- ו"כק - "תורשקתה" ןועובש

ז"נשת'ה תבטב 'י * שגיו 'פ ק"שע

ונרוד אישנ ,שטיוואבוילמ ר"ומדא ק"כ תרותמ יעובש סרטנוק
שטיוואבוילמ י"ולר ק"הרהב לדנעמ םחנמ יבר
ע"יז מ"גבנ ה"הללקוצז
יברה לא תורשקתהה קוזיחלוןויליגה ירודמ
יבר יצוצינ יהויחבמ ריתי חישמ םע תויחל תוכלמ רבד
ץבוק תדרוה עובשה חול רודו רוד רצוא תודיסחה ינייעממ

תוכלמ רבד


ךיישה "שדח ןמז" ליחתמ וז תבשב
הדיתעה הלואגלו שדקמה-תיבל


ףיסוהל רשפא-יא רבכו ורמגנ הכונחה ימיש יפ-לע-ףא
תאש רתיבו תכשמנ הכונח לש הארוהה ירה ,תורנ קילדהלו
,ןכשמה תכונח תשרפב הרותב וארק הכונחב * זוע רתיבו
ןיינעל םיעיגמ ונתשרפב וליאו ,הניכשל יערא תיב קר היהש
תחישמ * ךרבתי ול עבק תיב היהיש ,ישילשה שדקמה -תיב
ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כ


הכונח ימיל תוכיישו רשק הל שי ,הז םע דחיבו ,הכונח ימי ירחאל איה שגיו תשרפ תבש
- 1

:הזב ןיינעהו

,2"היתדיבע דיבע אמויו אמוי לכ"ש ןוויכמ רשא ,הכונח ירחאל רבכ םיאצמנ - אסיג דחמ
לע ךרבלו קילדהל רוסא "הכונח תאז" ירחאלש - תוטשפבו) הכונחד "היתדיבע"ה רבכ המייתסנ
,(הזב אצויכו ,םוי לכב ללה תרימא ,הכונחד האירקה הרותב אורקל עגונב ןכו ,הכונח תורנ
.הז ירחאלש םימיהד "היתדיבע"ה הליחתמו

ןיא(ש המכו-המכ -תחא-לע)ו שדוקב ןילעמ" 3הרותב הכלהש ןוויכמ - אסיג ךדיאל לבא
ןושאר םוי" ,ללה תיב תעדכ איה הכונח רנ תקלדה ירהש ,הכונחב דחוימב שגדומו ,4ןידירומ
ומשב םג שגדומו) 5"ןידירומ ןיאו שדוקב ןילעמד .. ךלוהו ףיסומ ךליאו ןאכמ תחא קילדמ
ףכיתש ןכתיי אל ירה - (6ללה תיבכ הכלהו תורנ 'ח תובית ישאר ,"הכונח" ,ול וארקי רשא
אל"ד הכלההד םג ךפיה) םולשו-סח הדירי לש ןפואב היתדיבעה ליחתת הכונח ירחאל
ןילעמ" ,רתוי יוליע הז לע ףסותינ הכונח רחאלש רמול חרכהב ,הברדא אלא ,("ןידירומ
."שדוקב

זאש ,שגיו תשרפ תבשב טרפבו) שגיו תשרפ ,הכונח ירחאלש עובשה תשרפב שגדומ הז ןיינעו
-לע רשא - (הירחאלו הינפל תוכרבבו ,הרטפהה םע דחיב ,הלוכ השרפה לכ תא רוביצב ןיארוק
"םייח תרות" ,"רוא הרות"ב] ד"בח תודיסח תרותב ראבתנש יפכ הרותה תוימינפב ראובמה יפ
חמצהו (םייח-תרות) יעצמאה ר"ומדא ,(רוא-הרות) ןקזה ר"ומדא לש םישורד ,7"הרותה רוא"ו
ישורדב ןכו ,(8תעדו הניב ,המכח דגנכ) ד"בח תודיסח תרותד תובאה 'ג ,(הרותה-רוא) קדצ
איה שגיו תשרפש ,ןבומ ,[ונרוד אישנ ר"ומדא ח"ומ ק"כל דע ,הז ירחאלש וניאישנ וניתובר
.ןמקלדכ ,םיאישנה תשרפ ,הכונחב ןירוקש השרפה יבגל "שדוקב ןילעמ"ד ןפואב

.ןכשמהו חבזמה תכונח - איה םיאישנה תשרפב הכונחד האירקה ןכות

:םהמו ,"שדוקב ןילעמ" ,הפסוהו יוליע לש ןפואב - הזב םיטרפ המכו

יאישנ ובירקיו" - דחיב םיאישנה לכ תוללכתה תודוא הרותב ןירוק הכונחד ןושאר םויב
חשמה םויב חבזמה תכונח תא םיאישנה ובירקיו" ,9"'ה ינפל םנברק תא ואיביו .. לארשי
11."ןושאר םויב ובירקה םלוכ וליאכ" ,10חבזמה ינפל םנברק תא םיאישנה ובירקיו ותוא

:רתוי תויטרפבו

ולביקו) םלוכ ואיבהש ןברקל עגונב (א) - איה ןושאר םויב םיאישנה ב"י לכד תוללכתהה
."רקב רשע ינשו בצ תולגע שש" ,ןושאר םויב לעופב (םהמ

"תחא הצעב םלוכ ווש"ש ךכל ףסונ ירה - חבזמה יבג לע ובירקהש תונברקל עגונב םגו (ב)
אלא ,דוע אלו ,דחא םויב ,ןברקה ילעב םיאישנה לש םדיצמ ,תונברקה תאבה םג התיה ,11
.דחא םויב חבזמה יבג לע םיבירקמ םג ויהש עמשמ ,12"'וג םויל דחא אישנ" יוויצה ילולש

תכונח תאז" רמאנ - םויל דחא אישנ חבזמה יבג לע תברקהל עגונב וליפאש אלא ,דוע אלו
אלהו ,חבזמה תכונח לכ השענ חשמנש םויב יכו" 14שרדמב אתיאו ,13"ותוא חשמה םויב חבזמה
םה םיטבשה לכש ךדמלל בותכה אב אלא ?חבזמה תכונח הרמגנ אל םוי רשע-םינש תאלמ דע
."םלוכ ובירקה ןושאר םויב וליאכ בותכה םהילע הלעהש ,ה"בקה ינפל םלוכ םיביבחו םיווש

אישנ" ,ומויב אישנו אישנ לכד תונברקה (םג) הרותב ןירוק הכונח ימי ךשמב ,ןכ ירחאלו
רדוחו ךשמנ ללכהש ,ןושאר םויב תוללכתהה יבגל יוליע ונשי הזבש - "'וג םויל דחא
15.םיטרפ-יטרפו םיטרפב

האירקה ירחאל םיאישנה תונברקד לכה-ךסה (םג) ןירוק ,הכונחד ןורחאה םויב ,ןכמ ירחאלו
םויב ובירקה םלוכ וליאכ" ,16"ותוא חשמה ירחא חבזמה תכונח תאז" - לעופב הברקההד
ללכהמ רתוי הלעמל אוהש ,םיטרפל ,תוקלחתההו הכשמהה ירחאלש ללכ ,ונייה ,11"ןורחא
17.םיטרפל תוקלחתההו הכשמהה ינפלש

הלודג ךלש" ,18"'וג תורנה תא ךתולעהב" ,"הכונח תאז"ד האירקה םתוחו םויסל םיאבש דעו
.וינפלש לכה ךסה יבגל םג ,20ךורע-ןיאבש יוליע - 19"םהלשמ

אתורעתא ידי-לע תכשמנש אליעלד אתורעתאמ הלעמלש אליעלד אתורעתא יוליגו תכשמה ךרד-לע
ךייש אל ,אתתלד אתורעתאה איה השרושו הדוסיש אליעלד אתורעתאל עגונב ,ןכש ,21אתתלד
הלעמלש אליעלד אתורעתא תניחבל עגונב ,םא יכ ,"םהלשמ הלודג ךלש" רמול (ךכ לכ)
.אתתלד אתורעתא ידי-לע תכשמנש אליעלד אתורעתאמ

ונשי הז ירחאלו ,ןכשמה תכונחל עגונב - איה הכונחד תומילשהו יוליעה לכ ,םנמא
.שדקמה-תיב - "שדוקב ןילעמ" ,רתוי הלענ ןיינע

:תודיסחה תרות ,הרותה תוימינפב ראובמה יפ-לע - שגיו תשרפב זמורמ הז ןיינעו

וניתב תורוק"ד (ארקבו) ןיינעב םתלחתה - שגיו תשרפד ('וכו רוא-הרותב) תודיסח ישורד
23.(ןכשמה יבגל) שדקמה-תיב (תלעמו) יניינע רואיבב ,22"'וגו םיזרא

:24רואיבה ןכותו

היה הסכמהו ,(32םיזראבש חבושמה) םידמוע םיטיש יצע ,25בותכש ומכ ,םיזראמ היה ןכשמה"
27'וכ טלוב ץע וב תושעל רוסאש) אקווד רפעו םינבאמ היה שדקמה-תיבו 'וכ םיזיע תועירימ
."ןינבה רקיעל םילפט ויהש .. 28םלואה תרקתב זרא לש תואסנולכ ויהש קר ,(

לש יארע תריד קר היהש ,תומילשה תילכת ןיידע אצמנ היה אל ןכשמב" יכ ,רבדה םעטו
תולשלתשה רדס ןפוא יפכ השענ ןכל ,'וכ ןכשמבו להואב ךלהתמ היהאו 29בותכש ומכ ,ה"בקה
.. רפעמ היה ןכשמה עקרק (קר)ו ,חמוצ תניחב םהש םישרקמ ויה ןכשמה ילתוכ .. תומלועה
הגירדמב הלעמלש יחה תניחב .. תועירימ היה ןכשמה לע הסכמהו .. םמודה ןמ הלעמל חמוצהש
.'וכ חמוצה תניחבמ םג

תאז 30בותכש ומכ ,ה"בקה לש עבק תריד היה יכ ,תומילשה תילכת וב היה שדקמב לבא"
ייחל החונמ היהישכ יעיבשה ףלאב היהיש יפכו אבה-םלוע ןיעמ היהש ,דע ידע יתחונמ
,31םלוכמ הלעמל תויהל תוליצאד תוכלמ תניחב איהש הנוילעה ץראה הלעתת זאש ,םימלועה
השענ אבה-םלוע ןיעמ היהש שדקמה-תיבבש ףא ןכל .. הלעב תרטע ליח תשא 32בותכש ומכו
ויה םה הרקתהב היהש זרא לש תואסנולכש קר .. םמוד תניחב םהש רפעו םינבאמ תיבה רקיע
."םמודה תניחבמ השענה הרקתה רקיעל דבל ןיכמת תניחב

:"'וגו םיזרא וניתב תורוק" - שוריפה הזו

ןפואב אוה ,םינבאמ היהש ,שדקמה וליאו ,םיזראמ היהש ,33"ןכשמה לע יאק" - דחא שוריפ
.רתוי הלענ

,םיזראד המלשד שדקמה-תיבד וניתב תורוק" ,34"המלשד שדקמה-תיבב יאק" - ינשה שוריפו
קר ןה ,וניתבב .. םיעיפשמ תניחב ,םיזרא יצעמ תונפד השמד ןכשמב היהש המד ,רמאק חבשל
35."דבלב ןיכמת ארקנש ,הביזעמה םהילע קיזחהל תורוק תניחב

םוגרתה שוריפכ ,אובל דיתעלד שדקמה-תיב לע יאקד ,"םיתורב ונטיהר" ,בותכה םויסל דעו
(36הרוק וא הרקת) יהורשכד אחישמ אכלמ ימויב האבנתהל דיתעד אשדקמ תיב יאי יהי ריתי"
,ונייה ,"ינברושו ינשו יתרב ןמ ןיוהי (36הפצר) יהותרישו ןדעד אתנגד ןיזרא ןמ ןיוהי
אליממו ,המלשד שדקמה-תיבד תורוקהמ רתוי בושח היהי אובל-דיתעלד שדקמה-תיב לש הפצרה"ש
36."'וכ רתוי דוע םיבושח ויהי אובל דיתעלד שדקמה-תיבד תורוקהש

:"הדוהי וילא שגיו" ,שגיו תשרפל רשקה רואיבו

אוה .. יובירו תפסות ןושל ףסוי" ,םמודו חמוצ ,שדקמו ןכשמה תמגודב םה הדוהיו ףסוי
(דומעתו) תניחב איהש ,תוליצאד תוכלמ ,ץרא תניחב אוה הדוהיו .. חמוצ תניחב ןיינע
37.רתויב לוטיבה תניחב וב שי םמודהש ,לוטיבו האדוה ןושל הדוהי ןכלו ,תוליצאד םמודה

וילא שגיו" ןכלו ,(םמודמ הלעמל חמוצ) הדוהימ הלעמל אוה ףסוי ,הזה ןמזב ,ןכלו
תויהל הדוהי הלעתי אובל דיתעל לבא" ,'וכ העפשה לבקל ידכ ףסויל שגינ הדוהיש ,"הדוהי
."ףסוי תניחבמ הלעמל

וילע בותכו דחא ץע ךל חק" - שגיו תשרפד (האירקה םתוחו םויס) הרטפהב םג שגדומכו
לארשי תיב לכו םירפא ץע ףסויל וילע בותכו דחא ץע חקלו וירבח לארשי ינבלו הדוהיל
יתתנו 'וג ףסוי ץע תא חקול ינא הנה 'וג (ינשה) דחא לא (ןושארה) דחא םתוא ברקו וירבח
,38"םהילע ךלמ דוד ידבעו 'וג דחא ץעל םיתישעו הדוהי ץע תא (ונממ הלעמל) וילע םתוא
39."םלועל םהל אישנ ידבע דודו" דע

:"שדוקב ןילעמ" - הכונחד האירקה יבגל שגיו תשרפד יוליעה שוריפ רמול שי הז יפ-לע

-תיבד תומילשה םע הרושק שגיו תשרפ וליאו ,ןכשמה תכונח תודוא רבודמ הכונחד האירקב
.שדקמה

ראבתנו אבוהש) "'וג םיזרא וניתב תורוק" :40הנתינ (הפ-לעבש הרות) השוריפב הרות יכ
.(שגיו תשרפד תודיסחה ישורד תלחתהב

היהיש המ אבה םלוע ןיעמ" ותויהל איה ןכשמה יבגל שדקמה תלעמש ךכל ףסונ) אפוג הזבו
:יכ ,אובל דיתעלד שדקמה-תיב - ("םימלועה ייחל החונמ היהישכ יעיבשה ףלאב

,טושפ םגו ןבומ ירה ,ינש תיבו ןושאר תיב ןברוח ירחאל תולגה ןמזב םיאצמנש ןוויכ
הנביי זאש ,"םלועל םהל אישנ ידבע דודו" רשאכ ,41דיתעלד שדקמה-תיב תודוא רבודמהש
.ינש תיבמ םגו ,ןושאר תיבמ רתוי הלענ אוהש ,ישילשה שדקמה-תיב

,43ינש תיב לע יאקד ,42"ןושארה ןמ ןורחאה הזה תיבה דובכ היהי לודג" וב רמאנש ףא]
דמע ינש תיבו ,םינש י"ת דמע ןושאר תיב יכ) םינשב םגו ,ןיינבב ןושאר תיבמ לודג היהש
,[45אובל דיתעלד שדקמה -תיב לע יאקד םירמוא שי ירה ,(44םינש כ"ת

,ינש תיבו ןושאר תיבד ןברוחה תא "קידצהל" וב היהיש ,ירמגל ךורע-ןיאבש יוליעל דע
!ישילש תיבד יוליעה תילכתל אובל ידכ :(אתוילעמל) הליהבמ היילע ךרוצ - הליהבמ הדירי

,אובל -דיתעלד שדקמה-תיב לע הליחתכלמ יאק "םיתורב ונטיהר" בותכה ךשמה ,הזל ףסונו
.םוגרתה שוריפכ

47"םותיחה רחא ךלוה לכה") 46םתוחו םויס איהש ,שגיו תשרפד הרטפהב רתוי שגדומ הז לכו
םהל אישנ ידבע דודו" דע ,אובל -דיתעלד בצמו דמעמה תודוא רבודמ הבש - שגיו תשרפד (
."םלועל

:ליעל רומאה לכמ םרומה

ןה ,הכונח ימיד הרותה תאירק ללוכ ,הכונחד הדובעה יניינע לכ ,הכונח ימי םויס ירחאל
ןמא הנועה לודג" ,הברדאו ,48"הנועכ עמוש" ,םיעמושה לצא ןהו ,ךרבמו הרותל הלועה לצא
תשרפד 'א םוי אובב ,הנה - 49םירובגה ידי-לע המחלמה ןוחצנ תמגודב ,"ךרבמה ןמ רתוי
ישישה םויב הז ךרד לעו) 50בוט יכ וב לפכוהש ישילשה םויב המכו-המכ-תחא-לעו ,שגיו
ליחתמ יזא ,תבשה םויב שגיו תשרפד תומילשה תילכתל דע ,(51םימעפ 'ב "בוט" וב רמאנש
,הדיתעה הלואגו דיתעה שדקמה-תיבל ךיישה ,שדח (52םוקמה תניחבב םג ךשמנ - אלימבו) ןמז
.אחישמ אכלמ דוד ,"םלועל םהל אישנ ידבע דודו" ידי-לע
-196 'מע ,ינש קלח ,ז"משתה 'תויודעוותה - םחנמ תרות' - ז"משת'ה שגיו תשרפ תבש תוחישמ םיעטק)
(201שגיו ץקמ בשיו) ולא תוישרפ השלש" ((ךליאו א ,זצר) ףסוי ןאצ שורד ,כ"בשות קלח) ה"לשה ירבדמ ריעהל (1
שי .. ןהירחאל וא ןהינפל וא הכונח ימי ולח תוישרפה ולאב יכ ןעי .. ףסוי .. ןיינעמ תורבדמ .. (
ומכ .. יאנומשח תוכלמב כ"ג היהי ףסוי ןיינעו ,ליכשה 'ה דימ לכה יכ ןהב ולחש תוישרפה ןתואל תוכייש
.הכוראב ש"ייע ,"'וכ ראבתיש

.ב"ע שיר ,דצ ג"ח .א"עס ,הר א"ח רהז (2

"וטושפ ידימ אצוי ארקמ ןיא"ד אהמ ו"קו ש"כמב ,הכלה לש הטושפ ידימ אצוי ןיינע ןיא - הכלהל עגונבו (3
הנינע לכ ירה ,הכלהב כ"אשמ ,(א ,זט הטוס) "ארקמ תרקוע הכלה תומוקמ השלשב"ש ,(נ"שו .א ,גס תבש)
ותמדקהב ם"במרה ש"מכ) "לודגלו ןטקל ןייולג םינידה לכ ויהיש דע .. הרצק ךרדו הרורב ןושלב" תרמאנש
.ללכה ןמ אצוי הזב ךייש אל ,אלימבו ,(דיה רפסל

,(ב ,גצ ןירדהנס) "ותומכ הכלהש ומע 'יוהו" ,הרותבש ותימאל תמא 'יחב איהש - הכלהד יוליעהמ ריעהלו
םש יבגל 'יוה םשד יוליעה תמגודבו ד"ע ,(נ"שו .ב ,גי ןיבוריע) "םייח םיקלא ירבד ולאו ולא"ד הלעמל
'מע ו"טח ש"וקלב ןמסנ) דחוימה םשו םצעה םש שרופמה םש ,(דועו .ךליאו צתת 'מע ורתי ת"הוא האר) םיקלא
.(233-4

.מ"כבו .א"כה ה"פ שדקמה ילכ 'לה ם"במר .נ"שו .א ,חכ תוכרב האר (4

.ב"ס א"ערתס הכונח 'לה ח"וא ע"ושוט .ד"פר הכונח 'לה ם"במר .ב ,אכ תבש (5

.םש ח"וא ז"טעב אבוה .הכונח רנ תקלדה רדס םהרדובא (6

פ"כע וא ,םתמזיב וליפא וא םתמכסהב ,וניאישנ וניתובר י"ע ונתינש תומש - םירפסה תומש ןכותמ ריעהל (7
,תורטשב םמש תביתכל עגונב - הכלהל םג מ"קפנו) הלא םירפס תמדקה האר - הז םשב םתורקל לארשי וגהנש ינפמ
:(ב"ויכו ,םירדנל עגונב

"רוא הרות"ד ןיינעה תוללכמ ו"קו ש"כמב ,ראומו יולג ןפואב םה וב רשא תודיסחה יניינעש - "רוא הרות"
:הרותה תוימינפב כ"וכאעו ,הרותד הלגנל עגונב םג ,(גכ ,ו ילשמ)

קלח םישענו "ןיסנרפתמש" דע ,ימינפ ןפואב הבחרהב םיכשמנ םה וב רשא תודיסחה יניינעש - "םייח תרות"
:םוי-םויה ייחב ,ידוהיה לש וייחמ

רוא ,רנה רוא :רוא יניינע ראשל ירמגל ךרעב אלש ,הרותה רוא אוהש ,רואה תלעמ תשגדה - "הרותה רוא
תעבש רואכ םייתעבש" ,ל"תעלד רואל דע ,םימיה תעבש רוא ,שמשה רוא ,הנבלה רוא ,הרודמה רוא ,הקובאה
.דועו .ותלחתב ח"הע סרטנוק .א ,אכ הטוס האר - (וכ ,ל 'יעשי) "םימיה

"רוא"ל (צ"מאהדאו ז"הדא) הניבו המכחד תוכיישהמ ריעהלו .60 'מע ה"שת .19 'מע שיר ב"שת ש"הס (8
.נ"שו .(ךליאו גלת 'מע) עיקר םימ רוא ךרע ד"בח םיכרעה רפס האר - (םייח תרותו רוא הרות) "םייח"ו

.ג-ב ,ז אשנ (9

.ד"וי ,םש (10

.גי ,ד"יפ ר"בדמב (11

.אי ,ז אשנ (12

.דפ ,םש (13

.ופוסב בי ,ד"יפ ר"בדמב (14

.ד-ג"ס הכונחד 'א ,בשיו פ"ש תוחישמ סרטנוק האר (15

.חפ ,ז אשנ (16

.םש ה"לש רודיסב הארו - ללכו טרפו ללכו ללכו טרפמו טרפו ללכמ 'וכ תשרדנ הרותהש תודמ ג"ימ ריעהל (17
.מ"כבו

.כ ,ח ךתולעהב (18

.פ"הע י"שרפ (19

האר - הניכשה יוליגב ודריש םינוילע תורוא תפסות ,ןכשמה תכונח תעב ונתינש תונתמה יובירל סחיב םג (20
.ךליאו ב"ע ,חצ הכרב .א ,טכ אשנ ת"וקל .ד ,טכ בשיו א"ות

.מ"כבו .ךליאו א ,דכ ש"הש ת"וקל האר (21

.זי ,א ש"הש (22

ןיינעהש (ט"ס ,הכונח תאז ,ץקמ פ"ש תוחישמ סרטנוק) ליעל ראובמה פ"ע - הכונח ימי םע הז רשקל שיו (23
תא ריאהל לוכיש ,רואב שודיחה קר אל ,(הכונחד 'בה תבש) אפוג הזבו ,"יכשח 'יגי 'יוהו" אוה הכונחד
יבגל שדקמה תלעמ םג יהוזו .רואה וב הלגתיש יוארו רשכומ ילכ ,ילכ השענש ,ךשוחב שודיחה אלא ,ךשוחה
מ"מ ,םמוד 'יחבב ,הטמ הטמל דע תוקלא תכשמהו יוליג ,ונייה ,םמודה תניחבמ היה ןכשמב םגש פ"עאש - ןכשמה
ילכ השענ ןותחתהש אוה שודיחה רקיע שדקמבו .ןותחתה םוקמב םג ריאמ רואהש אוה שודיחה (רקיע) ןכשמב
.(נ"שו .20-21 'מע ו"ח ש"וקל האר) תוקלאל

.פ"העו ,(ב ,הפקתת ה ךרכ) םש צ"צהל ת"הוא .םש ח"ות - הכוראבו .ונתשרפ שיר א"ות האר - ןמקל אבהב (24

.וט ,וכ המורת (25

.םש ח"ות (26

א"ותב ואבוה - בצת הווצמ ךוניח .(םש מ"סכ האר -ןכ ל"ס ד"בארה םגו) ט"ה א"פ ח"בהיב 'לה ם"במר (27
.םש

.נ"שו ,תורעהב ב"ס מ"דשת יעסמ ש"וקל האר - שדקמב היהש "ץע"ל עגונב םיניינעה יטרפ (28

.ו ,ז 'ב לאומש (29

.די ,בלק םילהת (30

תב 'יחבש ףאד - "ןויצ תב יחמשו ינר" איה ('אה) הכונח תבשד הרטפה (א) :הכונחל תוכיישהמ םג ריעהל (31
ארוק היהו 'וכ תב ול התיהש ךלמל לשמ (ג"פס ר"שהש .ידוקפ פ"ס ר"ומש) שרדמב אתיאדכ ,הנותחת רתויה איה
היהי אובל דיתעל ,מ"מ ,ימא התוא ארקש דע הבבחמ זז אלו יתוחא התוא ארקש דע הבבחמ זז אל ,יתב התוא
.ד ,ול ץקמ א"ות) 'וכ יוליעה תילכתב הלעת (תב 'יחב) תוכלמה תריפסש ןוויכמ ,אקווד "ןויצ תב"ד יוליעה
תריפסד דחוימה יוליעה דצמ ,"'וג ןרהא אובי תאזב" ש"מ ד"ע ,אקווד הבקנ ןושל ,"הכונח תאז" (ב) .(מ"כבו
.(נ"שו .תאז ךרע (צ"צ ח"אד) םיטוקילה 'ס האר) אקווד תוכלמה

,לבקמ ,(תוכלמ) תב 'יחב ,יכ - (23 הרעה ל"נכ) הכונחבש "יכשח 'יגי 'יוהו"ד םיניינעה םע הז רשקל שיו
תילגתמ ז"יע ,םנמא ,ונממ הלעמלש 'יחבמ לבקל קוקז ןכלש ,םולכ אמרגמ הל תיל ,עיפשמה יבגל ךשוח לש ע"וה
א"ות הארו .אכ ,אל 'ימרי) "רבג בבוסת הבקנ" תניחבב ,עיפשמה 'יחבמ הלעמל ,אקווד תימצעה ותלעמ (םג) וב
.(מ"כבו .ונתשרפ ףוס

.ד ,בי ילשמ (32

י"שרפכ) "ןכשמה לע יאק םיזרא וניתב תורוק הז יפל 'וכ שגיו 'פ א"ותב" :פ"הע ש"הש ת"הוא האר (33
.(פ"הע

.א ,חל אמוי הארו .פ"הע םוגרתה שוריפכ - שגיו פ"ר ח"ות (34

.(ד ,בצ) םש ח"ות (35

.םש ש"הש ת"הוא (36

ר"בדמב) שרדמב אתיאדכ - ןכשמהו חבזמה תכונחב םיאישנה תונברק םע הדוהיד לוטיבה ןיינע רשקל שיו (37
רמא .. ףסוי ינפל ומצע ליפשהש הדוהי הז ,דובכ ךמתי חור לפש" (ב ,טמש ונתשרפ ת"הוא הארו .ג ,ג"יפ
התא .. בירקהל םיטבשה ואוביו ןכשמה םקוישכ ךייח ,ךמיה ןטקה ךיחא ינפמ ךמצע תעפשה התא ,הדוהי ,ה"בקה
."ןושאר בירקתש אוה

.דכ-זט ,זל לאקזחי (38

.דועו ,(ח"שת) ט"צרת דוד ידבעו ה"דב הארו .הכ ,םש (39

.דיה 'סל ם"במרה תמדקה (40

הנבש ןינב" (ד"ה א"פ ח"בהיב 'לה) ם"במרה ד"ספמ ןבומכ - ינשו ןושאר תיב תמגוד (םג) 'יהי ונינבש (41
תיב ישנאו ,ראובמו שרופמ וניא לאקזחיב בותכ אוהש פ"עא תונבהל דיתעה ןינב ןכו ,םיכלמב שרופמ רבכ המלש
שוריפל ם"במרה תמדקה םג הארו) "לאקזחיב םישרופמה םירבד ןיעמו המלש ןינבכ והונב ארזע ימיב ונבשכ ינש
תא ללוכש - םיניינעה תוימינפב אוה ןכו .(תודמ 'סמל החיתפב ט"ויות .תודמ תכסמל עגונב תוינשמה
.(א ,אכר ג"חז האר) ינש תיבו ןושאר תיבד םיניינעה

.ט ,ב יגח (42

.י"שרפבו ךליאו א"עס ,ג ב"ב האר (43

הרונמה תקלדה ןיינעב םיזמורמ (םינש כ"ת דמעש ינש תיבו ,םינש י"ת דמעש ןושאר תיב) םהינשש ריעהל (44
כ"ת י"ת זמר" ,"תיתכ" רמאנ הרונמה ןמשל עגונב ,יכ - (הכונחד האירקה םתוחו םויס ,"תורנה תא ךתולעהב")
םילטב םניא ,םהלשמ לודג (נ"הדה) ךלשד - הזמ הלעמלו ,(הוצת פ"ר ט"העב) "הרונמה תקלדה גהונ היה םינש
.(שגיו 'פ םע רושקה) יחצנ תיב ,ישילשה ק"מהיב ,םלועל

.א ,חכ א"חז האר (45

תליחתב דימ שגדומ הז ירה - (7 הרעהב ל"נכ) יוליגהו רואה ןיינע רתוי שגדומ הבש ,הרותה תוימינפבו (46
.שגיו 'פד םישורדה תלחתה ,"השוריפב" ,השרפה

.א ,בי תוכרב (47

.מ"כבו .ב ,חל הכוס (48

.הפוסב ריזנ .ב ,גנ תוכרב (49

.ו ,ד"פ ר"במ - ז ,א תישארב י"שרפ (50

.אל ,םש פ"הע ן"במרו ינוקזח הארו .אל ,םש .הכ ,א תישארב (51

,חצ הכרב) ת"וקלבו .ןמז 'יחבו םוקמ 'יחב לע לפונ םלוע םש 'יחבו רדג :(א ,בפ) ז"פ א"הויהעש האר (52
.'א 'יחבב םיארבנ םה םהינש ןמזהו םוקמהש :(א
חישמ םע תויחל


- דיחיו דחא ןיינע אלא רתונ אל
"םכלוכ ןכה ודמע"


'ה תדובע יניינעב עגר לכ אלמל שי םייתניב

אלא וב רתונ אל רשא ,דחוימ (םוקמו) ןמזב ונא םיאצמנ הלא ונימיבש םסרפלו זירכהל שי
ןכה ודמע - ר"ומדא ח"ומ ק"כ ןושלב ,ובר ןושלב רמול םדא בייחו - דיחיו דחא ןיינע
.אחישמ אכלמ דוד תאיבב שדקמה-תיב ןיינבל ,םכלוכ

- דיתעה שדקמה-תיב תא תולגלו איבהל תוחילשה תלטומ ,לארשימ דחאו דחא לכ לע ,אלימבו
.שממ דימו ףכית - הטמל תולגתהלו דריל קר ךירצו ,םימשב "ללכושמו יונב"ש

ונינקזבו ונירענב" - ףטו םישנ ,םישנא - לארשימ דחאו דחא לכל ךייש הז ןיינע ,רומאכו
שרופמהמ םיקתענו םידסוימ ליעל םירומאה םירבדה ירהש ,"ךימימ באוש דעו ךיצע בטוחמ 'וג
...לארשימ דחאו דחא לכל ךיישו ןבומה ןפואב ,הפ-לעבש הרותו בתכבש הרות ,הרותב

ןיינבל "םכלוכ ןכה ודמע" אוה הניינע לכש הפוקתב ונא םיאצמנש רומאה יפ-לע ,םנמא
ךרוצ ןיא הז בצמבש ,בושחל והשימ לוכי - המילשהו תיתימאה הלואגו ישילשה שדקמה-תיב
.חישמה תאיבל ןיתמהלו ..."תוליבחה תא זוראל" םא יכ ,הדובע לש ןיינעב

תשרפ םתוחו םויס דע יעיבשמ - תבשה םוי ,הז םויד שמוח רועישמ הארוהה האב ךכ לע
:שגיו

רבדמב םתויהב לארשי-ינבד תועסמהמ דומילה תודוא ר"ומדא ח"ומ ק"כ ירבד - םידקהבו
,"ועסי 'ה יפ לעו ונחי 'ה יפ לע" םהב רמאנש ,(תולגה ןיינע תמגוד ,"םימעה רבדמ")
,ךורא יכה ןמז ךשמל קר אל) דבלב רצק ןמזל ונח רשאכ םג ןכלו ,"ימד והל עיבקד ןאמכ"
רצק ןמזל וליפא אלא ,"תועסמה ראשב םתבשי רשא םימיכ" ,הנש ט"י ,"שדק"ב הינחהכ
ןפואב םתיינח התיה - "רקוב דע ברעמ" ,רצק יכה ןמזל דעו ,"רפסמ םימי"ל דע ,(רתויבו
.('וכ וקרפל וכרצוה ותרחמל דימש יפ-לע-ףא) וב תודובעהו ןכשמה תמקה ללוכ ,תועיבק לש

דחא עגר דוע ,רצק ןמזל תולגב םיאצמנ רשאכ םגש - תולגה ןיינעל עגונב הז ךרד-לעו
תועיבק לש ןפואב תויהל ךירצ הז עגר םג ירה ,(ונקדצ חישמ אב הז ירחאלש עגרב יכ) דבלב
םיטרפה לכב ,תווצמו הרותד הדובעה יניינע לכב הז עגר תואלמלו "סינכהל" שי אלימבו ,
...(תינחורה הדובע ,ןכשמה תמקה) םיטרפ-יטרפו

ירה ,הכוראב ל"נכ ,דיתעה שדקמו הלואגה ןיינע שגדומ שגיו תשרפבש יפ-לע-ףא ,רמולכ
לש ןפואב הז ירה ,דבלב דחא עגר וליפא ,תולגה ןמזב ןיידע םיאצמנש ןמז לכ ,הז םע דחיב
:םיטרפה-יטרפו םיטרפה לכב הדובעה תויהל הכירצ ,אלימבו ,("'וג לארשי בשיו") תועיבק
םג הז ידי-לעש - תימינפה הדוקנב הרודח תויהל הכירצ טרפו טרפ לכב הדובעהש ,אלא
.דיתעה שדקמ תא םילגמו םיכישממ
(207-203 'מע ,ינש קלח ,ז"משת'ה 'תויודעוותה - םחנמ תרות' - ז"משת'ה שגיו תשרפ תבש תוחישמ)

יהויחבמ ריתי


-תיבב תויודעוותה תעל תעמ םייקל
דחאו דחא לכ לש יטרפה ד"בח


יללכה ד"בח-תיבב ורמאנש ונרוד אישנ ירבדמ ןהב רוזחלו

תוכיישהו רשקה שגדומ םהבש םיניינעב דחוימב אטבתהל הכירצ וז הדובעש ,ףיסוהל שיו
:שדקמה-תיבל

יתב" לש םדיקפתו םתרטמ םג והזש םידסח-תולימגו הליפת ,הרות-יתב ,"טעמ שדקמ" תמקה
.םוקמו םוקמ לכב ,"ד"בח

םיצפחה לכו ,רדחו רדח לכ אפוג תיבבו) לארשימ דחאו דחא לכד יטרפה הריד תיב םגש ללוכ
תיב" ,םידסח -תולימגו הליפת ,הרות-תיב השענ ,(הרונמו אסיכ ,ןחלוש ,הטימ - רדחבש
."םכותב יתנכשו" ,הניכשה הרוש ובש תיב ,"ד"בח

רתיב הז ירה םינטק לצא - הברדאו) םינטקל ןהו םילודגל ןה ךייש הז ןיינעש ,השגדהבו
לע תובא בל בישהו" תניחבב ,םילודגה לע םג םילעופ הז ידי-לעו ,'וכ תובהלתהו תומימת
.הז ינפלש תויודעוותהב הכוראב רבודמכ ,("םינב ידי לע" ,"םינב

:תפסונ העצה הנשי - הז ןיינעבו

ללוכ ,תוידיסח תויודעוותה ןיאכז ןימויב םיכרוע (םוקמ לכב) יזכרמה "ד"בח תיב"ש םשכ
לדתשהל דחא לכל שי - "תברקמש המיגל הלודג"ד יוליעה םג ףסותיש ידכ ,הטושפכ הדועס
.תיטרפה ותרידב ,יטרפה "ד"בח תיב"ב םג תידיסח תודעוותה ךרעית םעפל םעפמש

,ונרוד אישנ ר"ומדא ח"ומ ק"כ לש ויתומא 'דב יללכה "ד"בח תיב"מ םירזוח רשאכ - טרפבו
-אמלעב ותויח-םייחב תונורחאה םינש רשע ךשמב לבת יווצק לכב תונייעמה תא ץיפה ונממש
תידיסח תודעוותה ךורעל רבכמ גוהנה לע ףסונ ירה ,אקווד תכשמנ הלועפד ןפואבו ,ןיד
תידיסח תודעוותה ךורעל דחאו דחא לכ לדתשי ,יזכרמה ד"בח-תיב ,שרדמה-תיבו תסנכה-תיבב
לוכיש והשימ ןימזהל - םינפ-לכ-לעו ,ומצעב - בוט המ) "רוזחלו" ,יטרפה ותיבב םג
.ולא תומא 'דב ותויהב עומשלו ומצעב דומלל הכזש ,ונרוד אישנ לש ותרותמ (רוזחל

,ירה ,שדקמה-תיב םע םירושקה םיניינעה לכב וניתדובעו ונישעמ ידי-לעש ןוצר-יהיו
ףכית הכזנ ,"תיבה ןיינבב ןיקסוע ןה וליאכ םהילע הלעמ ינא .. ה"בקה רמא"ד החטבההמ
שדקמה-תיב ןיינב ,"םיתורב ונטיהר םיזרא וניתב תורוק" ,שממ וטושפכ תיבה ןיינבל דימו
'ה תומחלמ םחלי"ש ,"םלועל םהל אישנ דוד ידבעו" ,חישמה ךלמ לש וימיב תונביהל דיתעה
.שממ ונימיב הרהמב ,"ומוקמב שדקמ הנבי"ו "חצניו
(208-207 'מע ,'ב קלח ,ז"משת'ה 'תויודעוותה - םחנמ תרות' - ז"משת'ה שגיו תשרפ תבש תוחישמ)

יבר יצוצינ


הרידאמו הרות לידגמ


,רפס לכ יברה ידי-לע ולבקתנ הבש םינפה תראה הרוכז
-לע רואל-ואציש ,תודהיו הרות יאשונב סרטנוק וא ,תרבוח
ךמע' םתס וא םימכח-ידימלת ,תובישי-ישאר ,םינבר ידי
,תופוסא ירפסב תבהלנ הכימת הליג יברה * 'לארשי
רוביצ לע לקהל ןתרטמש ,תויפרגויליביבו ,'תוחתפמ'
הבו הנושאר המישר * ויתועידי תא רישעהלו םידמולה
,ז"משת תבט 'ה ריהבה םויל רושע תאלמב ,אשונב םיביבש
"חצנ - םירפסהד ןדיד" ובש


רפואל השנמ-יכדרמ ברה תאמ

,הכלהה ירפס תואמב קר אל ,יברה לש ותואישנ תונשב רשעתנ תידוהיה תורפסה רצוא
יברהש םיפסונ םירפס יפלאב םג אלא ,ומצעב יברה לש ותרותמ תוגההו תודיסחה ,לופליפה
רופס-ןיא יברה ןתנ ,םתצפהו םירפס תאצוה לש לודג דיסחכ .רואל-םתאצוהו םרוביח תא דדוע
.רואל-םיאיצומלו םירבחמל קינעהש ברה דודיעה דצל ,הז אשונב תוכרדהו תוארוה

...'רחא' רפס ןובשח-לע

(ז"נשת זומתב ב"י ,293 ןויליג 'ד"בח רפכ') ךבנזייא 'יש ףסוי-היננח 'ר ג"הרה תמישרב
:בתכנ

עגפממ סנב לצינ ל"צז ןמכוד ןמלז-רואינש יבר םסרופמה דיסחה ברה יכ ,ותעשב ונעמש"
א"טילש יברה ול רמא ,המינפ שדוקה לכיהל סנכנ רשאכ .'תודיחי'ל סנכיהל שקיבו ,םייוסמ
לכ קקזנ המ םשל ותאילפ ז"שר עיבה רשאכ .'ןזוא עמשל' ורפס לש ינש קלח רואל איצויש
רכזנכ ר"ת תנשב המכחה תובורא וחתפנ זאמ :א"טילש ר"ומדא ובישה ,'ןזוא עמשל'ל םלועה
...ספדנש 'רחא' רפס ןובשח לע אוה ספדנש השודק רפס לכ ,שודקה רהוזב

"ח"אדב ומכ הלגנב"

ותעשב בתכ ,דועו (םיקלח 'ד) 'םינמז ירקח' םירפסה רבחמ ,ל"ז ץיבליה רתלא 'ר ג"הרה
יקספ" רפסה לע רמאמ (62 'מע ,ח"לשת ירשת ,'ד ןוילג ו"ת םילשורי 'הרות לידגי')
:רמאנ וירבד ךותב .ע"נ יעצמאה ר"ומדא ק"כל "םיניד

,ע"יז מ"גבנ יעצמאה ר"ומדאל העד-הרוי ךורע-ןחלוש לע "םיניד יקספ" רפסה עיפוהשכ"
ר"ומדא ק"כ .ט"ישת ולסכב תירבה-תוצראב ילש םירוקיבה דחאב יתייה ,םיברב ץפוה אל דועו
אוהו ליאוה ,דחוימ ןויצל יואר רפסהש יל רמאו ,רפסה תעפוהל יבל תבושת תא בסה א"טילש
םיאורש רמא אוה .רפסה לע רמאמ םסרפל יב ץיאהו ,יעצמאה ר"ומדאמ הלגנה תרותב ןושארה
ףכית םנמאו .הרהבהו הקמעה - ח"אדב ומכ הלגנב יעצמאה ר"ומדא לש ותשיג תא רפסב
."סופדב םירבד יתרסמו ק"כ ירבד יתאלימ ירוקיבמ יתרזחשכ

תופמו םימישרת ,קזח ריינ

היה יברהש) תידומלתה הידפולקיצנאה לש םינושארה םיכרכה ינש תלבק םע ,ב"ישת תנשב
,'ו ךרכ שדוק-תורגיא) בא-םחנמ ד"ויב יברה בתכ ,(הז רידא לעפמ לש םידדועמה ילודגמ
:(סר 'מע

.ישומש רפס תויהל הדיקפת ,טרפב תידומלתו ללכב הידפולקיצנאש ןוויכ (א
םירהזנ םניאש ,הרותב םיקסועו הבישיה ינב הב םישמשממ ירה ,תידומלת טרפבו
תספדנ וילע ריינהש רבדה חרכומ ירה ,רפס יפד תרימשב ךכ -לכ
ןיאש המ ,ךכ-לכ םימתכ לבקמ וניאו ,רתויב קזח תויהל ךירצ ,הידפולקיצנאה
.וז הידפולקיצנאב ןכ

איבמ הז היה ,תופמו םימישרת ,םירויצ הידפולקיצנאהב םיפסותנ ויה םא (ב
לע הז תמועלד םירפסהש ,ביאכמ היה אל ,הז לע ףסונו .םיניינע המכב תוריהב
.'וכו שדוקה ירפסו םיונב םלית

ינוציח ימשג יפוי

ךושמיש רדוהמ ןפואב ספדויש בושח ,ונכותבו ותוימינפב ורקיעש ,ינרות רפס םגש רבס יברה
,'א ךרכ ,ה"כשת שדוק-תוחיש) ה"כשת ורתי תשרפ תבשמ שדוק-תחישב רמא ךכו .בלהו ןיעה תא
:(364 'מע

- רודיהבו יפויב וספדוי םירפסהש הצר ר"ומדא ח"ומ ק"כש םימעטה דחא והז
שי םיינוציחהו םיימשגה םיניינע םגש םושמ - ינוציח ןיינע והזש יפ-לע-ףא
.השודקב םלצנל

דיה רפסב םינהוכ-תכרבו ב"ח הליפת תוכלה ם"במרה םוגרת רפס ט"משת זומת שדוחב לביקשכ
:(גסק 'מע 'ב ךרכ 'םחנמ לכיה') ןייצ ,םיינזאמ-לשגו תרודהמ

,האנ סופד 'וג והונאו ילא הזו .'וכו ם"במרה תוכז לודגו ןח תאושתו לבקתנ
הינמיס=] טלאה'מ ואו ריכזהל ינשה טוח ףסותי םאב תומלשב רתוי דוע הרואכל
.[םידמוע ןכיה ריכזתש

"האנתה"ה לע הדות

סנכוהשכ ."ץיקה תונחמ"ל רשקב תרבוח "תירבע ירבודל הדעווה" המסריפ ז"לשת רייא שדוחב
:ןייצ יברל ןושארה ספוטה

[ןויצה לע=] צ"הע ריכזא ותעב רבדו [ןח-תאושתו לבקתנ=] ח"תו 'תנ

.ןוילגהד יונה "האנתה"ה לע טרפב חכ רשי

ינוציחו ימינפ יפוי ןובשח לע אל

:יברל הסנכוהש הלאש ןלהל

ךשמה'מ םניאש ,ע"נ (ב"שרוהמ) ר"ומדא ק"כל רשא ו"ערת-ב"ערת תונש ירמאמ הזב םיפרוצמ"
,'ב"רעת

."םסיפדהל םאה .םינמוסמה ולא קר ונידי תחת םיאצמנ התע-תעל"

[:ףיסוהו=] םסיפדהל" רבעל ןווכש "םאה" הלימה לע ץח ריבעה יברה

.'וכו [תומוקמ יארמ=] מ"מ ףוריצב

םמדוקהכ

.(ןבומכ ,ינוציחו ימינפ-יפויה [ןובשח לע=] ח"ע אלש) 'וכו תוזירזה לכב

:(ןכל םדוק םינש הנתינש) הבושת דועו

ברה] ז"נשרה .ןיטיג תוכלה לע יעצמאה ר"ומדא ק"כמ םיניד-יקספ הזב ףרוצמ :הלאש
וסיפדהלו סופדל רוסמל םאה .ב"וצמה די-בתכמ הז קיתעה ןיטיול יולה 'יש [ןמלז-רואינש
.העד-הרוי לע ולש םיניד-יקספד טמרופה ותואב

:ףיסוהו הילעמ ץח ןויצב "םאה" הלימה תא קחמ יברה) :הבושת

תוזירזבו

.ולסכב ת"יטב טושפכ ליחתהל

הספדהב תוטרופמ תוארוה

:ןייטשנצילג 'יש ךונח-םהרבא ברהל יברה בתכ ח"לשת זומת שדוח תליחתב

תורבדתהו םואית [תויהל ךירצ ףוס-ףוס=] ל"צ ס"וס - הספדה יניינעב .ב.נ
לודגו 'וכו ליפכהל אלו [שדוקה-ץראב=] ק"האב הזב םיקסעתמה ןיב 'וכו
.םולשה

.םירוט ינשב - תוחישה לכ

.ןאכמ ב"ויכו רבד חתפ ,תומדקה חולישל םוקמ ןיא

.ךרכה ךותב - ב"ויכו ףסונ רעשל םוקמ ןיא

.ל"זרמו םיבותכה ןושל לש טרפבו יעבדכ ההגה תחרכומ

םימכח יניע ריאמ

תניחבב ,םהירפסב ןוקית םינועטה םירבד לע םיסונמו םיקיתו םירבחמ יברה דימעה תחא אל
יברל ריבסהל הסינו ,שיגר אשונב רפס רואל-איצוהל הצרש רבחמל .'םימכח יניע ריאמ'
:מ"דשת תנשב יברה הנע ,'וכו תודגנתה ררועל הכירצ הניא ורפסב ותנווכש

.רבחמה אלו ארוקה ושרפמ ךיא עגונ - סופדבש רבדב טרפבו "םסרפתמ"ש רבדב

רצק ןמז ךותבש הדבועהמ תחא אל ומהדנ יברל םהירפס תא ורגישש םישנא
תרוצ ,רפסה ןכות יבגל תונוש תורעה דצל ,רפסה תלבק לע רושיא ולביק רתויב
.ותוינוציח וליפאו ותכירע

.יברה לא וחלשו 'הרהטה תפמ' ורפס תא דלפנייו 'יש הדוהי לאומש ברה סיפדה ה"כשת תנשב
:יברה בתכ (לולאב 'כב) הבושתב

.ר"וגב הבחרה ךותמ רואל האיצוי םגש ןוצר יהיו .הלבקתנ - 'וכ הרהטה תפמ

םויב) ריעה יברהו ההגה ילע יברל וחלשנ ,הכירעה יבלשב רפסה תויהב דוע
:(בא-םחנמ 'ה

אקוודו) לבא .ןבומכ ,'וכו םירויצהו הפמה תכירעב השע ליעומו לודג רבד
- םהמו) םיטרפ הזיאש לבח (ירה - םלש רבדו "רויצ" תויהל םדיקפתש הז ינפמ
ןייצאו .תוכיראו ןויעל ללכ ג"מזה ןיאו .הב םירסח (טרפמ רתוי םהש הלאכ
:םלש ןיינעו שדח רדג - םהמ דחא לכו ,םיינש

תוכלה ם"במר) ללוג םאשעש 'וכו המהב - היח תאמוט :'וכ תורעהה תליחתב (א
ללכה ןושל ץרותי ז"פעש ,ץע השעמ (א ,טכק) ןילוח הארו] .ד"ה ו"פ מ"וט
ללוג תאמוטד תועדה בורל טרפבו .([הנשי תואיצמה לבא - 'וכ האמוט ןיאש
.ת"המ

.(ה"מ ,ב"פ תורהט - תאטחל) ישימח :רודמ ל"צ :הפמה תוללכ (ב

,שממ ןתרוצכ םילודג ירבד םיקיתעמשכ וליפא ןויעה חרכה לדוג 'רנ הזב םגו
.(ם"במרה - ד"ודנב ומכו) םהירבדב רתויב וקיידש הלאכ וליפאו

."וז השדח הרודהמב ונקות תורעהה" :(ה 'מעב) ןייצמ רבחמה

"!'וכו רפסמ ,ךיראת"

םהילע 'ה ד"בח רפכב רשא 'תילגנאב תוחיש' תלהנה"ל יברה בתכ ח"לשתה זומת שדוח תליחתב
:"ויחי

ןיא תורבוח המכבש אלפל - ח"ת ח"תו ב"וצמהו נ"פהו 'כמה תלבק ינא רשאמ
!'וכו רפסמ ,ךיראת

!ספדוישכ רפס תלבקל שארמ הדות

וילא םירפסה ירגשממ םיבר .הרותב םירפס רתויב בביח ,וב הרעב הרות תבהאש ,יברה ,רומאכ
הרותה ילודגמ םיבר ."םלשל ךירצ רפס לע"ש ונייצב ,ילמס וא אלמ םולשת ונממ ולביק ףא
תביתכ וא תמלשה תא זרזלו םהב ץיאהל יברה גהנ ,םיבתכמ רשקב ומע ודמעש וא ולצא ורקיבש
.םהלש אבה רפסה

ףתתשא - לולא י"ח םדוק (הפיו תרדוסמ [רואל האצוהב=] ל"והב) תרבוחה ןאכ לבקתת םאב"
'יש רזעלא -לאומש 'ר ג"הרהל יברה בתכ - "95% ,[רדנ ילב=] נ"לב ,ל"וההד תואצוההב
.(ג"לשת ץיקב) "םיאצאצה ןוגרא" לש תרבוח םוסרפל רשקב ןירפלה

רגישש ,רפואל לאומש ברהל יברה בתכ ,"'א ספוט יל חלשי םא ח"תו ספדנה תרומת ריזחהל"
ותמכסה שקבמ יננהו" :השקבב 'םוגרת דחאו ארקמ םיינש רצוא' רפסה לש ההגה ילע וילא
."רואל ואיצוהל ותכרבו

קחצי 'ר ג"הרה תאמ םידומע (186) ופק ןב ,'ךלמ רבדב' רפסה עיפוה ז"לשת ןסינ שדוחב
:רפסמ ותמדקהבו ,טראפטייר 'יש

דומלל ינכיזו ודסח ילע לידגהו יביוא לכ ףכמ יתוא ליצה רשא לארשי יקלא 'ה ךורב"
ם"במרה לודגה וניברל הקזחה די רפס לע "ךלמ רבדב" רפס ישילש קלח רואל איצוהלו דמללו
א"טילש ר"ומדא ק"כ תוררועתהו תצע יפ לע ,ל"ז םינושארה וניתובר רואיבבו ,ל"ז
.שטיוואבוילמ

קוסע רבכ יתייהש ןורחאה ןמזב ושדחתנש םישודיחהמ אוה םהמ קלח רפסהבש םישודיחה"
יתויהב יתשדיחש םישודיחהמ אוה םהמ לודג קלחו (תמייקתמ הרותהו) הכאלמ םע הרות ,רחסמב
,הבישיה רועישב דמח ירוחב םע יתלפלפו שטיוואבויל םימימת-יכמות תבישיב ד"מהיבב ם"ר
,שטיוואבויל םימימת יכמות תבישיב דימלת יתייהשכ דוע יתשדיחש םיניינעהמ אוה קלח דועו
יתא םיאצמנו םישודיח הברה יתשדיחו הרות לש ילופלפו םיחא תבשב יתדמלו יתבשי םש
.םסיפדא 'ה תוצרבו ,יתחתמאב

ר"ומדא ק"כ עיצהשכו ,ןיקזנו םישנו םישדק רפסמ םיניינע הברה לע אוה יחכונה ירפס"
לע ןושארה רפסמ ךשמהב םישדק רפס לע קר ךישמהל היה ינוצר ישילש קלח סיפדהל א"טילש
ילע ורבע תודרט הברהש תויהו ,'וכו מ"הלספו ק"העמ לע ל"ז ם"במרהל תונברקו הדובע קלח
רפסב ללכב ,דואמ םישקו םיקומע םש םיניינעהש ,תונברקה רדס לע קר ךישמהל יתלוכי אל
אלב חומה תוקמעו תעדה תולילצ ךירצו םינוש םיניינעהד ,מ"הלספו ק"העמב טרפבו ,םישדק
רואל רפסה תאצוה בוכיע לע םימעפ המכ ריעה א"טילש ר"ומדא ק"כש תויהו ,םילובלב םוש
."רואל רפסה איצוהלו רבכמ סופדל םינכומה םיניינעה סיפדהל יבלב יתרמג

תיתימאה הנווכהל ןווכל

:"תואל תואמ" תורבוחה תכרעמל יברה בתכ ו"לשת תבטב ז"כב

הנייחת ןהילע 'ה

!םולשו הכרב

הכרב תשקב ובו 'כמ תלבק יננה רשאמ

,ל"נה תורבוח ןכו תבט 'ו םוימ נ"פ

.ע"יז מ"גבנ ה"הללקוצז ר"ומדא ח"ומ ק"כ ןויצ לע ארקי ןוצר תעבו

תיתימאה הנווכהל ןווכל הכרבב

ושדק די תמיתח [בוט רשבלו=] ט"שבלו חילצהלו

?דציכ רפסה דובכ

:"ר"ומדא ק"כ תגהנהמ" ונמויב ץיוורוה יולה בקעי 'ר ח"הרה םשר ב"לשת ןוושחרמ שדוחב

תעב לבא) 'וכו םישמוח לעמ םירחא םירפס דימת ריסמו ,םירפס דובכב רתויב רהזנ ק"כ
;חותפה שמוחה לע ותוא חינמו 'קחצי יול יטוקל' חתופ [תודעוותה=] "ןעגניירבראפ"ה
תסיפ האר האירקה ןחלושמ הרזח וכרדב (?ךל 'פ 'ה םוי) םויהו (ינאש דומילה תעשב ילואו
.רפס יבג לעמ תחא די תפונתב התוא ריסהו ,דבלב עבטמ לדוגכ הלדוגש ,הנטק ריינתודיסחה ינייעממ


שגיו תשרפ


ךדבעב ךפא רחי לאו .. ינדא יב רמאיו הדוהי וילא שגיו
(חי,דמ)

:שטירזממ דיגמה ברה שרפמ

אלמיש ,הליפתב ותנווכ רקיע היהי ,םיימשגה ויכרצ יולימ לע שקבמו 'הל ללפתמה םדא
הליפת לע .וכותב אצמנה ארובה קלחל העפשהו הכרב ךשמיתש ,ךרבתי ונעמל ותשקב תא ה"בקה
.תלבקתמ ותליפתו םימשל איה ללפתמה תנווכ ירהש ,גרטקמ ןטשה ןיא וזכ

:בותכה זמרש והז

,הליפתב וינפל דמועו 'ה לא שגינ ("הדוהי") ידוהישכ - "הדוהי וילא שגיו"

איהש תיקולא-שפנ :"ינודא" לש קלח ("יב") וכותב שיש ןווכל וילע - "ינודא יב רמאיו"
זאו .ללפתמו שקבמ אוה הנעמלו ,"הקולא קלח"

.ותלפת לע וגרטקי אל יכ - "ךדבעב ךפא רחי לאו"
(הרות רוא)


* * *

:שרפמ ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כ

,ותכרב לבקל ורודבש "קידצה ףסוי" לא שגינ ידוהישכ - "הדוהי וילא שגיו"

איבמה רבד ,קידצה לש תינחורה ותעפשה וב סנכיתש שקבמ אוה הלחת - "ינודא יב רמאיו"
,ןכמ רחאל קר .קידצה ןיבל וניב םייוסמ דוחייו בוריק ידיל

תוברקתה רחאל םג ,םרב .םייטרפה ויניינעב ומצעל הכרב שקבמ אוה - "רבד ךדבע אנ רבדי"
,אוה ךישממ ןכל .קידצה יבגל וכרע טועימ תא שיגרמ אוה ןיידע וז

םייטרפה ויניינעב ודירטמו קידצה לש ונמז זבזבמ אוהש לע - "ךדבעב ךפא רחי לאו"

,קידצה יבגל ךרע-ירסח םהש

ןוויכמו ,(דל ב"ח רהוז האר) ךרבתי ותוכלמ תדימל זמור "הערפ" - "הערפכ ךומכ יכ"
,ויתוירב לכ לבוס אוהו דסחהו בוטה תילכת אוה ה"בקהש םשכ ירה ,םארובל םימוד םיקידצש
.קידצה םג ןכ
(שדוק תוחיש)


* * *

השגה רמוא הדוהי 'ר" ןאכ (הבר) שרדמב בותככ ,המחלמל ןכומ היה ףסוי לא הדוהי שגינשכ
."המחלמל ומע רשא םעהו באוי שגיו רמא תאד המכ ,המחלמל

יארחא היה אוה רשא ,דחא ידוהי דלי ליצהל ידכ המחלמב ומצע תא ןכסל ןכומ היה הדוהי
םיארחא םהש ,םירוה :ונדמלל .(בל קוספ) "רענה תא ברע ךדבע יכ" רמאנש יפכ ,ומולשל
ךוניח ולבקיש ידכ ,םהידלי רובעב םשפנ רוסמל םיבייח ,םהידלימ דחא לכ לש וכוניחל
.רוהט ידוהי
(תוחיש-יטוקיל)


'וגו תמו ויבא תא בזעו ויבא תא בזעל רענה לכוי אל
(חי,דמ)


(טכ,דמ) ןוסא והרקו ינפ םעמ הז תא םג םתחקלו


.התמ ךרדב ומא ירהש ,ךרדב תומי אמש ונא םיגאוד.. :תמו ויבא תא בזעו

(י"שר) הנכסה תעשב גרטקמ ןטשהש :ןוסא והרקו

וליאו ,םירצמל ןימינב תדירימ םיטבשה תוששח תא ףסוי ינפב הדוהי עיבמ ב"כ קוספב
.ןימינב תדירימ ויבא בקעי ששח תא עיבמ אוה ט"כ קוספב

,ךרדב ומא תתימ תמחמ היה ("תמו ויבא תא בזעו" םרמאב) םיטבשה לש ששחהש ,י"שרל ןיינמ
?"הנכסה תעשב גרטקמ ןטשה"ש הז תמחמ היה ("ןוסא והרקו" ורמאב) בקעי לש וששח וליאו

ףרטנ ףסוי :"ךרד"ב ותמ ןימינב לש ומאו ויחאש הדבועה לע ססובמ היה בקעי לש וששח אלא
וששחש י"שר שרפמ ןכל .ךרדב התמ לחרו ,ךרדב תויוצמה תוער תויחמ (בקעי לש ותעד יפל)
ןפ" קוספה לע (ד,במ) ץקמ תשרפב ליעל הארו) ךרדבש "הנכסה תעש" ינפמ היה בקעי לש
.("ןוסא ונארקי

דחא ערואמ לע ססבתה םששח ךכיפלו ,ךרדב תמ אל ףסויש תמאה תא ועדי אולה םיטבשה ךא
אמש ונא םיגאוד" - אמלעב "הגאד" רדגב הז היהש י"שר שרפמ ןכל .ךרדב לחר תתימ - דבלב
."תומי
(תוחיש-יטוקיל)


(א,המ) ויחא לא ףסוי עדותהב ותא שיא דמע אלו

םויב היהו" (אי היעשי) בותככ ,אובל דיתעל היהיש הלענה יקולאה יוליגל זמור "ףסוי"
יוליג םיכישממה םהש רחאמ ,לארשי תומשנל קר היהי הז יוליג ."ודי תינש 'ה ףיסוי אוהה
(בכ רבדמב) רמאנש והז .הז הלענ יוליגל וכזי אל םיכאלמ ןכ-ןיאש-המ ,םתדובע ידי-לע הז
ןהש .. תע תויהל דיתע דוע" י"שר שריפו ,"ל -א לעפ המ לארשילו בקעיל רמאי תעכ"
םהל ולאשי (םיכאלמה) םהו ,תרשה יכאלממ םינפל ןתציחמו ,ויפמ הרות םידמלו ןיבשוי
."לא לעפ המ - (לארשי ינבל)

עדותהב" ,חכונ היהי דחא ךאלמ אל ףא - "ותא שיא דמע אלו" :ונלש קוספב זומר הז ןויער
,אובל דיתעל אוה-ךורב ףוס-ןיא -רוא תומצע לש תיקולאה תולגתהה תעב - "ויחא לא ףסוי
יחא ןעמל" (בכק םילהת) בותככ ,"םיחא" םיארקנה לארשי תומשנ רובעב קר היהת איה יכ
."יערו
(ט"כרת םירמאמה רפס)


(ג,המ) יח יבא דועה ףסוי ינא

לכו ,בקעי תודגנתהמ עבנ ןימינב תא איבהל בוריסה לכ אולה ?יח ויבאש ףסוי ןיבה אל יכו
!?יח יבא דועה לאש עודמו ,ויבא תודוא בבס ויחא םע ולש חיש-ודה

חכונל אלפתה ףסוי .(הלאש ןושלב אלו) ההימת ןושלב הרמאנ "יח יבא דועה" הלאשה אלא
לבא ."בלה ןמ חכתשיש תמה לע הריזג" ,ל"זח ורמא ללכ ירהש .םייחב ןיידע ויבאש העידיה
ירה ,יח ינאש ןוויכ :ףסוי המת ךכיפל .(הל,זל י"שר האר) ןימוחנת לבקמ םדא ןיא יחה לע
ןיידע אוה דציכ ;םחנתה אלו יבא ילע לבאתה יתורדעיה תונש םייתשו םירשע לכ ךשמבש
."!?יח יבא דועה" !?דמעמ קיזחמ
(תוחיש-יטוקיל)

רודו רוד תורצוא


הניגנה םלוע


"םידיסחה יכרדב םייניצרה םירבדהמ"

רביחש םינוגינה תרשע לוכל םיעודי .םידיסחה יכרדב םייניצרה םירבדהמ תחא איה הניגנ
.םינוש םינמזל םידחוימ םינוגינ ,ןקזה ונבר

תעברא דגנכ ןה תובבה עבראש ,יבא ונל ריבסהו דמיל תובבה עברא לעב לודגה ןוגינה תא
הבש "החנה" ונלצא תאצמנ .הלעמל הטמלמ - היישע ,הריצי ,האירב ,תוליצא - תומלועה
.םיברב זא רבידש םירובידה תא יתמשר

םינמזב רש היהש תועונתה ,תחא אבב ילעב דואמ םירצק םינוגינ םנשי םינוגינה תרשע ךותב
.םיעובק

ומכ תוחמשב ,ולסכ ט"י :םיעובק םינמזב קר שטיוואבוילב םירש ויה לודגה ןוגינה תא
.לולא שדוח-שארב ןכו הנותח ,הווצמ-רב ,תירב לשמל

'ר לש ותנותחב "קדצ חמצ"ה יברהמ עמשש המ יל רפיס ,ע"נ ץ"בשרה ח"הרה ,ילש דמלמה
:םוחנ 'ר לש ונב ,רואינש

הרות רבד לע םירזוחשכ - "ודגנל דמוע העומשה לעב וליאכ הארי הרמוא םשב העומש רמואה"
םע םידחאתמ העומשה לעב לש ןוגינ םינגנמשכו העומשה לעב לש המשנ-חור-שפנה םע םידחאתמ
.העומשה לעב לש הדיחי-היחה

םינבה .ןקזה ונבר לש עודיה ןוגינה תא הלודג תוקבדב ןגנל לחה 'קדצ חמצ'ה יברהו
.הבושת לש תועמדב ךפתשה להקה לכו הניגנל ופרטצה

תאירק תוכרבו הרמזד יקוספב .הליפתב ומצעל רש היהש םימייוסמ םינוגינ ויה אבסה לצא
יאצומב וא ,תבש ידגב שובל היהש העשב ןכו ,םת ונבר לש ןיליפת חינמ היהש העשב ,עמש
םויבו תבש לילב רש היהש םינוגינ ויה תבש תודועסבו ,תבשה ידגב טשופ היהש העשב תבש
.תבש
(135-134 'מע ב-א םיקלח - ק"הלל םגרותמ - םירוביד-יטוקיל)


תויחל 'ילכ' אוה םוחהו ,םוח הדילומ הניגנה

ןווכמ ןוגינ :י"רת תועובשה גח לש ינשה םוי תדועסב - 'קדצ חמצ'ה אבסה-בא לש ותרמא
...ן"רנל היחמו היחל הדיחימ רעש חתופ

וא ורביח יברש ןוגינ :יבר לש ןוגינל הנווכה ,הרומאה יברה תרמאבש "ןווכמ ןוגינ"
.וב רחב יברש

םידיסחב היהש יפכ ,והשמ עיבמה ןוגינ (ב .ןווכמ ןוגינ (א :תוגרד שולש שי םינוגינב
ןוגינ (ג .המודכו םיער תבהא לש ןוגינ ,תוננובתה לש ןוגינ ,הבושת לש ןוגינ :םינושארה
.רבד םושל ןווכמ וניאו רבד רמוא וניאש ,הטוש

לש תמייוסמ הגרדב תדחוימ תורשקתה אוה ןפוא לכ .יברל דיסח תורשקתהב םינפוא השולש
לש השעמה חוכ לא רשוקמ אוה ירה ,רבד תארוה ותויהל ,יברהמ השעמ רופיס םיעמוששכ .יבר
לא רשוקמ אוה ירה ןוגינ תרימאבו .רובידה חוכ לא רשוקמ אוה ירה הרות םיעמוששכ .יברה
.הבשחמה

.יברה לש ן"רנ תגירדמב קר איה יברל דיסח לש תיללכה ותורשקתה .ן"רנ קר אוה הז לכ
.םיימינפל םיפיקמה תוחוכהמ רעשה תא ןגנמה לצא חתופ ןוגינ ירה ,ןאכ רבסומ רבדהש יפכ
אלא .יברה לש ן"רנ תוגירדמב רשאמ רתוי הנוילע תורשקתה לעופ הזכ ןוגינש ןבומ ירה
יברהמ ןוגינה תא עמשש ךיא ותבשחמב רייצמ ןווכמה ןוגינה ןגנמ רשאכ אוה הז רבדש
- תימינפ תוררועתהב ןווכמ ןוגינ םינגנמשכ .זא היהש יפכ יללכה ובצמו ודמעמב קמעתמו
.יברה לש םיפיקמה תוחוכב איה יברל םידיסחה תורשקתה יזא

,תועונת ןנשי הניגנבש ינפמ הז ירה ,וזכ תורשקתה הניגנ תלעופ עודמ ,וללכב ןיינעה
.תויחל ילכ אוה םוחו ,םוח הדילומ העונת לכו
(627-626 'מע ד-ג םיקלח - ק"הלל םגרותמ - םירוביד-יטוקיל)


תונשגרב םג ,שגרב קר אל

ןוגינה תועונתב רשא ,זומת ב"י הלואגה גח דובכל דסוימה ןוגינה תא תושגרתהב ונגינ)
(:צ"יירוהמ ר"ומדא ק"כ רמאו .שפנ תוריסמ לש תומוצעת זוע ףקות שגרנ

תונשגרב םא יכ שגרהב קר אל ,תונשגרב ןגנל שי ידיסח ןוגינש ,םירמוא ויה ורבע םינמזב
.(םעפ דוע ןוגינה תא ןגנל צ"יירוהמ ר"ומדא ק"כ הוויצו)
(683 'מע ד-ג םיקלח - ק"הלל םגרותמ - םירוביד-יטוקיל)


יד"בח ןוגינב "הבוג"ה

,יקסבוני רסיא 'ר הז היה הליחתב .םינוגינ םעפ לכ םיאיבמ ויהש הלא ויה שטיוואבוילב
.םמצעב םינוגינ ורביח בונוטירח השמ 'רו ןרהא 'ר ,יקסבוני לדנעמ 'ר ןכמ רחאל

תאלעהו תודימב ןיחומה תכשמה אוה ללכ ךרדב ןוגינ :ק"הרה ר"ומאא ק"כ דוה רמא םעפ
.ןיחומב ןודימה

,םירטמב הובג םידמענשכ ,אוה תוימשגב הבוג .תוינחורב הבוג שיו תוימשגב הבוג שי
ינוגינ ןיב שרפהה ללכב והז .ינחור הבוגו ימשג הבוג שי ןוגינב םג .רתוי הלעמל םיאצמנ
,הניגנבש םיללכה יפכ ,הובג לוק אוה םלועה ינוגינב הבוגה .ד"בח ינוגינ ןיבל םלועה
ןוגינב הבוג לש הנווכה וליאו ,תוימשגב הבוג והז ךא - הזב יקב ינניא - עבר ,תינימש
קזוחב לוקה תא םיעימשמש ,רתוי הובג לוק אלו ,רתוי בחר ,רתוי קומע - אוה ידיסח
.רתוי הבוגבו
(801 'מע ד-ג םיקלח - ק"הלל םגרותמ - םירוביד-יטוקיל)

עובשה חול


ד"בח יגהנמו תוכלה

גרובזניג החמש-ףסוי ברה תאמ

שגיו תשרפ שדוק תבש
תבטב א"י

.17:07 :ץראה זכרמב .םיבכוכה תאצב םייתסמ תבטב הרשע םוצ

העשב ומייסיש - תוחפלו ,עמש-תאירקל וז העשב ועיגיש ,ךכ תיברעו תבש תלבק ליחתהל שי
.הנמזב עמש-תאירק זא וארקיו ,תיברע תליפת וז

1.(זכ,המ) "םהיבא בקעי חור יחתו" םימייסמ ,ישילשל :הרותה תאירק

יעיבר םוי
תבטב ו"ט

ידכ" אוהש ,םעטה ע"נ ב"שרוהמ ר"ומדא ק"כ ראיב ,'לטינ' 3לילב 2דומלל אלש םיגהונש המ
:רמא םעפ .[4התע ותטישב םיכלוההבו ,ותדיל ןמז אוהש ,'שיאה ותוא'ב] "תויח ףיסוהל אלש
5הליל תוצח דע קר אוהו ."םשפנב תועגונ ולא תועש הנומשש םידימתמה תא בבחמ ינניא"
לכב גהנמה תויהל ךירצ 6ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כ תעדל .(11:40 דע 4:42-מ :ץראה זכרמב)
ק"הראב ונייהד ,הזה ןמזב 7וז הנידמב (םירצונה) םייוגה בור לש םדיא ליל יפל הנידמ
.הז ברעב


.175 'מע ג"ח ז"משת תויודעוותה (1

ףסוי 'ר ח"הרה לש אינתה רועישל דעוימ היהש ,הז הלילב וידרה רודישב .םידמול ןיא תודיסח םג (2
.15 'מע 646 'סמ 'ד"בח רפכ' ןויליגמ ז"כ - וניאישנ וניתוברמ םירופיס רפסל יברה ול הרוה ,גרבניו

דציכ ץעיימ וא) קחשמ היה ע"נ ב"שרוהמ ר"ומדא ק"כש המ רואיב 192 'מע א"ח נ"שת תוחישה רפסב הארו
ינפ תא ונמצעל רייצל ידכ הז הלילב ןמזה תא לצנל תעייסמ וז העידיש ,םייסמו .הז הלילב טמחש (קחשל
.ונרוה רשא ויתוחרואו ויכרדב תכלל ידכ ,ותגהנהו ע"נ ר"ומדא לש ושדוק

אישנ ר"ומדא ק"כ םע צ"יירוהמ ר"ומדא ק"כ קחשמ הבש העודיה הנומתה העיפומ 337 'מע 'תישארב ימי' 'סב
.ןודנב תהגומ החיש ףוריצב ,(ךרעל ז"צרת תנשב) לטינ לילב טמחשה קחשמב ונרוד

.5 הרעה ןלהל האר (3

.554 'מע ו"טח תוחיש יטוקל (4

.תבט זי 'םוי םויה' חול ,צ"יירוהמ ר"ומדא ק"כ (5

ירבדכ גוהנל שי ,הזב קפס שי דוע לכו] דבלב םיבכוכה תאצמ וא ,העיקשהמ דומילמ ענמיהל וגהנ םא ב"צ
אלא וב ךל ןיא ןכלו ,אוה לודג שודיח הרות לוטיב ןיינעלש ןוויכו" :(בנש 'מע ד"יח ק"גא) יברה
יפל) 'לטינ' םויב העיקשה ,בוריקב 54 בחור-תלעמב תאצמנה ,שטיוואבויל הרייעבש ןוויכ ,לבא ,["ושודיח
תוצחו ,4:37 העשב איה ז"הדא יפל םיבכוכה-תאצ ,3:55 העשב איה (ןאכ ראוניב 6 ונייהד ,היסורב בצמה
"םידיסחה תודע בור" גהנמכ ,ךליאו העיקשהמ ןה וללה "תועש הנומש"הש הרואכל רורב ,12:05 העשב הלילה
.םינפבש םינמזה ונתינ הז יפלו .ש"ייע ,םיבכוכה-תאצמ אלו ,'ותעב רבד' חולב איבהש

.כק 'מע ג"יח ק"גא .ה"כתת 'יס םולשו םייח יכרד 'סב עמשמדכ אלד הזש ןייצמו .ל"נה תוחיש יטוקל (6
.ל"נה ד"יח

אכמס-רבמ הז עמש חטבו) ללכ הזב ןיגהונ ןיא ו"ת ק"הראבש ותעומשל" :ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כ בתכמב (7
תלשממ (עודיכ ,תורצק תופוקת דבלמ) םש הטשפש ןוויכש ,םעטה רמול רשפא ילוא ,העומשה הנוכנ םא - (רתויב
- "תויח ףיסוהלד ששחה ןיא אלימבו .םש לטינל ןיינע הליחתכלמ היה אל ,הלעמ לש רשב יולתו ,םילאעמשיה
.וילע םיכסהל םג וא ,גהנמה בשייל קר הנווכה םא ב"צו .ל"נה ג"יח ק"גא

ס"חמהעב) א"טילש ןמרביל י"רגה בתכ ,'לטינ' ןינעב ףיקמה ורמאמב ,אסק ןוילג 'הירומ' ינרותה ץבוקב
ק"דבא ל"צז רלה לאומש 'ר ג"הרהמ לביקש ,ל"צז םינולסמ ר"ומדאה ,גרבניו יכדרמ 'ר ק"הרה םשב (ףסוי תנשמ
בתכמהמ ךא] םלועה תומוא ירש תחת הניא השודקה ץראהש ןוויכ ,ללכ לטינל שוחל ןיא לארשי ץראבש ,תפצ
,ל"וחבכ לטינ וגיהנהש י"א ילודג הברה ויהש םש ןייצ ךדיאמ .[הז םעט ל"ס אל ר"ומדא ק"כש חכומ רומאה
- ותוקלתסהל בורק דע הצרא ותיילעמ םנמא] ל"צז 'תמא ירמא' לעב רוגמ ר"ומדאה ('ותעב רבד' חול) םהמו
,הינפלו ט"פרת תנשב ו"ת םילשוריב 'תמא תרות' תבישי ידימלתמ המכמ .[ק"הראב םירצונ וטלש - ח"שת ש"הח
המכמ תולודג תוצובקב םידיסח ועיגהשכ קרו ,ק"הראב ידיסחה רוביצב 'לטינ'ל ללכ וששח אל רבעבש יתעמש
הזב רהזיהל לבוקמו ץופנ םויכ ק"הראב ש"נא ןיב .ל"וחמ םגהנמ תא וכישמה ,האושה רחאל ק"הראל תוצרא
.תוטישפב


זכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ י"עש שטיוואבויל ןוכמ י"ע ל"וי
ןמרדור ןמלז-רואינש :יארחא ךרוע * רפואל השנמ יכדרמ ברה :ךרוע
דורב 'מ םחנמ :ישאר ךרוע

"תורשקתה" לע יונמ

ראודה תועצמאב ךתיבל תורישי "תורשקתה" ןויליג תא לבקל ןתינ

.(םימולשת 4-ב) ח"ש 177 :ץראב הנשל יונמ ימד
(םימולשת 2-ב) ח"ש 88 :ץראב הנש יצחל יונמ ימד
972-3-9607588 :תינופלט ררבל אנ :ץראל-ץוחב םייונמל יונמ ימד

:תבותכה יפל ,תבותכהו םשה ,יונמה ימד תא חולשל אנ
72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת ,םייונמה תקלחמ ,"תורשקתה"

ישארה ףדל

םיניינע חתפמ | ןיעידומ | סופד תיב | תושדח רדח | םידלי רדח | ןויע רדח | ד"בח תיב

תורומש תויוכזה לכ (c)
רואל האצוהה ףגא - זכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ
03-9606169 :'סקפ ,03-9607588 'לט ,72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת
ירא-בל ףסוי :"טנרטניא" רודמ שאר * בונורהא ןהכה קחצי ףסוי ברה :ר"וי
chabad@chabad.org.il