- ז"טק - "תורשקתה" ןועובש

ז"נשת'ה ירשתב ח"כ * תישארב 'פ ק"שע

ונרוד אישנ ,שטיוואבוילמ ר"ומדא ק"כ תרותמ יעובש סרטנוק
שטיוואבוילמ י"ולר ק"הרהב לדנעמ םחנמ יבר
ע"יז מ"גבנ ה"הללקוצז
יברה לא תורשקתהה קוזיחלו


ןויליגה ירודמ
ץבוק תדרוה עובשה חול תודיסחה ינייעממ יבר יצוצינ יהויחבמ ריתי חישמ םע תויחל תוכלמ רבד
תוכלמ רבד


לע ירשת שדוחד "םערוטש"ה ךישמהל
הלוכ הנשה לכ


,תוקולא יניינעו תווצמ םויקב ידוהיה קוסע ירשת שדוחב
םלועב םינותחתה תדובעב אקווד איה הנווכה תילכת ךא
לכב ותדובעש ידכ ,תאז םע דחי * "תישארב תבש"ב הליחתמה
תניתנ תא ירשת שדוחמ ומע תחקל וילע ,יוארכ היהת הנשה
ק"כ תחישמ * "םלועה ןמ הלעמל"ש שפנה תוממורתהו חוכה
ונרוד אישנ ר"ומדא


.ןוושחרמ שדוח םיכרבמ תבש (ב) ,תישארב תבש (א) :םיניינע ינש - וז תבשב

לכד הדובעה ןפואל ירשת שדוח ידעומד הדובעה ןפואמ רבעמה שגדומ ולא םיניינע ינשבו
.ןמקלדכ ,הלוכ הנשה

:תישארב תבש

םש-לע אוה "תישארב תבש" םשהש ףא :יכ .הנושארה תבשה - (םג) ושוריפ "תישארב תבש"
,הלחתה ןושלמ אוה "תישארב"ד שוריפהש ןוויכמ ,םוקמ לכמ ,תישארב תשרפ הרותב ןירוקש
קר אלו) "תישארב תבש" םשב וז תבשל אורקל - "לארשי גהנמ" יפ-לע - עבקנ רשאכש ,אצמנ
יהוזש שוריפה םג הזב שי ןכלו ,םיטרפה לכב קוידה תילכתב הז ירה ,(תישארב תשרפ תבש
.הנושארה תבשה

רבכ ורבע (הנשה שאר) הנשה תליחתמ ירה - הנושארה תבשה יהוזש םירמוא דציכ ,הרואכלו
,רמולכ ,"ץראה תאו םימשה תא םיקלא ארב תישארב" :1בותכה ךשמהב רואיבהו !?תותבש המכ
ץראה תאו םהיתודלות תוברל םימשה תא" ,םאבצ לכו ץראו םימש ,םלועה תואיצמל סחיבש
תואיצממ הלעמל ןה - הז ינפלש תותבשה וליאו ,הנושארה תבשה וז ירה ,2"היתודלות תוברל
3.םלועל המדקש הרותב ,ונייה ,םלועה

- םלועל המדק ,םלועה תואיצממ הלעמלש הגרדב םיאצמנ רשאכ :ןבומ וניא ןיידע ,םנמא
לבא ,'וכ לוחה ימי תשש םנשי הינפל רשאכ ךייש "תבש"ה ןיינע ?תבשה ןיינע םש ךייש דציכ
לוחה ימי ןיבש קוליחה תוללכ ךייש אל ,ןמזה ירדגמ הלעמל ,םלועה תואיצממ הלעמלש הגרדב
תואיצממ הלעמלש הגרדב ןה תישארב תבש ינפלש תותבשהש שוריפה והמ ,ןכ םאו ,תבשל
!?םלועה

תואיצמש יפכ םא-יכ ,ירמגל םלועה תואיצממ הלעמלש הגרדל הנווכה ןיאש - הזב רואיבהו
.רתוי תילענ הגרדל הלעתמ םלועה

:םידקהבו

ולעי אל םינותחתו םינותחתל ודריי אל םינוילעד הריזגה הלטבתנ זאש ,הרות-ןתמל עגונב
יפכ (א) :םינפוא ינשב תויהל לוכי היה הז ןיינעש 5תומוקמ המכב ראובמ - 4םינוילעל
יבג לע ןעיצהו םינותחתו םינוילע םימש ןיכרה" 6"יניס רה לע 'ה דריו" - לעופב היהש
תא תולעהל (ב) ,הטמל הלעמלמ ןוילעה תדירי ,רמולכ ,7"םהילע דובכה אסכ דריו .. רהה
ןכאש יפכ ,הלעמל הטמלמ ןותחתה תיילע ,רמולכ ,הרותה תא םהל תתל םשו ,הלעמל לארשי ינב
וניבר השמ לצא היה הז ןיינעש אלא ,8"'ה לא הלע רמא השמ לאו" - וניבר השמ לצא היה
.לארשי ינב לכ לצא םג תויהל לוכי היה הז ןיינעש םירבדמ ןאכו ,דבלב

תילכתש ינפמ הז ירה ,"יניס רה לע 'ה דריו"ד ןפואב הרות-ןתמד ןיינעה היה לעופבש המו
תואיצמב השודקה רוא תא ךישמהל ,הברדא אלא ,םלועה תואיצמ תא תולעהל אל - איה הנווכה
.אקווד הטמל םהש יפכ "םאבצ לכו ץראו םימש"ב ,אפוג םלועה

אל םאד) םלועה תואיצמ םע תורושק תישארב תבש ינפלש תותבשה םג :ונניינעב הז ךרד-לעו
םימש) תולעתה לש בצמב אצמנ םלועהש יפכ והזש אלא ,(תבשה ןיינע תוללכ ךייש אל ,ןכ
הגרדל םלועה תואיצמב היילעו הפסוה) "םיפסומ" לש ןפואב הדובע - (הרותב םהש יפכ ץראו
תואיצמ םע הרושקה הנושארה תבשה וז ירה - תישארב תבש וליאו ;(םלועה תואיצממ הלעמלש
."םרדסכ םידימת"ד ןפואב הדובע ,םטושפכ םאבצ לכו ץראו םימש ,הטמל אוהש יפכ םלועה

,ונייה ,הטמל אוהש יפכ םלועה תואיצמב היהת הדובעהש - איה הנווכה תילכת ,רומאכו
.םאבצ לכו ץראו םימש - םמצע םינותחתה תואיצמב תוקולא תולגלו ךישמהל

:ןוושחרמ שדוח םיכרבמ תבש

"ירשת" שדוחש - אוה הנשה ישדוח ראשו ןוושחרמ שדוחל ירשת שדוח ןיבש קוליחה תוללכ
-המ ,ףוגה לכד תויחה לולכ ובש (9"תישר" תויתוא "ירשת") "שאר"ה ןיינע תמגודב אוה
.ירשתד "שאר"ה רחאלש יטרפ שדוח אוה (הנשה ישדוח ראשו) ןוושחרמ ןכ-ןיאש

םיאצמנ ףוגה ירבא רשאכ םגש ךכ ידכ דעו ,שארב אוה תויחה רקיעש תורמלש ,ןבומו
הטמל תאז תולגלו ךישמהל איה הנווכה תילכת ,םוקמ לכמ - שארהמ תויח םה םילבקמ ,םמוקמב
ישדוח ראשו ןוושחרמ שדוחב לעפנ הז ןיינעש ,םיטרפ יטרפו םיטרפל תוקלחתה לש ןפואב
.הנשה

:תוטושפ תויתואבו

בצמו דמעמב אצמנ אוהו ,םיבוט-םימיו םידעומה יניינע םע ידוהי קוסע - ירשת שדוחב
.ירשת שדוחד לוחה ימיב םג - תאזו ,ןילוח יניינעמ הלעמלש

,ירשת שדוחד הנושארה תבשה ,הבוש תבש ינפל ןה - לוחה ימי םנשי ירשת שדוחב םג ,הנהד
.לוחה ימי םנשי הינפלש

ירחאלש לוחה ימי - המכו-המכ-תחא-לעו ,הבוש תבש ירחאלש לוחה ימי - המכו-המכ-תחא-לעו
ליחתמ 11"וכרדל ךלה בקעיו"ד ןיינעהש 10ש"רהמ ר"ומדא ירמאמב ראובמכ ,םירופיכה םוי
ןיינעה זאש ,הרות-תחמש ירחאלש לוחה ימי המכו-המכ-תחא-לעו ,םירופיכה-םוי יאצומב
הדובעב - םירופיכה-םוי יאצומב ןכ-ןיאש-המ) לוח יניינעל סחיב אוה "וכרדל ךלה בקעיו"ד
;12('וכ תינחורה

.םידעומה חורבו "םשור"ה תחת ןיידע םה ("תישר" תויתוא) ירשת שדוח ימי לכ ,םנמא

,(תישר) ירשת שדוח םויס ירחאל הז ירה - שממ לוחד ןידבועב תוקסעתהה אופא הליחתמ יתמ
.שממ לוחד ןידבוע ,םלועה יניינעב הדובעל םיאצוי זאש ,ןוושחרמ שדוחב

:לגרל היילעד ןיינעל עגונב - הרותד הלגנב תאז וניצמו

תא תוארל" לגרל ולעו ,'וכו םתכאלמ ,םהיתודשו םהיתב תא לארשי-ינב ובזע ירשת שדוחב
.םהיתבל רוזחל וליחתה םידעומה םויס ירחאל קרו ,"'ה ינפ

,בושו אוצר - לגרל היילעד ןיינעב ללכנ םהיתבל םילשורימ הכילהה ןמז ךשמ םגש ,ןבומו
םתכלב םג היה 13"ךיקלא 'ה ינפ תא תוארל ךתולעב ךצרא תא שיא דומחי אל"ד ןיינעה ,ןכלו
ןמזל עגונב - 14וניצמש יפכ ,ןוושחרמב העבשב - םהיתבל םאוב דע ,םהיתבל םילשורימ ךרדב
ונפג תחת שיא ,"תרפ רהנל לארשיבש ןורחא עיגיש ידכ ,גחה רחא םוי ו"ט" - םימשג תליאשד
.'וכ ויתודש רובע םימשג תדיריל אוה קוקז זאש ,ותנאת תחת שיאו

לוח יניינעב הדובעה וליאו ,םידעומה תפוקתל ןיידע םיכייש ירשת שדוח ימי לכש ,אצמנו
15.ןוושחרמ 'זב - תויטרפבו ,ןוושחרמ שדוחב הליחתמ שממ

השודקה רוא תא ךישמהל ,ונייה ,שממ לוחד ןידבועב הדובעה - איה הנווכה תילכת ,רומאכו
.םינותחת לש בצמו דמעמב םהש יפכ םינותחתה לש םתואיצמב

םיאצמנש יפ-לע -ףא ,רמולכ ,ירשת שדוח םויסב אוה ןוושחרמ שדוח םיכרבמ תבש ,הנהו
שדוחד הדובעל חוכ-תניתנה תא םיכישממו םיכרבמ זא רבכ הנה - (תישר) ירשת שדוחב ןיידע
.םיטרפה ןיינע ,ןוושחרמ

(םיטרפל תוקלחתה לש ןפואב ןוושחרמ שדוחל הכרבה תכשמנ ירשת שדוחב רבכש) הז ןיינעו
רמאנו" ןיינעה םויסל דע ,הכרב לש תונושל תשש לכ - שדוחה תכרבד הכרבה חסונב םג שגדומ
שגדומ הזבש ,המחלמה ןוחצינ םע רושק "ןמא"ד ןיינעהש ריזנ תכסמ ףוסב אתיאדכ ,"ןמא
.המחלמב ןוחצינ לש ןיינעל םיקוקז זאש ,דגנמ וב שיש םוקמל דע ,הטמל הדיריה ןיינע

רקיע :יכ - ירשת שדוחמ איה ןוושחרמ שדוחד הדובעל חוכ-תניתנהו הכרבהש רבדה םעטו
היהת וז הדובעש ידכ ,םנמא ,(םיטרפל תוקלחתה לש ןפואב) םלועה יניינעב איה הדובעה
הלעמלש ירשת שדוחד הדובעה ןפואבש "םערוטש"ה לכ תא הב ךישמהל םיכירצ - התומילשב
.םלועה תואיצמב ריאיו הלגתיש ,םלועה תואיצממ

:הזב ןיינעהו

(ב) ,"םרדסכ םידימת"ד ןפואב הלוכ הנשה לכ תדובע (א) :םינפוא 'ב - םדאה תדובעב
בוטו םימשל בוט" :רחא ןונגסב וא ."םתכלהכ םיפסומ"ד ןפואב ירשת שדוחד הדובעה
."תוירבל

תואיצמב ,הטמל הלעמלמ הכשמה לש ןפואב ,"םרדסכ םידימת" - איה הדובעה רקיע ,הנהו
,"םיפסומ"ד ןיינעה תא הב ךישמהל שי - התומילשב היהת וז הדובעש ידכ ,םנמא ;םלועה
.םלועה תואיצממ הלעמלש העונת

,"ןידימת"ד הדובעה ירחאל האב איהש ךכל ףסונ ,"םיפסומ"ד הדובעהש - ךדיאל ןכ ומכו
.אקווד םילכב ךשמותש ,ונייה ,"םתכלהכ םיפסומ"ד ןפואב תויהל הכירצ המצע איה םג ירה

תא םיחקולש תורוהל - ירשת שדוחב איה ןוושחרמ שדוחד הדובעל הכרבה תכשמהש המ והזו
,םלועה יניינעב ,ןוושחרמ שדוחד הדובעב םתוא םיכישממו ("םיפסומ") ירשת שדוח יניינע
.שממ לוחד ןידבוע ,"םאבצ לכו ץראו םימש"

קעווא ךיז טלעטש'מ יוו" 16וניאישנ וניתובר םגתפ בטיה ןבוי ליעל רומאה לכ יפ-לע
עגונ תישארב תבשד הדובעה ןפואש ,ונייה ,"ראי ןצנאג םעד סאד טייג יוזא תישארב תבש
:הלוכ הנשה לכל

חוכ -תניתנה ןכו ,םלועב הדובע ,הנשה תדובעל סחיב הנושארה תבשה איה תישארב תבש
ןפואב הלוכ הנשה לכד הדובעה יהוזש ,ןוושחרמ שדוחד הדובעה תוללכל (הכשמהו הכרב)
."םרדסכ םידימת"ד

"םערוטש"הו יוליעה תא ןיידע הב שיש ,ונייה ,ירשת שדוחל וז תבש תכייש ,הז םע דחיבו
ולא םיניינע לכ ךישמהל םידמועש ןפואבו ,םלועה תואיצממ הלעמל - ירשת שדוח יניינע לכד
.הנשה לכ תדובעב

ירשת שדוח םע רשקהו ,אסיג דחמ םלועב הדובעה תלחתה) ולא תווצק 'ב הב שיש ןוויכמו
רתויב תעגונ וז תבשד הדובעהש טושפ םגו ןבומ ירה - (אסיג ךדיאל םלועה תואיצממ הלעמלש
תכשמנו תכלוה הזכ ןפואב ,תישארב תבשב וב םידמענש ןפוא ותואבש ךכ ,הלוכ הנשה לכ לע
.הלוכ הנשה לכ ךשמב הדובעה

תכשמה ,ונייה ,17"ןימוי והלוכ ןיכרבתמ הינימ" תבשה םויש ןיינעה דבלמ - הז לכו
תבשה םויו אבה עובשה ימי םיכרבתמ ונממש ,תבשה םוי - ללוכ ,עובשה ימי לכל הכרבה
- ('וכ רתוי הלענ רוא ךשמוי זאש ,האבה הנשל דע) הלוכ הנשה לכ ךשמב ,האלה ןכו ,םהלש
לכל עגונ (הנשה תדובעד הנושארה תבשה) תישארב תבשד הדובעה ןפואש ךכל ףסונ םעט והזש
.הלוכ הנשה

עגונב תובוט תוטלחה לבקל ידכ הז לגוסמ ןמז לצני דחאו דחא לכ רשא ןוצר-יהיו
יניינעב הדובעל עגונב ןהו "םימש" יניינעב הדובעל עגונב ןה - הלוכ הנשה לכ תדובעל
."ץרא"

19קוספה לע 18ט"שעבה תרותכ ,האירבה יניינע לכב תוקולא יוליג ךישמהל - תוללכבו
ושוריפ "ארב" ,"םיקולא ארב" איה הדובעה תלחתה - "תישארב" :"םיקולא ארב תישארב"
תא" - ץראבו םימשב םיקולא םשד תימצעהו תימינפה הנווכה תא תולגל ,ונייה ,20יוליג
."ץראה תאו םימשה

היהיש איה הנווכה תילכתש ינפמ הז ירה - אקווד םיקולא םשד יוליגה תא םישיגדמש המו
,ונייה ,21"עבטה" הירטמיגב "םיקולא" - םיקולא םש םע רושקה ,םלועה תואיצמב יוליגה
רואה טועימ לע" הרומ הירטמיגש עודיכ] דבלב הירטמיגו םלעה לש ןפואב אוה יקולאה רואהש
,[22"'וכ רפסמו ןובשחה תניחב אוהש הנורחא הניחב אלא ונממ ראשנ אלש דע .. תויחהו
'יוה ןגמו שמש" ידי-לע - 'יוה םשד יוליגה תא לבקל םלועה לכוי ודי לעש - הזב הנווכהו
23."םיקולא

הנווכה יוליג ,"ץראה תאו םימשה תא םיקולא ארב תישארב"ד הדובעה תוללכ ידי-לעו
'יוה דובכ הלגנו" דועיה םויקל שממ בורקב םיכוז - םלועה תואיצמב םיקולא םשד תימינפה
,ונקדצ חישמ ידי-לע המילשהו תיתימאה הלואגב ,24"רביד 'יוה יפ יכ וידחי רשב לכ וארו
.תוטשפבו ,םיחפט הרשעמ הטמל ,יולגבו לעופב
'תויודעוותה ,('א תודעוותה) ה"משת'ה ןוושחרמ שדוחה םיכרבמ ,תישארב תשרפ תבש תוחישמ םיעטק)
(הגומ יתלב - 419-413 םידומע 'א ךרכ ה"משת.א ,א ונתשרפ (1

.די ,םש ונתשרפ י"שרפ (2

.מ"כבו .ד ,ח"פ ר"ב (3

.געתת זמר םילהת ש"לי .וט אראו אמוחנת .ג ,ב"יפ ר"ומש (4

.214 'מע ד"שת .114 'מע ת"ש'ה מ"הס (5

.כ ,טי ורתי (6

.םש אתליכממ - פ"הע י"שרפ (7

.א ,דכ םיטפשמ (8

.זפר 'מע ל"רת מ"הס .ונשת'א 'מע תוכוס ת"הוא .בי ,אי בקע פ"הע ט"העב (9

.ו"צפ ז"לרת הככו ךשמה (10

.ב ,בל אציו - בותכה 'ל (11

.נ"שו .ךליאו 367 'מע כ"ח ש"וקל - הכוראב האר (12

.דכ ,דל אשת (13

.ז"יקסר ח"וא (ז"הדאו) ע"וש .א ,י תינעת (14

.ז"מקס ג"מס מ"וח ך"ש םג האר (15

.נ"שו .טראוו ןטסואוואב םעד ה"ד 'עה 556 'מע כ"ח .190 'מע י"ח .449 'מע ב"ח .ותלחתב א"ח ש"וקל (16

.א ,חפ .ב ,גס ב"חז (17

.ה-ד תוא תופסוה ט"שכ (18

.ונתשרפ שיר (19

.ב ,גמ ןילוח האר (20

.רהזב ה"כש - (א ,טפ) תויתואה רעש ה"לשבו .ב"פ ב"יש סדרפ (21

.ז"פס א"הויהעש (22

.ךליאו ד"פ א"הויהעש הארו .בי ,דפ םילהת (23

.ה ,מ 'יעשי (24
חישמ םע תויחל


,"חישמה ךלמ" רותב הלגתיו אוביש
תוכלמה ףקות - וניינעש


ערה-רצי תריקע ללוכ

הלואגה תא איבהלו לועפל - איה ונתדובעו ונישעמ תוללכד תירקיעה הנווכהו תילכתה
,הצוח (תודהיה תצפהמ לחה) תונייעמה תצפה ידי-לע לעפנ הז ןיינעו .המילשהו תיתימאה
וצופי" רשאכש ,ולכיהב חישמ לש ויפמ עמשש המ העודיה ותרגיאב ט"שעבה בתכש ומכ
.אחישמ אכלמ אד רמ יתא אק יזא ,"הצוח (ט"שעבהד) ךיתונייעמ

םג םא יכ ,ןייעמה ימ קר אל) ומצע ןייעמה תא םיאיבמש ןפואב תויהל הכירצ וז הדובעו
(לוטיב - הליבטה ןיינע ידי -לע) הרהטה ןיינע לעפנ זאש - "הצוח"ה םוקמב (ומצע ןייעמה
דעו ,'וכו והשלכב רהטמו ,רוהט-יתלב רבד לכמ רהטמ "ןייעמ"ש עודיכ ,רתוי הלענ ןפואב
ומייקיו הרות ודמלי םה םגש - "הצוח"ד בצמו דמעמב הליחת ויהש ולא לכ לצא םילעופש
.הצוח תונייעמה תצפהב וקסעיו ,תומילשב תווצמ

וליפא ,םידוהי וב םיאצמנש םוקמ לכב אינת ירפס תספדהב תולדתשהל םימעטה דחא םג והזו
לש ותוחילשב םשל חלשנש ןוויכמ ,הז םוקמד תיבה-לעבה השענ אוהש - דבלב דחא ידוהי
ןפואב הז םוקמ לע ותניכש תא תורשהל לכוי ה"בקהש לועפל ,"םש ומש ןכשל" ה"בקה
תרותד בתכבש הרות) תודיסחה תרותד "תונייעמ"ה םיאב הז ידי-לע ,ןכש - "םכותב יתנכשו"ד
.(הכוראב םימעפ המכ רבודמכ) םוקמו םוקמ לכב ,"הצוח"ה םוקמב (תודיסחה

לכב םיחולשה לש םהיתולועפ ידי-לע - ולא םיניינעב העיגיהו תולדתשהה לכ ירחאל ,הנהו
,ןכ-יפ-לע-ףאו ,הז ינפל םינשו םישדוח יוביר אובל ונקדצ חישמ ךירצ היה - םוקמו םוקמ
!אב אל ןיידע ירה

שרחת לא ךל ימד לא" ,"יתמ דע" - "םערוטש"ה לכב - לארשי לש םתקעצ םע דבב דב ,ןכלו
תולועפ ,הצוח תונייעמה תצפהד תולועפה לכב ףיסוהל שי הז םע דחיב הנה ,"ל-א טוקשת לאו
- וניינעש ,"חישמה ךלמ" רותב הלגתיו אוביש ,חישמה תאיב תא םיזרזמו םירהממ ןדי-לעש
."ארוט רקע אכלמ רמא" ,תוכלמה ףקות

ורמא ויתודוא - ערה רצי תריקע םג ללכנ ("ארוט רקע אכלמ רמא") הז ןיינעבש ,ריעהלו]
רצי) "רה"ה לש ותואיצמ תראשנש - אוה "ארוט רקע"ד שוריפהו ,"רהכ םהל המדנ"ש ל"זח
הדובעה יהוזש ,"םילשוריב שדוקה רהב" ותוא םיעטונו ומוקממ ותוא םירקועש אלא ,(ערה
.["ךירצי ינשב - ךבבל לכב"ד
- 460-459 םידומע 'א ךרכ 'ה"משת תויודעוותה' [ב תודעוותה] ה"משת'ה תישארב תשרפ תבש תחישמ)
(הגומ יתלב
יהויחבמ ריתי


-תבהא תדימ לע קדצ-ןובשח ךורעל
לארשי


הייכב ידכ דע עגונ תויהל ךירצ הז ןיינע

- "החמשב םויה תווצמ"ד הדובעה תויהל הכירצ זאש ,ומצע הרות-תחמש םויב םיאצמנ רשאכ
אוה קוסעש ןוויכמ ,יעבדכ התיה לארשי-תבהאב ותגהנה םאה "תונובשח" תושעל יאנפ ןיא
.םויה תווצמב

החמשה תעב ותגהנה תודוא ושפנב קדצ-ןובשח תושעל וילע - גח-ורסא ,ותרחמלש םויב םנמא
תוארהל ידכ אלא ,ותוא ופחדש ללגב אל - וריבח תא ףחד אל םאה ,הרות-תחמשד םידוקירהו
...!ףוחדל וחוכבש ול

הנפ .הכבו - ע"נ (ב"שרוהמ) ר"ומדא ק"כ לש ותוחכונב - ידוהי בשי הרות-תחמשב םעפ
הז ידוהיל :רמולכ .ךכל םיאתמה ןמזה הז ןיא - הרות-תחמש :ול רמאו ע"נ ר"ומדא וילא
ןמזה וניא הרות-תחמשש ע"נ ר"ומדא ק"כ ול רמא ,ןכ-יפ-לע-ףאו ...תוכבל המ לע םנמא היה
.ךכל םיאתמה

-תבהא לש ןפואב הגהנהה עגונ המכ דע שגדומ ובש) ל"נה ןיינעד רשקה רואיב אופא והז
םיכירצ זאש ,הרות -תחמש תרחמלש םויב םיאצמנ רשאכ - הרות-תחמשד גח-ורסאל (לארשי
.לארשי-תבהאד ןיינעל עגונב הרות-תחמשב הגהנהה ןפוא תודוא ןובשח תושעל

וריבח תא ףחד אמש קפס ול שיש והשימ ונשי םאש - הז ןיינע לע התע םירבדמ הז םעטמו
החילסו הליחמ שקבי םא - ("אנישטשארפ איסוו") 'וכ ול לוחמ לכה הנה .. המשל אלש
!!הייכב ידכ דע ושפנב עגונ תויהל ךירצ הז ןיינעו !וריבחמ

זוע רתיבו תאש רתיב ףיסוהל - הלוכ הנשה לכ לע וז הארוה חקי דחאו דחא לכש ןוצר-יהיו
ללכ" אוהש ,"ךומכ ךערל תבהאו" יוויצל םאתהב ,לארשי-תבהא םע תורושקה תולועפה לכב
."הרותב לודג

,םירבד לש םטושפכ ,שממ "ךומכ" ,"ךומכ ךערל תבהאו" - בבל בוטו החמש ךותמ תאז תושעלו
,"ושפנ תא ותבהאכ וריבח תא בוהאיש םדאה בל לבקי אל"ש םישרפמה ירבדכ קר אל ,רמולכ
ךומכ ךערל תבהאו" אלא - דבלב לעופ לש םיניינעל עגונב אלא הניא הנווכהש םיראבמ ןכלו
.םירבד לש םטושפכ ,"

.דחא ףוג לש םיידי יתש תמגודב והזש - וז הווצמ םעטב ימלשוריב ראובמה יפ-לע טרפבו
.בל קרפ אינתב הכוראב ראובמכו

לש ויתוכרבב הפסוהל םיכוז - "דחאכ ונלוכ"ד ןפואב לארשי תבהאב הפסוהה ידי-לעו
,"םייח ךלמ ינפ רואב" רשא ,"ךינפ רואב דחאכ ונלוכ וניבא ונכרב" בותכש ומכ ,ה"בקה
.יחיוור ינוזמו ייח ,ינב - תוטשפבו
- 451-450 םידומע 'א ךרכ ה"משת 'תויודעוותה' ,[ב תודעוותה] ה"משת'ה תישארב תשרפ תבש תחישמ)
(הגומ יתלב
יבר יצוצינ


לבת יבחרב שדוק תוירפס


דחוימ עצבמ לע זירכה יברה לש ותדלוהל םיעבשה תנשב
םדוק דוע ,השעמל * רתאו רתא לכב תוינרות תוירפס תמקהל
לכב תוינרות שדוק תוירפס תמקה ןברידו דדוע ותואישנ
ד"בח תודיסח תרותל תוירפס תמקה םזי יברה * לבת יווצק
התובישח לע תודיחי םוכיס * םלועה יבחרב םינוש תומוקמב
תינרות -תידוהי היפרגוילביב לש


רפואל השנמ-יכדרמ ברה תאמ

תוירפס דסייל ארק הבש החיש יברה עימשה ,ג"לשת ירשתב 'ו לגרל תודעוותה לש המוציעב
ןואטב'ב םסרפתנש יפכ ןאכ אבומ .ג"לשת שדוק-תוחיש) רמא הכו .רתאו רתא לכב שדוק
:(104-103 םידומע ג"לשת טבש ,'ד"בח

םירפס בתוכה הז" (א,נ תובותכ) ל"זח ורמא "דעל תדמוע ותקדצו" קוספה לע
םירפסה תא ליאשמ אוהש ןוויכמ ,תוטשפב ,רבדה רבסה ."םירחאל םליאשמו
,ישילשלו ינשל םליאשהל ןתונ בושו םריזחמ ךכ-רחאו םהב דמול הלהו תלוזל
.םהיתוריפ תוריפו ,תוריפ תניחבב ,קסופ וניאש רבד הז ירה

םהב תומוקממ אובת הלחתההשו ,לארשי-ינב בשומ םוקמ לכבש ,איה הווצמ ןכל
ירפס ואצמיי וב םוקמ רמולכ .היירפס ודסייש ,ילוקב םיעמשנהו ש"נא םיאצמנ
םימיאתמה םירפסל דעו רתויב םיטושפ םישנאל םימיאתמה םירפסהמ לחה שדוק
רפסמ החותפ היהת וז היירפס רשאו .תודיסחהו הלגנה ידומילב ההובגה הגרדל
םייתעש-העש תוחפה לכל וא ,םויב הלק העשל םינפ-לכ-לע וא ,םויב תועש
העשבו ינולפ םויב ,ינולפ רדחב ,ינולפ םוקמב רשא םיברב םסרפלו .עובשב
ליאשהל ןכו םוקמב דומללו ןייעל םש אובל לכוי ,אובל אצורה לכ - תינולפ
.ותיבב םהב דומללו אורקל הצורה לכל םירפס

םיאנתל גואדלו המסרפלו הביחרהל ,הלידגהל שי - הירפס תמייק רבכש םוקמב
רשאו .םירפסב האירקהו הלאשהה תרוצב םיחונ םיאנתל ןכו רתויב החונ השיגל
.דומיל ידיל אובי - ךמוקבו ךבכשב םהב האירקהו םירפס תלאשהמ

זיקמ ,אפור הב אהיש חרכהב ריע לכבש (א,זי ןירדהנס) םירמוא ל"זחש םשכ
רוגל ידוהי לכוי זא קרו ,(םינימ המכו המכ םש םירכזנ) 'וכו ןמוא ,םד
םש אובל םילוכי יכ עדיי דחא לכש םוקמ :ףיסוהל שי הז ךרד-לע - תאז ריעב
ונממו דומיל ידיל אובי ןויעהמו .םירפסב ןייעל - שארמ םיאנת לכ אלל -
המצע הרותה דיקפת הזו תווצמה םויקב הפסוהו "השעמ ידיל איבמה דומיל"ל
.בטומל והריזחת איהש

רדנ ילב - ירה ,תולועפה לכב םיפתתשמ םיעבשה תנשב רשא ,רמאנ רבכש יפכו
ירפס ,ת"הק ידי-לע םיספדנה ,ןאכמ םירפס חולשמ ידי-לע תאזב םג ופתתשי -
תא וביחריש וא ,תושדח תוירפס ודסייש ,םוקמ לכבו ,הזב אצויכו תודיסח
,תצקמ םינפ-לכ-לע ,םוקמ לכב תמיוסמ הדימב םירפס םהל ופיסוי - תומייקה
.הככ םימעפ המכו המכ תחא לע ליעפי הז תצקמו

אבילא דומיל ,הדיקשבו הדמתהב דומיל ,הרותה דומילב ופיסוי דחי םלוכו
,ר"ומדא ח"ומ ק"כ לש םסרופמה םגתפכו .ומצע דמולהד אבילא רמולכ ,הישפנד
דציכ והדמלת הרותהש אלא ,רמול הכירצ איה המ הרותה תא דמלי אוהש אל רשא
הרותל ךפהייש דע ,בושחל המו רבדל אוה ךירצ המ ,תושעלו גוהנל וילע ךיאו
.םייתש לע תכלהמה

.תולגה ימי ףוסב "םיסכמ םיל םימכ 'יוה תא העד ץראה האלמו" םייוקי זאו
דיה" םויסב ם"במרה ירבד תא םיחפט הרשעמ הטמל ךישמיו שיחי הז רבדו
- קוספב םייסמש יפכ - דע ,תמאו תעדהו הניבה ,המכחה הברת זא רשא "הקזחה
.םיסכמ םיל םימכ 'יוה תא העד ץראה האלמו

הווצמ תררוג הווצמ

סחייתה ,(277 'מע ד"לשת שדוק-תוחיש) ד"לשת טבש שדוחה םיכרבמ ,אראו תשרפ שדוק-תבשב
:ריהבהו הז אשונל בוש יברה

דחיבו "תמא תרות" איה יכ ול רמולו הרותל ידוהי לכ ברקל םיכירצש ןוויכמ
ול םירפסמש קיפסמש ידוהי ונשי ,םייחב הארוה - "םייח תרות" םג איה הז םע
םה םאו ,דומלל אוה לוכי םהבש םירפס אצמי רבכ ומצע אוהו ,הרות תודוא
.םיבורק לצא םאצומל אוה לוכי ולצא אצמנב םניא

וצרי םא וליפאש םושמ ,הרותה תודוא רופיסב קפתסהל ןיאש הלאכ םנשי לבא
םהיבורקש םושמ םא םיבורק םהל ןיאש םושמ םא ,ןכיה םהל ןיא םירפס גישהל
םג ךושמל ידכ אליממו ,םירפס םהל ןיאו ןלציל-אנמחר םיחדינו םידבוא םה ףא
" םייקל םיחרכומ ולצא .דומלל לכוי ובש רפס ול תתל שי הרותל הזכ ידוהי
דחא לכ לכוי ובש 'ךורע ןחלוש רוציק' תלוזל קינעהל - "םירחאל וליאשמו
.םוי-םוי ייחב גוהנל שי דציכ תעדלו הכלה דומלל

ןמזב ךא ,םירפסה לש תינדי הביתכ ,"םירפס בתוכה"ב ךרוצ היה ס"שה ןמזב
םוקמב ויהי םירפסהש תולדתשה קר השורד ,םינכומ םירפס גישהל רשפא הזה
ידכב רפסה תא ומע תחקל וא ,םש םהב ןייעלו סנכיהל דחאו דחא לכ לכוי םהבש
.וב דומלל

,רפס לבקי הלהש ידי-לעש - "דעל תדמוע ותקדצו" והזש ל"זח םירמוא ןכל
תחנה תלועפ לע הריתי דועו ,דעל תראשנ ותלועפ - וז הלועפ עצבמ ירה
וא 'ךורע ןחלוש רוציק' לבקי הלהש הז ידי-לעש םושמ ,תלוזה םע ןיליפת
,חצנלו דעל ראשנש ןיינע הז ירה ,םייוסמ ןיינע םהב דמול הלהו ,'וכ שמוח
חיני רקובב ןושאר םויבש ךכל איבי הזו ,וב לעופ דמלנש ןיינעהש םושמ
תווצמ םויקל ונאיבי רבדה "הווצמ תררוג הווצמ" ןכמ רחאלו ,ןיליפת
ףוס דע ךכו ,ונב תא ןבה ךנחי וז ךרדבו ,ונב תא ךנחי וז ךרדבו ,תופסונ
האיבהש - "םירחאל ןליאשמו םירפס בתוכה" תלועפש אצמנ אליממ ,תורודה לכ
."דעל תדמוע" - הרות דמליי הלהש ךכל

,'וכו רפס תחקל ,סנכיהל לכוי ידוהי ובש םוקמ היהיש ץוחנ רבד אליממו
סנכיהל ךשמיי ודיל ףלוחה םדאש וזכ היהת ןיינבה לש תינוציחה ותרוצ ףאו
תודהיל םברקיו םיסנכנה םע חחושיש ידוהי םוקמב ההשי הז םע דחיבו ,המינפ
וא שדוקה-ןושלב 'ךורע ןחלוש רוציק' םהל קינעי ,בלה ןמ םיאצויה םירבדב
.םירחא שדוק ירפס םג ךכ ,היהת קרש הפש לכב וא תילגנאב

:םיאבה םיטפשמב יברה םייס וירבד תא

ררועל םוקמה ןאכ ירה ,הזכ םוקמ לש תיבה תכונח תמייקתמ רחמש ןוויכמ
- ךכב ופתתשיי לוכהש ("תבשב רוביצ יכרצ לע ןיחקפמ"ש הכלהל םאתהב)
םילוכי םניא םמצעבש הלא םג) וכפהיי ךכ ידי-לעש - םנוממבו םפוגב תופתתשה
."אתיירואד יכמת"ל (ומצע ןיינעב קוסעל

הז בלש ידי-לעש ןוצר יהיו ,הזב םיקסעתמה לכד םתוכז לודגו םקלח ירשאו
וררבתי" תולגה ףוסבש ,לאינד תאובנ םויסב עיפומה דועייל עיגנ הרות תצפהב
האלמו" לש ןפואב ,תולגה םויס ,ןימיה ץקל עיגנו "םיבר ופרציו ונבלתיו
."םיסכמ םיל םימכ 'ה תא העד ץראה

םיצוביקב תוירפס - "תישפוח הריחב"

רפסל םשמו) 'בירעמ'ב (3.8.66) ותעשב המסרפתהש ,"'770' לא םימרוז ד"בח ידיסח" המישרב
:רפוסמ (85 'מע 'יברה'

תא ברקל ידכ תושעל המ ולאש ,יברה לצא רבכמ אל רקיבש ,דחואמה ץוביקה יגיהנממ דחא"
ישנא םילגוד םהב ,היטרקומדה יללכ יפל יכ ,בישה יברה ?תודהיה יכרעל םיצוביקה רעונ
רחבי דציכ ךא .ינוליחל יתד םייח-חרוא ןיב תישפוח הריחב רעונל רשפאל שי ,םיצוביקה
-תוירפס גיהנהל שי :בישהו יברה לאש - ?תרחאה הרירבה תא וינפל האור וניא םא ,רענה
המ טילחי - רגבתי רשאכו ,תווצמו הרות 18 ליג דע רעונה תא דמללו םיצוביקב תוינרות
."הצור אוה

זרזמו דדועמ יברה

.סטייה-ןוארק תנוכשב םג היירפס תמקהל תונכהה ולחה ג"לשת ירשתב יברה תארוהל םאתהב
קחצי-יול יבר ויבא לש ומש תאירקל ותמכסה תא ןתי יברהש ןמזה ךשמהב התכז וז היירפס
יבלש תא ןברידו זריז ,דדוע יברה .[ה"נשת בא-םחנמ ף"כמ 'תורשקתה' האר] הילע ל"צז
ריווא-גוזימ ןקתוה רבכש (ג"לשת) תועובשה גח ברעב ול וחווידשכ ,לשמל ,ךכ .התמקה
:בתכו דחא לכ רלוד 100 ינב תורטש הרשע רגיש ,ןיינבב

[הזב ףרוצמ=] ב"וצמ [תובוט תורושבה לע ןח תאושתו=] ט"ושבה לע ח"תו
.'וכו זוריזה דדועל ['לארשי הנחמ'מ=] י"נחממ תופתתשה

םיטילפ הנחמב היירפס

ק"כ ונתוח תשקב יפל יברה רגיש ,(דכש 'מע 'א ךרכ שדוק-תורגיא) ד"שת תנשב דוע ,השעמל
בתכ הכו ,קרוי-וינב אגעווסא םיטילפ הנחמב םירפס דוסייל םירפס תליבח צ"יירהומ ר"ומדא
:הנחמה ברל

םש-לע ותרות דובכל ונחלש א"טילש ר"ומדא ח"ומ ק"כ וניאישנ תדוקפ יפ-לע
רשא "השודקהו האירקה" ןוחריהו האירקו דומיל ירפס לש הליבח הנחמה דרשמ
םכרע לדוג ,הנחמה לש תסנכה תיב ידי-לע הירפס דעב ןוגה דוסי ושמשי
.חכוויו ותרות-דובכ הארי ןה ,הלא סופד יניינע לש םתלעותו

היירפס דוסייו תואצרה

ןגראתהל םידמוע תסנכה-תיב תוללפתמו יללפתממ םיריעצ תצובק יכ ,יברל בתכש ברב השעמ
'מע 'ד ךרכ שדוק-תורגא) ביגה יברה .וילא תוכימסב ןודעומ חותפל םגו תסנכה-תיב ץופישל
."אוה בוטו ןוכנ" יכ (במ

עיצה - "אנווג יאהכו תובורעת ידוקירל ואובי הז ידי-לע ילוא"ש ברה לש ויתוששחל רשא
הירפס דוסי .. תואצרה" :ראשה ןיבו ,"םיבוטו םירשכ םיניינעב" הז םוקמ לצנל יברה
."האירק םלואו

םיברה תוכז

תיבד הירפסהל תורבוחו םיסרטנוק המכ איצמהש המ חור חרוק יל םרג דוחייב
תמרל םאתהב ובוטמו ,וב יולת םיברה תוכזו םיברה ןיינע אוהש ,הארבהה
,ת"הק תאצוה ירפסמ םליבשב םימיאתמ םירפס הזיא ,ינעידוהל ,םש םיחראתמה
.םשל וחלשויש לדתשאו

.ולק 'מע א"י ךרכ םש הוושהו (העק 'מע ב"י ךרכ) ז"טשת ולסכב ז"כב יברה תרגאמ

וניתובר תרותל תוירפס

לכ םהב וזכרתיש םייזכרמ תומוקמ הזיא שדוקה-ץראב ויהיש ןוכנהמ רשא ינפל ועיצה"
תרגיאב יברה הלגמ ,"להקה דעב האירק ימלוא רותב ,ת"הק ידי-לע רואל ועיפוהש תואצוה
ד"בח ינקסע יבושחמ המכל הרגושש ,(וצ 'מע 'ד ךרכ שדוק-תורגיא) א"ישת הכונחד 'זמ
:ךישממו .שדוקה-ץראב

קיטילאפ הזיא ךותל סנכהל הצור יניאש אלא ,הזל םיכסמ יננה ללכב הנהו
הזיאלו - ימלו ןאל ,הזב ותעד תווח עומשל הצור יננה ןכלו ,[הקיטילופ=]
.םירפסה תא חולשל - ונלשמ דסומ

..."ח"אד רחוש לכ היהו"

ירפס תא הנתמב לבקל השקבב םילשורימ ץיבונהכ בד ומשו בר יברה לא הנפ שדוח ותואב דוע
:(בלק-אלק םידומע םש) ובישה יברהו קדצ-חמצה ר"ומדא

ויהיש ידכ הנה ,קדצ חמצה ירפסב ודבכל שקבמ וב תבט 'ומ ובתכמ לע הנעמב
יללכ םוקמל ונירפס איצמהל התע ונא םירדסמ ,שרוד לכל םייוצמ ת"הק ירפס
שדוקה ריע םילשוריל םגו ,ו"ת השודקה ונצרא תורייעמ המכב ,םיברל חותפ
תוורל םשל אובי ח"אד רחוש לכ היהו ,ליעל םירכזנה םירפסה לכ וחלשנ ו"ת
ק"כ ,ויאישנו לארשי ישודק ירפסמ אמצב תותשל לכוי ודובכ םג חטבו ,ונואמצ
ר"ומדא ק"כ ,קדצ חמצה ר"ומדא ק"כ ,יעצמאה ר"ומדא ק"כ ,ןקזה ר"ומדא
.ע"יז ,מ"גבנ ,ה"הללקוצז ר"ומדא ח"ומ ק"כו ,ב"שרוהמ ר"ומדא ק"כ ,ש"רהומ

:יברה בתוכ ,(בעק 'מע 'ו ךרכ שדוק-תורגיא) ב"ישת זומתב 'זב ,ךכ-רחא הנשמ הלעמל

יתשקב רבכמ הז הנה ,ת"הק ידי-לע רואל םיאצויה םירפסל עגונב בתוכש המב
ובתכמ יפלש המיתהמו .. ללוכה די לע ןהו תמא תרות תבישיב ןה הירפס רדסל
ןפוא שי חטב רשא ,הזב םיטרפה ונעידוהל ובוטמו ,ןיידע רדוסמ רבדה ןיא
.ןקתל

:(אער 'מע םש) ב"ישת בא-םחנמב ג"ימ תפסונ תרגיא האב הז םירבדו ןידל ךשמהב הארנכו

ןוויכ ,התודוא םסרפל ןיאש ,תמא תרות תבישיב הירפסהל עגונב בתוכש המ
- וז הבישיב יאדווב יכ ,רבדה ןיבמ יניא הנה ,רתויב הטעומ םירפסה תומכש
לכב ומכו ,ןאכמ וחלשנש ולא לע ףסונ םירפס םנשי - תובישיה ראשב ומכ
ןויעב םידימלתהו םי"מרה ךרוצ קפסל ידכ קיפסמה רפסמב םיאצמנש הבישי
תויהל ךירצ הרואכל ,ןאכמ חלשנה םע דחיב ןכ םאו ,םינורחאו םינושאר ירפסב
.הנוגה תומכ

הילרטסואבו וקורמב

אצמנ רבכש המודמכו ,רבדה ןוכנ ,תודיסחו הלגנ לש םירפס רצוא ויהי הבישיהבש בתוכש המ"
םהל ומילשי הנה רבכ םיאצמנה םירפסה תמישר חלשישכו .. ת"הק תאצוה ירפסמ הירפס םלצא
הילרטסואב ד"בח ךוניח ימיקממ ,יקסנרברס ןמלז-רואינש-עשוהי ברהל יברה בתכ - "רסחה תא
.(גיק 'מע 'ט ךרכ - ד"ישת ןויסב 'י)

תודסומ תא ליכיש ,יזכרמה ןיינבבש (זל 'מע 'י ךרכ) יברה עיצמ ךכ-רחא הנשמ רתוי תצק
ןכ םג היהת הירפסה רשא וררועל רתומל יאדווב" :היירפסה םג םקומת ,הילרטסואב ד"בח
."ל"נה ןיינבב

:(בלק 'מע 'ו ךרכ שדוק-תורגיא) היירפס םקותש יברה שקיב וקורמב םג

ידי-לעש .. קחצי-ףסוי-ילהאל ךיישה םוקמ הזיאב היהתש .. הירפסה רבד לע
.".. םידימלת דוע וכשמויו םיתב-ילעב וברקתי הז

:תודהיה יניינע לכ קוזיחל ףונמ ווהי ךוניחה תודסומש שקבמ יברה

.היתוביבסו םמוקמבש תודהי יניינע לכב קוזיח טשפתי םשמש תומוקמ

רתוי תמדקומ הפוקתב יברה רגישש תרגיאב ראבתמ טושפהו ירקיעה קומינה ךא
'ה)

:(הנ 'מע 'ה ךרכ - ב"ישת ולסכב

שי חטבו .רבדה ןוכנ אל הנה ,הירפסה רבד לע רדתסנ אל ןיידעש בתוכש המ
םוסרפה דבלמו ,יוארה ןפואב םינפ לכ-לע הבישיה ימלואמ דחאב רדסל ודיב
שיא לכוי ינולפ םויבש הז רשא רשפאו ,המ דע עדוי ונתא ןיא ירה ,רבדבש
המכב תולודגו תודחוימ תואצות הזמ הנה ,תודיסחה ירפסמ דחאב ןייעל ינולפ
ןפ םייח חרוא קוספה לע הכרבל םנורכז וניתובר רמאמ עודיש טרפבו .םיטרפ
תוכיראהו ,הרות ידמולו הרותב ןידה אוהו 'וכו לקושו בשוי יהת לא ,סלפת
.רתומל ךא הזב

קסיורבבמ יכדרמ-ךורב יבר - ןקזה וניבר ידימלת ילודגמ דחא יאצאצ ושקיב ח"כשת תנשב
די-לע תודיסחו הלגנב םירפס ףסוא דוסי ידי לע") היירפס תמקהב ורכז תא חיצנהל - ע"נ
ןיד רחאל הז היה .("ןמא ונימיב הרהמב ו"ת שדוקה-ריע םילשוריב .. תמא-תרות תבישי
.םילשוריב ךכ ךרוצל םיאתמה םוקמה תא עבקש ,יברה םע ןיווז ברל היהש םירבדו

:לחיא ובו (521 'מע ד"כ ךרכ תוחיש-יטוקילב ספדנ) בתכמ יברה רגיש דמעמה לגרל

-ראי'ה לעב ןושלבו ,ותילכתו ותרטמב הז םירפס ףסוא חילצי רשא ןוצר יהיו
וריאי בר יבד ירפס ינה - ןקזה ונברל הרות יטוקל רפסל ותמכסהב 'טייצ
םידמולה לכ לש) תובבלה ביהלהל 'וכ יאקרב רמוא הארוה השודקה יפנע
.םימשבש םהיבאל לארשי לש ןבל ברקלו (םהב םיקסועה

לעב לש) ויאצאצל הבוט קיזחנו ואוב :הרומאה המכסהב ךשמהה ןונגסבו
ןהו תומכב ןה ,שורדה לכ הז םירפס רצוא וביחרי יאדווב רשא (טייצראיה
םהירבדב םיקסועו ולא םירפסב םידמולה לכ ,םהב יולת םיברה תוכזו תוכיאב
,דועיה םויקל הכזנ ידע ,הרידאהלו ,תמא תרות ,הרות לידגהל

תאיב םע ,'יוה תא העד ץראה האלמ יכ רמאנש תמאהו המכחהו תעדה הברת רשא
.'וכ 'יוה ךרד םתוא הרויו םעה לכ דמליו דוד ערזמ דומעיש ךלמה ותוא

תוירפסל םירפס רוגיש

,ןאכל רשי תונפל הילע ,הלש היירפסה ליבשב ת"הק ירפס הל וחלשיש הצור הבישי הזיא םא"
.(גלק 'מע 'ח ךרכ שדוק-תורגיא) ד"ישת תנשב יברה בתכ - "ךוניח יניינעל זכרמה תלהנהל

,ז"ישתב ךכ .תוליהקו תודסומ לש תוירפסל םירפס רוגישל גאוד יברה תא ונא םיאצומ ןכאו
:(גית 'מע ד"י ךרכ שדוק-תורגיא) וטנורוטב ףסוי-תיב תבישיל

הנתמ רותב וחלשי רשא - ךוניח יניינעל זכרמ - ח"למה תלהנהל יתירוה
ח"למהל ובתכיש ןוכנהמ .. םתאצוהמ םירפס רפסמ ,דסומה די לע רשא הירפסהל
.םהיתועידיו םידימלתה ליגל םימיאתמ דוחיב םירפס הזיא

:(הנת 'מע ב"כ ךרכ) ג"כשתבו

ונוצר ישועל הווצי יאדוובו ,םנחמב ךוניחה דעו תיירפס דעב ותעצה םע רשקב
.םיברה תלעותל בל ץפחב וחלשויו םישקובמו םירסח םירפס הזיא ןייצל

תודהי תרדחהל דיקפתה לוצינ

םיבשחתמש המו התעפשה לצנת יאדווב הנה .תידוהי הירפסב 'יחת ותב לש הרשמהל עגונהב"
םשהו ךוניחב םיקסועה םישנא םע השגפנש טרפבו םימש תאריד םיניינע םש רידחהל ,המע
.(דיש 'מע ד"וי ךרכ) ו"טשת תנשמ תרגיאב יברה בתכ - "החילצי ךרבתי

תינרות היפרגוילביבו תוירפס לע

רדנוו ריאמ 'ר רפסה שיא םסריפ תוינרות תויפרגוילביבו תוירפס לע יברה לש ותפקשה לע
הפוסב .(804 'מע 'ב ךרכ 'ךלמ ימי'ב ומסרופ) יברה לצא הכז הלש 'תודיחי' תובקעב המישר
:םשר

א"טילש שטיוואבוילמ ר"ומדאה ק"כ ינפ לבקל יתיכז תירבה-תוצראב ןושארה ירוקיבב רשאכ"
תוירפסה יניינע לע םירבדה ובסנ ,ל"שת זומת ו"כ םויל רוא רקובה תרומשאב
םה ןכ לעו ,[ןלהל=] ליעלד םירבדה תא יל יתמשר יתאצב דימ .תינרותה היפרגוילביבהו
."קוידל םיבורק

:םירבדה ולאו

ךכ םושמו ,תודהיל םידוהי בוריקב עייסל תינרותה תורפסהו תוינרותה תוירפסה ידיב שי
תמועל ךירצ ןכ ,תטשפתמ תלקולקה תורפסהש לככ ,הברדא .הווצמב םיקסוע םה תאזב םילפטמה
תוירפסה לש ןהיתורישו ןהירדס תא רפשל בושח .םיעצמאה םתואב השודקה תא קזחל הז
.ומצע תא אשיש ידכ ינרותה רפסל גולטיקה לעפמ ייונמ רפסמ תא תוברהלו ,תוינרותה

תמוסרפ יעצמאב םיארוק ךושמל ןהילעו ,ןהב רקבי להקהש דע ןיתמהל תוכירצ תוירפסה ןיא
ללגב תינרות הירפסל ןפוא םושב וסנכי אלש ולאכ םנשי .תונותיעב תועדומב םיפסכ עיקשהלו
םירקבמהו ,תירוביצ הירפס לכב תודהיו ך"נת לש תינרות הניפ רדסל דאמ יוצר ןכ לעו ,םשה
ןיתמהל אל - ללכב וניתטיש יהוז .הז רודמל םג ועיגי ,םירפס םשופיח בגא ,םיברה
.םיקוחר תומוקמל תודהיה תא איבהל אלא ,ברקתהל םיניינועמל

םיינוליח םיניינעבש רומאה םעטהמו ,תוינרות תויפרגוילביב תאצוהב תדחוימ תובישח שי
תודובע םוסרפ דדועלו "םיגת"ו "םיניע ריאמ" תאצוהב ךישמהל יואר .רתויב חתופמ הז
ידי-לע ססבל שי ירמוחה דצה תא .ךכל םירשכומה םישנא ידי-לע תופסונ תויפרגוילביב
םיניינעתמה תירבה-תוצראב תודסומה םיברתמ הנורחאל .םלועבו ץראב םייונימה רפסמ תלדגה
תויצמתו רעש רדסל שי םרובע .ילארשי-ץראה דצהמ אלא ינרותה דצהמ דימת אל ,תודהיב
תכירעו םיפסכ ףוסיא ידי-לע םילשהל ךירצ רסחה תא .וז הפשב םתא בתכתהלו ,תילגנאב
.תרחא הבושח הווצמ לכל ומכ הקדצ ןה וז הרטמל תומורתהו ,תויבגמתודיסחה ינייעממ


תישארב תשרפ


(א,א) םיקלא ארב תישארב

(ן"במר) ןיאמ שי .. תטלחומ הסיפאמ םיארבנה לכ ארב ה"בקה

שדחמ לח הז םוצע שודיחש הנקסמל חרכהב הכילומ ,טלחומה ספאו ןיאמ ארבנ םלועהש הדבועה
לכו ,ספאו ןיא אוה התע םג ירה - ומצעלשכ ארבנהש ,ונייהו ,(אינתב ראובמכ) עגר לכב
הרכה ידיל עיגמו הז ןיינעב ןנובתמש ימ .תודימתב ותוא הווהמ ה"בקהש םושמ אוה ומויק
.תוקולאל םילכ םיימשגה ויקוסיע תא םג השעי - וז
(1 'מע ,א ךרכ תוחיש-יטוקיל)


(א,א) ץראה תאו םימשה תא םיקלא ארב תישארב

:אוה תעדל םדאה לעש ןושאר רבד - "תישארב"

תיבה-לעב אוה אליממו ואולמו םלועה תא ארב ה"בקה - "ץראה תאו םימשה תא םיקלא ארב"
:תאז םע .הלוכ לבתב דיחיה

םדאה לעו ,ךשוחב ןיידע יוצמ ןקתל םדאל דיעוה ה"בקהש קלחה - "םוהת ינפ לע ךשוחו"
:ידי-לע תאז .וריאהלו ונקתל

ןבורש ,ךרבתי 'ה תווצמ םויקו ;"רמאיו" - ולש הרות דומיל ידי-לע - "םיקלא רמאיו"
:זא הנה .("עבטה" הירטמיגבש) "םיקולא" - םייעבטו םיימשג םירבדב ושבלתנ ןלוככ

.רואל םלועה ךשוח ךפהיי - "רוא יהי"
(1247 'מע ד ךרכ תוחיש-יטוקיל)


(ב,א) םוהת ינפ לע ךשוחו

ןיעכ .ראומ םלוע הליחתכלמ ארבנ אלו ,רוא היהנ ןכמ רחאל קרו ,ךשוח היה האירבה תליחתב
םלענו םותס רמאמ איהש ,בתכבש הרותה תא םידמול הליחתב :הרותה דומיל רדסב םג ונאצמ הז
.("רוא") הפ-לעבש הרות ,השוריפ תא םידמול ןכמ רחאל קרו ,("ךשוח")

- הזה ימשגה םלועהש ונייה ,"םינותחתב הריד" איה האירבה תילכתש ,רמול שי רבדה םעטב
ןכל ,ךרבתי ול "הריד" היהי - "ןוילע"ל הלעתמ אוהש יפכ אל ,"ןותחת" לש בצמב אוהש יפכ
לארשי תדובע איהש ,רוא היהנ ןכמ רחאלו ,"ןותחת" ,ךשוח לש בצמב האירבה תליחת התיה
."הריד"ל ותוא תכפוהו םלועה תא הריאמה ,תווצמהו הרותה םויקב
(63 'מע ,א ךרכ א"שנת תוחישה רפס)


(אכ,א) םילודגה םינינתה תא םיקלא ארביו

(י"שר) וגוז ןבו ןתייוול אוה

עיגהש ידוהי וליפא ."ילא ישיא הווליי םעפה" ןושלמ ,תורבחתה ןושלמ אוה ןתייוול
,ערו דידי ,רמולכ ,"גוז-ןב"ל קוקז ,ה"בקה םע ידימת רוביחו דוחיא ,רתויב תילענ הגרדל
.ותדובעב ול רוזעיש
(21 'מע ,ה ךרכ תוחיש-יטוקיל)


(חכ,א) הושבכו ץראה תא ואלמו

(י"שר) השאה אלו ,היברו הירפ לע הווצמ ,שובכל וכרדש ,שיאה

יוויצה םויק - הברדא ירהש .השאה לש הדיקפתל הרושק הניא וז הווצמש םירבדה שוריפ ןיא
ךרוצ ןיא השאל :תנתונה איהש אלא .הדי-לע השענ הדלוהה רקיעו השאב יולת שיאה לש
לש תורוד דימעהל ,"תיבה תרקע" תויהל איה תומדא-ילע התוחילשש השח איה יכ ,יוויצב
!המצע דצמ תאז השוע איהו ,ידוהיה םעה לש ומויק ךשמה תא חיטבהלו ,םידוהי
(267 'מע ,וכ ךרכ תוחיש-יטוקיל)


(בכ,ג) ערו בוט תעדל ונממ דחאכ היה םדאה ןה

אוה אהיש ,ןיינעה הזב ול המוד ינש ןימ ןיאו ,םלועב דיחי היה םדא לש הז ןימ ןה
ודיב בכעיש ימ ןיאו ,ץפח אוהש המ לכ השועו ,הערהו בוטה עדוי ,ותבשחמבו ותעדב ,ומצעמ
(א"ה ה"פ הבושת תוכלה ם"במר) ערה וא בוטה תושעלמ

תשרשומ תישפוח הריחבש ,(ב,חל רומא הרות-יטוקיל) ם"במרה ירבד תא ראבמ ןקזה ר"ומדא
ןיאו תישפוח הריחב שי םדאל םג ךכ ,ודי לע בכעמ ןיא ה"בקהש ומכש ,"דואמ הובג הניחב"ב
דחאכ" אוה ידוהיה ןכל ,שממ לעממ הקולא קלח איה תיקולאה שפנהש רחאמ .ודי לע בכעמ
.םדאה םג ךכ ,ודי לע בכעמ ןיא ה"בקהש םשכו ,ה"בקהל לוכיבכ המוד אוה - "ונממ

דע ,ה"בקהמ קחרתנ םדאה רשאכ ,ןכש ,הבושתה תדובעב אוה הריחבה חוכ יוליג רקיעו
רוזחל (עבט יפ-לע) תורשפא ול ןיא הרואכל ירה ,השודק יניינע לכמ ומצע תא דירפהש
ותלוכיב ,ודי לע בכעמש ימ ןיאו תישפוח הריחב ול שיש רחאמ ךא .ךרבתי םשה לא ברקתהלו
.(םימש תוכלמ לוע וילעמ קרפש ,םדוקה ובצמ ךפה) 'הל ברקתהלו ובצמ לע רבגתהל

(203 'מע ,ל ךרכ תוחיש-יטוקיל)

(דכ,ה) םיקלאה תא ךונח ךלהתיו

(י"שר) ונמז םדוק ותימהו וקליסו ה"בקה רהימ ךכיפל ,עישרהל ותעדב לקו ,היה קידצ

?עישרהל ותעדב לק םגו קידצ םג אוהש ,םדא ותוא לע רמול ןכתיי דציכ ,ןיבהל שי

.ויתוחוכ דצמ אלו ,הלעמלמ רוא ולצא ריאהש םושמ רקיעב קידצ היה ךונחש ,רמול שיו
היה אל - ריאמ וניא רואה ובש בצמל דרוי היהו ,תחשומ רוד ותואב ראשנ היה םא ,ןכל
.ומצע חוכב ותקדצב ראשיהל לוכי
(86 'מע ו"ט ךרכ תוחיש-יטוקיל)
עובשה חול


ד"בח יגהנמו תוכלה

גרובזניג החמש-ףסוי ברה תאמ

ישיש םוי
ירשתב ח"כ

1.שדוק תבש-ברעב ליגרהמ רתוי ,הקדצ תניתנב ףיסוהל שי םויה

תישארב תשרפ ,שדוק-תבש
שדוחה םיכרבמ ,ירשתב ט"כ
ןוושחרמ שדוח-שאר ברעו

ץנאג א טייג יוזא ,תישארב תבש ךיז טלעטש ןעמ יוו יוזא :2וניאישנ וניתובר םגתפ עודי
.[הנשה לכ תכשמנ ךכ ,תישארב תבשב םידמענש ךרדכ=] ראי

לכ תרימא ירחא .רוביצב םיליהתה לכ תרימאל תסנכה-תיבל ש"נא וצבקתי 3רקובב םכשה
ורמאי - לבא וא טייצראי - בויח שי םאו .םותי שידק םירוה ול ןיאש ימ רמאי ,םיליהתה
ירחאש 'ןוצר יהי'ה תא (4שידק רמואה ונרמאי - תוחפל) הליחת ורמאיו ,רפס לכ רחא שידק
5.הליפתה ךכ-רחאו ,םלוכל ןבומ היהיש תודיסח לש רמאמ העשכ ודמלי ןכ-ירחא .הז רפס

6.(במ-חי,כ א-לאומש) "שדוח רחמ ,ןתנוהי ול רמאיו" :הרטפה

םיכרבמ .םיקלח 9-ו 13:18 העשב ,םויה :דלומה 7.שדוחה תכרב ינפל דלומה ןמז תעדל ןוכנ
.ינשה םויבו ןושארה םויב רחמ :ןוושחרמ שדוחה

8."םימחרה בא" םירמוא ןיא

.םוקמה יאנתל םאתהב - הנמז 9.תסנכה תיבב - תודעוותהה .תודעוותה םוי איה םיכרבמ תבש
ורדסי תונבהו םישנה .תיבה -ינב םע תיבב הכישמהל ולכויש ןפואב הרדסל שי ,ללכ ךרדב 5
10.תבש יאצומב וא ,תבשב ןמצעל תודעוותה

11.'ריתי אליחב' דעוותהל םיגהונ םידיסחה ויה תישארב תבשב

,רוכמל ,תסנכה-תיב יאבגל ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כ הוויצ ז"ישת תישארב תבש תודעוותהב
רוכמל וגהנ רתוי תורחואמ םינשב .הלילגו ההבגה ,הנשה לכ לש 'תוילע'ה תא ,הנש לכבכ
תוילע ;ותסנכהו הרות-רפסה תאצוה :ראשה ןיב ורכמנ תונורחאה םינשבש דע ,תופסונ תווצמ
12.(יברה לש תויודעוותהה תואצוה=) 'שודיקל ןיי' ;'רואמל רנ' ;'קזח'

6."ךתקדצ" םירמוא ןיא החנמ תליפתב

ורמאי ,הכישחשמ ןהו םויב ןה תיזכ ולכאש םתוא ,הלילה דע תישילש הדועס הכשמנ םא
*12.'אוביו הלעי' ךכ-רחאו 'הצר'

13."וכרדל ךלה בקעיו" :בוש םיזירכמ תישארב תבש יאצומב

ןושאר םוי
ןוושחרמ שדוח-שארד 'א ,ירשתב 'ל

14.החנמו תיברע תוליפתב אל םג ,הביתה ינפל דרוי לבאה ןיא ,ףסומ וב שיש םוי לכב

15.םוי דועבמ תיברע םיללפתמ םא םג "אוביו הלעי" תיברע תליפתב םירמוא

לבא ,רובידב 16הרשע-הנומש ינפל "אוביו הלעי" זירכהל םיקיספמ ןיא שדוח-שאר לילב
17.תאז ריכזהל ידכ המודכו ןחלושה לע םיכמ

ינפל רכזנ םא - החנמבו תירחשב .רזוח וניא ,תיברע תליפתב "אוביו הלעי" רמול חכש
ךישמיו "אוביו הלעי" רמאי ,18"ךיקוח ינדמל" םייסי ,"ןויצל ותניכש ריזחמה" לש "'ה"
םא ."םידומ" ינפל "אוביו הלעי" רמאיו הכרבה תא םייסי ,"'ה" רמא רבכ םא ."הניזחתו"
םויס רחאל רכזנ םא ."הצר"ל רזוח ,ינשה "ןוצרל ויהי" םויס דעו "םידומ" ליחתה רבכ
תדרל יאשרו 19."חתפת יתפש 'ינד-א" רמוא וניאו הליפתה שארל רזוח - ינשה "ןוצרל ויהי"
תכרבב 20.רזוח וניא ,ףסומ תליפת ירחא רכזנ םא לבא .הז םוקמב ץ"שה תרזחל הביתה ינפל
םאו ,רודיסבש חסונכ רמאי ,הלילב וליפא ,"ביטמהו בוטה" תכרב ינפל רכזנ םא ,ןוזמה
21.רזוח וניא - ךכ-רחא רכזנ

22.ללהה תא םהב םירמוג ןיאש םימיב םג ףוסו הליחת ללהב ךרבמ דיחיה רשא םיגהונ

14.הליפתה לכ םויס רחא םידמול םירועישה תא לבא ,ףסומ םדוק םיחינמ ןיליפתה לכ תא

ןיליפת םייתניב ןיחינמו ,שידקה ןיבל הרותה-רפס תסנכה ןיב לודג קספה שיש ןוויכמ
שידקה תרימא ינפל רומזמ הזיא רמול ךירצ ןכ-לע ,'וכו עמש-תאירק ןיארוקו םת-ונברד
23.ףסומ ינפלש

דוע םע ףיסוהל רשפאו ,י"שר שוריפ םע דחא קוספ שדוח-שאר לכב דומלל קיתע גהנמ
קרפ רמוא ג"י ןב אוה םא ,המגודל) וייח תונש רפסמל םיאתמה םיליהתה קרפמ ,םישוריפ
בוש קרפה תא דומלל םירזוח ,רוביעה תנשב ןכו ,םיקוספ ב"ימ תוחפ ליכמ קרפה םאו ,(ד"י
םיקוספ רתוי וא םיינש םידמול ,םיקוספב הבורמ קרפה םאו ;הנשה ישדוח רפסמכ הלעיש דע
14.שדוח-שאר לכב

.[דמ,אל,גכ תונויליגב האר .הנשה ךשמב ה"יא ואבוי םיפסונ שדוח-שאר יגהנמ]

ינש םוי
שדוח-שארד 'ב ,ןוושחרמב 'א

15.רזוח וניא "אוביו הלעי" חכש םא ,שדוח-שארד 'ב ליל תיברעב םג

24.ןוושחרמ שדוחב הפוח תושעל ונגהנמ ןיא

ישילש םוי
ןוושחרמב 'ב

.ליגרכ ןונחת םירמוא ךליאו םויהמ


'יס 'הקדצ ירעש'ב טקלנה האר) תבשה םוי דעב םג ,לופכ םוכס 'הנשמ' וב םינתונש ,ק"שע לכ לע ףסונב (1
ע"ס ג"ח ו"משת תויודעוותה) "הקדצ תניתנב םיפיסומ שדוח-שאר-ברעב"ש םושמ ,דחוימב ףיסוהל שי םעפה ,(אס
.(593

,ומצע שדוח-שארב הקדצ תניתנב תוברהל לארשי גהנמ םינורחאהמ איבה ,זע ע"ס 'ד"בח-ח"ר יגהנמו יניד' 'סב
.'הקדצ ירעש'ב אבומהב אל םג ,ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כ יבתכו תוחישב ויתאצמ אל ע"על ךא

'מע 'י ךרכ תוחיש-יטוקילמ חיכומ 'ת ע"ר ד"בח יגהנמ רצואבו .נ"שו ,556 'מע כ ךרכ תוחיש-יטוקיל (2
.הז ללכב תבש-יאצומ םגש ,190

-תורגא האר) םדקהב הנמילשי - רחאמהו ,(30 'מע ש"זר ץבוק) רוביצב הליפת החוד הניא םיליהת תרימא (3
.(חעקת 'מע ג ךרכ ,צ"יירוהמ ר"ומדא שדוק

ןאכ םגו ,(םיליהתה לכ ףוסב רמאש א"י) םיליהתבש רפס לכ תרימא רחא 'ןוצר יהי' רמול גהנ אל יברה (4
.רמאנ וניא תאז אללש עמשמו ,רפס לכ לע שידק תרימא רתוי בשייל ידכ קר ותרימא עיצה

םינמזה םתואב אלא יברה רמא אל םיליהת תרימא ירחאו ינפל םרמואל םיליהתה רפסב םיספדנה םיקוספה תא
.םיליהתה לכ תא םירמואש

.30 'מע 'ד"בח יגהנמ - םיגהנמה רפס' (5

-ללוכ חול) הכרב אלב התוא ארוק - תוכרבה רחא רכזנ םאו ,'שדוח רחמ' הירחא ארוק - עובשה תרטפה ארק (6
.(ד"בח

ב"חל תוטמשהב ,ג"ח שארב) ח"ירהמ יטוקל האר ,םיברב העש התואב תאז זירכהל וגהנ ןכלו .ז"הדא רודיס (7
.זמ ק"ס י רעש םירפא ירעשה לע םימחר ירעשו ,(ב,חפ

ךרע םימעטמ 'ס) וירחא ןינוע םעה לכו 'שדוקמ' רמואו דמוע ד"יב שאר ובש ,שדוחה שודיקל רכז ,דמוע ץ"שה
הרורב הנשמ האר ,ןידה ןמ אל לבא ,גמ ק"ס םש םימחר ירעש) אתוביבח בגא םידמוע רוביצהו ,(המ תוא תבש
.(חי ק"ס ןויצה רעשב ומק 'יס

.ז"הדא רודיס (8

.ןסינ 'ל ,םוי םויה (9

.523 'מע זט ךרכ ,תוחיש-יטוקיל (10

.64 'מע ה"שת תוחישה רפס (11

תישארב תבשל ןינעה תוכייש הראבתנ 83 'מע א"ח נ"שת תוחישה רפסבו .וצש 'מע ד"בח יגהנמ רצוא (12
.אקווד

.ז"יס חפק 'יס ז"הדא ע"וש פ"ע ,ד"בח-ללוכ חול (*12

.269 'מע כ ךרכ תוחיש-יטוקיל (13

.36 'מע םיגהנמה רפס (14

.נ"שו ,2 הרעה ז"פ 'ד"בח-שדוח שאר יגהנמו יניד' הכוראב הארו .ג"יס חק 'יס ז"הדא ע"וש (15

.ז"הדא רודיס (16

תנשב דומעה ינפל ללפתהשכ הזל ןיתמה ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כש ,4 הרעה ז"פ 'ד"בח-ח"ר יגהנמו יניד' (17
.ה"כשת

הרורב הנשמ ,הבושת-ירעש ,א"דיחה י"ע הכלהל אבוהש (יתעמשו ה"ד ב,ג תינעת) א"בטירב הז ןיד רוקמ (18
,ןכלו ,והאר אל - תרחא בתוכש (י ק"ס ףוס תוצבשמ) ג"מפה .חכ ק"ס דיק 'יס םייחה ףכב ןייוצמכ ,דועו
ת"ושב .(ח תוא ב"מר ס"וס ד"וי ך"שמ ,ץמח תריכמ 'לה שארב ז"הדא רודיס האר) הזב ותומכ קוספל ןיא ,ללככ
,וירבד תא ללש טמ ס"וס ה"ח תעד הוחי ת"ושב ךא ,ארבסמ א"בטירה ירבד החד גצ 'יס ד"ח ח"וא השמ תורגא
הנשמ לבא ,הז ןינעב ךיראה ז ק"ס ןחלשה ידבב זמ 'יסו בי ק"ס ןחלשה ידבב אכ 'יס ןחלשה תוצקב .ש"ייע
(תאז רסמש ןיישדנומ 'יש י"ר ח"הרהל יתדות - ג"ישת ,ץ"חרת) ס"מהוחד 'א ליל ד"בח ללוכ חולב ולש הנורחא
אלש ה"ע ןיקרובד ש"זרגה םשב איבמ ,הרעהב 228 'מע םידעומה חבש 'סב ,ךדיאמ .אוביו הלעי ןינעל ןכ גוהנל
.ע"צו ,תאז רמול

.(חע ס"וס ןחלשה ידבב ןחלשה תוצק ע"עו) .ל"נה א"בטירה םשב םש 'וכו הבושת ירעש (19

.ג"ס וכק 'יס ז"הדא ע"וש (20

.י"ס חפק 'יס ז"הדא ע"וש (21

ח"רד ללה לע ומצעב ךרבל גהנ ע"נ ב"שרוהמ ר"ומדא ק"כ .דפ 'מע זט ךרכ ק"גא הארו ,םש םיגהנמה רפס (22
אישנ ר"ומדא ק"כ 'תומישר' - ז"דע רפסל אלש הוויצו ,ברה תיב גהנמכ תאז ןייצ אוה .רוביצב ללפתהשכ םג
ר"ומדא ק"כ תאז רפיס ,(הגומ יתלב) 322 ע"ס ד"ח א"משת שדק תוחישב ךא .נ"שו ,20 ע"ס ח תרבוח ונרוד
.יאשחב ומצעב הכרבה תא רמולו [ץ"שה תכרב ינפל ,ףוטחל] 'ןפאכניירא' - 'םידיסח גהנמ'כ ונרוד אישנ

'מע כ"ח ק"גא ,ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כ .זטש 'מע ב"ח (טוקיל) םירמאמה רפס ,ב"שרוהמ ר"ומדא ק"כ (23
.גפר

תוארוה ויה תונורחאה םינשבש א"י .זער 'מע ז"יח ק"גא .76 'מע םיגהנמה רפס (24

.רוריב ךירצו ,הזב לקהלזכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ י"עש שטיוואבויל ןוכמ י"ע ל"וי
ןמרדור ןמלז-רואינש :יארחא ךרוע * רפואל השנמ יכדרמ ברה :ךרוע
דורב 'מ םחנמ :ישאר ךרוע

"תורשקתה" לע יונמ

ראודה תועצמאב ךתיבל תורישי "תורשקתה" ןויליג תא לבקל ןתינ

.(םימולשת 4-ב) ח"ש 177 :ץראב הנשל יונמ ימד
(םימולשת 2-ב) ח"ש 88 :ץראב הנש יצחל יונמ ימד
927-3-9607588 :תינופלט ררבל אנ :ץראל-ץוחב םייונמל יונמ ימד

:תבותכה יפל ,תבותכהו םשה ,יונמה ימד תא חולשל אנ
72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת ,םייונמה תקלחמ ,"תורשקתה"

ישארה ףדל

םיניינע חתפמ | ןיעידומ | סופד תיב | תושדח רדח | םידלי רדח | ןויע רדח | ד"בח תיב

תורומש תויוכזה לכ (c)
רואל האצוהה ףגא - זכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ
03-9606169 :'סקפ ,03-9607588 'לט ,72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת
ירא-בל ףסוי :"טנרטניא" רודמ שאר * בונורהא ןהכה קחצי ףסוי ברה :ר"וי
chabad@chabad.org.il