- ח"ק - "תורשקתה" ןועובש

ו"נשת'ה לולאב 'א * םיטפוש 'פ ק"שע

ונרוד אישנ ,שטיוואבוילמ ר"ומדא ק"כ תרותמ יעובש סרטנוק
שטיוואבוילמ י"ולר ק"הרהב לדנעמ םחנמ יבר
ע"יז מ"גבנ ה"הללקוצז
יברה לא תורשקתהה קוזיחלו


ןויליגה ירודמ
ץבוק תדרוה רודו רוד תורצוא תודיסחה ינייעממ יבר יצוצינ יהויחבמ ריתי חישמ םע תויחל תוכלמ רבדתוכלמ רבד


תודחאה שדוח - לולא


לבא ,והערל דחא ידוהי ןיב תוגרד יקוליח שי הנשה לכ
תכירע - ולש תירקיעה הדוקנב םידחאתמ לוכה לולא שדוחב
טוחכ תרבוע תודחאה תדוקנ * הלוכ הנשה לכ לע שפנ-ןובשח
תודחאתהל האיבמו שדוחה לש 'ה תדובע יניינע לכב ינשה
תחישמ * הקותמו הבוט הנשל לארשי ללכ לש המיתחו הביתכב
ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כיכה ןפואב יוטיב ידיל האבש יפכ לארשי תודחאד הלעמה לדוג תודוא םימעפ המכ רבוד
.לארשימ המכו המכ לש תודעוותהב יולג

:הזב ןיינעהו

ינפב תואיצמ אוה לארשימ דחא לכ ,ירהש - לארשיב תוקלחתה לש ןיינע ונשי ,אסיג דחמ
"ל דע ,לארשימ הרשע ,לארשימ העשתד םיקוליחה יטרפ ,רבדל היארו ,הרות יפ-לע םג ומצע
,"ךלמ תרדה םע בורב

,"ךומכ ךערל תבהאו" יוויצה םויק ,ירהש - תודחאה ןיינע תויהל חרכומ ,אסיג ךדיאלו
,תחא תואיצמ םה לארשי לכ ,רבד לש ותתימאלש ,תודחאה ןיינע דצמ אלא וניא ,שממ ךומכ
.דחא ףוגכ ,המילש תחא המוק

לכ תלחתהש ,ונייה ,"אמלע ארבו אתיירואב לכתסא" ל"זר רמאמ יפ-לע - רתוי תויטרפבו
םלצאש ,לארשיל עגונב המכו-המכ-תחא-לעו ,םלועב םג ךשמנ הרותהמו ,הרותב איה םיניינעה
תודחאהו תוקלחתהה ןיינעש - הרותד "רוניצ" ידי-לע םיכשמנ םהיניינע לכש יולגב רכינ
:הזה םלועד םיימשגה םיניינעל דע לשלתשנו ךשמנ הזמו ,הרותב הליחת ונשי לארשיב

;דוס ,שורד ,זמר ,טשפ :הרותד רתסנו הרותד הלגנ - תוקלחתה לש ןיינע ונשי הרותב םג
,דוסו שורד ,זמר ,טשפד םינפואה 'דמ דחא לכב ,הרותבש ןיינע לכב םישוריפ אוביר םישיש
ןפואב יובירה תילכתל דעו ,(ל"זיראה יבתכב ראובמכ) םישוריפ אוביר 'ס םימעפ 'ד ,ונייה
."רפסמ ןיא תומלע" - ףוס-ןיאד

תויתוא אוביר םישיש שי ,תובית-ישאר "לארשי" - לארשיבש תוקלחתהה םע רושק הז ןיינעו
הנשמה ןושלבו .לארשי תומשנ אוביר םישיש דגנכ םישוריפ אוביר םישיש הז ךרד-לעו ,הרותל
אוביר םישיש ,רומאכ ,לארשימ דחאו דחא לכד יטרפה וקלח ,ונייה ,"ךתרותב ונקלח ןתו" -
.לארשי תומשנ אוביר םישיש דגנכ םישוריפ

,הרותבש טשפה קלחל רקיעב םיכיישש שי - הרותה ידמולב םיקוליח המכו המכ וניצמ ,ןכלו
דוסה וא שורדה ,זמרה קלחל רקיעב םיכיישש שיו ,טשפה דומילב אוה םתויח רקיע ,ןכלש
.הזב אצויכו ,הרותבש

ידמול לצא הז ךרד-לעו ,"תחא הרות" - הרותבש תודחאה ןיינע םג ונשי הז םע דחיב ,םנמא
שירד יכה) "הפוסב בהו תא רמאנש ,הז תא הז םיבהוא םישענש דע םשמ םיזז םניא"ש - הרותה
לכ ףוס האיבמ תיתימא הבהא ,רשא ,(הפוסב שי הבהא ,רפס ידי-לעש המחלמ ,תומחלמ רפס ,הל
.תודחא ידיל ףוס

תא הז תומילשמ ,הברדא אלא ,הזל הז הריתסב ןניא תודחאהו תוקלחתההש - ןיינעה תדוקנו
םג ,ןכלו ,אקווד הטושפה תודחאמ ךשמנ רפסמ ןיא דע יובירהו תוקלחתהה תילכתש עודיכ ,הז
.תודחאה ןיינעב םירודח יובירהו תוקלחתהה

הרודח ,הרותה ידמולב םג אלימבו ,הרותב יובירהו תוקלחתהבש ,ןדיד ןודינב הז ךרד-לעו
םיקוחה לכ תא תושעל 'ה ונווציו" - הרותה יניינע לכ תא תדחאמה תימינפה הדוקנה םג
רתויב הטמ הטמד תודחאתהה תילכת השענ לוטיבהו האריה ןיינע דצמש ,"'ה תא האריל הלאה
.תוטישפה תילכתב הטושפ תחא הדוקנ םישענש דע ,רתויב הלעמ הלעמ םע

וידחי םיפסאתמש הז ידי-לע - רשב יניעל יולגבו לעופב םג אובל הכירצ וז תודחא ,םנמא
יונישל דע ,קסע-ילעבו להוא-יבשוי ,הזמ הז םינוש םתויה םע ,רשא ,לארשימ המכו המכ
םיפסאתמ ,םוקמ לכמ ,(הכוראב ל"נכ) קסעה יניינעב ןהו הרותה דומילב ןה תוקלחתהו
דחי הבישיהש ןפואבו ,"דחי םג םיחא תבש" ,וידחי דעוותהל ידכ םינוש םיבצמו תומוקממ
עגונב תובוטה תוטלחהה חסונל דע ,תוכרבה חסונ ,"םייחל" תרימא - שממ תודחאתהל האיבמ
לש האלפההו יוליעה רתויב לודג ,ןכלש ,םידעוותמה לכ לצא הווש ןפואב ,לעופב השעמל
תידיסח תודעוותהש "'וכ אתיחנ אימש ימשמ אקתפ"ש ןקזה וניבר ירבדכ ,תידיסח תודעוותה
ידי-לע הלעמל השענש חור תחנהו החמשה לדוג דצמ ,לאכימ ךאלמ לש ותלועפמ רתוי תלעופ
.לארשי לש םתודחא

- לארשימ המכו המכד תודעוותה לכב תודחאה ןיינע תודוא ליעל רומאה לע ףסונ ,הנהו
.תודחאה ןיינעל םילגוסמה םידחוימ םינמזב תמייקתמש תודעוותהב רתוי דוע ףסותינ

:אמגודלו

םישענ םלוכש ןוויכמ ,לארשיבש םיקוליחה םילטבתמ זאש - שודקה םוי ,"הנשב תחא"ד ןמזה
םשמ םג ("ינפל") הלעמל ,"ורהטת 'יוה ינפל"ד ןיינעה השענש דעו ,"תרשה יכאלמ תמגוד"
אגרדל לארשי םילעתמ םירופיכה-םויבש ,ונייה ,תויתוא 'דד תוקלחתהה וב שיש ,'יוה
.'יוה םש תויתוא 'דד תוקלחתהמ הלעמלש

בותכש ומכ ,תבשו תבש לכב - אמגודו ןיעמ - םג ךשמנ ,"ןותבש תבש" ,םירופיכה-םוימו
ליהקהל ךירחא םיאבה תורודה ודמליש ידכ תבשב תולודג תוליהק יל השע" ,"השמ להקיו"
ןיינעל לגוסמ ןמז אוה תבשה םויש ,ונייה ,(ךורע-ןחלושב םג אבומכ) "תבש לכב תוליהק
.'וכ אנקסמ התואבו דומיל ותואב קוסעל ,"תוליהק ליהקהל" ,תודחאה

:ונניינעל עגונבו

- עובשה ימי ראש לכמ רתוי תודחאה ןיינעל לגוסמה דחוימ םוי ונשי םימיל עגונבש םשכ
לגוסמה דחוימ שדוח ונשיש ,םישדחב םג אוה ןכש ,רמול שי ,("ןותבש תבש"ל דע) תבשה םוי
.ןמקלדכ ,לולא שדוח - םישדחה ראשמ רתוי תודחאה ןיינעל

:המדקהבו

,ןכש ,תודחאה ןיינע שגדומ םהבש ,םיבוט םימי ועבקנ םהבש םישדוח שי - הנשה ישדוחב
.בוט-םוי תחמשב חומשל וידחי לארשימ המכו המכ םיפסאתמ בוט-םויב

,"תודעומב הבורמ" - ירשת שדוח ומכ ,הרותה ןמ םיבוט-םימי םהב שיש םישדוח :אמגודלו
שיש םישדוח הז ךרד -לעו .דחא םוי - ןויס שדוח וליפא וא ,םימי 'ז - ןסינ שדוח וליפאו
.הזב אצויכו ,טבשב רשע-השמחו באב רשע-השמח ומכ ,(םינפ-לכ-לע) ןנברדמ םיבוט םימי םהב

,הרותה ןמ םיבוט םימי יעבמ אל ,םיבוט-םימי ,הרואכל ,וניצמ אל - לולא שדוחב ,םנמא
ימי לכב) לולא שדוחב דחוימ ןיינע שי ,ןכ-יפ-לע-ףאו ,ןנברדמ םיבוט-םימי וליפא אלא
.ןמקלדכ ,לארשי לש םתודחא תשגדומ ובש ,(שדוחה

:לולא שדוח לש דחוימה וניינע רואיב

יבתכב אתיאדכ ,הלוכ הנשה לכ לע ןובשחה תויהל ךירצ ובש "םימי חרי"ה אוה לולא שדוח
-שארל המיאתמה הנכהה יהוזש ,"םימי חרי המא תאו היבא תא התכבו"ד ןיינע והזש ל"זיראה
.הנשה

,"וניתונבבו ונינבב 'וג ונינקזבו ונירענב" ,לארשימ דחאו דחא לכל ךייש הז ןיינעו
בוטב הקותמו הבוט הנשל הבוט המיתחו הביתכב ךרבתהל דחאו דחא לכ ךירצ הנשה-שארב ,ירהש
שדוח ,הז ינפלש "םימי חרי"ב הנכהה תדובעל דחאו דחא לכ קוקז ,אלימבו ,הלגנהו הארנה
.לולא

,םילודגבש לודגל דע םינטקבש ןטקהמ ,לארשי לכ תא תדחאמ לולא שדוחד הדובעהש ,אצמנו
,םוקמ לכמ ,תפלוחה הנשה ולצא הרבע דציכ ,יטרפה ונובשח תא השוע דחאו דחא לכש ףא ,ןכש
לארשי לכ לצא איה - הנשה שארל הנכהה ,ותרטמו ותילכתו ,ןובשחה םצע - תימינפה הדוקנה
.הוושב

אלו ,הנשה-שארב דימ ,םייחל רתלאל םימתחנו םיבתכנ וידחי לארשי לכש - רקיעו דועו
המוא וזיא" שרדמה םשב רוטב אתיאדכ ,הנשה-שאר ברעב רבכ לעפנ הז ןיינעש ,אלא ,דוע
םישבול ,ןכ ןניא לארשי לבא .. םלוע לש וגהנמ .. היקולא לש היפוא תעדויש וז המואכ
הביתכ תכרבש ,הזמ הריתיו ,"סנ םהל השוע ה"בקהש ןיעדויש יפל .. םינבל םיפטעתמו םינבל
-שאר ןמ .. תרגא וריבחל םדא בתוכשכ ןיגהונ" ,לולא שדוח-שארמ רבכ הליחתמ הבוט המיתחו
."םיבוט םייח רפסב םתחנו בתכנ תויהל .. הכזיש .. ול זמור .. לולא שדוח

:רתוי תויטרפב - לולא שדוחד הדובעב לארשי לש םתודחא תא ראבלו ףיסוהל שיו

שדוחב ,ירה ,הרותה דומילב םקסע רקיע הנשה לכ ךשמבש םימכח ידימלת םגש םינורחאב אתיא
.םינונחתו הליפתב ףיסוהל ידכ הרותה דומילד ןמזהמ םיטעממ לולא

אלא ,הרותה דומיל ךכ לכ אל - איה ,םימחרה שדוח ,לולא שדוחד הדובעה רקיע ,רמולכ
.םינונחתו הליפת רקיעב

תוקלחתהה ןיינעש ןוויכמ - תודחאה ןיינע שגדומ לולא שדוחד הדובעבש ןבומ הז יפ-לעו
:הליפתה תדובעב רשאמ רתוי הרותה דומילב אוה

דחאו דחא לכד הגשהו הנבהב םיקוליחה ךרע-יפל תוגרד יקוליח םנשי - הרותה דומילב
דחא לכלש ,"ךתרותב ונקלח ןתו" ןיינעב ('א ףיעס) ליעל ראובמה יפ-לע טרפבו .לארשימ
.הרותב יטרפ קלח שי לארשימ דחאו

חסונ ,ירהש ,לארשימ דחאו דחא לכל יטרפ קלח שיש וניצמ אל - הליפתב ןכ-ןיאש-המ
.לארשי לכ לצא הוושב אוה הליפתה

,ירה ,הרותב יטרפה וקלח תא תולגל ךרוצה שגדומ הרותה דומילבש הדימ התואב - הברדאו
.תיטרפה ותואיצמ לוטיב לע איה השגדהה הליפתה תדובעב

:הקדצה ןיינע - לארשי לש םתודחא תא שיגדמה לולא שדוח תדובעב ףסונ ןיינעו

-ישארה דחא ירהש - "לולא"ד תובית ישארב םג זמורמו .הקדצב תוברהל ןיגהונ לולא שדוחב
."םינויבאל תונתמו והערל שיא" אוה "לולא"ד תובית

.לארשי לש םתודחא תשגדומ הקדצה ןיינעבו

לכ םיזמורמ "לולא"ד תובית-ישארבש ךכב םג שגדומ לולא שדוחב תודחאה ןיינעש ,רמול שיו
:הדובעה יניינע

הקדצה ןיינע ,"םינויבאל תונתמו והערל שיא" תובית-ישאר "לולא"ש ליעל רומאה לע ףסונ
,הזל ףסונו ,הליפתו הרות ,ןיווקה ראש םג םיזמורמ "לולא"ד תובית ישארבש עודי ירה -
.(םימעפ המכ רבודמכ) הלואגה ןיינע םגו ,הבושתה תדובע םג

,תחא הביתב םידחאתמ - הלואגו הבושת ,הקדצו הליפת ,הרות - ל"נה םיניינע השמח לכו
."לולא"

,"דחא בלב דחא שיאכ" ,וידחי םילבקמש תובוטה תוטלחההש - "רקיעה אוה השעמה"ו
.שממ לעופב ומיוקי

לש ותכרב ,הקותמו הבוט הנשל הבוט המיתחו הביתכל רתלאל םיכוז הז ידי-לעש ,רומאכו
אנוזמו ייח ,ינבב ,םדאה ייחד םיטרפ יטרפו םיטרפב תכשמנש יפכ ,הטושפה תודחא ,ה"בקה
.הלגנהו הארנה בוטב ,אחיוור

אכפהתא - קותמ יכהו בוט יכה ,ימינפ יכהו ירקיע יכה ןיינעל עגונב המכו-המכ-תחא-לעו
תניחב ,ונקדצ חישמ ידי-לע המילשהו תיתימאה הלואג - אקתימל ורירמו ארוהנל אכושח
ןמזו םוקמב הדיחיה תניחב יוליג םע דחיב ,שפנבש תיללכה (דחא תניחבמ הלעמל) הדיחי
,ישילשה שדקמה-תיבבש םישדקה שדוקב - (םלועה ירדג)

לכ וארו 'יוה דובכ הלגנו" - ולוכ םלועב יוליגה תילכתל דעו ,"ךידי וננוכ ינדא שדקמ
."וידחי רשב

."ןיע ףרהכ םוקמה ןבכיע אל" ,שממ ונימיב הרהמב ,רתלאל - ולא םיניינע לכו
ד ךרכ ז"משת 'תויודעוותה' ;ז"משת'ה לולא שדוח-שארד 'א ,םיטפוש תשרפ 'ג םוי תחישמ םיעטק)
(הגומ יתלב - 301-294 םידומעחישמ םע תויחל


הדרחל םיאב לולאב רפוש תעיקתמ
אובל דיתעלד


"ונתוריחל לודג רפושב עקת"ל וז רפוש תעיקתמו

לכ םויק - "השעמ ידיל איבמש דומלת לודג"ד ןיינעה היהי ליעל רומאה לכבש ןוצר-יהיו...
.לולא שדוח ימי לכב וכשמהו ,לולא שדוח-שארמ לחה ,שממ לעופב םירומאה םיניינעה

ה"בקה רמא לולא שדוח-שאר"בש ,לולא שדוח-שארמ לחה רפוש תעיקתד גהנמה - הזב הלחתההו
-שארב ןיעקות ויהיש ל"זח וניקתה ןכל .. הנחמב רפוש וריבעהו .. הרהה ילא הלע השמל
עקתי םא רמאנש ,הבושת ושעיש לארשי ריהזהל ידכ ,שדוחה לכו ,הנשו הנש לכב לולא שדוח
."ודרחי אל םעו ריעב רפוש

יקוליחל םאתהב - שדוח-שארד 'א םויב רפוש תעיקתל עגונב םיגהנמה יקוליחמ ריעהלו
גהנמ טשפתנו הלגתנ רבכו ,שדוח-שארד 'ב םויב וא 'א םויב ,רהל השמ תיילע ןמזב תועדה
-ףאו ,שדוח-שארד 'ב םויב עוקתל ןיליחתמש - ונרוד אישנ ר"ומדא ח"ומ ק"כ ידי-לע ד"בח
תומילשש ףא ,ירה ,ןכש ןוויכמו .דמלתהל ןיעקות שדוח-שארד 'א םויב םג ,ןכ יפ-לע
ןיעקותשכ םג ,םוקמ לכמ ,שדוח-שארד 'ב םויב איה (לולא שדוחבש) רפוש תעיקתד ןיינעה
טרפבו ,"ודרחי אל םעו ריעב רפוש עקתי םא" ,רפוש תעיקתד העפשהה הנשי רבכ דמלתהל
.ותרחמל רפוש תעיקתד ןיינעה תומילשל לגרהו הנכה יהוזש םיעדוישכ

'יוה דובכ הלגנו"ש ןוויכמד - אובל דיתעלד הדרחל םיאב רפוש תעיקתד הדרחהמש - רקיעהו
םיעלסה יפיעסבו םירוצה תרקנב אובל" לעפתש הלודג הדרח היהת יזא ,"וידחי רשב לכ וארו
.(אינתב ראובמכ) "ונואג רדהמו 'יוה דחפ ינפמ

,"ונתורחל לודג רפושב עקת" - תומילשה תילכתב רפוש תעיקתד ןיינעה םג היהי זאו
דצמ אלא וניאש לולא שדוחד רפושהמ הלעמלש) הנשה-שארד רפושה ,םתס רפוש קר אל ,ונייה
דיתעלד "לודג רפושה"ש רזעילא יברד יקרפב ראובמכו ,"לודג רפוש" אלא ,(לארשי גהנמ
וב עוקתל דיתעו לאמשה לשמ לודג אוה ןימי לש ןרק" ,קחצי לש וליאד ןימי ןרקב אוה אובל
הכוראב ראובמכ ,"לודג רפושב עקתי אוהה םויב היהו רמאנש ,תוילג לש ץוביקב אובל דיתעל
.("רעבירא הליחתכל") ש"רהמ ר"ומדא לש עודיה ךשמהב

הלטב אליממ ךרדבו ,"לודג רפושב עקתי" דימו ףכית ירה - ודיב בכעמ ןיאש ןוויכמו
תמייקתמ "ןיע ףרהכ"ש ,ונייה ,"ןיע ףרהכ םוקמה ןבכיע אל"ש ןוויכמ ,"יתמ דע" הלאשה
.המילשהו תיתימאה הלואגו תוריח ,"ונתורחל לודג רפושב עקת" השקבה

ונינבב 'וג ונינקזבו ונירענב" ,תולגהמ לארשי-ינב לכ םיאצוי דימו ףכיתש - תוטשפבו
- "אימש יננע םע" ,אדח אעגרבו אדח אתעשבו ,דיחי ןושל ,"לודג להק" ,"וניתונבבו
תלעופש ,"וידחי הל הרבוחש ריע" ,שדוקה-ריע םילשוריל ,השודקה ונצראל ,"הנה ובושי"
וטושפכ ,םוקמב "תחא" הניחב ,םישדקה-שדוקל דע שדקמה-תיבל ,לארשי לכד תודחאו רוביח
.אדח אעגרבו אדח אתעשב ,םיחפט הרשעמ הטמל ,שממ
(הגומ יתלב - 306-305 םידומע 'ב ךרכ ז"משת 'תויודעוותה' - ז"משת'ה לולא ח"ר תחישמ)
יהויחבמ ריתי


ןמז שידקהלו םיניינעה ראשב טעמל
קדצ-ןובשחל בושח


התומילשבו התתימאל היהת וז הדובעש ידכ

("וניתונבבו ונינבב 'וג ונינקזבו ונירענב") לארשימ דחאו דחא לכ ךירצ לולא שדוחב
םולשתל דע ,ןורסח יניינע לכ םילשהלו אלמל ידכ ,תפלוחה הנשה לכמ קדצ-ןובשח תושעל
.תומילש לש ןפואב

.בושח ןמז ךכל שידקהל ךרוצ שי - התומילשבו התתימאל היהת וז הדובעש ידכ ,הנהו

םהב תוקסעתההש תויה םע - םיניינע ראשב םיקסוע ובש ןמזהמ טעמל חרכהב ,ןכש ןוויכמו
שדוח תדובע ,אמרג ןמזהש ןיינעב קוסעל ידכ - טושפ םגו ןבומכ ,ךורע-ןחלוש יפ-לע איה
ןמזב םייולת םניאש םיניינעה ראש החוד אמרג ןמזהש ןיינעש הכלהב וניצמש יפכ ,לולא
.םייוסמ

םתרות" ,הרותה דומילב םקסע רקיעש ,םימכח-ידימלת וליפאש - רמוחו-לקו ןכש-לכמבו
ןיינעה םג ללוכ) םינונחתו הליפתב ףיסוהל ידכ הרותה דומילד ןמזהמ םיטעממ ,"םתונמוא
תושעל ידכ םהב טעמל שיש ,תושרה יניינעל עגונב המכו-המכ-תחא-לעו ,('וכ קדצ-ןובשחד
.הבושתה תדובעו קדצ-ןובשח תיישעב

.'וכו 'וכו ןאכל םימעט ,ןאכל םימעט טוריפ ידכ ךות ,ירשת שדוחל ןאכל העיסנל עגונב

תארוה לע דסוימ הנעמהש ןוויכמו) םינש המכו המכמ הנעמה רבכ ןתינ הז ןיינעב ,ןכבו
השמל הנתינש זאמ תפלחומ אהת אל הרותה ירהש ,הנשל הנשמ יוניש ךייש אל ,ךורע-ןחלושה
:ןלהלד םיאנתב קרו ךא תירשפא ןאכל העיסנהש - ונכותו ,(יניסמ

דסומ וא) שדוקה תרהט לע דסומב ,שדוקב ותדובעב ערגת אל ןאכל העיסנהש - שארל לכל
.'וכו םיברה תבוטל ,(רשכה

(ולש ךורע -ןחלושב ןקזה וניבר ואיבהש) ל"זח ןושלבו ,תובוחל סנכיהל אלש - הזל ףסונו
אוהש םילודג תובוחב רבודמשכ המכו-המכ-תחא-לעו ,"תוירבל ךרטצת לאו לוח ךתבש השע"
תחונממ ערגיש אלא ,הז בוח עורפל לכויש ולצא רורב םאו ,םערפל לכוי םא קפוסמ ומצעב
- טרפבו) לארשיב הארוה-הרומ בר לצא לאשי - "הוולמ שיאל הוול דבע"ד ןיינעה דצמ שפנה
.("בר ךל השע" הנשמה תארוה רבכ םייק יאדוובש

-לעו ,ותגוז תמכסהב תויהל הכירצ שיאה לש ותעיסנש - ןיאושינה ירחאלש ולאל עגונבו
,"הלעב ןוצר השוע הרשכ השא" ,הלעב תמכסהב תויהל הכירצ השאה תעיסנש המכו-המכ-תחא
ןוויכמד ,"ךמא תאו ךיבא תא דבכ" יוויצהל םאתהב - תונבו םינבל עגונב הז ךרד-לעו
,םולשו-סח ,הריתסב וניא םדובכש ,טושפ ,היתווצמו הרותה חורב םתוא םיכנחמ םירוההש
םג ירהש ,'וכ םדבכל ןיא ,הרותה יוויצ יפ-לע וניאש ןיינעב ןכ-ןיאש-המ) םוקמה דובכל
הארוה-הרומ בר ולאשי - רבדב קפסל םוקמ שי םאו .(םוקמה דובכב םיבייח ומאו ויבא
.לארשיב

רדש ,הארוה-הרומ ברמ רתיה לבקל םיכירצ שארל לכלש - שדוקה-ץרא יבשותל ףסונ יאנתו
.שדוקה-ץראמ תאצל םהל רתומ םאה ,שדוקה-ץראד רקויה תא שיגרמו עדויו ,שדוקה-ץראב
(הגומ יתלב - 309 ,307 םידומע 'ד ךרכ ז"משת 'תויודעוותה' ,ז"משת'ה לולא ח"ר תחישמ)
יבר יצוצינ


ונרוד אישנ לש הנוכשה


תנוכש לש היוניכ היה הז - "ונרוד אישנ לש הנוכשה"
יברה םינש רושעכ רד הב * יברה יפב סטייה-ןוארק
םידוהי ינומהש ףא םינשה לכ יברה םג ראשנ הבו ,צ"יירוהמ
הריגהה תמגמ דגנ הכרעמ להינ יברה * הושטנ םינוש םיגוחמ
:קוספה ןושל יפ-לע הנוכשה לע ארקו תוידוהי תונוכשמ
"םלועה דע םייח הכרבה תא 'ה הויצ ןאכ"


רפואל השנמ-יכדרמ ברה תאמ

יפב הרוגש התייהש תויואטבתהה תחא .יברה דצמ דחוימ סחיל התכז סטייה-ןוארק תנוכש
תונורחאה ויתונש רשע ךשמב ותדובע תא דבעו אלוליהה לעב יח הבש הנוכש" :איה יברה
תויודעוותה' ךותמ ןאכ טוטיצה) "הרות יפ-לע המילש הפוקת - ןיד אמלעב ותויח-םייחב
ארקו וז הנוכש לש היתולעמל יברה סחייתה םימעפ רופס-ןיא .(853 דומע 'ב ךרכ 'מ"דשת
הסוסיב ,התרימשב עיקשה םימוצע שפנ תוחוכו בר למע ."הכרבה תא 'ה הוויצ ןאכ" :הילע
.סטייה-ןוארק לש הגושגשו

(489 דומע 'ב ךרכ ז"משת 'תויודעוותה') ז"משת'ה םיטפשמ תשרפ שדוק-תבש תודעוותהב
:תדחוימ תועמשמ םויכ םילבקמש םירבד רמאו הנוכשה לע יברה רביד

ןאכ ףא שמשמו דמוע ןלהל המ" רשא ,ונרוד אישנ לש הנוכשה איה וז הנוכש
-לעש) ע"נ ב"שרוהמ ר"ומדא ,ויבא תוקלתסה ירחאל בתכש יפכו ,"שמשמו דמוע
ןאצמ ודרפי אלו ובזעי אל לארשי יאישנש (ומצעל עגונב םג קספ הז ידי
השענה לכ האורו ,וז הנוכשב וישכע םג אצמנ ונרוד אישנ ,אלימבו ,םתיערמ
םימחרבו דסחב - הז לכו ,יוארכ להנתת וז הנוכשש ידכ לכה השעיו .. 'וכ הב
.אקווד םימחרבו דסחב הגהנהה ןפוא רבד לע עודיה ומגתפכ

יברה תכרב

:בל באכב יברה אטבתה ה"לשת'ה ינימש תשרפ שדוק-תבשב

םתואו ,ומייקתהש תוכרב קינעה ,רחב ונרוד אישנש וז איה הלוכ הנוכשה
םיסינכמ םניא עודמ ,ויתוכרבמ וחיוורה (תצק יברה הכב ןאכ) םישנא
-תיב לש בוטה !הל יוארכ היהת הנוכשהש גואדל ידכ םירקה םימל םהיתועבצא
...!וביבסש הנוכשב יולת 770 תסנכה

:ףיסוה יברה

ותיב תוריק"ש ר"ומדא ח"ומ ק"כ לש תסנכה-תיב לש הנוכשהל עגונ רבדה
םוקמ .י"שת דע ש"ת תנשמ ר"ומדא ח"ומ ק"כ לש תיבה תוריק - "וילע תודיעמ
ךכב לועפל םיכירצ שארל לכלו .םיפיקמ תוחוכו םיימינפ תוחוכ עיקשה וב
.וידימלת

םילודיג ואר

"ורבחל םדא ןיב" םיריהז תויהל ,תופידעה רדס שארב איה "הנוכשה תבוט"ו ,"םיברה תבוט"
הברדאו") תיטרפה ותבוטב רסחי אלש םיחוטב ויהיו "םייטרפ תודסומ תבוט" ןכמ רחאלו
חספ-לש-ןורחא) הנוכשה תיינבב תופידעה רדס תא יברה הוותה ךכ - ("ולצא ףסוותי
.(ל"שת'ה

:ךישמה זאו

תודסומ תא תוברהל לדתשהל שי .םידוהי םניאשו םידוהי םירד וז הנוכשב
גוהנש רבד - ללוכ ,ךוניח תודסומו תושרדמ-יתבו תויסנכ-יתבו הרותה
האלמ הסופתב ויהי םהש ("ס'פמק ייד") "םיימוי ץיק תונחמ" הנורחאל
,תורחאה תונוכשב רבדה עגפי אל םאב קר תורחא תונוכשמ םידלי לבקל םילוכיו
הכרב תפסות וכישמי ,המה 'ה ךרב ערז יכ םוריכי םהיאור לכש םידלי ולדגיו
.םידליה ירוה תסנרפב םג ףסוותיו .. הנוכשה יניינע לכב

המגודל הנוכש

רבדב יברה ררוע (648-647 םידומע 'ד ךרכ א"משת שדוק-תוחיש) א"משת לולא י"ח תודעוותהב
סטייה-ןוארק לש התויה תא ןייצו ,ירשת שדוח תארקל םיקקזנל םיכרצמ קפסלו קלחל ךרוצה
:תורחא תוידוהי תונוכשל המגודו למס

לככ גחה יכרצ ויהי םלוכלש) רומאה ןפואב היהת וז הנוכשב הגהנהה רשאכו
ירה ,ושעי ןכו וארי הנממש איה וז הנוכש לש הניינעש רחאמ הנה - (שורדה
.לארשי-ינב תובשומ לכב ,תונוכשה לכ תגהנה לע םג עיפשי הז

ו"טמ 'עידומה' ןויליגל תפסותב ,ן-ל .ר תמישרמ עטק ןאכ טטצל יואר רגסומה רמאמב]
הנוכשה התיה (א"משת ץיק) הנש 14 ינפל סטייה ןוארקל יתאבשמ" :ח דומע ה"נשת בא-םחנמב
ךכ .םייתליהק םיטקייורפל וכפהו תורשעל ונקנ תונערופל םידעומ םיתב .תמייוסמ תוביציב
זא הרמש אל סטייה-ןוארק ךא .בוחר ןרק לכו בוחר לכ לע המחלמב תידוהיה תיתשתה הרמשנ
התיה םהיתבמ האיצי לכ רשא םישישק םידוהי םתוא ,ליווזנרב ירירע לע םא יכ המצע לע קר
תוחוראה .ולא םינקזל תומח תוחורא שטיוואבויל ישנא וקפיס םימי םתואב ,םהייחל ששח
.["...תלדה תא חותפל ששח ןקזהש םושמ ,ןולחה ןמ ודרוהש םילס ךותל ולעוה םיתיעל

"ןוילע רתכ"

רפסשכ יברה סנכנ (134 דומע 'הנש לש המושיר' ןמוי) מ"דשת'ה טבשב ד"וי תודעוותהל
החישב רבכ רפסה תספדהל סחייתה יברה .השודקה ודיב סטייה-ןוארקב ספדוהש אינתה
.הנושארה

לע יברה קינעהש (ךליאו 863 דומע 'ב ךרכ מ"דשת 'תויודעוותה') עיתפמה רואיבה תא
:הרצק המדקה רחאל עימשה ,"סטייה ןוארק" ,הנוכשה לש המשמ דומלל שיש הארוהה

צ"יירהומ ר"ומדא ק"כ לש ואוב םדוק דוע וז הנוכשל ןתינ הז םשש תורמל
ט"שעבה תרותל םאתהב םוקמ לכמ - םידוהי-םניא ויה וינתונש םג המו ,ןאכל
,ונוקל םדאה תדובעב הארוה ונממ דומלל שיו תיטרפ החגשהב אוה רבד לכש
אוה - םינש רשע ךשמב אלוליהה לעב לעפו יח הבש וז הנוכש לש המשש ,ןבומ
איבתש הארוה הזמ דומלל תורשפא הנשי רשאכ ןכלו ,תיטרפ החגשהב יאדווב
.'וכ ןוכנו בוט רבד יאדווב הז ירה - 'ה תאריו 'ה תבהאב הפסוה ידיל

:ךישמהו

תא דימ ריכזמה רבד ,"ןוילע רתכ" ושוריפ ,"סטייה ןוארק" ,הנוכשה לש המש
רתכ ,הרות רתכ ,ןה םירתכ השולש" :(ג"י הנשמ 'ד קרפ תובא) הנשמה ירבד
."ןהיבג לע הלוע בוט םש רתכו ,תוכלמ רתכו הנוהכ

יברה ראיב ,('ג קרפ שיר הרות-דומלת תוכלהמ) םימסרופמה ם"במרה ירבד תאבה רחאל ,ךשמהב
:ןאכ תתצמותמה הבחרהב

'ג תא תלמסמ - ונרוד אישנ ר"ומדא ח"ומ ק"כ - אלוליהה לעב לש הנוכשה
(תודיסחו הלגנ) הרותה דומיל ."תוכלמ רתכו הנוהכ רתכ ,הרות רתכ" םירתכה
,(ןרהא לש וניינע) הנוהכ רתכ - לארשי-תודחאו לארשי-תבהא ,הרות רתכ -
בוט םש רתכ" הזמ האצותכו ,תוכלמ רתכ - חישמה ךלמ תאיבב המילש הנומאו
,וז הנוכש תודוא םיעמושש םוקמו םוקמ לכבש ,ונייה ,"ןהיבג לע הלוע
ןיינעה לעפנ - אלוליהה לעב תארוהו ןוצרל םאתהב היבשות לש םהייח תוחרואו
.ל"נכ ,"בוט םש רתכ"ד

"!תונקל ?רוכשל המל"

ותיב תשיכר ךילהת לע 'קרוי-וינל ןיבול'זמ" ורפסב רפסמ ל"ז ןמרטסוש יכדרמ 'ר ח"הרה
תיינק רבדב ש"נאל יברה ןתנש דודיעה תא ןאכ םיאור .(122-121 םידומע) סטייה-ןוארקב
המל לבא !רבדה בוט ,ןכ" :ול רמא יברה .הריד רוכשל הליחתב בשח אוה .הנוכשב םיתב
."!תונקל םיכירצ ?(הריד) רוכשל

לחה זאו ,"ונק [ןוממב=] ךממ םינטק" :יברה בישה ,ךכל ןוממ יד ול ןיאש יברל רמאשכ
.תיב תיינק תודוא תוניצרב בושחל

:ו"טשת תנשב ,זא הנוכשה בצמל ולש רואית ןלהל

הרות ירמוש םלוככ םבור ,םידוהיב קר (טעמכ) תבשוימ זא התיה סטייה ןוארק תנוכש"
לכ תויהל וצר תונושה תורצחהמ םידיסחהו ,הליפת יתבל םהיתב תא וכפה םיר"ומדאה .תווצמו
היה אל תוכוסה-גחב !החרפ הנוכשהו - סטייה ןוארקב םיתב ונק ,ולש יברה לגד ביבס דחא
םילבמ ויה םידוהיהש ינוריע קראפ - בוחרה הצקב .. תיבה דיל הכוס היונב התיה אלש תיב
תוידוהי תויונח אלמ היה ךומסה הקיטוי בוחר .טנלושטה תליכא ירחא שדוק-תבשה םוי תא וב
."תורשכ

,םירגהמ רקיעב ,תופסונ תוקיתו תוידוהי תונוכש יבשותו הנוכשה יבשותמ םידוהי יפלא
-ןטיירבו שובטאלפ ,קראפ-ורובל ורבע תווצמה ירמוש .'כ'ה תונש עצמאב הנוכשה תא ובזע
תווצמ ירמוש םניאש הלא .סקנורב עבורל ןופצמש תוידוהיה תורייעל רתוי רחואמו ,'ץיב
.יסר'ג-וינ חרזמ לש םידימא םירברפו דנלייא-גנול ,סניווק תא ופידעה התע-תעל

!חורבל אל

.'המחלמ' התוא לע טעמ ןלהל .הנוכשה תשיטנ דגנכ יברה לש תשקיעה ותמחלמ העודי
יברה עימשה (350 -356 םידומע 'ו ךרכ תוחיש-יטוקיל) ט"כשת חספ-לש-ןורחא תודעוותהב
:רמאו םידקה הכו .וז העפות דגנ אצי הב הכורא החיש

אנמחר "הפיגמ" ומכ ,ויחיש לארשי-ינב וניחא ןיב הטשפתנ ןורחאה ןמזב
םיתב תריכמ - ךכמ האצותכו .תוידוהי תונוכשמ הריגהה תעפות ,ןלציל
תושרדמ-יתבו תויסנכ-יתב םג - הזמ הריתיו .םידוהי םניאל ולא תונוכשב
-ינבמ המכו המכ לש םתסנרפ לילכ םיבירחמ וא הז ידי-לע םירערעמ ;'וכו
.'וכו לארשי

ידי-לעו רוביצ ינקסע ידי-לע תושעיהל ךירצ היה רבדה ןוקית תמאבש ףאו
- ולאכ םירבדב םיניד-יקספ תורוהל יניינעמ הז ןיאו - הארוה ירומ םינבר
סח תמכסמ וליאכ יתעד םג התעש תונושמו תונוש תועומש וטשפתנש תויה ,םלוא
תועומשה לכ תא שיחכהל יכרד ןיאש ףא ןכל ,ליעל תורכזנה תודבועל םולשו
עגונ ןודינה ןיינעש ןוויכמ לבא ,ףוס רבדל ןיא יכ ,'וכ דוסי ןהל ןיאש
םג ריעהבו הרורבו הייולג הזב יתעד תא עיבהל ינחרכומ ,לארשימ תובברל אוה
.הז ןודינב ךורע-ןחלושב תוקוספה תוכלהל ,תומוקמ תצקב םינפ לכ-לע ,ןכ

המכל םימרוג החירבה תעפותבש ךיא - הכלההמו ל"זחמ טוטיצ ךות - הבחרהב יברה ראיב ןאכו
.חורבל םירובס ונממ בצמהמ תולצניהל תואדו ןיא ךכל ףסונו םירוסיא המכו

הצועיה הצעה" םה היינבו סוסיב אקווד יכ ("בר השעמ") הדבועה תא שיגדהו רזח אוה
תוססבתהה" יכ ינחורה ןיינעל ףסונ ,"(החירבה ןכ-ןיאש-המ) לעופב הליעוהש וניארש
הרשת ,תונוכשה תבחרהו תקזחהב תולדתשהה ידי-לע יכ ,הדיצב בר הרכש ןתמ ולא תונוכשב
."םירחא תומוקמבמ רתוי הבורמו הלודג 'ה תכרב ןהב

ןייטשנייפ מ"רגה תופרטצה

םינברה תדוגא ןואטב ,'סדרפה'ב ןכו ,תדחוימ תרבוחב וספדנ םהו םירבדה תא היגה יברה
לעב ,ןייטשנייפ השמ יבר ןואגה לש ובתכמ ףא (ןויס שדוחב) םסרופ םש ,תירבה-תוצראב
ןאכ .'השמ תורגא' ת"ושב בלוש ךכ-רחא) יברה לש 'קה ותעד לא ףרטצה ובש ,'השמ תורגא'ה
:(1 'עה 134 דומע 'םרוד ינבו ד"בח יאישנ' ךותמ

שטיוואבוילמ ר"ומדאה קידצה ןואגה לש השעמל הכלהב ורמאמ תא יתיאר הנה
הזל םימרוגה ולאו תידוהי הנוכש תביזע רבדב ,א"טילש ןהאסרואינש מ"מרהמ
םידוהיה לכ לע דחפו המיא הזב םיליטמו ,קוחר דחפ ששח ליבשב םהיתב תריכמב
תיינקב םתנווכו יאדווב םיקיזמה לארשי יאנושל םג םירכומו רבד אל לע
תומוקמל תולגל הנוכשהמ םיבשותה לארשי תא שרגל ידכב לארשי תונוכשב םיתבה
דע לודגה רעצהו הלודגה אחריטהו דאמ דאמ ברה ןוממה דספה דבל רשא ,םירחא
ירה ,ךילגר ףכל חונמ היהי אלו אובת תשרפד החכותהד ארקב הז רמאנש
הרותה ךרדמ ושרפש ולאל םירבחתמ םשל םיאבש םישדחה תומוקמב
םיקרופו םהירחא םיכשמנו הברה תומוקמב םהילכיה ונבש ןוויטאוורעסנאקהכ
יתבל םג םתריכמלו תויסנכ-יתב ןוקירל םימרוג םגו ר"הועב תווצמו הרות לוע
רוסיא רבד אוהש רורבו טושפ ןכלש ,תובישיהב ר"בשת םיטעמתמ םגו ו"ח ם"וכע
המו ףיסוהל המ ןיאו וירבד לכב שטיוואבוילמ ר"ומדאה צ"הגה בתכ הפיו
לבא ,ינא בתוכ יתייה אוה בתכ ילמלא וירבד בורבו ,ותא םיכסמ ינאו עורגל
ימשב םג עידוהל אלא םתוא רוזחל ךרוצ ןיא םינוכנה וירבד בתכ רבכש ןוויכ
.הז םסרפל ךירצשו אוה ןכש

םלועה לכבו י"אבו ונתנידמב לארשי לכלו ונל םולש תכרבב רמוגה יננהו
."ןייטשנייפ השמ .בורקב תיתימאה הלואגל תוכזלו

ןקזה ונבר תארוה

:רבעה ןמ םירבד הז רשקהב יברה ריכזה ראשה ןיב

ןכו (ע"ושהו אינתה לעב) ןקזה ר"ומדא ק"כ לש לעופב השעמל ותארוה עודיכו
םישנא תצק תעדב הלע רשא לע יניעב ןוכנ אלש" יעצמאה ר"ומדא ק"כ ונב לש
יכ ,("'וכ ףרש רשא הפרשב םהב 'ה די עגנ רשא" ללגב) םנכשמ רוקעל םכינחממ
...הכרבה תא 'ה הווצי אקווד םש יתעדל

תונבל אנ וקזחי והער תא שיא" קדצ-חמצה ר"ומדא ק"כ השעמל הכלה הרוה ןכו
עמשש ןקזה ר"ומדא ק"כ םשב םש ראבמו .(ב ,חי םירעש האמ 'ס) "םמוקמב םתיב
אוה תודימה לש ןרדס יכ ,םירשעתמ הפירש רחאש המ םעטה "ןוילע ישודק" יפמ
םימחרה תדימ ררועתמ הפירשב ןידה תדימ רחא תאזלו" .םימחר ,ןיד ,דסח -
ילב הלחנ ,בקעי לש ותדימ איהש עדונכ הלחתבש דסחה תדיממ הלודג איהש
."הצקה לא הצקה ןמ חירבמ ,םירצמ

השעמל הבשחמ תמדקה

- אנ-ליאוי ,ותנקסממ ךפהל גוהנל הצריש והשימ אצמיי םא םגש ,יברה ןייצמ החישה םויסב
ועיגה" ויתונבו וינבו אוה הנהש ותבשחמב רייצל - הז ןוויכב ישעמ דעצ תיישע ינפל
- ולא תונוכשב םירדה א"טילש לארשי-ינב תובבר לש םבצמב םיאצמנש ונייה - "ורבח םוקמל
המורמ אלו קדצ - ונובשח בושחיו 'וכו ידוהי וניאל ותיב רוכמל הצור ונכש רשא ול עדונו
יפ-לע השעי - ןובשחה רמג ירחאלו .האונש וא ויניעב איה הבוהא 'וכ וז הריכמ םאה -
וז ןיאש - דחוימבו .דיבעת אל ךרבחל ינס ךלעד המ :םייח תרותו תמא תרות ונתרות תארוה
ךדיאו הלוכ הרותה לכ איה וזש אלא דוע אלו ,הרותב אוה לודג ללכ - םא-יכ םתס הארוה
(חי,ו םירבד םש י"שר שוריפ האר) בוטהו רשיה תישעו רמאנו (א,אל תבש) אוה השוריפ
.'ה רבד רשאכ ךינפמ ךיביוא לכ תא ףודהל 'וג ךל בטיי ןעמל 'ה יניעב

תידוהי המוק תופיפש

םג הרגוש וזש רעשל שי) םירבדה תא דדחמ אוה הב תרגיא יברה בתכ החיש התואל ךשמהב
:(358-357 םידומע 'ו ךרכ תוחיש-יטוקל) בתוכ אוה ךכו (רוביצ ישיאו הרות ילודגל

הרזומה הגהנהה תא םימלוה םייוטיב המישרב וסנכוה אל םינבומ םימעטמ
.תורחא תונוכשל רובעל ידכ ולא תונוכשב םיתבה תריכמד הליהבמו הרעצמו
הארוה ירומ ,תירבה תוצרא ינבר רשא הקזח יתווקת רשא ,הזב םעט דועו
המכ תחא לע ,לארשי-ינב וניחא יניינע לכב ץרפב דומעל םהילע רשא ,לארשיב
ןיינעה לדוגל םיאתמ לודג לוקב ואציי ,רומאה הז בושח יכה ןיינעב המכו
םיברה תוכזו ,שיא ינפמ ורוגת אל רמאנש המ לע דסוימ לודג םוסריפבו
.םתעייסמ

םימעטמ המישרהמ התוא יתטמשהו הרצקב תודעוותהה תעב יתרכזהש הדוקנ דוע
- ןידה ךפיה החירב - תורחא תונוכשל תונוכשהמ םיחרובה רשא ,םינבומ
הנכס ונייה ,םיחרוב םהמ "םיאנתה" םתוא םתיא ,ןלציל אנמחר ,םיאיבמ
'וכ תרכזמ היח המגוד םה ירהש ,הז ירחאל םגו הקתעהה תעשב השדחה הנוכשל
ידו 'וכ תמא תרות ונתרות תוארוה ךפיה אוהה םוקמב אצמנש ילארשי שיא
,אחישמד אתבקע םותי רוד לע 'ה תלמחב ,םימעפ המכ הז יתורעהש יפכו .ןיבמל
ןודינב ןידה אוהו .עבטה יכרדב יולגב םג םיאור הרות יניינעמ המכ ירה
,ל"נה ידוהיב שגופו בוחרב ידוהי -וניא ךלוהשכ ,עבטה רבדב םג רשא ,ןדיד
'וכו תמדוקה ותרידמ קיתעה המלו אב ןיאמ לאושו ,וז הנוכשב תושדח םינפ
ןלציל-אנמחר תושעל תוסנל ודמלמ הז ירה ,םיניינעה תשרפ ול םירפסמו
.'וכו 'וכו םדוקה ומוקממ הז ידוהי ושריגש לארשי לש םהיאנושכ

לארשי-ינב תויהל ויה םיכירצ הרואכלש החוורה תונידמב אקוודש רבדה אלפנ
,םימעה לכמ טעמה םתא יכ ףא ,'וכ ינפמ םשרתהל אלו םתדמעב רתוי םיפיקת
דעו ,ןטק וניאש המכו המכ תחא לעו ןטק יוג ינפב חור תליפנה שגר לדג ירה
ףסונ ,ל"נה החירבה תעפות איה הז ליהבמ תותיחנ שגר ייוטיבמ דחאש ,לוטיבל
הליהבמה העפותל דעו ,םייוגה לככ היהנ (בותכה ןונגסב) תולדתשהה לע
עשר ותוא לש ותדועסמ ונהנ - תורופס םילמב ל"ז ונימכח ןונגסב הטלבוהש
תוצראב הרזומה העפותל ןכ םג ןאכמו .(ותדועסל םתוא ןימזמ עשרש האנה)
הביסמ הניא ידוהי-וניא והשימ ישארה ןחלוש לע בסמ ןיאש הביסמ לכש תירבה
ירה ,דובכ יראות תקולחל הביסמ איה וז םאב המכו המכ תחא לע ,המשל היוארה
.רעצמה רבדב ךיראהל ןיאו .'וכו ןושארה דובכ ראות לבקמה והימ טושפו ןבומ

לכ חילצי ,הרותה תלבקל ונתוריח ןמז ןיבש םימיב ונאצמיהבש ןוצר יהיו
םיימינפה וייחב תולג לועו תולגמ ררחתשהל לארשי ללכ יככותב ונתיאמ דחא
,המוחב תולעל אלש ל"ז וניתובר רמאמ דגנ םולשו סח יתנווכ ןיאש טושפד]
תועפות לכל ללכו ללכ ךייש הז ןיא לבא ,ןטק יוגב תורגתהב אל םג ףאו
רפוסמכ היתווצמו הרותה תלבקל הקושתב םויו םוי לכב ףיסוהלו ;[תורומאה
.רמועה תריפס תווצמ םע רשקב (םיחספ ףוס ן"ר) הדגאב

לכ לצנמש ליעל רכזנהל עגונב ןכו ללכב תובוט תורושבל הכרבבו דובכב
.הלוטיבל דעו הרומאה הצרפ תרדגהב תעגמ ודיש םוקמ לכב ותעפשה

..."יתנווכתה םהל"

יברהשכ ,ט"כשת'ה זומת שדוח תליחתב וא תוכימסב עריאש יולג תפומ לע תרפסמ העומשה
"םמוקמב םתיב תונבל" ,ד"בח יר"ומדא ,םיאישנה תארוה תשגדומ הבש החישה תהגהב קסעתה
."םירשעתמ הפירש רחא"ו

םיכרד -תנואתב תברועמ התייה םירוחב המכ ועסנ הבש תינוכמ .זומת 'ג 'ו םויב הז היה
יברל ועידוהשכ .הכותב ויהש םירוחבה ולצינ ,רומג סנב ,'ה ידסחב םלוא .שאב התלעו השק
![יתנווכתה םהל=] "טניימעג ךיא באה ייז" :(תוירחא אלל ,ןכותה הז) אטבתה ךכ לע

...ךידעלב "רדתסת" סטייה-ןוארק

ודמע אל המודכו םהיתוליהק ינב לש יתרבחה ץחלה ינפמש ,םינוש םיגוחמ םיבר םידוהי ויה
יברה .בוזעל םיצלאנ םה יכ ולצנתהו יברה לש 'ותחילס' תא ושקיב תאז-לכב ךא ,ןויסינב
:(ל"שת בשיו תשרפ תבש) תופירחב תודחא םימעפ אטבתהו ןיפיקעב ךכל סחיייתה

הצור ינניא ."טפשמ ןשוח" קלח "ךורע ןחלוש"ב ןיד והז .רבדב הרירב יל ןיא
!"תאז תונשל םילוכי םניא ברעמו חרזמ יכלמ לכו ,תאז תונשל

וילא אל ךא - "ךורע ןחלוש"ב ןיד הזו הפי לוכהו בוט לוכה :םיבשוח םירחא
..."!םינווכתמ

'ייבאר'ה גהנש ומכ ,תואירבל ךל - "שובטאלפ"ל קיתעהל ךנוצר
רושקה ןיינע הז ןיא .ךידעלב רדתסת סטייה-ןוארק .םש חילצתו ,יביטברסנוקה
!ךורע-ןחלושה ןיבו ךניב והז ,יב

אוה 'ה ןוצרש םושמ ,הבורמו הבר החלצהב להנתת סטייה-ןוארק ףוס לכ ףוס
לכ תא םידוהיל קינעי אליממ ."טפשמ ןשוח"ב עבקנש ןידה-קספ תא ומייקיש
.החלצהב םיניינעה

תא 'ה הוויצ ןאכ ירהש וחילציש ןפואב ךכב ולעפי אבהלו ןאכמש ןוצר יהיו
!"םוקי ןכ" - הכרבה

:יברה רמא ל"שת חספ לש ןורחאב

הנוכש יבגל דחוימבו ,לארשי תונוכש סוסיב תודוא ררועל ולחה זאמ הנש האלמ
.'ןימדוק ךריע יינע' ןכש וז

:רמא ב"לשת חספ לש ןורחאבו

הז ךרד לעו) וז הנוכש סוסיבל עגונב םינש המכ ינפל חספ לש ןורחאב רבוד
סוסיבל תוישעמ תולועפ תושעל םיחרכומש - (םידוהי םיררוגתמ הב הנוכש לכ
.הנוכשה

...תולצע אלא הנכס אל

תוריחל תיתימא החונמ "םכצראב חטבל םתבשיו" לש בצמ היהיש םיצור רשאכ
ויחי תולגה ןמזב דוע םידוהיש ךכב םג לועפל שי - םידחפ אלל .. תיתימא
םוקמב דומעל ןיא ךורע ןחלושה יפל יכ םינעוטל .. תוידוהי תונוכשב חטבל
םוקמה תא ססבל שי .. !תולצע אלא הנכס וז ןיא תמאב יכ רמול שי - הנכס
ןאכ םייוצמה דסחו הקדצ תודסומ ,תושרדמ-יתבו תויסנכ -יתב לע ןגהל ידכ
ךכב םמצע תא וסינכיש ךכב לועפל םילגוסמה הלא לכו ףטו םישנ םישנא לע ןכו
.("אל תמא - םירפסב רמאנכש) אלתמאב ובישי אלו

:שיגדהו רזח יברה

ירה - שלחנ ןיינעהש ןמיס תודעוותה לכב תאז םיריכזמש ןוויכמש ובשחי אלש
.ךדובכ אסכ ינפל החכש ןיא

אליממ .םש תיבה-לעב ה"בקה היהנ ,תיבה לעב היהנ ידוהי הב המא לכ
תיבה-לעב םש תויהל לוכי ה"בקהש תומא 'ד םנשי :תמאד אבילא אנ וננובתי
."לארשי ץרא ןאכ השע" קדצ-חמצה רמאמכ .. םידוהי ויהי םשש ךכ ידי-לע
םוש הנבנ אל םיצוריתמ - 'וכו 'וכו ידמ רחואמ רבכש "םיצורית" םיבישמ
םש אצמנ ,ידוהיל ךייש חטש רשאכו ךרבתי ול הריד תיישעב רבודמ ןאכ ,רבד
רשאכ ,תאז תמועל ."הב ךיקלא 'ה יניע רשא ץרא" תניחבב היהנ םוקמהו 'ה
,ותוא םילטונ ("לארשי-ץרא סיוא") לארשי-ץרא תויהל קיספמ םייוסמ םוקמ
רמול ךייש אלו ,הזב חכוותהל ךייש אלו "הב ךיקלא 'ה יניע"מ ,לוכיבכ
.("ךעלטרעוו") "תוחידב"

הנוכשב תוחמשו םיעוריא םויק

ץוחמ ןכשש דסומ תבוטל ,'רניד' סטייה-ןוארקב (יברה תארוהכ) םייקתה ב"לשת'ה תנשב
:(9 דומע 63 ןויליג 'חישמ-תיב') יברה בתכ ךכו .הנוכשה תולובגל

םש רשא [סטייה ןוארק=] .ה.ק הנוכשב השענש טרפבו [ןויצה לע=] צ"הע ריכזא
.ובורק םע [לארשי-ינב=] י"נב יכ ץראה ימעל תוארהל - הכרבה תא 'ה הוויצ

:(ל"שת בשיו תשרפ תבש) ןכל םדוק םייתנשכ ךכ לע יברה אטבתה םיברב

םאתהב - "רוא הרות ירדח" לש הכלמ הולמ תודעוותה תודוא ןכל םדוק זרכוה
לע דחוימ חוכ רשיי םהל עיגמ .. תבשב רוביצ יכרוצ לע ןיחקפמ ןידה-קספל
רבודמכ רשא ,"סטייה ןוארק" הנוכשב ןאכ - "טעקנאב" - הגיגחה תכירע
היהתו .. "םלועה דע םייח הכרבה תא 'ה הוויצ םש" אקווד (חספ-לש-ןורחאב)
לש ןיינע הז ןיאו ."סטייה ןוארק"ב ןאכ וכרעיי תוחמשה לכש הבוט הלחתה וז
ןאכ ושעיי תוחמש לש םיניינע לכש ,הבוט העצה אלא ,הארוהו יוויצ ,העצה
!תוימשגב טושפ םג אלא תוינחורב קר אל רתוי בוט היהי ןאכו ,הנוכשב

:באכב אטבתה יברה

ךרוע ךניא עודמ .הנותח תושעל םירחא תומוקמל םיכלוה הנותח תמייקתמ רשאכ
ךל .םוקמ ןיאש םינעוט - ?"םיאנת" ?הווצמ-רב ?םוקמ בוריקב ןאכ הנותחה תא
.ךכב לועפל קר שי ..."םלוא" - "ןולמ" הנבת

ךריע יינע

ומייקי הנוכשה יבשות לכש" - ל"שת'ה חספ-לש-ןורחא תודעוותהב יברה רמא - "ןוכנ רבד"
דחא ףוגל היהי הזשו הנוכשבש תויונחה תסנרפ ידי-לע "ןימדוק ךריע יינע" הכלהה תא
םג םה ורזעי אליממו םתסנרפב הנוכשבש קסעה ילעבל ועייסי ."ורוזעי ויחא תא שיאו"
-יתב ןידיתע דועייה םייוקי ידע הנוכשה תא ססבל ולדתשי דחי םלוכו ,להואה יבשויל
.שממ בורקב ונקדצ חישמ ידי-לע לארשי-ץראל רובעל תושרדמ-יתבו תויסנכ

"תובוט תורושבה לע ןח תואושת"

םתנותח לע יברל (ותייערו א"טילש יקצילרעג ךורב-קחצי-םהרבא ברה) הלכו ןתח ועידוהשכ
ןייצ (173 דומע 'ד תרבוח 'ךלמל ק"ידצ' סרטנוק) הנוכשב "לאערזי גנאי" םלואב םייקתתש
דיל ."תחלצומו הבוט העשב (1" :("ןושאר רדא ז"כ" - הנותחה העבקנ וב) ךיראתה דיל יברה
וארי םהמש ןויצה לע ריכזאו ,תובוט תורושבה לע ןח תאושת ןח תאושתו" :בתכ םלואה ןויצ
."תורחא תונוכשב (התע תעל) םירדה וליפאו .הנוכש - סטייה ןוארקב תוחמש ורדסיו םיבר
."לכב תחלצומו הבוט העשב אהיו" :ןייצ הריד תריכשל רשקב

...!קפסה אלפל

,לשמל ,הרוהו יברה הפרה אל ,ידמל ססובמ השענ רבכ הנוכשב בצמהש ףא ,מ"דשת תנשב םג
ומייקתי ןהיסוניכו ןהיתושיגפ לכש (113 דומע 'הנש לש המושיר') ד"בח ישנ תלהנהל
קרו (סטייה ןוארק) זכרמה תנוכשב תויהל הכירצ (הנושארה) תיזכרמה השיגפה" .הנוכשב
תומוקממ ןאכל םיאבש - תופוקתב ל"נה רדסל המידק" :ךכל ךשמהבו) "רחא םוקמב הז רחאל
.("יכה ואלב םירחא

וא סטייה ןוארקב הפ" 'חספה תויווח' תא ךורעל םא ,'םשה תואבצ' ןוגרא לש תוטבלתהל וא
:ףיסוהו (165 דומע םש) 'הפ' הלימה תחת וק יברה חתמ ,"רחא םוקמב

.ןויצה לע ריכזא קפסה לודג יכה אלפלו הזב יתעד תמסרופמכ

לארשי רמוש

,םש רומשל הרכשנש הרבחהו "סטייה ןוארק" תנוכשד ידוהיה דעווה םכסה יברל סנכוהשכ
:ןייצ

.לכב הבר החלצהב אהיש [הזב ףרוצמהל ןויצה לע=] ב"וצמהל צ"הע ריכזא

רתוי דוע הנברתת יכ ,[הז לכל=] ז"כל וכרטצי אל [ףוס ףוסש=] ס"וסש דעו
,הלגנו הארנ ןפואבו לארשי רמוש םשה תוכרב

.[בבל בוטו=] ל"טו החמש ךותמו הנוכשה טשפתתו קזחתתו

ב"ויכו הזב קסעתמה [דחאו דחא לכד=] א"ואכד םתוכז לודגו םקלח ירשאו
.'וכו ףקותבו ץרמב [הזב אצויכו=]

...בויאמ הטורפ לטונה לכ

תשרפ שדוק -תבש תודעוותהב .הנוכשה קוזיחל םיתב תיינקל "הרבח" המקוה א"לשת'ה תנשב
:השקה ילכלכה הבצמל וסחייתהב ,יברה רמא הנש התוא לש ץקמ

ד"בח לש הכרד הנוש ללכבש תורמל .. הלוגס יניינעב תאז רושקל יתעדב הלע
ןילופ תוגהנה ףידעמ םלועהש לעופב םיאור ךא ,[ןילופ ידיסח=] ת"גח ךרדמ
הינמ שוכרא ,הרבחה לש 'תוינמ' םירכומש ןוויכמו" - "["םיניינע עשילופ"=]
לכוי "הינמ" שוכריש ימ לכ יכ ומסרפיו ,םידדוב םירלודב הימד תא םלשאו
...ררועתי םלועה דציכ חכווינ הז ןפואבו .ילש םירלודהמ דחא לבקל

:ךישמה יברה

לכ ואובי ודיצלו םירלודה דחא תא לבקי הינמ שוכריש דחא לכ :וזירכי אלימב
םמוציעב ונא םידמועש ןוויכמו") "יב תויולתה תוכרבה לכו םיבוטה םירבדה
.("הכונח ימד"ב םג אופא רבדה רושק - הכונחה ימי לש

:ףיסוה דועו

םיררוגתמה םתואל קר אל ךייש - תוינמ תיינק - ויתודוא רבודש הז רבד
וליפאו תורחא תונידמב וא ,תורחא תונוכשב םירדה םתואל םג אלא ,הנוכשב
םרובע הדיחיה ךרדה יהוז ,הנוכשב םייח םניאש םתוא לכ :אברדאו .םיל רבעמ
.הנוכשה סוסיבב ףתתשהל ("הינמ וא תיב תיינק")

תוחטבומ תוכרבה לכ

תאש רתיב חתפתתו בחרתתו ססבתת - ונרוד אישנ ר"ומדא ח"ומ ק"כ לש הנוכשה ,וז הנוכש"
.(45 דומע 'ד תרבוח 'ךלמל ק"ידצ' סרטנוק) ו"משת'ה תנשב יברה חיטבה - "זוע רתיבו

:(ל"שתה חספ-לש-ןורחא) תרחא תונמדזהבו

ךרבתי םשה ךרבי - םילעפתמ לוכה הנממש - תמא תרותל םאתהב וגהניי רשאכ
-םיינשב קר אלו - הלוכ הנוכשה לכב הבחרהה תא ואריו הגלפומו הבר החלצהב
.'ה-י בחרמב יננע' םייוקי זאו רתוי ןכמ רחאלו - תובוחר השולש


תודיסחה ינייעממ


םיטפוש תשרפ

:ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כ ךכ לע רמוא .לולא שדחב םלועל תארקנ ונתשרפ
זמור "ךירעש לכב" .(בל םירדנ) 'הנטק ריע' ארקנה ,ףוגל זמור "ךירעש"ש ,םירפסב ראובמ
םיטפוש" ידי-לע .(הפו םייריחנ ינש ,םיינזוא יתש ,םייניע יתש) ףוגה ירעש עבשל
שדוח תדובע םג ,השעמל ,וז .(חמ םיליהת) "וניקולא ריע" ףוגהמ םישוע ולא "םירטושו
ריע'ב ויהש השעמו רוביד ,הבשחמ לש םיניינעה לכב קדצ-ןובשחו 'טפשמ' תיישע - לולא
.הלוכ הנשה לכ ךשמב 'הנטק

,לולא שדוח לע רומאש ,"םימי חרי .. התכבו" :אצת תשרפ תליחתב רמאנש המל רשקה םג הז
.הבושת לש הייכב ררועמ 'טפשמ'ה ,עודיכ ןכש
(ו"משת לולא שדוח-שאר תחישמ)


(חי,זט) ךירעש לכב ךל ןתת םירטושו םיטפוש

וארבנ הניב ירעש םישימח" (אל הנשה-שאר) רמאמכ ,שפנבש הניבה חוכל זמור - "ךירעש"
ונייה ,"הסינכ" :הניבה חוכ םג ךכ ,האיצילו הסינכל שמשמ ימשגה רעשהש םשכו ."םלועב
האיבמ תודימה תוררועתהשכ איה "האיצי" ;תודימה תא תררועמו בלה לא תרדוח חומה תגשהשכ
.תויעבטה תודימה רוריבלו ףוגה ךוכיזל

םג שי ןכ ,השודקב םירעש םישימח שיש םשכ - "ךירעש לכב ךל ןתית םירטושו םיטפוש"
רבד לכ ריכהל :רמולכ ,"םירטושו םיטפוש"ב ךרוצ שי ןכל .ארחא-ארטסב םירעש םישימח
.ויתולובחתו רציה תצעמ וב ןיא םא תעדלו ותתימאל
(247 דומע ט"צרת םירמאמה רפס)


(אי,זי) לאמשו ןימי ךל ודיגי רשא רבדה ןמ רוסת אל

(י"שר) ןימי אוהש לאמש לעו לאמש אוהש ןימי לע ךל רמוא וליפא

לש ןיד-קספש ,תעדל שי ןכש .תיתימא תואיצמב אלא ,לוע-תלבקו המלשהב קר רבודמ ןיא
.'ןימי'ל 'לאמש'ה תאו 'לאמש'ל 'ןימי'ה תא ךופהל וחוכב לארשי ימכח
(138 דומע ה ךרכ תוחיש-יטוקל)


(ד,חי) ךנגד תישאר

(י"שר) םישימחמ דחא תינוניב ןיע ,םישישמ דחא הער ןיע ,םיעבראמ דחא הפי ןיע

המכחב רשקתהל הכוז ,םוי םיעבראל הנתינש ,הרותב דקושש םדא - "םיעבראמ דחא הפי ןיע"
ששל רשקתמ ,תימהבה שפנה לש תוערה תודימה תא ררבמש ימ - "םישישמ דחא הער ןיע" .האליע
ןנובתמה - "םישימחמ דחא תינוניב ןיע" .רשעמ הלולכ תחא לכש יפכ ,תונוילעה תודימה
.הניב ירעש םישימחל עיגמ 'ה תלודגב
(הנק דומע רבדמב הרותה-רוא)


(ד,חי) ךנגד תישאר

(י"שר) םיעבראמ דחא הפי ןיע

הרומג תודחאתה ,'דחא'ל םיעיגמ םוי םיעבראל הנתינש הרותה ידי-לע - םיעבראמ דחא
תבש) "ותנמוא ותרות" התיהש ,יאחוי-ןב ןועמש יבר לצא וניצמש יפכ .ה"בקה םע תטלחומו
.(בצר ג"ח רהוז) "'וכ אנדיחא היב ,אנרטקתא אריטק דחב" רמאש ,(אי
(ומש'א דומע תומש הרותה-רוא)


(גי,חי) ךיקולא 'ה םע היהת םימת

:בוט-םש-לעבה רמא

יתבר 'ת תואה .םלוע לש ופולא - ה"בקל תזמורה ,'א תואהמ רתויב הקוחרה איה 'ת תואה
,"ךיקולא 'ה םע" םלועה יניינע תא םג רבחלו רשקל שיש ,ךכל תזמור "םימת" הלימה לש
.ותארייו 'ה תבהאל איבהל תוכירצ םלועה יניינעב הארי וא הבהאש ונייה

ול הארמ חילשה םא .ול ארוק ךלמהש ועידומו ךלמה חילש וילא אבש םדאל ,המוד רבדה המל
וליאו ;הבהאה רוקמ אוהש ,ךלמה לא תכלל שי אלא ,ומע עשעתשהל םעט ןיא - תוקחוש םינפ
ידכ ךלמה לא רשיה תכלל שי אלא ,וסייפל תוסנל ןיא זא םג ,וילע סעוכ חילשה םא ,ךפהל
.ותוצרל
(בוט םש רתכ)


(טי,כ) הדשה ץע םדאה יכ

תורכת אל ותואו לכאת ונממ - אוה ןוגה םכח-דימלת םא .. אלא ,אוה הדש ץע םדא יכו
(ז תינעת) (י"שר ,וילעמ רוס) תרכו תיחשת ותוא - ואל םאו ;(י"שר ,ונמיה דומל)

- לכשה ;'חמוצ' - תודימה ;שפנבש 'םמוד' תניחב ןה תויתואש ,תודיסחה תרותב ראובמ
:הלאשה תלאשנ הז יפל .'רבדמ' - רובידה חוכ שרושו ;'יח'

לש ודוחי אולהו ?ויתודימב אוה םדאה לש ותובישחו ותולדג יכו - "אוה הדש ץע םדא יכו"
!ולכשב אוה םדאה

:הבושתהו

וניא לכשה םלוא ,"םכח-דימלת" ,לכשב איה םדאה תלעמ םנמא - "אוה ןוגה םכח דימלת םא"
."ןוגה םכח-דימלת" ,השעמה חוכ לעו בלה לע םג עיפשמ אוה ןכ-םא אלא םלשומ תויהל לוכי
(1115 דומע ד ךרכ תוחיש-יטוקיל)


(א,אכ) הדשב לפונ .. ללח אצמי יכ

תניחבב ,תווצמו הרותמ קוחר אוהו 'הדש'ה לא רדרדיהש ,"הדשב לפונ" אוהש ידוהי שי רשאכ
,'ריע'ב םיאצמנש םידוהי ונייה ,הבורקה ריעה יבשות ךכל םיארחא - "הדש שיא ושע"
,"הזה םדה תא וכפש אל ונידי" זירכהל ריעה ינקז םיכירצ ןכל .תווצמו הרות לש הביבסב
לש 'ןוזמ'ה תא ול וקפיסש ונייה ,(י"שרבו ז קוספ) "תונוזמ אלב והונרטפו והוניאר אל"
."יעמ ךותב ךתרותו" (מ םילהת) רמאנ הילע ,הרות
(130 דומע דכ ךרכ תוחיש-יטוקיל)


אל רשא ןתיא לחנ לא הלגעה תא אוהה ריעה ינקז ודירוהו
(ד,אכ) הלגעה תא םש ופרעו ערזי אלו וב דבעי

התשענ ןכל .חצורה ללגב לארשי לע וררועתהש םיגורטקה תא לטבל הדעונ הלגעה תפירע
תוחוכל 'הקיני' תתל ידכ ,"ערזי אלו וב דבעי אל"ש םוקמ ,אקווד תופילקה רודמב הפירעה
.לארשי לע גרטקלמ םהיפ תא םותסל ךכבו האמוטה

'םיירוחא' תניחבמ אלא הניא םינוציחה תקיני ןכש ,תטחשנ אלו אקווד תפרענ הלגעה ןכל
.השודקד
(איק דומע ךיתווצמ-ךרד)
רודו רוד תורצוא


םימחרהו תוחילסה ימי


לולא ךותב קומע

רבכ ונא" :דמלמה רעב 'רל רמוא אפורה םהרבא 'רש םעפ עמש ,דלי היה יעצמאה ר"ומדאשכ
ףוג לע תוקולעה תא םיחינמ ויה) תוקולעה תא יתנכה אל ןיידעו ,לולא לש וכות-ךותב
קר גישהל היה רשפא תוקולעה תא .םדה תחיתר תא תוטיקשמו ומד תא תוזיקמ ויה ןהו ,הלוחה
.(ץיקב דעומ דועבמ ןניכהל ךירצ היה ןכלו ,תורתתסמ ויה ןה ,רוקב ,ףרוחב וליאו ,ץיקב

םג עמשנ ןיבל ןיבו ,וחחושו ובשיש םידיסח תרובחב לקתנ ,ותיבל דליה רזחשכ ,םוי ותואב
תא םתנכה אל ןיידע םתאו ,לולא לש וכות-ךותב רבכ ונא :דליה ריעה .קוחצ לש ץרפ
...םיקחוצ םתא ןכל ,תוקולעה

.דליה ירבד ןיגב תועמדמ הבוטר שרדמה-תיב תפציר התייה הנש התוא לש הנשה-שארב
(5 דומע ו"צרת תוחישה-רפס)


םינמז השימח

;השעמו רוביד ,הבשחמ ,שפנה ישובל ןוקית לש הדובעה - לולא שדוח :םה הבושת ינמז השימח
ןוקית - רושעל הסכ ןיב ;ןיחומה ןוקית - הנשה-שאר ;תודימה ןוקית - תוחילסה ימי
.גונעתה ןוקית - םירופיכה-םוי ;ןוצרה
(דפת דומע 'ג ךרכ צ"יירה ר"ומדא שדוק-תורגיא)


רדהל ךרוצ ןיא

,הזב רדהל ךירצ ןיא ,םוקמ ותואבו השעמ ותואב איה הבושתהש ,רסומ ירפסב ראובמש המ
.ערה ןמ רוסי זא ,ודיל אב םאש קר ."ןויסנ ידיל ונאיבת לאו" ,םישקבמ ונא ירהש
(איש דומע םיניינע ןקזה ר"ומדא ירמאמ)


ףטלל אל

,ץע לש סיפכב הזחה לע תוכהל םיכירצ "ונמשא" תרימא תעב :ץ"בשרה ירומ לש הימופב אלגרמ
...ותוא םיפטלמ יכ ערה-רציה רובס ,דיב םיכמשכ .דיב אל
(גצת דומע 'ג ךרכ םירוביד-יטוקיל


ןוזחאי הדערו ליחו

:לולא שדוח ימיב תידיסח תודעוותה תעב ,תודיסחב אלפנ ליכשמ ,ורבחל םעפ רמא דחא דיסח
,םלוכ - ץעה שארב רופיצה ,הדשב היחה ,רהנב גדה - םידעור םלוכ לולא שדוחבש םירמוא
...?היהי המ !דלאוועג .ילשב ינאו ךלש הלכשהה םע התא .ךממו ינממ ץוח ,םלוכ
(העומשה יפמ)


הרתי תוריהז

ויתורמוחב עודי היה ,"דימתמ רעד ה'ציא 'ר" ויוניכב עדונה ,שטיברוג קחצי יבר ח"הרה
ולדש םה .רבד התושו לכוא וניאש בל ומש םיעסונהו ,תבכרב עסנ םעפ .םיינדפקה ויקודקדו
רחאל .ירשפא ששח לכ רבדב הארנ אל ןכש ,רוטקודנוקה לש םחימה ןמ הת סוכ תותשל ותוא
שמתשמ רוטקודנוקהש ררבתה ןכמ רחאל ךא .הת סוכ התשו קחצי יבר םיכסה תובורמ תורצפה
איקהו תבכרה ןולחל קחצי יבר שגינ .ולש קרמה םומיחל םג אלא ,םימ םומיחל קר אל םחימב
.התשש התה תא

רמא .ןוקית וילע שקיבו הרקמה לע רפיס ,צ"יירה יברה לא 'תודיחי'ל סנכנשכ ,ןמז רובעכ
ירהש .הפל המ-רבד םיסינכמש ינפל רמשיהלו רהזיהל םיכירצ המכ דע עדוי אל התא :יברה ול
אוהו ,(והשלכ רוסיאמ תוריהז יבגל) "קזח" יוטיבה תחא םעפ קר עיפומ הלוכ הרותה לכב
..."לוכא יתלבל קזח קר" - הליכא רוסיא ןיינעל
(העומשה יפמ)


ןמוא תקידב

ריסהל ךירצ רביאו קלח הזיא תעדלו ותוא קודבל ךירצ הליחתב ירה ,ילכ ןקתל ךירצ ןמואשכ
,ללכ ןוקית םיכירצ םניאש םירביא שיו .ןוקית ךירצ רביא הזיאו ,שדחב ופילחהלו ירמגל
.דבלב סוביכו ןויקינ קר

בטיה ןנובתהל םיכירצ ומצע ןקתל הדובעב םיליחתמש םדוק - תינחורה הדובעב אוה ןכ
...ומצע תוכזב ךופיהו תולצנתה םוש ילב ,ושפנב קדצ-ןובשח תושעלו ובצמו ודמעמב
(ת"ש'ה "ידודל ינא" ה"ד)


ןמז לוכל

,ב"שרה ר"ומדא ול רמאו ,הרות-תחמשב הכב דחאש ,ע"נ ב"שרוהמ ר"ומדא ק"כ תוחישב אבומ
.ונמזב אלש והז ךא ,וישכע תאז םילשמ ,םירופיכה-םויב "אטח לע" תרימאב הכב אלש ןוויכש
תיישעל ןמזה - ןדיד ןודינבו ,םייוסמ ןמז רבד לכל ןתנו ,"רשי םדאה תא םיקולאה השע"
.לולא שדוח אוה ןובשח
(י"שת'ה האר תשרפ תבש תחישמ)


םיחמש םימי

תליחתב םידיסח תביסמב םעפ בשי (קדצ-חמצה ר"ומדא ק"כ לש ודוד) ףסוי יבר דיסחה ןואגה
."םיבוצע םימי םיליחתמ" :םיבוסמה דחא רמא .לולא שדוח

ג"י ריאהל תוליחתמ לולאב אולה .םיחמש םימי םיליחתמ ,הברדא" :ףסוי יבר ול בישה
..."!ץוצינה לא רואמה בוריק - הדשל אצוי ךלמהו םימחרה תודימ
(העומשה יפמ)
זכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ י"עש שטיוואבויל ןוכמ י"ע ל"וי
ןמרדור ןמלז-רואינש :יארחא ךרוע * רפואל השנמ יכדרמ ברה :ךרוע
דורב 'מ םחנמ :ישאר ךרוע

"תורשקתה" לע יונמ

ראודה תועצמאב ךתיבל תורישי "תורשקתה" ןויליג תא לבקל ןתינ

.(םימולשת 4-ב) ח"ש 177 :ץראב הנשל יונמ ימד
(םימולשת 2-ב) ח"ש 88 :ץראב הנש יצחל יונמ ימד
927-3-9607588 :תינופלט ררבל אנ :ץראל-ץוחב םייונמל יונמ ימד

:תבותכה יפל ,תבותכהו םשה ,יונמה ימד תא חולשל אנ
72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת ,םייונמה תקלחמ ,"תורשקתה"

ישארה ףדל

םיניינע חתפמ | ןיעידומ | סופד תיב | תושדח רדח | םידלי רדח | ןויע רדח | ד"בח תיב

תורומש תויוכזה לכ (c)
רואל האצוהה ףגא - זכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ
03-9606169 :'סקפ ,03-9607588 'לט ,72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת
ירא-בל ףסוי :"טנרטניא" רודמ שאר * בונורהא ןהכה קחצי ףסוי ברה :ר"וי
chabad@chabad.org.il