- ב"ק - "תורשקתה" ןועובש

ו"נשת'ה זומתב ח"י * סחנפ 'פ ק"שע

ונרוד אישנ ,שטיוואבוילמ ר"ומדא ק"כ תרותמ יעובש סרטנוק
שטיוואבוילמ י"ולר ק"הרהב לדנעמ םחנמ יבר
ע"יז מ"גבנ ה"הללקוצז
יברה לא תורשקתהה קוזיחלו


ןויליגה ירודמ
ץבוק תדרוה עובשה חול תודיסחה ינייעממ יבר יצוצינ יהויחבמ ריתי חישמ םע תויחל תוכלמ רבד



תוכלמ רבד


תולגל 'חתפמ" ידוהי לכל םינתונ
'תועובשה תשולש'בש בוטה תא


השרושבו ריעה תמוח תעקבהב הלחה "םירצמה ןיב"ד הדיריה
* םימעל לארשי ןיב הלידבמה המוחה תצירפ - ינחורה
סחניפ םק ונבר השמ ימיב םימעל לארשי ןיב המוחה הצרפנשכ
* ה"בקל לארשי ןיב םולש ןיכשה ךכ-רחאו הצריפה תא ןקיתו
בוטה יוליגו םיערה םישעמה לוטיב איה הדובעה התע םג
ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כ תחישמ * תולגבש ימינפה




(3"םירצמה ןיב"ד הנושארה תבשד הרטפהב) 2ך"נתב רפוסמ ,1"םירצמה ןיב"ד ןמזל עגונב
."ותושעל ירבד לע ינא דקוש יכ תוארל תבטיה" ול רמא ה"בקהו "דקש לקמ" האר הימריש
םירשעב - רתויב רצק ןמזב חרפ איצוהל םירהממ םידקשש ומכש (4"הדגא שרדמ"מ) י"שר איבמו
."ריעה העקבוה" זומתב רשע העבשב .םוי א"כ ךשמב שדקמה-תיב ןברוח היה ךכ ,םוי דחאו
."תיבה ףרשנ" (זומתב רשע העבש ירחא םוי א"כ) באב העשתבו

םשב (5הכלהב םג אוה ןכו ,לארשי גהנמ יפל) םירצמה ןיבד ןמזה ארקנ ,ןכ-יפ-לע-ףא
.("םוי א"כ" םשב אלו) "תועובש השולש"

א"כ" הזש הפ-לעבש הרותבו ,"דקש לקמ" אוה הז ןמזל קוספב זמרהש ןוויכמ :ןיבהל ךירצו
?6"תועובש השולש" םשב ,הכלהב םגו ,לארשי גהנמב ארקנ עודמ - "םוי

:7הזב רואיבה רמול שיו

בוטה עבטו ,בוטה םצע אוהש ה"בקהמ אב לוכהש ןוויכמ .בוט תמאב אוה םלועבש רבד לכ
תמאב םה ירה ,בוטה ךפיה םהש רשב יניעל םיארנש םירבדה םגש ,תוטשפב ןבומ ירה ,8ביטהל
,(בוטה ךפיה םמצע םה לבא) תלעות אצות םדי-לעש איה ולא םירבדב הנווכהש קר אלו .בוט
."הבוטל וז םג" 9ל"זח ןושלבו .בוט אפוג םה םגש ,וזמ הריתי אלא

.יוליגב אצוי בוטהש דע ןמז ךשמ חקולו .םלעהב אוה ולא םירבדב בוטהש אלא

םתויהל ,ולא םירבד םגש (םלעהב ןיידע אוה בוטה רשאכ) 'וכו תוננובתהה ידי-לעו
,ולא םירבדב אצמנש בוטה "תולגל ילכ" איה 'וכו הנומאה ירה - בוט יאדווב םה ,ה"בקהמ
10.הלגנהו הארנה בוט םישענ זאו

לצא תוליבא ןמז אוה יולגבש יפ-לע-ףא :"םירצמה ןיב"ד ןמזל עגונב םג ןבומ הזמ
ןברוח - רקיעב ,ולא םימיב לארשי-םעל ועריאש םייוצר יתלבה תוערואמה ללגב ,לארשי-ינב
ליחתה זאש (באב העשתב רמגנו "ריעה העקבוה"שכ זומתב רשע-העבשב ליחתהש) שדקמה-תיב
,בוטה םצע אוהש ,11ה"בקהמ אב תולגהו ןברוחה םגש ןוויכמ ירה - (הזה) רמה תולגה
.בוט םלעהב שי הזב םגש יאדווב

.אובל דיתעל קר הלגתיו ,רתסההו םלעהה תילכתב אוה בוטה התע תעלש ,אלא

-לעש) בוט ןיינע ליבשב קר אל היה תולגהש יוליגב וארי ,הזבש בוטה הלגתיש ירחאל לבא
הזש ,וזמ הריתי אלא ,(12תולג הירחא ןיאש הלואג ,המילשהו תיתימאה הלואגל םיאב ודי
,בוט (היה) אפוג

ןברוח ,ירמגל בוטה ךפיהד ןיינעב) רתסההו םלעהה תילכתב היה בוטהש אפוג הזמ - הברדאו
.רתויב הלענ אוה בוטהש היאר הז ירה - ןמז הברה ךכ לכ ךשמנ םלעההו ,(תולגו

אלא .הדיתעה הלואגב ולגתיש םיניינעה "ולעפנ" ,ןברוחה ןמזבש ,13תומוקמ המכב ראובמכו
הכשמהה ,ןכל - ולאכ םילענ םיניינע לבקל "ילכ" היה אל (לארשי-ינב םגו) םלועהש תויה
14.תולגו ןברוחד ןפואב אצי הז ירה הטמל ןאכ ןכ-ןיאש-המ ,הלעמל הראשנ םיניינעהד

ותוא םישועו םלועה תא םיככזמ הז ידי-לעש ,תולגה ןמז ךשמב לארשי לש םתדובע ידי-לעו
[הלעמל ןברוחה ןמזב וכשמנש] ולא םיניינע םג וכשמוי - םילענ םיניינע לבקל "ילכ"
.הטמל םג יוליגב ויהיש

"תועובש השולש" םשב ארקנ "םירצמה ןיב"ד ןמזהש הז לע םעטה רמול שי ל"נה לכ יפ-לע
ןיב"ד ימינפה ןכותהש - "םירצמה ןיב"ד בוטה אטבתמ הזה םשב יכ ,("םוי א"כ" םשב אלו)
הלגתי אובל דיתעלו ,ןברוחה עגרב הלעמל לעפנש ,ישילשה שדקמה-תיב ןיינב אוה "םירצמה
.הטמל םג

,בוט (ותוימינפב) אוה "םירצמה ןיב"ד ןיינעה םגש 'וכו העידיה ידי-לע :ףיסוהל שיו
םשב הז ןמזל םיארוק ןכלו .רשב יניעל םג הלגתי בוטהש ,םיזרזמו םירהממ ,"דקש" יזא
הלואגה רתוי רהמל ידכ ,16"םירצמה ןיב"ד בוטה (ל"נכ) שיגדמש ,15"תועובש השולש"
.ישילשה שדקמה-תיבו ,הדיתעה

:רתוי קמועבו תויטרפב הזב רואיבה

(17"יעיברה םוצ"ב ,יעיברה שדוחב (אקוודב) תיטרפ החגשהב םיליחתמה) "תועובש השולש"ה
,השולש רפסמה םע דחוימב רושקה ,הרות-ןתמד שדוחה ,18"ישילשה שדוח"ל ךשמהב םיאב
יאתילת ידי-לע יאתילת םעל יאתילת ןאירוא בהיד אנמחר ךירב" 19הכוראבו ארמגב אתיאדכ
-ןתמב השולש לש םיניינע דוע הזב ףיסומ ןואג םיסנ 'רו) "יאתילת אחריב יאתילת םויב
.(הרות

:20האופר הליחת םהל ארוב ןכ םא אלא לארשי תא הכמ ה"בקה ןיא" לש ללכה םע םיאתמ הזו
."תועובש השולש"הל הכמל האופר תמדקה תניחבב אוה הרות-ןתמד "ישילש"ה

אטבמה ,הרות יפ-לע םש) "תועובש השולש" אוה "םירצמה ןיב"ד םשהש הז :וזמ הריתיו
לע הרומה ,"השולש" אוה םירצמה ןיבד ימינפה ןכותה יכ אוה - (רבדה לש ימינפה ונכות
.השולש רפסמב רושקה הרותד ןיינעה ,21רתויב הלענ בוט

תותבשה 'גב הריתי השגדהב אוה ["תועובש השולש"ב בוטה תוימינפ יוליג] ל"נה ןיינעה
24המע בצע ןיא יכ) 23"תועובש השולש"הד בצעו תוליבאה יניד ןיא זא יכ ,22םירצמה ןיבד
היילעהו בוטה דצה קר יולגב שגדומ זאש ןבומ אלימב 25.וגנעל הווצמ - הברדאו ,(
26."תועובש השולש"ב

:סחניפ תשרפ - וז תבשד השרפה םע הז רשקל שיו

,(םלועהו לארשי-ינבו ה"בקה ןיבש רשקה) "השולש"ד ןיינעהב "םירצמה ןיב"ד הדיריה
איבה הזש ,(זומת ז"יב "ריעה העקבוה") םימעל לארשי ןיב תלדבמה המוחבש הצריפב הליחתה
.ןברוחה ךכ-רחא

,הפיגמה תא ךכ-רחא איבהש - ירמז השעמו רועפ לעבד אטחה ידי-לע היה הזל המודבו

אניירק" ול רמא השמש ירחאלש הז ידי-לע ,הצריפה תא ןקיתו לטיבש הז היה סחניפו
שיא תא םהינש תא" גרהו ,"אוביו ודיב חמור חקיו" דימ - 27"אקנוורפ יוהל והיא אתרגיאד
לארשי ןיבש הלדבההב הצריפה ,"השאהו לארשי שיא"ד רשקה תא "גרה"ש - 28"השאה תאו לארשי
ןיב םולש השעש דעו ,28"לארשי-ינב לעמ הפיגמה רצעתו" ,הריזגה הלטב הז ידי-לעו ,םימעל
,(הדיריה ינפלש בצמה יבגל היילע) רכש ה"בקה ול ןתנ ןכלו ,29לארשי -ינבל ה"בקה
ןתונ יננה ורמא ןכל ,'וג לארשי-ינב לעמ יתמח תא בישה ןהכה ןרהא ןב רזעלא ןב סחניפ"ש
השע - הז ידי-לעו ,30"לארשי -ינב לע רפכיו ויקלאל אנק רשא תחת 'וג םולש יתירב תא ול
.לארשי ליבשב ארבנש ,(םלועה תומואו) םלועל ה"בקה ןיב םולש םג

השולש"ב בוטה תוימינפ תולגל ידכב :"תועובש השולש"ד הדובעל עגונב םג ןבומ הזמ
(ב) ,בוטה "םיסכמ"ש "וניאטח"ו "םיערה ונישעמ" לטבל (א) :תועונת יתש תושרדנ "תועובש
תא לטיב הז ינפלש (א) :סחניפ לצא היה הזש יפכ .תומילשב דעו בוטה יוליג ךכ-רחאו
לארשי-ינב ןיב םולש השע הז ידי-לע (ב) ,("םהינש תא רוקדיו") בוטה לע ריתסהש ןיינעה
.ה"בקהל

:ליעל רומאה לכמ דומילה

(העש יפל) המילעמש 31"הבית"ה חותפל חתפמה ודיב ול ונתנש ,תעדל ידוהי ךירצ שארל לכל
תילכת אלממ ידוהיש ידי-לע אוה הזמ יוליגה - "תועובש השולש"ב תוימינפב אצמנש בוטה לע
.ךרבתי ול הריד םלועהמ תושעל ,ותאירב

,הרות -ןתמב היהש "השולש"ד יוליגהמ רתוי הז ירה ,םלעהמ אב הזש ןוויכמ - הברדאו
.ל"נכ

תרמוא תאז ,תודהיל םילכ םה ולש תימהבה שפנו ףוגהש תולגל - ומצעב ותדובעמ ליחתמ
הליכא) םיימשגה וירבד לכ תא - תוטשפבו ,תוימשגהו ופוג םע (םג) ךרבתי 'ה תא דבועש
הזבש - וזמ הריתיו ,33"והעד ךיכרד לכב" דעו ,32םימש םשל לצנמ ('וכו ןוממ ,הייתשו
רכש לבקמ ותדובע ידי-לע :אסיג ךדיאל דעו ;34"אשידק ןוהליד אפוג"ש ךיא הלגמ אפוג
םכימשג יתתנו (ןכל) 'וג ורמשת יתווצמ תאו וכלת יתוקוחב םא" 36בותכש ומכ ,35ימשג
(קלחו) האצות קר (המצע ינפב תואיצמ אל) הזש ךיא רכינ ולש תוימשגבש ךכ ,"'וג םתעב
38."ונימי ךרואו ונייח םה"ש ,37תווצמו הרותמ

:(סחניפ לצא היהש יפכ) םיטרפ ינשמ הלולכ וז הדובעו

,39"ךברקב רשא רז ל-א" דצמ ולצא תויהל לוכיש ימינפה בוטה לע רתסהו םלעהה לטבל
ןיבש הלדבהב הצריפ לכ (ירמגל תואיצמב לטבמ) "גרוה"ש דעו ,ולצא סנכנש "טייקש'יוג"ה
."ערמ רוס"ד הדובעה - תוללכבו .'וכו לוחו השודק ,םימעל לארשי

."בוט השעו" - וב שיש ימינפה בוטה תומילשב תולגל לוכי זאו

ול הריד תושעל םלועה לכב ותוחילש יולימל עגונב "השולש"ד הדובעה םג איה הז ךרד לע
ןיבש םילדבהה תושטשטמו תולבלבמה תוצריפה לטבל ,ל"נה םיניינעה 'ב ידי-לע - ךרבתי
םידוהיל תודהיהו הרותה תצפהו תווצמ הרות ידי-לע ,רוא יוליג איבהלו ,'וכו לוחו השודק
ולוכ םלועה לכמ םישועש ךכ ,40םלועה תומואל חנ ינב תווצמ עבש תצפהל - דעו ,םלועה לכב
תיתימאה הלואגב "הכולמה 'הל התיהו"ד ,יולגב הזב תומילשל דעו ,יוליגהל ילכ 41
.המילשהו
'ד ךרכ ח"משת 'תויודעוותה' ;ח"משת'ה בא-םחנמ שדוחה-םיכרבמ ,סחניפ תשרפ תבש תוחישמ םיעטק)
(60-57 םידומע



.(טכ ,א"פ) פ"הע ר"כיא) ל"זח ורמאו .םירצמה ןיב הוגישה היפדור לכ :ג ,א הכיא - בותכה ןושל (1
.'וכ באב העשת דע זומתב רשע העבשמ 'וכ םירצמה ןיב :(םש י"שרפ

.בי-אי ,א 'ימרי (2

.ח"כתסר ח"וא ע"ושוט .ב ,אל הליגמ - שאר ה"דות (3

.דועו .ז ,ב"יפ ר"הק .(אנקת ס"וס ח"וא רוטב אבוה) ה"ה ד"פ תינעת ימלשורי (4

.דועו .ז"יקס םש ח"וא ז"ט האר (5

הנעתהש םיעובש השולש דגנכ א"יו" (םש ז"ט .(ג"סרה םשב) גסר 'יס םלשה טקלה ילבשב ה"כו) םש רוטב (6
םש לע אלו ,זא היהש (ןברוחה) ערואמה םש לע םירצמה ןיבד ןמזה אורקל ךירצ היה הרואכל לבא .*"לאינד
הארו ."םוי א"כ" םשב פ"עבש הרותב 'קנ ןברוחהד ןמזה ירהו - **(הזמ האצות קר אוהש) לאינדד תינעתה
.16 הרעה ןמקל

ןיב תועובש 'ג" (זצ'א 'ע ך"נ ת"הוא) הכיאל צ"צה תמישרב ראובמה פ"ע רמול שי הזב םירואיבהמ 'א (7
'ז םימעפ 'ו אצמנ .*תותבש 'ז תבש לכבו .ןהבש תותבש 'ג הכמל האופר םידקמו םוקמב רבדמ ומכ ןמזב םירצמה
('ו=) 'ג םימעפ 'ב) הז רפסמב אקווד יכ ,"תועובש 'ג" ארקנש םעטה ל"י ז"פעו ."ב"מ רבדמה םיעינכמ ז"יע
.ב"מ רבדמה תענכה זמורמ ('ז םימעפ

יגהנמ המכש] ףט םגו ,םיטושפ םישנא ידי-לע םג ,לכ יפב "תועובש השולש" םיארקנ ולא םימיש ןוויכ לבא
.םהל םג תוטשפב ןבומ הזב רואיבה ל"צ - [(א"נקתס םש ע"ושוט האר) םהל םג םיכייש םירצמה ןיב

דחא התא ה"ד הארו .ד 'יס 'ב חוכיו םינומא רמוש .ד"פ א"הויהעש .א"פר ךלמה יעושעש רעש מ"המע (8
.ד 'ע צ"מאהדאל

קר אל רשא אוה "הבוטל וז םג" שוריפד ךליאו 393 'מע ב"ח ש"וקל הכוראב הארו .נ"שו .א ,אכ תינעת (9
."הבוטל (אפוג) וז םג"ש אלא ,[(ב ,ס תוכרב) "דיבע בטל אנמחר דיבעד לכ" ד"ע] בוט רבד ליבשב הזש
.םש תינעתב רופיסהמ ןבומכו

."יולגב םג בוט לכה השענ תמאב וז הנומאבו" א"יסוס ק"הגא האר (10

ח"יח ש"וקל הארו .ךליאו ד ,בי תודלות ח"ות) מ"כב ראובמ ירה - "ונצראמ ונילג וניאטח ינפמ"ש ףאו (11
אמוחנת .ה ,וס םילהת) "םדא ינב לע הלילע ארונ" ןיינעב (א"לשת ינגל יתאב ה"ד .נ"שו .ךליאו 395 'מע
וילע ותיסה הלעמלמ יכ אטחיו ר"הציד ערה רבוג םימעפלש ,"(ד"הע אטחב ר"הדאב) וב הלתנ הלילע" .(ד בשיו
,בוט הזב שיש חרכהב ירה - וילע ותיסה הלעמלמש ןוויכמו .א ,גי םש ח"ות - הז אטחל ואיבהל ר"הציה
.םינפבכ

.ב ,זטק םיחספ - רמאנו ג"ה ה"דותב אוה .א ,וט חלשב אתליכמ האר (12

וסנכנש תעבש והזד ,ה"ס ח"משת םירופ סרטנוק הארו .חישמ דלונ ןברוחה עגרבש (אנ ,א"פ) ר"כיא האר (13
לארשיו ה"בקהד הביחה לדוג לע הרומ הזש ףא - (ב ,דנ אמוי) הזב הז ןירועמ םיבורכ ויה לכיהל םירכנ
זא אקווד יכ - הביחה ךפיה (הרואכל) היה לכיהל םירכנ וסנכנש העשבו - ,(א ,םש אמוי) השאו שיא תביחכ
,הלעמל התיה וז הכשמהש אלא ,הדיתעה הלואגד םיניינעה וכשמנ הזמו ,רתויב הלודג הביח (תוימינפב) היה
.םינפבכ

ההכמש רתויב לודג רוא תמגודבו .(א ,גכ תינעת) "דומעל ןילוכי ןיא הבוט םהילע תעפשה" ל"זראמ ד"עו (14
.הכוראב ש"ייע .דימלתל ברמ לכשה תעפשהמ תולגה ןיינע לע לשמ 360 'מע ב"ח ש"וקל הארו .םדאה יניע תא

ןמזה תקולחבש (ךליאו 100 'מע ב"יח ש"וקל) א"מב ראובמה פ"ע רמול שי - "תועובש השולש" קוידה (15
אוה ושרש יכ ,(םינשו םישדחבו םימיב כ"אשמ) ינש עובשל דחא עובש ןיב קוליחו יוניש כ"כ רכינ אל תועובשל
ןיינעה) בוטהש זמרל אוה "תועובש השולש" םשב 'קנש הזד רמול שי ז"פעו .םייונישמ הלעמלש 'יחבמ
יוניש הב ךייש ןיאש תיחצנ הלואג - הדיתעה הלואגד ןיינעה אוה םירצמה ןיבב (םלעהב) ונשיש ("השולש"ד
.ו"ח

,(תוינעת 'לה שיר ם"במרה ש"מ ד"ע) "הבושתה יכרדמ" אוה םירצמה ןיבד הגהנההש ןוויכד ,ףיסוהל שיו (16
ךירצ םירצמה ןיבד הגהנההב ,ןכל - (ה"ה ז"פ הבושת 'לה ם"במר) ןילאגנ ןה דימ הבושת ןישוע לארשיכד
(יוליגב) שגדומ - "'וג דקש לקמ" 'ימריב רפוסמהב כ"אשמ ,*"תועובש 'ג" - ובש ימינפה ןכות שיגדהל
.םוי א"כ 'קנו ,תועובש 'גד ןיינעה עגונ ןיא םש ןכלו .תולגהו ןברוחה

.טי ,ח 'ירכז (17

.31 הרעה ח"משת חלש פ"ש תחישמ סרטנוק הארו .א ,טי ורתי (18

.א ,חפ תבש (19

.ב ,גי הליגמ (20

םגד ונייהו ,ןיינעה תוינוציחל עגונב והזש ,רמול שי - הכמל האופר םידקמ ה"בקהש רמאנש המו (21
- ןדיד ןודינב ,ז"פעו ,האופרה תמדקה הנשי - "הכמ"ל הארנ רבדהו ,הזבש ימינפה בוטה הלגתנ אל ןיידעשכ
תמדקה ידי-לע תולגה ןמזב םגש (א) :םיניינעה ינש - "תועובש השולש"ל יאתילת אחריב הרות-ןתמ תמדקהב
,תולגהב ימינפה בוטה הלגתי הרות-ןתמ ידי-לעש (ב) ,תולגה ךשוחד תושילח השענ - "יאתילת אחרי"ד האופרה
.םינפבכ

.ב"ס ו"משת מ"וטמ פ"ש תחישמ סרטנוק .ךליאו 1090 'מע ד"ח ש"וקל האר (22

.םש ןמסנהבו כק 'מע םירצמה ןיב ךרע תידומלת הידפולקיצנא הארו .םש א"גמבו י"ס ב"נקתס ח"וא ע"וש (23

.ב ,גכ ק"ומ - רמאד ןאמ ה"דותב אבוה .ז"ה ףוס ב"פ תוכרב ימלשורי .בכ ,י ילשמ (24

.נ"שו .כ"נבו ב"מרס ח"וא ז"הדאדו ע"ושוט האר (25

.האופר םידקמ 'יחבב ןה תותבש 'גש (7 הרעה) ליעלד צ"צה רואיב פ"ע טרפבו (26

.ז ,הכ קלב י"שרפ (27

.ח ,םש קלב (28

ןב סחניפ" אוה יכ - ('וכו ןירדהנסהו םיטבשה לכ אלו) הז לע ררועתנ סחניפ אקוודש םעטה רמול שיו (29
פ"ע ה"כו] לארשי לש םתבוטל איה ותולדתשה לכו דסחה שיא אוה ןהכש .(ז ,הכ קלב) *"ןהכה ןרהא ןב רזעלא
םש ז"הדא ע"וש .א"יס ח"כקס ח"וא ע"ושוט .א ,טל הטוס) אקווד הבהאב לארשי ומעל םינהכ תכרבל עגונב הכלה
'וג ןרהא תא וכביו" (י"שרפבו טכ ,כ תקוח) וילע רמאנש ןהכה ןרהא טרפבו ,[(ב ז"מק ג"חזמ) ט"יס .ז"יס
:(ב"ימ א"פ) הז תבשד תובא יקרפמ ריעהלו] "'וכ הבהא ליטמו םולש ףדור ןרהא היהש יפל" ,"לארשי-תיב לכ
היהי ךיחא ןרהא" רמאנ מ"יציב ןכו ,['וכ תוירבה תא בהוא םולש ףדורו םולש בהוא ןרהא לש וידימלתמ יוה
לארשי תא ופיקהש) דובכה יננע ןכו ,(זט ,ד תומש) "'וג םעה לא ךל אוה רבידו" ,(א ,ז אראו) "ךאיבנ
סחניפ") ןהכה ןרהא לש ודכנ ןכלו ;(א ,אכ תקוח י"שרפ .א ,ט תינעת) ןרהא תוכזב ויה ('וכ םהילע וניגהו
ןיבו םהיניב םולש םישהלו וז הפיגממ לארשי םע תא ליצהל ןושארו שארה היה - ("ןהכה ןרהא ןב רזעלא ןב
.ה"בקה

.ךליאו אי ,הכ ונתשרפ (30

'יתשו הליכאבש גונעתהו בוטה תולגל ,תבשה םוי תדובע יהוז - הברדאו ,תבשב םג רתומ הז ןיינעו (31
.(םלועה תוימשג)

.ב"ימ ב"פ תובא (32

.ו ,ג ילשמ (33

.ב ,ע ג"חז (34

.ט"פ הבושת 'לה ם"במר האר (35

.יתוקוחב פ"ר (36

ומכ "אפוג לארשי" אלו) "לארשי אפוג" (ב ,דכר) ונתשרפ רהזב ראובמהמ הדובעב דומילה והזש רמול שיו (37
ךישממש קר אל ונייה - (םשל צ"יול יטוקל) אפוג "םה ןמצע לארשי"ש ,("אבל יול ,אחומ אנהכ" ז"נפל רמאנש
,ומצע לארשימ קלח אוה (רבדה ףוג ,רקיע ןושלמ םג אפוג) אפוג םגו ותואיצמ לכש אלא ,אפוגב םג לארשי
.תודהיו הרותמ

םויב ז"הדא 'יפ ד"ע (םיכורא םימי אלו) "ונימי ךרוא" קוידה ל"יו - .תיברע תליפתב םלוע תבהא תכרב (38
.(ד ,חי א"ות) ךורא אוה ותליחתב םגש ,ךורא ולוכש

.ב ,הק תבש (39

.ח"פס םיכלמ 'לה ם"במר האר (40

.(ג"קס ב"פקתס ח"וא ז"ט) ולוככ ובור קר אלו שממ ולוכ ושוריפ "ולוכ .. לכ"ש ריעהלו (41

6 הרעהל

םימי לש תועובש 'ג" (םש ג"סרה שוריפ םג הארו) םש דוד תדוצמבו .ג-ב ,ד"וי לאינד (*
."םוי א"כ םהו

םש השירפבו .םינש א"כ ירה "םיעובש השולש"ד ,(םש רוטל ח"בב אבוה) םש לאינדל י"שרפב
השולש דגנכ" איה תועובשה 'גד הגהנההש רוטה ש"מ ,ז"פעו ,רוטה תעדל םג ןכ שרפמש עמשמ
.זמרה ד"ע אוה "םיעובש

.םדוקה ג"הושבכ תוטימש 'ג םה לאינדד "םיעובש השולש" דחא שוריפ יפלש הז לע ףסונ (**
7 הרעהל

פ"ש תחישמ סרטנוק .16 הרעה 379 'מע ח"יח ש"וקל האר - "תותבש 'ב" ל"צ הרואכל (*
.46 הרעה ו"משת מ"וטמ
16 הרעהל

םיכפהנ םהש ,םמצע תונודזהבש השודקה יצוצינ םילגתמש איה הבושתה תומילשד טרפבו (*
'לה ףוס ם"במר) םיבוט םידעומלו החמשלו ןוששל תומוצה וכפהי ל"עלש ד"ע - תויכזל
.(תוינעת
29 הרעהל

לש ונינע םג היה סחניפבד ,ןהכה ןרהא ןב רזעלא ןב סחניפ ,שלושמה סוחימ ריעהלו (*
.ןרהא לשו רזעלא



חישמ םע תויחל


ידוהי לש יעבטהו יתימאה בצמה
הלואג לש בצמ אוה


...ףלוח "םולח" קר איה תולגה

לע וז ההימת םילעמ םניא םינבומ םימעטמש ףא) האילפו ההימת םלצא תררועתמש ולאכ םנשי
:(םתפש לד

זירכמ תודעוותהו תודעוותה לכבו ,םיברב רבדל ידוהי ול בשויש ,םה םירהרהמ ,ןכתייה
לעב תזרכה לע רזוחו ,ונקדצ חישמ תאיב - דחא אשונ תודוא רבדל קיספמ וניאו ףרה אלל
אלא ,דבלב ספדנש רבד הז ןיאש - השגדהבו ,"הלואגל רתלאל" :"השודקהו האירקה"ב הלואגה
הז םויב ,שממ דימו ףכיתו ,םיחפט הרשעמ הטמל ,שממ לעופב ונקדצ-חישמ תאיבל הנווכה
ונגניש םעפ לכב םירמוא ןכ ומכו !מ"דשת סחניפ תשרפ תבשה םוי - ןדיד ןודינבו ,ומצע
םויה אלא ,רחמ "ונימיב הרהמב" הנווכה ןיאש םישיגדמו ,"ונימיב הרהמב שדקמה-תיב הנביש
!שממ

,"אוביש םוי לכב ול הכחא" - עגר לכב אובל לוכי ונקדצ-חישמש ידוהי לכ ןימאמ יאדווב
שיגדהלו ,הז ןיינע לע ףרה אלל רבדל הגהנהה רשפ יהמ ,םה םירהרהמ ,ןכ-יפ-לע-ףא לבא
סחייתיש םדאה לש שגרב לועפל השקש רבד - ונקדצ חישמ אובל לוכי שממ הז עגרבש םעפ לכב
!יתואיצמ רבד לאכ ךכל

ירקיעמ הז ירה ףוס לכ ףוס ,ונ - ונקדצ-חישמ תאיב תודוא םעפ םיריכזמ רשאכ אמלשב
,תודעוותהו תודעוותה לכב ,ףרה אלל הז ןיינעב טהלהו רובידה רשפ והמ לבא ...הנומאה
...!חוכב םיעמושה לש םשארב רבדה תא סינכהל םיצור ויה וליאכ

הרשעמ הטמל ונקדצ-חישמ תאיב תודוא רבדמש ידוהי ותוא - רהרהל םיכישממ - וזמ הריתיו
חסונב ו"ח תועטל אלש ידכ "רודיס" ןחלושה לע קיזחמ העשב הב הנה ,שממ דימו ףכית םיחפט
ידכ רודיסה תא קיזחמ ןכ ומכו !דיתע ןושלב הלואגה תודוא רבודמ הבש ,"הנורחא הכרב"ד
!!וכופיהו רבד !'וכ תולג םע רושקה ןיינע - "קדצ ךתקדצ" החנמ תליפתב רמול

חסונבו ,הפיו בוט םולח ..."םולח" לש רדגב אוה הז ןיינע - םה םיקיסמ - יאמ אלא
אל לבא ,"הבוטל לארשי לכ לעו ילע יתומולח לכ ויהש" :םינהוכ תכרב תעב םירמואש הליפתה
םינעוט ,ןכ-םאו ,["םולח"ל יתואיצמ רבד ןיב קוליח וניצמ הכלהב םג ירהו] יתואיצמ רבד
!?"תומולח" יניינע תודוא רבדל םיכירצ המ םשל ,םה

:ןוכנה אוה ךפיהה - רבד לש ותימאל ,םנמא

תוללכש ראובמ ובש ,"םימלוחכ ונייה 'וכ בושב תולעמה ריש" ה"ד רוא-הרותב שורד ונשי
.םולחה תמגודב אוה תולגה ןיינע

,"םולח" איה תולגה תואיצמ :הברדא אלא ,הלואגה לע רובידה אל - אוה "םולח"ה :רמולכ
תיתימאה ותואיצמ יהוז ,ץיקהב - איה הלואגה וליאו !תולג לש ןיינעלו ידוהיל המ ,ןכש
!ידוהי לש
(2211-2210 םידומע 'ד ךרכ מ"דשת 'תויודעוותה' ,מ"דשת'ה סחניפ תשרפ תבש תחישמ)




יהויחבמ ריתי


ךירצ יברה לש דימלתו דיסח לכ
ותמזוימ רציב םוחלל


רודה אישנ יברהמ אוה לבקמ ךכל תוחוכה תאש ףא

:"סחניפ"ד הדובעב תדחוימ השגדה הפסותינ הז ונרודב

אישנ ,ר"ומדא ח"ומ ק"כ ,רודה לש ונבר השמד אתוטשפתא לש דיסחו דימלת אוהש ידוהי לכ
,החיש ,ולש רמאמ דמל קר םא וליפא וא ,'וכ וידיסחד דיסחו ודימלת דימלת וא ,ונרוד
,"תרגאה לש זירכמה - אירקמה" ,"אתרגאד אניירק" השענ - והשיממ הז עמשש וא ,תרגיא
:(סחניפל רמא וניבר השמש יפכ) "אקנוורפ יוהיל"ד תוירחאהו תוחילשה וילע תלטומ ןכלו

תודהי ןיב לידבהל וב יולתה לכ תושעלו ונרודבש השמ לש ותוחילשב תאצל ךירצ אוה
,ל"ר םבברעל הצורה ערה רציה ןוצר תא "גורהל"ו "ודיב חמור חקיו"ל דע ,"טייקש'יוג"ל
"שיערמ"ו ,ןיד אמלעב ותויח םייחב "שיערה"ש - ונרוד אישנד "אתרגיא"ב דחוימב שגדומכ
וידימלת ידי-לעו ,ולש שדוק תורגאו ויתוחיש וירמאמ - ולש "אתרגיא" י"ע התע םג
תודוא ,לארשי ומע תוצרפ לטבל לודגה חרכההו רציה תמחלמד הדובעה תודוא ,ולש םידיסחו
!"טייקש'יוג"ל תודהי ןיבש הלדבהה

ךשוח לע טבה ילבמש ,ונרוד הכז - ולש תורגאו וירמאמב בותכש המ לע ףסונ :וזמ הריתיו
"ףסוי" אוה ומשש רודה אישנ ונל ןתנ ה"בקה תוטשפבו ,ומשב יולגב שגדומ הז ירה ,תולגה
תושעל ,"רחא ןב יל 'ה ףסוי" - ונרוד תוחילש רורב שיגדמה - ותויחו ותוהמ לע הרומה -
ןיב הבשנש קונית אוהש ידוהי דחוימבו טרפב ללוכ ,"ןב" - "רחא" אוהש םלועב רבד לכמ
,אלמ םלוע אוה - דחא וליפאו ,הז בצמב םה ונרודב לארשי-ינבמ המכ וננובאדלש] ם"וכעה
.ה"בקה לש ונב-ןב אוהש תולגלו ,[תמא תרות תזרכמו תרמואש יפכ

הלדבהב תוצרפ לטבלו תכלל ךירצ אוה המל :הנעטל םוקמ ןיאש ,םג ןבומ סחניפד רופיסהמ
,ר"ומדא ח"ומ ק"כ ,רודה אישנ ונשי ירה - ("רחא") "טייקש'יוג"ו ("ןב") תודהי ןיבש
,ונממ םיבושחו םילודג ,םידוהי הברה ללכבו ,'וכו ש"רי םינקסע ,םינבר ,םייבר המכ םנשי
.'וכו גיהנמה ברה ,םהלש אישנה םהל שי םלוכש תושודק תוליהק הברהו

'וכו םיטבשה יאישנ ,ןירדהנס ,וניבר השמ ויה סחניפל ביבסמש יפ-לע-ףאש ,אופא םיאור
יוהיל והיא - אתרגיאד אניירק" אוהש ןוויכש השמ ול רמא םוקמ לכמ - לארשי לכו
עגונב הרורב הארוה תרמואש תרגיאמ הלימ עמש וא ארק הז ידוהיש ןוויכמ ,"אקנוורפ
.המייקלו ומצעב תכלל תוחילשה דימ ול שי ,'וכו רציה תמחלמל

תצפהד ךרדה תא חתפו לקיה אוהש ,ונרודבש השמ לש תוחוכה םע אוה ךלוה הז םע דחיב
.הצוח תונייעמה תצפהו תודהיהו הרותה
(61-60 םידומע 'ד ךרכ ח"משת 'תויודעוותה' ,ח"משת'ה בא-םחנמ ח"הבמ סחניפ תשרפ תבש תחישמ)




יבר יצוצינ


רוביצה ירחבנ


םינוש םייונימל תובר םימעפ יברה סחייתה םינשה ךשמב
ותפקשה תא עיבהו ,םיבושח םידיקפתל םישיא לש םתורחביהלו
הדות ריכהל שיש ןייצ ב"הראב אישנ ףלחתהשכ * אשונב
ןייצ ,ןיגב הלשממה-שאר לש ותריחב רחאל * אצויה אישנל
יברה ןד םעפו * םעב תודחאה תרבגהל ויצמאמ תא חבשל
תישפוח הריחב שי ךלמל םא הלאשב


רפואל השנמ-יכדרמ ברה תאמ

תורשקתה בתכ ול רגישש םידיסחה דחאל .תואישנה תא יברה וילע לביק א"ישת טבש ד"ויב
:(גנת 'מע 'ד ךרכ 'שדוק תורגא') בתוכ אוה

,לארשיבש םיונימה לכב והזש ,תודבע אלא 'וכ הררש אל ל"זר ורמא ללכב םאש
...הז ןודינב המכו המכ תחא לע ירה

יתלב המישמכ ויניעב תיארנ התיהש תמייוסמ העיבת רשפל המת םיברוקמהמ והשימשכ ,םימיל
:יברה אטבתה ,תירשפא

הלעמל הככ םימעפ רשע ימצעמ יתעבתש רחאל הז ירה - והשיממ עבות ינאשכ
...ליגרה רדגמ

ךותמ לבגומ רחבמ אב ןלהל .םינוש םידיקפתלו םייונימל רשקב יברה אטבתה םינשה ךשמב
.רוביצ רחבנמ וגיהנמו רודה אישנ לש ויתועיבת לע דמלל וב יד .םירבדה

םימשה ןמ יונימ

(326 'מע 'ד ךרכ ח"משת תויודעוותה) ח"משת לולא א"כ ,אובת תשרפ שדוק תבש תודעוותהב
:ודיקפתל סחייתהל רוביצ רחבנ ךירצ דציכ יברה ריהבה

דיקפתל ונמתנש ירחאלש ולאכ םהיניב שיש .. ללכה יניינעב םיקסועש םישנא
יופכ תויהל אלש) הז דיקפתל םהב ורחבש ולאל םנמא םה םידומ ,ירוביצ
'וכו תונבלו תושעל םיכירצש םהל םירמואו םהילא םיאבשכ לבא ,(הבוט
.(םנושלכ) םהל ודנדני אלש ןכלו ,חונל םיצורו ,רבכ ופייעתהש ,םיבישמ

,"היל ונמ אימשמ אתוגרג שיר וליפא" :(א דומע ףוס חנ תוכרב) ל"זח ורמא
םא ןיבו ,והונמיש לדתשה הנמתנש הז םא ןיב ,היהיש הזיא יונימ לכ ,רמולכ
רתוי תשגדומ ,ןכש ןוויכמו ,"אימשמ" יונימ הז ירה ,ותולדתשה אלל והונימ
.ןושיל הצורש ץרתל אלו ,וילע הנמתנש דיקפתה אלמל הבוחה

ךכ לע חומשל םיכירצ - 'וכ לועפלו תושעל םיכירצש םתוא םיררועמשכ ןכלו
.םתוא וררועיש וכזש

רבעהמ םג םירשק לוצינ

:תפסונ הדוקנ ןייצ דמעמ ותואב

םע םירשק חתפל וחילצה ןמזה ךשמבו .. םיניינעב רבעב וקסעתהש ולאכ םנשי
שיש ןבומ .. םידוהי םניאמ (לידבהל) ןהו לארשי-ינבמ ןה ,רבדל םיחמומ
ןויכמ) םהמע רשקה קספנ םייתניב םא םגו .. תלעות ליבשב ולא םירשק לצנל
רתוי לקנ ירה ,(םירחא םיניינעב קוסעל וליחתהו .. יניינעב קוסעל וקיספהש
.טושפ םגו ןבומכ ,םישדח םירשק תריציב ליחתהל רשאמ ולא םירשק שדחל

:יברה רמא וירבד םויס ינפל

ולא תא וררועיו םמצעב וררועתי רבדל םיכיישו םיעגונה לכש הקזח הווקתהו
ללוכ ,וישכע תוררועתהמ לחה - ל"נה םיניינעב קוסעל םתוא ררועל םיכירצש
.'וכ ועמש אלש ולאל םירבדה ומסרפיש םג

הרותה םע רשקה שיגדי ידוהי רחבנ

(59 'מע 'א"משת להקה ןמוי' האר) היינשה החישב יברה דמוע א"משת ולסכ ט"י תודעוותהב
םג םשה שודיק הז היה יכ ,רסאמה רחאלש ובתכמב ,הלואגה לעב ,ןקזה ר"ומדא בתוכש המ לע
תומואל דעו םלועה תא ריאהל איה ידוהי לש ותילכתש ,ראיב יברה .םירשהו םימעה יניעב
ביחרה ןאכ .חנ ינב תווצמ עבש תא ומייקי םלועה תומואש לדתשהל ידוהי לע ןכש ,םלועה
םאו ,השמ תרות לע ססובמ תויהל ךירצ הלא תווצמ לש ןמויק םגש ךכ לע רובידה תא יברה
תוישונא-תתל הנווכה) עריאש המ תא ונרודב וארש יפכ איה האצותה ירה ךכ רבדה ןיא
.(האושב התלגתנש

אלמי ךכבו הרותה םע רושק אוהש טילבהל ירוביצ דיקפתל רחבנש ידוהי לע יכ ,שיגדה יברה
.םידוהי םניאש הלא רובע םגו םידוהי רובע םג ותוחילש תא

אצויה אישנל םג תודוהל

היה .תירבה-תוצראב םיאישנה יפוליחל יברה סחייתמ ,ןכמ רחאל םיישדוחמ תוחפ ,הנש התואב
:(81 'מע להקה ןמוי) טבש ד"וי תויודעוותהב הז

לבקמש הז לעש רמא יברה .הנידמה תגהנה ןיינעב הב רבודו הכורא התיה תישילשה החישה"
רפסה-יתבב גיהנהלו "השע תונידמל החנהו"ה תא ,ותרתכה םויב ,םייקל אישנה תרשמ תא
רשא - הנידמה לש ףסכ רטש לכ לע ספדומש המ תא םידימלתה ואטבי הבש רתויב הרצק הליפת
.תודהיל םאתהב םידליה תא ךנחל םיידוהיה רפסה-יתבל עייסל שי ןכ ומכו !םיחטוב ונא 'הב
.ךפיהל אלא הנידמה לש הקוחל דוגינ לכ ךכב ןיאש ריהבה יברהו

ירקיעהש ,אצויה אישנה לעפש םיבוטה םירבדהמ םלעתהל ןיאש ךכ לע וז החישב רביד ןכ
םיבצמ ויה ותנוהכ תונש עברא ךשמבש ,רמא יברה .המחלמ עונמל ותולדתשה - אוה םהבש
,תאז םע .תאז ענמ אוהו ,םלוע תמחלמל חתפתהל הלולע התיה רשא ,המחלמל רתויב םיבורק
ללמואה הזוחה ןיינעב וירבדמ םולשו סח הטרח לכ וירבדב ןיאש יברה ריהבה ,רגסומ רמאמב
.ולוכ םלועה לכל ןהו םידוהיל ןה ןוסא אוה הז הזוחשו ,"דיוויד-פמק" לש

!?תישפוח הריחב ךלמל שי םאה

,שדוקה-ץראב זאד םיישארה םינברה והורקיב תע ,ו"משת תנשב יברה רקח תניינעמ הריקח
'מע 'המכחה לצב') א"טילש אריפש םהרבא ברהו א"טילש והילא יכדרמ ברה ןויצל-ןושארה
ונשי ךלמ לצא םא רוקחל שיש ,"'ה דיב ךלמ בל" תודוא רכזנל ךשמהב הז היה .(313-312
:תישפח הריחב לש ןיינע

,"'וכ רמאנש ,הווצמהו הרותה דומע אוהו אוה לודג רקיע" הריחבה ןיינע - דחא דצמ
(הבושת תוכלהב) ם"במרה ךיראמש יפכ ,שנועו רכשד ןיינעה תוללכ ךייש אל ,תאז ילולו
.הז ןיינעב

,ונייה ,"ונטי ץופחי רשא לכ לע 'ה דיב ךלמ בל" :בותכה רביד אלמ ארקמ - אסיג ךדיאמ
.ה"בקה לש ותוחילשב הז ירה השועש המ לכ אלא .ךלמה לש ותריחבל רוסמ רבדה ןיאש

.ךלמה דיב - אוה ולוכ םעה לש ולרוג :טושפה לכשה דצמ םג ,הרואכל ,חרכומ הז רבדו
אל ירה ,ןכש ןויכמו ."לארשי להק לכ בל אוה וביל" - הכלהל עגונב - ם"במרה ןושלבו
,רמול חרכהב אלא .דיחי לש ותריחבל ולוכ םעה לרוג תא ,םולשו סח ,דיקפי ה"בקהש ןכתיי
.ךלמה לש ותריחב דצמ אלו ,ותושרבו ה"בקה לש ודיב איה ךלמה לש ותגהנהש

."!תישפח הריחב ךלמל שי םא ,יתעדל ,לודג ןויע ךירצ" ,יברה ריעה ,ןכלו

ךלמל ןיאש רמאנ םא דחא הנקב רבדה הלוע דציכ ,לואש לש ותשנעה לע והילא ברה תלאשל
ךרוצ ןיאו .תישפח הריחב ול הנתינ םהבש םיניינע םנשי יאדווב :יברה ריבסה - הריחב
,םשה ןוצר לע רובעל לוכי היהש הדבועה םצעמ םא-יכ ,לואש לש ושנועמ החכוה איבהל
.הריחב ול הנתינ הז ןיינעבש רמול חרכהב ,אלימבו ,"םיקה אל ירבד תא" :בותכה ןושלבו

יתוא רמאנש ,קלמע תמחלמל םדוק ךלמ יונימ" ,ךלמב יולתה ןיינע אוה קלמע תמחלמ ,םנמא
הלוכי התיה אל קלמע תמחלמ ,רמולכ ."קלמע תא התיכהו ךל התע .. ךלמל ךחשמל 'ה חלש
לכ ןאכמ ןיא ,לבא .הריחב ול ןתנית הז ןיינעבש חרכהב ןכלו ,לואש ידי-לע אלא םייקתהל
.םיניינע ראשל עגונב החכוה

:יברה םייס ארמגה ירבדמ החכוה רחאל

;ךלמל הריחב הנתינש רמול םיחרכומ םהבש םידחוימ םיניינע םנשי יאדוב ,ןפוא לכבו
הריחב לש ןיינע הזב ךייש םא ,ותוכלמ לכ ךשמב הכולמה תגהנה תוללכל עגונב איה הלאשה
.ואל םא תישפח

"םיפסונ תוחוכ ול וקינעי"

בולישב ןאכ אבומ .314 'מע ג"כשת 'שדוק תוחיש') ג"כשת אשנ תשרפ שדוק-תבש תודעוותהב
'תואישנ'ל ר"זש רמ לש ויונימל הארנכ הסחייתהש החיש יברה עימשה (תיטרפ המישרמ םיעטק
לא ןודינב םיבתכמ רגיש ןכ ינפל דועו ,יברה בהא אל 'אישנ' ראותה םצע תא) לארשי תנידמ
:רמא םירבדה ןיב .(דועו ;דית 'מע בי ךרכ 'שדוק תורגא' הוושה - דועו ,יבצ-ןב קחצי רמ

ןיינע והזו - זא ויתודוא רבוד אלו - תועובשה גחמ ראשנש ןיינע דוע ונשי
("אמתסמ") יאדווב ךא ?םירצה תומוקמה לכב ףחדיהל ילע עודמו "רצ םוקמ"ב
."םוקמה םש בחרתי דוע

יב לכא"ו ,םידוהי ידי-לע הנמתנו ,הלודגל הלעש ידוהי תודוא אוה רבודמה"
םידוהי תוירישע המכ ויה םהיניבשכ המכו המכ תחא לע ,"אירש אתניכש הרשע
לכ (לע) ול ןילחומ "הלודגל הלועה" ירה רבעהל עגונב ,הנהו .םימש-יארי
ןימייסמ ל"זחש בצמב אצמנ "וריבחמ לודגה לכ" ירה אבהלו ןאכמו ,ויתונווע
רתוי) רקיעבו - וכרדב ונמדזיש תונויסינה לכב דומעי אוהש תווקל שיו ,םש
ירה - "תוישוק" םישקמה םנשי .םימודמה תונויסינה (םייתימאה תונויסינהמ
ק"כ לש ומגתפ עודי ,לעופלו ,בוטה דצמ הניא אישוק לכ רהזה רמאמ עודי
,ןושארה םויב ,ןכבו - ויתואצות אוה רבד לכל "ןחובה ןבא"ש ר"ומדא ח"ומ
.'וכו שיא ןיב "ותשאל שיא ןיב" םולש ןיכשהל הכז אוה הלודגל הלעשכ דימ
לצניש ןוצר יהיו אישנה יברה תוכרבל הכזש שיאה אוהו ,הלענ רבד אופא והז
אלו - הרותהו תיתרוסמה תודהיה תצפהב רוזעיו ויתויורשפאו ויתוחוכ לכ
לכל הנשיש תורשפא לכב ומכ) ול וקינעי אליממו .'וכו קתנל םיצורש םתואכ
(ה"נשת ןויס 'ד) המ ןוילג 'תורשקתה'ב דוע האר] "...םיפסונ תוחוכ (ידוהי
.[14 'מע םש טרפבו 11 'מע

,ותריחב ךילהתב ןכ-ינפל דוע הרועמ היהש) יברל ףוחד קרבמ ר"זש רגיש תוריחבה ימיב דוע
העובשה ינפל בר ןמזש" :הנק 'מע 'א ךרכ 'םחנמ לכיה') ט"כשת תנשב ול בותכיש יפכ
ותכרב תא שקיבו ("םתס השקבמ רתויו הז יונימל ברסי אלש ויתשקב [םינומאה תעובש=]
.יונימה תלבקב החלצהל

:ול לחאמ אוה הב (טמת 'מע בכ ךרכ 'שדוק תורגא') תניינעמ תרגיא ול רגיש יברה

ךירצש תודיסחה תרות תשגדהכו ,בוט יכה ןפואב להנתי ןיינעה לכש ןוצר יהיו
בוט ןיא'ב ודוסיש - הז םע דחיו ,רשב יניעל םג הלגנהו הארנה בוטב תויהל
.הרותה תוימינפ םג אלא הרותד הלגנ קר אל - יד"בחה ןבומבו ,'הרות אלא

הלגמ היה םיימשג םיניינעב ךרוצ ררועתהשכש ,י"בשר לש ותגהנה לע יברה דמוע ךשמהב
.םימשג ודריו לארשי-תבהאב רושקש קוספה לע הרותה תודוס

(ג-בנת 'מע םש 'שדוק תורגא') ר"זש רמל תפסונ תרגיא יברה רגיש ,ןויס שדוח שאר ברעב
:שדחה יונימה לע וכרבמ אוה הב

העשב היהיש םייבבלה ילוחיא ודובכל חלוש יננהו ,תוריחבה תואצות ולבקתנ
טרפבו - דחי םג חורהו םשגה יניינעב ,םיטרפה לכב החלצהב ,תחלצומו הבוט
- איה תוינחור לארשי-ינב תוימשג םג רשא

.ותעב לבקתנ חטב רשא ,עובשה תישארמ יבתכמל ךשמהבו

םגו ,הזב הבר תוירחא תפסות הרואכלש ףא ,בוט לזמ םג רמול הז ןוגכב גוהנ
,ןבומו .אוה תמאש תרמוא תאז ,אוה הרות לארשי גהנמ לבא .תושדח תוירחא
יולימל תויורשפאהו תוחוכה לכ םינתונ םדוקו הליחתכלמש יאדובו יאדוב ירהש
.רזעו עויס םג אלא דוע אלו ,האולימב תוירחאה

לכ לע ,בבל בוטבו החמשבו הנוכנה תואירב ךותמ רומאה לכ היהיש ןוצר יהיו
רואיבבו ט"שעבה ר"ומדאמ ליחתמ ,תודיסחה תרותב הז ןיינעב רשא םישוריפה
תוקלתסהל םישימחו האמה תנש איה הנשהש ,ןקזה ר"ומדאמ רתוי שודיחבו רתוי
.ולש אלוליה

ונילע אבה תועובשה גח תארקלו ,רומאה לכב הבר הכרבבו הרקוהבו דובכב
החמשב הרותה תלבקל - ר"ומדא ח"ומ ק"כ לש עודיה חסונב - הבוטל
.תוימינפבו
ןהאסרואינש םחנמ

:דוע ךיסומ יברה

הז לכב ,תמאה תרותב םיאצמנה הלא רבד לעו ירחא "רפס"ל אוה גהנמ ךפיהש ףא
הנשנו ךלוהש המל רשקב ,םימעפ המכ יתבשחש המ לע םילעהל אלש יתבוחל יתאצמ
ינולפ לש ויתובקעב הכילהה רבד לע - תוריחבה ינפל דוע וירובדו וימואנמ
לצני קר אלש ,לעופב םייוקתש ןוצר יהיו ,יתווקתש - (םיבוט םייחל לדבי)
- םלידגיו םחתפי דועש אלא ,התע םג םנשיש םישדחה וידיקפתבש תויורשפאה לכ
לארשי חורב תולועפה הנייהת יאדווב ירהש ,שורדה ףקותב לבא םעונ יכרדב
היהש המו ,יניס רה דמעמב םערז לעו םהילע הולבקש וניתובא תרוסמ ,אבס
ןונגסב - ללכו ללכ םשור השעי אל - (םיבוט םייחל לדבי) וימדוקל עריאו
ליעלדכו ,הצריו הצרי םא יכ ,הצור וניאו לוכיו לוכי וניאו הצור - ל"זח
.תלוכיה ןתנית - יבתכמב

:תולצנתהב םייסמ יברה

ירחאל אב ןכלו ,לכוטורפה םע םיאתמ וניא הזב בותכהש רמול םוקמ שי
.החילסה ותא ירה - ךרוצו םוקמ שי םאו ,המיתחה

"תלוכיה תא תנתונ הנוילעה החגשהה"

,(דצת 'מע םש 'שדוק תורגא') ל"ז ןיול םולש רמל תרגיא יברה רגיש ג"כשת לולאב 'בב
םלועבו טרפב ידוהיה רעונה ךוניח אשונב ביחרמ יברה ,ןכ ינפל יברה םע שגפיהל הכזש
:החיתפה ונניינעל תניינעמ ךא .ולוכ

ףא ,ינממ בתכמ לבקל העתפה ול היהת יאדוב ,ונתשיגפ זאמ ךוראה קספהה רחאל
,ולצא םג אוה ןכ ,ינורכזב וראשנ ונתחיש ןכותו ונתשיגפש ומכש יתווקתש
.ךשמה הל היהיש יוארהמש ,םיברל םיעגונה םיניינעב התיה ונתחישש טרפבו

המסרפתנש העידיה איה וישכע 'כל בותכל יתוא האיבהש הבורקה הביסה םרב
,"אטפיא" תימואלניבה םירומה תורדתסה שאר-בשויל רחבנ 'כ רשא ,תונותיעב
ולפנש תושדחה תויורשפאה ןאולימב לצניש יבבל ילוחיא ול עיבהל ינוצרו
'קה ונצראבו ,לבת תוצרא לכב ןוכנה ךוניח סוסיב - תיתמא תילכתל ולרוגב
החגשההו ,תפסונ תוירחא אוה לבקמ ירה השדח הרשמ םדא לבקמשכ ירהש .טרפב
.לעופל האיצוהל תלוכיה תא תנתונ יאדוב הנוילעה

תודחאל "דימתמ הפיאשה"

שיגהל וב ריצפהש אוה יברהו רתוי ץורל אלש ןיגב רמ שקיב ז"לשתב תוריחבה תכרעמ תארקל
תאז ריכזהו יברל הדות ריסא אופא היה ןיגב רמ .(הצ ןויליגב אבוה) ותודמעומ תא בוש
ךלה ,ןוטגנישאווב הלשממ-שארכ ןושארה ורוקיבל עסנ רשאכ .םיאנותיע םע ויתוחיש תעב
.הבר תומימחב ולביקש ,יברה תא םג ז"לשת בא-םחנמ 'ב 'א םויב רקבל

ןייצ הב ,שידיאב הרצק החיש וז התיה .חרואה תא ולבקב יברה עימשהש םירבדה םיניינעמ
םינוש םיגוחמ [ותלשממל=] ףרצמ אוה תוריחבה ירחאש השיגב רחב ןיגב רמש הדבועה תא חבשל
דחא םע ונמע ךרד תא םאותה רבד [ורובע=] ועיבצה אלש הלאכ וליפא" לארשי-ינב וניחא לש
תועדה גוליפ ןטקיש ,דימתמ הפיאשה התיה וזש ,"דחא םיקלאמ" הנתינש "תחא הרות"ב רושקה
אוה ירה םביל ךא ,םימייקמ םניא התע תעלש ולא םג ,םידוהיה לכ ודחאתי ףוס לכ ףוסו -
םדוקה ןויסינה תא ןייצ יברה .תודהילו הרותל [םייבויח=] תושגרבו הב םירושקו הרותל רע
וישכע היהיש לחיא ןכו - "(ז"כשתב) המחלמל הנכהכ רבכמ םינש ינפל" ,תוגלפמה לכ תודחאל
.םלוע ארוב םעו ,הרותה םע דחי ודחאתיו .. יתימאה םולשל הנכה דוחיאה

'יש מ"ירה תומישרמ) םיאנותיע םע תילגנאב רצק חיש-וד יברה להינ השיגפה רחאל
:(רבוסוס
?ךיתוכרב תא ןיגב רמל ןתונ התא ,רמולכ :בתכ
.זוחא האממ רתוי .ןכ :יברה
...תילגנאב ילש (טנצקאה) אטבמה לע לצנתמ ינא :יברה
.תויעב לכ ןיא - הבר הדות :בתכ
.תויעב ויהי אל לארשי-ץראב םגש ןוצר יהי :יברה
ירהש ,הזב רוזעל תונותיעה תורשפאב .הלשממה שאר לש ותדובע תא לקהל ולדתשת :יברה
.הלודג העפשה שי תונותיעל יכ ,דואמ הצוחנ תמוסרפה תירבה תוצראב
...הלודג רתוי דוע העפשה שי יברלש יל המדנ :בתכ
...ךתלוכיבש המ תא השעת התא :יברה

"םיבר יונימ ידי-לע הלודגל הלעש םדא"

יח-רנבא כ"ח רוספורפה וחכנ ,לולא םיכרבמ תבש תודעוותה ,ח"משת בא-םחנמ שדוח יהלשב
אוה היה ,רוכזכ .ל"דפמה שארב דומעל רחבנ אוה םימי םתואב .ותחפשמ-ינבו יקאש 'יש
קוח ןוקית יא לשב יתכלממה ודיקפתמ רטפתהשכ ,ב"לשת תנשב יברה תעיבתל עמשש דיחיה
- יאטרופס ומכ אוהש ,יברה ול רמא ג"לשת תוכוסה-גחב יברה לצא רקיבשכ .'ידוהי והימ'
רבג רשאכ ח"משתב זא המייקתה יברה לש ותכרב .המידק דואמ תכלל ידכ תצק תינרוחא ךליי
.וירחתמ לע

.וילא ונווכ תודעוותהב יברה ירבדמ קלחש השוחת שי ךא ,רבדל הרורב היאר ןיא יכ םא
:(188 'מע 'ד ךרכ 'ח"משת תויודעוותה') יברה רמא ראשה ןיב

,"אנואד ירדב אלש" ,גירח ערואמ המכו המכ תחא לעו ,םדאל הרוקש ערואמ לכ
יניינעב ףסותי הז ידי-לעש ןפואב ולצנל ךירצ - הרומג העתפהב ול אבש
.היתווצמו הרות ,תודהי

וילע ,'וכו רשואש יונימ ,םיברד יונימ ידי-לע הלודגל הלעש םדא :המגודלו
ודמעמ לצניש ידכ - איה ,הלודגל הלעו הנמתנ הליבשבש תילכתהו הרטמהש תעדל
.תודהיו הרות תצפהו קוזיחב ףיסוהל הז

"ובל לא ןתי" - "יח" אוהש ןויכמ ;"ובל לא ןתי ,יחהו" - רומאה ןונגסבו
.תודהיהו הרותה תצפה ליבשב תאז לצנל

:דועו תאז

תצפהו קוזיחב ףיסויש - 'וכ םיבוכיעו תועינמ ,תודגנתה הנשיש האורשכ םג
אלא ,םולשו סח תושילח ול םרוג הז ןיאש דבלב וז אל ירה - תודהיו הרות
ףיסוהלו רבגתהל םימלענ תוחוכ ולצא םיררועמ םיבוכיעהו תועינמה ,הברדא
- 'וכ תודגנתהל תיתימאה הביסה יהוזו ,תודהיה תצפהב זוע רתיבו תאש רתיב
ןיא ןכלו ,הריתי תורבגתה לש ןפואב היהת ותדובעש הלעמלמ םיצורש ןוויכמ
ועדיב ,'וכ םהילע רבגתהל ,הברדאו ,םיבוכיעהו תועינמהמ לעפתהל המ ול
."םלועל םוקי וניקלא רבד"ש הנמאנ

:יברה ךישמה ןאכו

וכרד ךכ ,ןכש ,שודיח םושמ הב ןיא 'וכ תודהיו הרותל תודגנתהש רוכזל שי
:הרות ןתמ ןמזב ,םעל לארשי ושענש זאמ הזה-םלוע לש

לכ ועמש ובש יניס רה דמעמ קר אל - הרות ןתמד ןיינעה םייתסנ התע הז
השמ היהש םוי םיעברא םויסב ,הרות ןתמד תומילשה אלא ,תורבדה תרשע לארשי
הלודג יכה תודגנתהה הדלונ רבכו - הלוכ הרותה לכ ה"בקהמ דמלו רהב וניבר
.זומתב רשע העבשב תוחולה תריבשל םרגש ,לגעה אטח ידי -לע ,הרות ןתמל

ונתשרפב רפוסמכ - הרות ןתמב רתוי לודג יוליע ףסותינ הז ידי לע ,םנמא
,"'וג םינושארכ םינבא תוחול ינש ךל לספ" השמל 'ה רמא לגעה אטח ירחאלש
."היישותל םיילפכ"ד ןפואב ויהש ,תוינש תוחול

לקתנ רשאכש - לארשימ דחאו דחא לכ לש תיטרפה ותדובעב םג ןבומ הזמו
ול ןיא ,תודהיהו הרותה תצפהב ותדובעב ,'וכ בוכיעו העינמ ,תודגנתהב
תא תודגנתההמ קיפהל וילע ,הברדאו .. שודיח הז ןיאש ועדיב ,הזמ לעפתהל
,'וכ םימלענ םידידי םג ללוכ ,םימלענ תוחוכ ולצא ולגתיש - היוצרה תלעותה
.הריתי תורבגתהב ותדובע הז ידי-לעש

הכירצ ,'וכ םיבוכיעהו תועינמה ,תודגנתהה תורמלש - הזב ןיינע דועו
הדובעה יניינע לככ .החמש ךותמ תודהיהו הרותה קוזיחב תורבגתהה תויהל
."בבל בוטבו החמשב" תויהל םיכירצש היתווצמו הרותב

םיאנותיעהו םיאקיטילופה תורמל

רמול יקאש כ"חל יברה הרוה וז החיש ירחאל יכ ,רפוסמ 285 'מע ח"משת להקה ןמויב
.תושודקה וידיב זועב םדדועו וידלי לאו וילא הנפ םינוגינה תעבו ,"םייחל"

טרסמ םשרנה יפלו יברה לש ותיבב הקדצל םירלודה תקולח המייקתה ןושאר םויב תרחמל
:בגא] (16 -17 םידומע 126 'סמ ב"נשת טבש יהלשמ 'ונייח תיב' ןוילגב םסרופ) הטלקה
יברל ותייערו יקאש רוספורפה ודוה ["בא םחנמ יהלש" :םוקמב "זומת" םש ספדנ תועטב
ןאל עיגהל ול ורזע ,'תויודיחי'ה לכב וכז והל ,יברה לש ויתוכרבש םיחוטב םה יכ םרמואב
:ךכ לע ביגה יברהו (ליעל טטוצ) יאטרופסה לשמב יברה ירבד תא הריכזה יקאש 'בג .עיגהש
.הלחתהה ליבשב תוחפל ,םיימעפ תוחפה לכל
םילימהו האובנה - םשה ךורב ,דגנ ויה םיאנותיעהו םיאקיטילופה לכש תורמלו :יקאש 'בגה
םיאנותיעה "תאובנ" לש תויזחתה .עריא ןכא ךכו ,ומשגתה םה שודקה ר"ומדאה דובכ לש
.ומייקתה יברה לש ויתולימו ,וגומנ
ללכ םשרתי אלו םיילפכ לדתשי אוהש לומתא יתרמאש המ םייקל לדתשי יאדווב יזא" :יברה
עדוי אוהשכ - םדא ינב עבטב הז .דגנמ שישכ אקווד אוה רואה ןורתי הברדאו ,םידגנמהמ
בוטו החמש ךותמו ,ותוא םג חצני אוהש דגנמל תוארהל קזח חוכ ולצא ררועתמ יזא דגנמ שיש
."החלצהו הכרב .בבל


תודיסחה ינייעממ


סחניפ תשרפ


(גי,הכ) םלוע תנהכ תירב וירחא וערזלו ול התיהו

אל תאז-לכבו ,(לגעה אטח רחאל) לארשי לעמ ה"בקה לש ופא ןורח תא ריסה וניבר השמ ףא
.ודובכ תא ושרי אל וינבו ,"וירחא וערזלו ול" לש הז רכשל הכז

- תודיסחה ןושלבו ,הליפת ידי-לע הלעמל הריזגה תא לטיב וניבר השמש ,אוה הזל םעטה
ירהש ,דבלב תוינמז ללכ ךרדב ןה וז הדובע לש תואצותהש ןוויכמו .'רוא תכשמה' ךרדב
.יערא היה רכשה םג ןכל ,םדוקה ובצמל 'הטמ'ה רזוח קלתסמ רואה רשאכ

השעמה ידי-לע הבושתב םעה תא ריזחה אוה - 'הטמה תאלעה' לש ךרדב לעפ סחניפ ,ותמועל
רכשהו ;ותומדקל רוזחי אוהש הביס ןיאש ךכ ,ומצע 'הטמ'ה הנתשמ וז הדובעמ האצותכ .השעש
.וירחא וערזל םג הרבע ותנוהכש ,הדימ דגנכ הדימ היה
(344 דומע חי ךרכ תוחיש-יטוקיל)


(אי,וכ) ותמ אל חרק ינבו

.וכרד יכישממו חרוק לש וישרוי םימייק רודו רוד לכב
(138 דומע א"שת תוחישה רפס)


(ב,חכ) לארשי-ינב תא וצ

דוקפ ינב לע ינדקפמ התאש דע :ה"בקה ול רמא .. הדעה לע שיא 'ה דוקפי השמ רמאש יפל
(ירפס) ילע ינב

העור שיש דימת וריכיש :רמולכ ."העור םהל ןיא רשא ןאצכ 'ה תדע היהת אלו" :שקיב השמ
אובי רשאו םהינפל אצי רשא" - תיטרפ החגשהב םיגהנומ םלועה יניינע לכו ,םלועל גיהנמו
ןיינע תוללכ תא למסמה ,דימתה ןברק תברקה לע ה"בקה הוויצ ךכל ךשמהבו ."םהינפל
.םלועל גיהנמ שיש ךכב הרכההו השוחתה תא הריבגמו תקזחמ תונברקה תדובע ןכש ,תונברקה
(18 דומע בי ךרכ תוחיש-יטוקיל)


(ג-ב,חכ) םהל תרמאו .. םהלא תרמאו

,םדא לש ובילבש המהבה תברקה - "םהל תרמאו" .תימשגה המהבה תברקה - "םהילא תרמאו"
תימהבה שפנה לש הרזה שאה תא בירקהל שי - "'הל ובירקת רשא השאה הז" .תימהבה שפנה
.ארובה תבהאל הכפהלו
(חצ'א דומע רבדמב הרותה-רוא)


(ב,חכ) ימחל ינברק תא

תדובע ןכו ,ףוגה ךותל שפנה תויח תא דירומו ךישממ לכואה יכ ?םחלל תונברקה ולשמנ עודמ
.תומלועל יקולא עפש הכישממ תונברקה
(אמ 'מע רבדמב הרות יטוקל)


(ב,חכ) יחחינ חיר

.("אגרד תוחנ" ומכ) הדירי ןושלמ - "חוחינ"

.םלועל יקולא עפש דירומ תונברקה חיר - "יחוחינ חיר"

ותוהמ תא הכישממ תונברקה תדובע ןכש ,ילש חוחינה ,"יחוחינ" והזש קיידמ בותכהו
.םלועב הלגתיו ןוכשיש ,לוכיבכ ,ךרבתי ותומצעו
(הל דומע םירבד הרות-יטוקיל)


רקבב השעת דחא שבכה תא .. 'הל ובירקת רשא השאה הז
(ד-ג,חכ)

ר"ומדא ק"כ ריבסמ .("השעת") דיחי ןושלב םייסו ("ובירקת") םיבר ןושלב בותכה חתפ
:ןקזה

םימחר תוררועתה - איה םדאה תדובעב שבכה תברקה לש התועמשמו ,םימחר ררועמ שבכה לוק
יהוז ןכש ,םיבר ןושלב יוויצה רמאנ ךכיפל .אתקימע אריבל אמר ארגיאמ הדריש ,המשנה לע
תוננובתה ונייה ,תעדה חומ ידי-לע האב וז תוררועתה םלואו .ידוהיו ידוהי לכ לש ותבוח
השמ יפלכ - דיחי ןושלב - לעופב היישעה לע יוויצה הנפומ ןכל .הדיריה לדוגב הקימעמ
.תודיסחה תרותב ראובמכ ,לארשי תומשנב תעדה תניחב תא ךישממה ,וניבר
(חע דומע רבדמב הרות-יטוקיל)


(ג,חכ) דימת הלע

םא :ךל רמול ."'הל לילכ" אוהש ,הלוע היה ,תונברקה תוללכ תא למסמה ,דימתה ןברק
לילכ" ךתדובע תא דובעל ךילע ,(תוקבדו בוריק ןושלמ ןברק) תיתימא תוקבדל עיגהל ךנוצרב
.סרפ לבקל תנמ לע אלש ונייה ,"'הל
(מ"דשת זומת ב"י תחישמ)


ןיב השעת ינשה שבכה תאו רקבב השעת דחא שבכה תא
(ד,חכ) םיברעה

- "םייברעה ןיב" לש תופוקתב םגו - תורשואמה תופוקתה - םייחב "רקוב" לש תופוקתב םג
.ךרבתי וב תוקבדו 'הל בוריקב ,תונברקה תדובעב דימתהל שי - תושקה תופוקתה
(מ"דשת זומת ב"י תחישמ)


(ח,חכ) 'הל חחינ חיר השא

" הז ירה ,תובהלתהבו תומימחב 'ה תא דבוע םדא רשאכ - "השא" :שטירזממ דיגמה ברה שרפמ
."'הל חוחינ חיר

(נ 'מע רבדמב הרות רוא)


עובשה חול


ד"בח יגהנמו תוכלה

גרובזניג החמש-ףסוי ברה תאמ

סחניפ תשרפ שדוק-תבש
זומתב ט"י

תותבש ראשב רשאמ רתוי ,תולבא ששח לש םיניינעמ רמשיהל שי 'םירצמה ןיב' לש תותבשב
1.תבשב תולבא ששחל םוקמ תתל אלש ידכב .. הנשה

.א קרפ - תובא יקרפ

םעפו ,2"באב ו"ט רחאל תוחדל בוט" :יברה הנע םעפ .םירצמה ןיב השדח הרידל םיסנכנ ןיא
3."םימחרה שדוח אוה לולא שדוחב .. רשפא םאב" :הרוה תרחא


.הז ןיעכ םעטמ וריתה רוסיא םגש - (א"עס ,חי) הגיגחל ןייצמו ,1091 'מע ד קלח תוחיש-יטוקל (1

.חכר 'מע ט"ח שדוק-תורגא (2

תואמגוד) יברה תובושת ןיב תויוצמה הרואכל-תוריתסה בושייל ידוסי רקחמ שורד ,בגא .צש 'מע ט"יח םש (3
- ליבקמבו ,(!ללכ ןהילע ריעה אל רידהמהש - הכק ס"ר ד"וי .אנ 'יס א"ח ח"וא 'גהנמו הכלה ירעש' :תוטלוב
םגו ,םיבתוכה תויטרפ ןויסח ינפמ םוסריפל ע"על ונתינ אלש ,תולאשה בור יטרפ לש ילמיסקמ רוזחשו רוריבל
,רבדה השעיישכ קר .ב"ויכו םיינבר-ןיד-יקספב ומכ פ"כע אלא ,השמ תורגא ת"ושב ומכ ןאולימב ויהיש צ"א
ןמז הזל שידקיש ימ דעומ דועב אצמיי יאוולהו .ת"וש רפסבכ ב"ויכו 'גהנמו הכלה ירעש'ב שמתשהל היהי ןתינ
.יוארכ ץמאמו


זכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ י"עש שטיוואבויל ןוכמ י"ע ל"וי

ןמרדור ןמלז-רואינש :יארחא ךרוע * רפואל השנמ יכדרמ ברה :ךרוע

דורב 'מ םחנמ :ישאר ךרוע





"תורשקתה" לע יונמ

ראודה תועצמאב ךתיבל תורישי "תורשקתה" ןויליג תא לבקל ןתינ
.(םימולשת 4-ב) ח"ש 177 :ץראב הנשל יונמ ימד
(םימולשת 2-ב) ח"ש 88 :ץראב הנש יצחל יונמ ימד
927-3-9607588 :תינופלט ררבל אנ :ץראל-ץוחב םייונמל יונמ ימד

:תבותכה יפל ,תבותכהו םשה ,יונמה ימד תא חולשל אנ

72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת ,םייונמה תקלחמ ,"תורשקתה"





ישארה ףדל

םיניינע חתפמ | ןיעידומ | סופד תיב | תושדח רדח | םידלי רדח | ןויע רדח | ד"בח תיב

תורומש תויוכזה לכ (c)
רואל האצוהה ףגא - זכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ
03-9606169 :'סקפ ,03-9607588 'לט ,72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת
ירא-בל ףסוי :"טנרטניא" רודמ שאר * בונורהא ןהכה קחצי ףסוי ברה :ר"וי
chabad@chabad.org.il