברה להינש החישב התנשנו הרזח רבדה תדוקנו ,(1279 דומע 'ב ךרכ מ"דשת
ןמוי) מ"דשת רייאב ב"י ינש םויב ,ל"ז לקנרפ הידידי קחצי 'ר ג"הרה ,ופי-ביבא-לת לש
."'ה תיבמ םכונכרב" םילימב המייתסנש (215-213 םידומע 'הנש לש המושיר'

לקנרפ ברל רסמו 'יש רנורג בייל-הדוהי 'ר ח"הרה ריכזמה אצי ורדחל בש יברהש רחאל
תיבב םינפ-תלבק לש דובכה ירה ,'תודיחי'ל לבקתנ אלש תורמלש ,התייה יברה לש ותנווכש
.רתויב הלודג הכרבה ףאו ,רתויב לודג אוה 'ה

הווצמ-רב רענל דודיח תלאש

חכוש תובר םימעפש ,ךכל ראשה ןיב סחייתה רתסא תליגמב ט"לשת תנשב יברה עימשהש רואיבב
תוחיש') המגודכ איבה ךכ בגא .םתייווהכו םתוטשפכ םירבדה תא ,תופירח בורמ אקווד ,םדא
םוגרתב) םירבדה ןלהל .הווצמ -רב רענ םע להינש חיש-וד (314 דומע 'ב ךרכ ט"לשת 'שדוק
:(ישפוח

סנכנ .הלאש םתוא ינא לאוש ןמזל ןמזמ - הווצמ-רב ינפל םירענ םיסנכנשכ
:תפסונ הלאשב וילא יתינפ ןהירחאלו ,תולאש רפסמ ויתלאשו רשכומ רענ םעפ
ןיליפת חינהל בויחה וילע לטומ םאה - םולשו סח די ול ןיאש ימ ,ןידה ךיא
:יתלאש .שאר לש ןיליפת חינהל בויחה וילע לטומ יאדווב :בישה אוה ?שאר לש
ויהי ךיניע ןיבש ןמז לכ" אתיא - רענה בישה - ןוכנ תמאש םושמ - ?עודמ
ךא ,די לש ןיליפת חינהל לוכי וניא ירהש "םיינש" ןכתיי אל ןאכו ,"םיינש
.'וכו קספנש יפכ ,חינהל וילע םוקמ לכמ

לקו ןכש לכ :בישה אוהו ?ול שי די ךא שאר ול ןיא םא ,ךפיהל ןידה ךיא :יתלאשו יתכשמה
ןמז לכ" קוספמ דמלנו רמאנ אל ויבגלש שאר ול ןיאש ןוויכמד :דיה לע חינהל וילעש רמוחו
.דיה לע תוחפה לכל חינהל וילע - הזמ םיליחתמ אברדאו ,"םיינש ויהי ךידי ןיבש

,ויתלאש ,הלאשה העיפומ אל עודמ ...רבודמ המב טלק אלש רענה ספת ןכמ רחאל
םג ךכו ...רדתסמ וניא ןאכ והשמש ןיבה זאו ?הזכש ןיד עיפומ אל עודמ
- שאר ול ןיאש הרקמב היהי המ הלאשהש םיספות אל תופירחה בורמ :ונניינעב
...הליחתכלמ תמייק אל הלאשה ירה - דיה לע חינהל בויח ונשי םאה

"רדחה ןמ תודוס"

םיחרוא לבקל גהנ יברה .ליגרה רדסל התייהש דע הדסמתנו הכלה תיללכה תודיחיה תנוכתמ
םינתח ,םהיתוחפשמ ינבו הווצמ-רב ינתח ,תונוש תונידממ םיחרוא .תוצובקל הקולח יפל
.'וכו ,םהיבורקו תולכו

ףתשל יברה הבריה ,'תיללכ תודיחי'ה הלחה הבש ,א"משת תנשב אקוודש ,הדבועה תניינעמ
רחבמ ןלהל .םינוש םישנא םע תויטרפ תויודיחי לש ןהינכתב םידיסחה להק תא םעפל םעפמ
:םינינפ

"שפיט"ה עבטש תשרופמ הנשממ היאר הנשיש ול יתרמאו ,'וכו ןדמל ידוהי םע םעפ יתרביד"
א"משת לולא ך"ז םיבצנ תשרפ תבש תודעוותהב יברה רפיס ,"לודג יכה םכחל ומצע תא קיזחהל
הנשמ יהוזש ול יתרמא רשאכ" :'רגסומה רמאמ'ב ףיסומ אוהשכ ,(הכ ףיעס ק"הלב החנה יפל)
ימעו םישנל ךייש "רודיס"ש ורמואב ,[בוצע=] "ענטומעלאק" ול השענ - רודיסב םג הבותכה
."רודיסב תאבומה "הנשמ" יהוזש תורמל - 'וכו ץראה

:היארה ירהו

,םדא לכמ דומלל ןכומ וניא רשאכ ,ןכ םאו ,"םדא לכמ דמולה םכח והזיא" :תרמוא הנשמה"
- אוה "םכח"ה ךפיהו ,"םכח"מ ךפיה אוה ירה ,לודג יכה םכחל ומצע תא קיזחמש תויה
...!"שפט"

קרוי-וינ לשומ םע השיגפו

ןיבו ,וכוניחו םלועה בושיי אשונ לע הבחרהב יברה חחוש א"משת זומתב ב"י תודעוותהב
:(חי ףיעס ק"הלב החנה יפל) רפיס םירבדה

גואדלו לדתשהל היה ודיקפתש ,קרוי-וינ לש עבותה היהש םדא םע םעפ יתשגפנ
"רוגיטק"ה היהיש הז ידי-לע ,םייוצר יתלב םישעמ ינפמ ריעה ישנא לע ןגהלו
- וארייו ועמשי ןעמל ,ל"נה םישעמה תא םישועש ולא תא ושינעיש עבתיו
:ותוא יתלאשו

תליחתבש םעטה והמ ,ןכ םאו ,םינש תורשע ךשמב הנידמה טילקרפ התא ירה
רשאכ ,ךתגהנה תחתו ,םייוצר יתלב תוערואמ ךכו ךכ ויה ,הז דיקפתל ךתסינכ
ועמשי ןעמלד ןפואב) ולא תוערואמ עונמל ךב יולתה לכ תא השוע התא
אלא ,ךלוהו תחופ וניא םירקמה רפסמש דבלב וז אל ,הנשל הנשמ הנה ,(וארייו
!?ךרעב אלש רתוי בר םרפסמו ,ולא םירקמ םיברתמ הנשל הנשמ ,הברדא

םויה דעו זאמו !ותבושת המייתסה הזבו ,הלה ךייחתנ - הבושת תונעל םוקמב
!רדרדתמו ךלוה בצמה

יאדכ ,'וכ תויעבט יתלב תוביסו םירבד שפחל םיכירצ אל - התייה יתנעט
השענ רשאכ יכ ,רעונה ךוניח ןפואב יוניש הזיא השענ םא תוארלו קודבל
לצא לעופ הז ירה ,הבוטל אוה יונישה רשאכ הנה ,ךוניחה ןפואב יוניש
- בטומל אוה יונישה רשאכו הבוטל יוניש (םירגבתמש ירחאל םג) םיכנוחמה
!בטומל יוניש םיכנוחמה לצא לעופ הז ירה

הטושפ איה הצעה ירה - ךוניחה ןפואב בוטה ךפיהד יוניש השענש וארי רשאכו
לכ דיתעב ויהי אל אליממ ךרדב זאו ,הבוטל ךוניחה ןפוא תא תונשל :רתויב
!םייוצר יתלבה תוגהנההו םיניינעה

יכ ,'וכ םירטוש דוע רוכשל תולדתשההו ץרמה תא עיקשהל םוקמב איה וז הצעו
ושעש "תיחקיפ"ה הרענה וא "חקיפ"ה רענה תא רוצעל םיבייח ,תרחא הרירב ןיא
ותוחקפ תעדל רשפא-יא ,םתוא ורצעיש ירחאל וליפאו ,יוצר יתלבה השעמה תא
"ןיד ךרוע" וגישי יוצר יתלבה השעמה תא ושעש ולאש ןכתיי יכ ,רבגת ימ לש
ללגב ,קוחה לע רבעש הז תא שינעהל "הקוח"ה ךפיה הזש ןעטי אוהו ,חלצומ
!תידדצ הביס וזיא

ןפוא תא ונשי רשאכו ,ךוניחה םוחתב השענ המ קודבל איה הצעה ,ןכלו
.םייוצר יתלבה םיניינעה לכ תא וענמי אליממ ךרדב הנה ,הבוטל ךוניחה

טושפ ידוהיל קומע ןיינע רבסה

רקי-ילכהו א"בשרה ירבד תא יברה ריכזה (כ ףיעס) א"משת הנשה-שאר ברע ליל תודעוותהב
לע רפיס ךכ בגאו - 'ףקיהה רמוש'ד ןיינעה תוללכ והזש הנומש רפסמה תלעמ לדוג רבדב
-אלקשה יטרפ לכ תא טריפ יברה .הזה ןיינעב רואיב עומשל הצרש ידוהי םע םייקש החיש
:רמא הכו ,שיאה לש תוידדצ תובוגת ללוכ ,אירטו

המ עדוי וניא אוה ,ינימשה םוי תלעמ יהמ ול ריבסאש - הנעטב ידוהי ילא אב
אוה ,תולזמו םיבכוכ תודוא עדוי וניא ,'וכ "ףקיהה רמוש" ,"ףקיה" הז
הלעמה תא ןיבהל אוה הצור ןכלו ,"ךימימ באושו ךיצע בטוח" ,טושפ ידוהי
!"וכרד יפ לע רענל ךונח"ד ןפואב ,תוטשפב ינימשה םויד

העבש ללוכ "עובש" :יל הנעו ?"עובש" הז המ התא עדוי םאה :ול יתרמא
.תבשה םויו השעמה ימי תשש ,םימי

ימי תעבש לכ ךשמב תותשלו לוכאל המ ךל היהיש התא לדתשמ םאה :ותוא יתלאש
ינבו יתשא תאו ימצע תא סנרפל אלא יתארבנ אל יאדווב ,יל הנעו ?עובשה
!יתיב

רוסא תבשב ירה ,תבשה םויב תותשלו לוכאל המ ךל שי דציכ :ותוא יתלאש
בצמו דמעמב תויהל לארשימ תחאו דחא לכ ךירצ זאו ,הכאלמ םושב קוסעל
!?"הייושע ךתכאלמ לכ"ש שיגרמש

- תוטשפב לבא ,הז ןיינע לע הרותה תרמוא המ עדוי ינניא :יל הנעו
רובע םג קיפסיש ןפואב איה השעמה ימי תשש ךשמב הסנרפה תגשהב יתולדתשה
.תבשה םוי

חרטש ימ" תרמוא הרותה יכ - "םילודג תעד" ,הרותה תעדל תנוויכ :ול יתרמא
."תבשב לכאי תבש ברעב

רשאמ רתוי הלענ ןפואב איה תבשה םויב ותליכא - יל רמא - וזמ הריתיו
ךותמ לוכאל יאנפ ול ןיא השעמה ימי תששב יכ ,השעמה ימי תשש לכד הליכאה
והשימו ,ןופלטה לצלצמ הדועסה עצמאבו ,ויקסעל זפחנ אוה יכ ,הלודג האנה
התושו לכואו .'וכ הבחרהב גהנתמ אוה ירה תבשה םויב לבא ,'וכו תלדב קפוד
!ושפנ עבושל

- !"ושפנ עבושל לכוא קידצ" .. "קידצ" ומכ גהנתמ התא ירה :ול יתרמא
!"קידצ" אוהש ועמושב דואמ חמשש ןבומכ

:ול יתרמאו ?ינימשה םוי תלעמל ליעל רכזנה לכד תוכיישה יהמ :יתוא לאשו
העבש רובע קר אל) השעמה ימי תששב הסנרפ ךל ןתונ היה ה"בקהש ךמצעל ראת
אוה ,רתויב אלפנ חוור הז ירה :יל רמאו !םימי הנומש רובע (םג אלא ,םימי
,ינימשה םוי רובע םג חוור ול ראשיש - הזכ אלפנ רבד ומצעל ראית אל םלועמ
!תדחוימ הכרב דצמ תויהל חרכומ הזכ אלפנ ןיינע

ה"בקהש הכרבה לע ףסונש - (ףקיהה רמוש) ינימשה םוי תלעמ יהוז :ול יתרמא
תכשמה ירה ,(ףקיהה ימי תעבש) עובשה ימי תעבש לכ רובע ותסנרפ תא ול ןתונ
.ףסונ םוי רובע םג הכרב תכשמנ ןכלו ,רתוי קומעו הלענ םוקממ איה הכרבה

םוי רובע אלא ,דבלב ףסונ םוי רובע קר אל איה הכרבה תפסות :וזמ הריתיו
ירחאל :תוטשפבו .יעיבשה םוי רשאמ רתוי תילענ הכרב תכשמה ונייה ,ינימשה
הנשיש ול םירמוא ,םימעטמ לכו םיגדו רשב תליכא ,תבש תדועסד האלפהה לדוג
רתוי הלענ ןפואב ,ינימש םוי רובע הכרב תכשמה - רתוי תילענ הכרב תכשמה
!תבשה םוי רשאמ

יהיו"ד יוליעה לדוג תודוא ךכ לכ םירבדמש המ .. ולצא חנוה התע :יל רמאו
!"ינימשה םויב

("תוחצ ךרדב") אתוחידב ןיעמכ שמשל ואב אל םירבדה יכ רמאו םכיס יברה]
ןכש - םיימשג הייתשו הליכא יניינעב לשממ הרותב ןיינע תשחמהל המגודכ אלא
,םיירמוח םירבדב םג השבלתנש דע ,תוגירדמ יוביר "הדריו העסנ" הרותה
.[םיימשג םירבדב םג יאדוובו

...הקיטסיטטסו ךוניח לע החיש

:(טכ ףיעס ק"הלב החנה) יברה רפיס א"משת םיטפוש תשרפ שדוק תבש תודעוותהב

.'וכ םימש-תאריד ןפואב ךוניחה ןיינעל עגונב דחא ידוהי םע םעפ יתרביד
"הקיטסיטטס"ה יפ לע הנה ,םתודוא יתרבידש םיילילשה םירבדהש התיה ותנעטו
טוקנל ךכ לכ ףוחד הז ןיא ןכלו .םידליהמ זוחא 5 לצא קר הרוק הז ירה
.דבלב ןטק זוחא תודוא רבודמש רחאמ ,תאז עונמל םידעצ

תולחמ דגנ ןוסיח תקירז ךידליל תתל תגאד םאה :ותוא יתלאש ,ותנעטל הנעמב
ותבוח יהוז ,יאדווב :הנעו ?(הזב אצויכו תמדא ,חור תועובעבא) תומייוסמ
.ולא תולחמ ינפמ ונסוחי וידליש גואדל הרוה רותב תירסומה

באכ - אוהש לכ לבסו רעצ ךידליל םרגנ אל הז ידי-לע םאה :ותוא יתלאשו
?םימי המכל "םוח" וליפאו ,הקירזה םוקמב יוריגו תימומדא ,טחמה תריקד תעב
תלעותה יבגל הז רעצ בשחנ המב לבא ,םייוסמ רעצב ךורכ ןוסיחה םנמא :הנעו
.ל"נה תולחמה ואובי אלש םיענומ הז ידי-לע יכ ,ןוסיחהמ םיקיפמש הבורמה

תא לבקל לולע ונסוח אלש םידליהמ זוחא הזיא ול עודי םאה :ותוא יתלאשו
,הז ןיינעב ושעש רקחמ תודוא הנורחאל ארק הרקמבש :יל הנעו ?ל"נה תולחמה
ענ ,ל"נה תולחמה תא לבקל םילולעה (ונסוח אלש) םידליה לש םיזוחאה רפסמו
.םיזוחא 4-ל 2 ןיב

אל ,תומייוסמ תולחממ םידליה תא ןסחל ידכ - ךמצע עגה ,ןכ םא :ול יתרמאו
,(ןוסיחה תניתנ תעב םיכובו םיקעוצה) םידליה לש לבסבו רעצב םיבשחתמ
לבקל םילולעה םידליה זוחאש תורמל - תאזו ,ןוסיח תקירז םהל תתל םיגאודו
ליגר יתלב רבד והזש ולא תונידמב טרפבו) רתויב ןטק אוה ולא תולחמ
ךות םתואפרל ןתינ ירה ,ולא תולחמ םולשו סח םילבקמ רשאכ וליפאו ,(ירמגל
:'וכו תומיענ יא ,לבסו רעצ טעמב ךורכ הז אלא ,םייעובש וא עובש ,רצק ןמז

ירה - תוינחור תולחמ ינפמ ןוסיח תודוא רבודמ רשאכ המכו-המכ-תחא-לעו
ויהי וידליש ידכ וב יולתה לכ תא תושעל ךירצ דחאו דחא לכש יאדווב
ייח ךשמ לכל תועגונ ןהו ,רתוי השק ןתאופרש ,ולא תולחמ ינפמ םינסוחמ
!רתויב ןטק ולא תולחמ לבקל םילולעה םידליה זוחאש רמאנ םא וליפא - םדאה

הז ןיאו) דחוימ ץמאמ תשרוד הניא הז ןיינעב םירוהה לש הלועפהש טרפבו
דסומל דליה תא סינכהל קר םיכירצ םה - ('וכ רעצו באכ תמירג םע רושק
.םיאתמה ךוניח

וסינכהל םיכירצ - םייוצר יתלבה םיניינעה לכמ ןסוחמ היהי דליהש ידכו
יתמש רשא הלחמה לכ" הנה הז ידי-לעו ,שדוקה תרהט לעו ,רשכה ךוניח דסומל
יתמש רשא הלחמה" - !"ךאפור 'ה ינא יכ (הליחתכלמ) ךילע םישא אל םירצמב
!הליחתכלמ "ךילע םישא אל" ,ללכו ללכ ידוהי לצא תכייש הניא "םירצמב

!יהויחבמ ריתי - התע םג תודיחי

23 דומע י"שת 'םחנמ תרות' .ךליאו 509 דומע 'ב ךרכ תוחיש-יטוקיל) י"שת חספ לש ןורחאב
:יברה עבוק (ךליאו
יללכ ןפואב .. םמוקמב םידמוע ,יברל תונפל גוהנ היה םהבש םיניינעה לכ
הסנרפו ןוקית :םיניינע יגוס ינש רובע ('תודיחי'ל) יברל םיאב ויה
השולשל קלחנ גוס לכו .(תירמוח אל לבא) תימשג הסנרפו ןוקית ;תינחור
םיינחור .ינוזמו ייח ינב - םיימשג :ראיב יברה .הטימו ןחלוש רנ - םיטרפ
.םינוקית ,הרות ,תווצמ -

:רמאו םכיס ףוסבל

.ולא םיניינעב תולאש לע יברה הנוע התע םגש תעדל וילע

:שטידאה דילי ידוהיל (פ דומע אי ךרכ שדוק-תורגא) ו"טשת תנשב יברה בתוכש םירבד הנהו

מ"גבנ ה"הללקוצז ר"ומדא ח"ומ ק"כמ תוחיש המכב ראובמה ול עודי יאדווב
דגנ יח דומעי ,וילע םירכזנש בצמו דמעמהש ,אוה ןורכיזה ןיינע רשא ,ע"יז
,ולש תועסמה ןורכיזש ,ןוצר יהיו .ותלועפ לועפיו ןורכיזה לעב יניע
ררועי ,התודוא בתוכש לארשי אישנ ר"ומדא ק"כ לצא ולש 'תודיחי'ה םהיניבו
תווקתכו ,אוה ד"בח ידיסחמש וריכי ויאור לכש ,םיימינפ תוחוכ תפסות וב
רשא .םהילא םירשוקמהו םהלש םידיסחהב םישודקה וניאישנ םישודקה וניתובר
היכרדב הכילה ,יפושב תודיסחה תרות דומיל ,אוה הז תא גישהל םיכרדה
לכב הלש השעמהו ,תודיסחה תרות תונייעמ ץיפהל אוה םהב רקיעהו ,היתוגהנהו
.ןוצרה ינפב דמועה רבד ךל ןיאו ,הביבסה

:(הסש דומע 'ז ךרכ) תדלוה םויל תוארוהבו

רייצלו העשל דדובתהל .. ר"ומדא ח"ומ ק"כ ינפ תא תוארל וכזש ולאל עגונבו
דומלל ךכ רחאו ול ונעש המו לאשש המ 'תודיחי'ה תחא וחומבו ותבשחמב
.ותרותמתודיסחה ינייעממ


ערוצמ-עירזת תשרפ


(ב ,בי) רכז הדליו עירזת יכ השא

(ס תוכרב) רכז תדלוי - הליחת תערזמ השא ,הבקנ תדלוי - הליחת עירזמ שיא
.הדילל הלשמנש ,הלואגל תזמור - הדיל .לארשי תסנכו ה"בקה הז - השאו שיא

,םירצמ תלואגב ומכ ,אליעלד אתורעתאמ האצותכ האב הלואגה רשאכ - "הליחת עירזמ שיא"
.תולג הירחא שיש השלח הלואג - "הבקנ תדלוי" יזא

אובתש ,הדיתעה הלואגה ומכו ,אתתלד אתורעתאב האב הלואגהשכ - "הליחת תערזמ השא"
ןיאש הפיקתו הקזח הלואג - "רכז הדליו" יזא ,תולגה ןמזב וניתדובעו ונישעממ האצותכ
הל שיש הבקנה ומכ) הבקנ ןושל תורישה לכ" (וט חלשב אתליכמ) ל"זר רמאמכו .תולג הירחא
חישמה תאיב רחאל :ןכאו ."רכז ןושל דיתעלד הרישמ ץוח ,(רעצ הירחא שי וז ףא ,הדיל רעצ
תולג לש תורשפא ללכ זא היהת אל ,חוכב אל ףא אלא לעופב קר אל ,ו"ח תולג דוע היהת אל
.(וט ,ומ שגיו םג האר)
(ח"משת רייא 'ב תחישמ)


(ג ,בי) ותלרע רשב לומי ינימשה םויבו

תלועפ - לומל ךירצש .א .םיניינע השולש שי הלימ תווצמבש ,םינורחאה ירפסב אבומה עודי
תויתכלה תוכלשה המכ םג שי .תכשמתמ הלועפ - לומינ תויהל .ג .לרע תויהל אלש .ב .הלימה
.וללה תורדגההמ תחא לכל

םדאהש הנושארה איה הלימ תווצמ ןכש ,םדאה תדובעב םג הלא םיניינע השולש אוצמל שי
רוס" - לרע תויהל אלש וילע לטומ שארל לכל .וייח ךשמב ותדובע ןכות זומר הבו םייקמ
- לומינ תויהל אוה אבה בלשה .'וכו תלוספהו ערה למס איה הלרעה ןיינעש עודיכו ,"ערמ
רבד לכ - 'תכשמתמ הלועפ' איהש ,המצע הלימה תואיצמ איה ,הנלוכ לע הלועהו ."בוט השע"
וניאישנ םשב םסרופמה םגתפכו ,'ה דבוע ,הווהב הדובע ידי-לעו העיגיב תויהל ךירצ
.(םהילאמ םיאבש םירבד סרוג וניא דיסח) "אליממ ךרדב ןופ טינ טלאה דיסח א" - םישודקה
(759 דומע ג ךרכ תוחיש-יטוקל)


(בי ,גי) ןהכה יניע הארמ לכל

(י"שר) ויניע רואמ ךשחש ןהכל טרפ
לפשב הרואכל אצמנ הזכ עגנב עוגנה םדאו ,רתויב תורומחה תואמוטהמ איה םיעגנ תאמוט
תא אקווד ןייצמ "םדא" ראותהו ,"ורשב רועב היהי יכ םדא" :רמאנ הרותב םלוא .הגרדמה
!לארשי לש םתלעמ

םיאב םיעגנה .הלעמ לע םיעגנה םירומ םיניינעה תוימינפבש ,תודיסחה תרותב ךכ לע רבסומ
ערה יכ ,םדא םשב ארקנ ןכל .םדאה לש ותוימינפל רדח אל ערהש ,הרומ רבדהו רשבה רועב
.רשבה רועב ,דבלב ותוינוציחב איה תלוספהו

ארקנ אמוסה .םיעגנה תא תוארל לוכי וניא ויניע רואמ ךשחש ןהוכ עודמ ראבל שי וז חורב
ליבגהל וחוכב ןיאש דע ,הייארה חוכ םצע ריאמ ולצא יכ ,רוא יוביר ושוריפש ,"רוהנ יגס"
יוטיב ידיל אב וניאו תוימינפב ולצא אצמנ הייארה רואש ןוויכמו .תימשג הייארל ומצע
םיעגופ הבש ,ותוינוציח תא אלו םדאה תוימינפ תא קרו ךא תוארל לגוסמ אוה ןכל ,ינוציח
.רהטל וא אמטל הז ןהוכ לש וחוכב ןיא ךכ םושמ .רועה יעגנ
(89 דומע בל ךרכ תוחיש-יטוקל)


(מ ,גי) ושאר טרמי יכ שיאו

ינש איבמ הרותה לע ושוריפב י"שר .םיעגנה םיאב ןניגבש תוריבע המכ ונאצמ ל"זח ירבדב
."חורה תוסג לע ןיאב םיעגנה" ,"ערה ןושל לע ןיאב םיעגנה" :םיניינע

רשבה רועב םיעיפומה הלא - םיעגנה יגוס ינשל םימרוג ולא תוריבע יגוס ינשש רמול שיו
ערה-ןושל אטח .הדימ דגנכ הדימ לש ןפואבו ,ןקזה וא שארה רעיש םוקמב םילגתמש הלאו
ונייה - ורשב רועב םיעגנ םרוג אוה ןכלו ,ץוחלו הפשה ןמש רבד ,םירבד יטופטפ וניינע
וא שארב אוה השנוע ,בלבו חומב תמייקה תימינפ השגרה איהש ,חורה תוסג .ותוינוציחב
.ןקזב
(99 דומע ,זכ ךרכ תוחיש-יטוקל)


(ח ,די) רהטו םימב ץחרו

אוהש ,רבדב זמר ,איה בותכה תריזגש יפ-לע-ףאש ,ם"במרה בתכש ומכ אוה הליבטה ןיינע
,תודיסחה תרותב ראובמו .תעדה ימב ומצע איבהלו תוערה תועדהמ ומצע תא רהטל ןווכמ
ויהי ופוגו ושאר לכש ךירצ וטושפכ הליבטבש ומכ ,ונייה .'לטיבה' תויתוא 'הליבט'ש
םדאה ךירצ רהטיהל ידכ - ימינפה הנכות יבגל םג ןכ ,םימב ושאר תא ףפוכל וילעו ,םימב
.םימל הלשמנש הרותה לא טלחומ לוטיב לש תגרדל עיגהל
(דמ דומע ב ךרכ ר"ומדא ק"כ שדוק-תורגא)


(ח ,די) רהטו םימב ץחרו

,"םתרהטו םירוהט םימ םכילע יתקרזו" :םיקוספ ינש ונאצמ אובל דיתעלש הרהטה ןיינעב
."ץראה ןמ ריבעא האמוטה חור תאו"

יתקרזו" הליחתב .אובל דיתעל ויהיש תופוקתה יתש לע םיזמור ולא םיקוספ ינשש ,רמול שי
-ילעבבו בר-ברעב ,םלועה תומואב) םלועב םייקתמ ןיידע ערה לבא ,םדאה תרהט - "םכילע
ה"בקה זאש ,םלועה תרהט - "ץראה ןמ ריבעא האמוטה חור תא" היהי ינשה בלשב .(םייחה
.ערה-רציל וטחוש

ה"בקהש אלא ,שנועו רכש היהי הנושארה הפוקתב - שנועו רכש ןיינעל איה הנימ-אקפנה
הפוקתב וליאו ,(לארשי -ינבב םג ער לש תורשפאה תמייק ןיידע יכ) אטחי-לבל םדאל רוזעי
.(אנק תבש) הבוחהו תוכזה ןיינע לילכ לטבתי היינשה
(ונש דומע זי ךרכ ר"ומדא ק"כ שדוק-תורגא)
עובשה חול


ד"בח יגהנמו תוכלה

גרובזניג החמש-ףסוי ברה תאמ

ישיש םוי
1רייא שדוח-שארד 'א ,ןסינב 'ל

.[בפ ,חע ,דע ,טס ,הס :תונויליג 'תורשקתה'ב וטרופ שדוח-שאר יגהנמ]

2.םויה הכרבל זרדזי ,תונליאה תכרב תא ךרב םרטש ימ

תליטנ תלילש תא טימשה (ךא ,תבש-ברעב לחש שדוח-שארב רפתסהל אלש ריכזה) וניבר ע"ושב
-ברע לכב ונמז עבקנו תרופסתהמ הווצמ רתוי אוהש ןוויכ - הארנכ ,הז םויב םיינרופיצה
3."ער רבד עדי אל הווצמ רמוש"ו ,תבש

4ערוצמ-עירזת תשרפ ,שדוק-תבש
שדוח-שארד 'ב ,רייאב 'א

."...שדוח ידמ היהו" קוספה לע םירזוח הפוסבו ,"...יאסכ םימשה ,'ה רמא הכ" :הרטפה

."תרצי התא" - ףסומב .'םימחרה בא' םירמוא ןיא

5.ב קרפ - תובא יקרפ .'ךתקדצ' םירמוא ןיא החנמב

ןושאר םוי
רייאב 'ב

6.ד"צקת תנשב ,ע"נ ש"רהומ ר"ומדא ק"כ תא תדלוה םוי ,"תראפתבש תראפת"


וב ודלונש שדוח" אוה רייאש ,ראובמה יפ-לע טרפבו .אקווד ,רייא - ן"ידוי ינשב בתכנ שדוחה לש ומש (1
רוא ירואמ .ז"ס העבש תלחנ) לחר ,בקעי ,קחצי ,םהרבא - המלש הבכרמה דוס תובית ישאר אוה ,"םלוע ינתוויז
.ולק 'מע וט קלח ק"גא - (וכרעב

ןינהנה תכרב רדס ןושלמ קיידמ (דיק 'יס א"ח ח"וא גהנמו הכלה ירעש) ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כש ןוויכ (2
.ךרבל םילוכי ןסינ ימיב קרש (ד"יס ג"יפ) ז"הדאל

.א ס"וס סר 'יס ז"הדא ע"וש .[זנ תוא - ןכנימ י"תכ פ"עש םיסופדב] חמ תוא דיסחה הדוהי יבר תאווצ (3
תאצוה רוא הרות רודיסב ,ללוכה רעש ח"מהעבל) ג ק"ס חמ 'יס םייחה ךרד לע םייחה ביתנ - וירבדב קוידה
םג 'עו .בסר-סר 'יסל (א) םיאולימ 'ז"הדא ע"ושב תוכלה רוציק' 'סב הכוראב ראבתנו ,(626 'מע ת"הק
.2 הרעה א"יפ 'ד"בח - שדוח שאר יגהנמו יניד' 'סב ןמסנהב

*"הרהט תשרפ" תארקנ איה םינוש םירפסב .[ערוצמ] השרפה םש תא ריכזהלמ טמתשמ היה ר"ומדא ח"ומ ק"כ" (4
יטוקל) "המודכו שדוחב םויה תא רמא וא בתכ רתויה לכל אלא ,והשלכ םשב הארוקל הצר אל ללכב [אוה] .. לבא
חכת 'יס ח"וא ע"ושו רוט) לארשי גהנמ ,םינורחאה תורודב :יברה רמא רתוי רחואמ .(239 'מע א"ח תוחיש
ריבסהו ,(100 'מע ז"ח ש"וקל) הז םשב הארוקל ([דועו ,תוחיש יטוקל ,'םוי םויה' ,הרות יטוקלב ספדנ ןכו]
'מע םש) "ערוצמה-תרות" ,הרות - 'ערוצמ'מ תושעל ,ארוהנל אכושח אכפהתאד יוליגה רבכ בורקש ןוויכ :םעטה
.ד ,גנ היעשי) ךכ ארקנש ,ונקדצ חישמ תאיבל בורק םישיגרמ רבכש זמור הז םשש ,ףיסוה רתוי רחואמ .(103
.(ש"ייע ,ךליאו ב"ס א"שנת מ"וזת פ"ש תחישב רתויבו ,79 'מע ב"כח ש"וקל .ב-א ,חצ ןירדהנס

.ד"בח-ללוכ חול (5

ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כל 'ש"רהומ ר"ומדא - תודלותה רפס'ב - וייח תודלות .הז םויב 'םוי םויה' הארו (6
ןייטשנצילג 'יש ךונח-םהרבא 'ר ח"הרה לש הז םשב רפסב טוריפ-רתיבו ,(ז"שת ןילקורב ,ת"הק תאצוהב)
.(ו"לשת ד"בח רפכ ,ת"הק תאצוהב)


זכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ י"עש שטיוואבויל ןוכמ י"ע ל"וי
ןמרדור ןמלז-רואינש :יארחא ךרוע * רפואל השנמ יכדרמ ברה :ךרוע
דורב 'מ םחנמ :ישאר ךרוע
"תורשקתה" לע יונמ

ראודה תועצמאב ךתיבל תורישי "תורשקתה" ןויליג תא לבקל ןתינ

.(םימולשת 4-ב) ח"ש 177 :ץראב הנשל יונמ ימד
(םימולשת 2-ב) ח"ש 88 :ץראב הנש יצחל יונמ ימד
927-3-9607588 :תינופלט ררבל אנ :ץראל-ץוחב םייונמל יונמ ימד

:תבותכה יפל ,תבותכהו םשה ,יונמה ימד תא חולשל אנ
72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת ,םייונמה תקלחמ ,"תורשקתה"

ישארה ףדל

םיניינע חתפמ | ןיעידומ | סופד תיב | תושדח רדח | םידלי רדח | ןויע רדח | ד"בח תיב

תורומש תויוכזה לכ (c)
רואל האצוהה ףגא - זכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ
03-9606169 :'סקפ ,03-9607588 'לט ,72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת
ירא-בל ףסוי :"טנרטניא" רודמ שאר * בונורהא ןהכה קחצי ףסוי ברה :ר"וי
chabad@chabad.org.il