- ט"יק - "תורשקתה" ןועובש

ז"נשת'ה ןוושח-רמב ט"י * אריו 'פ ק"שע

ונרוד אישנ ,שטיוואבוילמ ר"ומדא ק"כ תרותמ יעובש סרטנוק
שטיוואבוילמ י"ולר ק"הרהב לדנעמ םחנמ יבר
ע"יז מ"גבנ ה"הללקוצז
יברה לא תורשקתהה קוזיחלו


ןויליגה ירודמ
ץבוק תדרוה עובשה חול רודו רוד תורצוא תודיסחה ינייעממ יבר יצוצינ יהויחבמ ריתי חישמ םע תויחל תוכלמ רבד
תוכלמ רבד


,תוקולא יוליגל קקותשהלו ףוסכל
הייכב ידכ דע


עיגהש םושמ ,"הלוח" וניבא םהרבא השענ הלימה ירחא אקווד
* "ןונ"ה רעשל עיגהל קקותשהו הניב ירעש ט"מ תגשהל
התייה ואפרל ידכ ומצעבו ודובכב ה"בקה לש תולגתהה
- ונתיאמ דחאו דחא לכל הארוהה * ן"ונה רעשד יוליגה
ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כ תחישמםוי 2אנינח רב אמח יבר 1רמא ,הלוחה תא רקבל" :י"שר שרפמ ,"וילא אריו" קוספה לע
."ומולשב לאשו ה"בקה אבו ,היה ותלימל ישילש

:הלימ תווצמ םויק ידי-לע "הלוח" השענ וניבא םהרבאש ןכתיי ךיא - ןיבהל ךירצו

,4ה"בקה לש ותווצמ םויקב וניבא םהרבא לש גונעתהו החמשה לדוג דצמש 3ליעל ראבתנ
הווצמה תישענ ובש אצפחהב השודקה הכשמנ הדי-לעש זא הדיחיה הווצמה ,הלימ תווצמ טרפבו
,ללכ רעצ שיגרהל ךירצ וניבא םהרבא היה אל - 5(הרות-ןתמ ירחאלש תווצמה םויק ךרד-לע)
,7"ול אוה גונעת הזה תינעתה"ש ,תבשב םולח תינעתמ רמוחו-לקו ןכש-לכמבו ,6גונעת אלא
הזה רעצהש ,וניבא םהרבא ידי-לע הלימ ומכ תילענ הווצמ םויקל עגונב המכו-המכ-תחא-לעו
;ול אוה גונעת

,"9םכרשבב יתירב" הניינעש יפל ,8הלימ תווצמ רדגל ךייש רעצהש ןוויכ ,ןכ-יפ-לע-ףאו
- הלימה ידי-לע רעצ שיגרמש ,ועבטב אוהש יפכ ימשגה רשבב םג תרדוח ה"בקה םע תירבהש
".11רעטצנו שיגרה"ש ,(10"םילומל שאר") םהרבא לצא םג ןכ תויהל ךרצוה

:ירמגל ןבומ הז ןיא ןיידע ,לבא

םג הז ידי-לעו ,שפנה ירביא לכב םלשו םימת םדאה השענ תווצמה םויק ידי-לעש 12עודי
ךיאו ."םימת היהו ינפל ךלהתה" 13רמאנ הילע - הלימ תווצמב טרפבו .ףוגה ירביא לכב
,"הלוח" השענש - 14ירמגל יכפה בצמל איבת ,תומימתה ןיינע אוה הנכותש הווצמש ןכתיי
תוללכ 16םידמל הזמש ,ךכ ידכ דע ,שממ הלוח ,"15הלוחה תא רקבל י"שר לש ונושלב שגדומכ
!םילוח רוקיבד הווצמה

ךיא ,הרואכלד - 17ילוחה רבגתמ זאש ,"היה ותלימל ישילש םוי"ש קוידה יפ-לע טרפבו
,ילוחה רבגתי" - םימת"ד בצמו דמעמב "הקזח"ד ףקותה רבכ שיש ישילשה םויב אקוודש ןכתיי
!"הלוחה תא רקבל" ידי-לע ואפרל ךרצוה ה"בקהש ,ךכ ידכ דע

:ה"בקה ידי-לע םילוח רוקיב ןיינעב רואיבה םדקהב ןבויו

ומכ אוה םינוילע תומלועב םילוחה ןיינע"ש ראובמ 18ונתשרפ שיר קדצ-חמצהל הרותה-רואב
ףוסכת(ש) .. איה הבהא תלוח תניחבש ,ינא הבהא תלוח יכ 'וגו תושישאב ינוכמס 19בותכש
אוה .. אוה-ךורב ףוס-ןיא רוא תולגתה"ו ,"שממ אוה-ךורב ףוס-ןיאב הקבדל שפנה הלכתו
."וז הבהא תלוחל האופר

הזו אריו תשרפ שיר שמוחה שוריפב ן"במרה בתכש המ ךרד-לע ןכ םג ונייהו" ,ףיסומו
ראבמו ,"הלימה תלחמל יופיר הניכשה הארמב ול היהש רמול הזב דוע ונווכ אמשו ונושל
."ל"נה הבהא תלוח תניחבל האופר והז" ("'ה וילא אריו") הניכשה יוליגש

,הניב ירעש ט"מל זמורש ,ט"מ הירטמיגב "הלוח"ש 20עודיה יפ-לע - הזב ףיסוהל שיו
"הלוח") ילוחה תביס אוה (ן"ונ אלו ט"מ) הז ןורסחו ,"21דחא רסח .. הניב ירעש םישימח"
.הניבד ן"ונה רעש יוליגל קקותשמו ףסוכש ,"הבהא תלוח" ןיינע והזש ,(ט"מ אירטמיגב

:22"הלוחה תא רקבל ,'ה וילא אריו"ד ןיינעה םג ראבל שי הז יפ-לע

השענ הלימה ידי-לעש - תוינחורב ילוחהמ לשלתשנ הלימה ללגב וניבא םהרבאד ילוחה
.ן"ונה רעש יוליגל "הבהא תלוח" תניחבב

:הזב הרבסההו

24"ךיבא תיבמו ךתדלוממו ךצראמ ךל ךל"ד המדקהה ירחאל התיה הלימ תווצמש 23ליעל ראבתנ
,("ךצרא") םייעבטה ויתונוצר ,תמדוקה ותואיצממ תאצל ךירצ היה הליחתש ,ונייה ,
הז ירה ,השודקד תואיצמ םתויה םע רשא ,("ךיבא תיב") ולש ןיחומהו ("ךתדלומ") ויתודימ
אב הז ירחאלו ,ה"בקה םע דחאתהל לכויש ידכ ותואיצממ תאצל הווטצנ ןכלו ,ולש תואיצמה
הז ידי-לעו ,"םכרשבב יתירב"ד ןפואב ה"בקה םע תודחאה תישענ הדי-לעש - הלימד יוויצה
."םימת היהו ינפל ךלהתה" - תומילשה תילכתל עיגה

דצמש תומילשה איה ("םימת היה") הלימ תווצמ ידי-לע םהרבא לצא תישענש תומילשה םג לבא
ןיינע והזש ,25םמצע חוכב ךישמהל םיארבנה םילוכיש וזכ תומילש ,רמולכ ,םיארבנה ירדג
רסח השמל ונתינ ןלוכו םלועב וארבנ הניב ירעש םישימח" 21ל"זר רמאמכ ,הניב ירעש ט"מד
,הניב ירעש ט"מ איה םלועד תומילשהש ,ונייה ,"םיקולאמ טעמ והרסחתו 26רמאנש ,דחא
27.וילא עיגהל םילוכי םניא םמצע דצמש ,םיארבנה ירדגל ךייש וניא םישימחה רעש וליאו

היהו" איה הלימה תלועפש ףא) הלימה ידי-לע "הלוח" השענש םעטה ראבל שי הז יפ-לעו
29יזא ,(ט"מ) םלועל תכיישה 28("םימת") תומילשהל ועיגהבש ,תנתונה איה ,יכ - ("םימת
ירדג דצמ אלא הניא ה"בקה םע תודחאתהב ולש תומילשהש השגרההו הרכהה ולצא השענ
" השענ ןכלו ,דחא תניחב ,ארובל ךיישה ן"ונה רעש רסחש ,"דחא רסח" ןיידעו ,םיארבנה
תניחבב השענו ,הניב ירעש ט"מ תניחבל קר עיגהש ולצא שגרנש יפל ,ט"מ הירטמיגב ,"הלוח
.וטושפכ ילוחה םג לשלתשנ הזמו ,ן"ונה רעש יוליגל קקותשנו ףסכנש ,"הבהא תלוח"

,30ן"ונה רעשד יוליגה אוה ("הלוחה תא רקבל") "'יוה וילא אריו"ש ,רמול שי הז יפ-לעו
הירטמיגב ט"מ) "דחא רסח"ה םלשנש ,"ל"נה הבהא תלוח תניחבל האופר"ה תישענ הז ידי-לעש
31.ן"ונה רעש יוליגו תכשמה ידי-לע (הלוח

'ג ,רשא ,"'יוה וילא אריו"ד ןפואב אוה (ן"ונה רעשד) הז יוליגש - הזב שודיח דועו
םע דחיבו ,ומצע ינפב ןכות אטבמ םהמ דחא לכש םיניינע 'ג םה "'יוה וילא אריו" תוביתה
:32הנלוכ לע הלועה רוא ףסותינ הז ידי-לעש ,תוביתה 'ג לכד ףוריצה ונשי ,הז

אלא ,הייאר לש םוגרת ,"הזחמ" לש ןפואב הז ןיאש ,יוליגה ןפוא לע הרומ - "אריו"
34.הייארב תילענ הגרד 33"אריו"ד ןפואב

םצועמ ותואיצממ לטבתמ וניאש ,ונייה ,וילא ךשמנ יוליגהש ,האורה לע הרומ - "וילא"
יטרפ לכב ,ולש רויצהב ,ותואיצמב רדוחו ךשמנו ,35ולצא לבקתמש ,הברדא אלא ,יוליגה
.'וכו ויניינע

אלא ,הזב אצויכו ,םיקולא תניחב קר הלגתנ אלש ,הלגתמה לש ותוהמ לע הרומ - "'יוה"
36.תילענ יכה הגרד ,'יוה תניחב הלגתנ

אגרד ,"'יוה" אוה הלגתמה לש ותוהמש - (הנלוכ לע הלועה רוא) דחי םפוריצבש שודיחהו
" הז ירה ,ןכ-יפ-לע-ףאו ,הלענ יכה ןפוא ,"אריו" לש ןפואב אוה יוליגהו ,תילענ יכה
הכשמהו יוליג ידי-לע קר תויהל לוכי הז ןיינעש - 37ותואיצמב רדוחו ךשמנש ,"וילא
.רתויב תילענ הגרדמ

רתכמ הלעמלו ,הניבו המכחמ הלעמל ,ן"ונה רעשד תילענה הגרדה יוליג םע רושק הז ןיינעו
וז הדוקנ ירה ,רויצמ הלעמלש 38הדוקנ ,םיארבנה ירדגמ ירמגל הלעמל ותויה םעש - 'וכ
התויהל) תולשלתשה רדס לכבש םיארבנה לכד רויצהבש קמועהו בחורהו ךרואה לכ תא תללוכ
,ךרבתי ותומצעו ותוהמד הדוקנה ,(רויצה תלילשב םג תלבגומ הניאש ,תלבגומ יתלב הדוקנ
39."ואצמה תתימאמ אלא ואצמנ אל 'וכ םיאצמנה לכ"ש ,"ואצמה תתימא"

ותואיצממ לטבתמו אצויש ,לוטיבה ןיינע אוה ן"ונה רעשל ילכהש ףאש - הדובעב וניינעו
לכמ ,ארובל ךיישה ן"ונה רעשד יוליגהל ("הבהא תלוח") קקותשמו ףסוכו ,(םיארבנה רדג)
ולש רויצהב ,ארבנה תואיצמב רדוחש ןפואב ארובל ךיישה ן"ונה רעשד יוליגה השענ ,םוקמ
לעממ הקולא קלח"ה הלגתמו ריאמש ,40"דח אלוכ ה"בקו לארשי" - עודיה ןושלבו ,("וילא")
42.שושימ ןושלמ ,"שממ"ד ןפואב הלגתמו ךשמנש ןפואבו ,שממ הקולא ,41"שממ

וילא אריו"ד יוליגה השענ הדי-לעש) הלימ תווצמב םג םישגדומ ולא תווצק 'בש ,רמול שיו
הלעמלש הדובע ,ונייה ,44שפנ -תריסמו לוטיב לש העונת איה הלימה תלועפש - (43"'ה
רויצמ הלעמלש הדוקנ לש ןפואב קר הז ןיא ,הז םע דחיבו ;תודהיה תדוקנ דצמ ,רויצמ
היהו ינפל ךלהתה" - ויניינע יטרפ לכב תרדוח תודהיה תדוקנש אלא ,(ותואיצמ לוטיב)
תכשמנ הלעמלש הדוקנהש - "'יוה וילא אריו"ד יוליגהב םג ןכ השענ הז ידי-לעו ."םימת
45."וילא" ,ותואיצמב תרדוחו

:םלועה ירדגב םג ךשמנ הז יוליגש - רתוי דוע לודג שודיחו

,וניבא םהרבאל ,"'ה וילא אריו" ,ידוהי לש ותואיצמב רדוחו ךשמנ יוליגהש ךכל ףסונ
,"ארממ ינולאב 'ה וילא אריו"ש ןפואב הז ירה - ןושארה ידוהיה ,46"םהרבא היה דחא"
םג לעפ הז יוליגש זמרל ,"'ה וילא אריו"ד יוליגה היה ובש םוקמה שיגדמ בותכהש ,ונייה
.47םלועה ירדגב ,םוקמה תואיצמב

םוי ,ןוושחרמ ף"כב - וז הנשב אריו תשרפ תבשד תועיבקה םע ליעל רומאה רשקל שיו
:ב"שרוהמ ר"ומדא לש תדלוה

וניא (ול) ונלו םהרבא לא 'ה הארנ המ ינפמ תדלוהה םוי לעב לש ותייכבד רופיסה ןכות
תא רקבל 'ה וילא אריו" שוריפב ליעל ראבתנש) "הבהא תלוח"ד ןיינעה ןכות אוה - הארנ
ידכ דע ול עגונ היהו ,"'ה וילא אריו"ד יוליגה ולצא היהיש קקותשנו ףסכנש ,("הלוחה
!הייכב

ונתשרפבש "'יוה וילא אריו"ד יוליגהל רשקב תדלוהה םוי לעב לש ותייכבש ,רמול שיו
48(םהרבאל(ו חנל) ה"בקה יוליג תודוא הז ינפלש תוישרפב םימעפ המכ דמל רבכש ףא) אקווד
יוליגב קפתסמ וניאש ,ונייה ,תילענ הגרדב "'ה וילא אריו"ל הקושתהו ףסוכה תא השיגדמ ,
"'ה וילא אריו"ל הכז אל ןיידעש הז לע הכובו קקותשמו ףסוכ אלא ,םדוקה ובצמבש תוקולא
!רתוי תילענ הגרדב

המכו-המכ-תחא-לע ,(49"עידי היפטקמ ןיצוב ןיצוב" רשא ףא) ותונטקב םירומא םירבדה םאו
יוליגב תולענ יכה תוגרדל עיגהש ירחאל םגש ,וייח ימי לכ ךשמב ,הז ירחאלש םינשב
הז ידי-לעו ,רתוי דוע הלענ ןפואב "'ה וילא אריו"ד יוליגהל קקותשנו ףסכנ ,תוקולא
.(50רתכה תניחב) ן"ונה רעש יוליג ,תומילשה תילכתל דעו ,רתוי תילענ הגרדל עיגה

'ה תדובעב םבצמו םדמעמ היהיש לככש - ויכרדב םיכלוהה לכל הארוה תישענ וז הגהנהו
דמעמל ,הייכב ידכ דע ,רתויב קקותשהלו ףוסכל םיכירצ אלא ,הזב קפתסהל ןיא ,הלענ ןפואב
51."ליח לא ליחמ וכלי" - רתוי הלענ בצמו
(117-110 םידומע ,א ךרכ נ"שת תוחישה רפס - נ"שת'ה ןוושחרמב ף"כ ,אריו תשרפ תבש תחישמ םיעטק)
.(ו"מ ו"פ תובא) "'וכ ורמוא םשב רבד רמואה" ,הרותה דומילב תומילשה יהוזש - "ורמוא םשב" (1

'ה ירחא ביתכד יאמ" (א ,די הטוסב) רמאמה לעב אוהש - אנינח רב אמח 'ר - רמאמה לעבל תוכיישהו (2
ש"וקל הארו) "םילוח רקב התא ףא ,ארממ ינולאב 'ה וילא אריו ביתכד *םילוח רקיב ה"בקה 'וכ וכלת םכיקלא
.(31 הרעה 65 'מע כ"ח .49 הרעה 84 'מע ה"ח

לכה לע הווצמ םילוח רוקיב" ,"םילוח רקבל .. השע תווצמ" - ם"במרב ימויה רועישל תוכיישהמ ריעהלו
.(ו-ד"ה ,א"ה ד"יפ לבא 'לה) "'וכו

.101-3 'מע א"ח נ"שת תוחישה רפס (3

,ומע זחאו ודי חלש ה"בקה השע המ 'וכ ןיכס םהרבא לטנ" - ה"בקה םע דחי השענ המויקש הווצמ כ"וכאעו (4
.(ךל ךל פ"ס י"שרפ) "תירבה ומע תורכו רמאנש

.נ"שו .ךליאו 88 'מע .ךליאו 79 'מע ה"ח ש"וקל האר (5

לוכיש דעו ,וייח תלצהד גונעתהו החמשה יבגל בשחנ וניא רעצהש - םדאה ייח ליצמש יאופר לופיטמ מ"דעו (6
.רעצה שיגרי אלש ומצעב לועפל

.ג"ס ח"פרס ח"וא ז"הדא ע"וש (7

.נ"שו .ךליאו 47 'מע י"ח ש"וקל האר (8

.גי ,זי ךל ךל (9

.ד"וי ר"תסאד אתחיתפ (10

.ט ,ז"מפ ר"ב (11

.ג ,המ םיבצנ ת"וקל האר (12

.א ,זי ךל ךל (13

םאתהב ויה ףוגה ינינע לכש יאדווב ,(דועו .ו ,ז"מפ ר"ב) "הבכרמ" ותויהלש ,םהרבא לצא טרפבו (14
.המשנהל

לאשו ה"בקה אבו היה ותלימל ישילש םוי אנינח רב אמח יבר רמא"מ שוריפה ליחתהל לוכי היהש טרפבו (15
."הלוחה תא רקבל השגדההו המדקהה אלל ,"ומולשב

.םש הטוס (16

.א ,זפ מ"בל א"שרהמ ג"אדח .םש א"תבו הכ ,דל חלשיו האר (17

.ב ,חפ (18

.ה ,ב ש"הש (19

.דועו .ג"נרת ב"עש םישימח ה"ד .ב ,זצ הכרב ת"וקל .ונתשרפ שיר (ל"זיראהל) תווצמה ימעט (20

.נ"שו .ב ,אכ ה"ר (21

.335 'מע ה"ח ש"וקל םג האר - ןמקל אבהב (22

.ךליאו 101 'ע א"ח נ"שת תוחישה רפס (23

.ךל ךל פ"ר (24

םהרבאד הלימב התיהש יפכ חוכ-תניתנה ירחאל וליפאו ,"ורזוע ה"בקה" - הלעמלמ חוכ-תניתנה ירחאל םג (25
.(4 הרעה ל"נכ) "תירבה ומע תורכו" -

.ו ,ח םילהת (26

.הרותה לע ושוריפל ן"במרה תחיתפ (27

תלוח"ד ןיינעהב הקזח םג ללוכ ,הלימד הלועפהב "הקזח" תישענ זאש ,"ותלימל ישילש םוי"ב טרפבו (28
.וטושפכ ילוחה םג רבגתמ ,ןכלו ,"הבהא

.(מ"כבו .ד ,הנ אראו א"ות האר) אקווד הדימעה תליפתב "ונל חלס" תרימא ןיינעב ראובמה ד"ע (29

(ידי-לעו) ירחאלש "'יוה וילא אריו"ש (א"ער ,חצ ונתשרפ .ךליאו ב"עס ,חפ א"ח) רהזב ראובמהמ ריעהל (30
ינפל פ"מכ ולצא היהש תוקלא יוליג יבגל ,ךורע-ןיאבש יוליעל דע ,רתוי הלענ ןפואב אוה הלימ תווצמ םויק
אריו"ד יוליגהש (תדלוהה םוי לעבל - ת"רטע וילא אריו ה"ד האר) תודיסח ישורדב ראובמו .הלימ תווצמ םויק
-ןתמש עודיה פ"עו .*הרות -ןתמד יוליגה תמגודבו ד"ע ,אוה ,הלימ תווצמ םויק ידי-לעו ירחאלש "'יוה וילא
ןיעמש ,רמול שי - (מ"כבו .ד ,ד"וי רבדמב ת"וקל) ן"ונה רעש יוליג ךשמנ ובש יפל םישימחה םויב אוה הרות
.ן"ונה רעשד יוליגה ול ךשמנש ,"'ה וילא אריו"ש ז"יע םהרבא לצא השענ הז

אריו" לש םוגרתה אוה - "אמח" :"אנינח רב אמח" ,רמאמה לעב לש ומשב םג זמורמ הז ןיינעש ,רמול שיו (31
'יחב קר אל] ן"ונה רעשד תוגרדה 'בל זמור ,(י"שרפבו א"ער ,זנ תוכרב) ן"ינונ 'ב וב שיש - "אנינח"ו ,"
הלעמלש ,ובש הנוילעה 'יחב ,ומצע ן"ונה רעש םג אלא ,הניב ירעש ט"מ לכ תללוכש ן"ונה רעשד הנותחתה
רעש ,"אנינח" 'יחבב איה ("אמח") היארהש ,ונייה .[(ב ,בי םש ת"וקל) 'וכ רתכה 'יחב ,ב"עש ט"ממ ירמגל
.ן"ונה

.נ"שו .הנלוכ לע הלועה רוא ךרע (ג ךרכ) ד"בח םיכרעה רפס .ב"יפ א"הויהעש האר (32

ל"נכ) היאר לש םוגרת ,"אמח" ,רמאמה לעב םשב זמורמכ ,םוגרת ןושלבש יוליעה םג ונשי ,הז םע דחיבו (33
.ה"ס ןמקלדכ ,םלועה ירדגב םג רדוחש ,םוגרת ןושלב םג הטמל ךשמנ "אריו"ד יוליגהש - (31 הרעה

האר) "הזחמב םהרבא לא רבד היה" 'יחבב האובנה תגרד יבגל ונתשרפבש "'ה וילא אריו"ד שודיחה והזו (34
.(30 הרעהבש רהז

אריו ל"ליהש ,וב רבדל ליחתהש הארנה םדוק האורה םידקהל בותכה הניש המל :פ"הע ח"הוא 'יפ םג האר (35
אריו ורמא אוהו ,הניכשל הבכרמ השענו וילע ותניכש 'ה הרשהש עידוהל בותכה תנווכ יכ הארנו .. וילא 'ה
היה אלש המ ,הניכשה וילע תילגנש רמול ,'ה תרכזהל וילא תבית םידקה הזלו ,וילא ותניכש 'ה הליגש ,וילא
.וב הלגתמל יוליגה ןיב קיספי 'ה יכ ,וילא 'ה אריו ורמואב עמשנ

וילא אריו ה"ד) הלימה ינפל הלגתנש 'יוה םשמ רתוי הלענ אוה הלימה ירחאל הלגתנש 'יוה םשש טרפבו (36
.(ת"רטע

היה םא וא ,"הזחמ" לש ןפואב 'יוהד יוליגה היה םא וא ,'יוהמ הטמלש אגרדמ יוליגה היה וליא כ"אשמ (37
.ךכ לכ שודיח הזב ןיא - "וילא" הלגתמ וניאש ןפואב לבא ,"'יוה אריו"ד יוליגה

.הדוקנ ת"ר איה ן"ונ תואהש ריעהלו (38

.ת"הוסי 'לה שיר ם"במר (39

.א ,גע ג"חז האר (40

.ב"פר אינת (41

.דועו .זת 'מע ד"ח צ"יירהומ ר"ומדא ק"גא האר (42

יוליגל הכז הלימה ידי -לעש") "'וכ רבכ תישענה הווצמב לומג .. ןאכ הניכשה יוליג"ש ן"במרה ש"מכ (43
.(םש ת"רטע מ"הס - "'וכ הווצמ רכש 'יחב אוהו ,הניכש

ט"מ אירטמיגב "הלוח"ד ןורסחה שגרה ידי-לע השענ "'ה וילא אריו"ד יוליגהש ליעל רומאה םע ךוותל שיו
האצותכ אוה ("הלוח") "דחא רסח"ד שגרה םג ,יכ - (ארבנה תומילש השענ הדי לעש) הלימ תווצמ ירחאלש
רעשד ןורסחה שיגרמ הליחתש אוה יוליגה רדסש אלא .*(הלימה ידי-לע) ן"ונה רעשד יוליגה תוצצונתה תלחתהמ
ךשמנש דעו ,"הבהא תלוח" ,הז יוליגל קקותשמו ףסכנו ,(רבדהל תוכייש ול שיש הרומ ומצע הז שגרש) ן"ונה
.יוליגב ולצא ריאמו

.'הל ןברק םובירקהש ומכ תבשחנ םינבה תלימש (א ,דמ ג"ח .א ,גצ א"ח) רהזב ראובמה פ"ע טרפבו (44

לומינ אלש דעש ,הלימ לש החוכ וארו ואוב םיכאלמל ה"בקה רמא" (ונתשרפ שיר ש"לי) ל"זראממ ריעהל (45
ינאו בשוי אוה לומינש וישכעו ,ומע רבדמ יתייה כ"חאו (יוליגה םצוע ינפמ לטבתמש) וינפ לע לפונ היה
.'וכ תובשייתה לש ןפואל דעו ,ודמע לע ראשנש - "דמוע

םגש ,הלימה ידי-לעש "'ה וילא אריו"ד יוליגה ירחאל האבש תומימתה םג תזמרנ "םימת היה"בש ,ל"י ז"פעו
.ותואיצמב תרדוח איה

.דכ ,גל לאקזחי (46

וניא הרואכלד) "וקלחב וילע הלגנ ךכיפל הלימה לע הצע ול ןתנש אוה" י"שרפב ש"מ םג ראבל שי ז"פעו (47
שיש ןפואב איה הלימה תלועפ םגש - (םישרפמה תיישוקכ ,הלימה לע הצע תניתנל םהרבא ךרצוה המל :ןבומ
.("ארממ") םלועה תואיצמ דצמ םג "המכסה"

.ךליאו 61 'מע כ"ח ש"וקל האר - (רתוי תוטשפב) הזב רואיב דוע (48

.א"ער ,חמ תוכרב (49

"רענל ךונח" סרטנוק הארו .רתכ אירטמיגב םירשע ורפסמו ,רתכ ת"ר ,ןושחרמ 'כ ותדלוה םויש ,ריעהל (50
."האליע ארתכל זמור אוהש ,ן"יפכ ינש הזב שיש ,א"כרת ןושח 'כ דלונ" :8 'מע

.ח ,דפ םילהת (51

2 הרעהל

- "אנינח רב" ,("'ה וילא אריו") היאר ןושלמ - "אמח" :רמאמה לעב םשב םג זמורמ הז ןיינעש ל"יו (*
םג ללוכ ,םידסח למוג ה"ה םוחרו ןונח ותויהלש .םוחרו ןונח ןושלמ ,"אנינח"ד ןיינעהמ ("רב") האצות
.(31 הרעה ןמקל הארו) םילוח רוקיב

30 הרעהל

תווצמ ידי-לע טרפבו ,םהרבאמ אוה ת"מד ןוילעה דוחי תלחתה .. הרות םיפלא ינש ליחתה םהרבאמ ירהש" (*
.(טע 'מע ת"רטע מ"הס) "דבל ול יוליגה היה םהרבאו ,י"שנ תוללכב יוליגה ךישמה השמש קר .. הלימ

43 הרעהל

אלימב םיאב (םיארבנה ירדג דצמש תומימתה) ע"הפס ימי ט"מב הדובעה תומילש ידי-לעש וניצמש ד"ע (*
.(30 הרעהבש ת"וקל) םישימחה רעשד יוליגהל
חישמ םע תויחל


תמחלמ"ל תאצל ךירצ דחאו דחא לכ
"דוד תיב


חישמה תא םיאיבמש "דוד תיב ילייח"

."ריאהל תורנ" תויהל םיכירצש ,איה תדלוהה םוי לעב לש תוירקיעה תוארוהה תחא

ילבמ ,דבלב הדוקנ לש ןפואב איה ירה ,רתויב תירקיע הארוה התויה םע ,וז הארוה ,הנהו
,תדלוהה םוי לעב לש תפסונ הארוה לע בכעתהל שי ,הזל ףסונ ,ןכלו .םירבדה יטרפל סנכיהל
.רתוי תויטרפב םירבדה םיאב הבש

הכוראב ראיב הבש ,"דוד תיב תמחלמל אצויה לכ" ןיינעב העודיה ותחישל - הנווכהו
.ןמקלדכ ,"דוד תיב ילייח" לש םדיקפת תא תויטרפבו

:רוציקב החישה ןכות

לע יאק - דוד תיב תמחלמו .דוד ןב חישמ - חישמה ךלמ לש ורוא יוליג לע יאק "דוד תיב"
ךלמ הנעמכ ,ונקדצ חישמ תאיב תא םילעופ הז ידי-לעש ,הצוח תונייעמה תצפהד הדובעה
רשאכ ,"הצוח ךיתונייעמ וצופישכל" - "רמ יתאק יתמיא" ותלאש לע ט"שעבהל חישמה
.םלועב וצופי ותדובע יכרדו (ט"שעבה תרות) תודיסחה תרותד תונייעמה

תיאר םא" :ל"זח ןושלבו ,ךכל םידגנמש ולא םנשיש ןוויכמ - המחלמ לש ןיינעב ךרוצהו
ופרח רשא 'ה ךביוא ופרח רשא - אמעט יאמו ,חישמ לש וילגרל הפצ ,ףרחמ רוד רחא רוד
ךיביוא ופרח רשא" - ןושאר רוד :םיפרחמ לש תורוד-תוגרד 'ב שי ,רמולכ ."ךחישמ תובקע
,"ךחישמ תובקע ופרח רשא" - ינש רודו ;ויתווצמבו ותרותב ,'הב םינימאמ םניאש ולא ,"'ה
.חישמה תאיבו הלואגה תנומאב םה םישלחש אלא ,הרות ינב וליפא תויהל םילוכי הז גוסבש

אלו ליחב אל" תלהנתמש המחלמ ,דוד תיב תמחלמל תאצל - דוד תיב ילייח לש םדיקפת והזו
הנומאה קוזיחו ,תודיסחה תרות ,הרותה תוימינפ תצפהו יוליג - "יחורב םא יכ חוכב
.וננינעל עגונב - החישה ןכותמ ןאכ דע .ונקדצ חישמ ידי-לע המלשה הלואגב

-יכמות תבישיב ,ולש תומא 'דב ותרות תא ודמלש םידימלתל הרמאנ וז החישש ףא ,הנהו
םירבדמו ..."ןילקורב"ב םיאצמנ רשאכ הז ןיינע ךייש המ ,ןכ-םאו ,שטיוואבוילבש םימימת
,הבישי ירוחב םניא תודעוותהב םיפתתשמה להק בור :הברדאו ,הבישי ירוחב םע אקווד ואל
םירישכמ' ידי-לע םירבדה תא םיעמושש ולא לכ תא ןובשחב םיחקול רשאכ המכו-המכ-תחא-לעו
ירוחב המכו-המכ-תחא-לעו ,ללכב הבישי ירוחב לש 'זוחא'ה רתויב ןטק יאדווב זאש ,'םינוש
םג םירבדה םיכייש ולא ונימיבש ,רמול שי ,םוקמ לכמ - םימימת -יכמות תבישיד הבישי
.לארשימ דחאו דחא לכל
(הגומ יתלב - 606 -607 םידומע 'א ךרכ ה"משת 'תויודעוותה' - ה"משת'ה ןוושחרמב ף"כ תחישמ)

יהויחבמ ריתי


תדלוהה םוי לעב לש "רבוג ולזמ"
"ותיערמ ןאצ"ל ךשמנ


שדוקב תולעהל הקזחו השדח העיבת

ןאצ בוזעי אל" יאדוובש ויבאל עגונב ונרוד אישנ ר"ומדא ח"ומ ק"כ בתכש המ יפ-לע
."ותיערמ ןאצ"ל סחיב םג לעפנו ךשמנ "רבוג ולזמ"ד ןיינעהש ,ןבומ - "ותיערמ

:ןוושחרמב ף"כד תדלוהה םויב הנשיש תדחוימה חוכ תניתנהו תוררועתהה תנבומ הז יפ-לע

,םיתיעה קוצ ינפמ הנה ,"ליח לא ליחמ וכלי"ד ןפואב היהת ותדובעש ידוהימ םיעבות רשאכ
לע ותהימת תא עיבמ ידוהיש ךכב אלפ לכ ןיא - 'וכ םלועה רתסהו םלעהד םילובלבה יוביר
ןעוט - יאוולה ,ליח לא ליחמ הכילה לש ןפואב הדובע עובתל םוקמ המ :וזכ השירדו העיבת
...!הז ינפלש "ליח"ה תגרדב ראשיהל חילצי - אוה

תכללו שדוקב תולעהל יוויצה ונשיש ןוויכמש ראבלו ריבסהל םיכירצ - וז הנעטל הנעמבו
םיכירצ םיתיעה קוצ תורמל ןכלו ,הזל השורדה חוכ-תניתנה םג הנשיש יאדווב ,ליח לא ליחמ
.ליח לא ליחמ תכללו שדוקב תולעהל

שממ לעופב רופיסב םג אטבתהש - ונרוד אישנ ר"ומדא ח"ומ ק"כ תארוה יפ-לע טרפבו
עגרב) ותלוכיו ויתוחוכמ הלעמלש רבד ומצע לע לבקמ ידוהי רשאכש - (אדבוע הווה הידידב)
השעמב תאז ואר - רומאכו ,ותטלחה תא םייקל לכויש "םישדח תורוניצ" ה"בקה ול חתופ ,(הז
.לעופב

יזא ,לארשי אישנ לש תדלוה םויב םיאצמנ רשאכ לבא ;הלוכ הנשה לכ ךשמב - הז לכו
השדח העיבת ,ירמגל רחא ןפואב איה (ליח לא ליחמ ,שדוקב תולעהל) השירדהו העיבתה
:הקזחו

ר"ומדא לש ותמשנ שרוש יוליגו תכשמה ,ונייה ,"רבוג" תדלוהה םוי לעב לש "ולזמ" רשאכ
ןיא - ונכרעכ םישנאל ללכ ךרעב וניאש ןיינע ,("רבוג") תורבגתה לש ןפואב ("ולזמ") ע"נ
ןכומה ןמ דמוע "שדחה רוניצ"ה ;'וכו "םישדח תורוניצ" חותפל ידכ תדחוימ תולדתשהב ךרוצ
העידיה וילא העיגהש לארשימ דחאו דחא לכל תורבגתה לש ןפואב יוליגו העפשה ךישמהל ידכ
!רבוג ולזמו ,ע"נ ר"ומדא לש ותדלוה םוי אוה הז םויש

,ןכומה ןמ רבכ םהש םיניינעה לכ תא לבקל ידכ "םכלוכ ןכה ודמע" :עודיה ןושלבו
!"םדאה ינפל לוכאל ןכומו ךורעה ןחלוש"כ
(הגומ יתלב - 464 -465 םידומע 'א ךרכ מ"דשת 'תויודעוותה' - מ"דשת'ה ןוושחרמב ף"כ תחישמ)

יבר יצוצינ


"ונייח תיב"


םע םירושקה םיניינע םתוא לכב 'וגפסנ' הז תיב תורוק"
:רמא דועו * '770' יבגל יברה אטבתה - "!יברה לש ותוהמ
המ לע תיבה תורוק ודיעי ,ארונהו לודגה 'ה םוי אובב"
לע שדוק תורמא יביבשו הירוטסיה יקרפ * "וכותב עריאש
הרוא תאצוי ונממש ,ונרוד אישנ לש שרדמה-תיבו תסנכה-תיב
םינש לבוימ רתוי ולוכ םלועל


רפואל השנמ-יכדרמ ברה תאמ

"םלוע דע" תויפלת

טעמ שדקמל םהל יהאו" סרטנוקב וידחי וללכנ ,א"שנתו ז"משת תנשמ יברה לש ויתוחישמ המכ
יזכרמה שרדמה-תיבו תסנכה-תיב לש ותלעמ תא יברה ראבמ ובו ,"לבבבש וניבר תיב הז ..
'מע 'ב"נשת'ה - תוחישה רפס') םש רמאנ ראשה ןיב .("770") שטיוואבוילבש שטיוואבוילד
:(475-165

תכלוה ("770") "ונבר תיב"מ הצוח תונייעמהו תודהיהו הרותה תצפהד הדובעה
ותויח םייח(ב תונורחאה םינש רשע) ירחאל םג זוע רתיבו תאש רתיבו תכשמנו
תעדל בל םכל 'ה ןתנ"ד ןפואב ,(נ"שת-י"שת) הנש םיעבראמ רתוי ,ןיד אמלעב
תניחבב אוה ("770") "וניבר תיב"ש ,אצמנו ,"עומשל םינזאו תוארל םיניעו
דע" ,(נ"שת-י"שת) םינש לבוימ רתוי ,"וב םינופ תוניפ לכש לת" ,"תויפלת"
."םלוע

רתיבו תאש רתיב ףסותנו ךלוהש שחומב םיאורשכ רתוי דוע שגדומ הז ןיינעו
םג ללוכ) "ךלמ תרדה םע בורב" ,"וניבר תיב"ל םיאבש לארשי ינב רפסמב זוע
.("ןנבר יכלמ ןאמ"

"תצרפ" היירטמיגב

רפס הארו .2487 'מע 'ד ךרכ 'ה"משת תויודעוותה') יברה רמא ה"משת זומתב ו"ט לילב
:(473 'מע ,ב"נשת - תוחישה

ןעוועס") "770" לש תיעצמאה המוקב ,הלואגה לעב לש שרדמה-תיבו תסנכה-תיב
..."תצרפ" הירטמיגב "770"-ש ואצמ םידיסח רשא - ("יטנעוועס

יללכ םדא לש יללכ תיב

-תיבו תסנכה -תיבל סנכנ ,הנושארה םעפב '770'-ב ותיבל צ"יירהומ ר"ומדא ק"כ סנכנשכ
הדובע ,גונעתבו תמאב היהת הליפתהשו ,תוימינפב ויהי תוליפתהש ןוצר יהי" :רמאו שרדמה
."תימינפ

-תיב תיינק תודוא רבודמשכ ,(82 'מע י"שת 'םחנמ תרות') י"שת תנשב יברה השקה ,הרואכל
:ריבסהו ?תוליפתל רבדה עגונ המ - הריד

אוה הז תיבב רודל סנכנש הז ,יכ ,לארשי לכ רובע יללכ תיב אוה תיבהש םושמ
ןושלמ הליפת) רוביח ןושלמ ,הליפתה ןיינעב התוקסעתהש תיללכ המשנ
.םימשבש םהיבאל לארשי ללכ תא רבחל ,("לפותה"

תומלואב תויודעוותה

תופתתשהב וכרענש תולודגה תויודעוותהה ךרוצל ורכשנ יברה לש תונושארה ותואישנ תונשב
.(כ"שת תנשמ ןלהל האר) "תומלוא" - בר להק

חלשב תשרפ שדוק-תבש תודעוותהב ןכש ,יברה לש ונוצר תועיבשל הז היה דימת אלש ןכתיי
:רמא (חעק 'מע ד"ישת שדוק-תוחיש) 770-ב המייקתהש ד"ישת טבש ב"י

דצמ זא ומלשוה אלש ,טבש ד"וי תודעוותהמ םיניינע רפסמ םילשהל ינוצרב
תויחונה לכ םע ,תובחרב ובשי ,"םארג" דואמ היה [םלואה] "לאה"בש הדבועה
לכל ,קחוד שי ,םימנמנתמ רשאכ ,תוחפל ןאכ .. (לארשי-ץראב םיאטבתמש יפכ)
..."םיצחלנ תוחפה

"יאכז םוקמ"ה תא לצנל

- יאכז םוקמ" - םוקמה לש 'סוחיי'ה תא ויתויודעוותהב ריכזהל יברה גהנ רופס ןיא םימעפ
םישעמ השעו ללפתהו דמל ובש ,ונרוד אישנ ר"ומדא ח"ומ ק"כד שרדמה-תיבו תסנכה-תיב
לכ ףוס דע "תכשמנ הלועפ"ד ןפואבו ,םינש רשע ךשמב ,לארשי םע לכ לע עיפשהו ,םיבוט
'ה"משת תויודעוותה'ב תובר ינמ תחא המגוד האר) ."תובוט תוטלחהו תובוט תולועפל תורודה
(2518 'מע 'ד ךרכ

"שטיוואבוילב היהש ומכ"

ןבא תא ומצעב חינה ףא ח"משת תנש יהלשבו ,'770' תא ביחרהל יברה ארק תונורחאה םינשב
.ןיינבל השדחה תפסותל הניפה

םיצופישה .ב"הראל םדוקה יברה לש ואובמ לחה םויה-רדס לע דמע '770' תבחרה אשונ
יפכו ,ש"ת תנש יהלשב תיבל ותסינכ םרט צ"יירהומ ר"ומדא ק"כ ייחב דוע ושענ םינושארה
לש ובתכמ תא טטצל יד .זעק-דעק 'מע 'תירבה תוצראב ד"בח תודלות' רפסב הבחרהב רפוסמה
היהש ומכ ללפתהל לודג תסנכה-תיב םש םינובו םינקתמ ןכ" :(דעק 'מע) ןיטיוול לאומש ברה
קר ןייוצי ."ןכומהמ היהי תודחא תועובש דועב 'ה תרזעב יכ ונא םיווקמ .. שטיוואבוילב
![הנוילעה המוקב ,ןטקה שרדמה-תיב=] "ןטקה לאז"ל התייה הנווכה הז בתכמב יכ

םינש רשע ןיתמה

'מע י"שת 'םחנמ תרות') אליממו .תיבה לע םולשתה רמג תא רשפא אל השקה יפסכה בצמהש אלא
םולשת לע בוחהמ קלח ןיידע ראשנ הז תיבב רד ר"ומדא ח"ומ ק"כש םינשה רשע ךשמב" (82
."ירמגל תומילשב תיבה ןיינק היה אל אליממו ,תיבה

תשיכר לע אתנכשמה םולשת םייתסה ,צ"יירהומ ר"ומדא ק"כ תוקלתסה רחאל ,י"שת תנשב קר
,"ש"מרה" ליאוה הז ערואמל רשקב .ןאסניבאר ףסוי ברה ומשו ידוהי בידנ ידי-לע ,תיבה
תודעוותה םייקל - ימשר ןפואב תואישנה תא זא ומצע לע לביק אל ןיידעש - יברה אוה
ותועמשמ לע רביד הבו (ךליאו 80 'מע ,י"שת - םחנמ-תרות) י"שת ןוויס שדוח-שארב
ראשה ןיב .הזב תוזירזהו יברה לש ותיב ןוידפ לש תוכזה לדוג לעו "תיב" לש תיתימאה
:רמא

לש ואובל םינש רשע ןיתמהו בוחה תא ריאשה ר"ומדא ח"ומ ק"כש ,הדבועה םצע
...הלודג תוכז אפוג הז ירה ,תיבה תא הדפיש הז ידוהי

יברה לש םילתכה 'ד

'מע םחנמ -תרות) י"שת זומת ג"יב יברה רמא ,"יברה לש םילתכה 'דל ,ןאכל םיאבש הלא"
םהלש תיבה-תלעבשכ וא ,יונפה םנמזב קר םיאבש הלא וליפא" ,בגא ךרדבכ ףיסוהו] (139-138
.יברה לש םילתכה 'דב ,ןאכ איה םתועיבק רקיעש תעדל םיכירצ" ,[..."אובל םילוכיש הרובס
יפ-לע תועיבקה רקיעש .. ןאכמ םיעסונ (ןמז יוביר תכשמנ וז העש םא םג) העש יפלש אלא
."שפנב .. איה הרות

:ךישמה יברה

-לעו .וכותב עריאש המ לע תיבה תורוק ודיעי ארונהו לודגה 'ה םוי אובב
ויניינעב קסעו דמלו ללפתה ובש ,יברה לש םילתכה 'דל עגונב המכו-המכ -תחא
יאדווב ירה ,םהלש 'הדיחי'ה תניחב םע ודחייתהב 'תודיחי'ל םישנא לביקו
לכב [וגפסנ=] "טפאזעגנא ךיז ןבאה" - ונא םיאצמנ ובש - הז תיב תורוקש
!יברה לש ותוהמ םע םירושקה םיניינעה

יברה לש ורדחב - ןתח לוק

,ותנותח ינפלש תבשב הרותל ןתח תיילע לגרל החיש עימשהשכ ,(125 'מע םש) הנש התואב
:רמאו ףיסוה ,הז לארשי גהנמ לש הקומעה תועמשמה תא ראיבו

מ"כה ר"ומדא ח"ומ ק"כ רדחב הרותל תולעל הכוזש ימ לצא תדחוימ חוכ-תניתנו
םלוע ייח" לש ןיינעהב רתוי דוע ףסותינ הז ידי-לעש .. דמלו ללפתה ובש
-ןיא איהש השודקב םירודח םתויהל ,קספה ילב םייתימא םייח ,"ונכותב עטנ
.ףוס

"?רתוי תילענו הלודג תולגתה שיה"

,צ"יירה יברה ייחבש ךכ לע תוממותשהב יברה רביד (22 'מע םש) י"שת חספ לש ןושאר םויב
,'וכו םיפחודו םידיסח םיפסאתמ ויה ,תורוגס ויה תותלדהו סנכיהל םיחינמ ויה אל רשאכ
.םיאב אל ,תוחותפ תותלדה לכ רשאכ ,התע וליאו

ובש רדחב רשאמ איבנה והילא לש רתוי תילענו הלודג תולגתה הנשי םאה :ןעטו ךישממ יברה
...!?םינש רשע ךשמב "םירדס"ה תא יברה ךרע

יברהו ,םימימתהו ש"נאמ םיבר ועיגה ןכמ רחאלש הלילבו ,םתלועפ תא ןבומכ ולעפ םירבדה)
,ןקזה ר"ומדא לש ףסכה תרעקמ קרמ ומעטי ,"ןמוקיפא"ה תא ןיידע ולכא אלש הלא יכ הוויצ
.(גוהנכ ,תויפכ 'ג דחאו דחא לכל ונתנו

"לכש ולבקי ףוס ףוס"

ונא רתויב בר להק ליכהל לכויש ידכ "770" ןיינב תא ביחרהל יברה לש ונוצר לדוג לע
:םיאבה םירבדה ןמ םידמל

רוצ' תמקהב םימדקתמ"ש םיחולשה ןמ םידחא לע יברה רביד כ"שת זומתב ב"י תודעוותהב
יברה .(355 -357 'מע כ"שת שדוק-תוחיש) "תונייעמה תצפהל םייזכרמ םיניינב ,'לודג
ולבקי ןאכ םגש ,קרוי -וינ ללוכ ,ראשה ושעי ןכו וארי םהמ" :(356 'מע) לחיאו ףיסוה
ןה ,"והאלמאו ךיפ בחרה" ןיינבב םייוקי ןכמ רחאלו ,לעופב ןיינב היהישו לכשה ףוס-ףוס
םנמא") םידוהי לצא תולגל תכלל וקקדזי אלו דעוותהל ולכוי וב םוקמו ללפתהל תסנכה-תיב
ןא' ,ונלש רבד תויהל רבדה ךפוה (דעוותהל=) םוקמ םירכוש רשאכ ,תומא 'ד הווהמ לכה
...("ליהבמה רבדב ךיראהל ןיאו 'וכו ללכ המודב הז ןיא ךא ,'ךאז ענעגייא

:ךישמה יברה

יברה ההש וב םוקמב ...'רעצ'מ הלענ והז ,'רעצ' רמול הצור ינניא
רתוי לודג םוכס ףסאתמשכ ירה ,ושפנ רסמו תופיצרב םינש רשע (צ"יירוהמ=)
םידוהיל ורשפאיו ומחרי וב םוקמ שפחלו ריעב טטושל םיצלאנ - םידוהי לש
:המ אלא .ךכמ הארוהה תא קיפהלו יברה לש הרמא עימשהל ולכויש סנכיהל
.'וכו םשפנ םירסומ

סנכתהל םיפלא תשמחכל םוקמ שי םש - ד"בח-רפכ לש תובחרהש ןוצר יהיו
םידוהי יפלא תשמחל רשפאיש םוקמה ךפהייו ,תירבה-תוצראל עיגת - תודעוותהל
יפלא תרשעל ןכמ רחאלו (תודיסחו הלגנ) הרות דומלל ,דעוותהל ,ללפתהל
...םידוהי

"הנבנו ךלוה"

לע ,ל"ז רמיצ לאירוא 'ר ח"הרה לש ובתכממ עטק לשמל הנה .םתלועפ ולעפ םירבדהש הארנכ
:(כ"שת ומחנ ק"שצומ) א"כשת םיארונה םימיה תארקל 'רטרא'צ'ב תנגרואמ םיעסונ תונגראתה

ק"כ רצחב ןיינבה ?רתוי דיגהל לכוא המ .תחלצומו הבוט העשב היהיש - ןוריוואה ןיינעב"
ונילע םיאבה םיארונה םימיל ןכומ היהי הארנה יפכו הנבנו ךלוה םנמא א"טילש ר"ומדא
."'וכ הלכד ארגאו ערה ןיע ילב דואמ ףופצ םוקמה ןיידע לבא .הבוטל

"טעמ שדקמה ןיינבב ףתתשהל הבוחה"

םיבתכמה ריינ לע - יקסבונרזק ןרהא-המלש ברה םסריפ כ"שת םיטפוש תשרפ שדוק-תבש ברעב
ספדנו םלוצ הנממ עטקש) "הרהזאו העדומ" - "שטיוואבויל שרדמה-תיב ןינב ןעמל דעו" לש
:רמאנ הבו (9 'מע ,ב"נשת תבט ז"י 120 ןויליג ,'ונייח תיב'ב

רומגלו ךישמהל ברסמ רבדב עגונה :הביסה .שרדמה-תיב ןיינב קספנ ולא םימיב יכ תויה"
םיבוג ונל ןיאש ויחיש םימימתהו ש"נא לכל םיעידומ וננה ןכ לע .ןימולשת ילב ןיינבה תא
יכ ,הכב הזו הכב הזשכ טרפבו ,ונממ עובתלו וירחא ףודרלו ותופתתשה תא דחא לכמ תובגל
ןיינבב ףתתשהל הבוחהו הווצמה דחא לכ לעו וריבחמ רתוי רבדב יארחא ונתיאמ דחא ןיא
ךשמב דעווהל ותובייחתה ףסכ תא איבהל ומצע תא זרזל דחאו דחא לכ לע ןכל ,טעמ שדקמה
אל ,תאז אלול יכ .םימחרהו תוכזה ימיב הכרבל םדוק ,םדוקה לכו ,הבוטל ונילע אבה עובשה
תא עבתנ יממו .ל"דו ,וב סנכהלמ ו"ח בכעי ןוטלשהש שוחל שיו ודעומב ןיינבה ו"ח רמגוי
."ףצקו ןויזב ידכו וננובלע

:בתכנ ".ב.נ" תפסותב

יפל וקלחתי תומורתהש תועיד בורב טלחוהו ,ש"נא לש הפיסא המייקתנ א"נמ ב"וט םויב"
.ויחיש םימימתהו ש"נאמ דחא לכ לש ובצמ ךרע

לבא .םילקש תואמ המכ לש םינוגה םימוכסב םתמורתב רתא לע ופתתשה םיפסאנהמ דחא לכ"
."העדומהל רשקב םתמגמ ףוחד עידוהל [את]וטמב ןכ לע ,קיפסמ הז ןיא

.תפסונ הבחרהב ךרוצ היה ךכ-רחא םינש רפסמו ,ויד לודג היה אל כ"שת תנשב בחרוהש תיבה
ןהכה 'יש השמ-ןרהא 'ר ח"הרה היה ונוממבו ופוגב הבר תוריסמב אשונב לעפש םישנאה דחא
.קרוי-וינמ ןיילק

...ןיינבה תוציחמ תא ץרפש קסעה-לעב

:(ויתודוא הארנכ) יברה רמוא (121 'מע ח"כשת שדוק-תוחיש) ח"כשת תנשב תודעוותהב

"רצימה ןמ" רחא דימש רמאנ ירה ,"םיקמעממ" הניינע הליפתש יפ-לע-ףא
תועינמה לכ םירסו ,םירדג לכ אלל הבחרה תייהנ ."בחרמב יננע"ל םיעיגמ
.םיבוכיעהו

ןיינבה תוציחמ תצירפ םע רסמתהש קסעה-לעב היהש ןוויכמ :ונניינעל עגונב
אלא ,םילתכה תרסהב קפתסהל ילב ,הליפתה םוקמ תא ביחרהל ידכ ,םירדח המכו
,הרותו הקדצ ,הליפתל עגונב תולבגהה לכ ורסוי ,הצריפ דחא לכ לצא אהתש
,"הדשה חמצכ הבבר"ל םיאבש דע .. תובברל דע םיפלאו תואמ לצא היהי ךכו
אלגעב ,דועייה םויק לש תיללכה הצריפה תרסומ רשא דע ,רפסממ הלענ ירמגל
.ןדיד

"ךכ לע יתרביד םינש תורשע"

לש הקדצה יניינעמ הברהב ברועמ היה אוה .יברל דואמ רשוקמ היה ,"קסעה-לעב" ,שיאה
הכוס תמקהב ךרוצה לע יברה רביד ,ט"כשת תוכוסה-גחד 'ב םויב ,ןכמ רחאל הנשכ .יברה
:רמא זאו .שפנ-תוריסמל עיגהל וצלאיי אלש ידכ ,חוורמ םוקמב

דע רזע אל רבדו ,ךכ לע יתרביד םינש תורשע ,תסנכה-תיבל עגונב היהש םשכ
רבדהו ,םיפסכ גישהלו תוינכות ךורעל ,לוכה תושעל חרכומ יתייה רשא
...!רזע

"'וכו הבורמ תספת"

,'770' תבחרהל תינכות יברל העצוה (ךל תשרפ שדוק-תבש ברע 'ו םויל רואב) ג"משת תנשב
:היתודוא ביגה יברהו

ילבמ (ןופצו םורד ידיצב) [התע תעל=] ע"על וקפתסיו 'וכו הבורמ תספת
.םהב יוניש וא םידרשמ תסירה

"תישימחה העשב" הניפה ןבא תחנה

לש קוטריסב שובל ,תישימחה העשב ותיבמ יברה עיגה ח"משת לולאב י"ח ברע ישילש םויב
:היתודוקנש החיש רמאו ("דוסיה ןבא" תחנה םוקמ דיל) תימדיקה רצחב המיב לע הלעו ,ישמ
(ב ,םישדקה-שדוקב חנומ - םלועה דוסי םע 'ה השעש ומכ תויהל ךירצ ןיינבה "דוסי" (א
תונברק תברקהו חבזמה תיינב ןיינעמ הארוה (ג ,"'הל תינבו" ימויה שמוח רועישמ דומיל
.(290-287 'מע 'ד ךרכ 'ח"משת תויודעוותה') םימלשו הלוע

.םילימ המכ ורמאיש ג"שרה וסיגל ןכו סיי'צ 'יש דוד רמ בידנל יברה הרוה ןכמ רחאל
ןבא"ה תא 'קה וידיב חקל ,רפעב רפח הריפח-תאבו ,דוסיה ןבא תחנה םוקמל ךלה ךכ-רחא
דחא לכל רלוד לש תורטש תקולחב םייתסה דמעמה .רפעב הסיכו הריפחה םוקמב החינה ,"דוסי
.הקדצל תתל תנמ לע ,םיחכונהמ דחאו

הדבועה תא (304 'מע םש) יברה ריבסה ,לולא ט"י ישימח םוי תחישב ןכמ רחאל םיימוי
לכבש םושמ - "בוט-םויו תבש ישובל ,ישמ דגב םע .. ונאצי" הניפה-ןבא תחנה דמעמבש
.ישמ לש דגב יולגב וניתובר ושבל בוט-םוי לש ןיינע

יקוח ןפואב לכה

יברהו "ד"בח ידיסח תדוגא" דעו ירבח יברה לש ורדחל וארקנ ט"משת ןוושחרמב 'ט םויב
תויזכרמה תודוקנה תחא .םיחולשה תוליעפו ד"בח תודסומ דוקפתל הלועפ יווק םהינפל הוותה
ודי-לע והגוה םירבדה) ראשה ןיב ןייצ יברה .תימשרו תיקוח הרוצב תולועפה דוסימ התיה
:(266 -268 םידומע 'ז תרבוח 'ךלמל ק"ידצ'ב וספדנו

תחנה התיה ירה ,שדח יזכרמ ןיינב תונבל םיכלוה ירה :ףסונ ירקיע ןיינע
זכרמל םידרשמ ללוכ יזכרמ ןיינב ונבי ,('וכו סיישט רמ םע) הניפה-ןבא
ןפואב היהי הז לכשו היינבה תא זרזל שי 'וכו ד"בח תדוגאו לארשי -הנחמ
.יקוח

:בתכ הכו '770' תבחרהל תוינכתל בוש יברה סחייתה ,ט"משת לולאב 'ה 'ג םויב

.[הז ןודינב אירטו אלקשש=] ז"ודנב ט"וקשש םינש [המכו המכ=] כ"וכ הז
ל"צ ס"נכהיבו םיללפתמה םיברתמשכ - ירשתל תוכימסב - תבחרתמ רקיעבו
.'וכו ץופישו ןיינב עצמאב אלו רדוסמ [תויהל ךירצ תסנכה תיבו=]

:וטילחה רבכמש המודמכ

.וילע ףיסוהל קרו רמשנ [תויהל ךירצ=] ל"צ 770 ןינבה

דע=] ע"ע ומכ 'ג ןב ראשי ןיינבהש בוט המו ,תחא המוק רתויה לכל - הבוגב
.[התע

10 םהב םימייסמש תוינכתו - [לארשי ינבד=] י"נבד םנוממ לע הסח הרותה
.תכרפומ ןוילימ

תורבדתה [תויהל הכירצ=] ל"צ םידרשמ וא תוריד תונפל ךירצש תוינכתהב םאב
.'וכו חרכומ דסומ וא [ינולפ ןב ינולפש=] פ"בפש רוזגל אלו םידדצה לכד

.770 לש תוכימסב תוריד םג [תויהל תוכירצ=] ל"צ ןפוא לכב

:יברה הנע ,בוחרה לש דצ ותואב '770' לע הפסוה לש תינכתל עגונב

ח"וגאד םג אלא ,ס"נכהיבד [חוכ יאב=] כ"ב קר אל) היינבהד בחרומ דעוו ל"צ
.('וכו [ךוניח יניינעל זכרמד=] ח"למד ,[ד"בח תדוגאד=]

.[הבוט המיתחו הביתכ=] ט"חוכתודיסחה ינייעממ


אריו תשרפ


(א,חי) 'ה וילא אריו

,אריו תשרפ תבשב ,קדצ חמצה ר"ומדא ,ונקזל םעפ סנכנ ,ןטק דלי ב"שרה ר"ומדא היהשכ
:קדצ חמצה הנע ?הארנ וניא ונלו ,וניבא םהרבא לא 'ה הארנ עודמ :ורמאב ,תוכבל ליחתהו
אוה יאדכו יואר - ומצע תא לומל וילעש ,טילחמ ,הנש עשתו םיעשת ןב ,קידצ ידוהישכ
.'ה וילא הלגתיש

רשע לכ תא רריבש ימ - האמ ןב ."םלועה ןמ לטבו רבעו תמ וליאכ ,האמ ןב" ורמא ל"זר
ןיא - םלועה ןמ לטבו רבעו תמ וליאכ ,רשעמ לולכ םהמ דחא לכש יפכ ,ולש שפנה תוחוכ
לכ ךא .ערה רצי ול ןיא וליאכו ויבגל דוע םילעמ (םלעה ןושלמ םלוע) םלועה רתסהו םלעה
ןב" קר אוהו ,ויתוחוכ רשע לכ תא רריב אל דועש ונייה ,וז הגרדל םדא עיגה אל דוע
.םלועה לש יוסיכהו םלעהה תא ריסהל ותבוח ,ומצע תא "לומל" וילע - "עשתו םיעשת

(26 'מע ,'א ךרכ תוחיש-יטוקיל)

* * *םרבא לא 'ה רבד היה") "הזחמ" תניחבב ותאובנ התיה םהרבא לומינ אלש דעש ,רהוזב ראובמ
"אריו" הנהד ,ראבל שיו .("וילא אריו") הייאר תגרדל הלעתנ לומינש רחאלו ;("הזחמב
'הזחמ' הלמה םג) תוהמה לע םילעמה ,שובל תועצמאב הייאר - "הזחמ"ו ,תוהמה תייאר ונייה
םושמ שי הלימ תווצמ םויקב .(שדוקה-ןושלל 'שובל' תניחבב אוהש ,םוגרת ןושלב איה
םג םירכינו םישגרנ תודחאהו לוטיבה ןכש ,ומע הרומג תודחאתהו ארובל תטלחומ תולטבתה
הגרדל םהרבא תא ולעהש םה וז תודחאו הז לוטיבו ."םכרשבב יתירב התיהו" - ימשגה רשבב
.תוהמה תייאר לש תילענה
(49 'מע ,י ךרכ תוחיש-יטוקיל)


וירחא ותיב תאו וינב תא הוצי רשא ןעמל ויתעדי יכ
(טי,חי)

(י"שר) הביח ןושל :ויתעדי יכ

לדוג .ותיבלו וינבל 'ה רבד תא הוויצש הדבועה - התיה וניבא םהרבא לש ותביח רקיע
.םירחא הכיזש הז יבגל ךרעב םניא - םהב דמעש תונויסינהו ומצע םע ותדובע
(טס 'מע םוי-םויה)


(טי,חי) טפשמו הקדצ תושעל 'ה ךרד ורמשו

ררועמ םדאש הז ידי-לע ?םלועל 'יוה םש תעפשה תא ונייה ,"'ה ךרד" תא םיכישממ דציכ
הלוכי םלועל דסחה תעפשהש אלא ."הקדצ תושעל" - הקדצ עיפשמו תונמחרה תדימ תא ובילב
ןכל .("לאעמשי ונממ אציש םהרבא" ןיינעכ) ארחא-ארטסלו תופילקל העפשה םג הלילח לולכל
דצל קרו ךא תלבגומו הדודמ היהת העפשההש ונייה ,הלעמלד "טפשמ"ה תניחב תא םג ררועל שי
.השודקה

ןובשח תכירע איה הז טפשמ תועמשמ .ויניינעב םג "טפשמ" השוע םדאהש ידי-לע םישוע תאז
אוה "תורתומ"ה תא .דבלב "תורתומ" רדגב אוה המכו ומויקל ךירצ תמאב אוה המכ - קדצ
.הקדצל םרות

תעפשה - "הקדצ תושעל" :ידי-לע איה םלועב 'ה תכשמהל ךרדה - "'ה ךרד ורמשו" :והז
תאו ,אל המו ומויקל חרכומ אוה המ ,ומצע תא טפושו - "טפשמו" ;הטמל םייקמ םדאהש הקדצ
.הקדצל ןתונ אוה רתיה
(גס ףד ,תומש רוא-הרות)


* * *:ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כ ךכ לע ףיסומ

"םיגונעת"מ תונהיל אוה יאשר םולכ :ומצע תא טופשל םדאה לע .תינחור הקדצב ןידה אוה
תומלעתה ןובשח לע ,הדובעו הרותב גשגשלו (הזב אצויכו תווצמב רודיה ונייה) םיינחור
.תודהיב םייחרכהה םירבדה ול םירסחש ,ותלוזמ
(148 'מע ,ה ךרכ ,תוחיש-יטוקיל)


(גכ,חי) עשר םע קידצ הפסת ףאה רמאיו םהרבא שגיו

,הדוהי וילא שגיו - סויפל השגה ,'וגו באוי שגיו - המחלמל השגה וניצמ :םהרבא שגיו
הליפתלו סויפלו תושק רבדל - םהרבא סנכנ הלא לכלו ,איבנה והילא שגיו - הליפתל השגהו
(י"שר)

יפלכ דחוימבו ,תושק רבדי םהרבאש אופא ןכתיי דציכ .דסחו הבהא איה םהרבא לש ותדימ
!?ה"בקה

דסחה היהש (קר) רבדה תנווכ ןיא ,דסחו הבהא איה םהרבא לש ותדימש םירמואשכ :אלא
תיעבט הייטנ ךותמ אל דסחה תדימב גהנ אוה .דסחה תדימב 'ה תא דבעש (רקיעב) אלא ,ועבטב
יכ) תושפנ תלצה לש ןיינע וידיל אב רשאכ םלוא .'ה תא הב דובעל הנווכו ןוצר ךותמ אלא
לטבל תרחא ךרד לכ ודיב התיה אלו ,(םודס תא ךופהל םיכאלמה וחלשנו הריזגה הרזגנ רבכ
ףכית סנכנו ,"תונובשח" לכ םהרבא השע אל - םישק םירבדב ה"בקהמ עובתל אלא הריזגה תא
.ועבט ךפה רבדה היהש ףא ,העש התואב השורדה הדימב ,ףקותה לכב דימו

וילע ,תוינחורב וא תוימשגב ,לארשימ שפנ תלצהל עגונה ןיינע םדא ינפל אבשכ :ךדמלל
אוהש ןפואב לועפל וכירצמ רבדה םא םג ,םיירשפאה םיעצמאה לכבו ,וחוכ לכב הזב קסעתהל
.ועבט ךפה
(58-59 'מע ,י ךרכ ,תוחיש-יטוקיל)

רודו רוד תורצוא


ע"נ יברה


..."יב תתנש המשנ ,יקולא"

ררועתנש יאדווב - רחשה תוכרב רמוא [ב"שרהומ ר"ומדא ק"כ=] יבא תא עומשל הכזש ימ
.ירמגל רחא םוי ולצא היה םוי ותואו ,הבושת לש רוהרהב

תואיפ םוקממ הלעמל אל ,שארל דע םיידיה תא םירמ אוה םיידי תליטנ לע רמוא יבאשכ
השולשב אוה יונישה .הדועסל םיידי תליטנ לע תכרב תרימא תעשב גהונ היהש יפכ אלש ,שארה
תובוגנ רבכ םיידיה ויה - רחשה תוכרב לש םיידי תליטנ לע תרימא תעשב (א :םירבד
.תושורפ םידיה (ג .שארה תואיפ םוקמל דע ,שארה דע איה ההבגהה (ב .תושביו

הליטנה ירחא ,ףושפשה תעשב םיידי תליטנ לע רמוא אוה (א :הדועסל םיידי תליטנ תכרבב
אלו תובולש םיידיה יתש (ג .הזמ הלעמל אלו ,בלה דגנכ קר איה ההבגהה (ב .בוגינה ינפלו
.תושורפ

םע ,הכרבה לש "ירבע"ה תא תוריהבב "םיעמוש" ויהש דבלב וז אל ,הכרב רמוא היה יבאשכ
תא ןיבהל עמושה תא האיבמ המצע הרימאהש הרימא גוס - תולמה שוריפ םיעמושו ,תודוקנה לכ
לש תימינפה הנווכה לע ררועמה רבד ,הקספהה תדוקנ תא םג םיעמוש אלא - תולמה שוריפ
.תולמה שוריפ

יב תתנש המשנ" ;קספהו ,'לודג ףקז' םעט וילע בותכ היה וליאכ - "יקולא" :רמוא יבא
הלמה תועמשמ המ תונקיידבו תוריהבב ועמשו .קספה - "התארב התא" ;קספה - "איה הרוהט
."התארב התא" תועמשמ המו "הרוהט" הז המ ,"יקולא"
(633-632 םידומע ד-ג םיקלח - ק"הלל םגרותמ - םירוביד יטוקיל)


!"תוינוציח ןיא טינ טגיל"

וינב םייורקה וידימלתל דע ,וילא םיבורק ויהש ולאמ תדלוהה םוי לעב עבתש םיניינעה ןיב
- הארנה יפכו .'ינוציח' תויהל אלש רתויב לדתשהל - אוה ,("םינב םייורק םידימלת")
םג םיאורש יפכ ,םימעפ המכו המכ תאז עבת ןכלש ,הז ןיינעב תדחוימ בל-תמישו השגדה התיה
אלש ולאב - המכו-המכ-תחא-לעו ,וספדנש םיבתכמ המכב םג - זמרבו ,רבכ וספדנש ויתוחישב
.וספדנ

תרימא תעב דבלמ - 'וכ ינולפ שיא לע ףרה אלל לכתסהל ןיינע םוש ןיאש םימעפ המכ רבוד
רמאמה תנבהל הלוגס איה - "ךירומ תא תואור ךיניע ויהו" - ברה ינפ תייארש עודיכ ,רמאמ
הנכה וא) הליפתה תעשב המכו-המכ-תחא-לעו ,'וכ לכתסהל ןיינע ןיא ,הז דבלמ לבא
םיניחבמ רשאכ םג ,ףרה אלל לכתסהל םג המו ,לאה תולדגב ןנובתהל םיכירצ רשאכ ,(הליפתל
...!שממ ןוצרה ךפיה והז אלא ,הזמ החונ תעדה ןיאש דבלב וז אלש

ןחלושה ךפיה - וזמ הריתי אלא ,ינוציח ןיינע ותויה ינפמ קר וניא וז הגהנהבש ןורסחה
...שממ ךורע

:"עגפ" דוע הנורחאל ףסונ הז ןיינעב

םיחקול ףרה אללו "המלצמ" םע םידמועש הזב אטבתמ "תודיסח"ה ןיינעש םיבשוחה ולאכ םנשי
םעפ תאז םישועו ,'וכו תמייוסמ העונת םישוע ךיא ,םידמוע ךיא ,םיכלוה ךיא - תונומת
דומללו תבשל םילוכיש הבישי ירוחב - םהיניבו !'וכו תישילש םעפ ,היינש םעפ ,תחא
...!תודיסח

החנמה ןמזב היה רבדה] הז םויב אינת דמל רבכ םאה :ותוא יתלאשו ,םהמ דחאל רבעב יתינפ
יהמ !ונממ םיצור המ ללכ ןיבה אלו ?םלצמו דמועש המ לע ףסונ [...!םויה םויסל בורק -
,תונומת םוליצ - בושח יכה רבדב קסוע אוה - !?הרותה דומילל תונומת תחיקל ןיב תוכיישה
,ךכ-רחא וא םדוק תושעל לוכיש רבד - םויה ךשמב אינת דמל רבכ םא ותוא םילאוש םואתפו
...!ותנבה ינפל "אנואד ירדב אלש" הלאש יהוז - !הליל אלו םוי אל הניאש העשב

ריבסהל םיקסעתמ אל !"ףצפצמו הפ הצופ ןיא"ש ןוויכמ - וזכ "הנבה" ולצא האב ןיינמ
!"תוינוציח ןיא טינ טגיל" :ףרה אלל עבת תדלוהה םוי לעבש ררועלו (רוחבל וא ומצעל)
היה אל - "םימוליצ" לש "תוינוציח" לבא !"תודיסח" לש "תוינוציח" תודוא אוה רבודמהו
...!םימלועל
(הגומ יתלב - 486 -488 םידומע 'א ךרכ מ"דשת 'תויודעוותה' - מ"דשת'ה ןוושחרמב ף"כ תחישמ)


..."ויתובשחמב סופת ותויהב אבא לע לכתסהל"

,ןכש ,"תודיסח לש ם"במרה" :[ב"שרוהמ ר"ומדא ק"כ=] יבאל ארק ע"נ ץ"בשרה ירומ דיסחה
.ונפוא לע רבד רבד ,ןיינעה לש ורבסה לכ םע תרדוסמו העובק הכלה יבא לצא אוה ןיינע לכ

.המלש תכסמ ,המכחה םי לש ןייעמ יבא לצא הווהמ ,דדוב תודיסח רמאמ לכ

.תובשחמב עוקש יבא תויהמ שערנ יתייה ,אקווילאב אשד תואנב וניתויהב ,ח"נרת ץיק

.תועש המכ ךשמב תובשחמ סופת ,ןגב תובורק םיתעל תבשל ראשנ היה יבא

שאר לש בוט םוי" רמאמב רהרה ,ןגב ותבישי לש ןמז ותואב ירה ,ןכמ רחאל יל רפיסש יפכ
.אריו תשרפ דע ט"נרת הנשה-שארמ ןכמ רחאל םרמאש ,ויכשמה לכ לע "הנשה

.יבא לצא תדחוימ הייווח היה ,בתכש תודיסח רמאמ לכ ,רמאש תודיסח רמאמ לכ

ובשיב וא ,ורדחב ובשיב יבא לע לכתסהל יתבהאש עבט יל היה ,א"נ-ט"מרת םינשב ,יתודליב
.יתוא םיעפמ היהש רבד ,תובשחמ סופת ,ויבא לש "להוא"ב
(390 'מע ב-א םיקלח - ק"הלל םגרותמ - םירוביד-יטוקיל)


"ךייא ךיא זאל םיבתכ יד"

זאל םיבתכ יד ןוא למיה ןיא ייג ךיא" :ותוקלתסה ינפל רמאש תדלוהה םוי לעב םגתפ עודי
...(םכל יננה ריאשמ ,תודיסחה יבתכ ,םיבתכה תאו ,המימשה הלוע ינא=] "ךייא ךיא

הלגנ דומילד ןיינעה לדוג תודוא םייחה-ץע סרטנוקב תדלוהה םוי לעב בתכש המ עודי
- ארמגבש אירטו אלקש וא אתגולפ דומילב ,אמגודלו ,תיתימא הרבסהו הנבה לש ןפואב הרותד
הז םושמש הכלההב הליחת ותרבס התיה המ בטיה עדיל .. דחאו דחא לכ לש ארבסו םעט עדי"
היהי תודיסחה דומיל ןפואש עבת ןכ ומכו ."'וכו ץוריתה ידי-לע שדחתנ המו ,ול השקוה
..."הרותבש אילגב תויגוסה דומילכ"

יפכ) ושדק די-בתכב רמאמ בתכ יברה !?יברה לע אישוק לואשל - אוה ןעוט - ןכתיי דציכ
יבר לש רמאמ ונשיש תושקהל זיעי דציכ ,ןכ םאו ,(ושדק די בתכב אוה ןכש ומצעב האורש
-לע ןבומ וניאש ,הפ-לעבש הרותו בתכבש הרותמ רמאמ וא ,וירחאלש יבר לש וא רמאמ וינפלש
...!?הז רמאמב ראובמה יפ

היה ונוצרש ןוויכמ - "םכל ריאשמ יננה םיבתכה תא" רמאו שיגדה תדלוהה םוי לעב ,םנמא
.דמולה לש ולכשב הגשהו הנבהב אובי רמאמה ןכותש ןפואב םירמאמה תא ודמליש
(הגומ יתלב - 557-532 םידומע 'א ךרכ ו"משת 'תויודעוותה' - ו"משת'ה ןושחרמב ף"כ ליל תחישמ)


'םימימתה ידימלת' םע תירב תתירכ

[ב"שרוהמ ר"ומדא=] ק"הרה ר"ומאא ק"כ דוה חש ,לודגה "לאז"ב (א"סרת) הרות-תחמש תדועסב
.םיימעפ

תא הכוראב רייצו ,לוע תלבק לעב דיסח לש הטושפה ותדובע תלעמ לע הבסנ הנושארה ותחיש
ומצעל םדא ןיב ןהו ורבחל םדא ןיב ןה ,םוקמל םדא ןיב ןה םיניינעה לכב הגהנההו תוהמה
...םולשה וילע לדנעה ןוגכ :םייסו .דיסח לש הטושפה ותדובעב

..."םימימת"ה ידימלת לא התנפוה היינשה ותחיש

:ק"הרה ר"ומאא ק"כ דוה לש םיאבה ושדק ירבד ושע דחוימב קזח םשור

- ויהי רשאב םימימת-יכמות ידימלתש - "חטבומ"ל "חוטב" ןיב לדבהה עודיו - יל חטבומ"
לש הנוילעה הנווכה תא שפנ-תוריסמבו לעופב ומישגי - וצופי םלועה תוניפ עבראבו
."םינותחתב הריד ול תויהל ה"בקה הוואתנ"

'םייחל' םתיא תותשל ינוצרב ,םימימת-יכמות אבצ תא דמעה - ילא יבא הנפ - לעופ להנמ"
.הדובע לש תירבה תתירכ לגרל

ק"הרה ר"ומאא ק"כ אוה דמע ,םיחיגשמהו םיעיפשמה תא םשארבו ,'םימימת'ה תא יתדמעהשכ
:רמאו

ןמזה ךשמב הב ודמלייש הלאו תוכרעמה לכב םויכ םידמולה ,םימימת-יכמות תבישי ידימלת"
תירב ,תירב םויה םכתא תרוכ יננה - הפ ונניא רשא תאו הפ ונשי רשא תא ,םינמזהו
,תורשפ ילבו םירותיו ילב ,בלבש הדובעו םימש-תאריו הרותל שפנ-תוריסמב הדובעל תופתתשה
.הלכשה יציפמ תרבח לש רהה תא ןושארה םוצמצה לש ןידה בוקי ,רהה תא ןידה בוקי

תכמל םימימת-יכמות תודסייתה לש האופרה םידקה ה"בקה ,הכמל םדוק האופר ארוב ה"בקה"
הלכשה יציפמ תרבח לע קזחת םימימת-יכמותש יל חטבומ ,הלכשה יציפמ תרבח לש םידמלמה
.ןקתל םידיתע 'םימימת'ה ידימלת רשא ,םיציפמ םהש תווצמו הרותב הריפכהו
(1200-1197 םידומע ,'ה קלח - ק"הלל םגרותמ - םירוביד-יטוקיל)

עובשה חול


ד"בח יגהנמו תוכלה

גרובזניג החמש-ףסוי ברה תאמ

אריו תשרפ שדוק-תבש
ןוושחרמב 'כ

1.א"כרת תנשב ,ע"נ ב"שרוהמ ר"ומדא ק"כ תא תדלוה-םוי

ללכ לשו םידיסח לש םתדובעב תורבגתה לעופ אישנה לש 'רבוג ולזמ'ה ובש ,הלוגס םוי
2.ולוכ םלועה לכב - םדי-לעו ,לארשי

:ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כ תוארוהמ

לכל ,הצוח תונייעמה תצפהב ףיסוהל תובוט תוטלחה לבקל דחאו דחא לכ ךירצ ,3הז םויב
תנבהב רתוי עגייתהל ,תוכיאבו תומכב תודיסחה דומילב ףיסוהל ,ומצעל עגונב - שארל
הנבההמו ,יעבטהו ישונאה לכשל דע שפנבש ד"בחב הגשהו הנבה לש ןפואב ,תודיסחה יניינע
הפסוה םג תלעופ תודיסחה דומילב הפסוההש ןבומו ,בלבש תודימב שגרל - לכשבש הגשההו
;"והעד ךיכרד לכב"ל דעו תווצמה םויקד רודיהב הפסוה הזמו ,הרותד הלגנב העיגיו דומילב
הרותה תוימינפב םירודח ,התוללכב תודהיה תצפהו תווצמהו הרותה תצפה - רקיעו דועו
תווצמל עגונב םג ,ולוכ םלועה לכב השודקה רוא תצפהל דעו ,ד"בח תודיסח תרותב הראבתנש
.חנ -ינב ווטצנש

השע") ומצע ךוניחל עגונב ןה ,ךוניחה ןיינעב תולדתשהה ידי-לע איה רומאה לכב הלועפה
םידליל ךוניח תודסומל עגונב ןה - אפוג הזבו ,תלוזה ךוניחל עגונב ןהו ("בר ךל
תאש רתיב תויהל הכירצ הלועפהו ,ד"בח-יתב תמגוד ,םירגובמ ךוניחל עגונב ןהו ,תודלילו
."רעבירא הליחתכלמ"ד ןפואב ,זוע רתיו

לדתשי (וירחאלשו וינפלש םימיב םג - בוט המו) הז םויבש ,4יברה עיצה 'ןיינבה תנש'ב
-תחא-לעו ,היפינסו םימימת -יכמות תבישי תמייק הבש ריעו ריע לכב אצמנה דחאו דחא לכ
לכב תובוט תולועפ םש תושעלו ,הבישיה ןיינבל סנכיהל ,ו"ת השודקה ונצראב המכו-המכ
ללוכ ,םיליהת רומזמ רמול וא) ללפתהל :םידסח -תולימגו הדובע ,הרותד םיווקה תשולש
,([ז"לק רומזמ - הנשה] ,ב"שרוהמ ר"ומדא לש ויתונש רפסמל םיאתמה רומזמה - דחוימבו
...ותרותמ דומלל

-תיב ןוגכ ,הבישיה ןיעמ ודיקפתש ןיינב ךותב תאז ושעי - .. וז הבישי הב ןיאש ריעב
םיפסונ םידוהי לע עיפשהל לדתשהל שי ,"ךומכ ךערל תבהאו" יוויצה יפ-לעש ןבומו .ד"בח
ןיבש ןוכנו יאדכו 5.םיברב הנשעית הלא תולועפש - רקיעו דועו ,ןכ ושעי םה םגש
הז ידי-לעש ,'וצלחה' סרטנוק םג ודמלי ,תדלוהה -םוי לעב לש ותרותמ םידמולש םיניינעה
.הז סרטנוקב הכוראב ראובמכ ,לארשי -תודחאו לארשי-תבהאב ףסוותי

6.(זל-א ,ד ב-םיכלמ) "אצתו הנב תא אשתו .. תחא השאו" :הרטפה


'רענל ךונח' סרטנוק שארב וספדנש וייח ימי ירבדמ תומישרב ,ולש הלימה-תירבו ותדלוה רבדב האר (1
.א קרפ ,ו"לשת ד"בח רפכ ,ת"הק תאצוה ,'ב"שרהומ ר"ומדא - תודלותה רפס'בו

.70 'מע א"ח ח"משת תוחישה רפס (2

.(הגומ) 496 'מע א"ח ז"משת תויודעוותה (3

םילהנתמה ,ויתודסומ רובע הקדצ תתל" םג ריכזה ,לוחב לחש ןוויכ .56 'מע א"ח ט"משת תוחישה רפס (4
.הנש לכב ךייש רומאה לכ םא ב"צו ."וחורב

רשא םכסהה"ש ,(אס 'מע ט"נרת םירמאמה רפס) 'וצלחה' סרטנוקב תדלוהה-םוי לעב בתכש המ יפ-לע טרפבו" (5
.(םש) ""ומצע ינפב השועש םכסההמ רתוי הברה קוזיח הזל שי ,םיבר וא םיינש םישוע

.ד"בח-ללוכ חול .32 'מע 'ד"בח יגהנמ - םיגהנמה רפס' (6זכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ י"עש שטיוואבויל ןוכמ י"ע ל"וי
ןמרדור ןמלז-רואינש :יארחא ךרוע * רפואל השנמ יכדרמ ברה :ךרוע
דורב 'מ םחנמ :ישאר ךרוע

"תורשקתה" לע יונמ

ראודה תועצמאב ךתיבל תורישי "תורשקתה" ןויליג תא לבקל ןתינ

.(םימולשת 4-ב) ח"ש 177 :ץראב הנשל יונמ ימד
(םימולשת 2-ב) ח"ש 88 :ץראב הנש יצחל יונמ ימד
972-3-9607588 :תינופלט ררבל אנ :ץראל-ץוחב םייונמל יונמ ימד

:תבותכה יפל ,תבותכהו םשה ,יונמה ימד תא חולשל אנ
72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת ,םייונמה תקלחמ ,"תורשקתה"

ישארה ףדל

םיניינע חתפמ | ןיעידומ | סופד תיב | תושדח רדח | םידלי רדח | ןויע רדח | ד"בח תיב

תורומש תויוכזה לכ (c)
רואל האצוהה ףגא - זכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ
03-9606169 :'סקפ ,03-9607588 'לט ,72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת
ירא-בל ףסוי :"טנרטניא" רודמ שאר * בונורהא ןהכה קחצי ףסוי ברה :ר"וי
chabad@chabad.org.il