- ח"צ - "תורשקתה" ןועובש

ו"נשת'ה ןויסב 'כ * חלש 'פ ק"שע

ונרוד אישנ ,שטיוואבוילמ ר"ומדא ק"כ תרותמ יעובש סרטנוק
שטיוואבוילמ י"ולר ק"הרהב לדנעמ םחנמ יבר
ע"יז מ"גבנ ה"הללקוצז
יברה לא תורשקתהה קוזיחלו


ןויליגה ירודמ
רודו דוד תורצוא תודיסחה ינייעממ יבר יצוצינ יהויחבמ ריתי חישמ םע תויחל תוכלמ רבד

תוכלמ רבד


הסינכב היילע ולעפ השמד םילגרמה
עשוהי ימיב לארשי ץראל


בוט רבד םושש אטחב ולשכנ םילגרמהש הארנ תיחטש תולכתסהב
אל ,םילגרמה ,םיניינעה תוימינפ יפל לבא ,ונממ אצי אל
העייס ףא םתלועפ ,רתויב ההובג אגרד ילעב ויהש דבלב וז
ףתושמה המ * עשוהי ןמזב לארשי ץראל הסינכל הליעוהו
תרות יוליג םע הרטפהה תנקתלו ,הרעמב י"בשרלו םילגרמל
ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כ תחישמ * תודיסחהינבל ןתונ ינא רשא ןענכ ץרא תא ורותיו םישנא ךל חלש" - אוה חלש תשרפד ןכותה
ךרדה תא רבד ונתוא ובישי"ש ןוויכמ ,רתוי לקנב היהי ץראה שוביכש (א) ידכ ,1"לארשי
ףסותי הז ידי-לעש (ב) םגו ,2"(שובכל הליחת) ןהילא אובנ רשא םירעה תאו הב הלענ רשא
תוריפה תא שחומב וארייש ןוויכמ ,ץראל סנכהל לארשי ינבד הקושתהו תוביבחה לדוגב
השמ םהל הוויצ ןכלש ,3"הירפ הזו" ,לארשי ץרא םהב החבתשנש םיחבושמהו םיבוטה
4."ץראה ירפמ םתחקלו םתקזחתהו"

םיחבושמהו םיבושחה תוריפה יכ - "םיבנע ירוכיב ימי םימיה"ש 4בותכה שיגדמ ןכלו]
תטיחסו תכירד ידי-לעש ,תאז דוע אלא ,הליכאל קר אל םייוארש ןוויכמ ,"םיבנע" םה רתויב
סנכנ" ,תוימינפה תא תולגל איה ןייה תנוכת םג ןכלו) "ןיי" - םתוימינפ הלגתמ םיבנעה
."ןפגה ירפ ארוב" - תדחוימ הכרב וילע םיכרבמש חבושמו בושח הקשמ ,(5"דוס אצי ןיי
זאש ,"רסוב" םניאש ,ונייה ,6"רוכבב ןילשבתמ םיבנעהש" ,"םיבנע ירוכיב" - אפוג הזבו
.[בטיה ולשבתנש ירחאל ,םא יכ ,'וכ שדח ןיי ,ןייל אל םגו ,הליכאל םייואר םניא

ינפל םג ,ןכש ,ץראל הסינכב תומילשו יוליע ףיסוהל - אוה חלש תשרפד ןכותהש ,אצמנו
לועפל וצר ,ןכ יפ-לע -ףאש אלא ,'וכ הושבכיו ץראל וסנכיש ה"בקה חיטבה םילגרמה חוליש
. 'וכ ץראה תביחב רתוי דוע ףיסוהל ןכו ,רתוי לקנב היהי ץראה שוביכש

יתלאגו 'וג יתאצוהו" ,הלואגה תומילש איה ץראל הסינכה יכ - הלואגה ןיינעל רשקה והזו
7."ץראה לא םכתא יתאבהו" דע ,"'וג

:ןיבהל ךירצ ןיידע ,םנמא

לבא ,ץראל הסינכב תומילשו יוליע ףיסוהל ידכ התיה םילגרמה תוחילשב הנווכהש תמא ןה
רפוסמכ ,ץראל הסינכה ךפיה ,יוצר יתלב ןיינע הזמ לשלתשנ שממ לעופב ,ןכ יפ-לע-ףא
!?השרפה ךשמהב תויטרפבו הכוראב

:המדקהבו ,עשוהיד םילגרמה רבד לע הרטפהה ןכותמ ןבוי - הזב רואיבהו

וארקו ,הרותב וארקי אלש לארשי לע דמש ורזג דחא םעפש ינפמ" - אוה הרטפהה תרימא םעט
דחא אהיש וניקתה ,הרותב תורקל ורזחו הריזגה הלטבשכ ךכ רחאו .. השרפה ןיינעמ םיאיבנב
8."'וכ השרפה ןיינעמ איבנב ארוק

איהש ,תאז דוע אלא ,"השרפה ןיינעמ" הניאש דבלב וז אל ,חלשב תשרפד הרטפהה ,הרואכלו
,יוצר יתלב ןיינע ולעפש השמד םילגרמה תודוא רפוסמ השרפב ירהש - השרפה ןכות ךפיה
'ה ןתנ יכ" 9ורמאש ,עשוהיד םילגרמה תודוא רפוסמ הרטפהב וליאו ,ץראל הסינכה ךפיה
!?"ונינפמ ץראה יבשוי לכ וגומנ םגו ץראה לכ תא ונידיב

תא הלגמ עשוהיד םילגרמה תודוא (השרפה םתוחו םויס) הרטפההש ,רמול ךירצ ןכ לעו
.השמד םילגרמה לש תוימינפה

תא ראבלו שרפל ,םא יכ ,10רבד שדחל יאשר וניאש ,"איבנ"ב איה הרטפההש - רתוי קתמויו]
אלא וניא עשוהי ידי-לע םילגרמה חוליש לכש ,ןדיד ןודינב רתויב שגדומו ,הרותה ירבד
ינפכ עשוהי ינפ המח ינפכ השמ ינפ"ד ןיינעה תוללכ ךרד לעו ,םילגרמ חלש השמש ללגב
,"המח"ד ןפואב ויה השמ לצאש ,אלא ,עשוהי לצא םג ויה השמ לש ויניינע לכש ,11"הנבל
,["הנבל"ד ןפואב קר עשוהי לצאו

,(עשוהיד םילגרמב ומכ) ץראל הסינכב יוליע ףסותינ השמד םילגרמה ידי-לע םגש ,ונייה
תואיצמב יולגבו לעופב ךשמנ אלו ,וניבר השמ לש ותגרד ,הרותב קר ראשנ הז ןיינעש ,אלא
.עשוהיד םילגרמה ידי-לע ,םא יכ ,םלועה

יבשוי לכ וגומנ"ש רבכ ועמש ('וכ הלועפ הזיא ושעש ינפל דוע) וחיריל םאובב דימ ,ןכלו
אטחד הריזגה ללגב ,רבדמב ןיידע ויה לארשיש העשב הב ,שוביכה ינפל דוע - "ונינפמ ץראה
."ונינפמ ץראה יבשוי לכ וגומנ םגו ץראה לכ תא ונידיב 'ה ןתנ" זא רבכ הנה ,םילגרמה

:ןיינעה רואיבו

תדובעב םתלעמ לדוג דצמ לארשי ץראל סנכיל וצר אל םילגרמהש 12תודיסח ישורדב ראובמ
םמצע תא ליפשהל וצר אל ןכ לעו" ,"הבשחמה םלוע תניחבמ" ,"דואמ הובג הגרדמב ויה"ש ,'ה
,םלועה יניינעב תוקסעתהל דע ,תוישעמ תווצמב קוסעל וכרטצי זאש ,"לארשי ץראל סנכיל
אהת המ הרות 'וכ ערוזו 'וכ שרוח םדא רשפא" 14י"בשר ירבדכ ,13"'וג ךדש ערזת םינש שש"
ןתונ ה"בקהש בצמו דמעמב ,םלועה יניינעמ םיקתונמ ,רבדמב ראשהל היה םנוצר ,אלא ,"הילע
ויהש דובכה יננעו ,16םירמ לש הראבמ םימ ,15"םימשה ןמ םחל" ,ןכומה ןמ םהיכרצ לכ םהל
תוינחורב םתדובע דובעלו ,הרותה דומילב קרו ךא קוסעל ולכוי זאש ,17'וכ םתוסכב םיפש
.םלועה יניינעמ םילובלבו תועינמ לכ אלל ,'וכ

לע יאקד) "אבה םלועל קלח םהל ןיא םילגרמ" 19ל"זר רמאמב ימינפה שוריפה םג 18עודיכו
אגרדב םהש - (הייחתה םלועב אוה אבה םלועד רכשה רקיעש 21ן"במרה תעדכ ,20הייחתה םלוע
.םרובע רכש לש רדגב וניא אבה םלוע ,ןכלש ,אבה םלועמ רתוי תילענ

ויזמ ןינהנו .. םיבשוי םיקידצ" ,תוקולאב גנעתהל וניינע אבה םלועש - ןיינעה תדוקנו
תרעובש ןוויכמ ,תוקולאב גנעתהלו החונמב בשיל םילוכי םניא ,םילגרמה וליאו ,22"הניכשה
החונמ םהל ןיא" 23ל"זר רמאמ ךרד לעו ,רתוי תילענ אגרדל תולעתהל ףסוכהו הקושתה םברקב
םיצפח 'אה "ליח"ב םתויהב דועש ,ונייה ,"ליח לא ליחמ וכלי 24רמאנש ,אבה םלועב 'וכ
תונהלו בשיל ,החונמ םהל ןיא םעפ ףא ,ןכלש ,האלה ןכו ,'בה "ליח"ל אובל םיקקותשמו
25.הניכשה ויזמ

םתדובעב םג רתוי לודג יוליע ףסותינ ,םילגרמה לש םתדובע תלעמ לדוג דצמש ,רמול שיו
.ץראל הסינכה ירחאל לארשי לש

:הרעמב הבישיה ידי-לע י"בשר לצא ףסותינש יוליעה - רבדל אמגוד

- (26"ינבו ינא םה םינש םא" ,ונב רזעלא יבר םע דחי) הרעמב י"בשר בשיש םינשה ךשמב
27"אימד אניעו אבורח והל ירביא"ש הז דבלמ ירהש) םלועה יניינע לכמ ןיטולחל קתונמ היה
המכ השעמב םייקל לוכי היה אל"ש - ללוכ ,(ללכ םלועה יניינעל תוכייש םהל התיה אל ,
ךרד לע ,28"'וכ תוילעו םידוחי ידי-לע .. תוכשמהה ךישמה"ש אלא ,"תוישעמ תווצמ
הדובעב קוסעל ,םא יכ ,תוישעמ תווצמ םייקל וצר אלש ,םילגרמה לש םתדובע ןפוא תמגודבו
.דבלב תינחור

- תמדוקה ותגרד יבגל ללכ ךרעב אלש ,רתויב לודג יוליע י"בשר לצא ףסותינ הז ידי-לעו
ינתיאר אלמליאש ,ךכב ינתיארש ךירשא" ריאי ןב סחניפ יברל רמא י"בשרש 27ארמגב רפוסמכ
ןב סחניפ יבר היל קרפמ הוה ,אישוק י"בשר ישקמ הוה יכ ארקיעמד ,ךכ יב תאצמ אל ךכב
י"בשר היל קרפמ הוה ,אישוק ריאי ןב סחניפ יבר ישקמ הוה יכ ףוסל ,יקוריפ רסירת ריאי
ןב סחניפ יבר לצא אישוקב וראשנש םיניינעל םיצורית ד"כ ץריתש ,רמולכ ,"יקוריפ ד"כ
לש אישוק לע םיצורית ב"י ץרתמ (ריאי ןב סחניפ יבר) אוה היה הרעמה ינפלש ,ריאי
!י"בשר

לודג יוליע ףסותינ ,םילגרמה לש םתדובע תלעמ לדוג דצמש ,וננינעב רמול שי הז ךרד לעו
םויסש - הרטפהב יוטיב ידיל אב הז ןיינעו ,ץראל הסינכה ירחאל לארשי לש םתדובעב רתוי
עשוהיד םילגרמה רבד לע רופיסה ,אוה ,השמד םילגרמה תודוא רבודמ הבש השרפה םתוחו
.ל"נכ ,"ונינפמ ץראה יבשוי לכ וגומנ םגו ץראה לכ תא ונידיב 'ה ןתנ" ורמאש

:םילגרמה לש םתלעמ רואיבב ףסונ ןיינעל םיאב הזמו

ועדיש ףא ,ןדיד ןודינבו ."'וכ וילע ביתכמ ה"בקהש ןבואר עדוי היה וליא" 29ל"זח ורמא
ןכו) וניבר השמ לש וירבדל דוגינב ,לארשי ץראל סנכהל וצר אלש הרותב בתכייש םילגרמה
תוטשפבש םירבדה יטרפ לככ ,(30"דאמ דאמ ץראה הבוט" ורמאש בלכו עשוהי לש םהירבד
תא םיראתמש (םילגרמה לש םתלעמ תודוא תודיסחה תרותד רואיבה הלגתנש ינפל) םיבותכה
םבתכת הרותה םא וליפא) ןפוא םושב םינכומ ויה אל ,םוקמ לכמ ,'וכ ילילש ןפואב םילגרמה
הז ןיינע ,רשא ,םיימשג םיניינעב הדובעה תגרדל םמצע תא ליפשהל (יוצר יתלב ןפואב
.םילגרמה לש םתלעמו םחוכ תומילש תא רתוי דוע הלגמו שיגדמ

הגירדמב ויה"ש םתלעמ תא תראבמ תודיסחה תרותש ,רומאכ ,םהלש הלעמה הלגתנ ףוס לכ ףוסו
.הכוראב ל"נכ ,"דאמ הובג

ךרד לע ,תולגה תריזג דצמ השדחתנ איה םגש ,אקווד הרטפהב זמרנ הז יוליעש ריעהלו
הרותה תוימינפד יוליגה תומילשל הנכהכ ,אקווד תולגה ןמזב תודיסחה תרות יוליג תמגודבו
.אובל דיתעל

הסינכהו שוביכה תא לקהל ידכ "'וג םישנא ךל חלש"ד ןיינעה תוללכש ,ףיסוהל שיו
,רתוי הלענ ןפואב היהת ץראל הסינכהש ןפואב אוה ץראל

:המדקהבו

ילול םגש ףא) ץראל הסינכהו שוביכה תא לקהל ידכ ,31"ךתעדל" ,"ךל חלש"ד הלועפה תוללכ
לעבש הרותד הפסוהה תמגודבו ךרד לע - איה ,(ה"בקה תחטבהכ ,ץראל םיסנכנ יאדווב ויה הז
םויקו דומיל תא לקהל ,"הרות ירבד" לע "םירפוס ירבד" ,בתכבש הרות יבגל ("השוריפ") הפ
.הרותה

ארעצ םופל" ,העיגיב הלעמ שיש ןוויכמד - העיגיה ןיינע לטבתיש הנווכה ןיאש ,ןבומו
ןיינעה לכש הנעטל םוקמ שי ,אלימבו ,רכשה תא םג לטבמ העיגיה לוטיבש ,אצמנ ,32"ארגא
ןיינע ראשנ הז ירחאל םגש ,םא יכ ,33"ךצקועמ אלו ךשבודמ אל הערצל םירמוא לשמ" ,רתוימ
תישענ תמדוקה הלועפהש ןוויכמ ,אלא ,("ארגא ארעצ םופל") רכשה םג ,אלימבו ,העיגיה
.רתוי םילענ םיניינע לע עגייתהל םילוכי יזא ,תולקב

הרותב 'וכ הדיקשו הדמתה לש ןיינע קדצ-חמצהל ןתיל הצר ןקזה וניברש רופיסה 34עודיכו
העיגי לש ןפואב ולא םיניינע גישהל ונוצרש ורמאב ,לבקל הצר אלו ,הנתמ לש ןפואב
היה זאו ,ול םינתונש המ לכ הנתמב חקיל ול היהש ,ורמאב ,וב רזח ןכ ירחאלו ,אקווד
יניינע לש ןוויכמ ,ףוס ןיא דע ,רתוי םילענ םיניינע רובע העיגיה תלעמו חוכ תא לצנמ
.ףוס ןיא אוהש ה"בקה םע םירושק תודהיו הרותה

ךתעד אקלס אקה תודוא רפסל םיכירצ המ םשל ,הרואכלד - דומילו הארוה הווהמ הז רופיסו
!?קדצ-חמצה לש וחבשב וניא הרואכלש רופיס ,'וכ טרחתהו וב רזח ןכ ירחאלש ,קדצ-חמצה לש
המ םשל ,לבא ,לעופב עריאש יפכ רפיס ,תמא שיא ותויהל - ומצעב קדצ-חמצהל עגונב אמלשב
הנושארה הבוגתהש ,ונדמלמ הז רופיס אלא !?םיאבה תורודל םג רופיסה תא םירפסמו םירזוח
,35"אפוסיכד אמהנ" לש ןפואב היהי אלש ידכ ,ילילש ןפואב תויהל הכירצ הנתמ תניתנ לע
רובע העיגיה חוכ תא לצנל לכויש ידכ הנתמב לבקל ול בטומש ןובשח השוע ןכ ירחאלש ,אלא
.רתוי םילענ םיניינע

הסינכהו שוביכה תא לקהל םילגרמה חולישד הלועפהש ,וניניינעל עגונב ןבומ הז ךרד לעו
םילענ םיניינעל לצונת העיגיהש ידכ ,םא יכ ,העיגיה ןיינע תא לטבל ידכ אל - איה ,ץראל
.רתוי

,ץראל הסינכהו שוביכה תא לקהל םילגרמה חולישד הלועפהש ,ונניינעל עגונב הז ךרד לעו
.רתוי םילענ םיניינעל לצונת העיגיהש ידכ ,םא יכ ,העיגיה ןיינע תא לטבל ידכ אל - איה
(542-538 'מע 'ג ךרכ ז"משת'ה תויודעוותה ,ז"משת'ה זומת שדוחה םיכרבמ ,חלש תשרפ תבש תחישמ)
.ב ,גי (1

.ןאכ ן"במר הארו .(י"שרפבו) בכ ,א םירבד (2

.זכ ,גי (3

.כ ,םש (4

.נ"שו .א"עס ,הס ןיבוריע (5

.פ"הע י"שרפ (6

.ח-ו ,ו אראו (7

.דפר ס"ר תבש 'לה ח"וא ז"הדא ע"וש (8

.דכ ,ב עשוהי (9

.ט"פר ת"הוסי 'לה ם"במר .נ"שו .ב"עס ,ב הליגמ (10

.כ ,זכ סחניפ ת"הע י"שרפ .א"עס ,הע ב"ב (11

.דועו .יעובשה ש"וקל הארו .מ"כבו .ונתשרפ שיר ת"וקל (12

.ג ,הכ רהב (13

.ב ,הל תוכרב (14

.ד ,זט חלשב (15

.ב ,כ תקוח י"שרפ (16

.ד ,ח בקע י"שרפ (17

.60 הרעה 102 'מע ג"כח ש"וקלב ןמסנה .ח"פ ב"ח ןיד רוקח רמאמ תורמאמ הרשע האר (18

.הנשמב - א"ער ,חק ןירדהנס (19

.ךליאו כש 'מע ך"נ ת"הוא הארו .344 'מע ז"יח ש"וקלב ןמסנה .םש ןירדהנס (דועו) ב"ער (20

.ב ,די צ"מרד .ג ,וט וצ ת"וקל הארו .לומגה רעשב (21

.ב"ה ח"פ הבושת 'לה ם"במר .א ,זי תוכרב (22

.נ"שו .הפוסב תוכרב (23

.ח ,דפ םילהת (24

.ו"ס יעובשה ש"וקל םג האר (25

.ב ,המ הכוס (26

.ב ,גל תבש (72

.ינימש פ"ר ת"וקל (28

.דועו .ו ,ה"פ הבר תור .ח ,ד"לפ ר"קיו (29

.ז ,די ונתשרפ (30

.דועו .י"שרפבו ונתשרפ שיר (31

.ו"הס ג"פ ת"ת 'לה ם"במר הארו .א"כמ ה"פ תובא (32

.בי ,בכ קלב י"שרפ (33

.דועו .561 'מע ד"כח .81 'מע ו"טח ש"וקל (34

.מ"כבו .ד"ער ,ז וצ ת"וקל .ג"ה א"פ הלרע ימלשורי האר (35
חישמ םע תויחל


הלואגה תא איבמ אוה-ךורב-שודקה
דימו ףכת וינבל


דימו ףכת בוחה תא ערופ אוה

האלמה ודימ" ול ךרטצמה לכ לארשימ דחאו דחא לכל ןתונ ה"בקהש - רקיעה אוהו דועו..
."הבחרהו השודקה החותפה

לש האיצמ ול ןימזמ ה"בקהש הז ידי-לע - אמגודלו ,תבשה םויב םג תויהל לוכי הז ןיינעו
ןמ םדיב שיש הלא לצא ול ךרטצמה לכ (תבשה ירחאל) שוכרל לוכי הדי-לעש .הבוט ןבא
.ויתובוח ערפיו עורפל לכויש וילע וכמסי ,הבוט ןבא ודיב שיש םתוארבש ,ןכומה

,לארשימ דחאו דחא לכל ירקיעה בוחה תא ה"בקה ערפי דימו ףכתש - רקיעה אוהו ןוצר יהיו
.ונקדצ חישמ ידי-לע המילשהו תיתימאה הלואגה תא איבהל
(363 דומע 'ב ךרכ א"שנת 'תויודעוותה' ,א"שנת רדאב ז"ט ,אשת תשרפ תבש תחישמ)


דימו ףכת ויחולש לא הלגתמ ונקדצ חישמ

לא םיחולשה לכ וכלי דימו ףכתש ןבומ ירה - תוחילשה תדובע לכ םויסב ונא םיאצמנש ןוויכ
המ השעא ינא" םייק התע ,ךתוחילש ונישע :ורמאיו ,תוהמו תומצע והזש ,יתימאה חלשמה
תומצעש - וזמ הריתיו ,"חלשת דיב אנ חלש" ,ונקדצ חישמ ,ןורחא לאוג תאבהב - "ילעש
!ונקדצ חישמ השענ ומצע תוהמו
(הגומ יתלב - ב"נשת ןושחרמב ה"כ ,הרש-ייח תשרפ תבש תחישמ)


דימו ףכת ויהי ה"בקל לארשי-תסנכ ןיב ןיאושינה

ינפלמ תמה תא ןיריבעמ" (ח הכלה די קרפ לבא תוכלה ם"במר .א ,זי תובותכ) אוה ןידה
םג היהי ןכו ,הלכה ינפלמ תמה תא תמדוק הלכ תסנכה אלא הווש םתלעמ ןיאש ,ונייה ,"הלכה
רמאמכ ,לארשי תסנכ םע אוה-ךורב-שודקהד ןיאושינה ,"הלכ תסנכה" - אובל דיתעל רדסה
.םיתמה תייחתד ןיינעה היהי הז ירחאל קרו "ןיאושינ ויהי חישמה תומיל" ל"זר
(147-146 םידומע 'א ךרכ 'ןויצ םחנמ - םחנמ תרות')


דימו ףכת המחה רואכ הנבלה רוא יולימ

םייתעבש היהי המחה רואו המחה רואכ הנבלה רוא היהו" דועיה םייוקי אובל דיתעלש ןוויכמ
ותלכיב יאדווב ,המחה רואכ היהי הנבלה רואש לועפל ה"בקה לש ותלכיבש םשכ ירה - "'וג
ארהיס אמייק" - התומילשבו האולימב הנבלה היהת (ח"רב) הנבלה דלומ םע דימו ףכתש לועפל
אובי םערזמש) ו"טו ד"יה רוד - ךלמה המלשו ךלמה דוד םע רושק הז ןיינעש ,"אתומלשאב
...(חישמה ךלמ
(994 דומע 'ב ךרכ ג"משת 'תויודעוותה' ,ג"משת רדא ח"רעו ח"הבמ ,םיטפשמ פ"ש תחישמ)

יהויחבמ ריתי


תרות דומיל - תירקיעה הדוקנה
יפושב תודיסחה


דומילב הדמתהו הדיקשב הפסוה :תוטשפב ינא ןווכתמ"
"תודיסחה

אל .הדיקשבו הדמתהב ,יפושב תודיסח דומלל םיכירצש ,איה ,"תוחיש"ה לש תירקיעה הדוקנה
יבשוי - (הזה ןמזב "םתנמוא םתרות" לש גשומה םייקש המכ דע) "םתנמוא םתרות"ש ולא קר
- הרותה תושרב - לצונמ םנמז בור רשא םיקסע ילעב ףא אלא ,תובישיה ידימלת טרפבו להוא
,ללכב הרות דומילב תואלמו תושודג תויהל םהלש תויונפה תועשה םיכירצ םירחא םיניינעל
.טרפב ,תודיסח ,הרותה תוימינפ דומילבו

תונייעמה תצפהו לארשי תבהא ,הקדצה תדובע לש הלעמה לדוג רבד לע תובר םימעפ רבודמ
.תודיסחה דומיל ןיינע לע חוכשל ןיא ךא ,הצוח

שלחנש רמול רשפא הלא ונימיבו ;"הדובעה ןיינעב ןויפר לח" תוחישב לגרומ יוטיב םייק
.תודיסחה דומיל טרפבו הרותה דומיל ןיינע םג

ירה אינתל עגונב - ,הרות-יטוקיל ,רוא-הרות רפסב יקב תויהל ונמצעל תושרהל ונל רתומ
,תויתואב יקב תויהל ."ול ןיפיסומ ףיסומה לכו" ,'וכו םירמאמ ,"םיכשמה" - רבדל המ ןיא
.םיניינעב יקב תויהל םיכירצ ןכל ,הזל בר ןמז םיכירצ ירה

איבי אלימב דומילה .תודיסחה דומילב הדמתהו הדיקשב הפסוהל :הריתי תוטשפב ינא ןווכתמ
.תודיסחה דומילב הדיקשו הדמתה :ןיוש יבלו יפו - התע רבדמ ינאש המ ךא ,השעמ ידיל
םימ םחלב הגשהו הנבהב םג ףיסות (ןיזר) הרותד ןייו (ןיזרד ןיזר) הרותד ןמשב הפסוההו
.(הלגנ) הרותד

תנמ לע הב םיקסועהו תודיסחה תרות ידמול וברתי רקובב רחממ וא ברעהמ רשא ,ןוצר יהיו
.םייקלו תושעלו רומשל דמללו דומלל ,הגישהלו הניבהל
(1369 דומע 'ד ךרכ תוחיש-יטוקילמ ישפוח-םוגרת ג"כשת ולסכ ט"י תחישמ)


תומילשב היהת ודי-לע הרותה תעפשהש שקבמ "העור"ה
תוימינפבו

תא שריג םהילע סעכו ןאצ ול היהש ךלמל לשמ ,ריכזהל דודל חצנמל קוספה לע םילהת שרדמב
רמא ,ריכזה אל העורלו רידה תא הנבו ןאצה סנכ ןמז רחא ,העורה תא ריבעהו ריתהו ןאצה
יכ רומזמה ןמ הלעמל דוד רמא ךכ .רכזנ יניא ינאו יונב רידהו תוסנוכמ ןאצה ירה העורה
וידבע ערזו הושריו םש ובשיו ,יונב רידה ירה ,הדוהי ירע הנביו ןויצ עישוי םיקולא
דודל חצנמל ךכל ,רכזנ יניא ינאו ,תוסנוכמ ןאצה ירה ,הב ונכשי ומש יבהואו הולחני
.ריכזהל

ינפמ אוה (וינפל םיצורמ ויה אלו) םהילע סעכש ירחאל ןאצה סנכש הז ירה ,ןיבהל ךירצו
?הז לע תדחוימ השקבל ךירצו ,העורהל (ומצעמ) ריכזה אל המלו ,םהילא ןוצרה בוש ררועתנש

דוד שקיבש והזו .תוינוציחב היהי ןוצרה תכשמהש רשפאו ,ףיקמ אוה ןוצרד ,אוה ןיינעהו
תימינפ העפשהה הנשי אלש ןמז לכו ,תימינפ העפשה ןיינע אוה העורד ,רכזנ היהי העורהש
אוה ימינפה שרושו ,ףיקמה תוינוציחמ איה ומצע ףיקמה תכשמה יכ .רקיעה רסח ,(העורה)
.ףיקמה תוימינפמ

שי ,העור םהל ןיאש רמול ךייש ךיאהו ,םהיכרצ לכ םהל םינתונ תוסנוכמ ןאצהשכש םגהו
איה וישכעד הרותהש ןוויכמו ,הרותה דומיל אוה העורה ידי-לעש תימינפ הכשמההד ,רמול
.(תוימינפ) העורד ןיינעה תיתימא ןיידע רסחש אצמנ ,חישמ לש ותרות יבגל לבה

היהי הזש 'וגו הדוהי ירע הנביו ןויצ עישוי םיקלאש ירחאל אוה ןאכ רבודמהש םגהו
ףוס ןיא רוא תומצעד יוליגה אוה הדיתעה הלואגב היהיש יוליגה רקיע ירה ,הדיתעה הלואגב
,הז השענ ותשקב ידי-לעו ,(אחישמ אכלמ דוד) דוד לש ותשקב התיה וזו ,הגשהמ הלעמלש
.תומילשה תילכתב הרותה תגשהו תנבה ,העורד ןיינעה םג היהיש
(טק-חק םידומע 'ג ךרכ 'טקולמ - םירמאמה רפס' א"לשת "'וג םוי רשע יתשע םויב" ה"ד רמאממ)

יבר יצוצינ


שדוקה-ץראמ 'הצובק'ה


ידימלת לש 'הצובק'ה דסומ תא דדועו ףחדש הז היה יברה
יברה * שדוק תרוצחב תוהשל ידכ ק"האמ ואבש םימימתה
* 'הצובק'ה ידימלתל תודחוימ 'תויודיחי'ו תוחיש שידקה
דימתהלו דוקשל םידימלתה ןמ ףקותב יברה עבת ליבקמב
םתאיצי תא הכלהה יפ-לע קידצתש הדימב הרותה דומילב
תוצוצינ * ץראל-צוחל שדוקה-ץראמרפואל השנמ יכדרמ ברה :תאמ

דעוותה ,ימשר ןפואב תואישנה תא יברה וילע לביק םרטב ,א"ישת הרש-ייח תשרפ שדוק-תבשב
ךכ ךותבו לוע-תלבק יברה עבת תוחישה תחאב .םימימתהו ש"נא םע ונתוח תארוהכ יברה
'א"ישת תויודעוותה - םחנמ תרות') ךישממ ךכ רחא .קשח ןיאשכ םג הרותה דומילל סחייתה
:רמאו (92 דומע 'ב ךרכ

השודקה ונצראמ ואבש הבישיה ידימלתל עגונב תדחוימ השגדה ףסותינ הז לכבו
:ןנוכתו הנבת

רוסא תאז ילולו) לארשי-ץראמ תאצל רתומ םליבשב קרש םידיחיה םירבדהמ
חקל ,ןדיד ןודינבו ,"הרות דומלל" ,אוה ,ץראל-ץוחל (לארשי ץראמ תאצל
,הרות דומלל ליבשב לארשי-ץראמ תאצל םהל הרוהו תוירחאה תא ומצע לע יברה
ןוישרהש ,אצמנ ,הרות דומילב םולשו סח םלצא רסח םא ירה ,ןכש ןוויכו
.ןיד יפ-לע ופקותב וניא לארשי -ץראמ האיציהל

...שחרתייש תא עדי ירה יברה

?ולא םירבד ונווכ ימל

םימימת יחא) שדוקה-ץראב ד"בח תובישימ םידימלת השיש ולביק י"שת ולסכ שדוחב ,ןכבו
-יכמות תיזכרמה הבישיהב דומלל עוסנל האיציה ינוישר" (םילשוריב תמא-תרותו ביבא-לתב
ר"ומדא שדוק-תורגיא) הכרב בתכמ םהל רגיש צ"יירה יברה ."הפב שטיוואבויל םימימת
:בתכ ובו (טש דומע ד"וי ךרכ ע"נ צ"יירהומ

הרושכ העיסנב םכרבל יננה הזבו רבכמ הרומא םתעיסנ לע יתמכסה הנהו
םימש תאריבו דומילב וחילציו שטיוואבויל םימימת יכמותב הבוט תורדתסהו
.תודיסחה יכרדב תובוט תודמ ןינקבו

תירבה-תוצרא תמדא לש הכרד וז םידימלת תצובקש ךכ םירבדה תא הבביס הנוילעה החגשהה
.םור יזנגל הקלתסנ צ"יירהומ ר"ומדא ק"כ לש ותמשנש העש התואב

ןהכ 'יש לאוי 'ר ת"הרה 'רזוח'ה םסרופמה עיפשמה אוה וז הצובק לע ונמנש םידימלתה דחא
דומע 'ג ךרכ 'ךלמ ימי' האר - י"שת רדא 'ג ,המורת תשרפל 'ב םוי) וינמוימ דחאבש
:בתכ (1066

- היה עוסנל ונל בתכ ונילע ןגי וניתוכז [ר"ומדא] תשודק דובכש ןוויכמש רמוא ש"מר"
תציחמב תויהל=] העיסנב ונבשח ונאש הנווכהש תמא ןה יכ ,הפ ראשהל ונילעש קפס לכ ןיא
רמאש ןוויכמו ,תעדל רשפא יא ק"כ תנווכ תא לבא ,תעכ תכייש אל [צ"יירהומ ר"ומדא ק"כ
."ראשהל םיכירצ יאדווב הנה אובל

:(107 דומע 'תישארב ימי') רפיס הפ-לעבו

קפס ןיא ירה ןאכל אובל יל הרוה מ"כה ר"ומדא ק"כו תויהש יל רמא א"טילש ר"ומדא ק"כ"
אובתש ןווכתה אל יאדווב אוהו .. שחרתיש המ םדוק יאדווב עדי יברה" הפ ראשהל וילעש
..."דבלב םייעובשל ןאכל

ול עידוהש ףסונ רוחבל (בסש דומע 'ד ךרכ 'שדוק תורגא') יברה בתוכ א"ישת זומת שדוחב
ןוצר יהיו" :ול לחאמו טיויידיפא םג אסיג ךדיאמו ,אסיג דחמ האיצי תרשא לבקל חילצה יכ
הבוט העשב 'ה ץפח אוה יתימאה וצפח זוחמל ואיבי ךרבתי םשהו ,ונמזבו ותעב לכה רדוסיש
."תחלצומו

:ךישממו

לע םיחקולש תוירחאה לע רבודמ הב רשא א"ישת ולסכ םיכרבמ שדוק תבש לש החישה האר חטב"
."הרות דומלל ץראל ץוחל םתעיסנב לארשי ץרא ידימלת םמצע

"יאנת לע ןאכל ותאיב"

רחא וא הזכ ןונגסב הפ-לעבו בתכב תונוש תויונמדזהב שיגדהו יברה רזח תואבה םינשה ךשמב
."ותונמוא ותרות"ל לילכ תורסמתהבו הרותה דומילב שדוקה-ץרא ידימלת לש םתבוח תא

:ה"לשת רמועב ג"לב 770-ב םימימת-יכמות תבישי תלהנהל קתפב בתכ לשמל ךכ

'סב םסרופמה הזב ם"במרה רתיהכ [שדוקה ץראמ=] ק"האמ ואבש הבישי ידימלת
.הקזחה די [(ו)רפסב=]

הבישיה ירדס לכ תרימשב הדמתהבו הדיקשב דומללו תבשל רשא טושפו ןבומ
.קוידב

רפסב ספדנ) שדוקה-ץראב םימימת-יכמות תבישי תלהנהל ל"שת ןסינ 'זמ קרבמבו

:(338 דומע 'םימת ךרדב הליכשא'

הזש ןאכל עוסנל םיצורה םידימלתהמ שממ דחא לכ וריהזה אל וליאכש העומשה הרזומו ההומת
וריהזי יאדוובו תיתודיסח הגהנהבו םימש תאריבו הדמתהב ןאכ דומלל הפיקתה םתטלחהב יולת
.חטב ינעידויו התע

דומלל ןתינ תאז ,יברה ןווכתה הדיקשו הדמתה לש הדימ וזיאו ,םירבדה ועיגה ןכיה דע
בתוכה (גר דומע 'ג ךרכ 'םחנמ לכיה') ז"כשת רייאב 'ו םויב דימלת תלאשל יברה תבושתמ
:יברל

םגרתל ,שידיאב א"טילש ר"ומדא ק"כ תוחיש םיניבמ םניאש .. םנשיו תויהש העצה התלעוה"
יואר םאה (ב) ?רבדה ןוכנו יואר םאה (א) איה יתלאשו .. שדוקה ןושלל וז הנשד .. תוחיש
[ק"כ תציחמב הנש תוהשל ו"ת ק"האמ האבש םידימלתה לש "הצובק"מ] .. ןכו .. 'תהש ןוכנו
."?םוגרתה תכאלמב ושעי

היהי םאב רבדה ןוכנו יואר") תיבויח הבושת יברה בישה בתכמב ןושארה קלחלש דועב ,הנהו
:בישה ינשה קלחלש ירה .("ןוכנו יואר םגרתמ

-לעו - 'וכו 'וכו הדמתהב דומלל תנמ לעו יאנתב ןאכל ותאיבש ראבתנו רבדנ םימעפ המכ"
."הז לע קלוח ןיאו" ."ל"נה ותלאש לע הלודגו ההימתו .ם"במרה ןיד קספ יפ

ןיאש ןיד-קספ והזש (ל"שת לודגה תבשב) יברה ןייצ ל"נה ם"במרה לש וניד קספל :בגא"
.הז לע קלוח שיא

..."הלח תועט הארנכ"ש

'כ ךרכ שדוק -תורגיא) בתכ "שארל לכל" .770-ל םיעסונה תעונת תא שארמ יברה גייס ללכב
,דמול הב םימימת-יכמות הבישיה תלהנהמ שקבל וילע ןאכ "תויהל" שקיבש רוחבל (וכ דומע
,"הליפתה תדובעבו תווצמה םויקב .דומילב ובצמו ודמעמ תודוא תויטרפב תוריכזמהל ובתכיש
."ןאכ ןמז ךשמ ותויה תלעותל עגונהב םתעדו" ,ןכו

חולשל לדתשהל שיש" ול וריעה יכ יברל בתכש שדוקה ץראב ד"בח תובישי ילהנממ דחאב השעמ
ןימינב 'ר ח"הרה ריכזמה י"ע רסמנש הנעמ יפל) יברה ."הנש לכב הבישיהמ םידימלת רתוי
האירק ןמיסו הלאש ןמיס ןייצ ,בתוכה לש ובתכמ ךותמ הזה טפשמה תא ףיקה (ןיילק 'יש
:בתכו "!?"

ו"תקהאמ [םידימלת=] 'לת חולישמ החונ יתעד ןיא - אברדאו .הלח תועט הארנכ
'יפא [םימימת יכמות=] ת"ותמ אל - םג) ןאכל [ןנוכתו הנבת שדוקה ץראמ=]
טרפבו .ןבומ - םעטהו .ףיסוהל אלש - אטישפו ,[התע דעד=] ע"עד רפסמב
לקו=] ל"קו .[הילעו=] 'ילעו הפסוהד ךפיה םעפל םעפמ ןאכ םתוהש תואצותש
לע=] י"ע [םימש תאריו הרותב=] ש"יותב םיחילצמה זוחא םגש ללוכ .[ןיבמל
ןיאו) הזב ןאכ בצמה בטוי אל םאבו .ל"נכ [ןכ םג=] כ"ג ןאכ םתוהש [ידי
ל"וחל ותאיצי ריתהל םוקמ ןיא - הבושח הדמבו (ללכ הזב הבטהל בל םימש
.דיתעב [ץראל ץוחל=]

:םיאבה םירובידב יברה םתח ןוזמה תכרב רחא ל"שת חספ לש ןורחא תודעוותהה םויס תא

דומללד ם"במרה רתיה יפ-לע שדוקה ץראמ הנה ועיגהש םידימלת םנשיש ןוויכ
םנשי וז ךרד-לעו ,הז ינפל ודמלש הממ רתוי דומיל - הזב הנווכהש ,הרות
תא םמצע לע םילבקמ ולא לכו "ןנימ ירתכ" םה ירהש ,םתהל אכהמ םיעסונה הלא
ילבקמ רובע םמצע ןיבל םניב תודעוותה וכרעי ,הדמתהב דומלל ינוחיטבהש
ןוצר יהיו השעמ ידיל איבמ היהי דומילהו ["רדנ ילב" איהש תורמל] הטלחהה
יאריו םייתימא םידיסח ויהיש תוררועתה חוכ ףסוותי וכרעיש תודעוותההמש
...םישוריפה לכב תראפתלו הלהתלו םשל םידמולו םימש

"הלהנהה תולעבבו תלהנהב"

ץראמ ואציש ןאכ םיאצמנה" דובכל החיש יברה שידקה ט"כשת לודגה תבש ,וצ תשרפ שדוק תבשב
םא אלא לארשי-ץראמ תאצל ןיאש ןידל םאתהב ואצי יאדווב" :רמאו םידקה יברה ."לארשי
הרות ירמוש םידוהי לצא ןכש לכו ,ידוהי לכ יבגל אוה ךכ םאו .הרות דומלל איה הנווכה
,אופא ,רורב ,הרות דומלל אוה םנייעמו םניינע לכש ולא לצא המכו-המכ-תחא-לע ,תווצמו
.הרות דומלל ידכ איה םתעיסנ לכש

דומיל לש וזכ אגרדב והז רשאכ אוה ל"וחב "הרות דומלל" רתיההש שיגדהו ףיסוה יברה
.יחכונה הז יבגל הרות דומילכ בשחנ אל (לארשי-ץראב) ןכ ינפל ודמלש הרותהש ,הרותה

,הרות דומלל םהילגר ותתיכש אפוג םמצע דצמ ןה ,חכ רשיי םהל עיגמ אליממו
תתיכ הלהש האור ןאכמ רוחב רשאכ ,תלוזה לע םג העפשה שי ךכל רשאכ דחוימב
הול דבע" רשא - העיסנה תואצוה ךרוצל הוול ףאו הרות דומלל ידכ וילגר
וילעש ועדויב) וילע לעופ רבדהש יאדווב הרות דומלל ידכ לכה - "הולמ שיאל
םירבדהש דע הרות דומלל ונוצר רוסמיש ('וכו תואוולה לש תויעב תולטומ ןיא
יכ םמצעל וסינכהש) הבישיה ילתכ ןיב םייוצמ םניא רבכש םתוא לע םג םילעופ
םיתע תעיבקב ירה םיבייח םה ףאו הזמ םילענ םה הזל עיגהל םיכירצ םניא
...!("תיברע דחא קרפו תירחש דחא קרפ" (תוחפה לכל) לש הרותל

םינמזב םג יכ (153-151 םידומע 'םימת ךרדב הליכשא' האר) הבחרהב ראיבו ךישמה יכרה
:"םימי תעבש ואצת אל דעומ להוא חתפמ" לש ןיינעה םייק הבישיה ירדסל ץוחמש

לכב"ו םימש םשל השענ הז ףא יכ ,"דעומ להוא חתפ"ב דימלתה אצמנ ותנשבו ותליכאב םג"
היהיש הצר אל יברהו רודה אישנ לש הבישיב אוה דמול יכ רוכזל דימלתה לע ."והעד ךיכרד
לוכי וניהו אוה םלשש הנעטל םוקמ ןיא ןכלו .םלועב וקלחב םג לועפיש אלא ותרדאב קידצ
.חוכ תניתנו החטבה םג ךא יוויצ אוה - יברה רמא - הז לכ ."לייטל תכלל

הצור אוה יכ בתכו יברל (ה"משת) השדחה 'הצובק'ה ידימלתמ דחא הנפ מ"דשת תנש יהלשב
לש המושיר ןמוי םג האר) ןייצ יברה .ויבא לש (טייצראי) הנשה םויל שדוקה-ץראל עוסנל
:ךכ (310 דומע מ"דשת - הנש

הצובקב דומלל

םתארוהכ השעי םיניינעה לכבו ןאכד הלהנהה תולעבבו תלהנהב אוה אלימבו

.צ"הע ריכזא

ןמזב ץראל רוזחל

אבצה קינעמש האיציה רתיה - תירקיעה .תובר תויעבב ךורכ ל"וחל ק"האמ העיסנה ןיינע
.תויודעוותהב ףאו תונוש תויונמדזהב ךכל סחייתה יברה .םירוחבל

זיוהטלא סחניפ 'ר ח"הרהל ל"ז בוקדח .א.מ.ח ברה לש ובתכממ עטק ןאכ טטצל ןיינעמ
:כ"שת ןושחרמב ז"ט םוימ (ל"ז)

םתשקבב .. םימימתה ותלעמ דובכל ונפ ,ןאכד 'יש םימימתה דחא ידי-לע ונל עדונש יפכ"
זכרמה םגש הצור ע"מכ רשאו ,תירבה-תוצראב ינמז רוקיבל םרובע האיצי רתיהב לדתשיש
.'וכו םתשקבב ךומתי ךוניח יניינעל

-לע קזחתי חטב - הז ונבתכש םהל ע"מכ עידוהב רשא ,ל"נה םימימתה תשקב הזב אלמל וננהו
םיאתמ ןמזב ו"ת ק"האל םשה הצרי םא רוזחל םתחטבה םויקל םתוירחא שגר הז ידי
."ל"נה םתובייחתהל

הרותה דומיל ןפואל תורישי תורושק תויעבה

יברה שידקה (11 דומע 'ב ךרכ ל"שת שדוק-תוחיש) ל"שת ערוצמ תשרפ שדוק-תבש תודעוותהב
[12 דומע (ה"נשת חספה גח) חל ןוילג 'תורשקתה'ב הנממ רכינ קלח ונטטיצ רבכש] החיש
יברה ךישמה החיש התואל ךשמהב ;חספה גחל םיכומסה םימיב רוחב לש הרותה דומיל ןפואל
:(12 דומע םש שדוק-תוחיש) רמאו

תא םיאור ,חספ ירחאל [דומלל] ןווכתהש רוחבה תודוא ליעל רבודש המל ךשמהב
עגונב ("ןריפאפ") ויתוריינ םע ("לבארט") תויעב וליחתה דימ :ךכמ תואצותה
רבד לש ותימאל ךא ,םיעוריאה ינש ןיב רשיק אל אוהש הארנכ ;ןאכ ותוהשל
.ןאכ תוהשה םע תויעב םנשי - דמול וניא אוה רשאכ .םה םירושק

וארי םהמ"ש ידכ אלא הז ןיא ,לארשי לש ןתונגב רפסל אל ףאו ,רסומ תרימאל הנניא יתנווכ
ירה הרות דומלל ידכ אוה לארשי-ץראמ עוסנל רתיהה לכש ןוויכמד ךכמ וקיפיש "ושעי ןכו
-ךורב-שודקה הארמ הז ;לארשי -ץראל ץוחמ היהשה םע תויעב םנשי תאז םימייקמ ןיאש העשב
.ןאכ תויהל ןיא - דומלל םיצור אל םאש םיניינעה ינשש אוה

דע היהש המ הנשמ אלו ,חספ ינפל דוע ,דומלל ליחתהל דימ םיכירצש ךכל םינווכמ םירבדה
םיניינעה לכ םויקב "חמשו רשכ חספ" ךכ היהי ךכ .. דומלל ליחתהל שי אבהלו ןאכמ ;וישכע
.".. ןקזה וניברמ) 'רוא הרות'ב ראובמכ הרותה דומילב "'וגו םינבלבו רמוחב"ד

:החטבהב יברה םייס וירבד תא

לכ אלל הבחרהב דומללו תבשל לכוי אוה ,תוריינה תכראהב תורצ ויהי אלו
.םיניינעה לכב 'חמשו רשכ חספ'ל איבי הזו ,םילבלבמה םיניינע

'םולשל םכתאצ'ו 'םינפ תולבק'

.םאוב דובכל םהל שידקהש תדחוימ החישב םידימלתה לש םהינפ לבקל יברה גהנ ,ללכ ךרדב

,תובישיה ישארל ,םידימלתל היח אמגוד ויהי"ש םהל לחיא םאוב רחאל תמייוסמ תודעוותהב
-ץראמ ןוגינ ורמאיש רמאו "םייחל" רמול םהל הרוה ךכ-רחא ."לארשי ללכלו םיתב-ילעבל
תודיחי'ל 'הצובק'ה דימלת וכז םה תובר םינש ."ךמע תא העישוה" ומצעב ליחתהו ,לארשי
.שדוקה-ץראל םבוש ינפל 'תיללכ

ויחיש םימימתהל" לולא י"ח-ו"ט תופסוה די ךרכ תוחיש-יטוקילל תופסוהב ופסאנ תודחא]
יכרכבו (335 דומע םש) "ק"האל םיעסונה םימימתהל" (333 דומע םש) "ו"ת ק"האל םירזוחה
.[ומוקמב שדוק-תוחיש

ר"ומדא ק"כ רסמ (ה"ע הנח תרמ תינקדצה תינברה ומא רחא תוליבאה תנש איה) ה"כשת תנשב
ךרכ תוחיש-יטוקיל) ה"כשת 'ב רדא ו"כ םויב ו"ת ק"האל םיעסונה 'תהל רוסמל בוקדח ברהל
אורקל לוכי וניאש רסמ א"טילש ר"ומדא ק"כ" :התליחת) תוארוה תרוש (339 דומע םש די
ןכלו וז הנשב תיטרפה ותביסמ - 'וכו שורדה ןפואב ל"נה רמולו ורדחל דחיב םכלוכ םכתא
.("ידי-לע רסמ

ק"האל םבושבש שקיבו רמא (339 דומע 'םימת ךרדב הליכשא') וללה תויונמדזהה תחאב
הפ םתייהש םש םכב רכינ אהיש .תודיסחה דומילבו הלגנה דומילב הדיקשו הדמתהב ופיסוי
הדיקשהו הדמתהה ורסחש הלאל וליפא .הדיקשו הדמתהב דומלל ידכ ,חוכ תניתנו רתיהב הנש
תוחוכה תא לצנל םילוכי וישכע םגש ירה ,דבאנה רבד הז ןיאו ליאוהו הלא ויה 'חוכב' ירה
םשה תבהא ךותמ היהי דומילהו ,תודיסחב ןיבו הלגנב ןיב ,לעופל ואציש ,תוחפה לכל ,םש
העיגי לש ןפואב הז היהיו תווצמה םויקב רודיה תפסותב רבדה עיגי אליממו םשה תאריו
...העיגיה דצמ עיגמהמ רתוי ךרעב אלש ,"תאצמו" היהי זאו ,םכדצמ

'הצובק'ה ירבח 'ןותחתה ןדע ןג' דיל ודמע החנמ תליפת ירחא ו"לשת רייאב 'ד ,'ג םויב
:םהל ורמואב $2 םידימלתהמ דחא לכל קינעהו אצי ,ורדחל סנכנ יברה .שדוקה-ץראל הבשה
ךכלו ,לומתא רבודש הממ 'המישר'ה תא וארת יאדווב ,תובוט תורושב ויהישו תואירבב ועס"
.(רבוסוס 'יס מ"ירה תמישר) ."דחי םכלוכלו םכמ דחא לכל תוכייש שי

ק"האב ד"בח תובישיב יברה יחולש

םימימת-יכמות תבישי תלהנה םע םואית רחאל) יברה תוחילשב ועסנ םירוחב לש תודחא תוצובק
הרטמה .ו"ת ק"האב ד"בח תובישיל (שיגדהו רזח יברהש רבד - ד"בח-רפכו דולב תיזכרמה
.'וכו םידימלתה תא דדועל ,הבישיה לש הנרק םמורלו קזחל הדיקשו הדמתהב דומלל

ז"טמ תרגיא םיאצומ ונא לשמל ךכ :םייטרפ-םייללכ םיבתכמ ולא תוצובקל רגשל גהנ יברה
-יארי ,םידיסח=] ל"יח תויהלו [הרות דומלתב=] ת"תב החלצהל הכרבב" :תמתחנש ל"שת רייאב
םימימת יכמות תבישיב ודמליו ןאכמ ולעש םידימלתה לא" :התנפוה איה "[םינדמל ,םימש
."ויחי םהילע 'ה וז הבישי םידימלת לכ יככותב תג תירקב

"תג תירקב םימימת יכמות תבישיב א"טילש הצובקה ירבח לא" :(ל"שת לולא ו"ט) ןכו
-דיסח=] ל"יח - ['יחיש=] 'יש - םהמ דחאו דחא לכ=] א"ואכ תויהל הכרבב" :הכרבב תמתחנ)
.["הבוט המיתחו הביתכ תכרבבו [ןדמל-םימש-ארי

תודיסחה ינייעמ


חלש


(א,גי) ךל חלש

ונתשרפ תרטפהבו ,וניבר השמ ידי-לע ןענכ ץראל םילגרמה חוליש רבד לע רפוסמ ונתשרפב
.עשוהי ידי לע וחיריל םילגרמה חוליש לע רפוסמ

,לארשי ץרא לכל םילגרמה תא חלש וניבר השמ .לדבה םייק הלאה תויוחילשה יתש ןיב
.וחיריל קרו 'ה יויצ יפ-לע םילגרמה תא חלש עשוהיו ,ותעדמו

תדובעו (השעמו רוביד ,הבשחמ) הישובלו םדאבש תימהבה שפנה תוחוכ תא תלמסמ "ןענכ ץרא"
.'ה ןוצר - 'לארשי ץרא'ל ולא תוחוכ ךופהל איה הז רשקהב םדאה

תא תלמסמה וחיריל תכלל םילגרמל הוויצ עשוהי .עשוהיל וניבר השמ ןיב קוליחה אופא והז
םג ןכלו השודקל םתוא ךופהלו שובכל םדא לכ לש וחוכ הזבש םדאה לש השעמו רוביד ,הבשחמה
תכיפהו שוביכ תא תאטבמה ןענכ ץרא לכל חלש וניבר השמ תאז תמועל .ךכ לע 'ה יוויצ היה
ולא םילגרמ ןכלו לארשימ דחא לכש וחוכב ןיא הז רבד .השודקל םדאה לש תודמהו תוחוכה לכ
.השמ לש ותעדמ קר וחלשנ
(ב ךרכ 'טקולמ - םירמאמה רפס' ו"לשת חלשיו ה"ד)


(גכ,גי) ןורבח דע ואביו בגנב ולעיו

(י"שר) םתצעב תויהל וירבחל תסינ אהי אלש תובא ירבק לע חטתשנו םש ךלה ודבל בלכ

ידכ חלשמה לש וחוכב יד היה אל עודמ הרואכלו השמ לש ותוחילשב וכלה ירה םילגרמה
?אקווד תובא ירבק לע חטתשהל ךרצוהש דע םילגרמה תצעמ וליצהל

תוחילשב יוניש השעי חילשהש תורשפאה תא תללוש הניא השמ לש ותוחילשש אוה הזב רואיבהו
חלשמהל רסמתהלו ולכש תא לטבל אופא איה חילשה לש ותדובע .ולש לכשה בוריע ידי-לע
.לוע-תלבק לש ןפואב ותוחילש תא םייקלו

ינפמ ,לוטיב למסמ תוחטתשהה ןיינע .תובא-ירבק לע חטתשהל בלכ לש ותכילהל םעטה והז
תסינ אל החוכב קרו ,לכשהמ הלעמלש לוע-תלבקה יהוז .הוושב לגרהו שארה תוחטתשההבש
.םתצעב םתויהל וירבחל
(105 דומע א ךרכ םחנמ-תרות)


***


"אצמנ אוה ןאכש" ורבק לע םיכלוהש ,םיקידצ-ירבק לע תוחטתשהה ןיינע לדוגל רוקמ ןאכמ
אלל ותוחילש םויקבו תורשקתהב זועו חוכ ףסותינ הז ידי-לעו ,וינפ תומד תא םירייצמו
.תורשקתהה קוזחל הצעה (תוחטתשהה) וזו ,ללכ תונובשחו םייוניש

ט"שעבה םשב (םיניע-רואמ רפסב) בותכש ומכ ,תוינחורב תוחטתשהה ןיינע םג ללכנ הזבו
-לע - ותומצע לכ תא סינכה הבש קידצה לש ותרות דומיל ,אוה תוינחורב תוחטתשהה ןיינעש
.יעבדכ ותוחילש םויקבו תורשקתהב זועו חוכ ףסותינ הז ידי
(108 דומע א ךרכ םחנמ-תרות)


(ל,גי) בלכ סהיו

עגונב ץראה תא רותל םתוחילשב השמ לש ויתולאש לע תויתימא תובושת שי םילגרמה-ירבדב
.םיניינע ינשל

םעה זע" - ובישה ,"הפרה אוה קזחה הילע בשויה םעה תא 'וגו םתיארו" - םעה ןיינעב .א
."דאמ תולודג תורוצב םירעהו ץראב בשויה

ובישה ,"'וג הזר םא איה הנמשה 'וג הער םא איה הבוטה 'וג ץראה המו" - ץראה יבגל .ב
."הירפ הזו איה שבדו בלח תבז" -

עודמ תולאשה לע בישהלו תוחילשה תא םייקל םיחרכומ ויהש ןוויכד ןיבהל ךירצ הז יפלו
?"תולעל לכונ אל" ורמאשכ םדוק בלכ םקיתשה

רדס תא ונישו םלכיש תא ובריע םתבושתבש ךכב היה םילגרמה לש םאטח ,הזב רואיבהו
לע םדוק ובישה םהו ץראה תא ךכ רחאו םעה תא הליחת תוארל םהילע הוויצ השמ ,םירבדה
.'וגו "םעה זע" ךכ רחאו "שבדו בלח תבז"ש ץראה

ןכמ רחאל קרו שוביכהו המחלמה ךרוצל רקיעב םחלש השמ :אוה םינפואה ינש ןיב קוליחהו
וליאו .(רכשהו חוורה אלו) ,קזח םעה םע ףא שוביכה אוה רקיעה יכ ,רכשהו חוורה ןיינעל
ןכלו םתועטו םאטח היה הז ,ץראה שוביכ םצעל חוורהו רכשה ןיינע תא ומידקה םילגרמה
.בלכ םקיתשה
(103 דומע א ךרכ םחנמ-תרות)


תרטפה) שרח םילגרמ םישנא םינש .. עשוהי חלשיו
(ונתשרפ

םלכש תא ובריעש השמ חלשש םילגרמה לש םתועט תא ןקתל ואב עשוהי חלשש םילגרמה
."שרח םילגרמ םישנא םינש"ב זמרנ הז ןיינע .םתוחילשב

רשעד תוקלחתהה יטרפ עגונ אל לוטיבו לוע-תלבקד הדובעב יכ רשע םינש אלו ,'םינש'
יאישנ אלו םתס ,'םישנא' ;'השעת אלו השע' הלילשו בויחד ןיוקה 'ב םא יכ ,שפנה תוחוכ
הדובעה 'שרח ילגרמ' ;הוושב לארשי לכל ךייש לוטיבהו לוע-תלבקה ןיינע יכ ,לארשי
."ךיקלא םע תכל ענצה" יאשחב (אלא שערו םוסריפ ךותמ אל) איה לוטיבו לוע-תלבקד
(א"שנת חלש תשרפ תבש)


(ונתשרפ תרטפה) םישנא םינש

(עשוהי לע ףסונ) ידיחיה אוה בלכ ,סחניפו בלכ ויה םילגרמה ינשש אבומ ל"זח ישרדמב
רזעלא לש ונב סחניפו ,'וגו "ירחא אלמיו ומע תרחא חור"ש ןויכמ ,השמד םילגרמהמ ראשנש
.יול טבשמ היהש ןהכה ןרהא ןב

המחלמ ןיכרוע אל יול טבש ירהו השוביכ ךרוצל ץראה תא תוארל עשוהי וחלש עודמ הרואכלו
?(ג"יפ לבויו הטימש 'לה ם"במר) לארשי ראשכ

,"םיטבש רשע השולשל קלחתתש לארשי ץרא הדיתע"ש ל"זח ירבד יפ-לע הזב רואיבה רמול שיו
."דחא יול רעש" בותכש ומכ ץראב קלח לבקי יול טבש םגש

ינא" רמאנ וילעו 'ה תא תרשלו דובעל ךרצוהש ינפמ ,ץראב קלח לביק אל יול טבשש םעטה
,"'ה תא העד ץראה האלמו" ,רמאנכ תמאהו תעדה הבריתש אובל דיתעל םלוא ."ךתלחנו ךקלח
לארשי ללכמ יול טבשד הלדבהב ךרוצ היהי אל ,'ה תא תעדל אלא םלועה לכ קסע היהי אלו
.לארשי ץראב הלחנ לבקל לכוי יול טבש םג ןכלו ,תומילשה תילכתב ויהי םלוכש ןוויכמ
(א"שנת חלש תשרפ תבש)

רודו רוד תורצוא


תעב ותוהמ םצע רוא תוארל הכזנו"
"ןמא ונימיב הרהמב היחתה


"להוא"ה

רשא תא ילצא רקי דאמ יכ ,גנועו תחנ בורל םויה ינעיגה ןוכנ הרבעה עובש 'ג םוימ ךבתכמ
םלועה רמאמכו ,העיסנה רבד יטרפב יתגנעתה [ןכ לעו=] כ"עו ,ץידאהב [ןויצה לע] תייה
םירבדה ילצא םירקי רבדה םצע רקוי ינפמ ןכ ,ולימרת תא םיבהוא ינעה תא םיבהואשכ
לא אובמו ךרד [היהי=] היהי אל אלוליהה םויב רשא אלפהו .םתאירקב יתגנעתהו םיבבוסה
ונחנא הנהנו דעל חרזיו ריאי ורוא רשא ת"ישה ןתיו ,םיאבה ויה םיטעמ ןבומכו שדקה להאה
שדקב [םייח םיקלא ירבד=] ח"אד ותאמ לבקלו ותוהמ םצע רוא תוארל הכזנו שודקה ורואל
.א"בב 'יחתה תעב המינפ

ילב הבישי םש עבקנ אל ונחנא רשא ול יתבתכ [ןויצל ךומס=] הבישיה תעצה ירבדבו..
...ונידיצמ חיגשמ

זא יתקסעש םידיחי תבדנ [ידי לע=] י"ע להואה לע האצמנה הוקמה הנקתנ םינש הזיא הז
םימיו לולא ימיב הוקמה םמחתתשו ,דימת רנה לע החגשהה רבדב תונקת זא ושענו ,הזב
תעכ השעי םאו [הז לכל=] רכז ןיא התע [הארנה יפכו=] נ"הפכו ,אלוליהה םויבו םיארונ
[היהי=] 'יהי רבדהש ללכ שיא ןיא רתא לעש רקיעהו ,םמויק דעב ברעי ימ םינוקית הזיא
רבדה היהי םא םג .. םינקז בשומ רבדב מ"יר עיצהש המו .[הז לע=] ז"ע גאדיו ול עגונ
ישעמ ורבדיו הקשמ טעמ םימעפל וחקיו ,םש םינישי ונשי רשאב הנווכה הזב םלשות אל ,הזה
'אל הרוסמ היהת החגשההו ןוכנ רבד הזיא השעישכ רשפא ,[אנווג יאהכו=] ג"הכו םיקידצ
.המ רבד היהיש רשפא זא ,רדסה רומשיו חיגשיש ימ איבהל וא ,תוכומסה תורייעהמ [תחאל=]
(גרת דומע 'ב ךרכ ב"שרהומ ר"ומדא ק"כ שדוק-תורגיא)


א"כ להאה לא [תסנכה תיבמ=] נ"כהיבמ חתפ [היהי=] 'יהי אלש תרמוא תאז ,חתפה רבדב הנהו
לכב אוה ןכו הזכ חתפ השענ הליחתמ רשאכ ,לבקתהל רשפא יא תאז ,דבל רודזורפהמ [םא יכ=]
ע"פב רבד להאה [היהיש=] 'יהיש תושעל ןיאו .ע"נ ה"הללקוצז 'קה וניתובר ק"כ ילהא
.[הז לע=] ז"ע םיכסהל יל [רשפא יאו=] א"או [תסנכה תיבמ=] ס"נכהיבהמ [ומצע ינפב=]
ינפמ םאו .תסנכה תיבבש הלפתה לא עויס הז להאה לא חתפה תחיתפ רשא אוה קפס יתלבו
ש"נאמ שי םאו .עדונכ ל"ז ל"ירהומ דיסחה ג"הרהמ הז תודוא הבושת שי ירה ,םינהכה
.הז ןינעב ל"ז ל"ירהומ קספ דגנ רבד השענ אל ונא ,ןמצע לע םירימחמש

םג חתפ תושעל ןוכנ ,הליפתה תעב תסנכה תיב ךרד ךליל םישנה םיחרכומ םימעפל תאז םנמא
.ל"נה ןקותיו רודזורפהמ
(עש דומע 'א ךרכ ב"שרהומ ר"ומדא ק"כ שדוק-תורגיא)


ותרימש

,ץוחבמ ותשודק תרימשבו ימינפ להאה תגהנה ףוגב רדס תושעל דאמ שורד ,הוקמה רבד דבל..
לא םיאבש תע לכבו .ךז תיז ןמשבו םידימתב [היהיש=] 'יהיש דימת רנהב תימינפה הגהנהה
לכל=] ט"ויו ק"שב פ"הכל םיללפתמ ןינמ [היהיש=] 'יהיש םגו ,שמש םש [היהי=] 'יהי להאה
.ירמגל הרימש ילב בוזע [היהי=] 'יהי אלש םגו .[בוט-םויו שדוק-תבשב תוחפה

ךרוצל אל [היה=] 'יה ץוחבמ םייולו םינפב םינהכ [שדקמה תיב=] ד"קמהב תרימש ןינע
קוספב [ראובמה=] 'ובמה יכ םאו .ודובכ והז קר [םולשו סח=] ו"ח קיזמה רבד הזיאמ הרימש
עוגנל ילבלו ,הציחמהמ םינפל לארשי סנכי אלש ונייה ,המינפ שדקה לא אובל ילבל אוה
[היה=] 'יה [םוקמ לכמ=] מ"מ .ותדעו חרק השעמ רחא שדקמה תרימש לע ווטצנ ןכלו ,שדקב
[תויהל ךירצ=] ל"צ [היה=] 'יה ןכלש ,[שדקמה תיב=] ד"קמהב לש ודובכ ליבשב םג הזב
'סמב [בותכש ומכ=] ש"מכ הלועמ החגשהו לודג רדס הזכ [היהו=] 'יהו ,הלילב םג הרימשה
.. דימת [תכסמב=]

[םינפ לכ לע=] פ"כע לבא ,תרמשמ היהיש יוארהמ היה תמאב יכ םא [ןדיד ןודינבו=] ד"נבו
[אנווג יאהכו=] ג"הכו םינקז בשומ להאה לע םש היהיש בשוח ינניאו .בוזע היהי אל
לבא ,'וכ ורכש [םולשו סח=] ו"ח אצי אלש ששוח ינאש ינפמ ,תרמשמ ומכ הז היהי הרואכלש
שמש םש רודי ,םיחרוא תסנכה ךרוצל םיתב דוע םש שיש המודמכו ,שמשה ךרוצל םש שיש תיבהב
'יהיו .להאה לא סונכי םויב םימעפ הזיאו ,להאה לע רומשל וקסע [היהי=] 'יהי הזש
ק"חהו ללכב ריעה ישנא יכ .ץוחבמ ותשודק הרימשו ,םוי לכב הליבטב ריהז [היהיו=]
.. םוקמה תשודק םע םיבשחתמ םניא טרפב [אשידק הרבחהו=]

הקומע התויהלו ,יתבתכ רשאכ הוקמ זא השענ להאה לע ,הוקמה רבדב [ךכ רחאו=] כ"חאו
םיארונ םימיו לולא ימיב [תוחפה לכל=] פ"הכל התוא םמחל זא רובדה [היה=] 'יה ,הברה
...תבט ד"כבו

רבד תושעל הפיסאה טילחת םאו .. הפיסא אורקל םיכירצ [יתעד יפל ןכ לעו=] ד"פל כ"עו
בוטו דחוימ חיגשמב הבישי [םא יכ=] א"כ ,םינקז בשומ תושעל אל [יתעד יפל=] ד"פל ,עובק
.ךרבתי ותרזעב תצרמנו הבוט תוקסעתהב תודיסחה דומיל םש עובקלו ..

[היהי=] 'יהי אל [הז לכ=] ז"כ לע חיגשמה רשא ל"נה בתכמב יתבתכ רבכש המ לפוכ ינאו
ןיאש קוחר ריעמ אל םגו .. ול עגונ רבדה [היהיש=] 'יהיש םש שיא ןיא רשאב ,ריעה ישנאמ
ש"נאמ רשיו דיסח שיא הרשיו הקזח העיד לעב שיא [םא יכ=] א"כ ,קוחרמ טיבהל םיניע ול
...הזה רבדה לא ובלו וניע ויהיו ..
(ג"ירת דומע 'ב ךרכ ב"שרהומ ר"ומדא ק"כ שדוק-תורגיא)
זכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ י"עש שטיוואבויל ןוכמ י"ע ל"וי
ןמרדור ןמלז-רואינש :יארחא ךרוע * רפואל השנמ יכדרמ ברה :ךרוע
דורב 'מ םחנמ :ישאר ךרוע
"תורשקתה" לע יונמ

ראודה תועצמאב ךתיבל תורישי "תורשקתה" ןויליג תא לבקל ןתינ

.(םימולשת 4-ב) ח"ש 177 :ץראב הנשל יונמ ימד
(םימולשת 2-ב) ח"ש 88 :ץראב הנש יצחל יונמ ימד
927-3-9607588 :תינופלט ררבל אנ :ץראל-ץוחב םייונמל יונמ ימד

:תבותכה יפל ,תבותכהו םשה ,יונמה ימד תא חולשל אנ
72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת ,םייונמה תקלחמ ,"תורשקתה"


ישארה ףדל

םיניינע חתפמ | ןיעידומ | סופד תיב | תושדח רדח | םידלי רדח | ןויע רדח | ד"בח תיב

תורומש תויוכזה לכ (c)
רואל האצוהה ףגא - זכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ
03-9606169 :'סקפ ,03-9607588 'לט ,72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת
ירא-בל ףסוי :"טנרטניא" רודמ שאר * בונורהא ןהכה קחצי ףסוי ברה :ר"וי
chabad@chabad.org.il