- ג"יק - "תורשקתה" ןועובש

ז"נשת'ה ירשתב 'ז * וניזאה 'פ ק"שע

ונרוד אישנ ,שטיוואבוילמ ר"ומדא ק"כ תרותמ יעובש סרטנוק
שטיוואבוילמ י"ולר ק"הרהב לדנעמ םחנמ יבר
ע"יז מ"גבנ ה"הללקוצז
יברה לא תורשקתהה קוזיחלו


ןויליגה ירודמ
ץבוק תדרוה עובשה חול יבר יצוצינ תוכלמ רבד
תוכלמ רבד


הדובעה תא םינקתמ הבוש תבשב
הנשה תותבש לכבש האליע הבושתד


"תימינפ הבושת" תיישע רחאל ,הלוכ הנשה לכד הדובעה רחאל
,הנשה-שארב ךלמל ה"בקה תרתכה רחאל וליפאו לולא שדוחב
הבושת' תיישע אוה וז תבש לש הניינע * "הבוש תבש" האב
תוללכל םילענ תוחוכ הקינעמש ,רתויב ההובג הגרדב 'האליע
אישנ ר"ומדא ק"כ תחישמ * הלוכ הנשה לכד הבושתה תדובע
ונרוד


םמצע הבושת -ימי-תרשע ןיבש ,ונייהד .הבושת-ימי-תרשע ךותבש תבשה איה הבוש תבש
."הבוש תבש" - דחוימ םוי הז ירה

,"היתדיבע דיבע אמויו אמוי לכ" - דחוימ ןיינע ונשי הבושת-ימי-תרשעמ םוי לכב ,הנהד
ןיינבד ןיינעה תומילש לעפנ הבושת-ימי-תרשעבש םייח-ץע-ירפב ראובמה יפ-לע טרפבו
.תוכלמה תריפס תינבנ ןהמש תוריפסה רשע דגנכ ,הבושת-ימי-תרשע םנשי ןכלו ,תוכלמה

תוללכ תמגודב - הבושת-ימי-תרשעד םימיה ראש יבגל ףסונ יוליע ונשי "הבוש תבש"ב לבא
."לוחל שדוק ןיב לידבמה" לש ןפואב ,לוחה םוי יבגל תבשה םויד יוליעה

הכוראב םעפ רבודמכו ,הנשה ימי ראשמ םה םילדבומ הבושת-ימי-תרשע לכ :תרמוא תאז
יוליע ונשי אפוג הבושת-ימי-תרשעב לבא ;'וכ דעומה-לוח תמגודב םה הבושת-ימי-תרשעש
.דעומה-לוח ימי ראש יבגל דעומה-לוח תבשד יוליעה תמגודב - "הבוש תבש"ב דחוימ

:הזב רואיבהו

."בשת" תויתוא "תבש" יכ ,הבושתה תניחב איה תבשש ('י קרפ) הבושתה-תרגיאב ראובמ

הבש ,"הבוש תבש"ל עגונב המכו-המכ-תחא-לעו - הלוכ הנשה לכ תותבשל עגונב רומא הזו
.רתויב הבושתה ןיינע שגדומ

"לארשי הבוש" ןיריטפמ וז תבשבש םושמ הז ןיא - וז תבשל ןתינש "הבוש תבש" םשה ,הנהד
תבש" - הניינע וז תבשש תויה :הברדא אלא ,(הז םש תאירקל םעטה תוינוציחב הארנש יפכ)
."לארשי הבוש" הב ןיריטפמ ןכל ,"הבוש

,השרפה ןיעמ איה הרטפהה תוישרפה בורב :תורטפהה תרימאל עגונב םינפוא 'ב שיש עודיכו
,השרפה ןיעמ ןניאש תורטפה שי לבא ;וז הרטפהב השרפה תאירק תא (םימייסמ) ןיריטפמ ןכלו
העבשו אתונערופד אתלת :המגודלו .(הנשה ימיב) הז ןמזל ןתוכייש דצמ ןהב ןיריטפמו
.הז ירחאלש תורטפהה 'בו ,אתמחנד

ןיעמ התויה דצמ הב ןיריטפמ ןיאש - "לארשי הבוש" תרטפהל עגונב ןבומ הז ךרד לעו
תאז .הבושת -ימי-תרשעד תבש - הנשב הז ןמזל התוכייש דצמ הב ןיריטפמ אלא ,השרפה
."לארשי הבוש" הב ןיריטפמ ןכל ,"הבוש תבש" הניינע וז תבשש תויה :תרמוא

,"בשת" תויתוא תבשד ןיינעה תוללכ לע ףסונ יכ - "הבוש תבש"ד יוליעה ןבומ הז יפ-לעו
.רתויב הבושתה ןיינע שגדומ הבש ינפמ ,"הבוש תבש" וז תבש תארקנ

:ןיבהל ךירצו

,ןונחת םירמוא ןיא תבשב ירה - "בשת" תויתוא תבש ,הבושת הניינע תבשש רמול רשפא דציכ
!?הליחמו החילס םישקבמ ןיאו

ןיינעה ללשומ תבשב לבא - 'וכ הליחמו החילס תשקב םיריכזמ ןיא הנשה-שארב םג ,הנהד
.רתוי ףקותב הליחמו החילס תשקבד

עגונב םג אלא ,הליפתל עגונב קר אל תאטבתמ ,תבשה םויב החילסו הליחמ תשקב תלילש ןכלו
רוסא תבשבש רחאמ ,לוחה ימיד חסונהמ הנוש תבשה םויב ןוזמה תכרבד חסונה :ןוזמה תכרבל
.'וכ ויכרצ שקבל

,ונייה ,הליחמו החילס תשקב תמדקה םע רושק ה"בקהמ ויכרצ תשקבד ןיינעה תוללכ ירהו
ויכרצ יולימ - וא .ויכרצ יולימ שקבמ ךכ-רחאו ,ה"בקהמ הליחמו החילס שקבמ שארל לכלש
.הליחמו החילס ללוכ

!?הבושת וניינע תבשש רמול רשפא דציכ - הליחמו החילס םישקבמ ןיא תבשבש רחאמ ,ןכ םאו

,האתת הבושת :הבושתב תוגרד 'ב שיש ל"נה הבושתה-תרגיאב ראובמה יפ-לע - הזב רואיבהו
וליאו ,"תבשה םוי ינפל" תויהל ךירצ האתת הבושתד ןיינעהש ,םש ראובמו .האליע הבושתו
."הלודג החמשב איהש" ,"האליע הבושת תניחב איה תבשה"

רשאכ טרפבו ,"החמשב 'ה תא ודבע" בותכש ומכ ,החמשב תויהל ךירצ תווצמה לכ םויק ,הנהד
תא םילשהלו ןקתל החוכב ןכלו ,תווצמה לכמ הלעמל איהש ,הבושתה תווצמ םויק תודוא רבודמ
החמשב תויהל ךירצ וזכ תילענ הווצמ םויק ירה - תווצמו הרותה םויקד הדובעה תוללכ
.רתויב הלודג

:האליע הבושתד החמשה ןיינעב דחוימ יוליע ונשי - הזל ףסונו

הבושתב ןכ-ןיאש-המ ;"'וכ אד ארטסמ יאבילב אעיקת הייכב"ד ןיינעה שגרנ האתת הבושתב
."'וג החמשו ןושש ינעימשת" בותכש ומכו ,"יאבילב אעיקת אוודח"ד ןיינעה שגרנ האליע

:תוגרד יוביר שי (תבשה םויד הבושתה) אפוג האליע הבושתב ,הנהו

לכהו ,תובר תוגרדמו תוניחב וב שי בלהו ,בלב הבושתה רקיע"ש (ט"כ קרפ) אינתב ראובמ
."'וכ םדא אוהש המ יפל

הבושתב בושל ונממ םיעבות - רתוי תילענ הגרדל ותדובעב הלעתמ ידוהי רשאכ :תרמוא תאז
עגונב הבושתה תדובע ונממ השרדנ אל םדוקה ובצמו ודמעמבש ולא םיניינעל עגונב םג
הבושתל ותולעהל םיצורש" - רבעב ולש הבושתה תדובעל עגונב הז ךרד לעו .ולא םיניינעל
."רתוי אבילד אקמועמ רתוי האליע

,ונייה ,"שדוקב ןילעמ"ד ןפואב איה תבשה םויבש האליע הבושתד הדובעהש ןבומ הז יפ-לעו
יוליעהל םיעיגמש דעו .האליע הבושתה תדובעב רתוי תילענ הגרדל עיגמ אוה ירה תבש לכבש
."הבוש תבש"ד האליע הבושתד

םימי העבש םה םירופיכה-םויל הנש-שאר ןיבש םימי העבשהש ל"זיראה יבתכב ראובמכו
הנשהד עובשה ימי לכ תא ןקתל םניינעש רחאמ - עובשה ימי תעבש לכ םהב שיו ,םיפוצר
לכד ןושאר םויה תא םינקתמ (הבושת-ימי-תרשעבש) עובשב ןושאר םויבש ,ונייה ,הרבעש
.םימיה ראשב הז ךרד לעו ,תועובשה

תותבש לכבש האליע הבושתד הדובעה תא םימילשמו םינקתמ הבוש תבשבש ןבומ הז יפ-לעו
.הנשה לכ תותבש יבגל "הבוש תבש"ד יוליעה והזו .הנשה

:הזב רואיבהו

תא בישהל ,ונייה ,"הנתנ רשא םיקלאה לא בושת חורהו" - הניינע הבושתה תדובע תוללכ
ףוגה תא םג הלעמ אוה ירה הז ידי-לעו .התומצעו הרוקמל ,"שממ לעממ הקולא קלח" ,המשנה
.םלועב וקלחו תימהבה-שפנו

לוכי הבושתה תדובעד יוליעה םגש ,ןבומ - ףוס-ןיא אוה "הנתנ רשא םיקולאה"ש רחאמו
.ףוס-ןיא דע תויהל

דוע ףסונש רחאמ יכ - הנשה תותבש לכ יבגל "הבוש תבש"ד יוליעה לדוג ןבומ הז יפ-לעו
םיכירצש יאדווב ירה ,האליע הבושתד הדובעה רובע ("הבוש תבש") םוי דועו העש דועו עגר
."שדוקב ןילעמ"ד ןפואב תאז לצנל

:הנשה-שארד הדובעהו לולא שדוחד הדובעה תוללכ רחאל טרפבו

,"יעשיו ירוא 'ה דודל" רומזמה תא םימעפ 'ב םירמוא לולא שדוח ימימ םוי לכב ,הנהד
םע הרושק לולא שדוחד הבושתה תדובעש ,ונייה ,"'וג ינפ שקב יביל רמא ךל" קוספה ללוכ
.בלה תוימינפ תניחב

לעו ,"לארשי להק לכ בל אוה" ךלמה ירהו ,ךלמה תרתכה איה הנשה-שארד הדובעה תוללכו
ךינפ" ,הלעמלד בלה תוימינפ תניחב ללוכ - "יבבל רוצ" ארקנש ה"בקהל עגונב ןבומ הז ךרד
."'ה

,ןבומ - "תובר תוגרדמו תוניחב וב שי בלהו ,בלב הבושתה רקיע"ש ליעל רומאה יפ-לעו
ירה ,הנשה-שארבו לולא שדוחבש בלה תוימינפד הדובעה ירחאל ,"הבוש תבש"ד הבושתה תדובעש
.הלבגהו הדידממ הלעמל ,רתויב הלענ ןפואב איה

הדובע יהוזש רחאמ - "הבוש תבש"ד האליע הבושתד הדובעבש החמשה לדוג ןבומ הז יפ-לעו
.רתויב הלענ ןפואב

:רקיעה אוה השעמה - לעופב השעמל עגונב ליעל רומאה לכמ הארוהה

- ירמגל רחא ןפואב תויהל הכירצ "הבוש תבש"ב לארשימ דחאו דחא לכ תגהנהש הז לע ףסונ
יפכ ,הלבקה תמכח] "תמאה תמכח"ד הארוהה הנשי - ןל-עמשמ-אק יאמו ,טושפה רבד והזש
תדובעש [שפנבש ד"בחד הגשהו הנבהב ,"ןוסנרפתי"ד ןפואב תודיסחה תרות ידי-לע הראבתנש
ותמשנ תא בישהל ,ונייה ,"הנתנ רשא םיקלאה לא בושת חורה"ד ןפואב תויהל הכירצ הבושתה
.תוקולא םע תחא תואיצמ השענש דעו ,התומצעו הרוקמל

,הבושתב וימי לכ תויהל ךירצ ירהש ,"הבוש תבש"ד שודיח הז ןיא הרואכלש יפ-לע-ףאו
- התומצעו הרוקמל ותמשנ תא בישמ הז ידי-לעש תווצמו הרותה םויקד הדובעה תוללכ יהוזו
."הדמולמ םישנא תווצמ"ד ןפואב היהת וז הדובעש ןכתיי ירה ,ןכ-יפ-לע-ףא

- 'וכ ל"זיראה תונווכ וליפא ,תונווכה לכ םע תווצמה תא םייקמש יפ-לע-ףא :תרמוא תאז
לש העונת ימשגה בלה שגרב לעפיש דע ,ותואיצמ לכ תא תרדוח הדובעהש ןפואב הז ןיא
.'וכו האריה דצמ ץוויכ לש העונת וא ,החמשה לדוג דצמ תוטשפתה

" :הברדאו ,"איה הקוחר אלו ךממ איה תאלפנ אל"ש לארשימ דחאו דחא לכל םירמוא הז לעו
"ךבבלב" םג אלא ,דבלב השעמב קר אל ,ונייה ,"ותושעל ךבבלבו ךיפב דואמ רבדה ךילא בורק
בלה תוינוציח ,(ן'ת"יב 'בב "ךבבל") ובש תוגרדה 'בב - אפוג בלבו .בלבש שגר -
.בלה תוימינפו

המש (ג,המ םיבצינ) הרות-יטוקילב ראובמכ - הבושתה תווצמ תודוא רבודמ רשאכ טרפבו
דאמ רבדה ךילא בורק יכ" רמאנ הז לעו ,הבושתה תווצמ לע יאק "תאזה הווצמה יכ" בותכש
."'וגו

-תניתנ הנשי זאש ,"הבוש תבש"ב המכו-המכ-תחא-לעו ,הלוכ הנשה לכל עגונב רומא הז לכו
דחאו דחא לכ לש ותוקבדב רודיה ףסותיש - הבושתה תדובע תוללכל עגונב תדחוימ חוכ
."הנתנ רשא םיקולאה" ,ותומצעו ורוקמ םע לארשימ

תרתכהו ,לולא שדוחד הבושתה תדובע תוללכ ירחאל האב "הבוש תבש"ד הדובעהש ליעל רומאכו
.הנשה-שארב ךלמל ה"בקה

םינפ הארמו תופי םינפ רבסב לארשי-ינבמ דחאו דחא לכ תא ה"בקה לבקמ לולא שדוחב ,הנהד
הרתכהה תא ה"בקה לבקמ ןפוא הזיאב ןבומ הזמו ,'וכו םייח ךלמ ינפ רואבו ,םלוכל תוקחוש
,הנשה-שארב ותוא םיריתכמ לארשי-ינבש

יוליע) "ולוכיו"ד ןיינעה לעפנ זאש ,"הבוש תבש"ד יוליעהל םיאב הז לכ ירחאלו
ויהש םיניינעה לכ םילוע תבשה םויב ירהש - הנשה-שארד הדובעה תוללכל עגונב (תומילשו
.עובשה ימי ךשמב

תדובע תוללכל עגונב רתויב תילענ חוכ-תניתנ הנשי "הבוש תבש"בש ןבומ הז יפ-לעו
הבושתה תדובעש ,ונייה ,"ותושעל ךבבלבו ךיפב דואמ רבדה ךילא בורק"ד ןפואב ,הבושתה
.בלבש שגרב םג ,ותואיצמ לכב רודחת

לע תכשמנ - רומאה ןפואב הבושתה הדובע תוללכל עגונב "הבוש תבש"ב תנתינש חוכ-תניתנהו
.הלוכ הנשה לכ

הז לע הנה - 'וכו הז ןפואב הדובעל ךייש וניאש הישפנב שיניא עדיש ןעוט ידוהי רשאכו
תפסוהכו ,"לעממ הקולא קלח" איה ותמשנש עדוי היה םא יכ ,ושפנ עדוי אל אוהש ול םירמוא
ךממ איה תאלפנ אל" וז הדובעש תוטשפב ןיבמ היה ,"שממ לעממ הקולא קלח" - ןקזה ר"ומדא
קר אל ,ונייה ,"ותושעל ךבבלבו ךיפב דאמ רבדה ךילא בורק" אלא ,"איה הקוחר אלו
תוטשפתהה תעונת ימשגה בלה רשבב שגרנש דעו ,בלה שגרב ,"ךבבלב" םג אלא ,דבלב "ותושעל"
.'וכו ץוויכהו

םיניינע לכב וחומב ןנובתמש תוננובתההו דומילה ידי-לע איה הדובעה תלחתה ,הנהו
ןנובתהלו דומלל טילחהל תיבה לעב יאדווב אוה ירה וחומב תוננובתהל עגונב ירהש - ולא
.'וכ םיוסמ ןיינעב

ה"בקה" יכ ,"תאצמו תעגי"ש ול חטבומ - העיגי לש ןפואב ולא םיניינעב ןנובתמש ידי-לעו
.בלה לע טילש חומה ירהש ,בלבש שגרה לע םג לעפי הז ירה זאו ,"ורזוע

םג ךשמנ הזש דעו ,בלבש שגרה ללוכ - ותואיצמ לכב תרדוח חומבש תוננובתההש ,תרמוא תאז
.םיימשגה ויניינע לכב

,"הייושע ךתכאלמ לכ"ד ןפואב םה םיימשגה ויניינע לכש - תבשה ןיינע תוללכ תמגודבו
תבש תדועסב אטבתמ הזש יפכ ,םיימשגה םיניינעב םג לעופו ךשמנ תבשה ןיינעש ,תרמוא תאז
ימיבש "הווצמ תדועס" רשאמ רתוי הלענ ןפואבו ,תבש דובכל םידחוימ םיימשג םילכאמ -
.לוחה

דועייה םויקל םיכוז - 'וכו וחומב ןנובתמו דמולש רומאה ןפואב הדובעה ידי-לעו
."'וג םכברקמ ןבאה בל תא יתוריסהו"

קר רמאנ עודמ ותלאש לע שטיוואנאימ בייל 'ר ויחאל ןקזה ר"ומדא הנעמ עודיכו
ידי-לע ,םדאה תדובעב היולת ןבאה חומ תרסהש - "ןבאה חומ" אלו "ןבאה בל תא יתוריסהו"
הכוז אוה ירה ,יעבדכ איה וחומב ותדובע רשאכו ,'וכ העיגי לש ןפואב וחומב תוננובתהה
."ןבאה בל" תא ונממ ריסמ ה"בקהש

לכב וחומב ןנובתמו דמולש - ליעל רומאה ןפואב וניתדובעו ונישעמ ידי-לעש ,תרמוא תאז
- 'וכ בלה שגר לע םג לעפתו רודחת חומבש תוננובתההש לדתשמש ןפואבו ,ולא םיניינע
בל תא יתוריסהו" דועייה םויק לעפנו ,"הדימ דגנכ הדימ" לש ןפואב ומע ה"בקה גהנתמ
."'וג םכברקמ ןבאה

בל"ד הדובעה תא םילבלבמו םיבכעמו םיענומה םיניינעה לכ תא לטבמו ריסמ ה"בקה רשאכו
ימיב ןיידע ותויהב תומילשה תילכתב ותדובע תא דבוע לארשימ דחאו דחא לכ ירה - "רשב
,הבר החמשב איה הבושתה תדובעש ליעל רומאכ ,הבר החמשב איה ותדובעו ,םינורחאה תולגה
."הב בצע ןיאש" ,תבשה םויד חוכ-תניתנה ידי-לע טרפבו

ידי-לע המילשהו תיתימאה הלואגב - "ןילאגנ ןה דימ" דועייה םויקל םיכוז שממ בורקבו
.בבל בוטבו החמשבו ,ונקדצ חישמ
- 30-26 םידומע 'א ךרכ ,ב"משת 'תויודעוותה' .ב"משת'ה הבוש תבש ,ךליו תשרפ תבש תחישמ םיעטק)
.(הגומ יתלביבר יצוצינ


םא דוביכ לש תפומ


תינברה הדיעה - "הריתי הדימב לודג ולש םא דוביכ"ה
תוביבח * יברה ,הרוכב הנב לע ה"ע הנח תרמ תינקדצה
ומש תא םתח םימעפ * ומא םש לע וארקנש תודסומל תדחוימ
יבג-לע המש תא חיצנה * "הנח ןב לדנעמ םחנמ" :שודקה
ארקו התמשנ ןורכיזל הקדצ תונרק םיקהו םיסרטנוקו תוחיש
האלפומה התגהנהמ םיחקל קיפהל


רפואל השנמ-יכדרמ ברה תאמ

םחנמ" - ומש תא יברה םתח ,א"משת תנשב ןקזה ר"ומדא ירמאמ ירפסל תוחתפמה רפס ספדנשכ
האר .ותואישנ תונש תישארב רקיעב) בתכש םייללכ-םיבתכמ רפסמב םג ךכ ."הנח ןב לדנעמ
ספדנ ט"כשת הבושת-ימי -תרשע ברעב .(ז,ה,ג םידומע 'א ךרכ 'ךלמ תורגא - םחנמ תרות'
:רמאנ הבו השדקה העיפומ ולש הכירכה דומעב ."הבושתה תרגא" סרטנוק יברה תארוהכ
ח"הרה ג"הרה תבו ,לחר תינברה תינקדצה תב ,הנח תרמ ,תינברה תינקדצה ומא דובכ ןורכזל"
."שטיוואבוילמ א"טילש ר"ומדא ק"כ ידי-לע הז רפס ספדנ .ה"בצנת ,המלש ריאמ

.המגודו למס יברה לש םאה-דוביכ היה הייחב דוע אלא ,התריטפ רחאל קר אל םלוא

"ד"בח תוכלמ לש המא"

הרכזל רמאמ (בלסונירטקי רפס רבחמ יבכרה יבצ ר"דה אוה) היכרב .ג םסריפ התריטפל ךומס
:ראשה ןיב בתכ ובו

'ר הלעב .יקסבונאי ברה ,בייאלוקינ ד"בא ,יד"בח בושח בר תב .הלודג הידוהי השא התיה"
,קסבורטפורפיינד -ואלסונירטקי לש הבר ,"אינתה לעב"ל ישיש רוד היה ,(קחצי יול) קיול
תשרפ - אטא-אמלאב תוומלו שוריגל ,רסאמל ותאיבה ןילאטס ימיב תיבקעהו הצימאה וכרד רשא
ברכ הגאדבו הגהנהב ומע התיה איה .ספדנו בתכנ הצק ספא קרש תיאליע הרובגו םירוסי
םוריחו הכפהמ ימיב ;היטילפו הנושארה המחלמה ימיב ;ררוצה-ראצה ימיב הלודג הליהק
לע ץרענו לבוקמ אוהשכ ,קוחר םוקמב ותתימ תעשבו שוריגב ומעו ;יטייבוסה ןוטלשה ימיבו
.ותביבס

רדסל םימי המכל האב ,קסבורטפורפיינדל םיצאנה תשילפ ינפל םירופס םישדוח ,1941-ב"
רפסמ רובעכ הרטפנש) ה"ע ימיא םע בוחרב השגפנ איה .שרוגמה הלעבל רוזחל ידכ ריעב והשמ
םג התיה וזו ורביד ןהיניע קרו קחרממ וז לומ וז ודמע ןהיתשו (השילפה ינפל תועובש
.ימיאמ הלביקש הנורחאה םולשה תשירפ

תועש יתשכ אלא ןשי היה אלו םימש יקסעב ותדרט ףא לע רשא ר"ומדא היה הנבו התכז"
יכ לכה ושיגרה הבישיב ,ותבש םוקמל הנמדזנ םאו .החישו רוקיב םוי-םוי הל דחיי ,הממיב
."הנב לא האב ד"בח תוכלמ לש המא

"ולש םא דובכ"

ךרכ 'ךלמ ימי'ב הנושארל המסרפתה) ןיקסר ףסוי-בקעי 'ר ח"הרהל הנח תינברה לש תרגיאב
לקל הדות ונתא" :קופיסו רשוא תמינב תבתוכ איה ,א"ישת ןוושחרמב 'ז םוימ (853 'מע 'ב
ותואירב 'ה קזחי .הריתי הדימב הלודג ולש םא דוביכה ,א"טילש ינב תונש 'ה ךיראי ,םולש
."בוט בורב החלצהב

הישעמ תאו ומא תא ריכזהל גהנ אוה .ירוביצו יללכ דמימ לביק יברה לש םאה דוביכ
מ"שת תנשב ,לשמל ,ךכ .ירשתב 'ו - התריטפ םויב וכרענש ןתואב דחוימבו תויודעוותהב
תודחאו תיב-םולש אשונ לע רביד (56 'מע 'א ךרכ מ"שת שדוק-תוחיש) ירשתב 'ו תודעוותהב
,"הנח ןוכמ" תמקהב תורושק ויהש ,ד"לשת טבשב ו"טו ד"וי תודעוותהב םג בגא] החפשמה
רשא ,תולגל ויבא לש וחוליש תא ןייצו ,[רישי רשק לע העבצה אלל יכ םא הז אשונב רבוד
.םייחה רדעהמ ףא איה השק ךוניחה רפס יפל

:ףיסוה זאו

הלעבל תוליבח רוגישב קפתסהל הלכיש יפ-לע-ףאש ואר אלוליהה תלעב לצאו
םירוסיי הלבסו ומע התהשו הלוגל ומע הכלה - המכ ורבס ןכאש יפכו - המודכו
םולש" ןיינע בושח המכ דע רמוחו-לקו ןכש-לכמב - דומלל ךירצ ןאכמו - ומע
."תיב

אבא תיבמ ינלבוקמ

הרותה ירבדמ וא ויבא תיב יגהנממ יברה הליג ,בתכ וא עימשהש הרות ירבד בגא ,םעפל םעפמ
.[ה"נשת בא-םחנמ ף"כ ,הנ ןויליג 'תורשקתה'ב וסנוכ םהמ םיבר] ויפמ עמשש

האר) תיעיבש העשב שדוק-תבש לילב שודיק אשונב (ט"לשת ףרוחב) יברה ןדשכ ,לשמל ,ךכ
:הליג (זט 'מע ,ןיול .ד.ש ברה תאמ 'שדוקה תדובע' רפסב

יכה ואלב ויה ר"ומדא ח"ומ ק"כ תיבב יתיארש המ ךכ רחאלו ר"ומאא תיבב
.תיעיבשה העש ירחאל בר ןמז ןישדקמ

תודוא (156 'מע 'ד ךרכ 'םחנמ תרות') ב"ישת אציו תשרפ תבש תודעוותהב רבידשכ ןכו
:רמא ,"רכששי" תבית תאירק ןפוא יבגל תועידה

רכשי לש וניינעש - רכששיבש ן"ינישה 'ב םעט רואיבב ל"ז ר"ומאאמ יתעמש
רבדה זמרנ ןכל ,הרותד רתסנו הרותד הילג שי הרותבש ןוויכו ,הרות אוה
.ן"יניש 'בב בתכנש ,רכשי לש ומשב

:יברה ךישמהו

דגנכ אוהש ,ינשה ן"ישה יכ - דחא ן"ישב "רכשי" אטבל םיכירצ הז יפ לעו
.ירקהב הלגתי אלש ,רתסנ ןפואב תויהל ךירצ ,הרותד רתסנ

הב הייולת םיברה תוכז

יברה ןייצ (68-61 םידומע 'א ךרכ נ"שת 'תויודעוותה') נ"שת ירשתב 'ו תודעוותהב
ישודיח תביתכל רושקה לכב ה"ע תינברה ומא לש היתויוכזו הלעופ תא טוריפבו תוכיראב
:םמצע דעב םירבדמ םישגרמה םירבדה .םרומישו ל"ז ויבא

- ולוכ םלועה לכל סחיב תואצות שי התדובעו הישעמלש אלפנ רבדב התכז
,תודיסח ירבד הזה םויה דע הלוגה תוצופת לכב לארשי-ינב םידמול הל תודוהש
,הרותד הלגנד םיניינע םג םיראבתמ (םהל רשקבו) םהבש ,הרותה תוימינפ
תוכזב ,"ריינה לע ויד"ב יוליג ידיל ואבש ר"ומאא לש הרות ישודיחה ונייהד
.טייצראיה תלעב

תושעל םיבשע טקלל המצעב חורטל .. ריינו ויד ול ויהיש" תולדתשהה תא ןה (א :ןייצ יברה
ישודיחה ובתכנ םהילעש םיפד טעמ הגישה ישוקבו ,הזב אצויכו ריינ תוסיפ ץבקלו ויד םהמ
וספדנ הזמו ודי תחת ויהש םירפסה תונויליג לש םיילושב - הז ךרד לעו ר"ומאא לש הרות
ל"זר ירמאמ לעו םיבותכו םיאיבנ הרות לע "קחצי יול תרות"ו "קחצי יול יטוקל" םירפסה
לכ אלל ,םיאתמה חור-בצמה תא ול היהיש ךכב העייסש - רקיעו ,הז לע ףסונו" (ב ."'וכו
."לעופב שדיחש יפכ הרות ישודיח שדחלו לועפל לכויש ידכ ,םילובלבו תודרט

:(64 'מע םש) רמאו ךישמה יברה .ךכב יד אל ךא

עגונב הצמאתהו הלדתשה ךכ ,ולא הרות ישודיח תביתכ ןעמל הלדתשהש םשכו
."'וכו הבקסומל האבו אטא-אמלאמ העסנש ירחא םיבתכה תרימשל

וחלשנ םשמו ,הווקסומל האיבהו הנכתסה המצעב ימאש םירפסה" (1 :םיקלח ינש וז תולדתשהל
םיבתכ יוביר .. די-בתכב םיבר םיפד" (2 ."הזב אצויכו תורירגשה ידי-לע ןמזה ךשמב ןאכל
םתוא תחקל הלכי אל איה"ש .. "ר"ומאא לש הרות ישודיחה תונויליג תואמ ילואו תורשע ..
.'וכ השק התיה העיסנה לכו ןילופ תיחרזא רותב העסנש ןוויכ ,הנידמל ץוחמ האצישכ

הרות ישודיח .. ונידיל ועיגה אל התע תעלש די-יבתכה ראש לע דואמ לבחו
.. הז לע ףסונו ,תוימשגב רתויב לודג יתימא רצימ ,"רצימה ןמ" ובתכנש
- אפוג הזבו .הרותה תוימינפ ןהו הרותד הלגנ ןה םהב שיש הרות ישודיח
םיאורש יפכ ,"הצוח ךיתונייעמ וצופי"ל ןכומה ןפואב הרותה תוימינפ
רשפא הזמו ,ונידיל ועיגהש םירפסה תונויליגב םשרנש הממ וספדנש םישודיחב
."ונידיל ואב אל ןידעש די-יבתכה ראשב אצמנה תודוא רעשל

ולא ,ףסונ יובירל הכזנו םיבתכה ראש ולגתי ףוס-ףוס" ,ונוחטיב תא יברה עיבה ,"יאדווב"
."םימייק םהש יאדווב לבא עודי אל םוקמב םיאצמנש אלא ובתכנ רבכש

םש) יברה םייסמ ,הרותה תוימינפד םיבתכ יוליגל טייצראיה תלעב לש תוכיישה רואיב ירחא
,המילשהו תיתימאה הלואגה תא ,זוריז תפסותב ,רהמי אוה-ךורב-שודקהש" הווקתב (67 'מע
,םיחפט הרשעמ הטמל ,לעופב םייקתת "וחישמ ןרק םריו" ,הנח תרטפה םויסבש האובנהו
..."וחישמ ןרק" הנה "וחישמ" הנה - "הז רמואו ועבצאב הארמ"ד ןפואבו

"תורושה רפסמבו תויתואה לדוגב קיידל"

יברה תוריכזממ .'ד"בח ןואטב'ב הילע רצק רמאמ םסרפתהל דמע תינברה תריטפ רחאל המ ןמז
היה אוהו יברל םירגושמ ההגהה ילע ויה םיבר םירקמב .הז רמאמל תופירח תורעה ורגוש
הזו .יברהמ ואב ולא תורעה םג יכ רעשל ןתינ תאז רואל .םוסריפה ינפל םהיגמו םנקתמ
:ןחסונ

.[םולשה הילע=] ה"ע תינברה [רבד לע=] ד"ע רמאמ
:תיללכ הרעה

תאו תישיא הוריכה ו"תקהאבש 'יש ש"נאמ כ"וכש םהל עודי ןיא םנמואה
יקסבוני 'יש [דוד-םהרבא=] ד"ארהו 'ית ןח [איסיג] .ג תינברהש - התחפשמ
[תע-בתכמב=] ע"כמב םיבתוכש המ לכו - 'וכו 'וכו [הידוד ינב=] ד"ב םה
תילגנאבו הרצקה הנושארה העדוהב ןאכ בתכנש המ אוה - ד"בח ןואטב ארקנה
!רפוסי יכ ןמואי אל - (הנפוה גוח הזיאל חיכומ ומצע הזש)

.תונבומ [ןכ םג=] כ"ג תואצותהו - תילגנאמ ילולימ אוה םוגרתה "ןבומכו"

[היהיש=] 'יהיש רשפאש טילחהש אוהש ימ אצמנש (1 :תכרעמה לע אלפ ןכש המ
וטימשהש (2 ."התבצמ .. םירבד" תובית 5 ףיסוהו "רוקמ"הב וניאש אוהש המ
...תילגנאמ םוגרת והזש "רמאמה" שארב

:הבצמה [ןושל הזו=] ל"זו
[הנמטנ הפ=] נ"פ
תינקדצה תינברה
ןהאסרואינש הנח תרמ
תינקדצה תינברה תב
לחר תרמ
דיסחהו ןואגה ברה תבו
המלש ריאמ
קחצי יול 'רלבוקמהו דיסחהו ןואגה ברה תשא
ותדובע לע הלגהו רסאנ רשא
תודהיה תצפהו תקזחהב
תולגב רטפנו
בא-םחנמ שדוחל ף"כ םויב
ד"שת'ה תנש

החנמה תולעב שדוק תבשב הרטפנ

הבושת-ימי-תרשעד ישש םוי
ה"כשת'ה תנש

ה " ב צ נ ת


"תדחוימ תוביבח"

יברה רביד (291 'מע ד"לשת שדוק-תוחיש) ד"לשת טבש ד"וי חלשב תשרפ שדוק-תבש תודעוותהב
:אטבתה ראשה ןיבו ,לארשי תונבו ישנ לש ןדיקפתו ןתלעמ לע

('וכו "הנח סדרפ" ,"הנח ןג" ,"הנח תיב") ימא םש לע םיארקנה תודסומה לכ
ןיינב הנקנ אלוליהה םוי ברעבש ןוויכמו ;תדחוימ תוביבח םהיפלכ יל שי
םיצעה לש םתואצמיה תורמלו "דע ידע ןינב" הז היהיש ןוצר יהי ,שדח
יתבו תויסנכ יתב ורבעוי חישמ אוביש העשבש עודי ירה ,ץראל -ץוחב םינבאהו
,תווצמו הרותד ןיינעב רושק הז ןיינבש ןוויכמו ,לארשי -ץראל תושרדמ
.דע ידע ןיינב ,רומאכ ,הז היהי אליממו ,לארשי ץראל אוה ףא רבעוי

וסנכייש הלא לכ תא ונשיש דע ,ןוכנה ךוניח קנעוי הז ןיינבבש הווקתהו
'ה תואבצ ודימעי - "יתלדגש םילודיג ואר" םהילע רמול ולכויו ,וכותב
.וניקדצ חישמ ינפ לבקל ,"וניתונבבו" תא ןיכהל ועייסי ןמצע תודימלתהו

:רמאו ךישמה יברה

,םתרותבו ,םנוממב ,םפוגב (ופתתשי וא) ופתתשהש ולא לכ לש םקלח ירשאו
,תונוזמהו הקשמהמ ולטי ;קלח ךכב ולטי םה ףאש םירחאל םג וריבסי ,רמולכ
ךאנ ןוא ןיינב א ךאנ") וילע םג ףסונו ,ףסונ ןיינב תונקל וצלאיי בורקבו
ךכב ולעפי םלוכש ,רומאכו .םוקמ ספא דע אלמ היהי ןושארהש םושמ ("ןיינב א
לש וקוסיעלו ינולפ לש ותלועפל קקדזהל וכרטצי אל רבכ זאש ,חישמ אוביש דע
,ומכש לע לכה לוטי חישמ ,ןכש ("ןאט לאז רענעי ,ןאט לאז רעד זא") ינומלא
...בבל בוטבו החמשב ("ןפיולכאנ םיא ןלעוו עלא ןוא") וירחא ופדרי םלוכו

םות םע הארנכ) יברה ארק (443 'מע תופסוהב םש שדוק-תוחיש) תודעוותה התואמ רואית יפל
ןשרפ םהרבא ברה שגינו ,ןיינבה תיינק תוריינ לע םתחש ידוהיל (ליעל האבוהש החישה
'םייחל' ול ןתנ ,יקסבוקבל 'יש ןמלז 'ר ת"הרהל יברה ארק ןכ ."םייחל" ול גזמ יברהו
.("הנח ןוכמ" דסומה תמקה ןויער תמזוי) ותייערל תונוזמהו הקשמה תא רוסמל ול הרוהו

יליל עתפ רוקיב

רחאל היה הז .יתרגש-יתלב ערואמ עריא ,טבשב ו"ט ישימח םויב ,ןכמ רחאל םימי המכ
החנמ תליפתל סנכנ ,המחה תעיקש ירחא העש יצחכ ,ובושב ."להוא"ל יברה עסנ םוי ותואבש
ברה אצישכ .ורדחל סנכייש בוקודוח ברהל זמר החנמ תליפת ירחא .ישמ קוטריס שובל
.תודעוותה םייקתת תיברע תליפת ירחאש עידוה יברה לש ורדחמ בוקודוח

ברה יברה לש ורדחל סנכנ ןכמ רחאלו (10:00-8:00) םייתעשכ ךשמב המייקתה תודעוותהה
תונב רובע םוי ותואב חתפנש "הנח ןוכמ" תודוא ומע חחוש יברהו ,טכעה הדוהי-בקעי
:בגא] (ול ורסמנש) שדחה ןיינבה תוחתפמ תא שפחל יברה לחה עתפל .תודהיל תוברקתמה
לש ודיקפת יברה ראיב (327 -328 םידומע שדוק-תוחיש) חלשב תשרפ שדוק-תבש תודעוותהב
ןאימ יברה .ולש תוחתפמה תא יברל ןתי אוהש טכעה ברה עיצה ,ואצמנ אלשכ .["חתפמ"
,תוחתפמה תא יברל ןתי אוהש בוש עיצה טכעה ברהשכ ,ןכמ רחאל ,םישופיחב ךישמהו הליחתב
,הנתמב תוחתפמה תא הרזחב ךל ןתונ ינא :ורמואב ול םריזחה תוחתפמה תא לטנ ,יברה םיכסה
,ןיינבב הרואת הנקתוה אל ןיידעש יברל רמא טכעה ברה ."ןוכמ"ה תלד תא ירובע חתפת התאו
ביגה ,םש יקנ אל ןיידעש טכעה ברה לש וירבד לע .סנפ תחקל רשפא ןכ םא :ביגה יברהו
.ארונ אל הז :יברה

ץוחבש ינפמ ףרוח ליעמ תחקל טכעה ברל יברה ריכזה ,רדחהמ טכעה ברהו יברה תאצ םרט
...רק

ברהו ,יקסנירק ברה ,רנורג ברה ,בוקודוח ברה םיריכזמה ופרטצה ןוכמב יברה לש ורוקיבל
.טכעה

יברה רקיב ,(ןילקורבו ןוטסגניק ןיב ,טנדיזרפ בוחרב םקוממה) "ןוכמ"ה ןינבל ועיגהשכ
לע חינה םשל סכנשכ .היירפסה הייוצמ ןכיה ןיינעתה דרישכ .םירדחבו תומוקה שולש לכב
.הקדצ תפוק ןכו בקעיל-וירבד-דיגמ ,בוט-םש-רתכ ,אינת ,רודיס ןחלושה

רלוד 500 ול קינעהו (ןיינבה שאר-בשוי אוה) "בוט לזמ" :טכעה ברל יברה רמא ןכמ רחאל
('יחת אמעט תרמ) 'ירארוג 'יש ןתנ ברה תייערל הנפ ךכ-רחא .טוהיר רובע ,המידק ימדכ
ןתנ הנורחאל .בוט-לזמ ןהל םג רמאו (יקסבוקבל 'יש ןמלז ת"הרה תייער) ל"נה לש ותבלו
,הקדצל ונתתש תנמ לע דחאו הרובע דחא - רלוד 2 המצעל לוטיל הל הרוה ,םידדוב רלוד 400
.ל"נכ רלוד 2 תודימלתל קינעתש ןכו

!?המלש הנש

,לשמל ,ךכ .ותובישחו דסומל רשקב תויואטבתה הברה יברהמ עומשל התכז יקסבוקבל תרמ
הנשה ךשמבש יברה לש ותכרב תא השקיבו ,תוצמה תקולח תעב ,ה"משת חספה-גח ברעב השגינשכ
הז היהיש ?המלש הנש תוכחל המ םשל" :יברה הל רמא ,התע אוהש יפכמ השולש יפ דסומה לדגי
..."!וישכע דימ

'ו תויודעוותהב יברה תרדגה תא אילפהל םאות ,ד"לשתב קר דסונש ,"הנח ןוכמ" דסומה
:(37 'מע ז"כשת 'שדוק תוחיש') ז"כשת ירשת

רמאנה םהב םייוק ןמזה ךשמב רשא ,הז םש לע ךוניח תודסומ וחתפנ ןכמ רחאל
רבעב םירושק ויהש םידלי ואיצויש - "הללמוא םינב תבר" :הנח תרטפהב
."...הנינפב

"דחוימב יל םרגנש חור תחנ"

בל ןינרמו בושח ערואמ - ןושאר רוזחמ םויס רבד לע העידיה הלבקתנ םעונב
םש לע ארקנ דסומהש תויה דחוימב יל םרגנש חור-תחנה לע ףסונ ,ומצעלשכ
.ל"צז תינברה יתרומ ימא דובכ

רוזחמ םויס תגיגחב םיפתתשמה לכו תומייסמה תודימלת"ל ג"לשת ןוויסב ז"יב יברה בתכ ךכ
.םילשוריב ד"בח-הנח תיב - ןושארה

"הנח ןרק" תמקה

דימעהל ידכ ,תונבה ךוניחב עייסל ידכ הז םש לע ןרק ודסייש הרטמה םג יהוז
ירה .. םישנאכ םישנ תובייוחמ ןהב תווצמה ךותמ רשא ,לארשי תונב םהב
תקלדהו הדנ ,הלח :ה"נח םהלש תוביתה-ישארש ,ןהל תורוסמה תווצמ דחוימב
.רנה

.(37 'מע ז"כשת שדוק-תוחיש) ז"כשת ירשת 'ו תודעוותהב יברה ירבדמ ןה הלא תורוש

:ד"בח תסנכ-יתבב ץפוהש רזוחב יברה לש הנעמ םסרפתה ןכמ רחאל םירופס םימי

ז"כשת ירשת ג"י ה"ב

תסנכה תיב יללפתמ ש"נא דובכל

!הכרבו םולש

ר"ומדא ק"כ םא תינקדצה תינברה לש ינשה טייצראיה היה אתשה ירשת 'ו םויב ,עודיכ
.א"טילש

"הנח ןרק"ה רבד לע םג ריכזה םירבדה ןיבו ,א"טילש ר"ומדא ק"כ דעוותה ל"נה םויב
תורענל תואוולהב ךומתל איה ןרקה תרטמ רשא ;ה"ע תינקדצה תינברה םש לע זאמ דסייתנש
לעו ןהילע לקהל .שדוקה תרהט לע םילהנתמש םינוירנימסבו רפס-יתבב שדוק ידומיל תודמולש
.ןדומיל תואצוהו רכש םולישב ןהיתוחפשמ

הזב ופתתשה ןבומכו ןרקה תבוטל תיפסכ תיבגמ א"טילש ר"ומדא ק"כ ךרע תודעוותהה תעשב
,םיפסאנה לכ

:ןושלה הזב ,ק"האב םג הזמ ועידויש א"טילש ר"ומדא ק"כ הרוה ,השקבל הנעמב

"םתוח"ה םדוק ודמעיש ולאו ףתתשהל דימת רשפא [הזב אצויכב=] ב"ויכב ירהו
םוי יאצומד תיבגמהב הזב ופתתשה וליאכד הלעמה םג םדיב ירה - אבר אנעשוהד
"ואצמהב"ד םימיה - "תע"השכ טרפבו ,בוט המ ותעב רבדו ."ט"ייצראיה
.תודעותההב ראבתנש ומכ ,רואמה בוריק - "בורק ותויהב"ו

הבוט המיתח רמג תכרבב

ב"נ

.ד"בח רפכ 3 .ד.ת זירפ [םהרבא=] 'א 'רל חולשל רשפא םיפסכה תאעובשה חול


ד"בח יגהנמו תוכלה

גרובזניג החמש-ףסוי ברה תאמ

הבושת ימי תרשע

ללכבו) םיליהת םירמוא ןיא - הליל תוצח ירחא דע םיבכוכה תאצמ לחה - הלילב רשא עודי
םירופיכה-םויו ,הבושת-ימי-תרשע ,הנשה-שארמ דבל .. (ישדוחה םיליהת רועיש - הז
1."ר"והו

ישיש םוי
הבוש תבש ברע ,ירשתב 'ז

לכל הליתפ ,תוליתפמ םיעלוק ויה הז רנ 2."הבושת רנ" הבושת תבשל קילדהל ברה-תיב-גהנמ
לש ומשב םיארוק ויה ,רנב תוליתפה תא וניקתהשכ .הוועשמ םתושעל וקייד 3.תיבה ינבמ דחא
4.הליתפה תא םיניכמ ורובעש ימ

5וניזאה תשרפ שדוק-תבש
הבוש תבש ,ירשתב 'ח

."שודקה ךלמה" - 'תובא ןגמ' תכרבב :תיברע

עשוה) "םדק ימימ" דע "ךומכ ל-א ימ" ;"םב ולשכי םיעשופו" דע "לארשי הבוש" :הרטפה
7.וז תבשב ריטפמל רענ אורקל אלש םיגהונ 6.(כ-חי,ז הכימ .י-ב,די

8.'שודק התאו' ,'םעונ יהיו' םירמוא ןיא תיברעב :תבש יאצומ

9.םירופיכה םוי יאצומ דע הנבלה תא םישדקמ ןיא

ןושאר םוי
םירופיכה-םוי ברע ,ירשתב 'ט

10.ןונחת םירמוא ןיא ןוושחרמ שדוח-שארד 'ב רחא דעו םויהמ

:תורפכ רדס

תורפכה 11.םירופיכה -םוי-ברע לש רקובה תרומשאב - תורפכה ןמז .ןבל לוגנרת םילטונ
תחא :השולש 12תרבועמלו ,הבקנלו הבקנו רכזל רכז ,תיבבש םדא-ינב ןובשח יפכ ויהי
13.דלווה קפס ליבשב הבקנו רכזו ,הליבשב

דע "יתפילח הז" תחא םעפ םירמוא ךכ-רחאו ,תחא םעפ "רפוכ יתאצמ" דע "םדא ינב" םירמוא
,שארה לעמ ת/לוגנרתה תא םימעפ שולש םיבבסמ ".. יתפילח הז" תרימא תעבו ,"םולשלו"
.םימעפ שולש םישוע הזה רדסכ .".. םדא ינב" םירמואו םירזוחו

14.םימעפ עשת םיבבסמו ,םימעפ שולש - "םולשלו" דע "םדא ינב" םירמוא לוכה ךסב

ףועה אצמנ וליפא ,ןידכ התיה הטיחשה םא ךא .תרחא 'הרפכ' ךירצ ,הטיחשב םגפ היה םא
15.רחא ךירצ ןיא ,הפירט

ודבכיש ,וילע תלטומ הווצמהש ,טחושה תושרב) הכרבב םדה תא םמצעב םיסכמ ,ןירדהמה
16.תועונת שמחב ,הצונ ידי-לע םדה תא הסכמ היה ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כ .(חילש תויהל
'ב ,חתפב םדה 'ד) 17."רפעב םדה יוסיכ לע ונוויצו ויתווצמב ונשדק רשא" :הכרבה חסונ
.(אבשב רפעב

18.'ונייחהש' ךרבי אל הנושארה םעפב םדה תא הסכמש ימ

הוויצ צ"יירוהמ ר"ומדא ונבל םגו ,ישמ ידגב ב"שרוהמ ר"ומדא ק"כ שבל תורפכ ירחא
19.ןכ תושעל

םושמ ,תופועה תליכאל רצחב וא גגה לע תוילכהו דבכה ,םייעמה ינב תא קורזל םיגהונ
20.םימשה ןמ ונילע ומחריש ידכ תוירבה לע םחרל יוארש

םא 21.ירשפאה םדקהבו ,םויב וב הקדצה תופוקל וא םיינעל תורפכה ןוידפ תא תתל יואר
םיעדויה םיינעל תתל רהזיהל שי ,ךכב םישייבתמ םניאש ,םיינעל םמצע תופועה תא םינתונ
.ןידכו תדכ החילמב םרישכהל דציכ (םדמלל וא)

22.םולח תינעת וליפא - םויה תונעתהל רוסא

24."ונכלמ וניבא" אלו ,23"הדותל רומזמ" םירמוא ןיא תירחש תליפתב

25.תירחש תליפתב ןיכיראמ ןיא

26.ונממ םילכוא םגו (שבד תגוע) 'חאקעל' םישקבמ

רוגחו תבש לש ישמ ידגב שובל אוהשכ דחאו דחא לכל 'חאקעל' קלחל גהונ היה ר"ומדא ק"כ
27."הקותמו הבוט הנש"ב דחאו דחא לכ תא ךרבמו טנבא

28.םיקידצ ירבקל תכלל גוהנ ןיא

,תורעקב תועבטמה שוקשק לוקמ" :רמא ט"שעבה 29.החנמ תליפת ינפל טרפבו ,הקדצב םיברמ
30."תופילקה םידרפתמ

לכו 31.םירופיכה -םויו םירופיכה-םוי ברע - םימי ינש רועישכ הייתשבו הליכאב םיברמ
32.ירישעו יעישת הנעתה וליאכ בותכה וילע הלעמ ,םירופיכה-םוי ברעב התושו לכואה

27.(רשבב םיאלוממ קצב-ינסיכ) 'ןיכפערק' לוכאל םיגהונ

34.חלמ םג םימש ןחלושה לע לבא ,33שבדב איצומה תסורפ םילבוט םויה

םויה ולכאי אל םירבג .םיגדו תופוע ןוגכ ,לכעתהל םילק םילכאמ אלא םויה לוכאל ןיא
35.ללכ םיציבו םוש

- הקלנה .לגע לש העוצרב תולק תוקלמ ט"ל תוקלל םיגהונ 31החנמ תליפתו הליבט ינפל
רזוחו ,37עצמאב םהיתחתו לאמש ףתכ לע ,ןימי ףתכ לע :האקלהה רדס 36.ןופצל וינפו ,הטומ
םירמוא האקלה לכב ,27"םוחר אוהו" קוספ םימעפ שולש םירמוא םהינש הקלנהו הקלמה .הלילח
.תובית ט"ל לוכה ךס ,תחא הבית

הליבטש יפל ,םימעפ שולש םילבוטו 38הציצח םוש ףוגה לע היהי אלש קודבל שי תוקלמ ירחא
39.רייגתמה רגכ ,הבושת םושמ איה וז

40."אטח לע"ו יודיו םירמוא ,ןושארה 'ןוצרל ויהי' רחא ,שחלב החנמ תליפתב

תומוקמב אעמק םיקיספמ 41.יודיוה תעב םיחושו ,הדימעב םידוותמ :םייודיוה לכב
ונישיק" ;":רקש ונלפט" ;":יפוד ונרביד") םהירחאל םייתודוקנב רוזחמב םיקספומה
תעבו ,42"ונעשרה ונחנאו" תרימאב םגו 'ונמשא' לש ב"אה תויתואב הזחה לע םיכמ .(":ףרוע
43.'ונל רפכ ,ונל לחמ ,ונל חלס' ,'.. םיאטח לעו' ,'.. אטח לע' :תרימא

."ונכלמ וניבא" םירמוא ןיא

אלו האמחו בלח ילכאמ ולכאי אל םירבג 45.חלמ אלב ויהי םילכאמה - 44תקספמה הדועסב
46.םיפירח םינילבת

47.םוי דועבמ לוכאל םיקיספמ

48."ונייחהש"ו "םירופיכה-םוי לש רנ קילדהל" םיכרבמ :תורנה תקלדה

49.תסנכה-תיבב תורנב םיברמ

.המשנ רנ - ורטפנש וירוה תמשנלו .[םייח רנ=] "טכיל עגידעבעל א" קילדמ יושנ שיא לכ
50

לבא 51.םירופיכה -םויב ושבול וניא ,הפוחל 'לטיק'ה שבלש ,ולש ןיאושינה תנשב ןתח
53.אסיכה תיבל לטיקב סנכיהל ןיא 52.ונשבלי - תולבאה תנשב (ל"ר)

54.העיקשה ינפל וילע םיכרבמו ,גוהנכ תילטב םיפטעתמ

55.הזב םירימחמהכ אלדו ,רוע לש וניאש לדנס לכו ימוג ,דב ילענ םילעונ

ידימלת תא זא ךרבל גהנ ר"ומדא ק"כ 56.תונבהו םינבה תכרב - ירדנ לכל הכילהה ינפל
.תילטבו לטיקב שובל אוהשכ ,הבישיה

57.תחאו תחא לכ לש השארמ הלעמל וידישכ ,ויתודכנ תא ךריב ב"שרוהמ ר"ומדא ק"כ

58."ךכרבי" חסונב םיכרבמ ויה וניאישנ וניתובר

- יודיו ('ירדנ לכ' םדוקש םיליהתה יקרפ ינפל) ומצעל דחא לכ רמאי ,תוהש שי םא
59.'אטח-לע'ו 'ונמשא'

,ינש םוי
םירופיכה-םוי ליל ,ירשתב 'י

60.םוי דועבמ ירדנ לכ רמול ןיקדקדמ ןיא

תעשת תא ורמא ךכ-רחאו ,'ונכלמ וניבא' ןגנל ר"ומדא ק"כ הרומ היה ירדנ לכ םדוק
61.גכק-וטק םיליהתה ירומזמ

רפס' תקזחה תונקל הלודג הווצמו 62.הרות ירפס השולש תוחפל םיאיצומו ,ןוראה ןיחתופ
61.וקיזחהל גהנ ר"ומדא ק"כ 63.'ןושאר

םע םידמוע .(ןידה-תיבל ףרטצמה) ץ"שה םוקמל הרותה-ירפס םע םינופ םירשכ םישנא ינש
61.המיבה לע םתיא םידמוע ןיאו ,המיבה תא ןיפיקמ ןיאו ,ול ךומסב הרותה-ירפס

."ץראה לגת ,ךלמ 'ה" םיליחתמ

ןפואב ךא ,ךומנ לוקב םרמאל (דבלב) ץ"שה ךירצ "םוקמה תעד לע .. הלעמ לש הבישיב"
64.תאז ועמשי ,ןיד-תיב םהש ,וביבס םידמועה םישנאה תשולשש

.םר לוקבו תחא םעפ - "עורז רוא" קוספ

:ירדנ לכ

65.ץ"שה םע דחי (ךומסב םידמועל עמשייש ןפואב ךא) שחלב תאז םירמוא להקה םג

66.םימעפ 'ג ץ"שה ךכ-רחאו םימעפ 'ג להקה רמוא - ךרבדכ יתחלס 'ה רמאיו

םדוק םייסל ורהזייו ,שחלב ומצעל דחא לכ ךרבמ להקהו ,םר לוקב 'ונייחהש' ךרבמ ץ"שה
67.ותכרב רחא ןמא תונעל ולכויש ידכ ץ"שה םייסיש

66.התע הוכרבי אל - תורנה תקלדה תעשב 'ונייחהש' וכרבש ולאש ,תסנכה-תיבב זירכהל שי

.ןוראה םירגוסו ,הרותה-ירפס תא םיריזחמ

68.םר לוקב םירמוא "דעו םלועל ותוכלמ דובכ םש ךורב" :תיברע תליפת

םינווכמ ,םהבש ה"יוה תומש תרימאב) ד-א םיליהת ירומזמ העברא ,םותי שידק - ונילע רחא
גיהנה ר"ומדא ק"כ .םותי שידק ,(רוזחמב ספדנכ ,'תירבב' תביתב ומכ אוה םש לכ דוקינש
69.םיליהתה לכ תא ךכ-רחא רמול

ןונחת םירמוא ןיא .םר לוקב - 'םש ךורב' .בוט-םויו תבשב ומכ - הטימה לעש עמש-תאירק
70.'אטח לע'ו

71.בלק-דכק םיליהת ירומזמ העשת םירמוא הנישה םדוק

לבא .הנשמ םחל לע עוצבל ךירצ וניאו שדקמ וניא ,72םירופיכה-םויב לוכאל חרכומש ימ
,הזה ןועה תחילס םויב ,הזה םירופיכה םויב" רמואו ,'אוביו הלעי' ןוזמה תכרבב רמוא
73."הזה שדק ארקמ םויב

תונעתהל - רשע ליגמ םישוחכהו עשת ליגמ םיאירבה - (תונבו םינב) םידליה תא םיכנחמ
ןומה וגהנש המ 74.םויה לכ הרשע-תחא תונבו ינב ונעתיש םיקדקדמ ןיא וננמזבו .תועשל
תועט - םהמ תאז םיענומ לוכאל םיכירצשכ ףאו םירופיכה-םוי לילב תוקוניתה תא תונעל םעה
75.םדיב איה

וכרבישו ,הסג הליכא ולכאי אלש םהילע חיגשהל שי ,שודקה םויב הליכאל םיקוקזה םידלי
76.ןידכ

ךרטציש ידכ םיסוכמה תומוקמב עגי ,הליפתה רחא םירופיכה-םוי לילב םיתורישל אצויה
ךכב יד ,םויב לבא .תורוהט םיידיב "רצי רשא" ךרבלו ויתועבצא ירשק ףוס דע וידי לוטיל
77.ךכ-רחא ללפתהל ךירצש ןוויכמ ,רומאכ לוטיל ידכ ,םינטקל ףא ,ויכרצ השעש

יבג-לע תבגמה ריבעמ ,וידי בגינש רחאל .ויתועבצא ירשק ףוס דע קר וידי לוטי :תירחש
אלו ךולכלה ריבעהל ןצחרל רתומ ,תוכלכולמ ויניע םא .הניש ילבח ןהמ ריבעהל ,ויניע
ךכ-לכ תוחל ןהמ תאצוי אל םא (לומתאמ תוכותחה) תוחל תוטחממב שמתשהל רתומ 78.רתוי
.תרחא די ביטרהל לכות הנממ תבטרנה דיהש
79.עורזה קרפ דע םהידי םילטונ םינהוכה

לש ונוביר" ךכ-רחאו ,תודימ ג"י םימעפ שולש םירמוא הרות-רפס תאצוהל ןוראה תחיתפב
.רוזחמב בותככ ,"םלוע

תרימאב םג ןכו ,םיארונה םימיל דחוימה ןוגינב ,80ריטפמה ןמ ץוח ,הרותב םיארוק
.'ךריבש ימ'ו ,הרותה תוכרב ,הרותל םילועה תאירק ,'רוזעיו'

81."תינולפ ןב" םירמוא תומשנ תרכזהב

תומל הנושארה הנשב לבא 82.תומשנ תרכזה ןמזב תסנכה-תיבמ אצוי - םאו בא ול שיש ימ
בא" םירמוא ךכ-רחא 83.'רוכזי' רמוא וניא לבא ,תסנכה-תיבב ראשנ ,ומיא וא ויבא
84."םימחרה בא" רמול לוכי תומשנ ריכזמ וניאש ימ םג ."םימחרה

קוניתל םימיעטמו סוכה לע םיכרבמו .'ירשא' םדוק םילמ ,תסנכה-תיבב הלימ שי םא
תסנכה-תיבל ץוחמ הלימה םא ."ייח ךיימדב" םירמואשכ םועטל ול םינתונש הממ ץוח ,לומינה
85.םיאצויש ינפל הרותה-רפס תא וריזחי

'םינהוכהו'בו 'ונילע'ב םיווחתשמה ינפ ןיב קיספהל ,ןסרופל ידכ המודכו תובגמ םיניכמ
.עקרקה ןיבל

רמולו ךישמהל ךכ-רחאו ,אעמק קיספהל ,'התא' קועצל :ךכ רמול ןזחה ךירצ "תננוכ התא"
86."ךמלוע תננוכ"

ילדוגו ויכרב לע העירכ הליחת - העירכב :ר"ומדא ק"כל צ"יירוהמ ר"ומדא ק"כ תארוה
,הפצרה דע עיגמ וחצמב .ויכרבמ םמורתמ) האווחתשההו ,וידי ילדוג לע ,ךכ רחא .וילגר
87.(וידי ילדוגו וילגר תועבצא לע דמוע ראשנו

88.העש יעבר תשולש תוחפה לכל ,ירשפא םאב ,םיקיספמ החנמ תליפתל ףסומ תליפת ןיב

89.הליגרה םימעטה תניגנב - החנמב הרותה תאירק

90.העיקשה תליחתל בורק ונייה ,תונליאה שארב המחהשכ ליחתמ 'הליענ' תליפת ןמז

91.העיקתה ירחא דע חותפ ראשנו ,88ןוראה םיחתופ 'ירשא' ינפל

88."לכמ אליעלו אליעל" םירמוא ,הירחאש לבקתת שידקבו הליענ תליפת ינפלש שידק יצחב

םוקמב) "םותחו" ,("ונבתכ" םוקמב ,'ונכלמ וניבא'בו הליפתב) "ונמתח" םירמוא הליענב
.("בתכינו רכזינ" םוקמב) "םתחנו רכזינ" ,("בותכו"

88.םויה בירעה רבכ םא םג "הנפי םויה" םירמוא

,"חתפת" תבית ינפל קספה םע ,"חתפת - ונל בוטה ךרצואו" רמול גהנ ב"שרוהמ ר"ומדא ק"כ
92.הלעמל ךשמנ "ונל"ו

-רחאו ,'ןוילופנ שראמ' םינגנמ ,'ןמא ורמיאו אמלעב ןרימאד' ירחא ,לבקתת שידק עצמאב
88.תחא העיקת ןיעקות ךכ

ק"כ לש שרדמה-תיבב עריא םימעפ המכ לבא 93.תושמשה ןיב וליפא עוקתל רתומ ,ןידה רקיעמ
וניבא" ןוגינב ר"ומדא ק"כ ךיראהו ,םיבכוכה תאצ ינפל הליענ תליפת םייס ץ"שהש ,ר"ומדא
העיקתה לע םיכמוס םעה ןומהש רחאמו 94.םיבכוכה תאצ דע ןוילופנ שראמ ןוגינו "ונכלמ
.םיבכוכה תאצ ינפל עוקתל אלש םוקמ לכב רהזיהל שי ,םוצה תא הירחא דימ םימייסמו

םירופיכה-םוי יאצומ

.ויתיאר אל - 'םאו בא ול שיש ימ תויהל ךירצ םירופיכה-םוי יאצומב ץ"שהש' גהנמה"
95."ןכ ןיגהונ ןיא ןאכ תסנכה-תיבבו

88.םייפתכה לע תילטהו ,עבוכב לבא ,תילטו לטיקב - הלדבהו תיברע תליפת

'םייחל ונרכז' רמא םא לבא ,96רזוח וניא 'טפשמה ךלמה' וא 'שודקה ךלמה' רמאו חכשש ימ
ללפתמו ,ותליפת רמוג - "םייחה רפסב ונבתכו" רמא רבכ םאו ,'רזוע ךלמ' ליחתמו קסופ
97.הבדנ תרותב בוש

וזירכה ,ןטקה םלואב ,שטיוואבוילבו 88.'בוט-םוי טוג' :םירמוא םירופיכה-םוי יאצומב
98.תאז

99.ארימג דע םירופיכה-םוי יאצומב בוש ונקילדי ,ורנ הבכש ימ

101.תועש ה"כמ רתוי תצק םוצלו הזב לקהל שיו ,100תועש ו"כ אוה םירופיכה-םוי םוצ

ומכ ,עורזה קרפ דע ןיגוריסל םימעפ שולש וידי לוטיל ךירצ הנבל שודיקו הלדבה םדוק
תאישנל םהידי ולטנ רבכש םינהוכה םגו .הכרב אלב לבא ,ליגר םויב תירחש םיידי תליטנ
102.ל"נכ םהידי לוטיל םיכירצ ,ןיגוריסל זא ולטנ םא ףא ,עורזה קרפ דע םייפכ

.(םירופיכה -םוי ברעמ קלודש) תבשש רנ לע אקווד םיכרבמו .הלדבה ,רנ ,ןיי - הלדבה
רנ דוע קילדמ תיבבו .םהינש לע ךרביו ונממ רחא רנ קילדי ,תסנכה-תיב רנ קר שי םאו
-יא םאו .תסנכה-תיבמ איבי תבשש רנ ותיבב ןיא םאו .םהינש לע ךרבמו ותיבב תבשש רנהמ
103.תסנכה-תיב רנמ קלדוהש רנ לע ךרבי ,רשפא

104.ומצעב הלדבה תושעל (וז הלדבהב קר) קיידמ היה ע"נ צ"יירוהמ ר"ומדא ק"כ

המ ,(ןוזמה תכרב וילע וכרב םא אלא) הלדבה סוכ לש םיירישהמ םינתונ ןיא הנשה לכב
104.תתל רשפא םירופיכה-םוי יאצומב ןכ ןיאש

105לטיקו תילטב אקווד-ואל לבא] רודיסבו טנבא תריגחב - הנבלה תא םישדקמ הלדבה ירחא
106.ןכ ינפל םיילענ לוענלו םינפה תא ץוחרל ןוכנו ,[

.הנשה לכ לע תוימשג הכישממ ,הבחרהב התכירע 107.הבושח הדועס - םירופיכה םוי יאצומב
34.חלמ םג םימש ןחלושה לע לבא ,33שבדב איצומה תסורפ םילבוט 108

88.רחשה תוכרבב רחמל דע ,"יכרצ לכ יל השעש" םיכרבמ ןיא

88.הכוסה תיישע רבד לע םירבדמ םינפ לכ לע וא םיקסעתמ

הכוסה תיישעבו ןיינבב םירופיכה-םוי יאצומב וקסעתה אל ע"נ צ"יירוהמ ר"ומדא ק"כ לצא
109.שממ

ישילש םוי
ירשתב א"י

88.(ןעמאנ ס'ט-ג) "םשה םשב" ארקנ םירופיכה-םוי תרחמ

110.תסנכה-תיבל םימיכשמ

,תוכוסה גחל םירופיכה-םוי ןיב - ותפוח םויב ןתחו .גח-ורסא רחא דע םינעתמ ןיא
111.הנעתמ

ישימח םוי
ירשתב ג"י

תונש) ד"בח יאישנל יעיבר רוד ,ע"נ ש"רהמ ר"ומדא ק"כ לש אלוליה-תוקלתסהה םוי
-חמצ'ה ר"ומדא ק"כ ויבא להואב ,שטיוואבוילב דובכ ותחונמו ,(ג"מרת-ו"כרת :תואישנה
112.'קדצ.ר"ומדא ק"כ תארוה - ש"ייע ,20 'מע 'ד"בח יגהנמ - םיגהנמה רפס' (1

,לעופל עגונב הארוה הווהמ ברה-תיב-יגהנמ יוליגש ,רפסה שארב םש תספדנה החישב הארו .58 'מע םש (2
.ש"ייע

ד"בח יגהנמ רצואב ןמסנה הארו .ותודליב הליתפ ורובע םג וחינהש ,צ"יירהומ ר"ומדא רפסמ ד"שת ש"הסב (3
.זסק 'מע

תורנ 'ג - גארפמ ל"רהממ םילבוקמה םיגהנמהמ דחא הזש ,םשו .14 'מע ה"שת ,7 'מע ד"שת תוחישה רפס (4
ונייוצ םיטרפ המכל תורוקמ) המשנ-רנו ,םייח-רנ - רופיכ םוי ברעבו ,הבושת רנ - הבוש תבש ברעב :ת"ישעב
תא רוזשל לודג דוביכ הז היהשו ,םירצקו םיבע ויה הבוש תבש תורנש םש רפוסמ ןכ .(םש יברה תורעהב
.הזל תונכהה תא תושעל ףאו ,'וכו תוליתפה

וגהנ ךכ .תורישה ראשמ םגו הנשה לכ תאירקמ םינושה ,םידחוימ םימעטב וז הריש הרותב ארוק היה ז"הדא (5
ר"ומדא יחא א"זרה ק"הרה דמל ונממו ,קדצ-חמצה ר"ומדא ןב ש"ברה ק"הרה תא תאז דמיל אוה .וינב לכ םג
.(460 'מע ב"ח םירוביד יטוקל) ע"נ ב"שרוהמ

.ד"בח-ללוכ חול .33 'מע םיגהנמה רפס (6

תווצמה לכמ רוטפש - ןטקל םוקמ ןיאש 144 'מע ד"יח תוחיש יטוקלב ראבתנו ,ח"ס דפר 'יס ז"הדא ע"וש (7
וליפא ונייהו .כ"ע ,'לארשי הבוש'ד הרטפהה רמאיש - הבושתה ןינע (תומילש) ולצא ךייש ןיא אליממו
ד"ח ה"משת תויודעוותה) "ןטקל ריטפמ תתל וגהנ אל םידיסח לצא" ירה יכה-ואלב יכ ,"ללכהמ םיאצוי םירקמב"
.(2334 'מע

.ד"בח-ללוכ חול (8

.(59 'מע םיגהנמה רפסב פ"כהוי יגהנמ םויסב עמשמ ןכ ךא ,םש ז"הדא ע"ושב אבוה אל) ברת ס"וס א"מר (9
,זא השדקל לכוי אלש םירופיכה-םוי רחא ול היהיש סנוא הזיאל ששוחש ימו" םייסמו ,ו"מס םש םירפא הטמ
.פ"כהוי םדוק הליחתכל השדקל שיש דועו א"דיחהו שובלה תעד לע ךומסלו ,"םירופיכה -םוי םדוק השדקל לכוי

.ירשת אי ,ד"בח-ללוכ חול (10

םיימוי וא םוי תאז םייקי ,םירופיכה םוי ברעב תורפכה רדס תושעל ול רשפא-יאש ימ .ז"הדא רודיס (11
פ"כהוי תכרעמ דמח ידש .א ק"ס תוצבשמב הרת 'יס ג"מרפ האר) םה הרפכ ימי הבושת ימי תרשע לכ יכ ,ןכ-ינפל
.(ב תוא א 'יס

.הקדצב הדפת ןכ ינפל ילואו .פ"כע םוי 'ממ וא םישדח 'גמ םא ,תרבועמ תארקנ יתמיאמ ונדש שי (12

יכדרממ םש ח"בה ש"מכ) םימואתל ןנישייח אל" :36 הרעה 59 'מע ב"כח תוחיש יטוקלבו .ז"הדא רודיס (13
רשא רורב םיעדוי תובר םימעפלד ,וננמזב ע"צו .גהנמב אוה רבודמהו אוה אטועימד ןוויכ - (םש ג"מפ .ןטק
גהנתת ךיא - הזב-אצויכו םירופיכה-םויו תבשב שפנ-חוקיפל עגונב םיכמוס הז רוריב לעו ,'הנטבב םימואת'
םירכז המכ רוטפל םירמוא שי יכה -ואלבד ןדיד-ןודנב טרפבו ,'וכ אחיכש אלד ןוויכד רמאנש וא ,'תורפכ'ב
."'וכ דחא לוגנרתב

רדס רחא תותימ 'ד ןיעמ 'הרפכ'ב םייקל (תיבה-ינבמ דחא לכ) וגהנ יברה תיבב .58 'מע םיגהנמה רפס (14
ןיעכ - היתורעשמ טעמ ףורשל ,קנח ןיעמ - הראווצב תולק תעגל ,הליקס ןיעכ - טעמ הילע ךורדל :תורפכה
.ה"ס הרת-דרת 'יס םירפא הטמ האר ,(םטשרבלה ד"סח 'ר ח"הרה יפמ ,23 'מע 633 ןויליג 'ד"בח רפכ') הפירש

.ב"ס ףוס דמ קרפ ללוכה רעש (15

.ש"ייע ,זעק 'מע ד"בח יגהנמ רצוא (16

לדנעמ-םחנמ 'ר ח"הרה ב"ושה ונב יפמ ,ה"ע ןיקסר ףסוי-בקעי 'ר ח"הרה קיתווה ב"ושה רמול דיפקה ןכ (17
יכרדו ב"ס חכ 'יס ד"וי ע"וש הארו .ע"נ צ"יירהומ ר"ומדא ק"כ יפמ תאז עמש ויבאש ול המודמכו ,ןיקסר 'יש
.(זי ק"ס םש ת"כרדב ע"עו) .וילע ריעהש המו ,חבז תרות 'סמ זט ק"ס םש הבושת

.וילע םדה ךפשייש ,הטיחשה ינפל ,הטמל (םישוג אלו ,םידרפנ ויריגרגש ,שבי לוח) רפע שארמ ןיכהל שי
.םש כ"ונו ע"וש - (ל"נכ) רפעב דיב םיסכמו ,הלטבל ותכרב היהת אלש - טחושה י"ע םינמיסה תקידבל םיניתממ

.288 ע"ס א"יח תוחיש יטוקל הארו .א א"וקב בכ 'יס ח"וא ז"הדא ע"וש (18

יגהנמ רצוא ,פ"כהוי ברעב בוט-םוי ידגב שובל היה יברה םג .17 'מע ד תרבוח ,ר"ומדא ק"כמ 'תומישר' (19
.א"ס זרת 'יס םירפא הטמ הארו .םש ד"בח

.18 'מע ,םש 'תומישר' הארו .ו"ס הרת 'יס ז"הדא ע"וש (20

.םש 'תומישר' םג האר (21

.ד"קס 'פ"כהויע יניד' םייחה ביתנבו הכוראב םש האר ,םולח תינעת רבדב .א"ס דרת 'יס ז"הדא ע"וש (22

,םיאולימה רעש) קדצ חמצ הארו .ו"ס ד"רתו ,א"ס אנ ,ז"יס (ק"ודהמ) א 'יס ולש ע"ושבו ,ז"הדא רודיס (23
.426 'מע ז"יח תוחיש יטוקלב וירבד וראבתנו ,ז"ע המתש (ב"ע זט ,םישודיח

.ז"ס םש (24

'מע ד"בח יגהנמ רצואב ונמסנ ,צ"יירוהמ ר"ומדא תוחישב דועו ,71 'מע 5 ןויליג שטיוואבויל ץבוק (25
.פק

קקדזיש ו"ח וילע רזגנ םאש ,םעטה איבה חל ק"ס הרת-דרת 'יס םירפא הטמל ןגמה ףלאב .םש םיגהנמה רפס (26
- םחנמ תרות' םג האר .373 'מע ד"יח תוחיש יטוקלב אבוה .'חאקעל'ה תלבקב הבוח-ידי אצי ,םדו רשב תנתמל
.נ"שו ,ךליאו 22 'מע א"ח נ"שת תוחישה רפס .9 'מע א"ח א"ישת 'תויודעוותה

.םש םיגהנמה רפס (27

םינשב דבלמ ,הז םויב להואל ךלה אל יברה םג .א"מרהמ ה"ס הרת 'יס ז"הדא ע"ושב אבומ גהנמהש תורמל (28
.דפק 'מע ד"בח יגהנמ רצוא - נ"שתו א"ישת

.ג"ס זרת 'יס םירפא הטמ (29

.חמ תוא ,כ"ויו ה"רל ,הרותה לע ט"שעב רפס .ד"בח-ללוכ חול (30

.ז"הדא רודיס (31

.א"ס דרת 'יס ז"הדא ע"וש (32

.(298 'מע ז"ח 'ךלמל קידצ' .21 'סמ עטק - ק"הלב 'םוי םויה'ל תופסוה) ב"ח םוי םויה (33

.ח"ס זסק 'יס ז"הדא ע"וש (34

.ח"ס חרת 'יס ז"הדא ע"וש (35

רפסב הארוההש ,הקלנה תרימאו ,תוקלמה ןמז - םיטרפה ינש דבלמ) וט-א"יס זרת 'יס ז"הדא ע"וש (36
םינפבכ םיגהנמה

.(ט"ה ז"טפ ןירדהנס 'לה ם"במר ע"עו) חפק 'מע ד"בח יגהנמ רצוא (37

.ח"ס ורת 'יס םירפא הטמ (38

ןגמה ףלאבו ,אי ףיעסבו םש ז"הדא ע"ושב האר ,תולבוט תואושנ םישנ םג .ב"יס ורת 'יס ז"הדא ע"וש (39
.(ו ק"ס 'א 'יס כ"הוי תכרעמב אוה ןייצש דמח ידשה) זט ק"ס םש םירפא הטמל

.ג-א"ס זרת 'יס ז"הדא ע"וש (40

.ז"ס זרת 'יס ז"הדא ע"וש (41

.ר"ומדא ק"כ גהנממ ,אר 'מע ד"בח יגהנמ רצוא (42

יגהנמ רצואב) .חמר 'מע א"ח וביסמב ךלמה ,9 'מע ה"שת תוחישה רפס הארו ,151 'מע א"שת תוחישה רפס (43
ונאש" ורמאב 'םיאטח לעו'בו ,"ונאטחש" ורמאב 'אטח לע'ב תוכהל שיש זרת 'יס םייח רוקממ איבה םש ד"בח
.("םיבייח

הציבכ לכאי אלש עדוי םא .(א"ס ב"פ ןינהנה תכרב רדס) ןוזמה תכרב ךרבל ידכ ,תפ תיזכ תוחפל לכאי (44
.(ב"ס חנק 'יס ז"הדא ע"וש) םידי תליטנ לע ךרבי אל ,תפ

.157 'מע ז"צרת תוחישה רפס - םימל םירופיכה םויב אמצי אלש ידכ אוה טושפה םעטהו ,רבדב םימעט המכ (45

.ח"ס ח"רת 'יס ז"הדא ע"וש (46

ב"שרוהמ ר"ומדא ק"כ הוויצ ,תאז םייקל ידכו ,'תורעק 'ג' ךירצש ,אתיא תקספמה הדועסה לש הליכאה תנווכב
טעמ לוכאל) ךכ-רחאו ,קרמ ףכ הל ףיסוהל ,קרמה תרעקמ לוכאל ליחתהש רחאל ,צ"יירוהמ ר"ומדא ק"כ ונבל
.חש 'מע ז"ישת שדק תוחיש .156 'מע ז"צרת תוחישה רפס - ףכ דוע ףיסוהל(ו

ינפל תונתהל בוט ,ןכ-ינפל קיספמשכו .תורנה תקלדהל עבקנש ןמזב קיספהל םיליגרו .ג-א"ס חרת 'יס (47
.ז"ס םש - תינעתה תא וילע לבקמ וניא ןיידעש ,ןוזמה תכרב

.ד"בח-ללוכ חול ,םלשה רוזחמ (48

.ד"בח-ללוכ חול .ד"ס ירת 'יס ז"הדא ע"וש (49

ינש םא םג) דחא קר םיקילדמשו ,תקלדמ (היונפ) השא םג המשנה רנ תאש ,בתכ ח"ס גרת 'יס םירפא הטמב (50
,תסנכה-תיבב הזיאו ותיבב היהי תורנהמ הזיא תונוש תועד ןנשי חי ק"ס ןגמה ףלאבו םש .(ורטפנ םירוהה
המשנה רנש 44 'מע םידעומה חבשב איבמ ןכלו .תסנכה תיבב אוה םייח רנש ,אתיא ד"ס ירת 'יס ז"הדא ע"ושבו
.םירופיכה םוי יאצומב וילע לידביו תיבב היהי

.בעק 'מע ו"ח ק"גא ,שבלי אל רחא לטיק םג .58 'מע םיגהנמה רפס (51

.חצק 'מע ד"בח יגהנמ רצוא (52

.ג"ס אכ 'יס ז"הדא ע"וש (53

,תיציצ םשל םינווכתמ ןיאש עודי רבדהש ינפמ ,הלילב ותוא ןיריסמ ןיאו .במ תוא רודיסה יקספ האר (54
.ד"ס חי 'יס ז"הדא ע"וש פ"ע - םיכאלמל תומדיהל ידכ אלא

.באב העשת ןינעל 46 'מע םיגהנמה רפס (55

.םש םיגהנמה רפס (56

.דצק 'מע ד"בח יגהנמ רצוא (57

.ש"ייע ,מ"דשת (ב) תישארב פ"שו ת"חמש ליל תחישל ןייצמו ,הצק 'מע םש (58

ךיראמ היה ב"שרוהמ ר"ומדא .רוזחמב ספדנ אלש תורמל ,ב ס"וס זרת 'יס ז"הדא ע"ושמ ,ד"בח-ללוכ חול (59
.ר 'מע ד"בח יגהנמ רצוא ,'הכז הליפת' םירמוא ןיאו .(17 'מע ,ד 'תומישר') הז יודיוב תצק

.ד"ס ט"ירת 'יס ז"הדא ע"ושב רומאה תורמל ,בר 'מע ד"בח יגהנמ רצוא (60

.גר-בר 'מע םש (61

.אכ 'מע ב"ח וביסמב ךלמה (62

.םירפסה ראש לע םג 'תיבמופ הריכמ' רדסל ןתינש ,בכ 'מע םש וביסמב ךלמהבו .ז"הדא רודיס (63

.יברה םשב בנ 'מע ב ןויליג (.י.נ) הרות לידגי (64

.ג"ס ט"ירת 'יס ז"הדא ע"וש (65

.63 'מע םיגהנמה רפס (66

.ח"ס ט"ירת 'יס ז"הדא ע"וש (67

.ט"ס םש (68

,[אמוי תכסמ ה"לשמ ,ןיקיתו גהנמ אוהש איבה 46 'מע םידעומה חבש 'סב] ג-ביר 'מע ד"בח יגהנמ רצוא (69
תרימא רחאלש ןוצר-יהיה רמואו דמענ ,ומייסבו ,רוביצה םע םיליהתה םייסמו ומוקמב בשוי היה יברהש :םשו
.המודכו 'הבוט המיתח רמג' לחאמ וניאש המודמכ ,ותאצב .ט"ויו תבשב םיליהת

.59 'מע םיגהנמה רפס (70

בורקה ןמזב ,הרואכל ,איה ('הטמה לעש ש"ק ינפל' אלו) 'הנישה ינפל' תועמשמ .54 'מע םיגהנמה רפס (71
רפכ ת"הק תאצוה ,םלשה רוזחמבו .(הנישל ליפמה תכרב ןיב המואמב ןיקיספמ ןיאש ז"הדא יפל) הנישל רתויב
.ליפמה תכרב ינפל וללה םירומזמה וספדנ ךליאו ,ו"משת תוחילסה ימי ,ד"בח

.אפק 'מע 'הווקמ רועיש' האר - םירופיכה-םויב הליכא ירועיש ןיינעל (72

אל - םילשורי הנוב תכרב םייסש רחא רכזנו ,אוביו הלעי רמול חכש םאו .ח"יס ח"ירת 'יס ז"הדא ע"וש (73
.(הז ס"וס הרורב הנשמ .ח"יס גלק 'יס ע"וש רוציק) רוזחי

.א"יסו ה"ס ז"טרת 'יס ז"הדא ע"וש (74

.ה ק"ס ז"טרת 'יס םירפא הטמל ןגמה ףלא (75

.ב 'מע ז"ח צ"יירוהמ ר"ומדא שדק תורגא (76

.ה-ד"ס ג"ירת 'יס ז"הדא ע"וש (77

.זמק 'מע ג"ח ק"גאב ורואיבו ,59 'מע םיגהנמה רפס םג - י"טנ ןינעל .ג-ב"ס םש (78

ףוס דע קר םילטונ םייולהש ,ז"יס א"כרת 'יסבו) ח"ס ג"ירת םירפא הטממ ,386 ע"ס ט"ח תוחיש יטוקל (79
.נ"שו 50 'מע םידעומה חבש ,ט ק"ס ג"ירת הטמל ףלא הארו (םהיתועבצא ירשק

.כר 'מע ד"בח יגהנמ רצוא ,םלועה גהנמכ אלדו (80

א"ח רהוז פ"ע זל ק"ס דפר 'יס םייחה ףכ .וסק 'מע ב"ח וביסמב ךלמה ,259 'מע 'רוא הרות' רודיס (81
.א,דפ

.ןייעו ,תב וא ןב ל"ר ול רטפנ םא םג ה"כ הרואכלו .אכ,גלק ע"וש רוציק (82

הנשמ' איהו) ה"כשת תוכוסה גח ,זנ ןויליג - ק"הל - 'םינינע ןכות' תרבוחב ר"ומדא ק"כ תארוה (83
ללכ האבוה אלש לבחו ,"רכינ היהי אלש ןפואב רמול" גפש 'מע ד"וי גהנמו הכלה ירעשב אבומה יפלכ 'הנורחא
.ב-אכר 'מע ד"בח יגהנמ רצואב התומילשב האבוה ,(הז רפסב

ר"ומדא ק"כ הרוה י"שת תנשב םעפש ,םשו .חנ 'מע ב"ח וביסמב ךלמה - ע"נ צ"יירוהמ ר"ומדא ק"כ תארוה (84
.תאז רמאיש רנורג 'יש ל"ירהל

רמוא ץ"שה ירהש ,ע"צ ,רומזמ הזיא רמול םש כ"שמ) ה"ס א"כרת 'יס ז"הדא ע"וש פ"ע ,ד"בח-ללוכ חול (85
.(שידקה ינפל '.. יתעדי' יקוספ

.26-25 'מע ד"שת ש"הס (86

.בלק 'מע ד"בח יגהנמ רצוא הארו .10 'מע ד תרבוח 'תומישר' (87

.59 'מע םיגהנמה רפס (88

רצואב ןמסנ) הלגנב םירועישה םג ,םיעובקה םהירועיש לכ פ"כהויב ודמל צ"יירוהמ ר"ומדאו ב"שרוהמ ר"ומדא
.(ב-אלר 'מע ד"בח יגהנמ

.גלר 'מע ד"בח יגהנמ רצוא (89

.ב"ס ג"כרת 'יס ז"הדא ע"וש (90

.ד"בח-ללוכ חול .64 'מע םיגהנמה רפס (91

אתיא א,טנ ףד ד"וקלבו .אכ ע"ס ז"פרת םירמאמה רפסב םג רבסומ ךכו ,זק 'מע א"ח םירופיסו תועומש (92
.'ךרצואו' תבית רחא אתחנתא תושעל אמעט-יאהמ

.אי ףיעס גכרת 'יס ז"הדא ע"וש (93

.ג"נשת ד"בח חולמ אוהו ,במר 'מע ד"בח יגהנמ רצוא (94

יגהנמ רצוא - (ה"ע ןמלסק ח"שר ח"הרה) ךכ לע ש"נא ודיפקה ,רבעבש תורמל תאז .כר 'מע ג"ח ק"גא (95
.המר 'מע ד"בח

.בע .ומ .גל 'יס םייחה ךרד .א ק"ס חיק 'יס הבושת ירעש (96

.ט ק"ס םש ןחלשה ידבבו ד"ס אכ 'יס ןחלשה תוצק (97

.("דוסי םהל שיש ,םילבוקמה םיגהנמה"מ דחאכ) 155 'מע ז"צרת תוחישה רפס (98

.דוע ש"ייעו ,ו"ס ירת 'יס םירפא הטמ (99

תוחיש תומישרמ - ה"יוה םש דגנכ" םש ר"ומדא ק"כ תורעהבו ."עודי םעטהו" :21 'מע ה"שת תוחישה רפס (100
.ש"ייע ,18 'מע 'ד 'תומישר'ב אצמנו ."ר"ומדא ח"ומ ק"כ

הבית ,כ"או .ד"הט אוה ,"ידידלש" תבית רחא וב עיפומה שרגה ,ירוקמה בתכמה פ"ע) זצר 'מע י"ח ק"גא (101
.(יברה תעדל :העמשמ וז

ט"ח תוחיש יטוקל - םויה תשודק רוס רחאל האמוטה תוטשפתה תלילש ךרוצל (102

.386 'מע

.ו-ה"ס דכרת 'יס ז"הדא ע"וש (103

.10 'מע ד תרבוח 'תומישר' הארו .חמר 'מע ד"בח יגהנמ רצוא (104

.םש ד"בח יגהנמ רצואב םינוש הגהנה ינפוא האר (105

.ד"בח-ללוכ חול (106

.נר 'מע ד"בח יגהנמ רצוא הארו .ומר 'מע א"ח וביסמב ךלמה ,ט"ס ד"כרת 'יס ז"הדא ע"וש (107

.אנר 'מע ד"בח יגהנמ רצוא הארו .ע"נ ב"שרוהמ ר"ומדא ק"כ םשב 145 'מע ןזא עמשל (108

.דועו ,אנר 'מע א"ח וביסמב ךלמה .םש 'תומישר' (109

.ד"יס ד"כרת 'יס םירפא הטממ ,ד"בח-ללוכ חול (110

.ב ק"ס ג"עקת 'יס א"גמו ,ג"יס ד"כרת 'יס ז"הדא ע"ושמ ,ד"בח-ללוכ חול (111

ק"כ תוחישב םויה תלעמ רואיב .הז םויב 'ד"בח ימי' 'סב (השדחה) הבצמה םולצתו ,תוקלתסהה רואית (112
.ךליאו 53 'מע 'גחב גחה תוכלה' 'סב ואבוה ,ר"ומדא

;אלוליהה לעב לש ותרות דומילב :ףיסוהל ידכ ,תאזכ 'ןוצר תע' לצנל ר"ומדא ק"כ עיצה ,תומוד תויונמדזהב
תויודעוותה םייקלו ;ומוקמ יאלממו אלוליהה לעב יניינעל (הפסוהב תבש ברעב) הקדצ תניתנב ;הליפתה תדובעב
האר) םיכומסה םימיב ומילשהל שי ,םויב וב וקלח וא ל"נה השענ אל םאו .תובוט תוטלחהו ,החמש לש
.(276 'מע א"כח תוחיש יטוקל .292 'מע םש תופסוהו ,286 'מע ב"ח ז"משת תויודעוותהזכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ י"עש שטיוואבויל ןוכמ י"ע ל"וי
ןמרדור ןמלז-רואינש :יארחא ךרוע * רפואל השנמ יכדרמ ברה :ךרוע
דורב 'מ םחנמ :ישאר ךרוע

"תורשקתה" לע יונמ

ראודה תועצמאב ךתיבל תורישי "תורשקתה" ןויליג תא לבקל ןתינ

.(םימולשת 4-ב) ח"ש 177 :ץראב הנשל יונמ ימד
(םימולשת 2-ב) ח"ש 88 :ץראב הנש יצחל יונמ ימד
927-3-9607588 :תינופלט ררבל אנ :ץראל-ץוחב םייונמל יונמ ימד

:תבותכה יפל ,תבותכהו םשה ,יונמה ימד תא חולשל אנ
72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת ,םייונמה תקלחמ ,"תורשקתה"

ישארה ףדל

םיניינע חתפמ | ןיעידומ | סופד תיב | תושדח רדח | םידלי רדח | ןויע רדח | ד"בח תיב

תורומש תויוכזה לכ (c)
רואל האצוהה ףגא - זכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ
03-9606169 :'סקפ ,03-9607588 'לט ,72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת
ירא-בל ףסוי :"טנרטניא" רודמ שאר * בונורהא ןהכה קחצי ףסוי ברה :ר"וי
chabad@chabad.org.il