- ז"כק - "תורשקתה" ןועובש

ז"נשת'ה תבטב ז"י * יחיו 'פ ק"שע

ונרוד אישנ ,שטיוואבוילמ ר"ומדא ק"כ תרותמ יעובש סרטנוק
שטיוואבוילמ י"ולר ק"הרהב לדנעמ םחנמ יבר
ע"יז מ"גבנ ה"הללקוצז
יברה לא תורשקתהה קוזיחלוןויליגה ירודמ
יבר יצוצינ יהויחבמ ריתי חישמ םע תויחל תוכלמ רבד
ץבוק תדרוה עובשה חול רודו רוד תורצוא תודיסחה ינייעממ

תוכלמ רבד


םייתימא םייח - "יחיו" םע תויחל
ידוהי לש


דחאו דחא לכ ךירצ ,קזח תבש ,יחיו תשרפ תבשב ונדמעב
,ותביבסב םיאצמנה לכו ותיב ינבו ומצע תא קזחל לארשימ
רכינ היהיש ןפואב ,היתווצמו הרות ,תודהי יניינע לכב
* ותתימאל "יחיו" ,םייתימא םייחב "יח" אוהש שגרומו
ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כ תחישמ


:השרפה לש המשב שגדומכ - ירקיעו יללכ ןיינעב הארוהו דומיל שי יחיו תשרפב
.םדאה תואיצמד רקיעהו ללכה ,םייחה ןיינע ,"יחיו"

2ל"זר ורמאו) לארשיד תואיצמה אוה "םייח"ש ןוויכ :1"יחיו"ד הארוהה ןכות ןיבהל ךירצו
םה יכ" בותכש ומכ ,(2םייח תארקנש) הרותה איה םהלש תויחהו ,(םייח וארקנ לארשיש
!?תואיצמה יהוז ירהו "יחיו" תויהל ךירצש הארוהה יהמ - 3"ונימי ךרואו ונייח

תויחל ,רמולכ ,ןמזה םע תויחל םיכירצש ןקזה וניבר הארוהו םגתפ עודי :תצק רחא ןונגסב
!?"יחיו" םע תויחלד שוריפה והמו ,4עובשה תשרפ םע

השרפה םשד תוכיישהב 5רחא םוקמב ראובמה לע ףסונ :השרפה תוללכל עגונב ןיבהל ךירצ םג
בקעי לש ותריטפ ירחאל אקוודש (6בקעי תריטפ רבד-לע אוהש) השרפה ןכות םע ("יחיו")
המשנה תוקלתסה רחאלו םייחצינ םה בקעי ייחש ,"בקעי יחיו"ד ןיינעה תוללכ ןכות הלגתנ
ונבל ארקיו"] השרפה ןכותבש םיניינעה יטרפ םג - 7"םייחב וערז"ש הז ידי-לע ,ףוגה ןמ
בקעי תכרב ,9("בקעי םכרביש ידכ") "'וג ומע וינב ינש תא (ףסוי) חקיו ,8"'וג ףסויל
[11"'וג םכתא דוקפי דקפ םיקלא" תרימאבש ףסוי תדובע תומילשו רמגל דע ,10םיטבשה ב"יל
.ןמקלדכ ,12"יחיו"ל םיכייש

:המדקהבו - הזב רואיבה רמול שיו

,םיטרפל תוקלחתהמ הלעמלש יללכ ןיינע אוה תויח 13.שגרומב אב וניא ותויחש םדאה עבטב
הניא ,תויחה תטשפתמו תכשמנ הנממש ,שפנה םצעש המכו-המכ-תחא-לעו ,שגרומב אב וניא ןכלו
.שגרומב האב

ולש שגרהה ,ןכל ,םיטרפל תוקלחתהבו הלבגהו הדידמב איה םדאה תואיצמש ןוויכ :רמולכ
הלבגהו הדידמב םיאבש םייטרפ תוחכה ומכ ,תוקלחתהב אבו לבגומו דודמה ןיינעב אוה
העימשה חוכ ,ןיעב הייארה חוכ ,שארבש חומב לכשה חוכ) ףוגה ירביא ךרע יפל תוקלחתהבו
לודגכ) םדאה-ינב לכבו םירביאה לכב ותכשמהש תויחה ןכ-ןיאש-המ ,(הזב-אצויכו ,ןזואב
.שגרומב אב וניא ,הוושב (ןטקכ

ונמייקו ונייחהש" איה האדוההש ,"ונייחהש" תכרבב - הכלהב ותמגוד רמול שי ילואו]
תוללכ ןכ-ןיאש-המ ,יטרפ (ערואמו) ןמזב האבו העיגה תויחהש ,ונייה ,"הזה ןמזל ונעיגהו
.[תויחה

ךינפל ינא הדומ" תרימאב םויו םוי לכב הדובעה תלחתהל עגונב ןיבהל ךירצ הז יפ-לע
:תויחה ןיינע לע האדוה - "יתמשנ יב תרזחהש 'וכ

,"םירוויע חקופ" :ומכ ,םייטרפה םיניינעה לע קר אל איה םויו םוי לכב ה"בקהל האדוהה
חתפ יכ" 14ארמגב אתיאדכ ,םדאה יכרוצ לע ונקתנש רחשה תוכרב לכ ,'וכו "םימורע שיבלמ
לע םג אלא ,"'וכו םימורע שיבלמ ךורב אמיל שיבל יכ 'וכ םירוויע חקופ ךורב אמיל היניע
- תויחה ןיינע (רקיעה) לע שארל לכל איה האדוההש אלא ,דוע אלו .תויחה ןיינע תוללכ
המשנ יקלא רמוא רעתמ דכ" 14ארמגה ןושלבו ,"יתמשנ יב תרזחהש 'וכ ךינפל ינא הדומ"
."'וכ ךינפל ינא הדומ 'וכ יב תתנש

תוננובתהה תמדקה ידי-לע ,ולכשב רבדה ןיבמש ינפמ (קר) אל איה תיתימא האדוהש ,ןבומו
ט"שעבה תרות יפ לע טרפבו] הנישה תעב ףוגה ןמ התוקלתסה ירחאל המשנה ול ריזחמ ה"בקהש
,16רבדה שיגרמש ינפמ (םג) אלא ,[שממ ספאו ןיאמ עגר לכב תווהתהה שודיח רבד-לע 15
17.שגרומב אבש ןפואב אוה ("יתמשנ יב תרזחהש") תויחה ןיינעש ,ונייה

םג אלא ,ףוגה תויחהל שפנהמ תויחה תוטשפתה לע קר אל איה האדוההש - רתוי לודג שודיחו
,18"שממ לעממ הקולא קלח" ,המשנה םצע לע יאקד ,"יתמשנ יב תרזחהש" - המשנה םצע לע
המשנ יקולא" :(םיידי תליטנ ירחאל) רחשה תוכרבב המשנה תרזחה לע הכרבה חסונב שגדומכו
הרוהט") וז המשנו ,19תוליצאה םלועב איהש יפכ המשנה לע יאקד ,"איה הרוהט יב תתנש
("ךינפל ינא הדומ") ה"בקהל םידומ הז לעו ,("יתמשנ יב תרזחה") "יב יתתנ" - ("איה
תטשפתמה תויחה קר אל) המצע המשנה (םג)ש ,ונייה ,"'וכ תומשנ ריזחמה 'ה התא ךורב"
.שגרומב האב (הנממ

-לעו ,שגרומב אב וניאש יללכ ןיינע אוה תויחה וליפאש םדאה עבט ךפיה הז ירה ,הרואכלו
.ל"נכ ,המצע המשנה המכו-המכ-תחא

:הזב רואיבה רמול שיו

("איה הרוהט" תניחבב) הלעמל התויהב םגש ,המשנה ירדג ללוכ ,האירבהו םדאה ירדג דצמ
רוביחש ןוויכ לבא ;שגרומב אב וניאש יללכ ןיינע אוה תויחה - םייוסמ רויצב איה ירה
הלבגהו הדידממ הלעמל ותויהל ירה ,21תומצעה חוכ ,20תושעל אילפמה חוכב אוה ףוגב המשנה
עגונבש - שפנה םצעל דעו יללכה תויחהש ןפואב ףוגב המשנה רוביח ודי לע השענ ,ירמגל
,שגרומבו תוימינפב רדוחו ךשמנ - לכשהמ הלעמלש ןיינע אוה (22אקייד יתמשנ") ידוהיל
דעו ,(תודימו לכש) םייטרפה תוחוכהב שגרנו רדוח אלא דבלב ףיקמ לש ןפואב אל ,ונייה
23.שפנה םצעו יללכה תויחהב םירודח םישענ םה םגש

:"ךתנומא הבר 'וכ יתמשנ יב תרזחהש 'וכ ינא הדומ" שוריפה םג והזש ,רמול שיו

הנומאה "ךתנומא" שוריפה םג ונשי ,ה"בקהב םדאה לש הנומאה "ךתנומא" שוריפה לע ףסונ
תרדוחש ,"הבר" הז ירה ,לובג ילב איהש ה"בקהד הנומאה "ךתנומא" ,24,ה"בקה לש (תונמאנ)
.םייטרפה תוחוכהב םג תשגרנו

התא איה הרוהט יב תתנש המשנ" - המשנה תרזחה לע הכרבה חסונב םג שגדומ הז ןיינעו
רדס (א) :ןבומ וניא הרואכלד ,"'וכ ךינפל ינא הדומ 'וכ יברקב הרמשמ התאו 'וכ התארב
אל "התארב התא"ל םדוק ירה - "התארב התא" ךכ-רחאו "איה הרוהט 'וכ המשנ" ,םיניינעה
- "התארב התא" ןושלה לפכ (ב) ?"איה הרוהט 'וכ המשנ" הילע רמאנש המשנה תואיצמ תמייק
לכב רוזחל ךירצ המלו ,"'וכ התרצי התארב" רמול קיפסמו ,"'וכ יקולא" רמאנ רבכ ירה
?"התא" הגרד

םלועב ,הלעמל איהש ומכ המשנה לע יאק "איה הרוהט 'וכ המשנ"ש - 25הזב רואיבה עודיו
("התארב") האירב תומלועב ,הטמל המשנה תדירי לע יאק "התחפנו התרצי התארב"ו ,תוליצאה
המשנה תדירי היהתש ידכש ,"התארב התא" רמאנ הז לעו ,("התחפנ") היישע ("התרצי") הריצי
הלעמלש הגרדמ הכשמהב ךרוצ שי ,26שיל ןיאמ האירב לש ןפואב ,האירבה םלועל ,הטמל
םלועב ,רתוי הטמל הדיריה ליבשב הז ךרד-לעו ,"התארב התא" - "איה הרוהט" תניחבמ
רמאנ הז לעש ,27ימשגה ףוגב התושבלתהל דע ,"התחפנ התא ,התרצי התא" - היישעהו הריציה
."יברקב הרמשמ התאו"

אלו ,(תומצעה) "התא"מ איה ףוגב שבלתהל הטמל התדיריש ,ונייה ,"התארב התא"ש ןוויכו
יב תרזחה" השענ ,תומצעה דצמ ירה - "יברקב הרמשמ התא" הטמל התויהב םגש אלא ,דוע
לש שגרל דע ,ותוימינפב תשגרנש ןפואב ,"איה הרוהט(ש ומכ) יב תתנש המשנ" ."יתמשנ
."ךינפל ינא הדומ" - האדוה

:"יחיו"ד הארוההו ןיינעה ןכות םג ראבל שי הז יפ-לע

המשנה תויח םג אלא ,המשנהמ טשפתמה תויחה קר אל ,ונייה ,תויחה םצע אוה - "יחיו"
דחיבו ;30"םייח םיקלא אוה תמא םיקלא 'ה" - 29"םייח היחמ" ,תויחה רוקמל דעו ,28המצע
31.וטושפכ "יחיו" ,םיפוגב תומשנ ,םטושפכ םיימשג םייחל דע טשפתמו ךשמנ ,הז םע

:"יחיו" (עובשה תשרפ) םע "תויחל" - הרותב לארשיד תויחהב ותמגודו

,שגרומבו תוימינפב אב וניא ומצע דצמש ,יללכ תויח - "ונימי ךרואו ונייח" איה הרותה
טרפבו ,העש התואב וב קסועש הרותב יטרפ ןיינע ,יטרפ תויח תניחבב האבש ירחאל םא יכ
יטרפה ןיינעהב ותויח תשגרומו תרכינ זאש ,עובשה תשרפ םג ללוכ ,אמרג ןמזהש ןיינע
.(עובשה תשרפ םע תויחל ,"ןמזה םע תויחל" הארוהה ןכותכ) הז ןמזל דחוימב ךיישה הרותבש

םע תויחל" חוכ-תניתנו הארוה - (הרותה לכב ךשמנ ונממו) יחיו תשרפב דחוימ שודיחו
תוללכ םע תויחה םג ונשיו תויהל ךירצ ,הרותבש יטרפה ןיינעהב תויחה לע ףסונש ,"יחיו
תוקולאה תניחב הרותב הלגתמו ךשמנש הז ידי-לע יכ ,"ונימי ךרואו ונייח" ,הרותה ןיינע
םצעל דעו) יללכה תויחה םגש ,הלבגהו הדידממ הלעמלש ןפואב הז ירה ,הרותהמ הלעמלש
יללכה תויחהב הרודח הרותבש יטרפה ןיינעהב תויחהש דעו ,שגרומבו תוימינפב ךשמנ (הרותה
32.הרותבש

ידי-לעש ,ונייה ,םלועב הרותהמ הז ךשמנ - 33"אמלע ארבו אתיירואב לכתסא"ש ןוויכו
המו ץראו םימשמ םיאצמנה לכ"ב רכינש ,תיתימאה ותויח וב םילגמ םלועב לארשי לש םתדובע
"ןמזה ותואב" שממ לעופב הלגתיש יפכ ,34"ואצמיה תתימאמ אלא ואצמנ אל"ש "םהיניבש
"םיסכמ םיל 36םימכ (הרות) 'ה תא העד ץראה האלמ יכ" 35דועיה םייוקיש (חישמה תומיב)
.(38"הלוכ הפ לעבש הרותל ץבקמ"ש "הרות הנשמ" רפס םויסו תלחתהב 37ם"במרה בתכש ומכ)

:39רקיעה אוה השעמה - לעופב השעמל עגונב הארוההו

לכ ךירצ - רשיה רפס ,הרותבש ןושארה רפס םימייסמש ,קזח תבש ,יחיו תשרפ תבשב ונדמעב
41"קזחתנו קזח 40קזח" ,ותביבסב םיאצמנה לכו ותיב ינבו ומצע תא קזחל לארשימ דחאו דחא
,םייתימא םייחב "יח"ש שגרומו רכינ היהיש ןפואב ,היתווצמו הרות ,תודהי יניינע לכב ,
ךשמנש יפכ ,הרותדו לארשיד (תויחה םצעל דע) יללכהו יטרפה תויחה ,ותתימאל "יחיו"
.םוי-םויה ייחד םיטרפ יטרפו םיטרפה לכב רדוחו
(137-129 'מע 'ב ךרכ 'נ"שת תויודעוותה םחנמ תרות' - נ"שת'ה תבט ז"ט ,יחיו תשרפ תבש תחישמ)
קוספה ןכותמ הארוהה לע ףסונש ,ד"ודנב ז"דעו ,ע"פב ןכותו ןיינע םג אוה השרפה םשש פ"מכ רבודמכ (1
.ומצעלשכ "יחיו"ד ןיינעהמ הארוה םג שי ,"הנש הרשע עבש םירצמ ץראב בקעי יחיו"

.ד"לפס נ"רד תובא (2

."ךימי ךרואו ךייח אוה יכ" (כ ,ל םיבצנ) בותכה ןושל פ"ע - תיברע תלפתד םלוע תבהא תכרב חסונ (3

.מ"כבו .ןושח 'ב "םוי םויה" (4

.ךליאו 427 'מע ו"טח ש"וקל (5

.ףסוי לש ותריטפ - השרפה םתוחו םויסל דעו (6

.ב ,ה תינעת (7

.טכ ,זמ (8

.י"שרפבו א ,חמ (9

.ךליאו א ,טמ (10

.דכ ,נ (11

תשרפל ןכו ,ןנילזא הנימד (הרטפהה - המתוחו הכשמהל טרפבו) שגיו תשרפל "יחיו"ד תוכיישה םג ללוכ (12
תחנמב "יחיו"ד האירקה תלחתה ז"דעו) יחיו 'פ תבש תחנמב התורקל ןיליחתמש טרפבו ,הירחאלש תומש (רפסו)
.(שגיו פ"ש

.17 הרעה ןמקל הארו .דועו .ךליאו 48 ע"ס א"שת מ"הס האר (13

.ב ,ס תוכרב (14

.ותלחתב א"הויהעשב האבוה (15

.ולכשב תוננובתהה ינפל ,ותנשמ רועינשכ דימו ףכית איה "ינא הדומ" תרימאש ,ד"ודנב טרפבו (16

תוהמ םה םייחה יכ תויהלו ,שגרהה ןיינע ךייש וניא ותוהמו ומצע אוהש המב"ש ,ראבמ ,םש א"שת מ"הסב (17
,שגרהה ןיינעבש ןורסחה תלילש תודוא םש רבודמה ,לבא ."'וכ תויחה שגרה ןיינע הזב ךייש וניא ומצע
ןיינעב ךייש וניא הזכ שגרהש ,"םיניינע ינש םה שיגרמ אוהש המו שיגרמה"ש ,"ותלוז רבד שגרה ומכ שגרהה"
תודוא אוה ןאכ רבודמהו ,("תושילחהו ילוחה לע הארוה יהוז םייחה ןיינעב ותלוז שגרה ומכ שגרהה") םייחה
תוקלחתהו רויצמ הלעמל ותויה םע ,אלא ,וב שגרנ וניאש ונממ הלעמלש רבד הז ןיאש - שגרהה ןיינעבש הלעמה
.וב שגרנ ה"ה ,ףוגה ירבאד

.ב"פר אינת (18

.ךליאו ד"עס ,ומ יתוקוחב ת"וקל האר) האליע וריהט 'יחבל דעו ,האתת וריהט 'יחבב - רתוי תויטרפבו (19
.(מ"כבו .םירבד פ"ר

.א"סוס ו"ס ח"וא א"מר האר (20

גולידב הדירי אוהש ףוגב המשנה תדירי תויהל ידכ :(זטשתת 'מע) ונתשרפ שיר ('ו ךרכ) ת"הוא םג האר (21
.'וכ הנוילע הרובגו חכ 'יחבמ כ"ג אוה םרבחמה יקלאה חכה םג כ"ע שממ םיכפה ינש רוביחו דאמ .. ךרעה
.'וכ הרובגו חכ 'יחב 'קנה אוה תומצעה םלעה ןמ יוליגו גוליד :םש ןיינעה ךשמהבו

.ב"יס תודיסחה תרות לש הנינע סרטנוק האר (22

פ"עא ,טרפב שיגריש רשפא יא ללכב ומצע תא שיגרמשכ ןותחתה םדאב" :א ,דק ונתשרפ ח"ותמ םג ריעהל (23
תיללכ הבשחמ תויהל א"אש ,תיללכה השגרה זא היהי אל ,דחא רבאב טרפב הבשחמ האב םאו ,ללכה ןמ אצי טרפהש
ןיוש םהינש טרפה םע ללכ .. וכופיהו רבד תויהל לוכי .. ס"אא תומצע יבגל .. לבא ,שממ תחאכ תיטרפו
."'וכ

יולב וריזחמ אוהו וריבח לצא ןודקפ דיקפמ םדו רשב ,ךתנומא הבר םירקבל םישדח ורמאש ומכו" (24
ע"ושו ח"ואוט) "העוגרו השדח ול וריזחמ אוהו הפיע ברע תעל ה"בקה לצא ותמשנ דיקפמ םדא לכו ,לקלוקמו
.((ו"ס) ו"מס ז"הדא

.מ"כבו .24 הרעהבש ת"וקל האר (25

.תישארב פ"ר ן"במר האר (26

רמול בייח דחאו דחא לכ" ירהש - םלועה לכל דעו ,ימשגה ז"הוע יניינע םע תוכייש הל שי ז"יעש (27
.(א"עס ,זל ןירדהנס) "םלועה ארבנ יליבשב

רבודמ הבש השרפה תוללכד םשה אוה "יחיו"ש ךכב שגדומכ ,ףוגב תושבלתהמ הלעמל איהש יפכ םג ללוכ (28
.(א"ס ל"נכ) בקעי תריטפ תודוא

.44 'מע י"שת מ"הס הארו .א ,אע אמוי (29

.ד"וי ,ד"וי 'ימרי (30

.קספה םהל ןיאש םייתימא םייח םהש םייחצנ םייחל דעו (31

ל"זח ורמא ןכלו ,"בקעיל תמא ןתת" (ופוסב הכימ) ש"מכ ,תמאה תדמ ותדמש - בקעיל תוכיישהמ םג ריעהלו
י"שרפ) "היה יח לבא תמש םהל המדנ" ,*תמ אל וניבא בקעי" (גל ,טמ ונתשרפ י"שרפב אבוה - ב ,ה תינעת)
.שממ תוימשגב דעו ,הטמל תרדוחו תכשמנ תמאה תדמ ,יכ - (םש תינעת

,לבגומ ןמז ךשמל קר אל) איה *יוליגבו לעופב ותעפשהש ןפואב הרותבש יטרפה ןיינעה םג השענ ז"יעו (32
.וייח ימי לכ ךשמב (אלא

(נ"שו .ב ,טל ןישודיק האר) ל"זראמב שוריפה ד"ע - "ונימי ךרואו ונייח"ד שוריפה םג והזש ,רמול שיו
ןפואב אוה יטרפ ןיינע לכש - (מ"כבו .ד"עס ,חי תודלות א"ות) ךורא אוה ותלחתב םגש ,"ךורא ולוכש םויל"
.וייח ימי לכ ךשמ לע איה ותלועפש ,ךורא אוה ותלחתב םגש

.א ,חעק ג"ח .ב"ער ,אסק ב"ח .א"עס ,דלק א"ח רהז (33

,"ץראה תאו םימשה תא םיקלא ארב תישארב" - (ןתלחתב ןפוס ץוענ) תישארב רפס תלחתהב בותכה ןושלבו (34
.(די ,םש י"שרפבו ,א ,א תישארב) "היתודלות תוברל ץראה תאו םהיתודלות תוברל םימשה תא"

.ט ,אי 'יעשי (35

.(נ"שו .א ,זי ק"ב) "הרות אלא םימ ןיא" (36

.ל"ז ם"במרה לש אלוליהה םוי - תבט ף"כ ךרבתמ הז ק"שה םוימש ריעהל (37

.ורפסל המדקהב ש"מכ (38

.ז"ימ א"פ תובא (39

.(נ"שו .ב"ער ,וק מ"ב) הקזח יוה ינמיז תלתב - קזח פ"ג (40

.םיבר ןושל - "קזחתנ" (41

31 הרעהל

."תמ אל בקעי" תובית אוה "בקעיל תמא"ש (('ז ע"ס) םש תינעתל) צ"יול תרות הארו (*

32 הרעהל

.(ה"כפס אינת) "דעו םלועל יחצנ אוה הלעמל הז דוחי"ש ךכל ףסונ (*
חישמ םע תויחל


ליבשב איה ץקה תמיתס לש תילכתה
בוטה תומילשו יוליעה


"םכלוכ ןכה ודמע" - ונרוד אישנ תזרכה ירחאל טרפב

דודיע ,חוכ -תניתנ איה ,יחיו תשרפ ףוסבש "קזחתנו קזח קזח" הזרכההש ןבומ הז יפ-לע
:תולגה ןמז ךשמ לכ וניתדובעו ונישעמ תוללכל עגונב קוזיחו

(הלואגה היהת יתמ םיעדוי אלש) ץקה תמיתס לש ןפואבו ,"דובעשה תרצ"ב ,תולגב םיאצמנשכ
חוכ-תניתנהו הארוהה האב הז לעו .ו"ח שואייל דע ,חורה תליפנ לש בצמל אובל םילוכי -
ליבשב איה ,ץקה תמיתסו "דובעשה תרצ"ד תילכתהו הרטמהש עדיל םיכירצש - יחיו תשרפד
("םייחב וערז"ש הז ידי-לע) "בקעי יחיו"ד ןיינעה תא תולגל - בוטה תומילשו יוליעה
.ותתימאל

-לע םירצמ םש-לע וארקנ תויכלמה לכ") םירצמ ץראב ,תולגב םיאצמנשכ םגש אלא ,דוע אלו
םיבוט םייח ,"םירצמ ץראב בקעי יחיו"ד בצמו דמעמ תויהל לוכי ,("לארשיל תוריצמ םהש םש
ידי-לעש ,(םירצמ ץראב בקעי לש וייח תונש ז"י ומכ) תוימשגב םג (אלא ,תוינחורב קר אל)
שפנה תחונמ ךותמ ,תווצמו הרותה םויק ידי-לע ,תוינחורב "בקעי יחיו"ב םג ףסותינ הז
.ףוגהו

(םיבוט םייח ,"בקעי יחיו" תויהל לוכי ,תולגה בצמו ןמז ,םירצמ ץראב םגש) הז ןיינעו
:ולא ונימי - תולגה ןמז ףוסב רתויב שגדומ

תא תולגל ידכ ,'וכ דובעשה ישוקל דע ,"דובעשה תרצ"ל םוקמ היה תולגה ןמז תלחתהב
ףקותה לכב םידמוע תולגה יישק תורמלש ,ה"בקה םע לארשיד ימצעה רשקה ,לארשי לש םתלעמ
.ל"נכ ,תווצמו הרותה םויק לע שממ שפנ-תוריסמל דע

השק תולג תונש (!!) םייפלאל בורק ךשמב לארשי-ינב ורבעש םיניינעה לכ ירחאל ,םנמא
ימע לכ יניעל םג) יוליגה תילכתב איה לארשי לש םתלעמש יאדוובו יאדווב ירה - הרמו
,תולגה ישוקו תרצב ךרוצ דוע ןיאו ,(ץראה

רבכש ,ונרודבש ףסוי ,ונרוד אישנ ר"ומדא ח"ומ ק"כ לש העדוההו הזרכהה ירחאל טרפבו -
"םכלוכ ןכה ודמע" וישכעו ,"םירותפכה חוצחצ" םג ,תולגה ןמזד הדובעה תוללכ ומייס
- תולג הירחא ןיאש המילשהו תיתימאה הלואגל

לכ .. םתס"ד בצמ תויהל ךירצ (םינפ לכ לע) אבהלו ןאכמש יאדווב ירה ,ןכש ןוויכמו
עגונב ןהו ,יטרפ שיא רותב לארשימ דחאו דחא לכ לש ויתורצל עגונב ןה ,"םלועבש תורצ
לארשימ דחאו דחא לכ לצא השענ םינורחאה תולגה יעגרב םגש ,תוטשפבו ,לארשי ללכד תורצל
תולגה יעגרמ עגרו עגר לכש - "הנש הרשע עבש םירצמ ץראב בקעי יחיו"ד בצמו דמעמ
-תחא-לעו ,הנשל דע ,שדוחו עובש אל המכו-המכ-תחא-לעו ,םלש םוי אל וליפא) םינורחאה
ותורקל ךייש ןכלו ,םייוניש וב שי ןמז ךשמ ותויהלש ,(םולשו סח הנש ז"י אל המכו-המכ
הרשע עבש"ד ןפואב (ובש םייונישה לכ םע) הז עגר השענ - יוניש ןושלמ "הנש" םשב
- דימו ףכיתו ,תולגה ןמזב ךיישש יפכ בוטה תומילשל דע ,"בוט" היירטמיגב ,"(הנש)
.המילשהו תיתימאה הלואגב ,יתימאה בוטה תומילש
(153-152 'מע 'ב ךרכ 'ט"משת תויודעוותה' - ט"משת'ה תבט ז"ט ,יחיו תשרפ תבש תוחישמ)

יהויחבמ ריתי


תרות לבא ,יכפה בצמ םיאור יולגב
תיתימאה תואיצמה תא הלגמ תמא


"םייחב אוה ףא - םייחב וערז המ"

ימי וברקיו" רמאנ וירחאלש קוספב דימ ירה - "בקעי יחיו" רמאנ השרפה תלחתהבש יפ-לע-ףא
ותכרבו ,השנמו םירפאל בקעי לש ותכרב) השרפה ךשמהבש םיניינעה ראש ןכו ,"תומל לארשי
רבודמ הבש השרפה םויסל (בורק) דע ,בקעי לש ותתימל תוכיישבו רשקב םה (וינבל בקעי לש
...הלפכמה תרעמב ותרובקו בקעי תתימ תודוא

:"בקעי יחיו" תשרפמ קלח םה השרפה ךשמהבש םיניינעה םגש - רואיבה תדוקנו

יחיו"ש המ הזו .םייחצנ םייח ,קספה םהל ןיאש ןפואב - אוה ותימאל "םייח"ה ןיינע
ותריטפ ירחאל םגש שיגדהל - בקעי לש ותריטפ תודוא הנכותש השרפה תלחתהב רמאנ "בקעי
בקעי" (השרפה ךשמהב י"שר שוריפב םג אבומו) ארמגב אתיאדכ ,"בקעי יחיו"ד ןיינעה ךשמנ
ותימאל םייחה ןיינע הלגתמ הז ידי-לעש ,"םייחב אוה ףא םייחב וערז המ .. תמ אל וניבא
.קספה ול ןיאש

הלאשל םוקמ שיש ,ךכ ידכ דע ,יכפה בצמ םיאור תוינוציחבו יולגבש ןוויכמ :דועו תאז
תרות הלגמ ןכ-יפ-לע-ףאו ,"איירבק ורבקו אייטנח וטנחו איינדפס ודפס ידכב יכו" הרותב
רמאנש שרוד ינא ארקמ (שיגדמ - הבית ףיסומו) .. תמ אל וניבא בקעי"ש איה תואיצמהש תמא
ץראמ ךערז תאו קוחרמ ךעישומ יננה יכ לארשי תחת לאו 'ה םואנ בקעי ידבע ארית לא התאו
ךתעד-אקלס-אקה תלילש ירה - "םייחב אוה ףא םייחב וערז המ ,וערזל אוה שיקמ ,םיבש
ןורתיכ ,ןיד-תיבב םייקתנו רוערע וילע אציש רטש ךרד לע ,ןיינעה ףקות רתוי השיגדמ
...ךשוחה ןמ רואה

בצמ היהי םינורחאה תולגה יעגרבש לועפל ידכש - ולא ונימיל עגונב םג ןבומ הז יפ-לע
םתס"ש ןפואב ,םטושפכ םיבוט םייח םג ללוכ ,הרותה יפ-לע םייתימא םייח ,"בקעי יחיו"ד
בקעי יחיו") הרותה דומילב הפסוהה ידי-לע הז ירה ,(ו"סב ל"נכ) "םלועבש תורצ לכ ..
עיפשמש ןפואב אוה הרותה דומילש - דחוימבו ללוכ ,זוע רתיבו תאש רתיב ("םירצמ ץראב
.ל"נכ ,םלועה יניינעב ותדובעב םג רדוחו

הלגנב ןה ,הרותל םיתיע תעיבקב ףיסוי דחאו דחא לכש - לעופב השעמל עגונב ,תוטשפבו
רתוי תשגדומ םהבש) הרותבש תוכלהב עובק רועיש טרפבו ,הרותה תוימינפב ןהו הרותד
.הצוח תונייעמהו הרותה תצפה ידי-לע ,תלוזל עגונב ןהו ומצעל עגונב ןה ,(םלועב הלועפה

ם"במרה ןיד קספכ ,"והדיד תווצמ" םייקל םלועה תומוא לע העפשהו הלועפל עגונב םג ללוכ
,רשא ,חנ ינב ווטצנש תווצמ לבקל םלועה יאב לכ תא ףוכל הרובגה יפמ וניבר השמ הווצ"ש
,םינורחאה תולגה יעגרב לארשי-ינבל םלועה תומוא לש עויסהו רזעהב םג ףסותינ הז ידי-לע
"םירצמ ץראב בקעי יחיו"ד בצמ תויהל לוכיש ,"ךינמוא םיכלמ ויהו" דועייה תמגודו ןיעמ
.שממ וטושפכ תוימשגב םג םיבוט םייח ,"בוט"ד ןפואב
(157-148 'מע ,ב ךרכ 'ט"משת תויודעוותה' - ט"משת'ה תבט ז"ט ,יחיו תשרפ תבש תוחישמ)

יבר יצוצינ


םירבחמו םירפס


לבקל וכזו ,יברה לא םהירפס תא חולשל וגהנ םירפס ירבחמ
ץירממ יברה תא םיאור ונא דחא דצמ * תופלאמה ויתורעה תא
יברה דמוע העשב-הבו ,םיבושח םירפס לש םתעפוה תא דדועמו
* יוארכ אלש שרפתהל םילולעש םירבד םוסרפ ינפמ ריהזמו
המישר * המלש םלוע-תפקשה ןכותב תולפקמש ,תופלאמ תורעה
*היינש


ןמדירפ ןהוכה והילא-רתלא ברה ידי-לע טקולמ

תופוסאה תורפס לש םילודגה היבבחמ םע הנמנ יברה ,תמדוקה ונתמישרב ןייוצש יפכ
ברה ח"הגל בתכ ךכו .תידומלתה הידפולקיצנאה לעפמ לש םיישארה םידדועמהמ היהו ,הינווגל
'מע גי ךרכ שדוק -תורגיא) ז"טשת בא-םחנמ שדוחב ,לעפמה שאר ,ה"ע ןיווז ףסוי-המלש
:(בסש

ךרעו ךרע לכב םיאבומה םיניינעה יוביר לע ,ללהה תא וילע ןירמוג ןיא
אוצמל שי ךרעו ךרע לכב טעמכש ,רקיע הז םגו ,הז לע ףסונו ,בוטה םרודיסו
,וליבשב םה שודיח ןיינע ותואב קסועה וליפאש םיטרפ

בשחתהל ןיא יאדווב אד ןוגכבו ,ךרכל ךרכ ןיב ןמזה תוכירא לע אקע אד ךאו
,ןיזרוזמל אלא ןיזרזמ ןיאו .. תואצוהב

םירדוסמה םירפסב דחוימ וק .. רתויב םיכרכהד העפוהה תעגונ הזכ ןיינעבו
הז וליפא תומילשב רסח ,ו"יתה ךרכ עיפוה אלש ןמז לכש ,ת"יב ף"לא רדס לע
.ף"לא תואד

"ללוחתהל לולעש רעסה ןבומ"

םירבחמ לש תונוש תונווכ ינפמ ותוגייתסה תא עיבהל ןוכנל יברה אצמ םיתיעל ,תאז תורמל
רגישש ,טרופמו ךורא בתכמב .תויוצר םתרטמו םתנווכ ויה ןדוסיב םא םג ,רואל םיאיצומו
האצוה שארב םידמועה לא ,(342 'מע גכ ךרכ תוחיש-יטוקיל) ד"כשת רדא שדוחב יברה
אוה בתוכ ,"הרות רתכ" הנוכמה די -בתכ יפ-לע ,ך"נתה תא שדחמ סיפדהל ונווכתהש תמייוסמ
:םיאבה םירבדה תא

איבהב ,בתכבש הרות לש השדח הרודהמ רואל איצוהל תננוכתמ .. הש יתעדונ
.. הנוכמה די בתכ שארל לכלו ,םינוש די יבתכו תונורחא יכה תוילגת ןובשחב
יכ .. שדוקמהו לבוקמה חסונה היהי אל םינפה .. (!הרות רתכ) סקדוק יפעלא
חסונה לע ןכ םג וריעי .. תורעהה קלחבו .. רומאה סקדוקה לש חסונה םא
...לבוקמה

לארשי-ינבב םינוש םיגוח ןיב הציחמ ומיקי םא ללוחתהל לולעש רעסה ןבומ
דחא חסונ בתכבש הרותל עגונב םינפ-לכ-לע התע תעל .בתכבש הרותל עגונב םג
םוגרת ,םיעבשה םוגרת ירחא םיכלוהש ולאמ לארשי-ינב ולדבנ הזבו ,םלוכל
בתכבש הרותב ומחלנש לארשי-ינבמ ולא וליפאש דעו ;ילוכו ילוכו םינורמושה
...המחלמל וסנכנ אל ומצע חסונל עגונב םינפ-לכ-לע ..

חסונש ןוויכ ,"רוהטה עדמה תשירד" יהוזש קומינו םעטב םיניידזמ הארנכ
ןכ-ןיאש-המ ,'וכו םייח ןב בקעי חסונ לע קרו ךא דסוימ וליאכ ונלש לבוקמה
ויה תורחא תוסריג ם"במרה וליפאש ררבתנ וליאכו ,די יבתכ דועל וניכזשכ
לע לוכיבכ הווצמ תמחלמב םיאצוי .. ןכ םאו ,רומאה סקדוקה שארל לכלו ,ול
...םייונישב אקווד ספדוי םינפהש דבלבו בתכבש הרות תרהט

,ריתיו רסח עגונב אוה םרקיעבו ךכ לכ םיטלוב םניא .. םייונישהש ףא
אצויכו םייונישה תומכב הלאשה ןאכ ןיא .. ירה - הזב אצויכו םימעט תודוקנ
.תובבל דוריפו הציחמ תמקה לש ןיינעה םצע םא יכ ,הזב

עוגנל אלש אלא .. די יבתכ תאוושה לש ןיינעה לכ לולשל .. יתנווכ ןיא
ייוניש ואובי .. אובמבו תורעהב קרו ,אקווד לבוקמה חסונב ראשיש ,םינפהב
ןכ םג היהיש אלא ,חנומ ומוקמב עדמה דובכ הזכ ןפואב םג ירהו .. תואחסונה
...םעונ יכרדב

תא תונשל זיעה אל ך"נתה לש ולש תונושארה תואצוהב לטיק ינמרגה וליפא
תמחלמ רחאל קרו .הזב אצויכו ןויליגה ילושב ואב ויתורעה לכו ,םינפה
םינפהו ולש (תישילש) השדח האצוה וסיפדה - ילוכו תודמשההו היינשה םלועה
...העלאק הכירעל ופתוש תעפשה תחת ,דרגנינל די בתכ יפ-לע אוה

"םכירבדב ורהזיה םימכח"

רופס-ןיא .תספדומ הלימ לכל יברה לש רתויב תיארחאהו תיניצרה ותוסחייתה לוכל העודי
וז תוסחייתה .תורוד ירודל דמועו רמתשמ ספדנש רבד היפל קדצ-חמצה תרמא לע רזח םימעפ
לולכמב והשלכ טרפ םורגי לבל יברה לש המוצעה תוריהזב ,ראשה ןיב ,יוטיב ידיל האב
.אוהש גוס לכמ ,היוצר יתלב האצותל ,םיבתכנה םירבדה

תורוקממ םהירפסב וטטיצ רשא ,םידבוכמ םירבחמל יברה ריעהש תורעהל תואמגוד רפסמ ןלהל
ךרד-לע ואבוה םיטוטיצה רשאכ םג תאז ללש יברה .תודהיה חור םע דחא הנקב םילוע םניאש
.םהל היצמיטיגל ןתמ םושמ שי תורוקמה רוכזא םצעב יכ ,איה ותנעט .הלילשה

:ינולפ רבחמל יברה בתוכ ,(גצר 'מע ,ז ךרכ שדוק-תורגיא) ג"ישת ןויס שדוחמ בתכמב

.'וכו הפוקתה רפס ,ןמזה יכובנ הרומ רפסה ובתכמב איבמ

הפילקה קורזל ליבס אחומ לכ ואל ירה ,בוט שי הזה םלועבש רבד לכבש ףאו
[ונואג תרדה דובכ=] ג"רדהכש ןוויכו .לוכאל ותוא קרו ,בוטה אוצמלו שפחלו
םיארוקהמ המכו המכ ינפב ירה ,םהילע גילפד ףא ,ל"נה םירפס ורפסב קיתעמ
םירפס םיאצמנ תויהל ךירצ םהיתבב םגש - תוטישפ ךרדבו ,המכסהל הז שמשי
םירפס ושעש ברה סרהה עודי טרפב ןילופו איסור יבשותל רשא העשב הב ,ולא
.ונליצי 'ה ,םהב אצויכו ולא

:(561 'מע זט ךרכ תוחיש-יטוקיל) ט"ישת ןסינ שדוחמ תרגיאב ,אשונ ותואב דועו

וליפא תקולחמ לכמ קחרתהל ךירצו ,סומלופב הכרב האור וניאש .. בתכש המב
...םימש םשל

תלילש רבד לע התיה העצהה ירהש ,וז הדוקנב רבודמה ןיא ןדיד ןודינב
האורשכ ומות יפל קיסי ודובכ ירפסב ארוקהש ללכו ללכ היוצר יתלב הנקסמ
שפחמ ארוקה ןיא ,ונרודב טרפבו זאמ םדא ינב עבטכו ,ינולפ םש םהב רכזומ
ןורכזב םהב שי חבשהמ המכ דע הביתו הלמ לכ קוידב וא ןיינעה קמועב רקוחו
.תוגייתסה םהב שי םא ןיחבהלו ינולפ

ולגת 'וכ אמש ,םכירבדב ורהזה םימכח - םתנשמב ל"ז ונימכח ונועידוה רבכו
רפוסו רבחמ לכ ירהו .'וכ םכירחא םיאבה םידימלתה ותשיו םיערה םימ םוקמל
וירפסב ,ושפנמ קלח עיקשהל ךירצ םינפ-לכ-לע וא ,ושפנמ קלח עיקשמ
םימ םוקמ אוה םאו ,ומע הלוג רבחמה ,הלוג רפסהש םוקמ לכלו ,וירוביחו
.הרתיו הרתי תוריהז השורד ןכלש ,הז ךרעב םה םידימלתה םג ירה ,םיערה

:(גר 'מע ,בי ךרכ שדוק-תורגיא) ז"טשת תבט שדוחמ תישילש תרגיא הנהו

ורפסב ףיסוהש לע לבח הז לכב .. ורמאש יממ תמאה תא לבק רמאמה עודיש ףא
,לארשי-ינבמ המכו המכ תעד לע םילבוקמ םניאש םירפס הזיא יאמ טטצל רומאה
אלימבו ,הז רפסמ םדי םיבר וכשמי הז ידי לע רשא ,םידוהי םניאמ םג םהבו
,ןיינעה תנבהל ףיסומ ל"נה ןיא רשא טרפבו .וב רומאהב ונהי אלו וארקי אל
.הזב הדומ ינולפ ןב ינולפ םגש רמול ,ארקל דועו אדוהיכ םא יכ

עגפו אגרנ היב הידשיל אבא היבו הינימ" ל"זר רמאמ יפ לע םימעפלש ןבומ
רפסה בורש העשב הב רפסמ יתמ תוטטיצ הזב וליעוי אל לבא ,"וב אצויכ וב
תודחאה תוטטיצה םג ,וליבשב קיפסמ הז ןיאש ימו ,שדק ירפס לע דסוימ ולוככ
.הברה וליעוי אל

םילובגה שוטשטב דוחיב הלוחה ,וז ונתפוקתל איה תדחוימו ,הזב הדוקנ דועו
תוציחנהב ףיסומ דוע הזש ,ינשהב דחאה ףילחהל ידכ דע ,ערו בוט תובורעתבו
לש םרכב רז תורומז סינכהל אלש המכו-המכ-תחא-לעו ,רבה םע ןבתה ברעל אלש
.הבש בוטה וליפא ,שדקה

-יטוקיל) כ"שת ןויס שדוחמ בתכמב םיאצומ ונא אשונ ותואב םיפסונ םיניינעמ םייוטיב
:(333 'מע ,גכ ךרכ תוחיש

םג - רתוי דועו םירבחמ המכמ תומוקמ יארמב טטצמש ,תיללכ הרעהב ליחתאו
ילושב הרעהב םאיבהל יאדכ םאה קפסש ולאכ םג םהיניבו ,רמאמה םינפב
.םינפב המכו-המכ-תחא-לעו (תומוקמ יארמל בל םש דחא לכ אלש ףא) ןויליגה
קופקפ לכ ןיאש ולאמ רוקמ איבהל שי ,םהב טטצמו בתוכש םיניינעהבש טרפבו
...םהלש רוביחו םמש תרכזהב

...םינושמו םינוש םיגוחמ ותוא םיארוקהש ןוויכ ,ארמוחל - אד ןוגכב קפסו

םידליה תורפסמ "האמוטה חור" תרבעה

הרישי ,העפשה ול תויהל היושעש רבד לכב יברה לש הגלפומה ותוריהז תומסרופמהו תועודיהמ
תוענמיה ,איה הז אשונב תויזכרמה ויתוארוהמ תחא .לארשי-ידלי לש םכוניח לע ,הפיקע וא
העובק תולכתסהלש רובס יברה .םידליה ירפסב םיאמט םייח-ילעב לש םירויצו תונומת תספדהמ
הקיזמ העפשה שי ,תוילילש תונוכתב (ל"זחב אבומכ) ונחינש ,הלא םייח ילעב לע תכשוממו
.דליה לש הכרה ושפנ לע

:(309 'מע הכ ךרכ תוחיש-יטוקיל) מ"דשת ןוושחרמב 'כ םויב שדוק-תחישב רמא ךכו

תומהב לש תונומתו םירויצב קר ושמתשי םינותיעו תורבוחבש ,רתויב ןוכנ רבד
ךירצ ,ידוהי דלי טרפבו ,ידוהי ןכש .םירוהט םיגדו תופוע ,תורוהט תויחו
.(ח"צק ס"וס ד"וי ע"וש הארו) םירוהט םירבדב קר לגרומ תויהל

אקווד םתוא םירשקמש םימייוסמ םירבד םנשי הנידמה גהנמ יפ לעש יפ-לע-ףאו
,'וכו הרוהט הניאש תרחא היח םע םירשקמש רחא ןיינעו ,(!) רבכע ...םע
םינותיעו תורבוחב םג - וננובאדלו ,ולא םירויצב שמתשהל ולגרוה רבכו
לטבל ידכ שפנ תוריסמב ךרוצ ןיא ירה - שדקה תרהט לע םה םיטרפה ראשבש
.לקנב תאז לועפל ןתינו ,הז גהנמו תוליגר

,הלואגה ייוליגל הנכהה תפוקת אוהש ,אחישמד אתבקעד ארד ,הז ונרודבו
תאו" (ב,גי הירכז) רמאנ אובל דיתעל ןכש .הז ןיינעב תוריהזה רתויב הבושח
ןיעמ הגהנהב וישכע רבכ גהנתהל יאדכ ןכלו ,"ץראה ןמ ריבעא האמוטה חור
.הז

ליעמה לעו שדקה ןוראד תכורפה לע רשנ ינפו הירא ינפ רייצל וגהנש המ)
לש ןפואב 'ה תדובעלו הליפתל ררועל הזב הנווכה ירה - הרות רפס לש רתכו
.((ב"כמ ה"פ תובא) "'וכ יראכ רוביג"

ירה - (ז ,ב"פ ר"בדמב) םילגדהמ המכ לע תואמט תויח לש םירויצ יבגל)
שמתשהל חרכה היה ןכ םאו ,טבשה תנוכת םע רושק היה רויצ לכש םש ראובמ
.(אקווד הז רויצב

םירופיסב הדפקה

רסמהש ךרוצה תא יברה שיגדה םימעפ המכ .םידליל תורפס - אשונ ותואב ןיינעל ןיינעמו
ז"לשת בא-םחנמ שדוחמ תרגיאב בתוכ אוה ךכו .םיטרפה םי ןיב דבאי אל ירוקמה יכוניחה
:(413 'מע בכ ךרכ תוחיש-יטוקיל)

רעונלו םידלי המכו המכל ךשומה חוכ שי הלילע ירופיסב רשא .. קדוצ יאדווב
.זע רתיבו תאש רתיב םהילע עיפשהל רשפא וז ךרדב קרש

,םיטרפה םאבש ןובשחב תחקל ךירצ ,םידלי ןכש לכמו ,רעונב רבודמהשכ םלוא
ןויע ךירצ ,םימלענו םיסוכמ םג וא םיעלבומ ויהי ,הרטמהו ןווכמה רקיע םהש
,םיזמר וב שפחל ליגרו גהונ וניא רופיס ארוקה ירהש .הרטמה וגישי םא לודג
יטרפ ראשל סחיב המכו-המכ-תחא-לע ,רתויב ןטק אוה תומכבש טרפל בל םישל וא
...וירחאלשו ול םימדוקש הלילעה

לכ הז יכ רומש ויתווצמ תאו ארי 'ה תא" בותכה ןושלבו ,אוה רקיעהש ןוויכ
ונימכח תשגדהכו ,רומאה בותכהל םיאתמ הרטמה וגישיש ידכב ירה .. "םדאה
השגדהבו תומכב עיפוהל םיטרפה םג םיכירצ ,רקיעה אוהש השעמה לע ל"ז
ררועמה ןפואב ,הזב אצויכו תרתוכ וא םיאתמ רויצ ידי לע םא ,המיאתמה
.בל תמושת

?רפסה ןמ רסח רקיע

ותנכהו רפסה תביתכב קוסיעה תדרט ללגב .רקיעה תא םיאור אל םילימ בורמש הרוק םיתיעל
וא העילבהלו ,רפסה לש תירקיעה ותרטמ תא חוכשל רואל םיאיצומהו םירבחמה םייושע ,סופדל
הנכמ תאז לכב ךא ,םיהז םניאש םירקמל תונוש תויוסחייתה יתש ונינפל .לילכ המילעהל
.םהל ףתושמ

:יברה בתוכ א"משת א רדא שדוחמ בתכממב

תחא הלמ ףא יתאצמ אל ,רעצב תולוהמ הימתהו האילפה הברמלו ,תרבוחה יתארק
...המשנה תויחצנ תודוא

םימע לש תופקשהבו םייחה ךילהתב דוסי הז ירה המשנה תויחצנ רשא טרפבו
הזמ תידיימה הנקסמה ירה ,הטושפכ רקיעבו ,הטושפכ המשנה תויחצנ ...םיבר
םלועב תאצמנה המשנל חור תחנ ומרגיש םיבוט םישעמל איבהל החרכומ שארל לכל
.הז ונמלועב (םג) תמאה האורו תמאה

םישעמל ,העיבת הזמ רתויו ,םיארוקל האירק תרבוחה לכב יתאצמ אלו יתשפח
...ל"ז תיחצנה המשנה רכזל םיבוט

ישודיח יצבקמ דחא לש תכרעמה ישאר לא א"ישת ןסינ שדוחב חלשנש בתכממ תפסונ המגודו
:(ומר 'מע ד ךרכ שדוק-תורגיא) םתבישיב רואל-םיאצויה הרותה

ליבשב םג דחוימ רודמ וב אצויכו הז ןוגכ הרותל ןוחריב עיצקהל דאמ ןוכנהמ
ומלועב ה"בקהל ול ןיא שדקמה תיב ברחשמ ל"זר ורמאש ףא יכ ,הרותה ןתונ
לש הסאמ לע רתיו אלו 'וכ ה"בקה רתיו :הזמ רתויו ,הכלה לש תומא 'ד אלא
,בטומל ןריזחמ היה הבש רואמה ,ורמש יתרותו ובזע יתוא יאולה 'וכ הרות
'דב ריכיש דע םגו בטומל וריזחיו רואמה אצמי ארוקהש דע ךומסל ןיא הז לכב
תאז ,הרותבש רואמה תא תתל ךירצ אלא ,ה"בקה לש ותריד והזש הכלה לש תומא
הרומג הרכהב ריכיש ידכב ארוקל רוזעלו ,ןכומה ןמ ,הרותה תוימינפ תרמוא
...ה"בקה לש ותריד םה םה הכלה לש תומא 'דה רשא

..."םכח דימלת לע הקזח"

לא הנפיהש תונוש לועיי תועצהבו תורעהב רתיה ןיב תפקתשמ וז הדבוע .תומילש בהא יברה
תרטמל םימרות םניאש ,םירתוימה םיטרפה תא ןחבאל דימת עדי תודחה ויניעב .םירפס ירבחמ
תונטקה םיתיעל ,תופסותה תא תוהזל אסיג ךדיאלו - הנממ עורגל םילולע ףאו ,ללכ רוביחה
.ותומילשל םורתלו רפסה תא חיבשהל ןחוכבש ,הרואכל

:אשונב תואמגוד המכ ןלהל

-יטוקיל) האושב הפסנ ורבחמש רפס לש רואל-איצומל (א"משת 'א רדא שדוחב) יברה בתוכ
:(370 'מע ,דכ ךרכ תוחיש

םישעמל - תופוכת םימעפלו תובוט תובשחמל איבהש גהנמ) הנורחאל םיגהונ
,רבחמה די בתכ םוליצ ףרצל - (הרות ישודיחב רתוי ןויעמ ליחתמ ,םיבוט
.(הזב אצויכו) ולש שרדמה תיבד ,ותנומת

"!תואלפ שיא הנה"

עגונב (בק 'מע ב ךרכ שדוק-תורגיא - ו"שת 'א רדא שדוחמ בתכמב) יברה לש הרעה הנה
:םרואיתו ןקזה ר"ומדא ירפסל

,תורוש שולש-םיתשב ,רואית םע ןקזה ר"ומדא ירפס רבד לע דחוימ קרפ היה םא
:םהב אצומו םירפסה תמישר ארקי ארוקהשכ הנה ,רפס לכ .. ןכות

,הלפתה רודיס לש (הביתו הבית לכ קוידב) חסונ

םיאתמה ןונגסב תובותכו לכל תורוסמה תוכרב תוכלהב) ןינהנה תוכרב חול
,(הזל

,(ןורחא סרטנוקו הדנ תוכלה טרפב) ךורע ןחלוש

תפומל ,רסומה ילעב יניעב ,שמשל לוכי ישילשהו ןושארה וקלחבש) אינת
,(לארשי-תבהאל - יעיבר קלח .הריקחל המגוד ינש קלח .רסומ ירפסל

,(ד"בחב ותטיש) הרות יטוקלו רוא הרות

(הלבק) רוא הרותבש "ומצעב ע"נ ר"ומדא ק"כ ןושל"ו אינתבש ןורחא סרטנוק
-

!תואלפ שיא הנה :תרמואו איה תזרכמ .. וזכ המישר הנה

"תוניינעתה ררועי ינוציחה יפויה"

לע רפס רבחמל יברה בתוכ (זמש 'מע ,אי ךרכ שדוק-תורגיא) ו"טשת בא-םחנמ שדוחמ תרגיאב
:לארשי-ילודג

לכ ףוסב ףיסומ היה םא ,ולא םירמאמ תומילשב הברה היה ףיסומ רשא יל הארנ
רתוי אוצמל ןייעמה ארוקה לכוי םב םירוקמ תמישר - רפסה ףוסב וא רמאמ
םירפס תמישר םג ףיסוהל ןכו ,ךרע יפל רוציקב רמאמב אבש המ רבד לע םיטרפ
תנבהל תוריהב ףיסומ הז םג םימעפלש ןוויכ ,רמאמה אשונ לש וירמאמ וא
...הלוגסה ידיחי

הלטב החיש ילעב ימי ירבדכ - ונלש המילש הרות ילעב ימי ירבדה ויהי אלו
'וכ םיכיראת תמישר ,היפרגוילביב ,הפוקל םינזאד םיניינעב םיצבושמה ,םהלש
הרוא ןרקל םכישמהל רשפא םימיוסמ םיגוחש הז םותי רוד ונרודב טרפבו .'וכו
תוניינעתה ררועי הזו םינוציח םיניינעד יפויה שארמ ואריש ידי לע קר -
...רקיעהל םג ףוס לכ ףוס ואובי לפטד לפטה ןמו ,םהלש

...ונכשל בוטו קידצל בוט

ךרכ שדוק -תורגיא - ו"טשת בא-םחנמ שדוח בתכממ) לארשי-ילודג לע תורפס יניינעמ דועו
:(חמש 'מע ,אי

רהזה תצילמ יפ לעו .םיכפה םגו םינוש םיגוסמ םידיחי דחי םיברועמ ורפסב
ןיאשו הרותב איה השמ תרובק רשא (רהזה ירואיבב םש ןייעו .ב,זכ א"ח)
רמשנ דימת אל הז וקב םג הנה ,הזל הז םיבהוא אלא הז לצא הז ןירבוק
בותכל הצור אוהש םעט הזיאמ םא ,םינוש םיקלחב םקלחל םוקמ שי ירהו .ורפסב
םישיאה ויהי אל ,ול ךומסה רמאמל דחא רמאמבש םינפ-לכ-לע וא - םלוכ תודוא
רפסב םיאבה לכש רמול םימתה ארוקה תועטל םורגל אלש .. וריבחל דחא םידגנמ
.אזימרב אמיכחל ידו ,םתאריבו םתרותב םתולדגב םג םה םינכש דחא

..."םינושמ םירפוס ידימ תובר תוקתעה"

ורפסל הבוגת ו"טשת זומת שדוחב יברה בתכ ה"ע ןיווז ףסוי-המלש ברה ח"הרה ג"הרל
:(חסר 'מע אי ךרכ שדוק-תורגיא) "םידיסח ירופיס"

- תומוקמה לכבו םינמזה לכבש לארשי-יאישנ רבד לע םירופיס ףסואל עגונהב
לכ לש ורוקמ ,רפסה ףוסב םינפ-לכ-לע וא ןוילגה ילושב םא ,ריעהל שי
םירבדה לארשי-יאישנ לכל עגונהב םאו .ולש תוכמסה - רקיעהו ,רופיס
ןניאש תועידי רשא ,תודיסחה תעונת יאישנל המכו-המכ -תחא-לע ,םירומא
בר קזנ ואיבה - היוצר יתלב הרטמב םיפיוזמ םיניינע םימעפלו תוקייודמ
...םיבחר רתוי םיגוחל היגהנמו היתוכרדה תרדחהו תודיסחה תרות תצפהל

םא ,בוט המו .. רופיס לכ רוקמ םוקמ הארמ התע סיפדי םינפ-לכ-לעש יאדכ
םירופיסה יצבוק לש תוכמסה ךרע רבד לע תודחא תורוש םג הזל ףרצל ,רשפא
ילעב ונייה ,תווצקה ינש הזב שי עודיכש ,םינושה םירפסמה ןכו םינושה
...תווצקה ינש ןיב םיאצמנ םבורו ,ךפיהלו תילכתב תוכמס

קלח תנקסמו ,ןוהמת םיררועמה םידיסח ירופיס םנשי ללכב :ל"נהל ךשמהב
וא ןידה ךפיה השע - רופיסה ותודואש - ינולפ שיא יאדוובש ,איה םיעמושהמ
הזיאב ןטק יוניש ידי לעש העשב הב .. ןידה תרושמ םינפלה ךפיה םינפ-לכ-לע
םירופיסה לש אבורד אבורד ןוויכו .ההימתה לכ הרס ,רופיסהב רשא םייוטיב
.ךכ לכ םיקייודמ םניא םייוטיבה רשא אוה יאדו ,תורוניצ המכ ךרד ורבע
.ןושלל ןושלמ קתעהב - טרפבו

'תוחתפמ'הו תומוקמ-יארמה תובישח

ססיב ךכו ,תוחתפמ תכירעו תומוקמ-יארמ ןויצ תובישח לע תובר םימעפ ותעד תא הליג יברה
יאדכ עודמ :םינעוטל סחייתה תויונמדזה המכב .ד"בח ירפס לש רואל-האצוהה תנוכתמ תא
הגשהו הנבהב המצע הרותה דומילל הז ןמז לצנל ףידע ?תוחתפמ תכירעב ןמזו ץמאמ עיקשהל
.(רקיעה ירה והזש)

רפסל רבד-חתפב ספדנ - א"משת עירזת תשרפ תבש) ויתוחישמ תחאב יברה הז לע בישה ךכו
:(ש"רהמ ר"ומדא ירפסל תוחתפמה

ל"זח ושריפו ,"םעה תא תעד דמיל"ש (ב ,טי תלהק) רמאנ ךלמה המלש לע .א
םכחה ,ךלמה המלש ליבשב וליפאש ירה ."הרותל םינזא" השעש (ב,אכ ןיבוריע)
קדצ חמצה ר"ומדאלש וניצמ ןכו .הרותל "םינזא" תיישע חרכומ היה ,םדאה לכמ
-חמצה תורעה המכו המכו ."םירוציק"ב דחוימ ןיינע היה ר"ומדא ח"ומ ק"כו
ןיינעה ראובמ ןכיה - תוחתפמ אלא םניא (הרותה-רואו הרות-יטוקלב) קדצ
.'וכו

םיעדוי אל תוחתפמ אלל ןכש .הרותה דומילב דאמ הברה םיפיסומ תוחתפמ .ב
ראבתמ םשש תומוקמ רפסמ תודוא םיעדוי אלש וא) םייוסמ ןיינע אוצמל ןכיה
םא וליפא :ןכ לע רתי .יעבדכ ןיינעה תא םיניבמ אל אלימבו ,(ןיינעה
היהש בר ןמז תוחתפמה םיכסוח - תומוקמה לכ תא ףוס ףוס םיאצומו םישפחמ
:דועו תאז .ומצע דומילל שידקהל רשפאש ןמז ,ןיינעה שופיחל שידקהל םיכירצ
הנפאשכל" םירמוא ,ןיינע שפחל ידכ עגייתהל םיכירצ רשאכש הרוק תחא אל
."הנפת אל (אמש)" - אוה ףוסהו ,(ד"מ ב"פ תובא) "הנשא

םה ,הצוח תונייעמה תצפהל םיעייסמ וניאישנ וניתובר ירפסל תוחתפמה .ג
תצפה ירהו ,"הצוח"ב אצמנש ימל םג הרותבש "תונייעמ"הל חתפמ םיקפסמ
...הלואגה תא האיבמ תונייעמה

ןכש ,האלפנ תוכז יהוזש תעדל ךירצ ,תוחתפמ תכירעב שוחב םיקולא וננחש ימ
הז אוהש ןוויכמו ,לארשימ םיבר לצא הרותה דומילב הפסוהל םיאיבמ תוחתפמה
.הז דומילב קלח ול שי ,ךכל םרגש

..."רבחמל םג ליעומ"

:(גיש 'מע ,בי ךרכ שדוק-תורגיא) ז"טשת טבש שדוחמ בתכמב יברה בתוכ הז אשונב דועו

ארוקה בלב הקושת ררועל ,טרפב ינויע אשונ לע בתוכה לשו ,ללכב רבחמ תרטמ
םא טרפבו ,םהב רתוי קימעהלו רפסב םיאבומה םיניינעב ןיינעתהל ךישמהל
דוחיבו ,םינמזה לכבו .ינש ילכב ,ולש חוסינו ןושלב םיניינעה רסומ רבחמה
"הפוקל םינזא" םישועש ידי לע דמולהו ארוקה לע לקהל םילדתשמ ,ונרודב
.הזב אצויכו

ילושב רתא לע ןייצל רתויב בושח ,ךכ לע הרומ ןויסנה םגו ,יתעדל ןכלו
,'וכו ףדה ,קרפה ןויצב ,תורוקמה - רפס לכ ףוסב םינפ-לכ-לע וא ןוילגה
םג ותעד תווחל תורשפא דמוללו ארוקל םינתונ הז ידי-לעש ,םיטטצמשכ טרפבו
.ןיינעב קמעתהל ונוצר םירגמו רוקמה ירבד שוריפב אוה

ולצא תורומש דימת אל יכ ,רבחמל םג .. ליעומו בוט הז גהונ ,ןכ לע רתי
תחת תואצמנ דימת אל ירה - תורומש וליפא םאו ,תורוקמה ןייצ ןהב ויתומישר
.םעפה דוע ולא םיניינעב ןייעמשכ ודי

לארשי-ץראב ןשיה בושיה תודלות

תא ראתמה רפס רביחש דבוכמ רפוס לא (ד"ישת טבש שדוחמ) תרגיא איבנ המישרה םויסל
:(אנק 'מע ח ךרכ שדוק-תורגיא) לארשי-ץראב ידוהיה בושייה תודלות

רפס רואל איצוהל ןנוכתמ יכ ובתכמ םויסב יתארק תדחוימ חור תרוקב
םיכרותה ןוטלש לש הנורחאה הפוקתב בושייב ןודי דחא קלח רשא ,ויתונורכז
...יטירבה טדנמה תונש םישולשב טפושכ ותנוהכ ימיב ינשה קלחהו

תונורכז ורואיתב םימחה ויתושגר ןיטישה ןיבמו ןיטישה ךותמ תוארל יל םענ
רשקב ללכב םידיסחה ייח חרואו ימלשוריה יווהה תא ורואית טרפבו םדק ימי
.'וכו םיבושח תוערואמו םיבוט םימיה םע

-תחא-לע ,הלא ומכ םיניינע םסרפל יוארה ןמ תומוקמה לכבו םינמזה לכב םאו
םיללוש ריעצה רודהמ המכ הנה וננובאדל רשא .. השודקה ונצראב המכו -המכ
תונמל םיצורו רבעהמ םיעדוי םניא ללכבש וליפא שיו ,ונלש ריהזמה רבעה תא
הפקשהמ רשא ,ןכל םדוק םינש הזיא וא תונורחאה םינשהמ בושיה ימי ירבד
...תובזוכ תונקסמל םיאב וזכ תלפרועמתודיסחה ינייעממ


יחיו תשרפ


יחיו תשרפ

רפס לש הנושארה השרפה ןיב םייוסמ רשק שיש ןבומ ,"ןפוסב ןתלחת ץוענ" ללכה יפ-לע
?"יחיו"ל "תישארב" ןיב המ .וב הנורחאה השרפה ןיבל תישארב

לארשי ליבשבו ,וכרד תישאר תארקנש הרותה ליבשב" :י"שר שרפמ "ארב תישארב" לע :אלא
הריד" לש הנווכה תא ועצבי לארשיש ידכ ארבנ םלועהש ,תרמוא-תאז ."ותאובת תישאר וארקנש
ותויהב םגש - "םירצמ ץראב בקעי יחיו" לש ןכותה םג והזו .הרותה ידי-לע "םינותחתב
ול הריד השע ,ץראה תוורע - םירצממ םגש ןוויכמ ,"יחיו" תניחבב היה ,םירצמ ץראב
.ךרבתי
(ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כ תחישמ)


(חכ,זמ) הנש הרשע עבש םירצמ ץראב בקעי יחיו

ץראב בקעי יחיו ומצע לע ארוק היהו ,הנש הרשע-עבש ירופיצב רד היה אישנה הדוהי יבר
(ר"ב) ןינש הרשע עבש ירופצב הדוהי היחו ,הנש הרשע עבש םירצמ

:קחצי-יול יבר רמוא

לש ורמאמב זמרנ הז רבד .בקעי לש ותדימ איהש ,תראפתה תדימ איה "יבר" לש ותניחב
הישועל תראפת איהש לכ - םדאה ול רוביש הרשי ךרד איה וזיא" (ב"פ) תובא תכסמב "יבר"
."םדאה ןמ ול תראפתו

:בקעיל יבר ןיב םירבד המכב ףתושמ וניצמ ןכל

,םירצמ ומכ אוהש ,ירופיצב הנש הרשע-עבש רג יברו ,הנש הרשע-עבש םירצמב רג בקעי .א
רפסמכ ,(380) פ"ש הלוע 'ירפצ' :ףסונ זמרו ."םירצממ רופיצכ ודרחי" (אי עשוה) בותככ
."םירצמ"

:י"שר שריפו ,"הנשג וינפל תורוהל 'וג חלש הדוהי תאו" (ומ תישארב) ביתכ בקעיב .ב
תוחנמ) ורמא ל"זר :יבר לצא ונאצמ הזב אצויכ ."הארוה אצת םשמש דומלת תיב ול ןקתל"
ויפ לעו ,תוארוה הרומ יבר תיבל םהל היה) "הווה האישנ יבד אניירומ הדוהי יבר" (דק
.(י"שר ,םהירבד לכ םישוע ויה
(קחצי-יול תרות)


* * *

:בקעיל יבר ןיב ףסונ רשק

אוה לארשיב אישנ לכש ונייה ,וניבא בקעי לש וצוצינ תובית ישאר "אישנ"ש םירפסב רמאנ
יבר" לארשיב ומש ארקנש ,יברב דחוימב טלובו שגדומ הז רבדו .בקעי לש ותמשנמ ץוצינ
."אישנה הדוהי

(ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כ תחישמ)


(חכ ,זמ) הנש הרשע עבש םירצמ ץראב בקעי יחיו

(םירוטה לעב) הלואש לבא ינב לא דרא יכ רמא ירהש ,םייח ויה אל םינושארה

-לעב ירבד יפ-לע) הז קוספ ורומ ול שריפ ,ןטק דלי 'קדצ חמצ'ה ר"ומדא ק"כ תויהב
."םירצמ ץראב ויה בקעי לש רתויב תובוטה םינשה הרשע עבש" :(םירוטה

ריחב ,וניבא בקעי לש ויתונש רחבמש ןכתייה :ןקזה ר"ומדא ק"כ ,ובס תא 'קדצ חמצ'ה לאש
!?ץראה תוורע ,םירצמב אקווד ויהי ,תובאה

וינפל תורוהל ףסוי לא וינפל חלש הדוהי תאו" (ומ תישארב) רמאנ :ןקזה ר"ומדאה ול הנע
םש אהתש דומלת תיב ול ןיקתהל :הימחנ יבר רמא" (רעבאב) אמוחנת שרדמב ורמאו ,"הנשג
ןושלמ "הנשג") ה"בקהל םיברקתמ - הרות םידמולשכ ."הרותב םיגוה םיטבשה ויהישו ,הרות
.(םייתימא םייח) "יחיו" תויהל לוכי םירצמב םיאצמנ םא םג זאו ,(בוריקו השגה
(םוי-םויה)


* * *

:'קדצ חמצ'ה תלאש לש תימינפה התועמשמ

ילב אוהש ,ךרבתי ותוקלא יוליג רשפאמ וניאש בצמ ,לובגו רצימ ןושלמ אוה "םירצמ"
ךרבתי 'ה תא דובעלו ,םילובגו םירצימה ןמ תאצל - "םירצמ תאיצי" איה םדאה תדובע .לובג
?אקווד "םירצמ"ב ויה בקעי לש ויתונש רחבמש ןכתיי דציכה - ןכ םא .תולבגמ אלל

יכ ,"םירצמ"ב םג "יחיו" תויהל רשפא הרותה דומיל ידי-לעש ,התיה ןקזה ונבר תבושתו
.הלבגהו הדידמ לכל לעמ הידמול תא ההיבגמ ,לובג ילב ןכ םג איהש ,הרותה
(תוחיש-יטוקיל)


* * *

?םירצמב אקווד בקעי לש ויתונש רחבמ ויה עודמ :תושקהל רשפא ןיידעש אלא

יוליעה תא גישהל הכז ,"ץראה תוורע" ,םירצמב הבישי ןיקתה בקעיש ידי-לעש ,אוה רבסהה
."ךשוחה ךותמ רואה ןורתי" לש

דלי ךנחל ךירצש םושמ ?ודכנ תלאשל הבושתב ומצעב ןקזה ונבר תאז לכ שריפ אל עודמו
תא ,וכוניח תליחתב דמועה ,דליל ריבסהל ןיאו ,םיאנת םוש אלב ,ערה ןמ תטלחומ תוקחרתהל
.רואל ךשוחה תכיפהמ אבה ןורתיה
(תוחיש יטוקל)


םימיה תירחאב םכתא ארקי רשא תא םכל הדיגאו ופסאה
(א ,טמ)

(י"שר) הניכש ונממ הקלתסנו ,ץקה תא תולגל שקיב :םכל הדיגאו

?האובנ ירבד ךכ-רחא רמאו ךישמה דציכ ,בקעימ הניכשה הקלתסנש רחאמ :הזב קדקדל שיו

ץקה יוליג ךישמהלו ןיכשהל חוכה בקעימ לטינ - הניכש ונממ הקלתסנ :אוה שוריפה אלא
וילע התרש םג ןכו ,ץקה תא עדי ומצעב אוה ךא ,("תשבלתמו תנכוש" ןושלמ הניכש) הטמל
.שדוקה-חור
(תוחיש-יטוקיל)

רודו רוד תורצוא


םידיסחה ינקזו םיעיפשמ


ידיסח ךרבא * תודיסחה יכרדב ירקיע דוסי םה םיעיפשמ
תעמשמ רדעה * םידיסחה ינקזל תימינפ תעמשמב לטבתהל ךירצ
רדס םילבקמ עיפשמהמ * םיינקירו םיינוציח םידיסח חימצמ
'תודיחי'ל יברה לא הכילה תארקל הנכהעפשה תא םיערוז 'םיעיפשמ'ה

,תודיסחה יכרדו םידיסחה יכרד שי .תודיסחה יכרדב ירקיע רבד םה ,םידיסח לצא ,םיעיפשמ
ןה תודיסחה יכרדו עפשה תטילק ןה םידיסחה יכרד .תודיסחה יכרדב ירקיע רבד םה םיעיפשמו
.עפשה תעירז

.ערוזב יולת הטילקה ביט .הטילקה ביטב היולת החימצה תחלצהש ונא םיעדוי תימשג העירזב
חוכ תא ררועלו ערזה תא טולקל עקרקה תרשכה הרקיעש ,המדאה תדובעב החמומ ערוזה םא
החימצה היולת העירזב רשאמ רתויש ,העיטנב דחוימבו .תחלצומ החימצ היהת יזא ,חמוצה
ערוזה רשאכ קר השענ הזו ,הרשכהה תדובעב היולת הטילקהו ,הטילקב הרקיעב תינחורה
דבלב וז אל ירה ותכאלמב לצע אוהשכ .ותכאלמב לצע וניאו ותדובעב החמומ אוה (עיפשמה)
.םילקלוקמ םה וזכ העיטנמ םיחמוצה תוריפה םג אלא ,השוחכ החימצהש
(604 'מע ,ד-ג םיקלח - ק"הלל םגרותמ - םירוביד-יטוקיל)


םידיסחה ינקז לש םתוירחא

יכרד שיו תודיסחה יכרד שי .םידיסחה יכרד לע תצקמב םידיסח וחכש םויכש ,םעפ רבוד רבכ
.םידיסחה

םמצע לע ולטנ בשומו ריע לכב םידיסחה ינקזש ,התיה ,הכרדהו ךוניחב םידיסחה יכרדמ תחא
ינקזל שפנבו בלב םירוסמ ויהש םידיסחה יכרבא תא ךירדהלו ךנחל תוירחאהו לועה תא
.םידיסחה

הז היה ;שממ ץירעהל שי םידיסחה ינקז יפלכ םידיסחה יכרבא לש תורסמתההו תעמשמה תא
.ימינפ לוטיב לש ןיינע

תדובעב קסע םג תובורק םיתיעלו תודיסח דמל ,הלגנה דומילב הברה עגיש ,ידיסח ךרבא
לטב היה הז לכ ירחאלו - בלבש הדובעו הרותל שדקומ היה שדוק תבשה םויש םג המ ,הליפתה
ותואב הארש העונתו הגהנה לכ ,ויפמ עמשש הלימ לכ .שישקה דיסחה יפלכ לוטיבה תילכתב
תושעיהלו ויתונורסח תא ןקתל רתויב הלודגה העפשהה םהל התיהו ,ובלבו וחומב ורדח ,דיסח
.דיסחל
(452 'מע ,א קלח - ק"הלל םגרותמ - םירוביד-יטוקיל)


תעמשמ רדעהב 'תינוציח' תודיסח

החמשב תופתתשה ,תודעוותהב תופתתשה ןוגכ ,םיינוציח תודיסח ירבדבש תרמואה ,הרזה העדה
םישענ - ידיסח ןוגינ תניגנו םידיסח ישובלב תושבלתה ,אלוליה םוי תרימש ,תידיסח
יל רמ - םיעובט םיידיסח םיכרבא הברהו ,ד"בח ידיסחב תושפנ המכו המכ ל"ר הדביא ,דיסחל
.ער קמועב - הרזה תמאה תא רמול

.אוהש יפכ בצמה תא ראתל חרכהה ןמ ,השק רבדהש המכ דע ךא .תמאה תא רמולו רבדל השק

םידמלמ לצא ,םיידיסח םיתבב ,תידיסח הביבסב ולדגש הלאכ שי םיידיסחה םיכרבאה ןיב
.הקיר םתוימינפ לבא ,תידיסח איה םיכרבא םתוא לש םתוינוציח ,תאז לכ ללגבש ,םיידיסח

.תובוט תודיממ םיקיר ,םימש-תארימ םיקיר ,הרותמ םיקיר הלא םיכרבא

אוה ,ךירדמו ךנחמ לש ולוע ומצע לע לביק אל ותונטקמ .תעמשמה רדעה איה הז לכל הביסה
ץוחבמ קירבמו הפי ,הזכ יארפ ירפ חמצ הזכ ךוניחמו ,ומצע תא ךירדה אוה ,ומצע תא ךניח
.םינפבמ בוקרו
(453 'מע ,א קלח - ק"הלל םגרותמ - םירוביד-יטוקיל)


ןגנל ךיאו רפסל ךיא תעדל

ךיא הצע ולאש ולצא ,הדובע יניינעב וצעייתה ותיא .עיפשמה היה הרייעב ידיסחה רתכה
,הליפת היהת הליפתהש םיטקונ הלוגס וזיאב ,הבוט הדימב לגרתהל ךיאו הער הדיממ רטפיהל
יברה לא הכילה תארקל הנכה רדס םילבקמ עיפשמהמ .הטימה לעש עמש םיארוק דציכ
.'תודיחי'ל

.יתית-יכיהמ לש םירבד םהש רמאי ישונאה לכשהש הלאכ יאדווב םנשי םירומאה םירבדה ןיב
רופיסש ,שחומב םיארמ תודיסחה תויחו רוא ךא .ידיסח ןוגינ וא ידיסח רופיס - לשמל
.ירקיע ןיינע אוה ידיסח ןוגינ ,ירקיע ןיינע אוה ,דיסחמ וא יברמ ,ידיסח

םירבסהו םירואיבב רופיסה תא תופייל אל ,ידיסח רופיס רפסל דציכ דומלל םיכירצ
,ידיסח ןוגינ ןגנל ךיא דמלתהל םיכירצ .ונפוא לע רבד רבד רופיסה תא רפסל ,םיימצע
-ירוד י"הזעב ודימעה םיידיסחה םינוגינהו םירופיסה ,ןכש .תונזח לש תופסוה ילב ןגנל
.הדובע ילעב םידיסח לש תורוד
(604-603 'מע ד-ג םיקלח - ק"הלל םגרותמ - םירוביד-יטוקיל)


יברל העיסנל לדנעה-ךונח 'ר לש ויתונכה

תא רבש אוה .העיגי ךותמ ול ואב ,לדנעה-ךונח 'ר דיסחה לש תובוטה ויתודימו בוטה וביל
.לוע תלבק לש העיגיבו הדובעב ומצע

רוסא ,ותערצמ אפרנ אוה ןיאש ןמז לכ ,ערוצמ" :לדנעה-ךונח 'ר רמא תויודעוותהה תחאב
תכלל ול רוסא ,תוסואמה ויתודיממ אפרנ אוה ןיאש ןמז לכ ,ךרבא .שדקמה-תיבל אובל ול
ירעש' יתדמל םינש רשע ךשמב .יברה לש ויתומא 'דבש 'ה לכיה תא אמטל רוסא ;שטיוואבוילל
יתדמל םימעפ םירשעו ,'םירוויע חקופ' ,'המכח תישאר' ,'םידרח' ,הנוי ונברל 'הבושת
רטפיהלו תוערה תודימה תא ףצרקל ידכ ,'םייח ךרד'ב םימייוסמ םיקרפו 'הבושתה תרגא'
לא הנושארה םעפב יתכלה ,םידיסחה ינקז לש םתמכסה ירחאו ,זא קרו ,תינפוגה תוליגרהמ
."שטיוואבוילל יברה

!דיסח השענ ךיא ,רפסמ שישק דיסחש המ םיכרבא ועמש

עסונ אוה ןיא ולא םינש רשע ךשמבו ,תובוט תודימ לע ךרבא עגייתמ םינש רשע
.יברה ינפל תינחורה ותוהמ תא תוארהל ושייבתהב ,אבסה-יבא לא שטיוואבוילל

.דיסח תויהל ידכ הבוט הנכה ארקנ וז
(456-455 'מע 'א קלח - ק"הלל םגרותמ - םירוביד יטוקיל)

עובשה חול


ד"בח יגהנמו תוכלה

גרובזניג החמש-ףסוי ברה תאמ
יחיו תשרפ שדוק-תבש
תבטב ח"י

ישמוח ראש םויסב ןכו) תישארב רפס לכ תא םייסמה ,השרפה לש ןורחאה קוספה תאירק ןמזב
,2"!קזחתנו קזח קזח" :ארוקה וירחאו ,רוביצה לכ רמוא רפסה םויסב 1.דומעל גוהנ ,(הרות
3.תאז רמוא הרותל הלועה םגו
ישיש םוי
תבטב ד"כ

תנשב ,א"עיז מ"גבנ ידאילמ ןמלז-רואינש יבר לודגה ונבר ק"כ לש אלוליה-תוקלתסהה םוי
4.'ץידאה ריעב דובכ ותחונמו ,ג"עקת

:ףיסוהל ידכ ,וז 'ןוצר תע' ולצני ,ףטו םישנ םישנא ,תחאו דחא לכ

ןכו ;שודקה ומש תויתואמ תחאב ליחתמה תוינשמ קרפ תוחפל דומלל - הרותה דומילב (א
ישורדב ןיינע ןכו ,אשידק אינת ורפסמ קרפ ןכו ,ץפח ובילש םוקמב ולש ךורע-ןחלוש ףיעס
5.עובשה תשרפל רוא-הרותמ - ונמזבו ותיעב אוהש ןיינע בוט המו ,ולש תודיסח

.הליפתה תדובעב (ב

וא אלוליהה לעב לש תדחוימה ותדובעל ךיישה ןיינעל - בוט המו ,הקדצ תניתנב (ג
6.ומוקמ יאלממ וניאישנ וניתובר תדובעבו ותדובעב םיקסועה תודסומל

,רתויב הלודג החמש - וטושפכ ,הז 'אבר אלוליה םוי'ב] החמש לש תודעוותה םייקל (ד
םויב תודעוותה תודוא הלאשה תא הליחתכלמ לטבמ הזש .. אקווד הנותח 'אלוליה'ב הרושקה
8.תווצמו הרות יניינעב תובוט תוטלחה םיפסאנה םהילע ולבקי הב ,[7אלוליהה
ןימולשת תויהל ךירצ ,הנשה םויב וקלח וא ל"נה השענ אל היהתש הביס וזיאמ םאש ,טושפ
9.םיכומסה םימיב המלשהו


חול האר - קוספה תאירק תא בטיה עמשי רוביצהש ידכ ,קוספה תליחת ינפל אעמיק קיספי ארוקהש יוצר (1
.'ותעב רבד'

הרותב תורקל םייסמה לכל םירמואש גהנמ לינולמ םייח תוחרא םשב ףסוי תיבמ איבהש טלק ס"וס א"מר האר (2
תפרצ גהנמ הזש בתכש ,יחריה ןבא םשב תבש לש הרותה תאירק רדס םהרדובאב ואיבהו ,'קזח' םעפ לכב
םייח תוחראב אבומה הארו .הרותה ישמוחמ רפסו רפס לכ םימייסמשכ קר ןכ רמול דרפס גהנמ וליאו היצניבורפו
.םש אקניפסמ צ"הרהל

ששחמ תאז רמאי אל הלועהש ,בתכ א"כפ האירקה ןחלש 'סב .ד"בח-ללוכ חול .31 'מע ד"בח-םיגהנמה רפס (3
אוהש ךייש אלו ,הלועל איה הכרבהש" הנעטה תא ז"ע ףיסוה בכ ק"ס ןחלשה ידבב דפ 'יס ןחלשה תוצקבו ,קספה
אל - 'קזחתנו קזח קזח' הרותל הלועה תרימא" :יברה ךכ לע בישה די 'מע ד"ח ק"גאב םנמא ."ומצעל רמאי
אחסונ יכ ,רמוא **אוה םגו ,(*ט"ס ז"סקס ז"הדא ע"וש האר) םויסה תאירקל ךייש אוה יכ ,קספה בישח
.ל"כע ,"'קזחתנו' איה ***ונלש

בתכמ האר ,ךרדב תוקלתסההו ידאלמ ןקזה ר"ומדא תחירב ,ןואילופנ תמחלמ יטרפ ד"ע .ד"בח-ללוכ חול (4
ד"ח ,ו"משת ד"בח רפכ ,ת"הק תאצוה 'ןקזה ונבר ,ןמלז רואינש יבר - תודלותה רפס'ב דועו יעצמאה ר"ומדא
ימי' 'סב הבצמה םוליצ .אכש 'מע מ"שת ןילקורב 'שדוק תורגא'ב קדצ חמצה תמישרב הרצקבו ,ךליאו 1025 'מע
.הז םויב 'ד"בח

.296 'מע א"כח תוחיש יטוקל (5

.הגומ ,286 'מע ב"ח ז"משת תויודעוותהו ,276 'מע םש תוחיש יטוקל - םינינעה 'ג (6

לש 'אבר אלוליה'ש ךכב םיזמרה (דנר .טמר 'מע תורגא) קחצי-יול יטוקילבש בתכמב ראובמה פ"ע טרפבו (7
.277-8 'מע אכ קלח תוחיש יטוקל - החמש לש ןיינע איהש ךיא רתוי דוע ןבומ הזמש - תבט שדוחב התיה ז"הדא

."בוט יכ וב לפכוהש ישילשה םויב לח תבט ד"כ רשאכ טרפבו" םג רכזנ (זאד ךיראתל םיאתמ) ל"נה החישב
זיש 'מע א"ח 'ךלמ תורגא - םחנמ תרות') ישילש םוי לש הזמ ףידע ,ישיש םויד "בוט יכ וב לפכנ"הש ,ריעהלו
.הנושארה םעפב ולסכ ט"י תגיגחד עובשב-םויה םע םג רבדה רשקנ םש יכ םא ,(נ"שו ,הרעהב

.292 'מע ב"ח ז"משת תויודעוותה (8

.(רוקמב השגדהה) הגומ - 66 הרעה 286 'מע ב"ח ז"משת תויודעוותה (9

-------------------

רשפא-יא םא הליחתכל רתומ"ו ;הליכאל הכרב ןיב דבעידב בכעמ וניא הדועסה יניינעמ קספהש אתיא םש (*
יאק הכרבה תרימאש" - הגומ - 31 הרעה 254 'מע ב"ח ז"משת תויודעוותהב יברה ירבד פ"ע ןכאו "רחא ןיינעב
תרימאב ונגהנמ ןיינעב 105 ע"ס םיגהנמה 'סב יברה בתכש ומכ שממ הז ירה ,ש"ייע ,"'...קזח'ד ןינעה לע םג
עיבי ת"ושב םג 'עו ."דבעידכ יוה ,רחא ןינעב א"אד ןוויכו" :הליכאל הכרבה ןיב ה"רב חופתה לע ר"היה
.ט 'יס ח"ואח א"ח רמוא

תא םג ךרבל ידכ (רוביצה םע - הארנכ) הרימאל ףרטצמ ,'קזח' הכרבה תנווכמ וילאש ,הרותל הלועה = (**
.ומע להקה

.האבה הרעהב אבומה האר ,הלועה תא קר ןיכרבמש םויכ םידרפסהו רבעב תפרצ גהנמכ אלש - (***


זכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ י"עש שטיוואבויל ןוכמ י"ע ל"וי

ןמרדור ןמלז-רואינש :יארחא ךרוע * רפואל השנמ יכדרמ ברה :ךרוע

דורב 'מ םחנמ :ישאר ךרוע

"תורשקתה" לע יונמ

ראודה תועצמאב ךתיבל תורישי "תורשקתה" ןויליג תא לבקל ןתינ

.(םימולשת 4-ב) ח"ש 177 :ץראב הנשל יונמ ימד
(םימולשת 2-ב) ח"ש 88 :ץראב הנש יצחל יונמ ימד
972-3-9607588 :תינופלט ררבל אנ :ץראל-ץוחב םייונמל יונמ ימד
:תבותכה יפל ,תבותכהו םשה ,יונמה ימד תא חולשל אנ

72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת ,םייונמה תקלחמ ,"תורשקתה"


ישארה ףדל

םיניינע חתפמ | ןיעידומ | סופד תיב | תושדח רדח | םידלי רדח | ןויע רדח | ד"בח תיב

תורומש תויוכזה לכ (c)
רואל האצוהה ףגא - זכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ
03-9606169 :'סקפ ,03-9607588 'לט ,72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת
ירא-בל ףסוי :"טנרטניא" רודמ שאר * בונורהא ןהכה קחצי ףסוי ברה :ר"וי
chabad@chabad.org.il