- ה"צ - "תורשקתה" ןועובש

ו"נשת'ה רייאב ח"כ * רבדמב 'פ ק"שע

ונרוד אישנ ,שטיוואבוילמ ר"ומדא ק"כ תרותמ יעובש סרטנוק
שטיוואבוילמ י"ולר ק"הרהב לדנעמ םחנמ יבר
ע"יז מ"גבנ ה"הללקוצז
יברה לא תורשקתהה קוזיחלוןויליגה ירודמ
עובשה חול תודיסחה ינייעממ יבר יצוצינ יהויחבמ ריתי חישמ םע תויחל תוכלמ רבד


תוכלמ רבד


שולש רפסמב - םדאה תומלש


ךירצו ,השולש םע רשקה שגדומ "ונתרות ןתמ ןמז"ל עגונב
לכב תומלש למסמ השולש * ?"השולש" לש ונכות והמ ןיבהל
,חומ ;לגר ,ףוג ,שאר ;השעמו רוביד ,הבשחמ :םיניינעה
לש ןפואב אקווד הרותה הנתינ ןכל * המודכו דבכ ,בל
ק"כ תחישמ * תואיצמה ירדג לכ ךותל רודחתש ידכ ,'השולש'
ונרוד אישנ ר"ומדא


,ןוויס שדוח םיכרבמ תבשב - דחוימבו ,"ונתרות ןתמ ןמז"ל הנכהה ימיב התע םידמוע
תכרבב תוללכנש תוכרבה לכ םע "ונתרות ןתמ ןמז"ד שדוחה תא םיכרבמ ובש ,ישילשה שדוח
הרותה תלבקל דחוימבו םתדובע תושעל לארשי-ינבל תוחוכ םינתונש תוכשמהו תוכרב ,שדוחה
."ונתרות ןתמ ןמז"ב שדחמ

ןתמ ןמז"ד ןכותה תודוא תוננובתהל דחאו דחא לכל םיאתמה ןמז הז ירה ,ןכש ןוויכו
דחאו דחא לכש ידכב ,(דליו השא ,שיא) ידוהי לכל תוטשפב םג ןבומה ןפואבו ,"ונתרות
גח ,הבוטל ונילע אבה בוט םויב שדחמ הרותה תלבקו הרות ןתמל םיאתמה ןפואב ומצע ןיכי
.תועובשה

םע רשקה - אוה ,"ונתרות ןתמ ןמז" םע רשקב הרותב שגדומש םידחוימה םיניינעהמ דחא
יאתילת ידי-לע יאתילת םעל יאתילת ןאירוא (בהיד אנמחר ךירב)" :1ארמגב אתיאדכ ,השולש
השולש לש םיפסונ םיניינע םיראבמ רתא לע םישרפמהו) "יאתילת אחריב יאתילת םויב
,"יניס רבדמ ואב הזה םויב 'וג ישילשה שדוחב" - 2בותכה ןושלבו .(הרות ןתמ םע םירושקה
.הרות ןתמ היה הזל ךשמהבו

םגש דעו) הרות ןתמ םע רושק ךכ-לכ אוה ירה ןכלש "השולש" לש ונכות והמ ןיבהל ךירצו
.("אנמחר ךירב" םירמוא הז ללגב

:(דחאו דחא לכל תונבומ -) תוטושפ תויתואב - הזב םירואיבה דחא רמול שיו

לכלו) ידוהיל תורוהל ידכ ,הטמל תווצמהו הרותה תניתנ - אוה הרות (ןתמ)ד שודיחה
ותגהנהשו ה"בקה תא דובעל ךירצ ,ימשגה הזה םלועב ואצמיהב ,םדאה ,אוהש ךיא (םישנאה
לש ונוצרו ותמכחב-) תווצמו הרותב ותדובע ידי-לעש דע ,ה"בקה לש ונוצרל תנווכמ היהת
הז ידי-לעו ,השודקו תוקולא םע ירמגל דודח (ףוגב המשנכ ותואיצמ) ידוהיה היהי (ה"בקה
.וביבסמש םלועה לכד תואיצמה תא שדקלו תולעהל -

"םישובל"ב "תשבולמ" הטמל לארשי-ינבל ה"בקהמ הרותה הנתינ - תאז תואלמל ידכבו
רדגש תויהו ;ירמגל תוימינפב םדאב רודחתש ידכ ,3האירבה עבטו םדאה ירדגל םימיאתמה
.ןמקלדכ ,השולש םע הרושק הרותה םג ןכל ,השולשל קלחנ אוה ירה ללכב האירבהו םדאה

:הזב ןיינעה

,הבשחמ - םירבד השולש ידי-לע תגהנומו תדסוימ ,(לכש רב) םלשו אירב םדא לש ותגהנה
רפסל ,םירחאל רובידב ותבשחמ תא אטבמ אוה ןכמ רחאל ;בשוח אוה לכ-תישאר :השעמו רוביד
ביטיהלו ריהבהל ידכב (הז םייוסמ םוחתב) םיניבמ םידידי םע ץעייתהל ,בשוח אוה המ םהל
השעמב ורובידו ותבשחמ תא אטבמו ,לעופל הנקסמל עיגמ אוה ןכמ רחאל ;ןיינעה תא ןיבהל
4.לעופב

:6אקווד הז רדסבו ,השולש םהש יפכ אקוודו ,5םדא לכ ייחב דוסיה םה ולא םיניינע תשולש

תא אטבמ אוה אלא ,ולש רובידו הבשחמב וליפא וא ,דבלב ותבשחמב קפתסמ וניא םלש םדא
םלוע ,הזה םלועב :הברדאו .(ישילשה ןיינעה) לעופב השעמב (רובידו הבשחמב) ויתוינכת
לעפנ ןיינעה ןיא ,השעמב אטבתמ הז ןיאש ןמז לכ :7רקיעה אוה השעמה ירה ,היישעה
הבשחמהד תומילשה םג תלעפנ (השעמב אטבתמ הז רשאכ) ןכלו .שחומב םיאורש יפכ ,(תומילשב)
.רובידהו

,ישילש ןיינע אוהש וב רכינ תויהל ךירצ ,תומילשב היהי השעמהש ידכב :אסיג ךדיאל
אובי אלא ,8השעו ףוטח לש ןפואב היהי אל ולש השעמה :רובידו הבשחמ ירחאל אבו דסוימש
קזח השעמה השענ הז ידי-לעש ,ויתודוא םירחא םע רבדתהו ןיינעה תא בוט לקשש רחאל אקווד
ןיינעב גוהנל רתויב הבוטהו הנוכנה ךרדה יהוזש רתוי לודג ןוחטיבב ,רתוי חלצומו
.הזב אצויכו םיניבמ םע תורבדתהו הלוקש הבשחמ לע תתשומו דסוימ ותויהב - הז םייוסמ

קספה םג תויהל ךירצ ,רובידהו הבשחמה רחאל אובל ךירצ השעמהש ךכ לע ףסונ :וזמ הריתי
'ה תוא רויצב םיוקה תשולשש ,9תומוקמ המכב ראובמכ .השעמה ןיבל רובידהו הבשחמה ןיב
לגרהו ,םירבוחמש ,רובידו הבשחמ דגנכ םה ינמיה לגרהו גגה :השעמו רוביד הבשחמ דגנכ םה
תדרפנ תילאמשה לגרהש יפכ) רובידהו הבשחמהמ דרפנ תויהל ךירצש ,השעמ דגנכ איה ילאמשה
ןיב קיפסמ "ףא"ה ,"ויתישע ףא ויתרצי ,ויתארב" 10בותכש ומכ ,(םירחאה םיווקה ינשמ
:"ויתישע"ו (רובידה םלועו הבשחמה םלוע) "ויתרצי ויתארב"

ולצא תויהל ךירצ ,(הזב רובידו הבשחמ ירחאל וליפא) לעופב השעמ השוע םדאש ינפל
םגה יכ .לעופב ךכ גוהנל ךירצ אוה םא הקזחו תדחוימ תוננובתהו תוקמעתה ,דחוימ "קספה"
שממ לעופב השעמב היישעל םיאבש העשב ירה ,(רובידו הבשחמב) ולצא רורב רבכ ןיינעהש
אצויכו תוקיפס וב םילפונ ,(רובידו הבשחמב אוהש יפכ השעמהמ קלוחמ ,"שדח" םלוע והזש)
הנקסמה יפכ ןכא איה תמאה םא ,הקזח תוקמעתהבו ,בוש לוקשלו קיספהל ךירצ אוהו ,הזב
11.[רובידהו הבשחמב םג תומילשו תותמאתה תפסותמ הז ידי-לעו] ,ולש

איה ותגהנהש דיחיו דחא םדא ,םלש 5םדא הנבנ דחיב ולא םירבד השולש ידי-לע אקוודו
השעמו רוביד ,הבשחמ ,םירבדה תשולש לכ לש תומילשה תא וב שיש רחאל - ףקותבו תומילשב
אל שלושמה טוחהו" 12בותכש המ ךרד-לע - (ףקותבו תומילשב אוה השולשהמ דחא לכ םג זאש)
."קתני הרהמב

םלועהל עגונב םג אוה ךכ ,ולא םיניינע השולש לע יונב ,ןטק םלוע ,םדאש םשכ
.וטושפכ

ןתנ םלועה תאו ,13םדאה הז ןטק םלוע - םלועה רויצ לש המגודב אוה םדאה רויצש עודיכ]
,(15םלועה ארבנ יליבשב) םדאה ליבשב ארבנ םלועהש ןוויכמ - הז לע םימעטהמו ,14םבלב
םלועה עבטו רויצ ףקתשמ ןכל ,ותומילשל םלועה תא איבמש הז אוה (םיארבנבש ריחב) םדאהו
םלועה יטרפ לכב "ןטעברא-ךרוד ןוא ןטעבראסיוא" ותדובע דובעל לגוסמ היהיש ידכב ,םדאהב
:[םלועה רויצל םאתהב אוהש ומצע רויצב ותדובע דבוע אוהש הז ידי-לע ,םתוימינפב

ףא ויתרצי ויתארב" 10בותכה ןושלבו ,תומלוע השולשמ בכרומ תולשלתשהה רדס תוללכ
17.השעמה םלועו רובידה םלוע ,הבשחמה םלוע - 16היישעו הריצי האירב תומלוע ,"ויתישע

תוקלחתמ םלוע לכב תוריפסה רשעש עודיכ - תוגרד שולשמ תויטרפב בכרומ םהמ םלוע לכו
םש-לע) םדאה ףוג רויצ ךרד-לע ;18ףוס ךות שאר ,(י"הנ ,ת"גח ,ד"בח) השולשל תוללכב
בל ,חומ :םיימינפה םירבאבו] 20לגרו ףוג ,שאר :םיקלח השולשל קלחתמש (19ןוילעל המדא
'ג דגנכ ,[23רשבו םידיג ,תומצע :םיקלח 'גהב םג אב הזמו .(22ןיטילש תלת) 21דבכ
24.השעמו רוביד ,הבשחמ - היישעו הריצי האירב תומלוע

ישאר) חור םימ ,שא - םיירקיע תודוסי 'גמ תבכרומ האירבה תוללכש ךכב םג הז רשקל שיו
תא ארב 'וכ תוביתנ םיתשו םישולשב" ותליחתב הריצי רפסב בותכש ומכו ,(25"רמא" תובית
תומא שולש דוסי תויתוא םיתשו םירשעו ,המ ילב תוריפס רשע" ןנה תוביתנ ב"להו ,"ומלוע
םימ ריוא םלועב ש"מא תומא שולש"ו ,26"תוטושפ הרשע-םיתשו תולופכ עבשו (ש"מא תויתוא)
29.(םלועה לכב) םיוק השולשה דגנכ ,28האירבה תוללכד םיירקיעה תודוסיה 'ג ,27"שא

שולש רותב אקוודו ,השעמו רוביד הבשחמד םיניינעה תשולש לכמ הלולכ םדאה תומילשש םשכו
ינפב םלוע לכ תומילשו תומלועה תולשלתשה תומילשש ,םלועב םג אוה ךכ - הז רדסבו תוגרד
:אקווד הז רדסבו ,ל"נה תוגרד שולש ידי-לע אקווד הנבנ ומצע

הז ךרד-לעו) היישעה םלועב תדרל הכירצ איה אלא ,הריציו האירבב תראשנ הניא תולשלתשהה
איה תומלועה לכ תולשלתשהו תאירבד תילכתה - הברדאו ,(ומצע אגרדו םלוע לכבש היישעב
ןיאש ןותחתה ,ימשגה םלוע ,היישעה םלוע ללגב אקווד (אלא ,םינוילעה תומלוע ללגב אל)
הז םע דחי לבא ;30םינותחתב הריד ךרבתי ול תויהל ה"בקה הוואתנ יכ ,ונממ הטמל ןותחת
ונממ הטמל ןותחת ןיאש ןותחת ,ישילשה םלוע אוהש ךיא שגרוי היישעה םלועבש ,איה הנווכה
האירבה םלועמ לשלתשנו אבו דסוימש ,(רתוי םינוילעה תומלועהמ - "ויתישע ףא" - קלוחמש)
.היישעה םלועב (םינוילעה תומלועהמ) תוקולא ךישמהל םילוכי הז ידי-לעש ,הריציו

ןוקיתה תא לעופש ,םדאה ידי-לע תלעפנ (תומלועה -) םלועה תאירבד תילכתו הנווכהו
:(ל"נכ) וליבשב ארבנש (32"ןקתל - תושעל םיקלא ארב 31רשא") םלועה לכד תומילשהו

םע הרושק רקיעב איה - (הבשחמה םלוע ,האירבה םלועב) הלעמל תאצמנ איהש יפכ המשנה
תאירבד הנווכהש ןוויכ לבא ;(הריצי - רובידה םלועב) רוביד םג וא ,(הרותה תנבה) הבשחמ
הדרי (33"איה הרוהטש") המשנה ןכל ,םינותחתב ךרבתי ול הריד תושעל איה תומלועה לכ
דע ,היישעה םלועב 33"יב התחפנ התא" דע ."התרצי התא ,התארב התא" - ולא תומלוע 'גהב
רקיעב(ו םג) התוחילש תא לועפל לכותש ידכב ,ימשגה ףוגב תשבלתמו ,תוימשגה היישעב
תומילשו םדאה תומילש תלעפנ היישעב םש אקוודו ,רובידו הבשחמ לע דסוימ ,לעופב השעמב
.םלועה

,תומוקמ המכב ראובמכ - ולש השעמו רוביד ,הבשחמב ה"בקה תא דבוע ידוהיש הז ידי-לע
תווצמ ,השעמו רוביד ,הבשחמב תאז םימייקמ רשאכ אקווד איה ללכב תווצמו הרותד תומילשהש
איהש) הרות - תוללכבו) השעמב תויולתה תווצמו רובידב תויולתה תווצמ ,הבשחמב תויולתה
דמוע םלועה םהילעש םידומעה תשולש ,34(השעמב) תווצמו (הבשחמב) הדובע ,(רובידב רקיעב
.(35םייקו

37הווצמה תנווכ :36השעמו רוביד הבשחמב המייקל ידוהי ךירצ המצע הווצמ לכ םג ךכו
41.(השעמ) 40לעופב הווצמה השעמו (רוביד) 39הווצמה תכרב ,(38הבשחמ)

וניא רקיעה - הברדאו .לעופב השעמב אטבתהל בייח הז אלא ,דבל רובידו הבשחמ קיפסמ ןיא
דבל ובילבו ותבשחמב עמש תאירק ארק םא"ש דע) לעופב השעמב הווצמה םויק אלא ,הנווכה
דחי לבא ;(שממ תוישעמ תווצמב המכו-המכ -תחא-לע ,42תבוח ידי אצי אל ותנווכ חוכ לכב
ףוגכ הז ירה הז ילב יכ) הווצמה תנווכ םג הב שי רשאכ אקווד איה הווצמה תומילש הז םע
43.(המשנ אלב

,(ופוג) ומצע תא ךכזמו ררבמ אוה ירה - השעמו רוביד ,הבשחמב ידוהיה תדובע ידי-לעו
רוביד ,הבשחמ דגנכ ,תוגרד שולשמ םיבכרומש (תומלועה לכו) םלועה לכ - הז ידי-לעו
.ל"נכ ,השעמו

:לעופל עגונב ל"נה לכמ הארוהה

דחא לכ לצא ףסותהל תוכירצ - ישילשה שדוחב "ונתרות ןתמ ןמז"ל הנכהה ימיב ונדמעב
הרותד הלגנ ,הרותה דומיל ,תווצמו הרותד םיניינעה לכב הפסוהב תובוט תוטלחה דוע דחאו
.רודיהב תווצמה םויקו ,44הרותה תוימינפו

-רחאו ,הבשחמהמ לחה ,ולש השעמו רוביד ,הבשחמב רודחי הזש ,השולש לש ןפואב - השגדהבו
החלצההו תומילשה האב הז ידי-לעו .רקיעה אוהו ,לעופב השעמב - דע ,רובידב אובי ךכ
.ולוכ םלועה לכב הז ידי-לע לעופ אוהש - דע ,ותדובעב

ידלי ,45"ונתוא םיברוע ונינב"ש - הז אוה תועובשה גח םע רשקב םידחוימה םיניינעהמ
.הרותה תא לארשי -ינב לכל ה"בקה ןתנ םתוכזבש ,םיברעה ויה לארשי

,ידוהי דלי לכש לדתשהל ,(46הז ינפלש םינשב ,הכוראב רבודמכ) אוה רתויב ןוכנ רבד ןכל
תועובשה גחב תסנכה -תיבב ויהי ,(יזח והיילזמד) םינטק ינטק וליפאו ,הדלי וא דלי
.רוביצב תורבדה תרשע תא םיארוקשכ

םדי-לעש ,לארשי-ינבד וניתדובעו ונישעמ גלפומ יוביר ירחאלש - רקיעה אוהו ןוצר-יהיו
שממ דימ רבכ היהי - תוקלאד רתויב םילודגה םייוליגה תא לבקל םלועה רשכוה רבכ יאדו
הלואגה תא איבהל ה"בקהד תלוכיה - דחוימבו ללוכ ,הטמל ךרבתי ותלוכיד תומילשב יוליגה
48.םיחפט הרשעמ הטמל ,47אחישמ אכלמ דוד ידי-לע ,שממ דימו ףכית

,שדוקה -רהל ,שדוקה-ריע םילשוריב ,שדוקה-ץראל - הווה ןושל - םיכלוה לארשי-ינב לכו
'גה דגנכ) םישדוקה שדוקב דע ,(49תושודק רשעה לכ - תויטרפבו) ישילשה שדקמה-תיבל
- ישילשה שדוחב - הרותה תלבקל םש םיננוכתמו ,שממ דימו ףכית - רומאכו ,50(ןישאר
51.תוימינפבו החמשב
(217-205 םידומע נ"שת 'תויודעוותה' ;נ"שת'ה ,יתוקוחב-רהב תשרפ תבש תחישמ םיעטק)

.א ,חפ תבש (1

.א ,טי ורתי (2

רתסב הדריו העסנ םשמו ,'וכ ךרבתי ותמכחו ונוצר איהש הדובכ םוקממ הדרי הרותה :ד"פ אינת האר (3
תווצמ בור ןהש הזה םלוע יניינעו םיימשג םירבדב השבלתנש דע תומלועה תולשלתשהב הגרדמל הגרדממ תוגרדמה
ןהב אסיפת 'וכ השעמו רוביד תניחב וליפאו ןהב אסיפת הבשחמ לכ אהתש ידכ ,'וכ ןהיתוכלהו םלוככ הרותה
ףאו ,'וכ הלגר דעו השארמ 'ירבא ג"ירת לכו שפנה 'יחב רשע לכ םישיבלמ היתווצמו הרותה ,'וכ ןהב תשבלתמו
.'וכ מ"ד ךלמה תא קבחמכ הז ירה ,םיימשג םינותחת םירבדב השבלתנ הרותהש

האר) הבשחמבש השעמו הבחשמבש רוביד ,הבשחמבש הבשחמ ,תוניחב 'גה שי - המצע הבשחמב םג :תויטרפבו (4
.ולא תוניחב 'ג שי םהמ 'א לכבש ,השעמו רובידב אוה ןכו .(טי ס"וס ק"הגא

(הניב ךפלאא המכח ךפלאא ןושלמ) ף"לאה :השעמו רוביד הבשחמ דגנכ אוה ,'מ 'ד 'א ת"ר ,"םדא"ש ריעהלו (5
.(מ"כבו .זלקתת 'ע ורתי ת"הוא .ג ,אל ךתולעהב ת"וקל) השעמ 'מו רוביד 'ד ,הבשחמ 'יחב אוה

,השעמה חכב אוה ולש יוליג רקיעה - ןטקב :הלעמל הטמלמ אוה רדסה םדאה תוחתפתהו לודיגבש ריעהלו (6
ולש רובידהו ,(חפת 'ע ח"סקת מ"הס הארו .ח ,אכ אריו פ"הע ק"דר - ךרעכ םייתנש ןבל) רבדל ליחתמ כ"חאו
תוננובתה פ"ע) תומילשב איה ולש רובידה םג זאו ,(הבשחמ) תעד רב השענ לידגישמ כ"חא קרו ,תומילשב וניא
תעד ול ןיא .ךליאו ב ,בי ןילוח) רובידו הבשחמ ול ןיא לבא השעמ ול שי ןטקש הכלהב עודיכ - ('וכ הבשחמב
.(ב ,דק תומבי .ב"עס ,בכ ןיטיג -

.ז"ימ א"פ תובא (7

תכלממ" םה לארשי םעו] םינהכה תדובעב טרפבו ,(א ,ד םיחספ) *תוזירזה ןיינעב הלעמה העודיש ףא (8
ל"צ ,תוזירזב השעמה ןישועשכ םג ,מ"מ - (נ"שו .א ,כ תבש) "ןה ןיזירז םינהכ"ש ,[(ו ,טי ורתי) "םינהכ
הבשחמו הנווכב ל"צ םתדובע ,םה םיזירזש ףאש ,םינהכה תדובעב שגדומכ) הליחת תוננובתה פ"ע רדוסמ ןפואב
.(א"יה ד"פ תונברקה השעמ 'לה ם"במר .הנשמב ב ,ומ םיחבז - "'וכ םירבד השש םשל" ,המשלו

.דועו .קלב פ"ר ת"וקל .ב"עס ,הצ א"ות (9

.ז ,גמ 'יעשי (10

.אכת 'ע .ךליאו צש 'ע ו"סרת ךשמה האר (11

רמול שיד ,ץרא ךרדבו הנשמבו ארקמב אוה שלושמה טוחש ,('גה שוריפב) םש י"שרפמ ריעהלו .בי ,ד תלהק (12
אוה פ"עבשות דומיל רקיעש) הבשחמב - הנשמ ,רובידב רקיעב אוה ארקמ :השעמו רוביד הבשחמ דגנכ םהש
.השעמ - ץרא ךרדו ,(הבשחמב

.דועו .ב ,דלק א"חז .ד ,א ר"הק .ג ,א"לפ נ"רדא הארו .(א ,ק) ט"סת ז"ת .ג ידוקפ אמוחנת (13

.ב"ע שיר ,ה רבדמב ת"וקל הארו .אי ,ג תלהק (14

.א"עס ,זל ןירדהנס (15

.מ"כבו .קלב פ"ר .ךליאו ד"עס ,הכ ירחא ת"וקל (16

שיש (א"פ 'ג רעש .'ב ףנע 'ב רעש ח"ע .(א ,בלק .א ,טיק) ע"ת .(א ,דיק) ט"סת ז"וקת) מ"כב ראובמכ (17
'ע קלב ת"הוא) םדא ינימ 'ג שורדב הכוראב ראבתנ - 'ישעד םדאו הריציד םדא ,האירבד םדא ,םדא 'יחב 'ג
תואיצמה לכש ,םשו .(נ"שו .113 'ע ח"שת מ"הס הארו .נ"שו .ךליאו זע 'ע םיניינע ת"הוא .ךליאו בסקתת
'יחב הנמנ אלש םעטה (ת"הואב) ש"ייעו .'ישעו הריצי האירב ונייה ,'יחב 'גב ןחבנ תומלועה לכ תוללכד
'יחבב ומכ אל) דבלב תוקולח 'ג קר אצמנ אל טרפב 'יפס לכבו תומלועה לכבש םילכה 'יחבב יכ ,תוליצאה
.('יוה םשד תויתוא 'ד דגנכ ,תוגירדמ 'דל םיקלחנש ,תורואה

הריצי האירב 'יחב םה (םלוע לכב) ולא תוגרד 'גש ,(זצ 'ע םיניינע .פקתת 'ע קלב) םש ת"הוא האר (18
.'הישעו

.ב ,חש .ב ,חסר .ב ,כ .א ,ג ה"לש .ג"לפ ב"ח יח לכ םא רמאמ תורמאמ הרשע .א"ע שיר ,אס תומבי (19
.דועו

.םש ת"הוא (20

.(םש ח"שת מ"הס) ע"יב דגנכ םהש (21

.א ,גנק ב"חז (22

דגנכו ,י"הנ ,ת"גח ,ד"בח דגנכ םה (רשבו םידיג תומצעו) דבכ בל חומש ,םשו .זלקתת 'ע ורתי ת"הוא (23
.השעמו רוביד הבשחמ

'ע .זטתת 'ע) ורתי ת"הוא האר - שפנ הנש םלועד םיניינע 'גהל איה האירב לכ תקולחש םג ריעהלו (24
לעב"ש ח"פ תומשה יטרפ רעש סדרפמ םש איבמו ,"הריצי רפס לש דוסי אוה ולא 'יחב 'ג ןיינע לע רשא" (גכתת
תומלוע 'ג דגנכ םה (שפנ הנש םלועד) ולא םיניינע 'גו ."שפנ הנש םלועב האירבה ןיינע ללכ הריצי רפס
.(הכתת 'ע .חיתת 'ע םש ת"הוא) ע"יב

."תרמאו רומא" ןיינע רואיבב (ז"ס נ"שת רומא פ"ש תוחישמ סרטנוק) ת"נשמכ (25

תויתואה ב"כ אטבמב קלחתמה לוקה םגש ריעהלו .(תוטושפו תולופכ ,תומא) ןמצע תויתואב תוקולח 'ג ןהש (26
.(הפרת 'ב 'ע ורתי ת"הוא) חור םימ שא 'יחבה 'גמ לולכ

.ג"מ ג"פ הריצי רפס (27

,"ןתשולשמ תבכרומ הלועפ" ,םינושארה תודוסי 'גב ללכנ אוה יכ - יעיברה דוסי ,רפעה דוסי רכזנ אלו (28
הארו .מ"כבו .ךליאו זל 'ע ט"נרת מ"הס .םש ורתי ת"הואב 'תנו אבוה .ג"פ ןיעירכמה רעש סדרפב ראובמכ
.םש רומא פ"ש תוחישמ סרטנוק

.םש סדרפ (29

.ו ,ג"יפ ר"בדמב .ג יתוקוחב םש ,זט אשנ אמוחנת הארו .ו"לפ אינת (30

.ג ,ב תישארב (31

.םש י"שרבו ו ,א"יפ ר"ב (32

.מ"כבו .א ,טס פ"כהויל םישורד ת"וקל .א ,זע א"ות הארו .רחשה תוכרב חסונ (33

.ךליאו ד"עס ,הכ ירחא ת"וקל (34

.ח"ימ םש .ב"מ א"פ תובא (35

.זלקתת 'ע ורתי ת"הוא .סחניפ פ"ר ת"וקל (36

.םש ת"הוא - (נ"שו .א ,גי תוכרב) הנווכ תוכירצ תווצמ ל"ייקד (37

.השעמה םדוק הבשחמה תמדקה ל"צ - הנווכ תוכירצ ןיא תווצמש ד"מהל םגו (38

.(חלקתת 'ע םש ת"הוא) ולא תווצמל הכרבה םוקמב הלוע הליפתה - םהילע םיכרבמ ןיאש ולא תווצמבו (39

ל"ייק אה מ"מ ,'וכ שממ תימשג 'ישעב ןניאש ףא ןהב אצויכו הליפתו ש"קו הרות דומלת תוצמב םגו (40
יכ ,השעמ יוה ויתפש תמיקעד ןל אמייקו ויתפשב איצויש דע ותבוח ידי אצוי וניאו ימד רובדכ ואל רוהרהד
תשבולמה תימהבה תינויחה שפנ י"ע םא יכ םיימשגה םיינישו ןושלו הפו םייתפשב אטבל תיקלאה שפנל רשפא יא
.(א ,זמ - ז"לפ אינת) 'וכ שממ ףוגה ירבאב

ובלב בושחי 'וכ ותנשמ רועינשכ דימ :םוי לכ תליחתב םדאה תדובעב םנשי ולא םיניינע 'גש ריעהלו (41
ינא הדומ הז חסונ דימ רמול ,(ותלחתב ז"הדא ע"וש .ותלחתב ז"הדא רודיס) 'וכ עדיו בכוש אוה ימ ינפל
.(השעמב) םידי לטונ כ"חאו ,(םש) 'וכ

.ח"לפר אינת (42

.םש אינת הכוראב האר (43

.רהוזה רפס לעב - י"בשר לש ותחמש םויו אלוליה םוי ,רמועב ג"ל ירחאל םיאבה ולא םימיב טרפבו (44

.ד ,א"פ ר"שהש (45

.דועו .249 'ע ג"כח ש"וקל (46

.ד"וי תפסותב "דיוד" בתכנ םימיה ירבדבו ,תויתוא 'ג םש אוה דודש ריעהלו (47

.'ג םימעפ הרשע ונייה ,תויתוא 'ג לש הבית אוה חפטש ,אקייד םיחפט הרשעו ,אקייד הרשע (48

.ג"יה ז"פ ח"בהיב 'לה ם"במר (49

.נ"שו .םישדקה שדק ךרע צ"צהל ח"אד-םיטוקילה רפס האר (50

.1307 'ע ד"ח ש"וקל הארו .תועובשה גח תארקל ר"ומדא ח"ומ ק"כ תכרב ןושלכ (51

8 הרעהל

הארו .א ,דנ ןיבוריע ל"זח 'ל) "יתשיאו ףוטח לוכאו ףוטח"ד ןפואב ל"צ הדובעהש - הז ונרודב השגדהבו (*
.(וסר 'ע א"ח ולש ק"גא .22 'ע ןיעמו סרטנוקל אובמב ספדנ - ע"נדא 'כמ
חישמ םע תויחל


החמשב הרותה תלבקל הכזנש
תוימינפבו


"השדח הרות"ה תלבקל הז ידי-לעו

המיאתמה הנכהה היהתש םישורדה תוחוכה לכ םנשיש יאדווב ירה - הרות-ןתמ ינפלש תבשב
."ונתרות ןתמ ןמז"ב שדוחמ ןפואב הרותה תלבקל

,"תוימינפבו החמשב הרותה תלבק" - ונרוד אישנ ר"ומדא ח"ומ ק"כ לש הכרבה ןושלבו
.תוינוציחהב םג רודח אלימבו ,תוימינפבו ,רדג תצרופש ,אקייד החמשב

הרות" רשאכ ,תומילשה תילכתב הרותה תלבקל הנכה וז היהתש - רקיעה אוהו - ןוצר יהיו
.ונקדצ חישמ ידי לע המילשהו תיתימאה הלואגב ,"אצת יתאמ השדח

רמאתו רמאנש ,םלועל הלואג איבמ" - וז תבשב םידמולש תובאד ישיש קרפב ל"זח ןושלבו
:"יכדרמ םשב ךלמל רתסא

ךשמ ןמז לכ וניתדובעו ונישעמ" תומילשו רמג השענ ובש ,ישישה ףלא לע םג זמר ישיש קרפ
בקע היהו" בותכש ומכ ,אחישמד אתבקעב ,ישישה ףלא לש ומויסל בורק טרפבו ,"תולגה
םתישעו םתרמשו 'וג ןועמשת" ,ןועמשת יאדווב (ןמזב "בקע") םימיה תירחאבש ,"ןועמשת
רוביד ,הבשחמב ותדובעל עגונב קר אלו ,השעמו רוביד ,הבשחמד םיניינעה 'ג לכב ,"'וג
תוזמורמה (םלועב) הטמל הכשמהה םג הנשי ,'ה תוא רויצבש ןיוקה 'גב םיזמורמה השעמו
.'ו תואד רויצב

,לארשי תסנכ לע םג זמורש ,רתסא ,לארשי-ינבד הלואגה - הלואגה תישענ הז ידי-לעו
הז לכש ,(החשמה ןמשל עגונב רמאנש) "איכד ארימ" וניינעו ,וניבר השמ םע רושקש ,יכדרמו
י"בשר ירבדכ ,םלוע לש וכלמ ,ךלמה ,ה"בקד הלואגה ןכו ,לארשימ דחאו דחא לכב םג ונשי
ןילאגנ ןהשכ ףאו .. םהמע הניכש םודאל ולג .. ןהמע הניכש לארשי ולגש םוקמ לכב"ש
בש ה"בקהש דמלמ ,בשו אלא רמאנ אל בישהו ,ךתובש תא ךיקלא 'ה בשו רמאנש ,םהמע הניכש
."םלועל הלואג" ,םלועה לכד הלואגהל דעו ,"תויולגה ןיבמ ןהמע

,הרות-ןתמ ינפלש תבשב ,דימו ףכית שממ לעופב המילשהו תיתימאה הלואגה היהתש - רקיעהו
לא הארי ליח לא ליחמ וכלי"ד ןפואב הרותה תלבקל תונכהב םיכישממ הלואג לש בצמו דמעמבו
שדוקה-ריע םילשוריל ,תוצראה לכמ ההובגש ,השודקה ונצראל םילועש - "ןויצב םיקולא
ויפתכ ןיבו ביתכד םושמ אתרופ היב היתחנ"ש אלא) תומוקמה לכמ הובגש ,שדקמה-תיבלו
תוחולה םיאצמנ ובש םישדוקה-שדוקל דע ,"רהה הלעמב" םילוע ומצע שדקמה-תיבבו ,("ןכש
.תוימינפבו החמשב "אצת יתאמ השדח הרות"ה םילבקמו ,("תוחולה לע תורח")
(251-250 םידומע נ"שת 'תויודעוותה' .נ"שת'ה ןויס 'ב ,רבדמב תשרפ תבש תחישמ םיעטק)

יהויחבמ ריתי


דגנ - םיתבהו םינבה ךוניח
'םלועה תוחנה'


ןותחתה םדאו ןוילעה םדא - חלשמה

רשא ש"פה תוללכ לע ,אד ארטסמ העיקת הוודח .. םהמ [םולש תסירפ=] ש"פ לבקל יל םענ
עגונב בצמה לע אד ארטסמ העיקת הייכבו - וברי ןכ - תומכב םלובג הברתנ ל-אל הדות
הרותה קספ יכ ,הנווכהו תילכתה והז אל ירה ,םדקמכ ראשנ בצמה היה םא םג רשא ,תוכיאל
שדקמה-תיב הנבנ אלש ימ לכש ל"זר רמאמ יפ-לע טרפבו ,שדוקב ןילעמ תויהל ךירצש איה
לע ראשהל רשפאש לשמב ר"ומדא ח"ומ ק"כ ראבמש ומכ טרפבו ,'וכ וליאכ הז ירה וימיב
םנשי םיכרד יתש קר ,עפושמ רה לע םיספטמשכ לבא ,רושימב םיכלוהשכ ובצמו ודמעמו ונוכמ
...הטמ תדרל םולשו סח וא הלעמ תולעלו ספטל םא - זא

לע אוה לבא ,יטרפ ןיינע והז הרואכלש ףא .םיתבהב םג ירקיע יוניש אוביש רבדה חרכומ
והז ,תילכתב סאומו 'וכ תילכתב ארחא-ארטסה אנוש וניאש ןמז לכש אינתב ראובמה ךרד
הרהט ינידמו .םיאוצה םידגבה ורסוה אלש ,דוע אלו ,דגנכש דצהל הביחו הבהא ראשנש החכוה
ד"וי קרפ אינתבש אלא) הז ןינעב ןבומ ,ףוגה לכמ הרהטה ענומ ץצוחה רבדהש ,הציצחו
תוגירדמב ןכ ןיאש המ .ץצוח וניא אלימבש ,בישח אלכו לטב ץמשה אלימבו ,קידצב רבודמ
דיפקמו אטועימ םג ירה ,םלועה תוחנהב םירושקה םירבדה לכ לע םידיפקמש ,וזמ תוכומנ
.(ץצוח ,וילע

ךוניחל רתויב םיאתמ היהי ,םיתבהב וליפאו ,תונבהו םינבה ךוניחש רתוי דוע חרכומש המו
םיניבמ םניאו ,תומימתב ןיינע לכ םילבקמ תודליו םידליש ןוויכ ,םימימת לש םהידלי
.'וכ קמועב אדח אעגרו אדח אתעשבו םור קמועב םיאצמנ תחא העשלש ,בושו אוצרה

וניא ל"נכש טרפבו ,ל"נה לכב םיטרפ םיניינע שיגדהל הצור יניא םימעט המכו המכ ינפמ
םלוכ וקמעתיש רתויב חרכההו .תולגנ ושענ רבכ תורתסנ רדגמו םירבדה םיעודי יכ ,עגונ
םיתבהל רדחש ולש תוטשפתה םצמצלו [ימומרעה=] "ןעקניגולק"ה תא דירוהל ךיא הצע וסכטיו
םעונ יכרדב תויהל ךירצש ףאו .הזב תוישממ תולועפל ושגי דימו ףכיתו ,תודסומהל םגו
,תיבה-ינב יפלכ ןהו ומצע יפלכ ןה ,םיאתמה ףקותב היהיש רבדה חרכומ לבא ,םולש תוביתנו
חלשמה ןוצרל םיאתמ םמוקמב םדיקפתו םתוחילש םויקב וליחתיו ,םלמעב בוט ירפ וארי זאו
םדא ידי-לע ונל רסמנש יפכ (ותליחתב ארקיו ת"וקל ןייע) אסיכה לעש ןוילעה םדא אוה
.ר"ומדא ח"ומ ק"כ וניאישנ אוה ,ןותחתה

לכ ירה ,םדאה הז ןטק םלוע ןהו לודגה םלוע ןה ,אמלע ארבו אתיירואב לכתסאש ןויכ
ןכ םג ופיסוי יאדווב ןכלו ,הרות יניינעב ןכ םג תויהל ךירצ םדאל עגונהב ןוקית
יניינעב ןכו ,דיחיב ןהו םיברב ןה ,תודיסחה תרותבו הלגנה תרותב ,דומיל ירועישב
...תודעוותה

םייללכה םיניינעב ןה ,ל"נה לכב הגלפומ החלצהב םכרבמו םדקהב תובוט תורושבל הכחמה
.אילת אהב אה רשא םיטרפה םהיניינעב ןהו
(זפק-ופק 'מע 'ח ךרכ 'שדוק תורגא' ד"ישת טבש ג"כ בתכממ)


יבר יצוצינ


שדוקה ץראב תוריחבה


וא הרישי תיטילופ תוברועמ ןיב הרורב הדרפה השע יברה
* םייבויחה תוחוכה קוזיחו תוריחבב תופתתשה ןיבו הפיקע
עיפשהל רשפא ,רפסמ-יתמ םירחוב תולוק ידי-לע םימעפל"
ינא רמול לוכיה .. הז אוה ימו .. הריזג הזיא לבקתת אלש
האצי תוריחב תכרעמ לכ תארקל טעמכ * !"יתלצה ישפנ תא
עיבצהל ןוויכ הזיאל הרומה ,יברה תאמ תשרופמ הארוה


רפואל השנמ-יכדרמ ברה תאמ

יברה לש ויתויוסחייתה תא ןוחבל הסננ ,השודקה ונצראב הבורקה תוריחבה תכרעמ תארקל
.הז בכרומ אשונל

תיתגלפמ הנניא שטיוואבויל

םע הרושק הניא ד"בח .תיתגלפמ הקיז לכ רדעה - אוה ד"בח לש היפואו התוהמב ידוסי ללכ
וזיאל לדבה םוש ילב ,ידוהי לכ לא הנופ איהו יהשלכ הגלפמ םע ההוזמ הניא ,הגלפמ םוש
:ד"ישת תבטב ו"טב ,תידרחה תודהיה ינקסע ידבכנמ דחא לא יברה בתכ ךכו .ךייש אוה הגלפמ
ראשב ומכ ו"ת ק"האב ,תיתגלפמ הקיז לכמ רתויב שטיוואבויל תרהזנ עודיכ
.זאמ ע"יז מ"גבנ ה"הללקוצז ר"ומדא - ויבאו ח"ומ ק"כ תארוהבו ,תוצרא
אוה יכ ,קוזיח ךירצ רבדה ןיאש ףא ,וז הארוה יתקזיח ינא םג רשא ןבומו
.ללכה תדובעב שטיוואבויל תטיש תודוסימ
א"מח ברה ריכזמה בתכ ךכ .םינוש םימוחתו םיטרפ יבגל םינשה ךשמב התנשנו הרזח וז הארוה
:ה"כשת רייאב 'זב ,ק"האב ד"בח-תדוגא-יריעצ ר"וי ,ל"ז בובייל לארשי ברהל ל"ז בוקודוח
רתויו ,תיתגלפמ יתלב איה רשא ,שטיוואבויל תטישל םיאתמ רשא רבדה עודי
רפסה-יתבב תוגלפמה לש רעונ ינוגרא תולועפל םוקמ ןיא ,תיתגלפמ-לע ,ןוכנ
.המודכו [קחצי-ףסוי-ילהא=] תשרה לש
:תוצרחנ יברה עידוה ד"ישת ןוושח-רמב 'ובו
ומכ חטבו .יתגלפמ לע - אוהש 'קה וניאישנ ונל וללסש ךרדהב תכלל ד"בח לע
ךרדה אצמת אבהלו ןאכמ םג ירה ,םייתגלפמ תורוניצל וקקדזנ אל התע דעש
.הזכ ןפואב ךישמהל
יברה .ןדיצל תופיקעו תורישי םיכרדב ד"בח תא תוטהל תוגלפמ רפסמ ושקיב םינשה תצורמב
:(ד"ישת תבטב ו"ט) תרגיאב הזל רשקב בתוכ
וסינ הנה .. ילהנמל םתונפב רשא ,ו"ת ק"האב ונינקסעמ העידי לבקל יתרעטצנ
.[תויתגלפמ-לע לש=] הז וקמ תוטנל [היפכל=] 'יפכל בצמה לצנל ל"נה
יברה .םייטילופ םישיאו םיפוג דצמ הרזע הנממ הענמש ,וז התדמע לע דבכ ריחמ המליש ד"בח
תויתד תוגלפמ לש ןויסינה תא באכב ראתמו ,(ו"טשת תבטב ו"כמ תרגיאב) ךכ לע בתוכ
ומיכסהש תיתד-אל הגלפממ םישיא תמועל ,םייטילופ םיכרצל ד"בחל הרזעו עויס תונתהל
:יתגלפמה רושימב הרומתל תופצל ילבמ רוזעל
,ףוגב םיצוצרו םירובש - ו"ת ק"האל םינש הזיא ינפל ד"בח ידיסח ואבשכ
םילמרונ םייחל תולגתסהו תורדתסהל עגונהב ,"ףסכ עצב"ל עגונהב לכ רסוחבו
לע םיקדקדמ ןקז ילדוגמ ,םיטיבוסה רטשמב ודלונש ולא ףא ,םלוכ לבא - 'וכו
הגלפממ עויסו הצע ושקבו 'וכו 'וכו [םירפוס ירבד=] ס"ד לש לק קודקד
השעמל םדוק יאנת ונתה הגלפמה [חוכ יאב=] כ"ב הנה - ו"ת ק"האב תידרחה
'יה הזו) וז הגלפמ לש רבח סיטרכ חקי םיאבהמ [דחאו דחא לכש=] א"ואכש
אל ואל םאבש שוריפב ורמאו .(תסנכהל תוריחבה ןמז םדוק דוע - [היה=]
ורזע אקווד םה הנה .. ולאל ונפשכו .ןבומכ ,םרובידב ודמעו .םדיב ועייסי
תינכת דגנ םהש םיניינעב םגו םיאנת לכ ילבמו םתלוכיו םתוירשפא לככ
תוגלפממ םימיוסמ םיאקיטילופש יאוולהו) יתגלפמה םנופצמ דגנו םהלש הגלפמה
.(וז הדימל ןכ םג ועיגי - תויתדה

"הקיטילופב ברעתמ ינניא"

םיחוכיווב תונותנ ויהש תולאשב תצרחנהו הרורבה ותעד תא עיבהל יברהמ הענמ אל וז הדמע
האר אל יברהש ,רוריבב ןיבהל ןתינ הז ןיינעל ותוסחייתהמו ,תונושה תוגלפמה ןיב םיזע
.תויתגלפמל וא הקיטילופל רשק םוש ךכב

-לוק' בתכ תלאשל הבושתב .נ"שת'ה ןסינב 'ו ,ןושאר םויב התייה םיברל הרוכזה המגוד
דימש ףא ,"!הקיטילופב ברעתמ ינניא" :יברה רמא ,ימע-ןב דדוע רמ ,ןוטגנישווב 'לארשי
תועיבת לומ דומעל לכותש ידכ ,הלשממה לש יוצרה יפואה רבדב הרורבה ותעד תא עיבה
.םיברעה

'יש לדנעמ-קחצי 'ר ח"הרהל הרתי תוביבחב יברה בתכ רתוי תטרופמ הרוצבו תרחא ןושלב
:ז"טשת תנשב ד"בח-רפכב ד"בח ינקסע יבושחמ ,סיל
דוע אלו) היהתש ןימ הזיאמ הקיטילופב ףתתשהל ןמז יל ןיאש רורב יתדגה רבכ
אתבקעד ארדב ונא םיאצמנ יכ .הז לע ןמז ןיא ש"נאל םג יתעד יפלש אלא
.(רקי עגר לכו ,אחישמד
תוברעתהמ ענמיהל חרכהה לע שיגדהו רזח םינוש תומוקמב םיחולשו םיימוקמ םיליעפל םג
:(91 דומע 'ו תרבוח 'ךלמל ק"ידצ') המגודל .תימוקמ הקיטילופב וליפא
.תימוקמ הקיטילופב ךבתסהל אלש וררועל רתומל יאדווב
תופתתשהה םע רשק לכ ךכל ןיא ךא .הקיטילופב תישיא תוברועמל רשאב אוה ל"נה לכ םלוא
."שודק בוחו תוכז"כ יברה האר ותואש רבד ,העבצה לש ןפואב תוכרענה תוריחבב תיטרפה

תוחוכה תא קזחל עבטה ךרדב תיחרכה תולדתשה אלא ,יטילופ דעצ ךכב האר אל יברהש רורב
.הכרדו הרותה תוארוהל םינמאנה

תודהי תצפהב קוסעל

שדוקה ץראב תיתגלפמ יתלב הגלפמ דוסי תודוא" תושקבו תועצה יברה לא ונפוה תובר םימעפ
.(מת דומע י"ח ךרכ 'שדוק תורגא' האר) "ו"ת

ןיינעב יברה לא הנפש ,ביבא-לתמ "טנמאיד יאמש רמ" לא ןודינב יברה לש תחא הבושת הנה
:(גפק-בפק םידומע 'א ךרכ 'םחנמ לכיה') ז"לשת תנשב הז
םינבומ םימעטמ ,הזב אצויכו תסנכל תיתגלפמ יתלב המישר ןוגרא תודוא ובתכל
ןכתי אלו םייתגלפמ וא םייטילופ םיניינעב ד"בח תעונת הדסי-הקסע אל םלועמ
.וישכע יוניש הזב היהיש
ךרכ) הז ןיינעב יברה בתכ ,םילשורימ ץרובד לסיז-לארשי ברה ,"הנובתה" תעה-בתכ ךרועל
:(םש י"ח
לע םיניינעב לכה תושעל ודיב תלוכיהש דחאו דחא לכ תא ללכ רטופ ןיא
תודהיה תצפה יניינע - יתנווכ ,(םייתגלפמ יתלב ויוטיבכ אלו) םייתגלפמ
.תיתרוסמה

תוריחבב תופתתשהה תבוח

העבצההו תוריחבב תופתתשהה תבוח רבדב תיבקעהו הרורבה ותעד לע םינשה לכ רזח יברה
אי ךרכ 'שדוק תורגא') תובר ינמ תחא המגוד הנה .הרותה ךרדל תונמאנ רתויה תומישרל
:(ח-זסק םידומע
דמוע התע םג רשא ,ר"ומדא ח"ומ ק"כ ונייה ,וניאישנ ירבד אלא ונל ןיא ונא
ופתתשיש לדתשהו הוויצ הנושארה תסנכל תוריחבהלו ,ןאכ םגו שמשמו םורמב
.הזב םיבייוחמש אלא רבדה רתומש קר אלש ןבומ הזמש ,םהב
םתושרב םיקיזחמה םיחרזאה ראש לכ םג גוהנל םיכירצ ךכו ,ש"נאל םינפומ הלא םירבד
םש) ראודה ילובב םישמתשמה ןכו (םש) 'וכו םימה תורגאו םיסימ םימלשמה ,תוהז תודועת
.(גנר 'מע

:(םש) תחאו דחא לכ לש ותעבצה הבושח המכ דע ןייצ יברה
םלועה לכו 'וכו לוקש ומצע הארי םלועל ,השודקה וניתרות קספ עודי רבכו
הלוכי רפסמ-יתמ םירחוב תולוק ידי-לע םימעפל ירה ,תוריחבה ןיינעבו ,לוקש
תומייקה תוריזגהמ לטבל םג וא הריזג הזיא לבקתת אלש ןמזה ךשמב עיפשהל
.יתלצה ישפנ תא ינא רמול לוכיה הלא ונימיב הז אוה ימו ,רבכ
העפשה לעב אוהש שיא לש ויפתכ לע תצבורה תוירחאה יכ ,עבוקו (חסק דומע םש) ףיסומ יברה
יתלב םיקוח תקיקח לש םירקמבו ,דחוימב הלודג ("םירחא דוע םישוע ןכו םיאור ונממו")
."וב םג היולת ,םולשו סח ,םיברה תלקת ירה" םייוצר

ללכ םוקמ הריתומ הנניא הרות-ןתמב השדחתנש תידדהה תוברעה יכ הרהבהב םייסמ יברה
."יתלצה ישפנ תא ינא" לש גוסמ הגהנהל

תופתתשהה רבדב רעוס חוכיו תידרחה תודהיב להנתה הנידמה תמקהל תונושארה םינשב ,עודיכ
ריבסמ ,תרחא םינעוטה םע תחכוותמכ ,תיסומלופ ןושלב ובתכנ םקלחבש ,ויבתכמב .תוריחבב
דומע םש) םימש םש לוליחל - םיללושה ןונגסב - תמרוג תוריחבב תופתתשהה יא אקוודש יברה
:(זנש
הז לע םיזירכמ םהו ,'םירפוכ'המ (ןעטאטופעד) םיגיצנ המכ דוע םיפיסומ
ו"ת ק"האב תועיד בור לע תחכומ היאר והזש ו"ת שדוקה ץראב םגו ץראל ץוחב
דגנכ םתנעטב 'םיאנק'ה ירבדכ=] םאו .הזמ לודג םשה לוליח ךל ןיאו
תחקל ולכויש ץורית ןיא ירה - ל"נה תוריבע 'גמ והז [תוריחבב תופתתשהה
.םחרכ-לעב ['םיסמ'=]
:המוקמב אלש תואנק וזש ,םכסמ יברה
םייקל ולכויש לארשי-ינב לש יפלא תואמ םג וא םיפלא תוירישעל עגונש המב
תואנקב םישמתשמ הזב אקווד ירה - םימוי םוי ייחב וניקלא תווצמ רתוי לקנב
.ללכ המוקמב הניאש
םש) תופסונ תודוקנ יתש תרהבהב יברה םתוח תוריחבב תוענמיהל תצרחנה ותודגנתה תא
ןבומ וניא" ירה - "ץוחבמ האחמ" הווהת תוריחבב םתופתתשה יאש םירובסה .א :(חנש דומעבו
.ב ."םינפב תוחמל שיו ץוחבמ תוחמל שיש ןוויכ ,םירבדה ינש ןיבש הריתסה והמ ללכ
הרותב ראובמה יפ-לע הרקיעמ תכרפומ - םידוהי לש םימייוסמ םיגוסמ תוקתנתיהו תודרפיה
.לארשי -תבהא תווצמב דחוימב ,התוימינפבו ללכב

"םידגנמה תומישר ריבגמ ...דחא לוק טועימ"

רחאלו תוריחבב ףתתשהלמ ענמנש (העודי תינרות תוישיא הארנה יפכ) ינולפב עריאש השעמ
:ךכ (הפש 'מע םש) ול בישה יברה .הליחמ שקיבו יברה לא הנפ השעמ
הז ןיאש אטישפ הנה .תוריחבב ףתתשה אלש המ לע לוחמא ינאש בתוכש המב
יתמסרפ םגו יתבתכש ומכ אלא ,ילש אדיפק המכו-המכ-תחא-לע ילש יטרפ ןיינע
חקלש ונייה) תוריחבב ףתתשהל תושרה ול שיש ימ לכש רבדה רורבש םיברב יתעד
אוה ארי יכ ,הלש םיניינעה ראשב רזועו ,הנידמהב םיסמ םלשמו תוהז תדועת
םימה תוריש ומכו לגרוה אלש תויחונה [ול=] היהת אלש וא ותוא ורסאי אמש
ףתתשהל המכו-המכ-תחא-לע אוה בייוחמ ירה ,(הזב אצויכו ראבה ימיממ אלו
רתויה המישרב דחא לוק טועימו אוהש דרשמ הזיאל עויס לכ הזב ןיאש תוריחבב
.ותרותו 'ה לע םידגנמה תומישר לש תיכרעה תובישחה ריבגמ ,תידרח

"ונלצא אצמנ 'חתפמ'ה"

שיגדה ,יטילופ השעמ םושמ הב ןיאו איה הבוח תוריחבב העבצהה היפל העיבקה םע דבב דב
,לשמל ךכ .וב קרו ךאו וב יולת לוכהש ילרוג השעמ תוריחבב תוארל ןיאש הדבועה תא יברה
א"ישת 'םחנמ תרות') א"ישת שדוחה םיכרבמ סחניפ תשרפ שדוק תבש תודעוותהב יברה רפיס
:(241 דומע 'ב ךרכ
דעומ ברקתמו ךלוהש ןויכ :העצה ולעהו םידוהי ינש עובשה ילצא ורקיב
תוריחבה ויהיש ידכ םיליהת תרימא לע זירכהל שי ,לארשי-ץראב תוריחבה
.("טוג ןייז לאז סע") בוט ןפואב
:העצהה לע ביגה יברה
תוריחבה) הזכ ןיינעב טרפבו ,תע לכב בוט רבד יאדווב אוה םיליהת תרימא
ינפמ ("ךיז ןקערש וצ סאוו אטינ") ארייתהל המ ןיא לבא ,(לארשי-ץראב
ןרזיפש לארשיב ה"בקה השע הקדצ" ל"זח רמאמ רוכזלו עדיל םיכירצ .תוריחבה
,יעבדכ "תומואה ןיבל ןרזיפ"הב הדובעה היהתשכ ,אליממו ,"תומואה ןיבל
."לארשיב ה"בקה השע הקדצ"ש ןפואב ,יעבדכ םיניינעה לכ ויהי
:ףיסוה דועו
לכמ לעפתהל המ ןיא ,אליממו .. ונלצא אצמנ "חתפמ"הש רוכזלו עדיל םיכירצ
!ונב אלא יולת רבדה ןיאו ,םיניינעה
-גנר םידומע אי ךרכ שדוק-תורגיא) שיגדה תוריחבב ףתתשהל הבוחש והשימל ריהבהשכ םג
."הקיטילופ לש םיניינעמ ותעד חיסי ןפוא לכבו" :(דנר

הנושארה תסנכל תוריחבה

העיפומ ,צ"יירהומ ר"ומדא ק"כ ונתוח תארוה לע הססיב יברהש ,תוריחבב תופתתשהה תבוח
ומייקתהש תוריחבה םע רשקב (בל דומע ד"וי ךרכ) צ"יירהומ ר"ומדא שדוק-תורגיאב הנושארל
:ט"שת ףרוחב
ןיינעב תופתתשהה תודוא לע לאושש ,ןוושחרמ שדוחל ז"ימ ובתכ לע הנעמב
רוחבל יוארש דחאו דחא לכ לע הבוח יאדווב ,לארשי-ץראב הלשממהל תוריחבה
.הז ותוכז לע רתווי אל
:צ"יירהומ ר"ומדא ק"כ לש 'קה ותרגיא ךשמהבו
אל לבא .. רתוי םיאריה תרובח םע ףתתשהל לדתשהל םיכירצ - ףתתשהל ימ םעו
הרותה םשב םילגודו תובבל דוריפו תקולחמ תושעל אוה םניינע לכ רשא הלא םע
.האריהו
:רקיעב םייסמו
ו"ת שדוקה ץראב ויחי םהילע 'ד לארשי-ינב וניחא ןרק םורי ךרבתי םשהו
לכמ ונצבקי רשא ונקדצ חישמ קדצ לאוגה תאיבל הכזנו הלוגה תונידמ לכבו
.ו"ת שדוקה ץראל ונרוזפ תוצרא

ותעד תא עיבמ יברה

.א"ישת בא-םחנמב ח"י דע ,םישדוח םישולש לש הפוקת הנהיכ ט"שתב הרחבנש הנושארה תסנכה
.ימשיר ןפואב יברה לש תואישנה תלבק רחאל אופא וכרענ תסנכל תוריחבה

רגוש זאש ,תוימוקמה תויושרל תוריחבה אשונב ,ולסכ שדוחב רבכ העדונ יברה לש ותעד ךא
דומע 'ד ךרכ שדוק -תורגיא - "א"טילש ש"מרה ר"ומדא ק"כ תאמ" :תוריכזמה ןונגסב) קרבמ
:רמאנ ובו (חנ
תוריחבב ןומהב ףתתשהל יתשקבו יתעצה יתעד םסרפל אנ םיבר תלאשל הנעמב
לש לודג יכה רפסמ חטבויש ןפואב תוידרח תומישר דעב עיבצהלו תויריעל
.הכרבבו הדותב .תויריעב םידרח

"תידרח רתויה המישרה דעב"

,פש םידומע םש םג הארו .המש דומע 'ד ךרכ שדוק-תורגא) יברה הרוה א"ישת ןוויסב ד"כב
:(הצש ,בצש
םידרחהמ דחא לכ רשא ,שודק תוכזהו בוחה לע .. שיגדהל יתאב התע לש לע
,ותלוז לע העפשהב ןהו ומצעב ןה ,תוריחבב ףתתשהל ךירצ 'ה רבדל םיאריו
.דחא לוק וליפא דוביאל ךלי אלש ,רתויב תוידרחה תומישרה דעב עיבצהל

,קזוחה לכבו ףקותה לכב יתעד תא םסרפל חוכ-יופיו תושר הזב רסומ יננהו
רפסמ תוברהל ותלכי לככ תושעל ומש יבשוחו 'ה יארימ תחאו דחא לכ לע רשא
.רתויב תוידרחה תומישרה דעב םיעיבצמה
ותעד לע רזח ובו (טער דומע םש) קרבמ יברה רגיש תישילשה תסנכל תוריחבה תארקל
:תוריהבב
םידרחהמ תחאו דחא לכ רשא הרורב יתעד םסרפל םשקבא ,םיבר תלאשל הנעמב
הלידגמ הזב העינמהו .. תוימוקמה תויושרלו תסנכל תוריחבב ףתתשהל בייוחמ
.היתווצמו ותרות םשה לע םידגנמה תומישר חכ אליממ ךרדב
:יברה עבוק הריחבה םצעלו
.הזב ותלוז לע םג עיפשהלו ,תידרח רתויה המישרה דעב עיבצהלו

תיתד תיזח ןעמל

תדחואמ תיתד תיזח לש התמקה ןעמל יברה לש םילודגה ויצמאמ תא םיאור ונא םינשה לכ ךשמב
תיעיברה תוריחבה תכרעמ תארקל .(דמת ,אצר-צר 'מע י"ח ךרכ שדוק-תורגא לשמל האר)
בתכ אוה ךכ .יברה תא החמיש העידיה .לארשי-תדוגא ילעופו לארשי-תודוגא תועונתה ודחאתה
:(דנקת דומע חי ךרכ שדוק-תורגיא)
ןח תאושתו .לארשי-תדוגא םע תיזחה רבד לע (קרבמהו) בתכמה לבקתנ התע הז
."אבס לארשי ןרק תמרהלו תחלצהל היהתש ןוצר יהיו .וחוליש לע
:(הכ 'מע טי ךרכ םש) בתכ ל"ז ןיול מ"ירה ,םיחוודמה דחאל
יתעד יתקרבה ו"טשת תנשד תומדוקה תוריחבהל ומכ הנה ,תוריחבל עגונב
.רבכמ הומסרפ יאדוובו ,ו"ת שדוקה ץראב ד"בח תדוגא תלהנהל יתוארוהו

תיתד תיזח ןעמל הכרעמ

ןעמל הבחר תירוביצ הכרעמב יברה אצי - ו"כשת תנש תליחת - תישישה תסנכל תוריחבה תארקל
יברה ."תואבו תושמשממה תסנכל תוריחבה תארקל תויתדה תוגלפמה לש תדחואמ תיזח תמקה"
תיזח דגנ תונעטה" ,"דספההו רכשה חטשב") םיטרפל חתנמ אוה וב קמונמו ךורא בתכמ םסריפ
,בצמה תא ("תיתד תיזח תמקה לישכהל םיסיסכתה" ,"תיתד תיזח םיללושה ימעט" ,"תיתד
:(424-420 'מע אכ ךרכ 'תוחיש יטוקל'ב ספדנה בתכמה לש ומויסב) עבוקו
תינכט תיתד תיזח תמקה וענמי רשא םישנאה וא תועיסה וא תוגלפמה ולא לכש
יתדה בצמה יחוורל לעמ 'וכו העיסה ,הגלפמה יחוור תא הזב םידימעמ - וז
ק"האב לארשי-ינב וניחא לש תובברו םיפלאל עגונה ו"ת שדוקה-ץראב יללכה
.ו"ת
םש) ו"כשת'ה םירופיכה םוי תרחמל "'יש םיברל הנעמב" בתכנש בתכמב ותעד לע רזח בושו
ןתדמע תא טורטורפב םסרפל תויתדה תוגלפמה לכל יברה ארוק בתכמ ותואב .(427-424 ד'מע
ילעבו םינקסע רגיש ףא יברה .םהילוקיש ןובשחב תאז ואיבי םירחובהש ידכ ,תיזחה אשונב
'מע אכ ךרכ 'תוחיש יטוקל' .בלר 'מע 'א ךרכ 'םחנמ לכיה' האר) הז בצמל ומרתיש העפשה
.(דועו ,הלת 'מע גכ ךרכ 'שדוק תורגא' .424

ל"שת - תיעיבשה

תוגלפמה תא ףידעהל ,תומדוקה תוריחבב ותעד לע יברה רזוח תיעיבשה תסנכל תוריחבה תארקל
.תיתד תיזח תמקהב תוכמותש תויתדה

!?"םימיה תשש" תעפשה היא

רודיבא לאומש יאנותיעל יברה רמא ,"תיעיבשה תסנכל תוריחבה לש תואצותה יל ועדונ רשאכ"
המ ןיבל וללה תואצותה ןיב האוושה יתכרע" ,(16-15 'מע 563 ןויליג 'םינפ לא םינפ')
ךא ,תוריחבה תואצות ךותב 'םימיה תשש' תעפשה תא יתשפיח .תישישה תסנכל תוריחבב היהש
.ידוסי יוניש םוש יתאצמ אל רשאכ יתעזעדזה

תוריחבה ןיב והשמ הרק אל םולכ ימצע יתלאשו" ,יברה רמוא ,"שממ עזעוזמ יתייה"
.תונתשה םוש ?לארשי יחרזא לש העבצהב הז ערואמ ףקתשמ ןכיהו ,וללה תוריחבל תומדוקה
ךכמ רבדה עבונ ילוא :ריעהל [.א.ש יאנותיעה=] יתיסינ ןאכ ."םושלש לומתכ ראשנ לוכה
עסשמ יברה ?תוריחבה יבגל םישידא ויה ןכלו תסנכה תא רתויב םיבישחמ לארשי יחרזא ןיאש
םינומשכ םיכלוה ויה אל ירה ,תסנכה יבגל םישידא לארשי יחרזא ויה ול ,אל" :ירבד תא
יפלכ לוזלז ןיא .תושידא התיה אלש ןמיס ,רוחבל וכלה םא .יפלקה לא םיזוחא השישו
ךותב רצי אלו 'םימיה תשש' לש םשורה גפ ןכא יכ ךכל תוא קר והז ,ןאכ שיש המ ,תסנכה
."רוציל היה ךירצ הזה ערואמהש הכפהמ התוא תא םישנאה

"םידוהיכ םייוג םימשורה דעב עיבצהל ןיא"

רבדל םידרחה דעב" עיבצהל תארוקה ,יברה תאמ העדוה המסרופ ד"לשת תנשב תוריחבה תארקל
."םהירבח דעבו םידוהיכ םיוג ומשרש" הלאב ךומתל אלו ,"הכלה וז 'ה

'תודיחי' לע רפיס ,לארשי-ץראל ישארה ברה םויכ ,א"טילש ואל ריאמ לארשי יבר ג"הרה
ההימת יברה המת הבש ,(43-42 'מע ב"נשת ולסכ 114 ןויליג 'ונייח תיב' האר) ד"לשת תנשב
אלל ,תמייוסמ הצובק ידיב םינש רחא םינש ןותנ לארשי-ץראב ןוטלשהש הדבועה לע יתבר
רחאל ד"לשת ףרוחב המייקתה תודיחיה .הז ןוויכב בושחל םעה תא ררועל ארקו ,יוניש
רחא יכ ריבסהל הסינ ואל ברה .םירופיכה -םוי תמחלמ ירחא לארשיב ומייקתהש תוריחבה
זוע םיבשותה ןיידע ואצמ אל םירופיכה-םוי תמחלמב ולפנש םמד םוקי 'ה םיברה תונברקה
.הנממ הבוט ןיא יכ םירובס םתויהב הלשממה שאר תא ףילחהל

תומדוקה 'תוריחב'ב עודמ ךא תונורחאה 'תוריחב'ה תא ילוא ץרתמ היה הז :לביק אל יברה
!?יוניש וללוח אל

"החלצהב ותודמעומ שיגי"

יברה .שורפל ותנווכב יכ יברל רפסמ אוה .יברה לצא ןיגב םחנמ רמ רקבמ ז"לשת ףרוחב
רבד לש ופוסבו יברה תצעל עמוש ןיגב רמ .תואבה תוריחבב םג תודמעומ גיצהל ונממ שרוד
.הלשממה תושארב הכוז אוה

:רמאנ ובו ז"לשת רייאב ד"כ םויב יברה קרבמ רגיש העבצהה ןפוא יבגל
ו"ת ,השודקה ונצראב ד"בח ידיסח תדוגאל

הכרבו םולש

שי יכ יתעד .ט"לעבה 'ג םויב תוריחבל רשקב גהנתהל ךיא םיבר תלאשל הנעמב
.תידרח יכה המישרה דעב עיבצהל

.םיאתמה ןפואב הז ומסרפי חטב

הכרבב
ןוסרואינש םחנמ

"םשה רבדל םידרחה דעב"

.'ידוהי והימ' אשונ םע העבצהה ןפוא תא רשקל בוש יברה רזח א"משת תנשב תוריחבה תארקל
:א"משת זומת םיכרבמ שדוק-תבש יאצוממ קרבמב ונושל הזו
.'ה רבדל םידרח רתויה דעב עיבצהל שי ,תסנכל תוריחבל רשקב םכתלאשל הנעמב
.ונתרותב רורב ןיד-קספל םיאתמ

המויאה הלקתה ,םהירבח דעבו םידוהיכ םיוג ומשרש הלא דעב עיבציש לכ
.וראווצב יולת םימשרנה לכב רלוקהו

.םשה רבדל םידרחה דעב עיבצהל

הכרבב
ןוסרואינש םחנמ

ט"משת תוריחב

תארקל התיה הלודגה העתפהה .יברה תאמ תדחוימ הארוה האצי אל מ"דשת תנשב תוריחבה תארקל
לועפלו ךומתל "ללכה ןמ אצוי ןפואב" הרוהו וגהנממ יברה גרח הבש ,ט"משת תנשב תוריחבה
המישר הדדומתה הלומו ,לארשי -תדוגא ילעופ םע זא הדחאתהש) לארשי-תדוגא תמישר ןעמל
.(םידגנמה לש תדרפנ

ד"בח ידיסח תדוגאל יברה תוריכזממ העדוה הרסמנ תוכוס דעומה-לוח שדוק-תבש ברעב
:ןלהלדכ ,ףלוו 'יש םירפא ברה ידי-לע ,ק"האב
ןפואב הארוה הנשיש םסרפל לוכיש 'בכל רוסמל ינשקב א"טילש ר"ומדא ק"כ
תבוטל הלודג הלומעת תושעל א"טילש ר"ומדא ק"כמ הז םעפב ללכה ןמ אצוי
ןגייל ןיירא ךיז לאז 'וכו 'וכו ד"בח ינקסעו ד"בח ינברשו לארשי-תדוגא
[םישנא רתויש לככש ,הזב םמצע ועיקשי=] ןישטנעמ רעמ סאוו זא םעד ןיא
.'ג דעב ועיבצי
-יריעצב םקוהש דחוימ הטמ ידי-לע הלהנתהש ,הרידא תוליעפל ד"בח הסנכנ וז הארוה תובקעב
תא רתויב הלידגה וז תוליעפ ,רוכזכ .ץראה לכ יבחרב םיליעפ יפלא ליעפהשו ,ד"בח-תדוגא
."םידיסחה די" לש לודג ןוחצינ םושמ הב היהו ,תסנכב לארשי-תדוגא לש החוכ

-ףסוי ברה ,ד"בח-תדוגא-יריעצ ר"וי רגיש ,תוריחבה רחאל םוי ,ט"משת ןוושחרמב ב"כב
תוריחבה תכרעמ תא יכ םיווקמ ונא" :בתכנ ומויסבו ,יברה לא םכסמ ח"וד ,בונורהא קחצי
."יכה" :'קה ודי-בתכב ףיסוהו "הבוט הרוצב" םילימה תא שיגדה יברה .הבוט הרוצב ונלהינ
.[ןח-תואושתו=] "ח"תו יתארק" :תונעל ליאוה ומצע ח"ודה לע ."הבוט יכה הרוצב" :רמולכ

רבודמ ,לארשי-תדוגא תמישר ןעמל תוליעפה לע הארוהה ןתמ םע דימ יברה ןייצש יפכ םלוא
םע המייתסנ תוברועמהש ריהבה יברהו ,"תאזה םעפב ללכה ןמ אצוי ןפואב" איהש הארוהב
.יפלקל קתפה תלטה

ןאכמ יכ ד"בח-יתב לכל עידוהל יברה תאמ הארוה בונורהא ברה לביק תוריחבה ירחא דימ
הרותה תצפה תולועפלו ד"בח לש תיתגלפמ-יתלבה תיתרוסמה הדמעל רוזחל םהילע אבהלו
תויושרל תוריחבב רבכ ןחבמב הדמע וז הארוה .תוגלפמ יניינעב דוע קוסעל אלו ,תודיסחהו
.הנש התואב תוימוקמה

םכסומה ביבס דחאתהל

'ט"משת תויודעוותה') הרש-ייח תשרפ תבשב תדחוימ החיש אשונל יברה שידקה תוריחבה רחאל
:(358-355 'מע 'א ךרכ
םג ללוכ ,ירמגל תודחאה ךפיה לש ןפואב הלהנתה לארשי-ץראב תוריחבה תכרעמ
לש בצמ רצונ אפוג םהיניבש ,רודיהב היתווצמו הרות ירמוש םידוהי לצא
שיא ברח" - הזמ הריתיו ,"ויחאב שיא ומחלנ"ש בצמו דמעמל דעו ,תקולחמ
...ןלציל אנמחר ,"ויחאב

,לכל טושפו ןבומה רבד ותויהל ,תקולחמה ןיינע תלילש רואיבב ךיראהל ןיאו
בצמ ןקתל ךיא הצע אוצמל ,םא יכ ,אמלעב רסומ תרימאל הנווכה ןיאש םג המו
.ןמקלדכ ,תודחא לש בצמל איבהלו תקולחמה לטבל ,הז
- םידדצה לכל אורקלו ,םידדצה לכ לע םכסומש םייוסמ אשונ אוצמל ארק יברה
ואיבהל ךיא) םלוכ לע םכסומש הז אשונב רבדתהלו ןודל ידכ וידחי ףסאתהל
לש תורשפא תמייקש םידדצה לכ וחכוויו וארי זאו ,(הזב אצויכו לעופ ידיל
תובירמל דע ןחלושה לע תוקיפד ,תוקעצ אלל) תדבוכמו תישונא הרוצב תורבדתה
...הת תותשלו דחא ןחלושל בשייתהל םילוכיש ,('וכ

לכוי דצ לכש ,םידדצה לכ ןיב תובבלה בוריקל םורתת יאדווב וזכ השיגפ
וליפא ילואו ,ןחלושה לש ינשה ודיצב בשויה לש וירבדל בישקהלו עומשל
!ותלעמב ריכהלו תוארל

,תועד יקוליח םהב שיש םיאשונב םג רבדתהלו ןודל ולכוי - הז ירחאלו
לע תלבוקמ אהתש ךרד אוצמלו ,םהיניב רשגל תוסנל ,תקולחמב םייונשה םיאשונ
.םידדצה לכ

אשונב תורבדתהה ירחאל) הליחת ןודל ,רמולכ ,דבכה לא לקה ןמ - אפוג הזבו
םיאשונל ךכ רחא רובעלו ,ךכ לכ םיקלוחמ םניאש םיאשונב (םלוכ לע םכסומה
.'וכו רתוי םיכבוסמ

...ונקדצ חישמ אוביש דע

םוקת םא לעופב העבק יברה לש ותעד ןהבש ,ןפוד-תאצוי תוביסנ ורצונ נ"שת ןסינ שדוחב
תעינמל לעופב איבהו אשונב הרורבה ותעד תא יברה םסרפ ךכמ האצותכ .לאמש וא ןימי תלשממ
.ןימי תלשממ תמקהלו לאמש תלשממ לש התמקה

הלשממ םוקל הכירצ יכ תורורב עידוה ךא ,הקיטילופב ברעתמ אוה ןיא יכ שיגדה יברה
עיגה הבש תונמדזהב ורמאנ םירבדה .רימש רמ תושארב ,םיברעה תועיבתל רתוות אלש ,הקזח
:החישה הלהנתה ךכו .ימע-ןב דדוע רמ ,לארשי-לוק בתכ יברה לא

.לארשיב תעכ הלשממ ןיאש הז ןיינעב יברה לש ותעד המ :בתכה
םייולת םיניינעה ,תימשר הלשממ ןיאש ןמזה ךשמבש אוה הזב בוטה דצה :יברה
תומילשו ,םעה תומילש היהתש ףקותב דומעי אוהש הווקמ ינאו ,רימש רמב
.הזב הז יולת הזש ןויכ ,הרותה תומילש םע דחיב ץראה לכ תומילשו ,םיחטשה
?הלשממה שאר היהי רימש רמש יוצר זא :בתכה
דימו ףכיתש הווקמ ינאש רקיעה אוהו דועו .הקיטילופב ברעתמ ינניא :יברה
יזא ,חישמ אוביש דע םיעגרה ךשמב לבא .ונקדצ חישמ םש הלשממה שאר היהי
לכמ לעש ףא לע רתוול רשפא יאש ,ולש הטישה התיהש יפכ הטישה היהתש ךירצ
.םולש יכרדב הז תא תושעלו ,םיחטשה

ןכ ןיאש המ ,הנידמה תוביבסבו ,הנידמב םולש היהי הז ידי-לע אקווד יכ
לש ןובאיתה תא ריבגי הז םהל ונתיש המכו ,ףוס רבדל ןיא - רתוול וליחתישכ
תחונמ ךפיה לש תואצותל אקווד איבי הזו ,דועו דוע םהל ונתיש לארשי-יאנוש
.םולשה ךפיהו שפנה
קחצי-ףסוי ברה ח"הרה לש ותוחילש םג העודיו ,יברה לש תונוש תויוליעפ ויה הזל ךשמהב
.יברה לש 'קה ונוצרכ הלשממ תמקהל םיצמאמב קינטוג

"שדוקה ץראב םייוניש המכ"

ןושאר -רדא ג"י םוימ ,'היחתה'ב זא ,ןהכ הלואג כ"חל יברה לש הבושת דואמ תניינעמ
לש ןיאושינ תחמשמ הרושתב ספדנ) ץראב בצמב םילודג םייוניש יברה אבנמ הבש ,ב"נשת'ה
:(די 'מע ,ןרובלמ ,גוצרה 'פשמ
.ל"נה לכ ןויעב יתארק ןבומכ

,שדוקה-ץראב םייוניש המכ תויופצ שדוקה-ץראב התע בצמה יפ-לע הרואכלו
רתא לע התויהבו ,תועתפה םג תויופצ - התע דע [היהש=] 'יהש [המ=] יפ-לעו
.תאז השיגרמ יאדווב

(הזה ןמזה לכ) תשרוד שדוקה-ץראש - הנש םיעבראמ רתוי ךשמב הנתשנ אלש המ
,תאצמו תעגי - הזב הרותה תחטבה םע דחיב - הרותה תומילש ,ץראה תומילש -
.ונתאמ תחאו דחא לכ

עבוכה םיאתמ ימל

אשונב יברה לש ותדמע התיה המכ דע הפי השיחממה ,יברה לש הרמאב וז המישר םייסל האנ
'םיאצאצה רפס') ןירפלה 'יש רזעלא-לאומש ברה ח"הגה חס .תישיא אלו תינורקע תוריחבה
:(382 'מע

אשונ הלעוה ,יברה לצא 'תודיחי'ב םעפ היה ,זאד ל"דפמה גיהנמ ,גרוב ףסוי ר"דהשכ
ןעמל עיבצהל ארוק וב ,ש"נאל יברה לש ובתכמ לע גרוב ר"דה המת .ןהיפלכ ותדמעו תוריחבה
וא לארשי-תדוגא יפלכ תנווכמכ םידיסחה ידי-לע זא השרפתהש האירק ,רתויב תידרחה המישרה
.לארשי-תדוגא ילעופ

...ותגלפמ לע השרפל םידיסחה ולכוי תואבה תוריחבה דעש לדתשי :יברה הנענ

תודיסחה ינייעממ


רבדמב תשרפ


רבדמב תשרפ

(חכת ןמיס ח"וא רוט) תרצע םדוק יניס רבדמב תשרפ ןירוק םלועל
ומצע תא םישל בייח הרות דמולה (א) :רבדמב הנתינ הרותהש ךכל םימעט ינש ורמא ל"זח
הב םיווש לכהו םלועה יאב לכל םניח הנתינ הרותהש ונדמלל (ב) ;וב ןישד לכהש הזה רבדמכ
.(ט"יפ ר"בדמב)

אקווד ,ונייה .הרות דמולה םדאה ,'ארבג'ה דצמ ונייה - וב ןישד לוכהש הזה רבדמכ"
."ךתרותב יבל חתפ"ל תוכזל ןתינ יזא ,"היהת לכל רפעכ ישפנו" רשאכ

יעבדכ הב קסועהו ,'רקפה' איה הרותה .הרותד "אצפח"ה דצמ ונייה - "הב םיווש לוכה"
.(טי ז"ע האר) ומש לע תארקנו 'ולש' תישענ איהש הכוז

תעדל בייח הרותה תא לבקל ץפחש ימ ,ןכש .הרותה תלבקל הנכה םיווהמ וללה םירבדה ינש
ידי-לע אקווד ךכל עיגהל ןתינש (ב) ,'ותרות'ל דמולש הרותה תא תושעל וחוכבש (א)
.תטלחומ תולטבתה
(ה"משת ןויסב 'ד תחישמ)


(א,א) יניס רבדמב השמ לא 'ה רבדיו

(י"שר) העש לכ םתוא הנומ

:ידוהיה לש המשנה םצע תלעמ תא שיגדמ הז קוספ

תוצובק ,םיטבש יפל הקולח ילבמ הוושב לארשי-ינב לכ תא תונמל תורשפאה - "םתוא הנומ"
יקוליח הב ןיאו םלוכ לצא הווש איהש המשנה םצע לע רבודמ ןאכש ינפמ אוה ,תוגרדו
.ידוהי לכב הוושה שפנה םצע תא הלגמו אופא ררועמ הז ןינמ .תוגרד

לכ ןכש .הלק העשל וליפא ה"בקהמ דרפיהל לוכי ידוהי ןיא שפנה םצע דצמ - "העש לכ"
ךכ-רחאו ו"ח 'הב רופכל ותלוכיבש יפ-לע-ףא ,םשה שודיק לע ושפנ תא רוסמל ןכומ ידוהי
- הבושת תושעל ודיב ןיקיפסמ ןיא "בושאו אטחא" רמואהש ףאו) ואטח לע הבושת תושעל
.("הבושתה ינפל דמועה רבד ךל ןיא הבושת השעו העשה קחד םא"ש (הכ קרפ) אינתב ראובמ
.רצק ןמזל ולו ךרבתי םשהמ דרפיהל לגוסמ וניאש ירה
(4 דומע ח ךרכ תוחיש-יטוקיל)


-ינב תדע לכ שאר תא ואש .. דעומ להאב יניס רבדמב
(ב-א,א) לארשי

דודל רומזמ" (גס םיליהת) בותככ ,הליפתה תעב תררועתמה תוקולאל הקושתה תא למסמ - רבדמ
.הלעמל הטמלמ האלעה איהש ,"ישפנ ךל האמצ .. הדוהי רבדמב ותויהב

אוה "דעומ" ןכש .הרותה דומיל ידי-לע תישענה הטמל הלעמלמ הכשמהל זמור - דעומ להא
.השמ לא הניכשה תולגתה לע הרומה ,"םש ךל יתדעונו" ןושלמ

,"שאר תא ואש"ל םיעיגמ (הרותו הליפת) "הכשמה"ו "האלעה" לש תודובעה יתש ידי-לע
.הרוקמו השרש ונייה ,המשנה "שאר" לא לארשי לש םתולעתה :רמולכ
(ולר 'מע ו"סרת ךשמה)


(ב,א) לארשי-ינב תדע לכ שאר תא ואש

,יול-ינב ןיינמ (ב) ,לארשי-ינב ןיינמ (א) - ונתשרפב רפוסמ םהילעש םיניינמה תשולש
(א) :(טי ורתי) הרות-ןתמ ינפל וחטבוהש תוחטבהה שולשל םיליבקמ - תהק-ינב ןיינמ (ג)
."שודק יוגו" (ג) ,"םינהכ תכלממ יל ויהת םתאו" (ב) ,"םימעה לכמ הלוגס יל םתייהו"

ידיל האב הז ןיינמב ,ןכש ."םימעה לכמ הלוגס יל םתייהו" דגנכ - לארשי-ינב ןיינמ
אל ןיינמבש רבד" (ג הציב) רמאמכ ,םלועה תומוא יבגל לארשי לש תדחוימה םתובישח יוטיב
."לטב

ללגב דרפנב ונמנ יול-ינב ןכש ."םירש" ושוריפש ,"םינהכ תכלממ" דגנכ - יול-ינב ןיינמ
."שדקה תרמשמ ירמוש" ,דחוימ רדגב םתויה

תהק-ינב תדובע תאז" (ד ןמקל) רמאנ תהק-ינבב ןכש ."שודק יוגו" דגנכ - תהק-ינב ןיינמ
.(י"שר ,ןלוכבש שדוקמה) "םישדקה שדק ..
(24 דומע חי ךרכ תוחיש-יטוקיל)


(ב,א) לארשי-ינב תדע לכ שאר תא ואש

.הרוקמו השרושל ,המשנה "שאר"ל לארשי תומשנ תא היבגהלו םירהל םכילע - "שאר תא ואש"

,םיאישנה רשע -םינש ,הדעה ישאר תא הליחת םירהל םכילע תאז תושעל ידכ - "שאר תא ואש"
ןכש ."הטמל שיא שיא ויהי םכתאו" (ד קוספ) בותככ ,וז הדובעב ףתתשהל םה םג ולכויש ךכ
ויה אלא לארשי-ינב לע תורישי עיפשהל םילוכי ויה אל ,ןרהאו השמ לש םתלעמ לדוג דצמ
.םיאישנל ,םיעצוממל םיקוקז
(זיש 'מע ח"ערת םירמאמה רפס)


(ב,א) לארשי-ינב תדע לכ שאר תא ואש

ןכש ?הזב אצויכו "שאר תא ונמ" רמא אלו ,"ואש" ןושלב הז ןיינמ בותכה איצוה עודמ
וחוכ לכ תא שידקמה "לארשיב אבצ אצוי" השענו ,'ה תואבצ םע ידוהי לכ הנמנ הז ןיינמב
.וזמ הלודג תולעתהו תואשנתה ךל ןיאו ;ארובה תדובעל וצרמו
(425 'מע חי ךרכ תוחיש יטוקל)


(ב,א) םתלגלגל .. לארשי-ינב תדע לכ שאר תא ואש

.ונממ תילענו חומה תא הפיקמה וז תלגלוגכ ,תילכש-לע הניחבל תזמור - תלגלג

."הבר הבהא" ,תילכש-לע הבהאל לארשי תא ואיבתו ולעת - םתלגלגל .. ואש
(ה 'מע רבדמב הרות יטוקל)


(ג,א) אבצ אצי לכ

יואר היה אלש רפסמה ללכל םיאבה לכמ דחא היה אלש רמול ,רפסמה יטרפ לכב ןכ בותכה רמא
(םייחה רוא) סנ הזו .. חוכ ירוביג ןלוכ אלא ,אבצב תאצל

ונינפלו .עבטה יקוחל לעמ םילעתמ םה ,הרותה תרימש ידי לע ה"בקהב םיקבד לארשישכ
םירוסמ ויהו יניס רה דמעמ לש ומושיר תחת ודמע ןיידע לארשי-ינבש רחאמ :תטלוב המגוד
.הז אלפומ סנל וכז ןכל ,הרותה ינידל םינותנו
(220 'מע ח ךרכ תוחיש יטוקל)


תואמ שמחו םיפלא תשלשו ףלא תואמ שש םידקפה לכ ויהיו
(ומ,א) םישמחו

.הז רפסמ לע הברה ףסותנ ןמזה ךשמב אולהו ,זא לארשי-ינב רפסמ תא תעדל ונל בושח עודמ

המו .םלועל הנתשמ וניא הז רפסמו ,ףלא תואמ שש אוה הלעמל לארשי תומשנ לש םרפסמ :אלא
ןהמו ,תויללכ תומשנ לש אוה הז רפסמש םושמ אוה - ףלא תואמ שש לע םיאבה תורודב ףסותנש
.תובר תויטרפ תומשנ ופעתסה
(ביש 'מע ח"ערת םירמאמה רפס)


עובשה חול


ד"בח יגהנמו תוכלה

גרובזניג החמש-ףסוי ברה תאמ


רבדמב תשרפ שדוק-תבש
רייאב ט"כ

.תסנכה-תיבב תודעוותה .המכשהב םיליהתה לכ תרימא

.[הס ןויליג ,תישארב תבשל 'תורשקתה'ב ספדנ ,םיכרבמ תבש יגהנמ טוריפ]

תוכרבה רחא רכזנ םאו ,'שדוח רחמ' הירחא ארוק - תרחא הרטפה ארק .'שדוח רחמ' :הרטפה
1.הכרב אלב התוא ארוק -

.םיקלח 4-ו 9:38 ,שדוק-תבש לילב דלומה .ןושאר םויב :ןוויס שדוחה םיכרבמ

בא' דימת םירמוא וז תבשבש רבתסמ ,ורודיסב ז"הדא ןושלב ןויעמ 2.'םימחרה בא' םירמוא
3.תסנכה תיבב הלימ-תירב וא ןתח שי םא םג - 'םימחרה

תדובע תאז" :ישילשל םימייסמ 'אשנ' תשרפ ישימחו ינש ימיבו תבש-תחנמב הרותה תאירקב
4.(גל ,ד) "ןהכה ןרהא .. יררמ ינב ..

.ו קרפ - תובא יקרפ .'ךתקדצ' םירמוא ןיא

:הרות ןתמל תונכה

תבהאב הפסוהה ידי-לע - הרותה תלבקו הרות ןתמל הנכהה איה וז תבשב הדובעה רקיע"
תוכלה ,הרותה תוימינפו הלגנ דומילב ףיסוהל תובוט תוטלחה תלבק ;לארשי תודחאו לארשי
5.ם"במרהל ד"יה רפס דומילב טרפבו ,תוקוספ

הרותה ,תודהיה תצפהל תולועפה לכב זוע רתיבו תאש רתיב הנכהה ימימ םוי לכב קוסעל
דחא לכש דואמב ןוכנ ,החלצהב תולועפה ויהיש ידכבו ,םיעצבמה תרשעב םיללכנה ,היתווצמו
שולש - בוט המו ,העיקשה ינפל םוי לכב הקדצל ונתי ,תולועפב תוקסעתמהו םיקסעתמהמ
6."הקזח הווה ינמיז אתלתב"ש ,םויב םימעפ

7.'שודק התאו' 'םעונ יהיו' םירמוא ןיא :תבש יאצומ


ןושאר םוי
שדוח-שאר ,ןוויסב 'א

.[בפ,חע,דע,טס,הס :תונויליג 'תורשקתה'ב וטרופ שדוח-שאר יגהנמ בור]


ינש םוי
ןוויסב 'ב

8."סחוימה םוי"

ןתח אלא ,תועובשה גח דע םינעתמ ןיא 9.ןונחת םירמוא ןיא - ללכב דעו - שדוחב ב"י דע
10.ותפוח םויב


ישילש םוי
ןוויסב 'ג

.הלבגה ימי תשולש תליחת

ע"נ (ב"שרוהמ) ר"ומדא ק"כ חור התיה אל ,תועובשה גח ברע םדוק ,הלבגה ימיב ורפתסהשכ
11.הזמ החונ


ישימח םוי
ןוויסב 'ה

12.םויה רפתסהל הווצמ

13."ןילישבת בוריע" םויה תושעל םיבייחש 'וכו תסנכה-יתבב םסרפלו עידוהל שי

גד וא רשב ןוגכ בושח לישבת םע ,הציבכ רועישב 15המלש תפ לטונ :14ןילישבת בוריע
וא ןב ידי-לע אלו תווצמ-ןב םדא ידי-לע םיכזמ - הליחתכל) רחא דיב ןתיו ,תיזכ רועישב
הכזמ ינא" :רמואו ,להקה לכל ודי-לע תוכזל (16ולשמ םילכוא םה םא ,םילודג וליפא ,תב
היהש םוקמה ןמ חפט בוריעה תא היבגמ הכוזה ."הז בוריע לע ךומסלו תוכזל הצורש ימ לכל
,הכוזה דימ בוריעה לטונו רזוחו ,17ריוואב תהבגומה ודי-לע וחינה םא וליפא ,וילע חנומ
ןיבמ וניאש ימ 17."...ןידב" רמואו "בוריע תוצמ לע ונויצו ויתווצמב ונשדק רשא" ךרבמו
תופאל ונל רתומ היהי הזה בוריעב" :ןינעה ןכות .ןיבמ אוהש ןושלב רמול ךירצ ,תימרא
לכלו ונל ,תבשל בוט-םוימ וניכרצ לכ תושעלו ןקתלו רנ קילדהלו ןימח ןימטהלו לשבלו
."תאזה ריעב םירדה לארשי

,לעופ ידיל האיבמש המיאתמה תוננובתה ,עמשנל השענ תמדקה ןינעב ןנובתהל שי הז םויב
ז"דעו ,תועובשה גחבש ר"ומדא ח"ומ ק"כ תרות העודי ירה ,ט"וי ברע אוה הז םויש ףאו
תושעל רשכומה ןמז אוה ןכלו ,דגנכש דצהל (ךכ-לכ) הטילש ןיא תועובשה גח (ןיעמו) ברעב
18.'וכ הדובעהו הרותה דומיל תבוטל לכה

תדחוימ הפסוה - הקדצב טרפבו ,ח"מגו הדובע הרותד ןיווקה 'ג לכב הז םויב ףיסוהל שי
19."...השדח החיתפ לש ןפואב

-לעו .תועובשה גח דעב םג ונתי הז תועובשה גח ברעב - םוי לכב הקדצ תניתנב םיליגרה
20.בוט-םוי ברעו שדוק תבש ברע לכב הז-ךרד

רכזנ תועובשה גח דובכל םיתבבו תסנכה-תיבב תונליאו םיבשע חוטשל גהנמהש יפ-לע-ףא
22.הז גהנמ ולטיב ונינפלש תורודב השעמל ,21וניבר ךורע-ןחלושב.ד"בח-ללוכ חול (1

.ז"הדא רודיסמ ,ד"בח-ללוכ חול (2

ק"ס ןחלשה ידבב גפ 'יס ןחלשה תוצקב ש"מכ אלדו ,דפר 'יסל (ב) םיאולימ ,ז"הדא ע"ושמ תוכלה רוציק (3
.י הרעה ג"פ תועובשל חספ ןיב 'סב הארו .גי

.ד"בח-ללוכ חול ,ת"הרק רדסב 'ה תלהת רודיס (4

.229 'מע ש"ייעו ,(הגומ) 221 'מע םש (5

.141 'מע גי קלח תוחיש יטוקל (6

.ג"ס הצר 'יס ז"הדא ע"וש פ"ע ,ד"בח-ללוכ חול (7

םויה תלעמ ירואיב .(ו ,טי תומש) "שודק יוגו םינהכ תכלממ יל ויהת םתאו" לארשי ינבל רמאנ םויב ובש (8
.די ס"ר - ומש תודואו ,זט-בי םינמיס 'תועובש - םידעומה ירעש' 'סב ואבוה ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כ יבתכב

.ד"בח -ללוכ חול ."ךנעי . . חצנמל" ינפל ז"הדא רודיסמ ,44 'מע םיגהנמה רפס (9

.ד"בח-ללוכ חול .א ק"ס געקת 'יס א"גמ ,כ"ס דצת 'יס ז"הדא ע"וש (10

.נ"שו ,םש םיגהנמה רפס (11

םש הרורב הנשמ הארו .א"ס א"לקת 'יס ע"וש) בוט-םוי דובכל רפתסהל הווצמ ,תולודג ושאר תורעש םא (12
.(תורעהבו ג"פר ותכלהכ מ"הוח 'סבו ,א ק"ס ןויצה רעשב

.ד"יס ז"כקת ןחלשה ךורע (13

.ד"בח ללוכ חולו ,ז"הדא רודיס (14

.ה"כס ז"כקת 'יס ז"הדא ע"וש האר (15

.גי-ב"יס וסש 'יסו ז"יס ז"כקת 'יס ז"הדא ע"וש (16

.249 'מע 'ה תלהת רודיסב ספדנכ (17

.חעק 'מע ג"ח טקולמ - םירמאמה רפס (18

.טעק 'מע םש (19

.ג"ס 315 'מע חכ קלח תוחיש יטוקל (20

תוריפ לע ןינודינ תרצעבש ריכזהל - תונליאו ,יניס רה ביבס ולדגש - םיבשע .ו"ט-ד"יס דצת ןמיס (21
.םהילע וללפתיו ןליאה

תוקוחש םושמ ,תונליאה תדמעה גהנמ לטיב א"רגהש איבמ אלק ס"וס םדא ייחב .ו"ס םש ןחלשה ךורע האר (22
הארו .הזב השעת-לאו-בשב וגהנ םידיסחש 'כ םירוכיבה גח רמאמ רכששי רעשבו .םהלש תואגחב םדימעהל םייוגה
אל :המואמ היה אל ל"צז רזעלא תחנמ לעב ר"ומדאה לצאש איבמו ,תוכיראב ד-בסש 'מע 'הרות לארשי גהנמ' 'סב
.םידרווב ת"סה רוטיע אל ףאו םיבשע אל ,תונליא


זכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ י"עש שטיוואבויל ןוכמ י"ע ל"וי
ןמרדור ןמלז-רואינש :יארחא ךרוע * רפואל השנמ יכדרמ ברה :ךרוע
דורב 'מ םחנמ :ישאר ךרוע

"תורשקתה" לע יונמ

ראודה תועצמאב ךתיבל תורישי "תורשקתה" ןויליג תא לבקל ןתינ

.(םימולשת 4-ב) ח"ש 177 :ץראב הנשל יונמ ימד
(םימולשת 2-ב) ח"ש 88 :ץראב הנש יצחל יונמ ימד
927-3-9607588 :תינופלט ררבל אנ :ץראל-ץוחב םייונמל יונמ ימד

:תבותכה יפל ,תבותכהו םשה ,יונמה ימד תא חולשל אנ
72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת ,םייונמה תקלחמ ,"תורשקתה"

ישארה ףדל

םיניינע חתפמ | ןיעידומ | סופד תיב | תושדח רדח | םידלי רדח | ןויע רדח | ד"בח תיב

תורומש תויוכזה לכ (c)
רואל האצוהה ףגא - זכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ
03-9606169 :'סקפ ,03-9607588 'לט ,72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת
ירא-בל ףסוי :"טנרטניא" רודמ שאר * בונורהא ןהכה קחצי ףסוי ברה :ר"וי
chabad@chabad.org.il