- 'ק - "תורשקתה" ןועובש

ו"נשת'ה זומתב 'ד * תקוח 'פ ק"שע

ונרוד אישנ ,שטיוואבוילמ ר"ומדא ק"כ תרותמ יעובש סרטנוק
שטיוואבוילמ י"ולר ק"הרהב לדנעמ םחנמ יבר
ע"יז מ"גבנ ה"הללקוצז
יברה לא תורשקתהה קוזיחלו


ןויליגה ירודמ
תודיסחה ינייעממ יבר יצוצינ יהויחבמ ריתי חישמ םע תויחל תוכלמ רבד

תוכלמ רבד


תודהיהו הרותה תצפהד תוחילשה
"הקוח" לש ןפואב תושעיהל הכירצ


הרושק זומת ג"י-ב"יל זומת 'ג ןיב הלחה 'תקח' תשרפ תבש
* םהמ םידמולש תוארוהלו הלואגהו רסאמה תשרפל קודה רשק
הרותה תצפה - רסאנ הניגבש ,הלואגה לעב לש ותוחילש
* דחאו דחא לכ לש וביל לע הקוקח תויהל הכירצ - תודהיהו
לכ אלבו תעדו םעטמ הלעמלש ןפואב עצבל שי תוחילשה תא
ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כ תחישמ * םייונישו הינתה


- זומת 'ג ירחאלש תבשה ,ונייה ,זומת ג"י-ב"יל זומת 'ג ןיבש תבשה איה וז תבש
ןכמ רחאל ירה ,הלואגה תלחתה יהוזש ועדי אל הנושארה םעפבש ףא ירהש] הלואגה תלחתה
.הלואגה תומילש - זומת ג"י-ב"י ינפלש תבשהו ,['וכ ערפמל אתלימ יאלגיא

:וינפלש םימיל ןהו ,וירחאלש םימיל ןה ךייש תבשה םוי ,הנהד

"ןימוי והלוכ ןיכרבתמ הינימ"ש אוה תבשה םוי לש וניינע ירהש - וירחאלש םימיל
אלא ,עובשה ימי לכ םיכרבתמ ונממש ףסונ ןיינע ונשי תבשה םויבש דבלב וז אל :רמולכ]
ירחאלש עובשה ימי לכ לע יאקד ,[עובשה ימי לכל הכרבה תכשמה - אוה תבשה םוי לש וניינע
;זומת ג"י-ב"י הלואגה ימי - ובש םידחוימה םימיה טרפבו ,תבשה

תבשה ןיינע תוללכש ,ונייה ,"תבשב לכאי תבש ברעב חרטש ימ" ירהש - וינפלש םימילו
וטושפכ תבש ברע לע קר אל יאקד ,תבש ברעד הנכהה תדובע ידי-לע לעפנ ("תבשב לכאי")
תודוא רבודמש ןוויכמ ,ןושאר םוימ לחה ,עובשה ימי לכ לע םג םא-יכ ,(ישיש םוי)
- עובשב ישילשה םויב דחוימ יוליע ונשי אפוג הזבו ,תבשה םוי תארקל םישענש םיניינע
.הלואגה תלחתה ,(וז הנש תועיבקב) זומת 'ג - בוט יכ וב לפכוהש

,זומת ג"י-ב"יל ןהו ,הלואגה תלחתה - זומת 'גל ןה ךייש תבשה םויש אצמנ הז יפ-לעו
.הלואגה תומילש

:הזב ןיינעהו

:הזב ןיאש המ הזב שיו ,םהמ דחא לכב דחוימ יוליע שי - זומת ג"י-ב"יו זומת 'גל עגונב

.וטושפכ םירוסאה-תיבמ האיצי - הלואגה ןיינע תלחתה אוה זומת 'ג

םירוסאה -תיבב בשי םהבש ןוויכמ ,זומת 'ג ינפלש םימיל סחיב קר אל יוליע ונשי הזבו
-תיבב רוסא היה אל םשש ,ותולג ריעל חלשנו ,םירוסאה-תיבמ אצי זומת 'גבו ,וטושפכ
,וניאישנ וניתוברמ דחא תודוא רפוסמה ךרד לע] "תיב רסאמ"ב אל םגו ,וטושפכ םירוסאה
יניינעו לארשי-ינב לש םהיתומשנ לע ללכ הטילש ול ןיא תולגה ןיינעש זירכהש ירחאלש
ובישוה - (זומת 'גב הלואגה לעב לש וירבד תודוא העודיה המישרב אבומכ) היתווצמו הרותה
,[(ישפח םדא רותב) ןסכאתהל רחב ובש ןולמה לע רמשמ וביצהש ,ונייה ,"תיב רסאמ"ב ותוא
,(הזב אצויכו ,תבש םוחת) הלוכ ריעה לכ - רתוי לודגו בחר חטשב בבותסהל לוכי היה אלא
וליפא זומת 'גב יוליע ונשי - תאז דוע אלא ,וינפלש םימיה יבגל זומת 'גד יוליעה והזש
:זומת ג"י-ב"י הלואגה ימי יבגל

יבגל םג ןיינעה תלחתהב דחוימ יוליע ונשי ירה - הלואגה תלחתה אוה זומת 'גש ןוויכמ
ל"זח ןושלבו .הלואגה ןיינע תוללכל ךרדה תחיתפ הלעפנ זאש ןוויכמ ,ומויסו ותומילש
םיכירצ זאש ןוויכמ ,"תושק תולחתה לכ" :[(ה ,טי ורתי) הרותה לע י"שרפב םג אבומה]
.ירמגל שדח ןיינע ("ןכערבכרוד") לועפל

זאש ,זומת 'גב הלואגה תלחתה ירחאל קר הלעפנ זומת ג"י-ב"יד הלואגה תומילש :רמולכ
.זומת ג"י-ב"יב הלואגה תומילשל דע ,"אעמיק אעמיק"ד ןפואב הלואגה הליחתה

,הלואגה תומילש הלעפנ זאש - זומת 'ג יבגל זומת ג"י-ב"יב דחוימ יוליע ונשי ןכ ומכו
תרימאש הזמ םג חכומדכו .(איהה הנידמה תולובגב היה ןיידעש ףא) ירמגל ול הנתינ הלואג
- (זומת 'גמ האירקה ימי המכ ורבע רבכש ףא) זומת ג"י-ב"י ירחאל קר התיה "למוגה תכרב"
וירובל רוזחיש דע הלוחה ךרבי אל"ש ,אפרתנש הלוחל עגונב ןקזה ר"ומדא ןיד-קספל םאתהב
ירמגל וירובל רזחש ןפואב הלואגה תומילשש ,ונייה ,(ה"ס ג"יפ ןינהנה תכרב רדס) "ירמגל
.אקווד זומת ג"י-ב"יב התיה

'בל ותוכייש ינפמ - זומת ג"י-ב"יל זומת 'ג ןיבש תבשה םויד יוליעה לדוג ןבומ הזמו
.זומת ג"י-ב"יב הלואגה תומילש ןהו ,זומת 'גב הלואגה תלחתה ןה ,דחי םג םיניינעה

אלא ,אמלעב הרקמ הז ןיא עמוש וא האור ידוהיש רבד לכש ט"שעבה תרות העודי ,הנהו
."ינוק תא שמשל יתארבנ ינא" - ותאירב תילכתו רקיע והזש ,ונוקל ותדובעב הארוה הזב שי
עגונב אוה ןכש המכו-המכ-תחא לע ירה ,םלועה יניינע לכל עגונב םירומא םירבדה םאו
.הזב אצויכו ,הרותה תצפה ,היתווצמו הרות םע םירושקה םיניינעל

תאש רתיב ףיסוהל םיכירצ - זומת ג"י-ב"יל זומת 'ג ןיבש תבשה םויב ונדמעב :ונניינעבו
.זומת ג"י-ב"י הלואגה ימי םע םירושקה הדובעה יניינע לכב זוע רתיבו

:תקוח תשרפ - השרפה תוללכמ הארוהה רואיב

,"הרותה תקוח תאז") "הקוח"ד ןיינעה תוללכש ,וז השרפד וניאישנ וניתובר ישורדב ראובמ
.תוחולבש תויתוא ,הקיקחה תויתואד ןיינעה ךרד לע ,"הקיקח" ןושלמ - אוה ("יתוקוחב"

יכ ,ולא תוביתד תויתואבש ןוימדה ינפמ קר וניא "הקיקח"ל "הקוח" ןיבש רשקההש ,ןבומו
"הקיקח"ד ןכותל הווש "הקוח"ד ןכותהש ,ונייה ,םיניינעה ןכותב אוה רשקה רקיע םא
.ולא תוביתד תויתואבש ןוימדב םג םהלש רשקה אטבתמ - הזמ האצותכו ,(ןמקלדכ)

:הזב רואיבהו

םיגוס 'גל םיקלחתמ תווצמה תוללכש (הלואגה לעב לש םישורדב ןכו) תומוקמ המכב ראובמ
.םיקוחו תודע ,םיטפשמ :םייללכ

יתקקח הקוח :ל"זח ןושלבו ,תעדו םעטמ הלעמלש תווצמ - אוה "םיקוח"ד דחוימה ןיינעהו
לעופב ולא תווצמ םייקל שיש דבלב וז אל ,רמולכ ,הירחא רהרהל תושר ךל ןיא יתרזג הרזג
,דבלב הבשחמב הירחא רהרהל וליפא תושר ךל ןיא ,תאז דוע אלא ,(!ןל-עמשמ-אק יאמד) שממ
.תעדו םעטמ הלעמלש ןיינע והזש ןוויכמ

,הגשהו הנבהמ הלעמל םה תווצמה לכ םצעבש (ט"י ףיעס) שדוקה תרגיאב ראובמש ףא ,הנהד
שרפתנו הלגתנש ןמוקמ והזיאב םגו ,הנבההו לכשהמ הלעמל םהו ,ולגתנ אל תווצמה ימעט"
אלא ,ולובגו םעטה תילכת ודבל ונל ןבומה םעטה הז ןיא ,הרואכל ונל ןבומה םעט הזיא
ןבומ ,ןכ-יפ-לע-ףא - "'וכ הנבההו לכשהמ הלעמלש המכח תומולעתו תוימינפ שבולמ וכותב
תקוח תאז" :ומכ ,"םיקוח" םשב םיארקנה תווצמב רקיעבו רתויב שגדומ הז ןיינעש תוטשפב
.(ונתשרפב) המודא הרפל עגונב - "הרותה תקוח תאז" ,"חספה

רשפא דציכ :ןבומ וניא הרואכלד ,(םישרפמב האבוהש) העודיה הישוקה לע רואיבה םג והזו]
אוה חספ חבז" - ךכל םעטה הרותב שרופמ חספ ןברקל עגונב ירה ,"חספה תקוח תאז" רמול
עגונב "הרותה תקוח תאז" בותכש המ ןכו ,"'וג םירצמב לארשי-ינב יתב לע חספ רשא 'הל
:ונתשרפב י"שר שוריפב םג אבומכ - הרבסהו םעט לש ןיינע הב וניצמ ירה ,המודא הרפל
םה ולא םיניינעש םירמוא דציכ ,ןכ-םאו ,"לגעה לע רפכתו הרפ אובת 'וכ חנקתו ומא אובת"
!?תעדו םעטמ הלעמל

םעטה תילכת" םיווהמ םניא - ונל ולגתנש ל"נה םימעט :ליעל רומאה יפ-לע - הזב רואיבהו
הלעמל םה ירה םיניינעה תוימינפו תיתימא דצמ וליאו ,'וכ ינוציח םעט םא יכ ,"ולובגו
.[יתרזג הריזג יתקקח הקוח - תעדו םעט לש ןיינע לכמ ירמגל

לש ןיינע ךייש אל םהבש ,ןבומ ,תעדו םעטמ הלעמלש תווצמ םה "םיקוח"ש ןוויכמ ,הנהו
.ללכ יוניש

הנתשמ רשאכש רמול ארבס שי ירה ,תעדו םעט יפ-לע איהש הווצמ תודוא רבודמ רשאכ :רמולכ
.םעטהמ בבוסמו האצותכ אב יוויצהש ןוויכמ ,'וכ הווצמה בויח ןפואב םג יוניש ונשי םעטה
םאתהב אוה בויחהש - "ארקד אמעט שירד"ד ןועמש יבר תטישל עגונב וזכ ארבס וניצמש דעו
.רבדה םעטל

ירה - לעופב הכלהל עגונב הז ןיינע וניצמ אל הרותה ןמ םהש םיניינעל עגונבש ףאו
לע םירזוגו םינקתמ םימכח רשאכש ,ונייה ,ןנברדמ םהש םיניינעב םינפ-לכ-לע תאז וניצמ
םעט תשגדהש ןנירמא ,רבדה םעט תא םה םישיגדמ הריזגהו הנקתה םע דבב דבו ,םייוסמ ןיינע
הנקתה הלטב (הזב אצויכו ,הז ירחאלש תורודב) םעטה לטביהבש תורוהל ידכ איה רבדה
.הריזגהו

תודוא רבודמ רשאכ ןכ-ןיאש-המ ;תעדו םעט יפ-לע םהש םיניינע תודוא רבודמ רשאכ הז לכו
.ללכ יוניש הזב ךייש אל - (יתרזג הריזג יתקקח הקוח) תעדו םעטמ הלעמלש "םיקוח"

:הקיקחה תויתואד ןיינעה תוללכ םע "הקוח"ד רשקה ןבומ הז יפ-לעו

- אוה (תוחולבש תויתואה) הקיקחה תויתואל (ףלקה לע וידב) הביתכה תויתוא ןיבש קוליחה
וידה ןיב (םולשו סח) דירפהל לוכיש ,ונייה ,יוניש םהב תויהל לוכי הביתכה תויתואש
ןיב דירפהל רשפא-יא ירהש ,יוניש םהב ךייש אל - הקיקחה תויתואב ןכ-ןיאש-המ ;ףלקהו
.תויתואה תוקוקח הילעש ןבאה תואיצמל תויתואה

.ל"נכ ,יונישה רדעהו ףקותה ןיינע שגדומ םהינשבש - "הקיקח" םע "הקוח"ד רשקה והזו

הלואגה ימי םע הרושקה הדובעה תוללכל עגונב - תקוח תשרפמ תדמלנה הארוהה רואיב
:זומת ג"י-ב"י

-ב"י הלואגה ימי םע הרושקה הדובעה יהוזש ,הצוח תודהיהו הרותה תצפהד הדובעה תוללכ
,"תקוח" לש ןפואב תושעהל הכירצ - הלואגה לעב לש ותוחילשו ותארוה יפ-לע ,זומת ג"י
.הירחא רהרהל תושר ךל ןיא יתרזג הריזג יתקקח הקוח

השעמב םיטרפה לכב הלואגה לעב לש תוחילשהו דיקפתה תא םיאלממש דבלב וז אל :רמולכ
ןיאש "הקוח"ד ןפואב איה וז תוחילש יולימש ,תאז דוע אלא - ןל-עמשמ-אק-יאמד - לעופב
!אמלעב הבשחמב וליפא הירחא רהרהל

:ללכ יוניש הזב ךייש אלש ,הקיקח ןושלמ - "הקוח"ד 'בה ןיינעל םג םיאב הזמו

תמגודב) ותואיצמ לע ףסונ רבד ,םדאה לש ותואיצמל ץוחמש ןיינע תודוא רבודמ רשאכ
ינפמ תונתשהל רבדה לוכי יזא - (ףלקה תואיצמ יבגל ףסונ רבד אוה וידהש ,הביתכה תויתוא
לש ותואיצמ םצע םע דחא רבד השענש ןיינע תודוא רבודמ רשאכ ןכ-ןיאש-המ ;'וכ תוביס
תוקוקח הילעש ןבאה תואיצמ םע דחא רבד ןה תויתואהש ,הקיקחה תויתוא תמגודב) םדאה
.הז רבדב יוניש לעפת אל םלועבש הביס םוש ירה - (תויתואה

- הצוח תודהיהו הרותה תצפהב הלואגה לעב לש ותוחילש יולימו םויק :ונניינעל עגונבו
םצע םע דחא רבד השענ הז ןיינעש דע ,דחאו דחא לכ לש וביל חול לע קוקח תויהל ךירצ
םלועבש רבד היהיש ךייש אל - זאו ,היבו הינימ הקיקח - הקיקחה תויתוא תמגודב ,ותואיצמ
.וז הדובעב תושילחו יוניש לועפל לכויש

(המורטסוק) ותולג ריעל עוסנל ידכ זומת 'גב םירוסאה-תיבמ הלואגה לעב תאיצי תודוא
הרושבש (ךליאו 210 דומע צ"יירוהמ ר"ומדא תודלותה רפס האר) רפוסמ - םינש שולש ךשמל
ול ונתנ זאש ,זומת שדוח-שאר ישימח םויב ולצא הלבקתנ (םירוסאה-תיבמ ותאיצי לע) וז
תנחתל רוזחל ךירצ היה ךכ-רחאו ,תועש שש ךשמל ותחפשמ-ינב םע תוארתהל ותיבל תכלל תושר
.המורטסוקל עוסנל ידכ ,תבכרה

(ותלאשל הנעמב) ול ורמא רשאכ יכ ,זומת 'ג ןושאר םויל העיסנה התחדנ לעופבש אלא
םינפ םושב עסא אל תבשב :רמאו ףקותב הלואגה לעב עידוה ,תבשה םויב המורטסוקל עיגיש
,תבשה ירחאל דע רהוסה -תיב ילתכל ץוחמ תוהשל ול ונתי אלש ול ורמא רשאכ םגו !ןפואו
דוע רהוסה-תיבב תבשל ךרטצי (תבשב םשל עיגיש ןפואב) םהלש םיאנתה יפ-לע תאצל ברסי םאו
!עסא אל תבשב ךא ,בשאש המכ בשא :הלואגה לעב םהל רמא - םיבר םימי

,הרואכלש (ךליאו 'ב ףיעס א"משת תקוח תשרפ תבש תחיש האר) הכוראב םעפ ראבתנ ,הנהו
בריס עודמ - ('וכ קפסה לע וליפא) תבש החוד שפנ-חוקיפש ןוויכמ :תנבומ הניא וז הגהנה
?תבשב עוסנל ףוקתב

םירוסאה -תיבב ראשיהל טילחמש הז ידי-לע שפנ-חוקיפהו הנכסה - וז הלאשב רואיב רתיל
וז העיסנב ךורכה תבש לוליחה - תאז תמועלו ,יאדו רדגב איה (וררחשל םינכומ רשאכ)
קפתסהל שיש הז לע ףסונ] ירה - (תבשב םשל עיגיש ול םירמואו ,ישימח םויב אצוי רשאכ)
רדגב אוה הז לכ [תאז דוע הנה ,(ןמקלדכ) ןנברדמ וליפא תבש לוליח ןאכ ךייש םא ללכב
ירחאל (תבשב עוסנל ךרטציש) הריזגה תא לטבל לדתשהל תורשפא הנשיש ןוויכמ ,דבלב קפס
אלו ,תבשה ירחאל דע ותיבב ראשייש ומיכסיש חינהל םוקמ שיו] םירוסאה-תיבמ ותאיצי
הגהנהה ןפוא עודיכ ,'וכ רדסה לובלב םורגל אלש ידכ - םירוסאה-תיבב ףסונ ןמז וריאשהל
הקזח דיב"ד ןפואב השענ הז ירה ,םירוסאה-תיבמ והשימ איצוהל םיטילחמ רשאכש ,םש
ודימעהש תורמל ,םירוסאה -תיבמ תאצל םיכסהל ךירצ היה - שארל לכל ,ןכ-םאו ,[..."םשרגי
.תבשב םשל עיגהל ךרטציש יאנתה תא וינפב

,םירוסאה -תיבב ותבש תעב ןותנ היה הבש שפנ-חוקיפהו הנכסה לדוג טושפ םגו ןבומ ,הנהד
תחא") םייחה ךפיה - ןושארה וניד-רזג בתכנ הבש הדועתה תא ול וארהש - ךכ ידכ דעו
ךכ-רחא קרו ,ריביסב תולג םינש רשעל וניד-רזג תא וקיתמה ךכ-רחאו ,ןלציל אנמחר ("ותד
.המורטסוקל תולג םינש שולש - רתוי דוע וניד-רזג תא וקיתמה

,םתעד תא וניש אל - (םייחה ךפיה) רומח יכה ןידה רזג תא ועבקש םישנא םתואש ןוויכמו
ןמז לכש ,ןבומ ירה ,ןידה רזג תא קיתמהל ("םיהובגה תונולח"המ) םתוא וחירכהו ופכש אלא
םתושרל םידמועה םיצמאמה לכ תא םה ושעי ,(םירוסאה-תיב ילתוכב) םתושר תחת אצמנ אוהש
ךכ-לכ םתמח תא הלעמ רשאכ טרפבו .'וכ ןידה רזג תא קיתמהל הנתינש הארוהה תא לטבל ידכ
ךרטצי אלש ידכ םשמ תאצל אוה ברסמ םירוסאה-תיב ילתוכמ ואיצוהל םימיכסמ רבכ םה רשאכש
.'וכ ערהל םיצמאמה לכ תא ושעיו ןש וקרחי יאדווב זאש - תבשה םויב ותולג ריעל עיגהל

וקיתמהלו ולטבל הארוה התיה ךכ-רחאש אלא ,רבכ עבקנש ןיד רזג תודוא רבודמש טרפבו
-רזג לועפל םיכירצ אלש רחאמ ,םתומדקל םירבדה תא בישהל רתוי לקנ זאש - רחא ןיד-רזגב
.וינפלש ןידה-רזג לוטיב תא לטבל םא יכ ,שדח ןיד

םירוסאה-תיבמ תאצל בריסש הז ידי-לע ול הפקשנש שפנ-חוקיפהו הנכסה לדוג ןבומ הז לכמו
םויב םירוסאה-תיבמ תאצל םיכסהל ךירצ היה ,שארל לכל - הז-יפ-לעו !םהלש םיאנתה יפ-לע
!שממ שפנ-חוקיפ לש ןיינע והזש ןוויכמ ,ישימחה

תורשפא התיה ,שארל לכל הנה - תבשה םויב םשל עיגהל ךרטציש ןפואב העיסנל עגונבו
ירחאל דע ותיבב ראשיהל ול וחיניש ,םירוסאה-תיבמ ותאיצי ירחאל וז הריזג לטבל לדתשהל
,תבשה ירחאל דע ותיבב ראשייש ומיכסיש לועפל םיחילצמ ויה אל םא ,רתויה לכלו .תבשה
םירוסאה-תיבמ אציש ךכב המואמ דיספה אל ירה ...!ונ - םירוסאה-תיבל ותוא םיריזחמ ויהו
!תבשה ירחאל עוסנל לכויש לועפל וסינו

לע וחרוכ -לעב ותוא םיבישומ ויה אלא ,םירוסאה-תיבל ותוא םיריזחמ ויה אל םא וליפאו
ותואב ומע ועסנ יאדוובש] רטשמה חוכ-יאב לצא לדתשהל לוכי היה ,שארל לכל ירה - תבכרה
.ךרדה עצמאב תובשל ול וחיניש [ןבומכ ,יאשח ןפואב יכ םא - ןורק

םצע :ירה - תבשה םויב תעסונש תבכרה לע בשיל ותוא וחירכיו וז תולדתשהב חילצי אל םאו
תקלדה םע הרושקה) הלועפ םוש השוע וניאש ןוויכמ ,ללכ רוסיא הב ןיא - תבכרב הבישיה
-אלקשה דבלמ ירה - ןימוחתל עגונבו ,(הזב אצויכו ,עונל לכוי רטקהש ידכ 'וכ םחפהו שאה
ןיא ןדיד ןודינב ירה ,ןנברדמ וא אתיירואדמ אוה (לימ ב"י) ןימוחת רוסיא םא אירטו
עיגמש ירחאל תבכרה ןמ הדיריל עגונבו הרשעמ הלעמל ןימוחת ןיאש ןוויכמ ןימוחת רוסיא
-תריסמ לש ןיינע הזב ךייש אלו ,רומג סנוא יווה ,חוכב תבכרהמ והודירוי םא ירה - םשל
.שפנ

םהילע תרמוא הרותהש םיניינעה לע "רבע אלו גרהנ" רשאכש תועדה יפל וליפא ,הנהד
הכלה 'ה קרפ הרותה ידוסי תוכלה הנשמ ףסכ האר) "ול בשחת הקדצ" - "גרהי לאו רובעי"
תווצמב ךייש וניא הז לכ ירה - "חבז ילע יתירב יתרוכ ידיסח יל ופסא" היב ןנירקו ,('ד
ןוויכמ ירה - בלול תליטנב :המגודלו .וחרוכ לעב ונממ הלטבל םילוכיש ןוויכמ ,השע
המואמ רבדה ליעוי אל ושפנ תא רוסמי רשאכ םגו ,וחרוכ לעב בלולה תא ונממ תחקל םילוכיש
."גרהי לאו רובעי" יזא - הווצמה םויקל

ללכ ליעוי אלו ,וחרוכ לעב תבכרהמ ודירוהל םילוכיש ןוויכמ :ןדיד ןודינב הז ךרד לעו
."גרהי לאו רובעי" יזא - שפנ תריסמה ןיינע

יפ -לע םירוסאה-תיבמ תאצל םיכסה אלש הלואגה לעב לש ותגהנה ,הרואכל - הז יפ-לעו
!רתויב ההומת - םהלש םיאנתה

:הזב רואיבהו

!ללכ תונובשחל םוקמ ןיא יזא - וכפהו םשה שודיק לש ןיינע תודוא רבודמ רשאכ

עיגהל ךרטציש םהמ עמושש תורמל םירוסאה-תיבמ תאצל םיכסמ היה הלואגה לעב םא :רמולכ
םצע ירה ,תבשה םויב עסי אלש לועפל םיחילצמ ויה ףוס לכ ףוס םא וליפא הנה - תבשה םויב
םע רושקה ןיינע התיה ,תבשב עוסנל ךרטציש ועדויב םירוסאה-תיבמ תאצל םיכסהש הדבועה
םיכסיש "ינולפ ןב ינולפ" תא חירכהל וחילצהש םיראפתמ ויה םהש ןוויכמ ,םשה שודיק ךפיה
.תבשה םויב עוסנל ךרטציש העידי ךותמ םירוסאה-תיבמ תאצל

.םשה שודיק לש ןיינע והזש ןוויכמ - שפנ תריסמ לש ןפואב הלואגה לעב דמענ הז לעו

-ב"י הלואגה ימי םע הרושקה הדובעה תוללכל רשקב - לעופל עגונב ל"נה לכמ הארוהה
:זומת ג"י

תצפהב הלואגה לעב לש תוחילשה יולימש ,תקוח תשרפ תוללכמ תדמלנה הארוהה לע ףסונ
תושר ךל ןיא יתרזג הריזג יתקקח הקוח ,"הקוח" לש ןפואב תויהל ךירצ תודהיהו הרותה
תדמלנה תפסונ הארוה הנשי ,'וכ לוע תלבק לש ןפואב הדובעה תוללכ והזש ,הירחא רהרהל
,שפנ תריסמ לש ןפואב תויהל הכירצ וז הדובעש - זומת 'גד הלואגה תודוא ליעלד רופיסהמ
.םשה שודיק םע םירושקה םיניינע תודוא רבודמש ןוויכמ

הדובעהש רזוע ה"בקהש ןוויכמ - םולשו סח הטושפכ שפנ תוריסמל הנווכה ןיאש ,ןבומו
םולשו סח ךרוצ היהי אלש אטישפו ,בבל בוטו החמש ךותמו ,'וכ הבחרהה תילכתב היהת
הניתנו הריסמ ךותמ הדובע ,ונייה ,ןוצרה תוריסמ םא יכ ,וטושפכ שפנ תריסמ לש ןיינעב
תצפהב הלואגה לעב לש תוחילשה יולימל ותואיצמ לכו ונוצר תא רסומש ןפואב ,תטלחומ
.הצוח תודהיהו הרותה

דע ,הבחרה לש ןפואב - ךרטצמה לכב הלואגה לעב לש תוכרב תכשמהל םיכוז הז ידי-לעו
ורא" - הבחרה לש ןפואבו ,ונקדצ חישמ ידי-לע המילשהו תיתימאה הלואג - תירקיעה הכרבל
.שממ ונימיב הרהמב ,"אימש יננע םע
'ג ךרכ ג"משת 'תויודעוותה' .הגומ יתלב ,ג"משת'ה זומתב 'ז ,תקוח תשרפ תבש תחישמ םיעטק)
(1696-1680 םידומע

חישמ םע תויחל


ידוהי לכ לש תוחילשה תדובע


םוליצ ןושאר םוסרפב הזב םיאיבמ וננה 100-ה ןויליג לגרל
-ייח פ"ש תחישמ ר"ומדא ק"כ לש ההגהה יפדמ םיעטק המכ
תוחנה דעו תובידאב * ב"נשת ,ימלועה םיחולשה סוניכ ,הרש
םימימתה

זכרמב הדמע ב"נשת הרש-ייח תשרפ שדוק-תבשב תודעוותהה
לכ תא יברה שידקה השעמלו ,ימלועה םיחולשה סוניכ
תא יברה עבק תודעוותה התואב .הז אשונל תודעוותהה
איבהל - ידוהי לכ לעו םיחולשה לע וישכע תלטומש תוחילשה
.ונקדצ -חישמ תא לעופב

ןתינ ןהמש ,וללה ההגהה יפדל הבר תובישח שי ןכל אקווד
תא אלמל ידכ טוקנל שיש הלועפה -יכרד לע הברה דומלל
.ונילע הלטוהש תוחילשה


סוניכ" לש החיתפו הלחתהב וישכע ונדמעב איצוהל ךירצש לעופב הארוהה הנשי הזמ .ג"י
:"ימלועה םיחולשה

יברה) וישכע תוחילשה תדובעש ,םיחולשה לכל העדוהו הזרכהב תאצל םיכירצ - שארל לכל
.ונקדצ חישמ ינפ תא ולבקיש - הזב תאטבתמ ידוהי לכ לשו (:ףיסומ

,הצוח תוניעמה תצפהו תודהיהו הרותה תצפה לש תוחילשה תדובעב םיטרפה לכ :רמולכ
תלבקל ליבומ רבדה ךיא - הדוקנב (וז הלימ קחמ יברהו יולגב בתכנ) םירודח תויהל םיכירצ
.ונקדצ חישמ

תא לבקל ידכ 'וכו וריעבו ומוקמב םידוהיה לכ תא ןיכהלו ומצע תא ןיכהל ךירצ חילש לכ
קחמ יברהו ,חישמ והימו :בתכנ) חישמ לש ןיינעה תא ריבסמ אוהש ידי-לע ,ונקדצ חישמ ינפ
ולכש יפל דחאו דחא לכ לצא לבקתמה ןפואב הפ לעבש הרותבו בתכבש הרותב ראובמכ (:ןקיתו
הניב המכח לש ןפואב טרפבו ,הלואגו חישמ יניינע דומיל ידי-לע - דחוימב ללוכ ,ותנבהו
חישמהו חילשה תא לבקל םדאה לכשב חנומ הז ידי-לעש :טפשמה ךשמה תא קחמ יברה) תעדו
.("חלשת דיב אנ חלש" ,ונרודבש
יהויחבמ ריתי


המ :דחא לכ לאוש ונרוד אישנ
תודהיהו הרותה תצפהב תישע


רודה אישנ ןויצל ךליי - חוכ ול ןיאש בשוח םאו

ןקסע" לש רדגב אוה ירה וילא ךיישש ימ לכש זירכהו עידוה ונרוד אישנ ר"ומדא ח"ומ ק"כ
.הצוח תונייעמה תצפהו תודהיהו הרותה תצפהב לועפל ךירצש ,ונייה ,"ירוביצ

ל"זח ןושלכ - ונרוד אישנל ותוכייש דצמ השענ אלא ,ותריחבבו ונוצרב יולת וניא הז רבד
ןמשה עבטכ ,"ותעיגנב חושמ ןכ םג אהת ןמש חושמב תעגנ םא" ,"ןהדיאו אניהד יבגל ברק"
.'וכ ותעידיב אלש וא ,ךכב ונוצר ןיא םא וליפא ,רבד לכב עפעפמש

דע תודהיהו הרותה תצפהב קוסעל בייח הז ונרוד אישנש - ןדיד ןודינב המכו-המכ-תחא-לעו
ןייעמה אלא ,ןייעמה ימ קר אל ,םמצע תונייעמה ץיפהל ,ונייה ,הצוח תונייעמה תצפהל
וירמאמב ןכו ,ויתוחישב הכוראב ראובמכ ,"הצוח"ה םוקמל דע הצפה לש ןפואב טשפתיש ,ומצע
...(הווש ןכותה לבא ,הנוש ןונגסבו רוציקב יכ םא)

ןה ,וירשוקמו וידיסח ,ונרוד אישנ ר"ומדא ח"ומ ק"כל תוכייש םהל שיש ולא לכ ,ןכלו
תניחבב ,ותומצע תא סינכה הבש ,ותרות ודמלש ולא ןהו ,םינפ לא םינפ ותוארל וכזש ולא
,רמולכ ,תירוביצ תונקסעל רסמתהל תוכזהו הבוחה םהילע תלטומ - "תיבהי תיבתכ ישפנ אנא"
- הז לכו ,הצוח תונייעמהו תודהיהו הרותה תצפהב ונרוד אישנ לש ותוחילש תא אלמל
ידי-לע אל) םלועב םימש םש שדקל ה"בקה לש וחולש אוה לארשימ דחאו דחא לכש ךכל הפסוהב
ינא" - ףוגב המשנה תדיריד הנווכה תילכת יולימ ידי-לע (אלא ,םולשו סח םיישקו תונויסנ
אלא וארב אל ומלועב ה"בקה ארבש המ לכ"ש ולוכ םלועב תולגל ,"ינוק תא שמשל יתארבנ
םלועל ךולמי 'ה"ש - הז רמואו ועבצאב הארמ - יולגב וארי ולוכ םלועבש דע ,"ודובכל
."דעו

תונקסעב םיקסוע םניא הנושמו הנוש הביסמ רשא המכו המכ הםץנשי וננובאדל ,םנמא
.ל"נה תירוביצ

הנאתו ןפג ,"ותנאת תחתו ונפג תחת שיא" ,םילענו םיבושח םיניינעב םה םיקוסע יאדווב
לאוש ונרוד אישנ רשאכ ,לבא ,'וכו םהילע םיכרבמש ,(םולשו סח ,הלרע אל) ןבומכ ,םירשכ
הנורחאה הנשה ךשמב תודהיהו הרותה תצפהב תוליעפל רושקה לכב שממ לעופב תישע המ :ותוא
...הניש לש בצמב ותויהל ,תונעל המ ול ןיא - 'וכו

רבדה היה אל זאש ,םייח הל תבאושו הלעמל הלוע המשנהש ןפואב הנישה התיה יאוולה
םידוהי לצא םישדח םייח סינכהל ,תודהיהו הרותה תצפהד הלועפל ,םולשו סח ,הריתסב
.ותביבסבש

!תודהיהו הרותה תצפהב קוסעת הנישה ינפל לבא ,הפיו בוט - ןושיל ךנוצר

ימ ,ינא המו ינא ימ ומכ ,םינושמו םינוש םיצורית ידי-לע קמחתהל תוסנל ןיאש ,טושפו
-רצי ארבנש זאמ םימייקש ,"םיצורית עדליוו" ,הזב אצויכ םיצוריתה ראשו ,חילצא םא עדוי
.'וכו הברדא אלא ,ול תייצמשכ ושפנל םדאה תא חינמ וניאש - ותנמוא ילכו ערה

ןוויכמו ...חוכ ול ונתיש שקביו ונרוד אישנ לש ןויצל ךלי - חוכ ול ןיאש בשוח םאו
."הנעא ינאו וארקי םרט"ד ןפואב הז היהי - "םארובל ןימוד םיקידצ"ש

רסמתי דחאו דחא לכש ךרוצה תודוא שיערהלו ררועל שי - אבהלו ןאכמ - ןפוא לכבו
.תודהיהו הרותה תצפהד תירוביצ תונקסעל
-428 'מע 'ג ךרכ ח"משת 'תויודעוותה'מ םיעטק .הגומ יתלב ,ח"משת תועובשה גחד 'ב םוי תחישמ)
(431

יבר יצוצינ


ךלמ תורגיא


,עבת ,ץעי ,בישה * וילא םינופל יברה רגיש תורגיא תובבר
ללשב וקסע תורגאה * םיליגה לכמ םישנו םישנא דדועו םחינ
תוישעמ תוצעל דעו רתסנבו הלגנב תורומח תויגוסמ ,םיאשונ
תורגיאה תביתכמ - תורגיאה םלועל הצצה * םוי-םויה ייחב
* םלוע-רואל ןתאצוהל יברה קינעהש גייוסמה 'רתיה'ל דעו
םייתש ןיבמ הנושאר המישר


רפואל השנמ-יכדרמ ברה תאמ


ורדחל וסנכוהש ראודה יקש תא םיראתמ ויה ,יברה לש שדוקב ותדובע לע ורפיסשכ דימת
לבקל וכזש ,תשקה ינוג לכמ ,םישנא לש ברה רפסמה לע ןכ-םג עודי היה .םוי-םוי שודקה
לש ןוחרקה הצק הלגתנ ,'שדוק תורגיא' יכרכ עיפוהל ולחה רשאכ םלוא .יברהמ םיבתכמ
'ה-תדובעו הרותה ימוחת לכב הריבכ תונואג לע הדיעמ איהש הממ רתויש ,וז האלפומ הריצי
אצמש ,יברה לש האלפומה לארשי-תבהא לע תדמלמ איה ,םדאה שפנ יכבנב הקימעמ הנבה לעו
.םידוהי לש ךכ-לכ לודג רפסמל םיטרופמ הכ םיבתכמ בותכל ןמז

"םילאושה לכל תונעל"

יברה הלגמ ,"םילאושה לכל תונעל .. ר"ומדא ח"ומ ק"כמ יתיארש המ יפ-לע ,יגהנמ ללכב"
.(במק דומע ד"וי ךרכ שדוק-תורגיא) ו"טשת תנשמ תרגיאב

'ךלמל ק"ידצ') יברה לש הכשלה תדובע תא ראתמה ,ד"ישת תנשמ רצק ירויצ רואית הנהו
:(136 דומע ,ד"נשת ירשת ,'ה תרבוח

םינוש םיבתכמ דחא םויב ליכהל א"טילש ר"ומדאה לש ראודה תבית הלכי ,ןכ יכ הנה"
לש ותעד תווחל השקב ךות ,לארשי תבשחמב וא הרותב תמיוסמ הלאש לע ןויד ,ןוגכ ,םינושמו
;םינוקיתו תורעה ,תרוקיבל השקב ךות ,השדח האצמה לש רואית וא רויצ םע בתכמ ;יברה
ללפתהל הכזיש הכרבו הצע שקבמה הבישי דימלתמ בתכמ ;הרזע תשקבמה היינע הנמלאמ בתכמ
הליהקב ארתאד ארממ בתכמ ;ר"ומדא תכרב תשקבמה הפוחל תסנכנה הלכ ;הנווכ רתויב דומללו
'וכו 'וכו לארשי-ץראב הלשממ דיקפ וא הגלפמ גיהנממ בתכמ ;תימוקמ הייעבל רשקב תמייוסמ
."ד"בח לש תודסומהו םינוגריאה יניינעל םיעגונה םיבתכמה דבלמ ,ןבומכ ,הז לכו -

"םיליגה לכמ םישנו םישנא"

:דוע ראותמ (133 דומע םש) ןכל םדוק

תועגונ תולאשה ןמ המכ .םייחה תובכש לכמו םיליגה לכמ םישנו םישנא םה םיבתכמה יבתוכ"
יבתוכ ןיבמ םירחא .ילכלכה םדיתע רבדב הצע .. תינחור הכרדה .. טלחהב םיישיא םיניינעל
םיניינעב ץוריתו רבסה םישקבמה וא ,הכלהב הלאש ןוגכ ,דבלב הרות יניינעב םינד םיבתכמה
תויעבב םהיתוקפסל הבושת םישקבמה ףא שיו .המודכו הלבקה ,תודיסחה ,דומלתה ירבדב םישק
םירבחמו םירפוס .עדמהו היפוסוליפה ,תדה ןיב םהל תוארנה תומודמ תוריתסב וא תונוש
וא ותעד תווח תא םישקבמו [םהירקחמ=] םהיתוריקח תואצות תא ר"ומדאל םיחלוש םינוש
."ותרוקיב

ד"וי ךרכ שדוק-תורגיא) ק"האב אבצה ימוחתב לעפש ד"בח שיאל יברה בתוכש םירבד הנה
:(בס דומע

רושיקב אובל םילוכי םיצורהש - ויתואצרה ירחאל ,רמאל םוקמ שי ילוא
.תלבלבמה הלאש הזיא רוריבל ןאכל םיבתכמ

"ש"נא םע השענה תעדל"

.ללככו םיטרפכ ,וידיסח לש יתימאה םבצמו םמולש תא תעדל ותלאשמ תא יברה עיבה תחא אל
תא יברה עיבמ הב ,(בת דומע 'ג ךרכ) ל"ז ןח ןושרג 'ר ח"הרה ג"הרה לא היולג היינפ הנה
:ש"נא ברקב עמשנהו השענהמ לוכה תעדל ונוצר

לכבו 'וכו 'וכו אדיפק ששח ןאכ היה אל יכ ,ילא בתכש המ לע לצנתמ םניחל
הנה ,תובוט תועידיה םא יכ ,ויחי ש"נא םע השענהמ תעדל ןוצר עבש יננה תע
אפוג הז םינפ לכ לע ,ךפיהל םולשו-סח םא םגו החמשו חור-תרוק הז םרוג יזא
טייקנלע ןופ ליפעג םעד רענעלק טכאמ ןוא ,קזחמ - םיבתכמ רושיקב הדימעה -
ףאש ,םירפס המכב ראובמה עודיו .חורה תכימנו [תודידבה שגר תא הניטקמו=]
םיבוט םילוחיאו הבוט הבשחמ םינפ לכ לע ירה ,תוימשגב רוזעל רשפא-יא םא
םלועב םיכישממשכ הלעמה ןכ םג עודיכו .אוה ןיינע ,ורבחל לארשימ דחא לש
םא ףכית םא ,לעופ והזש ,ול ךרטצמהב ןורסחהו והער תלעמ יולגב רובידה
...ובצמ תלקהב ,ןמז רחאל

הז ידי -לעו והער לע שיא בוט ורבדי םיטושפ םישנאש םורגל לדתשה ט"שעבהש עודיכו
.םינידה םיקתמנ

תעבומ םהבש ,ל"ז יקסבומיליו איסוז ח"הרהל ז"טשת ןוושחרמב ד"יב יברה בתכש םירבד ןלהל
:קרשו לחכ אלל בצמה לע חוודל השירד

רפכה [רבד לע=] ד"ע יל ובתכי אלש ינוצרש אוהש ימל יתרמא אלש טושפ
ד"עו ,אקווד תויטרפב - הברדאו) ובתכיש - יתרמא ןכש המו ,ש"נאו [ד"בח=]
."תמאה ךפיה ובתכי אלו ,םהש ומכ םיניינעה (לכ [רבד לעו=]

:םידיסחה דחא לא הנפומה ,ז"טשת ןוושחרמ א"כמ ףירח בתכמ הנהו

[ותרות דובכ=] ר"תכ ירבד םישרפמה םידחא םנשי רשא ,ינתעיגה הרזומ העומש
ארוק ינניא יכ ש"נא לצא השענהמ םיבתכמ ילא ובתכי אלש יתרמאש ,ימשב
רקיב רבכש תומוקמהב ןקתי יאדווב ,וב הז תא םילותש ןוויכו !םהלש םיבתכמה
יתרמא קר ינאו .רקבי דועש תומוקמהב הליחתכלמ לטביו ,םיאתמה ןפואב
ןאכמש יתשקיב ןכלו ,התוער תא תחא תורתוס םימעפל תולבקתמש תועידיהש
אל ירה תמאבו .תמאה ךפיה אלו אוהש ומכ תואיצמה אלא ובתכי אל אבהלו
ת"ישהו .קחרת רקש רבדמ הרותה תניתנ תעב וניוטצנש המ לע רבד הזב יתשדיח
.הזב םג וחילצי [ךרבתי 'הו=]

תוינחורבו תוימשגב ןיינעתמ

דומע 'ג ךרכ) תוינחורב ןהו תוימשגב בצמל ןה איה ותנווכ יכ יברה ריהבה תובר םימעפ
:(ישפח םוגרת בולישב זטת

ללכב םיתע תעיבק ול שי םא ויתלאשש המ לע יל הנע אל התע דעש וילע האילפ
מ"כה ר"ומדא ח"ומ ק"כ םגתפ עודיו .טרפב מ"כה ר"ומדא ח"ומ ק"כ תרותבו
תודוא םה םירכזנ ו"ח בוט אל ערואמ םהל עראשכ ונייה ."םידיסח תורצ" םנשי
ונפג תחת שיא ,החוורה התיה רשאכו ,ןוידפ םיבתוכו תודיסחה תודואו יברה
...'וכ ותנאת תחת שיאו

לבא ,ו"ח םימחרה ךפיה אוהש ןיינע ררועל יתנווכ ןיא רשא טושפו אוה ןבומ
םידיסח עשילופ תויהל םא הרירב םהל שיש ולא לע הלופכ הימתב ינא המת
םידיסח עשרעבייו וא [תורצ לש םידיסח=] םידיסח תורצ וא [ןילופ ידיסח=]
ועבתש הז ןיעמ םינפ לכ-לע םידיסח תויהל וא [םישנ לש ןונגסב םידיסח=]
-לע-ףאו ,בוט יכ רואה תקיתמ םעט ומעטו ד"בחה תרות יאישנ ונלוכ ונתיאמ
ךכ-רחאו ,םידורט םישענ ןכמ חרחאל - םיתב ילעב םישענ לכ תישאר ןכ-יפ
.שורדל ןיא הזמ רתויו ,ןכ םג הקיפסמ תודיסח הרושש םינעוט

ןויעב םיבתכמה ארוק

:(ישפוח םוגרתב) זסש דומע 'ג ךרכב םשו

יננהש ךכ לשב תענמנ ךא ,רתוי ךורא בתכמ בותכל היה םכנוצר יכ תבתכש המ
םיבתכמ לבקל דימת ינא חמשש [ריהבהל=] ךחיטבהל ינוצר ,ךכ-לכ קוסע
סמוע לשב בכעתי ינעמש ןכתי יכ םא ,יוארה ןויעב םארוק יננהו ,םיטרופמ
...תמוערת לכ ילע ןיא םכל םג יאדוובו ,ודיפקי אלש ינוצר .הדובעה

יברה תא םיאצומ ונא ,ויפתכ לע תירוביצה הדובעה לועשכ ,ונתוח ייחב ,תואישנה םדוק םג
:(הע דומע א"כ ךרכ שדוק-תורגיא) לצנתמ

חטבו םיבתכמב ירוציק לע החילסה ותיאו ,תובר תודרטו הדובע יננה סומע
.תוכז ףכל יננידי

:(גכק דומע םש) תואישנה תלבק ירחא המכו המכ תחא לע

ילע המ לבא .םדקהב תולאשהו םיבתכמה לכ לע תונעל ינא ךירצש ,ובתכב קדצ
.םיטרפה םגו םיללכה םג ,תוברו תוכלוה תודרטהו - תושעל

תוריהבב בישמו

:יברה בתוכ (גצק דומע ט"י ךרכ שדוק-תורגיא) כ"שת תנשמ תרגיאב

תויהל ךירצש וניוטצנ ירה ,תולאש לע הנעמ ןפוא ,תולאשה לע ילש הנעמב
המגוד תרמוא תאז ,הבחרהב םג אב םימעפלו ,ל"ז וניתובר תשרדכו רורב הנעמ
לכ אלו ,המצע הלאשהל עגונהב םימעפלו הזל םיכיישה םיניינעל דומיל וא
.הזב םיווש םינמזהו םישיאה םיניינעה

:יברה בתוכ (טש דומע ב"י ךרכ שדוק-תורגיא) ז"טשת טבש א"כמ תרגיאב

ירה ,םדוקה בתכמב בותכה תא ומייק םא .. הז לכב הרורב יתעדו ,יתבתכ רבכ
...הבטה הלחש יאדווב רורב

ןכ ינפל הנשכ יברה לש תינתוונעו תענטצמ תואטבתה ןייצל ןיינעמ ,וז הבושת בגא
:ישפוח םוגרתב (ט-חמר םידומע א"י ךרכ שדוק-תורגיא)

,הרורב החטבהבו ,החטבה ןושלב 'יחת םכתייערל בתכ ונמזב .. ינתוחש הדבועה
,לארשי אישנ היהש ןוויכמ ,טושפ רבדה םעט ירה - וזכ תואטבתה ןיא יבתכמבו
קידצ ל"זר רמאמ יפ-לע ,ןכלו ,ירמגל םירחא תוחוכ ול שי ,םלוע דוסי קידצ
.החטבה לש ןונגסב בותכל היה לוכי - רזוג

בישמו רזוח הבר תונלבסב

.. םידימלתה וניבה אלו דמילש ברה" ,רמאנ ('ד הכלה 'ד קרפ) ם"במרל הרות-דומלת תוכלהב
בוש םיתיעל בישמו רזוח הבר תונלבסב יברה ףאו ."'וכ םימעפ המכ וליפא רבדה הנושו רזוח
:(המש דומע 'א ךרכ) תולאש ןתוא לע בושו

הנעמה םע רשקבו םדוקה ובתכמב בתכש המב םעפה דוע ובתכ לע ובתכמ לע הנעמב
.המצע וז הלאשב םעפה דוע יתעד לאושו ינממ לבקש

םיבתכמבו תויודעוותהב תובושת

אוצמל ןתינ ,םייללכה םיבתכמה םג ,יברה לש ויבתכמבו ויתוחישב יכ ,דימת ועדי םידיסח
:וז הדוקנ שיגדהלו רוזחל ומצעב יברה לע היה םיתיעל .תונושה תולאשל תובושת

תשרפ תבשבד םירבד תמישרהב הנעמ אצמי - ילא ויבתכמב ילא וירבדמ המכ לע
.(אע דומע 'ד ךרכ שדוק-תורגיא) ךלו תישארב

םיבתכמ המכ תלאשבש הוושה דצה לע תונעל לדתשמ יננה העודי הדימבו
.(דע דומע םש) הזב אצויכו םיכרבמ תבשב תודעוותהה ינמזב םילבקתמה

:(גכק דומע א"כ ךרכ שדוק-תורגיא) א"ישת ןסינב א"יב

המדקהבש וא סרטנוקהל םיפרוצמה םיללכה יבתכמב הנוע יננה תולאשהמ המכ לע
.(רואל םיאצויה םיסרטנוקהל יתומדקהב :דע דומע 'ד ךרכ םג האר) סרטנוקהל

תויוסחייתה םיאצומ ונא דואמ תורחואמ םינשב םג ךא ,א"ישת תנשמ םה ןאכ ורכזנש תובושתה
,ךכ לע הנעמ לבקל הכז אלש יברל בתכו ז"משת תנשב 'ד"בח תיב' חתפש יברה חילש .תומוד
:(11 דומע 'ךלמ רבד') האבה הבושתה תא לביק

חכונ אל םאב ,םינפ לא םינפ עמשו תודעוותהב חכונ היהש יניעב טושפ היה יכ
.םיעמושהמ לאשי -

:הזל המודבו

,וילע םיצבורש םיבר םיישק לשב 'קוזיח'ל קוקז אוה יכ םעפ רחא םעפ יברל בתכש חילש
:(םש 'ךלמ רבד') נ"שת ףרוחב הנעמ לביק

(הז ינפלש תויודעוותהד םירבד תומישרהו) ןורחאה שדוק תבשב רבודמה לכ םאב
וקזיח אל

לע] צ"הע ריכזא .[םיעבראה=] 'מ תנש הזש ריעהלו קזחמ המ עדוי יניא
.[ןויצה

:(א"משת תנשב המודמכ) ש"נא ינקסע יבושחמ דחאל יברה בתוכ ךכו

.םנכותל [ןויצה לע=] צ"הע ריכזא

.רותב וסנכנ ךרצוי םא - תויטרפב הנעמב

:(צר דומע א"י ךרכ שדוק-תורגיא) ו"טשת זומתב ח"כב דועו

ויה אל םהה םיבתכמב הנה ,ויבתכממ המכ לע הנעמ לביק אלש בתוכש המ
יתמייקו ,םהל ךרטצמהל החפשמה ינב תא ריכזהל תושקב אלא הנעמל םיניינע
מ"גבנ ה"הללקוצז ר"ומדא ח"ומ ק"כ לש שודקה ןויצה לע םיתרכזהו השקבה
.ע"יז

יברהו ויתולאש לע תוטרופמ תובושתל הכז אל םינש המכש יברה ינפל ןנואתהש ךרבאב השעמו
:ההימתב ובישה

התא םגו ".. לארשי תונבו ינב לכ לא" יללכ בתכמ בתוכ יננה גח לכ ינפל
!ךיתולאשל תובושת וללכנ םשו ,םכותב

תויופידע רדס

הנעמב תויומידקה רדסל רשאב ויטבלב ףאו וירדסב םהילבקמ תא יברה ףתשמ םיבתכמהמ קלחב
בתוכ (ג דומע ט"י ךרכ שדוק -תורגיא) כ"שת ירשתב 'גב .וילא תונפומה תונושה תולאשה לע
:םשו ,יאופר אשונב הבושת תרגיא יברה

.רות לע תוכחל ילבמ הנעמה חלשנ התשקבכו ,הנשה שאר ברעמ הבתכמל הנעמב

:(דעש דומע ב"י ךרכ שדוק-תורגיא) בתוכ יברה ז"טשת ןסינ 'אבו

ובתכממ הארנכ םיניינעה תוללכ יכ דוחיבו ,תודרטה בורמ אוה יתינע אלש המו
.יעבדכ םיגהנתמ

:יכ יברה הלגמ (דק דומע 'ד ךרכ םש) א"ישת ףרוחב רבכ

ותלאש לע ינולפ ןב ינולפל תונעל םא ,רתוי םדוק המ טילחהל השק םימעפל
רמאמ רואל איצוהל הזב שמתשהל וא ,תוימינפב ול תעגונה לבא ,תיטרפה
םירמאמ המכ םנשי ירה הז לכ םע לבא םיברל עגונ ןיינע אוהש ףאש ,החישו
.וז הלאשב עירכהל השקו .םתילכתל םודמל אל ןיידעו רואל ואצי רבכש תוחישו

ידיסח ןקסעל (דכ דומע 'ב ךרכ 'םחנמ לכיה') כ"שת תנשמ יברה לש תינקספ הבושת הנהו
:םייוסמ

םא יכ ללכה לע תונעל אמרג ןמזה ןיא התע תעל .ומדוקהו .. ובתכמל הנעמב
...אוה םיבר דיחיה םג תמאבש ףא ,טרפל עגונהב

ד"ימ תרגיאב :םיגוס המכו המכ םנשי תופידעה רדסב יכ יברה שיגדמ תואבה םינשהמ תורגיאב
(2 ,"הרות ינבל טרפבו" (1 :תופידע יגוס 3 םינמנ (במק דומע ד"וי ךרכ) ו"טשת ולסכ
הזיאל םוקמ םג ילואו" (3 ,"םיברה תועט הז ידי-לע (ןענעראוואב) חיטבהל שישכ טרפבו"
."ןוקית

שדוק -תורגיא) "תולקלקע םיכרדב םיגהנתמ יכ רתויב ףוכת ןיינעהש ולאל" :םיללכ דועו
לוקלקל וא הסג תועט תועטל םילולעש םיניינעה םתואו םישיאה םתואל" ;(אסק דומע ז"ט ךרכ
םהיתולאש לע הנעמה אב ןכלו ,רומחה ןפואב ועטי אלש" הלאל ןכ-ןיאש-המ ,"ודיפקיש וא סג
.. הזב אצויכו תועטמ רמשהל ידכב הנעמל םיקוקזה" םתואל ןכו .(זנש דומע םש) "הז ירחאל
.(טר דומע ז"י ךרכ םש) "םעפל םעפמ החדנ םיבתכמ רושיא ןכ ןיאש המ

תולאשל תובושת ןיא ירשת שדוח ימיב יכ ,אוה תובר םימעפ יברה רזח וילעש עודי ללכ
:םיפוחד םירקממ דבל תויטרפ

רתויב תופוחד תולאש לע דבלמ ,תונעל אמרג ןמזה ןיא ירשת שדוח ימיו
.רתויבו

.(זט-וט םידומע ירשת-לולא 'ד"בח יגהנמ רצוא' הוושהו .ביק דומע ב"י ךרכ שדוק-תורגיא)

רואיבל םיקוקזה םיבתכמ

:ןאמווארב דוד ר"הומ ח"הרהל יברה בתוכ ו"טשת ולסכב 'כב

ותוא וארה יאדווב םגהנמ יפכש .. תורענה תצובקל יבתכמ לבקתנ םיתניב חטבו
.וילע הבוטה 'ה דיכ םהינפל בתכמה ראיבו ,ול

:"רואיב"ה ןחבמ היהי המ - ףיסומ יברה

ידי-לע=] ז"יע - ואב םא - תונוש תובוט תולועפל יונישהמ תעדל ןיינעתאו
.שארמ [ןח תאושתו=] ח"תו ,[הז

"ןעת לא"ו "ןעת"

שקיבש חוכיווהמ הארוה יברה דמול (291 דומע י"ח ךרכ תוחיש-יטוקיל) ויתוחישמ תחאב
.ויתולאש לע לאושל בישהל םישפחמ דימת אל" :םכסמו וניבר השמ םע להנל אולס ןב ירמז
הנע" יזא ,םימש םשל איה ותנווכש העשב !'תינידמ' ריתהל אלא הנניא לאושה תנווכ םימעפל
הרות הרסאש תא ריתהל הנווכב הרות ירבדב לאוש אוה רשאכ ךא ,"ותלוויאכ ליסכ(ל וליפא)
הנניא הרותל הזכ דגנמ חצנל ךרדה ."ותלוויאכ ליסכ ןעת לא"ד ןפואב גוהנל ךירצ זא -
."תעדו םעטמ הלעמלש ףקותב םא-יכ ,אירטו אלקש תועצמאב

ףסונ ,(321 דומע 'ב ךרכ ט"כשת שדוק-תוחיש) 'תהגומ יתלב החנה'ב ,החישה לש הרוקמב
:וניניינעל תדחוימ תועמשמ לעב עטק ןאכ

םימעפו ,אירטו אלקשל םיסנכנ ויה םימעפש ,וניאישנ וניתובר תגהנה התיה וז
.אל

יכ (271 דומע 'ו ךרכ תוחיש-יטוקיל האר המגודל) םימייוסמ םירקמב שיגדהו רזח יברה ףא
תומוקמ .נ דומע 'ג ךרכ 'גהנמו הכלה ירעש' הוושה] "םיחוכיווב סנכיהל יכרד ןיאש ףא"
תילב ירה [םיחוכיו ךרע אפש דומע 'כ ךרכ שדוק-תורגיא ףוסבש םיניינע חתפמב ונמסנש
."תולאשה לע בישהל הזב יננה" הרירב

:אטבתמ יברהש םיאצומ ונא םיבתכמל עגונב םגו

...תונעל אלש [ךתעד אקלס אקו=] ד"סקו בתכמה 'תנ

םיבתכמה ילבקמל החמש םוי

דחא רפיס ותעשב .שממ החמש לש םוי יברהמ בתכמ תלבק םוי היה םיבתכמה ילבקממ םיברל
'ר ח"הרה ג"הרה שישיה דיסחב וקורמב שגפ ךיא ('ד"בח רפכ'ל ןויארב) טניו'גה ישארמ
'ר ובישה החמשה רשפל ותלאשל .החמשמ להוצ ולוכו תבש ידגב שובל ,ל"ז ווארעביל הידעס
.יברהמ בתכמ םוי ותואב לביק יכ ,תוטשפב הידעס

"יתיב ךותל הכרב"

-םהרבא ברה - םדוקה רודה לש הרותה ילודגמ דחא לש תניינעמ תרגיא המסרפתה רחא םוקמב
םירפסה רבחמו (ביבא -לתב ךכ-רחאו) אטילבש ןערפ ריעב ברכ ןהיכש ,ל"ז קראמיינ בקעי
לכיה'ל אובמ) וילא יברה לש ובתכממ ןרוקה עפשה תא אוה ראתמ וב - דועו "םהרבא לשא"
:(זי דומע 'א ךרכ 'םחנמ

ז"ישתה ירשת ב"כ [גח ורסא=] ח"א םוי ה"ב"

.א"בבות השודקה ונצראב ד"בח ידיסח תדוגא זכרמ ירבח יערו ירחאל בר םולש"

םתחפהש דודיעו הארשה ,הכרבה תעפש לע ,תוכרבה רוקממ וכרבתת הכרבו םולש תעפשב"
.א"טילש הלענה ןואגה ר"ומדאמ יתיב ךותל הכרב םאיבהב ,ישפנב

ןמזל ןמזמ םישודקה יתובא תוכזבו ,קוחרמ יתוא האורו האר ושדק חורב אוהש ןמזמ הז"
.ינצמאיו ינקזחי ינאפריו ורבד חלשי

וריזחתש לפוכמו לופכ יאנתב - ונממ יתלבקש ןורחאה בתכמה הזב הטול םכל חלוש יננה"
תושפנה ילודג ןיב תישפנה תורשקתהה הלדג המכ דע הארנ ונממ ['ה ןעמל=] ה"עמל ילא ותוא
.ע"יז

א"טילש ר"ומדאהש םיניינע ינש ופוסבשו ,רואל תעכ אציש ירפס תא הזב םכל חלוש יננה"
.ומשב םאיבמ יננהו םהב יניע תא ריאה

קלח ריינ ראשנ דומע יל ורמא סופדה תיבמו ,רמגנ ירפסש םויב ינעיגה וירבד !אלפ רבד"
הדמע תובא תוכזש אלא תאז ןיא .וירבד ינועיגה עגרה וזבו ,רסחה תא םילשהל לכוא ילוא
."בוט יכב לפכהלו .זונג רוא םלענ רואמ םייח םיקלא ירבדב ירפס תא םייסאש יל

"הז ןיעמ ןויערב ןומט בחר קפוא הזיא"

םירופ תארקל יברהמ תרגיא לבקל הכזש ,בולמ לארשי-םחנמ 'ר ח"הרה ,רחא ןזמ דיסחו
,יברהמ סרפסקא -ףוחד בתכמ יתלבק הלא םימי" :ראשה ןיב בתכ וב רשנימ םסריפ ,ה"לשת
בתכמב תוכזל הצור יננה .. הז ןיעמ ןויערב ןומט בחר קפוא הזיא .. ונכותב רתויב רישע
בוט ,ןויערה .. הנשה ךשמב ותא עגמב אב ינאש ימ לכל ,'םירופ' לש ומוי דובכל .. הזכ
."!ןכ םג הנשה לכל אוה

ףסוי-המלש ברה ח"הגל הארנה לככ בתכנש ,ר"זש ןמלז רמ לש ירוקמו רידנ בתכמ קתעה ןלהל
:ונושל הזו ,ןיוז

!הרקוההו םולשה"

לש תונמדזהב .ךתשקבכ ,א"טילש ר"ומדאה בתכמ תא ךל ריזחמ יננה [ןח תאושתב=] ח"תב"
יתרתיו ,קוסע ךנה ששב יכ יעדיב .תויטרפב ךכ לע חחושנ [םינפ לא םינפ=] פ"אפ השיגפ
.רוקיבה לע וישכע

."ג"לשת ולסכ ך"ב ,ק"היע םילשורי - רזש ןמלז ,תוכרבבו הנמאנ תודידיב"

תואקתפ לע תונעמ

יברה .יברה לא םיבתכמה תא חינהל ש"נא וגהנ םשל ,תוריכזמב תחנומ התיה העובק הבית"
בתכמה יבג לע שדוק די-בתכב בישמו ,םויב םימעפ המכ םיבתכמה תליבח תא לבקמ היה
תדובע') "הנעמה היה ומצע הזש ,לאושה בתכמבש םילמ תשגדהב קפתסמ היה םימעפלו ,רוציקב
.("רבד חתפ"ב ,ה"נשת .י.נ ,ןיול .ד.ש ברה ,'שדוקה

דומע י"ח ךרכ שדוק-תורגיא) ט"ישת רייא 'המ יברה לש ותרגיאב שרופמ ןורחאה טרפה
:(ונש

,ילצא םילאושש הלאשה אקתפב הבית הזיא (תחת וק ךשומ) ינא שיגדמשכ
...ילש הנעמה והז תושגדומה תוביתש ,יתנווכ

לש "לארשי תבהא" לדוג תא םיאור ונממ םגש טרפ ןאכ איבהל ןיינעמ ,ןיינעה םצע יבגל
'תוריכזמ'ב הנקתוה (403 דומע ג"כשת שדוק-תוחישב םשרנה יפל) ג"כשת טבש שדוחב .יברה
םש רקיב יברה .תונחלושה ןמ םינפל סנכיהל ושקיבש םינרקסה ינפב םוסחמ ןיעכ התיהש רדג
:אטבתהו

."וילע בותכל ולכויש ידכ הלעמל [קפלד=] ףד ףיסוהל םיכירצ ךא ,ןוכנ רבד והז"

:יברה אטבתמ (וס דומע 'ג ךרכ 'םחנמ לכיה') מ"שת ףרוחב

.ימשב רמול הצור דחאו דחא לכש המל ללכ יארחא יניאש אטישפ

םרמוא וא) ידי בתכב םמשור יננה ['תובושת'ה=] ילש תונעמהש םסרופמו
.תודעוותהב םוסרפב

'בתכב תובושת'ל 'תודיחי' ןיב

שדוח-שארב .וטעמתהו ורצקתהש תיטרפה 'תודיחי'ה ירדסב יוניש לח ח"לשת ירשת שדוח ירחא
יברל ידוהי שגינ ,תיברע תליפת ירחא ,(757 דומע 'ג ךרכ שדוק-תוחיש) ט"לשת ןוויס
ושקיב ,הנעמל הכז אלו בתכ רבכש ןעטשכ .בתכמ בותכל ול הרוה יברה .ומע חחושל שקיבו
יברה .ובתכמ תא יאדווב ואצמיש ,'תוריכזמ'ב תאז רוסמלו ותחפשמ םש תא םושרל יברה
ידוהי ,תוקד שמח ותלוז ,תוקד שמח דחא ,חחושל הצור דחא לכ ,תורצ שי םלוכל" :לצנתה
."ןמז יל ןיא ,דיפקת אלש הווקמ יננה .. העש עבר והשימו ,תוקד רשע ףסונ

,םיסנכנה דחא רמא (716 דומע 'א ךרכ ט"לשת שדוק-תוחיש) ירשת שדוח ותוא לש 'תודיחי'ב
תביתכ :אברדא" :התיה יברה תבוגת .ותואירב בצמו יברה לע השקמ אוה ויבתכמבש שח אוה יכ
."יתואירב בצמ תא ביטיהל ידכ קוקז ינא ךכלו ,גונעת יל הפיסומ םיבתכמ

-תורגיא) תובתכתה לע 'תודיחי'ה תלעמ תא יברה ריבסמ תונושארה םינשהמ יברה תורגיאב
:"בתכה לע רובידה ןורתי" לע (ס דומע םש) םג בתוכ ךדיאמ ךא .(ס דומע ג"י ךרכ שדוק

-לעבש םירבדב וניאש המ םג םהב שיו ,לודג םחוכ בתכבש םירבדש ןכ םג ןבומ
רשפאש ,תאז דוע אלא ,תומיכחמ תויתוא רשא ובתכמב ריעהש ומכ דבל אלו ,הפ
.רובידב ןכ ןיאש המ ,םימעפ המכ בתכבש םירבד לע רובעל

:הנ דומע םש ,דועו

הבשחממ ןיינע תכשמהו תולשלתשה רשא תודיסחה תרותב ראבתנש המ יפ לע אטישפ
,םלועל רתוי תוכיישו רתי םויק ול ןתונ ,השעמל רובידמ וליפאו רובידל
.הקוחרה הביבסל םג הז ידי לעו ,הבורקה הביבסל

שדוק-תורגיאה תספדה

ןהיגמ היה ןכמ רחאלו םיריכזמל ביתכמ היה ןבור תא .שדוק-תורגיא תביתכב הברה יברה
,'שטיוואבויל תיירפס' האר) ויתורגא תא סיפדהלו ךורעל הרוה ז"משת תנשב .ןהילע םתוחו
.(חר דומע ,ג"נשת ת"הק

(ג"נשת תועובשה גח תארקל ,572 ןוילגב םסרפתה) 'ד"בח רפכ'ל ןיול ברה קינעהש ןויארב
דע וניאישנ וניתובר לכ שדוק-תורגיא תכירעב ודיקפת לע (48 דומע םש) רפסמ אוה
:ונרוד אישנ יברה לש ויתורגיאל

תרגסמ רבכ התיהש םושמ ,ךשמה לע יתבשח אל ללכב צ"יירהומ ר"ומדא תורגא תא יתמייסשכ
איבה תאז לכבש השעמ היה לבא .'תוחיש יטוקל'ל 'תופסוה'ה - א"טילש יברה יבתכמ תספדהל
תא ףוסאל םדיקפתמש הלא :יל עודיה תא הרצקב רפסאו יב םירושק אל םיעוריאה .ךכ ידיל
םיבתכמהמ םיקתעה לבקל א"טילש ר"ומדא ק"כ תוריכזמל השקבב ונפ .'תוחיש-יטוקיל'ל רמוחה
ידכו ,א"טילש יברל אשונב הנפ ןוספמיס לדנעמ -םולש ברה ריכזמה .םיברב םסרפל יוארש
םיבתכמ - םיקתעה לש הליבח המגודכ רחב ,תישעמ הלאש אלא אמלעב תטשפומ הלאש לואשל אלש
יברה .הז גוסמ םיבתכמ םוסרפל רוסמל רשפא םא א"טילש יברה תא לאשו - ח"ישת תנשמ
לש רואל האצוהב קוסעל הארוה םע קתפ יל בתכו הליבחה תא ילא ריבעהל הרוה א"טילש
:הארוהה חסונ הזו .ז"משת רדאב ז"טב היה הז .רמוחה

ןיול 'יש ב"שררהל

דוע 'יגהל (2 .ב"וצמהמ ל"והל יאדכ המ (1 ירשפאה םדקהבו ררבל יאדכ
.מ"ופב ל"והל (3 .'וכו מ"מ ףיסוהל רקיעהו

:תפסות האב רדאב ז"יב תרחמל

המכו המכ דוע ולצאו וז הליבח איצמה אוהש ,ןוספמיס 'יש מ"שררה לצא ררבי
..

:הארוה דועל יתיכז דחא םוי רובעכו

.'וכו ןוזפח - חספל תונכהל ךייש הז ירהו

תוארוה ויה םיאבה םימיב םג ,ןכאו .ט"לעבה חספה גח דע הכאלמה תא םייסל שיש יתנבה תעכ
.הכאלמה זוריז לע

,א"טילש יברה תורגא תא םלועה רואל תולגל ליחתהל ןמזה עיגה העש התואב ,תורחא םילימב
.(כ"שת תנש דע) םיכרכ 20-ל רבכ ונעגה ל"תו ךרדל ונאצי תושרה ךכל הנתינש רחאלו

'שדוקה תדובע' ורפסב םידומע 8 שידקה שדוק-תורגיא יכרכ תספדה לש טרופמה םרופיסל
לכיה') ובתוכב ההז ןויער יברה ללש ,א"משת תנשב ,ןכ ינפלש ןייוצי .(דנ-זמ םידומע)
:(אי דומע 'ג ךרכ 'םחנמ

םיצבקמשכ טרפבו - הלודג תוירחא (םבור) םידיחיל םיבתכנה םיבתכמ םוסרפב
.'וכו רפסו ץבוק השענו דחיב הברה

בתכו יברה תאז גייס (נ"שת תנשב) תונברה םוחתב ויתורגיאמ טקל ךורעל העצה התלעוהשכו
:יאנתב והזש (םש)

תויודיחיבש תוארוהה ןכו=] םינוש תומוקמל ובתכנ םיבתכמהש יפ-לע-ףאש
םמוסרפב תלעות היהת תאז לכב - התעדמ ירמגל םינוש םינמזב[ו םישיאל ורמאנ
...קיזי אל םינפ לכ-לעותודיסחה ינייעממ


תקוח תשרפ


(ב,טי) הרותה תקח תאז

איה המודא הרפ תווצמש ךכל זמור ("הרפה תקוח תאז" אלו) "הרותה תקוח תאז" יוטיבה
.הרותה תווצמ לכ תא תגציימו תלמסמ איהו ,"הרותה"

המכחמ הלעמלש יקולא ןוצר ,'םיקוח' םצעב ןה ,תוילכשה תווצמה תוברל ,תווצמה לכ ןכש
ונשדק רשא" :תווצמה תכרב חסונכו .(המכחב םג שבלתמ ןוצרה תוילכש תווצמבש אלא) םעטו
הילע רמא ךלמה המלשש דע ,םיקוחבש הלודגה איהש ,המודא הרפ ,ןכלו ."ונוויצו ויתווצמב
.תווצמה תוללכ תא תלמסמ ,(ט"יפ ר"בדמב) "ינממ הקוחר איהו המכחא יתרמא"
(67 דומע גי ךרכ תוחיש-יטוקיל)


(ב,טי) הרותה תקח תאז

(י"שר) הירחא רהרהל תושר ךל ןיא ,ינפלמ איה הריזג

תא לצנל םדאל רתוה ללכ ךרדב ןכש ."רהרהת אלו" אלו ,"רהרהל תושר ךל ןיא" קיידמ י"שר
,ונלכשב שמתשהל תושר ונל ןיא 'הקוח'ב קרו ,תווצמה ימעט תא ןיבהל לדתשהל ידכ ולכש
.הירחא רהרהל ילבמ הריזגה תא לבקל ונילעו
(164 דומע בכ ךרכ תוחיש-יטוקיל)


(ה,טי) הרפה תא ףרשו

הוואתמ חוכ אלא הניא ןכש ,התוהמ םצעב הער הניא וז שפנ .תימהבה שפנל תזמור "הרפ"
תוואת לש 'םיאוצ םישובל'ב התושבלתה קרו ,ערל ומכ בוטל ותונפהל ןתינ רשא ,ימלוג
.רומג ער איה ,םלועה יגונעתו

ףורשל שי ,םצעב ער םהש ,'םיאוצה םישובל'ה תא :הרפה תפירש לש תימינפה תועמשמה וז
זמורה ,רתונש רפאה וליאו .בוטל םתוא ךופהל ןתינ אלו םתנקת איה םתריבש ןכש ,לטבלו
ידכ הז רפא שמיש ןכל .בוטל ךופהל רשפא ותוא ,הוואתמה חוכה ונייה ,תימהבה שפנה םצעל
תודוסיה שולש םילטבתמ המ-רבד םיפרוש רשאכש ,תוימשגב םיאור ונאש יפכו .אמטה תא רהטל
,םייק ראשנ ,רפעה דוסי ,ומצע רמוחה וליאו ,רבדה לש הרוצה םהש ,םימו חור שא ,ולש
.הפירשה רחאל ראשנש רפאה אוהו
(ונ דומע רבדמב הרות-יטוקיל)


(זי,טי) תאטחה תפרש רפעמ אמטל וחקלו

הז אמטנ םא ,םלוע לש ונוביר ,השמ ול רמא ,םינהוכה לא רומא תשרפל עיגהש ןוויכ
עיגהש ןוויכ ,השמ לש וינפ ומכרכתנ העש התואב .ובישה אל ,ותרהט אהת המב (תמ תאמוטב)
(ר"בדמב) תאטחה תפירש רפעמ אמטל וחקלו ,ותרהט וז .. ול רמא המודא הרפ תשרפל

,שדקמל סנכיהל לוכי וניאש ךכ ,ןוועו אטחב אמטנש ידוהי םישגופ רשאכ :רמוא יווה
,בלה תוימינפ תא עזעזל רבדה ךירצ - "ותרהט אהת המב" םיאור אלו ,'הניכש הנחמ'ל
.'שדקמ'ל וסינכהלו ותאמוטמ ורהטל ידכ לוכה תושעל שי ךכמ האצותכו ,"וינפ ומכרכתנ"
(ו"משת וצ תשרפ תבש תחיש)


(ח,כ) עלסה לא םתרבדו

."רוצב תיכהו" רמאנ (זי) חלשב תשרפב וליאו

חלשב תשרפב וליאו 'עלס' לע רבודמ ןאכש ,ךכב ץוענ לדבההש ,קדצ-חמצה ר"ומדא ק"כ ראבמ
:'רוצ'ל איה תוסחייתהה

אוה 'ה-תדובעבו ,"וניקולאכ רוצ ןיאו" (ב א-לאומש) בותככ ,םיקולא םשמ ךשמנ 'רוצ'
תיכהו" - שוטיבו 'האכה'ל קוקז 'רוצ' תניחבב אוהש םדא .('איפכתא') ערה תלילשו לוטיב
."רוצב

וניינעו ,"יתדוצמו יעלס 'יוה" (חי םיליהת) רמאנש יפכ ,'יוה םשל ךייש "עלס" םלוא
- רובידב ול יד 'עלס' תגרדל עיגהש ימ .('אכפהתא') בוטל ערה תכיפה אוה הדובעב
."עלסה לא םתרבידו"
(הלתת דומע ,רבדמב הרותה-רוא)


(זכ,אכ) ןובשח ואב

(חע ארתב-אבב) םלוע לש ונובשח בושחנו ואוב

.רתסהו םלעה ןושלמ - "םלוע"

רואב יד תיבב) רתוי לודג רואב ךרוצ שי ,רתוי לודג םלעההש לככ - "םלוע לש ונובשח"
בשחל שי ןכל .(אקווד הקובאב ךרוצ שי ,רתויב סגו בע ריוואה םשש ,ףתרמב וליאו ,רנה
.ךשוחהו םלעהה תדימ תא תעדלו
(הס דומע רבדמב הרות-יטוקל)


(זכ,אכ) ןוחיס ריע ןנוכתו הנבת ןובשח ואב

רשא חיטבמ ,הטימה לעש עמש תאירקב םיכרועש שפנה ןובשח - "ןובשח ואוב"

,החיש תארקנ הליפתה) יעבדכ היהת תרחמלש הליפתה תדובע - "ןוחיס ריע ןנוכתו הנבת"
.("הליפת אלא החיש ןיא" (וכ תוכרב) רמאמכ
(וס דומע רבדמב הרות-יטוקיל)


(דל,אכ) ותא ארית לא

(י"שר) םהרבא לש ותוכז ול דומעת אמש םחלהל ארי השמ היהש

לכ לע רבדה לעופ דימ ,וילע האבש הנכסב שיגרמ אוה רשאכש ,םייוגב ךלמו גיהנמ לש וכרד
."באומ רגיו 'וגו קלב אריו" :האבה השרפה תליחתב רמאנש יפכ ,םעה

ומילעהו ובילב ותגאדו ודחפ תא ריתסה אוה :ול התיה תרחא הדימ ,וניבר השמ וליאו
,ובילב היה המ עדוי התא קידצ ותוא לש ותבושתמ" - (אס הדנ) ל"זח וקיידש ומכו ,םיברהמ
."םהרבא לש תוכז ול דומעת אמש רמא
(148 דומע ח ךרכ תוחיש-יטוקיל)זכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ י"עש שטיוואבויל ןוכמ י"ע ל"וי
ןמרדור ןמלז-רואינש :יארחא ךרוע * רפואל השנמ יכדרמ ברה :ךרוע
דורב 'מ םחנמ :ישאר ךרוע

"תורשקתה" לע יונמ

ראודה תועצמאב ךתיבל תורישי "תורשקתה" ןויליג תא לבקל ןתינ

.(םימולשת 4-ב) ח"ש 177 :ץראב הנשל יונמ ימד
(םימולשת 2-ב) ח"ש 88 :ץראב הנש יצחל יונמ ימד
927-3-9607588 :תינופלט ררבל אנ :ץראל-ץוחב םייונמל יונמ ימד

:תבותכה יפל ,תבותכהו םשה ,יונמה ימד תא חולשל אנ
72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת ,םייונמה תקלחמ ,"תורשקתה"

ישארה ףדל

םיניינע חתפמ | ןיעידומ | סופד תיב | תושדח רדח | םידלי רדח | ןויע רדח | ד"בח תיב

תורומש תויוכזה לכ (c)
רואל האצוהה ףגא - זכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ
03-9606169 :'סקפ ,03-9607588 'לט ,72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת
ירא-בל ףסוי :"טנרטניא" רודמ שאר * בונורהא ןהכה קחצי ףסוי ברה :ר"וי
chabad@chabad.org.il