- ו"ק - "תורשקתה" ןועובש

ו"נשת'ה בא-םחנמב ז"י * בקע 'פ ק"שע

ונרוד אישנ ,שטיוואבוילמ ר"ומדא ק"כ תרותמ יעובש סרטנוק
שטיוואבוילמ י"ולר ק"הרהב לדנעמ םחנמ יבר
ע"יז מ"גבנ ה"הללקוצז
יברה לא תורשקתהה קוזיחלו


ןויליגה ירודמ
ץבוק תדרוה עובשה חול תודיסחה ינייעממ יבר יצוצינ יהויחבמ ריתי חישמ םע תויחל תוכלמ רבד
תוכלמ רבד


אוה הווצמ רובע יתימאה רכשה
המצע הווצמה


תווצמה השעמ רובעב אובל-דיתעל םלשל ה"בקה דיתעש רכשה
ןפואב * התע םימייקמש ןמצע תווצמה ךותב םצעב ןומט
יזא "תולק" ןה הרות יפ-לעש תווצמ םימייקמ רשאכ דחוימ
"הווצמ הווצמ רכש"ה תא הלידגמ הווצמה םויקבש לוע-תלבקה
תחישב ,"תווצמ לש ןרכש" תייגוסב קומעו ףיקמ רואיב *
ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כ


,'וג תירבה תא ךל ךיקלא 'ה רמשו 'וג ןועמשת בקע היהו" רמאנ בקע תשרפ תליחתב
.השרפה ךשמהב טרופמכ ,תווצמהו הרותה םויק לע רכשה - "'וגו ךכרבו ךבהאו

- אוה םישוריפה דחאש ,(השרפה לכ םש) "בקע" הלימב םג זמורמ (תווצמה רכש) הז ןיינע
הדובעה םויס ירחאל ,חישמה תומיד 1םימיה ("בקע") תירחאב םילבקמש תווצמ רכש לע יאקד
ףוסב) בקעב (תווצמה רכש) ורכש 'וכ ה"בקה םהל רמא" 3שרדמב אתיאדכ ,2"םתושעל םויה"ב
5."ןועמשת בקע היהו רמאנש 'וכ םכל ןתונ ינא (4אובל דיתעל

יפלו 6."ויבקעב שד םדאש תולק תווצמ" - תווצמ לע יאקד ,ףסונ שוריפ ונשי "בקע" תביתב
רמשו" - רכשה אובי יזא ,"ןועמשת 'וכ תולק תווצמה םא" ונייה ,"ןועמשת בקע היהו" הז
.(ותחטבה ךל רומשי) "'וגו 'ה

שיש ןבומ ,הבית התואב" - הזמ הריתיו ,קוספ ותואב םה םישוריפה ינשש ןוויכמ ,הנהו
םישוריפה ינשל עגונב ןבומ וניא הז יפ-לעו .(7םימעפ המכ רבודמכ) םהיניב תוכייש
ינשה שוריפה יפל :םייכפה םישוריפ םהש אלא ,תוכייש םהיניב ןיאש דבלב וז אל :"בקע"ב
םדאהש ונייה ,"ויבקעב שד םדאש תולק תווצמ"ד גוסה - אפוג םהבו] תווצמ - ועמשמ "בקע"
ןושארה שוריפה יפל ןכ-ןיאש-המ ,["ויבקעב שד" היהי אלש רהזהל ךירצו הכומנ אגרדב דמוע
.םימיה תירחאב תווצמ רכש לע יאק הז ירה

שרפמ י"שרו ,2"םתושעל םויה" ביתכ (ןנחתאו תשרפ ףוסב) הז ינפל דחא קוספב :ןכ לע רתי
םה (רחמל) תווצמ רכשו (םויה) תווצמה תיישעש ,רמולכ ."םרכש לוטיל ,אבה םלועל רחמל"
ינש םיאב - הז ירחאל דימ אבה קוספב וליאו ;םינוש םינמז ינשב םירושקה םיניינע
ןה תאטבמש ,8"בקע" הבית התואב - םרכש לבקל רחמלו םתושעל םויה - םיניינעהו םישוריפה
?(ינשה שוריפכ) תווצמה ןיינע תא ןהו (ןושארה שוריפכ) תווצמה ןיינע תא

הכוראב רבודמ ויתודוא) תווצמ רכשד ןיינעה תוללכל עגונב הלאש םידקהב הז ןבויו
:(בקע תשרפב תויטרפבו

תויהל ךירצ רכשהש דעו רכשה תא םימלשמ הרובעבש הדובעל ךרע ול תויהל ךירצ יתימא רכש
.ומצע לעופה תדובעו תולדתשה ךרע רשאמ רתוי

ונתשרפבש םידועיה ללוכ] ינחור וא ימשג - רכש לש ןיינע לכ :הלאש תררועתמ הז יפ-לעו
ה"בקה לש ונוצרו ותמכח) היתווצמו הרותה םויקל ךרעב אלש אוה - [הרותב תורחא תוישרפבו
הבושתב תחא העש הפי" (11הנשמב) ל"זח רמאמכו ,איבמ הזש 10"ינפל חור תחנ"הו ,(9
הבושת לש תחא העש קר וליפאש ונייה ,"אבה םלועה ייח לכמ הזה םלועב םיבוט םישעמו
יובירו תועש יוביר המכו-המכו-תחא-לע ,"אבה םלועה ייח לכ"מ רתוי "הפי" םיבוט םישעמו
וליפא ,לארשי ינבל ןתונ ה"בקהש רכשה ידי-לעש ,הרואכל ,אצמנו .םיבוט םישעמו הבושת
המכו-המכ-תחא-לעו (םרכש לבקל רחמל) "םכל ןתונ ינא בקעב ורכש" ,12"אבה םלוע"ד רכשה
ירהש ,תווצמה םויק דעב (אלמה) רכשה תא םימלשמ םניא - הזה םלועב םיימשג םידועיד רכשה
לוכיש רכשה והמ - ה"בקה לש ויתווצמ םויק לש המוצעהו האלפנה הלעמל עיגמ וניא רכשה
!?הווצמ דעב םולשת תווהל

אובל דיתעלש ,("הווצמ הווצמ רכש" 14הנשמה רמאמ יפ-לע) 13ראובמ תומוקמ המכב
םויק ידי-לע םילעופ ותואש תווצמב םשה לש גונעתהו ןוצרה ,"ינפל חור תחנ"ה הלגתי
קיפסמ וניא ירמגל הז רואיב לבא .תווצמה םויק לע יתימא רכש הז ,15ןכלו ,תווצמה
:יכ - (ןדיד ןודינב)

םויק ידי-לע לעפנש חור תחנה םצעו ףקות וניא הווצמה םייקמל חור תחנה יוליג (א)
הזה םלועב םיבוט םישעמו הבושתב תחא העש הפי"ש ךכ ידכ דעו) הזה םלועב לעופב הווצמה
,הרותב םירחא תומוקמב הז ךרד לעו ,ונתשרפב םידועיה (בור) (ב) .("אבה םלועה ייח לכמ
תוכשמהו תוכרב לע אלא ,ה"בקה לש חור תחנה יוליג תודוא (זמרב אל וליפאו) םירבדמ םניא
ךברהו ךכרבו ,'וג דסחה תאו תירבה תא ךל א"ה רמשו" :םיימשגה םהיניינעב לארשי ינבל
,'וג הרקעו רקע ךב היהי אל ,םימעה לכמ היהת ךורב 'וג ךתמדא ירפו ךנטב ירפ ךרבו
.םיאבה םיקוספב הז ךרד לעו "'וגו ילוח לכ ךממ 'ה ריסהו

:"הווצמ הווצמ רכש" - (ל"נה) הנשמה יפ לע הזב רואיבה רמול שיו

- אלימבו ךרעב אלש םה םירחא םירבד יכ) המצע הווצמה אוה הווצמ רובע יתימאה רכשה
אתווצ ןושלמ הווצמ) ה"בקה םע ותוא תרשקמש ,(ל"נכ ,הווצמה םויק לע רכשה תומילש םניא
איהש אוה הווצמה רכש ונייה ,הווצמ - הווצמ רכש :16הזב ףסונ שוריפל טרפבו .(רוביחו
-לעש הז לע ףסונ .תווצמ יובירל דעו ,הווצמ דוע םייקל (הווצמה םייקמ) םדאה תא האיבמ
החמש תפסותב ,רודיה תפסותב) רתוי םלשומו הלענ ןפואב המצע הווצמה תא םייקמ הז ידי
.('וכו

תנוכתש ונייה ,(הז ינפל ךומסב הנשמה רמאמכ) "הווצמ תררוג הווצמ"ש המ ךרד לעו
ףוס דע" תווצמ יובירל דע ,הווצמ דוע םייקל םדאה תא האיבמ איהש איה המצע דצמ הווצמה
17."תווצמה לכ

דוע ,הווצמ דוע איבמש - 18הווצמ דעב ןתונ ה"בקהש - "הווצמ רכש" המכו-המכ-תחא-לע
רתוי) תומכב ןה ('ה ןוצר םויק) המצע הווצמה ןיינעב יוליע םג ללוכ - תווצמ יוביר
הרובעבש) הנושארה הווצמהש םג ללוכ ,19הווצמהב רתוי הלענ ןפוא - תוכיאב ןהו (תווצמ
.(ל"נכ) תומילש תפסותב תישענ היהת (רכשה תא םילבקמ

- ללוכ) הרותבש םיימשג םידועיב אוהש יפכ הווצמה רכש לש ןכותה םג והזש רמול שיו
(היתווצמו הרותה םויק) התושעלמ ונתוא םיענומה םירבדה לכ ונממ ריסיש" - (ונתשרפב
תושעל ונידי תא תוקיזחמה תובוטה לכ ונל עיפשיו ןהב אצויכו בערו המחלמו ילוח ןוגכ
ךירצ ףוגהש םירבדב ונימי לכ קוסענ אלש ידכ בהזו ףסכ יובירו עבושו םולש ןוגכ הרותה
הבושת תוכלהב ם"במרה בתכש ומכ) ,"'וכ הווצמה תושעלו המכחב דומלל םייונפ בשנ אלא ןהל
,הזבש תימשגה הבוטה ליבשב אל) אוה םיימשגה םידועיה לש תווצמה רכשש ,תרמוא תאז ,(20
שפנה תחונמו ףוגה תחונמ ,החונמהש תורשפאה - (אלא ,הווצמל סחיב ךרע הזל ןיא ירהש
המכחב דומלל" ,21תווצמ םייקלו הרות דומלל תנתונ (םיימשגה םידועיהמ האצותכ האבש)
.תוכיאבו תומכב - זוע רתיבו תאש רתיב הפסוהבו ,"הווצמה תושעלו

"תווצמ לש ןרכש ןתמ ףוס" הזש - אבה םלועו חישמה תומיד רכשל עגונב המכו-המכ-תחא-לע
אל") לארשיב החונמה תומילש היהת רשאכ - (םימיה תירחאב) "בקעב" ןתונ ה"בקהש רכשה ,22
םינדעמה לכו הברה תעפשומ היהת הבוטהש תורחתו האנק אלו המחלמ אלו בער אל םש היהי
ידכ חישמה תומיל םהימכחו םהיאיבנ לארשי לכ וואתנ הז ינפמ" רשאו ,(23"רפעב ןייוצמ
לוכאל ידכ אל" ,24"'וכ ןגוהכ תווצמבו הרותב קוסעל ןהל תוחינמ ןניאש תויכלממ וחוניש
25."'וכ התמכחו הרותב ןייונפ ויהיש ידכ אלא חומשלו תותשל

"בקעב" תווצמ רכש ,"בקע"ב םישוריפה ינש ןיבש תוכיישה רואיבב רמול שי הז יפ-לע
שוריפה והזו .ןמצע תווצמה - אוה תווצמה רכש תומילש :ןמצע תווצמהו (םימיה תירחא)
(ירה ,רכש םילבקמ תווצמה םויק ידי-לעש הז לע ףסונד) ונייה ,"ןועמשת בקע היהו"ב
אטבתמ (השרפבש םידועיה לכו "'וגו תירבה תא ךל ךיקלא 'ה רמשו") ומצע "בקעב" רכשה
םתישעו םתרמשו - הלאה םיטפשמה רתוי - תווצמ ושוריפב "בקע" - תווצמה םויקב הפסוהב
.םתוא

ןיינע םע ("בקעב") תווצמב תומילשהו רכשה לש תוכיישה יהמ ןיבהל ךירצ הז יפ-לע ,םנמא
תווצמב הלק הגרד לע ,הרואכל ,הרומש ,"ויבקעב שד םדאש תולק תווצמ" לע יאק "בקע"ד הז
?("בקעב") םימיה תירחאב היהתש יפכ תווצמה תומילש לע אל - המכו-המכ-תחא-לעו

בקע היהו" קוספהו "הווצמ הווצמ רכש" ל"נה הנשמה ןיבש ןוימדה רואיב םידקהב ןבויו
רכשש 'וכ הווצמ תררוג הווצמש 'וכ הלק הווצמל ץר יוה" אוה 14םש הנשמה ןושל :"ןועמשת
הווצמ הווצמ רכש" ןינעב רושק אקוד "הלק הוצמל ץר" דציכ םיאור ןאכ םגו ."הווצמ הווצמ
תווצמ" ןיינעב אטבתמ "הווצמ הווצמ רכש"ש ,"ןועמשת בקע היהו"ב ל"נה שוריפ תמגודב -
,תולק תווצמד םויקב תאטבתמ "הווצמ רכש"ד תומילשה יכ ,םעטה רמול שיו ."'וכ תולק
.ןמקלדכו

:הזב רואיבהו

םירמוא דחא דצמ :הרואכל הריתס הנשי "ןועמשת ויבקעב שד םדאש תולק תווצמה" ןיינעב
ךשמהב) 26ל"זח ןושלבו "ןועמשת" הזב תויהל ךירצ - ךדיאלו ,"תולק תווצמ" ןה ולאש
27יוה" "הרות לש היתווצמב לקושו בשוי אהת אל" - ("ןועמשת בקע היהו" לע ל"נה השרדל
,תווצמה יגוס ןיבש קוליחה תא האורש ימב רבודמש ונייה - 28"הרומחבכ הלק הווצמב ריהז
הווצמב ריהז יוה"ו "לקושו בשוי אהת אל" הז םע דחיבו הרומח הווצמ שיו הלק הווצמ שיש
."הרומחבכ הלק

הלק הווצמ ןיב הנימ אקפנו קוליח ונשי (תמא תרות יפ-לע)ש ןוויכ :הלאשה תלאשנו
תא לצנל םהילעש ןבומו ,"ןובנו םכח םע" םה לארשי ינבש תרמוא הרותהו ,הרומח הווצמו
לקושו בשוי אהת אל" עובתל רשפא ךיא - ת"ישה תדובעו הרותה תנבהל םתניבו םתמכח
!?הרומחו הלק ןיב קלחלו ררבל ידכ ןתנ ה"בקהש המכחה תא לצנל אלש ,"הרות לש היתווצמ

הלק הווצמב ריהז יוה" ,"'וכ לקושו בשוי אהת אל"ד ןיינעה םגש אוה הזב רואיבהו
לכש ןוויכמ :תימהבה שפנד לכשב םג וליפאו תיקולאה שפנד לכשב םוקמ ול שי "הרומחבכ
תחא הווצמ ןיב לדבה ןיא וז הניחבמ ירה ,דחא ונוצרו דחאה ,ה"בקה לש ונוצר ןה תווצמה
ןיבמ אוה ןכל - לוע תלבקד הלעמה תא ןיבמ לכשהש ןוויכ ;29"הרומח"ו "הלק" ,היינשל
הווצמה ידי-לע אקווד - הברדאו .הרומחבכ הלק הווצמב ריהז תויהל וילע ,לוע תלבק דצמש
.יולגב לוע תלבקה תאטבתמ הלקה

הנשי הלק הווצמ םויקבש ןיבמ ידוהיש ןוויכמ :אסיג ךדיאל הלאשה תררועתמ הז יפ-לע
םשל ,ןכ םאו "תורומח"ו "תולק" ןיב לדבה ןיא לכש יפ-לע םגש ,אצמנ ,לוע תלבקד הלעמה
?"לקושו בשוי אהת אל"ד יוויצל עיגהל ךירצ המ

לוע תלבקד הלעמה דצמ הנניא לוע תלבקהש איה לוע תלבקד הדובעה תומילש :הזב רואיבהו
אלא ,לוע הז ןיא ןכ םא ירהש - (הזב אצויכו 30"השרשו הרקיעו הדובעה תישאר" יהוזש)
ךרד לעו .םימש תוכלמ לוע ,תונובשח לכ אלל איה תיתימא לוע תלבק ;לכשב ןבומה רבד
לע בשוח ונניא "קוניתה הז תעדל" הליפתה תעבש ,31"קוניתה הז תעדל ללפתמ ינא" םגתפה
ילב ,שממ "קוניתה הז תעדל" אלא ,(תוטשפה תלעמ) קוניתה תוליפת לש תולעמה רבד
.תונובשח

ןיבש לדבהה תא ולכשב ןיבמ ("ןוכנו םכח םע") ידוהי רשאכ אקווד איה לוע תלבקה תומילש
אקפנו ,הרומחל סחיב הלק איה וז הווצמ הרותה יפ-לעש ןיבמו הרומח הווצמו הלק הווצמ
הווצמה םויק תא העש יפל תוחדל םימעט אוצמל לוכי השודקד לכש יפ-לעש - לעופל הנימ
ךתעד אקלס אק תויהל הלוכיש דעו (תרבוע הווצמ ,אמרג ןמזהש הווצמ הנניא םא) הלקה
."ויבקעב שד םדא"ד

יוה"ד ןפואב (לקוש אהת לא) לוע תלבק ךותמ הלקה הווצמה תא םייקמ - הז לכ תורמלו
הווצמ וליפא 32"תווצמה לע ןיריבעמ ןיא"ד תוריהזה ללוכ ,"הרומחבכ הלק הווצמב ריהז
םייקמ וניא םאש תרבוע הווצמ תודוא רבודמה ןיאש ,"ןיריבעמ ןיא" ןושלהמ ןבומכו] הלק
רתומ ןיד יפ-לעש הווצמב רבודמ אלא ,הילע ריבעמ קר אלו הווצמה תא לטבמ אוה ירה ,התוא
אלא ,לכשב ןבומה ןובשחו םעט ינפמ אל ["ןיריבעמ ןיא" ןכ יפ-לע-ףאו ךכ רחאל החינהל
.ה"בקה לש ותווצמ יהוזש םושמ

ךכ ,ה"בקהל (ולש לכשהו םעטה םגו) ולש ןוצרהו שפנה תריסמ - תיתימא שפנ תוריסמ יהוזו
יגוס ןיבש לדבהה תא ןיבמו ולכש תא לצנמש (הז ידי-לע אקווד - אברדאו) הז םע דחיבש
אוה תאז לכב ,(הרומחה הווצמל המוד הניאו) הלק הווצמ קר איה וז הווצמש ןיבמו תווצמה
.לוע תלבקד ןפואב אלא ,ןובשחו םעט ינפמ אל ,הרומחבכ הב ריהז

ןיבמש הז ידי-לע אקווד יכ - (שפנ תריסמ) ה"בקהב הרושק ותואיצמ לכ תישענ הז ידי-לעו
תווצמה םויקב הלענ יכה ןפואל עיגהל ותלוכיב - הלק הווצמ איה וז הווצמש ולכשב ריכמו
!שפנ תריסמו לוע תלבק -

,"בקעב" תווצמה םויק תומילש) "הווצמ הווצמ רכש" ןיבש תוכיישה תנבומ הז יפ-לע
:"ויבקעב שד םדאש תולק תווצמ" ושוריפב "בקע"ד ןיינעהו (םימיה תירחאב

הווצמ רכש"ד תומילשל םיכוז - ("ןועמשת 'וכ תולק תווצמה") תולק תווצמ םויק ידי-לע
ןובשחה דצמ קר אל הווצמה תא םימייקמש ונייה ,(אובל דיתעל היהיש המ ךרד לע) "הווצמ
,הז םע דחיבו - (רתוי הלענ ןפואב תווצמה םויק) הזמ הריתיו ,לוע תלבק ךותמ אלא ,לכשב
ךותמ התוא םייקמ אוה ירה ,הלק הווצמ יהמ ןיבמו ולכש לצנמש - הז ידי-לע - הברדאו
(33ותואיצמ לכו) ולכש םג היהנ הז ידי-לעו ,הרומח הווצמבש תוריהזה לכ םע לוע תלבק
.ה"בקה םע - רוביחו אתווצ ןושלמ הווצמ - רבוחמו רושק

אטבתת ("ןועמשת בקע היהו") אובל דיתעל "הווצמ הווצמ רכש"ד תומילשה :תצק רחא ןפואב
םויקד תומילשה תילכת תא תואטבמ ולא תווצמ ,ויבקעב שד םדאש תולק תווצמ םויקב (רתוי)
שגרהו לכשה) ותואיצמ לכב רדוחש ןפואב - הז םע דחיבו ,ה"בקהל לוטיבה תילכתב - תווצמה
.(ולש

הווצמ תררוג הווצמ"ש הז ידי-לע "הלק הווצמל ץר יוה" הנשמב שוריפה קתמוי הז יפ-לעו
הרומח הניא השודקד לכש יפ-לעש) הלק הווצמל ץר ידי-לע אקווד :"הווצמ הווצמ רכש 'וכ
רכש" - וזמ הריתיו ,34"הווצמ תררוג הווצמ" - תווצמה םויקב תומילשל םיעיגמ (ךכ לכ
.אובל דיתעלד תווצמה םויקב - הווצמ רכשב תומילשל דע ,"הווצמ הווצמ
-162 םידומע 'ד ךרכ ט"משת 'תויודעוותה' - ט"משת'ה בא-םחנמ י"ח ,בקע תשרפ תבש תחישמ םיעטק)
(שידיאמ םוגרת - 168
הלחת שארהו םדאב ונוימד סופתי ןושלה יכ בקע רבד לכ תירחא וארקי" ,םשו) ונתשרפ שיר ן"במרו ע"באר (1
.רכש אוה בקע ןושל :םש א"וג הארו .("ףוסו תירחא וב בקעהו

םויה רמולכ ,בקע היל ךימסו םתושעל םויה ביתכ הינימ ליעל - בקע היהו :ונתשרפ שיר ט"העב האר (2
.םש ייחב םג הארו .ףוסב שוריפ םרכש לבא םתושעל

ונתשרפ ת"הוא הארו .המתת זמר םילהת ש"לי .בצ םילהת שרדמ הארו .(ג ,םש .א ,ג"פ) ונתשרפ שיר ר"בד (3
.ךליאו וק 'מע .גק 'מע

.םש ר"בדל כ"תמ (4

ט"העב הארו ."אובל דיתעל" לע יאק "'וג ךל ךיקלא 'ה רמשו" (בותכה ךשמהב) רכשהש ,ד ,םש ר"בד הארו (5
.אבל דיתעל אירטמיגב רמשו :םש

תחת ןתוא ןיכילשמש אלא ןהב ןיחיגשמ םדא ינב ןיאש תולק תווצמ :ןאכ אמוחנתבו .ונתשרפ שיר י"שרפ (6
.ךליאו 89 'מע ט"יח ש"וקל האר - אמוחנתו י"שרפ ןיב ןושל יונישה רואיב .ןהיבקע

לע יאק "בקע"ש שוריפה ןיב תוכיישה רואיבב ךליאו 71 'מע ט"ח ש"וקל הארו .782 'מע ג"ח ש"וקל האר (7
.אחישמד אתבקעד ןמזה לע יאק הזש שוריפהו "ויבקעב שד םדאש תולק תווצמ"

הנכה םהש ז"הועב ףוגה תלעותב םיינפוג םידועי תאזה השרפה ידועי לכ"ש ,ונתשרפ שיר ייחבמ ריעהלו (8
יכ ,םדאל שיש לפשהו לקה רכשה" אוה (םיינפוג םידועי לע יאקש) "בקע" תביתש שרפמ ז"פעו ,"ב"הועה ייחל
."'וכו היהו תלמב ללכנ הניכשה ויז אוהש םוצעהו לודגה רכשה לבא ,ףוגה לפש בקעה ןכ

שוריפה םע םיאתמ הז ךיא רואיב ךירצ ,(םינפב ל"נכ) ל"על רכשה לע יאק "בקע"ש שרדמה שוריפ פ"ע לבא
.םינפבכ ,םתושעל םויהב םייקמ םדאהש תולק תווצמה לע יאק "בקע"ש

.ךליאו ד"פ אינת (9

.דועו .ח ,חכ סחניפ י"שרפו ירפס .ט ,א ארקיו י"שרפו כ"ות (10

.ז"ימ ד"פ (11

חפקמ וניא ה"בקה יכ) "ז"הועה ייח לכמ ב"הועב חור תרוק לש תחא העש הפי"ש (םש תובא) רמאנש ףאו (12
יוליג ךורע ןיא"ו ,תווצמהו הרותה םויקמ "ותומצעב ךלמה עושעש יבגל לפט 'יחב והז" ירה - (הירב לכ רכש
,טכ האר ת"וקל) "הווצמה םצע איהש ןוילעה גונעת םצע יבגל תומשנל הלגתמו ךשמנה הווצמ רכשו גונעתה
.(243-244 'מע ה"ח ש"וקל הארו .א"ער

.דועו .ךליאו וע ע"ס .ךליאו הל 'מע ו"סרת ךשמה .ךליאו י"פס ז"לרת הככו ךשמה האר (13

.ב"מ ד"פ (14

.245 'מע ה"ח ש"וקל האר (15

.דועו ,לאומש שרדמ ,הנוי וניבר ,י"שר - םש הנשמה ישרפמ האר (16

.ןאכ לאומש שרדמ האר (17

ידי-לע הווצמה םויק לע יאק הווצמ תררוג הווצמש ,(דועו ,לאומש שרדמ ,ב"ער) הנשמה ישרפמב האר (18
.תרחא השעיש תחא הווצמ השעש ימ דיב םינימזמו ןיעייסמ םימשה ןמש - הווצמ הווצמ רכשו ,םדאה

ידיל איבת (הלק הווצמל ץר יוה - הנשמה תלחתכ) הלק הווצמ םויקש ,(דועו ,י"שר) הנשמה ישרפמ האר (19
.ז"ס ןמקל הארו .הרומח הווצמ םויק

.א"ה ט"פ (20

לע יוויצה םצעמ קלח (אלא ,ידדצ ןיינע אל) םה םיימשגה םידועיש ,ךליאו 204 'מע ט"יח ש"וקל האר (21
הברתנ ז"יע יכ ,'ה תדובעמ קלח אוה רכשה ןיינע םצע םגש ,ךליאו 51 'מע כ"ח ש"וקל םג הארו .צ"מות
.ש"ייע ,'וכ םימש דובכב

ן"במרה תטישל ה"כו .ע"ג - ונייה ב"הועש ם"במרה תטישל והז אלא .םש הבושת 'לה ם"במרה ןושל (22
.'יחתה םלוע ונייה ב"הועש (תודיסחהו הלבקה תרות תערכהכו)

.ב"יפס םיכלמ 'לה (23

.ב"ה םש הבושת 'לה (24

.ד"ה םש םיכלמ 'לה (25

.ב ,ו"פ ר"בד הארו .ב ונתשרפ אמוחנת (26

.א םש אמוחנתב אבוה .ב"פר תובא (27

האר לבא .ונינפלש םיסופדב ס"שב הנשמהב ה"כ) "הרומחבכ הווצמל ץר יוה" ל"נה הנשמב אסריגהמ ריעהלו (28
.(םש ט"ויות

.א"ס ז"משת מ"וטמ פ"ש תוחישמ סרטנוק .ךליאו 1191 'מע ד"ח ש"וקל םג האר (29

.א"מפר אינת האר (30

.ח"פ הליפתה תווצמ שרש צ"צהל צ"מהסב 'תנו אבוה .ז"נקס ש"בירה ת"וש (31

.נ"שו .א"עס ,גל אמוי (32

תלבקה תומילשל עיגמ - (הלק הווצמ איהש ןיבמש) ולש תואיצמהו לכשה תומילשה ידי-לע אקוודש ,ונייה (33
.לוע

תווצמ ד"ע) ע"צמ דובכה ךפיה לש סחי לע הרומ "תררוג"ש ,"הווצמ תררוג הווצמ" ןושלה קתמוי ז"פעו (34
תררוג" תררגנה הווצמ םגש ל"יו ;(ןאכ לאומש שרדמ םג האר) הלק הווצמ איהש ינפמ ,(ויבקעב שד םדאד
- (םש לאומש שרדמ) תווצמה לכ ףוס דע ןכו ,הווצמ דוע תררוג תרחא הווצמהו ,(הרומח הווצמ םגו) "הווצמ
.הנושארה (הלק) הווצמ חכב לכהו
חישמ םע תויחל


תוארל םיצור :םיקעוצ םידוהי
!תוקולא


"ןועמשת בקע היהו" - העימשב םיקפתסמ םניאו

,החמש ךותמו ,תודהיהו הרותה תצפה יניינע לכב וניתדובעו ונישעמ ידי-לעש ןוצר-יהי
תא ךל ךיקלא 'ה רמשו 'וג ןועמשת בקע היהו" - ונתשרפ תלחתהב הרמאנש החטבהל הכזנ
.הז ירחאלש תוכרבה לכו ,"ךיתובאל עבשנ רשא דסחה תאו תירבה

םיריכזמ ,ןכלש ,ליגרה ךרד-לע אלש רתויב תולענ תוכרב תודוא ןאכ רבודמש ,ףיסוהל שיו
("ךיתובאל עבשנ רשא") העובש לש ןפואב אפוג הזבו - בקעיו קחצי ,םהרבא - תובאה תא
.ןמקל ראבתיש יפכ ,'וכ תירבו

בקע היהו") "בקע" תניחב ,"אחישמ תובקע" ,תולגה ןמז ףוסב דוע ךשמנ - הז לכו
אישנ ר"ומדא ח"ומ ק"כ ירבדכ ,"ןיציקה לכ ולכ" רבכש ירחאל טרפבו ,ןמזב ("ןועמשת
,"םירותפכה חצחצל" אלא ראשנ אלו ,הדובעה המייתסנ רבכש - םינש תורשע ינפל - ונרוד
."תולג יאלאד" - דימו ףכיתו

המ עודיכ ,חישמ ילבחד םיניינעה לכ םג ומייתסנ "ןיציקה לכ ולכ"ש ןויכמש ,ריעהלו
תרטקה ינפמש ,(י"שר לש ונמזב) תמייוסמ הנשב היהש "ץק"ל עגונב תודיסח ישורדב בותכש
םיימעפ םוקת אל" ,'וכ תוריזג ,יוצר יתלב ןיינעל ךפהנ ןכלו ,הטמל ץקה הלגתנ אל 'וכ
.חישמ ילבחד םינינעה לכ םג ומייתסנ ,"ןיציקה לכ ולכ" רבכש ןוויכמ ,םנמא ."הרצ

ריעהל] "ידבע דוד יתאצמ"ל םיכוז דימו ףכיתו ...!?"יתמ דע" :לארשי ינב םיקעוצ ,ןכלו
הז ןיאו ,"וכ חישמו האיצמ .. תעדה חסיהב םיאב השלש" (א ,זצ ןירדהנס) ל"זר רמאממ
.אחישמ אכלמ דוד תאיב - [רחא םוקמב ראובמכ ,הלואגה לע הקעצהו השקבל הריתסב

לש ןפואב םג אלא ,"ןועמשת בקע היהו" ,העימש לש ןפואב קר אל הדובעה היהת זאו
...הייאר

םלועה יניינעב וליפא םיניינע המכב תמאה הלגתמו ,תיטרפ החגשה וישכע רבכ םיאורש םגה
תיתימאש םיעדויו תודיסח םידמולו ,אובל דיתעל תמאה יוליגל ךרדה רישכהל והזש רמול שיו
היהיש םיצורו ,תקפסמ הניא העימשש ,לארשי ינב םיקעוצ - 'וכו תוקולא אוה םלועה תואיצמ
תואור ךיניע ויהו ךירומ דוע ףנכי אלו" ,(הרות יפ-לע היארל העימש המוד הניאו) היאר
רמאנש ועבצאב הארמ דחאו דחא לכו" ,רשב יניעב היאר ,"וידחי רשב לכ וארו" ,"ךירומ תא
החמשנו הליגנ ול וניוק 'ה הז ונעישויו ול וניוק הז וניקולא הנה אוהה םויב רמאו
.הרות-ןתמב היהש ומכ ךרד לע ,תוהמו תומצעד יוליגל דעו ,"ותעושיב
,(םוגרת) 182 םידומע 'ד ךרכ ח"משת 'תויודעוותה' - ח"משת'ה בקע תשרפ תבש תחישמ םיעטק)
((הגומ יתלב)190

יהויחבמ ריתי


דומילב הפסוהל הזה ןמזה לצנל
רודיהב תווצמה םויקבו הרותה


אקווד םוסריפב הזב הטלחהה לבקל

ןמזב - תומכב ןה ,הרותה דומילב ףיסוהל ךירצ ,(ףטהו םישנה םישנאה) ,דחאו דחא לכ...
איגוס דומיל ,הרותב שדח רועישב ףתתשהל ;הרותב שדח ןיינע דומילב םג ,ףיסוהל ,דומילה
.הרותה דומילב השדח תובהלתהו תויח - תוכיאב ןהו ;הזב אצויכו שדח רפס ,השדח

המכו-המכ -תחא-לעו ,ללכב תווצמה םויקב רודיהב הפסוה :השעמ ידיל איבמש דומלת לודגו
אל ,הצוח תונייעמה תצפהו תודהיה תצפהב ונרודד תדחוימה תוחילשה יולימ םויקב הפסוה -
ןמ םיאצויה םירבדב תודהי ץיפהל הפסוהב לדתשהל םג אלא ,ומצעל ותדובעב הפסוהב קפתסהל
המכ רבודמכ ,'וכו םיאתמ ידוהי ךוניח ולביק אלש ולאל םג ,ותביבסב םידוהיל 'וכו בלה
.הכוראב םימעפ

...וז הנשל תדחוימה הדובעב תורושקה תולועפב הפסוה - דחוימבו

ל"זח ןושל ךרד לע) ףוטחל ךירצ - ןורחאה שדוחה - דחא שדוח קר ראשנ וישכעש טרפבו
- (באב ו"טמ ונאובב) הפסוהבו - םאולימב םלצנל םינורחאה םימיב ("'וכ לוכאו ףוטח"
.ל"נה תולועפל עגונב

לכב ופיסויו ושעיש םירחא לע םג לעופש היח אמגוד השענ ,הזב ומצעב קסועש ידי-לעו
,םדא ינב עבטב םיאורש יפכ "ףוטח" ,תוזירז לש ןפואב השענ הזשכ טרפבו .ולא םיניינע
רחאש דחפמ יכ) ףטוחו ץרו אוה םג ףרטצמ שארל לכל ירה ,ףוטחל םיצר םישנא האור םדאשכ
וליבשב הזמ תלעותה המ 'וכ רבודמה המ תודוא ררבל ליחתמ ךכ רחא קרו ,(םולכ ראשי אל ךכ
...ותיב ינבו

םע תכל ענצה"ד ןפואב אל תושעיהל תוכירצ ל"נה תובוט תולועפהב תופסוההש ,םג ןבומ הזמ
.הווצמ ישוע םסרפל הווצמ - (םיקסופב אבומ) א"בשרה ןושלבו ,םוסרפב אלא ,"ךיקולא

דחוימב הז ונרודש הזל ףסונ ,ושעי ןכו וארי ונממש - םירחאל עגונב ןה תלעות הזב שיו
תושעל רשפא יא הזו ,(ל"נכ) הצוח תונייעמה תצפהו תודהיה תצפהד תדחוימ תוחילשה ול שי
;"תכל ענצה"ד ןפואב

םינעוטשכש לעופב םיאורש יפכ .ומצע וילא עגונב םג תלעות אצוי הזמ :רקיע הז םגו דועו
לוכי הז (א) ירה - "'וג תכל ענצה"ד הלעמה ללגב םיבוט םישעמה םיאיבחמו םיריתסמש
עונמל תוצע שפחמש ,(ר"ומדא ח"ומ ק"כ ןושלב) "רעקניגולק"ה ,ערה רציהמ ץורית תויהל
הבוט קר איה ותנווכ םא וליפא (ב)ו ,תאז האור ינששכ ללוכ ,ךירצש המ תושעלמ ידוהי
...ותדובעב ושילחהל ידכ הז לצנלו ערה רציה אובל ךכ רחא לוכי ,"תכל ענצה" ללגב
(םוגרת - 180-179 םידומע 'ד ךרכ ח"משת 'תויודעוותה' - ח"משת'ה בקע פ"ש תחישמ)

יבר יצוצינ


םימוליצו תונומת לע


* יברל םהיתוחפשמ ינב תונומתו םהיתונומת ורגיש םידיסח
תונומת רגשי םיחולשהמ דחא לכש יברה שקיב א"נשתבו נ"שתב
ורגשיש שקיב ו"משתבש רחאל ,םיחולשה םובלא רובע ,ותחפשמ
שש יברה היה אל ומצע יבגל ךא * "הכונח עצבמ"מ תונומת
* תודיסחה תצפהו הסנרפ יאנתב תאז גייסו והומליצשכ
ךכל המודבו תובישח סחיי צ"יירהומ ר"ומדא ק"כ תונומתל
םינמזב ושדק ינפ ראותב רכזיהלו ןנובתהל םידיסחל הרוה
םידחוימ


רפואל השנמ-יכדרמ ברה תאמ

בר השעמ

בתוכ ךכ - "םהב םישמתשמ וניתובר וניאר - איפרגוטופב השענה םדא ינב תונומתל עגונהב"
יאישנ תעד תא ךכב ריהבמו (חנת דומע י"ח ךרכ שדוק-תורגיא) ט"ישת תנשמ תרגיאב יברה
.רבדה תא םיריתמה םיקסופ םתואכ איהש ,ד"בח

:(אעק דומע 'ג ךרכ םש) ט"שת'ה בא-םחנמב ג"יב יברה בתוכ ךכו

םידיסחה ינקז תודלותל רמוחו תועידי ץבקמ "םידיסחה רצוא"ד ןוויכראה
.הנומת ףוריצב ירשפא םא .ש"נאו

ג"ישת תנשב ול רגיששכ (יח דומע 'ז ךרכ םש) ל"צז אריצחובא ריאמ יבר צ"הרהל הדוה ךכו
:ונקז תנומת תא

ןואגה ברה ונקז ויבא ינפ תנומת ,הרקיה ותרושת דעב ןח תאושת ןח תאושת
תוימינפו האריה יעובמ לע לארשיב תודע גיהנמו שאר לבוקמה דיסחה ברהו
.אריצחיבא ל"צז בקעי ר"רהומ הרותה

ט"שתב "עצבמ"ה

עקרה תא רוכזל שי ןיינעה תנבהל .ט"שת תנש ץיקב םייקתה תונומתב רושקה שממ לש "עצבמ"
הממשה רבדמב תודיסחו תודהי םמוקל הסנמ ,'קה ופוגב ץוצרו רובש ,צ"יירה יברה :ןמזהו
םינש הזמ האר אל ,אכבה קמעמ תאצל וחילצהש ,היסורמ םידיסחה בור תא .הקירמא לש ינחורה
תוניפ ראשבש ש"נאמ רכינ קלח יבגל םג ךכ .(םייתניב ודלונש הלא לע רבדל אלש) תובר
.לבתה

:רמאנ ובו ש"נא תוצופתל חלשנש בתכמ ןכוה םימיה םתואב

ט"שת זומת 'ג ,ה"ב

רתאו רתא לכב ,'וכו םיקולא יארי םישנא םידיסחו םיקיתוו ונימולש ישנאל

ויחי םהילע 'ה

!הכרבו םולש

הצרי םא ונא םיננוכתמ ,א"טילש [צ"יירהומ] ר"ומדא ק"כ תדוקפ םע םאתהב
"תונומתה רפס" הבוטל ונילע םיאבה םיגחה רחאל ש"דא ק"כל רוסמל 'ה
.ויחי ש"נא לש (תויפרגוטופ)

םוקמב 'יש ש"נאל םיאתמה ןפואב םסרפלו עידוהל ושקבל וננה ל"נה םע רשקב
:םדקהב ונל חולשל םזרזלו ורוגמ

םינב :הרעה .(רעדליב ןעילימאפ) תויתחפשמ תויפרגוטופ :החפשמ ילעב (א
.םה םתחפשמל תודחוימ תויפרגוטופ םיחלוש םיאושנ תונבו

.םהלש תויפרגוטופ םיחלוש םתחפשמ םע דחי םיאצמנ םניא רשא םידיחי (ב

םתמוק אלמ םהב םיארנ רשא ונייה ,תומלש תויהל תוכירצ תויפרגוטופה לכ (ג
.םיבשוי וא םידמוע -

לכ לש םתחפשמ םשו םמש בותכל - ןהילושב וא - תויפרגוטופה לש ףדל רבעמ(ד
תעדל ולכויש ןפואב ,תונומתה רדס יפל [תונומתהב=] היפרגוטופה לע םיארנה
.סערדא - תבותכה םגו .תומשב םירכזנה םה ימ

,ש"דא ק"כ תוריכזמ וא "לארשי הנחמ" לש תבותכה לע חולשל ל"נה לכ (ה
.תונומתה רפסל ךייש הזש הארוהב

.הלס בוט לכ תכרבבו ל"נה לכ אלמל זרדזי יכ ןוחטבב

להנמ ,בוקדח .א.מ.ח ברה

םינמזה ונתשנ

,'לארשי הנחמ' לש 'לעופה דעו שאר בשוי'כ שמיש רשא ,יברה רגיש ל"נהל םיכומסה םימיב
,זומת ו"טב רבכו ,(אלק -לק םידומע 'ג ךרכ שדוק-תורגיא) הז ריכזת ויתורגיאל ףוריצב
דומע םש) הנומת רגשל רהימש ,זירז דיסח חבשמ יברה תא םיאור ונא ןכמ רחאל םימי הרשעכ
:(טלק

ח"ומ ק"כ לכיהב ןורכזל תויהל תונומתה רפס ליבשב חלשש וטופה התע הלבקתנ
א"כ ןמיס שדוקה תרגיאב ןקזה ר"ומדא בתכש הממ ריעהלו ,א"טילש ר"ומדא
.תוזירזה ןיינעב

הפצמו תונומתה יחלשמ תא דדועמ ליבקמבו ,(בסק דומע םש) תרגיאה תא רגשל ךישממ יברה
םיאתמה ןפואבו הזל םימיאתמהל תונומתה רפס רבד לע .. םסרפי חטבו") תופסונ לש ןרוגישל
.(ונק דומע םש - "שממ לעופה לע ררועי

בושח בר ,ץיוורוה יולה היעשי ברה ח"הרה לא הנש התוא לש לולאב ג"יב בתוכ אוה ךכו
ךרכ שדוק-תורגיאב - (156 דומע 'הרותה תכלממ'ב ויתודוא האר) םידבוכמ םירפס לש םרבחמו
:אפק דומע 'ג

ןכ םג וחלשיש םירשוקמהמ ונחמב ואצמי חטבו .עיגה ןוכנ הנומתה םע ובתכמ
םוי 'מד עודיכו ,הבושת ילעבד ולאה ןוצרה ימיב טרפבו .ןמזה ךשמהב םתנומת
ינב ויה - םיישלשהבו ,םיקידצ תגירדמב הז ירה - ןוצרב ויהש םינושארה
.הבושת ילעב לארשי

"חלושה לצא תוברקתה לעופ"

םצע לע היינורטבו ההימתב ונפש םידיסחה ינקזמ ויהש דעו שודיח םושמ היה עצבמה לכב
:(דנק דומע םש) בר ףקותב םיתיעל וילע 'ןגהל' ץלאנ יברה .ומויק

.. ברהל ינא יבתכמב רגסומ היה בתכמה הנה ,תונומתה רבד לע בתכמהל עגונב
.וחלוש יתייה אלש אטישפ הארוהה יפ-לע והזש וב בתכנה תמא היה אל םאו

:יברה ףיסומ דוע

ונייה ,םירשוקמה לא הנופ בתכמה ,ולש שערה לע ינהמת ,רבדה ףוגל עגונב
םהינב םהיתושנ דעבו םדעב הכרבו הצע תשקבב ןמזל ןמזמ םינופה ולאל
וז תוגהנתהו ,ל"נהמ תחאו דחא לכ בצמ יטרפ םג םיקרפל םישרפמו ,םהיתונבו
ןמיס הז ירה - ולצא הז רסחש ימש תחוור הכרעה הברדאו ,לכל אוה עודי רבד
.ותורשקתהב םג רסחש

רכזנו .שטיוואבויל לובגל איפרגוטופה ןיינע ןיסינכמ המל ותנווכ ילוא
לע קדצבו ותרמשממ קדובו טחוש וריבעה םינפלש םירפסמ יתעמשש המב יננה
ןכ םגו ןשלאקב םישמתשמ םידיסחה ינקז םג התעו ,[םיילדרע=] ןשאלאק שבלש
םינפל ןה אנידל ןה םדא ינבמ רטופ ןיינעב ללכ הזב סנכנ יניאו .. קדצב
ולצא ןיאש דחא ףא עדוי יניא יריכמ לכמש רמול ינוצר קרו ,ןידה תרושמ
- אבורד אבורו תוכלמה תייפכ ידי לע אלו ןוצרבו ותיב ינבמ וא ולש וטופ
...גונעתב םג

ליבשבש תונומתה 'סב תלעותה המ :איהו ,ורובע ןועטל ינלוכי תחא דוע (ז
?ליעל תרכזנה אירטו אלקש לכל סונכל יאדכ הז

דבל אלש ונכרעכ םישנאב םג הארנד הז לע רואיב ךרצנ ןיאש ינמודמכש אלא
םגש אלא ,הנומתה ולצא אצמנש ימ לצא תורשקתהה וא תודידיה שגר קזחמ הזש
וריבח לצא תאצמנ ותנומתש רכזנשכ תוברקתה לעופ הנומתה תא חלשמה לצא
.הז ןודינב המכו המכ תחא לעו ינולפ

יברה רשא העידיה םינוש םירשוקמ יגוחב הלעפש שגרה ןאכ הארנ רבכו
אוה הז לכ - ןורכזל ולצא אהת םהיתוחפשמל םתנומתש ןינועמ שטיוואבוילמ
.הארוהה םעטל יתלאש אל יכ ,יתרעשה

העידי ידי-לע םגפי םידיסחהמ הלועמה שיאש ולש תוששחב קדצ היה םא םג (ח
אלו הלועמ דחאל תואישכ (א :תוטישה 'ב תועודי הנה - ,ליעל תרכזנה הארוהו
ליצהל הצראו אוהה ברה םעה תונגב שיגרא אל .. םילכס םיפלא תרשעל תואי
לעב היהיש אוה יאדכ דבועו ליכשמ (ב ,(םיכובנ הרומל החיתפ) דחאה הלועמה
ליעל רכזנכ ןכש לכמו .. דחא שיאל תיטרפ הבוט תושעל ידכ םינש ךשמ הלגע
םידקמ ל"נה 'א הטישב םגש טרפבו םישנא המכו המכב לעפנו לעפ 'ז ףיעסב
.ל"נה ןפואב םא יכ הלובחת אצמי אלש יאנת

םוריכי םהיאור לכ

תוריכזמה בתכמ תא [10 דומע ,ה"נשת לולא ג"י ,טנ ןויליג 'תורשקתה'] ונמסריפ רבכ
- םינולאש - םידימלתה תונויליג רגשל לבת יבחרב ד"בח תודסומ תולהנהל ב"ישת תנש ףרוחמ
'ה ךרכ שדוק-תורגיא) ב"ישת'ה ןוושחרמב ב"כ םוימ תרגיאב רבכ ךא .םהיתונומת ףוריצב
ןכו ,םכיבתכמ יתלבק םעונב" :"ויחי םהילע 'ד ,דול תבישי תלהנה"ל יברה בתוכ (וכ דומע
םהיאור רשא ,םהיתונומת םע םידימלתה תונוילג ףוריצב ,ירשת ח"ימ הבישיהמ ןובשחו ןידה
חטבו ,הנומתה הרסח תונוילג המכב רשא לבח" :ףיסומ יברה ."םה 'ה ךרב ערז יכ םוריכי
.(".. רפסמ תונוילגב תונומתה תורסח" :טוריפ אב ןאכ) "האבה םעפב הז ואלמי

:(אפק דומע םש) יברה בתוכ רחא דסומ להנמל

לבחו ,ולצא םידמולה םירוחבה םע הנומתה תא ובתכמב ריגסמש המ לע ןח תאושת
.דיתעב ןקתי חטבו ,םמא םשו ןהיתומש הנומתהל רבעמ וא אקתפב ןייצ אל רשא

...תוימינפה םולצת

ךא ,ךכ לע יברה הל הדוה הידימלת תנומת תא םילשוריב תמא-תרות תבישי תלהנה הרגיששכ
:(חכק דומע 'ז ךרכ םש) לחיא

ונייהו םתוימינפב םידימלתה לכ תנומת ןכ םג לבקא שממ בורקב רשא
.ד"בחד טייקמורפ .םימש תאריב םתגהנהו ח"אדבו הלגנב םהיתועידי

:(רדע דומע 'ט ךרכ) תונבל ךוניחה תודסוממ םג ךכ

רשא ןוצר יהיו ,םתודוא םיקרפ ישארו תודימלתה תונומת ותרושת לע ןח תאושת
.הזכ ןפואב וגהני ךוניחה הדשב תודסומ ראש םג
:(ה"כשת ןסינב א"י) יברה בתוכ תיתחפשמ הנומת יברל ורגישש םיחולש גוז לא

ט"עמוחתל םולדגיו [ןח תאושת ןח תאושתו=] ח"ת ח"תו ולבקתנ תונומתה
.[בבל בוטו=] ל"טו החמש ךותמ [םיבוט םישעמו הפוח ,הרותל=]

:(ל"שת'ה זומתב ישילש ,ישילש םוי) ךכל המודב רגישש דיסחל ןכו

.ח"ת ח"תו תונומתה ולבקתנ [התע הז=] ע"ז

"תוארל יל םענ"

-םחנמ ו"ט) ךוניחה הדשל רסמתהל ונממ שקיב יברהש ,רגובמ הבישי דימלת לביק ןיינעמ בתכ
:('ךלמל ק"ידצ'ב ספדנ - ז"ישת'ה בא

הכרבו םולש

יל םענו ,[וב תרגסומה=] ב"גסומה הנומתה םע א"נמ ח"רמ ובתכמ לע הנעמב
הצרי קר םאש ,הרורב יתעד יב הקזחתנ [הז ידי לעש=] ז"יעש טרפבו ,התוארל
.הזב חילצי שדקה תרהט לע ךוניחה חטשב ויתוחוכ שידקהל

רבדה ךפה ףא םינשה ךשמב .ול וחלשש תונומתל תורעה ריעהו םיברב ףא יברה סחייתה םעפ אל
.םהיתולועפמ םימובלא ףאו תונומת יברה לא םירגשמ םיחולשה רשאכ הרגישבש גהונל

:(ז"כשת'ה ,ןויס 'ה ,ישילשה םוי) יברה בתכ ויכנוחממ תונומת רגישש ךנחמל

!...תומשה םשר אל [הזב תופרוצמה=] ב"וצמה תונומתהב

:(ג"משת ח"מ ב"כ) ק"האב םיחולשה דחאלו

הכרבב .. ח"ת ח"תו ,'וכו נ"פה ,תונומתה ח"ודה 'כמה תלבק יננה רשאמ
.'וג םיברל היהי תפומכש דעו [שדוקה תדובעב=] ק"הובעב הבר החלצהל

...םוליצל "ףילחת"כ הבושתה-תרגיא

םידיסחש יברה לש תונומתל רשאב המו .יברה לא ורגיש םידיסחהש תונומת יבגל ןאכ דע
?ומליצ

תועיבקב יברה תא ומליצש םימלצ רפסמ ויה .יברה לש ותואישנ תונשמ ונידיב תובר תונומת
רכינ היה םעפ אל ךא .דועו ,זרב קחצי רמ - א"טחלביו ל"ז ןידיירפ קחצי-יול 'ר ומכ
.תואמגוד רפסמ ןלהל .יברהל האנה םרות וניא רבדה יכ לילעב

ריאמ קחצי ברה לש ונמויב .יברה לש תודעוותה ,ט"לשת לולא י"חל רוא ,ןושאר םוי
:םשרנ רבוסוס

םיחכונה דחא תא לאשיש ול רמאו ןהכ לאוי 'ר ח"הרהל יברה ארק הנושארה החישה ירחא"
ארק היינשה החישה ירחא .םלצל קיספה םלצה ?אינת םויה דמל םאה ,םליצו יברה לומ דמעש
אינת דמליש יברה ול רמא .בויחב הנעו םלצל ךכ לע רסמ םא ותוא לאשו ןהכ י"רל בוש יברה
,אינת דמול הלהש יברל רסמ לאוי 'רו (ךרבא ותואל םירבדה תא לאוי 'ר רסמ םייתניבו)
ףוסב תחנומ התיהש הבושתה תרגא תרבוח איצוה לוטיב תעונת השודקה ודיב השע יברה
תרגא תא ריזחי ןכמ רחאלו ,תורוש רפסמ הזב דמליש םלצל ןתיש לאוי 'רל תאז רסמ ,ורודיס
יתשמתשהש דיפקמ ךניא חטב" :תולצנתהב י"רל רמא ףא יברה) "םלצל ךישמיו ,הבושתה
.(..."ןהכב

"!?המשנה הדרי ךכ ךרוצל םאה"

המישר .םיבר 'םייוליג' הב ויהו ,הנימב תדחוימ תודעוותה התיה ו"כשת םירופ תודעוותה
.א.י 'תה :תונומתב רושקה דחא טרפ ןלהל .דועו 'ד"בח רפכ'ב המסרפתנ רבכ ךכ לע תטרופמ
ול וארקיש :ביגה יברה .לארשי-ץראמ רוחב והז יכ ובישה ?הז והימ לאש יברה .הנומת םליצ
םאה !תינוציח יהוז" :אטבתה ףא העומשה יפל !המלצמה תא ונממ ולטישו "םייחל" רמול
."!?הטמל המשנה הדרי ךכ ךרוצל

תא םלצל שקיבו דלי שגינ "הכרב לש סוכ" תקולח ךלהמב ,מ"שת תנש הרות-תחמש יאצומב
םלצי רחא והשימו "הכרב לש סוכ" לוטיש ךכ-רחא ול רמאו הנומת םלצל ול ריתה יברה .יברה
.(רבוסוס מ"ירה תומישר) "הכרב לש סוכ" לבקמ ,דליה ,אוהש ךיא

תא יברה עיבה םהב םיעוריא השולש לע םיארוק ונא ונייח-תיבב א"משת להקה תנש ןמויב
:(125 ,26 ,24 םידומע) ומלצל תונויסינהמ 'קה ונוצר תועיבש-יא

תוכוס דעומה-לוחד 'ד ,ירשת 'כ ,'ג םוי"

תינש הסינ םלצה .ודיב וינפ תא ריתסה אוהו יברה תא םלצל םלצ הסינ הרותה תאירק תעשב"
.ויתונויסנמ םלצה לדחש דע ,ותילטב וינפ תא ריתסה יברהו םלצל

וב ףיעה יברה .טירסהו םלצה ולומ דמע םיליהתה תרימאב ליחתה רשאכ .אבר אנעשוה ליל"
הרוהו וירוחאמ םידמועה לא הנפ ,בחר ךויחב ,יברה .ותועמשמ תא ןיבה אל אוה ךא ,טבמ
."...םיליהת רפס םלצל תתל םהל

ךילשהו הקסהה רונת לא יברה דרי רקובב .ירחא תשרפ שדוק תבש ברע ,ןסינ ג"י ,'ו םוי"
,לילכ ףרשנש דע ץמחה תא התחו לקמ חקל ןכמ רחאלו "'וכו ארימח לכ" רמא .שאל וצמח תא
הנומתה רחאל .קזבמ םע ותוא םליצו יברל ךומס דמע והשימ) ."ןוצר יהי"ה תא רמא זאו
וב ףיעהו וינפ תא וילא יברה הנפה (ודיב לקמה תא זחוא אוהשכ יברה םלוצ הבש) תישילשה
."(ולדח םוליצה תונויסינ ןבומכו ,ךשוממו ףירח טבמ

-לוחב ויה תויושחרתההש םושמ ,יתכלהה םוחתל ךיישל ילוא רשפא םינושארה םירקמה ינש תא
דוע .(המודכו דעומה-לוחב ןידיירפ 'ר לש וימוליצ לע ללכ ביגה אל יברה יכ םא) דעומה
ךרכ תוחיש-יטוקיל) דעומה-לוחב ומלוצ רשא תונומת ול רגישש םדאל יברה בתוכ ה"כשת תנשב
:(504 דומע זי

שיה - (אובל דיתעל עגונב) ררבל יאדכו .דעומה-לוחב תישענ הנומתהש ריכזמ
.'וכ םינווכמ בור יפ-לעש התע טרפבו ,דעומה-לוחב וטופ תושעל

םירבדה רומאכ ושענ ל"נה םירקמב ."דעומב ותכאלמ ןווכמ" רסואה ןידל איה יברה תנווכ
מ"דשת 'תויודעוותה') ןוושחרמ ף"כ תודעוותהב מ"דשת תנשב .דעומה-לוחב הליחת הנווכב
:דעומה-לוח ימיב םימלצמה תא תופירחב יברה ףקת (486 דומע 'א ךרכ

ידכ תאז ולצינ - תויודעוותה המכ ןנשי םהבש ,דעומה-לוח ימי ועיגה רשאכ
,עדוי ינניא - תודעוותהב רבודש המ עמש אוה םא - !תונומת דוע תושעל
ךכ ךותבו ,הזכ ןפואב וא הזכ ןפואב המלצמה תא דימעהל "קוסע" היהש ןוויכמ
תונומת רפסמ םלצל חילצה אוהש םיניחבמ וביבסמ םידמועש ולא םאה תוארל -
רוציק"ב קספנש המ תעדל ידכ בר תויהל םיכירצ אל ...!םלוכמ רתוי לודג
רבד" איהש הכאלמ דבלמ ,הכאלמ תושעל רוסא דעומה-לוחבש "ךורע ןחלוש
השעמ תעשב וחכנש םינברה ללוכ - דחא ףא שגינ אל ןכ -יפ-לע-ףאו ..."דובאה
...!דעומה-לוחב תאז תושעל ןיאש ריעהל -

תיתימא תורשקתה

ייחל תוברקתה לש םינושאר םיבלשב היה הארנה לככש ,ידוהי רוחב הנפ (ךרעב) ה"משת תנשב
ובישה יברה .'תורשקתה'ל יעצמאכ ותנומת תא ול חולשל ליאויש יברהמ שקיבו ,תווצמו הרות
:(הקתעה יפל)

ללכ גוהנ [הז ןיא=] ז"יא

(וידומיל ראש ךותב) דומלי [םא יכ=] א"כ

(עובשה 'פ) דמל ינאש המ

.וטופמ ךרעב אלש דחאמ הזו

..."םימוליצ לש תוינוציח"

-485 םידומע 'א ךרכ מ"דשת 'תויודעוותה') מ"דשת ןוושחרמ ף"כ תודעוותהב יברה רמא הכו
:(486

אללו המלצמ םע םידמועש הזב אטבתמ 'תודיסח'ה ןיינעש םיבשוחה ולאכ םנשי
תמייוסמ העונת םישוע ךיא ,םידמוע ךיא ,םיכלוה ךיא - תונומת םימלצמ ףרה
- םהיניבו !'וכו תישילש םעפ ,היינש םעפ ,תחא םעפ תאז םישועו ,'וכו
...!תודיסח דומללו תבשל םילוכיש הבישי ירוחב

רבדה] הז םויב אינת דמל רבכ םאה :ותוא יתלאשו ,םהמ דחאל רבעב יתינפ
אלו ?םלצמו דמועש המ לע ףסונ [...!םויה םויסל בורק - החנמה ןמזב היה
!?הרותה דומילל תונומת םוליצ ןיב תוכיישה יהמ !ונממ םיצור המ ללכ ןיבה
רבכ םא ותוא םילאוש םואתפו ,תונומת םוליצ - בושח יכה רבדב קסוע אוה -
אל הניאש העשב ךכ-רחא וא םדוק תושעל לוכיש רבד - םויה ךשמב אינת דמל
...!ותנבה יפל "אנואד ירדב אלש" הלאש יהוז - !הליל אלו םוי

אל !"ףצפצמו הפ הצופ ןיא"ש ןוויכמ - וזכ "הנבה" ולצא האב ןיינמ
:ףרה אלל עבת תדלוהה םוי לעבש ררועלו (רוחבל וא ומצעל) ריבסהל םיקסעתמ
אוה רבודמהו !["תוינוציחב םיעוקש ויהת לא"=] "תוינוציח ןיא טינ טגיל"
תודוא

...!םימלועל היה אל - "םימוליצ לש תוינוציח" לבא !"תודיסח" לש "תוינוציח"

םשל תאז םישועש םידיחי םנשי ;"הסנרפ" לש ןיינע והז םלצאש ולאכ םנשי
תצפה ךרוצל אוה 'וכ תונומתו םיטרס ,"ןייוול"ב שומישהש ונייה - "הצפה"
ר"ומדא ק"כ תארוה הנשיש תעדל םיכירצ - ולא םיניינע דבלמ לבא ;תודיסחה
.!"תוינוציח" אלו "תוימינפ" ונוצרש - ע"נ [ב"שרוהמ]

- יברה קינעהש הפירחה 'הנמ'ה ירחא - מ"דשת ןוושחרמב ף"כ לש תודעוותה התואב :בגא
םיכרה לארשי ידליש בלה תמישו םירוהט םייח-ילעב ירויצ ןיינעב תדחוימ החיש עימשה
.הזב אצויכו תושודק תורוצב ("תולכתסההו הייארה ידי לע") וטיבי

ןיא קידצ תנומתש הלילח ובשחי אלש - "הלולגה תקתמה" תניחבב התיה וז יכ וריבסהש ויה
.היוארה הדימב לוכה ךא ,הברדא אלא ,ךרע לכ םולשו סח הל

םינוש םיניינעל תולוגס

:וימח תנומתב שמתשהל ,"תיטרפ תוארוה"כ ללכ ךרדב ,םינוש םיבצמב יברה הרוה העומשה יפל
יכ יברה ול הרוה ,ותליכאב גנעתמו לכואש לע יברה ינפל ןנואתהו והשימ םעפ סנכנשכ ךכ
."ר"ומדא ח"ומ ק"כמ הנומת" וינפל תחנומ היהת הליכאה תעב

וסיכב תחנומ היהת הפוחה תעבש הארוה ,ג"ישת תנשב השא אשנש ,דיסח לביק הזל המודב
.יברב רכזיהלו םתבשחמב ןנובתהל םינתחל המוד הארוה תמסרופמו .ל"נכ הנומת

ק"כ תא הארש ךרבא לכ לע :(םירבדה ןכות) םיחולשה דחא ינזואב יברה אטבתה ב"ישת תנשב
קינעי הזו ר"ומדא ח"ומ ק"כ לש ותרוצ ומצעל רייצלו הניפל תשגל ,רקוב לכ ,ר"ומדא ח"ומ
.שורדה לכב תויח ול

-יכמות תבישי ידימלתל (478 דומע 'תוחילשה רפס') יברה הרוה י"שת בא-םחנמב ב"יב
צ"יירהומ ר"ומדא ק"כ לש רמאמ םמע לוטיל 'ךוניח יניינעל זכרמ'ה תוחילשב ועסנש םימימת
.ותנומת ןכו

:(וסר דומע ב"י ךרכ שדוק-תורגיא) יברה בתוכ םימערו םיקרב תודוא ןנואתהש דיסחלו
וילא םוקמ בוריקב היהיו ,םתרידב תוזוזמה תא ןכו ולש ןיליפתה תא וקדבי
,ליגר ל"נהש םינמזב טרפבו ע"יז מ"גבנ ה"הללקוצז ר"ומדא ח"ומ ק"כ תנומת
.דחפה לכ ונממ רוסי הלק תוננובתהב םג ירה זאו

:(בסק דומע א"י ךרכ םש) המוד הרקמבו

.סיכ טאמרופב ר"ומדא ח"ומ ק"כ תנומת ולצא שי יאדוובו

תירבה ומע תורכו

יברה תא לאשש ,(גמר-במר םידומע 'ג ךרכ 'םחנמ לכיה') ןיקסר ףסוי בקעי 'ר ח"הרה רפיס
הלימ-תירבה תעשב ר"ומדא ק"כ תנומת חינהל הארוה שיש העומשה רשפל ,ז"טשת תנשב תודיחיב
אלו) קדנסה יכרב לע הנומת חינהל איה הארוההש ,יברה ובישהו .קוניתה לש ויתושארמל
דבכל םתורשפאב היה וליאש םידיסחהמ ולאל קרו ךא תדעוימ איהו ,(!קוניתה לש ויתושארמל
!דחוימב זע הזל םנוצר היה תואקדנסב יברה תא

שודק םדא לש ונקויד

תרגיאב .(אפ דומע 'ב ךרכ שדוק-תורגיא) ונתוח ייחב ףא ךכ גהונ יברה תא וניצמ תמאב ךא
:בתוכ אוה 'ךוניח יניינעל זכרמ'ה יבידנמ דחאל רגישש

.. תדמתמה ותוליעפלו ותרזעלו ולש תיניצרה תוניינעתהל הכרעה ךותמ
םשב הנתמ ול חולשל לודגה גנועה יל שי ,הנורחאה השקה הפוקתב דחוימבו
,הזב תפרוצמה א"טילש ר"ומדא ח"ומ ק"כ תנומת תא - 'ךוניח יניינעל זכרמה'
תומד רואיתש (ב ,ול הטוס) ל"זר .. הקומעה ונתדותו ונתרקוהל יוטיבכ
.תווצמהו הרותה ךרדב תכלל חוכ קינעמ םייניעה דגנל שודק םדא לש ונקויד
ול קינעת א"טילש ר"ומדא ח"ומ ק"כ לש ונקויד תומדש ,אופא ול ינא לחאמ
תוליעפהו ךרעה תבר הדובעב דחוימבו ,ללכב בוט הברה לועפל םיננער תוחוכ
ח"ומ ק"כ בל ברקמ םיניינעתמ הבש 'ךוניחה יניינעל זכרמ'ה לש תפעוסמה
.ינאו ודובכ ,א"טילש ר"ומדא

רבחמה תנומת ףרצל "הנורחאל םיגהונ"

תופסוהב ד"כ ךרכ תוחיש-יטוקילל ךכ-רחא םשמו 100 דומע להקה ןמוי) המסרפתה א"משת תנשב
:ומד םוקי 'ה ,האושב הפסנ ורבחמש רפס סיפדהש ידוהיל יברה תבושת (370 דומע

םישעמל - תופוכת םימעפלו תובוט תובשחמל איבהש גהנמ) הנורחאל םיגהונ
,רבחמה די בתכ םוליצ ףרצל (הרות ישודיחהב רתוי ןויעמ ליחתמ םיבוט
.(הזב אצויכו) ולש שרדמה תיבד ,ותנומת

:ריהבמו ךישממ יברהש רבדה בושח ךכ ידכ דע

לכמ סרטנוק התע םג ספוט לכל ףרצל רשפא ירהש "רבעה לע" עגונב יתנווכ ןיא
.ל"נה

...ןושארה דומעב הנומת

:(40 דומע 'תוחילשה רפס') אטבתה תוחילשל האיציה לע רבידשכ ,תונמדזהב

-לע לחני אוה ,טושפ ,אלא ,אבבו הזב לבקי אוהש רכשה לע קר ןאכ רבודמ ןיא
םסרפתי "הכזי" םאו ,הנומת יווילב ןותיעב םסרופי ומשש ,דובכ ...ךכ ידי
...!ןושארה דומעב ףא

עידוהל םשקיבש יברה לא וארקנ תוריכזמה ירבח .ו"משתב - תונומתב רושקה "עצבמ" בושו
,רדהו ראפ בורב הכונח תוביסמ רדסל (ךליאו 191 דומע םש) םיחולשה לכל ןופלטה תועצמאב
ידי לע ןגרואמ הז עוריאש רכינ היהיש ןפואב עוריאה תא םלצל" ריעה ידבכנ תופתתשהב
."ת"וחודה תאו תונומתה תא רהמ רתויש המ ןאכל חולשל .. תונומת םע .. שטיוואבויל-ד"בח

חצנ תרכזמ

תולועפ :םימוחת 'גב קוסיע (193 דומע םש) שיגדהו תויודעוותהב ךכ לע ררועל ךישמה יברה
םיארמ רשאכש ,וז הנידמב ליגרכ" :שיגדה ןכ .ד"בח תיב תולועפ ראשו ,םישישק ,םידלי םע
וא ךרכ תספדהל איה הרטמה יכ הליג ןאכו ."...םירבד יובירמ רתוי רבדה לעופ ,הנומת
.תוליעפה תונומתו תוח"ודמ תרבוח

'א ךרכ נ"שת 'תויודעוותה') "ימלועה םיחולשה סוניכ"ל רשקב יברה עיצה נ"שת'ה תנשב
:(380 דומע

- םיחולשה ןיבש תידימתו תישממ ,הייולגה תודחאה תא רתוי דוע קזחל ידכב
לכמ תונומת :לולכי ץבוקה .. חצנ תרכזמ רותב ץבוק סיפדהל יאדכ היה
ץבוק םהל היהי ,וידליו ותשא םגו ,חילש לכש הז ידי לע .. סוניכה יפתתשמ
לכב קוזיח תפסות ףיסוי םגו .. ןמזל ןמזמ םש ולכתסיו ,חצנ תרכזמל הז
תא וארוקבו תונומתה תא ,ותוארב ,אוה ומוקמב חילש לכ לש ותדובע
...תובתכה

רפס' לע הפסוהב") יברה שקבמ (332 דומע 'א ךרכ א"שנת 'תויודעוותה') ךכ-רחא הנש
רפס רואל איצוהל ("דבלב םיחולשהמ קלח לש תונומת וב שיש רואל ואיצוה רבכש 'םיחולשה
.םינטק םידלי םג ללוכ ,םתיב ינב םע דחיב םיחולשה לכ תונומת תא לולכיש

לע ורתונש םידיחיה - רפסמ םימעפ ןייוצ רבכש יפכ - ויה "םיחולשה רפס" יכרכ תשולש
.ןכמ רחאלש הפוקתה לכ ךשמבו ,ב"נשת רדאב ז"כב 'להוא'ל עסנ תע יברה לש שודקה ונחלושתודיסחה ינייעממ


בקע תשרפ


(בי,ז) בקע היהו

:ארובה תדובעב - "בקע" - ונתשרפ םשמ הארוהה

ידוהי .(וכ תודלות) "ילוקב םהרבא עמש רשא בקע" ומכ ,רובעב אוה "בקע" לש שוריפה
ןיינעל (רובעב) "הביס" אלא הניא תווצמה םויקו הרותה דומילב ותדובע יכ רוכזל ךירצ
.תווצמה הווצמו הרותה ןתונ םע תורשקתהה ונייה ,רחא
(ג"משת בקע תשרפ תבש תחיש)


םתא םתישעו םתרמשו הלאה םיטפשמה תא ןועמשת בקע היהו
ךיתבאל עבשנ רשא דסחה תאו תירבה תא ךל ךיקלא 'ה רמשו
(בי,ז)

:םדאה ישובל תשולשל זמר ןאכ שי

.("ףסוי עמוש יכ ועדי אל םהו" ומכ ןועמשת) הבשחמל זמור - ןועמשת

דמלש דחא דימלת התאר הירורבש (דנ ןיבוריע) ארמגב רפוסמכ ,רובידל זמור - םתרמשו
."תרמתשמ ךלש םירבא ח"מרב הכורע םא" :ול הרמא ,שחלב

.השעמל זמור - םתוא םתישעו

:הדמ דגנכ הדמ אוה ,םישובלה תשולשב הדובעה לש הרכשו

.(םהיניב הרבעההו םירתבה תכירע) השעמ - תירבה תא

.("אבל הניב" ,הבשחמל ךיישש ,בלבש הדימ אוה דסח) הבשחמ - דסחה תאו

.רוביד - עבשנ רשא
(ד"כשת בא-םחנמ 'כ תחישמ)


(זי,ז) ינממ הלאה םיוגה םיבר ךבבלב רמאת יכ

:שטירזממ דיגמה ברה רמוא

;תוער תודימ ,םיבר םייוג ךבילב שיש - הלאה םייוגה םיבר ךבבלב - "ךבבלב רמאת יכ"
לגוסמ תייה ,וילא לטבתמו ה"בקב קבד תייה םא ,ןכש .ךכב םשאה התא יכ עד - "ינממ"
חמוצה חוכל ונייה ,השרושל הטיח םיריזחמ רשאכש םיאור ונא ךכו .בוטל ולא תודימ ךופהל
.תובר םיטיחל תחא הטיחמ תינתשמ איה ,םש תבקרנ איהו ,המדאבש
(דכ דומע בקעיל וירבד דיגמ)


היחי 'ה יפ אצומ לכ לע יכ םדאה היחי ודבל םחלה לע אל
(ג,ח) םדאה

האירבה ךותב דימת םישבולמה ,םלועה ארבנ םהבש תורמאמה הרשע לש תויתואה ונייה - 'ה יפ
.(האלה ןכו ,המדאב שבולמ "ץראה אשדת" ;םימשב שבולמ "עיקר יהי") המייקלו התויחהל

"ץראה אשדת" רמאמהמ ןוזינ אוה ,םחל לכוא םדא רשאכ - םדאה היחי 'ה יפ אצומ לכ לע
.םחלב שבולמה

,יחו חמוצ םמודבש םירמאמל קוקז אוה םוקמ לכמ ,"םדא השענ" רמאמה שבולמ םדאבש ףאו
רתויב הובגה לכ"ש ללכה יפל) םדאה שרושמ רתוי הלענ שרוש שי יחלו חמוצל ,םמודל ןכש
.(קוחר יכה םילפונ המוחה שארבש םינבאהש ,המוח תליפנ לשמכו ."רתוי הטמל דרוי
(אפ דומע רבדמב הרות-יטוקיל)

:דיגמה ברה שרפמ

- "ךילעמ" .הערקנ אל - "התלב אל" ,ךלש תווצמה םויקמ רצונש ינחורה שובלה ונייה "ךתלמש"
תעירקל איבמ תוינפ ךותמ הווצמ םויק ןכש ,תישיא היינפ אלל הווצמה תא תמייקש ןוויכמ ,ךתוכזב
.הז שובל לוטיבו

(הרות-רוא)


(ד,ח) ךילעמ התלב אל ךתלמש

(י"שר) םצהגמ ןנעה היהש

חילצמ םדא ןיא םימעפל יכ .("ץוהיג") תינחור תולעתהל םרוג ("ןנע"ה) ומצע ךשוחה
וז הציחמ לע רבגתהל וחוכ לכב לדתשמ אוה ךכמ האצותכו ,תומימחב הליפתל ובל תא ררועל
והזו .ויבא לא ןבה תבהא תא לידגמ קר קוחירהו ונממ קחרתמ ויבאש ןטק דלי ומכ .הלטבלו
תובהלתה - "תחקלתמ שא"ל איבמ "לודג ןנע"ה :"תחקלתמ שאו לודג ןנע" (א לאקזחי) רמאנש
.תומימחו
(הרות-רוא)


ןואמצו ברקעו ףרש שחנ ,ארונהו לדגה רבדמב ךכילומה
(וט,ח) םימ ןיא רשא

:יחד לא יחדמ ו"ח תדרל םדאה תלוכיב םינוש םיבלש םיזמרנ ונקוספב

רבדמה וליאו ,(אס תומבי) "םדא םייורק םתא" ןכש ,םלועה תומואל זמור רבדמה - רבדמ
.(ב הימרי) "םש םדא בשי אל ץרא" אוה

ןטקל ידוהיה םלועה תאו םוצעו לודגל ביבסמש םלועה תא םדאה בישחמ הליחת - לודגה
.שלחו

תווצמו הרות םייקלמ דחפמ אוה ולש תומא עבראב יוצמ אוהשכ םג ירה ךשמהב - ארונהו
..."םיוגה ורמאי המ"ו רבדה עדווי אמש ,יולגב

יפלכ תיעבטה תומימחה תא תלטבמו תפרוש םלועה יניינעמ ותובהלתה תאז תובקעב - ףרש שחנ
.(םח וסרא שחנה) השודק יניינע

.(רק וסרא ברקעה) תווצמלו הרותל שידא השענו ררקתמ אוה ןכמ רחאל - ברקעו

ימב ונואמצ תא הוורמ אוה ןיא ,תוקולאל אמצ רבכ אוה רשאכ םג - םימ ןיא רשא ןואמצו
.ונואמיצ ןווכמ המל עדוי וניאו אמצ אוהש ךכ ידכ דע רדרדיה אוה .הרותה
(372 דומע ,ב ךרכ תוחיש-יטוקיל)

עובשה חול


ד"בח יגהנמו תוכלה

גרובזניג החמש-ףסוי ברה תאמ

ינש םוי
בא-םחנמב 'כ

לש ויבא ,ע"נ ןוסרואינש קחצי-יול 'ר לבוקמה ח"הרה ג"הרה לש אלוליה-טייצראיה םוי
רסאנ רשא ,'קדצ -חמצ'ה ר"ומדא ק"כל ןב-רחא-ןב ישימח רוד ,ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כ
,אטא-אמלא ריעב ,ד"שת'ה תנשב תולגב רטפנו ,תודהיה תצפהו תקזחהב ותדובע לע הלגוהו
1.דובכ-ותחונמ םשו ,(רבעשל מ"הירב) ןטסחזק

תכסמ םייסמ היה ,לוחה תומיב לחשכו) הז םויב דעוותהל גהנ ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כ
.(תודעוותהה תליחתב

יול ןרק' ר"ומדא ק"כ דסיי - ל"ז ויבא תריטפל הנש םירשע - ד"כשת בא-םחנמ 'כ םויב
2.ל"ז ויבא םש-לע 'קחציג"ח םש ותבצמ םולצת .(ה"נשת ד"בח רפכ ,ת"הק - תיעיבר האצוה) 'קחצי יול תודלות' רפסב - ויתודלות (1
.832-ו 764 'מע

.100 'מע םיגהנמה רפס יפ-לע הז לכ (2זכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ י"עש שטיוואבויל ןוכמ י"ע ל"וי
ןמרדור ןמלז-רואינש :יארחא ךרוע * רפואל השנמ יכדרמ ברה :ךרוע
דורב 'מ םחנמ :ישאר ךרוע

"תורשקתה" לע יונמ

ראודה תועצמאב ךתיבל תורישי "תורשקתה" ןויליג תא לבקל ןתינ

.(םימולשת 4-ב) ח"ש 177 :ץראב הנשל יונמ ימד
(םימולשת 2-ב) ח"ש 88 :ץראב הנש יצחל יונמ ימד
927-3-9607588 :תינופלט ררבל אנ :ץראל-ץוחב םייונמל יונמ ימד

:תבותכה יפל ,תבותכהו םשה ,יונמה ימד תא חולשל אנ
72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת ,םייונמה תקלחמ ,"תורשקתה"

ישארה ףדל

םיניינע חתפמ | ןיעידומ | סופד תיב | תושדח רדח | םידלי רדח | ןויע רדח | ד"בח תיב

תורומש תויוכזה לכ (c)
רואל האצוהה ףגא - זכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ
03-9606169 :'סקפ ,03-9607588 'לט ,72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת
ירא-בל ףסוי :"טנרטניא" רודמ שאר * בונורהא ןהכה קחצי ףסוי ברה :ר"וי
chabad@chabad.org.il