- ז"צ - "תורשקתה" ןועובש

ו"נשת'ה ןויסב ג"י * ךתולעהב 'פ ק"שע

ונרוד אישנ ,שטיוואבוילמ ר"ומדא ק"כ תרותמ יעובש סרטנוק
שטיוואבוילמ י"ולר ק"הרהב לדנעמ םחנמ יבר
ע"יז מ"גבנ ה"הללקוצז
יברה לא תורשקתהה קוזיחלו


ןויליגה ירודמ
םיגהנמ רוריב רודו רוד תורצוא יבר יצוצינ תודיסחה ינייעממ יהויחבמ ריתי חישמ םע תויחל תוכלמ רבד

תוכלמ רבד


- הרות-ןתמ רחאל הדובעה ןפוא
אקווד ומצע חוכב


םמצע חוכב 'ה תא דובעל לארשי-ינבל חוכה ןתינ הרות ןתמב
ולש תוימשגה יונישל דע הזה םלועב תוקולא תכשמה לועפלו
םג תאטבמ ,תועובש ירחא םלועל תארקנה ,ךתולעהב תשרפ *
תאלעה - תומדא ילע ידוהיה לש תירקיעה תוחילשה תא איה
הלוע תבהלש" לש ןפואב םדא תמשנ 'ה רנ" ,הרונמה תורנ
ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כ תחישמ * הילאמ


הזמ 2."ונתרות ןתמ ןמז" ירחא1דימת ןירוקש הרותב הנושארה השרפה איה ךתולעהב תשרפ
.הרות ןתמ ירחא םע אקוודו ,הרות ןתמ םע 3תדחוימ תוכייש וז השרפלש ןבומ

תא לארשי -ינב תדובעד יללכה ןכותה תא אטבמ "תורנה תא ךתולעהב"ש תומוקמ המכב ראובמ
:ה"בקה

דגנכ םה הרונמה תורנ תעבשו] 5"םדא תמשנ 'ה רנ" - "רנ" תארקנ ידוהי לכ לש 4ותמשנ
תאטבתמ ידוהיה תדובעו .['וכו הארי ,הבהא :תודימה העבש דגנכ ,'ה-תדובעב תוגירדמ העבש
,6"רוא הרותו הווצמ רנ"ד רואב "םדא תמשנ 'ה רנ"ה תא "תיצהל" - "תורנה תא ךתולעהב"ב
לש יקולאהו השודקה רוא םע ידוהיה לש תוימשגהו ףוגה תא ריאתו הרואב ריאת הז ידי-לעו
7"הלוכ בהז תרונמ" איה (ימשגה ףוגה ללוכ) ידוהיה תואיצמ לכש ךיא שיגדמ הזו ,המשנה
.(הרונמה תא םיקילדמש ינפל ,םצעב איהש ומכ)

,אקווד "ךתולעהב"ד ןפואב תויהל ךירצ ("תורנה תא ךתולעהב") ידוהיה לש ותמשנ יוליגו
קקדזת אלש ,"הילאמ הלוע תבהלש אהתש דע קילדהל ךירצ" ,הז לע 8שרפמ י"שרש ומכ
."קילדמ"ל

עודיכ ."הילאמ הלוע" ,9ומצע חוכב אקווד - םשה תדובעד דוסיהו רקיעה אטבתמ הזבש
,11"הרמשלו הדבעל" ,10"דלוי למעל םדא" - ףוגב המשנה תדיריו םדאה תאירב תילכת יהוזש
עבטש] 12"תישארב השעמב ה"בקהל ףתוש" תויהל הז ידי-לעו ,ישיאה וחוכב לועפלו דובעל
למעהו תולדתשהה ,הדובעה תועצמאב שדחמו גישמ רשאכ אוה ולצא יתימאה גונעתהש ,אוה םדאה
16.[15אפוסיכד אמהנד ןפואב הזשכ אלו ,14ישיאה

םא הנותנ םדא לכל 18תושר"] תישפוח הריחבד ןיינעהש ,17הבושת תוכלה ם"במרב ראובמכו
הער ךרדל ומצע תוטהל הצר םאו ,ודיב תושרה קידצ תויהלו הבוט ךרדל ומצע תוטהל הצר
האר 19רמאנש הווצמהו הרותה דומע אוהו אוה לודג 18רקיע" ["'וכ ודיב תושרה עשר תויהלו
ןהילע רזוג אלו םדאה-ינב הפוכ ה"בקה ןיאש ,רמולכ ,'וכ םייחה תא םויה ךינפל יתתנ
לכו ודיב ותושר םדאה תויהל ('ה) ץפח ,'וכ םכל רוסמ לוכה אלא הער וא הבוט תושעל
ל-אה ול ןתנש ותעדבו ומצעמ אוה אלא ךשומ אלו הפוכ אל ול היהי אלו ול ןירוסמ וישעמ
."תושעל לוכי םדאהש לכ השוע

."הילאמ הלוע תבהלש"ד ןפואב הדובע - רחא ןונגסב - תרמוא תאז
ןרהא) הרונמה קילדמ ידי-לע האב תורנה תאלעהו תקלדהש ןוויכ :ןיבהל ךירצ םנמא
'ה רנ"ד הקלדההש - תינחור הדובעבו ,"הלוע תבהלש" ןכתית אל ,ותקלדה ילולו ,(ןהכה
תושעל תוחוכה לכב "תעבשומ" ,הטמל המשנה תא חלוש אוהו ( רנ) ה"בקהמ האב "םדא תמשנ
ה"בקה אלמלא"ש דע) "ורזוע ה"בקה" ירה (הדובעה תא השועש) הז ירחאל םגו ,20הדובעה תא
,"םלשאו ינמדקה ימ" 23קוספה לע 22ל"זח ירבדכ - וזמ הריתיו ,21("ול לוכי ןיא ורזוע
"'וכו תיב ול יתתנ אלש דע הזוזמ יל השע ימ ,'וכ המשנ ול יתתנ אלש דע ינפל סליק ימ"
ילול ,רנה קילדמ חוכב קר ,"הילאמ" הז ןיא ירה ,"הילאמ הלוע תבהלש"ש םירמוא ךיאו -
?קלוד רנה היה אל ותלועפ

אל ול היהי אלו ול ןירוסמ וישעמ לכו ודיב ותושר" ,תישפוח הריחב ול שי םדאהש םגהו
ירה - "תושעל לוכי םדאהש לכ השוע לאה ול ןתנש ותעדבו ומצעמ אוה אלא ךשומ אלו הפוכ
ה"בקה ("םדא תמשנ 'ה רנ"ה קילדמש הז אוה ה"בקהו ,"ל-אה ול ןתנ" אפוג הזש ךכל ףסונ)
(הלוע תבהלש)"ד ןפואב השענ הזש רמול רשפא ךיאו - 24לעופב ותדובעב ידוהיל עייסמ
?"הילאמ

"שממ וב ןיא עייסמ"ש (םיניד המכב) הכלהב ללכה יפ-לע - הזב םירואיבה דחא ,רמול שיו
הטמל םדאה תדובעב הלעמלמ עויסהל עגונב (םיניינע המכב) םג אוה ןכ ומכש רמול שיד ,25
,"לארשיל ויטפשמו ויקוח בקעיל וירבד 26דיגמ" ירה ,הלעמלד קילדמה לש הדובעה םג רשא]
:[28"תושעל םירחאל הווצמ השוע אוהש 27המ"

,(- תוימשג) וניא עויסהו עייסמהש ,(םיניינעה תוימינפב) ושוריפ "שממ וב ןיא עייסמ"
תקלדה םצעש ךכ ידכ דע ,ותדובעב רזעו עויס הלעמלמ לבקמ ידוהי .("שממ") תושממ םוש
תחרכמ הניאש תינחור הכשמה ,תוינחורב עויס הז לבא - הלעמלמ לעפנ ('ה רנ) המשנה
."שממ וב ןיא" ,30םלועהד תיזיפה תושממ ,םלועה תוימשגד תושממה

םלועב אצמנש ,ףוגב המשנ ,םדאה לצא אקווד אוה - םלועה תושממו תוימשגב לועפל חוכה
ךפיהה םג תושעל הריחבה ול שי םדאהו ,םלועה תוימשגב תישממ לועפל לוכיו ימשגה הזה
.עייסמהמ

השוע ידוהיש - הריחבה ןיינעל תורשפאה ,31ףוגב המשנב אקווד ונשי הריחבה חוכש עודיכו
םלוע ,הזה םלועב אקווד אוה - תמאב אוה המ הלגמו ,(ומצע חוכב) "הילאמ" הדובעה תא
,הלשמ תושממ (יולגב) הל שיש ,םלועה תוימשג - ימשגה אקוודו ,32רתסהו םלעה ןושלמ
,םיכרדה יתשל תורשפאה תא ול ןתונ הז אקווד ןכלו ,השודקו תוקולאד תמאה הסכמו הריתסמש
םייחה ךרד תא - "הילאמ" - תישפוחה ותריחבב רוחבל ידוהיה לעו ,"'וג תאו םייחה תא"
.בוטהו

'ה רנ"ה תא ול ןתונו "קילדמ" רשא ,ה"בקהמ אוה לבקמ ,ךכ ידיל עיגי ידוהיש תורשפאה
ישממה םלועהב הלועפה לבא ,ותדובעל עויסו חוכ הלעמלמ ידוהיה לבקמ ךכבו ,"םדא תמשנ
תא רידחהל רחבי ומצעב אוהש ,םדאה לש ותריחבל הנתינ (יוליגב שגרנ אל תוקולא ובש)
תולגל ןכ ומכו ."הילאמ הלוע תבהלש" היהתש ךכ ידכ דע ,םיימשגה וייחבו ופוגב המשנה
עייסמ (- אלא ,המשנל עירפמ וניא)ו ,"הלוכ בהז תרונמ" אוה ומצע ידוהיה ףוגהש ךיא
33.המשנהב יוליע ףסותינ ףוגה ידי-לע - הברדאו ,התדובעב המשנל
לש ויתולועפל עגונב םג ךכ ,ומצע םעו ומצעב ידוהי לש ותדובעל עגונב הזש םשכ
.םלועב ידוהיה

הזה םלועב ,הטמל םיפוגב תומשנל אקווד ונתינש ,ללכב תווצמו הרותד שודיחה אטבתמ הזב
אקווד םייושעש תווצמו ,'וכו ףלקה לע וידב - הרות) םיימשג םירבדב תושבלתהב ,ימשגה
איהש יפכ המשנה :(34הזב אצויכו ימשג רמצב תיציצ ,ימשג ףלקב ןיליפת - םיימשג םירבדמ
תעדל רשפא-יאו ,"םדא תמשנ 'ה רנ" רותב ,המשנה "עבט" יפ-לע ה"בקה תא תדבוע - הלעמל
גהנתהל תורשפאה םשש ,ףוגב המשנב אקווד ;ה"בקה הב עיבטהש עבטה דצמ וא ,הילאמ הז םא
- םג ללוכ ."הילאמ" ,ומצע חוכב הדובעה - אלימבו ,35הריחבה הלגתמ ,'ה ןוצרמ ו"ח ךפיה
לש אצפח ,השודק לש אצפח - הווצמ םהמ תושעלו ,םלועבש םיימשג םירבד תונשל הדובעה
.הווצמ
:"הילאמ הלוע תבהלש אהתש דע" "תורנה תא ךתולעהב" ןיינע והזש רמול שיו

,ללכ וקלדי אל הז ילולו ,תורנה קילדהל ךירצ ןהכה (א :םנשי - תוטשפב הרונמה תקלדהב
הכירצ הקלדהה (ב .(('וכ בהלה תיילעל עייסמ הזש) תורנה תא ביטהל וילע הזל ףסונו)
קלדת (ימשג ןמשה ידי-לע) תימשגה הליתפהש ,"הילאמ הלוע תבהלש אהתש" ןפואב תויהל
הרונמה תקלדה תווצמ תאטבתמ הזבו ;(רנהל שאה תא דימת ברקיו זוחאי ןהכהש אלו) 36הילאמ
הליתפה ,הרונמה תורנ תא וקילדיש אלא (ןהכה דיב) הקולד שא היהת אלש :שדקמבו ןכשמב
.הביבסה תא הריאמה תימשג הרונמ היהתש ,"הילאמ" קלדתש ,ימשג ןמשהו

הז אוה ה"בקה (א :ה"בקה ידי-לע "םדא תמשנ 'ה רנ"ד "הרונמה תקלדה"ל עגונב םג ךכ
ךא (ב ,ותדובעב ידוהיל (ביטמ) עייסמו רזוע אוה ךכ םשלו ,("'ה רנ") המשנה תא קילדמש
36"הילאמ הלוע תבהלש אהתש" ,(םא יכ ,הלעמלמ עויסו חוכהב קפתסהל אל) איה הזב הנווכה
יתשל םוקמ ריתומו רתסהו םלעה וב שיש םלועב) ומצע חוכב הזב רחוב ידוהיהש ידי-לע
37אהת אתיווהב - אהתש" :ןושלה קוידבו ,ףוגה תא ריאת ףאו יולגב ריאת ותמשנש ,(םיכרד
תוילע - דע ,היילע לש ןפואב - הלוע ,תבהלש אלא ,ןטק רנ אל - תבהלש ,(המויק ןמז לכ)
םג ךכ ,רתוי הלודג תבהלשהש לככו ,ומצע חוכב - "הילאמ ,(38ליח לא ליחמ וכלי) תוידימת
.ל"נכ ,"הלוכ בהז תרונמ" אוה ולש ףוגהש ךיא הלגיש ,ךכל ףסונו ."הילאמ הלוע"ה
:הרונמה תקלדהל עגונב אלפ רבד ןבוי ל"נה יפ-לע

ןאיצוהו תורנה תא ןהכה ביטה םא ךכיפל ,םירזב הרשכ תורנה תקלדה"ש ,39קסופ ם"במרה
תקלדה) הקלדה"ש 41ארמגה ירבדמ אוה 40ם"במרה לש רוקמה ."ןקילדהל רזל רתומ ,ץוחל
הלוע תבהלשה (הליתפה לש) אצויה בורב קילדהש ןוויכ אהד" ,"איה הדובע ואל (הרונמה
42."הילאמ

תווצמש אצמנ ,"תורנה תא ךתולעהב 'וג ןרהא לא רבד" הרותב בותכ :ןבומ וניא הרואכלו
תעדלו ,"םירזב הרשכ תורנה תקלדה" אופא עודמו - םינהכל אקווד הרמאנ הרונמה תקלדה
?הליחתכל - 43ם"במרה

תורנב וליפא .לכיהל ץוחמ ,המוקמב אלש הרונמה תא קילדי רזש ןכתיי ךיא :הזמ הריתי
לע") המוקמב תויהל הכירצ הקלדהה - ןנברדמ קר (ב)ו ,שדקמה תורנל רכז (א) םהש - הכונח
םינפב הקילדה" םא ןכלש ,46"הווצמ השוע הקלדה"ש איה הכלהה יכ ,(44"ץוחבמ ותיב חתפ
לוכי ,שדקמה תורנב ןכ-ןיאש-המ ;46"םולכ השע אל ,ץוחל האיצוהו (הקלדהה םוקמ וניאש)
תא בוש קילדהל ךרוצ ןיאו ,לכיהל ךכ-רחא ונסינכי ןהכהו ,לכיהל ץוחמ ןקילדהל רז
!הרונמה

תבהלש" תויהל לכויש ןפואב) הרונמה תא קילדמ ןהכהשכ וליפא :(תוימינפב) הזב רואיבהו
רמול שי ילואו] "איה הדובע ואל הקלדה" ,וילא תסחייתמ הניא הקלדהה ירה ,("הילאמ הלוע
הלוע תבהלש אהת"ש איה הזב הנווכה רקיעש ןוויכ ,[ל"נכ ,"שממ וב ןיא עייסמ" ךרד-לע -
"תורנה תא הלעיו" ןושלכ אלד רופיס ןושל םג אוה "תורנה תא ךתולעהב"ש ריעהלו ."הילאמ
תאז .(קילדמה אוה ןהכהשכ וליפא) ןהכ םע הרושק הניא וז הדובעש םושמ - ןהכה לא יוויצ
,הרונמה תקלדה - (אלא ,קילדמה אל) איה (תוימינפב) הרונמה תקלדהב הנווכה :תרמוא
('ה רנ) המשנה - םדאה תדובעב םג ךכו 47."הילאמ" קלדי (ןמשו הליתפה) ומצע ימשג רבדהש
."הילאמ הלוע תבהלש"ש דע ידוהיה לש תוימשגו ףוגה תא ריאהל הכירצ

עויסו חוכה (ךכ-לכ) ןיא רשאכ ,48לכיהל ץוחמו רזב הרשכ הקלדההש ,ךכב אטבתמ הז ןכלו
שודיחה רתוי שגדומ הזב אקווד .שדוק - (לכיהה) םוקממ (ב)ו ,ןהכה (א) לש השודקה
.הרונמה תקלדהב - ומצע חוכב הדובעהד
ךרד לע - חוכה םהל ןתנו ,אקווד הטמל לארשי-ינבל הרותה תא ןתנ ה"בקה הרות-ןתמב
ימשגה ףוגהש ,"הילאמ הלוע תבהלש" ,םמצע חוכב הדובעה תושעל - תורנה תא ךתולעהב
.יקולא שאד תבהלשב ,"הילאמ" הלעי ,ללכב םלועה תוימשגו

רמאנש ליחתמה ינאו" ,הלעמלמ חוכ תניתנו יוליגה רקיעב היה ומצע הרות ןתמ תעשב ,םנמא
;'וכו הז תמועלל םוקמ תניתנ ןיאו ."ןתמהוז הקספ" זאו ,50"יניס רה לע 'ה דריו 49
-לע ,ןכשמהל הנכהה זא התיה ןכלש ,םמצע חוכב לארשי-ינב תדובע הליחתה הרות ןתמ ירחא
."שדקמ יל ושעו" ,לארשי-ינבד הדובעה ידי

ןתמ ןמז" רחאל דימת ןירוקש הנושארה השרפה איה ךתולעהב תשרפ עודמ ןבומ הז יפ-לעו
הלוע תבהלש אהתש" - הרות-ןתמ ירחא ליחתהש יפכ הדובעה ןפוא שגדומ הב יכ - 51"ונתרות
.ומצע חוכב הדובע ,"הילאמ
(328-322 םידומע נ"שת 'תויודעוותה' ,נ"שת'ה ןוויס ז"ט ,ךתולעהב תשרפ תבש תחישמ םיעטק).(ח"כתס ח"ואוט) תועובשה גח ינפלש תבשב םימעפל ןירוק אשנ 'פ כ"אשמ (1

.(ג"יפר הליפת 'לה ם"במר) "תחא הנשב הרותה תא ןימילשמש לארשי לכב טושפה גהנמה" פ"ע (2

.ולא תוישרפב ןירוק םהבש םידעומהל תוכייש ןהל שי תוישרפהש ,בשיו פ"ר כ"בשות קלח ה"לש האר (3

.מ"כבו .ונתשרפ שיר ת"וקל האר - ןמקל אבהב (4

.זכ ,כ ילשמ (5

.גכ ,ו םש (6

.ךתולעהב תרטפהב קוספ - ב ,ד הירכז (7

הניי" - ז"הדא ןושלבו ,"םיאלפומ םיניינע" שי י"שרפבש ,(א ,אפק תועובש 'סמ) ה"לשה ירבד םיעודיו (8
'א לכל ךיישה ,ארקמ לש וטושפ - וניינעש ,י"שרפמ קלח הזש ןוויכמ לבא .(טבש טכ "םוי םויה") "הרות לש
.'ה תדובעב תוטשפב א"ואכל םיכייש "םיאלפומ םיניינע"ה םגש ןובמ ,לארשימ

.ךליאו ד"ס ט"משת ךתולעהב פ"ש תחישמ סרטנוק הכוראב הארו .ת"ש'ה ךתולעהב ה"דס האר (9

.ט"פרת למעל םדא ה"ד .ב ,טצ ןירדהנס הארו .ז ,ה בויא (10

.םש ע"בארבו וט ,ב תישארב (11

.ב ,טיק תבש - ל"זח 'ל (12

.(א ,חל מ"ב) וריבח לש םיבק 'טמ ולש בקב הצור םדא ל"זחמכ (13

.ד ,ז וצ ת"וקל הארו .ג"ה א"פ הלרע ימלשורי האר (14

.ב"לשת ןסינ א"י בתכמ האר (15

.ה קרפ (16

.א"ה םש (17

.ד-ג"ה (18

.וט ,ל םיבצנ (19

,(הדנד ג"פס) "'וכ קידצ יהת ותוא םיעיבשמ"ב (א"פר א"וקלל תורעהו םירוציק) צ"צה שוריפכ (20
.הטמל ותדובעל םישורדה תוחכה לכ ול ןיעיבשמש ,עבוש ןושלמ "םיעיבשמ"

."ןחכ יפל אלא 'וכ שקבמ יניא" (ג ,ב"יפ ר"בדמב) ל"זחאממ ריעהלו .ב ,ל ןישודיק .ב ,בנ הכוס (21

.ב ,ז"כפ ר"קיו (22

.ג ,אמ בויא (23

.(ה"ה םש ם"במר האר) השועה םדאה לע תלעופ הניאש ,ה"בקה לש ותעידי ומכ הז ןיא אלימבו (24

.א ,בכ הציב .א ,גצ תבש (25

.טי ,זמק םילהת (26

.ט ,ל"פ ר"ומש (27

.הלעמל עויסה ןיינעמ לשלתשנ "שממ וב ןיא עייסמ"ד ןידהש ,ןבומ ז"פעו (28

לשלתשנ הישעש ףא - (השעמ) "ויתישע"ו (רובידו הבשחמ) "ויתרצי ויתארב" ןיב קיספמה "ףא" ד"עו (29
הזש חרכה ןיא ,ותגהנה ל"צ ןכש ולכשב טילחמו ןיבמש ירחאל םגש ,םדאה עבטב םג הארנכ .הריציו האירבמ
ותבשחממ לשלתשנ הישעהש ףא) הילאמ ,הילידמ תדחוימ העיגיו הדובע ל"צ הז לעש ,לעופב השעמל איבי ע"צמ
.וז הנש ב"והב פ"ש תחישמ סרטנוק םג הארו .(ורובידו

תווהתהו ,(תולשלתשה יוביר ירחאל וליפא) תוימשג לשלתשיש פ"אא תוינחורמש ,תווהתהב אוהש יפכו (30
.((ב ,לק) כ"ס ק"הגא אינת - ("'וכ ותלכיו וחכב ודבל אוה"ש ,ומצעה חכב) ןיאמ שי אקווד איה תוימשגה

.ב ,חל רומא ת"וקל האר (31

.ד ,זל חלש ת"וקל (32

'מע ג"כח ש"וקל הארו .120 'מע םולש תורת ש"הס הכוראב האר) ףוגהב אקווד איה תומצעה תריחבש עודיכ (33
חכ הלגתנ תימשגה תווהתהבש - תווהתהה תוללכב אוהש ד"ע .המשנהב םג ןכ הלגתנ ףוגה ידי-לעו ,(219
.(םש ק"הגא) "'וכ שממ טלחומה ספאו ןיאמ שי אורבל ותלכיו וחכב ודבל אוה" אקוודש ,תומצעה

.ד"פ אינת האר (34

.ךליאו 81 ע"ס ג"שת מ"הס האר (35

אמוי) טוידהה ןמ איבהל הווצמ מ"מ ,הלעמלמ דריש שא י"ע השענ ןברקה תליכאש ףאש ,חבזמה שא ד"עו (36
,הרונמה תורנ תא םיקילדמ ויה ונממש - (ו ,ו וצ) "הבכת אל חבזמה לע דקות דימת שא"ש דעו ,(ב ,אכ
.(הוצת פ"ר) "דימת רנ תולעהל"

.נ"שו .ב ,מ הכוס (37

.ח ,דפ םילהת - בותכה 'ל (38

.ז"ה ט"פ שדקמה תאיב 'לה (39

.םש הנשמ ףסכב ראובמכ (40

.ב ,דכ אמוי (41

.םש אמוי םינשי 'סות הארו .וניא - ונינפלש י"שרבו .םש אמוי י"שר םשב - םש הנשמ ףסכ (42

.(םש ם"במרל ויתוגשהב ש"מכ) ד"בארה כ"אשמ (43

.ב ,אכ תבש (44

.א"ה ד"פ הכונח 'לה ם"במר .ב ,בכ םש (45

.םש (46

.דבעידב רתומ ז"ה (םש) ד"בארה תעדל םגו (47

ויהי תורנהש אלא ,הקלדהה השעמ םצע לע הווצמה ןיאש ,םש ם"במרה לע ח"רגה ישודיחב ראובמהמ ריעהל (48
תקלדה ךרע תידומלת הידפולקיצנא האר - ז"כב הכוראב .ץוחו תורז לוספ הקלדהה השעמב ןיא ןכלו ,םיקולד
.נ"שו .(ךליאו בכש 'מע ח ךרכ) תורנה

.כ ,טי ורתי (49

.דועו .ג ,ב"יפ ר"ומש .וט אראו אמוחנת (50

.(א ,בל אשת) 'וג תדרל השמ ששובשכ כ"חאו םוי 'מ ךרא ת"מ - 'אה םעפב לעופבש פ"עא (51

חישמ םע תויחל


םיסנכנ דימו ףכיתש רורב רבד
ץראל


החמש ךותמ ונתדובעו ונישעמב ףיסוהל

דבלמ ,ינש תיב ןברוח זאמ) הנש תואמ עשתו ףלאמ רתוי תולגה תוכירא תודוא םיבשוח רשאכ
הקעצהו השקבה ירחאלו ,תולגה ישוקו תוכירא לכ ירחאל ,רשא ,('וכ הז-ינפלש תולגה תונש
.םולשו-סח וחורב לופיל ידוהי לולע - אב אל ןיידע ,"יתמ דע"

:ול םירמוא הז לע הנה

,חלש תשרפבש השגדההמ רמוחו-לקו ןכש-לכמב - ץראל םיסנכנ דימו ףכיתש אוה רורב רבד
תא ה"בקה הארשכ ,םילגרמה תריזג ירחאל דימו ףכיתש ,םילגרמ תשרפל םיכסנ תשרפ תכימסב
ונימיב המכו-המכ-תחא -לעו ,"ץראל וסנכייש םהל רשיב" ,לארשי-ינבד 'וכ חורה תליפנ
תילכתב (אלא ,עשוהי ןמזבכ קר אל) ץראל הסינכל רתויבו רתויב ונא םיבורקש ,ולא
.תומילשה

,םיכסנה ןיינע ןכות והזש - הצוח תונייעמה תצפהב וניתדובעו ונישעמ ירחאל טרפבו
,הניבה ןיינע אוה "ןיי"ו ,המכחה ןיינע אוה "ןמש" :תינחורה הדובעב ,ןמשו ןיי ,תלוס
ראובמכ ,("ןגד םעט םעטיש דע אבא תורקל עדוי קוניתה ןיא") תעדה ןיינע אוה "תלוס"ו
לכב רדוחו ךשמנ ("ךיתוניעמ") ד"בח תודיסח תרותד יוליגהש ,ונייה ,תודיסח ישורדב
הז-ידי-לעש ,(םוהתל דע ןיתישה ידי-לע דרויש םיכסנד ןייה תמגוד) "הצוח" ,ולוכ םלועה
.אחישמ אכלמ דוד תאיב תא םילעופ

ןיינע-אוה תולגב ףסונ דחא םוי וליפאש תויה םע ירה ,תולגב ףסונ םוי םיאצמנשכ ,ןכלו
ךותמ וניתדובעו ונישעמב ףיסוהל שי ,'וכו 'וכו "יתמ דע" םיקעוצ ןכלש ,'וכ רמו ער
ןתנ יכ" הרטפהה ןושלבו) ץראל םיסנכנ שממ דימו ףכיתש םיעדויש ןוויכמ ,בבל בוטו החמש
תא חצחצל" אלא רתונ אלו ,("ונינפמ ץראה יבשוי לכ וגומנ םגו ץראה לכ תא ונידיב 'ה
.הלענ יכה ןפואב היהת דימו ףכית ץראל הסינכהש ידכ ,"םירותפכה
(544 דומע 'ג ךרכ ז"משת 'תויודעוותה' ,ז"משת חלש תשרפ תבש תחישמיהויחבמ ריתי


אל יברה לש ויכרדב םיכלוהה
..."לגרה תא וטשפי"


'קינשזאפאס םאס' תויהל אל

.רבד לכ יברה לצא לואשל ךרוצ ןיאש םיבשוחש ולאכ םנשי

,פאק עטוג א טאה רע") ודקדקב חומ םג ול שיו ,"ךורע-ןחלוש"ה תא - אוה ןעוט - ול שי
לוכי ,אלימבו ,[...ערה -ןיע ילב בוט שאר ול שי=] ,(..."ןטאש טינ לאז ערה-ןיע ןייק
תא לואשל ךירצ וניאו ,ורושאל ןיינע לכ ("ןאטכרוד") ררבל - םשה ךורב - ומצעב אוה
.יברה

ומצע אוה) "קינשזאפאס םאס" יוטיבה תא ר"ומדא ח"ומ ק"כ םעפ רמא אד-ןוגכ לע -
:(רלדנס

םתונקל דימ טילחהו ,ןיליפת .. םש הארו ותיבל ידוהי סנכנש יוג תודוא רופיס ונשי
ותנווכ םא עדי אלש - יוגה ול בישה ?ךל המה ןיינמ - תושגרתהב - יוגה תא לאששכ ,ונממ
,רמולכ ,"קינשזאפאס םאס אי" - םבנג ןינמ ררבל ותנווכ רקיעש וא ,םתונקל ידוהיה לש
ךייש ךיא - ר"ומדא ח"ומ ק"כ םייס - וילאמ ןבומ ...!ימצעב םיתרפתו ,רלדנס ימצעב ינא
!ןיליפת תיישעל יוג

לצא לואשל ךירצ וניאו ,ומצעב רבד לכ ררבל לוכי אוה םגש בשוחש הז - לשמנהב ותמגודו
.יברה
(175 דומע 'ג ךרכ א"ישת םחנמ-תרות ,א"ישת חלש תשרפ תבש תחישמ)


יברה לע "םחרל" ךרוצ ןיא

תוברהלו לידגהל דימת לדתשהש ןוויכ ,בוח-לעב דימת היהש ומצע לע דיעה ר"ומדא ח"ומ ק"כ
ק"כ םייסש םירבדה ךשמה םייקתה הז ללגבו .ותושרל דמועה םוכסב בשחתהל ילבמ ,האצוהה תא
דוע הסנכהה הלדג הז-ירחאלש ןוויכ ,םולשו -סח לגרה תא טשפ אל םעפ ףאש - ר"ומדא ח"ומ
.רתוי

םג ןכ היהי ,וכרדב וכליי רשאכש ,ותוחילשב ללכה יניינעב םיקסועה לכל יברה חיטבה ךכו
,הז םע דחיבו ,הסנכההמ רתוי האצוהה תא ולידגיש ןוויכ ,תובוח-ילעב דימת ויהיש - םלצא
,האצוהה תא רתוי דוע ולידגי זאו ,רתוי דוע לדגת הסנכההש ןוויכ ,לגרה תא וטשפי אל
.האלה ןכו

וריזחיש ןמזה עיגיש דעו ,םויה רוא דע ,רואו ףיסומו ךולה םתדובעב וכישמי הזכ ןפואבו
ןיוש טעוו רע") תובוחה לכ םע רבכ רדתסי אוהו ,יברה לש ודיל תובוחה לכ תא ורסמיו
...!("ייז ןקידיילרע וצ יוזא יוו ןרעקנייא

בטומ ;ןטק ןובשח ול שיגהל ידכ תואצוהה תא ןיטקהלו ...יברה לע "םחרל" םיכירצ אלו
דחא לכמ שרדו הצר יברהש םיניינעה לכ ומלשויו ואלמתיש ,רקיעה ,לודג ןובשח ול ושיגיש
...ונתיאמ דחאו

תלוזה לע לועפל ידכ ,יכ ,ןכ ושעי םהש תוארלו םירחאל רמול קר םירבדה תנווכ ןיא
םג םילוכי הז-ידי-לעו ,ומצעב הליחת תאז לועפלו ,בלה ןמ םיאצויה םירבד רבדל םיכירצ
."האליע סלקתי הינימו ינימ" זאו ,תלוזה לע לועפל

(206 דומע א"ישת תויודעוותה םחנמ-תרות ,א"ישת זומת ב"י תחישמ)

תודיסחה ינייעממ


ךתולעהב תשרפ


(א,ח) תורנה תא ךתולעהב .. ןרהא לא רבד

תודימה עבש דגנכ ,'ה-תדובעב םינפוא העבש לארשי תומשנב שי ןכו ,תורנ העבש שי הרונמב
.'וכו תראפת ,הרובג ,דסח -

,תורנל ולשמנש ,לארשי תומשנב תרתסומה תימינפה הבהאה תא ררועל אוה ןורהא לש ודיקפת
תומשנ ועיגי הז ידי-לעש ,איה הבהאה תוררועתה תילכתו ."םדא תמשנ 'ה רנ" קוספה ןושלכ
.'הארנ' תויתוא - ןרהא םשב זמורמכ ,תוקולאב הייארל לארשי
(צ"תת דומע רבדמב יעצמאה ר"ומדא ירמאמ)


תושעל ולכי אלו םדא שפנל םיאמט ויה רשא םישנא ויהיו
(ו,ט) אוהה םויב חספה תא

ויה ןהמ תחא יפלו ,םישנא םתוא תאמוט םעטב תועד המכ (א"עס הכ הכוס) ל"זחב ונאצמ
.םירבוק ול ןיאו ךרדב ךלשומ היהש לארשימ םדא אוה 'הווצמ תמ' .הווצמ-תמב םיקסוע
טוחשל ךלוהה ןהוכה םגו ,ורבקלו ול אמטיהל בייח לודג ןהוכ וליפאש ,תעבוק הכלהה
.חספה תא בירקהל לכוי אלש יפ-לע-ףא ,ול אמטיהל בייח חספה תא בירקהלו

קסעתהל ונילעו ,תוינחורב 'ללח' אוהש לארשימ םדא אוה 'הווצמ-תמ' :תינחורה הדובעבו
הרותל ולש רשקה תא תולגל ,ונייהד .ותויחהלו תינחורה התימהמ ואיצוהל ידכ ותא
-לעש יפ-לע-ףאו ."םויה םכלוכ םייח םכיקלא 'הב םיקבדה םתאו" :קוספה ןושלבו .תווצמלו
תוכיראב ללפתי אלו ןויעב תודיסח דמליי אלש ,תיטרפה ותדובעב רסחי וז הדובע ידי
.ותדובעב ריסחה רשא לכ ןקתיו ינש חספ ןברק בירקי דועש ול חטבומ ,המודכו
(52 דומע א ךרכ םחנמ-תרות)

* * *

לש ונורא תא ואשנש םושמ האב םישנאה תאמוטש ,(א"ע הכ הכוס) ל"זחב ונאצמ תפסונ העד
.ףסוי

ףסוי ,ע"נ צ"יירוהמ ר"ומדא ק"כ לש םייוויצהו תוארוהה הלא - 'ףסוי לש ונורא'
םג ,רבד םושמ לעפתהל אלו ףקותה לכב ףסוי לש ונורא תאישנב קוסעל םיכירצ .ונרודבש
ונל עגונ הז ןיא - רחא ןפואב גהנתהל הרואכל ךירצ השודק יניינע דצמש המדנ רשאכ
.ףסוי לש ונורא תאישנב קרו ךא קסעתהל ךירצו

וא ,יברהמ תודיסח רמאמ תעימשל רחאל םיכירצ ףסוי לש ונורא תאישנ ליבשב םימעפל
םיקסועש ןוויכמ ,הזמ חורה תליפנב תויהל םיכירצ אל ןכ-יפ-לע-ףא - "דאראפ השודק"ל
.ףסוי לש ותדוקפו ותוחילש יולימב

,ינש חספ ןיינעב םיאורש יפכו ,המואמ םידיספמ ןיא יברה תוארוה םויקבש ,תעדל שי ךא
.ינש חספ לש דחוימה יוויצה ןתינ ףסוי לש ונורא תא ואשנש ידי-לעש

ויה אל ,ג"צרת ירשתב ג"יב "וארו ומעט" ה"ד רמאמה תא צ"יירוהמ ר"ומדא ק"כ רמאשכ
תא םהינפל יברה רזח ,םתוחילשמ ובש רשאכ .םייוסמ םוקמל חלש יברהש םיחולש המכ םיחכונ
.המואמ םידיספמ אל יברה לש ותוחילש תא אלמל םיכלוהשכש םיאור ןאכמו ,תינשב רמאמה
(53 דומע א ךרכ םחנמ-תרות)


(ז,בי) אוה ןמאנ יתיב לכב

?'תונמאנ'ה ןיינע והמו .לארשי יאישנ לכ לע ושרפל שיו ,וניבר השמ לע רמאנ הז קוספ
.םילגמ - םיאורש המ לכ אלש ,איה הנווכה

,יברה ידי-לע ונל תונתינש תוארוהה לכ תא םיניבמ ונא ןיאש ףא .תנבומ הזמ הארוהה
םה םיאור וניתוברש המ לכ אלש ןוויכמ ,טלחומ 'לוטיב'בו ןאולמב ןמייקל ונילע תאז-לכב
.ונל םילגמ

דיגמהו ,ותיבל העיסנה םדוק ונממ דרפיהל אבש ,דיגמה ידימלתמ דחא לע עודיה רופיסכו
ורפיס ,םיכסמ אוה ןיאש וחכונ רשאכו ובכעל םירבחה וסינ .ותעיסנ תא בכעל אירבחל הרוה
דרפיהל בוש סנכנו דיסחה ןימאה םרט זא םגש אלא .דיגמה תארוהב תאז םישוע םה יכ ול
דיגמה הנה ,םתא םיאור' :וירבחל דיסחה רמא ותאצבו תינש ונממ דרפנ דיגמה .דיגמהמ
.'תפסונ םעפ ינממ דרפנ

המכ הנשנו רבדה רזח ךכ .ושע םנמא ךכו בוש ובכעל םידימלתל דיגמה הוויצ םייתניב
.רטפנ ותיבל ואובבו וכרדל אצי ,םירבחה ירבדל דוע העש אל דימלתהש דע ,םימעפ

אל עודמ ,יברה עדיש ןוויכ' .רבדה תביסל והולאשו דיגמל וסנכנ ,םידימלתל רבדה עדונשכ
לכ אל - אוה ןמאנ יתיב לכב' :דיגמה םהל בישה ךכ לע .'עוסנל אלש דימלתל ומצעב הרוה
.'תולגל רתומ רבד
(149 דומע א ךרכ םחנמ-תרות)


(ז,גי) אוה ןמאנ יתיב לכב

,היח לש תוחתפמה תא םדיב םילבקמ ,הז קוספ רמאנ םהילעש ,לארשי יאישנ ,םיקידצה
.םיתמה תייחתו (הסנרפ) םימשג ,(םידלי)

םיקידצה תאז לכבו .'ברה דיב תחאו דימלת דיב םייתש ורמאי' :(ןירדהנס ףוס) ורמא ל"זח
איהש ,שפנבש הדיחיה דצמ 'תודיחי'ב םיבישמו ,ה"בקל לארשי תומשנ ןיב רבחמה עצוממ םהש
.ברה יחילש וא ידימלתכ קר םילעופ םניא ,ךרבתי ותוהמו ותומצעב ,'ךב הקובדו הקובח'
איה םלועב םתואיצמו םתדובע לכ יכ ,ברה לש ותואיצמ איה ולא םיקידצ לש םתואיצמש אלא
.ברה תא שמשל קרו ךא

לכו ,ללכ תואיצמ וניא ומצעל אוהש ,ןמאנ דבעו טושפ דבעל עגונב ראובמה ךרד-לעו
השוע ןכ-יפ -לע-ףאו ותדובעב גונעת לכ ול ןיא ומצע דצמש ,ןודאה תואיצמ איה ותואיצמ
.ןודאה לש וגונעת והזש ללגב גונעתב ותדובע תא
(214 דומע ב ךרכ םחנמ-תרות ,א"ישת זומת ב"י תחיש)


יבר יצוצינ


תוריחבה תובקעב


לכ תא תוארל הצרו ,תוריחבה םדוק הנחמה דוכילל ארק יברה
םג ךא * תפתושמ תוליעפל םידכלתמ םייבויחה תוחוכה
תואירקמ שאונ אל ,תוריחבה םדוק הפי ולע אל םירבדהשכ
תוגלפמל ארק יברה * תורושה תודחאל תונשנו תורזוח
ידכ םלוכ לע םימכסומו םיפתושמ םיאשונ אוצמל תויתדה
לע * ךשמהב חמצתש הבחרו הלודג תודחאל סיסב ושמשיש
'םייאל' ןתינ הבש ךרדה ,'תוריחב' לש תינחורה תועמשמה
-רבח לש ודיקפת לעו ,תוריחב ןמזב אלש יאקיטילופ לע
תסנכהרפואל השנמ-יכדרמ ברה תאמ

"תומייקה תוציחמה םיהיבגמ"

לשמל ךכ .יברל דואמ הביאכה ,םינושה רוביצה יקלח ןיב תוריחב ימיב תררתשמש תוחיתמה
:וש דומע 'כ ךרכ שדוק-תורגיאב (ןיגב) "'יש םחנמ רמ דובכ"ל יברה בתוכ

,תוריחבה תלומעת תחלקל רשקב .. ו"ת ק"האב דחוימב הלא םימי ןיינעמו
,תושדח תוציחמ םינובש אלא דוע אלו ,תומייקה תוציחמה םיהיבגמ זא אקוודש
גוליפ ןושלמ הגלפמ ,ןלוכב הוושה דצה הארנכ לבא ,הנונגסו הגלפמו הגלפמ
.תקולחמו דוריפל - ןטקו דחא דעצ הזמ ירהו ,לוציפו

תוריחבה ברע לש תוחיתמהמ רעצ

תעונת ישנאמ ,ןרוק קחצי רמל (וער דומע י"ח ךרכ שדוק-תורגיא) יברה בתוכ "ןבומ"
דעומ ברקתה םע רבגת תוחיתמהש ובתכמ םויסב בתוכ ודובכש המש" ,םינש םתואב תובשייתהה
ףיסומ הז ירה - וז תרעצמ העפות לע 'לבח' לש יוטיב הזיא וליפא ףיסוהל ילבמ - תוריחבה
לולע דוע ,וירבדכ ,רשא ,תובבלה דוריפ לש ביאדמה ןיינעה םצע דבלמ יכ ,בואכמ לע בואכמ
."תיעבט העפות אוה רבדה וליאכ שידאה סחיה םג הז לע ףסונ ירה ,ריבגהל

ךוניח תודסומ יניינעב רושק היהש ףסונ בתכמ יברה וילא רגיש בתכמ ותואל ךשמהב
ןויכ" :ותישארש (ונ דומע טי ךרכ שדוק-תורגיא) כ"שת ןוושחרמ שדוחב ,ץראב םילעפמו
םעפה דוע אובל ימצעל השרמ יננה הלש "גח ורסא"ה םג חטבו ,תוריחבה תנוע הרבע רבכש
."ןאכ היהשכ ונתחיש ןכות ןיינעב

'ה תדובעב 'תוריחב'ה

ןחקלו תוריחבל םירבד יברה שידקה ,ארובה תדובעב תוארוה דומילל ןיינע לכ לצנל וכרדכ
:(הר-בר םידומע 'א ךרכ 'םחנמ לכיה') א"כשת תנשב תוריחבה תארקל 'ה-תדובעב

לכמ ונתרחב התא"ד הרהצהה איה ונתנומא ירקיעמ :איה הזבש תוארוהה תחא
."ךתדובעל ונכלמ ונתברקו ךיתווצמב ונתשדקו" - הזמ האצותכו - "םימעה

לכב םא יכ ,וז הריחב ןיינע ונא םיזירכמ םהיתוליפתו םיבוט םימיב קר אלו
רחב רשא םלועה ךלמל םידומו ונא םיכרבמ םויה תישארו תליחתבו םויו םוי
םע לכמ תרחב ונבו :םעפה דועו בוש .ותרות תא ונל ןתנו םימעה לכמ ונב
תוכלמ תלבק ,עמש תאירקל המדקה רותב הזרכה - ךדחילו ךל תודוהל 'וכ ןושלו
.ארובה תודחאו םימש

דמעומה - םדו רשב לש תוריחבב המו :בייחמ אירבה לכשו אוה ןיד ירהו
יניעב דסחו ןח אשיל - ו"ת ק"האב וניארש יפכ - זועו ףקות לכב לדתשמ
חיטבמ אלא דוע אלו ,ותולדתשהו ותעיגי ,וצרמ ,ונמז לע סח וניאו םירחובה
לידגהל דבלבו ,השוע היה אלו חיטבמ היה אל םיליגר םינמזבש תוחטבה המכ
םימעפלש דוע אלו לבגומו םייוסמ ןמז אוה הפקות רשא הריחב ,רחביהל הוקתה
תויהל הכירצ המכו המכ-תחא-לע ,עצמאב קספנו םלשנ וניא הז ןמז םג תובורק
לש ותריחבו ,ה"בקה םיכלמה יכלמ ךלמ לש ותריחבל דמעומה לש ותולדתשה
.איה תיחצנ הריחב םג ירה ה"בקה

תבוטלש םיניינעמ ןה רחובל חיטבמ תוריחבל דמעומהש תוחטבהה :ןכ לע רתי
יפוס ןיאה ודסחבש ,הבהאב לארשי ומעב רחובהל עגונב אוה ןכ אל .וב רחובה
,רחבנה לש ותבוטל איה רחבנה דצמ תשרדנה תולדתשהה לכ ,ארובה לש יתימאהו
.אוה ותבוטל םה - "עמשנו השענ" ותחטבה םייקל השועש םישעמה לכו

םלועב םטושפכ םייח םג ללוכ ,ונימי ךרואו ונייח םה תווצמהו הרותה ירהש
.ימשגה הזה

ירחאלש תויהל רשפא - םדו רשב םירחובהל םירחבנה תוחטבה :ףיסוהל דועו
ןכ אל .לעופב תומייקתמ תוחטבהה לכ אל ,איהש הביס הזיאמ הנה תוריחבה
אוה - הבהאב םהב רחובהל - לארשי-ינב ונמע - רחבנה םע תוחטבהל עגונב
ונועידוהש אלא דוע אלו ,ותוא ןיעייסמ רהטל אבה ונחטבוה רשא - ה"בקה
.הלעמלמ הברה ותוא ןישדקמ - הטמלמ טעמ ומצע שדקמ םדא - ל"ז ונימכח

תוריחבל הנכהה תעבש רמול םיעוטה תעדכ אל רשא ,תירקיע הרעהב םייסלו
אטישפ יכ ,היתווצמו הרותה יניינעב ו"ח לקהל שי - ןמצע תוריחבה ןמזבו
.תודוסיהו םירקיעהמ הזבו ,ןה ןפקתב דימת הווצמהו הרותה רשא אטישפו

.היתווצמו התרותב אלא המוא ונתמוא ןיאש

'וכ קלח ול ןיא יברב ורבח ינפ ןיבלמה

.םכירעשב וטפש םולש טפשמו תמא

.הוושב ןהירחאלו ןהינפל ,תוריחב תעשב ,םייק םלועה םהילע םירבדה תשולש

תונחמה דוכילל ארוק יברה

ךשמה יבגל (הרש-ייח תשרפ תבש) תדחוימ החיש יברה שידקה ט"משת תנשב תוריחבה רחאל
םידומע 'א ךרכ ט"משת 'תויודעוותה') םירחובה םעטמ תסנכל וחלשנש רוביצה יגיצנ דוקפת
:רמאו םידקה הליחת .(358-355

םצעל סחיה תא ללכו ללכ ףקשמ וניאו ךייש וניא - "תוריחב"ה תודוא רובידה
-תוכלמ לש יתכלהה רדגה הזב ןיא יאדוובש ,לארשי-ץראב הלשממהו ןוטלשה
.דוד תיב תוכלמ אל המכו המכ תחא לעו ,לארשי

רבדל ךייש אל ,תמאבו] "הלואגד אתלחתא" לש ןויערל סחיל םג ךייש הז ןיאו
תודוא רבדל םילוכי ויה יאוולה ,התע תואיצמב וניאש רבדל "סחי" לע
- ["הלואגד אתלחתא"

המכו המכ תחא לעו לארשי-ינבמ המכו המכ לש ץוביק ונשיש םוקמ לכבש ,אלא
.תמייוסמ הגהנה היהתש חרכהב - וברי ןכ ,לארשי-ינב לש לדוג ץוביק

שי - ךורע ןחלושה יפ-לע תויהל הכירצ התיה וז הגהנהש טושפו ןבומש ףאו
ידי-לע הגהנהה תעבקנ שממ לעופבו ,שממ לעופב אוהש יפכ בצמל סחייתהל
.רודיהב תווצמו הרות ירמוש םידוהי לש לודג רוביצ קלח לטונ םהבש ,תוריחב

:דועו תאז

הגלפמ וזיא דעב ,תוריחבב תוברועמל לכ םיכייש םניא ןמקלד םירבדה
רצונש בצמה ,שממ לעופב תואיצמל תוסחייתה ,םא יכ - הזב אצויכו ,ועיבצה
.ןמקלדכ ,תוריחבה תכרעמ תובקעב

"םלוכ לע םכסומש אשונ"

:רמאו ךישמה זאו

םג ללוכ ,ירמגל תודחאה ךפיה לש ןפואב הלהנתה לארשי-ץראב תוריחבה תכרעמ
לש בצמ רצונ אפוג םהיניבש ,רודיהב היתווצמו הרות ירמוש םידוהי לצא
שיא ברח" - הזמ הריתיו ,"ויחאב שיא ומחלנ"ש בצמו דמעמל דעו ,תקולחמ
.ןלציל אנמחר ,"ויחאב

-המכ-תחא-לעו ,םלוע לש ובושי ךפיה ,רתויב ילילש ןיינע אוה ללכב תקולחמ
הקולא קלח" אוה לארשימ דחאו דחא לכש ןוויכמ ,רשא ,לארשי-ינב לצא המכו
"תקולחמ" לש בצמב ויהי "הקולא קלח"ו "הקולא קלח"ש ןכתי אל ,"שממ לעממ
רבד - ("ויחאב שיא ומלחנ" ,רומאכ ,םתס תקולחמ"מ רתוי רומח בצמל דעו)
לכש דצמ םג אלא ,לכשהמ הלעמלש םיניינע דצמ קר אל - ללשומו ךרפומ יכה
תשודק דצמש ,שדוקה ץראב םירדש םידוהיל עגונב המכו-המכ-תחא-לעו !ישונא
.תקולחמה ןיינעד רמוחה רתוי לודג ץראה

,לכל טושפו ןבומה רבד ותויהל ,תקולחמה ןיינע תלילש רואיבב ךיראהל ןיאו
בצמ ןקתל ךיא הצע אוצמל ,םא יכ ,אמלעב רסומ תרימאל הנווכה ןיאש םג המו
.ןמקלדכ ,תודחא לש בצמל איבהלו תקולחמה לטבל ,הז

.םידדצה לכל אורקלו ,םידדצה לכ לע םכסומש םייוסמ אשונ אוצמל ארקו ךישמה יברה

ואיבהל ךיא) םלוכ לע םכסומש הז אשונב רבדתהלו ןודל ידכ וידחי ףסאתהל
לש תורשפא תמייקש םידדצה לכ וחכוויו וארי זאו ,(הזב אצויכו לעופ ידיל
תובירמל דע ןחלושה לע תוקיפד ,תוקעצ אלל) תדובכמו תישונא הרוצב תורבדתה
...הת תותשלו דחא ןחלושל בשייתהל םילוכיש ,('וכ

לכוי דצ לכש ,םידדצה לכ ןיב תובבלה בוריקל םורתת יאדווב וזכ השיגפ
תוארל וליפא ילואו ,ןחלושה לש ינשה ודצב בשויה לש וירבדל בישקהלו עומשל
!ותלעמב ריכהלו

,תועד יקוליח םהב שיש םיאשונב םג רבדתהלו ןודל ולכוי - הז ירחאלו
לע תלבוקמ אהתש ךרד אוצמלו ,םהיניב רשגל תוסנל ,תקולחמב םייונשה םיאשונ
.םידדצה לכ

אשונב תורבדתהה ירחאל) הליחת ןודל ,רמולכ ,דבכה לא לקה ןמ - אפוג הזבו
םיאשונל ךכ רחא רובעלו ,ךכ לכ םיקלוחמ םניאש םיאשונב (םלוכ לע םכסומה
.'וכו רתוי םיכבוסמ

:רתוי תויטרפבו

,הלשממ תמקה םע םירושק - תוריחבה ללגב 'וכ תקולחמהו תועדה יקוליח
םירבד עבותו שרוד דצ לכ רשאכ ,'וכ ןתמו אשמ ירחאל ,היצילאוק תבכרה
תועובש ,םימי ,ךורא ןמז ךשמתהל לוכיש רבד - ותעד לוקיש יפל םיבושחה
.םישדח וליפאו

,הלשממב ןויד ,היצילאוק תמקהל ןיתמהל ךירצ אל םרובעש םיניינע שי ,םנמא
,רבעב רבכ השענ רבדב ןוידהש ןויכמ - 'וכו תישילשו הינש הנושאר האירק
לעופל עגונב ,ןכ-יפ-לע-ףאש אלא ,קוח רותב רבדה עבקנ עירכמה בורה יפ-לעו
.(היהתש הביס וזיאמ) יעבדכ קוחה לע םירמוש אל שממ

ןושאר בלשכ) םידדצה לכ לש ףתושמ ןוידל אשונ שמשל לוכי - הזכ ןיינע
רבד הז ירה ,קוח רותב רבדה עבקנ רבכש תויהל ,ןכש ,(תובבלה בוריקל איביש
המיאתמה ךרדב וידחי םלוכ ןודל םילוכי ,אלימבו ,םידדצה לכ לע םכסומה
הצמתמש דחוימ םדא ודימעיש הז ידי לע ,שממ לעופב קוחה לש עוציבל איבהל
.הזב אצויכו ,אשונב החמתמו

םירקמב דבלמ) תולפה רסואש קוח :תד יאשונב םיקוח ינש עיצא - המגודלו
יחותינ רסואש קוחו ,(דחוימ יאופר רושיא יפ-לע ,'וכ הנכס לש םידחוימ
.('וכ החפשמה לש ןוישר אלל) םיתמ

םויק לע םידיפקמ אלו םירמוש אל שממ לעופב ,לבא ,רבעב ועבקנ ולא םיקוח
תא ליטהל אל ידכ ,םהב ןודל םוקמה ןאכ ןיאש ,תונוש תוביסמ] ולא םיקוח
,[תודחאה ןיינעב ףיסוי אל יאדוובש רבד ,רחא וא הז םרוג לע המשאה
לעופב ולא םיקוח לש םמויקל איבתש המיאתמה ךרדב ןודל םילוכי ,אלימבו
הכלה ולא םיקוח לש םמושי םצע - הלופכ תלעות היהת הז ידי לע ,רשא ,שממ
.ל"נכ ,םלוכ לע םכסומה אשונב ןוידה ידי-לע תובבלה בוריק םגו ,השעמל

,איה ,ולא םיקוח ינש עיצהל יתרחבש ךכל הביסה :ריעהלו ףיסוהל שיו
ןחלושה יפ-לע וגהנתי םידוהיש ינוצרש ..."רבדב עגונ" ינאש ןויכמ ,ןבומכ
םילוכי - םידדצה לכ לע םכסומש אשונב ןוידבש תלעותל עגונב ,םנמא .ךורע
,הזב אצויכו תונוממ ינידב ,ומכ ,תד יאשונל רושק וניאש קוחב םג רוחבל
.םולשו תודחא ,תובבלה בוריקל איבהל תולדתשהה תודוא אוה התע רבודמה ,ןכש

קקוחל ךרוצ ןיאש ןויכמ) המייקל לקנש - וז העצה לבקתתש הקזח הווקתהו
לבקל םיצור אלש הנעט ררועתהל הלוכי זאש םג המו ,הזב אצויכו שדח קוח
.תובבלה בוריקל איבהל החוכבו ,('וכו ץראל ץוחב רדש ידוהימ תועד

הרותה תצפהב םיקסועש) םיחולשה לכ לש םמשב םג האב וז העצהש ,ףיסוהלו
וז תבשבש ,םלועה יבחר לכב (לארשי-תודחאו לארשי-תבהא ךותמ תודהיהו
המכו המכ לע תלבוקמש העצה התויהל ,רשא - םהלש ימלועה סוניכה ןאכ םייקתמ
לעש ,םלועה יבחרב םינוש תומוקממ םיאבשכ טרפבו ,תונוש תועד ילעב םישנא
םלוכ םימיכסמ ,ןכ-יפ-לע-ףאו ,םהיתועד ייונישב רתוי דוע ףסותינ הז ידי
.הנוכנו הבוט הצע יהוזש החכוה הז ירה ,וז העצהל

אנ ינונחבו" - עודיה ןושלבו ,שממ לעופב וז הצע וסניש - הזל הניחבהו
לש בצמל דע ,תובבלה בוריקב ףסותי הז ידי-לעש ואריו וחכווי זאו ,"תאזב
.תודחאו םולש

לש בצמ שי םהבש תומוקמה ראש לכב תלעות איבהל הלוכי וז הצעש ,ףיסוהלו
.'וכ תובבלה בוריקל איבהל - (ולאכ תומוקמ םירסח אל ,וננובאדלו) תקולחמ

תביס לטבתת ,לארשי-תודחאו לארשי-תבהאב הפסוהה ידי-לעש - רקיעו דועו
,בבוסמה םג אליממ ךרדב לטבתי הביסה לטבהבו ,(םניח תאנשו תקולחמ) תולגה
הרהמב ,ונקדצ חישמ ידי-לע המילשהו תיתימאה הלואגל דימו ףכית הכזנו
.שממ ונימיב

תוריחבה רחאל תיתד-תיזח

ירחאלש הפוקתל רשקב יברה בתוכ ,תיתד תיזח םיקהל יוכיס לכ ןיאש חוטב היה רבכשכ םג
:(בצש דומע - א"ישת זומת ב"כ) תוריחבה

יהיו ,וז תוירחא תאלמ העשב תיזחה המייקתנ אלש ןויזב יאדכו רעצה לודג
תא רכבל חוכ יד םמצעב תוגלפמה ילהנמ וארי התע םינפ לכ לע רשא ןוצר
רשא ,םייתגלפמה םימודמה םיחוורה לע תידרחה תודהיה תוללכ לש םיסרטניאה
תיזח םינפ-לכ-לע ומיקיו ,הגלפמ רותב הגלפמהל תלעות םג היהת הז ידי לע
.תוריחבה ירחאל התע

יאקיטילופ לע ידיחיה םויאה

תחא המגוד ןלהל .תוריחב תעב אלש םג םיאקיטילופה לע ותעד תא עיבהל יברה ץלאנ םעפ אל
קרו ךא לועפל םיאקיטילופ לע ץוחלל הליעיהו הנוכנה הטישה תא גיצמ אוה הבש ,תובר ינמ
.ףורצה ירוביצה לוקישל םאתהב

יפכ הלועפה תא םייסל יברה ארק ב"משת תנשב "לילגה םולש" תמחלמ ץורפ תליחת םע
יפכ עצבמה םויסל םתודגנתה בקעש םיאקיטילופ דגנ ץצוח אצי יברה .תירוקמה תינכותה
'תויודעוותה') רמא וירבד ןיב .תונברוק דוע ל"ר םיפסונ ,אבצה ילוקיש יפ-לע שורדה
:(1725 דומע 'ג ךרכ ג"משת

ושענש תויועטה תא ל"נה "םיאנידמ"ל וריכזי רשאכש ימצע תא הלשמ ינניא
הטישהמ וטרחתיו םתעד תא דימו ףכית ונשי (ב"ויכו ,"דיווייד-פמעק"ב) רבעב
םה - םהמע רבדל המ ןיא "םימש תארי" תודוא .בר ןמז ךשמב םה םיכלוה הבש
המחלמב םה םיאצוי ןכלו ,"ךורע ןחלוש"המ םידחפמ אלו ,ה"בקהמ םידחפמ אל
"םדו רשב" ינפמ השובה תא .ב"ויכו ,"תבש תרימש" דגנ ,"ידוהי והימ" דגנ
,םירופיכה םוי תמחלמב ןכ גהנתה ינולפ ןב ינולפש םיעדוי םלוכ ירהש]
[וז ךרדב אוה םג גהנתמ ,ןכ-יפ-לע-ףאו ,םירתוימ תונברק ולפנ הזמ האצותכו
תא ונשיש םהילע לועפל ידכ תחא הרירב קר הראשנ ןכלו ,ירמגל םה ודביא -
:םתגהנה

םולש" עצבמ םויס תא בכיע ינולפ ןב ינולפש ועדי םלוכש םיברב םסרפל
םילשהל םיבייחש אבצה ישנא לש תטלחומה םתעד תורמל ,ונמזבו ותעב "לילגה
תורמל ,לארשי-ץרא ינותיעב וליפא םסרופש יפכ) ותומילשב הז עצבמ םייסלו
אלו) וב ורחבי אל יזא ,תאז בכיע אוהש ועדי םלוכ רשאכו ,('וכ "הרוזנצ"ה
לש םמשב רבדל ול ונתי אלו !האבה "תסנכ"ל תוריחבב (ותגלפמבו וידימלתב
ואיבה םהלש) 'וכו םיברעה םשב רבדל םילוכי וירבחו אוה] לארשי-ץרא ידוהי
הארנכ - [! םידוהי םשב אל לבא ,(ל"נה עצבמ םויס בוכיע ידי-לע תלעות
!!םהילע לעפיש דיחיה רבדה והזש

תבשל ךישמהל םיצפחה "םיאנידמ"ה לע הז "םויא" לעפי - ילואו יאה ילוכו
וקיספיש - לארשי-ץרא לש םייטילופה םייחב הדמע סופתלו ,"תואסכ"ה לע
םידוהיה לש םנוחטב ןובשח לע םיינידמו םייטילופ םיבושיח םע "קחשל"
!היתולובגל לארשי -ץרא לכב םיאצמנה

היישותו הצע

לכב .ישיא ןפואב םבריק רשא ,יברה לצא םינשה תצורמב ורקיב תוגלפמה תיברמ לש םהיגיצנ
םהל ץעי ףא תובר םימעפ .לארשי-תבהאו הרות ריבגהל םהמ עובתל יברה גהנ וזכש תונמדזה
ערוז" ץבקמב לשמל האר) אוה ותמזוימ םא ןיבו םהיתולאשל הבושתכ םא ןיב ,םינוש םימוחתב
.(תסנכה ידבועו םינקסע ,םיכ"ח ירוקיב לע "תועושי חימצמ תוקדצ

..."וקלחב חמש" תויהל אל

.תודהיהו הרותה תצפה ןעמל תוצרמנ רתיב לועפל יבמופב יברה עבת םייתדה םינקסעה ןמ

טרפלה 'יש אקלעמש לאומש ברה רשה ןגסל ב"נשת ןושאר-רדא ו"כ 'א םויב יברה רמא ךכו
:(הטלקה טרס יפל)

תארי יניינעב ןכ אל ךא ,הבוט הלעמ יהוז "וקלחב חמש"ש עדוי ךניה אמתסמ
ןושיל תכלל רשפאו ,לודג ןורסח הווהמ "וקלחב חמש" זא - תיתד הגלפמו םימש
,השמ תרות - "הרותב" םע דחי "ודבע השמב" רוחבל ךירצ תוריחבה דע םגו ..
ומצע-לע חקי אוה-ךורב-שודקהש ןויכ ,תובר תוגאד וכסחיי זא ,השמ תווצמו
.החלצהו הכרב היהיש .תודהי םיציפמ םידוהיש הממ רתוי דוע ,תודהיה תצפה
רודו רוד תורצוא


תוימינפב תלוזה תא שוחל


תודיסחה תרות לש השודיח

גחב ,שטיוואבוילב ינשה םעפב - רפסל [שטיראפמ ללה יבר] ה"רה ח"הרה ליחתמ - יתויהב
,םיתפרצה לש המחלמה רחא עיסאר עילאממ ר"ומדא ק"כ אבש הנושאר הנש ,ד"עקת תועובשה
,'שאר תא אשנ' רמאמ היה ק"שבו ,תועובשה גח היה ישימחהו יעיברה םויב היה תועיבקהו
דסחבש דסח ןינע ראיב ר"ומדא ק"כו ,הקדצה ידי-לע אוהש שאר תואישנ ןינע ראבתהו
ליפיג א ןיבאה :ןאגרא'זב רמאו ,דסחב שגרהה אוה דסחבש דסחד ,בטוקהו ,הלודג תוכיראב
.דסח ןיא

םירוגש ויהו םימעפ המכו המכ םהילע ונרזח ,טרפב 'שאר תא אשנ' רמאמו ללכב םירמאמה
יתרזחו ,ונריעב תודיסח ידמול םיכרבא הברה רבכ ויה הנה ץמוחל יאובבו ,בוטב וניפב
ביהלמ היהש 'שאר תא אשנ' רמאמה טרפבו ,םתובירע םעונ לע םלוכ ולעפתהו םיברב םירמאמה
,ץמוח יבשוי ינקזמ דחא ונתא םשו ,טרפב שגרהב דסחה ןינעבו ,ללכב לארשי-תבהאב בלה תא
אוה רשא ראפתהו ,רתויו םיעשת ןב שישי אוהו ,הלבק ירפס הברה דמל לבא םידגנמה תכמ
תא עמששכו ,(ע"נ ט"שעבה ונרומל ותנווכ) קצולסב ותויהב תכה לש יברה תא האר ומצעב
םיגנעתמ - ה"רה ת"הרה רפסמ - ונלוכ יכ ךיאו ,דסחבש דסח ןינעב ,'שאר תא אשנ' רמאמה
םיבשוח ונאש ךיאו ,דסחב שגרהד ןינעה ר"ומדא ריבסה רשא רבסהה תוקיתמ תובירע םעונ לע
לש ומש) ךלמ המלש 'ר ונל רמא ,'דסח ןיא ליפיג א ןיבאה' ןאגרא'זב רמאש ר"ומדא ירבד
יל שריפ הירכז 'ר שורפה קידצה לצא יתדמלשכ ,הז לע םילעפתמ םתא המ ןיבמ יניא (שישיה
,ליפאטנאפ ןיטלא א ינע א טקנייש ימ זא ,ושוריפ הזו .לכל ןבומ רואיבב דסחבש דסח ןינע
םעד ןיטכיר ראפ וצ סאוו טימ קאוצ א ךיוא םיא טקנייש ימ זא ןוא ,דסח סאד זיא
.דסח והז םינשי תיב-ילענ גוז ינעל םיקינעמכ] ,דסחבש דסח סאד זיא ,ליפאטנאפ
.[דסחבש דסח והז ,ןנקתל ידכ םיעצמא םג ךכל םיפיסומשכו

תודיסח סאו תושדחתהה ןינע לכ תא ראיב ,רומאה רופיסה תא רפסל ה"רה ח"הרה םייס רשאכו
תודיסחה לש השודיח] ימינפ שגרה א ןיא ןליפ ןירעדנא םעד ףראדעב ימ זא ,ןאטיגפיוא טאה
.[תוימינפב תלוזה תא שיגרהל ךירצש
(א בנ 'מע 'ד ךרכ צ"יירהומ ר"ומדא שדוק-תורגא)


םירופיכה-םוי תליפת עצמאב תדלויל הרזע

שיגרה םינוילעה תומלועב ותוקיבד תעבש ,ןקזה ר"ומדא לש לש ותלעמ תודוא םעפ רפיס יברה
.ול עייסל ידכ לכה בזעו הרזעל קוקזה ידוהיב

:רופיסה רבד הזו

ךלהו ("אכלמד וסירפ") ותילט תא ןקזה ר"ומדא טשפ ,םירופיכה-םוי תליפת עצמאב ,םעפ
ןיכהו ,תסנכה -תיבל וכלה םלוכ רשאכ דבל הראשנש תדלוי התיה םש ,ענזאיל הצקב דחא תיבל
.התשמו לכאמ הרובע

המ ,םינש ןתואב דוע המ ,םויה וליפא םירופיכ םויב ידוהי לש ותגרד לדוג תא רעשל רשפא
המכ תחא לעו ,"םירשימ דיגמ"ה ןקזה ר"ומדא היה ובש םוקמב דוע המו ,הנטק הרייעב דוע
עצמאב ,ותוקיבד ךותב שיגרה ןכ-יפ-לע-ףאו .ומצע ןקזה ר"ומדא לש ותגרד - המכו
.הקשמו לכאמל הקוקז הרייעה הצקב תדלויש ,"םינוילע םידוחי"ה

.ידוהיל הבוט תיישעב גנעתהל שי ,תוליצאב םיאצמנשכ םגש ,ליעל רבודמהל אמגוד והז

:בוט-םש-לעבה לצא תואיצמ הזב אצויכ

ןיזרד ןיזר הליג הז םע דחי ךא ,דמלמל רזוע היהש ךכב התיה שדוקב ותדובע תליחת
םיקידצה יבגל וליפא ,רתסנ קידצ תע התוא היה אוה .םלועמ ולגתנ אלש םירבד ,אתיירואד
.ןטק דלי ,ללכ וכרעב וניאש ידוהיל הבוט תיישעמ גנעתה דבב דבו ,ורודבש םירתסנה

לכמ ,םהל הוושי ימו םהל המדי ימו ,ןקזה ר"ומדאו בוט-םש-לעבה לש םתגהנהב רבודמש ףאו
היהיש ,ובצמו ודמעמב ,דחא לכל חכ תניתנ הז ירה ,ךכ לע ונל ורפיסו וליגש תויה ,םוקמ
.וז הדובע ןיעמ תוליצא
(כ"שת ולסכ ט"י תחישמ)


גהנמו הכלה יניינע רוריב


תוליבטה רפסמ


?לובטל דחא לכל יוארש הווקמב תוליבטה רפסמ והמ

,105 'מע 606 ןויליג 'ד"בח רפכ'ב ןכו ,100 'מע בי ןויליג ו"ת םילשורי 'הרות לידגי'ב
שיש (ב"ישת חספ-ברעב רנורג 'יש ל"יר ח"הרהל ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כ רסמש המ) ספדנ
- "טושפ ,[ו"ס 83 'מע םיגהנמה רפס האר] גדכ ,[הליגר הליבט] טושפ" :םימעפ 'ט לובטל
.םימעפ 'ג הז רדס לע רוזחלו

ובתכל" :אתיא (315 'מע ז"ח תוחיש יטוקלב ספדנה) ב"לשת זומת 'ג םוימ בתכמב ,םנמא
:לש תועד אצמ יכ בתוכו ,תוליבט 'ה שדוק-תבש ברעב לובטל שי ללכבש יתרמאש ימשב עמשש
- 'ה אל לבא (שדוק-תבש ברע תליבטב םירבדמ םלוכ אלו) ,די,גי,ד,ג,ב

ק"הרה םשב תרוסמ ןה איבמו] תוליבט 'הל רוקמ שיש ףא יכ ,וז העומשל דוסיה עדוי יניא
.תורומאה תועד לכ ןיב עירכהל ינא ימ לבא .. [הלגנ יפ-לע תורוקמ ןהו ךאלמה םהרבא יבר
הליבטד העדה איבה (בי-אי ףיעס ו"רת 'יס ח"וא) ונחלושב ןקזה וניבר רשא ריעהל ןכ
."םימעפ 'ג - הבושתל ,תחא םעפ אוה וירקל

.טל ,די - תוליבטה רפסמ לע תועד 'ב ה"לשהמ איבמ ,ךשמהב

.ט רפסמה תא ללכ ריכזמ וניא ךא

ב-םיכלמ האר) םימעפ עבש לובטל היה ורבעש תורודב םידיסחה גהנמש ,םירמוא שי ןכ-ומכ
.םש רכזומ אל הז רפסמ םגו ,(די.י ,ה

שי םא טרפבו ,ןודינב השעמל תוארוה דוע שי םא - רקיעהו ,םירבדה רבסה תעדל חמשנ
,תירחש בוט -םוי ,בוט-םוי-ברע ,תירחש שדוק-תבש ,שדוק-תבש ברע ,לוחה תומי ןיב קוליח
.'וכו םירופיכה-םוי ברעו הנשה-שאר ברעזכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ י"עש שטיוואבויל ןוכמ י"ע ל"וי
ןמרדור ןמלז-רואינש :יארחא ךרוע * רפואל השנמ יכדרמ ברה :ךרוע
דורב 'מ םחנמ :ישאר ךרוע
"תורשקתה" לע יונמ

ראודה תועצמאב ךתיבל תורישי "תורשקתה" ןויליג תא לבקל ןתינ

.(םימולשת 4-ב) ח"ש 177 :ץראב הנשל יונמ ימד
(םימולשת 2-ב) ח"ש 88 :ץראב הנש יצחל יונמ ימד
927-3-9607588 :תינופלט ררבל אנ :ץראל-ץוחב םייונמל יונמ ימד

:תבותכה יפל ,תבותכהו םשה ,יונמה ימד תא חולשל אנ
72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת ,םייונמה תקלחמ ,"תורשקתה"

ישארה ףדל

םיניינע חתפמ | ןיעידומ | סופד תיב | תושדח רדח | םידלי רדח | ןויע רדח | ד"בח תיב

תורומש תויוכזה לכ (c)
רואל האצוהה ףגא - זכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ
03-9606169 :'סקפ ,03-9607588 'לט ,72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת
ירא-בל ףסוי :"טנרטניא" רודמ שאר * בונורהא ןהכה קחצי ףסוי ברה :ר"וי
chabad@chabad.org.il