- ה"ק - "תורשקתה" ןועובש

ז"נשת'ה תבטב ד"כ * תומש תשרפ ק"שע

ונרוד אישנ ,שטיוואבוילמ ר"ומדא ק"כ תרותמ יעובש סרטנוק
שטיוואבוילמ י"ולר ק"הרהב לדנעמ םחנמ יבר
ע"יז מ"גבנ ה"הללקוצז
יברה לא תורשקתהה קוזיחלוןויליגה ירודמ
יבר יצוצינ יהויחבמ ריתי חישמ םע תויחל תוכלמ רבד
ץבוק תדרוה עובשה חול רודו רוג תורצוא תודיסחה ינייעממ

תוכלמ רבד


אוהש יפכ םצעה ונשי תולגב םג
לש ןפואב אוהש אלא ,ותתימאל
םלעה


'םצעה' רשאכ ,"תומש" לש בצמב קר ירשפא תולגה ןיינע
תא םג ריבסמ "םש"ה לש ותוהמ רואיב * יוליגב וניא
תארוה םע םג רושק הז ןיינע * תולגה לש התילכתו הניינע
"לארשי" התע תעלש ולאכ םג ,םידוהי בוריקב תוברהל ,ןמזה
ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כ תחישמ * דבלב םמש אוה


'וג שדוחל דחאב שדוח רשע יתשעב" :1ארקב שרופמ - טבש שדוח לש דחוימה וניינע
2."םהל השריפ ןושל םיעבשב" ,"הרותה תא ראב השמ ליאוה

לכבש - (3"שדוח שאר"ב םילולכ ובש םימיה לכש) טבש שדוחד תדחוימה הדובעהש ,ןבומ הזמו
םג ,בצמ לכבו םוקמ לכב תודהיהו הרותה תצפה - איה ,'וג ראב השמ ליאוה 4ובש םוי
הרותה תא ול ומגרתי ןכ םא אלא הרות דומלל ןיידע לגוסמ וניאש דע ,'וכ קחרתנש ידוהיל
."ןושל םיעבשב" ,םעו םע ןושלב ,הנידמה תפשב

תבש ,וינפלש תבשב תכשמנ - טבש שדוחד תדחוימה הדובעל חוכ תניתנהו הכרבה ,הנהו
ללוכ ,הכרב יניינע לכב שדוחה ימי לכו שדוחה-שאר תא םיכרבמ ובש ,טבש שדוח םיכרבמ
.הז שדוחד הדובעה יניינעל עגונב - דחוימבו

הנש תועיבקבו ,עובשה תשרפב םיזמורמו םיכייש 'וכ םידעומה יניינע לכש 5עודיה יפ-לעו
טבש שדוח תכרבד תוכיישהו רשקה תא אוצמל שי - תומש תשרפב טבש שדוח םיכרבמ תבש לח וז
.תומש תשרפל

:השרפה לש הנכותל ("תומש") השרפה םשד תוכיישה רואיב םידקהב ןבויו

6.םירצמ דובעיש ,תולגה ןיינע - אוה הלוכ השרפה ןכות

רקיע ,לבא ,7"ונדרי דורי" :תישארב שמוחב רבכ רפוסמ - םירצמל הדיריה תלחתה תודוא
רודה לכו ויחא לכו ףסוי תמיו" רשאכ ,תומש תשרפב ליחתמ ,םירצמ דובעיש ,תולגה ןיינע
9."דובעיש היה אל םייק םיטבשה ןמ דחאש ןמז לכ" ,ןכש ,8"אוהה

ינפל) השרפבש םינושארה םיקוספה ירהש - תולגה ןיינעב איה תומש תשרפ תלחתהש ,אצמנו
-ינב םיאב דציכ ראבל המדקה רותב םיאב ("אוהה רודה לכו ויחא לכו ףסוי תמיו" קוספה
םימידקמ ןכלו ,10"ויבא ירוגמ ץרא" ,לארשי-ץראב אוה םמוקמ ,הרואכלד ,םירצמל לארשי
ירקיעה רופיסל םיאבש דע ,"'וג המירצמ םיאבה לארשי-ינב תומש הלאו" ץרמנ רוציקב
.םירצמ דובעיש ליחתה יזא ,"אוהה רודה לכו ויחא לכו ףסוי תמיו" רשאכש - השרפבש

"'וג ךרפב לארשי-ינב תא םירצמ ודיבעיו" ,דובעישה ישוקב רתוי ףסותינ - השרפה ךשמהבו
,האלה ןכו ,12"והוכילשת הרואיה דוליה ןבה לכ" הערפ תריזג ,11

וכלי םה ,םושלש לומתכ םינבלה ןובלל םעל ןבת תתל ןופסאת אל" - השרפה םויסל םיאבש דע
ומישת םושלש לומת םישוע םה רשא םינבלה תנוכתמ תא" ,הז םע דחיבו ,13"ןבת םהל וששוקו
15."ונתת םינבל ןכותו (ןכ-יפ-לע-ףאו) םכל ןתני אל ןבת" ,14"ונממ וערגת אל םהילע

:ולכש ךפיה אוהש רבד הווצמ הערפש ,ךכ ידכ דע - רתויב תולגה ךשוח אטבתמ הז ןיינעבו]
וניא רשאכ ,ןכ םאו ,16"סממער תאו םותיפ תא .. תונכסמ ירע" ורובע ונביש הצור הערפ
תא בכעל ומצעב םרוג - ןבתל שק ששוקל םמצעב םיכירצו ,םינבלה ןובלל ןבת םהל ןתונ
ךידבעל ןתינ ןיא 17ןבת" :הערפל ונעטו ורמאש יפכו !סממערו םותיפ לש היינבה ךילהת
אל ןבת" ,רמואו ,וב רזוח וניא ,ןכ-יפ-לע-ףאו !"ךמע תאטחו .. ושע ונל םירמוא םינבלו
!ולכש ךפיה - "ונתת םינבל ןכותו םכל ןתני

- לארשי -ינב ירטוש ,ןרהאו השמ ,ה"בקה ירבדל עמוש וניא הערפש דבלב וז אל :רמולכ
![תולגה ךשוח לודג ךכ ידכ דע !אוה ולכש ךפיה השועש ,תאז דוע אלא

הז םעל התוערה המל י-נדא רמאיו 'ה לא השמ בשיו" - 18השרפה םויסב םיכישממ ןכ ירחאלו
,"ךמע תא תלצה אל לצהו הזה םעל ערה ךמשב רבדל הערפ לא יתאב זאמו ,ינתחלש הז המל
הזמ האצותכ - הברדא אלא ,הלואג לש ןיינע הלעפ אל השמ לש ותוחילשש דבלב וז אל ,רמולכ
19"השמ הז תמא") תמאה תדימ ותדימש ,וניבר השמ - וז הנעט ןעוטה והימו !"הזה םעל ערה"
!!תמאה אוה ןכש ,ונייה ,(20"תמא השמ" ,

םחלשי הקזח דיב יכ הערפל השעא רשא הארת התע" ,שממ השרפה םויס וליפאש אלא ,דוע אלו
(ב) ,דיתעה םש לע אלא וניא הז ןיינע (א) :ירה - בוט רבד ,21"וצראמ םשרגי הקזח דיבו
- 22יוצר יתלב רבד ונשי אפוג הז ןיינעבש אלא ,דוע אלו (ג) ,בוט רבדב םייסל ידכ
ךרטצי הערפש דע ,תולגהמ תאצל וצרי אלש םידוהי ואצמיי ,'וכ םירצמ תולגד ישוקה תורמלש
!("םושרגי לארשי לש םחרכ 23לע") "הקזח דיב" םשרגלו םחלשל

ליחתמ אראו תשרפב ;תולגה ןיינע - הנכות ,הפוס דעו התליחתמ ,הלוכ תומש תשרפש ,אצמנו
(יולגב) רבודמ - תומש תשרפב לבא ,'וכ תוכמה ידי-לע הערפ תריבש - הלואגה ןיינע רבכ
.תולגה ןיינע תודוא קר

תאירקל םעטה והמ :24ןבומ וניא - תולגה ןיינע אוה השרפה ןכותש ןוויכמ ,הנהו
-ינב) תומש" ןיב רשקה והמ ,"לארשי-ינב תומש הלאו" םש לע ,"תומש" תשרפ הלוכ השרפה
!?(השרפה ןכות) תולגה ןיינעל "(לארשי

:וזמ הריתי

-ינב תומש הלא" :25שרדמב אתיאדכ ,הלואגה ןיינע םע רושק "לארשי-ינב תומש"ד ןיינעה
םירצממ הלואגהש 26שרדמב וניצמ ןכ ומכו ,"ןאכ ורכזנ לארשי לש ןתלואג םש לע - לארשי
םאו ,"ןיקלס ןועמשו ןבואר ןיתחנ ןועמשו ןבואר .. םמש תא וניש אלש .. ליבשב" התיה
- הלואגה ןיינע םע רושקה םשב תארקנ תולגה ןיינעב תרבדמ הלוכש השרפהש ןכתייה ,ןכ
!?"תומש"

יולגב ,הברדאו ,תולגה ןיינע םע רושק "תומש"ה ןיינעש - הזב רואיבה תדוקנו
-לע קרו ,(הלואגה ןיינע םע אלו) תולגה ןיינע םע "תומש"ד רשקה תא םיאור תוינוציחבו
.ןמקלדכ ,הלואגה ןיינע ,"תומש"ד ימינפה ןיינעה תא םילגמ ,'וכ הדובע ידי

:וכופיהו רבד ,תווצק 'ב םנשי - 27"תומש"ה ןיינעב

וניא ,(ןמקלדכ) םצעה םע רושק םשהש תורמל ,ןכש ,םלעה לש ןיינע הז ירה - דחא דצמ
-ףאו ,םש ותואב םיארקנש םישנא המכ םנשיש - רבדל היארו ,םדאה לש ותוהמ תא ללכ הלגמ
תויהל לוכיש דעו ,ויתודימב אלו ולכשב אל ,וריבחל המוד םהמ דחא ןיא ,ןכ-יפ-לע
.הצקה לא הצקה ןמ ,קוחירה תילכתב הזמ הז םיקוחרש

םשה תויתואש 28עודיכ ,םדאה לש ותואיצמ םצעל תוכייש ול שי םשהש דבלב וז אל - ךדיאלו
תא םיררועמ םשב האירקה ידי-לעש ,תאז דוע אלא ,המשנה תויח תכשמנ ודי לעש רוניצה םה
ידי-לע הנה ,ןלציל אנמחר ,םייולגה תוחוכ םלעה ,ףלעתמ םדא רשאכ ,ןכלש ,שפנה םצע
הז ידי-לעו ,שפנה םצע תא תררועמ םשב האירקהש יפל ,ותויח וילא תרזוח ומשב האירקה
לש ןיינע אוה םשהש ,אצמנו .ףוגה ירבאל דע שפנה תוחוכב שבלתהל שפנה םצעמ תויחה תכשמנ
.שפנה םצעמ תויחה הלגתמו ךשמנ ודי לע ,ןכש ,יוליג

,"תומש"ד ןורסחה) 'אה ןיינע ירה - "תומש"ה ןיינעבש תווצקה 'בל עגונב ,הנהו
ומצע דצמ ירה - (יוליג "תומש"ד הלעמה) 'בה ןיינע וליאו ,יולגבו שחומב םיאור (םלעה
:(רבדה תא הלגת תודיסחה תרותש ךרוצ שי ןכלש) שחומב הארנה יולגה רבד הז ןיא

שחומב הארנה רבד אוה - םדאה לש ותוהמ תא הלגמ וניא םשהש ,"תומש"בש םלעהה ןיינע
םיארקנש םישנא המכו המכ תניחבב :תוטשפב תאז ןוחבל םילוכיש יפכ ,דחאו דחא לכל יולגבו
...םהיניבש ףתושמה דצה תא אוצמל ולדתשיו ,ןועמש וא ןבואר ,םש ותואב

,ןכש ,דימו ףכית ואצמי - 29"תווש םהיתועיד ןיא" :המגודלו ,םהיניבש קוליחהו ינושה
עגונב הז ךרד לעו .. תרחא רמאי ינולפו ,ךכו ךכ ינולפ רמאי ןיינעו ןיינע לכל עגונב
םג ירה - םש ותואב םיארקנה ולא ןיבש ףתושמה דצל עגונב לבא ;הזב אצויכ םיקוליח ראשל
!םהיניב ףתושמ רבד ואצמי םא לודג קפס רתויב הבר העיגי ירחאל

תונוכתב ריכהלו ןנובתהל לודג החמומ אוהש ימל ,דבלב הלוגס ידיחיל ךייש הז ןיינע
.אד ליבס אחומ לכ ואלו ,30"אמשב קייד הוה ריאמ יבר" :המגודלו ,'וכ שפנה

ודי-לעש ,םדאה םצע םע םשה לש תוכיישהו רשקה ,"תומש"בש יוליגה ןיינע ,תאז תמועלו
רבד הז ןיאש ןוויכמ ,תודיסחה תרותב דומלל םיכירצש ןיינע הז ירה - 'וכ םצעה הלגתנ
היחמו הווהמ םשהש תודיסחה תרותב םידמולש ירחאל וליפאש אלא ,דוע אלו ,יולגב הארנה
לש תוכיישהו רשקה תא גישהלו ןיבהל ,אד ליבס אחומ לכ ואל ירה - 'וכ ןכותה לע הרומו
!םצעה םע םשה

ןיינע ,"םש"ה ןיינעבש הלעמה ירה - תודיסחה תרות יוליג ירחאל ,אסיג ךדיאל ,םנמא
-לעו ,"ןיזר"ד רדגהמ אצי ,(םצעה הלגתמ ודי-לעש דעו ,םצעה םע תוכיישהו רשקה) יוליגה
."הלגנ"ב אבו ךשמנש ןיינע השענו ,הרותבש "ןיזרד ןיזר"מ המכו-המכ-תחא

יוליגה תא םיכישממ םשב האירקה ידי-לעש ,םשה תלעמ תודוא תוטשפב םירבדמש ,ךכ ידכ דעו
הגשהו הנבה לש ןפואב ןיינעה תא ןיבמ וניא ןיידעש יפ-לע-ףא ,ןכש ,'וכ שפנה םצעמ
,תוטישפב רבדה ולצא חנומ ,31"ןימאמ ןב ןימאמ" ותויהל ,םוקמ לכמ ,וירובלו ורושאל
.תודיסחה תרותב דמל ךכש ןוויכמ

ןיינעש ,ונייה ,ףלעתמה םדאמ - רבדל תישחומ היאר האיבמ תודיסחה תרותש אלא ,דוע אלו
!ףוגה תוימשגל עגונב םג אטבתמש דע ,ךכ לכ יולגב אוה הז

ידכ - ףלעתמה םדאמ המגודה תא האיבמ תודיסחה תרותש הז לע םעט הז םגש רמול שיו
.ףוגה תוימשגל דע יולג ןפואב אטבתמ הז ןיינעש שיגדהל

תודיסחה תרות רשאכ - 'וכ ומשב ןירוקש ףלעתמה םדאמ המגוד תתל ךרוצה והמ ,הרואכלד
!?םשה תויתוא ידי -לע איה (ידימת ןפואב) ףוגב שבלתהל שפנה תויח תכשמה תוללכש תראבמ

דע ךכ לכ יולג רבד אוה םצעה םע םשה לש רשקהש שיגדהל ידכ - רומאכ - הזב רואיבה אלא
ךרוצ היהש הרקמב) שממ לעופב תאז וארו וסינש יפכ ,ףוגה תוימשגל עגונב םג אטבתמ רבדהש
םג אוה ןכש ('וכ רבדב ערכה ןיאש ףא) רמול םוקמ שיש ,ךכ ידכ דעו ,(ןלציל-אנמחר ,רבדב
.(32הריחבה ןיינע תויהל לכויש ידכ) םלועה תומוא לצא

וניא םשה ירהש) םלעה לש ןיינע אוה "תומש"ש םיאור הליחתכלש - ליעל רומאה לכמ םרומה
תוימינפ ,תודיסחה תרות יוליג ירחאל ,םנמא ,(הז םשב ארקנה םדאה לש ותוהמ תא הלגמ
הלגתנ ודי-לעש ,ךכ ידכ דע ,יוליגה - םשה תלעמ ,"םש"בש ימינפה ןיינעה הלגתנ ,הרותה
.שפנה םצע

:"תומש" - השרפה לש המש םע השרפה ןכותד תוכיישהו רשקה תא ראבל שי הז יפ-לע

םצעב יוניש לעופ וניא "תולג"ה ןיינע ,ןכש ,םלעה הניינע - (השרפה לש הנכות) תולג
םצעב שודיח וניא הלואגה ןיינע םג ,ןכלו] דבלב ומוקממ הלגש ,םא יכ ,33םולשו סח רבדה
,ותתימאל אוהש יפכ םצעה ונשי תולגב םג ,אלימבו ,[יתימאה ומוקמל רזוחש ,םא יכ ,רבדה
דע עדוי ונתא 'וג ןיא וניאר אל וניתותוא" :34בותכה ןושלבו ,םלעה לש ןפואב אוהש אלא
."המ

תולגש ןוויכמ - (השרפה םש) "תומש"ה ןיינע םע (השרפה ןכות) תולגה ןיינעד רשקה והזו
,םלעה לש ןיינע אוה - תוינוציחבו יולגב הארנש יפכ - "תומש" םגו ,םלעה לש ןיינע אוה
.הז םשב ארקנה םדאה לש ותוהמ תא הלגמ וניא םשהש ,רומאכ

:רתוי קמועב - רחא ןונגסב

םיאבה לארשי-ינב תומש" ,"תומש"ד ןיינעה - איה ,ידוהי לצא תולג לש בצמל תורשפאה
ןיינע תמגודבו ךרד-לע ,םלעהב אוה (תודהיה תדוקנ ,המשנה) םהלש םצעהש ,רמולכ ,"המירצמ
ןתונ הז ירה - םלעהב אוה םצעהש ןוויכמו ,םדאה תוהמ םצע תא םילגמ םניאש ,"תומש"ה
."ןיתחנ" ,תולג לש בצמ השענו םוקמ

וליפאש אלא ,דוע אלו ,םצעה םע רושקש - "תומש"ד ימינפה ןיינעה תא םילגמ רשאכ ,םנמא
האירקה ידי-לע הנה ,ןלציל-אנמחר ,תופלעתה לש בצמל דע ,'וכ םלעתנ שפנה תויח רשאכ
ןיתחנ ןועמשו ןבואר" ,הלואגה ןיינע לעפנ הז ידי-לע - שפנה םצע תא םיררועמ "םש"ב
."ןאכ וארקנ לארשי לש ןתלואג םש לע" ,"ןיקלס ןועמשו ןבואר

ויה םייולגה תוחוכה דצמש בצמו דמעמב לארשי-ינב ויה רשאכ םגש - ןיינעה תדוקנו
וללה" הנעטל םוקמ היהש ,ךכ ידכ דע ,'וכ תופלעתה לש בצמ ,'וכ םלעההו הדיריה תילכתב
תילכתב םה ירה םצעה דצמ ,ןכ-יפ-לע-ףא ,35"הרז הדובע ידבוע וללהו הרז הדובע ידבוע
,רומאכ ,"תומש"ה ידי-לע השענ הז ןיינעו ,יוליגב אובי םצעהש ךרוצ היהש אלא ,יוליעה
תושבלתהל דע ,םייולגה תוחוכב םג ךשמנש ןפואב ,שפנה םצע הלגתמ "םש"ב האירקה ידי-לעש
.שממ לעופב ףוגה ירבאב

:טבש שדוח םיכרבמ תבשל תומש תשרפד תוכיישהו רשקה תא ראבל שי ,ליעל רומאה יפ-לע

,טבש שדוחד הדובעה תוללכל עגונב חוכ תניתנו הכרב תכשמנ םיכרבמ תבשבש ליעל ראבתנ
םג ,הצוח תונייעמהו תודהיה תצפה - טבשב ירישעו טבש שדוח-שאר - הנכותו התדוקנש
שוריפה ילול הרותה דומילל תשגל לוכי וניאש ,ךכ ידכ דע ,תודהי יניינעמ קוחרש ידוהיל
."ןושל םיעבשב"

דעו ,תודהיה תדוקנ תא ולצא םיאור אל תוינוציחבו יולגבש ידוהי םישגופ םימעפל ,םנמא
,דבלב "(לארשי) םש" ,36"הנוכי לארשי םשב"ש ןפואב אלא וניא תודהיל ותוכיישש ןעוטש
לש ןפואב אלא וניא אפוג "לארשי םש"ש אלא ,דוע אלו ,תיתימאה תוהמה תא הלגמ וניאש
37.דבלב ("הנוכי") יוניכ

טבש שדוח םיכרבמ תבשב (וז הנשב) ןירוקש עובשה תשרפמ חוכ-תניתנהו הארוהה האב הז לעו
:תומש תשרפ -

ימינפה ןיינעה הלגתנ ,(38"המכחה תאז תולגל הווצמ"ש דעו) תודיסחה תרות יוליג ירחאל
.םצעה יוליג לעפנ ודי-לעש אלא ,דוע אלו ,םצעה םע רשקה - "תומש"ד

:ונניינעל עגונבו

םשה ןיינע ,ןכש ,ולש םצעהו תוימינפה והזש החיכומ "לארשי םש"ב ארקנש הדבועה םצע
"אוה לארשי" - ולש תוימינפהו םצעה דצמש ,ונייה ,םצעה םע רושקו םצעה לע הרומ ותתימאל
אוה ידוהי לכש ינפמ - רבדה םעטו ,40"'וכ תווצמה לכ תושעל אוה הצור" ,אלימבו ,39
,אלימבו ,42"םכיקלא 'הל םתא םינב" ,"לארשי ירוכב ינב" 41בותכש ומכ ,ה"בקה לש ונב
!ויבא רחא ךשמנ תויהל (..."ילמרונ" קר אוה םא) ןבה לש ועבט
,'ו"משת תויודעוותה - םחנמ תרות' - ו"משת'ה טבש שדוחה-םיכרבמ ,תומש תשרפ תבש תחישמ םיעטק)
(שידיאמ םוגרת - 338-332 'מע ,ינש קלח
.ה-ג ,א םירבד (1

.ה ,םש פ"הע י"שרפ (2

ה"ר ןסינב דחאב" :(ה"ר תכסמ שיר) הנשמב םג זמורמו .ב"פס ה"ר רעש ר"טע .א"עס ,חנ ה"ר ת"וקל (3
.4 'עה 409 'מע ו"ח ש"וקל האר - .(א ,ד םש ארמג האר) שדוחה עצמאב אוה ובש לגרש - םילגרלו םיכלמל

.. םהינפל שורדו תולודג תולהק ךל השע" ,"השמ להקיו" כ"האלבש - (אברדאו) ק"שה ימיב םגד רמול שיו (4
לארשיל תורוהלו דמלל תושרדמ יתבב סונכלו ,תבשו תבש לכב תוליהק ליהקהל םיאבה תורוד ךממ ודמליש ידכ
.(ג"ס צ"רס תבש 'לה ז"הדא ע"ושב אבוה .להקיו פ"ר ש"לי) "'וכ הרות ירבד

.בשיו פ"ר כ"בשות קלח ה"לש (5

.34 'מע ז"טח ש"וקל םג האר (6

.כ ,גמ ץקמ (7

.ו ,א (8

.זט ,ו אראו י"שרפ (9

.בשיו פ"ר (10

.גי ,םש (11

.בכ ,םש (12

.ז ,ה (13

.ח ,םש (14

.חי ,םש (15

.אי ,א (16

.זט ,ה (17

.גכ-בכ ,םש (18

.מ"כבו .(ד"וי ,ה"פ) םש ר"ומש .חכ ונתשרפ אמוחנת (19

.ךליאו א"עס ,יק ןירדהנס .א ,דע ב"ב הארו .אי חרק אמוחנת (20

.א ,ו (21

,שממ בוט ולוכש רבדב תויהל חרכומ וניא בוטב םויסה ,ןכש - "בוטב םימייסמ"ש ללכל הריתסב הז ןיאו (22
.מ"כב ותמגוד וניצמש יפכ ,ז"נפלש יוצר יתלבה ןיינעל סחיבו ךרע יפל בוטב םייסל קיפסמ אלא

.פ"הע י"שרפ (23

.36 'מע םש ש"וקל םג האר (24

.(ה ,א"פ) ונתשרפ שיר ר"ומש (25

.דועו .(א) בי ,ד"פ ר"שהש .ה ,ב"לפ ר"קיו (26

.נ"שו .37 'מע םש ש"וקל האר - ןמקל אבהב (27

.מ"כבו .ג ,אמ רהב ת"וקל (28

.דועו .א ,חל ןירדהנס .א"ער ,חנ תוכרב האר (29

.ב ,גפ אמוי (30

.א ,זצ תבש האר (31

.462 ע"ס ח"יח .ג"הושב 155 'מע ז"יח .45 'עה 155 'מע ח"ח ש"וקל .ג"הושב טיש 'מע ו"נרת מ"הס האר (32
.דועו

.((ב ,ה) פ"הע ר"שהש הארו .א ,הצ ג"חז) רע יבלו אתולגב הנשי ינא ל"זראמכ (33

.ט ,דע םילהת (34

.דועו .ב ,עק ב"חז .ח ,ג"מפ ר"ומש .חכ ,די חלשב אתליכמ האר (35

.ה ,דמ 'יעשי - בותכה 'ל (36

.נ"שו .ךליאו 329 ע"ס ח"ח ש"וקל האר (37

.ו"כסר ק"הגא (38

.א"ער ,דמ ןירדהנס (39

.ב"פס ןישוריג 'לה ם"במר (40

.בכ ,ד ונתשרפ (41

.א ,די האר (42
חישמ םע תויחל


דוחיא ידי-לע אקווד האב הלואגה
אילגו םיתס


..."םידיסח הוורפ" אלו "םידיסח ץיפש" אל

- "רוא" :"רוא ינש" לע זמורש תוחישהב רפוסמ - "רואינש" - ןקזה וניבר לש ומש תודוא
רוא :רוא תוניחב יתש הב שיו ,"רוא הרותו הווצמ רנ יכ" בותכש ומכ ,הרותה לע יאק
ובש ,דחא םש - "רואינש" םשהב םיזמרנ וידחי םהינשו ,תודיסחה תרותד רואו ,הלגנה תרותד
.תודיסחה תרותד רואה ןהו הלגנה תרותד רואה ןה ,תורואה ינש םיללכנ

אוהש המ" ,"לארשיל ויטפשמו ויקוח בקעיל וירבד דיגמ" קוספה לע שרדמה ןושל יפ-לעו
- (השוע אוה לארשיל הווצמ אוהש המ :ךפיהל הז ךרד-לעו) "תושעל לארשיל רמוא אוה השוע
םירשוקמהמ םג םה םיעבות םישוע םהש המש ,"םארובל ןימוד"ש םיקידצב םג ותמגודש
ולגד לע םינמנו םיבשחתמה הלא לכמ ןקזה וניבר עבות הז ןיינעש ,ןבומ - םהילא םיכיישהו
היהת םלצא םגש - ("געוו יד ןטארטעגכרוד טאה רע") ךרדה תא ללסו חתפש ירחאל - והנחמו
...תודיסחה תרותד רואה םע הלגנה תרותד רואה לש תודחאתהה

עוועראפ" ,ךדיאל וא ,הז וקב הבוח-ידי תאצל םיצורש "םידיסח-ץיפש" םנשישכ :אלימבו
תויהל ךירצ אלא ,אה אלו אה אל :םהל םירמוא - הז וקב הבוח-ידי תאצל םיצורש ,"םידיסח
וידחי םידחאתמש יפכ ,תודיסחה תרותו הלגנה תרותד תורואה ינש ,אקווד "רוא-ינש"
...אקווד

,ונייה ,חוכ-תניתנ םג (הב שי אלא ,דבלב העיבת קר אל) איה םייברה לש "העיבת" ירהו
המצעלשכ חוכ -תניתנהש ךכל ףסונ ,דחיב תודיסחו הלגנ דומלל םישורדה תוחוכה ונתינש
יפלכ קר אל הלווע הווהמ ו"ח תוחוכה לוצינ רדעה יכ ,םאולימב תוחוכה תא לצנל תבייחמ
יפלכ םג אלא ,רוטפ אוה ירה ,םוקמ -לכמ ,יאשר וניאש ףאש ,"ומצעב לבוח" תניחבב ,ומצע
!רודה אישנ תודוא רבודמשכ המכו-המכ -תחא-לעו ,"םירחאב לבוח" תניחבב ,םירחא

,ףוגהל עגונב ןה תויהל הכירצש המילשה הלואגהל המדקהו הנכה םג הווהמ .. הז ןיינעו
:המשנה תלואג ,המשנהל עגונב ןהו ,ףוגה תלואג

-לע ,ה"בקה םע ותורשקתה תומילש ידי-לע איה ,המילשה הלואגה היהתש ידוהי לש ותלועפ
.ה"בקה םע לארשיד תורשקתהה תישענ הדי-לעש עצוממה איהש ,אתיירוא ידי

םע םירושק לארשיד "םיתס"הו "אילג"הש ןפואב תויהל הכירצ ה"בקה םע תורשקתההש ןוויכו
"ונקלח" ,"ךתרותב ונקלח ןתו") הרותב וקלח םג תויהל ךירצ ,ה"בוקד "םיתס"הו "אילג"ה
זאש ,אתיירואד "םיתס"ב ןהו אתיירואד "אילג"ב ןה ,ה"בקה םע לארשי תא תרשקמה (אקייד
.אילגו םיתס - םירשק 'במ אוהש - "אמייק לש רשק" איה ה"בקה םע תורשקתהה

ויה םכיתונווע"ד קספהה תלילש ירחאל ,ה"בוקו לארשי ןיב אמייק לש רשק ונשישכו
וניבר ראבמש יפכ ,המילשהו תיתימאה הלואגה האב יזא ,"םכיקולא ןיבל םכיניב םילידבמ
ונל היהת ןכ - "לארשי לאוג" םיכרבמ "ונל חלס" תכרב רחאל ףכיתש הבושתה-תרגאב ןקזה
.ונקדצ חישמ ידי-לע ונימיב הרהמב
(ב"ישת תבטב ד"כ ,אראו תשרפ 'ג םוי תחישמ)

יהויחבמ ריתי


אלוליהה םוי תא "םיריכזמ"שכ
ולש םייוליעב קלח לוטיל םיכוז


ד"בח ךרד תא ץיפהלו תולגל ונבר לש וניינע

רשאכש ,"רודו רוד לכב םישענו םירכזנ הלאה םימיהו" קוספה לע ל"זיראה יבתכב ראובמ
םימיה"ב וריאהש תורואה ייוליג לכ "םישענו" םירזוח יזא ,הז ירחאלש רודב "םירכזנ"
.הנושארה םעפב "הלאה

ןורכיזה ידי-לעש ,תבט ד"כב ןקזה וניבר לש אלוליהה םויל עגונב םג ןבומ הזמו
תוקלתסהה םויב ויהש םייוליעה לכ "םישענו" םירזוח ,הנשו הנש לכב הז םויד ("םירכזנ")
וניבר) דבע רשא ותדובעו ותרותו וישעמ לכ" תוללכתהו תיילע - אלוליהה לעב לש ונושלב -
."וייח ימי לכ (ןקזה

דבע רשא ותלועפ" בותכה ןושל יפ-לע אוה - "דבע רשא ותדובע" - הז ןושלש ,ריעהלו]
םג(ו ,םינשה בורב ,וז הנשב) תבט ד"כ לח הז עובשבש ,אראו תשרפד הרטפהב רמאנש ,"הב
ןושלכ) "תבט ד"כל רוא ג"כ תומשד שדוק-תבש יאצומ"ב התיה תוקלתסההש ,הנושארה םעפב
.[אראו תשרפד עובשב ,ונייה ,(קדצ-חמצה

(יוצר-יתלב ןיינעל עגונב) הבושתה-תרגיאב ןקזה וניבר בתכש המ יפ-לע רשא ,ףיסוהל שיו
דצב המכו-המכ-תחא-לעו) "שארב קלח לטונ אוה ןכל העפשהה םהל ךישממה אוה אוהש ינפמ"ש
אלוליהה םוי תא "םיריכזמ"ש הלא לכש ,ןבומ - ("'וכ הבורמ הבוט הדימ" ירהש ,בוטה
,(אלוליהה לעב לש ויתוחרואו ויכרד םע םירושקה םיניינע םמצע לע םילבקמשכ טרפבו)
םייוליגה לכב שארב קלח םה םילטונ - אלוליהה םויד םייוליעה לכ םדי-לע "םישענ" אלימבו
- שארל לכלו ,רתויב לודג יובירב רוא תפסות הטמל םג השענ הז ידי-לעש ,הלעמל םישענש
ויכרדב דחאו דחא לכ תדובעב רתויב הלענ עויסו חוכ תפסות - טרפב ונילא עגונב
.אלוליהה לעב לש ויתוחרואו

:הזב םיירקיעה םיניינעהמו

- תוחיש המכו המכב ר"ומדא ח"ומ ק"כ ירבדכ - הרקיעב התיה ןקזה וניבר לש ותדובע
עודיכו .ד"בח תודיסח ךרד תא ץיפהל םג אלא ,ךכב קפתסהל אלו ,ד"בח תודיסח ךרד תולגל
גוסל קר אלו ,הלוגס ידיחיל קר אל) תכייש היהת ד"בח תודיסח תרותש הצר ןקזה וניברש
.לארשי ינבמ דחאו דחא לכל (אלא ,י"נב לש דחוימ

יאלממ ,וירחא םיאבה וניאישנ וניתובר וקסע הזבו ,ומצעב ןקזה וניבר קסע הז ןיינעב
.ךכב ונתוא תוכזל ידכ - הזב קוסעל ונילע וויצו ונל ורסמ םהו ,ומוקמ

ותלוכיב היהש ,ונקדצ חישמ ינפ תלבקל הרות-רפסה תביתכל עגונב רמא ר"ומדא ח"ומ ק"כ
תלוכיה תא ןתנ ןכלו ,לארשי-ינב לכ תא הזב תוכזל הצרש אלא ,ומצעב הרות-רפסה בותכל
.הזב ףתתשהל ולכוי םלוכש תורשפאהו

יתאק יתמיא) חישמה תאיב לועפל ידכ הצוח תונייעמה תצפהב תוקסעתההל עגונב אוה ןכו
ןפואב םמצעב הז לועפל םילוכי ויה וניאישנ וניתוברש - (הצוח ךיתוניעמ וצופישכל ,רמ
ונל םגש ונתאמ דחאו דחא לכ תא תוכזל היה םנוצרש אלא ,"םייקמ ה"בקהו רזוג קידצ"ד
הרשעמ הטמל ןאכ ("ן'חישמ ןעגניירבפארא") חישמה תאבהד הלועפהב תופתתשהו תוכייש היהת
,הצוח תונייעמה תצפהב והשמ תושעל ונדיצמ ונא םג לכונש םוקמ ונל וריאשה ןכלו ,םיחפט
ונל 'יהי ,("הצוח ךיתוניעמ וצופי") חישמה תאיבל המדקהו הנכהב קלח ונל היהישכ ,ןכש
.ונימיב הרהמב ,("רמ יתא") חישמה תאיבב - "אפוסיכד אמהנ" לש ןפואב אל - קלח םג
(ב"ישת תבטב ד"כ ,אראו תשרפ 'ג םוי תחישמ)

יבר יצוצינ


"רואל האצוה"ו "םירפס הברמ"


דיפקמ יברה תא םיאור ונא ,םירפס תאצוה לע דודיעה דצל
יניינעמ תוריהזו ,םיניבמו םיחמומ םע תוצעייתה ,קויד לע
:יברה בתוכ ד"בח ינקסע יבושחמ דחאל * המודכו לובג תגשה
וננה ונלוכ רשא ןויערה ש"נאב רידחהל לכונ אל יתמ דע"
'תבש'" תושעל הצור דחאה רשאכו ,תחא המילש המוקמ םיקלח
ןתייוולב רתוי קלח םילבקמש הזמ האצותה ןיא .. "ךיז ראפ
"לודג רתוי דובכו רבה רושו


רפואל השנמ-יכדרמ ברה תאמ

...דומלל המ רסח אל

רחאלש תבשבש עידוה הבש ,הבואכ החיש יברה עימשה מ"דשת ץקמ תשרפ שדוק תבש תודעוותהב
םיבוט םירבדב - ושפנ תווא לככ גהנתהל דחאו דחא לכ לכוי זאו ,תודעוותה היהת אל ןכמ
,הזב אצויכו הרותה דומיל ,'ה תאריו 'ה תבהא ,'ה תדובע יניינעל ןמזה תא לצנל ,ןבומכ
!תודעוותהה תביסב הלבגה לכ אלל

:ךישמה יברהו

ונרוד הכזש הנורחאל טרפבו ,םיבר תודיסח ירפס םנשי ,דומלל המ רסח אל
לש בתכ םילגמ רשאכ - !וניאישנ וניתובר לכמ םיבר תודיסח ירפס וב וספדנש
סיפדהל םיחרכומ ,"ןגאז וצ תוכייש טינ זיא סע" :"םערוטש" םישוע ,רמאמ
וארש תודיסחה ירמאמ לכ תא תדמל רבכ םאה - !םיברה תא תוכזל ידכ הז רמאמ
,ןקזה ר"ומדא ירמאמ :לוכה םיסיפדמ ונרודב ,רומאכו ...!?סופדה רוא תא
,ש"רהמ ר"ומדא ירמאמ ,קדצ-חמצה ר"ומדא ירמאמ ,יעצמאה ר"ומדא ירמאמ
רסח אלש ךכ ,ונרוד אישנ ר"ומדא ח"ומ ק"כ ירמאמו ,ב"שרוהמ ר"ומדא ירמאמ
!דומלל המ ללכ

!ארמוחל - הקתעה קפס

תישפוח הפשב ,תודיסחו תודהי יאשונב תונויער איבמש רפס רביח ש"נא ירפוסמ דחא
:אבה הנעמל הכז ,יברל רמוחה תא שיגהשכ .רבחמה לשמ תואמגודו םילשמ תייוולבו

יאדכ ללכב (2ל עגונב

הז ןיא םגו ,רמוחה רקבלו רובעל ללכ [אמרג ןמזה=] ג"מזה ןיאש (1 טושפ
יניינעמ

הלודג תוירחא לעב ןיינעהש (2

וניתובר ירפסמ םיעטק תקתעה [ומצע ינפב רפסב=] ע"פב 'סב ל"והל (3
םיניינעה םתואב םירבדמה (ב"ויכו [תומוקמ יארמ=] מ"מ - ןוילגה ילושב)
(ברה ןושלב)

ל"נה לכב ('וכו) 'יש ק"האב םיעיפשמו םיכנחמ וטילחי םאב

'יש בתוכה תוירחא לע והזש שגדומ (1 [תויהל ךירצש=] ל"צש ןבומ - ללכב
.יעבדכו [הזב אצויכו=] ב"ויכו ח"אד יעיפשמ ידי-לע לכה הגומ (2 ,דוחל

.[הזב ףרוצמה=] ב"וצמה לכ ריזחהל

:יברה ריהבה ,קתפ ותואל ךשמהב

ויתוקתעהל אקווד ואל יתנוויכ

תודיסחב [שדוקה-ןושלב=] ק"הלב [םירפסה=] 'סה יובירל - ללכב אלא -
תודיסח [ביבסו=] םוראו

'וכו םיארוק 'יהי (רבדב םיעגונ םניאש 2 תרעשה פ"ע) םאב

.קיתעהל יאדכ - קפס םאב

..."?ךשמה שיה"

תאצוה ,'ב ךרכ םינמז-ירקח ורפסל 'אובמ'ב םימסרפתמ םירבדה) ץיבליה רתלא ברל בתכ יברה
-בתכב ונדועב) יברל הארהש רפסל םיסחייתמו ,(6 'מע מ"שת ו"ת םילשורי ,'קוק ברה דסומ'
:'תודיחי'ב ותויהב (די

ילא םג חלשוי 'וכו םיאנומשחה [רבד-לע=] ד"ע ורפס סיפדה רבכ םא חטב
.שארמ [ןח-תאושתו=] ח"תו .זאמ ונתחישכ ,ספוט

ל"נה תוהשב יברה יניע הארמל היה אוה ףאש) רחא רוביחל עגונב ,ל"נה לא יברה בתכ דועו
:(םש םסרופו ,"תודיחי"ב

-ןחלושב=] ד"וי ע"ושב ורוביח [רבד-לע=] ד"ע ונתחישב רבודש המל ךשמה שיה
.?[העד-הרוי ךורע

"...'םירזוח'ה תועט טושפ"

תורעה' ןויליגב םסרופ) ונמויב 770-ב םימימתה דחא םשר א"ישת חספ דעומה-לוחד 'א םויב
:(20 'מע ,ח"משת זומת 'ג ,חרק תשרפ ,ןוטסירומד 'םימימתה

סרטנוק) וז הנש חספה גח תארקל רואל-אציש סרטנוקהבש א"טילש ר"ומדא ק"כמ לאש דחא"
הנעו ...שדחל רושעבמ הצמ תליכא לע ווטצנ אלה תמאבו :ונושל הזו ותליחתב בותכ (א"צ
בותכש ומכו ,"רושעב" תויהל ךירצו םיסיפדמה תועט אוה הארנכש ,א"טילש ר"ומדא ק"כ
רושעב ווטצנ אלהו :םש ונושל הזו ,"הדגהב ובתכש המ ןיבהל" ליחתמה-רוביד] הרות-יטוקלב
."['וכ הזה שדחל

:יברה רפיס הזל ךשמהבו

תרוק לש תחא העש הפי" :ורמאו ורזח 'םירזוח'הו ,רמאמ ע"נ יעצמאה ר"ומדא ק"כ רמא םעפ
דצמו "ןעגאז וצ ךייש טינ ךאד זיא" םידיסח לצאו "אבה םלועה ייח לכמ הזה םלועב חור
םוקמ לכמ ךא ,תוטיש המכ הזב שי יכ ,ליזא הטיש הזיאל הזב לפלפתהל להקה לחה לוע תלבק
ר"ומדא הנעו ,ל"נהב טשפה המ והולאש ,יעצמאה ר"ומדאל וסנכנשכ ףוסבלו ,רדתסה אל טשפה
.'םירזוח'ה תועט טושפ הז היהש יעצמאה

"וסיפדהלו ומלצל יאדכ"

ובש ,ל"ז ןיקביר רעבוד-השמ ברה לש 'יברד אתבכשא' רפסה קרוי-וינב ספדנ ג"ישת תנשב
ר"ומדא ק"כ ודיחי ונב תואישנ תלחתהמו ע"נ ב"שרהומ ר"ומדא ק"כ תוקלתסה לע רפוסמ
.צ"יירהומ

ע"נומדא ק"כ תוקלתסה ירחא") יברה תוררועתהמ האצותכ התיה הספדהה םצעש ךכ לע ףסונ
תא סיפדהל היה יוארו יאדכש תודחא םימעפ א"טילש מ"מרה ר"ומדא ק"כ ינררוע [צ"יירהומ=]
ירבד ךותמו .. יברד אתבכשאמ תעדל םיקקותשמה םימימתהו ש"נא תא וב תוכז ןעמל סרטנוקה
-די-בתכ םוליצ ודי-לע םסרפתה 125 'מעב ירה ,("'וכ ימצעב ינא םג יתננובתה א"טילש ק"כ
המדקהבו .(ונממ דרפנ רשאכ) א"פרת זומתב ט"יל רואב צ"יירהומ ר"ומדא ול בתכש שדוק
:ךכל

ומלצל אוה יאדכש ינררוע ,הזה בתכמה תא דקתשא ול יתוארהב א"טילש מ"מרה ר"ומדא ק"כ"
."סרטנוקה ףוסב וסיפדהלו

...טילחי סנכה םאב

.שדוקה-ץראב ד"בח תונבו ישנ לש דחאו םירשעה יצראה סנכה םייקתה מ"דשת בא-םחנמב ד"יב
ד"בח ישנ תוכזל ,'אינת'ה תספדה תא סנכה תוטלחה ןיב לילכהל יברה ינפל העצה התלעוה
םירקמב תושעל יברה גהנש יפכ - העצהה ןושל לש בולישב) הלבקתנ יברה תבושת .שדוקה-ץראב
:(םיבר

ק"האב ד"בח ישנ יפינס לכ תא דחאלו אינת סיפדהל ועיציש סנכה תוטלחהמ 1
וז הטלחה לבקי סנכה םאבו -

.סנכה טילחיש ןפואהב 2

:הספדהה יבגל ןייצ יברהש שדוק-די בתכ םוליצ יוצמ ידי תחת

ונודי [הז רבד לע=] ז"דע

סיפדהלה

.'ינש האצוה 'יהתשכ

ץעוי בורב העושת

ךייש" .םינוש םירוביחו םימוסרפ יבגל תובר םימעפ יברה בתכ ,"'וכ אלא ידיחי ןד ןיא"
יצבק יבגל וליפאו המודכו הכלה ירפסב רבודשכ שיגדה ,"הארוה ירומו םינבר תהגהל
.תובישיה ידימלת לש הרות-ישודיח

ךרכ שדוק תורגיאב ספדומ וקלח) ל"ז זירפ םהרבא 'ר ח"הרהל יברה בתכ ד"ישת רייאב א"יב
:(טכ 'מע ,ט

ךרענ הארנכש .דולד ת"ות תבישי ידי-לע ל"והש םימתה סדרפה יתלבקב יתלהבנ
וא םיארחאה ש"נאל רפס םג וליפא וא לואש ילבמ םש הלהנהה לש םמצע תעד לע
והזש ןוויכ רתויב יארחא אוהש ןיינעבו .. רמוחה ןכות תודוא ש"נא םתס
רשא ןויערה ש"נאב רידחהל לכונ אל יתמ דעו .. עיפומה ןושארה הרות ןוחרי
ראפ 'תבש'" תושעל הצור דחאה רשאכו תחא המילש המוקמ םיקלח וננה ונלוכ
רבה רושו ןתייוולב רתוי קלח םילבקמש הזמ האצותה ןיא [ומצעל תבש=] "ךיז
,הברדא אלא ירמוחה הזה םלועב - רתויבו ימשגה הזה םלועב לודג רתוי דובכו
לדתשמ אוהש העשב חוכ תפסותבו יעבדכ 'יהי המילש המוקמ דחא קלחש רשפא יאו
[םינפ-לכ-לע=] פ"כע וא קלח [ינשהמ ףוטחל=] ןעטיווצ א אב ןעפאחוצסיורא
ןובשח דצמ ןה םילוקלקל האיבמ וזכ הטישו .וילא ךיישה ומוקמל וחינהל אל
ןייעו ,ללכו ללכ םייוצר יתלבה תוידוסהו ןוזפיחה ינפמ ןהו ל"נה העטומה
.אל 'יס ק"הגאב כ"ג

סדרפב הספדהל היבאמ ת"וש הרסמ יכ ,יברל הבתכש ד"בח ידיסח ילודג יאצאצמ השא ,בגא
:(פק 'מע ב"י ךרכ ,שדוק-תורגיא) ראשה ןיב יברה ידי-לע התנענ ,םימתה

...הז רחאלש ץבוקה רואל אצי יתמ עדוי ימו

בתכ ףא יברה .עיפוי ןכא אוהש תורשפאל םוקמ ןיידע ריאשה (ל"נה תרגיאב) יברה יכ םא
:(וער 'מע םש) הבישיה תלהנהל

ןבומ ,"םימתה סדרפ"ב ועיפוהש םידיסח ירופיס םוסרפ תודוא םיבתוכש המב
ןייצל הז לע ףסונו ,רופיסה לעבו רפסמה תוכמסב רשפאה לככ קיידל ךירצש
.'וכו העומשה לעב אוה ימ ספדנה רופיסב

:פק 'מע שדוק-תורגיא ילושב ןייוצמש ומכ

.העיפוה אל הינשהו ,ד"ישת תנשב הספדנ [הנושארה] תחא תרבוח

םירפסל "תוחתפמ"

ןיב .'תודיחי'ב יברה םע חחושל ל"ז אנהכ ןמלק 'ר ג"הרה הכז ז"משת ןושחרמ י"ח 'ה םויב
.םהבש 'תוחתפמ'ה תא רקיעבו וירפס תא יברה חביש ראשה

א"משת תנשב יברה אטבתה ,"תוחתפמ םיכרוע - רפס םיסיפדמשכ - לארשי גהנמ"
,'תוחתפמ'ה לש םתלעות לע הבחרהב דמע יברה .(9 'מע 'ג ךרכ 'א"משת תויודעוותה')
ועדויב ,"הנשא הנפאשכל" לש רציה ייותיפל התפתי אל םדאהש ךכל םימרוג םיבר םירקמבש
.ושקובמ אוצמל 'תוחתפמ'ב עייתסי לקנבש

"דחוימב יתחמש"

םגו ב"אה רדס [יפ-לע=] י"פע םיראובמ תודיסחה יחנומ המכ ורפסב תוארל דחוימב יתחמש"
םמצעל תורוקמב ןייעל ורפסב דמוללו ארוקל תוירשפאה ןתי הזש ,םיוסמ קלחב תומוקמ הארמ
.(549 'מע ז"ט ךרכ ,תוחיש -יטוקיל) - ז"ישת תנשב רפוסל יברה בתכ ,"םהב קימעהלו

םינזא" םישועש ידי-לע דמולהו ארוקה לע לקהל םילדתשמ ,ונרודב דוחיבו
,תורוקמה .. ןויליגה ילושב רתא לע ןייצל רתויב בושח .. ב"ויכו "הפוקל
יתכרעש ד"בח ירפסל תוחתפמ ודי תחת םיאצמנ חטב .. 'וכו ףדה ,קרפה ןויצב
םג אלא םירחא ליבשב קר אל .. הבר תלעות םהב יתיאר רשאו .. םינוש םינמזב
.ימצע ליבשב

.(548-547 'מע ז"ט ךרכ תוחיש-יטוקיל) ז"טשת טבש ו"כמ יברה לש בתכממ -

לש ןושארה ךרכה תעפוה םע יברה הליגש דחוימה סחיה תא ףיסוהל ןתינ הלא לע
ןברד ,ףחד םלוע רואל האצוה תאש ,"ד"בח-םיכרעה רפס" תינויע-תיד"בחה הידפולקיצנאה
תודיסחה תרות לש התוהמ לע תדחוימ החיש ועימשהב םלועל זא קינעה ימימש יוליג .זריזו
סרטנוקב ףאו רפסל חפסנכ הספדנ איהו ההיגה ןכמ רחאלו ,(ו"כשת ולסכ ט"י תודעוותהב)
."תודיסחה תרות לש הניינע" סרטנוק םשב העודיה ,ומצע ינפבתודיסחה ינייעממ


תומש תשרפ


(ה-א,א) שפנ םיעבש .. לארשי ינב תומש הלאו

רפסמ הנומ" רמאנש ,תומש םיבכוכב רמאנו תומש ןאכ רמאנ .םימשה אבצכ לארשי ןה םילוקש
שרדמ) ויה המכ םרפסמ הנמ םירצמל לארשי ודרישכ ,ה"בקה ףא ."ארקי תומשב םלוכל םיבכוכל
(הבר

םימייקש םיקוליחה תא שטשטמו םינמנה םירבדה לש ףתושמה הנכמה תא טילבמ ועבטמ רפסמ
.ומצע ינפב טרפו טרפ לכב שיש הנושהו דחוימה תא תפקשמ םש תאירק ,תאז תמועל .םהיניב

תדוקנל זמור - רפסמ ."םש תאירק"ו "רפסמ" :דחי םג תוניחבה יתש תומייק ידוהי לכב
לכ םידחיימה ןורתילו הלוגסל תזמור - םש תאירק .לארשי-ינב לכ לצא הווש איהש תודהיה
.ידוהי

תדוקנ דצמ םג ןתביח עידוהל ידכ ,ולא םירבד ינשב לארשיל ה"בקה לש ותביח האטבתה ןכל
.ידוהיו ידוהי לכ לש תדחוימה ותלעמ דצמ םגו ,לארשי לכל תפתושמה תודהיה

."ארקי תומשב םלוכל םיבכוכל רפסמ הנומ"
(תוחיש-יטוקיל)

* * *

- המשנה רקיעו בור וליאו ,ףוגב שבלתמ המשנה ללכמ - "הראה" - ןטק קלח קר יכ וליג תמאה ימכח
איה יכ ,"םש" תארקנ ףוגב תשבולמה המשנה .(התוא ליכהמ ןטק ףוגה יכ) הלעמל ראשנ - "םצע"ה
לא סחיב תובישחו תלעות שי "םש"ל םג .ףוגה ונייה ,הל "רז" השעמל אוהש רבדל תסחייתמו תכייתשמ
.םשב ללכ ךרוצ ןיא ומצע םדאל וליאו ,(ומשב םשה לעבל אורקל לוכיש) רחא םדא

,לארשי-ינב לש 'תומש'ה קר :רמולכ - "המירצמ םיאבה לארשי ינב תומש הלאו" :קוספה זמרמש והזו
.הלעמל ראשנ המשנה 'םצע' וליאו ;הזה-םלועלו ףוגה ירצימל תדרויש איה ,המשנה תצקמ

רתונ ותמשנ לש 'םצע'הש העידיה ןמ דודיע בואשל אוה לוכי ,'ה-תדובעב השק בצמל עלקנ ידוהישכ
תשבולמה המשנה קלחל ףא קוזיחו חוכ ןתונ 'םצע'הו ;ירמוחה םלועהו ףוגה ירצימל ץוחמו לעמ
.ףוגהב

(תוחיש-יטוקיל)


(די,א) השק הדבעב םהייח תא וררמיו

רשפא םהילע קרש) לארשי לש םיינחורה םהייחל הליחת ודרי םירצמה - "םהייח תא וררמיו"
.תווצמהו הרותה תרימשל עגונה לכב םיישק ומירעהו ("םייח" הרדגהה תא ליחהל

הדובע" ,ימשג דובעישל ןיפיקעב רבדה םרג ,ינחורה ץחלל ענכנ םעה רשאכ - "השק הדובעב"
םידבעתשמ ויה אל ,ינחורה ץחלל םיענכנ לארשי-ינב ויה אל וליא .התועמשמכ "השק
.תוימשגב

...ונמע לש תויולגה לכ ךשמב תינשנו תרזוח וז העפות
(תוחיש-יטוקיל)


(ב,ב) אוה בוט יכ ותא ארתו

(בי הטוס) רוא ולוכ תיבה אלמתנ .. םירמוא םימכחו .לוהמ אוהשכ דלונ :םירמוא םירחא

דצמ ,גיהנמכ תומילשו ותלעמבו ,דחא דצמ תימצע תומילשו הלעמב ןחינ לארשי גיהנמ לכ
:ותדיל םע דימ םירבדה ינש וארנ השמב .ינש

לע זמור - רוא ולוכ תיבה אלמתנש המ וליאו ,תימצעה ותומילש לע זמור - לוהמ דלונש הז
.ולוכ לארשי תיבל הרואו הכרב תעפשה ,גיהנמ רותב ותומילש
(תוחיש-יטוקיל)


'ה תא יתעדי אל לארשי תא חלשל ולוקב עמשא רשא 'ה ימ
(ב ,ה)

עמשא רשא" - הארנ וניאו האור אוהש ורמאת םאו .םלועמ ויתיאר אל - "'ה ימ" :ןעט הערפ
םתנעטש יפכו "לארשי תא חלשל" ,ונממ האובנ וא רוביד ,לוק עומשל יל היה - "ולוקב
..."'ה תא יתעדי אל" - העידי דצמ וב ןימאאש םכנוצר םאו .םתא םתעמשש

ןכא ,הברה ךתוירמוח תמחמ ,התא ."ונילע ארקנ םירבעה יקלא" :ןרהאו השמ ול ונע ךכ לע
.והונעמש ונחנא לבא ,'ה לוק תא עומשל לגוסמ ךניא

םדאל רשפא-יאש םשכ :רמאל ,"רבדמב םימי השלש ךרד אנ הכלנ" םרמאב וזמרש םג והז
,ותוא וארש םירחא םישנא שי ןכש ,וב היה אל םלועמ םא ףא ,רבדמה לש ומויק תא שיחכהל
.ונממ רובידה תא ונעמש ונחנאש ינפמ ,ה"בקהב ןימאהל ךילע ךכ
(בוט םש רתכ)


רקש ירבדב ועשי לאו הב ושעיו םישנאה לע הדובעה דבכת
(ט ,ה)

:"קדצ חמצ"ה רמא

תניחבב אוה - ארובה תדובע יניינעב יברהמ הכרב תשקב הנה ,"ימינפ" אוהש דיסח יבגל
."הב ושעיו םישנאה לע הדובעה דבכת" תויהל הכירצ יכ ,"'וג ועשי לאו"
(םוי-םויה)


'הל החבזנ הכלנ םירמוא םתא ןכ לע םיפרנ םתא םיפרנ
(זי ,ה)

(ג"ח רהוז) אתיירואב םה םיפרנ

םתוא יפלכ הז קוספ שרפל גהנ שטיוואבוילב םימימת-יכמות תבישיב םיחיגשמה דחא
:"תוכירא"ב ללפתהל ורחב ךכ םושמו דומלל םילצע ויהש םידימלתה

"החבזנ הכלנ םירמוא םתא ןכ לע" ,דומילב עגייתהל םילצעתמ םתא - "םיפרנ ,םתא םיפרנ"
םוקמב םה תוליפתהש עודיכ) הליפתה תדובעב קוסעל תושר םכל ונתיש םישרוד םתא -
...(תונברק
(העומשה יפמ)

רודו רוד תורצוא


ןקזה ונבר


ןקזה ונבר ראבמ ,ותוקלתסה םדוק םיעגר המכ בתכש המישרב
תא םסרפל - שטירזממ דיגמה לש ותאווצ * השעמה תלעמ תא
םילבגומ יתלב םייקולא תונורשיכו םישוח * אטילב תודיסחה
תא רבדה ררועמ ןקזה ונבר לש ונוגינ תא םינגנמשכ *
ותמשנ תולגתה..."ןפוסב התליחת ץוענ"

יחבש רפס ףוסב :ןויליגה ילושב הרעהבו) ותוקלתסה ןמזל בורק ןקזה ר"ומדא ק"כ בתכ תאז
:(םימלועה יחל הרהטב ותמשנ רסמ רשא םדוק םיעגר הזיא הלדבה רחא" הז בתכ יכ ,בתוכ ברה

םירחאל (ןיבהל) ןיבו הל ןיב תימשג הרות איה התדובע השרושב ותמאל תמאב הלפשה שפנ
םבור יכ ףא ותיב -ינב יניינע לכב קוחרמ תוצעו תעדה בוריק ידי-לע םיימשג ח"מג ןיבו
,הרות אלא תמא ןיא יכ תמא לש דסח ושעיש ,דחא ןיינעב רשפא-יא ,רקש ירבד םה םלוככ
תמא ךלשתו םידסח אלמ ולוכש ארבי רמא דסחו ,'וכ (םירקש אלמ ולוכש) ארבי לא רמא תמאו
היה הרותה היה הדובעה רקיעש םינושארה תורודבו .הנבי תמא לש וניאש דסחב םלועו הצרא
תמא תרות ףקות יפ-לע 'וכ ןינכשממו ןיפוכד השעמה לודגב ,ונייהד ,תמאב ללכנ דסחה בור
היישע תניחבב רפע דע תלפונה דוד תכוס הלפנש אחישמ תובקעב ןכ-ןיאש-המ .םיארומאה
ןיפדג ןהש תותיירבו תוינשמ ,תמא תרות ילב דבל םייבקע תניחבב תירקיעה הדובעהו
תעדה ברקתהב םא יכ השעמה לודגב תמא תרות יפ-לע אלש אוה ולוככ דסחה בור יזא ,ןיכריו
התליחת ץוענו) הליחת הבשחמב השעמה ףוס אוה רשאב תמאב קוחרה בוטה ונוצרו השועה
שפשפלו ררועל וא הבהאב לבקל ומחנל יזא הלפש איהו תחא ךרד קר ןיא םא םגו (ןפוסב
.ול חווריו ול רצב 'יוה דע בושלו וישעמב
(787 'מע ,ד-ג םיקלח - ק"הלל םגרותמ - םירוביד-יטוקיל)


אטילב בוט-םש-לעבה תא םסרפל

ונוצר ררועתה ,לארשי-ץראל ותעיסנל ומצע תא ןיכה לדנעמ-םחנמ 'רה צ"הרהש ןמזה עיגהב
.העיסנל ףרטצהל יברה לש

רפוסמש יפכ ,חספ ירחאל העיסנה התחדנ ,זא עוסנל יברה לוכי אל תועינמ המכמש ןוויכמ
.רחא םוקמב הכוראב

ףרטצהל ונוצרמ וב רוזחל יברה תא לדנעמ-םחנמ 'רה צ"הרה שקיב בוליהומב םתויהב
.ותודוא רמא שטירזעממ דיגמה ברהש המ ול ריכזהו ,העיסנל

"םירדח"ה ידימלת - םיכרבאה םע םירבדב ואב םהרבא 'ר ק"הרהו לדנעמ-םחנמ 'רה צ"הרהשכ
תא בוזעל ול רוסאש יברל רמא לדנעמ-םחנמ 'רה צ"הרהו ,דואמ ולעפתה ,יברה םע ואבש -
.אטילב ט"שעבה תא םסרפל ,יברה לש ותאווצ ירבד םייקל בוחה וילע לטומו אטיל תוביבס
(375 'מע ,ב-א םיקלח - ק"הלל םגרותמ - םירוביד-יטוקיל)


"הדילמ 'ה חושמ"

ילעבו םילודג םינדמל ,םידחוימ םידימלתב רחבו םירומאה "םירדח"ה תא ןקזה ונבר דסישכ
םבשחב ,םחורב םיטושפה םיתבה ילעבבו םיליגרה םיכרבאב רבדה עגפ ,םיאלפומ תונורשיכ
ןקזה ונברש םתוארב ,ןוצר יעבש ויהו ,םתועטב דימ וחכונ םה ,םרב .םולכ םיווש םה ןיאש
.םימסרופמה םינואגה םידימלתה ילודג לע בשוח אוה רשאמ תוחפ אל ,ינחורה םנוזמ לע בשוח

'ה חושמו ,תורדתסה לש ןורשכב ןנוחמ ותויהב ,רדסה ילעב ילודגמ דחא ןקזה ונבר תויהב
,םישנא גוס לכש ןפואב ,תודיסחה תרות דומילב םייוסמ רדס גיהנה ,גיהנמו ךירדמכ הדילמ
.םיאתמה ומוקמ תא ול אצמי ,רתויב טושפה ףא

יתלב םייקולא תונורשיכו םישוח ול קינעהו ,לארשי העורכ ןקזה ונברב ה"בקה רחב
יגוס לכל םוקמ ליכמה בחרנ לכיה תניחבב איהש ,ד"בח תודיסחה תרות תא רוציל ,םילבגומ
לעבל דע ,תודיסחבש רתויב םיקומעה םיניינעב ,םיליכשמהו םינואגה ילודגמ ,םדאה ינב
,םייוגה יתבב השקה ותדובעמ תורחשומ וינפ עובשה ימי ךשמבש ,רתויב טושפה הכאלמה
.תותבשל קר ותיבל עיגמו ,לידבהל
(286-285 'מע ,ב-א םיקלח - ק"הלל םגרותמ - םירוביד-יטוקיל)


"םילכל ךישמה יברה"

הדוקנה אוה - ןקזה ר"ומדא - יברהש ןיינעב רבסהו רואיב יתעמש םינש תורשע ינפל
.ךורא רופיס הזב שי .לוגסה לש הנותחתה

לוגסה תדוקנ וז .תומצעה תוטישפ הנשי םהב ,םיטושפה םישנאה לש הלעמה תא האר ט"שעבה
.דסח אוה ןימיו ,ןימי דצמ

ילעב ,הרות ינב ,םידוהיב קסעתה דיגמה .תימצעה-תימינפה הדוקנה הלגתתש הצר דיגמה
.לוגסה לש תילאמשה הדוקנה וז .הנבהו הגשה

יברה .תולגתהל לכות תימצעהו תימינפה הדוקנהש ,םילכל םתוא השע - ןקזה ר"ומדא - יברה
.םיטושפה םישנאה לעש תונמחרה תא תאשל לכי אל

הדוקנה לכות המ ידי-לע ,םילכל השעו יברה ךישמה ,הליג דיגמהו שדיח ט"שעבהש המ
.ידוהי לכב תולגתהל ,תימצעה תוטישפ ,תימצעהו תימינפה

לש ופוג .שפנ-תוריסמ לש ףוג ,יברה לש ופוג ,ופוגב ושפנ-תוריסמ ,שפנ-תוריסמב יברה
.הדובע ידי לע ךכל עיגה - יברה וליאו ,הלעמלמ הנתמ הז היה ךא ,לודג היה ןושארה םדא
.תומצעה תוטישפ תא תולגל ולכויש ולעפ םייברה לש םשפנ תוריסמו יברה לש ושפנ-תוריסמ
(756 'מע ,ד-ג םיקלח - ק"הלל םגרותמ - םירוביד-יטוקיל)


..."יברה לש ונוגינ םינגנמשכ"

ותמשנ תולגתה הלעמל ררועמ הז - תובב עברא לעב ןוגינה - יברה לש ונוגינ תא םינגנמשכ
היה "קדצ חמצ"ה ר"ומזאא דוהשכ .ק"הרה ר"ומאא ק"כ דוהמ עומשל וניכזש יפכ ,יברה לש
יברה םא לכתסמ םיבוסמה םידיסחהמ דחא לכ היה ,םידיסח תביסמב יברה לש ונוגינ ןגנמ
.ודיל דמוע
(694 'מע ,ד-ג םיקלח - ק"הלל םגרותמ - םירוביד-יטוקיל)

עובשה חול


ד"בח יגהנמו תוכלה

גרובזניג החמש-ףסוי ברה תאמ

תומש תשרפ שדוק-תבש
תבטב ה"כ

.[זטק ןויליג ,תישארב תבשל 'תורשקתה' תרבוחב הנורחאל וטרופ םיכרבמ תבש יגהנמ]

ןכ ירחאו ,תודיסח רמאמ העשכ םידמול ךכ-רחא .רקובב םכשה ,רוביצב םיליהת תרימא
.הליפתה

1.(גכ-בכ,טכ .גי,חכ - ו,זכ היעשי) "שרשי םיאבה" :הרטפה

.םיקלח 12-ו 3:30 ,ישימח םויל רוא :דלומה

.'םימחרה בא' םירמוא ןיא .ישימחה םויב שדוח-שאר .טבש שדוח םיכרבמ

.תסנכה תיבב תודעוותה

יעיבר םוי
2."ןטק רופיכ םוי" - שדוח-שאר ברע

םוקמבש הליפת) הדובע ,הרות - דמוע םלועה םהילעש ןיווקה 'גב ףיסוהל שי הז םויב
3.הקדצו םידסח-תולימג ,(תונברק

4.שדוח-שאר ברעב 'להוא'ב רקבל גהנ ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כ

.ןונחת םירמוא ןיא החנמ תליפתב

ישימח םוי
טבש שדוח-שאר

תוכלה ,םירואיב המכ ופסונ ןאכ .זטק ןויליגב הנורחאל וטרופ שדוח-שאר יגהנמ]
.[תוגהנהו

:טרפבו ללכב - םויה תלעמ

וב ךשמנש ,ףוגה ירביא לכ תא ללוכה שארה תמגודב ,שדוחה ימי לכ תא ללוכ - שדוח-שאר
לעו הכרבה לע הרומו ,5שדוחה יניינע לכל תוכרבה רוקמ אוהו ,שדוחה לכ לע יללכ תויח
ףאו 6.םיימשגה םיניינעב םג ,"התומכ שדחתהל םידיתע םהש" ,לארשי-ינב יניינעב החלצהה
- הזב שוריפהו ,'השעמה ימי' ללכב וניא ,7קוספה ןושלכ ירה ,הכאלמב רתומ שדוח-שארש
החלצהב הייורש הכרבה אליממו ,רתוי ינחור םוקממ תעפשנ ולא םימיב תישענה הכאלמהש
8.הריתי הדימב

-לוחו בוט -םוי ,תבשב קר אל) 'הריתי המשנ' (לש תמייוסמ הגרד) שי ,9רהוזה יפ-לע
.שדוח-שארב םג (אלא ,דעומה

:תימינפ הדובע

עגייתנש !בוט שדוח" :רמול ע"נ ב"שרהומ ר"ומדא ק"כ גהנ ,שדוחל דחאב ,שדוח-שאר לכב
תודימב לעופ ידיל איבמה שגרה ,לעופב שגרהב ימינפ תויחה תא שוחל ידכ לעופב הדובעב
10."תודיסח לש הלכשהו הנבה תבחרהבו תובוט

:חישמ יוליג

ץוצינ איהש ,הדיחיה תניחב ,ובש חישמ ץוצינ לארשימ דחאו דחא לכב הלגתמ שדוח-שארב
לכבו ותואיצמ לכב שודיח לעופ הז יוליגו ,חישמה לש ותמשנ ,תיללכה הדיחי תניחבמ
חישמ תאיבו תולגתה השענ הז ידי-לעש ,רקיעהו .הדיחיה תניחבב םירודח םישענש ,ויניינע
11."דוד תיבמ ךלמ" ,ףוגב המשנ ,שממ וטושפכ דעו ,ונקדצ

:טבש שדוח-שאר

תא ראב (רוד לכבש השמד אתוטשפתא ללוכ) השמ ליאוה .. שדוחל דחאב שדוח רשע יתשעב"
הרותה תצפהב ונרוד אישנ לש תדחוימה ותדובע וז - ,12"םהל השריפ ןושל םיעבשב" ,"הרותה
"ןב"ד בצמו דמעמב ויהיש ליבשבש ,"רחא"ד בצמו דמעמב םיאצמנש ולאל םג תונייעמהו
13."ןושל םיעבשב" הרותה יניינע םהל םגרתל םיכירצ ,(יוליגבו לעופב)

:תודעוותה

םוקמ לכב םידוהי ופסאתי (15הז שדוח-שארב טרפבו) 14שדוח-שאר לכבש ,רתויב ןוכנ רבד
םייחל" ,"םייחל" רמול ,הרות ירבד דיגהל ,17תודעוותהל 16תסנכ-תיבו הליהק לכב ,םוקמו
הרות יניינעב תובוט תוטלחה דחיב לבקלו תובוטה תוכרבה לכב והער תא שיא ךרבל ,"הכרבלו
התשמ בל בוטו" 18א"מרה ןיד קספכו ,החמש לש תודעוותה ,בבל בוטו החמש ךותמו ,תווצמו
תניתנ םע םג (לוחה תומיב) םיברב הרותה ירועיש תאו תודעוותהה תא רשקל יאדכו ."דימת
19."הלואגה תא תברקמש הקדצ הלודג"ש ,תדחוימ הלוגס הב שיש ,הקדצה

:ןוזמה תכרב

20שדוח -שאר יאצומ לש העיקשה ינפל ונדועו) ןוזמה תכרבב 'אוביו הלעי' ריכזה אלו העט
םישדח ישאר ןתנש .. ךורב" רמוא "םילשורי וימחרב הנוב" לש "'ה" רמאש רחא רכזנו ,(
בוטה" לש 21'ךורב' תבית רמאש רחא רכזנ םא לבא .המיתח אלב ,"ןורכזל לארשי ומעל
.רזוח וניא ,"ביטימהו

- םויה תאצ רחא תועש המכ וליפא ותדועס הכשמנו ,תיזכ לכאו םוי דועבמ ותדועס ליחתה
22.תיברע ללפתה אל ןיידעש יאנתב ,ןוזמה תכרבב 'אוביו הלעי' ריכזמ

,'הבוטל .. ונרכז' לע 'ןמא' םינוע ראשהו טעמ ולוק היבגמ ךרבמה 'אוביו הלעי'ב
."(תישילשה) וז הכרב ףוסבו םיקרפה ןיב" - 23'םיבוט .. ונעישוהו' ,'הכרבל וב ונדקפו'
24


.32 'מע 'ד"בח יגהנמ - םיגהנמה רפס' .ד"בח-ללוכ חול (1

ם"רהמד הימשמ וטמו") זית 'יס ח"ואל שדח ירפ האר" :הז לע ןייצמ 251 'מע בל ךרכ תוחיש יטוקלב (2
ע"ושה כ"נ .("שדוחה לכ לש תונווע םירפכתמ ובש יפל ,'ןטק רופיכ םוי' ותוא ארוק היהש ל"ז וריבודרוק
'מע א"ח ג"נשת 'לוכשא' תרודהמ] ץ"בעי רודיס .דועו .א,טעק .ב,כק [ת"חנ תנש םדרטשמא סופד] ה"לש .םש
."גנר 'מע אב הרותה רוא .דועו .[בלקתת

תועבטמה תא .549 'מע ו"טח תוחיש יטוקל םג הארו .מ"כבו 667 'מע ,663 'מע ו"לשת'ה שדוק תוחיש (3
ד"שת תוחישה רפס - שדוח שאר ברעב תונוש תוקדצל קלחל ךירצ ,הליפתה ירחאו ינפלש הקדצה ןתממ ופסאתנש
.161 'מע

.26 הרעה ב"פ 'ד"בח - ח"ר יגהנמו יניד' 'סב הזל תורוקמ הארו (4

ר"ומדא ישורדב אלפנ רבד וניצמו .מ"כבו ,א"עס חנ ףד ה"רל םישורד ,ת"וקלמ ,104 'מע א"ח ח"משת ש"הס (5
תוכלמה תינבנ רבכש ירחאל ,שדחמ דוחייה קר השענ ח"רבש קוליחה ילולש (הס 'מע א"לרת םירחהו ךשמה) ש"רהמ
תונורכז ,תויכלמ יקוספ רמול ךירצ היהו ,הנשה שארב ומכ שדוח שאר לכב תוכלמה ןינב ל"צ" ,הנשה-שארב
.431 'מע א"ח ז"משת תויודעוותה - "תורפושו

.יק 'מע ב"כח ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כ ק"גא (6

םויבו ,השעמה ימי תשש רוגס היהי . . תימינפה רצחה רעש" :א,ומ לאקזחימ םג ריעהלו .טי,כ א-לאומש (7
.72 הרעה 306 'מע א"ח נ"שת תוחישה רפס ,"חתפי שדוחה םויבו חתפי תבשה

.הת 'מע ב"יח ק"גא (8

יגהנמו יניד' הארו .2075 'מע ד"ח ה"משת תויודעוותהב ראבתנו אבוה ,דועו א,טכ ג"ח .ב,אפ א"ח רהז (9
.נ"שו 7 הרעה ה"פ 'ד"בח - שדוח שאר

יכ" :סר 'מע ד קלח ר"ומדא ק"כל 'טקולמ-םירמאמה רפס' הארו .מת 'מע ג"יח צ"יירוהמ ר"ומדא ק"גא (10
,הנבלל ןינומו הנבלל ןימודש ,לארשיב אוה ןכו .םולכ המרגמ הל תילד . . הנבלה דלומ אוה שדוח שארב
."לארשימ דחא לכב ונשיש לוטיבה חכ תולגל רשכומ ןמז אוה שדוח שארבש

.123 'מע א"ח ב"נשת תוחישה רפס (11

.י"שר שוריפבו ה-ג,א םירבד (12

.7 הרעה 188 'מע א"ח ט"משת תוחישה רפס (13

.276 'מע ג"ישת שדוק תוחיש םג האר (14

.267 'מע א"ח ב"נשת תוחישה רפס האר (15

.תסנכה -תיבב םייקתהל תוכירצ שדוח שארד תויודעוותההש ,ןסינ 'ל 'םוי םויה' חולב (16

ז"הדא ע"וש) אקווד תפ לוכאל בויח ןיא לבא (חית ס"ר ע"וש) שדוח שארב תונעתהל רוסאש קספנ אנידל (17
.(י"ס חפק 'יס

י"שר .חי,ה,כ א-לאומש) אלמ ארקמ הרוקמש ,ה"פ 'ד"בח - שדוח שאר יגהנמו יניד' האר :שדוח שאר תדועס
דובכ ינפמ (א :הימעטו ,הב תוברהל הווצמש קספנ וב ,טית 'יס - דחוימ ןמיס הל ןתינ ע"ושבו (םש ק"דרו
בוט-םוי אוהו ,םישנל הכאלמ תיישעב רוסא םויהשו ןיפסומה תליפת רוכזנש ידכ (ב .לארשיל הרפכ אוהש ,םויה
שאר 'לה םייח תוחרא) הייארה יפ-לע ןישדקמ ויהש ןמזב הנבלה ידעל ןישועש הדועסל רכז (ג .םישנאל ףא
.הלילב אלו םויב איה וז הדועסשו ,תפ לוכאל רדהל בוטש :םש םינורחאהמו .(ג"מסו וב-לכ .ותליחתב שדוח

שארמ ול ןיבוצק םדא לש ויתונוזמ לכ"ש ורמא שדוח שאר תדועס לע םגש אנהכ ברד אתקיספמ איבה םש רוטב
.ז"טב אבוהו ,"ול ןיפיסומ ,ףיסומ םא . . םישדח ישארו םיבוט םימיו תותבשב איצומש הממ ץוח . . הנשה
'להו ג"ס במר 'יס ז"הדא ע"ושב הכלהל האבוהש] וז ארמימב 'שדוח שאר' רכזנ אלש המש ,שריפ ףסוי תיבבו
.(7 הרעה ליעל םג האר) אוה 'בוט םוי' ללכבש רמול שי ,ארמגב [ז"ה א"פ הרות דומלת

.םייח חרוא ע"ושה ףוסבש ה"גהב (18

גהנמש ,זע ע"ס 'ד"בח - ח"ר יגהנמו יניד' 'סב אבומהמ ריעהלו .539 'מע ב"ח נ"שת'ה תוחישה רפס (19
.שדוח-שארב הקדצ תניתנב תוברהל לארשי

.ז"הדא רודיס פ"ע ד"ס זמ 'יס ןחלשה תוצק (20

םיגהונש ומכ 'ןמחרה'ב 'אוביו הלעי' רמול וניקתה אלו .ז"הדא רודיס .י ס"וס חפק 'יס ז"הדא ע"וש (21
.בי ףיעס םש ,וב שיש תומש תרכזה םושמ ,'םיסינה לעו'ב

.זי ףיעס חפק 'יס ז"הדא ע"וש (22

.ול ק"ס ט"פ ללוכה רעשב ,ןואג יאה ברמ וז היינע גהנמ רוקמ האר (23

.380 'מע ד"כח תוחיש יטוקל (24

ןיב קר (ופוסב וא ,אוביו הלעי תרימא עצמאב ונייהד ,קרפה עצמאב אל) תונעל רתומש הנווכהש ,טושפ
וניבר רודיס ןושלמ ןבומכ ,רחא 'םיקרפה ןיב' לולשלו ,תיעיבר הכרב ליחתה םרטב ,וז הכרב ףוסבש םיקרפה
וז הכרב" ןושל-לפכ טקנ ןכלו ,אקווד וז הכרב רחאל אלא הכרבה םויסבש ןמא ןינוע ןיאש ש"ק תוכרבל רשקב
.וז הכרב ףוסב אוה םיקרפה ןיבש םושמ קר אוה רתיההש דמלל ,"(תישילשה)זכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ י"עש שטיוואבויל ןוכמ י"ע ל"וי
ןמרדור ןמלז-רואינש :יארחא ךרוע * רפואל השנמ יכדרמ ברה :ךרוע
דורב 'מ םחנמ :ישאר ךרוע

"תורשקתה" לע יונמ

ראודה תועצמאב ךתיבל תורישי "תורשקתה" ןויליג תא לבקל ןתינ

.(םימולשת 4-ב) ח"ש 177 :ץראב הנשל יונמ ימד
(םימולשת 2-ב) ח"ש 88 :ץראב הנש יצחל יונמ ימד
972-3-9607588 :תינופלט ררבל אנ :ץראל-ץוחב םייונמל יונמ ימד

:תבותכה יפל ,תבותכהו םשה ,יונמה ימד תא חולשל אנ
72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת ,םייונמה תקלחמ ,"תורשקתה"

ישארה ףדל

םיניינע חתפמ | ןיעידומ | סופד תיב | תושדח רדח | םידלי רדח | ןויע רדח | ד"בח תיב

תורומש תויוכזה לכ (c)
רואל האצוהה ףגא - זכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ
03-9606169 :'סקפ ,03-9607588 'לט ,72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת
ירא-בל ףסוי :"טנרטניא" רודמ שאר * בונורהא ןהכה קחצי ףסוי ברה :ר"וי
chabad@chabad.org.il