- ה"ק - "תורשקתה" ןועובש

ו"נשת בא-םחנמב 'י * ומחנ / ןנחתאו 'פ ק"שע

ונרוד אישנ ,שטיוואבוילמ ר"ומדא ק"כ תרותמ יעובש סרטנוק
שטיוואבוילמ י"ולר ק"הרהב לדנעמ םחנמ יבר
ע"יז מ"גבנ ה"הללקוצז
יברה לא תורשקתהה קוזיחלוןויליגה ירודמ
יבר יצוצינ יהויחבמ ריתי חישמ םע תויחל תוכלמ רבד
ץבוק תדרוה עובשה חול הכלה ירוריב תודיסחה ינייעממ

תוכלמ רבד


תימשג המחנו ינחורו ימשג ןברוח
תינחורו


* תוינחורב אטחו תוימשגב אטח - םיאטח ינשמ לולכ אטח לכ
ימשגה שדקמה-תיב ןברוח - לופכ ןברוח םג עבנ הזמ
המחנ - הלופכ היהת איה ףא המחנהו * דחי םג ינחורהו
ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כ תחישמ * תוינחורב המחנו תוימשגב
2."ימע ומחנ ומחנ"ב הליחתמ" - 1"אתמחנד עבש"ד הנושארה תבשה - תבשה תרטפה

הכיאב םהמ דחאו .(ןמקלדכ) "ומחנ ומחנ"ד לפכב םימעט המכ םיראובמ ל"זח ישרדמב ,הנהו
אטח 4ביתכד םיילפכב ואטח .'וכ ןימחנתמ ובו וקל וב לארשי ואטחש רבדבש אצומ תא" :3הבר
םימחנתמו ,היתואטח לכב םיילפכ 'ה דימ החקל יכ 5ביתכד םיילפכב וקלו ,םילשורי האטח
ביתכ" :6ינועמש טוקליב אבומ הז ךרד לעו ."םכיקלא רמאי ימע ומחנ ומחנ ביתכד םיילפכב
ןכש ,ויה תולופכ וקלש וללה תוכמ לכש יפל רמוא יבר ,םימעפ ינש המל ,ימע ומחנ ומחנ
9רמאנש םיילפכב האטחש יפל ,המל ךכ-לכו 'וכ 8הכבת הכב ,7ארקנ רבש לע רבש רמוא הימרי
היתווצמש יפלו 'וכ םיילפכב וקל םיילפכב ואטחש ןוויכו ,ימע השע תוער םייתש יכ
."'וכ ימע ומחנ ומחנ רמאנש תולופכ היתומחנ תולופכ

:רואיב םישרודה םירבד המכ הז שרדמב שיו

לופכ שנוע ךכ לע היהי - "םיילפכב ואטח" וליפא - אטח ושע רשאכש רמול ןכתיי ךיא (א
ירה - לופכ אוה אטחה רשאכ וליפא :("םיילפכב םימחנתמ ,םיילפכב וקל") הלופכ המחנו
(הבושתה ידי-לע) הנשי ךכ -רחאו דחא שנוע םילבקמ אטח לכ לעש ,איה הז לע המחנו שנועה
10.תחא המחנ

("היתואטח לכב םיילפכ 'ה דימ החקל יכ" - ךכ לע אבומה קוספהו) םילפכב וקל" ןושלהמ
(דחא אטח אוה אטחה רשאכ וליפא) םילופכ םה המחנהו שנועהש עמשמ ,"םיילפכב םימחנתמ
- הז ירחאלו ,אטח לע שנוע םילבקמש טושפה רבד הז ירה :ןל-עמשמ-אק-יאמ - ןכ אל םאד]
םימחנתמ"ו "םיילפכב וקל" ,"םיילפכב ואטח"ש ליבשבש הזב שודיחה והמו ,המחנ
,ו"ח 11םיילפכב אטח לע שינעי ה"בקהש ללכב רמול רשפא ךיא - הרואכלו [!?"םיילפכב
!?13"'וכ הבוט הדימ הבורמ" :12ללכהמ ריעהלו

ךירצ היה קוספה ןושל - (תוכמה 'ב לע) תומחנ 'ב תודוא ,הרואכל ,רבודמש ןוויכ (ב
-המ ;םימעפ 'ב םימחנתמ ("ימע") לארשי-ינבש רתוי שיגדמש "ימע ומחנ ימע ומחנ" תויהל
.הלופכ המחנמ בכרומש דחא עוריא (קר) ונשיש עמשמ "ימע ומחנ ומחנ" ןושלהמ ןכ-ןיאש

םיניינע 'ב אטבמ "ומחנ ומחנ"ד לפכהש 14םיפסונ ל"זח ישרדמב ראובמה יפ-לע טרפבו
הכב"ד םימעפה 'ב דגנכ) "ינש תיב לע" 'בהו "ןושאר תיב לע" תחא המחנ :המחנב םינוש
םיניינע 'ב קר ןניא) תומחנה 'ב ,שרדמב םירחא םישוריפ יפל :וזמ הריתיו ,("הכבת
,םינותחת הומחנ םינוילע הומחנ" :הצקה לא הצקה ןמ םייכפה םיניינע ןה (אלא ,םינוש
םיטבשה תרשע לע הומחנ ,אבה םלועל הומחנ הזה םלועב הומחנ ,םיתמ הומחנ ,םייח הומחנ
ה"בקהד תומחנה 'ב דגנכ םה "ומחנ ומחנ"ש שוריפהל ןכו ;"ןימינבו הדוהי טבש לע הומחנ
ן"ייעה) ימע הומחנ הומחנ ,ימע ומחנ ומחנ יוה ,הנמחננו ךלנ םתאו 15ינא" - םיאיבנהו
."(ידמע שוריפו ,קיריחב

"ימע ומחנ ימע ומחנ" בותכ היהיש ,הרואכל ,רתוי םיאתמ היה ולא םישוריפ לכ יפ-לעו
תיבה לע היינש םעפ "ימע ומחנ"ו ןושארה תיבה לע "ימע ומחנ") תונוש תומחנ 'ב ועמשמש
אלו ,('וכו ןימינבו הדוהי טבש לע היינש המחנו םיטבשה הרשע לע תחא המחנ וא ,ינשה
'ב הב שיש תחא המחנ ונייה ,הלופכ המחנב םחנתמ "ימע"ש ועמשמש 16"ימע ומחנ ומחנ"
.תומחנ

וקל"ל איבהש "םיילפכב ואטח" לע ןאכ רבודמ !?הימש רכד ןאמ - "תולופכ היתווצמ" (ג
- וזמ הריתיו ,17"תולופכ היתווצמ"ש ריכזמ עודמו - "םיילפכב םימחנתמ" ןכלו "םיילפכב
והזש ןיינעה תליחתמ ךפיה) "תולופכ היתווצמש יפל" אוה "םיילפכב םימחנתמ"ש ךכל םעטהש
18.("םיילפכב וקל"ש יפל

?"תולופכ היתווצמ"ד שוריפה והמ (ד

:הזב רואיבהו

,ל"נכ ,ןבומ "תולופכ היתומחנ ,תולופכ היתווצמ ,םיילפכב וקל ,םיילפכב ואטח" ןושלהמ
אלא ,תומחנ 'ב - םדגנכו ,תווצמ 'ב ;םישנוע 'ב - םדגנכו ,םיאטח 'ב תודוא רבודמ אלש
.הלופכ המחנל תואיבמש תולופכ תווצמו לופכ שנועל איבמש לופכ אטח - םיילפכ תודוא

ומחנ ימע ומחנ" אלו ,"ימע ומחנ ומחנ" קוספב רמאנ(ש ךכמ אוה הז לע חרכההו) ןכלו
םג ללוכ] (תונוש) תומחנ 'ב ןנשיש תועמשמה התיה "ימע ומחנ ימע ומחנ" רמאנ וליא :"ימע
הלפכה אלא וניאו ,'אה "ימע ומחנ"מ רתוי קומע אקווד-ואל אוה 'בה "ימע ומחנ"ש שוריפה
הלופכ המחנב םחנתמ דיחיהו דחאה "ימע"ש ושוריפ "ימע ומחנ ומחנ" ;[המחנה תא קזחל ידכ
ןבומ הזמש] "ימע" ותואל סחייתמה המחנ לש תונושל 'ב ,"ומחנ ומחנ" - םיילפכב המחנ -
.[המחנב הגרדו ןיינע דוע אוה 'בה "ומחנ"ש

םעמשמ ןיא "ומחנ ומחנ"ד לפכב ל"זר ישרדמב (ל"נה) םישוריפה לכש ןבומ םג הז יפ לעו
הומחנ ,ינש תיב לעו ןושאר תיב לע - הלופכ איהש תחא המחנ אלא ,תונוש תומחנ 'ב
.'וכו םינותחת הומחנ םינוילע

דחי םג ינחורו ימשג תיב ,לופכ תיב היה - "ומחנ ומחנ"ה יאק וילעש - שדקמה-תיב
קלחו ימשג קלח - םיקלח ינשמ בכרומ היה אל) ונממ קלח לכו ולוכ שדקמה-תיב :יולגב
יתנכשו שדקמ יל ושעו" - 'הל (ינחור) שדקמ אוהש ימשג תיב היה (ולוכ לכ אלא ,ינחור
19."םכותב

תא ונבו םיימשגה םירבדה תא ואיבה םדוקש הזכ ןפואב היה אל שדקמהו ןכשמה ןיינב םגו
ףסכו בהז") ןכשמה תמורת תחיקלב רבכ אלא ,תוינחורל ילכ ושענ םה הז ירחאלו שדקמה
ןפואב ,הרותה יוויצכ ,תויהל ךירצ היה (םיימשגה םירבדה (ו"ט) ג"י לכו) "'וג תשוחנו
יל ושעו" :ןכשמה תיישעל עגונב ןכ ומכו .(תוינחור) 20"ימשל יל - המורת יל וחקיו"ד
21."ימשל יל - שדקמ

הארנ זאש - הניכשה תארשהל האיבהש שדקמהו ןכשמה תיישע רמג רחאל המכו-המכ-תחא-לעו
ימשג ןיינב :דחי םג ינחורו ימשג - הלופכ איה שדקמהו ןכשמה תואיצמ לכ דציכ יולגב
שדקמה-תיב ןברוח רחאל םגש דעו] 22יולגב "םכותב יתנכשו" םהב שיש םיימשג םילכו
,שדקמב הדובעב םג הז ךרד לעו .[23"הלטב הניא הניכש" יכ ,"ןידמוע ןה ןתשודקב"
24םירבד השיש םשל - "המשל" תוימשג תומהב תברקה ידי-לע התיהש ,תונברקה תדובע הרקיעש
.'וכ

ינשל הנווכה ןיא :(םיילפכב וקל) לופכ ןברוח היה שדקמה-תיב ןברוחש ןבומ הז יפ-לע
תבב ינחורו ימשג ןברוח :25לופכ ןכות וב שיש דחא ןברוח אלא ,ןברוחב תוגרדו םיבלש
תומחנ יתש אל ,ונייהד ,"ומחנ ומחנ" :םיילפכב המחנ איה הז לע המחנה םג ןכלו ;תחא
ןושלבו ,תחא תבב תינחורו תימשג המחנ - הלופכ המחנ אלא ,("ימע ומחנ ימע ומחנ") תונוש
,ישילשה שדקמה-תיבב המחנה תומילשב - דעו .דחי "םינותחת הומחנ םינוילע הומחנ" :שרדמה
ינחור שדקמ - לופכ תיבד תומילשה ,27יחצנ שדקמ היהיש ,26"ךידי וננוכ ינד-א שדקמ"
- דחא שדקמ השענש ךכ ,הטמלש ימשג שדקמהב שבלתמש (28הלעמל ללכושמו יונבש) הלעמלש
.דחי םג ינחורו ימשג

ןברוחו ןיינבש ןוויכמ אוה "םיילפכב םימחנתמ"ו "םיילפכב וקל"ש הזל חוכהו םעטה
אוה םמויק רדעהו) "תולופכ היתווצמ" - הלופכ איה םגש םדאה תדובעב יולת שדקמה-תיב
:("םיילפכב ואטח" ,לופכ

"וניאטח ינפמ"ו ,תומילשב שדקמה-תיב ראשנ ,תומילשב איה לארשי-ינב תדובעש הז ידי-לע
הריד ךרבתי ול תושעל - םדאה תדובע תוללכ תא ףקשמ שדקמה-תיב :וזמ הריתיו .ברח אוה
"םכותב יתנכשו"ל המגודב) הניכשה תארשהל יואר םוקמ היהי ולוכ םלועה לכש ,29םינותחתב
השודק םלועה תוימשגב םיכישממו םיככזמש ,תווצמו הרותב הדובעה ידי-לע ,(שדקמב
.ךרבתי ול הריד תישענש דע ,תוינחורו

לע םילעמו ריתסמ (רתסהו םלעה ןושלמ) םלועהש ןפואב ארבנ (ימשגה הזה םלוע) םלועה
הרותב לארשי-ינב תדובע ידי-לעו ,(םלועל ףסונ רבדכ איה תוקולאש ונייה) תוקולא
תוימשגב (ינחור תויחו חוכ) תוקולא םירידחמ ,םיימשג םירבד ךותב םישבולמה ,תווצמו
,הלופכ הריד ,הדיחיו תחא הריד - ךרבתי ול הריד (םינותחת) םלועה תא םישועש דע ,םלועה
דע - יולגב םש הרוש (תוינחור) תוקולאש ,(םינותחת) תימשג הריד :דחי םג תינחורו תימשג
.ותומצע לכב ,יולגב םש אצמנ (ךרבתי ול) ומצע ה"בקהש

םויק תומילש :"תולופכ היתווצמ"ש ,תווצמו הרותד הדובעה ידי-לע השענ הז ןיינעו
ינש הכותב הליכמש הדיחיו תחא הלועפ ,הלופכ איה הווצמה תלועפ רשאכ איה תווצמה
ףלקב ןיליפת ,םיימשג םירבדב תושבולמ תווצמה ירה) ימשג רבד םע תימשג הלועפ :םיניינע
הנווכה ,הווצמה תנווכ - הז םע דחיבו ,(םיימשג תוחוכב אוה ןמויקו ,הזב אצויכו ימשג
.המשל הנמייקיש ,הווצמה םויקב םדאה שגרבו העידיב תינחורה

ןכ ,(תוקולא) תינחורה המשנה תא וב תולגל םיכירצש ימשג םלוע אוה ללכב םלועהש םשכו
תחא תואיצמ םה םהינשש ןפואבו ,המשנו ףוגמ בכרומה ,(30םדאה הז ןטק םלוע) םדאב םג אוה
.(המשנהל - הז קלחו ףוגהל ךייש הז קלחש ,םהיניב דירפהל ןכתיי אלו)

שמתשמ אוהש הז ידי-לע ,דחי םג ותמשנו ופוג םע תויהל הכירצ םדאה תדובע הז ךרד לעו
,תווצמו הרות םייקמש ךכב ,המשנה לש םיינחורה תוחוכהל םילככ םיימשגה ויתוחוכבו ופוגב
תא תדבועש הדיחיו תחא תואיצמ איה ותואיצמ לכש לעופ הז ידי-לעו ,ל"נכ לופכ ןפואב
תוימשגב הלגמ םג אוה - הז ידי-לעו .דחי םג ופוגו ותמשנב - לופכ אוהש ןפואב ה"בקה
31.עבטה היירטמיגב םיקלא ,םלועבש (תיקולא הנווכהו) תוקולאה ,"התמשנ" תא םלועה

ןיא ךכבש ,ופוגב ןיבו ותמשנב ןיב 'ה תא דובעל ךירצ ידוהיש קר אל ,אוה הזב שוריפהו
ותמשנ תא ןה ללוכ "יתארבנ"ה ירהו ,32"ינוק תא שמשל יתארבנ ינא"ש ןוויכ - שודיח לכ
,33"ודובכל אלא וארב אל ומלועב ה"בקה ארבש המ לכ" - םלועב הז ךרד לעו) ופוג תא ןהו
,איה 'ה תדובע תומילשש - אוה "תולופכ היתווצמ"ב שודיחה ;(ףוגה ןהו המשנה ןה - וארב
,34(ופוגב רחא ןפואו ,ותמשנב דחא ןפוא) םינוש הדובע ינפוא ינש ולצא םימייקש ךכב אל
.דחי םג תוינחורו תוימשגב - הלופכ איהש ,תחא הדובע הנשי ולצאש אלא

:תווצקה ינשב אוה - "תולופכ"ד ןפואב תומילשב תווצמה םויקו

עיפשמש ןפואב םמייקל ךירצ - (תינחור) לכשב העידיו בלה שגרב אוה ןמויק רקיעש תווצמה
תעפשומ ותדובעש קר אלו ,םלועב (ימשגה) וקלחל דע ,ףוגבש םיימשג םירביאו םילכה לע םג
רותב םידחואמ םישענ (הווצמה לש ינחורה קלחהו ימשגה קלחה) דחי םהינשש אלא ,הווצמהמ
.תחא הדובע

,(35הליפת יהוז בלבש הדובע איה וזיא) בלבש הדובע (רקיעב) איהש - הליפתה תווצמ ומכ
שגר אוה (ליגרה ךרד לע) בלה שגר :'ה תארי ,'ה תבהא ,בלב תויולתה תווצמב הז ךרד לעו
לכב ךיקלא 'ה תא תבהאו"ב תומילשה ;בלה תוימשגב הזזהו יוניש חרכהב לעופ אלש ,ינחור
לעפתו רודחת הבהאהש ,בלבש הנווכהו שגרהל ףסונש ,איה 36"ךדאמ לכבו ךשפנ לכבו ךבבל
קקותשמ ובילש ךיא שיגרמש - ימשג םג אוה 'הל הבהאה שגר ,ימשגה בל רשבב הזזהו יוניש
דע .ה"בקה ינפמ דחפו האריב תוימשגב קפוד וביל ;ה"בקל הבהאב (שא יפשרכ) שאכ רעובו
לכב" לע ףסונו ללוכ] בלה לש תימשג הזזה םע דחיב ינחור שגר - הדיחיו תחא הבהא תישענש
וקלח ,37"ךנוממ לכב - ךדאמ לכב" דע רדוחו עיפשמ הזש דע :[37"ךירצי ינש - ךבבל
.םלועב

לודג שודיחה הזבש ,הבשחמו לכשב תויולתה תווצמו ,הרות דומלת תווצמב הז ךרד לעו
:רתוי

קוחיר רשאמ רתוי לודג אוה תוימשגמ לכשה קוחיר ;שגרמ רתוי ינחורו ןידע אוה לכש
יזא ,בלב שגר ול שי רשאכ :תישיא ונממ תוטשפב תאז ןיבמ םדאהש ומכ 38.תוימשגמ שגרהה
ןכ-ןיאש-המ ;(תודימתב עעונתמ בלהש הז לע ףסונ) ובילב העונתו הזוזת םימעפל שח אוה
וניא ללכבו ,"רק" אוה חומהו) ימשגה וחומב הזוזתל איבמ הז ןיא ,ארבס ןיבמ אוהשכ
.(עעונתמ

לכשה רשאכ איה (ללכב לכשב תוקמעתהו הבשחמב םג לשלתשנ הזמו) הרותה דומילב תומילשה
ראובמכו ,ימשגה וחומב םג הזוזתו יוניש תלעופש תאזכ תוקמעתהו העיגיב םה הבשחמהו
הזו ,ימשגה חומב םיטמק רתוי םישענ לכשב הקמעה ידי-לעש (תודיסחב אבוה) האופר ירפסב
הווצמ תישענש ,ונייהד .רתוי הבחרו הקומע הנבהל תורשפא ןתונו ימשגה חומה תא ביחרמ
.הרות םידמול דחיב ימשגה חומהו לכשה - הלופכ הלועפו

זאש) "םירביא ח"מר לכב הכורע"ד ןפואב תויהל הכירצ הרותה דומיל תומילש :וזמ הריתיו
ךרד לעו ,הרותה דומיל תעבש - לארשי גהנמכו .(39"תרמתשמ" איהש הרותה דומילב םילעופ
,43"הנרמאת 42יתומצע 41לכ םש לע" (ימשגה ףוגה תא) םמצע תא םיענענמ ,40הליפתה תעב הז
וליפא :וזמ הריתיו ,לכש רבדב קסעתהלו תוקמעתהל תלבלבמ ףוגה תעונת הרואכלש יפ-לע-ףא
תעשב הז ךרד לעו ,44"םימש ארומכ ךבר ארומ"ש יפ-לע-ףא ,םיעעונתמ םבר ינפל םידימלת
הדירמ הז ירה 'וכ אכלמ ימק גוחמב יוחמד ןאמו] ארמ הימק אדבעכ םידמועשכ הליפתה
דומילב תומילשהש ןוויכ - [...עעונתהלו ךלמ ינפל דומעל המכו-המכ-תחא-לעו ,45תוכלמב
ךרד לע - דע) ימשגה ףוגב םג תלעופו תרדוח הדובעה רשאכ איה הליפתה תדובעו הרותה
.(46ערכ הישפנמ

השעמב ,תוימשגב אוה ןמויק רקיעש (תווצמה בור) תווצמה :אסיג ךדיאל םג הז ךרד לעו
- הקדצה תווצמב ומכ .המשל הווצמה תנווכ םג ןהב הנשישכ אוה ןהב תומילשה - לעופב
תא השוע הזש ,לעופב השעמב הקדצה תניתנ איה הווצמה רקיעש יפ-לע-ףא :תווצמה לכ תוללכ
דבאמהש דעו ,הזב ולש שגרההו העידיה ,ןתונה תנווכ םיבושח אל הזבש ,"ינעה שפנ תייחה"
הנווכ םוש הזב ול ןיאש יפ-לע-ףא ,47הקדצ הווצמ םייק דבאמה ירה 'וכ ינע האצמו עלס
,םוקמ לכמ - (הקדצל ותיתל ןיינועמ היה אל ,הזמ עדוי היה םאש ןכתיי - הברדאו) תעדו
תופי םינפ רבסב ,הזבש םדאה שגרהו העידיה ,הנווכה הזב הנשישכ איה הקדצה תווצמ תומילש
48.הקדצה תלעמב תוגרדה הכלהב ראובמכ ,'וכו

אטח) ןורסח - לופכ אטח ונייה ("ונצראמ ונילג" ירה םללגבש) "וניאטח"ש ,ןבומ הזמו
(אטחה תאצות) תולגהו ןברוחה םג ןכלו ,תוימשגב ןהו תוינחורב ןה (49ןורסח ןושלמ
ןיב ,(31םלועב ןיבו םדאב ןיב) תוימשגב ןהו תוינחורב ןה ,"םיילפכב וקל" - םילופכ
;50תולגב לוכיבכ אצמנ ה"בקהש - לוכיבכ תוקולאב ןיבו ,תולגל וחלשנש - לארשי-ינבב

- םיילפכב המחנ השענ ,"תולופכ היתווצמ" ,תווצמה םויק לארשי-ינבב שיש הז ידי-לעו
הומחנ םינוילע הומחנ" ,דחי םג תוינחורבו תוימשגב ,ףוגב המשנ ,"ימע ומחנ ומחנ"
.ל"נכ ,לופכה שדקמה-תיב ןיינבב - הזב תומילשהל דע ,"םינותחת
-116 םידומע 'ד ךרכ נ"שת 'תויודעוותה' .נ"שת'ה בא-םחנמ ג"י ,ןנחתאו תשרפ תבש תוחישמ םיעטק)
(שידיאמ םוגרת - 121.דועו .חכת ס"וס ח"ואוט .ב ,אל ה"ר - שאר ה"דות האר (1

.א ,מ 'יעשי (2

.א"פס (3

.ח ,א הכיא (4

.ב ,םש 'יעשי (5

.חירתת זמר הכיא (6

.כ ,ד 'ימרי (7

.ב ,םש הכיא (8

.גי ,ב 'ימרי (9

.126 'מע שידיא םירמאמה רפסב - ומחנ ה"ד (10

.(זע 'מע א"ח ב"רעת ךשמה) ב"רעת .(הצק 'מע ו"כרת מ"הס) ו"כרת ומחנ ה"דר (11

.נ"שו .א ,אי הטוס (12

ינפמו ,'וכ םיילפכב התקל ךייש המ לבא ,'וכ הבורמ הבוט הדימש ינפמ אוה - םיילפכב המחנה אמלשב (13
.(םש ב"רעת ךשמה) םיילפכב המחינ ןכל םיילפכב התקלש

.ומחנ 'פד אתקיספ .דמת זמר 'יעשי ש"לי (14

.םש אתקיספ .גמת זמר םש ש"לי (15

,ונייה) "ימע תא ומחנ יאיבנ םתא ומחנ" - ושוריפ "ומחנ ומחנ" לפכהש (םש 'יעשי) י"שרפ יפל םגו (16
רובד אלהו ומחניש םיאיבנל רובידה ןיינע והמ ןבומ וניא" - (לארשי תא ומחניש םיאיבנל רובידה והזש
ל"צו ,המצע האובנה רובד דבל המחנ הזיא שיש תועמשמה ירה ומחנ םיאיבנל רמואשכו ,המחנה אפוג והז האובנה
.50 הרעה ןמקל הארו .(םש שידיא מ"הס .םש ב"רעת ךשמה) "תאזה המחנה והמ

.ללכ (תולופכ היתווצמד) הז ןיינע רכזוה אל םש ר"כיאבש טרפבו (17

האב םיילפכב המחנה כ"ומכ ,םיילפכב אטחמ האצותכ אב םיילפכב וקלהש םשכד ,איה תוטשפב הזב הנווכה (18
הזב רושק המחנד לפכהש ,עמשמ שרדמה ןושלמש הזב רואיב ךירצ לבא .ןה תולופכש תווצמ םייקמש ז"יע
.םינפב ןמקלדכ ,תולופכ היתווצמד שוריפה והמ - םגו ,תולופכ היתווצמש

.ח ,הכ המורת (19

.י"שרפבו המורת פ"ר (20

.ח ,הכ המורת י"שרפ (21

תוינחורה פ"כעו ,יולגב אל ז"ה - תינחור תויח ןהב שיש םגהד ,םלועב םיימשג םירבד ראש ומכ אלו (22
ק"מהיבה כ"אשמ ,םידרפנ םירבד ינש ומכ םה תוינחורהו תוימשגה - יולגבש דע ,יוליג ותואב אל םה תוימשגהו
.יולגב תוימשגו תוינחורמ לופכ דחא תיב אוה

.ז"טה ו"פ ח"בהיב 'לה ם"במר (23

.נ"שו .הנשמב - .ב ,ומ םיחבז (24

'ע ד"ח נ"שת תויודעוותה האר - ינש תיב לעו ןושאר תיב לע יאק םיילפכב (המחנו) וקלהש שוריפה יפלו (25
.62 הרעה 123

.זי ,וט חלשב (26

.א ,חכ א"חז (27

.א"עס ,אמ הכוס 'סותו י"שר (28

.ו"לפ אינת האר (29

.דועו .(א ,ק) ט"סת ז"וקת .ג ידוקפ אמוחנת האר (30

:הלופכ הלועפ הל שי הווצמ לכש - אוה "תולופכ היתווצמ"ב שוריפהש (שידיא מ"הסב) ומחנ ה"דס האר (31
ףוגו המשנה לש ,לופכ ןפואב אוה (םלועבו םדאב) ומצע הז ךוכיזש ,ראבתנ ןאכו .םלועה ךוכיזו םדאה ךוכיז
.(תודרפנ תודובע 'ב ומכ אלו) דחי

.ןישודיק ףוס אתיירבו הנשמ (32

.ו"פס תובא (33

זנק 'מע ו"סרת ךשמה האר) םפוגב 'ה ידבוע ,םתמשנב 'ה ידבוע - הדובעב םיגוסו תוגרד 'במ ריעהלו (34
.(ךליאו 210 'מע ח"שת מ"הס .ךליאו

.א ,ב תינעת (35

.ה ,ו ןנחתאו (36

.א ,דנ תוכרב (37

.(א"עס ,דנ) ז"לפ אינת האר (38

.א"ער ,דנ ןיבוריע (39

יבג םג הז גהנמ אבוה מ"כבו .הליפתו הרותה תאירק יבג הז אבוה םשו .חמ ס"וס ח"וא ז"הדא ע"וש (40
.דומיל

.ד"וי ,הל םילהת (41

הטמלו ;ךר אוהש רשב - רתוי הטמל ;שפנה אוה םדה םהבש ,םידיג :ללכב םיניינע 'ג ,ףוגהבש ,ריעהל (42
הרותד הרימאהש ,הנרמאת יתומצע לכד שודיחהו .םהבש "תוימשג"ה רתוי שגדומ םהבש םישק םהש תומצע - רתוי
.תומצעהב םג תלעופ הליפתו

.הרות יבג הז בותכ אבוה םש אינתבש ריעהלו ,הליפת יבג םש ז"הדא ע"וש (43

.ב"ימ ד"פ תובא (44

.ב ,ה הגיגח (45

.ב ,חיק תבש - ןויע ה"דות .ד"הס ב"פ תוכרב ימלשורי (46

.טי ,דכ אצת ירפס (47

.'י קרפ םיינע תונתמ 'לה ם"במר (48

.מ"כבו .א ,בפ תוטמ ת"וקל (49

.םש ב"רעת ךשמהו ו"כרת .םש שידיא מ"הסב ומחנ ה"ד האר (50

לפכהש (ב"רעת ,ר"תע ,ט"סרת ומחנ ה"ד .וטר'א 'מע ך"נ .ךליאו ר'ב 'מע ונתשרפ ת"הוא) ראבתנ א"מבו
י"שר ירבד הזב רבמ םש ב"רעת ךשמהבו .ש"ייע ,םהינש תורבחתהו ימינפו ףיקמ 'יחב לע יאק "ומחנ ומחנ"
.16 הרעה ליעלד
חישמ םע תויחל


- דימתה ןברקד ןיינעה רסח רשאכ
!הזמ לודג רעצ ךל ןיא


!'ואנ' הלואג םישקבמו '!יתמ דע' םיקעוצ ןכל

- !?םלועה יניינעב קוסעלו רעטצהל חרכומ היהי יתמ דע - !?"יתמ דע" :ה"בקל ידוהי קעוצ
םיקוקזש המו - !?"הילע אהת המ הרות .. העירז תעשב ערוזו השירח תעשב שרוח םדא רשפא"
ודמעו" דועיה םייוקי זאו ,הלואגה תא איבהל ה"בקל "הצע" שי - "'וג ךשוריתו ךנגד"ל
!"םכנאצ וערו םירז

קוסעל וילע ןהבש םויה ךשמב תועש המכ שי תולגה ןמזבש דבלב וז אל :וזמ הריתיו
קסוע ןהבש תועש ןתואב םג - 'וכ הרותה דומילב קוסעל לוכי וניאו ,םלועה יניינעב
.הדיתעה הלואגב היהתש יפכ תומילשה תילכתב ותדובע ןיא ,תווצמה םויקו הרותה דומילב

:המגודלו ,ןמייקל תורשפא ללכ ןיא תולגה ןמזבש תווצמ המכו המכ ןנשיש - ךכ ידכ דעו
לחה ,שדקמה-תיב ןיינב םע תורושקה תווצמ המכו-המכ-תחא-לעו ,ץראב תויולתה תווצמ
םוי לכבש ןנובתמ ידוהי רשאכ ,ןכלו .הזב אצויכו םוי לכב םיימעפ דימת ןברק תברקהמ
רעצ ךל ןיא - דימת ןברק תברקהד ןיינעה ולצא רסח ,םוי לכב םיימעפ :וזמ הריתיו ,םויו
!הזמ לודג

הניא (אובל דיתעל קר תכייש תווצמו הרותד הדובעה תומילשש) וז העידיש תוטשפב ןבומו
םייקל ךכ-לכ קזח ונוצרש ןוויכמ :הברדא אלא - וישכע ותדובעב םולשו סח תושילח תלעופ
ןכלו ,וחוכ לכב הז ןיינעב אוה קסוע התע םג ירה ,תומילשה תילכתב תווצמהו הרותה תא
עיזמש דע ,(וטושפכ - ךרפ תדובע) המוצע העיגיב 'ה תדובע תוללכבו הרותה דומילב עגייתמ
.גונעתל ולצא בשחנ אפוג הז ןיינעו ,'וכ

שקבמו קעוצ אוה אלא ,תולגה ןמזבש הדובעה ןפואב םולשו סח קפתסמ וניא - הז םע דחיב
.תומילשה תילכתב ונוק תא שמשל לכוי זאש ,"ואנ" היהת הלואגהש ה"בקהמ
(872 דומע 'ב ךרכ ג"משת 'תויודעוותה' ,ג"משת'ה אב תשרפ תבש תחישמ)


םייקו יח לארשי ךלמ דוד

- "םייקו יח לארשי ךלמ דוד" [הכ ה"ר האר] םירמוא ובש הנבלה שודיקד ןיינעה תוללכ
הזה שדוחה" - אוה םירצמ תאיציו חספ ןברק תודוא יוויצה תלחתה :הלואגה ןיינע םע רושק
.(פ"הע י"שרפ) "שדקו האר הזכ" ,הנבלה שודיק ,(ב ,בי אב) "'וג םכל

דועייה םייוקישכ דימו ףכית - ןירדהנסה לש הנושארה הלועפהש ,רמול שי הז יפ-לעו
ם"במר) "שדקמל ןיקתענ םשמו הליחת רוזחל ןידיתע אירבטב" ,"הנושארבכ ךייטפוש הבישאו"
,"םירצמ ץראמ ךתאצ ימיכ" ,שדוחה שודיק היהת - (ב"י הכלה ד"י קרפ ןירדהנס 'לה
."שדקו האר הזכ"ד ןיינעהב התיה הלחתההש

הזכ" ,"םכל הזה שדוחה" - "הז רמואו ועבצאב הארמ"ד ןיינעה שגדומ ןאכ םגש ,ריעהלו
."שדקו האר

הנבלה תא םיאורשכ ,הנבל שודיק תעב "םייקו יח לארשי ךלמ דוד" םירמואש המ םג והזו
םירמוא ,םוקמ לכמ ,עגרו עגר לכב "םייקו יח לארשי ךלמ דוד"ש יפ-לע-ףאד - רשב יניעל
הארנה ןפואב תויהל הכירצ הלואגהש שיגדהל ידכ ,אקווד רשב יניעב הנבלה תייאר םע רשקב
.רשב יניעל יולגב
(136 דומע 'ןויצ םחנמ - םחנמ תרות' ח"משת טבש ג"כ 'ה םויב ד"רמ)

יהויחבמ ריתי


הפסוה לע תיטרפ הטלחה לבקל
הרותה דומילב


תיללכ הטלחהב קפתסהל ןיא

,'רדס'ה תא עדוי אל דחא ףאש ןוויכמ ,ןדיד ןודינבו ,'רדס'ה תודוא םעפ לכ זירכהל גוהנ
בוט ןיא" ,בוט רבדב םימייסמו ,תודעוותהה תא ומייסי וישכעש ...ימצעב זירכהל ינחרכומ
דומילב ףיסוהל ,"םע בורב" ,תובוט תוטלחה תלבק תודוא םעפה דוע ריכזהל ,"הרות אלא
תווצמב הפסוהמ לחה ,תווצמה םויקב רודיה תפסות - השעמ ידיל איבמ דומילו ,הרותה
.הכוראב ל"נכ ,הקדצה

דומילב הפסוה רבד לע תיללכ הטלחהב קפתסהל ןיא - ולא תוטלחהל םויק היהיש ידכו
הז ךרד לעו ,'וכו ינולפ רפסב ינולפ רועיש .תיטרפ הטלחה לבקל ךרוצ שי אלא ,הרותה
,ירשת שדוח ,לולא שדוחל תונכה - אמרג ןמזהש םיניינעב דחוימבו ,הדובעה יניינע ראשב
.םישדוחה ראשל עגונב הז ךרד לעו ,'וכ םיניינע יוביר וב שיש

ןמז ךשמל אלא ,בר ןמז ךשמל העבקל ןיא םייוסמ רועיש תודוא תיטרפה הטלחההש ,ריעהלו
וא ,תוכיאב וא תומכב ,הזב ףיסוהלו תונשל לכוי םייוסמ ןמז ךשמ ירחאלש ידכ ,בר אל
לכלש עודיכ - ושדוחב שדוח ידמ הזב ןנובתהל בוט המו ,הזב אצויכו רועישה דיגמל עגונב
- 'וכ הדובעה ןפואב יוניש תויהל ךירצ אלימבו ,'וכו דחוימ לזמ ,דחוימ ףוריצ שי שדוח
.הדובעה יניינע ראשב אצויכו ,הרותה ירועישב ףיסוהלו תונשל דציכו םאה

ךיישהו ונרוד אישנ ר"ומדא ח"ומ ק"כד תומא 'ד ,הז םוקמב ןכ ושעיש ךכל ףסונ ,רומאכו
תוחילש"ו ,םוקמו םוקמ לכב ומסרפי יאדווב - התע םיעמושש תומוקמה לכב הז ךרד לעו ,הזל
,לארשימ תחאו דחא לכ - הזל םיכיישה ולא לכל םסרפלו עידוהל דחאו דחא לכ לע "הווצמ לש
גוחל קר אל ךייש הז ןיינע ,ירהש ,האלו לחר ,הקבר ,הרש תונבו ,בקעיו קחצי ,םהרבא ינב
וליפא) שממ דחאו דחא לכל םא-יכ - אבורד אבורל דע ,לארשי-ינב בורל וליפא וא ,םייוסמ
םג ירה ,שממ לארשי לכד "ונימי ךרואו ונייח" איה הרותהש ןוויכמד ,(אטועימד אטועימל
הדובע הרות וא ,הקדצה תווצממ לחה ,תווצמה םויקב הפסוה םג הז-ידי -לעו) הרותב הפסוהה
לארשי לכל ךיישה ןיינע אוה ,"וייח לע םייח ףיסוי" ,"ףיסוי ףיסומד" ,(םידסח תולימגו
.שממ
(הגומ יתלב - 212 דומע ,ד ךרכ ז"משת 'תויודעוותה' ;ז"משת באב רשע-השימח תחישמ)

יבר יצוצינ


תועיסנו תונטייק ,ץיק תונחמ


םיכרע רתוי תרדחהל 'שפוח'ה ימי תא לצנל שקיב יברה
תוארוהל וכז ץיקה-תונחמ ילהנמ * םידליל ידוהי ךוניחו
ביגה ,"ברל הלאש" * תוריכזמה דצמ חוקיפ דצל ,תוכרדהו
-הנחמב הכלמ-הוולמ תדועס טירפת ובו ח"וד האר רשאכ יברה
תצפהל העיסנה תא לצנל שקיב שופל םיעסונהמ םג * ץיק
התקזחהו הרות


רפואל השנמ-יכדרמ ברה תאמ

תוקתנתהה תא לכו לכמ לספ יברה .'לודגה שפוחה' הנוכמה גהונה תא יברה סרג אל ללככ
האר] לודגה הרותה לוטיב תאו תיכוניחה הריוואהמו תידומילה תרגסמהמ םידלי לש תכשוממה
ןוויכב ץיקה תנוע תא לצנל יברה ארק דבעידב .[15-10 םידומע אנ ןויליג 'תורשקתה'
."ותנקת יהוז ותלקלק" תניחבב ,יבויחה

-ןג' פמעקל םירושקה יברהמ םיבתכמו תוחיש טוקיל ובו ,'לארשי ןג' ץבוק עיפוה הנורחאל
114 ובו ,תפצב 'חישמ לש ורוא' ןוכמ תאצוהב ,ןמדירפ ץרפ ת"הרה תכירעב ,'לארשי
.םידומע

המכ ןייצמ םהבש ,יברה לש תוטטיצ תואבומ ,ץיקה תונחמ תלעמל שדקומה ,ינשה קרפב
ףסותימ - שדוקה תרהט לע ךוניח לבקל םיכוז הנשה ךשמבש םידליל עגונב םג (א :תולעמ
,תעל תעמה לכ ךשמב רשא .. הכורא הפוקת" הזכ ץיק הנחמב תוהשה םע תודהיו הרותב םלצא
שייבתי אל'ד םמצעב לדתשהל םיכירצ םניאו 'ימור לש הנומה'מ םה םיקתונמ ,הלילבו םויב
,הנשה ימי לכ ךשמב" (ב ."ריעב ותויהב הנשה ךשמב םהב םישגופש 'םיגיעלמה םדא ינב ינפמ
דחוימה יוליעה אטבתמ הזבו .. הביבסהו בוחרה תעפשה תחת .. דליה ןותנ םהבש תועש ןנשי
לכ ךשמב .. הנחמה חור תעפשה תחת דליה ןותנ ,ולוכ םויה תועש לכ ךשמבש - 'ץיק הנחמ'ד
."'ותובשי אל'ד ןפואב ולוכ םויה

הפוריא תשביב ןושארה 'פמעק'ה

תויורשפאה לע יברה רביד (84-83 םידומע 'תוחילשה רפס') ט"ישת זומת ג"י תודעוותהב
:םיאבה םיניינעב םיחכונה תא ףתיש הייארכ .םלועב לועפל תולודגה

תשביב ןושארה - 'לארשי-ןג' פמעק חתפנ וז הנש זומת ג"י הלואגה גחב
,'יש קילרג לדנעמ-ןושרג ברה ידי-לע דסונ הז 'פמעק' .הילטיאב - הפוריא
םהל םיראתה לכ םע) תינברה ותגוז םע דחי ,ול םייוארה םיראתה לכ םע
.(איה הייואר

- היסור דילי רענו הקירמא תדילי הרענ .. םשל עסנ הז דיחיו דחא 'גוז'
רחאלו - תירבה-תוצראב ושגפנש םתוא ןמיז ,"םיגוויז גווזמו בשוי ה"בקה"ו
ידכ הטרופל הטורפ התיה אל .. "ןווי לש הילטיא"ל ,לוכיבכ ,"םוחליש" ,ןכמ
ךרוצ היהו םידלי ויה אל .וולש ףסכב תאז תונקל וצלאנו 'פמעק'ה תא תונקל
.םהירוה םגו ,החמש יאלמ תעכ םידליהו ,םידלי ופסאו .. לועפל

אלא רוצ האלמתנ אל" יכ םירמוא ל"זח ירהו ,ימור תוביבסב אוה 'פמעק'ה
.ימור תוכלמ לע יאק הזש - "םילשורי לש הנברוחמ

:רמאו רזח יברה

לועפל ידכ - 'לארשי ןג' - הטימשה תנש ,ט"ישת זומת ג"יב םש וחתפ ,רומאכו
.םהירוהל םהמ - 'לארשי ןג' ידלי לש םתועצמאב ,תונייעמה תצפה םש

:הכרבב םייסו

.םוחלשיש תומוקמל ועסיו - םיריעצה לכ ושעי ןכו וארי םהמ רשא ןוצר יהיו

"הנומא פמעק"ל וידלי תא חלש יכ חווידש ,באל יברה בתכ ,"דאמב ןוכנו"
ידכ תירבה-תוצראל םיל רבעמ עיגהש ,ידיסח ןקסע הז היה ."לארשי ןג"ו
.וידלי תא ומע איבהו ,דמע ושארבש דסומה ןעמל תוליעפב קוסעל

םיכירדמל הכרדה

:הילטיאבש ונאליממ 'יש קילרג לדנעמ-ןושרג 'ר ח"הרהל יברה בתוכ כ"שת בא-םחנמב ב"כב

ןטרגמיוב 'יש [רעבוד 'ר ברהל=] ד"ררהל רוסמל ובוטמ - ןיינעה תופיחדל
רתויב ןוכנש טושפו .א"נמ 'טמ ובתכמ לבקתנש ,[הניטנגראב יברה חילש=]
טרפבו .'וכו םשד ימוי הנחמב .. בש לארשי ןגב [םעפה דוע=] פ"הוע רקביש
ח"אדל עגונב הכרדה םיכירצ םמצע םיכירדמה ,םשמ העומשה [יפ -לע=] פ"עש
.םהיניינעו

חילש'כ םג - הניטנגראב העובקה ותוחילש ינפל דוע - תונוש תופוקת שמיש ןטרגמיוב ברה
כ"שת לולא י"חמ יברה לש ובתכמ) הילטיאב ראשה ןיב ההשו ,םינוש תומוקמל יברה לש 'דדונ
הנידמל עוסנל שקבתנ ובו וילא בתכנ ,235 'מע ,ז"משת ת"הק ,'תוחילשה רפס'ב עיפומה
.(םש בצמה תא קודבל ידכ ,ימוי ץיק הנחמ םייקתה הבש ,הפוריאב תרחא

תועינצ יניינעב הריתי הדפקה

רגשל גהנ ףא םקלחל .ץיקה תונחמ לש םהירדיסבו םהיניינעב הבר תוברועמ הליג יברה
תחת ,'ךוניח יניינעל זכרמ'ה םעטמ החלשנש תרגיא לש דחוימ הרקמ הנהו .תודחוימ תורגיא
:המייקתהש רחאל (!) הנשכ ,ץיקה תונטייקמ תחא תלהנה לא ,"ידוס" גוויסה

ג"לשת זומת 'ט ה"ב

.י.נ ןילקורב

.. הנטייקה תלהנהל

ויחי םהילע 'ה

!הכרבו םולש

,דקתשאד ץיקב תורענל הנטייקהב השענהל עגונב הליהבמ העומש םויה ונתעיגה
,דאמל דע ןוצר העיבשמ התיה הנטייקהב תיללכה הגהנההש [יפ-לע-ףאש=] פ"עאש
ןכוניחל יווהמל יעבדכ בל ומש אל לבא ,תוכינחה לע בוט םשור הריאשהו
םילגרב תכללמ וענמנ אל תורענהש הדבועה םיאיבמ אמגודלו .תועינצל עגונב
.. הב ןתכלב םג אלא הנטייקה לש תומאה 'דב קר אלו ,תופחי

הדימב הטשפתה ,הדבועד אפוגב הזה ןורסחה לע ףסונ הנה ל"נה העומשה יפלו
םידרח םיתבמ תואב ןהמ תובר רשא ,תוכינחה ירוה יגוחב ל"נה העומשה העודי
ךשמב םהב תודמול רשא םידרח [רפס יתבב=] ס"בב ןהיתוכנחמו ןהיתורומו
ןיאו .םשה לוליח אוה לודג המ רורב ל"נכ םיגוחל תאזכ העומש עיגהבו .הנשה
תודימלתו תונב חולשמלו ללכב וניתודסומל םהלש סחיה לע עיפשמ םג םאה תעדל
[רבד לע=] ד"ע םימעפל טילחהל םהילעשכ םג ןבומכו) טרפב ונלש תונטייקל
.(הזמ ךומנ בלש ןמויס תעב המודכו ינוכית [רפס תיב=] ס"יב תריחב

ףכית ונעידוהל םישקבמו ל"נה העומשה [רבד לע=] ד"ע םכעידוהל ונא םירהממ
הגהנהה וז הנשבש רתויב ורהזי יאדווב ןפוא לכבו .איה תיתימא המכ דע
םניח דשחל וליפא םוקמ ראשי אלש דע הלעמה םורב היהת תועינצה יניינעב
תונבל תואיכ הגהנתת דיתעב םגש הב תוכנחמה לע עיפשת הנטייקהש ,הזמ רתויו
הנעפשתו ,לארשי
.דימת ןכותב תואצמנה תודליה יגוחב םג וז חורב

תובוט תורושבל הווקתב

[הלס בוט לכ=] ס"טכ תכרבב

בוקדח .א.מ.ח ברה

קוחר חווטל העפשה

ז"משת תנשב .ויפתתשמ לע בר ןמז רתווי םמתוחש ,ךכ ולהוני 'פמעק'ה יניינעש עבת יברה
:יברה רמא (108 דומע 'ג ךרכ ז"משת 'תויודעוותה')

דומילהמ םג אלא 'פמעק'ה לש לכואהמ קר אל םתיא ואיבי ךכ-רחא םידליהו
,ותיבל תאז איבי דחא לכש - םימש תארי יניינעב הכרדההו ,םתיא ודמלש
- דחוימבו ללוכ ,"רוא הרותו הוצמ רנ"ה תא - החפשמה לכלו ויחאל ,וירוהל
.תודיסחה תרות ,הרותה תוימינפ יהוזש ,"הרותבש רואמ"ה תא

טירפתה יבגל בר תלאש

יברל חוודל וגהנ הנחמה ילהנמ .ןגישימ תנידמבש טיורטדב ץיק הנחמב עריא ןיינעמ הרקמ
שדוק-תבש יאצומב שגויש טירפתה ןייוצ תוח"ודה דחאב .םיניינעה יטרפ לכ לע טורטורפב
.לצב םע תוכועמ םיציב ושגויש בתכנ םשו ,תבשה תאצ םע דימ המייקתהש הכלמ-הולמ תדועסב

.יברה ןייצ ,"ברל הלאש"

תאש ,ררבתה ןכמ רחאל ?יברה ןווכתמ המל הנעמה ילבקמ םינגראמה והמת ןושאר טבמב
לש וניד-קספל דוגינב הז ירה - ןתוא םיפלקמ ויהש ןוויכמו תבש ינפל םיניכמ ויה םיציבה
םהילע רבעש הפולק הציב .. לכאי אלו" :'ז ףיעס שפנו ףוג תרימש תוכלהב ןקזה ר"ומדא
..."'וכ םירורצ םה וליפא הלילה

"חבושמ הז ירה הזב יוביר לכו"

ןוצר לע דוע דומלל ןתינ ונממ ,ד"בח-רה-תלחנ דעו לא תוריכזמה תאמ חלשנש בתכמ הנהו
:ץיקב תוליעפ םויק יבגל יברה

ד"לשת זומת 'ו ,ה"ב

.י.נ ,ןילקורב

ד"בח רה תלחנ דעוול

ויחי םהילע 'ה

!הכרבו םולש

ד"ימ [ד"בח רה תלחנ=] ח"החנ דעוו תבישימ [לוכ-יטרפה=] כ"פה םע רשקב
ליאוה א"טילש ר"ומדא ק"כ יכ ,םכעידוהל וננה ,ונל םתחלשש ד"לשת ,ןוויס
,הנטייקה ליעפהל םא הליחתב םכלצא [היהש=] היהש קפסה לודג אלפל יכ ריעהל
רשא םכלצא םכוסש המ רבדה ןוכנ יאדו רשאו ,הזב לועפל שיש טושפ רשאו
.הנטייקה תא וליעפת [ךרבתי 'ה תרזעב=] ת"יהזעב

,"'וכו תראפתלו הליהתל ל"נה הנטייקה לעפתו היהת"ש הזב םתבתכש המו
- ףיסוהלו שיגדהל א"טילש ר"ומדא ק"כ ליאוה

"חבושמ [הז ירה=] ז"ה הזב יוביר לכו"

ס"טכ תכרבב

בוקדח .א.מ.ח ברה

"קוחה יפ-לע רתומה קר"

רבכ [ה"נשת תוטמ תשרפ בנ ןוילג] רבעב .תועיסנל םיבר ידי-לע תלצונמ שפוחה תנוע
רומשל יברה לש תינשנו תרזוחה ותשגדה לע םיטרפ ףיסונ ןאכ .תדחוימ המישר ךכל ונשדקה
.תונידמה יקוח לע

איהו ,תאז עצבל הילע ושקה תומייוסמ תויקוח תולבגה ךא ,ק"הראב רקבל התצרש השאב השעמ
:(ב"משת ןוויסב י"ח ,'ד םויב) הל בתכ יברה .םייקוח-יתלב תוריינב עוסנל 'רתיה' השקיב

יקוח יתלב [הז ירה=] ז"ה

.הז השעת אלו

.[ןויצה לע=] צ"הע ריכזא

-םחנמב ד"כב) ול בתכ יברה .תולבוקמ יתלב םיכרדב עוסנל שקיבש הבישי רוחב ,הזב אצויכ
:(ט"משת בא

.קוחה [יפ-לע=] י"פע רתומה קר םסרופמכ

:יקוח -יתלב חרואב תירבה-תוצראב רוקיבל עיגהש שדוקה ץראמ ןקסעל ברה בתכ הכו

םע [תויומכחתה=] "ןעצנוק" תושעל לש הגהנהמ .. ללכ החונ יתעד ןיאש ןבומ
['שודיחה'=] וטפואהו האצמהה [רבד לע=] ד"ע ועדי םישנא יובירשו תוריינ
.(םוסרפהב - לעופב לדתשה ימ [ךכ-לכ הנימ-אקפנ ןיאו=] כ"כ מ"קפנ ןיאו)
.ללכ ךרדה וז אל לבא ,בוטב םייתסי םעפה תאזו

"החונמ םהל ןיא"

אוה .תואירב ימעטמ ץיקב שופל עוסנל קקזנש תונידמה תחאב םיחולשה יבושחמ דחאב השעמ
בוט הפיאו םוקמ הזיאל" השודקה ותעד תווחל ליאוי יברהש שקיב ףאו יברל ךכ לע בתכ
."רתוי

םימרוג השולש יברה ןייצ (גר דומע 'םחנמ שדקמ' רפסב םימסרפתמה) ותבושת ירבדב
תומוקמה םתואבש םידידיב תוצעייתה (2 ,אפור םע תוצעייתה (1 :תיפוסה הטלחהב םירושקה
המ תושעל תוירשפא ןכ םג היהת םש ורוקיב תעבש רמול שי ילואו" (3 ,(ןובשחב םיאבה)
המכו" :דוע ףיסוהו ."תואירבב ללכ עגי אלש ןפואב ןבומכ" :השגדהב ךא ."דסומה תבוטל
."ללכו ללכ אקוודב וניאש ףא ,הזב תוילעות

בוטש ןבומו") העיסנה םצע לע יברה ךריב הנעמב .יברל חוויד שפונה םוקממו ,עסנ חילשה
ובתככ ןמאנו") התבשוה אל תוליעפהש גאד יאדווב יכ שיגדהל חרטו ("שפנהל ותעיסנב השע
.("ועסנ םדוק יעבדכ םיניינעה ורדיסש

:ול ריכזה (!אל ךיא) ןבומכו

יניינעו ללכב תודהיה תצפהל ותוהש לצני התע ומוקמב םגש וררועל רתומל חטב
.טרפב תודיסחתודיסחה ינייעממ


ןנחתאו תשרפ


(א,ד) לארשי התעו

.(בל חלשיו) "לכותו םישנא םעו םיקלא םע תירש יכ" ,המחלמב ןוחצינ לע הרומ לארשי םשה
לבא .תימהבה שפנה לע הנוחצנ םש לע ,"לארשי" תיקולאה שפנה תארקנ הזה ןמזב אקווד
והז .הז םשב דוע ארקית אל ,המחלמב ךרוצ היהי אלו ירמגל ערה לטבתישכ ,אובל דיתעל
."לארשי - התעו" אופא
(חל דומע םירבד הרות-יטוקיל)


(ד,ד) םויה םכלכ םייח םכיקלא 'הב םיקבדה םתאו

ןניאש דבלב וז אל ,ךרבתי וילא תולטבתההו ה"בקב תוקבדה :ךכ הז קוספ ראובמ רהוזב
:(טי ילשמ) רמאנש יפכ .םייתימא םייח ול תואיבמ ןה - ךפיהל אלא ,םדאה תויחב תוטעממ
.ותויח עפש הברתי ןכ ,םדאה לש ולוטיבו ותארי ולדגיש לככש ונייה ."םייחל 'ה תארי"

?םדאה -ינבכ אלש ,םייחצנ םייח םיכאלמה םייח עודמ :שטירזממ דיגמה רמוא ןיינע ותואב
...םימש-תארי רתוי םהב שי יכ
(164 דומע ח"אד םע רודס)


(גכ,ד) לכ תנומת לספ םכל םתישעו

תטיש דגנ (ר"ומדא ק"כ יבא) ןוסרואינש קחצי-יול יבר לבוקמה ןואגה לש ויתושרדמ תחאב
:רמא - ןויוושהו תודחאה תא הלגד לע התרחש ,םזינומוקה

אימשב דיחאד" :םוגרתהו ,"ץראבו םימשב לכ יכ" (טכ א"הד) בותככ ,תודחאל זמור "לכ"
תודחאהמ - "לכ"המ ושעת לא - "לכ תנומת לספ םכל םתישעו" :רמאנ הז לעו ."אעראב
...'הרז הדובע' - ןויוושהמו
(העומשה יפמ)


(דכ,ד) אוה הלכא שא ךיקלא 'ה יכ

שיו ,השרושל ,הלעמל קלתסהל שאה עבטש םושמ ,םיצע וא הליתפ תועצמאב אלא הריאמ הניא שא
:האירבה תא היחמש יקולאה רואה יבגל ןידה-אוה .הטמל הבהלה תא 'קיזחת'ש הליתפב ךרוצ
םישעמהו הרותה איה הזה םלועב ןאכ ותוא הקיזחמה 'הליתפ'הו ,ושרוש לא רוזחל הצור רואה
.לארשי-ינב לש םיבוטה

'ה רוא ןיא ןכ ,("הלכוא שא") שאב לכאתהל תרשכומו היואר תויהל תבייח הליתפהש םשכ
וילא שפנה תולכבו לוטיבב רודח הווצמהו הרותה קסע רשאכ אלא םדאה שפנב הרושו הפי זחאנ
.ךרבתי
(הכ דומע ארקיו הרות-יטוקיל)


(הל,ד) ודבלמ דוע ןיא .. תעדל תיארה התא

,ורסאמ ינפל םוי .ט"נקת תוכוס גח-ורסאב גרוברטפב רסאמל חקלנו רצענ ןקזה ונבר ,עודיכ
:רמא ,הרות-תחמשב

ןושלמ תעדל) ומצע תא רובשל םדא לעש תארה - "תעדל תארה" ,ףוס-ןיא תומצע - "התא"
."ודבלמ דוע ןיא"ש וארי םלוכש ידכ ,("תוכוס ישנא תא םהב עדויו" ומכ ,הריבש
(1498 דומע ד םירוביד-יטוקיל)


* * *


,ךכב קפתסהל יאשר אוה ןיא ךא ,"ודבלמ דוע ןיא"ש ותמשנ דצמ ןימאמו "האור" ידוהי לכ
תניחבב רבדה ראשנ דבל הנומאב ןכש ."תעדל" - לכשב םג ןיינעה תא ןיבהל ותבוחמ אלא
.רבדה םע תימינפ תודחאתהל האיבמ תילכש העידי קרו "ףיקמ"
(1170 דומע ד ךרכ תוחיש-יטוקיל)


* * *


תואיצמ הניאו התוא היחמה יקולאה רואל הלטב האירבהש ונייה ,"ודבלמ דוע ןיא"ש העידיה
- תישוח הייארב רבדה תא "תוארל" ןתינ אלא ("תעדל") תילכש העידי קר הניא ,תיאמצע
."תארה"

אוה ןכש) תואיצמו 'שי'כ ברה לש ורובידל סחייתמ ובר ינפל בשויה דימלת :רבדל המגוד
תבשחנ (וילא תילגתמ הניאש) ברה לש ותבשחמ וליאו ,(ורוביד תועצמאב ברה תמכוח תא טלוק
רובידה רוקמ איה-איה הבשחמה - ןוכנה אוה ךפיהה ,רבד לש ותימאלו .'ןיא'כ ויניעב
ןכ ,רתוי קדו ינחור ,רתוי הלענ רבדהש לככש שוחב םיאור ירה !הילא לטב רובידהו ותויחו
."שי" רתוי אוה

אוה ינחורה הריציה םלוע וליאו ,'שי' ימשגה םלועהש הארנ רשב יניעלש ףא .ונניינעב ךכ
םלועו ,יתימא 'שי' אוה ,היישעה םלוע תא היחמש ,הריציה םלוע - הכופה תמאה ,'ןיא'
.'ןיא' אלא וניאו וילא לטב היישעה
(דס דומע םירבד הרותה-רוא)


* * *


(הל,ד) ודבלמ דוע ןיא .. תעדל תיארה התא

תא ערק ךכ םינוילעה תא ערקש םשכו ,םיעיקר העבש םהל חתפ הרותה תא ה"בקה ןתנשכ
(י"שר) ידיחי אוהש םלוכ וארו ,םינותחתה

.'ערק'ו 'חתפ' - 'ה תדובעב םינפוא ינש םיזמרנ י"שר ירבדב

םתילכת תא םילגמו םלועה יניינע תא 'םיחתופ' הבש ,םירוריבה תדובע ונייה - 'חתפ'
'םיחתופ' :ומצע םע םדאה תדובעב ןכו .םהבש יקולאה ץוצינה תאו (םנוק תא שמשל וארבנש)
םלועה יניינעב םיקסוע הז ידי-לעו ,(הליפתב תוננובתה תועצמאב) תודימה תאו לכשה תא
.םתוא םיררבמו םימש םשל

ךרוצ שי ותולגל ידכו ,ירמגל רתסנו םלענ ןויסינבש ץוצינה .תונויסנה תדובע - 'ערק'
גונעתה תא לטבל שי :ומצע םע םדאה תדובעב ןידה-אוהו .רתסההו םלעהה לוטיבו 'תעירק'ב
שפנהו ףוגה לש תולבגמה תא לטבל שי ןכו ;םהב בשחתהל אלו ,תודימהו לכשה ,ןוצרהו
.םהילעמ תולעתהלו תימהבה
(40 דומע דכ ךרכ תוחיש-יטוקיל)

גהנמו הכלה יניינע רוריב


הליפתל הליבט


יללכ טוקיל הזב שגומ ,זצ ןויליגב המסרפתנש הלאשל ךשמהב
תא רוכזל יוארו * הליפתה ינפל הווקמב הליבטה ןיינעב
"תינעתהמ רתוי בוט - תודימתב תואווקמ" :ט"שעבה רמאמ
(טיר 'יס ,ת"הק תאצוה ,בוט-םש-רתכ)


גרובזניג החמש ףסוי ברה תאמ

ארזע תליבט

דוחייב הליעומ ףוגה תרהט לבא ,בויחה תא ולטיבש קר אוה ,הליבטה תא ולטיבש ףא" .א
1."הליפתל

הז ירה יכ ,םירופיכה -םוי ברעב אלא 2לבוט וניאש המ ,ירמגל רבדה ךרפומ רשא ןבומ" .ב
תארשה ,3הנומאה קוזיחב ללכב הפסוהו ,ףוגה תרהטל אלא ,תודיסחה דומילל קר אל עגונ
ךיקולא 'ה יניע רשא ץרא'ב םיאצמנה ולאלו ,רעונל עגונב רבודמהשכ טרפבו ,'וכו תוקלא
םיתיעל לובטיש ויחא לע עיפשהל לדתשהל וילע אלימבו ,'הנש תירחא דע הנשה תישארמ ,הב
4."ארזע תליבטד הליבטה - םינפ-לכ-לעו ,רשפאש המכ דע רתוי תובורק

תואירבל קיזמשכ

6תחא םעפ הליבטש ,וניאישנמ עודי - 'וכו תואירבל רשקב 5ב"ויכו ארזע תליבטל עגונב .ג
םשב - הז םירמוא שיו) ,(קיזת אלש) [םתוירחא לע םילבקמ=] "ךיז ףא ןעמ טמענ"
7.(ט"שעבה

ןנשי" יברה הנע ,תחלקמ ידי-לע 'ןיבק העשת' ידי תאצל לוכי םא ,ארזע תליבטל ךירצה .ד
8.עירכה אלו ,"ןאכלו ןאכל תורבס הזב

רוביצה תבוח

היהיש ךכל גואדל הבוחה תלטומ ,הזב םירהזנ םניא םמצעבש הלא ללוכ ,רוביצה לכ לע .ה
9.םירבג תליבטל םיאתמ הווקמ ריעב

הרהט תפסותל הליבט

.. תודעוותה אוה הליפתה תדובעב קוזיחהו .. 'קוזיח םיכירצ לכה'ד ,ורמא ל"זח" .ו
10".הרהט תליבט - הנלוכ לע הלועהו

א"בשרה ירבד יפ-לע ,הלגנ יפ-לע םג הריבסהל שי ,הליפתה ינפל 'הרהט-תליבט' תלעמ" .ז
אלא הדובעל ןיסנכנ ןיא ירהו ,הדובעל ןנוכתמה ןהוככ אוה רקובב ומוקב םדאה רשא ,11
וזמ הלודג ועבק אלש ומכ ,הבוח הז ועבק אלש ףא ;12אוה הנשמ רבד הז םגו ,הליחת הליבטב
13."הב דומעל רוביצב חוכ ןיאש ינפמ - ארזע תליבט -

."בוט-םוי ברע וא שדוק-תבש ברעו בוט-םויו שדוק-תבשב 14םג תכלל גוהנ םידיסח לצא" .ח
15

רשפא -יאו ,שגרהב יולת הז - לוחה תומיב הווקמל תכלל םימעפ המכ הלאשל עגונבו" .ט
15."םיעיפשמ לואשל רשפא - קפס הזב שי םאו .עובק רבד הזב רמול

ובר םע דימלת

םוקמב לבא 16.רשפא םא ,םידימלתה םע הווקמל תכללמ ענמיהל לדתשהל ךירצ יאדווב" .י
15."ארונ אל הז - רשפא-יאש

הציצח

17.וז הליבטב הציצחב ןידיפקמ ןיאש לקהל גוהנ .אי

ןיבואש

18.הזל רשכ ןיבואש םימ האס םיעברא ובו הווקמ .בי

ןילחוז

21.'ןיבק העשת' תרותב םינפ לכ לע ןירישכמ שיו 20ןירישכמ שיו ,19ןילסופ שי .גי

םידגבה תשיבלו תטישפ

,ולש ןימי םידקמ ,רטיאו 22.ךפיהל הטישפבו ,לאמשל ןימי םידקהל שי םידגב תשיבלב .די
23.םדא לכ לש לאמש איהש

24.םידגבה לכל (הפיכ) שארה לש ןטק יוסיכ םידקהל שי .וט

25.הנוהכ ידגב ןידכ ,םייסנכמה תשיבל ןימידקמ .זט

26.ךפוהמב דגב םוש שובלל אלש רתויב םידיפקמ .זי

27.דחאכ ןישובלמ ינש שובלל ןיא .יח

תוליבטה רפסמ

'ג הז לכ) טושפ ,גדכ ,טושפ :םימעפ 'ט לובטל - 28ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כ תארוה .טי
.(םימעפ

הליבטל ףילחת

ב"ויכו סנוא םוקמבש - תואווקמ תכסמב בוט המו ,תורהט רדסב תוינשמ הזיא דומיל .זי
29.(הרהטל האמוטמש הליבט אלו) הרהט תפסות הווקמד ןיינעה תא הז ףילחמ

הליבטה רחא

30.תחלקמב ץוחרל ששח ןיא .יח

הנשה-שאר ברעב ןכו ,בוט-םויו ק"שעב הליבטה יממ ומצע בגנל אלש ןירהזנ יתיאר אל .טי
31.םירופיכה-םוי ברעו

םידי תליטנ

דיה לכ לוטיל םיבייח ,ללפתהל וא הרות דומלל ןידמוע ןיאשכ םג ,ץחרמה תיבמ האיציב .כ
'ילכ' ךירצ ןיאו .דיה ףכל תועבצאה רוביח דע תוחפלו ,עורזה הנקל דיה ףכ רוביח דע
32.הקנמש רבד לכב יד - םימ ול ןיא םאו .'ןתונ-חכ'ו


ק"גא - "א ,גמ אובת 'פ ןקזה ונברל הרות יטוקלב תודיסח יפ-לע ראבתנו ,דועו ןואג יאה ברמ אבומכו" (1
ר"ומדא ק"כל 'תומישר'בש ,ןיישדנומ 'יש עשוהי 'ר ח"הרה ינריעהו .זת 'מע ד"יח ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כ
הליגר הנכהכ אלא ,האמוטמ הרהטכ אל ל"נה ת"וקלמ ןינעה רכזנ ,'םויה רדס' תרתוכב ,כ תרבוח ,ונרוד אישנ
.תובאה תשולש םע הרשקמש ,הליפתל

טפ 'מע א"ח - לוכשא תאצוהב .ץ"בעי רודיס) ןכודלו הרותל םילועל ,ץ"של סחיב הזב דיפקהל שי דחוימב
ירזוכ .ופוסל בורק דפ ק"ס א 'יס ד"וי הבושת יכרד האר ,הזב דיפקהל ב"ושמ תדחוימ השירד שי ןכ .(ד"ס
.ט"שעבה םשב רבדה אבומ ןי'זור ידיסח ירופיסבו .ס 'יס ב"מ

.ה"כס ז"פ התכלהכ הליפת 'סבו ,345 'מע כ"ח תוחיש יטוקלב הז ןינעב םינויצה םג האר (2

."תואווקמ תוכלה ףוס ם"במרב ןייע" (3

ארזע תליבט לע הדפקההש ,ד"בח ידיסח ןיב גוהנש א"יו .גמר 'מע ב"יח םג הארו .גנר 'מע ט"ח ק"גא (4
.רוביצב הליפת החוד

ז"משת תויודעוותה) הרהטב דומלל ידכ הווקמ שפחמש העשב הרותה דומילמ לטבל ץורית וז הדפקהב ןיא םלוא
.(393 'מע ד"ח

לובטל בייח מ"מו ,'ארזע תליבט' וב ןיאש בצמ שיש 315 'מע ז"ח תוחיש יטוקלב ןייעו .הנווכה המל ע"צ (5
.פ"כהוי ברעב

תישאר'ה" :ע"נ ב"שרוהמ ר"ומדא ק"כ ויבאמ איבמש ,אפ 'מע ד"ח ע"נ צ"יירוהמ ר"ומדא ק"כ ק"גאמ ריעהל (6
לעו ,[הליבט וזיאבו םדא הזיאל ןויצ אלל-] קיזת אל םוקמ לכבו תע לכב םימעפ 'ג הליבטש ,חיטבמ 'המכח
."םינוש תומוקמב םימעפ המכ יתלבט הז ךמס

םיכירצ ולא םינינעבו" :ולגרב עצפנש ימל ,הצק 'מע א"ח ע"נ ב"שרוהמ ר"ומדא ק"כ ק"גא האר ,ךדיאמ
הנעתמו תונעתהל לוכי וניאש ימד תינעת ןינעל ל"זראש ומכ יכ ,ג"הכו תוליבטב דאמ רהזיו ,הברה רהזיהל
."תוליבטה ןינעב אוה כ"ומכ ,'וכ ארקנ

ורתי תשרפ הרותה לע ט"שעב 'סל ונייצ זל 'יס ח"וא גהנמו הכלה ירעשבו .481 'מע ז"יח תוחיש יטוקל (7
.םש תורעהבו (ב תוא רקובה תמכשה יניד ,םולש תרמשמ 'סמ תאז איבמ םש) וט תוא

,[בויחל - אי ק"ס אלק 'יס הכלהב םינייוצמה םירעשב ןכו ,זע 'יס] ןיקשולעט ברהל םימ תרהט 'סב" (8
וס 'יס ד"בארהל םיעד םימתמ איבמ 30 'עה ט"יפ רצקה ע"ושבו ,ה 'יס ג"ח] ןיילק ברהל תוכלה הנשמ ת"ושב
.אלש 'מע ב"כח ק"גא - "[הלילשל - אקווד םדא חכ ךירצמש

ויה םהינש ,עודיכ) ב 'יס קחצי ןיע ת"ושו גכק 'יס א"ח ג ארודהמ בישמו לאוש ת"וש .םש ץ"בעי רודיס (9
םישנ הז ידי-לעש םושמ לובטל םירבג לע ורסאש הנקת תודוא רבודמ תובושתה יתשב .(םידיסחה תדעמ םיקוחר
ןניאו רדנכ הז ירה ,הבוחכ םהילע תאז ולביקש ןתואש ןוויכ תאז החדו ,ןויקינ םושמ לובטלמ תוענמנ תוננאש
הווקמב והשלכ ןוקיתב ךרוצ שי םא ועדיי השעמ ישנאו םידיסח םש ולבטיש ז"יעש ,ףיסוה מ"ושהו .לטבל ןיאשר
קחצי תחנמ ת"ושב ז"ע ש"מכ ,םישנל דחוימ הווקמ םימיקמ - ונרודב פ"כע - רשפאש םוקמבש ,טושפו ןבומו)
.צ 'יס ב"ח ד"וי השמ-תורגא ת"ושב ,טושפה רבדכ ,ונרודב קספ ןכו .(ו"קס דס 'יס ג"ח

.בלש 'מע ו"ח ע"נ צ"יירוהמ ר"ומדא ק"כ ק"גא (10

."ד 'יס שיר םהרבא ןגמב אבוה" (11

."א ,ל אמוי" (12

ףדב א"ע ףוס אובת 'פ ןקזה וניברל הרות יטוקל ןכ-םג ןייעו ,הליפת תוכלהמ 'ד קרפ ם"במרה ןושלכו" (13
.36 'מע 'י קלח תוחיש יטוקל הזב הארו .את 'מע א"יח ק"גא - "גמ

.865 'מע ג"ח םירוביד יטוקל ,םויה תוצחמ ונייהו .19 'מע ב"שת תוחישה רפסמ ,25 'מע םיגהנמה רפס (14
.ב,ז ףד ב"ח ח"ירהמ יטוקיל .אכק ק"ס אפקת 'יס םירפא-הטמל ןגמה ףלא הארו

.כר 'מע א"ח 'םחנמ לכיה' ץבוקב תודיחי תמישר (15

ךא ,םייסנכמב םיצחור וישכעש ןוויכ רתיה וגהנש קמנמ םש א"מרה .א ,אנ םיחספמ ז"טס במר ד"וי א"מר (16
.הז רתיה ןיא ןיסכמ ןיאש התעש - דועו ח"ס םש ןחלשה ךורע ,ה ק"ס גכ 'יס ע"הא הבושת יחתפה וריעה רבכ

וגהנ עודמ ע"צ - רוהרה םושמ רוסיאהש 'וכו ויבא יבגל ךא ;קהבומ וברב קר רוסיאה רקיעש ,ובר יבגל ז"כו
.(ע"צב ש"הורעה קיסמ ,אניד רקיעל ,ןטק ןבבו) .רתיה

-א 'יס ת"ודהמ יכדרמ רמאמ ת"וש .א 'יס א"ח (ךברעיוא) לוכשאה 'ס - ףוגה בור לע הציצח אוהש אל םא (17
הזב ןידיפקמ שי מ"מו .29 'עה םש רצקה ע"ושב ןמסנה האר - דועו חפ 'יס הכלה רואיבו הבושת ירעשב אבוה ב
.כ"הוי ברעב (ה"לשה ש"מכ) ןכש-לכו ,ט"וי ברעב

ףא לקהל שי וננמזבש א"יו .א"יס ורת 'יסו - תרגסומ ,םש 'עקרקב' תבית - א"ס חפ 'יס ז"הדא ע"וש (18
.נ"שו 24 'עה םש רצקה ע"וש - קחדה-תעשב ןכש-לכו ,ילכב םימהשכ

ונמסנ הזב םיפסונ תורוקמ .חע 'יס םימ תרהט 'סב הייחש-תכירב ללש ז"פעו ,גי 'יס םהרבא הזחמ ת"וש (19
.30 הרעה ףוס םש רצקה ע"ושב

.ח"ס דס 'יס ג"ח קחצי תחנמ ת"וש םהמו (20

.אי ק"ס אלק 'יס ע"וש רוציקל הכלהב םינייוצמה םירעש (21

.ד"ס ב 'יס ת"ודהמו ק"ודהמ ז"הדא ע"וש (22

.ח ס"וס ה 'יס ח"ואח קדצ חמצ ת"וש .ד"יס אנרת 'יס ז"הדא ע"וש האר (23

.תומא 'ד ךלוהשכ דיב שארה תוסכל ץחרמב ףא ןירהזנה שיש ,זי ק"ס ש"ייעו .ט ק"ס ב 'יס םייחה ףכ (24

ןב'ה האור ןכש - (ט"לס הגומ יתלב 'תה תחנה) א"משת םילקש-ידוקפ פ"ש תחיש .א"ה י"פ שדקמה ילכ 'לה (25
'מע ג"ח ךלמ ימי - ע"נ צ"יירוהמ ר"ומדא ק"כד 'קה ופוג תשבלהל רשקב יברה תארוה .םוי לכבש םישעמ 'שמח
ףסאמב .אמק 'מע (נ"שת ןילקורב ,ייווש) 'קיזייא 'ר יבתכ' .ח"פ אטוז ,י"פ הבר ץרא ךרד תכסמ הארו .1057
םויכ ץופנ ןכו ,םדוק תנותכה שובלל םידיסחה גהנמשכ ,הזב םינוש םיגהנמ איבה ה ק"ס ב 'יס תונחמה לכל
הרומאה הגהנהה םאה ,םויכ םידגבה תרוצב השעמל ע"צו .ק"טה תא וליפא םימידקמ םיברשכ ,ד"בח ידיסח ןיב
ןכ (26 .ל"נכ שארה יוסיכל םג תאז םידקהל שי םא ןכו .םהינשל וא םינוילעה ,םינותחתה םידגבל תסחייתמ
לשאבו ,הלעמלש אמגודב ל"צש םושמ לודג םדאל טרפבו הזב דיפקהל בתכ םויה רדסב .ש"נא לצא לעופב גוהנ
'יס ז"הדא ע"ושב יכ םא ,החכשל השק הזש םירמוא םלועהש ובתכ ב 'יסב הרות תעדהו שטאשטובמ צ"הרהל םהרבא
לכב ךייש אל הזו ;ץוח יפלכ םירפתה תא וארישכ תוירבה יניעב הנגתי אלש קר ריכזה ג"ס םש ת"ודהמבו ב"ס ב
.דגב

.ל"זיראהמ ,ג ס"וס ב 'יס ת"ודהמ ז"הדא ע"וש (27

דחי עבוכו הפיכ םגש עמשמ ב 'יס שטאשטובמ צ"הרהל םהרבא לשאה ירבדמש 'כ טס 'יס שפנהו ףוגה תרימש 'סב
.םיילדרעו םיילענ רבדב םש הארו .רוסא

("עודיכ" :בתוכו) רבודמ ,ב"סוס פ"כהוי רעש ,ע"נ יעצמאה ר"ומדא ק"כל שאר תרטע 'סבש ,וריעה רבכו
ןידיפקמ שיש איבה םש שפנהו ףוגה תרימש 'סב יכ םא] ל"זיראה ירבדב הרכזנ אלש ,םידגבה תטישפ תודוא
(רחשה תכרב ,ו רעש) תונווכה רעשמ חיכוה ת"ודהמ םהרבא לשא לע םהרבא תכרב תוהגהבש אלא דוע אלו ,[הזב
.ד"הט וזיא םש הלפנ ילואו .השיבלב קר איה אדיפקה לכד (ב"פ הליפתה רעש) םייח-ץע-ירפמו

וז הגהנהש ,עמשמו) רנורג 'יש ל"יר ח"הרהל ט"חלביו ,עקות-לעב השענשכ ה"ע םיובננט מ"מיר ח"הרהל (28
םש יכ ,רבדה ןייוצ אל םינוש תוליבט-ירפסמ ריכזמש 315 'מע ז"ח תוחיש יטוקלב .(בצמ לכב ,העובק איה
.'םירפס יפמ' תעבונ הניא וז הארוה הארנכו ,תורוקמ ןויצב קסוע

.61-ו 40 תורעה ב"כפ הרהטה תבשחמ 'סו ,83 ע"ר םיגהנמה רפס האר 'גדכ' ןינעל

.תוליבט 'ז ד"ע בתוכ ו ק"ס סר 'יס םייחה ףכב

- רהטיהל ךירצש ימש ,(ו ק"ס ש"ייעו ,ה ק"ס סר 'יס םייחה ףכב םג אבוה) ג"פ תבשה רעש םייח-ץע-ירפב
.תבש תפסות לבקל תישילשו ,לוח ידגב ריסהל הינש ,האמוטה ריסהל תחא :תוליבט 'ג לובטיש ךירצ

.תוליבט י"ש לבוט היהש ימל עגונב 645 'מע ג"ח ו"משת תויודעוותה הארו

.גנר 'מע ט"ח ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כ ק"גאב םשמו ,במק 'מע ב"ח ע"נ צ"יירוהמ ר"ומדא ק"כ ק"גא (29
והז ,הווקמ םוקמב םידי תליטנ ינינע םירפס הזיאב אצמנה רבד-לע ותלאשב :גנש 'מע י"ח םש הז-ךרד-לעו
.הרהטל האמוטמ הליבטב אל לבא ,הרהט תפסותד הווקמל עגונהב רומא

.44 'מע 718 ןויליג 'ד"בח רפכ' האר ,ל"נכ רמול הטנ יברהו .הזב תועד איבה טי פ"ס רצקה ע"ושב (30

ש"ייע ,385 'מע א"ח ג"משת תויודעוותה - ל"זיראה גהנ ןכש תונווכה רעשו םייח-ץע-ירפב איבהש ףא (31
,תבש ימ באשיש ידכ ותוא םיבגנמ ןיאש ףוגב םייוסמ קלח םיריאשמ ,הזב קיידל םיצורהש ,םייסמו .םימעטה
.ףוגה לכב תבש תשודק טשפתת ונממו

.א"יס ב 'יס ןחלשה תוצק .ז"הדא רודיס .ח"יס ד 'יס ק"ודהמ ז"הדא ע"וש (32
עובשה חול


ד"בח יגהנמו תוכלה

גרובזניג החמש ףסוי ברה תאמ

ומחנ / ןנחתאו 'פ שדוק תבש
בא-םחנמב א"י

1.'ןותחתה םעט'ב תורבדה תרשע םיארוק םוגרת דחאו ארקמ םיינש תאירקב

תווצמה תוללכו הקדצה תניתנ ,הרותה דומילל רשקב תושעל דחאו דחא לכ לעש קדצ-ןובשחה
2.ומחנ תבשמ ליחתמ ,הנשה לכ ךשמב

תורבדה תרשע םיארוק 3.הרותה-רפס לא םהינפו ,להקה םידמוע תורבדה תרשע תאירק תעב
4.'ןוילעה םעט'ב

.ד קרפ - תובא יקרפ

ישילש םוי
בא-םחנמב ד"י

5.הלילה לכ ,ישילש םויל רוא - הנבל שודיק ןמז ףוס

6.ןונחת םירמוא ןיא החנמב

יעיבר םוי
באב רשע-השימח

7.ותפוח םויב ןתח וליפא םינעתמ ןיאו 6ןונחת םירמוא ןיא

לארשי-תבהאב הז םויב תוברהל שי ןכו ,8הרותה דומילב הפסוהב הז םויב ליחתהל שי
9.לארשי-תודחאו

םישנ םישנא ,םידוהי ץבקל :הלודג החמשב הלודג תודעוותה םוקמו םוקמ לכב ושעיש יאדכ"
תוטלחה לבקלו ,הקדצל תתלו ,תכסמ 'םויס' תושעל - בוט המו ,הרות ירבד רבדלו ,ףטו
.םיבוט םיניינע לכבו תווצמו הרות יניינע לכב ףיסוהל תובוט

לארשיל םיבוט םימי ויה אל"ש ךכל םאתהב ,בבל בוטו החמש ךותמ תודעוותה - השגדהבו"
גהנמ יפ-לע טרפבו .. ןיאושינ תחמש תמגודב ,הלודג יכה החמשל דע ,"באב רשע השימחכ
אב הזש טרפבו) לארשיב תונותחו ןיכודישב םיברמ ,(באב העשת ירחאל) ולא םימיבש לארשי
10."('תועובשה תשולש'ב ולא םיניינעב קספהה ירחאל

הביתכ' תכרבב והער תא שיא םיכרבמ ,ךליאו באב-רשע-השימחמש לארשי גהנמ עודי..."
ישאר - .. הירא לזמ ,בא-םחנמ שדוח לש ולזמב זמורמכו ,'הבוט (המיתח רמגו) המיתחו
זמרנ בא-םחנמ שדוחבש ,ונייה ,"הבר-אנעשוה ,םירופיכה -םוי ,הנשה-שאר ,לולא" תובית
11."הבר-אנעשוהד 'אבט אקתפ'הב הבוט המיתחה תומילשו רמג


.א"יס דצת 'יס ז"הדא ע"וש (1

.582 'מע ב"ח ח"משת תוחישה רפס (2

.ד"בח-ללוכ חול .31 'מע םיגהנמה רפס (3

.םש ז"הדא ע"ושב הנורחאה העדכ ,ורתי 'פ ד"בח-ללוכ חול (4

האירקה לש הזמ הנוש ,דחוימ םימעט-חסונב ןנחתאו 'פד תורבידה תרשע תא ארוק היה ז"הדא
ק"הרהל תאז דמיל אוה .וינב לכ םג וגהנ ןכו ,ורתי 'פד ד"השע לש הזמ ףאו הנשה לכב
יטוקל) ע"נ ב"שרוהמ ר"ומדא ק"כ יחא א"זרה ק"הרהל תאז דמילש ,קדצ-חמצה ןב ש"ברה
.(1070 'מע ד"ח ז"הדא תודלות הארו .459 'מע ב"ח םירוביד

םינייוצמה םירעש'ב ואבוה ,אבה הלילב םג ןיליקמ דועו רפוס-םתחהו .ד"בח-ללוכ חול (5
אדנל מ"רגה) דבעידב םהילע םיכמוס ונגהנמלו ,ט ק"ס זצ 'יס ע"וש-רוציק לע 'הכלהב
.(טכק 'מע ל"ז בולרפ מ"חר ח"הרהל םירופיס יטוקלב ע"עו .ל"ז י"רגה ויבא םשב א"טילש

חול ,16 'מע 'ד"בח יגהנמ - םיגהנמה רפס' ,'ךנעי .. חצנמל' ינפל ז"הדא רודיס (6
.ד"בח-ללוכ

.א ק"ס ג"עקת 'יס א"גמ יפ-לע ,ד"בח-ללוכ חול (7

'מע ב"ח ח"משת תוחישה רפס הארו ,חלר 'יס ח"וא א"גמ ,ג"כס ומר 'יס ד"וי א"מר (8
.מ"כבו ,579

.ןויליגה-ילושבו 585 'מע ב"ח ח"משת תוחישה רפס האר (9

.733 'מע ב"ח א"שנת תוחישה רפס (10

תחישב ןוגכ ,ךרבמו םידקמ יברה היה פ"עב .63 הרעה 725 'מעב םג הארו ,770 'מע םש (11
'מע ה"ח טקולמ - םירמאמה רפס) ח"כשת א"נמ ג"כד רמאמה םויסב ןכו .ט"לשת א"נמ ג"י
המכל עגונב - תלחתמ א"נמ 'כבש ,הרעהב 1163 'מע ד"ח תוחיש-יטוקלל םש ןייוצמו ,ומש
ויה ךא ,לולא ח"רדאמ קר לחאמ היה ללכ-ךרדב - בתכב .(הנשה-שארל הנכהה - םינינע
ןויליג 'ונייח תיב' הארו .גי-בי 'מע ,ירשת-לולא ,ד"בח יגהנמ רצוא) ללכה-ןמ-םיאצוי
.(14 'מע 99זכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ י"עש שטיוואבויל ןוכמ י"ע ל"וי
ןמרדור ןמלז-רואינש :יארחא ךרוע * רפואל השנמ יכדרמ ברה :ךרוע
דורב 'מ םחנמ :ישאר ךרוע

"תורשקתה" לע יונמ

ראודה תועצמאב ךתיבל תורישי "תורשקתה" ןויליג תא לבקל ןתינ

.(םימולשת 4-ב) ח"ש 177 :ץראב הנשל יונמ ימד
(םימולשת 2-ב) ח"ש 88 :ץראב הנש יצחל יונמ ימד
927-3-9607588 :תינופלט ררבל אנ :ץראל-ץוחב םייונמל יונמ ימד

:תבותכה יפל ,תבותכהו םשה ,יונמה ימד תא חולשל אנ
72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת ,םייונמה תקלחמ ,"תורשקתה"

ישארה ףדל

םיניינע חתפמ | ןיעידומ | סופד תיב | תושדח רדח | םידלי רדח | ןויע רדח | ד"בח תיב

תורומש תויוכזה לכ (c)
רואל האצוהה ףגא - זכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ
03-9606169 :'סקפ ,03-9607588 'לט ,72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת
ירא-בל ףסוי :"טנרטניא" רודמ שאר * בונורהא ןהכה קחצי ףסוי ברה :ר"וי
chabad@chabad.org.il