- ז"ק - "תורשקתה" ןועובש

ו"נשת'ה בא-םחנמב ד"כ * קלב 'פ ק"שע

ונרוד אישנ ,שטיוואבוילמ ר"ומדא ק"כ תרותמ יעובש סרטנוק
שטיוואבוילמ י"ולר ק"הרהב לדנעמ םחנמ יבר
ע"יז מ"גבנ ה"הללקוצז
יברה לא תורשקתהה קוזיחלוןויליגה ירודמ
יבר יצוצינ יהויחבמ ריתי חישמ םע תויחל תוכלמ רבד
ץבוק תדרוה תורעהו תובוגת עובשה חול תודיסחה ינייעממ

תוכלמ רבד


ה"בקה לש תימצעה ותבהא תולגתה
לארשימ דחא לכל


ימ לא םג ,דחאו דחא לכל הלגתמו הדשב ךלמה לולא שדוחב
,ןכ לע רתי * "הדש שיא"ד רתויב התוחפה הגרדב אצמנש
יוטיב ידיל האב ,לארשיל ה"בקה לש תימצעה ותבהא תולגתה
ק"כ לש רואיב תפסות * "הדשה שיא" לא וז ותבריקב אקווד
ןקזה ונבר לש עודיה לשמב ונרוד אישנ ר"ומדאלולא שדוח םיכרבמ תבש ,הז שדוק תבשב ךרבתמה - לולא שדוח לש דחוימה וניינע תודוא
ידודל ינא" ליחתמה רוביד (תידיסחה השרפה) ונתשרפד הרות-יטוקילב ןקזה וניבר ראבמ -
אתורעתא תניחב ונייהד ,ידודל ינא תניחב ליחתמ לולאב"ש ,"לולא תובית ישאר - יל ידודו
תולגתה תניחבב הטמל ךרבתי ותוקלא תכשמה תניחב םהש םירופיכה-םויו הנשה-שאר דע ,אתתלד
."יל ידודו ..

תניתנב ךרוצ שי ,אתתלד אתורעתא תניחב ,"ידודל ינא"ד ןיינעה תויהל לכויש ידכ ,םנמא
הלעמלמ חוכ תניתנה יהוזש ,"םימחרה תודימ ג"י תולגתה ןמז אוה לולאב" - הלעמלמ חוכ
."ידודל ינא"ד הדובעל

םהבש בוט-םויו תותבש ומכ ,בוט-םוי םניאו לוחה תומי םה המל יכ הז ןיבהלו" ,ךישממו
תוראה םהש תודימ ג"י ןמזו תעב טרפבו ,ךרבתי ותוקלא תראה תניחב תוקולא תולגתה
?"'וכ דואמ תונוילע

ותארקל ריעה ישנא ןיאצוי ריעל ואוב םדוקש ךלמל לשמ יפ-לע ןבוי הנה ךא" ,ראבמו
םלוכ תא לבקמ אוהו ,וינפ ליבקהל תאצל הצורש ימ לכ ןיאשר זאו ,הדשב וינפ ןילבקמו
לולא שדוחב לשמ ךרד לע ןיינעה ךכו .. םלוכל תוקחוש םינפ הארמו תופי םינפ רבסב
."'וכ הדשב ךרבתי וינפ רוא ליבקהל ןיאצוי

ךכ לכ תושבלתהב וניאש ןפואב אוה בוט םויו תבשב הלגתמש יקלאה רואהש - ץוריתה רואיבו
תלבקל רשכומ השענ ותיילע ירחאלו ,היילע לש ןפואב אוה םלועה - הברדאו ,םלועה ירדגב
ותוכלמ לכיהל ואובב"ש ךרד לע) לוחד ןידבועל ךייש וניאש - םדאה תדובעב ותמגודו ,רואה
םג ךשמנ םימחרה תודימ ג"יד יוליגה - לולאב ןכ-ןיאש-המ ;("'וכ םא יכ םיסנכנ ןיא
וינפ ליבקהל ןילוכיו ןיאשר הדשה ישנא םג ,אלימבו ,הדשל אב ךלמהש ,ונייה ,"הדשב"
ינפל דוע) 'וכ הדשה ישובלבו ,הדשה יניינעב םיקסועש ,הדשה ישנאד בצמו דמעמב םתויהב
םינפ םהל הארמו תופי םינפ רבסב ךלמה לבקמ םתוא םגו ,(ריעה ישנא תויהל ולעתיש
.תוקחוש

:המדקהבו ,רתוי קמועב - הדשב ךלמד לשמה יטרפ רואיבב ףיסוהל שיו

רבדה המל לשמ" ל"זח ישרדמב תומוקמ יובירב וניצמש יפכ) "ךלמל לשמ"ד ןיינעה תוללכ
לשמ יפ-לע הלעמלד םיניינעה תא םיראבמש ,(םלועה תומואד ךלמ ללוכ ,"םדו רשב ךלמל המוד
,ולשלתשנ םהמו ,הלעמלד םיניינעהב איה תואיצמה תתימאו רקיעש ףא ,הטמלד םיניינעהמ
םג הלעמלד םיניינעה תא ראבל ידכ - אוה ,הטמלד םיניינעה םג ושענו ורצונ ,וארבנ
ישנא ליבשב - רומאה ןונגסבו ,(הלעמלד םיניינעה תא ןיבהל ולעתיש ינפל דוע) םינותחתהל
םדו רשב ךלממ לשמ תמדקה ידי-לע םא יכ הלעמלד םיניינעה תא םהל ראבל רשפא יאש ,הדשה
."הז רמואו ועבצאב הארמ" תניחבב רבדה תמאתיו ןבוי םלצא םגש ,ךכ ידכ דעו ,הזב אצויכו

:ןיינעה רואיב

,השודקד הדשב העירזו השירח תדובע - אמגודלו ,תוגרד יקוליח םנשי "הדשה ישנא"ד ראותב
.לוחד ןידבועב תוקסעתה ,ונייה ,שממ וטושפכ ("ךדש ערזת םינש שש") הדשה תדובע וא

- ונממ הטמל ןיאש ןותחת ,הדיריה תילכת - "הדשה ישנא"ב ןפוא דוע ונשי ,הזל ףסונו
בשוי םת שיא בקעי"מ תילכתב ךפיהה) "הדש שיא .. ושע" תמגודבו ךרד לע איה םתגהנהש
,םהיניב קוליח םיאור אל תוינוציחבו יולגבש ,ךכ ידכ דע ,ןלציל-אנמחר ,("םילהוא
."םלועה תומוא יפוגל ותוירמוחב המדנה" - ירמוחה ףוגל עגונב אינתב ןקזה וניבר ןושלבו

וניינע לכש] הדשב ךלמד לשמה ,ירה ,"הדשה ישנא"ד ראותב תללכנ וז אגרד םגש ןוויכמו
,וז אגרדל םיכיישהל םג ןווכמ [ונממ הטמל ןיאש ןותחתל דע ,םינותחתל םג ראבל לשמה לש
חוכ-תניתנה םהל שי ,'וכ הדיריה תילכתב "הדשה ישנא"ד בצמו דמעמב םתויה םע ,ונייה
לשמנב וניינעו ,תוקחוש םינפ םהל הארמו תופי םינפ רבסב םלבקמ ךלמהו ,ךלמה ינפ ליבקהל
"הדש שיא"ד בצמו דמעמה "םיאצוי"ש ירחאל) ךלמה לא בושל חוכ תניתנה השענ םלצא םגש -
ךרבתי וילא (שממ לעופבו יוליגב) ונוצר תוימינפ רקיע היהיש" דע ,(הדיריה תילכתב
."יל ידודו ידודל ינא"ד ןפואב "'וכ שפנו בלב וב הקבדל

:ל"נה "ידודל ינא" ליחתמה רובידב םג זמורמ הז ןיינעו

"בוט םוי םניאו לוחה תומי" םה לולא שדוח ימיש הז לע רואיב אוה הדשב ךלמד לשמה
אוה ובש תוקולא יוליגהש ןוויכ הכאלמב רתומש םירופ תמגודבו ךרד לע ,('א ףיעס ל"נכ)
.'וכ תושבלתהב

שדוחבש תוקולא יוליגה ,הרואכלד ,לולאב ןונחת םירמוא עודמ :רואיב ךירצ ןיידע ,לבא
אנש יאמו ,ןונחת תרימאד ןיינעה םינפ לכ-לע לולשל ךרצוה ,תושבלתהב ותויה םע ,לולא
!?םירופמ

םגש ,ןותחת יכה "הדש" תניחבל םג איה הדשב ךלמד לשמהב הנווכהש ,הזב רואיבה רמול שיו
ןונחת םהב םירמוא ןכלו .'וכ תוקחוש םינפ םהל הארמו ךלמה ינפ לבקל םיאשר םש םיאצמנה
הזכ בצמב םגש ,ונייה ,םהילע הרפכ ךירצש ,םולשו סח ,םייוצר יתלב םיניינע םע רושקה -
.'וכ ךלמה ינפל לבקל םיאשר

הדש תניחבו ,בשומ ריע תניחב םדאב שי"ש רמאמה ךשמהב ףיסומש המ םג והזש ,רמול שיו
לעו ,"המה 'הל אל רשא תובשחמהו םירובדהו םישעמה םהש ,העורז אל ץרא איה רבדמ .רבדמו
והזו ,םיבוט אל רשא .. ויתובשחמו וירובדו וישעמב שפשפיש" ,"םשמ םתשקבו" רמאנ הז
,רמול שיד ,הטמל דואמ קומע רמולכ ,"םש" ארקנ תופילקה ןכשמו םוקמ .. םשמ םתשקבו
לע ,("רבדמ" תניחבל דע) הדיריה תילכתב "הדשה ישנא"ד בצמו דמעמל םג זמרל הזב הנווכהש
ברקתהלו בושל ,לולא שדוחד חוכ תניתנה תכייש םלצא םגש ,ל"נה "הדש שיא" תמגודבו ךרד
."יל ידודו ידודל ינא"ד ןפואב ה"בקה םע דחאתהלו

" ראותה תשגדה ,"יל ידודו ידודל ינא"ל תוכיישהו רשקה רואיבב - הזב ףיסוהל שיו
:אקווד "ידוד

ידודו ידודל ינאד ןיינעה רואיבב - ח"בה ןושלבו ,הבהאה ןיינע לע הרומ "ידוד" ראותה
לבקל בורק ודוד זאו הבושתב ודוד לא בורק ובל" ולא םימיבש - לולא תובית ישאר יל
."הבהאמ ותבושת

,הבהאה ןיינע לע - איה לולא שדוחב הדשל ואובו ךלמה תולגתהב השגדהה רקיעש ,אצמנו
.. וילע בצנ 'ה" הלוכ הנשה לכ ךשמבש ךכל ףסונ ,רמולכ ,"ידוד" ה"בקה ארקנ הז םש לעש
דמועכ האריבו המיאב וינפל דובעל" האיבמה תוננובתהה יהוזש) "'וכ בלו תוילכ ןחובו
.אקווד הבהא לש ןפואב הז ירה לולא שדוחב הנה ,("ךלמה ינפל

תא שיגדמ (הדשב ךלמ) "ךלמ" ראותה ,ןכש - אקווד "ידוד" ראותב שגדומ הז ןיינעו
,הדשה ישנא המכו-המכ-תחא-לעו ,ריעה ישנא וליפא ,הנידמה ינבמ ךלמה לש הלדבההו קוחירה
ראותב "לולא"ד תובית ישארב ןיינעה זמרנ - הבהאהו בוריקה ןיינע תא שיגדהל ידכ ,ןכלו
.הבהאה ןיינע ,"יל ידודו ידודל ינא"ד ,"ידוד"

,לארשימ תחאו דחא לכל איה ("ידוד") ה"בקהד הבהאהו בוריקה תעונת םגש - אוה שודיחהו
תילכתב םג ללוכ ,"הדשה ישנא"ד בצמו דמעמב אוה םא וליפא ,ובצמו ודמעמ לע טבה ילבמ
.ל"נה "הדש שיא" תמגוד ,הדיריה

הלגתמ לארשיל ה"בקהד (תעדו םעטמ הלעמל) תימצעה הבהאה ףקותש - רתוי קמועבו
:אקווד "הדשה ישנא" לצא רקיעב אטבתמו

תבהא ,ירה - 'וכ הלענ ןפואב איה תווצמו הרותה יניינעב םתדובעש םידוהי ,"ריעה ישנא"
.'וכ םייולגה תוחוכב םג םתלעמ לדוג דצמ ,תעדו םעט יפ-לע םג איה םהילא ה"בקה

יולגבש ךכ ידכ דע ,הדיריה תילכתבש "הדשה ישנא" טרפבו ,"הדשה ישנא" ,םנמא
אל תעדו םעט יפ-לע ,ירה - "הדש שיא .. ושע" ןיבל םניב לדבהה רכינ אל תוינוציחבו
ה"בקהד תימצעה הבהאה דצמ ,םא יכ ,הבהא לש שגר היהי הללגבש תדחוימ הלעמ םלצא םיאור
םירבד ינשב איה תיתימא הריחב ,ןכש ,הריחבה ןיינעל דעו ,תעדו םעטמ הלעמל ,לארשיל
דחאב םירחוב ,ןכ-יפ-לע-ףאו ,םהינש תוצרל םילוכי 'וכ שגרהו לכשה דצמ ,רשא ,םילוקש
.םהמ

בצמו דמעמב םיאצמנש םידוהי תודוא רבודמש ,ונייה ,"בקעיל ושע חא אולה" בותכה ןושלבו
" ,ןכ-יפ-לע-ףאו ,"בקעיל ושע חא" ,ושע ןיבל םניב קוליח םיאור אל תוינוציחבו יולגבש
."ןושלו םע לכמ תרחב ונבו" ,םהב רחבש ינפמ ,םא יכ ,תעדו םעט דצמ אל ,"בקעי תא בהואו

המדנה ירמוחה ףוג"ל סחיב אוה הריחבה ןיינע רקיעש ןקזה וניבר ראבמש ךרד לעו
לעממ הקולא קלח" התויהלש המשנל עגונב ןכ-ןיאש-המ ,"םלועה תומוא יפוגל ותוירמוחב
ידי-לעש ,אלא ,הריחבה תלעמ (הקוקז הניא) הב ןיא ,"םכיקולא 'הל םתא םינב" ,"שממ
.המשנהל סחיב םג הריחבה תלעמ הלגתנ ,ירמוחה ףוגב הריחבה

ישנא"ד בצמו דמעמב םיאצמנה ולאל םג איה ("ידוד") הרותה תבהאש דבלב וז אלש ,אצמנו
,תעדו םעט יפ-לע הניאש תימצעה הבהאה ףקות הלגתמ אקווד םלצאש ,הזמ הריתי אלא ,"הדשה
דבלמש ,ריעה ישנאל סחיב תימצעה הבהאה תלעמ הלגתנ הז ידי-לעו ,הריחבה ןיינעל דעו
.הריחבה ןיינע דצמ ,תעדו םעטמ הלעמלש תימצעה הבהאה םג הנשי ,תעדו םעט יפ-לעש הבהאה

הדירי) יוליעהל אובל ידכ אלא הניא "הדש"ל הדיריה לכש - ףסונ ןיינעל םיאב הזמו
:"יל ידודו ידודל ינא"ד - (הילע ךרוצ

הטמל ודרי ,ןכ-יפ-לע-ףאו ,"ריעה ישנא" תניחבב ןה הטמל ןתדירי םדוק לארשי תומשנ
הדיריל תורשפא שיש ,ךכ ידכ דעו ,'וכ לוחד ןידבועב קוסעל ,"הדשה ישנא"ד בצמו דמעמל
.ל"נה "הדש שיא" תניחבל דע ,רתויבו רתויב המוצעו הלודג

ה"בקהד תימצעה הבהאה יוליג - יוליעה תילכתל דע ,היילע ךרוצ איה וז הדירי ,םנמא
,םולשו סח ,םוקמ ןיא תעדו םעט יפ-לעש בצמו דמעמב םג) תעדו םעטמ הלעמלש לארשיל
.הריחבה ןיינע דצמ ,(הבהאה ןיינעל

,"ידודל ינא" ,'הל הבהאה ףקותו ןורתי השענ הז ידי-לעש - םדאה תדובעב הז ךרד לעו
הבהא" ,"םיקידצה תושפנ ןואמצמ זוע רתיב ושפנ האמצ"ש ,הבושת לעבד הבהאה תלעמ תמגודב
."'וכ הקקוש שפנו הקישחו הבר

ילא הלע השמל ה"בקה רמא לולא שדוח שארב" ירהש - לולא שדוחל דחוימב ךייש הז ןיינעו
תריבש ,היילע ךרוצל הדיריד ןיינעה שגדומ הזבש ,"תונורחא תוחול לבקל הלע זאש ,הרהה
תדובע ידי-לע) "הישותל םילפכ" ,תונורחא תוחולד יוליעהל אובל ידכ תונושאר תוחול
ושעיש לארשי ריהזהל ידכ שדוחה לכו .. לולא שדוח-שארב ןיעקות" ,ןכלש ,(הבושתה
."הבושת

:לעופל עגונב ליעל רומאה לכמ הארוהה

עדיש ןוויכמ ,ירה - הבושתהו ןובשחה שדוח ,לולא שדוחב קדצ ןובשח השוע ידוהי רשאכ
תניחבב אוה ירה ונממ שרדנש בצמו דמעמה ךרע יפל ,רשא ,ובצמו ודמעמ הישפנב שיניא
לופיל לוכי - ל"נה "הדש שיא"ד בצמו דמעמב אוהש ימ המכו-המכ-תחא-לעו ,"הדשה ישנא"
.'וכ וחורב

אתניכש" ,הניכשה םע דחיב ,לארשי ינב לכ תולגב ןיידע םיאצמנ וללגבש ןנובתמשכ טרפבו
ימל םג ךייש הז ןיינע ,רשא] ותדובע תא םילשי אוהש דע םיניתממש ןוויכמ ,"אתולגב
- [םירותפכ חוצחצב ותדובע ןיידע םילשה אל אוה םגש ןוויכמ ,הלענ בצמו דמעמב אצמנש
!דבלב דחא עגרל וליפא הלואגה בוכיעמ הלודג הדירי ךל ןיא ירה

,לארשימ דחאו דחא לכל ה"בקהד תימצעה הבהאה תילגתמ לולא שדוחב :ול םירמוא הז לעו
ותויהב ,הדשל וילא אב ה"בקהש ,ךכ ידכ דע ,יולגבו תוינוציחב ובצמו ודמעמ לע טבה ילבמ
,הדשל ואוב םצעב םג - ("ידוד") וילא ותביחו ותבהא תא הלגמו ,"הדש שיא"ד בצמו דמעמב
תא בכעמש ללוכ ,"ןתולג תרצב לארשי םע הייורש הניכשה"ש ,"רצ ול םתרצ לכב" תניחבב
ידכ - וליבשב קרו ךא ,דחא רסח לארשימ אוביר םישישד הלואגהו ,לוכיבכ ,ולש הלואגה
ידודו ידודל ינא"ד ןפואב (יולגבו לעופב םג) ומע דחאתהלו (ה"בקהל) וילא בושל ררועתיש
."יל

.םולשו סח שואיל המכו-המכ-תחא-לעו ,חורה תליפנל םוקמ ןיא ,ןכש ןוויכמו

אלש" איה "שואי"ה תעונתש ,ונייה ,"תעדמ אלש שואי" - תוחצה ךרד לע - עודיה ןושלבו
."תעדמ

ינא"ד ןפואב ה"בקהל ברקתהל ("ידוד") לארשיל ה"בקה תבהא תולגתה תא לצנל - הברדא אלא
."יל ידודו ידודל

:תלוזה לע הלועפל עגונב - תפסונ הארוהו

תופי םינפ רבסב םלוכ תא לבקמו ,הדשה ישנאל ,הדשל אבו ותוכלמ ריעמ אצוי ה"בקהש םשכ
אצמנש ידוהיש - הז תמגוד לארשי לש םתגהנה םג תויהל הכירצ ,םלוכל תוקחוש םינפ הארמו
תאצל ךירצ ,('וכ דורי בצמו דמעמב םיאצמנש ולאל סחיבו ךרעב) "ריעה ישנא"ד בצמו דמעמב
תניחבבש םידוהיה לע לועפל ידכ ,הדשל אובלו ,("וניקולא ריע") תוכלמה ריע ,ומוקממ
םינפ רבסב תאז תושעל ךירצש ,אלא ,דוע אלו ,"ידודל ינא" ,'הל וברקתיש "הדשה ישנא"
.'וכ תוקחוש םינפבו תופי

ןפואב תלוזה םע ותוקסעתה ידי-לע ,ירה ,הדימ דגנכ הדימ איה ה"בקה לש ותדימש ןוויכמו
ךלמ ינפ רואב"ו ,ויפלכ תוקחוש םינפו תופי םינפ רבסד יוליגב ה"בקה ףיסומ ,רומאה
ינבלו ול הקותמו הבוט הנשל הבוט המיתחו הביתכ תכרבב ףסותינ הז ידי-לעש - "םייח
.דחי םג תוינחורבו תוימשגב ,לארשי ללכ יככותב ,ותיב
םידומע 'ד ךרכ ז"משת 'תויודעוותה' - ז"משת'ה לולא שדוחה םיכרבמ ,האר תשרפ תבש תחישמ םיעטק)
(הגומ יתלב - 261-254

חישמ םע תויחל


-תיבב םיאצמנש םיספות עתפל"
..."ונקדצ-חישמ םע שדקמה


תלוזה לע םימחרב םיגהנתמ םידוהישכ

-תולימגו הקדצד הדובעה תוללכ יהוזש ,'וכ תלוזה לע םחרמש ןפואב גהנתמ ידוהי רשאכ
- הזמ האצותכו ,'וכ הלעמלד םימחרה ןיינע תוללכ ךשמנ יזא - "תוירבל בוט" ,םידסח
.לארשי ללכד הלואגה ןיינע תוללכ

אוה ןכש ,ןבומ ,ליעלד ךורע-ןחלושה ןיד-קספכ ,"דימ" תויהל הכירצ הקדצה תניתנש םשכו
הרותב ןיד-קספ ונשיש ,ונייה - (ה"בקה ןתונש הקדצה יהוזש) הלואגה ןיינעל עגונב םג
הלואגה תא איבהל וילע אלא ,דבלב דחא עגרל וליפא הלואגה תא תוחדל לוכי וניא ה"בקהש
והזש ,"ןיע ףרהכ וליפא םוקמה ןבכיע אל" :םירצמ תאיציל עגונב ל"זח ןושלבו ,"דימ"
ימיכ" ,רמאנ הילע - הדיתעה הלואגל עגונב אוה ןכו !"ארמימכ עגר"מ תוחפ ןמז רועיש
."ןילאגנ ןה דימ" :ם"במרה ןיד-קספכו ."תואלפנ ונארא םירצמ ץראמ ךתאצ

-חישמש - 'וכו םינורחאבו םינושארב - תומוקמ המכב ראובמה תודוא םימעפ המכ רבודמכו
...!תבשה םוי םצעב אובל לוכי ונקדצ

תבשה םויבש ןפואב הז ןיאש ,ןבומ - המילשהו תיתימאה הלואגה תודוא רבודמש ןוויכמו
דע תועש המכו המכ םיעסונו ,"ןוריווא" לע םילוע תבשה תאצ ירחאלו ,"ןילקורב"ב םיאצמנ
הז ןיא ירהש - שדקמה-תיבלו תיבה רהל ,שדוקה ריע םילשוריל ,השודקה ונצראל םיעיגמש
םיספות=] "ךיז ןעמ טפאכ" אדח אעגרו אדח אתעשבש םא יכ ,"דימ"ד ןיינעה תומילשו תיתימא
חישמ םע דחיב ,ישילשה שדקמה-תיבבו תיבה רהב ,שדוקה ריע םילשוריב םיאצמנש [עתפל
.ונקדצ

ןוויכמ הנה - 'וכו תודיסח תרימא ,ר"ומאא תורעה ,י"שר שוריפ ראבל ראשנ ןיידעש המו
...!וז אישוק םג ונקדצ חישמ ץרתי ,"תויעביאו תוישוק ץרתי יבשת"ש

תיתימאה הלואג :תוטשפבו ,שממ לעופב ךכל הכזנ - הז ןיינע תודוא רובידהמש ןוצר-יהיו
.בבל בוטו החמש ךותמו ,"ןילאגנ ןה דימ"ד ןפואב ,ונקדצ חישמ ידי-לע המילשהו
(1936 דומע 'ד ךרכ ג"משת 'תויודעוותה' ;ג"משת'ה לולא שדוחה םיכרבמ ,האר תשרפ תבש תחישמ)

יהויחבמ ריתי


יניינע לכב לולא שדוחב קזחתהל
תודהיהו הרותה תצפה


"ךומ ךערל תבהאו"ד הגהנהה תוללכב דחוימב

הדובעה יניינע לכל עגונב תובוט תוטלחה לבקל םיכירצ - לולא שדוח םיכרבמ תבשב ונדמעב
.'וכ םימחר תוררועתהו הליפתה תדובע - םרקיעש ,לולא שדוחד

תוללכב הפסוה ידי-לע - "הדימ דגנכ הדימ" לש ןפואב םיאתמ "ילכ" תיישע - הז םע דחיבו
,'וכ הביחו הבהא לש ןפואב ומע גהנתהלו ,תלוזה לע םחרל ,"ךומכ ךערל תבהאו"ד הגהנהה
.הכוראב ל"נכ ,ול ךרטצמה לכב הלעמלד םימחרה תכשמה תא ררועמ הז ידי-לעש

םידסח -תולימגו הקדצ ,םיימשג םיניינעב תלוזל עויסו רזעל עגונב םירומא םירבדה םאו
והזש - תוינחורב םידסח-תולימגו הקדצל עגונב אוה ןכש המכו-המכ-תחא-לע ירה ,הטושפכ
:םייללכה םיעצבמה ידי -לע ,לארשי-ינב לכ לצא תודהיהו הרותה תצפהד ןיינעה תוללכ
-אלמ-תיב ,הקדצ ,הזוזמ ,ןיליפת ,הרות ,ךוניח ,לארשי-תודחא לש ןפואל דע לארשי-תבהא
.החפשמה תרהטו ,הייתשו הליכאה תורשכ ,בוט םויו שדוק-תבש תורנ ,הימכחו הנבי - םירפס
תאש רתיב הזב ףיסוהל םיכירצ לולא שדוח ימיב הנה - התע דע הזב וקסעש לככ :רמולכ
.זוע רתיבו

,םידסח -תולימגו הרות ,הליפת םתוללכש ,םירומאה םיניינעה לכב הדובעה תוללכ ידי-לעו
קסועה לכ" ,"ישפנ םולשב הדפ" קוספה לע ל"זר רמאמכ - הלואגה ןיינע תוללכל םיכוז
ןיבמ ינבלו יל ינאדפ וליאכ בותכה וילע הלעמ ,רוביצה םע ללפתמו םידסח-תולימגו הרותב
- לארשי ללכד הלואגל דעו ,לארשימ דחאו דחא לכד תיטרפה הלואגהמ לחה - "םלועה תומוא
.ונקדצ חישמ ידי-לע המילשהו תיתימאה הלואג

העושיה לע יאק "יעשי" :"יעשיו ירוא 'ה דודל" - לולא שדוח-שארב רמול םיליחתמש יפכו
,"ירוא"ד ןינעה רבכ לעפנ הז ינפלו ,"יעשי 'וג דודל" - אחישמ אכלמ דוד תאיבב תיתימאה
רוא היה לארשי-ינב לכל"ד בצמו דמעמב םיאצמנ םינורחאה תולגה ימיב םגש ,ונייה
."םתובשומב

הכזנ לולא שדוח-שאר אובבש ךכ ,לולא שדוח-שאר ינפל דוע - דימו ףכית לעפנ הז לכו
בוטו החמש ךותמ ,"ךנוצר תווצמכ" ,ישילשה שדקמה-תיבב שדוח-שארד תונברקה תא בירקהל
."ירוא"ד ןפואבו ,בבל
-1931 םידומע 'ד ךרכ ג"משת 'תויודעוותה' ;ג"משת'ה לולא שדוחה םיכרבמ ,האר תשרפ תבש תחישמ)
(1932

יבר יצוצינ


"הדשב ךלמה"


לולא שדוח תא לישמה וב ןקזה ר"ומדא לש םסרופמה לשמה
ייחב יתואיצמ רבדל ךפה הדשב םעל הלגתמ ךלמה וב םימיל
םע ינחורכ ימשג ןיינע לכ רשקל גהנש יברה לצא םוימויה
שדוחה תלעמב ויתוחיש םג ."הדשב ךלמהש" הטושפה הדבועה
.הדשב ךלמ לשכ הבר תולגתהב ויה


רפואל השנמ-יכדרמ ברה תאמ

..."לארשי ינייוצמ" םע הדשב ךלמה

עימשה יברה .'לארשי ינייוצמ'מ תורשע המכ יברה לצא ורקיב ו"לשת'ה בא-םחנמב ג"כב
שדוחה ןיינעו תוהמ תא המיענו הרורב הפשב ראיבו ריכזה הבש ,שדוקה-ןושלב החיש םהינפל
:רמא הכו .(636 דומע ב ךרכ ו"לשת שדוק-תוחיש) חתפב דמועה

הנכהה שדוח אוהש ,לולא שדוח םיכרבמ שדוק-תבש ברעב םידמועו ונא םיברקתמ
.הבוטל לארשי לכ לעו ונילע האבה הנשל

לכ זאש ,לולא שדוחב רשא (ב,בל האר תשרפ הרות-יטוקיל) ןקזה וניבר ראבמו
ליקמ אוה-ךורב-שודקה ירה ,הבוט המיתחו הביתכ לבקל ומצע תא ןיכמ דחא
ךלמ תמגודב אוה זא רשא - ןקזה וניבר ןושלבו ,וז הרטמ גישהל ודיב עייסמו
:הדשב אצמנה

עיצהלו שקבלו וילא תשגל לוכי דחא לכ אל ירה ,ולכיהב אצמנ ךלמהשכ
שקבל ךרוצ ןיא ירה ,הדשב אצמנ ךלמהשכ ןכ-ןיאש-המ ,ול רסחש המו ויתושקב
רשי שגינ תחאו דחא לכ םא יכ ,וידבעו ךלמה יסירסמו חתפה רמושמ תושר
,תופי םינפ רבסב וינפ לבקמ ךלמהו ,הדש שיא ישובלב שובל אוהש יפכו ,ךלמל
.ולש תושקבה תא ףוס ףוס אלממו ,תוקחוש םינפו תונלבסב ויתושקב תא עמושו

..."לשמ"ה תעידיב קפתסהל אל

(ךליאו 333 דומע 'ג ךרכ ח"לשת שדוק-תוחיש) ח"לשת תנשב יברה עימשהש הכורא החישב
תדובע השורד אלא ,הדשב ךלמה םע דחיב אצמנ אוהש הדבועב קפתסהל יד אלש הבחרהב ריבסה
.םימחרה תודימ ג"יו הרותה דומיל - הליפתהו הבושתה

הנישש רחאל ומע שגפמל ,ןושארה ובצמו ודמעמב ךלמה םע "שגפמ" המוד ןיא יכ ריבסה יברה
תא ךנחל םדאהמ עבותה לולא שדוחב דחוימבו .ךלמל ומצע םיאתהו ינחורה ודמעמו ובצמ תא
ןקזה ר"ומדא בתכש תא תואדווב עדויש ןוויכמ - ךרעב אלש יוניש - ("ךוניח עצבמ") ומצע
,רשב יניעב הניא הייארהש ףאו .("ךרעב אלש אלפנ שודיח") ךלמה תא האור אוה לולאב יכ
,הנכהה .השעמו רוביד ,הבשחמב םג לעופ רבדהו ,"יזח והיילזמ" הז ןודינב יאדווב ירה
.ומצע ךוניחב החלצה האיבמו תמרוג איהש ,ותלוז ךוניחב תוקסעתה םג תללוכ ,יברה ףיסוה

החמש םע תורירמ - לולא תדובע

'ד ךרכ ב"משת 'תויודעוותה') ב"משת'ה לולא שדוח-שארד 'אב יברה עימשה וז חורב םירבד
:(2138 דומע

אל םעו ריעב רפוש עקתי םא" רשאכ) לולא שדוחד חוכ תניתנהש - אוה רקיעהו
ונישעמ תוללכב ,("רקיעה אוה השעמה") לעופב השעמב האבו תכשמנ ("ודרחי
.הלוכ הנשה לכ ךשמב וניתדובעו

היישע ןושלמ - "ונישעמ" :"וניתדובעו ונישעמ" ןושלה קויד עודיכו
לכ יכ ,ללכ ומצעל תואיצמ וניאש ,דבע תדובע ןושלמ - "וניתדובע"ו ,הייפכו
- רומאה ןפואב איה הדובעה רשאכש ,ןבומו .ןודאה תואיצמ איה ותואיצמ
.הלבגהו הדידמ לכמ הלעמל ,הבר החלצהב הדובעה תישענ

הנעטל יברה סחייתה (467 דומע 'ב ךרכ ד"לשת שדוק-תוחיש) ד"לשת תנשב תודעוותהב
:לולא שדוחב הגהנהל עגונב םידיסח יפלכ העמשוהש

ימי ,הרואכל ,םהש לולא שדוחב םתגהנה לע םידיסח יפלכ ונעטש הנעטל הרבסהה
?החמשו תודעוותה לש םיניינע בלשל ,אופא םיאתמ דציכו 'וכו רסומה

וילא דרוי אוהו ,"הדשב ךלמה" לולאבש עדוי ידוהיש ןוויכמ - "ידודל ינא"
ןיינע הז ןיאו ,החמש ולצא ררועמ רבדה ירה ,הדשב אצמנ ידוהיה אוהש יפכ
היהיו בוצע דומעי אוה ךלמה ינפל ודמועב םא :הברדאו ,ךלמה דובכ ךפיה לש
.ךלמה דובכ ךפיה לש ןפואב גהני זא ירה - 'וכ הרוחש הרמב יורש

ךא ,ךלמה ןוצרל דוגינב לעפש םיניינעה לכ לע תיתימא תורירמ םנמא השורד
.אינתב ראובמכ שפנה תחמשל עירפהל ךירצ וניא - אייווחד אכשמ - ףוגה רעצ
ךפיהה איה הבהאו "הבהא" םע דחיב "הארי" - םיווקה ינש תויהל םיכירצ ןכל
."טייקטשטעווקראפ" - ץוויכ לש

םימחרה תודמ ג"י יוליג

:יברה רמא (2139 דומע 'ד ךרכ ב"משת 'תויודעוותה') ב"משת'ה לולא שדוח-שארד 'אב

-המכ-תחא-לע ירה ,לוחה ימיב וליפא הדשב ךלמה אצמנ לולא שדוח ךשמבש תויה
תודימ ג"יד יוליגה ריאמ ןהב םגש ,לולא שדוחד תותבשב אוה ןכש המכו
רתיב הז יוליג ריאמ תבשה םויב :הברדאו ."ונל ראיו 'יוה ל-א" ,םימחרה
.עובשה ימי לכב תומילש לעופ תבשה םויש םשכ ,זוע רתיבו תאש

שדוחבש הנושארה תבשה - תבשה םויב םג תודעוותה ןגראל יוארה ןמ ,ןכלו
.לולא

"הקשמ" חולשל שקיב ףאו םוקמו םוקמ לכב תבשה םויב תויודעוותה ונגראיש שקיב יברה
.770-ב תודעוותההמ

:תואירב יניינעב ויתוייעב לע בתכש ינולפל בישה יברה ,רשקה ותואבו

האר [הרות-יטוקיל=] ת"קל האר) הדשב ךלמהש לולא שדוחל ךומס צ"הע ריכזא
.(ךליאו א ,בל

:(ב"משת לולא ו"כב) בתכ תויעב לע הננואתהש תינולפלו

.םסרופמכ 'וכ הדשב ךלמה ירהו

:(ד"כשת לולא 'ו) בתכ תרחאלו

המיתחו הביתכה הליחתמ רשא ,םימחרה שדוח לולא שדוחב ונא םיאצמנ ירהו
.הקותמו הבוט הנשל הבוט

םויב םיימעפ ,"ירוא 'ה דודל"

ל"שת שדוק-תוחיש) ל"שת'ה אובת-יכ תשרפ שדוק-תבשב יברה עימשהש י"שר שוריפב רואיב בגא
הדובעה תליחתב) ןוצרה דצמש הדובע - 'ה-תדובע יגוס ינשל סחייתה (498 דומע 'ב ךרכ
כ" - הדובעה ךשמהב) לכשה דצמש הדובעו ("שממ םישדח" - תואיצמה יונישל תמרוג איהו
:יברה ףיסוה ןאכ .(תואיצמה יונישל תמרוג הניאש "םישדח

רמאנה רומזמ - "יעשיו ירוא 'ה דודל" ןיינעב םימייק ולא םיניינע ינש
תוליהקב םיגהונש יפכ ,וא החנמבו תירחשב לולא שדוח ימי ךשמב םויב םיימעפ
הז רומזמ םירמואש היינשה םעפב הנהו .בירעמ תליפתל תוכימסב ,תומייוסמ
זועמ 'ה" לש הגרדב זחא רבכ אוה רקובב רבכש תורמל .רתוי הברה ףסותימ
הנה "ירוא 'ה דודל"ה ףא ירה ,בוש תאז רמוא אוהו החנמ עיגמשכ ירה ,"ייח
.רתוי תילענ הגרדב אוה

ןיינעב ראובמל המודב) תודע ןיינע אוה - םויב םיימעפ רומזמה תרימא
םידע ינשו (םיימעפ "ולוכיו" תרימא ןכו םויב םיימעפ עמש-תאירק תרימא
.תראפת - םידע השולש לש הגרדל םיעיגמ ןכמ רחאלו תואיצמה תא םינשמ

יתאצמ"ל םיעיגמ "דע םהל יתאצמו"מ ירה הדובעה יגוס ינש םימייק רשאכו
יממ"ו "אריא יממ" םייוקמ זאו ,תעדה חסיהב האבש הלואגה ןיינע ,"ידבע דוד
."דחפא

קדצ-ןובשחל המדקה

:יברה רמא (400 דומע 'ב ךרכ ל"שת שדוק-תוחיש) ל"שת'ה האר תשרפ תבשב

וילעו ,הלוכ הנשה לכ לע קדצ ןובשח ךורעל שי זאש ,לולא שדוח עיגמשכ
ינוכילמת" ןיינעל הנכהה םג וזו - תפלוחה הנשב ותדובעב רסיחש המ ןוחבל
ותוא לכויש ידכ יזא - ה"בקה םיכלמה יכלמ ךלמ תרתכה ,הנשה-שארבש "םכילע
שארב ."ירוא 'ה דודל"ד ןיינעה ןכל םדוק שורד ,עצבתהל קדצ-ןובשח
לכויש ידכ ,ולצא "ריאהל" חרכומ ןיינעה - "ירוא"ב ךרוצ שי הנושארבו
,"יעשיו" םייקתהל לכוי ןכמ רחאל קרו ,וביבסו ולצא ,ול רסח המ תוארל
,"ורזוע ה"בקה" ,'ה והרזעי ,רסיחש המ לכ ולצא אלמיש ה"בקהמ שקביש העשבש
.רסחה םלשויו

לולא שדוחד הדובעה רדס

ידוהי לש ותדובע יכ ,יברה רמא (179 דומע 'ד ךרכ נ"שת 'תויודעוותה') נ"שת'ה תנשב
הרות םייקמ אוהש ךכ לע ףסונ ,ונייה ."יל ידודו ידודל ינא" לש ןפואב תויהל הכירצ
םע רושק תויהל איה 'ה-תדובע לש תיללכה הדוקנהש תוארלו ותרכהב רידחהל וילע ,תווצמו
,הלעמלמ תוררועתה ול היהתש דע תוכחל ךירצ אוה ןיא ךכל עיגהל ידכ .הבהא ילבחב ה"בקה
ידוד"ה תא לעופ הזו ,הליחת ומצע דצמ ה"בקה ררועתיש ,"ידודל ינא"ל חוכה ול שי אלא
.ירשת שדוחב "יל

לש ןפואב תוקולא םע רשקתהל חוכה ול שיש ,תעדל םג וילע הז םע דחיבו
ולצא אוה םלועהו ,תמאה לכ איה תוקולאש תוטשפב חנומ ולצאש - "האר"
דע ,תושדחתהב תומלועו תוטישפב תוקולא :תודיסחה ןושלבו ,שודיח תניחבב
.תוקולא הארי אפוג םלועבש

תוירחא םג וילע שי ,הז ןפואב ותדובע לועפל ךירצ ידוהי לכש הזל ףסונו
לכלו ותיב-ינבל הז לכ תא ריבסהלו ררועל ,וניאישנ וניתובר לש תוחילשו
רשאכ - דחוימבו ,לולא שדוח ךשמב םהב שוגפיש םידוהיה לכל דע ,וירכמ
.הז שדוח ךשמב תוידוהי תוליהקו תופסונ תויסנכ-יתב רקבל םיכלוה

,ומצע תא 'שגופ' רשאכש ,ומצעל תאז ריבסהל - תויהל הכירצ הזב הלחתההו
וילע ,ושפנ לש םיקלחה ראש םע 'תשגפנ' שפנבש הדיחיהשכ תרמוא תאז
ןתונ יכנא האר"ו ,"יל ידודו ידודל ינא" תויהל ךירצש ,םהל 'ריבסהל'
.ותואיצמ לכבו שפנה תוחוכ לכב הדיחיה יוליג ,"םויה םכינפל

.תולק רתיב םירחאל תאז ריבסהל לוכי אוה ,ומצעב תאז ןיבמש הז ידי-לעו
הנבה רתוי ולצא םג ףסותינ ,םירחאל רבסהה ידי-לע :אסיג ךדיאל הז ךרד לעו
.הזב

- ללוכ ,הרותה דומילב הפסוהה ידי-לע - רומאכ ,תאז םילעופ לעופב השעמבו
,לארשי תבהאו הקדצה תניתנו םידסח תולימג ןכ-ומכו ,םיברב הרות ירועיש
.ל"נכ

לולאב הקדצ תניתנב הפסוה

ןאכמו ."םינויבאל תונתמו והערל שיא" תובית-ישאר אוהש ,םירפסב רמאנ לולא שדוח לע
.לארשי תבהאב - ללכבו ,הקדצבו םידסח-תולימגב לולא שדוחב ףיסוהל לארשי גהנמ

"יל ידודו ידודל ינא" שדוחה תויה םע רושקה ,יברה רמוא ,רבדב שי קומע רבסה
:(178 דומע 'ד ךרכ נ"שת 'תויודעוותה')

,"יל ידודו ידודל ינא" תויהל הכירצ ידוהי לכ לש תיטרפה הדובעבש םשכ
איה ותואיצמ תויתימאו תוימינפש ךיא הייאר לש ןפואב יולגב האורש ןפואבו
לע טבה ילבמש ,לארשי ללכל עגונב םג תויהל ךירצ ךכ - תוקולאו ולש המשנה
הנלוכל דחא באו תומיאתמ ןלוכ" לארשי-ינב לכ ירה ,"םיקלוחמ םיפוגה"ש ךכ
תמאב םהש דע ."דחא 'הב םשפנ שרוש דצמ שממ םיחא לארשי לכ וארקנ ןכלו
יפ-לע-ףא) תחא השקמ ,"הלוכ בהז תרונמ" ,"דחא ףוג" ומכ ,שממ תחא תואיצמ
םשפנו לפט םפוג םישועש הז ידי-לעו ,(םינק 'זל הרונמה תקלחנ תויטרפבש
קר אל ,"ךומכ ךערל תבהאו"ל םיאב - םידחואמ םלוכ ירה שפנה דצמש - רקיע
,"ןימדוק ךייח" ירה (תויחה) ותואיצמ םצעל עגונב לבא ,הבהאה שגר דצמ
וליפא םדוק אוה - הרותה דומילב הז ךרד-לעו] ,"ומצע לצא בורק םדא"ו
-תבהאהו ,תחא תואיצמ םה לארשי -ינב לכ םתואיצמ םצעב םגש אלא ,[ונבל
הפסוהה ידי-לע - לעופב ותגהנהב םג אטבתמ (לארשי לכ תודחא דצמ) לארשי
אצויכו ,םיחרוא תסנכה ידי-לע ,תבשה םויב ללוכ] הקדצ תניתנב לולא שדוחב
-לע ,ושפנבש יכנאמ האב הניתנהש ,"םכינפל ןתונ יכנא האר" לש ןפואב ,[הזב
.ושפנ דעב ןתי שיאל רשא לכ" אלא ,שמוח וא רשעמ קר אל ןתונש הז ידי

"הדש"ב ונקדצ חישמ תלבק

תוכזב האבה הלואגה לעו בלה לא םירבדמ םתצקמש ,יברה עימשה רתוי 'םיטושפ' םירואיב םג
:(2139-2138 דומע 'ד ךרכ ב"משת 'תויודעוותה' - ב"משת לולא שדוח שארד 'א) הקדצה

.'יוה םשד םיפוריצה ב"ימ דחא ףוריצ ריאמ שדוח לכבש ל"זיראה יבתכב אתיא

ונל היהת הקדצו" קוספב זמורמ לולא שדוחל ךיישה 'יוה םש ףוריצ ,הנהו
תדחוימ השגדה תויהל הכירצ לולא שדוחבש ןבומ הזמו .(הכ ,ו ןנחתאו) "יכ
הקדצב תוברהל "לארשי גהנמ"ש לעופב םיאורש יפכו .הקדצ תווצמ םויק תודוא
.הלוכ הנשה לכ ךשמבש הקדצה תניתנ לע ףסונ ,לולא שדוח ללוכ ,"ןוצר ימי"ב

הצורהו) םונתיש ידכ "םיטסיקנט"ה תועצמאב רלוד לש תורטש תקולח לע יברה עידוה ךשמהב
:םייסו ,הקדצל רקובב תרחמל (רוהטה ובל תבדנ יפכ ףיסוי - תומכב תפסותב

לולא שדוחד 'יוה םש ףוריצל םאתהב) הקדצה תווצמב הפסוההש ןוצר יהיו
יפכ) "הקדצה 'ה ךל"ד ןיינעה תא רהמת ("יכ ונל היהת הקדצו" קוספב זמורמה
ןמיס שדוקה-תרגא) ןקזה ר"ומדא ראבמש יפכ - ("תוחילס"ה תלחתהב םירמואש
"דאמ ךתווצמ הבחר" רמאנ הז לעו ,"שממ 'ה תווצמ" איה הקדצה תווצמש (ז"י
איצוי ,"תומואה ןיבל ןרזיפש לארשי םע ה"בקה השע הקדצ"ש ירחאלש ,ונייה -
,"ךחקי םשמו ךיקלא 'ה ךצבקי םשמ" בותכש ומכ ,תולגהמ לארשי-ינב תא ה"בקה
ןה - רוזיפה ןיינע תרומת) "לארשי-ינב דחא דחאל וטקולת םתאו"ד ןפואב
לכש ,ונייה ,"הנה ובושי לודג להק"ש דעו ,(וטושפכ רוזיפ ןהו ,שפנה רוזיפ
.לארשי-תבהאו תודחא ידי-לע ,דחא "להק" לש תואיצמ םישענ לארשי-ינב

ינפ תא לבקל דימו ףכית םיכוז יזא - תוזירזב הז ןיינעב םיקסוע רשאכו
-חישמ םע דחיבו ,הדשב אצמנ ךלמה רשאכ לולא שדוחב ,הדשב ונקדצ -חישמ
הל הרבוחש ריע" ,שדוקה ריע םילשוריל לארשי-ינב לכ םיאב ,ה"בקהו ונקדצ
."ךידי וננוכ י-נדא שדקמ" ישילשה שדקמה תיבל - אפוג םשו ,"וידחי

...לארשי ידלי םע הדשב ךלמה

ידכ םיימוי ץיק תונחממ םידלי '770'-ב תסנכה תיבל ואבוה ה"לשת לולא ב"י ישילש םויב
ימיב שדוק תוחיש עימשהל יברה גהנ ןכמ רחאלש םינשב םג) יברה םע דחי הליפתב ףתתשהל
.(תונחמה ידלי ינפל לולא שדוח

ןלהל .םידליה םע ודמליש תנמ לע ,תואבומ רפסמ ליכמה ,רצק טקל ןכוה יברה תארוה יפ-לע
ןכמ רחאלש ןושאר םויב - תפסונ הצובק לש התעגה תארקל) םימי םתואב םסרפתהש יפכ חסונה
:(529 דומע ד"כ ךרכ תוחיש-יטוקילב ספדנש הנוש חסונ היה -

ד"סב

ץיק תונחממ םידליה םע דומלל א"טילש ר"ומדא ק"כ תארוה יפ לע דומילה רדס
וב לפכוהש ישילש םויב א"טילש ר"ומדא ק"כ םע דחיב החנמ תליפת תעב םיימוי
.ה"לשת'ה לולא ב"י אבת יכ 'פ בוט יכ

.ז"ט ,ו"כ אבת יכ 'פ םירבד

תרמשו םיטפשמה תאו הלאה םיקוחה תא תושעל ךוצמ ךיקולא 'ה הזה םויה
.ךשפנ לכבו ךבבל לכב םתוא תישעו

י"שר

םויב וב וליאכ םישדח ךיניעב ויהי םוי לכב ;ךוצמ ךיקולא 'ה הזה םויה
.םהילע תיוטצנ

א"פקת 'יס ח"וא רוט

ריהזהל ידכ שדוחה לכו הנשו הנש לכב לולא ח"רב ןיעקות והיש ל"זח וניקתה
,הבושת ושעיש לארשי

(א"טילש ר"ומדא ק"כ תפסוה)

דודל :רומזמ ברעבו רקובב [םוי לכב=] י"כב םירמואו ה"רעו תבשמ ץוח -
.'ה לא הווקו .'וג אריא יממ יעשיו ירוא 'יוה

אבצה ישנא םע תולועפ

יברה ךיראה (ךליאו 436 דומע ה"לשת שדוק-תוחיש) ה"לשת לולא שדוח-שארד 'א תודעוותהב
תומכב תינחורה םתמצועו ךכ ידי-לע תלעפנה תודחאתההו לארשי-ינב לש תווצמה םויק תלעמב
(444 דומע םש) דוע שקיב יברה .'םיעצבמ'ה תולועפ תא ריבגהל יברה ארק ךשמהב .תוכיאבו
ועקתי ,ליחה ישנא לצא םירוקיב וכרעי םידקפמה תמכסהבו "תיאבצה תונברה תמכסהב" יכ
.לולאב םירושקה םיניינע ,ירוא 'ה דודל רומזמ תרימא רבד לע םוררועיו רפושב םהינפל
תיברעב ןכו תירחשב ל"זח רמאמו קוספ םינפ לכ לע ,הרות דומיל - ללכב הנשה לכל רשקבו
.הקדצל הטורפ תניתנו

(691 דומע 'ב ךרכ ו"לשת שדוק-תוחיש) יברה ריכזה ,ו"לשת'ה לולאב י"חב ,ןכמ רחאל הנש
החגשההש הלא תא םירקבמש ,השודקה ונצראב תונורחאה םינשב גהנוהש בוטה גהנמ" תא
דעו הנשה תישרמ הב ךיקולא 'ה יניע 'וג רשא ץרא"ב םירדה לע ןגהל םהב הרחב הנוילעה
,ךכ לע דובכ םהל םיקינעמש םושמ אלו ,שממ םפוגב םיניגמ םה" :שיגדמ יברה) "הנש תירחא
- ("'וכ םסרופמכ הז תרומת ןוגה ףסכ םהל םימלשמש אל

ךורכה ןיינע ,רפושב םהינפל עוקתל ידכ םימחרה שדוח - לולא שדוח ךשמב םתוא םירקבמש
ךלמה תכלמהל המיאתמ הנכה תישענ ךכבו ,ךלמה ןוצר יפכ גוהנל םררועלו ךלמה תרתכהב
.הנשה-שארב

- התע דע הורקיב אל ןיידעש הצובק ןיידע תמייק ובש םוקמ דוע ונשי םאש ,יברה ףיסוהו
הרות תודהי יניינע ץיפהלו ןיליפת םמע חינהל ,םש רקבל בבל בוטו החמש ךותמ ולדתשיש
םהילע לופת" ןכו הנגהב ךורכ רבדהש טרפבו ,"רואו ךלוהו ףיסומ" לש ןפואב היתווצמו
."ךממ ואריו" "דחפו התמיא

ןפואבו" ,הקדצו הרות דחוימבו ללכב םיעצבמה תא יברה ריכזמ (690 דומע םש) ןכ ינפל
םיעיגמ אליממו ,םתדובעב םיאפור םייוצמ םש - םיאפורה תיבב םיאצמנה תא רקבל רתוי בחר
."אפורל םיקוקזה ולא םשל

תע לכל הבוט ,לולא שדוחל החישה

:םידיסחה דחאל יברה בתוכ (492 דומע ט"י ךרכ תוחיש-יטוקיל) ג"ישת'ה לולאב 'בב

שדוק-תבש תחיש הפ רגסומ הנה ,םימחרה שדוח לולא שדוחב ונא םיסנכנ רשאבו
לכ ,הנשו הנש לכב אוה הנמז לבא ,וז הנשב אל הרמאנש ףא רשא ,לולא םיכרבמ
,לולא ימיב טרפבו - הנשה

ו ,ידודל ינא ,הבושת - ךערז בבל תאו ךבבל תא ךיקלא 'ה למו תובית ישאר
- המש סוני רשא םוקמ ךל יתמשו ודיל הנא םיקולאהו ,הליפת - יל ידוד
הכזי חטבו ...הקדצ - םינויבאל תונתמו והערל שיא תונמ חולשמו ,הרות
.םיאתמה ןפואב םיברה תא הנכותב

האר) טלקמ ירע ןיינעב ,א"ישת'ה בקע תשרפ תבשב יברה עימשהש החישה ,הארנכ ,וז התיה
.(13 הרעהב םש ןמסנה הארו 285 דומע 'ג ךרכ 'א"ישת תויודעוותה - םחנמ תרות'

תודוא ןיקסורבוד לכימ-לאיחי 'ר ח"הרה ג"הרה רפסמ ובש םימיה םתואמ ןיינעמ ךמסמ ןלהל
:ד"בח-תדוגא-יריעצ לא הנופ תרגאה .א"ישת בקע תשרפ תבשמ יברה לש החיש התוא לע ותרזח

הפיח א"ישת לולא ה"כ ה"ב

ק"האב ד"בח תדוגא יריעצ דעו דובכ

הנחמב [היתארק=] היתארק רבעה בקע 'פ ק"שמ א"טילש ר"ומדא ק"כ תחיש
,ל"ז קוטשרפוק ח"הרה ג"הרה לש [תסנכה-תיבב=] ס"כהבב ,הזוחא [תרבעמ=]
המכ יל ויה ול .תישילש הדועסב פ"עב היתרזח הזוחאב איבנה 'ילא ס"כהבבו
.רתוי לודג םוסרפה היה םירלפמסכא

הקותמו הבוט הנש לע ט"חוכ תכרבב

ויעצבמו ירשתל תונכה

יעצבמ לכל תומיאתמ תונכהב ליחתהל (691 דומע 'ב ךרכ - ו"לשת לולא י"ח) ארק יברה
תעיקתל םיידוהי םיזוכירב םירוקיבה יבגל ךכ .לולא שדוח ימיב רבכ ירשת שדוח תולועפו
."דעומ דועב הז לכל ןנוכתהל שי"ש םינימ 'ד עצבמל רשקב ןכמ רחאלו הנשה-שארב רפוש

גחה יכרצ תקפסהב םיקסעתמש ולא" ןיינעב (647 דומע 'ד ךרכ א"משת שדוק-תוחיש) םג ךכו
תקפסהב (וקסעתיש - םתמדרתו םתנשמ םינשיה תא ררועל וא) קסעתהל םה םיכירצ - חספה-גחל
יכרצ םלוכל היהי םיגחה תארקלש ךכ ,לולא שדוחב הזב ליחתהלו ,ירשת שדוחד םיגחה יכרצ
יניינע לככ 'וכו םעונו דובכ לש ןפואב תאז תושעלו" :םש יברה שיגדה ןכל םדוק) ."גחה
.("הלגנהו הארנה בוטבו ,תומיענו תוקיתמ לש ןפואב תויהל םיכירצש הנשה-שאר

שדקמה-תיבב "ךלמה" םע

'ד ךרכ ב"משת 'תויודעוותה') ב"משת'ה לולא שדוח-שארד 'א תודעוותהב יברה לחאמ ךכו
:(2138 דומע

הכזנ - הדשב ךלמה אצמנ זאש ,לולא שדוחד הדובעה תוללכ ידי-לעש ןוצר יהיו
- הכולמה ןומראל םה םיאב אפוג םשו .. ותוכלמ ריעל הדשה ןמ ךלמה םע תכלל
."ךידי וננוכ ינדא שדקמ" ,ישילשה שדקמה-תיב

- ישילשה שדקמה-תיבב ה"בקה םע דחיב אצמנ לארשימ דחאו דחא לכ רשאכו
דחאו דחא לכל הארמ ה"בקהש ,ונייה ,"תואריל"ו "תוארל"ד ןיינעה לעפנ
תוקולא האור לארשימ דחאו דחא לכו ,תוקחוש םינפו תופי םינפ רבס לארשימ
."ונל ראיו 'יוה ל-א"ד יוליגה ונשיש תויה ,יולגב

העידיה ןיינעבש יוליעה תילכתל דעו ,"םארוב תעד וגישי" - ם"במרה ןושלבו
ןפואבו ,אובל דיתעלד העידיה ןפוא יהוזש ,הייאר לש ןפואב איהש העידי -
.שממ ונימיב הרהמב ,"ןילאגנ ןה דימ"דתודיסחה ינייעממ


האר תשרפ


(וכ,אי) הללקו הכרב םויה םכינפל ןתנ יכנא האר

ותומצעו ותוהממ אב וז הדובעל רזעהו חוכה - יכונא .תוקולאב הייאר תניחבל זמור - האר
לכ" (גנ ארתב-אבב האר) רמאמכ ,הפי ןיעב ןתינ הז רזע - ןתונ ."יכנאש ימ יכנא" ,ךרבתי
םוי לכב שגומ רזעה - םויה .תוימינפב טלקנ עויסה - םכינפל ."ןתונ הפי ןיעב ןתונה
אל תווצמ תרימשל ןהו השע תווצמ םויקל ןה רזוע הז עויס - הללקו הכרב .שדחמ םויו
.השעת
(696 דומע ב ךרכ תוחיש-יטוקיל)


(גכ,בי) םדה לוכא יתלבל קזח קר

אלא בותכה אב אל ,רמוא יאזע ןב ןועמש יבר .הדוהי יבר ירבד .. םדב םיפוטש ויהש
(י"שר) תווצמב קזחתהל .. ךריהזהל

,ןכש .הדובעב הכומנ הגרד לע רבדמ ,לוטיבו האדוה ןושל ,ומשכ ותוהמש ,הדוהי יבר
םד תליכאו ,שפנה אוה םדה ירהש ,תודימה תובעתה איה םד תליכא לש תימינפה תועמשמה
לעב אוה םדאה ,הדוהי יבר רבדמ הילעש וז הגרדבו .המהבה שפנ םע םדאה שפנ תא תרבחמ
.ןתונשלו ןררבל וילעש תוימהב תודימ

ורמאכ ,תולעתהל תידימת הקושתו 'אוצר' ךותמ התייה יאזע ןב לש ותדובע ,תאז תמועל
לע :ותדובע ןפוא יפ-לע בותכה תא שרפמ יאזע ןב םג .(גס תומבי) "הרותב הקשח ישפנ"
.(רהוז ןושלמ ךריהזהל) תווצמה םויק תועצמאב ושפנ תא ריאהלו תולעתהלו קזחתהל םדאה
(51 דומע די ךרכ תוחיש-יטוקיל)


(חכ,בי) הלאה םירבדה לכ תא תעמשו רמש

(י"שר) הנשמ וז ,רומש

,ונב רובע ותכרב תא םידיסחה דחא שקיב ,בוטסורב ב"שרוהמ ר"ומדא ק"כ לש ותוהש ןמזב
,תוינשמ דמליו תיבב ךנב בשיי :יברה ול רמא .אבצל וסייגל ידכ וירחא ורת תונוטלשהש
."הנשמ וז - רומש" ןכש ,והרמשי ה"בקהו

תיבל וסנכנ אל ךא ,ותיבל ביבסמ והושפח םילייחה :אלפ הז הארו ,יברה ירבדכ דיסחה השע
.המינפ
(העומשה יפמ)


(ה,גי) וכלת םכיקולא 'ה ירחא

ךלהל אלא ,הלכוא שא ךיקלא 'ה יכ רמאנ רבכ אלהו ,הניכש רחא ךלהל םדאל ול רשפא יכו
(די הטוס) ה"בקה לש ויתודימ רחא

:םתוימינפב םירבדה תא בוט-םש-לעבה שרפמ

!?תידימת תוקבדב ,ונייה ,"הניכש רחא ךלהל םדאל ול רשפא יכו"

שי םג ןכ ,דימת תדרויו הלוע שאהש םשכו - "הלכוא שא ךיקלא 'ה יכ רמאנ רבכ אלהו"
!תידימת תובהלתהב תויהל רשפא-יאו ,םדאה לש ותובהלתהב תודיריו תוילע

,("דב ודמ" ןושלמ תודימ) ה"בקה לש "וישובל"ב קובדל שי - "ויתודימ רחא ךלהל" אלא
.ה"בקב דימת קבד אוה ירה הרותה תויתואב דימת בשוחש ימו .הרותה תויתוא םהש
(טי דומע ש"בירה תאווצ)


ורמשת ויתוצמ תאו וארית ותאו וכלת םכיקלא 'ה ירחא
(ה,גי) ןוקבדת ובו ודבעת ותאו ועמשת ולקבו

:ןקזה ונבר ראבמ

'םיירוחא' תניחב אלא םניאש ,תומלועה לוטיבב תוננובתהה ונייה - "םכיקלא 'ה ירחא"
.ךרבתי ותומצעו ותוהמ יבגל ספאו ןיאכ אוהש ,הראהו ויזמ ווהתנש רחאמ ,דבלב

.תוקולאל אוצרו 'הכילה' ,'ה תבהאל האיבמ וז תוננובתה - "וכלת"

.האריל האיבמש ,ךרבתי ותומצעו ותוהמ תאלפהב תוננובתהה - "וארית ותואו"

הרומש ,"לוק") הרותה דומיל - "ועמשת ולוקבו" .תווצמה םויק - "ורמשת ויתווצמ תאו"
.(הזה םלועל הרותה תדיריל זמור ,הכשמהו הדירי לע

ארקנ ותוליגר יפכמ רתוי השועש ימ קר ןכש ,תוליגרהו עבטה יונישב - "ודובעת ותואו"
.(ט הגיגח) "םיקלא דבוע"

סחייתמ אוה יכ ,םיבר ןושלב הז יוויצ רמאנ ןכל .השעמו רוביד ,הבשחמב - "ןוקבדת ובו"
,'הל שדוק תויהל הכירצ תימשגה היישעה םג ןכש ,"ןוקבדת" רמאנו .ולא תוניחב שולשל
.תיפוסה ן"ונה לש הכוראה לגרב זמרנ רבדהו
(הרות-יטוקיל)


(א,די) םכיקלא 'הל םתא םינב

ךרבתי ותמכחו ותבשחממ הכשמנ לארשי שיא לכ לש ותמשנ ךכ ,באה חוממ ךשמנ ןבהש םשכ
."דחא ותמכחו אוה"ש ,לוכיבכ
(ב קרפ אינת)


(ז,וט) ןויבא ךב היהי יכ

(םייחה רוא) םייח ומשו 'ה חישמ לש הז רבד תילכתל איה השעמה

הז ןיינעב ."םייח ומשו" ובתכב זמר הזלו ,חישמ לש ץוצינ היה םייחה רואהש עודי
:רפוסמ

םע שמוח סיפדה ה"מקת תנשב .הלכשהל ספתנש ,רשא 'ר ומשו רואל-איצומ היה בולקש ריעב
םילימה תא טימשהו ךלה ,חישמה תאיבב ונימאה אל םיליכשמהש ןויכמו ,םייחה-רוא שוריפ
."םייח ומשו"

תא סינכא ינאו ,ירפסמ ימש תא טימשה הז עשר :רמאו רבדב שיגרה ןדע-ןגב םייחה-רואה
הרמאו" קוספה לע (ה) אשנ תשרפב י"שר ירבדב םישמוחה לכב תועט הלפנ דימ !ירפסל ומש
...!"רשאמ םא ןמא" בתכנ "רחאמ םא ןמא הז שיאמ םא ןמא" םוקמב :"ןמא ןמא השאה

ןיד-תיבל הואיבהשכו ,הריבע רבדב הדשחנ בולקש ישנמ תחא השאו ,םיטעומ םימי ורבע אל
..."רשאמ" הרמאו התדוה השירדו הריקחל
(העומשה יפמ)

עובשה חול


ד"בח יגהנמו תוכלה

גרובזניג החמש-ףסוי ברה תאמ

האר תשרפ שדוק-תבש
בא-םחנמב ה"כ

[הס ןויליג 'תורשקתה'ב ספדנ םיכרבמ תבש יגהנמ טוריפ]

ןבומה תודיסח רמאמ העשכ ךשמב םידמול ךכ-רחא .רוביצב המכשהב םיליהתה לכ תרימא
.הליפתה ךכ-רחאו ,םלוכל

7-ו 11:50 העשב יעיבר םוי :דלומה .ישישה םויבו ישימחה םויב :לולא שדוח-שאר םיכרבמ
.םיקלח

.םימחרה בא םירמוא ןיא

.תסנכה-תיבב תודעוותה - הליפתה רחא

.'ו קרפ - תובא יקרפ

יעיבר םוי
בא-םחנמב ט"כ

.ןונחת םירמוא ןיא החנמ תליפתב

ישימח םוי
שדוח-שארד 'א ,בא-םחנמב 'ל

[טצ,בפ,חע,הס תונויליג ,'תורשקתה'ב וספדנ שדוח-שאר יגהנמ]

."אוביו הלעי" םירמוא הרשע-הנומש תליפתב

םימעפו ,1םויהמ 'הבוט המיתחו הביתכ' ילוחיאב ליחתהל הרוה ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כ
2.רתוי םידקמ היהש תובר

ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כ 3.'הבוט המיתחו הביתכ' לחאל וגהנ ,לולא שדוחב בתכמ םיבתוכשכ
תא השאו והער תא שיא (ךרבתהלו) ךרבל לדתשהל הרוה ןכ 4.ויבתכמ םויסב תאז לחאל גהנ
5.םינפ לא םינפ הפ-לעב םג ,התרבחל הדליו ורבחל דלי ,ףטה ןכו ,התוער

,"ישפנ יכרב" ,םוי-לש-ריש ,לבקתת שידק ,"ןקז םהרבאו" ,ללה :ץ"שה תרזח ירחא ,תירחשב
.םותי-שידק

,םוי לש ריש רחא תירחשב 'ירוא 'ה דודל' םירמוא (ללכב דעו) הבר-אנעשוה דעו םויהמ
,םוי-לש-ריש - םירומזמה לכ ירחא תחא םעפ קר םותי-שידק םירמוא ."ונילע" םדוק החנמבו
6.ונילע רחאל קר םותי-שידק םירמוא החנמב ןכו ;"ירוא 'ה דודל" ,"ישפנ יכרב"

7.דמלתהל ןיעקות םויה ךשמב

ובש ןיינמב ללפתמה .(תירחשב ליעל האר) "ירוא 'ה דודל" םירמוא ,"ונילע" ינפל ,החנמב
9.הז ירחאל "ירוא דודל"ו ,8רוביצה םע רמאי ,הליחת "ונילע" םירמוא

ישיש םוי
שדוח-שארד 'ב - לולאב 'א

תרימאב טרפבו) םינונחתבו תוליפתב זוע רתיבו תאש רתיב לולא שדוחב ףיסוהל לארשי גהנמ
לארשי-תבהאבו ,הקדצבו םידסח-תולימגב ןכו הרותה דומילב ,הליפתה תדובעבו (10םילהת
11.ללכב

ונבר לש 'תובבה עברא' ןוגינ תא ןגנל וגהנ םהב םימיאתמה םינמזה דחא אוה לולא שדוח
12.ןקזה

(הנורחאה םתקידבמ שדוח רשע-םינש ורבע אל םא) תוזוזמו ןיליפת הז שדוחב קודבל םיגהונ
לדתשי דחאו דחא לכש ,רתויב ןוכנו יאדכו .ונקתי - תווצמ ראשב קדב ואצמי רשא לכו
וניחא לכל ,םוקמו םוקמ לכב ,תעגמ ודיש םוקמ לכב - ומצעב םויקה לע ףסונ - הז םסרפל
13.א"טילש לארשי ינב

14.םימחרה שדוח אוהש ןוויכמ ,ןיאושינל תחלצומו הבוט העש רדגב םה לולא שדוח ימי לכ

ךלמה" ירהש ,הנממ הלודג החמש תויהל הלוכי אלש ,הבר החמשב איה לולא שדוחד הדובעה
15."םלוכל תוקחוש םינפ הארמו .. הדשב

שדוחב דחוימבו ,הנשה לכב) רמול הלילחו ,הוונע ךותמו םעונ יכרדב םעה תא ררועל שי
16.ה"בקה לש ודיחי ונב - לארשי לע םישק םירבד (תוחילסהו םימחרה שדוח ,לולא

לכב תועיקתב םיכישממ 17.ת"רת ,ת"שת ,ת"רשת :רפושב ןיעקות תירחש תליפת רחא םויהמ
.(םידליל טרפבו ,'וכו סוניכ לכב םיעקות) .הנשה-שאר ברעו שדוק-תבשמ ץוח ,שדוחה

יקרפ השולש - םויה ךשמב - םוי לכב םירמוא ללכב דעו םירופיכה-םוי-ברע דעו םויהמ
.םילשי - ריסחה רשא תאו ,וב דמוע אוהש םויהמ ליחתי - ריסחהש ימ .רדסה יפל םילהת
רועיש תרימא ירחא רוביצב םרמואל גוהנ 18.(םיאבה םימיה לש םיקרפה תא רמול רשפא-יא)
19.םותי שידק םדוק ,ימויה םילהתח"מהעבל םייח-רוקמב הארו] פ"אפ הכרבה אוה רקיעהש םש ראובמ) 339 'מע ד"ח ו"משת 'תויודעוותה' (1
,הביתכ לע םג רבודמ יכ םא ,["...בתכית :ליחתמ ,וריבחל םולש ןתונה לכש" א"פקת ס"ר ח"וא ריאי-תווח
.ןלהלדכ

.גי-בי 'מע ,ירשת-לולא 'ד"בח יגהנמ רצוא' (2

םש בטיה-ראבבו א ק"ס א"פקת 'יס ר"אב אבוה ,(ט"נר 'מע םילשורי ןוכמ תאצוה) 'םיגהנמ - ל"ירהמ רפס' (3
.י ק"ס

.ןודנב וינפלש וניאישנ וניתובר יגהנמ םג וצבקנ םש ליעל .בי 'מע 'ד"בח יגהנמ רצוא' (4

.610 'מע ב"ח ח"משת תוחישה-רפס (5

.17 'מע םיגהנמה-רפס (6

,א"פקת 'יס א"מ) ח"רד 'בב ןיליחתמש תוטישה ןיבל ח"רד 'אב עוקתל ןיליחתמש תוטישה ןיב הרשפ ןיעכ (7
אלו וילא" ,םירופיכה םויד "תחא העיקת" ןיעכ - הנינעו .(1363 'מע ב"ס םש ז"הדא ע"ושל תופסוה
.ז 'מע ד"בח יגהנמ רצוא - (2111 'מע ד"ח ב"משת תויודעוותה) "ויתודימל

הלהת תרימאמ ו"קב) הס 'יס לקשה תיצחמב אוה - קיספהל רתומש םוקמב - רוביצה םע ונילע תרימאל רוקמה (8
.ו"ס גי 'יס ןחלושה-תוצקב אבוה ,(ב"ס ז"הדא ע"ושבו ג ק"ס א"מב םש 'זנש רוביצה םע דודל

וב שמתשהל ר"ומדא ק"כ הברהש - ד"ויב - "ירחאל" יוטיבה יבגל רואיב ךירצ ,בגא .לת 'מע טי ךרכ ק"גא (9
רמאנש םוקמ לכ" : (ל ,אי ונתשרפבו ,א ,וט תישארב) י"שריפל םיאתמ וניא הרואכלו ,שממ ךומסה רבדל ףא
."גלפומ - 'ירחא' ,ךומס - 'רחא'

.גי 'מע ,םש 'ד"בח יגהנמ רצוא' (10

.נ"שו 643 ,638 'מע ב"ח נ"שת ,700 'מע ב"ח ט"משת תוחישה-רפס (11

שארבש תומישר יטוקילבו ,"לולא שדוח-שאר" 204 'מע םירוביד-יטוקילב .12 'מע ח"פרת תוחישה-רפס (12
'מע א"שת תוחישה רפס ."(תוכיראב תודיחיב םיללפתמשכ) הליפתה תעשב" רוקמ ותואמ דכ 'מע םינוגינה-רפס
.וט-די 'מע ד"בח יגהנמ רצוא - 86-85

'מע ב"ח ד"לשת שדוק-תוחיש הארו .ד"בח ללוכ חול .י"ס א"פקת 'יס םירפא הטממ ,םש ח"משת תוחישה-רפס (13
.(לולא שדוחב אלש וליפאו - עובק רודיהכ) הנשב הנש ידימ קודבל ףידע ,תדחוימ הכרבל ןיקוקז רשאכש ,377

.462 'מע דכ קלח תוחיש-יטוקיל ,ד-גיש 'מע ב"כח ,שד 'מע כ"ח ק"גא ,76 'מע םיגהנמה-רפס (14

.618 'מע ב"ח ח"משת תוחישה-רפס (15

.דועו 1929 'מע ד"ח ה"משת תויודעוותה ,308 'מע דכ קלח תוחיש-יטוקיל (16

.446 'מע ב"ח תוחיש-יטוקיל - שפנה תוחוכ רשע דגנכ .53 'מע םיגהנמה-רפס (17

.54 'מע םיגהנמה רפסבש "םוי לכב 'פאק השולשמ רתוי אל לבא" ןושלה תועמשמ (18

.ט 'מע 'ד"בח יגהנמ רצוא' (19
תורעהו תובוגת


ירחא הציחרו ,םידגב תשיבל רדס
הווקמה

ךירצש ,םידגב תטישפ רבדב ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כ תחיש תאבומ ז"טס 18 'מע הק ןויליגב
.םדוק תנותכה שובלל םידיסחה גהנמכ אלד הזש םש 25 הרעהבו ,הנוהכ ידגב ןידכ תויהל
רפוכ וליאכ" :רומאה ךרד-לע אוה ,ךכ אקווד גוהנל ןידיפקמש םעטהש ,ש"נאמ דחאמ יתעמש
,רהנהמ הלועהל רהנל דרויה ןיב םיקלחמ םש לבא .א,אמ תבש) "וניבא םהרבא לש ותירבב
.(ק"עצו

,הכ) אמוי 'מגמ אסיג ךדיאל ןדו ,(ב 'יס ב"ח) ריכש הנשמ ת"ושב הז ןיינעב דמע רבכו
ודמעי אלש ידכ י"שריפו "שדוק יסנכמ ןתוא ןישיבלמ ,לוח ידגב םהילע ןדועש דע" :(א
הריתס ןיא כ"או ,הליחת קולחה םהילע היה םייסנכמ ןתוא ושיבלה רשאכש אצמנ כ"א ,םימורע
אמויבו ב,טמ ןירדהנסב י"שרמ הריתס השקמש אלא .רומאה םידיסחה גהנמל הנוהכ ידגב ןידמ
'יפל ןייצ ןכ .ש"ייע ,ג"כד י"שרב ש"שרה ז"ע ריעה רבכש ןייצו ,קולחה אלב ויהש ב,גכ
.םידיסחה גהנמ תא קידצהל ותנקסמ פ"כע .ויה אלו ה"ד ג"מ ה"פ דימת ב"ערה

רחא תחלקמב ץוחרל ששח ןיאש רמול הטונש ,יברה ירבדמ א"כס םש 'תורשקתה'ב רומאה
'מע ז"טשת שדוק תוחיש ,ז"טשת םיטפוש פ"שד וז החישמ הגומ-יתלב החנהב ,בגא) הליבטה
ןכ גהונה םיאורו ,רתויב הז לע דיפקהל ץופנ ש"נא ןיבש אלפל - (ולא תובית וטמשנ ,356
ףוגה תא בגנל אלש רתויב ודיפקהש םידיסח ויה ,בגא .הליבטב לוזלז לש הבוט אל הגהנהכ
םוקמ לכמו ,(ה"ע ןיקרובד לאכימ 'ר ח"הרהל וארש ומכ ,ףרוחב וליפא) הליבטה יממ ללכ
.31 הרעהב םתנייצש החישב ראובמכ - בגנל הרוה יברה
ד"בח-רפכ ,'םימימת רוא' תבישי שאר ,ינפג ןמלז-רואינש ברה
זכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ י"עש שטיוואבויל ןוכמ י"ע ל"וי
ןמרדור ןמלז-רואינש :יארחא ךרוע * רפואל השנמ יכדרמ ברה :ךרוע
דורב 'מ םחנמ :ישאר ךרוע

"תורשקתה" לע יונמ

ראודה תועצמאב ךתיבל תורישי "תורשקתה" ןויליג תא לבקל ןתינ

.(םימולשת 4-ב) ח"ש 177 :ץראב הנשל יונמ ימד
(םימולשת 2-ב) ח"ש 88 :ץראב הנש יצחל יונמ ימד
927-3-9607588 :תינופלט ררבל אנ :ץראל-ץוחב םייונמל יונמ ימד

:תבותכה יפל ,תבותכהו םשה ,יונמה ימד תא חולשל אנ
72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת ,םייונמה תקלחמ ,"תורשקתה"

ישארה ףדל

םיניינע חתפמ | ןיעידומ | סופד תיב | תושדח רדח | םידלי רדח | ןויע רדח | ד"בח תיב

תורומש תויוכזה לכ (c)
רואל האצוהה ףגא - זכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ
03-9606169 :'סקפ ,03-9607588 'לט ,72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת
ירא-בל ףסוי :"טנרטניא" רודמ שאר * בונורהא ןהכה קחצי ףסוי ברה :ר"וי
chabad@chabad.org.il