- א"לק - "תורשקתה" ןועובש

ז"נשת'ה טבשב ז"ט * הריש / חלשב 'פ ק"שע

ונרוד אישנ ,שטיוואבוילמ ר"ומדא ק"כ תרותמ יעובש סרטנוק
שטיוואבוילמ י"ולר ק"הרהב לדנעמ םחנמ יבר
ע"יז מ"גבנ ה"הללקוצז
יברה לא תורשקתהה קוזיחלוןויליגה ירודמ
יבר יצוצינ יהויחבמ ריתי חישמ םע תויחל תוכלמ רבד
ץבוק תדרוה עובשה חול רודו רוד תורצוא תודיסחה ינייעממ

תוכלמ רבד


ךותב ה"בקה לש ותוכלמ יוליג
עבטה ירדג


תמחלמ ,ןמה תדירי ,ףוס םי תעירק - ונתשרפבש םיסינה
,םייללכ םיניינע םה אלא ,זא ימעפ דח רבד םניא - קלמע
החכוהה אוה םהל ףתושמה * תורודל ידימת ךשמה םהל שיש
* עבטה ירדגב תשבולמ איהש יפכ האירבב ה"בקה תטילשל
ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כ תחישמ


:םירצממ םתאצ ירחא לארשי-ינבל ורקש - םייללכ םיניינע המכ תודוא רבודמ ונתשרפב

וכלה לארשי-ינבו" ,ףוס םי תעירקד סנה תודוא רפוסמ 1"םעה תא הערפ חלשב" היהש ירחא
םירצמה לכש הז ידי-לע ,2"םירצמ דימ לארשי תא אוהה םויב 'ה עשויו" ,"םיה ךותב השביב
םירצמב 'ה השע רשא הלודגה דיה תא לארשי אריו" ,3"דחא דע םהב ראשנ אל" ,םיב ועבט
6."'וגו תאזה הרישה תא לארשי-ינבו השמ רישי 5זא" - הריש ורמא לארשי-ינבו ,4"'וג

תדירי לש סנה - ןמה תשרפ (ךכ-רחאו ,7הרמ ימ תקתמה סנ) תודוא רפוסמ הרישה תשרפ ירחא
םיטרפה ןהו 9רבדמב ןמה תדירי םצע ןהש ,8"'וג םימשה ןמ םחל םכל ריטממ יננה" ,ןמה
10.יסינ ןפואב היה הדיריה ןפואב

12."רשב ולכאת םיברעה ןיב"ש ידכב ,11"'וג וילשה לעתו" - 9וילשה סנ םגו

ונממ ואציו רוצב תיכהו" - ןבאה תאכה ידי-לע םימה ראב סנ תודוא רפוסמ השרפה ךשמהב
13."םעה התשו םימ

ומש 14ארקיו" חבזמ השמ םש הנב הז ללגבש ,קלמע תמחלמב ןוחצינה סנ - השרפה ףוסל דע
.(16"לודג )סנ ןאכ ונל השע 15ה"בקה" ,"יסינ

הז לע ףסונ)ש ןבומ ,(חלשב) הרותב תחא הרדסבו דחא ךשמהב םירפוסמ םיסינה לכש ןוויכ
םיסינ םה ירה ,הרואכלו 17.סנה ןכותב הזל הז תוכייש םהל שי (הזל הז ךשמהב ועריאש
?ירמגל םינוש

,אבו עמש העומש המ" ,"ורתי עמשיו" ,ורתי תשרפ האב חלשב תשרפ ירחא :ןיבהל ךירצ םג
תמחלמו ףוס םי תעירק" לש ןיינעב דחוימב ורתי עמש המ 18."קלמע תמחלמו ףוס םי תעירק
ןכותב תוכיישה המ ?השמ לא אובל ותוא איבהש (םירצמ תאיצי לש םיסינבמ רתוי) "קלמע
ודז רשא רבדב יכ םיקולאה לכמ 'ה לודג יכ יתעדי התע" 19ורתי ירבדו תאיב ןיב םיניינעה
םע - םגו) קלמע תמחלמו ףוס םי תעירק לש ןכותה םע (20"םימב ודבאנ" הז ללגבש) "םהילע
ראבב ןמה תדיריב" ,"ומע לארשילו השמל םיקולא השע רשא לכ תא" - םימה ראבו ןמה תדירי
?(18"קלמעבו

םיניינע םה אלא ,זא ימעפ-דח רבד םניא ונתשרפב ל"נה םיסינהש ,םידקהב הז ןבויו
:(21םלועל יחצינ אוה הרותב רבד לכש ךכ לע ףסונ) תורודל ידימת ךשמה םהל שיש ,םייללכ

המכב אבומ לבא ,(22"העשל") ימעפ-דח היה (תוטשפב) סנהש יפ-לע-ףא :ףוס םי תעירק
,(תולשלתשהה רדס לכו) 24םלועה לכב הלועפ לעפש יללכ ןיינע התיה םיה תעיקבש 23תומוקמ
ךולמי 'ה" - (25המויסב) םיה תרישב םג שגדומכ .םלועל הכשמנש הלועפ ,הרות ןתמל הנכהכ
."דעו םלועל

תאיצי ןיריכזמש ךרד לע ,(הליפתב) םוי לכב ףוס םי תעירק ןיינע תא ןיריכזמ ןכלש
.26םוי לכב םירצמ

אלמ"ש 27הוויצ ה"בקה לבא - רבדמב הנש םיעבראה ךשמב קר היה סנהש םגה :ןמה תדירי
."'וג רבדמב םכתא יתלכאה רשא םחלה תא וארי ןעמל םכיתורודל תרמשמל ונממ רמועה

ויתונוזמ לכש ןימאיש 29ידכ ,ןמה תשרפ . . םוי לכב רמול בוט"ש ,אבומ 28ךורע-ןחלושבו
תושפנ לכל תלוגלוגל רמוע דחא לכל תתל ה"בקה חיגשהש ןמב היה 30ןכש ,החגשהב ול ןיאב
."'וכו ותיב

."רוד רודמ קלמעב 'הל המחלמ" - 31ארקב שרופמכ :קלמע תמחלמ

םייללכ םיניינע םה - קלמע תמחלמ ,ןמ ,ףוס םי תעירק - םיניינעה תשולש לכש ,ןבומ הזמ
ךשמהב םיבותכ םהש ןוויכ) תוכייש םהיניב שי ל"נה יפ-לעו ;'ה תדובעבו תווצמו הרותב
.(השרפ התואב דחא

:הזב םירואיבה דחא רמול שיו

םליצהש לע ה"בקל םינתונ לארשי-ינבו השמש האדוהו חבש רופיס - איה םיה תריש ןכות
32."ףוס םיב ועבט" םירצמהו ,םירצמהמו הערפמ

ידי-לע) לארשי-ינב תלצהל עגונב תויהל הכירצ התיה םיה תרישב השגדהה רקיע הרואכלו
םירצמ תעיבט ,םלועה תומוא לע הלועפה לע וזכ השגדה הנשי עודמ - (ףוס םי תעירקד סנה
?'וכ ביבסמ םלועה תומוא לע דחפו המיאהו ,םיב

תלודג תא תוארהל ךכ לכ ונניא הרישהו (ףוס םי תעירק) סנה ןכות :הזב רואיבה רמול שיו
תלעמ דצמ 'וכו םהילע ןגמו םידוהי בהוא אוהש ךיאו ,הלעמל אצמנ אוהש יפכ ה"בקה
קזוחו תלודג תא אטבל אקווד אלא ,'וכו 33"םכיקלא 'הל םתא םינב" םתויהב ,םהיתומשנ
עבקש) עבטה יקוח ידי-לע טלשנש םלוע ,הזה םלועב הטמל - לארשיל ולש רשקהו - ה"בקה
ןיב תחא השבכ ,34"םימעה לכמ טעמה" םה םידוהיו ,םלועה תומוא וב שיש םלוע ,(ה"בקה
ןגמ ה"בקה ,ךכ לע טבה ילבמו - תומוא ראשו םירצמ ,םידגנמ שי םידוהיל ,35םיבאז םיעבש
םהל ערוק ,םיסינ ה"בקה םהל השוע - ךירצ םאו ,םהיאנוש ידימ םתוא ליצמו לארשי -ינב לע
,ביבסמ תומואה לע המיאו דחפ ליטמ הז ידי-לעו ,הזב אצויכו םיה תא

יקוחש םלועב םגש ,ולוכ םלועה לכב ךרבתי ותוכלמ תומילשב תילגתמ הז ידי-לע אקוודו
יקוח ידי-לע גהנתמ םלועהש בושחלו ומצע תא תומרלו תועטל לוכי םדאהו ,וב םילשומ עבטה
ךולמי 'ה" - ולוכ םלועה לכ לעו לארשי לע ךלמו תיבה לעב אוה ה"בקהש ךיא הלגתמ - עבטה
."דעו םלועל

םלוכל ועימשה לארשי-ינבש הז ידי-לע ,םיה תריש ידי-לע לעפנש שודיחה הזש רמול שיו
,התא םלועמש יפ-לע-ףא :36שרדמב אתיאדכ - "דעו םלועל ךולמי 'ה"ש (הריש ורמאש ידי-לע)
אלש דע תמאב לארשי ורמא ,'וכ הריש ךינב ורמאש דע ךמלועב תעדונ אלו ךאסכ בשייתנ אל
םיב תדמעשמ לבא ,'וכ דמוע לוכיבכ אלא ,אוה התא ותוא תארבשמ ,התא תייה ךמלוע תארב
."רישי זאב 37זאמ ךאסכ ןוכנ יוה ,ןוכנ ךאסכו ךתוכלמ הבשייתנ זאב ךינפל הריש ונרמאו

הז ידי-לעש ,36"השביל םי ךפה" ,ףוס םי תעירקד סנה ידי-לע אב הז לע חוכהש ,רמול שיו
- יולגב אב ,(וכותבש המ לכ תא םילעמו הסכמ םיהש יפכ) האירבב רתסומש יקולאה חוכה
:םלועב רבד לכב תוקולאה תא יולגב תוארל חוכה תא םילבקמ הז ידי-לעו ,"השבי"

.37לארשי-ינבו השמ לש הריש תרימא ידי-לע אקווד השענ םלועב "ךתוכלמ הבשייתנ" לבא
דוע ןתונ הז ןכל ,38תולבגההו םירדגה לכ תא תצרופש החמש םע הרושק הרישש ,ףיסוהלו
לכ לע ךלמ" אוה ה"בקהש יפכ ,(לובג) םלועב (הלבגהמ הלעמלש) תוקלא תולגל חוכ רתוי
39."ץראה

לכב הדובעה תוללכו דוסיה - יללכ יכה ןיינע םה םיה תרישו ףוס םי תעירקש ,ןבומ הזמ
.תורודה לכבו םינמזה

"הריש ורמא ןמא יעמבש ןירבוע וליפא"ו) ףטו םישנ םישנא ,הריש ורמא לארשי לכ ןכלש -
.('ב ףיעס ל"נכ) םוי לכב (םיה תריש םירמואו) ףוס םי תעירק ןיריכזמ ןכלו ,(40

תאז לועפל ידוהי ךירצ - םלועב "דעו םלועל ךולמי 'ה" לש ןיינעה תא לועפל ידכב

לש ןפואבו ,41"לארשי ךלמ" אוה ה"בקהש ותואיצמ לכב שיגריו ריכי אוהש ,ומצעב םדוק
םירבדה לכו ימשגה ופוג ,םוקמו ןמז - םלועה יניינע ללוכ ,ויניינע לכב ,"דעו םלועל"
.ולש םיימשגה

ןכלש) 26"החגשהב ול ןיאב ויתונוזמ לכש ןימאיש ידכ" - ןמה תשרפמ דומילהו ןכותה והזש
אוה ה"בקהש - םוקמ לכבו ןמז לכב - ידוהי דמול 44ןמה תדירימ :(םויו םוי לכל עגונ הז
הזמו .46"םימשה ןמ םחל" אוה ,ולוכ םלועה לכ לשו ידוהי לש ונוזמ ,45"לכה תא ןזה"
ישובלו ולש העיגיה ידי-לע ,"ץראה ןמ םחל"ד ןפואב ,הסנרפ לבקמ ידוהישכ םגש ,ןבומ
רושק וניאש ,"םימשה ןמ םחל" הז תמאבש שיגרמו אוה עדוי - ('וכו העירזו השירחד) עבטה
.עבטה יכרד לש תולבגהב

ןפואב רבדמב לארשיל וכשמנש םימה ראבו וילשהמ דומילה םג אוה הז ךרד-לעש רמול שיו
םימו רשב םג - םדאה יכרוצו הסנרפ יניינע לכל עגונב םידמל הזמש - םימשה ןמ יסינ
,עבטה ישובל ידי-לע תאז לבקמ אוהשכ םגש - (םדאה יכרוצ לכל יללכה םשה ,םחל לע ףסונ)
."םימשה ןמ" והז תמאב ירה

תא ומצעב הלגמ אוה רשאכ ,םייטרפה וייחב ךרבתי ותוכלמ לבקמ ידוהיש הז ידי-לעו
םיכלמה יכלמ ךלממ םיאב ויניינע לכו ותסנרפש ךיא ,"דעו םלועל ךולמי 'ה"ד ןיינעה
."דעו םלועל ךולמי 'ה"ש שגרוי םלועה לכבש - םלועב םג ךכ לועפל חוכה ול שי - ה"בקה

םיניינעה לכ תא לטבל שרדנ "דעו םלועל ךולמי 'ה" לש ןיינעה תומילש תא לועפל ידכב
.הזל םידגנמה

47ל"זח םידמול 29"ה"י סכ" בותכ קלמע תמחלמבש הזמ :קלמע תמחלמ לש תיללכה תועמשמה וז
םלש ואסיכ ןיאו םלש ומש ןיאש ה"בקה עבשנ"ש ,(48הרותה לע ושוריפב תאז איבמ י"שרו)
המחלמ" ןכלו ."םלש אסיכהו םלש םשה היהי ומש החמיישכו ,ולוכ קלמע לש ומש החמייש דע
קלמעב הביאו המחלמ ול תויהל ואסיכב עבשיל המרוה ה"בקה לש ודי" ,"רוד רודמ קלמעב 'הל
ךרבתי ותוכלמ יוליג תומילש ,"דעו םלועל ךולמי 'ה"ל הריתס אוה קלמע - 49"תימלוע
לש וקב םג ךכ ,רודו רוד לכב ידימת ןיינע אוה "ךולמי 'ה" לש יוליגהש ןוויכו ,םלועב
ןוויכ ,"רוד רודמ" והזש - ("ךולמי 'ה"ל םיעירפמש םיניינעה תא לטבל) "ערמ רוס"
."םלש אסיכהו םלש םשה" היהי קלמעד "ומש החמי"ש הז ידי-לע אקוודש

:"םיקולאה לכמ 'יוה לודג יכ יתעדי התע" ולש הרכההו ,ורתיד יוליעה ןבומ הז יפ-לע
לכבש םיעצוממהו תוגרדה לכב הגשהו העידי ול התיה ,"םלועבש הרז הדובע לכב" ריכה ורתי
םהל שיש בשח אוהו תועט ול התיה 50"ןידמ ןהכ" היה רשאכש אלא] הלעמ הלעמל דע ,תומלועה
עמש העומש" - הרכה ידיל עיגהו עמשש הז ידי-לעו ;[הרז הדובע וז אלימבו ,הטילשו חוכ
ראבבו ןמה תדיריב םהל השע רשא לכ"ו "קלמע תמחלמו ףוס םי תעירק" תודוא - "אבו
םה םיעצוממה לכו עבטה ישובלש וליגש ,ללכב םירצמ תאיצי לש םיסינה תודואו ,18"קלמעבו
,("דעו םלועל ךולמי 'ה") ה"בקה םיכלמה יכלמ ךלמ לש טרפבו ,בצוחה דיב ןזרגכ קר
םגש ,51"םיקולאה לכמ 'יוה לודג יכ יתעדי התע"ש רמא - ךכל עירפמש "קלמע"ב םימחלנו
,םיסינ תושעל חוכה ול שי ןכלש) םהילע דיחיה טלושה אוה 'יוהו ,'יוהמ םיאב עבטה תוחוכ
שודיח והז דחא טרפבש ,52וסינב ריכמ סנה לעב ןיאש ןפואב ,עבטב םישבולמה םיסינ - ללוכ
53.(עבטה ךרדמ םיאצויש םיסינמ רתוי לודג

חוכה - םלועה תומואבו םלועב סנכנ - רייגתהש םדוק דוע היה הזש - ורתי תאדוה ידי-לעו
."דעו םלועל ךולמי 'ה" ,"םיקולאה לכמ 'יוה לודג"ש הרכהל ואובי םהש
- 218-211 'מע 'ב ךרכ ,'א"שנת'ה תויודעוותה' - א"שנת'ה טבש א"י ,חלשב תשרפ תבש תחישמ םיעטק)
(שידיאמ םוגרת.ונתשרפ שיר (1

.ל-טכ ,די םש (2

.חכ ,םש (3

.אל ,םש (4

.פ"הע י"שרפ - "'וכ סנה הארשכ" (5

.א ,וט ונתשרפ (6

.ךליאו בכ ,םש (7

.ד ,זט (8

- םחנמ תרות' הארו .(19 'מע .9-10 ע"ס) ד"סרת םיסינ השעש ךורב ה"דב אבוה - .נ"פ נ"ומ האר (9
.ב"יס 222 'מע 'ב ךרכ 'א"שנת'ה תויודעוותה

,'וכ תלוגלוגל רמוע לע ףידעה אל טוקלל הברמה") זי ,זט ונתשרפ י"שרפ הארו .ךליאו א ,הע אמוי האר (10
םחל םכל תתל ש"ע לכב השענ סנ") טכ ,םש .("וב השענש לודג סנ והזו ,'וכ רסח אצמ אל טוקלל טיעממהו
.("םיימוי

.גי ,זט (11

.בי ,םש (12

.ו ,זי (13

.וט ,םש (14

.פ"הע י"שרפ (15

.(הסרת 'מע) ונתשרפ שיר ת"הואב קתענ ןכו .םיסופד המכב ה"כ (16

יכרדמ םיאצויש םיסינ"ל אמגודה איבמ (19 'מע) ל"נה םיסינ השעש ךורב ה"דבש םעטה קתמויו ל"י ז"פעו (17
אבוהש ומכ ,וילשו ןמד סנה קר איבמ (9 ע"ס) םש ליעלש ףא) "וילשו ןמו ס"ירקד סנ ומכ" - "ירמגל עבטה
ח"ערת מ"הס הארו .םינפב ןמקל ת"נשמכ ,ז"לז םיכיישו ונתשרפב ורמאנ ולא םיסינ יכ .(םש נ"ומב ראובמו
.ג"הכו ס"ירקד סנל המוד ...וילשהו ןמה ומכו :בכר 'מע

.י"שרפבו ורתי פ"ר (18

.אי ,חי םש (19

.א ,אי הטוס .םש י"ת םג הארו .פ"הע י"שרפ (20

,ןירדהנס ם"במרהל מ"היפ האר) ו"ח תפלחומ אהת אלו ,(מ"כבו .ז"יפר אינת) תיחצנ איה הרותה יכ (21
.(מ"כבו .ג"הס א"יפ םיכלמ 'לה .ט"פר ת"הוסי 'לה ם"במר םג הארו .יעישתה ידוסיה ,קלח קרפל המדקה

.רישי זא ה"דס א ,וט ונתשרפ י"שרפ (22

.'וכו ח"ות ,ת"וקל ,א"ותב - דועו ,פ"שש ,ונתשרפ ישורד האר - ס"ירק ןיינע רואיבב (23

.(אכ ,די פ"הע י"שרפו אתליכמ) ס"ירק תעב ועקבנ "םלועבש םימ לכ"ש ריעהלו (24

.חי ,וט (25

.א"ס ז"סס ז"הדא ע"וש .ג"ה א"פ ש"ק 'לה ם"במר .(הנשמב) ב ,בי תוכרב (26

.בל ,זט ונתשרפ (27

חוטבל ןמה 'פו" :יונישב (ט"ס םש) ב"ודהמבו .י"ס (ק"ודהמב) םש ז"הדא ע"וש .ה"ס א"ס ח"וא ע"ושוט (28
.ךליאו 95 'מע ו"כח ש"וקל האר םייונישה רואיב - ."ומויב םוי רבד םחל ןתונ 'הב

.םש רוטל י"ב (29

.םש ק"ודהמב ז"הדא ע"וש .י"ס םש שובל (30

.(זט ,זי) ונתשרפ ףוס (31

.ה ,וט םש (32

.א ,די האר 'פ (33

.ז ,ז ןנחתאו (34

.ב ,ט"פ ר"ספ .אי ,י"פ הבר רתסא .ה תודלות אמוחנת (35

.א ,ג"כפ ונתשרפ ר"ומש (36

.ב ,גצ םילהת (37

.ו ,וס םילהת (38

ותוכלמב ריכמ (אוה ונינע דצמ) םלועהש החכוה ןיא ןיידע (י"נבו השמ תריש ילב) ומצע ס"ירק י"ע יכ (39
.'תי

.ךליאו גכר 'מע ז"נרת מ"הס הכוראב האר (40

.הרטפהה תכרבבו שודיקב ןכו ,("'וכ ךולמ 'וכ וניקלא" תכרב תמיתח) ה"רד הדימעה תליפת חסונ (41

.א ,ל הטוס (42

.ו ,דמ 'יעשימ - (תויכלמ תכרב) ה"רד ףסומ תליפת חסונ (43

.ךליאו 95 'מע ו"כח .ךליאו 174 'מע ז"טח ש"וקל .ךליאו גמרת 'מע ונתשרפל ת"הוא האר - ןמקל אבהב (44
.דועו

.ז"מהרבד הנושארה הכרב ףוס (45

.ד ,זט ונתשרפ - ןמהל עגונב בותכה 'ל (46

.אי אצת אמוחנת (47

.ונתשרפ ףוס (48

.םש י"שרפ (49

.ורתי פ"ר (50

,ובש לכשה תלעמו ןורתי ןושלמ - (רייגתנש םדוק ןכ ארקנש) רתי ומשב םג זמורמ הז ןיינעש ,ףיסוהלו (51
לש ןפואב הכשמההש לע הרומש ,*ו"או תפסותב ורתי םשב ארקנ רייגתנש ירחאלו ,והתד םיבורמ תודוא ד"ע
.(ךליאו 58 'מע ט"שת השמ רמאיו ה"ד) 'וכ יוארה םוקמב ךשמוי ןורתי

.א ,אל הדנ (52

.דסשת 'מע .ךליאו ונשת 'מע .ךליאו ומשת 'מע .ךליאו ולשת 'מע ורתי ת"הוא הכוראב האר (53

-----------

.ורתי פ"ר י"שרפו אתליכמ .ח ,ז"כפ ר"ומש (*
חישמ םע תויחל


תושדחתהל לגוסמ ןמז - טבשב ו"ט
לארשיב החימצו


ומש "חמצ" - חישמ ןמזבש תיתימאה החימצל דע

(תטנח) תחימצ תשדחתמ ובש ,"ןליאל הנשה שאר" - טבשב רשע השימחל דחוימה יטרפה ןיינע
תוריפ השוע ןליאל לשמנש ,"הדשה ץע םדאה יכ" - לארשיב ותמגודו ,וז הנשב ןליאה תוריפ
,"םיבוט םישעמו תווצמ ("םיקידצ םלוכ ךמעו") קידצ לש ויתוריפ" ,"תווצמ - יריפ יאמ" -
ירפ ץע" בותכה ןושלבו ,לארשיבש החימצה שודיחל לגוסמ ןמז אוה טבשב רשע-השימחש ,ונייה
,ונייה ,"ותוא ןיעטונשכ חמוצ ןליאה ןהמש ירפ לכ יניערג" ,"'וג וב וערז רשא 'וג
ןהיתוריפ" דעו - ירפה לע הלועפל עגונב םג אלא ,ומצעל עגונב קר אל אוה החימצה שודיחש
."םלוע דע ןהיתוריפ יריפו

הבוט הטלחה תלבקמ לחה ,החימצ לש ןפואב וניתדובעו ונישעמב הפסוהה ידי-לעש ןוצר יהיו
תיתימאה הלואגב לארשי תוללכד תיתימאה החימצל דימו ףכית הכזנ - רכשה תא ףכית האיבמש
חישמ ידי-לע ('וכ תולגה תוכירא ירחאל טרפבו ,תולגה ידי-לעש העירזה ירחאל) המילשהו
הנשד הריש תבשב ,שממ דימו ףכית - "חימצת הרהמ ךדבע דוד חמצ תא" ,"ומש חמצ" - ונקדצ
...(רוביעה תנש) וז

:עובשה תשרפד םיבותכה ןכותו ןושלבו

םש לע וארקנ תויכלמה לכ" רשא ,םירצמד ךלמה) הערפ וליפאש - "םעה תא הערפ חלשב"
,תולגהמ לארשי-ינב תא חלוש ומצעב ("םירצמ

התיהו 'וג םילחנ העבשל והכהו" ,אובל דיתעל רהנה תעיקב םע הרושקש - ףוס םי תעירק
,"םירצמ ץראמ ותולע םויכ 'וג ומע ראשל הליסמ

ןמ םיתמה תייחתל זמר ןאכמ" ,"דיתע ןושל . . רישי" - "לארשי-ינבו השמ רישי זא"
תירישעה 'וכו םירצמב הרמאנש הנושארה ,ןה תוריש רשע" - "תאזה הרישה תא" ,"הרותה
- הרישה םויסו הדיתעה העושת . . רכז ןושל . . שדח ריש 'הל וריש רמאנש ,אובל דיתעל
לכש ,אובל דיתעל ,םיידי יתשב הנבי יתמיאו ,םיידי יתשב" ,"ךידי וננוכ י-נדא שדקמ"
,"דעו םלועל ךולמי 'ה" - "ולש הכולמה

םדוקש) ךלמ יונימ םג ללוכ ,"םימשה תחתמ קלמע רכז תא החמא החמ" - השרפה םויסל דעו
(קלמע לש וערז תייחמ ירחאלש) הריחבה תיב ןיינבו ,חישמה ךלמה - (קלמע לש וערז תייחמל
םהל תונמל ,ץראל ןתסינכב לארשי ווטצנ תווצמ שולש" ל"זר רמאמכ ,ישילשה שדקמה-תיב -
."הריחבה תיב תונבלו . . קלמע לש וערז תירכהלו . . ךלמ

יתאמ השדח הרות" - הרות-ןתמד השרפה ,ורתי תשרפ (החנמב) אורקל םיליחתמ הזל ךשמהבו
ץראה האלמ יכ" ,"יתוא ועדי םלוכ יכ 'וג והער תא שיא דוע ודמלי אל" רשא דעו ,"אצת
."םיסכמ םיל םימכ 'ה תא העד

בותכה ןושלכ ,החימצה ןיינעב רתוי דוע התע םיפיסומש הז ידי-לע - רומאכ - הז לכו
,יכ ,"ןויצב םיקלא לא הארי" - ארקד אמויסל דימו ףכית םיאבו ,"ליחמ לא ליחמ וכלי"
."ןוילע הננוכי אוהו הב דלוי שיאו שיא רמאי ןויצל"
תויודעוותה - םחנמ תרות' - ט"משת'ה טבשב רשע-השמח ,הריש תבש ,חלשב תשרפ תבש תוחישמ)
(271 ,259 'מע 'ב ךרכ ,'ט"משת'ה

יהויחבמ ריתי


תוכשמנ יברה לש ויתועפשה לכ
תאש רתיבו


'תוליגרה יוניש' אוה תועפשהה תלבקל ילכה

,אלימבו ,יברה לצא רתויב הלודג היילע תישענ ובש ,טייצראיה םויל תוכימסב ונא םידמוע
.םתיערמ ןאצ לעמ ודרפי אל לארשי יאישנש ותחטבהכ ,וילא םירשוקמה לצא םג

םע םילעתמ הז ידי-לעש ,תוליגרה יוניש - הבושתה תדובע - ילכו הנכה ךירצ הזלש אלא
.חישמה תאיב - תירקיע יכה היילעל הנכהה יהוזש ,רקיעו דועו ,ויתוילע לכב יברה

- תוליגרה יוניש אוה הזל ילכהש ,יברה לש ויתוחטבהו ויתוכרב םויקל עגונב הז ךרד לעו
:המדקהבו

טאה רע") לגרה תא טשפ אל םלועמ לבא ,בוח לעב היה דימתש ,ומצע לע םעפ רמא יברה
תא טשפ אל םעפ ףאש ןוויכ :ירתסד יתרת הז ירה ,הרואכלו ,("טריטארקנאב טינ לאמנייק
אלא - ?בוח לעב דימת היה ךיא ןכ םאו ,ויתובוח תא םלישש תויהל ךירצ ןכ לע ,לגרה
ומצע לע חקל ,םימדוקה תובוחה תא םלישש ינפלש רדסה דימת היה יברה לצאש ,אוה שוריפה
תובוחה תא םהל ריזחהש הלא םגש אלא דוע אלו ,םירחא םישנאמ ,רתוי םילודג ,םישדח תובוח
תא טשפ אל םעפ ףאש ,תמא םירבדה ינשש ךכ ,דוע ול תוולהל ועיצהו םהילאמ ואב ,םינשיה
.תויובייחתה דוע ומצע לע חקלש ןוויכ ,בוח-לעב דימת היה ,הז םע דחיבו ,םולשו סח לגרה

:ונניינעל עגונבו

לש תוחטבההו תוכרבה לכש עדיל םיכירצ ,םולשו סח לגרה תא טשפ אל םעפ ףא יברהש ןוויכ
ינבב םתוא ךריב יברהש הלא לכ .לעופב ומייקתי יאדווב - ומצע לע חקלש "תובוח"ה - יברה
- םינוגה םיכודיש םהל איצמי ה"בקהש םתוא ךריב יברהש הלא ןכו ,אחיוור אנוזמו ייח
.ןאולימב תוכרבה תא ולבקי יאדווב

לבקל ידכ םילכ תושעל םיכירצ לבא ,ןנשי יברה לש תועפשהה - .םילכ תיישעב ךרוצ שי לבא
.תועפשהה תא

תלבקל םיכוז הז ידי-לעו ,תוליגרה יוניש ,רומאכ ,אוה יברה לש העפשהה תלבקל ילכהו
.אחיוור אנוזמו ייח ינב ,ךרטצמה לכב יברה לש ויתוכרב

הלאכ שיש אלא ,םיתפומ יוביר הארה יברהש ןפואב התיה הנורחאה הנשב יברה לש העפשהה
ואר אל םהש אלא ,ויה םיתפומה - .ואר אל ,וצר אלש הלאו ,ואר ןכאו ,תאז תוארל וצרש
."וסינב ריכמ וניא סנה לעב וליפא" ל"זר רמאמ ךרד-לע ,םתוא
ךרכ 'א"ישת'ה תויודעוותה - םחנמ תרות' - א"ישת'ה טבש שדוחה םיכרבמ ,אראו תשרפ תבש תחישמ)
(184-183 'מע 'א

יבר יצוצינ


"בוטב םימייסמ"


ןה ,והשלכ ןיינע םויסש הבר תובישח האר יברה
רבדב" היהי ,סופדבש םירבדב טרפבו תוחישו תויודעוותהב
בתכמ רגיש ,תוחילסה ימיב הדובעה סמוע תורמל * "בוט
ותולדתשה * וילא חלשנש רפסב הז ןיינע ןקתל ידכ ףוחד
ףדה דומילל רשקב ,ימלשוריב תותכסמ לש בוטב םויס רבדב
- תולגה לש בוטב םויסל רושק רבדה * ימלשוריב ימויה
המלשהו תיתימאה הלואגב


רפואל השנמ-יכדרמ ברה תאמ

ארמגה תרמוא ךכ - "ןימוחנתו חבש ירבדב םהירבד ומייסש םינושארה םיאיבנב וניצמ"
,(הכיא) תוניקו תלהק רשע-ירת והיעשי םירפסה 'דבש ,ק"קתי ןמיסה עודיכו .(א,אל תוכרב)
.בוט רבדב םייסל ידכ קוספ םילפוכו םירזוח

לע רבכ ןייוצש המ לע ףסונ ,וז המישרב אבויש יפכ - שממ שפנב יברל עגנ הז ןיינע
תוחישב ,הפ -לעבו בתכבש םירבדב דחוימבו ,תיבויחו הייקנ ןושלב רבדל תדחוימה ותדפקה
.המודכו םדא ינב םע

.יוצר יתלב יוטיב לכמ ענמיהלו לארשי-םע לע הירוגינס דימת דמלל התייה יברה לש וכרד
םישעמ ,תועפות דגנכ החכותו האחמ ירבד עימשהלו ורדגמ תאצל שרדנ יברהש םירקמב םג םלוא
ירבדב םירבדה תא םותחל יברה דיפקה זא םג ,לארשי םעל תורצו םיקזנ ובסהש תורימא וא
,בוטב םייסל ידכ קר ,יבויח ,רחא ןיינע רבודמה אשונה לא ףרצמ היה םיתיעל .הירוגינס
..."ןיינע םג ריכזנ בוט רבדב םייסלו" :ןונגסב

םע ןודנה אשונה תא רבחל ךרד התיה אל תיניינע רשאכ םגש דע ,הז ןיינעב דיפקה ךכ לכ
םיאצומ ונא לשמל ךכ ."בוטב םימייסמו" םילימה תא וילא ףרצל היה גהונ ,בוט ןיינע
"בוטב םימייסמו" םילימב םתוח אוה ,המודכו הבצמ תמקה יניינעב והשימל בתוכ יברה רשאכש
:(דס 'מע 'א ךרכ 'םחנמ לכיה')
הבוטל ונילע אבה הנשה-שאר ינפל םדקהב הבצמ רבד לע וניינעתי חטב
.בוטב םימייסמו
:(םש) דועו
,רתא לעש 'יש אשידק ארבחה םכסהב תויהל ךירצ [הבצמה לש] חסונה - טושפכ
.בוטב םימייסמו

...תיסורב ך"נתל םויס

:(חמר 'מע 'א ךרכ 'םחנמ לכיה') ןיישדנומ עשוהי 'ר ח"הרה רפיס

רפס ינמודמכ) תיסורל םוגרת םע ך"נתמ ךרכ םעפ יתיאר א"טילש ר"ומדא ק"כ תיירפסב"
קוספה רחא תינש ןורחאה ינפלש קוספה תא וסיפדה אל רפסה ףוסבו (תלהוק אמשו יכאלמ
."בוטב םייסל ידכ ןורחאה קוספה רחאל ושדק די בתכב ר"ומדא ק"כ ופיסוהו ,םייסמה

תא ונמויב ןוסגילז ןרהא-לאכימ ברה חיצנה ט"לשת תבט שדוחב :רחא הרקמל תפסונ תודעו
:(טמר 'מע 'א ךרכ 'םחנמ לכיה') האבה הדבועה

,ופוסבו (ארמג לע םישודיח) רפס ואצמ א"טילש ר"ומדא ק"כ לש היירפסבש ,ברעה יתעמש"
ךכו ,השרו ידוהיל ועריאש תורצו תוערואמ [רבחמה] חיצנמו טרפמ ,ריינה תא תואלמל ידכ
."'בוטב םימייסמו' :ושדק-די בתכב םש ןייצ א"טילש ר"ומדא ק"כ .רפסה םתחנ

רבדבש בויחל היאר

הרעהל יברה סחייתה (95 'מע 'ב ךרכ ט"לשת שדוק-תוחיש) ט"לשת חלשב תשרפ שדוק-תבשב
ק"קתי ןמיסה תא ואיבהב ,הנשה התוא לש טבשב ד"וי תודעוותהב רמאש םירבד לע התלעוהש
יברה איבה אל עודמ ,השקהש ימ השקה ,הרואכל .בוט רבדב ומייס ןהבש תותכסמה ימויסו
!?"הרהטב תאציו האמוטב תסנכנש םילכ ךירשא" :תמתחנה םילכ תכסמ םויסמ תחכומ היאר

ךכ ידכ דע ,בוט רבדב םייסל הבוחש ךכל היאר איבהל התיה הנווכה יכ ,יברה ריבסה
גונעתו רשוא ןושלמ אוה "ךירשא" יוטיבה םילכב הנשמב וליאו ,ךכ ךרוצל קוספ םילפוכש
.רחא םוקמל ךכמ דומלל ןיא אליממו ,הרגשבש ןיינעכ אלו

ם"במרה ירבדב יוניש

תודוקנ לע יברה עיבצה ףא תונוש תוחישב .ם"במרל תדחוימ תוביבח ןקזה ונבר שחר ,עודיכ
-יטוקיל) ויתורעהמ תחאב יברה ןייצמ תאז תורמל .ןקזה ונברל ם"במרה ןיב תומייקה ןוימד
,ם"במרה ירבד לע ףיסומו ןקזה ר"ומדא הנשמ ובש הרקמל (3 הרעה 336 'מע ,אי ךרכ תוחיש
!בוט רבדב םייסל ידכ תאז לכו

הנשה שאר ינפל ףוחד בתכמ

גיצנ היהש ימ ,ןיול קחצי ר"ד ברה לש ,"םיעוריאו תויומד" רפסה עיפוה ז"לשת תנש ףוסב
,סמראווב ידוהיה ןימלעה תיב תא ראתמה רמאמ אוה רפסב ןורחאה קרפה .ם"ואב לארשי-תדוגא
:תואבה תורושב היה רפסה םויס םג אוהש ,רמאמה לש ומויס .רוקיב רבחמה ךרע ובש

דחא יוג לארשי ךמעכ ימ :תוטושפ םילמב ונילא תורבדמ סמראווב ןימלעה תיבב תובצמה"
לכ הבר הדימ לביקו רוא הברה ךכ לכ ץיפהש ,לארשי ךמעכ ,םע דוע םלועב ונשי םאה ?ץראב
ךכ לכ ,רכשכ ,לביקו יפויו רסומ הברה ךכ לכ םלועל ןתנש םע דוע ונשי םאה ?ךשוח לש ךכ
."?םירוסיי לש השודג הכ הדימו תוסג הברה

םימיב אל דחוימב ,וב אורקל ןמז אצמי יברהש ותעד לע הלעה אל רבחמהו יברל חלשנ רפסה
ימי" ךיראתה תא אשונה בתכמ יברה וילא רגיש ,לעופב ךא .הנשה-שאר ברע לש םידורטה
:ראשה ןיב ןייצ ובו (וצ-דצ 'מע 'א ךרכ 'םחנמ לכיה') "ח"לשת'ה ,תוחילסה
:(הלא םימי תודרט תורמל - ףכת בתכמה חוליש תביס םג איהש) הרעה דועו
דעוימ רפסהש ןוויכ תאז לכב - הידהב ידפק אל דיפק אלד טושפ ןיד -קספ
ספוט לכ ףוסב (הזב אצויכו ימוג תמתוחב) ףיסוהל יאדכ ילוא ,םינושו םיברל
.הזב אצויכ וא ,"בוטב םימייסמו" -
רעניימגלא' ןועובשל קינעהש ןויארב ךכ לע רפיסש יפכ) יברה תרעהמ דאמ לעפתה רבחמה
:רמאנ ובו ,רפסה ףוסב קבדוהש קתפ סיפדהו (םש 'םחנמ לכיה'ב טטוצ - 'לאנרושז

וב ןמזה אוביש הנומא ךותמ וכרדב ךישממ ידוהיה םעה :בוט יכב םייסל ידכ ,םלואו"
."'ךממ ואריו ךילע ארקנ 'ה םש יכ ץראה ימע לכ וארו'

- הדורט הכ העשב - הז לכל בל תמישב הנומט תולדג וזיא ואר" :רמאו ףיסוה רתוי רחואמו
ששח ונשי יכ תרמואו "תוסוכ עברא"ב תקסועה י"ק ףד םיחספ תכסממ ארמגה טוטיצב דחוימבו
,הידהב ידפק אל דיפק אלדו ,הידהב ידפק דיפקד לכ ,אתלימד אללכ" :"תוגוז"ל עגונב
ששחה רס אקתפ התוא תקבדה תועצמאבש ןבומ .ם"בשרה שוריפב םש ןייע ,"יעבימ שחימל והימו
."!ירמגל

תישארב רפס םויסל רואיב

:הלאשל (249 'מע 'ל ךרכ תוחיש-יטוקיל) ו"משת תנשב יברה שידקה הכורא החיש
תונורחאה תוביתהש דע) ףסוי לש ותריטפ ןיינעב תישארב רפס םויס םיאתמ ךיא
יבתכ ד"כ ימויסל רשקב םג - עודיה ללכה םע ("םירצמב ןוראב םשייו" ןה
"?בוטב םימייסמד - שדוקה
הז ידי-לעש ,איהו (255 'מע םש) ץוריתה תדוקנ העיגמ אלפומ רבסהו הכורא המדקה ירחא
אלו תולגה ןמ הלעמל ולעתיש םירצמב םתויהב לארשי ינבל חוכה ןתינ - םירצמב רבקנ ףסויש
.םירצממ ןכמ רחאל ולעי הז ידי-לעשו ,התטילש תחת

ימלשוריה דומיל תנקתל העצה

תבישי שאר זא ,רוגמ ל"צז רתלא םחנמ-סחניפ יבר ר"ומדא ק"כ רוקיב תעב ,מ"דשת תנשב
ףדה דומיל תנקתל רשקב (ךליאו 1047 'מע ,'מ"דשת תויודעוותה') יברה ול עיצה ,תמא-תפש
רוגמ ר"ומדאה ,ל"צז רתלא םינוב -החמש יבר ר"ומדאה ק"כ ויחא ידי-לע ,ימלשוריב ימויה
םהילע ןיאש תוינשמה תספוה ידי-לע ,ימלשורי דומלתב תורסחה תותכסמה תא סיפדהל - זאד
.ל"נה "ימויה ףדה" לש דומילה רדסב רבדה עבקוי ךכו ,ארמג

םינושארה םיקרפה תשולש קר םיספדומ ימלשוריב רשא ,הדינ תכסמ תא המגודכ איבה יברה
דימתמו זאמו ,הרהטה ךפיה לש ןיינעב - אוה הז םויס יכ ףיסוהו ,יעיבר קרפ תליחתו
.ךכ לע רעטצה

:אבה טפשמה רמאנ יברה ידי-לע ההגוה ףאש םירבדה תמישרב
ימלשוריהש הזמ יתעד תוינע יפל לודג ןויע ךירצו ,רעצ יל היה דימתמו זאמו
!בוט רבדב םייסמ וניא
םירבד תוכירא התיה הנש התוא לש טבש ד"ויו חלשב תשרפ תבש תוחישבו החישה תמישרב]
.[םינפב ןייעל םינמזומ םיארוקהו ,הזל רשקהב תניינעמ

,חספ דעומה-לוח 'ו םויל רואב ,ןכמ רחאל םיישדוחכש ,יברל םירבדה ועגנ ךכ ידכ דע
ןיב רמאנ וב ,ל"נה א"מפרהל וריבעהל קתפ ןייטשנצילג ךונח-םהרבא ברהל תינופלט רסמנ
:(גמ 'מע 'ב ךרכ 'םחנמ לכיה') ראשה
-לוחב ינבתוכ ןכלו אמרג ןמזהשו דובאה רבד יתעד תוינע יפלש ןיינע הז ירה
.דעומה

. . ימלשוריהד םויסה םוי תמידקד ךתעד-אקלס-אק רבד לע העידי ינתעיגה
אלו ילבבה ףדד דומילב אל - ללכנ אל תורהט רדסד בור - הז יפ-לע הנהו
...ימלשוריהד

םייסש םיכרבא ןיינמ בשי ןכא "החמש בל"ה לעב ר"ומדאה תארוהב יכ ןייוצי
.יברה תשקב תא םייקל ידכ ,תומילשב ל"נה דומיל

ח"אד רמאמב הפסוה

וניתובר ירבדב ד"וי לש וצוקכ וליפא ףיסוהלו תונשל אלש יברה לש ותדפקה לוכל העודי
ק"כ ירבדמ טטצמ (10 הרעה 115 'מע ,בכ ךרכ תוחיש-יטוקיל) ויתוחישמ תחאב .וניאישנ
הרות" רודיסה לש ל"ומה יפלכ ובוסנ םירבדה ."םיעיגמ םירבדה ןכיה דע" ב"שרהומ ר"ומדא
בתכ תאז םעו .השדח הרודהמב ,הרואכל ,םירתוימ ,ויהש םייונישו םיינכט םיניינעב - "רוא
םדא בייח ךרד לעו ,תונשל ןיא םוקמ לכמ ,חסונה םצעב עגונ וניאש םגהד" :ב"שרה יברה
הזב שי יאדווב . . 'וכ ויכרד והבג יכ הנווכ הזיא הזב שיש רשפאש םגו ובר ןושלב רמול
.יברה םג גהנ ךכו ,"תדחוימ הנווכ

ז"כשת לולא שדוחב :בוט רבדב םויסד ןיינעב רבודשכ 'הגירח' לע תניינעמ תודע הנה ךא
,ןכמ רחאל םישדוח המכ .ת"ש'ה ףרוח ירמאמ הנושארל וספדנ ובו ,ת"ש'ה םירמאמה רפס ספדנ
ףרוח ירמאמ לש ןורחאה רמאמ אוהו" - ת"ש'ה "ךרבמ יאמ" ה"ד רמאמ ספדנ ,ח"כשת הכונחב
.(סרטנוקה חתפב בתכנכ) "ונידי תחת הז רמאמ היה אל ותעשבו . . ת"ש'ה

,'ותרכי ךיביוא לכו'ד םינוציחה יניע אמסמ ףיקמ רואו" :םילימב םייתסמ רמאמה
."בוטב םימייסמו

- (ח-זמר 'מע 'א ךרכ 'םחנמ לכיה'ב הספדנש ותמישרב) ןיישדנומ עשוהי ברה דיעמ - םלוא
לעש ינמודמכ) הספדהה םדוק ופסונ ןהו ,"בוטב םימייסמו" םילימה ועיפוה אל ירוקמה בתכב
.יברה לש ושדוק-די בתכב (ההגהה יפד

:ןיינע ותואב דועו

ןורחאה דומעהמ םוליצ (149 'מע 'ה תרבוח 'ךלמל ק"ידצ' ץבוקב) םסרפתה ג"נשת תנשב
רבדמב רפסו) יעסמ תשרפ םתוחו םויסב ל"צז רוגמ ר"ומדאה צ"הרה לש 'לארשי תיב' רפסב
ושדק-די בתכב יברה ןייצו ."'וכ םיפטוש םימ ואל םאו" םילימב עטקה םייתסמ םש ,(ולוכ
."בוטב םימייסמו" :(טצ 'מע) רפסה ןויליג לע

ירקמ וניא בוטב םויסה

בולישב תובותכ תותכסמ לע ןרדה יברה עימשה ןכמ רחאלש תויודעוותהבו ג"לשת ןסינב א"יב
ה"ד (ב,ביק) תכסמה םויסב תופסותה ירבד תא ראשה ןיב איבה אוה .ם"במרה לע ןרדה םע
ג"לשת 'שדוק תוחיש') ריבסה יברה ."אכה הל טקנ בוט רבדב םייסל הצורש יפל" :ןידיתע
תוכייש שי ,וב אצויכו בוטב םייסל ידכ אב םייוסמ ל"זר רמאמשכ םגש (11-10 'מע ב"ח
.םהיניב

תוכלהב אוהש ,םייח-חרוא ךורע-ןחלוש םויסב ז"כשת תנשב רואיב עימשהשכ ,הזל המודב
ו"טו ד"י יניד תודוא רבודמ (זצרת ןמיס) ןורחאה ןמיסבשכ ,(הליגמ תוכלה) םירופ ינידו
שדוק-תוחיש) יברה איבה - "דימת התשמ בל בוטו" :םילימב אוה שממ םויסהו ןושאר רדא
יברה .בוט רבדב םייסל ידכ אוה םויסהש ,םינורחאה רואיב תא (381-380 'מע א ךרכ ז"כשת
שי םימייסמ וב בוטה רבדה רשאכ םיאתמ "בוט רבדב םימייסמ" ללכהש ,רואיב ידכ ךות השקה
אוה החמשהו התשמה רקיע רשאכ ןדיד ןודינב ןכ אל ,ןיינעה תוללכל רשקו תוכייש ול
םתס םירופל ךייש ורקיעבש ןיד לולכל םוקמ ןיא הרואכל ירה ,ןטק םירופב אלו םתס םירופב
.לודג םירופב וטימשהלו ןטק םירופ ינידב

הליחת ואיבהל ול היה - ואיבמ ןכ םאו .ללכב הז קוספ איבהל ול היה אלש וא :ךשפנ-הממו
.ןטק םירופ ינידב (היינש םעפ) ךכ-רחאו לודג םירופ ינידב

ירעש' הבחרהב הארו) "ןטק םירופ"ל ורקיעב ךייש םנמא הז קוספ יכ ,יברה ראיב ךשמהב
.(לק-זיק 'מע רדא שדוח 'םידעומה

'ב ךרכ ,הכר ,חסק םידומע 'א ךרכ 'ס"שה לע םינרדה' רפס האר) תורחא תויונמדזהב םג
,ססובמו קומע רואיב ,םויסה ירמאמב דחוימה תא אוצמל שי דימתש יברה ריבסה (זעת 'מע
ףוגל קודה רשק רושק םויסה ןכאש ראיב יברהו - "בוט רבדב םייסל" והזש םתס ץרתל יד אלו
.ןיינעה

הלואגה בוטב תולגה םויס

יללכ' רפסב וללכנש םיבר םיללכ יברה רידגה ,ם"במרה ,לודגה רשנה ירבדל וירואיבב
:ךכ הרצקב ןנד אשונב םתיצמתש ,(103 'מע ,רשע השימח קרפ ,ב"נשת ת"הק) 'ם"במרה

אוה םג לדתשמ ,בוט רבדב םייסל תלדתשמה הנשמה תמגודב אוה ם"במרה לש ורפסש ןוויכ (א)
דוסהו זמרה ךרד לע רסומ ירבד ,םדא לש וביל תכשומה הדגא ירבדב וירפסמ םידחא םייסל
.בוט רבדב םייסל ידכ 'וכ

לכמ תוליפת רדס"ב ןוגכ ,בוט רבדב םייסל ידכ םייוסמ טרפ טימשמ אוהש תומוקמ שי (ב)
."הנשה

.בוט רבדב םייסל ידכ ל"זחב אוהש יפכמ רדסה תא הנשמ אוהש תומוקמ שי (ג)

.בוט רבד לש ןושלב אקווד ורפסב תוכלהה תא דימת םייסל דיפקמ וניא ם"במרה תאז םע (ד)
תוכלהל עגונב םגו ,הרהט רפסו םישנ רפס לש םימויסהמ הלועש יפכ - םלש רפסל עגונב םג
.לבא תוכלה לע ם"במרה לש ומויסמ הלועש יפכ - רפס םויסב ןניאש

םלוא תוביתב אקווד הז ירה (ד ל"נכ) בוט ןושלב םייסמ וניא םהבש תומוקמה ךא (ה)
.בוט רבד אוה ןכותה

אצי תיטרפ -החגשהבש ,'ם"במר יללכ' ,ל"נה רפסה יברל רסמנ ב"נשת תבטב 'כ ,ישיש םויב
- תאז ךורכל ןתינ" :(100* 'עה 26 'מע) רמאנ רפסל 'אובמ'ב .סופדה תיבמ ןכל םדוק םוי
קעוזו ררועמש אשונ - העושיל הלודגה הייפיצב - 'בוט רבדב םייסל' יברה תולדתשה תא
אוה גאוד ןכל ,הרות תועצמאב םיכשמנ םיניינעה לכש ןוויכמו - תונמדזה לכב ויתודוא
זוריזל אליממ םורגי הז רבדו ,בוט רבדב ומייתסי הרותב םהש יפכ םיניינעהש תישארש
."!'שממ - הלואגה - בוט רבדב - תולגה - םייסל' תולגה םויסלו

:אשונ ותואל סחייתמ יברהש ג"לשת ןסינב א"י תחישב יתאצמ ןכמ רחאל
הרותב ןה אוה הז רבד ירהש בוט רבדב םייסל תופסותה ירבדכ אוה רקיעהו
.הפ-לעבש הרותב הז ךרד לעו (ק"קתי) בתכבש

- בוט רבדב (רבד לכ) םייסל ידוהי לכ ךירצש דחאו דחא לכל הארוה וז ירה
- "לארשיל ויטפשמו ויקוח בקעיל וירבד דיגמ" ירהו ,"הרות אלא בוט ןיא"
היהי תולגה םויסש קר אל ,לפוכמו לופכ תולגה ךשוח תא םייסי 'הש יאדו
ןפואב םגש אלא ,המילשהו תיתימאה הלואגב (ס"שבכ) בוט רבדב יללכ ןפואב
םוי לכב וייח ימימ תכסמ לכ - ידוהי לכ לצא היהי (תכסמ לכ ומכ) יטרפ
בוט ןתיו בוט אובי - יחיור ינוזמו ייח ינבב - בוט רבדב 'ה ומייסי םויו
.בוטלתודיסחה ינייעממ


הריש / חלשב תשרפ


(זי,גי) םיתשלפ ץרא ךרד םיקלא םחנ אלו


ביתכד ?ןיינמ םיתשילפ ץרא . . םצרא שריל ץראל וסנכנשכ לארשיל ה"בקה רסא תומוא 'ג
לארשיל ןתשולש ריתהל ה"בקה דיתע אובל דיתעלו . . םיתשילפ ץרא ךרד םיקלא םחנ אלו
(ד"יפ ר"בדמב)

,הלודג תוטשפתהב ,הארובב שפנה תחמש לש הדובעה - התועמשמ 'ה תדובעב "םיתשילפ ץרא"
.("שלופמה יובמ" ןושלמ - "םיתשילפ") לובג אלל

ונילע םויה :רמולכ ,םיתשילפ ץרא תא שובכל םויה ונל רסא ה"בקהש ל"זר ורמאש והז
.תונצילו תוללוה ידיל םדאה תא איבהל הלולע איה יכ ,וז הדובעב םיריהז תויהל

החמשה היהת זא יכ ,םיתשילפ ץרא תא םג שובכל ה"בקה ונל ריתי אובל-דיתעל לבא
הדובעב "הליפנ"ל ששח לכ היהי אל אליממו ירמגל ערה תואיצמ לטבתת אובל-דיתעל .התומלשב
ולכוי - אובל-דיתעל - זא קר ,"וניפ קוחש אלמי זא" :(וכק םיליהת) בותכש ומכו .וז
.םיאלמה קוחשהו החמשה אובל
(הרותה-רוא)


(ח,די) המר דיב םיאצוי לארשי-ינבו


(סולקנוא) ילג שירב - המר דיב

,(יאחוי רב ןועמש יבר) י"בשר לש םהיתומש םיזמורמ "שירב" תביתבש ,םירפסב אבומ
.(םש לעב לארשי יבר) בוט-םש-לעבהו ,(המלש ןב קחצי יבר) ל"זיראה

ומכו ,הדיתעה הלואגל המדקהו הנכה הווהמ הרותה תוימינפ תולגתהש עודי :רבדה רואיבו
,ןכל .םימחרב תולגהמ לארשי-ינב ואציי רהוזה רפס ידי-לעש (דכק ג"ח) רהוזב בותכש
םיזמורמ םהיתומש ,םלועב הרותה תוימינפ תצפהל תובר לעפ םהמ דחא לכש ,ולא םישנא השולש
.המר דיב - תולגהמ האיציה לע תרבדמה ,"שירב" תביתב

י יבר ,וא ,םולש ןב קחצי ףסוי יבר) צ"יירה ר"ומדא ק"כ לש ומש םג םיזמורמ וז הביתב
תופשב ,םלועה לכב תודיסחה תרות תא ץיפהו הליג אוה ןכש ,(הרש ענרעטש ןב קחצי ףסו
.םיטושפ םישנאל וליפא ןבומה ןפואבו תונוש
(תוחיש-יטוקיל)


(די,די) ןושירחת םתאו


(ייחב וניברב אבוה ,שרדמ) ןושירחת םתאו :השמ םהל רמא - ה"בקהל םיקעוצ ויה תיעיבר תכ

?'ה לא ללפתהלמ השמ םבכע עודמ :הומת רבדה

תוררועתהו היישע לכש ,ונייהו ,"אליעלד אתורעתא אתתלד אתורעתאב"ש ללכה עודי :אלא
הניחב שי ךא .הלעמלמ המיאתמ העפשה תררועמו תמרוג ,הטמל םדאה ידי-לע 'ה תדובעב
דצמ האב וז הניחבמ העפשה - םשל תעגמ םינותחתה תדובע ןיאש ,רתויב תילענ הגירדמו
.(לארשי תדובעמ האצותכ אל ,המצע דצמ "אליעלד אתורעתא") ה"בקה

וזכ תילענ הניחבמ אובת ףוס-םי תעירק :רמולכ - "ןושירחת םתאו" לארשיל השמ רמאש והז
הריתי .םכתליפתב תלעות לכ ןיא ןכל ;םשל תועיגמ ("אתתלד אתורעתא") םכלש תוליפתה ןיאש
,תילענ הכ הגרדמ לש הכשמהו העפשה תולגתהל תדמועש רחאמ יכ ,וז הליפתל םוקמ ןיא :וזמ
תמחמש ,ארונו לודג ךלמ ינפל דמועש ימ לשמכו .תטלחומ תולטבתה םכב ררועל רבדה ךירצ
.ללכ רבדל לוכי וניא ותולטבתה םצוע
(ח"סקת םירמאמה רפס)

* * *

- תילטה תא לפקל ,ןיליפתה תא ץולחל ,רודיסה תא רוגסל ונא םיבייח םימעפל :ךדמלל
.תסנכה-תיבל ץוחמ לא תאצלו - "ןושירחת םתאו"

תא םהל ערקיו םהילא אוביש והשימל םיכחמה םידוהי יפלא םיאצמנ ץוחב יכ ?המל תאז לכו
ןומטה בוטה תא הלגיו םהילע ריתסמה יוסיכה תא עיקביש :רמולכ ,םהלש יטרפה "םי"ה
.םתמשנב
(ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כ תחישמ)


(וט,די) ועסיו לארשי-ינב לא רבד ילא קעצת המ

.תויוכז לכ םהידיב ויה אל יכ ,ה"בקה דצמ סנל םייואר ויה אל ,העש התואב ,לארשי-ינב
.םלועב ומש תא עידוהלו םסרפל ידכ ,ךרבתי ונעמל סנה תא השעי ה"בקהש וללפתה ןכל

םנמא ?ינעמל סנה השעאש םישקבמ םתא עודמ :רמולכ ."ילא קעצת המ" :ה"בקה בישה ךכ לעו
השוע ינא ותוכזבו ,םכיבא םהרבא תוכז םכל שי ךא ,םכמצע דצמ תוכז ,לארשיל ,םכל ןיא
!"ועסיו לארשי-ינב לא רבד" - סנ םכל

תישארב) וניבא םהרבאב :וניבא םהרבא תוכזב התיה ףוס-םי תעירק יכ אתליכמב אתיאדכו
."רקב תונפל" רמאנ ןאכו "רקבב םהרבא םכשיו" (בכ
(הרות-רוא)

רודו רוד תורצוא


ידיסחה רופיסה


* בתכבש הרות תניחבב אוה ידיסח רופיסש ,רמא ןקזה ונבר
* םדאה חומו בלב תורשי םיאיבמ םישודקה םירופיסה
תורוא לט' תניחבב םה תידיסחה תודעוותהה תעשב םירופיס
םירופיסה אוה ידיסחה סופיטה לש ותוהממ קלח * 'ךילט
םידיסחה ינקזמבתכבש הרות ומכ

-לעבש הרות וניבגל הז היה - שטירזממ דיגמה ברה - יברהמ הרות ונעמששכ :רמא ןקזה ונבר
.בתכבש הרות וניבגל הז היה ,יברהמ רופיס ונעמששכ ,הפ

.בתכבש הרות אוה קידצמ רופיס

איה בתכבש הרות .הפ-לעבש הרות ןיבל בתכבש הרות ןיבש לדבהה תא הריבסמ ד"בח תודיסח
םה תודיסחה ירופיסו הניב איה תודיסחה תרות ,רמולכ .הניב איה הפ-לעבש הרותו המכח
.המכח

תא תוימינפב שיגרהל ,"ןבה" תויהל ךירצ "המכח" םהש םידיסח ירופיסב - "המכחב ןבה"
"הניב" איהש תודיסחה תרותב - "הניבב םכחו" .םירופיסהמ דומלל םילוכיש הגשההו הרותה
תרותמש הרותל םימיאתמה תודיסחה יכרדו םירופיסה תא אוצמל ,"םכחו" תויהל ךירצ
.הניב לש הגשהל המיאתמ הלכשהה תדוקנש המגודב ,תודיסחה
(593 'מע ב-א םיקלח - ק"הלל םגרותמ - םירוביד-יטוקיל)


הדובעבו הלכשהב תלעות

,תונחלוש תיב לכ דיל ודמע םידוהיה תובוחרבש וניאר ,ינדור הרייעה תובוחרב ונרבעב
לכ התארנ אל םייוגה תובוחרב וליאו הציחרה עצמאב םהמו רבכ םיצוחר םהמ ,'וכו םילספס
.הנוכת

ךל רפסא ,[ב"שרהומ ר"ומדא ק"כ] יבא יל רמא ,שטיוואבוילל ךרדה רבעל הרייעהמ ונתאצב
.(ט"לרת-ז"לרת) םינש בל-ל ינפל - ש"רהומ יברה - יבאמ יתעמשש רופיס

רופיס לכ לע .הלכשהב חומהו בלה תחיתפל איבהלו הדובעב ןיינע ףיסוהל ךירצ רופיס לכ
.בלבש תוימומקעה טושיפל איבהל

םישודקה םירופיסה ןכש ,"רשיה רפס" ארקנו ,תוישעמ ירופיס ובורב אוה תישארב רפס
איבהל רופיס לכ לע ךכו .הדובעו הרות תלבקל םילכ ויהיש ,םדאה חומו בלב תורשי םיאיבמ
.הדובעבו הלכשהב תלעות

רפסמה תלעמו רופיסה תלעמ

עמשש המ - "קדצ חמצ"ה יברה - ויבאמ עמשש המ - ש"רהומ יברה - אבסהמ עמשש יל רמא יבא
םהש ,תוידיסח תויודעוותהב םירפסמ םידיסחש םיקידצה ירופיס לע - ןקזה ונבר - ובסמ
.הדובעבו הנבהב ,הלכשהב תויח םיסינכמ םיקידצ ירופיס ,"ךילט תורוא לט" תניחבב

לועפלו גונעת ינימ לכ חימצהל םימה עבט .רתוי הבוט החימצל איבמ - יבא רמוא - םשגה
.העיטנבו העירזב הבטה

הרוי ,רטמ ,םשג :םיגוס העברא ,םרכה תאובתו הדשה תאובת תחימצב הבטה םילעופה ,םימב
,לעופ לטהש הבטהה וליאו .תוריפהו תואובתה ףוגב קר ןה תורומאה תובטהה לכ םרב .שוקלמו
.תוריפהו האובתבש ןוזמבו םעט בוטב איה

לטב שמתשמ וניאש לכו ,והייחמ הרות לט - הרות לטב שמתשמה לכ :"ךילט תורוא לט" והז
לט" םה תוידיסחה תויודעוותהה תעשב תוחישהו םירופיסה .והייחמ הרות לט ןיא ,הרות
לט וליאו ירפהו האובתה ףוגב בוט לודיג םינתונ רטמו םשג .תויח ףיסומ לטהו ."הרות
.תוריפהו האובתה לש ןוזמבו םעט בוטב ףקות ןתונ

םירופיסה לש תימצעה הלעמה אוה ,תוידיסח תוחישו תוישעמ ירופיס תולעמב רומאה לכ
.ומצע רופיסה אוה רקיעה ןכש ,רפסמה והימ ךכ לכ עגונ אלו ,םמצע םירובידהו

תלועפב ירה ,רפסמה אוה ימ לדבה ןיא רופיסה םצעלש ףא .רפסמה תלעמ - תפסונ הלעמ הנשי
.בר לדבה ונשי רופיסה

רשע לכב ןיזאהל םיכירצ ויה - יבא יל רמוא - רופיס רפסמ היה - ש"רהומ יברה - יבאשכ
.שפנה תוחוכ רשע לכב תעגונ ולש הרמיא יכ ,תויתואב קיידלו שפנה תוחוכ
(179-177 'מע ד-ג םיקלח - ק"הלל םגרותמ - םירוביד-יטוקיל)


...םעפ לש ידיסחה סופיטה

תאו לוכה תא היחמ תודיסחה תויחו הניפ לכב רדוח תודיסחה רוא ,תויחו רוא איה תודיסח
םיאורש ,רבדה תא םייחמו םיריאמ תודיסחה תויחו רוא ,'יתית יכיהמ' לש רבד לכש ,םלוכ
אלא ,לפט רבד אל וליפאו 'יתית יכיהמ' לש רבד אלו ,ירקיע ןיינע הז רבד לש ותימאלש
.ירקיע רבד ןכא

,דמלמ ,קדובו-טחוש ,ידיסח הארוה הרומ :תוגרד המכל קלחנ ורבע םימיב ידיסחה סופיטה
םירומאה םיגוסהמ דחא לכ .םיידיסח - הכאלמ לעבו קסע לעב תיבה-לעב ,הרות ןב תיבה-לעב
תעצוממ תוכיראב םהמו הלודג תוכיראב םהמ ,הליפתב וכיראה ,םיעובק םינמזב תודיסח דמל
םייבבל םינוגינ םינגנמ ,םיפסאתמ ויה ארגפד-אמויבו תותבשב .תוניתמב וללפתה םלוכו
,םייברה תוגהנהמ םינוש םירופיס םירפסמו דיסח לש ותוגהנתה תרוצ לע םיחחושמ ,םיקומע
."תודיחי" יניינעמו םידיסחה ינקז תוגהנהמ
(602 'מע ב-א םיקלח - ק"הלל םגרותמ - םירוביד-יטוקיל)

עובשה חול


ד"בח יגהנמו תוכלה

גרובזניג החמש-ףסוי ברה תאמ

חלשב תשרפ שדוק תבש
הריש תבש ,טבשב ז"י

:הרותה תאירק

-ףוסב ומכ (בכ ,די) ןושארה "םלאמשמו . . המוח םהל םימהו"ב ןגנל גוהנ ונייח תיבב
תומש לש םוקמ לכב םינגנמ (וט קרפ) המצע הרישב ."קזח" ינפל ומכ (טכ ,די) ינשבו ,קוספ
1."םיב . . 'הל וריש" :(אכ,וט) םירמ תרישבו .טי-זט .אי .ו .ג-א םיקוספ :'ה

2.הרישה תאירק תעב דומעל םיגהונ

,"קלמע 4(יריצב 'ז) רכז" ךכ-רחאו ,"(לוגסב 'ז) רכז תא החמת" :השרפה ףוסב 3םיארוק
.[טק ןויליגב ראבתנ רבכ 'קלמע תאכה' תלילש רבדב] ריטפמב ןהו יעיבשב ןה

5.(ה קרפ םיטפוש) "הנש םיעברא . . האיבנ השא הרובדו" :הרטפה

םשב (7תועטב) ץראב םויכ ארקנה תוינטק ןיממ הסייד] 6'עשאק עצראווש' לוכאל גהנמה
:ןלהלדכ ורוקמו ,['תמסוכ'

:8ע"נ צ"יירהומ ר"ומדא ק"כ רפיס ב"שת הריש תבשב

לש עובשב רשא ,10גהנמ עבק [9לארשי יגהנמ לש ץיפמו ססבמ ,דסיימ היהש] גארפמ ל"רהמה"
םידליה תא ץבקל ,םינטק 11םידליל םירוהה לכלו תוקוניתה ידמלמ לכל הרומ היה חלשב תשרפ
םירופיצה ורש דציכ ,ףוס-םי תעירק רופיס תא םידליל רפסלו תסנכה-תיב רצחב הריש תבשב
םידליהו ,'רישי זא' תריש תא ורש ,םישנו םישנא ,לארשי-ינב לכו השמש העשב ופצפיצו
.ודקרו ורשש םירופיצה תא וליכאהו 12םיה יצעמ תוריפ ופטק םינטקה

,13םירופיצהו םילוגנרתה ינפל הונתיש [הסייד] 'עשאק' םידליל תתל הווצמ היה ל"רהמה"
ךרבמ ל"רהמה היה ןכמ רחאל .םירופיצה תא םינטקה םידליה וליכאה םהבש םיה תוריפ רכזל
םישעמלו הפוחל ,הרותל םלדגלו םידליה תא ךנחל וכזיש ,םירוהה תאו םידליה לכ תא
.ןאכ דע ."םיבוט

,ישימח םוי
טבשב ב"כ

ר"ומדא ק"כ תב ,(ח"משת) ה"ע אקשומ-היח תרמ תינקדצה תינברה תוקלתסהל הנשה םוי
14.ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כ תשאו ,ע"נ צ"יירהומ.ןפוא 'יש קחצי-ףסוי 'ר ח"הרה יפמ (1

תורישה ראשמ םגו הנשה לכד האירקה חסונמ הנושה ,דחוימ םימעט-חסונב םיה תריש תא הרותב ארוק היה ז"הדא
יחא א"זרה ק"הרהל תאז דמילש ,קדצ-חמצה ןב ש"ברה ק"הרהל תאז דמיל אוה .וינב לכ םג וגהנ ןכו ,הרותבש
החישמ 1070 'מע ד"ח ז"הדא - תודלותה 'סב הארו .460 'מע ב"ח םירוביד יטוקל) ע"נ ב"שרוהמ ר"ומדא
.(ו"שת פ"שש ליל תדועסב

.ד"בח-ללוכ חול .31 'מע 'ד"בח יגהנמ - םיגהנמה רפס' (2

.הכוראב יברה תרעה םש הארו .72 'מעב םירופ יגהנמבו ,םש (3

תבית דוקינב ןאכ ומכ ,תיעטומה הביתה לע קר רוזחל ש"נא ןיב םיליגר ,תחא הביתב העטו הרותב ארוקה (4
'לה ז"הדא ע"ושב הארו .(ומצע קוספב תובותכ דחי םג םילימה יתש וליאכ עמשייש םיששוח ןיאו) "רכז"
.3 'עה 17 'מע הכ ןויליג 'תורשקתה'בו ד ק"ס זלק 'יס ר"א ,םש ג"מרפ ,ב"ס דס 'יס עמש-תאירק

רצקל כ"דב ד"בח גהנמש ,אתיא 459 'מע א"ח ו"לשת שדוק תוחישבו .ד"בח-ללוכ חול .32 'מע םיגהנמה רפס (5
'ר ג"הרה] .ש"ייע ,הרישה ןמ קלח איה המחלמה םג הב יכ [!רתויב הכוראה הרטפהה] ונתשרפ איצוהל ,תורטפהב
םידיפקמ בורה לעש" ןוויכ ,תורטפהב םירצקמ כ"דב םידרפסהש רבדה םעטב יל בתכ א"טילש זוזאמ ריאמ
רשעכב יתאצמ הזו ,יגס אניינע קילסד אכיהד םיכמוס םידרפסהו ,הרטפהב םיקוספ א"כמ תוחפל אלש םיזנכשאה
ליחתהל סינותב ונגהנמו .םידרפסהו םיזנכשאה לש והייתטיש אפלחימ םילקש 'פ תרטפהב קר .הנשה ךשמב תורטפה
.[םידרפסהכ םש ד"בח גהנמו - "זנכשא גהנמכ 'םינש עבש ןב' םש םג

ןייצ ב"ח םש םינויצו תורעהבו .תבט זי ,םוי םויה - רוקמה .ד"בח-ללוכ חול .72 'מע םיגהנמה רפס (6
לכאמהש ןוויכ) אבה עטקב רומאה לכל רושק הארנכו .םיקפתסמ תופסותהו ה"ד חר 'יס ח"בב רבכ רכזנ גהנמהש
.(תופועה לע ביבח

תידומלת הידפולקיצנא הארו .1057 'מע (ב"לשת) 'םילשורי תחנמ' רודיס .ב ק"ס חר ןמיס הרורב הנשמ (7
.םש םירויצבו 'ןגד' ךרע

.73 'מע ב"שת תוחישה רפס (8

.האבה הרעהבש ז"משת תויודעוותה (9

תויודעוותה ,"לארשי תוליהק לכב הז גהנמ התע םישדחמ ויה יאולהו" :ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כ ריעהו (10
ח"משת טבש 'וב ,ךדיאל .ש"ייע ,הז רופיסמ הארוהה ראבמ 522 'מע ב"ח תוחיש יטוקלבו .448 'מע ב"ח ז"משת
םשכ=) "'וכ ךכ 'וכ הוצמש םשכו ,ירמגל גהנמה עקתשנ הארנכ יכ - התע הז לכ קיתעהל אל" הארוהה התיה
רבודמה הרואכלו .ול 'מע ב"ח םחנמ לכיה - עמשנ וניאש רבד רמול אלש הוצמ ךכ ,עמשנה רבד רמול הווצמש
.13 הרעה ןלהל הארו .(בחרה רוביצל וצפוהש תוארוהב

.(115 הרעה ,םש ז"משת תויודעוותה) ףוס םי תעירקמ חכומדכ - תודליל םג הנווכהו (11

.י,אכ הבר תומש האר (12

ז"הדא בתכש המ - הזל םימעטהמ רמול שיו] .ןכ גוהני ר"ומדא ח"ומ ק"כש וניאר אלש אלא" :יברה ריעהו (13
ןיא ירהש ןוכנ וניאו ,הריש תבשב תופועה ינפל םיטיח תתל םיגהונ שי" (ח"ס דכש 'יס ח"וא) ע"ושב
ןוויכש ,םש םייח תוחראב אבוה תבש תפסות 'סב קיסמש ומכ אלו ,רסואש א"גמהכ קספד) "ךילע םהיתונוזמ
ךילע םהיתונוזמש םהב אצויכו םילוגנרת ויהיש יוצמ אל ולא ונימיבו ,(ךכב דיפקהל ןיא הוצמ םשל ןכ וגהנש
.[(תונטקה תורייעב הז ינפלש תורודב ליגר היהש יפכ)

עוטנל - דחוימבו ,ל"נה לכ תא םידליל רפסל שיש יאדווב לבא ,תופועה תלכאהל עגונב קר הז ירה תאז לכב
- "וישעמ לכ לע וימחרו" ,(תופועה תלכאהד רופיסב םג תאטבתמש) םייח ילעב לע תונמחר לש הבוט הדימ םהב
.222 'מע א"ח ט"משת תוחישה רפס

ךב' סרטנוקב הזמ תוארוהו המשב םיזמר הארו .249 'מע (א"שנת ,הפיח) 'תוכלמ תרטע' 'סב - היתודלותמ (14
.דועו ,344 'מע ב"ח ב"נשת תוחישה רפס ,'לארשי ךרבי


זכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ י"עש שטיוואבויל ןוכמ י"ע ל"וי
ןמרדור ןמלז-רואינש :יארחא ךרוע * רפואל השנמ יכדרמ ברה :ךרוע
דורב 'מ םחנמ :ישאר ךרוע
"תורשקתה" לע יונמ

ראודה תועצמאב ךתיבל תורישי "תורשקתה" ןויליג תא לבקל ןתינ

.(םימולשת 4-ב) ח"ש 177 :ץראב הנשל יונמ ימד
(םימולשת 2-ב) ח"ש 88 :ץראב הנש יצחל יונמ ימד
972-3-9607588 :תינופלט ררבל אנ :ץראל-ץוחב םייונמל יונמ ימד

:תבותכה יפל ,תבותכהו םשה ,יונמה ימד תא חולשל אנ
72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת ,םייונמה תקלחמ ,"תורשקתה"

ישארה ףדל

םיניינע חתפמ | ןיעידומ | סופד תיב | תושדח רדח | םידלי רדח | ןויע רדח | ד"בח תיב

תורומש תויוכזה לכ (c)
רואל האצוהה ףגא - זכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ
03-9606169 :'סקפ ,03-9607588 'לט ,72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת
ירא-בל ףסוי :"טנרטניא" רודמ שאר * בונורהא ןהכה קחצי ףסוי ברה :ר"וי
chabad@chabad.org.il