- ט"כק - "תורשקתה" ןועובש

ז"נשת'ה טבשב 'ב * אראו תשרפ ק"שע

ונרוד אישנ ,שטיוואבוילמ ר"ומדא ק"כ תרותמ יעובש סרטנוק
שטיוואבוילמ י"ולר ק"הרהב לדנעמ םחנמ יבר
ע"יז מ"גבנ ה"הללקוצז
יברה לא תורשקתהה קוזיחלו


ןויליגה ירודמ
ץבוק תדרוה עובשה חול תודיסחה ינייעממ יבר יצוצינ יהויחבמ ריתי חישמ םע תויחל תוכלמ רבד
תוכלמ רבד


לש ןפואב הדובע םישרוד ידוהימ
לעופב השעמ קר אלו "הייאר"


היהש אוה ,היישק תא שחו תולגב היהש וניבר השמ אקווד
חוכה ,תאז םע * םירצממ לארשי -ינב תא לואגל לגוסמ
םג ןאכמו * בקעיו קחצי ,םהרבאמ עבונ לארשי תא לואגל
לא ה"בקה לש תולגתהה לע הרותה רופיסמ םידמולש הארוהה
ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כ תחישמ * תובאה,דבלב לעופב השעמ לש ןיינעב קפתסהל לוכי וניא ידוהיש - "אראו"מ תדמלנה הארוהה
הנבהד תומילשה תילכת יהוזש ,המכחד הייאר - "אראו"ד ןפואב תויהל הכירצ ותדובע אלא
.תותמאתהה תילכתב ,הגשהו

:הזב ןיינעהו

- (ח"ל קרפ שיר) אינתה רפסב [תבט ד"כד אלוליהה לעב] ןקזה ר"ומדא שיגדמו ראבמ םנמא
םא ןכלו ,לעופב השעמב תווצמה םויק אוה רקיעהש - ולש ךורע-ןחלושב המכו-המכ-תחא-לעו
תבוח ידי אצי אל ,םולשו סח לעופב השעמב הווצמה תא םייק אלו תונווכה לכ תא ןוויכ
תבוח ידי אצי ,הווצמה תנווכ אלל שממ לעופב הווצמה תא םייק םא ,ךדיאלו ,הווצמה םויק
קחצי ,םהרבא ןב אוהש ידוהי לש ותלעמ לדוג םע בשחתהב ,ןכ-יפ-לע-ףא לבא - הווצמה םויק
לש ןפואב היהת ותדובע אלא ,דבלב לעופב השעמ לש ןיינעב קפתסי אלש ונממ םיעבות ,בקעיו
.המכחד הייאר ,"אראו"

:"תובאה לא אראו" - י"שר שוריפב שגדומו ראובמכ - רבדה םעטו

לא םהרבא לא אראו" ("הארוה" הניינעש) הרותה ונל תרפסמ המ םשל :ןבומ וניא ,הרואכל
!?"בקעי לאו קחצי לא םהרבא לא" הארנ ה"בקהש הזמ ונרובע הארוהה יהמ - "בקעי לאו קחצי

םה ,בקעיו קחצי ,םהרבאש ןוויכמד ,"תובאה לא" תוביתה תפסוהב י"שר ץרתמ וז הלאשו
ךירצו לוכי "תובא"ה לצא היהש "אראו"ד ןיינעה ,ןכל ,לארשימ דחאו דחא לכ לש "תובא"ה
.םינבה לצא םג תויהל

:הזב ףיסוהל שיו

יל שי ,ןיחכתשמ אלו ןידבאד לע לבח" וניבר השמל רמא ה"בקהש י"שר שרפמ ושוריפ ךשמהב
."'וכ תרמא התאו ,יתודימ רחא ורהרה אל(ש) . . תובאה תתימ לע ןנואתהל

אל"ש תובאה יבגל וניבר השמ לש ןורסחה תודוא רפסל הרותה תנווכ ןיא יאדוובש ,ןבומו
לש ותלוכיבש - לארשימ דחאו דחא לכ רובע רבדבש הארוהה תא שיגדהל םא יכ ,"'וכ ורהרה
!וניבר השמ יבגל תובאה תלעמ תודוא רבודמ רשאכ וליפא ,תובאה תגרדל עיגהל ידוהי
רחא ורהרה אל"ש ,תובאה תגהנהכ תויהל הכירצ לארשימ דחאו דחא לכ לש ותגהנהש ,רמולכ
."יתודימ

ירה - ארקמל שמח ןב ודמולש שוריפ ,הרותה לע י"שר שוריפב אבומ הז ןיינעש ןוויכמו
!תובאה תגרד ,"יתודימ דחא ורהרה אל"ש הגרדל עיגהל לוכי ארקמל שמח ןב וליפאש ,ןבומ
.ל"נכ ,ולש "תובאה"ש םהש ןוויכמ - רבדה םעטו

השמל המכו -המכ-תחא-לעו) לארשי ילודגל תומדיהל לוכי ךניא יאדווב :שמח ןבל םיריבסמו
"הנשמל רשע ןב" היהתו לדגתש יפכ ךמצעל וליפא תומדיהל לוכי ךניא :וזמ הריתיו ,(וניבר
םנב ךנהש ןוויכמ ,ןכ-יפ-לע-ףא לבא ,('וכו "תווצמל הרשע שלש ןב" המכו-המכ-תחא-לעו)
ךנהש ןוויכמ ,"תובא"ה ומכ גהנתהל - ןטק ךתויהב - ךממ םיעבות ןכל ,"תובא"ה לש
."תובא"ה לש "שרוי"ה

רמול ןכתייה ,וניבר השמ לש ודובכב "העיגפ" יהוזש םינעוטו "םישקבמ םה הנאות"ש ולאלו
ןידבאד לע לבח" ה"בקה ול רמא ןכלש) תובאה תגרדל עיגה אל וניבר השמש - םה םינעוט -
רבדה ירה - !?תובאה תגרדל עיגהל לוכי - ארקמל שמח ןב וליאו ,("'וכ ןיחכתשמ אלו
:והילא יבד אנתב שרופמ

עיגהל לוכי ,החפשו דבע וליפא ,לארשימ דחאו דחא לכש ('ט קרפ) והילא יבד אנתב אתיא
:(ה"כ קרפ) םשו ,"וילע הרוש שדוקה חור ךכ השוע אוהש השעמה יפל" - שדוקה חור תארשהל
,"בקעיו קחצי ,םהרבא - יתובא השעמל ישעמ ועיגי יתמ רמול בייח לארשימ דחאו דחא לכ"
קר אלו ,בקעיו קחצי ,םהרבא תגרדל עיגהל לארשימ דחאו דחא לכ לש ותלוכיבש ,ונייה
- רבדה םעטו .אקייד "ישעמ ועיגי" - לעופל עגונב אלא ,'וכ המשנה תלעמו תגרדל עגונב
."יתובא" םהש ןוויכמ

שרופמכ ,התתימאל תואיצמה יהוז ירה - רבדה תויהל לוכי דציכ ןיבמ ךניא רשאכ םג :ןכלו
ןיאו ...!איבנה והילא לצא םתוא לאש - הז ןיינעב תולאש ךל שי םאו ,והילא יבד אנתב
והילא םע דחיב ונקדצ חישמ אובי שממ ונימיב הרהמב ירהש - בר ןמז ךכ לע ןיתמהל ךרוצ
!איבנה

:(אד-ןוגכב ליגרכ ,הזל בל םימש ןיאש) "אישוק ץאלק" םידקהב ןבוי - ןיינעה רואיבו

המדקהבו ,םירצממ לארשי-ינב תא איצוהל וניבר השמ לש ותוחילש תודוא רפוסמ ונתשרפב
שוריפבו ,"םהל יתעדונ אל 'יוה ימשו ידש ל-אב בקעי לאו קחצי לא םהרבא לא אראו" - הזל
השמ לצא וליאו ,דבלב "ידש ל-א" םשב םא יכ ,"ילש תיתימא תדימב םהל יתרכינ אל" :י"שר
םשד יוליגה הלגתנ ודי לעו וילאש ,ונייה ,"'יוה ינא לארשי-ינבל רומא ןכל" - וניבר
.אקווד 'יוה

אלא ,רתוי תילענ הגרד יהוזש ינפמ קר אל אוה "ידש ל-א" יבגל 'יוה םשד יוליעהש ןבומו
,"ילש תיתימא תדימ" אוה 'יוה םשש י"שר שוריפב שגדומכ - ירמגל ךורע-ןיאבש יוליע והז
."ואצמיה תתימא" :עודיה ןושלבו

- השמ יבגל תובאה לש םתלעמ תא וז תוחילשב שיגדהל םיאתמ דציכ :ןבומ וניא הז יפ-לעו
רתוי הלענ ןיינע לועפל וניבר השמל תוחילשה םע דבב דב ,"ןיחכתשמ אלו ןידבאד לע לבח"
אל 'יוה ימש" תובאה לצאש ףא ,"'יוה ינא לארשי-ינבל רומא ןכל" - תובאה לצא היה אלש
!?"םהל יתעדונ

דימלת" לצא םינפ-לכ-לע - םיבותכה תוטשפ דומילב תררועתמה הלאש יהוזש ןוויכמו
קיפסמ "חלוממ דימלת"ל יכ) םינפ-לכ-לע זמרב הז ןיינע ריהבמ י"שרש רמול חרכהב ,"חלוממ
.ושוריפבש "הרות לש הניי"ב - (דבלב זמר

.ןמקלדכ ,"תובאה לא אראו" י"שר ירבדב זמורמ הז ןיינע םגש רמול שיו

:םיטרפ 'ב םישגדומ "תובאה לא - אראו" י"שר שוריפב

- םהירחא םהינבל "תובא" םתויה ינפמו ,"אראו"ד ןיינעה היה םלצאש תובאה לש םתלעמ (א)
.הכוראב ל"נכ ,תורודה לכ ףוס דע לארשי-ינב לכ לצא "אראו"ד ןיינעה ונשי הז חוכב הנה

השדח תוחילש םיעבות רשאכ ,ןכלו ,רבעב היהש ןיינע הז ירה - "תובאה לא אראו" (ב)
קוסעל שי אלא ,"תובא"ה לצא רבעב התיהש הדובעה ןפואב קפתסהל ןיא ,הווהה בצמל םאתהב
.הווהה בצמל תדחוימה תוחילשב

'אה שוריפכ) "תובא"ה חוכב איה הווהה בצמל םאתהבש תדחוימה תוחילשה יולימ םג ,םנמא
ךרוצ היה אלש ינפמ םא] "חוכב" הז ןיינע היה "תובא"ה לצאש אלא ,("תובאה לא אראו"ד
תויהל ךירצ (הוהב םיאצמנה) םינבה לצא וליאו ,[ךכל יואר היה אל םלועהש ינפמ וא ,ךכב
."תובא"ה לש םחוכב אוה הז לכ - רומאכ - לבא ,(הוהה בצמל םאתהב) "לעופב" הז ןיינע

התיה אלש תדחוימה תוחילשה (א) :םיטרפה 'ב תא םישיגדמ וניבר השמ לש ותוחילשב ,ןכלו
ליבקמבו ,(הזב ךרוצ היה אל תובאה ימיבש) םירצממ לארשי-ינב תא איצוהל - "תובא"ה ימיב
(ב) ,הרות-ןתמד יוליגה - הזבש תומילשה תילכתל דע ,"'יוה ינא לארשי-ינבל רומא" - ךכל
הז םעטמו ,תובאה תגרדל עיגהל לדתשהל וניבר השמ ךירצ ,ןכלו ,"תובא"ה חוכב אוה הז לכ
("ןיחכתשמ") אוצמלו עגייתהל ותוא ררועל - "ןיחכתשמ אלו ןידבאד לע לבח" ה"בקה ול רמא
.ןמקלדכ ,ובש "תובא"ה תניחב תא

:םירבדה רואיב

תולבס תחתמ םכתא יתאצוהו 'יוה ינא לארשי-ינבל רומא ןכל" וניבר השמל ה"בקה יוויצ
אל 'יוה ימשו" ירהש ,תובאה ימיב התיה אלש השדח תוחילש תניחבב אוה - "'וג םירצמ
.םירצמ דובעשד ןיינעה היה אל םהימיבש םג המו ,"םהל יתעדונ

,תובאה ימיב (לעופב) ויהש הדובעה יניינעב קפתסהל ןיא - הווהה בצמל םאתהב ,ןכלו
םניא ולא םיניינע לכ יכ ,"תובא"ה סוחי תא ול שיש הדבועה םצעב קפתסהל ןיאש אטישפו
העשה ךרוצ ינפמ ,וישכע וב קוסעל םיכירצש ("וחאלפ-אד-וראפאט") לעופב השעמל םיכייש
.םירצממ לארשי-ינב תא איצוהל - ונניינעבו ,'וכ

םלועב התע םיאצמנ םניא "תובא"ה ירהש - אקווד השמ ידי-לע עצבתהל הכירצ וז תוחילשו
ויהש ןכתיי ,םויכ םג םיאצמנ ויה "תובא"ה םא - .(םימדוקה תורודב ,רבעב ויה םה)
עצבתת וז תוחילשש חרכהב יזא - םויכ םיאצמנ םניאש ןוויכמ לבא ,וז תוחילש םהל םינתונ
תרצ תא שיגרמו האור אוהו ,םירצמ ץראב לארשי-ינב םע דחי אצמנ אוהש ,אקווד השמ ידי-לע
בצמל םאתהב תדחוימה תוחילשה תא עצבל לגוסמש הז אוה ,ןכלו ,"רצ ול םתרצ לכב" - תולגה
.םירצממ לארשי-ינב תא איצוהל - הווהה

םוקמה ,םירצממ חורבל חרכוה ירהש - ורשב לע תולגה רעצ תא לבס ומצע וניבר השמש טרפבו
ץראב תוהשלו ,לארשי-ינב ראש לכו ותחפשמ ,ותוחאו ויחא ,ומאו ויבא ורד ובו ,לדגתנ ובש
!בר ןמז ךשמ - [(ח תומש אמוחנת) ל"זרדמב הזב תועדה עודיכ] הנש םיעברא ןיידמ

רבודמ רשאכ טרפבו ,םדא לכ לצא (ומוקממ חורבל חרכהה) רבדבש לבסהו רעצה לדוג ןבומו
ותואיצמ ךפיה איה "ןיידמ ןהכ" ורתי לצא "ןיידמ ץרא"ב ותוהשש - וניבר השמ תודוא
:תילכתב

(א,ג"פ הבר תומש) שרדמב אתיאדכ ,הנומאד תומילשה תילכת - אוה וניבר השמ לש וניינע
- "השמ תרות"מ קלח אוה הז ןיינעו ,וניבר השמ לע יאק "רבד לכל ןימאי יתפ" בותכש המש
אוה :הברדאו ,"יתפ" םשב ותוא ןירוקש ול תפכיא אלש ,ונייה ,"ידבע השמ תרות ורכז"
!הרותב תאז בתוכ ומצעב

טרפבו ,הנומאה ןיינעמ רומגה ךפיה אוה ,הרז הדובעל ןהכ ,"ןיידמ ןהכ" - תאז תמועלו
אל" אלא ,אמלעב הרכה אלו ""םלועבש הרז הדובע לכב ריכמ היה" ("ןיידמ ןהכ") ורתיש
.(אי,חי ורתי י"שר שוריפ) "הדבע אלש הרז הדובע חינה

חורבל חרכוה רשאכ - הנומאה תומילש - וניבר השמ לש לבסהו רעצה תא רעשל לקנ ,ןכ םאו
.תילכתב הנומאה ךפיה - "ןיידמ ןהכ" ורתי לצא תוהשלו ,"ןיידמ ץרא"ל

ןה) הנש םיעברא רפסמד תובישחה לדוג עודיכ - הנש םיעברא וניבר השמ ההש הז םוקמבו
.'וכו תודיסח יפ-לעו הלגנ יפ-לע ,('וכ ןהו בוטל

ללגב אלא ,יוג ללגב אל - התיה ןיידמ ץראל םירצממ חורבל חרכהה תביסש טרפבו
.(די ,ב תומש י"שר שוריפ האר) 'וכ תולגה תדירי רתויב שגדומ הזבש ...!ידוהי

- "רצ ול םתרצ לכב" ,תולגה ןיינעד רעצה תא ומצעב שיגרהו לבס וניבר השמש ןוויכמו
.םירצמ תולגמ לארשי-ינב תא איצוהל תוחילשה תא עצבל לגוסמש הז אוה ,ןכל

ירהש ,תובאה ימיב היה אלש ןיינע - וז תוחילש לש התלעמ תא וניבר השמל םישיגדמ ,ןכלו
,"'יוה ינא לארשי -ינבל רומא ןכל" - וניבר השמ וליאו ,"םהל יתעדונ אל 'יוה ימשו"
."םירצמ תולבס תחתמ םכתא יתאצוהו" - הז ידי-לעו

,"תובאה לא אראו" - אוה וז השדח תוחילש יולימל חוכה םגש תעדל וילע ,ךדיאל לבא
:(לעופב הז ןיינע היה אל םלצאש ףא) תובאה חוכב

לכו םייוליגה לכש רמול חרכהב - "לארשי תומשנ לכ רוקמו שרוש" םה תובאהש ןוויכמ
הזבש אלא ,תובאה לא ונתינ ,תורודה לכ ךשמב לארשי-ינב לצא ויהיש 'וכו הדובעה ינפוא
דבלב "חוכב" םלצא ויהש םיניינע םנשיו ,"לעופב" םג תובאה לצא ויהש םיניינע םנשי אפוג
םג ולא םיניינע םיאב םהירחא םהינב לצאו ,(הזב אצויכו ,םהב ךרוצ היה אל ןיידעש ינפמ)
.תובאה חוכב ,('וכ העשה ךרוצ ינפמ) "לעופב"

:וננינעל עגונבו

ךכ-רחאו ,'וכו 'יוה םש ,"ידש ל-א" - םיניינעה לכ תא ללוכ "תובאה לא אראו"ד יוליגה
,"ידש ל-א" קר "לעופב" הלגתנ תובאה לצאש - הזבש םיניינעה יטרפ תא טרפל בותכה ךישממ
וישכע לבא ;"םהל יתעדונ אל 'יוה ימש" - "לעופב"ו ,דבלב "חוכב" היה 'יוה םש וליאו
- "לעופב" םג (אלא ,"חוכב" קר אל) 'יוה םשד יוליגה היהיש ןמזה עיגה (םינבה לצא)
."'יוה ינא לארשי-ינבל רומא ןכל"

יתאצוהו 'יוה ינא לארשי-ינבל רומא ןכל" ותוחילש תא עצבל ךירצ וניבר השמ רשאכ :ןכלו
חוכה והזש ןוויכמ ,ובש "תובא"ה תניחב תא ררועל וילע - "'וג םירצמ תולבס תחתמ םכתא
.ל"נכ ,תוחילשה יולימל

אלו ןידבאד לע לבח" - וניבר השמל רמא ה"בקהש הז ידי-לע לעפנ הז ןיינעש רמול שיו
:"ןיחכתשמ

- "'וכ ורהרה אל"ש תובאה תגרדל עיגה אלש לע ה"בקה לש ותנעט תא עמש וניבר השמ רשאכ
הז ידי-לע ,תובאה תגרדל עיגהל ידכ רתויב עגייתיו לדתשיש ולצא הלעפ וז הנעטש ,ןבומ
השמ לצא הלגתנ ןכא וז הנעטמ האצותכש ,אצמנו ,ובש "תובא"ה תניחב תא אצמיו ררועיש
."ןיחכתשמ" - ובש "תובא"ה תניחב וניבר

:וזמ הריתיו

אצמש ירחאל הנה ,(תובאה תגרדל עיגה אלש) "ןיחכתשמ אל"ד בצמ היה הליחתבש ןוויכמ
ךשוחה ןמ רואה ןורתי" לש ןפואב רבדה היה ,ובש "תובא"ה תניחב תא הליגו ("ןיחכתשמ")
-לעש - ךכ ידכ דע ,(תובאה תגרד ךרע יפל "תולכס"ו "ךשוח") "תולכסה ןמ המכחה ןורתיו
.דבלב "חוכב" היה "תובא"ה לצאש ןיינע "לעופב" הלגתנ ודי

םיכירצש ןקזה ר"ומדא תרותל םאתהב - "אראו" תשרפ תוללכמ תדמלנה הארוהה יהוזו
:עובשה תשרפ םע "תויחל"

לש ותדובעש שיגדמ הז ירה - "אראו" תשרפ הרותב םיארוקו םידמול ובש ןמזה עיגמ רשאכ
לש ןיינעב קפתסהל ול ןיאש ,ונייה ,הייאר לש ןפואב תויהל הכירצ לארשימ דחאו דחא לכ
"המהב"ה תניחב ידי-לע םג תושעהל לוכיש ,("רקיעה אוה השעמה"ש ףא) דבלב לעופב השעמ
,ובש

המהב :המגודלו ,המהב ילגר ידי-לע םג תויהל לוכי לעופב השעמ לש ןיינע :תוטשפבו]
הכורא אירטו אלקש הנשי ויתודואש ןיינע - 'וכ תורורצ הזיתהו םיברה תושרב תכלהמ התיהש
.[...!הרותב

- תותמאתההו תומילשה תילכתל דעו ,הגשהו הנבה לש ןפואב םג תויהל הכירצ ותדובע אלא
.הכוראב ל"נכ ,המכחד הייאר לש ןפואב

תא תולגל אלא ול ןיאו ,ולא "תובא"ל "ןב" ותויהל ,"תובאה לא אראו" - הזל חוכהו
.ובש "תובא"ה תניחב
,'מ"דשת'ה תויודעוותה - םחנמ תרות' - מ"דשת'ה טבש שדוחה םיכרבמ ,אראו תשרפ תבש תחישמ םיעטק)
(הגומ יתלב - 780-773 'מע ינש ךרכ

חישמ םע תויחל
הלואגב 'יוה םש יוליגל םיאב "אראו"ד הדובעה ידי-לע
המלשה"הנשיחא" - הלודג יכה תוריהמבו

ןפואב הדובעה תויהל הכירצ לארשימ דחאו דחא לכ לצאש ,אראו תשרפמ תדמלנה הארוהה
."תובאה לא אראו"ש ןוויכמ ,"אראו"ד

םשד יוליגל םיאב ,"ידש ל-אב 'וג אראו" - "תובא"ה לצא היהש יפכ "אראו"ד יוליגהמו
תולבס תחתמ םכתא יתאצוהו" - הזמ האצותכו ,"'יוה ינא לארשי-ינבל רומא ןכל" - 'יוה
."'וג םכתא יתלאגו 'וג םירצמ

דע תובאה ימיב "ידש ל-א"ד יוליגהמ) ךורא ןמז ךשמ ירחאל רבדה היה םהה םימיב םאו
םינוילעד הריזגה לוטיב ירחאל ירה - (וניבר השמ ידי-לע םירצמ תאיציו 'יוה םשד יוליגל
ינא"ש ךכ ידכ דעו ,"םינותחת"ב םיאצמנ םמצע "םינוילע"ה רשאכ ,'וכ םינותחתל ודריי אל
.דימו ףכית רבדה לעפנ יזא - "םתא םיקולא יתרמא

,'יוה םשד יוליגל דימו ףכית םיכוז - "ידש ל-אב 'וג אראו"ד הדובעה ידי-לע :תוטשפבו
,יתלצהו ,יתאצוהו" - הלואג לש תונושל 'ד לכ ,"'וגו םכתא יתאצוהו" - הז ידי-לעו
ץראה לא םכתא יתאבהו" - הדיתעה הלואגה לע זמרמה - ישימחה ןושל דע ,"יתחקלו ,יתלאגו
."'וג

אלא ,(םימי המכ) םיבר ןושל "ונימי" ,"ונימיב הרהמב" קר אלו ,דימו ףכית - רומאכו
החמש ךותמו ,אפוג "הנשיחא"ד ןיינעב תויהל הלוכיש הלודג יכה תוריהמב ,שממ דימו ףכית
.בבל בוטו
- 783-782 'מע ,ב ךרכ ,'מ"דשת'ה תויודעוותה - םחנמ תרות' ,מ"דשת'ה אראו תשרפ תבש תחישמ)
(הגומ יתלב


הלואגל ותוא םיניכמו םלועה תא םיררבמ

אורקל םיכלוהש השרפה םע - םלועה רוריבב קוסעל הדירי - וז הדובע ןפוא רשקל שיו
:"הערפ לא אב" תשרפ ,החנמ תליפתב

לא אב" תדחוימ חוכ-תניתנו יוויצל קוקז היה וניבר השמש (א,דל ,ב קלח) רהוזב ראובמ
ידכ ,("הערפ לא אב") ומע דחי תכלל ה"בקה ךרצוה ןכלו ,"הינימ ליחד"ש ינפמ - "הערפ
.הערפד רוריבה תא לועפל

ינפמ ,וז הדובעל תדחוימ חוכ-תניתנ הנשיש ,םלועה רוריבד הדובעל עגונב - הז ןיעמו
.'וכ רבדבש הדיריה

ןושלבו - הז תמועלד םיניינעה תא םיכפהמש דע ,רתויב לודג יוליעל םיאב הז ידי-לעו
אב) "'וג תולועו םיחבז ונידיב ןתית (הערפ) התא םג" :(םירצמ תאיציל עגונב) בותכה
-ינב תא חלוש ומצע הערפש ,ונייה ,"םעה תא הערפ חלשב" - חלשב תשרפל םיאבש דעו ,(הכ,י
תדירי תוללכ תודוא - (ב ,זפ םיחספ) ל"זח ןושלבו .'וכ םדיב עייסמו תולגהמ לארשי
."ןירוכ המכ סינכהל אלא האס ערוז םדא םולכ" :תולגה

.הלואגה ןיינע תוללכל הנכהה תישענ וז הדובע - רומאכו
יתלב - 794 'מע ,ב ךרכ ,'מ"דשת'ה תויודעוותה - םחנמ תרות' ,מ"דשת'ה אראו תשרפ תבש תחישמ)
(הגומ

יהויחבמ ריתי


הניא הבורקה הלואגל הייפיצה
אלוליהה םויל תונכהב תלבלבמ


אלוליה םוי היהי זא םג

לכש - המדקהבו :ר"ומדא ח"ומ ק"כ לש אלוליהה םויל תונכהה תודוא םג ררועל םוקמה ןאכ
-לעו ,ר"ומדא ח"ומ ק"כ אוה ,רבחמה עצוממ ידי-לע ונא םילבקמ ונילא תוכיישה תועפשהה
ומע דחאתהלו רשקתהל ,ןקזה וניבר לש אלוליהה םויד םיניינעה לכ םג ונילא םיכשמנ ודי
.'וכו

לע הנעמבו ,ונאישנ לש אלוליהה םוי ,"טייצראי"הל דע םוי רשע השימח וראשנש ןוויכו
היהי וז הנשב אלוליהה םויב הגהנהה רדסש ,יתעצה - הז םויב רדסה תודוא המכו המכ תלאש
.וז הנשב םג התואלמל ולכוי יאדובו ,דקתשא הבתכנש העצהה יפכ - תירשפאה הדימב -

לש) אלוליה םויב ונא םידמוע תעכ םגש ללגב ,איה וז תונמדזהב ךכ לע רבדמ יננהש הביסה
םוי לש רדסה תודוא םלצא ולאש רבכש המכו המכ םנשיש ןוויכמ ,ךכל ףסונו .(ןקזה וניבר
הרומא יתלימ רבכ - יתעצה תא םילאושש ולא ירה ,ךכ לע הנעמ ןתיל םה םיקוקזו ,אלוליהה
,הרבעש הנשב בתכנש רדסהב

הז ךרד -לעו ,אלוליהה םוי ינפלש שדוק-תבשב הרותל היילעל עגונב ןה - רתוי תויטרפבו
.ומצע אלוליהה םויב הגהנהה רדסל עגונב

ינכוש וננרו וציקה"ש םג המו ,ונקדצ חישמ תאיב היהת רבכ זא דעש ה"בקה רוזעישכ םגו
תויהל לוכיש םישרדמו ס"שב תויאר המכ שיו ,הז ינפל דוע תויהל לוכי ,םכותב אוהו ,"רפע
רשאכ טרפבו ;הז ינפל היה םגו ,הז ינפל הלוגס ידיחי לצא "וננרו וציקה"ד ןיינעה
- הזכ לפוכמו לופכ ךשוחמ ותיערמ ןאצ תא איצוהל ךירצש אישנל עגונב רבודמה

המו ,אלוליהה םוי הז היהי זא םגש ןוויכ ,אלוליהה םויב רומאה רדסל לבלבמ הז ןיא
ןוויכו - !?םיחפט הרשעמ הלעמל וא םיחפט הרשעמ הטמל ןפואב הז םא ("טראה סאוו") תפכיא
.דקתשאדכ רדסה תויהל לוכי ,רבדב הריתס ןיאש
יתלב - 263-262 'מע ,א ךרכ 'ב"ישת'ה תויודעוותה - םחנמ תרות' ,ב"ישת'ה תבטב ד"כ תחישמ)
(הגומ


יברה לש תוילעל ףרטצהל

תוולתהלו ףרטצהל אלא ...("ןייטשוצפא טינ") רגפל אלש רתויב לדתשהל ונא םיכירצ
,"ךדאמ לכב"ד ןפואב היהת ונלש הדובעהש הז ידי-לע - ויתוילעב יברה לא ("ןטלאהטימ")
לובג ילבה תוילעה לא ךורע ןיאב ותויה םע) "לובג-ילב רעזדנוא" ,םינפ לכ לע "ךלש דאמ"
.(יברה לש

תלילש קר אל ,ונייה ,יברה לא תורשקתהה ןיינעב ו"ח תושילח היהת אלש רהזהל - אטישפו
יברה לש ויתונקת םויקב םינפ לכ לע תושילח וזיא תלילש םג אלא ,ו"ח תורשקתהה קספה
.הזב אצויכו

.קספה יוה תורשקתהה ןינעב תושילח םג ,רבד לש ותתימאלש ,ריעהלו
יתלב - 279-278 'מע ,א ךרכ 'ב"ישת'ה תויודעוותה - םחנמ תרות' ,ב"ישת'ה אראו תשרפ ק"ש תחישמ)
(הגומ

יבר יצוצינ


היתונכסו החוכ - 'תרושקת'ה


הייפצ רמוחו-לקו ,םינותיע תאירק יברה ללש דחא דצמ
תונייעמ תצפה תא דואמ דדוע העשב הב ךא ,היזיוולטב
יברה * וללה תרושקתה-ילכ תועצמאב תודיסחהו תודהיה
ויתויוכז תא ןייצמו יאנותיעה לש ותעפשה חוכ תא אילפמ
יפלכ יברל שיש השקה תרוקיבה הלוע ויתורגיאמ * ויתובוחו
אצומ םג אוה ךא ,תרושקתה לש יארחא יתלבהו יחטשה היפוא
הינווגל תרושקתה לע תוצוצינ * ןורתי הזב


ןיקפיל ןימינב תאמ

."םינותיעב ךכ לע ובתכי חישמה אובישכ" :ןקזה ר"ומדא םגתפ לע יברה רזח תובר םימעפ
ילכלו תונותיעל תובר תויוסחייתה יברה יפמ ומשרנו ועמשנ ,תואישנה תונש לכ ךשמב
דצמ :יללכה תרושקתה םלועל תיכרע-וד השיג הכותב תגזממ יברה לש ותנשמ .םינושה תרושקתה
העשב הבו ,'וכו היזיוולטב הייפצ ,םיינוליחה םינותיעב האירק דגנ הרורב הדמע ,דחא
.תודהיה תצפהל תרושקתה ילכ לש יברימו אלמ לוצינ

ךורע-ןחלושב שרופמ ןיד-קספ

'מע ,די ךרכ שדוק-תורגיא) ז"ישת ןושאר רדאב ב"י םוימ תרגיאב יברה בתוכ ,לשמל ,ךכ
:(גכת

םתואו םינוליחה םינותיע תודוא בתוכ וב ,ר"דא 'גמ ובתכמ לע הנעמב
םג אלא אדירג םינוליח םיניינע קר אל םהב םיספדנש רתוי דוע םיעורגה
.הזמ רהזהל שיש ךיאו ,םירוסאה םיניינע
-ןחלושב אוה שרופמ ןיד קספ ירהו ,היאר תוכירצ ןניא תומסרופמהמ הנהו
ו"ת ק"האב ומסרפתנ הנורחאלש המודמכו ,םירוסאה םירבדב תורקל רוסיאה ךורע
.הזב םיזורכו םיבתכמ

"ונדרי דורי"

-וינב שטיוואבויל תבישיב הקסעש םינותיעה דחאב העדוה יברה תוריכזמ המסריפ ז"ישת תנשב
סנכנ הבישיה להנמ .הבישיה תלהנה לא תושק תונעטב םידימלתה ונפ העדומה תובקעב .קרוי
וסנכנשכ .םידימלתה תצובק תא וילא אורקל ושקיב יברה .ותקוצמ תא וינפל חטשו יברה לא
םצעל ללכ סחייתה אל יברה .הכורא העש ךשמב ףירח ןוטב םהב ףזנ ,יברה לש שודקה ורדחל
םירבדה טהלב .ןותיע וארק םימימת-יכמותב םידימלתש הדבועל אלא ןותיעב העיפוהש העדוהה
ינפ לע ךויח הלעה (...למיסש המ ילואו) רבדה .רבשנ ודוחו ,יברה קיזחהש ןורפיעה לפנ
.רדחה תא בוזעל םיחכונל ןמיס רשא ,יברה

ק"כ ד"רמ םוגרת"כ ,183 'מע "םימת ךרדב הליכשא" רפסב ועיפוהש) םירבדה ןמ קלח ןלהל
:("ז"ישת טבש א"י ש"נא תצובק ינפב א"טילש ר"ומדא

םימימת-יכמות וא שטיוואבויל תודוא העידי היהת הבישיה ידימתלש ןכתיי ךיא
. . םינותיעב העידי הבישיה ידימלתל שי ללכב הז דציכ . . םינותיע ךותמ
.םינותיעב השענה תא תעדל םיכירצ םניא - םיכרבא ףאו - םימימתה ידימלת

רובע הז ירה 'וכו םימימת-יכמות ,שטיוואבויל תודוא םהב רכזנ םימעפלש המ
...םינפבמ םישנאל אל ךא בוחרה ישנא

תודוא רבודמש םוקמב קר ןייעל ונווכתנ הליחתכלמש חיננ וליפא
םילכתסמ ,דחא דומעב ןותיעב םיטיבמשכ רשא שחומב םיאור ירה ,שטיוואבויל
רשפא םימימת-יכמותו שטיוואבויל תודוא תועידיה תא .ישילשו ינש דומעב םג
...ונדרי דורי . . רחא רוקממ בואשל

...םיתב ילעב גהנמ

רבד רוכזיא בגא ,(381 'מע א"ח ב"משת תויודעוותה) ב"משת ךל ךל תשרפ תבש תודעוותהב
גהנמ םמצעל וצמיאש ולא יפלכ םיפירח םירבד יברה עימשה ,תונותיעב הנורחאל עיפומש
:ןותיע אורקל

תא תעדל ידכ "ןותיע" אורקל םיחרכומש םיתב-ילעב לצא "גהנמ" היהנ הנורחאל
שקבמ אוה ירה ,ומצעב "ןותיע"ה תא אורקל קיפסה אל רשאכו .םלועב שחרתמה
םיינש יפ לע"ש תויהו ."ןותיע"ב ארקש "תושדח"ה תודוא ול רפסיש וריבח תא
והשיממ שקבמ אוה אלא ,דחא םדאמ עמושש המב קפתסמ וניא ,"רבד םוקי םידע
.םיטרפ הזיא ריסחה ןושארהש ןכתי יכ ,"תושדח"ה תא אוה םג ול רפסיש ףסונ

,הרותב םיעובק םירועיש םהל שיש ולא לצא לבקתי אל הז "גהנמ"ש יאוולה
ידימלתל עגונב המכו המכ תחא לעו ,שפנב איה תועיבקה םלצאש ולא לצא טרפבו
.ןהלש ךוניח תודסומב תודמולה תונבל עגונב הז ךרד-לעו ,תובישיה

םינותיעב "יללכ בתכמ"

גהנש ,"יללכ בתכמ"ה .הצוח תונייעמה תצפהל הינווגל תרושקתה תא לצנל עבת יברה ,תאז םע
בתכו ויניעב ןח אצמ אל רבדהש ימ היה .תונותיעב תועיבקב עיפוה ,גח לכ תארקל איצוהל
:(זי 'מע בי ךרכ שדוק-תורגיא - ז"טשת ירשת בתכממ) יברה תבושת וזו .יברל ךכ לע

םניא םינותיעש ששח שיש ןותיעב ספדנ יבתכמ הארש המב ,ותלאש לע הנעמב
.קוספו ל"זר ירמאמ םג אבוה הז בתכמב ירהו ,םירמשנ

םגו ,םינפלמ וניתונידמב אד ןוגכב לארשי ילודג גהנמ אוה ידוסי הנהו
רשא ,תירבה תוצראב ותויהב ע"יז מ"גבנ ה"הללקוצז ר"ומדא ח"ומ ק"כ גהונ
ויה םא וליפאו תוררועתה ירבד הזב אצויכו םינותיעב סיפדמ היה ךרוצה תעל
ויהש רשפא היהש המבש ןבומכש ףא .םיקוספו ל"זח ירמאמ םהב םיקתעומ
...'וכו ותרוצכ םשה בותכל אלש ונייה ,םירהזנ

לע גלדמ - ילע וגולדו :הבהא ילע ולגדו בותכה לע ל"זח תשרד העודי רבכו
.הבהא - הרכזאה

םידרח יתלב םינותיעב םג

קיתעהל יברה םעטמ דקפומה שיאה ןייטשנצילג 'יש ךונח םהרבא ברה ח"הרה היה םינש ךשמב
הרוה םהבש ,יברהמ םיבר םיבתכמ םג לביק ןייטשנצילג ברה .םינוש תונותיע יעטק ול רגשלו
תבט ג"כ םויב רבכ יברה ול בתכש םיבר ינמ דחא בתכמ הנה .תונותיעב ד"בח לע םסרפל ול
:(בסק 'מע 'ה ךרכ שדוק-תורגיא) ב"ישת

תונויליגב ינא האור ןכ ,ול םימדוקה ןכו תבט י"חמ ובתכמ יתלבק םעונב
ןח תואושתו ,ולסכ ט"י תגיגחו ט"שעבה תרות רבד לע וירמאמ "עידומה"
,הצוחב םג תונייעמה תטילקל הנכה ןיעמ הז רשא ,ל"נהב וקסע לע ןח תואושת
-ידי-לע ררועתנש ולא םג םנשי חטבו ,בוטב וטלקוי םתוא וציפי רשאכש ונייה
ןוויכו ,ןלהל םג הז וכרדב ךישמי חטבו ,תונייעמה ירחא שפחל קשחה םלצא הז
הנה ,ורמאמ םהב שיש עידומה ינויליג לכ ןאכל םיעיגמ םא חוטב יניאש
.ורמאמ עטק םעפ לכב חלשיש ןוכנהמ

השק הנה ,םידרח יתלב םינותיעב םג ולאכ םירמאמ סיפדהל םא ,ותלאש ןיינעב
םירמאמ םיספדנ ויה םא הרואכלו ,םינותיעה לכל יללכ הנעמ הז לע תונעל
.םיאתמ ןכותה היהיש דבלבו ,לוקלקל ששח ןיא ידרח שיא תמיתחב אלש ולאכ
לע ןכו ןותיעה לע ןודל שי םעפו םעפ לכבו ,תיללכ הרעה אלא הז ןיאש ןבומ
ןב ינולפש רמאל ישפחה ןותיעה לכוי אלש ל"נה ןפואב ללכב לבא ,רמאמה
.הזב ששח ןיא ,וב םיבתוכהו ויכרוע ןיב ידרח שיא ינולפ

ב"ישת בא-םחנמב 'ו םויב ןייטשנצילג ברל יברה בתוכ בתכמ ותואל ךשמהב ,הארנה לככ
:(גמר 'מע 'ו ךרכ שדוק-תורגיא)

רבכ "עידומה" יעטקו זומת גי-בי רבד לע "םירעש"המ םיעטקה רובע הדות םג
רשייו קתעה יל חלשי חטב ולאכ םיניינעב אבהלו ןאכמ ספדנ היהי םאו .יל שי
.ןכ לדתשי אבהל םגו ולאכ םירמאמ תונותיעב ומסרפ דעב וליח

"תע-יבתכמב םילאשמב ףתתשמ ינניא"

לעו ,ןותיעה ךרעש לאשמב ףתתשיש השקבב יברה לא םעפ הנפ "םינפ לא םינפ" ןותיעה ךרוע
:(עת 'מע ב"י ךרכ שדוק-תורגיא) יברה ול הנוע ךכ

.תע יבתכמב םילאשמב ףתתשמ ינניא יכ ודובכ עדוי חטב ,ובתכמל הנעמב

:ול בתוכו תונמדזהה תא לצנמ יברה םלוא

ימי ,זומת ג"י-ב"י ברע 'ו םוימ םינפ לא םינפ תרבוחב אקווד רשא אלפל
רדענ ,ודובכל העודי חטב םהה םימיה תשרפ רשא ,ר"ומדא ח"ומ ק"כ לש הלואגה
ולאכ תוערואמב םיניינועמ םיארוקהמ םיבר חטב ירהו .הלאה םימיה ןורכז הב
התע תעל רשא ולא ,הברדאש ןכ םג רמול םוקמ שיו ,םויה דע רכינ םמושירש
הז רבד לע העדוהה םליבשב ירה ,ולאכ םיניינעב םיניינעתמ םניא ןיידע
ידי לע שונא ובצמש ,וילוחב ריכמ וניאש הלוחמ לשמה עודיכו ,רתוי הבושח
.רתוי הז

תינברה תוקלתסה רחאל הנושאר הארוה

יברה הרוה ,(האופרה-תיבב) תינברה תוקלתסה לע יברל ועידוהשכ ףכית ,ח"משת טבשב ב"כב
לכל עידוהל :םיאבה םירבדכ ,אשידק-הרבחמ רקספיל ב"דשח 'ר ח"הרה ,הרושבה רשבמל
.(הייוולהל אובל ולכויו ועדיי רוביצהו םיחולשהש ידכ) תונותיעב םסרפלו םיחולשה

יאנותיע לש ותעפשה

עטק לש םוגרת ונינפל .םינשה ךשמב ןהל וכזש יברהמ תוכרדה לע ורפיס םיבר םיאנותיע
הבחרה ותעפשה תלוכי לע רבדמה ,(191 'מע "םיבתכמ"ב עיפוה) ו"טשת ולסכמ תילגנאב בתכממ
.יאנותיעה לש

ותחפשמ ,הבורקה ותביבסל וא ,ללכ ךרדב איה תלבגומ םדא לש ותעפשה
,יאנותיעה ,ךדיאל .רתוי בחר גוחל ,הצרמ וא הרומ אוה םא ,וא ,וידידיו
הברה הבחר העפשהמ הנהנ ,סופדה תועצמאב הבר הצופתל םיכוז ויגיגהו וירבדש
םיעיגמ סופד ירבדש ןוויכמ ,םוקמה תניחבמ ןה ךכ לכ לבגומ וניא אוה ;רתוי
ךל שיש תיכז ךכ .םירמשנו םימשרנ וירבדש ןוויכמ ,ןמזה תניחבמ ןהו ,קוחרל
הלילה ךשוח תא ריאהל רוזעל ,םירחא לע עיפשהל תוליגר יתלב תויורשפא
...תרבוגו תכלוה הדימב

יאנותיע לש ויתובוחו ויתויוכז

:(זע 'מע ,וט ךרכ שדוק-תורגיא) םייוסמ יאנותיעל יברה בתוכ ךכו

רותב אוה הזב אצויכו םיסוניכל ותוא םינימזמש המש ,ול המדנ רשא בתכש המב
אקפנ יאמל ןבומ וניא הרואכל - 'וכו ברקתהל שקבמה ידוהיכ אלו יאנותיע
אלא ברקתהל שקבמש הז רותב קר אל אוה ףתתשמש ומצעב עדויש ןוויכ ,וב הנימ
תא תונשל תלוכיב הניא ןימזמה לש ותבשחמ ירהו ברקתנ רבכש הז רותב םג
יתווקתש) יאנותיעכ קר ףתתשמש ומצעב שיגרמ םא אסיג ךדיאלו ,תואיצמה
,הז תא תונשל רבדה יולת וב ירה (תואיצמהל ללכ המיאתמ הניא וז השגרהש
הז וננמזב רשא ,ףיסוהל דועו אדח אעגרבו אדח אתעשב תושעיהל לוכי יונישהו
םיסוניכו תודעוותהב םיפתתשמה ולא לכ ,הצוח תוניעמה תצפה העשה חרכהש
אלש גוחל ולא תויודעוותהמ םוחהו רואה יצוצינ הז ירחא איבהל םילוכיו
אוה ףתתשמה םאו ,םהלש שודק בוחו םתוכזמ הז ירה ,תודעוותהב ףתתשה
תוירשפאה לצנל ותוכזו ותבוחמ ,העידיל חאכ אוה ותופתתשהש ףא ,יאנותיע
אלול ןיינעה תודוא ועדי אל םהמ המכ חטבש ןותיעה יארוקל ןיינעה איבהל
...ןותיעב הז רבד לע םתאירק

?ביגהל םאה

ףריצ ונינפלש הרקמב .ביגהל אלש יברה הרוה ,תונותיעב ד"בח םש שפכוה םהבש םירקמה בורב
התיה וז .םירבדה תא שיחכי יברהש השקב ךות ,תונותיע עטק יברה לא ובתכמל והד-ןאמ
:(דמ 'מע 'ח ךרכ שדוק-תורגיא - ד"ישת ולסכ 'ט בתכממ) יברה תבוגת

םירבדה שיחכאש ךמוסש ילא בתוכו ,ןותיעה עטקמ הקתעה םע ונממ בתכמ יתלביק
םירחאב ולבחש םה רשא ,םינותיעב םיבתוכ םע ול קסע היה אלש ,הארנכו .'וכו
...רבדה ירשפא קר םא םהמע תוקסעתהה רדעה הבוטו .'וכו םירוטפ

"ו"ת ק"האב שטיוואבויל קחצי ףסוי ילהא תשר תלהנה"ל ,הנש התואב ולסכ ז"ימ ,רחא בתכמב
:ותטיש תא יברה קמנמ ,(ס 'מע םש)

סנכיהל ,ןויסינה םהל הארהש יפכ הנה ,םינותיעב ספדנה לע ביגהל יאדכ םא
ףוס ףוסש תאז דועו ,ףוס ול ןיאש רבד הז ירה םינותיעב 'וכו אירטו אלקשב
.םהלש אלו םירחא תושרב םיאצמנ םינותיעה

...בוט ילב ער ןיא

'מע חי ךרכ שדוק-תורגיא) ט"ישת רייאב י"ח םוימ ובתכמב יברה ירבד תא אורקל ןיינעמ
םביט תא יברה ןייפאמ םירבדה ךותב .תונותיעב םסרופש םייוסמ ילילש רמאמל רשקב ,(חעש
הסיפתב םיתעל הלגתמה בויחה תא ןייצמו ,'תויצסנס' ארקמל םיבהלנה םינותיעה יארוק לש
.וז תיחטש

,בוט אלב ער םלועב ןיאש ,תודיסחה תטישמ תודוסיה דחא יפ לע ,יתרמא רבכו
הער הנוכתש ףא ,תע יבתכמ םיארוקה יגוחמ המכו המכ םינייטצמ הב תויחטשהש
ןוויכ ,העידיה רדעה יבגל וליפא ןועריג הב שי תויחטשה ירהש ,רתויב איה
.ותוא םיפלסמו ותתימאל אלש תובורק יכה םימעפל ןיינעה תא םיספותש

םיברה וניתונוועבש ןוויכ ,הזב הנופצ הבר הבוט הווהה בצמב אסיג ךדיאמ
רוא םיאור ויה אלש םהל בטומ ,םיספדנה םיניינעו תע-יבתכמה יבתוכ בור
טעמל תויחטשה הליעומ ,לודג קפסב םתלעותו הבורמ םדספהו ,םוסרפהו סופדה
טרפבו ,איצסנסכ קר ספדנה ןיינע םיספות םימעפה בורבו ,דספההו קזיהה
שדח ינפמ ןשיו ,תרחא איצסנס םישפחמ ותרחמל םדא ינב עבטכו ,רומאהכ ןודנב
.ואיצות

...םיחיטבמו היזיוולט םיקיזחמה

יברה הנומ ,(459 'מע ח"י ךרכ תוחיש-יטוקילב הספדנ) ד"ישת לולא שדוח-שארמ שדוק תחישב
ןניאש תוינכתב םיטיבמ םניאש הנעטב היזיוולט ירישכמ םיקיזחמה ירבדל תובושתה תא
:שידיאמ ישפח םוגרתב ,םירבדה תיצמת ןלהל .תורשכ

וישכע ואצי םידוהי םניא וליפא ירה .הומכ ןיאש הלודג הצרפ איה היזיוולטה
הז ןיינע לטבל םיסנמו ,רעונה תא לקלקמ הזש םרמאב ,הז דגנ הפירח האחמב
...םייוגהמ דומלל םיכירצ םידוהי רשאכ ונל יובאו יואו ,רשפאש המכ דע

תובושת המכו ."תורשכ אל" תוינכת לע לכתסמ וניא אוהש ןעוטש ימ ונשי
:רבדב

,לכתסהל רוסאש ,תורחא תוינכת לע ולכתסי אל םידליהש עקתי ונידיל ימ .א
...םהירוהל ללכ םיתייצמ םידליה ןיא הבש ,הקירמאב

קר ולכתסי םויה ,הז ןיינעב ולשכי אלש םמצע םירוהל חיטבהל לוכי ימ .ב
רתיהכ ול השעי רבדהש דע ,תרחא תינכתב םג וציצי רחמלו ,תרתומ תינכתב
.רומג

הז רישכמ םייק ,םלש ןקז לעב ,ינולפ לצאש עדווישכ .תוירבה ורמאי המ .ג
לש "רתיה"ה לע וכמתסהב ,תוינכתה לע לכתסיו רישכמה תא הלה םג הנקי -
.ינולפ

"תיבה ךותל רמוכה תא םיסינכמ"

:יברה רפיס החיש התואב

,תחא דע הרשע-םיתש העשמ םוי לכב היזיוולטב לכתסמ אוהש יל רפיס ריעצ בר
תאז רפיס אוה .תסנכה-תיבב ולצא רבדל המ דמול אוה הזמו ,רמוכ רבדמ זאש
,תסנכה-תיבב רבדל המ ול היהיש ידכ ,םימש םשל תאז השע ותעדלו ,תומימתב
.הזבש רוסיאה לדוג תא שיגרמ אלו ילח אלו

,רמוכה לש ומואנ תא עומשל אלש ידכ םשפנ תא םירסומ םידוהי ויה םעפ
םישיבלמ דועו ,תיבה ךותל רמוכה תא םיסינכמ ,היזיוולטה תועצמאב ,םויהו
!השודקב הז תא

?םימימת יכמותב םג רבדה ורסאי םעט הזיאמ

ירדחל וידר טלקמ סינכהל םימייוסמ תודסומב םידימלתל רשפאל תושקב תילכתב ללש יברה
םוימ) ,הכאלמו הרות םיבלשמה תודסומה דחא תלהנהל בתכמב .יאנפה תועשב הנזאהל ,הימינפה
תשירדל הבוגתב ,יברה בתוכ (חיש 'מע בי ךרכ שדוק-תורגיאב ספדנ ,ז"טשת טבש ח"כ
:רפסה תיב ילתוכ ןיב וידר סינכהל םהל רשפאל םידימלתה

,'וכו ןאפעטאפ אידאר - הכאלמל רפס תיבב איבהל השירדה תודוא בתכש המב
יצמת םא וליפא ,םה םיכרפומ ,העיבתבו השירדב םיאב םירבדה םאש ןבומ הנה
ךירצ ,אסיג ךדיאלש ,ןוויכו .ךכ-לכ ששח וב ןיא ומצע דצמ ןיינעהש רמול
רשפא ל"נה השירדו ,םימיאתמ םידימלת לש לודג יכה רפסמ היהיש לדתשהל
שי ,םידומילהמ שפוחה ינמזב םידימלתה תא ןיינעמ ןיינע רדעהב הרוקמש
ןכ םג םיניינעמ לבא ,השודקד םיניינעב הז שפוח תואלמל ירשפאה לככ לדתשהל
.ל"נה העיבת הז-ידי-לע שילחהלו ,תימהבה שפנ תא

רפס-תיבב ל"נה ושרי םא יכ ,םהלש קפסה לע יתהימת עיבהל לכוא אל קפאתאו
םימימת יכמותב םג אלימבו ,תורגנל רפס-תיבב רבדה ורסאי םעט הזיאמ ,יאלקח
םאתהב ,םידימלתה םע תודעוותהו תוחיש תכירעב םיניינעתמ ויה םאו ?דולד
ךרדב םויה רדסמ הרס וז הלאש התיהש יאדווב ,םהיתונורשכו םהיתועידיל
.אליממ

'מע םש) ה"ע קיסרק רזעילא 'ר ח"הרהל ,םימי שדוחכ רובעכ ,יברה בתוכ אשונ ותואל רשקב
:(חעש

וידר רודיס רוסיא לש תורשפאה לולשי - רפסה-תיבב וידר רודיסש ןכ םג ןבומ
.ועמשיו ורחביש הז לע סופורטופא ןיא םש רשא ,םתניל םוקמבו םרדחב

וידרב םירועישל םיאנתה

תצפהל דוחייבו ,תונייעמה תצפהל וידרה לוצינל םיבר םיבתכמו תוחיש יברה שידקה ,תאז םע
ג"י םוימ "ו"ת ק"האב ד"בח תדוגא יריעצ תלהנה"ל בתכמב .תודיסחה תרות - הרותבש רואמה
אינת דומילל םיאנתה תא יברה הנומ ,(ומר 'מע 'ז ךרכ שדוק-תורגיאב ספדנ) ,ג"ישת רייאב
:וידרב

םיחוטב ויהיש דבלבו ,אוה ןוכנ ,וידרב רודיש ידי-לע אינתה דומיל ןיינעב
ןושלב הז היהי םהירבדכ םאו ,םיניינעהל םימיאתמ ויהי המעטההו הרבסההש
.הזב רהזיהל רתוי לק ירה שדוקה

'מע םש) ג"ישת ןוויסב ו"ט םוימ שדוק-תרגיאב ,הז ןיינעב יברה בתוכ בושו
:(רע

ראשהו ןמזל ןמזמ רבדי םימימתה יכרבאמ דחאש וידרה ןיינעב בתכש המ
וצופיש ונתיאמ םג ושרד רשאו םישודקה וניאישנ תולדתשה העודי הנה ,ועמשי
,ל"נה רבד לע בושחל שי םא ןכלו .לודג רתויה בחרמב םהיפיעסו תונייעמה
לש םצמוצמ רפסמל קר אלו ,םיבחר םיגוחל עיגהל לכויש ןפוא שפחל ךירצ
בתוכ יניא ,וז הנידמב הז רבד לע םיקוחהב יקב יניאש ןוויכו .םישנא
רבד לע םג עדוויהל לכוי השירדו הריקח ידי-לע יאדווב לבא ,רתוי תויטרפב
.הז

םיימש תאריב םירועישה תא לבתל

ךכל הבוגתב (ולק 'מע 'ח ךרכ שדוק-תורגיא) ה"ע ןיווז י"שרגהל םג יברה בתוכ וז חורב
ירועיש תא לבתל יברה ול הרומ ,הכרבה ירבד ןיב .וידרב ארמגב רועיש רוסמל והודבכש
:םיפסונ םיניינעב ארמגה

ידי-לע ארמג רועישה תא ול ורסמו 'יש ותרות דובכ תא ודבכש הממ יתינהנ
,תידומלתה אידפולקיצנאהב הצוחנ יכה ותדובעב הז עירפי אל יאדוובו) וידרה
םג ןילטבמ אלימבו ,םירחא ידי-לע התושעל רשפא יאש הווצמ איה ולש רדגבש
תא לבתל תונמדזה אצמי ןמזל ןמזמ יאדוובו (הז ינפמ הרות דומלת ןכ
לכ הז ירהש - תוישעמ תווצמל עגונהבו םיימש תארי לש םיניינעב םירועישה
'ד ץפחו .ךיקולא 'ה תא האריל 'וכ לכ תא תושעל ונוציו בותכש ומכו ,םדאה
בוט ירפ תוארלו םיקוחרהו םיבורקה תומוקמב הרותבש רואמ ץיפהל חילצי ודיב
.תוירופו תובוט םינשו םימי תוכיראל ולמעב

חיטבמ ר"זש

ןיווז ברל תפסונ תרגיאב יברה רפסמ ,ד"ישת רייאב ח"יב ,ןכמ רחאל םישדוח השולשכ
:(אסר 'מע ,אכ ךרכ שדוק-תורגיא)

,ותרות דובכ תא ותצרעה ונממ עומשל יל םענ ,'יש ר"זש רמ םע ןאכ יחחושב
וידרב רודישה ותרות דובכל רסמנש המב ליעפ קלח ול היהש ןכ םג יל רפיסו
ירהש הידפולקיצנאה תדובע ךלהמ לע הז עיפשי ךיא ויתלאששכו .רועישה תא
,הזל הז לבלבי אלש ינחיטבה ,םירחא ידי-לע התושעל רשפא יאש הווצמ יהוז
רודישה ןכ ןיאש המ ,םיוסמ גוחל ןיינע אוה אידפולקיצנאהש הז לע ףסונ
.'וכו 'וכו ןיינעה לדוג רבד לע תובהלתהב אטבתהו 'וכ וידרב

"וזמ הלודג הצפה ךל שיה"

'רל ,(הצ 'מע ,טי ךרכ שדוק-תורגיא) ,כ"שת'ה ולסכב ז"ט םוימ תרגיאב יברה בתוכ ךכו
:ילאיבצ ןימינב

ד"בח תונייעמ תצפה רבד לע בתוכ וב ,ןוושחרמב ה"כמ ובתכמ תלבק רשאל יננה
.ונקדצ חישמ ידי לע ו"ת ,ק"האב וידרה ילג לע

יניינעב יכ ,רבעה יגשיהב וקפתסי אל 'יש וירבחו ודובכש הקזח יתווקת
הפדעהל םוקמ שי דימתש ןבומכו ,שדוקב תולעהל אוה יוויצה השודקו הרות
ילובג ילבו יפוס ןיא אוהש ה"בקהב םירושקה בוטו השודק יניינעב יובירלו
.ותומדו ומלצב ויהי ויתולועפו םדאהש הצורו

לעבה לש אלוליה-תוקלתסהל תולבוי 'ד תואלמב ,הלוגס תנש ,וז הנשב טרפבו
אלוליהה לעב לש םיניינעה לכ םילעתמ זאש תוקלתסהה ןיינע עודיו ,בוט םש
שדקה תרגאב ונושלכו ,הצפהה ןיינע שיגדה ט"שעבה ירהו .זע רתיבו תאש רתיב
הצפה ךל שיהו .הצוח (תניחבב ןיידעש הלא ןיב וליפא) תונייעמה תצפה -
וקלח ירשאו .תוציחמהו םילובגה לכ םיצרופש וידרה ילג ידי לעש וזמ הלודג
הרומאה הארוהה םייקל תונייעמה תצפהב וב יולתה לכ השעיש דחאו דחא לכ לש
.שממ בורקב אחישמ אכלמ תאיב ברקלו ךישמהל ל"נה שדוקה תרגאב

"אמעט קיספ אל"

םויס לגרל תדחוימ החיש יברה שידקה ,מ"דשת ןושאר-רדא שדוחה םיכרבמ ,םיטפשמ תשרפ תבשב
תויודעוותה'ב הספדנ) וידרה ילג לע יעובשה אינתה רועיש דומילל השדח הנש תלחתהו הנש
לע רוזחנ ךא ,םקיתענ אל העיריה רצוקו םירבדה תוכירא תאפמ .(ךליאו 1005 'מע 'מ"דשת
:םתיצמת

,ימשגה הזה-םלועב הרותה תכשמה לש תולעמה יתש תוגזמתמ ,וידרה ילג לעמ אינתה דומילב
לכמ הלעמלש ןפואב הרותה יניינע תא ךישמהל תורשפא הנשי וידרה תועצמאב ,דחא דצמ ןכש
דבב דבו ,לבת יווצק לכב םירבדה םיעמשנ תינמז וב יכ ,םוקמו ןמז לש הלבגהו הדידמ
."אמעט קיספ אל" - ורמאנש יפכ שממ ןפוא ותואב יוניש לכ אלל הרותה ירבד םיעמשנ

הרות ירבדו ,תופסונ שדוק תוחיש ומדק וידרב תודיסחה ירועיש תלעמ לדוגב הז רואיבל
רושקה דעומ ןויצ לגרל םירבדה תא יברה דחיי בורל .רחא םוקמב םירישעו דחא םוקמב םיינע
;'ד-335 'מע כ"שת שדוק -תוחיש) תדחוימ הביח םהל שחר יברהש וידרב אינתה ירועישל
'מע ג"כשת שדוק-תוחיש ;ךליאו 290 'מע ב"כשת שדוק-תוחיש ;123 'מע א"כשת שדוק-תוחיש
.(דועו .203

וידרב אינתה ירועיש דגנ תונעט

יברהש ולא תובקעב םעפה ךא ,הז אשונב קוסעל יברה בש ,המורת תשרפ תבש ,ןכמ רחאלש תבשב
:(ךליאו 1040 'מע םש) החישהמ רצק עטק ןלהל ."ואצי ךממ ךייבירחמו ךייסרהמ" םרידגה

ךיבירחמו ךיסרהמ" םנשי ,השודקו בוט רבד תפסוה לכל עגונב הנה ,וננובאדל
- הז ןיינעב ןכו ,השודקבש רבד לכל עירפהלו דגנל םניינע לכש ,"ואצי ךממ
אוה "וידר" ירה - השודק יניינע רובע "וידר" לצנל ןכתיה :ובתכו ונעטש
...!"ארחא-ארטס"מ

ןלציל-אנמחר - םייוסמ רבד אורבל החוכב ארחא-ארטיס"ש רמול םולשו סח
םירבדה םאו . . ירמגל הנומאה ךפיהו הרותה ךפיה אוה הזכ רבד ,אתעד יאהמ
- (ךרבתי ארובה לש וחוכב אלא הניאש) ןטק יכה רבד תאירבל עדונב םירומא
ה"בקה סינכהש רידא חוכ ,"וידר"ל עגונב אוה ןכש המכו-המכ-תחא-לע ירה
,ופוס דעו םלועה ףוסמ רבדמה לש ולוק עמשנ םיאתמה ילכ ידי-לעש ,עבטב
!ארמימכ עגרבו

שוריפ) "לארשי ליבשבו הרותה ליבשב" וארבנ םלועה יניינע לכש ןוויכמו
ארבנ אל ("וידר") הז רידא חוכ םגש אטישפ ירה - (תישארב תשרפ שיר י"שר
הרותה תצפה ,השודק יניינעל ולצנל ידכ ,"לארשי ליבשבו הרותה ליבשב" אלא
לככ - הז ןיינע םגש אלא .הזב אצויכו הרותה תוימינפו הרותד הלגנ -
...םדאה לש ותריחבל ןתינ - םלועה יניינע

"עמשנ לכה רבד ףוס"

וידרב רסמנש יעובש רועישל יברה שידקהש תדחוימ תרגיאב וז המישר םייסל יוארה ןמ ילוא
'ח ךרכ שדוק-תורגיא ,ד"ישת טבש ח"ר םוימ) ה"ע ץייט יכדרמ-סחניפ ברה ג"הרה ידי לע
:הב רמאנ ךכו (ולק 'מע

הכלמ-הוולמה תדועסו וידרה ידי לע עובשה ףד רועיש רבד לע ונתחישל ךשמהב
,בורקב םייקתתש רבדה קוזיחל

תומכב ןה וביחרהלו וקזחל רועישה ססבל חילצי רשא ,יתכרב לופכל הזב יננה
,תוכיאב ןהו

תיב ליבשב וארבנש ל"ז וניתובר ורמא האירבבש םייולג םירבד המכב םאו
,(ה"לפר הבר תומש) םהב שמתשמ םלועה םג הז תוכזב קרו ה"בקה לש ושדקמ

ותושעה ידי לע קר ונוקית אצומש עבטבש אלפנו םלענ חוכב המכו-המכ-תחא-לע
ומלועב ה"בקהל ול ןיא שדקמה תיב ברחש םוימו ,ךרבתי ול שדקמו ילכ יעצמא
.דבלב הכלה לש תומא 'ד אלא

שוריפ תמדקה ןייועי) השעמ ידיל איבמש דומלת לודג ל"זר קספ יפ-לעו
תארי המכח תישארו ('וכ ה"בקהל ול ןיא רמאמה רואיבב ם"במרהל תוינשמה
תארי יניינע קזחלו שיגדהל הז וידר רודישב ושמתשי יכ הוקמ יננה ,םשה
ארי םיקולאה תא עמשנ לכה - רבד ףוסו ,לעופב תוישעמ תווצמה םויקו םימש
.רומש ויתווצמ תאו

.החלצה תכרבבו הרקוהבתודיסחה ינייעממ


אראו תשרפ


(ג,ו) בקעי לאו קחצי לא םהרבא לא אראו

(י"שר) תובאה לא :אראו

התיה אל ,בקעיו קחצי םהרבא לא תיקולאה תולגתהה יכ ,שיגדהל י"שר שקבמ הלא ויתולימב
ורסמ - ולביקש המ לכו ,המואה תובא ויהש ינפמ אלא ,םהמ דחא לכ לש תיטרפה ותלעמ לשב
.ולוכ לארשי תיבלו םהירחא םהינבל
(תוחיש-יטוקיל)


(ג,ו) םהל יתעדונ אל 'ה ימשו

-ןתמ תעשב 'יוה םשב םהילא תולגתהל 'ה ןוצר - התיה םירצמב לארשי-ינב לש םדובעיש תביס
םיקוקז לארשי ויה ךכיפל .("םכמע 'יוה רבד םינפב םינפ" :(ה םירבד) בותככ) הרות
תאצל הזע הקושת םהב הררועתנ םירוסיו דובעיש ידי-לע יכ ,לבסו םירוסי לש הנכה תפוקתל
תונתמ שולש" :(ה תוכרב) ל"זר ןושלבו) הרותה רוא תלבקל םתרישכה וזו ,הרואל הלפאמ
.("'וכו הרות . . :םירוסי ידי-לע אלא ןנתנ אל ןלוכו ,לארשיל ה"בקה ןתנ תובוט

ךל עד ?"התוערה המל" תלאש התא :"םהל יתעדונ אל 'יוה ימשו" השמל ה"בקה רמאש הזו
םש - ויתיליג אל תובאל וליפאש הלענ הכ יוליג לארשיל תולגל ינוצרבש אוה רבדה תביסש
.'יוה
(רוא-הרות)


(ז-ו ,ו) יתחקלו . . יתלאגו . . יתלצהו . . יתאצוהו

.תועובשה גחו חספה גח ,תוכוסה גח ,הנשה-שאר :םיגחה תעברא וזמרנ הז קוספב

הנשה-שאר) דובעשה לבס לטב זא יכ ,הנשה-שארל זמר - "םירצמ תולבס תחתמ םכתא יתאצוהו"
.(אי

.הכוס לצ ןושלמ אוה "יתלצהו" יכ ,תוכוסה גחל זמר - "יתלצהו"

.םירצממ לארשי ולאגנ ובש ,חספה גחל זמר - "יתלאגו"

.הרות -ןתמב 'ה םע לארשי ושענ זאש ,תועובשה גחל זמר - "םעל יל םכתא יתחקלו"
(הרותה-רוא)

* * *


,(השעת-אל תווצמ) ערמ-רוס :ארובה תדובעבש םיבלשה תעברא לע בותכה ןאכ ונל זמרמ דועו
ידכ דע - 'הב תוקבד לש רתויב תילענה הדובעהו ,הרותה דומיל ,(השע תווצמ) בוט-השע
.ךרבתי ותומצע םע תודחאתה

ארקנה) אטחה לבסמ האיציה ונייה ,ערמ-רוס - "םירצמ תולבס תחתמ םכתא יתאצוהו"
.(םירצמ

ימלשורי) ל"זר רמאמכ ,לצל ולשמנש תווצמה םויק ,בוט-השע (לצ ןושלמ) - "יתלצהו"
."םידסח תולימג וז" - "ךיתיסכ ידי לצבו" (אנ היעשי) קוספה לע (ב"ה ד"פ תינעת

תולבגה ףא ,ןלוכ תולבגהה לכ תולטבתה התועמשמ תמא תלואג יכ ,הרותה דומיל - "יתלאגו"
.ףוס-ןיא איהש ,הרותה ידי-לע השענ הזו ,השודקד

ךרבתי ותומצעו ותוהמ תא "םיחקול"ש :'ה תדובעב יוליעה תילכת - "יל םכתא יתחקלו"
.דחאכ לובג-ילבה תניחבמו לובגה תניחבמ הלענ אוה רשא ,("יל")
(ח"ערת םירמאמה רפס)


. . לארשי-ינב לא םוציו ןרהא לאו השמ לא 'ה רבדיו
(גי ,ו) םירצמ ץראמ לארשי-ינב תא איצוהל

וצר יאדווב םירצמל םידבעושמה לארשי-ינב אולה ,ןאכ יוויצל םוקמ המ (א :םילאושה םיבר
?ךכ לע םתווצל ןכתייש רבדה יולת םהב יכו (ב !?הלואגל דובעישמ תאצל

:םירבדה רואיב

:דחיב ןרהאו השמ ידי-לע קר עצבתהל הלוכי התיה םירצמ תאיצי

ירציממ תאצל וצריש לארשי לש םביל תא ררועל - "ילכה תרשכה" אוה ןרהא לש וניינע
"ךישמהל"ו דירוהל - "רואה תכשמה" אוה השמ לש וניינעו ;הרותה תא לבקל וקקותשיו תולגה
.לארשיל הרותה תא

,םירצמ תאיצי שחרתהל הלכי - הכשמהו האלעה - ןרהאו השמ לש ,דחאכ םרוביח ידי-לע
.'יוה םש תראה תא טולקלו ,השודקד םיקולא םשד לובגו רצימ תניחבמ תאצל ונייהד

:והזו

יפלכ ןווכמ - רוביחו אתווצ ןושלמ - הז יוויצ - "םווציו ןרהא לאו השמ לא 'ה רבדיו"
;ןרהאו השמ

;ידכו ,לארשי-ינב לע העפשה ךרוצל - "לארשי-ינב לא"

.לעופב הלואגה ןכתית זא קר ,רומאכ ןכש - "םירצמ ץראמ לארשי-ינב תא איצוהל"
(הרותה-רוא)


(ג ,ז) הערפ בל תא השקא ינאו

םלש בל תתל םיבכוכ ידבוע תומואב חור תחנ ןיאש ינפל יולגו ,ידגנכ סירתהו עישרהש רחאמ
(י"שר) יתרובג תא וריכתו יתותוא וב תוברה ןעמל ,וביל השקתיש יל בוט ,בושל


שנעיהל ול עיגמ םא ?"ובל השקתיש בוט"ל "סירתהו עישרהש" ןיינע ןיב רשקה המ ,הרואכל
?הריחבה חוכ תא ונממ לוטיל עודמ ךא ,שנעיהל וילע -

:הדימ דגנכ הדימ אב הז שנועש אלא

זירכה הפצוחבו הוואגב .(ה תומש) "ולוקב עמשא רשא 'ה ימ" ורמאב 'ה דגנכ סירתה הערפ
שנענ ךכיפל .וחור לע הלועה לככ תושעל ישפוח אוה ןכ לעו 'ה לש ותורמב ריכמ וניאש
תלוכי וליפא ול ןיא יכו ,ללכו ללכ ומצע תושרב וניא יכ חכונ ךכבו ,השקתנ ובילש תאזב
.הריחב
(תוחיש-יטוקיל)
עובשה חול


ד"בח יגהנמו תוכלה

גרובזניג החמש-ףסוי ברה תאמ

ישיש םוי
טבשב 'ט

:1טבשב ד"וי אלוליהה םוי יגהנממ

ר"ומדא ק"כל םיכיישה םיניינעהל המורת 3דחא לכ םירי - 2שדוק תבש ברעב םויה
.ויחיש ותיב ינבמ דחא לכ דעבו ומצע דעב ,צ"יירוהמ

ולא .(טנבא תריגחב ןבומכ - םיאושנה) נ"פ דחא לכ ארקי[ו בותכי] - תירחש תליפת רחאל
ורייצי - צ"יירוהמ ר"ומדא ק"כ ינפ תא תוארל םינפ-לכ-לע וא ,תודיחיל סנכיהל וכזש
,רמאמ יפד ןיב ךכ-רחא נ"פה חינהל .וינפל םידמוע וליאכ ,נ"פה תאירק תעב ,םמצעל
.ולש ןויצה לע ותוארקל תנמ לע (םויב וב - ירשפאב םא) וחלשלו .ולש 'וכו סרטנוק

:שדוק-תבש תורנ תקלדה ינפל

4.הוועש לש רנ - לקב רשפא םא .תעל-תעמה לכ קלדיש רנ (תיב לכב) קילדהל

.תוליפתה תעשב וקלדיש ידכ ,ץ"שה לש הליפתה-דומעב המשנ-תורנ השימח קילדהל


יגהנממ 'לוחד ןידבוע'ש ,דכש 'מע ד"יח ק"גאב הארוהה יפ-לעו .במק 'מע ד"ח ק"גא (1
.ק"שעב גוהנל שי טייצראיה

קלח ,315 'מע חכ קלח תוחיש יטוקל) תבשה םוי דעב םג ,"הנשמ" הניתנ ל"צ ק"שע לכב (2
.תדחוימ הפסוהב - םעפהו ,(243 'מע טכ

םוישכ .החנמ תליפת םדוק ןכו םדוק רקובב :איה - לוח םויב לח אלוליהה םוישכ וז הניתנ
.ק"שעב תאזה הקדצה תניתנ יתמיא שרפתנ אל - ק"שה םויב לח אלוליהה

,ב"ויכב ףטו םישנ םג ףתשל ,תונורחאה םינשב טרפבו ,ונרוד אישנ יברה תוארוה יפ-לע (3
תוכייש תונבו םישנ םגש ,תוגהנהה ראשב ןכו ,הקדצל םמצעב ונתי תיבה-ינב םגש ןבומ
.ןמויקב

.(1 הרעהבש בתכמהמ) "'רפע ינכוש וננרו וציקה' :תובית ישאר" (4זכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ י"עש שטיוואבויל ןוכמ י"ע ל"וי
ןמרדור ןמלז-רואינש :יארחא ךרוע * רפואל השנמ יכדרמ ברה :ךרוע
דורב 'מ םחנמ :ישאר ךרוע

"תורשקתה" לע יונמ

ראודה תועצמאב ךתיבל תורישי "תורשקתה" ןויליג תא לבקל ןתינ

.(םימולשת 4-ב) ח"ש 177 :ץראב הנשל יונמ ימד
(םימולשת 2-ב) ח"ש 88 :ץראב הנש יצחל יונמ ימד
972-3-9607588 :תינופלט ררבל אנ :ץראל-ץוחב םייונמל יונמ ימד

:תבותכה יפל ,תבותכהו םשה ,יונמה ימד תא חולשל אנ
72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת ,םייונמה תקלחמ ,"תורשקתה"

ישארה ףדל

םיניינע חתפמ | ןיעידומ | סופד תיב | תושדח רדח | םידלי רדח | ןויע רדח | ד"בח תיב

תורומש תויוכזה לכ (c)
רואל האצוהה ףגא - זכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ
03-9606169 :'סקפ ,03-9607588 'לט ,72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת
ירא-בל ףסוי :"טנרטניא" רודמ שאר * בונורהא ןהכה קחצי ףסוי ברה :ר"וי
chabad@chabad.org.il