- ד"צ - "תורשקתה" ןועובש

ו"נשת'ה רייאב א"כ * יתוקוחב-רהב 'פ ק"שע

ונרוד אישנ ,שטיוואבוילמ ר"ומדא ק"כ תרותמ יעובש סרטנוק
שטיוואבוילמ י"ולר ק"הרהב לדנעמ םחנמ יבר
ע"יז מ"גבנ ה"הללקוצז
יברה לא תורשקתהה קוזיחלו


ןויליגה ירודמ
עובשה חול םיגהנמ רוריב תודיסחה ינייעממ יבר יצוצינ יהויחבמ ריתי חישמ םע תויחל תוכלמ רבדתוכלמ רבד


תלוזה לא העפשה לש םינפוא העברא


ולא םיניינע ריבעמ וניאו ומצעל לוכה גפוסש - "גופס"
ומצעל ריאשמ וניאו םלועל לוכה רסומש - "ךפשמ" * םלועל
רהזנו "ןיי"ה תא קר םלועל ריבעמש - "תרמשמ" * המואמ
"חמק"ה תא קר רסומש - "הפנ"ו * "םירמש"ה תא תתל אלש
ןיידע יואר םלועה ןיאו "תלוס" תניחבבש םיניינע לבא
ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כ תחישמ * ומצעל ריאשמ ,םלבקל


,עברא רפסמב םהש םירבד המכ םינמנ - ישימח קרפ - וז תבשב םידמולש תובא יקרפב
,גופס .הפנו תרמשמ ךפשמו גופס ,םימכח ינפל םיבשויב תודימ עברא" :(ו"ט הנשמ) םהיניבו
תטלוקו ןייה תא האיצומש ,תרמשמ .וזב איצומו וזב סינכמש ,ךפשמו .לוכה תא גפוס אוהש
."תלוסה תא תטלוקו חמקה תא האיצומש ,הפנו .םירמשה תא

ךשמהב םיאב "םימכח ינפל םיבשויב תודימ עברא" הנשמה ירבדש םיראבמה םישרפמ שי ,הנהו
ליעלד הנשמבש - םהיניבש קוליחהו ,"שרדמה-תיב יכלוהב תודימ עברא" - הז ינפלש הנשמל
,('וכו השועו ךלוה ,ךלוה וניאו השוע ,השוע וניאו ךלוה) היישעו הכילה תודוא רבודמ
.('וכו וזב איצומו וזב סינכמ ,לוכה תא גפוס) דומילה ןפוא תודוא רבודמ וז הנשמבו

- "םימכח ינפל םיבשוי"ו "שרדמה-תיב יכלוה" - ל"נה תוינשמ 'בד תונושלה יונישמ :לבא
?םהיניבש קוליחה והמ :ןיבהל ךירצו ,םינוש םיגוס 'ב תודוא רבודמש ,עמשמ

יבגל םייוניש 'ב וניצמ - "םימכח ינפל םיבשויב תודימ עברא"ל עגונב :ןיבהל ךירצ םג
םילכ יגוס 'דמ תואמגוד איבמ אנתה (א) :"תודימ עברא" ואבוה םהב םגש ,ליעלד תוינשמה
םידקמ אנתה (ב) ,ליעלד תוינשמב וניצמ אלש המ - "םימכח ינפל םיבשויב תודימ עברא"ל
אוהש גופס" - תאז ראבמו טרפמ ךכ-רחא קרו ,"הפנו תרמשמ ,ךפשמו גופס" - םלוכ תא תונמל
,אקווד הרצק ןושלב תרבדמה הנשמה ךרדל םיאתמ הז ןיא ,הרואכלו ,"'וכו לוכה תא גפוס
?ולא םייונישל םעטה והמ :ןיבהל ךירצו .הז ינפלש תוינשמב ןכ וניצמ אלש טרפבו
:םידקהבו רואיבה

םניא תובא תכסמד םיניינעהש ןוויכמש (349 דומע ז"יח תוחיש-יטוקיל) םימעפ המכ רבוד
םישוריפל םוקמ שי ,ןכל - 'וכ תובוט תודימו רסומ יניינע םא-יכ ,'וכ הכלה לש םיניינע
.ונינפלש לארשי-ילודג לש םהישוריפל םידגונמ םישוריפ וליפאו ,םישדח

םיברש ,ונייה ,תורודה לכב לארשי ילודגמ םישוריפ יוביר וניצמ תובא תכסמב ,ןכלו
םישוריפה ויה רבכש תורמל ,תובא תכסמ לע (םימלש םירוביחו) םישוריפ ובתכ לארשי ילודגמ
.םהל ומדקש לארשי ילודגמ

,םינוש םישוריפ ועיצהש ,'וכו ם"במרהו י"שרכ ,םינושארה ישוריפ - והלוכד הובאו
'ר לש םישוריפל עגונב ןכ-ומכו ."ןתנ 'רד תובא"ב ושרפתנש םישוריפהמ ,םידגונמ וליפאו
יבגל םינורחאה ישוריפ ןכו ,םינושארה ישוריפ יבגל בוט-םוי-תופסותו הרונטרבמ הידבוע
.'וכו םינורחאה ינורחאד םישוריפל עגונב ןכו ,םינושארה ישוריפ

-ףא ,אינתה רפסב םישוריפ תרימאב רהזיהל שיש ףאש ע"נ ב"שרוהמ ר"ומדא םגתפ ךרד-לעו
.רבדה ירשפא - 'וכו םימש-תאריב ףיסוהל לוכיש שוריפ תודוא רבודמ רשאכ ,ןכ יפ-לע
:ונניינעל עגונב

ינפלש הנשמה םע "םימכח ינפל םיבשויב תודימ עברא" הנשמה תא םירשקמה םישרפמ םנשיש ףא
,היישעה ןיינע תודוא רבודמ ליעלד הנשמבש) "שרדמה-תיב יכלוהב תודימ עברא" הז
,ולא תוינשמ 'בד תונושלה יונישמ ,ןכ יפ-לע-ףא - (דומילה ןיינע תודוא רבודמ ונתנשמבו
גוס לע יאק "םימכח ינפל םיבשוי"ו ,ומצע ינפב גוס לע יאק "שרדמה-תיב יכלוה"ש ,ןבומ
.ומצע ינפב

:תוטשפבו

יכלוה" - הז יפ-לעו .םהיתובר לצא םידימלתה םידמול ובש םוקמה - אוה "שרדמה-תיב"
.םהיתובר לצא דומלל םיכלוהש םידימלתה לע יאק "שרדמה-תיב

םדומיל תא ומייס רבכש ולא לע אלא ,םידימלת לע יאק אל - "םימכח ינפל םיבשוי" לבא
.'וכו המכחב ףיסוהל ידכ ,םימכח ינפל בשיל םה םיאב ,ןכ יפ-לע-ףאו ,"םידימלת" רותב

ךרד-לע ,שרדמה -תיב יבשוי אלו ,"שרדמה-תיב יכלוה" ןושלה יוניש ןבומ הז יפ-לעו
לצא םידמולש םידימלת תודוא רבודמ ליעלד הנשמב :יכ - "םימכח ינפל םיבשוי" ןושלה
ןפואב אוה ובר לצא דימלתד דומילה רקיעש ינפמ ,הבישי לש ןושל רמאנ אל ןכלו ,םהיתובר
ןידמל ויה אל לאילמג ןבר דעו השמ תומימ"ש (א ,אכ הליגמ) ארמגב ראובמכ ,הדימע לש
יכלוה" רמאנ ןכלו .בשוימ דומלל וריתה "םלועל ילוח דרי" רשאכ קרו ,"דמועמ אלא הרות
הדימע ןיבש םיקוליחל סנכיהל ילבמ ,שרדמה-תיבב דומלל םיכלוהש ולא - םתס "שרדמה-תיב
הבישיב םג דומלל רתוה ,ךדיאלו ,הדימע לש ןפואב אוה דומילה רקיעש ןוויכמ ,הבישיל
.ןבומכ ,הדימעב דומילד יוליעה ראשנ ןיידע הז ירחאל םג לבא ,('וכ תושילחה ינפמ)
םידמולש םידימלתד בלשה ירחאל) "םימכח ינפל םיבשוי"ש ולא תודוא רבודמ רשאכ ,הנהו
,ונייה ,תלוזה לא העפשהה ןיינע ירקיעו בושח םוקמ ספות םלצאש ,ןבומ - (םהיתובר לצא
םירחאל םינתונו םיעיפשמ (רקיעבו) םג םה ירה ,םימכחה ןמ םילבקמ םמצע םהש הזל ףסונש
,םהיתובר לצא םידמולש םידימלת תודוא רבודמ רשאכ ןכ-ןיאש-המ) םימכחה ןמ ולביקש המ
.(תלוזל העפשהה (ךכ לכ) אלו ,םהיתוברמ הלבקה רקיעב םלצא עגונ התע תעלש

עגונב םה (ונתנשמב םיראובמה) "םימכח ינפל םיבשויב תודימ עברא"ה ירה - ןכש ןוויכמו
.ןמקלדכ ,םימכחה ןמ םתלבק ירחאל תלוזה לא העפשהה ןפואל

:םידקהבו

לוכה תא גפוס אוהש גופס" ,"םימכח ינפל םיבשויב" תודימה יטרפ תא תראבמ הנשמה רשאכ
הנשמבכ] - 'וכ תיכפה הדימ יהוזו הבוט הדימ יהוזש רמאת הנשמהש וניצמ אל - "'וכו
הז ינפלש תוינשמב הזב אצויכו ,"עשר - השוע אלו ךלוה אל ,דיסח - השועו ךלוה" :ליעלד
,[אל וזיאו הבוט איה הדימ וזיא הנשמה תראבמ םלוכבש ,"תודימ עברא" תודוא רבודמ םהבש
,"תודימ עברא"ה לכ תא םיכירצ תלוזה לא העפשהה ןיינעבש ןוויכמ :תוטשפב - רבדה םעטו
אלא ,תלוזה לא העפשהה ןיינעב תויהל תוחרכומו ןה תויוצר "תודימ עברא"ה לכש ,ונייה
.ןמקלדכ ,תרחא הדימב יתמו וז הדימב שמתשהל םיכירצ יתמ - םיקוליח םנשי הזבש

קרו ,"הפנו תרמשמ ,ךפשמו גופס" - םתמגוד ולא תודימ עבראש רמול אנתה םידקמ ןכלו
,ליעלד תוינשמב וניצמ אלש המ) "'וכו לוכה תא גפוס אוהש גופס" ,םטרפל ליחתמ הז ירחאל
תרמשמ ,ךפשמו גופס" ולא "תודימ עברא" לכש שיגדהל הצור אנתה :יכ - (א ףיעס ל"נכ
אלש ךכ) םייוסמ ןיינעב תלעות איבמ ל"נה םילכ העבראמ דחא לכ ירהש ,ןה תויוצר - "הפנו
לכ ,תלעות םיקיפמ םלוכמש ןוויכמ ,בוטה ךפיה - ינש ילכו ,בוט אוה הז ילכש רמול ךייש
.(אוה וניינעב ילכ

:היתווצמו הרות יניינעב - המגודלו

םיבואש םימ הב ויהי אלש ,הווקמה תיעקרק תא בגנל םיכירצ רשאכ תלעות איבמ - "גופס"
,ונייה ,"גפתסנו הלע" - הווקמב ותליבט ירחאלש אנווג יאהכב וניצמ הז ךרד-לעו .'וכ
.וידגבל ופוג ןיב וצצחי אלש ידכ ,ופוג יבג לעש םימה תא ("גופס") גופסל ךירצ היהש
םימה לכ תא גופסל ,ונייה ,"לוכה תא גפוס אוהש" ןפואב תויהל ךירצ הז ןיינעש ,ןבומו
.ל"נה םעטמ ,ופוג יקלח לכ לעש

ידכ ,הרונמה תורנ ךותל תיבח וא דכמ ןמש קוציל םיכירצ רשאכ תלעות איבמ - "ךפשמ"
.הזב אצויכו ,הקילדהל ולכויש

"תלוסה תא תטלוקו חמקה תא האיצומש" ,"הפנ"ל דע ,םילכה ראשל עגונב ןבומ הז ךרד-לעו
לש ןלימעל חמק תוגועל תלוס" ,"תלוס חמק" םהרבאב בותכש ומכ ,םיחרוא-תסנכהל רשקב -
רובע ףלקל תורוע דוביעל וב םישמתשמש "חמק" ןכו ,(י"שר שוריפבו ו ,חי אריו) "םיחבט
אצויכו ,(ב ,ט ןטק דעומ האר) 'וכ תורעשה רישהל - (לידבהל) "תלוס" ןכו ,'וכ הרות-רפס
.הזב
:תלוזה לא העפשהה ןפואל עגונב - "םימכח ינפל םיבשויב תודימ עברא" רואיב
תא םמצעב גופסל םיחרכומ םימכח ינפל םיבשויהש בצמ שי :"לוכה תא גפוס אוהש ,"גופס"
:אמגודלו .תלוזה לא המואמ עיפשהל ילבמ - "לכה תא גפוס" - םימכחה ןמ ולביקש המ לכ
גופסל םה םיבייח - "ןכ ןירומ ןיאו הכלה" רמאנ הילעש וזכ הכלה םימכחה ןמ םיעמוש רשאכ
אלש 'וכ רסומ ירבד םימכחהמ םיעמוש רשאכ הז ךרד-לעו .'וכ םסרפל אלו ,םמצעב תאז
םיעמוש רשאכ - הלענ יכה ןפואב וא .'וכ םמצעב תאז גופסל םיכירצ זאש ,לארשי לש ןתבוטב
םמסרפל אלו ,םמצעב גופסל םה םיכירצ ולא םירבדש ,"הבכרמ השעמ" יניינעב םימכחה ןמ
."'וכ הבכרמב ןישרוד ןיא"ש ןוויכמ ,'וכ

תמגודב תויהל םיכירצ םימכח ינפל םיבשויהש בצמ שי :"וזב איצומו וזב סינכמש ,ךפשמ"
וניאש דע ,תלוזה לא עיפשהל - "וזב איצומו וזב סינכמ" - אוה ויניינע לכש ,"ךפשמ"
סינכמש ,ךפשמ" ותויהב ,םימכחהמ לביקש הממ ראשנ אל ולצאש ,ונייה ,ומצע לע ללכ בשוח
-ףא ,ומצע רובע םג גואדל ךירצ יאדוובש ףאו !המואמ ראשנ אל ולצאו ,"וזב איצומו וזב
ריאשמ וניאו ,תלוזל לוכה תא ןתונש ,"ךפשמ"ד ןיינעה םג תויהל ךירצ םימעפל ,ןכ יפ-לע
.ומצעל המואמ

לוכה תא גפוס - "גופס" :הצקה לא הצקה ןמ םה - "ךפשמו גופס" - ולא תודימ 'ב ,הנהו
המואמ ריאשמ וניאו לוכה תא תלוזל ןתונ - "ךפשמ"ו ,תלוזל המואמ עיפשמ וניאו ומצעל
.'וכ םיאתמה בצמב תויהל הכירצ הדימ לכש אלא ,תושורד ולא תודימ 'ב - רומאכו .ומצעל
."סנכ םירזפמה תעשב ,רזפ ןיסינכמה תעשב" :(א ,גס תוכרב) ל"זר רמאמ ךרד-לעו

רבודמ ןהינשבש - אוה ןהיניבש ףתושמהש ,("הפנו תרמשמ") תודימ 'ב דוע שי - הזל ףסונו
ךכ ,םימכחה ןמ ולביקש המ תא קלחלו דירפהל םיכירצ םימכח ינפל םיבשויהש בצמ תודוא
.ןמקלדכ ,תלוזה לא אובי קלחו ,םמצעל ראשי קלחש

דימלת - "םידימלת" לע יאק אל "םימכח ינפל םיבשוי"ש תפסונ החכוה הווהמ הז ןיינעו]
ןיינעו "ןיי" תניחבב אוה הז ןיינעש ,ובר ירבדב דירפהלו קלחל ול רוסא ובר לצא דמולש
תא גפוסש - אוה דימלתה לש וניינע לכ :הברדא - הזב אצויכו ,"םירמש" תניחבב אוה הז
.[לוכה

עיפשהל םיאב םימכח ינפל םיבשויה רשאכ :"םירמשה תא תטלוקו ןייה תא האיצומש ,תרמשמ"
וליאו ,"ןיי" תניחבב םהש םירבדה תא קר עיפשהל םה םיכירצ ,םימכחה ןמ ועמשש המ תלוזל
םיכירצ - 'וכ ןוכנ ןפואב םלבקל עדיי אלש ,תלוזה לא סחיב - "םירמש" תניחבב םהש םירבד
.("םירמשה תא תטלוק") תלוזל רמול אלו םלצא ריאשהל םה

סחיב "תלוס" תניחבב םהש םירבד םנשי :"תלוסה תא תטלוקו חמקה תא האיצומש ,הפנ"
םיעיפשמ רשאכ ,ןכלו .ולאכ םילענ םירבד טולקל יוארו רשכומ וניא םלועהש ,ונייה ,םלועל
,םלבקל יוארו לגוסמ םלועהש ,ונייה ,"חמק" תניחבב םהש םירבד קר עיפשהל םילוכי ,תלוזל
תאז םיריאשמ - םלבקל יוארו לגוסמ םלועה ןיאש - "תלוס" תניחבב םהש םיניינעה לבא
.("תלוסה תא תטלוק") םמצעל

ודרייש ללפתה רשאכש לגעמה יגוח תודוא (א ,גכ תינעת) ארמגב רפוסמ :רבדל המגוד]
,"'וכ הכרב ןוצר ימשג אלא יתלאש ךכ אל" :רמאו ,םימשג יוביר ודרי הליחתב הנה ,םימשג
.. הבוט בורב דומעל ןילוכי ןניא .. לארשי ךמע ,םלוע לש ונוביר" :רמאו ללפתה ךכ-רחאו
ותליפת הלעפ אל עודמ :ןבומ וניא הרואכלו ."'וכ דומעל ןילוכי ןניא הבוט םהילע תעפשה
ארמגה ירבד ךשמהב ראובמה יפ-לע טרפבו ,הכרב ימשג ודריי הליחתכלמש לגעמה ינוח לש
רואיבהו - !?"ונוצר ול השועו ויבא לע אטחתמש ןבכ" ,לגעמה ינוח לש ותלעמ לדוג תודוא
םאתהב התיה וז הכרבש אלא ,הכרב ימשג ודריש הליחתכלמ לגעמה ינוח לעפ יאדווב :הזב
ןילוכי ןיא"ש ,"הבוט בור"ד ןפואב הז היה םלועל סחיב לבא ,לגעמה ינוח לש ותגרד
םילוכי םניא םדיצמש ,ונייה ,"דומעל ןילוכי ןיא .. לארשי ךמע" קוידה והזו ."דומעל
."הבוט בור" לבקל

ןיינע םה םמצע דצמ םימשגהש תורמלש ,ונייה - "םתעב םכימשג יתתנו"ד ןיינעה םג והזו
בור"ד ןפואב אלו) םלועה יכרצל םאתהב ,אקוד "םתעב" תויהל ךירצ הז ירה ,הכרב לש
.("הבוט

היהת םימשגה תדיריש י"בשר לעפ הרות תרימא ידי-לעש ,י"בשרל לגעמה ינוח ןיבש קוליחהו
דחב" רמאש ,י"בשר לש ותלעמ לדוג ינפמ הז ירה - םלועה יכרצל םיאתמה ןפואב הליחתכלמ
,ןבומ ,ןכש ןוויכמו ,"י"בשר אד - 'ה ןודאה ינפ ןאמ" ורמאש דעו ,"'וכ אנרטקתא אריטק
וז הכשמה ,ןכלו ,'וכ תוהמו תומצעמ הכשמהל דע ,הלעמ הלעמלמ הכשמהה האב י"בשר ידי-לעש
ןוויכמ ,(י"בשר) שקבמה לש ותגרדב בשחתהל ילבמ ,םלועה יכרצל םאתהב הליחתכלמ איה
ירה ,הלעמל הטמלמ ותדובעש ,לגעמה ינוח לצא ןכ-ןיאש-המ ,הטמל הלעמלמ הכשמה יהוזש
ךרוצ היה ,ןכלו ,(לגעמה ינוח) שקבמה לש ותגרדל םאתהב םימשגה ןיינע ךשמנ הליחתב
.הב דומעל לכוי םלועהש ןפואב היהת הכרבה תכשמהש - תפסונ השקבב

- ("םימכח ינפל םיבשוי"ש ולא ידי-לע) הרות ירבד תעפשהל עגונב ןבומ הז ךרד-לעו
,ןכלו ,"הבוט בור" תניחבב םתויה ינפמ ,םלבקל לגוסמו יואר םלועה ןיאש םיניינע םנשיש
ידי-לע הרות ירבד תרימאל עגונב תומוקמ המכב ראובמכו .'וכ העפשהה תא םצמצל חרכהב
-לע והזו .'וכ תאז לבקל ולכויש ידכ העפשהה תא םצמצל םיכירצ ויהש - ט"שעבהו ל"זיראה
.["תלוסה תא תטלוקו חמקה תא האיצומ"ד ןיינעה ךרד
:"אתודיסחד ילימ"ל וז הנשמד תוכיישה ןבוי הז יפ-לע

אוהש ,גופס" תניחבב תויהל םיכירצ םימכח ינפל םיבשויש ולאש בצמ ונשיש םירמוא רשאכ
ןיינעש ,ןבומ - 'וכ רבדבש יוליעה לדוג ינפמ תלוזה לא העפשהמ ענמהלו ,"לוכה תא גפוס
םיאלפנ םירבד םיעמוש רשאכש םירבדה עבטמ יכ ,'וכ עבטה יונישו הבר העיגי שרוד הז
יוביר ינפמש דע הקשמ האלמ תיבחמ לשמה ךרד-לעו ,תלוזה לא םג תאז עיפשהל םיצור רתויב
.("עקבי" תויתוא - "בקעי"ל עגונב תודיסחה ישורדב אבומכ) 'וכ תיבחה תעקבתמ הקשמה
- תלוזה לא עיפשהל אלו ,"לכה תא גפוס אוהש גופס" תניחבב תויהל - וז הלועפ ,ןכלו
."תודיסחה תדימ" ידי -לע קר תויהל הלוכי

תבוט לע רתוומש ,ונייה ,"וזב איצומו וזב סינכמש ,ךפשמ"ד ןיינעל עגונב הז ךרד-לעו
,"םירמשה תא תטלוקו ןייה תא האיצומש ,תרמשמ"ל עגונב ןכו ,תלוזה תבוט רובע ומצע
(א ,חי ןטק דעומ) ל"זר רמאמ ךרד-לע - "םירמש"ה תא ומצעלו "ןיי"ה תא תלוזל ןתונש
("'וכ הרבוע השא ןהילע רובעת אמש) תלוזה תבוטלש ונייה ,"דיסח - ןפרוש .. םיינרופיצ"
.'וכ קזיה ול םורגל לוכי הז ןיינעש ףא ,וינרופיצ תא ףורשל אוה ןכומ

תעינמש - "תלוסה תא תטלוקו חמקה תא האיצומש ,הפנ" תודוא רבודמ רשאכ הז ךרד-לעו
ומצע לע לועפל לוכי הז ידי-לעש ,"תודיסח תדימ" ידי-לע קר תויהל הלוכי "תלוס"ה תעפשה
.(ולבקל לגוסמו יואר םלועה ןיאש) "תלוס" תניחבב אוהש רבד עיפשהל אלו קפאתהל

ל"נכ - ולא "תודימ עברא" לכב "אתודיסח"ד ןיינעה אטבתמ ,ליעלד שוריפה יפ-לעש ,אצמנו
וב שיש ומצעב אצומ םאש ךכב אטבתמ "אתודיסח"ד ןיינעהש םישרפמה שוריפכ אלדו ,הכוראב
.רבדה תא ןקתל וילע יזא ,יוצר וניאש ןפואב תודימה ולאמ דחא
'ג ךרכ 'ג"משת תויודעוותה' - ג"משתה ןוויס שדוחה םיכרבמ יתוקוחב-רהב תשרפ תבש תחישמ םיעטק)
(1475-1461 םידומע

חישמ םע תויחל


הרותה דומילב "יתוקוחב"ו "רהב"
ונקדצ-חישמ ידי-לעש


םיכפה ינש רוביח

:יתוקוחב-רהב תשרפ - עובשה תשרפמ תדמלנה הארוהה רואיב

"רהב"ד ףוריצהמ בכרומה ,דחא ןיינע ,רמולכ ,"יתוקוחב-רהב" - אוה השרפה לש המש
.תחא תואיצמל םישענש דע ,"יתוקוחב"ו
.א ,כ תישארב ח"ות) תודיסח ישורדב ראובמכ ,לודיגו החימצ לש ןיינע לע הרומ - "רהב"
רושימ םוקממ (לודיגו החימצ) הובג אוה ןכלו ,םמודבש חמוצ תניחב אוה "רה"ש (דועו
.(שממ םמוד תניחב)

ןיינע ךפיה ,יונישה רדעהו ףקותה לע הרומ - הקיקח לש ןיינע ,"יתוקוחב" - תאז תמועלו
."רה"ד לודיגהו החימצה

ינפמ ,דבלב ארובה קיחב אוהש ןיינע - םיכפה 'ב רוביח אוה ,דחיב יתוקוחב-רהבד רוביח
!לוכי לכ ותויה

,יתוקוחב -רהב םיניינעה 'בד רוביחה תא םג וניצמ אובל דיתעלד הפוקתל עגונב ,הנהו
:דחיב

,אפוג השודק יניינעב ,ליח לא ליחמ הכילה - לודיגו החימצ לש ןיינע היהי אובל דיתעל
ןיא דע תוילע םהב ךיישש ,ןבומ ,יתימאה ףוס-ןיא אוהש ה"בקה םע םירושק םהש ןוויכמד
.ץק

:הרותה דומילל עגונב אובל דיתעלד יוליעב םג אטבתמ הז ןיינעו

םעה לכל הרות דמלי ונקדצ חישמש (דועו .א ,זי וצ הרות-יטוקל) תודיסח ישורדב ראובמ
םהרבאמ הלעמל ,"דאמ הבגו אשנו םורי" חישמב בותכש ומכ ,וניבר השמו תובאה ללוכ ,ולוכ
ץק ןיאל תובר תוילע הב שי"ש ,הרותה תוימינפ הלגי ונקדצ חישמש ןוויכמ - 'וכו קחציו
."תילכתו

לש גשומ ונשיש ןקזה ר"ומדאל הרות-דומלת תוכלהב וניצמ - הרותד הלגנל עגונב ,הנהד
-תחא-לעו ,(הלוכ הרותה לכ תא דמל רבכש יפל םידחוימ םיניד יטרפ) הלוכ הרותה לכ דומיל
.הלוכ הרותה לכ דמל יאדוובש - "יניסמ הרות לביק השמ" - וניבר השמל עגונב המכו-המכ
,'וכ תובאהו וניבר השמ תא דמלי ונקדצ חישמש רמול ךייש אל - הרותד הלגנל עגונב ,ןכלו
הכורא" איהש - הרותה תוימינפל עגונב ןכ-ןיאש-המ ;הלוכ הרותה לכ תא ודמל רבכש ןוויכמ
."תילכתו ץק ןיאל תובר תוילע הב שיו ,הדמ ץראמ

הרותה תוימינפד יוליגה ללוכ ,אובל דיתעלד ליח לא ליחמ הכילהה ןיינע - הז יפ-לעו
ד ןיינעה ךרד לע הז ירה - "תילכתו ץק ןיאל תובר תוילע" לש ןפואב ונקדצ חישמ ידי-לע
.ל"נכ ,לודיגו החימצ וניינע "רה"ש ןויכמ ,"רהב"

,הייאר לש ןפואב היהי אובל דיתעלד דומילהש תומוקמ המכב ראובמ ירה - הז םע דחיבו
לע הרומה ,"יתוקוחב"ד ןיינעה תמגודב הז ירה ,ןכ-םאו ,םלוכ םיווש הייארה ןיינעבו
.יונישה רדעה
'ג ךרכ 'ג"משת תויודעוותה' ,ג"משת'ה ןוויס שדוחה םיכרבמ ,יתוקוחב-רהב תשרפ תבש תחישמ)
(1456-1455 םידומע

יהויחבמ ריתי


תא לידגהלו ביחרהל תולדתשה
םישודקה תודסומה


םילובלבו תודרט לכ םיקלסמ

הרהמב תוארל ונתיאמ דחאו-דחא-לכ תא חילצי ךרבתי-םשהו ,ןסינ ז"כמ ובתכמ לבקתנ התע הז
,'וכ הווקת יהת לא םינישלמלו םוי לכב םימעפ 'ג לארשימ דחאו דחא לכ תשקב םויקב שממ
ביחרהל תולדתשה רתויבו ,רודיהב תוצמה םויקו הרותה דומילב ךרבתי-םשה תא דובעלו
ק"כו ב"שרהומ ר"ומדא ק"כ ד"בח יאישנב םירושקה ולא טרפבו ,םישודקה תודסומ תא לידגהלו
םימש תוכלמ לוע וילע לבקמה לכו .ירשפאה לככ - ע"יז מ"גבנ ה"הללקוצז - ר"ומדא ח"ומ
עודיכו ,םילובלבו תודרט לכ ונממ םיקלסמ ירה - ל"נה לכב הישפנד אבילא ץרמב קסועו
-ינב תסנרפו ותסנרפ ירה ,םיאישנה תדובעל תעדו םעטמ הלעמל ומצע רסומה לכש הזב לשמה
...שדקה תוחיש המכב ראובמכו ,םיאישנה לע ,ופוגו ושפנ תחונמו ויתונוזמ ,ותיב

,ד"בח םרכב הדובעב ץמוא ףיסויו ,תובוט םינשו םימי תוכיראב ותוא ךרבי ךרבתי-םשהו
.םיטרפה ויניינעבו תירוביצה תונקסעב החלצהו הכרב תפסות ךישמי הז רשא
(ד"וי 'מע ט ךרכ שדוק-תורגא ,ד"ישת רייא 'ד בתכממ)


ד"בח םרכב הדובע

תוימשגב הסנרפה םג היהתש ףקות לכב לדתשהל ךירצ ללכב הנה .ותסנרפ יניינעל עגונהב...
אלב וא םיעדויב םא ,ש"נא לש םבילל רתוי בורק הזש דבלמש ,ד"בח םרכב הדובע םע הרושק
וניאישנ יכ ןבומ רבדה תוינחור דצמ םג הנה ,רתוי החלצהב הדובעה אלימבו םיעדוי
רמאנש המ ךרד לעו םהל םיכרצנה תועפשה לכ ללכב ש"נאלו םהידימלתל םיעיפשמה םה םישודקה
אלימבו ,הרות-יטוקלב ראובמכ ללכ ותגירדמב הז היה אלש ,'וכו רשב יל ןיאמ ונבר השמב
...ונבר השמ ידי-לע קר תאז-לכב לבא ,םינקז םיעבשה תועצמאב תויהל רשבה תעפשה החרכוה

םג ץמוא ףיסויו תעדה תבחרהב ויחיש ותיב-ינב תסנרפו ותסנרפ ול איצמי ךרבתי-םשהו
.ומצעל םג תודיסחו הלגנה דומילבו הצוח תונייעמה תצפהב תומכב
(גי 'מע 'שדוק-תורגא' ,ד"ישת רייא 'ד בתכממ)

יבר יצוצינ


"םימיה תשש תמחלמ"


טביההמ דחוימב ,היתויועמשמ תא חתנל הברה יברהש המחלמה
חוטבל ארק המחלמה ברע * םימיה תשש תמחלמ התיה ,ינחורה
תוררועתהה תא לצנל ארק המויסבו ןוחצינה תא רשיבו 'הב
שקבמ יברה * הלואגה תא איבהלו המלש הבושתל תדחוימה
עבותו םילשוריב תמא-תרות תבישי קוזיחל םיחולש חולשל
לש ותהימת * םיישעמ םיניינעל אקווד תוררועתהה תא לצנל
םיחטשה תרזחהל תונוכנ רבדב תוזרכהה


רפואל השנמ-יכדרמ ברה תאמ

ברע .םימי םתואב יברה לש תולועפבו תויודעוותהב דבכנ םוקמ הספת םימיה תשש תמחלמ
ותאירק ןבומכ העודיו ,וז המחלמב םירושקה םיבר םיטביה לע יברה רביד הירחאו המחלמה
."ןיליפת עצבמ" רבדב םימי םתואב 'קה

תוכומס ויה ,ז"כשת'ה ןוויסב 'ט ,ךתולעהב תשרפ שדוק-תבשו תועובשה גח תויודעוותה
.שדוקה-ץראב תוערואמה תועמשמ לע יברה ביחרה ןכלהמב .המחלמב ןוחצינל

יתישע רשא םתיאר םתא" :קוספב ,תוערואמה םיזומר גחה לש הרותה תאירקבש ,רמא יברה
תא הלעה קומע יתכלה לופלפב ."ילא םכתא איבאו ,םירשנ יפנכ לע םכתא אשאו ,םירצמל
תא ריבסה ךכל םאתהבו ,הכלהה תניחבמ ,המודקה םירצמ ןיד תיוושכעה םירצמל יכ הנקסמה
.הז עובשב ועריאש תוערואמל תוסחייתהב םיקוספה תועמשמ

תואצות תאו ,ק"האב החלצהל האיבהו המדקש תודחאה תא סנ לע ,ראשה ןיב ,הלעה יברה
:רמא דוע ."ילא םכתא איבאו" לש ןוויכב החלצהה
םיינויגה םיבושיחב רוקמ הל ןיא - שדוקה-ץראב םידוהי וליגש שפנה תוריסמ
שודק יוג לש ,לארשי-םע לש תימינפה ותומצעמ איה תעבונ םא יכ ,םיחכופמ
.שדוקה-ץראב הצורה
תוררועתההו תושגרתהה - תידוהיה שפנה תומצע לש ףסונ יוליג לע יברה דמע םירבדה ךשמהב
:יברעמה לתוכה םע השיגפבש
ןושלמ) "סנ" ןאכ עריא ןכאו ,ה"בקה לא וברקתהו וררועתה תובברו םיפלא
.םלועל גיהנמו ארוב שי יכ ןיעב ןיע הארנשכ .(סנ תאישנ תמגוד ,תולעתה

תוררועתהה לוצינ

םויקב ,םיישעמ םיניינעל לצונת הבושתל לארשי-ינב לש תוררועתההש ,לדתשהל שרד יברה
:חישמה תאיבל הבורק הנכה הווהתו אמייק-תרבו תיחצנ היהת זאו ,תווצמה
םירחא םידוהי ברקל ,לארשי שיא לכ לע תלטומה ,תידימתה תוכזהו תוירחאה
העשהש ,ןיליפת תחנה לש ןיינעב דחוימבו ,תאש רתיב התע תמייק ,תודהיל
ארקנ 'ה םש יכ ץראה ימע לכ וארו" לש הלוגסב ךרוצ שי ןיידעו ,ךכל הכירצ
.ןיליפתל הנווכה ל"זח יפלש "ךממ ואריו ךילע
יוכיזלו ןיליפת תחנהל וז העשב תדחוימה תובישחה תא שיגדהו יברה רזח תובר תויונמדזהב
תאבהל הזיחא תדוקנכ ןהו ,םעה תחלצהל הלוגסכ ןה ,וז הלודג הווצמב םיקוחר םיחא
.ויתווצמו ותרות לאו ה"בקה לא תדמתמו תישעמ תוברקתה ידיל םינומהה

.תונמדזהה תא לצנלו "םייוניש" עובתל ,בצמה לע רבדל יברה ךישמה ןכמ רחאלש הנשה לכ
,"לודג רפושב עקתי אוהה םויב היהו" ה"ד רמאמה תא עימשה ובש ירשת שדוחב דחוימב
םע - ב"נשת הנשה שאר תארקל יברה ידי-לע הגוה רמאמה) הנשה-שאר לש ינש םוי תודעוותהב
.("תואלפנ ונארא" תנש םויס

הבושתל תיללכ תוררועתה

םעה תא הפיקהש תוררועתהלו הדרחל הכורא החיש יברה שידקה ח"כשת ולסכב ט"י תודעוותהב
:םימיה תשש תמחלמ תפוקתב
רחאל קרו ,םימש ימחרל ופיצ םגו הנכסה תא לוכה ושיגרה המחלמה ץורפ ינפל
השע ידי םצועו יחוכ" לש םילילצ עמשהל ולחה - 'ה יסינבו 'ה ידסחב החלצהה
החלצהה תא םילשת איה קר - תאז התשע 'ה די יכ הרכהה ."הזה ליחה תא יל
.םיחטשה לכב
תוררועתה התיהש הדבועה לע םירערעמה םיחכוותמ לש םהירבד לע יברה בכעתה וירבד ךותב
תוררועתהש "חיכוהל" ,םישוריפו םישרדמ לע םיכמתסמ ולא םיחכוותמ .וז המחלמב הבושת
ןיא" רמאנ שורדה לע .דוחל הקוספ הכלהו דוחל תושרד ,םרב .תוררועתה הניא הבושתה
הקוספה הכלהה תעבוק לעופב השעמה יבגל וליאו ,ולשמ םיכרד שורדל יכ "שורדה לע ןיבישמ
הבושת רוהרה לש קפס ףאו דבלב הבושת רוהרהש ,הכלהה ןמ חיכוהל יברה ךיראה ןאכ .דבלב
התיה ןכאש) וז הנקסמ לש הלודגה התובישח תא םג ריבסה יברה .הבושת לעבל םדאה תא השוע
התיה ןכאש הדבועב הרכהה .תוניחב המכמ ,ק"האב בצמה דיתע רבדב (הבושת תוררועתה
.המילשה הלואגה תא ברקל הייושע - הבושת תוררועתה

ידוהיל ושגינ אלש ולא תמשא וז ירה - זא לש תוררועתהל ךשמה היה אל םאש ,ןייצ יברה
,ושייבתה אלש ולא ."תווצמה םויקב קזחתנו הבה" :שגר ירבדבו בלה ןמ םיאצויה םירבדב
וחכונ - ןיליפת חינהל העצהב "רווקס סמייט"ב ףאו 'וכו הרדחבו ביבא-לתב םידוהיל ונפו
.הברדא םא-יכ ,וחדנ אלש

...לודג רפושב עקתי

:ז"כשת ,תועובשה גח תארקל ,שדוקה-ץראב "תשר"ה תלהנהב לבקתנש קרבמה חסונ הז
תוימינפבו החמשב הרותה תלבקו הבוט הנש

םהב תטלוש ןושלו המוא 'יהת אלש התלבק רכש ףכית לבקלו
ןהאסרואינש םחנמ
ינפ לע ורזפתהש יברה לש םיחולשה ינושארמ היהש ,'יש ןיקנושש קחצי-םהרבא 'ר ח"הרה
לש יטרפ-יללכה ובתכמ תא םימי םתואב לבקל הכז ,(שודיח רבדה היה םינש םתואב) ץראה
םירבדה חורב העשה יניינעל תוסחייתה ,זמרב יכ-םא ,הייוצמ ובו ןוויסב 'המ יברה
םידומע 'ח ךרכ תוחיש-יטוקילב ספדנ] הירחאלשו תועובשה גח תודעוותהמ ליעל ורכזוהש
.[246-245

:בתכמ ותוא ילושב יברה תרעה איה תניינעמ ,בגא
!!הביתכה קיספה - התע אקוודו ,תופיכתב בתוכ - ונוקיתכ ןמזב

שדוקה ץראל הלעיש יברה לא תוינפ

אובל תובר תוינפ ,הרותה ילודג תושארב ,םיגוחה לכ ברקמ ,יברה לא ונפוה בצמה לגרל
הריווא תשחמהל) המלשהו תיתימאה הלואגה תארקל לארשי םע תא גיהנהלו שדוקה-ץראב רקבל
.(190-189 םידומע 'רוד רוד' רפסב ספדנה ,לגס יבצ-השמ 'ר לש שגרמה ובתכמ האר וז
.הז ןיינעב ד"בח תודסומ תלהנה ידי -לע שדוקה ץראב הנכוהש בתכמ תטויט ונידיב היוצמ
.הפוקת התואב 'תודיחי'ב ןודינב יברה םע רבדל זעה ןודנולמ ןירפלה ןנחלא יבר צ"הגה ףא

'ה ,ישילשה םוי"מ] ל"ז ןיווז ףסוי-המלש יבר ח"הגה לא רגישש תרגיאב ,יברה תבוגת הנה
:["ז"כשת'ה ,ןויס
הזיאל קראי וינמ יתעיסנל םוקמ ןיא ([םינפ לכ לע התע תעל=] פ"כע ע"על
.אוהש םוקמ

"תוינכתה תונשל אל"

םתואב .יברה רצחב ז"כשת רייא שדוחב הרקיב ,ןייטשנורב .ח תרמ ,ד"בח רפכ תושנמ תחא
בצמל הילא וירבדב סחייתה יברהו 'תודיחי'ל םיימעפ סנכיהל התכז המחלמל ומדקש םימי
ומגרות ןאכו שידיאב הבתכ איה) ד"בח-רפכב התיב-ינבל היבתכממ םיעטק ןלהל .שדוקה-ץראב
:(םירבדה
:ז"כשת רייא ב"יל רוא

ןמז המכל ינלאש יברה .םשל רחמ הבש יתייהש הזכ אוה לארשי-ץראב בצמהש יברל יתרמא
.ןאכ ראשיהל םוי 17 דוע יל ורתונו םוי 53 תב הפוקתל יתבשהו יתעגה

:בישה יברה

חטב .. בוט היהיו בצמה בצייתי בושל יכרטצתש דעו שארמ תננכיתש יפכ ןאכ יראשית"
ירחא - רמול המ ךל היהי .םילימ המכ ירמאת יאדוובו ("ןשנעוונאק") סוניכהב ןאכ יפתתשת
."םשמו ןאכמ תובוט תורושב ירסמתו - םתוא יעדוותו ימוקמה ד"בח ישנ דעו םע ירשקתתש
:ז"כשת רייא ו"כ

םירבגה תרזעב םישנה לכ [רייאב ה"כב=] וסנכתה יצחו 9 העשב תוסנכתהה םוקממ ובשש ירחא
ריכזה א"טילש יברהש העשב .תופסאנה ינפל וירבד עימשהו סנכנ א"טילש יברהו תסנכה-תיבב
ושדק ינפש ךיא ןיחבהל היה ןתינ ,היבשוי לעו הילע םחרי ךרבתי םשהש שדוקה ץרא תא
,יברה ינפ לע ףולחל םישנ רות לחה ,וירבד תא יברה םייסשכ ,11 העשב ךרעב .םיפלחתמ
יברל יתשגינו רותב יתבצייתה .. וינפב שגוהש תושקבו תולאש םע בתכמ לכ לע בישהו בשיש
.שדוקה ץראל יתעיסנל הכרב יתלביק .. תוצח רחא 1.00 העשב
:רייא ז"כ ישילש םוי

סיטרכ תודוא רשקתהל .. הסינשכ ירהו .לארשי-ץראמ תושדחה תא םיעמושו .. םע ונבשויב
לארשי-ץראב הפועתה הדש יכ יל ועידוה יעיבר םויב תויהל היה רומאש ,הרזחב ילש העיסנה
...עסאש םיצור אל םידליה .רגסנ

שקבמ יברהש רסמו ,רנורג ברה ,יברה לש וריכזמ רשקתה הלילב 11.00 העשה ינפל תוקד שמח
לצא יכ רפיסש ידוהי הכיח "תודיחי"ה רדח דיל .הבורקה העשהמ רחואי אל דרשמל אובאש
רחאלו יברל בוש ברה סנכנ ,ידוהיה אצישכ .אוה סנכיי ןכמ רחאלו םייוסמ בר ההוש יברה
ךותב ש"נא לכו ,ד"בח-רפכ יבשות רובעו החפשמה רובע ןוידפ תקתפ יתשגה .ינא יתסנכנ ןכמ
.יל לקוה ,ךייחמ יברה תא יתיארשכ ךא דואמ החותמ יתייה .לארשי ללכ

אלש אוה ץראב בצמהש ,יעיבר םויב יבוש תודוא ררבל ורשקתה ישילש םויב יכ יברל יתרפיס
בטומ ןכלו עובשה ףוס והז ישימח םויו ידמ םדקומ יעיבר םויש רמא יברה .סנכיהל םינתונ
םוקמ יל היהי םא תעדוי יניאש יתרמאשכ ,ינעיגרה םג יברה .אבה עובשה תליחתב עוסנל
."עוסנל המ םע ךל היהי" :יל רמאו סוטמב

ויהי םלוכש םלוע לש ונוברמ ינא תשקבמ .תיבב התע השענ המ תעדוי ינניא :יתרמא בוש
.תואירבב םימלש

תא יאצמתו םולשל יעס .םיאירבו םימילש םלוכ תא ואצמתו םימלש ה"ב םלוכ :בישה יברה
ד"בח תונבו ישנל ד"בח-רפכב םולש תשירד תריסמ ללוכ תובוט תורושב ירשבתו .רדסב םלוכ
.םתדובע תרגסמב ילעפתו

:בוש יברה ינכריב ,םייטרפ םיאשונב תושקבו תולאש המכ רחאל

ידי -לע) ול עידוא יתעיסנ םרטש ,רמאו ףיסוה .תובוט תורושב ירשבתו ,תואירבב יעס
.ד"בח-רפכב םולש תסירפ רוסמל שקיבו ,סוניכב יתרביד םא לאש .(תוריכזמל סינכאש בתכמ
ינעידוה ריכזמה יכ ,ןיינעמו .טרפב דחא לכל תוסחייתההמ תשערנ 'תודיחי'המ יתאצי
.רתוי בר ןמז הכשמנ וז ךא .תחא הקדל איה 'תודיחי'ה יכ הליחתב

אבינ המ עדיו אבינ

,770 לומ ,רמועב ג"לב הכרענש ['דאראפ'] הלודגה הכולהתב יברה עימשהש םירבד הנה
:םירגובמו םידלי לש בר םיפלא להק תופתתשהב
וניתויחאו וניחא לש יחכונה בצמל רשקב דחוימ דומילו ןיינע דוע שי
ןגמ ה"בקהש הזכ בצמב התע םידמוע םה .לארשי-ץרא ,שדוקה-ץראב םיאצמנה
םנמאו - ואצייש ידכ תלדגומ הדימב ותעושיו ויתוכרב םהל חלושו םהילע
.החלצהב יחכונה םבצממ - ואציי

ידי-לע - םתא .םהל עייסל תדחוימ תוכזו הבוח (ונילעו) םכילע תלטומ
םוש חינזהל ילבמ הווצמ דועו הווצמ דוע ומייקת ,הרותב ףסונ קוספ ודמלתש
םיבורק לע עיפשהל ,"ךומכ ךערל תבהאו" תווצמב וקסעת םגו ,הזב תונמדזה
הרות ץיפהל םהיתויורשפא לכ תא ולצני םה םגש ,החפשמה -ינבו םידידיו
לכב לארשימ שיא לכ תא ליצמ הז רבד ,י"בשר רמאש יפכ ,ירה - היתווצמו
'ה תוכרב תא ול איבמ רבדהו ,לקתנ אוה םהבש םיישקהמ אצמנ אוה וב םוקמ
.החלצהו העושי ,תלדגומ הדימב

,"םכצראב חטבל םתבשיו" ,לומתא (יתוקוחב) השרפב ונארקש המ זא םייקתיו
חילצי ה"בקהש "ץראב םולש יתתנו" ,לארשי-ץראב ןוחטיבב ובשי םידוהיש
,וניקולא ויהי ה"בקהש ,"םיקלאל םכל יתייהו" .השודקה ץראב םולש רורשיש
לכש ,"םעל יל ויהת םתאו" .םיאצמנ םה וב םוקמ לכב לארשי-ינב לכ יקולא
רשא ,ה"בקה לש ומע ויהי לארשי-ינב וניחא לכ םע ונלוכו םכלוכו םכמ דחא
םולש םהל איביו םיישקה לכמ הבחרהו השודקה החותפה האלמה ודיב םתוא איצוי
.םהל שורדה לכב ןוחטיבו

,"תויממוק םכתא ךלואו" :הארקנש השרפה ףוסב רמאנה םייוקי שממ בורקבו
בורקב ,םרומ שארב ,הפוקז המוקב לארשי-ינב לכ תאו ידוהי לכ ךילוי ה"בקהש
בורקב אוביש ,ונקדצ חישמ ידי-לע האלמהו המלשה ,תיתימאה הלואגב שממ
,תולגה ןמ לארשי-ץראב םיאצמנה לארשי-ינב תאו ץראל -ץוחמ ונתוא איצויו
ןמא ,שממ בורקב המלשהו תיתימאה הלואגב ,יד-ש תוכלמב םלועה לכ תא ןקתיו
.ןוצר יהי ןכ
תנוכמב ספדומ קתפ ףוריצב שידיאב יברה תחיש תא תוריכזמהמ לביק יולב 'יש 'יבוט ברה
:רמאנ ובו ,הביתכ
שיו ,רמועב ג"ל םויה לש א"טילש ר"ומדא ק"כ תחיש הזב תפרוצמ .ה"ב"
."תוריכזמ .ק"הלל ומגרתל ןכו ,אוהש ומכ ,ירשפאה לככ ומסרפל

תרושקת ילכב הטלבהלו יוטיבל וכזו רתויב םיבחרנ םידה וררוע וז ותחישב יברה ירבד
היפל יברה לש ותיזחת תא דובכ תאריבו תואתשהב ונייצ לוכה .ולוכ םלועבו ץראב םיבר
.הבוטל םייתסי לוכה

דיסח לש תושגר

ימינ לכב רשוקמו דיסח ,ל"ז זירפ םהרבא 'ר ח"הרה םימיה םתואב רגישש ןיינעמ בתכמ ןלהל
ספדנ) יברה ירבד רואל ויתושוחתו ויתושגר תא הלעמ אוה ובו ,ש"נאמ דחא לא ,ותמשנ
:(69 דומע ,ב"נשת ת"הק ,'םלוע דוסי ק"ידצ'ב

השודקה החישה ןמ [הטלקהה טרס=] "פייט"ל יתנזאה רשאכ .. אנ עמש ,יחכונה בצמה תודוא"
"תסנכ"ב תוגלפמהש לע תועידיה ינזואל ועיגה רשאכו ;"חצנ ןדיד"ש יתנמאה ,רמועב ג"ל לש
תא יתיאר רבכ [םימיה תשש תמחלמ ברע המקוהש תימואל דוכיל תלשממל הנווכה=] ודחאתה
התוויה תודחאהו ,'רוא'המ םיווהתמ ירה 'םילכ'ה .א"טילש יברה לש "רואה תכשמה"מ לעופה
ותושממתהב יתיזח דימו .א"טילש יברה לש רואה תכשמהמ הווהתנ ילכהו .הניכשה תארשהל ילכ
לוכהש ,רבדה תא םסרפל ונדיקפת התע .אליממ רבכ אוה שממ לעופה ןכש ,"חצנ ןדיד"ה לש
."!שארמ ןוחצינה תא הזחש ,"ונברקב 'ה איבנ" יכ ועדיי

המחלמ ילכ רוגח

-ץראב וידידיל רגישש בתכמב ןייצ ,הפוקת התואב ןמוי ןיעמ להינש ,'770' ינמאנמ דחא
אוהש רבד ,"לטראג"ב החנמ תליפתל א"טילש ר"ומדא ק"כ סנכנ המחלמל ןושאר םויב"ש שדוקה
."שרדמה-תיבב - ללכ ךרדב - ותושעל גהונ

םילשוריל ינחור קוזיח

םידומע (א"שנת'ה ןויסב ג"כ) 'ד"בח רפכ' לש 478 ןויליגב המסרופש ,תורושה בתוכ תמישרב
יברה שקיב ז"כשת רייא שדוח תליחתבש רבכ בתכנ ,"ןוחצינה תא רשבמ יברה" תרתוכב 31-30
היה 'יולג'ה קומינה .םילשוריל םירוחב ןיינמכ רגשל 'םימימת יכמות' תבישי תלהנהמ
ףיסוהל הנווכ ןאכ התיהש ררבתה תוברקה ץורפ םע ךא .'תמא תרות' תבישי תא ביחרהל ךרוצה
.שדוקה-ריעל קוזיח קינעהלו םילשוריב המימת הרות

הבישיה מ"רל הפוקת התואמ ,(הבישיה להנמ) ןייטשנצילג 'יש ךונח-םהרבא ברה לש ובתכממ
םידמל ונא ,הבישיה תוחילשב תירבה-תוצראב תע התואב ההשש ,ל"ז םלהליו םחנמ 'ר ח"הרה
:השרפ התואב םיניינעמ םיטרפ לע

א"טילש ר"ומדא ק"כמ קרבמ עיגה רבעש עובשב הנה ,םיחולשה םידימלתה רבדב" .(רייא 'ב)
ינפב םידמולו רועיש םיכירצ אל רבכש 22-20 יאליגב םידימלת 12-כ ונרחב ךכל םאתהב ..
הבהו ,הבישיה לכב שדח חור בצמ סינכה םאוב םצעו הבישיל ועיגה רבכ םה לומתא .םמצע
ר"ומדא ק"כ ןוצרכ יוצרה ןוויכב חתפתהל לכותו ונתבישיב השדח הפוקת ליחתת תעכש הווקנ
.א"טילש

ינאש לע יל חלס .. הלא םיחולש-םידימלת רבדב תוארוה וא תועידי לכ יתלבק אל רתוי"
ל"שאהו הנילה תומוקמ םיחולשה םידימלתל רדסל שי .הבר הדובע סומע ינא יכ םעפה רצקמ
."תויעב הברהב רושק הזו אלמה

יללכה בצמהמ רבדל אלש .תודות בורבו יתלביק ןוכנל רייא ו"טמ ךבתכמ" .(רמועב ג"ל)
םידימלתה .רתויב בוטה דצה לע ונלצא רדתסה ה"ב לוכה הנה ,ו"ת ק"האב םויכ ררושה
ןה ,םלוכב םייח חור וסינכה םיחולשה םידימלתה .הבר תעמשמבו רדסבו הדמתהב ה"ב םידמול
רבכ תעמש יאדווב ,ןאכ ינוחטיבה בצמל רשאב .. 'וכו םידבועבו םימ"רב ןהו םידימלתב
דודיע ירבד םע א"טילש ר"ומדא ק"כמ ['ב ךרכ 'םחנמ לכיה' רפסב וספדנ] םיקרבמ ועיגהש
וראשיש קרבמ עיגה ,ל"וחמ םהמ קלחש ,ונתבישיבש םיחולשה םידימלתל .םיקזח דואמ דואמ
לכהש הווקנ .ןשיי אלו םוני אל לארשי רמושו םידימלתה ראש םע הדמתהב ודמליו םוקמב
,הבישיה תא אנ ריכזת .. לארשי לכ לע םולשו ןאכ וררשי הוולשו םולשו ה"יא רדסב רובעי
."םולשלו םייחל א"טילש ר"ומדא ק"כ ינפב הידימלתו הידבוע

תוררועתהה לוצינל תוגיהנמ רדעה

תשש תמחלמ ירחא םינש 3 טעמכ ,ל"שת ףרוחב יברה לצא רקיב רודיבא .ש רמ יאנותיעה
ךיראתמ ,563 ןויליג 'םינפ לא םינפ'ב המסרופ) יברה לצא 'תודיחי'ל הכז וכרדכו ,םימיה
.שדוקה ץראב בצמל וסחייתה םירבדה (8.3.70

,רתוי תדהוא ,השדח תוסחייתה לש תיבויח הנומת יברה ינפל גיצהל הסינ רודיבא רמ
רודיבא רמ תאז ראתמ ךכו .לארשי-ץראב המחלמב ןוחצינה תובקעב הררתשהש ,תודהיה יניינעל
:ומצע

שי ,ןוכנ :רמא אוה ,קומע באכ לש המינ התע התלע וירבדמ .יברה לש וינפ וניצרה הבוגתב
הל םינתונ אל לבא ,תרחא םירבדמ ,םישעמב יוטיב ידיל האב אל איה לבא ,תוררועתה לארשיב
רשא תוררועתהה .'ימינפ רוא' לש גשומ שיו 'ףיקמ רוא' לש גשומ שי .שממ לעופב יוטיב
הניא תודהי .'תוימינפ'ב ךשמה הל ןיאו 'ףיקמ רוא'ה תא תרבוע הניא לארשיב התע הנשי
הרות לש ישממ םויק תבייחמ תודהי .הדהא לש תוחישל אשונ אלו ,תופסלפתה לש ןיינע
."םימיה תשש"ב עריאש המ רחאל תווקמ ויה רשא תואצות ןתוא ןיא הז ןוויכבו ,תווצמו

טעמכ ויפמ םירבדה וצרפ עתפל .וירבד לקושו רהרוהמ הארנ יברה ,עגרל הררתשה הממד
םהל הרק המ .ינא הז "םימיה תשש" לע רבדמ ונדועש ידיחיה יכ יל המדנ םימעפל :םעזב
םישיא םע רבדמ ינא ?הזה בייחמה לודגה ערואמה תא חוכשל ורהימ הכש ,לארשי-ץרא ישנאל
ילואו !?ןכתייה ."הנשי הירוטסיה" לאכ הזה לודגה ערואמה לא םיסחייתמ םהו לארשי-ץראמ
תונקסמל םגו הבשחמל בייחמ הז ערואמש יל המדנ קר ילוא ,ילש תיעטומ הכרעה ללכב ןאכ שי
...תכל תוקיחרמ

םשל :ךויחב דימ ריעמו .יברה בוש רמוא ,ונימב דחוימו לודג ערואמ היה הז ירה
תשש" יכ ,שיגדהלו ריהבהל הצור ינא ,תוריהזב רבדל םיכירצ ירה ונימיבו ,תוריהזה
ןתוא לכמו הנומא התוא לכמ קלח אלו ,'הלואגד אתלחתא' אלו 'הלואג' ויה אל "םימיה
-ץראב ידוהיה בושייה לש הרורב הלצה ןאכ התיה ירה ,לבא .אובל דיתעה יבגל ונלש תווקת
הז היה אל יכ ואר לוכה ,לודג ןוחצינב ןהמ ואצי םשה-ךורבו תוארונ תונכס ויה ?לארשי
?הזכ ערואממ חקל דומלל אלש רשפא ךיאו .יעבט ןוחצינ

ודמע אל ,תושעל ,ררועל ,לועפל ויה םיכירצ רשא הלא" יכ ותעד תא ריתסמ וניא יברה
רשא םישנאה םתוא ,לארשי-ץרא לש תיתדה תודהיה ךותב ,לארשי-ץראב ולגתנ אל ,"ןחבמב
ונתוח םשב רבד אוה רפסמ םירבדה תא םיגדהל ידכו .'השעמה תפש'ל תוררועתהה תא 'ומגרתי'
ןיאש ץרא איה הילטיא יכ היסורב היה לבוקמ הנש םישימחכ ינפל :שטיוואבוילמ םדוקה יברה
רטק תבכר תנחתב האר יכ ,רפיס הילטיאב רוקיבמ יברה רזחשכ .תנגראמ די הב ןיאו רדס הב
עונל לחהו רטקה קרש עתפל .םיללכושמו םיאנ תונורק םג ודמע םיספה לע ,רתויב ללכושמ
לא תבכרה תא רבחל וחכש טושפ יכ ,ררבוה .םדמע לע דומעל וראשנ תונורקה לבא ,תוריהמב
.עינ אלל םידמוע וראשנ תונורקה לבא רהמ עסנ רטקה .רהודה רטקה

םיראשנ 'תונורק'ה לבא רהוד 'רטק'ה .םויכ לארשיב בצמה תא יברה האור קוידב ךכו
רשקה תא רוצייש ימ ןיא לבא ,תודהיה לא רוזחל ןוצר שי ,הנומאל תוררועתה שי .םידמוע
אבנג" לש הניחבב הנומאה הראשנ ,יברה ריבסמ ,ןכל .םישעמה ןיבל תוררועתהה ןיב יחרכהה
הרוצב רבוע אוהו ,וב בונגל ידכ תיב תחת רתוחה בנגל םג ."איירק אנמחר אתרתחמ םופא
'ה לא ללפתמ אוה השעמ תעשב ירהש ,הנומא שי ,בונגל הרותה רוסיא לע רתויב הרומחה
הנומאה לבא ,םינימאמ ןכא םהש 'הנומא' ילעב שי לארשיב .ודיבש הריבעב חילצהל שקבמו
רובעל םיפיסומ הליפת ידכ ךות וליפאו הנומא ידכ ךות .בנג ותוא לש ותנומאכ איה םהלש
.םירומח הרות ירוסיא לע

ןיאש דוע לכ .םישעמ ילב הנומא ןיא ,תיאליטרע הנומא ןיא יכ ריהביש ימ לארשיב םק אלו
יברה .הנומאל תוררועתה לע רבדל השק ירה ,ןיליפת יחינמ רתויו תבש לוליח תוחפ הנידמב
הז ןיד-קספש ארונה קזנה לע רבדמ אוה .'ידוהי והימ' תלאשב ןידה-קספ תא טטרב ריכזמ
וא ,"סמייט קרוי וינ"ה ומכ םינותיעב ןידה -קספ ןכות םסרופש עגרב ,ידוהיה םלועב םרג
...ןודנול לש "סמייט"ה

םוקמה יוניש תא לועפל

יפכו ח"כשת תנשב רבכ םיצרחנ םירבד יברהמ עומשל הכז ומצע הז יאנותיע יכ ןיינעמ
:(405 דומע ח"כשת שדוק-תוחיש) 'תודיחי' התואמ תיטרפ המישרב םסרפתהש

?"םימיה תשש"מ תוררועתה ךשמה תודוא ןותעב וישכע בותכל המ :הלאש

יכה םיניינע וליפא ,לוכה לועפל רשפא תמאבו ,"ןיליפת עצבמ"ל עגונב יתלחתה ינא :יברה
...םישק

םויהש הדבועה דצמ אלו ,תסנכה-תיבל תבשב תכלל וליחתי םידוהיש תובר לועפל שי :יברה
ימי ראש ןיב לדבה שי םלוכ לצא .םולכ לעופ אל הז יכ ,תסנכה-תיבל תכלל ךירצ ןכל תבש
םימיה ראשבמ רחא לכוא םה םיחקול - םיה ףוחל םיכלוהש ולאל וליפא ,תבשה םויל עובשה
לסיבא ןליפ ייז לייוו") והשמב תיגיגח השגרה םישח םהש םושמ ,םלצא רופא םויה ןיאו
-םוי זיא סע זא טליפ רע") גח תריוואב שח אוה וליפאש םיאור ןכ םאו ,("קיד'בוט-םוי
תבש םשל השועש ל"נה םיניינעהש תויה אוה הז לכו ,םיניינעה ראש השוע וניא ,("קיד'בוט
.םולכ וילע ולעפי אל םויה תבשש םושמ תסנכה-תיבל תכלל ןכ ומכ .לוכה לע םניא

,לארשי לכל רתוי ךייש ומצע שיגרמ רבכ ומצע הזב - תסנכה-תיבל ךלוהש ןיינעה םצע אלא
רמאי ("ןגאז ןיוש רע טעוו") םש היהיש ןמזה ךשמבש אלא ,םולכ םש ללפתי אלש וליפאו
.םלוכ םע דחי ללפתיש דע - םיליהת לטיפק וא ,הרצק הליפת וזיא ףוסבל

תליפתב ומכו ,ולש םיימוי-םויה םייחב ירקיע יוניש לעפי הזו השרדל ןיזאי םימעפלו
םויה לכ לע לעפי הזש אלא ,השודקל ךייש היהי ללפתמש העשבש קר אל איה הנווכה - תירחש
.רחא ןפואב היהת ותגהנהש ולוכ

יונישו ירקיע רבדב הבוגת ךירצ "םימיה תשש" יכ .תוהמה יוניש לעפי ל"נה ןיינע םג ךכ
ןוצר ושוריפ שפנ :שרפמ ןקזה ר"ומדאש ומכ אלא - ףוגב שוריפה ןיאו ,שפנ-תוריסמו תוהמה
.הזה םעה לא ישפנ ןיא בותכש ומכו

םיתיע תועיבק תויהל ךירצ יונישהש - יל רמא אוהו דחא הבישי שאר םע יתחכוותה :יברה
לכב רפתשהלו ףיסוהל םיכירצ דימת .(רקיעב) "םימיה תשש"ל ךייש אל הז ךא ,רתוי הרותל
דואמ ךיראהו) ל"נה ןיינעה איבי הז תאש ,יתוהמ יוניש תויהל ךירצ ןאכש אלא ,םיניינעה
.ןאכ דע .(הזמ היהיש תובוטה תואצותב הברה

-המכ -תחא-לע ורבד ישוע וידיסחמ ,םייונישו תוליעפ רתי יברה עבת םידוהי םתסמ םא
.םילשוריב תודסומה סוסיב .תומחלמה ימותיו תונמלא םע תוליעפ ."ןיליפת עצבמ" .המכו
.םידיסחה ןמ יברה לש ויתועיבת ויה דועו הלא

תורודל הייכב

הנווכה דגנו וז המחלמב וררחושש םיחטשה בושיי ןעמל תצרמנ תוליעפב יברה לחה דבב דב
-תוחישב רפוסמ יאנותיע ותוא םע הלא םיאשונב יברה להינש חיש-ודה לע .םייוגל םרסמל
:םש שדוק

אלש הזב האיגש ושע :ףיסוהו ?תאז םיענומ המל ,הקיתעה ריעב תובשייתה תודוא :יברה
יכ התימ בייח התא (םיברעהמ) דחאו דחא לכל רמול םיכירצ ויה :רמאו .םיברעה תא וחליש
.ךלו ךלש [תוליבחהו=] לקעפהו י"ל האמ חק תאז לכב לבא ,דרומ ךנה

,לארשיבש בוטה תא ,םירפסמ ויהו ,(הירוסל וא) ,םש םיבבותסמו םירצמל םיאב ויהשכ ,זא
.ונל וחינה ןכלו םה "םינמחר ינב םינמחר" לארשיש אלא התימ םיבייח ונייה תמאבש

םיעיגמ טעמ דועו תוער םירבדמ םה םשו ,םהיתומוקמב םיברעה תא וריאשהש ,וישכע לבא
,היהי המ עדוי ימו ,רוחבל םהל ונתי אליממו ,תיטרקומד הנידמ איה לארשיו ,תוריחבל
.םישדח םינוכיש םהלש תוברוחה םוקמב םהל ונבי חטבו

היה רצאנ לצאש חוטב ינא לבא ,רצאנ םע יתרבד אלו םירצמב יתייה אל :רמאו ךישמה יברה
תאז לבקיש םלח אלו ,לארשי לש איה יניסש ("טגיילעגפא ןעוועג זיא") תוטשפב חנומ
וזו .תאזכ ארבסל םוקמ הנתנ אפוג לארשיש אלא ,ולוכ םלועה לכב רבד ותוא ןכו ,הרזחב
דחפל הכירצ הקירמא זא - היסורמ םידחפמש ינפמ םאו ,הנקתל רשפא-יא רשא הלודג האיגש
.לארשי אלו היסורמ
תודיסחה ינייעממ


יתוקוחב-רהב תשרפ


(ג,וכ) וכלת יתוקוחב םא

(ה ז"ע) םינונחת ןושל אלא םא ןיא

םדאל הנתינש יפ-לע-ףאו .תווצמהו הרותה תא םייקיש לארשי-םעל לוכיבכ ןנחתמ ה"בקה
.וכלת יתוקוחב - "םייחב תרחבו" :הבוט הצע םג ול םינתונ תאז לכב ,תישפוח הריחב
ןמויקש ,תעדו םעטמ הלעמלש תווצמ ,'םיקוח' תוארקנה הרותה תווצמ תא למסמ ,"יתוקוחב"
תא םימייקמש יפכ ,לוע-תלבקב תווצמה לכ םויק ידי-לע .לוע-תלבקב אוה םדאה ידי-לע
."וכלת" תגרדל םיעיגמ ,םיקוחה

.דחא םוקמב איה תאז-לכב ,ףקותב איהש ףא ,הדימעש ,אוה 'הדימע'ל 'הכילה' ןיב קוליחה
תשרדנ הכילהה תעב ,אסיג ךדיאל .הגרדמל הגרדממ תדמתמ היילע איה הכילהה ,התמועל
תורמושה ןהש - "ורומשת יתווצמ תאו" :קוספה ךישממ ךכ לע .לופיל אלש ידכ הרתי תוריהז
.ותגרדממ לופי אלש םדאה תא

םינוילעה םיכאלמה ירהש ,הטמל התדירי ידי-לע אקווד תלעפנ המשנה לש וז 'הכילה'
:רמאנ הטמל התדרב המשנה לע וליאו ,"םידמוע םיפרש" בותכש ומכו ,'םידמוע' םיארקנ
."םידמועה ןיב םיכלהמ ךל יתתנו"
(23 דומע ו"כרת םירמאמה רפס)


(ד-ג ,וכ) םתעב םכימשג יתתנו 'וגו וכלת יתוקוחב םא

(י"שר) הרותב םילמע ויהתש

צ"יירהומ ר"ומדא ק"כ ראבמש יפכו ,הרותה תוימינפב אוה העיגיו למעד לש ןיינעה רקיע
אוה תודיסחה דומיל"ש ,(ב"נש דומע ג ךרכ ,ולש שדוק-תורגא) תודיסחה דומיל סרטנוקב
םילשמה ןכו ,םיינחור םיניינעבו םיקד םילכשב ןה תויגוסה יכ ,"רתויב ינויע דומיל
שי ןכלו" ,הזב אצויכו שפנה תוחוכ ומכו ,שושימה ישוחמ םיממורמה םיניינעמ םה םירבסההו
."רתויב העיגיו למעב ךרוצ

תודיסחה דומילב םילמע ויהתשכ ,ונייה ,"וכלת יתוקוחב" רשאכש ,קוספה ראובי הז יפ-לעו
."םתעב םכימשג יתתנו" יזא

בוטה עבט" אוה ה"בקהש ןוויכד ."םתעב םכימשג יתתנו" ןושלב קיידל שי רואיב רתילו
ידכ םלוא .תודיסחה דומיל אלב םג היהת ,תימשג העפשה ונייה ,םתס םכימשג ירה ,"ביטיהל
ראשל םיעירפמ םימשגה ןיא זאש ,"תותבש ילילבו יעיבר ילילב" ,'םתעב' היהת העפשההש
םהש הדובעלו הרותל עירפת אל עיפשמ ה"בקהש תימשגה העפשההש ,ונניינעבו ,םיניינעה
אליממ זאו ,תודיסחה דומילב ורקיעש ,הרותב למע תויהל ךירצ הז ךרוצל ,םיינחור םיניינע
."םתעב" קרו ךא היהתו הדובעלו הרותל עירפת אל תימשגה העפשהה
(116 דומע ג ךרכ םחנמ תרות ,א"ישת ולסכ ט"י תחיש)


םתעב םכימשג יתתנו ורמשת יתוצמ תאו וכלת יתוקוחב םא
(ד-ג ,וכ)

המשו םימשה ןמ גלשהו םשגה דרי רשאכ יכ" ,(ה"כ והיעשי) בותכש ומכו םשגל הלשמנ הרותה
בושי אל יפמ אצי רשא ירבד היהי ןכ .. החימצהו הדילוהו ץראה תא הורה םא יכ בושי אל
."םקיר ילא

ןיפיט לש ןפואב םימשה ןמ םידרוי םימשגש םשכ :םימשגל הרותה ןיבש רשקה תא ראבל שיו
,יוארכ הרות דמול םדאשכ .תוכלה תוכלה לש ןפואב םימשה ןמ הנתינ הרותה םג ןכ ,ןיפיט
,ודומיל ידי-לעש ול חטבומ ,"תושעל תנמ לע"ו ,"הרותב םילמע ויהתש" י"שר בתכש ומכו
ידי-לע תדמלנה הרותה ונייה - "םתעב םכימשג יתתנו" והזש ,"ודגנכ הנושו ארוק ה"בקה"
.ה"בקה
(אק דומע ו"כרת םירמאמה רפס)


(ד-ג ,וכ) םתעב םכימשג יתתנו .. וכלת יתוקוחב םא

,"םימיה תעבש רואכ םייתעבש היהי המחה רואו ,המחה רואכ הנבלה רוא היהו" קוספה לע
םייתעבש" ןכ -םאו ,ט"מ אוהש 'ז םימעפ 'ז אוה םייתעבשש ,(א ,חס םיחספ) י"שר שריפ
ריאיש רואה והזו ,"םשג" הירטמיגב ,ג"מש אוהש ט"מ םימעפ 'ז אוה "םימיה תעבש רואכ
.אובל דיתעל

םילמע ויהתש" ,םיאתמה ןפואב הרותה דומיל ידי-לע :ןמקלדכ םיקוספה ונבוי רומאה יפ-לע
רבכו .אובל דיתעל ריאיש רואה תא ,ונייה ,"םשג"ה תא וכישמי ,תושעל תנמ לעו "הרותב
.הרותב ?וזנג ןכיהו .אובל דיתעל םיקידצל וזנג ,ןושארה םויב ארבנש רואש ,ל"זח ורמא
(אק דומע ו"כרת םירמאמה רפס)


(גי ,וכ) תויממוק םכתא ךלואו

הלואגב אובל דיתעל ומייקתי ולא תוכרב רקיעש ,ובתכ (ייחב ונברו ן"במרה) םישרפמב
;תחא המוקל תודחאתמה תומוק 'ב אוה תויממוקש ,ראובמ תודיסחה תרותב .המלשהו תיתימאה
תושפנה יתש ודחאתיי אובל דיתעל .תימהבה שפנה לש תחא המוקו תיקולאה שפנה לש תחא המוק
."תויממוק" - 'ה תא דובעל

הרותה םויקב 'רשי רוא' לש ךרדב הדובע ,םיקידצה תדובע איה תחא המוק :רחא ןפואבו
ךשוחה תא םיכפהמש ,'רזוח רוא' לש ךרדב ,הבושת-ילעב תדובע איה תרחא המוק .תווצמהו
יפכו ,הבושתה תלעמל ועיגי םיקידצה םגש ונייה ,"תויממוק" היהי אובל דיתעלו .רואל
ותוהמו ותומצע יבגלש ןוויכמ) הבושתב םיקידצה תא ריזחהל דיתע חישמש ,רהוזב אבומש
.(ןורסח ןושלמ ,אטחל תבשחנ תיתימאה הדובעה םג ,זא הלגתיש

תרטפה) וחטבמ 'ה היהו 'הב חטבי רשא רבגה ךורב
(זי והימרי ,ונתשרפ

רשב םשו םדאב חטבי רשא רבגה רורא" ,רמואו םידקמ אוה הז קוספ איבנה רמוא םרטב דוע
."ובל רוסי 'ה ןמו וערז

- שונא ,רבג ,שיא ,םדא - רבדמה ןימ ארקנ םהבש תומשה תעבראש ראובמ תודיסחה תרותב
ןיחומ לעב אוה םא ,םדאה תוהמ תא םיראתמש תומש םה ,'שיא'ו 'םדא' :םיגוס ינשל םיקלחנ
הנווכהו) "שיא" - תודימ לעב אוה םאו ,(לכש הרקיעש תיקולאה-שפנל הנווכהו) "םדא" -
לש םתוכיאו םתמר לע םירומ 'שונא'ו 'רבג' תומשה ,םתמועל .(תודימ הרקיעש תימהבה-שפנל
םה תודימה וא לכשה םאו ,'רבג' ארקנ אוה ,תורבגתהו ףקותב םה תודימה וא לכשה םא .םדאה
.'שונא' ארקנ ,תושילחב

ימ יפלכ םינווכמ םירבדה ."םדאב חטבי רשא רבגה רורא" ,קוספה ןכות ראבל שי הז יפ-לע
,(לכש אוה רומאכ הרקיעש) תיקולאה -ושפנ ,ולכש דצמ אוה ("רבג") ולש ףקותהש ול המדנש
ררובמ ףוג ול שיש ,"רשב"ה דצמ אוה ולש ףקותהש ול המדנש ,"וערז רשב םשו" הז ירחאלו
.ךכוזמו

ופוגש ול המדנ ךכ-רחאו ,"םדאב חטבי" ההובג המשנ ול שיש םדאה בשוח הליחתב ,רמולכ
םיימשגה ויניינעב םגש ,"ובל רוסי 'ה ןמ"ש בצמל עיגהל יושע אוה הזכ ןפואב .ךכוזמ
ותויהב םגש ,איה הז לכל הצעה .הזה ליחה תא ול השעש אוה ודי םצועו וחוכש ול המדנ
יפכ ,ה"בקב אלא ותרובגבו ומצעב חטבי אל ,ףוגה דצמ ןהו המשנה דצמ ןה ,תילענ הגרדב
ךכב אטבתת ותרובגו ופקותש רמולכ ,"וחטבמ 'ה היהו 'הב חטבי רשא רבגה ךורב" רמאנש
.'הב חטוב אוהש
(118 דומע ג ךרכ םחנמ תרות)

גהנמו הכלה יניינע רוריב


דמועמ אבר אשודיק

ןחלושל עיגהש עדימה תא הזב םכסל וננה ,בצ ןויליגב הז רודמב המסרפתהש הלאשל הנעמב
:תכרעמה

ורפסב הנורחאל םסריפש המל ונביל תמושת תא בסה ןוזגילז 'יש ןרהא לאכימ 'ר ת"הרה *
'ר ח"הרהמ איבה םש .ךליאו 43 'מע ,ח קרפ (ו"נשת ,ןילקורב) 'ק"ש יגהנמו תוכלה טקל'
צ"יירוהמ ר"ומדא ק"כ ירבדמ [ה"ע לאומש 'ר ח"הרה ויבא םשב] ןיטיול 'יש יולה ןימינב
."שודיקה תרימאב בשוי היה (ע"נ ב"שרוהמ ר"ומדא) יבא" :ותיבב ק"ש תדועס תעב - ע"נ

לאשש (א"לשת צ"עמש םוי תדועס ירובידמ) זיר 'מע ב"ח וביסמב ךלמה 'סמ איבה ןלהל
- תבש לילב - דמועמ שדקל םיגהונ ונא" םיגהנמה רפסב אתיא ,שודיקל עגונב" :ל"ז ג"שרה
ר"ומדא ח"ומ ק"כ גהנ ךיאו .ק"שה םויל עגונב המואמ רכזנ אל ךא ,"ט"וי ראשב ןכו
רפסב םולכ בתכנ אל ןכלו - הדימעב םימעפו הבישיב םימעפ" :יברה הנעו "?[ע"נ צ"יירהומ]
'יס םולשו םייח יכרדל ןייצ םש .[אוה ןכ בוט-םויב םגש הזמ עמשמ ,הרואכלו] "םיגהנמה
.אצש

םג דמועמ שדקמ היהש ,שדוקב-שמשמ םשב םש איבמ ,הזב ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כ גהנמלו
.שדוק-תבש םויב

שדקמ יברה היה צ"יירוהמ ר"ומדא ק"כ תיבבש ,ןיישדנומ 'יש עשוהי 'ר ח"הרה רסמ ןכו]
.דמועמ דימת

לש ותיב דיל 'הרימש'ב ורבח םע דמע ,תוכוס דעומה-לוח תבשב ,א"משת תנשבש ,ש"ח ברה *
הכוסל ותסינכמ דמע יברה יכ רוריבב וארש ,רסומ ,יברה תיבב שודיקב (ץוחבמ) ופצו יברה
.סוכה תייתשל קר בשייתהו ,שודיקה רחא דע

'מע (ו"נשת ןילקורב ,היינש האצוה ,ןמכייט 'יש לדנעמ-םחנמ 'תהל) 'ךלמ יגהנמ' 'סב *
שדקמ זאש תודעוותהה תעב שודיקה תעשב דבלמ ,דמועמ שדקמ יברה היה ורדחבש ,בתכ 48
,םטשרבלה 'יש ד"סח 'ר ח"הרה יפמו .('ה תביתב) "ןפגה ירפ ארוב" תכרבב םמורתמו ,בשוימ
םאבו ,דמועמ שדקמ היה ,הדועסל ןכומ לוכה היה םאב ,ותיבל אבשכ הנה ,ותיבב שדקמ היהשכ
,בשיל ראשנ שודיקה תעב םג הנה - ('וכו םיקוספה תא רמואו בשייתמ היה ואובב זאש) ואל
.(ל"נכ) "ןפגה ירפ ארוב" תכרב תעב קר םמורתמו

אלד) הכרבה תליחתמ םמורתמ היה יברה (א :רסמ רנורג 'יש בייל הדוהי 'ר ח"הרה *
תא חירטהל אלש ידכ ,שממ דמועמ תודעוותהב שדקמ וניאש ,םעפ ריבסה יברה (ב .(ל"נכ
.[דומעל ,םיבשויה] רוביצה

.ל"נה עדימה ימרות לכל הזב הנותנ ונתדות
ותומכ גהננש יואר ,ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כל םירשוקמה ,ונאש ,הארנ ל"נה לכמ :םוכיסל
.שדוק-תבש םויב םג הדימעב שדקל
עובשה חול


ד"בח יגהנמו תוכלה

גרובזניג החמש-ףסוי ברה תאמ

יתוקוחב-רהב תשרפ שדוק-תבש
רייאב ב"כ

ןכמ רחאל 1.('וכו 'דומעי' ול םיארוקש אלב) ומצעמו ,ארוק-לעבה הלוע 'ישימח' תיילעל
.ליגרכ ,ומשב ותוא םיכרבמ

קיספי ארוקהש יוצר .דומעל גוהנ ,ארקיו רפס לכ תא םייסמה ,השרפה לש ןורחאה קוספב
לכ רמוא רפסה םויסב .קוספה תאירק תא בטיה עמשי רוביצהש ידכ ,קוספה תליחת ינפל העמק
3."קזחתנו קזח קזח" :2הרותל הלועה םג ותיאו ארוקה וירחאו ,רוביצה

לע הפסוהב) תדחוימ תודעוותה םע [שמוחה תאירק םויס תא] תאז רשקל יאדכ 'קזח תבש'ב"
תושודק תוליהק המכו המכב גהנמהכ ,("תבשו תבש לכב תוליהק ליהקהל" תבש לכבש תודעוותהה
לכב הז גהנמ ושדחיו וקזחי יאדוובו ,'אבר אשודיק' םיאבגה םיניכמ קזח תבשבש לארשיב
הרותה דומילב ףיסוהל תובוט תוטלחה תלבק םגו) הרות ירבד תרימאב ופיסוי הבש - תומוקמה
ךרד-לע ,הרותב םלש רפס םויס) 'הרות לש הרמג'ד החמשהב ופיסויו (רודיהב תווצמה םויקו
4."...(הרות תחמשב הלוכ הרותה לש הרמגל םישועש החמשה

.ה קרפ - תובא יקרפ


.ד"בח-ללוכ חול .31 'מע 'ד"בח יגהנמ - םיגהנמה רפס' (1

.קספה ששחמ ,קזח רמאי אל הלועהש א"כפ האירקה ןחלש 'סב ש"מכ אלדו .ד"בח-ללוכ חול .םש םיגהנמה רפס (2
יכ ,[תאז] רמוא [הלועה] אוה םגו .(ט"ס זסק 'יס ז"הדא ע"וש האר) םויסה תאירקל ךייש אוה יכ" :םעטהו
,הפר 'מע ןוויס -ןסינ 'ד"בח יגהנמ רצוא'ב ןמסנה הארו .די 'מע ד"ח ק"גא - "קזחתנו איה ונלש אחסונ
.ופוסב ,וע ןויליג 'תורשקתה'בו

צ"הרהל םייח תוחראו טלק ס"וס ח"וא א"מרב ,תבש לש הרותה תאירק רדס םהרדובאב םינוש תואחסונ האר (3
.דועו ,םש אקניפסמ

.233 'מע א"ח נ"שת תוחישה רפס (4


זכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ י"עש שטיוואבויל ןוכמ י"ע ל"וי
ןמרדור ןמלז-רואינש :יארחא ךרוע * רפואל השנמ יכדרמ ברה :ךרוע
דורב 'מ םחנמ :ישאר ךרוע
"תורשקתה" לע יונמ

ראודה תועצמאב ךתיבל תורישי "תורשקתה" ןויליג תא לבקל ןתינ

.(םימולשת 4-ב) ח"ש 177 :ץראב הנשל יונמ ימד
(םימולשת 2-ב) ח"ש 88 :ץראב הנש יצחל יונמ ימד
927-3-9607588 :תינופלט ררבל אנ :ץראל-ץוחב םייונמל יונמ ימד

:תבותכה יפל ,תבותכהו םשה ,יונמה ימד תא חולשל אנ
72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת ,םייונמה תקלחמ ,"תורשקתה"

ישארה ףדל

םיניינע חתפמ | ןיעידומ | סופד תיב | תושדח רדח | םידלי רדח | ןויע רדח | ד"בח תיב

תורומש תויוכזה לכ (c)
רואל האצוהה ףגא - זכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ
03-9606169 :'סקפ ,03-9607588 'לט ,72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת
ירא-בל ףסוי :"טנרטניא" רודמ שאר * בונורהא ןהכה קחצי ףסוי ברה :ר"וי
chabad@chabad.org.il