- ל"ק - "תורשקתה" ןועובש

ז"נשת'ה טבשב 'ט * אוב 'פ ק"שע

ונרוד אישנ ,שטיוואבוילמ ר"ומדא ק"כ תרותמ יעובש סרטנוק
שטיוואבוילמ י"ולר ק"הרהב לדנעמ םחנמ יבר
ע"יז מ"גבנ ה"הללקוצז
יברה לא תורשקתהה קוזיחלוןויליגה ירודמ
יבר יצוצינ יהויחבמ ריתי חישמ םע תויחל תוכלמ רבד
ץבוק תדרוה עובשה חול רודו רוד תורצוא תודיסחה ינייעממ

תוכלמ רבד


םויב יברה םע תולעתהל חוכה
וילא תורשקתהה דצמ אוה ,אלוליהה


-ןיאבו תוהמה יוניש לש ןפואב םה אלוליהה םויב תוילעה
םג טפשמו ןיד שי אלוליהה םויב היילעה לדוג דצמ * ךורע
תומדוק תוילעב ןורסיחו אטח תניחבב ויה אלש םיניינע לע
אלא ,רגפל אל רתויב לדתשהל ונא םיכירצ ,ןכש ןוויכ *
לכב"ד ןפואב הדובע ידי-לע יברה לא תוולתהלו ףרטצהל
ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כ תחישמ * "ךדואמ:המדקהבו - אלוליה םויד ןיינעה ןכות הליחת ראבל שיו...

1םונהיגב המשנה טפשמ לקהל ידכ ,איה ,תוקלתסה לש ןיינע םע רשקב שידק תרימאל הביסה
א"י קר . . שידק םירמוא ןיאש וגהנ" הז םעטמו .("םירצמ תולבס" :2בותכה ןושלבו)
יכ ,(3"ןניקזחמ אל יעישרב ישניא יקוזחא") םיעשר םמאו םהיבא ושעי אלש ידכ ,םישדוח
4."שדוח ב"י עשר טפשמ

- 5שדוח ב"יה םויסב אלוליהה םויב שידק תרימאל םעטה והמ רבסהו רואיב שורד הז יפלו
ורמא אל ןכלש) םונהיגב המשנה טפשמ רמגו םויסמ םלש שדוח רבע רבכש ןוויכ ,הרואכלד
-לעו ,הנושארה הנש םויסב אלוליהה םויב שידק םירמוא עודמ - (ב"יה שדוח לכ ךשמב שידק
!?הנשו הנש לכב אלוליהה םויב הז ךרד

טפשמה לקהל ליבשב אל) איה אלוליהה םויב שידקה תרימאש - 6הזב הרבסההו
אלוליהה םויב תישענש (אפוג ןדע-ןגב) הגרדל הגרדמ המשנה תיילע ליבשב (אלא ,םונהיגב
.הנשו הנש לכב אלוליהה םויבו הנושארה םעפב

םימכח-ידימלת" 7ל"זח רמאמכ ,ידימת ןיינע ןה (ןדע-ןגב) הגרדל הגרדמ תוילעהש ףאו
הז ןיא ,"'וכ ליח לא ליחמ וכלי 8רמאנש אבה םלועב אלו הזה םלועב אל החונמ םהל ןיא
וכלי") ידימת ןפואבש הגרדל הגרדמ תוילעה יכ ,אלוליהה םויבש המשנה תוילעל ללכ המוד
,תוהמה יונישד ןיינע אוה אלוליהה םויב תוילעה וליאו ,ךרעבש תוילע ןה ("ליח לא ליחמ
דומעהב היילעהו רוניד רהנב הליבטה תמדקה ירחאל אלא תואב ןניא ןכלש ,ךרעב אלש תוילע
9.ןדע -ןגל ןדע-ןג ןיבש

:ןיינעה רואיבו

10ח"עפב אתיאדכ ,טפשמו ןיד לש ןיינע ונשי הגרדל הגרדמ המשנה תוילעל עגונב םג
תוילע ךרע יפכ . . התגרדממ הלעמל םדאה תמשנ ןילעמש תע לכב" אוה טפשמו ןידהש
ותוא ןודל םירזוח . . היהש הממ הלעמל רתוי ותיילע גישיש התע וצרשכ . . איהה הגרדמה
."ומע ןיקדקדמ ןכ תוילע רדג יפכ יכ . .

הגירדמל ותולעהל ןיצור ויה" רשאכש "לודג םכח קידצ תמשנ" תודוא םש רפוסמכו
אל ורמואב ןויצל אבו תשודקב ןווכמ היה 'א םעפש לע" ותוא ןינד ויה "הלודג הנוילעה
."ןיליפתה ןמ ותעד חיסהו חכש הנווכ ותוא ידי-לע זאו ,הלהבל דלנ אלו קירל עגינ

- ךרעבש תוילעב םג ,"התגרדממ הלעמל םדאה תמשנ ןילעמש תע לכב" םירומא םירבדה םאו
םויבש המשנה תוילע ומכ ,ךורע-ןיאב ןהש תוילעל עגונב אוה ןכש המכו-המכ-תחא-לע
.אלוליהה

תרימאב ךרוצ דוע ןיא שדוח א"י רחאלש ףא) אלוליהה םויב שידק םירמואו םירזוח ןכלו
אלוליהה םויב היילעה לדוג דצמש ןוויכ - (םונהיגב טפשמה לקהל ליבשב שידקה
תוילעל סחיב לובלב םושמ םהב היה אלש הלאכ םיניינעל סחיב םג טפשמו ןיד ונשי
לקהל - אלוליהה םויב שידקה תרימא הליעומ הזלו ,וז השדח היילעל סחיב םא יכ ,תומדוקה
.ךורע-ןיאבש יוליעהל סחיבש טפשמו ןידהב

שדוחב ירישעב ר"ומדא ח"ומ ק"כ לש אלוליהה םוי - ונניינעל עגונב םג ןבומ הזמו
:טבש

תלוכיה ונלצא היהתש לדתשהל םיכירצ ןכל - ךרעב אלש ןה אלוליהה םויב תוילעהש ןוויכ
.יברה םע דחיב ("ןייגטימ ןענעק לאז ןעמ") תולעתהלו תכלל תוירשפאהו

ר"ומדא ק"כ םע 11אוואטלאפמ יכדרמ-בקעי 'ר דיסחה בשישכ תחא םעפש ,רפיס יברה -
ק"כ לא ורמאב ,יכבב ץרפ ,הנש םישולש ךשמב םירבח ויה רבכש ירחאל - ע"נ (ב"שרוהמ)
הטמל יתדרי יכונאו ,הלעמ הלעמל םתילע םתא - תונורחאה הנש םישולש ךשמב :ע"נ ר"ומדא
...!הטמ

לא םיכסהש ,ונייה ,אתוחינב םירבדה תא לביק ע"נ ר"ומדא ק"כש ,התיה רופיסה תועמשמו
...תואיצמה התיה תאזש ןוויכ ,יכדרמ-בקעי 'ר ירבד

:ךמצע עגהו

דצמ) תורירמה וקב התיה ותדובעו ,דבוע ,הרוצ לעב ,הגרד לעב היה יכדרמ-בקעי 'ר
לכש דבלב וז אל ,ע"נ ר"ומדא ק"כ לש ויתוילע יבגל ירה ,תאז לכ םעו ,(הרוחש-הרמ
ןייק ןסייהעג טינ ןבאה םיניינע ענייז") הלעמ רדגב ויה אל יכדרמ-בקעי 'ר לש ויניינע
...!הטמ לש ןיינע ויה םה ,הברדא אלא ,("הלעמ

רואו חצ רוא ןומדק רוא והיאד בג-לע-ףא האליע רתכ" ןיינעב 12ליעל רבודמה ךרד-לעו
תליע םדק" ירה ,"האליע רתכ" תניחב םגש - 13"תוליעה תליע םדק םכוא והיא ,חצחוצמ
."םכוא והיא" ,הברדא אלא ,רוא לש ןיינע וניאש דבלב וז אל ,"תוליעה

,יברה לש ויתוילעל ךרעב הניא ונלש הדובעהש דבלב וז אלש - ונילא עגונהב ןכש-לכמו
...הזמ הטמל םג אלא ,"םכוא"ד ןיינע הז ירה ןכלש

ףרטצהל אלא ...("ןייטשוצפא טינ") רגפל אלש רתויב לדתשהל ונא םיכירצ ,ןכש ןוויכו
ןפואב היהת ונלש הדובעהש הז ידי-לע - ויתוילעב יברה לא ("ןטלאהטימ") תוולתהלו
ךורע-ןיאב ותויה םע) "לובג-ילב רעזדנוא" ,םינפ-לכ-לע "15ךלש דואמ" ,14"ךדואמ לכב"ד
.(יברה לש לובג ילבה תוילעה לא

קר אל ,ונייה ,יברה לא תורשקתהה ןיינעב ו"ח תושילח היהת אלש רהזיהל - אטישפו
לש ויתונקת םויקב םינפ-לכ-לע תושילח וזיא תלילש םג אלא ,ו"ח תורשקתהה קספה תלילש
.ב"ויכו יברה

לשמה ךרד-לעו ,קספה יווה תורשקתהה ןיינעב תושילח םג ,רבד לש ותתימאלש ,ריעהלו
רבועשכו . . םיקד םילבח ג"ירתמ רוזש בע לבחמ" 16הבושתה-תרגיאב ןקזה וניבר איבהש
לבחב - "קספה" :רמולכ ,"קדה לבח קספנ - תרכ הב ןיאש הריבע םג - הנהמ תחא לע ו"ח
17.לבחה תוללכב - "תושילח"ו ,קדה

ךרד-לע - דבלב תחא םעפ יברה לש הנקת לע םירבוע רשאכ םג אוה קספההש ,ףיסוהל שיו
!"דעו םלועל יחצנ אוה הלעמל הז דוחי"ש (השודקה דצל עגונהב) 18אינתב בותכש המ

המוד תחא םעפ עמש-תאירק ארק אלש ימ" 20ליעל רכזנש 19ל"זח רמאמב רואיבה םג והזו]
.[יחצנ ןיינע אוה הלעמלש ןוויכ - "םלועמ עמש-תאירק ארק אלש ימכ

:אלוליהה םויל הנכהה ימיב ונדמעב דחוימב עגונ - תורשקתהה קוזיח - הז ןיינעו

תוחוכה דצמ וניא ,אלוליהה םויב ויתוילעב יברה לא תוולתהלו ףרטצהל תלוכיהו חוכה
ן'טימ דנובראפ רעד") יברה םע תורשקתהה דצמ אלא ,("תוחוכ ענעגייא יד") ונלש
.("ן'יבר

ידכש - "'יוה ינא השרומ םכל התוא יתתנו" 22בותכה רואיבב 21ליעל רבודמה ךרד-לעו
ידי-לע הז ירה ,לובג -ילב תניחבב אוהש ,23דחאכ היהיו הווה היה ,'יוה םשל עיגהל
ותוכייש םא יכ ,שרויה בצמ עגונ אל השוריב יכ ,אקווד ("השרומ") השוריה ןיינע
יסכנ לכ תא - 24ןטקו הטוש שרח אוה םא םג - אוה שרוי וז תוכייש דצמש ,שירומהל
.שירומה

םע רשקה תויהל חרכומ ןכ-יפ-לע-ףא - שרויה לש ובצמ עגונ אל השוריבש ףא ,םנמא
וא תושילח תלילש אטישפו) יברה םע רשקה תויהל חרכומש ,ונניינעב הז ךרד-לעו ,שירומה
.ויתוילעב יברה לא תוולתהל - ובצמו ודמעמ לע טבה ילבמ - אוה לכוי זאו ,(ו"ח קספה

העונתה ,אטישפו ,תורשקתהה ןיינע רתויב עגונ אלוליהה םוי םדוק התע ונדמעב ,ךכיפלו
רבודמכ ,יברהמ ו"ח ("ןסירעגפא") דרפנו קתונמ תויהל אל ,ו"ח תורשקתהה ךפיה תלילשד
םילוכי יברה םע תורשקתהה ידי-לעו ,ו"ח ויבא היהי אל ויבאש הצור וניא ןבהש ,25ליעל
.אלוליהה םויבש תוילעה לא ףרטצהל

.[26"ונכלמ וניבא" ונגינו ,ןגנל הוויצ ר"ומדא ק"כ]
תויודעוותה - םחנמ תרות' ;ב"ישת'ה ,טבש שדוחה-םיכרבמ ,תבטב ח"כ ,אראו תשרפ תבש תחישמ)
(הגומ יתלב - 279-276 'ב"ישת'ה.טלק-חלק 'ע (ו"כשת הפיח - ףסא ברהל) שידקה 'סב ןמסנה האר (1

.ו ,ו ונתשרפ (2

.זי-ז"טס ה"פ מ"ב ש"אר (3

.םש הכרב ירוישבו ,ועש ס"וס ד"וי א"מר (4

.ךליאו 167 'ע א"ח א"ישת תויודעוותה - םחנמ תרות םג האר (5

.ךליאו 176 'ע א"ח ט"משת ש"הס .15 הרעה 329 'ע ו"כח ש"וקל םג האר (6

.מ"כבו .(זי ס"וס ק"הגא אינתב אבוה) ל"זיראהל ס"שה יטוקל הארו .ןפוסב ק"ומו תוכרב (7

.ח ,דפ םיליהת (8

.נ"שו .ול 'ע ג"ח טקולמ מ"הס האר (9

.בכ המדקה םילוגלגה רעשב ה"כו .םש ההגהבו י"פ ןיליפתה רעש (10

.נ"שו .30 הרעה 92 'ע ץ"רת ש"הס - ותודוא האר (11

.(ךליאו 269 'ע א"ח ב"ישת תויודעוותה - םחנמ תרות) רמאמהב (12

.(ב"ער ,הלק) ע"ת ז"וקת (13

.ה ,ו ןנחתאו (14

.מ"כבו .ד ,טל ץקמ א"ות האר (15

.(ב ,הצ) ה"פ (16

.גל 'ע ה"סרת מ"הס האר (17

.(א ,בל) ה"כפ (18

.ב ,גס תוכרב האר (19

.(268 'ע 12 הרעה ל"נה) רמאמהב (20

.(272 'ע םש) רמאמהב (21

.ח ,ו ונתשרפ (22

.מ"כבו .(א ,בפ) ז"פ א"הויהעש אינת .דועו .ב ,זנר ג"חז (23

.נ"שו .(הנשמב) ךליאו ב"עס ,גמ הדנ האר (24

.(ךליאו 272 'ע 12 הרעה ל"נה) רמאמהב (25

.(ל"ומה) דואמ ר"ומדא ק"כ הכב ןוגינה תעב (26

חישמ םע תויחל


לכ תא םג וטקליש ןיתממ חישמ
תושומנה


!ודבלמ דוע ןיא :וזירכי לוכה זאו

,"ךינפל ץראה לכ אלה"ש אוה בצמו דמעמה ןכש ,תומחלמ להנל ךרוצ ןיא הז וננמזב
תיבמ ךלילו ("ןעלטראגרעטנוא ךיז") םירוגח דומעל קר םיכירצ ..."שובכו אצ" ,אלימבו
ברקל ..."תושפנ [ףורגל=] ןראש" - םידיה םע - םילוכיו ,ריעל ריעמ ,רצחל רצחמ ,תיבל
.םימשבש םהיבאל לארשי לש םבל

תולגמ הלואגבש ןוויכש ,אלא ,"ונלתכ רחא דמוע הז הנה"ש רמא ר"ומדא ח"ומ ק"כ
אוה ןיתממ ,תולגב ראשי אל דחא ידוהי וליפאו תולגהמ לארשי-ינב לכ ואציי ןורחאה
לכ - םימומ-ילעבו םילוח ,"חסיפו רוויע"ה ,"החפשממ םיינשו ריעמ דחא"ה תא םג וטקליש
."תושומנד תושומנ"ו "תושומנ" תניחבב םהש הלא

,"'וגו ןויצ רהב םיעישומ ולעו" דועיה םייוקי - הלא "םינטק םיכפ" ומייסישכו
,"הכולמה 'הל התיהו"ש ("ןריפסיוא טעוו'מ") ולעפיו

,בוחרב םיכלוה רשאכ םגש - תודיסחה תרות לש הנוצרכ - בצמו דמעמה היהי אלימבו
!"ודבלמ דוע ןיא" :וקעציו וזירכי ,הנישה תעב וליפאו ,תיבב םיבשוישכ

לש התוכייש תודוא (רוציקב רבדי תרחואמ העשהש ןוויכש ,ורמאב) רביד ר"ומדא ק"כ
צ"יירוהמ ר"ומדאו ט"שעבה לש םתלועפב הוושה דצה ,הצוח תונייעמה תצפהל חישמה תאיב
דיב םיאצוי לארשי -ינבו" קוספב עובשה תשרפב זמרהו ,לארשי-ינב לכל תונייעמה תצפהב
ר"ומדאו ט"שעבה לש םהיתומש םיזמורמ "ש"ירב"ד תובית-ישארבש ,"ילג שירב" ,"המר
.צ"יירוהמ
(הגומ יתלב - 317 'מע ,א ךרכ 'ב"ישת'ה תויודעוותה - םחנמ תרות' ,ב"ישת'ה טבש ד"וי תחישמ)


!"תולג יאלאד" ,"יתמ דע" :שפנה תוחוכ לכב קועצל

םירהממ - הצוח תונייעמה תצפהו תודהיהו הרותה תצפהב וניתדובעו ונישעמ ידי-לע ,הנהו
הרשעמ הטמל ,שממ לעופב ,ונקדצ חישמ ידי-לע המילשהו תיתימאה הלואגה תא םיזרזמו
...םיחפט

רבד-לע השירדהו היפיצהו הווקתה תודוא ררועל הלועפה םג תללכנ הזבש ,ףיסוהל שיו
השעמה" ללכה שגדומ הז ןיינעב םג רשא ,(חישמה תאיב תא לעופו ברקמה רבד) חישמה תאיב
!שממ לעופב שקבלו קועצל - "רקיעה אוה

וז יא" ,"בלבש הדובע" התויה םעש - הליפתה ןיינע תוללכל עגונב וניצמש ךרד-לעו
דבלב הבשחמבו בלה תנווכב קפתסהל ןיא ,םוקמ לכמ ,"הליפת וז . . בלבש הדובע איה
רוביד תויהל ךירצ אלא ,(ותבשחמבו ובילב ןווכמש המ ה"בקה עדוי יאדוובש יפ-לע-ףא)
אלא ,דבלב ובילב ללפתי אל" ירה ,"האמינפ אלק"ד יוליעה םע דחיב ,ןכש ,אקווד הפב
תא רדוחש ןפואב אוה "האמינפ אלק"הש ,ונייה ,"וינזואל עימשמו ,ויתפשב םירבדה ךתחמ
.שממ רובידב הלגתמו ךשמנש דע ,ושפנ תוחוכ לכ

יאלאד" ..."יתמ דע" :לודג לוקבו שפנה תוחוכ לכב קועצל םיכירצ ,ןכש ןוויכמו
!!"תולג
- 508 'מע ,ב ךרכ 'ו"משת'ה תויודעוותה - םחנמ תרות ;ו"משת'ה טבשב ו"ט ,חלשב פ"ש תחישמ)
(הגומ יתלב

יהויחבמ ריתי


תויחב םיקסוע םידיסחש םעטה
יברל תורשקתהה ןיינעב


רבחמה עצוממ תויהל חרכומ

תושבלתה ידי-לע ,"ומצע יפמ"ד ןפואב היה "הרות הנשמ"ד יוליגה אקוודש םעטה ראבתנ]
קסעתהל םיכירצ ויהש "ץראל וסנכנש רודל" הרמאנ הרות הנשמש ןוויכ - רבחמה עצוממב
רוד תמועל) עצוממ אלל יקולאה רוא לבקל םחוכב היה אל אלימבו ,םיימשג םירבד רוריבב
תושבלתה אלל יקולאה רוא לבקל םילוכי ויה ןכלו םלועה תוימשגמ םיטשפומ ויהש רבדמה
שגדומכ ,םינושארה םירפס 'ד יבגל "הרות הנשמ"ב הלעמ תמייק ךדיאל לבא ;(עצוממ ךותב
רוד) דורי בצמו דמעמב םג יקולאה רוא תכשמה הלעפנ "הרות הנשמ" ידי-לע אקוודש ךכב םג
[:ר"ומדא ק"כ רמא הזל ךשמהבו (םיימשג םירבדב קסעתהל ךירצש

ויה יקולאה רואה תא לבקל ידכש) ץראל סנכנש רודל עגונב םירומא םירבדהש םשכו
רואה תא לבקל ולכויש ידכש ,רודו רוד לכב אוה ךכ - (וניבר השמ ,רבחמה עצוממל םיקוקז
."ארדו ארד לכב השמד אתוטשפתא" ,רבחמה עצוממל םה םיקוקז יקולאה

תורשקתהה ןיינעב [תויחב םיקסוע=] "יוזא ךיז ןכאק" םידיסחש םעטה והזו
,יברל

רעש'םלוע ןא") םידיסחה גוחמ וניאש ידוהי םע (ר"ומדא ח"ומ ק"כ ייחב) םעפ יתרביד -
א" :ע"נ (ב"שרוהמ) ר"ומדא םגתפ ול יתרמאו ,יברה לא תורשקתהה ןיינע תודוא ("דיא
...[ה"בקהו ומצע תודוא קר עדוי דגנתמ=] !"ןטשרעביוא םעד טימ רע ראנ סייוו דגנתמ
קרו ךא ונשיש ,יתימאה דוחייה והז ,ןכש ,ותטישו וכרדמ אוה הצורמ ,ןכ םאש ,יל בישהו
ק"כ) ..."יתימאה דוחיה" הז ןיאש וריבסהל השק היה .דבועה םדאהו ה"בקה לש ותואיצמ
ןיינע והמ [דגנתמל ריבסת ךל=] "דגנתמ א ןייטשראפ ביג ייג" (:רמאו ךייח ר"ומדא
- ...!ה"בקה םע יתימאה דוחייהו לוטיבה

ןעמ ןאק ןיילא") יקולאה רואה םע דחאתהלו רשקתהל לוכי וניא ומצע חוכב םדאהש יפל
.רבחמה עצוממ תויהל חרכומ ךכלו ,("טינ

"הרות הנשמ"ד הלעמה ךרד לע - רתוי לודג יוליע ףסותינ עצוממה ידי-לע :הברדאו
ךרד -לעש ,[ןושארה יברה=] "יבר רעטשרע רעד" ,וניבר השמ ,רבחמה עצוממ ידי-לע הרסמנש
ק"כ - הז ונרודב דע ,"ארד לכב השמד אתוטשפתא"ש ,רומאכ ,רודו רוד לכל עגונב אוה הז
.ר"ומדא ח"ומ
יתלב - 282 'מע ,א ךרכ 'ב"ישת'ה תויודעוותה םחנמ תרות' ,ב"ישת'ה אראו תשרפ תבש תחישמ)
(הגומ


תואצות דחאו דחא לכמ םיעבות

יולימב זחוא אוה ןכיה - הישפנד אבילא - ומצע תא קודבלו ןוחבל דחאו דחא לכ לע
,לעופב השעמב ,הצוח תונייעמה תצפהו תודהיהו הרותה תצפהב אלוליהה לעב לש תוחילשה
...תודיסחה תונייעמל דע ,תודהיו הרותל בריק םידוהי המכ ,רמולכ

תוארהל לכויש דחאו דחא לכמ םיעבות ..."םיצורית"ו "ךאל'טשפ" וליעוי אל הז ןיינעבו
,הצוח תונייעמה תצפהו תודהיהו הרותה תצפהב ותלועפו ותדובע לש תואצותה תא עבצאב
!!שממ לעופב
תויודעוותה - םחנמ תרות' ,ו"משת'ה טבשב ו"ט ,הריש תבש ,חלשב תשרפ תבש תחישמ)
(הגומ יתלב - 505-504 'מע ינש ךרכ 'ו"משת'ה

יבר יצוצינ


תוחילש לש הרופיס


תנשב וחלשנש ,צ"יירוהמ יברה לש םיחולש השולשב השעמ
ידימלת * תובישיה םלוע לש ותומד תא תונשל ידכ ד"שת
השרפ * הרות ינבכ גהנתהלו תואריהל םיכירצ תובישיה
אישנ יברה לש רואיב דצל ,הנושארל תפשחנה תירוטסיה
ונרוד


רפואל השנמ-יכדרמ ברה תאמ

יעטק] רמאנ םשו הנש התואמ תועובשה גח לש החישה הספדנ (139 'מע) ד"שת תוחישה-רפסב
:['ישפוח םוגרת'ב ןאכ ומגרות שידיאה
םתוא הנימו (ויחיש ב"דרו ,פ"מר ,ג"מר) םינברה םימימתהל ארק ר"ומדא ק"כ
:םהילא רמאו זועו ףקות לכב ןיד-תיב רותב

(תובירע ןושלמ) קיתמהל ךנוצר םא ,ה"בקה הז ךער ,"ךערל תברע םא"
ברע ןיד תא ודמיל "'וגו ךיפכ רזל תעקת ךיפ ירמאב תשקונ" - ה"בקהל
תורשכה תובישיה לכב תופיסא םייקלו תכלל םכילע .טפשמ -ןשוח ךורע-ןחלושב
ינפל רמאנ רשא תא םהינפל עימשהלו םידימלתה לכ ויהי העש התואבש לדתשהלו
,םימש תאריב הרות (א :םיניינע 'ג איה הצעהו 'וכו 'וכו רבדה רורב :ןכ
שיש הדבועה ,הרות יפ-לע הגהנה (ב ,רסומ וא תודיסח תוקד 15 ימוי דומיל
הגהנהה לכו הרות יפ-לע לוכה היהי - לוח ידומיל םוי לכב דומלל םיצלאנה
.'וכו דמלי המעש הצובק היהת דחא לכלש (ב ,הרות יפ-לע היהת
:(138 'מע) םש רמאנ ןכ ינפל
אממיד ילעופ ןנא .הרות םוקמל ךפהיהל החרכומ הקירמא :םימשה ןמ הריזג
הרות ינב לע תוריזגה םע תובשחתה אלל ,םויה תא ריאהל ונא םיחרכומ ,ןנא
,םימש תאריב הרות דומלל תובישיה ינב לכמ עובתל .םיבוכיעו תועינמהו
הרות השורד ,תוקנל רשפא יא ץוב תועצמאב יכ תעדל שי .תורשפ אלב הרות
.המימת

םינש רשע רובעכ

,(איש -יש 'מע ד"ישת שדוק-תוחיש) ד"ישת תועובשה גח תודעוותהב ,םינש רשע רובעכ
:בושח חקל קיפהו ונתוח ירבדמ םיטרפ ריהבה ,ערואמ ותואל ונרוד אישנ יברה סחייתה

("תובישי עש'מלוע") תובישי ידימלת ברקל ורחבנ םיחולשה תשולש :"תוחילשה תרטמ" (א
.תודיסחל

ירה םיניינעה לכבש הנווכה ןיא "רז" הנה - "ךיפכ רזל תעקת" קוספב שומישה :"רז" (ב
יניינעל רז אוה ירה ,לודג םכח-דימלת היהי םא ףא ,לארשי שיא לכש םשכש אלא ,רז אוה
אל תודיסחש ןוויכ ךא ,הלגנה תרות דומיל יניינעב םילודג תויהל םילוכי ךכ - הנוהכ
.ןיינע ותואל םירז תניחבב םה ירה ודמל

דחא :םינוש םיגוס השולשמ ויה םיכרבאה תשולש :םהיניבש תוגרדה יקוליחו םיחולשה (ג
דומילב םג ךכ הלגנה םוחתב רבדה היהש םשכ .טושפ - דחאו ,ינוניב - דחא ,לודג ןדמל -
.טושפ - דחאו ,ינוניב - דחא ,תודיסחה תלכשהב היה לודג - דחא :תודיסחה

ךכ-רחא ונפתה עצוממה והערו לודגה ליכשמהו ןדמלה ,לעופל :תוחילשה עוציב תואצות (ד
תוחילשב וקסע אל ךא ,אבה םלועד וליפא וא הזה םלוע תוימשגב ,םייטרפה םהיניינעל
אוהו ,ול ןיא הסנרפ םג ,לודג ליכשמ ונניא םגו ןדמל וניאש ,טושפהו .םהילע הלטוהש
הילע הווטצנש תוחילשב תאש רתיבו ךכ ךישמי אמתסמו !הזה םויה דע לועפלו קוסעל ךישממ
.יברה ידי-לע

ותומכ םדא לש וחולש

:יברה ךישמה ד"ישתב תודעוותה התואב
םה םינש רשע לכ .("הנש םיעבש םהב וניתונש ימי") הריפסכ תובשחנ םינש רשע
אופא םיאור ,תודעוותה התואמ םינש רשע ואלמנ ירהו .תחא הדימ ררבל ידכ
!ויתולועפמ האצות ןהש תוריפ

רשא - יברה תוקלתסהמ םינש עברא ופלח רבכ ירה םינשה רשע ןיב
ייחב םג ירהש ,"ריתי חכתשא" תוקלתסהה רחאלש שדוקה -תרגאב ראובמ תמאב
הנשי ןיד-אמלעבש אלא הבהאו הארי ,הנומא וייח ויה ןיד אמלעב ותויח
,תמאד אבילא םנמא אוה הז לכ ךא ,תוקלתסהה רחאל ןכ-ןיאש-המ ,ףוגה תלבגה
תוחילשב ךישממו אוה קסוע םוקמ לכמו - תוקלתסה וז ירה וניניעל וליאו
יברה ומע ךלוה ךלוה אוהש םוקמ לכלו "ותומכ םדא לש וחולש" רשא ,יברה
תלעמ םהל הרסח ךא - םילענ םיניינעב םיקוסע םה םא וליפא םירחאה םיינשה)
.(תוחילשה

ה"בקה ןיא" ירה .םיטושפה םישנאה לש םתלעמ תא שחומב תוארל רשפא הזמו
תוחילשב לעופ אוהש רחאמ ."םארובל ןימוד םיקידצ"ו "היירב לכ רכש חפקמ
תוקסעתהה ידי-לעש ,ול ךירצה לכב אלמי יאדו .יברה ול םלשי יאדווב ,יברה
אילמפב םולש ךישמי - "ךיפכ רזל תעקת" [וילע לטוהש=] ןיינעב קסוע אוהש
.ול שורדה לכבו ,הבחרהב הסנרפו ,הטמ לש אילמפב רקיעב ,אליממו ,הלעמ לש

םיעוריאה ירוחאמש רופיסה

םיטרפ םיפשחנ ,(ד"שת) עוריאה תושחרתה תנשל בורק הארנה יפכ הבתכנש תיטרפ המישרב
הרצקב אלא) ד"שת תוחישה-רפסב םיעיפומ םניא םירבדה עבטמש ,תאזה תוחילשה יבגל םיבר
.(תונוש תוטמשהב םירבדה םיאבומ ןאכ םגו ,תוזימרבו

:דמעמ ותואב רמאנה לע ,תישאר

א טנערב סע [צ"יירהומ=] א"טילש ר"ומדא ק"כ רמא הדועסב ד"שת תועובשה גחד 'ב םויב"
-ןחלושב ודמליש :םהל רמאיו ןטרגמיוב ב"ד תאו . . ברה תא ארקו [הפירש תרעוב=] רעייפ
רותב םתוא הנממ אוהשו "םיחולש תוכלה"ו "םינייד תוכלה" ,"ברע תוכלה" טפשמ-ןשוח ךורע
.םתיב ינב םע ךכ לע םיארחא םהש ,ףיסוהו .שאה תא תובכל 'םיברע'ו 'םינייד' 'םיחולש'
."חכ תניתנ" והזש רמאו השודקה ודיב "הכרב לש סוכ" השולשהמ דחא לכל קינעה

:השרפל עקרה

,אבצל וסייג אל תואטיסרבינואה ידימלת תא .המחלמה תפוקת התיה וז הפוקת
ךרוצ היה םרורחיש םשלו ,םיקסע ילעבל קוחה תניחבמ ובשחנ תובישיה ידימלת וליאו
."תונבר" ראות תלבק םשל םידמול םהש קומינב

ראותל םה םייואר םא םידימלתה תא ןוחבל הילעש ,םינבר תדעו - "דראב" םקוה הז ךרוצל
- תודהימ ללכבו תונבר ןיינעמ ירמגל םיקוחרה הלאכ ויה הדעווה ירבחש ןוויכמו .םינבר
ויה ירהש ,םינבר תויהלמ ולספנ שטיוואבויל "םימימת יכמות" תבישי ידימלתש אופא ןבומ
...!?םינברכ שמשל םייואר ויהי הליהק וזיאלו ןקז ירטועמ

,ררחתשהל וחילציש ותכרב שקבל (צ"יירהומ ר"ומדא ק"כ) יברל םיאב ויה תובישיה ירוחב
םימייוסמ םיאנתב ול חיטבמ היה ,םתס הבישימ רוחב יברל סנכנ םא :ןיינעמ רבד ואר ןאכו
ידימלת .ךריב קר ,חיטבה אל "םימימת יכמות" ידימלתל ,תאז תמועלו ,(ותגהנה ביטיי םא)
.יברה תכרבל תודוה וררחוש םלוכו םיתפומ ואר לעופב ךא ,וששח "םימימת יכמות"

תשלושמה 'תודיחי'ה

שדוקה ירבדל רואיב ושקיבו 'תודיחי'ל השולשה וסנכנ תועובשה גחב החישה ירחא דימ
:םהל רמא יברה ."שאה תובכל םיכירצו הפירש תרעוב"
- "היתחת לואש דע תלפשומ וניקלא ריעו היונב הלית לע ריע לכ יתוארב"
,תובישיה ינב ןכ-ןיאש-המ ,םיררחתשמ הטיסרבינואה ידימלת לכש ונייה
.הרות ינב לש המרה תא ומירתו הרות ינב ןיב ובבותסתש ינוצר .ל"דו
תאז ראתמ ךכו ,תונידמה לכבש הרותה ינב יגוסו יגזמ תא ריבסהל לחה צ"יירוהמ ר"ומדא
:בתוכה
היה ךכ-רחאש .לופלפה ךרדב אלא רתא לע אל דומילה היה עש'מלועה תובישיב
,ןבומ .אל תורחאבו הז דומילב וקסע ןהמ תודחאב - רסומה דומיל ןיינע םג
דוע טריפ) םימש תארי רתי לש הריווא הררש רסומ ודמל םהבש תומוקמבש
םירטועמ היה הירגנוהב .(רכוז יניא ךא ,עש'מלועה תובישיה ןיב םיקוליח
הז - ןילופב .הציפק ,לוחמ ,דוקיר ,טנבא ,הווקמ .ןקז אלל ךא תואיפב
םידסוימ םעפ - הרות רמוא אוה .[ר"ומדא=] יבר ונשי םלצא .ונל בורק
םג וניה - םהלש הלגנה דומיל .הרותה לע םירזוח םהו הלבקה ךרדב םירבדה
,רתא-לע היה הלגנה דומיל .הנלוכ לע הלוע שטיוואבויל .תוידוסיב
ירה ,םיקוליחה לכ לע טבה אלל ךא .תודיסח םג ןבומכו ,היימר אלל ,ידוסי
רשאכ .ריעה תא גיהנמ היה ,הירגנוה וא ןילופ ,היסור ,אטילב "הרות ןב"ה
,תורענ םע לייטל םיכלוה הרות ינב דציכ האור יננהו ןולחהמ טיבמ יננה
,םידימלתה תא ופסיא ,תובישיה לכב ובבוסתש ינוצר . . יל רקוד הז ירה
וננוצר .רבודמ וניתודוא תובישיה ינב וננה :ורמאו ,ןוטגנישאוול ועס
.םירבדה ולעפי 'ה הצרי םאו .ונלש םינחובה ויהי 'ה יארי םידוהיו םינברש
:יברה םהל הרוהו
.הרותה ינב לש המרה תא תולעהל וגאד ,םהיתובישי ישארו םהילהנמ תושרב

תא התא ריכמ ירה ,לרעב :רמאו ןטרגמיוב רעב בודל יברה הנפ ךכ-רחא
[רנורג דוד-קחצי=] ג"ד םעו בתוכה םע דחיב ...ל דמע הזה רוחבה] ..רוחבה
ךלוה התא ךיא האר" :ק"כ ול רמאיו ,ק"כל 'תודיחי'ל סנכנ םדוקה הלילבו
."תישונא הרוצב שבלתתו רפתסה ךל .ההכ הצלוחב שובל תוכורא תורעש םע
דציכ יתימא "ןוקית" ךינפל ירה ,ןוספמיס לכאי-והילא ברה ול רמא אצישכ
ילע עיבצה - םהש יאוולה .ררחתשתו ,יברה ירבדל עומשל קר ךילע ,לצניהל
עמש אל רוחב ותוא .וזכ תולקב תאז ורבעי - רנורג דוד קחצי לעו (בתוכה)
,שממ הז וניאר יכ היה רבד ףוסו ,ובל תש אלו הזב ןאמ ,יברה תשקבל
(םיאפור לש םוילסנוק) תיאופר הדעו ינפב דמעו דואמ הלוח היהש תורמלש
ר"ומדא ק"כ תכרב ונל הדמע ונלוכ ונאו .אבצה תדובעל וטפשמ וצרחיו
םג ('םינבר'ה תדעו=) "דראב"ב רבח יתייה םא ךל ינא רמוא הנה [ונררחתשהו
אקווד ואלו ,הרות ןב לש הארמ לכ ול ןיא ירה ,'וכו וניד ץרוח יתייה ינא
תונידע וינפ לע תרכינ ךא ןקז אלל םג . . ןאכ הנה ,ןקז ול ןיאש םושמ
!תמייוסמ

רבד תירחא

ךא .דואמ ןוכנ רבדה םצע :רמאו . . ברעתהש דע לועפל ולחה םיחולשה תשולש :לעופל
ויה תובישיה ידימלתמ םיבר ,אליממו .רבד ךכמ אציי אלש בטומ - ךכב קסוע יברהש ןוויכמ
עסיורג א" :הקירמאב שטיוואבויל ידימלת ןושלבו) לודג ןדמל ותויהל ,ודיצל
יאדכ םא וטבלתה םיחולשה תשולש .להנמה היהי אוהש יאנתב םיכסמש . . רמאו .(..."הפילק
.עצבתי ןיינעהש דבלבו ודי לע היהי רבדהש

ויה שדוק-תבש ברע םוי לכב יכ) שדוק-תבש ברע 'ו םויב ר"ומדא ק"כ לצא םתויהבו
םנשיו .תועובש השיש ךשמב היה ךכ .םתדובעמ ןובשחו ןיד רוסמל ר"ומדא ק"כ לצא
ש"דא ק"כ רמאו .תושעל המ ולאשו (ולא תותבש יברעהמ םיבושח םיניינעב תוחיש הברה
רוסא=] "ןריפרעד ןעק רע סאוו טינ סיוו'מ ,ןיכאמ טינ םע ךרוד סאד ראט'מ" (צ"יירהומ)
.[ליבוהל לגוסמ אוה ןאל םיעדוי ןיא ןכש ,ותועצמאב םיניינעה תא תושעל

.ותודוא ('עקיד'ארומ") םיליהבמ םירוביד רמא דועו

'ר ח"הרה חילשה :ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כ לש ותודע - ליעל אבוהש ומכ ךשמהה ךא
.ח"לשת תנשב ותריטפ דע ,ותוחילש תכאלמב ךישמה - ןטראגמיוב רעבוד


תורמאו םיביבשתוגהנה לעו םימגתפ לע יברה רזח תונוש תויונמדזהב
:םיה ןמ הפיט ונינפל * ונתוח לש תוארוהוןועשה

:(139-138 'מע 'א ךרכ 'ב"משת תויודעוותה') ב"משת ירשתב ג"י תודעוותהב
חנ וניא יכ - "רסומ ףיטמ" אוה "ןועש"ש רמול גהונ היה ר"ומדא ח"ומ ק"כ
- ןועשה בוביסו .תדמתמ העונתב אוה אצמנ ןמזה לכ ךשמבו ,עגרל וליפא
-לעש ,דחא ןוויכל לבחה תכישמ ידי-לע השענ - היסורב םעפ ויהש םינועשב
.'וכ ינשה הצקה תא םיחתומ הז ידי

החמש

היה - (חכק 'מע ד"ישת שדוק-תוחיש) ד"ישת ולסכב ט"יב יברה רפיס - [צ"יירוהמ=] יברה"
םצמצל רמאו לדתשה ,החמשה ךפיה לש ןיינע הזיא היה םאו ,("רעכיליירפ א") חמש ועבטב
.רכינ היהי אלש ידכ תאז םינפהל וא תאז

:יברה רפיס (הפק 'מע ב"ישת שדוק-תוחיש) ב"ישת חספה גחד 'ב לילב ,ךדיאמל
.החמש חספה גח לילב םיאור ויה אל ר"ומדא ח"ומ ק"כ לצאש יתאלפתה םלועמ
.תועמד תורשונ ויה ,הברדאו
.רכינ היה אל רבדה ךא ,החמש לש תועמד הלא ויהש ,ןכתי םנמא

םלועה יניינע

לע יברה רפיס (טמ ףיעס ק"הלב החנה) א"משת סחניפ תשרפ שדוק-תבש תודעוותהב
:ונממ צ"יירוהמ ר"ומדא ק"כ תעיבתל הנעמב דיסח לש 'הנעט'
היהי אלו 'וכו הרותב קוסעיש דחא ידוהימ םעפ עבת ר"ומדא ח"ומ ק"כ רשאכ
גונעתה תא יברה גישמו עדוי ןיאמ :ידוהי ותוא רמא - םלועה יניינעב חנומ
יברל !?םלועה יניינעב חנומ היהי אלש ול רמול לוכיש ,םלועה יניינעב ולש
יניינעמ גנעתמ אוה המכ דע עדוי היה םאו ,םלועה יניינעב הגשה םוש ןיא
...!הזב חנומ היהי אלש ונממ עבות היה אל ,םלועה
:ורמואב וז 'הנעט' ללש יברה ךא
ק"ומ) "הבושת לש הלוע םיקה" אוהש ,ךלמה דודמ הארוהה האב הז לע הנה
ףסכ יוביר ול היהש ,הזה םלוע יניינעב ןיבהו עדי ךלמה דודש - (ב,זט
."ףסכו בהז יפלאמ ךיפ תרות יל בוט" רמא ןכ-יפ -לע-ףאו ,'וכו בהזו

םיחולש

:רמאנ (גיר 'מע ח"ישת שדוק-תוחיש) י"חשת ינימש תשרפ שדוק-תבש תודעוותהב
ולש תודעוותה רחאל (אקווד)ש ר"ומדא ח"ומ ק"כ תגהנהב םימעפ המכ ואר ןכ
הדשה ירעל םחלשו םיריעצ םיכרבא המכל ארק ,רתויב םילענ םייוליג הב ויהש
'דב ראשיהל הקושת םלצא הררועש תודעוותה רחאל אקוודו ,(תירבה -תוצראב)
.ויתומא

איער ,ה"ע וניבר השמ לש "ןחרכ לעב ןעיסה"ל תאז הוושהו ךישמה יברה
.הנושארה הלואגב ןושארה אנמיהמטבש ד"וי


ונתוח לע רפסמ יברה


ק"כ ונתוח לע םיבר םירופיס יברה רפיס תוקלתסהה עובשב
הליג תואבה םינשב תובר תוחישב םג * צ"יירוהמ ר"ומדא
הארוהה תא ףיסומ םג אוהשכ ,ונממ םיבר םיניינע רפיסו
הלא םירופיסמ דומילהוחישמה תא איבי יאדווב יברה

:רמא ותוקלתסה ינפלש בושטידרבמ קחצי יול 'ר צ"הרה תודוא רפיס יברה

,חישמ תאיב ולעפיש דע ןדע-ןגל וסנכי אלש וחיטבה םתוקלתסה ינפלש םיקידצ ויה
לבא ...[הקיתמ ינימ=] "חאקעל רעקוצ" ידי-לע םתוא ודחישו םהילע ומירעה ,ףוסבלו
ןזאל טינ ךיז לעוו ךיא") ילע ומירעיש ןתא אל - בושטידרבמ צ"הרה םייס - ינא
.("ןראנ

צ"הרה ץפק דימו ,ןדע-ןגב "השודק" ורמא .וילע םג ומירעה - יברה םייס - ףוסבל לבא
...ןדע-ןגל בושטירדרבמ

אל ולצאש ("טנראוואב טאה רע") חיטבהו ריהבה יאדווב תאז רפיסו עדי יברהש ןוויכ
.ןכ היהי

.חישמה תא איבי יאדווב יברה
(י"שת רדא ח"הבמ ,ורתי פ"ש תחישמ)


תוימשגב ונתיא אצמנ

רותב .יברה תודוא רבודמש העשב אפור רותב םוקמ תסיפת ול ןיאש ,רמא יברה לש ואפור
.יברה לש םיימשגה וייח תא ןיבהל לוכי וניא אפור

םא יכ םיירשב םייח םניא קידצה ייח" - םיינחור םייח םה יברה לש וייחש איה תמאה
.(ך"ז 'יסל רואיב ק"הגא) "םיינחור םייח

םג .התע בצמו דמעמל הז ינפל היהש בצמו דמעמה ןיב קוליח ןיא יברה לצאש ןבומ הזמ
.תוימשגב ונתיא יברה אצמנ וישכע

יתשקב םייקמו ,ילש תודיסחה ירמאמ דומיל ידי-לע איה ילא תורשקתהה :רמא יברה
םג םפקתב םה - וילא תורשקתהה רבד לע - יברה ירבד .הזב אצויכו םיליהת רועישה תרימאב
.התע
(י"שת ,"םישולש"ה םויס ,רדא ד"וי תחישמ)


םידעוותמ ונתוא עמוש יברה

.ןאכ םידעוותמ ונתוא עמושו ורדחב אצמנ אוה .רבעבכ ונתיא אצמנ יברה

.דעוותנש אוה ונוצרש םושמ - ?ןאכ םידעוותמ ונא דציכ ,ןכ םא

,רבדה ןכ התע םג .ןאכ תודעוותהה תא עמשו ןופורקימה תא ורדחב יברה ליעפה םעפ
.ןבומכ הריתי הדימבו
(י"שת חספ לש ןורחא תחישמ)


לארשי ץראב היה ותבשחמב

יל רמאו ,תובשחמב עוקש ,ודי לע ןעשנ בשי אוה .יברה רדחל םעפ יתסנכנ הז ףרוחב
הדובע ןאכ הנשי ירה ,עוסנל רשפא דציכ :יברל יתרמא .לארשי ץראל עוסנל ונוצרבש
.הפי ןויער ,ונ :רמאו טעמ בשח ?הבורמ

.לארשי-ץראל ואבוה ףסוי תומצע .לארשי ץראב היה רבכ ותבשחמב
(םש)


וינפ רויצ ידי-לע תורשקתהה

קר אלו ,יברה תא ואר שממ לעופבש הלאכ םג םנשי .יברה לצא ויה אל םעפ ףאש הלאכ םנשי
לצא ויה אל רבד לש ותימאלש ,ךכ ,רבד םלצא לעפנ אל לבא ,תובר םימעפ אלא תחא םעפ
,ןכש ןויכו .יבדה תא ואר םהש םהל המדנ קרו ,"טרעהרעד טינ ןבאה ייז" ,םעפ ףא יברה
...דובא רבכ וישכעש בושחל םילוכי

,םידיסחה לצא אצמנש יברה לש חוכה דצמו ,םידדובמ םניא םידיסחו דדובמ וניא יברה
.ושיגרהו וריכה אל התע דע םא וליפאו ,שיגרהלו ריכהל התע םג םילוכי

:יברה לש וינפ רויצ - הזל תוצעהמו

.תודיחיב וילא סנכנש יפכ יברה ינפ תא ומצעל רייצי - תודיחיב יברה לצא היהש ימ לכ
.הנומת תועצמאב יברה ינפ תא םמצעל ורייצי ,יברה תא ואר אלש הלאו

,ותרות דומיל יבגל יוליע הזב שיש ,וינפ תייאר תמגודבו ךרד-לע אוה יברה ינפ רויצ
.העימש יבגל הייארה תלעמ תמגודב

םא םג ,("ןרעהרעד") השגרהו הרכהל אובל םתוא ררועת יברה ינפ רויצב תוננובתההו
.השגרהו הרכה םלצא התיה אל התע דע
(י"שת ינש חספ יאצומ תחישמ)


יללכ תיב - יברה לש ותיב

:רמאו שרדמה-תיבו תסנכה-תיבל סנכנ ,הנושארה םעפב ותיבל ר"ומדא ח"ומ ק"כ סנכנשכ
םעד טימ ןענוואד ךיז לאז סע ןוא ,תוימינפ א טימ ןייז ןלאז תוליפת יד זא ןוצר יהי"
היהת הליפתהשו תוימינפב ויהי תוליפתהש ןוצר יהי=] "קאמשעג ןקיד'תוימינפ הדובע תמא
.[תימינפ הדובע לש תיתימא תובירע ךותמ

?'וכו תוליפתה עגונ המ - הריד תיב תיינק תודוא רבודמשכ :הרואכלו

תיבב רודל סנכנש הז יכ ,לארשי ללכ רובע יללכ תיב אוה תיבהש םושמ - הזב הרבסההו
,(לפותה ןושלמ הליפת) רוביח ןושלמ ,הליפתה ןיינעב התוקסעתהש תיללכ המשנ אוה הז
.םימשבש םהיבאל לארשי ללכ תא רבחל
(י"שת ןויס שדוח-שאר תחישמ)


יבר ותויה ללגב תורשקתהה

."יבר" ותויה ללגב אלא ,תרחא וא וז הלעמ ללגב אל אוה יברה לא תורשקתהה ןיינע

:בישהו ,שדוקה-חור לעב אוה םא ע"נ (ב"שרוהמ) ר"ומדא תודוא ץ"בשרה לצא ולאש םעפ
יאדווב ,שדוקה-חורל קוקז יבר םא ,אלימבו ,יבר אוהש עדוי ינא ?שדוקה-חור יל עגונ המ
...!?שדוקה-חורמ תולעפתהה יהמ ,שדוקה-חורל קוקז וניא םאו ,ול שי

עגונ אל ונל ,אלימבו ,אוה-ךורב ףוס-ןיא תוהמו תומצע םע רשוקמש הז אוה - "יבר"
-ךורב ףוס-ןיא תוהמו תומצע םע ונא םירשקתמ ודי לעו ,דבלב יברה לא תורשקתהה אלא
...אוה

ידי לעו ,ילא רשוקמ היהת :ול רמא ר"ומדא ח"ומ ק"כש - תולעפתהב - והשימ יל רפיס
יברה ןווכתה "רשוקמ ינאש ימ לא" ורמאבש בשח הלה .רשוקמ ינאש ימ לא רשוקמ היהת
,איה תמאה לבא .'וכ ותולעפתה התיה הזמו ,הזב-אצויכו ע"נ ב"שרוהמ ר"ומדא ויבאל
!אוה-ךורב ףוס-ןיא תוהמו תומצע םע תורשקתהל התיה יברה תנווכש
(י"שת תועובשה גחד 'ב םוי תחישמ)


תוחוכ קינעמ יברה

,ןכלו .דיסחה לש ובצמו ודמעמב יולת וניא םידיסחהמ דחאו דחא לכל ןתונ יברהש חוכה
תושעל ,תומצעה ןוצר ,ונוצר תא םייקלו יברה לא רשקתהל ותלוכיבו וחוכב בצמו דמעמ לכב
.תוינחור תוימשגמ

םייקל הז ללגב וענמנ ,הווקמב לובטל םילוכי ויה אלש תומוקמב םתויהבש הלאכ שי
ונשי הזכ בצמו דמעמב םגש ,איה תמאה לבא .יברה לש ונוצר יולימב םתוחילשו םדיקפת
ןגארטוצ") רשקתהל קר םיכירצו ,"םתואמוט ךותב םתיא ןכושה" בותכש ומכו ,יברה לש חוכה
לש בצמב םג "ול תדמוע . . הרות"ש ,רומאכ ,ותרות דומללו וינפ רייצל ,יברה לא ("ךיז
יולימד תוחילשהו דיקפתה תא םייקל לכוי הז-ידי-לעו ,(הנקז וא םירוסי קר אל) ילוח
.ונוצר
(י"שת בא םחנמ ף"כ תחישמ)


ונלש יברה ונל היהי חישמה תאיבב

...םיניינעה לכב השמ לש ויתוארוה יפ-לע גהנתהל םיכירצ

לואשל יברה םע רשק רוציל ולכי אלש םייוסמ םוקמב ש"נאמ הצובק התיה המחלמה ןמזב -
לצא םילאוש הזכ הרקמבש עודיה ללכה יפ-לע וגהנתהו ,םתעיסנ רבד לע תעד-תווח
- םהייח ליצהל וחילצה הז-ידי-לעו ...ךפיהל םישועו "ןש'םלוע"ה

םגו ,חישמה תאיב דע ,וילא תורשקתההבו ונרודבש השמ לש ויתוארוה םויקב םיכישממ ךכו
.הז ירחאל

ןא סעפע") רחא יבר הזיא היהי חישמה תאיבבש םיבשוחו תומולח םימלוחש הלאכ םנשי -
רעזדנוא ןבאה ןלעוו רימ") ונלש יברה ונל היהי חישמ אובישכש ,איה תמאה .("יבר רעדנא
.םידיסחה םתואו יברה ותוא היהי .("ן'יבר

דחיב תיבה ינב לש ןמוקיפאה תא חינהל גהונ היה ע"נ ר"ומדא ויבאש יל רפיס יברה
חספ ןברקל רכז אוה ןמוקיפאהש ,ול בישה ,רבדה םעט ולצא לאששכו ,ולש ןמוקיפאה םע
חישמ אובישכ םגש ןבומ הזמו .חישמ אובישכ םג היהי ךכו ,תיבה ינב לכל הרובחב לכאנש
.יברה םע דחיב (תיבה ינב) יברה לא םיכיישה לכ ויהי
(י"שת לולא י"ח תחישמ)


?תוקלתסהה התיה עודמ

ונל היה ?ר"ומדא ח"ומ ק"כד תוקלתסהה ןיינע תויהל ךרוצ היה המ םשל :הישוק םילאוש
םינשה רפסמ תא ומע דחי םייסלו ךישמהל םילוכי ויה ,ןכ-םאו ,יולגב םיסינ הארהש ידוהי
...!?חישמה תאיב דע ורתונש

.יל ןיא ,וז אישוק לע ץורית -

ןימלע והלוכב חכתשא רטפתאד אקידצ"ש איה תואיצמהש םינפ-לכ-לע תעדל םיכירצ לבא
,(ק"הגאב ראובמכ) "ריתי חכתשא . . השעמה םלועה הזב םגש ונייה" ,"יהויחבמ ריתי
,תודיסחה תרותל ,הרותל תלוזה תא ברקלו תאצל יברה לש תוחוכה םנשי וישכע םג ,אלימבו
.ד"בח תודיסח תרותל םג אלא ,הנומא הניינעש תיללכה תודיסחה תרותל קר אלו

בל םישל אלו בישקהל אל הצועיה הצעה יזא ...תוישוק םילאושש םיטוש םנשי ,יאמ אלא
.םהמ לעפתהל אלו םהילא
(א"ישת תוכוס מ"הוחד 'א םוי יאצומ תחישמ)


יברל תעגונ םידיסחה תגהנה

(ןותחת) ונלש הגהנהה ןפוא ...יברה לא םג תעגונ םידיסח לש הגהנההש עדיל םיכירצ ללכב
...(ןוילע) יברה לא םג עגונ

תעגונ םהלש הגהנההש ןוויכ ,יברה לא םירשוקמה םידיסחה לש תוירחאה לדוג ןבומ הזמו
לבוח" תניחבב קר אל הז ירה ,םולשו סח יוצר-יתלב ןפואב גהנתמ רשאכש ,ךכ ,יברה לא םג
-המכ-תחא-לעו בייח אוהש "םירחאב לבוח" תניחבב םג אלא ,רוטפ לבא יאשר וניאש "ומצעב
הלודג איה תוירחאה זאש ,'וכו 'וכו תיללכ המשנ אוה "םירחא"הש ,ןדיד ןודינב המכו
.רתויב

(א"ישת ולסכ ח"הבמ ,הרש ייח פ"ש תחישמ)

םיימשג םיניינעב םג יברל בותכל

יכ ,םיימשג םיניינעל עגונב םג אלא ,םיינחור םיניינעל עגונב קר אל איה ןוידפ תניתנ
תושעל המ תדכ תימשג הצעב לואשל" הגהנהה ללוש שדוקה-תרגאב ןקזה וניברש יפ-לע-ףא
אל םידיסח ירה ,"שממ םיאיבנל" קר ךיישש ןיינע והזש םושמ ,"ימשגה םלועה יניינעב
םילודג םידיסח םג וגהנ ךכו ,םיימשג םיניינעל עגונב םג לואשל וכישמהו ...הזמ ולעפתה
.רתויב

ךייש םיימשג םיניינע לע הנעמש ןקזה וניבר בתכש המ םיעדויש ירחאלש ,ףיסוהלו
איבנ" ותויהל אוה םיימשג םיניינע לע יברה לש הנעמהש םיעדוי יזא ,"שממ םיאיבנל"
!"שממ

ןתיש ,רקיעה ,איבנ אוה ירה ,איבנ היהי יברהש ךרוצ שי םא .םיארייתמ םניא םידיסח -
...ונממ םישקבמו םילאוש םידיסחש םיניינעה לע הנעמ

,םוקמ לכמ ,םלועהמ ("ןגארטעגפא") הלדבה לש ןפואב אוה יברה וישכעש יפ-לע-ףאו
רשא תאזה ןבאהו" תניחבב ,"םיקולא תיב" תוימשגהמ תושעל חוכ ןתיו ,תוימשג םג עיפשי
."םיקולא תיב היהי הבצמ יתמש
(א"ישת ולסכ 'ט ,אציו פ"ש תחישמ)
תודיסחה ינייעממ


אב תשרפ


(א,י) הערפ לא אב


?"ךל" - רתוי םיאתמ הרואכלש יפכ אלו "אוב" ןושל בותכה טקונ עודמ

ארובה תדובע יכ בותכה זמור ךכ לעו ,םירצממ הלואגה לע תרפסמ ונתשרפש ,אוה רבסהה
.הלואגה תא תברקמ - "אוב" לש ןפואב

,וב ףתתשמו דומילה לא "ךלוה" אוה םנמאש ןכתיי ,הרותה דומילל םיתיע עבוק םדא רשאכ
רמאנ ךכ לע .םירבד ינש םיראשנ דמלנה אשונהו אוהו וילע עיפשמו לעופ וניא דומילה ךא
עיפשי ,ותוימינפב סנכייו "אובי" דמלנה ןכותהש ,דומילה לא "אובל" םדאה לע - "אוב"
- 'ה תדובע יניינע לכב הפיאשה תויהל הכירצ םג וז .הרומג תודחאתהב ומע דחאתיו וילע
.הדובעל דבועה ןיב תימינפ תורשקתהו תודחאתה

הרהמב המלשהו תיתימאה הלואגה אוב תא םישיחמ ,"אוב" תניחבב 'ה תדובע ידי-לע
.ונימיב
(ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כ תחישמ)


(ב,י) ךנב ןבו ךנב ינזאב רפסת ןעמלו


:זמרה ךרדב תאז ראבל רשפא ?"ךנב ןבו ךנב" ורכזנ הברא תכמב קר עודמ

(208) "הברא"ש ל"זיראה יבתכב אתיא "וערז תא הבראו" (דכ עשוהי) קוספה לע
אקווד הברא תכמב ןכל .םינב ינבו םינב ,ונייה - (52) "ןב" םימעפ עברא היירטמיגב
..."ךנב ןבו ךנב" רכזנ
(קחצי-יול תרות)


(בכ,י) הלפא ךשוח יהיו

ןהמ ןילאוש ויהו ואצישכו ,םהילכ תא וארו לארשי ושפיחש . . ?ךשוח םהילע איבה המלו
(י"שר) אוה ינולפ םוקמבו ךתיבב ויתיאר ינא :ול רמוא ,םולכ ונידיב ןיא :םירמוא ויהו

ולאשש םילכה לע רתוול םינכומ ויה םתסה ןמ לארשי-ינב ירה :ינשרד רמוא ןיינעה לכ
!?הרמה תולגהמ םדוק תחא העש ואצייש דבלבו ,םירצממ

אלא ,הלואגב לפטו ידדצ רבד היה אל םירצממ ואצי ומעש "לודג שוכר"הש ,רמול חרכהב
תוצוצינה לכ תא וצבקי לארשי-ינבש ,םירצמ תולג לש הנווכהו הרטמה התיה וז
.השודקה תושר - םתושרל םתוא ולעיו םירצמב ויהש םייקולאה

םג הדעונ איה אלא ,לארשי-ינב יאטח קורימו שנוע לש ןיינע קר הנניא - תולגה :ךדמלל
םכותבש םירבד םתוא תועצמאב םיבוט םישעמ םויק ידי-לע השענה ,"תוצוצינה רוריב"ל
ינאו תוצוצינ תאלעה לע ינא רתוומ" ,רמול יאשר םדא ןיאש ,ןאכמ .תוצוצינה םייובח
םיאצמנה תוצוצינה רוריבב קוסעל וילע אלא ,"הליפתו הרות לש תומא עבראב רגתסהל ףידעמ
.םלועב
(תוחיש-יטוקיל)


(גכ,בי) חתפה לע 'ה חספו


יפכ ,תיבה לכ לע חספ 'ה אולהו ,אקווד חתפה לע החיספה לש הניינע והמ :ןיבהל שי
?"םירצמב לארשי-ינב יתב לע חספ רשא" ,(זכ קוספ ןלהל) רמאנש

:ךכל רבסההו

- חתפ .הלבגהו הדידמ לכמ הלענ אוהש ,"גוליד" ךרדבש תוקולא יוליגל זמור - חספ
.תוקולא יוליגל אובמו רעש הווהמה ,םימש תוכלמ לוע תלבק לש ךרדב 'ה תדובע תא למסמ

וק) הדובע ,(ףוקשמה - יעצמאה וק) הרות :שולשל - ללכ ךרדב - תקלחתמ 'ה תדובע
.(תינמיה הזוזמה - ןימיה וק) םידסח-תולימגו (תילאמשה הזוזמה - לאמשה

לוע תלבק ידי-לע ,חתפה (ידי) לע אב ,הז הלענ תוקולא יוליג - חתפה לע 'ה חספו
.הז יוליגל "ילכ"ה אוהש ,םימש תוכלמ
(ו"שת םירמאמה רפס)


(ד,גי) ביבאה שדוחב םיאצוי םתא םויה


תנוע אוהש ,ביבאה שדוחב ואישל עיגהש ןחלופ ,עבטה תוחוכ ןחלופב הלגד תירצמה תוברתה
-ינב תאצוהל אקווד הז שדוחב ה"בקה רחב ןכל .ויפויו ורדה אולמב עבטה תחירפ
,וב בצוחה דיב ןזרג אלא וניא עבטה יכ לוכ ןיעלו יולגב תוארהל ידכ ,םירצממ לארשי
.חוכ םוש ול ןיא ומצע דצמו
(חספה גחל 'יללכ בתכמ'מ)


(ח,גי) יל 'ה השע הז רובעב

תייה אל םש תייה וליאש ,ךל אלו יל 'ה השע :רמול ,עשר ןבל הבושת זמר :יל 'ה השע
(י"שר) לאגיל יאדכ

;לאגיהל יאדכ תייה אל ,הרותה הנתינ םרט זאש ,םירצמב ,"םש תייה וליא" איה השגדהה
אל ידוהי םושו ,הבושת ושעי םה םג יכ ,לאגיהל םיעשרה םג םידיתע המלשה הלואגב ךא
.תולגב ראשיי
(תוחיש-יטוקיל)


(די,גי) רחמ ךנב ךלאשי יכ

(י"שר) ןמז רחאל אוהש רחמ שיו ,וישכע אוהש רחמ שי :רחמ ךנב ךלאשי יכ

ינש שי ("רחמ") הז ןבבש ,ונל זמור י"שרו .ויבאל ינש רוד - "רחמ" אוה ןב לכ
."ןמז רחאל" אוהש ינשהו "וישכע" אוהש דחאה :םיגוס

ומע תפתושמ הפש שי ויבאל ;ויבא לש "םלוע" ותואב אצמנו ויתובא יכרדב ךלוה ןושארה
רחאל אוהש "רחמ"ל רבכ ךייתשמ - ינשה וליאו .ויתוקפסו ויתולאש תא ץרתל ותלוכיבו
לכ ול ןיא הז ןב .ויבא לש "לומתאה םלוע"מ קתנתמו "המדיקה רוד"ב ומצע האור אוה ,ןמז
.רחא "םלוע"ב יח אוה יכ ,ויבא םע תפתושמ הפש

שאייתהל ךל רוסאו ,אוה ידוהי דלי ,ךלש ןבה ,ךנב אוה הז ןב םג :הרותה ונל העידומ
תובושת שי ויתולאשל םג יכ ול חיכוהלו ,ובילל םג ביתנו ךרד אוצמל ךתבוח .ונממ
.הרותב
(תוחיש-יטוקיל)

רודו רוד תורצוא


תיתימא תורשקתה


...שטיוואבוילו ה"בקה קר

לש התואיצמ ,ה"בקה לש ותואיצמ תודוא קרו ךא עדיי ונבש ,ונוצרש ,דחא יל בתוכ
םיניינעה ראש לכ .ותילכת לכ יהוזו ...!("טינראג רעמ") ידימ אל ותו ,"שטיוואבויל"
דע ,םיניע תזיחא ,("שינעדנעלבראפ א") ןוימד םא יכ תואיצמ םניא םלועב םימייקה
תודוא - ילא בתוכ ךכ - תעדל ךירצ דליה ...ךכ לע הכרב ךרבל רתומ םא "הלאש" תמייקש
!תואיצמב םניא םיניינעה ראש לכו ,"שטיוואבויל" תא ארב ה"בקהו ,ה"בקה לש ותואיצמ

.םמצעב לועפל םיתב-ילעבהו םיכרבאה םג םיכירצ - וז השגרהו הרכה

יפ-לעש ןעוטו ,ותסנרפ יכרוצב ,הזה-םלוע תויווהב קוסע תיבה-לעבש ןוויכמ :הברדאו
םויב תועש המכו המכ שידקהל ךירצו ,"ץרא ךרד גהנמ ןהב גהנה"ב אוה בייוחמ ךורע-ןחלוש
ןיינעב רתוי תועטל אוה לולע - "לוחד ןידבוע" ט"ל לש םירחא םיניינע וא ,רחסמ ליבשב
.הז

העידיה ("ןצראה ןיא ךיז ייב ןצירקנייא") המינפ ובילב קוקחל אוה ךירצ ,ןכלו
ןוא רעטשרעביוא רעד יוו רעמ ,שטיוואבויל ןוא רעטשרעביוא רעד יוו רעמ זא" הרכההו
רתויש=] !"אד טינראג רעמ זיא - הרות ןוא רעטשרעביוא רעד יוו רעמ ,תודיסחה תרות
םוש דוע ןיא - הרותו ה"בקהמ רתוי ,תודיסחה תרותו ה"בקהמ רתוי ,שטיוואבוילו ה"בקהמ
.[!תואיצמ

.ה"בקה ןוצר םייקתי הדי לעש ליבשב אלא הז ןיא - תרחא תואיצמ וזיא הנשי םאו
'ע 'א ךרכ 'ב"ישת'ה תויודעוותה - םחנמ תרות' ,ב"ישת'ה תבטב ד"כ ,אראו תשרפ 'ג םוי תחישמ)
(הגומ יתלב - 256-255


דיסחו יבר תודחאתה

.תוגרד המכ שי דיסחו יבר תודחאתהו תורשקתהב

,דוחי ןושלמ 'תודיחי' :םיניינע ינש וב שי ,יברה לא סנכנ דיסחש ,'תודיחי'ה ןיינע
ועדיו" הנשמה ןושלכ ,רוריב םג אוה 'תודיחי' ."דוחיב יל תרמאש המ רומא" הנשמה ןושלכ
,רמולכ ,"רוריבב - דוחייב" :ארונטרב הידבוע 'ר שריפו "זנגנ ןוראה םש יכ דוחיב
וברל דיסחה לש ותורשקתהמ האצות איהש ,יברו דיסח לש םתודחאתה קר הנניא 'תודיחי'
.תוריהב ,רוריב - םג איה "תודיחי" אלא ,דיסחל יברה לש תימצעה ותבהאו

הריהבו הרורב העידי ידיל דיסחה תא האיבמה תודחאתה ,אוה 'תודיחי' לש אשונה ןכות
תרצונ - ולצא שחרתמ המ ושפנ ןובשח השועו 'ה תדובעל םדא שגינשכ יכ .תושעל וילע המ
המבו ,הנושארב תושעל המ עודי אוה ןיא ,לובלב ידיל אב אוהו הבוט אל השוחת ובלב
.תלעותבו רדסב היהיש ןפואב ןוקיתה תא ליחתהל

תא יברל רפסמשכ ,יברה םע ודוחיי ידי-לע .'תודיחי'ב דיסחה אצומ - תוריהבה תא
.ןוקיתה תדובעב ליחתהל וילע המבו ךיא יברה ול רמוא ,ימינפהו ינחורה ובצמו ודמעמ
(135 'מע ,ב-א םיקלח - ק"הלל םגרותמ - םירוביד-יטוקיל)


לארשי ינב שאר

לארשי יפלא ישאר שי רודו רוד לכב ןכו" :'אינת'ב בותכש המ תוכיראב רבסוה החיש התואב
רשב לוכיבכ שממ הככו ,'וכ ץראה ימעו ןומהה תמשנ יבגל חומו שאר תניחב םה םהיתומשנש
ידי-לע יכ 'וכ תורושק הנדוע הז לכ םעו 'וכ הלעמל לארשי תוללכ לש המשנו חור שפנה לכ
."'וכ עדמה אוהו דחא ותמכחו ךרבתי אוהש 'וכ םימכח ידימלתב הקיבד

תורושק הנדוע הז לכ םעו" רמוא יברהש המ לע ץ"בשרה ירומ רביד תדחוימ תובהלתהב
לכ - "האליע המכח תכשמה איהש ןושארה ןתומצעו ןתוהמב םוצעו אלפנ דוחיב תודחוימו
-םויה ייחב הטושפה ותדובעב קוסע אוהש העשב םג ,ינומהה שיאה ,רתויב טושפה םג ,דחא
.האליע המכחב ,דחוימו אלפנ דוחיבו ,ותמשנ תדחואמו תדחוימ - ולש םוי

תודחאתה תודוא רביד ץ"בשרהו .דחא רבדל םישענ םירבד ינשש הרומ תודחאתה הלימה
תבורעת לש ןיינעה ריבסה בגא ךרדו ,םתודחאתה ןפוא אוה ךיא הריקח ךרעו .גשומהו גישמה
ודחאתהש הלאמ דחא לכש ,תיתימאה תודחאתהה ןפואל עיגהש דע ,חלב חל תבורעתו שביב שבי
.האליע המכח םע המשנה לש תודחאתהה איה ךכו - דחאתה ותיאש רבדה תוהמכ השענ

קש ךותב האליע המכח" :ץ"בשרה לש ותרמיא ,תודעוותהב םיחכונה לכ לע השע םוצע םשור
.קומע יכבב ץרפ השעמ תעשבשכ ,"חתור םד םע תומצעו רשב לש
(262 'מע ,ב-א םיקלח - ק"הלל םגרותמ - םירוביד-יטוקיל)


ותואיצמ לכב רודחת 'תוקלתסה'הש

ןיב תוכיישו רשק ןיא הרואכלש ףא ,תוקלתסהל ךיישה ןיינעב "ןרדה"ה רמול ינוצרש םעטה
לכ רדוח יברה לש תוקלתסהה ןיינעש םושמ ,אוה ,תוקלתסהה ןיינעל ס"שה תקולח םויס
.ויניינע לכב רכינו אטבתמ הז ירה אלימבו ,וירבא ח"מר לכ ,דיסח לש ותואיצמ

םהרבא עמש רשא בקע" קוספה שריפ ע"נ ר"ומדא ק"כ ויבאש רפיס ר"ומדא ח"ומ ק"כ
םג אלא ,(שגרו לכש) ובלו וחומב קר אל תרכינ התיה וניבא םהרבא לש ותלודגש ,"ילוקב
"בקע"ה והזש רכינ היה לגרבש בקעהב םגש ,לגרבש בקעהל דע ,(השעמה ילכ) וילגרו וידיב
.םהרבא לש

ךכ . . ויתועדבו ותמכחב רכינ םכחהש םשכ" ם"במרה ןיד קספ ןכות והזש ,ריעהלו -
.םינוציח יכה םירבדב םג ,"'וכו וכוליהב 'וכ והקשמבו ולכאמב וישעמב רכינ היהיש ךירצ

רכינ תויהל ךירצ תודיסחה ןיינעש ,דיסחל עונב םג אוה ןכש ע"נ ר"ומדא ק"כ םייסו -
."עטאייפ ע'תודיסח א" ,לגרבש בקעהל דע ותואיצמ לכב

,חומה תנבהב וא בלה שגרהב קר רכינ תוקלתסהה ןיינע םא :ןדיד ןודינב הז ךרד לעו
בצמהל (תוקלתסהה ירחאל) הווהה בצמ ןיב יוניש רכינ אל לעופ לש םיניינעב לבא
חנומ אלו ,וירבא ח"מר לכב רדח אל תוקלתסהה ןיינעש החכוה הז ירה ,הז ינפלש םינשב
הז ירה ,אלימבו ,ותואיצמ לכב רודח תויהל ךירצ תוקלתסהה ןיינע ;תוקלתסהה םתוח וילע
.םיניינעה לכב רכינ
(הגומ יתלב - 171 'מע ןושאר ךרכ 'א"ישת תויודעוותה - םחנמ תרות' ;א"ישת'ה תבט ד"כ תחישמ)


אבבו הזב רשוקמ

- ד"ירת תנשב אבסה לא שטיוואבוילל אבשכ ,יל רפיס ןילבולמ (ןמלז-רואינש יבר) ןואגה
וב דומילב ןיינע ,שטיוואבוילל ואוב תארקל ,םעפ לכ ןיכהל ןילבולמ ןואגה היה ליגר
.םישודיח הברה םע קומע לופלפ ומע איבה - אבסה םע לפלפתמ היה

,ןיכהש הרותה ישודיח לעו לופלפה לע םעפה דוע ותבשחמב רבע ,שטיוואבוילל ואובב
תחנ תמירג - דיסח יניעבו ,אבסל בר חור תחנ ךכב םורגיש ועדיב ,דואמ ןוצר עבש היהו
אמלעד אנווגכ האליע אמלע"ש עדוי דיסח יכ ,רתויב םילודגה םירבדהמ דחא איה יברל חור
תויהלו .ןוילעה םלועב יברל רשוקמ תויהל הכוז ןותחתה םלועב יברל רשוקמש ימ ,"האתת
.ירמגל רחא רבד רבכ הז ,ןוילעה םלועב יברה דיל
(382 'מע ,ב-א םיקלח - ק"הלל םגרותמ - םירוביד-יטוקיל)

עובשה חול


ד"בח יגהנמו תוכלה

גרובזניג החמש-ףסוי ברה תאמ

אב תשרפ ,שדוק תבש
טבש ד"וי ,אלוליהה םוי

1א"ישת תנשמ ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כ בתכמ ךותמ - אלוליהה םוי יגהנמ ךשמה]
:[

[:ק"שנ תקלדה ינפל]

2."הוועש לש רנ - לקב רשפא םא .תעל-תעמה לכ קלדיש רנ [תיב לכב] קילדהל"

.[תוליפתה תעשב וקלדיש ידכ ,ץ"שה לש הליפתה-דומעב המשנ-תורנ שמח קילדהל]

דחא ללפתיש קלחל ןוכנו ,טייצראיה םויב הביתה ינפל ללפתיש ימ ומיריו ורחבי"
לש לודג רתוי רפסמ הזב <חתפב 'זה> תוכזל ידכ ,החנמ - ישילש ,תירחש - ינש ,תיברע
.ש"נא

קרפ הביתה ינפל ללפתמה (3םייסי) דומלי (םיליהת תרימא רחא - רקובב) הליפתה רחא"
."רידאיו 'וכ אישקע ןב איננח 'ר" :הנשמה רמאי ךכ-רחא .תואווקמד 'ז קרפו םילכד ד"כ
.ןנברד שידק ,4אינתב תורוש הזיא - שחלב

ספדנ ,ינגל יתאב ה"ד) תוקלתסהה םויד רמאמהמ קלח רוזחי - תיברע תליפת רחא"
תליפת רחא ןכו .םינפב והודמלי ,הפ-לעב רוזחיש ימ ןיא םאו .הפ-לעב (5דע סרטנוקב
.החנמ תליפת רחא ומייסלו .רקובה

7.החנמ תליפת רחאל ןכו ,6אינת קרפ - הליפתה םדוק רקובב"

.הרותל תולעל ולדתשי [וז] שדוק תבשב"

רפסמ לע ףיסוהל אל לבא 8םינוש םירדחב הרותב וארקי - קיפסמ תוילעה רפסמ ןיא םא"
.םיאורקה

.לרוגה יפ לע וא - ןיינמה בור יוצירב - הרובחבש לודגה היהי ריטפמש ולדתשי"

אלו 'ביתי' םעטב (ואצ) "ומוק" תבית אורקל שי ,(אל,בי) השרפה תאירקב *]
9.['ךפהמ' םעטב

10.םשה תויתוא לש תוינשמה יקרפ דומלל - תעל תעמה ךשמב"

.תודעוותה תושעל - תעל תעמה ךשמב"

מ"כה ר"ומדא ח"ומ ק"כ תודוא 'יש ותיב ינבל ראבל - תעל תעמה ךשמב העש עובקל"
.וייח ימי לכ הב דבע רשא ותדובעו

,ריעב רשא תושרדמה יתבבו תויסנכה יתבב (הזל םיוארה ולא) רקבל - תעל תעמה ךשמב"
לארשי לכ תבהא תודוא ראבל ,מ"כה ר"ומדא ח"ומ ק"כ לש ותרותמ םגתפ וא ארמימ םש רוזחל
תומוקמבו - י"שריפ םע שמוח דומיל ,םיליהת תרימא רבד לע ותנקת ריבסהלו עידוהל ,ולש
.הנשה תומיל וקלחש יפכ אינתה דומיל רבד לע םג - םימיאתמה

.תודעוותה ךותמ ל"נה לכ תושעל ,ירשפאב םא - "

לככ ,לדתשהלו - ידרחה רעונה יסוניכ םוקמב (הזל םירשכומה) רקבל - תעל תעמה ךשמב"
םהל ראבלו - ידרח וניא ןיידע התע תעלש רעונה יסוניכ םוקמב םג ,םולש יכרדב ירשפאה
עבת רשא תא םהל ראבל ,מ"כה ר"ומדא ח"ומ ק"כ תאמ דימת םהל תעדונ הריתי הביחש ךיא
תודהיה תקזחהב םדיקפת תא ואלמי ףוס ףוס רשא ,םהב חטב רשא ןוחטיבהו הוקתהו םהמ
.רעונה תלוגסמ םהש תויחהו םוחה ץרמה לכב הרותה תצפהו

,טייצראיה ירחא רשא םימיב ל"נה לכב וכישמי ,םוקמה יאנתל םיאתמ והז םא ,רשא ןבומ"
".וירחאלש שדוק-תבשה םויב טרפבו

ןרק' דעב תיבגמ תושעל גהנ ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כ גהנ ,טבש ד"ויד תודעוותהה תעב
11.'הרות

:'להוא'ב רוקיב

ןיאש ןיגהונ - להואו ןויצ לע הכילהה םדוקש ,מ"כה ר"ומדא ח"ומ ק"כמ יתעמש"
12."םיתוש לבא ,ןילכוא

.[טצ ןויליגב וספדנ ,םש םירקבמה םינהכל תויחנה ןכו ,'להוא'ב יברה תוגהנהמ המכ]


.מ"כבו ,95 'מע 'ד"בח יגהנמ - םיגהנמה רפס' ,במק 'מע ד"ח ק"גא (1

.(ל"נה בתכמהמ) "רפע ינכוש וננרו וציקה" :תובית ישאר (2

רשפאש ונייהד ,"הליפתה ירחא םיקרפה םייסל אוה קוידה" :77 'מע םיגהנמה רפסב (3
,ב"ויכו ץ"שה תרזח ינפל םדמולל םיליגר םילבאהמ םיבר .ןכ-ינפל םג םויסה דע םדמולל
,הליפתה ךותב המואמ ףיסוהל יואר ןיאש ,ל"שת תישארב תבש תחישב ראובמהמ ריעהל ךא
."םיקידצ ךא" ירחא אקוודב איה םילהת רועיש תרימא םג ןכלשו

איה לארשיב תינשה שפנו" :תוביתה תא (פ"כע תולבאה תונשב) רמול גהנ יברהש א"י (4
.32 ע"ס 'ךלמ יגהנמ' - "שממ לעממ הקולא קלח

.111 'מע י"שת םירמאמה רפס (5

.ך"ז 'יס ק"הגא דומלל ש"נא ןיב ץופנ (6

.הרומאה ק"הגאל רואיבה - ל"נכ (7

ףא רשפאו .ד"יס הכ 'יס ןחלשה תוצק ,הרותה תאירק ועמש אל השיש תוחפל רשאכ (8
בייח אלש ,ד 'מע ג"ח ק"גא ןייע) ונייח תיבבו ש"נא ןיב ץופנכ ,תירחש תליפת ינפל
.(תורעהבו ה"ס ז"טפ 'התכלהכ הלפתה' 'עו .הרותה תאירקל הליפתה ןיב רשק תויהל

וז הבית וארק םעפש רפיס ,ה"ע ןאמרעטסוש יכדרמ 'ר ח"הרה ,ונייח תיבב ארוק-לעבה (9
הארהו ,"ךפהמ" ןוגינב (רבדל היה לוכי אלש הפוקתב) ע"נ צ"יירוהמ ר"ומדא ק"כ ינפל
.בורביל 'יש קחצי-ףסוי 'ר ח"הרה יפמ - ןוצר-עבש וניאש העונת

:ןלהלד םיקרפה ןוגכ (10

- צ ;א"פ םירוכיב - י ;ב"פ הלח - ף ;ב"פ תינעת - ס ;ב"פ האפ - ו ;ח"פ אמוי - י
.ה"פ םירדנ - ק ;ב"כפ תבש - ח ;ט"פ הרפ

.96 'מע םיגהנמה רפס (11

קר אל הנווכהו .בפר 'מע ו"ח צ"יירוהמ ר"ומדא ק"גא .נ"שו ,םש םיגהנמה רפס (12
תותשל דיפקהל םג אלא ,תינעת אלל המש תכלל ןיאש רהוזב רומאה ללגב לוכאל אלש דיפקהל
םג האר) "ק"היבב ןלו ומצע ביערמ" ללכב תויהל אלש ידכ ,(יברה דיפקה ןכו) הליחת
םש לאירבג יעטנב .ג"כרת 'מע ב"ח תוליבא 'לה לאירבג יעטנבו ,זש ע"ס א"ח םייחה רשגב
.(תינעתה םויב להואב רקבלמ יברה ענמנ ןכלש ,בתכ


זכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ י"עש שטיוואבויל ןוכמ י"ע ל"וי
ןמרדור ןמלז-רואינש :יארחא ךרוע * רפואל השנמ יכדרמ ברה :ךרוע
דורב 'מ םחנמ :ישאר ךרוע
"תורשקתה" לע יונמ

ראודה תועצמאב ךתיבל תורישי "תורשקתה" ןויליג תא לבקל ןתינ

.(םימולשת 4-ב) ח"ש 177 :ץראב הנשל יונמ ימד
(םימולשת 2-ב) ח"ש 88 :ץראב הנש יצחל יונמ ימד
972-3-9607588 :תינופלט ררבל אנ :ץראל-ץוחב םייונמל יונמ ימד

:תבותכה יפל ,תבותכהו םשה ,יונמה ימד תא חולשל אנ
72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת ,םייונמה תקלחמ ,"תורשקתה"

ישארה ףדל

םיניינע חתפמ | ןיעידומ | סופד תיב | תושדח רדח | םידלי רדח | ןויע רדח | ד"בח תיב

תורומש תויוכזה לכ (c)
רואל האצוהה ףגא - זכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ
03-9606169 :'סקפ ,03-9607588 'לט ,72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת
ירא-בל ףסוי :"טנרטניא" רודמ שאר * בונורהא ןהכה קחצי ףסוי ברה :ר"וי
chabad@chabad.org.il