- א"ק - "תורשקתה" ןועובש

ו"נשת'ה זומתב א"י * קלב 'פ ק"שע

ונרוד אישנ ,שטיוואבוילמ ר"ומדא ק"כ תרותמ יעובש סרטנוק
שטיוואבוילמ י"ולר ק"הרהב לדנעמ םחנמ יבר
ע"יז מ"גבנ ה"הללקוצז
יברה לא תורשקתהה קוזיחלוןויליגה ירודמ
יבר יצוצינ יהויחבמ ריתי חישמ םע תויחל תוכלמ רבד
ץבוק תדרוה עובשה חול תורעהו תובוגת תודיסחה ינייעממ

תוכלמ רבד


תא התליג זומת ב"י לש הלואגה
לארשי לש םצעה


ךשמה תא הנכסב ודימעה ז"פרת תנשב תולגהו רסאמה ,הריזגה
* לארשימ םדא לכל רבדה עגנ ןכלו ,הללכב תודהיה םויק
תדוקנ ולצא תררועתמ ,ינחור םויא לש בצמב ןותנ ידוהישכ
לכל םיעגונ הלצההו רורחשה ןכל * םיווש לוכה הבש תודהיה
ק"כ תחישמ * "הנוכמ לארשי םשב" רשא הזל דע לארשימ דחא
ונרוד אישנ ר"ומדא


1תולגהו רסאמהמ (ז"פרת תנשב) ,ר"ומדא ח"ומ ק"כ לש הלואגה גח - זומת ג"י-ב"י...
.איהה הנידמב 2"תדה קוזיחו הרותה תצברה"ב ותדובע ללגב היה וב

ב"י תגיגחל) םסרופמה 3ובתכמב בתוכש יפכ אלא ,דבלב ורובע תיטרפ הלואג התיה אל וזו
וניתרות יבבחמ לכ תא םג םא יכ ,זומת ב"יב ה"בקה לאג דבלב יתוא אל"ש 4(הנושארה זומת
."הנוכי לארשי םשב רשא תא םגו ,הווצמ ירמוש ,השודקה

םיקסועה לארשי תלואג גח םוי" ,הזה םויה תא עובקל יוארש הלואגה לעב בתוכ ןכלו
לכב תודהיהו הרותה קוזיחל תוררועתהו תודעוותה םויל" לארשי ללכ רובע ,"הרותה תצברהב
."'וכ תודהיה תקזחהו הרותה תצברהב ץמוא ףיסוהל ,'וכ ונינע יפל רתאו רתא

בוש ררועתמ ,הנשב הנש ידמ ולאה הלואגה ימי םיאבשכ - 5םישענו םירכזנ הלאה םימיהו
,תודהיה קוזיחו תווצמהו הרותה תצברהב ותדובעב ידוהי לכל הרידחה הלואגהש חוכה שדחמ
תיטרפה "תולג"המו ולש יטרפה "רסאמ"המ לאגיהל ידכ םישדח תוחוכ לבקמ ידוהי לכ יזאו
לכ ךירצ ןכלו .ותוא םיבבוסבו ומצע וב תודהיהו הרותה תצברהב ול םיעירפמ רשא ולש
- "םישענו" היהי הזמו הז ידי-לעש תנמ לע ,הלואגה תשרפב שדחמ ןנובתהלו רכזיהל ידוהי
.לעופב השעמב

לש ןפואל דע ,(6שדוקב ןילעמ) היילעו הפסוה הזב ףסותיהל ךירצ הנשו הנש לכב - הברדאו
7.רקיעה לע הבורמ ותפסות

:ןיבהל ךירצו

שיא לכ יכ") "הנוכי לארשי םשב" אוהש ימ רובע םג איה הלואגהש בתוכ הלואגה לעב
,("ותרותו 'ה םע םימת ובל ,תווצמה םויקו תרימשב יטרפה ובצמ םע בשחתה ילבמ ,לארשי
(התע תעל) ול ןיא יולגב יכ ,דבלב יוניכ אוה "לארשי" םשה ודידלש הזכ ידוהי תרמוא תאז
.תווצמו הרותל תוכייש םוש

?8וב הלעפ הלואגה םצעב המ :הלאשה תלאשנ

ךא ,ל"נכ הרות ץיברהל שדח חוכ םהל הנתנ הלואגה ירה - (9םוקמ לכב) הרות יציברמ לצא
10הלעפ המ ןכ םאו ,הרותה תצברהל ללכ תוכייש ול ןיא ירה "הנוכי לארשי םשב" אוהש דחא
?11הלואגה וב

לבא) לש האצותה) הרותה תצברה קוזיחד טרפל ףסונ] הלעפ הלואגהש ,ןבומ אפוג הזמ אלא
ןה - לארשי לכב יללכ ןיינע [םג - הרות םיציברמש ולאל קר ךיישה ,(הלואגה (ירחא
."הנוכי לארשי םשב"ש ימב ןהו (הרותה תצברהב םתדובעל עגונב) הרות יציברמב

ןושלה יפכ) תודהיהו הרותה תצברה לש ןיינעהב איה הלואגהש ןוויכמ :ןבומ אסיג ךדיאל
לש תיללכה הלועפהש אופיא ןבומ ,("הרותה תצברהב םיקסועה לארשי תלואג גח" :בתכמב
הזש דעו ,הרותה תצברהד הדובעב דחוימב הפיסוה ("הנוכי לארשי םשב" רשא הזל םג) הלואגה
.הרות יציברמל ףוס ףוס ושעיי םה םגש "הנוכי לארשי םשב" םהש ולאל םג חוכ סינכהו לעפ

םע בשחתה ילבמ ,לארשי שיא לכ"ש ,בתכמב הלואגה לעב בתכש המ יפ-לע - הז ןבויו
לכל הלואגה תכייש ןכלו) "ותרותו 'ה םע םימת וביל ,תווצמה םויקו תרימשב יטרפה ובצמ
:12(ידוהי

וניאו הצור וניא ,ידוהי .ה"בקה םע דימת הרושק - תודהיה תדוקנ - ידוהי לכ לש םצעה
.'ה ןוצר תא םייקל הצור ועבטב ידוהיש ,14ם"במרה ןיד קספכ 13.תוקלאמ קתנתהל לוכי

השענ ,ונמיה הטמל ןותחת ןיאש ןותחתה הזה םלועבו ,ימשג ףוגב המשנה תדירי ללגב ךא
םע ולש ימצעה רשקה - ידוהיה לש יתימאה ונוצרו ותואיצמ לע םלעה (העש יפל) םימעפל
.ה"בקה

רמושל עגונב םגש דעו .םלעהב ראשיהל רבדה לוכי ,"גהונ וגהנמכ םלוע" רשא ןמז לכו
,'וכ םייולגה ויתוחוכ דצמ תווצמו הרות םייקמ אוהש בצמ רצוויהל זא לוכי ,תווצמו הרות
.ולש שפנה םצע םע אקווד ואל לבא

,ידוהיה לש הנומאה תא םולשו סח רערעל הלוכי רשא ,הזב אצויכו הריזג הנשיש העשב ךא
לש ןויסינהש ןוויכמ ,ושפנ רסומ םילקבש לק וליפא זאש ,15אינתב ןקזה ר"ומדא ראבמ ירה
.ולש שפנה םצע תא ררועמ םשה שודיק

:זומת ב"י לש הלואגהו רסאמל עגונב םג ןבומ הז ךרד לע

,ןלציל אנמחר תודהיה םויק ךשמה תא הנכסב ודימעה ז"פרת תנשב תולגהו רסאמהו הריזגה
לכ לש אלימבו רודה אישנ לש תודהיהו הרותה תצפהו םויק תוללכ לע םלעה היה הז יכ
16.לארשי -םע לש םויקה יולת הזב רשא ,(לוכה אוה אישנה יכ) לארשי

,תוקולאד תמאה לש ןוחצינה 2"לכ ןיעל יולג עדונ" התליגש - הלואגה ידי-לעש ןבומ הזמו
והזש ,תרמוא תאז ,"הנידמה יקוח יפ-לע איה תרתומ"ש ךכ ידכ דעו ,17תווצמו הרותו לארשי
הז ידי-לע ירה - םלועה יקוחו ירדג דצמ םג (אלא ,השודקה תורבגתה דצמ קר אל) תמא
ימצעה רשקה ידי-לעו ,ה"בקה םע דחא רבד םהו םירושק םהש יפכ ,לארשי לש םצעה הלגתנ
ינא" 18בותכש ומכ ,יחצנ אוהש לוכיבכ ה"בקה ומכ םוקמ לכבו ןמז לכב םייחצנ םה םישענ
."םתילכ אל בקעי ינב םתאו יתינש אל 'ה

ותואיצמ הלגתמו לאגנש ,אוה הלואג לש הניינע :ללכב הלואג לש יתימאה ןכותה והזו
,ולש (ליגרה) בצמו דמעמו םוקמב םדאה אצמנ אל תולגב .תולגב היהש םדאה לש תיתימאה
תוימינפהו םצעה דצמ) ותוליגרו ועבטב גהנתהלו טשפתהל לוכי וניאו לבגומ אוה אלימבו
ודמעמל רזוחו ,תולבגהה לכמ ררחתשמש השוריפ הלואגו .ולש תיבב גהונ אוהש ומכ (ולש
.ול הארנש יפכ ,הבחרהבו תוטשפתהב גהנתהלו אטבתהל לוכי אלימבו .יתימאה ובצמו

ותדובעל עגונב לארשיב אישנ לש המכו-המכ-תחא-לעו ,ידוהי לש תולג תודוא רבודמ רשאכו
לע (העש יפל) הריתסמו המילעמ תולגהש ןבומ ,תודהיו הרותה תצברהב לארשי גיהנמכ תיללכה
דצמ יכ) ה"בקהו לארשי ןיבש יתימאה רשקה לעו תוקולאו תווצמו הרות ,לארשי לש תמאה
;(םייוניש ילב ,םוקמו ןמז לכב יולגב תויהל םיכירצ ויה ,םהלש תויחצנהו תויתימאה

.ל"נכ ,ה"בקהל לארשי ןיב ימצעה רשקה הלגתנ - הלואגה ידי-לעו

יכ 'וכ דבלב יתוא אל" ,לארשי לכ לש הלואג איה וז הלואג עודמ ןבומ םג הז יפ-לע
:"הנוכי לארשי םשב" רשא תא םג דעו ,"'וכ לכ תא םא

:םהלש הדובעה תגרדב םהיניב םיקוליח םנשי ליגרה ךרד לע םתדובע םידבוע לארשי רשאכ
;"הנוכי לארשי םשב" דעו ,הווצמ ירמוש ,השודקה ונתרות יבבחמ ,הרות יציברמ

.םיווש לארשי לכ הזב ,ידוהי לש םצעהל עגונב לבא

םידוהי םנשיו ,לארשי לכ לע תלעופ הניא הלואגה םאב :אסיג ךדיאל םג ןבומ הז ךרד לע
(ותתימאל תמאב) תיתימא הלואג וז ןיא - תולגב םיראשנש ("הנוכי לארשי םשב" ןוגכ)
ינב םתאו יתינש אל 'ה ינא" הז רשק דצמ יכ) לארשיו ה"בקה ןיב תורשקתהה םצעב הרושקה
.("םתילכ אל (ללכהמ אצוי אלל ,ידוהי לכ) בקעי

לכ"ש טרפבו) ואצמה תתימא" - ומצע ה"בקה לש תמאהל עגונב אוהש ומכ לוכיבכ ךרד לע
:(19"ואצמה תתימאמ אלא ואצמנ אל םיאצמנה

לכב "ואצמה תתימא"ד תמאה יוליג תומילשו ,"יתינש אל" אוה ה"בקה לש תמאהש םשכ
ןיא - 20בותכה ןושלכ) אצמנ לכמ טרפו טרפ לכ רדוחו הלגתמ איה רשאכ אקווד איה םיאצמנה
תתימא"מ איהש (תמאה) רכינ אל הב רשא תפסונ (תיתימא) תואיצמ הנשי םאב יכ ,(ודבלמ דוע
"ואצמה תתימא"ד תמאהב "יוניש" לע הרומ הז ירה ,הלפט תואיצמ איה םא וליפא ,"ואצמה
לוכיבכ אוהש ףסונ רבד ונשי יכ ,ןיינעו (הלעמ ןושלמ םג םוקמ) םוקמ לכב תמא הז ןיאש)
.(םולשו סח "ואצמה תתימא"מ "ץוח"

ןיבש תימצעה תורשקתהה יוליג הניינעש - הלואגה ןיינעל עגונב םג ןבומ הז ךרד לע
הלואג הניא הלואגהש הרומ הז ירה תולגב ראשנ דחא ידוהי וליפא םאבש - ה"בקהל לארשי
:תיתימא

,הלואג התויהל רשא .לארשי ינבד קלחמ וא טבשמ ,יטרפ שיאד תולואג ויה לארשי-םע ייחב
ולכויש ,םייוסמה םדיקפתב הלואג - קלח וא ,טבש וא יטרפה שיאד תמאה תא הליג הז ירה
.תומילשב אלימבו ,תוריח לש ןפואב םלועב םתוחילש םייקל

לכ הלאג אל םינפ לכ-לע ,העגנ אל איה יכ ,תיתימא הלואג ארקנ הז ןיא ןכ-יפ-לע-ףא
היהת איה יכ ,"המילשהו תיתימאה הלואג" תארקנ הדיתעה הלואגה ןכ-ןיאש-המ ,לארשי-ינב
.(ולוכ םלועה לכדו) לארשי-ינב לכד הלואג

אל") לארשי לכ לשו רובע הלואג איהש ,21זומת ב"יד הלואגב םג היה הז ןיעמש רמול שיו
לכ לצא תווצמו הרותו תוקולאד תמאה הליג הז - ("'וכ לכ תא םא יכ 'וכ לאג דבלב יתוא
םע בשחתה ילבמ ,לארשי שיא לכ יכ" - "הנוכי לארשי םשב" אוהש הז לצא םג דעו ,לארשי
."ותרותו 'ה םע םימת וביל ,תווצמה םויקו תרימשב יטרפה ובצמ

לכב ,ולוכ לכ וב הרדח הלואגהש - טרפב ידוהי לכל עגונב םג אוה ןכ-ומכש ,רמול שיו
המדנה) ופוג - תוללכבו ,"הנוכי לארשי םשב" רשא ובש הגרדה םג דעו ,ובש תוגרדה
םגש ,הלואגה הלעפ - ,23"שממ תולג"ב המשנה תאצמנ ובש (22םלועה-תומוא יפוגל ותוירמוחב
לעו ,ובש תיקולאה שפנהל ילכ אוהש ךיא ,ותואיצמ תיתימא הלגתיו לאגי (ףוגה) וז הגרדב
התשודקב רודח וניאש הדוקנו טרפ םוש ראשנ אלש ךכ ,ובש תוגרדה ראשל עגונב םג הז ךרד
לארשי לכ תלואגל עגונב ליעל רבודמה ךרד לע) תווצמו הרות ידי-לע תיקולאה המשנה לש
.("םיאצמנה לכ"ב ואצמה תתימא יוליגל עגונבו ,ללכהמ אצוי אלל

הזל דע ןהו ,הרות יציברמ ןה ,לארשי לכל תוכיישב הלואגהד שודיחה ןבומ ל"נה יפ-לע
:"הנוכי לארשי םשב" רשא

ידוהי לכב םג הלעפ הלואגה ירה ,רודה אישנ םע דחיב הלואגהב לאגנ ידוהי לכש ךכל ףסונ
לארשי םשב"ש ימב םג אלא ,םתדובעב קוזיחל עגונב הרות יציברמ לצא קר אל) טרפב
:("הנוכי

וביל" הז דצמ רשא ,ותמשנ םצע - ידוהי לכ לש תיתימאה תואיצמה תא התליגו הלאג הלואגה
תוימינפ יוליג לעופל איבהלו שמתשהל חוכה ול היהיש הזכ ןפואבו ;"ותרותלו 'הל םימת
הרותה תצברהב לעופב השעמל דעו ובש םישובלהו תוחוכה לכב ותרותלו 'הל ובבלו ושפנ
(תודהיהו הרותה תצברה םע הרושק הלואגהש ךיא ובתכמב הלואגה לעב שיגדמש יפכ) תודהיהו
ףוס ל"נכ) םדאהמ טרפו טרפ לכב רדוח רשאכ אקווד אוה תויתימאב םצעה יוליגש ןוויכמ -
.('ה ףיעס

- "הנוכי לארשי םשב"ש ימל עגונב ןה שודיח (ידוהיה לש םצעה יוליג) הלואגה הלעפ ןכלו
השעמב ותדובעב םג ובילו ושפנ תוימינפ יוליג לעופל דירוהל חוכה הז ירחא ול היהיש
ונוצר תא םייקל יתימאה ונוצר תא הלגמש הז ידי-לע ,ולש תימהבה שפנו ףוגה דצמ לעופב
הרות ץיברמ ומצע אוה היהי ףוס ףוסש דעו .תווצמה םויקו הרותה דומיל ידי-לע ה"בקה לש
היהת (הלואגהמ האצותכ הקזחתנש) ולש הרותה תצברהש - הרות ץיברמל עגונב ןהו ;תודהיו
שפנה םצע םע םג אלא ,(ותיא דחא רבד ירמגל הז ןיא זאד) ולש םייולגה תוחוכ םע קר אל
וילא עגונב תדה קוזיחו הרותה תצברהד הדובעב ףיסומ הזש ,'וכו שפנ-תריסמ םע ,ולש
.(וניינע יפל רתאו רתא לכב) אוה ומוקמבו תישיא
-558 םידומע 'ג ךרכ ח"משת 'תויודעוותה' ;ח"משת'ה זומת ד"וי ,תקוח תשרפ תבש תוחישמ םיעטק)
(562זומת ב"י םויבו ,טלקמ ריעל תולגב תכלל תנמ לע םירוסאה תיבמ ר"ומדא ח"ומ ק"כ אצי זומת 'ג םויב (1
.זומת ג"י םוי - ותרחמל רורחשה תדועת ול הנתינו ,(טלקמ ריעב תולגמ םג) ול הנתינ השפוחש רשבתנ

.האבה הרעהבש בתכמה 'ל (2

.פ 'מע ב"ח צ"יירוהמ ר"ומדא שדוק תורגא .263 'מע ח"שת .ומק 'מע ח"פרת מ"הסב ספדנ (3

.(ב ,אכ תבש) 'וכ םועבק תרחא הנשלש הכונחמ ריעהלו - .הנש םישש ינפל - ח"פרת תנשב (4

.ט"כפ (א"דיחהל) דוד בל 'סב אבוה ז"מרהל םיבבוש ןוקית 'ס הארו .חכ ,ט רתסא - בותכה 'ל (5

.א ,חכ תוכרב (6

לע הבורמ ותפסותד ןפואב אוה ה"בקה לש (ותכרב) ותגהנה ךרדו ,"ויכרדב תכלהו" לארשי ווטצנ ירהש (7
.(ד ,א"ספ ר"ב) רקיעה

תצברהב הלואגד תוכיישה רואיב קר הז ירה - "'וכ םימת ובל 'וכ לארשי לכ יכ" בתכמהב רמאנש המד (8
."הנוכי לארשי םשב רשא" ימב הלואגה תלועפ הרואכל ראבמ וניא לבא ;"הנוכי לארשי םשב רשא" ימל הרותה
.12 הרעה הארו

לש קר אל ,"'וכ הרותה תצברהב םיקסועה לארשי תלואג גח םוי" אוה זומת ב"יש בתכמה ןושלמ ןבומכ (9
לכב הרות יציברמה םג א"כ ,("הנידמה יקוח יפ לע איה תרתומ"ש ררבתנ םשש) איהה הנידמב הרות יציברמה
.םלועה

,לארשימ 'א לכל תכייש (אכ ,אכ ונתשרפ י"שרפ - לכה אוה אישנהש) רודה אישנ תלואגש אוה רורבש ףאד (10
?הנוכי לארשי םשב רשא ימב הלואגהד לעופב הלועפה והמ מ"מ לבא

םג תודהיו הרות ץיברהל (הנידמה קוח פ"ע םג) ירשפא השענ תודהיהו הרותה תצברהב הלואגה י"עש ףאו (11
דבלב יתוא אל") בתכמה ןושלמ ירה - (ב"ויכו הרות ירועיש ,םירדח דוסי י"ע) "הנוכי לארשי םשב רשא" ימל
תצברה) תועצמאב וילע תלעופ הלואגהש קר אלו) וז הלואגב לאגנ דחא לכש ,ןבומ ("'וכ םג םא יכ 'וכ לאג
.(םירחא (לש הרות

קר אל איה "ותרותו 'ה םע םימת ובל 'וכ לארשי שיא לכ יכ" הפסוההש ,רמול שי ןמקלד רואיבה פ"ע (12
םג א"כ ,(8 הרעהבכ) "הנוכי לארשי םשב רשא" ימל םג תכייש ('וכ הרותה תצברהד) הלואגהש הז לע הרבסה
תוחכב םגש ,ותואיצמ תיתימא תולגל - (הנוכי לארשי םשב רשא ימב םג) לארשי לכב הלואגה תלועפב הרבסה
.ותרותו 'ה םע םימת ובלש ,ובבל תוימינפ רכינ היהי ולש תוינוציחבו

.ןויס אכ "םוי םויה" (13

.ב"פס ןישוריג 'לה (14

.ט"י-ח"יפ (15

."היתרותב םא יכ המוא הנניא ונתמוא" (ז"פ ג"מ תועדהו תונומאה) ג"סרה רמאמכו (16

טרפב הלגמ הלואג לכ ירה ,(רבדה תיתימא הלגתנ םלוכ י"עש) תולואגה לכבש הושה דצהל ףסונש ןבומו (17
("לכ ןיעל יולג עדונ") הלגתנ זומת ב"י תלואג י"ע - ד"ודנבו ,תולגהו רסאמה היה ובש הז ןיינעב תמאה
.תודהיה קוזיחו הרותה תצברהב הלואגה לעב שדיחש הדובעה ךרדב תמאה

.ו ,ג יכאלמ (18

.דיה רפס שיר ם"במרה 'ל (19

.הל,ד ןנחתאו (20

,זי הליגמ - אתלחתא ה"ד י"שרפ) "הלע הלואג םשד ןוויכ" - ז"לז םיכייש הלואג יניינע לכש ריעהלו (21
.םינפבכ ,י"נב לכ לש הלואג איהש זומת ב"י תלואג כ"וכאעו ,(ב

.(א ,ע) ט"מפ אינת (22

.(א ,חמ) ז"לפ אינת (23
חישמ םע תויחל


ןורחאה ןיינעה איה הלואגה
"הצוח ךיתונייעמ וצופי"ב


"ודבלמ דוע ןיא" :דיסח לש דוקיר

ןיא" היה ונכותש תיסורב ןוגינ רשש דיסח היה ,זומת ב"יב הלואגה תרושב העיגהש העשב
...םסרפתנ הזו ,("אוואנדא אוועי עמארק אוואקינ טעינ טעינ") "ודבלמ דוע

:הזב רואיבה רמול שיו

ארבנש ,םלועה תאירבד ןיינעה תוללכ והזש - ןושארה (םלעה) "תולג"המ לשלתשמ תולג לכ
םלוע ארבנש דע ,'וכ תומלעהו םימוצמצ יובירו הגרדל הגרדמ תולשלתשה יוביר ידי-לע
לכ"ו ,"ארחא ארטסו תופילק אלמ"ה ימשגה הזה םלוע - הזמ הריתי דעו ,רתסהו םלעה ןושלמ
...תולגב יקולאה רואה אצמנ םהב רשא ,"וב םירבוג םיעשרהו םיערו םישק הזה םלוע השעמ

ותואיצמש ,תמאה הלגתמ [תינויחה שפנו ףוגב - תויטרפבו] םלועהבש ,השוריפ הלואגו
האירבהמ טרפו טרפ לכבש ךכ ,ותוא היחמש [המשנהלו] יקולא רואהל ילכ קר אוה תיתימאה
."ואצמה תתימא" רכינ

תאז ,"ודבלמ" ("דוע ןיא") םלועב תואיצמ םוש ןיאש ,"ודבלמ דוע ןיא"ד ןכותה והזו
,"ואצמה תתימא(מ אלא ואצמנ אל)" איה ותואיצמ לכש ךיא שגרנ םלועה תואיצמבש תרמוא
.אובל דיתעל תומילשב הלגתיש יפכ - תוקלא איה אפוג םלועה תואיצמש

ג"י-ב"יד הלואגהש הז ידי-לעש ןבומ ,לארשי ליבשב ארבנ םלועה לכש ןוויכמש ,רמול שיו
לש םצעד תימצעה תורשקתהה ,(לארשיבש תוגרדה לכבו) לארשי לכב תמאה תא התליג זומת
םלועה לכ תא לואגל חוכה ןתינ הז ידי -לע - ("ואצמה תתימא") ה"בקהד םצעה םע ידוהי
."ואצמה תתימא" - ותואיצמ תתימא םש הלגתיש ,ולוכ

קוזיחו הרות תצברהב הדובעהש "לכ ןיעל יולג עדונ" השענ הלואגה ידי-לעש - תוטשפבו
ךרד לעו .הרותו תוקלאד תמאה תא ריכמ םלועה םגש ,"הנידמה יקוח יפ-לע איה תרתומ" תדה
לכב הצוח תונייעמה תצפהו תודהיהו הרותה תצפהב השדח ךרד החתפנ - הלואגה ירחאל םג הז
זאש ,המילשהו תיתימאה הלואגהל הנכהכ ,חנ ינב תווצמ עבש תצפה םג ללוכ ,לבת יווצק
."ודבלמ דוע ןיא"ד םלועב יוליגה תומילש היהי

אוה הלואגהו רסאמה יכ ,הזכ ןפואב אקווד אוה זומת ב"י תלואגש ךכל םעטה רמול שיו
המכ הלואגה לעב דיעהש יפכו ,ארמגב םיאבומה םינמיסהמ ןבומכ) תולגה לש ןורחאה רודב
הווצמה ןיאו ,הדובעה לש םינורחאה םיירישה תא םייסל קר םיכירצ זאש ,(םימעפ המכו
קוזיחו הרותה תצברה לע) תולגה ןמזב (הנורחאה) הלואגה ןכל - הרמוג םש לע אלא תארקנ
הדובעה תא םייסל חוכה תא תנתונ םג איהו ,םהיטרפ לכבו לארשי לכל הלואג איה (תדה
ךיא וארי זאש ,אובל דיתעל יולגב היהיש יפכ ,"ודבלמ דוע ןיא"ש ךיא םש תולגלו ,םלועב
.יולגב הב רדה תומצע אצמנ הרידבש ,םינותחתב ךרבתי ול הריד אוה ולוכ םלועה לכש

אד רמ יתא הז ידי-לעש ,הצוח ךיתונייעמ וצופיב ןורחאה ןיינעה איה הלואגה :הזל ףסונו
.אחישמ אכלמ
(562 -563 םידומע 'ג ךרכ ח"משת 'תויודעוותה' ;ח"משת'ה תקוח תשרפ תבש תחישמ)

יהויחבמ ריתי


ואלומי רודה אישנ לש ויתונווכ
ןפוא לכב


קלח ךכב היהי ונל םגש לדתשהל קר ונילע

לכ ךשמב הצוח תונייעמהו תודהיה תצפהד הדובעה תוללכב הפסוהה תדוא ליעל רבודמהל ךשמהב
םיכלוהש רחאמ ,'וכו "ףרוחל ץיקה ןמ ןיאצוי"ש הזמ לעפתהל המ ןיא - הלוכ הנשה
תוללכל עגונב תוחלצהו תוכרב תכשמהו חוכ תניתנ ונממ םילבקמו ונרוד אישנ לש ותוחילשב
תוחילשה תודוא רבודמ רשאכש םימעפ המכ רבודמכו ,הצוח תונייעמהו תודהיה תצפהד הדובעה
,הז רודב םיאצמנש ולאמ דחאו דחא לכל ךיישה ןיינע הז ירה - "ונרוד אישנ"ד תוארוההו
לש תוארוהה לכ תא אלמלו לדתשהל ונרוד ישנאמ דחאו דחא לכ לע תוכזהו הבוחה תלטומ ןכלו
!רודה אישנ

תעגה תאזכ תעל םא עדוי ימו ודבאת ךיבא תיבו תאו" קוספה לע דסוימה םגתפה עודיכו
דחא לכ אלא ,רודה אישנד תוארוהה לכ ועצובי ףוס לכ ףוסש רורב רבד והזש - "תוכלמל
,ונייה ,"תוכלמל תעגה תאזכ תעל"ד בצמו דמעמב תויהל לדתשהל ךירצ רודה ישנאמ דחאו
ךיבא תיבו תא"ד בצמו דמעמב היהי אלשו ,רודה אישנד תוארוהה יולימל תוכייש ול היהתש
!םולשו סח "ודבאת

ןכומ אוה ירה ,בוט חור בצמב אצמנ אוה רשאכ - 'וכ דצהמ טיבמו לכתסמש ותואכ אלו
רשאכו ;רודה אישנ לש תוארוהה תא אלמלו ,רודה אישנ לש "םיטסיקנט"לו "םיחילש"ל ףרטצהל
קוסע אוה יכ ,ולא םיניינעב קסעתהל יאנפ ול ןיאש אוה ןעוט ,יעבדכ וניא וחור בצמ
,'וכו הקדצ תניתנ ,'ה תדובעב םיניינע המכו המכ ול שיו ,תודיסחו הלגנ ,הרותה דומילב
ינפלש רודב - "םכיתובא םורעש אל"ש ולאכ םיניינע םע קסעתהל ונממ םיעבות עודמ ,ןכ-םאו
.הלא םיניינעב וקסעתה אל הז

רודה לכ לע [תולעב גוהנל=] "טייקשיתבה-לעב ןעווארפ" םילוכי דציכ :ןועטל ךישממו
"קינשזאפאס םאס" אוה - ךכו ךכ ןפואב תויהל הכירצ רודה תגהנהש רמולו ,ולוכ
םלועה לכו ,[רלדנס ומצעב אוהש - ושוריפ "קינשזאפאס םאס"ו ,"רלדנס" אוה "קינשזאפאס"]
!רודה לכ גהנתהל ךירצ דציכ אוה עדוי ,וליבשב ארבנ ולוכ

,ןיליפתה תא ולצא ואר רשאכו ,ןיליפת גוז ידוהימ םעפ בנג יוג רלדנסש רופיסה עודיכו
תא דבל השעו ,"רלדנס" ומצעב אוה ,"קינשזאפאס םאס" אוהש רמא - םתוא בנג אוהש ונעטו
רפות היהו "רלדנס" היה אוהש רחאמו ,המהב רועמ תויושע ןיליפתהש האר אוה .ןיליפתה
!ןיליפתה תא השע ומצעב אוהש ןעט ,המהב רועמ םיילענ

איבהל םיכירצ רבד לכ לע יכ ,ומע חכוותהל רשפא-יא - "רלדנס" תודוא רבודמ רשאכ הנה
םכירצ ,"תורלדנס" יניינעמ הייאר םיאיבמ רשאכ םגו ,"תורלדנס" יניינעמ הייאר ול
!ומע רבדמש הז וא אוה ,רתוי החמומ "רלדנס" םהמ ימ חכוותהל

ידכ ןמזה תא לצנל רתוי יאדכ - "רלדנס"ה םע םיחוכיווה רובע זבזבתיש ןמזה לע לבחו
,רודה אישנ לש הרות דומיל ידי-לע ,רודה אישנל וברקלו (לבקל ןכומש) ידוהי לע לועפל
הקושת ררועמ דחא הרות רבדו ,"הווצמ תררוג הווצמ" ירהש ,'וכ הווצמ םויק ידי-לע וא
.('וכו וז הנקסמל ועיגה דציכ תעדל וא) ףסונ הרות רבד תעדל ןוצרו
(304-303 'מע 'א ךרכ 'ב"משת תויודעוותה' ב"משת תישארב תשרפ תבש תחישמ)


יבר יצוצינ


(ב) ךלמ תורגיא


עודמ * ?םהילא הנעמהו םיבתכמה תלבק רדס להנתה דציכ
תמיתחב וחלשנ םהו םיבתכמה לע יברה םתח אל םימעפל
"תוחילסה ימי" תא ךיראתכ יברה ןייצמ המל * ?תוריכזמה
ןפוא לע תוצוצינ * םויה לש קיודמה ךיראתב בקונ וניאו
הנורחאו היינש המישר * ויתורגיא תביתכב יברה תגהנה


-תורגיאב ךכ םאו) הבחרהב ובתכנש הרות יבתכמ םה ותואישנ םדוק יברה בתכש תובר תורגא
הנורחאל וניכזש 'תומישר'ב ולגתנש ןתואב המכו-המכ-תחא-לע ,הרדסב וספדנ רבכש שדוק
םינשה םע .הרצקב רתוי ךא ,הרות יאשונב תובר תורגיא ובתכנ ןכמ רחאל םג .(ןייוליגל
תומוקמ יארמ ןויצ לש ןפואל דע ,תורגיאב םירבדה תוצמת לש יתגרדה ךילהת םיאצומ ונא
.דבלב

ת"הרה תכירעב 11 דומע ,נ"שת ,'םיגהנמו תוארוה' תרבוח) וז הדבוע ראבל םיצורה שי
םירבדכ 'תינוסרחה הזינג'ה תורגיא יבגל בתוכה ,ומצע יברה ירבד יפ-לע (גרבמל 'יש ירוא
:(גל-בל םידומע 'ט ךרכ שדוק-תורגיא) םיאבה

והילא 'ר=] םהה תורודב םידיסחה יאישנ תגהנהב רתויב הלק העידי ול שיש ימ
בותכל ורהזנ הברדאו .םתרות תא ובתכ אל רשא אוה עדוי [דיגמה ברהו םש-לעב
ירשפאב היה אלשכו ,רתויב ללכה ןמ אצוי םוקמב קרו ,םימעט המכו המכ ינפמ
השקמה ןכו .ץרמנ רוציקב זא םגו ,הזב םיבותכב ואב ,הפ-לעב הנעמה רמאל
רתויב ןטק זוחא אצמנ ורבעש תורודב םיר"ומדאהו םיאישנה יבתכ ןיב המ ינפמ
,םתגהנהב ללכ העידי ול ןיאש הארוה אלא הז ןיא ירה ,'וכו הרות ירבד לש
ב"שרהומ ר"ומדא ק"כ ויבאו ר"ומדא ח"ומ ק"כ ןמזב וליפאש אלא דוע אלו
הרותד הלגנד םיניינעב םג רבד םהילאושל ונעש ,ע"יז מ"גבנ ה"הללקוצז
המכו המכ תחא לעו ,םהינפלש ד"בח יאישנמ רתוי הברה תודיסחה תרותבו
רורבו עודיו רמשנ םנויכראו ,דיגמה ברהו ט"שעבה לש ורודב םיר"ומדאהמ
םיבתכמה םנה ןטק זוחא תאז לכב הנה ,דיה-בתכ ףוגמ הקתעה וא םדי בתכ והזש
רתוי ובר ירה 'וכ ךמע יכרצ םיבורמש ןוויכ ןבומ אוהו .'וכו הרות ירבדב
םילאושה רשאמ ,'וכו הכרב םישקבמ וא םיימשג םיניינעב םילאושה קחרממ
-לעב םתוא םילאוש ויה םלוככ םבור רשא ,תודיסחה תרותבו הלגנב הרות ירבדב
,תודיחיל זא םיסנכנו םידעומלו םילגרל םיר"ומדאהל םיעסונ ויהשכ ,הפ
תועובש הזיא ןנורתפב תוכחל רשפא-יאש ףוחד ןיינע ולא תולאש ןיאש ןוויכ
."םישדחו

תודבועה תרזעב הכמותל ןתינו ,תעדה לע תלבקתמ איה יברה לש תואישנה תפוקתל האוושהה
:תואבה

הנפתנ אלש לע יברה לצנתה (סר דומע א"י ךרכ שדוק-תורגיא) ו"טשת זומתב ח"יב (א
ףוס ףוסו") ול בישהל חיטבמש תורמל ,"'וכו םימה ךוסינב ובתכמ לע ותרות דובכל תונעל"
.("העשה אצמית יאדווב

לע הבושת איהו - (356 דומע ג"כ ךרכ תוחיש-יטוקיל) ל"שת טבשב ג"ימ תניינעמ תרגיא (ב
רתא לע יברה ובישה ,'תודיחי'ב ההששכ .יברה ינפל קנומ השמ ר"ד ברה גיצהש תינרות הלאש
ץורית הללכש וז תרגיא ורובע תחנומ התיה רבכ ותיינסכאל בשש דע םלוא .ןיינעמ ץורית
- תרגיאה חותינל ינרות רבסהו וז השרפ לע) "רמול שי דועו" ,"יתננובתנ בוש" - ףסונ
תנשב עיפוהש 'הרות ישודיח ץבוק'ב 'יש קירשייה ךורב-לאומש ברה לוגדה ךנחמה םסריפ
.(הווקת -חתפב ד"בח-תיב תאצוהב ג"משת

דחוימבו ,םייטרפ םישנאל יברה בישהש הרות יניינעב תובושתה תואמ תא רוכזל בושח ךדיאל
תוחישה לש רואל האצוהה תוכרעמ תולאשל תונעמ ,היגמ היהש םירמאמו תוחיש"ל רושקה לכב
הכז תישיא אוהש הארו ;3 דומע 'שדוקה תדובע'ב ןיול .ד.ש ברה בתוכש יפכ) "םירמאמו
.((חנק-אנק םידומע) ורפס לש ירישעה קרפב םש וספדנש הרות יבתכמ המכו המכ לבקל

תהגהב ,שדוקה תכאלמב םיקסועל יברה םשרש תורעההו תובושתה רופס-ןיא םג תופסותמ הלאל
הלא לולכל ןיא יכ ףא .ןמצע תויודעוותההו תוחישה ךלהמב ןכו ,וירמאמו ויתוחיש תכירעו
.ןכ ינפל היהש יפכ תוכוראהו תורדוסמה תורגיאה ללכב

לביקש םיבתכמ לע יברה

יברה תא ל"ז ג"שרה לאש (גלק דומע 'ב ךרכ 'וביסמב ךלמה') ל"שת תנש חספ-לש-ןורחא לילב
םעפ לכו םימעפ המכ תדרוי המשנ לכ ירהש ,המשנה זא םוקת ףוג הזיאב :םיתמה תייחתל רשקב
:יברה ףיסוה ,םירצקה ותבושת ירבד רחאל .רחא ףוגב

הליחת הלאש איה - ןעווייה-וינמ תחא תבמ הנושארה םעפב הב יתלאשנ וז הלאש
רגשל רתויב הבוטה תבותכה ירה ,םמצע םה ונייעיש םוקמבו ,הלש םירומה תא
בתכמ הל יתינעו תילגנא הבתכו העדי אל תרחא הפש .ילא '770'ל הלאשה תא
...אשונב םלש

יתלביק" :(חצ דומע 'א ךרכ םש המגודל) לאשנש תונוש תולאש לע יברה רפיס תובר םימעפ
הרוצב לאש אוה .. ףירח בתכמ יתלביק" :(טעק-דעק םידומע םשו) ;"םייוסמ ךרבאמ בתכמ
..."ןאכ לאשיש ול ץעי הלהו ,הישוקה תא והשימ לאש אוהש ,לצנתהו רתויב הנידע

ךלמה ירפוס

.םיריכזמה לכ - רתוי וא תוחפ - םינשה ךשמב וקסע םתקתעהו םיבתכמ תבתכה תכאלמב

:בתכנ (37 דומע ,ד"נשת ירשת ,'ד"בח רפכ'ב םסרפתה) גרובזנג קחצי 'ר ח"הרה לש ונמויב

לע הנוממ ןוספמיס ברה .. ישאר ריכזמ בוקדח ברה .ךכ ךרעב תקלחתמ תוריכזמה תדובעו"
רמיצ לאירוא ברה ,תילגנאב םיבתכמ לע לעדנימ ןסינ ברה ,שידיאבו שדוקה ןושלב םיבתכמ
."תירבעב םיניינע לע

רתוי לודג יוניש" יכ ןיול .ד.ש ברה רפסמ (רבד-חתפב ,'שדוקה תדובע') ותריקסב
תנש ,ה"כשת תנשב אב תורגאה תומכב [ט"ישת תנשב לחהש תורגיאה רפסמ לש יסחי טועיממ=]
ה"ע בייל השמ ברה וריכזמ תריטפ תנש ,ט"כשת תנשב ףסונ יוניש .ה"ע ומא רחא תוליבאה
."ןייטשטור

םג ךא .(ודי-בתכב םיבתכמ לש תורבחמ יפל) תובר תורגיא ביתכמ יברה היה ןייטשטור ברל
ךשמב וקסע (ןיילק ןימינב 'ר ח"הרהו רנורג בייל-הדוהי 'ר ח"הרה) םיריכזמה ראש לכ
.הז םוחתב ועייסו םינשה

ד"צ ,ןסינ א"י ריהבה םויל הרושת') יקסנירק הדוהי-םייח 'ר ח"הרה ריכזמה רפיס ךכ
:(38 דומע ,'ןואטסיראמ ,הנש

בתכ ףוגב םיבותכ 'םיפד' יל רסמ םש המינפ שדוקה לא יברה םעפ יל ארק תואישנה תליחתב"
םיציח םע םידדצה לכמ םיבותכ ויה םיפדה .הביתכ תנוכמב םקתקתל ינממ שקיבו ושדק-די
רבדהו ,הזכ ףד תוארל ירובע 'שדח' היה רבדהו ,ויתומא 'דב יתדובע תליחתב הז היה .'וכו
ןרעוו טינ טסלאז" :ורמאב ,יתוא ךירדה ,הזב ןיחבה יברהשכ .. ינפ לע רכינ היה הארנכ
,הרוש ךאנ הרוש ,טראוו ייב טראוו ןעמענ טסלאז ."גנילבירקס" יד ןופ טשימוצ
לבלבתת לא=] "ףראד'ס יוו ןעמוקסיוא טעוו ץלא זא ןעז טסעוו וד ןוא ,טייהרעטרעכיזראפ
ומכ רדתסי לוכהש הארתו ,תואדווב ,הרוש רחא הרוש ,הלימ רחא הלימ חק .'םיציח'המ
.["ךירצש

בייל -הדוהי 'ר ח"הרה ריכזמה לא ש"נא ינקסע יבושחמ דחא בתוכ ה"לשת לולאב ט"יב
ר"ומדא ק"כ תבושת קתעה ובו ,לולא 'ח םוימ ובתכמ תא הזב רשאמ יננה הדותב" :רנורג
תא היינשה הרושב ןיבהל יתישקתה ,תובושתה יתשמ הנושארב ןויע רחאל .יתולאשל א"טילש
ללכמ איצומ יניא .הירחאלש טסקטל וז הלימ ךיישל יתעדי אלו "םיעבתנ ןיאו" בותכה
תויהל ךירצ "םיעבתנ" םוקמב ילואו ,ושדק די-בתכ תאירקב תועט ןאכ הלחש ,תורשפא
אציש ,טפשמב יהשלכ הנבה-יא ריאשנ אלש ,ךכב קר אוה רבדה לש ותובישחש ,ןבומ ."םיעתרנ"
."א"טילש ר"ומדא ק"כ לש השודקה ודי תחתמ

הגהו חיש לכ לע בכעתהל גהנ ,והומדקש ד"בח יר"ומדא ,םיאישנה תוגהנהל יברה סחייתהשכ
'א ךרכ ח"משת 'תויודעוותה' ,ח"משת הנשה שארד 'ב םוי) תונמדזהב אטבתהש ומכו ,םהלש
קוידהו ,ומצע ינפב ןיינע אוה ,'וכו םיראותה ,תומשה תרכזהב םיניינעה יטרפ" :(36 דומע
."'וכו תוביבחה לדוג דצמ אוה רבדב

:המגודכ ריכזמ אוה (82 דומע םש) ח"משת ('ב) הבוש תבש תודעוותהבו

ךיראתב ןייוצ אלש לארשי ילודגמ שדוק תורגיא המכו המכב וניצמש יפכו
."תואמהו תוירישעה תודיחיה ןינמ םא יכ ,םיפלאה ןיינמ

דומע 'ב ךרכ ב"משת 'תויודעוותה' .108 דומע 'ב ךרכ ו"משת 'תויודעוותה' :דוע הוושהו)
.(1058

םיבתכמה יכיראת תועמשמ

יברה בתכ עודמ ןיבהל שקיבו ,ל"צז רנטוה קחצי יבר ןואגה הנפ ז"טשת תוכוסה גח ברעב
שדוק-תורגיא) ותבושת בתכמב .קיודמה םויה תא טריפ אלו "תוחילסה ימי" ובתכמ ךיראתב
:יברה ריבסמ (חכ דומע ב"י ךרכ

:אוה הב אצויכו בתכמב ןמזה תנקת יכ הטושפ יתנווכו

םושמ ל"זר ןושלכו ,םיידדצ םיניינעל עגונו הביתכה התיה יתמ ןמיסל (א
דע וז הנקתב ףיסומ ךיראתב רתוי קוידהש לככש ןבומ הזבו ,'וכו תוריפ
.תועש םיבתוכ ויה םילשוריבש

,יאכז םויל תוכז ןילגלגמ ל"זר רמאמ ךרד לעו ,בתכמה ןכותל עגונש וא (ב
הרצק רתוי הפוקת וא דחא םוי אוה םא ,וז תוכז ךשמהב ךיראתה יולת זאו
ימי םימיהו רמאנש המ ךרד לעו ,םויה אלו הפוקתה שיגדהל שי זאש הכוראו
יבתכמבש ןוויכו .(ןתנוי םוגרתב םש ןייע) םיבר ןושל םימי ,םיבנע ירוכב
יתבתכ ןכל ,הז שיגרי בתכמה לבקמ םגש ןוכנהמו ינשה ןיינעה ורקיע הכרב
.הבוט המיתחו הביתכה אב הז ידי -לעש ןוויכ תוחילסה ימי ךיראתה

"ויחי םהילע 'ה ש"נאמ תחאו דחא לכל" בתכמ יברה רגיש כ"שת טבש ד"וי תארקל :הזב אצויכ
."כ"שת'ה ,טבשב ישיש ,ה"ב" בתכנ בתכמה ךיראתב (דעק-געק םידומע ט"י ךרכ שדוק-תורגיא)
דומע 'ךלמ תורגא - םחנמ תרות' רפסל אובמב עיפומ ומוליצ) כ"שת טבש ד"וי תודעוותהב
.. ?"טבש ו"או" אלו "טבשב ישיש" ובתכ עודמ ולאשש המ ךכ לע תוללכב" :יברה ריהבה (20
הז רבדו .. םלוכ תודימה לכ תללוכ דוסיה תריפס ןכש ,תודמ שש ללוכש תאז דבל "ישיש"
."ךכ לע שגדומב הרומ

ףוגב ףיסומ היה יברהו עובק רבד יטרפ-יללכ חסונב בתכמ רוגיש ןיינע היה םיגחה תארקל
וא ותביתכ דעומל םיכומסה םימיה םע בתכמה תא רשקמו ".. םירגק אמויו" :םיבתכמה
.המודכו ,".. אמרג ןמזהו בתכמה חוליש בכעתנ" תפסות האב םימעפ .ורוגיש

היינפה ךיראתב קויד

:ותכרב שקיבש םידיסחה דחאל יברה בתוכ (בלק דומע 'םחנמ שדקמ' רפס) ג"כשת רייאב ג"כב
תעב") ןויצה לע וריכזיש רחא תובוט תורושבב וכרבמ יברה .".. רייא ט"ימ ובתכמל הנעמב"
:ובתכמ תא םתוחו ("םוריכזי ןוצר

.החמש םוי ,רמועב ג"ל ריהבה םוי תרחמל ובתכמ בתכנ ירהו

:הריכב תוישיאל יברה בתוכ תפסונ תונמדזהב

- [רמול יצמית םאו=] ל"תאו.. :ויניינעש .. מ ובתכמ תלבק יננה רשאמ
.ובתכמ ןכותל הנעמ [הז ירה=] ז"ה

םוימ ובתכמ תלבק יננה רשאמ" ובתוכ ידי-לע בתכמה תביתכ יכיראת תא יברה שיגדמ ללככ
ובתכמ לע הנעמב" :(ל דומע א"י ךרכ שדוק-תורגיא) יברה ףיסומ רוחיאב לבקתנשכ ."..
."ןמז רוחיאב לבקתנש - טבש תליחתמ

ןכו ."הביתכה ןמז תארוה ילבמ" :(בצש דומע ד"וי ךרכ םש) ותביתכ ךיראת ןייוצ אלשכו
ןיכרבמ שדוק-תבש-יאצומב ובתוכל ליחתהש ובתכמ תלבק יננה רשאמ" :(זלש דומע א"כ ךרכ)
."..

לבקתנ ךורא יכה קספה ירחאל" :ןכו) "ראודה תיב" לש בוכיעה תא ףא יברה ןייצי םימעפ
.(הכ דומע ט"י ךרכ - "ליגרה ראודב ךלה הארנכש לולא ח"כמ ובתכמ התע הז

.".. לבקתנ (ןויס א"י ראודה תמתוחב בוקנה ךיראתמ) ךבתכמ" :ט"לשת ןויסב ט"יב

...ם"במרה תטישל ,םיראתה

תוהזל ןתינ דימת אל ,הרואכלשכ ףא ,ןעמנה לא םיראת תרושב בור יפ-לע וחתפנ יברה יבתכמ
ןוויכ ,וילא םיסחייתמ ,ןבומכ ,םיראותה" .םיראת םתוא לכ ןכות תא בתכמה לבקמ לצא
.ב"כשת'ה לולא ג"יב םידיסחה דחאל יברה בתכ ,"וילא [םיבתכמב=] 'כמב םיאבש

דיסחו קיתו.. " - ויתורגיאב צ"יירהומ ר"ומדא ק"כ ידי-לע וקנעוהש םיראתל תוסחייתהב
- מ"דשת יתקוחב תשרפ תבש) תונמדזהב יברה רמא - "םיענו דמחנ םיקולא ארי שיא
וניד-קספ יפ-לע איה ולא םידבכנ םיראות תביתכש (1725 דומע 'ג ךרכ מ"דשת 'תויודעוותה'
אוה לארשימ דחאו דחא לכ לש יתימאה ונוצרש (ןישוריג תוכלהמ 'ב קרפ ףוס) ם"במרה לש
."'וכ תווצמה לכ תושעל"

רפיס (504 דומע 'ב ךרכ תוחיש-יטוקיל) צ"יירהומ ר"ומדא ק"כ תריטפל העבשה ימיב דועו
.ןכ תויהל ופוס ךא וז הגרדב וניא ןיידעש ןכתיי לבקמה דצמש םגהש ,וריהבהב הז ןיעמ

םייחב תרחבו

לבקמה ידיב תישפוח הריחב הנתינ - יברה לש ובתכמ תלבק רחאל םג יכ ,םירמוא ויה םידיסח
ןימאהל דיסחה לע - בוט היהי חטבש הנוע יברה םא ,המגודל .םירבדה שרפלו ןיבהל דציכ
,םידיסחה ורמא ,וזכש הטלחה .היהי ןכו םוקי ןכש רתויב תיטלחהה הרוצב ושפנב 'קוספל'ו
.הכרבלו הבוטל בצמה תערכהל הפיו לודג החוכ

עבש וניא יכ ןנולתהש ,ידוהימ בתכמ יברה לביק ,ב"ישת ףרוחב ,ותואישנל הנושארה הנשב
זעה בושו ,בתכש לע ידוהיה טרחתה רצק ןמז רובעכ .יברהמ לבקל הכזש הנעמה חסונמ ןוצר
ךרכ שדוק-תורגיא) יברה ול הנוע ,םירומאה םירבדה חורבו רידנ בתכמב .יברל ךכ לע בתכו
:(הנק דומע 'ה

חסונמ ןוצר עבש וניאש בתכש המב םדוקה ובתכמב תחנ-יא םרג רשפאש בתוכש המ
ןיעמ הזב היה לבא ,ללכו ללכ חור תחנ יא ןאכ ןיא םולשו סח הנה - הנעמה
ומכו ,וב ושוריפמ ךפיהה [הת]יה ילש הנעמהב יתנווכ יכ ,חורה תליפנ לש
ילצא היה רורבש ונייה ,"'וכו םיקידצה תחטבה חכ לודג לבא" שוריפב יתבתכש
וילע היה אל אלימבו ומייקתיש רבדה חרכומ ףוס לכ ףוס םיקידצה תוחטבהש
ברה ןושלכ רשא - רומגה טלחהב - ךיז אב ןענ'קספ-פא - ומצעב קוספל אלא
אוה הזכ הזכ"=] ןיינע רעד זיא יוזא יוזא - עוואטלאפמ ל"ז מ"יר
.["ןיינעה

יניא יכ ,הזב יננה ךובנ ינא םג הנה ,ךפיהל ילש חסונה שריפש ןוויכ לבא
תויתוא זא ,ע"נ ש"רהומ ר"ומדא ק"כ םגתפ עודיכו ,דוע ול תונעל המ עדוי
סע סאוו ןעמ טרעפטנע לאמא זא ,ר"ומדא ח"ומ ק"כ םגתפו ,שפנבש הדיחי טיג
םגתפו [ומצעמ הבושתכ ןתינש המ םיבישמ םימעפש=] ןיילא ךיז טרעפנע
יוו העודי הדימב יולת ושוריפ ,ינולפ שיאל לבקתמה הנעמה רשא ,םידיסחה
אוה לבקמה םא טרפבו [ושרפמ לבקמה דציכ=] שרפמ סאד זיא לבקמ רעד יוזא
ללכה הז ,(תוירוה שיר) הנשמב אתיאד ךרד לע ותעד לע דמועו הרוצ לעב
...'וכ ומצעב הלותה

...םיעצוממ ילב

ט"יב יברה בתכ ,"ימצעב םתוא ארוקו םתוא ינא לבקמ - ימש לע םילבקתמה םיבתכמה לכ"
םתוא ינא חתופ" :(טמר דומע םש) ןכו (טעק דומע א"י ךרכ שדוק-תורגיא) ו"טשת ןוויסב
."ימצעב

ךלמה תעבטב םתחנו בתכנ

םותח ומצעב יברהש םיבתכמ שיש ,ךכב ןיחבה יאדו יברה לש שדוק-תורגיא תרדיסב ןייעמה
."א"טילש ר"ומדא ק"כ םשב" ,ריכזמה תמיתח האב םפוסבש םירחא שיו םהילע

אל ?יל הנוע רחא והשימ םאה" .הזכ בתכמ ולביק רשאכ םיכובנ םיבר ויה ,תונושארה םינשב
םג סחייתה ,דחאו דחא לכל תלבגומ יתלבה ותבהאב ,יברה ךא ."!?ומצעבו ודובכב יברה
םישוריפ (ןענעראוואב) חיטבהל םג יתעדב היה אל תוטישפה בורל" .הז גוסמ 'תוכובמ'ל
דומע א"י ךרכ שדוק-תורגיא) וזכ 'הכובמ'ב לקתנש דחאל יברה בתוכ - "ןיינעהב םירחא
ודשחנ אל ירהו רדסה ןכ ןיאש רזומה דשחה אלפלו" :האילפל - "תוטישפה בור"מו .(אצר
.(זכש דומע ד"י ךרכ שדוק-תורגיא) "רומאה דשחכ םיניינע לע לארשי-ינב

:(םש א"י ךרכ) יברה ריהבמ ,ו"טשת זומתב ח"כ םוימ בתכמבו

ידכב וחלוש הארנכש ,וב רגסומה בתכמ םע ,זומת ה"כמ ובתכמ לע הנעמב
אלש ינפמ אוה םעטהש הארנכו ,הז בתכמ תלבקב ולש תושגרתה[ה] תביס ריבסהל
הז תושעל ךירצ ןיאו ,םישוריפ הזיא הזב דמולש רשפאו ,םותחה לע יתאב ינא
.ו"ח תוידדצ תונווכ לכ הזב ןיא יכ

וא הז ששח םג חיטבהל גאוד ,המוצעה ותדובעב יד אל וליאכש ,יברהו ,ויתוששחו דחא לכ
ימ !יבר" :לואשל םיפרמ םניאו ,'לובג שי רבד לכל'ש םיניבמ אל ,םימעפל ,םישנא .רחא
,ולוכ (בתכמה)" :דחא לכל 'ןמז ול שי' ,יברה ךא .הזב קפסל םוקמ שי וליאכ - "?יל הנוע
לכ ינא ארוק ןבומכש" :וא .(טמר דומע א"י ךרכ םש) ".. יתרסמ ינאש יפכ בתכנ ,הלמב הלמ
.(אצר דומע א"י ךרכ) "הנעמה ןושל רמוא םגו .. םיבתכמה

יברהו .בוש םילאוש ,"?א"טילש ר"ומדא ק"כ םשב" קר בתכמה לע ריכזמה םתח אופא המל"
ולא לכ לע הנעמה אירקמו .. ינא ארוק .. ריכזמה םתוחהשכ םג" :ריהבמו חרוט בוש
.(זכש דומע ד"י ךרכ) "ידי לע הנעמה ארקנ םתוא םיחלושש םדוקו ,ימשב םימותחה םיבתכמה

(דכר דומע ז"ט ךרכ שדוק-תורגיא ,ח"ישת תבט א"כ) םיבתכמה דחא ילושב תמייוסמ הפסוהב
םותחה לע א"טילש ר"ומדא ק"כ אבש גהונהמ" :רבדה לע רבסה אב ,תוריכזמה ידי-לע םתחנש
םדוקו ,ותוא ארוק ולוכ אלא ונכות קר אל ,הנעמהו בתכמהל עגונב לבא ;םיימייוסמ םירקמב
."ודי לע םעפה דוע ארקנ חולישה

ךכל םג .אל יתמו םותחה לע ומצעב יברה אב םהב "םימייוסמה םירקמ" םתוא תמאב םה המ
:(אצר דומע א"י ךרכ) ו"טשת תנשמ ,רומאה בתכמב תטרופמ הבושת הייוצמ

ונייה ,הז תא שרוד בתכמה ןכותשכ הנה .. םותחה לע ימצעב יתאב אלש םעטהו
תרותבו הלגנה תרותב דחוימ ןכות וא תוישפנ תושקב לש םיניינע וב שיש
ותלבק רשאל אב ורקיעש ל"נה בתכמב ןכ ןיאש המ ,םותחה לע ינא אב תודיסחה
וילע רשא ד"בח תדוגא יריעצל יבתכמ ןכותל ובבל תמושת ריעהלו ,אוה ובתכמ
דחאו דחא לכל ךייש אוהש אוה .. יבתכמב םויסהש ןוויכו ,םותחה לע יתאב
,וילא בתכמ םג בתכנ - ןוימדה ף"כ אלב םג רשפאו - וליאכ הז ירה ונתאמ
."יתמיתחבו

,ילש םיריכזמה דחא לש ותמיתחב םימעפל אב [םיבתכמה לע] םהילע הנעמה" :הז ןיינעב דועו
- סופד ירבד לש חולשמה רבד לע הלאשל עגונב ןכ-ומכו .וילא ךייש רבדהש ימ לש ותקלחמל
יהוזש ,רחא והשימ לש ותמיתחב םכבתכמל הנעמה תא םתלבק ןכלו ,ךכב קסעתמ ימצעב ינא אלש
.(טעק דומע א"י ךרכמ 'ישפוח םוגרת' ,ו"טשת ןויס ט"י) "ותקלחמ

לש ונימב דחוימה "ישיאה ולופיט" רדסב הרורב יד הנומת ונינפל תרייטצמ רומאה לכמ
היה אוה .יברה ידיל תורישי םה םירבעומ 770-ל םיבתכמה תעגה םע :בתכמו בתכמ לכב יברה
השענ ,םיבר םירקמב לבא .ומצעב הנוע היה הבושתה תא םגו םיבתכמה לכ תא ומצעב ארוק
ארקנ ודעיל חלשנש םדוק .הנעמה ןושל תא ול אירקמ יברה רשאכ ,ריכזמה תועצמאב רבדה
האב הז בלשבו ,בתכמה ףוגב םינוש םירבד ,םימעפל ,היגמו ןקתמה ,יברה ידי-לע בוש בתכמה
ר"ומדא ק"כ םשב" ריכזמה ידי-לע - םימעפלו ,ומצעב יברה ידי-לע םימעפל :המיתחה
."א"טילש

לע ומצעב אובלמ ,עודיכ ,ענמנו תובושת תביתכב יברה טעימ דעומה-לוח ימיב יכ ןייצל שי
דעומה תשודק ינפמ" :םיבר םיבתכמ תמיתחב םיאצומ ונא ךכו .דעומה תשודק ינפמ - םותחה
."םותחה לע ש"דא ק"כ אב אל

..."הנושמ גהנמ"

(159 דומע 'א ךרכ ח"משת 'תויודעוותה') יברה רמוא - ח"משתב 'להקה' תנש תולועפל רשקב
םיטרפה תא םמצעב וניביש םיעמושה לע םיכמוסש ןוויכ ,יללכ ןפואב" וירבד תא רמוא אוהש
:ףיסוה ןאכו ."רבדבש

יכ ,לאמש דצל וא ןימי דצל שטעתהל םא .. וליפא םילאושש ולא תגהנהכ אלד
,וז ןיעמ "תורשקתה" לע לחומ ינירהו .. "דרפנ" היהי ,ותעדל ,יכה ואלב
...רתוי םיצוחנ םירבד ןמז ותואב תושעל ףידעו ונמז לעו ינמז לע לבח

- הז םגו ,םיטרפ המכ הזב ואובי - [ל"נכ] ךרוצ אלל תולאש עונמל ידכ"ש ףיסוה יברה
."'וכ תוכיראב ואוביש יפ-לע-ףא ,ךרע יפל םיללכ

תסנכה יברה ללוש ,(696 דומע ו"לשת שדוק-תוחיש) לולא י"ח תודעוותהב ,ו"לשת תנשב םג
:בושו אוצר לש ןפואב וילא תואקתפ

תודוא (טרעהרעד'מ) םיווצמש עגרב השענה ןושארה רבדהש המכו המכ לצא גוהנ
יהוזו רשפאש ךתעד-אקלס-אק ול שיש ןוויכ ,"םיקתפ" תסנכה ,אוה ,שדח ןיינע
דעו ,תויהל ךירצ ךכ םא ול הנעאש ןיתממ .תאז יל בתוכ אוה ירה - יתנווכ
.ילע - תוירחאהו ,לטב ךלוה אוה ירה הבושתה תלבק

הבוטה 'ה דיכ - לומתאמ יכפה ןפואב ,תרחא הרעשה ול שי ,רקובב תרחמל
לטב - הז ינפל בתכש המ רשא ףסונ קתפ סינכהל שגינ דימ - .. וילע
...לטובמו

-רחאו ,היישעב ליחתיש אוה ןושארה רבדה רשא ,"רקיעה אוה השעמה" :שרדנה
אוה ירה - םירחאו ולא םיניינע םילשהו תויהד - "הקתיפ" יל וסינכי ךכ
אוה ירה דוע השעיש ינוצר םאו ,דיתעב השעיו השעש המ [קתפב] יל סינכמ
."!הנהכו הנהכ תושעל ןמוזמו ןכומ

דומע 'א ךרכ ט"משת 'תויודעוותה') ט"משת ןושחרמב ך"זב המוד ןונגסב רזח ולא וירבד לע
:ראשה ןיב רמא זאש (363

םירבד לש ןיינע והז .. 'וכו םיכורא םיבתכמב תוברהל הנושמ גהנמ [ונשי]
םא תפסונ םעפ ובשחי (.. ) בתכמ םיבתוכש ינפל .. ןמזה לע לבחו ,םילטב
רפס תחקל .. בטומ .. רבדב קפס שי םאו .. הז בתכמב ךרוצ שי םנמא
...דומללו

ןמ רבכ שי ןאכ םתואצמיה םצעבו ,ונחלושל םיבתכמה רוגיש תא תוכזכ יברה האר ךדיאל
.(ןיילק יולה ןימינב 'ר ח"הרה ריכזמה יפמ) תחא אל אטבתה - הכרבה

הב אלוכד הב ךופה

יפכ ,שדוק-תורגיא תרדסב האצומל לכוי (טעמכ) ירשפא אשונ לכב יברה תעד תא תעדל שקבמה
,םירחאל עגונב ןהו ומצעל עגונב ןה ,(18-16 םידומע ב"י ךרכל אובמב) רידהמה ךיראהש
ונייחיו ונכזי םייח היחמו" :אינתל ותמדקהב ןקזה ר"ומדא םתוח התודוא הפוקתל הכזנ ידע
העד ץראה האלמ יכ 'וגו יתוא ועדי םלוכ יכ 'וגו והער תא שיא דוע ודמלי אל רשא םימיל
."ר"יכא 'וגו 'ה תא

ונלאגיו אובי ונקדצ חישמ לש ויפמו ותרותמ וידחי "דימלת"הו "בר"ה ודמלי זא-וא
.שממ ונימיב הרהמב המלשהו תיתימאה הלואגבתודיסחה ינייעממ


קלב תשרפ


(ה,בכ) רועב ןב םעלב לא םיכאלמ חלשיו

םיבתוכ ויתחתמו "םעלב" םיבתוכשכ :ךנמיסו .הזל הז םיכייש קלמעו םעלבש םירפסב ראובמ
.'קלמע' ארקיי ילאמשה דצבו ,'םעלב' ארקיי ינמיה דצב יזא ,'קלמע'םע לב
קל מע


:ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כ ךכ לע רמוא

.םימש -תאריו תוקדצ לש הטעמב וריבח תא איטחמה םדאה תא םילמסמ ,םעלבו קלמע ,םהינש
םעלבו ;קחציו םהרבא םישודקה תובאל דכנ ,סחוימ אוה ירה ,ושע לש וינב ינבמ היהש ,קלמע
אוה - (אל אציו) "ינב םינבהו יתונב תונבה" ןעטש ,(הק ןירדהנס) ןבל לש וינב ינבמ היה
.לארשי תיבל ךייש

םגש ,אוה ךכל ןמיסהו .ותאריו 'ה תבהאב תוקזחתה איה הזכ םדא לש ותעפשה דגנ הצעה
:'קלמע'ו 'םעלב' םילימבש זמר ותוא שי 'הארי'ו 'הבהא' םילימה יתשבהא רי
הב הא


(338 דומע ב ךרכ תוחיש-יטוקיל)


(י,גכ) בקעי רפע הנמ ימ

.םתולגל ידכ הבר העיגיבו הדובעב ךרוצ שיו םיאלפנו םירקי תורצוא םינומט המדאה יקמעמב
הבהא ,הנומא לש םירקי תורצוא םינומט ידוהי לכב ןכש ,רפעל לארשי-ינב ולשמנ ןכל
.םתולגל ידכ עגייתהלו לומעל שיש אלא ,האריו
(דמ ןמיס (תופסוה) בוט-םש-רתכ)


(י,גכ) לארשי עבר תא רפסמו

.("ריפס ןבא" ומכ) תוריהבו ריפס ןושל - "רפסמ"

(ג) ,"התארב התא" (ב) ,"איה הרוהט" (א) :המשנבש תוניחבה תעבראל זמור - "לארשי עבר"
."יב התחפנ התא" (ד) ,"התרצי התא"

.רוא הרותו הווצמ רנב תוניחבה עברא תא ריאהל שי - "לארשי עבר תא רפסמ"
(חכקתת דומע רבדמב הרותה-רוא)


ומע ויקלא 'ה לארשיב למע האר אלו בקעיב ןוא טיבה אל
(אכ,גכ)

,("בקעי ידבע ארית לא" תבש יאצומב םירמוא ןכלש) לוחה תומי לש הדובעל זמור "בקעי"
.תבשה םוי תדובע לע הרומ "לארשי" וליאו

לומעל בייח אוה ,'ה-תלודגב לוח םוי תליפתב ןנובתמ םדאשכ - "בקעיב ןווא טיבה אל"
חילצמ אוה רבד לש ופוסב לבא ,תולבלבמה תורז תובשחמה ונייה ,"ןווא"ה לע רבגתהל ידכ
.ורזוע ה"בקה - "ומע ויקולא 'ה" ןכש ,("בקעיב ןוא טיבה אל") ךכב

גונעת ךותמ אלא ,העיגיו למע ךותמ הדובעה ןיא תבשב וליאו - "לארשיב למע האר אלו"
יקולא יוליג שפנב ריאמ תבשב - "ומע ויקולא 'ה" ןכש ."גנוע תבשל תארקו" ,החונמו
.ומע םחליהל ךרוצ ןיאו ערה ענכנ ךכמ האצותכו ,הלענ
(ע דומע רבדמב הרות-יטוקל)


(אכ,גכ) בקעיב ןוא טיבה אל

.המרמבו ןוואב היה אל וישעמ תוכרבה תא בקעי חקלש המ - שוריפ

םושמ בקעיל םקינעהל הצר אל קחציש אלא ,בקעי לש ולא תוכרב ויה םצעב ןכש ,רבדה םעטו
הקבר ךא .(ו"פ תובא) "לכאת חלמב תפ" איה הרות לש הכרד וליאו ,תוימשג תוכרב ויהש
,אליממ ךרדב םיאב םה םא לבא ,"ץראה ינמש" ירחא רזחלו ץמאתהל ןיא םנמאש הרובס התיה
.הרותה דומילל םדא לש ותעד תא םיביחרמ םה ןכש ,ארובה תדובעל םלצנל רשפא - םמצעמ
(ערת'א 'מע רבדמב הרותה רוא)


(ב,דכ) ויטבשל ןכש לארשי תא אריו

ב"ב) הניכש םהילע הרשתש וללה םייואר ,רמא ,הז דגנכ הז םינווכמ םהילהא יחתפ ןיאש האר


.("ךיפ יחתפ רומש" ומכ) םהיפ אצומ הז - "םהילהא יחתפ" :שטירזממ דיגמה ברה שרפמ

ירבד תא רותסל ,"הז דגנכ הז" םתנווכו ,הרות ירבדב הזל הז םיחגנמ םימכח-ידימלת רשאכ
םהילהא יחתפ ןיא" םא ךא ;םתמשנל יואו םהל יוא - םהירבד תקדצ תא חיכוהלו םהירבח
וללה םייואר" יזא ,הרידאהלו הרות לידגהל ,םימש םשל םתנווכ אלא ,"הז דגנכ הז םינווכמ
."הניכש םהילע הרשתש
(טמ דומע רבדמב הרות-רוא)


(ה,דכ) לארשי ךיתנכשמ בקעי ךילהא ובט המ

הרומ "לארשי" וליאו ;"בקעי ידבע ארית לא" (דמ היעשי) בותככ ,דבע תניחבל זמור "בקעי"
."לארשי ירוכב ינב" (ד תומש) רמאנכ ,ןב תניחב לע

רמאנ לארשי לצא וליאו ,ץוחבמ יוסיכה אוהש ,"להא" רמאנ בקעיבש המ ןבומ הז יפל
לע להאל םיזע תועירי תישעו" (וכ המורת) בותככ) להואה תוימינפו תויכות אוהש ,"ןכשמ"
ץפח וניא דבעה ירהש) 'ףיקמ' תניחב איהש ,הארי ךותמ ובר תא דבוע דבעה ,ןכש .("ןכשמה
ןבה תדובע וליאו ;(וברמ דחפה - ינוציח רבד ללגב התושעל ץלאנ אוהש אלא ,וז הדובעב
.(ומצע דצמ וז הדובעב הצור ןבה ןכש) תימינפ הדובע איהש ,הבהא ךותמ תישענ ויבאל
(122 דומע שידיא םירמאמה רפס)


(זי,דכ) בקעימ בכוכ ךרד

םימשה הצקמ עיקרב ךרודה ,בכוכל ונלישמי ץראה הצקמ לארשי יחדנ ץבקי חישמה יכ רובעב
(ן"במר)

לאעמשי יבר ינפל אב דחא ירכנ) ידוהי לכ לע הז קוספ שרפמ (ד"פס ינש רשעמ) ימלשוריב
לשמנש ,ידוהי גרה הז יוגש בישה לאעמשי יברו ,בכוכ עלב ומולחבש ול רמאו יסוי 'רב
.("בקעימ בכוכ ךרד" בותככ ,בכוכל

ןקתל ךירצ ידוהי לכש ,בוט-םש-לעבה םשב םירפסב אבומ :םישוריפה ינש ןיב רשקל שיו
ןהו חישמה ךלמל ןה סחייתמ קוספהש ,אופא ןבומ ."ותמשנל ךיישה חישמ תמוק קלח" ןיכהלו
.חישמ תמשנ לש ץוצינ ונשי ותמשנבש ,ידוהי לכל
(692 דומע ב ךרכ תוחיש-יטוקיל)

תורעהו תובוגת


תינעתה לילב הליכאה ןמז

,גרובזניג 'יש י"רה בתכ ,ד"בח יגהנמו תוכלה רודמב ,19 'מע אנ ןויליג 'תורשקתה'ב
.דסקת 'יס ח"וא ךורע-ןחלושמ ורוקמו ,רחשה תולע דע לוכאל רתומ תינעתה לילבש

לש) תינעתה לילבש ,(לוגיע-יאצחב) ג"פ הבושתה תרגיא ,אינתב אבומהמ ריעהל שי ךא
."המחה ץנ ינפל תועש 'גכ טעמ לוכאל לוכי" (רוביצ תינעתב ןכש-לכ הרואכלו ;דיחי
ןויע ךירצו) "טעמ לוכאל לוכי"ש (1 :םיינשב אוה ךורע-ןחלושב אבומה לע אינתב שודיחהו
דע קר לוכאל לוכיש (2 .הצורש המכ לוכאל לוכיש עמשמ ךורע-ןחלושבש ףא ,(1הזב רועישה
אינתל םירואיב יטוקל הארו ,רחשה תולע ינפל הברה אוהש ,"המחה ץנ ינפל תועש 'גכ"
ןאכ קספ ןקזה ונברש 313 'מע בכ קלח תוחיש יטוקלב םג ספדנ (ג"לשת - ףראק י"רהל)
ןמז אוהו ,הלילה תוצח רחאל הלילה שילש ורועישו ,2ךורע-ןחלושב אבומה דגנ ימלשוריהכ
.(3הזב קיודמה ןמזה והמ רוריב ךירצו) ףרוחל ץיקמ הנתשמ הז רועישו .רבגה תורק

,ךורע-ןחלושל דוגינב אוהש ףא ,אינתבש קספה אבוי ד"בח יגהנמבש היה יוארה ןמ ןכ-םאו
יפל) זומתב ז"ט םויב ודמלל עבקנ אינתב הז עטקש ,דוע ןייצל שיו .רימחהל אוהש טרפבו
4.אוה רבד אולהו ,זומתב ז"י םוצל הארוה הזב שיש רמולכ ,(תרבועמ הנשל הקולחה

דול ,ד"בח ןוכיש ,יליושאלא םהרבא ברה

:תכרעמה תבוגת

תועיבקב אלש ,תונוזמ וא תפ ונייה ,הדועס ידכמ תוחפ השוריפ טעמ הליכא ,ללכ ךרדב (1
יטוקלב הז ינפלש בתכמבש ןוויכו .דועו הלר ,בלר 'יסבכ ,הברה וליפא תוריפו ,הציבכ דע
אלש וליפא) רחשה תולע ינפל הליכא רוסאל ןיאש םירבוסהכ ןקזה ונבר תעדש ,קיסמ תוחיש
תגהנה ירדגמ איה ילואו .רומאה רוסיאל תכייש הזב הלבגההש רמול ןיא ,('וכו האופרל
.(הז טרפ לע יברה םש ריעה אל ןכלו) הבושתה

,ינהמ אל יאנתד ילבבהמ וחיכוה םג וא וששחש שיש ,הנתה םאו ה"ד ד"סקת 'יס י"ב האר (2
שרפמו .ןנברדב ןיליקמהכ י"בה קספ םוקמ-לכמש אלא ,יאנת ןיד ואיבה אל ם"במרהו ף"ירהו
קוספל שי היפלש - וז אתפסותב ימלשוריה תסריגל םאתהב קר לקהל קספ ןקזה ונברש יברה
דע" ימלשוריהמ ואיבהש (ב,בי תינעת) םינ ה"דותכ אלו] "רבגה תורק דע" רמואה ג"בשרכ
הארנכו ,הזב תקולחמ ללכ ןיא םתעדלש ונייה ,"רחשה דומע הלעיש דע ה"הו ,רבגה תורק
לכ ומעו) י"שריפכ אלא ,תישילשה םעפב ארקיש דע "רבגה תורק דע" העדה לעב תנווכש וניבה
.[הנושארה םעפב ותאירק דע הנווכהש ('וכו ש"ארה ף"ירה ,יברכ םיקסופה

.ץנה דעו העיקשהמ הז ןיינעל בשחנה ,הלילה לש 10/12 ונייהד רורב הרואכל (3

זא עמשש ,רסמ רנורג 'יש ל"יר ח"הרהו .ונייח תיבב הזב ונד ,בתכמה ספדנשכ ,ותעשב (4
תינעתל קרו ךא אוה "תועש 'ג" הבושתה תרגאב רומאהש ,ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כמ רוריבב
אתפסותב ןודנה אשונה םנמאו .כ"ע ,רחשה תולע דע םילכוא רוביצ תינעתב םלוא ,הבושת לש
דיחי תינעת ןיד הוושה ("הנתה" ןיד איבה אלש) ם"במרהש אלא ,ןידיחי תינעת אוה וז
.רוביצ תינעתו
עובשה חול


ד"בח יגהנמו תוכלה

גרובזניג החמש-ףסוי ברה תאמ
קלב תשרפ שדוק-תבש
הלואגה גח ,1זומתב ב"י

רשבתנ וב םוי 3.ם"רת תנשב ,ע"נ צ"יירוהמ ר"ומדא ק"כ תא תדלוה םוי 2."םידעומה דעומ"
ותדובע לע - רסאמב סופת היהש ירחא - הלגה רשא ותולגמ ישפוח אוהש - ז"פרת תנשב -
4.תודהיהו הרותה קוזיחב

:הז םויל ויבתכממ

ירמוש ,השודקה ונתרות יבבחמ לכ תא םג םא יכ ,זומת ב"יב ה"בקה לאג דבלב יתוא אל"
5."הנוכי לארשי םשב רשא תא םגו ,הווצמ

6."...ש"נא ודעוותי הבוטל ונילע םיאבה זומת ג"יו ב"י הלואגה ימי ינשב"

תועיבקב תודיסחה יכרד קוזיח רבדב" :ןכו] הרותה קוזיחל תוררועתהו תודעוותה םוי"
יפל רתאו רתא לכב [7"דומילה יניינע םויקב ררועתהלו ,ח"אד ידומיל ינמז תרימשו
5."וניינע

8.'ךתקדצ'ו םימחרה-בא םירמוא ןיא

ןושאר םוי
הלואגה גח ,זומתב ג"י

.תוריחל ע"נ צ"יירוהמ ר"ומדא ק"כ אצי וב םוי

8.ןונחת םירמוא ןיא

םשב םיעודיה תודסומה רובע - תודעוותהה תעב תיבגמ תושעל ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כ גהנמ
9."קחצי ףסוי ילהא"

ישימח םוי
'זומתב רשע העבש' םוצ

:10םירצמה ןיב

באב העשתב וליפא ךורעל רתומ םיכודיש לבא ,םישנ םיאשונ ןיא באב העשת רחא דע הז םוימ
תושעל רוסא ןכמ רחאלו) בא-םחנמ שדוח-שאר דע תרתומ םידוקיר אלב םיכודיש תדועסו ,ומצע
רתומ תבש דובכל םיינרופיצ לוטיל .םירפתסמ ןיאו ,(11לק דוביכ אלא ,תבשב וליפא הדועס
12.תבשב אל םגו ,שדח דגב וא ירפ לע 'ונייחהש' ןיכרבמ ןיא .ןוזח תבש ברעב וליפא

13.רתוי םיאתמ ןמזב אלא ,'םירצמה ןיב'ב תושעל אלש יוצר - הרות-רפס תסנכהו םויס

םיניינעה ראש לבא .'םירצמה ןיב' רחאל התוחדל שי - [םינש שולש ןבל] תורעשה תזיזג
ןוזמה תכרבו רחשה תוכרב ,ןטק-תילט תאישנ - קוניתה תא םהב ליגרהלו רדהל גוהנש
שולש ןבל תואלמ םוימ ,ליגרכ םיגהונ אלא ,םיחוד ןיא תאז - הטימה-לעש עמש-תאירקו
14.םינש

:15ולא םימיב תודחוימ תוגהנה

."הקדצב היבשו הדפת טפשמב ןויצ" רמאנש המ יפ-לע ,הקדצ תניתנבו הרותה דומילב ףיסוהל
16

לכלו ,םיניד -יקספו הכלהב דומיל ירועיש (ףיסוהל - םנשי רבכש םוקמבו) עובקל :הרות
ינא" הז דומיל ידי לעש ל"זר ורמאש המ יפ-לע ,ונשדקמ-תיב ,הריחבה תיב תרותב - שארל
'מ קרפמ לאקזחי רפסב - ך"נתב :ונייה .17"תיבה ןיינבב ןיקסוע םה וליאכ םהילע הלעמ
.הריחבה-תיב תוכלה - ם"במרבו ,דימתו תודימ תותכסמ - ארמגבו הנשמב ,האלהו

,שרדמ-יתבו תסנכ-יתב) טעמ שדקמ-תיב תקדצל שירפהל - רשפא םאב - הקדצב הפסוה :הקדצ
.(הזב אצויכו תובישי

:רוביצ תינעת

לוכאל םיכשהל ותעדבו ןושיל בכושה .רחשה דומע הלעיש דע לוכאל ול רתומ ,ןשי אלש ימ
רתומ זאו ,תינעתה תא וילע לבקמ וניא ןיידעש הנישה ינפל שרופמב הנתי ,תותשל וא
18.רחשה תולע דע הליכאב

19 .3.03 :המידקמה העדל רחשה תולע

20.רוביצ-תינעתב הפה תא ףוטשל ןיא

ןיב המצע ינפב הכרבב 'וננע' (ץ"שה תרזחב) רמוא ץ"שה .החנמב קר 'וננע' רמוא רוביצה
ןיא םאו .21םינעתמ השולש קר ףא תסנכה-תיבב שי םא ,'ונאפר' תכרבל 'לארשי לאוג' תכרב
22.'הליפת עמוש'ב ורמוא -

:23תוחילס

.ונכלמ וניבא ןכו .ונלוק עמש ,תודימ ג"י ,ונמשא :דחוימבו ,הדימעב ןתוא םירמוא

/ םיפא תליפנ / םיפא ךרא ל-א / ונמשא :ןלהלד רדסב ,ץ"שה תרזח ירחא ןרמואל ונגהנמ
/ רובעיו ,24ךלמ ל-א / ךל ונאתא ,וניתובא יקולאו וניקולא / םחרכ / ימד ונתת לא
/ רובעיו ,ךלמ ל-א / יכבב ררמא ,וניתובא יקולאו וניקולא / בא םחרכ / ימד לא םיקולא
תירב ונל רוכז / תובא תירב ונל רוכז / 26ךימחר רוכז / רובעיו ,ךלמ ל-א/ 25רסאנ העש
וננע 'ה וננע / ךמש םוחר ל-א / ךקדצ חישמ / ונעשפו ונעשרה / 27ונלוק עמש / םינושאר
;הבוט הנש ונילע ךרב :ובו ,ךוראה 'ונכלמ וניבא' / ינעד אנמחר / םהרבאל הנעש ימ /
.שידק יצח / עדנ אל ונחנאו / ['רפסב ונרכז' אלו] .. ל ונרכז

:הרותה תאירק

אל ,הנעתמ וניאש ימ .םינעתמ השולש קר שי םא םג החנמבו תירחשב 'לחיו' םיארוק
םשה לוליח ינפמ תאז עידוהל ול רצו הנעתמ וניאש ימל הרותל וארק .הרותל תולעל והוארקי
.הלעי -

רמוא - ".. תחלסו" ;"הקנו .. םוחר ל-א 'ה 'ה" ;".. ךפא ןורחמ בוש" םיקוספה תא
,הרותל הלעשכ ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כ .הרותב ארוקה םרמוא םהירחאו ,םר לוקב רוביצה
.ארוק לעבה םע םמייסו רוביצה םע םרמואל לחה

םידמול שי באב העשתו זומתב ז"י םויבש" 28איבמ ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כ :אמויד אניינע
רבד-לע םויה תשרפ (םיאיבנב) הרותב (ללכו ללכ םסרפתנ אלו - רתויב םה םיטעמש ףא)
."(הזב-אצויכו םוי לש וריש םירמוא םוי לכבש ךרד-לע) 'ישימחה םוצ'ו 'יעיברה םוצ'

:החנמ

29.תיסחי תרחואמ העשב - הליפתה

אוה ישילשהו ,םילוע השולשל ,תירחשבכ 'לחיו' תאירק ,שידק יצח ,ירשא ,תרוטקו רבדיו
- ו,הנ היעשי) "ואצמהב 'ה ושרד" םיריטפמ .האירקה רחאל שידק יצח םירמוא ןיאו ,ריטפמה
19.שידק יצח ,וללהי .'דוד ןגמ' דע תוכרב שולש ךכ-רחא ךרבמו ,(ח,ונ

חכש םאו ,".. עמוש התא יכ" םייסמו ,המיתח אלל ,הליפת עמושב 'וננע' רמוא דיחיה םג
'ןוצרל ויהי' םדוק 'רוצנ יקולא' ירחא המיתח אלב ורמוא ,(הכרבה םויס לש 'ה רמא רבכו)
'לארשי לאוג' ןיב המצע ינפב הכרבב ,(ליעל האר) תירחשבכ 'וננע' רמוא ץ"שה .ןורחאה
םיאשונ ןיאשכו ,וז הליפתב םייפכ םיאשונ ,םוי לכב םייפכ תאישנ םיגהונה .'ונאפר'ל
.םינהוכ תכרב ץ"שה רמוא םייפכ

.תירחשבכ ,ךוראה 'ונכלמ וניבא'ו ,ליגרכ ןונחת

,הנשמה יפ-לע לארשי תוליהקב רבעב וגהנש גהנמה תא שדחמ גיהנה ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כ
30.החנמ תליפת רחאל רוביצ תינעת ימיב 'ןישוביכ ירבד' רמוללש ןיינע אוה יעיברה םוצ תוימינפש ןוויכ ,אובל-דיתעלד יוליגה תלחתה איה יעיברה שדוחב ותעיבק (1
.מ"כבו 531 ,507 'מע ב"ח ח"משת תוחישה רפס - החמשו ןושש

וב השענש - וניינע דעומ" :ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כ ראיבו .כת 'מע ב"ח ולש ק"גאב הלואגה לעב ןושל (2
- "םייטרפ םיסינו םידעומה לכ םיכשמנ ונממש ,לארשי שאר לש וסינ ,יללכה סנו דעומ אוה זומת ב"יו ,סנ
.1322 'מע ד"ח תוחיש יטוקל

- ל"שת ד"בח רפכ ,ת"הק תאצוה ,םיכרכ העברא) 'צ"יירוהמ ר"ומדא - תודלותה רפס'ב וייח ימי תודלות (3
.(ו"לשת

-פ"רת תוחישה רפסבו ,ךליאו אכ קרפמ טרפבו ג"ח ל"נה תודלותה 'סב ולא םימי תשרפ .םש םיגהנמה רפס (4
ריעב היהש ינומה גח לשב זומתב ב"יב רוגס דרשמה היהש ןוויכש ,אבוה םשו .ךליאו 171 'מעו אי 'מע ז"פ
.זומתב ג"יב קר לעופב רורחשה היה ,הז םויב

.פ 'מע ב"ח ולש ק"גאמ ,םש םיגהנמה רפס (5

.בפק 'מע םש ק"גאמ ,זומת בי 'םוי םויה' (6

.כת 'מע םש ק"גאמ ,100 'מע םש םיגהנמה רפסו זומת גי 'םוי םויה' (7

.ד"בח-ללוכ חול .םיגהנמה רפס .'םוי םויה' חול (8

לכב שרופמב וריכזהל ךירצ ןיאש טושפה רבד והזש ,270 'מע גכ קלח תוחיש יטוקל הארו .םש םיגהנמה רפס (9
םהרבא לשאב - םירצמה ןיב תוגהנה יבגל (10 .ש"ייע ,הז ירחאלש םימיב הנמילשי - ןתנ אלש ימו ,הנש
ץיצ ת"ושב פ"כו ,(!תושמשה ןיב וליפא) םוצה לילב רבכ תוליחתמ ןהש א"נקת 'יס ח"וא שטאשטובמ צ"הרהל
.הזב לקימ חסק 'יס א"ח ח"וא השמ תורגא ת"ושב ,ךדיאמ .וכ 'יס י"ח רזעילא

.י ק"ס א"נקת 'יס א"מ (11

.ד"בח-ללוכ חול .םוי םויה חול (12

.גנר 'מע 'כ ךרכ ק"גא (13

.297 'מע גל קלח תוחיש יטוקל (14

.336 'מע ד"כ קלחו 486 'מע י"ח קלח תוחיש יטוקל (15

םגריתו ,"ןושארה טפשמכ" (גי ,מ ץקמ) בותככ ,הרות ונייה 'טפשמ'ש ,םירבד פ"ר הרות יטוקלב ראובמכ (16
.(םש) "אתיימדק אתכלהכ" סולקנוא

ב"ח ח"משת תוחישה רפס) "לטב" וניא "יתיב ןיינב" הז-ידי-לעש ,וזמ הריתיו .די 'יס וצ 'פ אמוחנת (17
.(535 'מע

תומי לכ) רתומ תועדה לכלש ,הע 'מע ג"ח ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כל ק"גא הארו .כ"ונו ד"סקת 'יס ע"וש (18
.הזב אצויכו הליפתב ותעד ןווכל וא האופרל תאז השוע םא ,רהוזה יפ-לע ללכב תאז םירסואה תעדל םג ,(הנשה

.ד"בח-ללוכ חול (19

.1 'מע 'ד"בח יגהנמ - םיגהנמה רפס' .ב"ס ז"סקת 'יס ע"וש (20

,'תורשקתה' האר) "םינעתמ 'ג" קר יברה קיתעמ גיש 'מע ז"טח ק"גאבו ,ש"ייע ,45 'מע םיגהנמה רפס (21
.ז"טשת חולל יברה תורעהמ ,אתשה רתסא תינעתל ד"בח ללוכ חולב ואיבה ןכו ,(18 'מע גל ןויליג

.גי ק"ס ו"סקת 'יס הרורב הנשמ (22

ללוכ) ןלהלד םיגהנמל תורוקמה ראש .45 'מע 'ד"בח יגהנמ - םיגהנמה רפס' .362 'מע 'ה תלהת רודיס (23
.18 'מע 'מ ןויליג הארו 20 'מע גל ןויליג 'תורשקתה'ב ונייוצ (הרותה תאירק

."תעדוהכ" וב ל"צו (24

,וריבחל זורח ןיב ןושארה זורחהמ קלח םירזוח ולא םיטויפ לש עירכמה םבורב .'ןומזפ' גוסמ טויפ (25
.ןושארה זורחה לכ תא םירזוח טויפה ףוסבו

.347 'מע 'ה תלהת רודיס (26

עטקה םויסב .ללכב דע אלו 'ונבזעת לא' קוספה דע ,להקו ןזח ,קוספ רחא קוספ םירמואו ןוראה םיחתופ (27
.ןוראה םירגוס

.63 הרעה 547 'מע ב"ח ח"משת תוחישה רפס (28

.20 הרעה 48 'מע םיגהנמה רפס .א"ס ט"כק 'יס ז"הדא ע"וש (29

.נ"שו ,352 'מע כ"ח תוחיש יטוקל האר (30זכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ י"עש שטיוואבויל ןוכמ י"ע ל"וי
ןמרדור ןמלז-רואינש :יארחא ךרוע * רפואל השנמ יכדרמ ברה :ךרוע
דורב 'מ םחנמ :ישאר ךרוע

"תורשקתה" לע יונמ

ראודה תועצמאב ךתיבל תורישי "תורשקתה" ןויליג תא לבקל ןתינ

.(םימולשת 4-ב) ח"ש 177 :ץראב הנשל יונמ ימד
(םימולשת 2-ב) ח"ש 88 :ץראב הנש יצחל יונמ ימד
927-3-9607588 :תינופלט ררבל אנ :ץראל-ץוחב םייונמל יונמ ימד

:תבותכה יפל ,תבותכהו םשה ,יונמה ימד תא חולשל אנ
72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת ,םייונמה תקלחמ ,"תורשקתה"

ישארה ףדל

םיניינע חתפמ | ןיעידומ | סופד תיב | תושדח רדח | םידלי רדח | ןויע רדח | ד"בח תיב

תורומש תויוכזה לכ (c)
רואל האצוהה ףגא - זכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ
03-9606169 :'סקפ ,03-9607588 'לט ,72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת
ירא-בל ףסוי :"טנרטניא" רודמ שאר * בונורהא ןהכה קחצי ףסוי ברה :ר"וי
chabad@chabad.org.il