- ב"יק - "תורשקתה" ןועובש

ז"נשת הנשה-שאר ברע

ונרוד אישנ ,שטיוואבוילמ ר"ומדא ק"כ תרותמ יעובש סרטנוק
שטיוואבוילמ י"ולר ק"הרהב לדנעמ םחנמ יבר
ע"יז מ"גבנ ה"הללקוצז
יברה לא תורשקתהה קוזיחלו


ןויליגה ירודמ
ץבוק תדרוה עובשה חול תודיסחה ינייעממ יהויחבמ ריתי חישמ םע תויחל תוכלמ רבד
תוכלמ רבד


'ה תדובעל דחא לכ עבתנ הנשה
דחוימב קומע ימצע לוטיב ךותמ

הנשה-שארל יללכ בתכמ
(שידיאמ ישפוח םוגרת)


,תוחילס שדוק-תבש יאצומ ,ה"ב

,וניזאה 'פד 'א םוי

ט"משת'ה ,לולא ה"כ ברע

.י.נ ,ןילקורב


לארשי תונבו ינב לא

םהש םוקמ לכב

ויחי םהילע 'ה


!הכרבו םולש

הבוט הנשל הבוט המיתחו הביתכ תכרב ,הכרבב החיתפה רחאל - לולא י"ח םוימ בתכמל ךשמהב
אוה ומתוחו ומויסש תוחילסה ימי לש עובשב ,הנשה-שארל רתוי בורק ונדמעבו - הקותמו
- הנשה-שאר

,םדוקה בתכמב ונודינש תודוקנ רפסמ לע רתי תקמעה תצקב דומעל םיאתמה ןמזה התע ירה
.שדוק-תבשב לח יחכונה הנשה-שארש הדבועה ןמ דחוימה דומילה רבדב

* * *


לע םהמ דחא לכ עיפשמ - השודק לש םיניינע ינש דחי םינמדזמ רשאכש ,שגדוה תובר םימעפ
.שודיח וב ףיסומו והנשמ

-שארב תפסות האב ,תבשב לח הנשה-שאר רשאכש ,תבשו הנשה-שארל רשאב םג ףקות הז רבד
לש בוט-םויבש הכלהב יוטיב ידיל אב םג רבדהש יפכ) יתבש הנשה-שאר השענ אוהש ךכ ,הנשה
,(ןלהל רבסויש יפכ ,רפושב םיעקות ןיא תבשב תויהל לחש הנשה-שאר

תבשה ירה - הנשה-שאר (לש אלא םתס אל) תבש וזש הדבועה ללגב רשא ,תבשל רשקב םג ךכו
,תובר תוגרד ןנשי המצע תבשב ןכש ,הנשה-שאר לש ןכות תלעב תבש איה ,רתוי תילענ איה
יבגל תבש" אוהש תבש לש ןיינע שיש ,"ותבשב תבש" ,"ןותבש תבש" בותכה ןושלמ ןבומה יפכ
."תבש

* * *


שי ,והנשמ לע םהמ דחא לכ עיפשמ דציכו ,הנשה-שארל תבש ןיב רשקה תא רתוי ןיבהל ידכ
.תבשו הנשה-שאר לש תפתושמה הדוקנה תא הליחת ריבסהל

תא לארשי -ינב םיריתכמ ובש ,איה הנשה-שאר לש אישה תדוקנ יכ ,תובר םימעפ רבסוה רבכ
:הנשה-שאר תוליפת לכב םישקבמ ונאש יפכ ,"םלועה ךלמ"כו "לארשי ךלמ"כ ,ךלמכ ה"בקה
."ולוכ םלועה לע ךולמ"

,ךלמה לא ,יטרפ ןפואב דחא לכ לשו ,ולוכ םעה לש תטלחומה ותולטבתהב הרושק ךלמ תרתכה
.ךלמל םהל היהיו םעה תשקבל הנעייש ךלמה לע "םיעיפשמ" וז תולטבתה ידי-לע רשאכ

לא םתולטבתה תא םילגמ לארשי-ינבש ךכ ידי-לע האב איהש ,ךלמכ ה"בקה תרתכה רבדב םג ךכ
.ה"בקה לש דבע אלא וניאש השוחתה ידכ דע ,ה"בקה

לכש גישהו שרד ןושארה םדאש ,ןושארה םדא ארבנשכ ,ןושארה הנשה-שארב היה ךכ ירהו
הוחתשנ ואוב" :וזירכהב ,ארובה לש ונוטלשו ותורמ תא םמצע לע ולבקי םלועה לש םיארבנה
יפלכ אטבמ ארבנהש תולטבתהה ןה האווחתשההו העירכה ןכש ."ונשוע 'ה ינפל הכרבנ ,הערכנו
-לע ה"בקה תרתכהל רשקב ,ישיש םוי לכב םירמוא ונאש יפכ ,ךלמל ה"בקה השענ זאו ,ארובה
."שבל תואג ךלמ 'ה" :האירבה לש ןושארה ישישה םויב ןושארה םדא ידי

השוחת ידוהיה ברקב תרצוי תבשה םג ןכש - תבשו הנשה-שאר לש תפתושמה הדוקנה איה וזו
תא ידוהיה שפנב תבשה תקקוח ,עודיכ :("ונשוע 'ה") םלועה ארוב ,ה"בקה יפלכ תולטבתה לש
תשודק :הקמעה רתיב ."ץראה תאו םימשה תא 'ה השע םימי תשש יכ" ,םלועה שודיחב הנומאה
םדא לכב תרצוי ,("אמייקו אשדקימ תבש") הילאמו המצעמ ידוהי לכ לש ושפנב הריאמ תבשה
,ה"בקה םיכלמה יכלמ ךלמ לש ותוחכונ לומ (ךלמה ינפל) "אכלמ ימק" דמוע אוהש השגרהה תא
."ךלמה ינפל דמוע" לש הזכ בצמב יעבט ןפואב הווהתמה ,האלמה תולטבתהה םע דחי

* * *


"הרתכה"הש ךכ ידיל האיבמה ,הנשה-שארו תבש לש תודחאתהה ןמ שודיחה ףסונ הז לכ לע
תבש" תגרדל הלעתתו םמורתת תבשהש ,"יתבש" ןפואב היהת ךלמכ ה"בקה לש הנשה-שארב
."תבש יבגל תבש" ,"ותבשב

:הרצקב םירבדה רבסה

:"ךלמ דבע" לש ותולטבתהב םינפוא ינש םנשי

"ךלמ דבע" ותויה דבלמ תימצע תואיצמ לכ ול ןיא ,"ךלמ דבע" ןכא אוהש ,אוה דחא ןפוא
ול שיש המ לכו ,"ובר הנק דבע הנקש המ" :רמאנ ויבגלש ,דבע םתסמ ןכש לכו רמוחו לק)
דבע לש תואיצמכ ךא ,דבעכ םנמא ,ותואיצמ תא שיגרמ אוה תאז םע ךא ,(ובר לש ושוכר אוה
."ךלמ דבע" תויהל וברל ומצע תא רסמש

אל וליפא ,ותואיצמ תא ללכ שיגרמ אוה ןיאש - אוה תולטבתה לש ,רתוי הלענ ,רחא ןפוא
.ומצע ךלמה דבלמ והשלכ רבד ללכ םייק אל וליאכ אלא ,דבע לש תואיצמכ ותואיצמ תא

וב םיעקות ןיא תבשב תויהל לחש הנשה-שארש הכלהב רתוי הקימעמ הנבה ונל ןתונ הז רבד
תילענ תולטבתה לש יוטיב אלא - שעמ רסוח לש יביספ בצמ הניא רפושב העיקתה יא :רפושב
ידי לע אל תישענ ה"בקה תרתכהש ךכ ,ומצע ה"בקה דבלמ תואיצמ לכ ןיאש ,ידוהי לש דואמ
-לע השענ "םכילע ינוכילמת"הש םירמוא ל"זחש יפכ) ולש רפושה תעיקתו ידוהיה לש הדובעה
יוטיב ידיל האב הבש ,רפוש תעיקת-יא ידי-לע םא יכ - ("רפושב - המבו" ,רפושה ידי
.ה"בקה םיכלמה יכלמ ךלמל רתוי דוע הקומע תולטבתה

* * *


תויהל - הנשה לש "שאר"ה - הנשה-שאר לש העפשהה הכירצ ,םדוקה בתכמב רכזומש יפכ
.הנשה לש םישדוחהו תועובשה ,םימיה לכב תשגרומ

,ידוהיה לש תימוי-םוי הדובעב ,לעופב השעמ ידיל אובל אופא הכירצ הרומאה הדוקנה
.רקיעה אוה השעמהו

."ךומכ ךערל תבהאו" לש הווצמה - "הרותב לודג ללכ"הב - ךכל תישעמ אמגוד

הז םע דחיב היהיש חרכומו דואמ בושח ,והשלכ דסח השעמ השוע וא ,הקדצ ןתונ ידוהישכ
.הזב אצויכו תותיחנ ,השוב לש שגר םוש שוחי אל לבקמהש ידכ ,"תופי םינפ רבס"

טרפבו ,"לבקמ"ה ןמ םמורמ ומצע שח וניא "ןתונ"ה רשאכ ךכ ידיל םיעיגמ ,יללכ ןפואב
-לעב םע השוע ינעה - ינעה םע השוע תיבה-לעבש הממ רתוי" יכ ,ל"זח ירבד תא ורכזב
."תיבה

וליאכ ,הקדצה "ןתונ" אוהש ללכ שגרומ אל רשאכ ,רתוי דוע תילענ הגרד רבדב תמייק לבא
תא עונמל הליחתכלמ ךרוצ ןיא זאש ,"ןתונ" לש תואיצמ(ה תושי) לכ ילב המצע הקדצה תמייק
."לבקמ"ו "ןתונ" לש םידגונמה תושגרה

* * *


תואיצמה יכ ,הרכהה תא תחאו דחא לכ לצא קזחת םירומאה םיניינעב תוננובתההש ןוצר יהיו
:וללגבש ,ולש "שממ לעממ הקולא קלח"ה אוה - דליו השא ,שיא - ידוהי לכ לש תיתימאה
,(לוכיבכ) "דח אלוכ אוה ךירב אשדוקו לארשי"

,"םכל היהת תרצע" :רמאנ וילעש ,הרות-תחמשו תרצע-ינימשל הנכהה תא הווהמ םג הז רבדו
לארשי" :רהוזה ןושלבו ,"ךתא םירזל ןיאו ךדבל ךל ויהי" :קוספה הז יבגל אבומש יפכ
."יהודוחלב אכלמו

לא (לארשי לכ םשב) לארשי תורימז םיענ דוד לש תימינפה השקבה ןכות םג הז ירה ,םצעב
תישענ (תורבחתה ןושלמ) "הליפתה"ש ךכ ,"יתנרל ךנזא הטה יתליפת ךינפל אובת" :ה"בקה
,אוה-ךורב-שודקה ,הרוקמ םע המשנה תוגזמתה ,ה"בקה םע תורבחתהו שפנה תוכפתשה ,"הניר"ל

םימייקתמ רשאכ ,המלשהו תיתימאה הלואגב תומלש לש הדימה אולמב הלגתמה רבד -
דימו ףכית איה הלחתההו - חצנל לארשי תסנכ םע ,לוכיבכ ,ומצעב ה"בקה לש "ןיאושינ"ה
.שממ


הבוט המיתחו הביתכ תכרבב

הקותמו הבוט הנשל

דחי םג תוינחורבו תוימשגב

הלוכ האירבהו םלועה לכבו
ןהאסרואינש םחנמ
(365-360 םידומע 'ד ךרכ ט"משת 'תויודעוותה' - יללכ בתכמ)יאצומ ה"דו שדוק-תבש יאצומ ה"ד תורעה מ"דשת'ה לולא ה"כ ק"שצומ בתכמ האר :תוחילס שדוק-תבש יאצומ
.נ"שו 647 'מע ד"כח ש"וקל) תוחילס תבש .. שדוק-תבש
.616 'מע םש ש"וקל - ('אה) תוחילסה ימי ה"ד הרעה ב"משת'ה תוחילסה ימי ק"שצומ בתכמ האר :תוחילס
'ס .56 ע"ס א"שת'ה תוחישה רפס האר) 'וכ א"ואכ י"ע וניזאה תריש דומיל ןינעב עודיהמ ריעהל :וניזאה 'פ
.(הזב גארפמ ל"רהממ ,ט"כפ תונורכזה 'ס .74 'ע ש"רהמ תודלותה
האר - (ר"הדא ארבנ ובש ,"םויה הז" ,ה"ר) "הז"ל (םלועה ארבנ ובש ,לולא ה"כ) "הכ" ןיב שרפהה :ה"כ
רמאל תוטמה ישאר לא השמ רבדיו ה"דל ןייצמ בלת'א 'מע שיר ה"רל םישורד ת"הואבו .ג-ב ,זמ םיבצנ ת"וקל
ה"כב ןינע כ"ג םשו" ,"הזב אבנתנ השמו הכב ואבנתנ םיאיבנה לכ" ןינעב (בפ'א 'מע תוטמ ת"הוא) רבדה הז
לילד םויה הז ה"ד כ"ג הארו ."הז 'יחב ךישמהל םויה הז 'קנ ה"רו ,הכ 'יחבב האירבה םלועה ארבנ לולאב
.וז הנש לולא ה"כל רוא תחיש הארו .נ"שו .(ךליאו 'ג 'ע ג"ח טקולמ מ"הס) ב"ס ב"משת'ה ה"ר ברע
פ"הע ש"לי .(יעיבשה שדוחב) גכ אקסיפ כ"רד אתקיספ .ט"כפר ר"קיו - םלועה תאירבל ןושאר םוי :לולא ה"כ
תוהגהבו א"פר א"רד יקרפ הארו .א ,ח ה"ר - תופוקתל ה"דות .(בפשת זמר) יעיבשה שדוחבו (א ,טכ סחניפ)
.םש ל"דרה
ה"ד הרעה מ"דשת'ה לולא י"ח ק"שע בתכמ הארו .אינתבש ק"האב הנושארה תרגא תחיתפ האר :הכרבב החיתפה
.(641 'מע םש ש"וקל) הכרבב ןיחתופ
תאצוה) בוט םש רתכ האר - םימדוקה לולא ימיב הדובעה ירחאל תוחילסה ימי תלועפ :תוחילסה ימי לש עובשב
שאר ינפלש םינורחאה םימיב ה"ד הרעה ה"משת'ה תוחילס תבש ק"שע בתכמ הארו .נ"שו .גי 'יס תופסוה (ת"הק
.הנשה
.א ,בי תוכרב - םותיחה רחא ךלוה לכהו :ומתוחו ומויסש
תבש וטא :א"ער ,אצ םיחבז האר :תבשל רשקב םג ךכו .. הנשה-שארב תפסות האב ,תבשב לח הנשה-שאר רשאכש
ינהא אל שדוח שאר יפסומל ינהא 'ידיד יפסומל הנשה-שאר וטא :('ימתב) יאנהא אל ןידימתל יאנהא ןיפסומל
.('ימתב)
.א"ה םש ימלשורי הארו .ה"רד ד"פר הנשמ :הכלהב
םע פ"שגה) 'וכו תבש תלחתב ה"ד הרעה םש ןמסנהבו ,ה"משת'ה ןסינ א"י בתכמ כ"ג האר :תובר תוגרד .. תבשב
.(ךליאו טסשת 'מע - ז"משת ת"הק - םירואיבו םיגהנמ ,םימעט יטוקל
.(ךליאו ב ,ע) ןותבש תבש ה"ד פ"כהויל םישורד ת"וקל הארו .דועו .וט ,אל אשת :ןותבש תבש
יארמב ןמסנהב הארו .ד-ג ,זצ הכרב ת"וקלב ז"הדא שוריפ פ"עו .גכ ,וס 'יעשי .י ,חכ סחניפ :ותבשב תבש
תא .(ךליאו דמר 'מע ל"רת מ"הס) ל"רת תוכאלמ תובא ה"ד .(ךליאו מ"דשת'ה ת"הק תאצוהב) םשל תומוקמ
.מ"כבו .(ךליאו 85 ע"ס ת"ש'ה מ"הס) ד"פ ת"ש'ה יתותבש
.וז הנש ךליו-םיבצנ 'פ ק"ש תחיש האר - ןמקל אבהב רתוי קמועבו רתוי תויטרפב :רתוי ןיבהל
ג"משת'ה לולא י"ח ק"שע בתכמ האר :ךלמכ ה"בקה תא לארשי-ינב םיריתכמ ובש .. הנשה-שאר לש אישה תדוקנ
.(621-22 'מע ד"כח ש"וקל) רפוש תעיקתב .. הרתכה ה"דו הנושארה הדוקנה ה"ד הרעה
.ה"רד ףסומ תליפתב תויכלמ תכרב יקוספמ ,ו ,דמ 'יעשי :לארשי ךלמ
.("'וכ ךולמ 'וכ וניקלא": תכרב) ה"רד הדימעה תליפת :ולוכ םלועה לע ךולמ
ב 'מע ה"סרת מ"הס) ה"סרת ה"ר לש ט"וי ךשמה הכוראב האר :םתולטבתה .. ה"בקה .. םג ךכ .. ךלמ תרתכה
.מ"כבו .(ךליאו 6 ע"ס ג"שת'ה מ"הס) ךליאו ב"פ ג"שת'ה :(ךליאו
לש יוליעה דצמ וניא דבעד לוטיבה :גק 'מע שיר א"ח ב"רעת ךשמה האר :ה"בקה לש דבע אלא וניאש השוחתה
כ"ויו ה"רב טרפבו ללכב ש"מועבקב אוה כ"ומכד ,'וכ דבע אוהש ינפמ קר ,רבד הזיא לבקל אלו ןודאה
.'וכ תוקלאל ותומצע לכ תחנה 'יחבב אוה ש"מועבקהד
הארו .(ב ,צ) ו"נת ז"וקת .ב ,זק ג"ח .ב ,אכר א"ח רהז :ונשוע .. ואוב .. גישהו שרד ןושארה םדאש
.ךליאו ולר ע"ס אראו ת"הוא
.ו ,הצ םילהת :ונשוע .. ואוב
.דימת תכסמ םתוחו םויס .א ,אל ה"ר - "םוי לש ריש"ב :ישש םוי לכב םירמוא ונאש יפכ
ה"בקה תא ךילמהשכ ארבנש םויב - וירחא תוירבה לכו - ןושארה םדא ורמא .א ,גצ םילהת :שבל תואג ךלמ 'ה
.וז הנש ךליו-םיבצנ 'פ ק"שעו םויל רוא תחיש הארו .(א"יפ א"רד יקרפ)
.םלועה שודיח תנומא וניתושפנב עובקל :בל-אל הוצמ ךוניח :עודיכ
.אי ,כ ורתי :ץראה תאו .. םימי תשש יכ
.(א ,ח) ה"פ הלימ תוצמ צ"צהל תווצמה רפס הכוראב האר :הקמעה רתיב
.א ,זי הציב :אמייקו אשדקימ תבש
יוחי גוחמב 'יל ווחמ :ב ,ה הגיגח ;ב ,זנ םיחספ האר :"ךלמה ינפל דמוע" לש הזכ הצמב .. האלמה תולטבתה
.ז"טה ד"פ הליפת 'לה ם"במר .א ,י תבש - הדימעה תליפתל עגונב הארו .םש צ"מהסב אבוה - 'וכ אכלמ ימק
דמועו ליאוה :ב"ס ד"קס םש ז"הדא םש ז"הדא ע"ושבו .הצ ס"וס הליפת 'לה ח"וא (ז"הדאדו) ע"ושוט .ד"ה ה"פ
.ומוקממ זוזל ןיא ךלמה ינפל
ו"סרת ךשמה - הכוראבו .םש ןישודיקל א"בשר הארו .ב ,גכ ןישודיק .ב ,חפ םיחספ :ובר הנק דבע הנקש המ
.ךליאו וכש 'מע
ר"ומדאל דחא התא ה"דב ראובמה ד"עו :ידוהי לש דואמ תילענ תולטבתה לש יוטיב .. רפושב העיקתה-יא
תחונמב" איהש ,('ישעה רדעה ע"והש) תבשד התיבשהו החונמה ןינעב ,ךליאו 8 ע"ס (ה"כשת ,ת"הק) יעצמאה
ד"ס ב"משת'ה דחא התא ה"ד כ"ג ןייעו .ש"ייע ,"בלו חומב יוליגה 'יחבמ הלעמלש הדיחי 'יחבב התומצעב שפנה
.ךליאו 227 'מע ו"טח ש"וקל .(דית 'מע א"ח טקולמ מ"הס)
.ב ,דל םש .א ,זט ה"ר :םירמוא ל"זחש יפכ
.(א ,דלק .ב ,גלק) ע"ת (ב,גצ) ס"ת .(א"עס ,זפ) ב"נת ז"וקת .ז"ימ א"פ תובא :רקיעה אוה השעמהו
וז :וזמ הריתיו .פ"הע (י"שרפב אבוה) כ"ות .חי ,טי םישודק :"ךומכ ךערל תבהאו" .. "הרותב לודג ללכ"
.בל 'פ אינת הארו .א ,אל תבש - הלוכ הרותה לכ איה
הקדצ תוכלה ד"וי ע"ושוט .ד"ה י"פ םיינע תונתמ תוכלה ם"במר .ב,ט ב"ב האר :"תופי םינפ רבס .. הקדצ
.ג"ס ט"מרס
תבש תחיש סרטנוק .ט"משת'ה ןסינ א"יו ח"ר בתכמ כ"ג האר :"לבקמ"ה ןמ םמורמ ומצע שח וניא "ןתונ"ה
.(ךליאו 396 'ע א"ח ט"משת תוחישה רפס) י"ס ט"משת לודגה
,גס - לת 'יס) ופוסב בוט םש רתכ הארו .(התליחתב) ט ,ה"פ הבר תור .(הפוסב) ח ,ד"לפ ר"קיו :ל"זח ירבד
.(ךליאו ד
.ל"נה החישו ןסינ א"י בתכמ - רחא ןפואב - כ"ג האר :רתוי דוע תילענ הגרד
.ב"פר אינת :שממ לעממ הקולא קלח
.א ,גע ג"חז :דח אלוכ אוה ךירב אשדוקו לארשי
םיוותשמ םהו ,ה"רד םימי 'ב ומכ עובשב םימיה םתואב םה ת"חמשו צ"עמשש ,ריעהל :הרות תחמשו תרצע ינימש
.צ"עמש "םוי םויה"ב קתענ ,(א ,טלש ב"ח םיסרטנוק מ"הס) ו"כפ ה"צרת צ"עמשהויב ה"ד - 'וכ םינינע המכב
.הל ,טכ סחניפ :"םכל 'יהת תרצע"
שירב אבוה .גכ ,ו"טפ ר"ומש .זי ,ה ילשמ :"ךתא םירזל ןיאו ךדבל ךל ויהי" :קוספה הז יבגל אבומש יפכ
םש .34 'מע ד"שת'ה מ"הס) ד"שת'ה ;(דמ 'מע םש .הל 'מע ר"תע מ"הס) ר"תע :תרצע ינימשה םויב ה"ד ףוסו
מ"הס) מ"שת'ה ;(82 .71 'מע ת"ישה מ"הס) י"שת .(73 'מע םש .69 'מע ט"שת'ה מ"הס) ט"שת'ה ;(47 'מע
.דועו .(געש 'מע םש .גסש 'מע א"ח טקולמ
סר 'יס (ת"הק תאצוה) מ"ההל א"וקלב ראבתנו אבוה .א ,דס א"חז הארו .א ,בל ג"ח רהוז האר :רהוזה ןושלב
.ב ,חר א"חז .(הסש 'יס - ךליאו - מ"שת'ה ת"הק תאצוהב) ךליאו ב ,דצ מ"ההל ת"וא .(ךליאו ב"עס ,זס)
מ"הס) ז"פרת ;(גנק'ב 'מע םש .טמק'ב 'מע ה ךרכ) צ"עמש ת"הואב :צ"עמשהויב ה"ד ףוסו שירב 'תנו אבוה
.(גסש 'מע םש מ"הס) מ"שת'ה ;(אנ 'מע םש .ול 'מע ז"פרת
.(התליחתב) ד ,ד"פ ר"שהש הארו .א ,גכ ב לאומש :לארשי תורימז םיענ דוד
.ג ,חפ םילהת :יתנרל .. אובת
רמול םיגהונש רומזמב - ח ,זכ םילהת) "שקבא 'יוה ךינפ תא" ד"ע אוהש ,ל"נה לודגה תבש תחיש האר :ךינפל
.נ"שו .(ךליאו אפר 'ע ג"ח טקולמ מ"הס) כ"שת'ה יבל רמא ךל ה"ד הכוראב הארו .(ר"וה דע לולא ח"רמ
ג"פרת .(1 הרעה םש ןמסנהב הארו) דנק 'מע ד"לרת מ"הס .ד"עס ,טע המורת א"ות :(תורבחתה ןושלמ) "הליפת"
.םש הרעהבו ,('בה 79 'מע ט"שת'ה מ"הסו) וטר 'מע
ט"יח ש"וקל הארו .'ה ינפל ישפנ תא ךופשאו :(וט ,א א לאומש) הנח תליפתב ש"מכ :שפנה תוכפתשה .. הליפת
.(ךליאו 291 'מע) ירשת 'ו - ה"רל החיש
,וט חלשב פ"הע אתליכממ ,ב ,זטק םיחספ - רמאנו ג"ה ה"דות) תולג הירחא ןיאש :המלשהו תיתימאה הלואג
.(א
ג"פ הפוח דובכ לכ לע יכ ה"דל רואיב ש"הש ת"וקל הארו .ו"טפס ר"ומש :'וכ "ןיאושינ"ה םימייקתמ רשאכ
.(ב-א ,חמ)
חופתה תליכא תעב םירמואש "ןוצר יהי"ה חסונב ז"הדא רודיסו ל"זיראה רודיס האר :הקותמו הבוט הנשל
.ךליאו איש 'מע תורגא צ"יול יטוקל הארו .שבדב
חישמ םע תויחל


רפוש"ה לע בשוח רפוש לוק עמוששכ
אובל דיתעלד "לודג


אובל דיתעלד םייוליגה תא םידקהל

רפוש תעיקת הז ךרד-לעו ,שדקמה-תיבב םיעקות ויהש רפוש תעיקתש תומוקמ המכב ראובמ
החוד הז ירה ןכלו) "לודג רפוש"ד ןיינעה תמגודב הז ירה - הזב אצויכו הנביבש ןיד-תיבד
.('וכ תבשה תא

םג ירהש) לארשימ תחאו דחא לכ לצאו ,הנשה-שאר לכב וז הניחב תכייש הזה ןמזב םגו
-שאר רשאכ - (הז ירחאלו הז ינפלש תונכהה םג ללוכ ,רפוש תעיקת עומשל תוגהונ םישנה
תוכשמהה תמגודב ,המצע תבשה ידי-לע רפוש תעיקתד תוכשמהה לכ תוכשמנ זאש ,תבשב לח הנשה
.אובל דיתעלד "לודג רפוש" תניחב ןיעמ והזו .שדקמב רפוש תעיקת ידי-לע תוכשמנש

ףסונ הנה - םתס רפוש תניחב איה רפוש תעיקתה זאש ,עובשה עצמאב לח הנשה-שאר רשאכ םגו
רובידל עגונב הז ךרד-לעו ,הלוע בירקה וליאכ הלוע תרותב קסועה לכד ןיינעה תוללכ לע
םויב היהו") הז קוספ תרימא תודוא רבודמ ירה - "לודג רפוש"ד ןיינעה תודוא דומילו
:הליפתה תעשב ("לודג רפושב עקתי אוהה

ינד-א"ד ןפואב איה ותליפתו ,הירמ הימק אדבעד בצמו דמעמב ידוהי אצמנ הליפתה תעשב
רמוא רשאכ ,ןכלו - 'וכ ומצעל תואיצמ וניאש ,ונייה ,"ךתלהת דיגי יפו חתפת יתפש
" אלא ,ומצעל תואיצמ וניאש רחאמ הנה ,"לודג רפושב עקתי אוהה םויב היהו" ףסומ תליפתב
בישח ה"בקה לש ורובידו ,ה"בקה לש ורוביד הז ירה ,"ךתלהת דיגי יפו חתפת יתפש ינד-א
רמול חרכהב ןכלו ,["ךישעמ תליחת םויה הז" - הנשה-שארב םיאצמנ רשאכ טרפבו] השעמ
."לודג רפוש"ד ןיינעה לעפנש

רפוש תעיקת תעשבש רחאמ הנה - אצמנ אוה םש םדא לש ותבשחמש םוקמבש עודיה יפ-לע טרפבו
רפושב עקתי" קוספה תא ורמאב תאז אטבמש יפכ) "לודג רפוש"ה תעימש תודוא איה ותבשחמ
לוק תא עמוש אוהש ןבומ ירה ,('וכ רפוש תעיקת לע היאר םיאיבמש םיקוספה ןיב "לודג
."לודג רפוש" - ותבשחמ תאצמנ םשש רפושה

ןבומ - רקיעה אוה השעמהש ,לעופב השעמב םג היהי "לודג רפוש"ד ןיינעהש לועפל ידכ
דיתעלד םייוליגה תוללכ תא םידקהלו זרזלו שיחהל םניינעש תולועפה לכב ףיסוהל םיכירצש
...וטושפכ "לודג רפושב עקתי אוהה םויב היהו" דועיה םייוקי זאש ,אובל

תוללכב ףיסוהל םיכירצ - וטושפכ "לודג רפוש"ד ןיינעה תא לועפל ידכש ןבומ הז יפ-לעו
תונייעמה תצפה - םיניינעה תוימינפבו ,היתווצמו הרותה תפהו תודהיה תצפהד ןיינעה
.("הצוח") םירצמו רושאב םג הרותה תוימינפד תונייעמה תא ץיפהל ונייה ,הצוח
(הגומ יתלב - 8-7 םידומע 'א ךרכ ב"משת תויודעוותה ,ב"משתה הנשה-שארד 'ב םוי תחישמ

יהויחבמ ריתי


תעייסמ רודה אישנל תורשקתהה
הנשה לכל תויחה תעפשהל


ןוגינבו רובידב ,םיאישנה תא םיריכזמ ןכל

[...וניאישנ וניתובר ינוגינ ןגנל הוויצ]

ר"ומדא ח"ומ ק"כ ירבד לע דסוימ - הנשה-שארב וניאישנ וניתובר ינוגינ ןגנל גהנמה
-שארב ריכזהל גהונ היהש ,ע"נ ב"שרוהמ ר"ומדא ק"כ ,ויבא לש ותגהנה תודוא ונרוד אישנ
צ"צה ר"ומדא ,יעצמאה ר"ומדא ,ןקזה ר"ומדא ,דיגמה ,ט"שעבה :םיאישנה לכ תא הנשה
םג ריכזהל גהונ היה - ר"ומדא ח"ומ ק"כ לש ותואישנ ןמזב ,ךכ-רחאו ,ש"רהמ ר"ומדאו
.ר"ומדא ח"ומ ק"כ תא םג ריכזהל שיש - ונילא עגונב םג ןבומ הזמו ,ב"שרוהמ ר"ומדא

רושקה הנשה-שאר לש וניינעל םאתהב - אקווד רובידב םמש תרכזהל עגונב תדחוימ השגדהו
םימש 'יוה רבדב" ,רובידה ידי-לע איה הנשה-שארב האירבה תווהתה ,ןכש ,רובידה ןיינע םע
.רובידה םלוע ןיינב - תודיסחהו הלבקה ןושלבו ,"םלועה ארבנ תורמאמ הרשעב" ,"ושענ

,רובידב םהיתומש תרכזה ידי-לע קר אל) םיאישנה תא ריכזהל גהנמה ףסותינ - הזל ךשמהבו
ודי-לעו וב רשא ,בלה סומלוק אוה ןוגינש ינפמ - .. םהלש םינוגינה ידי-לע םג (אלא
,['וכ תויתואד הלבגהב לבגומ וניאש ,תובית אלל ןוגינ טרפבו] 'וכ בלה תוימינפ הלגתמ
תוימינפה תניחבב איה תורשקתהה יזא ,םיאישנה לש םינוגינה תא םינגנמ רשאכ ,אלימבו
אלד האמינפ אלק אוה רפוש לש וניינע ,ןכש - הנשה-שאר םע רושק הז ןיינע םג ירהו ,'וכ
.עתמשא

תודעוותהב - שארל לכל ,ל"נה גהנמ םסריפ ונרוד אישנ ר"ומדא ח"ומ ק"כש ןוויכמ הנהו
(צ"צה ר"ומדא םגתפכ) תורודל םוסריפ ,סופד לש ןפואב תאז םסרפל הוויצ ךכ-רחאו ,םיברב
הזב שי אלא ,וניאישנ וניתובר תגהנה תודוא ונל רפסל קר הניא הזב הנווכהש ןבומ ירה ..
תכלל םיננוכתמו םיצורש ולא םינפ -לכ-לעו) ויכרדב םיכלוהה לכ רובע דומילו הארוה
...(ויכרדב

,הנשה תליחת ותויה דבלמש ,"הנשה שאר" ןושלה קויד תודיסח ישורדב ראובמ :הזב ןיינעהו
ונממו ,ףוגה ירבא לכד תויחה לולכ ובש "שאר"ה תמגודב ותויהל ,"הנשה שאר" םג אוה ירה
םגיהנהל םא יכ ,דבלב תויחה תכשמה קר אלו ,םמוקמב םהש יפכ ףוגה ירבא לכל תויחה ךשמנ
תעפשה תכשמנ הנממו ,הנשה ימי לכד תויחה לולכ ובש - הנשה-שארב ותמגודו .שארה ןוצרכ
טלחוהו עבקנש יפכ היהת הלוכ הנשה לכ ךשמב הגהנההש - ללוכ ,הלוכ הנשה לכל תויחה
.הנשה-שארב

תומי ראש םע הנשה-שארד תורשקתהה תדובעבו ,ללכב הדובעב םיעייסמה םיניינעהמ ,הנהו
יבגל ןיחומו שאר תניחב איה ותמשנש ,לארשי יפלא ישאר םע תורשקתהה - איה ,טרפב הנשה
...ורודבש תומשנה ראש

,יולגבו לעופב אובי הז ןיינעש ידכ - אקווד רובידב םריכזהל ךרוצה םג ןבומ הז יפ-לעו
ןיינע השענ ודי-לע רשא - ןוגינ לש ןיינע תודוא הרומאה הפסוהל עגונב ןכ ומכו
.ימינפ ןפואב תורשקתהה
(הגומ יתלב - 27 -28 םידומע 'א ךרכ ו"משת 'תויודעוותה' ,ו"משת'ה הנשה-שארד 'ב םוי תחישמ)

תודיסחה ינייעממ


הנשה-שאר


החמשב תוכלמ-לוע-תלבק

המ תמגוד - אשמל היהי אל לועהש ונייהו ,החמשב םימש תוכלמ לוע לבקל שי הנשה-שארב
ךולמי 'ה" םרמאב םימש תוכלמ לוע לארשי-ינב םהילע ולביק םש ,ףוס-םי תעירק תעב היהש
וינב ריבעמה" :הליפתב םג םירמוא ונאש יפכ ,החמשו הריש ךותמ הז היה ךא ,"דעו םלועל
."םהילע ולביק ןוצרב ותוכלמו .. ףוס-םי ירזג ןיב

רשאמ רתוי הלענ ץפחו ןוצרב ,שדחמ תוכלמה-לוע תא לבקל שי הנשה-שאר לכב :ךכמ הריתי
זומר ףא רבדה .ןוצרב תובר תוגרד ,רמולכ ,"ןוצר תיאו ןוצר תיא" ןכש ,םדוקה הנשה-שארב
ריבגהלו שדחל שיש ונייה ,"םכישעמ ורפשו םכישעמ ושדח ,רפוש שדוחב ועקת" ל"זר רמאמב
.ה"בקה לש ותכולמב ץפחהו ןוצרה תא םעפ לכב
(טפר דומע ,רוא להי)


תטלחומ תורסמתה

לועה-תלבקמ םג) םתס םוי לכב תשרדנה לועה-תלבקמ הלענו הנוש ,הנשה-שאר לש לועה-תלבק
תגהנהל דוסיו הלחתה תניחבב קר איה םוי לכבש לועה-תלבק יכ .(עמש תאירק תעב תשרדנה
.ולוכ םויה לש ונכותו ותוהמ לכ איה הנשה-שאר לש לועה-תלבק וליאו ;םויה ךשמב םדאה

ותגהנה לע קדצ-ןובשח תושעל םדאה בייח ,תיתימאו המילש היהת וז לוע-תלבקש ידכ ,םנמא
.הילע תיללכ הטרח לש קומע שגר ךותמ ,התע דע
(450 דומע ,ט ךרכ תוחיש-יטוקיל)


הסוכמ החמש

לבקמ ה"בקהש וזמ הלודג החמש ךל ןיא ירהש ,הלודג החמש םדאל תמרוג ךלמל ה"בקה תרתכה
ראובמכו .תוכוסה גחב קר תילגתמ איהו ,תמלענו הסוכמ הנדוע החמשהש אלא .הכולמה תא
גחב םילגתמ ,הנשה-שארב םלעהב םהש םירבדהש - "ונגח םויל הסכב" קוספה לע תודיסחב
לוחי ובש עובשב םוי ותואב םלועל לוחי הנשה-שאר לש ןושארה םויה - רבדל זמר) .תוכוסה
.(תוכוסה גח

תומייקתמ הרתכהה תדועסו הרתכההש ,םדו-רשב ךלמ לש ותרתכה תעב םיאצומ ונא הז ןיעמ
תא םילבקמו ,ול םיווחתשמ ,תוכלמ רתכב ךלמה תא םירטעמ הרתכהה תעב .םינוש םינמז ינשב
.הסוכמו ימינפ ןיידע החמשה שגר .החמשו התשמ תכירעל יואר ןמזה ןיא זאו ,ותוכלמ לוע
.הייולגו הלודג החמש ךותמ הרתכהה תדועס תא םיכרוע ,רחא דעומב ,ןכמ רחאל קר
(489 דומע ,ט ךרכ תוחיש-יטוקיל ,ה"משת תוכוסה גחד 'א ליל תחיש)


'הל תורשקתהב תוגרד שולש

:ה"בקב תוקבדו תורשקתה לש תוגרד שולש םיאטבמה ,הדובע יגוס השולש ליכמ הנשה-שאר

לוכיבכ תדרפנ תושי אוה ידוהיה וז תורשקתהב :הווצמ םויק ידי-לע תרצונה תורשקתה .א
תווצמב יוטיב ידיל האב וז תורשקתה .םהיניב רשקה תא תרצויש וז איה הווצמהו ,ה"בקהמ
.רפוש תעיקת איהש ,םויה

איהו תווצמה םויקב היולת הנניאש תימינפ תורשקתה יהוז :הבושת ידי-לע תורשקתה .ב
.ךכ לע רפכל השעיש הבושתה חוכב שי ,תווצמה לע רבעו אטחש ימ םג ירהש ,תווצמהמ הלעמל
.הנשה-שארב הבושתב ותרזח ידי-לע ידוהיה ןבומכ עיגמ וז תורשקתה תגרדל

םויק-יא ללגב םצעב איה הבושתה תיישע תביס ירהש ,תווצמה םויקל הרושק ,וז הגרד םג ךא
.תווצמה םויק לע דיפקהל איה דיתעל הטלחהה םגו - תווצמה

דח ותואיצמ םצעב ידוהיה ."דח אלוכ אוה-ךירב-אשדוקו לארשי" לש תיתומצע תורשקתה .ג
ב תאטבתמ וז תורשקתה .תווצמה לש םויק-יא וא םויקב תולת לכ אלל ,ה"בקה םע לוכיבכ אוה
.הנשה-שארב ךלמה תרתכה
(350 דומע ,טי ךרכ תוחיש-יטוקיל)


ללכ קפס םוש ןאכ ןיא

הברמה ןונח 'ה התא ךורב" הרשע-הנומשב םיכרבמ ונא דציכ :אינתה רפסב לאוש ןקזה ר"ומדא
:בישמו !?"לקהל תוכרב קפס" הזכ םוקמבו ,הלטבל הכרב ששח הרואכל ןאכ שי ירהו ,"חולסל
."'ונל לחמו ונל חלס' ונשקיבש רחאמ ,ללכ קפס םוש ןאכ ןיא"

ה"בקהש "ללכ קפס םוש ןאכ ןיא" ,"ץראה לכ לע ךלמ" םיכרבמ ונאש תויה :רמאנ ונא ףא
.לארשי ומע תרתכה תא לבקמו וז הליפת אלממ
(489 דומע ,ט ךרכ תוחיש-יטוקיל)


הלעמלמו הטמלמ דובעיש

םילבקמו ,ה"בקל םמצע תא םידבעשמ לארשי-ינב :םייתשב איה הנשה-שאר לש ותוהמ תיצמת
הכרב לש עפש םהל עיפשהל ,לארשיל לוכיבכ ומצע תא דבעשמ ה"בקהו ;םימש תוכלמ לוע םהילע
.החלצהו
(406 דומע ,ב ךרכ תוחיש-יטוקיל)עובשה חול


ד"בח יגהנמו תוכלה

גרובזניג החמש-ףסוי ברה תאמ

הנשה-שאר / שדוק-תבש
ז"נשת ירשתב 'א

דחאו דחא לכ דוקשי ,הנשה-שאר יאצומב תיברע תליפת דע 1החנמה תליפת םדוק תחא העשמ
2.םויו הליל םיליהת תרימאב

2.םירופיכה םויב אלא ,3עקותהו ץ"שה אל םג ,'לטיק'ה םישבול ןיא

שיא 2.'ונייחהש'ו ,4"ןורכיזה םוי לשו תבש לש רנ קילדהל" :תורנה תקלדהב תוכרבה
5.'ונייחהש' ךרבי אל ,קילדמה

6.תבש-ברע לכבכ ,'והילא חתפ'ו 'ודוה' םירמוא החנמ ינפל
הנשה-שארד 'א ליל

הנירב םג" 7(טויפה לכ) ידוד-הכל ,חכב אנא ,'דודל רומזמ' םיליחתמ - תבש תלבק
.ךלמ 'ה ,ריש רומזמ ,8"הלהצבו

ילעבו םילודגב םג םויה תדובע ןכלו ,םימש תוכלמ לוע תלבקב אוה הנשה-שאר תדובע רקיע"
ינשב הנישב טעמלו ןמזה לכ םיליהת תרימאב ,הטושפ ומכ תיארנה הדובעב [איה] - הרוצ
ויהיש הזיא תוחישמ םג ןורחאה הצק דע םילטב םירבדב רהזיהלו ,ירשפאה לככ ולא תוליל
ינפ תלבק תחמשב דורטה ןבכ וא ,ונודא תכאלממ תובשל עגר ףא ןמז ול ןיא רשא דבעהכ)
9."(ויבא

ק"כ לחה ,וז םיליהת תרימא רחאל ,תומייוסמ םינשב 2.םיליהת םירמוא תיברע תליפת ינפל
10."ונכלמ וניבא" ןגנל ונרוד אישנ ר"ומדא

:תיברע

*10.ל"ר תולבאה תנשב אוה םא םג ודיקפתב ךישמי עובק ץ"ש

,11רומזמ דודל ,'עבש ןיעמ' תכרב ,ולוכיו :ע"ומש ירחא .וכרב ,שידק יצח ,אנווגכ
12.ונילע ,וכרב ,שידק-יצח ,יעור 'ה דודל רומזמ ,לבקתת-שידק

2.(הליענ תליפתב אלא) ת"ישעד םישידקב 'אליעל' ןילפוכ ןיא

,רתויב הנווכה ררועל ידכ ,שחל תליפתב ףא לוק עימשהל וגהנ םירופיכה םויו הנשה-שארב
13.לודג לוקבו בלה תוימינפ תוררועתהב תויהל םיכירצש ןוויכ

14.שידקה םויסב ןכו ,וימורמב 'םולשה השוע' םירמוא הרשע הנומש תליפת םויסב

לע תוימשג תועפשהל ילכ איה "רומזמ דודל" תרימאב הנווכהש ,רמא ב"שרהומ ר"ומדא ק"כ
ואש") םינורחאה םיקוספה תא לוקב ץ"שה םייסמ ,להקה לכ ידי-לע ותרימא רחאל 15.הנשה לכ
16.להקו ןזח קוספב קוספ םירמוא ןיאו ,(".. ואשנהו ,םכישאר םירעש

םג ,ונייהד 17.אקווד דיחי ןושלב ,'םתחתו בתכית הבוט הנשל' :ורבחל רמוא דחא לכ
18.םיבר ןושלב םהילא תונפל םיגהונש םידבכנ םישנאל

2.שחלב - אתדועס איה אד ,דודל רומזמ ,ליח תשא ,םכילע םולש :םירמוא

8.שודיקב וז הכרב ךרבי אל ,תורנה תקלדהב ונייחהש ךריבש ימ - 19שודיק

20.ןחלושה לע חלמ םיחינמ לבא ,שבדב איצומה תסורפ םילבוט הנשה-שאר תודועס לכב

21.םימעפ שולש - שבדב חופתה תליבט ןכו ,שבדב 'איצומה' תסורפ תליבט

,שבדב קותמ חופת םילכוא ,איצומה תסורפמ 22המיעטה רחאל ,הז הלילד הדועסה תליחתב
ךינפלמ ןוצר יהי" :םירמוא 23הליכאה םדוק הכרבה רחאו ,חופתה לע ץעה ירפ ארוב םיכרבמו
2."הקותמו הבוט הנש ונילע שדחתש ('וניתובא יקולאו וניקולא 'ה' אלל)

ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כ הרוה ,םינימה תעבשמ םהש ,םינומיר וא םירמת וינפל שי םא םג
5.אקווד חופתה לע 'ץעה ירפ ארוב' ךרבל

םילכואש םיחופתה קסר תא םג רוטפל 'ץעה' תכרבב ןווכל - םיברל הארוההו לעופב הגהנהה
24.הדועסה חוניקב

ןיא לבא ,(םיעלותמ דעומ-דועב וקדבל ךירצו .גד שאר - השעמל) ליא שארו ןומיר םילכוא
2.חופתה לע םא יכ 'ןוצר יהי' םירמוא

ר"ומדא ק"כ לבא ,הנשה-שאר תודועסב 'םייחל' רמול גהנ אל ע"נ צ"יירוהמ ר"ומדא ק"כ
25.'םייחל' רמול גהנ ונרוד אישנ

26.ינשה םויב אל םג ,הנשה-שאר תודועסב ןוגינ רישל חינה אל צ"יירוהמ ר"ומדא ק"כ

בוטה' ליחתהש םדוק רכזנו ,ןוזמה תכרבב 'אוביו הלעי' םגו 'הצר' רמול חכשש ימ
תא ,ןורכיזל םיבוט םימיו .. החונמל תותבש ןתנש .. ךורב" רמואו דחי ןללוכ - 'ביטמהו
27."ןורכיזה םויו לארשיו תבשה שדקמ .. ךורב ,הזה ןורכיזה םוי

.הינשה הרכזהה תא אלו חכשש המ תא קר וז הכרב חסונב רמוא ,ןהמ תחא קר חכש םא לבא
8.'אוביו הלעי' ןהו 'הצר' ןה רמול ךירצ דימת ,שארל רוזחל ךירצשכ םנמא

28.בוט-םויד 'ןמחרה' םירמוא ,הנשה-שארד 'ןמחרה' ינפל

ונילע שדחי אוה ןמחרה" :רמוא היה ,ןמזמה ר"ומדא ק"כ היהשכ ,הנשה-שארד ןוזמה תכרבב
29.ןמא וירחא ונעו ,םר-לוקב "'וכו

30.("םולשה" אלו) "םולש השוע" םירמוא ,ןוזמה תכרב ףוסב
הנשה-שארד 'א םוי

31.בוט -םויו תבש לכב ןכו ,הליפתה םדוק תירחשב הרהט הווקמב םילבוט הנשה-שאר ימיב

ןמז ךשמ הנשה-שאר ימיב היהי דלי לכש ,רתויב םילודג םיצמאמ תושעל ,הרות-לארשי-גהנמ
הנעי ,רפוש תעיקת עמשי ,תוכרבו תוליפתב - וליגל םאתהב - ףתתשיו ,תסנכה-תיבב םייוסמ
32."אבר הימש אהי ,ןמא"ו "ןמא"

המייסמ ,תלבוקמה המיענב חתופ ץ"שה .'תירחש לעב'ה אוהו ,רחא ץ"ש שגינ 'ךלמה' תרימאל
,םר לוקב 'ךלמה' ארוק וניא להקהו ,המיענב "בשוי" דימ ךישממו ,םר לוקב 'ךלמה' תאירקב
33.(חסונה לכ תא ומצעל רמוא דחא לכ לבא) וירחא אלו ץ"שה םע אל

תרשעבו הנשה-שארב םיקמעממ תולעמה ריש תרימאל ןוראה חותפל םלועה גהנמכ ןיגהונ ןיא
34.להקו ןזח קוספב קוספ ורמואל וא ,הבושת ימי

35.ןבומכ ,הנשה תומי לכב ןכו ,שחלב ץ"שה םייסמ "הבהאב לארשי ומעב רחובה .. ךורב"

35.ןבומכ ,הנשה תומי ראשב ןכו ,ליגר לוקב ץ"שה םייסמ "לארשי לאג .. ךורב"

ןכמ רחאלו םר לוקב םרמוא רוביצה ,"רפסבו"לו "בותכו"ל ץ"שה עיגמשכ ,ץ"שה תרזחב
36"ךומכ ימ"ו "ונרכז"ב אל לבא ,ץ"שה םרמוא

םירמואו ,ןוראה םירגוס ,"שודקו .. וניקולא אוה התא" טויפ ירחא ,תירחשב ץ"שה תרזחב
.. יטבש .. ורפש .. ירמוש .. םיראפמ ומש .. דקפ 'הו ןכבו" (:קר ,תבש םויהש ןוויכ)
םעשפ .. ךיסומע :םיזורחה אלל) "דוהו רדא" טויפ לש ב"אה לכו ,".. יבשוי לכ .. ונתובש
לבת טופשי" םירמוא ,ןורחאה "לבת יבשוי לכ" זורח ירחא .(.. לודגמ חבש .. םהיחמצ ..
37."ךלמ 'ה" םיכישממו ,ןוראה ןיחתופ ,"דחאב אוהו ..

םיגהונ (דועו ,םויה/םויא ,ךכרעכ/ךתשודקכ) 'רחא חסונ'כ רוזחמב םירגסומה תומוקמב
38.תואחסונה יתש תא רמול ר"ומדא ק"כ לש שרדמה-תיבב

םמורתמו ,ץ"שה תרזחב תוכרב ימויסב ותבישימ םמורתמ היה ר"ומדא ק"כ ןהב םינש ויה
39."רפסבו" ,"בותכו" תרימאב 'דומע'ה לע ותכימסמ

40.הרותה תאירק ינפל הקספה תושעל וגהנ אל ונייח תיבב

ךכ-רחאו ,תודימ ג"י םימעפ שולש (םויה םג) םירמוא הרות-רפס תאצוהל ןוראה תחיתפב
.םלשה רוזחמב בותככ ,דבלב תחא םעפ - "יתליפת ינאו" ,"ןוצרל ויהי" ,"םלוע לש ונוביר"

דחוימה ןוגינב ,(41ריטפמה ןמ ץוח) הרותב םיארוק הנשה-שאר ימי ינשד תירחש תליפתב
ימ'ו ,הרותה תוכרב ,הרותל םילועה תאירק ,'רוזעיו' תרימאב םג ןכו ,םיארונה םימיל
.'ךריבש

42."ןידה םוי הזב .. הרותל הלעש רובעב" :רמול ךירצ ךרבש ימ חסונב

.. אנו" ,"שעממ .. יננה" םילימה תא שחלב םירמוא שי) ינעה יננה :רמוא דבלב ץ"שה
.ףסומ תליפת .שידק יצח ,"'ה יתעדי" ,("ובהא

43.עקרקה ןיבל 'ונילע'ב םיווחתשמה ינפ ןיב קיספהל המודכו תובגמ םיניכמ

,ופוסב "רפוש הלענ" טויפב .(חתפב 'ב) טבשב ריבעהל רמול ךירצ "זאמ דפוא" טויפה ףוסב
רמול ךירצ ,"ונעמל אל םא" טויפב .(חתפ-ףטחב ת"יח ,חתפב ו"ית) ןגמ קזחת רמול ךירצ
44.(ץמקב ו"אוה) סעכו ,(חתפ-ףטחב ן"ייעה) ונעמל

45."ףקות הנתנו" תרימאל דמענ היה ר"ומדא ק"כ

.רוזחמב בותככ ,תבשב לחש יפ-לע-ףא ,םויה םג ,'ונילע'ב םיערוכ להקהו ץ"שה

תועבצא ,עקרקב שארב םיעגונ אלא ,דיה לע םילפונ ןיא םיערוכ תליפנל :ר"ומדא ק"כ גהנמ
תפצר לע המודכו תחפטמ שורפל םיגהונ ןיא 46.ןכותל הפופכ הניא ןהובהו תוצופק םיידיה
47.םישרק

עורכל לכויש ידכ הביתה ןמ קוחר תצק דומעי ןכלו ,הליפתה תעב ומוקממ רוקעל ץ"של רוסא
48.םוקל ול םירזוע ודיל םידמועהו ,תווחתשהלו

.רוזחמב בותככ ,"תשרא" אל לבא ,תבשב ,םויה םג "םלוע תרה םויה" םירמוא

קרו ,תבשב לחשכ םג - בוט-םוי לכבכ - הנשה-שארב םייפכ תאישנש ,ר"ומדא רודיסמ חכומ
."ברעתו" םירמוא ןיאש ןכו .תירחשב אלו ףסומב

הנשה -שארב םג (הלגנב םג) םיעובקה וירועיש לכ דמול היה ע"נ ב"שרוהמ ר"ומדא ק"כ
49.'וכו םירופיכה-םויו

אד ,בישת םא ,ורמשו ,וניקתא ,דודל רומזמ :םירמוא ,תבשב הנשה-שאר לחש ןוויכ .שודיק
.ליגר לוקב - ןפגה תכרבו ועקת ;50השיחלב - ןכ לע ,רוכז ,איה

ליחתהש םדוק רכזנ םא ,הנשה-שאר םויב ןוזמה תכרבב 'אוביו הלעי' חכושה .םויה תדועס
תרכזה אלל) רודיסבש חסונכ תדחוימה הכרבה תא רמאי ,'ביטימהו בוטה' לש 'ךורב' תבית
51.רזוח וניא ,וז הבית רמאש רחא רכזנ םאו .(תבש

52.ןשיכ הז ירה לטב בשויהו ,םויב הנשה-שארב ןשיל אלש םיגהונ

-םוי-יאצומ דע רוסא םויה דלונהו בלחנה 53.הנשה-שארד 'ב םויל 'א םוימ ןיכהל רוסא
54.בוט

55.'הלגתו' - הרותה-תאירקב 55.'יתליפת ינאו' :םירמוא .החנמ

56.תרחמל אלא ךילשת םירמוא ןיא ,תבשב לחש ,םויה

הנשה-שארד 'ב ,ןושאר םוי
ירשתב 'ב

.ונעידותו :תיעיבר הכרבב .תיברע

57הנשה-שארב ונשעי אל - בוט-םויב םג םינשעמו הנשה לכ םינשעמש ולא םגש ,ןיקיתו גהנמ
ורהזיי הרות ינבה רשא רבדה יוארו" :צ"יירוהמ ר"ומדא ק"כ ןושלכו ,העניצב אל םג ,
2."םהיריכמ לע םג ועיפשיו ,הזב

58.םיבכוכה תאצ רחאל ,הלילב קר - ברעה תורנ תקלדה ןמז

.'ונייחהש'ו ,"ןורכיזה םוי לש רנ קילדהל" :םיכרבמו ,59הכרבה ינפל םיקילדמ םויה םג

,וב תלכתסמ 'ונייחהש' תכרב תעבו שדח ירפ תכרבמה ינפל חינהל םיגהונ תורנה תקלדה תעב
ירפ הכירצ הניא ,שדח דגב הנושארל תשבול איה םא 60.שממ שודיקל ךומס תורנה תא קילדתו
- םישדח דגב וא ירפ הל ןיא םאו .שודיקה ןיבל תורנה תקלדה ןיב קיספהל הלוכי זאו שדח
5.'ונייחהש' ךרבת תאז לכב

61.(ונייחהש ,לידבמה ,שאה ירואמ ,רחב רשא ,ןפגה :תוכרב) ז"הנקי - שודיק

תעב קרו .םיינרופיצב םיטיבמ ןיא ןכו ,םהלש תבהלשה ןידחאמ ןיאו תורנה ןיברקמ ןיא
62.ומצע -ינפב דחא לכ םהש ומכ תורנב םילכתסמ ,שאה ירואמ ארוב תכרב

שבולש וא ,שדח ירפב לכתסמ 'ונייחהש' תכרב תעבו שדקמה ינפל שדח ירפ חינהל םיגהונ
'א לילב טרופש יפכ וגהני םישנ) 5'ונייחהש' ךרבי םוקמ לכמ - ול ןיא םאו ,שדח דגב
.(הנשה-שארד

ודיפקה ןכו ,וגהנ שטיוואבוילב 2.הדועסל םיידי תליטנ םדוק םילכוא שדחה ירפה תא
63.(ןייה לע אלו ירפה לע קר) הנורחא הכרב ךרבלו תיזכ לוכאל ,וניאישנ וניתובר

64.ןושארה הלילב קר םה ,בוט ןמיסל םילכאנה םירבד

הנשה-שארד 'ב םוי

:תירחש

65.הליפתה םויסו תועיקתה רחא דע המואמ םיתוש םניא םגו םימעוט םניא םיאירבה

רמאמה תא רקובב הנשה-שאר ימיב דומלל 66עקותל הווצמ היה ע"נ צ"יירוהמ ר"ומדא ק"כ
ןבומ - :יברה ףיסוהו .(ג,דמר) 'ח"אד םע רודיס'ב ספדנה "רפוש תעיקת ןיינע ןיבהל"
2.םיקסופב ראובמכ רפוש תוכלה תעידי בויח לע ףסונ והזש ומצעמ

ךלמ" ,"עירתו ריעת" םירמוא ,"וניקולא אוה התא" טויפ ירחא ,תירחשב ץ"שה תרזחב
חבש .. ונתובש .. יטבש .. ירמוש .. םיראפמ ומש" ."שודקו ארונ .. רוכז ךלמ" ,"טלממ
עקתב והוללה .. (ב"אה רדסב םיזורחה לכ) דוהו רדא" ."שודק .. יבשוי לכ .. לודגמ
םיכישממו "שודק .. ןימאי אל ןה .. םישעמ םא ןודא" .שודק .. לבת יבשוי לכ ."רפוש
67."ןוילע ךלמ ,"ךלמ ןורושיב יהיו ןכבו"

68.ףוס דעו הליחתמ ,דחאכ םלוכ להקהו ןזחה "ונכלמ וניבא" םירמוא

69."ךלמ ונל ןיא ,ונכלמ וניבא"ב םינגנמ

'כ ,אבשב 'ז) "תויכז" רמול ךירצש בתכנ (א"שת) רוא הרות רודיסל 'ןוקיתה חול'ב
70.ט"משת תנשד רוזחמבו םישדחה םירודיסב ןקתנ ןכו ,(קורושב

71.תועיקתה ינפל םילמ ,תסנכה-תיבב הלימ שי םא

73.תועיקתה ינפל הרותה-תאירק רחא ,72שחלב תומשנ ריכזהל וגהנ ד"בח יר"ומדא

:תועיקת

74.רפוש תעיקת ינפל ןישוביכ ירבד רמוא הדעה לודגש ןיגהונ ןיא

*10.ל"ר תולבאה תנשב אוה םא םג ודיקפתב ךישמי עובק עקות-לעב

הבר הנכה איהש ,היליד ארועיש םופל דח לכ הבר הנכהב - תועיקתל תוררועתהל הנכה רחאל
הלע ,76'ן"טש ע"רק' יקוספ ,חצנמל םימעפ 'ז תרימאו - 75הנשה לכ ךשמב 'ה תדובעל
ךרבמ עקותה ,[77טקשב ורמוא עקות לעבה םגו ,ותוא םירמוא לוכהש] ןוצר יהי ,םיקלא
דע ,תוכרבה תעשב םג (יולג ויפ קרו) הסוכמ רפושה .'ונייחהש'ו ,'רפוש לוק עומשל'
78.ןמצע תועיקתב אל ךא ,תועיקתה

ונווכי םיעמושה םגו ,תועיקתבו תוכרבב םתבוח ידי םיעמושה תא איצוהל ךרבמה ןווכי
79."ומש ךורבו אוה ךורב" ונעי אלו ,5םתבוח ידי תאצל

רזוח תועיקתה ןיינעמ אלש קיספה םאו ,תועיקתל תוכרבה ןיב קיספהל ול רוסא עמושה םג
5.ךרבמו

,תוליפתהו תועיקתה ןיינעמ קר ,דמועמד תועיקתה רמג דע תועיקתה רחא םג קיספהל ןיא
5.ךרבלו רוזחל ךירצ וניא (בשוימד תועיקתה רחא) קיספה םאו

דע ותעיקתב ךיראמ עקותה 2.רובידב אירקמ וניא לבא ,רודיסב ועבצאב הרומ - אירקמה
80.ועבצא אירקמה ריסמש

השולש םיעקות םירבשב .םימעפ שולש ת"רת ,םימעפ שולש ת"שת ,םימעפ שולש ת"רשת עקות
ךשמנ - רבש לכ .("וט ,וט-וא ,וט-וא ,וט-וא-וט" :עקת יברהש םירמוא שי) 81הצחמו תולוק
העורת םירבש - בשוימ תועיקתב 83.ןיטימורטב ןיברמ - העורתב 82.אקווד תוחוכ השולש
המישנ קספהב - תומישנ יתשב דמועמ תועיקתב וליאו .םהיניב והשמ קספהב ,תחא המישנב
84.םהיניב

85.שחלב (עקותה) הדוותי ת"רתל ת"שת ןיבו ת"שתל ת"רשת ןיבש ,רמאנ ז"הדא רודיסב

87."ךינפלמ ןוצר יהי ,ןכבו" - 86להקה םג - םירמוא תועיקתה ירחא

ירשא" :תועיקתה רחאלש םיקוספה תשולש תא ןכ-םג ןגנמ תועיקתה םדוק םיקוספה תא רמואה
םירמוא ךכ-רחאו .[86קוספב קוספ וירחא םינוע להקהו] "תראפת יכ" ,"ןוליגי ךמשב" ,"םעה
.וללהי 2.ךתיב יבשוי ירשא :וידחי להקה לכ

םשש תוכרבה םויסל םיללפתמה םיעיגמשכ ,שחל תליפתב .ץ"שה תרזחב ןהו שחלב ןה םיעקות
88.עוקתל םידמועש רוביצל ןמסל ידכ ןחלושה לע ודיב קפוד עקותה וא ץ"שה ,עוקתל שי
תועיקתב אלו ,ץ"שה תרזחב אל ,שחלב אל ,דמועמ תועיקתב ללכ ןירקמ ןיא ,ונגהנמל
89.כ"חאש

קיספמ וניא ,ול עקתיש ימ שי םא וליפאו .ףסומ תוכרבב עקות וניא תודיחיב ףסומ ללפתמה
90.רוביצב אלא תאז ונקית אלש ,תועיקתה תא עומשל

רתומו ,ךוניחל עיגה אלש ןיב ךוניחל עיגהש ןיב ,דמלתיש ידכ עקתיש ןטקל רמול רתומ"
91."תווצמב םכנחלו םינטקה תא דמלל םילודגה לע הווצמש יפל .. םויה לכ עוקתל ול

92.ןמצעל ןה וכרבי אלא ,ןהל ךרבי אל םישנל עקותה

לארשי -ינב וניחאמ םיבר תוכזל (ר"ומדא ק"כ תארוה יפ-לע) םילדתשמ ,הנשה-שאר ךשמב
דחוימבו ,ןתכלהכ בשוימד תועיקתה רדס םהל עוקתלו ךרבל ונייהד ,רפוש לוק תעימשב
.רהוסה יתבו האופר יתב ,םינקז יבשומב םיאצמנהו ,םירטושו םילייח

םירמואו ,ןיעמ וא םימה ראב לא ריעל ץוחמ םיכלוה העיקשה ינפל החנמ תליפת רחא :ךילשת
,הנשה-שארב ךילשתל ךלה אלש ימ 94.ןטק תילטה ילוש םירענמ ךכ רחאו ,93'ךילשת רדס'
95."תודימ ג"י"ב תכלל לוכי

:גחה םויס

הנשה-שארד תועש רבחל ,ןכ גוהני דחאו דחא לכ םג רשא ,יתעצהב ינאו" :ר"ומדא ק"כ ןושל
ונל םג ךשמוי - וניאישנ ונל וללס רשא ליבשבו ,תודיסחה דומילב הנשה-שאר יאצומ תלחתהו
94.הטמ הטמל דע תודיסחה רוא ויניינע לכב

תעל הנשה-שאר לכב להקהו אוה הדועסל וידי לטנ (ב"ישת תנשמ לחה) ומצעב ר"ומדא ק"כ
תוחישל ףסונ ח"אד רמאמ רמאו ,םיאישנה לכמ םינוגינ ןגנל הרוה תודעוותהה ךשמב ,ברע
96.(ל"זיראה ירבדמ םג מ"דשת תנשמ לחהו) םיאישנה לכ ירבדמ ריכזה ובו ,'וכו
בוט-םוי יאצומ

.הבושת ימי תרשע תליפתבש תופסוההו םייונישה ריכזהלו רוכזל שי .ונתננוח התא - תיברע

.םימשבהו רנה לע םיכרבמ ןיא ."יתעושי ל-א הנה"ב םיליחתמ - הלדבה

*96.השדח הכשמה - [הבוט הנש=] "רהאי טוג א" םירמוא ויה הנשה-שאר יאצומב

רחא דע הנשה-שארב איצומה םע שבדה תליכא ןיינע ןיבהל" :ןקזה ר"ומדא לש רמאמ ונשי
םויו תבש תודועסל קר הנווכה םא ןויע ךירצ" :ר"ומדא ק"כ הז לע ריעהו ,97"הבר אנעשוה
98.עובשה ימיב םג וא ,םירופיכה םוי יאצומו םירופיכה םוי ברע תודועסו .. בוט

,ינש םוי
99הילדג םוצ ,ירשתב 'ג

.3:22 - המידקמה העדל 100רחשה תולע

101.רוביצ תינעת אוהש הילדג םוצב דבלמ ,תוחילס םירמוא ןיא הבושת ימי תרשעב

,"ונאפר"ל "לארשי לאוג" תכרב ןיב המצע ינפב הכרבב "וננע" ץ"שה רמוא תירחש תליפתב
עמוש" תכרב ךותב "וננע" ץ"שה רמוא - ל"נכ ןיא םא 102.םינעתמ השולש קר וללפתה םא םג
103."הליפת

דיחיכ "הליפת עמוש" תכרבב "וננע" רמוא ץ"ש השענ םאו ,ץ"ש השענ וניא הנעתמ וניאש ימ
5.החנמ תליפתב

'ה ושרד"ל םיגלדמ ,"ךימחר לע יכ"ב םיליחתמ .תוחילס תרימא - "לארשי רמוש" ינפל
אל ונחנאו" ,ךוראה "ונכלמ וניבא" םירמוא ןמויס רחאל ."ונמשא" םיגלדמ ןכו ,"ואצמיהב
104.שידק יצחו ,"עדנ

םדוק ,םיפא תליפנ רחא החנמבו תירחשב ונכלמ וניבא םירמוא הבושת ימי תרשע לכב
105."עדנ אל ונחנאו"

רמאנה לע תפסות םוש םירמוא ןיא ,הבוש תבשב ןכו ,הבושת ימי תרשעב הרות-רפס תאצוהב
106.םלועה גהנמכ אלד ,הנשה לכב

107.םינעתמ השולש קר שי םא םג ,םיאורק השולשל "השמ לחיו" םיארוקו הרות-רפס םיאיצומ

הנעתמ וניאש עידוהל ול רצו הרותל והוארק םאו .הרותל והוארקי אל הנעתמ וניאש ימ
108.הלעי - םשה לוליח ינפמ

רוביצה םירמוא - "וננוועל תחלסו" ,"םוחר לא 'ה 'ה" ,"ךפא ןורחמ בוש" םיקוספה תא
םע םרמואל ליחתה ,הרותל הלעשכ ,ר"ומדא ק"כ .הרותב ארוקה םרמוא םהירחאו םר לוקב
109.ארוק-לעבה םע םמייסו ,רוביצה

.ריטפמה אוה ישילשהו ,תירחש תליפתבכ "לחיו" םיארוקו הרות רפס םיאיצומ החנמ תליפתב
.הרותה רפס תא םיללוגו םיהיבגמ .הרותה תאירק רחא שידק יצח םירמוא ןיא

שולש רמוא הרטפהה תרימא ירחאל .(ח,ונ - ו,הנ היעשי) "ואצמיהב 'ה ושרד" :הרטפה
.דוד ןגמ דע תוכרב

תליפתבכ ץ"שהו ,"הליפת עמוש" תכרבב וננע םירמואו ,הרשע הנומש ,שידק יצח ,וללהי
.תירחש

,ונילע ,ירוא 'ה דודל ,לבקתת שידק ,ךוראה ונכלמ וניבא ,ןונחת - ץ"שה תרזח ירחא
5.םיקידצ ךא ,ארית לא ,םותי שידק

ירבד רמול ,הנשמה יפ-לע לארשי תוליהקב רבעב וגהנש גהנמה תא שדחמ גיהנה ר"ומדא ק"כ
110.החנמ תליפת רחאל תינעתה םויב ןישוביכ

.6:09 העשב ץראה זכרמב תינעתה םויס

ירשת שדוחב םג :שדוחה ראש יבגל 111.הבושת ימי-תרשעב םישנ ןיאשונ ןיאש לארשי גהנמ
112.ןושארה שדוחה יצחב קר הפוח ךורעל ונגהנמ

,ישימח םוי
ירשתב 'ו

תרמ תינקדצה תינברה תב ,ןהאסרואינש ה"ע הנח תרמ תינקדצה תינברה תוקלתסהל הנשה םוי
,קחצי-יול 'ר לבוקמהו דיסחהו ןואגה ברה תשא ,המלש-ריאמ 'ר דיסחהו ןואגה ברה תבו לחר
-וינב דובכ-התחונמו ,החנמה תולעב ,ה"כשת ,הבוש תבש ,ירשתב 'וב הרטפנ .ר"ומדא ק"כ םא
113.קרוי

,"הנח ןרק" המש לע דסי .לוחב לחשכ םג ,הז םויב דעוותהל גהנ ,ר"ומדא ק"כ ,הנב
תודסומ המכ ודסונ ןכ .וז ןרק רובע תיבגמ ךורעל גהנ לוחב לחשכ ירשת 'וד תודעוותהבו
114."הנח תיב" םיארקנה םלועבו ק"הראב ךוניח.נ"שו ,דנ 'מע ד"בח יגהנמ רצוא האר ,החנמ תליפתב יללכה שפנה ןובשח תודוא (1

.56 'מע 'ד"בח יגהנמ - םיגהנמה רפס' (2

,"תרשה יכאלמ תמגוד תויהל ידכ" לטיק םישבולש (ט"ס י"רת 'יס ע"וש) ז"הדא תעדל ירקיעה םעטהש ןויכ (3
.וטק 'מע א"ח וביסמב ךלמה - םירופיכה םויב קר ךייש הזו

'מע ו"ח ק"גא - "'וכו הרטפהלו שודיקל ןנימדמד ,םעטה ילואו" :ר"ומדא ק"כ בתכו ,ונבר תיב גהנמ ,םש (4
ךרבמה .[ב,מ ןיבוריעמ אבומ ,הזב תונתהל הלוכי הניאו ,ט"וי תשודק הילע הלביק - ונייחהש הכריב] .הכק
.60 'מע םיגהנמה רפס ,שודיקב בוש הנכרבי אל ,תורנה תקלדהב ונייחהש

.ד"בח-ללוכ חול (5

.25 'מע םיגהנמה רפס ,ב"ס ז"יפ ללוכה רעש (6

.26 'מע םיגהנמה רפס (7

.60 'מע םש (8

.הכת 'מע י"ח צ"יירוהמ ר"ומדא שדוק תורגא (9

.חנ 'מע ד"בח יגהנמ רצוא האר (10

.יק .אס 'מע ד"בח יגהנמ רצוא הארו .גסש 'מע ז"ח ק"גא (*10

.םלשה רוזחמ .םש םיגהנמה רפס (11

.גס 'מע ד"בח יגהנמ רצוא הארו .40 הרעה ,1320 'מע ד-ג קלח ז"הדא ע"ושל תופסוה .םלשה רוזחמ (12

.א קרפ ףוס אי רמאמ ,'ןיעמו' סרטנוק .ג"ס אק 'יס ז"הדא ע"וש (13

.28 'מע א"ח מ"דשת תויודעוותהב האבוה ,ע"נ צ"יירוהמ ר"ומדא ק"כ תארוה - םלשה רוזחמ (14

.112 'מע ז"פרת תוחישה רפס (15

.חס 'מע ד"בח יגהנמ רצוא (16

.א,גמ םירוביד יטוקל (17

.טס 'מע ד"בח יגהנמ רצוא (18

'םלוע תוכילה' 'סב תועדה האר ,'ונייחהש' תכרב לע םג ןמא ונעי םאה ,שודיק תועמושש םישנ ןיינעל (19
גהנמה ץופנ השעמלו .14 הרעה חל 'מע 'ט"ויו ק"שנ יגהנמו יניד רוציק' .ד ק"ס םלוע יחתפב ב"פקת 'יס
.תונעל

ןגמ חלמ תירבו ,חבזמל המוד ןחלושהש יפל ,ןחלושה לע חלמ חינהל וגהנש ,ח"ס זסק 'יס ז"הדא ע"ושב (20
םושב לטבל ןיא ד ק"ס ג"פקת 'יס םייחה ףכה תעדלו .חלמב פ"ג איצומה תסורפ לבטל שי הלבקה פ"עשו ;םהילע
.תורובגה קותימל ,חלמב הסורפה תליבט הדועס

.הע 'מע ד"בח יגהנמ רצוא (21

.ב"כסו ד"ס זסק 'יסו ג"ס דער 'יס ז"הדא ע"וש האר (22

ראבתנ םעטה .ג"ס ג"פקת 'יס ז"הדא ע"ושב קספנכ אלד ,צ"יירוהמ ר"ומדא ק"כד םיברל הארוהו גהנמ (23
החיתפה היהתו ,ירפה תכרבל ךומס ןוצר-יהיה היהיש ידכ" :104 'מע םיגהנמה רפסב ספדנה ק"כ בתכמב הכוראב
.ש"ייע ,"הכרב ףקות ןיעמ ול היהיש . . וילא םג תכייש ץעה-ירפ תכרבד

'סב אבומכ אלדו ,איק ,דנ 'מע א"ח וביסמב ךלמה .4 'מע ה"שת תוחישה 'ס .8 'מע ד תרבוח 'תומישר' (24
.טע 'מע ד"בח יגהנמ רצוא האר .56 'מע םיגהנמה

.טפ 'מע ד"בח יגהנמ רצוא הארו .טעק 'מע ב"ח וביסמב ךלמה (25

.5 'מע ב"שת תוחישה רפס (26

תיבב ויהש תודועסב ורמא אל (תבש לכב ורמוא היהש) יברה ןכו ,'ןיחבשב רמזא' טויפ ספדנ אל רוזחמב
.הע 'מע ד"בח יגהנמ רצוא ,צ"יירהומ

,ןלהלדכ רמולו הכרבה םייסל ףידעש א"י ,'םילשורי הנוב' תכרבבש 'ה םש רמא רבכ םאו .ז"הדא רודיס (27
.(זכ ק"ס חפק 'יס םייחה ףכ האר) "ךיקוח ינדמל" רמול אלו

.ופ 'מע ד"בח יגהנמ רצוא ,ר"ומדא ק"כ הרוה ןכו ,םלשה רוזחמ (28

.ש"ייע ,הפ 'מע ד"בח יגהנמ רצוא (29

.28 'מע א"ח מ"דשת תויודעוותה - צ"יירוהמ ר"ומדא ק"כ תארוה .םלשה רוזחמ (30

.צ 'מע ד"בח יגהנמ רצוא הארו .ב"ס ד"פקת 'יס םירפא הטמ (31

.536 'מע ,טכ תוחיש יטוקל (32

.בצ 'מע ד"בח יגהנמ רצוא (33

.גצ 'מע םש (34

.הצ 'מע ד"בח יגהנמ רצוא .זי ש"הדבב טי ש"הוצק הארו ,61 'מע םיגהנמה רפס (35

טעומ רבד תשקב איה "םייחל ונרכז"ו ,השקב אלו חבש אוה 'ךומכ ימ'ד ,םעטה ראבמו .ה 'מע ג"ח ק"גא (36
.ותוא םירמוא םניא םה ןכלו ,"םיבוט םייחל בותכו" שחל תליפתב רוביצה ורמא רבכש רחאל

.חצ 'מע ד"בח יגהנמ רצוא ,םלשה רוזחמ (37

.טצ 'מע ד"בח יגהנמ רצוא (38

.וצ 'מע םש (39

.וק 'מע םש (40

.דק 'מע ד"בח יגהנמ רצוא ,םלועה גהנמכ אלדו (41

.ךליאו ז"משת ק"הא ת"הק רוזחמב ספדנכ אלדו ,דק 'מע ד"בח יגהנמ רצוא .ה ,וכ ללוכה רעש (42

.47-46 הרעה ןלהל הארו ,ו"ה ו"פ ז"ע 'לה הנשמ-ףסכ - םינפה ןינעל (43

.ד"בח ללוכ חול (44

.אלק 'מע ד"בח יגהנמ רצוא (45

.נ"שו ,בלק 'מע םש (46

תועמשמ ןכו ,םהינפ לע םילפונ ןיא לבא םיווחתשמו םיערוכ קר הנשה-שארבש ,ובתכ אלק ס"וס ר"או א"מב
תאצוה] ל"ירהמ יגהנמב שרופמכ ,ה"רב םג לופיל ונגהנמ לבא ;א"ס ב"צקת 'יס םירפא הטמה כ"כו ,םש א"מרה
םיניחבמ ןיאש" םייח-ץע חולב ש"מכ אלו ,[המואמ םש ןייצ אל רידהמהש אלפלו ,זצר 'מע ט"משת םילשורי ןוכמ
תודיסחב ראובמל םיאתמ הרואכלו .םש םירפא הטמל ןגמה ףלאב הז גהנמ איבה ןכו ."[פ"כהויל ה"ר ןיב]
.טלחומ אוה לוטיבה הנשה-שארבש

ח"וא י"בה ע"ושל ר"ומדא ק"כ ןייצמ - םינבא תפציר ד"ע .[קיטסלפ וא דב חיטש הפוצמה הפצירב ןכו] (47
תויוצמה תופצרמב םג רהזיהל םיליגר ,השעמל .57 'מע םיגהנמה רפס - כ"ונבו א"מרה תהגהבו אלק ןמיס ףוס
הז ךרע האר) 'תיכשמ ןבא' רדגב ןניאו ןבל טלמ םע הנוחט ןבא תויושע ןהש ףא ,םויכ 'קה ונצראב
.(תידומלתה הידפולקיצנאב

.א"ס ב"צקת 'יס םירפא הטמ (48

,י"שר םע םילהתב א"ואכ לש קרפב םיקוספהמ קלח םג םויה ל"צ הרואכלו .28 'מע די תרבוח 'תומישר' (49
הז דומיל ןיא ירה ,ו"ס א"צקת 'יס ז"הדא ע"ושב קספנכ ,ה"רב ח"ר ריכזהל םיענמנש ףאו .ח"ר לכב ונגהנמכ
.וריבחמ רחא קוספ רמול דחא לכ ירהש ,ב"ויכו ישפנ יכרב תרימא ומכ שפנ לכל הוושה רבד

.םש םיגהנמה רפס (50

אלש טושפ ,'ךורב' רמאש רחא הזב רכזנ םאו .דבל ק"שד חסונה רמאי ,'הצר' חכש םאו .ז"הדא רודיס (51
.תבשב לחשכ םג ז"ה ה"ר םויב תונעתהל הווצמש םירבוסהלש ןוויכ ,רוזחי

.(םויה תוצח רחא ןשיל ע"ושבש ןיליקמה תא םש איבה אלו) ד"בח-ללוכ חול .ח"ס ג"פקת 'יס ז"הדא ע"וש (52

.ג"יקת 'יסו הצת ס"וס ז"הדא ע"וש (53

.ב"ס רת 'יס ז"הדא ע"וש (54

.מק 'מע ד"בח יגהנמ רצוא הארו .62 'מע םיגהנמה רפס (55

.ומק 'מע ד"בח יגהנמ רצואב אבומה האר - ל"שת ירשת 'ו תחישמ (56

רוריבב עדונו רקחנש ,וננמזב טרפבו .ד ק"ס א"יקת 'יס הבושת ירעש הארו .א"ס ז"צקת 'יס םירפא הטמ (57
.'שפנ לכל הווש'כ תאז בישחהל ןתינ ךיא ג"עצ ,תואירבל בסמ ןושיעהש קזנה לדוג רומג

.הל ק"ס ד"יקת 'יס הרורב הנשמ (58

הרעה 'ו קרפ 'ק"שנ יניד רוציק' האר ,ג"לס ה"כרת םירפא הטמכ אלד ,ח"ס גסר 'יס ז"הדא ע"וש תועמשמ (59
.2

.ט"ס ט"צקת 'יס םירפא הטמ (60

ידכ תאז םירמואש ש"צומ רדס ףוס םהרדובאב ש"מכ ,םעטהו .'ךל ןתיו' אבוה אל ןאכ םלשה רוזחמב (61
.ט"ויב ךייש הז ןיא כ"או ,וב-לכ 'סמ אבומ ןכו ,"םהידי השעמב וכרבתיש"

.39 'מע םיגהנמה רפס (62

.בפ 'מע ד"בח יגהנמ רצוא ,דועו ,4 'מע ה"שת תוחישה רפס (63

.םש ד"בח יגהנמ רצוא (64

.התעשב הווצמ הביבחש ןוויכ דמח-ידשמ אבומ םעטהו ,צ 'מע םש (65

לע םג לח (דעומ דועבמ - ןבומכו ,יהשלכ תועט הלח םאב לעופב הגהנהה תעידי כ"שכו) הז לכ הרואכלו (66
.ח"י םיבר םיאיצומה טרפבו ,'רפוש עצבמ'ב םיעקותה לכ

ויצח תא רשקל ,םיטויפה תרימאב (ש"נא ןיב םג) לגרומ ,תינכט הביסמ ,בגא .חצ 'מע ד"בח יגהנמ רצוא (67
הז טויפב ו"קו ,טויפה תועמשמל דוגינב ןבומכ תאזו ,אבה זורחה לש ןושארה ויצח םע זורח לכ לש ינשה
."ןויבא ךלמ - דע ידעל" ו"ח ףוריח ידיל אובל אלש ,ןורחאה

.בק 'מע ד"בח יגהנמ רצוא (68

.ו ןוגינ א"ח םינוגינה רפס - ןקזה ר"ומדא לש םינוגינה תרשעמ רוריבב אוה הז ןוגינ (69

.אק 'מע ד"בח יגהנמ רצוא (70

.ט"ס ד"פקת 'יס ז"הדא ע"וש (71

גהנתהל דציכ ומצעב טילחי דחא לכ אלא ,םיברל הארוה הניאש םייסמו ,56 'מע א"ח ג"משת תויודעוותה (72
.כ"ע ,הזב

.23 ע"ס (ג"נשת) םידעומה חבש (73

.וק 'מע ד"בח יגהנמ רצוא (74

.ב"נשת הנשה-שארל תוחיש יטוקלמ ,במר 'יס ב"ח ח"וא גהנמו הכלה ירעש (75

(החותפ ם"מ) 'יתנמאה' ;(הצומק ת"יח) השוגד הנושאר ת"יב 'בחרמב' רמוא היה יברה :םתרימאב םיקויד (76
.ש"ייע ,זיק 'מע ד"בח יגהנמ רצוא ,רוזחמב ספדנכ -

.חיק 'מע ד"בח יגהנמ רצוא (77

.נ"שו ,טיק ,גיק 'מע ד"בח יגהנמ רצוא (78

.ב ס"וס דכק 'יס ז"הדא ע"וש ,הכרבה לע דבעידב וליפא קספה ששח שי זא יכ (79

.טיק 'מע ד"בח יגהנמ רצוא (80

,אכק 'מע ד"בח יגהנמ רצוא .םיברל הארוה וזש ,תוכיראב הנ 'מע א"ח וביסמב ךלמה .טל 'מע ,כ ק"גא (81
ןיעכ ,טושפ לוק םירבש 'גה ףוסב ןישוע שיו" :ד ס"וס צקת 'יס ז"הדא ע"ושב אוה ןושארה רוקמה .נ"שו
םא ע"צו ,"ןיטימורטה ףוסב ןישוע ןכו ,(ו"טס םש ןלהלד ,העורתכ אוה כ"לאד ,דחא חכמ רתוי פ"כע=) העיקת
.כ"ג העורתה ףוסב ןישוע ונגהנמל םג

.ז"ס צ"קת 'יס ז"הדא ע"וש (82

.נ"שו ,בכק 'מע ד"בח יגהנמ רצוא (83

םש שטאשטובמ צ"הרהל א"אבש תורמל ,תומישנ 'בב שחלב םג גוהנ הארנכ) ט"ס צ"קת 'יס ז"הדא ע"וש (84
הארוהכ אב אלש רורב ,בשוימב םג המישנב וקיספהש ,בכק 'מע ד"בח יגהנמ רצואב אבומה .(כ"כ אל ב"סוס
.םיברל

ונייהד א"יו .םיימינפ םיעוגעג אלא ,ןוועו אטח לע יודיו אל - וניינעו .הבשחמב יודיול הנווכה (85
.נ"שו ,ש"ייע ,דכק 'מע ד"בח יגהנמ רצוא - 'יברה ינפ רויצ'

.וכק 'מע ד"בח יגהנמ רצואב אבומ (86

ךליל עקות לעבה ךירצ תועיקתה רחא הנה ,הלבקה תוגהנה יפ-לע" :רמאנ 11 'מע תודיסחה דומיל סרטנוקב (87
וניתוברש ףא) ד"בח יגהנממ ז"יאש שיגדה יברה ךא ,"וב ולכתסי םהו ,םעה לא וינפ תאשלו תבשל ,ומוקמל
.זכק 'מע ד"בח יגהנמ רצוא - (הזב וגהנ וניאישנ

דמועש ימש ,שחל-תליפת םדוק רוביצל ןיעימשמש 'כ ד"בח-ללוכ חולבו) זל 'יס ד"ח רזעלא תחנמ ת"וש (88
.(תועיקתה עומשל ידכ ותליפתמ קיספי הכרבה עצמאב

.דלק 'מע ד"בח יגהנמ רצוא (89

.ז"ס ב"צקת 'יס ז"הדא ע"וש (90

.ו"צקת ןמיס ףוס ז"הדא ע"וש ןושל (91

.ב"ס ט"פקת 'יס ז"הדא ע"וש (92

.ז"הדא רודיס (93

.57 'מע םיגהנמה רפס (94

תוחילסב ןכאו ,ירשת 'ח אוה ךיראתהש איבה םש .(המק 'מע ד"בח יגהנמ רצוא) כ 'מע ב"ח וביסמב ךלמה (95
ל-א 'ה 'ה" טויפ (כ"ויע ינפלש ןורחאה םויה) 'ת"ישעד 'ה' םויב םירמואש ןיווש אטיל חסונו ןילופ חסונ
.ע"צו ,ירשת 'ו לע רבודמ 2 הרעה 14 'מע ד תרבוח 'תומישר'ב וליאו ;".. םוחר

.גנק-זמק 'מע ד"בח יגהנמ רצוא האר (96

.י"תכ (ז"שת הבוש תבש יאצומ) צ"יירוהמ ר"ומדא ירובידמ ,הנק 'מע ד"בח יגהנמ רצוא (*96

.א,גל םירעש האמ (97

'מע ד"שת תוחישה רפס ,67 'מע םיגהנמה רפס ,21 'סמ ב"ח םוי םויה הארו .372 'מע ד"יח תוחיש יטוקל (98
'מע ב"ח (ה"נשת ,תג-תירק) 'ךלמ לש ודובכל' ץבוק .סק .הע 'מע ד"בח יגהנמ רצוא .304 'מע ט"צרת ,24
.194

.דסק 'מע ד"בח יגהנמ רצוא האר (99

רודיסבש ,יליוושאלא 'יש םהרבא 'ר ח"הרה ,םש בתוכה ינריעהו .17 'מע אק ןויליג 'תורשקתה' האר (100
.ש"הע דע צ"תב לוכאל רתומש שרופמ 'רמועה תריפס רדס' ףוס ז"הדא

.58 'מע םיגהנמה רפס (101

.ז"טשת חולל יברה תורעהמ ,רתסא תינעת ד"בח-ללוכ חול .גיש 'מע ז"טח ק"גא .45 'מע םיגהנמה רפס (102

.גי ק"ס ו"סקת 'יס הרורב הנשמ (103

.52 'מע םיגהנמה רפס (104

.טנק 'מע ד"בח יגהנמ רצוא (105

.סק 'מע ד"בח יגהנמ רצוא (106

.45 'מע םיגהנמה רפס (107

.אכ ק"ס ףוס ו"סקת 'יס הרורב הנשמ (108

18 ע"ס מ ןויליג 'תורשקתה' האר (109

.נ"שו 352 'מע ,כ קלח תוחיש יטוקל האר (110

.ה"ס ברת 'יס םירפא הטמ .הר 'מע ט"ח ק"גא (111

.76 'מע 'ד"בח יגהנמ - םיגהנמה רפס' (112

225 'מע ,א"שנת הפיח ,'תוכלמ תרטע' רפסב היתודלות .ג"משת ד"בח רפכ ,ת"הק תאצוה ,'לארשיב םא' (113
.ךליאו

.88 'מע םיגהנמה רפס (114זכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ י"עש שטיוואבויל ןוכמ י"ע ל"וי
ןמרדור ןמלז-רואינש :יארחא ךרוע * רפואל השנמ יכדרמ ברה :ךרוע
דורב 'מ םחנמ :ישאר ךרוע

"תורשקתה" לע יונמ

ראודה תועצמאב ךתיבל תורישי "תורשקתה" ןויליג תא לבקל ןתינ

.(םימולשת 4-ב) ח"ש 177 :ץראב הנשל יונמ ימד
(םימולשת 2-ב) ח"ש 88 :ץראב הנש יצחל יונמ ימד
927-3-9607588 :תינופלט ררבל אנ :ץראל-ץוחב םייונמל יונמ ימד

:תבותכה יפל ,תבותכהו םשה ,יונמה ימד תא חולשל אנ
72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת ,םייונמה תקלחמ ,"תורשקתה"

ישארה ףדל

םיניינע חתפמ | ןיעידומ | סופד תיב | תושדח רדח | םידלי רדח | ןויע רדח | ד"בח תיב

תורומש תויוכזה לכ (c)
רואל האצוהה ףגא - זכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ
03-9606169 :'סקפ ,03-9607588 'לט ,72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת
ירא-בל ףסוי :"טנרטניא" רודמ שאר * בונורהא ןהכה קחצי ףסוי ברה :ר"וי
chabad@chabad.org.il