- ד"כק - "תורשקתה" ןועובש

ז"נשת'ה ולסכב ה"כ * הכונח / בשיו 'פ ק"שע

ונרוד אישנ ,שטיוואבוילמ ר"ומדא ק"כ תרותמ יעובש סרטנוק
שטיוואבוילמ י"ולר ק"הרהב לדנעמ םחנמ יבר
ע"יז מ"גבנ ה"הללקוצז
יברה לא תורשקתהה קוזיחלוןויליגה ירודמ
יבר יצוצינ יהויחבמ ריתי חישמ םע תויחל תוכלמ רבד
ץבוק תדרוה עובשה חול רודו רוד תורצוא תודיסחה ינייעממ

תוכלמ רבד


'הטמ'ה רוריב תא אטבמ הכונח סנ
אוהש ומכ


איהש ןכתייהו ,"סוכויטנא תליגמ" תארקנ הכונח תליגמ
תוליהקמ קלחב עודמו !?עשרה סוכויטנא לש ומש-לע תארקנ
םידדצה * ?שדוקה יבתכמ הניאש ףא הארקל גוהנ לארשי
םייתוהמה םילדבהה לעו םירופו הכונח ןיבש םיפתושמה
ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כ תחישמ * םהיניבש:אלפ רבד וניצמ הכונחל עגונב

םגהו ."סוכויטנא תליגמ" םשב תארקנש ,הליגמב תוכיראב בתכנ הכונח סנ רופיסש עודי
המכב :וזמ הריתיו ,םיקסופב תאבומ איה ירה ,שדוק ירפס ד"כמ קלח הניא וז הליגמש
1.הכונחב וז הליגמ אורקל םיגהונ לארשיב תושודק תוליהק

קלח הניאש הליגמש הז ךיא :ךשפנ-הממד - רואיב שרודה וכופיהו רבד הז ירה הרואכלד
!?לארשיב תושודק תוליהקב רוביצב ארקית שדוקה יבתכמ

המכו המכב םיאבומו - םניינעב םימוד םירופו הכונח :םירופל האוושהב קזחתמ הזב אלפה
,4הכאלמב םירתומ םהינש ,3םירפוס ירבדמ איה םתווצמ םהינש 2.דחי םיניינעו םיניד
:הצקה לא הצקה ןמ םהיניב קוליח םיאור ןכ-יפ-לע-ףאו .הזב אצויכו

תחא (5"םיבותכה ראש םע" ,"תורודל ינובתכ" רתסא תשקב ידי-לע) (א איה "רתסא תליגמ"
תויה ,םירחא םיבותכו םיאיבנ יבגל הלעמ הנשי רתסא תליגמל - הברדאו ,שדוק ירפס ד"כמ
ירהו רתסא תליגממ ץוח 7חישמה תומיל לטביל םידיתע םיבותכה לכו םיאיבנה ירפס 6לכ"ש
תא אורקל הווצמ (ב ;"םלועל ןילטב ןיאש 'וכ תוכלהכו הרות ישמוח השימחכ תמייק איה
.(8"היירקלו בוט-םויל" ,"תורודל ינועבק" רתסא תשקבכ) םירופב הליגמה

הווצמ ןיא (ב ;שדוק ירפס 9ד"כמ קלח הניא (א הכונחד "סוכויטנא תליגמ" ןכ-ןיאש-המ
.ל"נכ ,הכונח ימיב התוא םיארוק תושודק תוליהק המכב ןכ-יפ-לע-ףאו - 10התוא אורקל

תליגמ אלו) 11רתסא םש לע תארקנ רתסא תליגמ :םתומשב םיאור םהיניב ףסונ טלוב קוליח
יכה תוינקדצ םישנהמ איה רתסאו ,םירופ סנו הלצהה האב הדי-לעש - (ןמה וא שורוושחא
12."הרש לש התב" סוחיבו ,תולענ

וא לודג ןהוכ והיתתמ םש לע אלו) עשרה סוכויטנא םש לע תארקנ "סוכויטנא תליגמ" ךדיאל
!םהה םימיב לארשי-ינב לע תוריזגה תא איבהש הז ,(הזב אצויכו יבכמה הדוהי

:הזב רואיבה רמול שיו

היילעו רוריבה ,אוה - םירופב - הז ךרד לעו - הכונחד שודיחהש 13תומוקמ המכב ראובמ
תורבגתה התיה הז ינפלש - עודיכו ,ארוהנל אכושח אכפהתאד ןפואב ,רתויב ןותחתה לש
וכרצוהו ,"לכיהבש םינמשה לכ ואמיט"ו "לכיהל םינווי 14וסנכנ" - ךשוחה לש רתויב
-רחאו ,"ךנוצר יקוחמ םריבעהלו ךתרות םחיכשהל" וצרש "העשרה ןווי 15תוכלמ" םע םחליהל
ךפד סנהו "'וכ םירוהט דיב םיאמטו םישלח דיב םירוביג תרסמ" - המחלמה ןוחצינ היה ךכ
.םימי הנומש קלדש ןמשה

,עשרה ןמה תריזג ,ךשוחה לש רתויב תורבגתה התיה םדוק :םירופ ימיב םג היה הז ךרד לעו
ועשרב אוה ,שורושחא אוה"ו ,16לארשי לש םהינפ ריחשהש םש לע שורוושחאמו ,םידוהיה ררוצ
הלצהה האב ללכב לארשי-ינבו רתסאו יכדרמד שפנ-תוריסמה ידי-לעו ;16"ופוס דועו ותליחתמ
תא ךופהיש ,שורוושחא לע הלעפ רתסאש ןפואב דע ,17"אוה ךופהנו" השענש ,םירופ סנו
.בוטל ערמ הריזגה

ידעומ ראשכ אל) 'וכ הכאלמב םירתומה םימיו םירפוס ירבדמ תווצמ םהינש םירופו הכונח]
תושבלתהב תכשמנש רתויב תילענ הגירדממ הכשמהה איה זא יכ - (תבשו (םילגרה 'ג) הנשה
בוט-םויה תעיבק םג ןכלו ,הטמל םדאה תדובע ידי-לע לעפנ הזש ,18םלועה תוכאלמו יניינעב
.[םירפוס ירבדמ -

שודיח הזב שי ,םירופו הכונח - םהינשד הדובעה ןכות והז תוללכבש םגהש רמול שיו
:19הלא םימיב ועבקש תווצמהב תוטשפב תאז םיאורש יפכ ,םירופ יבגל הכונחב

-תיבבו יטרפה ותיבב ,םינפב השוע ידוהיש השודק יניינע םע ןלוכ תורושק םירופד תווצמה
והערל שיא תונמ חולשמ ,האדוהו ללה ,םירופ תדועס ,הליגמ ארקמ) םידוהי ןיבו ,תסנכה
.('וכו

םג דעו םיברה תושרב ץוחב (םג) העפשהה תשגדומ הבש ,תורנ תקלדהב ועבק הכונחד סנה תא
ןמזב ןהו ,הכונח תורנד םוקמהב ןה - (השודקב ,םינפב הדובעהל ףסונ) םלועה תומוא לע
:הקלדהה

ךכ לע ףסונש ,רמולכ ,20אסינ ימוסרפ "ץוחבמ ותיב חתפ לע החינהל הווצמ" - תורנה םוקמ
ולא (םג)ש ןפואב ריאהל םה םיכירצ ,הכונחה תורנ תא תוארל םיכירצ תיבה ינבו אוהש
.םתוא וארי ,םיברה תושרב ,"ץוחב" םיאצמנה

אילכד דע 'וכ המכ דעו 'וכ קושה ןמ לגר הלכתש דע המחה עקשתשמ התווצמ" - הקלדהה ןמז
םינורחאה םישנאה - יאדומרתד אלגיר) "קושה ןמ לגר הלכת"ש דע יכ ,21"יאדומרתד אלגיר
.אסינ ימוסרפ הזב ונשי אלימבו ,תורנה תא םיאורש םיבשו םירבוע םנשי (קושב םיבבותסמש
22

םש םיאצמנ ןיידעש ןמז לכ ,"קוש"ב ,"ץוח"ב ריאהלו קולדל םיכירצ הכונח תורנ :רמולכ
קושב םיבכעתמו םיקד םיצע יטקלמ המוא םש" - "יאדומרת" םיארקנה םישנא ולאכ םג ,םישנא
ןמ םיצע םיטקלמ םתכאלמ םירמוגש רחאלש םיינע" וא ,23"םהיתבל קושה ינב םיכלוהש דע
.םלועה תומוא םג ללוכ הזש - 24"םדא ינב ראשמ רתוי קושב םירחאתמו ,םהב םמחתהל רקפהה

,תופילקה םוקמ ,שממ םיברה תושרב ,"ץוחבמ ותיב חתפ לע"ב (ימינפה) שוריפה יפל טרפבו
דע 'וכ קושה ןמ לגר הלכתש דע" איה הכונח תורנד הלועפהו ,25ארוהנל אכושח אכפהאל
םידרומ ,"יאדומרת" םהש ולא לצא 26(אדורפד ירוט) "קוש"ב םג - "יאדומרתד אלגיר אילכד
ךכ-רחאש 28המלש ידבע "יאדומרת"ה ומכ קר אלו ,ל"ר ה"בקהב (27תדרומ תויתוא דומרת)
םהל שיש ,המלש ידבעמ הטמ הטמל םהש] שממ םייוג ןיב 'הב םידרומהב םג אלא ,םידרומ ושענ
ינשע אלש" - תונושה רחשה-תוכרב יתשב םג שגדומכו .םייוג ןכ-ןיאש-המ ,המלשל תוכייש
ירואי יל" - הזמ הטמל וא ,29"אייקלאד אקלא" םירמואש ולא - ["יוג ינשע אלש"ו ,"דבע
.הכונחה תורנ עיגהל םיכירצ םהילא םג - 30"יניתישע ינאו

אלו ,31ןוילכו לוטיב - "אילכ" םהב םילעופ הכונחה תורנש ,"יאדומרתד אלגיר אילכד דע"
םהבש ןותחת יכה קלחה ,"יאדומרתד אלגיר"ב םג אלא ,ללכב (םידרומ) "יאדומרת"ה לש קר
:םיכפהנ םהש דע ,(ללכ לכש הב ןיאש לגר ומכ אלא תודימהו לכשה דצמ אל 'הב דרומש)
- 32"רוא הרותו הווצמ רנ" ,הכונח תורנד רואה םע םירושק םישענ םה ,'הב םידרומ םוקמב
הנומא ,חנ ינב תווצמ עבש ידי-לע םידוהי םניאו םהלש תווצמ ג"ירת ידי -לע לארשי-ינב
.'וכו 'הב

:םירופ יבגל הכונחבש שודיחה ידי-לע לעפנש אכפהתאב שודיחה ןבומ ל"נה יפ-לע

ןכ-יפ -לע-ףא ,(שורוושחא ךלמו ןמה תריזגד) "אוה ךופהנו" היה םירופה ימיב ףאש םגה
(םג) העפשה ול שיש ןיינעב אלו ,השודק יניינעב אקווד תורודל םירופד תווצמה תא ועבק
לע אכפהתאד הלועפב רקיעב אוה םירופד שודיחהש ןבומ הזמש ,םלועה תומוא לע דע , "ץוח"ב
- אכפהתא לש החמש םנמא יהוז ;םהב הלגתמש הלודג יכה החמשו אסינ ימוסרפ - לארשי-ינב
השעד הדובעה ןיב קוליחה תא עדוי אל אוהש ,33"יכדרמ ךורבו ןמה רורא ןיב עדי אלד דע"
לבא) ,(ןמה רורא) הבושתה תדובעל דע ,ערמ רוסד הדובעהו (יכדרמ ךורב) השודקו בוט
;םלועה יניינעב אל ,השודק יניינעבו ,לארשי-ינב לצא יולגב תאצמנ החמשהש ומכ (רקיעב

,"ץוח"ה תא (םג) ריאהל ךירצש ,תורנה תווצמב תורודל ועבק הכונח סנ ןכ-ןיאש-המ
תלועפש הרומ הזש - ,34םלועה תומוא םג ללוכ ,'הב םידרומה ,"יאדומרת"ה דע ,"קוש"ב
יפכ ,םינפב "ותיב חתפ לע" הזמ העפשההל ףסונ) רקיעו ,(םג) תעגונ איה הזב אכפהתאה
הכונחב םיאישנה תאירקו תוליפת ,האדוהו ללה :םינפ םע םירושקש הכונח תווצמב שגדומש
.םלועה תומואבו 'הב םידרומל םג דעו ,השודקה םוחתל ץוחבמ העפשהה םג ,(הזב אצויכו

רוריבהו הכונח ידי-לע לעפנש תומואהד רוריבה ןפוא ןיב קוליחה רמול שי הז יפ-לעו
,שורוושחא ךלמד הכיפהו רוריבה השענ םירופד סנה ידי-לע םגש יפ-לע-ףא :םירופ ידי-לע
,שדוקה-ןושל ידי-לע םיררבתמ תומואהש ןפואב היה רוריבה ירה - תומואה לכד הפיכב לשומה
םדוק ורביד םלועה תומואש ומכ ,שדוקה-ןושלב לוחה תומש תמגודב) הלעמלמ הרות ידי-לע
.(הרותב בותכש ימרא ןושל תמגודב - הזמ רתויו ,הגלפהה רוד

,("שורוושחא" םשהמ לחה) ידמו סרפ ןושלמ תובית םיבותכ "רתסא תליגמ"בש םגהש ,אצמנו
םילוליג ידבוע ויה םהו םהיכלמ לש םימיה ירבדב הבתכנו םייסרפה הוקיתעה" - וזמ הריתיו
םג הרדח רתסא תליגמש הרומ הזש - 35"הליגמב יכדרמ ונריכזי אלש םשה דובכ" ןכלו ,"'וכ
יפכ הזש תויה ,(הרות) 36שדוק יבתכ ד"כמ תחא איה רתסא תליגמ ,ןכ-יפ-לע-ףא - הטמ הטמל
ימרא ןושל וא) שדוקה-ןושל ידי-לע רוריבה ךרד-לע השודקה ידי-לע לעפנ הטמה רוריבש
אל ןכל ,םילוליג ידבוע "םייסרפ"הד םג רוריבה תא לועפל חוכ הזב ןיא ןכלו .(הרותבש
.הליגמב 'יוה םש תא בותכל םילוכי

רתסא ידי -לע לעפנש רוריבה תודוא רבודמ יכ ,רתסא םש לע הליגמה תארקנ םג ןכלו
.(השודק)

'הב םידרומהו 34םלועה תומואב םג דע ,"קוש"ב ,"ץוח"ב 37םג עיגמ הכונח ןכ-ןיאש-המ
םילעתמו םיררבתמש ינפל דוע) םהלש תונושלבו ,םה םמוקמב םיאצמנ םהש ומכ ,(יאדומרת)
הפש (תומואה ןושל דצמ םהש ומכ םג) םימע לא ךופהא זא"ל חוכו הנכהכ ,(שדוקה ןושלב
םייקש ומכ ,ומש לע תארקנ "סוכויטנא תליגמ"ש ךכב םג אטבתמ הז ירה ןכלו 38."'וג הרורב
תומואה תונושל תמגודב) שדוקה יבתכ (- הרות)מ קלחכ אלו ,עשרה סוכויטנא - אוה ומוקמב
הז ידי-לע (הכונחד הדובעה ידי-לע) םילעמ הז םגו ,(שדוקה ןושלמ ץוח ,םמוקמב םהש יפכ
תוליהק המכבש דע ,הרותב (םיקסופב) תאבומ (םש רבודמש םיניינעה) סוכויטנא תליגמש
.הכונח ימיב רוביצב התוא םיארוק
'מע ינש קלח 'נ"שת תויודעוותה - םחנמ תרות' - נ"שת'ה הכונחד 'א ,בשיו תשרפ תבש תחישמ םיעטק)
(49-43

ךרע תידומלת הידפולקיצנא הארו .דועו .ד"עקס טקלה ילבש .א ,דמ הכוס ד"יר יקספ (1
.נ"שו .אסש 'מע הכנח

.םירופו הכונחב הושב איה "םיסנה לעו" חסונ תלחתהש הזב םג שגדומכ (2

תונווכה רעש .ב ,דצ שדח ז"וקת) דוהו חצנ דגנכ םה םירופו הכונחש - הלבק פ"ע עודיכו
דגנכ הזיאו חצנ דגנכ םהמ הזיא ,הזב תועד 'ב שיש דעו .יגלפ ירת .(ה"רו ח"ר ןיינע ףוס
הנוי יפנכ 'סמ ,(הליגמו םירופ יניינע) ופוסב ה"לש .ד"פ שדוק ארקמ רעש ח"עפ האר) דוה
.(גנ 'יס

'להבו) םיקרפה ןינמב דחא ךשמהב הכונח 'להו הליגמ 'לה רביח ורפסב ם"במרהש ריעהלו
הכונח יכ קתמוי ל"נה פ"עו .(םירופ ינידל הכונח יניד המכ הוושמ ד-ג"ה ג"פ הכונח
.(ה"לשת הכונח תאז תחיש האר) יגלפ ירת םה םירופו

.םש ם"במר האר (3

.ד ,טצ א"ות .הכונח רנ תווצמ צ"צהל צ"מהס הארו .ע"רתס ח"וא ע"ושוט (4

.םש הליגמ א"שרהמ ג"אדח הארו .בל ,ט רתסא י"שרפ .א ,ז הליגמ (5

.ה"ה א"פ הליגמ ימלשורימ .ב"פס הליגמ 'לה ם"במר (6

רואה יבגל ןילטבש ,(דועו .ב ,טיק .ד ,צ רתסא תליגמ א"ות) הזב רואיבה עודיכו (7
.ארהיטב אגרשכ - ל"עלד לודגה

.י"שרפבו םש הליגמ (8

.'דא םש יפוריצ ד"כ דגנכ - ד"כ קוידב (9

ןיאש יפל הילע םיכרבמ ןיא - הכונחב סוכויטנא תליגמ תורקל ןיגהונה יפל וליפאו (10
.(םש ל"הבשו ד"יר יקספ) ללכ הבוח שרוש הל

.גפר ס"וס ד"וי ע"ושוט .הליגמ 'לה ףוס ם"במר .ב ,די ב"ב (11

.ח ,א"פ ר"תסא (12

צ"מהסב הכונח רנ תווצמ ,הרוא ירעש ,רוא הרותב - םירופ ישורדו הכונח ישורד (13
.דועו ,צ"צהל

.ב ,אכ תבש (14

."םיסנה לעו" חסונ (15

.א ,אי הליגמ (16

.א ,ט רתסא (17

.4 הרעהבש צ"מהסו א"ות האר (18

'לה שיר) "םיאיבנה תנקת" איה הליגמה תאירקש ,ם"במרה ןושל יונישמ ריעהלו (19
רתסא יכ תוטשפב - .(ג"ה ג"פ הכונח 'לה) "םימכח וניקתה" - הכונח תווצמ וליאו ,(הליגמ
.םש הליגמ 'לה) םירפוס ירבדמ הווצמ םהש (םללכו) בתכ םהינשבש ףא - האובנה ןמז ףוס
.(הכלהה ףוסב םש הכונח 'להו

.י"שרפבו םש תבש (20

.םש (21

.ב"ס א"ערתס הכונח 'לה ח"וא ע"ושוט (22

.םש תבש - אלגר ה"ד י"שר (23

.דועו .גלר 'יס הבושת ירעש םינואגה תבושת (24

.'בה יחמשו ינר ה"דס ץקמ א"ות האר (25

מ"הס) ח"לשת התווצמ ה"ד .(ב ,אמקתת) המחה עקשתשמ התווצמ ה"דס הכונח ת"הוא האר (26
.נ"שו .א"ס (ךליאו הכ 'מע ב"ח טקולמ

.דומרת ךרע בקעי תלהק .(א ,חק) איק פ"ר עברא תירק רעש ךלמה קמע (27

.(א ,זי) תומביד ק"פס (28

.תוחנמ ףוס (29

.םש תורעהבו 40 'מע א"כח ש"וקל .ב"כפס אינת הארו .ט ,םש הארו .ג ,טכ לאקזחי (30

.נ"שו .םש ח"לשת ל"נה ה"ד .א ,במקתת םש ת"הוא (31

.ב ,גכ תבש םינב ה"ד י"שר - הכונח רנל דחוימב ךיישו .גכ ,ו ילשמ - בותכה 'ל (32

.ב ,ז הליגמ (33

ןה תורנה תקלדהש יאמש תיב תעדל טרפבו ,תוכוסה ימי דגנכ םה הכונח ימיש ריעהלו (34
העשת'א 'מע צ"עמש .ב ,שד הכונח ת"הוא הארו .ב ,אכ תבש) גחה ירפכ ךלוהו תחופד רדסב
.(דכ ,א"כפ ר"בדמב .ב ,הנ הכוס) תומוא םיעבשה דגנכ םירפ םיעבשה זא םיבירקמש ,(ךליאו
,תומואה לכ לע ןיגמ היה שדקמהו ,(הרונמהו) שדקמה תכונח ש"ע איה הכונחש ,ריעהל םגו
'וכ ורמושל ידכ ותוא םיפיקמ ויה 'וכ םהל הפי שדקמה היה המ םיעדוי ע"הוא ויה וליאו
הכונחש .(ה"גהב ףסוי ןאצ שורד ונתשרפ כ"בשות קלח) ה"לש הארו .(דועו .ג ,א"פ ר"בדמב)
.(ךליאו 282 'מע י"ח ש"וקל הארו) םלועה ךוניחל זמור אוהו ,ךוניח ןושלמ אוה

אבוה .וצש 'יס תבש יכדרממ) ב"יס ד"לשס ח"וא ז"הדא ע"וש הארו .ו ,ח א"גמ ע"באר (35
ידמו סרפ יתדב בתכיל החלתשנש ינפמ תורכזא הב ןיא רתסא תליגמב :(א"יקס םש ח"וא ז"טב
.התכלהכ הבותכ כ"אא השודק הב ןיא ךכיפלו

.(א ,ז הליגמ) הרמאנ ק"הורב רתסאש ריעהל (36

ושענ רבכש ןילוח יניינעב םגו ,השודק יניינעב הכונח תלועפל ףסונב והזש ןבומ יכ (37
לע הכונח רנ תקלדה ידי-לע ןה ,(ק"הל ידי-לע םלועה יניינע רוריב ומכ) שדוקה תרהט לע
,תעל תעמה לכ ךשמב הקולד הרונמ 'יהתש יאדכ (םש םיסנכתמ םלוכש) נ"כהיבבו) ותיב חתפ
תאירק :הכונח ימיד תווצמה ראש ידי-לע טרפבו ,(תוקוניתה וקחשיש ללכ ששח ןיא םא
.'וכו האדוהו ללה ,םיאישנה

חתפב הכונח רנ קילדהל הנקתהש .4 הרעהבש א"ות הארו .וקתת 'מע ך"נ ת"הוא האר (38
ארוהנל אכושח אכפהאל תופילקה םוקמ אוה ר"הר יכ ,שממ ר"הרב ונייהד ץוחבמ ר"הרל ךומסה
.'ה לא םיבר םיוג וולנו והזו 'וכ
חישמ םע תויחל


רנ"ב םלועה לכ ריאי שממ בורקב
"רוא הרותו הווצמ


הכונח תורנד הלועפה ידי-לע

לע" אלא ,ידוהי לש ותיב ךותב קר אל - "ץוחבמ ותיב חתפ לע החינהל הווצמ הכונח רנ"
בוחרה תא ,ץוחה תא םג ריאהל וניינעש ,"ץוחבמ (םג ריאמו קלוד הז ידי-לעש) ותיב חתפ
.ידוהי תיבל ץוחמש

,ךשוחה תא לטבלו ריאהל הניינעש - "יאדומדתד אלגר אילכד דע .. המחה עקשתשמ התווצמ"
רבד) ה"בקהב (תדרומ תויתוא "יאדומרת") הדירמ לש תואיצמה ("אילכ") הלכתו לטבתתש דע
אל) הלכנו לטבתמש אלא דוע אלו ,("רוא הרותו הווצמ רנ"ד םויקהל עירפהלו דגנל לוכיש
םילטובמו םילטב םה םגש ,םינורחאה םיירישה ,"יאדומרתד אלגר" םג (אלא ,שממ הדירמ קר
.ירמגל

םלועה לכב םג לעופש ןפואב תויהל ךירצ ןמויקש - תווצמה לכל עגונב םג ןבומ הזמו
."רוא הרותו הווצמ רנ"ב ראומ השענש ,ולוכ

,"רוא הרותו הווצמ רנ" יניינע לכב "הקזח"ה רבד-לע הבוט הטלחההו רובידהמש ןוצר-יהיו
םישנ ,םישנא) לארשימ דחאו דחא לכ לצא ,העשל העשמו םויל םוימ "ךלוהו ףיסומ"ד ןפואבו
הווצמ רנ"ב ריאי ולוכ םלועהש ןמזהל דימו ףכית אובנ - ץוחבמ ותיב חתפ לע םגו ,(ףטו
...ונקדצ חישמ ידי-לע המילשהו תיתימאה הלואגב ,תומילשה תילכתב "רוא הרותו

:ישילשה שדקמה תיבל הכונח תורנד תוכיישהו רשקהב ףיסוהל שיו

ינד-א שדקמ" ותויהל ,ןכשמהו ןושאר תיבו ינש תיבמ רתוי הלענ אוה ישילשה שדקמה תיב
תורנ יבגל תויחצנה תלעמ תשגדומ םהבש ,הכונח תורנב ותמגודו ,יחצנ תיב ,"ךידי וננוכ
."םלועל ןילטב ןניא וללה תורנה"ש ,ןכשמבו ינשו ןושאר תיבב הרונמה

וילע ,ונקדצ חישמ םע רושק ,ןמשה סנ לע עבקנש הכונח תורנד ןיינעה תוללכ ,הזל ףסונו
."ויתחשמ ישדק ןמשב ידבע דוד יתאצמ" רמאנ
'מע 'ב ךרכ 'א"שנת תויודעוותה' - 'תודיחי'ה תעב א"שנת'ה ולסכב ך"ז ,הכונח ק"שעו םויל רוא)
(47-45

יהויחבמ ריתי


יניינעב תדחוימ חוכ-תניתנ
ונרוד אישנ לש ותוחילש


םילענ םיניינעב חנומ אוהש ךכב קפתסמ וניא ידוהי

,אקווד ץוחבמ ותיב חתפ לע ריאהל איה הדובעה רקיעש - הכונח תורנד תיללכה הארוהה
תויהל ךירצש ליעל ראבתנש המ םג והזו ."יאדומרתד אלגר אילכ" הז ידי-לעש ןפואבו
.אקווד "םלועב םולש םיברמ"ד ןיינעה

תוימינפ דומיל ,םילענ םיניינעב חנומ אוהש הזב קפתסהל לוכי וניא ידוהי :תרמוא תאז
ותיב חתפ לע ריאהל ,"ץוח" םע םירושקה םיניינעב םג קוסעל וילע אלא - 'וכו הרותה
.ץוחבמ

ןמשב אלו ,(וטושפכ תיז ןמש) אקווד ימשג ןמשב השענ הכונח רנד סנהש הזב םג שגדומכו
המ םשלו ,ורקיעמ סנ תויהל לוכי - "סנ" לש ןיינע תודוא רבודמ רשאכ :הרואכלד - סנ
סנ וב השענש אלא ,ימשג ןמש טעמ ונשיש ,רמולכ) יעבטו ימשג רבד םע סנה תא רשקל םיכירצ
סנ תושעל רשאמ ורקיעמ סנ תושעל רתוי לק :הברדא - הרואכלו ,(םימי הנומש ונממ וקילדהו
!?עבט לש ןיינע םע דחיב

שיש ,רמולכ ,אקווד ץוחבמ ותיב חתפ לע ריאהל - הכונחד ןיינעה רקיע שגדומ הזבש אלא
רשקל - סנה ןיינעל עגונב הז ךרד-לעו ,אקווד ץוחב הטמל םילענ יכה םיניינעה תא ךישמהל
.יעבטו ימשג רבד םע תאז

תרותד תונייעמה תא םילגמו םיכישממש - הצוח תונייעמה תצפהד ןיינעה תוללכ םג והזו
..."הצוח"ל ומצע "ןייעמ"ה תא םיאיבמש דעו ,"הצוח"ב םג תודיסחה

,תונייעמהו תודהיה תצפהד תולועפה לכב זוע רתיבו תאש רתיב ףיסוהל - רקיעה אוה השעמה
.הכונח עצבמ - אמרג ןמזהש עצבמה דחוימבו ,םייללכה "םיעצבמ"המ לחה

,ומצע םע הדובעה תוללכ תויהל הלוכי זאש ,תבשה םוימ לחה ,דימו ףכית הזב ליחתהלו
ולא םיניינע לכב ףיסוהל תבשה םויב הפיקת הטלחה - וטושפכ "הצוח"ה םע הדובעל עגונבו
ולא םיניינע לכב קסוע זאש - תבשה ירחאל דימו ףכית המכו-המכ-תחא-לעו ,תבשה ירחאל
.שממ לעופב
'ב ךרכ 'ג"משת תויודעוותה' - ג"משת'ה הכונחד 'א ,תבט שדוחה םיכרבמ ,בשיו תשרפ תבש תחישמ)
(הגומ יתלב - 694 ,691-690 'מע


לודג ןהוכ לש ומתוח

...חצנ ןדיד - תודיסחה יאישנו תודיסחה תרות לש ןוחצינה אוה ולסכ ט"י לש וניינע

לע ןוחצינה היה ובש - (ולסכ ט"יד ףקיהה ימי תעבשב ותלחתהש) הכונחל םיאב הזמו
לש דחא ךפ ואצמש סנה ןכות םג והזו ...אקייד "ךתרות" ,"ךתרות םחיכשהל" וצרש םינוויה
,תודיסחה תרות ,הרותה תוימינפ לע הרומ ןמש יכ - לודג ןהוכ לש ומתוחב םותח היהש ןמש
אישנל דע ,רודו רוד לכבש וניאישנ וניתובר לע הרומ (ןמשה חנומ ומתוחבש) לודג ןהוכהו
.ר"ומדא ח"ומ ק"כ ונרוד

לש ותוחילשב םישענש םיניינעה לכב ןוחצינל תדחוימ חוכ תניתנ הנשי הלא םימיבש ,אצמנו
רואל ונכילוי יברהש הכזנ הז ידי-לעו ,הצוח תונייעמה תצפהו תודהיהו הרותה תצפהב יברה
.המילשהו תיתימאה הלואגה לש לודגה
קלח 'א"ישת תויודעוותה - םחנמ תרות' - א"ישת'ה ,תבט שדוחה םיכרבמ ,בשיו תשרפ תבש תחישמ)
(הגומ יתלב - 150 'מע ןושאר

יבר יצוצינ


יברה לש ח"אד ירמאמ


,תומדוק םינשמ םירמאמ תהגהל ונלגרוה תונורחאה םינשב
הז םלוא ,ארגפד-ימויו םיגח תארקל םיסרטנוקכ ועיפוהש
הגומה רמאמה לש ורופיס * רבעב םייק היה אלש שודיח
הנורחאו היינש המישר * ב"נשת ןטק םירופ ,ןורחאהםירמאמה תביתכ

תביתכ תודוא אטבתה יכ (הרעהב 4 'מע 'ג קלח 'יבר תיב') רסמנ ןקזה ר"ומדא םשב
יפכ=] גאז ךיא יוו בתוכ [שטיוואנאימ ל"ירהמה=] בייל אדוהי יחא" :וירמאממ 'תוחנה'ה
ינאש יפכ בתוכ=] ןיימ ךיא יוו טביירש [יעצמאה ר"ומדא=] רעבוד ינב ,[רמוא ינאש
ןיימ ךיא יוו ןוא גאז ךיא יוו טביירש [קדצ חמצה ר"ומדא=] לדנעמ ידכנו ,[ןווכתמ
."[ןווכתמ ינאש יפכו רמוא ינאש יפכ בתוכ=]

ישוקה תא השיחממ - םירמאמה יכרועמ טרודילוא 'יש דוד 'ר ח"הרה רובס - וז הרמיא
,ד"נשת ןויסב 'ב ,617 ןוילג 'ד"בח רפכ'ל קינעהש ןויארב) יברה ירמאמ תביתכב דחוימה
:(27 'מע

לע תולעהל תוסנל ,םירמאמה יבתוכמ תשרדנה הנידעהו תבכרומה הדובעה לע דומלל ןתינ"
.ןווכתה יברהש המל םג םיאתי בתכנהש אדוול אלא ,רמא יברהש המ תא קר אל בתכה

:תוירוגטק שולשל קלחמ ילוא יתייה ,יברה לש םירמאמה תא

יפ-לע םידסוימ ויהש ,וניאישנ וניתובר ירמאמל ההזה ןונגסב ,אוה םירמאמ לש דחא גוס"
וניתובר ירמאמ לע םירמאמה םתוא תא דסיי יברה ךכ .םימדוק םייבר לש םירמאמ לע בור
.אשונה לש ותבחרהו וחותיפ ךות וניאישנ

תא שיגדמו ,םייוסמ אשונב ,היטרפ לכ לע ,תודיסחב היגוס םכסמ יברה - ףסונ גוס"
.הב ולש תדחוימה השיגה לש שודיחה

םירמאמ םה ולא .ירמגל שדח רמאמ רצוי יברהש ,אוה יברה ירמאמב ידוחייהו ישילשה גוסה"
רואיב ,"השדח הריצי" הנוב הז דוסי לעו .תודיסחב תובר רכזומש ןויער חקול יברה םהבש
ליחתמה רוביד רמאמ אוה הבוט המגוד םירמאמה ןיבמ .ןיינעה לכ לע שדח רוא ךפושש הנוש
."כ"שת יתיוויש

םירמאמה ומשרנו וכרענ ךכ

:(זר 'מע) ןיול 'יש ד"שרה ,יברה תיירפסב ישארה ןרפסה בתוכ 'שטוואבויל תירפס' רפסב

הזב םיקסעתמה תכרעהל=] ,והומדקש םיר"ומדאהמ רתוי .. םירמאמ תרימאב הברה ר"ומדא ק"כ
,םנמא ,[ל.מ - םירמאמ 1542-כ יברה עימשה (בולגש י"ירה לש םירמאמ חתפמ ירפסל הוושה)
.. "תוחנה" םשור היה ןהכ לאוי ברה "רזוח"ה .םתביתכב טעימ ,ןקזה ר"ומדא ק"כל המודב
,תונושארה םינשב ,הספדהמ וענומ ר"ומדא ק"כ היה ההגהה ירחא םג ."ההגה"ל םסינכמ היהו
היהו ,ףרגוימימב םילפכושמ ויה םיהגומ יתלבה םירמאמה םג .. ףרגוימימב םילפכושמ ויהו
."הגומ יתלב החנה" דומע לכב שגדומ

,ןושארה רושעה יבגל םיקייודמ ולא םיטרפ השעמלש אלא ,תינללוכ הרוצב בתכ ןיול ברה
םע ףכית ,רמאמה ללוכ ,תודעוותהה לכ תא בתוכ היה ןהכ לאוי ברה ןהבש ,כ"שת-י"שת םינשב
תרדוסמ םירמאמה תאצוה התיה אל ,ו"כשת-כ"שת םינשה ןיב דחוימבו ,ינשה רושעב .המויס
םינשב קר .םינוש םיכרבאו םירוחב ידי-לע התשענ םירמאמ תביתכו ,יוארכ תדסוממו
ורתוא ,קורב ש"חרה תושארב ,'שדוק יבתכ דעו' השעש םיבורמ םיצמאמ רחאל ,תונורחאה
קתרמה הרואיתמ םיעטק ןלהל .שדחמ ומשרנו וכרענ ףאו ,םירסח ויהש םירמאמ לש תובר תורשע
617 ןוילג 'ד"בח רפכ') איבל .מ לש ותמישרב םסרפתהש ,וזה הבושחהו הלודגה הכאלמה לש
:(ךליאו 27 'מע

.סופדל םתשגה תארקל םירמאמה תא וניכיש םידחוימ םיתווצ וביכרה וירבחו לואש-םייח 'ר
תרוצ הרמשנ ,ןורקיעב .תואישנה תונש לש ןושארה רושעה לש םירמאמ התיה הנושארה הרדסה
םהילעש וניאישנ וניתובר לש םירמאמה ולגתה םייתניבש אלא .ותעשב בתכ לאוי 'רש 'החנה'ה
רושעב) םירמאמהמ דחא לכ דסוימ וילעש רמאמה תא בטיה ודמל םיכרועהו ,רמאמה "דסוימ"
.(ע"נ ב"שרה ר"ומדא ירמאמ לע םידסוימ ויה םירמאמה בור ,בגא ,ןושארה

ויה םנמאש ,תוירוקמה תוחנהב תורסח ויהש תורוש וא םילימ םילשהל ,המגודל ,רשפאתה ךכ
דסיי םהילעש םירמאמה ויה אל לאוי 'ר ידיבש יפ-לע-ףאש ןייצל ךירצו ,תוניוצמו תולועמ
דוע שי ןושארה רושעה לש תוחנהל .תוקיודמ שממ ולש תוחנהה לעופב ,ולש םירמאמה תא יברה
םירומש ויהש ,החנהכ ותעשב יברל סינכה לאוי 'רש םירמאמב ושמתשה םיכרועה - בושח ןורתי
תא סינכה לאוי 'רש ינפלש ךכב תדחוימ הלעמ שי ולא םירמאמל .ד"בח ידיסח תדוגא תיירפסב
ופיסוה ולאו ,םידיסחה ינקזו םימימתהמ המכ םע בטיה ותוא דמול היה ,המינפ שדוקל רמאמה
יברה לבא ,םיהגומכ יברהמ ואצי אל םלועמ םירמאמה - רקיעהו .הרזחה תעשב וחכשנש םיטרפ
הזיא לע (תרתוכה דיל) םג ןייצ םבור לעו םינוקיתו תורעה בתכו םהמ דחא לכב ןייע טלחהב
.ללכנ הז לכ תמלשומה הרודהמבש ןבומ .דסוימ אוה רמאמ

ברה ,(הלאכ שי םא) הטלקהה יטרסמ םשור קיטונ שריה-יבצ ברה .רתויב בכרומ הכירעה רדס
םירמאמה םירבוע וירחא .היגמו רבוע בונוטירח םולש ברה ,םירמאמה תא ךרוע טרודילוא דוד
םתוא םירטעמש ,ןוסנמלק ןועמש -לארשי ברהו ןיקסר בייל-ןרהא ברה לש תונומאה םהידיל
תא ודמל ןרוהכייא ןושרגו יקסבונירמ ילתפנ םינברה .תורעהו םינויצ ,תומוקמ-יארמב
לוכה םא ,הכירעב ףתתשה אלש ימ ידי-לע ,קודבל היה רשפא ךכ .'הישפנד אתעדא' םירמאמה
רודיסה רחאל תפסונ םעפו דומיעה ינפל תחא םעפ - תונורחאה תוהגהה תא .ךרוצה יד רורב
תונקיידב ןוסנמלק ןועמש-לארשי ברה תפסונ םעפ עצבמ - סופדל ןכומ רפסהשכ ,דומיעהו
.האלפנ

"ידיב יתותיע ןיא"

תונש ךשמב היגה יברהש םירמאמה לע םג רפסל הבוח ,םיהגומ יתלבה םירמאמה לע םירבדמשכ
וא דעומ לכ תארקל לבקל ונלגרוהשכ ונלרוג רפש שממ תונורחאה םינשב ,עודיכ .תואישנה
ליחתהש יאליע גונעת הז םלוא .יברה ידי-לע הגומ רמאמ ובו ,דחוימ סרטנוק ארגפד אמוי
ברה ךרע תומוקמה-יארמ תאו ,ןהכ לאוי 'ר ח"הגה ןיכה םיהגומה םירמאמה תא .ו"משתב קר
.קיטונ שריה-יבצ

ירחא היה "הגומ" גשומל ונעדוותהש הנושארה םעפה .םיבלשו תופוקת המכ עדי ההגהה דסומ
יברהמ ושקיב םידיסח .תואישנה תלבק תעשב - "ינגל יתאב" - ןושארה רמאמה תא יברה רמאש
ומשרי םאש ,הנע יברה .וניאישנ וניתובר לכ לצא גוהנ היהש יפכ ,בתכב רמאמה תא ץיפהל
ואיצוהו תומוקמ-יארמ דוע ףיסוה ףאו והיגה יברהו בתכנ רמאמה .והיגי אוה רמאמה תא
.הנש התואב ןסינב א"י תארקל להקל

ץוח) וניאישנ וניתובר לכ וגהנש יפכ ,ומצעב םירמאמה תא בותכל שקיב יברהש הארנ
בתכ ףוגמ םוליצ (ו390-א390 'מע 'תישארב ימי' רפסב) רבכ םסרפתה ףא .(ןקזה ר"ומדאמ
ךא ,םבתוכל לחה יברהש (א"ישת םידוהיה לבקו ה"דו אשת יכ ה"ד) םירמאמ ינש לש שדוק-די
לע בתוכ ומצע יברה .םירמאמה תא בותכל תויונפ ויתותיע ויה אל תודרטה ינפמ הארנה לככ
:(גיש 'מע 'ה ךרכ שדוק-תורגיא) ךכ

,תודעוותה ימיד תוחישהו םירמאמה היגהל ידיב הלוע ןיאש לע רעטצמ ינא םג
.הזב לדתשמ יננה תירשפאה הדימבו 'וכו ידיב יתותע ןיא השעא המ לבא

:בתוכ (דסק 'מע 'ו ךרכ שדוק-תורגיא) תרחא תונמדזהב

,ןאכ תודעוותה ינמזב תוחישהו םירמאמה תומישר [רבד-לע=] ד"ע ררועמש המו
המ לבא ,קינהל הצור 'וכ הממ רתויש [םימעפ המכ=] פ"כ יתבתכ רבכ הנה
אמוי לכ רשא נ"מגעה םגו תודרטה בורל ללכ ידיב יתותע ןיא ינאו ,השעא
ןתיש תדמוע המוקמב יתווקת ירה [תאז לכבו=] ז"כבו ,היתדיבע דיבע אמויו
שארב םוקמ היהיו הבורמה תא קיזחמ טעומ ןמז םג היהיש ןמזב החלצה ת"ישה
.ל"נהל םג

:(זנר 'מע 'ח ךרכ שדוק-תורגיא) תרחא םעפו

המוצע הדרטב הז רושק הנה 'וכו תוחישהו םירמאמה לש ל"והה תודוא ש"מב
...םירחא םיניינעמ תוניינעתה קלסל חרכומש

בלה תא ול 'םיכתוח'ש ידוהי

,ללכ ךרדב .יברהמ הגומ רמאמל םידיסחה וכז ןהבש ,רתויב תודדוב םימעפ ויה םינשה ךשמב
ריצפהלו שקבלמ ולדח אלש םידיסח ויה .הגומ אצי אל אוה ףא םימעפלו ,טבש ד"וי לש רמאמה
וסחייתהב ,םעפ .ה"ע זירפ םהרבא 'ר ח"הרה היה םהבש טלובה .םירמאמה תא היגהל יברב
יד ףיוא םע טיינש'מ ןוא דיא א טגיל סע" ,יברה אטבתה ,הז גוסמ תונשנו תורזוחה תושקבל
,רעפטנע א ןביירש ןוא הכרב א ןבעג םע לאז'מ טעב רע ןוא טולב םע אב טסיג'ס ןוא ץראה
וביל תא םיחתנמש ידוהי בכוש=) "!?תודיסח ןקורד ןוא טייצ ןיימ ןעמענראפ ןייג ךיא לאז
תספדהל ינמז תא שידקא ינאו ,הנעמ ול ונתייש ,הכרב ול ונתייש שקבמו ,רגינ ומדו
...(!?תודיסח

םיהגומ םירמאמ לש עפש

ו"משתב הלחהש םיהגומה םירמאמ תרדס .םתרימאל ךומס םירמאמה תהגה רבדב רומא הז לכ
,דחא םידקת קר היה וז העפותל .תומדוקה םינשהמ דחא רמאמ רחבנ םעפ לכבש ידי-לע הרצונ
,םינתח השולש הרותל ולע הז םויב .ד"ישת ולסכ ד"ימ רמאמ הגוה רשאכ ,ט"לשת תנשב
הכל" ה"ד רמאמ יברה רמא תבש התואב .רנורג לביילו ןיישפרש גילז ,ןהכ לאוי םימימתה
הנש םישימח לגרל ותוא היגי יברהש ידכ רמאמה תא יברל וסינכה ט"לשת תנשב ."ידוד
לבייל ברה .יוארכ רמאמה תא וניכיש זא שקיב יברה .ה"ע תינברה םע יברה לש ויאושינל
הנושארה םעפה התיה וז .והיגה יברהו ,'וכו תומוקמ -יארמ םע ,רמאמה תא ןיכה ןייטלא
.הנותחה םויב הזה רמאמה תא רוזחל םינתח ולחה זאמו ,תומדוק םינשמ רמאמ היגה יברהש

הנושארל אצי רתיה ןיבשכ ,םיהגומה םירמאמה לש הרידסה םתעפוהב הצואת הלח ו"משת תנשב
ןפואל תורישי יברה סחייתה הנש התואב .ל"שת "ת"ס תביתכ ןיינע ןיבהל" ה"ד רמאמ רואל
ה"ד רמאמ יברל קיטונ שריה -יבצ ברה סינכהשכ זומתב ב"י תארקל הז היה .רמאמה תכירע
התואב ורמאנש םירמאמ השולשמ יברה תארוה יפל דבוע ותעשבש ,ו"לשתמ "ךיאריל תתנ"
.הפוקת

ברהשכ .הגוה אל רמאמהו בכעתה רבדה לעופב .ההגהל וילא תאז וסינכיש זא שרד יברה
לכ םע) םויה םישועש יפכ תומוקמה-יארמ תא ךורעל יברה הרוה ,רמאמה תא סינכה קיטונ
ןבומכ ךישמה קיטונ ברה .הגומ רמאמה תא יברה איצוה רבדה ןקותשכו ,(םינויצהו תורעהה
התייהנו הכלהש םיהגומ םירמאמ לש הרידס העפוה תויהל הלחה זאמו ,הדובעב ץרמה אולמב
םירמאמ לש םיסרטנוק 13 רואל ואצי הבש ,נ"שת תנשב האישל העיגהש דע ,רתויו רתוי הפוכת
.םיהגומ

ןורחאה רמאמה

ונכות לע .ב"נשת ןטק םירופ סרטנוק אוה - יברה די-לע הגוהש התע-תעל ןורחאה רמאמה
.ליגרכ אלש ויה ולש הצפההו החנהה םג לבא .טרפל םוקמה ןאכ ןיא רמאמה לש אלפומה

2.15 העשב רמאמה תא איצוה יברה .ברעב 8.00 העשב ךרעב המינפ שדוקה לא סנכנ רמאמה
'ר תא קיעזהל רהימ קינוי רעבוד 'תה .'קה ורדח לומ ןחלושה לע וחינהו רקוב תונפל
לכ וסנכויש גאד ,רמאמה תא תחקל לואש-םייח 'ר זרדזה תשקמ ץחכ .רפיבב לואש-םייח
רמאמה חלשנ "החיש א סקאפ" לש תללכושמה תכרעמה תועצמאב .דימ ספדוה אוהו םינוקיתה
הספדהל ,םדומ ידי-לע שדוקה -ץראל םג חלשנ רמאמה .םלועה יבחר לכב סקפ ירישכמ תואמל
העשבו ,בחרה רוביצל םיסרטנוקה םינכומ ויה רבכ סטייה-ןוארקב ."תוכלמ רבד"ב תדחוימ
ףוריצב ספדומה רמאמה יברה לש שודקה ורדח דיל ןחלושה לע חנוה רבכ רקוב תונפל 5.30
.רמאמה חלשנ םהילאש תומוקמה לכ םע ח"וד

תא ח"ודל קינעה יברה .ח"ודהו רמאמה תא חקלו 'קה ורדח תלד תא יברה חתפ תוקד 10 ירחא
:הנושל הזו השודקה ותבושת

.צ"הע ריכזא ,'וכ 'ילזמ ירבו אמרג ןמזהו היוצרה הלועפה לעפיש ןוצר יהיו

..."םידליהו יכונא הנה"


לצנל יברה ארק - "ךוניח" ןושלמ - הכונחה ימי תא
תויוסחייתהו תויואטבתה רורצ * לארשי ידלי ךוניחל
לארשי ידלי לא יברה לש תורישי


רפואל השנמ-יכדרמ ברה תאמ

:(חצ-וצ 'מע ,הכונח ,םידעומה-ירעש) יברה רמוא

רדסה ,דומילב דלי ךנחל םיליחתמשכ ןכלו .. שדח רבדל לגרתהל וניינע ךוניח
ליחתהל וליגרהל ידכ" ולצא םירקיה םירבד ,"תובר תונתמ" ול םינתונש אוה
תוחוכ םילבקמש ,הכונחה ימיב הנש ידימ הנשנו רזוח הז ןיינע .. "דומילב
"םערוטש"ה לכ םע "רוא הרותו הוצמ רנ"ה תא שדחלו קזחל ךנחל םידחוימ
."ךוניחה ןיינע םע דחיב םיאבה חוכ תפסותהו

םירבדמ ךיא :םינעוטה תנעטל הבחרהב יברה סחייתה א"משת המורת תשרפ שדוק-תבש תודעוותהב
'םידירומ' דציכ - ישונאה ןימה רחבמ - הלענ ןיינע אוה חישמ !?םידלי םע חישמ תודוא
?םיעוצעצו םיסרפב תאז םירשקמו דליל הלענ הכ ןיינע

הנומאהש ,הנומאה ירקיעל דחוימבו הרותה יניינע לכל דלי ךנחל שיו ליאוהש ,ריבסה יברה
ןאכו .ידוהי דלי לכל חישמ לש וניינע תא ריבסהל שיש יאדו - םהמ תחא איה חישמה תאיבב
לש "המשל אלש"ד ןפואב תאז םיריבסמ - ם"במרה בתוכ - הליחתב :הרותה לש רדס םייק
עיגהל ותלוכיב ךכ ידי-לע קרו ,רתוי ןידע "המשל אלש"ה היהנ ןכמ רחאל ,המודכו תוירכוס
תעד וגישי"ב וקסעי חישמה אובבש הדבועה םע דבב דבש ,ם"במרה ראבמ םג ךכ ."המשל"
הלודגה תנבהל ןיידע ןכומ וניאש ימ רובע תאז - "רפעכ םינדעמ" םג ויהי ,"םארוב
."םארוב תעד וגישי"בש

..."?חישמה ךלמה רמול דיתע המ"

דחאב המסרפתה 6.8.1976-ב לשמל ךכ .םעפל םעפמ הררועתנו הרזח וז 'הישוק' :בגא
:הב בתכנ ראשה ןיב ."באב העשת יסרפ" תרתוכה תחת תיתרוקיב-המישר םימסרופמה םינותיעה

,הקדצ לעב ,הרות לעב .. לארשי בהוא .. הלעמה שיא אוה ,ורנ ריאי 'ץיוואבוילמ יברה"
עיצמו ךילא שגינ לתוכה ינפל ויכרבאמ דחא ךרבא אלו הרותל תושפנ השוע .. תווצמ לעב
.העשל ןיליפת גוז

:וניתוצוחב תועדומ ועיפוה באב העשת ברע !הפי וניא םבור ,הפי םטועימש םירבד שי ךא"
.הלואגה תא ברקל ידכ ,לתוכה םוקמל אובל לארשי ידלי םישקבתמ 'ץיוואבוילמ יברה רבדב
!ךרע-ירקי םיסרפ וקלוחי םיאבה ןיב

ואיבהב ,חישמה ךלמה רמול דיתע המ ?ךכ ידכ דע - המשל אובי ,המשל אלש ךותמ וליפא"
ובריק ,לתוכה תא וצחרש ,תועמד אלו התוא הברק הרותה אל ?הלואגה תא ףוס ףוס ונילא
..."?םיסרפ התוא

סוניכ ונגראש ,הקיתעה םילשוריל יברה יחולש ידי לע הלהנתה תונעטה ובוסנ הילע הלועפה
...ונשדקמ-תיב דירש דיל יקנע םידלי

דליה תלאשל בישמ יברה

אוה המ .ד ונב לע לאש יברה .ותחפשמ םע "תודיחי"ל .ס.ה סנכנ ב"לשת רדאב 'ה םויב
יכ ,ךישמהו ,י"שר שוריפ דומלל לחה ןכ ינפלש עובשבו שמוח דמול ונב יכ בישה אוה .דמול
:ףיסוהו "הישוקה המ" לאש יברה .הילע בישהל לגוסמ וניא ,באה ,אוהש הישוק שי ונבל
.[התוא גיצי ומצע ןבהש=] "ןגאז ןיילא רע לאז"

םא .ותחפש היהתש ידכ וניבא םהרבאל ותב תא חלש - ל"זח םירפסמ - הערפ :ליחתה דליה
?[םהרבא לש ודבע תויהל=] םשל ומצעב ךלה אל עודמ ,םהרבא לצא בוט ךכ לכש בשח

העדי אל ותב .בוט הז המ עדיו ,ךלמ היה הערפ :רמא ךכ-רחאו ,דליה לש וליגל לאש יברה
.עדת ןכ םג איהש םהרבאל החלש ךכיפל .עדת אל ןתחתתשכ םגו

:דליה ?לוכה ךסבו יברה .דצ לכב םיינש :דליה ?ךל שי תויציצ המכ :יברה ולאש ךכ-רחא
אל דליה ?לוכה ךסו :יברה .הנומש :דליה ?תויציצהמ תחא לכב שי םיטוח המכ :יברה .עברא
...["בל" :יברה שיגדה תורחא תויונמדזהב=] הנע

..."ךתוא יתפייעש םושמ"

םויכ) :(טמר -זמר 'ג ךרכ 'םחנמ לכיה') 8 ןב דלי "תודיחי"ל סנכנ ד"לשת ולסכ שדוחב
.יברה ומע םייקש החישה יטרפ תא ךכ-רחא רזחיש אוה (הירהנב ק"כ חילש
?דמול התא המ :ר"ומדא ק"כ
.אעיצמ אבב תכסמ :דליה
?ךלש דמלמה והימ :ר"ומדא ק"כ
.רבו והיעשי 'ר :דליה
?ןמיס וב ןיאש רבד אצומ דחאשכ ןידה והמ :ר"ומדא ק"כ
.וילע זירכהל ךירצ וניא אוה :דליה
עודמ ,ולש היה רבדהו 'וכו ...ופסכמ ךכ לע איצוה ...עגי ירה שיאה ?עודמ :ר"ומדא ק"כ
?וילע וזירכי אלש
-לעבש רמאו ותרזעל אב דליה יבא] םינמיס רבדל ןיאש םושמ :[בישהו העמק המהמתה] דליה
.[שאייתה תיבה

םא השעת המ :לאשו דליה לא הנפו ולש קוטריסה רבעל תינמיה ודיב עיבצה ר"ומדא ק"כ
?וילע זירכת םאה ,ילש קוטריסה תא אצמת
.תרחא הדימ הנשי דחא לכלש םושמ ,ןכ :דליה
?"הליבד ילוגיע לש תוזורחמ" םיאצומ םא ןידה והמ :ר"ומדא ק"כ
.ולש ולא ירה :דליה
?עודמ :ר"ומדא ק"כ
.ןמיס הזל ןיאו ,רשק תרוצ התוא םישוע םלוכש םושמ :דליה
?התא דמול ך"נ הזיא :ר"ומדא ק"כ
.עשוהי :דליה
וא ןועמש ינבמ ,ןבואר ינבמ ויה םה םאה ?בחר תחפשמ תא וגרה אל עודמ :ר"ומדא ק"כ
?יול ינבמ
.[ך"נמ רופיסה לכ רפסל ךישמה ןאכו] עשוהי חלשש םילגרמה תא הליצה בחרש םושמ :דליה

'קה ונחלושב תוריגמה תחאמ איצוה ךכ-רחא ,תולאש רפסמ (תוחאה) תבה תא םג לאש ק"כ]
םהמ דחא לע ,רלוד לש תועבטמ 2 םיחנומ ויה הבו (תוניפה תחאב רבש היה הב) הנטק סוכ
.םימעפ המכ דיל דימ תועבטמה תא ק"כ ריבעה ךכו ,השא תרוצ ינשה לעו שיא תרוצ

ריד באה ךיא לייוו") "ךתוא יתפייע"ש םושמ :רמאו דליל ןתנ וילע שיא תרוצש עבטמ לטנ
לכלו דמלמל "תודיחי"ה לע רפסת לארשי-ץראל רוזחתשכו ,רלוד ךל ןתונ יננה ("ט'עשטומעג
.[תבל ינשה עבטמה תא ןתנ ךכ-רחא] םידימלתה

רסמש ירחא "תודיחי"ל בוש ,תווצמה ליג תא רבע רבכש ,ל"נה רענה סנכנ מ"שת ירשת ח"כב
םוגרת'ב ןאכ) רענה לש קתפב טיבמ ,הכרבה ןמז לכ ךשמבשכ - יברה ול רמא ,קתפה תא יברל
:(שידיאמ 'ישפוח

הדמתהו הדיקשב ףיסותשו ,החלצה ךל היהתש ךחילציו ךל רוזעי ךרבתי םשה
-ארי ,דיסח לדגתו ,רודיהב תווצמה םויקבו (תודיסחו הלגנ) הרותה דומילב
.ןדמלו םימש

תמשרש הלא לכל ףסוותי םגו .ךממ ידיסח יתימא תחנ םהל היהי ךמאו ךיבאו
.קתפב ןאכ

.הקדצב םסינכתו תורילב םפילחת לארשי-ץראל רוזחתשכו ,רלוד ךל אה
תודיסחה ינייעממ


הכונח


("םיסינה לעו") םישלח דיב םירובג תרסמ

הנניא תילכתה ."לודג ךלמ" ארקנש ל"זר רמאמכו 'קזח' ערה-רציהו 'שלח' ארקנ בוטה-רציה
ולצנל לכויש ידכ ,בוטה -רציה ידיב ורסומל אלא ,לילכ ערה-רציה תואיצמ תא לטבל
."ךירצי ינשב" - "ךבבל לכב" קוספה לע ל"זר ורמאש המ ךרד-לע תאז .םיבוט םיניינעל
."רוש חוכב תואובת ברו" תניחבב אוה ,הבוטל ,ערה-רציה לש ויתוחוכ לוצינ
(298 'מע ,'י ךרכ תוחיש-יטוקיל)


("םיסינה לעו") םיטעמ דיב םיברו

,ונחנא יכ עגרל םיחכוש ונניא "םיטעמ"ו "םישלח" ונתויה תורמל .א :תוארוה יתש ןאכמ
'ילכ' םג םנמא ושע םיאנומשחה .ב ."ךינוצר ישוע"ו ,"םיקידצ" ,"םירוהט" ,שודק יוג ינב
ימו םיטעמה םהימ ,קזחה ימו שלחה והימ ורכז םה תעה לכ ךא ,המחלמב םנוחצינל יעבט
.'הב םנוחטב לע רקיעב וכמסו ,םיברה
(284 'מע ,'י ךרכ תוחיש-יטוקיל)


ןהכ לש ומתוחב חנומ היהש ןמש לש דחא ךפ אלא ואצמ אלו
(ב,אכ תבש ארמג) לודג

ןהכ לש ומתוחב" שיגדהל בושח עודמו "םותח היהש ןמש דחא ךפ" בותכל היה יד הרואכל
?אקווד "לודג

ךתרות םחיכשהל" םיצורה שי רשאכ ,ךשוחה תורבגתה לש ןמזבש ונדמלל םיאב ךכבש אלא
םותח אוה רשאכ איה ןמשה לש ותרהט תא חיטבהל הדיחיה ךרדה "ךנוצר יקוחמ םריבעהלו
ותיבל אצוי וניאו םויה לכ שדקמב בשויש ידוהי אוה לודגה ןהכה ."לודג ןהכ" לש ומתוחב
...הלילב תודדוב תועשל אלא
(295 'מע ,'י ךרכ תוחיש-יטוקיל)


(ב,אכ תבש ארמג) םימי הנומש ונממ וקילדהו

אוהשכו וילע לטומה תא תושעל ידוהיה לע .םייניעה הארממ םשרתהל ןיא םעפ ףאש ונדמלמ
גאדיו ויניעב בוטכ השעי אוה ,ה"בקה וליאו .וקילדהל וילע ,דחא םויל קיפסמ ןמשהש האור
.שורדה לככ קיפסי ןמשהש ךכל
(1257 'מע ,'ד ךרכ תוחיש-יטוקיל)


(ב,אכ תבש ארמג) םיבוט םימי םואשעו םועבק תרחא הנשל

םושמ ."לטב אל עובק" ,עודיכ ןכש ,"םואשעו םועבק" םרמאב םנושלב וקייד ל"זחש רמול שיו
ימי ,םידעומה לכ ולטבתישכ אובל-דיתעל וליפאו ,הנשו הנש לכב בוט-םוי הכונחה ראשנ ךכ
.ולטבתי אל הכונחה
(172 'מע ,'ה ךרכ תוחיש-יטוקיל)

רודו רוד תורצוא


תודיסחה


תודמה עבט תונשל

,ובס תא לאש ,"קדצ חמצ"ה יברה ,אבסה-באש וב םושר .ןטק קתפ ונשיש יתרפיס זומת ב"יב
.ח"סקת-ה"סקת םינשב הז היה הארנה יפכ ,םיניינע המכ ,"תודיחי"ב ,ןקזה ונבר

?תודיסחה ןיינע והמ :היה םיניינעה דחא

."ויתודמ תויעבט תונשל אוה תודיסחה ןיינע לכ" :ול הנע יברהו

המכח איה תודיסחש עדי יכ ,תודיסח יהמ לאש אל אוה ,תודיסחה ןיינע והמ לאש אבסה-בא
ןיינע לכש ,יברה ול הנע ךכ לעו ,תודיסחה ןיינע והמ לאש אוה ,הרותה תוימינפ ,תיקולא
...ויתודמ תויעבט תונשל אוה תודיסחה

יקמוע לכו תובחרנה הנבהה-תוגשה לכ ,תודיסחה תרות לש רתויב תורישעה תולכשהה לכ
,תיקולאה שפנבש ,תעד-הניב-המכח ,ןיחומה תשולש תא םיפיקמה ,תודיסחה תרות לש היקמעמ
...ויתודמ תויעבט תא תונשל םינווכמ - שממ לעממ הקולא קלח איהש

,תודיסחה ןיינע לכ רסח - לעופב הדובעב רסחשכש ,עגרל אל ףא חוכשל רוסאו ,רוכזל שי
הדובע לע םיעיפשמ םירבדה ןיאו תודיסחה תנבהו תלכשהב םיקסועו תודיסח םידמולש הלאו
ןיינע לכ ירהש ,רחא דצל רבע אוה ,תוועתה םהלש תודיסחה דומילש הרומ רבדה ירה - לעופב
לכב תימוי םוי תימינפ הדובע ידי-לע קר השענה רבד ,ויתודמ תויעבט תונשל אוה תודיסחה
.השעמו רוביד ,הבשחמ :שפנה ישובל תשולש
(77-76 'מע ב-א םיקלח - ק"הלל םגרותמ - םירוביד-יטוקיל)


תודיסח הניא - העיפשמ הניאש תודיסח

לכל וא ,דיסחל תויהל םדאה לע העיפשמ הניאש תודיסח וליאו .דיסחל םדא השוע תודיסח
,העידי ךכל אורקל רשפא .תודיסח לש ןיינע הז ןיא ,תודיסח תודמב הרכה לעבל תוחפה
תודמ םע דיסחל תויהל םדאה תא איבהל תודיסחה לע .תודיסח וז ןיא לבא ,המכח ,הנבה
.תודיסח וז ןיא - אל םאו ,תוידיסח
(37 'מע ב-א םיקלח - ק"הלל םגרותמ - םירוביד יטוקיל)


בלל לכשה ןיב רשג

דחא לא הניול (ע"נ ב"שרוהמ ר"ומדא) יבא עסנ ףפור תואירב בצמ ללגב ,ג"סרת ףרוחב
לש ומוי רדס קייודמב תעדל רוספורפה לע היה הנחבאה תא עובקל ידכ .םילודגה םירוספורפה
.הדובעה תעצבתמ דציכו דבוע אוה תועש המכ ,יבא

?איה המ תודיסח :הלאשה לע בכעתה רוספורפה

בלה לעו ,תוצרל וילע המ ןיבהל בלל תתל חומה לעש אוה תודיסחה ןכות :יבא ול הנע
.ןיבמ חומהש המ תא םייחב איבהל

לודג םיש ,םה םידרפנ םלוע יקלח ינש בלהו חומה ירה ?תאז םישוע דציכ :רוספורפה לאש
?םהיניב דירפמ

םהיניב חותמל תוחפל וא ,הלא םלוע יקלח ינש ןיב רשג םיקהל איה הדובעה :יבא ול הנע
ינחרכומ ,תקדקודמ הניחב לע ךמתסהבו ,בלל עיגי חומבש רואהש ידכ ןופלטו למשח יטוח
דומילל תיגולוכיספ הניחבמ םילגוסמ ,םתודלותמ םידיסחה לש בלה רמוחו חומה רמוחש רמול
.וז הדובעלו הז
(110 'מע ב-א םיקלח - ק"הלל םגרותמ - םירוביד-יטוקיל)


רמוחה לע הרוצה תרבגה

תא םיאור םה רבד לכבו ,"רמוחה לע הרוצה תרבגה" לש רשוכב םידיסח ונוחינ םתודלותמ
הנושאר הפקשהבש םירבדב םג .תוריהבב רבד לכ תוארל תורשפאה תא םהל שי .ובש "ךות"ה
םהילע לכתסהלו בלה תולעפתה תא דדובל םידיסח לש םחוכב שי - תבהלש-בהלב םהמ בלה אלמתמ
.ד"בח תודיסח הרציש תימצע הלעמ וז .לכשה יניעב
(110 'מע ב-א םיקלח - ק"הלל םגרותמ - םירוביד-יטוקיל)


הגשהו הנבה תעבות

ועיבהל שי ןויער םירמואשכ ,איה ,דאמ ןהב רהזיל םידיסח לעש תודיסחה יכרדמ תחא
אוהש הלמ לכו ,השוע ידיסח ךירדמו ךנחמש רבד לכש תודיסחה יכרדמ .תונקיידבו תוריהבב
ןוקית לש הדובעב ןהו הנבהב ןה תמייוסמ תלעות ךרדומלו ךנוחמל איבהל םיכירצ ,רמוא
.תונקיידבו תוריהבב תויהל םיכירצ רמוא אוהש הלמ לכו השוע אוהש רבד לכ ןכלו ,תודמה

רהבתמ ןדי לעש ,תומייוסמ תומדקה ול םידקהל חרכהה ןמ ,ריהב ןפואב ןיינע עיבהל ידכ
ויבגל ושמתשי אל ,הגשה וב היהתש רשפאש רבדש תשרוד תודיסח .םיעמושה יניעב ןיינעה
תויהל הכירצש םושמ ,רבדה אוה ךכש ןיבהל שי אלא ,רבדה ךכש ןימאהל ,רמולכ ,הנומאב
.הגשה
(443 'מע ב-א םיקלח - ק"הלל םגרותמ - םירוביד-יטוקיל)


טהול שגרו תילכש הנבה

המכ ופסאתנ ,אשד תואנב זא יח - ע"נ ב"שרהומ ר"ומדא - יבא ,ה"נרת ץיקב הז היה
ךכבו בלח םע הגוע ולכאו יסרוקיפא רפס וארקש םילוזה םיליכשמהמ אל - םילודג םיליכשמ
.תונוש תולאש יבא תא ולאשו - םייתימא םיליכשמ אלא ,םיליכשמ ושענ

...?יהמ תודיסחה תרות :התיה תולאשה תחא

הניחב תיוולב תילכשה הנבהה ךותב בהלנהו טהולה שגרה - תודיסח יהוז ,יבא םהל הנע
.תמייוסמ

הליפתה .גישהו ןיבהש הנבה התוא םע ללפתמ ןיבמהשכ - ?תיתימא תידיסחה הנבהה יתמ
םיגהנתמ הליפתה ירחאשכ - ?תיתימא הליפתה יתמו !תיתימאה הנבהה לש הניחבה איה תבהלנה
םדאה דבע הב בלבש הדובעה לש הניחבה הנה םויה לכ ךשמב הבוטה תוגהנתהה .תובוט תודימב
.ותליפת תעשב
(556-555 'מע ד-ג םיקלח - ק"הלל םגרותמ - םירוביד יטוקיל)


...?ונוביר תא עדוי

תצק הקשמ חקל דימתמ קחצי 'ר דיסחהשכ ,ח"צרת תנשב אשראווב ויהש תויודעוותהה דחאב
,(..."טפראדעג טינ רע טאה ךאס ןייק" :רמאו ךייח א"טילש ר"ומדא ק"כ) הדימה יפכמ רתוי
תא עדוי" רואתה םיאתמ ("ךיז טגייל םיא ייב יוו") ותעד יפלש ר"ומדא ח"ומ ק"כל רמא
אל יאדווב יוג לע ,ןכש ,אקווד דיסחל - "וב דורמל ןווכמ(ש ןכתי ןכ-יפ-לע-ףא)ו ונובר
תא עדוי" ...!?("רע טסייוו סאוו") ותעידי תאטבתמ המב יכ ,"ונובר תא עדוי" רמול ךייש
דומילב רתוי ףיסומש לככו ,תודיסחה תרות דמולש דיסח לע קר אופיא רמול ךייש ,"ונובר
.("עדוי רעמ ץלא זיא דיסח רעמ סאוו") ונובר תעידי הלדגו תכלוה תודיסחה תרות

ונובר תא עדויש יתימא דיסח לצאש םושמ) הז םגתפ לטיבו לביק אל ר"ומדא ח"ומ ק"כ
ךייש "עדוי"ה לע קרש) ומצעלשכ ןויערה ,לבא ,(וב דורמל ןווכמד ןיינעה ךייש אל יאדווב
.לכשב םוקמ ול שי ("וב דורמל ןווכמ"ש רמול
'ב"ישת תויודעוותה-םחנמ תרות' - ב"ישת'ה תבט שדוחה םיכרבמ ,ולסכ ג"כ ,בשיו תשרפ תבש תחישמ)
(הגומ יתלב - 224 'מע ןושאר קלח

עובשה חול


ד"בח יגהנמו תוכלה

גרובזניג החמש-ףסוי ברה תאמ

הכונח תבש ,בשיו תשרפ תבש
הכונחד 'ב ,ולסכב ו"כ

רבדל סיסב' השענש רחאמ ,הכונח רנ וילע וחינהש ןחלוש וא אסיכ תבשב לטלטל רוסא
זאש ,לוטלטב רתומה ,ורובע רתוי בושח רבד םוי דועבמ וילע חינה ןכ םא אלא ,'רוסאה
1.תורנה ובכש רחאל ,ןחלושה תא וא אסיכה תא םג ול בגא לטלטל יאשר

חכש ךא 'םיסינה לעו' רמאו ,תבשה לש תונושארה תודועסה יתשב ןוזמה תכרב ךריבש ימ
(2דבלב 'ךורב' תלימ קר רמא וליפא) 'ביטמהו בוטה' תכרב ליחתהש רחאל רכזנו 'הצר' רמול
3.'םיסינה לעו' ריכזהל ךירצ ןיא לבא ,'הצר' רמואו ,שארל רזוח -

:תירחש

.םותי שידק ,םוי לש ריש .לבקתת שידק ,םלש ללה

תא םיחינמ .בשיו - עובשה תשרפב םילוע העבשל םיארוק ןושארב .הרות-ירפס ינש םיאיצומ
ריטפמל םיארוק ךכ רחא .הלילגו ההבגה ,שידק יצח םירמואו המיבה לע ינשה הרותה-רפס
ארק .(ז,ד - די,ב הירכז) "יחמשו ינר" :הרטפה ."ינשה םויב" אשנ תשרפב ,ינשה רפסב
4.הכרב אלב התוא ארוק - תוכרבה רחא רכזנ םאו ,'יחמשו ינר' הירחא ארוק - תרחא הרטפה

.יעיברה םויב תבט שדוח שאר ,שדוחה םיכרבמ .םיקלח 11-ו ,2:46 העשב ישילש םויב דלומה
4.'םימחרה בא' םירמוא ןיא

4.'ךתקדצ' םירמוא ןיא .החנמ

הכונחד 'ג ,ןושאר םוי
ולסכב ז"כ

5.א"סקת תנשב ינשה ורסאממ ןקזה ר"ומדא תוריחל אצי וב

:שדוק תבש יאצומ

4.שדוק-תבש יאצומ לכב ומכ ךכ-לכ תיברע תליפת ןירחאמ ןיא

קילדמה .6ונילע ינפל קילדהל םיגהונ ,תיברע ירחא תסנכה-תיבב הכונח רנ םיקילדמשכ
ךכ-רחאו .'לוחל שדוק ןיב לידבמה ךורב' רמאי ואל םאו ,'ונתננוח התא' רמאש רוכזי
4.הליחת םילידבמ - תיבבו .םילידבמ

.. דחא רפ" :יול ,"תרוטק האלמ .. ישילשה םויב" - ןהוכ :הרותל םילוע השולש :תירחש
7.הכונחה ימי ראשב הזב אצויכו ,".. יעיברה םויב" :לארשי ,"רעוצ ןב

הכונחד 'ד ,ינש םוי
ולסכב ח"כ

8.'הכונח ימד'ב תדחוימ הפסוה - רחמ וא - םויה תתל עיצמ יברה

הכונחד 'ה ,ישילש םוי
שדוח-שאר ברע ,ולסכב ט"כ

,ט"נקת תנשב ןקזה ר"ומדא לש ןושארה ורסאמ םע ורסאנש םידיסחה םתיבל ועיגה הז םויב
9.החמשו תודעוותה םויל עבקנו

הכונחד 'ו ,יעיבר םוי
תבט שדוח-שאר

.'אוביו הלעי' םג םיפיסומ - תיברע

שידק ,ישפנ יכרב ,םוי לש ריש .לבקתת שידק ,הידבז ,ןקז םהרבאו ,םלש ללה - תירחש
יעיבר הלוע ינשה רפסב ,שדוח-שאר תשרפב םיארוק ןושארב ,הרות ירפס ינש םיאיצומ .םותי
ץ"שה] ,םת-ונברד ןיליפת ,וללהי ,ןויצל אבו ,ירשא .שידק יצח ,"ישישה םויב" אשנ תשרפב
4.ףסומ תליפת ,שידק יצח ,[10שידקה תא וירחא רמול ידכ ,רומזמ הזיא רמאי

דובכל םויה תדועסב דחוימ לכאמ םיפיסומ שי ןכלו ,"שדוח-שאר תדועסב תוברהל הווצמ"
11.הכונחה דובכל הפסוהה דבלמ ,שדוח-שאר

הכונח תאז ,ישיש םוי
תבטב 'ג

דע "דחא רפ" :יולל ,"תרוטק האלמ .. ינימשה םויב" :ןהוכל םיארוק תירחש תליפתב
4."הרונמה תא השע ןכ .. יעישתה םויב" :לארשיל ,"רוצהדפ"

אלב ,(םויה דחוימבו) םויב םג הכונח תורנ קילדהל יברה עיצה ,'הכונח עצבמ'מ קלחכ
-יתבב תירחשב הגוהנה הקלדהל המודב) לארשימ הרשע דמעמב תופיסאבו םיסוניכב ,הכרב
הכונחה ימי תשרפ תא םיחכונל רפסלו ,םיבר םידלי םיחכונ ויהיש דחוימבו ,(תסנכה
תא הזב םיארמו ,הכונחה ימי םימייתסמ רשאכ תאז תושעל תדחוימ תוביבחו .אסינ ימוסריפל
12.םיאבה םימיה לע םג םתעפשה

םהילע הנתה אל םא - (!קובקבבש אל) הייכונחבש ןמשה יריישו וקלדש תוליתפה ירייש
13.םפרושו תדחוימ הרודמ םרובע השוע - הליחת

:תבט שדוח

הנותח תושעל ךכ-לכ ליגר ןיאו ,רדאב וא ולסכ שדוחב הנותחה םישוע רשא אוה ונגהנמ"
םיבושח םימעט םאב" לבא ,"ןושארה ויצחב יזא ,טבש שדוחב םאו" 14."טבשו תבט ישדוחב
הבוט העשב אהתו וז תועיבק הנוכנש ורויו םינבר 'ג ובישוי ,ינשה ויצחב טבשל םיעירכמ
15."תחלצומו


.ז"טס יש 'יסו ד"ס טש 'יס ,ה"סו ג"ס זער 'יס ז"הדא ע"וש .כ"ונו פרת ס"וס ע"ושוט האר (1

.ז"הדא רודיס .ט"ס חפק 'יס ז"הדא ע"וש (2

רוריב 'סב אשונב תועדה זוכיר) .ריכזהל רוסיא ןיא ותעדל םג הרואכלו .די ףיעס חפק 'יס ז"הדא ע"וש (3
.(אעש 'מע א"ח ח"וא אנינת הכלה

.ד"בח-ללוכ חול (4

היהש ומכמ זע רתיו תאש רתיב תודיסחה יכרדו תודיסחה תרות ןוחצנ התיה א"סקת תנשב הינשה השפוחה (5
התיה א"סקת תנשב הנשלההו ,ןקזה ר"ומדא לע הרקיעב הנשלהה התיה זאש - (ט"נקת תנשב) הנושארה םעפב
קרפ תודיסחה דומיל סרטנוקו ,ז 'מע 'םוי םויה' חולמ ,93 'מע םיגהנמה רפס - .תודיסחה תרות לע הרקיעב
.הכוראב ש"ייע ,ו

גרוברטפב - ינמז ןפואב - ותריד עבקי רשאו ,יטרפ ןועמל ותריד קיתעהל ול הנתינ השפוח הכונחד 'גב
84 'מע םולש תרות תוחישה רפסבו .(746 'מע ג"ח 'ןקזה ר"ומדא - תודלותה רפס' ,צ"יירוהמ ר"ומדא תמישר)
םג) הלואג ינינע ויה םהינשבד ,רמול שיו" :ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כ בישהו .ישימחה רנב אציש אתיא
.44 הרעה 399 'מע הכ ךרכ תוחיש יטוקלב אבוה - "(םטושפכ

ימיב 'וירובל רזח'ש ןפואב (ונילא עגונב) הלואגה תומילש התיה ,ט"נקת ולסכ ט"י ,הנושארה ותלואגב ףאו
תויודעוותה) 23 'מע םירוביד יטוקלב אתיאדכ ,קסבטיוול גרוברטפמ רזח הכונחד 'ג םויב ירהש - הכונח
.(101 'מעו 95 'מע ב"ח ז"משת

.ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כ לש ןיינמב וגהנ ךכ (6

הגומ ,(חס 'יס ח"וא קדצ-חמצה ת"ושו ,א"ס ד"פרת 'יס א"מרה תעדכ ונגהנמ ק"הראב םגש) ד"בח-ללוכ חול (7
ןויליג 'םש ילהא' :םיצבקב הארו (!'גהנמו הכלה ירעש'מ הארוהה הטמשנש אלפו) הכ 'מע ו"טח שדוק תורגא -
.נ"שו ,82 'מע ,ה"נשת ד"בח רפכ ,א ןויליג 'ךלמ תראפת' .ק 'מע 'ג

.194 'מע א"ח נ"שתו ,163 'מע א"ח ח"משת תוחישה רפס (8

ג"סוס ד"לשת הכונח תאז יאצומ תחישבו .םירבדה ךשמהב םש הארו .18 'מע א"ח 4 ןויליג 'ד"בח םרכ' (9
םיבר םימ' ךשמהב ןוגכ) "הכונחד 'ה םוי" םתרימא ךיראת םהילע ןייוצמש תודיסח-ירמאמ ונאצמש המ הזב ראבמ
ערואמב וא בוט-םויב ,תבשב רמאמה רמאנ םא קר עיפומ הזכ ןויצש ףא ,(רפסה ףוסבש חתפמב האר ,'ו"לרת -
.דחוימ

'ה רנ תחישב .(םש) תבשב לח וניא םלועל הז םויש ןוויכ ,'ץוחב' םג ריאהל - ללכב הכונחד 'ה רנ תלעמ
רשאמ רתוי ללה תיב תטישל םלועב רואה תפסוה תלחתה םיאור הנושארל ובש ,םויה תלעמ הראבתנ מ"שת הכונחד
,ןונחתל צ"א מ"מו ח"רע אוה הז םויש המ ראבמ ,545 'מע ו"טח תוחיש יטוקלבו .תורנ השמח - יאמש תיב תעדל
.םדאה תדובע י"ע ןהו (הכונח) םוי לש ומוציע י"ע ןה ,החמש ךותמ תומילשב לעפנ לכה אלא

'מע כ"ח ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כ ק"גא .זטש 'מע ב"ח ,ב"שרוהמ ר"ומדא ק"כל (טוקיל) םירמאמה רפס (10
.גפר

.ד ק"ס םש םייחה ףכו טית 'יס ח"וא ע"וש האר (11

.ג"ס ד"לשת הכונח תאז יאצומ תחיש (12

.ןיידע תקלוד הייכונחה ןכא םא תוארלו שפחל גהונ היה ,הכונח תאז לש החנמל תסנכה-תיבל יברה סנכנשכ
-ףסוי 'ר ח"הרה - "וללה תורנה" רישל הליפתה םויסב הוויצ ,(ןבומכ הקלד הייכונחהו) ג"לשת תנשב הארנכ
.בורביל 'יש קחצי

.םש הכלה רואיב .ד"ס ז"ערת 'יס כ"ונו ע"וש (13

אלש דבלבו ,הדנ תפוח וליפא וכרעיש יברה ףידעה םעפ .זט 'מע ח"יח ק"גא םג הארו .בנ 'מע ה"ח ק"גא (14
.(חפ 'מע ז"ח ק"גא) תבט שדוח לש ינשה ויצחב הפוחה תושעל

.המק 'מע ט"יח ק"גא (15זכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ י"עש שטיוואבויל ןוכמ י"ע ל"וי
ןמרדור ןמלז-רואינש :יארחא ךרוע * רפואל השנמ יכדרמ ברה :ךרוע
דורב 'מ םחנמ :ישאר ךרוע

"תורשקתה" לע יונמ

ראודה תועצמאב ךתיבל תורישי "תורשקתה" ןויליג תא לבקל ןתינ

.(םימולשת 4-ב) ח"ש 177 :ץראב הנשל יונמ ימד
(םימולשת 2-ב) ח"ש 88 :ץראב הנש יצחל יונמ ימד
972-3-9607588 :תינופלט ררבל אנ :ץראל-ץוחב םייונמל יונמ ימד

:תבותכה יפל ,תבותכהו םשה ,יונמה ימד תא חולשל אנ
72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת ,םייונמה תקלחמ ,"תורשקתה"

ישארה ףדל

םיניינע חתפמ | ןיעידומ | סופד תיב | תושדח רדח | םידלי רדח | ןויע רדח | ד"בח תיב

תורומש תויוכזה לכ (c)
רואל האצוהה ףגא - זכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ
03-9606169 :'סקפ ,03-9607588 'לט ,72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת
ירא-בל ףסוי :"טנרטניא" רודמ שאר * בונורהא ןהכה קחצי ףסוי ברה :ר"וי
chabad@chabad.org.il