- ו"טק - "תורשקתה" ןועובש

ז"נשת'ה ירשתב א"כ * הרות-תחמש ברע

ונרוד אישנ ,שטיוואבוילמ ר"ומדא ק"כ תרותמ יעובש סרטנוק
שטיוואבוילמ י"ולר ק"הרהב לדנעמ םחנמ יבר
ע"יז מ"גבנ ה"הללקוצז
יברה לא תורשקתהה קוזיחלו


ןויליגה ירודמ
ץבוק תדרוה עובשה חול תודיסחה ינייעממ יבר יצוצינ יהויחבמ ריתי חישמ םע תויחל תוכלמ רבד
תוכלמ רבד


"החמשב םויה תווצמ"


הלבגהו הדידממ הלעמל איה הרות-תחמשו תרצע-ינימשד החמשה
אוה ה"בקה לש ונוצר ,הז םע * ףוס-ןיא דע ךשמיהל החוכבו
רנ ןיינע * ידוהיה לש תרבגתמו תשדחתמ ,תיעבט החמשב
ר"ומדא ק"כ תחישמ * שדקמב הכונח רנ תקלדהו שדוק-תבש
ונרוד אישנ


ןפואב ,םויל םוימ גחה תחמשב הפסוהה תודוא תוכוסה גחד תולילב רבודמהל ךשמהב
רתוי הלודג החמש תויהל הכירצ הרות-תחמשו תרצע-ינימשבש ,ןבומ ירה ,"שדוקב ןילעמ"ד
.תוכוסה גח ימי תעבש לכב רשאמ

ינימש" ותויהל ,הז םויב ףסונ יוליע ונשי ,"שדוקב ןילעמ" יוויצה דצמש יוליעה דבלמ
:"(תרצע)

האירבה תואיצמ תומילש לע הרומ העבש רפסמש - אוה העבש רפסמל הנומש רפסמ ןיבש קוליחה
ימי תעבש ,[תישארב השעמב ה"בקהל ףתוש השענש הז ידי-לע האירבב םדאה תלועפ - ללוכ]
תואיצמב תומילשה הלעפנ ודי -לעש ,תבשה םוי ללוכ] תישארב ימי תעבש דגנכ םהש ,ןינבה
רפסמ וליאו ,["החונמ תאב תבש תאב ,החונמ רסח םלועה היה המ" ל"זר רמאמכ ,האירבה
.תולשלתשהמ הלעמל ,האירבה תואיצממ הלעמלש הניחב לע הרומ הנומש

:דע ימלועל ,יחצנ ןפואב עיפשהל וז החמש לש החוכב רבד לש ותימאלש ,ףיסוהל שיו

ירה ,ה"בקה םע רוביחו אתווצ ןושלמ ,הווצמ התויהל - "ונתחמש ןמז"ד החמשה תווצמ
םימיה לכ לע התלועפ ,אלימבו ,ףוס-ןיא אוה ה"בקהש םשכ ,ףוס-ןיא לש ןפואב איהש ,ןבומ
.דע ימלועל ,ונייה ,ףוס-ןיא לש ןפואב םג איה - הז ירחאלש

וניא רבדה םעט ירה - האבה הנשד "ונתחמש ןמז"ל דע קר תכשמנ וז החמשש ראבתנש המו
,לועפל החוכב ירהש) דבלב תחא הנשל םא יכ לועפל החוכב ןיא וז הנשד החמשהש ינפמ
ןיינעב ידוהי ףיסוי האבה הנשבש ה"בקה לש ונוצרש ינפמ אלא ,(ףוס-ןיאד ןפואב ,רומאכ
.זוע רתיבו תאש רתיב החמשה

:רבדל היאר איבהל שיו

לכבש יללכ ןיינע) לגרל היילעד הלועפהש ןקזה ר"ומדא ראבמ הכרב תשרפ הרות-יטוקילב
יטרפה ןיינעהש םשכ :ןבומ וניא הרואכלו ,וירחא אבה לגרה דע תכשמנ התיה (םיבוט-םימיה
אופא ערגיי המב - האבה הנשל דע לועפל וחוכב ("ונתחמש ןמז" - ןדיד ןודינבו) בוט-םויד
אבה לגרה דע אלא לועפל לכוי אלש (לגרל היילעד הלועפה) בוט-םויד יללכה ןיינעה
!?וירחאל

רתוי לועפל בוט-םויה לש וחוכב ןיאש ינפמ הניא רבדה תביסש רמול חרכהב יאדו אלא
לש ונוצרש ינפמ אלא ,(הלוכ הנשה לכ לע לועפל וחוכב יטרפה ןיינעל עגונבש ,היארהו)
.רתוי הלענ ןפואב הז ןיינעב ףיסוי ידוהיש ה"בקה

לש וחוכב שי יאדוובש - הנשה לכ לע בוט-םויד יטרפה וניינע תלועפל עגונב ןכ ומכו
לש רתוי תילענ תדובע תשרדנ האבה הנשבש אלא ,דע ימלועל ,יחצנ ןפואב לועפל בוט-םויה
.הז בוט-םוי

,"ףקיהה רמוש" ותויה ינפמש - תרצע-ינימשד החמשה ןיינעב יוליעה לדוג ןבומ הזמו
הנשד "ונתחמש ןמז"ל דע קר אל) "ונתחמש ןמז"ד החמשה תלועפ לע רומשל ותלכיבו וחוכב
!דע ימלועל ,יחצנ ןפואב (םא יכ ,האבה

:רקיע הז םגו - דועו

הנשב תרצע -ינימשד יוליעה (לע הפסוהבו) ירחאל - איה וז הנשב תרצע-ינימשד החמשה
לע רומשל החוכב היהש ,הרבעש הנשב תרצע-ינימש תחמשד יוליעה לדוג ירחאל ,רמולכ ,הרבעש
תרצע-ינימשב הנה - שממ ףוס-ןיא דע ,יחצנ ןפואב היהת ותלועפש "ונתחמש ןמז"ד ףקיהה לכ
!הרבעש הנשד ףוס-ןיאה יבגל ףוס-ןיא - רתוי דוע לודג יוליע לעפנ וז הנשד

:תבש תורנ תקלדהל עגונב - רבדל אמגוד וניצמו

קולד רנ" היהש ל"זח ורמא - ונמא הקבר לצא ןכו ,ונמא הרש לצא תבש רנ תקלדה תודוא
."תבש ברעל תבש ברעמ

ךרדב ,ןכש ,סנ לש ןיינע אוה - תבש ברעל תבש ברעמ קלוד היה תבש רנש הדבועה ,הנהו
רנה תקלדה רועישש הכלהב וניצמש יפכו) דבלב רצק ןמז ךשמב קולד תויהל רנה לוכי עבטה
.םלש עובש אל - יאדוובו (תבש ליל תדועס ירחאל דע

היה יאדווב ירה - יסינ ןפואב קלוד היה תבשה רנש ןוויכמ :ןבומ וניא - הז יפ-לעו
,אבה תבש ברע דע קר קלד רנהש ךכל םעטה והמ ,ןכ םאו ,ףוס-ןיא לש ןפואב ריאהל וחוכב
!?דוע קולדל ךישמה אלו

:ליעל רומאה ךרד לע - הזב רואיבהו

ברע דע ריאה לעופבש המו ,דע ימלועל ,יחצנ ןפואב ריאהל הז רנ לש וחוכב היה יאדווב
תבש רנ קילדהל ולכוי אבה תבש ברעבש תורשפא תתל ידכ אלא הז ןיא - רתוי אלו ,תבש
.ןמקלדכ ,רתוי הלענ ןפואב

אמגוד יפ-לע - אבה עובשב תפסונה הקלדהה ידי-לע רבדב לעפנש יוליעה תא ראבל שיו
:הכונח תורנמ תפסונ

וב היה אל(ש) .. ןמש לש דחא ךפ אלא ואצמ אל"ש ארמגב רפוסמ - הכונח תורנד סנה תודוא
היה הז סנש ךכל םעטהו ."םימי הנומש ונממ וקילדהו וב סנ השענ ,דחא םוי קילדהל אלא
םיתיז שותכל ולכויש ידכ םיכירצ ויהש ןמזה ךשמ והזש ןוויכמ - םימי הנומש ךשמב
.רוהט ןמש םהמ איצוהלו

ירחאלש ןכתייה - סנ לש ןמשב םימי הנומש ךשמב וקילדהש ירחאל :רואיב שורד ,הרואכלו
!?יעבט ןמשב היהת הקלדההש ךכב הדירי היהת ןכ

:רואיב רתיל

םוקמב אצמנה רבד תמגודב ,"העבגה לע סנכ" ,"יסנ םירא" :ומכ ,המרה ןושלמ אוה "סנ"
-לעו ,רושימ םוקמב אצמנש רבד ןכ-ןיאש-המ ,קוחרמ םיאצמנ רשאכ םג ותוארל םילוכיש הובג
.קוחרמל ותוארל רשפא יא זאש - העקבב המכו-המכ-תחא

:תיסינ הגהנהל תיעבט הגהנה ןיבש קוליחה - לשמנב וניינעו

אל ירה - "ותובשי אל"ד ןפואב ,גהונ וגהנמכ םלוע ,תיעבט הגהנה תודוא רבודמ רשאכ
לכ ירחאלו ,'וכ תוחכוהו תויארב ךרוצ שיו ,לעפנב לעופה יקולאה חוכ תא יוליגב םיאור
הגהנה תודוא רבודמ רשאכ ןכ-ןיאש-המ ;'וכ ןימאמ וניאש ןועטל לוכי תורבסההו םירואיבה
םיאור ,תוקולא יניינעמ םיקוחר םהש ,ונייה ,םוקמ קוחירב םיאצמנש ולא םג ירה - תיסינ
-לע הניאש הגהנה יהוזש ןוויכמ ,ארובה לש וחוכב אלא וניא הז ןיינעש שחומבו יולגב םה
וחוכב אלא םניא םה םגש - עבטה יקוחל עגונב םג אוה ןכש םה םיניבמ הזמו !עבטה יקוח יפ
.ארובה לש

ןכתייה - סנ לש ןמשב תורנה תקלדהד יוליעה ונשיש ירחאל :הלאשה תלאשנ הז יפ-לעו
!?עבט יפ-לע ןכוהש ןמשב וקילדיו ,הזכ לודג יוליע לע ורתווי ותרחמלש

:אקווד עבט לש ןמשב ריאי שדקמה-תיבש הנווכה תילכתש - הזב רואיבהו

םיפוקש ינולח" ידי-לע ,"םלועל האצוי הרוא םשמ" - הניינע שדקמה-תיבב תורנה תקלדה
ריאתש לכיהמ האצוי הרוא אהתש ידכ ,ץוח דצל ךלוהו ביחרמו םינפבמ רצק) "םימוטא
יכ ,סנ לש ןמשב אל) םיריאמ הרונמה תורנ רשאכ - אוה רבדבש שודיחה רקיע ,ןכלו .(םלועל
- יעבט ןמש ותויה תורמלו ,יעבט ןפואב םדאה תדובע ידי-לע ןכוהש ןמש ,יעבט ןמשב (םא
.ולוכ םלועה תא ריאמ אוה ירה

ךישמהל הז סנ לש וחוכב היה יאדוובש ףא ,דבלב םימי הנומשל אלא סנה היה אל הז םעטמו
ונוצרו וצפח ינפמ - המל הז לכו ,סנה תלועפ תא קיספה ה"בקהש ינפמ - דע ימלועל ריאהלו
.אקווד עבטה ךרד יפ-לע ותדובע תא דובעי ידוהיש

- אבה תבש ברעב שדחמ הקלדהה ידי-לע תבש רנב ףסונש יוליעה תא ראבל שי הז ךרד לעו
.תיעבט הלועפ ידי-לע התיה תמדוקה הקלדהה םגש ףא

:םידקהבו

- אפוג הזבו ,ןותחתה תדובע ,אקווד םדאה תלועפו תדובע היהתש - איה הנווכה תילכת
הלועפד יוליעה תודוא ליעל רומאה ךרד-לע) םלועהו ףוגה יניינע ,םינותחתה םיניינעב
.(אקווד תיעבט

ךשמנ ןבהש ומכ" - "םכיקולא 'הל םתא םינב" ,"שממ לעממ הקולא קלח" םנמא אוה ידוהי
,"ירוכב ינב" :וזמ הריתיו - "ותוימינפמו ותויכותמ" ,"באה חוממ

ינב" םה לארשי ינב וליאו ,םלועה תומוא - םינב דוע םנשיש הנווכה ןיאש ,טושפו]
אפוג הזבו ,דבלב לארשיל אלא ךייש וניא "םינב" ראותה ,ןכ רמול םולשו סח - "ירוכב
,["ירוכב ינב" אלא ,םתס "ןב" קר אל אוה לארשימ דחאו דחא לכש - רתוי דוע םיפיסומ

אוה בצמהש יפכ אל - אפוג הזבו ,ימשג ףוגב שבלתת המשנהש ה"בקה הצר ,ןכ-יפ-לע-ףא לבא
ידי-לעש הטמל םג לשלתשנ הזמו] םייח הל בואשל ידכ הלעמל הלוע המשנהש ,הנישה תעב
ףוגה תוחוכ םילעופ זאש ,רע םדאהש תעב אוה בצמהש יפכ אלא ,[ףוגה תוחוכ םישדחתמ הנישה
.היתווצמו הרות יניינעב ותדובע תא ידוהי דובעי הזכ ןפואבו ,םתומילשב

הז ירחאלש הלועפהו הדובעה יזא - ותדובעב ףיסומ ידוהיש לככ ,ןמזל ןמזמש ,ןבומ הזמו
.ןכל םדוקמ ויהש הדובעה יניינע לכ תמדקה ירחאל התויהל ,רתוי הלענ ןפואב איה

- תבש ברעב תבש רנ קילדה ידוהיש זאמ םלש עובש רבועש ירחאל :ונניינעב הז ךרד-לעו
,ידוהיה לש וייחב ףסותינ הז עובש ךשמבש ןוויכמ ירה

,המשנה ייחב איה הפסוהה רקיע :הברדאו ,המשנה ייחל עגונב ןהו ,ףוגה ייחל עגונב ןה -
ךכ ,לפט ופוגו רקיע ותמשנ - ידוהי לצא ,ןכש ,ףוגה ייחב הפסוה תלעפנ הז ידי-לעו
- המשנה ירחא ררגנ ףוגהש

וז הדובעש - ןותחתה םדאה ידי-לע הקלדה לש תפסונ הלועפ תשרדנ אבה תבש ברעב ,ןכל
הלועפה םג ,אלימבו ,הז עובש ךשמב וייחב הפסותינש הפסוהה ינפמ ,רתוי הלענ ןפואב היהת
.רתוי הלענ ןפואב היהת (ףוס-ןיא דע ריאהל) הז רנד

דע ריאהל וחוכבש) רבעה תבש ברעמ קלודה תבש רנד רואה תלועפ תא ה"בקה קיספמ ,ןכלו
.ל"נכ ,רתוי הלענ ןפואב ףסונ רנ קילדהל ידוהיל תורשפא היהתש ידכ - (ףוס-ןיא

:תרצע-ינימשד החמשה - ונניינעל עגונב םג ןבומ הז יפ-לע

החמשה תלועפ תא רומשל החוכבש דע ,הרבעש הנשב תרצע-ינימשד החמשה תלעמ לדוג תורמל
הנשה ךשמב ותדובע לכ ירחאל ,וז הנשד תרצע-ינימש אובב הנה - דע ימלועל ,יחצינ ןפואב
הכשמהה היהת הז ידי-לעו ,החמשה ןיינעב ותלועפו ותדובעב ףיסוהל ידוהימ םישרוד ,הלוכ
!רתוי הלענ ןפואב (דע ימלועל וז החמשד ףקיהה תרימש)

עגונב ליעל רומאה ךרד-לע) ףוגה עבט םע הרושקה החמש לע איה השגדהה רקיעש ,ןבומ הזמו
ףוגה יניינעב ,ןותחתה תדובע ,םדאה תדובעבש שודיחה והזש - (תבש תורנו הכונח תורנל
.ל"נכ ,םלועה יניינעו

- הזה ןמזבו) "ןייב אלא החמש ןיאו רשבב אלא החמש ןיא" :בוט-םוי תחמשב - המגודלו
.("םימלש רשב ונל ןיאש" ןוויכמ ,רשבב אלו ,"ןייב אלא החמשה תבוח ידי םיאצוי ןיא"

ןפואב ,הלבגהו הדידממ הלעמלש ןיינע הז ירה - דחא דצמ :תווצק 'ב - וז החמשבש ,אצמנו
הרושקה החמש הז ירה ,הז םע דחיבו :הרבעש הנשב תרצע-ינימשד ףוס-ןיאה יבגל ףוס-ןיא לש
.אקווד ףוגה עבט םע

:רקיעה אוה השעמהו

- אוה רקיעה ירה ,הרות-תחמשו תרצע-ינימשד החמשה תלעמ רואיבב םירבדה תוכירא ירחאל
."החמשב םויה תווצמ" :ונרוד אישנ ר"ומדא ח"ומ ק"כ ןושלבו ,לעופב םידוקירו החמש
.ה"משת'ה(תופקה ינפל) הרות-תחמש ליל תחישמ םיעטק)
(הגומ יתלב - 361-355 םידומע 'א ךרכ 'ה"משת תויודעוותה'

חישמ םע תויחל


תא תולגל איה ידוהי לש ותדובע
ובש חישמ ץוצינ


הרות-תחמשב תדחוימ חוכ תניתנ

ברקלו רהמל הז ידי-לעו ,ובש חישמ ץוצינ תא תולגל - רומאכ - איה ידוהי לש ותדובע
.ונקדצ חישמ תאיב תא לועפלו

חישמ ,רודה אישנ םע תורשקתהה תויהל הכירצ - רתוי לקנב היהת וז הדובעש ידכ ,םנמא
תולגתה" :ןקזה ר"ומדא ןושלבו ,"םיאיבנה וידבע לא ודוס הליג" רשא .רודבש יללכה
אישנ ר"ומדא ח"ומ ק"כ :ןדיד ןודינבו ,"'וכ םיתפומו תותואו םיקידצ ידי-לע תוקולא
.יולגב םיתפומ יניינע ולצא וארש ,ונרוד

!שממ לעופב "םיתפומ" יניינע םלצא ועריאש ולאכ םנשי ןאכ םידעוותמה ןיבש ,ףיסוהלו]
אלא ,דוע אלו ,תואיצמה תא הנשמ הז ןיא - תאז חוכשל וקיפסה ןמזה ךשמב םא םגו ..
...םהלש ןורכיזה חומב םג קוקח רבדהש

,ותומכ םדא לש וחולש ,רודה אישנ לש וחולש השענש ךכב יוטיב ידיל האבה תורשקתהל דע
,רודבש יללכה חישמ - חלשמה לש וניינע והזש ,ובש חישמ ץוצינ תא תולגל רתוי לקנ זאש
הלואגב ,שממ לעופב ונקדצ חישמ תאיב לועפל - הדובעה תוללכד תומילשה תילכתל דעו
.המילשהו תיתימאה

:הזב ףיסוהל שיו

דחאו דחא לכ ,רודה ינבמ דחאו דחא לכל ךייש - רודה אישנ לש וחולש - תוחילשה ןיינע
ןב" אוהש ימ לכ ,רמולכ ,"תירב ינב םכחולש ףא תירב ינב םתא המ" :ל"זח ןושלבו ,לארשימ
."חילש" תויהל אוה יואר "תירב

םינממש הז ידי -לע) לעופב חילש תויהל ,ונייה ,לעופ ידיל אובי הז ןיינעש ידכ ,םנמא
,דחאו דחא לכ לש ונוצרב רבדה יולת - ('וכ רובידב וא האשרה רטש תועצמאב ותוא
..."םהילע ולביק ןוצרב ותוכלמו"

:רקיעה אוה השעמה

יאדוובש) הפ ונניא רשא תאו הפ ונשי רשא תא - ונרוד אישנד םיחולשהמ דחאו דחא לכ לע
תולועפה לכב זוע רתיבו תאש רתיב ףיסוהל - (ל"נכ ,םירומאה םירבדה תא םהל ורסמי
.ונרוד אישנ לש ותוחילש יולימ םע תורושקה

תצפה - דחוימבו ללוכ ,תודהיהו הרותה תצפה ידי-לע ,"ריאהל תורנ" תויהל - תוללכבו
...םוקמו םוקמ לכב ,הצוח תונייעמה

,רדג תצרופ החמש ,ןכש ,הרות-תחמשב ונדמעב - ולא םיניינע לכב תדחוימ חוכ תניתנו
דחא לכבש חישמד ןטק ץוצינה יוליג תא םיבכעמו םיענומה םירדגה לכ תצירפ ןדיד ןודינבו
ולוכ םצעה תא םיספותש ןפואב םא יכ ,הזב אצויכו "והשמ" ,"ןטק"ד םירדגה תצירפ ;דחאו
."םהינפל ץרופה הלע" - תולגה ירדג תצירפל דע ;(יוליגב)
ו"משת 'תויודעוותה' ,ו"משת'ה הרות-תחמש ליל תחישמ)
(הגומ יתלב - 354-350 םידומע 'א ךרכ

יהויחבמ ריתי


חישמ םג אוה ,רודבש וניבר השמ
רודבש ונקדצ


תודהיה תצפהב רודה אישנ לש ותוחילש תא אלמל

לכב השמד אתוטשפתא" ,ורודבש וניבר השמ - אוה ורודב לארשי העורו אישנ לכ לש וניינע
."תרמאק ריפש השמ" - "השמ" םשב ארקנ יתימא םכח-דימלת לכש אלא ,דוע אלו ,"ארדו ארד
אישנש ,אצמנ ,"ןורחא לאוג אוה ןושאר לאוג" ,ונקדצ חישמ םג אוה וניבר השמש ןוויכמו
.רודבש ונקדצ חישמ םג אוה ,רודבש וניבר השמ ,רודה

ךות ותוחילש תא אלממ חילשהו ,ותומכ םדא לש וחולש - חילש הנממ רודה אישנ רשאכ ,ןכלו
"חילש"ה לש ותואיצמ ונשישכ יזא - ושפנ תוחוכ רשע ,ותואיצמ לכב הניתנו הריסמ ידכ
- חלשמה תניחב וב הלגתמש ,ונייה ,"חישמ" השענ (ושפנ תוחוכ רשע) רשע רפסמ ףוריצב
.וטושפכ ונקדצ חישמד יוליגה םג השענ הז ידי-לעו ,"חישמ"

הטילקה תלוכי יפכמ הלעמל םה ולאכ םיראותו הזכ ןונגסש םינעוטה ולא םג ,ןפוא לכבו
דע ןיתמהל ןמז ןיאו ,ואל םא תאז טולקל םחוכב םא הנימ אקפנ לכ ןיא ירה - םתגשה ילכד
;םתגשה ילכב טלקי רבדהש

תא ואלמיש - רקיעה לבא ,וצריש יפכ - "חישמ" אוה רודה אישנש הנווכה תא ושרפי
חמשל תכלל - אמרג ןמזהש ןיינעבו ,הצוח תונייעמהו תודהיה תצפהב רודה אישנ לש ותוחילש
.היתווצמו הרות ,תודהי יניינע לכב ףיסוהל םררועלו הרות-תחמשב םידוהי

רשב ,"'וכ דוד תיבמ ךלמ דומעי" ,ותאיבל הייפיצהו חישמה תאיבב הנומאה קוזיח - ללוכ
ראשב אל ,ותאיבל הכחמ וניאש וא ,וב ןימאמ וניאש ימ לכ" ,רשא ,ימשגה הזה םלועב םדו
םיאיבנה ירבדב .. וילע הדיעה הרותה ירהש ,וניבר השמבו הרותב אלא ,רפוכ אוה םיאיבנ
,(ם"במרה ןיד קספכ) "הזה רבדב םיאלמ םירפסה לכ ..

,ןכש - ונקדצ חישמ לש ותאיבו ותולגתה תא םילעופו םיברקמו םירהממ ,אליממ ךרדבו
חמצ תא" השקבו הליפתב יוטיב ידיל אב רבדהש יפכ] ותאיבל הייפיצהו חישמה תאיבב הנומאה
הניזחתו" :בוט-םויו תבשב םגו ,"םויה לכ וניוק ךתעושיל יכ .. חימצת הרהמ ךדבע דוד
- הדימעה תליפתב תאז םירמוא ירהש ,"תיתימא השקב - "םימחרב ןויצל ךבושב וניניע
תוחדל עודמ ןכש ,דימו ףכית רבדה םייקתיש םישקבמו םיצורש יאדוובו ;"הירמ ימק אדבעכ"
.שממ לעופב ונקדצ חישמ תאיב תא תברקמו תרהממ - [דבלב דחא עגרל וליפא בוט רבד
ו"משת 'תויודעוותה' ,ו"משת'ה הרות-תחמש ליל תחישמ)
(הגומ יתלב - 344-343 םידומע 'א ךרכ

יבר יצוצינ


-ינב רפסמל םימע תולובג בצי"
"לארשי


לע 'םיתב-ילעב' יברה 'הנימ' א"לשת תרצע-ינימשב
םימי םתואב וסנכתהש ם"ואה יריצל דגנ-לקשמכ ,תונידמה
ימימש ערואמ היה הז * לארשי-ץרא לש הלרוגב ןודל ידכ
ונינפלש המישרב * םיבלשו םיקרפ המכב שחרתהש ,רידנ
םימי םתוא תוערואמ תא רזחשל ןויסינ


רפואל השנמ-יכדרמ ברה תאמ

לכ 'ה תא וללה" קוספב לחהש ,תודיסח רמאמ יברה רמא א"לשת תוכוסה-גח לש ינש םויב
ספדנ ,(!) דעומה-לוח ימי ךותב יברה ידי לע ךכ-רחא הגוה ,ןייצל בושח ,רמאמה) "םייוג
רמאנ רמאמה .(תוכוסה -גח ימיב דוע וב ודמליש ידכ ,לבת יווצק לכל ותארוה יפ-לע רגושו
-שמשמה לש) ןטק ןועשו יברה לש ורודיס חנומ ןחלושה לעשכ ,770-ב לודגה שרדמה-תיבב
.(הכוסב הז היה אל ןכש) דבלב (קינוי לרעב 'ר ח"הרה שדוקב

שדקמה -תיבב ובירקה תוכוסה-גחב עודיכ יכ ,רמא הבו החיש יברה עימשה רמאמל ךשמהב
תוכוסה-גח ימיב הלחש תומואה תוסנכתהל רושק רבדהו ,םלועה תומוא דגנכ םירפ םיעבש
לארשי ידיב איה םלועה תונידמ לע תיתימאה הטילשה" .לארשי-םעו שדוקה-ץרא לרוגב ןוידל
ףוסיא לע תוכוסה-גח תרטפהב רמאנה תא ריכזהו יברה קספ ,"לארשי-ינב תוגהנתהב הייולתו
.םימיה תירחאב םטפשמל םייוגה

ח"אצ לש ימלועה סוניכה

דעומה-לוחד 'אב הנש ידמ םייקתמש ,'תיזכרמה ד"בח-תדוגא-יריעצ' לש ימלועה סוניכב
םלועה תונידמ לע הטילשהש ,יברה ירבד חורבו ,תונידמ המכמ םיגיצנ ומאנ ,770-ב תוכוס
זירכה לארשי-ץרא גיצנ :לארשי-ינבל שורדה תא וזירכהו םיגיצנה ואטיב ,לארשי ידיב איה
גיצנ .לארשי תולעבב וראשיי 'םיחטש'השו ,"הכלהכ" היהיש ,תובשה קוח ןוקיתב ךרוצה לע
.האלה ךכו ,ישפוחל תאצל ולכויש ,היסור ידוהי רורחשב ךרוצה לע רביד היסור ידוהי

,"אתתלד אתורעתא" התיה אל סוניכב םירבדה חור יכ ,הלוע תומייוסמ תויודע יפ-לע
תא תוארל היה רשפא .סנכה ךלהמב העיגהש ,יברהמ - הלעמלמ הארוהב אלא ,םינגראמה תמזוי
.(ןיפוג 'יש קחצי-ףסוי ברה תודע) בושו-אוצר םינגראמהו םיריכזמה לש תוצצורתהה

"םיתב-ילעב" יונימ

סחניפ-השמ ברה ,שרדמה-תיב יאבג לא יברה הנפ ,תיעיברה הפקהה ינפל ,תרצע-ינימש לילב
:ול רמאו ,ץ"כ ןהכה

שפנ םיעבש דגנכ םה תומואה םיעבש - "לארשי ינב רפסמל םימע תולובג בצי"
םינברה הרות יפ-לעש ןוויכמו ;םלועה לע םיתב-ילעב םה םידוהיו ,בקעי
לכ לע םיתב-ילעב תונמל שי - תונידמה לש םיתב-ילעב םה ("ארתאד יראמ")
.וז הפקהב וכליי םהשו ,תונידמה

תומש הלאו

הכימס לעב היהש ימו תונידמ לש תומש ואירקה - תונידמ ןתוא לכמ םינבר וארקנש ירחא
הלאכ ויהו תונידמה םע םהלש רשקה תא טריפ וליפא יברהש הלאכ ויה - ודי היבגה תונברל
:תואמגוד הנה .תורצק תורעה םתודוא ריעה יברהש
צ"יירהומ ר"ומדא ק"כ םע עסנש ינפמ - (ל"ז) ג"שרה האישנ-יבד אסיגו נ"בדח :םירצמ
לזמ ןיא'ש תורמל" :ריעה יברה ,(ל"ז) לגס םולש-םייח ברה :שדוקה ץרא .םירצמב רקיבו
.(ל"ז) בוקדח .א.מ.ח ברה :היבטל .(ל"ז) ןיטיוול לאומש ברה :תירבה תוצרא ."'לארשיל
.(ל"ז) בוט-םש ןויצ-ןב ברה :הילגנא .(ל"ז) יקצדורוג והילא-ןימינב ברה :הפוריא תוללכ
ברה :היגלב .לדנעה קחצי ברה :הדנק .(ל"ז) (יליוושארטוב) רעשאלוק הדוהי ברה :היסור
ץ"כ סחניפ-השמ ברה :ןילופ .ץימנייטש ריאמ -יבצ ברה :הירגנוה .ןייטשרבליז ריאמ-םייח
ברה :הינמור .רגדי קחצי ברה :קריע-ןאטסידרוכ .(ל"ז) גרבדלוג ףסוי ברה :תפרצ .(ל"ז)
ברה :וקיסכמ .ןיקסר בייל -הדוהי ברה :וקורמ .יקסנשליו לאפר ברה :סינוט .יקסלבא ןמלז
הירכז ברה :ןמית .ןיקסילפ אבא ברה :הילרטסוא .אבאדזא םהרבא ברה :קרמנד .תבש םולש
.(ל"ז) קילג קחצי-םהרבא :הינמרג .ירוג

"הצע וצוע"

."דועו ,ןריא ,תימורדה הקירמא ,הקירפא" תונידמה םג תורכזנ ץיוורוה בקעי ברה תמישרב

:רפסמו ךישממו

תרכזנה הזרכה בוש זירכהל א"טילש יברה הוויצ ,תונידמ ןתוא לכמ םינברל וארקש ירחא"
.תופקהב התע וכלייו - תונידמה לכ לע םיתב-ילעבה םה "הרותה חוכב"ש ףיסוהו ,ליעל
רבד ורבד רפותו הצע וצוע' וחוכ לכב דוקרל א"טילש ר"ומדא ק"כ ליחתה תופקהב וכלהשכ
העש להקה לכ תא - 'קה ודיב הקזוחב דדועמ אוהשכ - דיקרהו 'ל-א ונמע יכ םוקי אלו
."המוצע תובהלתהב הכורא

!החידב אל

ךרכ 'וביסמב ךלמה' םג האר) םידיסחה ינקז םע יברה תוחכונב - הדועסה תעב הליל ותואב
לכ לע "םיתב ילעב" ונמתהש ןוויכמש ,וגקישמ ץ"כ בקעי ברה ריעה (זטר-וטר םידומע 'ב
,ןלטבל ךרטצנ ונחנאו םהלש תוטלחהה תא וטילחי - םייוגה - םהש םוקמב הנה ,תונידמה
אל םיחכונה ךא ...!ונ :ביגה יברה .תובוט תוטלחה הליחתכלמ ונמצעב טילחנש יוצרו יאדכ
.וירבד לע םעפה דוע רזח ל"נה ץ"כ י"רו .ותנווכ תא וניבה

ןייק טינ זיא סאד") החידב וז ןיא ,יניצר רבד הז" :ביגהו דואמ יברה ינפ וניצרה זאו
."...ךכ םשל הרותה-ירפס תא איצוהל םירומ ויה אל החידב רבדה היה וליא ,("קו'ג

יברה ינפ .תובוט תוטלחה וטילחיש ןוכנ רבד הזש בשוח ינא :בוש רמא ץ"כ בקעי 'ר
:רמא בושו ורימחה

יפ לע שדוחמ םעט .. ירדנ לכל ןוראה תחיתפל עגונב םעטה ראבמ יבו'צוגרה
.. שדוקה-ןורא תחיתפבש .. תועובש תכסמב ימלשוריב ורוקמ .. ל"זח ירבד
!ןיד-תיב בשוי וליאכ

"רוואפ גיב"

...!תומוא םיעבשה שארו "חכ אב"כ יברה דביכ (ל"ז) בוקדח ברה תא

חוכ ןהלש תולודגה תונידמה עברא - "רוואפ גיב"ה םנשי ם"ואבש םשכש ןייצ םג יברה
תונידמה יגיצנל דחוימ חוכ ,הז ןיינעב םג ךכ - היסורו הקירמא ,תפרצ ,הילגנא - דחוימ
.ל"נה

יברל תוטלחהה תריסמ

ןג" דיל ודמענ ,בוט-םוי תדועסמ ותיבמ רזח יברהשכ ,םירהצה רחא תרצע-ינימשב ,תרחמל
םדי-לע שקבתה (ל"ז) לגס םולש-םייח ברהו ,תונידמה חוכ-יאב יגיצנ(מ המכ) "ןותחתה ןדע
ןורבחו לארשי-ץראש וטילחה הבו תדחוימ הפיסא םויב וב ומייקש) םתטלחה תא יברל רוסמל
-יאבכ םה ונמתהש הז חוכבש" יברל רסמו דמע אוה .(יברה ןוצרכ 'וכו לארשי-םעל םיכייש
טפראוו ריא" :רמאו ךייח יברה ."םלועה לע תיבה-לעב"כ יברה תא םינממ םה תונידמה חוכ
...!?[תולעבה תא הרזחב םיכילשמ םתא רבכ=] "טייק'ב"העב יד קירוצ ךיילג ןיוש

םלועה לכב לעופב היהי 'קה ונוצרכ אליממו" :רמאש לגס ברה ירבד תא עומשל ךישמה ךא
רשקב םירובידה לכ ולטבתיו "ידוהי והימ" קוח ןקותי לארשי-ץראב םיניינעהמ לחה .דימ
."ןמא" :הנעו בישקה יברה ."םיחטשה תרזחהל

הדימעב תדחוימ החיש

רביד הבו ,הדימעב תכשוממ החיש יברה עימשה ,תופקהה ינפלש תודעוותהב ,הרות-תחמש לילב
לש ןפואב םילעפנ ,היתולובגל לארשי-ץרא ,'וכו לארשי-םע קוזיחל תולועפה לכש ךכ לע
,תוטלחה תלבק ירחא ,(ם"ואה=) "ןע -וי"ש ןוויכמש ,רמא םויסבו ."יתטמ לע ןשי ינא"
םוקמב ןכל ,הזל ןמז ןיאו ךייש הז ןיא ונילצאו ,ןורטאיתל םיכלוה םהש םלצא גוהנ
השע (.ל.ד.ש) םירוחבה דחא .(הלעמל םילגרהו הטמל שארהשכ ,לוגלג) "עלוק" ושעי ןורטאית
טיבמ אוהשכ ,ןיתמהל ךישמהו "ןיע יצח"ב ךכ לע טיבה יברה ךא ,םירוחבה ישאר לע "עלוק"
."עלוק" ךפהתהו ןחלושה לע הלע ,דמע ,בוט-םש ןויצ-ןב 'ר עתפל םק זא .הטמל להקה לע
.המכסה תואל ךייחו ,ןוצר עבש היה יברה

?ותולעב תא חכש םאה

רודישל םיניזאמהש ךכל גואדל וחילציש יברה שקיב א"לשת ולסכב ט"י תודעוותהב
.770-ב ןמזב וב ועמשיי םירבדהש ןפואב ,"םייחל" ורמאי הילרטסוא תנידמב תודעוותההמ
:יברה לאש עתפל .לעופב רבדה תא עצבל םיישק ויה

חכש םאה ,הילרטסוא לע והונימ ירה - 'םייחל' רמאיש ?הילרטסוא לש תיבה-לעבה ןכיה"
."?('טייקש'יתבה-לעב ןייז") ותולעב רבד תא רבכ

,ןיקסילפ ברה ,אבא 'ר ברה ,אבא 'ר" :ארקו (םילכה לא אבחנ היה הלה) וירחא שפיח יברה
..."[?אבחתמ התא ןכיה=] ?ךאז ריא טלאהאב ואו

םירדס השוע יברה :ג"שרה

(גחה תדועסב) ריכזהו ןיינעב ןיבהל ליכשה (זטר 'מע 'וביסמב ךלמה' האר) ג"שרה אקווד
אוה .(גרוברטפב) הכולמה ירש ןיב הנשה-שארב םירדס ךורעל גהנ 'קדצ חמצ'הש הדבועה תא
םילח םה יכ ורמואב תאז רשיא יברה .תרצע-ינימשלו הנשה-שארל ףתושמ שי יכ ריעה םג
...עובשה ימיב תועיבק התואב

ךיצוביק ךוליצי ךקעזב

לש "הרות יסוניכ" לבת יבחרב ול ךשמהבו תוכוסה-גח ותוא ךשמב ומייוק יברה תארוה יפ-לע
יסוניכו ,תודהיה קוזיחל םינקסע יסוניכ ,תויתכלה תויגוסב םילופלפל תובישי ינבו םינבר
.דועו ד"בח ישנ

תורהזא ורגשב ,םיחטשה תרזחה דגנ - עבטה ךרדב תוליעפב םג יברה לחה א"לשת ףרוח ותואב
"םילשורי" תא שיגדה דחוימב .לארשי-ץרא יחטש לע רותיוול םתונוכנ חכונ לארשי יגיהנמל
.קרפה לע זא ודמעש "ןורבח"ו

צ"יירהומ ר"ומדא ק"כ תפוקתבש - "יקסלבא" [ןמלז ברה] תא יברה הנימ "הינמור גיצנ"כ
-תורגיא .ומת 'מע ג"י ךרכ צ"יירהומ שדוק-תורגיא האר] םש תיתרתחמ תוליעפב רושק היה
ונב יכ םא ...[770-ב] !םוקמב חכנ אל ופוגבש ףא - [המק 'מע 'ד ךרכ ר"ומדא ק"כ שדוק
.770-ב ירשתב ההש קחצי-ףסוי

,ב"נשתב] הינמור תטילשבש היבדלומב ישאר ברכ שמשל יקסלבא ברה רזח םימיל יכ ןייוצי)
.(["הינמור לכ רובע" :יברה ול רמא ,םירלודה תקולח תעב רבעשכ

,קרוי -וינב הרות-ילהא ךוניח דסומ ידימלת לש 'הרושת'ב שומיש השענ וז המישר ךרוצל)
דחוימב ;ירשת שדוח ותואב וחכנש םישנא הרשעכ יפמ םיטרפ ורזחוש .'וכו ריהבה םוי דובכל
'רה ,(קמעה-לדגמ) ץיברוג קחצי -ףסוי ,(תובוחר) ןיפוג קחצי-ףסוי :םינברל הדותה הנותנ
.((םילשורי) ןאמזיירג לאומש 'רה ,(ךנעת) ירוג הירכז

תיחצנה הריבה םילשורי

טמשנ ;20 'מע א"לשת ולסכ 'ד"בח ןואטב') הנש התואב תוינשה תופקהל יברה לש וקרבמב
דעו תאצוהב התע הז עיפוהש 'הרות-תחמשו תרצע-ינימש ,םידעומ - תוחיש יטוקל' שדחה ךרכב
םעה תומילש תא יברה ריכזמ (מ"שת ,בולגש - 'וכ םירמאמ חתפמב ןמסנ ;תוחיש תצפהל
:ץראה תומילשו

א"בבות ונתראפתו ונשדק ריע םילשוריב הרות תחמש תופקהב םיפתתשמה דובכ
םוקמ לכב הרות תחמשב םיחמשה לארשי ינב וניחא לכ יככותב ,ונקדצ חישמ י"ע
.א"טילש - םהש

תדחאמו תפקמ ,לארשיב הרותה תחמשו הרותב לארשי תחמש ,הלופכה החמשש העשב
םידחוימ ןכותו ףקות ,דחי םג התע תעל םיקוחרהו םיבורקה ,ונמע לכ תא
ונתרותב בותככ יחצנה ונמע לש תיחצנה הריב ,המילשה םילשוריב וז החמשל
םשה רבדו םשה תרות אצת הנממש הדועיל םילשורי םיאתתש ןוצר יהיו .תיחצנה
בורקבו ,ץראב דחא יוג ונימע לעו הילע ארקנ 'ה םש יכ ץראה ימע לכ וארו
ובשיו הדוהי ירע הנביו ןויצ עישוי םיקלא יכ החטבהה םויק הארנו הכזנ שממ
תיתימאה ונתלואגב ,הב ונכשי ומש יבהאו הולחני וידבע ערזו הושריו םש
.ונקדצ חישמ ידי לע המילשהו

.הלחנו החונמ הרותו החמש תנשל הלפתב םתוחו ונתחמש םתחמשב ףתתשמה
ןהאסרואינש םחנמ

"ב"לשת ...יגהנממ"

"הרות תחמש יגהנממ" (ןויצל ןושאר) ץיוורוה בקעי 'ר ח"הרה םשר ב"לשת הרות-תחמש ירחא
:יברה לצא

יננה' קוספ םימעפ 'ג [ק"כ] רמוא תירחשד תופקהה רדס ינפל 'תארה התא' יקוספ רחאל"
להק ,וידחי תדלויו הרה ,חסיפו רוויע םב ץרא יתכרימ םיתצבקו ןופצ ץראמ םתוא איבמ
.רתוי ולוק היבגה םעפ לכבו ,(הנשה-שאר תרטפהמ) 'הנה ובושי לודג

ץראה רפעכ ךערז היהו' :קוספה םימעפ 'ג רמוא ל"נכ 'םתוא איבמ יננה' קוספה רחאל"
.'ךערזבו המדאה תוחפשמ לכ ךב וכרבנו ,הבגנו הנופצו המדקו המי תצרפו

הפקהב וליחתהש ולא אלא ,הפקה לכל םירחא םישנא םידבכמ ןיאש אוה תירחשד תופקהה רדס"
ולא תופקה יצחו 'ג ךשמבו .תופקה יצחו 'ג לוכה ךס ,םימעפ יצחו 'ב דוע ןיפיקמ ,'א
.הלילהד תופקהה 'זל םיכיישה םיקוספה לכ םירמוא

ק"כ שרדמה-תיבב רדסה הנה ,הרות-תחמשב היילע לבקל לארשי לכ םיגהונש המל עגונב"
הרותל תולעל הצורש ימ לכו ,ןבומכ תחא םעפמ רתוי הרותב ןיארוק ןיאש א"טילש ר"ומדא
םישנא תורשע םילועו ,המיבה תא םיפיקמה תונחלושה ןיבש יונפה חטשה ךותל ומוקממ ץפוק
םר לוקב הכרב םישוע םלוכו ,םילועה לש תומשה תא םיזירכמה םישנא המכ שיו .תחא תבב
היילעל בשחנ הזו .האירקה םוקמהב ועגנש הרות-רפסה לש הרוגחה וא תילטה םיקשנמש רחאל
לארשי לע טיבמו ומוקמב ןמזה לכ דמוע א"טילש ר"ומדא ק"כו .בתכה תא םיאור ןיאש ףא
.ל"נה הרוצב הרותל םילועו הרותה תא ןיבבחמה

,צ"יירהומ ר"ומדא ק"כ םע דחיב ול ןיארוקו ,תישארב ןתחל הלוע א"טילש ר"ומדא ק"כ"
"ונברו ונרומ וננודא" קר ןיארוקש הנשה תומי ראשבכ אלש ,אלמה םמשב םיארוק םהינשלו
."[קחצי יול 'ר ברה ןב]

.דנש ,דפש ,טעש 'מע (ןיישדנומ) 'ד"בח יגהנמ רצוא' הוושהו הארותודיסחה ינייעממ


הרות-תחמש - תרצע-ינימש


החמשב התיבה סנכיהל


אמויב" :ןתנוי םוגרתה רמוא (הל,טכ סחניפ) "םכל היהת תרצע ינימשה םויב" קוספה לע
הכוסה ןמ וסנכית ינימשה םויב=) "ןוכיתבל ןוכליטמ ןמ אוודחב ןווהת ןישינכ האנימת
.(החמשב םכיתבל

הכוסה ןמ האיציב שי החמש וזיא יכו :יתבר ההימת הרואכל ררועמ םוגרתה לש ורואיב
?תיבה לא הסינכו

."םיפיקמ תורוא" תניחבב קר םה תוכוסה גח ימיב םיכשמנה עפשהו רואה :רבדה רואיב
תוימינפב ולא תורוא םיטלקנ תרצע-ינימשב .ביבסמ םדאה תא הפיקמ איה ףאש הכוסה תמגודב
הסינכבו הכוסה ןמ האיציב החמשה אופא יהוז .(ד,חפ צ"עמשל םישורד הרות-יטוקיל) המשנה
לא גחה תועפשה לש ןתרידח תא למסמ הז רבעמ - עבק תרידל יערא תרידמ האיצי - תיבה לא
.שפנה תוימינפ ךות

.הכוס תכסמ לע י"שר ירבדב תפסונ הלאש בשייל שי םירומאה םירבדב

ןיאש" :י"שר שרפמ "ומצע ינפב לגר" אוה תרצע-ינימשש (א,חמ הכוס) ארמגה רמאמ לע
ןיידע ךא .ןיבשוי ןיאש - ילילש רבד אוה הכוסב הבישי יא :הלאש תלאשנ ."הכוסב ןיבשוי
לוח לש םוי םתסב םג אולה .ומצע ינפב לגר בשחנ תרצע-ינימש עודמ ריבסהל ידכ רבדב ןיא
?הכוסב םיבשוי ןיא

אלא ילילש ןיינע הניא תרצע-ינימשב הכוסה תביזע .םירבדה ונבוי רומאה רואל םלוא
לא "םיפיקמה תורואה" תא םיאיבמו תיבה לא םיסנכנ ,הכוסה ןמ םיאצוי .יבויח ןיינע
.תוימינפה
(833 'מע ג ךרכ תוחיש-יטוקיל ,ד"לשת הרות-תחמש ליל תחיש)


םימי ג"י

איהו הכשמהה תרתסנ ןיידע הז םויבש אלא .םימחרה תודימ ג"י םיכשמנ םירופיכה-םויב
םיחמשש הפיקמהו תיללכה החמשה אוה הרות-תחמשב הכשמהה יוליגל םרוגה .הרות-תחמשב הלגתמ
רוא"ה הלגתמ וז החמש ידי-לע .הנשה לכב תווצמה םויקו הרותה דומיל םצע לע הזה םויב
.םימחרה תודימ ג"י לש "ףיקמ

םימי העברא) םירופיכה-םוימ רשע-השולשה םויה הרות-תחמש םוי תויהל ימינפה םעטה והז
יכ ,(הרות-תחמש (ץראל-ץוחב) ג"יה םויבו ,גחה ימי תנומש ,תוכוסל םירופיכה-םוי ןיב
.ולא תודימ ג"ימ תפסונ הדימ תכשמנו תילגנ םוי לכב
(אלר 'מע ח"אד םע רודיס)


הכרבלו םייחל

.הרות -תחמשלו תרצע-ינימשל דחוימ ןפואב הרושק ,"הכרבלו םייחל" תיתרוסמה הכרבה

הכשמה ונייה ,"בל ול" תויתוא - בלול ."בלול" ןיינמכ ,68 היירטמיגב - םייחל
תא ךישמהל םינווכתמ "םייחל" תכרבבש ןוויכמו .(ףוגה לכ לע עיפשמ בלה ירהש) תוימינפב
םיטלקנו םיכשמנ םהב ,הרות -תחמשבו תרצע-ינימשב דחוימב איה הרושק ,תוימינפב הכרבה
.תוכוסה גח יניינע לכ ,תוימינפב

,שדחמ הרותה תא םיליחתמ ןכו ,"הכרבה תאזו" תשרפ הרותב םיארוק הרות-תחמשב - הכרבלו
.(א"ה ב"פ הגיגח ימלשורי) "הכרב" תובית ישאר ,'ב תואב הליחתמ הרותהו
(ו"משת הרות-תחמש ליל תחישמ)


חורו םשג

."םשגה דירומו חורה בישמ" רמול םיליחתמ תרצע-ינימשב ףסומ תליפתב

:המלשה הלואגל הייפיצה םג הזומר וז הליפתב
ל"זר ורמא ,(ב,א תישארב) "םימה ינפ לע תפחרמ םיקלא חורו" קוספה לע - חורה בישמ
."חישמה ךלמ לש וחור הז" (ד,ב"פ הבר-תישארב)
,"חישמ לש וחור" קר אל .תוימשגבו לעופב לאוגה לש ותאיב תילגנ רשאכ - םשגה דירומו
.ימשגה הזה םלועב וטושפכ חישמ ,ףוגב המשנ אלא

:זומרל שי דועו

היהי אובל דיתעלש (וכ,ל והיעשי) איבנב רמאנל רושק .(343) ג"מש היירטמגב הלוע "םשג"
ירה ,םימיה תעבש לש רואכ תויעיבש עבש" ונייה ,"םימיה תעבש רואכ םיתעבש" המחה רוא
.(י"שר) "ג"מש םילועה תויעיבש ט"מ
(ו"משת הרות-תחמש ליל תחיש)


תוומל אלו םייחל

הנשה-שאר תוכלה ךורע-ןחלושב .החותפ ד"מל - "תוומל אלו םייחל" ונא םישקבמ םשג תלפתב
-סח עמשיי אלש ידכ ,החותפ ד"מלב אלו ,הייובש ד"מלב "םייחל ונרכז" רמול שיש רמאנ
,חתפ דוקינב התוא םירמוא ,"תוומל" הביתב ןאכ עודמ ןיבהל שי ןכ םאו ."םייח-אל" םולשו
?"'תוומ -אל' אל" םישקבמ ונאש הלילח עמתשהל לולעה

:(ר"ומדא ק"כ לש ויבא) קחצי-יול יבר לבוקמה ןואגה ריבסמ

םייח קר אלו ,שממ לש םייח ,םייתימא םייחל םילחיימו םישקבמ ונא ונתליפתב ,ןכ םנמא
..."תוומ-אל" - םהש
(העומשה יפמ)

עובשה חול


ד"בח יגהנמו תוכלה

גרובזניג החמש-ףסוי ברה תאמ

ישיש םוי
הבר-אנעשוה ,ירשתב א"כ

ינפל 'םירבד' שמוח לכ תא 1(רוביצב אלו) ומצעל ארוק דחא לכ .הלילה לכ םירע םיראשנ
2.תוצח

4.ותרימאב םיכיראמ ןיאו ,םיליהתה לכ תא טנבא תריגחב (3רוביצב) םירמוא תוצח רחא

רחאלש "ןוצר יהי"ה תאו הבר-אנעשוה לש "ןוצר יהי"ה תא םירמוא םיליהתהמ רפס לכ רחאל
4.בוט-םוי לש "ןוצר יהי"ה תא םירמוא ןיא לבא ,הנבלה תאצ

לילב םיליהת ורמאש הלא לכל קותמ חופת רוביצה תפוקמ םיקלחמ םיאבגהש ,ןשי גהנמ
.הכוסב םיליהת ורמאשכ ,הכוסב דימ התיה ותליכא .הזב אצויכו רפסל רפס ןיב ,הבר-אנעשוה
,הכוסל ץוחמ המואמ לוכאל אלש םירדהמ לוכהו הכוסב םיליהתה תא םירמוא ןיאשכ ,םויכ
,שבדב ותוא םיליבטמש רחאל ,תיטרפה הכוסב ךכ-רחא וא תסנכה-תיב תכוסב חופתה תא םילכוא
5.הנשה-שארב גהנמה ךרד-לע

המב שיא שיא ,הרותה דומילב םיקסועו הלילה לכ םירועינ ,םיליהתה תרימא רמג ירחא
5*.רחובש

םירשוק .תיבה ינב לכ רובע תונעשוהה תא (רשוק) ןיכמ היה ע"נ ב"שרוהמ ר"ומדא ק"כ
6.בלולה ילעב ןתוא

.הרותה תוכרב ךרביש דע דומלל רוסא ,רחשה הלע יאדוובש רחאל דע הלילה לכ רע ראשנש ימ
7

לכ תא רקובב ךרבמ ,תחא םעפב 8"ימשנ ןיתיש" רועיש ןשי אלו הלילה לכ רע היהש ימ םג
7.ךליאו הלילה תוצחמ הרותה תכרב ךרבמ ,הז רועיש ןשי יאדוובש ימ 9.רחשה תוכרב

:תירחש

.דעומה -לוח תליפת חסונ לע םיפיסומ ןיא המצע הליפתבו ,לטיק ןישבול ןיא הבר-אנעשוהב
10

תוכירכה שולש קר תוראשנו ,ומצע בלולה לעש תוכירכה יתש תא םיריסמ 'ללה' ינפל
ילע סוכסכב תוברהל ךירצ הבר-אנעשוהב יכ ,11דחיב תוברעהו םיסדהה ,בלולה תא תודגאמה
12.החמשבו בלולה

:תונעשוה

'ז תא םירמוא 14.המיבה די-לע םהמע םידמועו ,13לכיהבש הרותה-ירפס לכ תא םיאיצומ
םימעפ עבש המיבה תא םיפיקמו (הבר-אנעשוהל םידחוימה ,םהירחאלש םיקוספה םע) תונעשוהה
.'ע וא 'ס תואב םעפ לכב המיבה תא ףיקהל םיליחתמ םויה םג 16.דבלב םינימה תעבראב ,15
וננתת" םיליחתמו ."אנ העישוה והו ינא .. תעשוהכ .. והו ינא" םירמוא ,ןכמ-רחאל 17
.תונעשוהה יטויפ םויס דע ".. םשל

שידק' םירמואו ,17םינימה-תעברא תא םיחינמ ,לכיהל הרותה-ירפס תא םיסינכמ ,םמויסב
אישנ ר"ומדא ק"כ] םימעפ שמח עקרקב םיטבוחו הברע ידב השימח םיחקול ןכמ רחאל .'לבקתת
ריסמ היה .תולק טבוחו (ןדוגיאב ןהשכ) הטבחה םדוק וזמ וז תוברעה תא דירפמ היה ונרוד
15."ןוצר יהי"ה תא םירמוא ךכ-רחאו ,[17עקרקב הטבחה םוקממ חיטשה תא

18.הברעה תטיבחב םיגהונ םינטקו םישנ םג

לע ןחינה םיתיעל ;שדוקה-ןורא לע תוטובחה 'תונעשוה'ה תא קרוז היה אל ר"ומדא ק"כ
19.ומיע ןחקלו ורודיסל ןסינכה םיתיעלו עקרקה לע ןריאשה םיתעל ,ואסיכ

:לארשיל ."ישישה םויבו" :יולל ."ישימחה םויבו" :ןהכל םיארוקו ,הרות רפס םיאיצומ
20."יעיבשה םויבו" :יעיברל ."יעיבשה םויבו"

21.הזב אצויכו "אבט אקתפ" ,"אבט המיתח רמג" הבר-אנעשוהב ורבחל שיא לחאל ונגהנמ ןיא

23.חלמ םג םימש ןחלושה לע לבא ,22שבדב איצומה תסורפ םילבוט

24.(רשבב םיאלוממ קצב-ינסיכ) "ןיכפערק" םילכוא םויה

25.םוגרת דחאו ארקמ םיינש ,('הכרב' - עובשה תשרפ) הרדסה תא םיריבעמ

ןיא לבא ,הנממ "דרפיהל" ידכ (המ רבד םיתוש וא םילכואו) ברע תונפל הכוסל םיסנכנ
26."ןוצר יהי"ה םירמוא

.'ירוא 'ה דודל' הנורחאה םעפב םירמוא הבר אנעשוה לש החנמב

שדוק-תבש
הרות-תחמשו תרצע-ינימש ,ירשתב ב"כ

27.תומשנ ןיריכזמש םויב רנ קילדהל גהנ אל צ"יירהומ ר"ומדא ק"כ

םויב הרות-רפסה לע ןבל ליעמו הנבל תכורפ שורפל ןיגהונש ,רמאנ ד"בח-ללוכ חולב
הנבלה תכורפה התיה ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כ לש ושרדמ-תיבב ךא ,'לט' וא 'םשג' םיכרבמש
28.הרות-תחמש רחא דעו הנשה-שארמ השורפ

,הבאושה -תיב תחמשמ רתוי וז החמשב חומשל (איה הרות רשא) לארשי גהנמ הרות-תחמשב
29.םתס בוט-םוי תחמשמ רתויו

ק"האב ;ל"וחב] תועש 48-ה :ב"שרוהמ ר"ומדא ק"כ ויבא םשב צ"יירוהמ ר"ומדא ק"כ ריהזה
בואשל רשפא עגר לכב .דואמב רקייל םיכירצ הרות-תחמשו תרצע-ינימש לש [תועש 24 קר -
30.םידוקירה ידי-לע הז לכו ,תוינחורבו תוימשגב ,תויבחבו םיילדב תורצוא

חמשל ידכ ,תוקחורמ תונוכשבש הלאל םגו ,תויסנכ-יתבל תוכולהתב תכלל גיהנה ר"ומדא ק"כ
31.גחה תחמשב םידוהי

32.תודעוותהו שודיק - ןכמ רחאל .לבקתת שידק - הרשע-הנומש תליפת רחאל :תיברע תליפת

םירמוא - שודיקה רדס ["ליח תשא"ו "םכילע םולש" :שחלב הליחת רמוא ,ותיבב שדקמה]
חסונו ,"ולוכיו" ,34בוט -םויד "וניקתא" ,33"אתדועס איה אד" ,"דודל רומזמ" :שחלב
תעשב "ונייחהש" וכרבש םישנ) "ונייחהש" םיכרבמו ,תבש לש ריכזמו ,בוט-םויד שודיקה
.(שודיקה תעשב הוכרבי אל - תורנה תקלדה

,רחא והשיממ הבוח-ידי תאצל אלו ומצעל דחא-לכ שודיק תושעל דחוימב םירדהמ הרות-תחמשב
35.ומצע תא עיקפיש יאוולהו ,הרותה לע םג איה 'ונייחהש' תכרב ןכש

36.'הקשמ' תייתש לע ליטהש הלבגהה תא ריסמ ר"ומדא ק"כ היה הרות-תחמשב
בא" ןכמ רחאלו ,(םינוש םישנא םתאירקב םידבכמו) קוספב קוספ "תארה התא" .תופקה רדס
37."םימחרה
ןוגכ ,ןיינעהו העשה ךרוצ יפל םינוש םיקוספ ףיסוהל ר"ומדא ק"כ הרומ היה ןכמ רחאל
ךמע תא העישוה" ;"ךערזבו .. תצרפו .. ךערז היהו" :(םינשה ךשמב עבק ךרד השענש קוספ)
37."ןופצ ץראמ םתוא איבמ יננה" :םימעפלו ,"..

'םימחרה בא' רחאל קרו ,םימעפ שולש - ל"נה םיקוספהו 'םימחרה בא' ,'תארה התא' תרימא
37.שדוקה-ןורא תא םיחתופ

הפקה לכ רחאל זירכמ ץ"שה .גוהנכ המיבה תא םיפיקמו ,הרותה ירפס לכ תא םיאיצומ
תושענ ,הרות-תחמש םויב .'וכו ,"'ב הפקה ןאכ דע" ,"'א הפקה ןאכ דע" :(רודיסב ןושלהכ)
הרותה-ירפס לכ תא םיריזחמ ,הפקה לכ רחאל .וז הזרכה ןיזירכמ ןיאו ,ףצרב תופקהה לכ
37.שדוקה-ןוראל

,םידוקירה תארקל הרותה-ירפסמ םירתכה תא ריסהל םידיפקמה תגהנה תא ללש ר"ומדא ק"כ
38.ולפי אמש םששחב

"רזוע" תבית ןיב תצק קיספהל ךירצש ,ב"שרוהמ ר"ומדא ק"כ רמא "םילד רזוע" הקסיפב
39."םילד" תביתל

40.יווילב אלא ,דבל תופקהל םיכלוה ןיא תולבאה תנשב

30.הרות-תחמש לילב הרותה תאירק אורקל ונגהנמ ןיא

41.(תרחמל ןכו) תורימא לכ אלל שדוקה-ןוראל הרותה ירפס תא ןיריזחמ תופקהה רחא
.'םיקידצ ךא' ,'ארית לא' ,'םותי שידק' ,'ונילע'

-ינימשב .[33"ליח תשא"ו "םכילע םולש" :הדועסה םדוק שחלב רמאי ,וישכע קר ותיבל אבה]
30.שבדב איצומה תסורפ םילבוט ןיא הרות-תחמשו תרצע

לע לבקל ךירצ ,הרות-תחמשב ותטימ לע עמש-תאירקב 'לארשי עמש' תרימאבש ,לכל עודי"
תויהל הכירצ וזו ,ותמשנו וחור ,ופוגב שפנ-תריסמב הרות תצברהל הניתנו הריסמה תא ומצע
42."ותוהמ לכ

:תירחש תליפת

30.בוט-םוי לכ לש ףסומ תליפתבכ 43םייפכ תאישנ

.'םותי שידק' ,('ירוא 'ה דודל' םירמוא ןיא) 'ונעישוה' - םוי-לש-ריש רחאל

,"אד" ,"בישת םא" ,"ורמשו" ,"וניקתא" ,"דודל רומזמ" :שחלב הליחת םירמוא .שודיק
ירפ ארוב" ,"ידעומ הלא" ,[45"וניקתא"] :ליגר לוקב ךכ-רחאו 44."ןכ-לע" ,"רוכז"
.תודעוותה ךכ-רחאו ."ןפגה

שולש םישוע ןכ ."םימחרה בא" ןכמ רחאלו קוספב קוספ "תארה התא" ,לומתאדכ :תופקה רדס
37.םימעפ

'ז המיבה תא םיפיקמו הרותה-ירפס לכ תא םיאיצומ ,שדוקה ןורא תא ןיחתופ ןכמ-רחאל
.תופקהה רדס לכ תא םירמוא לבא .יצחו תופקה שולש לוכה-ךסב ,(דחא ךשמהב) הפקה יאצח
46.ותוא םירגוסו שדוקה-ןוראל הרותה-ירפס לכ תא םיריזחמו

-לש-ונוביר"ו תודימ ג"י םירמוא ןיא תבשב לחש ןוויכ .ןוראה תחיתפ לש) "תארה התא"
ןושארב ,הרות-ירפס השולש םיאיצומ .הרות-רפס תאצוה רדס לכו ,"הימש ךירב" ,("םלוע
םירזוח ,ךרוצ שי םאו ,"םיקחש ותוואגבו" דע ,הכרבה תאזו תשרפב םיאורק השימחל םיארוק
תכרב םתיא ךרבמו םירענה לכ םע דחא הלוע םויסב .הרותל הלעי רוביצה לכש דע םימעפ המכ
47.הרותה

.דחאכ םלוכ םיכרבמו וידחי םיאורק המכ הרות-תחמשב םילוע ר"ומדא ק"כ לש תסנכה-תיבב
48.םילארשי - תוילעה ראשלו ,םייוול - יולל ,םינהוכ - ןהוכל

."לאוגה ךאלמה" רמולו המיבה לצא םידמועה ראש לעו םירענה לע תילט שורפל ונגהנמ ןיא
47

.םייוול וא םינהוכ תויהל םילוכי 'תישארב ןתח'הו 'הרות-ןתח'ה

לכ יניעל" דע "םדק יקולא הנועמ" םיארוקו ,'הרות ןתח'ל "תושרמ" םירמוא ךכ-רחא
השרפה תאירק רמג רחאל .'הרות ןתח'ל הלועה שאר לע תילט שורפל םיגהונ ןיאו ,"לארשי
הלועה םגו .ארוקה וירחאלו ,"קזחתנו קזח קזח" להקה לכ רמוא (הנורחאה הכרבה ינפל)
47.ןכ רמוא ומצעב

הרותה-רפס תא וריסי אלו ,ןושארה הרותה-רפס דיל המיבה לע ינשה הרותה-רפס תא םיחינמ
הרותה-רפס תא םיללוגו םיהיבגמ 49.ינשה הרותה-רפס תא המיבה לע וחיניש דע ןושארה
.הנשה לכ לש ההבגהה רדסמ המואמב ןינשמ ןיאו ,םעה לא וינפו ותוא ןיכפהמ ןיאו ,ןושארה
50

ןושלב םיארוק ר"ומדאל קר) רודיסב בותככ דיחי ןושלב ,'תישארב ןתח'ל "תושרמ" רמוא
תילט שורפל םיגהונ ןיאו ,"תושעל םיקולא ארב רשא" דע "ארב תישארב"מ םיארוקו .(51םיבר
ארוקה עיגמשכו ,"ברע יהיו" יקוספב םר לוקב םינוע להקה .'תישארב ןתח'ל הלועה שאר לע
47.םהירחא רזוח ץ"שהו ,"ולוכיו" 52םלוכ םירמוא "ולוכיו"ל


תבוחב ישילשה רפסב ריטפמ .שידק-יצח םירמואו ינשה לצא ישילשה הרות-רפסה תא םיחינמ
.(א עשוהי) "ץמאו קזח קר .. השמ תומ ירחא יהיו" :הרטפה .סחניפ תשרפב םויה

,"53חמשאו ליגא" ,"וצבקתה" ,"וחמשו ושיש" :םיטויפה תא םירמוא הרותה תאירק ירחא
.רודיסב ספדנכ ,"לארשי םכירשא"

54.הלודג תובהלתהב ,הרות-תחמש ןוגינב ףסונ דוקיר םידקור ויה ךכ-רחא

םילבאו ,תסנכה-תיבמ אצוי - םאו בא ול שיש ימ ."תינולפ ןב" םירמוא 'תומשנ תרכזה'ב
ימ םגו ."םימחרה בא" םירמוא ."רוכזי" םירמוא ןיא לבא ,תסנכה-תיבב םיראשנ םתנש ךותב
55."םימחרה בא" רמול לוכי תומשנ ריכזמ וניאש

רמול םיליחתמ ףסומ תליפתמ ."םשגה דירומו חורה בישמ" שמשה זירכמ ףסומ תליפת םדוק
."םשגה דירומו חורה בישמ"

חורה בישמ" רמול לכויש ידכ רוביצה וללפתיש דע ףסומה תליפת םע ןיתמי - דיחיב ללפתמה
םא - תירחש תליפת ללפתהש םדוק "םשגה דירומו חורה בישמ" תזרכה עמשש ימ ."םשגה דירומו
רמאו העט ."םשגה דירומו חורה בישמ" תירחש תליפתב םג רמוא ,רחא ןיינמב ללפתמ וניא
30.רזוח וניא - "לטה דירומ"

.םייפכ ןיאשונ ןיא .םשג תליפת - ץ"שה תרזחב

.תישארב תשרפב םיארוק החנמב

רבד -לע ריכזהל ,(תישארב תבש וא) הרות-תחמש לש תודעוותהה תעב ,גהנ ר"ומדא ק"כ
.(ג"פש :וז הנש ימי ןיינמ) 30'הנשה ןרק' תיבגמב תחאו דחא לכ תופתתשה

.ליגרכ - 'ךל ןתיו' ,'הלדבה' ,'שודק התאו' ,'םעונ יהיו' :בוט-םויו תבש יאצומ

ר"ומדא ק"כ .הז הלילב םג 'קה ונצראב תופקה ךורעל (ל"זיראה גהנמ יפ-לע) םיגהונ םיבר
56ד"בח-רה-תלחנ ,ד"בח-רפכ) םייזכרמה תומוקמל םיקרבמ חלושו ,החמשה תא דדועמ היה
.הנשב הנש ידמ (ו"ת םילשוריו

57."וכרדל ךלה בקעיו" :םיזירכמ הרות-תחמש יאצומב

ןושאר םוי
תוכוסה גח-ורסא ,ירשתב ג"כ

46.הייתשו הליכאב תצק םיברמו ,ותפוח םויב ןתח וליפא ןינעתמ ןיא

:גחה ירייש

58.גחה ירחא ('ץחרמב') ךכסה תא ףורשל ברה-תיב גהנמ

הארוה התיה ךדיאל 58.ץמחה תפירשב אלו ,ליגר םויב תונעשוהו בלול ףורשל ,םגהנמ ןכ
תעב ףורשל - בלולה ,הלדבהל םימשבכ םהב שמתשהל (יברהמ הנתמב ולביקש) םיסדה יבגל
59.תחקרמ תושעל - גורתאהמו ,ץמח-רועיב


.לש 'מע ד"בח יגהנמ רצוא (1

.םיגהנמה רפס ,תחא םעפ קר הלילה םירמוא 'הכרב' תשרפ תא םג (2

.בלש -אלש 'מע ד"בח יגהנמ רצוא ,רוביצה םע תאז ורמא וניאישנ וניתובר ק"כ םגו (3

.םיגהנמה רפס (4

הנועהמ ש"מ ב"צ ,רחמלו הלילה תורמאנה תושקבהמ קלח ןהמו ,'ןמא' ןפוסב תונעל תושקב המכב גוהנה ןינעב
ןיאש (א"ס וטר ,א"ס דנ 'יס) ז"הדאו א"מרה יפל טרפבו ,(ד"ס וטר 'יס ןחלשה ךורע האר) ויתוכרב רחא ןמא
.(םלש רבד איהש) תוכרב-תרדיס םויסב וליפא ןינוע

.גלש 'מע ד"בח יגהנמ רצוא הארו .346 'מע א"ח ה"משת תויודעוותה (5

.ע"נ צ"יירוהמ ר"ומדא ק"כ תנקתמ - נ"שו ,דלש 'מע ד"בח יגהנמ רצוא (5*

.ולש-דלש 'מע ד"בח יגהנמ רצוא - םינטקו םישנ רובע םג םיניכמ (6

.('רדסה לע תוכרבה חסונ') ז"הדא רודיס (7

יצח ךרעל :ד"בח ללוכ חולב .(ואיבה ד"ס ד 'יס ק"ודהמ ע"ושב קר) והשלכ רועיש רכזנ אל םש רודיסב (8
'סב וצבקנ 'ןימשנ ןיתיש' ךרואב תועדה .(ח"ס ב 'יס ע"וש רוציק .ד 'יס ח"וא א"וקב הכרב קיזחמ פ"ע) העש
'מע ,'ח"סקת - ז"הדא ירמאמ'ב .אנש 'מע 'הרות ירועישו תודימ' 'סבו ,המ ק"ס דנ 'יס שפנהו ףוגה תרימש
הזמ דומלל רשפא המכ דע ע"צש א"ח ינריעה לבא ,המילש העש אוהש [ל"נה לכב העיפומ הניאש העד] אתיא גמקת
.השקומ ולוכ םש עטקה יכ ,השעמל הכלה

לוק תעימשל הנווכהש ונושלמ רורבו ,ןהב בייחתנש דימ רחשה תוכרב ךרבל לוכי הלילב ןשי םאש ,םש רודיסב]
רומאכ ,ןבומכ רחשה תולעל ןיתמהל ףידע ,םיטרפה לכב בייחתהל יוצמ הז ןיאש ןוויכו ,לעופב 'וכו לוגנרת
'יש לאיתוקי 'ר ח"הרה תרעה - 20 הרעה איק ןויליג 'תורשקתה'ב ש"מכ אלדו ,תוחילסד 'בב ד"בח-ללוכ חולב
.[ןירג

ב"ח 'םחנמ לכיה' ץבוקבש 'תודיחי'ב ,השעמל-הכלה הארוהכו ;'ד 'מע ג"ח ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כ ק"גא (9
.(א"ס ו 'יס ז"הדא ע"וש פ"ע) רצי רשא ךרבל ידכ הליחת ויכרצל תאצל שיש ,ריכזמ םש .גיר 'מע

.ולש 'מע ד"בח יגהנמ רצוא (10

'מע 'ד ךרכ תוחיש יטוקלב הזב תודיסחה ד"ע רואיב הארו .13 'מע 'ד 'תומישר'מ ,68 'מע םיגהנמה רפס (11
.1368

.א"ס ד"סרת 'יס שובלו ,א ק"ס א"נרת 'יס ז"טל ןייצמ חלש 'מע ד"בח יגהנמ רצואבו .םש תוחיש יטוקל (12

.םיגהנמה רפס (13

.םש ד"בח יגהנמ רצוא .ד"בח-ללוכ חולל ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כ תהגה (14

.ז"הדא רודיס (15

.ז"הדא רודיס תועמשממ ,ט"ס ח"מפ ללוכה רעש (16

.טלש 'מע ד"בח יגהנמ רצוא (17

.ולש 'מע ,םש (18

ףוסב ןלהל הארו .ס-חנ ק"ס ד"סרת 'יס םייחה ףכו ,ב"יס המת 'יס ז"הדא ע"ושל ןייצמו .מש 'מע ,םש (19
.58 הרעהבו רודמה

.נ"שו ,87 הרעה ,דיק ןויליג 'תורשקתה' ,הז רודמב אבומה האר - שדוקה ץראב הזב ונגהנמ ןינעל (20

.ח"שת'ה תרצע-ינימשו הבר-אנעשוהב צ"יירוהמ ר"ומדא ק"כ תחישמ ,םיגהנמה רפס (21

.24 'מע ד"שת תוחישה רפסמ ,םיגהנמה רפס (22

ק"ס ג"פקת 'יס םייחה ףכ האר ,ללכ חלמה ןינע לטב אל הלבקה פ"עש טרפבו - ח"ס זסק 'יס ז"הדא ע"וש (23
.דוע ש"עו .הע 'מע ד"בח יגהנמ רצוא .ד

.58 'מע םיגהנמה רפסב ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כ תהגהב אבומ (24

.הבר-אנעשוהב אוה ק"הראבש ,"הרות תחמש ברעב" ד"בח-ללוכ חולו םיגהנמה רפס ןושל (25

.תרצע-ינימשב איה הדירפהו ל"וחב רבודמ םשש אלא ,םיגהנמה רפס (26

םאו ,בוט םויב 'רוכזי' תרימא ינפל קילדהל ,ורוקמב ,היה ללשנש גהנמה) אכש 'מע א"ח וביסמב ךלמה (27
.(דכר 'מע ד"בח יגהנמ רצוא - [גחה תסינכ ינפל דימת וקילדהל םלועה ןיגהונ םויכו] תבש ברעב - תבשב לח

.ת"סב ושע המ םש ריכזה אל ךא ,גסש 'מע ד"בח יגהנמ רצוא (28

.םש תורעהבו 166-7 'מע ד"יח ש"וקל הארו ,68 'מע םיגהנמה רפס (29

.םיגהנמה רפס (30

התא' ינפל ('ה תלהת רודיסב םג ספדנ) ז"הדא רודיס הארו .נ"שו ,טנש 'מע ד"בח יגהנמ רצוא האר (31
.'תיארה

.אעש 'מע ד"בח יגהנמ רצוא הארו .החמשב תופקהה תכירעל הבר הנכהכ םידעוותמו ,םימעוטו םישדקמ (32

הרימאה .ח-ז ק"ס בסר 'יס םייחה ףכב אבומה האר ,התיבה הסינכל םיכייש "ליח תשא"ו "םכילע םולש" (33
.28 'מע םיגהנמה רפס - שחלב

.36 הרעה דיק ןויליג 'תורשקתה' האר (34

.6 הרעהב נ"שו ,371 'מע טי קלח תוחיש יטוקל (35

.עש 'מע ד"בח יגהנמ רצוא - (12 'מע בי ןויליג 'תורשקתה') תויסוכ עברא-שולש ללכ-ךרדב איהש (36

.ונש-דנש 'מע ד"בח יגהנמ רצוא (37

-תחמשמו ,אקווד הרות-תחמשב ךייש 'הרות רתכ'ד ןינעה רקיעש (ב,ונר ג"ח) רהוזב שרופמה יפ-לע טרפבו (38
.308 'מע א"ח ג"משת תויודעוותה - הנשה לכ לע הז ןינע ךשמנ הרות

.ראבתנ םשו ,31 'מע ד"שת תוחישה רפס (39

.227 'מע א"ח 'ןויצ םחנמ - םחנמ תרות' .חנש 'מע ד"בח יגהנמ רצוא הארו .78 'מע םיגהנמה רפס (40

.טנש 'מע ד"בח יגהנמ רצוא ,ד"בח-ללוכ חולל יברה תהגה פ"ע (41

.39 'מע ד"שת תוחישה רפס (42

.'תורשקתה' לש דיק ןויליגב הז רודמב ואבוה םיפכ תאישנ יגהנממ המכ (43

.8 'עה 57 'מע םיגהנמה רפס פ"ע (44

.36 הרעה ,םש 'תורשקתה' הארו ,הזב ע"צ (45

.חעש 'מע ד"בח יגהנמ רצוא .ד"בח-ללוכ חול (46

.1 'עה גק ןוילגו 2 'עה דצ ןוילג 'תורשקתה'ב ןמסנהב הארו .ד"בח-ללוכ חול (47

.טעש 'מע ד"בח יגהנמ רצוא (48

.כ"ונו זמק ס"וס ח"וא ע"וש (49

.אפש 'מע ד"בח יגהנמ רצוא (50

.דפש 'מע םש (51

.רוביצה םע (םרמואל ליחתהש יל רורב - פ"כע) םרמא ,'תישארב ןתח'ל הלעש ,ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כ (52

.ופש 'מע ד"בח יגהנמ רצוא ,"חמצ אובי (ף"לאב אלו ו"אוב) וב" :ל"צו (53

.64 'מע ,(ז"טשת) 13 ןויליג ,שטיוואבויל ץבוק (54

.17 'מע גיק ןויליג 'תורשקתה'ב ונייוצ תומשנ תרכזה יגהנמל תורוקמ (55

,ק"הראב םישדחה םיבושייב ינש בוט-םוי ןיינעב ב"יה ה"פ שדוחה שודיק 'להב ם"במרה תעדמ ריעהלו (56
.נ"שו ,סר 'מע ב"חו בסר 'מע א"ח וביסמב ךלמה 'סב הל תוסחייתההו

.נ"שו ,גצש 'מע ד"בח יגהנמ רצוא הארו .192 'מע י קלח תוחיש יטוקל (57

.23 'מע די תרבוח 'תומישר' ,ג"צרת ירשת ןמוי (58

.11 'מע גס ןויליג 'תורשקתה' .569 'מע ט"יח תוחיש יטוקל (59זכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ י"עש שטיוואבויל ןוכמ י"ע ל"וי
ןמרדור ןמלז-רואינש :יארחא ךרוע * רפואל השנמ יכדרמ ברה :ךרוע
דורב 'מ םחנמ :ישאר ךרוע

"תורשקתה" לע יונמ

ראודה תועצמאב ךתיבל תורישי "תורשקתה" ןויליג תא לבקל ןתינ

.(םימולשת 4-ב) ח"ש 177 :ץראב הנשל יונמ ימד
(םימולשת 2-ב) ח"ש 88 :ץראב הנש יצחל יונמ ימד
927-3-9607588 :תינופלט ררבל אנ :ץראל-ץוחב םייונמל יונמ ימד

:תבותכה יפל ,תבותכהו םשה ,יונמה ימד תא חולשל אנ
72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת ,םייונמה תקלחמ ,"תורשקתה"

ישארה ףדל

םיניינע חתפמ | ןיעידומ | סופד תיב | תושדח רדח | םידלי רדח | ןויע רדח | ד"בח תיב

תורומש תויוכזה לכ (c)
רואל האצוהה ףגא - זכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ
03-9606169 :'סקפ ,03-9607588 'לט ,72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת
ירא-בל ףסוי :"טנרטניא" רודמ שאר * בונורהא ןהכה קחצי ףסוי ברה :ר"וי
chabad@chabad.org.il