- ב"לק - "תורשקתה" ןועובש

ז"נשת'ה טבשב ד"כ * ורתי תשרפ ק"שע

ונרוד אישנ ,שטיוואבוילמ ר"ומדא ק"כ תרותמ יעובש סרטנוק
שטיוואבוילמ י"ולר ק"הרהב לדנעמ םחנמ יבר
ע"יז מ"גבנ ה"הללקוצז
יברה לא תורשקתהה קוזיחלו


ןויליגה ירודמ
ץבוק תדרוה עובשה חול תודיסחה ינייעממ יבר יצוצינ יהויחבמ ריתי חישמ םע תויחל תוכלמ רבד

תוכלמ רבד


הרותה לכש איה הדובעה תומילש
"םיקולא רביד תחא" תניחבב תישענ


תוקלחתה - "יתעמש וז םייתש"ד ןפואב איה הדובעה תלחתה
הרותה םויקב הדובעה תומילש * .השעת אלו השע :ןיוק 'בל
הרותה אוה רקיעהש םדאה תדובעב שגרנש איה תווצמו
ק"כ תחישמ * ה"בקה לש ונוצרו ותמכח יוליג ,תווצמו
ונרוד אישנ ר"ומדאתרשע ה"בקה רמאש דמלמ" :2ל"זח ושרד "הלאה םירבדה לכ תא םיקולא רבדיו" 1קוספה לע
'ה יכנא דוע רמול דומלת המ ןכ-םא ,ןכ רמול םדאל רשפא-יאש המ ,דחא רובידב תורבדה
."ומצע ינפב רובידו רוביד לכ לע שריפו רזחש ,ךל היהי אלו ךיקולא

השרפתנ דחא רובידב הרימאהש וניצמ ,דחא רובידב תורבדה תרשע לכ תרימא תוללכ לע ףסונו
:רתוי תויטרפב

5ביתכד" ,4"םונעמש הרובגה יפמ ךל היהי אלו יכנא" - 3תונושארה תורבד יתשל עגונב (א
.6"יתעמש וז םייתש םיקולא רביד תחא

םויבו 8תמוי תומ היללחמ ןכו ,דחא רובידב רומשו רוכז" - 7"רומש"ו "רוכז"ל עגונב (ב
11רוכז" ,רמולכ ,10"יתעמש וז םייתש םיקולא רביד תחא רמאנש אוה 9. . םישבכ ינש תבשה
רמאנש םוקמ לכ 13וניתובר ונשש ומכ ,12השעת אל תווצמ ונייה רומשו השע תווצמ ונייה
דחא רובידה ומכ ,דחא רובידב ורמאנ ,ןכ-יפ-לע-ףאו ,14"השעת אל אלא וניא לאו ןפ רמשה
.15השעת אל תווצמ אוה "ךל היהי אל"ו השע תווצמ אוה "יכנא"ש ,"ךל היהי אלו יכנא"ד

רביד תחא" "דחא רובידב" ה"בקה ידי-לע תורבדה תרימאד ןיינעה תוללכ ןכות ראבל שיו
:16ןיבהל ךירצ הרואכלד - "םיקולא

ןכלש ,"עומשל ןזואל הל רשפא-יאו רמול הפל רשפא-יא"ש יפל "יתעמש וז םייתש"ש ןוויכ
,םייתש שריפו רזחו תחא םיקולא רביד המל - "ומצע ינפב רובידו רוביד לכ לע שריפו רזח"
?םייתש הליחתכלמ רביד אלו

"הרות") םדאה תדובעב תוארוה םה הרותה יניינע לכש עודיה יפ-לע :רקיע הז םגו דועו
-יאש המ" ,"םיקולא רביד תחא"ש הזמ םדאה תדובעב הארוההו דומילה והמ - (17הארוה ןושלמ
!?"ןכ רמול םדאל רשפא

:ןיבהל ךירצ םג

אלו יכנא"ל עגונב קר אל - ("םיקולא רביד תחא") דחא רובידב הרימאד לפכהל םעטה והמ
הרותה לכ תוללכו ,תורבדה תרשע תוללכ םתויהל - "םונעמש הרובגה יפמ"ש) "ךל היהי
."רומשו רוכז"ל עגונב םג אלא ,(הלוכ

רוביד"הב לולכ - דחא רובידב השעת אלו השע ,"דחא רובידב רומשו רוכז"ד ןכותהש טרפבו
"ךל היהי אל"ו ,השע תווצמ ח"מר לכ ללוכ "יכנא"ש 18עודיכ ,"ךל היהי אלו יכנא"ד "דחא
.19השעת אל תווצמ ה"סש לכ ללוכ

יכנא"ד "דחא רוביד"ה לע "דחא רובידב רומשו רוכז" תפסוהבש - הזב רואיבה תדוקנו
:םדאה תדובעל "םיקולא רביד תחא" תוכיישה תזמורמ "ךל היהי אלו

אוה ושוריפ"ש - 20"רמאל הלאה םירבדה לכ תא םיקולא רבדיו" בותכש המב רואיבה םדקהבו
יתמש רשא ירבד ןיינעכ . . יניסמ השמל רמאנ רבכש המ הרותה ירבד לכ תא רבדלו רמאל
תאצויה הכלה תויהל (תורבדה תרשעב הרותה תלבק ןמזב) לארשיל ןתינ הז חוכו ,21ךיפב
."יניסמ השמל הרמאנש שממ 'ה רבד םהיפמ

עגונב השרפתנ (ויפ ךותמ רבדמ 'הש ,'ה רבד רמול השוריפש) "רמאל" תביתש ןוויכו
תחא" ,"דחא רובידב תורבדה תרשע ה"בקה רמאש" ,"הלאה םירבדה לכ תא םיקולא רבדיו"ל
םג ונשיו ךייש ("םיקולא רביד תחא") הז ןיינעש רמול ךירצ ןכ לע ,"םיקולא רביד
'ה"ש הז חוכב אלא ,("ןכ רמול םדאל רשפא-יא"ש) ומצע חוכב אל - םדאה(ד הרותה דומיל)ב
."ךתלהת דיגי יפ . . שממ וב רבדמ

(דחיב השעת אלו השע ,"םיקולא רביד תחא"ד ןיינעה שי םדאה תדובעב םגש) הז ןיינעו
:"דחא רובידב רומשו רוכז"ב זמורמ

("ךל היהי אלו יכונא") השעת אלו השעד רוביחה הלגתמו אב "דחא רובידב רומשו רוכז"ב
("תמוי תומ היללחמ") ואלהש - "םישבכ ינש תבשה םויבו תמוי תומ היללחמ" - םדאה השעמב
.("דחא רובידב") דחא םנכותו דחיב לעופב םיאב השעהו

השעהו "היללחמ"ד (הלילש) ואלה ידי-לע השענש דחא ןיינע איה תבשה תשודק ,רמולכ
תלילש ידי-לע םייקתמ ללכ ךרדבש) "היללחמ"ד ואלה םויקש - 22"םישבכ ינש"ד (בויח)
איה 23רחא םוקמבש הלועפ) "םישבכ ינש"ד (תיבויח הלועפ) השעה ידי-לע אוה (היישעה
תברקהב הפיסומ תבש תשודקש םשכ) 24תבשה תשודקב ףסונ הז ידי-לעש ןוויכ ,(תבש לוליח
.ןמקלדכ ,(25םישבכ ינש

רוכז" ,"ךל היהי אלו יכנא" - השעת אל תווצמו השע תווצמד ןיינעה הליחת ראבל שיו
:"רומשו

,"בוט השע" םניינע השע תווצמש - תוטשפב - אוה השעת אל תווצמל השע תווצמ ןיב קוליחה
םוק ,יבויח ןיינע (26רקיעב) םה השע תווצמ :רמולכ ."ערמ רוס" םניינע השעת אל תווצמו
אל תווצמו ,םלועב (םג הז ידי-לע)ו ושפנב תוקולא יוליג םדאה ךישממ םדי-לעש ,השעו
ךפיה םהש םיניינעה ללושו קחרתמ םדאהש ,השעת לאו בש ,ילילש ןיינע (26רקיעב) םה השעת
.27םלועבש האמוטה חור לוטיבו תלילש םג תישענ הז ידי-לעו ,ה"בקה לש ונוצר

רמול חרכהב ,ערה תייחד ,הלילש (קר) אוה השעת אל תווצמד ןכותה הנושאר הפקשהבש ףאו
.בויח לש ןיינע (םג) הזב שיש

ול ורמאנ תווצמ ג"ירת" 28ל"זר רמאמ שוריפב (תודגא-ישודיחב) א"שרהמה רואיב םדקהבו
היירטמיגב הרות ,29השרומ השמ ונל הוויצ הרות . . השע ח"מרו . . ןיואל ה"סש ,השמל
רמאנש ,תחא לע ןדימעהו קוקבח אב . . םונעמש הרובגה יפמ ךל היהי אלו יכנא ,יוה א"ירת
אוה-ךורב ןתונה דצמ יכ ,לבקמה דצמ (תווצמ ג"ירת) יובירה"ש - "היחי ותנומאב קידצו 30
. . שרדמב ורמאו ,םונעמש הרובגה יפמ היהי אלו יכונא בותכש הזו ,תחא הווצמכ םה םלוכ
דחא אוה יכ . . ןכ רמול םדו רשבל רשפא-יאש המ דחא רובידב תורבדה תרשע םוקמה רמאש
איהש יכונא תווצמב יכ אוהו ,אוה-ךורב ךרבתי ודצמ יוביר ולבקי אלו דחא ויתווצמו
רמול םדאל רשפא-יאש אלא ,ןישעו ןיואלה לכ וללכנ . . ךל היהי אל הכופיהו דוחיה תנומא
הנומא תווצמב םלוכ ללכ בושו . . יובירה ול אב ןמזבו רמוחב עבטומ אוהש דצמ יכ ,ןכ
."םלוכל רוקמו שרושה איהש

בויחד ןיווקה 'בל תוקלחתהה ירחאל םג אוה הרותה תווצמבש תודחאה ןיינעש ,רמול שיו
ה"סשו השע תווצמ ח"מר ,"לבקמה דצמש יובירה"ל דעו ,("ךל היהי אלו יכנא") הלילשו
.ןמקלדכ ,השעת אל תווצמ

:ןיינעה רואיבו

,31(םלועב םג ודי-לעו ,םדאה שפנב) תוקולא יוליגו תכשמה םניינע השעת אל תווצמ םג
,היישע ידי-לע אל) איה (השעת אל תווצמב) יוליגהו הכשמהה תלועפש אלא ,יבויח ןיינע
םוקממ השעת אלה שרושש יפל" - רבדה םעטו ,32היישעה רדעה ידי-לע (אלא ,השע תווצמבכ
. . תניחבמ םשרוש" ,33"השעת לאו בש ידי-לע קר הטמל ילכ םהל ןיא ןכ לע . . דאמ הובג
הטמל ילכה ןכל ,34הלילשה תגשה תניחבב קר (בויחה תגשה) תילגנ הגשהב וישכע אב וניאש
אהד ילכ ךייש אל . . השעו םוק איהש השע תווצמ ידי-לע תויהל רשפא-יא הז יוליג ךישמהל
ןיינע אוהש . . דגנמה תושעל אלש ,השעת אל ידי-לע קר ,ללכ היב אסיפת הבשחמ תיל
.35"'וכ דגנמה ןמ הלילשה

הרותה"ש ןוויכד] אובל דיתעל השעת אל תווצמ ה"סש לש םניינע ןכות ראבל שי הז יפ-לעו
ןה ,(37םתומילשב) הרותה תווצמ ג"ירת לכ זא םג ויהי יאדווב ,36"תפלחומ היהת אל וזה
ערה לוטיבו תייחדב ךרוצ היהי אלש ףא ,[38השעת אל תווצמ ה"סש ןהו השע תווצמ ח"מר
אל) אוה השעת אל תווצמב ןווכמה רקיע ,יכ - 40"ץראה ןמ ריבעא האמוטה חור 39תא"ש ינפמ
תגשה ךרדב קר אובל הלוכיש תוקולאב תילענ הגרד תכשמהו יוליג (אלא ,ערה לוטיבו תייחד
ןמזב) דגנמ לש תואיצמ ונשישכש ,אלא - .הלילש ידי-לע קר השענ הז ןיינעש ,הלילשה
דיתעל) דגנמ לש תואיצמ ןיאשכו ,דגנמה תואיצמ לוטיבו תייחד םג הז ידי-לע תישענ ,(הזה
רקיעב המואמ ערגנ אל הז ידי-לעש יאדווב ,("ץראה ןמ ריבעא האמוטה חור תא"ש ,אובל
תלילש ידי-לע ,41הלילשה תגשהב אבש תוקולאה יוליגו תכשמה - השעת אל תווצמד ןווכמה
.42היישעה

דצמ" אלא הניא (השעת אלו השע) הלילשו בויחד םיגוס 'בל תווצמה תוקלחתה םג הנהו
:"םיקולא רביד תחא" - אוה דחא םניינע "ןתונה דצמ" לבא ,"יתעמש וז םייתש" - "לבקמה

םדאה תלבגה דצמ - איה ,השעת לאו בש ,הלילש לש ןפואב ןמויקש תווצמ שיש ךכל הביסה
:םלועהו

םלועב שיש ןוויכד - "ערמ רוס" ,םייוצר יתלב םיניינעמ הלילשהל עגונב - שארל לכל
אלש" ,השעת לאו בש ,הלילשה ךרדב (םג) םדאה תדובע תויהל הכירצ ,םייוצר יתלב םירבד
."דגנמה תושעל

םדאה תלבגה דצמש - "ץראה ןמ ריבעא האמוטה חור תא" ,ערה לוטיב ירחאל - הזל ףסונו
לבקל לוכי וניאו ,ותואיצמ ךרע-יפלו לבגומו דודמש תוקולא יוליג קר לבקל לוכי םלועהו
.הלילשה תגשה ךרד-לע ,הלילש לש ןפואב םא יכ ,וילא ךורע-ןיאבש הגרדב תוקולא יוליג

'בל תווצמה וקלחתנ ,הלילש לש ןיינע םג תויהל חרכומ םלועהו םדאה תלבגה דצמש ןוויכו
" םנשי םדאה תעימש דצמש - "יתעמש וז םייתש" - (הלילש) השעת אלו (בויח) השע ,םיגוס
."םייתש

רביד תחא" - תוקולא יוליגו תכשמה - דחא םניינע ה"בקה דצמ םהש יפכ תווצמה לבא
."םיקולא

:"םיקולא רביד תחא"ש - הזב שודיחהו

הלעמל םהש יפכ תווצמה דצמ קר אל אוה (דחא םנינע תווצמה לכש) "רביד תחא"ד ןיינעה
'יוה"מ תכשמנש ,"תחא הרות" ,ה"בקה לש ונוצרו ותמכח ,הרותה תווצמ - תוקלחתה לש רדגמ
םייוויצ ,תווצמ לש רויצב םהש יפכ םג אלא ,םלועה ירדג דצמש תוקלחתההמ הלעמלש "דחא
השע תווצמ ח"מר ,תווצמ ג"ירת) תוקלחתה לש ןפואב םיאב זאש ,םלועב גהנתהל ךיא םדאל
םידיג ה"סשו םירבא ח"מר) םלועבו םדאבש תוקלחתהל סחיבו ךרע יפל (השעת אל תווצמ ה"סשו
ןושל ,"םיקולא" םשמ םתכשמה ידי-לע ,(וטושפכ םלועב םתמגודו ,43"םדאה הז ןטק םלוע"בש
.םלועב תוקולא יוליגו תכשמה ,דחא םניינע וז הגרדב םג - 44םיבר

הטמל (46"הזונג הדומח" ,ה"בקה לצא איהש ומכ) הרותה הנתינ הרות-ןתמבש ןוויכו
ותדובעש לארשימ דחאו דחא לכל חוכה ןתינש ,רמול שי - (46"איה םימשב אל") אקווד ץראב
" ,םלועהו םדאה ירדג דצמ קר אל) היהתו תויהל לכות ץראב הטמל תווצמו הרותה םויקב
:"םיקולא רביד תחא" - ה"בקה דצמ םהש יפכ םג (אלא ,"יתעמש וז םייתש

ודרי םינוילע") הטמל הלעמלמ הכשמהה האב הליחתש אוה הרות-ןתמד רדסהש - המדקהבו
ולעי םינותחת") הלעמל הטמלמ האלעהה תישענ ךכ-רחאו ,(47"ליחתמה ינאו" ,"םינותחתל
"ל "םיקולא רביד תחא"מ הכשמהה האב הליחתש ,ןדיד ןודינב הז ךרד לעו ,(47"םינוילעל
.48"םיקולא רביד תחא"ל "יתעמש וז םייתש"מ האלעהה תישענ ךכ-רחאו ,"יתעמש וז םייתש

:הזב רואיבהו

לכ ה"בקה דצמש ףאד - "יתעמש וז םייתש"ד ןפואב איה תווצמו הרותה םויקב הדובעה תלחתה
("יתעמש") םלועהו םדאה ירדג דצמ ,םוקמ לכמ ,"םיקולא רביד תחא" ,דחא ןיינע םה תווצמה
תוקולא תכשמה - השע ,בויח :ןיוק 'בל ,"יתעמש וז םייתש" ,תוקלחתה לש ןפואב אוה ירה
.ערה לוטיבו תייחד - השעת אל ,הלילשו ,םלועב

שגדומ "יתעמש וז םייתש"ד תוקלחתהבש ןפואב איה תווצמו הרותה םויקב הדובעה תומילשו
םדאה תדובעב שגרנש - "םיקולא רביד תחא" ,ה"בקה דצמ םהש יפכ תווצמה לש ירקיעה םניינע
אלא הניא םלועה תואיצמו ,ה"בקה לש ונוצרו ותמכח יוליג ,תווצמו הרותה אוה רקיעהש
.ה"בקה לש ונוצרו ותמכח הלגתיו ךשמויש ,תווצמו הרותה םויק ליבשב

הז ןיא - םלועב גהנתהל ךיא םדאהל תוארוהו םייוויצ םהש יפכ תווצמה תגרדב םג :רמולכ
,("יתעמש וז םייתש") ןיווק 'בל תוקלחתהה תשגדומ זאש ,םלועב הלועפה אוה רקיעהש ןפואב
אוה רקיעהש ןפואב אלא ,(בויח) השודקה יוליגו תכשמהו ,(הלילש) ערה לוטיבו תייחד
לש וקב ,ןיווק 'בב תויהל הכירצ לעופב הדובעה רשאכ םג ,ןכלו ,ה"בקה לש ונוצרו ותמכח
יוויצ אוה "השעת אל"ה םגש - בויחה (השעת אל) הלילשהב שגרנ ,הלילש לש וקבו בויח
-לעש ,הזמ הריתיו ,ה"בקה םע רוביחו אתווצ הז ידי-לע השענ ,אלימבו ,ה"בקה לש (ונוצר)
אלא הגישהל רשפא-יאש תוקולאב רתוי תילענ הגרד הלגתמו תכשמנ (השעת אל) הלילשה ידי
.הלילש(ה תגשה) לש ךרדב

ויהש" ,תורבדה תרשע לע לארשי ינב לש הנעמה ןפואב אתגולפה ןכות ראבל שי הז יפ-לעו
ירבד ולאו ולא"ש ןוויכו) 49"ואל ואל לעו ןה ןה לע" וא ,"ןה ואל לעו ןה ןה לע םירמוא
תווצמב (םג) ונשיש יבויחה ןיינעה שיגדמ "ןה ואל לע"ש - (תמא םהינש ,50"םייח םיקולא
השעת אל תווצמד הלעמה שיגדמ "ואל ואל לע"ו ,תוקולא יוליג ךשמנ םדי-לע (םג)ש השעת אל
51הלילשה תגשה ידי-לע תוקולאב רתוי תילענ אגרד תכשמהב
'מע 'ב ךרכ 'א"שנת'ה תויודעוותה - םחנמ-תרות' ;א"שנת'ה טבש י"ח ,ורתי תשרפ תבש תוחישמ)
((254-249
.א ,כ ונתשרפ (1

.פ"הע י"שרפו אתליכמ (2

זט ךרכ (ונתשרפ) ש"ותל םיאולימ האר - י"נב ידי-לע ןתעימשו תורבדה תרשע תרימא ןפואב תועדה יטרפ (3
.נ"שו .ךליאו אכר 'מע

.(א"ער ,דכ) הפוסב תוכמ (4

.בי ,בס םילהת (5

"'וג םיקולא רביד תחא" קוספה אבוה *אתליכמבש ,ריעהלו ."אתליכמב" :רוקמה ןייצמו - .םש תוכמ י"שרפ (6
הכ אלה רמואו ,יתעמש וז םייתש םיקולא רבד תחא רמאנש . . דחא רובידב ורמאנ םהינש רומשו רוכז" השרדהב
תחא רמאנש ,**"'ה רבד םייתשו ,א"ירת הרות ןינמ" :א"מפ א"רדרפ הארו .(םינפב ןמקלדכ) "'ה םאנ שאכ ירבד
א"דכ ,יתעמש וז םייתש םיקולא רביד תחא ביתכ" :ב ,אפ ונתשרפ רהזב ז"דעו ."יתעמש וז םייתש םיקולא רבד
."ךל היהי אלו יכנא

."רומש" - הרות הנשמבש ד"השעבו ,"רוכז" - ונתשרפבש ד"השעב :תבשד יוויצהב (7

.זי ,אל אשת (8

.טי ,חכ סחניפ (9

תשא תורע ןכו ,ךל השעת םילידג ,זנטעש שבלת אל ןכו" :םשו .(ח ,םש ונתשרפ) פ"הע י"שרפו אתליכמ (10
.נ"שו .2 הרעה 231 'מע ז"טח ש"וקל הארו ."הילע אובי המבי ,ךיחא

.פ"הע ינוקזחו א"ביר (11

רומשו רוכז"ש ןוויכ ,"םישבכ ינש תבשה םויבו תמוי תומ היללחמל רומשו רוכז ימד יכיה" ןבומ ז"פעו (12
,תורוטפ םישנ אמרג ןמזהש השע תווצמד ,תבש תשודקמ םישנב רטופש השע תווצמ רוכזש ,הז תא הז םירתוס ימנ
.(תמדוקה הרעהבש םישרפמ) "תובייח םישנ השעת אל תווצמ לכד שודיקב םישנה בייחמו השעת אל . . אוה רומשו

.א ,וצ ןיבוריע (13

ל"זח תשרדכ) "רוכזב ונשי רומשב ונשיש לכש ,הרות רבד םויה שודקב תובייח םישנש רמול אבו" :םייסמו (14
.(ב ,כ תועובש -

תחא תבב לכה תא השוע אוהש ,רמאל הלאה םירבדה לכ תא םיקולא רבדיו" :ד ,ח"כפ (ונתשרפ) ר"ומש האר (15
."תחא תבב ןרמא ןלוכ . . םישבכ ינש תבשה םויבו רמואו ושדקל תבשה םוי תא רוכז רוביד ןכו . .

,תאזכ 'ה ונעימשה המל ,עומשל הלוכי ןזואה ןיאש רחאמ יכ ןיבהל ךירצו" :ד ,ע ונתשרפ א"ות האר (16
."וז הניחב היה תלעות הזיאלו

.דועו .ב ,גנ ג"חז .ח ,טי םילהתל ק"דר האר (17

.כ"פר אינת (18

."רומשו רוכז והיא אדו . . ךל היהי אלו יכנא" :א"ער ,אצ ונתשרפ רהז הארו (19

א"א ד"השעב כ"אשמ ,ותלוזל רמאל 'יפש ארקמבש רמאל לכ ומכ הניאו ,הנבה הל ןיא רמאל תלמ ,הרואכלד" (20
,זס ונתשרפ א"ות) "'וכ הפ ונניא רשא תאו הפ ונשי רשא תא 'ה רבד פ"בפו ,ועמש לארשי לכ ירהש ,ךכ שרפל
.(ב ,מ ש"הש ת"וקל הארו .ב

.אכ ,טנ 'יעשי (21

רמאנ אל הז םוקמבש) ואלהב יאנת אוה השעהש ןפואב אל וליפאו ,ואלה ריתמ וא החוד השעהש ןפואב אלו (22
המ" ,"דחא רובידב" הרימאב ךרוצ ןיאו ,םינפוא ראשב תויהל לוכי הז ןיד דומיל ,יכ - (הליחתכלמ רוסיאה
.(נ"שו .ךליאו 237 'מע ז"טח ש"וקל האר) "ןכ רמול םדאל רשפא-יאש

.(ו"פ שיר םיחספ האר) עובק םנמז ןיאש תונברק - ק"מהיבב תונברק תברקהל עגונב םג (23

תותבש רומשיש ידכ" ,"תבשה תא לארשי ינב ורמשו" נ"שממ ןידמלש העדהל - תבשב שפנ שוקיפב ז"דעו (24
.(םש ש"וקלב ןמסנ) "תבשה תרימש יורק הז הברדא לוליח יורק הז ןיא"ש ,"הברה

.חרק פ"ר נ"עפצ .א"ער ,אצ םיחבז האר (25

לטבתמו החדנ תוקולא יוליגו תכשמה ידי-לע םג ,ירה ,השודק יניינע לכבש תוללכתהה ןיינע דצמ ,יכ (26
,השודקה רוא הלגתמו ךשמנ האמוטה חור לוטיבו תייחד ידי-לע םגו ,(ךשוח החוד רואש ומכ) האמוטה חור
.ה"בקה לש ונוצר םייקתמ ז"יעש ןוויכ

וקניי אלש ףוגבש תינויחה שפנ םד לש םידיג ה"סש דירפהל - ת"למ ה"סש" :(ב ,זמ) ז"לפ אינת האר (27
ול תולעהל הטמל ה"ב ס"א רוא ךישמהל - ע"מ ח"מרו . . תואמטה תופילק שלשמ תחאמ וז הריבעב תויח ולבקיו
לש ותדובעש ,(ךליאו א ,חמ) ןיינעה ךשמהבו ,"ףוגה ירבא ח"מרבש תינויחה שפנה תוללכ וב דחיילו רשקלו
.ולוכ םלועה לכב הלועפה תישענ םלוכ ףוריצבו ,םלועב וקלחב םג תלעופ לארשימ א"ואכ

.(ךליאו ב"עס ,גכ) הפוסב תוכמ (28

.ד ,גל הכרב (29

.ד ,ב קוקבח (30

םע םלועהו םדאהד רוביחה השענ םדי לעש ,(רוביחו) אתווצ ןושלמ הווצמ - "תווצמ" - םמשב םג שגדומכו (31
.(מ"כבו .ב ,זמ .ג ,המ יתוקוחב ת"וקל האר) ה"בקה

.(ב"עס ,טל ןישודיק) "הווצמ השועכ רכש ול םינתונ הריבע רבע אלו בשי" ל"זח ןושלבו (32

.מ"כבו .ב ,ג ידוקפ ת"וקל (33

הלילשה יראותו ,והמ רבדה תוהמ לע םירומ םה בויחה יראותש ,בויחה יראותל הלילשה יראות ןיב שרפהה" (34
ותואל רתוסו דגנמה רבדמ ללשומ אוהש ונעידויש אלא ,אוה המ שקובמה םצעה ןמ םינפ םושב רבד ונעידוי אל
ןכתי אל כ"ע ,םינפ םושב ותוהמ גישהל רשפא ןיאו הגשהמ הלעמל אוה ה"בקהש יפל ןכלו .ותוהמו שקובמה םצעה
ןושלב ורמאנ םהש קר ,(בויחה יראות) םיימצע םיראות ןושלב . . הצורו םכחו לוכי םיראותה 'תי וילע רמול
,ו םש) "'וכ תלוכיה ךפיה אוהש המ לכ 'תי ונממ טישפמ אוה 'תי וילע רמאנש לוכי ןיינע ,ונייה ,הלילש
.(ג

.ךליאו ד ,ג םש (35

.םירקיעה ג"ימ 'טה רקיע (36

,(הכ ,חי ירחא ן"במר האר) אובל דיתעל תווצמה םויקל "םינויצ" םה הזה ןמזב תווצמה םויק - הברדאו (37
.ךליאו ז"יפ ז"לרת הככו ךשמה .יחיו פ"ר ח"ות האר) "ךנוצר תווצמכ" ,תומילשה תילכתב םמויק היהי זאש
.(מ"כבו

.ב ,עק א"חז) םדאה לש םידיג ה"סשו םירבא ח"מר דגנכ םה ת"למ ה"סשו ע"מ ח"מרש עודיה פ"ע טרפבו (38
עגונב םג ןבומ הזמו ,((א"עס ,דע) ל"ת ז"וקת האר) אכלמד םירבא ח"מר] ןוילעה םדאד (רקיעבו) םג - (דועו
.(לוכיבכ) ןוילעה םדאד םג ,םדאה תואיצמ םויק יולת הזבש - [אכלמד םידיג ה"סשל

.ב ,גי הירכז (39

ה"סשב םגו . . דבל בוט השע 'יחבב הרותה קסע היהי רוריבה םלשוישכ ל"על" :א ,סק א"וק אינת האר (40
."'וכ תושודק תורובג ןהש הלעמל ןשרשב ת"ל

רתוי םילענ םיניינע םנשי ,תוקולא תגשהב םייוליעה לכ ירחאל ,ירה ,ףוס ןיא אוה ה"בקהש ןוויכד (41
,בויחה תגשהב הלא םיניינע םע גישמו רתוי דוע הלעתמש ירחאלו ,הלילשה תגשהב םא יכ םגישהל רשפא-יאש
.(מ"כבו .ב ,ז ןנחתאו ת"וקל האר) ףוס ןיא דע ,האלה ןכו ,רתוי דוע םילענ םיניינעב הלילשה תגשה תישענ

- דגנמ לש תואיצמל תורשפא התיה וליאש (תוטשפב) ל"י - אקווד הלא םיניינעב איה הלילשהש םעטהו (42
ןיממע 'ז דוביא תווצמ - רבדל אמגוד) "דגנמה תושעל אלש" ,דגנמה תלילש םג הישעה תלילשב תללכנ התיה
ע"מ ם"במרהל צ"מהס) םדבאל םיבייח ויה ,תמייק םתואיצמ התיה וליאש ןוויכ ,ולטבש ירחאל םג קלמע תייחמו
.((זפק

.(א ,אק .ב ,ק) ט"סת ז"וקת .ב ,גל ג"חז .ג ידוקפ אמוחנת (43

.ז ,הל חלשיו .גי ,כ אריו י"שרפ (44

.ב ,חפ תבש (45

.ב ,טנ מ"ב הארו .בי ,ל םיבצנ (46

.ג ,ב"יפ ר"ומש .וט אראו אמוחנת (47

ליעל - א"שרהמ ג"אדח) "תחא לע ןדימעה" ,"הנומא תווצמב םלוכ ללכ בוש" - יובירה ירחאל םג ,ןכלש (48
.(ד"ס

.א ,כ ונתשרפ אתליכמ (49

.נ"שו .ב ,גי ןיבוריע (50

ירה ןוצרה יוליג שי אלשכ לבא ,ונוצר אוהש המב עיגמ ןהד ,ןהל םדוק ואל" :וכק 'מע ת"רטע מ"הס האר (51
."'וכ ןוצרה 'יחבמ הלעמל םג עיגמ ואלה א"כ ,ןה ידי-לע ךישמהל א"א


---------------


ןאכ ורמאנש םירבדהש דמלמ ,םיקולא רבדיו" - תורבדה תרשע לכל עגונב הז קוספ אבוה י"בשרד אתליכמבו (*
רבדיו רמוא אוה ןאכ ,עומשל ןזואל הל רשפא-יאו רמול הפל רשפא-יאש המ דחא ןיינעל םהינש ןלהל ורמאנש ןה
שאכ ירבד הכ אלה רמואו ,יתעמש וז םייתש םיקולא רבד תחא רמוא אוה ןלהלו ,הלאה םירבדה לכ תא םיקולא
יאק "ןלהל"ש פ"הע ש"ות הארו ."תוארקמ המכל אצוי דחא רוביד ךכ תוצוצינ המכל קלחנ הז שא המ ,'ה םואנ
.תושרדה 'ב ןכות הושו םיאתמ ז"פעו ,"רומש" רמאנ םשש הרות הנשמבש ד"השע לע

."םונעמש הרובגה יפמ ךל היהי אלו יכנא ,יוה ירס דחו האמ תיש אירטמיגב הרות" :םש תוכמבכ (**
חישמ םע תויחל


הלואגה אובתש ה"בקה הצור יאדווב
דימו ףכית


"יתמ דע" וקעציש םיקידצ לש םתליפתל הפצמו ןיתממש אלא

בייח הירבע המא וא ירבע דבע הנוקה לכ :ם"במרה קסופ - הירבע המא וא ירבע דבעל עגונב
ירבע דבע הנוקה לכ ורמא ןאכמ ,'וכו רודמו תוסכב הקשמבו לכאמב ול ןתוושהל ןודאה
.ומצעל ןודא הנוקכ

:'ה תדובעב ןיינעה רואיבו

לארשיל רמוא אוה השוע אוהש המ" ,"לארשיל ויטפשמו ויקוח בקעיל וירבד דיגמ" ביתכ
."תושעל

ירהש ,"הירבעה המא :וזמ הריתיו) "ירבע דבע" תניחבב אוה ידוהי לכש ןוויכמ ,ןכלו
לכאמב ול ןתוושהל ןודאה בייח"ש הרותב רורב ןיד-קספ ונשי ירה - ("םיקידצ םלוכ ךמעו"
,םיבוט יכה םיניינעה לכ לארשימ דחאו דחא לכל תתל ךירצ ה"בקהש ,רמולכ ,"'וכ הקשמבו
רבד והזש ,המישנל ריווא המכו-המכ-תחא-לעו ,"הרועשו הטיח" ומכ ,םיחרכומה םירבד קר אל
..."יח לכ שפנ םהב תויחהל" - גונעת יניינע םג אלא ,שממ עגרו עגר לכב חרכומ יכה

הטיח" קר אל) לארשימ דחאו דחא לכל תתל שיש - הרותה דומילל עגונב הז ךרד-לעו
ןיזר ונייה ,הרותבש ("ןמש תיז" ןמשו ("ןפג") ןיי תניחב םג (םא יכ ,הרותבש "הרועשו
ןמשה תמגודב הרותבש ןמש תניחב - הרותבש ןיזרד ןיזרל דע ,הרותבש ןיי תניחב - הרותד
.ןיי - ללוכ ,ןיקשמה לכ יבג לע ףצש

קידצ" - ל"זח ורמאש יפכ - "ומצעל ןודא הנוקכ ירבע דבע הנוקה לכ"ש אלא ,דוע אלו
!"םייקמ ה"בקהו רזוג ("םיקידצ םלוכ ךמעו)

לארשי ינב לש םתשירדו םתשקבו םתליפת תא םייקל ה"בקה ךירצ יאדווב ,ןכש ןוויכמו
:םה םירזוג ןכלו ..."יתמ דע" םיקעוצש דע ,תולגה בצמ תא רתוי לובסל םילוכי םניאש
...!םייקמ ה"בקה - זאו ..."ל-א טוקשת לאו שרחת לא ךל ימד לא םיקולא

הצור יאדווב ירהש ,ה"בקה לש ונוצרב ו"ח יוניש לועפל םיכירצש ןפואב הז ןיאש ,רומאכו
,"יתמ דע" וקעציש םיקידצ לש םתליפתל הפצמו ןיתממש אלא ,דימו ףכת הלואגה אובתש ה"בקה
לעופב אוביו ךשמויש ה"בקה לש ונוצר תא םילגמ הז ידי-לעו ,"'וג ךל ימד לא םיקולא"
.םיחפט הרשעמ הטמל ,שממ

ךיקולא 'ה יניע רשא ץרא" ,ונצראל תויממוק ונכילויו ונלאגיו אובי ,ונקדצ חישמ תאיבב
הנאתו ןפגו הרועשו הטיח ץרא" ,"הבחרו הבוט ץרא" ,"הנש תירחא דעו הנשה תישארמ הב
ונימיב הרהמב ,לארשי ץרא ןהב החבתשנש םינימה תעבש לכ - "שבדו ןמש תיז ץרא ןומירו
.בבל בוטו החמש ךותמ ,שממ
יתלב - 1213 'מע ,ב ךרכ ,ה"משת'ה 'תויודעוותה - םחנמ-תרות' ;ה"משת'ה ורתי תשרפ תבש תחישמ)
(הגומ

יהויחבמ ריתי


תובוט תוטלחה לבקל םיאתמ ןמז
יברה יניינעב


הבוטל ומצע תא תונשל דחא לכ לש וחוכב

תודהיהו הרותה תצפהד תולועפה לכב ףיסוהל תובוט תוטלחה לבקל םיאתמה ןמזה הז
הכירצ ולא םיניינע לכב הדובעהו ,אלוליהה לעב תארוהו יוויצל םאתהב ,הצוח תונייעמהו
.גנוע - וניינעש תבשה םויד ןיינעה תוללכמ תדמלנה הארוהל םאתהב - גונעת ךותמ תויהל

תבשב םיאצמנ רשאכ טרפבו ,ךכל םישורדה תוחוכה לכ ונתינ יאדוובש םימעפ המכ רבודמכו
םיקולאהו רבדי השמ"ד ןיינעה קר אל - הרות-ןתמד ןיינעה תוללכ שדחתמ זאש ,ורתי תשרפ
."רמאל הלאה םירבדה לכ תא םיקולא רבדיו"ד ןפואב אלא ,השמ לש ולוקב ,"לוקב וננעי
לע חוכ-תניתנה לדוג ןבומ הזמש - ומצעב ה"בקה לש וירבד לע ידוהי רזוח םעפ לכבש ונייה
...ל"נה םיניינע לכ

הארוהה תא לביק םשש ,וניאישנ וניתובר לש "הבישי"בו "רדח"ב דומלל הכז רשאכ טרפבו
"הריחב" לש ןיינע ולצא ךייש אלו ,הרירב ול ןיא ירה - "ריאהל רנ" תויהל חוכ תניתנהו
תאז השוע - "םכח" ותויהל ,ןכלו .ליעל רומאה לכל םאתהב גהנתהל אוה חרכומ אלא .רבדב
.תאז תושעל (םירבדב הייפכ) ותוא ופכיש דע ןיתממש "שפיט"כ גהנתמ אלו ,דימו ףכית

ךאלמה זירכמ םדאה תדיל םדוקש (ב,זט הדנ) ארמגב אתיא :ןועטלו אובל לוכי ןיידע לבא
- "שפיט" ותויה לע תונעטב וילא אובל םילוכי דציכ ,ןכ-םאו ."שפיט וא םכח" היהי םא
לא ןעטיו ךלי - תונעט והשימל שי םא ...!"ךאלמ"ה זירכה ךכש ןוויכ ,ותמשאב הז ןיא ירה
!"ךאלמ"ה

רשאכ :ךאלמה ידי-לע עבקנש המ וליפא תונשל ותלוכיבו וחוכבש - ול םירמוא הז לע הנהו
תא תונשל וחוכבש דע ,םלועה תואיצמ לע תיבה-לעב אוה השענ יזא - הרותה םע רשקתמ ידוהי
.ח"ה ו"פ םירדנ) הזב ימלשוריה ירבד עודיכ ,לבת יווצקב תאצמנה הנטק הדלי לש ףוגה עבט
.(דועו

המכו -המכ-תחא-לע ירה - ונמיה ץוחמש םלועה תואיצמ תא תונשל וחוכב םא - הז יפ-לעו
ותלוכיב ,"שפיט" היהיש וילע זירכה "ךאלמ"הש תורמלש ,אוה ותואיצמ תא תונשל וחוכבש
."םכח" תויהל

:הרותב שרופמ קוספ הז ירה - !?הרותד הלגנב ךכל רוקמה אוה ןכיה םילאושה ולאלו

תירש יכ" םש לע ,"לארשי" םשב ארקנש הרותב רפוסמ - תובאבש ריחב - וניבא בקעי תודוא
...!ךאלמה תא חצינש ,ונייה ."לכותו םישנא םעו םיקולא םע

ףכיתו ,יולגבו לעופב - ןדמלו םימש אריו םכח היהי לארשימ דחאו דחא לכש ןוצר-יהיו
"ץורל" םיכירצ אלא ,םולשו סח תולגב לארשי-ינב תא בכעלו ןיתמהל רשפא-יא ירהש - דימו
הלואגה לא תכללו ,"וניתונבבו ונינבב ונינקזבו ונירענב" .ונקדצ חישמ ינפ לבקל
."ואנ" ,שממ ונימיב הרהמב ,המילשהו תיתימאה
יתלב - 947 'מע ,ב ךרכ מ"דשת'ה 'תויודעוותה - םחנמ-תרות' ;מ"דשת'ה ורתי תשרפ תבש תחישמ)
(הגומ

יבר יצוצינ


ידוהיה "רדח"ה לש ותומדל
ידיסחהו


,רמולכ ,"וירדח ךלמה ינאיבה" קוספה רמאנ הרות-ןתמ לע
ךוניחה לש ויפואל הצצה * 'רדח'ל לארשי -ינב וסנכנ זאש
הנושארה םעפב "רדח"ל דליה תסנכה בלשמ ,ידיסחהו ידוהיה
'םירדח' ארקנ ןקזה ונבר ידימלת לש דומילה םוקמש םעטה *
תוגהנתה" ללוכש ידיסח ךוניח םידליב שירשהל עבות יברה *
"ורבחל םדא ןיב תיסומינ


רפואל השנמ-יכדרמ ברה תאמ

..."בוטה תרכה"ו תדחוימ תובישח

ףיקמה רבד ,ךוניחה םוחת לש בחרה ןבומב קר אלו ,ךוניחה חטשב תובר ולעפ ד"בח יאישנ"
םלצא 'תעדונ תדחוימ תובישח'ש ,וטושפכ ךוניחה ןיינעב םג אלא ,תווצמהו הרותה לכ תא
םינשב םינטקה ךוניח לע דחוימ שגד תמיש ךות תובישיו הרות ידומלת תמקה ,הז אשונל
שדוק-תוחיש) ח"לשת ןסינ א"יב "ךוניחה םוי" לגרל וירבד תחיתפב יברה רמא ךכ - "וטושפכ
.(118 'מע 'ב ךרכ ח"לשת

רבדל ליחתמ קוניתהשמ" הרותה תארוהו ליאוה :אלפומו טושפ רבסה וז הדבועל קינעה יברה
םג ללוכ ,ידוהי לכ לע הרמאנ "בקעי תליהק תשרומ השמ ונל הוויצ הרות ודמלמ ויבא
הלחה "רודה אישנ" תויהל ןכמ רחאל ותאיבהש הלחתההש ,ורכזיהב ירה - ומצע "אישנ"ה
- ולש "הבוט תרכה" רותב ירה ,"השמ ונל הוויצ הרות" ודמיל ויבאו םינשב ןטק ותויהב
הוויצ הרות" לש המויק לע תעדל הכז אל ןיידעש דליב ןיחבמ אוהש תונמדזה לכבש אוה גהונ
,תויחב הז םוחתב אוה לעופ - ומוי ןב קונית לש םג השורי ,"השרומ" וזשו ,"השמ ונל
...ידוהיה דליל ךוניח תקנעהל

"םייח םימ" לש ןפואב ךוניח

אוה רקיעה :רמאו לארשי ידלי לש ךוניחה יפואל יברה סחייתה א"משת תנשב תודעוותהב
- שדוקה תרהט לע ךוניחו ,רשכה ךוניח םש ולבקי םידימלתהו ,הרותה חורב להנתי דסומהש
ינוציח יפוי לש ןפואב םה דסומה יניינבש תורמל ירה - הזכ דסומה ןיאשכ ."םייח םימ"
ידליו "םייח םימ" הז ןיא .'וכ בהזו ףסכב הפוצמ קר הז ירה - (ומצעלשכ בושח אוהש רבד)
!אקווד "םייח םימ" לש ןפואב ,ינרות ךוניח לבקל םיכירצ לארשי

םירוהה תבוח

:יברה שיגדה תונמדזה התואב

לארשי-ינבש יפכ - םיאתמה ךוניח םידליל תתל בושחו עגונ המכ דע ןבומ
יניינע לכ תא וחצינ הז ידי-לעו .תורוד 40-30 ךשמב םהידלי תא וכניח
!תורודה לכ ךשמב ויהש טייקשייוגה

היהי שארל לכלש גואדל םיכירצ תעכו ,םיתיעה ונתשנש םינעוטה םתואכ אלו
השדח הלמש - הדלילו ,"תינוכמ" - הווצמ-רב ליג ירחאלו ,"םיינפוא" דליל
!םוי לכב

םירשכ םילכאמ םנמא התוא םיליכאמ ,הירוה ןחלוש לע הכומס הדליה רשאכ
ירה ,בוחרל תאצוי רשאכ ,ןכלו ,תורשכ תודוא גשומ םוש הל ןיא לבא ,'וכ
תיב םייוגה לככ" - הרבחה ךותב תויהל הכירצ איה יכ ,םלוכ ומכ תגהנתמ איה
!"בקעי ןיע דדב חטב"ד ןיינעה ךפיה !"לארשי

םתיבל ץוחמש טייקשייוג יניינע םיסינכמ םירוההש ךכמ האצותכ אב הז לכו
.'וכו םהידלי ךוניח ןפואב אטבתמ הזו ,םתיב ךותל - םשמו ,םתיב רצחל

ךוניח ידי-לע תודהי יכרע םידליל תונקהל רתויב לדתשהל םיכירצ ןכלו
.שדוקה תרהט לע ךוניח דסומו רשכה ךוניח דסומב ,םיאתמה

!םאה לע ןהו באה לע ןה תלטומ ךוניחה תבוחו

תיסומינ תוגהנתהו תובוט תוכרדה

:יברה ריכזמ (ד-גצק 'מע 'ג ךרכ 'גהנמו הכלה ירעש') ח"כשת תנשמ בתכמב

םוחתב םיסנכנ ןיאש םימש תארי יניינעבו תובוט תודימב םידימלתה תכרדה
םירומו םירוה דוביכ ,יעבדכ הליפת ,תוכרב ומכ הרות דומלתה ידומיל
.ורבחל םדא ןיב תיסומינ תוגהנתה םגו ,םינקזו

םימי יברע ,םיבוט םימיו תותבשב םידימלתה תוגהנתה לע בלה תמיש תא דואמב שיגדמ יברה
:ףיסומו ,תסנכה-תיבב לוחה תומיו םיבוט

ךוניח ירהש ,הרות דומלתה ירומו ידמלמ לע םג אוה הזב תוירחאה קלחש ףאו
,הרות-דומלתה ילתוכל ץוחמ הגהנהל עגונב םג אוה הרות יפ-לע םידימלת
ילואו הזב בושח קלח לבא ,'וכו שרדמה-תיבבו תסנכה-תיבב שודק םוקמב טרפבו
םהינבב רידחהל םהילעש ,םאהו באה ,םירוהה תוירחא לע אוה ירקיעה קלח םג
.םתושרל םידמועה םיעצמאה לכב תובוט תודימ

:ךישממ יברה

.תירקיעה םתבוחמ יהוז ירה ויהיש םיניינע הזיאב םה םידורט םא םג וליפאו
יברעב המכו המכ תחא לע ,םירומא םירבדה הרות דומלתב דומילה תומיב םאו
תוירחאה רקיע זאש בוט-םויו שדוק תבש ימיבו ,תוצח רחא םיבוט םימיו תותבש
.םירוהה לע

תורשפ אלל ךוניח

ירעש') לארשי יכנחמ לש םתומדל רשאב הווקת יברה עיבמ ,ללשש תמייוסמ העצהל וסחייתהב
:(אצק 'מע םש 'גהנמו הכלה

לארשי-ינבד ךוניחה ינקסע לכ לע םורממ חור הרעיש ךרבתי םשהמ ןוצר יהיו
תרות ונתרות תמאה ריכהל ,בתוכ םתודוא םינקסעה םג ללוכ ,םהש םוקמ לכב
דחא לכ וכנחתיו ,איה המילש הרות ירהש ,תורשפו םירוציק תלבוס הניאש ,תמא
,שדקה תרהט לע ,איה אלמ םלוע לארשימ תחא שפנ וליפאש ,לארשי-ינבמ תחאו
.המה 'ה ךרב ערז יכ םוריכי םהיאור לכ רשא םידימלת דימעהל

רטופש דמלמ

רפיס (םש 'גהנמו הכלה ירעש'ב טטוצ .91 'מע ט"י ךרכ תוחיש-יטוקיל) ויתוחישמ תחאב
ןיאש רבס הלה .דמלמ םרובע וחקל ,םינטק ויה צ"יירהומ ר"ומדא ק"כ לש וידלישכש ,יברה
תואלפ יניינעו לכש יפ-לע םניאש םיתפומ - תודהיבש םיליהבמ םיניינע םידליל רפסל ךירצ
קר הז םידלי לצא לבא ,םיתפומ יניינע לבקל ולכוי ,ורגבתיש רחאל .לכשב םיבשייתמ םניאש
רשאכ .לכש יפ-לעש תודהי יניינע קר רבדל םיכירצ - דמלמה רבס - םמע .ןויערה תא ליהבמ
.דימ והורטיפ ,דמלמה תטיש ע"נ (ב"שרהומ) ר"ומדאל העדונ

:ףיסוה יברה

םיניינע םע אלו ,לוע תלבקו הנומאבש םיניינע םע אקווד ליחתהל םיכירצ
אוה ךכו ,לוע-תלבק ךותמ םתושעל םיכירצ לכשב םינבומה םיניינעה םג :לכשבש
ןמ םיהובגה ,םיתפומבש םיניינע םידליל רפסל םיכירצ :ךוניחה ןיינעב םג
ןקז ךלמ ,ערה רציהמ תואב רדס הז ןיאש תונעטהו ,הנומא םהב םישירשמו לכשה
.ליסכו

איה אתלימ אמש

ליגל עיגמ אוהשכ דליה תא םיסינכמ וב םוקמה ארקנ 'רדח'ש ,אוה הרות לארשי גהנמ"
.(116 'מע 'ב ךרכ ח"לשת שדוק-תוחיש) ח"לשת ןסינ א"י תודעוותהב יברה רמא ,"שולש

-ןתמ לע רומאש ,"וירדח ךלמה ינאיבה" קוספה תא הזל רשקבו תונמדזה התואב ןייצ יברה
.'וכו רפסה-תיבב קוניתל לארשי-ינב ומדנ ,ל"זח רופיסכ ,םש ,הרות

לש תוביתה ישאר תא יברה ריכזה (528 'מע 'ב ךרכ מ"שת שדוק-תוחיש) תופסונ תויונמדזהב
תועמשמ ןלהל הארו) םימחר ,ןיד ,דסח - םישוריפה לכ םע הנווכה 'רדח'ש ,ורמואב ,'רדח'
.(תימינפ-תיתימא

דליה תופירחב יולת

ד"בח ינבר ןיד-תיב ריכזמ ,יקסבלסורי הדוהי-קחצי ברה ג"הרה סנכנ ז"לשת טבשב ד"יב
,'רדח'ל דלי תסנכה ליג ןיינעב 'הלאש'ל זא סחייתה יברהו יברה לצא 'תודיחי'ל ,ק"האב
:(זמר 'מע 'ג ךרכ 'םחנמ לכיה') רמא הכו

.'רדח'ל דלי תסנכהל םיאתמה ליגה תודוא הלאשה ןיינעל

.ותופירח יפל דלי לכב יולת הז יכ תורמסמ הזב עובקל רשפא-יא

ליגמ רדחל דלי סינכהל ללכ ךרדב ורוה ר"ומדא ח"ומ ק"כו וניאישנ וניתובר
.שולש

:ךישמה יברה

יולת הז ילואו ,רתוי תמדקומ איה תוחתפתהה שדוקה-ץראב יל עודיש המכ דע
.םילקאב

:ךויחב ףיסוה ןאכו

בשחנ הז םגו ב"א םידליה םע םידמול םשו ןגל םידליה תא םיסינכמ םכלצא ירה
.'רדח'ל

'תילכת'ל גואדל אל

ל"זח ירבד תא יברה ןייצ (ז"טשת שדוק-תוחיש) ז"טשת תועובשה גח לש ינש םוי תודעוותהב
םיכרבמש יפכ ,םוי לכב אוה הרות-ןתמ (ןיעמ)ו ליאוהש ,ףיסוהו ,"ונדעב םיברע ונינב"
ךירצ - םוי לכב 'רדח'ל םידליה רוגישש אצמנ ,הווה ןושל - "הרותה ןתונ" הרותה תכרבב
.(!םשל ותוא םיסינכמשכ הנושארה םעפב הרוק הזש יפכ) החמשב תושעיהל

:רמא ןאכו

םיחלוש רשאכ - לדגישכל סנרפתי הממו "תילכת"ה היהי המ - שושחל הממ ןיא
- ייח ביהיד ןאמ"ו "םימלועה יח" םע ךכב ותוא םירשקמ הרות דומלל דלי
"םתעב םכימשג יתתנו") ימשגה םוחתב תואצוהל ףסכ ול היהי - "ינוזמ ביהי
.םהידלי תא םירוה םיכרבמ םהב תוכרבה לכו ("הלובי ץראה הנתנו"

םא" רמאנש יפכ ,אקווד הרותה דומיל ידי-לע איה - יברה ףיסוה - ךכל ךרדה
ומירת םכיתוסירע תישאר" לש ןפואב אוה ךוניחה רשאכ ."'וג וכלת יתוקוחב
,'וגו "ינא הדומ" אוה רמוא ותנשמ דליה לש ומוקב דימ רשאכ ,"'יוהל המורת
.תוימשגב םג החלצה ול היהת יזא

העידי ךותמ ,החמשב תאז תושעל שי ,דומלל דליה תא םיחלוש רשאכ ,אליממו
.תוימשגב םג אלא תוינחורב רשוא קר אל ,רשואל ואיבהל הדיחיה ךרדה וזש

ונגינ םתוא םינוגינה תא ורישי םידליהש יברה שקיב ולא םירבד םייסשכ
.רמועב ג"לב

'מע ה"שת תוחישה רפס האר) רמא ר"ומדא ח"ומ ק"כ :רמא הרישה לש המוציעב
םינטק םידליכ םה לארשי לכ תועובשה-גחבש (144 'מע ג"שת תוחישה רפס .104
!הרישל ףרטצהל םלוכ םילוכי אליממ ,הרות דומלל 'רדח'ל םיכלוהה

שרדמבו הכלהב רוקמה

.טפק 'מע 'ג ךרכ 'גהנמו הכלה ירעש') יברה עיבצמ שולש ליגב ךוניחה תלחתהל רוקמכ
:('ח ףיעס המר ןמיס העד-הרוי) א"מרה ירבד לע (540 ;528 'מע 'ב ךרכ מ"שת שדוק-תוחיש
תורקל ומצע ליגריש ידכ הרותה תויתוא ותוא ןידמלמ תומילש םינש 'ג ןב היהיש דימ"
שולש וירפ תא ותלרע םתלרעו" (גכ,טי םישודק) קוספה לע שרדמה ירבדב םדוסיש ,"הרותב
לוכי וניאש ,םילרע םכל היהי םינש שולש ,קוניתב רבדמ בותכה" - "םילרע םכל היהי םינש
.הרותל ושידקמ ויבאש ,שדוק וירפ לכ היהי תיעיברה הנשבו ,רבדל אלו חישהל אל

..."זמר"הו

היה הרות-ןתמד ןמזהש יברה שיגדה (239 'מע ל"שת שדוק-תוחיש) ל"שת תועובשה גח תחישב
הסנכההש (וניאישנ וניתובר תארוהו) גהנמב זומרה רבד ,"רקובה תויהב ישילשה םויב"
!(הזל תוכימסב םינפ לכ לעו) שולש ליגב - ללכ ךרדב - איה 'רדח'ל

הרות-ןתמל ןוימדה

'רדח'ל ידוהי דלי תסנכה לש תימינפהו הקומעה תועמשמה תא דדיחו יברה ףיסוה החיש התואב
:(ןושאר םוסרפב תמסרפתמה תיטרפ המישרמ ןאכ םיחוקל םירבדה)

םיניינעה לכ תא ונממ םילטונ (א :םיניינע 'ב םילעפנ רדחל דלי תסנכהב הנה
ריזחו בלכו יוג . . הארי אלש" "רענה תא ןיסכמ" ןכלש) רדחל ץוח םהש
לשבש ףא ,("'וכ שדוקה תויתואל ותוא םיכנחמש םויב" "'וכ רומחו םיאמטה
רדחהב (ב .דסחה ךפיה והזש רובסו רבדה תלעמב ריכמו עדוי אוה ןיא ותונטק
ותוא םידמלמ) דסחה דצמ תומילשהו בוטה תילכת םהש םירבדה תא ול םיקינעמ
ןיידע קוחר והזש ףא "ןתאירקבו ןתנומתב השודק ןהב שי" רשא הרותה תויתוא
ויגונעת יבגל ללכ בשחנ רבד וניא קוניתל דומילה" ללכב ירהש ,ותגשהמ
אוהש תורמל ,("וביל ךישמהל קיפסי אל ומצע דומיל לש ופוגב"ו "םיימשגה
.םהב הצור וניא

םיניינעב לארשי ורסאנ דחא דצמ :הרות-ןתמב ולעפנ ולא םיניינע ינשו
הזונג איהש הדמח" ולביק ךדיאלו ,"שודק יוג" לש הגהנהו תואיצמ םיללושש
"'וכ תיגיגכ רה םהילע הפכ"ד ןיינעל וכרצוהש תויה םע "תורוד ד"עקתת ךל
ךכ ול ךלוהו ול חרובש רפסה תיבמ אצויה קוניתכ" ויה - הז ירחאל םג - םהו
."'וכ יניס רהמ םיחרוב ויה

םינושארב 'רדח'ל הסנכהה גהנמ

לש םג ומכ 'וכו םינושארה לארשי ילודג תויוסחייתהל תורוקמ ןייצל יאדכ ךישמנש ינפל
:'רדח'ל הסנכהה גהנמל וניאישנ וניתובר

םייח -תוחרוא .ח"קת ןמיס הלימ תוכלה ףוס ירטיו רוזחמ .וצר ןמיס תרצע תוכלה חקור
ספדנ - אנובמ םירפא וניברל סחוימ םידליה ךוניח רדס .דע ןמיס ובלכ .ג ןמיס 'ב קלח
.(אכ -כ 'מע םש) תופוסאה רסמ ןכו .כ-וט 'מע ט"משת ירשת "תונופצ"ב

ןתואב וישכע וגהנ אלו" :םייסמ ךא ולא םיגהנמ(מ המכ) ריכזמ (ח ק"ס ,המר ד"וי) ך"שה
."תונשל ןיא וגהנש םוקמבו םיגהנמ

"תונופצ"ב (םבור םינפ-לכ-לע) ונמסנו ,הזמ הז םיקוליחו םייוניש המכ ןמצע םיגהנמב
.(מש ןמיס םייח-חרוא הבברמ-לוגד םג הארו) רלק ךרע ךורע .זט ןמיס ץ"בשת םג הארו .םש

םיגהנמ :(450 'מע 'א קלח םירוביד-יטוקל) ו"צרת טבש ה"כמ צ"יירהומ ר"ומדא ק"כ תחישב
.םהב וגהנ יבר תיבמ םידחא קר . . דומיל תלחתה ,רדחל הסנכה . . םיבר

:ךכ-רחאו

םיגהנמ םהל ויה . . רדחל הסנכה ,תרופסת ,יבר תיבב החפשמ תחמש ינמז לכ
.םירדוסמ

תוארוה לבקל ר"ומדא ק"כ לש ורדחל וסנכנ ש"נא לש 'ב הצובק"ל) ד"שת ןוושחרמב 'ה םויב
צ"יירהומ ר"ומדא ק"כ רפיס (47 'מע ד"שת תוחישה רפס - "ךוניח יניינעב תוקסעתהב
:םידיסחל רמא ג"רת תנשב גרוברטפ תדיעו תעב קדצ-חמצהש

םיגהונ ויה ,תוכזה לכיהב רוא היהנ . . רדחל דלי תסנכה תעבש ,םתעדי וליא
. םתלוז ידליו םהידלי תאשל ולחה ,ולא םירבד םידיסח ועמששכ .ירמגל תרחא
.בהז ילכ תאישנכ הבר החמשב .

67 'מע 'ש"ת - תוחישה רפס'ב םיעיפומ וניתובר רצחב ולא םיעוריאמ םיטרופמ םירואית
'י"שת םירמאמה רפס'בו .ןקזה ר"ומדא ידי-לע 'רדח'ל קדצ-חמצה תסנכה דמעמ לע ,ךליאו
.קדצ-חמצה ר"ומדא ידי -לע - 'רדח'ל ב"שרהומ ר"ומדא ק"כ תסנכה רבד לע ךליאו 83 'מע

יאישנ לצא תוערואמה יטרפב קיידו ומצע הז לארשי גהנמב םיטרפ תוחיש המכב ראיב יברה
.('ה) אב זט ךרכ .(א) ארקיו ז"י ךרכ .(א) ארקיו ב"כ ךרכ תוחיש-יטוקיל האר - ד"בח

"תונשל אל"ש ב"שרהומ יברה תורהזא

הסנכההו דומילה רדסל רושקש המב ב"שרהומ ר"ומדא ק"כ תויואטבתהמ תוטטיצ שולש ןלהל
:רדחל

:דפת 'מע 'א קלח ב"שרהומ ר"ומדא שדוק-תורגיא (א

הנווכב אוה לכהו וב לכב ש"מכ םינושארה ילודגמ ונל ןתינ דומילה רדסו
חכב רענה תא איבהל 'וכ תיקלא הנווכ הכותבו ןומהה יניעמ תרתסנ תדחוימ
.'וכ תיתימאה הנווכה לא םלענ

:הלתת 'מע םשו (ב

,ע"נ םינושארה ילודגמ לבוקמהו יוצרה ךרדה ,ןשיה ךרד לע היהי דומילהו
.'וכו תצקמב וליפא העיגנ םוש ילב
:הכקתת 'מע םש (ג

ילודגמ םכסומה ןשיה ךרד לע םידליה תא דמלל 'ה יניעב רשיהו בוטה תושעל
וצוקכ וליפא יוניש םוש ילב ןשיה ךרד לע רדחה תויהל ךירצ ,ה"ע םינושארה
.דומילה תלחתהב רתויבו םירדחה דומילב ד"וי לש

הסנכהל ןושארה םוימ תויח

:(122 'מע 'ב ךרכ ח"לשת שדוק-תוחיש) ח"לשת ןסינב א"י תודעוותהב יברה רמא ךכו

,ולש הרותה דומילו וכוניח תלחתה זאש ,רדחל רענה תא ךילוהל םיליחתמשכ
תכונח"ל המודב) לארשי (י)גהנמ (יטרפ) המכו המכ תללוכה הביסמ תכרענ
.םוי לכב רדחל תכלל דליה ךישממ תרחממו ,("תיבה

.'רדח'ל תכלל לחה וב םוי ותואמ אוה לבקמ - ךכל תויחה תא ךא

רכינ ומושיר

שוריפ תא יברה ראיב (30 'מע 'ה ךרכ תוחיש-יטוקיל) ח"כשת תישארב תשרפ תבש תודעוותהב
ןכתית םייוסמ ןמז לע העידיהש ריבסה זאו - "ויעגרו ויתע" - "םיקלא לכיו" קוספל י"שר
רבכו תויהש - ןובשח להנל וילע היה אל תרופסתה ינפלש ,ןורכזה ןמ "ארקמל שמח ןב" לצא
תשוחת תא ותוארב אלא - "תרופסת" ול וכרעיש ןמזה עיגה ,ותדיל זאמ םינש שולש ופלח
!...'רדח'ל והוסינכהש תעב היה םג ךכ ;"תרופסת" ןמז והזש "שיגרה" ,וירוה לצא החמשה

...םילודגבש לודגל םג 'רדח'

השגדהב יברה רפיס - 'רדח' גשומה לש תימינפ-תיתימאה ותועמשמו ותובישח ךכ ידכ דע
דוע ,ד"בח תודיסח תרות אישנ ןקזה ר"ומדאש - (116 'מע) ח"לשת ןסינב א"י תודעוותהב
קינעהו ,ופוגב חרטו - דמל םמע םידימלתה תותיכ דסיי ,בחרה ןבומב 'אישנ'כ הנמתנש םדוק
וליפאו "הלודג הבישי" לש קוליחב ונרודב םיארקתמש רזומה קוליחכ אל - הזה םשה תא םהל
םיאיקבה תועידי ילעב םידימלתב היה רבודמהש תורמל ."םירדח" - אלא "הנטק הבישי" אל
.'וכו הריקח ירפסו שרדמ ,ס"שב

ךירצ (םילודגבש לודג אוה םא םג) הרות דומלל ךלוהה םדאש ,יברה ףיסוה ,ךכל רבסהה
!'רדח'ל סנכנ אוהש תעדל

רבדת בורה לע הרות

."ללכ ךרדב - שולש ליג" :שגד היה ליעל ונייוצש יקסבלסורי י"רגה 'תודיחי'בו תוחישב
ןייוצ - "רבדת בורה לע הרות" ("םיכובנ הרומב") ם"במרה ללכש םסרופמה ללכל םאתהב ןכאו
'תויעב' שי םאבש ןבומכ" :ט"משת תנשמ ד"בח-רה-תלחנב ד"בח הרות-דומלת תלהנה לש רזוחב
ר"ומדא ק"כמ הארוה ולבק המכו המכו ,רבדה הנוש - רדחב דומילה תארקל דליה תונכומב
."...ןמז ךשמ דוע תוכחל א"טילש

:יברה ןייצמ ןכא (צק 'מע 'גהנמו הכלה ירעש') ב"ישת תנשמ יברה בתכמב

.ויתונורשכו ופוג תוחתפתהב יולת אד ןוגכ ללכב הנה
.םש דוע הארו

"ןיינב"ה תא םירהל

- םיכנחמה לש םחור תא יברה םמור (י"חשת שדוק-תוחיש) י"חשת תועובשה גחד תודעוותהב
:רמא הכו .תוינויחבו קשחב םתדובע תושעל םהל ארקו - "םידמלמה"

תאזו .ןבר-תיב לש תוקונית םע דחוימב ,עודיכ וקסעתה וניאישנ וניתובר
דוסיהו "תיתחת"הו .ותיתחתמ ותוא םימירמ ,ןיינב םירהל םיכירצ רשאכש םושמ
.םינטקה ולא - לארשי -םע לש
:דועו תאז

ךרבתי ותומצעו ותוהמ תא "םיחקול" םינטק לש הרותה דומיל ידי-לע אקווד
תושייו תואיצמ אלל ,טלחומ לוטיב ךותמ אוה םינטקה לש םדומיל .יולג ןפואב
איה הרותהש ונייהד ."ךתרמא ינושל ןעת" לש ןיינעה תתימא אוהו ,ללכ
:דבלב "ארוקה רחא הנועכ" אלא וניא דמולה םדאהו ,ה"בקה לש ,"ךתרמא"
רמוא אוה םג - ץ"מק רמוא ה"בקה ;ף"לא רמוא אוה םג - ף"לא רמוא ה"בקה
.ץ"מק

עמש ודומיל עצמאבש ,ןקזה ר"ומדא תודוא עודיה רופיס ראבל שי הז יפ לע
.ותסירעל דליה תא ריזחהו ודומילמ קספו ,ותסירעמ לפנש דלי לש ותייכב לוק
אלא "םייוליג"ב הצור וניאש ,ותוקבדב רמול ליגר ןקזה ר"ומדא היה עודיכ
ךרכ טקולמ מ"הס .(א ,חלק) מ קרפ חלפתה תוצמ שרש ךיתוצמ-ךרד) "תומצע"ב
,(ונר 'מע 'ה ךרכ ר"ומדא ק"כ שדוק-תורגא .יק-טק 'מע 'ג ךרכ .בלת 'מע 'א
.םינטקה םע ותוקסעתה ידי-לע "תומצע"ה תא גישה אוהו

אלא ,'הדירי' וז ןיאש תעדל םהילע ,םידמלמ םאשע יברהו וכזש ולאש ,ןאכמו
תא תושעל אופא םהילע ."תומצע םיחקול" םה ךכב ןכש ,רתויב הלודג תוכז
.תויחבו קשחב םתדובעתודיסחה ינייעממ


ורתי תשרפ


(א,חי) ורתי עמשיו


.(ב תלהוק) "ךשוחה ןמ רואה ןורתיכ" ,בותכה ןושלמ אוה - "ורתי"

ליגר רוא ינפ -לע) ךשוחה ןמ עבונו אבה רואב ןורתי שיש ,איה בותכב תימינפה הנווכה
היה הליחתב :ורתיל םג עריא ךכו .רואל ךפהנ ומצעב ךשוחהש ךכב ,(ךשוחה ךותמ אב אלש
.הרוא ןרקב דמענו רייגתנ ךכ רחאו ,ךשוחב בשוי היהש ,הרז-הדובעל רמוכ
(קחצי-יול יטוקיל)


(טי,חי) ךמע םיקלא יהיו


,םינייד יונימ תודוא תרבדמ השרפה יכ ,דבלב םיקולא םש רכזנ ,("הזחת התאו") וז השרפב
.ןידה תדימ לע הרומה םיקולא םשל םיכייש םהו ,ןיד-יקספ קוספל םדיקפתש
(קחצי-יול תרות)


(אכ,חי) הזחת התאו


:רמול שי זמרה ךרדב

תולעפמ וזח וכל" רמאנל םיזמור (וב אצויכו "הארת התאו" אלו) "הזחת התאו" ורתי ירבד
ןירדהנס) תואמ-ששו םיפלא תנומשו אוביר העבש ויה לארשי ינייד ירהש .(ומ םיליהת) "'ה
...תואמ ,םיפלא ,אובר - תובית ישאר - "וזח" והזו ,(חי
(קחצי-יול תרות)


רבדמ ואב . . םירצמ ץראמ לארשי-ינב תאצל ישילשה שדחב
(א,טי) יניס


.שדח רוא יוליגו שודיח ןושלמ - "שדוח"

םתאיצי זאמ לארשי-ינבל הלגתנש ישילשה יקולאה יוליגהו שודיחה - "ישילשה שדוחב"
.םירצממ

:בותכה שוריפ הזו

ה"בקה םיכלמה-יכלמ-ךלמ םהילע הלגנשכ ,המצע םירצמ תאיצי תעשב היה ןושארה יוליגה
."יל-א הז" :רמאו ועבצאב הארה דחא לכ זאש ,םיה תעירק תעשב היה ינשה יוליגה .םלאגו
.יניס רבדמל לארשי לש םאובב ליחתהש ,יניס רה דמעמב היה ישילשה יוליגהו
(ב"שת םירמאמה רפס)


(ו,טי) לארשי-ינב לא רבדת רשא םירבדה הלא

(י"שר) רתוי אלו תוחפ אל :םירבדה הלא

דע ,'ה רבד לע המ-רבד ףיסוי וא והשמ טימשי וניבר השמש תעדה לע תולעהל רשפא דציכ
?"רתוי אלו תוחפ אל" ותווצל ךרוצ שיש

"םידיגכ םישקה םירבד" - םירבגה לאו ,הכר ןושלב םישנה לא רבדל הווטצנ השמ :אלא
,טעמ טימשהל יאשר ומצע האר ,םישנה לא רביד רשאכש בושחל רשפא היה ןכל .(ג קוספ י"שר)
המ-רבד ףיסוהש רשפא ,םירבגל ורבדב ,ךדיאלו ;ןהילע ולבקתיו "םיכר" םירבדה ויהיש ידכ
.םתרמוח תא שיגדהל ידכ ,'ה ירבד לע

.םירבגה יבגל - רתוי אלו ;םישנה יבגל - תוחפ אל :"רתוי אלו תוחפ אל" רמאנ ןכל
(ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כ תחישמ)


(ט,טי) םלועל ונימאי ךב םגו


ונברל םירשוקמ ויהש םיכרבא לש הצובק השבגתה רבכ שטירזעממ דיגמה ברה לש וימי ףוסב
גח ינפל המייקתהש ,תויודעוותהה תחאב .ןמזל ןמזמ םמע דעוותהל גהונ היהו ,ןקזה
שקיב יכו - "םלועל ונימאי ךב םגו" השמל ה"בקה רמא המ םשל :ןקזה ונבר השקה ,תועובשה
!?השמל דחוש תתל ,לוכיבכ ,הזב

ןכתיי יכ ונימאה אל םה ;השמ לש ותאובנב וקפקפ לארשי :ע"בארה שוריפ יפ לע ץריתו
התאש ונימאיש ונייה ,"ונימאי ךב םגו" השמל 'ה רמא ןכל .יחו םדאה םע םיקולא רבדיש
יכ ,האובנב [קפס וליטי=] וקפתסי םהרבא ערזש ןכתיי אל" :ן"במרה השקמ ךכ לע .איבנ
.הנוש הרוצב בותכה תא שרפמ אוהו ,"!?םתובאמ 'הב ונימאה

,האובנה ןיינע םצעב ונימאה םנמא לארשיש - ןקזה ונבר ךישמה - איה בותכה תנווכ ךא
אוה אוהש ונימאי לארשי -ינבש ה"בקה וחיטבה הז לע .איבנה אוה השמ םא קפס וליטהש אלא
.'ה איבנ

ביוא") אוה - אוה םא םה םיקפוסמש אלא ,דיגמה ברה לע םיעדוי םלוכ :ןקזה ונבר םייסו
.יברה אוה אוה (דיגמה ברה) ונלש יברה יכ אופא תעדל ונילע ...("רעד זיא רע

'ה ןיב דמוע יכנא"ה תא דיגמה ברהב םיכרבאה ושיגרה ,ןכא ,תועובשה גח ותואבו
..."םכיניבו
(ד"שת תוחישה-רפס)


(י,טי) םתלמש וסבכו רחמו םויה םתשדקו


דחא לכ ךירצ "םתולמש וסבכו" לבא ,הלעמלמ והז - "רחמו םויה םתשדקו" :ןקזה ונבר רמא
.ומצעב תושעל דחאו

רשא ,רודו רוד לכבש "השמד אתוטשפתא"לו ונבר השמל רמאנ "םתשדקו" :'קדצ-חמצ'ה ראבמו
וסבכו" לש הדובעה :איהו ,הנכה ךכל השורד לבא ."רחמה" תאו "םויה" תא שדקל םתלוכיב
דחא לכ ךירצ - וז הכאלמ .השעמהו רובידה ,הבשחמה לש 'םישובל'ה תא תוקנל - "םתולמש
.ומצעב תושעל דחאו
(םוי-םויה)


(זי,טי) רהה תיתחתב ובציתיו


תא ררבי םדאהש איה הרותה תניתנ לש הנווכהו הרטמהש ,ךדמלל .אקווד "רהה תיתחתב"
.ה"בקהל "הריד" - אקווד םינותחתב - הנממ השעיו םלועה תוימשג
(תוחיש-יטוקיל)


(חי,טי) ולכ ןשע יניס רהו


.תויח - שפנ ;ןמז - הנש ;םוקמ - םלוע .שפנ ,הנש ,םלוע תובית-ישאר - "ןשע"

:ןקזה ר"ומדא שריפו

תא תולעהלו ררבל תלוכיהו חוכה ונתינ זאש ,איה הרות-ןתמ תעשב היהש "ןשע"ה תועמשמ
.םייקולא תויחו רוא םהב סינכהלו ןמזהו םוקמה
(א"שת םירמאמה רפס)

עובשה חול


ד"בח יגהנמו תוכלה

גרובזניג החמש-ףסוי ברה תאמ

ורתי תשרפ ,שדוק-תבש


1טבשב ד"כ

,תודיסח רמאמ העשכ םידמול ךכ-רחא .המכשהב רוביצב םיליהתה לכ תרימא .םיכרבמ תבש
.הליפתה ןכ ירחאו

וינפו ,להקה דמוע האירקה תעשב .3ןוילעה םעטב תורבדה תרשע תא םיארוק 2הרותה-תאירקב
.4הרותה-רפס לא

.5(ו היעשי) "התבצמ שדוק ערז . . תומ תנשב" :הרטפה

.םיקלח 13-ו 4:14 העשב ישיש םוי :דלומה

.שדוק-תבשה םויבו ישישה םויב 6ןושאר-רדא שדוח-שאר :שדוחה םיכרבמ

.'םימחרה בא' םירמוא ןיא

.תסנכה-תיבב תודעוותה

ישימח םוי

שדוח-שאר ברע ,טבשב ט"כ

.ןונחת םירמוא ןיא החנמב

ישיש םוי

ןושאר-רדא ח"רד 'א ,טבשב 'ל

דליל הווצמ -תרופסת ףאו ,7תבש-ברעב לח םא וליפא ,שדוח-שארב רפתסהל אלש םיגהונ
.8תבש-יאצומל החדית שולש ליגל ועיגהב

עיגמ הז ןיאש אלא ,10ןושאר-רדא שדוחב םג תויהל ךירצ 9"החמשב ןיברמ - רדא סנכנשמ"
םיסינ ימי' ,שממ םירופ תא םיגגוח ובש ,ינש-רדא שדוחב 'החמשב ןיברמ'ל שיש ףקות ותואל
.11שממ לעופב 'לארשיל'תה תחנה ,ז"לשת ר"דא ח"הבמ ורתי פ"ש תחישב ןוגכ ,ק"שב לח הז ךיראתשכ ,הירחאל םגו) ל"שת תנשב (1
םילשורילו ןויצל יתאניק" (די,א) רמאנ הבש (ז,א) הירכז תאובנ התיה הז םויבש יברה ריכזה (ךליאו א"יס
.'וכו ,"םילשורי בשת תוזרפ" (ח,ב) ןכו ,"הלודג האנק

םגו ,הנשה לכ ת"הרקד חסונהמ הנושה םימעט-חסונב וז 'פד תורבידה תרשע תא הרותב ארוק היה ז"הדא (2
-חמצה ר"ומדא ןב ש"ברה ק"הרהל תאז דמיל אוה .וינב לכ םג וגהנ ןכו ,ןנחתאו 'פד תורבידה תרשעד חסונהמ
רפס םג הארו ,459 'מע ב"ח םירוביד יטוקל) ע"נ ב"שרוהמ ר"ומדא ק"כ יחא א"זרה ק"הרהל תאז דמילש ,קדצ
.(1070 'מע ד"ח ז"הדא - תודלותה

וארק אל ורתי פ"שבש עריא ,יברה לש הנוכשה ,סטייה-ןוארק שדוק-תליהקל םינברה ורחבנש רחאל ,ז"משת תנשב
הבר תופירחב יברה ךכ לע ביגה ז"חאש תבשב המייקתהש תודעוותהב .תורבידה תרשע תשרפל תולעל םהמ דחא
גהנמ וניא וז היילעל ארתאד-ארמה תא אורקל גהנמה יכ-םאש רמאו ,(הנווכב היה רבדהש ול ררבתהש רחאל)
רומג בוח אוה וז היילעב םינברה דוביכ ירה ,םינברה לש םפקות לע רערעל םיסנמה םידחא שישכ לבא ,ד"בח
.(ש"ייע ,490 'מע ב"ח ז"משת תויודעוותה) "אנאסמד אתקרע" תמגודכ ,הרות פ"ע

ארוק דיחיה וז העדל םגש ,קספ םש ע"ושבו .א"יס דצת 'יס ז"הדא ע"ושב הנורחאה העדכ ,ד"בח-ללוכ חול (3
.ןותחתה םעטב ('דכו םוגרת דחאו ארקמ םינש) ומצעל

אבוה אל דצת 'יס ז"הדא ע"ושבש תורמל תאז .ד"בח-ללוכ חול .31 'מע 'ד"בח יגהנמ - םיגהנמה רפס' (4
,םיקודצה תמוערת ינפמ (גסר 'יס ואלב תרודהמ ,ם"במרה תבושתב) ששחה ללשו ;ואיבה םש שובלב יכ םא ,גהנמה
'סב) א"דיחהו .וניניב םייוצמ םניאש ןוויכ (א ,בי תוכרב יפ-לע) הרותב תובותכ תורבדה תרשע קרש ורמאיש
ז רעש םירפא ירעש הז ןינעב הארו .וז האירקב ןידמוע ןיא ל"ז י"ראה יפ לעש בתכ ,(ה תוא ז 'יס תמא דודל
טכ 'יס א"ח תעד הוחי ת"וש ,בכ 'יס ד"ח ח"וא השמ תורגא ת"וש ,םש םימחר ירעשו םירעש יחתפבו זל ףיעס
.דועו

.ד"בח-ללוכ חול .33 'מע םיגהנמה רפס (5

- ל"ירהמ' 'סב יכ-םא ,595 'מע ז"טח תוחיש יטוקלבש בתכמב טטוצמ ןכו ,ד"בח-ללוכ חולב אוה ןכ (6
ג"מרפ ,א ק"ס וכק 'יס ע"הא מ"ח ,(תורעהב נ"שו ,ד"לת 'מע םילשורי ןוכמ תאצוה) םירופ 'לה ףוס 'םיגהנמ
."ןושארה" ל"צש ובתכ ח"לס 'י רעש םירפא ירעשו זכת 'יס

תאווצב .א"ס סר 'יס ז"הדא ע"וש ,[חמ תוא ותאווצב] "דיסחה הדוהי יבר ריהזה ןכ יכ ,הנכס ששח ינפמ" (7
הזב ולקהש א"דיחה םשב דסח רוקמב ש"ייע ךא ,"שדוח -שארב םיינרופיצה לוטי אל ןכו" ףיסוה םש ח"היר
,םיינרופיצ יבגל תאז וטימשה ח"רב תרופסתה תעינמ ןיינע תא ואיבהש םש ז"הדא ע"ושו א"גמה ןכאו .ק"שעב
.נ"שו ,'ז"הדא ע"ושמ תוכלה רוציק' ס"וסב הז 'יסל (א) םיאולימב ז"ע תויארו ןויד הארו

."שדוח-שאר רחאל (ףכית) התושעל שי יתעדלו" םייסמו ,הזב ןדש בש 'מע ב"ח ח"וא גהנמו הכלה ירעש האר (8
.אש 'מע םש האר ,הזב תוזירזה תביס .ז"חאלש הנעמב ןכו

אלש רבדה םעטב .(האבה הרעהבש ה"ח ק"גא - החמש לש םיניינב תודוא דחוימב םש רבודמו) א,טכ תינעת (9
.339 'מע א"ח א"שנת תוחישה רפסב אבומה האר - ע"ושוטבו ם"במרב הז ד"ספ אבוה

תובוט תוטלחה תלבק ידי-לע השענ החמשה 'רוניצ' תחיתפ) 391 'מע ב"ח ב"נשת תוחישה רפסב ןכו (10
יניינעב םוי לכב ךלוהו ףיסומו ,םיחמשמה םירבדב תוברהלו ףיסוהל םינפואה לכב לדתשהל ,ידיימה ןעוציבו
.דועו ,זצק 'מע ז"ישת שדוק תוחיש ,טסק 'מע ב"כח ,גמר 'מע ה"ח ק"גא ,(החמש

יאכז םוי םושמ וקומינו ,(סנכנשמ ה"ד םש תינעת) י"שר ירבד רואיבב 349 'מע ז"טח תוחיש יטוקל (11
ןכ) חספו םירופ ימי תא לארשיל האיבהש איהש ,'לארשי לש ןעישומ' - ה"ערמ תדיל ובש ,רדא 'ז ,הז שדוחבש
ץבעי תליאש ת"ושכ אלד הזש ,םש ןייצמו .(ןושאר-רדאב עריא ומצע םירופ סנש ,ימלשוריה פ"ע תועד םש איבמ
.חפ 'יס ב"חזכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ י"עש שטיוואבויל ןוכמ י"ע ל"וי
ןמרדור ןמלז-רואינש :יארחא ךרוע * רפואל השנמ יכדרמ ברה :ךרוע
דורב 'מ םחנמ :ישאר ךרוע
"תורשקתה" לע יונמ

ראודה תועצמאב ךתיבל תורישי "תורשקתה" ןויליג תא לבקל ןתינ

.(םימולשת 4-ב) ח"ש 177 :ץראב הנשל יונמ ימד
(םימולשת 2-ב) ח"ש 88 :ץראב הנש יצחל יונמ ימד
972-3-9607588 :תינופלט ררבל אנ :ץראל-ץוחב םייונמל יונמ ימד

:תבותכה יפל ,תבותכהו םשה ,יונמה ימד תא חולשל אנ
72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת ,םייונמה תקלחמ ,"תורשקתה"

ישארה ףדל

םיניינע חתפמ | ןיעידומ | סופד תיב | תושדח רדח | םידלי רדח | ןויע רדח | ד"בח תיב

תורומש תויוכזה לכ (c)
רואל האצוהה ףגא - זכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ
03-9606169 :'סקפ ,03-9607588 'לט ,72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת
ירא-בל ףסוי :"טנרטניא" רודמ שאר * בונורהא ןהכה קחצי ףסוי ברה :ר"וי
chabad@chabad.org.il