- ג"ק - "תורשקתה" ןועובש

ו"נשת זומתב ח"כ * יעסמ - תוטמ 'פ ק"שע

ונרוד אישנ ,שטיוואבוילמ ר"ומדא ק"כ תרותמ יעובש סרטנוק
שטיוואבוילמ י"ולר ק"הרהב לדנעמ םחנמ יבר
ע"יז מ"גבנ ה"הללקוצז
יברה לא תורשקתהה קוזיחלו


ןויליגה ירודמ
ץבוק תדרוה עובשה חול תודיסחה ינייעממ יבר יצוצינ יהויחבמ ריתי חישמ םע תויחל תוכלמ רבד
תוכלמ רבד


ןיב' לש הקעז תלעופש תוננובתה
...!"יתמ דע" - 'םירצמה


ירחא עסמ - תולגה ירציממ - םירצממ םיאצוי לארשי-ינב
אל תמדוקה הגרדהש ,םילגמ הגרדל הגרדמ םילועשכ * עסמ
ההובג הגרדל םילעתמ ךכ-רחא * םירצממ תיתימא האיצי התיה
ףוסבלו * !"שפנ הכמ" תניחבב תייהנ תמדוקה הדובעהש וזכ
תחישמ * המלשהו תיתימאה הלואגב ,"טלקמ ריע"ה לא םיעיגמ
ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כ


תותבשב 2דימת םה ,םירבדו יעסמו תוטמ ,הלא השולש תוישרפ" 1ה"לשה בתכש המ עודי
."םירצמה ןיב"ד ןכותל תוכייש םהל שיו ,"םירצמה ןיבש

רועישב הז ירה - עובשה תשרפל םירצמה ןיבד תוכיישה תשגדומ םהבש םיניינעהמ תוטשפבו
:השרפה ףוס דע 3יעיבשמ ,שדוק-תבשה םויד

םירע םכל םתירקהו" - טלקמ ריעד םינידה יטרפ הכוראב וראבתנ שדוק-תבשה םויד רועישב
'וג טפשמל הדעה ינפל ודמע דע 'וג הגגשב שפנ הכמ 'וג המש סנו םכל הנייהת טלקמ ירע
4."'וגו הדעה וליצהו 'וג הדעה וטפשו

:5םדאה תדובעב ןיינעה רואיב רמול שיו

- "שפנ הכמ"ו ,7"שממ לעממ הקולא קלח .. לארשיב תינשה 6שפנ" לע זמור - "שפנ (הכמ)"
םדאב השודקד םדא תויחו םד תכיפש" השענ הז ידי-לעש ,םולשו סח ,אטח לש ןיינע לע זמור
הצור וניא ידוהי ,ירהש] םולשו סח ,דיזמב אטח ךייש אל לארשיבש ןוויכו 8."הפילקד
דחאו דחא לכ לש יתימאה ונוצרש 10ם"במרה ןיד-קספכו ,9תוקולאמ דרפנ תויהל לוכי וניאו
,"הגגשב שפנ הכמ" הז ירה - ["תוריבעה ןמ קחרתהלו תווצמה לכ תושעל" אוה לארשימ
.טלקמ ריעל תולגה ידי-לע השענ הז לע הרפכהו ןוקיתהו

תולגה תמגוד ,תולגהו ןברוחה תלחתה - "םירצמה ןיב"ל תוכיישהו רשקה ןבומ הז יפ-לעו
."הגגשב שפנ הכמ" ןיינע והזש ,"וניאטח ינפמ" איה הזל הביסה רשא ,"טלקמ ריע"ל

,11"ןיציקה לכ ולכ" ,רתויבו רתויב תולגה ישוקו תוכירא רחאלש - רקיעה אוהו דועו
,הבושתה תדובע דחוימבו ללוכ ,12"תולגה ךשמ ןמז לכ וניתדובעו ונישעמ" יוביר רחאלו
אלש לארשימ םדא ךל ןיאו ,14"ןתולג ףוסב הבושת תושעל לארשי ףוסש הרות 13"החיטבה" ירה
דימו ףכיתו ,תולג תבוח ידי ואצי רבכש יאדוובו יאדווב - הבושת ירוהרה המכו המכ רהרה
םיאבו תולגהמ םיאצוי לארשי-ינב לכש ,ונייה ,15"ותוא םירטופ"ו ,"הדעה וליצהו" השענ
.המילשהו תיתימאה הלואגב ,םתזוחא ץרא לא

:המצע ינפב השרפכ יעסמ תשרפ תלחתהב םג זמורמ הז ןיינעו

וכלהש תועסמה ב"מ לכ הנומו ךלוהו ,"'וג םירצמ ץראמ ואצי רשא לארשי-ינב יעסמ הלא"
ונממש ,"17"וחרי ןדרי לע באומ תוברעב" ןורחאה עסמל דע ,16"םימעה רבדמ"ב לארשי-ינב
18.המילשהו תיתימאה הלואגב ,לארשי-ץרא ,הברעמ ןדריה רבעל דימו ףכית םיאב

ץראמ ואצי רשא לארשי-ינב יעסמ - 19יעסמ תשרפ "םירצמה ןיב"ד תותבשב ןירוק ןכלו
האיציה ,"םירצמה ןיב"ד בצמב םיאצמנו 'אה םירצמד דמעמהמ האיציה שיגדמו זמורש ,"םירצמ
.הלואגה לא תולגהמ

תשרפד תוכיישה ראבל שי - יעסמ תשרפב הלואגה ןיינע תשגדה תודוא ליעל רומאה יפ-לע
:יעסמ תשרפל (ימויה רועישב) טלקמ ירע

באומ תוברעב ונחיו" דע תועסמה לכ םויס רחאלש ,אוה ,םיבותכה תוטשפב םיניינעה ךשמה
תא םירבוע םתא יכ" - ץראל הסינכהל םיכיישה םיניינעב בותכה ךישממ ,"וחרי ןדרי לע
םכל לופת רשא ץראה תאז" ,20"'וג םכינפמ ץראה יבשוי לכ תא םתשרוהו ןענכ ץרא לא ןדריה
וצ" ,22"'וג ץראה תא םכל ולחני רשא םישנאה תומש הלא" ,21"היתולובגל ןענכ ץרא הלחנב
דע ,23"ריע הנומשו םיעברא 'וג תבשל םירע םתזוחא תלחנמ םיולל ונתנו לארשי-ינב תא
24."הלחנ תשרוי תב" ינידב השרפה םויסל

ירע שש תא םיולל ונתת רשא םירעה תאו" - טלקמ ירע םג םיללכנ םייולה ירעבש ןוויכו
ריעד םינידה יטרפ ןאכ וראבתנ ןכל - 25"ריע םיתשו םיעברא ונתת םהילעו 'וג טלקמה
.טלקמ

:םידקהבו ,רואיבהב ףיסוהל שי ןיידע לבא

ץראמ האיציהד תועסמה םויס ,הלואג לש םיניינע תודוא רבודמ הלוכ השרפהבש ןוויכ
יניד יטרפב בותכה ךיראמ אקווד וז השרפב המל - ץראה תקולחו ץראה תשוריו שוביכ ,םירצמ
,יעסמ תשרפ ןכות ךפיה ,תולג שנוע םע רושקו ,תילכתב יוצר יתלב ןיינע ,"שפנ הכמ"
!?הלואג יניינע

יטרפ רואיב חירכמ וניא ,םיולה תלחנל רשקב "טלקמה ירע" ריכזמ בותכהש המ ,רמולכ
םוקמב ראבתהל םילוכיש ,אקווד וז השרפב (טלקמ ריעל סונל ךירצש) "שפנ הכמ"ד םינידה
ירע תודוא רכזנ םהבש 27םיטפוש תשרפב וא 26ןנחתאו תשרפב) טלקמ ירע רבד לע רכזנש רחא
!?29אקווד יעסמ תשרפב "שפנ הכמ"ד םינידה יטרפ בותכה ראבמ המל :רואיב ךירצו 28.(טלקמ

"םירצמ ץראמ ואצי רשא לארשי-ינב יעסמ הלא"ד ןיינעה תוללכב רואיבה םדקהב ןבויו
הדובעה רדסו ןפוא םג (תולגהמ האיציה רופיס לע ףסונ) זמרנ הז קוספבש - םדאה תדובעב
:תולגהמ האיציה תישענ ודי-לעש

תולעתהל - םירצממ האיצי לש בצמו דמעמב תויהל לוכיו ךירצ תולגב אצמנ ידוהי רשאכ םג
וניאש ןפואב איה תווצמו הרות יניינע לכב ותדובעש ,ונייה ,תולגהד םילובגו םירצימהמ
,"תוטמ"ד ןיינע והזש - השודקד ףקותה לכב ותדובע דבוע אלא ,תולגה יישקב ללכ בשחתמ
31.(ןתיא תניחב) המשנה קזוחו ףקות לע הרומש ,30"הזה הטמכ םיקזח"

הקולא קלח" התויהל ,תולגב הכלה אל הליחתכלמ המשנהש 32עודיה םגתפכ - ןיינעה תדוקנו
םג הלגתמו תכשמנ הזכ ןפואבו ,תולשלתשה רדס לכד הלבגההו הדידמהמ הלעמל ,7"לעממ
תולגה תכשחב םג ,ןמז לכבו םוקמ לכב ,לארשימ דחאו דחא לכד ףוגב שבלתהל התדיריב
ששמל םילוכיש ,שושימ ןושלמ ,"שממ לעממ הקולא קלח" אוה ירה זא םגש ,אחישמד אתבקעד
ןוויכו .תולגד םילובגו םירצימהמ הלעמל אוה ירה תולגה בצמו ןמזב םג ,ןכלו ,33םידיב
לפטש) ףוגה םג הלעתמ - 34"לפט םפוגו רקיע םשפנ" ,המשנה איה ידוהי לש ותואיצמ רקיעש
תולגהמ האיציה םג תישענ הז ידי-לעש דעו ,תולגהד םילובגו םירצימהמ (המשנה לא לטבו
.שממ הטושפכ

-לע-ףא ,םיבר ןושל "יעסמ" ,"םירצמ ץראמ ואצי רשא לארשי-ינב יעסמ הלא" בותכב קיידמו
םג ,יכ - 35"תוכוסל ססמערמ ועסנש הנושאר העיסנו האיצי קר אוה םירצמ ץראמ"ש יפ
האיצי" םניינע (הטושפכ םירצמ ץראמ האיצי) תוכוסל ססמערמ האיציה רחאלש תועסמה
המ יכ יפל .. םירצמ תאיצי ארקנ לכה .. תועסמ ב"מה" ,לובגו רצימ ןושלמ ,"םירצממ
36."ילכהמ הלעמלמש ףיקמ רוא תניחב יבגל לובגו רצימ ארקנ ילכב שבולמש

רצימ"מ אציש רחאל יכ ,"לובגו רצימ"מ הנושארה האיציב קפתסמ וניאש - הדובעב וניינעו
הגרד םגש הנקסמל עיגמ ,37ךורע ןיאבש דעו רתוי תילענ הגרדל "עסנ"ו םדוקה "לובגו
ןכלו ,הנממ הלעמלש הגרד יבגל "לובגו רצימ" איה (םדוקה לובגו רצימהמ הלעמל) וז תילענ
הגרדמ לובגו רציממ האיציהב 38"עוסנו ךולה" ךישממו ,הז לובגו רציממ םג תאצל ךירצ
ותגרדמ ירמגל רקענש ,תיתימא העיסנו הכילה ,"ליח לא ליחמ וכלי" 39בותכש ומכ ,הגרדל
.ףוס-ןיא דע יוליע רחא יוליעב ,40ךורע-ןיאבש הגרדל הלעתמו תמדוקה

העיסנ - יעסמ תשרפמ קלחכ "שפנ הכמ" ןיינעב השרפה ךשמה םג ראבל שי הז יפ-לע
:לובגו רציממ האיציהב יוליע רחא יוליעב הכילהו

ןודינב ןבומ הזמש ,"םינותחתב תזמורו םינוילעב תרבדמ הרותה" 41עודיה רמאמה םדקהבו
,(םינותחתב זמרה לשלתשנ הזמו) "םינוילעב" אוה "שפנ הכמ" ןיינעב הרותה רובידש ןדיד
"הפילקד םדאב השודקד םדא תויחו םד תכיפש" ,42וטושפכ אטח ידי-לע "שפנ הכמ" אל ,ונייה
"שפנ הכמ"ל ,םא יכ ,וטושפכ 43ןורסח ןושלמ אטח ידי-לע וליפא וא ,('א ףיעס ל"נכ)
.תוקדד תוקדב ,(44"םינוילעב") תילענ יכה הגרדב

:הזב הרבסההו

- הזבו ,לובגו רציממ העיסנו הכילה ,"םירצמ ץראמ ואצי רשא לארשי-ינב יעסמ" ןיינעב
הלעמלש הגרדה יבגל "רצימ"ה שגרנ המכ דעו הדימ וזיאב תוגרד יקוליח םנשי ,הגרדל הגרדמ
.הנממ

וניא ןיידע לבא ,הווהב ותגרדמ רתוי תילענ הגרדל תולעתהל לוכיש עדויש בצמ שי :רמולכ
תוגרד יקוליח שי ,וז ותגרדבש "רצימ"ה שיגרמשכ םגו ."רצימ" איה הווהב ותגרדש שיגרמ
הווהב ותגרדבש "רצימ"ה שגר רתוי לדגי ,רתוי תילענ הגרדל הלעתיש לככו ,"רצימ"ה תדימב
ןיאו אלכ רתוי אוה ,רתוי הימק אוהש לכ"ש 45עודיה ךרד לע) רתוי הנוילע הגרד יבגל
.םירצמ ץראד "רצימ"ה ומכ "רצימ"ה שגרהל דעו ,("ספאו

אל איה (רתוי הנוילע הגרד יבגל) הווהב ותדובעב תומילשהש ולצא שגרנש - הזמ הלעמלו
"ל דעו ,אטח ומכ תבשחנש - הזמ הריתיו ,"הדובע"ל תבשחנ הניאש אלא ,"רצימ" תניחבב קר
!"שפנ הכמ

העיסנו הכילה ,"יעסמ"ד ןיינעה תויהל ךירצ הדימ וזיאב האלפנ הארוה םידמל ןאכמו
:לארשימ דחאו דחא לכ תדובעב ,יוליע רחא יוליעב

ולש תוחוכה לכ לצנמ ,ונוק והזש שגרנ עגרו עגר לכבש ןפואב ונוק תא שמשל ךירצ ידוהי
תא שמשל יתארבנ ינא"ש ועדיב) 46וייחב עגר וליפא זבזבל ילבמ ךרבתי ותדובעל ונמז לכו
אלא ,דוע אלו ,(ה"בקה תא שמשל ידכ הז עגרב םיאצמנ ויתוחוכ לכו ותואיצמ לכש ,47"ינוק
.יוליע רחא יוליעב ("יעסמ") "עוסנו ךולה"ד ןפואב איה ותדובעש

רתוי תילענ תומילשב ותדובעב ףיסוהל לוכי היהש ושפנב קדצ ןובשח השועשכ ,הז לכ רחאלו
וז אלש [ושאר תא אוה ספות=] "פאק ןראפ ךיז רע טפאכ" - (ול ונתינ רבכש תוחוכה יפכ)
הניא ,ונוק תא שמשל לוכי היהש הלענ רתויה ןפואה יבגל אלא ,ותדובעב "ןורסח" שיש דבלב
תא שמשל לוכיש דבעה תמגודב ,("שפנ הכמ"ל דע) אטח ומכ בשחנש דעו ,"הדובע"ל תבשחנ
בשחנ הז ןיאש ,התוחפ הדובעב ושמשמו (םילענה ויתונורשכ יפל) תילענ הדובעב ונודא
.'וכ הברדאו ,ונודאל שומישכ

רציממ האיציהב הלענ יכה בלש אוה ,"םינוילעב" "שפנ הכמ"ד ןיינעהש ןבומ הז יפ-לע
:("םירצמ ץראמ ואצי רשא לארשי-ינב יעסמ" ונמינש רחאל) לובגו

שגרנ - יוליע רחא יוליעב םילובגו םירציממ האיציד תועסמה יטרפ לכב ותדובע לכ רחאל
הניאש ,הזמ הריתי אלא ,"רצימ"כ קר אל) תמדוקה ותדובע תבשחנ יתימאה בחרמה יבגלש ולצא
!"שפנ הכמ"ל דעו ,ונוקל שומישה ךפיה ומכ (הברדאו ,"ונוקל שומיש"כ תבשחנ

:"םירצמה ןיב"ל תוכיישבו רשקב - תצק רחא ןונגסבו

רבדמב"ב תולגה ןמזד הדובעה רמגו םויס לע הרומש םירצממ האיציד תועסמה ב"מ רחאל
דבלב וז אל ,"תולגה ךשמ ןמז לכ וניתדובעו ונישעמ"ד תומילשהש ולצא שגרנ - "םימעה
- הזמ הריתי אלא ,(48"ךנוצר תווצמכ") אובל דיתעלד הדובעה ןפוא יבגל "רצימ"ל תבשחנש
49."שפנ הכמ" - יכפה ןיינעל תבשחנש דעו ,הדובעל תבשחנ הניאש

תמאב קעוצש ,"ה-י יתארק ("םירצמה ןיב") רצימה ןמ" ןיינעה ולצא תלעופ וז תוננובתהו
בחרמב יננע" - יתימאה בחרמל אב הזמו ;תומילשב 'ה תא דובעל הצורש ןוויכ ..."יתמ דע"
ןוויכ ,לובגו רצימה ןיינע תוללכ ירמגל לטבתי זאש ,המילשהו תיתימאה הלואגב ,50"ה-י
תא תואור ךיניע ויהו ךירומ דוע ףנכי אל"ש ןפואב ךרבתי ותומצעו ותוהמד יוליגה היהיש
51."ךירומ

:ליעל רומאהמ לעופב השעמל תוארוההמ

לארשי-ינבד ףקותה שגדומ הבש ,יעסמ-תוטמ תשרפב ,"םירצמה ןיב"ד 52תבשה םויב ונדמעב
ץראמ ואצי רשא לארשי -ינב יעסמ"ד העונתב אוה ירה תולגב םתויהב םג ןכלש ,("תוטמ")
ריע) תולגהמ (הלצהו) האיציהל דע ,לובגו רצימ יניינע לכמ תאצלו תולעתהל ,"םירצמ
יוליעבו ("תוטמ") ףקותו זועו תאש רתיב ףיסוהל שי - שממ הטושפכ הלואגה ידי-לע (טלקמ
"דמוע םלועה" םהילעש ןיווקה 'ג לכב ,היתווצמו הרות יניינע לכב ("יעסמ") יוליע רחא
הלוגס םהל שיש םיניינעהב טרפבו ,53(וז תבשב םידמולש קרפב בותכש ומכ) "םייק םלועה"ו
.םיבוט םידעומלו החמשלו ןוששל ולא םימי ךופהל ,הלואגה זוריזו בוריקל תדחוימ

:"הדעה וליצהו" ,לארשי-תודחאו לארשי-תבהאב הפסוהה ידי-לע - דחוימבו

רמואש יפכ ,("הדעה") ולוכ רוביצה םע ומצע תא ללוכ לארשימ דחאו דחא לכש - שארל לכל
םע ומצע תא ללוכש ,55"ךומכ ךערל 54תבהאו לש השע תווצמ ילע לבקמ ינירה" םויה תלחתהב
.לארשי-ללכד "וניתדובעו ונישעמ" תישענ תיטרפה ותדובע םגש ,ךכ ,56ולוכ רוביצה

,לעופב השעמב ,שממ וטושפכ ךומכ ,"ךומכ ךערל תבהאו"ד יוויצה םייקמש - רקיעו דועו
םיניינעב ןהו םיימשג םיניינעב ןה ,רוביצה לשו תלוזה לש ותבוטב לדתשמש הז ידי-לע
57."הברה םידימלת ודימעה"ד ןפואבו ,תודהיהו הרותה תצפה ידי-לע ,םיינחור
,ב ךרכ ט"משת תוחישה רפס - ט"משת'ה בא-םחנמ שדוחה םיכרבמ ,יעסמ-תוטמ תשרפ תבש תחישמ םיעטק)
(604-596 םידומע
.(ךליאו ב"ע ש"ייעו - א ,וסש) ונתשרפ שיר כ"בשות קלח (1

הנושארה תבשב סחניפ תשרפ ןירוק זאש ,ןירבוחמ מ"וטמש ,וז הנש תועיבקבכ ,סחניפ תשרפ םג - םימעפלו (2
."םירצמה ןיב"ד

וזכ הנשב ירהש ,תוטמ ימיד םג ,דחאה עובשה ימי לכד יעיבשד רועישה - ןירבוחמ יעסמ-תוטמ תוישרפהשכו (3
רועישהש םשכ .גי ,ול לטיפאקב תמייסמו ,ב ,ל לטיפאק רבדמב רפסב תלחתמה תחא השרפמ קלח א"כ - ע"פב הניא
תוישרפה יתשש ןוויכ ,יעסמ ימיד םג ןושארה רועיש אוה (תוטמ תשרפ תליחתב) עובשה לכד ןושאר םויד
.(נ"שו .םש תורעהבו ,380 'מע ח"יח ש"וקל האר) תחא השרפ תושענו תורבוחמ

.ךליאו אי ,הל יעסמ (4

,ד"ודנבו] לעופב ךייש אל השעמב םמויקש םוקמו ןמזב םג ,ירה ,םייחצנ םה הרותה יניינע לכש ןוויכד (5
םהל ןכומה םמוקמב ןיבשוי א"ע לש ןירדהנסו ןתמדא לע לארשיש ןמזב" קר תגהונ טלקמ ריעד הווצמהש
.תינחורה הדובעב הלא םיניינע םנשי ,[(ית הווצמ ךוניח) "םילשוריב

המשנ חור שפנ ,הל וארקנ(ש) תומש השמח"ה לכד הנותחתה התויהל הזבש תוגרדה לכ תללוכה איהש "שפנ" (6
.(זל ,ב"פ ר"בד .ט ,ד"יפ ר"ב) "הדיחי היח

.ב"פר אינת (7

.מ"כבו .ג ,גי רבדמב ת"וקל (8

.מ"כבו ,זומת ה"כו ,ןויס א"כ "םוי םויה" האר (9

.ב"פס ןישוריג 'לה (10

.ב ,זצ ןירדהנס (11

.ז"לפר אינת האר (12

.ה"ה ז"פ הבושת 'לה ם"במר (13

תישענ הדי לעש *"ונל חלס" תכרב ןיינעב (א"יפ) ת"הגאמ םג ריעהלו ."ןילאגנ ןה דימו" םייסמו (14
לאוג י"אב ןיכרבמ ונאש ומכ דימ ןילאגנ" ,ןכלו ,"םלועב ס"סו קפס םוש ילב .. דימו ףכית" החילסה
."לארשי

.ז"ה ה"פ שפנ תרימשו חצור 'לה ם"במר (15

.ךליאו ג ,חפ (יעסמ) ונתשרפ ת"וקל .(יעסמ) ונתשרפ שיר (דועו) ח"הוא ,ייחב הארו .הל ,כ לאקזחי (16
.מ"כבו

.חמ ,גל (17

תאריב וחירהו" תניחב יוליג לע זמור ,חיר ןושלמ ,"וחרי ןדרי"ש (ב ,טפ םש) ונתשרפ ת"וקלמ ריעהל (18
.חישמב רמאנש ,"ןיאדו חרומ" ,"'ה

'ג האופר םידקמו ,םוקמב רבדמ ומכ ןמזב םירצמה ןיב תועובש 'ג :גצ'א 'מע ב"ח ך"נ ת"הואמ ריעהל (19
.(רבדמבש תועסמה ב"מ) 'וכ ב"מ רבדמה םיעינכמ ז"יע 'ז םימעפ 'ו .. ןהבש תותבש

.בנ-אנ ,גל (20

.ב ,דל (21

.זי ,םש (22

.ךליאו ב ,הל (23

.ח ,ול (24

.ו ,הל (25

.ךליאו אמ ,ד (26

.ךליאו ב ,טי (27

הדצ אל רשאו" ,גגושב (םג) "שיא הכמ" תודוא רבדמ בותכהש ףאש (גי-בי ,אכ) םיטפשמ 'פבמ ש"כמבו (28
לכו ,טלקמ ריע) םירבדה יטרפל עונב וליאו ,המש סוני רשא םוקמ ךל יתמשו" תוללכב קר רמאנ ,מ"מ ,"'וג
טלקמ ריעד ןיינעהש ,ד"ודנב כ"וכאעו :םירפס ינשמ רתוי רחאל ש"מ לע ךמוס (הזב םירושקה םינידה יטרפ
ומוקמ ןיאש) "שפנ הכמ"ד םינידה יטרפ ראבל ךירצ היהש יאדווב ,םיולה תלחנל עגונב ,בגא ךרדב וליאכ רכזנ
.םינפבכ ,םיטפוש וא ןנחתאו 'פב (ןאכ

יטרפב ורכזנש םייוצר יתלבה םיניינעה םאתהבו תמגודב אוה "שפנ הכמ"ד ןיינעהש ץרתל רשפא ,הרואכל (29
ןכיה תומוקמה לכ םהל הנמ השמ(ל) ה"בקה ל"א" (ג ,ג"כפ ר"בדמב .ג ונתשרפ אמוחנת) שרדמה ןושלבו ,תועסמה
,"העיסנ"ה לע איה יעסמ 'פב השגדהה - םיניינעה ןכותב (א) :יכ ,קיפסמ וניא הז ץורית ,לבא ."ינוסיעכה
רקיע ,ירה ,"הדעה וליצהו" רמאנש ףא - טלקמ ירע תשרפב וליאו ,*ולא םיבצמו תומוקממ ,ירמגל הריקע
םיניינעהש - ירקיעו ףסונ קוליח (ב) ."שפנ הכמ"ד יוצר יתלבה ןיינעה יטרפ לע איה השגדההו תוכיראה
טלקמ ירע תשרפבש יוצר-יתלבה ןיינעה וליאו :רבדמב םתויה ןמזב ,רבעהל עגונב םה תועסמבש םייוצר-יתלבה
!הלש הקולחו שוביכו ןענכ ץראל הסינכה רחאל ,דיתעל עגונב אוה

.א ,גפ (תוטמ) ונתשרפ ת"וקלב אבוה - םש כ"תמבו ה ,ז"מפ ר"ב (30

.מ"כבו .ךליאו םש ת"וקל האר (31

.דועו .א ,בצרת ד"ח ד"וקל (32

.דועו .זת 'מע ד"ח צ"יירוהמ ר"ומדא ק"גא (33

.מ"כבו .ב"לפר אינת האר (34

.ג ,חפ (יעסמ) ונתשרפ ת"וקל (35

.א ,אצ םש (36

רקענ אל ירהש ,תיתימא העיסנ בישח אל ,תמדוקה ותגרדל ךרעבש הגרדל אלא הניא הילעהש ןמז לכ ,יכ (37
.(ז"משס ח"וא ע"ושוט) תבשב האצוה 'להב הריקע יאנתמ ריעהלו .תמדוקה ותגרדמ ירמגל

.ט ,בי ךל ךל - בותכה ןושל (38

.ח ,דפ םילהת (39

.נ"שו .ךליאו 225 ע"ס ג"כח ש"וקל האר (40

.ךליאו א ,אסק .ךליאו ב ,גי ה"לש .ב"כפ ג"ח ד"וקח רמאמ מ"שע (41

.(א ,זט ג"חז) "אהוות - אטחת יכ שפנו" נ"זעש (42

.מ"כבו .א ,בפ (תוטמ) ונתשרפ ת"וקל הארו .טל ,אל אציו י"שרפ (43

,הזל ףסונו ,"םינוילעב" אוה - תינחורה הדובעב (אלא ,וטושפכ אל) "שפנ הכמ"ד שוריפה םגש ,ריעהל (44
.*תילענ יכה הגרד תודוא רבודמ אפוג תינחורה הדובעבש - "םינוילע"ב רתוי הלענ שוריפ ונשי

.ב"ס ק"הגא (45

(ל"רהמה יחאל) םייחה 'ס) "וימי דוביא לע גאוד וניאו וימד דוביא לע גאוד םדא" םכחה רמאממ ריעהל (46
,ז"חאל ליגרהמ רתוי ףסותיש ז"יע ריזחהל לוכי "וימד דוביא"ש ןוויכ ,ךפיהל ל"צש העשב הב ,(א ,ד"וי
לכ) "וימי דוביא"ש ,ךכ ,הז םוי תא עיקפיש ויד ,ז"חאלש םויב ותדובעב ףיסויש לככש ,"וימי דוביא" כ"אשמ
."שפנ הכמ" ומכ ,תרזוח הניאש הדיבא אוה (םויב עגרו עגר

.ןישודיק 'סמ ףוס אתיירבו הנשמ (47

.מ"כבו .יחיו פ"ר ח"ות האר (48

טלקמ ריע תשרפב וליאו ,רצימהמ האיצי ,יבויחה ןיינעה רקיעב שגדומ תועסמבש קוליחה ראבל שי ז"פע (49
תשגרנ ,הדובעה עצמאב םיאצמנש ןמז לכ ,יכ - (43 הרעה ל"נכ) "שפנ הכמ" ,ילילשה ןיינעה רקיעב שגדומ
רחאל) תולגה ןמזד הדובעה םויסל םיאבשכ כ"אשמ ;םירצממ האיציה ,רתוי תילענ הגרדל העיסנהו הכילהה רקיעב
"רצימ"ה שגרנ יזא - המילשהו תיתימאה הלואגב ץראל הסינכהל שממ תוכימסב םידמועו ,(תועסמה ב"מ םויס
"שפנ הכמ"ל תבשחנש דעו ,אובל דיתעלד תומילשה יבגל ללכ ךרע הל ןיאש ,תולגה ןמזד הדובעה תוללכבש
.(םינפבכ)

.ול'א 'מע (ב ךרכ) ך"נ ת"הוא הארו .ה ,חיק םילהת (50

.ו"לפ אינת הארו .כ ,ל 'יעשי (51

םויב" ,הברדאו ,(ב ,גכ ק"ומ ד"מ ה"דותב אבוה .ז"הס ב"פ תוכרב ימלשורי) "וב בצע ןיא"ש ןוויכד (52
ז"הדאו ע"ושוט האר) ןשי ןייו ןמש רשבב וגנעל הווצמו ,(ד"וי ,ד"וי ךתולעהב ירפס) "תותבשה ולא םכתחמש
םויבש ,ןבומ - ימשגה ףוגה גנעתמ םהבש םיימשג םיניינעב םג ךשמנו רדוח גונעתהש ,ונייה ,(ב"מרס ח"וא
."םירצמ ןיב"ד בוטה ןיינעה קר ונשי תבשה

םש) "םולשה לעו תמאה לעו ןידה לע" ,(ב"מ א"פ תובא) "םידסח תולימג לעו הדובעה לעו "הרותה לע" (53
.(ב ,ד 'ימרי) "הקדצבו טפשמב תמאב" - (ד"בח גהנמכ) הרטפהה םתוחו םויסמ םג ריעהלו .(ח"ימ

.חי ,טי םישודק (54

.נ"שו .374 'מע ה"כח ש"וקל האר (55

.דועו .ותליחתב תונווכה רעש (56

.וז תבשב םידמולש - א"מ א"פ תובא (57


14 הרעהל

,וז הכרב תרימאב ךרוצ ןיאש ינפמ ז"ה - ונל חלס תכרב םירמוא ןיא זאש תבשב םגו (*
- תבשה תלעמ דצמ ז"הש ,הלענ ןפואבו המצעמ רבכ השענש ,רבכ היושע ךתכאלמ לכש ןוויכ
אוה תבשה םוי ,יכ - הלואגה ןיינע ןכו ,(י"פס ת"הגא) האליע הבושת ,ב"שת תויתוא תבש
.(הפוסב דימת) "םימלועה ייחל החונמו תבש ולוכש םוי" תמגודו ןיעמ

29 הרעהל

244 'מע ג"כח ש"וקל הכוראב האר - "תוינח"ה אלו "תועסמ"ה בותכה שיגדמ הז םעטמו (*
.ךליאו

44 הרעהל

.הלעמל ןיינעה שרושב ,שממ "םינוילעב" - הזמ הלעמלו (*חישמ םע תויחל


הלואגל זמר - "קזחתנו קזח קזח"
תישילשה


תשלושמ הקזח

-תיבד הקזחה תזמורמ ,יעסמ-תוטמ תשרפ תבשבש (תשלושמ הקזח) "קזחתנו קזח קזח" הזרכהב
...ינש תיבו ןושאר תיב(ד רוביחה ידי-לעו) ירחאל האבש ,תישילשה הלואגו ישילשה שדקמה

לכ וניתדובעו ונישעמ"ל עגונב דחוימבו ,היתווצמו הרותה יניינע לכ לע קוזיחה םג והזו
קזוחהל םיאב הז ידי-לעש ןוויכ - (םירצמה ןיבד תולגהו ןברוחה ירחאל) תולגה ךשמ ןמז
.יחצנ שדקמה -תיבו תיחצנ הלואג ,המילשהו תיתימאה הלואגד ףקותהו

(713-4 'מע ,ב ךרכ א"שנת תוחישה רפס ,א"שנת מ"וטמ פ"ש תחישמ)

הלואגה תא םיזרזמה םיניינעב ףיסוהל

הנושי לב ףקותב הדימעהש - ("תוטמ"ב "יעסמ"ד הלועפה) "תוטמ"ל "יעסמ"ד רוביחהמ הארוהה
הדימעהש ,ונייה ,"ליח לא ליחמ" העיסנהו הכילהה םע דבב דב איה תודהי יניינע לכב
.רתוי לודג ףקותבו רתוי תילענ הגרדב - ליח לא ליחמ הכילה לש ןפואב איה אפוג ףקותב
ןירוק זאש - "םירצמה ןיב"ד ןמזה םע דחוימב הרושק "יעסמ-תוטמ"ד הארוההש ,ףיסוהל שיו
:"יעסמ-תוטמ" הרותב

לעמ ולגש םינב" - ומוקמב אלש ידוהי אצמנ זאש ,תולגה ןמז תוללכ לע הרומ - "יעסמ"
רבדמ"מ תאצלו עוסנל - "יעסמ"ד ןיינעה תויהל ךירצ הזלו ,"םימעה רבדמ"ב ,"םהיבא ןחלוש
.לארשי-ץרא ,הבחרו הבוט ץראל םיאבשכ - תועסמה לכ םויסל דע ,"םימעה

ץראל אובלו תולגהמ תאצל ,"יעסמ"ד הלועפהש - "יעסמ-תוטמ"ד רוביחהמ הארוהה האב ןאכו
."תוטמ"ד ףקותה לכב תויהל הכירצ ,הבחרו הבוט

,אוה הנמז הלוכ הנשה לכ ךשמב רשא ..."יתמ דע" הקעצו השירד ,השקבו הליפתל עגונב ןה
דע"ד הקעצה יזא ,'וכ תולגהו ןברוחה ןמז ,"םירצמה ןיב"ד הפוקתב המכו-המכ-תחא-לעו
,הליפת - וניינע רקיעש ,תבשה םויב - אפוג "םירצמה ןיב"בו ,רתוי לודג ףקותב איה "יתמ
,"תבשב הרות ירבד רבדל וריתה ישוקב"ש ,ךכ ידכ דע

וניאטח ינפמ") תולגה תביס - "וניאטח"ד ןיינעה תא םילטבמ ןדי-לעש תולועפל עגונב ןהו
טרפבו ,היתווצמו הרות ,תודהי יניינע לכב וניתדובעו ונישעמ תוללכ ,("ונצראמ ונילג
,("טפשמ") הרותה דומילב הפסוה - "םירצמה ןיב"ד הפוקתל דחוימב םיכיישה םיניינעב
.הקדצה תוצמב הפסוהו ,ונקדצ חישמ תאיבו שדקמה-תיב ןיינבל םיכיישה םיניינעב דחוימבו

חישמ ידי-לע המילשהו תיתימאה הלואגה תא רתוי דוע םיברקמו םירהממ הז ידי-לע רשא
.ונקדצ

אורקל םיכלוהש יפכ) "לארשי לכ לא השמ רבד רשא םירבדה הלא" תא עומשל הכזנ זאש
.שממ ונימיב הרהמב ,"ןורחא לאוג אוה ןושאר לאוג" - (החנמ תליפתב
(150-149 םידומע 'ד ךרכ ו"משת 'תויודעוותה' - ו"משת'ה מ"וטמ פ"ש תחישמ)

יהויחבמ ריתי


תומי תלחתה ףס לע רבכ םידמוע
הלואגה תלחתה ףס לע ,חישמה


שדקמה-תיב יניינע דומילב דחוימ "םערוטש" שרדנ

:וז הנשב - אפוג הז ונרודב ףסונ שודיחו

תנש (אהת)" איה וז הנש ירה ,המילשהו תיתימאה הלואגל שממ תוכימסב םיאצמנש ךכל ףסונ
רבכו ,"תואלפנ ונארא םירצמ ץראמ ךתאצ ימיכ" דועיה םייוקי הבש הנשה .. "ונארא תואלפנ
חישמה ךלמש העש
"ל דעו ,"וב הלגנ חישמה ךלמש הנש"ה יהוזש םידיעמה תואלפנ" לעופב ואר
דעו ,(ינועמש טוקליה ירבדכ) "םכתלואג ןמז עיגה םיוונע לארשיל םהל עימשמ אוהו .. אב
תומי תלחתה ףס לע רבכ םידמועש ונייה ,אב רבכש ,"אב (חישמה ךלמה) הז הנה"ש הזרכהל
...התומילשו התכשמה דימו ףכיתו ,הלואגה תלחתה ףס לע ,חישמה

זוע רתיבו תאש רתיב דחוימ "םערוטש" תויהל ךירצ וז הנשד םירצמה ןיב ימיבש ןבומ הזמו
...ישילשה שדקמה-תיב ןיינבו חישמו הלואג יניינע דומילל רושקה לכב

(הז ונרוד תוללכבש תדחוימה השגדהה לע ףסונ) דחוימב וז הנשבש ליעל רומאה יפ-לעו
ףכית האבש הלואגה ףס לע םידמועש ןוויכ ,"םירצמה ןיב"דו זומת ז"יד "בוט"ה קר שגדומ
:ירמגל רחא ןפואב תויהל ךירצ וז הנשב הריחבה תיב תוכלה דומילש ,ןבומ ,שממ דימו

ןברוחד ןורסחה ןקתל תולדתשההו תוליבאה שגר תורבגתה דצמ אל אוה דומילהש - שארל לכל
שדקמה-תיבד תומילשהו הלעמהל תוקקותשההו ףסוכה דצמ (ןברוחה ילול םג) אלא ,שדקמה-תיב
התיה אלש תולדג ,"ןושארה ןמ ןורחאה הזה תיבה דובכ 'יהי לודג" רמאנ וילע ,ישילשה
,ןברוח הב היה אל אלימבו ,(השמ השעש ןכשמב אלו ,ןושאר תיבב אלו ,ינש תיבב אל) םלועמ
ןפואב קר אלו) ינש תיבו ןושאר תיב ,ןכשמה תלעמ לע תומילשו הפסוה לש ןפואב האבו
.("ןוכשמ" תרותב חקלנש םדוקמ היהש רבד םיריזחמש

"אחישמל אתכלה" הז ןיאש הרומג תואדווב הרכהו העידי ךותמ אוה דומילהש - רקיעו דועו
יונב ןיפצמ ונאש דיתעה שדקמ"ש ןוויכ ,הז ירחאלש עגרב לעופב השעמל הכלה ,םא יכ
!ארמימכ עגרב "םימשמ אוביו הלגי (ףכיתו ,הלעמל התע רבכ) ללכושמו

הלואג יניינעב הרותה דומילב תדחוימה הפסוהל עגונב הנורחאה הפוקתב רבודמה ךרד לעו
ידכ רקיעב(ו םג) אלא ,הלואגהו חישמה תאיב ברקלו רהמל "הלוגס" רותב (קר) אל - חישמו
לכשהש הז ידי-לע ,חישמה תומיד "ןמזה םע תויחל" ,הלואגו חישמ יניינעב "תויחל" ליחתהל
םג רדוחו טשפתמ לכשהמו ,הרותבש הלואגו חישמ יניינעב הגשהו הנבהב רודחו אלוממ השענ
,הז דחוימ ןמזל םיאתמה ןפואב השעמו רוביד הבשחמב לעופב הגהנהל דעו ,בלה שגרב
."אב (חישמה ךלמה) הז הנה"ש עבצאב םיארמו ,הלואגה ףס לע םידמועש
(690 דומע 'ב ךרכ א"שנת תוחישה רפס ,א"שנת קלב תשרפ תבש תחישמ)

יבר יצוצינ


יברה לש "ותסנרפ" - תודעוותה


היה יברה לש ותרות עפש תעיבנל םיירקיעה םילכה דחא
,ןהל ביבסש המב רקיעב קוסענ וז המישרב * תויודעוותהב
תעיגיו שפנ תעיגי ךותמ םירבדה תא טולקל יברה תעיבתמ
,בתכה יבג-לע םתאלעהו םירבדה רוזחש ,'הרזח'ה ךרד ,רשב
'הצוח' םתצפהל דעו


רפואל השנמ-יכדרמ ברה תאמ

יפ-לע ,ץ"יירה ר"ומדא ק"כ ונתוח ייחב דוע יברה םייק םידיסח םע ויתויודעוותה תא
ךרכ ךלמ ימי) צ"רת םינשב םידיסח םע יברה לש תויודעוותה לע תויודע תויוצמ ןכ .ותארוה
םימושיר םיעיפומ הנורחאל ולגתנש תומישרבו ,(900 דומע 'ב ךרכ םש) א"צרת (322 דומע 'א
.דועו ('ז תרבוח תומישר) ב"צרת תנשמ תויודעוותה לש ןהינכתמ םיטרופמו םיכורא

ימי') םיכרבמ-תבש לכב םידיסחה םע דעוותהל ונתוח ידי-לע יברה הווטצנ ב"הראל ועיגהב
םיפסונ תומוקמב ןכו 'תומישר'ב שי ולא תויודעוותהמ םג .(568 דומע 'ב ךרכ 'ךלמ
ילושב ונר דומע 'א ךרכ 'םחנמ לכיה' האר) ומצעל ןייצ יברהש םיקרפ ישארו םימושיר
.('בה ןוילגה

'הסנרפ' יניינע

תשולשב םייקש תודעוותה יבגל יברה לש תדחוימ תואטבתה - אמרג ןמזהש ןיינעב חתפנ
שדוח-שאר ברעב ךרעש ,הייופצ אל תודעוותהב הנושארה החישב הז היה .ה"לשת תנשב תועובשה
:ורמואב תולצנתה ןיעמב חתפ יברה .(143 דומע ה"לשת שדוק-תוחיש) בא-םחנמ

אליממ ,תועובשה תשולש לש םמוציעב תמייקתמש תודעוותהב שודיח םייק הרואכל
,"רמז-ילכ"ל עגונב אבומש יתאצמש רתויב בוטהו ,'רתיה' אוצמל יתעגייתה
םושמ ,תועובשה תשולשב וליפא ןגנל םהל רתומ ,םתסנרפ םשל םיקוקז םה םאש
.הסנרפ לש ןיינע םלצא והזש

ףא והז אליממ ...הרירב יל ןיא ,יתסנרפ [תודעוותהה=] וזש ןוויכמו
...תועובשה תשולשב

"רדנ ילב" ,בוט גהנמ

ה"כשת דע :רתוי-וא-תוחפ העודיו העובק תנוכתמ ללכל תויודעוותהה ושבגתה םינשה ךשמב
- א"לשתב .י"שרל ושדקוהש תוחיש םג ופסונ ה"כשתמ .םייוסמ ןונגסב תויודעוותהה ויה
(ו"לשת תנשמ) םירצמה-ןיבב .תובא יקרפב םירואיב םג - ץיקב .הלבקב ויבא תרותב םירואיב
.ם"במרב םיימויה םירועישב םירואיב םג - מ"דשתמו ;הריחבה-תיב יניינעב םירואיב -

החישה תליחתב יברה אטבתה (ו"משת חלשיו תשרפ שדוק-תבש תודעוותה) תחא תונמדזהב
:(697 דומע 'א ךרכ ו"משת 'תויודעוותה') תיעיברה

תורעהב ןיינע ,י"שר שוריפ םע עובשה תשרפב קוספ דומלל גהנמל עגונב
תורמל ירה - ם"במרב ימויה רועישב ןיינע םג הנורחאלו ,רהזה לע ר"ומאא
םגו ןבומ ,ןכ-יפ-לע-ףא .. "רדנ ילב" לש ןפואב הליחתכלמ אוה הז גהנמש
תורמל ,ןכלו .ומייקל שי ,הז בוט גהנמ םייקל תורשפא הנשי םאבש ,טושפ
,עובשה תשרפב קוספ תודוא םינפ-לכ-לע רוציקב ריכזהל שי - .. ןמזה רצוק
ררועל - םינפ-לכ-לעו .ם"במרב ימויה רועישב ןיינעו ,ר"ומאא תורעהב ןיינע
,האבה תודעוותהב ךרבתי 'ה תרזעב ראבתי - רואיבהו ,רבדבש תולאשה לע
- םייתניבו ,תוכז לש ןפואב םא יכ ,תובייחתה לכ אללו ,רדנ ילב ,ןבומכו
.'דוע םכחיו םכחל ןת'

.'בייחמ' ןיינע ומצעל עבקש תנוכתמבו רדסב האר יברה םג יכ ,אופא םיאור ונא

..."דעוותהל יל ורוה"

ק"כל היה םימילש ,רתלא םינוב-החמש יבר צ"הרה יברה לצא רקיב א"לשת ףרוח יהלשב
תודעוותהמ ותזרכה לע רפסל יברה לחה 'תודיחי'ב .ל"צז רוגמ 'החמש בל'ה לעב ר"ומדאה
:רפיס הכו ."הרותה דומיל ידי-לע םלועה תא שובכל" הנשה התוא לש טבשב ו"ט

ףיסוהל ?עובתל-רמול ינא לוכי המ ,ןכבו .דעוותהל יל ורוהו 'להוא'ב יתייה
ןיינעב 'טאנס'ב הררועתהש הריזג לע עדונ ךכ-רחא המ ןמז .הרותה דומילב
- הרותה דומילב הפסוההד - הז ןיינעו .(תירבה תוצראב) תובישי ינב סויג
...!"הריזגה תא לטיב

ובוש םע ורקבל ךלהשכ ,יולב 'יש היבוט 'ר ח"הרל 'החמש בל'ה לעב רפיס וללה םירבדכ
.תודעוותהה תעב םיברב יברה ךכ לע חחוש ףא הנש התוא לש לודגה תבשב .יברה לצא ורוקיבמ

..."רבדמב ארוק לוק"

.ןהב רמאנב תקפסמ תוניינעתה רסוח לע תויודעוותהב םיפתתשמה ינזואב יברה לבק תחא אל
:רמא (296 דומע ד"כשת שדוק-תוחיש) ד"כשת אשת תשרפ תבש תודעוותהב

ךא [םירופ תודעוותהב רמאנש המ לע לאשיו אובי והשימש=] םימי השיש יתיכיח
.. 'וכו עירפמ רבדה ןיא דחא ףאלו לאוש וניא דחא ףא םינש המכו המכ גוהנכ
-םא ,הלאשב םיניינעתמ אלש ןוויכ הרואכלו .. לאוש אל דחא ףא הנה גוהנכו
תא ןאכ םירמוא עודמ ןכ םאו ,דחא ףאל עגונ אלו ןיינעמ אל ץוריתה םג ןכ
'םימה ינפ לע ךמחל חלש' לש ןפואב איה יתגהנהש ןוויכ והז ךא ?ץוריתה
דחא ונשי אמתסמש ןוויכ ץוריתה תא ןאכ םירמוא ןכלו ,'רבדמב ארוק לוק'ו
לעופב חכונ ונניא םא םגו .. וז הישוק ול השק התיהו עגונ ןכ ולש
דומילד רוניצה תחיתפ ןיינעב) דיגמה ברה ירבד יפ-לע ירה תודעוותהב
.וניבהל תלוזל םג ךכ-רחא לק - רובידב 'דרוי' ןיינעשכ (הרותה

רמא (392 דומע 'א ךרכ שדוק-תוחיש - ה"כשת רדא א"י ,הוצת תשרפ תבש) תרחא תונמדזהבו
:יברה

הליל עגייתמ ינא - ץורית ושפחיו ,עגרל ןיתמנ ,ונ .םינשי יכ ינא האור
...("טכאנ א עוועראה ךיא)

ךרכ 'וביסמב ךלמה' .ליעל טטוצש ד"כשת שדוק-תוחישב ,ראשה ןיב ,האר) תובר תויונמדזהב
'ד קרפ הרות-דומלת תוכלה) ם"במרה בתכש תא םייקמ אוה יכ יברה ןייצ (דכ-גכ םידומע 'א
םירכוז םא עדייש ידכו םדדחל ידכ .. ויתולאשב םידימלתה תא תועטהל ברל שיו" ('ו הכלה
."םירכוז םניא וא םדמלש המ םה

םינשב תוחישה תעפוה בצק תא ודומילב קיבדהל קיפסה אלש םירחבומה םידימלתה דחאב השעמ
:יברה ובישה ו"כשת ולסכ א"יב .תולצנתהב יברל ךכ לע בתכו ו"כשת-ה"כשת

תודיסחהו הלגנה דומילב ףיסוי הנה - 'וכ ולא םינשד תוחישל עגונב ותלאשל
.הדמתהב

...'הפה תטילפ' לש התועמשמ

יברהמ ועמש יכ םיעמושל היה המדנ ח"משת (ןויס 'ה) רבדמב תשרפ שדוק-תבש תודעוותהב
.אלפל יהיו ,"המורת תבש איה תבשה"

,תומורת תוכלהב וקסע ובש ם"במרב ימויה רועישה רואיבב יברה בכעתה תודעוותהה ךשמהב
המ עודיכ] "הרות"ל הרושק "המורת" ןכש הרות ןתמ ןמזב םירושק םירבדה יכ ,רמא ךכ ךותבו
רמא םיעמושה תעתפהל .[םוי (40=) "מ"ב הנתינש "הרות"ל תזמרמ "המורת" יכ רהזה רמואש
:יברה

וז תבשש - "הפה תטילפ"כ - (תודעוותהה תלחתהב) ליעל רמאנהל הביסה יהוזו
,"המורת"ל תכייש הרותו ,הרות ןתמ ברע איה וז תבש יכ ,המורת תשרפ איה
.'מ הרות

םירבדה תולשלתשה

:ןיול רעבוד-םולש ברה בתוכ זר דומע 'שטיוואבויל תיירפס' רפסב

.והומדקש םיר"ומדאהמ רתוי שדוק תוחישו םירמאמ תרימאב הבריה א"טילש ר"ומדא ק"כ"
םשור היה ןהכ לאוי ברה 'רזוח'ה .םתביתכב טעימ ,ןקזה ר"ומדא ק"כל המודב ,םנמא
.'ההגה'ל םסינכמ היהו תוחישהו םירמאמהמ "תוחנה"

ויהו ,תונושארה םינשב ,הספדהמ וענומ א"טילש ר"ומדא ק"כ היה ההגהה ירחא םג"
היהו ,ףרגוימימב םילפכושמ ויה תוהגומ יתלבה תוחישהו םירמאמה םג .ףרגוימימב םילפכושמ
."'הגומ יתלב החנה' דומע לכב שגדומ

ינא ףא" תניחבב והזש יברה שיגדמ ,ויתוחיש תא היגהל ליאוי יברה יכ םידיסחה תשקבל
(דסק דומע 'ו ךרכ שדוק-תורגיא) ומצעל לחאמו ,("קינהל הצור 'וכ הממ רתויש") "ךכב ץפח
םג שארב םוקמה יהיו הבורמה תא קיזחמ טעומ ןמז םג היהיש ןמזב החלצה ךרבתי םשה ןתיש"
."תודרטה בורל ללכ ידיב ייתותע ןיא ינאו ,השעא המ לבא" :שיגדמו רזוחו ."ליעל רכזנהל

:(3 דומע ד"וי ךרכ שדוק-תורגיא) זיראפ םהרבא 'ר ח"הרה לש ותיינפל בישמ אוה ךכו

המכ הזל שידקהל ינא ךירצ ירה ,םירמאמהו תוחישה תספדה תודוא בתוכש המ
.. תודרט תופסותנ דוע ןמזל ןמזמ הברדאו .ללכו ללכ יונפ ונניא רשא ,ןמז
קתעהו תע-יבתכמבו .םתוא היגאש דע ילש תוחישהו םירמאמה וסיפדי אל ןכלו
.ינאש - תרחא ןושלל

"םיברל עגונ"

ןסינ 'ר ח"הרה לוגדה עיפשמל יברה בתוכ (א"ישת תבט 'ח) תואישנל הנושארה הפוקתב רבכ
:(דק דומע 'ד ךרכ שדוק-תורגיא) בונמנ

,הבשחמה תוקמעתהב שפנה תחונמ תשרודה תוחישהו םירמאמה לש סופדל הנכהה
תא קתנל לכואש=] ךיז ןסירפא ןענעק ףא ,העיגי ידי-לע אלא םיאב םניא רשא
.םויו םוי לכבש םידירטמה םיניינעהמ [ימצע

("החישו רמאמ רואל איצוהל ןמזב שמתשהל") תוחישה תהגה דעב ךשמהב ועירכהש םידדצה ןיב
המכ םנשי ירה" ,יברה אטבתה ,ךדיאל יכ ףא ,"םיברל עגונ ןיינע אוהש" הדבועה התיה
."םתילכתל םודמל אל ןיידעו רואל ואצי רבכש תוחישו םירמאמ

יברה לבוק ךכ - "ההגוה אל המישר הזש שוריפב שגדוה אלש רתויב הלודג ההימתלו אלפלו"
עימשהש החישמ םיספדומ םיספוט וידיל ועיגהש רחאל ,(חנר דומע אי ךרכ שדוק-תורגיא)
.ב"ישת בא-םחנמב ף"כב

רשקב ,(זכ דומע ד"וי ךרכ) ןייטשנצילג 'יש ךונח-םהרבא 'ר ח"הרה ידי-לע לאשנשכ
ףיסוי חטב" :יברה בישה ,"תונורחאה םינשד תויודעוותהב ילש תוחישהמ םיטוקל םוסרפ"ל
."םיעמושה תמישר יפ-לעו [םוגרת=] הקתעה והזש הזב

דבלמ יכ" - "החנה" איה החישהש ונייצש המל סחייתמ (חנר דומע אי ךרכ) תרחא תרגיאב
ןכ ןיאש המ ,תוהגומ ןנשי תוחנה םג ירה ,וז הלימבש קוידהו החנה והמ םיעדויה םיבר אלש
."וז

"ישפח דוביע"

ןיינעב יברה ירבד תא תופירחב הפקתש תמסרופמ תוישיאל תרגיאב ,ןכמ רחאל תובר םינש
(שטיוואבויל ןוכמ תאצוהב ז"לשת ד"בח-רפכ) 'עדמו הנומא' רפסב ועיפוהש יפכ - "האוש"ה
:(397 דומע אכ ךרכ תוחיש-יטוקיל) יברה בתוכ

תוחיש יפ לע ,"ישפח דוביע" אוהש רוקממ וחקלנ הרמאמב תטטצמש םיעטקה
,'וכו םיחנומו םיגשומ חוסינב חילצה דימת אל רשא דוביע ,ינממ ועמשנש
.םיאתמ ןכותה ,תוללכב ,לבא

...הנמזהב 'ררועל'

תנשב יברל ,ןילופב םימימת-יכמות תובישי רגוב ,רודישה תושר שיא הנפ תונושארה םינשב
ובש ידכ ,ולסכ ט"י ינפל דוע הטלקה טרסב וטלקויש םירבד עימשהל ליאויש השקבב כ"שת
ךרכ שדוק-תורגיא) יברה ול בישה ךכ לע .'לארשי לוק'ב םעימשהל ולכוי תוכימסב וא םויב
:(וצ דומע טי

בצמ םישרודו 'הנמזה יפ לע' םרמואל רשפא יא .. ללכב תוררועתה ירבדש ןבומ
.תדחוימ תוררועתהו דחוימ ישפנ

ךרכ מ"דשת 'תויודעוותה') תונמדזהב יברה הליג המצע תודעוותהב םירמאנה םירבדה יבגל םג
לכש יוליג לפונ רשאכ"ו "אפוג רובידה תעב םישדחתמה םיניינע םנשי" יכ (2679 דומע 'ד
ןיא .. תלוזל םג תולגתהב אובי (אלא ,ומצעל ראשי אל) יוליגהש םיצורו ,רובידה תעב שדח
."הז ןיינעל תוחכוההו תויארה לכ תא איבהל .. קיידל אמרג ןמזה

."הבשחמב םיניינעה רודיס תמדקהב אב רדוסמ רוביד" יכ (םש) יברה שיגדה דבב דב

:אבה רופיסה תא איבהל שי ןיינע ותואב

להנתה הבש 'תודיחי'ב הילגנאמ הפי ןמלז 'ר ח"הרה ההש ד"כשת ןוויסב ז"י ישימח םויב
:(558 דומע ד"כשת שדוק-תוחיש) אבה חיש-ודה

והשש הילגנאמ םיחרואה תרזח לגרל) תבשב תודעוותה םייקיש יברהמ שקיב הפי ןמלז 'ר
.(םתנידמל תועובשה גחב יברה תציחמב
.תודעוותהל ןנוכתהל ךירצ :יברה
.רמאמ תרימא אל ,תודעוותה וז היהתש :הפי ןמלז 'ר
.ןנוכתהל ךירצ תוחישל םג :יברה

.רמול המ יברה ןיכי םייתניבו הכורא העש ורישי תוחישה ןיב :הפי ןמלז 'ר1

...רבדל אלו ךכ-לכ בר ןמז ימצע תא זוחאל לוכי אל ינא :יברה
!תודעוותה היהתש תויהל לוכיו ,ולש תא השעי יברהש :הפי ןמלז 'ר

(!דעוותה יברהו ףוסבל "חצינ" ןמלז 'ר)

(הכר דומע די ךרכ שדוק-תורגיא המגודל האר) ושקבתנ יברה לש תויודעוותהב וחכנש ימ
אוצמל

תילכת ירהש ,דחי ונפתתשהש תודעוותההמ תודוקנ םינפ לכ-לע רוסמל תונמדזה
יניינע קר אלו לעופב םיניינעהל עגונהב םשור השעתש תודעוותה לכ
.ופתתשה אלש ולאל םדי לע ואוביש אלא םמצע םידעוותמה

'םירזוח'ל דחוימ סחי

םתאלעהו םירבדה רוזחשב ועייסש ,'םירזוח'ה ואלימ תונייעמה תצפהב רתויב יתועמשמ דיקפת
לש םינוש םימוסרפו 'הרזח'ה תכאלמ .(ןהכ לאוי 'ר ת"הרה לש וחוצינב) בתכה לע
.ומצעל הכרב עבוק טרפ לכו ,םינוש םיבלש ורבע 'םיריצקת'ו 'םיקרפ ישאר' ,'תודוקנ'

םידימלת העברא ושגינ ,תישילשה החישה ירחא ,ו"כשת חלשב תשרפ שדוק-תבש תודעוותהב
רוזחש - 'הרזח'ה ךלהמב רתוי לודג קלח לוטיל םמצע לע ולביקש םושמ ,'םייחל' רמול יברל
ושגינ אל עודמ המת יברהש ררבתה ךכ-רחא) םיעמושה ידיב םתרימא ירחא יברה ירבד
.(!טבש ד"וי תודעוותהב

יברה .'םייחל' םתרימאל םתשיג תביס תא רמולו יברה ינפל םגיצהל הצר בוקודוח א"מח ברה
עגונב הז :בישה הלה .ונוצרל לאשו םהמ דחאל הנפ יברה ."םמצע םה ורמאיש" :ביגה
יברה .'הרזח'ל הרזע :בישה רוחבה ?(המל 'הרזע'=) "סאוו ןופלעה" :לאש יברה ."הרזע"ל
'רזוח'ה לע טיבה ךכ-רחא .ישילשל ןכו ,"?התא םג" :לאשו ינשל הנפ ."הבר החלצהב" :ביגה
."!דחי םייחל ורמא" (םירוחבה רבעל םג טיבמ אוהש ךות) ול רמאו ןהכ 'יש לאוי 'ר ת"הרה

םהש וא םהילא שגית התאש וא :ןהכ י"רהל יברה רמא 'םייחל' רמול םידימלתה ושקיבשכ
אמש ,םהילא 'דרת' התאש עודמ :ביגה יברהו םירוחבל תכלל שקיב לאוי 'ר .ךילא ואובי
..."םילעב לש (ןתיילעב ?) ןתייווהב" ...ךילא םה 'ולעתי'

דחאל יברה הארה 'םייחל' רמול ושקיבשכו ,ןהכ י"רה דיל דומעל ושגינ םידימלתה תעברא
.םלוכל רמא ןכו ,האלמ סוכ לע רמאיש ודיב (ןיטיול רעבוד-םולש) םהמ

יברהו ,'הרזח'ה ןיינעל עגונב המ רבד ןיטיול לאומש 'ר ח"הרה רמא תיעיברה החישה ירחא
ירוהמ דחאל .האלמ הלודג סוכ לע םייחל רמול .. ל הרוה ךכ-רחא ."ידיסח תחנ" :ביגה
."באה חוכמ ןבה חוכ הפי - םהיניב אוה ףא ךנב" :יברה רמא תודעוותהב חכנש םידימלתה

'תוחנה'ה תצפהב םינוש םיבלש

,"ק"הלב החנה" ,"'תה תחנה" "תיטרפ החנה" ,"תודיסח תצפהל דעו" ,"תוחיש תצפהל דעו"
תומשו םיל"ומה תומש ולא - (הפיח ד"בח=) "תודעוותהמ תיצמת" ,"קמעה לדגמ ק"הלב החנה"
.םימסרופמ תוחפב קוסענ .ןמצע תומישרה ונוכ םהב

תנוכמב בותכ) םידומע 4 ןב לפכושמ בתכמ םלועבו ץראב ש"נאמ םיבר ולביק ז"ישת ףרוחב
:רמאנ ובו ,".י.נ ןילקורב ד"בח תדוגא יריעצ" םשרנ ושארב .(הביתכ

ב"וטשת ,ןושאר רדא יהלש .ה"ב"

.ןילקורב"

,דבכנה ונדידי דובכ"

!הכרבו םולש"

ר"ומדא ק"כ לש תוחישה ןכותמ םיקרפ ישאר םסרפל ונא םיליחתמ ש"נאמ םיבר תשקב י"פע"
.תודעוותהה ירחא דימ ,א"טילש

ץבוק"ב תוספדנה תוחישהמ םיעטקה םגו ,רתא לע תוספדנ ןניא תוחישה רשא תויה"
תספדה דע תודעוותהה תעשמ ןמז ךשמ חקול ,"אתיילעמ ילימ ינהמ" רודמב "שטיוואבויל
לש םנואמצ תוורל הזב וננה ןכ לע ,תוחישה ןכות תא דימ עדיל אוה ש"נא ןוצרו ,ץבוקה
ןכות תא ,תודעוותהה ירחא ,דימ ([םינפ לכ לע=] פ"כע ןמזל ןמזמ) םהל עידוהל ,'יש ש"נא
.תוחישה

דומילו תאירקמ האבה תוררועתהה המוד וניא יכ .הזב היהיש תלעותה בור תא ראבל רתומל"
ותעב רבדו ,תודעוותההל תוכימסב החישה דומילו תאירקמ תוררועתהל ,ןמז ךשמ ירחא החישה
.ויחי ש"נא חור תא - ןבעלפא טעוו - היחת ,דימ החישה םוסרפ רשא ונא םיוקמו .בוט המ

ץיפהל ונתיאמ עבותה א"טילש ר"ומדא ק"כ שדוק ירבד דוסי לע ,ררועל וננה הזבו"
ונא םג הנה זא ,תוניעמה תצפהל תוחישה ןכות ליכמה וניבתכמ אובב רשא ,הצוח תונייעמה
.רתוי תופוכת תוחישה ןכות םסרפנ ונדצמ

ידי -לע תוהגומ ןניא וניבתכמב םימסרפמ ונאש תוחישה רשא עידוהל ךירצ אד ןוגכ ךא"
.דבלב םיעמושה תומישרמ וקתענו ,א"טילש ר"ומדא ק"כ

תוחיש הזיא לש ןכות ונא םימסרפמו ,ל"נה העצה לעופב איבהל םיליחתמ ונא הזבו"
."ז"ישת ,ןטק םירופ ןשוש ,אשת יכ פ"שד תודעוותההמ

:ךכ םתחנ בתכמה

ןכות תא תודעוותהה ירחא דימ ,ןמזל ןמזמ ,םסרפל ,וז וניתדובע רשא ונא םיחוטב"
.ויחי ש"נא לצא הביח בורב לבקתת ,תוחישה

,םיברב (הז ונבתכמבכ) תוחישה ןכות תא םסרפל ,ל"נה וניתשקב תא םילפוכ ונא הזבו"
ר"ומדא ק"כל גנועו [חור תחנ=] ר"חנ בור םורגי הזש ,'וכו םוסרפה ןפואמ ונל עידוהלו
."א"טילש

"רודיש רדסל רשפא יא"

תמישר ינפל" .תוחיש המכמ רצק ןכות םוסרפ "תוחיש תצפהל דעו" גיהנה יברל םיעבשה תנשב
."ןאולימב 'תוחנה'ה

ןנכות תא וליכי תורבוחהש רואל םיאיצומה םינייצמ (ב"לשת ןסינ ג"ימ) הנושארה תרבוחב
..."רודיש רדסל רשפא-יאש" :טושפ םקומינו "בוט-םויו תבשד תודעוותהה" לש

('ח תרבוח) ומכ לוחה ימימ תויודעוותה לש תוחיש םג וליכה תודחא תורבוחש הביסה וז
ירחאל - החנמה תליפת ירחאל קר התודוא ועדיש ,תימואתפה) תודעוותההמ םיקרפ ישאר" הבש
תרבוח) ןכו ."תועובשה גח ברע ,ןויס 'ה םויל רואד ('להוא'המ א"טילש ר"ומדא ק"כ רזחש
שדוח-שארד 'א םוי ,בא-םחנמ שדוחל םישולש לילד .. תודעוותההד תוחישה ןכות" (זט
.םועמש םיבר אלו ךכ-לכ תורדושמ ויה אל ,"תוימואתפ"ה ולא תויודעוותה ."לולא

:לשמל ,םידחוימ םיעוריאו תודעוותהה ךלהמ תא תצמותמ ןפואב ראית ןושארה דומעה :בגא
ואוויא ימארק ואוואק עינ טעינ טעינ ןוגינה ןגנל ומצעב ליחתה ,תודעוותהה םויסב"
."אוואנדא

"לארשי הנחמ תיב"

-תדוגא-יריעצ דילש לארשי הנחמ תיב ידי-לע "תודעוותהה ןכות" תאצוה תשדחתמ ו"לשת תנשב
תורצחב השענהמ" תועידי םג שי ,תודעוותהה ןכות תא םיליכמה ,םידומע רפסמ ירחא .ד"בח
."שדוק

'יש לאומש ברה דחוימב ,םיחולשה תמזויב ליחתמ שדוקה-ץראל יברה יחולש לש םתעגה םע
תוחול יבג לע תודעוותההמ תודוקנ םוסריפו ןופלטב 'הרזח' תעימש לש ךילהת ,ןמזיירג
'תובישיה ידימלת דוגיא' םג .שדוקה-ץרא יבחרב ד"בח תובישיו תסנכה-יתב לש תועדומה
דסמתהו ךלהש רבד ,המודכו םירודישב תויודעוותה ,ינרות ריצקת םסרפמ היה ד"בח-רפכב
.ד"בח-רפכב םימימת-יכמות תבישי ידימלתמ הנושארה הצובקה תעיסנ םע ז"לשת תנשב

לחוהש רחאל ז"לשת תנשב ןתודסמתהב ,'םימימתה תחנה' ,ןמצע תוחנהה ורבע תיניצר הכפהמ
,(הנשה זומת 'ג ןוילג 'ד"בח רפכ' האר) ךליאו ו"לשת רמועב ג"למ תויבקעב רואל-ןתאצוהב
הלח תפסונ תוחתפתה .ןוסבוקיי'ג 'יש ןומיס 'רה ת"הרה תונורחאה םינשב דמע ןשארבש
'יש דוד 'רה ת"הרה תושארב ,"שדוקה ןושלב תוחנה דעו" םקוה תע ,א"משת ןסינ יהלשב
.לארשי -םע ללכל יברה תרות תא ואיבהש תוחנה ,ןמדלפ

יברה תרות תצפהל תוריסמ

:םיבושח םיטרפ ינש איבנ הנומתה תומילשל

תצפה תא ןבומכו תוהגומ יתלבה תוחנהה לש ןתאצוה תא םינשה לכ דדועש םישנאה דחא .א
ומצעב ןשי היהש ,ה"ע בוט-םש ןויצ-ןב 'ר ר"דשה ח"הרה היה ,יברה לש תוהגומה תוחישה
שדוק-תוחיש האר) םעפו .תוחישה תא היגהל יברל ןנחתמו םימרות שפחמ ,'תוחנה'ה ידרשמב
יברה .תילגנאב תוחיש םסרפל וליחתיש יברהמ שקיבו 'תודיחי'ל סנכנ (400 דומע ג"כשת
:רמאו ח"אד םירזוח ןיאש ךכ-לע תופירחב רביד

תכלל םיצור ?ח"אד םירזוח םהמ המכבו תויסנכ-יתב ףלא [.י.נב=] ןאכ םנשי
.אל - הרשע םנשיש תומוקמלו ,םיניזאמ האמכ םייוצמ םהבש תומוקמל קר
םיאצויה םירבדב ךיראה יברה ."...אלש יאדווב - השולש - םיינש שיש םוקמבו
.בלה ןמ

:ד"בח רפכב קחצי-יול ןוכמ תמקה תא הארנכ םילמסמש םיבתכמה דחא ןלהל

וואבייל 'יש לארשי ר"רהומ 'וכו ח"הרהל"

.הכרבו םולש"

הנשמ תוחיש תורטיל 2500 םלקשמ[ש] םיזגרא 60-ב וחלשוי ל"עבה עובשב וא וז עובשב"
,ד"בח רפכב ח"אצ תבותכ לע תילגנאו שידיאב הרבעה

.םלבקל םיכירצ םשמו דודשא למנל ועיגי םיזגראה"

םסיפדהל השקבב א"טילש ר"ומדא ק"כ ידי-לע התע והגוהש תוחיש םירבד 'פל ךל חלוש יננה"
.םציפהלו 'חמב

ידימלת ןיב הצפהה ליחתהל וניתעדב וז הנשד [הבוטל ונילע אבה=] ל"עבה א"נמ ף"כ םוימ"
אבהלו םציפהלו םיספוט ףלא תוחפה לכל ןיכהל ולדתשת ןכ לעו ו"ת ק"האבש י"בחאו תובישיה
אוהש ימש רשפא .שורדה ןמזל ועיגיש ןפואב הינא ידי-לע םכל ושרדויש המכ ןאכמ חלשנ
.הצפהה תלחתהב ףתתשהל א"נמ ף"כל ןאכמ אובי

.תוחמש עבושב תוארתהל וננתי ת"ישהו"

"בוט-םש ןויצ-ןב"

א"ישתב יברה תחיש לע הפיחב הרזח

ועמשנש הלא ךכב וקסע רתיה ןיב .םיברב תוחישה לע ורזחיש היה יברה לש םסרופמה ונוצר
.'קה ויתוחיש לע םג םירזוח ויה רשא ,תויסנכ-יתבב ח"אד רוזחל 'קה ותארוהל

לכב הז םסרפי דחא לכ רשא" שקיב יברהש תוחיש המכו-המכ-תחא-לע - ךכ תוחישה לכב םא
תרות' האר) טלקמ ירע ןיינעב א"ישת בקע תשרפ שדוק תבש תחיש ומכ - "לוכי אוהש ןפוא
םירבדה תובישח תדימ לע םש 13 'עהב ןמסנהבו 285 דומע 'ג ךרכ 'א"ישת תויודעוותה-םחנמ
.(המוסרפל

לש החיש לע רוזחל דיחי דיסח לש תורסמתהה תדימ לע ונא םידמל ונממש ןיינעמ ךמסמ ןלהל
ג"הרה תאמ ;(יד םלועב ןיידע אצי אל יברה לש ועמששכ) א"ישת תנש יהלשמ תרגיא וז .יברה
:שדוקה-ץראב ד"בח-תדוגא -יריעצ דעול התנפוהש ,ןיקסורבוד לכימ-לאיחי 'ר ח"הרה

הפיח א"ישת לולא ה"כ ה"ב"

ק"האב ד"בח-תדוגא-יריעצ דעו דובכ"

,הזוחא [תרבעמ=] הנחמב [היתארק=] 'יתארק רבעה בקע 'פ ק"שמ א"טילש ר"ומדא ק"כ תחיש"
הזוחאב איבנה 'ילא ס"כהבבו ,ל"ז קוטשרפוק ח"הרה ג"הרה לש [תסנכה-תיבב=] ס"כהבב
לודג םוסרפה היה םירלפמסכא המכ יל ויה ול .תישילש הדועסב [הפ-לעב=] פ"עב היתרזח
.רתוי

הקותמו הבוט הנש לע ט"חוכ תכרבב"

"ןיקסורבוד לאכימ לאיחי"

ונרוד אישנ לש "שודיחה"

דומע 'ג ךרכ ח"משת 'תויודעוותה') ח"משת תועובשה גח תודעוותהב יברה ירבדב םותחנ
:(429

ר"ומדא ח"ומ ק"כ לש ותולדתשה - הז ןיינעב שודיח רבד שיגדהלו ףיסוהל שי
אלד ,"הצוח"ל דע ,םוקמו םוקמ לכב ויתוחישו וירמאמ תצפהב ונרוד אישנ
תודיסחה תרות תצפהש יעצמאה ר"ומדא לש ונמזב וליפא ,הז ינפלש תורודבכ
םיאורש יפכ ,וירמאמ םוסריפב לדתשהש ףאש ,"רהנה תובוחר"ד ןפואב התיה
'וכ םתוכזל ידכו ,םירמאמה דומיל רבד לע וידיסחל חלשש שדוק תורגאב
,לבא ,'וכו לוז חקמה היהיש םילדתשמו ,'וכ םירפסהו םירמאמה םיסיפדמ
רבד - הצוח הצפהל עגונב אלו ,םמצע םידיסחל עגונב התיה וז תולדתשה
לש ןפואב וירמאמו ויתוחיש ומסרפיש לדתשהש ,ונרוד אישנ ידי-לע שדחתנש
.הצוחה םוקמב םג הצפהתודיסחה ינייעממ


יעסמ-תוטמ תשרפ


יעסמ-תוטמ

אהת אל הרותה תאז") םייונישל ןתינ וניאש ,הרותבש הכלהה קלח לע הרומ "תוטמ"
אוה ןורחאה עסמה ןכש ,חישמה תאיבל זמור "יעסמ" .קזחו השק אוהש הזה הטמכ ,("תפלחומ
.(גצ ןירדהנס) "ןיאדו חרומ" אוהש ,חישמה ךלמל זמר ,"וחרי ןדרי"

,רמולכ ."יעסמ"ל עיגהל ןתינ "תוטמ" ידי-לע קרש ,אופא ונדמלמ יעסמו תוטמ לש רוביחה
- 'ה רבד" (חלק תבש) ל"זר רמאמב םג זמרנ הז ןיינע .הלואגה תא איבת הכלהה תרימש קר
."ץקה וז - 'ה רבד ,הכלה וז
(ב"משת יעסמ-תוטמ תשרפ תבש תחישמ)


* * *

לא ליחמ ידימת "עסמ"ב תויהל הכירצש ,וייח ימי ךשמב םדאה תדובע תוללכל זמור - יעסמ
.ליח
.קזחו השק אוהש הטמכ ,תושיחנו תופיקתל זמור - תוטמ
היילע תרשפאמ ,םהינימל םיגיעלמה ינפמ שייבתהל אלש תושיחנו תופיקת קר - יעסמ-תוטמ
.וז תידימת
(ב"משת יעסמ-תוטמ תשרפ תבש תחישמ)


תוטמ

לש םפוס :ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כ ךכ לע רמוא .םירצמה ןיב ימיב םלועל תארקנ ונתשרפ
ןיינעו ,(תוינעת תוכלה ףוס ם"במר) "החמשו ןושש ימיו םיבוט םימי"ל ךפהיהל ולא םימי
:ונתשרפ לש םיאשונה תשולשב יוטיב ידיל אב בוטל םיילילשה םירבדה תכיפה לש הז
קחרתהלו חורבל ךרוצ ןיאש ונייה ,רדנ תרפה לש תורשפאה לע הב רבודמ - םירדנ תשרפ
.השודקל םכפהלו םתולעהל חוכה םג שי אלא ,(רדנ ידי-לע) םלועה יניינעמ
ןיינע והזש ,ןיידמ ילכ לש םתרשכהו ןיידמ לש ללשה תקולח לע רפוסמ הב - ןיידמ תמחלמ
.השודקל ותאלעהו ללשה תרהט
הנקמ םוקמ ותויה ללגב ןדריה רבע תא ופידעה ולא םיטבש - ןבואר ינבו דג ינב תלחנ
ואובי םכיחאה" - בריס השמ ךא .םלועהו ריעה ןואשמ םיקוחר ,ןאצ יעור תויהל וצרו
ידכ םלועה תוירמוחב המחלמה איה הדובעה רקיעש םהל ריהבהו - "!?הפ ובשת םתאו המחלמל
.הככזלו הררבל
(ז"משת םירצמה ןיב ג"ל ךרכ תוחיש-יטוקיל)


(ג,ל) 'הל רדנ רדי יכ שיא

(ירפס) ןיקדבנ וירדנ דחא םויו הנש ב"י ןב

ךומס אלפומ' לש ליגב רבכ ליחתמ אוהש ,הרותה תווצמ ראשמ םירדנה ןיינע הנתשנ המ
?'שיאל

אוה הז רבד ."יתרמשמל תרמשמ" תניחב ,הרות הרסאש המ לע תושירפ ףיסוהל דעונ רדנה אלא
ןכל .ל"ר "הרותה תושרב לבנ" תויהל םדאה לולע ודעלב ירהש ,הרותה םויקל תיחרכה הנכה
.היתווצמו הרותה תרימש לע הבוחה הליחתמש םדוק ליחתמ אוה
(693 דומע ב ךרכ תוחיש-יטוקיל)


(ג,ל) ורבד לחי אל

(י"שר) ןילוח וירבד השעי אל

םיבייח ידוהי לש לוחה יניינע םג ;ןילוח ויהי םדאה לש םיימשגה ויניינעו וירבדש רוסא
."שדקה תרהט לע ושענש ןילוח" תויהל
(108 דומע גי ךרכ תוחיש-יטוקיל)


(א,גל) לארשי ינב יעסמ הלא

(י"שר) ותואפרל קוחר םוקמל וכילוהו הלוח ונב היהש ךלמל לשמ

ןאכ ונל זמרמו ףיסומ י"שר .הזה םלועל ןוילעה םלועמ המשנה תדיריל םיזמור תועסמה
םשל אלא הניא "קוחר םוקמ"ל "ךלמה ןב" לש ותאבה תרטמ - איה היילע ךרוצל וז הדיריש
!ותאופר
((393 דומע חי ךרכ תוחיש-יטוקיל)


(ב,גל) םהיאצומל םהיעסמ .. םהיעסמל םהיאצומ

ונממ לבקל ידכ ,ל"ז םנורג לאומש יבר עיפשמה לא םעפ סנכנ 'םימימת-יכמות' ידימלתמ דחא
.חספה-גחל התיבה עסנש ינפל הדירפ תכרב

עסונ אוהשכ הנה ,הרוחס תונקל קסבטיוול עסונש ,שטיוואבוילמ ינוונח :עיפשמה ול רמא
תרטמ ירהש ,מ"ק םירשעב שטיוואבוילל ברקתה םצעב ירה ,לשמל ,מ"ק םירשע שטיוואבוילמ
קסבטיו שיא ,ותמועל ."םהיאצומל םהיעסמ" והז .ואצומ םוקמל רוזחל ידכ איה העיסנה
ןכש ,מ"ק םירשעב שטיוואבוילמ קחרתה מ"ק םירשע רחאל ירה ,ותיבל שטיוואבוילמ עסונה
עוסנל ךילע ."םהיעסמל םהיאצומ" והז .עסונ אוה וילאש םוקמל עיגהל איה העיסנה תנווכ
..."םהיאצומל םהיעסמ" לש ןפואב אופא
(העומשה יפמ)

עובשה חול


ד"בח יגהנמו תוכלה

גרובזניג החמש-ףסוי ברה תאמ

יעסמ-תוטמ תשרפ שדוק-תבש
זומתב ו"כ

ןבומה תודיסח רמאמ העשכ ךשמב םידמול ךכ-רחא .רוביצב המכשהב םיליהתה לכ תרימא
.[הס ןויליג 'תורשקתה'ב םג ספדנ - םיכרבמ תבש יגהנמ טוריפ] הליפתה ךכ-רחאו ,םלוכל

1."קזחתנו קזח ,קזח" רמוא הרותל הלועה םג

2.(ב-א,ד ;חכ-ד,ב והימרי) "וללהתי ובו .. בושת םא .הדוהי ךיקולא .. ועמש" :הרטפה


.יעיברה םויב ,בא-םחנמ שדוח-שאר םיכרבמ .םיקלח 6-ו 11:06 העש ,'ג םויל רוא :דלומה


.'םימחרה בא' םירמוא ןיא

3.'קזח תבש' איהש טרפבו ;גוהנכ ,תסנכה-תיבב תודעוותה - הליפתה רחא

.'ב קרפ - תובא יקרפ

ישילש םוי
שדוח-שאר ברע ,זומתב ט"כ

המו ,תודועס יתש תאצוה - הקדצהו 4.הקדצו הליפת ,הרותב דחוימב ףיסוהל שי הז םויב
תיב') הירחאלשו וז הארוה םויק רבד-לע טילחהל קיפסה אלש ימ .תודועס שולש - בוט
רשא ןבומו 5.םדוק תחא העש הפיו ,םדקהב תאז טילחהל וילע ,םירצמה-ןיב ינפל ('הריחבה
6.ןכמ רחאל םג ןמילשהל יאדכ - ןנמזב ליעלד תולועפה לככ לעופב ושע אלש הלא

יעיבר םוי
שדוח-שאר ,בא-םחנמב 'א

.[טצ,בפ,חע,הס :תונוילג 'תורשקתה'ב הנורחאל ספדנ שדוח-שאר יגהנמ טוריפ]

:"הריחבה תיב"

-המכ-תחא -לעו ,םוי לכב] הרותה דומיל) 'טפשמ'ב ףיסוהל שי ,אפוג 'םירצמה ןיב' ימיב
ןיינבבו 8הלואגב םיקסועה הרותה יניינעב דחוימב 7'האופר תמדקה' ןניינעש ,תותבשב המכו
,ישילשה שדקמה-תיב ןיינעב םירבדמה גמ-מ לאקזחי רפסב םיקרפה - שארל לכלו ,שדקמה-תיב
הפוקתמ רבעמ לכב] 'הקדצ'ו ([ם"במרהל הריחבה-תיב תוכלהו 9דימתו תודימ תותכסמ - הנשמ
העשת וב לחש עובשה ,בא-םחנמ שדוח-שארמ ,בא-םחנמ שדוח-שאר דע :אפוג ולא םימיב הפוקתל
6.[באב העשתו ,באב העשת ברע ,באב

:10"םימיה-תעשת"

וא םישדח םילענמו םידגב תונקל רוסאו .החמש לש ןתמו אשמבו החמשב ןיטעממ בא סנכנשמ
םידגב סבכל רוסאו .באב העשת רחאל דע םהב םישמתשמ ןיאשכ וליפאו ,ול תושעל ןמואל תתל
ידי-לע קר סבכל רתומ תבשל תנותכו .באב העשת רחאל םחינהל וליפא (םינטק ידגבמ ץוח)
םיגהונ ןכלו] .(שדוק-תבש דובכל אלא) ןיידע םשבל אלש םיסבוכמ םידגב שובלל רוסאו ,יוג
םימיה תעשת ךשמב שובלל םידמועש םיסבוכמה םידגבה לכ תא המ-ןמזל שדוח-שאר ינפל שובלל
.תבש ידגבו םינבל שובלל םירתומ ,ןבה-ירוהו ,קדנסה ,להומה :תירבה ילעב .[11

ינפמ רעטצמה ןכו] הווצמ ךרוצלו האופרלו ,ןנוצב וליפא גונעתל ופוג לכ ץוחרל רוסאו
לבוטה .(הווצמ תדועסו תבשמ ץוח) ןיי תותשלו רשב לוכאל רוסא .רתומ - [12העיזהו םוחה
.תבשל 14וילגרו וידי ,וינפ ,ושאר ץוחרלו לובטל רתומ 13תבש ברע לכב
הבכע לכו .באב יעישתה םוי ירחאל ותוחדל שי - רשפא םאב :יאופר לופיט רבדב יברה תצע
15.ןוזח תבש םדוק תאז תושעל שי ,העשה תא אקוודב קוחדי אפורה םאבו .הבוטל

:םימויס

העשת דע שדוח -שארמ ,16'םימיה-תעשת'מ םוי לכב ס"שה תותכסמל 'םימויס' ךורעל גהנמה"
.ךורע-ןחלוש יפ -לע רתומה ןפואב - באב (ירישע) העשתבו באב העשת ברעב םגו ,באב

ףיסוהל דציכ םירתומה םינפואה לכ תא םישפחמ ולא םימיבש ןוויכ - רבדב םימעטהמו"
םימי םע הרושקה הדיריבש ימינפה-בוטה תא תולגל הז-ידי-לעו ,םיחמשו םיבוט םיניינעב
.הרות לש הרמגל החמש ןישוע - "בל יחמשמ םירשי 'ה ידוקיפ"מ לחה ,17ולא

.'םימיה-תעשת'בש תבשה םויב םג םויס ךורעל יאדכ הז םעט ינפמו"

-תודחאו לארשי-תבהא דצמ) לארשימ המכו המכ דוע ףתשל ,'ךלמ תרדה םע בורב' - בוט המו"
ךורעל ןוכנו יאדכש ,ףיסוהלו .תכסמה םמצעב ומייס אל םבור םא םג ,החמשב (לארשי
דחאו דחא לכל תוריהמב םריבסהלו םרמואל לקש םיניינעב ןמויסש הלאכ תותכסמ לע 'םימויס'
םישגופש ידוהי םג ףתשל םילוכי ולא 'םימויס'בש ,18םיטושפבש טושפ וליפא ,לארשימ
םויסד רמאמה ול םירמואש ףא וא ,םויסה לע וינפל םירזוחשכ - ויקסע עצמאבו ,בוחרב
.'וינפב אלש םדאל ןיכז' ירהש ,'םויס' והזש ול רפסל ילבמ תכסמה

בוט המו ;םירחא לש 'םויס' דמעמב תוחפל ףתתשי - ואל םא ;ומצעב םייסי - לוכיש ימ]
,והשלכ םויס דמעמב ףתתשה אל המ-םושמש ימ תא םג תוכזל ידכו ;לארשימ הרשע דמעמב היהיש
וידרב םויסה תא ורובע עימשהל שי - הווצמ תדועסב קר םירתומה םילכאמ לכוא יכה-ואלבו
.[19הווצמ -לש-החמשל תאזכ הרוצב תוחפל ותוא רשקלו ,'וכו

:רמאנש המ יפ-לע ,הקדצה תניתנבו ללכב הרותה דומילב הפסוהה רבד-לע ררועל שי ןכו"
20."'הקדצב היבשו ,הדפית (הרות=) טפשמב ןויצ'

שי" :יברה בישה ,בא-םחנמב 'ח םויב תווצמה לועל סנכנש רענ לש הווצמ-רב תדועס ןיינעב
'ח ליל תרמוא תאז ,הנמזב התושעל שי - ואל םאבו ,אד-ןוגכב םוקמב גהנמ שי םא ררבל
21."וירחאלש תבשב - היהיש םעט הזיאמ רשפא-יא םאבו ,בא-םחנמםויה' חול .די 'מע ד"ח ק"גא - להקה תא ךרבמ הלועה םג אלא ,הלועה תא ךרבמ להקה קר אלש ונייה (1
-ןסינ 'ד"בח יגהנמ רצוא'ו ,ופוסב ,וע ןויליג 'תורשקתה' הארו .31 'מע םיגהנמה רפס .תבט י"ח ,'םוי
.נ"שו ,ופר 'מע ןוויס

.ד"בח-ללוכ חול .33 'מע 'ד"בח יגהנמ - םיגהנמה רפס' (2

.233 'מע א"ח נ"שת תוחישה רפס (3

.(593 ע"ס ג"ח ו"משת תויודעוותהב ,גהנמה) שדוח שאר-ברע לכב גוהנה לע רתי (4

."ג"ס א"עקת 'יס ח"וא ע"וש ןיד-קספ יפ-לע" (5

תאצוה) ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כמ 'םירואיבו םישודיח םע ם"במרהל הריחבה תיב תוכלה'ל רבד-חתפ :ךותמ (6
.(.י.נ ןילקורב ,ו"משת ,א"נמ םיכרבמ ק"שצומ ,ת"הק

.578 'מע ב"ח נ"שת תוחישה רפס (7

.606 'מע ב"ח ט"משת תוחישה רפס (8

.186 הרעהו 579 'מע ב"ח נ"שת תוחישה רפס (9

.ד"בח-ללוכ חול (10

םינבלב אל ךא ,תויאצחו תולמש ,םייסנכמו תוצלוחב הזב םירהזנ השעמלו .אצ ק"ס אנקת 'יס םייחה-ףכ (11
שובלל ןתינ ןכ .םשבלל יאשר כ"חאו ,התויקנמ הדירוהל הפצרה לע המ-ןמזל םחיני :קיפסה אלש ימ] .םייברגו
.[המודכו םירהצב דחאו רקובב דחאו הלילב דחא ,המצע ק"שב הזמ הנהייש יאנתב ק"שב

.םימח םימבו ןובסב וליפא - כר ע"ס א"ח םייחה-רשג האר (12

.'ותעב-רבד' חול האר .םוי לכב לבוטה ןכו (13

.אי ק"ס א"נקת 'יס 'הרות לארשי גהנמ' 'סב ז"כב הארו .ןובסבו םימח םימב ,ףוגה לכ םיצחור השעמלו (14

.ועש 'מע ט"יח שדוק-תורגא (15

-תעשתב םימויס תושעל ע"נ ב"שרוהמ ר"ומדא תגהנהמ ריעהל .ךכ-רחא רשב תדועס םילכוא ןיאשכ וליפא" (16
."46 'מע םיגהנמה רפס - ןייו רשבב ךכ-רחא דעוס היה אלש ףא םימיה

- "החמשב ןיטעממ בא סנכנשמ" :ל"זח ירבד שוריפב [שטאקנוממ צ"הרה םשב] עודיה םגתפהמ םג ריעהל" (17
יפ-לע רתומה ןפואב ,החמשב הפסוהה ידי-לע ,'החמשב' םימיה-תעשתד םייוצר-יתלבה םיניינעה 'ןיטעממ'ש
."ןבומכ ,ךורע-ןחלוש

(רצק ןמז ךשמב המייסלו הדמלל םילוכיש ,דבלב םיפד הנומש ,הנטק יכה תכסמ) דימת תכסמ :אמגודלו" (18
,תוכרב :תותכסמה העבראב - "'ה ידומיל ךינב לכ"ד םויסה ןכו ,"שדקמב םירמוא םייוולה ויהש רישה" המויסש
."ךינב" תובית-ישאר - תותירכ ,תומבי ,ריזנ

.672 'מע ג"ח מ"שת שדוק-תוחיש (19

.564 'מע ב"ח ח"משת תוחישה רפס .708 'מע ב"ח א"שנת תוחישה רפס (20

'מע ז"יח ק"גאב ,םויה יאצומב הדועס תושעל ןתינ אלש ףסונ הרקמב ןכו .זנר 'מע וט קלח שדוק תורגא (21
מש 'מע א"יחב ךדיאמ .תווצמל סנכנש ןושארה עגרב דיימ ל"צ הדועסהש ראבמ ,ה"רע ליל ק"שצומב לחשכ ,זפ
םשש ןכתיי ךא ,פ"כהוי יאצומב ךישמהלו (םויב הארנכ הנווכהו) ןושארה םוי יצחב ליחתהל עיצמ כ"ויעב לחשכ
םירוביד-יטוקלמ 75 'מע םיגהנמה רפסב אבומ ונגהנמ ,ללכ ךרדב לבא .כ"ויע לילב הדועסה םייקל רשפאתה אל
הדועסה תא םישוע (ויאצומ) ברעבו ,הקשמו חקלב םידבכמו רמאמ הוצמ -רבה רזוח תירחש ירחאש ,חסר 'מע ב"ח
.(ןקזה ר"ומדא גהנש יפכ)זכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ י"עש שטיוואבויל ןוכמ י"ע ל"וי
ןמרדור ןמלז-רואינש :יארחא ךרוע * רפואל השנמ יכדרמ ברה :ךרוע
דורב 'מ םחנמ :ישאר ךרוע

"תורשקתה" לע יונמ

ראודה תועצמאב ךתיבל תורישי "תורשקתה" ןויליג תא לבקל ןתינ

.(םימולשת 4-ב) ח"ש 177 :ץראב הנשל יונמ ימד
(םימולשת 2-ב) ח"ש 88 :ץראב הנש יצחל יונמ ימד
927-3-9607588 :תינופלט ררבל אנ :ץראל-ץוחב םייונמל יונמ ימד

:תבותכה יפל ,תבותכהו םשה ,יונמה ימד תא חולשל אנ
72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת ,םייונמה תקלחמ ,"תורשקתה"

ישארה ףדל

םיניינע חתפמ | ןיעידומ | סופד תיב | תושדח רדח | םידלי רדח | ןויע רדח | ד"בח תיב

תורומש תויוכזה לכ (c)
רואל האצוהה ףגא - זכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ
03-9606169 :'סקפ ,03-9607588 'לט ,72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת
ירא-בל ףסוי :"טנרטניא" רודמ שאר * בונורהא ןהכה קחצי ףסוי ברה :ר"וי
chabad@chabad.org.il