- ד"ק - "תורשקתה" ןועובש

ו"נשת'ה בא-םחנמב 'ג * םירבד 'פ ק"שע

ונרוד אישנ ,שטיוואבוילמ ר"ומדא ק"כ תרותמ יעובש סרטנוק
שטיוואבוילמ י"ולר ק"הרהב לדנעמ םחנמ יבר
ע"יז מ"גבנ ה"הללקוצז
יברה לא תורשקתהה קוזיחלו


ןויליגה ירודמ
ץבוק תדרוה עובשה חול תודיסחה ינייעממ יבר יצוצינ יהויחבמ ריתי חישמ םע תויחל תוכלמ רבד
תוכלמ רבד


..."רקי ןב ול שיש באמ לשמ"


תא "קוחרמ" דחאו דחא לכל םיארמ ןוזח תבשבש ונלבוקמ
לצא לועפל ךירצ הז רבדש רמול חרכהב * ישילשה שדקמה-תיב
םישנא לש םבורש העשב הב ,שממ לארשימ דחאו דחא לכ
ק"כ תחישב ןיינעה רואיב * המואמ םיאור אל ונכרעכ
.ונרוד אישנ ר"ומדא


,ונייה ,"וניניע הניזחתו ןוזחמו" קדצ-חמצה לש רמאמה עודי - "ןוזח תבש"ל עגונב
.ישילשה שדקמה-תיב תייאר ,"וניניע הניזחתו" היהי ,הייאר ןושלמ "ןוזח" ,ןוזח תבשמש

,"מ"גבנ בושטידראבמ ברה םשב" ,שטיראפמ ללה 'ר ישורד 'לכיב'ב רתוי תויטרפב ראובמכו
."קוחרמ דיתעלד שדקמה דחאו דחא לכל ןיארמש ,הזחמ ןושל ןוזח תבשש"

רהזנ אלש דצמו ,וב שבלתהל רקי שובלמ ול השעו רקי ןב ול שיש באמ" לשמ יפ-לע ראבמו
שובל ינש םעפ ול השעו ,םיערק המכל ותוא ערק ,ושעיי אל רשא םישעמ השעו דגב ותואב ןבה
,וזנג קר ותוא שובלל ול ןתנ אלו ישילש שובל ול השע ,באה השע המ ,ןכ-םג ותוא ערקו
ךל ןתניי רשיה ךרדב גהנתת םאש האר ,ול רמואו שובלה ול הארמ םיעודי םיקוחר םיקרפלו
."'וכ ותוא שובלל הז שובל

ה"בקה הארמ ,זאש ,"וניאטח ינפמ" וברחש ינש תיבו ןושאר תיבל עגונב - לשמנב ותמגודו
לארשי וגהנתייש לעפת וז הייארש ידכ ,("ןוזח תבשב") ןמזל ןמזמ ישילשה שדקמה-תיב תא
.שממ לעופב ישילשה שדקמה-תיב םהל ןתניי הז ידי-לעו ,רשיה ךרדב

:הטושפ הלאש תלאשנ הז ןיינעב ,הנהו

,רומאכ ,תילכתו הרטמ םשל יאדווב הז ירה ,"דיתעלד שדקמה דחאו דחא לכל ןיארמ"ש המ
לעופב דיתעלד שדקמה תא לבקל הכזי הז ידי-לעו ,רשיה ךרדב גהנתהל וילע לעפת וז הייארש
ברה" ידי-לע הלגתנש ירחאל םג רשא ,ונכרעכ םישנאל רבדבש תלעותה יהמ ,הרואכלו .שממ
!?המואמ םיאור אל ,"דיתעלד שדקמה דחאו דחא לכל ןיארמ" ןוזח תבשבש "בושטידראבמ

-יפ-לע-ףא לבא ,ןוזח תבשב דיתעלד שדקמה תא םיאורש הלוגס ידיחי םנשי יאדוובש תמא ןה
דחאו דחא לכל אלא ,הלוגס ידיחיל קר אל ,"דיתעלד שדקמה דחאו דחא לכל ןיארמ" ,ןכ
ןושל) "ןוזח תבש"ד הרטפהה תא םיעמוש םלוכ ירהש ,"םילודגה םע םינטקה" ,שממ לארשימ
דחא לכ לצא לועפל ךירצ הז רבדש רמול חרכהב ,ןכש ןוויכמו ."ןמא" םינועו ,(ל"נכ ,הזחמ
םיאור אל - "רבדת בורה לע הרותה" - ונכרעכ םישנא לש םבורש העשב הב ,שממ לארשימ דחאו
האר אלש ,תמאה יפכ הנעי יאדווב ,והולאשישכו ,הישפנב שיניא עדיש יפכ ,המואמ
...!המואמ

,םינוילעה םיזורכה ןיינעב הרות-יטוקילב ראובמה ךרד לע רמול שי הנושאר הפקשהב
:"לוק-תב"

םיזורכ ראשב הזב אצויכו) "םיבבוש םינב ובוש הרמאו לוק תב התצי" ל"זח ורמא
רמאמ יפ -לע ,ראבמו ?"זורכהמ הלועפה והמ ןכ-םאו ,'וכ עמושה אוה ימ השקד" ,(םינוילע
שבלתהל הטמל תדרוי המשנה לכ אל" ירהש ,"יזח הילזמ יזח אל והיאד בג-לע-ףא" ל"זר
אוהש .. לזמ ארקנו ,הלעמל הראשנ הרוקמו המשנה לכ לבא .. דבלב הנממ הראה קר ,ףוגב
ןכ-םג ךשמנ הזמו ,זורכה היזח הילזמ" ,ןכלו ,"'וכ העפשהה ונממ לזונ תויהל רוקמה
םיאבש הבושת ירוהרה" ןיינע והזש ,"הילזמ תניחבמ הלעמלמ הל ךשמנש ףוגבש המשנב השגרהה
דע ,םינוילעה םיזורכה "יזח הילזמ"ש הזמ האצותכ ,'וכ תוננובתהו הנכה לכ אלל ,"םדאל
.ףוגב תשבולמה המשנה תניחבב םג לעפנש

- יזח אל והיאד בג-לע-ףאש - "דיתעלד שדקמה" תייאר ןיינעב םג רמול שי הז ךרד לעו
םג לעפנ הז ידי-לעו ,דיתעלד שדקמה תא האור הלעמלש המשנה לזמש ,ונייה ,יזח הילזמ
.'וכ רשיה ךרדב ךליל הבושתב ררועתיש ,ףוגב תשבולמה המשנה תניחבב

קיפסמ ,'וכ הבושתב ררועל ידכ ירהש ,קיפסמ ץורית הז ןיא ,ריפש תקייד דכ ,םנמא
- טרפבו) שדוק -תבשה םויב המכו-המכ-תחא-לעו ,םוי לכב ונשיש ,ל"נה "לוק תב"ד ןיינעה
.(ןוזח תבשכ ,דחוימ תבש

רמול חרכהב ,(ישילשה שובל) דיתעלד שדקמה תא ול םיארמ "םיעודי םיקוחר םיקרפל"ש הזמו
ומכ" ולצא היהת רשיה ךרדב ותכילהש - רתוי הקומע הלועפ וב היהתש ידכ איה הנווכהש
.(ל"נה הרותה ךשמהכ) "עבט ומכ השענש רחאמ ,ורוסל רוזחי ןפ" שושחל ןיאש דעו ,"עבט

:םייתשב רמול שי ,דיתעלד שדקמה תייארל וז הלועפד תוכיישה רואיבבו

ומכ] ינש תיבו ןושאר תיבמ רתוי הלענש ,"דיתעלד שדקמה" - ול םיארמש רבדה דצמ (א
שדקמה לע יאקד רהוזה שוריפכ ,"ןושארה ןמ ןורחאה הזה תיבה דובכ היהי לודג" בותכש
םג ,ןכלש ,יחצינ תיב ,"ה"בוקד אניינב" ,"ךידי וננוכ י-נדא שדקמ" ותויהל ,[דיתעלד
.יחצינ ןפואב איה ותייארד הלועפה

הייאר לש ןפואב אלא ,(לוק-תבה תעימשכ) העימש לש ןפואב קר אל - הייארה ןיינע דצמ (ב
.יונישל ןתינ אלש ןפואב ,ףקותה תילכתב רבדה תמאתמ הדי-לעש ,

המשנה לזמ תייאר דצמ תישענש הלועפהש ןכתיי דציכ :הלאשה תלאשנ הז יפ-לע ,םנמא
האבש תוררועתה לכש עודי ירה ,יחצנ םויקב היהת (רשב יניעב האור וניאש ףא) הלעמל
הל ןיאש ,תאז דוע אלא ,יחצנ םויק הל ןיאש דבלב וז אל ,אליעלד אתורעתאד ןפואב הלעמלמ
!?ללכ םויק

:המדקהב - הזב רואיבה רמול שיו

השעמ לש ןיינע לע ךייש יוויצ :הלאשה העודי - "ךיקלא 'ה תא תבהאו" יוויצה תודוא
דע ותוא ןיפוכ" וליפא וא ,"ןיליפתל הלוכ הרותה לכ השקוה" ,ןיליפת תחנה ומכ) לעופב
ךיא ,ןבומ וניא ,בלבש הדימ איה הבהאש ןוויכמו ,בלבש הדימ לע אלו ,("ינא הצור רמאיש
?הבהא לע יוויצ ךייש

תוננובתהה ידי-לע רשא ,הבהאה תא םיררועמה םירבדב ןנובתהל אוה יוויצהש ,ץוריתהו
תוננובתהה קיפסמ ןיאש ,אטישפד) בלבש הבהאה שגרל (אליממ ךרדב) אובי יאדווב ,יעבדכ
חצ ןושל ,הכלה לש ןושלבו) הכלהו יוויצ ,ונייה ,"תבהאו" אוה יוויצה ירהש ,דבלב
.(שממ לעופב הבהא לע (רורבו

ידכ "דיתעלד שדקמה דחאו דחא לכל ןיארמ"ש ונל וליגש ,ונניינעב רמול שי הז ךרד לעו
תא הארי יאדווב ,"דיתעלד שדקמה" תא האור ותמשנש תוננובתהה ידי-לעו ,הזב ןנובתנש
תייארד הלועפה תמגודב ,יחצינ םויקב ,(ןמקלדכ) לעופב השעמל ,הכלהל עגונב תואצותה
.שממ רשב יניעב דיתעלד שדקמה

הדובעל עגונב - דיתעלד שדקמה תייאר(ב תוננובתהה)מ הלועפה רואיבב ףיסוהל שיו
:לעופב

ימיב החמשה ןיינעב ףיסוהל ךרוצה תודוא םימעפ המכ רבודמכ) החמשה ןיינע - שארל לכל
שדקמה תא תוארל הכוז ידוהי רשאכ ,ןכש ,(ךורע-ןחלוש יפ-לע רתומה ןפואב ,"םירצמה ןיב"
!וזמ הלודג החמש ךל ןיא ירה ,דיתעלד

,שדקמה-תיב יניינע םע הרושקה תינחורה הדובעב הפסוה - הזל ףסונו

תיב" - הריחבה תיב תוכלה שירב ם"במרה בתכש ומכ - אוה שדקמה-תיב לש וניינעש ןוויכמו
םג אוה ןכ ,"הנשב םימעפ שולש וילא ןיגגוחו ,תונברקה וב ןיבירקמ תויהל ןכומ 'הל
:תינחורה הדובעל עגונב

ןושלמ תונברק - תוללכבו ,"םונקת ןידימת דגנכ תוליפת" - "תונברקה וב םיבירקמ" (א
,ה"בקהל ויניינע לכ תאו ומצע תא ברקמש ,בוריק

ללוכ ,תינחורה הדובעב לגרל היילעד ןיינעה ןכות - "הנשב םימעפ שולש וילא ןיגגוח" (ב
הל הרבוחש ריע" - לגרל היילעה ןמזב היהש לארשי תודחאו לארשי תבהאד ןיינעה םג
.(לגרה תעשב) "םיטבש ולע םשש העשב .. םירבחל לארשי לכ השוע איהש ריע" ,"וידחי

ירבד ךשמהכ ,דיתעה שדקמה-תיב ןיינבד ןיינעה םצעל עגונב - רקיעה אוהו דועו
."שדקמ יל ושעו רמאנש" ם"במרה

:המדקהבו

,"וניבר השמ השעש ןכשמ" לע קר אל) יאק "שדקמ יל ושעו" יוויצהש חכומ ם"במרה ירבדמ
ינש תיב ,("המלש הנבש ןיינב") ןושאר תיב ,שדקמה-תיב לע םג (אלא ,"רבדמה שדקמ"
הלגיי ללכושמו יונב" ותויה םע ,רשא ,"תונביהל דיתעה ןיינב" ןכו ,("ארזע ימיב ואבש")
יל ושעו" יוויצה םג וב םייוקי ,"ךידי וננוכ י-נדא שדקמ" רמאנש ,"םימשה ןמ אוביו
.לארשי-ינב תלועפו השעמ ,"שדקמ

ןמז לכ וניתדובעו ונישעמב" םייולת אובל דיתעלד םייוליגה לכש ןוויכמ אלא ,דוע אלו
םינפ לכ-לע) "וניתדובעו ונישעמ" ידי-לע השענ "תונביהל דיתעה ןיינב" ירה ,תולגה ךשמ
-יתבו תויסנכ-יתב" ,"טעמ שדקמ" - "שדקמ יל ושעו"ד ןיינעה תמגודו ןיעמ (הנטק עבצאב -
דחאו דחא לכד "טעמ שדקמ"ל דע ,ד"בח יתב ,םידסח-תולימגו הליפת הרות יתב ,"תושרדמ
לכ ךותב ,םכותב אלא רמאנ אל וכותב ,"םכותב יתנכשו שדקמ יל ושעו" בותכש ומכ ,לארשימ
תחאו דחא לכל ךיישה ןיינע] 'וכ ויצפח לכבו ורדחב ,ותיבב ,המינפ ובילב ,דחאו דחא
"טעמ שדקמ" רשא ,[הנשה ךשמב םימעפ המכו המכ הכוראב רבודמכ ,ןטק דעו לודגמל ,לארשימ
.דיתעלד שדקמהל - ילכו הנכה םג ,אלימבו - המגודו ןיעמ אוה הז

:"רקיעה אוה השעמה" - לעופב השעמל עגונב ליעל רומאה לכמ הארוהה

ןנובתיו ןנובתה יאדווב - "דיתעלד שדקמה דחאו דחא לכל ןיארמ" זאש ןוזח תבשב ונדמעב
.הז ןיינעב דחאו דחא לכ

ןנובתמו עדוי ,םוי לכבכ ,"יתמשנ יב תרזחהש 'וכ ךינפל ינא הדומ" ורמאבש ,תוטשפבו
שדקמה תא התאר ,הלעמל התויהב ,הזה שדוק-תבשה םויב ה"בקה ול ריזחהש המשנהש ,הזב
.דיתעלד

אתשה ןוזח תבשב דיתעלד שדקמה תייאר ירה ,"שדוקב ןילעמ"ד ןיינעה דצמש ,ףיסוהל שיו
המכו-המכ-תחא -לעו ,הרבעש הנשד ןוזח תבשב דיתעלד שדקמה תייארמ רתוי הלענ ןפואב איה
דימ ,דיתעלד שדקמה תא וארה ובש ןושארה ןוזח תבשל דע ,האלה ןכו ,הז ינפלש םינשה יבגל
.הז ןוזח תבשב דיתעלד שדקמה תייארד יוליעה לדוג ןבומ הזמש ,ןברוחה ירחאל

יל ושעו"ד הדובעה יטרפ לכב ףסותי יאדווב - רומאה לכב המיאתמה תוננובתהה ידי-לעו
הפסוהו יוליעל דע ,שממ וטושפכ שודיח ןכו ,תשדוחמ תויחב ,זוע רתיבו תאש רתיב "שדקמ
!שממ ויניעב דיתעלד שדקמה תא האר וליא ולצא ףסותינ היהש יפכ ,ירמגל ךורע ןיאבש

לעופב דיתעלד שדקמה תייארל םיכוזש ,ונייה ,"וניניע הניזחתו - ןוזחמ"ש ןוצר יהיו
.שממ

,"הקדצב היבשו הדפית טפשמב ןויצ" זאש ,ונקדצ חישמ ידי-לע המילשהו תיתימאה הלואגב
,המשנה םצע ,"ןויצ" תניחבד יוליגו היידפ - תינחורה הדובעל עגונב הזבש םישוריפה לככ
תניחבב םהש תימהבה שפנו ףוגד רתסהו םלעההמ היידפה ןכו ,ימשגה ףוגב תאצמנש יפכ
.םטושפכ םילשוריו ןויצד הלואגה - "וטושפ ידימ אצוי ארקמ ןיא" - רקיעבו ןהו ,"היבש"

,"ןיע ףרהכ וליפא ןבכיע אל" ,שממ ונימיב הרהמב - הז לכו

ןושלב םא יכ ,דיתע ןושלב ,"הדפית" ןכו ,"הניזחתו" רמול םיכירצ אלש ,ךכ ידכ דעו
.שממ דימו ףכית ,הז ינפלש עגרב רבכ םייקתנש ןוויכמ ,רבע ןושלב - הזמ הריתיו ,הווה
יתלב - 171-165 םידומע ז"משת 'תויודעוותה' - ז"משת'ה ןוזח תבש ,םירבד תשרפ תבש תחישמ םיעטק)
(הגומ
חישמ םע תויחל


הלואגהש םירמואשכ להביהל ןיא
...שממ דימו ףכית אובל הלוכי


תלהבנ הניא המצע הרותה

הכוז םילשורי לע לבאתמה"שכ ירה - הרורבו החצ ןושלב רמאיהל הכירצש - הכלה יפ-לע
קיידל שי ,ןכ-םאו .. לארשי לכ םג (ותוכזבו ודי-לע) םיאורו םיכוז ,"התחמשב האורו
."התחמשב םיאורו םיכוז" ,םיבר ןושלב (אלא ,דיחי ןושלב קר אל) רמולו

םלועב אלא ,הרותב קר אל ,ונייה ,שממ לעופב תויהל הכירצ - הכלהה יפ-לע - המחנ
יפכ תומשנל אל םגו ,הלעמל םיכאלמל הנתינ אלש ,"איה םימשב אל" הרותה ירהש ,וטושפכ
םיאורש - השוריפ המחנה תייאר ,אלימבו ,ימשג ףוגב ושבלתנש תומשנל םא-יכ ,הלעמל ןהש
,הליפתה ידי-לע ,תוינחורב קר אל ,שממ לעופב תונברק וב םיבירקמש ימשגה שדקמה-תיב תא
.םטושפכ ןידימתה תברקה אלא ,"םונקת ןידימת דגנכ תוליפת"

שדקמה-תיב דרוי דימו ףכיתו ,שממ דימו ףכית אובל לוכי ונקדצ חישמש ןוויכמש ,ריעהלו
ןיב לש דימת ןברק בירקהלו קיפסהל דוע םילוכי ירה - ללכושמו יונב רבכש ישילשה
הרונמה תא ןיכנחמ ןיא"ש - הרונמה תקלדהל עגונב המכו-המכ-תחא-לעו ,הז םויד םייברעה
.אקווד "םייברעה ןיב היתורנ העבש תקלדהב אלא

ןיב לש דימת ובירקי הז םויבש תורשפא שיש - הלאכ םירוביד םיעמוש םידוהישכ ,ללכב
...םילהבנ יזא - ישילשה שדקמה-תיבב םייברעה

הלגיי ללכושמו יונב" ישילשה שדקמה-תיב ירה - הרות יפ-לע !תלהבנ אל - הרותה לבא
ילבמ - ('וכ םינידה יטרפ ורויש) "םהמע השמו וינבו ןרהא" זאו ,"םימשה ןמ אוביו
.תונברק ןיבירקמ דימו ףכתו - "יעיבשו ישילש האזה"ל ןיתמהל וכרטצייש

םג יזא ,תלהבנ הניא הרותהשכ ירה - םלועה תואיצמ לע תיבה תלעב איה הרותהש ןוויכמו
!םילהבנ םניא לארשי-ינב

הריזחה" ירה - ('וכ הלהבה תילכת) "ןתמשנ החרפ"ד ןיינעה לעפ הרות-ןתמש ףאש ,ריעהלו]
תייחתד ןיינעה תוללכל רשקה םג והזש ,"םיתמה תא וב תויחהל דיתעש לטב ה"בקה ןהל
.['וכ ןרהאו השממ לחה ,"רפע ינכוש וננרו וציקה" ,םיתמה

םואתפ" - הלואגה ןיינעבש 'וכ דחפהו תוימואתפה תא םישיגדמה תונושל ך"נתב םנמא וניצמ
להביהל ןיא ,הז םע דחיב לבא ,"ארונהו לודגה 'ה םוי" ,"ולכיה לא ןודאה אובי
רכזנכ ,הרות יפ-לע אוה ןכש ןוויכמ ,שממ דימו ףכית אובל הלוכי הלואגהש םירמואשכ
לע תובא בל בישהו 'וג איבנה והילא תא םכל חלוש יכנא הנה" - הלואגה תרושבמ לחה ,ליעל
- רקיעבו - םג אלא ,(בוט רשבמש חילשו ךאלמ ידי-לע) הלואגה תרושב קר אלו ,"'וגו םינב
.שממ הטמל הלגתמו דרויש ישילשה שדקמה-תיבו ,ומצע ונקדצ חישמ תאיב

.הייחתל ומוקי םלוכש ,"רפע ינכוש וננרו וציקה" ,"םהמע ןרהאו השמ" ,רומאכו
(123-122 םידומע 'ןויצ םחנמ - םחנמ תרות' - ח"משת טבש ג"כ 'ה םוי םירבד-ישאר ךותמ)

יהויחבמ ריתי


ידי-לעו ,דחא שיאכ םלוכ ודחאתי
םישודקה וניאישנ םע הז


בוט הברה תיחשה תובבלה בוריק רדעה

ןקזה ונבר ישורדב ונייעיש ,יתבתכ םימעפ המכ הנה ,תובבלה דוריפ תודוא בתוכש המו
םיעגונ המכ דע וארי ןכו ,תובבלה דוריפ אב ןיאמ ועדי אלימבו ,וירחאלש םיאישנהו
,םידדצ ינש םנשישכו 'וכו המכו המכ תחא לע ,תילכתב םולש תעשב הז עגונ םאו ,םירבדה
לכ אלא ,זוחא האמ םשא ינשהו זוחא האמ קדוצ דחא היהיש רשפא-יא טעמכ הזה םלועב ירה
םימכד בותכה שוריפ תודיסחב ראובמה יפ-לע טרפבו ,תצקמב םינפ לכ-לע םשא דחאו דחא
.'וכו םינפל םינפה

םיניינע ליבשב תובבלה בוריקד רדעה ידי-לע בוט המכ ותיחשה התע דע רשא רבדה רורבו
'וכ ד"בח ץיפש ינפמ וא םימש תארי ינפמ והזש םמצע תא ועטי לאו 'וכו המודמה דובכד
ונברמ וצלחה שורדב ראובמכו ,ךפיהל ובתכ ורודב םיאישנהמ דחא לכו ןקזה ונברש ןוויכ
ןייועי ,וצלחה סרטנוקל המלשהב ספדנה .. ר"ומדא ח"ומ ק"כ ונאישנ רמאמל דע 'וכ ןקזה
.םש

תוררועתהה ירחאל וליפא םימעפל רשא םידחא םנשי הנה ,םיררועתמש תורמל רשא אקע אדו
תוכז ףכל וריבח תא ןודלו ,ולש םיניינע לע הבושת תושעל םיכירצש המו ,םיווקה םיפילחמ
ותימאל תמאב יוהו ןקזה ונבר ןושלכו ,םדאה לכ ינפב חור לפש יוהו םייוקיש ,ךכ ידכ דע
,ךפיהה םישוע םהו ,(א"ה תפסותב םדאה הסריגה ונבר הזב איבהש רחא םוקמב ראובמכו)
לע תוכז םידמלמ הזמ התוחפ אל תובהלתהבו ,הבושת ושעיש תובהלתהב םירחא לע םיווצמש
חור לפש ויהיש הביבסהב םיעבותו ,הבהא הסכת םיעשפ לכ לע בותכה ךרד לע רודיהבו םמצע
טסע ןעמ סאוו סאד טינ טפלעה ,וריבחל םדא ןיבש םיניינעבש הנשמ רבד עודי רבכו ,םדגנ
,'וכו טכאנ עצנאג א תועובש ףוא זיא ןעמ סאוו ןוא ,הרומש הצמ עקידכעלייק אקווד חספ
לכ תועובשב םירועינו הלוגע הרומש הצמ אקווד - חספב םילכואש הדבועה תרזוע אל=]
.ולא םיניינע םיליעומ זא רשא ,וריבח תא הצריש דע ,[הלילה

תוכלהב השעמל הכלה ןיד-קספ ןקזה ונבר ואיבהו ,בותכה יפ-לע רשא ,בוט רבדב םימייסמו
,םימחרבו דסחבו בורקב הז היהיש ןוצר יהיו ,רבדה יאדו ,חדנ ונממ חדי לבש ,הרות-דומלת
-חמצה רמאמ הנותח ישורדב אבומכו ,ויתובשחמ ןווא שיאו וכרד עשר בוזעי שממ בורקב רשא
ןוא ,ויתובשחמ ןווא שיא שממ ןכ ירה ,וכרד בוזעל ךירצ וטושפכ עשרש ומכ רשא ,הזב קדצ
לגר ךרדמ לכב הנה ,שרדמה-תיב לכב םיטשפתמ רשאכד ,ןינעהב םש ןייועי] ,חוכו ןוא ןושלמ
- םישודקה וניאישנ םע - הז ידי-לעו ,דחא שיאכ םלוכ ודחאתי אלימבו ,[וילע םיקחוד
לע וניגי וז תודחאו םולשהו ,וניקלא 'ה ןיבו וניניב - רבחמה עצוממד ןפואב - םידמועה
ונלוכ וניבא ונכרב בותכש ומכו ,הרוצב המוחכ לארשי ללכ ךותב ותיב ינבו דחאו דחא לכ
.םייח ךלמ ינפ רואבו ,ךינפ רואב דחאכ
(כ-טי םידומע גי ךרכ שדוק-תורגיא ,ז"טשת'ה רייאב 'ד בתכממ)
יבר יצוצינ


!ןידירומ אלו שדוקב ןילעמ


וא הרשמ ,דיקפת תביזע לכ הלילשה תילכתב ללש יברה
תא שוטנל תורשמ ילעבלו םינברל רשיא אל אוה * תוירחא
דגנתה ףא אוה * "הכרעמה ןמ החירב" ךכב הארו םתרמשמ
תונמדזהב * השלוח ךותמ קסע-יתב תריגסלו היסנפל האיציל
...תואבה םינשל ויתוינכת תא ראית ףא תחא


רפואל השנמ-יכדרמ ברה תאמ
םלועמ .יברה תגהנה תא ןייפאמה וק והז - הדובעו דיקפת םוש לש הביזע יאו שדוקב היילע
וידיסחמ עבת שממ הדימ התוא .רבעב וילע לביקש תוירחא וא לוע ,דיקפת וילעמ ריסה אל
.וחקל יעמושמו

-לע לאשנש הילרטסואמ גוז לע רפוסמ 111 דומע א"משת להקה תנש ןמויב :הנטק המגוד ןלהל
השאה .םש ררוגתמה ינולפ ידוהי לע תמייוסמ המישמ ליטהל ,םתעדל ,ךייש םא יברה ידי
תא יתרבע ינא םג ?ךכב המו :יברה רמא ...םיעבש ליג תא רבע רבכו ןקז אוהש הבישה
...האלה ךכו םינש רשע דועל ןכמ רחאלו םינש רשעל תוינכת יל שי דוע תאז תורמלו םיעבשה

,לוטיב ,הקספה לש חירש המ לכל דגנתה יברה יכ הלעמ םימוחת לש בחר לולכמ לע ריהמ טבמ
.ונממ ףדונ ,המודכו השיטנ ,החירב

תחיש) "דלוי למעל םדא" לש תיתוהמ טבמ תדוקנמ היסנפל האיציה תא ןיטולחל ללש יברה
הגיסנל דגנתה אוה ;(ךליאו 1206 דומע 'ג ךרכ ב"משת 'תויודעוותה' - ב"משת ןסינ א"י
תונוכש תשיטנ דגנ עירתה אוה ;טכש ןמיס םייח-חרוא ךורע-ןחלושה ןיד-קספכ - "םיחטש"מ
ךרכ 'גהנמו הכלה ירעש') "טפשמ ןשוח"בש ןיד-יקספכ - ל"וחב ,םייוגל ןתרקפהו תוידוהי
ןמ ואלכ - םימיה תשש תמחלמ ןמזב ל"וחל ץראה ןמ האיצי לע רסא ;(ךליאו גצק דומע 'ד
תרגסמב לארשי-ינב לע הנגהמ תוטמתשה לספ ;(אפק דומע 'א ךרכ 'וביסמב ךלמה') הרותה
.ןיינעו םוחת לכב ךכו ,(סק-חנק דומע 'א ךרכ 'םחנמ לכיה') הכלה יפ-לע תאז םג - ל"הצ

..."טמתשמ יניא"

ראשה ןיב זירכה ,תואישנה תא ימשיר ןפואב יברה וילע לביק תע ,א"ישת טבש ד"ויב רבכ
:(501-500 םידומע 'ב ךרכ תוחיש-יטוקיל)

יניא .. תימצע היישעל השירדה התיה ללכב ד"בחב !םידוהי ובישקה ,התעו
ףיסות המ תימצע היישע היהת אל םא .. לבא .. עייסלמ םולשו סח טמתשמ
.ומצעב לועפל דחא לכ לע .. םינתונש הדבועה

בתוכ ,צ"יירהומ ר"ומדא ק"כ ונתוח תוקלתסה רחאל םיישדוחכ ,י"שת חספ דעומה-לוחד 'גב
היהש ,ל"ז יקצדורוג והילא-ןימינב 'ר ח"הרה - בושח ירוביצ ןקסע זא היהש ימל יברה
-תורגא) םיאבה םירבדכ שדוקה -ץראו הקירפא-ןופצ ,הפוריאב יברה לש וחוכ-אב ןכמ רחאל
:(גער דומע 'ג ךרכ שדוק

ולא םינמזב ,ומוקמו ותרמשמ לע ראשנש המב ,יתעד תא חינה רשאכ ותעד חונתו
תופסותו רתויב קוזיחו הלועמ הרימש םיכירצ תודסומהו םיניינעה לכש
.םינפ יפלכ ןהו ץוח יפלכ ןה תוטשפתה

-תוריסמ לש דעצ ורובע היה יברה ידי-לע תואישנה תלבק ןיינע לכ יכ רמול ןתינ ,השעמל
לש ויפואל הריתסב הדמע תירוביצה הגהנהה ,ןכש .הילעפמו תודיסחה םויק ךשמה ןעמל שפנ
םג הנה" :(הנק דומע 'ג ךרכ שדוק-תורגא) ט"שת ץיקמ תרגיאב ומצע לע דיעהש יפכו ,יברה
תונקסעב גנעתמ יניא [?ז"פרת-ו"פרת תונשב היסורב] דחי ונשגפנש תעב היהש ומכ התע
וילע הלטוה הלעמלמש םושמ ,הרירב-תילב דבכה לועה תא ויפתכ לע לטנ יברה ."תירוביצ
.המישמה

"למע"ל "למע"מ רבעמ

ןתינ ובו ,'בירעמ' ןותיעה יריכבמ ,דלפנזור םולש רמ לא בתכמ יברה רגיש ג"משת תנשב
למעל םדא" יכ איה דוסיה תחנה .םייחב והשלכ דיקפת םויסל ותוסחייתה תיצמת תא תוארל
קר ,רוהטה ונושלכ ,אוה םויס לכ .תוירחאמו דיקפתמ תטלחומ תוררחתשה ןיא םלועלו "דלוי
םוליצ .חק-זק םידומע 'ג ךרכ 'םחנמ לכיה') ...רחא גוסמ למעל דחא גוסמ למעמ "רבעמ"
תועט הלפנ םש בותיכב ךא 101 דומע ,ב"נשת ת"הק ,'םלוע דוסי ק"ידצ'ב ירוקמה בתכמה
:בתכמה ןלהל (תרעצמ


הנידמה אישנל הכרב

.ותנוהכ םויס לגרל ,ר"זש רמל יברה לש ותכרב תא ם"יתע תונכוס המסריפ 25.5.73 ךיראתב
אישנה תא ךריבש ןושארה היהש 'ץיבאבוילמ ר"ומדאה" יכ רפסל ועדי םינותיעה תוכרעמ
"ודיקפת רמג םע וכרבל ןושארה םג היה ,םינש רשע ינפל ודיקפתל וסנכהב רזש ןמלז רואינש
:[ק"יתכוגמ הקתעה בולישב ןאכ] ("בירעמ")

,א"טילש ןמלז רואינש

םייחל ['ילע=] תונוש תולבגהו סקט ילבכמ תורח לש םייח בלשל ותיילע לגרל
יולימו גוצי לע ףסונ ,תיתימא תואמצעו תוליעפ לש ,תולודג תויורשפא לש
.'וכו תוחילש [גוצייו יולימ :רחא חסונב=]

םהב ןנוחש תונורשכה לצני ,החמשו תואירב ךותמש ,ת"ישהמ ןוצר יהי
:רחא חסונב=] םינש רשעב םדמלש ןויסינהו חקלהו ,ולמעב שכרש תועידיהו
םינשו םימי ךרואל ,ללכה תבוטלו םיברה תבוטל םלצניו תונורחאה [םינשה
והוולת [םיבר :רחא חסונב=] םיברה תכרבו .ותעייסמ םיברה תוכזו ,תובוט
,[ךדיקפתמ :רחא חסונב=] ודיקפתמ ךתאצב התא ךורב תכרבבו ,דובכבו הרקוהב
.רקיעה אוהש ,השעמב תוליעפב תילענ הפוקתל ךאובב התא ךורבו

.ןוסרואינש םחנמ

."דחוימ חילש תועצמאב" ורסמנ ל"נה םירבדה יכ ןיוצ העידיב

..."וז הטישב םיזחוא ויה םא"

-רפכב הכאלמל רפסה-תיב לש תסנכה תיב םלואב וחצרנ ז"טשת רייא שדוח-שארד 'ב םויל רואב
לש תפסונ חצר תלועפ וז התיה .ד"יה םורטשרבליז החמש 'תה ,םכירדמו םידימלת השימח ד"בח
טלמיהל םתוליעפ םות םעו ,הזע תעוצר ךרד ,םירצממ ץראל רודחל וגהנש םינויאדיפ םיננתסמ
.ןדריל וא הזעל הרזח

:הרוהו ןתיא דמע יברה ךא .םינוא-ןיאב ופקתנ רפכה יבשות דחוימבו ץראב ד"בח ידיסח
םוקמב" יכ ,"ויתודסומו רפכה ביחרהל" ,"הכרעמהמ סונל אל" .ומוקממ זוזי לא שיא
שדוק-תורגיאל 'אובמ'ב הבחרהב טרופמכ) "םימחרה תדימ התע הלגתת - ןידה תדימ התלגתנש
.(ךליאו 5 דומע ,גי ךרכ

ידבכנמ דחא לש ובתכמל (גל דומע ,םש שדוק-תורגיא) יברה לש ותבוגת ןאכ טטוצת המגודכ
:ש"נא

םנכות ,ו"ת ק"האב רשא ש"נא ינקזמ םילבקתמה םיבתכמה לכש ךיא רעצמו הומת
הזיאב ומצעב ראתיו .ליעל םירכזנהכ אוה הז ובתכמ םגו ,הכרעמה ןמ הסינ -
םיזחוא ויה םא ,טרפב תודיסח יניינעו ללכב הרות יניינע התע ויה בצמ
.ןורחאה רודבו ונינפלש רודב ,וז הטישב

:ךישממ יברהו

רפכב םיניינעה לכ ביחרהל ךירצ - הברדאש ,קרבמב הרורב יתעד יתעדוה רבכו
תחאו דחא לכ רמוש ןשיי אלו םוני אל הנה םוקמו םוקמ לכב םאו ,ד"בח
ר"ומדא ח"ומ ק"כ ידי-לע דסייתנש ד"בח רפכב המכו המכ תחא לע ,לארשימ
... התע םג ולהנמו לארשי אישנ

:תיעמשמ-דח עבוקו יברה ףיסומ ךשמהבו

ודיב תושרהו .ד"בח-רפכ אוה ,ןנוכתו-הנבת שדוקה-ץראב התע רמושמה םוקמה
.ןוכנל אצמיש לכל ,הרורב וז יתעד םסרפל

:יברה םש עבוק דבב דב

אלו .סוריה הז ירה ,רחא םוקמב התונבל תנמ לע דולב הבישיה סוריהש ןבומו
.םידימלתה לע הרימשלו הנגהל ךרדה וז

...!?רשוע שפחל ידכ בזוע התאו הברתמ ךשוחה

ח"הרה ב"ש") ותחפשמ בורקל יברה בתוכ (חכש דומע 'ה ךרכ שדוק-תורגא) ב"ישת ןסינב ז"כב
.(םש שדוק תורגאב טמשנ הז טרפ - ."'יש םייח ףסוי המלש ר"הומ 'וכ נ"ונ א"יא ח"ווה

ומעטו תירבה תוצראל רוקיבל אובל ונוצר רשא ותעד-תווח ובתכמב בתוכש המו
:ובתכמב בתכש ומכ וקומינו

ובשומ עבק רשא ךרבתי םשה והכיז ,םעטהו ,יל הארנ הז ןיאש יתעד תולגל ינחרכומ הנה
שדוקה-ריע םילשוריב אפוג הבו ,הנש תירחא דעו הנש תישארמ הב ךיקולא 'ה יניע רשא ץראב
.הזבש םיקופקפהו תוקיפסה ובר ו"ת ק"האמ העיסנה ןיינעבו ,לארשי-ץרא לכמ תשדוקמ איהש
םימי ךרד רובעל וילגר תתכלו לטלטלו תוקיפסב סנכיהל ול המל ,ללכו ללכ ןבומ וניא ןכלו
,םתהל אכהמו אכהל םתהמ העיסנה לע ןמז המכ דבאלו תואצוה ךכ לכ איצוהל תוירבדמו תורהנ
'ה רוא ךישמהל לוכי - ו"ת ק"היעב ו"ת ק"האב אוהש םויו העש עגר לכב רשא העשב הב
לש דוחיבו וידימלת ידימלתו וידימלת ט"שעבה תונייעמ תצפהב לדתשהלו ימשגה הזה םלועב
דוע םויל םוימו ,רתויב םש ץוחנ הז ןיינע רשא ו"ת ק"האב ,וירחא םיאבהו ןקזה וניבר
הצור וזכ העשבו ,ןלציל אנמחר הברתמו ךלוה ןכ םג ךשוחהש ןוויכ הזב תוציחנה תרבגתמ
וכרבי ךרבתי םשהו ,[רשוא יניינע שפחלו=] ןעקילג ןעכוז ןוא ומוקמ תא בוזעל אוה
ןיינע לכו תונמדזה לכ לצנל ותרמשמ לע קזח רוטעיו תואירבו תובוט םינשו םימי תוכיראב
היתוארוהו היגהנמ הארוה תודיסחה רוא ץיפהלו אבס לארשי ןרק םמורלו הנומאה תא קזחל
.תעגמ ודיש םישנא גוס לכבו םוקמ לכב

קרפ ,ז"משת ת"הק ,'תוחילשה רפס'ב דוע ףסאנש בר רמוח האר וירחא אבהו הז בתכמ חורב]
.["םלוע דע"

ל"וחב תידוהיה הכרעמה שוטנל ןיא

אוה ךכו .ל"וחב םהיתוליהק תא ושטנש םיינחור םיגיהנממ םג החונ התייה אל יברה לש ותעד
'וכו ארפס אלמ אנצ מ"ונ א"יא ח"ווה ג"הרה") תירבה-תוצראב םינברה יבושחמ דחא לא בתוכ
ךא ,בתכמה םוליצמ ספדנ ןאכ םסרפתמה בתכמה) ג"לשת ןושאר רדא ג"כב ("'יש ח"ארהומ
:(ומוקמ אצומ יניא התע תעלו ,תוחיש-יטוקילב רבכ םסרפתהש המודמכ

ר"תכ םג רשא אדבועהל 'וכו יתרעטצנ :'וכו שורדכ החילסה תשקב ירחאל
לש ידוהיה םויקה תמחלמ לש הכרעמה תא ושטנש הלאל ףרטצנ [ותרות דובכ=]
,ךריע יינע) [תירבה תוצראב=] ב"הצראב רשא [לארשי ינבד=] י"נבד רעונה
,([תושפנ חוקיפו=] נ"וקפו

[המכו המכ ,המכו-המכ-תחא-לע=] כ"וכ כ"וכאע 'וכ תחא שפנ םייקמה םאבש
הרואכלש ףאו - .םוקמ קוחירב העפשהה ללכו ללכ המוד הניאש אטישפו .תושפנ
ןודינבש=] ד"ודנבש טושפ - רבעה לע ןיקעוצ ןיאש [ל"זח ורמא=] ל"זחמא ירה
לכל תושר"ו דיתע [םא יכ=] א"כ ,רבע הז ןיא - רחמה םויל עגונבו [ןדיד
."'וכ ודיב בכעיש ימ ןיאו 'וכ הצר םא הנותנ םדא

ידיל יתאב לבא ,וז הפסוה בותכל םאה תובר יתטבלתנ יכ ,הז יבתכמ בכעתנ
הרוסא יכ ,בותכל ינחרכומ ץרמנ רוציקב [םינפ לכ לעש=] פ"כעש הטלחה
.החילסה ותא - ל"נכו .הז ןוגכב הקיתשה

:ש"נאמ דחאל יברה תבושת תוריכזמה ידי-לע הרסמנ ב"לשת רייא ז"טב

.ל"השב .. תבישיב ותדובע תא קיספהל אל - ךישמהל תורשפא שי םאב"

.ב"וצמה 'כמ ןכותל צ"הע ריכזא

"ת"תח

"הדובעב ךישמהל - יתעד תמסרופמ"

:ותרשממ ורטפל ושקיבו שדוקב הרשמב קסעש דיסחל יברה בתכ א"שנת ןושחרמ שדוחב

הדובעב ךישמהל - יתעד תמסרופמ

וחילצי 'הו

[ןויצה לע=] צ"הע ריכזא

"ריעה שארל ותודמעומ תא ךישמי"

ןאכ םסרפתמה ,יברהמ אבה בתכמה תא ותעשב לבקל הכז הנידמב תובושחה םירעה ישארמ דחא
:ונושלכו ובתככ (םיהזמ םיטרפ תטמשהב) הנושארל

ב"משת ןסינ ז"כ ,ה"ב

ןילקורב

!הכרבו םולש

.. ריע למס ףוריצב ,ויבתכמ תלבק יננה רשאמ

ה"בקה לש ותכרבב ךרבתמ ךרבמה לכו ,תוכרבה לע [ןח תאושתו=] ח"תו
.רקיעה לע הבורמ ותפסותש

,ןסינ 'ד םוימ בתכמהב ותלאשל הנעמב

.. ריעה שאר תויהל ךישמהלו ותודמעומ תא ךישמי ונושלבו יתעדל

ריעה תבוטל ןאולימבו רמל ונתינש תויורשפאה לצניש [ןוצר יהיו=] ר"היו
תוכזו וחילצי םשהו .יולת הזב הז ירהו ,דחי םג חורבו םשגב בוט ,הלוכ
.תעייסמ םיברה

ד"בח תולועפל רמ עויס לע הבר יתדות עיבהל המיענ יתבוח אלמא ןאכו
ךלוה תויהל וילע יח רבד לכ ירהש ,ףיסוי םגו ךישמיש הקזח יתווקתו ,וריעב
.ויניינעו רעונה םע רשקב טרפבו ,ליח לא ליחמ תכלל ,לדגו

םילוחיאבו הכרבבו דובכב

!ל"נכ בתוכ עתפלו - רעושי אל תוכז

הרותה-רפס תהגה לע הנוממ היהש ,ןילטמ ברה יברל בתכ (רדא וא טבש שדוח) ב"משת ףרוחב
.הרותה רפסב תויעב םימעפ המכ ואצמנ הנורחאלש קומינב ,ותורטפתה לע ,770-ב שרדמה-תיבב
:יברה לש ותבוגת ןלהל

ולרוגב הלעו ר"ומדא ח"ומ ק"כד [תסנכה-תיב והז ירה=] ס"נכהיב ז"ה !?
.רעושי אל תוכז - ובש [הרות רפסה=] ת"סה לע הנוממ תויהל

!ל"נכ בתוכ עתפלו

.א"טילש ארתאד ארמ ברה םע רבדל ךירצ [ליעל רכזנה לכב=] ל"נהכב טושפכ

יעמוש תא דדועל ידכ ,ךרוצה יד יברל בושח הארנ תסנכה-תיב תואבגכ דיקפת וליפא ,ןכאו
:(ח"כשת ץיק) סיל 'יש לדנעמ קחצי 'רל בתכ ךכו .הז דיקפת שוטנל אל וחקל

ללוכ) [ד"בח רפכ=] ד"בחכ תבוטל - 'וכו וירשק ויתונורשכ לצנל וילעש טושפ
.(וב יאבג אוהשו הכזש ס"נכהיב

"ללכ הזמ החונ יתעד ןיא"

-יחא תבישיב עיפשמ זא ,קורב לואש-םייח 'ר ח"הרה לביק א"ישת טבש ד"וי רחאל םיישדוחכ
תילגנאבו שדוקה-ןושלב יברה לש ומש ושארבש םיבתכמ ריינ לע בתכמ ,ביבא-לתב םימימת
,טניווק והילא ברה ,ריכזמה לש ודי-בתכב ולוכ בתכנ בתכמה ."תוריכזמ" :זכרמב תחתמו
:(ןושאר םוסריפ) רמאנ ובו

א"ישת'ה חספ מ"הוחד 'א

'יש לואש םייח 'וכו 'וכו ח"הרה

:הכרבו םולש

רשאב הנה .יתצע לאושו הבישיהמ רטפתנ רשא ןסינ 'זמ ובתכמ לבקל יתלהבנ
וב רוזחי דוע חטב הנה הבישיהמ רטפתהל הצורש הממ ללכ הזמ החונ יתעד ןיא
הזב תובוט תורושב ינעימשיו

חמשו רשכ גח תכרבב

טניווק .א

.ומצעב א"טילש ר"ומדא ק"כ םתחו בתכ אל דעומה תשודק ינפמ

םידומע 'ג ךרכ 'םחנמ לכיה') ףסונ דסומ להנמל יברהמ תובושת םיאצומ ונא םירבדה חורב
:(גסק-בסק

ךישמהל טושפכ (1

.רוגסל םולשו סח (2

:(םש) דועו

הלעמל התייה התע דעש - ותחלצהו דסומה םויק - ןלציל אנמחרו םולשו סח
.'ה תרזעב וב יולת .. רעושמהמ

'ב ךרכ 'םחנמ לכיה') ח"כשת ירשת שדוחב 'תודיחי'ב רמא יולב 'יש היבוט 'ר ח"הרהלו
:(זיר-זטר םידומע

לע לוטיל לוכיש וניתפוקתב דחא אצמנ םא עדוי יניא - ךוניחב חילצהש ןוויכ
.ךוניחה תכאלממ והשימ "ררחשל" תוירחאה תא ומצע

,הילרטסואמ ל"ז זיוהטלא לאלצב-לאומש 'ר םסרופמה דיסחל יברה בתוכ מ"שת ולסכב ג"כב
שוכרל רוביצל רשפאל ידכ ז"לשת תנשב חתפנש יד"בחה זילטיאה תריכמ לע ותלאשל הנעמב
זומת 'ו םוימ יברה לש תרגיאב ןודינ תונח תחיתפ לש אשונה בגא] ד"בח תטיחשמ רשב תרצות
תריגס ןויערל ואיבהש םיברה םיישקה תורמל .[(136 דומע 'ז תרבוח 'ךלמל ק"ידצ') ו"טשת
:תוצרחנב יברה בתכ התריכמ וא תונחה

קיזחהל תנמ לע והז םאבש קר שוריפב יתינע זילטיאה תיינק רבד לע ינולאששכ
.'וכו החלצה לחאמו םיכסמ יננה - דימתל הב

התריכמל ,ןלציל אנמחר ,ךתעד-אקלס-אקה (א :םיניינע ינש טושפ הז יפ-לע
םוקמב רשאמ רתוי דוע קיזמ אוה םתנידמב בצמהבש) הזב אצויכו התריגסל וא
.ללכו ללכ םוקמ הל ןיא (רחא

הסנרפד ןיינע והזש יאדווב - ד"בח ישנא ידי-לע המויק חרכומש ןוויכ (ב
.ןוצרב אלא יולת רבדה ןיאו .ןיבהל לקו .'וכו תוימשגב םג

...ש"נא אלו ןקסע אל - קיספהל ודדועמה

ךיראתה תא תאשונה ,ש"נאמ דחאל יברה חלשש ,דחוימ ןונגס תלעב תרגיאב וז המישר םותחנ
:(620 דומע ט"י ךרכ תוחיש-יטוקיל) "מ"שת'ה לולא שדוח ימי"

,ת"ישהמ תיטרפ החגשהב ול ןתינש בוטה וקלח תודוא בתוכ וב ,ובתכמל הנעמב
,הלאשב םייסמו ,טרפב ויתולועפ חטשבו ללכב תודהיהו הרותה תצפהב תוקסעתה
.ויתולועפב ךישמהל םא ,'וכו הזב רזעה םוצמצ םע רשקב

בצמב ולא תולועפב ליחתהל םאב הלאשה התיה וליא וליפאש ,טושפ םגו ןבומ
ךומכ ךערל תבהאו תווצמש ןוויכ ,ליחתהל ךירצש רורב הנעמה היה ,יחכונה
רשפאה לככ תושעלו לדתשהל ךירצ דיחיל הבוט וליפאו ,הרותב לודג ללכ
הארו תולועפה עצמאב אצמנש המכו המכ תחא לע .םיברל הבוט ןכש לכמו ,רתויו
וללכנ ולא תולועפ םגש יאדוובו יאדוובו .ןהב חילצהו ולמעב בוט ירפ
תארוה יהוזש ןוויכו ,שדוקב תולעהל - חכ תניתנ םג אוהש - הרותה יוויצב
דוע אלו ,יוויצה תואלמל םיעצמאהו םיכרדה םנשיש קפס לכ ןיא ,תמא תרות
.הפסוהבו החמש ךותמ אלא

הזב אצויכ לכב הרות החיטבה ירה ,ל"נכ ,הלילשל םימעטה בתוכש יפ לע ףאו
,עבטה ךרדבש תורונצהו םיכרדה ונתשנ ילואש רשפאש ףאו .ורזוע ה"בקה רשא
םינקסע םהש הלא ,ש"נא ינקסעב ץעייתיו ,"ץעוי בורב העושתו" רמאנ ירה
ימו .ךרדה אוצמל חילצי םדיב 'ה ץפח רשא יאדווב זאו ,תמאב ש"נאו תמאב
תולועפמ היהתש הלועפ וזיאב ,וידי הפרמ וא ,ףידע השעת לאו בש ול רמואש
ש"נאמ וניאו ללכב ןקסע רדגב וניא ,ר"ומדא ח"ומ ק"כ לש וחורב תולהנתמה
וזיא ,ינולפ וא ינולפ יפב אלתמאש רשפאש ףאו .ןבומכ ,ר"ומדא ח"ומ ק"כ לש
הרוחש הרמו תובצעו תולצע ירה ,'וכו םיזירזה ןמ םניאש - ליחתמ ,היהתש
ךפיה םה ,ונרוד אישנ ר"ומדא ח"ומ ק"כ חורב תולועפה תחלצהל עגונב
.ותחטבהו ותשקבו ויתוארוה

.ל"עבה הנשל הנכהו לולא ימיב - טרפבו ,ללכב הזב ךיראהל ןיא

יכרדב םגו ויתולועפב חילציש 'הב ןוחטיבב ףיסוי יאדווב :רבדה םוכיסל
ףיסוי הזו ,הפסוהב םגו ,התע דעכ ןהב ךישמי בבל בוטו תואירב ךותמו ,עבטה
,תולועפה תחלצהב םג

ינב לכלו ול הקותמו הבוט הנשל הבוט המיתחהו הביתכהב רתוי דוע ףיסויו
.ויחיש ותיב

דובכב

רומאה לכב החלצהל הכרבב

הקותמו הבוט הנשלו

/המיתח/ דחי םג תוינחורבו תוימשגבתודיסחה ינייעממ


םירבד תשרפ


(א,א) לארשי לכ לא השמ רבד רשא םירבדה הלא

לארשיל .לגעה אטח לע ,לוכיבכ ,ה"בקה תא ןהו לארשי תא ןה חיכוה השמש ראובמ שרדמב
"ךמעב ךפא הרחי 'ה המל" :רמא ה"בקל וליאו ,(בל אשת) "הלודג האטח םתאטח םתא" :רמא
.(םש)

:"קדצ-חמצ"ה ר"ומדא ק"כ ךכ לע רמוא

לארשי"לו הטמלד לארשי-םעל ןה ,רמולכ ,"לארשי לכ לא השמ רביד רשא" רמאנש והז
"לכותו םישנא םעו םיקלא םע תירש יכ" ,הררש ןושל אוה "לארשי" ןכש .'יוה םש ,"ןוילעה
.םיקולא םש לע טלושו ררתשמ אוהש םש לע "לארשי" ארקנ אוה ףא 'יוה םשו ,(בל חלשיו)
(הרותה רוא)


(א,א) לפת ןיבו ןראפ ןיב

.(הייברו היירפ ןושלמ ןראפ) הפילקד הבהאו דסח ,לאעמשיל זמור - ןראפ

אוה וישע םגו ,"לפתו אווש ךל וזח" ןושלמ לפות) הפילקד הרובג ,וישעל זמור - לפות
.("ימלועב יתארבש אווש אה ,וישע ומש ארקיו" (ג"ספ ר"ב) רמאמכ ,אווש ןושלמ

.הפילקד הרובגה תאו דסחה תא ררבל - לפותל ןראפ ןיב לארשי-ינב תבישי דוס והזו
(הרותה רוא)


(א,א) ןבלו

(י"שר) ןבל אוהש ןמה לע ולפת

ינבל ותחכות וליאו ,דבלב זמרב התיה ןמב ולזלזש לע לארשיל השמ לש ותחכותש םיאור ונא
.רוריבבו יולגב הרמאנ ,ןדריה רבע תא ופידעהש לע ,ןבואר ינבלו דג

:השעמה גוס תא םאת החכותה ןפואש ,ר"ומדא ק"כ ךכ לע רמוא

,הרותה תוימינפב קוסעל לארשי לש םבוריס - התיה ןמל תודגנתהה לש תימינפה תועמשמה
ןמ םחל ,ןמה וליאו ,הרותבש הלגנל זמור 'םחל' םתסד) תורתסנב קסע םהל ןיאש הנעטב
תוימינפ ,המשנבש רתסנל ךייש הרותבש רתסנהש ןוויכמו .(הרותבש רתסנל זמור ,םימשה
.רתסבו זמרב החכותה ףא התיה ,שפנה

וצרו םלועה יניינע רוריבב קוסעלו ץראל סנכיהל ובריס םה ,ןבואר ינבו דג ינב וליאו
.ריע לש הנואשמ קחרה ,ןאצ יעור תויהל ולכי םש ,הנקמ ץרא התיהש ,ןדריה רבעב ראשיהל
.שפנבש םייולגה תוחוכל הרושק םירוריבה תדובע ירהש ,הלוגמ החכותב השמ םחיכוה ןכל
(20 דומע ט ךרכ תוחיש-יטוקיל)


הרותה תא ראב השמ ליאוה .. שדחל דחאב שדח רשע יתשעב
(ה-ג,א) תאזה

(י"שר) םהל השריפ ןושל םיעבשב

איבהל לארשימ דחאו דחא לכל חוכ תניתנ אוה ונבר השמ ידי-לע ןושל םיעבשל הרותה םוגרת
הרותה תא דומלל לגוסמ וניאש דע תודהיה ןמ קחרתנש ימל םג ,ידוהי לכל הרותה רוא תא
.םעו םע ןושלב ,הנידמה תפשב הרותה תא ול םגרתל םיחרכומו ,שדוקה-ןושלב

םייקל םלוע יאב לכ תא ףוכל" בויחה תא םייקל ףא חוכ תניתנ ןאכ שיש אלא ,דבלב וז אלו
תא םלועה תומואל םיריבסמש ידי-לע ,(י"פ םיכלמ תוכלה ם"במר) "חנ ינב ווטצנש תווצמ
."ןושל םיעבשב" ןהל תוכיישה תווצמה

םישדח ב"יש םירפסב ראובמכ) ףסוי טבש דגנכ אוהש ,אקווד טבש שדוח-שארב היה םוגרתהו
םגש ,(ל אציו) "רחא ןב יל 'ה ףסוי" אוה ףסוי לש וניינע ןכש ,(םיטבש ב"י דגנכ םה
קחצי םהרבא ןב אוהש וב םיאור - 'ןב' ותוא םישוע ,'רחא' תניחבב אוהו קחרתהש ידוהי
.בקעיו
(315 ,299 'מע וכ ךרכ תוחיש יטוקל)


(ה,א) תאזה הרותה תא ראב השמ ליאוה

(י"שר) םהל השריפ ןושל םיעבשב

?אקווד השמ ידי-לע םוגרתה ךרענ עודמ

.האמוטהו דוריפה םוקמל השודקד תודחאה תרדחה - איה הז םוגרת לש תימינפה תועמשמה יכ
,שדוקה ןושל) "תחא הפש ץראה לכ יהיו" (אי חנ) בותככ ,תודחא לע הרומ שדוקה ןושל ןכש
.דוריפו גוליפ לע םירומ ,הגלפהה רוד אטחמ האצותכ ורצונש ,ןושל םיעבש וליאו ;(י"שר
:עודיה ללכה יפל ,רתויב תילענ הגרדמ אובל העפשהה תבייח דוריפה םוקמל דע עיגהל ידכו
.רתוי הטמל דרוי רתוי הובגה לכ
(862 'מע ג ךרכ תוחיש יטוקל)


(ז-ו,א) םכל ועסו ונפ הזה רהב תבש םכל בר

םוקמל עוסנל וילע ;ומצע םע ותדובעב קפתסהלו הרות לש הלהואב רגתסהל יאשר םדא ןיא
.הרותה רוא תא םשל איבהלו תודהימ קוחר
(695 'מע ב ךרכ תוחיש יטוקל)


(גי,א) םמישאו

(י"שר) ד"וי רסח

םירתיהו תורשפ דגנ אצי ומואנבו ,הגירב םינבר תפיסאב םעפ ףתתשה צ"יירוהמ ר"ומדא ק"כ
-ירפסב ךא ,ד"וי רסח אוהש י"שר רמוא "םמישאו" לע :רמא םירבדה ךותב .ךוניחבו תודהיב
אלא !הרסח איה תאז לכבו תאצמנ ד"ויה - אלפו אלפה .אלמ "םמישאו" בותכ ונלש הרותה
איהש ךל המדנש דע ,םירתיהב התוא םיחלומו הרשפה תותובע ילבחב ד"ויה תא םירשוק ,יאמ
...הרסח
(712 'מע ב םירוביד יטוקל)


(זט,א) םכיחא ןיב עמש

:בוט-םש-לעבה רמא

רקי ידוהי לכ ךיא ,ידוהי לכל ארובה תבהא לדוג תא שיגרמו 'עמוש'ש ימ - "עומש"
,הלעמל

,(הנבה ןושלמ 'ןיב') ידוהי לכ לש ותובישח לדוג תא ןיבמ הזכ םדא - "םכיחא ןיב"
.ידוהי לכמ גנעתמו תוירבה םע ברועמ אוה ךכמ האצותכו

,וז השגרהו 'העימש' גישהל ךנוצר םא - "עומש"

ךיחא ,רתויב טושפה םג ,ידוהי לכש ךכ ,תוירבה םע ברועמ תויהל ךילע - "םכיחא ןיב"
.אוה
(חכ ןמיס (תופסוה) בוט םש רתכ)


(זי,א) ויתעמשו ילא ןוברקת םכמ השקי רשא רבדהו

:ונבל םעפ רמא ן"במרה

ךתאנה תא קלסל ךילע הנושארבו שארב ,רוסא וא רתומ אוה םא רבד הזיאב םעפ קפתסת םא
אוה ,רבד הזיאמ האנה דצ םדאל שי רשאכ ןכש .קפסה ידדצ תא לוקשת ךכ-רחא קרו ,רבדהמ
.וריתהל תורבס דימת אצומ

:ונקוספב זמרנ רבדהש ,בוט-םש-לעבה ףיסומ

,ול וא הווצמ אוה םא רבד הזיאב טילחהל השקתמ התא םא - "השקי רשא רבדהו"

.רבדהמ האנה ךב שיש ךכמ עבונ קפסה - "םכמ"

,םימש םשל קרו ךא ןווכתתו רבדהמ ךתאנה תא אופא קלס - "ילא ןובירקת"

.("ףסוי עמוש יכ ועדי אל םהו" ןושלמ 'ויתעמש') גהנתהל ךיא הנבה ךל ןתא - "ויתעמשו"
(ג 'מע בוט םש רתכ)


(חכ,ב) ינרבשת ףסכב לכא

.הוואתה תא לטבו רובש - "ינריבשת" ,לוכאל הוואתמו ףסכנ התא רשאכ - "ףסכב לכוא"
(אנ 'מע הרות רוא)
עובשה חול


ד"בח יגהנמו תוכלה

גרובזניג החמש-ףסוי ברה תאמ

םירבד תשרפ שדוק-תבש
'ןוזח תבש' ,בא-םחנמב 'ד

1.תבש ידגב םישבול 'ןוזח תבש'ב

ספדנכ ,"ידבל אשא הכיא" יולל םיליחתמו "םכל רביד רשאכ" ןהוכל םימייסמ הרותה תאירקב
2.םישמוחב

.ג קרפ - תובא יקרפ

:תבש יאצומ

וניא ןיידע ךא תוכרב יניינעב ךוניחל עיגהש קוניתל תותשל םינתונו ןייה לע םילידבמ
4.ומצעב לידבמה התוש - קונית ןיא םאו 3.םילשורי לע לבאתהל עדוי

,יעיבר םוי
באב העשת ברע ,בא-םחנמב 'ח

שרדמו ,הימריבש םיערה םירבדבו ,בויא ומכ ,באב-העשתב םירתומה םירבד םידמול תוצח רחא
5.הכיא

.ןונחת םירמוא ןיא החנמב

:5תקספמה הדועס

ינש לוכאל רוסאו .םילענמה םיצלוח ןיאו (6רבד הזיא קספהב) ץראה לע תבשל גוהנ
תותשל רוסאו .רתומ ,םינימ המכ וליפא ,םייח הניבגו האמח וא םייח תוריפ לבא ,םילישבת
.ונמזי אל - ולכא םאו ,דחיב השולש לוכאל ובשיי אל .רתומ הת וא הפקו םיפירח תואקשמ
הלובט הרקו השק הציב לוכאל םיגהונו .(19:44 :ץראה זכרמב) העיקשה דע קר לוכאל רתומו
הדועסב לישבת םילכוא םאו ."[רפאב ינשיפכה] ,יניש ץצחב סרגיו" בותכה םש-לע ,רפאב
לקהל ש"נא ןיב ץופנ אל הארנכו] ןוזמה תכרב ירחא הציבה תא לוכאל םיגהונ שי ,תקספמה
.[הזב

ישימח םוי
באב-העשת םוצ

5.[ץ"שה-דומעו המיבה ייוסיכו] תכורפה םיריסמו םילענמה םיצלוח

ןירימחמהכ אלדו .רוע לש וניאש לדנס וא דבו ימוג ילענ ,םיילדרע םילעונ באב-העשתב
7.הזב

8.רתוי אלו ,תוניקה תאירקלו הליפתל ץוחנה לככ קר רוא םיקילדמ

קרפ לכב .'הכיא' םיארוקו (ל"נכ) ץראה לע 9םיבשוי .לבקתת שידק - הרשע-הנומש רחא
5.רתוי לוקה תא םיהיבגמ 'הכיא' ליחתמה

'ךאלערעב' תקירזל רשקב ,וידיסחו ןי'זורמ צ"הרה תודוא רופיס אבומ םיגהנמה-רפסב
10.ידמ רתוי תוליבאב וברי אלש ידכ םירבדה ואבוה הארנכ .באב-העשתב תובבוש ישעמו

5.םותי שידק ,ונילע .לבקתת אלל םלש שידק ,'שודק התאו' - תוניקה רחא

11.תוניקה רמג דע םויבו הלילב תסנכה-תיבל תכלל רתומ 'העבש' ךות לבא

:הרות דומלת

12"'בל יחמשמ םירשי 'ה ידוקיפ' רמאנש םושמ .. הרותב תורקל רוסא"ש ,באב-העשתב וליפא
.הז םויל םימיאתמה הרותה יקלחב אוה דומילהש אלא ,עגרו עגר לכב הרות דומלל םיבייח -
13

תייגוסו ,'הבר הכיא' שרדמ באב-העשתב הנשו הנש לכב דמול היה ע"נ ב"שרוהמ ר"ומדא ק"כ
14.(א"עס חנ - ב"עס הנ ןיטיג) ןיקזינה קרפד 'ןנחוי יבר'

אוה הליפתה ירחאד תוינשמ דומיל ,םויה תוצח דע :באב-העשתב טייצראי ידומילל עגונב
ראשב ומכ הזב םיגהונ ,םויה תוצח רחאלו ,םיעודיה (ג קרפ) ןטק-דעומו 15תינעתד יקרפב
16.באב-העשתב םג םהילע רמוש הנשה תומי לכב הזב קסועהש ונייה ,םירועישה

17.רתומש עמשמ ,תודיסח דומיל ןיינעל

14.ויתושארמ תחת ןבא םישל וא ץראה לע ןושיל םיגהונ ןיא

:תירחש

יבג-לע ךולכל שי םא 18.תועבצאה ירשק דע קר - באב-העשתב תירחש םידי תליטנ רועיש
19.רתומ - םימב הז ךולכל ףוטשל איה תוליגרהו םייניעה

21.ותרחמל דע 20"יכרצ לכ יל השעש" םיכרבמ ןיא

22.ןיליפתו תילט םיחינמ ןיא תירחשב

ללפתמו ןיליפתה שבול ךכ-רחאו ,וטשופו רקובב תילטה שבול היה ע"נ ב"שרוהמ ר"ומדא ק"כ
23.ב"ויכו םיליהת רמא - וללפתהש תעבו .רבדב ושיגרי אלש ,ורדחב הז לכ - םהב

"'ה" רמאש םדוק רכזנו הרמואל חכש .'ונאפר'ל 'לארשי לאוג' ןיב 'וננע' רמוא ץ"שה
תכרבב 'וננע' רמוא - "'ה" רמא רבכ םאו ,'ונאפר'ו 'וננע' רמואו רזוח - ונאפר תמיתחמ
הרמוא - םש םג חכש ."הליפת עמושו הרצ תעב הנועה ,'ה התא ךורב" :םתוחו 'ונלוק עמש'
24.'םולש םיש' רחא המצע ינפב הכרבכ

ןיא .".. ונכרב ,וניתובא יקולאו וניקולא" :רמוא ץ"שה ןיאו ,םיפכ תאישנ ןיא תירחשב
,"םינב דילות יכ" ןנחתאו תשרפב םישנא השולשל םיארוק .שידק יצח .ןונחת םירמוא
5."םפיסא ףוסא" (גכ,ט - גי,ח) והימריב הרטפה .שידק יצח .ריטפמה אוה ישילשהו

14.החנמב םגו תירחשב םימעפלו .ריטפמל הלוע היה ב"שרהומ ר"ומדא ק"כ

םלש שידק ."יתירב תאז ינאו" קוספ םיגלדמו ,לאוג ןויצל אבו .ירשא .תוניקה לכ תרימא
ןיא'ו 'םוי לש ריש' םירמוא ןיא תירחש תליפת םויסב .םותי שידק .ונילע .לבקתת אלב
25.'הכיא' ומצעל דחא לכ ארוק ןכמ רחאל .'וניקולאכ

ידגב שובלל םירתומ קדנסהו להומה ,םאהו באה 26.תוניקה רחא םילמ ,הלימ-תירב שי םא
5.תוקוניתל םינתונו סוכה לע םיכרבמ .הלימה רחא דע (םיילענ אל ךא) תבש

.ורבחל יש חולשל וא ,המודכו 'בוט רקוב' רמול ןיא ןכו .באב-העשתב 'םולש תלאש' ןיא
ונעידויש בוטו ,שאר דבוכבו הפר הפשב ול םיבישמ ,םולש ןתונו ךכמ עדוי וניאש ימ
27.םויה באב-העשתש

ןיאו .הדועס יכרוצ םיניכמ ןיאו .תצק יוהיש הב שיש הכאלמ תושעל רוסא ,*27תוצח דע
28.לספסה לע ןיבשוי

."באב -העשתב םייחה-תיבל ךלוה ר"ומדא ח"ומ ק"כ תא יתיאר אל" :ונרוד אישנ יברה בתכ
29

:החנמ

30.תיסחי תרחואמ העשב - החנמ תליפת

תליפת ינפל הקדצל םינתונ - (תינעתה ללגב וכסחנש תודועסה ימד=) 'אתינעתד ארגא'
31.החנמ

,ןיליפתב עמש-תאירק רמול ידכ) עמש-תאירק .הכרבב ןיליפת םיחינמו תילטב םיפטעתמ
33.ת"תח :ללוכ) םירועישה לכו ,וניקולאכ ןיא .םוי-לש-ריש .(32תוישרפה שולש לכ םירמוא
.תרוטק .רבדיו :החנמ תליפת רדס 14ךכ-רחאו 35.תירחשל םיכיישה (34הריחבה תיב ינינעו
."ואצמהב 'ה ושרד"ב ריטפמ ישילשהו ,םישנא השולשל 'לחיו' םיארוק .שידק יצח .ירשא
(שחל תליפתב) 'וננע'ו ,םילשורי הנובב 'םחנ' םירמוא .הרשע-הנומש .שידק יצח .וללהי
םדוק 'הצר'ב וא ,'וננע' רחא 'ונלוק עמש' תכרבב ורמוא - 'םחנ' חכש .'הליפת עמוש'ב
- 'וננע' חכש 5.רזוח וניא - חכש םאו ,'םלוכ לעו' םדוק 'םידומ'ב וא ,'הניזחתו'
24.'ןוצרל ויהי' םדוק 'רוצנ יקולא' רחא (המיתח אלל) ונרמאי

יקולאו וניקולא" ,םילשורי הנובב 'םחנ' ,אפורל לאוג ןיב 'וננע' רמוא ץ"שה תרזחב
שידק .ונילע .לבקתת שידק .(םוי לכב התוא םיגהונל - םייפכ תאישנ וא) "ונכרב וניתובא
5.םותי

,שדק ,עמש-תאירק םירמואו 37םת-ונברד ןיליפת ןיחינמ (36העיקשה םדוק) ,החנמ רחאל
38.תוריכז ששו ,ךאיבי יכ היהו

ישיש םוי
בא-םחנמב 'י

.ברעב 8:11 העשב ץראה זכרמב םוצה םויס

תליטנ ומכ ןיגוריסל םימעפ 'ג םיידיה תא ןילטונ באב-העשת יאצומ לילבש ,המודמכ"
םילענמה םילעונ ןכו 40.הנבל שודיק ינפל - הליטנה 39."הכרב אלב לבא ,תירחש םיידי
5.הליחת םינפה םיצחורו

-ברע אוהש ןוויכ ,םירתומ תרופסתו הסיבכ לבא ,ןיי םיתוש ןיאו רשב םילכוא ןיא הלילב
41.תבש

42.ךליאו באב העשתמ רבכ םיליחתמ (באב ו"טד) דומילב הפסוהבש רמול שי ילוא

,הז-ירחאלש םימיב םג 'םימויס' תכירעב וכישמי ,םיאבה םימיב חישמ םולשו-סח בכעתי םא"
.הקדצל הניתנ םע םג (הכלה - 'טפשמ'ב) 'םויס'ה רשקלו .ללכב דעו ,באב-רשע-השימח דע
.תודעוותהו הדועס םע םג - "ןנברל אבט אמוי" - 'םויס'ה תא רשקל - םיאתמה םוקמבו

- ןכ-ינפלש םימיב תאז ומייק רבכש תומוקמב ןה ,ירשפאה םוקמ לכב תאז םסרפל שיו"
אל םוסריפה םהילאש תומוקמב המכו-המכ-תחא-לעו ,קוזיחו תויח תפסותבו ,הזב וכישמיש
."ללכב 'הקדצ'בו 'טפשמ'ב ףיסוהלו ,םש םג 'םימויס' תיישעל ולעפיו םשל ועיגיש - עיגה
43

,לולא וא זומת שדוחב םעבוקל ףידעש עמשמ ,ןיאושינ תעיבק יבגל ר"ומדא ק"כ תובושתמ
44.ןכמ רחאל אל לבא ,בא-םחנמב ו"ט-א"י ימיב ןיאושינ עובקל - רשפא-יאשכ קרו


ת"ושמ (רזעלא-תחנמ רפס רבחמה לעבל) ח"וא יקומינב םש בתכ ןכ לבא .רסוא א"מרב א"ס א"נקת 'יסב" (1
,ג ק"סב) א"רגה םג בתכ ןכשו ,איסהרפד תולבא והז ירהש ,הזב םירסואה לע שיערהש גצר 'יס ב"ח ז"בדרה
היה ןקזה ר"ומדאש ,בתוכ ד"בח-ללוכ חולב .ותנידמ יקידצ גהנמ אוה ןכו .(ג"עס תבש 'לה םימחר ירעשבו
םינושארב תורוקמו רואיב הארו .46 'מע 'ד"בח יגהנמ - םיגהנמה רפס' - "ןוזח תבשב םג תבש ידגב לכ שבול
'מע ו-ה קלח ז"הדא ע"ושל תופסוהב הרצקב אבוה ,(ב,אע) זכ הלאש ד"וי קלח הימחנ ירבד ת"ושב א"מרה תטישל
.ןויליגה-ילושב 1846

ליחתהל אלש ידכ ,ינש ינפל דחא קוספ םייסל ונייח-תיבב וגיהנהו וניש רשאכ .שטיוואבוילב וגהנ ךכ (2
ןיאש תומוקמב ףא ןכ ןיגהונש בתכ א,בנ ג"ח ח"ירהמ יטוקלבו .חלק 'יס םהרבא לשאב ש"מכ) 'הכיא' קוספב
,(החכות וניא הז קוספ ,א"פר ר"כיא - שרדמה פ"ע ןכו ,טשפה פ"ע ,הרואכל ךא .הכיא ןוגינב קוספה ןינגנמ
.רנורג 'יש ל"יר ח"הרה) הזמ ןוצר -עבש ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כ היה אל - 31 ע"ס םיגהנמה רפסב רומאכ
ומצע אוהש רפסמה ,49 'מע 670 ןויליג 'ד"בח רפכ'ב ה"ע ןאמרטסוש מ"ר ח"הרה ארוק-לעבה תונורכז הארו
.(ךכ גוהנל קיספה דציכו תאז גיהנה

גהנמכ אלש ,הכיא ןוגינב ןיארוק ןיא 'ןוזח' תרטפהמ החכותה יקוספ תא ףאש ,ש"נא ןיב גוהנהמ ריעהל
'הרות לארשי גהנמ' הארו .(ז"כס ט רעש םירפא ירעש ,די ק"ס בפר 'יס א"גמ ,ביק 'יס ש"בירה ת"וש) םלועה
.ג ק"ס א"נקת 'יס

ןתינש בתכ םש ת"ודהמ שטאשטובמ צ"הרהל םהרבא-לשאבו .ע ק"ס א"נקת 'יס הרורב-הנשמב ואבוה ,םינורחא (3
.שדקמה תיבמ ולטבש םיכסנה ןיינע תא ןיידע עדוי ןטקה ןיאשכ לקהל

ונגהנמל לבא .ו"כס א"נקת 'יס ןחלשה-ךורע - הריב ןוגכ ,הנידמ רמח לע םילידבמ שי .ד"בח-ללוכ חול (4
םאו ,ליגרכ םילידבמ אלא ,קונית םיאצומ ןיא עגרכש ללגב ןיי לע הלדבהמ ענמיהל וא ,קונית שפחל בויח ןיא
.ותעב-רבד חולבו ,ט"ס א"נקת 'יס הבברמ-לוגד הארו .תותשל ול םינתונ - קונית שי

.ד"בח-ללוכ חול (5

-רעש ש"רהמ םשב ח ק"ס םש י"כרבמ ג ק"ס בנקת 'יס ת"עשב אבומ ,שממ עקרקה לע תבשלמ ענמיהל רוקמה (6
ןוכמ תאצוהב) ל"ירהמ גהנמ הזב ראבמו ,תפצורמ עקרק ג"ע תבשל לקהל ןד טל ק"ס םש םייחה ףכה םנמא .הירא
.שממ עקרקה לע ב"תב בשיש (ג"ס טנקת 'יס ריאי תווח ח"מהעבל םייח רוקמב כ"כו .ונר .דנר 'מע םילשורי
הארו ,(ו"טס 582 'מע ה"ח ש"ייעו) שממ עקרקה לע םילבא םיבשוי םגהנמלש ,בתכ טכק 'מע ז"ח ףסוי טוקליבו
.ו ק"ס םש 'הרות לארשי גהנמ' 'סב הכוראב

.46 'מע םיגהנמה רפס - ג"ערת ק"ס םולשו םייח יכרד .ד"ירת ןמיסב םינורחאו הבושת-ירעש ןייע (7

.ז ק"ס םש 'הרות לארשי גהנמ' הארו ,ג"ס ט"נקת 'יס ע"וש (8

.עקרקה לע הבישיב אקווד אלא הדימעב אל תוניקו הכיא אורקל שיש אלא ,לספסה לע בשי אלש קר אל ונייה (9
רדסו וב לכ ,ל"ירהמ ,חקורה תועמשמו ,ףסוי ןאצכ גהונ 'סמ ה ק"ס םש 'הרות לארשי גהנמ' 'סב איבה ןכ
.ש"ייע ,םויה

םע באב העשתב םיקחשמ ויה שטיוואבוילב" :262 'מע ב"ח א"ישת 'תויודעוותה - םחנמ תרות' הארו (10
.".. 'םימכח ןוצרב אלש' הז היה אלו .. 'ךאלערעב'

.ו"ס ט"נקת 'יס כ"ונו ע"וש פ"ע ,ד"בח-ללוכ חול (11

.ד"נקת ס"ר ח"וא ע"וש (12

תמידק תמגודבו ךרד-לע ,ב"יס ב"ס םירצמה-ןיב תכרעמ ,םיניד-תפיסא ,דמח-ידש הארו .ב"ס םש ע"וש האר (13
,טכת ס"ר ח"וא ז"הדאדו ע"ושוט האר .הנשה לכב ,ב"ויכו גחב גחה תוכלה ,אמרג ןמזהש םיניינעב דומילה
יעטנ' 'ס תנקסמכ אלדו ,580 'מע ה"ח ףסוי טוקליב כ"כו) 574 'מע ב"ח נ"שת תוחישה-רפס - םש ז"טבו
-העשתב ידימת הרות-דומלת בויח ןיאש רמול הטונש ,גי 'יס רפסה ףוסבש ת"ושב ,םירצמה ןיב 'לה ,'לאירבג
הנש התואב הרוהשכ ,ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כ ץילמה ל"שת תנשבש ,250 'מע 'ט קלח תוחיש-יטוקל הארו .(באב
ק"כ תומישר אוה אמויד אניינע דומילב רתויב םיאתמהש ,באב-העשתד הממיה לכ ךשמב דומילל תורמשמ תכירע לע
.הכיא תליגמ לע 'קדצ-חמצ'ה ר"ומדא

םה םיטעמש ףא) םידמול שי באב העשתו זומתב ז"י םויבש" אבומ 63 הרעה 547 'מע ב"ח ח"משת תוחישה רפסב
ךרד-לע) 'ישימחה םוצ'ו 'יעיברה םוצ' ד"ע םויה תשרפ (םיאיבנב) הרותב (ללכו ללכ םסרפתנ אלו - רתויב
."(הזב-אצויכו םוי לש וריש םירמוא םוי לכבש

.םיגהנמה רפס (14

.ג"פס דע ד"מ א"פמ ,תוינעתה יניינעב תוקסועה וז תכסממ תוינשמל הנווכה ילוא (15

ומכ םניד טייצראי ידומילש רמול הנווכהו ,הז םויב םוי םויה חולל םש ןייצמו .וש 'מע אי קלח ק"גא (16
.ת"תח ירועיש

דמול העבשה ימיב ל"ר לבאש ,ל"ז שטיראפמ ללה 'ר ח"הרה צ"הרה םשב אבומ 77 'מע םיגהנמה רפסב (17
תרבוח 'תומישר' הארו .דפש ס"וס ד"וי רוטב ראובמכ ,באב העשתמ הז ןיינעב רומח לבא ירהו .הרותה תוימינפ
םיגהנמה רפס םג הארו ."אמלעב סרגימל הארנכו" ,באב-העשתב ח"אד םעפ דמל ב"שרוהמ ר"ומדא ק"כש ,6 'מע ד
לע קדצ-חמצה תומישר ומכ ,אמויד אנינעמ דומלל יוצר מ"מו .וטר ע"ס 'ןזא עמשל' ע"עו .11 הרעהו 46 'מע
.250 'מע ט"ח תוחיש יטוקל האר ,הכיא תליגמ

-העשתב רשא רמול שיו .ר"ומדא ח"ומ ק"כ ןכ-םג הרוה ןכ" :םש ןייוצמה בתכמבו .47 'מע םיגהנמה רפס (18
ארתב ארודהמ וניבר ע"ושב בותכש המ ךרד-לעו ,תורשל ךכ-לכ הוואתמ האמוטה ןיא השודקבש תושילחה ינפמ באב
.תוכיראב םש הארו ,זמק 'מע ג"ח ק"גא - "ויתועבצא ירשק דע קר תטשפתמו ,ד ס"וס

.ג"ס ג"ירת 'יס ז"הדא ע"וש יפ-לע ,ד"בח-ללוכ חול (19

,הדשה תאפ ,דמח ידשב ואבוהש םירפסב הזב אירטו-אלקשה הארו .ל"זיראה יבתכב אוה ןכו ,ז"הדא רודיס (20
.םש םיגהנמה רפס .[ה"סשת'א 'מע 'ח ךרכ :ת"הק תאצוהב] ט ק"ס ב"ס םירצמה ןיב ,םיניד תפיסא

.םש םיגהנמה רפס - לדנסה לעונשכ הלילב ךרבל םיגהונ שיכ אלדו .ןקזה ונבר םשב קדצ-חמצה תארוה (21

52 הרעה ב"יפ (ח"משת) 'השעמל הכלה תיציצ' 'סבו .א"ס ה"נקת ןמיס ךורע ןחלושמ ,ד"בח-ללוכ חול (22
קרש ףא הנה ,םוי לכב ליגרכ באב העשתב ןהיתוכרבו ןיליפתו תילט תשיבל ל"צ הלבק פ"עש ןוויכש ,ריעה
שי ילוא ,ותוא ןישבול לכהו אעניצב אוהש ןטק תילט ירה ,םיגהנמה רפסב ראובמכ הזב וגהנ םמצע םיר"ומדאה
.ע"עו .תירחשב ןדידל וילע ךרבל םוקמ

.6 'מע ד תרבוח 'תומישר' הארו .הרעהב ש"ייעו ,םיגהנמה רפס - ע"נ צ"יירוהמ ר"ומדא ק"כ תחישמ (23

.הילדג םוצ ,ד"בח-ללוכ חול (24

תמדקומ העשב וליחתה םאו] ךרעל 12:30 העשב הליפתה תא םימייסמ ויה תירחשב ב"שרוהמ ר"ומדא לצא (25
אלש בוט ,תוניקב ןיכיראמ ןיאש םוקמבש ,ט"נקת ס"ר הבושת ירעשב הארו .תוניקב הברה וכיראהש ירה ,תיסחי
הכיא [רוביצב אל ,ומצעל] רמוא היה ךכ רחאו ,[םויה תוצחל ךומס דע תוניקה תרימאב והשיש ןינעב ,םיכשהל
.48 'מע םיגהנמה רפס - ליגרכ אסכ לע בשי ןכ ירחא קרו ,ךרעל יצחו העש ךשמב

תאז ינאו' םירמוא ,'ןויצל אבו'ב ,זאש ,אתיא (הנר ע"ס םילשורי ןוכמ תאצוה) םיגהנמ - ל"ירהמ רפסב (26
.הזב ונגהנמ ב"צו .'יתירב

.םש הרורב הנשמו כ"ס ד"נקת 'יס ע"וש (27

תוצח רחאל באב העשתב הנה - יברה לע יתיארש יפכ" :10 הרעהבש א"ישת 'תויודעוותה - םחנמ תרות'ב (*27
."תובצעו תוחיתמ וילע תרכינ התיה אל םויה

.כ"ונו ב"כס םש ע"וש יפ-לע ,ד"בח-ללוכ חול (28

.זש 'מע אי קלח ק"גאב ז"ע רבסה הארו .47 'מע םיגהנמה רפס (29

שיש ,ב ק"ס ה"נקת 'יס 'הרות לארשי גהנמ' 'סב הארו .טכק ןמיס ז"הדא ע"וש פ"ע ,םש םיגהנמה רפס (30
היה ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כו .תאז החדו ,ןיליפת תחנהל ןימידקמ ןיזירזכ ב"תב הלודג החנמ םיללפתמה
.םוי לכב החנמ תליפתל הליגרה העשב ,באב-העשת ללוכ ,תוינעתה לכב תועיבקב ללפתמ

תכורפה תא ןילות החנמבש ,(ד"בח ידיסחמ היה ורבחמש) םלוע יחתפ 'סמ איבה טי ק"ס ט"נקת 'יס םייחה ףכב
.הזב ונגהנמ ב"צו .תילטה םישבולש ומכ המוקמב

םוכס ןתיל שי תינעתה םויבש (ב ק"ס ו"סקת 'יס הבר הילא ,ו"נשת 'יס השמ הטמ) םירפסב אתיאדכ (31
תויודעוותה - שממ השודקל ולעי ןכא םוי ותואב התושו לכוא וניאש םילכאמה ימדש ידכ ,הקדצל תודועסה
,שידקה ינפל קספה יוהד ע"צו ,החנמד הרותה תאירק ירחא תאז ובתכ ד"בח -ללוכ חולב .460 'מע ב"ח ט"משת
.הזב דיפקהל ונגהנמ עודיכו

יעטנ' רפסבו ,ג ק"ס ה"נקת 'יס 'הרות לארשי גהנמ' 'סב הארו .ה ק"ס ה"נקת 'יס הרורב הנשמכ אלדו (32
.הז ןינעב וט ןמיס רפסה ףוסבש ת"ושב ,םירצמה ןיב 'לה 'לאירבג

השרפה רמול קר אלא (הטמה לעש ש"קו ,ח"י תאצל הנטק ש"קבכ) םירבא ח"מר תמלשהד ןינע ןאכ ןיאש ןוויכ ךא
'מע ז"טח ק"גא האר) "תמא םכיקולא 'ה" תובית רוזחל ןיא ,(םוי לכב ת"רד ןיליפת תחנהב ומכ) ןיליפתב
ילואו .הנמז רחאל ףא ,םיבוט-םימיו תותבשב ,היתוכרב םע ש"קב תמא א"ה ץ"שה רזוח ט"מ רואיב ךירצו .(דצר
.םויה לכ הנמז אתיירואדמד ,ש"ק 'להמ א"פס הנשמ ףסכה פ"ע אוה

.'םירועישה לכ' ןושלה ק"עצו ,17 הרעהבו ליעל האר ,רקובב רמול ןתינ אינתה רועיש הרואכל (33

,ימויה ם"במרה רועישב ךא .(םויה יאצומב המלשה הזל שיש ,םשו) 691 'מע ב"ח א"שנת תוחישה רפס האר (34
,16 'מע חכ ןויליג 'תורשקתה' האר) .באב-העשת יאצומב (קר) ודמלל איה ,הגומה ,רועיש-הרומב הארוהה
.(16 'מע בנ ןויליגו 15 'מע ול ןויליג

,א"ס הנק 'יס ז"הדא ע"ושבו .תירחשל ךומסב ת"תח ירועיש דומלל בוטש ,ומק 'מע זי קלח ק"גא םג האר (35
.םויב םידמלנה הרות ירועיש לכ יבגל ףידע ןכש

- ןיידע חינה אלש ימש ,רבתסמ ךא .חלר 'מע ,ז ןויליג 'םש ילהא' ץבוק .גנ תוא רודיסה יקספ האר (36
.העיקשה ירחא םג חיני

אלד אוהו .ב"שרהמ ר"ומדא ק"כ ויבא תוגהנה רבד-לע ר"ומדא ח"ומ ק"כ ירופיסמ" - ב"תב החנהה םצעל (37
ל"ר לבא תודוא 77 'מע ןלהל םש הארו] םש םיגהנמה רפס - "ונאפמ ע"מרה ת"ושמ מ"ס םולש-תרמשמב בתכש ומכ
.[יבערש םולש ר"רהמ םשב אבומ ןכשו ,שטיראפמ ללה 'ר ח"הרה צ"הרה םשב ,ת"רד ןיליפת חיניש העבש ךותב

.םויה רדס ללכמ ה"ה - תורימאהו ,םיגהנמה רפס (38

.םיגהנמה רפס - "םירופיכה-םוי יאצומ תגהנהמ היתדמל לבא ,שוריפב הז יתעמש אל" (39

.דפר 'מע כ קלח ק"גא - םירופיכה-םוי יאצומב ומכ (40

.ח"נקת ס"וס א"מרה יפ-לע ,ד"בח-ללוכ חול (41

,206 'מע די קלח תוחיש יטוקל - חלר ח"וא א"גמה תועמשמ ,הזב תינעת ףוס ס"שב רומאה לע הפסוהכ (42
.ש"ייע ,'ןמיס םנתנב' ה"ד הרעה

773 'מע ב"ח א"שנת תוחישה רפס (43

ינינעב םירואיבו םיגהנמ תוארוה יטוקיל' 'סב ואבוהש ונרוד אישנ יברה תובושת חסונב ןויעמ חכומ ןכ (44
,הכר 'מע ט"ח ,אעק 'מע ו"ח ק"גא) אק-ק 'מע ד"ח 'גהנמו הכלה ירעש'בו ךליאו 109 'מע 'ןיאושינו ןיכודיש
ולא םימיב ןיאושינ םיכרועש 46 'מע םלוע תחמש 'סב ש"מכ אלו .(462 'מע ד"כח תוחיש יטוקל ,בר 'מע ז"טח
.תוגייתסה לכ אלל -
זכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ י"עש שטיוואבויל ןוכמ י"ע ל"וי
ןמרדור ןמלז-רואינש :יארחא ךרוע * רפואל השנמ יכדרמ ברה :ךרוע
דורב 'מ םחנמ :ישאר ךרוע

"תורשקתה" לע יונמ

ראודה תועצמאב ךתיבל תורישי "תורשקתה" ןויליג תא לבקל ןתינ

.(םימולשת 4-ב) ח"ש 177 :ץראב הנשל יונמ ימד
(םימולשת 2-ב) ח"ש 88 :ץראב הנש יצחל יונמ ימד
927-3-9607588 :תינופלט ררבל אנ :ץראל-ץוחב םייונמל יונמ ימד

:תבותכה יפל ,תבותכהו םשה ,יונמה ימד תא חולשל אנ
72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת ,םייונמה תקלחמ ,"תורשקתה"

ישארה ףדל

םיניינע חתפמ | ןיעידומ | סופד תיב | תושדח רדח | םידלי רדח | ןויע רדח | ד"בח תיב

תורומש תויוכזה לכ (c)
רואל האצוהה ףגא - זכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ
03-9606169 :'סקפ ,03-9607588 'לט ,72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת
ירא-בל ףסוי :"טנרטניא" רודמ שאר * בונורהא ןהכה קחצי ףסוי ברה :ר"וי
chabad@chabad.org.il