- ט"ק - "תורשקתה" ןועובש

ו"נשת'ה לולאב 'ח * אצת יכ 'פ ק"שע

ונרוד אישנ ,שטיוואבוילמ ר"ומדא ק"כ תרותמ יעובש סרטנוק
שטיוואבוילמ י"ולר ק"הרהב לדנעמ םחנמ יבר
ע"יז מ"גבנ ה"הללקוצז
יברה לא תורשקתהה קוזיחלו


ןויליגה ירודמ
ץבוק תדרוה עובשה חול תודיסחה ינייעממ יבר יצוצינ יהויחבמ ריתי חישמ םע תויחל תוכלמ רבד
תוכלמ רבד


תא רישכהלו "המחלמ"ה תא םייסל
חישמ תארקל םלועה


-ףאו ,הרות לש תומא 'ד ךותב אוה ידוהי לש עובקה ומוקמ
שובכל ידכ תעל תעמ םשמ תאצל הרותה ותוא הווצמ ןכ-יפ-לע
תועמשמה םג יהוז * ךרבתי ול הריד ונממ תושעלו םלועה תא
תחישמ * ונתשרפ תרבדמ הילעש "תושרה תמחלמ" לש תימינפה
ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כ


,הרותב השרפ לש המשו התלחתה יאדוובו ,הרותב ןיינע לכ 1.הארוה ןושלמ איה הרות
.ףטו םישנ םישנא ,ידוהי לכ ,ידוהי לש םוי-םויה ייחב 2תיחצנ הארוהו הארוה הווהמ

לע המחלמל אצת יכ" - הרותב עובשה תשרפמ ידוהי לכל תיחצנה הארוהה יהמ :ןיבהל ךירצו
?"ויבש תיבשו ךדיב ךיקלא 'ה ונתנו ךביוא

הניאש ,3("רבדמ בותכה תושרה תמחלמב") תושרה תמחלמב יאק "המחלמל אצת יכ"ש טרפבו
םג) םינמזה לכב לארשי-ינב תדובעל הזמ תיחצנ הארוהה אופא יהמ - 4הזה ןמזב הניא תכייש
?5"םישדח ךיניעב (הרותה ירבד) ויהי םוי לכב" לש ןפואב דע ,תומוקמה לכבו (הזה ןמזב

"םחלית יכ" אלו ,"המחלמל אצת יכ" ןושלה (א :6הז קוספב םיקויד המכ ןיבהל ךירצ םג
,"ךיביוא םע" אלו - ליגר-יתלב יוטיב - "ךיביוא לע המחלמל אצת יכ" (ב .הזב אצויכו
."ךיביואב" וא ,"ךיביוא דגנ"

:םידקהב ןבויו

םויקו הרותה דומיל - השודקב ותדובע :םיקלח ינש תוללכב םנשי לארשי-ינב תדובעב
השודקל ילכ התושעלו ,םלועה תוימשג תא ךכזלו ררבל - םלועב וקלחב ותדובעו ,תווצמה
.םינותחתב ךרבתי ול הריד - 7עודיה ןושלבו .תוקולאו

ללכב איה - השודקב הדובעה :הדובעה תא םישוע ובש ןפואב אטבתמ תודובעה יתש ןיב לדבהה
רוריבד הדובעה ןכ -ןיאש-המ .דגנמ ,"ךיביוא" םע םיקסעתמ אל הז ןיינעב יכ ,םולש יכרדב
ןפואב וארבנ "םינותחת" :"ךיביוא לע המחלמל אצת יכ" ,המחלמ לש ןפואב איה - םלועה
ךפיהו ךרעב אלש םה ירה םמצע דצמו ,8תוקלאל דגנמו םילעמה "ךביוא" םה ירה יולגבש
הריד ותושעלו ותוא שובכל ידכ םלועה םע םחלהל ךירצ ןכלו 9."ךרבתי ול הריד" (תויהל)מ
10תיטרפה ותרידב אצמנש ,לוכיבכ ,םדאה ומכ) ותומצע לכב יולגב ה"בקה אצמנ הבש ,ה"בקהל
.(

ידי -לע הארבנ - םינותחתה לש רתסהו םלעה - "ךביוא"ד תואיצמהש תויה :הזמ הריתי
ארבש םשכ) "ןותחת" לש הנוכת היהת (הזה םלועד) תוימשגהבש ארב אוה ,11ומצע ה"בקה
חוכב אל) דגנמה תואיצמד ףקותה לודג המכ דע ןבומ ,("ןוילע" לש הנוכת םע תוינחורה
הז ירה ,ןכש ןוויכו - (הזכ ןפואב דגנמה תא ארבש ה"בקה לש וחוכב אלא ,םולשו סח ומצע
.ה"בקהל הריד םלועה תא תושעל ידכב ידוהי לכ הל קוקזש המחלמה תא רתוי דוע קזחמ

ידוהי לש עובקה ומוקמש ןוויכ :"ךיביוא לע"ו ,"המחלמל אצת יכ" ןושלה ןבומ הז יפ לעו
םע המחלמל תאצל ומוקממ האיצי ולצא תויהל ךירצ ,(ןוילע) השודקד (תומא 'דה) םוחתב אוה
לש תואיצמ דגנכ המחלמ ,המחלמב חצנל חוכה ול ןתינש ךכל עדומ היהיש ידכו 12."םינותחת"
לע" המחלמל האיצי יהוזש קוספה רמוא - ה"בקה ידי-לע ארבנש הזכ ןותחתו ,ןותחת
.ןמקלדכו ,ךיביוא (לע) לעמ דמוע (המחלמל אצויה) ידוהיה ,13ךיביואמ הלעמל ,"ךיביוא

שפנו ףוגה :14ומצע םדאב םג הנשי "ךביוא לע המחלמל אצת יכ"ד הדובעה - רתוי תויטרפבו
תמחלמ - המחלמל תאצל וילעו ,(תיקולאה שפנ) ותמשנל סחיב ןותחת תניחבב םה ולש תימהבה
אלש ןפואבו םתוא שובכל ,תימהבה שפנו ופוג לש תויעבטה תויטנה לע רבגתהל - רציה
- ךבבל לכב" ,ולא תוחוכב םג 'ה תא דובעיש - וזמ הריתי דעו ,ולש 'ה תדובעל ועירפי
."ךביוא לע" (ותמשנ) ותויהל - הז לע חוכה ול ןתינו 15."ךירצי ינשב

:תושרה תמחלמו הווצמ תמחלמ - םינפוא ינש םנשי ('ה תדובעב) המצע וז המחלמב

- איה הווצמ תמחלמ :םהיניב קוליחה תוטשפמ ןבומ ולא המחלמ ינפוא ינש ןיב לדבהה
- איה תושרה תמחלמ ;"םהילע אבש רצ דימ לארשי תרזעו קלמע תמחלמו םיממע תעבש 16תמחלמ"
."ועמשו ותלודגב תוברהלו לארשי לובג ביחרהל ידכ םימעה ראש םע (ךלמה) םחלנש המחלמה"

יוויצ ,הווצמ איה [אובל דיתעל םיממע הרשע שוביכ - הז ךרד לעו] םיממע העבש תמחלמ
ץראה התויהל ,שדוקה-ץרא ,לארשי-ץרא הנממ תושעלו ןענכ ץרא תא שובכל - הרות יפ-לע
תמחלמ םא-יכ ,הווצמ הנניא "םימעה ראש םע" המחלמה ןכ-ןיאש-המ ;לארשי-ינבל תכיישש
םלועב הזכ םוקמב םג השודקה לובג תא ביחרהל ,"'וכ לארשי לובג ביחרהל ידכ" ,תושרה
.םייוגל ךיישש

יפ-לע םלועה יניינע םע המחלמה איה הווצמ תמחלמ לש תועמשמה :17'ה תדובעב הז ךרד לעו
.השודקל (ימשגה ופוגמ לחה) םלועה תוימשג ךופהל ךיא הרותבש תוארוהה - הרותה יוויצ
םשל םלועבש תושרה ירבדב קוסעל (הרותה תוארוה יפ-לע) חרכומה יפכ הדובעה - הז ללכבו
- לארשי-ץרא שוביכ ךרד לע 19."והעד ךיכרד לכב"ו "18םימש םשל ויהי ךישעמ לכ" - םימש
-ץרא ונממ םישועו (הרותה הווצמש יפכו רשאכ) םיממע העבשה לש םלועב קלחה םישבוכש
.שדוקה-ץרא ,לארשי

תוברהלו לארשי לובג ביחרהל" םלועה יניינעב המחלמה איה תושרה תמחלמד תועמשמהו
רוריבב קפתסמ ונניא ,רמולכ ,הרותה יניד יפ-לע חרכומה ןמ רתוי - "ועמשו ותלודגב
םיקלחה םג ררבל הדובעב הברמו ביחרמ םא-יכ ,הרותב םהילע הווטצנש תושרה יניינע
םופא אמהנד הדובעה :המגודל .השודקל םתוא ךפוהו ,םלועבש (תושרה יניינעב) םיפסונה
,ץחל םימ תייתשו רצ םחל תליכאב קר אל איה - (הליכאה רוריבב המחלמה) 20לוכיל אברח
הז ךרד לעו .םימש םשל תאז השוע אוה - ןשי ןיי התושו ןמש רשב לכוא רשאכ םג אלא
יוויצ יפ-לע טעומ יכה קלחהו דבלב םלועב וקלח רוריבב קפתסמ ונניא :םלועה רוריבב
-תיב דוסיי תועצמאב ,םררבל ותורשפאבש םלועב םישדח תומוקמ רחא שפחמ אוה אלא ,הרותה
.תווצמ השעמ תיב ,שרדמה -תיב ,תסנכה

:תושרה תמחלמב יאקש "'וכ המחלמל אצת יכ"ב שודיחה ןבומ הז יפ-לע

יפכמ רתוי לארשי לובג תא ביחרמש ,הדובעה תומכב קר אל תאטבתמ תושר תמחלמב הפסוהה
.המחלמהו הדובעה םצעב שודיח םג אלא - (הווצמ תמחלמב) בויחה יפ-לע אוהש

:('ה תדובעב) תושרה תמחלמ ןיינעב ההימת םידקהב ןבויו

ללגב הז ירה - (םיממע תעבש תמחלמ) לארשי-ץרא שוביכב הווצמ תמחלמל לארשי-ינב תאיצי
תא שובכל םיכלוה םה אלימב ,לארשי-ינבל לארשי-ץרא תא ןתנו ,ותרותב ה"בקה הוויצ ךכש
21לארשי-ינבל ןועטל םלועה תומוא םילוכיש הנעטה לע הנעמה םג והזו .םהל תכיישש ץראה
,22םייוג תלחנ םהל תתל ומעל דיגה וישעמ חוכ" - "םיוג העבש תוצרא םתשבכש םתא םיטסל"
ונוצרבו םהל הנתנ ונוצרב ,ויניעב רשי רשאל הנתנו הארב אוה ,איה ה"בקה לש ץראה לכ
."ונל הנתנו םהמ הלטנ

-ינבש ןכתייה - םייוגהל אלא ,לארשי-ינבל ה"בקה ןתנ אל - םלועבש תוצראה ראש תא םנמא
םיטסל" תנעט הלחו תכייש הרואכל ךכ לע ,תופסונ תוצרא שובכל תושר תמחלמב ואציי לארשי
!?"םתא

תושרה תמחלמב" ,"המחלמל אצת יכ" - הרותב המילש השרפמ שודיחהו הארוהה האב ךכ לע
בותכה" - הרות יפ-לע המחלמ םג וז ירה - תושרה תמחלמ יהוזש יפ-לע-ףא :"רבדמ בותכה
אל) םלועהמ םיקלח דוע שובכלו םחליהל הדובעה ,תושרה תמחלמל עגונב (חוכ ןתונו) "רבדמ
ול הריד היהי םלועה לכש ,איה האירבה תנווכש ןוויכ - השודק םהמ תושעלו (לארשי-ץרא קר
.םינותחתב ךרבתי

,הדובעב הז ךרד לעו ,"ונל הנתנו םהמ הלטנ"ש יאנתה רמאנ לארשי-ץראל עגונב קרש המו
ןכ-ןיאש-המ ,השודק םתושעל שיש תרמוא הרותה םהילע רשא םלועב םימייוסמ םיניינע םנשיש
םגה) השודק םהמ ושעי לארשי -ינבש תנמ לע והזש יאנתה יולגב בותכ אל םלועה יקלח ראשב
וזה הדובעה תאש ,אוה ךכל םעטה - (ךרבתי ול הרידל ולוכ םלועה לכ תא תושעל םיכירצש
שודיח תועצמאב אקווד אלא ,הרותה יוויצ יפ-לע הז ןיא ;ידוהיה לש ותושרל הרותה הנתנ
.תושרה תמחלמ - ידוהיה לש ומצע חוכב הדובעד

ול תושעלד הדובעהב (הווצמ תמחלמ יבגל) תומילש ףסותינ (תושרה תמחלמ) הז ידי-לע רשא
ךיא םהב שגרנ םמצע דצמש םינותחתב םגש ,23תושדחתה ךרדב לעפנש םינותחתב הריד ךרבתי
הזבש ,"ונל הנתנו םהמ הלטנ" היהיש תנמ לע "םהל הנתנ"ש יפכ אלו) םלועה תושרב םהש
24.ךרבתי ול הריד ושעי ,(שדוקה-ץרא הנממ תושעל הלעמלמ חוכ-תניתנה הנשי

:לולא שדוח - הז ןמזל עגונב הארוה םג הנשי הזמו

לכ םייק יאדווב ,25תורשכ תקזחב לארשי לכש ןוויכמ :ידוהיל ןועטלו אובל לוכי רציה
הלעמל רבכ ורבע אלא ,דחא םוי ךשמב קר אלו ,לולא שדוחד הדובעה יניינע לכ תא ידוהי
הפסוהו ,26"יל ידודו ידודל ינא" לש הדובעב םיפוצר םימי הרשע ,הז שדוחב םימי הרשעמ
לולא שדוחב םיפיסומ לארשי-ינבש םיניינעה לכ םע ,רודיהב תווצמה םויקו הרותה דומילב
- םינפ-לכ-לע וא ,"חונל" וישכע רשפא ,אלימב - (27הז ינפלש תויודעוותהב רבודמכ)
הרשע ךשמב הזב תוליגרה רבכ הנשיש טרפבו ,הגרדהו רדסב לבא ,הדובעה תא תושעל ךישמהל
ןיא לבא ,הזב ףיסוהל רשפא - הדובעב ףיסוהל םיצור םא וליפאו .'וכו 'וכו םיפוצר םימי
ימ םע הרואכל ןיא רבכ ןכש - 'םערוטש'ו שער םע ,"המחלמ" תועצמאב ךכל עיגהל חרכה לכ
המחלמב קסעתהל רשאמ ,השודקב לועפל ףידע ירה - םחליהל המב שי םא וליפאו .םחליהל
.המחלמל אצת תשרודש

יוביר ירחאלו) תולגה לש ןורחאה רוד ותויהל :דחוימב הז ונרודב תקזחתמ וז הלאשו
םג היהיש ,(הז רוד ללוכו דע תורודה ךשמב לארשי-ינב ולעפש המחלמה תדובע לש םיניינעה
אובל דיתעלד הדובעהב לועפל וננוכתיש רתוי םיאתמ הרואכל היה - הלואגהד ןושארה רוד
.המחלמה יניינע םע קסעתהל רשאמ ,המצע השודקב (ליח לא ליחמ וכלי) תוילע לש ןפואב

לולא שדוחב דימת התוא ןירוקש) "ךיביוא לע המחלמל אצת יכ" השרפהמ הארוהה הנשי ךכ לע
םחליהל - ומצעל עגונב ןה ,המחלמ לש ןפואב לולא שדוחד הדובעה תושעל ךירצש ,(28
םיקלח שובכלו םוחלל - םלועב הדובעהל עגונב ןהו ,השודקה עבט םג ,ותוליגר עבט תונשלו
.ךרבתי ול הריד םתושעלו ,השודקב ירמגל םירודח אל ןיידעש םלועב

תלטומ - הלואגהד ןושארה רודו תולגב ןורחאה רודה ותויהל :הברדא - הז ונרודל עגונבו
חישמ לש "'ה תומחלמ םחלי"ל ךרדה תא ןיכהלו ,המחלמה תא םייסל הריתי תוירחא ונילע
.[30לארשימ דחא לכבש חישמ ץוצינה ידי-לע הז ךרד לעו] 29ונקדצ
,230-222 םידומע 'ד ךרכ נ"שת תויודעוותה' ,נ"שת'ה לולא ד"י ,אצת תשרפ תבש תוחישמ םיעטק)
(שידיאמ םוגרת.ב ,גנ ג"חז הארו .הרי ךרע ולש םישרשה 'ס .ח ,טי םילהתל ק"דר האר (1

.אפת 'מע ונתשרפ יעצמאה ר"ומדא ירמאמ (ד"ודנב) הארו .(מ"כבו .ז"יפר אינת) תיחצנ איה הרותה (2

.פ"הע י"שרפ (3

כ"אשמ ,(תושרה תמחלמד םיאנתהו םינידה יטרפ - ה"פ םיכלמ 'לה ם"במר האר) 'וכו לארשיב ךלמ ןיאשכ (4
ט"כשס ח"וא ז"הדא ע"ושו ע"ושוט האר) הזה ןמזב םג ךייש (םהילע אבש רצ דימ לארשיל תרזע) הווצמ תמחלמ
.(ו"ס

.זט ,וכ אובת .גי ,אי בקע .א ,טי ורתי י"שרפ האר (5

.דועו .ה"משת אצת יכ ה"ד .עתת 'מע םש ת"הוא .גצת 'מע ונתשרפ צ"מאהדא ירמאמ האר (6

.ו"לפ אינת .ו ,ג"יפ ר"בדמב .ג יתוקחב םש .זט אשנ אמוחנת האר (7

אוהש דע לפוכמו לופכ ךשחו 'תי ורוא רתסה ןיינעב ונממ הטמל ןותחת ןיאש ןותחתה אוהו :םש אינת האר (8
.דוע יספאו ינא רמול שממ 'ה דגנ ןהש א"סו תופילק אלמ

איה תיכפה "ןותחת"ה תנוכת :(א ,חנ תוכרב - עיקרד אתוכלמ ןיעכA) אעראד אתוכלמב םג אוהש ומכ (9
לכמ הובג הלעמו ומכשמ" (דועו .ב ,דסשת ד"ח תישארב ת"הואב 'תנ .ב ,ט א"ש) רמאנ וילעש ,ךלמה תנוכתמ
האר - ךלמה לא םיבורק םניאש) אקווד םירז םה םעה ישנאו ,(םעה ישנאמ כ"וכאע ,הכולמה ירשמ וליפא) "םעה
,(ןוילע ,"רעטשרעביוא" ארקנה) ה"בקה םיכלמה יכלמ ךלמל עגונב - ו"קו ש"כמבו - אוה ןכו .(ז"פ א"הויהעש
.םינותחתה תואיצמל ךרעב דחוימבו

'מע ב"ח טקולמ מ"הסב ונמסנ) מ"כבו .המת 'מע םש .ג ע"ס ו"סרת ךשמה .זצקתת 'מע קלב ת"הוא האר (10
.(זכ

,דל צ"צהל הריקחה רפסב אבוה .ח"יתס א"בשרה ת"וש האר) "תוענמנה ענמנ" אוהש ,תומצעה חוכב אקוודו (11
.(678 'מע ב"ח ט"משת תוחישה 'ס) ט"משת אצת פ"ש תחיש הכוראב האר - (דועו .כת 'מע ח"ערת מ"הס .ב

,םינפבמ אוהש ימל אלא אצ םירמוא ןיא ...קלמעב םחלה אצו פ"ע .. תוברב" :ונתשרפ שיר ת"הוא האר (12
,ר"וט שיש םוקמב קר ךייש אל המחלמהו ,ע"יבב םא יכ ,ער ךרוגי אל תוליצאב ,אצת יכ ןיינעב ןאכ ל"צ ךכו
."אצת יכ והזו ,ע"יבב ונייה

.מ"כבו .א"ער ,ול ונתשרפ ת"וקל האר (13

.מ"כבו .(ךליאו וכ 'מע) ו"מרת מ"הסב אצת יכ ה"ד הכוראב האר - ןמקל אבהב (14

.זצת 'מע ונתשרפ צ"מאהדא ירמאמ הארו .הנשמב - א ,דנ תוכרב (15

.ה"פר םיכלמ 'לה ם"במר (16

.34 'מע ד"יח .ךליאו 2 'מע כ"חו י"ח ש"וקל םג האר (17

.א"לרס ח"וא ע"ושוט .ג"פס תועיד 'לה ם"במר הארו .ב"ימ ב"פ תובא (18

.םש ע"ושוטו ם"במר הארו .ו ,ג ילשמ (19

.דועו .ב ,וכ אשנ ת"וקל הארו .ב ,חפק ג"חז (20

.(41 'עה 104 'מע ו"טח ש"וקל האר) פ"הע אמוחנת .ב ,א"פ ר"ב םג הארו .תישארב פ"ר י"שרפ (21

.ו ,איק םילהת (22

ט"משת ש"הס) ט"משת אצת פ"ש תחיש .נ"שו .ךליאו 74 'מע ב"יח .ךליאו 22 'מע ו"ח ש"וקל הכוראב האר (23
.דועו .(ךליאו 678 'מע

צ"מותד הדובעה יבגל תומוא 'ז ץרא שוביכ תדובעבש יוליעה ד"ע ,םשו) 3 'מע כ"ח ש"וקל ז"דע האר (24
.מ"כבו .(םלועה רוריבמ הלעמלש

.ב"ה ב"פ שדוחה שודיק 'לה ם"במר (25

םיקוספה רעש .א"פ ה"ר רעש ח"עפ .(לולא ח"ר רדסב) םויה רדס .ה"ר תליפת רדס םהרדובא) לולא ת"ר (26
.((וריבעהו ה"ד) א"פקתס ח"ואוטל ח"ב .ח"עשתס מ"טמ .פ"הע ש"הש

.נ"שת םיטפוש פ"שו האר פ"ש תחישמ סרטנוק הכוראב האר (27

.לולא שדוח לע יאק (גי ,אכ ונתשרפ) "םימי חרי המא תאו היבא תא התכבו"ש ,םש ל"זיראהל ת"ל האר (28

.ד"ה א"יפ םיכלמ 'לה ם"במר (29

.ע 'מע ג"מרת מ"הס םג הארו .סחניפ פ"ס םיניע רואמ האר (30
חישמ םע תויחל


םג רתומ ,הלואגה תא איבהל ליבשב
...תודיסחה תונייעמ תא "בונגל"


תונייעמה תא וציפיו ודמליש דבלבו

ךיתונייעמ וצופישכ אוביש ,חישמה ךלמ ירבד תודוא ט"שעבהד שדוקה-תרגיא העודי
,תונייעמה תצפהו דומילב קוסעל רתוי דוע תזרזמו תררועמ וז העידי רשא ,הצוח (ט"שעבהד)
.הלואגה תא ברקל ידכ

אלש"ד ןפואב אוה הלואגה תא איבהל ידכ הרותה תוימינפד תונייעמב קסעה ,הרואכלו
לפטו יעצמא רבד ומכ הרותה תוימינפד "תונייעמ"המ םישוע הז ידי-לעש םג המו !"המשל
!הלואגה תאבהל

,רמולכ ."המשל אלש וליפא הרותב םדא קוסעי םלועל" ל"זר רמאמכ - תוטשפב - הזל הנעמהו
,הרותה תוימינפד תונייעמה ץיפהלו דומלל וילע עיפשהל הדיחיה ךרדהש בצמו דמעמב אצמנשכ
אלש"ד ןפואב הזב קוסעל ךירצו לוכי - הלואגה תא איבהל ידכ תאז השעיש הז ידי-לע איה
."המשל

"המשל אלש" הרותה תוימינפד תונייעמה תצפהו דומיל וריתהש הדבועה םצע ירה ,הזל ףסונו
ןיינע לועפל שפנ -תוריסמה דצמש ,"םיבונג םימ" תניחבב אוה (הלואגה תא איבהל ידכ)
תאיב לועפל וב םישמתשמו ,הרותה תוימינפד תונייעמ ,הלענ יכה ןיינע "םיבנוג" ,הלואגה
."וקתמוי" - יוליע הזב ףסותינ ןכלו ,ונקדצ חישמ

זאש ,אחישמ אכלמ אד רמ יתא - לעופב םויקהל שממ בורקב הכזנ הזב רובידהמש ןוצר יהיו
'ה דובכ הלגנו" דועיה םויק ידע ,הייאר לש ןפואבו ,הרותה תוימינפד יוליגה רקיע היהי
.שממ ונימיב הרהמב ,"'וג וידחי רשב לכ וארו
(הגומ יתלב - 349 דומע 'ד ךרכ 'ז"משת תויודעוותה' ,ז"משת'ה לולא י"ח ,אובת פ"ש תחישמ)


הרותה תוימינפ יוליגב םיבלש ינש

,"םילודגה תורואמה ינש" ,םיניינע ינש םה ד"בח תודיסח יוליגו תיללכה תודיסחה יוליג
.םינוש םינמזב ולגתנש

:הזב ןיינעהו

תויהל הכירצו הלוכי ךכ-רחאו ,הלעמלמ הכשמהה הנשי הליחתש - אוה םלועב רדסה תוללכ
ירחאל היה (הטמה רוריב ליחתה זאש) הרות-ןתמד ןיינעה תוללכש ךכב שגדומכ ,הטמה תדובע
תולגד לזרבה רוכב ךוכיזו רוריב ,ה"בקה לש ודסחב ןינוזינ ויהש תורוד ו"כ תמדקה
.הרות-ןתמב הליחתהש הלעמל הטמלמד ןפואב הדובעל הרשכהה התשענ הז ידי-לעש ,םירצמ

-רה לע 'ה דריו" - "ליחתמה ינא"ד ןפואב אוה רדסה אפוג הרות-ןתמבש אלא ,דוע אלו
הלעמלמ הכשמהה תויהל הכירצ הליחתש ,ונייה ."'ה לא הלע רמא השמ לאו" ךכ-רחאו ,"יניס
האירבה תנווכ תילכת יהוזש ,הלעמל הטמלמ האלעהה םג תויהל הכירצו הלוכי ךכ רחאו ,הטמל
-לע ,ונממ הטמל ןותחת ןיאש ןותחתל דע ,םינותחתב הריד ךרבתי ול תויהל ה"בקה הוואתנ -
.אקווד הטמה תאלעהו רוריב ידי

יוליג תויהל ךירצ הליחתש - תודיסחה תרותב הרותה תוימינפ יוליגל עגונב םג ןבומ הזמו
הגשהו הנבה לש ןפואב ,הטמה ירדג דצמ םג תויהל ךירצו לוכי ךכ-רחאו ,הלעמלמ הכשמהו
.ונמיה הצוח ןיאש הצוחל דע ,"הצוח ךיתוניעמ וצופי" ,םלועה ירדגב םג רדוחש דע ,ד"בחב
(339-338 דומע ,ד ךרכ 'ז"משת תויודעוותה' ,ז"משת'ה לולא י"ח ,אובת פ"ש תחישמ)

יהויחבמ ריתי


לכ תא אלממו דחא לכל בורק ה"בקה
ויניינעו ויתושקב


ךלמה ןוצר אלמל - הנשה לכל חוכ תניתנ

ומכ ה"בקה גהנתמ (לוחה ימיב םג) ובש םימיה לכבש - איה לולא שדוח לש תדחוימה ותלעמ
דחאו דחא לכ לע טיבמו ,הדשב (אלא ,הריבה ריעבש ותוכלמ לכיהב אל) אצמנש םדו רשב ךלמ
ותבהאו ותביח תא יולגב הארמש ,ונייה ,תוקחושו תוריאמ םינפב הדשב םיאצמנה םישנאהמ
.דחאו דחא לכל

לכב הצורש תושקבה לכ ונממ שקבלו ךלמה לא תשגל לוכי דחאו דחא לכש אלא ,דוע אלו
תוריאמ םינפ ,תופי םינפ רבסב ויתושקב תא אלמל ןכומ ךלמהש יאדוובו ,ול ךרטצמה
.תוקחושו

-ריעל רזוח ךלמהש ןמזה אובבש - הדשב םיאצמנה לכל חוכ-תניתנ םג הווהמ הז ןיינעו
.'וכ וירחא תכלל םה םג ולכוי ,הריבה

,לארשי לכל םוי-םויה ייחב ךרד הרומ ,לארשיב אישנ ידי-לע ןתינ הז לשמש ןוויכמ ,הנהו
לשמנה ןבוי ודי-לעש ןפואב לשמה רחבנ יאדווב - הז ירחאלש תורודב םג אלא ,ורודב קר אל
.םיטושפבש טושפל דע ,לארשימ דחאו דחא לכל ויטרפ לכב

םידלי לצא ,הברדאו) םינטק םידליל םג תוטשפב ןבומ ל"נה לשמה ירה ,ונניינעל עגונבו
לש ךלמהש םכמ דחאו דחא לכל ורמאישכ ,ןכש ,(זוע רתיבו תאש רתיב רבדה שגדומ םינטק
תופי םינפ רבסב ולבקי ךלמהו ,םינפ לא םינפ ותוארל לוכי הצורה לכו ,הדשב אצמנ הנידמה
לכש יאדוובו יאדווב ירה - ותשקב אלמל חמשי ךלמהו ,ותשקב שיגהל לכויו ,תוקחוש םינפבו
.ךלמה לא ץוריו ,ויניינע לכ תא בוזעי םכמ דחאו דחא

ולבקמ ומצעבו ודובכב ךלמהש הדבועה םצעמ דלי לכ לש רשואה שגר תא ראתל לקנ ןכ-ומכו
.ותשקב תא אלמלו עומשל ןכומו ,תוקחוש םינפ ול הארמו תופי םינפ רבסב

,םוי-םויה ייחב דליה לש ותגהנה בטיתש לככ ,ןכש - ותגהנה לע םג רבדה עיפשי יאדוובו
,דובכה שגרל ךרעב הז ןיא ,וכירדמו ובר תציחמב 'רדח'ב וא ,ויבא תציחמב ותויהב טרפבו
.וכירדמו וברו ויבא םג ללוכ ,הנידמה לכ לש ךלמה תציחמב ותויהב ,'וכ האריהו הבהאה

לכמ דחוימ שדוח אוה לולא שדוחש ,לשמנב םג - שממ הזה ןויזחה לככו הלאה םירבדה לככו
תופי םינפ רבסב דחאו דחא לכ לבקל ,הדשב אצמנה ךלמ ומכ ה"בקה גהנתמ ובש ,הנשה ישדוח
.הכוראב ל"נכ ,'וכ ויתושקב תא אלמלו ,תוקחוש םינפו

ףקותב ללכו ללכ ערוג הז ןיא - רשב יניעב תאז םיאור אל לשמנבש יפ-לע-ףאש ,ןבומו
."תמא תרות" יפ-לע תואיצמה
,לשמב רשאמ רתוי לודג ףקותב הז ירה ,רשב יניעב םיאור אל לשמנבש ןוויכמ - הברדאו
לש ותאלפהו ותולדג דצמ איה ,רשב יניעב ךלמה תא םיאור אלש הביסה :רשב יניעב םיאורשכ
.רשב יניעב ותוארל רשפא-יאש ךכ ידכ דע ךלמה

ולבקמ ,רשב יניעב ותוארל רשפא-יאש ,'וכ הלענו לודג ךלמש םיננובתמ רשאכ ,ןכ םאו
,ךלמל ףסוכהו הבהאה שגר) הזמ האצותה ירה - 'וכ תוקחוש םינפ ול הארמו תופי םינפ רבסב
ותוא םיאורש םדו רשב ךלמ יבגל ךרעב אלש איה (ךלמה לש ונוצר תא אלמל הפיקתה הטלחההו
!רשב יניעב

.ךלמה לש ונוצר תא אלמל - הלוכ הנשה לכל חוכ-תניתנ םיחקול לולא שדוחמו
הנחמד תודלילו 'לארשי ןג' הנחמ ידליל ,ז"משת'ה לולא ח"רד 'ב ,םיטפוש תשרפ 'ד םוי תחישמ)
(הגומ יתלב - 316-317 'מע ,ד ךרכ 'ז"משת תויודעוותה' ;'הנומא'

יבר יצוצינ


ונייח תיבל העיסנ


,םיארונה םימיה תארקל תוינחורה תונכהה דצל ,לולא שדוחב
תציחמב יעיבשה שדוחה * יברה לא העיסנל םידיסח םיננוכתמ
ינומה םתעיסנ תא דדוע ףא יברהו ,רבד םשל היה יברה
,תאז םע * םיחרואל תודחוימ תויוסחייתה קינעהו םידיסחה
םמוקמב םדיקפת לשב ,אובל םהל חינה אל יברהש ויה


רפואל השנמ-יכדרמ ברה תאמ

ןמ תונהילו ,םיארונה םימיב יברה לש וליצב תוהשל עוסנל ד"בח ידיסח וגהנ םדקמו זאמ
'םולש תרות תוחישה רפס') אטבתה ב"שרהומ ר"ומדא ק"כ .םלוכ לע ףיערהש ברה ינחורה עפשה
!?"אצמי ןכיה אלא ;הנשה-שארב שטיוואבוילב וניא ידוהיש הז דציכ" :(188 דומע

ירשתמ "םישדח תוחוכ"

,ךכ .ירשת יגחב םידיסח רוקיבל סחייתמ יברה תא םיאור ונא ונתוח ייחב בתכש תורגיאב
שדוק-תורגיא) ד"שת ןוושחרמ שדוחב ,ךוניחה תכאלמב קסעש םידיסחה דחאל אוה בתוכ ,לשמל
:(זצק דומע 'א ךרכ

ריעל ובושב ודובכ יכ יתווקת תא תצמאמ הדירפה תכרב תא ותחק תעב ונתחיש
ונתחמש ןמזבו ללכב ירשתב םיינחורה םייחהמ םיעבונה םישדח תוחוכב ,ורוגמ
ותכאלמל רבכ שגינ ,א"טילש ר"ומדא ח"ומ ק"כ ירבדמ הנהנ םהב רשא ,טרפב
.שדחה דומילה ןמז תא תחלצומו הבוט העשב וליחתהב ,שדוקה תכאלמ

דחאש לע ורעצ תא יברה עיבה ,(דנר דומע 'ב ךרכ) ח"שת ירשת שדוח יהלשב ,ליבקמבו
:צ"יירהומ ר"ומדא ק"כ רצחל עיגה אל םידיסחה

הרות תחמשו תרצע ינימשה ימיל הנה אובי ,הנש לכב ומכ רשא ,יתרמא רומא
לוכי אלו והובכע תונוש תוביסמ תוביס רשא הארנכו .דחי חחושנו הארתנו
.לבחו .וז העיסנ לעופל איצוהל [היה]

תוחוכ לכו ךלכש ,ךנוצר לטב תגרדמל אובל" ר"ומדאל העיסנב ךרוצה תא ריבסמו ךישממ יברה
איה הצועיה הצעהו" ,"דואמ השק ,עויס ילב"ש רבד - שדקמה-תיבל היילעה ןכות - "ךשפנ
םולשו סח תוינפ ול ןיאו ,אוה ותגירדממ הלעמל דמועש וב אוה הדומש הזכ םדאמ רזע שקביש
הזל לגוסמה ןמזהו .'ה תדובע יכרדב והרויש המ ותדוקפל עמשי חטב זאש ,הלא םיניינעב
וז ותרגיא תא ."םייק היה שדקמה-תיבש ןמזב היהש ומכ המגוד ךרד לעו םילגר שולשב אוה
לע ,א"טילש ר"ומדא ח"ומ ק"כ יבתכמ ידי-לע אלמיש ןוצר יהי" הרירב תילבש ,יברה םתוח
."םינפ לא םינפ ותא הארתיש דעו הביתכב איבהל רשפאש המ םינפ לכ

שדקמה-תיבל המוד

,וגקישמ ץ"כ ןהכה בקעי יבר םסרופמה דיסחל (זנר-ונר םידומע םש) הבתכנ המוד תרגיא
:('ישפח םוגרת'ב ןאכ) רתוי שרופמ םשו .תוכוסה-גח תפוקתל אובל היה ליגרש

היהש הדבועה איה .. ידוהי לצא שדקמה-תיבב לגרל היילעה הלעפש םירבדה דחא
לכ תא לטבמ היה ,רמולכ .ותמשנב םג אלא ,ופוגב ,תוינוציחב קר אל הווחתשמ
םש ,תסנכ-תיבש ,ןבומ אליממ .'הל תודימו לכש ,ןוצר ,המשנה תוחוכ
.שדקמה-תיב תלעמל הבורק ,טעמ שדקמב רתוי תעצבתמ תימינפ -האווחתשהה

רתוי וא תוחפ ירה דיסח לכו ,ובר לש ושרדמ-תיבב ללפתמה דיסח אצומ תאזו
םייפכ תאישנל .. המוד ובר לש ושרדמ תיבב ויפכ אשונ ןהכ דיסחו .וברל לטב
.שדקמה -תיבב

- (טרפב ןורחאהו) םינורחאה םירושעב דחוימבו - יברה לש ותואישנ תפוקת - יעיבשה רודב
ןיב ןייצמ יברה תא ונא םיאצומ ךכ .'770'-ל ואבש תושדח םינפ עובש לכב שוגפל היה רשפא
תבש" :םג "םירופו טבש ד"וי ,הכונח - יכה-ואלב םירחא תומוקממ ןאכל םיאבש תופוקת"ה
."םיכרבמ

בתוכ אוה ךכו .ירשת שדוח - םיגחה שדוח תא דחוימב יברה ףידעה תונושארה םינשב ךא
:ג"כשת ןסינב א"יב םידיסחה דחאל

שדוח) םיגחה תפוקתב םאב ,ןאכל רוקיב-העיסנ [רבד לע=] ד"ע הלאשהל הנעמב
.[תחלצומו הבוט העשב=] צ"ומוטשב אהיו אוה ןוכנ (ירשת

-יכמות תבישיב דמלש רוחב סנכנ (404 דומע ג"כשת שדוק-תוחיש) ג"כשת ןסינ שדוח ףוסב
לכלו התיבה רוזחל ונממ םיעבות ,שדוקה-ץרא יבשות ,וירוהש יברל רפיסו תיזכרמה םימימת
םישנא שיש ,םהל בותכל ול הרוה יברה .תועובש המכ דועל ראשייש םימיכסמ םה רתויה
ראג ןעמ לאז אד ןוא") רוזחיש םיעבות םהו - ירשתב ןאכ תוהשל ידכ בר ןוממ םיאיצומש
שדוחל ואוביש הלא םע ("דייהרטנוזעג") תואירבב רוזחת 'ה הצרי םאו" !?("ןראפ קירוצ
.יברה קספ ,"ירשת

שדוקה תרמשמ תא שוטנל אל

תונייעמה תצפהב םהיתומוקמב םיקסועה ,יברה יחולש ויפלש גהונה רצונ םינשה ךשמב
הז רבד .הזב אצויכו תישארב תבש יאצומ - ירשת שדוח םויסב קר '770'-ל םיעיגמ ,תודהיהו
.יברה תנווכהו תארוה יפל השענ

קישטייר יולה דוד-לאומש 'ר ח"הרה םסרופמה ר"דשל יברה בתוכ י"שת בא-םחנמב ד"כב רבכ
:(בצש דומע 'ג ךרכ שדוק-תורגיא) תודיסחו תודהי ץיפמו תורייעבו םירעב בבוס היהש ,'יש

שדוח תויהלו ,ןאכל ךרדה לעש תורייעה רוקיבב התע ליחתהל םא ותלאש רבדבו
,קרוי-וינ תוביבסבו ןאכ ירשת

ודמעמ קזחל ידכ ,ירשת שדוחו לולא יהלשב שמתשי אתשה אקוודש דואמב ץוחנ ,יתעד יפל
ימי ,וז הנידמ גהנמכ םג תוררועתה ינמז םה ולא םינמזש ,היתוביבסו ונחמב ובצמו
.'וכו 'וכו תודעוותה ימי ,הלומעת

ךיא תטרופמ [תינכות=] םארגארפ דעומ דועב ול רדסי םא ,היה בוט המו" :ףיסומ יברה)
.("םיאתמו ליעומ רתויה ןפואב ל"נה םימיה לכ ןעצינסיוא לצנל

'םיעיפשמ'ה תוירחא

שקיבו יברל ,ל"ז ןמלסק םייח-המלש יבר םסרופמה עיפשמה הנפ ז"טשת בא-םחנמ שדוח יהלשב
דומע אכ ךרכ שדוק-תורגיא) ול הנע יברה .ושדוק תציחמב תוהשל ידכ (ז"ישת) ירשתל אובל
:(אנש

תואצוהה ליבשב תיאדכ םא לודג-ןויע-ךירצ - ןאכל העיסנ רבד לע בתוכש המב
ןמזה ךשמב םירדסה ילובלב - רקיעהו ,הזב תוכורכה - ('וכו תוחוכב ,ןוממב)
בר ןמז שרוד הז ידי-לע םרגנה לוקלקהש ןויסינה הארה רבכו .רוזחיש דע
.םיחילצמ דימת אלו ,ונקתל הבר תוצמאתהו

...?יברל חוודי המ לע

,רפסמ ,(ג"כשת תנשמ) שורבב יד"בחה רפסה-תיב תא להינש ,לגס 'יש יולה םעבשי 'ר ח"הרה
המודמכ) תחא הנש .הנשה-שארל עוסנל ונוצר לע יברל בתוכ היה הנשה-שאר ינפל הנש לכב יכ
.".ב.נ" תרגסמב האבש יברה לש הפירח הבוגת ובו בתכמ לביק (ז"כשת

הרומג הריתסב דמוע הז - הנה אובל הצורש ובתכ תודוא :(םירבדה ןכות) יברה בתוכ
םויה דע רעושמהמ הלעמל חילצה ,ךדיאלו) דואמ השק בצמב אצמנ שורבב רפסה תיב .ויבתכמל
בזעש עידוהלו - ןויצה לע חטתשהלו וז השק העשב הכרעמה תא בוזעל ובל ואלמי ךיאו (הזה
!?םש

ןקסעה ויבא בתכ ,ח"כשת לולאב א"יב ,ןכמ רחאל הנש ..."תובאל ןמיס םינב השעמ"ו
:יברל יולה יבצ השמ 'ר ח"הרה םסרופמה

ןושש ינמזב ותשודק דובכ ירבדל ןיזאהל א"טילש ר"ומדא ק"כ לצא רקבל יתפסכנ המכ הז"
ילע רשא םיאתמה הלועפה חטש לע ק"כ תצע שקבל םג תאז תונמדזהב יתפיאש .. שדוק ידעומו
."רוביצה תא תרשל ידכ רוחבל

:(204-203 םידומע 'רודו רוד' רפסב הספדנ תרגיאה) יברה ול בתוכ הבוגתב

[יפ-לע=] פ"ע - "רוביצה תא תרשל" דיתעב ויתולועפ חטש (א :ובתכמ ןכותל
תאבהב (רתויבו) חילצה ירה :"דיתעה דמלמ - רבעה" ר"ומדא ח"ומ ק"כ םגתפ
המכל=] כ"וכל (טרפב [םייח םיקולא ירבדו=] ח"אדו) תודהיה רואו יניינע
אוה קר ([םינפ לכ לע התע תעלש=] פ"כע ע"עלש) ולאכ םהבו ,םיגוח [המכו
לולאד תוררועתה ימיב טרפבו) אבהל םג ךישמי הזבו - םהילא השיגה אצמ
םוכיסב) השגדהב ןבומכו .(םידעומו םיגח [הזב אצויכו=] ב"ויכו ירשתו
.רקיעה אוה השעמהש (וירבד

ולש [ךתעד-אקלס-אק=] ד"סק הארנכ לודגה ינוהמתלש אלא) אוה טושפו (ב
בוטה וגהנמ לע רתווי אל יאדווב - (שוריפב הז ינבתוכ ןכלו - ןכ וניא
םוי=] י"ע פ"כהוי יאצומב [רפוש תעיקת=] ש"קת - לודג יכה ותוכזו
.'וכו .ךכל הכזש וקלח ירשאו ,יברעמה לתוכ [די-לע םירופיכה

.(192 דומע םש ,ורפסב האר הזה "בוטה וגהנמ" לע)

"תולועפהב רסחי אלש"

-יריעצ ר"וי ,ל"ז בובייל לארשי 'ר ח"הרה א"כשת לולאב י"חב ץיפהש רזוחה ןושל הנה
:ד"בח-תדוגא

א"טילש ר"ומדא ק"כ בתכממ עטק ןלהל"

:"[הבוטל ונילע םיאבה=] ט"לעבה םיארונה םימיל ש"דא ק"כל ש"נא תעיסנ םע רשקב"

חיטבהל םהילע א"טילש םיעסונה לכש (םמסרפל ןוכנ [הז לכו=] ז"כו) טושפ
ק"האב ד"בח יניינעבו תולועפהב [םולשו סח=] ו"ח רסחי אלש (ןענראוועב)
.הברדאו ,םתעיסנ י"ע ,ו"ת

.[ושדק די תמיתח=] ק"יתח

:ש"נאמ תחא הארנכ ,רוביצ תינקסעל בתכ תרחא םעפו

ןיב [הנימ אקפנ=] מ"קפנ הזב ןיא - ןתבתוכש תויעבהד םינורתפה לכש ןוויכ
לארשי לש ןנוממ לע הסח הרותהו - [הפ-לעב=] פ"עב וא בתכמב (הלאשו) הנעמ
הנבת שדוקה ץראמ=] ל"וחל ו"תקהאמ טרפבו) ןאכל עסתש ללכ ןיינע ןיא
.םחילצי 'הו .היוצרה התבשחמב [הידו=] 'ידו ([ץראל ץוחל ןנוכתו

םייסיסב םיאנת העברא

ביבח ,םידעומו םיבוט םימיב טרפבו ,ללכב ןאכל רוקיבל אובל הצורה חרוא לכש אטישפ"
ביצה דבב דב ךא .(בצש דומע ג"י ךרכ) ז"טשת תנשמ תרגיאב יברה אטבתמ ,"רתויבו רתויב
.העיסנל םיאנת יברה

ז"ישת ץיקב יברה בתוכ ,"הבוטל ונילע אבה ירשת ימי ךשמב ןאכ תויהל ארבסה תודוא"
יברה ."רבדל םיאנת המכ רשא ,הזב יתעד העודי רבכ" ,(זנר דומע ו"ט ךרכ שדוק-תורגיא)
:הנומו טרפמ

,'יחת ותגוז לש האלמה התמכסהב תויהל ךירצש ןבומ (א

,םיצוחנה תיב יניינעב האצוהה לע ץוחלי אלש (ב

אל העיסנה ידי-לעש ןפואב שדוקב תרשמ םב םיניינעה תלהנה םע תורבדתה (ג
.םיניינעהל םולשו סח קזיה םוש םרגוי

ותריזחב רשא תרמוא תאז ,םיברה תלעות םג תויהל הכירצ וז העיסנב (ד
הכילהו תודיסחה דומיל תוטשפתה ידי-לע ותביבסב היתואצותו העיסנה שגרות
.העיסנהב ןיינעתהל שי תואיצמב ל"נה יאנת לכ םאב קרו ,היגהנמו היתוכרדהב

שדוקה-ץרא יבשותל ףסונ יאנת

ריבסה ןהמ תחאב .רפסמ תויונמדזהב יברה רמא ,"שדוקה ץרא יבשותל ףסונ יאנתו"
,הארוה-הרומ ברמ רתיה לבקל םיכירצ שארל לכל :(309 דומע 'ד ךרכ ז"משת 'תויודעוותה')
.שדוקה-ץראמ תאצל םהל רתומ םאה ,שדוקה-ץראד רקויה תא שיגרמו עדויו ,שדוקה ץראב רדש
לע" :(זטת-דית םידומע ט"י ךרכ שדוק-תורגיא) ומצעב עבק יברהש תוארוה תרושל ףסונב תאז
העיסנה תלחתה םדוק לעופב רומאהב ליחתהל ,הרומאה העיסנב םיפתתשמהמ ויחיש תחאו דחא לכ
:"לעופב

.ןויצה ילעב ירמאמ דומילב טרפבו ח"אדה דומילב הפסוה .1

.ןויצה לעב תודסומל ,הקדצל תודחא תוטורפ רקובב לוח םוי לכב - רדנ ילב - השרפה .2

ןויצה לעב לש ותרותמו תוררועתה ירבד ורבדיו םהילע לח "הצוח" ראותש םיגוחב רוקיב .3
.טרפב

בור לש םבילש םוקמב - ותרותב רועיש (ב םיברב ת"תח דומיל (א :העיסנה תעב .4
.ץפח םיפתתשמה

.םיעסונה ראשו תווצה ישנאמ םג םיעסונה לא ופרטציש לחאמ יברה .5

..."התיב ינב רדסל"

תציחמב תורענ תצובק םע דחי רקבל תנווכתמ איה יכ יברל הבתכש ,ונאליממ קילרג תינברל
:(בש דומע ג"כ ךרכ שדוק-תורגיא) בתוכ ,יברה

ברה הלעב תמכסהב והז םאבו) םיאתמ ןפואב ויחיש התיב-ינב רדסל לכות םאב
תורענה תצובקדו ןאכ הרוקיב אהי ,הנכהל קיפסמ ןמז יד דוע םאבו - ('יש
.תחלצומו הבוט העשב 'יחת

םנוממ לע הסח הרותה

ג"כ ךרכ שדוק-תורגיא) ףלוו םירפא ברהל בוקדח ברה רגיש ד"כשת זומת שדוח-שארד 'בב
ש"נא לכל םג תכייש תאזה הארוהה" רשאו ,םיכרבאה דחאל הרסמנש יברה תארוה תא (טיר דומע
:"א"טילש ר"ומדא ק"כל ןמזל ןמזמ עוסנל םקשח רשא ויחיש םידימלתהו

שיש תובוחה לכ םלשיש דע - םעפה דוע ןאכל העיסנל םוקמ לכ ןיאש ,טושפו
,ותעיסנ לכ ךשמ האולימב תחטבומ ויחיש ותיב-ינב תסנרפ אהתש ,ללכב םהל
.ןאכ ותוהשדו בושו אוצר תואצוהה לכ ןמוזמ ודיב היהיש

:ויתועיסנמ תחאב ד"בח-רה-תלחנמ קילרוג לדנעמ יבר ח"הרה לביק תפסונ הארוה

ותעיסנ רדסי ןכלו ,לארשי לש םנוממ לע הסח הרותה [ל"זח ורמא=] ל"זחמא
.ןוממ ףיסוהל ךרטצי אלש ןפואב החלצ

.ל"נהכל צ"הע ריכזא

"לודג שוכרב ןאכל אובל"

לועפל ,י"חשת תנשב ,יאבצה ותוריש םות םע ונממ עבת יברהו ,ל"הצב תרישש רוחבב השעמ
הרותל םידלי ברקלו עיפשהל ול עייסת ל"הצב תרישש הדבועה יכ ושיגדהב ,ךוניחה חטשב
,"ןאכ רוקיב תודוא" יברה תא לאש הלה .(מר דומע ז"ט ךרכ שדוק-תורגיא האר) תווצמו
:(םש) ובישמ יברהו

שוכרב ןאכל אוביש ןוכנהמ לבא .. רבדה םולשו סח ךרפומ ןיאש יאדווב
תוליעפ רבכ היהתש העשב תרמוא תאז ,(לודג שוכר הז היהי רבד לש ותימאל)
ותעיסנ זאש - תאז דועו .ןמז ךשמ הזב ותוקסעתה ידי-לע רומאה ךוניחב
,םידליה תא ומע ותא חקולש ןוויכ ,ומצעל עגונהב קר אל אוה ןאכ ורוקיבו
."םפוג לע םג עיפשי ותריזחבש אטישפו .םחורמ לבא םפוגב אל יכ ףא

:באכב יברה םייסמ ותרגיא תא

םיריכמ - התע עוסנל םנוצרש ולא לכו ןאכל רבעב ועסנש ולא לכש יאוולהו
אטישפו ,םירומאה םינפואה ינשב העיסנב לודג יכה קוליחהו תמאה ויה
םיכירצ םיטושפ םיניינעב םימעפלש ףא ,ימשב םגו ןיינעה םסרפל ותושרבש
.הנקסמהו הרבסהה תטילקב םיחוטב ןיא - ןיידעו ריבסהלו ראבל

תולהנההו םירוהה תמכסהב

:(309 דומע 'ד ךרכ ז"משת 'תויודעוותה') יברה ףיסוה ז"משת לולא ח"רב

,'ךמא תאו ךיבא תא דבכ' יוויצהל םאתהב - תונבו םינבל עגונב הז ךרד לעו
וניא םדובכש טושפ ,היתווצמו הרותה חורב םתוא םיכנחמ םירוההש ןוויכמד
בר ולאשי - רבדב קפסל םוקמ שי םאו .. םוקמה דובכל ,םולשו סח ,הריתסב
.לארשיב הארוה -הרומ

:רמאנ ובו (ריכזמה תמיתחב) יברהמ בתכמ הבישי רוחב לביק ט"כשת בא-םחנמב 'חב

!הכרבו םולש

העיסנה [רבד לע בא-םחנמ שדוח שאר] ד"ע א"נמ ח"ר םוימ ובתכמל הנעמב
,'וכו

,דמול הב הבישיה תלהנהל ךייש ןאכל העיסנ לש ןיינעהש הארוהה תמסרופמ
.ןאכדו

[הלס בוט לכ=] ס"טכ תכרבב

.ריכזמ

:םידימלתב רושקה ףסונ ןיינעמ בתכמו

ט"ישת לולא ב"י ,ה"ב

ןילקורב

!הכרבו םולש

,לולא 'ח םוימ םבתכמל הנעמב

םה םיאצומ םאבו ,ןאכל אוצרה לש ךרדה וז אל םידימלתל עגונב ללכב הנה
איצמהל פ"כע ץוחנ ,ללכה ןמ אצוי ןפואב םמע גוהנל םיבושח םימעט םמצעל
ד"בח תדוגא יריעצ תלהנהמ בתכמו ,םתשקב תא קמנמה הבישיה תלהנהמ בתכמ
.הצוח תונייעמה תצפהד תולועפב םתופתתשה תודוא

ט"חוכ תכרבב

טניווק .א

:ראשה ןיב ,770-ב ורקיבש םידימלת ןמ יברה עבות א"כשת לולאב ו"טמ בתכמב

רודיהב תווצמה םויקו תודיסחו הלגנ הדיקשו הדמתהב םהמ דחא לכ ודמליש
םהמ [דחא לכ היהיש=] א"כ היהיש דעו ,טושפ םגו ןבומכ הליפתה תדובעו
.ןאכ ןמז םשמ רקיבש דימלתלו םימימת יכמות דימלתל היח המגודל

םיחרואה תוגהנתהל יברה תוירחא

יברה שידקה (709 דומע ב"כשת שדוק-תוחיש) ב"כשת ,הבושת תבש ,ךליו תשרפ שדוק-תבשב
לכ" .רודיהב תווצמה םויקו הליפתה תדובע ,הרותה דומילב ףיסוהל םיחרואה תבוחל םירבד
הפסוהה אוה 'ותשא תא חמשל'ב םיבייוחמ זאש ,בוט-םוי לש ןמזב תיבה תא בוזעל רתיהה
יברה ..."ילע [תלטומ] המשאה קלחו הזב קלח יל שי יכ יל עגונ הז .. םירומאה םיניינעב
ףיסוהל אלא .. םינותיע אורקל וא לייטלו תכלל םידעוימ םניא הבושת ימי תרשע" :ףיסוה
."רומאה לכו הלגנה דומילב

:(תויכב ךות) זא הליג ראשה ןיב

תא .ל"נה קוזיחל םירבדה וליעוי ילוא ךא ,תאז רפסמ יתייה אל הככ
ק"כ לש ןחלוש ותוא לע ,'להוא'ב םתאירקל ףסונב ,ינא ארוק שפנ-תונוידפה
דע רוביד הבשחמב 'נ"פה תא םיכישממ'ו ללפתהו בשי ודילש ר"ומדא ח"ומ
לכ ךירצ הנה ,םעפה דוע הבר-הנעשוהבו ,םעפה דוע םירופיכה-םויב ...לעופל
.שקיבש תושקבה וכשמוי הז ידי-לעש ,הליפתה תדובעו דומילב ףיסוהל דחא
תדובעו תודיסח ,הלגנ דומילב ויתועיבק תא ולש נ"פב ןייצי דחא לכש יתשקיב
ולא הנה םיווש ןהיפוצרפ ןיאו תווש ןהיתועיד ןיאש ןוויכמ הנה - הליפתה
...בותכל דוע םילוכי ובתכ אל ןיידעש ולאו .הכרב םהילע אובת ובתכש
.לעופב םייקלו תושעל אוה רקיעהו

!?חיורה המ

:דחאל יברה בתוכ א"שנת'ה רייא יהלשב

חיוורה המ ([בושו אוצר=] ש"וצר) ןאכלל העיסנה לע ואיצוה המכ

.[ןויצה לע=] צ"הע ריכזא

החפשמה לכ לע באה תעיסנ תעפשה

ךכ לע הבתכ ותייער .ותיבב םיישק םרג רבדהו ,יברל םידיסחה דחא עסנ א"כשת ירשת שדוחל
דחאב םשמו 'הנח ילהאב'ב תילגנאמ ותעשב םגרות) שגרמו קתרמ ,ךורא בתכמב הל בישהש יברל
:('ךלמל ק"ידצ' יצבקמ

א"כשת ירשת ,ה"ב

.י.נ ,ןילקורב

!םולשו הכרב

המכ היתובקעב הררגש ,ךלעב תעיסנ לע תבתוכ תא וב ךבתכמ תא יתלביק
.העיסנל הקדצה התיה םא תלאוש תאו ,םיישק

תרות תארקנה ,ונתרות יפל :המדקה םשל תורצק תורעה המכב ליחתהל יל ישרה
הנש 200 התע הז ואלמש ,תודיסחה דסיימ ט"שעבה תוארוהב שגדומה יפכו ,םייח
םשכו .תחא תואיצמ אלא ,תודרפנ תודיחי יתש השאו לעב ןיא ,ותוקלתסהל
חוכו ץרמ ףיסומו תורישי עיפשמ אוה ,קזחתמ דחא רביא רשאכ ,ימשגה ףוגבש
השמ תדכ ואשינש ,השאו לעבב רבודמשכ המכו-המכ-תחא-לע ,ףוגה יקלח ראשל
.םהינשל תלעות וז םהמ דחאל תלעות ,לארשיו

הפיצ ךלעבש תלעותל םיפתוש ךתחפשמו תא אלא ,ךתלאשל םוקמ לכ ןאכ ןיא ןכל
לארשי יגחש ,איה תפסונ הדוקנ .קיפה םנמאש ןימאמ ינאו ,וז העיסנמ קיפהל
ךרואל תוכישממה תויבויח תועפשה ילעב םה - טרפב ירשת שדוחב הלאו ,ללכב
םינווכמ םניא ,ונתחמש ןמז םהש ,הרות-תחמשו תרצע-ינימש ,תוכוס ןוגכ .ןמז
םתרטמ אלא ,וחכשיי ורבעישכלו דבלב הלא םימי ךשמב תובהלתהו החמש איבהל
לכלו הנשה לכ ךשמל הארשהו החמש לש םירגאמ םהמ באשי ידוהי לכש םתנווכו
.הנשה ךשמב םויו םוי

הווהמו םדאה תא תרדוחו הפיקמ ,הווצמ לש החמש איהש ,גח לש וז החמשו
.החפשמה ייחב תידוהי הינומרהל רוקמ

ףא אלא ,ושפנ תא קר אל האלממ החמשה ,חמש םדאה רשאכ - תפסונ הדבוע
.רתוי חילצמ יזא םמורמ חור בצמב ויניינעב קסעתמ םדא רשאכש רורבו .ופוג

לק רבד הז ןיאש ,ונא וננמזב דחוימבו ,דימת רוכזל בוט ,ל"נה לכ יפ-לע
ריעצ גוז לכש רבדה יעבט .םייתימא םיידוהי םייח לע תתתשומה החפשמ דסייל
ולאש םיחכונ רשאכ לבא ,ו"ח םירבשמ וליפא םימעפלו תונויסינ ,םיישקב לקתנ
יפכו ,דע-ידע ןיינב ,תיבה תודוסי תא קזחל תנמ לע ואבש ,דבלב תונויסינ
םיבהוא םכשיה תעדל םכתא םכיקולא 'ה הסנמ יכ" (ד,גי םירבד) הרותב בותכש
'ה חולשב יכ .םתוא ךירעהל רשפא ,"םכשפנ לכבו םכבבל לכב םכיקולא 'ה תא
םוקמבו .םהילע רבגתהל ידכ שפנה תוחוכ תא ףא ןתונ אוה ,ולא םיישק
תא רוצקל ידכ םהילע רבגתהל שיש םירגתא לאכ םהילא סחייתהל שי ,שאייתהל
.םהב םינומטה תלעותה תוריפ

ול השק תונוש תויעב םע ודבל דדומתמ אוה רשאכש אוה םדאה עבט ,םויסלו
,הרבחל ךייש אוה רשאכ ןהילע רבגתהל לק רתוי הברה תאז תמועלו ,רתוי
תווצמ ןנשיש תוביסה תחא יהוז בגא) תופקשה ןתואב הרודחה םישנא תצובק
.(םישנא הרשע - ןיינמ לש תוחכונל םיקוקזה םיידוהיה םייחב

תרהט לע ךוניחל רשקב דואמ בושח דיקפת לביק ךלעבש יבשח ,ל"נה לכ רחאלו
םג .. ב הנורחאל םכתועקתשה ,ךכל ףסונב .דיתעב החלצה ול תחטבומו שדוקה
םע דדומתהל לק רתוי הברה היהי .תודחוימ תונוכתו תוחוכ רגאמ תכרוצ איה
.ןוחטיבבו החמשב 'הב הנומא רודח היהי םדאה רשאכ ולא תויעב

םיבצמב םיפסונ םיריעצ םישנא הפ ושגפב ךלעב קיפהש תלעותה תא רעשל ןיא
םכמ תחאו דחא לכמ השרד וז העיסנש ףא לע .רתוי םישק ףאו םכלשל םימוד
ףא אלא תוינחורב קר אלו המכו המכ יפ חוורב דספהה אצי הנה ,תישיא הברקה
.ליעל ראובמכ ,תוימשגב

תא דוע חתפל ךרוצ ןיאש חוטב ינא ,ךתנובת תאו ךלש עקרה תא יריכהב
ופתתשתו ונהית םכידלי םגו םכינש םגש ,שיגדהלו רוזחל הצור קר ינא .אשונה
.הפוצמהמ רתוי היהת וז תלעותש ןוצר יהיו ,ךלעב קיפהש תלעותב

.ל"נה לכל רשקב ךממ בוטב רשבתהל חמשא

העיסנה תואצוהב ףתתשמ יברה

םיעסונה תואצוהב יברה תופתתשה לע ירשת שדוח ירחא העידומ יברה תוריכזמ התיה הנש ידמ
לש עפש יברה קינעה םהלש ,םיחרואל תודחוימה תויוסחייתהה תחא וז התיה .יעיבשה שדוחל
.וירחאלו שדוחה ךשמב תויוסחייתהו תוכשמה ,תוכרב

..."םיפתתשמה לכ תא ותעיסנב איצוי"

ךורעל העצה התלעוה ,םמצעב עוסנל םילוכי םהיניבמ םיטעמש ןוויכמו ,םה םיחקיפ םידיסח
-לכימ-לאיחי 'ר ח"הרה הכז הנושארה הלרגהב .תובישיה ידימלתו ש"נא קלח ולטי הב הלרגה
ליאוה ,העיסנל ל"הצ תושר תא לבקל זא השקתהש רחאמ .קרב-ינבמ ל"ז בונמלז בייל-הדוהי
העצהה התלעוה ,(80-76 םידומע ט"משת .י.נ 'לאומש ןורכז' רפסב רפוסמכ) תד ןיצק שמישו
ינפל םירבדה ועצוה .(הלרגהה יקוח יפל היה ךכ) לאומש 'ר דיסחה ,ויבא עסי ומוקמבש
דוע לדתשהלו ךישמהל שי ןכ לע ,ורכש תא לבקמ ומצע הכוזהש גוהנו רחאמ יכ ,בישהש יברה
ד"ישת ץיקב עסנ אוהו ,רבד לש ופוסב היה ךכ םנמאו .עוסנל ומצע הכוזל ושריש אבצה לצא
'וביסמב ךלמה' .טל דומע תיעיבש תרבוח 'ד"בח ןואטב' .83 דומע םש 'לאומש ןורכז' האר)
.(וש דומע 'ב ךרכ .טמ דומע 'א ךרכ

'כ ךרכ שדוק-תורגיא) הנענ ,הלרגהב תופתתשהה תובישח לע לאשו יברל הנפש ינולפ דיסח
:(וצ דומע

.ש"נאמ המכ דוע םשב הז לאוש חטבו ,ןאכל העיסנל הלרגה תודוא ובתוכל

ןיא אד ןוגכ לעו .אוה ןכ התע םגו ,שגרהבש ןיינע הז היה הליחתכלמ - הנה
.תעד תווחל םוקמ

ןאכל העיסנל תיתנשה הלרגהב םיפתתשמה לכ"ל (גע דומע ז"י ךרכ) תורגיא רגיש יברה ךא
היהת רשא" :לחיאו (ה-דלר םידומע 'כ ךרכ םש םג הארו) "ד"בח רפכב הנשב הנש ידמ תכרענה
הלרגההב םיפתתשמה לכב םשורהו ,בושה ןכ ירחאו ןאכ םימיה ,המצע העיסנה ,העיסנל הנכהה
לכ לש השעמו רוביד הבשחמב שממ לעופב הז אובי .. הגלפומ החלצהב רומאה לכ תואצותו
."םלועב םקלחבו םתביבסב םיאצמנה לכו ,ל"נה

ןה םינבומה לכב םתוא הכזיו םיפתתשמה לכ תא ותעיסנב איצוי הכוזהש" :('כ ךרכ םש) ןכו
."תוכיאב ןהו תומכב

:ףיסומו

הלחתהה יכ ,לעופב העיסנה דע רומאהב תוילעותל תוכחל ןיאש טושפ םגו ןבומו
.ל"קו .הטלחההו הלרגהה תעמ תויהל הכירצ

לרוגב הכז רשא" םדאל (בעק דומע ב"כ ךרכ שדוק-תורגיא) ראבמו יברה רזוח וז הדווקנ
ירה ,םדיצמ אובל הכירצה הלועפה לכ תישענ רבכ םיפתתשמה דצמ רשא ןוויכ" :"ןאכ רוקיבל
יהיו" :לחאמ יברהו ."התלועפ תלעופו רבכ הליחתה .. הבשחמ יבגל השעמב הנשיש הלעמה םג
."םייתימאו םיימינפ בבל בוטו החמש ךותמ ליעל רכזנה לכ היהיש ןוצר

:יברה שיגדמ דוע

.לרוגהב ופתתשהש הלא לכ ותעייסמ םיברה תוכז םג לרוגב הכוזהש

יעבדכ הנכה השורד

דומע 'ב ךרכ 'םחנמ לכיה') ג"כשת זומת 'חב לרוגב הכוזל יברה בתוכ - "הבוח םגו תוכז"
םיפתתשמה לכמ - אוה םחולשש דצמ ןהו ומצע דצמ ןה יעבדכ ומצע תא ןיכי יאדוובו" .(במק
,תאצמו תעגי ונחטבוהו .ותביבסב רשא ח"אד יעיפשמ םע רבדתי הנכהה ןפואו" ."'יש הלרגהב
."ותעייסמ םיברה תוכזו

...םישנהו

םג יברה סחייתה ,יברה לצא תואריהלו תוארל ואב לארשי תונבו ישנ םג רשאכ ,יעיבשה רודב
:"בונמלז 'יחת הרש תרמ"ל ל"שת תבט ג"יב יברב בתכ ךכ .ןמצע ןיבל ןניב וכרענש תולרגהל

ד"בח-רפכב הקבר תיב רנימסב הכרענש הלרגההב רשא תרשבמ וב הבתכמל הנעמב
,לרוגב התכז ,ןאכל העיסנל

החילציו הכרבי תיטרפ החגשהב תחאו דחא לכ לע חיגשמה ת"ישה רשא ןוצר יהי
הלרגההב תופתתשמה לכ תוכזלו התוכזל ,רתוי דועו שורדה לככ וז העיסנ לצנל
.הנייחת

תוקלתסהל הנש םירשע תואלמ דעומב םירושק ןאכ רוקיבהו העיסנה רשא טרפבו
התיהש ומכ איה וז הנשב טבש ד"ויד תועיבקהו ,לארשי אישנ ר"ומדא ח"ומ ק"כ
.שדוק תבשב - תוקלתסהה תנשב

ןדיקפת תואלמל ןכותב איהו הלרגההב תופתתשמה לכ הנחילצתש ת"ישה ןתיו
לחר הקבר הרש וניתומא תב איה ןהמ תחא לכ רשא ,שודק םע לארשי תונב רותב
.יתודיסח ידוהי יתימא תחנ בור ןהמ וארי ויחיש ןהירומו ןהירוהו ,האלו

.רומאה לכב תובוט תורושבל הכרבבתודיסחה ינייעממ


אצת-יכ תשרפ


(י,אכ) המחלמל אצת יכ

(י"שר) רבדמ בותכה תושרה תמחלמב

,י"שר ירבד םע רבדה אופא בשייתמ דציכ .רציה תמחלמל תזמור וז המחלמש ,םירפסב רמאנ
?תושרה תמחלמב ןאכ רבודמש

:קדצ-חמצה ר"ומדא ק"כ ךכ לע רמוא

'איפכתא' תניחבב הדובעה .'אכפהתא'ו 'איפכתא' :הדובע יגוס ינש תללוכ רציה תמחלמ
,(וט חלש) בותככ ,הבוח תמחלמ איה ,(ונממ ותעד חיסמ אלא רז ןוצרל בל ןתונ וניאש)
ןיא וליאכ ירמגל רזה ןוצרה תא ךפהמש) 'אכפהתא' תניחב םלוא ."םכבבל ירחא ורותת אלו"
.שפנ לכל הווש הניא איה ןכש ,איה תושרה תמחלמ (שממ וב
(דסתת דומע םירבד הרותה-רוא)


* * *


:הנוש ךרדב תאז ראבמ ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כ

שפנב זא תשבלתמ תיקולאה שפנה ןכש ,"המחלמ ךרדב רוריב" תארקנ הליפתה תדובעש עודי
ךרדב רוריב" ארקנ הרותה דומיל ,התמועל .העיגיו המחלמ תשרוד וז תושבלתהו ,תימהבה
.וילאמ ררבתמ ערה רציהו ,ושפנב יקולא רוא ךישממ דמולה ירהש ,"החונמ

ירהש ,תושרה תמחלמ קר איה ,("המחלמל אצת יכ") המחלמ לש ךרדב רוריבש ,אופא אצוי
.החונמ לש ךרדב רוריב - תרחאה ךרדה םג תמייק
(85 דומע די ךרכ תוחיש-יטוקל)


(י,אכ) ךדיב ךיקלא 'ה ונתנו ךיביוא לע המחלמל אצת יכ

האיציה ,"אצת יכ" איה וז המחלמל המדקהה .הליפתה תעב רציה תמחלמל תזמור וז המחלמ
,(ו תוכרב) "תסנכה -תיבב אלא תעמשנ םדא לש ותלפת ןיא"ש םושמ ,תאז .תסנכה-תיבל תיבהמ
רמאמכ ,תסנכה-תיבב אצמנ ה"בקהו ,"ךדיב ךיקולא 'ה ונתנו" איה ירה הרטמהש םושמ ןכו
."תסנכה -תיבב ,יוצמ אוה ןכיה" (ה"פ תוכרב ימלשורי) ל"זר

ונייה ,שפנבש 'לגר' תניחבבב הליחתמ הליפתה תדובעו ,לגרב איה האיציה :ףסונ רבסה
.("'הל ודוה" ,"ינא הדומ") לוע-תלבקהו האדוהה
(עתת דומע םירבד הרותה-רוא)


(י,אכ) ויבש תיבשו

אוהש ימ"ש (ז קרפ) אינתב ראובמכו .הלצא יובשה רבד הפילקה דימ איצוהל לכותש ,שוריפ
יפל ללכנו וברקבש ןייהו רשבה תויח דרוי .. ופוג תואת תאלמל ןיי יאבוסו רשב יללוזב
דימ יבשה תאצוה ןיינע והזש ."'ה תדובעל רוזחיו םדאה בושי רשא דע .. רומג ערב העש
.הפילקה
(697 דומע ב ךרכ תוחיש-יטוקיל)


השאל ךל תחקלו הב תקשחו ראת תפי תשא היבשב תיארו
(אי,אכ)

יפוי אוה ושרוש ירהש ,היבש תניחבב אוה ימשגה יפויה - "ראות תפי תשא הייבשב תיארו"
.ימשג יפויב לשלתשנו לפנש אלא ,תראפתה תריפס ,ינחור

אל :םדאל םירמוא ךכ לע ;ךתאנהל - "ךל תחקלו" ,ימשגה יפויב קשחת ילוא - "הב תקשחו"
ךתבשחמ קבדתש הז ידי-לע ,"'הל חוחינ חיר השא" - "השאל" יפויה תא הלעת אלא ,ןכ השעת
.ןוילעה תראפת ,יפויה שרושב
(ז דומע בקעיל-וירבד-דיגמ)


האינשל רכבה ןבה היהו .. האונש תחאהו הבוהא תחאה
(וט,אכ)

.תימהבה שפנה ונייה - האונש .תיקולאה שפנה ונייה - הבוהא

שפנה לש השרושמ רתוי הלענ תימהבה שפנה לש השרוש - "האינשל רוכבה ןבה היהו"
איה תימהבה שפנה וז הניחבמ .רתוי הטמל דרוי רתוי הובגה לכ :ללכה יפ-לע ,תיקולאה
.'רוכב'ה
(זל דומע םירבד הרות-יטוקיל)


תמלעתהו ךרדב םילפנ ורוש וא ךיחא רומח תא הארת אל
(ד,בכ) ומע םיקת םקה םהמ

וא" ;האמט המהבל המוד אוהש דע ךכ-לכ דריש ידוהי תיאר םא - "ךיחא רומח תא הארת אל"
תגרדמ ולפנ וללה - "ךרדב םילפונ" ;הרשכ המהב תגרדב או לבא ,דרי םנמאש ידוהי - "ורוש
.םתליפנמ םמיקהלו םהל רוזעל ךתבוח - "ומע םיקת םקה ,םהמ תמלעתהו" ;המהב תניחבל םדא
,ךל ךייש רבדה היה אל אלמלאש .םהל רוזעתש ידכ םתליפנב הארתש ךכל ומרג םימשה ןמ ןכש
."תמלעתהו .. הארת אל" .והאור תייה אל
(633 דומע ב ךרכ תוחיש-יטוקיל)


(ו,בכ) םיחרפאה לע תצבר םאהו

'ה תלודגב תוננובתהה ,ןכש .האריו הבהא תודימל - 'םיחורפא'ו ,הניבל תזמור 'םא'ש עודי
.ותאריו 'ה תבהא 'הדילומ'

:רבדל םיזמר השולשו

הלימה לש 'פו 'א תויתואה .ב .(האריו הבהא=) 'הרובג דסח' היירטמיגב 'חרפא' .א
."הארי" תויתואה שי "םיחרפאה" הלימב .ג .דחפ הבהא תובית ישאר ןה 'חרפא'
(בל דומע אינתל 'קחצי-יול יטוקיל')


(ח,בכ) שדח תיב הנבת יכ

וקסע ובש םוקמ דיל ורבע םכרדבו ,בוחרב וידיסחמ דחא תייולב םעפ ךלה ש"רהמ ר"ומדא ק"כ
- םילעופה ידימ תולפונ ץע לש תונטק תוסיפש הדבועל וביל םש יברה .תיב תמקהב םילעופ
םיבשו םירבועהו ,ךרדה דצל תולפונ ןתצקמו ,םש תוראשנו ןיינבה תחת תולפונ ןתצקמ
.הקסהו לושיב ךרוצל ןתוא םיטקלמ

:יברה רמא ךכ לע

ךרוצל םהב םישמתשמ םידוהי ןכש ,ררבתהל םיכוז םתוא םיטקלמש םימסיקהש הארת אולה
.ררבתהל םיכוז םניא ןיינבל תחתמ םילפונש םימסיקה וליאו ;הזב אצויכו תבש דובכל לושיב
ש יד פאח" תובית-ישאר - "שדח" ,תיב תיינבב םיקסועשכ - "תיב הנבת יכ" רמאנש והז
...(תוקדה תוסיפה תא סופת=) "רענעפ
(העומשה יפמ)

עובשה חול


ד"בח יגהנמו תוכלה

גרובזניג החמש-ףסוי ברה תאמ

אצת תשרפ שדוק-תבש
לולאב 'ט

1.א"הב אלו ףוסבל ף"לאב (ב,גכ ונתשרפב) 'אכד' הרות-רפסב בותכל הרוה ןקזה ר"ומדא

(יריצב) 'רכז' הנושארה םעפב אורקל שי ('רוכז' תשרפבו) ונתשרפ ףוסב "קלמע רכז"
2.ריטפמב ןיבו יעיבשב ןיב ,(לוגסב) 'רכז' הינשה םעפבו

3.הזמ ענמיהל ןוכנו ,'קלמע' םש תאירקב 'תוכהל' תומוקמ המכב םירענ גהנמ

4.'הרעוס היינע' הירחאו 'הרקע ינר' :הרטפה

- 'הפיקשה' תלימ תאירק) 'הפיקשה' ןורחאה קוספב םלוק היבגהל םיארוקה גהנמ :החנמ
5.(!ליעלמ

6.ב קרפ :תובא יקרפ

,ה םוי
לולאב ד"י

,"שורדל" דחוימב ללכנ הזבו ,7גחה יניינעב שורדל םיליחתמ תוכוסה גח ינפל םוי םישולש
ןמז'ד החמשה ןיינעב ,(םוי םישולשה לכד החיתפהו הלחתהב טרפבו) הרתי תולדתשה ונייה
ידכ ,גחה ינפל םוי םישולש ךכל םיקוקזה לכל גחה יכרוצ תניתנב לדתשהל ןכו ,8'ונתחמש
יכרוצל עגונב - הז ינפל דועו ,בבל בוטו החמש ךותמ 'ונתחמש ןמז'ל ןנוכתהל ולכויש
9."ול ןוכנ ןיאל תונמ וחלישו םיקתממ ותשו םינמשמ ולכא" בותכה ןושלכ ,הנשה-שאר


הוויצו א"הב בותכ התליחת התיהש הרות-רפס היגהל הוויצ"ש ,םשו .זט 'יס ד"וי הדוהי תיראש ת"וש (1
הארו .ד"בח-ללוכ חול .32 'מע 'ד"בח יגהנמ - םיגהנמה רפס' .לולא 'ז ,םוי םויה ."אקווד ף"לאב בותכל
ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כ םג .(1898 'מע ו-ה קלח ז"הדא ע"ושל תופסוהב אבוה .ג,טנ ףד) הימחנ ירבד ת"ושב
ןחלשה תוצקב בתכ ,תורחא תועד שיש ןוויכ לבא ,זטק 'יס ד"וי 'גהנמו הכלה ירעש'ב אבומכ ,היגהל הרוה
.א"הב בותכש האירקב אצמנ םא הרותה רפס תא ףילחהל ןיאש ,זפ ס"וס ןחלשה ידבב

ןויליג 'תורשקתה' הארו .72 'מע םש תוכיראבו ,31 'מע םיגהנמה רפס ,ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כ תארוה (2
.3 הרעה 17 'מע הכ

גהנמ םוש לטבל ןיאו" (ז"יס צ"רת) א"מרה בתכ ,הליגמה תאירקב ןמה תאכה גהנמל רשקב :דחא םכח ינריעה (3
םושב אל םג הארנכו ונייח תיבב הלבקתנ אלש ,"קלמע תאכה" כ"אשמ - "ועבקוה םניחל אל יכ ,וילע גועלל וא
.לארשי גהנמכ הליהק

,ותוא םישדקמ םימעפ המכ לפכנו השענה רבד םיאורשכ רשא ,ונרוד ינב תנוכתל בל םישב" :וניבר בתכ רבכו
תואצותה םימעפה בורבש טרפבו) ףיסות אלד קבאד רדגב סנכנ פ"כע יתעדל הז ירה ,הרתי השודק אלא - דוע אלו
ונרודב טרפבו ,רתויב ענמהל שי" :ןכו .(וכ 'מע ג"כח ק"גא) "(ערגת אל לע הריבע - ףיסות אל לע הריבעמ
הזב ףיסומה לכ :ל"זח ןונגסכו ,םייח תרות ונתרותב דסומ דוסי םהל אצמיש דע - םישדח םיגהנמ גיהנהלמ ,הז
.(איר 'מע ט"יח ק"גא) "םה הרות רשא ,םילבוקמה לארשי יגהנמ תובישחו תוביבחב ערוג -

האר) אמלעב םירענ תגהנה אלא וניא ןאכו ,הרות-ירמוש םניאש י"ע ודסונש 'םיגהנמ' לע רבודמ םש יכ-םאו
.ד"ודינל םג ךייש הנעמה ןכות לבא ,(הרעהבו 160 'מע י"שת םירמאמה רפסבש טוריפה

.ד"בח-ללוכ חול .33 'מע םיגהנמה רפס (4

םג ךייש ןיינעה הרואכלו .ט"ה ה"פ ינש-רשעמ ימלשוריל ןייצמו ,האבה תבש תאירקב ,ד"בח-ללוכ חול (5
.ישימחו ינשו החנמב וז תבש תאירקל

.ד"בח-ללוכ חול (6

.א"ס טכת 'יס ז"הדא ע"וש (7

'מע ב"ח א"שנת ש"הס םג הארו .ש"עו ,625 'מע ב"ח ח"משת תוחישה רפס - תבש לכבש החמשה לע ףסונ תאזו (8
.806

.808 'מע ב"ח א"שנת תוחישה רפס - נ"שו ,ךליאו 369 'מע די קלח תוחיש יטוקל הארו (9זכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ י"עש שטיוואבויל ןוכמ י"ע ל"וי
ןמרדור ןמלז-רואינש :יארחא ךרוע * רפואל השנמ יכדרמ ברה :ךרוע
דורב 'מ םחנמ :ישאר ךרוע

"תורשקתה" לע יונמ

ראודה תועצמאב ךתיבל תורישי "תורשקתה" ןויליג תא לבקל ןתינ

.(םימולשת 4-ב) ח"ש 177 :ץראב הנשל יונמ ימד
(םימולשת 2-ב) ח"ש 88 :ץראב הנש יצחל יונמ ימד
927-3-9607588 :תינופלט ררבל אנ :ץראל-ץוחב םייונמל יונמ ימד

:תבותכה יפל ,תבותכהו םשה ,יונמה ימד תא חולשל אנ
72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת ,םייונמה תקלחמ ,"תורשקתה"

ישארה ףדל

םיניינע חתפמ | ןיעידומ | סופד תיב | תושדח רדח | םידלי רדח | ןויע רדח | ד"בח תיב

תורומש תויוכזה לכ (c)
רואל האצוהה ףגא - זכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ
03-9606169 :'סקפ ,03-9607588 'לט ,72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת
ירא-בל ףסוי :"טנרטניא" רודמ שאר * בונורהא ןהכה קחצי ףסוי ברה :ר"וי
chabad@chabad.org.il