- ג"כק - "תורשקתה" ןועובש

ז"נשת'ה ולסכב ח"י * חלשיו תשרפ ק"שע

ונרוד אישנ ,שטיוואבוילמ ר"ומדא ק"כ תרותמ יעובש סרטנוק
שטיוואבוילמ י"ולר ק"הרהב לדנעמ םחנמ יבר
ע"יז מ"גבנ ה"הללקוצז
יברה לא תורשקתהה קוזיחלו


ןויליגה ירודמ
ץבוק תדרוה עובשה חול תודיסחה ינייעממ יבר יצוצינ יהויחבמ ריתי חישמ םע תויחל תוכלמ רבד
תוכלמ רבד


ןייעמ ימו ןיטיח רוכב ןיטמוח בק
הווקמ ימב


ןמיסו תוא היה ולסכב ט"יב רסאממ ןקזה ונבר לש ורורחיש
ןאכמו * תודיסחה תרות תצפה לע הנוילעה הרזגה לוטיבל
* הגשהו הנבה לש ןפואבו ללכה תלחנל תודיסחה הכפה ךליאו
דומילב םגופ וניאש דבלב וז אל ,תודיסחה תרות דומיל
* השדח תויח וב רידחמו ותוא רמשמ ףא אלא ,הלגנה תרות
ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כ תחישמדיבע" רמאמכ ,הטמל ולשלתשנ ונממו הלעמל שרוש םהל שי הטמלד םיניינעה לכש עודי
הזמו 2."אעיקרד אתוכלמ ןיעכ אעראד אתוכלמ"ו ,1"האליע אמלעד אנווגכ האתת אמלע ה"בוק
עבקנ הז לעש - ךורע-ןחלושהו אינתה לעב ,ןקזה וניבר לש הלואגהו רסאמהל עגונב םג ןבומ
איה ךכל תירקיעה הביסהש - (הז ירחאל םגו ,חישמה תאיב דע) 3ידימת דעומל ולסכ ט"י
.הטמל םג ולשלתשנ הזמו ,הלעמל ויה הלא םיניינעש ינפמ

ן'קסלעוואפארטעפ") ילבפורטפה רצבמב רסאמב ןקזה וניבר תבישי תעבש 4רופיסה םדקהבו
.טושקד אמלעמ ,ט"שעבה - ובר יברו ,דיגמה ובר ,ויתובר תחא םעפ ולצא ואב ,("טסאפערק

דחוימ םוקמב םעפ רקיב ר"ומדא ח"ומ ק"כ - .םיפוגב תושבלתהב היה םאובש ,ףיסוהל שיו -
השלשל םוקמ ליכמ הז רודמ םאה ,ע"נ ר"ומדא ק"כ ,ויבא ותוא לאש ,םשמ רזחשכו 5.הז
האבש יפכ המשנה תולגתהש 6עודיו .םיפוגב תושבלתהב היה םאובש החיכומ וז הלאש !םישנא
- ףוג אלל המשנה תולגתה רשאמ רתוי הלענ יוליג אוה ףוגב תושבלתהב

תביס יהמ ןקזה וניבר םלצא לאש ,םהיניב ויהש (רובידה תוכירא) םירבדה יפוליח ןיבו
,הרות יזר - תודיסח ירבד הלגמש ךכ לע גורטקה וילע קזחתנש ,ול ובישהו ?רסאמב ותבישי
ךישמהל וא תונשל םאה ,רסאמהמ אצייש רחאל גהנתי דציכ םלצא לאשו ,םיברב - ךלמ לש ורתכ
וילע ,םיברב תודיסח תולגל ליחתהש ןוויכש ,ול ובישהו ?םיברב תודיסחה יוליגב וכרד
.רתוי דוע ףיסוהלו ךישמהל

,םיברב תודיסחה יוליג לע הלעמל היהש גורטקהמ האצותכ התיה הטמל רסאמה תביסש ,אצמנו
,הלעמל גורטקה לטבש הזמ האצותכ התיה הלואגהו רורחשה תביסו .הטמל םג גורטק השענ ןכלש
.םיברב תודיסחה תרות תצפהו יוליגל עגונב ןקזה וניבר לש ותטישל הלעמל ומיכסהו

םג אלא ,תיסורה הלשממה לע ןוחצנה קר אל - חצנ ןדיד - ולסכ ט"יד בוט-םויה ןכות והזו
םיברב תודיסחה תרות ץיפהלו תולגל ךירצש ןקזה וניבר תטישש ,הלעמל ןוחצנה רקיעבו
.הקוספ הכלהו תלבוקמ הטיש התשענ

:םיתשב ןקזה וניבר תטיש לש ןוחצנה אטבתמ - רתוי תויטרפבו

ירתס דומילש הטישה תלבוקמ התיה ןכ ינפלד .לארשי לכל תודיסחה תרות לש התוכייש (א
םישרודה םיניינעה לכ תא רבכ ונקיתש הלאל תוחפה לכל וא ,דבלב הלוגס ידיחיל ךייש הרות
תוכומנה תומשנל וליפא ,לארשי לכל ךייש תודיסחה דומילש שדיח ןקזה וניברו ,ןוקית
הלא וליפאו ,"בוט השע"ב םדיקפת ואלימ אל ןיידעש הלא וליפאו ,אחישמד אתבקעבש רתויב
.תודיסחה דומילל םיכייש םה םג - "ערמ רוס"ב ןיידע םימלש םניאש

וניבר לש הלואגה ירחאל) גרוברטפ ירחאלש - 7ע"נ (ב"שרוהמ) ר"ומדא ק"כ לש ונושלבו
לש ותטיש הלעמל הלבקתנ זאש ןוויכ ,"הצוח ךיתונייעמ וצופי"ד ןיינעה רקיע ליחתה (ןקזה
.לארשי לכל תודיסחה תרות ץיפהלו תולגל ןקזה וניבר

אילגב איגוס דומילכ הגשהו הנבה לש ןפואב (לארשי לכ ידי-לע) תודיסחה הרות דומיל (ב
8.הרותד

9בתכבש הרותבש עודיכ ,אקווד הפ-לעבש הרות דומילב יאנת אוה אקווד הגשהו הנבהב דומיל
ירה ץראה-םע אוהש ינפמ תולימה שוריפ וליפא ןיבמ וניאש יפ-לע-ףא ויתפשב איצומ םא"
ןכו םיקוספה ינפל רחשב הרותה תכרב ךרבמ ץראה-םע לכ ךכיפלו ,םתדמלו תווצמ םייקמ הז
10"ללכ דומיל בשחנ וניא שוריפה ןיבמ וניא םא הפ-לעבש הרותב לבא .. הרות רפסל הלועשכ
- תודיסחה דומיל םגש אוה שודיחהו ;(12ןקזה וניבר ואיבהו ,11םהרבא -ןגמה ןיד קספכ)
.הגשהו הנבה לש ןפואב תויהל ךירצו לוכי - 13ארקמל ךיישש ,הלבק ,הרות ירתס

,לכשב תודיסחה תרות השבלתנ גרוברטפ ירחאלש - 7ע"נ (ב"שרוהמ) ר"ומדא ק"כ לש ונושלבו
.תוקולא ןיבהל לוכי ימשגה חומב שבולמה לכשה םגש ןפואב

תרותש ןקזה וניבר לש ותטיש הלבקתנש - חצנ ןדיד - ולסכ ט"יד בוט-םויה ןכות והזו
םיניינעה ולכשב ןיבהלו דומלל לוכי לארשימ דחאו דחא לכו ,לארשי לכל תכייש תודיסחה
.תודיסחה תרותד

,רמ יתא יתמיא ותלאשל הנעמב ט"שעבהל חישמה ירבדכ - ונקדצ חישמ תאיבל הנכהה יהוזו
14.הצוח ךיתוניעמ וצופישכ

ליחתה ולסכ ט"יבש ןוויכ ,לארשי לכל תכייש תישענ תודיסחה תרותש רומאהל ךשמהב
ןועטל םילוכיש תפסונ הנעט לולשלו ףיסוהל שי - הצוח ךיתונייעמ וצופיד ןיינעה רקיע
:הרות ינב (טרפבו ,ללכב לארשי-ינב)

ןוויכ ,ןכ-יפ-לע-ףא לבא ,לארשי לכל ךייש תודיסחה דומילש - םה םינעוט - תמא ןה
היה הז ליבשבש) השעמו רוביד ,הבשחמב לעופב הגהנהל ךכ לכ עגונ וניא תודיסחה דומילש
יוביר שרודש דומיל הז ירה ,ךדיאלו ,(ךורע-ןחלושה דומיל ,םויכ םג קיפסמו ,רבעב קיפסמ
אלש (םישודיח שדחל) "ןאטפיוא" םילוכי הזבש ,הלגנה דומילל ןמזה תא שידקהל בטומ - ןמז
.ךרעב

קוידב (תודיסחה תרות ותרות דומיל תודוא ט"שעבהל וירבדב) חישמ ריהבה - הזל הנעמהו
.ןמקלדכ ,אקייד "ךיתונייעמ" ,"הצוח ךיתונייעמ וצופי" ןושלה

:הווקמל ןייעמ ןיבש קוליחה רואיב

ויהש ומכ םניא הווקמה ימש ,םימשג ימ לש הווקמב ןה] םרוקממ םידרפנ םה הווקמ ימ
ןכ-ןיאש-המ ,[גלש וא חרקמ השענש הווקמב המכו-המכ-תחא-לעו ,15םימשבש םיבעהב םרוקמב
.(16ןייעמ ןיד םהל ןיא םוקיספהש ןייעמ ימו) םרוקמל םירבוחמ םה ןייעמ ימ

רהטמ ןייעמהו ,האס 'מב אלא רהטמ וניא הווקמהש (א) - 17אנידל םהיניבש םיקוליחהמו
,ןרובשאב אלא רהטמ וניא הווקמה (ב) ,(18םדאב םג תועד המכלו ,אקווד םילכב) והשלכב
הנקסמהש ףא ,ןילחוזב אקווד רהטמש 19תופסותד ךתעד-אקלס-אקהו) ןילחוזב רהטמ ןייעמהו
.(ןילחוזב םג רהטמש איה

:תוינחורב ןיינעה רואיבו

,תוינחורב הרואכל ךייש וניא םרוקממ םידרפנש הווקמ ימד ןיינעה תוללכש - המדקהבו
ץראה לעו לעממ םימשב" ,םלוכ םיניינעה לכד רוקמה אוה ה"בקהש ןוויכ ,תוקולאל עגונב
.ו"ח ונממ דרפיל ךייש אלו ,20"דוע ןיא תחתמ

ןיינע תויהל לכויש ידכ ,םוקמ לכמ ,תוקולאמ דוריפ ךייש אלש איה תמאהש ףא ,םנמא
ה"בקה ןתנ ,("םייחב תרחבו 'וגו םייחה תא םויה ךינפל יתתנ האר" 21בותכש ומכ) הריחבה
ראבמש יפכ ,ףוס-ןיאה חוכב אוה אפוג הז ןיינע רשא ,22תויושר יתש ןנשיש תועטל םוקמ
םצמצל לוכי לכ רשא ה"בקה לש ויתורובג ןה ןה"ש 23הנומאהו דוחיה רעשב ןקזה וניבר
.תוקולאמ דרפנ אוה וליאכ הארנש דע ,"'וכ וריתסהלו ויפ חורמ עפשנה תוינחורהו תויחה

הרותב הליבטל עגונב ןייעמ ימו הווקמ ימד ןיינעה ןכות ראבל שי וז המדקה יפ-לעו
םידרפנש הווקמ ימד ןיינעה ךייש הרותה דומילב םגש - 25"תעדה ימ" ,24םימל הלשמנש
ןפואב היהי הרותה דומילש לדתשהל ךירצ ןכלו ,דמולה םדאה שגרהבש ןורסחה דצמ ,םרוקממ
.םרוקמל םירבוחמש ןייעמ ימ לש

:ןיינעה רואיבו

לע .. ץראה הדבא המ לע .. תאז תא ןביו םכחה שיאה ימ 27ביתכד יאמ" 26ארמגב אתיא
ויה ןיקסוע יאדו"ש 28ן"רה שרפמו ,"הליחת הרותב וכרב אלש .. 'וגו יתרות תא םבזע
לכ םהיניעב הבושח התיה אלש רמולכ ,הליחת הרותב ןיכרבמ ויה אלש (אלא) .. דימת הרותב
."התכרבב ןילזלזמ ויה ךכ ךותמו ,המשל הב םיקסוע ויה אלש ,הילע ךרבל יואר אהיש ךכ

ןכלש ,'ה תרות איה הרותהש רכינש ןפואב תויהל ךירצ הרותה דומילש - 29הזב ןיינעהו
םע רוביחה השענ הז ידי-לעש ,"הרותה ןתונ 'ה התא ךורב" ,הרותה תכרב ךרבל םימידקמ
דעו ,הרות-ןתמב ומכ ,30הווה ןושל "הרותה ןתונ" םיקיידמש אלא דוע אלו ,הרותה ןתונ
ויה הרות-ןתמבש ףאד ,"'וכ ןאכ ףא עיזבו תתרבו האריבו המיאב ןלהל המ" 31ל"זח ורמאש
לכמ ,'וכ התע ןכ-ןיאש-המ ,32השמ תאובנ ןיעמ םלצא התיהש דע תילענ הגרדב לארשי-ינב
תויהל ךירצ ןכלו ,הווה ןושל "הרותה ןתונ" ,הרות-ןתמד ןיינעה ונשי םויה םג ,םוקמ
33.הרות-ןתמ תעשב ומכ 'וכ האריבו המיאב הרותה דומיל

- הרותה ןתונ םע רוביחה שגרנש ,המשל הרות ,הרותה תכרב תמדקהב הרותה דומילש ,אצמנו
(המשל דומלל) הכז" 34ל"זח ןושלבו ,םרוקמל םירבוחמש םייח םימ ,ןייעמ ימ תמגודב אוה
35בותכש ומכ ,םייחה רוקמ ,(הרותה ןתונ) ה"בקה םע רוביחה דצמ ,"םייח םס ול תישענ
,הרותה ןתונ לע חכושו הרות דמולשכ ןכ-ןיאש-המ ;"'וג םייח םכיקלא 'הב םיקבדה םתאו"
אל לבא ,םימ ,הווקמ ימ תמגודב הז ירה - "'וכ הכז אל" 34רמאנ הז לעש ,המשל אלש הרות
.'וכ דוריפ לש ןפואב הז ירה ולצאש ןוויכ ,םרוקמל םירבוחמש םייח םימ

:תודיסחה תרותב התלגתנש הרותה תוימינפל הרותד הלגנ ןיבש קוליחה שגדומ הז ןיינעבו
הווקמ ימ תמגודב ,הרותה ןתונ לע חכושש ןפואב דומילה תויהל לוכי - הרותד הלגנב
יניינעב אוה דומילה אשונש ןוויכ - תודיסחה תרות דומילב ןכ-ןיאש-המ ;םרוקממ םידרפנש
,הרותה ןתונ ,ה"בקה םע תורשקתהה אליממ ךרדב הנשי ,'וכו תולשלתשה רדס תעידי ,תוקולא
.םרוקמל דימת םירבוחמש ןייעמ ימ תמגודב

וא ןרובשא ,והשלכ וא האס 'מ) ןייעמו הווקמד םינידה יטרפ םג ראבל שי הז יפ-לע
:הרותה דומילל עגונב - (ןילחוז
דומילב ךרוצ שיש - 36םהב הלוע ופוג לכש ,האס 'מב אלא רהטמ וניא (הרותד הלגנ) הווקמ
ותואיצמש ,ונייה ,הרותב הסוכמ השענש דע ,37"ארותכ היל יפס" ,גלפומ יובירב הרותה
ןייז זא זיב הרות טימ ןסאגראפ ליפ יוזא טרעוו רע") הרותב תלטבתמ תירמוחהו תימשגה
ול תישענ"ש ןפואב תויהל לוכי ,תאז ילולו ,("םעד ןיא לטבתנ טרעוו תוירמוח ןוא תוימשג
."'וכ םס

דומילב וליפא איה תודיסחה תרותד הלועפה יכ - והשלכב רהטמ (תודיסחה תרות) ןייעמ לבא
שיש ,[39"רעק ןייא טימ" ,"תחא העשב ומלוע הנוק שי" 38ל"זר רמאמ ךרד-לע] תחא העש לש
תא ץחרו" 40בותכש המ ךרד לע ,ולש םילפטה םיניינעה םג ללוכ) ותואיצמ לכ לטבל הזב
ידי -לעש שחומב םיאורש יפכ ,42(ןייעמ) תודיסחה תרות ימב (41"ורשבל לפטה תא" ,"ורשב
.הצקה לא הצקה ןמ ירמגל ךפהתמש דעו ,תופקשהה לכ םינתשמ תודיסחה דומיל

ופוג לכש םימב קר איה םדא תרהט ןכ-ןיאש-המ ,םילכ קר והשלכב רהטמ ןייעמש העדהל םגו
ימ תא םילעמ ,םהב הלוע ופוג לכש םימ ,הווקמב םיברעתמ ןייעמה ימ רשאכ ירה ,םהב הלוע
:43ןילחוזב םירהטמש ןייעמ ימ ומכ תויהל הווקמה

רדעה ןכ-ןיאש -המ ,ענענתמ יח לכד ,םייח םימ ,תויחה לע הרומ - (ןילחוז) הליחז
ןייעמש תופסותב ארבס שי ןכלו] םייח םימ םניאש םימהב ןורסחה לע הרומ (ןרובשא) הליחזה
.םייח םימ הווקמה ימ םג םישענ ,הווקמה ךותל ןייעמה םיכישממשכו ,[אקווד ןילחוזב רהטמ

הלגנה דומילב םג לעופ (ורוקמל רבוחמש ,ןייעמ) תודיסחה דומילש - הרותב וניינעו
תישענ הכז" ,המשל הרות ,הרותה ןתונ םע רוביחה שגרנ היהי הלגנה דומילב םגש ,(הווקמ)
."םייח םס ול

(הווקמב ןייעמה תלועפ תמגודב ,הלגנה דומילב תודיסחה דומילד הלועפה) הז ןיינעו
:הרותד הלגנב םג (םיניינעה לככ) זמורמ

אתיא ,"ורצוא איה 'ה תארי תעדו תמכח תועושי ןסוח ךיתע תנומא היהו" 44קוספה לע
רדס הז תועושי ,םישנ רדס הז ןסוח ,דעומ רדס הז קיתע ,םיערז רדס הז תנומא" 55ארמגב
.הרותד הלגנ ,הנשמ ירדס השש לכ - "תורהט רדס הז תעדו םישדק רדס הז תמכח ,ןיקיזנ
איה 'ה תארי יא" :ןיינעה ךשמהבו ,"ורצוא איה 'ה תארי יכה וליפאו" :ארמגה תמייסמו
ךלה ,היילעל ןיטיח רוכ יל הלעה וחולשל רמאש םדאל לשמ ,אל - אל יא ,ןיא - ורצוא
עילתהלמ תוריפה תא תרמשמו החלמ ץרא) "'וכ ןיטמוח בק ןהב יל תבריע היל רמא ,ול הלעהו
,(המשל הרות) יעבדכ היהי ןדומילש (הרותד הלגנ) הנשמ ירדס השיש לכד הרימשהש - (46
תרות טרפבו ,47הרותה תוימינפ דומיל ידי-לע תישענש ,"ורצוא איה 'ה תארי" ,איה
,"'וכו םדאה ןנובתיש העשב ותאריו ותבהאל ךרדה איה ךאיה" 48ם"במרה ןיד קספכ ,תודיסחה
.תודיסחה דומילד ןכותה והזש ,'ה תלודגב תוננובתה

רוכב ןיטמוח בק בוריע תלועפ תמגודב איה הלגנה דומילב תודיסחה דומילד הלועפה :רמולכ
,הווקמ ימב ןייעמ ימ בוריע תמגודב - ליעלד ןונגסבו .ןיטיחה םירמשנ הז ידי-לעש ןיטיח
.םייח םימ הווקמה ימ םישענ הז ידי-לעש

תואיצמ םישענש ןפואב תויהל הכירצ הלגנה דומילב תודיסחה דומיל תלועפש ,ףיסוהל שיו
ומכ םג אלא ,(ןיטיח רוכב ןיטמוח בק ומכ) שביב שבי תבורעת ומכ קר אל - שממ תחא
ןבומכ) דחא רבד םישענש ןפואב אוה בוריעהש ,(הווקמ ימב ןייעמ ימ ומכ) חלב חל תבורעת
.(49חלב חל תבורעתל שביב שבי תבורעת ןיבש םינידה יקוליחמ

:ליעל רומאה לכמ םרומה

דומילב "ןאטפיוא" וז העשב םילוכישכ תודיסחה דומיל לע ןמז דבאל לבחש הנעטל םוקמ ןיא
ידי-לעש ,ךכ ,והשלכב רהטמש ןייעמ ומכ אוה תודיסחה דומילש ןוויכ - ךורע-ןיאב הלגנה
םס" ,המשל הרותד ןפואב היהיש הלגנה דומילל עגונב םג תובר םילעופ תודיסחה דומיל
."םייח

דומילב הגשהו הנבה םג הז ידי-לעו ,קשח ףסותינ תודיסחה דומיל ידי-לעש אלא דוע אלו
.הלגנה דומילב םג 50הככ םימעפ ףלא םיכז ובילו וחומ םישענש ,הלגנה

תרותב םא יכ 52רמאנש ,ץפח ובלש םוקמב הרות םדא דומלי םלועל" 51ל"זח רמאמב זמורמכו
'ה תבהא ולצא תויהל ךירצ ,'ה תרותב "ץפח ובל" היהיש בצמו דמעמל אובל ידכ :"וצפח 'ה
,("'וכ ותבהאל ךרדה איה ךאיה" 48ם"במרה ןיד-קספ ליעל אבומכ) תודיסחה דומיל ידי-לע -
.הרותה תנבהו דומילב ךרעב אלש חילצי יזא ,הרותב ץפח ובל היהישכו
122-113 םידומע ןושאר קלח 'א"ישת תויודעוותה - םחנמ תרות' - א"ישת'ה ולסכ ט"י תחישמ םיעטק)
(הגומ יתלב -
.ב ,הר .א ,חל א"חז (1

.ב ,ועק ג"ח .א"ער ,זצק א"ח רהז .א ,חנ תוכרב (2

.ךליאו 172 'מע ה"ח ש"וקלב 'תנ .(ב"עס ,טי א"ח ד"וקל) ט"ס ג"צרת ולסכ ט" תחיש (3

.ךליאו 170 'מע ל"ח ש"וקלב 'תנ .(הרעהב) ז"טפ א"ח יבר תיב (4

.(א"עס ,נשת ד"ח ד"וקל) ב"צרת ולסכ ט"י תחיש האר (5

.מ"כבו .חעק 'מע ו"סרת ךשמה האר (6

.(ךליאו 112 ע"ס םולש תרות ש"הס) ח"סרת ולסכ ט"י תחיש (7

.(נ"שו .טש 'מע ז"נרת מ"הס) ז"נרת לולא ו"ט תחיש (8

לש ןילית ילית םידמל גתו תוא לכמש דעו ,'וכ ןיגתו תויתואב קוידה שגדומ הבש (9
.(ד ,הצ הכרב .א"ער ,חפ צ"עמש ישורד ת"וקל האר) תוכלה

.(ל"ומה) רסח - םיקוליח םנשי אפוג פ"עבשותבש ראבתנ (10

.ב"קס נ"ס ח"וא (11

.ב ,ה ארקיו ת"וקל .ב"פס ת"ת 'לה (12

.(173 'מע ל"ח ש"וקל םג הארו) ג ,םש ת"וקל (13

.(מ"כבו .ותליחתב ט"שכ) ט"שעבהד ק"הגא (14

,טל ןירדהנס) "ליבט ארונב" - ירמגל רחא ןפואב איה םימשב הליבטהש ,ריעהלו (15
.(א"עס

צ"צ כ"ג הארו .ב"ס דסק ןמיס ד"וי ת"וש) "קדצ חמצ"ה ר"ומדא ק"כ תערכה איה ךכ (16
מ"היפ ,(ב ,הנ) תורוכב אמש ה"דות תעדכו ,(ו"מ ה"פ תואוקמל ג"ח םיאולימה רעש
"םיקסופהו הנשמה טשפכו" דועו השירפ ,(מ"דב אבוה) ש"בירה ,א"בשרהו ד"בארה ,ם"במרהל
.(ל"קס א"רס ד"ויל ך"ש)

.5 הרעה 98 'מע ןושאר קלח 'א"ישת תויודעוותה - םחנמ תרות' הארו

.אר ס"ר ד"וי ע"ושוט .ח"ה ט"פ תואווקמ 'לה ם"במר (17

.(םש הנשמ ףסכ .םש רוט האר) םש ם"במר (18

.םש תורוכב (19

.ו ,ד ןנחתאו (20

.טי-וט ,ל םיבצנ (21

.םש כ"תמו י"שרפבו ח ,ח"פ ר"ב האר (22

.(ב ,טע) ד"פ (23

.ט"ה ג"פ ת"ת 'לה ם"במר .נ"שו .א ,זי ק"ב .א ,ז תינעת האר (24

.ןפוסב תואווקמ 'לה ם"במר (25

.ב"ע שיר ,הפ מ"ב .(ןיכרבמ ןיאש :םשו) א ,אפ םירדנ (26

.בי-אי ,ט 'ימרי (27

.םש םירדנ (28

.דועו .3 'מע ו"טח ש"וקל האר (29

.מ"כבו .א ,גכ עירזת ת"וקל .א ,הכ ה"לש האר (30

.נ"שו .א ,בכ תוכרב (31

םירפסב םג הארו .דועו .האר פ"ר ת"הוא .ח ,ז"פ ר"בד .אי ,טי ורתי אתליכמ האר (32
.וסש 'מע ב"ח א"טילש ר"ומדא ק"כ שדוק-תורגאב ונמסנש

.ךליאו ב ,זס ורתי א"ות האר (33

.(י"שרפבו) ב ,בע אמוי (34

.ד"לפס נ"רד תובא הארו .ד ,ד ןנחתאו (35

.ד"פר תואווקמ 'לה ם"במר .דועו .ב ,ד ןיבוריע (36

.נ"שו .א ,נ תובותכ (37

.נ"שו .ב"עס ,ד"וי ז"ע (38

.דק 'מע ג"ח .ב ,וצש ב"ח םיסרטנוק מ"הס .ד ,גס .א ,אס ה"ר ישורד ת"וקל האר (39

.ט ,די ערוצמ (40

.א"עס ,בפ ק"ב .א"עס ,ו הכוס (41

.(ןסינ וכ "םוי םויה"ב קתענ) זת 'מע ב"ח צ"יירהומ ר"ומדא שדוק-תורגא םג האר (42

.םש כ"נבו ,י"ס א"רס ד"וי ע"ושוט .םש מ"כבו .ט"ה ט"פ תואווקמ 'לה ם"במר האר (43

.ו ,גל 'יעשי (44

.א ,אל תבש (45

.םש י"שרפ (46

.א ,ו ארקיו ת"וקל האר (47

.ב"ה ב"פ ת"הוסי 'לה (48

'קיצנא .ךליאו ד"יס ז"מתס ח"וא ז"הדא ע"וש .םש כ"נבו ,ט"קס ד"וי ע"ושוט האר (49
ד"פרת מ"הס םג הארו .נ"שו .(ךליאו ולרת ע"ס א"כ ךרכ) חלב חל ,שביב שבי ךרע תידומלת
.ךליאו דצ ע"ס

.ב ,א תישארב א"ותב ז"הדא ןושל (50

.א ,טי ז"ע (51

.ב ,א םילהת (52
חישמ םע תויחל


תוזמרנ חישמה תומיד תופוקתה יתש
ונתשרפד הרטפהה יקוספב


םלועב וקלח רוריבו תונייעמה תצפה ידי-לע הזל םיכוז

'הל התיהו וישע רה תא טופשל ןויצ רהב םיעישומ ולעו" :רמאנ הרטפהה לש ןורחאה קוספב
יפכו ,"הריעש ינודא לא אובא רשא דע" :רמאנ הבש - חלשיו תשרפל רשקה והזו ."הכולמה
יתמיא" :("םיבר וז השרפל שי הדגא ישרדמ"ש איבמש םדוק) ארקמ לש וטושפב י"שר שרפמש
קוספה והזש - "וישע רה תא טופשל ןויצ רהב םיעישומ ולעו רמאנש ,חישמה ימיב ךלי
.הרטפהה לש ןורחאה

עגונב לארשי-ינב לש םתלועפ - איה השרפל הרטפהה ןיבש תפתושמה הדוקנהש ,תרמוא תאז
.("וישע רה תא טופשל") וישע רהל

יולגב שגדומ ("וישע רה תא טופשל ןויצ רהב םיעישומ ולעו") הז ןיינע תוללכ ,הנהו
:המצע השרפב רשאמ רתוי הרטפהב

םיעישומ ולעו" שוריפב רמאנ אלו) "הריעש ינודא לא אובא רשא דע" קר רמאנ המצע השרפב
- ארקמ לש וטושפב - שרפמש י"שר שוריפל םיקוקז ןכלו ,("וישע רה תא טופשל ןויצ רהב
..."וישע רה תא טופשל ןויצ רהב םיעישומ ולעו רמאנש ,חישמה ימיב - ךלי יתמיאו"

טופשל ןויצ רהב םיעישומ ולעו" :ארקב שרופמ ירהש - יולגב הז ןיינע שגדומ הרטפהב לבא
."וישע רה תא

ןיינע הרטפהב אבומ "וישע רה תא טופשל 'וגו םיעישומ ולעו"ד ןיינעה ירחאל :הזל ףסונו
..."הכולמה 'הל התיהו" - ףסונ

ולעו"ד ןיינעה ירחאלש ,רמולכ ,ומצע ינפב ןיינע אוה "הכולמה 'הל התיהו" בותכש המש
"הכולמה 'הל התיהו" - ףסונ ןיינע היהי ,"וישע רה תא טופשל ןויצ רהב םיעישומ
אל - דחוימה ןמזב היהי ("הכולמה 'הל התיהו") הז ןיינעו ,(ףיסומה ו"אוב - "התיהו")
...וירחאל אלא - "וישע רה תא טופשל 'וג םיעישומ ולעו"ד ןיינעה היהי ובש ןמז ותואב

דומעי" שארל לכל :הלואגה רדסל עגונב (א"י קרפ ףוס םיכלמ תוכלה) ם"במרה ןיד קספכו
יכ ,"וישע רה תא טופשל"ד ןיינעה תוללכ והזש ,"'ה תומחלמ םחליו 'וכ דוד תיבמ ךלמ
ךכ-רחא קרו" ;וישע לש וערזמ אוהש קלמע דגנ המחלמה לע (רקיעב) יאק "'ה תומחלמ םחלי"
'ה תא דובעל ולוכ םלועה תא ןקתי" - "לארשי יחדנ ץבקו ומוקמב שדקמ הנב"ש ירחאל -
והזש ,"דחא םכש ודבעלו 'ה םשב םלוכ אורקל הרורב הפש םימע לא ךופהא זא רמאנש ,דחיב
םיניינע 'בש ם"במרה ןיד-קספב שרופמ ירה ,ןכ םאו ."הכולמה 'הל התיהו"ד ןיינעה תוללכ
תופוקת 'בב ויהי ("הכולמה 'הל התיהו" ,"וישע רה תא טופשל 'וג םיעישומ ולעו") ולא
.םמצע ינפב

רוריבבו הצוח תונייעמה תצפהב לארשימ דחאו דחא לכד הדובעה תוללכ ידי-לעש ןוצר יהיו
.לארשימ דחאו דחא לכ לש תיטרפה ותלואג היהת - ("וישע רה תא טופשל") םלועב וקלח
,לארשי-ינב לכד תיללכה הלואגל שממ בורקב םיכוז - וידחי םיפרטצמ לארשי-ינב לכ רשאכו
הרהמב - "הכולמה 'הל התיהו וישע רה תא טופשל ןויצ רהב םיעישומ ולעו" דועיה םויק ידע
.שממ ונימיב
,573-566 םידומע ,א ךרכ ,'ג"משת תויודעוותה' - ג"משת'ה ולסכ ח"י ,חלשיו תשרפ תבש תחישמ)
(הגומ יתלב

יהויחבמ ריתי


היהי תחאו דחא לכש העשה וצ
רודה אישנ לש "וחולש"


ונמיה הטמל ןיאש 'הצוח'ל דע ,תודהיו הרות ץיפהל

ךיתונייעמ וצופי"ד ןיינעה רקיע ליחתה ולסכ ט"יב ןקזה ר"ומדא לש ותלואגבש עודי
(םמצע תונייעמה אלא ,תונייעמה ימ קר אל) הרותה תוימינפד תונייעמהש ,ונייה ,"הצוח
."הצוח"ה םוקמל דע הצפה לש ןפואב םיאב

ןיינעה תומילש ,יכ - תוחילשה ןיינע ,"חלשיו" ,השרפה לש המשל רשקה ןבומ הז יפ-לעו
הדש ריעש הצרא 'וג םיכאלמ בקעי חלשיו"ש הז ידי-לע אוה "הצוח ךיתונייעמ וצופי"ד
:"םודא

אבס לארשי תמשנ" ,"םלוע דעו םלועמ לארשיבש תומשנה לכמ הלולכ .. ותמשנ" - בקעי
בקעי לש וצוצינ תובית ישאר "אישנ" ,רודה אישנ לש וניינע והזש ,"תומשנה לכמ הלולכה
."לכה אוה אישנה" ,רודה לכ תא ללוכה "חומו שאר תניחב" ,וניבא

אישנש - "םודא הדש ריעש הצרא 'וג םיכאלמ בקעי חלשיו"ד ימינפה שוריפה והזד רמול שיו
הדש ריעש הצרא" ,ןותחת יכה םוקמל דע ,םוקמו םוקמ לכל (םיכאלמ) םיחולש חלוש רודה
םג ,הרותה תוימינפד תונייעמה דע ,"הכלה וז 'יוה רבד" ,תודהיו הרות ץיפהל ידכ ,"םודא
."םודא הדש ריעש הצרא" ,ונמיה ץוח ןיאש "הצוח" ללוכ ,"הצוח"ה םוקמב

בקעי אוביו" יזא - הצוח תונייעמהו תודהיהו הרותה תצפהד תוחילשה תא םיאלממ רשאכו
ןהו ,ומצעל עגונב תומילשה ןה ,"ותרותב םלש .. ונוממב םלש .. ופוגב םלש" ,"םלש
הצרא"ד רוריבה תומילש ,ונמיה ץוחמ ןיאש "הצוח"ל דע ,תלוזה םע הלועפל עגונב תומילשה
ולעו רמאנש ,חישמה ימיב" ,"הריעש ינודא לא אובא"ד ןיינעה השענ זאש ,"םודא הדש ריעש
יפכ) "ויבא ירוגמ ץראב בקעי בשיו" ,זאו ,"וישע רה תא טופשל ןויצ רהב םיעישומ
יזא ,םירוריבה לכ ומלשנ רבכש ןוויכמד ,(חלשיו תשרפ תבש תחנמב אורקל םיליחתמש
."ןועשות תחנו הבושב" ,"הולשב בשיל" השקבה תמייקתמ

'ךלוהו ףיסומ'ד ןפואב

ןקזה ר"ומדא לש ותלואגב ,רומאכ ,ליחתה הצוח תונייעמה תצפהד ןיינעה (רקיע) תוללכ
וניתובר ידי-לע רתוי דוע הזב ףסותינ רודל רודמו ,הלחתה לש ןפואב ,לבא ,ולסכ ט"יב
לכב הצוח תונייעמה תצפה תישענ ודי-לעש ,ונרוד אישנ ר"ומדא ח"ומ ק"כל דע ,וניאישנ
ונימיל דע ותוחילשב ךלוהו ףיסומד ןפואבו ,'וכ םיחולש חלשש הז ידי-לע ,שממ לבת יווצק
.לבת יווצקב הקוחר יכה הניפל דע ,םוקמו םוקמ לכב - הלא

לכש - "םיאיבנה וידבע לא ודוס הליג" ,רשא ,ונרוד אישנ תארוה יפ-לע - העשה וצ ,ןכלו
,רודה אישנ לש "וחולש" תויהל ומצע תא רוסמי ,רודה ישנו ישנאמ ,השאו שיא ,תחאו דחא
!הצוח תונייעמה תצפהו תודהיהו הרותה תצפהב קוסעל
(600 ,595-594 'מע ,א ךרכ 'ז"משת תויודעוותה' - ז"משת'ה ולסכב י"ח ,חלשיו תשרפ תבש תחישמ)

יבר יצוצינ


יברה לש ח"אד ירמאמ


לוחיאב םתחנ יברה ידי-לע ךרענ רשא "םוי םויה" חול
הבוט הנשל בוט םוי טוג" - ולסכב ט"י הלואגה גחל ידיסחה
ונתמישר * "ומתחתו ובתכת תודיסחה יכרדו תודיסחה דומילב
,היכרדו התרות ,תודיסחה םלוע לש תיצמתל תשדקומ םעפה
טקל * םייח םיקולא ירבד - תודיסחה ירמאמ םה אולה
רודב ח"אד תרימאב תורושקה תויודעו תויואטבתה ,םירואית
הנושאר המישר .יעיבשה


רפואל השנמ-יכדרמ ברה תאמ

תודיסחה דומיל תבוח

אלימבו שפנה תא םיממורמו בלה תא םיחמשמ ףוס ףוס רשא תודיסח ירמאמ דומלל וילע"
.(ב 'מע 'ח ךרכ שדוק-תורגיא) יברה םעפ בתכ ,"ץובו שפרה ךותמ ותוא םיאיצומו םיהיבגמ
.(הל 'מע םש האר) "םלוכ לארשי לכ ליבשב איה תודיסח" יכ שיגדהו רזח דימתו

תכירעב - "תודיסחה רפס" - םיכרכ השולש תב הרדיס המסרפתה תודיסחה תרות לש השודיח לע
(409-305) םידומע האמכ ושדקוה ינשה ךרכב .ג"נשת ד"בח-רפכ ,ת"הק ,ןייטשנצילג ח"ארה
."תודיסחה דומיל" אשונל

רודה אישנ לש ותרות

להק תא ,צ"יירהומ ר"ומדא ק"כ ,ונתוח ייחב זרזמו יברה ןברדמ דציכ תוארל ןיינעמ
.צ"יירהומ יברה לש ותרותמ דומלל םידיסחה

ןושח -רמב ד"כ) בוטמש צ"ברה דיסחל (ביר 'מע 'ב ךרכ שדוק-תורגיא) בתוכ אוה ךכו
."הז רוד אישנ א"טילש ר"ומדא ח"ומ ק"כ לש ח"אד דומילל רועיש םלצא שי חטב" :(י"שת
:ךישממ יברה

(ה"ע וניבר השמ ידי-לע ךשמנ רשבה םג ןכלש) תוכשמהה לכ ודי-לע אלימבו
וניתובר רמאמ יפ-לעו הרותה איה תוכשמהה לכל רוניצהש תומוקמ המכב ראובמו
םולש תשירפב .. אמלע םייקתא אתיירואבו אמלע ארב אתיירואבש הכרבל םנורכז
.'יחת הרובחה לכ

-םייח יבר דיסחל יברה בתוכ (תבט ז"ט ךיראתב) י"שת טבש ד"וי ינפל םימי שדוחמ תוחפ
יברה :בגא) ןקזה ר"ומדא רודיסב תניינעמ הלאש לע הבושת בתכמ ל"ז םולבנזור ףסוי
רודיסב יעצמאה ר"ומדא לש וקלח תודוא יברה ירבד האר - "יעצמאה ר"ומדא רודיס" :שיגדמ
ןוקיתה טימשהל ךירצ ז"פעו .במר-אמר 'מע 'א ךרכ 'וביסמב ךלמה' רפסב ,רפסה תכירעו
יברה ול בתוכ המדקהכ .(םינורחאה םיסופדב ספדנש ןוקיתה חולב עיפומש גפ 'ע םוי םויהל
:(ןעמנה םש טמשנ םש - בלר 'מע 'ג ךרכ שדוק-תורגיא)

םולש רשא ,םינפ לכ לע ןיפיקעב ,עדוהל ,גנועב ויתלבקו ,יתלבק ותעב ובתכמ
רועיש ולא םירועישב שי יאדוובו ,ח"אדב םירועיש דומילל םיתע עבוקו ,ול
.הז רבד לע דוחיב ריכזמ וניאש ףא ,א"טילש ר"ומדא ח"ומ ק"כ ירמאמב

הדי לע הנה תיללכ המשנהש עודי רשא ,רחא םוקמב הכוראב יתבתכ רבכמו
ר"ומדא ק"כ רמאו ,דבלב תוינחורבש ולא קר אלו ,תוכשמהה לכ תויהל תוכירצ
תא דמל=] דיסח ןיימ ןרעוו וטסעוו תודיסח עניימ ןרעל :ע"נ [ב"שרוהמ]
תורשקתהה ןפואב רודו רוד לכל הארוה הזש ,[ילש דיסח היהת ,ילש תודיסחה
.ד"בח ידיסח לצא טרפבו ,הרות ידי-לע תויהל ךירצש

ןושארה רמאמה

"ינגל יתאב" ליחתמה רוביד רמאמה תא א"טילש ר"ומדא ק"כ חתפ תוקד םיעבראו רשע העשב"
רמאמב" :(סרטנוקב ןייעמ אוהש ידכ ךות) רמאו ,י"שת'ה מ"גבנ [צ"יירוהמ] ר"ומדא ק"כד
לכה תעתפהל רמול ליחתהו ..."ינגל יתאבב יברה ליחתמ - תוקלתסהה םויל איצוה יברהש
הרצונ תורופס תוינשל) ..."הלכ יתוחא ינגל יתאב" :רמאמ לש ןוגינב ,הנושארה םעפב
וילגר לע להקה דמענ ףכית ךא ,'וכו תופיחד וליחתה ,החמשה לדוגמו העתפהה תמצועמ המוהמ
..."(ומוקמב) הבר שרדמב ךכ לע רמוא" (רמאמה ךשמהל וניזאהו ,הממד הררתשה שרדמה-תיבבו
."ראבל ליחתה ךכ-רחאו סרטנוקה ךותב ןיידע טיבה הז לכ תא רמאש תעבו

חתפנ םהבש םיעגרה (ךליאו 381 'מע 'תישארב ימי' רפסב) םיראותמ ולא תויטמרד םילימב
."יעיבשה רוד"

ד"וי - א"ישת" :ץרמנ רוציקב םירבדה ומשרנ "םוי םויה" חולל המדקהב "סחיה תלשלש"ב
."'ינגל יתאב' ליחתמה רוביד ןושארה רמאמה רמוא .תואישנה לבקמ - טבש

הדיל ילבח

ילבח רבע 'קה ויפמ םירמאמה תרימא אשונ םג ןכ ,יברה ידי-לע תואישנה תלבק םצע לכ ומכ
.תוחתפתהו הדיל

ימי םתואב 770-ב ההשש םירוחבה דחא חוודמ שדוקה-ץראל א"ישת רדאב 'וב רגישש בתכמב
'ג רמא רבכ הנה ,ללכב" :(1222-1219 'מע 'ג ךרכ 'ךלמ ימי') א"ישת תנש לש תישארב
טבש ג"י - 'םינגב תבשויה' ליחתמה רוביד ;טבש ד"וי 'ינגל יתאב' ליחתמה רוביד ,םירמאמ
תעב היה ח"אד רמואש םעפ לכש תאז דבלו .'םיטפשמה הלאו' ליחתמה רוביד ;תודעוותהה תעב
ינפל םעפ לכב הנה ,תאז דבלו .היה אל ןיידע ,דחוימב ח"אד תרימא לבא ,תודעוותהה
הזיא ךירצ אוהש ומכו ,הנושמ דואמ אצוי הזש ,המדקה איהש הזיא ומכ רמוא ח"אד ליחתמש
תעב אלו ,תומדקה ילב ח"אד רמול ליחתי רבכ בורקבש תווקל ךירצ ךא .. המודכו תולצנתה
."תודעוותה וא וילע המדקה שרוד וניאש טושפ ןיינע היהי ח"אד תרימאש ונייה .תודעוותה

לכב ח"אד רמאיש א"טילש ר"ומדא ק"כ תא שקיב ש"נאמ דחא" :בתכמ ותואב רפסמ אוה דועו
..."?ךכל תועשה הנומש תא חקא ןכיה :הנעו ,עובש

םידיסחל חורה בצמ תא לקלקל לולעש ,ובתכמ תא םסרפל יאדכ אל אמש ששוחו ,לצנתמ ,רפסמה
."הלימה ןבומ אולמב תואישנה לביקו ח"אד רמא רבכש" םשורה רצונ םש ,שדוקה-ץראב

א"טילש ר"ומדא ק"כש עודיכ" :רמאנ (1222 'מע םש) ב"ישת הילדג םוצב בתכנש ,רחא בתכמב
תעב קר אוה רמואש ח"אדה הנה םוקמ לכמ ,ח"אד רמואו תואישנה תא לביק רבכש ףא הנה
.רמוא וניא דחוימב ח"אד רמול לבא ,ארגפד אמויבו שדוחה-םיכרבמ שדוק-תבשב ,תודעוותה
.הנשה שארב ח"אד רמאיש ש"נא לכ םשב ושקיבו ש"נאמ המכ וילא וסנכנ םיבצנ 'פ 'ה לילב
ק"כ ארק הנשה-שאר ברעב ...הבושת םהל ןתי הנשה-שאר ברע ונייה 'א םויבש םהל הנעו
הבושת םהל הנעש ל-אל הדותו ,ח"אד שקבל וילא וסנכנש ש"נאמ ולא תא א"טילש ר"ומדא
."...'שיט א' - הדועס םג היהי ח"אדה תרימא דבלש םהל רמא ןכ .תיבויח

'םחנמ תרות' האר - המדקה ול םידקה ךא ,רמאמה ינפלש ןוגינ רחא ח"אד יברה רמא השעמל
יפכ"ש (157 'מע שדוק-תוחיש) יברה רשיא ןכא ד"כשת תנשב :בגא] .12 'מע 'ד ךרכ ב"ישת
ינפל םירבד תמדקה אלל תודיסח תרימא התיה םימעפה בורב ירה וניאישנ וניתובר לצא וארש
.["הז

.ב"ישת טבש ד"ויב הנושארל האלמתנ 'תויולצנתה'ו תומדקה אלל רמאמל םידיסחה לש םתפיאש
,(128 'עה 1225 'מע 'ךלמ ימי') "תומדקה אלל" רמאמ רמאנ םיטפשמ תשרפ שדוק-תבשב םג
ךלהמב ."רמאמה תא רמא ךכ-רחאו ןגנל הוויצ סנכנשכ דימו" :770-מ רוחב תאז ראיתש יפכ
,טונימ השימחו םישימח ךרא רמאמה .. הכבו ןחלשה לע ושאר חינהו" ,"דואמ הכב" ותרימא
."ךורא הזכ רמאמ דוע היה אל התע דע

דיסח לש שגרמ בתכמ

,תירבה תוצראב זא רקיבש ,ל"ז הירארוג השמ 'ר אלפומה ליכשמה דיסחה רגישש שגרמ בתכמב
:(ןוילגה ילושב 1229 'מע םש) אוה בתוכ ב"ישת רדא שדוח-שאר ברעב בתכנו

ךימי רפסמ תא 'וכ הרקעו הלכשמ היהת אל קוספ לע רמאמ היה .תודעוותה התיה שדוק-תבשב"
לדתשה .ןבאה בל ףא ,בלה םיערוק שממ ק"כ לש תומוצעה תויכבה .הדובע ירבד הברהו .אלמא
.ןחלושה לע ורגנ תועמדהו לוכי אלו וחוכ לכב קפאתהל

תורירמו שפנה תזזה הז המ םעפ ףא יתנבה אל .המשנה קמוע תוימינפ ךותמ אצי רבד לכו"
.יתשגרהו יתיארש המ תא ראתל יחוכב ןיאו בתכה לע תולעהל ןיא .שפנה תוימינפ קמוע לש
אלמי ךרבתי םשהו םישוע המו תושעל םילוכי ויה המ ,עגר לכ רקייל םיכירצש ךיא רביד
."'וכ םימיה

.. [םיעזעוזמו=] טריר וצ ןוא תולעפתהב ונייה ךכ לכו" :שגרמה ורואיתב ג"מרה ךישממ
בוחהו תוירחאהו ןובשחו ןידה יהיו רקי םויו העשו עגר לכש יל הרורב הנווכה לבא
."רובידב רסמנ אלש המ אוה רקיעהו .תוכזהו

רבע .תועמדה בגינו עגריהל לוכי היה אל םיעגר המכ רמאמה ירחא" :בתוכ אוה ףוסבל
תורבסב םיאב ןובשחב עגר לכ רשא ולצאו .. אובל ושדק דובכ ינפל םיזיעמ ךיא יתבשחמב
..."ימצע ןיבל יניב יתשייבתה .אנווג יאהכו רבעה םיצרתמו ושעי םעפש תוחטבהבותודיסחה ינייעממ


חלשיו תשרפ


(ד,בל) םיכאלמ בקעי חלשיו

(י"שר) שממ םיכאלמ :םיכאלמ בקעי חלשיו
דיגמה ברה) ומע הראשנ - םהלש תוינחורה וליאו ,וישעל בקעי חלש םיכאלמה לש "שממ"ה
(שטירזממ

:הזב קדקדל שי

"םירוריב"ה תדובע הרואכל ןה ?םיכאלמה לש "שממ"ה תא קר וישעל בקעי חלש עודמ (א
."ישממ"ה קלחל אלו ינחורה קלחל תכייש

ךאלמה תוהמ ןיבל (ךאלמה לש ותואיצמ) "שממ"ה ןיב דירפהל רשפא ללכב דציכ (ב
?(ובש תוינחורה)

ולש תוימשגה יזא ,בקעי ידיב תראשנ (ךאלמה) ררבמה לש תוינחורה רשאכ קר :אוה רבסהה
אל וישע לצא םיכאלמה והששכ םג ,ןכלו .רוריב ןועטה תא ןקתלו ררבל תלגוסמ ("שממ"ה)
ושיגרה וישע לצא םתויהב םג .וישעל אב םפוג קר לוכיבכש דע ,בקעיל םתורשקתה תא וקתינ
שגרה ידי-לע אקווד ."םשפנ"ו םרקיע םשש ,בקעי לצא אוה םמוקמו יתימאה םמוקמ הז ןיא יכ
.וישע תא ררבל ולכי הז

"ףוג"ה קר ,"הצוח" תודהיה תצפהב תוחילשל אצוי םדאש העשב :ונתדובעב םג אוה ךכ
תויהל הכירצ ולש "תוינחור"ה וליאו ,וז תוחילשב םיקוסע תויהל םיכירצ ולש "שממ"הו
.("בקעי") וניאישנ וניתובר - חלשמהל הרושק

ילב ,חלשמה תוחילש יולימ אוה "הצוח"ה םע קסעהש ושפנ תוימינפב עובקל ךירצ םדאה
זא - ובש המשנהו תוינחורה אוה ותואיצמ לכש ,ףוגה תמגודב - ידדצ ןיינע םוש תוברעתה
.חלשמה לצא ולש תוינחורה ראשית
(100 'מע ,י ךרכ תוחיש-יטוקיל)


(ה,בל) בקעי ךדבע רמא הכ ושעל ינדאל ןורמאת הכ

בקעי תנווכש ןבומ ,םלוא .וישע ינפל ומצע תא ליפשהש לע שנענ בקעיש ,רמאנ (הבר) שרדמב
.ו"ח וטושפכ אטח הז ןיאו וישע תא ררבל התיה

,"רוא יוליג" ךרדב רוריב (א - ערה ןוקיתו רוריבב םינפוא ינש שי :ןיינעה רואיב
וז ךרדב .ערהו ךשוחה תא החודה הלענ רוא יוליג ררבתמה לע הרשמ ררבמה - (הטמל הלעמלמ)
(הלעמל הטמלמ) - "תושבלתה" ךרדב רוריב (ב .הלפשהו הדירי ררבמל םרוג וניא רוריבה
ערה תא ךפהמ הז ידי-לעו ,"ררבתמה ישובלב שבלתמ"ו ,ררבתמה לא דרוי ררבמהש ונייהו
לוונתמ לוונמ םע קבאתמה" רמאמכ ,ררבמהל הדירי תמרוג וז ךרדב םירוריבה תדובע .בוטל
לש ךרדב אוה רוריבהש רחאמ יכ ,יוליעו ןורתי ךכב שי ררבתמה יבגל םלוא ,"ןכ םג
אוהש יפכ ררבתמה יונישל רבדה איבמ ,(לוטיבו הייחד ךרדב אלו) תוקסעתהו תושבלתה
.השודקל דגנמ תויהל לדחש ותואיצמב

הדיריו הלפשה םרג םנמא הז רוריב ;"תושבלתה" ךרדב - היינשה ךרדב וישע תא רריב בקעי
אוהש "רשיא"ו הדוה ,ותואיצמב אוהש יפכ ,וישעש םרג הז ידי-לע ,אסיג ךדיאל ךא ,בקעיל
ריבג הוה" לש הכרבה ללוכ ,"תוכרבה לע ול הדוה" (ט,גל ןמקל) י"שרפכו .בקעי לש ודבע
."ךיחאל
(298 'מע ,וט ךרכ תוחיש-יטוקיל)


(ה,בל) יתרג ןבל םע

ןבל םע :רמולכ ,ג"ירת היירטמיגב יתרג ,רחא רבד .. רג אלא בושחו רש יתישענ אל :יתרג
(י"שר) יתרמש תווצמ ג"ירתו יתרג עשרה

:ולא םישוריפ ינש ןיבש רשקה תא ראבמ ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כ
."החפשו דבעו ןאצ ,רומחו רוש" :םדאה לש םיימשגה ויניינעל זמור - ןבל
"ותיב" וליאו ,רז רבדכ ,"תוריג" תניחבב בקעי לצא ויה ולא םירבד - יתרג ןבל םע
.םיינחורה ויניינעב היה עובקה

יתרג ןבל םע(ש ןוויכמ) - ולש תוינחורל םיימשגה םיניינעה ועירפה אל וז הביסמ
.יתרמש תוצמ ג"ירתו (ךכיפל)

"תוריג" תניחבב םה הזה םלועב ויתונש ימיש שיגרמו שח םדאהשכ :םינבל ןמיס תובא השעמ
.תוינחורל דוגינו הריתס הווהמ תוימשגה ןיא יזא ,(טיק םילהת) "ץראב יכנא רג" ,דבלב
(68 'מע ,א ךרכ תוחיש-יטוקיל)


(ו,בל) רומחו רוש יל יהיו

םרג רומח רכששי ביתכד ,רכששי הז - רומח .ול רדה ורוש רוכב רמאנש ,ףסוי הז - רוש
(הבר שרדמ)

:שטירזממ דיגמה ברה שרפמ

,הזה םלוע תוואתב םימדה תא חיתרהל - םוח ידי-לע :תורוצ יתשב םדאב םחלנ ערה-רציה
.השודקו הרות יניינעב תולצעו תורירקל ואיבהל - רוק ידי-לעו

הז יפל .ויתורוצ יתשב - ערה-רצי תא למסמה ,וישע תפילק תענכה התיה וניבא בקעי תמגמ
תיבו" (א הידבוע) בותככ) השודקד שא ונייה - ףסוי הז ,רוש יל יהיו :וירבד תא ןיבנ
"תוירמוח" ונייה - רכששי הז ,רומחו .ערה-רצי לש הרזה שא תא תלטבמה ("הבהל ףסוי
לפש שי" (נ םיחספ) םרמאכ .השעת אל תווצמ לע רובעלמ "לצע" םדאהש ,השודקד תולצעו
תורירקהו תולצעה תא לטבל החוכב וז "תולצע" ."רכש שי" - "רכששי" והז ."רכשנו (לצע)
.ערה -רציה לש
(30 'מע חלשיו תשרפ הרותה-רוא)


(אי,בל) םידסחה לכמ יתנטק

חור-לפש תויהל וילע ןכלו ,םיקולא תברק תניחבב איה םדאל השוע ה"בקהש דסחו דסח לכ
לא בורק) "הימק" רתוי אוהש לככ הז יפלו ,"בישח אלכ (אקייד) הימק אלוכ" ירהש .רתוי
."אלכ" רתוי אוה (ה"בקה

יוביר תמחמ ויניעב דואמ דואמב ןטק היה בקעי - םידסחה לכמ יתנוטק :בותכה זמרש והזו
ךכל רבדה םרג - םיקולא תברק דצמ אבה דסח רתוי ול עפשוהש לככ יכ) ול ושענש םידסחה
הנה" החטבהה תורמל ,וישעמ לצניהל יאדכו יואר וניאש בשח ןכל .(ומצע יניעב ןטקי בקעיש
.(חכ תישארב) "'וגו ךמע יכונא
(206 'מע שדוקה-תרגיא ,אינת)

עובשה חול


ד"בח יגהנמו תוכלה

גרובזניג החמש-ףסוי ברה תאמ

חלשיו תשרפ שדוק-תבש
ולסכב ט"י - הלואגה גח

םירוסאה תיבמ תוריחל א"עיז מ"גבנ ןקזה ר"ומדא ק"כ אצי - ברע תונפל - הז םויב
1.ט"נקת תנשב גרוברטפב ןושארה ורסאממ

2."ומתחתו ובתכת תודיסחה יכרדו תודיסחה דומילב הבוט הנשל - בוט-םוי טוג" :םילחאמ

'הרות ןתמ' אוה ולסכ ט"י 3."םיגחה גח" צ"יירוהמ ר"ומדא ק"כ י"ע ארקנ ולסכ ט"י
4.הרותה תוימינפד

5.זא דע רסחש המ לכ וב םילשהל רשפא ןיידע ,'תודיסחל הנשה שאר' אוה ולסכ ט"יש ןוויכ

שטירזממ דיגמה ברה ,רעבוד יבר ר"ומדא לש אלוליהה םוי אוה הז םוי :אלוליהה-םוי
6.(ילופינא ריעב דובכ-ותחונמו ,ג"לקת תנשב קלתסנ) א"עיז מ"גבנ

:םויה רדס

החמשב םג" :'ידוד הכל'ב תאזכ תועיבקב רמול ,ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כ תארוה :תבש תלבק
7."הלהצבו

לילב םג דעוותהל םיבייח ,שדוק-תבש-יאצומב היהת םע בורב תודעוותהה יכ ףא :תודעוותה
םויב דעוותהל םיבייח ןכו) תבש תדועס דועסל ותיבל דחא לכ תכלל םוקמב ,לודג שערבו תבש
םע ,(ושפנ תוחוכ רשע לכב) ומצע םע תודעוותה ךורעי דחאו דחא לכש ןוכנו יאדכו 8.(תבשה
9.ב"ויכו וידידיו וירבח םע ,ותיב ינב

יכ ועד .ךרבתי ותוכלמ לוע םכילע ולבקו 'ה תא ודבע ,םירענה םג םיריעצה ,םינקזה"
.ויחו ,תמאב ח"אד דומלל םכילע ולבק .םכרזעב ויהי - ט"שעבהמ - וניתובא לכ הזה םויב
10."!הכרבלו םייחל .אוה שודק יכ הזה םויב דואמ ורהזיה

11.(א הידבוע) "הידבוע ןוזח" :הרטפה :תירחש

12.'םימחרה בא' םירמוא ןיא

וקלחנש יפכ ,רפסה תליחתמ ,אינתה דומיל ירועיש בוש דומלל ןיליחתמ ולסכ ט"י םויב
.ע"נ צ"יירהומ ר"ומדא ק"כ ידי לע הנשה ימיל

12.'ךתקדצ' םירמוא ןיא החנמב

,ןושאר םוי
ולסכב 'כ הלואגה גח

םע-בורב תודעוותהה תושעל םיגהונ ,שדוק-תבשב ולסכ ט"י לחש 13הנשה :שדוק-תבש יאצומ
סנה לע 'הל תודוהל 'וכו םיברוקמה לכו ש"נא ןיפסאתמ ריעו ריע לכבו .שדוק-תבש-יאצומב
.אבהל ס"שה תא ןיקלחמו ,דקתשא ס"שה תקולחמ ס"שה םויס םישועו ,לודגה

:14תודעוותה

ולסכ ט"י תודעוותה תכירעל רשקב ,ויחולש ינושארמ דחאל ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כ תועצה
:15הבישיב

ידוהי ידי-לע תארקנה תונותיעב הרצקב התביס תאו תודעוותהה ךיראת תא שארמ םסרפל
ןכו ;ח"אד לש ןיינע םינפ-לכ-לע וא רמאמ ורזחיש ולאכ םידימלתה ןיבמ ןיכהל ;םוקמה
רבדה ררועי חטבו ,םידימלתל חור תוממור היהת הזבש ,רדוסמ רדסב םהמ םינגנמ תצובק רדסל
.הביבסהו ריעה ישנא לע םיאתמה םשורה תא השעי ןכו ,'םירפוס תאנק' םג םהיניב

בורה יפ-לעש ףא ,תודימלתהמ תודחא םג גחה תשרפ לע ומאניש ,16עיצה תונבל תודסומב ףא
- תומאונ ןהש רבדה םצע םגו ,ןדיצמ תופתתשהה הבושח יכ ,םימואנה תכירעב ןהל םיעייסמ
.ול בר ךרע

תודיסחה יכרד קוזיחו ,םיברב ח"אדו תילגנה הרותל םיתיע תועיבקב" :תובוט תוטלחה
,תובהלתהו רואב תווצמה םויקב"ו ,18"לארשי תבהאו הליפתה תדובעב" ןכו ,17"םיער תבהאב
'ג ,ם"במרה דומילב ,20ח"מגו הדובע הרותד םיוקה 'גב 19"ךלוהו ףיסומד ןפואב - הז לכו
י"בחא לכל האירק"ב תאצלו ,22וניאישנ וניתובר תודסומל ונוממב םג עייסל ,21םויל םיקרפ
תצפהו ללכב הרותה תצפהב תוצרמנ תולועפל - 'הכוב דלי לוק'ל רע םביל רשא א"טילש
23."רואו תויח תובהלתה ךותמו ,דחי םג השעמהו דומילה ,טרפב תודיסחה תונייעמ

ר"ומדא ק"כ ןושלבו ,לארשיב םודק גהנמ אוה ס"שה תקולח ןיינע םצע :ס"שה תקולח
ריע לכב הנשו הנש לכב ס"שה לכ רומגל לארשי תוצופתב םודקה גהנמה" :24ע"נ צ"יירהומ
העודיו ."תותכסמה תקולח ידי-לע שרדמ-תיבו תסנכ-תיב לכב - רשפאש םוקמבו ,ריעו
ריע לכבו הנשו הנש לכב ס"שה לכ רומגל :25ונושל הזו ,הזב ןקזה ר"ומדא ק"כ תולדתשה
לכב ורמגי - הברה םינינמ הב שיש ריעו ,ןוצרב וא לרוגה יפ לע תותכסמה קלחל ריעו
לבב ,לודג ןיינמ הזיאמ םישנא םהילא ופרצי - ליכהמ ןטק ןיינמ הזיא םאו ,ןיינמו ןיינמ
."רובעי אלו קוח ,הנושי

26."הנשב ארמג תכסמ דומלל דחא לכ ךירצ תוחפה לכלו" :בתוכ ש"רהמ ר"ומדא

27.ולסכ ט"י הלואגה גח םויב ס"שה תקולח רדסל זאמ וגהנ הז יפ-לע

םיפתתשמה תמישר תסנכה-תיב ילתוכב וקיבדי חטב" 28.םיניינע המכ שי ס"שה תקולחב
29."שטיוואבויל גהנמ אוהו ,'ה לכיהב בוט ןורכזלו קוזיחל היהיו ,ס"שה תקולחב

םידיסחמ לבוקמה גהנמכ ,ולסכ ט"יד תירחש תליפת ינפל לובטל םיגהונ םידיסח" :30תירחש
תירחש בוט-םויו תבשב םג ומכ ,בוט-םוי ברעבו תבש ברעבש ,ט"שעבה ונרומ םשב םינושארה
31."הווקמב םילבוט

.תודעוותה םוי 32.ןונחת םירמוא ןיא

הכונח ברע ,ישימח םוי
ולסכב ד"כ

.ןונחת םירמוא ןיא החנמ תליפתב

,הובג םמוקמ .(םויב םג) 33ברעמל חרזממ תורנהו ,םורד לתוכב הייכונחה - תסנכה-תיבב
םיליחתמ 35.העיקשל םיניתממ ןיאו ,ונילע ינפל החנמב םיקילדמ 34.םיחפט הרשעמ הלעמל
36.עודיה ןוגינב 'וללה תורנה' םירש ךכ-רחא .ןימי דצמ קילדהל

רוזחל ךירצ םקילדהש רוביצ חילש וליפאו ,תסנכה-תיב תורנב ותבוח ידי אצוי םדא ןיא
ותיב-ינב תא םג איצוהל קילדמ ןכ םא אלא ,ותיבב 'ונייחהש' ךרבי אל ךא ,ותיבב קילדהלו
37.םתבוח ידי

םלוכש) תסנכה-תיבב הקולד הרונמ היהתש יאדכ ,הכונח רנד תוררועתהב ףיסוהל ידכ"
38."תוקוניתה וקחשיש ללכ ששח ןיא םא ,תעל-תעמה לכ ךשמב (םש םיסנכתמ

תעדכ ,ןוסכלאב הינקשכ שדקמהו ןכשמה תרונמ תא רייצל - הנשויל הרטע ריזחהל ןוכנהמ"
המלו .ןוסכלאב ןהינק תושעל יאדכ תויכונחה םגש רמול םוקמ שי הז-יפ-לעו ,ם"במרהו י"שר
39."לוגיע יצחכ אלו רשויב ויה הינקש הרונמה ףוגב תונשל

:תיבב הקלדה

הכונח תרונמ - הכונחל עגונב ללוכ ,'תווצמב וינפל האנתה - והונאו יל-א הז' יוויצה"
40."האנ

,41טנבא תריגחב - םיאושנה .העיקשה תלחתה רחא ,בירעמל החנמ ןיב - תורנה תקלדה ןמז
לכ קילדמ - קילדה אל 42.בוט -םויו תבש לש ולאב אל ,םיליגרה םישובלבו עבוכב לבא
43.ךרבלו םציקהל ןוכנ ,םינשי םלוכ םאו .םירועינ ותיב-ינב םא ,הלילה

44.רתויב ךר ליגמ הכונח תורנ קילדהל םינבה תא םיכנחמ ,ונימיב

ידי -לע הזב ואצי אלא ,הכונח תורנ וקילדה אל (ליג לכב) תונבהש ,ברה תיב תגהנה
45.ןהילעב - ךכ-רחאו ,ןהיבא

תינברה ותגוזל הווצמ היה ,הכונח ינפל ותיב תא בזוע היה ע"נ ב"שרוהמ ר"ומדא ק"כשכ
.(םירבגה דחאמ תעמוש התיה תוכרבה תאש ףא) המצעב הייכונחה תא קילדתש ע"נ הרש אנרעטש
46

העבשמ הלעמל היהיש םיקיידמ ןיאו - םיחפט השולש לעמ ,אסיכ לע הייכונחה תא םידימעמ
ןמ 49הלעמל תצק 'שמש'ה 48.םיחפט הרשע לעמ אל ךא ,47םיחפט השולשל ךומס וא םיחפט
50.תורנה

,תורנה קילדהל לכויש ידכ ר"ומדאל הברקל םייחפטו חפט הרונמה לטלטל היה ךירצו הרק"
51."קילדהו ומצעב ךריב תאז לכבו .המוקמב התוא ןידימעמ ויה ךכ-רחאו

52.לוח לש רנמ וא שמשהמ אלא ,רחא הכונח רנמ הכונח רנ םיקילדמ ןיא

,53ןולחה לע אלו םירדחה דחא חתפ לע הכונח רנ םיקילדמ ויהש וניאישנ וניתובר גהנמ
אוהש אצמנו לאמשמ הכונח רנו ןימימ הזוזמ היהתש ידכ ,הזוזמה לומ ונייהד סנכנה לאמשמ
54.תווצמב בבוסמ

לע הליכאה םוקמ תא ףידעהל שיו ,תועיבקב לכוא אוה ובש תיבב תורנה תא קילדהל ךירצ
55.םש קילדהלו ותיבל רוזחל ךירצ ,וריבח תיבב יארקאב לוכאל ךלוהה .הנישה םוקמ

תורנה םא םיקיידמ ןיאו ,רדחה חתפ ללחב ,חתפה-תזוזמ יבועל ךומס הייכונחה תא םיחינמ
56.םורדל ןופצמ וא ברעמל חרזממ םיחנומ

ךוניח ןיעמ םג הזב שיו ,הכונח רנ יטרפה םרדח חתפב וקילדי םידליהש ןוכנו יאדכ
היהיש ידכ ,וזמ וז תיבה ינב לש תויכונחה תא קיחרהל שי ןכ 57.הכונחב םהלש 'טעמ-שדקמ'
58.דוחל ןהמ תחא לכל רכיה

.קולדל הילעש ןמזה ךשמ לכ המוקמב התוא םיריאשמו ,המוקמב תחנומ הייכונחהשכ םיקילדמ
59

תא םיקילדמ ובש 'שמש'הו ,תיז ןמשב ןיקילדמ .תוכרבה לכ םויס רחאל איה הקלדהה תלחתה
61.הרונמה לש ינמיה הצקב םיליחתמ 60.הוועש לש רנ אוה תורנה

56.הקלדהה רמג רחאל - 'וללה תורנה' תרימא

62.תושדח םוי לכב ויהי תוליתפהש וגהנ

63.העש יצחכ תורנל ךומס םיבכעתמ

64.תוחפה לכל תוקד םישימח תורנה וקלדיש םיקיידמ

הז רועיש רחא 56.הכרב אלב ,ותוא םיקילדמו םירזוח - ותקילד ןמז רועיש ךותב הבכש רנ
56.ןיידע םיקלוד תורנה םא םג הייכונחה תא לטלטל םיאשר -

56.ינימשהו ןושארה םויב םגו ,תורנה דגנכ אלש 65הכאלמ תושעל םיאשר - הז רועיש רחא

ע"נ ב"שרוהמ ר"ומדא ק"כ .הרותה דומילב םג תדחוימ הפסוה תויהל הכירצ הכונחה ימיב
66.הרות דמולו הכונח תורנל תוכימסב הכונח רנ תקלדה ירחא בשוי היה

לש ותב ,תידוהי ידי-לע היהש סנל רכז ,הניבגו בלח ילכאמ הכונחב לוכאל שיש םירמוא שי
.ןמשה סנ רכזל ,ןמשב םייושעש םילכאמ לוכאל (איה הרות) לארשי גהנמ 67.לודג ןהכ ןנחוי
68

- םוקמו םוקמ לכב וכרעי [69םויו םוי לכב] הכונח ימי ךשמבש ןוכנו יאדכ :תודעוותה
- ןמזהו םוקמה יאנת יפל ,'וכו הדובע תומוקמ ,רפס-יתבב ןכו ,70החפשמה גוחב
72.ףטל ןהו םישנל ןה ,םישנאל ןה ,71אמויד יניינעב החמש לש תוביסמו תויודעוותה

:73הכונח ימד

75.םילודג ןהו םינטק ןה ,74תונבו םינב] םידליל הכונח-תועמ תתל לדתשהל הרוה יברה
-לע [76וינתחל םגו ,ןיאושינה ירחא םג ,ויתונבל ןתונ ע"נ צ"יירוהמ ר"ומדא היה ןכו
דחוימבו ללוכ ,תולגה ךשוח תורבגתה דצמ - בוט המו ,הכונח ימי ךשמב םיימעפ םינפ-לכ
לכב םג הכונח ימד תתלו ,השודקו רואב תוברהלו ףיסוהל - ךוניחה בצמ תורדרדיהל עגונב
'ג וא ,םיילפכ - תדחוימ הפסוהו ('וכ הריזג - רתומה רבדב אל םג) תבשבמ ץוח ,םוי
77.ישימחה וא יעיברה לילב - הככ םימעפ

הלא 78.תונקזו םינקזל עגונב הזב אצויכו ,שיאהמ השאהו ,השאהמ שיאה ושקבי - םיאושנהו
הז ירה םידקמה לכו ,הכונחל םיכומסה םימיב םילשהל ולדתשי ,תומלשב הז גהנמ ומייק אלש
74.חבושמ

םש-לע ולו - דימלת רדגב אוה םא קפסש ימל וליפאו ,םידימלתה לכל הכונח-ימד קלחל שי
79.םדקהב וברקתיש עייסי אפוג הז ילואו .דיתעה

תא 'ןוביבס'ה לע בותכל לארשי-ינב גהנמ עודיו ,'ןוביבס'ב קחשל 80לארשי גהנמ :ךוניח
'תוגצה' םיכרוע תומוקמ המכבו ,81"םש היה לודג סנ" :תובית-ישאר ,ש-ה-ג-נ תויתואה
הכונחה ימי ןכו ,'וכו 'םיאנומשח'ל םישפחתמ ,הכונח ימי תשרפ רופיס םע תורושקה
82.'ה תואבצ - לארשי ידליל םיסנכ ןוגראל רתויב םילגוסמ

ןוממב ח"מג .. הכונח ימיב םיבייוחמ ונא"ו ,83הכונח ימיב הקדצב תוברהל םיגהונ :הקדצ
שדוח לכ לש הקדצה תויבגמ תא םילשהל םיאתמה ןמזה הזו ,הקדצ לש תיבגמ םיכרוע 84."ףוגו
86.'הכונח תאז'ב טרפבו ,85ולסכ

ררועתהל דחאו דחא לכ לעש ,תובר םימעפ יברה עידוה ,הלוגס ימיב הקדצל תויבגמה ןיינעב
87.ךכ לע והוריכזיש אלב םג ,ומצעמ יעבדכ בדנלו

:הכונח עצבמ

םויק תא קזחל םתרטמש 88תולועפ רפסמ ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כ עיצה תונורחאה םינשב
:הכונח יגהנמו תווצמ

םג ,תועינצה תילכתב תויהל הכירצ הזב הלועפהש אלא ,הזב ולעפי םישנה םגו] לועפל (א
.ידוהי תיב לכב הכונח רנ תקלדהל [89טושפ םגו ןבומכ ,ןירדהמה ןמ ןירדהמד ןפואב
הכונח רנ קילדת (הדלי וא) השאש תוחפה-לכל ולדתשי - םיקילדמ םישנאה ןיאש תומוקמבו
90.(השא אלו שיא קילדיש ףידע םימעט המכמש יפ-לע-ףא)

.םמצעל הייכונח וקילדי ,םיכר םידלי םג םללכבו ,םירבגה לכ (ב

םהל רשפאלו םתוא חמשל ,הכונחה סנ רופיס תא םהל רפסל ,לארשי ידלי תא ףוסאל (ג
,אלכ -יתבב וא האופר-יתבב התע-תעל םיאצמנה םידוהיל רשקב ןכ .הייכונח קילדהל
91.רתאו רתא לכב - הרטשמהו אבצה תוחוכב םיאצמנהו

.הכונח תורנ קילדהל םידוהיה םינכשהו םירבחה לע עיפשהל (ד

.הכונח תועמ ולבקי ,תונבו םינב ,לארשי ידלי לכש לדתשהל (ה

.ןהיתורבחל תודליהו ,םהירבחל הכונח תועמ ונתי םידליה םג רשא בוט המ (ו

ברעב ונתי תאז תרומתו ,שדוק-תבשמ ץוח הכונחה ימי ךשמב הקדצ תתל םידליה תא ררועל (ז
.תבשה םוי רובע םג - םיילפכ תבש

דובכל - הרותב רשא הכונח יניינעמ הכונחה ימימ םוי לכב דומילב ףיסוהל םתוא ררועל (ח
.הכונחה ימי

ןיינעה שיגדהל ידכ ,םייבמופו םיירוביצ תומוקמב הכרבב ונמזב הכונח רנ 92קילדהל (ט
הנשי םאו .רתויב יזכרמהו ירוביצה םוקמב ,בשומו רפכ ,הרייעו ריע לכב .'אסינ ימוסרפ'ד
-ידי םיאצוי םניאש םיפסאנל עידוהל שי .בוט המ - םיפסונ תומוקמב םג קילדהל תורשפא
םוקמב םיפסאנשכ .דחאו דחא לכ לש ותיבב הכונח רנ קילדהל םררועלו ,וז הקלדהב םתבוח
,הווצמ ישוע םסרפל הווצמו .ןהב ווטצנש חנ-ינב תווצמ רבד לע םררועל שי ,םידוהי-אל
.'וכו תונומתה םוסריפ ידי-לע ללוכ

ןכש לכו ,הכונח תאז םויב םג הכרב אלל קילדהל - תסנכה-יתבב תירחש תקלדהל המודב (י
-רופיס םע ,םיבר םידלי דחוימבו ,לארשימ הרשע דמעמב תופיסאו םיסוניכב ,םימיה ראשב
93.סנה םוסריפ

םא ,ורמואל חכש 94'םיסינה לעו' זירכהל ידכ הרשע-הנומש ינפל ןיקיספמ ןיא :תיברע
וניא - "'ה" רמא רבכ םאו ,'םיסינה לעו' ליחתמו רזוח ,הכרבה םויס לש "'ה" םדוק רכזנ
,'םיסינה לעו' ליחתמו רזוח ,הכרבה םויס לש "'ה" םדוק רכזנ םא ,ןוזמה תכרבב 95.רזוח
אוה ןמחרה" רמאי ,"ונכזי אוה ןמחרה" ינפל עיגישכ ךא ,רזוח וניא - "'ה" רמא רבכ םאו
96.".. והיתתמ ימיב ,הזה ןמזב םהה םימיב וניתובאל השעש ומכ םיסינ ונל השעי

דע תוחפל ,הכרב אלב (שמא לילבכ ומוקמ) תסנכה-תיבב הכונח רנ קילדהל םיגהונ :תירחש
98.שמש ידי-לע םיקילדמ תעכ םג 97.הליפתה רחא

,דומעל לבאה רזוח ,ללה רחאל 56.ללה תרימאמ ץוח ,הביתה ינפל לבאה דרוי הכונחב
99.שידק יצח תרימאל

100.םידומו השודק תונעל קיפסהל ידכ 'םיסינה לעו' הליחתכל גלדל ןיא

:ןהכ ,אשנ תשרפב םילוע השולשל הרותב םיארוק .שידק יצח ,(הכונח ימי לכ) םלש ללה
.. דחא רפ" :לארשי ,"תרוטק האלמ .. יהיו" :יול ,"חבזמה תכונחל .. תולכ םויב יהיו"
,וללהי ,לבקתת שידק ,ןויצל אבו ,ירשא .הלילגו ההבגה .שידק יצח ."בדנימע ןב ןושחנ
12.בקעי תיב

101.ותפוח םויב ןתח וליפא ,הכונחב םינעתמ ןיא

הכונחד 'א ,ישיש םוי
ולסכב ה"כ

החנמ ללפתהל ןיא לבא ,102תבש רנ ךכ-רחאו הכונח רנ םיקילדמו ,החנמ ללפתהל םימידקמ
103.ךכ ךרוצל תודיחיב

ןמזל בורק םיקילדמ םילשוריב םגו) תבש תורנ תקלדה ןמז ינפל םיקילדמש ןוויכמ ,םויה
רתוי תקצל דיפקהל שי ,םוי לכב הקלדהה ןמזמ תוקד 20-כב תוחפל םדקומ אוהש ,(104א"ת
12.המחה תעיקש ירחא תוקד םישימח תוחפל תורנה וקלדיש ידכ ,ןמש

105.תורנל ךומס העש יצח םיבכעתמ ןיא םויהתונויליגל הזב םינפומ םיארוקה .תורעהב טרפבו ,רתויב רצקל ונצלאנ תוינכט תוביסמ (*
.החילסה םהמעו ,(דע-גע) דקתשא םיליבקמה 'תורשקתה'

ץבוקב םיירוקמ םיכמסמ .ו"משת ,ג ךרכ ,'ןקזה ר"ומדא - תודלותה רפס'ב םויה תשרפ (1
.ב"נשת ,4 ןוילג ,'ד"בח םרכ'

ירחאו ינפל 'ט"וי טוג' רמול ז"הדא ידיסח גהנמש ,19 'מע ב"שת ש"הסב .'םוי םויה' (2
.םישגפנ םידיסחשכ ולסכ ט"יד ע"לעמה לכ ךשמבו ,בירעמ

'מע ה"כח ,436 'מע ה"ח ש"וקלב ראבתנ .'םוי םויה' תמדקה .ל 'מע ז"ח ולש ק"גא (3
.385

.ל"על הרותה תוימינפ יוליגמ הלעמל ויוליגש ש"ייעו ,483 'מע ב"ח ב"נשת ש"הס (4

.468 'מע ב"ח ש"וקל (5

.ה"לשת ,'שטירזעממ דיגמה ברה - רעבוד יבר' 'סב ויתודלות (6

.רנורג 'יש ל"יר ח"הרה - תאזכ תועיבק לכל הארוהכ ,ב"ישת זומת ב"י תבשב הנתינ (7


ולסכ 'כל רוא ק"ש לילב (יוארכ) ודעוותה אלש לע יברה שיערהש הממ רמוחו-לקבו (8
.(ש"ייע ,654 'מע ב"ח מ"דשת תויודעוותה) "דיתעב םולשו-סח הנשיי אל רבדהש ידכ" מ"דשת

.166 'מע א"ח ב"נשת ש"הס (9

ספדנ םרט בתכמה .א"פרת ולסכ ט"י ,ע"נ צ"יירוהמ ר"ומדא ק"כ בתכממ ,ב"ח םוי םויה (10
.בכק 'מע א"ח םש הארו ,ולש ק"גא תרדיסב ע"על

.ד"בח-ללוכ חול .32 'מע םיגהנמה רפס (11

.ד"בח-ללוכ חול (12

ירפסו ,2 הרעה 347 'מע ה"כח ש"וקל םג הארו .טמ 'מע ה"ח ק"גא האר ,הנש לכ יבגל (13
.172 'מע נ"שתו 155 'מע ח"משת :תוחישה

ק"גא .גע 'מע ד"ח ב"שרוהמ ר"ומדא ק"גא האר) הדועס םיכרוע ויה שטיוואבוילב (14
ולסכ ט"י תודעוותה תכרענ ונרודב .'עשאק עצראווש' הבו ,(טס 'מע א"ח צ"יירוהמ ר"ומדא
.וידי לטונ היה אל יברה ףא השעמלו הדועס אלל 'ךלמ תרדה - םע בורב'

.ומק 'מע ח"ח ק"גא (15

.חצק 'מע י"ח ק"גא (16

.'םוי םויה' (17

.דנש 'מע ט"ח ,בכש 'מע י"ח צ"יירוהמ ר"ומדא ק"גא (18

.וע 'מע ב"כח ק"גא (19

.דועו ,191 'מע א"ח א"שנת ,182 'מע א"ח נ"שת ש"הס (20

.191 'מע א"שנת ש"הס (21

.גנקת 'מע א"ח צ"יירוהמ ר"ומדא ק"גא (22

.עש 'מע םש צ"יירהומ ר"ומדא ק"גא (23

.בס-אס 'מע י"ח ולש ק"גא (24

.אינתה ס"וסבש ,'חיכות חכוה' ה"ד ק"הגא (25

.499 'מע ב"ח ב"נשת ש"הס ,ונניינעבו ;ב-רדא ח"י 'םוי םויה' (26

.492 'מע םש ש"הס (27

.497 'מע םש ש"הסב בתכמ (28

.29 'מע 117 ןויליג ,ונייח תיב .496 'מע ב"נשת ש"הסב בתכממ (29

'מע 692 ןויליג 'ד"בח רפכ' ,ה"כשת ןמוי) תבש ידגב ר"ומדא ק"כ שבל ,ולסכ ט"יב (30
.(22 'מע 14 ןויליג 'חישמ תיב' .32

.19 'מע ב"שת ש"הס (31

.ד"בח-ללוכ חול .16 'מע םיגהנמה רפס (32

.ז"ס א"ערת 'יס א"מרו ע"וש (33

.ב ק"ס א"אב ה"ערת 'יס םידגמ ירפ (34

יל בתכ ןכו .ט"ערת 'יס ח"רפו ב"רעת ס"ר ח"ב האר ,ךליאו החנמה גלפמ םיכרבמ אלא (35
גלפ ינפל קילדהל אל דואמ קייד ר"ומדא ק"כ רשא ,םסרופמו עודי" :רנורג 'יש ל"יר ח"הרה
.4 הרעה 13 'מע ,גע ןויליג 'תורשקתה' ע"עו ."'וכו םיסוניכ ויהש םימיב וליפא ,החנמה

לכב יברה לש ןיינמב תאז ונגינ תונורחאה םינשב .גנ ןוגינ ,א"ח םינוגינה רפס (36
.םוי

.םש הבושת ירעשו ז"סוס א"ערת 'יס א"מר (37

מ"ד הארו) פר 'יס ב"ח ח"וא 'גהנמו הכלה ירעש' .81 הרעה 193 'מע א"ח נ"שת ש"הס (38
ךכ םושמ ילואו .139 ןויצ ,'הכנח' ךרע ,זט ךרכ תידומלת הידפולקיצנא .א ק"ס ףוס ב"רעת
.(בר ןמז םיקלודה ,םיליגרה תורנב תסנכה-תיבב קילדהל ץופנ

.[11 'מע י"ח ןויליג 'תורשקתה' הארו] 44 הרעהו 169 'מע א"כח תוחיש יטוקל (39

.[445 'מע ה"ח ש"וקלו ,ז"הדא רודיס האר ,ילכ צ"אש ףא] 207 'מע א"ח נ"שת ש"הס (40
.ג"ס ג"ערת 'יס י"כרבו ר"א הארו

ח"הרה - "טנבא םע קילדהל דיפקה יברהש םינש כ"וכ יתיאר יניעב" .םיגהנמה רפס (41
.רנורג 'יש ל"יר

גהנש יניעב יתיאר ןכו" .ד"בח-ללוכ חול .םש 'גהנמו הכלה ירעש' .םיגהנמה רפס (42
.רנורג 'יש ל"יר ח"הרה - "םינש כ"וכ יברה

אל - םציקה אל םאש ,ד"בח-ללוכ חולב .ב"רעת ס"וס כ"ונו ע"וש .רחשה תולע דע (43
.ודיב תוחמל ןיא םינשישכ םג ךרבלו לקהל גהונהש ,םש הרורב הנשמבו .ךרבי

.483 'מע ב"ח תוחיש יטוקל האר - הברדאו ,םע בורב הקלדהה התיה אל ברה תיבב

.ךר ליגב םינבה םיליחתמ הכונח תורנב םגש יברה גיהנה תונורחאה םינשב (44

.84 הרעה 194 'מע א"ח נ"שת ש"הס .312 'מע 'ל קלח ש"וקל .ש"ייע ,םיגהנמה רפס (45
ךרכ ,'הכנח' ךרע תידומלת הידפולקיצנא הארו .110 הרעה 165 'מע א"ח א"שנת ש"הסב ןכו
.63 הרעה ןלהל הארו .םש ןייוצמהבו ,בנר-ו חמר 'מע זט

.ט ק"ס ה"ערת 'יס הרורב הנשמב ןייעו .םש 'ל קלח תוחיש יטוקל (46

רחאל ןתי אל - עדויש ימש ,(מ"כבו ,ב ק"ס ברע 'יס א"וק) ז"הדא ד"פע ,ע"צ הרואכל
.םיברל הארוה וניא כ"או ,הלעב םוקמב ךרבל התצר אלש יטרפ ע"וה ילואו .ורובע ךרבל

.םיגהנמה רפס (47

יפל - םיחפט הרשע ןיינעלו ,תבהלשה יפל הבוגה בשחנ - המא םירשעו םיחפט 'ג ןיינעל
תוא הס 'יס ו"ח קחצי תחנמ ת"וש האר) הייכונחה סיסב יפל אל ,ןפוא לכבו ,תורנה סיסב
.(נ"שו 'ב

.ו"ס א"ערת 'יס ע"וש (48

כ"קס גערת 'יס הרורב הנשמ האר .תורנה ראש לש וזמ הלעמל היהת תבהלשהש בושח (49
.47 הרעה ליעל ןמסנהבו

.כ"ונו ה"גהב א"ס ג"ערת 'יס ע"וש ,םיגהנמה רפס (50

אל םש הנייוצש ת"ושב) הזזה הווהמ חפט לוטלט יברה תעדלש ,עמשמו .םש םיגהנמה רפס (51
.ב"ס חצק 'יס מ"וח .יר ע"ס ב"ח ח"וא גהנמו הכלה ירעש 'עו .(ללכ קחרמה רדגוה

.ה"גהב א"ס ד"ערת 'יס ע"וש (52

.ש"ייעו ,456 'מע ה"ח ש"וקל (53

.םש ז"טו שובל ,ז"ס א"ערת 'יס (54

,ךוניח תודסומו תובישי לש תוימינפ ןיינעב .םש א"מו ז"ט ,א"ס ז"ערת 'יס א"מר (55
ת"ושבו .לכואה רדחב אנידמ םתבוחו תיב-ינבכ םידימלתהש בתכ (וק 'מע) רדה תבוח 'סב
(חמ 'יס ז"ח) קחצי תחנמו (ה תוא די 'יס ג"ח ד"ויו ג תוא ע 'יס ד"ח ח"וא) השמ תורגא
.םהמ דחא לכל דחוימ אוה קרש ןוויכ הנישה רדחב קילדהל םהילע ןידה ןמש ובתכ

.םיגהנמה רפס (56

םוקמב תיבה-לעב קילדמ ,דחא תיבב רבודמש ןוויכו .162 'מע א"ח ח"משת ש"הס (57
.55 הרעהב רומאהמ רמוחו-לקב ,םרדחב קילדהל םיאשר םידליהו ,יזכרמה

'הכנח' ךרע תידומלת הידפולקיצנא הארו ,םינורחאו ד"ס א"ערת 'יס ה"גהו השמ יכרד (58
.ולש 'מע

.הרעהבו 51 ןויצ י"ע ליעל הארו .א"ס ה"ערת 'יס םינורחאו ע"וש (59

.םעטה ש"ייעו ,םש 'גהנמו הכלה ירעש' ,םיגהנמה רפס (60

.םיפסונ תורוקמ ונמסנ םשו ,ז"הדא רודיסמ םיגהנמה רפס (61

.32 'עה 15 'מע ,גע ןויליג 'תורשקתה'ב ןמסנה ע"עו .יברה גהנ ךכ (62

העש התואב קוסעל שי - ןלהלדכו .ב"ס ב"ערת 'יס םינורחאה פ"ע ,םש םיגהנמה רפס (63
.הווצמ לש החמשב וא הרותב ותיב ינב םע דחי

רחא םיקילדמשכ םג גולפ אלב הזב םיקיידמ ,השעמלו .םעטה ש"ייעו ,םש םיגהנמה רפס (64
.רוחיאב םיקילדמשכ וא תבש יאצומב ןוגכ ,םיבכוכה תאצ

אל הכאלמה תוהמ .הכאלמ םישוע םניא םישנאה םג הז רועיש ינפלש ,ןושלהמ רורב (65
תכאלמ תוחפל רוסאל אלש רבתסמו ,(ט"קס םש םייחה-ףכב הריפתו סוביכ רוסיא דבלמ) השרפתנ
.דעומה-לוחב רתומש המ לכו שפנ לכוא

.618 'מעו 599 'מע ב"ח ב"משת תויודעוותה (66

.םש א"מרהמ ,ג"ס ע"רת 'יס ז"הדא ע"ושל תופסוה (67

.26 הרעה 196 'מע א"ח ב"נשת ש"הס (68

תצרופ החמש'ש ,ךליאו 186 'מע ב"ח ו"משת תויודעוותה הארו .401 'מע הכ ךרכ ש"וקל (69
.ש"ייע ,םלועה ךשוח לש 'רדג

.ולסכ חכ םוי םויה ,וניאישנ וניתובר גהנמכ (70

רמול (ב"ס ע"רת) א"מרה איבהש גהנמכו ,הז ןיינעב םג 'ןירדהמה ןמ ןירדהמ'כ גוהנל (71
ימיש ם"במרה תעדכ ,(122 'מע א"ח ט"משת ש"הס) םהב םיברמש תודועסב תוחבשתו תוריש
.(207 'מע א"ח ב"נשת ש"הס) "ללהו החמש ימי" םה הכונח

.הכונח ימד תניתנ גהנמל םג ךייש הז ןיינעש ריעהלו (72

.ךוניחה ןיינע [אלא ,דבלב םחמשל אל] - םנכות (73

.210 'מע א"ח נ"שת ש"הס (74

.199 'מע ,םש (75

.גפר 'יס ב"ח ח"וא 'גהנמו הכלה ירעש' .163 'מע א"ח ח"משת ש"הס (76

א"ח ח"משת ש"הס - ולסכ חכ ,'םוי םויה'ב אבומה ,ב"שרוהמ ר"ומדא ק"כ גהנמ םייקל (77
.םש 'גהנמו הכלה ירעש' .194 'מע א"ח נ"שתו ,163 'מע

.132 'מע ב"ח ז"משת תויודעוותה (78

.גצק 'מע ב"ח 'םחנמ לכיה' ץבוק הארו ,הצק 'מע אכ ךרכ ק"גא (79

.185 'מע ב"ח ז"משת תויודעוותה - וניאישנ וניתובר תיבב םג (80

360 'מע א"ח ח"משת ש"הס .(ב,ומ) 'ב רמאמ תבט-ולסכ שדוח ירמאמ רכששי ינב האר (81
.32 הרעה

.545 'מע ב"ח ב"משת תויודעוותה (82

.תורעהב 443 'מע ה"ח ש"וקלבו ,הרעהב ש"ייע ,םיגהנמה רפס (83

.ל"נה ש"וקלב ראבתנו אבוה ,םש םידגמ ירפ (84

.215 'מעו 204 'מע 'ב קלח ו"משת תויודעוותה (85

.444 'מע ה"ח ש"וקל (86

.דועו ,1537 'מע ג"ח ,1169 'מע ב"ח ,652 'מע א"ח ה"משת תויודעוותה (87

תנשב ,בגא .י-ט םיפיעסו ג"סמ קלח םהילע ופסונו ,98 'מע 'םידעומה חבש'ב וזכור (88
.(העש תארוהכ - תונבה ףאו) הכונח תורנ וקילדי ךר ליגב םידלי םגש הארוה התיה ד"לשת

.דועו ,הכ-ד"כס מ"שת הכונח ק"שצומ תחיש (89

.237 'מע ד"לשת שדוק תוחיש םג הארו .(הגומ) 99 'מע ב"ח ז"משת תויודעוותה (90

.23 'מע ב"ח ט"משת תויודעוותה (91

.(הגומ) 133 'מע ב"ח ז"משת תויודעוותה (92

.ג"ס ד"לשת הכונח תאז יאצומ תחיש (93

.'רטמו לט'ו 'אוביו הלעי'ב ומכ ,המודכו ןחלושה לע האכהב תאז ןמסל וגהנו (94

חכשש ימש ןכש-לכש ובתכ ב ק"ס םש ר"או ג ק"ס ב"פרת 'יס ז"טבו .ד"בח-ללוכ חול (95
ומכ תואלפנו םיסינ ונל השעתש ךינפלמ ןוצר יהי" ןורחאה ןוצרל ויהי םדוק רמאי הליפתב
."...והיתתמ ימיב .הזה ןמזב םהה םימיב וניתובאל תישעש

כ"ונו א"מר ,ע"וש .םדוק רידתד םושמ 'שדחי אוה ןמחרה' הזל םידקי ,שדוח-שארבו (96
.א"ס ב"פרת 'יס

.ד ק"ס א"אב ה"ערת 'יס ג"מרפ (97

.םש גהנמו הכלה ירעשב הזל םימעט האר (98

.ד"ס הנ 'יס ז"הדא ע"וש ,ע"ומש תליפתל םויס אוהש ןוויכמ (99

.אי 'יס םיאולימה רעש קדצ חמצ ת"ושמ ,םיגהנמה רפס (100

.ד"בח -ללוכ חול .ה"ס ע"רת 'יס ז"הדא ע"ושל תופסוה .ג"עקת 'יס א"מרו ע"וש (101

.הזל םימעטה םש האר ,םיגהנמה 'ס (102

רשאכ ,ח"משת תנש ירחא יברה גהנ ןכו .ט"ערת ס"ר ר"או ,הכונח 'לה ה"לש רוציק (103
.רוביצב החנמ ללפתה ךכ-רחאו ,תבש רנ ,הכונח רנ קילדה :העיקשל ךומס 'להוא'ה ןמ רזח

.'ותעב רבד' חול (104

.םיגהנמה רפס ,(טעמ בכעתה תאז לכבש ,עמשמ ןושלהמו) ולסכ הכ ,םוי םויה (105זכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ י"עש שטיוואבויל ןוכמ י"ע ל"וי
ןמרדור ןמלז-רואינש :יארחא ךרוע * רפואל השנמ יכדרמ ברה :ךרוע
דורב 'מ םחנמ :ישאר ךרוע

"תורשקתה" לע יונמ

ראודה תועצמאב ךתיבל תורישי "תורשקתה" ןויליג תא לבקל ןתינ

.(םימולשת 4-ב) ח"ש 177 :ץראב הנשל יונמ ימד
(םימולשת 2-ב) ח"ש 88 :ץראב הנש יצחל יונמ ימד
972-3-9607588 :תינופלט ררבל אנ :ץראל-ץוחב םייונמל יונמ ימד

:תבותכה יפל ,תבותכהו םשה ,יונמה ימד תא חולשל אנ
72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת ,םייונמה תקלחמ ,"תורשקתה"

ישארה ףדל

םיניינע חתפמ | ןיעידומ | סופד תיב | תושדח רדח | םידלי רדח | ןויע רדח | ד"בח תיב

תורומש תויוכזה לכ (c)
רואל האצוהה ףגא - זכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ
03-9606169 :'סקפ ,03-9607588 'לט ,72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת
ירא-בל ףסוי :"טנרטניא" רודמ שאר * בונורהא ןהכה קחצי ףסוי ברה :ר"וי
chabad@chabad.org.il