- ט"צ - "תורשקתה" ןועובש

ו"נשת'ה ןויסב ז"כ * חרק 'פ ק"שע

ונרוד אישנ ,שטיוואבוילמ ר"ומדא ק"כ תרותמ יעובש סרטנוק
שטיוואבוילמ י"ולר ק"הרהב לדנעמ םחנמ יבר
ע"יז מ"גבנ ה"הללקוצז
יברה לא תורשקתהה קוזיחלו


ןויליגה ירודמ
עובשה חול תודיסחה ינייעממ יבר יצוצינ יהויחבמ ריתי חישמ םע תויחל תוכלמ רבד
תוכלמ רבד


םיבלתשמ עבטהו סנה - זומת 'גב
הזב הז


צ"יירוהמ ר"ומדא ק"כ לש תיסינה ותלואג הלחה הז םויב
םדוק תובר םינש * ל"חר םייחה ךפיהל ןיד-רזגמו רסאממ
שמש" רמא עשוהי רשאכ ,לארשי תמחלמב ףסונ סנ עריא ןכל
דבלב יקלח היה סנהש ,םהינשב הוושה דצה * "םוד ןועבגב
ומלוע תא ארב ה"בקה * עבטה תוכרעמ תא ירמגל דדיש אלו
הלגמ אוה אלא ,תוקולאל דוגינב דמוע וניא עבטה םגש ךכ
אישנ ר"ומדא ק"כ תחישמ * תיסינה הגהנהב בלתשמו התוא
ונרוד


תיבב רסאמהמ (ת"זרפ - ז"פרת תנשב) ר"ומדא ח"ומ ק"כ ררחתשנ ובש םויה אוה זומת 'ג
ךשמל אמארטסאק 1וטלקמ ריעב ,תולגל דימ עסיש יאנתב ,(דארגנינלב "עקרעלאפש") םירוסאה
2.םינש שולש

אוה טלקמ ריעש םגהש ןוויכ) רבדה לשלתשי דציכו 3בוט רבד והז םא עדונ אל ןיידע ותעשב
ןיידעו ,4הזבש תולבגהה לכ םע תולג וז ירה ןכ-יפ-לע-ףא ,םירוסאה תיבמ "רתוי לק" רסאמ
לביק ,6זומת ב"י םויב ,ןכמ רחאל לבא ;5('וכו טרחתהל םילוכיש הנכסה הרתונ
- זאו ,זומת ג"י ,תרחמל ול ןתנית שפוחה תדועתו ,ותוא םיררחשמש העדוה (אמארטסאקב)
זא אציש ךכ לע ףסונ :"הלואגד אתלחתא"ה היה זומת 'גש ךיא ,הלגתנ - ירמגל ררחתשה רשאכ
אמארטסאקל ותיילגהש ךכ-רחא עדונ - (רתוי לק שנוע) טלקמ ריעל הלגוהו ,םירוסאה תיבמ
הנכסב דימעמ היהש רבד ,ןכ ינפל ול קספנש ןלציל אנמחר םייחה ךפיהד שנועה םוקמב האב
תצפהו ללכב תודהיה קוזיחו הרותה תצברהד ןיינעה ךשמה לכל - ןלציל אנמחר - עגונו
ךכל ךילוה הז רבדש דע ,7ותוא ולגהו שנועה תא ולקה הז תרומתו ,טרפב הצוח תונייעמה
הנש ידמ "הלואגה גח"כ הז םוי 8עבקנ הז סנ ללגבו .זומת ג"י-ב"יב ירמגל ותוא וררחשש
.הנשב

ודסח 'הל ודוי" תויהל ךירצ ןכלש) ה"בקהמ סנ התיה ירה הלואגהש ןוויכ :הלאשה תלאשנ
הלואגהש ,תומילשה תילכתב סנ הליחתכלמ הז היה אל עודמ - (9"םדא ינבל ויתואלפנו
- הלואגה תלחתה םדוק :םיבלשב לשלתשה הזש ,לעופב היהש יפכ אלו ,תחא תבב אובת המילשה
,םימי המכ רחאל קרו ,(תולגל ותוא םילגמ - לבא) זומת 'גב - םירוסאה תיבמ האיציה
?זומת 10ג"י-ב"יב הלואגה תומילש

(איהה הנידמב) דגנכש דצה לע ןוחצינה היה אל זומת ג"י-ב"י רחאל םג :הזמ הריתי
דע איהה הנידמב לארשי-ינב לע תונושה תוריזגה זא ורתונש לעופב םיאורש יפכו ,תומילשב
המכ ךשמב םש ורתונ םיבוכיעו תועינמהו ,םשמ עוסנל (לוכיבכ) ךירצ היה הלואגה לעבש
הלואגה ירחאל הנש םישישמ הלעמל - תונורחא יכה םינשב ,התע קרו ;הז ירחאל םינש המכו
איהה הנידממ לארשי-ינב לכד הלואגה - הלואגהמ תולשלתשהה תא םיאור - (ז"פרת תנשב)
.(ןמקלדכו)

הזש טרפבו ,11םעט וב שי ,תיטרפ החגשהב - םיבלשב האב הלואגהש - הזב רדסה יאדוובו
הלואגה לעבש יפכ) לארשי-ינב לכל תיללכ הלואגו ,לארשיב אישנד הלואגהו רסאמה םע רושק
,השודקה ונתרות יבבחמ לכ תא םג םא יכ ,זומת ב"יב ה"בקה לאג דבלב יתוא אל" :8בתוכ
.("הנוכי לארשי םשב רשא תא םגו ,הווצמ ירמוש

רמא 12הז םויב :ףסונ סנ היה - הז ינפל םיבר תורודו תובר םינש - זומת 'גד םויב
14."ויביוא יוג םוקי דע 'וג שמשה םדיו"ו ,"םוד ןועבגב שמש" 13עשוהי

םעפב ויהש יפכ םיניינעה םמצע לע םירזוח הנש לכבו ,15תיטרפ החגשהב אוה לוכהש ןוויכ
שמש" :זומת 'גב ורקש םיסינה ינש ןיב תוכייש הנשי יאדוובש רמול םיכירצ ,16הנושארה
17.(ה"ס ןמקלדכ) ר"ומדא ח"ומ ק"כד הלואגה תלחתהו ,"םוד ןועבגב

הלואגד ןפואב סנ הליחתכלמ הז היה אל עודמ) זומת 'גל עגונב ל"נה הלאש ךרד לע
:"םוד ןועבגב שמש"ד סנהל עגונב םג הרבסה תשרדנ ,(המילש

ורקש רתויב םילודגה םיסינהמ אוהש) שמשה תריצעכ הזכ לודג סנו ,סנ ןאכ הרוקש ןוויכ
-ינבו עשוהיש ידכב ("וירחאו וינפל אוהה םויכ היה אלו" 19רמוא קוספהש דע ,18םעפ יא
שמשה דמע איהה תעב יכ") םתפידרו םיביואה תייאר ידי-לע המחלמב ךישמהל ולכוי לארשי
הזלו ,הלילה ןושיאב בייואה ירחא ףודרל ולכוי אלו ותנועב עקשי ןפ ששחו ןועבג חכונ
רבכ סנה ירה - (20"דמוע אוהש םוקמב ,ןועבג חכונ דוע ןיתמיו וכלהמ ךלי אלש שמשהל רמא
(עבטה ךרדב) םחליהל ולכויש ידכב שמשה תא רוצעל םוקמבש ,תומילשב סנ תויהל לוכי היה
(ה"בקהמ שקבל ךירצו לוכי היה עשוהיש תרמוא תאז) תויהל ךירצ סנה היה ,םויה רואל
הלילב םגש ןפואב וא ,שמשה תריצעל עיגהל ללכ וכרטצי אלו) המחלמב וחצני הליחתכלמש
לצא ךשוח היה רשאכ 21 "םתובשומב רוא היה לארשי-ינב לכלו" ךרד לע ,םחליהל ולכוי
תולודג םינבא םהילע ךילשה 'הו" ,22הז ינפלש קוספב בותכש ומכו ,(הזב אצויכו ,םירצמה
?"'וג םימשה ןמ

טרפל עגונב קר היה םא :סנה היה ןפוא הזיאב רוקחל שי - "שמשה דומעיו"ש סנה םצעב םגו
לגלג)ש קר שרדנ הזלש ,ריאהל ךישמי (םויה רוא) שמשה רואש - סנה תילכת יולימל עגונש
סנהש וא ;(13"ןוליא קמעב חריו" הז ךרד לעו) ץראה לע ריאהל ךישמיו רצעיי ומצעב שמש(ה
םיניינעה לכ תא םג רצע סנהש תרמוא תאז ,(שמשה ךלהמ םע רושקה) ולש רדסה לכב היה
,23םילגלגה לכ ךלהמ אלימבו ,ימויה לגלג ךלהמ) הזל תוביסה - שמשה ךלהמ םע םירושקה
בוביסו ,הזמ תואצותה םגו ,(24"לכה תא בבסמו ףיקמה" ,ימויה לגלג בוביסמ ךשמנש
26.הזב אצויכו ,25ומצע שמשה לגלגב םינטקה םילגלגה

הז ידי-לע ,עבטה תא - רבוש - דדשמש סנ והז םא :אוה ולא םינפוא ינש ןיב קוליחה
יעבטה ךלהמה רדס לכב םג אלימבו ,שמשה עבטב לעופש סנ וא ;(חריו) שמשה תא קר םירצועש
.(םילגלגה לכ ךלהמ םע רושקה) שמשה לש

סנהכ ,רבדה עבט הנשמ וניא סנה (א) :28םיסינב 27םיגוסה ינש ךרד לע והזש רמול שיו
יוניש אליממ לטבתנ ,קספנ סנהשכו ,םימד תוהמב וראשנ םדל וכפהתנ םימהשכש ,םד תכמד
רזח ךכ-רחאו ,ומצע שמשהל סחיב סנ קר היה "שמשה םדיו"ש - ןדיד ןודינבו .םדל םימה
רבדה תואיצמו עבט תא הנשמש סנ (ב) .םילגלגה ראש ךלהמ ךותב שמשה ךלהמד עובקה רדסה
ידכבו ,(יעבט ןפואב דיה לע תערצה התיה סנה רחאלש ,29"גלשכ תערוצמ ודי"ד סנהכ)
.ףסונ סנל םיכירצ ויה םדוקה העבטל הריזחהל

:הזב רואיבה רמול שיו

רבד לכש תרמוא תאז ."ודובכל אלא וארב אל ומלועב ה"בקה ארבש המ לכ"ש 30םירמוא ל"זח
לש ודובכ תא תולגל ידכב ארבנ - 31רתסהו םלעה ןושלמ אוה םלועש יפ-לע-ףא - םלועב
.ה"בקה לש ודובכל םלועה יניינע תא לצנמש ידוהיה תדובע ידי-לע לעפנ הזו ,ה"בקה

עידוה ה"בקהש ןוויכ :"ה"בקה ארבש (המ לכ)" הנשמה ןושלב םג זמורמ הז לע חרכהו םעטהו
ןפואב ותוא ארבש ,ותוא ארבש ךיא עידוהו רבדה תא ארב אוהש - "ה"בקה ארב"ש ותרותב
חוכ - דחוימ חוכב ארבנ לכ אורבל (תישארב ימי תשש) ונמזו ויתוחוכמ לוכיבכ לטונש
תווהתהש 33ט"שעבה תרות יפ-לע טרפבו ,32תומצעה חוכב אקווד אוהש ןיאמ שי תווהתהה
םיארבנלש הצור ה"בקהש החכוה וז ירה - שממ ספאו ןיאמ עגרו עגר לכב תשדחתמ האירבה
לש ודובכב לוכיבכ ףיסוהל (ולכוי)ש דע ,םהלש (ה"בקה) ארוב(ה חוכ) םע תוכייש היהת
.ה"בקה

- שדחמ עגר לכב ותוא ארוב אוהש ןפואבו ,םלועב ולש האירבה חוכ תא ה"בקה עיקשה ןכלו
עגר לכבו טרפו טרפ לכבש - עגרו עגר לכב ,ה"בקה םע עגר לכ ארבנ לכ רשקמ הזש ןוויכ
שממ הז עגרב ותוא היחהש 'ה רבדה) שדחמ ה"בקה לש ודובכ תא תולגל חוכ ארבנהל שי עגרו
34.(שדחמ

:"םוד ןועבגב שמש"ד סנהב רמול שי ל"נה יפ-לע

עייסי סנהש ,םיניינעה בורבכ אלא - ירמגל עבטה יכרדמ תאצל אל - התיה הז סנב הנווכה
'ה"ש - וז המחלמב וליפא .עבטה ךרד םע םג (תצקמב םינפ לכ לע) רושקש 35המחלמה ןוחצינל
.עבטה ךרדב םג תושבלתהה תויהל הכירצ התיה - 19"לארשיל םחלנ

עייסש סנ אלא ,(עשוהי ידי-לע) עבטה ךרדב המחלמה תא ירמגל ללשש סנ היה אל ןכלו
הז לבא ,36"םוד ןועבגב שמש"ד סנה ידי-לע התיה ןוחצינל הרשכההו הנכהה :םהלש המחלמל
םיכירצ ויה ,37(שמשה רואד) יעבטה םויה רוא ריאהש ירחאל .ןוחצינה תא לעפ אל ומצע
.עבטה ךרדב םיביואה םע םחליהלו ףודרל לארשי-ינבו עשוהי

רושקש ןפואב היה ("םוד ןועבגב שמש"ד) ומצע סנהש ,רמול רבתסמ רתוי ילוא הז יפ-לעו
תא אלא ,חריהו שמשה תא קר אל רצע הזו - (ב"ס ל"נה ינשה ןפוא) שמשה ךלהמ עבט םע רתוי
.שמשה ךלהמ םע םירושקה םילגלגה לכו ,ללכב ימויה לגלג ךלהמו ,תולזמהו םיבכוכה לכ

:(ז"פרת תנשב) זומת 'גד הלואגה סנב הרבסהה םג רמול שי ילוא הז ךרד לעו

אוהש ,אפוג עבטהב העפשה ול התיה ,עבטהמ הלעמלש סנ היה זומת 'גד סנהש הז םע דחיב
שמש"ד סנהל ךרעב דחוימבו ,עבטב שבולמה סנ הז היה הליחתכלמש טרפבו] סנהל "םיכסה"
םדמעב) אפוג םה ,הלואגהו רסאמה לעב תא ורסאש םישנא םתואש עודיכ ,["םוד ןועבגב
38.הלואגו רורחשב עייסל םיכירצ ויהש דע ,וררחשל וצלאנ (םפקתב

- עבטה ךרדב םיבלשל קלחתהש אלא ,(המילש הלואגב) תחא תבב סנה אב אל ןכלש ,רמול שיו
םיכירצש הרכהל ועיגי ("םעבט") םבצמ דצמ םהש ,(ופקתב היהש) דגנכש דצה בצמל םאתהב
,אמארטסאקב וטלקמ ריעל ותולגהל ןלציל אנמחר םייחה ךפיהד הריזגה לוטיבמ לחה ,וררחשל
39.ירמגל ותוא וררחשש - דע

ןכלו ,'וכו לארשי-תדל תודגנתהל תוכיישב - ללוכ ,הפקתב הנידמה הראשנ ךכ-רחא םג לבא
(םינשה ךשמב) םמצע םהש דע ,ןמז ךשמ (איהה הנידמב) לארשי-ינבד הלואגה תומילש הכשמנ
יניינע לכב תוישפוחב גהנתהל לארשי-ינבל תושרהל םשמ וליחתיו הרכהל ףוס ףוס ועיגי
.(ךכב םהל עייסל ףאו) איהה הנידממ םידוהי תאיצי ריתהל םגו ,תודהי

:לעופל עגונבו

לכ ללוכ - הנש) הנשו הנש לכבש - זומת ב"י-ב"יד הלואגה ימי ךותל דע זומת 'גמ ונאובב
לכב זוע רתיבו תאש רתיב ףיסוהל דחאו דחא לכ ךירצ - היילע הזב תפסותמ (40ןמזה ייוניש
- הרכהה ךותמו ,תוזירז לש ןפואבו ,הצוח תונייעמה תצפהו תודהיהו הרותה תצפהד תולועפה
.ותדובעב ידוהיל עייסי ומצע םלועהש
.א"שנת'ה זומת 'ג ,חרק תשרפ תבשו זומת ח"רדב ,חרק תשרפ 'ה םוי תוחישמ םיעטק)
(406-394 םידומע 'ג ךרכ 'א"שנת תויודעוותה'הנושארה זומת ב"י תגיגחל ח"פרת ןויס ו"ט :ובתכמ האר - ("יטלקמ ריע") הלואגה לעב י"ע ארקנ ןכ (1
.דועו .(נ"שו .טע 'מע ג"ח םש ספדנ) ד"צרת רייא ז"י .(נ"שו .פ 'מע ב"ח ולש שדוק תורגאב ספדנ)

105 'מע ג"ח צ"ירהומ ר"ומדא תודלותה רפס .ךליאו א ,ירת ד"ח ד"וקל האר - הלואגהו רסאמה תשרפ (2
.דועו .ךליאו

(139 'מע א"שת תוחישה רפס האר - ומצע הלואגהו רסאמה לעב כ"אשמ) םידיסחה ועדי אל ותעשבש טרפבו (3
.(םינפב ןמקלדכ) ל"ר םייחה ךפיהל וטפשמ תרומת היה תולגל חולישהש

ריעהלו - .'וכ יטלקמ ריע לא הלוגב תאצל יתחרכוה (זומת 'ג) םויב וב :ל"נה ןויס ו"ט בתכמב ונושלבו (4
.(ית הוצמ ךוניח) "התימ רעצכ טעמכ לוקש" תולגד

הנכסהמ אציש דע ךרבל ןיא" יכ ,(זומת ו"טב ותיבל עיגהש ירחאל דע) למוגה תכרב זא ךריב אל ןכלו (5
.(ה"ס ג"יפ ז"הדאל ןינהנה תכרב רדס) "ירמגל

.(ם"רת תנשב) הלואגה לעב תדלוה םוי (6

םינש שולשל הז וניש כ"חאו (ריביסב שוריג םוקמ) "יקוואלאס"ב תולג םינש רשע לע הריזגה התיה הליחתב (7
.(םש תוחישה 'ס) אמארטסאקב

.4 הרעהבש בתכמ (8

םש ז"הדאל נ"הרב 'לה .טיר ס"ר ח"וא ע"ושוט .ח"ה י"פ תוכרב 'לה ם"במר .ב ,דנ תוכרב .וט ,זק םילהת (9
.ב"ס

ג"יב ותרחמל דע ,רוגס הלשממה דרשמ היה פ"חגשהב לבא ,ול הנתינ השפוחש רשבתנ קר זומת ב"יב םגו (10
.רורחשה תדועת ול הנתינ ובש ,זומת

,חרכהה דצמ הניא ןאכמ יתעיסנ :(איהה הנידממ ותעיסנ םדוק םוי) ח"פרת ת"חמשב הלואגה לעב תחיש האר (11
.(וטר 'מע ח"פרת מ"הס) ןאכ ונשי רדוסמ רדס אלא

.א"יפ הבר םלוע רדס (12

.בי ,י עשוהי (13

.גי ,םש (14

.נ"שו .ךליאו ט"יקס תופסוה בוט םש בתכ (15

.ט"כפ (א"דיחהל) דוד בל 'סב 'תנו אבוה ,ם"יבבוש ןוקית 'סב ז"מר האר (16

.ךליאו 260 'מע ח"כח .ךליאו 114 'מע ח"ח .ךליאו 1314 ע"ס ד"ח ש"וקל םג האר (17

הז היה הנה ול תיארנה העונתהמ לטבו דמע שמשהש היה םא :(ושוריפ תליחתב) בי ,םש עשוהי ג"בלר האר (18
.'וכ השמ י"ע ושענש םיתפומהמ רועיש ןיאל אלפנ רתוי תפומה

.די ,םש עשוהי (19

.בי ,םש ד"וצמ (20

.גכ ,י אב (21

.אי קוספ (22

המחלמה ןוחצינל עשוהיל םיעגונ ויה ולא םיטרפ יכ - "דמע חריו שמשה םדיו" ארקב שרופמ ,כ"פעאו (23
.(םש ד"וצמ האר)

.א"ה ג"פ הרותה ידוסי 'לה ם"במר (24

.ד"ה ,ב"ה םש ם"במר האר (25

דחא ףוג ומכ םלוכ םה םאב) םילגלגה ראש לע 'א לגלג לש העפשהה ןפואו ,םילגלגה תעונת ןפואב ט"וקש (26
.נ"שו .ךליאו ,ב ,ח .ב ,ו צ"צהל הריקחה רפס האר - (םיקלוחמ םיפוג ומכ וא

ירה םד תכמ תעבש ריעהלו) .ותוהמב רבדה ראשנ סנה תעב םגש (א) :םיגוס 'ג הזב שי - תויטרפבו (27
עבטב יוניש לעפ סנהש ,ס"ירקד סנה ד"ע (ב) ,(י ,ט"פ ר"ומש - "'וכ םימ התוש לארשי .. םימ האלמ תיגיג"
ויה עגרכ חורה תא 'ה קיספה וליא" ןכלו ,השביל ותוהמב םימה הנתשנ אל לבא ,"םינבא תמוחכ" ויהיש םימה
תערוצמ השמ לש ודיד סנה ומכ ,רבדה עבטב יוניש לעופ סנה (ג) .(ב"פ א"הויהעש) "םירגינו םירזוח םימה
.[םוי םיעברא התש אלו לכא אל השמש רואיבב םינפוא 'גהמ ריעהלו] .גלשכ

לעופ הז סנש) םינפב ןמקל ראובמה פ"עו .ל"נה םינפוא 'גמ 'אב רמול רשפא - שמשה תדמעה סנ - ד"ודנבו
.ל"נה 'גה ןפוא וא 'בה ןפואכ היה הזש ל"פא ,(שמשה ךלהמ עבטב יוניש

.ךליאו 242 'מע ח"יח .89 'מע ו"ח .176 'מע ה"ח ש"וקל האר ,ןלהל אבהב (28

.ו ,ד תומש (29

.ו"פס תובא (30

.דועו .טנ 'מע ג"ח .גש 'מע א"ח םירבד צ"מאהדא ירמאמ .ד ,זל חלש ת"וקל האר (31

.(ב"ע שיר ,לק) כ"ס ק"הגא (32

.א"פ א"הויהעש (33

האר - (ודי-לעש ה"בקה לש ודובכו השודקה יוליגל עגונב) "הילאמ הלוע תבהלש" ומכ השענ ארבנהש דעו (34
.69 'עהבו א"שנת ךתולעהב פ"ש תחיש

םחלנ 'ה יכ שיא לוקב עומשל וירחאלו וינפל אוהה םויכ היה אלו רמאש המ"ש ,18 הרעהבש ג"בלר האר (35
היה אל העונתהמ הדימעב תפומה הז היה םאו ,התומצעב המחלמה ןיינעב אוה תפומה הז יכ הזב הרוה ,לארשיל
.ש"ייע "'וכ ללכ המחלמה ןיינעב םשור ול

וגרה רשאמ 'וג םיבר ותומי" ז"יעש ףא ,"'וג םימשה ןמ תולודג םינבא םהילע ךילשה 'הו"ש סנה ז"דעו (36
.(אי ,םש עשוהי) "ברחב לארשי-ינב

.ומצע שמשה עבטד הנווכה המייקתנ שמשה תעונת לוטיבד ןיינעה םצע י"ע םגש ,120 'מע ח"ח ש"וקל הארו (37

.256 'מע ח"כח .ךליאו 237 'מע ח"יח .םש ח"ח ש"וקל םג האר (38

שגדומו רכינ הזבש ,(10 הרעה ל"נכ) זומת ג"י דע לעופב רורחשה תדועת תניתנ בכעתנ - אפוג הזבו (39
דרשמה היה ובש ,זומת ג"יל דע שפוחה בכעתנש ןוויכ ,הנידמה קוח פ"ע תישענ שפוחהד תימשר הלועפהש
.(ךליאו 568 'מע ב"ח ט"משת ש"הס האר) הנידמה קוח פ"ע ימשר ןפואב חותפ יתלשממה

.א ,ועקתת .א"עס ,חלש ץקמ ת"הוא הארו .ט"פ ד"ח ק"הובע .הנש ךרע עשי שרש .ב ,זער ג"חזל ז"מר (40חישמ םע תויחל


איצוהל הכחמו בשוי ונקדצ-חישמ
תולגהמ לארשי-ינב תא


תולגה ןמז ףוסב רבכ "םתובשומב רוא"

םיכלמה אסיכל לעממ ואסיכ תא ןתיו" ,אלכה תיבמ ןיכיוהי תא איצוה ךדורמ ליואש ירחאל
ונתנש ,ונייה ,"'וג לבב ךלמ תאמ ול הנתינ דימת תחורא ותחורא" הנה - "לבבב ותיא רשא
.ךלמה תיבמ ןתינה רבדל םיאתמה ןפואב ,הבחרהב ויכרצ לכ תא ול

-ינב רשאכ םגש - ןורחאה תולגב לארשי-ינב לש םבצמו םדמעמל עגונב ןבומ הז ךרד-לעו
םייקל ולכויש ידכ ,םהיניינע לכב םלועה תומוא םהל םיעייסמ ,תולגה ןמזב םיאצמנ לארשי
.'וכ הבחרה ךותמ תווצממו הרות

מ"ב) הנשמה ןיד-קספכו ,ותעשב המלש תדועסכ - "'וג ול הנתינ דימת תחורא"ד ןפואבו
ינב םהש ,םהמע ךתבוח ידי תאצי אל ,ותעשב המלש תדועסכ םהל השוע התא םא וליפא" (ז"פר
םהרבא ןב אוהש ,לארשימ דחאו דחא לכ לש סוחייה דצמ ,תרמוא תאז ."בקעיו קחצי םהרבא
,"ותעשב המלש תדועסכ" ול םינתונ רשאכ םג הנה ,האלו לחר הקבר הרש תבו ,בקעיו קחצי
!ןיידע קיפסמ הז ןיא

ירהו - ךלמ אוה ךלמ ןבש המכו-המכ-תחא-לע ,"ךלמ ךלמ דבע" םא :רמוחו-לקו ןכש-לכמבו
!ה"בקה םיכלמה-יכלמ-ךלמ לש ונב אוה לארשימ דחאו דחא לכ

עודיכ - ה"בקה םיכלמה-יכלמ-ךלמ לש ודיחי ונב אוה לארשימ דחאו דחא לכ :וזמ הריתיו
ןבד תוביבחה תמגודב ,ה"בקה לצא לארשימ דחאו דחא לכד תוביבחה לדוג תודוא ט"שעבה תרות
.םתנקז תעל םינקז םירוהל דלונש דיחי

ןיעמ רבכ לעפנ ,תולגה ןמזב םיאצמנ לארשי-ינב רשאכ םגש ,ןבומ ליעל רומאה יפ-לעו
לארשי -ינבל םיעייסמש ולאש ,ונייה ,"ךיתוקינמ םהיתורשו ךינמוא םיכלמ"ד ןינעה
."םהיתורש"ו "םיכלמ" םה ("ךיתוקינמ"ו ,"ךינמוא")

.רתוי בושח תויהל ךירצ ושמשמש דבעה יזא ,רתוי בושח םדאהש לככש לעופב םיאורש יפכו
םיבושח תויהל םה םיכירצ ,לארשי-ינב לש "ךיתוקינמ"ו "ךינמוא" תודוא רבודמ רשאכ ,ןכלו
..."םהיתורש"ו "םיכלמ" - רתויב

ןפואב םבצמ םדמעמ היהי - תולגה ימי ףוסב םיאצמנ לארשי-ינב רשאכ םגש ןוצר-יהיו
רוא היה לארשי -ינב לכל"ש ,םירצמ תולגמ האיציה םדוק היהש יפכו ,"םתובשומב רוא"ד
."םתובשומב

ירעשב בשוי ונקדצ חישמש ל"זח ישרדמב ראובמכו ,תולגהמ לארשי-ינב לכ ואצי שממ בורקבו
ונינבב ונינקזבו ונירענב" ,םלוכ תא איבהלו ,תולגהמ לארשי-ינב תא איצוהל הכחמו ,ימור
דעו הנשה תישרמ הב ךיקלא 'ה יניע דימת 'וג רשא ץרא" ,השודקה ונצראל ,"וניתונבבו
.ץראה תומילשו הרותה תומילש םע דחיב ,םעה תומילש - "הנש תירחא
(1055-1054 םידומע 'ב ךרכ ב"משת 'תויודעוותה' ,שדוחה תשרפ ,ידוקפ-להקיו תשרפ תבש תחישמ)
יהויחבמ ריתי


רודה אישנ 'ןויצ' לע תוחתטשהה
םידחוימ תוחוכ הקינעמ


ערה-רציה ףקות תא השילחמ 'ןויצ'ל בוריקב תואצמיהה םג

םיאישנהמו קדצ-חמצה ר"ומדאמ ןכו ,יעצמאה ר"ומדא ק"כמ סרטנוק ונשי תוחטתשהה ןיינעב
ןיינעב רבדל קר ינוצר .םהילע רוזחא אל אליממ ,וספדנ רבכ ולא םיניינע .ןכמ-רחאלש
.תוחטתשהמ הלענ רבד אוהש ,קידצה לש 'ןויצ'ל הכילהה

'ןויצ' לע םינהוכ תכילהל םירתיהו תוצע םישפחמה םינושארה תצקמבו םינורחאב וניצמ ןכל
רוסיאה ירהש ,הלגנ יפ-לע םג אלא ,תוימינפב קר אל רבדה תלעמ לדוג חכומ הזמו .קידצה
.הלגנב ורוקמ

:איה קידצה ןויצ לע ויכרצ תשקבו הליפתה תלעמ

ךדבל ךל ויהי" תניחבב ,אוה-ךורב ףוס-ןיא תומצע םע ותמשנ םצע תורשקתה הניינע הליפת
יבלו יניע" ,לארשי -ץראל תויהל תוכירצ ללפתמה ינפש ךכל הביסה וז ."ךתיא םירזל ןיאו
.םירש םיעבשל הטילש ןיא הבש ,"םימיה לכ םש

דריי רבדהש םיאישנה ןוצרכו ,אלמתת השקבהש ,תפסונ הלוגס שי קידצה לש ונויצב הליפתבו
םירתסהו תומלעה אלב ,לעופב תוחילשה תא ומייקיש ,השעמו רוביד ,הבשחמב ,םוי-םויה ייחב
.דחי םג תוינחורבו תוימשגב הגלפומ החלצהבו

יאישנ לכ לצא םג ונאצמ ,לארשי-ינב תבוטל רבדמב ראשנש ,וניבר השממ האבוהש המגודה
.םהל עייסלו םתיערמ ןאצ םע דחי תויהל ידכ ,םינוש תומוקמב דובכ-םתחונמש ,ד"בח

המשנהש ןיינעה [רקיעב] אלא ,םיפוגה דיל ןכוש [קידצה לש=] ףוגהש םושמ קר הז ןיא
הניה לארשי-ץראש יפכ ,לארשי-ץראב חתפ תחתופ ,תויטרפה תומשנה לכל שרושה איהש תיללכה
.םויו םוי לכב עייסמש רבד ,ןברוחה םדוק

םוקמ בוריקב םיהוששכ םג ךא ,ףקות רתיב אוה עויסה - 'ןויצ'ב םירקבמש העשבש טושפ
ןיאש ימל ולסב תפ ול שיש ימ המוד וניא"ד (ב,חי אמוי) ארמגב רמאנה ךרד-לע עויס ונשי
."ולסב תפ ול

טרפבו ,קידצה 'ןויצ' לע חטתשהל - ודגנכ הצע הנשיש עדוי ערה-רצישכ :ונניינעב ךכ
עויסה זאש ,ונממ טרפ וניה [ללפתמה=] אוהש ,רודה אישנב אלא םתס קידצב אל רבודמשכ
לודג ףקותב הניא הליחתכל ערה רציה לש ותדימע אליממו ,םתס קידצ לש ועויסמ רתוי לודג
.'ורבושל' ןתינש אוה עדוי ןכש ,ךכ-לכ
(חסק ,דסק םידומע ד"ישת שדוק-תוחיש ,ד"ישת טבשב ד"וי תחישמ םירצוקמ םיעטק)
יבר יצוצינ


רודה אישנ לש "רוביד"


םניא ויתורגיאו ויתוחיש יארוקו יברה לש וחקל יעמוש
הדפקה הב שיש ,תדחוימה ונושלב ןיחבהל אלש םילוכי
* םיילילש םייוטיבמ תוענמיהו הייקנ ןושל לע האלפומ
בציע ונושל תוחצבו הנוגמ הלימ ויפמ העמשנ אל םלועמ
* םוי-םויה ייחב שומישל םייקנו םישדח םייוטיב לש הרוש
ךיאו ,'ל"הצ-יכנ' וא ,ידוהי לע 'ינוליח' רמול ןיא עודמ
'םילוח-תיב'ל אורקל שי


רפואל השנמ-יכדרמ ברה תאמ
דומע 'ד ךרכ ח"משת 'תויודעוותה') ח"משת זומתב 'ג ,חרוק תשרפ שדוק-תבש תודעוותהב
לכמ דמולה םכח והזיא רמוא אמוז ןב" ,(ד קרפ) תובאב הנשמה ירבד תא יברה איבה (554
ןיינעב הארוה ןושלה קוידמ קיסהו ,"יל החיש ךיתודע יכ יתלכשה ידמלמ לכמ ,רמאנש םדא
יעבמ אלש רמא יברה ."ונרוד אישנ ר"ומדא ח"ומ ק"כ" ירבד טוטיצב תשרדנה תוריהזה לדוג
יפל - "ןילוח תחיש" תניחבב םהש םירובידב וליפא אלא ,ויתוחישו וירמאמ ,שממ ותרותב
תעב ,בגא ךרדב וליאכ רמאנש רבדב םג ללוכ ,טרפ לכב קיידל ךירצ םהב םג - ןבומכ ,וכרע
דיל איבמה דומיל לש ןפואבו ,דומללו קיידל שי הביתו הבית לכב ,הזב אצויכו לויטה
.רקיעה אוהש ,השעמ

אישנה ןושלב תוריהז

:יברה ריבסה (342-341 םידומע ג"כשת שדוק-תוחיש ,ג"כשת זומתב ב"י) תרחא תונמדזהב

דציכ ,רובידה יקלחב תובא תכסמ לע תוינשמה שוריפב עודיכ ךיראמ ם"במרה
תחא לע .רוביד בייוחמ יתמו רוביד רתומ יתמ ,םהב םיריהז תויהל םיכירצ
םיבר ינפב םיעמשומה םירובידב רבודמהו 'אישנ' אוהש ימב רבודמשכ המכו המכ
ןה) דחאו דחא לכש הזכ אלא ,םתס רוביד הז ןיאש ,אופא ,אוה רורב רבד ..
דומלל לכוי (ךכ-רחא םהל ורסמיי םירבדהש םתואמ ןהו השעמ תעשב םיעמושהמ
.םנוק תא שמשל םדיקפת יולימב דחוימבו םהל עגונה םהמ

"ובר ןושלב רמול םדא בייח"

ףאו .צ"יירוהמ ר"ומדא ק"כ ונתוח לש הגהנה וא ,זמר ,הלימ לכל יברה סחייתה םנמא ךכ
ןיב ,ונושלב ריהזו קייודמ תויהל דימת לדתשה דציכ יברה ןמ דומלל םיכירצו םילוכי ונא
.אוה וירובידב ןיבו ונתוח ירבד תאבהב

ןושלכ ,'םקיע'ו ףקע דימת .םדאו ןיינע םוש יפלכ תילילש ןושל טקנ אל םלועמ יברה
םוקמב ;"םייחה ךפיה" טקנ 'תוומ' הלימה םוקמב .ןושלה תויקנ לע רומשל תנמ לע ,ל"זח
.דועו דועו ,"קידצ וניאש ימ" - 'עשר' תחתו ;"בוטה ךפיה" - 'ער'

תוחישה -רפס) ו"פרת תנשמ צ"יירהומ ר"ומדא ק"כ לש תואטבתה הזל רשקב טטצל ןיינעמו
:(ישפוח םוגרתב ןאכ ,97 דומע ו"פרת

רמאנש םוקמב יכ ועד - (ג הנשמ א קרפ תוידע) "ובר ןושלב רמול םדא בייח"
.ללכב דעו שפנ תריסמל דע הנווכה ,'םדא בייח'

?יתמ "היקנ ןושל"

םדא רפסי םלועל" ,(א,ג םיחספ) םסרופמה ל"זח רמאמב תורושק ןהב קוסענש תואמגודה בור
."הייקנ ןושלב

השקמכ םהינש ובלוש ןאכ - ועש ,אי-י םידומע וט ךרכ שדוק-תורגיא) יברה בתכ ,הנהו
רופיסב הז ירה ,"איה הרוהט אל רשא" בותכלו הייקנ ןושלב רבדל הרותה הדיפקהש ףאש (תחא
רבד בותכל הדיפקה [ינימש תשרפב] תוארוהו םינידל רושקה לכב ךא ,[חנ תשרפב] םירבד
:ןאכמו ."האמט" - רורב

ונבר ןושלבו ,תוכז ףכל דחאו דחא לכ תא ןודל לודג יכה בויחה ונשיש ומכ
חכוהד בויחה ונשי ןכ-ומכ ,התוחפבש התוחפה הגרדל דע ,שממ םדאה לכ ןקזה
רבדב וחמיש ידי-לעש הווקת שיו לעופל עגונש םוקמב ותלוזל וליפא חיכות
ימב העיגנ לש ןיינע ןאכ ןיא .. הארוהלו ןידל עגונה ןיינעב"=] "המ ןקותי
הדבא ירמגל אל ןיידעש ןוויכ ,ןכלו ["הנומאב דיקפת יולימ אלא אוהש
.ילואו יאה ילוכו ,ללכב וילא םגו .. ל יתבתכ ןכל ל"נה ןקותיש יתווקת

"החונמ שיא יננה"

:(ל"שת ינימש תשרפ תבש) הרידנ תונמדזהב ומצע לע יברה אטבתה ךכ

- םולש יכרדבו םעונ יכרדב רבדל יתייה ךירצ אליממו החונמ שיא יננה תמאב
.'םערוטש'ב םירבדמ אליממו 'ץצופתמ' רבדהש ןמז עיגמ ךא

!?"ינוליח" - ידוהי

החפשממ ואצומ"ש ובתכמב ןייצ רענה .תווצמל עיגהש יתד אל תיבמ רענל יברה תבושת הנהו
עוריא רחאל ורדחב יברה ההש םהב םימיב ,בגא ,הז היה .יברה תכרב תא שקיבו "תינוליח
:(וע דומע 'ב ךרכ 'םחנמ לכיה') ח"לשת ןוושחרמ שדוח-שארד 'בב - בלה

רקיעה תא הסכמה ינוציח "שובל"ו יאוול תעפות איה "תוינוליח"ה רשא יאדו
קחצי םהרבא ןב - ויחיש ותחפשממ - (תחאו) דחא לכ ירהש - וב אצמנה םצעהו
הרות ירמוש תורוד תוירישע - םהירחאלו (האלו לחר הקבר הרש תבו) בקעיו
ותלוכיב ללכ ןיא לבא ,ותגהנהל עגונב םדאל הריחבה םשה ןתנש אלא ,תווצמו
.ולש ת[ו]ימינפהו רקיעה םצעה תא תונשל

:(352 דומע א"לשת שדוק-תוחיש) א"לשת זומת ב"יב יברה ראבמ רתי תופירחבו הזל המודב

אוה םאב !ידוהי לש תואיצמ וזכ ןיא - "ינוליח" ידוהי לע םיאטבתמשכ
יוגו םינהוכ תכלממ יל ויהת םתאו" לש ןפואב אוה-ךורב-שודקה וארב ,ידוהי
,ראשנ אוה הזכ - ידוהיכ דלונ םאש םשכ קוידב .וב יולת ונניא רבדה ."שודק
םג אוה ךכ ."אוה לארשי - אטחש יפ-לע-ףא" ירהש ,ויתוישע לכ ורזעי אלו
."שודק יוג" ראשנ

"םימעה לכמ הלוגס יל םתייהו" עבקנ זאש ,הרות ןתמ תעשב היהנ הז רבד
אטבתמ המב ."בשחתי אל םייוגבו ןוכשי דדבל םע"כ לארשי-םע לדבנ זאמו
יוג" ,שדוק לש ןיינע אוה ידוהיו ,לוח לש ןיינע אוה "םימע" ?לדבהה
ונשי .היבו הינימ הריתס וז ירה "ינוליח" אוהש "ידוהי" לע אטבתהל ."שודק
תווצמה לכ תא םייקמש ידוהי שי ,רודיהב תווצמה לכ תא םייקמש ידוהי
לביק אלש ידוהי ךא ,.תווצמהמ קלח קר םייקמ התע-תעלש ידוהי שיו ,דבעידב
!אצמנב הנניא וזכ תואיצמ - הרותה תא

:רמואו םייסמ יברה

דחא לכ לעו הרותה תא ולביק ,קדצ ירג ,הכלהכ םירגה ללוכ ,םידוהיה לכ
,ןוצרב אלש םא ןוצרב םא ,"יל ויהת םתאו" 'ה רמא דחיב םלוכ לעו םהמ דחאו
ונשיש אלא !ינוליח ידוהי ןיא !שודק יוג םה ךא ."םכילע ךולמא הקזח דיב"
השמ םשב רבדמש ונשיו ,סקראמ םשב רבדמ אוהש ןעוט רבדמש העשבש ידוהי
םג ןכלו ידוהי היה אוה ףא :רמאו ךייח דימו ,"לידבהל" ריכזה יברה] וניבר
.[...!"לידבהל" רמול ןיא וילע

רמל רגישש תרגיאב ,(ית דומע בי ךרכ 'שדוק תרגיא') ז"טשת ןסינ ד"ויב ,ןכ ינפל םינש
:תואבה תורושב יברה םתוח ,י"אפמ לש םיבשומה תעונת שיא ,ןרוק קחצי

ןיא רשא ,'וכו ןילקרטל קחדנ יכ החילס תשקבב ובתכמ םויסל עגונהב םייסאו
ינב לכ רשא ,זאמ ד"בחו שטיוואבויל תטיש עודיכ הברדאו .החילס תשקבל םוקמ
ןיב הציחמהב קר אוה קוליחהו ,םשפנ תוימינפב םה םייתד בקעיו קחצי םהרבא
המכו ישמ לש הציחמ וא לזרב לש הציחמ איה םא ,תוינוציחהו תוימינפה
.הציחמה הרסוה ללכבש וא ,הב תונולח

:ראבמו ךישממ יברהו

הטמל ותמשנ תדירי םוימ וב אצמנש אלא תדה ןילקרטל ודובכ קחדנ אל ןכלו
רבד דועש אלא .וייח ימי ךשמ וילע ורבעש םילוטלטה לכ לע טיבהל ילבמו
ותולדתשה םג ,םיברה לע עיפשהלו דיב שיש ןוויכ רשא ,וילא עגונהב ףסונ
.ותעייסמ םיברה תוכזש ןוויכ רתויב חילצת יוצרה ןוויכב הלק

"ינוהמת ררוע דימת רשא יוטיב"

,ב"לשת רייא ג"י םוימ בתכמ) זאד לארשי תלשממ ירשמ דחאל יברה בתכ ןיינע ותואב
:(273-272 םידומע אי ךרכ תוחיש-יטוקיל

רשא יוטיב ,תומוקמ המכב הנשנש ,ובתכמב יוטיבה לע דומעל יתא םוקמ ןאכו
"לוח" גשומה ירהש ,"יתדו ינוליח" דוגינהל יתנווכ ,ינוהמת ררוע דימת
רקיעבו םא יכ ,הפשה קודקדב קוידל קר יתנווכ ןיאו ."שדוק" אוה ודוגינ
בתכבש הרות ,ונתרותב) שדוקה ןושל וננושלב רוקמ לע דסוימו .ןכותב קוידל
תומי אוה ליגרה יוטיבה ירה ,(הלא ונימי דעו ,הפ-לעבש הרותב השוריפו
תועדו תונומאב קוליח לכ ןיאש ,ןכותה םג ןבומ הזמש .שדוק-תבשה םויו לוחה
הגהנהב קר םא יכ ,שדוק-תבשה םוי ןיבו לוחה תומי ןיב 'וכו םלוע תפקשהו
אוה שודק רשא םויב הגהנההו - לוחד ןידבוע ,דומלתה ןושלבו - לוחה תומיד
,תוירמוח המכו המכ תחא לעו ,תוימשג תוכאלממ התיבשלו יתימא שפנ תחונמל
םיינחורה םייחלו םיינחור םיניינעל ונמז םידקמ אליממ ךרדב םדאה זאש
.ללכב

:יברה םייסמ רואיבה תבחרה רחא

וב םישמתשמש ןבומב ינוליח אוהש ימ לארשי תונבו ינבמ שיש ןימאמ ינניא
םהמ שיש אלא ,שודק יוגמ קלחו ןב אוה ירהש ,תינוליח תואיצמ רמולכ ,התע
תרהט לע ןילוחב .. שיו ,שדוק יניינעב .. שיו ,לוח יניינעב םיקסוע
...שדוקה

שדוחב יברה בישה ,'ינוליח'כ ומצע ראית יברה לא ובתכמבש ,השודקה ונצראב תרושקת שיאל
:(186 דומע 'הנש לש המושיר' ןמויב ומסרפתה םירבדה) מ"דשת ב-רדא

םינהוכ תכלממ יל ויהת םתאו - וב רשא לכו םלועה ארוב רזג הרות ןתמ תעב
ןתנ 'ה יכ .. ?המ אלא ,"ינוליח" ידוהיד תואיצמ הלטב זאמו שודק יוגו
םיאירב םילכאמ םוי לכב לכואה םדא ןיב לדבהה תמגודבו ,הריחב םדאל
ןוויכ ,לוכל םיקיזמ םילכאמ םג לכואה וא ,תוינחורו תוימשגב ותוא םיקזחמה
!רכוס תבכשב םיסוכמש

וניא" - אוה ,רבודמה גוסה ןמ ידוהי רידגהל ואובב ,יברה ןושל לע רוגש רתויה יוטיבה
..."התע תעל תווצמו הרות רמוש

"בורק" ידוהי לכ

ב"משת ולסכ ט"י תגיגחב רפיס ,לארשיל ישארה ברה ,א"טילש ואל ריאמ-לארשי ברה ג"הרה
בוריק" יוטיבה רכזוה ,ןכ ינפל םידחא םימי יברה לצא 'תודיחי'ב ותויהב יכ ,ד"בח-רפכב
."בורק אוה ידוהי ;קוחר ידוהי ןיא" :התייה ךכ לע יברה תבוגת ."םיקוחר

(352 דומע א"לשת שדוק-תוחיש) יברה רפיס א"לשת זומתב ז"י תודעוותהב :םירבדה חורבו
הגרדמה לפשב אצמנש םדא יפלכ צ"יירהומ ר"ומדא ונתוח ק"כ ינפב ינולפ אטבתה םעפ יכ
ךרוצ ןיא ידוהיל ידוהי ןיבש ,צ"יירהומ ר"ומדא ק"כ ול רמא ."לידבהל" יוטיבב ,תינחורה
!םייק ונניא לדבההש םושמ ?רמול ךרוצ ןיא עודמ !"לידבהל" רמול

לארשי ןיב הלדבה ןיא ךא ,"םימעל לארשי ןיב ךשוחל רוא ןיב לידבמה" הלדבה הנשי
ךרוצ ןיא ךא ,"םישדק ושידקהל ןרהא לדביו" ומכ תוגרד יקוליח םנשיש תורמל ,לארשיל
:הוושה) "ךשוחל רוא ןיב"ו "םימעל לארשי ןיב" הלדבהל שמשמה ,"לידבהל" יוטיבב שמתשהל
.(םש ונייוצש תומוקמבו .חעת דומע י"ח ךרכ שדוק-תורגיא

'םילוח תיב' אל ,'האופר תיב'

טבש ל-ג"כ ,126 ןוילג 'ונייח תיב') ח"משת בא-םחנמ ד"כ 'א םויב ,הקדצל תורטשה תקולחב
אצמנ ,דלונש - יתב תב - ידכנ :יברה לא יקאש יח-רנבא 'ר כ"ח רוספורפה הנופ ,(ב"נשת
.ורובע הכרב שקבאו 'םילוח תיב'ב

םירלוד ינש קינעמו ,"?הקדצ תפוק םג ול שי" :לאוש ךכ-רחא ."הבורק האופר" :ךרבמ יברה
."םילוחה-תיבב הקדצה תפוקב תתל ליבשב הזו ןבה ליבשב הז" :ורמאב

:רמאו ךישמה

- תמאה .ןוכנ אל הז יכ ,'םילוח תיב' םשב אל הז דסומל אורקל ליגר ינא
'תיב'ל אוה ךלוה המ ינפמו ,תיבב הלחנ ירה הלוחה .'םיאפורה תיב' והזש
הזל אורקל רתוי תוכזו רתוי בוט יזא .םיאפורה םיאצמנ םשש ינפמ - ?הז
.החלצהבו הבורק האופר היהתש רקיעהו ,'םיאפור תיב'

השמ ר"דה ,םוקמה דסיימ .'העושיה ינייעמ' האופרה-תיב קרב-ינבב ךנחנ נ"שת ףרוחב
נ"שת רדא ו"כ (שדוחה) ידוקפ-להקיו תשרפ) 'עובשה תחיש'ל קינעהש ןויארב רפיס ,דלישטור
.רפיס ,"חותפ קיש יל טישוה ףאו ןויערב דואמ ךמת אוה" .יברה לצא וירוקיב לע (4 דומע
תיב' הזל אורקל ץילמה" ףא יברה ."הצור התאש המכ :בישה אוהו ,וב םושרל המכ יתלאש"
אלו אפרל ותרטמש תיבכ ,תינרותה תורפסב ארקנ הזכ דסומש יפכ ,'םילוח תיב' אלו 'האופר
."הלחמ חיצנהל

רזעילא רמ רפוסל יברה רגישש תרגיאב היוצמ ,הז אשונל (ונל העודיה) הנושאר תוסחייתה
דומע אכ ךרכ שדוק-תורגיא) רמאנ הבו ,כ"שת ןסינב א"י ךיראתה תא תאשונה ,ןמנייטש
ףיסומ ןאכו ,"האופרה תיבל סנכנ רשאו ותואירב בצמ רבד לע העידיה יתלבק ותעב" :(טנת
:יברה

ירהש ,ןויגהה יפל וניאש םג ,'םילוחה תיב' םיארוקש המ סרוג יניא ללכב
.הייקנ ןושלב םדא רבדי םלועלש ל"ז ונימכח ורמאו ,תואפרתהל םשל םיסנכנ

.(11 הרעה 37 דומע 'ב ךרכ ז"משת 'תויודעוותה' הוושהו)

"הרקמ" חנומב שומישה

:(הצק דומע זי ךרכ שדוק-תורגיא) ח"ישת ןוויס ח"כמ תרגיאב יברה בתוכ

לכש ןימאמ ונתיאמ דחא לכ ירהש ,הרקמ לש יוטיבב שמתשהל אלש קיידמ יננה
.הרקמב אלו תיטרפ החגשהב אוה שחרתמה

דומע תופסוה ו"פרת םירמאמה-רפס) ע"נ צ"יירוהמ ר"ומדא ק"כ תחישמ עטק ןאכ טטצל ןיינעמ
:רמאנ םש (אסש

רבד אוה הרקמש ינפמ 'אה :הרקמ תבית םיריכזמ םניא תודיסחב המ ינפמ םימעט ינש"
המו .. איפוסוליפ תבית אוה הרקמש ינפמ 'בהו ,הזמ [תומא 'ד=] א"ד םיקוחר םידיסחש
דע ,"ררבתמ ח"דבש איהה הביתה תא ררבל ידכ אוה ,הרקמ תבית ח"אדב רכזנ [םימעפל=] םעפש
.ונושל ןאכ

בוט-םש -לעבה תרות תא איבמ (וטש דומע 'ד ךרכ 'טקולמ םירמאמה רפס'ב) ומצע יברה ךא
הארוה אוה עמוש וא האור םדאהש המ לכש ,(ךליאו טיק ןמיס ת"הק תאצוה 'בוט םש רתכ')
לכש ((ךליאו ב,בנ) גיר ןמיס םירמא-יטוקל) [שטירזעממ=] דיגמה ברה ףיסומו .םשה תדובעב
לכ םג יכ ,הזב רואיבהו .'ה תדובע ליבשב אוה "םדאל הרקיש הרקמ לכ"ו עמושו האורש המ
.הרקמ לש ןפואב אוה הזה םלועב הטמלש אוה הרקמ םשב ארקנש הזו ,תיטרפ החגשהב אוה הרקמ
שוריפ א,טלק ןילוח) ל"זר ורמאו ךינפל רופצ ןק ארקי יכ (ו,בכ אצת) רמאנש המ ךרד לעו
,םוקמ לכמ .. תיטרפ החגשהב םה םיניינעה לכש םגהד ,ןמוזמל טרפ (םש אצת קוספה לע י"שר
ידי-לע תמלשנ םהבש הנווכהש םיניינע םנשי יכ ,ןמוזמל טרפ רופצ ןק ארקי יכ בותכה רמוא
ןפואב םה הטמלש ידי-לע תמלשנ םהבש הנווכהש םיניינע םנשיו ,ןמוזמד ןפואב םה הטמל םגש
.הרקמד

"רחא םוקמ"ב אל םעפ ףא

לע יברה רבדמ (339 דומע 'א ךרכ 'א"משת שדוק תוחיש') א"משת חנ תשרפ תבש תודעוותהב
םייוצמה ולא ןכו תודעוותהב םיאצמנה םתוא ללוכ ,לארשי תומשנל "תימצעו תימינפ הבהא"
:ףיסומ דימו ."'וכו "ישילש םוקמב"ו "ינש םוקמב" ,"םוקמ לכב"

םוקמב יוצמ וניא ידוהיש םושמ - "רחא םוקמב" ןושלה םיריכזמ ןיא הנווכב
..."םלוע לש ומוקמ אוה" אצמנ וב םוקמ לכב אצמנ ידוהי ,רחא

"לארשיבש םינייוצמ"

תודיחי'ל וכזש ל"הצ ("יכנ") ינייוצמ תחלשמ לש רידנ רוקיב .ו"לשת בא-םחנמ ג"כ 'ה םוי
יברה ררועמ [16 דומע אע ןויליג 'תורשקתה' האר] הכלהמבש ,(םימיה םתואב) הרידנ 'תיללכ
:"םינייוצמ"ב "םיכנ" יוטיבה תפלחה לע (634 דומע 'ב ךרכ ו"לשת שדוק-תוחיש)
דסוימ - חבשל ןויצ ילעבו - הילע םירדהו ץראה תרימש לע םפוג ופריחש ךכ לע "םינייוצמ"
."םש םינייוצמ לארשי ויהש" (חספ לש הדגהב אבומש) ל"זח ןושל לע

:(103 דומע 'ג ךרכ מ"שת שדוק-תוחיש) מ"שת תנשמ יברה ירבדב םותחנ

ףא] 'םדא ינב ןושל'ד ןיינעמ ךפיהה ,'הרות לש םידוהי' םייהנ רשאכו
תא םיאטבמ יזא - [(ןמסנ םשו .ב,אל תוכרב) 'םדא ינב ןושלב הרות הרביד'ש
.םתתימאל םהש יפכ ןונגסב םירבדה
תודיסחה ינייעממ


חרק תשרפ


(א,זט) חרק חקיו

אוה ונבר השמ םע חרוק חכוותה םהילעש םיאשונה דחאש ,אבומ ,ונתשרפ תליחתב ,הבר שרדמב
.בייחש רמא ונבר השמו רוטפש ןעט חרוק .אל וא הזוזמב בייח םירפס אלמ תיב םא -

הנניא ךא ,ותחפשמו ותיב ,םדאה יככותב תאצמנ השודקהש ,בצמ אטבמ "םירפס אלמ תיב"
תלמסמו ,ץוחבמ תיבה חתפ לע תאצמנ איה ,הזוזמה ,תאז תמועל .בוחרה לא ,ץוחה לא תצרופ
- "דחא 'ה וניקולא 'ה לארשי עמש" - הזוזמב רמאנב יוטיב ידיל תואבה ,הנומאהו השודקהש
.ץוחה לא רקיעבו םג תורדוחו תוצרופ

,חרוק תנעטכ ,"ךתאצב םדאו ךתיבב ידוהי" תויהל יד אלש ,ונבר השמ לש ותדמע התיה וזו
.םיברה תושר לא םג השודקה תא רידחהל שי אלא
(1316 דומע ,ד ךרכ תוחיש-יטוקיל)


(וט,זט) םתחנמ לא ןפת לא 'ה לא רמאיו דאמ השמל רחיו

(י"שר) ןוצרל ךינפל לבוקי אל םקלח ףא רוביצ ידימתב קלח םהל שיש ינא עדוי"

שי י"שר ירבדמ .רוביצ ןברק ושענו ,לארשי לכמ ואבש ,לקשה תיצחממ ואב םידימתה תונברק
השמ רמוא תאז-לכב ,רוביצ ןברק אוה דימת ןברקש יפ-לע-ףאש ,'רודה אישנ' תלעמ לע דומלל
םהל שיש ינא עדוי" - דיחי רותב םג לארשי-ינבמ דחאו דחא לכ לש אישנ ותויה דצמ ,וניבר
."ןוצרל ךינפל לבוקי אלש יתשקבו רוביצ ידימתב קלח

סחייתמו גאוד אוה ,לארשי ללכ לש אישנ אוהש ךכ לע ףסונש ,לארשיב אישנ לש ותלעמ יהוז
.םיטרפכ לארשיבש םידיחיל םג
(111 דומע ,גל ךרכ תוחיש-יטוקיל)


(ל,זט) הלאש םייח ודריו

ןכש .תופילקה לש תיתחת-לואשל ,םייח תרות איהש ,הרותה תא דירוהלמ רהזיהל ךירצ םדא
.ל"ר תופילקה ךותל הרותה תא דירומ המשל אלש הרותה דומיל
(329 'מע ב ךרכ תוחיש יטוקל)


(גכ,זי) םידקש למגיו .. ןרהא הטמ חרפ הנהו

שיו .תוריפה רתי לכ ינפל למגיהל םירהממ םידקש יכ ,אקווד םידקש למג לקמהש םעטה
הדיקש ןושלמ אוה 'דקש'ו ,וניינע לע הרומ רבד לכ לש ומשש ,עודיה יפ-לע ףיסוהל
.(בי-אי,מ והימרי) "ותושעל ירבד לע ינא דקוש יכ .. "דקש לקמ" בותכש ומכו ,תוריהמו

לכ ךשמב וינבו ןהוכה ןרהא ידי-לע תוכשמנה תועפשהה יכ ,הנוהכה ןיינעל רשקה םג הז
הלודג תוריהמב הטמל הלעמלמ עפש הכישממ םינהוכ תכרבש עודיכו ,תוריהמב תואב ,תורודה
.םיבוכיע לכ אללו
(אצר דומע ב ךרכ 'טקולמ םירמאמה רפס' ,ג"לשת חרפ הנהו ה"ד)


(גכ,זי) םידקש למגיו ץיצ ץציו חרפ אציו

ןאכו ,םוי א"כ תוחפה לכל אוה םידקשה לודיג ןמז ירהש ,יסינ ןפואב התיה הטמה תחירפ
יבלשמ בלש םוש רסח אל ומצע הליל ותואב ,תאז-לכבו .הליל ןיב ושענ החירפהו לודיגה
ךרוצ שישכ םגש ,ונדמלל אב רבדה .ולודיג רמגל דעו ירפה תטינח ,חרפה תאיצי - החימצה
,עבטה תגהנהו יכרדל ללכ תוכייש ול ןיאש ,רומג סנ לש ןפואב הז היהי אלש בטומ ,סנב
.עבטה תגהנה יפ-לע אלא

ארבנ אוה יכ רבד לכב תולגל ידכ םלועל אצוי ידוהי רשאכ :םדאה תדובעב הזמ הארוהה
הילע הז םע דחיבו ,הלודג יכה תוזירזב תויהל הזב ותלועפ הכירצ ,ה"בקה לש ודובכל
.םוי-םויה ייחב עבטה תגהנהב םיניינעה יטרפ לכב רודחל
(א"שנת זומת 'ב תחיש)


(ח,חי) 'וגו ךל יתתנ הנה ינאו

(י"שר) הנוהכ תונתמ ד"כ ול ןתנו בותכה אב הנוהכה לע ןרהא דגנכ רערעו חרוק אבש יפל

םיקוקז םניאו ,"םישודק םלוכ הדעה לכ"ש ןעט חרוק - "הנוהכה לע רערעו חרק אבש יפל"
.םינהכה תכרדהו תעפשהל

דעו ,םינהוכב םעה לש םתולת תא שיגדהל ידכ - "הנוהכ תונתמ ד"כ ול ןתנו בותכה אב"
.השודקל םיימשגה םהיניינע תא תולעהל ידכ םינהוכל םיוקוקז םה המכ
(219 'מע חי ךרכ תוחיש יטוקל)


(טי,חי) םלוע חלמ תירב

תא קתממ חלמה תאז לכבו ,םעט םהב שי םחלהו רשבה ,תאז תמועל ,םעט וב ןיא ומצע דצמ חלמ
.רשבה

'חלמ' .(םעט) תוהמה תגשה םדאל שי הבש ,הרותבש הלגנה דומיל תא םילמסמ 'רשב'ו 'םחל'
הרותה תוימינפ דומילב יכ ,םעט הב ןיא המצע ינפב איה רשאכש ,הרותה תוימינפ תא למסמ
.(תוהמה אלו) תואיצמה תגשה קר שי

דומיל ידי-לע ןכ ,תוקיתמו םעט רשבל ףסותימ רשבה יבג-לע חלמה תניתנ ידי-לעש םשכ
.הלגנה דומילב םעט-בוטו תוקיתמ םיפסותימ ,דחי םג תודיסחהו הלגנה
(ג,ה ארקיו הרות-יטוקיל)
עובשה חול


ד"בח יגהנמו תוכלה

גרובזניג החמש-ףסוי ברה תאמ

חרוק תשרפ שדוק-תבש
ןוויסב ח"כ

םעיגהב ,יאפוריאה אכבה קמעמ ה"ע תינברה ותייערו ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כ תלצה םוי
1.(א"שת) ב"הראל םולשל

:םייזכרמה תודסומה תשולש דוסייב ,תונייעמהו תודהיה תצפהב השדח הפונת הלחה הז םויב
ר"ומדא ק"כ ,םדסיימ ידי-לע ורסמנש ,'ךוניח ינינעל זכרמ'ו 'ת"הק' ,'לארשי הנחמ'
דחא לכ לש "לעופה דעו שאר בשוי"כ ,ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כ ונתח לוהינל ,ע"נ צ"יירוהמ
2.םהמ

.תוידיסח תויודעוותהו הצוח תודהיהו תונייעמה תצפהל ,3הלוגס םויכ ונבר ק"כ י"ע עבקנ
לכב תובוט תוטלחה תלבקו תודעוותה םויל לארשימ םיבר ידי-לע עבקנ רבכ" :ונושלבו
הלא תויודעוותהמ תואצותה ואר רבכו ,הצוח תונייעמהו תודהיהו הרותה תצפהד תולועפה
4."הקזח ינש שולשמ רתוי ךשמב לעופב השעמב

.[הס ןויליג 'תורשקתה'ב ,םיכרבמ תבש יגהנמ טוריפ] .המכשהב םיליהתה לכ תרימא

םירדחב הרותב וארקי - קיפסמ תוילעה רפסמ ןיא םא .הרותל תולעל ולדתשי 5וז שדוק-תבשב
.םיאורקה רפסמ לע ףיסוהל אל לבא ,6םינוש

.לרוגה יפ-לע וא - ןיינמה בור יוצירב - הרובחבש לודגה היהי 7ריטפמש ולדתשי

10:22 העשב ,רקובב ןושאר םוי :דלומה .ישילשה םויבו ינשה םויב זומת שדוח-שאר םיכרבמ
.םיקלח 5-ו

.'םימחרה בא' םירמוא ןיא

.תסנכה תיבב תודעוותה

.'ד קרפ - תובא יקרפ

ינש םוי
זומת ח"רד 'א ,ןוויסב 'ל

.[בפ,חע,דע,טס,הס :תונויליג 'תורשקתה'ב וספדנ שדוח-שאר יגהנמ בור]

וניא תירחשב ,ותליפת םייסש רחאל רכזנו הליפתה תרזחב אוביו הלעי רמול חכשש ץ"ש
8.רזוח - החנמב לבא ,רזוח

ישילש םוי
ח"רד 'ב ,זומתב 'א

.שדוח-שאר יגהנמ

ישימח םוי
זומת 'ג

םירוסאה-תיבב רסאמהמ ע"נ צ"יירוהמ ר"ומדא ק"כ ררחתשנ ,ז"פרת תנשב ,הז םויב
וטלקמ ריעב ,תולגל דימ עסיש יאנתב ,('דרגנינל' זא הארקנש ,גרוברטפ ריעב ,'הינרלפש')
9.םינש שולש ךשמל 'המורטסק'

ע"יז מ"גבנ ה"הללקוצז לדנעמ םחנמ אנברו אנרמ ר"ומדא ק"כ דוה לש אלוליהה םוי
ןויצ די -לע ,תירבה תוצרא ,קרוי-וינב דובכ ותחונמו ,ד"בח יאישנל יעיבש רוד ,(ד"נשת)
.ע"נ צ"יירוהמ ר"ומדא וימח ק"כ

אלוליהה םוי רדס

10.הוועש לש רנ - לקב רשפא םא .תעל-תעמה לכ קלדיש רנ העיקשה ינפל (תיב לכב) םיקילדמ

,תיברע דחא ללפתיש קלחל ןוכנו ,אלוליהה םויב הביתה ינפל ללפתיש ימ ומיריו ורחבי
.ש"נא לש לודג רתוי רפסמ הזב תוכזל ידכ ,החנמ - ישילש ,תירחש - ינש

.תורנ השמח וקלדי תוליפתה תעשב

ד"כ קרפ הביתה ינפל ללפתמה (םייסי) דומלי (םיליהת תרימא רחא - רקובבו) הליפתה רחא
- שחלב ."רידאיו .. אישקע ןב איננח 'ר" הנשמה רמאי ךכ-רחא .תואווקמד 'ז קרפו םילכד
.ןנברד שידק ,11אינתב תורוש הזיא

התאו ה"ד ,התע-תעל ול וניכזש הגומה ןורחאה רמאמהמ קלח ורזחי - תיברע תליפת רחא
לכל השודקה ודיב םויב וב ר"ומדא ק"כ וקליחש ב"נשת ןטק םירופ סרטנוק) א"משת הווצת
רחא ןכו .םינפב והודמלי - הפ-לעב רוזחיש ימ ןיא םאו .הפ-לעב (12םיפסאנהמ דחאו דחא
.החנמ תליפת רחא ומייסלו .תירחש תליפת

14.החנמ תליפת רחאל ןכו 13אינת קרפ - הליפתה םדוק רקובב

ומצע דעב ,ונאישנל םיכיישה םיניינעהל המורת 15דחא לכ םירי - הליפתה םדוק רקובב
.החנמ תליפת םדוק ןכו ,ויחיש ותיב ינבמ דחא לכ דעבו

ולא .(טנבא תריגחב ןבומכ - םיאושנה) נ"פ דחא לכ ארקי[ו בותכי] - תירחש תליפת רחאל
רייצי - ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כ ינפ תא תוארל םינפ-לכ-לע וא ,תודיחיל סנכיהל וכזש
סרטנוק ,רמאמ יפד ןיב ךכ-רחא נ"פה חינהל .וינפל דמוע וליאכ ,נ"פה תאירק תעב ,ומצע
.ולש ןויצה לע ותוארקל תנמ לע (םויב וב - ירשפאב םא) וחלשלו .ר"ומדא ק"כ לש 'וכו

16.םשה תויתוא לש תוינשמה יקרפ דומלל - תעל-תעמה ךשמב

לכב קזחתהלו ,17"לארשי-תבהא ךותמו תוליעפ תויודעוותה" תושעל - תעל-תעמה ךשמב
דחוימבו ,תונייעמה תצפהו תודהיהו הרותה קוזיח ,תודיסחו הלגנ הרותה דומיל יניינע
,18תואישנה תלבקד הנושארה תודעוותההמ לחה ,ונרוהש יפכ ,לארשי-תודחאו לארשי-תבהאב
האירבהב תיללכה תודחאה יוליג" - ב"נשת להקיו פ"שב התע-תעל הנורחאה תודעוותהה דעו
19."לארשי-ינבבו

ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כ תודוא 'יש ותיב ינבל ראבל - תעל-תעמה ךשמב העש עובקל
חכתשא השעמה םלועה הזב םגש" ןוויכ ,התע םג רשאו ,וייח ימי לכ הב דבע רשא ותדובעו
,'וכו םיבר םימחר ררועמו ,טרפב ש"נאו ,ולוכ םלועה תא גיהנמ אוהש יאדווב - 20"ריתי
םיכיישה לכל ויתועפשה םג ,ןכלו 21.זוע רתיבו תאש רתיב ,הברדאו ,התע דע היהש ומכ
וילא םיכיישה לש 'םילכ'ה םג םיכירצ ,תוימינפב ולבקתיש ידכו .רתויו רתוי תולעתמ וילא
22.רתוי םיככוזמ תויהל

רוזחל ,ריעב רשא שרדמה-יתבבו תסנכה-יתבב (הזל םייוארה ולא) רקבל - תעל-תעמה ךשמב
עידוהל ,ולש לארשי לכ תבהא תודוא ראבל ,ר"ומדא ק"כ לש ותרותמ םגתפ וא ארמימ םש
םויל דחא קרפ ,םויל םיקרפ השולש) תחאו דחא לכל ם"במרה דומיל רבד-לע 23ותנקת ריבסהלו
,הרות ,ךוניח ,לארשי-תבהא עצבמ :ולש םייללכה תווצמה יעצבמ רבד-לעו ,(תווצמה רפס וא
הליכאה תורשכ ,בוט-םויו ק"שנ ,הימכחו הנבי - םירפס אלמ תיב ,הקדצ ,הזוזמ ,ןיליפת
תא ררועל ;24םייללכה הרותה-ירפס תביתכב לארשי-ינב לכ תודחאו ,החפשמה תרהטו הייתשו
26'םכלוכ ןכה ודמע' - ירקיעהו ןורחאה עצבמה דעו ;25םהלש תווצמ עבש םויק רבדב חנ-ינב
"'אב (חישמ) הז הנה' שממ דימו ףכית"שו "הלואגל רתלאל"ש האובנה תא םוקמ לכב םסרפל ,
הרותה דומיל ידי-לע חישמה תא איבהל לארשימ תחאו דחא לכ לש הנורחאה תולדתשההו ,27
;29הלואגו חישמ יניינעב "תויחל" ליחתהל ידכ ,28הלואגה יניינעבו חישמה ךלמ יניינעב
30."הלואגה תחמשב וחמשו ושיש" ףאו

.תודעוותה ךותמ ל"נה לכ תושעל ,ירשפאב םא

לככ ,לדתשהלו - ידרחה רעונה יסוניכ םוקמב (הזל םירשכומה) רקבל - תעל-תעמה ךשמב
ךיא םהל ראבלו - ידרח וניא התע-תעלש רעונה יסוניכ םוקמב םג ,םולש יכרדב ירשפאה
הווקתהו םהמ עבת רשא תא םהל ראבל ,ר"ומדא ק"כ תאמ דימת םהל תעדונ הריתי הביחש
לכב הרותה תצפהו תודהיה תקזחהב םדיקפת תא ואלמי ףוס-ףוס רשא ,םהב חטב רשא ןוחטיבהו
.רעונה תולוגסמ םהש תויחהו םוחה ץרמה

םוי ירחא רשא םימיב ל"נה לכב וכישמי ,רתאו רתא לכב ,םוקמה יאנתל םאתהב ,רשא ןבומ
.וירחאלש שדוק-תבשה םויב טרפבו ,אלוליהה

הרהמ ,ונלאוג תאיב 'יוה שיחי ,זומתב 'ג ינפל דוע ,שממ 31דימו ףכיתש ,ןוצר יהיו
םכותב ,אלוליהה לעב ,ר"ומדא ק"כ אוה ,ונאישנו ,רפע ינכוש וננרו וציקהו ,32הלגי
.ל-א תיב הלועה ךרדב ונלהניו תואלפנ ונעימשי ,םשארבו

הפ יברה םע תוארתהל הכזנו" :33ולש ןושארה תודיסחה-רמאמ תא ר"ומדא ק"כ םייסש יפכו
."ונלאגי אוהו ,34םיחפט הרשעמ הטמלו ףוגב המשנ ,הטמל

'להוא'ב רוקיב

,ןילכוא ןיאש ןיגהונ - להואו ןויצ לע הכילהה םדוקש ,מ"כה ר"ומדא ח"ומ ק"כמ יתעמש"
35."םיתוש לבא

:36'להוא'ב יברה תוגהנהמ

.(םירופיכה-םויו באב-העשתד) דב ילענב להואל עסונ

,הסינכהמ היינשה תלדה ,תותלדה יתש לע (תלד לכב תוקיפד יתש) שיקמ ,להואל סנכנש ינפל
.הסינכה תושר לטונכ - להואה רדחבש תלדהו

.'ןושל הנעמ'ה תרימאב ליחתמ ,סנכנש דימ

.רנ קילדמ ,37"ףפמאלה קילדמ ינירה"ל עיגמשכ

םינ"פה תא אורקל ליחתמ ןכ-ירחאו ,'ןושל הנעמ'ב תצק דוע ךישממ ,רנה תקלדה ירחא
היה תונושארה םינשב .תיקשל הרזחב סינכמ םקלחו ,'קה ןויצה לע חינמו ערוק םקלח .'וכו
.חספ-ברעב םיפרושו םירמוש ויה םיערקה תאו ,ערקש םינ"פהמ קלח םג תיקשב סינכמו רזוח
.הז ןיינעב םייוניש ולח םינשה ךשמב

תויראש תא קורזל אלש ידכ) נ"פהמ ודירפמו וערוק ,נ"פה בתכל ביבסמ קלח ריינ ראשנ םאב
.להואב נ"פה ךילשמ ךכ-רחא קרו ,(להואב ריינה

םינשבו ,םיימעפ - םימעפלו ,םימעפ עבש - םימעפל 38.להואה תא ףיקמ ,ותאצ ינפל
.דבלב תחא םעפ תונורחאה

תא ארוקו דמוע ובש ןטקה רדחה) להואה ךותבש ורדחל בוש סנכנ ,רצענ ותאצ ינפל
חתפהמ אלא ,סנכנ וכרדש חתפ ותואמ אל - אצוי ןכ-ירחאו ,תושחרמ 'קה ויתותפשו ,(םינ"פה
39.הסינכה חתפ ךרד תאצל אלש דימת גהונ היה ןכ .ימינפה

"ןוצר יהי"ה תא רמואו (תורנה םיקלוד ובש םוקמב) רודזורפה חתפב דמענ ,האיציה ינפל
.'ןושל הנעמ'ה ףוסבש

תינברה ןויצל םג ח"משת זאמו ,ה"ע הנח תינברה ומיא ןויצל ךלוה היה ותאצ רחאל דימת
.ה"ע אקשומ-היח

40.וירוחאל םקרוזו ,םימעפ 'ג םיבשע שלות ,תינוכמל הסינכה ינפל

41.םירחא םירבק לע וא ,ןויצה לע ןבא חינמ יברה תא וניאר אל םלועמ

.'ןושל הנעמ'ה תרימאב ךישממש םימעפ ,הרזח ותעיסנב

:םינהוכל תויחנה

םתסינכב דואמ רהזיהל םינהוכה לעש ,ררועל יברה גהנ ,'להוא'ל םיכלוהש םעפ לכב
תא ףיקהל םימימתהו ש"נא םיגהונ ןכלו .רבק לש תומא עברא ךותב ורבעי אלש ,םתאיציבו
42.םירבקהו םינהוכה ןיב הציחמ רותב ,םינהוכה

ךותב םיאצמנה םיככוסה תונליאל תחתמ - תינוכמב העיסנב םג - תשגל אלש 43רהזיהל שי
.םייחה-תיב

אלו ,דראוולוב סיאול-סיסנרפמ רמולכ) ישארה רעשהמ אלו ,דבלב דצה ןמ אובל שי ,ןכל
.תונליאה תחת העיסנמ ענמיהל רשפא-יא זאש ינפמ - (דראוולוב דליפגנירפסמ

44.תינוכמב אקווד להואה חתפ דע תשגל שי

.להואה דצבש תלדה ךרד קר תאצל שי ,תינוכמהמ האיציב.וט קרפ א"ח 'ךלמ ימי' רפסב םירבדה תשרפ (1

.חי-זי םיקרפ ,ב"ח םש האר (2

תולעב לע םלועה תומוא ורערע ןוויס ה"כבש ,ג"פ תינעת תליגממ איבמ 274 'מע גל קלח תוחיש יטוקלב (3
וכלה" רשאכו "םימי השולש ןמז ונל ונת" ושקיבו ,"תחצינ הבושת" אסיספ ןב ההיבג םהל בישהו ,לארשי ץרא
וכלה ,תועוטנ ןהשכ םהימרכ ,תועורז ןהשכ םהיתודש ,םיאלמ ויהשכ םהיתב וחינה דיימ ,הבושת ואצמ אלו
וחרבו

ףוסב) ןוויס ח"כ םויבש אצמנ ,ןוויס ה"כב להנתה חוכיווהש ןוויכו "בוט םוי םויה ותוא ושעו . . םהל
י"ע - השדח הפונת האיבהש ,הז םויב ותלצה םע תאז רשקמו .םלועה תומואמ לעופב הלצהה התיה (םימיה תשולש
דע ,ןותחתה רודכ יצחד ("לארשי ץרא ןאכ השע") 'ץראה שוביכ'ד הדובעהב - הרותה םע ףקותב הדימעה
.ש"ייע ,יתימאה םמוקמל "וחרבו וכלה"ש ,ןמצע תומואה םג אלא ,םהיסכנבש השודק יצוצינה קר אל םיררבתמש

.545 'מע ב"ח ט"משת תוחישה רפס (4

ק"גא) א"ישת תנשמ ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כ בתכמ פ"ע ,ק"הראב ד"בח ינבר ד"יב תארוה - אלוליהה יגהנמ (5
.(מ"כבו ,95 'מע םיגהנמה רפס ,במק 'מע ד"ח

תאז תושעל רשפאו .(ד"יס הכ 'יס ןחלשה-תוצק) הרותה-תאירק תא ועמש אל םיפתתשמהמ השיש תוחפל רשאכ (6
ןיב רשק תויהל בייח אלש ,ד 'מע ג"ח ק"גא ןייע) ונייח-תיבבו ש"נא ןיב ץופנכ ,תירחש תליפת ינפל ףא
.(םש תורעהבו ה"ס ז"טפ התכלהכ הלפתה 'סב 'עו .הרותה תאירקל הליפתה

.יר תוא םולשו םייח יכרד .ב"מס ט רעש םירפא ירעש .א ק"ס דפר 'יס ח"וא ףסוי יכרב (7

לע ףסומב אל לבא ,ףסומ לע ךומסל ץ"שה לוכי תירחשב קרש ,ג"ס וכק 'יס ז"הדא-ע"ושבו ע"ושב אתיאדכ (8
אלו .ש"ע ,ש"ארה בתכו ה"ד םש י"בב שרופמכו ,הירחא לוקב הליפת דוע ןיאש המצע החנמב ש"כו ,החנמ
תוכלה וספדנ ,(57 'מע) תירחשד 'אוביו הלעי' ינפל ,''ה תלהת' רודיסבש ינפמ אלא תאז בותכל יתכרצוה
אקוודו .רוזחי אל םר לוקב ותליפתב אוביו הלעי חכשש ץ"ש" :'ה ףיעסב םשו "םייחה ךרד" ךותמ תורצוקמ
ןכאו .תסנכה יתבמ דחאב ךכב ועטש עריא רבכו ,רבודמ הליפת וזיאב הלבגה לכ אלל - "...ותליפת םילשהש
תליפת לע ךומסיו" ףיסוה ,(617 'מע 'רוא הרות' רודיסב ספדנ) דפ ףיעס גל ןמיס ,ירוקמה "םייחה ךרד"ב
.ל"נכו ,החנמב אלו ,תירחש תליפתב קרו ךא איה וז הכלהש א"ז "ןיפסומה

,ז"פרת תוחישה רפס .אכ קרפ ג"ח ,ב"לשת ד"בח רפכ ,'צ"יירוהמ ר"ומדא - תודלותה רפס'ב טוריפב האר (9
הז םויב ןונחת תרימא ןיינעב ר"ומדא ק"כ הנעמ .649 'מע ב"ח א"שנת תוחישה רפס .168 'מע .י 'מע אובמ
וזש ןוויכ ,לואשל ןיא שגרב םייולתה םיניינעב" :(תורעהב ש"ייע ,זמ 'מע ג"ח 'םחנמ לכיה' ץבוקב ספדנ)
.הז הנעממ האצותכ דלונש שגרב יד םא ע"צו ."שגר ןיאש החכוה

.(5 הרעהב ןייוצש בתכמהמ) "'רפע ינכוש וננרו וציקה' :תובית ישאר" (10

.32 ע"ס ךלמ יגהנמ ,"שממ לעממ הקולא קלח איה לארשיב תינשה שפנו" תוביתה תא רמא יברהש א"י (11

.טכק 'מע ו קלח טקולמ - םירמאמה רפס (12

.ך"ז ןמיס שדוקה-תרגא דומלל - טבש ד"ויב ש"נא ןיב ץופנה יפ-לע (13

.הרומאה ק"הגאל רואיבה תא דומלל - ל"נה יפ-לע (14

-ינב םגש ןבומ ,ב"ויכב ףטו םישנ םג ףתשל ,תונורחאה םינשב טרפבו ,ונרוד אישנ יברה תוארוה יפ-לע (15
.ןמויקב תוכייש תונבו םישנ םגש תוגהנהה ראשב ןכו ,הקדצל םמצעב ונתי תיבה

ע ;א"פ תובא - מ ;ח"פ הטוס - ם ;א"פ הלח - ח ;א"כפ תבש - נ ;א"פ תוכרב - מ :ןלהלד םיקרפה ןוגכ (16
.ד"פ הכוס - ל ;ג"פ ןירדהנס - ד ;ב"פ םידי - נ ;י"פ םיחספ -

.535 'מע ב"ח ב"נשת תוחישה רפס - ב"נשת טבש ד"ויל קרבמ (17

ק"כ תוקלתסהל םישולשה םוימ ונרוד אישנ יברה לש ובתכמ םג הארו .499 'מע ב קלח תוחיש יטוקל (18
הווקנ .הבר הבהא ידי-לע אלא הניא תוינחור לכ תכשמה יכ..." :דמר ע"ס ג"ח ק"גא - צ"יירוהמ ר"ומדא
םתוא לכ לעופל איצוהל חכ ונילא ךישמנ תיתימא הבר הבהאו תוברקתהב ונלוכ דומענש הז ידי לע יכ אופיא
."ונידי לע בוט לעופל ואצייש ר"ומדא ח"ומ ק"כ לש ונוצר רשא םיניינעה

תובישח תודוא ,א"שנת ןויס ח"הבמ ,יתוקוחב-רהב פ"ש תחישב הארו .440 'מע ב"ח ב"נשת תוחישה רפס (19
םשב ונרוד אישנ יברה ק"כ רפיס (די-331 ע"ס ,שדק תוחיש) ו"כשת ןסינ ג"י תחישבו .הלואגה תאבהב ןיינעה
דגנ ףקותב ודמועב תושפנ-תנכסל ומצע סינכהשכ ,קדצ-חמצה ר"ומדא ק"כ הנעמ לע צ"יירוהמ ר"ומדא ק"כ
לע בשח אל םא וליפאו ,הנכסב ומצע דימעמ ךיא ,ןכתייה םילודגה דחא ותוא לאשו ,העודיה הפיסאב הלשממה
ולעפי םידיסח רשאכ" :(םגרותמ ,הנעמה ןכות) הנעו ,לארשי ללכו םידיסחה תודוא בושחל וילע היה ,ומצע
.. תולגה לש לפוכמו לופכ ךשוחה תא םירבוש ,תאז םירבוע םה ,םידחאתמ םידיסחשכ .. תאז ורבעי םה ,דחיב
ןאכ דע הדירומו ,םירדגה לכ תצרופו ,םיניינעה לכו תוריזגה לכ תא תלטבמש .. םידיסחה לש תודחאה ידי-לע
."'םלועל ה"יוה תמאו' תא הטמל

.ך"ז 'יסל רואיב ,שדוקה תרגא ,אינת (20

.ש"ייע ,16 'מע י"שת 'תויודעוותה - םחנמ תרות' (21

.146 'מע בי קלח תוחיש יטוקל (22

.מ"כבו ,1622 'מע ג"ח מ"דשת תויודעוותה ,229 'מע זכ קלח תוחיש יטוקל (23

.םיבר תומוקמבו 579 ,428 'מע כ קלח תוחיש יטוקל (24

.ח 'יס ב קלח ס"שב םירואיבו םישודיח ,132 'מע וכ קלח תוחיש יטוקל (25

- םכתלוכיב רשא לכ ושע" :היינפה העודיו .257 'מע םש הארו .122 'מע א"ח ב"נשת תוחישה רפס (26
אוהש ידי-לע" ;(474 'מע ב"ח א"שנת תוחישה רפס) "ןוקיתד םילכב ,לבא ,והותד תורואד ןפואב םהש םיניינע
יפל דחאו דחא לכ לצא לבקתמה ןפואב ,הפ-לעבש הרותבו בתכבש הרותב ראובמכ ,חישמ לש וניינע תא ריבסמ
.(112 'מע א"ח ב"נשת תוחישה רפס) "הלואגו חישמ יניינע דומיל ידי-לע - דחוימב ללוכ ,ותנבהו ולכש

.26 'מע א"ח ב"נשת תוחישה רפס ,792 'מע ב"ח א"שנת תוחישה רפס (27

.164 'מע ג"ח א"שנת תויודעוותה (28

.691 ע"ס ב"ח א"שנת תוחישה רפס (29

.384 'מע כ קלח תוחיש יטוקל (30

.376 ,341 'מע ב"נשת תוחישה רפס האר (31

ךלמ רותב ,ותואיצמ תולגתה .ךליאו 131 'מע חכ קלח תוחיש יטוקל ,המודא הרפ 'להמ ג"פס ם"במר (32
.(131 'מע א"ח ב"נשת תוחישה רפס) ויתולועפ יוליג - הנממ תופעתסהו האצותכו ,חישמה

.201 'מע י"שת 'תויודעוותה - םחנמ תרות' הארו .י 'מע א"ח טקולמ םירמאמה רפס (33

.518 'מע ב"ח תוחיש יטוקל האר (34

.בפר 'מע ו"ח צ"יירוהמ ר"ומדא ק"גא .96 'מע םיגהנמה רפס (35

ןימינב 'ר ח"הרהו ,(םימעפה בורב להואל יברה תא עיסהש) יקסנירק 'יש הדוהי 'ר ח"הרה י"ע ורסמנ (36
ךותמ םינוקיתו תופסוהו ,16 'מע 648 ןויליג ,'ד"בח רפכ' ךותמ .(םימעפל יברה תא עיסהש) ןיילק 'יש
.םיברל הארוה םושמ םג שי ילוא תוגהנהה ןמ המכב .35 'מע 'ךלמ יגהנמ'

.4 'מע (37

.אפקת ס"וס םייחה-ףכו בטיה-ראב ,םהרבא-ןגמב םירבקה תפקה ןיינעב האר (38

.ש"ייע ,רשפא םא תרחא ךרדב רוזחל היוולהב ןיגהונ שיש אלק 'מע א"ח םייחה רשג האר (39

.הרובקה רחא תאז םישועש אתיא םש םלוא .כ"ונו ,ז"מקת ס"וס ח"ואו ,ד"ס ועש 'יס ד"וי ע"ושוט האר (40

[זנכשא יגהנמ יבא ,ל"ירהמ לש ובר ,טטשיונמ םולש ונבר] ש"רהמ תושרדב גהנמה רוקמ .גוהנכ אלדו (41
."ורבק לע היהש ותוארהל ,תמה דובכ םושמ" םש ומעטו ,דועו םש ת"עשב ,ז ק"ס דכר 'יס ר"אב אבוה

םינבא להואל יברה ירחא זא ועסנש םירוחבה וניכה מ"דשת ץיקבש א"י יכ ,היאר וניאר אל ןיא ל"זרא מ"מו
.ה"ע הנח תינברה ןויצ לע ןחינהל יברה לכויש ידכ תונטק

.תוינברה לש םירבקה ןמ המ-קחרמב יברה דמע ,תונורחאה םינשב

הזמ חור תרוק יל היה" :במש 'מע ג"ח ק"גאב ספדנש ,בתכמל םינייצמ םשו .235 'מע 'תישארב ימי' (42
ידי-לע רשא ,[םירבקה ןיבו םינהכה ןיב הציחמ םתושעב :ל"ומה תרעהבו] ןויצה לא םידיסח םינהכ להינש
יפל ןכתיי אל שממ הציחמ ןיד יכ ,אמלעב הרימשל הנווכה הארנכ ."ותוכז לודגש יאדו םירחאה תא הכיזש
בסש 'יס ז"הדא ע"ושב ראובמכ ,םדא לכ ילגר ןיב ףאו ,וריבחל םדא ןיב חוור םיריתומש ,הזב הגוהנה הרוצה
.ק"עצ ,60 'מע 'ש"זר ץבוק'ב ןודנב כ"שמו .מ"כבו ,ב"יס

.(םש 'ד"בח רפכ') וראפ ןהכה םייח 'ר ח"הרהל תודיחיב תוארוה - ארימג דע ךליאו ןאכמ (43

םא ירה ,תכתממ אוהש ףא ,האמוטה ינפמ ץצוח להוא יכ םאש ,ןידה ראבמש ,ןודנב 59 'מע 'ש"זר ץבוק'ב הארו
לכב האמוטה טשפתת זאו רבק לע ליהאיו ץוחל ושאר וא ודי טושפי והשלכ עסונש ןכתיי ,והשמ החותפ תינוכמה
ךותב האמוטה סנכית יזא ,תונליא יפנע תחת תרבועו ,חפט-חתופכ החותפ איה םאש - רקיעהו ,תינוכמה
ק"גא האר) ןידה רקיעמ םא ,רתוי דיפקהל שרד יברה ךא .כ"ע ,ששח לכ ןיא ירמגל הרוגס איהשכ לבא ,תינוכמה
ידכ םאו ,(זיק 'מע ז תרבוח 'םש ילהא' ץבוקב המוד אשונב תועד .םש 'ד"בח רפכ'ב הקתענ ,חמש 'מע ו"ח
.לושכממ קחרתהל

.(םש 'ד"בח רפכ') ןהכ 'יש לאוי 'ר ח"הרהל םג הרמאנ תאז הארוה (44


זכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ י"עש שטיוואבויל ןוכמ י"ע ל"וי
ןמרדור ןמלז-רואינש :יארחא ךרוע * רפואל השנמ יכדרמ ברה :ךרוע
דורב 'מ םחנמ :ישאר ךרוע

"תורשקתה" לע יונמ

ראודה תועצמאב ךתיבל תורישי "תורשקתה" ןויליג תא לבקל ןתינ

.(םימולשת 4-ב) ח"ש 177 :ץראב הנשל יונמ ימד
(םימולשת 2-ב) ח"ש 88 :ץראב הנש יצחל יונמ ימד
927-3-9607588 :תינופלט ררבל אנ :ץראל-ץוחב םייונמל יונמ ימד

:תבותכה יפל ,תבותכהו םשה ,יונמה ימד תא חולשל אנ
72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת ,םייונמה תקלחמ ,"תורשקתה"

ישארה ףדל

םיניינע חתפמ | ןיעידומ | סופד תיב | תושדח רדח | םידלי רדח | ןויע רדח | ד"בח תיב

תורומש תויוכזה לכ (c)
רואל האצוהה ףגא - זכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ
03-9606169 :'סקפ ,03-9607588 'לט ,72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת
ירא-בל ףסוי :"טנרטניא" רודמ שאר * בונורהא ןהכה קחצי ףסוי ברה :ר"וי
chabad@chabad.org.il