- ב"כק - "תורשקתה" ןועובש

ז"נשת'ה ולסכב א"י * אציו 'פ ק"שע

ונרוד אישנ ,שטיוואבוילמ ר"ומדא ק"כ תרותמ יעובש סרטנוק
שטיוואבוילמ י"ולר ק"הרהב לדנעמ םחנמ יבר
ע"יז מ"גבנ ה"הללקוצז
יברה לא תורשקתהה קוזיחלוןויליגה ירודמ
יבר יצוצינ יהויחבמ ריתי חישמ םע תויחל תוכלמ רבד
ץבוק תדרוה עובשה חול רודו רוד תורצוא תודיסחה ינייעממ

תוכלמ רבד


ןיינעל רתויב 'תלגוסמ' וז תבש
הצוח הרותה תוימינפ תצפה


לש ףא ןורח" - ןרחל עבש-ראבמ וניבא בקעי לש ותדירי
הרותה וק ידי-לע םלועב תוקולא תולגל ידכ התיה - "םוקמ
תלשמנה ,הרותה תוימינפ הלגתמו תדרוי ולסכ שדוחב * ולש
תחישמ * "ךיתונייעמ וצופי"ד ןפואל דע םלועב הטמל ,ןמשל
ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כתוישרפ םידמולו ןירוק ובש ןמזל הרותה תוישרפ ןיב תוכיישו רשק שיש 1עודיה יפ-לע
אציו תשרפ ןיב תוכיישו רשק שיש ,ןבומ - "ןמזה םע תויחל שי"ש 2עודיה םגתפכו ,ולא
.ולסכ שדוחל

תוללכ ראבתנ הבש - "'וגו בקעי אציו" - אציו תשרפד ןיינעה ןכות םידקהב ןבויו
:לארשימ דחאו דחא לכד הדובעה ןיינע

"ה 'גמ דחא אוה בקעיש הזל ףסונ ,יכ ,לארשימ דחאו דחא לכ לע (רבדמ) זמרמ - "בקעי"
איה תובאה תניחבש ,לארשימ דחאו דחא לכד 4("השולשל אלא תובא ןירוק 3ןיא") "תובא
,5תובאה תניחב שי לארשימ דחאו דחא לכבש ,ונייה ,רודו רוד לכב םהירחא םהינבל השורי
תומשנה לכמ הלולכ .. ותמשנ .. 7ןושארה םדאד הירפוש ןיעמ בקעיד הירפוש"ש 6עודי ירה
."םלוע דעו םלועמ לארשיבש

:"הנרח ךליו עבש ראבמ בקעי אציו"ד ןיינעה ונשי לארשימ דחאו דחא לכ לצא ,הנהו

,אתקימע אריבל ,9"עבש ראבמ" ,המר ארגיאמ הדריש ,8ףוגב המשנה תדירי - שארל לכל
תומא 'ד ,ויבא תיב ,"עבש ראבמ" תאצל ךירצ - אפוג הזה םלועב םג ,הזל ףסונו ."הנרח"
הריד ךרבתי ול תושעל ידכ ,11"(םלועב) םוקמ לש ףא ןורח" - ןרחל תכללו ,10השודק לש
12.םינותחתב

ותדובעב ערגנ אלש דבלב וז אל ירה ,"םלועב םוקמ לש ףא ןורח" ,"ןרח"ב םגש - תוטשפבו
ררבמש דעו ,14"המילש ותטימ" ,לארשי תיב תא דימעמש ,תאז דוע אלא ,13השודק יניינעב
ןאצב ותדובע יטרפב שגדומכ ,"םלועב םוקמ לש ףא ןורח" םג ללוכ ,םלועה יניינע תא ךכזמו
תובר ןאצ ול יהיו דאמ דאמ שיאה ץורפיו"ד ןפואבו ,15םירוריבה תדובע ןיינע והזש ,ןבל
16."'וגו

ונושלבו ,18"'וגו ךיתובישהו 'וג ךיתרמשו ךמע יכנא הנהו" - 17וז הדובעל חוכ-תניתנהו
,20"'וגו יבא תיב לא 19םולשב יתבשו 'וג ינרמשו ידמע םיקלא היהי םא" - בקעי לש
הזה םלועב ותדובעל םישורדה תוחוכה לכ תא לארשימ דחאו דחא לכל ןתונ ה"בקהש ,ונייה
ןהו ,לארשי-ינב ראש לע הלועפ םג ללוכ ,ותיב ינבל עגונב ןה ,ומצעל עגונב ןה ,ימשגה
.םלועה לכב םג הז ידי-לעו םלועב וקלחב הלועפל עגונב

וכרדל ךלה בקעיו" - 21ןתלחתב ןפוסו ןפוסב ןתלחת ץוענ - השרפה םויסל םיאבש דעו
-ץראל (ןרח) ץראל ץוחמ רזוח בקעיש ,ונייה ,22"םיינחמ 'וג םיקלא יכאלמ וב ועגפיו
,23ותארקל ואבש לארשי-ץרא יכאלמו ,ומע ואבש ץראל ץוח יכאלמ ותוא םיוולמשכ ,לארשי
רשא ונינק הנקמ .. ושוכר לכ תאו והנקמ לכ תא" םגו ,24"וישנ תאו וינב תא" ומע חקולו
."יבא תיב לא םולשב יתבשו" ,רומאכ ,25"ויבא קחצי לא אובל" - "םרא ןדפב שכר

:תודיסחה ןושלב - רתוי קמועבו

בותכש ומכ) "בקעי תא קחצי חלשיו"ש ינפמ ,איה ,הנרח תכלל עבש-ראבמ בקעי לש ותאיצי
,27ןוילעה גונעתה לע יאקד ,גונעתו קוחצ ןושלמ אוה "קחצי" - 26(הז ינפלש השרפה םויסב
ןותחתה .. שממ ירמוחהו ימשגה הזה םלוע .. םינותחתב הריד ול תויהל ה"בקה הוואתנ"ש
דכ ךרבתי וינפל חור תחנ תויהל ךרבתי ונוצרב הלע ךכש .. ונממ הטמל ןותחת ןיאש הגרדמב
28."'וכ ארוהנל אכושח ךפהתאו ארחא ארטס איפכתא

ןיינעה השענ ('וכ ה"בקה הוואתנ) הלעמלד גונעתה דצמש - "בקעי תא קחצי חלשיו" והזו
הטמ הטמל דע תוקולא תולשלתשהו תדירי תניחב אוהש ,בקע ד"וי" ,"בקעי תא 'וג חלשיו"ד
לשלתשנו ךשמנש" ,"הנרח ךליו עבש ראבמ בקעי אציו"ד ןפואבו ,29"םייבקע תניחבב םג
שי תניחב םהש .. ידורפד ןימלעו לובג ילעב ןיאמ שי תווהתהל ךכ לכ םימוצמצו תולשלתשהב
- ונממ הטמל ןיאש ימשגה הזה םלועב הדיריהל דע ,29"'וכ ןרח ארקנש ומצע ינפב דרפנו
.םינותחתב הריד ךרבתי ול תויהל ה"בקה הוואתנש (קחצי) גונעתה תא לעופב איבהל ידכ

-לעש ןוויכ ירה - 'וכ הלודג הדירי איה הנרח תכלל עבש-ראבמ האיציהש תויה םע ,ןכלו
וז הדיריש ,אצמנ ,םינותחתב הריד ךרבתי ול תויהל ה"בקה הוואתנד הנווכה תמלשנ הז ידי
.הלודג יכה היילע תלעופה איה אקווד

הרותד יוליגהו הכשמהה םע רושק - רתוי תויטרפב "'וג בקעי אציו"ד ןיינעה ,הנהו
:הטמל הלעמלמ

28אינתב ראובמכ ,הרותה חוכב - איה םינותחתב הריד ךרבתי ול תושעל לארשי לש םתלועפ
'ה רוא" םילבקמ הדי-לעש ,"'וכ חוכו זוע ארקנש הרותה תא לארשיל ה"בקה ןתנ הזל"ש
ןתמ תעשב הז ןיעמ םימלועל היה רבכ"ש ,ךישממש יפכו ,"'וכ שובל םוש ילב דיתעל הלגנה
םלועהו ףוגה תוימשג ךכדזי"ש ןוויכמ ,תומילשה תילכתב הז היהי אובל-דיתעלש אלא ,"הרות
."'וכ הרותה ידי-לע לארשיל ריאיש 'ה רוא יוליג לבקל ולכויו

בשוי םת שיא בקעיו" 30בותכש ומכ - "בקעי" לש וניינע איה הרותה וקב הדובעה ,הנהו
'גב איה תובאה 'ג לש םתדובעש 32 עודיכו ,31"רבע לש ולהאו םש לש ולהא" ,"םילהא
תריפח - לאמשה וק ,קחצי ;םידסח-תולימגו םיחרוא-תסנכה - ןימיה וק ,םהרבא :ןיווקה
היה"ש דעו ,הרותה ןיינע - יעצמאה וק ,בקעיו ,הליפת ,(הלעמל הטמלמ האלעה) תוראב
6."הלעמלש הרותל הבכרמ

,הלעמלש הרותד האיציה לע (םג) יאק - "הנרח ךליו עבש ראבמ בקעי אציו"ש ,אצמנו
דע ,(בקע תניחבב) הטמל םג הלגתתו ךשמותש ,(בקעיד ד"וי תוא) האליע המכח תניחבמ
,בקעי תניחב ידי-לע וכשמנש ךרבתי ונוצרו הרותה איהש האליע המכח תכשמה" ,33"ןרח"ל
הטמלש הרותה קסעב תויהל ,לארשיב םש הרותו בקעיב תודע םקיו 34בותכש ומכ ,בקע ד"וי
35."'וכ האליע המכח תכשמה יוליג .. תוימשגב

.. האליע המכח תניחב אוה ןמש"- 36"השאר לע ןמש קוציו" ןיינעה ךשמהב םייסמש יפכו
תווצמו הרות תניחב אוהש .. הבצמ תניחבב הטמל שממ האליע המכח תניחב יוליג תויהל
ומכ שממ האליע המכח תניחב יוליג םהב היהי הז לכ םע .. םיימשג םירבדב הטמל םישבולמש
37."'וכ הלעמל אוהש

תויהל לוכי יזא - "ןרח" תניחבל דע ,הטמלד םלועב הלגתמו תכשמנ הרותהש הז ידי-לעו
דיתעל ,ותומצעל הריד ,ךרבתי ול הריד השענש ,תומילשה תילכתל דע ,םלועה ךוכיזו רוריב
38.אובל

:ולסכ שדוחל "'וג בקעי אציו"ד תוכיישהו רשקה תא ראבל שי הז יפ-לע

הרות" ,המכחה תניחב ,39ןמשה סנ - ורקיעש ,הכונח - אוה ולסכ שדוח לש דחוימה וניינע
.הרותבש ןיזרד ןיזר לע הרומ "ןמש"ש 41עודיכ ,הרותה תוימינפ - דחוימבו ללוכ ,40"רוא

:םינורחאה תורודב רתויב שגדומ (הרותבש ןמשה תניחבל ולסכ שדוחד תוכיישה) הז ןיינעו

תאז תולגל הווצמו רתומ םינורחאה ולא תורודב אקוודד ל"זיראה בתכש המ" 42עודי
.ד"בח תודיסח תרותב הרותה תוימינפ יוליג ירחאל טרפבו ,"המכחה

גח ,ולסכ ט"ימ (תורודה רדס יפ-לע) לחה - 43ולסכ שדוחל דחוימב ךייש הז ןיינעו
יוליגד ןיינעה רקיע ליחתה זאש ,(ד"בח תודיסח תרות דסיימ) ןקזה ר"ומדא לש הלואגה
דעו ,45"ןוסנרפתי" ,44תעדו הניב המכחב הגשהו הנבה לש ןפואב ,ד"בח תודיסחה תרות
לש הלואגה גח ,47ולסכ ד"וי - הז ירחאלש םינשבו ,46תודיסחה תרותל "הנשה שאר" ארקנש
תודיסחה תרות יוליגב רתוי דוע ףסותינ ודי-לעש ,יעצמאה ר"ומדא (ומוקמ אלממו ונב)
48."רהנה תובוחר"ד ןפואב

ןיזרד ןיזר ,הרותבש ןמשה תניחב יוליגו תכשמה תשגדומ ולסכ שדוחבש - ןיינעה תדוקנו
:הטמלד םלועב יולג ןפואב ריאמש ןפואב ,הרותבש

חתפ לע" םג ריאמש דעו ,רשב יניעל יולג ןפואב ריאמ (הרותד) ןמשהש - הכונחל עגונב
,49"ץוחבמ ותיב

וצופי"ד ןיינעה רקיע ליחתה זאש - ולסכ ד"ויו ולסכ ט"יל עגונב המכו-המכ-תחא-לעו
םג אלא ,ןייעמה ימ קר אל) הרותה תוימינפד "תונייעמ"הש ,ונייה ,50"הצוח ךיתונייעמ
,51"הצוח"ה םוקמב םגו "הצפה" לש ןפואבו םיאב (ומצע ןייעמה

"הצוח" תניחב םהש) תעדו הניב ,המכח תניחבב ךשמנש - ומצע םדאבש "הצוח"ה תניחבמ לחה
הגשהו הנבה לש ןפואב ,(52שפנה םצע יבגל המכו-המכ-תחא-לעו ,לכשהמ הלעמלש הנומאה יבגל
(הייתשו הליכא) הסנרפ ומכ ,"ןוסנרפתי"ד ןפואב ,תימהבה שפנד לכשל דעו ,ישונאה לכשב
יבגל "הצוח" תניחב םהש) תודמה תניחבב - הזמ הטמלו ,ורשבכ רשבו םד השענש ,תימשג
.םדאבש לגרה תניחב ,לעופב השעמב ךשמנש דעו ,(53ןיחומה

ץוחמש םלועב םג ךשמנ 54(ובש תוכלמה תניחב) םדאבש הנותחת יכה הניחבהמש - רקיעו דועו
.ונממ הצוח ןיאש הצוחל דע ,וטושפכ "הצוח" ,ונמיה

ןיינע "בקעי"ד ,הכשמהו יוליג ,האיציה - "'וג בקעי אציו"ל ולסכ שדוחד רשקה והזו
לש ףא ןורח" ,"ןרח" תניחבל דע ,הטמל הלעמלמ ,56הרותה תוימינפ דחוימבו ללוכ ,הרותה
57םולשב יתבשו"ד ןיינעה השענ הז ידי-לע רשא ,56ונממ הטמל ןיאש ןותחת ,"םלועב םוקמ
,('ד ףיעס ל"נכ) אובל דיתעלד תומילשה לע יאקד ,"ךל ונרשעא רשע 'וגו יבא תיב לא
,58אחישמ אכלמ דוד תאיב איבמ הצוח ךיתונייעמ וצופיד ןפואב תודיסחה תרות יוליג ,ירהש
ימעט) הרותה תוימינפד יוליגה תומילש ידי-לע ,ךרבתי ול הריד ולוכ םלועה היהי זאש
םלועב רדוחש ןפואב ,59"אצת יתאמ השדח הרות"ד יוליגהל דע ,(אובל דיתעל ולגתיש הרות
.60"םיסכמ םיל םימכ 'ה תא העד ץראה האלמ יכ" ,ולוכ

תוטלחה לבקל רתויב ןמזה לגוסמ - אציו תשרפ תבשב ונדמעב רשא ,ןבומ הז יפ-לע
תצפה דחוימבו ללוכ ,הרותה תצפהד תולועפה לכב זוע רתיבו תאש רתיב ףיסוהל תובוט
.הצוח הרותה תוימינפד תונייעמה
(124-119 'מע 'א ךרכ ח"משת תוחישה רפס ,ח"משת'ה ולסכ 'ז ,אציו תשרפ תבש תוחישמ םיעטק)

.(א ,זצר) בשיו פ"ר ה"לש האר (1

.ךליאו 29 'מע ב"שת ש"הס ,ןושח 'ב "םוי םויה" (2

.ב ,זט תוכרב (3

םהרבאש - קחציו םהרבא יבגל בקעיד םייוליעהמ 'א ,רשא ,(א ,ו"עפ ר"ב) "תובאבש רוחב" - הזמ הריתיו (4
,(14 הרעהב ןמסנ - דועו .ה ,ו"לפ ר"קיו) "המלש ותטמ" ,בקעי כ"אשמ ,'וכ ונממ אצי קחציו 'וכ ונממ אצי
.םדבל י"נבד "בא" ותויה דבלמ ףסונ ןיינע וב ןיאש ללוכ

.מ"כבו .אראו פ"ר א"ות האר (5

.(ב"עס ,איק) ז"ס ק"הגא (6

.דועו .ב ,הל א"חז .א ,דפ מ"ב (7

זנק 'מע ב"ח טקולמ - מ"הס) ח"לשת םולשב יתבשו ה"ד הכוראב הארו .די ,חכ ונתשרפ םייחה רוא האר (8
.נ"שו .ךליאו ז"ס (ךליאו

"'וכ קידצ יהת ותוא ןיעיבשמ" םלועל ותאיצי םדוקד ע"והזש ,העובש ןושלמ םג אוה "עבש ראב"ש ריעהל (9
.(נ"שו .ז"ס ל"נה םולשב יתבשו ה"ד האר)

.(זכ ,הכ תודלות י"שרפ) רבע לש ולהאו םש לש ולהא ,"םילהא"מ האיציה - םג ללוכ (10

.(ךליאו 63 'מע ו"טח ש"וקל הארו) חנ פ"ס י"שרפ (11

.מ"כבו .ו"לפר אינת .דועו .זט אשנ אמוחנת האר (12

אל ןבל לש ותיבב דמעש הנש 'כ לכ" (אי ,ח"ספ ר"ב) ל"זראמכ ,הליפתו הרותב קסע ןבל תיבב םג ,ירהש (13
םילהת שרדמ) "תולהאו םיעגנכ" - הרותה ןיינע םגו ,הליפתה ןיינע ,"םילהת רפס לכ .. רמוא היה המו ,בכש
ירהו) ןיליפתה ע"וה בקעיד תולקמהש (ךליאו ב ,אסק ונתשרפ) רהזב ראובמכ - תווצמה םויק ז"דעו .(ותליחתב
ןיליפת 'לה ח"וא ז"הדא ע"וש .נ"שו .א ,הל ןישודיק) "ןיליפתל (הרותה תווצמ) הלוכ הרותה לכ השקוה"
.((ז"לסר

.ד ,ו ןנחתאו ירפס .במ ,וכ יתוקוחב כ"ות .א ,ונ םיחספ הארו .אל ,זמ יחיו י"שרפ .ה ,ו"לפ ר"קיו (14
.ב ,גל הכרב .ט ,בל וניזאה

.ג"יס ל"נה םולשב יתבשו ה"ד .ךליאו ג ,זכ םש ח"ות - הכוראבו .ךליאו ד ,בכ ונתשרפ א"ות האר (15
.נ"שו

.גמ ,ל ונתשרפ (16

ךל ןתיו" - (ה ,הכ תודלות) "בקעי תא קחצי חלשיו"ש ינפל קחצימ לביקש תוכרבהד חכ-תניתנל ףסונ (17
י-דש ל-או" - תוחילשה יוויצ תעב לביקש תוכרבה ןכו ,(חכ ,זכ םש) "'וגו ץראה ינמשמו םימשה לטמ םיקלאה
99 'מע ח"משת ש"הס - תודלות פ"שד) ז"נפלש תודעוותהב הכוראב רבודמכ ,(ג ,חכ םש) "'וגו ךתוא ךרבי
.(ךליאו

.וט ,חכ ונתשרפ (18

.(ו ,וכ יתוקוחב י"שרפו כ"ות) "לכה דגנכ לוקש םולשה" - תוכרבה לכ ללוכ "םולש"ש ,ריעהל (19

.אכ-כ ,חכ ונתשרפ (20

.ז"מ א"פ הריצי רפס (21

.ונתשרפ ףוס (22

.פ"הע י"שרפ (23

.זי ,אל ונתשרפ (24

.חי ,םש (25

.ךליאו 93 'מע םש ש"הס הכוראב הארו .ה ,חכ תודלות (26

.נ"שו .ךליאו ו"טס ל"נה םולשב יתבשו ה"ד .ךליאו ד"עס ,דכ םש ח"ות - הכוראבו .ג ,אכ ונתשרפ א"ות (27

.ו"לפ אינת (28

.ונתשרפ שיר ח"ותו א"ות הארו .םש א"ות (29

.זכ ,הכ תודלות (30

.פ"הע י"שרפ .ד"וי ,ג"ספ ר"ב (31

.נ"שו .137 'ע ל"ח ש"וקל הארו .(ופוסב) נר ןפוא תוקומע הלגמ (32

הנשמ ירדס אתיש 'יחב םה ךנאצב םינש שש ןבלל בקעי דבעש הדובעה לכ :ג ,גכ ונתשרפ א"ותמ ריעהל (33
.'וכ ןוילעה גנועמ וכשמנו ואציש ,ןאצ 'יחב םהש ,'וכ

הרותד ,תווצמו הרות 'יחב ךשמנו ךלה ,בקע ד"וי בקעי 'יחב ,וכרדל ךלה בקעיו :ונתשרפ ףוסב םש הארו
.ל"דו ,ךרד ירקיא

.ה ,חע םילהת (34

.ךליאו א ,דכ םש ח"ות הארו .ב ,בכ ונתשרפ א"ות (35

.חי ,חכ ונתשרפ (36

.ךליאו ב ,דכ םש ח"ות הארו .ב ,אכ ונתשרפ א"ות (37

.הכוראב ש"ייע ,םלועה רוריבו הרות - בקעי לש םיניינעה 'בד תוכיישהו רשקה םש ש"וקל םג האר (38

.י"שרפבו ב ,אכ תבש האר (39

.(ח"ת םינב ה"ד) ב ,גכ תבש י"שרפ הארו .גכ ,ו ילשמ (40

.דועו .ךליאו ד"נפ ש"קה רעש הניב ירמא הכוראב האר (41

.ו"כסר ק"הגא (42

ךייש ולסכש ,אלא ,הרות הנתינ ובש ,ןסינמ ישילשה שדוח ד"ע ,ירשתמ ישילשה שדוח אוה ולסכש ,ריעהל (43
.(זיר .הר 'מע תורגא צ"יול יטוקל) 'וכ הרותד רתסנל רקיעב

רתוי הלענו ומצעל ןיינע םג אלא ,הגשהו הנבה לש ןפואב הלבקה תרותד םיניינעה רואיבו שוריפ קר אלו (44
.53 הרעהבו ח"ס תודיסחה תרות לש הנינע סרטנוק האר - 'וכ

.נ"שו .35 הרעה 136 'מע ד"כח ש"וקל הארו .ופוסב ו"ת ז"וקת (45

.נ"שו .טנר 'מע א"ח ולש ק"גא .ותליחתב "םוי םויה"ב קתענ - ע"נ (ב"שרוהמ) ר"ומדא ק"כ בתכמ (46

לכ"ד תומילשה השענ ובש ,יעצמאה ר"ומדא לש אלוליהה (םויו תדלוהה) םוי ,ולסכ 'ט םג - ז"חאלו (47
.(ך"ז 'יסל רואיב ק"הגא) "וייח ימי לכ דבע רשא ותדובעו ותרותו וישעמ

.דלש 'מע תורגא צ"יול יטוקל .חע 'מע ב"ח "םימתה" האר (48

.ב ,אכ תבש (49

.ךליאו 112 ע"ס םולש תרות ש"הס האר (50

.דועו .ךליאו 282 'מע ו"טח ש"וקל האר (51

.נ"שו .14 הרעה 181 'מע כ"ח ש"וקל האר (52

.םש ש"וקל .הנת 'מע (רוא להי) םילהתל ת"הוא האר (53

תניחב לע וא ,תודמה תניחבב ךשמנו אצוי הנממש ,הניבה תניחב לע יאק "עבש ראב"מ האיציהש ,ריעהל (54
.(נ"שו ,ג"ס ל"נה םולשב יתבשו ה"ד האר) ע"יבל ךשמנו אצוי הנממש ,תוכלמה

.(ב ,המק תודלות ת"הוא) אילגו םיתסד 'יחבה 'ב לע (םג) יאק ,םיבר ןושל ,"םילהא"ש ,ריעהל (55

לגרה 'יחב (וליפא) הלכמש ,"יאדומרתד אלגר אילכד דע" - איה הכונח רנד הלועפה םגש ,ריעהל (56
הכ 'מע ;ךליאו זי 'מע ב"ח טקולמ - מ"הס) ח"לשת הכונח ירמאמ הכוראב האר) תדרומ תויתוא ,"יאדומרת"ד
.(נ"שו .(ךליאו

'יב ןוקפי .. ךליד ארוביח יאהב" (ו"כסר ק"הגאב ראבתנו אבוה - (מ"ערב) ב ,דכק ג"ח) רהזב ש"מ ד"ע (57
.אקייד "ימחרב" ,"ימחרב אתולג ןמ

.מ"כבו .ותליחתב ט"שכב הספדנ - העודיה ט"שעבה תרגא (58

.ג ,ג"יפ ר"קיו .ד ,אנ 'יעשי (59

.ד"יה רפס םתוחו םויסב ם"במר .ט ,אי 'יעשי (60
חישמ םע תויחל


הרודח תולגה ןמזב הדובעה
"םכלוכ ןכה ודמע"ד ןיינעהב


המצע תוחילשהמ קלח איה תוחילשה יוליממ הרזחה

ה"בקה ול חיטבמ - ןרחל תכלל ידכ עבש-ראבמ אצוי בקעישכ ,תוחילשה יולימ תלחתהב דימ
הז ךרד-לעו ,"תאזה המדאה לא ךיתובישהו" (םג אלא ,"'וג ךיתרמשו ךמע יכנא"ש קר אל)
יתבשו" (םג אלא ,"'וג ינרמשו ידמע םיקלא היהי"ש קר אל) שקבמש - בקעי לש ותליפתב
."יבא תיב לא םולשב

:רבסהו רואיב שורד ,הרואכלו

יהמ - םינותחתב הריד ךרבתי ול תושעל איה ,וז תוחילש לש התרטמו התילכתש ןוויכמ
תובישחו ךרע הזיאו ,"'וג םולשב יתבשו" ,"'וג ךיתובישהו"ד ןיינעה תא (רתויבו) השגדהה
ול תויהל ה"בקהד הוואתהו ןוצרה יולימ ,תוחילשה תלועפ לדוג יבגל תוחילשהמ הבישהל שי
!?םינותחתב הריד

ןוצרה תא אלמל ,תילענ יכה תוחילש ה"בקהמ לבקמ רשאכ :בקעיל עגונב איה הלאשה רקיעו
("רדנ רדיו"ש דעו) ךיראיו שקביו ללפתי - (ןרחב) םינותחתב הריד ול תויהל הוואתהו
תוחילשה יולימ רשאמ רתוי הלענ רבד שי יכו ,"םולשב יתבשו" ,וז תוחילשמ הבשהה םע רשקב
!?ה"בקהד ןוצרו הוואת אוהש ןיינעב

,ונייה ,הנוילעה הנווכב ירקיע ןיינעו קלח איה תוחילשהמ הבשההש ,רמול ךירצ ןכ לעו
דע ,"המילש ותטימ"ד בצמו דמעמב ותויה םע) ו"ח ,"ןרח"ב ראשייש הניא) הנוילעה הנווכהש
ךיתובא ץרא לא בוש" ,יתימאה ומוקמל רוזחיש (אלא ,("דואמ דואמ שיאה ץורפיו"ש
..."ךמע היהאו ךתדלומלו

."'וג םולשב יתבשו" ,(חילשה) בקעי ירבדב םג - הזמ האצותכו

:תוטשפב - הזמ הארוההו

הצוח ןיאש הצוחל דע ,הצוח תונייעמה תצפהו הרותה תצפהד תוחילשה תא אלמל םיאצוי רשאכ
הז םוקמב ,םולשו סח ,ראשייש הניא הנווכהש רוכזל שי - "םלועב םוקמ לש ףא ןורח" ,ונממ
תיב לא בושלו ,תוחילשה יולימ תא םייסל ,םא יכ ,('וכ הלענ בצמו דמעמב אצמנ רשאכ םג)
תיב לא בושלו תוחילשה תא םייסל ןוצרב אוה רודח הלועפו הלועפ לכבש ,ונייה ,ויבא
ונצראמ ונילגד בצמהמ ונקדצ חישמ ידי-לע הלואגהב - "יבא תיב לא םולשב יתבשו" ,ויבא
.(וניבא תיב)

,"ןיציקה לכ ולכ" רבכש ןוויכמד - ןורחאה רוד ,הז ונרודב רתויב שגדומ הז ןיינעו
רתונ אלש ,ונרוד אישנ ר"ומדא ח"ומ ק"כ ןושלבו ,("תולג יאלאד" קר אל) "ןיציק יאלאד"
תונייעמה תצפהב תוקסעתה לש םינש תוירישע דוע ורבעש ירחאלו ,"םירותפכה תא חצחצל" אלא
יאדווב ירה - "םירותפכה חוצחצ" תא םג רבכ ומייס ,ונרוד אישנ לש ותוחילשב הצוח
,ונקדצ חישמ ינפ תלבקל "םכלוכ ןכה ודמע"ד הנורחא יכה הלועפה אלא הרתונ אלש יאדוובו
."יבא תיב לא םולשב יתבשו"

תצפהד תוחילשה תדובע תויהל הכירצ םינורחאה תולגה יעגרב םגש ,טושפ םגו ןבומ :ריעהלו
הניתנו הריסמה תילכתבו ,תומילשהו ףקותה לכב ("ןרח"ל האיציה) הצוח תונייעמהו הרותה
."ןילאגנ ןה דימ"ו ,שממ םינורחאה תולגה יעגרב םיאצמנש םיעדויש יפ-לע-ףא ,'וכ
(127-125 'מע 'א ךרכ 'ח"משת תוחישה-רפס' - ח"משת'ה ולסכ 'ז ,אציו תשרפ תבש תחישמ)

יהויחבמ ריתי


וניינעב הבוט הטלחה לבקל שי
יעצמאה ר"ומדא לש דחוימה


טרפב תודיסחה תרות דומילו ללכב הרותה דומילב

קר אל םיכייש ויניינע לכש ,יעצמאה ר"ומדא - ונניינעבו ,ד"בח יאישנל עגונב ןבומ...
,קדצ -חמצה ר"ומדא אישנה היה וירחאלש יפ-לע-ףא ,תורודה לכ ףוס דע אלא ,אוה ורודב
.ונרוד אישנ ר"ומדא ח"ומ ק"כ דע ,הז ירחאלש וניאישנ וניתובר ןכו

,הזב אצויכו ,"םאיבי רשאו םאיצוי רשא" ,רודה תגהנה :ליעל רומאכ - הזב רואיבהו
תוכרבה תודוא רבודמ רשאכ לבא .("רודל דחא רבד") רודו רוד לכבש אישנה ידי-לע תישענ
עגונב המכו-המכ-תחא-לעו ,(אישנ לכד ןכו) יעצמאה ר"ומדא לש 'וכו תוחטבההו תועפשההו
"דעו הלס חצנ ויתוחרואב הכלנו ויכרדמ ונרוה רשא הרשי ךרדב" הכילה ,לעופב השעמל
ול ןיא דעו הלס חצנ רמאנש םוקמ לכ" ל"זר רמאמכ ,תויחצנ לש ןפואב] (ז"כס ק"הגא)
לכ ףוס דע אלא ,יעצמאה ר"ומדא לש ורודב קר אל ךייש הז ןיינעש יאדווב ירה - ["קספה
..."דעל םימייק םיקידצ ירבד" יכ ,תורודה

:ונניינעל עגונבו

לכש ,ןבומ ,יעצמאה ר"ומדא לש הלואגה גח - ולסכ ד"ויל תוכימסב אבה תבשה םויב ונדמעב
םע םה םירושק (הנשה תותבש לכב וא ,הנשה ימי לכב םיוושה םיניינעה םג) הז םוי יניינע
...ולסכ ד"ויד הלואגה לעב - יעצמאה ר"ומדא לש ויניינע

:רקיעה אוה השעמהו

דחא לכ ךירצ - יעצמאה ר"ומדא לש וניינע רתויב שגדומ ובש ןמזב ונא םידמועש ןוויכמ
עגונב טרפבו ,היתווצמו הרותב ותדובע תוללכל עגונב תובוט תוטלחה טילחהל דחאו
שממ לעופב ולא תוטלחה םייקלו ,(ןמקלדכ) יעצמאה ר"ומדא םע םירושקה םידחוימה םיניינעל
...הלוכ הנשה לכ ךשמב

אוה יעצמאה ר"ומדא לש דחוימה וניינעש םירוביד-יטוקילב ר"ומדא ח"ומ ק"כ תחיש העודי
יפכו ,תודיסחה תרותב ("רהנה תובוחר") הבחרה ,רמולכ ,"רהנה תובוחר" ,הניבה תריפס -
םיראובמה םיניינעה - םגו ,בר יפושב תודיסח ירמאמ סיפדה יעצמאה ר"ומדאש לעופב םיאורש
תוארל לוכיש יפכ ,"רהנה תובוחר" ,הבחרה לש ןפואב םה יעצמאה ר"ומדא לש תודיסח ירמאמב
ודומיל רשאכ וליפא) וירמאמ תא דמולש ימ - המכו-המכ-תחא-לעו ,וירמאמב לכתסמש ימ לכ
.(ונכרעכ םישנאד דומילה ןפואב אוה

- אוה (ולסכ ד"ויו 'טל רשקב תובוטה תוטלחהל עגונב) ירקיעה ןיינעהש ןבומ הזמו
תרות דומילב הבחרה - טרפבו ,"רהנה תובוחר" ,הבחרה לש ןפואב הרותה דומילב ףיסוהל
.גלפומ יובירב תודיסח דומלל ,רמולכ ,תודיסחה

ירה יעצמאה ר"ומדא לש ויניינעל עגונב יכ - הלוכ הנשה לכב ךשמנ הז ירה ולא םימימו
יעצמאה ר"ומדא לש ויניינע םיכשמנ זאש ,רמולכ ,"הנשה שאר" תניחבב םה ולסכ ד"ויו 'ט
,םירצמ תאיציד ןיינעל עגונב "הנשה שאר" תניחבב אוה חספה גחש םשכו ,הלוכ הנשה לכ לע
.'וכ הרות ןתמד ןיינעל עגונב - תועובשה גחו

,ןבומ - "'וכ םייתאמ הצור הנמ ול שיש ימ" ,"הווצמ תררוג הווצמ"ש ןוויכמ ,הנהו
,רמולכ ,ויניינע לכבו ותדובע יטרפ לכב הבחרה תלעופ תודיסחה תרות דומילב הבחרההש
."הבחרב הכלהתאו"ד ןפואב איה םיניינעה לכב ותגהנה תוללכש
יתלב - 530-525 'מע 'א ךרכ ,'ג"משת תויודעוותה' - ג"משת'ה ולסכ א"י ,אציו תשרפ תבש תחישמ)
(הגומ

יבר יצוצינ


בהזה ילו ףסכה יל


,תודהי תודסומל ודעונש ,קתע ימוכס ורבע ונחלוש לע
* ללכ םוקמ לכ ףסכה ספת אל יברה לצא ךא ,הקדצו ךוניח
חרזמ קוחרכ ונממ קוחר היה תורתומו זובזיב לש ןיינע לכ
לש םתורשעתה ןעמל לועפלו שקבל הבריה תאז םע * ברעממ
,ףסכ יניינעב יברה לש תויואטבתה רורצ * 'לארשי ךמע'
תואישנה ינפלש הפוקתהמ החישמ תודוקנ ןכו המודכו הקדצ
הנושארל ןאכ תומסרפתמה


רפואל השנמ-יכדרמ ברה תאמ

..."רחוס אוה ועבטב ידוהי"

יבר ג"הרה ,שדוקה-ץראב זאד םיישארה םינברה יברה לצא ורקיב ו"משת ינש רדא שדוחב
תקתרמו הכורא החיש הלהנתה .א"טילש והילא יכדרמ יבר ג"הרהו א"טילש אריפש ןהכה םהרבא
ונגראי רתאו רתא לכב םינברש יברה עיצה הכלהמב .קרפה לעש םיאשונו הכלה ,הרות יניינעב
.םידלי דחוימבו םיבשות ונמזוי םהילא ,םייבמופ חספ ירדס

:יברה ריהבה ,ךשמהב

ינבר=] םינברהש ידכ ןכלו ,תויפסכ תואצוהב הכורכ 'םייבמופ םירדס' תכירע
ךרוצ שי ,"םייבמופ םירדס" וכרעי ,[תונוכש ינברו ,םיבשומ ינבר ,םירע
ירה - "ןלנמ ףסכ" הלאשל עגונב ,ןכבו .רבדבש תואצוהה לכ רובע םהל םלשל
!"תואבצ 'ה םואנ בהזה ילו ףסכה יל" בותכה רביד אלמ ארקמ

ךכל ףרצאו ,יתלוכי בטימכ ולא תואצוהב ףתתשהל יננה ןכומ - לעופל עגונבו
.ולא תואצוהב ףתתשהל וחמשיש םישנא דוע

:ףיסוהו ךייח יברה

רשפא המ רבכ בשחמ יכנא םג ...'רחוס' אוה ועבטב ידוהיש םגתפ ונשי
תכירעמ האצותכש אוה 'חוור'ה ןכבו !חספה ירחאל 'קסע'ה לכמ 'חיוורהל'
םהירוהו םידליה םע תורכיה היהתו ,'תושדח םינפ' ואובי ובש 'יבמופ רדס'
יניינע המכו המכל עגונב חספה ירחאל םג הזב ךישמהל ולכוי יזא ,'וכ
.היתווצמו הרות ,תודהי

ינעה םע השוע תיבה-לעבש הממ רתוי

:יברה רמא (בפ 'מע ד"ישת שדוק-תוחיש) ד"ישת תישארב תשרפ תבש תודעוותהב

םיפתתשמש ךכב - ר"ומדא ח"ומ ק"כ - יברל הבוט םישוע ןיאש תעדל םיכירצ
ירה ,ותדובעב ףתתשהל רשפיא יברהש הדבועה יכ ,הדובעה לש תויפסכה תואצוהב
הלא לצאש ידכ ,ףסכ תועצמאב הז היהיש עבק ןכלו ,םירחא תוכזל ליבשב קר הז
..."רשעתתש ליבשב - רשע" םייקתהל לכוי

:יברה ףיסוה ךשמהב

ןג'ב אצמנש יברה יכו ?םפסכ םע יברל הבוט םישוע םהש - םה םיבשוח המ
קובד תויהל לוכי וניא ,ונמע הטמל ותויהב םגו ,יעיבשה עיקרב ,'ןדע
...?םפסכ אלב אוה-ךורב ףוס-ןיא תוהמו תומצעב

..."יל בייח והשימ םא עדוי ינניא"

- םחנמ-תרות') יברה רמא ,םירדנ תרתה רדסו תירחש תליפת רחא ,ב"ישת הנשה-שאר ברעב
לש הנשה-שאר ברעב לובזורפ ךורעל שי ןקזה ר"ומדא ירבד יפלש ,(352 'מע 'ב ךרכ 'א"ישת
והשימ םא עדוי ינניא" :ןיריתמה ןיד-תיבל הנופ אוהש ךכ ידכ ךות םייסו ,הטימשה תנש
ןמז לכ םתוא הבגאש יל שיש תובוח לכ םכל רסומ ינירה' - ןכ םאב לבא ,בוח הזיא יל בייח
."'הצראש

תא יברה ריכזה (49 'מע ג"ישת 'שדוק תוחיש' - ג"ישת הרות תחמש ליל) תרחא תונמדזהב
דביכ ןכל ,רישע ומצעב היהש םושמ - "םירישע דבכמ יבר" ל"זח רמאמל יממעה שוריפה
דצמ אלא תוימצעה ויתולעמו ויתולוגס לשב ונניא ול םיקינעמש דובכהש שיגדהל םירישע
םינבא יל ןיא ,ךכב דושחל ןיא יתוא אלימ" :תוחצ ךרדב רמאו יברה קיספה ןאכו .תורישעה
..."בהזו ףסכ אלו תובוט

םירישע יבר דביכ עודמ

יכ ריבסה אוה ."םירישע דבכמ יבר"ש םירבדה תועמשמ תא ראיבו יברה ךישמה ל"נה החישב
לודג תורישעה ןויסינש ןכו .םדבכמ 'הש םושמ איה םירישע דבכל שיש םעטה תוימינפ
דומעל ךירצ רישע לבא רבד תושעל לגוסמ וניא המואמ ול ןיאש ינע ןכש ,תוינעה ןויסינמ
.תויתימאה תורטמל ףסכה תא לצנל ןויסינב

םיימינפה שפנה יקבאמ תא טורטורפבו הבחרהב ראיתו יברה ךישמה - הבישיל הקדצב רבודמשכ
ךניה המ לע ,ןעוטו ערה רצי אב - ודגנ דמוע רציהשכ המינפ םדאה לש ובילב תויוטבלתההו
םילגוסמה םיריעצ םישנא םה הבישיה ידימלת ?ורובע עגייתהל תיברה הכש ,ךפסכ תא איצומ
דובעל םיצור םניאש םושמ יכו .למע ךניהש םשכ קוידב לומעל םתלוכיב .חיוורהלו דובעל
...!?םקיזחהלו םליבשב דובעל התא בייוחמ

,ינרדומה םלועל תלעות איבהל לגוסמה דומילב םיקוסע ויה וליא - רציה ןעוט - וזמ הרתי
הנשיה חורב 'ה תרות םידמולו םיבשוי םה ךא ,םתקזחהב ךרוצה תא ןיבהל היה רשפא דוע
!?ףסכ זבזבל יאדכ ךכ םשל םאה .ןמזה חור יפל אל ,ורבע םינשב ודמלש יפכ הנשונהו

ירוחב - םהש דבלב וז אל :תונעטו תונאותב וירמש לע טקוש וניא רציה
"םיזבזבתמ" ,םיריעצ םישנאכ ,םה ירה ,תלעות םיאיבמ םניא - הבישיה
םכסמ - התא ."ךפסכ" עויסב השענ הז לכו ,קירלו לבהל םיכלוה םהיתוחוכו
!םלועה תא "לקלקל" רזוע - רציה

חופיטל דחוימבו (ב ,זבזובי ךפסכש לבח (א - אוה ךישממ - אליממו
.הבישי-ירוחב לש םגוסמ "םינלטב"

:יברה םייסו

,תורישע 'ה םהל קינעה תאז תורמלו ,לודג ןויסנ הווהמ תורישעש אצמנ
והולצני םהש ןודקיפה תא םהל ורסומב םהילע ךמסו ,םוצע ךכ לכ ןויסינ
.םדבכל םהל עיגמ ירה - םדבכמ 'ה םא .יעבדכ

.הנוכנה ותרטמל ןודקיפה תא ולצניש 'ה ןתי -

"ידוהי לכ לצא הבחרה היהתש"

-תבש תורנ עצבמל רשקב ש"נאמ םינקסע תצובק עיתפמב יברה לא הארקנ ה"לשת ןסינב ג"יב
'ד ךליו תשרפ שדוק -תבש ברע) 'ז ןויליג 'תורשקתה'ב תומלשב םסרופ) רביד יברה .שדוק
לע רופיסה תא רפיסו ,הז ןיינעב תושעל שיש "םערוטש"ה לע (11-10 'מע (ה"נשת ירשתב
ש"רהמ יברה תא דדוע תאז םעו ,םינבל אלא םיעובצ םיטיהרה ויה אל ולצאש קדצ-חמצה תגהנה
.הבחרהבו םיעובצ אקווד ויהי ויטיהרש

:םייס יברה

לכ לצא הבחרה היהתש ךרבתי םשה ןתי ,קדצ-חמצה לש םידימלת םלוכ ירה םויה
...ידוהי

"םלש בלב םיכסמ ינירה"

לצב') ץינטשיפוקמ ר"ומדאה ןיבל יברה ןיב קתרמו ךורא חיש-וד להנתה תרחא תונמדזהב
ר"ומדאה .תורישע היהת םידוהי לצאש ךכל םיכסהל וב ריצפמ יברהשכ ,(17-14 'מע 'המכחה
ןויסינ איה תוינעש ריבסה יברה םלוא ,ךכב םיכורכה תונויסינה תא ונייצב ,טבלתה ל"נה
,הבושתב ובושי םלוכ ירה ,"חדינ ונממ חדי אל"ש ןוויכמ יכ ,רמא םג אוה .רתוי לודג
יברה ."!םלש בלב םיכסמ ינירה" :רמאו הלה תואינ רבד לש ופוסב .םירישעה םג הז ללכבו
.ןוצר עבש היה

םילגרמהו וניבר השמ חוכיו

יברה לש תודעוותהמ םיעטק תורושה בתוכ לא בתכמב טטיצ קרוי-וינמ רנזופ בייל-הדוהי ברה
.770-ב (הרוכז הניא תקייודמ הנש ,(?)תואישנה ינפל) םיכרבמ תותבשמ תחאב הכרענש

(ב ,ה"ע וניבר השמל םילגרמה ןיב תועידה יקוליח רקיע היה המ (א :ןיבהל שיש ,לאש ק"כ
?היתוריפ תא ואיבה המ ינפמ ,ץראה לע הביד איצוהל התיה םילגרמה תנווכ םא

וסנכיי םא רשאמ רתוי בוט אוה רבדמב הווהב םבצמש ,התיה םילגרמה לש םתעדש ,ק"כ ראיבו
תגהנה תמגודב) תוינחורב קר ומייק תווצמה תא םגו "םימשה ןמ" ןמ ולכא רבדמב .ץראל
םיחרכומ תויהלו ץראל סנכיהל וצר אלו םיינחור ויה םהייח .(הרות-ןתמ ינפל תובאה
וצ" :שידייב אטבתה יברהש ומכ ,רבדמב "םיינע" תויהל ופידעה םה .תוימשג םע קסעתהל
אלש לודג היה םששח יכ לארשי-ץראב "םירישע" תויהל אלו "רבדמב טייל'עמירא ןיביילב
.תימשג תורישע ךותמ יוארכ 'ה תא דובעל ולכוי

."עקירמא יוו יוזא" :יברה אטבתה ןאכ ."היבשוי תלכוא ץרא"ב רבודמש םתנעט התיה םג וז
,םתנעטל ,רשפא-יאו "הירפ הזו" תוריפה תא וארה ,הב התייהש הגלפומה תורישעל היארכו
.וזכ תורישע ידכ ךות יוארכ 'ה ידבוע תויהל

תויהל 'ה תדובע הכירצ הרות-ןתמ רחא לבא ,הרות-ןתמ ינפל ןוכנ היה הז לכש ןעט השמו
.תורישע ךותמו אקווד תוימשגב

תפומל "הקדצ יאבג" וניבר השמ

רמא (1132 'מע 'ב ךרכ 'ג"משת תויודעוותה') ג"משת ידוקפ-להקיו תשרפ תבש תודעוותהב
לארשי-ינבל ןתנ וניבר השמש ,"'וגו ןכשמה ידוקפ הלא" תודוא תרפסמ הרותה רשאכש ,יברה
הז ןיינעבש ארקמל שמח ןבה ןיבמ - ןכשמה תבדנמ ףסאנש תשוחנו ףסכו בהזה לכמ ןובשח
:לעופל עגונב הארוה הנשי

,תמייוסמ הרטמ רובעב רוביצ יפסכ וידיל לבקמ וב אצויכו הקדצ יאבג רשאכ
- תאזו .ולא םיפסכב השענ המ - ולא םיפסכ תודוא רוביצל ןובשח תתל וילע
והשמ חקלש דשחל םוקמ היהי אלש ידכ ,'וכ ןמאנ ידוהי תודוא רבודמ רשאכ םג
ותלעמ לדוג תא םיעדוי לארשי-ינבש הדבועב בשחתה אל וניבר השמ .'וכ ומצעל
,דחאו דחא לכ תגהנה תויהל הכירצ ךכש ונל תורוהל ידכ .. ןובשח ןתנו 'וכ
.'וכ דשח לש ןיינעל ללכ םוקמ תניתנ תתל אלש ידכ ,'וכ ןמאנ םדא וליפא

:ףיסומ יברהו

"רעלדניווש" לש םיניינעל םוקמ היה אל רבדמב לארשי-ינב תויהבש םג המו
- 'וכ ףסכב ךכ לכ ךרוצ היה אלש ךכ ,הזב אצויכו הסרובה יקסעו [תוימומרע]
...!ולא ונימיב ןכ ןיאש המ

ישיאה ריכזמה יפמ תודע

בוקדוח א"מח ברה םעפ רמא ,תוחילשה לש םיימשגה םיניינעל םג רסמתהל ךירצ חילש לכ
:ףיסוהו ,ןייטשנצילג יבצ-לארשי ת"הרה םע םייקש החישב

םירחא םיניינעל וא הרותה דומילל לצונמ ולש עגר לכו - רקי יברה לש ונמזש תורמל"
תוקד 10 ,תוקד 5) תוקד רפסמ תוחפל שידקמ םוי לכב ירה - םלוע לש ומורב םידמועה םילענ
תחתש ('וכו לארשי הנחמ ,ךוניח יניינעל זכרמ) תודסומה לש םיפסכה יניינעל ('וכו
םיפסכה יניינעל ךייש יניא רמול לוכי דסומ להנמו חילש ןיאש םיאור הזמו .ותלהנה
."המודכו

"ןיבמ קונית"ש המ

'ךלמל ק"ידצ') ו"משת תנשב .הקדצ יפסכ תייבגל "םיחלושמ" רגשל אנד תמדקמ לארשיב גוהנ
ופסאנש הקדצ יפסכמ לבקל םילוכיש םיזוחאה אשונל יברה סחייתה (227 'מע תיעיבש תרבוח
:ןייצו םדי-לע

[הקדצה יפסכמ הסנכהה=] יצחה ןינתונ ךכ-רחאו הקדצל ןיחקולשכש ןיבמ קונית
דחאו דחא לכל ןירקשמו רשויה ךפיה הז ירה - יטרפ [םדא אוהש חלושמ=]ל
...הטורפ ונממ ןיחקולש

"הטושפ תויהל הלוכי הכירכה"

שקיבו ןודנולב עיפוהש (םיגהנמו םימעט) 'בוט םש רתכ' רפסל יברה קקזנ ד"ישת תנשב
יברה .רפסה תא גישהל ליאויש (122 'מע 'ויתוחרואב הכלנ') בוטמש ןויצ-ןב 'ר ח"הרהמ
םה ,םיגולטקה ךרדכש ,אלא" ןודנולב "םירפס רכומ לש גולטקהב" עיפומ הז רפסש ,ןייצמ
ליעל םירכזנה םיקלחה ינש הנקי אוהש ימש - יברה ךישממ - ובוטמו" ."רתויב רקויב
ןבומו ,(ןוריוואב - אל לבא) םיבתכמ ראודב וא ,עסונ ידי לע םא ,םדקהב ןאכל םחלשיו
..."לארשי לש םנוממ לע הסח הרותה ל"זח קספ עודיו .הטושפ תויהל הלוכי הכירכהש

תיתפומ המגוד

-יאו ןוכסיח לע תגלפומ הדפקהלו טעומב תוקפתסהל תיתפומ המגוד יברה שמיש םינשה לכ
,םיבתכמה ילוש לע םשור היה יברהש תובושתה לע יברה יריכזמ ורפיס לשמל ךכ .זובזב
ידכ ,וילא םינופהו םילאושה בתכממ תויונפ וראשנש ריינ תוכיתח שלות היה םימעפו
.הליגר יתלב תועינצב גהנתהו המואמ יברה שקיב אל ומצעל .ולצוניש

.תואישנה ינפלש הפוקתהמ תודבוע יתש ןלהל

"ןניסח ימנ ןנא"

ויה םירחאו ןוסבוקיי'ג לארשי ברה .וכרד םיפסכה יחולשמ ורבע ,זירפב ררוגתה יברהשכ
תרגיאב .צ"יירהומ ר"ומדא ק"כ תדוקפל ןדיקפמ היה אוהו תואחמהה תא "ש"מרה"ל םיחלוש
:יברה ול בתוכ (אכ 'מע 'א ךרכ 'שדוק תורגא') ט"צרת טבש 'כמ

ףלאה תאחמה תא יתתנ םויב ול יתפרגלט ,ותשקב יפכו .עיגה תבט ףוסמ ובתכמ
.ודעומב לביק יאדוובו ,הפ היבגל

םוי תרחמל ירה ,אבורד אבור יכ ,ללכ תלעות אללו הרתי האצוה והזש ףא
,אנווג-יאהכו תבשה םוי וניא םא) היבגל םה םינתונ ,הפ תואחמה לבקתה
.אנייבוגל תואחמה תריסמ םוי רעשל לקנב רשפא ,אבהל לע ,אלימבו ,(ןבומכו
.שדקמה תיב לש ןה רוביצ לש ןה דיחי לש ןה לארשי לש ןנוממ לע הסח הרותהו
."ןניסח ימנ ןנאו

...ךרוצל אלש "ףוחד ריהמ"

:ןיינע ותואבו

'ו"משת תויודעוותה') ראשה ןיב רפיס - "בר ךל השע" עצבמ לע ו"משת תנשב רביד יברהשכ
:(184 'מע 'ד ךרכ

הנעו בתכמה תא ארקש ירחאלו ,"ףוחד ריהמ" בתכמ םעפ לביק ר"ומדא ח"ומ ק"כ
בתכמ חולשל ךרוצ היהש ןיינעה תופיחד תא האור וניאש ,ףיסוה ,'וכו הבושת
רובע ףיסוהל םיכירצש ףסכה לע לבח ירהש ,ליגר בתכמ אלו ,"ףוחד ריהמ"
."ףוחד ריהמ" בתכמל "םילוב"ה ריחמ

:ךישמה יברהו

,"ףוחד ריהמ" רובע ףיסוהל וכרצוהש תודחא תוטורפ ןתואש ,טושפ םגו ןבומ
םג המו ,בתכמה חלוש לצא אל םגו ,ר"ומדא ח"ומ ק"כ לצא ללכ םוקמ וספת אל
הרותה"ד ללכה ,ןכ-יפ-לע-ףא לבא ...!רודה אישנל חלשש בתכמ תודוא רבודמשכ
,ךכב ךרוצ ןיאשכו ,טועפ םוכסל עגונב םג אוה ,"לארשי לש ןנוממ לע הסח
.טועפ םוכס םג זבזבל ןיא

תווצמו הרות יניינעב זובזב

ירה ,תווצמהו הרותה םויקב תלעות איבהל לוכיש ןיינעב רבודמשכ ,יברה ךישמה ,םנמא
:רמאו יברה ךייח ןאכ .תודחא תוטורפמ רתוי איצוהל יאדכ אקיפס-קפסו קפס לע וליפא

לע הלעי דחא לכו ,"הפועתה הדש"ל וצורי תבשה תאצ ירחאל דימש יתנווכ ןיא
ידכ ,רחא םוקמל עסונש (רתויב לודג םוכס םלשל ךרטצי םא םג) ריהמ ןוריווא
..."בר ךל השע"ד הארוהה רבד לע עידוהלו רוסמל ומצעב אובל

אלל - תוליעיו תוריהמ התואב וז הארוה רוסמל םינפואו םיכרד המכו המכ שי
!םינוריוואב העיסנ לש זובזב

ךירצש) ןוקיתה םלועב םיאצמנשכ וליאו ...והותה םלועל תכייש - וזכ הגהנה
ךרוצ שי םימעפל יכ םא ,'וכ רדוסמ רדסב גהנתהל שי - ("ןוקית" םנמא
.הלבגהו הדידממ הלעמל ,"ךדואמ לכב" לש העונתב

"ונוממ לע יתסח"

ברה ידי-לע שקבתנ ,ןילרבב ההש יברהש תעש ,('ח 'מע א"כ ךרכ שדוק-תורגא) צ"רת תנשב
,םינמזו הנש תוחול ורובע גישהל (צ"יירהומ ר"ומדא ק"כ תברקב ההש םש) אגירמ בוקדוח
.היסור תורייעל שדוק-תבש ברעב תורנה תקלדה ינמז תא סיפדהל םהיפ-לע ולכויש ידכ

דוע ול הנשא" .רחא ןורתפ ול עיצמ ךא ,םגישהל השעש תונויסינה לע ול ריבסמ יברה
הטיסרוינואה לש הקיתוילביבב אצמי יאדווב :דקתשא ול יתרמא רשא תא ,םעפה
חול תכרעהל ץוחנה לכ אצמי םבו .. הנוכתל הנשה רפסב ,תוחול אגירב [הטיסרבינואה=]
אלו - קרמ 12 דחא לכ ריחמ - ונוממ לע יתסח .. 'וכו דרגינל ,אבקסומ יקפואל העיקשה
."ול ךרצנ וניא ירה ךכ-רחאו ,םידחא םימיל ול וולי חטב יכ ,ויתינק

"תחא הטורפ ףא ונתי אל"

םירדחלו "קדצ חמצ" תסנכ-תיבל שלפש רייד לש ויוניפ לע ןתמו-אשמ להנתה ו"לשת תנשב
שדוח-שארב .ידגא ףסכ םוכס ול םלושי ןכ םא אלא תונפתהל בריסו ,הקיתעה ריעב ול םיכומס
.דולב ףלוו םירפא ברה לש ותיבל בוקודוח ברה ןפלט ,רקוב תונפל שולש העשב ,ו"לשת ןסינ
:ראשה ןיב רמאנ ובו ,ןתמו-אשמ ותואל רשקב בתכ יברהש קתפ אירקה אוה

הטורפ ףא תתל ןיאש טושפו ,לארשי לש םנוממ לע הסח הרותהש - הרות ןיד
ףא ונתי אלו ,הזב קדצ חמצה ברעלו ,[ךורע ןחלושהו=] ע"ושהו קדצה ךפיה
.[ךתעד אקלס אקה=] ד"סקה לודג אלפלו .ל"נהל תחא הטורפ

יכ ןמואי אל ,ל"נהל תתלו - ונאישנ וניתובר תודסומ לש םנוממ לוזגל דועו
יכה ןפואב וקסע [התע דע=] ע"ע הזב וקסעתהש 'יש ש"נא לכש הארנכ .רפוסי
תחא הטורפ וליפא הפסוה ילבמו
הרידב הריד ףילחמ ל"נה ןיא םאבו .רזומ
.[הז לכב=] ז"כב ותא [אירטו אלקש=] ט"וקש לכ וקיספי - דימו

םידרשמה [ידי-לע=] י"ע קר ושעי - הזב תושעל לגוסמש ש"נאמ ימ אצמי םאו
ףוליחה ןיאו) .ל"נה םע רשק לכ קיספהל ליעל רכזנכו ורבדי דרשמה םע קרו
.ל"נה לכ ומייקי יאדוובו (דימ

.וילע ךומסל אוה יאדכ [קדצ חמצהב=] צ"צהב .. [תובית המכ תורסח ןאכ]
ףוסה [שדוק תבשה=] ק"שה םדוק דוע - [דימו ףכית=] י"מות ועידוי יאדווב
.רבד

"ולאגת ףסכב אל"

-םש ןויצ-ןב 'ר ח"הרה םסרופמה ר"דשה ,ש"נא יבושחמ דחא ד"בח-רפכב דעוותה ו"כשת ץיקב
םייוסמ םשור היה .'דמעמ'ל םיפסכ םורתל ש"נא תא ביהלה שדוק תבשב תודעוותהבו ,ל"ז בוט
יברה ךא .הבוטל התיה ותנווכ ,ןבומכ ,ןויצ-ןב 'ר .הלעמלמ האבש הארוה יהוז לוכיבכש
:ןושאר קרבמ .םיאבה םיקרבמה ק"האב ולבקתנ תועובשה גח ברעב .דימ ביגה

'וכו ובייחתה ףכיתו 'וכו לבקל יתמכסה וליאכש םבתכמ םויה ילבקב יתלהבנ
.ק"האבש וניתודסומל הז לע הבגנה לכ ורסמיו

תצפהב וקזחתי וניאישנ וניתוברל םתורשקתה קזחל תמאב םיצורה לכו
.ולאגת ףסכב אלו םהיתודסומ סוסיבבו ץרמב תונייעמה

החמשב הרותה לבקלו תימינפ הדובעל הכרבב םתוחו קרבמה תלבק רושיאל הכחמה
.תוימינפבו

ןהאסרואינש םחנמ

:ינש קרבמ

,םתודוא ובתכש תולועפה וקיספי ףכית יאדווב ,םדוקה םרגלטהל ךשמהב
ריכזמש תולבקה ירפסו ינוצר ךפיה איהש אטישפו יתעידי ילבמ השענש ומסרפיו
.ןאכל שממ םלוכ םחלשי

תומוקמה ראשל ןושארה םארגעלעטה ןכו הז לכ ימשב רוסמל הלופכ יתשקבו
.שארמ הבר הדותו ל"נה ושעש

ןהאסרואינש םחנמתודיסחה ינייעממ


אציו תשרפ


(י,חכ) הנרח ךליו עבש ראבמ בקעי אציו

ןמיס תובא השעמ" יכ ,ונימיל םג הארוה םידמל ונא ,וניבא בקעי לש ויתורוק רופיסמ
:"םינבל

תאצל וילעש םינמז שיש תעדל ךירצ ,("רבעו םש ילהא") הרות לש תומא עבראב אצמנה םדא
ןורח" יוצמ םש םוקמ ,הרייעה ,הנוכשה ,בוחרה לא הרותה םוקממ - "ןרח"ל "לארשי ץרא"מ
- םש םיאצמנה השודקה תוצוצינ תא איצוהל ידכ ,"ימראה ןבל" םע קסעתהל ,"םוקמ לש ףא
.ה-י יטבש םהמ תושעלו וללה תומוקמב םייוצמה לארשי-ינב תא ליצהל

,תווצמלו הרותל םידוהי בוריק ידי-לע ךא ,ורובע הדירי איה שרדמה-תיבמ האיציה םנמא
(ל,ל) ונתשרפב רמאנכ ,הטושפכ תימשג החלצהל ףאו הרותה דומילב הריתי החלצהל םיכוז
."דואמ דואמ שיאה ץורפיו"
(789-788 'מע ,ג ךרכ ,תוחיש-יטוקיל)


(י,חכ) עבש ראבמ בקעי אציו

...ךינקז יל עבשנש םשכ יל העבשה רמאיו ךלמיבא ילע דומעי אלש :רמא .העובש לש הראבמ
(הבר שרדמ)

רבדה םעטב .ומע תירב ותרכש קחציו םהרבאכ אל ,ךלמיבא םע תירב תורכלמ ענמנ בקעיש ירה
:רמול שי

.בקעי לש וז ןיבל קחציו םהרבא לש םתדובע ןיב ידוסי לדבה וניצמ

תואיצמ םצע ךא .השודקל דגנתי אל ערהש ,ותלילשבו ערה תייחדב רקיעב וקסע קחציו םהרבא
םה ךכ םושמו .וישע - קחצימו ,לאעמשי תאצל היה לוכי םהרבאמ ןכל .הפקתב הראשנ ערה
.םהל דגנתי אלש ערה תא וחד הזב יכ ,ךלמיבא םע תירב ותרכ

התיה ןכל .ערה תואיצמ םצע תלילש ונייה ,בוטל ותכיפהו ערה ךוכיזב קסע בקעי וליאו
םצע דגנ איה ותמחלמ ירהש ,תירב ךלמיבא םע בקעי תרכ אל ךכ םושמו ."המלש ותטימ"
.ךלמיבא לש ותואיצמ

.בוטל וכפהלו וררבל ,"םוקמ לש ףא ןורח"ל ךלה אוה - "הנרח ךליו" :והז
(88 'מע ,י ךרכ ,תוחיש-יטוקיל)


(אי,חכ) םוקמב עגפיו

(י"שר) הליפת ןושל ושריפ וניתוברו .. :עגפיו

םישק ,םלועה יניינע םע םינפ לא םינפ שגפנ אוה רשאכ םדאל םירקנה תונויסינהש ןוויכ
המלועמ ותאיצי םרטב ,ןכל ,הרות לש תומא עבראב ותויהב וינפל םידמועה תונויסינהמ רתוי
והרזעיש 'הל ללפתהלו ומצע לע םימחר ררועל וילע ,םלועה יניינעל ותסינכו הרות לש
.וינפלש תונויסינבו הדבכה הכרעמב דמעמ קיזחהל לכויש ,והעייסיו
(61 'מע ,א ךרכ ,תוחיש-יטוקיל)


(אי,חכ) אוהה םוקמב בכשיו

:רמא הימחנ 'ר .בכש אל ,רבע תיבב ןומט היהש הנש ד"י לכ לבא ,בכש ןאכ :רמא הדוהי 'ר
(הבר שרדמ) בכש אל ,ןבל לש ותיבב דמעש הנש 'כ לכ לבא ,בכש ןאכ

:(ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כ יבא) קחצי-יול יבר ק"הגה רמוא

הרות דמלש םינשה הרשע-עברא ךשמב אל ןשי אל בקעי .יגילפ אלו אדח רמא רמו אדח רמא רמ
.ןבל תיבב השעש םינשה םירשע ךשמב אל םגו רבע תיבב

ןיב :רמולכ ,"ךדי"ה ךותב ןשי בקעי ."יחור דיקפא ךדיב" (אל םיליהת) ביתכ :ךנמיסו
.("ך") ןבל תיבב השעש םינשה םירשע ןיבל ("די") רבע תיבב השעש םינשה הרשע-עברא
(בלש 'מע ,קחצי-יול יטוקיל)


(די,חכ) תצרפו

לוכי וניא הז גשומ .תוציחמ תרסה םג אלא ,הבחרהו תוטשפתה קר אל איה הצירפ לש התועמשמ
.םהמ קלח וא םתוא םירתוסו המוחו ןיינב שישכ קר אלא ,חותפ הדשב לוחל

.השודקד הציחמו ןיינב חרכהב םה - "תצרפו"ה סחייתמ םהילאש הציחמהו ןיינבה ,הנהו
הצירפ רדגב הניא ותצירפו ,ןברוח לש ןיינע אלא ,יתימא ןיינב וניא הפילקד ןיינב ירהש
ןיינבב "תצרפו" תויהל ךירצש רמול רשפא דציכ :הלאשה אופא תלאשנ .ןיינב רדגב אלא
?השודקד הציחמו

ימוחת ךותב םה ולש "הציחמ"הו "ןיינב"הו ,השודק לש הגהנהב גהנתמש ימ שי :אלא
גרוח אל ךא דומילה ינמז לע רמוש אוה ,רתוי אלו הרותה יוויצל םאתהב דמול אוה :השודקה
אלו שמוח וא רשעמ :הרותה ירדגל םאתהב ךא ומחל בערל סרופ אוה ,הקדצ תניתנב ןכו .םהמ
.הזמ רתוי

,השודק לש םהש ,ולא תוציחמו תולבגמ םג ץורפל ךירצ םימעפלש ,בותכה ןאכ ונדמלמ
רתוי תתל ,הקדצב ןכו .ןירדהמה ןמ ןירדהממו ןירדהממ רתוי ,הריתי העיגיב הרותב קוסעלו
"אבסל היתוטש היל ינהא" תניחב ,"השודקד תוטש" יהוז .הרותה יפ-לע הווצמ םדאהש הממ
.(זי תובותכ)

.תובאבש רוחב ,אקווד בקעי תלחנ איה וז הדובע
(167 'מע ,א ךרכ ,תוחיש-יטוקיל)


םוקמה ארונ המ רמאיו ארייו .. הזה םוקמב 'ה שי ןכא
(זי -זט ,חכ) הזה

:בוט-םש-לעבה רמוא

םגש ןיבה אליממו ,ךרבתי ומש יוצמ ,וב תויוצמ תוער תויחש םוקמב םגש ,חכונ בקעי
השודק לש תוצוצינ שי ,"תוער תויח" תניחבב ןהש ,תורז תובשחמב םג - אוה ךכ תוינחורב
."םילכה תריבש" דוסב םש ולפנש

הניכשה רעצב רעטצנו הדערו הארי וילע הלפנ - "הזה םוקמה ארונ המ רמאיו ארייו"
.תופילקה ןיבל הדריש
(גי ףד גצ ןמיס ,בוט-םש-רתכ)(זט,חכ) הזה םוקמב 'ה שי ןכא

?תחתמ ץראה לעו לעממ םימשב ,םוקמ לכב אצמנ ה"בקהש בקעי עדי אל ןכל םדוק םולכ

שי ןכא"ש חכונ בקעיו ,םיקולא םש תניחבמ אוה תומלועה לכב ריאמש יקלאה רואה :אלא
.םיקולא םשמ הלעמלש ,'יוה םש יוליג ריאמ שדקמה םוקמבש - "הזה םוקמב 'יוה

םשב םיארקנ תורמאמ הרשעש רהזב אתיא :שוריפ ."טוידה רתא ןיד תיל" סולקנוא םגרתש והז
וליאו .(לובגו שי תניחבב םהש תומלועל רוקמ ןה ולא תורמאמש רחאמ) "אטוידהד ילימ"
תומלועה תניחבמ הלעמלש ,'יוה םש יוליג ריאמ םש יכ ,"טוידה רתא" וניא שדקמה םוקמ
.תורמאמ הרשעו
(ה"סתת ףד ,ה ךרכ ,הרותה-רוא)

רודו רוד תורצוא


תידיסח תודעוותה


בלב םיסואמ םיבוט-אלה םירבדה לכ ושענ תודעוותהה ידי-לע
,רגובמ דיסח יפלכ ימינפ ץרא ךרד םיכרבאל היה רבעב *
* םיכרבאה יפלכ םהיתיובייחתה תא ועדי םידיסחה ינקז םגו
ומצע יפלכ ןווכל שי תודעוותהבש ץקועה תאךולכלה תפיטש

ירחא .שממ םייחב תודוסי החינה איה ,םייחב דוסי התיה ורבע םימיב תידיסח תודעוותה
תודימה לש שפרה תא ירמגל הריסה תודעוותהה םא ןיב .רתוי םיכז ושענש ושיגרה תודעוותה
לכב - לוכה תא הפטש אל ןיידע םא ןיבו ,תונושה תויוליגרה לש ךולכלה תא הפטשו תוערה
.בלב םיסואמ םיבוט -אלה םירבדה לכ ושענ ,תמייוסמ הדימב ,ןפוא

,בוט וניא רבעהש הטלחהל האיבה תודעוותההש דבלב וז אלו .באכב רבעה לע םילכתסמ ויה
.אבהל לע הבוט הגהנהל הקזח המכסהל האיבה םג איה אלא ,הבוט הנניא תמדוקה הגהנההשו
.רתוי הנוילע הגרדב "בוט השעו"ה תאו "ערמ רוס"ה תא הדימעה תודעוותהה ,רמולכ
(67 דומע ב-א םיקלח - ק"הלל םגרותמ - םירוביד-יטוקיל)


'לבקמ' תויהל תעדל

לכ לש תוכושחה תוניפב רהוצ החתפ איה ,םיקלא תכרב התיה ורבע םימיב םידיסח תודעוותה
.תודיסחה רואב ןתוא ריאהל ,דחא

,רגובמה דיסחה םג ,םהינש .םיינחורה םייחב דוסיו םיימשגה םייחב דוסי התיה תודעוותהה
םיכרבאל .םבצמו םדמעמ תא ועדי ,גהנומהו ךרדומה ,ריעצה דיסחה םגו ,גיהנמהו ךירדמה
תא ועדי םידיסחה ינקז םגו ,ומוקמ תא עדי דחא לכ .רגובמ דיסח יפלכ ימינפ ץרא ךרד היה
.םיכרבאה יפלכ םהיתיובייחתה

םיינזא םהל ויהש םיכרבאה ויה םיברו ,תועמושש םיינזא ,"ןיעמשד ןינדוא" ויה רבעב
.תוטלוקו תועמושש

תוארהלו וקוריפב ,ןיינעה תנבהב התיה החישהו ,תודיסח ירבד םירבדמ ויה תודעוותה תעשב
לבקמ לש רדסה אוה ךכ .םינוע ויה םירגובמהו םילאוש ויה םיריעצה .ותוא ןיבהל שי דציכ
ךרוצ שי "לבקמ" תויהל ידכש עודיה יפכ .העימשה לע למע אוה עומשל וילעש העשבש ,יתימא
אוה ,לבקמ-דימלת תויהל רתוי עגי םדאש לככו ,הדובע וז דימלת תויהל .הלודג העיגיב
,לואשלו רבדל םיכירצשכ וליאו .דומילה תעשב קר אוה הז לכש אלא .הלבקל ילכ רתוי השענ
העשב םג לבקמ אוה םא קפס - לבקל קר דימת ןכומש ימ ."ולולימ רורב" לש ןפואב רבדל שי
.לבקמ קר תויהל וילעש
(69 דומע ב-א םיקלח - ק"הלל םגרותמ - םירוביד יטוקיל)


םיכרבמ תבשב

תא בטיה וניבהו תוידוסיב ועדי ,שטיוואבוילב התיה ו"צי "םימימת יכמות" תבישישכ ,רבעב
המל טאל טאל ו"ח חוכשל ולחה ,רמה תולגה לוטלטב ,ןמזה ךשמב ."ןוציח"ו "ימינפ" םיראתה
."ימינפ" תודיסח תארוק המלו ,"ןוציח" תודיסח תארוק

קר אל ,ואולימב םיכרבמ תבש לש רדסה תא םייקל ךרבתי 'ה תרזעב ותייצי םידיסח רשאכ
המו ,םרודבש םינקזהמ ועמשש המ םירגובמה ורפסי הבו ,תודעוותהב םג אלא ,םיליהת תרימאב
תויחב םידיסחה ללכ תא היחתו תודיסח היחת - ש"נא ינקזו םיאישנה לצא םמצעב וארו ועמשש
.תימינפ
(362 דומע ב-א םיקלח - ק"הלל םגרותמ - םירוביד יטוקיל)


...תונצקוע אל ,ןורביש

.לעופ ידיל הטלחה איבהל םחוכב היה .םיפיקת ,חוכ ילעב ויה ורבעש םינמזב םידיסח

,םוחבו רוקב ,טוטיחו רוקינ תניחבב הז היה .העיפשהו הלעפ ורבע םימיב תודעוותה
.(רבדמה) עיפשמה לש ונורבשמ רובש היה ןיזאמה ,ומצע ןיבל וניב רובש היה עיפשמה

.הציקעה תא קר םיעמוש ,םחורב םירובש ןיזאמה אלו רבדמה אל ךא ,הנשי תונרבד - םויכ

ץקועה םע לבא ,ץקוע םע םירצק םירבד ,םישק םירבד ,תופיקתב תויהל םיכירצ םירבדה ,ןכא
.תוידיסח תודימ ויהיש חרכהה ןמ .ומצע יפלכ
(758 דומע ד-ג םיקלח - ק"הלל םגרותמ - םירוביד יטוקיל)

עובשה חול


ד"בח יגהנמו תוכלה

גרובזניג החמש-ףסוי ברה תאמ

אציו תשרפ ,שדוק-תבש
ולסכב ב"י

1.תחא ן"ישב "רכששי" דימת םיארוק הרותה תאירקב

- ז,אי עשוה) "רמשנ איבנבו .. בקעי חרביו .ידש ימלת לע .. םיאולת ימעו" :הרטפה
2.(די,בי

,ינש םוי
ולסכב ד"י

ר"ומדא ק"כ תב ,ה"ע אקשומ היח תרמ תינברה םע ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כ תנותח םוי
3.השראוו ריעב ,ט"פרת ולסכ ד"י ,חלשיו תשרפ 'ג םויב - ע"נ צ"יירהומ

,ילצא םלוא .יטרפ שיא לצא יללכ ןיינע איה הנותח ,ללכב" :4יברה ןושלב ,םויה תלעמ
ילש רשקה רצונ וב םויה הז ירהו .. םייללכה םיניינעל יתסנכוהש ךכל ךרדה וז התיה ירה
."ונלמעב בוט ירפ הארנש ךרבתי-םשה רוזעי .םכמע

5.20:24 העשב ,ישילש םויל רוא - הנבל שודיק ןמז ףוס

,ישיש םוי
ולסכב י"ח

.ע"נ צ"יירוהמ ר"ומדא ק"כ תנקתכ ,'ת"תח'ד דומילה רדסב אינתה רפס דומיל םויס - םויה

6."ומתחתו ובתכת תודיסחה יכרדו תודיסחה דומילב הבוט הנשל" - 'בוט םוי טוג' :םילחאמןויליג 'תונופצ' .ז"כשת 'ןיעמה' :םיצבקב הז ןינעב ןוידו תוריקס .א"ס ב"ישת אציו פ"ש תחיש האר (1
.זי

.ד"בח ללוכ חול .32 'מע ד"בח-םיגהנמה רפס (2

.15 'ע ג"י ךרכ ד"בח ירופיס רצוא .ירישע קרפ (א"ח) 'ךלמ ימי' רפסב וטקלנ זאד םינינעה יטרפ (3

.272 'מע םש ךלמ ימי .טיק 'מע ד"ישת שדק תוחיש (4

ןמז'ל ןועשה תמאתהל תוקד םירשעכ דועו ,'ריהק קפוא'ל ןועשה תמאתהל תוקד 20 :תוקד 40 םידקהל יוארו (5
םיכמוס דבעידבו .המק 'מע ,ז ןויליג ,'םש ילהא' ץבוקו ,זמק-ומק 'מע ז"נשת 'ותעב רבד' חול האר .'ד"רהב
'יס ע"וש רוציקל 'הכלהב םינייוצמה םירעש'ב ואבוה ,םיקסופ דועו רפוס םתח ת"וש האר) ז"ט לילב ףא לקהל
.(ל"ז אדנל י"רגה ח"הרה םשב רסמנ ןכו .ט ק"ס זצ

.'םוי םויה' חול (6זכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ י"עש שטיוואבויל ןוכמ י"ע ל"וי
ןמרדור ןמלז-רואינש :יארחא ךרוע * רפואל השנמ יכדרמ ברה :ךרוע
דורב 'מ םחנמ :ישאר ךרוע

"תורשקתה" לע יונמ

ראודה תועצמאב ךתיבל תורישי "תורשקתה" ןויליג תא לבקל ןתינ

.(םימולשת 4-ב) ח"ש 177 :ץראב הנשל יונמ ימד
(םימולשת 2-ב) ח"ש 88 :ץראב הנש יצחל יונמ ימד
972-3-9607588 :תינופלט ררבל אנ :ץראל-ץוחב םייונמל יונמ ימד

:תבותכה יפל ,תבותכהו םשה ,יונמה ימד תא חולשל אנ
72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת ,םייונמה תקלחמ ,"תורשקתה"

ישארה ףדל

םיניינע חתפמ | ןיעידומ | סופד תיב | תושדח רדח | םידלי רדח | ןויע רדח | ד"בח תיב

תורומש תויוכזה לכ (c)
רואל האצוהה ףגא - זכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ
03-9606169 :'סקפ ,03-9607588 'לט ,72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת
ירא-בל ףסוי :"טנרטניא" רודמ שאר * בונורהא ןהכה קחצי ףסוי ברה :ר"וי
chabad@chabad.org.il