- ח"יק - "תורשקתה" ןועובש

ז"נשת'ה ןוושח-רמב ב"י * ךל-ךל 'פ ק"שע

ונרוד אישנ ,שטיוואבוילמ ר"ומדא ק"כ תרותמ יעובש סרטנוק
שטיוואבוילמ י"ולר ק"הרהב לדנעמ םחנמ יבר
ע"יז מ"גבנ ה"הללקוצז
יברה לא תורשקתהה קוזיחלוןויליגה ירודמ
יבר יצוצינ יהויחבמ ריתי חישמ םע תויחל תוכלמ רבד
ץבוק תדרוה תורעהו תובוגת תודיסחה ינייעממ רודו רוד תורצוא

תוכלמ רבד


וליפא ,תולבגההמ האיציה תשרדנ
השודק לש תולבגההמ


םג אלא ,טושפכ ,תימהבה-שפנ לש הלבגהו הדידמהמ קר אל
תונעטל סנכיהל ןיא * השודקד הלבגהו הדידממ האיצי
ךרוצ שי אלא ,תונוש תוישוק ןנשי זאש ,לכש יפ-לע תונעמו
ק"כ תודעוותהמ םיעטק * אקווד שפנ-תריסמו לוע תלבקב
ונרוד אישנ ר"ומדא:1ויתוחישמ תחאב רפיס ר"ומדא ח"ומ ק"כ

ןיבהל תושק ועגייתה םידיסחש ירחאלו ,"ןמזה םע תויחל םיכירצ"ש רמא ןקזה ר"ומדא
איה הנווכהש ,2ןקזה וניבר לש ויחא ,ל"ירהמה ידי-לע שוריפה הלגתנ ,וז הרמא לש השוריפ
."עובשה תשרפ םע תויחל"

השרפה ףוסש ףא ,("ךאוו עכעליירפ א") חמש עובש ותוללכב אוה תישארב תשרפ לש עובשה
א") בוצעו רופא עובש אוה חנ תשרפ לש עובשה .("קאמשעג יוזא טינ") ךכ-לכ םיענ וניא
וליאו .הזב אצויכו ,הגלפה רוד ,לובמה תודוא וב םידמולש ןוויכ ,("ךאוו ענטומעלאק
ןוויכ ,("ךאוו עכעליירפ ע'תמא יד") תיתימא החמש לש עובשה אוה ךל-ךל תשרפ לש עובשה
תריסמ לש רוניצה תא חתפש ןושארה ידוהיה ,וניבא םהרבא םע םייח עובשה תומימ םוי לכבש
.םהיתורודל לארשי-ינב לכל השוריב וליחנהו ,3שפנ

.ונניינעל עגונב החישה ןכות ןאכ דע

ובש ןוויכ ,חמש עובש יאדווב אוה ךל-ךל תשרפ ירחאלש עובשהש רמול שי הז יפ-לע
יוליע ולצא השענ הז ידי -לעש ,הלימה ירחאל וניבא םהרבא לש ובצמו ודמעמ תודוא רבודמ
:ךורע-ןיאבש

הגרדב וניבא םהרבא היה - "'וגו ךצראמ ךל-ךל" יוויצה ינפל וליפאו ,הלימה ינפל םג
זא היה וניבא םהרבאש 5י"שת הרות-תחמשד החישהב ר"ומדא ח"ומ ק"כ לש ונושלבו ,תילענ
,ויתוגהנה לכ לע תיבה לעב ,("ראסעסאפ") תוזוחא לעב ידוהי ,שמחו םיעבש ןב ידוהי
לכמ םלענה לכש"ד הגרדהל דע ,ומצע חוכב ןהילא עיגהל לוכי היהש תוגרדה לכל עיגהו
6."ןויער

הז ירחאלו ,רתוי תילענ הגרדל תולעתהל - "'וגו ךצראמ ךל-ךל" יוויצה ול רמאנ זאו
.הלימה ידי-לע הילא עיגהש הגרדה תאלפהו תלעמ לדוג ןבומ הזמש - הלימה לע הווטצנ

:הזב ןיינעהו

חוכב ותדובע ידי-לע ושענ ,הלימה ינפל וניבא םהרבא לצא ויהש תוגרדהו םיניינעה לכ
הדי-לעש ,הלימ ןכ -ןיאש-המ ;םיארבנל תוכייש םהל שיש תוגרדו םיניינע םתויהל ,ומצע
יאש םילענ תורוא ,תולשלתשה רדסו האירבהמ ירמגל הלעמלש רתויב םילענ תורוא םיכשמנ
למו" 7בותכש ומכ ,הנתמ תרותב הלעמלמ םיאבו ,םדאה תדובע ידי-לע םכישמהל רשפא
תרסה ,ענומה רבדו ךסמה תרסה אלא הניא הלימה ןיינעב םדאה תלועפו ,8"ךבבל תא ךיקלא
םינוילעה תורואה אליממ וכשמוי הז ידי-לעש הנכהה יהוזש ,'וכ תופילקה דצמש הלרעה
9.הלעמלמ םיאבש

,10הדילה ןיינע ומכ - ירמגל ךורע-ןיאב אוה הלימה ידי-לע השענש יוליעהש ,ףיסוהל שיו
11ח"אדב ראובמכ) הטמל ףוס-ןיאה חוכ תולגתה םע הרושקה ,השדח תואיצמ אוה דלונה דלווהש
.(

ירחאל וניבא םהרבא םע םייח ובש ,ךל-ךל תשרפ ירחאלש עובשהד החמשה לדוג ןבומ הזמו
.הלימ תוצמ ידי-לעש יוליעה ולצא ףסותינש

לש ןיינע אוה םתולגתהש םילענה תורואה תכשמהו יוליג) הלימה ןיינעל הנכה רותבו
:"'וגו ךצראמ ךל-ךל" וניבא םהרבאל רמאנ - (הדיל

לש תולבגההמ וליפא ,ולש תולבגההמ האיציה הליחת תשרדנ הלא םילענ תורואל עיגהל ידכב
.השודק

ךורע-ןחלוש יפ-לע הגהנהה ידי-לע תישענ - תימהבה-שפנ לש תולבגההו תורדגההמ האיציה
,("טשינראג זיא תוימשג") ללכ ךרע הל ןיא תוימשגש ןיבי הז ידי-לעש ,רסומ ירפס דומילו
האיציה לבא ;ףוגה לש תולבגההמ ןכש-לכמו ,תימהבה-שפנ לש תולבגההמ אציי אלימבו
.ירמגל רחא ןיינע הז ירה - השודקד תולבגההמ

:רתוי תויטרפבו

דומלל קיפסמ ,12"אתיירואל ןיכמת" תויהל קיפסמ :ןועטל לוכי - הרותה דומילל עגונב
אלל דומיל קיפסמ ,הליפתה ירחאלש רועישה קיפסמ ,13תיברע דחא קרפו תירחש דחא קרפ
!?תודיסחה דומיל ול רסח המו ,הרותד הלגנ דומיל קיפסמ ,רשב תעיגיו שפנ תעיגי

יפ-לעו ,הליפתה עצמאב תסנכה-תיבל אובל (אוה ןעוט) קיפסמ - (הליפת) הדובעל עגונב
םע ללפתיש רקיעה ,הליפתה יעבר-תשולש גלדל - הרמזד-יקוספ בור גלדל לוכי ךורע-ןחלוש
- תולימה שוריפ אלל ("דנאנאכאנ ןקארב") תוריהמב הליפתה תובית תא "ןוחטל" 14.רוביצה
שאר דבוכ .רתוהו יד - דמוע התא ימ ינפל תוננובתהה אלל םג תולמה שוריפ .קיפסמ םג
("טנעה יד ןגיילנעמאזוצ") ויתועבצאב וידי תא קבוחש ךכב הבוח ידי אצוי - הליפתה ינפל
...טטושל הבשחמל חינהל לוכי ,אלימבו ,15היראמ ימק אדבעכ

ונשי ,הקדצה תניתנל םירועיש םנשי 16ךורע-ןחלוש יפ-לעש אוה ןעוט - הקדצל עגונב
- שמוחמ רתויו .רועישהמ רתוי ןתיל בויח ןיאו ,ןנברדמ רועיש ונשיו אתיירואדמ רועיש
זבזבי לא זבזבמה" 17רמאמכ ןתיל רוסא (הזמ הריתי אלא ,ןתיל בויח ןיאש דבלב וז אל)
."שמוחמ רתוי

18ימלשוריה ןושלבו .הרותה יוויצמ רתוי ומצע לע רימחהל ךירצ אל - אוה ןעוט - ללכבו
("רעמירפ") רתוי םימש-ארי תויהל ךירצ יכו ."הרותה ךל הרסאש המ ךייד"
יאוולה ,ןידה-תרושמ םינפל םהש םיניינע ונממ שורדל ןיאש ןעוט ןכו ...!?ימלשוריהמ
.ךורע ןחלושה יפ-לע ,ןיד יפ-לע גהנתיש

.השודקד לכש םג ללוכ ,לכשה תולבגה דצמ םה - הלא תונעט

.("רתומ") "גאמ ןעמ" :תארקנה הלחמ תמייק אקירמאבש 19םעפ רמא ר"ומדא ח"ומ ק"כ

ראט ןעמ סאוו" :םידיסחה רמאמ ונשיש 20םימעפ המכ ר"ומדא ח"ומ ק"כ רפיס - הזמ ךפיהלו
רתומש המו ,רוסא - רוסאש המ) "טינ ןעמ ףראד - גאמ ןעמ סאוו ןוא ,טינ ןעמ ראט - טינ
.(ךירצ אל -

ירהש ,22שממ רוסיאל הנווכה ןיאש - "רשב לוכאל רוסא ץראה-םע"ש 21בותכש המ ךרד-לעו
ץראה-םעל רשב וליאו ,וילע ךרבל רוסאו 23םינוציחה ידיב רושקו רוסא אוה שממ רוסיא רבד
.וירחאלו וינפל ךרבל בייוחמ רשב לכואה ץראה -םעו ,םינוציחה ידיב רושקו רוסא וניא
.(ךירצ אל - רתומש המ) "טינ ןעמ ףראד - גאמ ןעמ סאוו" :ל"נה רמאמה ךרד-לע והזש ,אלא

:הזב הרבסההו

אוה םדאה ירהש ,לכאמהמ לבקיש ,םדאה ךרוצל אל) איה הליכאה רקיעש 24תודיסחב ראובמ
ןכלו ,לכאמה תא הלעיו ררבי םדאהש ידכ ,לכאמה ךרוצל (אלא ,לכאמהמ רתוי תילענ הגרדב
.ונלכאי םדאהש ןיתממו לכאמה הצור

ךותל גלזמהמ לכאמה טמשנ םעפש ,ע"נ ר"ומדא ק"כ ,ויבא תודוא רפיס ר"ומדא ח"ומ ק"כ -
- .ןיידע הצור וניא (לכאמה) אוה :רמאו ךייחו ,תחלצה

ןוצר) אוה ונוצר ללגב אל איה םדאה תליכאשכ - (ונלכאי םדאהש הצור לכאמהש) הז לכו
ןכ-ןיאש-המ ,לכאמה תאלעה ליבשב איה ותליכאש ,רמולכ ,לכאמה לש ונוצר ללגב אלא ,(םדאה
- לכאמהמ לבקל הצורש ,ומצע ךרוצל איה ותליכאש ,רמולכ ,אוה ונוצר ללגב איה ותליכאשכ
לכאמהש ןוויכו .ותוא דירומ לכאמה ,הברדא אלא ,לכאמה תא הלעמ וניאש דבלב וז אל יזא
25.םדאה לשכנ ודי-לעש םושמ ,ומצע לכאמהב םג הדירי לעופ הז ירה ,םדאה תא דירומ

ירבדב רהרהל ךירצ בוחרב םיכלוה רשאכש 26ר"ומדא ח"ומ ק"כ תחישב ראובמ הז ךרד-לעו
שמוח קוספ 27תוחפה לכלו ,בקעי-ןיע ,תוינשמ ,ארמג ,תודיסח - וכרע יפל דחא לכ] הרות
ףא יכ ...!?ילע ךרוד ךנה עודמ ,("ךאלוב") םלוג :ןבאה ול תרמוא ,ואל םאו ,[םיליהת וא
וב שיש איה 'רבדמ'ה תלעמ ,ירה ,'םמוד'מ הלעמלש 'רבדמ' ,ןבאהמ רתוי הלענ אוה םדאהש
ודיקפת תא אלממ וניאש - תוטש חור וב הסנכנשכ לבא ,לכש יפ-לע איה ותגהנהו תילכשה-שפנ
!?ילע ךרוד ךנה עודמ ,םלוג :ןבאה ול תרמוא יזא ,"םלוג" ול םיארוק ןכלש -

תלאשנ ,ידוהי לש לכש וליפא ,ישונא לכש דצמ ירה - ל"נה תורבסהה לכ ירחאל ,םנמא
:הישוקה ףוס-ףוס

-ןחלוש יפ-לעש ןוויכ ,הרות יפ-לע רתומש המ לבא ,רוסא ,הרות יפ-לע רוסאש המ אמלשב
!?ךירצ אל רתומש המש ול םירמוא המל ,רבדה רתומ ךורע

הישוק ,תונוש תוישוק ןנשי זאש ,לכש יפ-לע תונעמו תונעטל סנכיהל ןיאש - הזל הנעמהו
.אקווד שפנ-תריסמו לוע תלבקב ךרוצ שי אלא ,הזב אצויכו ,ימלשורימ הישוק ,ילבבמ
תודיסחב ראובמכו .שפנ-תריסמ הז ירה תילענ הגרדבו ,לוע-תלבק הז ירה הדובעה תלחתהב
השודקד ןוצרה תריסמ םג ללוכ ,(28ןוצר השוריפ שפנ יכ) ןוצרה תריסמ השוריפ שפנ-תריסמש
וליפא ,תולבגהה לכמ תאצל ,ונייה ,(29ם"במרה ןיד-קספכ ,ידוהי לש יתימאה ןוצרה והזש)
.השודקד תולבגה

הקיפסמ אל זאש - ("ונצראמ ונילג וניאטח ינפמ"ש ירחאל) תולגה ןמזב הריתי השגדהבו
טייג") םירבוע הז חוכבו ,שפנ-תריסמה ןיינעב ךרוצ שי אלא ,תעדו םעט יפ-לעש הדובעה
םולשה וילע וניבר השמ הוויצ"ש םעטה רואיבב 30אינתב בותכש המו] תולגה תא ("ךרוד ןעמ
-תריסמב םימש-תוכלמ וילע לבקל םוי לכב םיימעפ עמש-תאירק תורקל ץראל וסנכנש רודל ..
ךרוצ שי תולגה ןמזב ןכ-ןיאש-המ ,לעופב אלו ,דבלב חוכב שפנ -תוריסמ הז ירה - "שפנ
-תריסמה ןיינע הלגתנו אצמנ אקווד תולגה ןמזבש - הזל תוחכוההמו .[לעופב שפנ -תוריסמב
.שפנ

-ךל" :ה"בקה ול רמא ,תולגה ןיינע ולצא ליחתה רשאכש - וניבא םהרבאל עגונב ןבומ הזמו
ףאש ועדויב ,םלועל תאצל ,"ץראה לא" ךליל לכוי הז חוכבו ,ולש תולבגההמ תאצל ,"ךל
:הברדא אלא ,רבד שלחוי אל ולצאש דבלב וז אל ,םוקמ לכמ ,31םירבד 'ג תטעממ ךרד"ש
תלעמל עיגיש דעו ,(33ח"אדב ראובמכ) ימצעה ומש ,'יוה םש לע יאקד ,32"ךמש הלדגאו"
.הדיל לש ןיינע איה םתולגתהש ,םילענה תורואה יוליג ,הלימה
קלח א"ישת תויודעוותה 'םחנמ תרות' - א"ישת'ה ןוושחרמ ד"וי ,ךל-ךל תשרפ תבש תחישמ םיעטק)
(72-67 םידומע ןושאר.(ןושח ג-ב "םוי םויה"ב קתענ) ךליאו 29 ע"ס ב"שת ש"הס (1

תאצוה) הדוהי תיראש רפסב ותודוא האר ,הדוהי תיראש רפס רבחמה לעב ,שטיוואנאימ ל"ירהמ םשב עדונ (2
.ופוסב (ז"ישת ןילקורב ת"הק

.נ"שו .ךליאו 74 ע"ס כ"ח ש"וקל הארו .בק 'מע ח"פרת .גפר 'מע ח"ערת מ"הס (3

.םהמ ודלונש י"נב קר םיסחייתמ - בקעילו קחציל כ"אשמ (4

.(98 'מע א"ישת מ"הס) ת"חמש-צ"עמש סרטנוקב ל"יש (5

.ונתשרפ שיר ח"ותו א"ות (6

.ו ,ל םיבצנ (7

'ה למו" רמאנ הילעש ,הטמל הלעמלמש הלודגה הלימה איה םהרבאד הלימהש ,ונתשרפ ףוס ח"ותו א"ות האר (8
."ךבבל תא ךיקלא

א ,ה צ"מרד) הלימ תוצמ צ"צהל צ"מהס .(ךליאו ד ,כ) תינימשה לע חצנמל ה"ד עירזת ת"וקל הכוראב האר (9
.דועו .(ךליאו

.ד"סוס (ב"ודהמ) ח"וא ז"הדא ע"וש האר (10

.דנ 'מע א"ח טקולמ מ"הס .אי 'מע ג"ח םיסרטנוק מ"הס .ךליאו ד ,טל ש"הש ת"וקל (11

.ב ,גנ ג"חז (12

.ב ,טצ תוחנמ (13

.ב"נס ח"וא ז"הדאו ע"ושוט (14

.(ד"ס) ג"ס ה"צס םש (ז"הדאו) ע"ושוט .א ,ד"וי תבש (15

.טמר ס"ר ד"וי (16

.םש ד"וי א"מר .נ"שו .א"ער ,נ תובותכ (17

.ד"פ ם"במרהל םיקרפ הנומש כ"ג הארו .ג"פר תועד 'לה ם"במר .א"ה ט"פ םירדנ (18

.םינש רשע ינפל - (165 'מע א"שת ש"הס) א"שת לולא י"ח תחישב (19

.מ"כבו .(ינש רדא הכ "םוי םויה"ב קתענ) דע 'מע ד"ח ולש שדוק-תורגא (20

.ב ,טמ םיחספ (21

.נ"שו .בי תוא ז"טס םיקסופה יללכ ח"דש האר (22

.דועו .ז"פ אינת האר (23

.נ"שו .(ךליאו נק'א 'מע) הליכא ךרע (צ"צהל ח"אד) םיטוקילה רפס האר (24

"הדי לע הלקת םדאל האבש ינפמ" ,(הריחב תלעב הניא המהבהש ףא) "וגורהת המהבה תאו" ש"מ ד"ע (25
.(ד"מ ז"פ ןירדהנסמ - י"שרפבו וט ,כ םישודק)

.(ינש רדא 'ז "םוי םויה"ב קתענ) ב ,השת ד"ח ד"וקל (26

.רמאק יאמ עדי אל םא וליפא (27

ח"אדב מ"כב האבוה וז היאר - ."ינוצר ,ישפנ" :י"שרפו ,"הזה םעה לא ישפנ ןיא" (א ,וט הימרי) ש"מכ (28
הרש ייח) הרותב ש"ממ ןיעייתסמ ןיא המ ינפמ ע"צ הרואכלו .(דועו .(ב ,ול) יחמשו ינר ה"ד ץקמ א"ות האר)
תיל האובבד האובב" רשא א"טסו ז"ועלב רבודמ םשש ,רמול שיו ?"םכנוצר" ,םכשפנ תא שי םא" (י"שרפבו ח ,גכ
הזמ ןיא ןכלו ,((ךליאו ג ,ול אצת) ורואיבו 'בה אצת יכ ה"דס ת"וקל הארו .נ"שו .א ,בכק תומבי) "והל
יננתת לא" (בי ,זכ םילהת) ש"ממ 'יאר ןיאד כ"ג ןבומ הז קוליח פ"עו .השודקד ךשפנ לכבו 'יפל הרומג היאר
.בגא ךרדבו לפטב ואבש םיטרפ וליפא ח"אדה תרותב םיקייודמ המכ דע הארנ הזב םגו - ."ירצ שפנב

.ב"פס ןישוריג 'לה (29

.ה"כפ ףוס (30

.ב ,בי ונתשרפ י"שרפ (31

.םש ונתשרפ (32

.מ"כבו .(חצש 'מע) ו"סרת ךשמהב 'בה ךל-ךל ה"דס (33

חישמ םע תויחל


תא ץיפהל םיכירצ הלואגל תוכימסב
תולבגה אלב הרותה תוימינפ


המלשה הלואגב "'ה דובכ הלגנו"ל הכזנ זאו

ה"בק ןימז .'וגו ךרוא רחשכ עקבי ביתכ ,יסוי יבר רמא" :אתיא וניתשרפ ףוס רהוזב
דובכו ךקדצ ךינפל ךלהו חמצת הרהמ ךתכוראו ךרוא רחשכ עקבי זא אמייו יונב לע ארכזאל
..."ךפסאי 'ה

ךיישה בוט רבדב םויס םא יכ ,דבלב בוט רבדב םייסל ידכ וניא הז קוספב רהוזה םויס
תוסכתהב התע םתויה תרומת ,אובל דיתעל אתיירואד ןיזרו תודוסה יוליג - הז ןיינעל
...םלעהו

ךירצ יזא - הדיתעה הלואגל שממ תוכימסב ,"םימיה תירחא"ו ףוסב םיאצמנ רשאכ ,ןכלו
אלבו ,םוקמו םוקמ לכב ,"הצוח ךיתונייעמ וצופי"ד ןפואב הרותה תוימינפד יוליגה תויהל
.תולבגה לכ

(םיאנתה לש) םהימיב תרתסנ התייה הלבקה תמכח לכ"ש (ו"כס) שדוקה-תרגיאב ראובמ הנהד
."םיברב אלו תכל ענצהב תאז םג ףאו ,הלוגס ידיחיל םא יכ ,םימכח-ידימלת לכמ המלענו
חרכהה לדגו ךלוה רודל רודמו ,"המכחה תאז תולגל הווצמו רתומ" - ל"זיראה לש ונמזמ לבא
רבד והז אלא ,"תולגל הווצמו רתומ"ש דבלב וז אלש ךכ ,הרותה תוימינפד דומילה תא תולגל
...חרכומ יכה

:"וכרדל ךלה בקעיו"ד הדובעה תוללכ .. םע הז ןיינע רשקל שיו

תוכוסה רעש) רודיסב ראובמכ ,בקעי םע רושק - "'וג ךרוא רחשכ עקבי זא"ד ןיינעה תוללכ
."'וג ךרוא רחשכ עקבי זא רמוא אוה ןכ לעו ,עקבי תויתוא אוה בקעי"ש (ךליאו ד,זנר

לארשימ דחאו דחא לכ לש ותדובע - "וכרדל ךלה בקעיו"ד הדובעה תוללכ םע רשקה והזו
."'וג עקבי זא"ד ןפואב הצוח תונייעמה תצפהב ("וכרדל ךלה בקעיו")

:תוטשפב - הזמ הארוההו

הטוס תכסמ םויסב םיראובמה םינמיסה לכ יפלו ,"םימיה תירחא"ב ונא םיאצמנש ןוויכמ
רשבמ" ,[הטוס תכסמ םויסכ] בוטל רוכז איבנה והילא תאיבל שממ תוכימסב ונא םיאצמנ
יזא - הבושתב אלא יולת רבדה ןיאו ןיציקה לכ ולכ רבכו ,הדיתעה הלואגה רשבמ ,"בוט
וצופי" ,הלבגה לכ אלל ,םוקמו םוקמ לכב הרותה תוימינפ יוליגב ףיסוהל םיכירצ
."הצוח ךיתונייעמ

אפוג הזבש ןפואבו ,תודהי לש ת"יב ף"לאמ לחה ,התוללכב תודהיה תצפה - שארל לכלו
- הז לכו "תוחצחצ"ד הניחבל דע ,םילענ יכה םיניינעה םג םינתינ (תודהי לש ת"יב ף"לאב)
.ובצמו ודמעמל םאתהב ,תוטושפ יכה תויתואב

היהי זא .. הצוח תונייעמהו תודהיה תצפהב תוקסעתהל עגונב תובוט תוטלחה םילבקמ רשאכו
'ה דובכ הלגנו"ד ןפואב (החנמ תליפתב אורקל םיכלוהש יפכ) "'ה וילא אריו"ד ןיינעה
ונימיב הרהמב ,ונקדצ חישמ ידי-לע המלשהו תיתימאה הלואגב "'וג וידחי רשב לכ וארו
."ןילאגנ ןה דימ" ,שממ
- 453-442 םידומע א ךרכ ,מ"דשת 'תויודעוותה' - מ"דשתה ןושחרמב 'ח ,ךל-ךל תשרפ תבש תחישמ)
(הגומ יתלב


יהויחבמ ריתי


םילבקמ תוחילשמ האיציה ידי-לע
רתוי םילענ תוחוכ חלשמהמ


תוחוכה תא םילצנמ ויהש יאוולה

ךיבא תיבמו ךתדלוממו ךצראמ ךל ךל" :(וניבא םהרבא ידי-לע) ידוהי לכ לע הווצמ ה"בקה
תונשלו לועפל אצו ,ךתיבו ךתדלומו ךצראמ ,ךלש תומא 'דמו ךמצעמ אצ ."ךארא רשא ץראה לא
לכל תווצמו הרות ,תודהיה תצפה ידי -לע ,ה"בקה לש ונוצר יפכ גהנתיש ,םלועה תא
!םלוע יאב לכל רשויו בוט - ללכבו ,םהילא עיגהל לוכי התאש םידוהיה

אוה המל ,'הל ותדובע תומילשב עורגל הרואכל רשפא םלועב הדיריה ידי-לע :ידוהיה ןעוט
!?רודיהב תווצמ םייקלו ,ומצעל הרות רתוי דומלל בשייתיש בטומ - דריל ךירצ

היהי ,םלועב לועפל "'וג ךצראמ" האיציה ידי-לע אקווד :הברדא - ותרותב ה"בקה רמוא
ינפב ול שיש הממ םילענ תוחוכ הז לע לבקמו ,תיתימאה ותואיצמו ותוהמ הלגיש - "ךארא"
...ומצע

הארוה ונל שיש - הז ונרודב המכו-המכ-תחא-לע ,תורודה לכב םידוהיל ונשי הז יוויצ םאב
תצפהד תוחילשה הנשי רודהמ תחאו דחא לכלש ,ונרוד אישנ ר"ומדא ח"ומ ק"כמ תשרופמ
םש ץיפהל ,תחדינ הניפל דע ,לבת יווצק לכב ,םלועל תאצל - "'וג ךצראמ ךל ךל" ,תודהיה
.הצוח (הרותה תוימינפד) תונייעמה תצפה - דחוימבו ללוכ ,תודהיו תווצמו הרות

ללפתה ,תודיסחו הלגנ דמל םשש ,ךיבא תיבו ךתדלומ ,ךצראב תבשל ראשייש בטומ :אוה לאוש
דעו ,םישדח תונויסינ שיש ,שדח םוקמל תוחילשב תאצלמ - רודיהב תווצמ םייקו הנווכב
!?("ךארא רשא ץראה") ול תוארהל ךירצ ןיידע - הז אוה םוקמ הזיא ללכ עדוי וניאש םוקמל

םע קסעתהלו ולש תומא 'דב רוגס ראשיהל לוכישכ - םירחא םע קסעתהל תאצל ךירצ המל
!?ומצע

תוירחאו תוכזו בוח שי תחאו דחא לכלש שוריפב רמאו ,ללכ ךרדה וז אלש ונרוד אישנ הרוה
'וכו וילא אבשכ ינשל רוזעלו הבוט תושעלו הבוח ידי תאצל םתס אלו !ל"נה תוחילשל תאצל
.תוינחורבו תוימשגב םהל רוזעל םידוהי שפחלו תאצל ומצעב ךירצ אוה אלא -

,"ךתבוטלו ךתאנהל" אוה "'וג ךצראמ ךל ךל" :הברדאש - רבדב הרבסה םג שי הזל ףסונב
םע דחיבו !תיתימאה ותואיצמ הלגתמ ,"ךארא" השענ - וז תוחילשל אצויש הז ידי-לע אקווד
היהש הממ - םילודג) רתוי םילענ םילכו תוחוכ (ה"בקהמ - ודי-לעו) חלשמהמ לבקמ - הז
דימ םהמ תונהיל רשפאש תוחוכ ןה ,םלועב ותוחילש םייקל (ומוקמב ראשנ היה םאב לבקמ
.(ךתבוטל) ןמזה ךשמב ךכ-רחא ולגתיש תוחוכ ןהו ,(ךתאנהל)

לודג יכה יובירב םינתונש תוחוכה לכ לעופבו יעבדכ םילצנמ ויהש - יאולה
...!("טסיג'מ")
(319-318 םידומע 'א ךרכ ט"משת 'תויודעוותה' - ט"משתה ןושחרמ א"י ,ךל ךל תשרפ תבש תחישמ)

יבר יצוצינ


- "ךיבא תיבמ .. ךל ךל"
םיחולשה םידימלתה


המצעל הכרב תעבוק ,יברה םיקהש יללכה תוחילשה לעפמב
םיקוחר תומוקמל םתצקמ ,םימימתה ידימלת לש םתוחילש
םיקהל ידכ יברה תוחילשב עוסנל וכזש םידימלתה * םיחדינו
תוארוה ללשל וכז ףא םה * רבד םשל וכפה תובישי קזחל וא
תוביבחו הבריק לש דחוימ סחילו הפ-לעבו בתכב תודחוימ
םעפ אטבתה "םלועל חילש" אוה הפוקתל חילש" * יברה דצמ
יברה


רפואל השנמ-יכדרמ ברה תאמ

-םורד ,ןודנול ,הדנק ,הינרופילק ,הדירולפ ,תפרצ ,הילרטסוא ,דול ,הלאוצנו ,הניטנגרא
לכל - טקיטנוק ןווייה -וינ ,ןוטגנישאוו-לטאיס ,תג-תיירק ,םילשורי ,ד"בח-רפכ ,הקירפא
ידימלת לש תוצובק םינשה תצורמב יברה ידי-לע וחלשנ םיפסונ תומוקמלו וללה תומוקמה
םמוקממ קחרה ,"הרות םוקמל הלוג יווה" ל"זח תארוה תא םפוגב ומייקש םירוחב .'םימימת'ה
אישנ םהילע ליטהש תוחילשה תא אלמלו הרוהט 'ה תאריב המימת הרות דומלל ידכ ,יעבטה
.רודה

'היח אמגוד' שומיש ;הב תויח תרדחהו הבישיה קוזיח םידמוע תוחילשה תורטמ זכרמב
וילא ךושמיש ינרות זכרמל הבישיה תכיפה ;ירוקמ ידיסח ךוניח ואר אל םלועמש םיריעצל
.דועו ,םוקמה ידוהי לש בחר רוביצ

..."םולשו סח שנוע אל"

הדידנה לע תאז ופידעהו יברה תציחמב ראשיהל זע ןוצר וליג םידימלתה תצקמש עריא םעפ
ךרכ תוחיש-יטוקיל - ל"שת ןוושחרמ שדוח-שארד 'ב) תדחוימ החיש זא עימשה יברה .תולגל
:תוחילשל העיסנה תולעמ תא ריבסה הבו ,(326 'מע די

'דבו וילא בוריקב הבישי דסייו ינולפ םוקמל ר"ומדא ח"ומ ק"כ אבשכ
תורייעו תומוקמל םחלשו םינייוצמ םידימלת המכב רחב העשב הב ירה ,ויתומא
,םיל רבעמש תומוקמל ףאו) תוינחורב םג םיקוחרו תוימשגב םיקוחר ,םיקוחר
הז םע דחיבו - תומוקמה םתואב היילע לועפל ידכב (תונושמו תונוש תונידמ
ועיגי קוחר םוקמב םתוחילש תא ואלמייש ידי-לעש ,תילכתו הנווכ םג התיה
.תיתימאה םתומילשל ולעתייו

,קרוי-וינל ץוחמ רשא תובישיב םה םידמולו ,וכזש םידימלתש ,ל"נהמ ןבומה
םהב םיאור יכ החכוה וז ,הברדא אלא ,ו"ח קוחיר וא ו"ח שנוע הז ןיאש טושפ
תשירדכ) םינותחתב ךרבתי ול הרידה תיישע תדובעב םילענו םידחוימ תוחוכ
דומילו ,אקווד הבישי התואב םדומיל ידי-לע - וחלשנ וילא םוקמב (תודיסחה
הלעמל תולעתהל םיכוז הז ידי לעו ,חרכה לש ןפואב אלו בבל בוטו החמש ךותמ
.םוקמ קוחירב םניאש םתואמ הריתי

ץוחמו קרוי-וינל ץוחמ םידמולו וכזש םידימלת םתוא לכ - םיבייח ךכיפל
תודהיה תצפהב קוסעל םתבוחו םדיקפת תא רוכזל - םיל רבעמו תירבה -תוצראל
- הידימלתו הבישיה לש הניינע והז ירהש ,דוחייב תונייעמה תצפהו ,ללכב
.םיאצמנ םה םש הנידמה לכ תאו ריעה לכ תא ריאהל

אלש (הרותה יניינע לככ) אוה הבישי לש הדיקפת יכ רוכזל שי תויטרפבו
םיבייחש ונייהד ,שדוקב ןילעמ ,"ךלהמ" תגירדמב אלא "דמוע" תניחבב תויהל
.רתויו רתוי ,םידימלת דועו דוע ףסוותהל

רבכש רחאמ ,'וכו עיפשמהמ ,הבישי-שארהמ הארוהל ךרוצ ןיא הז ןיינעבו
חילציש ידכבו ,"ךלהמ" תויהל ךירצ דימלת לכש הרורב הארוה תמסרופמו תמייק
תוארל וילע - "הככ םימעפ ףלא םיכז ובילו וחומ" ויהיו - רתוי ךכב
ףאש ושעי ןכו ואריי ונממו .רתוי דועו דוע ,הבישיב םידימלת ופסוותיש
תוריפ ,ל"נכ םה םג ועיפשיו - "ריאהל תורנ" ויהי וידימלתו ויעפשומ
.םלועה ףוס דע תוריפ-יריפו

היהת ,וז הארוה םייקל בבל בוטבו החמשב וטילחי םאבש ,םה םיחטבומו
לכשה םיניבמ ,רבדה םיגישמ קר אל "העיגי" ידי-לע ירהש ,הגלפהב םתחלצה
חסיהב האבה - האיצמ לש ןפואב ,"תאצמו" אלא ,העיגיה ךרעבש הגירדמ ,'וכו
ןכיה דע שארמ ללכ רעשל לוכי היה אלש ,'וכו ותווקתו ותעדמ הלעמל - תעדה
.עיגי

...םיאצוי הלא האר ימ

דומלל תיזכרמה םימימת-יכמות תבישימ םידימלת תצובק העסנ ,[ב"כשת] ןוושחרמב 'ו םויב"
-תיבל ךומס בוחרב םהמע הדירפה דוקיר תעבו ,(ו"ת ק"הא) דולב םימימת-יכמות תבישיב
ןואטיבב חווד ךכ - "םכרדל ועסנש דע ,םדובכל ורדחמ א"טילש ר"ומדא ק"כ אצי ,שרדמה
.אמ 'מע (ב"כשת ןוושח ,ד"בח-תדוגא-יריעצ יניינע לע תועידי) "ןמזל ןמזמ"

תוארוההו החישה

םירוחבה תצובק םג העמושל וכז) ךל-ךל תשרפ 'ב םויל רואב הכרענ 'תודיחי'ה ,ןכאו
חתופ יברהשכ ,('הצובקה' ארקית םימילש תרגסמב - יברה תציחמב תוהשל שדוקה-ץראמ ועיגהש
אלש היילעל תלוכי הקינעמה םוקמל םוקממ העיסנה תלעמב (ךליאו 'מע ב"כשת שדוק-תוחיש)
.ךרעב

תלוזל עיפשהל םג אלא ומצעל דחא לכ רומשל ןיא וללה תונורתיה תאש ,יברה ףיסוה ךשמהב
,שדוקה-ץראל םיעסונה לע לטומ דחוימ דיקפת יכ ,יברה ףיסוה דוע .אקווד רדוסמ רדסבו
.תווצה ישנאו םיעסונה םע תודהיה תצפהב קוסעל םה םיכירצ ,ןוריוואב ,ךרדב םג רשא
רבדב תודיסח ישורדב ראובמל םאתהב חקלהו ךל-ךל תשרפ לש הנכות םע יברה תאז רשיק םויסב
.תונושה תולבגמהמ האיציה לש תועמשמה

תישיא תרגיא (הנש התואב ןושאר רדאב ט"כב) יברה רגיש הצובק התוא ירבחמ דחאל
קיפהל רשפא ךא תיטרפ היעבל םנמא הסחייתהש (העק-דעק םידומע ב"כ ךרכ שדוק-תורגיא)
:ללכל הארוה הנממ

אוה ההוש רשא (רורב ןונגסב לבא דובכבו סומינבש טושפ) רמאת האבה םעפבו
יכמות תבישי תימינפ דימלת רותב - םש התע-תעל ראשנו ו"ת שדוקה-ץראב
םויה ירדס ,ךתוגהנתה - םימימת יכמותב טרפבו הבישי לכב ומכו .םימימת
שדוחו שדוק-תבשה ללוכו ,'וכו לאזה רדסב דומילהמ םייונפה םינמז ללוכ)
יפ-לע תויהל םיכירצו םייולת - ךידומיל המכו המכ תחא לעו ךלש (ןסינ
התאש טרפבו) ךתא אירטו אלקשהב תלעות ןיא ןכלו .הבישיה תלהנה תוארוה
דעו .הבישיה תלהנהל ךא הז לכב תונפל וילעו - (םכסחי לע רומשל הצור
.הבישיה ידימלת ראש לככ ךתגהנה ירה - הלהנההמ הארוה לבקתש

"תוליעפהמ חור תחנ"

םידימלתה לא" תרגיא יברה רגשמ (טיר-חיר 'מע םש שדוק-תורגיא) ב"כשת רייאב 'הב
:םהל הדומ יברה .םהיתולועפ לע םתעדוהל הנעמב ,"א"טילש םיחולשה

תצפה תודוקנב תולועפ רבד לע העדוהה לע םימרוגש חור תחנה לע ןח תאושתו
.ללכב תודהיה תצפה יככותב תוניעמה

(חש 'מע םש) יברה ול הדוה ,וריעב םיחולשה רוקיב לע יברל חוויד ינולפשכ ,ליבקמבו
:בתכו

לש םרוקיבמ םשורה תודוא ובתכמ יתחמשו ,שדוק-תבש ברעמ ובתכמ לבקל יל םענ
עייסו םהל רזע רשא ינועידוה םדיצמש טרפבו ,א"טילש ןאכמ םיחולשה םיכרבאה
.ותלוכי יפכ

יברה ריהבמ דבב דב

ירה אוהו ,ןמזב לבגומ תויהל היה חרכומ וריעב ל"נה לש םרוקיבש ןוויכ רשא
.רומאה גוסמ תולועפב ךישמהל לדתשיש ,הז ירחאל םג םוקמב ראשנ

"םכמצעלו תלוזל"

היה .תפרצב םימימת-יכמות תבישיל םיחולש-םידימלת תצובק העסנ ב"כשת ןושאר רדא שדוחב
שדוק-תורגיא) ול בתכ יברהש ,האונירבמ ה"ע בונמנ ןסינ 'ר ח"הרה עיפשמה תשקב יפל הז
תלהנהל בותכל וילע שארל לכלש ןבומ - ןאכמ םידימלת תודוא ובתכל" :(אל-ל 'מע ב"כ ךרכ
."תפרצב ןהו ןאכ ןה םידומילה עצמאב רדסל רשפא הז ךיא ןכ םג םראבלו ,ןאכד הבישיה

,תחלצומ העיסנב םכריבש ,יברה תכרב תא לבקל וכז ,ןושאר רדא ב"יל רואב ,םתעיסנ םרט
(ב ,"םכמצעלו תלוזל הצוח תונייעמה תצפה" ןיינע היהיש (א :ריכזה ראשה ןיב .הרושכו
.םש םיאצמנה הלא לע םג לועפל וחילצת רודיהב תווצמה םויקו תודיסחו הלגנ דומיל ידי-לע

תותבשל תועיסנ

ןושאר רדא ח"כב םהל בתכ הכו ."תותבש עצבמ"ל תאצל יברהמ תושר לבקל וכז וז הצובק ירבח
:(509 'מע ,ז"משת ת"הק ,'תוחילשה רפס')

-תבשל תועיסנ רדסל ןוכנ םימימת יכמות תלהנה םיכסת םאב - םתלאשל הנעמב
.םהמ םינש לכב - הזב אצויכו .. ל שדוק

הילרטסואל תוחילשה

הבישי דסיימ - ז"כשת" :רמאנ ,"םוי םויה" תרודהמ שארב העיפומה ,יברה לש וילעפ תמישרב
."אילרטסוא ,ןרובלמב הלודג

רפסב) הילרטסואל ךייש "םיחולשה םידימלתה" לש רתויב קתרמה רופיסה יכ קפס ןיא ,םנמאו
םיחולשה םידימלת"ל (ד -ג) םיקרפ ינש םישדקומ ב"נשת ןסינב א"יב עיפוהש 'ךלמה ייא'
עמשיהל יוארה רופיס לע ןאכ רוזחנ אל .("הילרסואב תודהיו הרות תצפה"ו "הילרטסואב
תצובק רבח היהש ימ םימיל הרפיסש יפכ ,השרפה תוצמת דצל םיטרפ ףיסונ ךא ,ומצע ינפב
:(25-27 'מע ,נ"שת .י.נ ,'םיריאמ תורנ') יקסעיאמ המלש ברה ,ןרובלמל הנושארה םיחולשה

ברה ,א"טילש ר"ומדא ק"כ לש תוריכזמה ר"וי .ז"כשת רדאב 'ז ,ישיש םויל רוא היה הז"
חולשל יברה לש 'קה ותעדבש םהל רשיבו הבישיה ידימלתמ הנומשל ארק ,א"טילש בוקודוח
תינתומ העיסנהש םייסו ,תוחילשה תוהמ תא הרצקב ונינזואב ראית אוה .הילרטסואל םיחולש
,ונעבה ונלש המכסהה תא .יאופר רושיאו םירוהה תמכסה ,ונלש המכסה :םירבד השולשב
,ה"ע ןוזגילז ר"דה לא םגו ,םירוהה תמכסה תא םג לבקל התיבה ונרהימ .םוקמב וב ,ןבומכ
.יאופרה רושיאה תא בל ץפחב ונל קינעהש

יברה שידקה ,תודעוותהב .רקובב תבשב ,בוקודוח ברה ידי-לע ,יברל רסמנ ךכ לע חווידה"
ע"נ יעצמאה ר"ומדא לש םידיסחה תעיסנ םע תאז הוושהו תדעוימה העיסנל םירבד א"טילש
םהל ונעשכו ,"?תודיסח םע היהי המ" ונעט - יברה רפיס - זא וחלשנש ולא .שדוקה-ץראל
ינפ תייאר' םע היהי המ לבא" :ונעטו ורזח ,בתכב יעצמאה ר"ומדא ירבד תא ולבקי םהש
אוהש ךות) לוכה תלעופ יברה תוחילשב העיסנה רבד לש ותימאלש ראיב יברהו ,"?'יברה
.(ע"נ צ"יירהומ יברה יחולשכ ונתוא ריתכמ

.העיסנה לע ונל עידוהש ,בוקודוח ברה ידי-לע בוש ונארקנ תונכה לש םייעובשכ ירחא"
הבו ,יברה לצא 'תודיחי'ל ונסנכנ (רדאב א"כ םויל רוא היה הז) העיסנה ינפלש הלילב
םידקה ,העיסנה םויב ,תרחמל .זא דע ספדנ םרטש ע"נ 'קדצ-חמצ'ה ר"ומדא לש רמאמ ונלביק
ןג'ל) יברה לא בוש ונסנכנ הליפתה רחאל .הסיטה תעשל םאתהב ,החנמ תליפת תא העשב יברה
רביד םג יברה .'קה ודימ אינת רפס םגו ,תינשב 'קה ותכרב תא לבקל וניכזו ('ןותחתה ןדע
היהש והשימ הוולתמש רמוא אוהשכ ,ה"ע ןוספמיס והילא 'ר ברה דיסחה עסונ ונתיאש ךכ לע
,םיעסונ ונא וילא םוקמה ישנא לע עיפשהל אוה ונדיקפתו "שטיוואבוילבש שטיוואבויל"ב
.רבד לכל םיידיסח םידוהי ויהי םה םגש

פ"שב .תוחילשה אשונ לע רבדל יברה הבריה הפוקת התוא תויודעוותהב ,הז לכל ףסונב"
,(ךלמה דודב רמאנש) "ךבשומ דקפי יכ תדקפנו"ב ידיסחה רואיבה לע רביד ,לשמל ,ידוקפ
ןורסיחה ידי-לע אקוודש ,רמולכ ,ןורכיז ןושלו ןורסיח ןושל - םישוריפ ינש ול שיש
הז - שורוושחא ךלמל הלבקהב םעפהו תוחילשה אשונ לע יברה רביד םירופב םג .וב םירכזנ
תא ררבל - סמ םהמ תובגל ידכ םיה ייאל םיחולש חלשש - ולש תישארו תירחאש ,ה"בקה
.םהב םינומטה השודקה תוצוצינ

..."לשריה 'ר"

:האבה הדוזיפאב םג תוארל רשפא םיחולשה תא בביח יברהש הלודגה תוביבחה תא

ויבא םק החישה םויסבו ,תוחילשה אשונ לע הבחרהב יברה רביד ,הילרטסואב ונתוהש ךלהמב"
.'לשריה ליבשב םייחל' :ורמאב ,ונב רובע ,'םייחל' יברל רמאו ונתצובק ירבחמ דחא לש
ויה םה ,םירבחהמ םיבתכמ ונלביקשכ םג ,זאמ ...'לשריה 'ר' :ןקיתו 'םייחל' בישה יברה
...'ר ראותה תא ףיסוהל םירהזנ

רצק ןמז קרוי-וינל הרזחב ונעגה .יברה יניעב םיחולשה ורקי המכ דע וניאר ונרזחשכ םג"
םוקמב דמע ונתיאמ דחא לכו ,יברהמ תוצמ לבקל ודמע לוכהשכ ,גחה ברעבו ,חספה גח ינפל
רדסה תא ךורעל ונרהימ רדסה לילב .דחיב דומענ ונלוכש יברה הרוה ,רותה ךרואל רחא
הצובקל ונירבח תא יברה לאש ןמוקיפאה תליכא תעב .יברה לש רדסל אובל ונזרדזהו וניתבב
תוצמהמ ונל תתל הצור יברהש ךכמ ונדמל .בויחב ובישה םהו ,ןמוקיפאה תא ונלכא רבכ םא
'קה ודימ הצמ תוכיתח לבקל וניכזו וניתבב ונלכא אל ןכא ,ינשה רדסה לילב ,תרחמלו ,ולש
.יברה לש

,התיה הבושתהו ,וז הגהנהל רוקמה והמ יברה תא ג"שרה לאש תרחמלש ,ןייצל ןיינעמו
וקלחיו ןמוקיפאה חקי" :'ןופצ' אקסיפב חספ לש הדגהב ןקזה ר"ומדא ןושל לע דסוימ רבדהש
..."ותיב ינב לכל

,116 ןויליג 'ונייח תיב'ב המסרפתהש תורושה בתוכ תמישרב האר ,םיפסונ םיבר םיטרפ)
יקצילרג םהרבא 'ר ג"הרה לש וינמויו ויבתכמ לע הססבתהש ,46-42 'מע ,ב"נשת ולסכב ט"י
.(.י.נמ א"טילש

"הרות ולוכ"

היפל העצה וינפל התלעוהשכ ,(45 'מע םש 'ונייח תיב') יברה בתכ תיתרגש יתלב הבושת
:הרות ירועיש תריסמב םידימלתה וקסעי

ןאכמ ועסנש הששה םתואמ אל לבא - ללכב הבישיה [ידימלת=] 'ת שקבל לוכי
ינמזל ץוחמ היהי םאב דבל (קפסה אלפלו) הדחוימ תוחילשבו םיחולש רותב
.ירמגל םהלש רדסה

תוצובקמ קלח .םיחולש וחלשנ םשל ,תירבה-תוצרא יבחרב תובר תובישי ומקוה םינשה ךשמב
יכמות תבישיב ודמליו ןאכמ ולעש םיחולשה םידימלת" רותב ןאכל ובש שדוקה-ץראמ םידימלתה
העסנש הנושארה ומכ ,דחוימ סחיל וכז תודדוב תוצובק .ץראב ד"בח תובישי ".. ב םימימת
:הל בתכ יברהו ז"לשת תנשב קמעה-לדגמל

.תרובגתבו תויחב וכישמיו םשל ועסנש .. םקלח ירשא

"םוריכי םהיאור לכ"

שדוקה -ץראל וחלשנ ,"הימכחו הנבי" עצבמ לע זירכה יברהשכ ,ה"לשת הרות-תחמש ירחא
שידקה ו"לשת ירשת שדוחב .םילשוריבו ד"בח-רפכב ד"בח תובישיב ודמלש ,םירוחב םישימחכ
'תוחילשה רפס'ב וספדנו דחי ובלוש) הרות-תחמשבו הנשה-שארב ,אשונל תוכורא תוחיש יברה
.(494-491 'מע

.המודכו םהיתועידימ ולעפתהש ,הרות ילודג םע םיחולשה םידימלת ושגפנ יברה תארוה יפל
םע ,א"טילש ןלפק ל"ארה ,םהלש הבישיה שאר תושארב ,םיחולשה-םידימלתה תשיגפ הרוכז
שגפיממ הנומת המסרופ םג םש 9 'מע 'ריאהל תורנ' האר) ל"צז ןייטשנייפ השמ יבר ןואגה
.(דועו .הז

"תוחילשה יולימב הגלפומ החלצה"

םידימלת"ל יברה בתכ ,"טרפב תוחילשהב החלצהלו םינדמל םימש יארי םידיסח ויהיש הכרבב"
.(ב"לשת'ה ,הכונחד 'ב ,תבשב 'ג םוי) "ויחי םהילע 'ה תמא תרות תבישיב רשא םיחולשה

ימי) יברה בתכ ,"קמעה לדגמב םתוחילשב הבר החלצהלו םימש תאריב הרות דומלתל הכרבב"
המלש םייח ,רקביקבל םייח ךורב םימימת יכמות ידימלת םיכרבא"ל ,(ז"לשת'ה תוחילסה
םהילע 'ה ןירפלה ןושמש ,גרובזניג קחצי יול ,ןמזורג קחצי ,בונמלז קחצי ףסוי ,ןיקסיד
.תופסונ תובר תוצובק םג וכז תוכרב ללשל ."ויחי

תכרבב" - "ויחי םהילע 'ה תג תירק - םימימת יכמות תבישיב םיחולשה םידימלתה לא"
.(ח"כשת'ה ולסכ ד"וי) "תווצמה םויקב רודיהו תודיסחו הלגנב הדיקשו הדמתה

הניטנגראל תחא הצובק - הקירמא-םורד תוצראל ועסנש םיחולשה-םידימלתל יברה לחיא ךכו
:(220 'מע ב"כ ךרכ תוחיש-יטוקיל האר) מ"שת רייא שדוח-שאר ברעב - הלאוצנוול היינשו

תאו ,ויחיש םיעסונה םיחולשהמ דחאו דחא לכ תא חילציו ךרבי ךרבתי םשה
לכ ומכ) תימינפה התדוקנש ,תוחילשה יולימב הגלפומ החלצהב ,דחיב םלוכ
.םינותחתב הריד ךרבתי ול תושעל ,"ינוק תא שמשל" - (ידוהי לש ויניינע

דומיל ןה ,הדיקשבו הדמתהב הרותה דומילל רשקב איה םכלש תוחילשהש טרפבו
לכב ותוא עיפשהל ,הרותה דומיל תא ץיפהל - םגו ,תודיסחה דומיל ןהו הלגנה
דומיל ססבתיו קזחתי ,טשפתי םש םגש ,הנידמה לכבו ריעה לכב ,הביבסה
.תודיסחו הלגנ ,הרותה

:ףיסוה דוע

ךירצ דומילהש רוכזל םכילעו ,תודיסחו הלגנ ,הרות דומלל ידכ םיעסונ םתא
רישי ךשמהב - שטיוואבוילב ודמלש ומכ קוידב .ןאכ םתדמלש ומכ קוידב תויהל
.יניס רהב הרותה תניתנ םע היהש דומילל

הינרופילקב 'רוא לדגמ'

תירוקמה התנוכתמב הבישיה .הינרופילקב "ד"בח - ןנחלא רוא" תבישי התנבנ ח"לשת תנשב
שמישש ןואגה ונב ידי-לע ,ד"יה ןמרסו ןנחלא יבר םסרופמה ןואגה לש ומש לע המקוה
,בחרתתו ססבתת ,לדגתש ידכ ,שטיוואבויל ידיל הריבעהל טילחה םייוסמ בלשב .האישנכ
קינעהש הכרבה ירבד ךלהמב .תושודקה ויתוכרבמ קינעהו ליצאהש ,יברה תמכסהב ןבומכ
ד"י ךרכ תוחיש-יטוקיל האר האולימב םירבדה תמישר) םהל רמא םשל עוסנל ורחבנש םיחולשל
:(336 'מע

םכמ דחאו דחא לכש ךכ ידי-לע ,ריאהל 'רוא לדגמ' היהתש םש הבישיה תא ונבת
.'ריאהל תורנ' ויהת דחיב םכלוכו

רנ' לש שדח הארמ - 'תושדח םינפ' לבקתש ריעה לכ תא ונבת הז ידי-לעו
התלגתה ונרודבש הרותה תוימינפ - ןבומכ ,הז ללכבו .'רוא הרותו הווצמ
."הצוח ךיתוניעמ וצופי"ל דע תודיסחה תרותב

וקורמב - הנשויל הרטע

:(515 'מע 'כ ךרכ תוחיש-יטוקיל) א"משת תבטב 'ז םויב - וקורמל םיחולשל ותכרב ירבדמ

ריזחהל ידכ ,הגלפומו הבר החלצהבו הרושכ אהת העיסנהש חילציו רוזעי ה"בקה
.הנשויל הרטע

,הבר הצפהב םגו ,הבר החלצהב הרותה ןיינע היה הב הנידמל םתא םיעסונ
הלעיש ,םש ובתכנש םירפסהמ הארנה יפכ ,םיניד-יקספ לש ןפואב םג ללוכ
.ךכב ףיסוהלו (שדחמ) תאז תויחהל םכדיב

אבילא אתתעמש יקוסאל - דע ,הדיקשו הדמתהב ,הרותה דומיל םש הברתיש
.הז וננמזב דוע ךלנ םרואל רשא ,םשמ ואציש םיקספה תמגודב ,אתכלהד

ט"שעבה לש םתוכייש העודי ירהו) ט"שעבה תרות התלגתנ םייתניבש ,טרפבו
,הצוח (ותרותד) תונייעמה תצפה ןיינע םג ףסוותנו ,(שודקה םייחה -רואהו
- ותימאל תמאבו ,"ןייעמ" לש ןפואב היהי הלגנה דומיל םגש עייסמה רבד
איבהל רתוי יחרכהו ,החלצה רתיב - אלימבו ,תולק רתיב אופא עייסמ רבדה
.תודיסחה תרותב ןהו הלגנה תרותב ןה רבעבכ םש אהיש דומילה תאייחהל

"קספה היהי אלש"

תציחמב רקבל ואוביש תורשפאה תא ולעהש רחאל - יברהמ בתכמ ולביק וקורמל םיחולש םתוא
:(544-543 'מע ד"כ ךרכ תוחיש-יטוקיל) א"משת ירשת שדוחב יברה

י"חל אובת - תחאה :(לרוגה יפ-לע) םיינשל וקלחתיש םינבומ םימעטמ ןוכנהמ
שדוק-תבש ירחאל דעו תוכוסה גחל - היינשהו ;םירופיכה-םוי ירחאל דעו לולא
םוקמב הצובקה תוחילש יולימב םולשו סח קספה היהי אלש ןפואב ,תישארב
.וחלשנש

םיחקל תקפה

םייקל םה וגהנ ,ירשתו ןסינ ישדוחב בורל ,'ונייח תיב'ל םיחולשה םידימלתה ועיגהשכ
סחיי יברה .שדוקב םתדובע תא רבגתל דציכ תוצע וסכיטו תונויער ופילחה םהבש םיסוניכ
.הלא תויוסנכתהל הבר תובישח

ןסינ שדוחב תירבה-תוצרא יבחרמ םיחולשה םידימלתה תפיסאמ ח"וד ול ורגיששכ ,לשמל ,ךכ
:(509 'מע 'תוחילשה רפס') יברה ביגה ,ט"לשת

?דקתשאד תוטלחההד לעופב םויקה תדימ רבד לע הפיסאהב רבדנה

ילהא" לש יזכרמה םלואב תובר תועש ךרענש לודג סוניכ ןגרוא נ"שת ירשתב ו"כ 'ד םויב
."הברו ל"נה לכב ןויצה לע ריכזא" :סנכה םויק םצע לע יברה ביגה ןכ ינפל דוע ."הרות

:(11 'מע םיריאמ תורנ ץבוק) ןייצ הב יברהמ תפסונ הבושת העיגה ומצע סנכה ךלהמב

-ןיד=] ח"וד ץבוקד [רואל האצוה רבד לע=] ל"וה ד"ע (1 ןיינעתהל יאדכ
.'יש םיחולשה ליבשב ץעוי (דעו) תכשל (2 סנכהד [ןובשחו

36 ןב (ומש "םיריאמ תורנ") רדוהמ ץבוק תעפוה םע ,ןכמ רחאל העצבתה הנושארה הארוהה
.נ"שת ףרוחב ,םילודג םידומערודו רוד תורצוא


הליפתה תדובע


אוהשכ בוט רבד םה - םיידיסח םירופיסו תוידיסח תורמא
* הליפתה תדובעו תודיסח דומיל אוה רקיעה לבא ,ומצעל
!וללפתה םה ,תוקומע תולכשה ושפיח אל םייתימא םידיסחשטיוואבוילב 'הדובע ילעב'

םילודגה תומוקמה דחא תא - בלבש הדובע - הליפתה תספות ,ד"בח תרות לש הדובעה רדסב
תועש םיללפתמ ויהש ,הדובע ילעב םהל וארקש הלאכ ויה שטיוואבוילב .רתויב םיבושחהו
.ירמגל רחא ןפואב הז היה זאש לולא שדוחב דוחייבו ,הנשה לכ לש לוחה ימיב םג תובורמ

דחא לכ .הלגתנש ליגר-יתלבה הזחמהמ םימעפנ ויה ,"ןינמ"ה ,ינשה רדחל םיסנכנ ויהשכ
.וביבס השענה תא האור וניאו עמוש וניא - תוקיבדב יורשו ויפערשב עוקש

רמוא ישילשה ,"םוחרו ןונח" רמוא ינשה ,"םייקמו רזוג ךורב" יד"בח ןוגינב רש הז
םילימ רמואו "םלוע תבהא" תליפת לש המוציעב יוצמ רחאו ,"םיראפמו םיחבשמ םלוכו"
תורשקתהב ,הגשה לש תויסיסע הברה ךכ-לכב הלימ לכמ רקדזמ תולימה שוריפ רשאכ ,תורופס
רתוי ברקתמ אוה !הלעמ הלעמ ללפתמה הלעתמ הלימ לכבש םישיגרמש ,הזכ םינונחת לוקו תאזכ
.ותרטמ תא אוה גישמ הנה-הנהו ,הדוקנה לא רתויו

ונכילותו" םיענהו טקשה ןוגינהו ,"םולשו הכרב ונילע אבהו רהמ" לש םינונחתה ןוגינ
החמשה לוקו ,"התא תועושי לעופ ל-א יכ" רמוא ובש ןוחטיבה לוק ;"ונצראל תויממוק הרהמ
."לארשי עמש" רמול חוכה תא ול םיקינעמ - "לודגה ךמשל ונכלמ ונתברקו" רמוא אוה ובש
(155 דומע ב-א םיכרכ - ק"הלל םגרותמ - םירוביד-יטוקיל)


תודיסחה יכרד לש ימינפה דוסיה

וליאו .הליפתה ירחא םג ול ןגנתמ היה אליממו ,הליפתה ךותב ןגנמו ללפתמ ידוהי היה םעפ
םיאצוי ,תודיסח םידמול אל ןכש ,ללפתהל המב ןיא .הדמולמ םישנא תווצמ איה הליפתה םויכ
רופיס ,יאדווב איה הבוט - המצעלשכ תידיסח הרמא .רופיסבו תידיסח הרמאב הבוח ידי
ןיבהל - תודיסח דומיל לש םוקמה תא סופתל םילוכי םה ןיא ךא ,אוה ץוחנ חטבל - ידיסח
יכרד לש ימינפה דוסיה לכ רסחו ללפתהל המב ןיא ,תודיסח םידמול אל רשאכו .תיקולא הגשה
.תוינוציחב םג רכינש רבד ,תודיסחה

.הליפתה תדובע אוה - תודיסחה רוא תטילקו תודיסחה יכרד לש ימינפה דוסיה
(581-580 םידומע ד-ג םיכרכ - ק"הלל םגרותמ - םירוביד-יטוקיל)


חומה תדובעמ םוקמ רתוי דימת הספת בלה תדובע

ךוניחו הליפתה תדובע ליבשב לודגה ונבר דסייו הליג הרקיעבש ,הנבהו הלכשה איה תודיסח
,"קדצ חמצ"ה ק"הרה ר"ומזאא ק"כ דוה וירחאו יעצמאה ר"ומדא ק"כ דוה וירחאו ,םידיסחה
ילעב ויהי ,הגשהו הלכשהב בצמו דמעמ לדבה ילב םידיסחש ,ד"בח תדובע רדס תא ונקיתש
.הדובע

תדובע אוה לוכה שרושו רקיע ךא ,תודיסחה תנבהב קמעתהלו תודיסח דומלל םיכירצש יאדווב
םימש ימחר תררועמו הלעמ הלעמל הלועה ,םיליהת תרימאו רבשנ בלב תיבבל הליפת ,הליפתה
...תוינחורבו תוימשגב העושיב

דבלב הנכה איה חומה תדובע .םידיסח לצא רתויב לודגה םוקמה תא דימת הספת בלה תדובע
ךכ .בלה תדובע איה תירקיעה הדובעה ךא ,"ותדלותב בלה לע טילש חומ" ןכש ,בלה תדובעל
הליפתה תדובעב הפקתשה תידיסחה תודעוותההו ,ודעוותהש םידיסח לצא ימינפה רדסה היה
.תודימה ןוקיתבו
(677 דומע ד-ג םיכרכ - ק"הלל םגרותמ - םירוביד-יטוקיל)


הליפתה רחאש המ אוה הליפתב רקיעה

תיבה-לעב ,דיסח ידוהי :הליפתה ירחאש םירויצה ,הליפתה ירחא אבש המ אוה הליפתבש רקיעה
ירחא .הליפתה ינפלש תוגהנתהב יולת הליפתה ירחאה ירהו .ידיסחה ינוונחה ,ידיסחה
ךוניחה .לוכאל ךיא ,ןושיל ךיא ,םוקל ךיא - ךורע-ןחלוש ידוהי לש תוגהנהה ןנשי הליפתה
.תויחל ךיא - אוה ימינפה
(678 דומע ד-ג םיכרכ - ק"הלל םגרותמ - םירוביד-יטוקיל)


"םינש יתוא התוויל 'םוחר אוהו'ב החנאה"

.ותייצו ועמש םה .הליפתה תדובעב םיקסוע ויהש ,םיללפתמ ויהש םידיסחה ינקז ינא רכוז

אל "הרות יטוקל" .תודיסחב םיקומע םיניינע ושפיח .ןוזפיחב התיה הליפתהש םינמז ויה
,וניבה אל תונטקה תויתואה תא ,ועדי אל םינ"ןייע"ה תא ?םש םנשי םישודיח וליא - ודמל
תולכשה ושפיח ,"םייח תרות" ודמל .ודמל אל - האריו הבהא לע רבודמ םש - םינפה תאו
.םיקומע םירואיבו

לש םידוהי=] 'ןעדיא עשאק' ,םיטושפ םידוהי ינא רכוז .וללפתה םידיסחה ינקז וליאו
-ףסויו ןויצ-ןב - וללפתהש [הדיטשפ תליכא לש םידוהי=] 'ןעדיא לעגוק' ,[הסייד תליכא
.שטיוואבוילב יכדרמ

לש הליפתהמ םינוש ויה ישימחו ינש םימיה .ללפתהו ,ופוגב טלוב ,תוימשגב לודג היה אוה
.וייחל לע תולזונ תועמד תורוש יתש ויה - "םוחר אוהו" רמוא היהשכ .ןושאר םוי

- רתוי םישקה םיעטקה תא דחוימבו ,תולמה שוריפ עדי אל אוהש ,יאדוול בורק ,ילצא קפס
.ללפתה אוה לבא

.םינש תורשע יתוא התוויל "םוחר אוהו"ב החנאה
(757-756 םידומע ד-ג םיכרכ - ק"הלל םגרותמ - םירוביד-יטוקיל)

תודיסחה ינייעממ


ךל-ךל תשרפ


(א,בי) ךל-ךל

לע רפוסמ השרפב ירה :הלאשה תלאשנו .ליח לא ליחמ הכילה לע הרומ ונתשרפ לש המש
!הערפ תיבל הרש תחיקלו םירצמל םהרבא תדירי - הדירי רדגב םהש תוערואמ

הללס ,בהזבו ףסכב הנקמב ,םירצממ ותיילעו ;םירצמ תולגל המרג םירצמל םהרבא תדירי אלא
תולגבש ךכל האיבה הערפ תיבל הרש תחיקל םג ךכ .לודג שוכרב ,םירצממ הלואגל ךרדה תא
,אופא ןבומ .ותיבב התויהב הרשב לשמ אל הערפש םשכ ,לארשי ישנב םירצמה ולשמ אל םירצמ
אלא הניא התילכתו התרטמ ירהש ,היילעה תלחתה םושמ וז הדיריב שי םיניינעה תוימינפבש
.הירחאל האבש היילעה
(58 'מע ,ה ךרכ תוחיש-יטוקיל)


ךארא רשא ץראה לא ךיבא תיבמו ךתדלוממו ךצראמ ךל ךל
(א,בי)

- "ךיבא תיב"מו ,הריציה םלועמ - "ךתדלומ"מ ,האירבה םלועמ - "ךצרא"מ תדרוי המשנה
.ימשגה הזה םלוע ,"אליפשו אכושח אערא" - "ץראה לא" ,ינחורה היישעה םלועמ

,ןדע-ןגב המשנה תויהב ,ןכש ."ךארא רשא" - המשנה םצע הארתמו הלגתמ וז הדירי ידי-לע
ךרדב תדמוע איה רוא יוליגה דצמו ,תוקולא יוליג ריאמ םש ירהש ,התוימינפ תשגרומ אל
ץוח תאצמנ המשנהו ,תוקולא יוליג ןיא ובש ,הזה םלועב אקווד .יוליעה תילכתב אליממ
.םייתימאה התוהמו התואיצמ הלגתמ ,"ךיבא תיבמו ךתדלוממו ךצרא"מ
(39 'מע ,א ךרכ ט"משת תוחישה-רפס)


* * *:רמא ע"נ ב"שרה ר"ומדא ק"כ

עוסנו ךולה םרבא עסיו" ןכמ רחאלו ,"ךצראמ ךל ךל" וניבא םהרבאל ה"בקה רמאש זאמ
םתואל ,ויעסמל םדאה ךלוה הנוילעה החגשהה תריזג יפ-לע .'םירוריבה דוס' לחה ,"הבגנה
.םתלואגל םיכחמו ודי-לע 'ררבתהל' םיכירצה םייקולא תוצוצינ שי םהבש תומוקמ

םשל םיכלוהו םהלש 'םירוריב'ה םיאצמנ ןכיה דימ םיאור ,הכז הייארב ונחינש ,םיקידצה
המכ בבסמ ,תוביסה לכ תביסו תוליעה לכ תליע אוהש ,ה"בקה ירה ,םעה ןומה וליאו ;םמצעב
.'םירוריב'ה תדובע םהילע הלטוה ובש םוקמל ואוביש ידכ תוביסו תוליע
(ןוושחרמב 'א םוימ ,ק 'מע ,םוי-םויה)


'הל חבזמ םש ןביו .. וילא הארנה 'הל חבזמ םש ןביו
(ח-ז,בי)

.םתס "'הל חבזמ םש ןביו" רמאנ ךכ-רחאו ,"וילא הארנה 'הל חבזמ םש ןביו" רמאנ הליחתב

:'קדצ חמצ'ה ר"ומדא ק"כ ריבסמ

:(םהיניב אמעט קיספו) "'יוה 'יוה ארקיו" (דל תומש) בותככ ,'יוה םשב תוניחב יתש
.שיל ןיאמ םלועה תא הווהמהו היחמה יקולאה רואה אוה - הארנה 'יוה םש איה תחא הניחב
רואה ונייה - םתס 'יוה םש איה היינשה הניחבהו ."ןימלע לכ אלממ" םשב תארקנ וז הניחב
לכ בבוס" תארקנ וז הניחב .הוושב תומלועה לכ תא ףיקמ אוהו ,םלועה ןמ הלעמלש יקולאה
."ןימלע

ונייה ,תוינחורבו ,הניב ןושל - "ןביו" ."הארנה 'הל חבזמ םש ןביו" רמאנ הליחתב
הווהמו היחמה תוקולאה - הניבהל לגוסמ םדאה לכשש תוקולאה תגרדב תורשקתהו הגשה ,הנבה
רואה תניחב ונייה ,(תפסות אלב) "'הל חבזמ םש ןביו" רמאנ ןכמ רחאל .תומלועה תא
- רתוי תילענ הניחבל עיגמ אוה ,הנושארה הגרדה תא גישה םדאהש רחאל .תומלועהמ הלעמלש
.תומלועהמ הלעמלש תוקולאל תורשקתהו תולטבתה

:ונוקל םדאה תדובעב רומאה תועמשמ

בלה תוינוציח :תוניחב יתש שי בלב ףא .(ורצי חבוז ןושלמ "חבזמ") בלל זמור "חבזמ"
.בלה תוימינפו

תדלונו האב וז הבהא .בלה תוינוציחד הבהא תניחב אוה ,"הארנה 'יוה"ל הנבנש חבזמה
ןכ ,ושפנ ייח תא בהוא םדאהש ומכו ,םלועה תא היחמה יקולאה רואב תוננובתהמ האצותכ
."ךייח אוה יכ .. ךיקלא 'ה תא הבהאל" (ל םירבד) בותככ ,והייחמה 'ה תא בהאי

ותוהמב תוננובתהמ האבה הבהא ,בלה תוימינפד הבהאה תא ןייצמ ,(םתס) 'הל הנבנש חבזמה
יל ימ" לש הבהא תדלונ תאזכ תוננובתהמ .תומלוע רדגמ הלעמל איהש יפכ ,ךרבתי ותומצעו
,ןוילעה ןדע-ןג - "םימש"ב הצור םדאה ןיאש ,(גע םיליהת) "ץראב יתצפח אל ךמעו םימשב
ונוצר םא יכ ,אוה-ךורב ףוס-ןיא רואמ דבלב 'הראה' םהש ,ןותחתה ןדע-ןג - "ץרא"ב אלו
.ךרבתי ותומצעו ותוהמב ללכיהל
((1368 'מע ג ךרכ תישארב ,הרותה רוא)


(אי,בי) תא הארמ תפי השא יכ יתעדי אנ הנה

ארקיעמד ללכמ ,תא הארמ תפי השא יכ יתעדי אנ הנה רמאנש .לכתסא אל הידידב וליפא םהרבא
(א,זט ארתב-אבב) הל עדי יוה אל

ושרוש תלעמ דצמ - ודי לע ןכש ,"הארמ תפי" ארקנ ףוגהו .ףוגלו המשנל םיזמור השאו שיא
.המשנב יוליעו ןורתי לעפנ -

דצמ התייה אל ףוגה יניינע םעו ףוגה םע ותדובע - "לכתסא אל הידידב וליפא םהרבא"
התיה אל ותדובעש ונייה .ונוק ןוצר תא תואלמל ידכ קרו ךא אלא ,"הארמ תפי" לש יוליעה
לש תילענה הגרדב דמוע אוה םא ,ותא הרוק המ שיגרהו עדי אל אוה ;ללכ "שגרומ" תניחבב
.ארובה ןוצר יולימ לע קר בשח אלא ,"הארמ תפי"
(304 'מע ,ה ךרכ תוחיש-יטוקיל)


(בי,וט) וילע תלפנ הלדג הכשח המיא הנהו

(י"שר) תוילג לש ךשוחו תורצל זמר

לכ םע בשחתהל ילבמ ,דימת םייקתת םתבהאש ,איה םיבהוא ינש ןיב תירב תתירכ לש הנכות
תרושבל זא שי םוקמ המ - תאזכ הבהא הריאמשכ :הלאשה תלאשנו .דיתעב םיבצמה ייוניש
!?תולגה

תולגתה - יוליגה תילכת איה תולגה תרושב אקווד ,תימינפ הניחבמ הנהד ,ראבל שיו
.הדיתעה הלואגה

,שדח ןויער וחומב ריאמ ךכ ידכ ךותו ,ודימלתל לכש רבד עיפשמה ברל ,המוד רבדה המל
ךא .ודימלתל וריבעהלו וטלקל לכויש ידכ ,ןויערה לא רסמתמ אוה ודימלתל ותבהא ינפמו
'תולג' לש בצמ רצונש דע ,דימלתל בלה תמושת תטעמתמ ךכ ,ןויערל ובל תמושת הלדגש לככ
תילכת ןאכ שי תוימינפב ךא ,תוינוציחב אלא וניא הז 'םלעה'ש ,אופא ןבומ .דימלתה יבגל
קידצמ ןויערה לש וכרע רקוי ןכש ,יוליגה םצוע לע הרומ םלעהה לדוג :הברדאו .יוליגה
.דימלתה לצא 'תולג' לש ינמז בצמ תורצוויה
(359 'מע ,ב ךרכ תוחיש-יטוקיל)

תורעהו תובוגת


-שאר לילב 'אוביו הלעי' הזרכהה
שדוח

.תישארב תבשל "תורשקתה"ב שדוק גהנמב קויד יאל עגונב בותכל ינחרכומ

הלעי" זירכהל םיקיספמ ןיא שדוח-שאר לילב :שדוח-שאר רבד לע "ד"בח יגהנמו תוכלה"ב
הרעהבו .תאז ריכזהל ידכ המודכו ןחלושה לע םיכמ לבא ,רובידב ,הרשע-הנומש ינפל "אוביו
הזל ןיתמה ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כש ,4 הרעה ז"פ ד"בח-ח"ר יגהנמו ינידל םוקמ הארמ 19
.ה"כשת תנשב דומעה ינפל ללפתהשכ

שדוח-שאר לילב םעפ ףא הביתה ינפל רבע אל ר"ומדא ק"כש ינפמ ,אוה חכומד תועט .1 הנהו
.טושפכו ןבומכ ,ה"כשת תנשב

קר ןחלושה לע וכיה רשא 770-ב (ירוקיבב וא) ידמולב ה"כשת ינפל םינש המכ ינרכוז .2
הנופ היה ,אל םאו ללפתהל ק"כ לחה ,ןחלושה לע וקפד רבכ םאב .שדוח-שארד ןושארה לילב
'ב לילב .הרשע-הנומש ינפל וירוחאל עוספל ליחתה הז רחא קרו ,וקפדש דע ןיתממו וירוחאל
תונפל וא ןיתמהל ילב ליגרכ ליחתה ק"כו ןחלושה לע וקפדיש םעפ ףא יתיאר אל שדוח-שארד
.'וכו

ידי-לע םיללפתמה תא םיריכזמ ,הז שדוח-שאר לש הנושארה הליפתב - הטושפ הרבסה הרואכל)
,וקפד אלש החנמו תירחש תליפתב ךייש אלש ומכ 'בה לילב ךייש אל הזו ,ןחלושה לע הקיפד
.(אוביו הלעי רמול רוכזל זא בושח רתוי דחא דצמש ףא

םג םיקפודש יתיאר 770-ב ירוקיבב תונורחאה םינשב .ה"כשת ףוסב תוחילשה הדשל יתאצי .3
וירוחאל הנפ אל םעפ ףאש ינפמ ,גהנמה קוידל הייאר ןיא םשמ לבא ,שדוח-שארד 'ב לילב
והשימ םא ןיינעמ היהו .שדוח -שאר תוליל ינשב הליחתכלמ וקפדש ןוויכ ,ק"כ ןיתמה אלו
.ל"נהל הנוש הגהנה התיה ולא םינש ךשמב םא בל םש

,יוארה דובכה לכב
הילגנא-ןודנול ,ול לאומש


זכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ י"עש שטיוואבויל ןוכמ י"ע ל"וי
ןמרדור ןמלז-רואינש :יארחא ךרוע * רפואל השנמ יכדרמ ברה :ךרוע
דורב 'מ םחנמ :ישאר ךרוע

"תורשקתה" לע יונמ

ראודה תועצמאב ךתיבל תורישי "תורשקתה" ןויליג תא לבקל ןתינ

.(םימולשת 4-ב) ח"ש 177 :ץראב הנשל יונמ ימד
(םימולשת 2-ב) ח"ש 88 :ץראב הנש יצחל יונמ ימד
927-3-9607588 :תינופלט ררבל אנ :ץראל-ץוחב םייונמל יונמ ימד

:תבותכה יפל ,תבותכהו םשה ,יונמה ימד תא חולשל אנ
72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת ,םייונמה תקלחמ ,"תורשקתה"

ישארה ףדל

םיניינע חתפמ | ןיעידומ | סופד תיב | תושדח רדח | םידלי רדח | ןויע רדח | ד"בח תיב

תורומש תויוכזה לכ (c)
רואל האצוהה ףגא - זכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ
03-9606169 :'סקפ ,03-9607588 'לט ,72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת
ירא-בל ףסוי :"טנרטניא" רודמ שאר * בונורהא ןהכה קחצי ףסוי ברה :ר"וי
chabad@chabad.org.il