- י"ק - "תורשקתה" ןועובש

ו"נשת'ה לולאב ו"ט * אובת-יכ 'פ ק"שע

ונרוד אישנ ,שטיוואבוילמ ר"ומדא ק"כ תרותמ יעובש סרטנוק
שטיוואבוילמ י"ולר ק"הרהב לדנעמ םחנמ יבר
ע"יז מ"גבנ ה"הללקוצז
יברה לא תורשקתהה קוזיחלו


ןויליגה ירודמ
ץבוק תדרוה עובשה חול תודיסחה ינייעממ יבר יצוצינ יהויחבמ ריתי חישמ םע תויחל תוכלמ רבד
תוכלמ רבד


ךרדה הללסנ תודיסחה יוליג רחאל
אחישמ אכלמ תאיבל


לא אובת" היהי דימו ףכיתש תואדווה תא קזיח לולא י"ח
תודיסחה תצפהו תוטשפתה * המלשהו תיתימאה הלואגב "ץראה
םיאצמנ רבכש רתויב השיגדמ ,םלועה-תומוא ןושלב םג
אישנ ר"ומדא ק"כ תחישמ * הלואגה ןמזל שממ תוכימסב
ונרודתורואמה ינש תדלוה םוי - לולא י"חל תוכימסב םלועל איה אובת תשרפ תבשד תועיבקה
2תבשמ םיכרבתמש עובשה ימיב וא ,אובת תשרפ עובשב - 1ןקזה ר"ומדאו ט"שעבה ,םילודגה
.(וז הנש תועיבקבכ) אובת תשרפ

ןירוקש הרותה תוישרפב םג םיזמורמ (4לולא י"ח - ללוכ) הנשה ידעומש 3עודי ,הנהו
.ולא םינמזב

,רמולכ ,ןמזה םע "תויחל" םיכירצש (לולא י"חד תדלוהה-םוי לעב) 5ןקזה ר"ומדא תרותכו
םיכירצ ,'וכ הבשחמו רוביד השעמד םיניינעה יטרפ לכב ,םוי-םויה ייח ,ידוהי לש וייחש
6.עובשה תשרפ - ןמז ותואב םידמולו ןירוקש הרותה יניינעב םירודח תויהל

הדובעל עגונב - אובת תשרפל לולא י"חד תוכיישהו רשקה תא אוצמל שי ,ךכל םאתהבו
.ןמקלדכ ,7"רקיעה אוה השעמה" ,לעופב

:"אובת" ,8השרפה לש המשב האבש יפכ - אובת תשרפד הארוהה רואיב

םמייקל םיכירצש םייוויצל המדקה אלא הניא - 9"ץראה לא אובת יכ היהו" ,השרפה תלחתה
המדאה ירפ לכ תישארמ תחקלו" יזא ,"ץראה לא אובת"ש ירחאל ,רמולכ ,ץראל הסינכה ירחאל
רשא םויב" - השרפה ךשמהב הז ךרד לעו 10."'וגו 'ה רחבי רשא םוקמה לא תכלהו 'וגו
ירבד לכ תא םינבאה לע תבתכו 'וג תולודג םינבא ךל תומקהו 'וג ץראה לא ןדריה תא ורבעת
ןדריה תא םכרבעב םיזירג רה לע םעה תא ךרבל ודמעי הלא" ;11"בטיה ראב תאזה הרותה
12."'וג

רבכש) ץראה תקולחו שוביכ ,ץראל הסינכד יוויצה תודוא רבודמ אל אובת תשרפב ,רמולכ
וליאו ;ץראל הסינכה ירחאל תווצמה םויק תודוא ,םא-יכ ,(13הז ינפלש תוישרפב רמאנ
אובת"ש הרומג תואדוובו רוריבב םיעדוי רבכש ןוויכמש - אוה "ץראה לא אובת יכ"ד ןיינעה
.ץראל הסינכה ירחאל תווצמה םויקל הנכהה לע יוויצה אב יזא ,דימו ףכית "ץראה לא

) ץראל הסינכה ירחאל םייוויצה םש לע אל ,רמולכ ,"אובת" אוה השרפה םש ,ןכ-יפ-לע-ףאו
.(השרפה ןכותל המדקה) "ץראה לא אובת"ד תואדווהו העידיה םש לע םא-יכ ,(השרפה ןכות

םג יזא ,דימו ףכית ,"ץראה לא אובת"ש תואדוובו רוריבב םיעדוישכ יכ - רבדה םעטו
.ירמגל רחא ןפואב תישענ ץראל הסינכה ירחאל תווצמה םויקל הנכהה

:ולא ונימיב לעופב הדובעל עגונב הארוה םידמל הזמו

הלואג ,המילשהו תיתימאה הלואגב ץראל הסינכה - אוה "ץראה לא אובת"ד ןיינעה תומילש
15."ךנוצר תווצמכ" ,תומילשה תילכתב תווצמו הרותה םויק היהי זאש ,14תולג הירחא ןיאש

ןמז ףוסב דחוימבו ,תולגה ןמזב תווצמו הרותה םויקד הדובעה תוללכ - הזל הנכההו
םינייוצמ ויה ,ץראל הצוחל ץראה ןמ םכתא הלגמ ינאש יפ-לע-ףא" :16ירפסה ןושלבו ,תולגה
,17"'ה ץראב םיבשויל תווצמה לכ רקיע יכ" ,"םישדח םכילע ויהי אל ורזחתשכש ,תווצמב
הרותה םויקל םיכוז ,18"םינויצ"ד ןפואב ,הזה ןמזב תווצמו הרותה םויק ידי-לע ,ןכש
.הדיתעה הלואגב "ץראה לא אובת"ש ירחאל ,"ךנוצר תווצמכ" ,תומילשה תילכתב תווצמו

:"אובת" - השרפה םשמ דומילהו הארוהה האב הז לעו

-לע) "ץראה לא אובת"ש ירחאל "ךנוצר תווצמכ" תווצמו הרותה םויקל הנכהה תדובעש ידכ
העידיב רודח היהי ידוהיש ךרוצ שי - יעבדכ היהת (תולגה ןמזב תווצמו הרותה םויק ידי
ןפואבו ,שממ לעופב ץראל האיבו הסינכ ,"ץראה לא אובת" דימו ףכיתש הרורבו תיאדו
,"הב תבשיו התשריו"ד

,תולגה תכשחד םירתסההו תומלעהה לכ לע לקנב רבגתהל לכויש תלעופ וז העידי ,ןכש
,דבלב העש יפל אלא הניא תולגה תכשחש ועדיב ,19"בבל בוטבו החמשב" ותדובע דובעלו
20."הב תבשיו התשריו .. ץראה לא אובת" - דימו ףכיתו

:לולא י"חל אובת תשרפד תוכיישהו רשקה ןבומ הז יפ-לע

תרות תצפהו יוליג - םניינעש ,ןקזה ר"ומדאו ט"שעבהד תדלוה םוי - אוה לולא י"ח
תודיסח תרות יוליגל דע ,ט"שעבה ידי-לע תיללכה תודיסחה תרות יוליגמ לחה ,תודיסחה
21.ןקזה ר"ומדא ידי-לע ד"בח

,ןבומ - 24"רבוג 23ולזמ" זאש ,םיקידצ לש תדלוה-םויד יוליעה לדוג 22עודיה יפ-לעו
.תודיסחה תרות תצפהו יוליגב הריתי תורבגתה הנשי הז םויבש

ט"שעבה עמשש המ 25עודיכ ,חישמה תאיבל הנכה הווהמ תודיסחה תרות תצפהו יוליג ,הנהו
ךדומיל םסרפתיש תעב" - "רמ יתא תמיא" ותלאש לע הנעמב ,חישמ לש ויפמ חישמ לכיהב
"הצוח ךיתונייעמ וצופי"ד רקיעה רקיע ירהו ,"הצוח ךיתונייעמ וצופיו םלועב הלגתיו
ד"בחב הגשהו הנבהב ,27"ןוסנרפתי"ד ןפואב ,26ד"בח תודיסח תרות יוליג ידי-לע השענ
.שפנבש

ןיינעה ןכות) תודיסחה תרות תצפהו יוליג ירחאלש - לולא י"חל אובת תשרפד רשקה והזו
ןוויכמד ,"ץראה לא אובת" דימו ףכיתש תואדוובו רוריבב רתוי דוע ףסותינ ,(לולא י"חד
אכלמ תאיב ,"רמ יתא"ל ךרדה הללסנ ,"הצוח ךיתוניעמ וצופי"ד ןיינעה רבכ םייקתנש
תדובע םג ,אלימבו ,תומילשה תילכתב "הב התבשיו התשריו .. ץראה לא אובת" זאש ,אחישמ
.תומילשה תילכתב תישענ הזה ןמזב הנכהה

תילכתב (לולא י"חד ןיינעה ןכות) הצוח תונייעמה תצפה ירחאל - הזב הריתי השגדהו
ירבד לכ תא 'וג תבתכו" אובת תשרפב יוויצל םאתהב ,ונממ הצוח ןיאש הצוחל דע תוטשפתהה
השענ ודי לעש ,30ונרוד אישנ ידי-לע - 29"ןושל םיעבשב" ,28"בטיה ראב תאזה הרותה
.םלועה תומואד תונושלב םג תודיסחה תרות תצפהו םוסריפ

:הזב ןיינעהו

ןמזל תוכימסב םידמועשכ ,"ןושל םיעבשב" ,הרותה תוימינפ ללוכ ,הרותה תביתכב ךרוצה
:םייתשב - אוה (המילשהו תיתימאה הלואגב) "ץראה לא אובת"ד

ןושלבו ,31"םכנאצ וערו םירז ודמעו" רמאנ אובל דיתעל ירהש ,םלועה תומוא ליבשב (א
33זא" :הזמ הריתיו ,32"ךנותרשי םהיכלמו ךיתומוח רכנ ינב ונבו" :וז תבשד הרטפהה
תויהל הכירצ ,ןכלו ,"דחא םכש ודבעל .. (34שדוקה ןושל) הרורב הפש םימע לא ךופהא
'ה תנומא יניינע - ללוכ ,םהילא םיכיישה הרותה יניינע דומיל ידי-לע - הזה ןמזב הנכהה
.תורורב ןניאש תופש ,םנושלב םוגרתה ידי-לע ,תודיסחה תרותב וראבתנש 'וכ

ןמז ןיא ,35"הנשיחא"ד ןפואב אובל הכירצ הלואגהש ןוויכמד - לארשי-ינב ליבשב םג (ב
תאיבל הנכה - הצוח ךיתונייעמ וצופי) תודיסחה תרות ןיבהלו דומלל ולכויש דע ןיתמהל
,אלא ,(שדוקה ןושל םיניבמ םניא ןיידע - םלוככ םבור - ירהש) שדוקה ןושלב (חישמה
.םעו םע ןושלב ,ףכית םהמע דומלל םיכירצ

םיאצמנש רתויב השיגדמ - םלועה תומואד תונושלב תודיסחה תצפהו תוטשפתה ,ןפוא לכבו
(רומאכ) לעופ הז ןיינע רשא ,הדיתעה הלואגב ,"ץראה לא אובת"ד ןמזל שממ תוכימסב רבכ
.הזה ןמזב הנכהה תדובע לע םג

טרפבו - לולא ו"טל אובת תשרפ תבשו לולא י"חד תוכימסב םג שגדומ ליעל רומאה
ךרבתמ ונממש ,אובת תשרפ תבש(ל הנכה) ברע ,ישיש םויב לח לולא ו"טש ,וז הנש תועיבקב
:םימימת -יכמות תבישי (תדלוה) תודסייתה םוי - לולא י"ח

יוליג השענ ,רומאכ ,ודי לעש) ונרוד אישנ ר"ומדא ח"ומ ק"כ לש םיירקיעה ויניינעמ
ןפואב םימימת-יכמות תבישיד "לעופ להנמ" ותויה - ("בטיה ראב"ד ןפואב תונייעמה תצפהו
,ר"ומדא ח"ומ ק"כ תנותח םע דחיב התיה הבישיה תודסייתהש ,ךכ ידכ דעו .36יחצנו עובק
'גש עודיו ,ישילשה םויב - אפוג םהבו ,התשמה ימי תעבשב) 37ז"נרת לולא ג"יב המייקתהש
- המכו-המכ-תחא-לעו ,םדא לכ) ייחב ירקיעו יללכ ערואמ ,(38תחא תואיצמל םיבשחנ םימי
תומילש יהוזש ,ךכ ידכ דע ,רודה אישנ (לארשי יאישנו םיקידצ טרפבו ,לארשי-ינב לצא
39."םדא םמש תא ארקיו (אקווד זאו) 'וג םארב הבקנו רכז" - ותואיצמ

,"הבישי" לש ןפואב היהי תודיסחה תרות דומילש - םימימת-יכמות תבישי לש הניינע ירהו
התשריו .. ץראה לא אובת יכ" בותכש המ ךרד לע) תובשייתה לש רדסבו ןפואב דומיל ,רמולכ
רשא ,41"הרותבש אילגב תויגוסה דומילכ" ,הגשהו הנבה לש ןפואב דומיל ,(40"הב תבשיו
.ונקדצ חישמ תאיב תא רתוי דוע םירהממ הז ידי-לע

:לעופב השעמל - ליעל רומאה לכמ הארוהה

"הלוגס ימי" םה - (םהילא םיכומסה םימיה ןכו) לולא י"ח דע לולא ו"טמ - ולא םימי
ידי-לע המילשהו תיתימאה הלואגה תא שיחהל ידכ הצוח תונייעמהו תודהיה תצפהב לועפל
.שממ לעופב ונקדצ חישמ

םהבש ,לארשי -ינב וניחא לכ רובע תויודעוותה וכרעי םוקמו םוקמ לכבש ןוכנו יואר ןכלו
- תושדחתה לש ןפואבו ,היתווצמו הרות ,תודהי יניינע לכב הפסוהו קוזיח תודוא וררועי
,42"םישדח ךיניעב ויהי םוי לכב"

לכ םיזמורמ "לולא"ד תובית-ישארב רשא ,לולא שדוחד הדובעה יניינע דחוימבו ללוכ
ןכו ,הבושתה תמדקהב ,םידסח תולימגו (הליפת) הדובע הרותד ןיוקה 'גב הדובעה יניינע
,(43הז ינפלש תודעוותהב הכוראב רבודמכ) הלואגה ןיינע

תובקע ופרח רשא" ולאל דוגינב) חישמה תאיבב הנומאה קוזיחל עגונב - תדחוימ השגדהו
סנכיהל 45"םכלוכ ןכה ודמע" ,אלימבו ,44"ןיציקה לכ ולכ" רבכש עידוהלו םסרפל ,("ךחישמ
תא םימייסמש הז ידי-לע ,דימו ףכית - "הב תבשיו התשריו .. ץראה לא אובת" - ץראל
דרשה ידגב לש 47םירותפכה תא חצחצל :46עודיה ןושלבו ,תולגה ןמזד םינורחאה םירוריבה
.ונקדצ חישמ ינפ לבקל
(366-360 םידומע ,ד ךרכ 'ו"משת תויודעוותה' ,ו"משת'ה לולא ז"ט ,אובת פ"ש תוחישמ םיעטק)
.(ךליאו 141 'מע ג"שת ש"הס) ג"שת לולא י"ח תחיש (1

.א ,חפ .ב ,גס ב"חז האר (2

.(א ,זצר) בשיו פ"ר כ"בשות קלח ה"לש (3

.ךליאו 122 'מע ה"שת ש"הס .ךליאו 140 'מע םש ש"הס הכוראב האר - דעומו ט"וי ארקנש עודיכ (4

.ךליאו 29 'מע ב"שת ש"הס .ןושח 'ב - "םוי םויה" (5

ןפואב םג אלא ,יללכ ןפואב קר אל - "ונייח (תווצמו הרות) םה"ד ןיינעה תוללכ יבגל הזבש שודיחהו (6
ונינעו ,(עובשה ימי תעבש דגנכ ,םיקלח העבשל תקלחנש יפכ - אפוג עובשה תשרפבו ,עובשה תשרפ) יטרפ
ייחב תולגתהב אבש ,יטרפ תויחב םג תכשמנש ,םא יכ ,יללכ תויח 'יחבב איה הרותהש דבלב וז אלש - הדובעב
- אוה ימשגה ףוגד תויחהש ,ונייה ,השעמו רוביד הבשחמד םיניינעה יטרפ לכב ,םוי-םויה ייחב ,ףוגב המשנה
.הרות

המכ ירחאלש דע ,וז הרות רואיב לע ועגייתה םידיסחה ינקזו ילודג םגש ךכל הביסה תא ראבל שי הז יפ-לעו
הרותהש ,רומאכ ,רבדבש שודיחה לדוג דצמ - (םש ש"הסב רפוסמכ) יעצמאה ר"ומדא י"ע וז הרות הראבתנ ןמז
-תניתנב ךרוצ שיו ,'וכ ךורע-ןיאבש ןפואב רתויב תילענ הדובע יהוז ,רשא ,'וכ יטרפ תויחד ןפואב תכשמנ
י"ע הנמתנש ,יעצמאה ר"ומדא י"ע - רבסהו רואיב תפסותבו ,ןקזה ר"ומדא ,רודה אישנ י"ע - תדחוימ חכ
.םידיסחה לש םכירדמל ז"הדא

.ז"ימ א"פ תובא (7

ול וארקי רשא ומש"ש לולא י"חד תדלוהה םוי ילעב תרותמ ריעהלו .דועו .נ"שו .58 'מע ה"ח ש"וקל האר (8
.ד"מרס מ"ההל א"וקל .ותליחתב א"הויהעשב ז"הדאמ אבוה) הז םשב ארקנה רבדה תא היחמו הווהמ "שדוקה ןושלב
.(ךליאו ג"עס ,ד מ"ההל ת"וא

,ם"וכעה ץרא" :(א"יפר *תמ תאמוט 'לה) ם"במרב םוי (ו"משת תנשב) ימויה רועישל רשקהמ םג ריעהל (9
לש התלעמ רתויב תשגדומ הז ןיינעב ,רשא ,"'וכ אמטיש הריוא לע ורזגו ורזח .. השוג לע ורזג הליחתב
ילוע לש םיכרד תקזח" :רועישה םתוחו םויסמ םג ריעהלו .'וכ ךשוחה ןמ רואה ןורתיכ - לארשי ץרא ,"ץראה"
הרהט תלעופ ("ץראה לא אובת" ז"יעש) לארשי ץראל הכילההש - "ם"וכעה ץראב תועלבומ ןהש פ"עא תורוהט לבב
.םינש תואמ כ"וכ ירחאל התקזחב הרהטהו ,ם"וכעה ץראב תועלבומש םיכרדב וליפא

.ב ,וכ (10

.ח-ב ,זכ (11

.בי ,םש (12

.דועו .ךליאו נ ,גל יעסמ .ךליאו בנ ,וכ סחניפ (13

.דועו .ב ,זטק םיחספ - רמאנו ג"ה ה"דותב אבוה .א ,וט חלשב אתליכמ (14

ז"לרת הככו ךשמה .ךליאו ב ,חכשתת (ו ךרכ) םש ת"הוא .(ד-ג ,וצ .א ,הצ) יחיו פ"ר ח"ות הכוראב האר (15
.מ"כבו .ךליאו ז"יפ

.הכ ,חי ירחא ן"במרב 'תנו אבוה .זי ,אי בקע (16

.םש ן"במר (17

.םש ן"במרו ירפס .כ ,אל 'ימרי - בותכה 'ל (18

.מ"כבו .ו"כפ אינת .(א ,ופש) ונתשרפ ףוס ה"לש .ןפוסב בלול 'לה ם"במר הארו .זמ ,חכ ונתשרפ (19

.ד"ס ו"משת לולא ח"הבמ ,האר פ"ש תחיש םג האר (20

:אובת 'פבש (ט ,זכ) "םעל תייהנ הזה םויה" קוספב םג זמורמ ןקזה ר"ומדאו ט"שעבה לש םנינעש ,ריעהל (21
ךורב" ורמאיש םאיבהלו י"נב תובשומו תורייעב רוזחל התייה ט"שעבה לש ותגהנהש עודיכ - ט"שעבה לש ונינע
ןיינעה ןכות והזש ,תודהיה תדוקנ תוררועתהו יוליג ,ונייה ,(ךליאו 138 'מע שידיא מ"הס) ב"ויכו "םשה
(חפש 'מע ג"חזל צ"יול יטוקל) ר"ומאא ראבמש יפכ - ןקזה ר"ומדא לש ונינעו ."םעל תייהנ הזה םויה"ד
"תראפתלו םשל הלהתל" קוספב ןכו) "ד"בח תולדגד ןיחומ 'גה אוה ,'יוה פ"ג רפסמ אוה הזה םויה"ש
לש ונינע - (ד"בח לע יאקד (םש צ"יול יטוקלב אבומ - ב ,במ ונתשרפ) ת"וקלב ראובמכ ,(טי ,וכ ונתשרפבש)
.ד"בח תודיסחה תרות דסיימ ,ןקזה ר"ומדא

.ךליאו 89 'מע ג"שת ש"הס :(לולא י"ח) וננינעב כ"ג הארו .נ"שו .1 הרעהל ג"הוש 86 'מע ה"ח ש"וקל (22
.ךליאו 178 'מע ד"כח ש"וקלב הכוראב 'תנ - .ךליאו 186 'מע םש

,"לארשיל לזמ ןיא" (א ,ונק תבש) ל"זרמב שוריפה עודיכ ,לארשיב (רתוי הלענ ןפואב - הברדאו) םג (23
.48 'מע רענל ךונח סרטנוק) "לארשיל לזמה אוה ,אצמת ןיאמ המכחהו ש"מכו ,המכחה רוקמ אוהש ,ןיא 'יחב"ש
.(מ"כבו .וניזאה פ"ר ת"וקל הארו

'מע שיר ב"שת ש"הס) עודיכ - ט"שעבל דחוימב ךייש (רתכה 'יחב ,המכחה רוקמ ,"ןיא") הז ןיינעש ,ריעהלו
המכחה 'יחב ,ןקזה ר"ומדאל םג ךייש ןכ ומכו .(רתכה תוימינפ ,קיתע) רתכה 'יחב איה ותניחבש (דועו .19
ןיאמ עד" (וז תבשב םידמולש - ג"פר תובא) הנשמה שוריפב (יתוקוחב פ"ס) ת"וקלב ראובמה פ"ע - (םש ש"הס)
."אצמת ןיאמ המכחהו ש"מכ ,המכח אוה ןיא" ,"תאב

.םש ע"הקבו ח"ה ג"פ ה"ר ימלשורי (24

.(מ"כבו .ותליחתב ט"שכב הספדנ) ט"שעבהד ק"הגא (25

.ךליאו 112 ע"ס םולש תרות ש"הס האר (26

.נ"שו .35 'עה 136 'מע ד"כח ש"וקל הארו .ופוסב ו"ת ז"וקת (27

.ח ,זכ (28

.(דועו .פ"הע הרואה שובלו א"וג ,ם"אר) םיעבש אירטמיגב ירוחאה רפסמב "בטיה"ש ריעהלו .פ"הע י"שרפ (29

שארב ,רשא ,טבש שדוחב (שדוק היהי ירישעב) - ןיד אמלעב ותדובע תומילש - ותוקלתסה םויש ריעהל (30
.י"שרפבו .ה-ג ,א םירבד) "םהל השריפ ןושל םיעבשב" ,"הרותה תא ראב השמ ליאוה" (ובש םוי לכבו) שדוחה
.(ו"משת אראו פ"שו תומש פ"ש תוחיש הארו

.ה ,אס 'יעשי (31

.י ,ס םש (32

.א"יפס םיכלמ 'לה ם"במר הארו .ט ,ג 'ינפצ (33

.פ"הע צ"וצמו ד"וצמ ,ק"דר ,ארק י"רהמ .ח ,םש ע"באר (34

.א ,חצ ןירדהנס הארו .(וז תבשד הרטפהה םתוחו םויס) בכ ,םש 'יעשי (35

יבגל "התעב"ד יוליעה תודוא (ךליאו ד"צפ תוכלמ שובל ואיבי ה"ד םירופה רעש) הרוא ירעשמ ריעהלו
"הנשיחא"ב כ"אשמ ,ןטק יכה ץוצינ וליפא דבאנ אלו ,השודקה תוצוצינ לכ תא ררבל םיקיפסמ זאש ,"הנשיחא"
וניא - "הנשיחא"הו) "ןיציקה לכ ולכ" ירהש ,"התעב"ה ירחאל ותויהל - ולא ונימיב "הנשיחא"ה ,םנמא .'וכ
.אתוילעמל ולוכ ירה ,(הלואגה תא תבכעמ ןיידעש הנושמו הנוש הביס וזיא תרסהל סחיב אלא

.(ר 'ע ח"פרת מ"הס) ח"פרת ת"חמש תחיש האר (36

לולא ו"ט 'א םויב ק"הרה ר"ומאא ק"כ דוה הדסיי םימימת יכמות תבישי" 104 'מע א"שת ש"הס האר (37
."'וכ ילש הפוחה תדועס תעב ,ז"נרת

.ה"ס ה"פרס תבש 'לה ח"וא ז"הדא ע"וש .ד"ה ט"כפ תבש 'לה ם"במר .א"עס ,וק םיחספ :אמגודל האר (38
.(מ"כבו .ח"ה ז"טפ תבש 'לה ם"במר) ימד דובלכ השולשמ תוחפ לכד ןידהמ ריעהלו .ח"ס ט"צרס

,םדא וניא השא ול ןיאש םדא לכ (א ,גס תומבי) שרופמה לע ףסונ - .א ,הסק א"חז הארו .ב ,ה תישארב (39
."אפוג גלפ" - (דועו .ב ,ז) ג"חזבו

.249 'מע ט"יח ש"וקל םג האר (40

קתענ - ז"נרת לולא ו"ט הבישיה תודסייתה תעשב ולש "החיתפה רמאמ"ב ע"נ ב"שרוהמ ר"ומדא ק"כ 'ל (41
.ה"כפ םייחה םע סרטנוק םג הארו .([ד -גכ 'ע] ב-א ,גי א"ח "םימתה") ר"ומדא ח"ומ ק"כ בתכמב

שודיח תודוא - א"הויהעש תלחתהב ןקזה וניבר איבמש - ט"שעבה תרותמ ריעהלו .זט ,וכ ונתשרפ י"שרפ (42
ויהי (עגר לכבו) םוי לכב"ד הארוהה תא םייקל רתוי לקנ ז"יע רשא ,עגרו עגר לכב שממ ספאו ןיאמ תווהתהה
.שממ ספאו ןיאמ ותואיצמ הווהתנ הז עגרבש ןוויכמ ,שממ "םישדח" ,"םישדח ךיניעב

.ו"משת ,לולא ח"הבמ ,האר פ"ש תחיש (43

.ב ,זצ ןירדהנס (44

שיר ד"ח צ"יירהומ ר"ומדא ק"גא .ב ,זצש ב"ח םיסרטנוק מ"הסב ספדנ - ובתכמב ר"ומדא ח"ומ ק"כ 'ל (45
.טער 'מע

.ט"פרת ת"חמש תחיש (46

.םידגבה ידדצ ינש רבחל םנינעש (47

----------

9 הרעהל

ילודג םגתפ עודיכ - (לולא י"חד תדלוהה םוי לעב) ןקזה וניברל םיתמה תייחתד תוכיישהמ ריעהל (*
.ד"בח תודיסח תרות יוליג - אוה ןקזה וניבר לש ושודיח ,יכ ,"םיתמ היחמ" אוהש ןקזה וניבר לע םידיסחה
ןיא ,ירהש - תינחורה הדובעב 2םיתמה תייחתד ע"והזו ,יעבטהו ישונאה לכשל דע ,שפנבש ד"בחד הגשהה ישובלב
רעד סאד זיא" .תיקלא הגשהמ לעפתמו ןיבמ לכשהשכו ,יעבטהו ישונאה לכשכ (התימ לש ןיינע) רק רבד ךל
.(ןויס א"י - "םוי םויה" .ד"פר תודיסחה תרות סרטנוק) "םיתמה תייחת רע'תמא
חישמ םע תויחל


היה יעבדכ ותדובע התיה וליא
!אב רבכ ונקדצ חישמ


אב אל ןיידע ושפנבש יטרפה חישמ

תוטלחה לבקל םיכירצ - םילודגה תורואמה ינש תא תדלוה-םוי ,לולא י"ח שדוק-תבשב ונדמעב
וניתובר לש תוחילשה יולימ םע תורושקה תולועפה לכב זוע רתיבו תאש רתיב ףיסוהל תובוט
ימכח ,"איבנמ ףידע םכח" - ןכמ רחאלו ,"םיאיבנה וידבע לא ודוס הליג" רשא - וניאישנ
תצפהד תולועפה לכב ףיסוהל - תוטשפבו ,ונרוד אישנ ר"ומדא ח"ומ ק"כל דע ,לארשי יאישנו
הטמל ןיאש ןותחת ,"הצוח"ה םוקמב םג - הז לכו ,תונייעמה תצפהל דע ,תודהיהו הרותה
.ונממ

,תבשה םויד הארוההכ ,גונעתו החמש ךותמ ןתושעל שי ולא תולועפש - הזב תפסונ השגדהו
,"ןהילע רישב ןירוק" ,"ריש .. ןינועט"ש ,םירוכיב תווצמד הארוההכו ,גונעת - וניינעש
הכמ לילחה" - אקווד "החמש ןמזב"ו ,"לוק תמרה ןושל" - "תרמאו תינעו" :בותכה ןושלבו
."רישב םייוולה ורביד הרזעל ועיגה 'וכו םהינפל

:תוטושפ תויתואב

ךותמש ,ונייה ,דבלב לוע תלבק לש ןפואב ,חרכהו הייפכ ךותמ ולא תולועפ השעיש ןכתיי
תצפהב קוסעל ידכ (לימ ךוליה ידכ) םיעגר ח"י שידקהל ומצע תא הפוכ תופעוז םינפ
אל ,("וניבר השמ לש "ויקסע") הרותה דומיל - ויקסעל הנופו בש הז ירחאל דימו ,תודהיה
!םיקסע םתס

לא רהה ןמ אלא ויקסעל הנופ היה אל"ש - וניבר השמ לש ותגהנהמ הארוהה האב הז לע הנה
השמ הנפ אל ,ןכ-יפ-לע-ףאו ,'וכ םיקוחרו םידרפנ ,"תוממוע ןושל" ,אקייד "םע" ,"םעה
.'ה רבד תא םהל רמול ,"םעה לא" אלא "רהה ןמ"

רשאכ ,לולא שדוחב - טרפבו ,תופי םינפ רבסב תויהל הכירצ תלוזה םע תוקסעתההש יאדוובו
:רמולכ ,םלוכל תוקחוש םינפ הארמו תופי םינפ רבסב םלוכ תא לבקמו ,הדשב אצמנ ךלמה
,הדש ישובלבו "הדש"ב אצמנ אוהש עדוי םנמא ה"בקה

"םימימתבש םימת"ו "םימת" ,"דיסח"ש המ השועו ,"עציפוז ענעדייז" שבולש תורמל ירהש -
היארו !"הדש"ב אוה אצמנ ,ונממ םישרודש בצמו דמעמה ךרע יפל ,םוקמ לכמ ,תושעל ךירצ
הכוז היה ,דבעימל היל יעבדכ ותגהנה התיה וליאו ,אב אל ןיידע ונקדצ חישמש - רבדל
םא וליפאש םינוקיתב אתיא"דכ ,ונקדצ חישמ אב ותדובע ידי-לעש "דחא קידצ" ותוא תויהל
תושעל לוכי - םירחאל עגונב !"חישמ אב היה ורודב המילש הבושתב רזוח דחא קידצ היה
...!אב אל ןיידע ושפנבש יטרפה חישמש הישפנב עדי ירה ,ומצעל עגונב לבא ,'וכ תונובשח

םינפ ול הארמו ,תופי םינפ רבסב וינפ תא לבקמו "הדש"ל ה"בקה אצוי ,ןכ-יפ-לע-ףאו
.הזכ ןפואב תויהל הכירצ תלוזה לא סחיב ותגהנהש אטישפ ןכלו ,תוקחוש

םיאצמנש [םיספות=] "פאכ א ךיז ןעמ טיג" ארמימכ עגרבש - תוטשפבו .. ןוצר יהיו
רהב םיכלהמ םהו .. תיבה רהל םיעיגמ םהש דע םילשורי ךותב ןיכלהמ"ו ,"םילשורי ךירעשב"
..."'וכ הרזעל ןיעיגמש דע תיבה

.בבל בוטו החמש ךותמו ,שממ ונימיב הרהמב
- 2552-2551 םידומע ,ד ךרכ ד"משת 'תויודעוותה' ,ד"משת'ה לולא י"ח ,אובת-יכ תשרפ תבש תחישמ)
(הגומ יתלב

יהויחבמ ריתי


שי אלא ,דומילב קפתסהל ןיא
לעופב השעמב םג קוסעל


הצוח תונייעמה תצפה :תוטשפבו

ירהש ,יוליעה תילכת אוה - םילודגה תורואמה ינש תא תדלוה םוי - לולא י"חד ןיינעה
."םילודגה תורואמה ינש" לש םלזמ רבוג ובש ןמזה תודוא רבודמ

ןכלש ,רתויב הלענ ןיינע אוה םגש ,"רוא" קר אל - "תורואמ" (א) :רבדב םיטרפ המכו
חתפ ,חתפ י"ר ,רוא יהי םיקלא רמאיו" :שרדמה ירבדכ ,רואה ןיינעב התיה האירבה תלחתה
- "םילודגה תורואמ" (ב) .(רואה רוקמ) "רואמ"ה ןיינע - הזמ הלעמלו ."'וגו ריאי ךירבד
."םילודגה תורואמה ינש" (ג) ."לודגה רואמ" םא יכ ,"רואמ" םתס אל

םיינחור םיניינעב אטבתהל הכירצ לולא י"חד הדובעהש בושחל םילוכי ,ןכש ןוויכמו
- "םילודגה תורואמה ינש" לש םתרות ,תודיסחה תרות דומילב תוקסעתה ,רמולכ ,םילענו
תרות ידי-לע (הגשהו הנבה) "ןוסנרפתי"ד ןפואב הראבתנש יפכ טרפבו ,ט"שעבה לש ותרות
ןוויכמד) ט"שעבה תרות יבגל שדיחש המ ,ןקזה ר"ומדא לש ותרות ןכו ,ד"בח תודיסח
לש ןפואב ט"שעבה תרות רואיב דבלמש ,ןבומ ,"םילודגה תורואמה ינש" םנשיש םישיגדמש
-לע ,ןכש - (ט"שעבה תרות יבגל ןקזה ר"ומדא לש ותרותב הפסוהו שודיח ונשי ,הגשהו הנבה
םידימלתה" ל"זר רמאממ ןבומכ ,"םילודגה תורואמה ינש" םע םירשקתמ םתרות דומיל ידי
ותואיצמ םע תדחואמו הרושק ןבה לש ותואיצמ ירהו ,"םינב םייורק (םתרות דומיל ידי-לע)
.שממ באה םוקמב דמוע ןכלו ,"ותוימינפו ותויכות" ,באה לש

לכשומהו לכשה ליכשמה םידחאתמ זאש ,הגשהו הנבה לש ןפואב אוה דומילה רשאכ טרפבו
."והומכ דוחי ןיאש אלפנ דוחי" לש ןפואב (עודיהו עדמה ,עדויה :ם"במרה ןושלבו)

לעופב השעמב אטבתהלו אובל םיכירצ םילענ יכה םיניינעה וליפאש - הארוהה האב הז לעו
,'וכ הגשהו הנבה לש ןפואב תודיסחה תרות דומילב קפתסהל ןיא ,רמולכ .ימשגה הזה םלועב
.ונממ הטמל ןיאש ןותחתה הזה םלועב ,לעופב השעמב הדובעה םג היהתש חרכהב אלא

,םילענו םיינחור םיניינעב אלא קוסעל ול ןיאש בושחל םוקמ שי ילוא - ומצעל עגונב
;'וכ רתויב תילענ הגרדל עיגמ הז ידי-לעש ,הגשהו הנבה לש ןפואב תודיסחה תרות דומיל
ךרבתי ול תויהל ה"בקה הוואתנ"ש ןוויכמ ירה - הנוילעה הנווכה יולימל עגונב ,םנמא
השעמ לש םיניינע םע תוקסעתהה ידי-לע אקווד תמלשנ וז הנווכש ,ןבומ ,"םינותחתב הריד
.לעופב

,'וכ הגשהו הנבה לש ןפואב תודיסחה דומילד ןיינעה תויהל ךירצש טושפו ןבומ :רמולכ
- הברדאו ,לעופב השעמ לש םיניינעב םג קוסעל שי אלא ,דבלב דומילב קפתסהל ןיא - לבא
תוטשפבו ,תודיסחה תרותד דומילהו הנווכב אוה רודח ונממ הטמל ןיאש ןותחתב לעופב השעמה
םוקמל הצפה לש ןפואב םיאב תודיסחה תרותד "תונייעמ"הש ,ונייה ,הצוח תונייעמה תצפה -
ה"בקה הוואתנ"ד הנווכה תא םימילשמ הז ידי-לעש ,ונממ הטמל ןיאש ןותחתל דע ,"הצוח"ה
."םינותחתב הריד ול תויהל
- 2547-2545 םידומע ,ד ךרכ ד"משת 'תויודעוותה' ;ד"משת'ה לולא י"ח ,אובת-יכ תשרפ תבש תחישמ)
(הגומ יתלב

יבר יצוצינ


תספדהו ןקזה ונבר לש ותרות
ויבתכו וירפס


םג ,ומצעב יברה קסעתה ןקזה ונבר ירפסל תוביבחה בורמ
* סופדל ןקזה ונבר יבתכ תנכהב ,ותואישנ תלחתה ירחא
ןייצ ךא ,הדובעה לדוג תא רעיש אלש ,ומצע לע דיעה יברה
םינינפ * "ןוילע םלוע ,רחא םלוע"ל הריבעמ וז תוקסעתהש
רואל-איצוהל תינכתהו ,ןקזה ונבר ךורע-ןחלוש תספדהמ
ראובמ אינת


רפואל השנמ-יכדרמ ברה תאמ

,ג"שת תנשב .דחוימב ד"בח יר"ומדא תרותו ללכב הרותה דומיל דודיע לע יברה םש בר שגד
תזכורמ רואל-האצוהב לחה ,"שטיוואבויל - םידיסחה רצוא - 'ירפס"ב ישאר ךרועל הנמתנשכ
רשפא תדחוימ בל-תמיש .'וכו ויתורעהו ויתוהגה תפסותב ,תורבוחו םיסרטנוק ,םירפס לש
.םהב דומילה דודיעו ,ןקזה ונבר לש ויבתכו וירפס תספדהל רושקה לכב תוארל

הכונח 'תורשקתה' האר - ךליאו ח"לשתמ) אינתה תספדה תוישרפ ורכזיי ד"בח ימי ירבדב
ירפס תספדהב םירושקה םיבר םיעוריא דועו (ב"משת ףרוחב) אמק הרודהמ אינת תספדה (ו"נשת
תורגא' תספדה) טל-אל 'מע ,ןיול .ד.ש ברה ,'שדוקה תדובע רפס'ב םג האר) ןקזה ר"ומדא
(םהל תופסוה) הס-גס ,(םירצקה ןקזה ר"ומדא ירמאמ תספדה) אס-חנ ,(ןקזה ר"ומדא 'שדוק
.(דועו טע ,טס

תוספדה ;י"חשת תנשב ןקזה ר"ומדא יבתכ תספדה :םיאשונ השולשב דקמתת וז ונתמישר
השגדהב ןייוצי .וביבס םירפס תרדסו ונבר ךורע-ןחלושב דומיל דודיע ;אינתל םירואיב
ןיא םגו) תפקמו המלש הנומת תתל תרמייתמ הניא הז רודמב המישר לכש ומכ יכ ,תדחוימ
.תוצוצינ אלא ןאכ ןיא הז בחרו בכרומ םוחתב דחוימב ירה ,(המיאתמ תרגסמה

"היילע"ו "הדרט"

ירפס ינש לש" סופדל הנכהב (דצק 'מע ז"ט ךרכ 'שדוק תורגא') יברה קסעתה ח"ישת ףרוחב
,הזב וניתולועפ רבד לע" רפסמ ומצעבו 'פ"רה תוחנה'ו 'אנזאיל ךלהתא' "ןקזה ונבר ירמאמ
."היילע לש הז םע דחיבו הווצמ לש הדרט

ןיינעה לדוגו דחמ םיישקה לע יברה רפסמ (ו-הלר 'מע םש) רתוי תטרופמו הכורא תרגיאב
:ךדיאמ

שורדי 'וכו תוקמעתה ,בל תמיש המכ יתרעיש ל"נה די-יבתכ תכירעל יתשגנשכ
לעופל רבדה אבשכ הנהו ,תמצמוצמ יתלב הדימב יתרעיש הליחתכלו ,ןיינעה
דוע אלו ,ללכו ללכ םיקיפסמ םירעושמה 'וכו בל תמישו ןמזה ןיאש יתחכונ
םירמאמ לש רודיסה ירחאל ההגהה וליפאו סופדל הנכההו תוקסעתהה םצעש אלא
...ןוילע םלוע ,"רחא םלוע"ל םיריבעמ ל"נה

"דיה יבתכ לע התיה יתבשחמ"

ח"הגל תרגיאבו .הליחתכלמ הזל סנכנ היה םיישקה תא עדוי היה םא םגש ,בתוכו ךישממ יברה
לכ ולבלבתנ ,די-יבתכ לש סופדל הנכההב קסעה ןמזב יכ" :טרפמ (חלר 'מע םש) ןיווז
וליפאו ,הז לע בוצק היה ל"נה ןיינעל שידקהל היה רשפאש ןמז לכש תרמוא תאז .. םירדסה
יבתכה יניינע לע התיה יתבשחמ השעמ תעב הנה ,וב קסעה תונשל תירשפאב היה אלש ןמזהמ םג
הדרט םג אלא הווצמ לש הדרט התיהש דבל אל הנה ,תורומאה תוערפהה לכ ירחאל לבא" ."די
.ברועמ יברה היה םהב םגש םיילכלכ םיישק םג וצצ ךכ-רחא ."המיענ הווצמ לש המיענ

"בגשנה לעפמה"ל עייסמ ר"זש רמ

:(60 'מע 'ו תרבוח 'ךלמל ק"ידצ') ל"ז ר"זש רמל יברה בתוכ ד"ישת ץיקב רבכ

לעפמה ןיינעב 'יש ודובכ תלעמ [םע=] תא ותחיש יטרפ יל רסמ 'יש בוקדח ברה
יבתכ ןכו ,אינתה רפס אוה ד"בחד םירפסה רפס לש תבחרומה האצוהל בגשנה
.'וכו תומוקמ הארמו תורעה םירואיב םע ,רואל ואצוה אל ןיידעש ןקזה ונבר
.בוט לעופל אצי ןיינעהש לדתשהל תיניצרה ותוניינעתהמ עומשל יל םענו

[די-יבתכ יכרכ=] "ךעלכיב" יברל איבהל הכז ומצעבו ,םירומאה םילעפמל עייס ןכא ר"זש רמ
.(טפ 'מע 'ב ךרכ 'וביסמב ךלמה') םתספדה תא םלישש ,ןקזה ר"ומדא לש

ןקזה ונבר לש ותוכז

ודומיל דודיעו ןקזה ונבר ךורע-ןחלוש לש ותלעמו ותובישח תשגדהב יברה עיקשה דואמ הברה
'שדוק תוחיש') יברה רמוא 'א ףיעס ג"ישת בא-םחנמ ף"כ בקע תשרפ תבש תחישב .ותצפהו
:(356 'מע ג"ישת

ידימלת ןיב ףאו ,םינואג המכו םיקידצ המכ ויה ןקזה ר"ומדא לש ונמזב
וב וקסע ףאו הלגנה תרות םוחתל םיכייש ויהש םיבר םידימלת ויה דיגמה
ןקזה ר"ומדא רחבנ ,"ךורע ןחלוש"ב ךרוצ היה רשאכ ,םוקמ -לכמ .טהלב
בוט-םש-לעבה ידימלת ראש לש םהירפס ."ותומכ הכלהש - ומע 'יוהו"ש ,אקווד
ירבד םהו ,עש'םלוע לצא םג (אלא םידיסח ןיב קר אל) ולבקתנ םנמא דיגמהו
ךא .רחא קסופכ םימעפו םהומכ הכלה םימעפ - הכלה ןיינעל ךא ,םייח םיקולא
יפכ הגהנה ידי-לע ןכש [םעפ לכב] ותומכ הכלה ןקזה ר"ומדא ךורע-ןחלוש
.םינותחתב הריד לש הנווכה תמלשנ ,אקווד הכלהה

"רבעה לע ןיקעוצ ןיא"

:יברה רמא (696 'מע 'ב ךרכ ו"לשת 'שדוק תוחיש') ו"לשת לולא י"ח תודעוותהב

תומוקמב ןקזה ר"ומדאכ םיגהונ םניאש םידיסח המכ םנשי םיברה וניתונוועב
ר"ומדאש םיעדוי םניאש הדבועה לשב קרו ךא תאז - םירחא םיקסופכ אלש קסופש
.ןכ קספ ןקזה

'היהתש הביס הזיאמ' ירה ןקזה ונבר ךורע-ןחלוש דומילב רדוסמ רדס"ש םושמ ךכל רבסהה
."רבעה לע ןיקעוצ ןיא ךא ,םייק היה אל התע דע 'תונושמו תונוש תוביסמ'ו

וניתובר ישודיחו יקספ םוסריפל ,'הרות לידגי' ,תדחוימ המב דסייל יברה ארק םוקמב וב
.קרוי-וינבו ו"ת הקיתעה םילשוריב - םהידימלתו וניאישנ

תורגא') ה"ע ןיקרובד ןועמש-ןמלז 'ר ח"הרה ג"הרהל יברה בתוכ א"ישת לולאב 'אב דוע
:(ולת 'מע 'ד ךרכ 'שדוק

ךורע ןחלוש דומילב םיברב תועיבק ושעש ובתכמ ףוסב ריכזמש הממ יתינהנ
.םוי לכב ונבר

"םיאלפנ םישודיח"

יקספו ןקזה ר"ומדא ךורע ןחלוש לש רדוסמ דומיל עבת יברהש הדיחיה םעפה וז התיה אל
הכז ,ב"לשת ירשת שדוחב ,'תודיחי'ב ל"ז ןהכ יבצ-םהרבא 'ר ח"הגה ההש רשאכ .קדצ-חמצה
:(ץיוורוה 'יש יולה בקעי 'ר ת"הרה תמישרמ) םיאבה םירבדה תא ראשה ןיב עומשל

לבחו ,םיאלפנ םיניינע וב םנשי ןקזה ר"ומדא ךורע ןחלושב דומיל ןיינעב
וב שיש ונבר ךורע ןחלושב דומילה תא םיחינזמו ...ישודיחב דומלל םיספותש
.דועו "הדנ תוכלה" ,"תופירט תוכלהב" ןכו םיאלפנ םישודיח

תוחיש') '770' תיזכרמה 'םימימת-יכמות' תבישי תלהנה ירבח וסנכנשכ ,ג"כשת זומתב 'הב
לחה ,תובישיב דומילה רדסבש לע ותאילפ תא יברה עיבה ,(408 'ע ג"כשת 'שדוק
חמצה ר"ומדא ישודיחו ןקזה ר"ומדא ךורע ןחלושב דומיל גהנוה אל ,ןילופו שטיוואבוילמ
:המת םירבדה ןיב .קדצ

המלשה הווהמה ענווארבודמ הימחנ יבר ודימלתל - 'הימחנ ירבד' רפסה אלימ
ר"ומדא ךורע ןחלוש םידמול אל עודמ ךא ,יוצמ וניאש רפס וניה - ע"ושל
המו ,"חספ תוכלה"ב אוה דומילה ירה - םידמול ןכ רבכשכו ?קדצ חמצו ןקזה
?הרות דומלת תוכלהו תיביר תוכלה םע

ר"ומדאל הרות דומלת תוכלה וב בלשל רשפא-יאש תודיסחב ןיינע ןיא ירה :יברה ןייצ ןאכו]
.[ןקזה

ק'ינד"בח הבישי-רוחב לש ותבושת

תוחיש') יברל ורגישו הטורפ-הושמ תוחפ ןיינעב וירועישמ סרטנוק םסריפש דיסחב השעמו
ןקזה ר"ומדא תא וליאו םייוסמ לודג לש וירבד איבה יכ הארש ,ריעה יברה .(םש 'שדוק
.ןקזה ר"ומדא ךורע ןחלושמ םישודיח םנשי ולא םיאשונב רשאכ ,תחא םעפ וליפא ריכזמ וניא

סחייתה (981 'מע 'ב ךרכ 'מ"דשת תויודעוותה') מ"דשת םיטפשמ תשרפ שדוק-תבש תודעוותהב
:רמא ןאכו .ינולפ ןיינע שפחל שי ךורע ןחלושב קלח הזיאב םיעדוי םניאש הלאל יברה

תוכלה "ךורע ןחלוש"ב םיעיפומ ןכיה הבישי רוחב םילאוש רשאכ :המגודלו
עדוי "אמוי דחד בר יב רב" וליפא ירהש ,וז הלאש עמשל אוה המת - תובורעת
;ךורע ןחלושבש "העד הרוי" קלחב םמוקמ תובורעת תוכלהש

תובורעת תוכלהש הלה בישמ - ק'ינד"בח הבישי רוחבל וז הלאשב םינופ רשאכו
םיטרפ המכו המכ םנשי הברדאו .חספ תוכלהב ,"םייח חרוא" קלחב םג םנשי
קלחבש תובורעת תוכלהב אלו ,אקווד חספ תוכלהב םיעיפומה תובורעת תוכלהב
!"העד הרוי"

ר"ומדא ךורע ןחלושב תורעה" רפסה לע "ןח תאושת" :סורג ןהכה עשוהי ברהל יברה בתכמ
"םילשוריב קדצ חמצ ללוכ תאצוהב ,"ןקזה

הנומ היה ךכו

םיברוקמה דחא לש ונמויב .ןקזה ר"ומדא ךורע ןחלוש יכרכ תעברא וספדנ ח"כשת-כ"שת םינשב
אטבתה הלילב ח"כשת רדא ד"וי ןושאר םויב יכ םשרנ (65-64 'מע 44 ןויליג חישמ תיב)
יתונלבס עקפת חספה גחל תוכימסב .'ךורע ןחלוש'ה תספדהב קסעתהל ךירצ התע" :ךויחב יברה
..."קועצל ליחתאו

ךראת תועובש המכ דוע - ךורע-ןחלושה לש 'ד ךרכ תספדהל עגונב יברה לאש רייאב 'ב םויב
רבדמ ינא :קוחש-תבב יברה רמא ,הספדהה םייתסת םימי השולש ךותש יברל ובישהשכ .ותספדה
דוע וראשנ :רמאו הז אשונב רבדל יברה בש הלילב ךא ...!םימי לע רבדמ התאו תועובש לע
.ישיש םויו ישימח םוי ,יעיבר םוי ,ישילש םוי :ויתועבצאב םאנמו תבש דע םימי עברא
!ףוסה היהי רבכ תבש דעש לדתשהל ךירצ

"ןאכ סופדב רמגנ רבכ"

ןושארה ךרכה ספדנ כ"שת תנשב .ח"כשת תנשב המייתסנש ,ןורחאה ךרכה תספדהל עגונב הז לכ
תורגא') ביבא-לתמ ןיקטומש הדוהי 'ר ח"הרהל ,ח"שת רדא ו"טמ תרגיאב ךכ לע חוודמ יברהו
:(חיר 'מע ט"י ךרכ 'שדוק

ילוא) ןאכ סופדב רמגנ רבכ - ןקזה ר"ומדא ךורע ןחלוש רבד לע בתכש המב
.תופסוה המכב (חספה גח ינפל דוע

תורצק תורעה תספדהל תינכת

ןמלז-רואינש ברה ח"הגל יברה בתוכ (וצש 'מע א"י ךרכ 'שדוק תורגא') ו"טשת לולא ז"יב
:ד"בח-רפכ לש ובר ,ה"ע קילרוג

ןיא ינובאדל הנה ,תורעהו םירואיב םע ךורע ןחלוש תספדה תודוא בתוכש המב
םאש הז עוצקמב םיקסועהמ הזיא תא יתררועש אלא ,ימצעבו יעבדכ ידיב ינמז
רואיבל הברדא אלא תוישוקל הנווכה ןיא רשא ןבומו ,תורצק תורעה םלצא שי
היהת ילוא הספדהה ןפואל םאתהבו ,ןאכל םוחלשי ,םוקמל םוקממ הראהלו
דובכ לצא םא םגש ןבומו ,םהב יולת םיברה תוכזו ןכ םג םסיפדהל תוירשפא
דחא דצמו רורב בתכב םיבותכ בוט המו ,ןאכל חולשל אנ אד ןוגכב םנשי ותרות
.ןויליגה לש

...רמוח תגשהל םיצמאמ

התואב .הזכש רמוח גישהל תונויסינ ושענ ןיידע כ"שת תנשב תשדוחמה הספדהה תליחת םע
בתכ םשו ,בונדיוקמ םולש ה"ומ ק"הרהל ,'םולש תרמשמ' רפסה שדוקה-ץראב עיפוה הפוקת
תובקעב ."ל"ז ז"רגה ךורע ןחלוש לע בחר שוריפ ...די בתכב וירחא ריאשה" :ודכנו ונתח
:רמאנ ובו יברה תוריכזמ םעטמ בתכמ וילא רגוש תאז

(160-159 'מע 'ד"בח תרות') ונבר ע"וש לע 'לואש די' רפס ומצעב רביחש ,קיב ברה ,ןתחה
.(1 'עה 174 'מע םש) היסורב רתונ דיה-בתכש עידוה ,םוחת ותואב יברה םע בתכתהו

תשדוחמ תספדהב "הרות דומלת תוכלה"

'מע ב"כ ךרכ 'תוחיש יטוקל') ט"ישת תנשב יברה לש בתכממ דומלל רשפא םירפסה תקוצמ לע
:וידימלת םע דומילל רשקב לאשש ךנחמל רגושש (415

ןוויכו .םיספוט קיפסמ יד םהב שיש םיניינע םידימלתה םע דומלל ךירצש ןבומ
אקווד דומילש טרפבו .וז הכלה דומלי ,קיפסמ התע - הרות דומלת תוכלהש
.אוה רידנ - ןקזה ר"ומדאד הז ךורע ןחלוש קלחב

תא (בובלב י"רת תנשב הספדהה זאמ) הנושארל םידיסחה רצוא תכרעמ הסיפדה ה"כשת תנשב
.תורעהו תומוקמ-יארמ ,תופסוה םע תנקותמו השדח האצוהב רפסה

ד"בח תרות - ומצע ןקזה ר"ומדא ידי-לע הארנכ בתכנש) עטק וב בלושו 'רעשה ףד' ןכוהשכ
רבוחמ ,הרות דומלת תוכלה לע תוכיאה ברו תומכה ןוטק ר[ו]ביח" :רמאנ ובש (זמ 'מע
הרשע שלשב הפונמו םינורחאו םינושאר םיקסופה ילודג לכמו ימלשוריה ןמו ארמגמ טקולמו
לע םינידה לכ עדיו ונואמצ הוורי דחא לכש ידכב ,וינפוא לע רבד רבד ביטיה ראב הפנ
תיבל אבוה םיברה תוכזל ידכבו ןייעמ לכל לקנו חצ ןושלב רדוסמו ,ונוכמ לעו םירוב
."רעשהב אלו ,רבד חתפב קיתעהל" :(255 'מע 'ויתוחרואב הכלנ') יברה הרוה - "סופדה
.רעשב אלו רפסל ל"ומה תמדקהב הז עטק קיתעהל רמולכ

."אובל דיתעל ןכ ןיאש המ - רבחמה םש ומילעהשכ ורקיעב ךייש" :תוטשפב תאז קמינ יברה
תמלעהל םעטה הזו ,רבחמה םש ןויצ ילב הרות-דומלת תוכלה עיפוה הנושארבש ,עודי ירהש
.ןקזה ונבר לש ומש

תא ררועו ויתויודעוותהב וז הדבוע ןייצל יברה הבריה הרות-דומלת תוכלה תספדה םע
ט"כשת .264 'מע 'ב ךרכ ח"כשת .ךליאו 233 'מע 'ב ךרכ ה"כשת 'שדוק תוחיש') ןהב דומילה
.(98 'מע 'א ךרכ

םש ה"כשת) ןהב רואיבה קמועו ולא תוכלה ובתכנ ובש דחוימה ןונגסה לע יברה דמע ןכ-ומכ
'טפשמ ןשוח' קלחל ןוימדה ,(325 'מע 'א ךרכ ו"לשת 'שדוק תוחיש' הארו .234-5 'מע
"םיאלפ ישודיח"ה ןכו .(236 'מע םש ה"כשת) הרות לש הניי יולגב רכינ םהבש הדבועהו
.(496 'מע 'א ךרכ ה"לשת 'שדוק תוחיש') םהבש

ןקזה ר"ומדא ירבדב תורעה לע בישהל גנעתמ

:(חכק 'מע 'ו ךרכ 'שדוק תורגא') יברה בתוכ ב"ישת ןוויסב ט"יב

הזיא דוע ולצא שי םא הנה ,ןקזה ונבר ע"ושב ויתורעה ןיינעב בתוכש המב
ידיב היהי ףוס ףוסש יתווקת הנה יאנפה תעבו ,םתוא םג לבקל גנעתא תורעה
.יעבדכ םהב ןייעל

הז היה .ונבר ךורע ןחלושב ויתוישוקו ויתורעה תא יברה ינפל עיצהל הבריה קילרוג ח"הגה
ירבדב תוישוק ול רגיש קילרוג ברהש ,ה"ע האנ םייח-םהרבא יבר ח"הרהו ג"הרה תעצה רואל
עידוא" :ול בישמ (44 'מע 'א ןוילג ו"ת םילשורי 'הרות לידגי') הבושתב אוהו ןקזה ונבר
בישמ אוהו .ר"ומדא ךורע ןחלושב הברה יקב א"טילש ר"ומדא ק"כש [ותרות דובכל=] ר"תכל
המ תעדל ץפח ינאו .ר"תכ ול בותכי ןכ לע ...ןתמו אשמ ול שי יתא םג .םילאושה לכל
."בישיש

:קילרוג ברל יברה בישמ (1174 'מע 'ג ךרכ 'ךלמ ימי') א"ישת ןוויסב ט"כב

,ןקזה ר"ומדא ךורע ןחלושב רוריב םיכירצה םירבד הזיא ול שיש בתוכש המב
הנעמה בכעתי םא ילע דיפקי אלש דבלבו ,ולש ןויע-ךירצה המב תעדל ןיינעתא
אובאש ,ךרבתי םשהל הווקא ,ןמזה ךשמב לבא ,ינובבסש תודרטה בורמ ותלאש לע
.הז לע הנעמ ידיל ןכ םג

"ילע דיפקי אלש דבלבו"

יברהו .ומע םירבדב אובל לכוי םא יברה תא אוה ףא לאש ה"ע ןיווז ףסוי המלש יבר ח"הגה
:(אצ 'מע 'ד ךרכ 'שדוק תורגא') ובישמ

הצורו ,ןקזה ונבר ךורע ןחלושב אירטו אלקש הזיא שי ןמזל ןמזמש בתוכש המ
,ללכב ותרות ישודיח אורקל גנעתא רשא טושפ הנה ,הז רבד לע יל בותכל
רחאתי םא ילע דיפקי אלש דבלבו ,ןקזה ונבר תעד רוריבל עגונהב טרפבו
.ןמזל ןמזמ םילדגו םיכלוהו ינובבס רשא תודרטה בור ינפמ ,ובתכמ לע הנעמה

ךרכ םש) תונמדזהבו (איר-יר ;אע-ע 'מע א"י ךרכ אמגודל האר) הבחרהב ול בישמ היה יברה
ודיצבו ןקזה ר"ומדא ךורע ןחלושב ינולאשש בתכמ הזב ףרוצמ" :ול בתוכ (אל 'מע 'כ
הרגישש ,ה"ע יקסראקיפ קחצי לארשי 'ר ןואגה לש תורעה תרגיא איה) "ןוילגה לע יתורעה
.(ןויליגה ילושב ויתובושת תא ריעה יברהו יברל

רוהטה ונחלוש תאלפה

:יברה רמוא (335 'מע 'א ךרכ ז"כשת 'שדוק תוחיש') ז"כשת םיטפשמ תשרפ שדוק-תבש תחישב

לע דומלל ןתינ ובש דחא םוקממו ,רישעו רקי ןוה אוה ר"ומדא ךורע ןחלוש
יבגל ם"במרה תטישו ח"רהו ג"סר תטיש ןיב תקולחמב ךכו .םירחא תומוקמ
תוכלהל דחוימ ןמיס ונבר ךורע ןחלושב ןיאש יפ-לע-ףא רשא ,שדוחה שודיק
לכב ,(הזל םידחוימ םינמיס ןיא ףסוי תיבה ךורע ןחלושב ףאו) שדוחה שודיק
היארה פ"ע ןישדקמ ויהש" (א ,רת) הנשה-שאר תוכלהב ותעד אוצמל רשפא תאז
תא ףיסוהש רבדה םעטב ךיראהל שיש םש ןייעו) "ללכ ןובשחב יולת רבדה ןיאש
.('ללכ' הביתה

:(1127 'מע 'ד ךרכ 'תוחיש יטוקל') ג"כשת תבט ד"כ תחישבו

םירוריבו םירואיב םיפסונ ויתוביתב קוידהו ונושל ןונגסב הקמעהה ידי-לע
הכלהל תורישי םירושקה ולא ןה ,הרותבש םירחא תומוקמל ןכו המצע וז הכלהל
.הרותבש םירחא תועוצקמב םירושקה םירחא ןהו וז

(70 'מע 'תוחילשה רפס' ,ח"כשת הרות-תחמש יאצומב) יברה ןייצש המ איבהל שי המגודכ
םיטרפ המכ רקפה תוכלהב איבמ םוקמ לכמ ,'םיכלמ תוכלה' ןיא ונבר ךורע ןחלושבש ףאד"
."ם"במרהל םיכלמ תוכלהב וליפא םניאש

:(394 'מע ד"כשת 'שדוק תוחיש' ,ד"כשת תועובשה גח תחיש) ונושל ןונגס יבגל ןכו

ול התיה הזב םגש - איבה אלש המב םג אלא ,איבהש המב קר אל קיידל רשפא
.אתוורבג אתכלה המכ הזמ דומלל רשפאו ,הנווכ

םישודיח" .(666 'מע ב"כשת 'שדוק-תוחיש') ב"כשת תנשב יברה אטבתה - "היב אלוכד אכרכ"
.(382 'מע ,א ךרכ ח"כשת 'שדוק-תוחיש') תרחא תונמדזהב - "םימוצע

'ךלמה ןחלוש' רפסב האר - ונבר ע"וש לש ותרטמו ורוביח יבגל יברה הלעה םיללכ תרושו
.דכ-אכ םידומע 'םש-ילהא' תאצוהב

וירואיבו יברה תוחיש

דחא 'תודיחי'ב ההש (407 'מע ג"כשת 'שדוק תוחיש') ג"כשת ןוויסב 'כ 'ד םויל רוא
ךורע ןחלוש"ל סחייתהו ראיב ןהב יברה לש תוחישה לכ תא זכרל העצה הלעהו םידיסחה
.ךורע ןחלושה תרודהמ ףוסב ןסיפדהלו ,"ןקזה ר"ומדא

:רמאו ביגה יברה

רובעל אלא רתונ אלו ,יוארכ ובתכנ תויוצמה [תוחישה לש=] תומישרה םא
םא ןכ ןיאש המ .רבדה בוט - 'שיטפב הכמ' תניחבב הספדהה ינפל בוש ןהילע
.העצהה לע חוכ רשי [:ףיסוהו=] ...הבורמ הנכה השורדו םיקרפ ישאר קר שי

ןנחוי ברה תושארב ,'םש-ילהא' ןוכמ תאצוהב עיפוה א"שנת תנשבו ופלח םינש ח"כל בורק]
ז"הדא ע"ושב םירואיבו תורעה - "ךלמה ןחלוש" רפסה ,יליוושאלא ברה תכירעבו הירארוג
,ב"נשת תנשב ,וירחאו .םידומע (287) זפר וב ןושאר קלח - ר"ומדא ק"כ ירפסמ םיטקולמ
תוכלה"ל שדקומה ,םידומע (298) רצח ןב ישילש קלח ןכו .םידומע (264) דסר ןב ינש קלח
וללכנ אלש תוהגומ יתלב תוחיש לש בר עפש ,ןבומכ ,דוע שיו .ןקזה ונבר לש "הרות דומלת
.[ולא םירפסב

םינמיס תיישע חבש

ז"הדא ע"ושל םינויצו תומוקמ יארמ" ורפס ןכו ובתכמ לבקתנ [התע הז=] ע"ז
לודגו [ןח תאושת ןח תאושתו=] ח"ת ח"תו ,[ןקזה ר"ומדא ךורע ןחלושל=]
כ"ג [הז ירה הזב אצויכבו=] ז"ה ב"ויכבו ,הרותל 'וכו םינמיס תיישע תוכז
תצפה [ןכ םג=] כ"ג - [ןדיד ןודינבו=] ד"ודנבו ,םיברה יוכיז [ןכ םג=]
.[ןיבמל לקו=] ל"קו תונייעמה

תא אשונה יטרפ -יללכ בתכמב ,יזנכשא לאומש-יכדרמ ברה ח"הרה ג"הרל יברה בתכ הלא תורוש
.ב"לשת הכונחד 'ב תבשב 'ג םוי - ךיראתה

המייקתה םוי ותואב .ב"לשת תבטב ד"כ םויב הארנכ בתכנש ,".ב.נ"ב וללכנ םירבדה
ר"ומדאב חתפ התוא ,(324 'מע 'א ךרכ ב"לשת 'שדוק תוחיש') יברה לש תימואתפ תודעוותה
יארמ'ה ,םויה ,בגא ,עיגהש ,בוט המ ותעב רבד" - "רוא ינש" - רואינש וניינעו ןקזה
,רתויב לודג רבד (ןיבוריעב ארמגה ירבדכ) אוה הרותב םינמיסה ןיינעש ,'םינויצו תומוקמ
ץראב ךרבא ךכל הכזו ןיקתה ,םינש המכ ינפל ע"וש לש ןושאר קלח לע וסיפדהש המל המודבו
."שדוקה

וקסעתהש הלא לש םחבשב אטבתה (530 'מע 'ב ךרכ ט"לשת 'שדוק תוחיש') תפסונ תונמדזהב
המזויה לע הבחרהב הארו) ךכ לע חוכ-רשיי םהל עיגמו ךורע-ןחלושב תומוקמ-יארמה תאיצמב
.(24-23 'מע 685 ןויליג 'ד"בח רפכ'ב יברה לש ודיצמ האבש

ךכ לע בתכ יברהש הלוע (דפר 'מע 'םחנמ שדקמ' רפס) ולא םימיב רוא האורש בתכממ
:ןהכ יבצ-םהרבא 'ר ח"הרה ג"הרהל הנושארל

תומוקמ יארמ ורדסי ללוכה ירבחש תויורשפאהב ןנובתהל יאדכ ,ובתכ יפ-לע
םיאולימו הדינ תיביר ,חספ תוכלהל םינפ לכ לע] ןקזה ר"ומדא ךורע ןחלושל
.ללוכה ירדסמ יונפה ןמזב - [העד הרוי ךורע ןחלוש תליחתד תומוקמ יארמל

!?"ןקזה ר"ומדא לש ורפס םשכ אקוד"

שקיב הלה .תווצמו הרות ירמוש םניאש םיתבמ םידלי רובע דסומ םיקהש יכוניח ןקסעב השעמו
'תוחיש יטוקיל') בתכו ךכל ותודגנתה תא עיבה יברה ."רוא הרות" םשה תא דסומל דיעוהל
:(352 'מע דכ ךרכ

[הז הלענ םש] םיאתמ אוהש ימ תעדל םנמואה ,ןקזה ר"ומדא לש ורפס םשכ אקוד
רקויש ףא 'וכו תוינוציח תומכחל ךייש םויה ראשש ינפמ לבגומ דומילל
."...'וגו [ללוזמ=] רקי איצוהלד רתויב ןיינעה


"המלש אינתה תאצוה"

אינתה רפס לש תמלשומ הרודהמ רואל איצוהל יברה לש ותינכות לע םיברב עדונ ד"ישת תנשב
:ואובי ול ביבסמו ,דומעה עצמאב - אינתה" .("סופדל םיניכמש המילשה אינתה תאצוה")
ירבד םישרפמה םהלש די-יבתכו וניאישנ וניתובר ירפסמ טוקיל ,רצק שוריפ ,תומוקמ הארמ
."'וכו אינתה

,ה"ע ןיקסיד בקעי-ןרהא 'ר ח"הרה ג"הרה 'תודיחי'ב יברה לצא רקיב הנש התוא לש ץיקב
םידיסחה ינקז תא האר אלש יפ-לע-ףא יכ ,אטבתה ראשה ןיב .אשונב ומע חחוש יברהו
.לעופ ידיל ואיבהל ונוצר זע - ןיינעהמ םיבהלתמ

הספדהה בכעתנ התע תעל"ש (טנ 'מע י"ח ךרכ 'שדוק תורגא') יברה בתוכ ט"ישת תנשב
טוקיל ,תומוקמ -יארמ ףוריצב אינת" תורבוחה תרדס תעפוה הלחה ז"לשת תנשבו "לעופב
.קירטיח 'יש ןרהא ברה תכירעב ,"תואחסונ יוניש ,םישוריפ

וניכז אל עודמ :לאושו דימת רסייתמ היה ('ןזיטרפ'ה) ל"ז יקסבומיליו אשוז 'ר ח"הרה
.'קירטיח אינת' תספדהב הבוח ידי ונאיצוהל שקיב ילוא :בישמו ?אינתה תא םסרפי יברהש
!ולש אינתה תא רואל-איצויש יברהמ שקבל ךירצ :עבוק בושו

יטוקל"ב וספדנש תונעמב ,ויתוחישו וירמאמב אינתה תא ראבל יברה ךישמה םינשה לכ ךשמב
םירועיש" לש תרדוסמו תיניצר ההגהבו ,ףראק 'יש עשוהי ברה ל"והש ,"אינתה רפסב םירואיב
ינפל ןהילע רבוע היה יברהו ,גרבנייו 'יש ףסוי ברה י"ע וכרענו ורמאנש ,"אינתה רפסב
.'וכו תורעהו םירואיב ףיסוה ןכמ רחאל םגו ןתעמשה

אצמנ ,ד"נשת זומתב 'ג ירחא 'קה ורדחב ואצמנש ,יברה לש תושודקה ויתומישר רצואב
40-מ הלעמל ליכמה ,"םינוניב לש רפסל תורצק תורעהו םינויצ ,תומוקמ יארמ" לש ךירכת
רפס לכ לע אוהו ,רתויב ףופצו ןטק די-בתכב ,(ךרעל שטניא 5.5 לע 8.5 לש לדוגב) םידומע
.ןורחא סרטנוק םויסל דע ,אינתה

ןכמ רחאלש אלא ,תירבה-תוצראל ואוב ינפל דוע וכרענ םה יכ ,הלוע דיה בתכב ןויעמ
.ךכ-רחא ודיל ועיגהש תורוקממ םיניינע דוע - ןויליגה ידיצבו ןיטישה ןיב - ףיסוה
םישוריפ יטוקיל תפסותב רמוחה תנכה לע 'םידיסחה רצוא' תכרעמ ירבח םידקוש הנורחאל
דע המדקהה תא תללוכ הנושארה .תורבוח יתש ועיפוה התע דע .יברה לש ויבתכ ראשמ וטקלנש
קקותשמ םידיסחה רוביצ .(בצ-חמ 'מע) בי דע 'ד קרפמ היינשהו ,(זמ-א 'מע) 'ג קרפ
.האלמה םתמלשהל

"הספוקב ילצא אצמנ בתכמהו רשפא"

דחא לש ונמויב ןייוצמ לשמל ,ךכ .הרועמ יברה היה (ליעל ונמנש) םירפסה תספדהב םג ךא
(64 'מע 44 ןויליג חישמ תיב) ח"כשת רדאב ד"וי ןושאר םויב יברה רדחב ההשש ,םיברוקמה
רומא ,ףיסוהל רשפא דוע ףראק עשוהי ברה רואל איצומש רפסבש יתעמש" :ול רמא יברהו
תונושלה ייונישל עגונב [ה"ע לאלצב 'ר ח"הרה=] יקסנאשליוול [יברה בתכש=] בתכמ תויהל
ידכ הספוקב בתכמה תא שפיח יברהו ."הספוקב ילצא אצמנ בתכמהו רשפא .'עדויה עדמה אוה'
.רפסב ספדויש

:ותליחתבו ףראק עשוהי ברה ח"הרהל הז םוימ יטרפ-יללכ בתכמ רסמנ ח"כשת תבט ד"כב

'יליח רשייו .אינתה םירואיב טוקילה לש ה"גהה ילע ובתכמ תלבק יננה רשאמ
.וב יולת םיברה תוכזו [היליח=]

:בתכמה םויסבו

ז"גש [ליעל רכזנה=] ל"נה ורפסד [רואל האצוההב=] ל"וההב החלצה תכרבב
תובוט תורושבלו=] ז"כב ט"ושבלו - תונייעמה תצפהב עייסי יאדו [הז םגש=]
.[הז לכב

שידיאל אינתה םוגרתל "תויללכ תוארוה" תקנעה

'יש 'יבוט 'ר ח"הרהל תרגיאב בתוכ ,ל"ז רמיצ לאירוא 'ר ח"הרה - שידיאל אינתה םגרתמ
:ז"טשת תנשב יולב

ר"ומדא ק"כמ םירוריב םוש יתלביק אל ינא ירה - אינתה םוגרת ןיינעב
קלחה תאש ןכתי) ומע סומכה םעטמ ןושארה קלחה תא היגה אל ףא אוהו א"טילש
רוריב םיכירצה תומוקמ המכבו .תויללכ תוארוה ןתנ קר (ומצעב היגי ינשה
.ש"נא ינקזמ המכ ונלאש
תודיסחה ינייעממ


אובת-יכ תשרפ


(א,וכ) ךל ןתנ ךיקלא 'ה רשא ץראה לא אובת יכ היהו

ךתמשנ ,שדחמ "ץראה תאיב" ךלצא תישענו רקובב םק התא רשאכ - "ץראה לא אובת יכ היהו"
;"לארשי-ץרא" ונממ תושעל ךילעש םלועב םוקמ ותואל תרזוח

;ךתמשנ תא ךל ריזחמ ה"בקה - "ךל ןתונ ךיקולא 'ה רשא"

הדומ" תרימאב ךכ לע ה"בקהל האדוהו חבש תתל ךילע - "המדאה ירפ לכ תישארמ תחקלו"
;"ינא

.ךנוק תא שמשל תארבנש ,ידוהי תויהל תיכזש לע חמש תויהל ךילע - "בוטה לכב תחמשו"
(ח"משת'ה אובת תשרפ תבש תחיש)


םש ומש ןכשל ךיקלא 'ה רחבי רשא םוקמה לא תכלהו
(ב,וכ)

לכיהל הלע הבש ,'המשנ תיילע'ל ב"שרה יברה הכז ,ב"נרת לולא י"ח ,אובת תשרפ תבשב
'ה רחבי רשא םוקמה לא תכלהו" קוספה לע הרות בוט-םש-לעבה רמא תבש התואב .בוט-םש-לעבה
:"םש ומש ןכשל ךיקלא

אלא ,ותמזוימ הז ןיא ,םוקמל םוקממ ךלוה ידוהי רשאכ - "םוקמה לא תכלהו"

תוקולא םסרפל ידכ - "םש ומש ןכשל" ,הלעמלמ ותוא םיליבומ - "ךיקלא 'ה רחבי רשא"
.םשל אבש םוקמב
(לולא י"ח םוי-םויה)


הלחנ ךל ןתנ ךיקלא 'ה רשא ץראה לא אובת יכ היהו
רשא םוקמה לא תכלהו אנטב תמשו .. הב תבשיו התשריו
(ב-א,וכ) םש ומש ןכשל ךיקלא 'ה רחבי

תורות עבש םש עמשו ,חישמה לכיהל תולעל ב"שרוהמ ר"ומדא ק"כ הכז ב"נרת'ה לולאב י"חב
:התיה הנושארה הרותה .בוט-םש-לעבהמ

רשא" ,(הצורמ ןושלמ ץרא) תוקולאל הצורמהו ןוצרה ךב ררועתישכ - "ץראה לא אובת יכ"
- "הב תבשיו" ,השורי רותב ידוהי לכל הלעמלמ תנתינש - "התשריו הלחנ ךל ןתונ ךיקלא 'ה
.ילכב רואה תא ךישמהלו - "אנטב תמשו" ,תובשייתהב אוצרה תא איבהל שי

- "םש ומש ןכשל .. םוקמה לא תכלהו" ,ןוצרה לא עיגהל ךנוצרב םא - "ץראה לא אובת יכ"
.םלועב ה"בקה לש ומש תא ןיכשהל ,תוקולא םסרפל ידכ ךשפנ תא רוסמ
(חפ דומע 'םוי םויה')


(וט,וכ) לארשי תא ךמע תא ךרבו .. ךשדק ןועממ הפיקשה

יבר רמא .הכרב ןושלב הזו ,הרורא הרותבש הפקשה לכש ,הווצמ ישוע לש ןחוכ לודג המכ
(ה"פ ינש רשעמ ימלשורי) הזה םויה וב בותכש אלא ,דוע אלו :אנינח רב יסוי

תווצמב קר ןכ רבדה ןיאש ,אמק-אנת ירבד לע הלא וירבדב ףיסומ אנינח רב יסוי יבר
.הכרבל הללקה תא ךפוה תווצמה םויק - םוקמ לכבו ןמז לכב אוה ןכ אלא ,םירוכיב
(155 דומע ש"ת םירמאמה רפס)


(זי,וכ) תרמאה 'ה תא

רשאכ ,ןכש .(ליעפמ ןושל "תרמאה") לוכיבכ רבדיו "רמאי" ה"בקהש םימרוג לארשי-ינב
תווהל ךישממו תורמאמה תרשע תא ה"בקה 'רמוא' םתוכזב ירה ,תווצמבו הרותב םיקסוע לארשי
תא םימייקמ" (םיקידצ םלוכ ךמעו) םיקידצהש (ה"פ תובא) ל"זר רמאמכ .םלועה תא םייקלו
."תורמאמ הרשעב ארבנש םלועה
(הסרתת דומע םירבד הרותה-רוא)


(זי,וכ) תרמאה 'ה תא

(י"שר) ןווא ילעופ לכ ורמאתי ומכ ,תראפת ןושל - הלדבהו השרפה ןושל

לדבומ אוה אלא ערל ללכ ךייש ידוהי ןיא ועבטו ותואיצמ םצע דצמ - "הלדבהו השרפה ןושל"
.ןוועו אטח לש ןיינע לכמ שרפומו

אטחה תא ךופהלו הבושתב בושל וחוכב ,ךרדה תא רבעו םגפו אטח םא םג - "תראפת ןושל"
לכ ורמאתי" :איבמ י"שרש קוספב זמרנכו .תויוכזל וכפהי תונודזהשכ ,חבשלו תראפתל ומצע
."ןווא ילעופ
(173 דומע ט ךרכ תוחיש-יטוקיל)


(ט,זכ) םעל תייהנ הזה םויה לארשי עמשו תכסה

,בשוימד תועיקת - "תכסה" ."רפוש לוק עומשל" ,רפוש תעיקת תווצמל זמור - "עמשו תכסה"
.דמועמד תועיקת - "עמשו"

רועיש ןכש) ןיטימורט ק"תת םנשי תולוק האמה לכבו ,א"קתת הלוע "עמשו תכסה" :זמרהו)
םיכירצ ןכ-םא ,הלודג איה בשוימד תועיקתד הנורחאה העיקתהו ,(ןיטימורט עשת אוה לוק לכ
.(א"קתת לוכה ךס - ףסונ טימורט בשחל

."ךישעמ תליחת םויה הז" רמאמכ ,הנשה-שאר לע יאק - "הזה םויה"

ול םויה ךתוא םיקה ןעמל .. םויה םיבצינ םתא" (טכ םיבצינ) בותככ - "םעל תייהנ"
.הנשה-שאר לע יאק עודיכש ,"םעל
(חפש דומע ב קלח רהוזל 'קחצי-יול יטוקיל')


(ב,חכ) ךגישהו הלאה תוכרבה לכ ךילע ואבו

הכרבה - "ךוגישהו" .תוליצאה םלועב הכרבה תכשמה ונייה - "הלאה תוכרבה לכ ךילע ואבו"
.הזה םלועל דע תדרויו תכשמנ

רבכ םדא לכ לש ונידש ףא ,הזב אצויכו "ונילע ךרב" ,"ונאפר" םוי לכב םישקבמ ונא ןכל
לכב וליאו ,תוליצאה םלועב תואופרהו תוכרבה תוכשמנ הנשה-שארב ,ןכש ,הנשה-שארב קספנ
.הזה םלועל וילא הז דסח דרייש אוה יואר םא (םוי ותוא לש וישעמ יפל) ןודינ םדאה םוי
(טפרתת דומע םירבד הרותה-רוא)


החכותה תשרפ

- ונב עמשו ,אובת תשרפ תבשב ותיבב יברה היה אל םעפ .ארוק-לעב היה ןקזה ר"ומדא
תוללקה תעימש .רחא יפמ הרותה תאירק תא - (הווצמ-רב ינפל זא היהש) יעצמאה ר"ומדא
םוצל לכוי םא קפס היהש דע ,ךכ-לכ םיקומע בל-באכו שפנ-תמגוע רענל המרג החכותה תשרפבש
.םירופיכה-םויב

אל ארוק אבאשכ" :רענה הנע ?הנשה הנתשנ המו וז השרפ םיארוק הנש לכב ירה ,ותוא ולאש
."תוללק םיעמוש
(חפ 'מע ,םוי-םויה)

עובשה חול


ד"בח יגהנמו תוכלה

גרובזניג החמש-ףסוי ברה תאמ

אבת תשרפ שדוק-תבש
לולאב ז"ט

.(ליעלמב - וז הבית) 1'הפיקשה' קוספב םלוק תא היבגהל הרותב םיארוקה גהנמ

.2הירחאלו האירקה ינפל ךרבמו ,ומשב והוארקיש אלב - ומצעמו ,ארוק-לעבה הלוע 'ישיש'ל
.ומשב ותוא םיכרבמ ךכ-רחא ךא

םירזוחו ,החכותה תאירקב (עמשי רוביצהש ןפואב ךא) םלוק ךימנהל םיארוקה גהנמ
."תירבה ירבד הלא"ב םלוק םיהיבגמו

'איננח יבר'ו (קרפה ינפלש) 'לארשי לכ' תוינשמה תא .ד-ג םיקרפ - תובא יקרפ
3.דרפנב קרפ לכל רמול שי ,(ופוסבש)

ינש םוי
לולא י"ח

תנשב] ט"שעבה לש תדלוהה-םוי אוה לולא שדוחב רשע-הנומשה םוי רשא םסרפתנ רשא תעמ
,ד"בח תויסנכ -יתבב טרפבו ,תומוקמ המכב וגהנ - [ת"הק תנשב] ןקזה ונבר לשו [ת"חנ
-תבהאו ללכב םידיסחה יכרדב קוזיח ,םיקידצ ישעמ ירופיסב ,תודעוותה םוי ותוא תושעל
4.רתסנהו הלגנה - הרותה דומילל םיתיע תועיבקב תוטלחה תלבקו ,טרפב לארשי
,שדוחה ףוס דע לולא י"חמ ,לולא שדוחד םינורחא םימי ב"יהב דחוימב אוה קדצ-ןובשחה
י"ח) שדוחל םוי שדוחל םוי ,הנשה ישדוח ב"ימ דחא שדוח דגנכ אוה םימי ב"יהמ םוי לכש
5.('וכו ןוושחרמ שדוח דגנכ - לולא ט"י ,ירשת שדוח דגנכ - לולא

ןיא שגרב םייולתה םינינעב" :6ונרוד אישנ יברה הנע ,הז םויב ןונחת תרימא ןיינעב
."שגר ןיאש החכוה יהוזש ןוויכ ,לואשל

גח) '!בוט םוי טוג' :םירמוא צ"יירהומ ר"ומדא ק"כו ב"שרהומ ר"ומדא ק"כ ויה הז םויב
7.(חמש


.ד"בח-ללוכ חול (1

רעש םירפא ירעש הארו .ד"בח -ללוכ חול .31 'מע 'ד"בח יגהנמ - םיגהנמה רפס' .לולא י"ח 'םוי םויה' (2
.נ"שו ,טי 'מע ,ירשת-לולא ,ד"בח יגהנמ רצוא .גכ ףיעס ז

.401 'מע ד"ח ז"משת תויודעוותהב - הנקסמהו ,ויתוחישב םימעפ המכ הזב ןד ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כ (3

'מע דכ קלח תוחיש יטוקל (5 .8 הרעה 634 'מע ב"ח ח"משת תוחישה רפס .179 ,177 'מע ג"שת תוחישה רפס (4
.518

.בכ 'מע ,ירשת-לולא ,ד"בח יגהנמ רצוא ;נ"שו ,זמ 'מע ג"ח 'םחנמ לכיה' ,ט"משת זומת 'ח םוימ הנעמ (6
,שגר ול שיש החכוה וז ןיא ןבומכ ,הז הנעמ ללגב קר ןונחת רמוא וניאש ימש ,ורמא רבכו .אכ 'מע ש"ייעו
.ל"דו

.141 'מע ג"שת תוחישה רפס פ"ע ,102 'מע םיגהנמה רפס (7זכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ י"עש שטיוואבויל ןוכמ י"ע ל"וי
ןמרדור ןמלז-רואינש :יארחא ךרוע * רפואל השנמ יכדרמ ברה :ךרוע
דורב 'מ םחנמ :ישאר ךרוע

"תורשקתה" לע יונמ

ראודה תועצמאב ךתיבל תורישי "תורשקתה" ןויליג תא לבקל ןתינ

.(םימולשת 4-ב) ח"ש 177 :ץראב הנשל יונמ ימד
(םימולשת 2-ב) ח"ש 88 :ץראב הנש יצחל יונמ ימד
927-3-9607588 :תינופלט ררבל אנ :ץראל-ץוחב םייונמל יונמ ימד

:תבותכה יפל ,תבותכהו םשה ,יונמה ימד תא חולשל אנ
72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת ,םייונמה תקלחמ ,"תורשקתה"

ישארה ףדל

םיניינע חתפמ | ןיעידומ | סופד תיב | תושדח רדח | םידלי רדח | ןויע רדח | ד"בח תיב

תורומש תויוכזה לכ (c)
רואל האצוהה ףגא - זכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ
03-9606169 :'סקפ ,03-9607588 'לט ,72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת
ירא-בל ףסוי :"טנרטניא" רודמ שאר * בונורהא ןהכה קחצי ףסוי ברה :ר"וי
chabad@chabad.org.il