- ג"צ - "תורשקתה" ןועובש

ו"נשת'ה רייאב ד"י * רומא 'פ ק"שע

ונרוד אישנ ,שטיוואבוילמ ר"ומדא ק"כ תרותמ יעובש סרטנוק
שטיוואבוילמ י"ולר ק"הרהב לדנעמ םחנמ יבר
ע"יז מ"גבנ ה"הללקוצז
יברה לא תורשקתהה קוזיחלו


ןויליגה ירודמ
עובשה חול תודיסחה ינייעממ יבר יצוצינ יהויחבמ ריתי חישמ םע תויחל תוכלמ רבדתוכלמ רבד


י"בשר לע "ךומסל" םילוכי
תולגה לש "קחדה תעשב" ונדמועב


יאדווב - ןושאר חספד תינחורה הדובעב ןורסח הזיא היה םא
ןמזבו ינש חספב ונדמעב * י"בשר לע "ךומסל" םילוכיש
דצמ תינחורה הדובעב חספה ןיינע לעפנ יזא ,חספה תליכא
ר"ומדא ק"כ תחישמ * "ערגנ המל" לארשי-ינב תנעט םצע
ונרוד אישנ


תויהל הכירצ היתווצמו הרותה יניינעב הדובעה תוללכש - איה ינש חספמ תדמלנה הארוהה
ירחאל םג אלא ,(ןושאר חספ) דחא גולידב קפתסהל אלו ,(חספ) הציפקו גוליד לש ןפואב
חספ ,גוליד רחא גוליד ,(ןושארה גולידל ךרעב) ףסונ גוליד תויהל ךירצ הז גוליד
.ינש (גוליד)

,"ןחוכ יפל אלא שקבמ יניא" ירהש ,חוכ תניתנ םג הנשי וז הארוה םע דחיבש ,ןבומו
,גוליד לש ןפואב הדובעב ףיסוהל וא ליחתהל תחאו דחא לכל הנותנ תושרהו תלוכיהש ,ונייה
.םיחפט הרשעמ הטמל ,לעופב השעמב ,גוליד רחא גולידו

הנשה ימי לכמ רתויב רשכומהו לגוסמה ןמזה והזש - "ינש חספ"ב םיאצמנ רשאכ טרפבו
.הז ןיינעל עגונב ("יאכז םוי")

תניחב ןיבש קוליחה תמגודבו ךרד-לע - אוה ינש גולידל ןושאר גוליד ןיבש קוליחה ,הנהו
תניחב) אפוג ףיקמה תניחבד ףיקמה תניחבל (םלוע לכד יטרפה בבוס) יטרפ םלוע לכד ףיקמה
גולידה :רמולכ ,(ןימלע רדגמ ירמגל הלעמלש בבוסה תניחב - הזמ הלעמלו ,ןימלעה לכ בבוס
םלועל ךרעב "בבוס" אוהש ,יטרפה בבוסה תניחב ךרד-לע אוה (ןושאר גוליד) הכילהל ךרעבש
אוהש ,יללכה בבוס תניחב ךרד-לע אוה (ינש גוליד) גולידל ךרעבש גולידה וליאו ,יטרפה
ללכ ןימלע רדגמ הלעמלש בבוסה תניחבל דע ,ןימלע לכ בבוס - יטרפה "בבוס"ל ךרעב "בבוס"
.(ןימלע לכ בבוסד ןפואב אל םגו)

העפשה ,הכרב םיכירצ - ןימלע לכ בבוס תניחב ,ינש גולידל עיגהל ידכש ,ןבומ הז יפ-לעו
:י"בשר ידי-לע ךשמנ הזל חוכהו .הלעמלמ תדחוימ חוכ תניתנו

הרותד הלגנ ןיבש הציחמה לוטיב ,ונייה ,"אפרא ינאו יתצחמ" - אוה י"בשר לש וניינע
- אתיירואד אפוג) המשנו ףוג תמגודב ,דחא ןיינעל םישענ םהינשש ןפואב ,הרותה תוימינפו
.םהיניב דירפהלו קלחל רשפא -יאש (הרותה תוימינפ - אתיירואד אתמשנו ,הרותד הלגנ
וליפאו ,םדאה תואיצמל עגונב המשנו ףוג ןיב דירפהל רשפא-יא םא :רמוחו-לקו ןכש-לכמבו
הרותד הלגנ - הרותב המשנו ףוגל עגונב אוה ןכש המכו-המכ-תחא-לע ירה ,יח-לעב לצא
.הרותה תוימינפו

- "אמלע ארבו אתיירואב לכתסא" רמאמכ ,הרותהמ םילשלתשמ םלועה יניינע לכש ןוויכמו
אתיירואד אתמשנ ,הרותב רתוי תילענ הניחב ךישמהו הליג י"בשרש הז ידי-לעש ,אצמנ
לכ בבוסד הניחבל אובל ולכויש ,םלועה תואיצמב םג יוליע לעפנ ,'וכ אתמשנל אתמשנו
ןפואב קר אל - הדובעה תומילשל אובל לוכי לארשימ דחאו דחא לכש ,ונייה ,'וכ ןימלע
אל - אפוג תורישעבו ,תורישעד ןפואב םג אלא ,"ול רסחי רשא ורוסחמ יד" ,ןורסחה יולימד
.ינש חספ - גולידל ךרעב גוליד לש ןפואב אלא ,הכילהל ךרעב גוליד לש ןפואב קר

רחא גוליד) ינש חספד הדובעל חוכ-תניתנהש - רמועב ג"לל ינש חספ ןיבש רשקה והזו
רשקה הזו ,הטמל הרותה תוימינפ תכשמהו יוליג ,י"בשר לש וניינע ידי-לע תלעפנ (גוליד
תוללכד תומילשה תילכת הטמל ריאמו הלגתמ זאש - י"בשר לש ותוקלתסה םוי - רמועב ג"לל
.י"בשר לש ותדובע
הרותד הלגנב םג םיפקתשמ הרותה תוימינפבש םיניינעה לכש ,םימעפ המכ רבודמה יפ-לעו
,אתיירואד אתמשנו אתיירואד אפוג תמגודב םה הרותה תוימינפו הרותד הלגנש ןוויכמ)
(י"בשר לש ותחמש םוי) רמועב ג"ל םע ינש חספד רשקה ירה - (ךתולעהב תשרפ רהוזב ראובמכ
:הרותד הלגנב םג ףקתשמ

תעדל :ואל םא ינש חספ השוע רוביצ םא (י"בשר) ןועמש 'רל הדוהי 'ר ןיב אתגולפ וניצמ
אתפסות) ינש חספ השוע רוביצה ןיא ןועמש 'ר תעדלו ,ינש חספ השוע רוביצה ףא הדוהי 'ר
.('ב הכלה 'ח קרפ םיחספ

הזב ירה - ינש חספל עגונב י"בשר רמואש הכלהו ןיד ונשיש הרותד הלגנב וניצמש ןוויכמו
.(י"בשר לש וניינע) רמועב ג"לל ינש חספד תוכיישה תשגדומ
הטישד תוכיישהו ,םיניינעה תוימינפב (ינש חספ השוע רוביצה ןיאש המ) הזב רואיבה
:רבדב תיללכ הלאש םידקהב ןבוי - אקווד י"בשרל וז

ןיינעה רוביצה לצא רסחש (הרואכל) אצמנ - ינש חספ השוע רוביצה ןיאש םירמוא רשאכ
הרואכלו .(היהתש הביס הזיאמ) ןושאר חספ ובירקה אל רשאכ וליפא - הז לכו ,ינש חספד
,ובירקה אל ןושארב ירהש) חספ ןברקד ןיינעה ולוכ רוביצה לצא רסחיש ןכתייה :הומת
!?(בירקהל םילוכי םניא ינשבו

:י"בשר לש ותטיש יהוזש םיאור רשאכ - רתויב הלודג רבדבש ההימתהו

,ןבומו .(ב ,המ הכוס) "ןידה ןמ ולוכ םלועה לכ תא רוטפל ינא לוכי" :רמא י"בשר
(ורוביד ידי -לע) הלגתי הז ןיינעש ידכ (אלא ,ו"ח ראפתהל ידכ אל) תאז רמא י"בשרש
ןכו ,י"בשר לש וירבד תא הרותב דמולש] דחאו דחא לכש ,ונייה ,ימשגה הזה םלועב הטמל
תחא הרות" ,הזל הז םיכייש הרותה יניינע לכש ןוויכמ - הרותב רחא ןיינע דמול רשאכ
רוטפל" וחוכבש ,"םלוע דוסי קידצ" ונשי ,םלועה בצמו דמעמ לע טבה ילבמש עדיי ["ונלוכל
ה"בקה האר ,ןכלש ,םלועל םויק לכ ןיא - תאז ילולו ,"ןידה ןמ ולוכ םלועה לכ תא
,דחא קידצ םינפ-לכ-לע וא ,םיקידצ ו"ל ,רודו רוד לכב ןלתשו דמע ןיטעומ ןהש םיקידצב
."םלוע דוסי קידצ"

ןפואבו ,"ןידה ןמ ולוכ םלועה לכ תא רוטפל" י"בשר לש וניינעש ןוויכמ - הז יפ-לעו
ןיאש רמואש הז אוה י"בשרש ןכתיי דציכ - םלועה תואיצמב הטמל הלגתמו ךשמנ הז ןיינעש
ולצא רסחיש הזב ו"ח ערגיי ולוכ רוביצהש קוספי י"בשרש ןכתייה ,ינש חספ השוע רוביצה
!?"ולוכ םלועה תא רוטפל"ד ןיינעה ךפיה - רבדל ןוקית ןיאש ןפואבו ,חספה ןיינע

רוביצש תואיצמ ןכתית אל י"בשר תעדלש רמול החירכמ ל"נה אישוקש םעפ ראבתנ ,הנהו
הנד הרותהש המו .הארבנ אלו התיה אל - וזכ תואיצמ ,רמולכ ,ינש חספ תושעל וכרטצי
-לע-ףאו ,הרותב לופלפו אירטו אלקש םהב שיש םיניינע םימעפ המכ וניצמ ירה - הז ןיינעב
,תחדינה ריע ,הרומו ררוס ןב :אמגודלו .ארבנ אלו היה אל הזכ רבדש הרותה תרמוא ןכ יפ
.הזב אצויכו

םלועב ירה ,וזכ תואיצמ תמייק אל הזה םלועבש ףא :יכ ,קיפסמ וניא הז רואיב - לבא
ןכ םאו .וזכ תואיצמ תמייק ("וינפל 'וג םיעושעש" - הזמ הלעמלו ,תוליצאה םלוע) הרותה
דחב" - הזמ הלעמלו ,תוליצאה םלוע) ומלועבש רמאי י"בשרש ןכתיה .אתכודל אישוק ארדה
חספ ושע אל רשאכש ,ונייה ,ינש חספ השוע וניא רוביצש ןיינע ונשי ("'וכ אנרטקתא אריטק
!?'וכ ןוקית םהל ןיא ןושאר
:הזב רואיבהו

איבהל קוקז וניא רוביצהש - אוה רבדה שוריפ ,ינש חספ השוע רוביצה ןיאש י"בשר תעדל
.הרזעב ןילוח הווהד ,ינש חספ איבהל רוביצל רוסא ןכלו ,(ןמקלדכ) ינש חספ

תלעמ לדוג דצמ :הברדא אלא ,חספה ןיינע רוביצה לצא ו"ח רסחש הנווכה ןיא :רמולכ
אל ריבכ לא ןה" רמאנ הז לעש רוביצה תליפתל עגונב (א ,ח תוכרב) ל"זר רמאמכ - רוביצה
ידי-לעש ,(ןושאר חספ ובירקה אל רשאכ) "ערגנ המל" םיקעוצ רוביצהש המ קיפסמ - "סאמי
בותכש המ תמגודבו ךרד-לע) לעופב ותברקהב ךרוצ אלל ,חספה ןיינע תוללכ רבכ לעפנ הז
תונודז"ש הבושתה תלעמרואיבב ('סז קרפ) אינתב ראובמה ךרד לעו .("בוט חבזמ עומש אלה"
הקישחו הבר הבהאב" ,וזכ תילענ הבושתל עיגה םדי-לע אקוודש ינפמ ,"תויכזכ ול ושענ
םלצא ררועתמ ,ןושאר חספ ובירקה אל רשאכש ,ןדיד ןודינב אוה ןכ ומכ - "'וכ הקקוש שפנו
,(ןושאר חספ םיבירקמש ולא רשאמ רתוי הלענ ןפואב) חספה ןיינעל 'וכ הקושתהו ןוצרה
םיניינעה לכ אלא ,לעופב ינש חספ בירקהל םיכירצ םניאש - ךכ ידכ דע לעופ הז ןיינעו
.'וכ הקושתהו ןוצרה דצמ ,אליממ ךרדב םילעפנ

:רבדל המגוד

,הבושתה ןיינע) ןונחת תרימאד הלועפה תלעפנ ןונחת םירמוא ןיא םהבש םימיב םגש ראבתנ
תרימאל םיקוקז ןיא ולא םימיבש אלא ,("'וכ רבד יצחו רבד ול ןיריכזמ ןיא" הז ידי-לעש
לש ומוציע" דצמ ןונחתד הלועפה תלעפנ "ןיאכז ןימוי" םתויהב יכ ,םדאה ידי-לע ןונחת
ןוויכמד - רתוי הלענ ןפואב רבדה לעפנ ,ןונחת םירמוא ןיא םהבש םימיב :הברדאו ."םוי
חוכב לעפנ הז ןיינע אלא ,(ןונחת םירמוא םהבש םימיבכ) םדאה תדובעב יולת הז ןיאש
.תומילשה תילכתב לעפנ הז ירה - (ןונחת רמול ןיאש תרמוא הרותהש) הרותה

- רפושב ןיעקות ןיאש ,תבשב תויהל לחש הנשה-שאר לש בוט-םויל עגונב וניצמ הז ךרד-לעו
תבש" ,תבשה ןיינע םצע דצמ ,אליממ ךרדב םילעפנ רפוש תעיקתד םיניינעה לכש ןוויכמ
תעיקתד ןיינעה לעפנ תבשה םויבש ,ןבומ הזמו .םדאה תדובעב ךרוצ אלל ,"אמייקו אשדקמ
רפוש תעיקת - יכ ,םדאה תלועפב תישענה רפוש תעיקת ידי-לע רשאמ רתוי הלענ ןפואב רפוש
דאמ" ,"ךדאמ לכב" ,'וכו ויתונווכו ותדובע ןפואב הייולת םדאה תלועפ ידי-לע תישענה
ןיא - תבשה ןיינע םצע דצמ ,הלעמלמ תישענ רפוש תעיקתד הלועפה רשאכ ןכ-ןיאש-המ ;"ךלש
.תומילשה תילכתב רבדה לעפנ יאדוובו ,םדאה םדובעב יולת הז

ינש חספד ןיינעה לעפנ - ינש חספ השוע רוביצה ןיאש י"בשר תעדל :ונניינעב הז ךרד-לעו
- לעופב ןברקה תברקה ידי-לע רשאמ רתוי הלענ ןפואבו ,ןברקה תברקה אלל ,אליממ ךרדב
יבגל השעת אל תווצמד יוליעל עגונב (ד ,ג ידוקפ) ותליחתב הרות-יטוקלב ראובמה ךרד-לע
תניחבב תויהל הלוכי הווצמה תיישעש וזכ הגרדב אוה השע תווצמד יוליגהש ,השע תווצמ
הזל "ילכ"הש דע ,רתויב הלענו הובג אוה השעת אל תווצמד יוליגה לבא ,הז יוליגל "ילכ"
לש ןפואב ,"השעת אל"ד ןפואב םא-יכ ,לעופב היישע לש ןיינע ידי-לע תויהל לוכי וניא
השוע רוביצה ןיא) ליעל םירומאה םיניינעה לכל עגונב ןבומ הז ךרד -לעו .אקווד הלילש
- (תבשב לחש הנשה-שארב רפושב ןיעקות ןיא ,"ןיאכז ןימוי"ב ןונחת תרימא רדעה ,ינש חספ
,ןכלש ,רתוי הלענ ןפואב רבדה תלועפ לע הרומ הז ירה ,םייוסמ ןיינע תללוש הרותה רשאכש
.אקווד הלילש לש ןפואב תויהל לוכי הזל "ילכ"ה

אטבתה רסאמב ותויהבש ,ונרוד אישנ ר"ומדא ח"ומ ק"כ רופיס תודוא םעפ רבודמה ךרד-לעו]
הלענ ןפואבו ,הזוזמה ןיינע ולצא היה הז ידי-לעש - הזוזממ רוטפה םוקמב אצמנ אוהש
םג ,הזוזמ לש ןינע תודוא המואמ ריכזמ היה אלו קתוש היה םא כ"אשמ .הלילש ךרדב - רתוי
.[הלילש ךרדב אל
השוע רוביצה ןיא) אליממ ךרדב לעפנה ינש חספד ןיינעב יוליע שיש אצמנ - הז יפ-לעו
:(דיחיה ידי-לע) םדאה ידי-לע השענה ינש חספ יבגל (ינש חספ

רבדהש דע "ערגנ המל" ןעוטש זאמ ןמז ךשמ חקול - ינש חספ בירקהל ךירצ דיחיה רשאכ
,(חספה תא בירקמ וניאש) ןועריגה תא רבכ שיגרמ ןסינב ד"יב :יכ ,שממ לעופב ןקתתמ
,ןוערגה תא ןקתל תורשפאה ול שיש דע םלש שדוח ןיתמהל וילע - זאמו ,"ערגינ המל" ןעוטו
.ינש חספ בירקמ זאש ,רייאב ד"יב

םניאו ,(אליממ ךרדב) תוינחורב רבדה לעפנ זאש - "ערגנ המל" ןעוט רוביצה רשאכ לבא
שדוח ןיתמהל ךרוצ ןיאו ,"אדח אעגרבו אדח אתעשב" רבדה לעפנ - ינש חספ בירקהל םיכירצ
.(רייא ד"י דע) םלש

,חספה תא םיבירקמ םניא ירהש ,'וכ ןועריגה ונשי - ןסינב ד"י - ומצע הז םויב םנמא
שגרהה דצמ) אדח אעגרבו אדח אתעשב רבדה ןוקית לעפנ - ןסינ ו"טב - ותרחמל דימ לבא
.('וכ הבושתה ןיינע תוללכ והזש ,"ערגנ המל"ד

הלוכ הנשה לכ ךשמב אדח אעגרבו אדח אתעשב לועפל החוכב "ערגנ המל"ד הנעטהש ףא ,הנהו
לגוסמה "יאכז םוי" אוה ינש חספש ,ונייה ,רתויב הז ןיינע שגדומ ינש חספבש ,ןבומ -
ראש יבגל - ךרעב אלש - רתוי הלענ ןפואב רבדה לעפנ הז םויב ןכלו ,הז ןיינעל רתויב
הבושתה תדובעל עגונב (ו הכלה ,ב קרפ הבושת תוכלה) ם"במרב ראובמה ךרד-לעו .הנשה ימי
ןמז ונשי ,"םלועל הפי הקעצהו הבושתהש יפ-לע -ףא"ש ,("ערגנ המל" תנעט תועמשמ יהוזש)
.םירופיכה-םוי ,שודקה םוי - דחוימבו ,הבושת-ימי-תרשע - "'וכ רתויב הפי" איה ובש
ןוויכמ ,ינש חספ השוע רוביצה ןיאש) וז הטישד תוכיישהו רשקה ןבוי הז יפ-לע
:אקווד י"בשרל ('וכ תוינחורב לעפנ ינש חספד ןיינעהש

זאש ,םינש ג"י ךשמב הרעמב היה י"בשר רשאכש (ינימש תשרפ שיר) הרות-יטוקלב ראובמ
אבורחמ קר םינוזינ ויה אל ירהש ,תוישעמ תווצמ המכ השעמב םייקל לוכי היה אל יאדווב"
הכוסו גורתאו ןייה לע שודיקו חספב הצמ תליכא םייק אל כ"א ,והל ירביאד אימד אניעו
,םש ראבמו .'וכ םינוילע םידוחיי ידי-לע ולא תווצמד תוכשמהה לכ תא ךישמה יזא - "'וכ
איה םתדובעש םיקידצה לע יאק רבה רוש :ןתיוולו רבה רוש - םיקידצב תוניחב 'ב שיש
,בלה תנווכב איה םתדובעש םיקידצה לע יאק ןתיוולו .'וכ תוישעמ תווצמה םויקב ,תוימשגב
םיהש ולא םיגדכ ,אתשביב ןיכלהמד אמי ינונ םיארקנ םהו ,'וכ םינוילע םידוחיי דחייל
ןושל אוהש ,ןתיוול תניחבב איה םתדובעו .איסכתאד אמלע תניחבמ 'וכ םהילע הסכמ
.אוה-ךורב ףוס-ןיאל תומלועה םירבחמ םהש ,ונייה ,ילא ישיא הווליי םעפה ומכ ,תורבחתה
םידוחיי ידי-לע הרעמב היהש תוכשמהה ךישמה - אמי ינונו ןתיוול תניחבמ היהש י"בשרו
.'וכ תוילעו

ןייעמו םיבורח ץע ורובע ארבנש סנ ול השענש םשכש - תוטשפב ץרתל רשפא היה ,הרואכל]
.תוישעמ תווצמ םייקל םיכירצ םהבש םיימשגה םירבדה לכ תא ול היהש סנ םג השענ ,םימ
- הכלהב ןיינע הזמ םידמלש דעו] רשב ול ואיבה םיברועהש איבנה והילאב וניצמש ךרד-לעו
אצויכו ,חספב הצמ י"בשרל ואיבהש רמול רשפא ןכ-ומכ ,['וכ ןיעה ןמ םלעתנש רשבל עגונב
איבהל ולכי יאדוובו ,(םיברועב שמתשהל הצור וניא םא) םלועב םיכאלמ יוביר םנשי - .הזב
,זי הליעמ) "םיסנב דמולמ" היה י"בשרש טרפבו .תוישעמ תווצמ םויקל ךרטצמה לכ תא ול
;ךאלמ אב - ךאלמל קוקז היה רשאכ ;סנ ול השענ - סנל קוקז היה רשאכ ,ןכ םאו ,(ב"ער
.הזב אצויכו ,"דש" אב - "דש"ל קוקז היה רשאכ

ותויהבש איה תמאהש ןוויכמ - הז ץורית (הרות-יטוקלב) ץרתמ וניא ,ןכ-יפ-לע-ףא לבא
םינוילע םידוחיי ידי -לע תוכשמהה לכ תא ךישמה אלא ,ולא תוישעמ תווצמ םייק אל הרעמב
.['וכ ןתיוול תניחבמ ותויה ינפמ - רבדה םעטו .'וכ

לכ תא ךישמהש ןפואב (הנש ג"י - ךורא ןמז ךשמב) הדובע רדס היה י"בשר לצאש ןוויכמו
םג רבדה אטבתמ ןכל - (הטושפכ הווצמה םויק ידי-לע אלש) תינחור הדובע ידי-לע תוכשמהה
,אליממ ךרדב לעפנ הז ןיינע אלא ,ינש חספ השוע רוביצה ןיאש ,ינש חספל עגונב ותטישב
.(הבושתה תדובע) "ערגנ המל"ד שגרהה - תינחורה הדובעה ידי-לע
:םידקהבו - הזב ףיסוהל שיו

איה תודחאתההו ,ורוד םע דחאתמו רשקתמש - אישנה לש וניינעו .ורודב אישנה היה י"בשר
.ולש םיניינעה תא םהב האורש ,ונייה ,ורוד ישנא לצא םיפקתשמ ויניינעש - ךכ ידכ דע

םישנא תלבק עצמאב קיספה םעפש ,יעצמאה ר"ומדא תודוא עודיה רופיסה ךרד-לעו]
רשפל ותוא ולאש רשאכו ,"תודיחי"ל לבקל ךישמה םימי המכ לש קספה ירחאלו ,"תודיחי"ל
תוקדב ,ומצעב הז ןיינע אצומש ירחאל קר ירשפא "תודיחי"ב ןוקיתהו הנעמהש ,ריבסה ,רבדה
היה אלש הזכ ןיינע לע ןוקית שקיבו ידוהי סנכנ םוי ותואבש ןוויכמו .םינפ לכ לע תוקדד
ןיינע ולצא שיש (א) :םירבד 'ב ךכמ ןיבה - תוקדד תוקדב אל םג ,ומצעב תאז אוצמל לוכי
שקבל אב ידוהיש הדבועה םצע ירה ,תיטרפ החגשהב אוה רבד לכש ןוויכמד ,תוקדד תוקדב הזכ
ןוויכמ (ב) .תוקד תוקדב הז ןיינע שי ולצא םגש החכוה הווהמ ,הז ןיינע לע ןוקית ונממ
הז ןיינעש הרומ הז ירה ,('וכו תוננובתה ידי-לע) ומצעב הז ןיינע אוצמל חילצמ וניאש
ךרצוה ,ןכלו .ולכשב תוננובתה ידי-לע תאז אוצמל לוכי וניאש דע ,'וכ קמועב ולצא עקשומ
ןקיתש ירחאל קרו ,ומצעב תאז אוצמלו רתוי קמועב ןנובתהל ידכ ,"תודיחי"ה עצמאב קיספהל
.["תודיחי"ל םישנא תלבקב ךישמהל לוכי היה ,תוקדד תוקדב ולצא אצמש המ

היהש ,ונייה ,אוה ויניינע תא וב האור היה ,ידוהי לע לכתסה י"בשר רשאכ - הז יפ-לעו
רמאש דע ,י"בשר לש יוליעה לדוג תורמל - הז לכו .ובש י"בשר תניחב תא הז ידוהיב האור
-לע-ףא ,(א ,זס ןיטיג) "אביקע יבר לש ויתודימ תומורתמ תומורת" םה ויתודימש וידימלתל
םיניינעה תא םלצא האור היה י"בשרש ןפואבו ,'וכ וידימלת לצא ךשמנ הז ןיינע םג ,ןכ יפ
.דחאו דחא לכבש י"בשר תניחב - ולש

,תוישעמ תווצמ םויקל קוקז היה אלש (ןמז ךשמב) הדובע רדס היה י"בשר לצאש ןוויכמו
-ינב לצא הלגמש הז אוה י"בשר ירה - תינחור הדובע ידי-לע תוכשמהה לכ תא ךישמה אלא
,ינש חספ השוע רוביצה ןיאש ןידב יוטיב ידיל אב רבדהש יפכו ,וז הלעמ םהב שיש לארשי
הדובעה ידי-לע חספה ןיינע לעפנ ("סאמי אלו ריבכ ל-א ןה") רוביצה תלעמ דצמש ןוויכמ
.(הבושתה תדובע) "ערגנ המל"ד תינחורה
- "קחדה תעשב וילע ךומסל ןועמש 'ר אוה יאדכ" (א,ט תוכרב) ל"זר רמאמ יפ-לע ,הנהו
םא טרפבו ,תולגה ןמזד לפוכמו לופכ ךשוחב טרפבו ,תולגה ןמזד "קחדה תעשב" ונדמועב ירה
,י"בשר לע "ךומסל" םילוכיש יאדווב - ןושאר חספד תינחורה הדובעב ןורסח הזיא היה

רבודמש ןוויכמ הנה - (הלילב רייא ד"י) חספה תליכא ןמזבו ,ינש חספב ונדמעב ,ןכלו
ירה ,ינש חספ ןהו ןושאר חספ ןה ,וז הנשב חספה תא ובירקה אלש המ ירהש] "רוביצ" תודוא
תנעט םצע דצמ - תינחורה הדובעב חספה ןיינע לעפנ יזא ,[ולוכ רוביצל ךיישה ןיינע הז
.הכוראב ל"נכ ,י"בשר לש וירבדכ ,"ערגנ המל" לארשי-ינב

היה אל י"בשר לצאש ןקזה ר"ומדא םגתפ - י"בשרל עגונב רמאנש ףסונ ןיינעל םיאב הזמו
,ןברוח לש ןיינע הליחתכלמ

תולגהו ןברוחה ןיינע תוללכ לטבתמש ,ונייה - םלועה תואיצמב הלגתמו ךשמנ הז ןיינעו
םלצאש - "ובורק םע" לארשי-ינבל עגונב המכו-המכ-תחא-לעו ,םלועה תואיצמל עגונב וליפא
והז ירהו ,"ותנמוא ותרות" אוה י"בשר לש וניינעש ןוויכמ ,י"בשר םע רשקה רתויב שגדומ
הרותה דומיל ידי-לע ,"ינוק תא שמשל יתארבנ ינא" - לארשימ דחאו דחא לכ לש וניינע םג
.היתוארוה םויקו
(1421 - 1409 םידומע ג ךרכ ג"משת 'תויודעוותה' - ג"משת'ה ינש חספ תחישמ םיעטק)

חישמ םע תויחל


איה ידוהי לש תיתימאה תואיצמה
"ןירוח ןב" לש


!רקש אוהש תולגה בצמ לובסל לוכי וניא ןכלו

רקש תא דוע לובסל םילוכי םניאש לארשי-ינב םינעוט - תולגה ןיינע תוללכל עגונב ,הנהו
!?[רועישה המכ=] "רועיש א זיא לפיוו" ,תולגה

לארשי -ינב לע רמאנ םירצי תאיצי זאמש - איה תמאהו ,"תמא ה"בקה לש ומתוח" ,הנהד
םידבע םתויהב יכ ,ו"ח תודבע לש בצמו דמעמב ויהי לארשי-ינבש ךייש אל ןכלו ,"םה ידבע"
ף"כ אלל) "ךלמ ךלמ דבע"ש דעו ,"ךלמכ ךלמ דבע" ירה ,ה"בקה םיכלמה יכלמ ךלמ לש
קר אל ,ונייה ,"ןירוח ןב"ד בצמו דמעמב אוה לארשי-ינבמ דחאו דחא לכ ,ןכ םאו ,(ןוימדה
,הרותה דומיל ידי-לע לעפנ הז לכו ,"ןירוח ינב אתשה" םג אלא ,"ןירוח ינב האבה הנשל"
."הרותב קסועש ימ אלא ןירוח ןב ךל ןיא" ל"זר רמאמכ

םניא - "ןירוח ינב" לש בצמו דמעמב לארשי-ינב םיאצמנ ןיינעה תיתימא דצמש רחאמו
ונולעב"ד בצמו דמעמה תא דוע לובסל םילוכי םניאו ,תולגה רקש תא דוע לובסל םילוכי
תמאהש לארשי-ינב לש םנוצר אלא - (דבלב לעופב השעמל עגונב וליפא) "ךתלוז םינודא
בתכנ ינאש םשכ" ,"דחא ומשו דחא 'ה"ד ןיינעה תוללכ הלגתיש דע ,ולוכ םלועה לכב הלגתת
.ולוכ םלועה לכב ,"ארקנ ינא ךכ

,דבלב ףוגה אלא ,ללכ תולגב תאצמנ אל המשנהש ע"נ ב"שרוהמ ר"ומדא ק"כ םגתפ עודיכו
ףוס תלטבתמ ףוגה תואיצמ תוללכש רחאמ) ףוגל הלטב היהת המשנהש ןכתיי אלש יאדווב ירהו
בצמו דמעמב ףוגה םג השענ הז ידי-לעו ,המשנל לטב תויהל ךירצ ףוגה אלא ,('וכ ףוס לכ
.תולגה ןיינע תוללכמ הלעמלש

לארשי -ינב םיאצמנ הרותה ידי-לע יכ - הרותה ןיינע ידי-לע לעפנ הז לכש ליעל רומאכו
.יולגבו לעופב "ןירוח ינב"ד בצמו דמעמב

ידוהי ראשי אלש דע ,םייללכה הרותה ירפסב לארשי-ינב לכ ודחאתי שממ בורקבש ןוצר יהיו
.הרות רפסב תוא ול יהי אלש דחא

ןה דימ"ד ןפואבו ,ונקדצ חישמ ינפ לבקל הרותה ירפס םע דחיב םיכלוה לארשי-ינב לכו
.ם"במרה ןיד קספכ ,"ןילאגנ

לא ךופהא זא" בותכש ומכ ,ולוכ םלועה בצמו דמעמב יוניש לעפת הדיתעה הלואגה ירהו
םהילעש - לארשי-ינבל עגונב המכו-המכ-תחא-לעו ,"דחא םכש ודבעל 'וג הרורב הפש םימע
."םימעה לכמ ונתרחב התא" רמאנ

וצופי"ד הנכהה תוללכ ידי-לע - חישמ לש ויפמ חישמ לש ותרות דומלל םיכוזש דעו
.חישמ לש ותרותד ןיינעה ןיעמ והזש ,"הצוח ךיתונייעמ

הנשה תישרמ הב ךיקלא 'ה יניע 'וג רשא ץרא" ,שדוקה ץראל ונקדצ חישמ םע דחיב םיכלוהו
תקלדה תא תוארל םיכוזו ,שדוקה ריע םילשוריל - המצע שדוקה ץראבו ,"הנש תירחא דעו
תחמש"ד ןפואבו ,שממ ונימיב הרהמב ,ישילשה שדקמה תיבב "םישודקה ךינהכ" ידי לע הרונמה
."םשאר לע םלוע
(622-621 'מע 'ב ךרכ 'ב"משת תויודעוותה' ,הכונח תבש ,ץקמ פ"ש תחישמ)

יהויחבמ ריתי


יסוניכל לארשי ידלי תאבהל לועפל
רמועב ג"ל


!"אלמ םלוע" אוה ירה ,איבהל רשפאש ףסונ דלי לכ

:לעופל עגונב

תאש רתיב ףיסוהל - אוה אמרג ןמזהש עצבמה ירה ,רמועב ג"ל ינפל םירופס םימי ונדמעב
סנכלו ףוסאל ,רמועב ג"ל םע תורושקה תולועפה לכב ('וכו גוליד רחא גוליד) זוע רתיבו
תוקונית ,הווצמ-תבו הווצמ -רב ינפל (ןבומכ ,דרפנב) תודליו םידלי לש לודג יכה רפסמ
.רמועב ג"ל םע םירושקה םיניינעה לכב ופתתשיש ידכ ,ןבר תיב לש

םהש אלא ,הווצמ-תבו הווצמ-רב ליג ירחאלש ולאל עגונב םג רומא הז לכש טושפ םגו ןבומ]
םידלי תודוא רבודמ רשאכ ןכ-ןיאש-המ ,םילודגה לש "ףחד"ו דודיעל (ךכ לכ) םיקוקז אל
.[הווצמ-תבו הווצמ-רב ינפל ,םינטק

,"תרמאו 'וג רומא" :התלחתהש ,רומא תשרפ ,עובשה תשרפל וז הלועפד תוכיישהמ - ריעהלו
.(קוספה לע י"שר שוריפ) "םינטקה לע םילודג ריהזהל"

םיליכשמהו" ,בותכש המ ךרד-לע ,רואו רהוז ןושלמ "ריהזהל" - הזב שוריפה עודיכו
רהוז תפסות לעפנ ,םינטקה םע תוקסעתההו הלועפה ידי-לעש ,ונייה ,"עיקרה רהזכ וריהזי
.םינטקה םע םתוקסעתהו םתלועפ ידי-לע "םילודג ריהזהל" - םילודגה לצא רואו

ןיתמהל ילבמ ,ירשפאה םדקהבו ,רואו רהוז תפסותב תוכזל הצור דחאו דחא לכש ןוויכמו
,ל"נה תולועפה לכב קוסעל ףסונ דודיעו ץירמת הווהמ הז ןיינע ירה - רמועב ג"לל וליפא
"ופטחי"ש ,הז ינפלש םימיב (ו"ח ,ולאכ םנשי םא) הזב וקסע אל ןיידעש ולאל עגונב ןה
ינפלש םימיב תושעל םיכירצ ויהש המ םילשהלו ןקתל ידכ ,"םיילפכ"ד ןפואב הזב וקסעיו
םהל ןתונ ה"בקהש ןוויכמ ירהש ,תירשפא יכה תומילשב הזב וקסע רבכש ולאל עגונב ןהו ,הז
ןושלבו ,שדוקב תולעהלו ףיסוהל םיכירצ עגרו עגר לכבש ,ןבומ ,תובוט םינשו םימי תוכירא
- יוליעהו הפסוההש אצמנ ,גוליד הניינע הבושתש ןוויכמו ,"הבושתב וימי לכ" :ל"זח
!ללכ ךורע-ןיאבש ןפואב הז ירה - "שדוקב ןילעמ"

10,000 ןגראל חילצהו ,רמועב ג"ל יניינע לכב רתויב עגייתה רבכש תורמל :תוטשפבו
ןיינעב קוסעל דוע ךירצ וניאש בושחל לוכי ,ןכ םאו ,רמועב ג"ל יעצבמב ופתתשייש םידלי
הז לע הנה - דחא דלי דוע ףסותיש ךכ לכ עגונ המ םידלי 10,000 רבכ םנשי רשאכ יכ הז
רשאכ ,ןכ םאו ,(אלמ םג אלא ,םלש קר אל) "אלמ םלוע" אוה ידוהי דלי לכש ,ול םירמוא
וז הלועפ ירה - רמועב ג"ל יעצבמב ףתתשהל וילע לועפל םילוכיש דחא ידוהי דלי ונשי
...!"אלמ םלוע"ל תעגונ

לכב תוקסעתהה ןכ ומכו ,"המר דיב" רמועב ג"ל יעצבמב תוקסעתהה ידי-לעש ןוצר-יהיו
דיב" תולגהמ תאצל שממ בורקב הכזנ - "המר דיב" (תושרה יניינע ללוכ) תודהי יניינע
."המר דיב םיאצוי לארשי ינבו" ,בותכש ומכ ,"המר
(1425-1424 םידומע 'ג ךרכ ג"משת 'תויודעוותה' ,ג"משת'ה ינש חספ תחישמ)

יבר יצוצינ


"ומע לכל הקדצ ...השוע יהיו"


ךניחו הקדצ הברה ךכ לכ קליחש ימ םלועמ היה אלש המוד
די" * יברה ומכ םוקמ לכבו תע לכב הקדצ תתל םידוהי
הרוצב שחמוה יאדו ,אינתב אבומש יוטיב ,"הקדצ תקלחמה
הנממ לבקל וכז םידוהי תובברש ,יברה לש ודיב הרידנ
םיעדונ יתלב םירופיס תואמ * הקדצל תועבטמו תורטש
םיקקזנל רזיפ ומצע יברהש הקדצה ימוכס לע םימייק
יברה לש ותוסחייתהמו ונל םייולגהמ תצקמ * םהינימל
םיעצבמה תרשע ךותב םג הללכנש ,וז הווצמל


רפואל השנמ-יכדרמ ברה תאמ

תורטשה תקולח" תעפות התיה ולוכ םלועה לכב רידא םוסריפל התכזש תואלפומה תועפותה תחא
לכ ינבו םיגוחה לכמ םינומה ורהנ םורדמו ןופצמ ,ברעממו חרזממ .ןושאר ימיב "הקדצל
לש תונושארה םימעפב] השודקה ודימ הקדצל תורטש לבקל תוכזל ידכ "ונייח תיב"ל תודמעמה
הרשע לש תועבטמ) 'סמייד' קלחמ יברה היה ה"משת תליחתבו מ"דשת תנש יהלשב הקולחה
.[(טנס

תעמשה ,'להוא'המ ובוש תע לכב טעמכ רשאכ הקולחה בצק תא יברה ריבגה תונורחאה םינשב
הנממ הלעמל ןיאש השחמה וז התיה .םיחכונה לכל הקולחב חתופ אוה תדחוימ הליפת וא ,החיש
."הקדצ תקלחמה די" גשומה לש

םימעפ ףיסומ אוהשכ ,"הקדצל ופוליח תא וא רטשה תא תתל" - שיגדמ יברה היה החישה תעשב
םהילע דציכ םימייוסמ םישנאל הרוה ןכ ."הנהכו הנהכ הפסוהבו" :וא "הפסוהבו" תובר
הנוילעה החגשהה יכרד יפ-לע דחאו דחא לכ ,"ךדואמ לכב" ,הלבגה לכ אלל הקדצב תוברהל
.ותושרל םידמועה םיבאשמבו

םידוהיל הרזע

,םיריעצה ןיבמ רקיעב ,'תודיחי'ל סנכיהל הכזש ימש תחא אל הרק תונושארה תואישנה תונשב
הז גהונב יברה בוש לחה תכושממ הקספה רחאל .המודכו םירלוד לש תועבטמ יברהמ לבקמ היה
לש ללכ-ךרדב) ףסכ רטש תלבק :עבק לש ןיינעל רבדה היה ךכ-רחאו (ךרעב) ג"לשת תנשב
.'תודיחי'ב (רלוד

םידימלתל "הקדצל הווצמ תוחילש" תקולח גיהנהל תודסומה ילהנמ תא יברה ררוע נ"שת תנשב
.הקדצה ןיינע תא וז ךרדב םהב רידחהלו םידבועלו

תויבגמ ךורעל איה לארשי תוצופת לכב הטשפתנ ןמזה תוברבש ,יברה לש תרחא תמסרופמ הנקת
ינפל דחוימבו (תותבשה ןכו) םיגחה לכ ינפל (חספ ברעב 'אחספד אחמק'ל המודב) םיקקזנל
."תודעומב הבורמ"ה ירשת שדוח

קחצי-לארשי יבר ןואגה םעפ אטבתה (23 דומע 520 ןויליג) 'ד"בח רפכ'ל קינעהש ןויארב
תוימשגב טושפ יברהמ ונהנ םלועה לכב םידיחי םידוהי ינומהש חוטב ינא" :ל"ז יקסראקיפ
..."ודעב עייס יברה ,תוימשגב הטמ הטמל עקש הלה םא ..

:ידוהיל יברה השעש הבוט לע דיעהש תודע עקר לע ורמאנ ולא וירבד

רמ תא ינפל חטש םירבדה ךותב .ןילופ יאצוימ ידוהי הבישיה לכיהל ילא סנכנ דחא םוי"
אלש הנע אוה ךא תמייוסמ הרזע ול יתעצה .תגשמ ודי ןיאו ותב תא אישהל וילעש ובל
סנכנ ףוסבל .ךכ םשל יברה לא סנכהל יאדכ םא יב ץעוויהל אלא הרזע ינממ שקבל ןווכתה
תאמ אצי אוהו וכרב ,בר בשקב ול ןיזאה יברה .וניינע תא יברה ינפל עיצהו 'תודיחי'ל
בוטבו החמשב יורש רבכ היה םעפה .תינש ילצא עיפומ אוה הנהו םייעובש ופלח .שדוקה ינפ
היה ומצעב יברה אלש - ותחמש לע ביעה דחא רבד קר .הנותחה תואצוה לכל ףסכ ול שי - בבל
..."יברהמ והשמ דיב ול היה תוחפל זא יכ ,האחמהה לע םותח

:תישיא תודעמ םיפסונ םירופיס רפיס רחא

יל ןתונ דימתו .. םיטרפ-יטרפב תוניינעתה הלגמ יברה ,עסונ ינאשכ שדחמ ץיק לכ"
םדוק ההוש דימת ינא ,ללכ ךרדב .םש היהאש תונידמהמ תחא לכל "הווצמ תוחילש" תועבטמ
לש תועבטמ ול ויה אל תחא םעפ .ץייווש לש תועבטמ םג יל תתל חרוט אוה דימתו ,ץייוושב
תירבה-תוצרא לש תועבטמ םג םיחקולש יתרמאש דע ןמז ךשמ הריגמב שפיח אוהו ץייווש
...ותעד החנ וליאכו

אלל רדתסהל יל השק היהו תירבה-תוצראל יתעגהשכ הנושארה הפוקתב רזע דואמ תישיא יל"
...ךכ לע 'סעוכ' יברהש בוקודוח ברה יל רמא [ףסכה תא=] רתוי רחואמ יתרזחהשכ .םירכמ

ללכב ול ןיינמ דואמ יתאלפתהו הנותחה יכרוצ לע תוכיראב ימע חחוש ,הנותח ינפל ,םעפ"
אל דאמ שיגרמ ינאש יברה ןיחבה העש התואב .. 'וכו הנותחה לש תויוכרטצהה יטרפ לכ תעדל
יאבג לש דיקפתה תא םג ינממ תחקל םיצור םאה - ילשמ ןתונ ינניא' :יל רמא זאו .. חונ
..."'!?הקדצ

םייובש ןוידפ

,ל"ז יאגרש ןמלז-המלש 'ר םעפ רפיס (20 דומע 417 ןויליג) 'ד"בח רפכ'ל רחא ןויארב
תורשפא לע העידי יתלביק םעפ" :תידוהיה תונכוסב היילעה תקלחמ שארכ הכורא הפוקת שמישש
.'וכו 'וכו תואצוהל ףסכ רסוח תאפמ תבכעתמ החפשמה תיילע ךא ,תחא החפשמ היסורמ תולעהל
יתפרגלט .ףסכ היה אל הקלחמבו הפוריאב זא יתייה .תועש 24 ךות תושעיהל ךירצ היה רבדה
רדתסה לוכהו םיאתמה םדאל הארוה ןתנ אוה .רבדה תא רדיס יברה תועש 24 ךותו יברל ךכ לע
.בוט רתויה דצה לע ה"ב

...םיסיכה תא קירוהל

ןמ םינמוזמה לכ תא קירהל ומצעל תושרהל דחא לכ לוכי תחא םעפ תוחפל
...הככ םימעפ המכ ול ףסותיש 'ה רוזעי םתסה ןמש ,ךכ לע ךומסלו ,םיסיכה
תבטב ה"כ שדוק-תבש יאצומב םייקש תיתרגיש יתלב תודעוותהב יברה עימשה ולא םירבד -
ר"ומדא תוקלתסהל הנש םישימחו האמ תואלמ םע ,(156 דומע ג"כשת שדוק-תוחיש) ג"כשת
םיכלוההו ןקזה ר"ומדא לש וידימלתמ דחא לכש ,(162 דומע םש) ףיסוה יברה .ןקזה
.לכש לש תונובשח ילב הקדצ תתל ארקנ ויתובקעב

...ונוממבו ופוגב

דע םהירחא בוקעלו ךישמהל גהנ ,הקדצל תועבטמ םינטק םידליל קליח יברהש רחאל ,ללכ ךרדב
רוחה לא ועיגה אל דחוימב םינטק םידליש םג עריא םלוא .הפוקה ךותל םתוא ולשלישש רחאל
...הווצמה תא םייקל ומייסש דע םהיבגהו 'קה וידיב םלטנ ,ףפוכתה ומצעב יברהו ,הפוקב
.(ןייטשנצילג 'יש יבצ-לארשי ברה תמישרמ - ד"לשת לולא יהלשב עריא לשמל ךכ)

"ךוארי רשא לכל ינא רבח"

ינא רבח" קוספה תא ושיגדהב יברה לש - תוחפל תילמס - הכימתל הכז השודקבש ןיינע לכ
לע (תמייוסמ תוישיאל הדעויש) תיאשח הרצק הריקס הבתכנ ד"ישת תנשב ."ךוארי רשא לכל
דחא דצמ דומלל ןתינ היתורוש ןיבמ ."שטיוואבוילמ א"טילש ר"ומדא ק"כ לש הכשלה תדובע"
ןעמל םיפסכ יברה תועצמאב וריבעהש םישנא לע ינש דצמו ,יברה טישוהש תילכלכה הרזעה לע
:(137-138 דומע תישיש תרבוח 'ךלמל ק"ידצ') ויניע תוארכ םקלחי

רשקב א"טילש ר"ומדאה שידקמש הברה תישיאה תורסמתההו תוצמאתהה הייואר תדחוימ הכרעהל"
םלוכ םלוא ,בל לכ תויעבה תוערוק םימעפל ,םרעצ ונתי םהיפבו םיאב םירקבמה ובר יכ ,ךכל
הכרב ,הכרדה ,הצע ,יבבל סחי ,.. ולבקש רחאל ,םיקזוחמו םידדועמ םרוקיבמ םיאצוי
.הרזעו

םה םידיחי םימעפל ;תיפסכ הרזע השורד םימעפ.. :שממ לעופב הרזע ףא .. הרזעל רשאב"
,ןפקיה אולמב תושקבה לכ תא אלמל רשפא-יאש רבדה רורב .תודסומ - םימעפלו הרזעה ישקבמ
לש ותכשל םע תודסומ תרוש םירושק ךכ םשל .רשפאה לובגב תתל רשפאש המ לכ ןתינ םלוא
.א"טילש ר"ומדאה

םיקוקזל תוידוסבו רתסב הרזע הנתינ וכרד רשא דחוימ דסומ איה ,לשמל ,'ןיאשח תכשל'"
םילבקמ ,המודכו םהיסכנמ ודריו םירישע ויהש ,הקדצה ןמ תונהיל םישייבתמה םישנא .ךכב
הדמעהב ורזענ םיריעז םירחוס ;האוולה הרוצב םא הנתמ תרוצב םא ,הרומג תוידוסב םתרזע
לכו ,םיפסכ ףוסיאל תולהנתמ ןניא תויבמופ תויבגמ םוש .. דסח-תולימג ידי-לע םהילגר לע
ימ לכ .ףסכ ןיא םניח םינתינ ,שטיוואבוילמ ר"ומדאה לש ודרשמ ידי-לע םינתינה םיתורשה
ןמ ןמזב ומצעב הדי לע רזענש וא ,תאזה הכשלה תולועפ הברהב וא טעמב ול תוריהנש
,וביל ונבדי רשאכ ודי תמורת תא חלוש וא איבמ - םירחאל רוזעל ונוצרבש וא ,םינמזה
.ןוכנל יברה אצמי רשא יפכ ותבדנב ושמתשי ןעמל

הבדנ לכ לעו ,םינושה תונרקלו תודסומל תוחלשנה תובדנה לכ תא ביצקמ א"טילש ר"ומדאה"
.ןוצרמ תובדנה לע הברהב תולוע הרזעל תושקבה יכ רמול ךרוצ ןיא .תימשר הלבק תנתינ
הנידמ לכבו ריעו ריע לכב רשא םידיסחה ןיב שקבל ישיא חילש חלשל ךרוצ שי ןמזל ןמזמ
ןיב תארקנה ,םנוהמ המורת ידי-לע א"טילש ר"ומדאה תדובעב תופתתשהב םתוכזל ,הנידמו
."...'דמעמ' םשב םידיסחה

...ףתתשהל הצורה לכ אל

םיחכונה ןיב הקדצ תיבגמ יברה ךרע (הירחאלשו ולסכ ט"י תודעוותה) י"חשת ףרוחב
ברעל גהנש ,ש"רהמ ר"ומדא תגהנה לע רופיס רפיס אוה .ד"בח-רפכ ןיינב תבוטל תודעוותהב
ףא שיגהש ,תיבה ינבמ אלש דחאלו .םקלחמ ךכ-רחאו ולשב ותיב-ינב לש ןמוקיפאה תוכיתח תא
הזש התיה הנווכהו) !?ךתוא סינכהל םיצורש התא עדוי ןיינמ :לאש ,ולש ןמוקיפאה תא אוה
ףתתשהל םישנאמ שקבל םיטוהל אל ללכב" :שיגדה יברה .(אובל דיתעל חספ ןברק תליכאל עגונ
."הלודג החמשב תויהל םיכירצ םתוא םיפתשמש ולא ךא .. תיבגמב

:ומכ) תויודעוותהה תעב תויבגמה יפסכמ תונווגמו תונוש תונרק יברה םיקה םינשה ךשמב
.(דועו ,לולא י"ח לגרל תודעוותהב ,"הרות ןרק" ,ירשת 'ו לגרל תודעוותהב ,"הנח ןרק"

םידיסח לשו לארשי ללכ לש ןיאכז ןימוי םע רשקב הקדצ תתל זרזמו הברמ היה תודעוותהב
.("קחצי ףסוי ילהא" - זומת ג"יב) אלוליההו החמשה ילעבב םירושקש תודסומ וא ,דחוימב
:רמא (2941 דומע 'ד ךרכ ה"משת 'תויודעוותה') ה"משת לולא י"ח תודעוותה םויסב לשמל ךכ
,רוהטה םבל תבדנ יפכ ונתי ,ליגרכ ,לולא י"ח תיבגמב ףתתשהל םיצורה
ןויצ לע םריכזהל ידכ (םתיב ינב תומש ןכו) םמא םשו םמש םושרל םילוכיו
ימיב הקדצ ונתנ אלש ולא רשא ,ףיסוהלו .. ונרוד אישנ ר"ומדא ח"ומ ק"כ
םוי) לולא א"י - (המכו המכ ושעש יפכ) לולא י"ח ינפלש לולא שדוחד הלוגס
אישנ לש הנותחה םוי) לולא ג"י ,(ןדע ותמשנ ב"שרוהמ ר"ומדא לש הנותחה
םילשהל םילוכי - (םימימת-יכמות תבישי תודסייתה םוי) לולא ו"ט ,(ונרוד
.הכרב םהילע אובתו ,התע הז תא

לארשי תא תוכזל

תאז ,ץקמ תשרפ שדוק-תבש תודעוותהב ומצעב עימשהש םירבד הנה ?תאז לע יברה האר המ
:(159 דומע 'ב ךרכ ז"משת 'תויודעוותה') ז"משת הכונח
ןיינעל עגונב לודג "םערוטש" םישוע הנורחאה הפוקתבש ךכל םימעטה דחא
םישרודו 'וכ לעשו דעצ לכ לע ,םינטק ידי-לע ןהו םילודג ידי-לע ןה ,הקדצה
(הליפתה ינפל הקדצה תניתנ לע ףסונ) תונמדזה לכב הקדצ לש תיבגמ ךורעל
-שאר ברע ,תבש ברע ,בוט-םוי ברעב ןכו ,הלוגס ימי ,"ןיאכז ןימוי" לכב
רשקל רשפאש תונמדזה לכב=] "ןפעשטוצ ראנ ןעק'מ ואוו" ,הזב אצויכו שדוח
-קספ ונשיש םושמ אוה - שממ לובג ילב הקדצה תניתנב תוברהל .. [םירבדה תא
דבע" אלימבו ,"'ה הוולמ" השענ ,הקדצ ןתונ ידוהי רשאכש ,הרותב רורב ןיד
.'וכ םיילפכב ול םלשי ולומג"ו !"הוולמ שיאל הוול

"להוא"ל העיסנ לכ ינפל

המורת 'להוא'ל ותעיסנ ינפל םעפ לכ 'תוריכזמ'ה תועצמאב רגשל יברה גהנ תונורחאה םינשב
.םשל ותאצ ינפל וילא אבות הלבקהש שקיב יברה .(רלוד 180 תב תובר םימעפ) 'ד"בח ללוכ'ל

הלילב הקדצ תניתנ

וניא הלילש ל"זיראה יבתכב אבומה ןיינעל ויתוחישבו ויתורגיאב יברה שידקה ךורא ןויד
,הקדצל תורטש שדוקה -תויודעוותה םותב קלחל יברה גהנ השעמל .הקדצל ךכ-לכ יואר ןמז
םויסבש תויבגמה ןכ-ומכ .הלילב עימשהש שדוק-תוחיש לש ןמויסב ןכו 'םיטסיקנט'ה תועצמאב
הלילב הקדצ לע 'הלאש'ל םעפב םעפמ סחייתמ יברה רשאכ הלילב ויה ןה ףא תויודעוותהה
יוביר דועבו דק-בק םידומע 'הקדצה תווצמ' רפס .כק דומע י"חשת שדוק-תוחיש האר)
.(תומוקמ

םוקמ לכבו ןמז לכב

,םידרשמבו םיסוטמב ;הווצמ-רב תחמשב ;הפוחה םויסבו הפוחה ינפל ,הנותחה םלואב
לכב - תוליבאה תנשבו ימיב ;האופרה-יתבבו םיקסע יתבב ,תויונחב ;םיסובוטואבו תוינוכמב
.הקדצ תתל יברה עיצה ל"נה תויונמדזהו תומוקמה

םידדצה ביבס ובסנ שדוקב ויתורבדמ תובר .הווצמה םויקב רודיהל ןיקתה םיגהנמ תורשע
."רקיעה אוה השעמה"ש השגדה ךות דימת - הקדצה תווצמ לש םינושה

לע הנעמב ."הרות סוניכ" 770-ב םייקתה ו"לשת תנשב םילגרה תשולשמ דחא לש גח-ורסאב
"תודעוותה"ו "הקדצ ונתנ" :םילימה תא יברה שיגדה ,יברל סוניכה ינגראמ ורסמש ח"ודה
.(סוניכה רחא)

ןיכודיש תשיגפב

-ינב יככותב ליגרכ" :ןיכודיש תארקל השיגפל עסנש ךרבאל יברה בתכ ב"כשת ןושח-רמב 'טב
םש םוקמהל הווצמ תוחילש ןכ םג חקי יאדווב ,דוחיב ש"נא יריעצ יככותבו ללכב לארשי
'המ' בותכה לע שוריפה עודיכו ,ומצע דצמ ןיינעה לדוג לע ףסונו .עצמאבש םגו וארתי
."...תחלצהב הברמ םג הז ירה ,ץפחי וכרדו וננוכ רבג ידעצמ

'הקדצ עצבמ' לע הזרכה

-תבש יאצומבו 197 דומע 'א ךרכ ד"לשת שדוק-תוחיש - בשיו תשרפ תבש תוחיש) ד"לשת ףרוחב
היהת ידוהי תיב לכבש האירקב יברה אצי .(328 ,322 םידומע םש - ד"לשת טבש ד"וי שדוק
."ריקה לע הייולת וא ןחלושה לע תחנומ" הקדצ תפוק

דומע גי ךרכ תוחיש-יטוקיל) םהבש יעיברהש ,םיעצבמה לע הזרכהה האב הנש התוא לש ץיקב
:(212
- םימעפ המכ רבכ רבודש ומכ - ןכו ,הקדצ תניתנ לע ררועל ,הקדצ עצבמ
הווצמה תוכז ריכזמ הזש הקדצ לש אספוק היהת ידוהי תיב לכבש תולדתשה
ושפנ ה"בקה רמא :ל"זח ורמאש ומכו ,הרימש איה הקדצש ,הקדצ תניתנל ררועמו
ינאש ךייח ,ותוא תייחהו הסנרפ ול תתנו בערה ןמ תאצל תסכרפמ התיה ינע לש
תא םהל ינא רוכזא 'וכ ידיל ןיאב ךתב וא ךנב רחמל ,שפנ תחת שפנ ךל ריזחמ
.'וכ םתוא ינא ליצמו ינעה םע תישעש הווצמה
יברה שקיב (237 דומע 'ב ךרכ ד"לשת שדוק-תוחיש) ד"לשת חרוק תשרפ תבש תודעוותהב
ידכ - [הפוקה תא קיפנה ימ ןייצל אל םגו] דסומ לש םש ןויצ אלל הקדצ תופוק וקיפניש
תפוק תא שידקהל לכוי דחא לכו - ףסכ חיוורהל הנווכ ןאכ שיש םולשו סח והשימ דושחי אלש
לש םירויצ ועבטוי הפוקה לעש ,יברה שקיב ךדיאל) ויניעב תיארנה הקדצ תרטמל הקדצה
תווצמב קזחתהלו םייקל םג ריכזת הפוקה לע הטבהש ידכ ,שדוק ירפסו ,הזוזמ ,ןיליפת
.(ולא

"הקדצ תפוק דלי לכל"

תוחיש-יטוקיל) ראשה ןיב יברה ארק ,ז"לשת לולאב 'ב ,'ג םויב ץיק תונחמ ידליל החישב
ילב) הכותל לשלשי לוח םוי לכבו ,ולשמ הקדצ תפוק היהת דלי לכלש (280 דומע די ךרכ
.הקדצל (עבטמ) הטורפ (רדנ

יברה תאירק תרגסמב - ז"משת טבשב ו"ט-ד"וי תפוקתב תאש רתיב התנשנו הרזח וז הארוה
יברה ."םידסח -תולימגו הדובע ,הרות תיב"ל ויצפחו ויטיהר ,ורדח תכיפהל ידוהי דלי לכל
:ףיסוה
:תובית ישארב וא) "האולמו ץראה םשהל" הקדצה תפוק לע םושרל רשפא םאו
.[דליה לש] ולש םשה תאו ("ו"הל"
,תרצע-ינימשב עריאש בלה עוריא רחאל 770-ב ורדחב יברה ההששכ ,ח"לשת ןוושחרמ שדוחב
:אבה השעמה היה

הילעש) 'תודיחי' התואב רלוד יברהמ לבקל הכזש ,ןייטשנצילג 'יש יבצ-לארשי 'ר ח"הרה
לכב הקדצ תופוק תקולח לש קנע עצבמ הב ןגריאו תליא ריעל בש ,(אצ ןוילגב ונרפיס רבכ
יולה ןימינב 'ר ח"הרה ,ריכזמה .ק"שנ לש טומפ םג תולבקמ תונבה רשאכ ,ריעב רפסה-יתב
יברה ."הקדצ תפוק הנשי תליאב םיתבהמ םיזוחא 80-ב" ,יכ עידוהו יברל סנכנ ,ןיילק 'יש
.ושדק ינפ לע הרכינ הליגר-יתלב ןוצר תועיבשו ,ההימת תמינב םירבדה לע רזח

לש ףרוחב תשדוחמה תוררועתהל רשקב תליאמ הקפוהש הקבדמ יברה לביק ז"משת ןסינ שדוחב
.[ןח תואושתו לבקתנ=] "ח"תו 'תנ" :ןייצ יברה .הקדצה ןיינעב הנש התוא

רפסה -יתבב תפסונ הקולחל הנש התוא לש רדא שדוחב םתודגנתה ועיבה םירוה רפסמ ךא
:ןייצ יברה .עצבמה םויק רבדב קפס ררועתה תאז תובקעבו (ח"לשתב עצבמה זאמ ולדגש)
תוחדל - קפס םאב

'יש םינקסעל ךייש [אובל דיתעלו=] ל"עלו

רתא לעש

[ןויצה לע=] צ"הע ריכזא

"הקדצ לש תיב"

דומע 'ד ךרכ ח"משת 'תויודעוותה') ח"משת לולא ד"כב הרמאנש ,לארשי תונבו ישנל החישב
התמישמב התחלצהל הלוגסכ "חבטמב הקדצ תפוק תועיבקב חינת" השא לכ יכ יברה שקיב ,(344
.'וכו םילכאמה תוברעו תורשכה לע הרימשו תיבה תרקעכ

הליכא יכרצ רובע ,הקדצל ףסכ תניתנ" היהת וז הקדצ תרטמ יכ (343 דומע םש) שיגדה יברה
רבד ,רמסמ תועצמאב היהת חבטמב הקדצה תפוק תעיבק :(345 דומע םש) ןכו ,"םיינעל הייתשו
.הקדצ לש תיבל ולוכ תיבה תא ךופהיש

ךירצ הפוקה לע .א :(החישב תורעהב ןכמ רחאל ובלושש) םיטרפ רפסמ דוע שיגדה יברה
איהש ינפמ) טולבת העובקה הפוקהש רשפא-יא םאב .ב .םיינעל תדעוימ איהש רכינ תויהל
עובקד תולעמה 'ב ויהי זאו ,טלוב םוקמב תלטלטימ תפסונ הפוק וחיניש ,(ריקב העובק
וא ,םש הוחכשיו רחא רדחל הולטלטי אלש ךכל איבת ריקב הפוקה תועיבק .ג .דחי םג טלובו
.רתוי בושח רדחכ םהיניעב הארנ הזש ינפמ ,הנווכב םש הפוקה תא וריאשי

..."ןוזפיחב החישה םייסנ"

הכלהמבש ,(388 דומע םש) החיש יברה עימשה ,ח"משת תנשב הנורחאה החנמ תליפת םויס םע
לש םיניינעב קוסעל 'חמשת'ו ח"משת תנשב דוע (ןפאכניירא) ףוטחלו זרדזהל דחא לכל ארק
רבד והז :שיגדה יברה .רמסמ תועצמאב תיבה ריקל הקדצ תפוק רוביח ידי-לע תאזו ,היינב
םגש תורמל) תדחוימ תולדתשה אללו םירופס םיעגרב ותושעל לוכי דחאו דחא לכש טושפו לק
הפוק תושעל לוכי דחא לכ יכ ,(התושעל ךרוצ היה - תדחוימ תולדתשה ךכל השורד התיה םא
:םייס יברהו .תיבל העבוקל ךכ-רחאו ,ןוטרקו ריינמ
- תאז עציב אל דועש ימל ןמז ראשייש ידכ .. ןוזפיחב החישה תא םייסנ ןכלו
...הפוקב ףסכ ןתי דימו עצביש

...תואחמה ריזחה יברהשכ

ארק יברה :רידנ רבד עריא (183 דומע מ"שת שדוק-תוחיש) מ"שת הרות תחמש םוי תודעוותהב
הקדצל תתל דחא לכ ידי-לע (בלב) הטלחה תלבקל הלבגהו הדידממ תילענה םויה תחמש תא לצנל
,שממ םישדח תורוניצ 'ה ול חתפי וז הטלחה תלבק תוכזב .ותורשפא יפכמ הלענה םוכס
רשאמ ךל בייח היהי ה"בקהש אירב רתוי" ."םכל 'יהי תודיה עבראו הערפל תישימחה" רמאנכו
.יברה אטבתה ,"ול בייח היהת התא

לוכה תעתפהל ךא - םיפסכו תואחמה יברה תוריכזמל םיבר םישנא וסינכה הרות-תחמש ירחא
תעשב הטלחהה לביקש ימ קר"ש (239 דומע) ריהבה הבש תישארב תשרפ תבשב החיש יברה שידקה
ןכות יכ ,ריבסה יברה .החטבה התואל תוכזה ול שי "(םיעגר םתואב אל םא) תודעוותה התוא
אצי םא ומצע תא ןוחבל לכוי דחא לכש ידכ אלא ,תיבגמ תכירע היה אל הרות-תחמשב ןיינעה
ילבקמ ללכב םניאש הלאש ,םייס יברה ."שפנה יל ןת" לש ןיינע הז היה .הלבגההו הדידמהמ
...הרזחב םהיתואחמה תא ולטיו תוריכזמל וסנכי ,תודעוותה התואב הטלחהה

ןויערל תפסונ החיש יברה שידקה (2030 דומע 'ד ךרכ ג"משת 'תויודעוותה') ג"משת תנשב
.'ה םעמ בייחתמל קנעויש עויסהו - השדח הנש תליחתב ["שזדעלפ"] שארמ תובייחתהה

ונרוד לע תוכז דומיל

רפס) "'ה תא וללה" ה"ד ,א"לשת תוכוסה-גח לש ינש םויב יברה רמאש תודיסח רמאמב
:וז ןושלב יברה אטבתמ ,(טק דומע 'א ךרכ טקולמ םירמאמה

הז רודבש לארשי לכש ,הז רוד לע (תוכז דומיל רעגידלאווג א) לודג תוכז דומיל והזו"
-לעש ,םימדוקה תורודב ןכ היה אלש ןפואב ,הקדצה תניתנב רתויב םינייטצמ תונידמה לכב
.התליפנמ דוד תכוס תא םימיקמ וז הדובע ידי

רוגמ ר"ומדאל יברה 'תיינורט'

תבט ט"יב ,ל"צז (רוגמ ר"ומדאה םימיל) רתלא םחנמ-סחניפ יבר ןואגה יברה לצא רקיבשכ
ורוקיב םא (ךליאו 675 דומע 'ב ךרכ ב"משת 'תויודעוותה') יברה ולצא ןיינעתה ,ב"משת
הז ירה - אמעט יאמ" :יברה המת הלילשב בישהשכ .המודכו הבישי רובע תיבגמב רושק ב"הראב
..."!?הנידמה גהנמ ךפיה

תישענש ,תירבה-תוצרא ידוהי לצא הקדצה תניתנ תא סנ לע הלעהו הבחרהב ךכ לע רביד יברה
:וינפל שיגדה ןכ ."תופי םינפ רבס" לש ןפואב
םימוכס םישנא ונתי םכתוכזבש ןוויכמו הנתנש םדאה תבוטל איה הקדצ תניתנ
(רתוי ןטק םוכס תתלו) לובסל םישנא םתוא םיכירצ עודמ ןכ-םא ,רתוי םילודג
!?םכתונתוונע לדוג ללגב
:רמאו ףיסוהו
ןיינעב הז ךרד לעו - ונקדצ חישמ תאיב םע ןיינע לכ רשקל גוהנ ילצא
,"הקדצב היבשו הדפת טפשמב ןויצ" :רמאנ הלואגה ןיינעל עגונב :הקדצה
תולגהמ םתוא ואיצות ,םייאקירמאה םידוהיהמ הקדצ תחקל ולדתשת רשאכ ,ןכלו
!םדקהב

םילגוסמ םינמז

:םהיניב .הפסוהב הקדצ תניתנל םידחוימה הלוגסה ימי תא יברה ןייצ ויבתכמו ויתוחישב
ןיבש םימיב ;שדוק -תבש תורנ תקלדה ינפל ;םיליהת תרימא ירחא ;הווצמ םויקו הליפת ינפל
-ןיב ימיב ;תינעת ימיב ;הכונח ימיב ;הבר-אנעשוהב ;שדוח-שאר לכב ;תוכוסל הנשה-שאר
.'וכו תדלוה םויב ;וללכב לולא שדוחבו לולאב 'טב ;םירצמה

,'הב ןוחטיבה קוזיחל ,הליפתל ,םימש-תארי ,הרות ידומילל ליעוהל וז הווצמ תולוגסמ
,םיילגרב שוחימל ,האופרל ,ערה-ןיעמ הרימשל ,אמייקו אייח אערזל ,ןורכיזל ,ןיכודישל
.דועו ,הבוט הסנרפלו םיקסעה תחלצהל

,םחנמ -לכיה תאצוהב ,'הקדצ ירעש' רפסב הבחרהב האר - יברה לש ותנשמב הקדצה לע דוע)
.(ו"ת םילשורי

ב"י חסונב יברה לש ןוקיתה
ל"זח ירמאמו םיקוספה

אינתה רפסמ אבומה רמאמה חסונב תונורחאה םינשב לחש יונישה רבדב םיבר תלאשל הנעמב
הבש ,רמועב ג"לל הנכהה ימי לש ,וז תונמדזה םילצנמ וננה ,םיקוספ ב"יהמ א"יה 'םגתפ'ב
ש"נא תעידיל םירבדה תא איבהל ידכ ,םיקוספה ב"י תרימאבו םידלי םע תוליעפב םיקסוע
.'יש

םא ,םיקוספה ב"י לש תובר תורודהמ ד"בח-תדוגא-יריעצ זכרמ סיפדה םינשה ךשמב ,עודיכ
ר"ומדא ק"כל חלשנ רשאכ ,נ"שת תנשב םלואו .םינורפסו םינולע ךותב וא דרפנ ןולע תרוצב
ןוקית יברה ןמיס - םיקוספה ב"י ועיפוה ופוסבש ,שדח ןולע לש קתוע ,ליגרכ ,ונרוד אישנ
.ןקותמה חסונה תספדה לע ודיפקי ךליאו ןאכמש ,רוסמל שקיבו ,א"יה םגתפב

ול תויהל" :ןקיתו ,"םינותחתב וז הריד ול תויהל" :םגתפה םויס תא יברה הניש ןוקיתב
.(אינתה לע אלו םיקוספה ב"י חסונ לע קר אוה ןוקיתה ,ןבומכו) "םינותחתב הריד ךרבתי

םידליה םע ורמאיו הז ןוקיתל םיעדומ ויהי םיליעפהו םיכנחמה ,םירוהה רוביצש יוארהמ
.יברה ןקיתש ןוקיתה יפ-לע םיקוספה ב"י תאתודיסחה ינייעממ


םישודק-ירחא תשרפ


(ב,זט) שדקה לא תע לכב אבי לאו

(י"שר) וינב ותמש ךרדכ תומי אלש

חי ינימש) "תשת לא רכשו ןיי" (א :ןרהא ינב תתימל ךשמהב הרותב ורמאנ תוארוה יתש
."שדוקה לא תע לכב אובי אלו" (ב ,(םש י"שרבו

איהש ןבומ ,"םתלחנ אוה 'ה"ש ,םינהוכל הרמאנ וז הארוהש הזמ - "תשת לא רכשו ןיי"
,הרותבש רואמב קבדיל לולע ,הרות לש הלהואב יורשה ,הזכ םדא .להוא-בשוי לא תנווכמ
ןיי - "תשת לא רכשו ןיי" :ול םירמוא הז לע .ויניינעמו םלועהמ טלמיהל ךכמ האצותכו
ולא תודוסב קוסעל ןיאו ,(הס ןיבוריע) "דוס אצי ןיי סנכנ" רמאמכ ,הרותה תודוסל זמור
.םדאה לש ותואיצמו ותעד לוטיב ךותמ ונייה ,(םש י"שר) "ותורכש ךרד"

-םויב לודגה ןהוכה תדובעל רשקב הרמאנ וז הארוה - "שדוקה לא תע לכב אובי לאו"
קסוע הז שיא .קסע לעבל אופיא תנווכמ איהו ,לארשי ללכ לש חילש זא היהש ,םירופיכה
.הז ךשוחמ חורבל ותעד לע הלעי ילוא ךכמ האצותכו ,םהבש ךשוחה תא האורו םלועה יניינעב
םלועהמ ירמגל קתנתהל יאשר ךניא - "שדוקה לא תע לכב אובי לאו" :ול םירמוא ןכל
הרותה לש החוכבו ,םלועה ךותבו םע ךתדובע תא דובעל ךילע אלא ,'שדוק'ב דימת אצמיהלו
.ךכרד חטבל ךלת
(119 'מע זכ ךרכ תוחיש יטוקל)


(ד,זט) שבלי שדק דב תנתכ

טוידה ןהככ ,עבראב אלא .. בהז םהב שיש .. םידגב הנומשב םינפל שמשמ וניאש דיגמ
(י"שר)

המוש ,ותלוזל עגונב ןהו ומצעל עגונב ןה ,"ורהטת 'ה ינפל" תגרדל עיגהל הצורש ימ
.ושפנ תוימינפל רודחל ,'םינפל סנכיל' וילע

הווצת) 'תראפתלו דובכל' ושענש ,'בהזה ידגב' תדרוה ידי-לע - ?'םינפל םיסנכנ' דציכ
."טוידה ןהככ" ,םיטושפ 'ןבל ידגב' תשיבלו ,(חכ
(95 'מע בכ ךרכ תוחיש יטוקל)


(ב,טי) ינא שודק יכ ויהת םישדק

(הבר-ארקיו) םכתשודקמ הלעמל יתשודק - ינא שודק יכ רמול-דומלת ?ינומכ לוכי

?תאז לולשל ךירצש ,ךרבתי םשהל תומדיהל ןתינש תעדה לע הלעי יכו

:שטירזממ דיגמה ברה רמוא

הב ריאמ האירבה ךותב דימת עפושה יקולאה רואהש םשכש ךתעד לע הלעי םא - "ינומכ לוכי"
םעפ התא םג קוסעת ןכ ,("יטמ אלו יטמ" :הלבקה ןושלב) םיפוצר קוליסו הכשמה ךות
,ןיגוריסל ,ןילוח יניינעב םעפו השודק יניינעב

לע רומשל ךילע םג ןכ ,תידימת איה ךרבתי ותשודקש םשכ - "ינא שודק יכ רמול דומלת"
"בושו אוצר" לש הרוצב םלועב ךשמנ יקולאה רואהש ךכל הביסהו .תקסופ יתלבו תדמתמ השודק
- איה

אלא לפשה םלועה םע רבחתהל לוכי וניא הלענה יקולאה רואה - "םכתשודקמ הלעמל יתשודק"
.וז ךרדב
(חל 'מע הרות רוא)


(ג-ב,טי) ורמשת יתתבש תאו .. ויהת םישדק

תויהל הכירצ וז הלדבהו .ידוהי וניאמ לדבומו שודק תויהל ידוהי לע - "ויהת םישודק"
ןתואב ףא ונייה ,ףוגה יכרוצ יולימ תעב םג אלא ,הווצמהו הרותה קסע תעשב קר אל תרכינ
.ידוהי -וניאל ידוהי ןיב הרואכל לדבה ןיא ןהבש תולועפ

בותככ ,'יוה םשל הרושק תבשה ןכש .תבשהמ האב ךכ לע חוכ-תניתנה - "ורמשת יתותבש תאו"
,תיעבט-לע ךרדב לארשי-ינב םע גהנתמ ה"בקה יכ ונל הריכזמ איהו ,"'יוהל תבש" (כ ורתי)
םג קוסעל ונל תרשפאמ וז הדבוע .(דחאכ היהיו הווה היה - 'יוה) םיימשגה םהיניינעב םג
.הרהטו השודק ךותמ אמלעד ילימב
(254 'מע א ךרכ תוחיש יטוקל)


(גכ,טי) ץראה לא ואבת יכו

(י"שר) תדחוימה ץראה ,ץראה לא רמול דומלת ,ןדריה רבעל ואבשמ לוכי

-חמצ'ה לש עודיה ומגתפכו ,תינחורה 'לארשי-ץרא'ל עיגהל ףאוש אוה יכ ןעוטש םדא שי
ראשיהל ךרטצי םא ול תפכיא אל ןכלו ,(לארשי-ץרא ןאכ השע) "לארשי-ץרא אד ךאמ" - 'קדצ
הז לע .םלועב ףסונ םוקמב "לארשי-ץרא תושעל" לכוי הז ןמזב ןכש ,תפסונ הפוקת תולגב
:בותכה רמוא

,(ןבואר ינבו דג ינב תלחנ) לארשי-ץרא תארקנ איה םגש - "ןדריה רבעל ואבשמ לוכי"
,תוינחורב 'לארשי ץרא' תמגודב

,תוימשגב ,הטושפכ לארשי-ץראל אובל םיכירצ - "תדחוימה ץראה ,ץראה לא רמול דומלת"
.בורקב ונקדצ חישמ תאיבב

,ג"רת תנש לש 'ץק'ה לע ,'קדצ-חמצ'ה ,ויבא תא ש"רהמ יברה לאש םעפש ,עודיה רופיסכו
םיצור ונא :ש"רהמ יברה הנענ .'הרות יטוקל'ה ספדנ הנש התואבש 'קדצ-חמצ'ה ובישהו
!וטושפכ חישמ םיכירצו
(מ"דשת חספ לש ןורחא תחישמ)


(וכ,כ) יל תויהל םימעה ןמ םכתא לדבאו

םימשבש יבאו השעא המו ,ישפא :רמאי לבא ,םיאלכ שובלל ישפא יא .. םדא רמאי אלש ןיינמ
(י"שר) יל תויהל םימעה ןמ םכתא לידבאו :רמול-דומלת ?ילע רזג

:שטירזממ דיגמה ברה ךכ לע רמוא

לשכנש ,הבושת-לעב וליאו .םלועמ אטח םעט םעט אלש ,קידצב אלא םירומא ולא םירבד ןיא
רוסא רבד - "םיאלכ שובלל ישפא-יא" רמול וילעו ,הרתי תוריהז טוקנל בייח ,אטחב םעפ
.תילכתב סואמ ולצא תויהל ךירצ
(ט 'מע םירבד הרות יטוקל)

עובשה חול


ד"בח יגהנמו תוכלה

גרובזניג החמש-ףסוי ברה תאמ

רומא תשרפ שדוק-תבש
רייאב ו"ט
.ד קרפ - תובא יקרפ

רמועב ג"לל תונכה

,1רמועב ג"ל יסוניכו תוכולהתל עגונב תורדוסמ יכה תונכהה תא דעומ דועבמ תושעל שי
-םישב טרפבו ,םויו םוי לכב תולועפב ךשמהו ,תבשב הזב תובוט תוטלחהמ לחה ,'הברד הנכה'
יפ-לע רענל ךונח' ,לארשי ידלי ךוניחבו ,לארשי-תודחאב תופיסומ רמועב ג"ל תוכולהתש בל
םיבותכש לגד םע זועב דעוצש ידי לע ,דלי לש וכרדל םאתהב הכולהתה תא םיכרועשכ - 'וכרד
תוינויח ןתונש המ ,רמועב ג"לו י"בשר םע םירושקה - טרפבו ,תווצמו הרות יניינע וילע
ראשנ הכולהתה לש בוטה םשורהש ןפואב ,תווצמו הרות יניינע לכל עגונב לארשי ידליב םוחו
2.םכוניחב 'תכשמנ הלועפ' ול שיו ,םנורכזב

קפתסהל אלו ,ןהב קוסעל תחאו דחא לכ לעש ,'ופוגבש הווצמ' רדגב ןה ולא תולועפ"
תא תושעלו ,תודליו םידלי לש לודג יכה רפסמ ףתשל - 'םע בורב' תאז תושעלו .. וחולשב
בורב' םיכרענה רמועב ג"ל יעצבמב ףתתשי ידוהי דלי לכש (תוכיאבו תומכב) תולדתשהה לכ
-לע ,ולא תונכהב ףתתשהל םילוכי הווצמ-תבו הווצמ-רב ינפלש םידליה םגש ,ןבומו .. 'םע
םה םגש (ןהיתורבח לע - תודלי ,םהירבח לע - םידלי) םיפסונ םידלי לע ועיפשיש ידי
."המר דיב .. אסינ ימוסריפ - רמועב ג"לד החמשה תא םסרפל .. רמועב ג"ל יעצבמב ופתתשי
3

תבש יאצומ

ימ - וז תיברע תליפתמ ןכלו ,'הכרב ןתו' תרימא תליחתמ םוי םישולש ומלשנ ,תבשה
4.רזוח וניא ,'הכרב ןתו' רמא םא קפתסנש

ינש םוי
רייאב ז"י

.ארתב ינש תינעת
5.ןונחת םירמוא ןיא החנמב

ישילש םוי
6רמועב ג"ל ,רייאב י"ח

5.ןונחת םירמוא ןיא

ק"האבו) תסנכה-תיבב הלילב תורנ יוביר קילדהל םיגהונ שי .י"בשר אנתהד אלוליה םוי
8.הז םויב וחמשיש אוה ונוצר יכ ,החמש םישועו 7(תויבמופ 'תוקלדה'ב לוכה וגהנ

ןמז ךשמב ונב רזעילא יברו י"בשר ונוזינ םהמש םיבורחה רכזל ,םיבורח לוכאל םיגהונ
9.הרעמב םתויה

ונרודבש ,הרותה תוימינפ תצפהו יוליגב ץמוא תפסותלו תוררועתהל ,איה הלוגס תע"
11.הז םויב 'לארשי -תבהא' לע תדחוימ השגדה 10."התרותו תודיסחה תונייעמב התלגתנ
12.הקדצ לש תיבגמ תודעוותהב וב םיכרועו

םהל םיריבסמו ,םידליה לכ תא םיפסוא רמועב ג"ל םויב :לארשי תוצופת לכב טשפש גהנמ
םהל םינתונו ,הדשה לא לויטל םהמע םיאצוי ךכ-רחא .'וכו י"בשר תודוא ,אמויד אניינעמ
תושעל תע" םושמ [הרות דומילל המיאתמה העשב השענ] הז לכו ,םביל תא וחמשיש הקיתמ ינימ
תוכולהתב תאז םישוע ונימיב 13.זוע רתיבו תאש רתיב םכוניחב ףסונ הז ידי-לעש ,".. 'הל
ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כ .רתאו רתא לכב לודג םוסריפבו םע בורב לארשי ידליל םיסוניכו
עוסנל גהנ 'קה ןויצהל וכרדב .םיפסאתמל תדחוימ החיש רמואו סוניכבו הכולהתב ףתתשמ היה
.ןויצה לא ךכ-רחא ךישמהלו טעמ םש תוהשל ,םידליה וסנכתה םשש הדשל

תכירעב הדשל אצוי היה .םינייוצמה םיבוט-םימימ רמועב ג"ל היה יעצמאה ר"ומדא לצא"
הברה זא וארו .םידוקירבו םינוגינבו תולשובמ םיציב תליכאו הקשמ תייתש ,הלק הדועס
אשונב תושקב יברל רוסמל וגהנ ךכו .אמייקו אייח אערזב הדיקפל עגונב רקיעב ,"םיתפומ
14.הז תוכזב דקפיהל וכז תובר תוחפשמו ,רמועב ג"ל םויב הז

15."בירעמל החנמ ןיב ,ברע תונפל רמועב ג"לב תודעוותהל תבשל םיגהונ ויה םידיסח לצא"

לכ עסיתש חרכההמ ןיא ,אסיג ךדיאל לבא ,ןורימל העיסנ רדסל םיכירצ ,הזל םיכיישה
וכרעי ד"בח תונבו ישנ םג 16.םמוקמב תודעוותה ונגראי םיראשנהו ;.. הבישיה
17.תויודעוותה.ז"טס ח"לשת רומא 'פ ק"שצומ תחיש (1

.440 'מע ב"ח נ"שת תוחישה רפס (2

.1425 'מע ב"ח ג"משת תויודעוותה (3

.י"ס דיק 'יס ז"הדא ע"וש (4

.'ךנעי .. חצנמל' ינפל ,ז"הדא רודיס (5

יכיראתב םג תונשל ודיפקה אל ונחסונל וניששכ יכ - "רמועל" רופסל אוה ונחסונש תורמל - רמועב (6
ןילופ ירפסב :רבדב זמר יברה בתכ רחא םוקמב .(טר 'מע א"יח ק"גא) ןשיה חסונה ראשנו ,המודכו םיבתכמ
השמ לביקש רוא ותואל הלעתנו" ,"השמ ץוצינ היה" י"בשרד ריעהל - 'השמ' איירטמיגב 'רמועב ג"ל'ש אבומ
.337 'מע ז"ח תוחיש-יטוקיל - (תומוקמ המכב הז ךרד לעו ,'ד ב"ס ךלמה קמע) "תוינש תוחול לבקל הלעשכ

.וסר 'מע ח"יח ק"גא .ךליאו ו"טס ח"יפ תועובשל חספ ןיב 'ס האר ,וימעטו גהנמה יטרפל (7

הארו .'וכו א"דיחה ,םידיסח תנשמהמ ,דועו 1304 'מע ד קלח תוחיש-יטוקיל פ"ע ,ד"בח-ללוכ חול (8
.ש"ייע ,"הלודג החמשב תויהל םלוכ םיכירצש אוה טושפ רבד - הז םויב" :1994 'מע ג"ח ה"משת 'תויודעוותה'
.460 'מע ב"ח נ"שת תוחישה-רפסב אבומה םג האר ,י"בשר תחמשב םיקיתעה םיגהנמל רשקב

.1395 'מע ג"ח ב"משת 'תויודעוותה'מ ,םש (9

.גכר 'מע כ קלח ק"גא (10

.דועו ,362 'מע ג"ח ו"משת 'תויודעוותה' (11

.2017 'מע ג"ח ה"משת 'תויודעוותה' םג האר (12

.268 'מע ג"ח ז"משת 'תויודעוותה' ,1727 'מע ג"ח מ"דשת 'תויודעוותה' (13

הזב רואיב .רמועב ג"ל 'םוי-םויה'ו ,טיקת 'מע ג ךרכ םירוביד-יטוקילמ ,43 'מע ד"בח-םיגהנמה רפס (14
.60 'מע י"שת 'תויודעוותה - םחנמ תרות'ב

ה"ר ח"הרהמ הלגנ פ"ע ןיינעה רואיב םג םשו .119 'מע א"שת תוחישה-רפסמ ,םש ד"בח-םיגהנמה רפס (15
.ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כמ - הרעהבו ,שטיראפמ

,ד"יס ח"לשת ינש חספל רוא ,רומא ק"שצומ תחישב הארו .נ"שו ,דצ 'יס 'רמועה תריפס - םידעומה ירעש' (16
ךרדב ללכ ןבומ הז ןיאש דע ,תגלפומ החמש ושיגרה ,ןורימב רמועב ג"לב ויהש םתואש ,אלפ רבד אבומ םירפסבש
םייקתה זאש ינפמ ,םעטהו .(הרע 'מע םיגהנמה ימעט 'סב םג האר) תוטשפב םש םדאה שגרה אוה ךכ ךא ,עבטה
.לארשימ דחאו דחא לכבש וניבר השמ תגרד תמגודב ונייה ,".. אנרטקתא אריטק דחב" י"בשרב

.טע 'מע א"יחו זמ 'מע ג"יח ק"גא (17


זכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ י"עש שטיוואבויל ןוכמ י"ע ל"וי
ןמרדור ןמלז-רואינש :יארחא ךרוע * רפואל השנמ יכדרמ ברה :ךרוע
דורב 'מ םחנמ :ישאר ךרוע
"תורשקתה" לע יונמ

ראודה תועצמאב ךתיבל תורישי "תורשקתה" ןויליג תא לבקל ןתינ

.(םימולשת 4-ב) ח"ש 177 :ץראב הנשל יונמ ימד
(םימולשת 2-ב) ח"ש 88 :ץראב הנש יצחל יונמ ימד
927-3-9607588 :תינופלט ררבל אנ :ץראל-ץוחב םייונמל יונמ ימד

:תבותכה יפל ,תבותכהו םשה ,יונמה ימד תא חולשל אנ
72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת ,םייונמה תקלחמ ,"תורשקתה"

ישארה ףדל

םיניינע חתפמ | ןיעידומ | סופד תיב | תושדח רדח | םידלי רדח | ןויע רדח | ד"בח תיב

תורומש תויוכזה לכ (c)
רואל האצוהה ףגא - זכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ
03-9606169 :'סקפ ,03-9607588 'לט ,72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת
ירא-בל ףסוי :"טנרטניא" רודמ שאר * בונורהא ןהכה קחצי ףסוי ברה :ר"וי
chabad@chabad.org.il