- ב"צ - "תורשקתה" ןועובש

ו"נשת'ה רייאב 'ז * םישודק - תומ-ירחא 'פ ק"שע

ונרוד אישנ ,שטיוואבוילמ ר"ומדא ק"כ תרותמ יעובש סרטנוק
שטיוואבוילמ י"ולר ק"הרהב לדנעמ םחנמ יבר
ע"יז מ"גבנ ה"הללקוצז
יברה לא תורשקתהה קוזיחלו


ןויליגה ירודמ
עובשה חול םיגהנמ רוריב תודיסחה ינייעממ יבר יצוצינ יהויחבמ ריתי חישמ םע תויחל תוכלמ רבד
תוכלמ רבד


'תולכתסה' לש םינפוא השולש
םדאה תדובעב


הפקשהב םיארנ תבשה תרמאנה תובא תכסמב הנשמה ירבד
השעמל לבא * רתוימ טוריפב םמצע לע םירזוחכ הנושאר
-ינבבש תוגרד שולש לא תונופה תונוש תובב שולשב רבודמ
ק"כמ אלפנ רואיב * םיעשרו םינוניב ,םיקידצ - לארשי
תוישרפה םע הנשמה ירבד תא רשקמה ונרוד אישנ ר"ומדא
וז תבשב תוארקנה הרותב


השולשב לכתסה רמוא לאללהמ ןב איבקע" :1ישילש קרפ - וז תבשד קרפה תליחתב הנשמה
ןתיל דיתע התא ימ ינפלו ,ךלוה התא ןאלו ,תאב ןיאמ עד .הריבע ידיל אב התא ןיאו םירבד
ימ ינפלו ,העלותו המר רפע םוקמל ךלוה התא ןאלו ,החורס הפטמ תאב ןיאמ .ןובשחו ןיד
."אוה ךורב שודקה םיכלמה יכלמ ךלמ ינפל ןובשחו ןיד ןתיל דיתע התא

:ןיבהל ךירצו

ןיא" לש בצמל האיבמש תולכתסהה) "ערמ רוס"ד הדובעה תודוא תרבדמ הנשמהש ןוויכמ (א
םיניינעה ינפל ,תובא יקרפב םדוק הברה בותכ תויהל ךירצ הז ירה - ("הריבע ידיל אב התא
,הזל לשמה עודיכ ,2"בוט השע (ךכ רחא)ו ערמ רוס" הדובעה רדסל םאתהב - "בוט השע"ד
ןפואב ,לכאמו הקשמ וכותל תתל רשפא הז ירחאלו ,רוהטו יקנ ילכ תויהל ךירצ לכ-תישארש
.ומגפיי אלש

השולשב לכתסה" - תיללכה הארוהה (1) :תובב 'גל ורמאמ קלחמו אנתה ךיראמ עודמ (ב
הנעמה םע דחי תולאשד ןונגיסב 'גה םתוא (3) ,"'וכ תאב ןיאמ" - םירבדה 'ג (2) ,"םירבד
ןושלל םאתהב - רוציקב ורמואל לוכי היה הרואכל ."'וכ החורס הפטמ ,תאב ןיאמ" - םהילע
ןיאו םירבד השולשב לכתסה" :תובב 'בב - 3"(םיבר םיניינע ללוכו) רצק רבד" איהש הנשמה
תאב ןיאמ לכתסה" :תחא אבבב - רוציקב רתוי וא ,"'וכו תאב ןיאמ ,הריבע ידיל אב התא
ןיד ןתיל דיתע התא ימ ינפלו ,העלותו המר רפע םוקמל ךלוה התא ןאלו ,החורס הפטמ
?"הריבע ידיל אב התא ןיאו ,ה"בקה םיכלמה יכלמ ךלמ ינפל ןובשחו

:הזב רואיבהו

םהבש םיגוסה 'ג דגנכ ,םינפוא 'גל תקלחנ - לארשי-ינב לכל הארוה תנתונש - הנשמה
,בוט ובורש - האירב :תומלועבו] םיעשרו םינוניב ,םיקידצ :תוללכב לארשי-ינב םיקלחנ
הדובעה יגוס 'ג דגנכ - רתוי תוללכבו .[4ער ובור - היישעו ,הצחמ לע הצחמ - הריצי
ותדובע .יולגב וב הריאמ ותמשנ רשאכ - השודקו בוט יניינעב ותדובע :(ידוהי לכ לצא)
בוטל תויטנ וב שיש ,('וכו הייתשו הליכא) תושר יניינע םע רושק ,םלועב אצמנש ףוגה דצמ
אוה ערהש בצמב ותדובעו .(הצחמ לע הצחמ - תישפוח הריחב לש ןפואב) ךפיהל תויטנו
.ער ובורש היישעה םלוע - 5תורבגתהב

ינשה ןפואה ,םיקידצל - דחאה ןפואה :רחא גוסל הארוה הנשי הנשמבש םינפואהמ דחא לכבו
.םיעשרל ישילשה ןפואהו ,םינוניבל -

שודיק תווצמ) "לארשי-ינב ךותב יתשדקנ"ו "ויהת םישודק" יוויצה ונשי לארשי-ינב לכל
,םיקידצ) לארשי-ינבבש םיגוסה ןיב םיקוליח םנשי םויקה ןפוא (רקיע)בש אלא ,(םשה
.(םיעשרו םינוניב

ומצע דצמ ,השודקו בוטב (ומצע דצמ) ותדובע רקיעו ,יולגב וב הריאמ המשנהש ,קידצה לצא
ידוהי לכ לש הדובעהב הז ךרד-לעו ,(6ערה-רצי ול ןיא יכ) ער םע תוכייש םוש ול ןיא
,"הריבע ידיל אב התא ןיא"ש תוריהזה תויהל ךירצ ולצא םג - ללכב השודקו בוט יניינעב
הריבע אלא ,(ער םע (הז ןיינעב) תוכייש םוש ול ןיאש ןוויכ) םולשו סח הטושפכ הריבע אל
לארשי לש םתשודק) השודקב רתוי תילענ תושרמ רובעי אלש - 7תושרל תושרמ הרבעה ןושלמ
השודקד תושרל (8שממ לעממ הקולא קלח םתויהב ,"ינא שודק" ,'ה תשודק תמגודב איהש
האירבה םלועד הגרדה) ותשודק תגרדל המיאתמ הניאש (תושר) רתיה לש תושר וא רתוי הנותחת
.(הזב אצויכו

איבהל םילוכיה ,רתיה תוואת ךרד-לע ,"הריבע ידיל" םא יכ ,שממ הריבע אל - אפוג הזבו
הז ןיא (האמוט יניד) םיניד המכבש ,ץפח םיזחוא ודי-לעש ,די-תיב ךרד-לע] הריבע ידיל
9."ינא שודק"ד השודקהמ הכומנש השודקב תושרל הרבעה ,[ומצע ץפחהכ ךכ לכ רומח

אל המשנה עבט דצמש םגהד ,אוה ("הריבע ידיל" אובל תורשפא קידצב הנשיש) הז לע םעטהו
היהתש ה"בקה הצר ,(המצע השודקב תושרל תושרמ הרבעה אל וליפא) הריבע תושעל ךייש
10"ונממ דחאכ היה םדאה ןה" ,לוכיבכ ה"בקה תמגודב היהיש) תישפוח הריחבד הלעמה ידוהיל
תושרו םלועל ותמשנ תא וחלש ךכלו - (ותמשנ) אוה ימ אוה ותדובע ידי-לע חיכוישו ,(
,"הריבע ידיל" אובל תורשפא תמייק םשש ,המצע דצמ ותמשנ תשודק תגרדמ הטמלש (השודקב)
אב התא ןיא" - (הריחב) ותדובע ידי-לעו ,המצע השודקב תושרל תושרמ הרבעהל םינפ לכ לע
."הריבע ידיל

- "הריבע ידיל אב התא ןיא"ש ךיא ראבמש ןפואה - 'אה אבבב הנשמה תארוה האב הז לעו
:(םיטרפ טרפל ילב) םתס "םירבד השולשב לכתסה" רשאכ

ול ןיאו) השודקו בוטב ולוכ חנומ אוהו יולגב הריאמ ותמשנש ימ תודוא םירבדמש ןוויכמ
תולכתסהה תאטבתמ המב ריבסהלו טרפל אופא ךרוצ ןיא - (םירחא םיניינעל תוכייש םוש
לכתסהל לוכי היהש) םירחא (םיידדצ) םירבד םימייק אל ומלועבש ןוויכ ,םירבד השולשב
םה ירה "םירבד השולש"הש וילאמ ןבומ אלימב ,השודקב ולש 'ה תדובע קרו ךא ,(םהב
11.ולש 'ה תדובעב ,השודקב

(ב) ,שממ לעממ הקולא קלח - אוה ידוהיה רשאכ (א) :תוטשפב םינבומ "םירבד השולש"הו
ידיל" עיגהל תורשפא ןכתית םש ,רשא ,התדובע תא םש השועו תעכ תאצמנ ותמשנ ובש םלועב
- ה"בקהב (ג)ו ,(המשנה תשודק) ותגרדל המיאתמ הניאש השודקב תושרל רובעל ,"הריבע
הנווכב ,ותמשנ תא חלש םשלו םלועה תא ארוב אוה רשא) הרושק איה ותאש ,ותמשנד רוקמה
.(ולש השודקה תגרדב ףקותב דומעל לכוי ותדובע ידי-לעש

יפכ םג ,ותמשנש ,ולא "םירבד השולשב - תוימינפבו ןויעב תולכתסה - לכתסה" ידי-לעו
ירה - ה"בקה םע הרושק ,שממ לעממ הקולא קלח איה ירה ,(האירבה) םלועב הטמל תאצמנ איהש
רתיהד תושר וא רתוי הנותחת השודקד תושרל רובעל ,"הריבע ידיל אב התא ןיא"ש אדוומ הז
,ותמשנ לש השודקה תגרד ,ותגרדל המיאתמ הניאשו הכומנה (הזב אצויכו רתיה תוואת)
12."ינומכ לוכי" ,"ינא שודק" םע הרושקה

ידיב רושקו רוסא וניאו) רתומ הזש םגהש ,"ךל רתומב ךמצע שדק"ד הדובעה ךרד-לעו
.רתומה רבדהמ תילענ איהש השודק - "ךמצע שדק" ולצא הז ירה ,(13םינוציחה

םג הב שגרומ רבכש (הצחמ לע הצחמ ,הריציה םלוע) הגרד לע יאק הנשמב 'בה אבבה
רוקמ - תוקולא םשש ,(תואיצמה ירשפא קר) האירבה םלועבכ אלש) ומצע ינפב םלועה תואיצמ
תגרד וז ירה הדובעבו .השודקה ךפיה אוהש םלוע הז ןיא לבא ,(יולגב שגרנ - האירבה
תואיצמ תא שיגרמ אוהו ,ערה-רציה ןהו בוט -רציה ןה ףקותב םימייק ולצאש - ינוניבה
ןתונ הזש ,(השודק קר תמייק ולצאו ערה-רצי ול ןיאש קידצל דוגינב) ונממ ץוחמש םלועה
ולש השעמו רוביד ,הבשחמב הדובעהש ךכ ערה-רציה לע רבגתמ אוהש אלא ,ערה-רציל םוקמ
14.דימ התוא החוד אוה ירה ,הבוט אל הבשחמ ולצא תלפונ םא וליפאו ,תומילשב ויהי

-לע ידוהיהש ידכב הז ירה - (ערה-רציה תורבגתהל תוירשפא היהתש) וז הדיריב הנווכהו
- ("'וכו תאב ןיאמ עד"ב תולכתסה ידי-לע) הריבע ידיל אובי אלש תוריהזב ותדובע ידי
.איפכתאה תלעמ ולצא היהת

טרפל ילבמ "םירבד השולשב לכתסה" תרימאב קפתסהל רשפא יא וז הגרדל עגונבש ,ןבומ הזמו
ןוויכ ,(תמייק הניא תרחא תואיצמו יולגב ולצא תוקולאש ימל עגונב תרמוא הנשמהש יפכ)
ריהבהל םיכירצ ךכלו ,השודקו בוטו תוקלא דבלמ (םלועה תואיצמ) תואיצמ דוע הנשי ולצאש
המ עדיי אל ומצע דצמ תאז ילולש ןוויכ) תוננובתההו תולכתסהה אטבתהל הכירצ המב םיטרפה
ללוכ) "הריבע ידיל" אובי אלש וילע ולעפיו (אוה ותגרדב) וילע ועיפשיש םיטרפ ,(םה
'גה אבבב ומכ ,הזמ הטמל אלו) םיבוט םיניינע םה ירה אפוג םיטרפהש קר ,(הטושפכ הריבע
ימ ינפלו ךלוה התא ןאלו תאב ןיאמ עד" - בוט אוהש םלועב אצמנ אוהש ןוויכמ ,(הנשמבש
:"ןובשחו ןיד ןתיל דיתע התא

המשנה רוקמב - "תאב ןיאמ" העידיה ולצא תויהל ךירצ - ורוקמ תא שיגרמ וניאש ןוויכ
ןיד ןתיל דיתע התא ימ ינפל"ו ,ותוא ךילוהל הכירצ ותדובע ןאל ,"ךלוה התא ןאל"ו ,ולש
םג ללוכ ,(15רחא םוקמב ראבתנש ומכ) "הריבע ידיל אב אל"ש ךכל איבי הזו - "ןובשחו
.הזבש איפכתאד הלעמה

ובורש ,היישעה םלועב הדובעהל עגונב רבודמ םשש הנשמב הנורחאה אבב האב הז ירחאל
םירבוג םיעשרהו םיערו םישק הזה םלוע השעמ לכ ןכלו ,ארחא ארטסו תופילקה םלוע" ,ער
.(איפכתאל ףסונ) אכפהתאד הלעמה םג היהתש ידכב - 5"וב

רוס"ד וקה תא םג םיללוכה םיטרפ ,וז הגרדב תולכתסההל עגונב םיטרפ אנתה ףיסומ ןכלו
םוקמל ךלוה התא ןאלו החורס הפיטמ ,תאב ןיאמ עד" :תופילקה תא לטבלו רובשל ידכב ,"ערמ
ךלמ ינפל ןובשחו ןיד ןתיל דיתע התא ימ ינפלו" - ישילשה ןיינעהו ."העלותו המר רפע
אצויכו ,הטמלש ,הלעמלש ןיד -תיב ינפל) ןובשחו ןיד םתס אל הז ירה - "ה"בקה םיכלמה
אל" הז בצמב םגש חוכ רתוי ןתונ הזש ,ומצעב "ה"בקה םיכלמה יכלמ ךלמ ינפל" אלא ,(הזב
אוה ירה ,תופילק אלמש םלועב םגש) ארוהנל אכושח אכפהתאד הלעמה םע ,15"הריבע ידיל אב
.(הריבע ידיל אב וניאו רבגתמ

יכ ,"בוט השעו" תודוא םירבדמה םיניינעה ינפל האב אל וז הנשמ עודמ םג ןבומ הז יפ-לע
לארשי-ינב תומילשו השודקה - בוט השעל עגונב אלא ערמ רוסל עגונב וניא וז הנשמ ןכות
16.םיעשרו םינוניב ,םיקידצ ,תוגרדה לכב

'גב זמורמכ) 'ה שודיקו לארשי תשודקבש םיניינעה 'ג רתוי ונבוי ל"נה יפ-לע
:הנשמבש תובבה 'ג ןיב קוליחה ךרד-לע - (רומאו םישודק ,ירחא ,תורדסה

אוהיבאו בדנ - םיקידצה תדובעב "שדקא יבורקב"ד ןיינעה רקיעב שגדומ "ירחא" תשרפב
םע רושק אל תאז לכב לבא ,ףוגב המשנ רותב ,"'ה ינפל םתברקב" תגרדמבש דחא לצא - ןרהאו
אקווד היה 'הל ובוריקש ,(םירופיכה -םויב) שדוקה לא ןרהא תסינכב היהש יפכ .הזה םלוע
תאזב") םייוסמ ןפואבו ("תע לכב אובי לא") םייוסמ ןמזב אקוודו (הזל ץוחמ אלו) שדוקב
.("'וג אובי

,םלועב אצמנ אוהש - םינוניבה תדובעב השודקה ןיינע רקיעב שגדומ "םישודק" תשרפב
ןמ םישורפ ווה" - "ויהת םישודק" ןכ יפ-לע-ףאו ,םלועה תואיצמ תא שיגרמו לוח לש םלועב
יבורקב" ומכ אלש) םלועה תואיצמב (םג) 'ה שודיקו השודק יהוזש ,"הריבעה ןמו תוירעה
עגונב ןכ-ןיאש-המ ,(ויהת םישודק) ידוהיה דצמ רקיעב אוה שודיקה לבא ,(ןכשמב "שדקא
17."'וכ םישורפ ווה" - הלילש ךרדב רקיעב אוה הדובעה ןפוא ירה - םלועהל

,םה םבצמב ,לארשי-ינבש ךיא רקיעב שגדומ "רומא" תשרפבש "לארשי-ינב ךותב יתשדקנו"ב
אל ,(םלועב תחא הביטח ינותישע התא) םלועב םימש םש םישדקמ םה ירה ,לארשי-ינב ךותב
.םלועה יניינעמ השירפ ידי-לע
-143 םידומע ,'ג ךרכ נ"שת'ה 'תויודעוותה' - רייא ד"וי ,םישודק-ירחא תשרפ תבש תחישמ םיעטק)
(146חספ ןיב תובא יקרפ דומילל םימעטהמ דחא ירהש) הרות ןתמל (ישילש) הז קרפד תדחוימ תוכיישהמ ריעהלו (1
- ומויסו ,יניסמ השמ לביק השמ - תובא יקרפ תליחתב שגדומכ ,הרותה תלבקו הרות ןתמל הנכה - אוה תרצעו
'וכו ע"בחר - םירמוא הז ירחאלו ,הרות אלא דובכ ןיאו ,ודובכל אלא וארב אל ומלועב ה"בקה ארבש המ לכ
אחריב יאתילת י"ע יאתילת אמעל יאתילת ןאירוא תניתנ - השולש רפסמל דחוימב ךיישש (רידאיו הרות לידגי
.יאתילת
.וט ,דל םילהת (2
.(קפתסהל האר כ"חא ה"ד) ם"במרהל מ"היפל המדקה (3
.מ"כבו .ג"פ תופילקה (חמ) רעש ח"ע האר (4
.ד"כפ .ו"פס אינת האר (5
.ג"יפ םש הארו .א"פ אינת (6
.מ"כבו .ומ 'מע ח"פרת .פק 'מע פ"רת .אכ 'מע ת"רזע מ"הס האר (7
.ב"פר אינת (8
ותרבעה י"עש ,"הריבע ידיל" קר א"כ ,שממ הריבעל ךייש וניאש - (שממ "הריבע" שוריפה יפל) ל"י וא (9
.הריבע (ידי)ל תוירשפא הנתינ ,ותגרדמ הטמל (השודקד) תושרל תושרמ
.ב ,חל רומא ת"וקל .ה"פר הבושת 'לה ם"במר .בכ ,ג תישארב (10
ל"צ םימעפלש אלא - .(נ"שו .ב ,זק מ"ב) "םירחא טושק ךכ רחאו ךמצע טושק" - הדובעב ליגרה רדסכ (11
.(זי ,בי אב י"שרפו אתליכמ) "הנצימחת לא ךדיל האבש הוצמ"ו ,(א ,דנ ןיבוריע) "יתשו ףוטחו לוכאו ףוטח"
שדק תניחבל איה הרוהט הניחבמ המשנה הלעתנ ,צ"מותב התדובעו הטמל המשנה תדירי י"ע - הברדאו (12
שדקד הדובעה י"ע) םישדקה שדק תניחבל םילעתמ ,ע"צמ שדק תניחבמ ןשרשש תומשנהו ,(רוהט תניחבמ הובגש)
.הק 'מע םש הארו ,יק 'מע םישודק ת"הוא - (ךל רתומב ךמצע
.ז"פ אינת (13
.ב"יפ אינת (14
.435 'מע ח"משת ש"הס .ךליאו 1202 'מע ד"ח ש"וקל (15
.היישעד ןפואב אוה םיעשרל הארוהה םגש ,םש ד"ח ש"וקל הארו (16
.םיימשג םירבדמ תושירפ לע יאק הזש שוריפה יפל - (ן"במרה שוריפכ) ךל רתומב ךמצע שדקד ןפואב וא (17חישמ םע תויחל


חרכהה רבד-לע שיערהל ךרוצ שי
חישמה תאיבל תוכחל


ותאיבב ןימאהל יד אלש קסופ ם"במרה

ךלמב) וב ןימאמ וניאש ימ לכ" :רורב ןיד-קספ בתכ - .. חישמה ךלמה תאיב ןיינעב ם"במרה
השמבו הרותב אלא ,רפוכ אוה דבלב םיאיבנ ראשב אל ,ותאיבל הכחמ וניאש וא (חישמה
."'וכו וילע הדיעה הרותה ירהש ,וניבר

רשפא -יא אלימבו "לודגלו ןטקל 'וכ הרורב ןושלב" ורוביח בתכ ם"במרהש - המדקהבו
.'וכו תובית-ישאר ,םיזמר ,םילופלפ ידי-לע - "לודגלו ןטקל" - טושפה שוריפה תא תונשל

םיניינע המכו המכש עודיכ) הלבקה ךרד לע םיניינעל דע ,'וכו םיזמר םג םנשי יאדווב -
ןושלב" טושפה שוריפל הפסוהב אב הז לכ לבא ,(רהוזה ירבדב םרוקמ ם"במרה לש ורפסב
."לודגלו ןטקל .. הרורב

תודוא רבודמש ןוויכמ - 'וכ עמוש וניאש ומצע תושעלו הזמ םלעתהל רשפא יאש ,טושפו
תרותל ךשמהב ,"הרות הנשמ" ,ידרפסה ןומיימ ןב השמ וניבר לש ורפסב ספדנש רורב ןיד-קספ
!"םלועל םוקי וניקולא רבד"ו ,םרמע ןב השמ

...!"וניקולא רבד" בכעל לוכי וניא ונזואב םש והשימש "ןפג רמצ" -

:םייתשב - הזב השגדההו

ףא - הלבק ירבד ,םיאיבנה ידי-לע ורמאנש םיניינעהמ קר אל איה חישמה תאיבב הנומאה (א
אלא ,דחא םוקמב קר אלו ,השמ תרותב שרופמה רבד םג אלא - הרותה ןתונ 'יוהמ הלבק הזש
ראשב" קר אל איה ,ןלציל אנמחר ,רבדב הריפכה ,ןכלש ,(טרפמו ךלוהש יפכ) תומוקמ המכב
.ןלציל אנמחר ,וניבר השמבו הרותב אלא .. םיאיבנ

ימ" וליפא אלא ,וניבר השמבו הרותב רפוכ "וב ןימאמ וניאש ימ" קר אל :רקיעו דועו (ב
רפוכ אוה - ותאיבל הכחמ וניאש אלא ,חישמה תאיבב ןימאמש ,ונייה ,"ותאיבל הכחמ וניאש
!!וניבר השמבו הרותב

הרותב .. רפוכ אוה .. ותאיבל הכחמ וניאש ימ" םגש - הז ירקיע ןיינע לע ,רומאכו
חרכההו בויחה רבד לע "שיערהל" ךרוצ שי ,ןכלו ,(יוארכ) בל םימש אל - "וניבר השמבו
םשה ינפל ותליפתב דחאו דחא לכ תעדוהכו ,"אוביש םוי לכב ול הכחא" ,ותאיבל תוכחל
."םויה לכ" םג אלא ,םוי לכב קר אל ,"םויה לכ וניוויק ךתעושיל"

רבד" יכ ,ןלציל אנמחר הזמ םלעתהל תלעות לכ ןיא ,הרותב רבדה שרופמש ןוויכש ,טושפו
."םלועל םוקי וניקלא

ןימאמ וניאש ןעוטש ימ וליפאו ,ותאיבל הכחמ וניאש ןלציל אנמחר ןעוטש ימ םג :דועו
ןימאמ אוה םג יכ (ןיילא ךיז טראנ) ומצע תא המרמ קר תמאב ירה - ןלציל אנמחר ,וב
לארשימ דחאו דחא לכ לש יתימאה ונוצרש ם"במרה ןיד-קספכ ,ותאיבל הכחמו חישמה תאיבב
שי רשאכ םג ,ןכלו) "ופקתש אוה ורצי" אלא ,"תוריבעה ןמ קחרתהלו תווצמה לכ תושעל"
.("ונוצרל ותוא בירקי" ,"ונוצרל" השענ רבדה ,ינא הצור רמאיש דע ופוכל ךרוצ
(40,33,32 םידומע 'ד ךרכ ח"משת 'תויודעוותה' - ח"משת (החדנ) זומתב ז"י קלב תשרפ תבש תוחישמ)

יהויחבמ ריתי


תא תאטבמ "חצנ ןדיד" תזרכה
ונרוד אישנ לש ונוחצנ


ומצע תעד לע השעיי רבדהש ןכתיי אל

ר"ומדא ח"ומ ק"כל - איה "ןדיד"ב םתנווכש יאדווב ,"חצנ ןדיד" התע הז וזירכהש ולא לכ
אישנד ןוחצינה הז ירה ,"חצנ ןדיד"ל ךשמהב אבש המ לכש תעדל םהילע אלימבו ,ונרוד אישנ
,ונייה ,ומצע תעד לע השעיי רבדהש ןכתיי אל - תמייוסמ הלועפ םישוע רשאכ ןכלו !ונרוד
ימ"ו ,"השעי ויניעב ([תוימומקע=] "טייקמורק"ה לכ וא) רשיה לכ"ו ,ומצע תושרב דמועש
יכרדבו םעונ יכרדב ,חצני יאדוובש ,ונרוד אישנ ,"חצנ ןדיד" אלא - "השעת המ ול רמאי
.םולש

הסנמו ןיתממ וניא ,אלימבו ,חקיפ אוה דיסח :םימעפ המכ ונרוד אישנ רמאש םגתפה עודיכו
ק"כ - הז ונרודבו ,וניאישנ וניתובר לש םכרדב הליחתכל ךלוה אלא ,רחא ןפואב רשפא ילוא
.ונרוד אישנ ר"ומדא ח"ומ

ןדיד"ד ןיינעה אבומ ובש שרדמב שרופמ רופיס - "הרומא והייתלימ רבכ" ונניינעל עגונבו
םיאור זאו ,םטושפכ שרדמה ירבד תא שרפל םא יכ ,"לודג ןדמל" תויהל ךרוצ ןיאו ,"חצנ
."חצנ ןדיד"ד ןיינעה אטבתהל ךירצ המב ,שרדמה ירבדמ םידמולש הארוהה תא דימ

,(אינתב ראובמכ) תימהבה שפנו תיקולאה שפנ - תושפנ יתש שי לארשימ דחאו דחא לכ לצא
תוחור 'ב הנהו ,ערה רצי םע הרושק תימהבה שפנו ,בוטה רצי םע הרושק תיקולאה שפנ רשא
ךירצש ול רמוא ,בוט-רצי ,הבוטה חור :ידוהי לצא תובשנמ - הערה חורו הבוטה חור - ולא
ןמוא" ותויהלו ,'וכ לבלבל ליחתמ ,ערה-רצי ,הערה חורו ,ונרוד אישנ ירבד תא םייקל
,הז םוקמל ,הז ןמזל אל ,הנווכה התיה ךכל אלש ,תורבסהו תורבס ינימ לכ אצומ ,"ותכאלמב
"םיצורית"ה יטרפ לכב ,'וכו ותתימאל םירמוא ינולפ רבדו ,"םינפל" קר םירמוא ינולפ רבד
.ערה-רצי ,הערה חורה אצומש ("אל תמא" תויתוא "אלתמא" םינושארב אתיאדכ) "תואלתמא"הו

םיפסאתמש הז ידי-לע - ערה חורה תא לטבלו חצנל דציכ ,שרדמה ירבדמ הארוהה האב ךכ לעו
ךרזע חלשי" ,ה"בקהמ עויסהו רזעה םע דחיב ,הזל הז עייסלו רוזעל לארשימ המכו המכ
,"חצנ ןדיד ,חצנ ןדיד" םיקעוצו ,םהידיבש םילכה לכ םע םישיערמ דחי םלוכו ,"שדוקמ
ואל תאז ילול ,ןכש ,"חצנ ןדיד ,חצנ ןדיד" תקעצו שערב ךרוצ שיש בצמ והזש ,רמולכ
ןדיד" םיזירכמש הז ידי-לע ,ןכ-יפ-לע-ףאו .הערה חורה תא חצנל םיחילצמ ויהיש אקווד
,ירמגל התוא םילטבמו הערה חורה תא םיחצנמ - ונרוד אישנ ןוצרב ,יעבדכ "חצנ ןדיד ,חצנ
ונאצמנ .הערה חורה לש תויחה הלטבתנש החכוהו הייארל ,םימה ינפ לע םד תפיט םיאורש דע
ומדו ותויח לוטיבל דע ,ערה-רציה ,הערה חורה שוריג - איה הז ןיינעב הניחבהש ,םידמל
."חצנ ןדיד" ןכאש םיעדוי זאש ,'וכ
(243 דומע 'ב ךרכ ,ז"משת 'תויודעוותה' ז"משת תבט ב"י תחישמ)

יבר יצוצינ


ד"בח-רה-תלחנ


-רפכמ תוחפשמ שש ןב ןיערג עיגה ט"כשת תנש רדא שדוחב
היזורגמ תולוע תוחפשמ םיעברא לש הצובק םע דחי ד"בח
לע הרוהש יברה * ד"בח תנוכש םש םיקהל ידכ יכאלמ-תיירקל
בלש לכב הרועמ היהו ,המש תא םג הל קינעה ,הנוכשה תמקה
,םהיישק ,הנוכשה לש תישארבה ימי לע * התוחתפתה יבלשמ
םיעייסמלו היבשייתמל ויתוכרבו יברה דודיעו תכימת
הגושגשל


רפואל השנמ-יכדרמ ברה תאמ

.שדוקה -ץראב שדח יד"בח בושיי דסייל ,השדח הארוה יברה תאמ האצי ט"כשת תנש ףרוחב
ברה ,וחוכ -אב תא יברה רגיש השומימ ךרוצל .םיבר םיטרפ אללו הרצק התיה הארוהה
רחאל .בושייל םיאתמ רתא שפחלו הבחורלו הכרואל ץראה תא רותל ,יקצדורוג והילא-ןימינב
-תיירקב רקבל הלשממה ידרשמ ידי-לע ול העצוה ,םינוש בושיי תומוקמו םירוזא ןחבו קדבש
.יכאלמ

"העצהה הנוכנ"

אבומ .ג"לשת ,'םייה עשידיא יד') םאובב ואצמש םוקמה תא םינושארה םינכתשמה וראית ךכו
,א"משת בא-םחנמב ו"ט ,7-8 ןויליג 'הנח ילהאב'ב םסרופו שדוקה-ןושלל םגרותש יפכ ןאכ
:(20 דומע

וכשמהב .ריעה זכרמל רשיה ,יכאלמ-תיירקל ףעתסמ ןולקשא ןיבל תובוחר ןיב רבחמה שיבכה"
יתב םטועימ ,תחא המוק ינב םירוגמ ינבמ םיבצינ וכרוא לכל ,זכרמה תא הצוחה שיבכה לש
תוצצורתמה תודחפנ תולוגנרת תוארל רשפא ףא םשו הפ .םינופירצ רשאמ רתוי אל םבורבו ןבא
.היסבכ תא תסבכמו תיגיג לעמ הפופכ השא תבשוי םיפירצה תורצחמ תחאב .שיבכה בחורל
ידיצב וניאר רשאל תילכתב הנוש הארמ הלגתמ ןאכו - הלאמש השדח היינפב םייתסמ שיבכה
,הביבסמ אשד ירכ םע הלודג הבחר ,םיגרודמ םירוגמ יניינב רשע-העבש לש שוג :שיבכה
!הביבסב תחא שפנ אל ףא ?םיאפר םוקמ .. ךא ,הפי .םיפצורמ םיליבש

תורידה תא סלכאל איה הרטמה .המלשנ התע הז ךא ,הטילקה דרשמ לש הז טקייורפ תמקה"
."םקיר םידמוע םיניינבה םייתניב לבא .םישדח םילועב

"הכרבה תא 'ה הוויצ םש יכ"

ינפל אל ,ןבומכ .םייתלשממ םיגיצנ םע עגיימו ךורא ןתמ אשמ להנל לחה יקצדורוג ברה
העיגה ,טבשב ג"כ ךיראתה תא אשונהו תוריכזמה ידי-לע חלשנש ,קרבמב .יברל ךכ לע חווידש
:(269 דומע יקצדורוג ןורכז רפס) הבושתה
,םרסמש םיאנתהב יכאלמ-תיירקד העצהה הנוכנ

.םש ובשייתי ד"בח רפכד ללוכה יכרבאד קלחש ןכו

.ל"נהב בוט רמגל החלצה תכרבב
.(272 דומע םש) "ד"בח-רה-תלחנ" - השדחה הנוכשל םש יברה קינעה םימי םתואב

לע ןנואתהש ח"הנ בשות ינזואב 'תודיחי'ב םוקמל וסחייתהב יברה אטבתה ב"לשת תנשב
ץיבורוה 'יש יולה בקעי ח"הרה תומישרמ) "הכרבה תא 'ה הוויצ םש יכ" :הסנרפב םיישק
.(ןויצל-ןושארמ

תישארב יישק

:(םילק םינוקיתו םייוניש םע) םש 'םייה עשידיא יד'ב רואיתה ךשמה ןלהל

םיכסה םהמ האצותכש ,םישורדה םיכילהתב ולחהש ,םייתלשממ םיגיצנ םע ןתמו אשמ לחה דימ"
-ידיסח-תדוגא ,םהש יאנתב ד"בח-ידיסח-תדוגאל הנוכשה לע תולעבה תא ריבעהל הטילקה דרשמ
.הלשממל הנוכשה לע תולעבה רזחות ,ךכב וחילצי אל םא היהו ,הריד לכל רייד ואצמי ,ד"בח

,ןבומכ ,התיה הנושארה הייעבה .ד"בח-רה-תלחנ הדסונ א"טילש יברה תארוה יפ-לע ךכו"
קוידב .ד"בח -ידיסח-תדוגא ידיב ראשת הנוכשה לע תולעבהש ידכ ,תורידה לכ תא אלמל
תוריעצ תוחפשמ שש םע דחי .היזורגמ תוחפשמ םיעברא לש הצובק הצרא העיגה ןמז ותואב
ץראב םתטילק לע לקהלו םהל עייסל תנמ לע םירבחו םיכירדמכ לועפל ובדנתהש ,ש"נא יכרבאמ
-ידוהי בצקב ולחה םישדחה םייחה .השדחה הליהקה לש ןיערגה תא וויה הלא םישנא .השדחה
רפס-תיבו הרות-דומלת (הנוכשה דוסיי רחאל המ ןמז הנבנש) הווקמ ,תסנכ-תיב םע ,ידיסח
.'תצרפו' תולועפ ,ןבומכו םירועיש ,תויודעוותה ;תונבל

םא ?תורידה לכ תא םיאלממ ד"בח ישנא ןיא עודמ :הלאשה הררועתה בוש םיימשר םיגוחב ךא"
ותבושת הלבקתנ דימו ,הצע תשקבב יברה לא ונפ בושו !תאז תושעל לכונ ונא ,םתורשפאב ןיא
.ד"בח לש קר - היהיו - תויהל חרכומ םוקמה :תיעמשמ-דחהו הרורבה

ותיב תא לוענל ןכומ ימ - לארשיב ד"בח תוחפשמ ברקב העדוה וציפה זאו .. ?דציכה"
חור תחנ םורגל ;חטבוה רכש אלו סרפ םוש ?יברה תשקב תא אלמל ךכבו ,הלחנב רוגל רובעלו
.לודג רכש אוה ומצעלשכ הז ,יברל

רפסה-יתבמ םהידלי תא ואיצוה םה .האירקל תוריעצ תוחפשמ רפסמ ונענ ךכ םשל קר םנמאו"
םתאב םאה" :םילאשנ ויה םאו .ןאכ בשייתהל ואבו םהיתב תא ולענ ,םהל תרכומה הביבסהו
."בשנ - ןאכ בשנש יברה הצרי דוע לכ" :התייה הבושתה ,"?תותימצל ןאכל

ויתובשחמ והבג יכ

ךכ-לכ ןיינעתה יברהש ךכל הביסה המ ?ד"בח תולעבב ראשיי הז בושייש בושח הכ היה עודמ"
לכו א"טילש יברה לש וז תינכתש ,זא השגרה התיה ?הנטקה הרייעה לש וז הניפב אקווד
.וז המולעת ונל ריהביש אוה דיתעהו ,ונתניבמ בגשנו הלענ ןויער ,הביבס בבוסה

תא הנתנש ,השדח העצה האבוה ,רתוי ריהמ הצקב לדגתש ידכו ,היסולכואה הלדג טאל טאל"
-תלחנב היהי ד"בח יריעצמ םישדח םיכרבא טולקיש דיחיה ד"בח ללוכ :איהו ,דימ היתואצות
."ואלמתה תוריד המכ דועו ,םיריעצ תוגוז המכ דוע ופסותה ךכו ,ד"בח-רה

לע דסוימ תויהל ךירצ םוקמהש אטבתה יברהש םירמוא ,הליחתכלמ ללוכה דוסיי תופיחד רבדב
.הרות

,הלחנהמ רוקעל וטילחה הנוכשב םילועה תוחפשממ יניצר רפסמ .הייעב הררועתה בוש ךא"
ידכ ץמאמ םושב ךוסחל אל :יברה ןמ העדוה העיגה בוש ןאכו .בוזעל תונכהה לכ תא ושעו
ןאכ ,הסנרפה ןאכש ינפמ - םה םתבוטל תאזו ,ד"בח-רה-תלחנב ראשיהל הלא םישנא ענכשל
,םהיריידמ ונקורתה םיניינב .ובזע ןקלח ךא וראשנש תוחפשמ ויה !הכרבה ןאכו החלצהה
:םינותיעב תורתוכ ועיפוהו ,הליהקה תוטטומתה תא ךכב ואר תובקועה היטרקורויבה יניע
ינפמ ,היהת אל ויהש ועדי םידיסחה ךא ."לשכיהל דמוע יכאלמ-תיירקב ד"בח ןויסינ"
םע םינוידו תובישי וכרענ בושו ,ענכיהל ןיא ,והשמב םיצמאמ עיקשהל הארוה ןתונ יברהשכש
.הלשממ ירש

דואמ הגשי ותירחאו

וניתויחאו וניחא ,ונלשמ תוחפשמ - ועיגה םה ךכ ,רידא םרזל וכפהש ,ןיפיט ןיפיט"
.יטסינומוקה ןוטלשה תחת תווצמ ירמוש םישנאכ .הנש םישולשכ ינפל לזרבה ירוחאמ ונראשהש
םישנו םינקוזמ םישנא ,היזורגמו היסורמ .. לארשיל תולעל וכז ףוס ףוסו ,תובר ולבס םה
הצובק הכרבב םתוא ומדיק םש .דולב הפועתה הדשב ותחנ םה ,םינקזו םיריעצ ,שאר יוסיכ םע
.ד"בח-רה-תלחנל - 'הלחנה לאו החונמה לא' רשייה ואבוה םהו ,ד"בח ידיסח לש

תא אלמל םנמז עיגהשכ וישכע ,הלאה םישדוחה לכ ךשמב םיקיר ודמעש םייקנעה םיניינבה"
םה םהל .תואלפנה תוחפשמה תא םליצ תחת וסינכהו וקבח וליאכ םה ,ונבנ המשלש הרטמה
היה אל םלועמ תסנכה-תיב .דימ אלמתהו ,םיריעצה םידליה תא הכרבב םדיק 'רדח'ה .וכיח
רצחב ,ץוחב םג ללפתהל וכרטצהש דע ,רתויו הרשע ,השיש ויהנ םיניינמ השולשמ ,קיר
.תסנכה-תיבל ביבסמש

הריד לכ .. םיאלמ תובוחרה .הנש ינפל קר היהש הזמ הברהב הנוש הנוכשב וישכע הארמה"
יניינבש ךכ לע םידיעמ םינזאה ישירחמ םירוטקרטה תולוקו .הירייד תא ףוס ףוס האצמ
.תונביהל םידמוע םישדח םירוגמ

ידיסח -ידוהי בושיי ,הקוחרה ותייארמ ,א"טילש יברה לש ותלודגמ םילעפתמ ונא בושו"
."התיבה םיבשה וניחא תא לבקל תיב ןכוהו 'הממש'ב עטינ

..."ץוחמו תיבמ"

ברה םימיל ראית ,"םוקמה תא ונלביקש דע ונינפל ומרענש םיבורמה םיישקה תא ראתל ןיא"
םידומע ,ורפסב םיעיפומה םימלוצמה םיכמסמב םג יוצמ ךכל רכז .םש) יקצדורוג ןימינב
.(306-305

,ד"בח יזכרממ קתנתהל וצלאנש ,םיריעצה םיכרבאה לש םקלח תנמ ויהש םיישקה לע ףסונ
.לוכל תוכז איה הלחנב תובשייתההש קוידב ןווכתה אל יברה וליאכ העד םימי םתואב הצפוה

דחא לש 'תודיחי'ב אטבתה לשמל ךכ .ןדגנ םיפירח םירבדב אצי ףאו הלא תועומש םיזה יברה
:(םירבדה תא םסרפל שקיבו) ל"שת תנשב ש"נאמ
-רה-תלחנ"ב בשייתהל ונפוהש םישדחה םילועה תא חידמ וא תיסמ ,ררקמש ימ
ח"ומ ק"כל דגנמ אוה ירה ,םש רוגל םיניינועמה םיקיתווה ולאל וא "ד"בח
...ר"ומדא

ויניינעב םימחלנה דגנכ חצנל לכוי יאדווב ,חילצהו היסורב יברה םחלנ םאו
.לארשי-ץראב
-רה-תלחנל" הלוע אוה יכ קתפב ןייצש ,ל"ז ןילטיג לאומש 'ר ח"הרל בישה ךכל המודב
:ףיסוהו ףקמ םשר יברה ."ד"בח
ח"הנ סוסיב יניינעב םיעייסמה לכד םקלח ירשאו הגלפומ החלצהב וחילצי םשו
ייז זא ןעניימ ייז זא ףא - הזב םימחלנה לכ דעומ דועב וטרחתי יאדוובו
-אנמחר 'ורדיס' יכ םה םירובסש םגה=] ןטשרעביוא םעד ל"ר טראנעגסיוא ןבאה
.[ןיבמל ידו=] ל"דו - םימשל םתנווכש ,[ה"בקה תא ןלציל

.לכב צ"מוטשב אהי
,היסורמ ש"נא תצובקל .םוקמב םיבשותה תוברתה תא ףקותב יברה דדוע ,הפוקתה לכ ךרואל
ומצע בתכמה) הנש התוא ןסינב 'גב דחוימ בתכמ יברה רגיש ,א"לשת ןסינ שדוחב התלעש
םג ללוכ" הנושארב ןייצ ובו (218 דומע די ךרכ תוחיש-יטוקלב ספדנ םידחא םיטרפ תטמשהב
."ויחי - םהירחא ולעיש .. הלא

"שדוקה ץראב שדוקב היילע"

יבר דיסחה ןואגה עיפשמה תושארב ש"נא לש הלודג הצובק העיגה רוכז תשרפ שדוק-תבשל
יפ לע הז היה .םילועהו םיכרבאה ,םיבשייתמה םע דעוותהלו תובשל ,ל"ז ןמלסק םייח-המלש
.יברה תארוה

:רמאנ ובש יברהמ הכרב קרבמ לבקתנ םירופב
,ד"בח-רה-תלחנב םיבשייתמה ללוכה ירבחלו םישדחה םילועל

,א"טילש

'יתווצמו השודקה וניתרותב ,שדוקה ץראב שדוקב 'ילעו ,םיחמש םירופה ימי
,םהב ונשדק ה"בקה רשא

.הבחרה ךותמ לכב הבוט תורדתסהו

הכרבלו םייחל ,םייחל

(המיתח)
.הלחנה יבשות לא רגיש יברהש םיבתכמהו תורגאה תרדסב ןושארה קרבמה השעמל הז

"הלחנה לאו החונמה לא"

א ךרכ ט"כשת שדוק-תוחיש) ןייצו "ד"בח-רה-תלחנ" םשה תא יברה ראיב םירופ תודעוותהב
םתגהנה - 'ד"בח -רה תלחנ' םשה ול קנעוהש םוקמב התע םיבשייתמה הלא יכ (448 'מע
,שפנ-תוריסמבו תופיקתב ,"רה" לש ןפואב דחא 'הב קבדש וניבא םהרבאל המודב התיה היסורב
."ד"בח תלחנ"ל עיגהל וכז ןכלו ,םלועב םג לעפנ הז רבדש דע

ורוקיב ברע ,ל"ז יקסבונרזק ןרהא-המלש ברה דיסחה םג 'תודיחי'ב עמש םימוד םירבד
:בתכה לע םירבדה תא ןכמ רחאל הלעה רשא ,שדוקה-ץראב
:אוה ןכ ומשכ - "ד"בח-רה-תלחנ" התע הז דסייתנש בושייה

.םייקתהל הבחרהב בושיו השורי תלחנ

.הזב תואנתהלו םוקמה תובישח תוארהל - רושימ אלו רה

.היבשויל ופסוותיו ונקי תעדו הניב המכח ד"בח
:(219 דומע די ךרכ תוחיש-יטוקיל) בתכמב םג ךכ
לא ואוביש .תולחנתההו תובשייתהה היהת רשא יתוכרבו יתולפתו ילוחיא
תחונמו שפנה תחונמב םילבלבמה םיניינעה לכ לוטיבב הלחנה לאו החונמה
השודקה ונתרותב רה רהב ליחמ לא ליחמ וכלי בבל בוטו החמש ךותמו ,ףוגה
.ובש ד"בחב התגשהו התנבהו
םוקמ ןכיה ינולפ לאש יברה רשאכ (86 דומע א"משת להקה ןמוי) א"משת טבש שדוחב השעמו
...ד"בח -רה-תלחנ תא ינא ריכמ :יברה ךייח .יכאלמ-תיירקב ,בישה הזו וירוגמ

:(496 דומע טי ךרכ תוחיש-יטוקיל) ז"לשת תנשמ הלחנה תושנל תרגיאב יברה ןושל הנהו
רוקמו הריהזמ המגוד שמשמ תובוטה ויתולועפו ד"בח-רה-תלחנ ןוגראש יאדוובו
יולת םיברה תוכזו הקוחרה םג םא יכ הבורקה ןתביבסב קר אל הבוט העפשה
.ןהב

...ונכשל בוטו קידצל בוט

הנה .יברה תאמ דחוימ סחיל הלוכ ריעה יכאלמ-תיירק התכז ד"בח-רה-תלחנ תוכזב יכ הארנ
:הנושארה הנשב בושייה תצעומ ירבח יברהמ לבקל וכזש תרגיא המגודכ
!ךמסמב תופצל ידכ ןאכ שקה

לע אלפומה רופיסה (28 דומע ,ד"נשת ןויס ז"ט ,619 ןוילג 'ד"בח רפכ') םסרפתנ רבכ
.ויניינע לכב ברועמ היה יברהש ,יכאלמ-תיירקב 'סקטקולפ' לעפמ תמקה

הנבת 'קה ונצראב ד"בח-רה-תלחנ יבשות ש"נא לכל" תרגיא יברה רגיש ג"לשת הכונחה ימיב
תודעוותהל הסחייתהש החיתפ רחאל ."ויחי םהילע 'ה א"בב ונקדצ חישמ ידי לע ןנוכתו
:(220 דומע די ךרכ תוחיש-יטוקיל) בתוכו יברה ךישממ ,ולסכב ט"יב הכרענש
!ךמסמב תופצל ידכ ןאכ שקה

"םירצמ ילב הלחנ"

האר) םעפ אל ףיסומ היה צ"ייר יברה ונתוח ידי לע ד"בח-רפכ דוסיי תא ריכזמ היה יברהשכ
ד"בח ינוכיש ראש ומכ ,"ד"בח-רה-תלחנב ךשמההו" (14 דומע גי ןויליג 'תורשקתה' םג
."ר"ומדא ח"ומ לש ותוחילשבו חוכב" םישענה

,יקצדורוג 'יש יכדרמ 'ר ח"הרה רפיס (17 דומע 282 ןוילג) 'ד"בח רפכ'ל קינעהש ןויארב
םימייקש תודסומה לכ" :ד"בח-רפכל האוושהב יברה לש הרידנ תואטבתה לע ,הלחנה דעו ר"וי
הברה םוקי הז הלחנבו הנש םירשע ךרא הז םשש אלא ,הלחנב םג תויהל םיכירצ ד"בח-רפכב
."רהמ רתוי

יברה שידקה (287 דומע ,ז"משת ת"הק ,'תוחילשה רפס') ט"לשת הרות-תחמש םוי תודעוותהב
םתוא לכ "םייחל" ורמאיש שקיב ךכ-רחא .תוחילשב עוסנל וכזש הלא תלעמ רבדב תדחוימ החיש
םוקמב םיאצמנש םיחולשה הלא לש המודכו החפשמ יבורק ןכו תודעוותהב םיחכונה םיחולש
.םתוחילש

:הנמו טריפ יברה
םילשוריב ,הקיתעה םילשוריב םיאצמנה םיחולשה לכל איה הנווכה ולא םירבדב
-תוצראב תונידמה לכ ,הילרטסוא ,ד"בח-רפכב ,ד"בח-רה-תלחנב ,תפצב ,םתס
םתונמל ןתינ אלש תומוקמה ראש ,הילגנא ,תפרצ תונידמה ראש לכבו תירבה
.םה םיברש ןוויכ
רקבל יברה ידי-לע ושקבתנ ץראב םשל םכרדב ורקיבו הילרטסואל ועסנש םיחולשה תוצובק
ד"בח רפכ" טריפו שיגדה יברה .ד"בח תודסומ םהבש תומוקמב םג ללוכ ,םישודקה תומוקמב
.(534 דומע םש) םיפסונ םיחולש םע םג היה ךכ .(525 ,520 םידומע םש) "ד"בח-רה-תלחנו

תא יברה שקיב א"לשת תנשב) הלחנב רקבל יברה ידי-לע םה ףא ושקבתה הלעמ ימר םיחרוא
.(םש הרות-דומלתה ידימלת תא ןוחבלו םוקמב רקבל יקסראקיפ קחצי-לארשי 'ר ח"הרה ג"הרה

"תאזה הרותה הנשמ תא ול בתכו"

םדוק הרצק הפוקת חלשש הרות-ירפס ינשל סחייתמה בתכמ יברה רגיש ט"כשת'ה ןסינב א"יב
רפכ'ב םסרופ שדוק די בתכ םוליצ .390 דומע דכ ךרכ תוחיש-יטוקיל) ד"בח-רה-תלחנל ןכל
-רפס רוגישל ךשמהכ השענ רבדה יכ הרכזוהש הדוקנה תשגדומ ובו (הנשה ןסינ א"י ,'ד"בח
תנשב .(רבדל ךשמה ןלהל האר) ט"שת תנשב ד"בח-רפכל צ"יירהומ ר"ומדא ק"כ ידי-לע הרותה
.(15 דומע זכ ןויליג 'תורשקתה' האר) ד"בח-רה-תלחנב דחוימ ח"מג יברה דסיי א"לשת

הלחנב ןושאר חספ

.הלחנב םינושארה םיצולחה ןיב הנמנ ,רוזיאהו רובת-רפכ בר םויכ ,לצרה והיעשי ברה
:בתוכ אוה ויתומישרב

"וניתוריח ןמז"ל ראשהל (6 ךותמ) םיחולשה תוחפשממ 3 ונצמאתה םיברה םיישקה תורמל"
תליהק בר םויכ) טכעה רעבוד-םולש ברה תחפשמ ,יתחפשמ .ד"בח-רה-תלחנ - תוחילשה םוקמב
,ארתאד ארמו ברל ןכמ רחאל הכורא אל הפוקת הנמתהש ימ תחפשמו ,(קרוי-וינב ןאריא יאצוי
וקרבמ התיבה ילא עיגה גחה ברעב .א"טילש יקסבלסורי הדוהי קחצי ברה 'וכו ח"הרהו ג"הרה
.טכעה תחפשמו ונתחפשמ קר הראשנ ,חספ-לש-יעיבש םויל ,תונוש תוביסמ ךא ,גחל יברה לש
תא וויהש םילועה תוחפשמ בור קלח ולטנ הב תדבוכמ 'חישמ תדועס' ונגריאש ןבומ ומצעמ
.דוסיה ןיערג

לע יברה םעטמ הנוממה היהש) ףלוו 'יש םירפא 'ר ח"הרה ונילא רשקתה חספה-גח ירחא"
ולטנ המכ ?םיחולשה תוחפשממ ראשנ ימ ?"חישמ תדועס" וכרע םאה :יברה םשב לאשו (בושייה
חוכ-רשייל וניכזו הצורמ דואמ היה יברה .תויטרפב ונבשה .םיפסונ םיטרפו ?הדועסב קלח
."דחוימ

ךלמה ןחלוש לע

תאבומה הסריגה) זפר דומע 'א ךרכ 'וביסמב ךלמה') הדועסה תעב ט"כשת חספ לש ןושאר םויב
רגיש עודמ יברה תא ג"שרה לאש .((הספדהה רחאל התלגתנש המישרמ ןוקית תפסות םע איה ןאכ
.דחאב קפתסה אל עודמו םיינשב קוידה והמ ,הרות-ירפס ינש גחה ינפל ד"בח-רה-תלחנל
.(השולשב אורקל הרות -תחמשב גוהנש יפכ) השולש רגיש אל עודמ ,ךדיאל

:בישה יברה
הכלה הקספנ ירהו (הרות-תחמש םדוק אלו) חספה-גח ינפל חלשנ הזש ןוויכ
'ב איצוהל ךירצ הליחתכל" (ו"או ףיעס חפת ןמיס ןקזה ר"ומדא) ךורע-ןחלושב
דחא הרות-רפסב יד אלו ריטפמל היינשהו םוי לש וניינעל דחא הרות-ירפס
!םיינש וחלשנש הביסה וזו - "'וכ

םיעייסמל תוכרב

המכ ןלהל .יברהמ תוסחייתהל הכז הסוסיבו הלחנה תמקהל תרחא וא וז הרוצב עייסש ימ לכ
:תואמגוד

:ט"כשת'ה זומת גי-בי הלואגה ימי תרחמ
.ללכבו [ד"בח-רה-תלחנב=] ח"הנב תוליעפמ [תובוט תורושבל=] ט"ושבל הכרבב
:ב"לשת'ה בא-םחנמ 'ה םויל רוא ,ןוזח שדוק תבש יאצומ
ח"הנ ססבל חילצי םדיב 'ה ץפחו .[ןח תאושתו ןח תאושתו=] ח"תו ח"תו
ט"ושבלו דחי םג [תוינחורו תוימשגב=] ר"וגב החתפלו [ד"בח-רה-תלחנ=]
.[הז לכב=] ז"כב [תובוט תורושבלו=]
:ט"כשת'ה ןסינ א"י
.חילציו ח"הנ ינינעב שורדה ץרמב קסעתיש הכרבב
:ג"לשת באב רשע השמח
תוימשגב=] ר"וגב התוטשפתהו ח"הנ סוסיבב הבר החלצה תכרבבו דובכב
.שממ בורקבו דחי םג [תוינחורו
:א"לשת רדא דכ
.[תובוט תורושבלו=] ט"ושבלו ד"בח-רה-תלחנ סוסיבב טרפב החלצה תכרבב
.(282 ןויליג 'ד"בח רפכ'ב המסרופ םיעייסמהו םינקסעה לש תטרופמ המישר)

םינשה תצורמב וכז ,יקצדורוג 'יש יכדרמ 'ר ח"הרה תושארב ,ד"בח-רה-תלחנ דעו ירבח םג
תוכרב לש עפש לביק דחוימב .הלחנה יניינעב תוכרבו םידודיע ,תוכרדה ,תוארוה רופס-ןיאל
הדוהי-קחצי ברה ,ק"האב ד"בח ינבר ןיד תיב ריכזמ ,ח"הרה ג"הרה ,ארתאד ארמה תוכרדהו
.זמר ,אמר ,זלר 'מע 'ג ךרכ ,ח-זכר 'מע 'א ךרכ 'םחנמ לכיה' האר) א"טילש יקסבלסורי
.(700 ןויליג 'ד"בח-רפכ'

-תלחנ דעו ריכזמ) רבה 'יש יולה רתלא-םהרבא 'ר 'וכו ח"הרהל הנותנ בתוכה תדות :הרעה]
.[המישרה תנכהל טישוהש הרזעה לע (ד"בח-רה
תודיסחה ינייעממ


םישודק-ירחא תשרפ


(ב,זט) שדקה לא תע לכב אבי לאו

(י"שר) וינב ותמש ךרדכ תומי אלש

חי ינימש) "תשת לא רכשו ןיי" (א :ןרהא ינב תתימל ךשמהב הרותב ורמאנ תוארוה יתש
."שדוקה לא תע לכב אובי אלו" (ב ,(םש י"שרבו

איהש ןבומ ,"םתלחנ אוה 'ה"ש ,םינהוכל הרמאנ וז הארוהש הזמ - "תשת לא רכשו ןיי"
,הרותבש רואמב קבדיל לולע ,הרות לש הלהואב יורשה ,הזכ םדא .להוא-בשוי לא תנווכמ
ןיי - "תשת לא רכשו ןיי" :ול םירמוא הז לע .ויניינעמו םלועהמ טלמיהל ךכמ האצותכו
ולא תודוסב קוסעל ןיאו ,(הס ןיבוריע) "דוס אצי ןיי סנכנ" רמאמכ ,הרותה תודוסל זמור
.םדאה לש ותואיצמו ותעד לוטיב ךותמ ונייה ,(םש י"שר) "ותורכש ךרד"

-םויב לודגה ןהוכה תדובעל רשקב הרמאנ וז הארוה - "שדוקה לא תע לכב אובי לאו"
קסוע הז שיא .קסע לעבל אופיא תנווכמ איהו ,לארשי ללכ לש חילש זא היהש ,םירופיכה
.הז ךשוחמ חורבל ותעד לע הלעי ילוא ךכמ האצותכו ,םהבש ךשוחה תא האורו םלועה יניינעב
םלועהמ ירמגל קתנתהל יאשר ךניא - "שדוקה לא תע לכב אובי לאו" :ול םירמוא ןכל
הרותה לש החוכבו ,םלועה ךותבו םע ךתדובע תא דובעל ךילע אלא ,'שדוק'ב דימת אצמיהלו
.ךכרד חטבל ךלת
(119 'מע זכ ךרכ תוחיש יטוקל)


(ד,זט) שבלי שדק דב תנתכ

טוידה ןהככ ,עבראב אלא .. בהז םהב שיש .. םידגב הנומשב םינפל שמשמ וניאש דיגמ
(י"שר)

המוש ,ותלוזל עגונב ןהו ומצעל עגונב ןה ,"ורהטת 'ה ינפל" תגרדל עיגהל הצורש ימ
.ושפנ תוימינפל רודחל ,'םינפל סנכיל' וילע

הווצת) 'תראפתלו דובכל' ושענש ,'בהזה ידגב' תדרוה ידי-לע - ?'םינפל םיסנכנ' דציכ
."טוידה ןהככ" ,םיטושפ 'ןבל ידגב' תשיבלו ,(חכ
(95 'מע בכ ךרכ תוחיש יטוקל)


(ב,טי) ינא שודק יכ ויהת םישדק

(הבר-ארקיו) םכתשודקמ הלעמל יתשודק - ינא שודק יכ רמול-דומלת ?ינומכ לוכי

?תאז לולשל ךירצש ,ךרבתי םשהל תומדיהל ןתינש תעדה לע הלעי יכו

:שטירזממ דיגמה ברה רמוא

הב ריאמ האירבה ךותב דימת עפושה יקולאה רואהש םשכש ךתעד לע הלעי םא - "ינומכ לוכי"
םעפ התא םג קוסעת ןכ ,("יטמ אלו יטמ" :הלבקה ןושלב) םיפוצר קוליסו הכשמה ךות
,ןיגוריסל ,ןילוח יניינעב םעפו השודק יניינעב

לע רומשל ךילע םג ןכ ,תידימת איה ךרבתי ותשודקש םשכ - "ינא שודק יכ רמול דומלת"
"בושו אוצר" לש הרוצב םלועב ךשמנ יקולאה רואהש ךכל הביסהו .תקסופ יתלבו תדמתמ השודק
- איה

אלא לפשה םלועה םע רבחתהל לוכי וניא הלענה יקולאה רואה - "םכתשודקמ הלעמל יתשודק"
.וז ךרדב
(חל 'מע הרות רוא)


(ג-ב,טי) ורמשת יתתבש תאו .. ויהת םישדק

תויהל הכירצ וז הלדבהו .ידוהי וניאמ לדבומו שודק תויהל ידוהי לע - "ויהת םישודק"
ןתואב ףא ונייה ,ףוגה יכרוצ יולימ תעב םג אלא ,הווצמהו הרותה קסע תעשב קר אל תרכינ
.ידוהי -וניאל ידוהי ןיב הרואכל לדבה ןיא ןהבש תולועפ

בותככ ,'יוה םשל הרושק תבשה ןכש .תבשהמ האב ךכ לע חוכ-תניתנה - "ורמשת יתותבש תאו"
,תיעבט-לע ךרדב לארשי-ינב םע גהנתמ ה"בקה יכ ונל הריכזמ איהו ,"'יוהל תבש" (כ ורתי)
םג קוסעל ונל תרשפאמ וז הדבוע .(דחאכ היהיו הווה היה - 'יוה) םיימשגה םהיניינעב םג
.הרהטו השודק ךותמ אמלעד ילימב
(254 'מע א ךרכ תוחיש יטוקל)


(גכ,טי) ץראה לא ואבת יכו

(י"שר) תדחוימה ץראה ,ץראה לא רמול דומלת ,ןדריה רבעל ואבשמ לוכי

-חמצ'ה לש עודיה ומגתפכו ,תינחורה 'לארשי-ץרא'ל עיגהל ףאוש אוה יכ ןעוטש םדא שי
ראשיהל ךרטצי םא ול תפכיא אל ןכלו ,(לארשי-ץרא ןאכ השע) "לארשי-ץרא אד ךאמ" - 'קדצ
הז לע .םלועב ףסונ םוקמב "לארשי-ץרא תושעל" לכוי הז ןמזב ןכש ,תפסונ הפוקת תולגב
:בותכה רמוא

,(ןבואר ינבו דג ינב תלחנ) לארשי-ץרא תארקנ איה םגש - "ןדריה רבעל ואבשמ לוכי"
,תוינחורב 'לארשי ץרא' תמגודב

,תוימשגב ,הטושפכ לארשי-ץראל אובל םיכירצ - "תדחוימה ץראה ,ץראה לא רמול דומלת"
.בורקב ונקדצ חישמ תאיבב

,ג"רת תנש לש 'ץק'ה לע ,'קדצ-חמצ'ה ,ויבא תא ש"רהמ יברה לאש םעפש ,עודיה רופיסכו
םיצור ונא :ש"רהמ יברה הנענ .'הרות יטוקל'ה ספדנ הנש התואבש 'קדצ-חמצ'ה ובישהו
!וטושפכ חישמ םיכירצו
(מ"דשת חספ לש ןורחא תחישמ)


(וכ,כ) יל תויהל םימעה ןמ םכתא לדבאו

םימשבש יבאו השעא המו ,ישפא :רמאי לבא ,םיאלכ שובלל ישפא יא .. םדא רמאי אלש ןיינמ
(י"שר) יל תויהל םימעה ןמ םכתא לידבאו :רמול-דומלת ?ילע רזג

:שטירזממ דיגמה ברה ךכ לע רמוא

לשכנש ,הבושת-לעב וליאו .םלועמ אטח םעט םעט אלש ,קידצב אלא םירומא ולא םירבד ןיא
רוסא רבד - "םיאלכ שובלל ישפא-יא" רמול וילעו ,הרתי תוריהז טוקנל בייח ,אטחב םעפ
.תילכתב סואמ ולצא תויהל ךירצ
(ט 'מע םירבד הרות יטוקל)

גהנמו הכלה יניינע רוריב


.השעמל םיעגונה ד"בח יגהנמל רושקה לכב םירוריבל רודמ הזב תחתופ 'תורשקתה' תכרעמ
םירואיב ןכו םיארוקה רוביצ ידיב תויוצמה תויודעו תורוסמ ,תומישר ,עדימ םסרפל חמשנ
.הערכהל תורבסו םיססובמ

אבר אשודיקב הדימע


?תבשל וא דומעל שי םאה שדוק-תבשה םויב םישדקמשכ

-יכרב םשב הבושת-ירעשמ איבהו .בשוימ םויה שודיק םישדקמש בתכ (א"ס טפ) ןחלושה-תוצקב
[ל"זיראה=] ברה םויה שודיקד חכומ לטיו ש"רהומ רדיסש תונווכה רפסמד" טפר 'יס ףסוי
.םידיסחה ינקזמ המכ וגהנ ןכו ."בשוימ ורמוא היה

קדצ -חמצה ר"ומדאש ,רפוסמ (ות דומע ג ךרכ) ע"נ צ"יירוהמ ר"ומדא ק"כ שדוק-תורגאב
תכרבו 'וגו ךרב ןכ לע קוספ תרימא תעב דומעל ןיגהונהכ אלו - הבישיב ןיי סוכ לע שדיק"
."ןפגה

ה"ע ג"שר לאש ,(ז"כשת ה"רד 'ב ליל תדועס ירוביד) גיק דומע א"ח 'וביסמב ךלמה' רפסבו
:יברה בישהו .ע"נ צ"יירוהמ ר"ומדא ק"כ הזב גהנ ךיא

- בשוי היה ותואירב דצמ יכ] הייאר ןיא - (ב"הרא) ןאכמו .רכוז יניא - דרגנינלב"
."םיברל הארוה הז ןיא ילואו .הבישיב תושעל גהונ היה אגירבו .[קיתעמה

,ינש דצמ .םויה שודיק תעשב טעמ םמורתמ היה תויודעוותהבש ,עודי יברה לש ותגהנה לע
.(43 דומע 'ךלמ יגהנמ' ץבוקב הארו) הדימעב שדיקש ואר ,ורדחב היהשכ ,ח"לשת תנשב

.הזב השעמל הארוה שי םא ןכו ,םיפסונ םיטרפ עדוויהל חמשנ

.ןודנב בוט-םויב ונגהנמ יבגל תוסחייתה שקבנ ןכ ומכ

.וז המיבב רוריבל ןתאלעהל תולאש לבקל םג חמשנ

.03-9606169 :סקאפב וא .72915 ד"בח-רפכ 14 ד"ת ,םיגהנמ ירוריב - 'תורשקתה' :תבותכה
עובשה חול


ד"בח יגהנמו תוכלה

גרובזניג החמש-ףסוי ברה תאמ

םישודק-ירחא תשרפ ,שדוק-תבש
רייאב 'ח

1.םיישוכ ינבכ אלה :הרטפה

דחא םש ללפתמש וא ,הלימ-תירב וב תכרענש וא ,התשמה ימי תעבשב ןתח תסנכה-תיבב שי םא
2.'םימחרה בא' םירמוא ןיא - הריפסבש תותבשב (להומהו קדנסה ,ןבה-יבא) תירבה-ילעבמ

.ג קרפ - תובא יקרפ

ינש םוי
רייאב 'י

3.אמק ינש תינעת

ישימח םוי
רייאב ג"י

.ישימח תינעת

ה"ע ןהאסרואינש בייל הירא לארשי 'ר תודימ לעבו נ"ונ א"יא ח"ווה תריטפל הנשה םוי
4.ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כ לש ויחא (ב"ישת-ט"סרת)

5.ןונחת םירמוא החנמב

ישיש םוי
ינש-חספ ,רייאב ד"י

ןכלו - 'וכו חספ ןברק תברקהל שורדה יפכ (תונבלו) תונשל תורשפאהו תלוכיה התע ןיא"
6."ו"ת םילשוריל בורק רייאב ד"יב וא חספ ברעב תויהל אלש םוקמ ןיא םג

7.ןונחת םירמוא ןיא

8.ינש חספב םויה תדועסב הצמ לוכאל ונגהנמ


.ד"בח-ללוכ חול - םיזנכשאל םישודק 'פ תרטפה (1

.י הרעה ג"פ תועובשל חספ ןיב 'סב הארו .ד"בח-ללוכ חול (2

ר"ומדא ק"כש תורמל] םידיסחה יגוחב (רקיעב - הברדאו) םג ,ב"הב תינעתב ןיגהונ ןיא הלא ונימיב (3
םיגהונה ,ןבומכ .[וללה םירבדה וחקלנ םהמש ,'ןישוביכ ירבד' םהב רמא ףא ח"משת רייא שדוחבו ,םהב הנעתה
לכה תבוח ךא ,ףוגה תואירב תשלוח לשב ומכ ,ךרוצל אלא םהל ריתהל ןיאו ,בוטה םגהנמב וכישמי - תונעתהל
ג"ח ח"משת תויודעוותה - "בל יחמשמ ,םירשי 'ה ידוקיפ"ב ,יולגב החמשה וקב ולא "ןוצר ימי"ב ףיסוהל איה
.הזל םעטה ראבתנ םשו ,ךליאו 258 'מע

האר .הז םויב 'ד"בח ימי'ב ותבצמ םוליצ .(ב"נשת ת"הק) 'רייא ג"י' ץבוק הארו .ד"בח ללוכ חול (4
.(וט קרפ ,ה"נשת ,תיעיבר הרודהמ .ד"בח רפכ ,ת"הק תאצוה) 'קחצי יול תודלות' 'סב ויתודוא

- תפצ ק"היעב ד"בח תקלחב ןמטנו ,ק"הראל ונורא הלעוה ר"ומדא ק"כ תשקב פ"ע .הילגנאבש לופרבילב רטפנ
.ד"בח ימי

."ךנעי. . חצנמל" ינפל ,ז"הדא רודיס (5

.גיר 'יס ב"ח ח"וא גהנמו הכלה ירעש ,ה"לשת רייא ג"ימ בתכמ (6

ךומס לימ ו"ט ךותב רייאב ד"יב תויהל אלו ענמיהל שיש ,יברה רמא ח"כשת חספ-לש-ןורחא תוחישב ,הנושארב
ח"רה תעדלש ןוויכ - הזה ןמזב חספ בירקהל ןירסואה וברש דחוימבו ,אשונב ע"צ ןיידעש ףא תאזו .םילשוריל
ינש חספ (ותומכ הכלה קספ ם"במרהש) יבר תעדלש טרפבו ,וישכע םג חספד בויחה ונשי סירפמ [לאיחי ונבר וא]
םירזחמ םימיה תששב ןוחצינה זאמש ךכ בקע ,בצמה הנתשהש רחאל ךא .תרכ וילע ןיבייחו 'ומצע ינפב לגר' אוה
.םינפב רומאכ ןידה הנתשנ ,'וכו לוכה םהל רוסמל םייוגה ירחא ףרה אלל

א"ח 'ס"שב םירואיבו םישודיח' 'סל תופסוהב וספדנ ,ןושארה וקספ לע יברל ל"ז ןיוז י"שרגה בתכש תוישוקה
.מ"כבו ,ביר 'יס גהנמו הכלה ירעש 'סב ןכו ,ט 'יס םינפב םש וספדנ ןהילע תובושתהו ,זמש 'מע

ךרד-לע ,הרואכל) תויהל ךירצ ינש חספ ןינע רקיע :(ובשייל ג"עצו) לודג שודיח הזבו .םש ז"הדא רודיס (7
ד"י אוהש" םש (שדחמ) ףיסומ ןכלו - (החנמ) דימתה ירחאל אוה ותברקה וליפאו ,ו"ט לילב (ןושאר חספ
.1056 'מע ב"ח מ"דשת תויודעוותה - "רייאב

םויב התיה הברקהה םוקמ -לכמ ,ו"ט לילב התיה ינש חספ תליכאש ףאש ,םולשו םייח יכרד 'סמ איבה יברה (8
םג גהנמה תא םייקל ןתינ ,תאז םע .בנש 'מע ב"ח ק"גא - ד"י םויב הצמ םילכוא ןכל ,הלחתהה אוה רקיעהו
.(רנורג 'יש ל"יר ח"הרה) םינשה בורב יברה גהנ ךכו ,רייאב ו"ט לילבזכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ י"עש שטיוואבויל ןוכמ י"ע ל"וי
ןמרדור ןמלז-רואינש :יארחא ךרוע * רפואל השנמ יכדרמ ברה :ךרוע
דורב 'מ םחנמ :ישאר ךרוע
"תורשקתה" לע יונמ

ראודה תועצמאב ךתיבל תורישי "תורשקתה" ןויליג תא לבקל ןתינ

.(םימולשת 4-ב) ח"ש 177 :ץראב הנשל יונמ ימד
(םימולשת 2-ב) ח"ש 88 :ץראב הנש יצחל יונמ ימד
927-3-9607588 :תינופלט ררבל אנ :ץראל-ץוחב םייונמל יונמ ימד

:תבותכה יפל ,תבותכהו םשה ,יונמה ימד תא חולשל אנ
72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת ,םייונמה תקלחמ ,"תורשקתה"

ישארה ףדל

םיניינע חתפמ | ןיעידומ | סופד תיב | תושדח רדח | םידלי רדח | ןויע רדח | ד"בח תיב

תורומש תויוכזה לכ (c)
רואל האצוהה ףגא - זכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ
03-9606169 :'סקפ ,03-9607588 'לט ,72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת
ירא-בל ףסוי :"טנרטניא" רודמ שאר * בונורהא ןהכה קחצי ףסוי ברה :ר"וי
chabad@chabad.org.il