- א"יק - "תורשקתה" ןועובש

ו"נשת'ה לולאב ב"כ * ךליו-םיבצנ 'פ ק"שע

ונרוד אישנ ,שטיוואבוילמ ר"ומדא ק"כ תרותמ יעובש סרטנוק
שטיוואבוילמ י"ולר ק"הרהב לדנעמ םחנמ יבר
ע"יז מ"גבנ ה"הללקוצז
יברה לא תורשקתהה קוזיחלו


ןויליגה ירודמ
ץבוק תדרוה עובשה חול תודיסחה ינייעממ יבר יצוצינ יהויחבמ ריתי חישמ םע תויחל תוכלמ רבד
תוכלמ רבד


טלחומ לוטיבב םידמוע וז תבשב
שדוחה תא ךרבמ ה"בקה ןכלו


ןיא זאש םושמ אל רפושב ןיעקות ןיא תבשב לחש הנשה-שארב
תישענ םהלש הדובעהש םושמ אלא ,לארשי לש הדובעב ךרוצ
לע הדיעמה ,רתויב תילענ הדובע וז * הלילש לש ןפואב
לש "העונת"ל וליפא םוקמ חינמ וניאש ,תילכתב לוטיב
ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כ תחישמ * לוטיב


ונילע אבה הנשה-שארד תועיבקהכ) "תבשב תויהל לחש הנשה-שאר לש בוט םוי"ל עגונב
ךיא הישוקה העודי - 1"הנידמב אל לבא ןיעקות ויה שדקמב"ש (וז תבשמ ךרבתמש הבוטל
:רפוש תעיקתד השע-תווצמה החדיתש ןכתיי

יפל - רבדה םעטו 2."רפושב םויה תווצמ" - הנשה-שארב ירקיע ןיינע איה רפוש תעיקת
ינפל ורמא .. ה"בקה רמא" 3ארמגב אתיאדכ ,ךלמל ה"בקה תרתכה אוה הנשה-שאר לש וניינעש
- רפושה ידי-לע תישענ ךלמל ה"בקה תרתכהו ,"םכילע ינוכילמתש ידכ .. תויכלמ הנשה-שארב
ןישוע ןכ"ש יפל אוה רפוש תעיקתד םימעטה דחאש 4ג"סרה בתכש ומכו 3."רפושב המבו"
םוקמ לכב עימשהלו עידוהל תונרקבו תורצוצחב םהינפל ןיעקותש םתוכלמ תליחתב םיכלמה
."םתוכלמ תלחתה

אלל ,"רפושב המב .. םכילע ינוכילמת" ,הנשה-שאר לש תואיצמ ןכתית ךיא הז יפ-לעו
!?רפוש תעיקת ידי-לע אל םא ךלמל ה"בקה תרתכה היהת ךיא - רפוש תעיקת

לש וניינע דצמ ךלמה תרתכה תישענ תבשב לחש הנשה-שארבש 5תודיסח ישורדב הזב ראובמו
תא םיררועמש הז ידי -לע איה ךלמה תרתכה יכ ,רפוש תעיקתד הלועפב ךרוצ אלל ,תבשה םוי
גונעתה הלגתנו ךשמנ תבשה םויבש ןוויכו ,גונעתה יוליגו תכשמה ידי-לע הכולמל ןוצרה
תבשש - ל"זח ןושלבו .רפוש תעיקת ידי-לע לארשי לש םתלועפב ךרוצ ןיא ,ומצע דצמ ןוילעה
ןכלש ,7"ינמזל והנישדקמד והניא לארשי"ש בוט-םויכ אלד ,המצע דצמ 6"אמייקו אשדקמ"
,("ןורכזה םויו לארשי שדקמ" - הנשה-שארב ןכו) "םינמזהו לארשי שדקמ" בוט-םויב םירמוא
ויה שדקמב" ,ןכ-יפ-לע-ףאו 8.לארשי לש םתלועפ אלל "אמייקו אשדקמ"ש תבשב ןכ-ןיאש -המ
םילוכי 9שדקמבש ןוויכו ,"תילכתו ץק ןיאל גונעתה ןיינעב תוניחב המכ שי" יכ - "ןיעקות
ידכ ןיעקות ויה שדקמב ןכל ,תבשה ידי-לע ךשמנש גונעתהמ רתוי הלענ גונעת ךישמהל
תניחבמ ךישמהל רשפא-יא יכה-ואלבש הנידמב ןכ-ןיאש-המ ,ןוילע רתויה גונעתה ךישמהל
.תבשה םוי לש וניינע דצמ תכשמנש הניחבה םא-יכ ,10ןוילע רתויה גונעתה

:רבסהו רואיב שורד ןיידע לבא

הרתכההש (םג ,המצעלשכ ךלמל ה"בקה תרתכה לע ףסונ) הנשה-שארד םיירקיעה םיניינעהמ
,"םכילע ינוכילמתש .. תויכלמ הנשה-שארב ינפל ורמא" - לארשי לש םתדובע ידי-לע תישענ
.ה"בקה תרתכה םילעופ םתדובע ידי-לע לארשיש

םוי אוהש ,ןושארה םדא אורב םוי ,ירשתב דחאב הנשה-שאר תעיבק םעטב רואיבה 11עודיכו
האירבה תלחתהבש ןוויכ - תישארב השעמל ןושאר םוי ,לולאב ה"כב אלו ,תישארב השעמל ישיש
,אתלימ אילת אתתלד אתורעתאב וישכע לבא ,12"אוה דסח ץפח יכ" דצמ םיניינעה לכ ויה
תא ריתכהש ןושארה םדא אורב םויב היהש ומכ ,אקווד םדאה תדובע ידי-לע תויהל ךירצש
ורמאב ,האירבה לכב ה"בקה לש ותוכלמ הליגו ,13"שבל תואג ךלמ 'ה" ורמאב ךלמל ה"בקה
הנשה-שאר עבקנ ןכלו ,14ונשוע 'ה ינפל הכרבנ הערכנו הוחתשנ ואוב" םלועבש םיארבנה לכל
לולכ היהש ,ןושארה םדא םש לע ,15"םדא ןייורק םתא") לארשיש ןוויכ ,םדאה אורב םויל
לע) ךלמל ה"בקה תא םיריתכמ (16ןושארה םדא תמשנמ קלח שי המשנ לכבו לארשי תומשנ לכמ
.םלועה לכ לע (םג הז ידי-לעו ,םמצע

ןוויכ) רפושב ןיעקות ןיאש ,תבשב לחש הנשה-שארבש ןכתיי ךיא :ןיבהל ךירצ הז יפ-לעו
-לע תויהל הכירצ הרתכההש ןיינעה רסחי ,(תבשה םוי לש וניינע דצמ ,ומצעמ גונעתה ךשמנש
!?אקווד לארשי לש םתדובע ידי

םדאה שפנב) רפוש תעיקתד הדובעה תוללכמ קלח אוה רפושב ןיעקות ןיאש הז םגש ,רמול שיו
יכ ,18רפוש תעיקתד הדובעה תמייק אל תבשב לחש הנשה-שארבש הנווכה ןיאש ,ונייה ,(17
אלא ,דוע אלו ,רפושב ןיעקות ןיאש ,הלילש לש ןפואב איה רפוש תעיקתד הדובעהש ,םא
עובשה תומיב לחש הנשה-שארב שממ לעופב רפוש תעיקתד הדובעה יבגל יוליע שי וז הדובעבש
תבשה ידי-לעש ,הברדא אלא ,הנשה-שאר תלעממ םולשו-סח תערוג הניא תבשה תשודקש אטישפד)
רפושב ןיעקות ובש שדקמב - רתוי דוע תילענ הדובעו ;(הנשה-שאר תלעמב רתוי דוע ףסותינ
.(החישה ךשמהב ש"יע) ןמקלדכ ,תבשב לחש הנשה-שארב םג שממ לעופב

:19םדאה תדובעב תבשו רפוש תעיקתד רואיבה םדקהב ןבויו

21עודיכ - 20לוטיבה ןיינע איה ("רפושב המבו .. םכילע ינוכילמת") רפושד הדובעה
םנוצר תריסמב וינפל םילטבתמש הז ידי-לעש ,םעה לש לוטיבה ידי-לע תישענ ךלמה תרתכהש
.הכולמב ץופחל ךלמה ררועתמ ,וילא םשפנו

אוה תבשה ןיינעש 22תודיסח ישורדב ראובמכ - לוטיבה ןיינע םע הרושק תבשד הדובעה ןכו
,יוליגב וניא יקולאה רואהש לוחה תומיבש ,ונייה ,"לוטיבב ךלמה ינפל דמועכ חנו תבוש"ש
-לע אמייקו אשדקמד ,תבשה םויב ןכ-ןיאש-המ ,'וכ ותכאלמ השועש םדאה תואיצמ תשגרנ יזא
,הכאלמ תושעל ודי םירי אלש ,ךלמה ינפל דמועה ומכ הז ירה ,23"והשדקיו" ,ה"בקה ידי
.דבלב 24"גוחמב יווחמ"ד ןפואב אל וליפאו

:תבשב לחש הנשה-שארד לוטיבה תלעמ תנבומ הזמו

-לעש הנשה -שארד לוטיבהש ןבומ ירה ,(ל"נכ) לוטיבה ןיינע םע הרושק תבש לכש יפ-לע-ףא
26"ינהא" ,ךדיאלו 25.תבשד לוטיבהמ רתוי הלענ ןפואב אוה ךלמה תרתכה םילעופ ודי
תבש" תניחבב אוה תבשב לחש הנשה-שארד לוטיבהש ,הנשה-שארד לוטיבהל תבשד לוטיבה
.(עובשה ימיב לחש) םתס הנשה-שאר(ו תבש)ד לוטיבה יבגל ,28"ותבשב תבש" ,27"ןותבש

תבשה ךרד לע - םתס הנשה-שאר יבגל תבשב לחש הנשה-שארד לוטיבה תלעמ ראבל שיו
:תבש ברע ,תישארב השעמל ישיש םויב ,ןושארה הנשה-שארל ךשמהבו תוכימסב התיהש הנושארה

ואוב" ,האירבה לכב לוטיבה ןושארה םדא לעפ תישארב השעמל ישיש םויבש יפ-לע-ףא
דצמ היה לוטיבהש ךכל ףסונ יכ ,תומילשה תילכתב לוטיבה היה אל - "'וג הערכנו הווחתשנ
םילטב תויהל םיכירצ "ונשוע" אוהש ןוויכד) "ונשוע 'ה ינפל 'וג הוחתשנ ואוב" ,םעטה
וליפא ,הלועפ השוע אוהש ןוויכו ,הווחתשמה לש ותלועפ איה המצע האווחתשהה ירה ,(וילא
.ותואיצמ תשגרנש ןפואב הז ירה ,ולש לוטיבה תאטבמש האווחתשהה תלועפ

וניא ךלמהל לוטיבה ידי-לעש - הנשה-שארד לוטיבה יבגל תבשה םויד לוטיבהב הפסוההו
ירה ךלמה ינפל ודמעבש ,רומאכ ,האווחתשה לש התלועפ אל וליפא ,הלועפ םוש תושעל לוכי
.תילכתב לוטיבב אוה

:(תוללכב) םינפוא 'ב שי "לוטיב"ב - ןיינעה רואיבו

אלא הניא ותואיצמ לכש דע ה"בקהל ונוצרו ושפנ רסומו ומצע תא לטבמ םדאהש - 'אה ןפוא
ןוויכ ,ןכ-יפ-לע-ףא לבא ,30ןודאה תואיצמ איה ותואיצמ לכש דבעה ומכ ,29"ךלמ דבע"
.דבעה לש ותואיצמ תשגרנ ,דבעה ידי-לע תישענש "לוטיב" לש "הדובע" הנשיש

ךייש אלש ,ךכ ידכ דע ,ללכ תשגרנ הניא ותואיצמש ןפואב ךלמה ינפל ודמעב - 'בה ןפואו
.תילכתב לוטיב ,ךלמהמ ץוח תואיצמ ןיאש ןוויכ ,ךלמה לא "לטב" אוהש רמול

31ולכשב ןיבמש ךכל ףסונש ןפואב שפנ תוריסמ שי :שפנ תוריסמה ןיינעב עודיה ךרד לעו
"ושפנ תא רסומ"ש שגרנש ןפואב איה המצע שפנ תוריסמה ,ושפנ רוסמל ךירצ ה"בקה ליבשבש
תואיצמ ןיאש ןוויכ ,"שפנ תריסמ" םשב התורקל ךייש אלש - רתוי תילענ הגרד שיו ;ה"בקהל
.ודבל ה"בקה ,םא יכ ,ה"בקהל התוא םירסומש "שפנ" לש

לוטיבה יכ ,הדיחיה תניחבמ םג הלעמל אוה ותתימאל שפנ תוריסמהו לוטיבהש ,רמול שיו
,ונייה ,32"ךדחייל הדיחי"ד ןפואב ("הדיחי" םשב שגדומכ) אוה ,"הדיחי"ד שפנ תוריסמהו
םצע - הזמ הלעמלו ;"תואיצמ" לש ןיינע שגרנ ,אלימבו ,ה"בקה תא "ךדחייל" לש "הלועפ"
הדיחי" אל וליפא) ראותו םש הילע רמאיש תואיצמ ןיאש ןוויכ ,33םשב התורקל ןיאש המשנה
.תילכתב לוטיב ,("ךדחייל

ידי-לע אטבתמש ,עובשה ימיב לחש הנשה-שארב לוטיבה ןיבש קוליחה ראבל שי הז יפ-לע
:רפושב ןיעקות ןיאש הז ידי -לע אטבתמש ,תבשב לחש הנשה-שארב לוטיבהל ,רפוש תעיקת

וילע ךלמל וריתכמו ,ה"בקהל ומצע תא לטבמש ,"תולטבתה" לש "הלועפ" איה רפושב העיקתה
הנשיש ,ונייה ,"'וג הוחתשנ ואוב" ןושארה םדא לש ותזרכה ךרד לע ,ולוכ םלועה לעו
תשגרנש ונייה ,םלועה לכ לע ךלמל וריתכמו ה"בקהל ומצע תא לטבמה םדאה לש ותואיצמ
.ותואיצמ

לטבש אלא ,ומצע תא לטבמש קר אל) ירמגל תואיצמב לטב אוהש וזכ הגרדל עיגמשכ לבא
ןוויכ ,"'וג הוחתשנ ואוב" ,ה"בקהל לוטיבה לע זירכיו רפושב עקתיש ךייש אל - (םצעב
.ךרבתי ותלוז ללכ תואיצמ ןיאש

תלועפ דצמ םג (אלא ,הווחתשמה דצמ קר אל) איה האווחתשהה תלילש - הזמ הריתיו
אל וליפא ,ודי תא םירי אל ךלמה ינפל ודמעבש ('ג ףיעס) ליעל רומאכ ,המצע האווחתשהה
יכ ,(רפוש תעיקת ידי-לע) לוטיבה תלועפד הלילשה םג תללכנ הזבש ,"גוחמב יווחמ"ד ןפואב
-יכ ,תואיצמ םוש ןיא ךלמה ינפל ודמעבו ,34"גוחמב יווחמ" תניחבב איה לוטיבה תלועפ םג
.דבלב ךלמה תואיצמ םא

אלא ,לארשי לש םתדובע ידי-לע ךלמ ה"בקה השענ תבשב לחש הנשה-שארב םגש ןבומ הזמו
לוטיבה) האווחתשהד הלועפה אל וליפא ,תיבויח הלועפו היישע לש ןפואב הניא םתדובעש
עוקתל וליפא םילוכי ןיאש דע תילכתב םילטבש הז ידי-לע ,םא-יכ ,(רפוש תעיקת ידי-לעש
.רפושב

ינפלש תבשה םע תבשב תויהל לחש הנשה-שאר לש בוט-םויד יוליעה רשקלו ףיסוהל שיו
רתויב שגדומ ,וינפלש תבשהמ ךרבתמ הנש לכד הנשה-שארש הזל ףסונש ,וז תבש ,הנשה-שאר
:36תבשב ומצעב לחש הנשה-שאר םע 35תבשהד רשקה

םתא") םויה תביתב זמורמ"כ ,םיבצינ תשרפ םלועל ןירוק הנשה-שאר ינפלש תבשבש 37עודי
לכש ,ןושאר םויל ןורכז ךישעמ תליחת םויה הז יכ ,הנשה-שאר לע יאקד ("םויה םיבצינ
ךרבעל"ד ןפואבו ,"'יוה ינפל דע הז םויב ןושארה םרוקמב םילעתמו םיבצינ תומשנ יצוצינ
תעדו םעטה ןמ הלעמלש רשקב ה"בקה םע לארשיד תודחאתההו תורשקתהה לע הרומש ,"תירבב
הז דצמש ,(םידחאל תויהל - דחא ףוג ךותב םירבוע םהינש תויהל) "דח אלוכ"ד ןפואב ,'וכ
.הכולמל ןוצרה תא ררועל םחוכב

,רמול רבתסמ ,הרתכהה ןיינע לועפל לארשי לש חוכה שגדומ הנשה-שאר ינפלש תבשבש ןוויכ
םדאה תואיצמ תשגרנ הרתכהה תלועפבש - הזב הרבסההו ,הרתכהה תלועפ יבגל יוליע וב שיש
,רתוי תילענ הגרדמ אוה הרתכהה לועפל חוכה וליאו ,ךלמל ה"בקה תא ריתכמו רפושב עקותש
.ירמגל לוטיבה תילכת ,"םכיקולא 'ה ינפל םיבצינ"

38העודיה ט"שעבה תרותכ ,ה"בקה ידי-לע שדוחה תכרבב םג אטבתמ הז ןיינעש רמול שיו
שודיק :ןבומ וניא הרואכלד - יעיבשה שדוחה תא ה"בקה ךרבמ הנשה-שאר ינפלש תבשבש
תרשה יכאלמ ןיסנכתמשכ" :הנשה-שארל עגונב 39שרדמב שרופמכו ,אקווד לארשיב יולת שדוחה
,םילאוש םתא המ יל ,םהל תרשה יכאלמל רמוא ה"בקה .. הנשה -שאר יתמיא רמול ה"בקה ינפל
םוקמב איהש) ירשת שדוח תכרב אקווד ,ןכ-יפ-לע-ףאו ,"הטמ לש ןיד-תיב לצא ךלנ םתאו ינא
,לארשי ידי-לע הניא (שדוח-שאר םג אוהש ,הנשה-שאר יתמיא םיזירכמ הבו ,40שדוחה שודיק
!?ה"בקה ידי-לע אלא

םה לארשי ,הרתכהה ןיינעל חוכה ךשמנ ובש ,הנשה-שאר ינפלש תבשבש - הזב הרבסההו
ימ ןיאש תבשב לחש הנשה-שארב ומכ) שדוחה תא ךרבתש תואיצמ םניאש ,ירמגל לוטיבה תילכתב
.ה"בקה וכרבמ ןכלו ,(רפושב עקתייש
-341 םידומע 'ד ךרכ ט"משת תויודעוותה .ט"משת'ה לולא ג"כ ,ךליו-םיבצנ תשרפ תבש תוחישמ םיעטק)
(348
.ךליאו ו"ה ב"פ רפוש 'לה ם"במר הארו .ד"פר ה"ר (1

.ב"ה א"פ םש ם"במר .א ,זכ םש ,הנשמב - ב ,וכ ה"ר (2

.ב ,דל .א"עס ,זט םש (3

.("ןושארה ןיינעה") תועיקתה ימעטב םהרדובאב אבוה (4

'מע א"ח טקולמ מ"הס .ךליאו ג ,מר תועיקתה רעש (ח"אד םע) רודיס .ךליאו א ,ונ ה"ר ישורד ת"וקל האר (5
.נ"שו .ךליאו אכת

.א ,זי הציב (6

.א ,טמ תוכרב (7

תבש) "תבשה תא גנעמה" ,(גי ,חנ 'יעשי) "גנוע תבשל תארקו" - תבשה תשודקב םיפיסומ לארשיש פ"עא (8
.נ"שו .גכת 'מע םש טקולמ מ"הס האר - (א"עס ,חיק

ריעהלו .(ט"ה ב"פ םש ם"במר .ד"פר ה"ר) "'וכ ךומס היהיש אוהו עובק ןיד תיב וב שיש םוקמ לכב" ןכו (9
.(םש הנשמ דיגמ .םש ה"ר - דועו א"בטירו ן"ר) תבשב לחש ה"ר לש ט"ויב ועקת ף"ירה לש וניד תיבבש עודיהמ

בורש ארמגב עדונכ") "םיגייסו תוריזג המכ םימכח וב ורזג ןכל"ש ,ינש תיב ןמזב רודה תדירי דצמ (10
לחש ה"רב ש"קתד ע"מה תוחדל הברד הרזג םג ללוכ ,("אקווד ינש תיב ןמזב ויה םיגייסהו תורמוחהו תוריזגה
ןוילע רתויה גונעתה 'יחב ךישמהל ולכיו ,רתוי תילענ הגירדמב לארשי ויהש ןושאר תיב ןמזב כ"אשמ ;תבשב
.(5 הרעהבש םישורד .ג ,זנ םש ת"וקל) הנידמב םג

.נ"שו .(ט"משת ה"ר סרטנוק) ב"משת ,(ךליאו טצ 'מע ב"ח טקולמ מ"הס) א"משת םויה הז ה"ד האר (11

.ח ,ז הכימ (12

.א ,גצ םילהת (13

.א"יפ א"רדרפ הארו .ו ,הצ םש (14

.א"ער ,אס תומבי (15

.ב ,זמ םיבצנ ת"וקל (16

(ב"ויכו הווצמה תנווכ) הווצמה ןכות םג שי ,שממ לעופב הווצמה םויק לע ףסונש ,תווצמה לכב ומכ (17
לכ רשיילו תועדה ןקתל .. אלא ןניא הרותה יניד בור"ש (הרומת 'לה ףוס) ם"במרה ש"מכ ,םדאה תדובעב
"'וכ וב שי זמר ,בותכה תריזג הנשה-שארב רפוש תעיקתש פ"עא" - רפוש תעיקתל עגונב שרופמו ."םישעמה
.(ד"ה ג"פ הבושת 'לה ם"במר)

הנשי תבשב םגש ,ונייה ,תורפוש יקוספ םירמוא תבשב לחש ה"רב םג ,ירהש ,ןכ רמול רשפא יא כ"האלבו (18
.רפושד הדובעה

.ט"משת לולא ה"כ בתכמ םג האר - ןמקל אבהב (19

םגו ,תעדה ןמ הלעמלש לוטיב 'יחב ררועל רתוי לוטיב 'יחב הב שיש אקווד המהב לש רפושב ןיעקות ןכלו (20
הרעהבש םישורד .ד ,ונ םש ת"וקל) 'וכ תעדה ןמ הלעמל 'יחבבש אבלד אתוערבו טושפ לוקב איה המצע העיקתה
.(5

.מ"כבו .5 הרעהבש רודיסו ת"וקל הארו .ךליאו 6 ע"ס ג"שת .ךליאו ב 'מע ה"סרת מ"הס הכוראב האר (21

.מ"כבו .(א ,ח צ"מרד) ה"פ הלימ תווצמ צ"צהל צ"מהס (22

.אי ,כ ורתי (23

.םש צ"מהסב אבוה - ב ,ה הגיגח .ב ,זנ םיחספ האר (24

תומצעו תוימינפב אוה ה"רד לוטיבהו ,םיימינפ תוחכה לכמ הטמל אוה הנשה לכבש לוטיבהש עודיהמ ריעהל (25
.(דועו .8 'מע ב"שת מ"הס) שפנה

.א"ער ,אצ םיחבז - ל"זח 'ל (26

.דועו .וט ,אל אשת (27

.ד"וי ,חכ סחניפ (28

.ב ,זמ תועובש האר (29

כ"חאו דבעה הנוק הליחתש ןפואב הז ןיאש - (נ"שו .ב ,גכ ןישודיק) "ובר הנק דבע הנקש המ לכ" ןכלו (30
וכש 'מע ו"סרת ךשמה הכוראב הארו .(םש א"בשרה ישודיח האר) ובר הנק הליחתכלמש ,םא יכ ,ונממ ןודאה הנוק
.ךליאו

.'וכ םעט פ"ע הבהא ,"ךייח אוה יכ 'וג ךיקלא 'ה תא הבהאל" (םיבצנ פ"ס) ונתשרפב ש"מ ד"עו (31

.מ"כבו .א ,זכ .א ,הכ האר 'פ ת"וקל הארו .ג םויד תונעשוה חסונ (32

ראות ,"םש" אלא הניא "הדיחי" םגש ,ונייה ,(ט ,ד"יפ ר"ב) "הל וארקנ תומש השמח" - עודיה ןושלבו (33
.(נ"שו .56 ע"ס ו"צרת מ"הס האר) 'וכ םשמ הלעמל איהש המצע המשנהל ,םייוסמ

תיתימאה הדובעה םג ותוממורו ותלודג םצוע תתימא יפל"ש (ג"יפ ט"נרת וצלחה ה"ד) א"קמב ראובמה ד"עו (34
.(א"נרת ימע וענכיו ה"ד הארו) "'וכ בשחי אטחל הברדאו ,שממ אלכ איה

ישימח קרפ תלחתה :יששו ישימח קרפ - וז תבשב םידמולש תובא יקרפב םג תשגדומ ה"רל תוכיישהש ,ריעהל (35
םוי ,ה"רב האירבה תומילשו רמגל דע ,לולאב ה"כב האירבה תלחתה ללוכש ,"םלועה ארבנ תורמאמ הרשעב" -
- ישש קרפ םויסו ;"ךישעמ תלחת (ה"ר) םויה הז" ןכלש ,הלוכ האירבהב שודיח השענ ודי לעש ,ר"הדא אורב
.אובל דיתעל ךלמה תרתכהד תומילשה תילכת ,"דעו םלועל ךולמי 'ה"

ולוכש םוי" תמגודו ןיעמ םתויה םג ללוכ ,םוי לש ורישב שגדומכ ,תותבשה לכד תוכיישהו רשקה לע ףסונ (36
.(הפוסב דימת) "םימלועה ייחל החונמו תבש

.םיבצנ פ"ר ת"וקל (37

.מ"כבו .לולא ה"כ "םוי םויה" (38

.ב ,ו"טפ ר"ומש הארו .די ,ב"פ ר"בד (39

.ךליאו 187 'מע ט"ח ש"וקל האר (40חישמ םע תויחל


לש ןפואב אובת "חישמ לש וחור"ש
ףוגב תושבלתה


!"רוא יהי" :זירכהלו תאצל ךירצ ידוהי

תודוא םירבדמ רשאכ יכ ,'וכ זמר שפחל ךרוצ ןיא - לולאב ה"כד דחוימה וניינע תודוא
ןושארה םויש דימ םירכזנ ,תישארב השעמל ישישה םויב ןושארה םדא אורב םוי ,"הנשה שאר"
.לולאב ה"כ אוה םלועה תאירבל

שרפמש יפכ ,הלוכ האירבה תוללכ התיה ובש םויה אוה םלועה תאירבד ןושארה םוי הנהו
תא בותכש אוה .. ןושאר םוימ וארבנ ץראהו םימשה תודלות לכ" :ארקמ לש וטושפב י"שר
."היתודלות תוברל ץראה תאו םהיתודלות תוברל םימשה

םוי" אלו) "דחא םוי" רמאנ ןכלש י"שר שוריפב ראובמכ - יוליעה תילכתב התיה וז האירבו
,"ומלועב דיחי ה"בקה היהש יפל" .("יעיבר ,ישילש ,ינש םימיה ראשב בותכש ומכ ,ןושאר
."ומלועב דיחי" - תוקולא יוליגב הרודח התייה הלוכ האירבה תואיצמש ונייה

יוליג לועפל ךירצ ידוהיש - םלועה תאירבד ןושאר םוי ,לולאב ה"כמ הארוהה אופיא יהוז
."ומלועב דיחי" אוה ה"בקהש םלועב רכינ היהיש דע ,ולוכ םלועה לכב תוקולא

שרופמכ - ןושאר םויד יטרפה רמאמה ונשי ,ןושאר םויב התיהש האירבה תוללכ דבלמ הנהו
...לעופב היהש ןושארה רמאמה והזש ,"רוא יהי םיקולא רמאיו" :ארקב

רמאמה הנה ,םלועה תואיצמ הנשיש ירחאל םגש - םלועב ידוהי לש ותדובעב הזמ הארוההו
תא ריאהל אוה ידוהי לש ודיקפת ,רמולכ ,"רוא יהי" :אוה רמול ידוהי ךירצש ןושארה
!"קיטכיל ןייז לאז" ,"רוא יהי" זירכהלו תאצל ךירצ ידוהי ,םלועה

שמח ןב לצא לאש :ול םירמוא - םאבצ לכו ץראו םימש ,ואולמו םלוע רבכ שיש ןעוט רשאכו
!ךושח םלועה היה ,"רוא יהי"ד רמאמה רמאנ אלש ןמז לכש ךל רמאיו ארקמל

תוללכ והזש ,"תברקמ ןימי" ,אקווד בוריק לש ךרדב תושעיהל הכירצ וז הדובעש ןבומו
...דסחה וק - יוליגהו רואה ןיינע

היהו" דועייה םויקל שממ בורקב הכזנ - "רוא יהי"ד הדובעה תוללכ ידי-לעש ןוצר יהיו
הלואגב "רבג בבוסת הבקנ" - "'וג המחה רואכ הנבלה רוא היהו" ,"רוא היהי ברע תעל
.ונקדצ חישמ ידי-לע המלשהו תיתימאה

- לולאב ה"כ ,ןושאר םויד האירבה תודוא השרפב זמורמ חישמ לש וניינע םגש ,ףיסוהל שיו
."חישמה ךלמ לש וחור הז" ,"םימה ינפ לע תפחרמ םיקולא חורו" קוספה לע ל"זר רמאמכ

ךלמ דומעי" :ם"במרה ןושלבו ,ףוגב תושבלתה לש ןפואב אובת "חישמ לש וחור"ש - רקיעהו
,הקדב קזחלו הב ךליל לארשי לכ ףוכיו .. ויבא דודכ תווצמב קסועו הרותב הגוה דוד תיבמ
דובעל ולוכ םלועה תא ןקתיו .. לארשי יחדנ ץבקו ומוקמב שדקמ הנבו .. 'ה תומחלמ םחליו
םכש ודבעלו 'ה םשב םלוכ אורקל הרורב הפש םימע לא ךופהא זא יכ רמאנש ,דחיב 'ה תא
.שממ ונימיב הרהמב "הכולמה 'הל התיהו" ,"דחא
(הגומ יתלב - 2613-2610 'מע ,ד ךרכ מ"דשת תויודעוותה - מ"דשת ךליו םיבצינ תשרפ תבש תחישמ))
יהויחבמ ריתי


רחאל םג ותדובעב ךישממ השמ
"יתונשו ימי ואלמ םויה"ש


"השמ ךליו"ד ןיינעה ולצא היה זא אקווד

רשא ,לולאד תותבשה םתוחו םויס - "לולא שדוחד ןורחאה תבשה" איה הנשה-שאר ינפלש תבשה
(ךכ-רחאו) ידודל ינא" אוה לולא שדוחד ןיינעה תוללכ ירהו ."םותיחה רחא ךלוה לכה"
...אתתלד אתורעתאד ןפואב םדאה תדובעד ןיינעה תשגדה ,רמולכ ."יל ידודו

-םיבצינ" ןירוקש ,עובשה תשרפב תועיבקה דצמ - וז הנשב רתוי דוע שגדומ ליעל רומאה
.תחא השרפ ,דחיב "ךליו

הכילהל דע ,"ליח לא ליחמ וכלי" ,הדובעה ןיינעב הפסוהו יוליע לע הרומ - "ךליו"
.רדג תצירפ לש ןפואב ,םדוקה ובצמ יבגל ךרעב אלש - תיתימא

,םייוניש לכ אלל ףקותב הדימע רמולכ ,"הבצינ םגו המק" ןושלמ אוה "םיבצינ" ,ךדיאלו
המכו-המכ-תחא -לעו ."ויקולא 'ה אלא ויבג לע ןיא"ש הטמלד ךלמה תמגודב "ךלמ בצינ"
ףקותה - ("אעיקרד אתוכלמ ןיעכ" קר איה "אעראד אתוכלמ" ירהש) "אעיקרד אתוכלמ"ל עגונב
."יתינש אל 'יוה ינא"ד

לש ןפואל דע ,"ךליו" - הפסוהו שודיחה תלועפ לע הרומ "ךליו םיבצינ"ד רוביחהש אצמנו
."םיבצינ ,"ותובשי אל"ד ןיינעב - רדג תצירפ

:רתוי תויטרפבו

ךליו" בותכש ומכ ,הנש םירשעו האמ ןב ותויהב וניבר השמ לצא וניצמ - "ךליו"ד ןיינעה
םויה יכונא הנש םירשעו האמ ןב םהילא רמאיו לארשי לכ לא הלאה םירבדה לכ תא רבדיו השמ
.(תקולחמ לש ןיינע לוטיבל רשקב - תפסונ םעפו) "'וגו

"יתונשו ימי ואלמ םויה" ,ותדובעב תומילשה תילכתל עיגה וניבר השמש ירחאל םג ,רמולכ
ולצא היה זא אקוודש ,תאז דוע אלא ,ותדובעב ךישמהו ךכב קפתסה אלש דבלב וז אל ירה -
.ירמגל ךורע-ןיאבש יוליע ,תיתימא הכילה - "השמ ךליו"ד ןיינעה

עשוהי תא ךומסל הווטצנ רבכו "המכחה תונייעמו תורוסמ ונממ ומתתסנ"ש תורמל - הז לכו
הגהנהה תא ריבעהלו ,("'וכ וידי יתשב .. הווטצנש הממ רתויו רתוי הפי ןיעב" השעש רבד)
"ד ןפואב הפסוהל דע ,ותדובעב וניבר השמ ףיסוה הז בצמו דמעמב םג ,הנה ,'וכ לארשי לע
- ל"זח ןושלבו ,ה"בקה לש ודובכב ףיסוהל ידכ לצנל שי ןיינעו ןיינע לכ ,ןכש ."ךליו
."ודובכל אלא וארב אל ומלועב ה"בקה ארבש המ לכ" - וז תבשד תובא יקרפ םתוחו םויסב

השמ ץוצינ דצמ - לארשימ דחאו דחא לכ לש ותדובעב דומילו הארוה הווהמ הז ןיינעו
,יוליעה תילכתב ותויהב םג ,הווהב ובצמו ודמעמב קפתסהל ול ןיא םעפ ףאש - 'וכ וברקבש
,("ןידירומ ןיא"ש המכו-המכ -תחא-לעו) "שדוקב ןילעמ" ,שדוקב תולעהלו ףיסוהל וילע אלא
םדוקה ובצמו ודמעמל סחיב ירמגל ךורע-ןיאבש ןפואב הכילהל דע ,"ךליו" ,הכילה לש העונת
."יתונשו ימי ואלמ"שכ ,הנש כ"ק ןב ותויהב וניבר השמד "ךליו"ה תמגודבו ךרד-לע -
- 434-431 'מע ,ד ךרכ ו"משת תויודעוותה - ו"משת ,לולאב ג"כ ,ךליו םיבצינ תשרפ תבש תחישמ)
(הגומ יתלב
יבר יצוצינ


"רסומ רמול יניינע ןיא"


ןהו ויתורגיאב ןה ,יברה יפב דואמ רוגש הז יוטיב
,החכות ירבד רמול ץלאנשכ םג * תוחישבו תויודעוותהב
ץיפהל אוה ודיקפת אלא ,וניינע הז ןיא םצעבש שיגדה
ידיל הז ידי-לע אובל לכוי הלא וניתורודב" * תודיסח
וא רתויב וחורב לופיש ונייה ,תוינחורב שוחימ וא ילוח
רסומ ירבד תרימא לע יברה בתכ ,"םולשו סח שאוימל השעייש


רפואל השנמ יכדרמ ברה תאמ

'תויודעוותה') םילימב וראית ,בו'צידרבמ קחצי-יול יבר צ"הרה תא יברה םעפ ריכזהשכ
דחא לכ לע תוכז דמלמו ןיגמה 'לארשי בהוא' רותב םסרופמה" :(305 דומע 'א ךרכ ג"משת
שמשמו דמוע ןלהל המ" ל"זח ורמא קידצ לכל עגונב ירהש ,ולא ונימיב םג - לארשימ דחאו
אוה ירקיעה וניינעש קידצ תודוא רבודמ רשאכ המכו המכ תחא לעו ,"שמשמו דמוע ןאכ ףא
."לארשימ תחאו דחא לכ לע תוכז דומילו לארשי תבהא

ונייה ,ןימיה וקב קרו ךא קוסעל דימת לדתשהש ,ומצע יברה תא אילפהל םימאות הלא םירבד
.םוקמ לש וינב ,לארשי-ללכ לע הירוגינסו תוכז דומיל

ירבד ,םישק םירבד תרימא תלילשב דחוימבו הז אשונב הבחרהב ונקסע ,בס ןויליגב ,דקתשא
תוררועתה ירבדל ןיזאמ ובורק םע םהב "םיארונה םימי"הו לולא תפוקתב טרפב ,המודכו רסומ
.המודכו

לש תויואטבתהו תויוסחייתה לש רחבמ ןאכ םיאיבמ ונא ,המישר התואל הפסוהכו המלשהכ
ידמש ףא ,רסומ ירבד רמול שטיוואבויל-ד"בח לש הניינעמ הז ןיא יכ שיגדמ אוה ןהב ,יברה
.המודכו םוגפ ןיינע ןקתל ידכ םימיענ יתלב םירבד עימשהל םיצלאנ םעפב םעפ

"?םיראשנ המ םע"

ק"כ תיבב הדועסב ,(ךליאו גכ דומע 'ב ךרכ 'וביסמב ךלמה') ל"שת םירופיכה םוי יאצומב
ירהו ,האליע הבושת לע דימת רבדמ יברה" :יברה תא םיבוסמה דחא לאש ,צ"יירהומ ר"ומדא
."?האתת הבושת תושעל םיכירצ הליחת

תארוה" ןיעמ) ונתפוקתל תדחוימה הארוהה וז :(תיצמתב ןאכ םיאבומ םירבדה) בישה יברה
סח םאו ,הזב אצויכו ערה ןושל ,הוואג ,רקש תעינמד םיניינעה תא םישיגדמ רסומב .("העש
ןכש ,הפשאב טטחל יאדכ אל :םלועה רמאמ עודי ...?םיראשנ המב ירה םיחילצמ אל םולשו
תאריב ,הרותה דומילב ,הליפתב םיקסועו םישיגדמ תודיסחב ,תאז תמועל .ךלכלתהל םילולע
הרות יניינעב םיקוסעו םיעוקש ויה םייתניבש ירה ,םיחילצמ אל (ו"ח) םא ףאו ,םימש
םדאהש אלא .והשמ 'קבדיהל' בייחו עיפשהל םירבדה םיחרכומ ףוס-ףוס תמאבו .הזב אצויכו
!האליע הבושתב ליחתהל וילעו ,ףואשלו תוצרל ךירצ ודיצמ

,(99 דומע 'י"שת-םחנמ תרות' ,י"שת תועובשה גח ברעב) יברה אטבתה ולא םירבדל המודב
ראשה ןיבו ,(םויל ףד הריפסה ימיב דומלל גוהנ התוא) הטוס תכסמ לע םויס ךרעש תעב
לע םש רביד יברה .הדובעה תודוסי םהש ,'אטח-תארי'ו 'הוונע' םיניינעה ינש לע בכעתה
לעפ אל דומילה םא וליפא זאש ,תוקולא יניינעב תקסועה ,תודיסחה תרות ןיבש קוליחה
.'וכו רסומה דומיל ןיבל ,תוקולא יניינעב םייתניב וקסע ,ותלועפ

...שרגלמ ענכשל ףידע

ת"הק) 'תודיסחה רפס'ב .יברה ידי-לע תובר םימעפ השגדוה רסומל תודיסח ןיבש וז הנחבה
ק"כ תוחיש ופסאנ 503-487 םידומע 'ב ךרכ ןייטשנצילג ךונח-םהרבא ברה תכירעב (ג"נשת
ךרכ שדוק-תורגיאמ) תואטבתה הנה .הבחרהב םש האר - הז אשונב יברהו צ"יירהומ ר"ומדא
:(ונ דומע ב"וט

םיניינעה לע השגדהה תרמוא תאז ,וטושפכ רסומ - ומשכ ולש ןכותה רסומה
שפנה רקויו םור לע השגדה תודיסחה ךרד ןכ-ןיאש-המ 'וכו םיבוט אלה תודימו
.(שפנה תוממורל םיענומה םירבדה לכ הלילש שרוד והזש אלא)

בנג' הקעצ לוקב שרוגש בנגל הלושמ רסומה ךרד"ש יברה ריבסמ (וטר דומע םש) דועו
דע וספותלו קזחתהל" הניינע תודיסחה וליאו ."אבו רזוח ירה ןמז ירחאל" זאו ,"'תיבב
..."בונגל בוש (ןוצר ול ןיא םג וא) תלוכי ןיאש

"ךשוחה תכשחד תוננובתהב אל"

:ןודינב ונרוד תלעמ תא יברה ריבסמ (בפ דומע 'ט ךרכ) ד"ישת רייאב ט"כב

רמול ךתעד-אקלס-אק היה םינפלמ םינשב םא רשא שחומב ןכ םג האר יאדוובו
לכש ילעב םיכרבא רשא שממ לעופהו םייחה וחיכוה ,רסומה דומילב קפתסהל שיש
המו ילכש ןפואב תובבלה תובוחד דומילה םג םהלש דומילה היהיש חרכומ הנבהו
לש הכרד יהוז רשא ,ךשוחה תכשחד תוננובתהב אלו רוא יובירד ךרדהב בוט
.תודיסחה תרות

בתכ דיסח רשאכ ההימת עיבה םג אלא ,רסומ ירבד תרימאב לגד אל ומצע יברהש דבלב וז אל
:(גנת-נת םידומע ג"י ךרכ שדוק-תורגיא) תישילש הדועסב רסומ ירבד רמול גהונ אוהש ול

הדועסד ןמזב אקווד תירסומ החיש רמול גהונה בתוכש המל יתהמת םגו ינאילפה
.שדוק תבשב - תישילש

.תישילש הדועסד העשה אל דחוימבו ךכל םיאתמ ןמז וניא ללכב תבשש ,םש ךיראמ יברה

םינושארה תורודכ אל

:יברה ראבמ (לר דומע 'ח ךרכ שדוק-תורגיא) ד"ישת תנשמ תרגיאב

'ג קרפ הבושתה תרגיאב ןקזה וניבר ראבמ ףוגה יפוגיסו תוינעתל עגונבש םשכ
יוביר אלימבו םינושארה תורודב היהש ומכ םיאירב םניא הלא וניתורודב רשא
לע הנה ,םולשו סח שוחימ וא ילוחל הז ידי-לע אוביש רשפאש ,קיזמ תומוצה
קפתסהל היה רשפא םינושארה תורודב םאש ,שפנה תאופרל עגונב םג אוה הז ךרד
םירעצמו םדאה תא םיליפשמה רסומ יניינע ונייה ,תוינחורב םיפוגיסד רדסהב
וא ילוח ידיל הז ידי-לע אובל לכוי הלא וניתורודב הנה ,'וכו 'וכ ותוא
וא םולשו סח שאוימל השעייש וא רתויב וחורב לופיש ונייה ,תוינחורב שוחימ
ךרדהב זוחאל חרכומ ןכלו ,הלפשהה דגנ ודרמי ערה רציו תימהבה שפנו ףוגהש
קלח איה המשנהש הרבסהב םיליחתמ רשא ,ומע בוזעת בוזעד בוט-םש-לעבה הרוהש
ותומכ ןוילעה םדא לש וחולש אלימבו ,דחא ותמכחו אוה יכ שממ לעממ הקלא
ריאהל םג אלא םילושכמה לע רבגתהל קר אל רתויב םילענ תוחוכ םדאל ונתינו
,החמש ךותמ תוקולאל םילכ תושעלו םלועבש וקלחו ופוגו ושפנ תא רוא תפסותב
רדג ץרופ החמשו .'וכו םהב שמתשמ וניאש תוחוכהו ונמז לע לבח אלימבו
.תימהבה ושפנו ופוגד םירדגה וליפא

ףוס ח"צ 'יס םייח-חרוא ךורע-ןחלוש) א"מרב הכלהל קספנש קוידה אלפנ המו
-רחא קרו) הלעתי ל-אה תוממורמ הליפתה םדוק בושחיו" :ונושל הזו ('א ףיעס
.איה הרות ,הרותבש םירבדה רדס םג ירהו "םדאה תולפשבו (אוה ךכ

תנשמ תרגיאב יברה בתוכ ךכו .תודיסחה תרותב םג אוצמל רשפא רסומה תטישבש תולעמה תא
:אינתה רפס לע (בק דומע 'ב ךרכ שדוק-תורגיא) ו"שת

.רסומ ירפסל תפומל ,רסומ ילעב יניעב ,שמשל לוכי 'גהו ןושארה וקלחב

תעדו הניב ,המכח - ד"בח ךרד

תבש) םייוסמ ןיינע לע באכב חחושש תעב ,תויודעוותהה תחאב יברה לש ותואטבתה תניינעמ
:(59 דומע 'ד תרבוח 'ךלמל ק"ידצ' - ז"משת חרוק תשרפ

םע דעוותהלו אובל ילע עודמ ...'יכנא הז המל' :ןוויכב בושחל איבה בצמה
םילעופ םניאש - רסומ ירבד רמול םג ילואו ,םהינפב טיבהל ילע זאש ,להקה
...הזב אצויכו םיליהת רמואו ללפתא ,הרות דמלא ירדחב ראשאש ףידע ;אליממ
ירבדל ןיזאהל םחירכהלו להקה תא ["ןעקינייפ"] 'תונעל'ו דעוותהל המל ךא
תרימאש טרפבו .ךכ תודוא חחושל ידכ תבשה ןמזמ תחקל ןאכ תלעותה יהמ ?רסומ
רמול אל ,תעדו הניב ,המכח איה - ד"בח ךרד .ד"בח לש הכרד הנניא רסומ
...רסומ

"'וכו חור תליפנ ללוש יננהש טושפו"

םיעגונ םירבדהש םוקמב תוחכותו תורעהמ ענמנ אל ,רסומ ירבדמ יברה לש ותוריהז דצל
תנשב ,תודסומה ןיינבלו תונייעמה תצפהל תקפסמ תורסמתה יאל רשקב יברה אטבתה ךכ .לעופל
:(אעש דומע י"ח ךרכ שדוק-תורגא) ט"ישת

חור תליפנ ללוש יננהש טושפו ,רסומ תפטהל םולשו סח יתנווכ ןיאש ןבומ
,הצפהה ןיינעמ םג םיטמתשמ "טאל טאל"ש ש"נא לע ההימתה איבהל םא יכ 'וכו
עגונהב תולועפ וליפאו ,ד"בח תודסומל עגונהב תוליעפמ תוטמתשה ךותב
תוירבל בוט םימשל בוט ,בוטל לגלגה ךפהתנש רשבתאו יאוולהו ,םיברב דומילל
.תוריפ השועה בוטו

םש) יברה אטבתמ ,"יווד ילע יבילש אלא ,הזב רסומ ףיטהל םולשו סח ינוצר ןיא" :דועו
,וניאישנ וניתובר ירבד לע תיבקע הדימע-יאו ןוחטיב רסוחל רשקב ,(אמר דומע 'ה ךרכ
.'וכו םיתפומו תוינחורו תוימשג ונל וקינעהש ירחא

."רסומ ףיטהל הזב יתאב אלש םולשו סחו" :(טפק דומע 'ד ךרכ םש) ןכו

שדוק-תוחיש) ג"ישת תומש תשרפ תבשב יברה רמא ,"רסומ תרימאב תלגוד הניא שטיוואבויל
םושמ (ב .ךכ לע ןמזה תא עיקשהל לבחש םושמ (א :תוביס יתשמ תאזו ,(143 דומע ג"ישת
.םכשה לע החיפט - בוריק ידי-לע תלוזה לש וביל תא ךושמל ףידעש

:(גלר דומע 'ח ךרכ שדוק-תורגיא) ד"ישת תנשב יברה בתוכ םירבדה חורבו

,רסומ תפטה םניינע ןיאש ,ד"בח ידיסחו שטיוואבויל ךרד שיגדהל רתומל
יננה חוטב רשא לעופל עגונהב קר אלא ,יתנווכ יהוז אל םולשו סחש אטישפו
,ותביבס לע עיפשהלו לועפל המב וניינעו וכרד ודובכ אצמי םיאתמה שופיחבד
.אוה ויניינעב החלצהו הכרבב ןכ םג הז ףיסוי ןילמוג ךרדב זאש

וז אל יכ ,הבישי ישארמ ךוניח שיאל ,(ו דומע א"י ךרכ שדוק-תורגיא) יברה שיגדמש ירחא
:ריהבמו ףיסומ ,("רסומ ךרד אוה ןיאש ד"בח ךרד ול עודי חטב הנה") ךרדה

,גונעת םיפיסומ םניאש םייוטיבב םגו תוררועתה ירבד םימעפל םירמואש המו
ידי-לעש ,לעופ לש ןיינע והזש הווקתב אלא רסומ תפטה תבהא ילגרל אל אוה
.יוניש אוה שרוד םא בצמה הנתשי ולא םירבד תרימא

שטיוואבוילב רדסה

:יברה בתוכ (דס דומע ב"י ךרכ שדוק-תורגיא) ז"טשת ןוושחרמ שדוחמ בתכמב

,החכוהה ןפוא רבד לע ד"בח יאישנ םישודקה וניאישנ וניתובר וכיראה רבכו
.רתומל ךא טושפה רבדב תוכיראהו ,'וכו םעונ יכרדב היהי הז םגש

אבוהש) ג"ישת תנשמ טוטיצב וניאר ,"לעופל יתנווכ אלא רסומ םתס רמול יתנווכ ןיא"
בטיה אטבתמ ,לעופ ידיל האיבמה החכות תעמשה ןיבל "רסומ תרימא" ןיב לדבהה .(ליעל
:(317 דומע 'ב ךרכ 'א"ישת-םחנמ תרות') א"ישת לולאב י"חב ורמאנש יברה ירבדב

- דבלב רסומ תרימאב הבוח ידי תאצל ,אמלעב הרימא - רסומ תרימא לש רדסה
רשאכש אלא ,וישכע המכו המכ תחא לעו ,םלועמ שטיוואבוילב גוהנ היה אל
סע") "רסומ" הז ןיא יזא ,בוט לעופ הזמ אוביש ןפואב הז לצנל םילוכי
הווצמ רשכה ךרד לע) בוט רבדל רשכהו הנכה ,םא יכ ,("רסומ סיוא טרעוו
.(הזמ אוביש

:(66-65 דומע 'א ךרכ 'ב"ישת-םחנמ תרות') ב"ישת הבאושה תיב תחמשב רמא םימוד םירבד

תרימאד ןיינעה תללוש תודיסחה תרותש םגש המו ,רסומ ירבד רמול יתנווכ ןיא
לעופ ידיל םיאב םירבדהשכ לבא ,("רסומ ןגאז ןופ טינ טלאה תודיסח") רסומ
הז ןיא - לעופב םירבדה ואוביש ידכ אלא ,אניתאק אשרדל אל ירהש - שממ
.. תילכתהל הנכה ,"הווצמ רשכה" ,םא יכ ,("רסומ סיוא טרעוו סע") "רסומ"
לוכי הזל רשכההש אלא ,תודיסחה יכרדב הגהנהו תודיסחה תרות דומיל לועפל
רשכה אלא הז ןיא לבא ,רסומ ידי-לע (אוה םהמ דחאו ,םינפוא המכב) תויהל
.תילכתהל דבלב

המכל ויבתכמב ריכזהל ץלאנ אוהש ךכ לע (ז-וכק םידומע א"י ךרכ םש) ןנואתמ יברהשכו
םיכירצ המ םשל רמוא ךניאו ךירצ ךנהש המ התא רמוא" ןקזה ר"ומדא לש ומגתפ תא ש"נאמ
:ףיסומ אוה ,"ךתוא

רכזנה תא ר"ומדא ח"ומ ק"כ רפיסשכ ירה יכ ,רסומ תפטה לש ןיינע הז ןיאו
םאתהב ותגהנה ןקזה ונבר לש ודיסח ןקית רשאכש ומויס ףיסוה ,ליעל
לכ תא ועידוהש רחאלו ,הליחתבמ בוט רתוי דועו ובצמ בטוה ירה ,הארוההל
.ונתאמ דחאו דחא לכל רבדה לקנ היתואצותו וז הגהנהל םיכרדה וחתפנ תאז

"איגוס דמולכ אלא יניאו"

,ריפש היה אל יתואירבה ובצמ רשאכ ,ןוחטיבו הנומאב וקזחל שקיב יברהש ,העפשה לעב שיאל
:(הנש דומע 'ח ךרכ שדוק-תורגיא - ד"ישת ןסינ ה"כ) בתכ

ידוסיב איגוס דמולכ אלא יניאו ,םולשו סח רסומ רמאל הזב יתאב אלש ןבומ
דומלת ןיינע ןכ םג אוה הרותבש םיטושפה םיניינע דומילב וליפאש הנומאה
.הרות

םיברל עגונה ןיינע

,ה"ע אקשומ היח תרמ תינקדצה תינברה תריטפ רחא 'העבש'ה ימיב יברה לצא םירקבמה ןיב
זאו (ולשמו) ויתובא לשמ הרות ישודיח תספדהב וזריז יברהו בוזירטסמ ר"ומדאה ק"כ היה
:(553 דומע 'ב ךרכ ח"משת 'תויודעוותה') רמא

ןוויכמ לבא ,הז ןמזב המכו-המכ-תחא-לעו ,רסומ רמול יניינע ןיא ללכב
עייסל ךירצ ,ותלוכיבש ימ לכ ירה ,םיברל עגונה ,הז אשונב רבכ םירבדמש
.'תרזוח הניאש הדיבא' תניחבב אוה ,רבדה בכעתמש םוי לכ ןכש ,רבדה זוריזב

יתנווכ ןיאש טושפ" :(אר דומע ב"כ ךרכ םש) תמייוסמ תינבר תוישיאל ןונגס ותואב בתכמו
תוטעמה ל"נה ייתורושש - ילואו יאה ילוכ"ש הלאשמו הווקתב אלא ,"רסומ תפטהל ל"נה לכב
ולצניש תעגמ ודיש םוקמ לכב עיפשהל ןכו ותוירשפא לכ לצנל - ותוא וררועי תומכב
ליעל רכזנה לכל עגונב ו"ת שדוקה -ץראבו ץראל ץוחב לארשי קדב תא ןקתל - םה םהיתוחוכ
['וכו איסהרפב וכופיהו תבש תרימש ,שדוקה תרהט לע ךוניח ,תבורעת יאושינ=]
."והייתווכדו

"תלעות ואיבי יירבדש יתווקת"

םישנא וא 'ךמע' יפלכ קר הנניא רסומ תרימא לש ןיינע לכמ יברה לש ותוריהז ,ליעל רומאכ
.ויחולש-וידיסח יפלכ םג אלא ,םידבוכמ

תרגיאב יברה הנפ - ימשר ןפואב תואישנה תא ותלבק םרט דוע - א"ישת ןושחרמ ח"כב
(זנ דומע 'ד ךרכ שדוק-תורגיא) רשכה ךוניחה הדשב צ"יירהומ ר"ומדא ק"כ יחולשל תדחוימ
:שיגדמ אוה ךא ,תוארוהו תועצה תרוש הללכ תרגיאה .הדובעה קוזיחל העיבתב

ילב םג םינקותמ םיניינעהש רשפאו ,[רסומ רמול=] ןגאז רסומ הזב יתאב אלו
ואיבי יירבדש יתווקתו הזב יל הארנש המ יתבוחל ינא אצומ לבא ,יבתכמ
.תלעות

:(זיק דומע ד"וי ךרכ שדוק-תורגיא) ו"טשת ולסכ 'דמ תפסונ תרגיאו

וניאישנ ל"זח רמאמ לע ןעשנ אלא ,רסומ תפטהל יתנווכ ןיאש ,ןכ םג ןבומ
יתפקשה עידוהל םינפ לכ לע - יתבוחמ הנה .. ןנא אממיד ילעפ ןנא םישודקה
.בוטה רחביש תווקלו ,הזב

:ףיסומ םשו

תא שילחהל וליפא וא ומיהדהל וא וחור תא אכדל ללכו ללכ יתנווכמ ןיאש
."ןינב"ב עייסל אלא יניינע ןיא יכ .ךכ לכ בושחל ול הארנה ןיינעב וצרמ
תרות יהוז הרותבש רואמ הב ץיפהל ,תידיימה ותבוח לע וררועל טרפבו
.ןוצרה ינפב דמועה רבד ךל ןיאו .היגהנמו היתוכרדה תודיסחה

"הלא ירבד וררועי"

חטשה שוביכל תויורשפאה לוצינ יאב קסועה ,באוכו ףירח בתכממ תורוש המכ איבנ םויסל
:(דנ דומע ב"י ךרכ) השודק יניינעל

יאה ילוכ רשא ,הווקתב םא יכ ,רבעה לע הקעצו רסומ תפטהל יתנווכ ןיא
ושבכיו וכלי ךולה זא רשא ,יעבדכ הדובעל ורסמתיש הלא ירבד וררועי ילואו
,תודיסחה תרות לא - לארשי-ינבמ תובברו םיפלאו תואמ ,תוירישע ושכריו
.'וג ףלאל היהי ןטקהש דע ,היגהנמו היתוכרדהתודיסחה ינייעממךליו-םיבצינ

תלפת תעב ."ךליו"ו "םיבצינ" לש תודגונמה תועונתה יתש רוביחל המגוד איה הליפתה תדובע
הז םע דחיו ,"םיבצינ" - זוזל ילבמ הירמ הימק אדבעכ דומעל םיעבתנ הרשע-הנומש
."ךליו" - תובהלתהבו תויחב םיענענתמ

תאז םעו ,תוינוציח תועונת לכ אלב ללפתהל גהנש ,יעצמאה ר"ומדא לע רפוסמה ךרד לעו
...העיז יגלפ ונממ םירגינ ויה
(ג"משת י"וצנ תשרפ תבש תחיש)


םכיטבש םכישאר ,םכיקלא 'ה ינפל םכלכ םויה םיבצנ םתא
(י-ט,טכ) ךימימ באש דע ךיצע בטחמ ..

םע תירבב אובל בייח ידוהי ןכש ,("םכלוכ"ב קפתסמ וניאו) םיגוסה לכ תא טרפמ קוספה
- יטרפהו דחוימה ודיקפת יפ-לע ,דיחי רותב ןהו - "םכלוכ" - ללכהמ קלח רותב ןה ה"בקה
תתירכ תישענ דיחיו דיחי לכ לש ויתולועפ ףוריצב קר ,ןכש ."ךימימ באוש .. םכישאר"
.לארשיו ה"בקה ןיב תיללכה תירבה
(462 דומע ,ט ךרכ תוחיש-יטוקיל)


(ב,ל) ךיקלא 'ה דע תבשו

'םיקלא') ךיקולא היהי (עבטהמ הלעמל אוהש) 'יוה רשא דע תויהל הכירצ הבושתה תדובע
.('עבטה' הירטמיגב
(די ןמיס - תופסוה - בקעיל וירבד דיגמ)


(טי,ל) םייחב תרחבו

(א"פר האפ ימלשורי) תונמוא וז

רשא רבגה ירשא" (דצ םיליהת) בותככ ,דואמ הלענ םוקממ םיאב םירוסייהש ,תודיסחב ראובמ
קוסעל אל םדא טילחי ילוא ,תאזל-יא .('יוה םש לש תונושארה תויתואה) "ה-י ונרסית
:"תונמוא וז ,םייחב תרחבו" רמאנ וז הטיש דגנכ ?ינוע ירוסייל תוכזל ידכ הסנרפב

םדאל ול ןיא ךא ;דואמ הובג ןכא םשרוש יכ ,הבהאב םלבקל שי ,הלעמלמ םיאב םירוסייה םא
הדובעבו הרותב קוסעל לכויו ומצע תא סנרפלו תונמוא דומלל וילע אלא ,םירוסיי שפחל
.שפנה תחונמ ךותמ
(חלק'ב 'מע ,םירבד הרותה רוא)


(כ,ל) וב הקבדלו

םימכח-ידימלת הנהמהו ,םימכח-ידימלתל איטמקרפ השועהו ,םכח-דימלתל ותב אישמה לכ
(אק תובותכ) הניכשב קבדמ וליאכ בותכה וילע הלעמ - ויסכנמ

השרוש םע שפנה תדחייתמ וז תוקבד ידי-לע ןכש ,הניכשב תוקבדכ הומכ םכח דימלתב תוקבדה
.האליע המכחב

אוה ןכ ,חומהמ ותויח תא קנוי אוה וישכע םגו ,באה חוממ הווהתנ ןבה ףוגש םשכ :שוריפ
,"ןוילעה חומ"מ ,האליע המכחמ תלצאנ ידוהי לכ לש ותמשנ :םוקמל םינב וארקנש ,לארשיב
ןבומ .לארשי-ינב ישאר - "חומ" תניחבב םהש ,רודה ימכחו יקידצמ התויח תא תקנוי איהו
.ןוילעה חומב השרוש םע המשנה תא תרבחמו תרשקמ לארשי-ינב ישארב תוקבדהש ,אופא
(ב קרפ אינת)


(א,אל) לארשי לכ לא .. השמ ךליו

לכ לא" ומצע תא רביחו רשיקש הז ידי לע ליח לא ליחמ הלעתהו ךלה השמ - "השמ ךליו"
."לארשי
(ה"לשת ךליו תשרפ תבש תחישמ)


(אי,אל) תאזה הרותה תא ארקת

(י"שר) ארוק היה ךלמה

ךות לא וישעמו וירוביד ,ויתובשחמ לכו ושפנ תוחוכ לכ תא ץבקלו ליהקהל ידוהי לכ לע
תלבקו לוטיב תועצמאב ונייה ,"ךלמ"ה ידי-לע תישענ וז הלהקה .ולש ימינפה "שדקמה-תיב"
.םימש תוכלמ לוע
(327 דומע ,טי ךרכ תוחיש-יטוקיל)


(בי,אל) םעה תא להקה

ןיעירמו ןיעקות ,םהידיב בהז לש תורצוצחו ,תוצרפו םירדגב םידמוע םינהוכ םויה ותוא
הז המוד - ןירמוא ,תורצוצח ודיב ןיאש ןהכ לכ .(שדקמה-תיב לא םעה תא ליהקהל) ןיעקותו
(ז"פ הטוס אתפסות) אוה ןהוכ ןיאש

לש ותבוח ."םינהכ תכלממ יל ויהת םתאו" (טי ורתי) בותככ ,"ןהכ" תניחבב אוה ידוהי לכ
עוקתל"ו "תוצרפו םירדג"ב דומעל (ינחור גיהנמו ברכ ןהכמש ימ לש דחוימבו) ידוהי לכ
.'ה רבד תא םהל איבהלו םעה תא ליהקהל ידכ "תורצוצחב
(127 דומע ,די ךרכ תוחיש-יטוקיל)


(בי,אל) תאזה הרותה ירבד לכ תא תושעל ורמשו

.(זל בשיו) "רבדה תא רמש ויבאו" ומכ ,הייפיצו הנתמה ןושלמ - "ורמשו"

.הבוט הטלחהו הבשחמו בוט בלב קפתסהל אל ,לעופב - "תושעל"

.תויוכז ולוככ ובורש ךכב יד רמול אלו - "הרותה ירבד לכ תא"

הרות ,יניסמ השמל הנתינש ומכ שממ איהש רמולו "עבצאב תוארהל" ןתינש ונייה - "תאזה"
.ל"ר הכלהכ אלש הרותב םינפ תולגל אלו ,הפ-לעבש הרות םע בתכבש
(193 דומע ,'י ךרכ תוחיש-יטוקיל)


(חי,אל) אוהה םויב ינפ ריתסא רתסה יכנאו

.וכותב רתתסמ ה"בקהש וריכי אלו ועדיי אלש ,לודג הכ היהי רתסהה :בוט-םש-לעבה רמא
(בי דומע ,בוט-םש-רתכ)
עובשה חול


ד"בח יגהנמו תוכלה

גרובזניג החמש-ףסוי ברה תאמ

,ךליו-םיבצינ תשרפ ,שדוק תבש
'תוחילס תבש' ,לולאב ג"כ

ןיכרבמ ןיאש יפ-לע-ףא ,1םיליהתה לכ תא ,תירחש תליפת םדוק ,םירמוא וז תבשב םג
2.שדוחה

בוט בורב עיבשמהו עבשומה ,יעיבשה שדוחה תא ךרבמ ומצעב ה"בקה וז תבשבש ,רמא ט"שעבה
3.הנשב םימעפ א"י םישדוחה תא םיכרבמ לארשי הז חוכבו ,הנשה לכ לע לארשי תיבל

4.'םימחרה בא' םירמוא

וגהנ תומוקמ המכבש טרפבו ,5םיכרבמ תבש לכבכ ,תסנכה-תיבב תודעוותה - הליפתה ירחא
.תוחילסה תרימאל הנכהכ - שדוק-תבש-יאצומב ףאו ,6תוחילס-ברע שדוק-תבש לכב דעוותהל

7.ו-ה םיקרפ ,תובא יקרפ - החנמב

8.תוחילס - תבש יאצומ

לש ונוגינ תא םינגנמ ויה םהבש םיעודיה םינמזהמ םה ,הבושתל םיררועמה תוחילסה ימי
9.'תובבה עברא' לעב ,ןקזה ר"ומדא

10.הלילה תוצחל ךומסבו רחא ןיליחתמ ,תונושארה תוחילס

11.הכרב אלב תילטב ףטעתמ רוביצ-חילשה

דימ הרשעל ומילשה םאו ,דימ שידק וירחא רמול ולכויש ידכ הרשעב 'ירשא' ליחתהל שי
תאצל רוסא ,תוחילסה תרימאב הרשע ויה םא .שידק יצחו םיקוספ המכ רמאי ,ירשא םויס ירחא
.לבקתת שידק ץ"שה רמאי ,השיש וליפא וראשנו ואצי םא ךא .שידקל הרשע וראשיי אלש ןפואב
12

13.םר לוקב ליחתמ ץ"שה - "ךל המשנה"

.םלועה גהנמכ אלד ,תודוקנ יתשב םיקספומה תומוקמב םר לוקב ץ"שה םייסמ 'וננע' תרימאב
14

15.ןהירחא דימ תירחש םיללפתמ םא םג ,תוחילסה רחא 'לבקתת שידק' םירמוא

םימייסמ ,לבקתת שידק רחאל ,ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כ לש שרדמה-תיבב תוחילס תרימאב
16.שדוקב וכרדכ הרישה תא דדועמ היה יברהו ,"אנינע יינעל ינעד אנמחר" תרישב

17.םימעטבו ןוגינב אל םג ,11תודימ ג"י רמאי אל ,דיחיב תוחילס רמואה

,ינש םוי
תוחילסד 'ב ,לולאב ה"כ

18."רקובה תרומשאב" תוחילסה תרימא - ללכב דעו הנשה-שאר ברע דע ךליאו םויהמ

תוכרב תא תוחפלו ,ןכרבל שי םינפ-לכ-לעו ,19תיבב רחשה תוכרב ךרבל ונגהנמ עודי
20.תוחילסה םדוק ,הרותה

לע וליפא ךרבל יאשרו .הילע ךרבי ,םויה ריאהש רחאל תילטב ףטעתמ ץ"שה השעמלש ןוויכמ
21.הלואש תילט

תשרפב לולאב ה"כ םויב םידמול ויה םינושארה םידיסחש ,רפיס צ"יירוהמ ר"ומדא ק"כ
לש ןכות איבהל ונווכתה ךכב ;'וכו "ינש םוי" דע - לולאב ו"כב ;"דחא םוי" דע תישארב
22.(אליעלד אתורעתא) ".. ארב תישארב" לש םיניינעב םג 'הדובע'

ישילש םוי
תוחילסד 'ג ,לולאב ו"כ

רמאמ ר"ומדא ח"ומ ק"כ רמא ןכלו ,דחוימ םוי אוה תוחילסד 'ג" :ונרוד אישנ יברה ירבדמ
23."הז םויב תודיסח

םימיב טרפבו ,הביתה ינפל דרויה רשא ,תובר םינשמ גהנמו םישודקה וניאישנ תארוה
שוריפ תוחפה לכל תעדל ,םיטויפה לכ לע טרפבו ,תוליפתה לכ לע הליחת רובעי ,םיארונה
השע םא ףאו .טרפב ץ"שה ינידו ,ללכב הליפתה יניד תעדל וילאמ ןבומכו ,וטושפכ תולימה
24.ץ"ש רותב הביתה ינפל דרויש םדוק םימי המכ הנש לכב םג ןכ השעי ,הנש ינפל ךכ
תוקפסהו תויועטה ללוכ ,ןתכלהכ תועיקתה יניד תא בטיה דומלל אירקמהו עקותה לע ,ןבומכ
25.ןהב תוחיכשה

ישיש םוי
26הנשה-שאר ברע ,לולאב ט"כ

םע ללפתהל ןכו ,11תוחילסה תרימאל תסנכה-תיבל םויה תכלל ול רתומ העבש ךותב לבא
27.רוביצה

11.הליפתב אל לבא ,רחשה תולע רחאל וליפא ןונחת םירמוא תוחילסב

תונורחאה תואצוהב 'תוחילס'ב ונקותש םייוניש המכו המכ שי "תודימ הרשע שולש" טויפב
.(ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כ ידי-לע הגומ)

29.רוגס רדחב תאז השעי ,דמלתהל קיפסה אלש ימו ,28רפושב םיעקות ןיא הליפתה ירחא

ויהיש ךירצ תוחפה לכלו) 32הרשע ןיינמב ,31'םירדנ תרתה רדס' םירמוא 30הליפתה ירחא
33.(םירשכ םישנא השולש וינפל

המודב) הזל םיקוקזל ירשת יגח לכלו הנשה-שארל 'גחה יכרוצ' םיקלחמו תיבגמ םיכרוע
34.(חספה-גח םדוק "םיטיח תועמ"ל

הביתכ תשקבל ותיב-ינב רובעו ורובע (טנבא תריגחב ןבומכ - םיאושנה) נ"פ בותכל םיגהונ
ר"ומדא ק"כ לש 'וכו סרטנוק ,רמאמ יפד ןיב וחינהל .הקותמו הבוט הנשל הבוט המיתחו
35.ולש ןויצה לע ותוארקל מ"ע (םויב וב - ירשפאב םא) וחלשלו ,ונרוד אישנ

ר"ומדא ק"כ ןויצ לע םיחטתשמ םוקמ בוריקב םיאצמנהו ,36םיקידצ ירבק לע חטתשהל םיגהונ
.ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כו 37ע"נ צ"יירוהמ

11.גחה דובכל הרהט הווקמב 39םילבוט 11.גחה דובכל 38םירפתסמ

הארוהכו 40.הנשה -שאר לכ ינפל ףסונ רודיה ומצע לע לבקל גהנ ע"נ ב"שרוהמ ר"ומדא ק"כ
תווצמב [רודיה] הרתי תוריהז ומצע לע לבקל דחא לכ ךירצ הנשה שאר לכב" :רמאנ תיללכ
41."הבוט הגהנהב הרתי תוריהזו ,השעת-אל לש גייסב תוריהזו ,השע

דחאו דחא לכ דוקשי ,הנשה-שאר יאצומב תיברע תליפת דע 42החנמה תליפת םדוק תחא העשמ
40.םויו הליל םיליהת תרימאב

43.הנשה-שאר ימי ינש רובע םג םויה ונתי ,םוי לכב הקדצ תתל םיגהונה

תדימב ונטפשל סנ ונל השוע ה"בקהש םיעדויו ,םיבושחו םיאנ םידגב םישבול ברע תונפל
44.םימחרה.30 'מע 'ד"בח יגהנמ - םיגהנמה רפס' (1

.זמ ףיעס א"פקת 'יס םירפא הטמ .אכת ס"ר שובל (2

.55 'מע םיגהנמה רפס (3

.299 'מע ד"ח נ"שת תויודעוותה (4

.דועו 2045 'מע ד"ח ג"משת ,2253 'מע ד"ח ב"משת תויודעוותה (5

(6

.(401 'מע ד"ח ז"משת תויודעוותה) דרפנב קרפ לכל ל"צ םיקרפה ירחאו ינפלש תוינשמה תא (7

רצוא - (ןכ גהנ צ"יירהומ ר"ומדא םגש הארנכו) ק"שה ידגבב תוחילסל אצי ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כ (8
'מע 668 ןויליג 'ד"בח רפכ' .15 ע"ס ד תרבוח 'תומישר' כ"גייעו) נ"שו ,גכ 'מע ,ירשת-לולא ,ד"בח יגהנמ
.(68

ע"וש - אנידמ) ונמשא תרימאב טרפבו .ש"נא ןיב ץופנ ןכו ,ה"לש רוציקמ אבומ ,הדימעב תוחילסה ל"צש א"י
'יס ד"וי ז"ט ,ןוראה ןיחתופשכ דומעל םלועה גהנמכ) ונלוק עמש ,תודימ ג"י ןכו ,(ז"ס ז"רת 'יס ז"הדא
.(נ"שו טי ק"ס 'י רעש םירפא ירעשה לע םייח ירעש ,גי ק"ס במר

-תוחילס'בו) תוחילסל ויתורעהב ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כ איבמש "א"נ" ונשי תומוקמ המכב םיטויפה חסונב
.םירמוא חסונ הזיאכ ב"צו .(ג"הושב וספדנ נ"שת ק"הא ת"הק תאצוה 'ד"בח

.(הנשה לכב םג) טעמ םש קיספהל שיו ,ארקמה-ימעט יפכ "קיספ" ונשי ה"יוה תומש ינש ןיב ,תודימ ג"יב

ומכ ,הזחה לע ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כ הכמ היה ,תודימ ג"י ירחאש "ונעשפ .. ונאטח .. ונל חלס" תרימאב
.יודיווב

םינוקיתה וב וללכנ אלו ןילקורב ת"הקד ןושארה סופד םוליצ אוה נ"שת ןילקורב ת"הק תאצוה 'ד"בח-תוחילס'
.ז"חאלש תואצוהד

.(א ןוגינ ,א"ח םינוגינה רפס) 86-85 'מע א"שת תוחישה רפס (9

:שממ תוצח .גכ 'מע ד"בח יגהנמ רצוא הארו ,('החונמ יאצומב' םירמואש ינפמ) 54 'מע םיגהנמה רפס (10
.12:00 ירחא ונייח תיבב םג םיליחתמ השעמלו ,(ףרוח ןועש) 11:39

.ד"בח-ללוכ חול (11

.ז"י ףיעס א"פקת 'יס ןגמה ףלאו םירפא הטמ ,ב"ויכו ץ"שה תרזח ןידכ (12

.ח"יס א"פקת םירפא הטממ 'תורוקמו םימעט טוקיל - תוחילס' (13

.חכ 'מע ד"בח יגהנמ רצוא (14

.טכ 'מע ד"בח יגהנמ רצוא הארו .'תורוקמו םימעט טוקיל - תוחילס' (15

.(זמר ןוגינ ,ג"ח םינוגינה רפס) םש ד"בח יגהנמ רצוא (16

לבא ,םימעטב (הנשה לכב) דיחיב תאז רמול ןתינש םיקסופה פ"ע 'ה תלהת רודיסב ספדנ תונורחאה םינשב (17
ןופ באה ךיא" :גרובזנג 'יש ה"צר ח"הרהל (תונושארה תואישנה תונשב) ז"ע בישה ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כ
ףכ ןייעו) הסר 'מע ג"ח 'םחנמ לכיה'ב םג םסרפתנו ,ויפמ יתעמש - [הז גהנממ יתעמש אל] "טרעהיג טינ םעד
.(זכ 'מע ד"בח יגהנמ רצואב ןמסנהבו ,גכ ק"ס אלק 'יס םייחה

דיחיל רוסאש ןוויכ ,םגלדי דיחיש איבה ד"בח-ללוכ חולב :'יסמו יחמ' ןוגכ ,תימרא ןושלבש םיטויפה תודוא
ןושלמ תרחא חיכוהל שי הרואכל ,ךדיאמ .ה"ס אק 'יס וניבר ע"ושבו םיקסופב ראובמכ ,ימרא ןושלב ללפתהל
'ס ןויליג 'תורשקתה' האר - (ןושארה אלו) דיחיב ינשה 'ןקרופ םוקי' תרימאמ קר גייתסהש ,רודיסב ז"הדא
.39 'מע ל ןויליג ,תפצ 'ש"נאו 'תה תורעה' םג הארו ,נ"שו ,20 'מע

.54 'מע םיגהנמה רפס (18

.20 'מע ד"שת תוחישה רפס הארו ,צש 'מע ט"יח ק"גא (19

ךרבי אל לוגנרת לוק עמש אלו תרומשאב םקהש םש כ"שמ) .ח"ס ומ 'יס ז"הדא ע"וש פ"ע ,ד"בח-ללוכ חול (20
הז ירהש ,ע"צ - םויה רוא דע ,'יכרצ לכ יל השעש' ךרבי אל רוע ילענ שבול וניא םאו ,'יווכשל ןתונה'
.(הלילה לכ רועינש ימ לע קר וניבר רודיסב רכזנ

ירחא דימ ןיללפתמ ןיאשכ וא ,רוחב אוה ץ"שהש עריא םא ףא הרואכל תאזו .ו"ט ףיעס םש םירפא הטמ (21
רועיש רחאל םג הלימ תירבב ךרבל אלש 277 'מע א"ח א"ישת 'תויודעוותה - םחנמ תרות'ב הארוהה] תוחילסה
ג"פ ,ח"משת ,השעמל הכלה תיציצ 'סב ש"מכ) רוביצה דובכל איהש הפיטע לע םיכרבמ ןיאש םושמ הניא ,קספה
הספדנ) ל"ז ןיקסר י"יר ח"הרה להומהל תודיחיב שרופמכו ,5 הרעה םש 'תויודעוותה'ב עמשמדכ אלא ,(5 הרעה
.[קספהל ןמזה תא םיבישחמ ןיאש (המר 'מע ג"ח 'םחנמ לכיה' ץבוקב

- לוכשא תאצוהב) בכ תוא לולא שדוח יניד ,ןידמע י"ר רודיסל םש ןייצמו .488 'מע ז"טח תוחיש יטוקל (22
.(ץ"בעיל הניאש הפסוה ,ול תוא זלר 'מע ב"ח

תוחיש יטוקל הארו .םימעפ המכ ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כ גהנ ןכו .2254 'מע ד"ח ב"משת תויודעוותה (23
.נ"שו ,ךליאו 347 'מע ד"יח

.ב"ס ה"פקת 'יסו ח"מס א"פקת 'יס םירפא הטמ הארו .נ"שו זטת ,גנש 'מע א"יח שדק תורגא (24

.56 ע"ס םיגהנמה רפס האר (25

ק"כ לבא .הז םויב תונעתהל ןיגהונש אתיא (ט ק"סוס ב"סקת 'יס ב"נשמ הארו ,ב"ס א"פקת 'יס) ע"ושב (26
וב הנעתה אלש הרואכל הארנ ןאכמו ,ה"ר ברעב צ"יירוהמ ר"ומדא ונתוח להואל ךלוה היה ונרוד אישנ ר"ומדא
הארו) חמ 'מע ד"בח יגהנמ רצוא - תינעת ימיב ךליל אלשו ,ןויצל הכילהה םדוק תותשל שדוקב וכרדכ ,םויב
.(ב"הב תוינעת ןינעב 257 'מע ג"ח ח"משת תויודעוותהבו ,טייצראי תינעת ןינעב 183 'מע א"ח ט"משת ש"הס

.ב"כס אפקת 'יס םירפא הטמ (27

.ג"ס א"פקת א"מרמ ,ד"בח-ללוכ חול (28

.1364 'מע ,אפקת ס"וס ז"הדא ע"ושל המלשה (29

םדוק' אוה ז"הדא רודיסב ןושלה לבא ,'הנשה-שאר-ברעב' קר בותכ םיגהנמה רפסב .ד"בח-ללוכ חול (30
.'תוצח

ט"משת ה"רע ואידיו ,יברה רמא ןכ - וינפל ךשמנ "(טרחתמ ינא) ןוהלוכב" תבית ,םירדנ תרתה חסונב (31
ךשמנ לוכשא תאצוה ץ"בעי רודיסב ןכו ,תוליפתה רצוא רודיסב ךדיאמ .'בקעי תיב' רודיסב אוה ןכו)
.(וירחאל

.'הרשעבו' - ד"בח -ללוכ חולבו םיגהנמה רפסבו ,'המלש הדע היהיש בוטו' ןושלה רודיסב (32

.אק ק"ס א"פקת 'יס םירפא הטמל ןגמה ףלא האר (33

א"יפ הוצמ-רב תוכילהו תוכלה האר) הרתה שקבל לוכי לבא ,םיריתמל ףרטצמ וניא 'שיאל ךומס אלפומ' ןטק
.(גל פ"ס רענל ךונח .ד"יס

.קחדה תעשב אלא ,דחיב (הרתה ישקבמ) םישנא המכ ורמאי אלש בתכ ב"סוס םש םירפא הטמב

.369 'מע ד"יח תוחיש יטוקל (34

.95 ע"ס םיגהנמה רפס האר (35

.נ"ס םש םירפא הטמ הארו ,ד"ס א"פקת 'יס א"מר (36

.55 ע"ס םיגהנמה רפס (37

םדוק רפתסהל - הנשה לכ - רהזנ היה ל"זיראה ךא) ד"ס אנר 'יס ז"הדא ע"וש ,תוצח רחא םג רתומ אנידמ (38
.(הזב ונגהנמ ב"צו .ג"ס א"פקת 'יס םירפא הטמו טי ק"ס םש םייחה ףכ ,אקווד תוצח

יטוקיל .אכק ק"ס א"פקת 'יס םירפא הטמל ןגמה ףלא ןייעו .865 'מע ג"ח םירוביד יטוקל ,םויה תוצחמ (39
.ב,ז ףד ב"ח ח"ירהמ

רבודמ ד-גנק 'מע ד"בח יגהנמ רצואב ואבוהש תורוקמה בורבו ,אבה רוקמב םנמא .56 'מע םיגהנמה רפס (40
.וירחאל - םקלחבו ,ומצע ה"רב

.386 'מע ב קלח תוחיש יטוקל .בלק 'מע א"ח ,ע"נ צ"יירוהמ ר"ומדא ק"כל םיסרטנוק - םירמאמה רפס (41

.41 ע"ס ג"שת םירמאמה רפס האר ,וז הליפתב ל"צש תוננובתהה תודוא (42

.במק 'מע הקדצ ירעש ,ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כ תארוה (43

.ה"נס אפקת 'יס םירפא הטמ ע"עו ,ו ק"ס א"פקת 'יס ת"עשמ ,ד"בח-ללוכ חול (44זכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ י"עש שטיוואבויל ןוכמ י"ע ל"וי
ןמרדור ןמלז-רואינש :יארחא ךרוע * רפואל השנמ יכדרמ ברה :ךרוע
דורב 'מ םחנמ :ישאר ךרוע

"תורשקתה" לע יונמ

ראודה תועצמאב ךתיבל תורישי "תורשקתה" ןויליג תא לבקל ןתינ

.(םימולשת 4-ב) ח"ש 177 :ץראב הנשל יונמ ימד
(םימולשת 2-ב) ח"ש 88 :ץראב הנש יצחל יונמ ימד
927-3-9607588 :תינופלט ררבל אנ :ץראל-ץוחב םייונמל יונמ ימד

:תבותכה יפל ,תבותכהו םשה ,יונמה ימד תא חולשל אנ
72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת ,םייונמה תקלחמ ,"תורשקתה"

ישארה ףדל

םיניינע חתפמ | ןיעידומ | סופד תיב | תושדח רדח | םידלי רדח | ןויע רדח | ד"בח תיב

תורומש תויוכזה לכ (c)
רואל האצוהה ףגא - זכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ
03-9606169 :'סקפ ,03-9607588 'לט ,72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת
ירא-בל ףסוי :"טנרטניא" רודמ שאר * בונורהא ןהכה קחצי ףסוי ברה :ר"וי
chabad@chabad.org.il