- ה"כק - "תורשקתה" ןועובש

ז"נשת'ה תבטב 'ג * ץקמ תשרפ ק"שע

ונרוד אישנ ,שטיוואבוילמ ר"ומדא ק"כ תרותמ יעובש סרטנוק
שטיוואבוילמ י"ולר ק"הרהב לדנעמ םחנמ יבר
ע"יז מ"גבנ ה"הללקוצז
יברה לא תורשקתהה קוזיחלו


ןויליגה ירודמ
ץבוק תדרוה עובשה חול תודיסחה ינייעממ יבר יצוצינ יהויחבמ ריתי חישמ םע תויחל תוכלמ רבד
תוכלמ רבד


תויחצנה ןיינע שגדומ הכונחב
םיבוט-םימיה ראש לכבמ רתוי


שיגדמ - "םלועל ןילטב ןניא" - הכונח תורנב רמאנש ןושלה
הנשה תומי לכב אלא ,אובל דיתעל קר אל תכשמנה םתלועפ תא
תורנמ דומלל ונילע הבוח ,הכונח יאצומב ונדמעב * םלוכ
ר"ומדא ק"כ תחישמ * הנשה לכ ונתגהנהל תוארוה הכונחה
ונרוד אישנ


תורנבש ןבומ הזמו 1."םלועל ןילטב ןניא וללה תורנה" - רמאנ הכונח תורנ תודוא
.תויחצנה ןיינע ונשי הכונח

קר אל איה הכונח רנ תווצמש ,"םלועל ןילטב ןיא"ב טושפה שוריפה לע ףסונ :תרמוא תאז
ןברוח רחאל ףא" אלא ,(הכונח רנ תקלדהד הווצמה הליחתה זאש) םייק שדקמה תיבש ןמזב
םניינע (םהבש תורנה תקלדהו) הנשו הנש לכבש הכונחה ימיש שוריפה םג ונשי - 2"ונתולגב
3הבוטל ונילע אבה הכונח ימי דע) הנשה ימי לכ ךשמב תכשמנו תיחצנ הלועפ ,ונייה ,יחצנ
.(

הז ירחאלש ןמזה לכ לע תכשמנ ,תוכוסו תועובשו חספ ,םיבוט םימיה לכ תלועפש יפ-לע-ףאו
(ןמזל ןמזמ האבה הווצמ לכל עגונב רמול שי הז ךרד-לעו) 4תפסונ םעפ הז בוט-םוי אוב דע
5עמשמ ,אקווד הכונח תורנ תודוא רמאנ "םלועל ןילטב ןניא" ןושלהש תויה ,ןכ-יפ-לע-ףא -
.זוע רתיבו תאש רתיב איה הנשה ימי לכ ךשמב הכונח תורנד "תכשמנ הלועפה"ש

:הזב רואיבה רמול שיו

:7"'יוה ירנ התא יכ"ד הכשמההמ הלענ ןפואב ,7"יכשח היגי 'יוהו" - 6וניינע הכונח

- דצמ) רתסהו םלעה ןכתיי ('יוה רנ) הז רואבו .אתתלד 'יוה םש לע יאק "'יוה ירנ התא"
,אליעלד 'יוה םש - "'יוהו" תודוא רבודמ רשאכ לבא .("הטמ"ה תניחב ,לבקמה - לצאו
,ללכ םייוניש הזב ךייש אל - "הטמ"ה דצמש םירתסההו תומלעההמ םג ("אליעל") הלעמלש
ןיינעה השענ "יכשח"ד בצמו דמעמב םגש ,ונייה ,"יכשח היגי"ד ןפואב איה הטמל ותלועפו
.תולכסה ןמ המכחה ןורתיו ךשוחה ןמ רואה ןורתי השענ הז ידי-לעש דעו ,"יכשח היגי

ונשי םהב אקוודש - 8תווצמה לכ ,"תורנ"ה ראש יבגל הכונח תורנד תדחוימה םתלעמ יהוזו
."םלועל ןילטב ןניא" ,9תויחצנה ןיינע

תליפתב "םיסנה לעו" תרימא ירחאל) "הכונח תאז" םויב ונדמעבש ,ןבומ רומאה יפ-לע
הנשה לכ לע הכונח תורנמ תודמלנה תוארוהה תודוא ררועל םיאתמה ןמזה הז ירה ,(החנמ
.הלוכ

ןורתי םע םירושק הכונח תורנ יכ) ה"בקה לש ותמכח ,"רוא הרות"ד ןיינעל עגונב ןה -
ידיל איבמ דומיל"הש טרפבו) "הווצמ רנ"ד ןיינעל עגונב ןהו ,(ל"נכ ,המכחה ןורתיו רואה
.(10"השעמ

לצא םה הכונח יניינע לכש םשכ - לארשימ תחאו דחא לכ לצא הוושב םה ולא םיניינעו
.(11"סנה ותואב ויה ןה ףא" ירהש) הוושב םישנו םישנא

:תויללכ תודוקנ שלש ןנשי הכונח תורנל עגונב ,הנהו

הלא וניתורודב 13"טושפ גהנמ" (ב) .וטושפכ 12"רוא" םע הרושק הכונח רנ תווצמ (א)
איה תורנה תקלדה (ג) .םויל םוימ (רואב) "ךלוהו ףיסומ"ד ןפואב איה הכונח רנ תקלדהש
."ץוח"ב םג ריאמ רואהש ,ונייה ,14"ץוחבמ ותיב חתפ לע"

:רוא

תאז םיאורש יפכ) רואה תוטשפתהד הלבגהה-יא - איה "רוא"ה ןיינע תא תדחיימה הנוכתה
רשאכ לבא - תקספמה הציחמ תדמעה ידי-לע רואה תוטשפתה תא עונמל םנמא רשפא ;(תוטשפב
(ודצמ) רואהש ,ונייה ,רואה תוטשפתה תא ענומ םוקמה קוחיר ןיא ,בכעמה (ידדצ) רבד ןיא
.ללכ הלבגה ילב ,םוקמ לכל עיגמ

רואש תויה ,ןכ-יפ-לע-ףא - ךכ לכ ףקותב רואה ןיא (ורוקממ) םוקמ קוחירבש יפ-לע-ףאו
םג םש אצמנ - קוחר יכה םוקמב וליפא ,רואה אצמנש םוקמ לכבש אצמנ ,"רואמה ןיעמ" אוה
15."רואמ(ה ןיעמ)"

,"רוא"ד ןפואב תויהל הכירצ 'ה תדובעש - הכונח תורנמ תדמלנה הנושארה הארוהה יהוזו
16.(רואמה ןיעמ ותויה - רקיעהב) םייונישו תולבגה לכ אלל ,ונייה

:ךלוהו ףיסומ

תויהל ידכ - 14"ןירדהמה ןמ ןירדהמ"ד הגהנהה איה "ךלוהו ףיסומ"ד ןפואב הגהנהה
ינשה םויבש יפ -לע-ףא :תרמוא תאז .םויל םוימ הפסוה תשרדנ ,"ןירדהמה ןמ ןירדהמ"
,תורנ 'ב תקלדה ידי לע "ןירדהמה ןמ ןירדהמ"ד ןפואבו תומילשב הווצמה המייקתנ הכונחד
רוא דוע ףיסוהל חרכהב ,הכונחד ישילש םויב םג "ןירדהמה ןמ ןירדהמ" תויהל ידכ הנה
.הז ירחאלש םימיב "ךלוהו ףיסומ" הז ךרד-לעו ,(רנ)

ףיסוהל "טושפ גהנמ" השענ (אקווד) ולא תורודבש - דחאו דחא לכ תדובעב הארוהה יהוזו
.םויו םוי לכב "רוא הרותו הווצמ רנ"ב ("ךלוהו ףיסומ")

-לע-ףאו .הז ינפלש םויה יבגל תווצמו הרותה םויקב הפסוה תויהל הכירצ ומויב םוי ידימ
"ןירדהמה ןמ ןירדהמ"ד ןפואל דעו ,תומילשה תילכתב ותדובע התיה הז ינפלש םויב םגש יפ
אוה אצמנ זא אקוודו ,לומתאד ותדובעב ףיסוהל וילע ,םוי דוע ףסונש רחאמ הנה -
."ןירדהמה ןמ ןירדהמ"ד בצמו דמעמב (לומתאד ותגירדמב)

:ץוחבמ ותיב חתפ לע

םויק ןפוא אוה ךכ אלא ,הווצמה םויקב "רודיה" םע רושק וניא - תורנה תקלדה םוקמ
.הווצמה

לכ תא ריאהל חרכומ אוה אלא ,ומצע םע ותדובעב קפתסהל לוכי וניא ידוהי - הזמ הארוההו
םידוהי םתואל ריאהל ,ונייה ,"ץוחב" ריאהל :וזמ הריתיו ,ותיב ינב לכ - "תיב"ה
."ץוחבמ" (היהתש הביס וזיאמ) םיאצמנה

וניינעו ,14"יאדומרתד אלגיר אילכד דע" - אוה תורנה תקלדהד ןמזה רועיש :וזמ הריתיו
תניחבב (היהתש הביס וזיאמ) םהש םידוהי םתואל םג ריאהל םיכירצש - תינחורה הדובעב
םג - "יאדומרתד אלגיר אילכ" היהיש םילעופש דעו ,ל"ר 17"תדרומ" תויתוא ,"יאדומרת"
יניינעל ןוילכו (דע) הקושתד בצמו דמעמל םיעיגמ םהש ,ונייה ,18(שפנה) ןוילכ ןושלמ
.(אלגיר) לעופב השעמל דע ךשמנ הז ןיינעו ,תודהי

:"ץוחבמ ותיב חתפ"ב ףסונ ןיינע ונשי

איה הכונח תורנד רואה תלועפו .תומוא םיעבש - םידוהי םניא םג םנשי (וטושפכ) "ץוח"ב
רואב (םירדהמו) םיפיסומש םיאור םה םג :וזמ הריתיו ."קיטכיל ייז טרעוו סע" - םלצא םג
."ץוחב" - םלצא םג ,רתויו רתוי ראומ השענש ךכ ,םויל םוימ

:הלוכ הנשה לכ לע איה וז הארוהו דומיל םגו

םיניינעב רוא ףיסוהל ונייה ,19םלועה תומוא לצא םג לועפל - איה ידוהי לש ותוחילש
.הזה םלועב םתוחילש תא אלמל ידכ ,תושעל םיכירצ םהש

,20"ךיתוקינמ םהיתורשו ךינמוא םיכלמ"ד תוחילשל דעו ,חנ ינב תווצמ עבש םויקמ לחה
,תודהי יניינע לכב לארשי ינבל עייסל - איה ותוחילשש עדי םהמ דחאו דחא לכש ,ונייה
.םיימשגה םהיכרצב עויסו רזע ןתמ ידי-לע ללוכ

שפנה תחונמ ול השורד - תומילשב תווצמ םייקלו הרות דומלל לכוי ידוהיש ידכ ,הנהד
21.תועד תוכלהב ם"במרה ןיד-קספכ ,יחיוור (םלוכבו) ינוזמו ייח ,ינב - ףוגה תחונמו

,םיימשג םיניינע םשל "חישמה תומי .. וואתנ אל"ש ,חישמה תומיב וליפא :וזמ הריתיו
םינדעמ"ש דעו ,יובירב םיימשג םינינע ויהי - 22"'וכ הרותב ןייונפ ויהיש ידכ" אלא
,רבדבש תימשגה תלעותה - ומצע ינפב ןיינע רותב אל) היהי הז לכ אלא ;23"רפעכ ןייוצמ
23"םארוב תעד .. 'ה תא תעדל" םע םירושקה םיניינעה לכב החלצהב קוסעל ולכויש ידכ (אלא
24."םיסכמ םיל םימכ 'ה תא העד ץראה האלמ"ד ןפואל דעו ,

,25תולגה ךשמ ןמז לכ וניתדובעו ונישעמב" םייולת אובל דיתעלד םיניינעה לכ ,הנהו
םייוליגל הנכה רותב - םיאתמה ןפואב תויהל םיכירצ התע "וניתדובעו ונישעמ" ,ןכלו
.אובל דיתעלד

"םתובשומב רוא .. לארשי ינב לכל"ד בצמו דמעמב תויהל םיכירצ לארשי ינב - ונניינעבו
.םירצממ האיציה םרטב ,םירצמ תולגב ןיידע םתויהב לארשי ינב בצמו דמעמ היהש יפכו ,26

רוא" לארשי ינבל היה - 27ירצמ לש ותיבב וליפא ,לארשי ינב תויה םוקמ לכבש ,ונייה
לכוי ירצמהש ידכ ,םש השענה תא וארי לארשי ינבש ידכ - 27התיה הזב הנווכהו ,"םתובשומב
בהז ילכו ףסכ ילכ"ה תא לארשי ינבל (תתלו) ליאשהל - אוהה ןמזב וילעש הווצמה תא םייקל
,ולש 28"תולמשו

- תולגה ןמז ףוסד םילובגו םירצימב םיאצמנ לארשי ינב רשאכ םגש ,התע םג הז ךרד-לעו
םהש ידכ ,םלועה תומוא לצא םג ריאמ הז רואו ,"םתובשומב רוא היה לארשי ינב לכל" הנה
.םיימשגה (ללוכ) םהיכרצ לכב לארשי ינבל ועייסיו ,םתוחילש תא ומייקי

:הלא ונימיל תדחוימ הארוה הנשי ליעל רומאה לכמ

עזעדזמו עז" ולוכ םלועהש דעו ,29"םימואל לפרעו ץרא הסכי ךשוחה"ש םיאור רשאכ
ירה האירבה דצמש דעו ,30תורמאמ הרשעב ארבנש םלוע תודוא רבודמהש יפ-לע-ףא - "ררופתמו
ץרא"ד בצמה :םהב יולת םלועה םויקש עדיל לארשי ינב םיכירצ - 31"ארבנ ואולימ לע םלוע"
ןפואב) םמצע לע םילבקמ לארשי ינב רשאכ ;הרותה תלבקו ןיינע רדעהמ האצותכ אוה 32"הארי
ןפואב םלועה םויק לעפנ דימ - תווצמה םויקו הרותה דומיל (31עמשנל השענ תמדקהד
32."הטקש"ד

.תיחצנ הארוה אוה - הרותה רופיס ירהו

םויד הרותה תאירקל ךיישה) "שדוקה לקשב ףכה הרשע הרשע" 35קוספה לע 34ל"זר רמאמכו
36דחיב םיאב םהינשו ,תורבדה תרשעו תורמאמה הרשע לע יאק (םימעפ 'ב) "הרשע הרשע"ש (הז
הרותה יכ - םהינפלו) םהמע דחיב רשאכ אוה םלועה ארבנ םהבש תורמאמ הרשעה םויק 37יכ -
.תורבדה תרשע םנשי (38םלועל המדק

םהינשמ השענ - (תורבדה תרשעו תורמאמ הרשע) "הרשע הרשע"ד םיניינעה 'ב םנשי רשאכו
תכשמה - "שדקה (לקשב)" ;תוימשגבו תוינחורב עפשה יוביר לע הרומ "בהז"ש ,בהז לש "ףכ"
.(םלועב) הטמל (39הימרגב הלמ) "שדק" תניחב

:תוטשפב רומאה לכמ הארוהה

-לעו ,תווצמה םויקב ןהו הרותה דומילב ןה (ןירדהמה ןמ ןירדהמד ןפואב) ףיסוהל םיכירצ
.רבד לכל תמדוק איהש ,הליפתה תדובעב המכו-המכ-תחא

םיכלוה ךכ -רחא ,הליפת - תסנכה תיבל םיכלוה שארל לכל :40ךורע-ןחלושה ןיד-קספכ -
גהנמ"ה ירהו ,42"ץרא ךרד גהנמ םהב גהנה" ךכ רחאו ,הרות - 41"שרדמה-תיבל תסנכה תיבמ"
"ינוק תא שמשל יתארבנ") תווצמה םויק - אוה לארשי לכדו לארשימ דחאו דחא לכד "ץרא ךרד
.(43

"םייק םלועה"ו 44"דמוע םלועה" םהילעש םידומעה 'ג םנשי רומאה ןפואב הדובעה ידי-לעו
44."םידסח-תולימגו הדובע הרות" - 45
תויודעוותה - םחנמ תרות' - החנמ תליפת ירחא ,תסנכה-תיבב - ב"משת'ה הכונח תאז תחישמ םיעטק)
(ישפוח םוגרת - 651-647 'מע ינש ךרכ ,'ב"משת
.(ו ,ו"טפ ר"בדמב) הבר שרדמהו (אמוחנת) ונדמליה 'יפב ךתולעהב פ"ר ן"במר (1

.םש ן"במר (2

.ד"יס ק"הגאב ת"נשמ ד"ע ל"י (3

'תנ - ט"ויה ראש לע הזב פ"הגחד הלעמה םש הארו .75 'מע ג"שת תוחישה רפס .ב ,חצ הכרב ת"וקל האר (4
.ךליאו 173 'מע ה"ח ש"וקלב

.הלטב הביסהשכ םג תולטב ןניא - ק"מהיב תורנ ןתביסש ףאד ,ל"מק אשודיחד ל"יש ףא (5

הכונח ת"הוא .התא יכ ביתכ ה"ד הרוא ירעש .ורואיבו ירנ התא יכ ה"ד ץקמ א"ות - הכוראב ז"כב האר (6
.מ"כבו ,(ךליאו ב ,טיש) הז ה"ד

.טכ ,בכ ב"ש (7

.רוא הרותו הווצמ רנ יכ (גכ ,ו ילשמ) ש"מכ (8

.(ה"כפס אינת) "דעו םלועל יחצנ אוה" תווצמה לכ י"עש דוחיה - "הלעמל"ש ףא (9

.נ"שו .א ,זי ק"ב (10

.א ,גכ תבש (11

.ךליאו 143 'מע ז"יח ש"וקל הארו .םש י"שרפבו "'וכ רנב ליגרה" (ב"ע) םש תבשמ ריעהל (12

.םש ז"טבו ב"ס א"ערתס ח"וא א"מר (13

.ב ,אכ תבש (14

.נ"שו ,(ב-אסת 'מע) רוא ךרע ב"ח ד"בח-םיכרעה רפס האר (15

םג) "ונוויצו ויתווצמב ונשדק רשא" ךרבל בייוחמ (ןיליפתל ת"הכ השקוהו) ןיליפת תחנהב רומג עשר (16
.רומג קידצכ - (הווצמה םע רוביחו אתווצ ןושלמ

.הרעהב 448 'מע ה"ח ש"וקל הארו .דומרת ךרע בקעי תלהק (17

.ל"רת עקשתשמ התווצמ ה"דס (18

םיבר םימע וכלהו 'וג םימיה תירחאב :םלועה תומילש בצמב נ"שממ ריעהלו .ח"פס םיכלמ 'לה ם"במר (19
.(ג-ב ,ב היעשי) 'וג ויכרדמ ונרויו בקעי יקלא תיב 'וג לא הלענו וכל ורמאו

.גכ ,טמ היעשי (20

.ד"פר (21

.ט קרפ הבושת 'לה כ"גייעו .םיכלמ 'לה ףוס ם"במר (22

.םש םיכלמ 'לה (23

.םש ם"במרב אבוה .ט ,אי 'יעשי (24

.ז"לפר אינת (25

.גכ ,י אב (26

.בכ םש י"שרפ (27

.הל ,בי םש (28

.ב ,ס היעשי (29

.ה"פר תובא (30

.ג ,ג"יפ .ז ,ד"יפ ר"ב האר (31

.נ"שו .א ,חפ תבש .ט ,וע םילהת (32

.םש תבש (33

.ב ,אי ג"חז (34

.ופ ,ז אשנ (35

.םירשע אל ,הרשע היה ףכה לקשמד (36

.ו"פ ד"שת בר םולש ה"ד האר (37

.דועו .ד ,א"פ ר"ב (38

.ב ,דצ ג"חז (39

.נ"שו .ונק-ה"נקס ח"וא ז"הדא ע"וש האר (40

.הפוסב תוכרב (41

.ב ,הל םש (42

.הפוסב ןישודיק (43

.ב"מ א"פ תובא (44
חישמ םע תויחל


תכשחל הדיריה אוה הלואגה ןיינע
הלעמל היילעה ךרוצל - תולגה


ךשוחה ןמ רואה ןורתי

-לעו .יאדומרתד אלגר אילכד דע ,תולגה תכשח תא ריאהל - אוה הכונח תורנד ןיינעה תוללכ
.הלואגה ןיינע השענ "הלוגה" ןיינעמש ,ונייה ,הלואגה ןיינע תוללכל םיכוז הז ידי

'וכ הלואג ןושל ,השאר לע הלוגו" ןיינעב (ג,הל ךתולעהב) הרות-יטוקילב ראובמכו
ידי-לע לעפנ הז ןיינעש ,ונייה ,"הלואג תניחב הלוג תניחבמ השענ הדי-לעש ף"לאה תפסותו
.םלוע לש ופולא - ף"לאה תכשמה

לדוג ידי-לע אקוודש ,ונייה ,היילע ךרוצ הדירי - תולגה תדיריד ןיינעה תוללכ והזו
ןמ רואה ןורתי תמגודב ,הלואגה ןיינעד יוליעה לדוגל םיעיגמ ("הלוג") תולגה תדירי
.תולכסה ןמ המכחה ןורתיו ךשוחה

התע" ורתי רמאש ירחאל אקווד היה הרות-ןתמד ןיינעה תוללכש תומוקמ המכב ראובמכו
המכחה ןורתיו ךשוחה ןמ רואה ןורתיד ןיינעה תמגודב - "םיקלאה לכמ 'ה לודג יכ יתעדי
.תולכסה ןמ
- 613 'מע ,ינש ךרכ ,ב"משת 'תויודעוותה םחנמ-תרות' - ב"משתה הכונח תבש ,ץקמ תשרפ תבש תחישמ)
(הגומ יתלב


ףסויו הדוהי רוביח

הנשה לכ לע הכונח ימיד תיללכה הארוהה תא תחקל םיכירצש ליעל רומאכ - רקיעה אוה השעמה
רתיב ("שדוקב ןילעמ") היתווצמו הרותה יניינע לכב םילעמו םיפיסומש הז ידי-לע ,הלוכ
.זוע רתיבו תאש

התיה"ד יוליגה לעפנ זאו ,"יאדומרתד אלגר אילכ" היהיש ולוכ םלועב םילעופ הז ידי-לעו
.ולוכ םלועה לכב "הכולמה 'הל

ראובמכ - (החנמ תליפתב אורקל םיכלוהש) "'וג הדוהי וילא שגיו"ד ןיינעה לעפנש דעו
ומכו ,יתימאה דוחיה תילכתב הדוהיו ףסויד רוביחה םע רושק הז ןיינעש תודיסח ישורדב
,"ידיב דחא ויהו .. הדוהי ץע תא וילע םתוא יתתנו .. ףסוי ץע תא חקול ינא הנה" בותכש
."ושגי דחאב דחא"ד ןפואב - "הדוהי וילא שגיו"ד ןיינעה םג והזו

- (החנמ תליפתב) "'וג הדוהי וילא שגיו" אורקל םיכלוה ובש ןמזה םע רשקה םג והזו
."םימלועה ייחל החונמו תבש ולוכש םוי"ד יוליגה ןיעמ ריאמ זאש ,ןיווערד אווער
'מע ,ינש ךרכ 'ג"משת תויודעוותה - םחנמ תרות' - ג"משת'ה הכונח תאז ,ץקמ תשרפ תבש תחישמ)
(הגומ יתלב - 746-745

יהויחבמ ריתי


זוע רתיבו תאש רתיב ףיסוהל
תונבהו םינבה ךוניחב


התע תאז םילשי הכונחה ימיב המ-רבד ריסחהש ימ

:רקיעה אוה השעמה

לארשימ דחאו דחא לכ ךירצ ,הכונח ימי םתוחו םויס ,הכונח תאז שדוק-תבשה םויב ונדמעב
לחה ,"רוא הרותו הווצמ רנ" יניינע לכב זוע רתיבו תאש רתיב ףיסוהל תובוט תוטלחה לבקל
הרותה דומילב ףיסוהל - תוטשפבו ,הרותה תוימינפ ןהו הרותד הלגנ ןה ,הרותה דומילמ
יניינעב קסועש ןמזהמ "לזוג"ש הז ידי-לע ,ןמזה תומכב ןהו דומילה תוכיאב ןה ,יפושב
,תווצמה םויקב רודיה ,ויכרצ לכ רובע בהזו ףסכ יוביר ה"בקה ול איצמי יאדוובו ,הסנרפ
לכ לע ףסונ ,ויתונבו וינב יאושינל תונתמו הינודנ ,ויתונבו וינב רובע דומיל רכש
קחצי םהרבא ינב ,לארשימ דחאו דחא לכל יוארש יפכ ,הבחרה לש ןפואב תבשה תגהנהל ךרטצמה
.בקעיו

- הצוח תונייעמה תצפה טרפבו ,תודהיהו הרותה תצפהב תוקסעתהל עגונב הז ךרד-לעו
איצמי יאדוובש ןוויכ ,הזבש האצוהה ינפמ ו"ח עורגל ילבמ תויהל הכירצ הזב תוקסעתההש
תונייעמה תצפהב תומילשהל יואר םלועה עבטש ,רומאכו ,ךרטצמה לככ בהזו ףסכ יוביר ה"בקה
ואצמנש - םינפוא המכב תויהל לוכיש אלא) "ןמוזמב" רבכ ונשי בהזהו ףסכהש דעו ,הצוח
רבכ ןתינש בהזו ףסכה חקיל ידכ םייוסמ םוקמל ךליל ךירצש וא ,ףדמה יבג לע וא ,וסיכב
.(ותושרל

(החנמ ירחאל) תפסונ תודעוותה תכירע ידי-לע ,שדוק תבשה םויב הזב וליחתיש - בוט המו
,(םיכומסה םימיבו) "אחישמ אכלמ דודד אתדועס" ,תבש יאצומב ןכו ,"ןיוערד אוער" ןמזב
:הז ירחאלש םימיל עגונב תובוט תוטלחה ולבקיו ,הרותה תוימינפ דומילב ופיסוי םהבש
,הרותד הלגנב הפסוהה םע דחיב ,הצוח תונייעמה תצפהבו הרותה תוימינפ דומילב ףיסוהל
.השודקו בוט יניינע לכבו ,רודיהב תווצמה םויקב

,תונבלו םינבל הכונח תועמ תתל לארשי גהנמל עגונב - תבשב רוביצ יכרצ לע ןיחקפמו
םידקמה לכו ,הכונחל םיכומסה םימיב םילשהל ולדתשי ,(תומילשב) הז גהנמ ומייק אלש הלאש
.חבושמ הז ירה

תונבהו םינבה ךוניחב זוע רתיבו תאש רתיב ףיסוהל - וטושפכ ךוניחהל עגונב דחוימבו
.תומילשהו רודיהה תילכתב ,(ומצע ךוניח לע ףסונ)

השעמב םתלועפ ולעפי םירבדהש - רקיעהו ,םוקמו םוקמ לכב םירבדה ומסרפי יאדוובו
.לעופב

דימו ףכת ואיביו וזרזיו ורהמי ל"נה לכב הטלחההו רובידהש - רקיעה אוהו - ןוצר יהיו
.ונקדצ חישמ ידי-לע המילשהו תיתימאה הלואגה תא
(89-88 'מע ינש ךרכ נ"שתה 'תויודעוותה - םחנמ תרות' - נ"שת'ה הכונח תאז ,ץקמ תשרפ תבש)

יבר יצוצינ


ד"בח יתב


הבחרהו הפונת "ד"בח יתב" ולביק םינש 11 ינפל עובשה
תא יברה האור דציכ * יברה לש תימואתפ הזרכה ךלהמב
תויוכמסה תכרעמו ותלועפ יכרד ,ד"בח תיב לש ותרטמ
.תוצוצינ * וילע תלטומה


רפואל השנמ-יכדרמ ברה תאמ

ירבחל ,ו"משתה הכונח לש 'הל רוא ,ולסכב ח"כ ,ץקמ תשרפ 'ד םויב יברה עימשהש החישב
ארק - "םשה תואבצ" תודליו ידליל ןכו - "םישנ תומכח"ו "קחצי יול-םינקז תראפת" 'ללוכ'
לש ןוגראו ,תונקזלו םינקזל 'ללוכ' םמוקמב דסייל תודהיה תצפהב םיקסועה םיחולשל
לארשי ינב ראש םע תולועפה" תא ריבגהל ארקו ףיסוה ךשמהב .תודליו םידליל "םשה תואבצ"
רבכ םנשיש תומוקמבו .םוקמו םוקמ לכב 'ד"בח יתב' דסייל ,םינקזהו םידליה ןיבש םיליגב
."רתוי דוע םביחרהל - 'ד"בח יתב'

ד"בח-יתב תמקהב יברה תופתתשה

:םהל רמאו תוריכזמה ירבחל יברה ארק תרחמל

רבודש המ ,םהמ דחא לכ עמש יאדווב :םהל רוסמלו םיחולשה לכל ןפלטל םיכירצ
םינקז תראפת ללוכ - םייק אל ןיידעש םוקמב - דסייל ,סנכה תעב לומתא
ביחרהלו קזחל ,ליעל רכזנה םייקש תומוקמבו .ד"בח תיבו ,'ה תואבצ ,תונקזו
ןכל .. םיניינעה תשולש לכב ןאכמ ופתתשיש םג רכזוה .. םהלש תולועפה תא
לכל רלוד 300 ונייהד ומצע ינפב ןיינע לכ רובע רלוד 100 חילש לכל וחלשי
.חילש

יטרפה תיבב ד"בח-תיב

סחיה תלשלשב םשרנ ךכו .הריבגה ףא ז"משת תנשבו וז ותאירק לע יברה רזח ו"משת תנש ךשמב
,הרות :תיב אוהו) ד"בח יתב תמקה תודוא ררועמ" :31 'מע ג"נשת "םוי םויה" תרודהמ שארב
ד"בח תיב תמקהד המדקהה ידי-לע (רתוי לקנב) אוה רשאו ,םוקמו םוקמ לכב (ח"מגו הליפת
."יטרפה ותיבב ףטו םישנ ןה םישנא ןה דחאו דחא לכד

יברה רשיק ,הפוקתה התואב 'וכו ם"במרו י"שר ,עובשה תשרפ יניינעב תוחישהמ רכינ קלח
.'ד"בח יתב' תמקה ןיינעל

"זכרמה תורמ תחת"

המוצע הפונת הלח ,רתאו םוקמ לכב ד"בח-יתב םיקהל יברה לש ל"נה ותאירק זאמ ,עודיכ
-ףסוי ברה ,שדוקה-ץראב ד"בח-תדוגא-יריעצ ר"וי לש וידיב .שדוקה ץראב ד"בח-יתב תחיתפב
,הלודגה תוחתפתהה העריא ,וז תכרעמ לע ןורחאה רושעב וחוצינ תחתש ,בונורהא ןהכה קחצי
העיריה הרצק .הפ-לעבו בתכב יברה ןמ לביקש תורישי שדוק תוארוהו תובושת רופס-ןיא שי
ןוזח דועו ,ויפינסו ח"וגאצ תדובע ירדס תא תוטרפמה הלא תובושת איבהל וז המישרב
.דעומל

ריבעמ ובו ה"ע בובייל לארשי 'ר ח"הרה לש וימיב דוע הלבקתנש םיבר ינמ דחא בתכמ ןלהל
:ןלהלד םירבדה תא ה"ע בוקדוח ברה

ד"בח תדוגא יריעצ יפינס לכל

ו"ת השודקה ונצראב

הכרבו םולש

יריעצ יפינס לכ יכ הזב םכעידוהל וננה ,ונילא ועיגהש תולאש המכ רוריבל
.ו"תקהאב ד"בח תדוגא יריעצד זכרמה תורמ תחת םידמוע ו"תקהאב ד"בח תדוגא

יאש=) א"אש ח"וגאצד זכרמהל תונעט וזיא םכלצא םימעפל תוררועתנ םאבו
ד"בחד יזכרמה ינברה (ןיד-תיבה=) ד"בה םרוי - ןהב רשפתהל (רשפא
.ו"ת םילשוריבש

ד"בח-יתב תרזעל ןוגרא דסיימ יברה

ךכ - "שטיוואבויל ד"בח יתב תינכתה ירזוע וא ידידי ןוגרא" תא יברה דסי ו"משתב רבכ
רזע - ןוגראה תרטמ .("לארשי הנחמ - חותיפל ןרק" ןושלב בחרה רוביצל רכומה) יברה ןושל
.ריעב ד"בח יתב חותפל לבת יבחרב םיחולשל

םהמ דחאו דחא לכל תורשפאה הנתינ הנושארו שארב ,ןוגראה ירבחל דחוימ סחי הארה יברה
לכב השודקה ותכרבו ותצע תא שקבלו יברה םע םינפ לא םינפ חחושלו 'תודיחי'ל תשגל
.(תדחוימ שדוק-תחיש םג םהינפב עימשה ובש םויב) םהיניינע

עגונה ךא ,'ןרק'ה תרטמו תינכותה יטרפ תא חסינו יברה הוותה ושדק-די בתכ ףוג םצעב
תרבוח 'ךלמל ק"ידצ'ב ק"יתכ םוליצו םירבדה) "החיתפ"ב יברה בתוכש םירבדה םה ונניינעל
:(369-367 'מע 'ז

טרפב - תוכיאב ןה תומכב ןהו שטיוואבויל ד"בח יתב תשר הלדגתנ הנורחאל
תבחרה .ןהיתולועפ תבחרהבו םיתבה רפסמב ,שדוקה-ץראבו תירבה תוצראב
םינינבד הלודג הבחרה וא ,םיעובק םיתב תינק תומוקמ המכב ,השרד תולועפה
.םימייקה

שורדה ביצקת לידגה הז לכ םריעב ד"בח תיב חותפל םישקבמש - המכו המכ ואב
.רתויבו ל"נהל

רוקיב ,רפס יתב) הלדגתנ 'יש םיחולשה תולועפ ראש םגש ןוויכש טרפב
תולועפה ראשל רתוי םילודג םימוכס אוצמל םהילע (םיעצבמה - ןבומכו ,םיתבב
.ד"בח יתב ביצקתב ףיסוהל םתלוכיב ןיאו

קיפסמ וניא םוקמ םושבו ,אוה אצמנ םוקמ לכב אל - םימוקמה םינוגראמ רזעה
.ללכ

ידכב ונגראתיש םבלל בורק רבדהש םידידיל תונפל העשה תשירדו הרכהה ןכל
.ד"בח יתבל ל"נה םיביצקתה איצמהל

:"תינכתה" יטרפ תא טרפמו יברה ךישממ ןלהל

גוהנכ ,DIVISION WOMEN'S ןוגרא ד"ע הנגרוא רבכש ,ל"נה הצובק ןוגרא -
.םינוגרא המכב

- ב"ויכו תיב םולש ,תונב/םינבה ךוניחב תוצעו רזע - ופסותנש תולועפהב
.ופסאיש ןוממהב םהיתוחפשמ ידלי םג ופתשי ,ילמס ןפואבש ,העצה האב ןכל

) מ"כב הז גוהנו תוימוקמ תויבגמ ןגראל וחרכוה םיחולשהש ןוויכש ןבומ
םע ידימת רשק םהל שי הז ידי-לע יכ ,םתדובעב הז ידי-לע הלודג תלעותו
.יפסכה רזעה לע ףסונ - (םיימוקמה םינקסעה םע םגו ינחור םג םוקמה ישנא

-תיבב וליפא תושעל אלש ונייה) ליפכהל אלש ןפואב ל"נה ןגראל שי ןכל
.(הזב אצויכו םישיא םידידיל הינפ ידי-לע םא יכ הזב אצויכו תסנכה

ד"בח יתב תינכתה ירזוע וא ידידי ןוגרא והזש ,ריכזהל יאדכ םשהב
."...שטיוואבויל

ט"ישת תנשב ןודנולב - ןושארה

ותחיתפל קייודמה ךיראתה לע .םלועב ןושארה ד"בח-תיב היה ןודנולב "שטיוואבויל תיב"
:קדוס ןמחנ ברה ונל בתוכ

יפכ א"כשתב אלו ,ט"ישת לולאב חתפנ ןודנולב שטיוואבויל תיב רשא ריעהל הזב יננה"
.םימוסריפ רפסמב בתכנש

'שדוק תוחיש' תרדסב םג ."לע לעד ןוויכ אתשבש" ל"זר רמאמכו תמסרפתמו תרזוח וז תועט"
תעב זומת ד"יל רואב זומת ג"י תודעוותה ירחא יברהמ עומשל וניכזש החישה המסרפתה
הארוה יתלביק ןכ ינפל .שודקה ורדחב 'שטיוואבויל תיב' לש חתפמה תא יברל יתרסמש
תנשב הרמאנ וז החיש .770-ב זא ודמלש הילגנאמ םידימלתה ףוריצב תודעוותהה ירחא סנכיהל
ןכא המייקתהש הילגנאמ ועיגהש םיחרואל החישה םע דחי ובבריעש יפכ) א"כשתב אלו ט"ישת
'שטיוואבויל תיב' תחיתפ תארקל היה הז דמעמו ,יתנותח ינפל ןיידע יתייה ,(א"כשתב
ת"הק) 'תוחילשה רפס'ב םג ןקתל ךירצ הז יפלו .(ךכ רחא התיה תיבה תכונח .ט"ישת לולאב)
.185 'מע (ז"משת

:יברה לחיא דמעמ ותואב

.. "ןמאנ תיב" (בותכה ןושלכ) היהי 'שטיוואבויל תיב'ש ךרבתי םשה ןתי
"םיבר םימ"ב הבריש ידי-לע תאזו ,הז תמועלד "םיבר םימ"ה תא לטביו ףוטשי
.".. השודקד

המלש החיש יברה שידקמ ,(182 'מע 'תוחילשה רפס') כ"שת זומתב ב"יב ,ןכמ רחאל הנש
:םדועיי תא הוותמו םלועה יבחרב םינבנה םיניינבל

הווהיש ,יזכרמ םוקמ - "לודג רוצ" שורד - הביבסב לועפל םיצור רשאכ
ח"ומ ק"כ .. 'וכו לואשל ,תונפל םיניינועמה ולא לכל העודי תבותכו 'זכרמ'
רוצ"ה תא וויה .. םידיחי םתויה תורמל ,תומוקמ המכל םיחולש חלש ר"ומדא
ךא .הנידמה לכו הלוכ הביבסה ,ריעה לכ התנבנ םהמ דחאו דחא לכ לעש "לודג
םיימשג םיניינבב "לודג רוצב" םג ךרוצ שיו ,ךכב יד אל ןכמ רחאל אבה בלשב
.הצוח תונייעמה תצפהל תוליעפ זכרמ .. םטושפכ

.ינחור ןכותב םיאלוממ ויהיש איה הנווכה ךא ,םיימשג םנמא םה םיניינבה

,ץעייתהלו לואשל רשפא הז םוקמב - תבותכ שיש ועדייש :תוטושפ תויתואבו
ראש לכו ,תויחנהו תוארוה תואצוי ןאכמ ,עויסו רזע לבקל רשפא הז םוקמב
.הצוח תונייעמה תצפהל םיצוחנה םירבדה

העיגה דחא םוקממ הנה ,ונרעצלו - ךכב ולדתשיש ןאכמ םיזרזמו םילדתשמו
םוקמב !תונבל ליחתהל רבכ ךירצו ,תודוסיה תא וחינה רבכ...ש "הבוט הרושב"
,סדנהמהמ תינכת וגישה "רבכ"ש ועידוהו ,רתוי םילודג "םינלטב" שי ינש
"ישילש" םוקמבו ...!השעמה םלועל הביתכה םלועמ "דרי" רבדה ןמזה ךשמבו
...!הלאשה לע תונעל המ םינד םהש ועידוה - רתוי דוע םילודג "םינלטב"ה

םישמשמה םייזכרמ םיניינב רבכ םנשי ,לעופב ךכב וליחתה ןכא תומוקמ ינשב
ינש דוע הזמ ווהתי ,לצעתי אלשכו ,'ה רזעבו .תוימשגב םג 'םיזכרמ'כ
ךרדב אמתסמו ,םטושפכ םיימשג םיניינבב 'םיזכרמ' - תונייעמה תצפהל םיזכרמ
.הלעמ הלעמל דע תונייעמה תצפה יניינע המכ יפ םג וברתי "רזוח רוא"

תיבה דובכ היהי לודג

ג"כ ךרכ תוחיש -יטוקיל) דחוימ בתכמ בתכ ,מ"שת תנשב ד"בח תיב דוסיי לע יברל ועידוהשכ
:(441 'מע

.רוהטה םנחמב "ד"בח תיב" ודסי רשא העידיה יתלבק םעונב

תיבה דובכ היהי לודגו םיטרפה לכב תחלצומו הבוט העשב היהיש ןוצר יהיו
תלועפב ,רואו ךלוהו ףיסומד ןפואב היתוצמו הרותה תצפהב ודקיפת אלמיו
לע טרפבו .לארשי תבהא לע דסוימו ד"בח תרותל םיאתמ ,החמשו םייח תורודח
.אוה דח - לארשי תבהאו הרותה תבהא 'ה תבהא - תשלושמה הבהאהש עודיה יפ
.רומאה לכב הגלפומ החלצהל תעייסמ םיברה תוכזו

תובשומ לכב תויחהו רואה טשפתי .. איה הריבה ריעמ רשא ןוצר יהי ןכו
.הנידמה לכב לארשי ינב וניחא

םג ךרבתהל הזב םישעמו םישועה לכ לש םתוכז לדוג שיגדהל רתומלו
תוינחורבו תוימשגב ויהיש םתיב ינבלו םהל ךרטצמה לכו םייטרפה םהיניינעב
.דחי םג

ןימולשת םתוחו םויס אוהש הז םוי טרפבו ,ללכב םיאכז םימי םימיה ירהו
.ונתרות ןתמ ןמזד

החלצה תכרבבו בר דובכב

רומאה לכב הבורמ

תליאב שטיוואבויל תיב

'יב רבכ) יברה רגיש עוריאה תארקל .ד"בח תיב תחיתפ תגיגח תליאב המייקתה ב"משת הכונחב
'מע 'כ ךרכ תוחיש-יטוקיל) "שטיוואבויל תיב" תרטמ לע דמוע אוה וב ,דחוימ בתכמ (ולסכ
:(636

תליאב ד"בח תיב תחיתפ תגיגחב םיפתתשמה לכל

ויחי םהילע 'ה

!הכרבו םולש

.הכונחד 'ג םויל דעוימה הז בושח עוריא רבד לע העידיה יתלביק םעונב
- הכונחה ימי - םמצע םימיה רשא רבדה תובישח לדוגב ךיראהל ךרוצ ןיאו
.ותוא םישיגדמו םיררועמ

,םלועה לכל תאצוי הרוא ונממש ,שדקמה-תיב תכונחב רושק הכונח ןיינע ירהש
בותכש המ םייקל ,ותיב ךותל שדקמה תיב תשודקמ חקול ידוהי לכש הז ידי לע
.םהמ דחאו דחא לכ ךותב "םכותב יתנכשו שדקמ יל ושעו"

"טעמ שדקמ"ה ראשנ - םינבאהו םיצעה קר וברחנ ירהו - שדקמה תיב ברחשמו
הלועפ לכ ללוכ ,הרות םש םידמולש םוקמ לכבו תושרדמ יתבו תויסנכ יתבב
.רוא הרותו הוצמ רנ ץיפהל התילכתש הבוט

.היתווצמ םויקו הרותה רוא תצפה ודיקפת רשא ,שטיוואבויל תיב תרטמ יהוזו
היהישו ףיסומד ,הכונח רנ תוצמב שגדומה ןפואבו ,רעונה ינב ןיב טרפבו
"ץוחב" ןיידע םיאצמנה םיבשו םירבועה לש םכרד ריאהל ,ץוחב םג עפוש ורוא
.םימשבש םהיבאל םברקלו

םג רומאה ומייקי תליאב ד"בח תיב תגיגחב םיפתתשמה לכ רשא ןוצר יהיו
לכו ד"בח תיבל - םנוממבו םתמשנבו םפוגב - םתרזעו םתופתתשהל עגונב
ףיסומד ןפואב ,הביבסה לכל ונממ תואצויו וב תומייקתמה תוכורבה תולועפה
.בבל בוטו החמש ךותמו רואו ךלוהו

רומאה לכב החלצהל הכרבבו דובכב

הנשה תומי לכב םג םיריאמ ,םיריאמ הכונח ימילו

תויוצר-יתלב תועפשהמ ןגמ

-257 'מע 'ו ךרכ תוחיש-יטוקיל) יברה ריבסה (?ןודנולב ד"בח זכרמ) ןינב תכונח תגיגחל
:(256

.'וכו רוקו םוח ,רטממו ברוחמ הסחמו ןגמ אוהש - ץוח יפלכ ונינע תיב

.עבק תרידו החונמ ייח - "םינפב" ונכותו

םדאה למעש רוד תיב (ןינקו) ןינב ןכל רשא

.תיב הנבי 'יוה :בותכה ןושלבו ,הלעמלמ הבר הכרב רקיעבו

.תיבה תכונחב החמשו התשמ םישוע םג ןכלו

לכל עבק תריד היהת - החונמ לש ןפואב רשא ,הזה תיבב ןכ היהיש ןוצר יהיו
.ד"בח תולועפו ד"בח יניינע

,לארשי תבהאו הרותה תבהא ,'ה תבהא ,תשלושמה הבהאה לע םידסוימ םהש
רעונה ןיב טרפבו ,היתוצמו (תוימינפהו הלגנה) הרותה יניינע לכ תצפהלו
.לארשי תונבו לארשי ינב ,םיריעצהו

תניחבבש ולא ןה ,ץוחבמ תויוצר יתלב תועפשהמ הסחמו ןגמ הזה תיבה היהיו
.רוקו םוח ,םינודיז םימו רטמ תניחבבש ולא ןהו הרז שאו ברוח

.דיתעבו הווהב ולש תולועפו תיבה לכב הרומאה 'יוה תכרב ךשמותו

.ויניינע לכו הז תיב היהי םיברל תפומ רשא דעו

בותכה 'לב - ןפואבו ,החונמו החמש ךותמ רומאה לכב ושעיש םחילצי ת"ישהו
."םדמע ויה םיברו םולשב הדפד -

"ךל בר"

ריעה ;םהיכמותל םגו םהיליעפ ,םהילהנמל תוכרב קינעה ,ד"בח יתב תוליעפ רחא בקע יברה
:ןברידו ךירדה ,תורעה

(הדובעל ותימע תעידי אלל) השדח תינכתל העצה יברל סינכהש ד"בח-תיב ילהנממ דחאב השעמ
:(ב"משת תבט 'ח) ןייצ יברה

![התע דע=] ע"ע ותוירחא לעש המ יד

.םימעט המכ דועמו ,ל"נהב ליחתיו סנכי אלו

.צ"הע ריכזא

ח"וגאצ זכרמ רושיאל הניתממ תוריכזמה

.והער תעד לע אלש דחא חילש לעפי לבל יברה לש ותוריהז תא םיאור ונא ליעלד הרקמב

תיכרריהה תוכמס לע הרימשל עגונה לכב יברה לש ותדפקה איה רתויב תניינעמ ,הז רשקהב
ברהל ה"ע בוקדוח ברה הנופ ,תחאב .ךכל תואמגוד יתש ןלהל .ד"בח-יתב לש תכרעמב עבקש
לארשי ח"הרה תיינפ לע ול רפסמו תעה התואב ח"וגאצ שארב דמעש ה"ע בובייל לארשי
השקבה תלבק לע ובתכמב עידומ בוקדוח ברה .תוריכזמה ןמ הבצקה לבקל תליאמ ןייטשניצילג
ברה לש (!)ותמכסהב תאז הנתמ ךא ,קנעמה תא רבודמה חילשל קינעהל תוריכזמה תונוכנ לעו
.בובייל

תמכסה לע יכאלמ-תירב ח"וגאצמ לייווצרוק אפיל ברהל בוקדוח ברה עידומ ,ינשה הרקמב
הריתי .ח"וגאצ תלהנה ידי-לע רשואי רבדהש יאנתב ךא ,יפסכ עויס ול קינעהל תוריכזמה
תדוגא יריעצ זכרמ ךרד רובעת הכימתה םג ןבומכ" :חילשל ובתכמב בוקדוח ברה בתוכ ,ךכמ
."ד"בח

"ל"נהל ללכ רותסי אל םאב"

ינברמ דחאמ יברה תשקב רואל יכ ,מ"דשת לולאב ט"יב יברל בתכש ,םייוסמ ד"בח-תיב להנמ
,וריעב לולאב י"ח תודעוותהמ םימשר רוסמל יברה ידי לע שקבתנו תודעוותהב חכנש ,ריעה
אוה .תוחילסד 'א םוי שדוק-תבש יאצומב יתבר תודעוותה ןוגראל יברה תכרב תא להנמה שקבמ
:(מ"דשת לולאב 'כ) ובישה יברהו .תוליעפה תבחרה לע תולאש דוע לאש

.ןבומכ ,[ברה תוחילש=] ל"נהל ללכ רותסי אל םאב קר [ןגראל] (1

.ריעב 'יש ש"נא ינקסע (בור) תטלחהכ - ריעהב תולועפהב (2

.צ"הע ריכזא

"רעושמה ןמ הלעמל"

:תובושחה םירעה תחאב ד"בח תיב להנמל 'תודיחי'ב יברה רמא א"משת ולסכ שדוחב

ןמ הלעמל איה תוליעפה תחלצה ירה - ילא ועיגהש םינורחאה תוח"ודה יפ-לע
.רעושמה

.תאש רתיבו זוע רתיב הז אהיש ירה - לובג ןיא בוטלש ןוויכמ ,םרב

.ביצקתב אלו םדא חוכב רסחי אלש :[ףיסוהו]

לארשי ידלי ףוסאל

,םטושפכ םידלי - לארשי ידלי ףוסאל .. שטיוואבויל זכרמ לש ידוסיה ודיקפת
םשפנ תוימינפ םהב תולגל ידכ - ויתווצמו ותרותו 'ה תא העידב "םידלי"ו
'הל םתא םינב" בותכה ןושלכ - םהש שחומב וריכיש ,םתומצעו םתוהמו
שפנ תריסמ ידכ דע ,םהיתובא תרוסמ לש בהזה תרשרש תא וכישמיו ."םכיקלא
.תוצמהו הרותה תודהי ייח דעב

םיינחורה ויכרצב ותרזעל אובל ,תלוזה דעב שפנ תריסמ םג ןבומכ תללוכ וז שפנ תריסמש
.דחי םג םייימשגהו

.(385-384 'מע 'ו ךרכ ,תוחיש-יטוקיל) ח"כשת תנשב יברה בתכ ל"נה םירבדכ

"וארתת המל"

םימעפל ןסרמ יברהש םיאצומ ונא (ןיינבה תנש - ט"משת דע םג ילואו) ו"משת תנש דע
תנשב) ןייצ לשמל םעפ .תולודג תואצוהו בר םולשת םישרודה םיניינבל תולודג תוינכות
:(ט"ישת

.הציפקד ןפואב אלו ,תוחתפתהד ןפואב תויהל הכירצ הדובעה

:הנש םירשעכ לש שרפהבו

תוריכש וא תוריכש ילב - אלימבו םימייקה .. מ דחאמ ליחתהל רשפא יא המל
?'וכו םיאתמה ימו רתוי שורד המ טילחהל ןויסינ תפוקת ירחאלו ,תילמינימ

.(122 -123 'מע 'א ךרכ 'יבר תורצוא - ךלמ שדקמ' רפסב תומסרפתמ תובושתה יתש)

ירמגל ךרפומ

ךכ .םלועה-תומואב םירושקה םיאשונל םתוסחייתה תא עובקל תחא אל ושרדנ םלועב ד"בח יתב
:םירצונ םע םיחוכיו לש ןיינעב (186 'מע 'תוחילשה רפס') ב"לשת תנשב יברה ביגה

םע וא םירצונ םע םיחוכיו - ד"בח תיב תולועפמ קלח היהי הזש ירמגל ךרפומ
.קפסה לודג אלפלו !תורצנתודיסחה ינייעממ


ץקמ תשרפ


(ב,אמ) תורפ עבש תלע ראיה ןמ הנהו

.הערפ לש ויתומולח ןיבל (בשיו תשרפב) ףסוי לש ויתומולח ןיב ידוסי לדבה שי

הנהו") ץרא יניינעב היה ןושארה ומולח ."שדוקב ןילעמ" לש רדסב ויה ףסוי תומולח
חריהו שמשה הנהו") םימש יניינעב היה ינשה םולחה ;("הדשה ךותב םימלא םימלאמ ונחנא
םולחה - "ךלוהו תחופ" לש ךופה רדסב ויה הערפ תומולח וליאו .("םיבכוכ רשע דחאו
ןידה אוה .םילביש ,חמוצה גוס תודוא - ינשה םולחהו ;תורפ ,יחה גוס תודוא היה ןושארה
."הארמ תוער"ה ועיפוה ןכמ רחאלו "הארמ תופי"ב לחה םולחה :םמצע תומולחב םג

ןיב הפי ןאכ םיניחבמ ונא .םדאה לש "וייח םולח"ל זמור - םולחה :םירבדה תועמשמ
וליאו .תוינחורבו השודקב דימת תולעתהל ףאוש ידוהיה .יוגה תפיאשל ידוהיה לש ותפיאש
.'ה תא ריכהל הצור וניאו דבלב הזה םלוע יניינעב איה ותפיאש לכ - יוגה

(יוגה תא למסמה) הערפ ותמועל .היילע תניחבב םה ויתומולח ,(ידוהיל למס אוהש) ףסוי
לע םלח אוה ןושארה םולחב ירה ,ץרא יניינעמ םהינשש ףאו .הדירי רחא הדירי םה ויתומולח
הטמל אוהש ("םילבש עבש") חמוצה ןימ לע - ינשה םולחב וליאו ,("תורפ עבש") יחה ןימ
.יחה תגרדמ
(822-820 'מע ,'ג ךרכ ,תוחיש-יטוקיל)* * *:תומולחה ןיינעמ ףסונ דומיל

."הפילק"ה תא - הערפ וליאו ,השודקה תא למסמ - ףסוי

שי הפילקב ,תאז-תמועל .היילעו הפסוהל טרפ ,םייוניש הב ןיאו ,יחצנ םויק שי השודקל
קרו ךא תמייק איה ;המצעל תואיצמ הניא הפילק יכ ."ךלוהו תחופ" לש רדסבו ,םייוניש
םדאהשכ .םיימינפה ויתוחוכ תא תולגלו ודיקפת יולימב םדאל ןויסינו רגתא שמשל ידכב
.התואיצממ תלטבתמ איהו םייתסמ הדיקפת עגרב וב ,הפילקה תא חצנמ
(822 'מע ,'ג ךרכ ,תוחיש-יטוקל)* * *דחאו דחא לכש שגדומ ןאכו - "םימולא םימלאמ ונחנא הנהו"ב םיליחתמ ףסוי לש ויתומולח
.הכאלמו הדובע לש ןיינע לכ ןיא םהבש ,הערפ לש ויתומולחל דוגינב .הכאלמו הדובעב קסוע

.הדובע ידי-לע קרו ךא האב הלעמלמ העפשהו הכשמה לכ ."םניח" ןיא - השודקב :ךל רמול
,"םניח םירצמב לכאנ רשא" (אי רבדמב) בותככ ,הדובע היהתש חרכה ןיא - הפילקב וליאו
."תווצמה ןמ םניח" ,י"שר שריפו
(808-807 'מע ,'ג ךרכ ,תוחיש-יטוקיל)


(בנ-אנ ,אמ) םיקלא ינרפה יכ .. םיקלא ינשנ יכ

:דיגמה ברה שרפמ

םעט עיפומ םהינשבו .הבושת-לעבה תדובעו קידצה תדובע תא םילמסמ "השנמ"ו "םירפא"
.ינרפה יכ .. ינשנ יכ :רבעבש םהישעמ תמחמ םהיתומש תאירק

קזחתמו "הברו הרפ" קידצה :קידצה תדובע ונייה ,"םיקולא ינרפה יכ" ןושלמ - םירפא
.ולש תווצמה םויקו ותליפת ,ותרותמ האצותכ ותדובעב

,ה"בקה תואיצממ "חכש"ש םדא :הבושת-לעבה תדובע ונייה ,"םיקלא ינשנ יכ" ןושלמ - השנמ
םיעבונ וללה קזוחהו ףקותה .קזוחבו ףקותב השענ רבדה הבושתב רוזחל ובל תא ןתונשכ ירה
.ארובה תואיצממ "חכש" רבעבש הדבועה ןמ

:םידמל ונצמנ

.רבעב ותדובעמ האצותכ ולש ארובה תדובעב רבגתמ - קידצה

.רבעב ולש 'ה תדובע רדעהמ האצותכ 'ה תא דבוע - הבושתה-לעב
(ב"ע 'כ ףד ,תישארב ,הרות-רוא)


(בנ,אמ) יינע ץראב םיקלא ינרפה יכ

,תולגה ינפל ויהש יפכמ רתוי הלודג היילע ידיל לארשי ינב םיעיגמ תולגה ידי-לעש עודי
ינב ואצי תולגה לש הפוסבש ,םירצמ תולגב היהש יפכ - "ךשוחה ךותמ רואה ןורתי" תניחב
.הרותה תלבקל לארשי ינב תא רישכה םירצמ לש "לזרבה רוכ" ןכ ומכ ."לודג שוכר"ב לארשי

ידיל םיעיגמ ,תולגה ןיינע - "יינע ץרא" ינפמ אקווד :קוספה ןושלב זמורמ רבדה
."ינרפה"
(88 'מע ,'א ךרכ ,תוחיש-יטוקיל)


(הנ,אמ) ושעת םכל רמאי רשא ףסוי לא וכל

אוה ךכ :םירמואו הערפ לצא ואבשכו ,ולומיש םהל רמוא ףסוי היהש יפל :'וכו רמאי רשא
(י"שר) .. ושעת םכל רמאי רשא לכ.. ,םהל רמא .. ונל רמוא

."ףסוי ןאצכ גהונ" ,(פ םילהת) בותככ ,ףסוי םש לע וארקנ לארשי לכ

דובעלמ הכולמה יניינע והוענמ אל ,ץראה תוורע ,םירצמב ךלמ ותויה תעב םג ףסויש םשכ
דעו) ולומיש ("ץראה תוורע") םירצמ ישנא תא חירכה םגש אלא דוע אלו ,ךרבתי 'ה תא
עינכה הזבו) המיז יפוטש םתויה תורמל ,(!ףסוי לש ולוקב עומשל םהילע הוויצ ומצע הערפש
.(ה"לפ ג"ח םיכובנ-הרומ האר ;םתניחב תא

דואמ םיקוחרה םידוהי ןיב ונייה ,תינחורה התועמשמב "םירצמ"ב אצמנה םדאו םדא לכ ךכ -
הרותל םברקלו םהילע עיפשהל וילעש אלא ,דוע אלו ,תווצמבו הרותב קזחתהל וילע ,תודהימ
.תווצמלו
(141 'מע ,'י ךרכ ,תוחיש-יטוקיל)

עובשה חול


ד"בח יגהנמו תוכלה

גרובזניג החמש-ףסוי ברה תאמ

,ןושאר םוי

תבטב 'ה

,(ילרדפה טפשמה תיבב) םימעה לכ יניעל ,יולג ןפואב 1'חצנ ןדיד' וב םויל םינש רשע
.ז"משת תנשב ,שטיוואבויל תיירפסבש וניאישנ וניתובר יבתכו ירפסל עגונב

אצי ןכ 2.תורודל ןוצר תעו הלוגס םויכ הז םוי לע זירכה ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כ
דסייל ןכו ,3שטיוואבויל ד"בח-ידיסח-תדוגא תיירפס תא ביחרהלו ףיסוהל השודק האירקב
לש דחוימב ,דחאו דחא לכ לש תיטרפה היירפסה תא םג ביחרהלו תוירוביצ תוינרות תוירפס
.ללכב שדוק ירפסבו וניאישנ וניתובר ירפסב ,םהלש יטרפה 'ד"בח תיב'ב םידלי

הלואגהו החמשה לעב ירה ,ןקזה ונבר לש ותלואגו ורסאמ תעב ומכ" :החמשה דמעמב וירבדמ
תצפהב תאש רתיב ףיסוהל התיה ולש תונקסמה תחאו ,'ה תדובעב תוארוה םיעוריאה לכמ דמל
אקוודש ,יחכונה עוריאל רשקב תיחצנה תיקולאה הארוהה הרורב הז לכ רואל .הצוח תונייעמה
םירפסה םיאצמנ הבש היירפסה ללוכ ,'ד"בח ידיסח תדוגא' וליאכ תומשאההו םינועיטה ןמ
שי ולא םינועיטמ אקווד ירה ,הצוח תונייעמה תצפה רובע שומישב הנניא ,ח"אד יבתכו
המוצע החמש ךותמ םיברבו דיחיב הדומילו ונבר תרות תצפה תא רתוי דוע ריבגהל התע דומלל
4."רדג לכ תצרופ החמש ,תובהלתהו

ישיש םוי
5רוביצ תינעת ,תבטב הרשע

לוכאל םיכשהל ותעדבו ןושיל בכושה .רחשה דומע הלעיש דע לוכאל ול רתומ ,ןשי אלש ימ
ןיא ,ומוקב תותשל ליגר םאו .תותשל וא לוכאל לכויש הנישה ינפל שוריפב הנתי ,תותשל וא
6.הייתשל תונתהל ךירצ

.4:31 :המידקמה העדל ץראה זכרמב רחשה תולע

ןיב המצע ינפב הכרבב 'וננע' (ץ"שה תרזחב) רמוא ץ"שה .החנמב קר 'וננע' רמוא רוביצה
םאו 7."םינעתמ השולש קר ףא תסנכה-תיבב שי םא" ,'ונאפר' תכרבל 'לארשי לאוג' תכרב
8.'הליפת עמוש'ב ורמוא ,ןיא

:9תוחילס

.ונכלמ וניבא ןכו ,ונלוק עמש ,תודימ ג"י ,ונמשא :דחוימבו ,10הדימעב ןתוא םירמוא
:11ןלהלד רדסב ,הרשע הנומש ירחא ןרמואל ונגהנמ

וניתובא יקולאו וניקולא / םחרכ / 'ה םע יכ / םיפא תליפנ / םיפא ךרא ל-א / ונמשא
/ השארה ןבא וניתובא יקולאו וניקולא / םחרכ / םייוג ואב םיקלא / 12ךלמ ל-א / הרכזא
רוכז / תובא תירב ונל רוכז / 14ךימחר רוכז / ךלמ ל-א / 13וחטב יכ יתובא / ךלמ ל-א
/ ךמש םוחר ל-א / ךקדצ חישמ / 16ונעשפו ונעשרה / 15ונלוק עמש / םינושאר תירב ונל
ךרב' :ובו ,18ךוראה 'ונכלמ וניבא' / 17ינעד אנמחר / םהרבאל הנעש ימ / וננע 'ה וננע
.שידק יצח / עדנ אל ונחנאו / [19'רפסב ונרכז' אלו] '.. ל ונרכז' ;'הבוט הנש ונילע

:הרותה תאירק

20.םינעתמ השולש קר שי םא םג החנמבו תירחשב 'לחיו' םיארוק

ול רצו הנעתמ וניאש ימל הרותל וארק .הרותל תולעל והוארקי אל ,הנעתמ וניאש ימ
21.הלעי - םשה לוליח ינפמ תאז עידוהל

רמוא - "וננוועל תחלסו" ,"הקנו .. םוחר ל-א 'ה 'ה" ,"ךפא ןורחמ בוש" :םיקוספה תא
הלעשכ ,ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כ 22.הרותב ארוקה םרמוא ,ומייסש רחא קרו םר לוקב רוביצה
23.רוביצה םע םרמואל ליחתה ,הרותל

'םשב' ןיב טעמ קיספהל שי (הליפתב ותוא םירמואשכ ןכו) "'ה םשב ארקיו" קוספה תאירקב
22.'אחפיט' םעטה ,קיספמ םעט "םשב" הלמה תחת עיפומ קוספב יכ "'ה"ל

יפל םינתונ שיו ,'אתינעתד ארגא' החנמ תליפת ינפל הקדצל תתל םיגהונ תוינעתה ימיב
תתל ורכזי ,תורנה תקלדה רחאל החנמ םיללפתמהו 24.םויה םילכוא ויהש תודועסה תולע
25.תירחשב הקדצל

:החנמ תליפת

.(ץראה זכרמב 12:08 העשמ לחה הנמז) הליפתה תא םידקהל ןתינ ,ק"שעב םוצה לחש ןוויכ
.הרותה תאירק ינפמ העש עברכב הליפתה ןמז תא םידקהל ורכזי ,תורנ תקלדה רחאל םיללפתמה

תוקד םיעבראכ רמא יברהו ,2:00 העשב החנמ וללפתה .תבש-ברעב תבטב הרשע לח מ"דשת תנשב
םוצה לחש וז תועיבקב םג 'ןישוביכ ירבד'ל םוקמ שי םאה ןד הליחת 26.'ןישוביכ ירבד'
הווהמ תינעתה לש 'האתת הבושת'ה ףאו ,החמש ךותמ גהנמה םייקל ןתינש ריבסהו ,תבש-ברעב
27.שדוק תבשד 'האליע הבושת'ל הנכה

יתמ ברה תא לואשל ,רנורג 'יש ל"ירה ח"הרה וריכזמל יברה הרוה ,םירלודה תקולח ינפל
ןוגינה תא לחה ,םירלודה תקולח רחאל ,תסנכה-תיבמ ותאצ םע 28.תבש תלבק ללפתהל רשפא
26."שדקמה תיב הנבייש"

ןיאו ,ריטפמה אוה ישילשהו ,םילוע השולשל ,תירחשבכ 'לחיו' תאירק ,שידק יצח ,ירשא
-רחא ךרבמו ,(ח,ונ -ו,הנ היעשי) "ואצמיהב 'ה ושרד" םיריטפמ .שידק יצח הירחאל םירמוא
3.שידק יצח ,וללהי .'דוד ןגמ' דע תוכרב שולש ךכ

חכש םאו ,"עמוש התא יכ" םייסמו ,המיתח אלל ,הליפת עמושב 'וננע' רמוא דיחיה םג
ויהי' םדוק ,'רוצנ יקולא' ירחא המיתח אלב ורמוא ,(הכרבה םויסד 'ה םש רמא רבכו)
-תאישנ םיגהונה .'ונאפר'ל 'לארשי לאוג' ןיב תירחשבכ ורמוא ץ"שהו ,ןורחאה 'ןוצרל
זכרמב) החנמה גלפ רחאל איה הליפתה םאב קר ,וז הליפתב םייפכ םיאשונ ,םוי לכב םייפכ
.םינהוכ תכרב ץ"שה רמוא ,םייפכ םיאשונ ןיאשכו .(3:37 :ץראה

ךא ,ארית לא ,םותי שידק ,ונילע ,לבקתת שידק ."ונכלמ וניבא"ו ןונחת םירמוא ןיא
3.םיקידצ

.17:07 :ץראה זכרמב םיבכוכה תאצ

העשב ומייסיש - תוחפלו ,עמש-תאירקל וז העשב ועיגיש ,ךכ תיברעו תבש תלבק ליחתהל שי
.הנמזב עמש-תאירק זא וארקיו ,תיברע תליפת וז


תויודעוותהב הראבתנ 'ה תדובעב התועמשמ .ג ,ד"כפ הבר ארקיו - וז הזרכה תודוא ל"זח רופיס האר (1
.243 'מע ב"ח ז"משת

שיש הנענו ,רבדה תביסל לאש יברה .שידק רמול ץ"שה לחה (ץכ 'יש באז 'ר ח"הרה) ץ"שה תרזח םויסב (2
.(לולא י"חו זומת 'ג רבדב הנעמה) זמ 'מע ג"ח םחנמ לכיה ע"עו .תסנכה-תיבב ןתח (היה ןכאו)

.ד"בח-ללוכ חול (3

.'ד"בח ימי' פ"ע - ריצקת (4

פ"ש תחישב .תדחוימ החיש רמוא ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כ היה םוי לכב רשאכ ,םימי תעבש החמשה הכשמנ ותעשב
וב רתונ אל ,רשא ,דחוימ (םוקמו) ןמזב ונא םיאצמנ הלא ונימיבש םסרפלו זירכהל שי" :ראשה ןיב רמא שגיו
ןיינבל ,םכלוכ ןכה ודמיע' :ר"ומדא ח"ומ ק"כ ןושלכ ,ובר ןושלב רמול םדא בייחו - דיחיו דחא ןיינע אלא
.(203 'מע ב"ח ז"משת תויודעוותה) "'!אחישמ אכלמ דוד תאיבב דיתעה שדקמה-תיב

םישנא ,לארשי לכלו ש"נא לכל ,טבש ד"וי תארקל תונכהל תועצהל השדקוה ,תבט ב"יל רוא ,הנורחאה החישה
לש 'בר ךל השע' י"ע 'תוניחב' תכירע ,הצוח תונייעמה תצפהב ללוכ ,הקדצבו הרותב הפסוה ןהיניב ,ףטו םישנ
.(236 'מע ,םש) יברל ןהילע אלמ חווידו ,םימי הרשע ידמ תחאו דחא לכ

וליפא" :םהרדובאה תעדל ןכלו ,תולגהו תורצה לכל רוקמה אוהש ,םילשורי לע רוצמה תלחתה אוה הז םוי (5
ינפמ ,רחא םויל ותוחדל ןילוכי ויה אל (ונלש חולה יפל ןכתיי אלש רבד) תבשב - תבטב הרשע - לח היה
'ד לכ"ש (ג"ס נ"קת 'יס ח"וא ע"וש) הכלהה יפל םגו ."םירופיכה םויב ומכ 'הזה םויה םצעב' וב רמאנש
תבש ברעב לוחל רשפא אוה קרש ,תומוצה ראש יבגל ארמוח וב הנשי ,"ןיחדנ - תבשב תויהל ולח םא וללה תומוצ
ח"וא א"מר) םוי-דועבמ תבש לש תיברע תליפת ללפתה םא םג םיבכוכה תאצ דע ןימילשמ זאו ,(וז הנש תועיבקכ)
.נ"שו 78 הרעה 420 'מע ו"טח הארו .267 'מע הכ קלח תוחיש יטוקל - (ב"יס םש ז"הדא ע"וש .ד"ס טמר 'יס

לכב ףתושמה ןיינעה ןה ,הז םויד ארוהנל אכושח אכפהתאד בוטה קלחל עגונב םג אוה ןכש ,הבורמ הבוט הדימו
תבטב הרשעב םישגדומש ,'םילפונ ךמוס' ןושלמ 'ךמס' ,תבטב הרשעד יטרפה ערואמבש בוטה ןיינעה ןהו ,תומוצה
.464 'מע הכ קלח תוחיש יטוקל - תומוצה ראשב רשאמ רתוי

ינפל הליכא םושמ רסוא ז ק"ס םש םייחה ףכב .'רמועה תריפס' ז"הדא רודיסבו ,כ"ונו ד"סקת 'יס ע"וש (6
לכל רתומ ,רהוזה יפ-לע ללכב תאז םירסואה יפל םגש ,אתיא הע 'מע ג"ח ר"ומדא ק"כ ק"גאב לבא ,רחשה תולע
.הזב אצויכו הליפתב ותעד ןווכל ,האופרל תאז השוע םאב תועידה

ת"ושלו ו"סקת 'יס ח"וא קדצ-חמצה ר"ומדאל םיניד יקספל נ"שו ,45 'מע 'ד"בח יגהנמ - םיגהנמה רפס' (7
יקספבו ,םש םירומאה "רועישכמ תוחפ ולכאש העבש" אלב ףא וננע רמול ןד םש ת"ושב .ח"ס םיאולימה רעש ולש
'ג" קר יברה קיתעמ גיש 'מע ז"טח ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כ ק"גאב ףאו ,השעמל ןכ הרוה (כ"חא בתכנש) םיניד
.(18 'מע גל ןויליג 'תורשקתה' הארו) ללכ "ולכאש העבש"ה רוכזיא אלל "םינעתמ

.גי ק"ס ו"סקת 'יס הרורב הנשמ (8

.356 'מע 'ה תלהת רודיס (9

.ה"לש רוציק 'סמ אבומ (10

ספדנה ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כמ "תורוקמו םימעט טוקיל"ו ,53 'מע םיגהנמה רפס ,ד"בח-ללוכ חול פ"ע (11
.'ד"בח גהנמ יפ-לע תוחילסה רדס' ףוסב

ספדנכ "תעדוהש ומכ" אלו ,'ד"בח גהנמ - תוחילס'בו םלשה רוזחמב םוקמ לכב ספדנכ ,"תעדוהכ" וב ל"צו (12
.344 'מע 'ה תלהת רודיסב

ןושארה זורחמ קלח םירזוח - תוספדנה תוחילס לש עירכמה םבורב" 'ןומזפ' ףוסב .'ןומזפ' גוסמ טויפ (13
ךא ,(ל"נה 'תורוקמו םימעט טוקיל'ב 4 הרעה) ןושארה זורחה לכ תא םירזוח טויפה ףוסבו "ורבחל זורח ןיב
.תיבל תיב ןיב ןושארה זורחה לכ תא רזח יברהש רורב ט"משת תבטב הרשעמ ואידיוב

.347 'מע 'ה-תלהת רודיס (14

התא" ירחאו ,ללכב דע אלו 'ונבזעת לא' קוספה דע ,להקו ןזח ,קוספ רחא קוספ םירמואו ןוראה םיחתופ (15
.ןוראה םירגוס "וניקולא 'ה ,הנעת

.הליפתה חסונב תאז ורמא רבכש ןויכ ".. ונרס .. ונמשא .. א"וא" םיגלדמ (16

.(זמר ןוגינ ,םינוגינה רפס) תוחילסה םויסב וז הליפת ןגנל דימת וגהנ יברה לש ןיינמב (17

.(ו ןוגינ ,םינוגינה רפס) "התא אלא ךלמ ונל ןיא ,ונכלמ וניבא" :ןגנל דימת וגהנ יברה לש ןיינמב (18

'כ-הו אבשב 'ז-ה :דוקינ) תויוכז :ספדנ ,םלשה רוזחמב םג תונורחאה םינשבו ,'ה-תלהתו רוא-הרות ירודיסב
רודיס הארו .(קיריחב 'כ-הו ץמקב 'ז-ה :דקנל) תויכז :ה-ג"לשת םינשהמ םלשה רוזחמב וליאו ,(קורושב
.דועו ,ופוסב 'א ךז ךרע םלשה ךורע ,110 'מע 'לארשי תדובע'

ןוילג ,ןילקורב 'הרות לידגי' ץבוק .גסק 'מע ב"ח ר"ומדא ק"כ ק"גא הארו .45 'מע ד"בח-םיגהנמה רפס (19
.זלק 'מע חנ

.םש םיגהנמה רפס (20

.אכ ק"ס ףוס ו"סקת 'יס הרורב הנשמ (21

.זק ףיעס ח רעש םירפא ירעש (22

.ץ"שה םע קר רמואש ,םש םירפא ירעשב ש"מכ אלדו .18 ע"ס מ ןויליג 'תורשקתה' ,ץ"שה םע םייסו (23

ןתיל שי תינעתה םויבש [ב ק"ס ו"סקת 'יס הבר הילא ,ו"נשת 'יס השמ הטמ] םירפסב אתיאדכ ,םעטהו (24
,רדא 'םידעומה ירעש' - שממ השודקל הלעי ןכא םוי ותואב התושו לכוא וניאש המש ידכ ,הקדצל תודועסה םוכס
.המק 'מע

.'ותעב רבד' חולב הארו (25

.119 'מע ,מ"דשת'ה 'הנש לש המושיר' ןמוי (26

.726 'מע ב"ח מ"דשת תויודעוותה (27

יברה ללפתה תוינעת יאצומב ללכב יכ ,תיברעד ש"קב תילמינימה םיבכוכה תאצ תעשל עיגהל הארנכ הנווכה (28
.םדקומ יד תיברעזכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ י"עש שטיוואבויל ןוכמ י"ע ל"וי
ןמרדור ןמלז-רואינש :יארחא ךרוע * רפואל השנמ יכדרמ ברה :ךרוע
דורב 'מ םחנמ :ישאר ךרוע

"תורשקתה" לע יונמ

ראודה תועצמאב ךתיבל תורישי "תורשקתה" ןויליג תא לבקל ןתינ

.(םימולשת 4-ב) ח"ש 177 :ץראב הנשל יונמ ימד
(םימולשת 2-ב) ח"ש 88 :ץראב הנש יצחל יונמ ימד
972-3-9607588 :תינופלט ררבל אנ :ץראל-ץוחב םייונמל יונמ ימד

:תבותכה יפל ,תבותכהו םשה ,יונמה ימד תא חולשל אנ
72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת ,םייונמה תקלחמ ,"תורשקתה"

ישארה ףדל

םיניינע חתפמ | ןיעידומ | סופד תיב | תושדח רדח | םידלי רדח | ןויע רדח | ד"בח תיב

תורומש תויוכזה לכ (c)
רואל האצוהה ףגא - זכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ
03-9606169 :'סקפ ,03-9607588 'לט ,72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת
ירא-בל ףסוי :"טנרטניא" רודמ שאר * בונורהא ןהכה קחצי ףסוי ברה :ר"וי
chabad@chabad.org.il