- ג"לק - "תורשקתה" ןועובש

ז"נשת'ה טבשב 'ל * םיטפשמ 'פ ק"שע

ונרוד אישנ ,שטיוואבוילמ ר"ומדא ק"כ תרותמ יעובש סרטנוק
שטיוואבוילמ י"ולר ק"הרהב לדנעמ םחנמ יבר
ע"יז מ"גבנ ה"הללקוצז
יברה לא תורשקתהה קוזיחלוןויליגה ירודמ
יבר יצוצינ יהויחבמ ריתי חישמ םע תויחל תוכלמ רבד
ץבוק תדרוה עובשה חול שדקמה תכאלמ תודיסחה ינייעממ

תוכלמ רבד


"הוולמ" ה"בקה - "הוולת ףסכ םא"
םילענ תוחוכ דחא לכל


ןתונ וניא ידוהיהש יפ-לע-ףא תוחוכ ידוהיל ןתונ ה"בקה
לכ לצני ידוהיהש ה"בקה שרוד הז םע דחי * םתרומת רבד ול
תא ריזחהלו ותוחילש תא תואלמל ידכ וללה תוחוכה
לע טבה ילבמש ,דחאו דחא לכ תאמ םיעבות * "האוולה"ה
רועישהמ דחא םוי וליפא ריסחי אל ,ובצמו ודמעמ תותיחפ
ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כ תחישמ * תודיסחה תרותברמול הוויצ רמאמה ירחא .'וג הלכשמ היהת אל ה"ד רמאמ רמאו ןגנל הוויצ ר"ומדא ק"כ]
.["םייחל"

ונכותש ,2"דלו תיב" וכותב השעי םדאהש תשרוד תודיסחה תרותש 1רמאמהב הכוראב ראבתנ .א
ןיינע והזש ,"דלווה תדיל" םג היהת הז ירחאלו ,תילכש תולעפתהד ןיינע אוה הדובעב
לדוג דצמ ,ותדובעמ ןוצרה תועיבש רדעה ונממ םיעבות הז םע דחיבו ;בלב תולגתהב הכשמהה
.תוחילשה יולימב ("טייקטגאייראפ יד") ותדריט

םיאלפנו םילענ םה םירומאה םיניינעש - תמאה איה ךכו - ונל המדנש ןוויכ :הרואכלו
דחאו דחא לכמ רבדה תא עובתלו שורדל ןכתי דציכ - ("םיניינע עקידלאוועג") רתויב
!?לארשימ

ךליל ךירצשכ ןוצר עבש אוה םימעפלש ול רמא ע"נ יברה ויבאש ,3רפיס ר"ומדא ח"ומ ק"כ -
שופל זא ותלוכיב ,הדובעה יניינע לכמ אוה רוטפ ןיד יפ-לעש םוקמב ותויהב יכ ,תונפל
."ךיז וצ ןעמוק ןוא םעטא םעד ןפאכפא" ,'ה תדובעב ותדרטו ותעיגימ עגרל

יאדווב - ונכרעכ םישנאל - לארשי יאישנו םיקידצל עגונב וליפא םירומא םירבדה םאו
דע ,תודימתב הדובעב הדריטהו העיגיה היהתש ,"ךאז עקידלאוועג א" ,רתויב השק יאדוובו
!ןוצר תועיבשל םוקמ היהי אלש ךכ ידכ

!?הזכ הלענ ןיינע לע חוכה לארשימ דחאו דחא לכל שי דציכ - הלאשה אופיא תלאשנו

תוחוכה דצמ - לארשימ דחאו דחא לכל םיכייש רתויב םילענ םיניינע םגש - הזל הנעמהו
.הלעמלמ ול םינתונש

הרותב ןירוקש תוישרפהב שגדומ (לארשי לש םתדובעל הלעמלמ םינתונש חוכה) הז ןיינעו
.ןמקלדכ ,וז תבשב

. ה"בקה איצוה שא לש עבטמ ןימכ" ,"לקשה תיצחמ 'וג ונתי הז" 4ביתכ םילקש תשרפב .ב
.5"ונתי הזכ ,ונתי הז ול רמאו ,השמל והארהו .

:6הזב ןיינעהו

ןתיל םה םג ולכויש לארשי-ינבל חוכ-תניתנ הווהמ השמל ה"בקה הארהש "שא לש עבטמ"ה
אוהש המ" ,"לארשיל ויטפשמו ויקוח בקעיל וירבד דיגמ" 7בותכש המ ךרד-לעו .לקשה תיצחמ
ה"בקה" 8ל"זראמכו ,םמייקמ ומצעב אוהש ,"ויטפשמו ויקוח" ,"וירבד"ד שוריפה והזש) השוע
חוכ-תניתנ הווהמ "השוע אוה"ש ,ונייה ,9"תושעל לארשיל רמוא אוה ("ןיליפת חינמ
.10"תושעל לארשיל"

:דועו תאז

ה"בקה הארהש (הלעמלש עבטמ) "שא לש עבטמ"ה ומכ ,"ונתי הזכ" ,"ונתי הז" בותכש הממ
-לעש ,ןבומ - "שא לש עבטמ"ה ומכ ,"הזכ" אוה ידוהי ןתונש לקשה תיצחמהש ,ונייה ,השמל
יכ ,הלעמל "שא לש עבטמ"ד ןיינעה השענש אוה לעופ ,"לקשה תיצחמ" ןתונ ידוהיש הז ידי
.11אליעלד אתורעתא אתתלד אתורעתאב

:םיניינע ינש שי שא לש עבטמ השמל ה"בקה הארהש הזבש ,אצמנו

תיצחמ תניתנב לארשי לש םתדובעל הלעמלמ חוכ-תניתנ - שארל לכל - איה שא לש עבטמה
אתתלד אתורעתאה תא תררועמש אליעלד אתורעתא תניחבב איה שא לש עבטמהש ,ונייה .לקשה
.לקשה תיצחמ תניתנד

,אליעלד אתורעתא לועפל אתתלד אתורעתאה לש החוכב שיש - ןיינע דוע השענ הז ידי-לעו
.הלעמל "שא לש עבטמ"ד ןיינעה תא תלעופ הטמל לקשה תיצחמ תניתנש ,ונייה

לכ לועפל לארשי-ינב לש םחוכבש אלפי אל בוש - אליעלד אתורעתאד ןיינעה ונשיש ןוויכו
.םהמ תושרדנה תודובעה

:םיטפשמ תשרפ - עובשה תשרפב םג שגדומ (הדובעה לע הלעמלמ חוכ-תניתנה) הז ןיינע .ג

ץוח תושר הרותבש םאו םא לכ" :14ל"זח ורמא - "הוולת ףסכ םא" (13ונתשרפב) קוספה 12לע
.הבוחו הווצמ אוה "הוולת ףסכ םא" קוספהש ,ונייה ,"'וכ הזמ

םגש ,ןבומ ,"תושעל לארשיל רמוא אוה השוע אוהש המ" (ב"ס) ל"נה ל"זח תשרד יפ-לעו
."'וג הוולת ףסכ םא" יוויצה תא םייקמ ומצעב ה"בקה

:ןיינעה רואיבו

הז ןיאש תורמל ףסכ והשימל םינתונש - אוה ("הוולת ףסכ םא") האוולהד ןיינעה ןכות
- אסיג ךדיאל לבא ;(האוולהה תרומת רבד (הוולמה לא) ןתונ וניא הוולה ,ןכש) ול עיגמ
.(ןמז רובעכ) האוולהה תא ריזחהל בייחתמ הוולה אלא ,הנתמ וז ןיא

-ףא תוחוכו םיניינע ידוהיל ןתונ ה"בקהש - "תושעל לארשיל רמוא אוה השוע אוהש המ"ו
ידוהיהש ,ה"בקה שרוד הז םע דחיב לבא ;םתרומת רבד (ה"בקהל) ןתונ וניא ידוהיהש יפ-לע
,(ה"בקה לש) ותוחילש תא תואלמל ידכ ה"בקה תאמ ול ונתינש תוחוכהו םיניינעה לכ לצני
.ה"בקה לש "ויטפשמו ויקוח"ב "האוולה"ה תא ריזחהלו

ינש - (15ג"ס ל"נה םיאנת יפל) ריזחהל תנמ לע רבד תריסמב וניצמ רתוי תויטרפבו .ד
.האוולהו הלאש :םינפוא

יפל ,ונממ לאשש רבדה ותוא (ליאשמה לא) ריזחהל לאושה בייח - הלאשב :םהיניב קוליחהו
,רמולכ ,16"הנתינ האצוהל - הוולימ" וליאו ;ולש תויהל ךפוה וניא (לאשש) רבדהש
.ויכרצ לכ ליבשב הב שמתשהל לוכיו ,הוולה לא ןיטולחל תכייש האוולהה

םשב תארקנ - (ג"ס ל"נכ) "הוולת ףסכ" - לארשי-ינבל ה"בקה לש חוכ-תניתנהש רבדה םעטו
לצנל םה םילוכי (ה"בקה תאמ לארשי-ינבל ןתינש) הז חוכש יפל ,אוה ,(הלאש אלו) האוולה
ךרד-לע ,17םיכומנ םיניינעל עגונב רבודמה רשאכ וליפא ,םהלש םיניינעב לועפל ידכ
."הנתינ האצוהל הוולימ"ש - האוולה תמגודבו

:תודיסחה תרות דומילל עגונב טרפבו ,לעופל עגונב ןיינעה רואיבו .ה

רהזנ היהיש דע הליחת ןיתמהל םדאה ךירצ תודיסחה תרות דומיללש םירבוסה הלאכ שי
.תודיסח דומלל לכוי זא קרו ,הווצמ רודיהבו םירפוס ירבד לש לק קודקדב וליפא תילכתב
,עדוי םא ("ךאנ טדער רעוו") םג המ ,וז הגרדל עיגה אל ןיידע רשא אוה ששוחש ןמז לכ
םא ןכש-לכו ,םירפוס-ירבד לש לק קודקדבו הווצמ רודיהב לשכיהל ,םיתעל ,אוה לולע רשא
לש ןיינעב ןה) אתיירואדמ אוהש רבדב וליפא םימעפלו ,ןנברדמ אוהש רבדב וליפא לשכנ אוה
קסעתהל לוכי וניא - אוה ןעוט - יזא ,("השעת לאו בש" לש ןיינעב ןהו "השעו םוק"
...!םילענ םיניינעב ללכבו ,הליפתה תדובעבו תודיסחה דומילב

:"הנתינ האצוהל הוולימ" - הזל הנעמהו

הבוט ןבאל הלישמה ןקזה וניברש 18עודיכ - תודיסחה תרות לש התלעמ לדוג לע טבה ילבמ
ןייק זיא רתכ רעצנאג רעד") רתכה לכ לש ותואיצמ תלטבתמ הידעלב רשא ךלמה רתכב תאצמנה
ולצנלו ךלמה רתכ תא תחקל לארשימ דחאו דחא לכל הנותנ תושרה ,םוקמ-לכמ - ("טינ רתכ
.ולש םיניינעה ליבשב

אל ,ובצמו ודמעמ תותיחפ לדוג לע טבה ילבמש - לארשימ דחאו דחא לכ תאמ םיעבות ךכיפלו
לשכנ ובש אפוג הז םויב וליפאו ,תודיסחה תרותב ולש רועישה תא דחא םוי וליפא ריסחי
הז םויב םג ירה - ("השעת לאו בש"ד ןיינעב ןהו "השעו םוק"ד ןיינעב ןה) אתיירואדב ו"ח
לש ןיינעב וליפא אלא ,"הדובע" לש ןיינעב קר אלו ,תודיסחה דומילב ורועיש תא ריסחי אל
דציכ ללכ עדוי וניא וקמוע םור דצמש (הלכשהב) הזכ ןיינע וליפאו ,תוקולאב "הלכשה"
!("ךיז וצ ןגארטוצפארא") וילא "ודירוהל"

ראבתנ - ("הוולת ףסכ" תניחבבש) הז חוכ לארשי-ינבל ןתונ ה"בקהש רבדה םעט ,הנהו .ו
ימע ירכנו ימע" - קוספה לע 19ל"זח תשרדכ ,"ימע תא (הוולת ףסכ םא)" :בותכה ךשמהב
."םדוק

םג רמול םוקמ תניתנ תמייקש ,ןבומ ,"םדוק ימע"ש שיגדהל ךרוצ שיש הזמש - המדקהבו
."םדוק ימע"ש ,איה הנקסמה ,ןכ-יפ-לע-ףאו ,רחא ןפואב

תכשמנ - "'וג ימע תא הוולת ףסכ םא" קוספב תזמורמה ה"בקה תאמ חוכ-תניתנהש ןבומ הזמו
םג תויהל לוכי ןכלש) םוקמ תספות הניא םיארבנה תדובע היבגל רשא תאזכ הגירדממ האבו
.20"םישרושה שרוש דיחי ןודא" תניחב יהוזש ,(רחא ןפואב

םא ,(םיקידצ לש ןהישעמ) ולא השעמב םא ץפח םהמ הזיאב עדוי יניא" 21שרדמב אתיאדכו
יווה בוט יכ רואה תא םיקלא אריו 22ביתכד ןוויכ ,(םיעשר לש ןהישעמ) ולא השעמב
עדוי יניא"ש ךכל הביסה רשא ,"םיעשר לש ןהישעמב ץפח וניאו ץפח םיקידצ לש ןהישעמב
לש ןהישעמב"ש ("'וג םיקלא אריו" קוספהמ) דחוימ דומיל תויהל ךירצו "ץפח םהמ הזיאב
םוקמ-תניתנ הנשי ("םישרושה שרוש דיחי ןודא"ד) וז הגירדמבש ללגב ,איה ,"ץפח םיקידצ
תומשנב ה"בקה רחבש תימצעה הריחבה דצמש אלא ,("םיעשר לש ןהישעמ") יכפה ןיינעל םג
."םדוק ימע" - לארשי

ןוויכ :"יתאנש וישע תאו בקעי תא בהואו 'ה םואנ בקעיל וישע חא אלה" 32רמאנ הז לעו
וישעש ,"בקעיל וישע חא אלה" ןכל ,םוקמ ספות וניא םינותחתה השעמ וז הגירדמ יבגלש
.אקווד "בקעי תא בהואו" - תימצע הבהאו הריחבה דצמ ,ןכ-יפ-לע-ףאו .םיווש םהינש בקעיו

:42"הוולת ףסכ םא" - בותכה ןושלב םג זמורמ הז ןיינעו

.25"ךיבא תיבל התפסכנ ףוסכנ" ןושלמ אוה "ףסכ"ש עודיכ - הבהאה ןיינע לע זמור "ףסכ"
האב הניא ("ימע תא הוולת") ה"בקה תאמ - חוכ-תניתנה - הוולימהש ,ןדיד-ןודנב ותמגודו
.לארשי-ינבל ה"בקה לש ("ףסכ") תימצע הבהאה ללגב םא יכ ,םדאה תדובע ללגב

:"ךמע ינעה תא (ימע תא הוולת ףסכ םא)" - בותכה ךשמה םג ראבל שי הז יפ-לע .ז

תכשמנ ןכל - םש עגונ וניא םינותחתה השעמש הזכ םוקממ האב ל"נה חוכ-תניתנש ןוויכמ
.הז חוכ ךשמנ ונממש רוקמהב םגפ לעופ וניא הדובעה רדעה יכ ,לארשימ דחאו דחא לכל האבו

,"ינע" תניחבב אוה הז ידוהיש ךכ לע טבה ילבמש - "ךמע ינעה תא" בותכש המ והזו
שיש אלא ,דוע אלו ,("םעד ןופ ןכארבעצ זיא רע") ךכמ רובש השענו ובצמו ודמעמב ןנובתמש
("הוולת ףסכ םא") הלעמלמ ל"נה חוכהש ,תעדל ךירצ תאז לכב ...רובש תויהל הממ םנמא ול
טכיירגרעד
תימצע הבהא") ידוהי לכ לא תסחייתמ ("ףסכ") תימצע הבהא ,ןכש ,ול םג ןתינ
אצמנ ה"בקהש עודי ירה ,ינע ותויה ללגב - הברדאו ."ינעה" הז ידוהיל םג ,("ןעמעלא
.אקווד 26"הכדנו רבשנ בל"ב

:27"השונכ ול היהת אל" - 13בותכב ךישממו .ח

אלב רבוע ,ול ריזחי המ ול ןיאש עדוי אוהו ינעה שגונה לכ" - אוה הז יוויצ לש ונכות
ןמזב ובוח לעבל ומצע תוארהל םדאל רוסא"ש אלא ,דוע אלו ,28"'וכ היהת אל רמאנש ,השעת
רשא הרקמב ,רמולכ .29"'וכ ומילכי וא ודיחפי אלש וינפל רובעל וליפא ,ול ןיאש עדויש
תמרוג הניאו ("ול ריזחי המ ול ןיא" ירהש) יכה-ואלב הליעומ הניא הוולהמ בוחה תעיבת
.בוחה תא ונממ עובתל רוסא - ץחל אלא הוולל

ןכ - "תושעל לארשיל רמוא אוה השוע אוהש המ" ,"וג בקעיל וירבד דיגמ"ש ל"נה יפ-לעו
הניא םירוסיי ידי-לעו לאמשה וק ידי-לע ה"בקה לש ותעיבת רשאכש ,הלעמל םג רבדה אוה
!"השונכ ול היהת אל" רמאנ (תלעות אלל) םתס העיבת יבגל ירה ,םולכ תלעופ

יכ םכתא תוכה ליעוי המ" ,רמולכ - "הרס ופיסות דוע וכות המ לע" 30רמאנש המ ךרד-לעו
;31"תוכמה ידי-לע ורסווית אלו אוטחל ופיסות תוכמה רחא ןיידע יכ ,הזב ורסווית אל
וקב בוש ליחתי - םולכ לעופ וניא לאמשה וקב ותגהנה ידי-לעש ,האור ה"בקה רשאכ ,ןכלו
.32הלגנהו הארנה בוטב םימחרבו דסחב בוריקב ,ןימיה

(:33ר"ומדא ק"כ םייסו)

הלכשמ היהת אל" 34ונתשרפב בותכש ומכ ,אחיוור ינוזמו ייח ינבב ה"בקה עיפשי יאדווב
,35אמייקו אייח אערזב וז הנשב ודקפיי - ודקפנ אל ןיידעש הלא לכש ,"ךצראב הרקעו
.םימי תוכיראו הבחרהב הסנרפ
- םחנמ-תרות' ,ב"ישת'ה רדא שדוחה םיכרבמ ,םילקש 'פ ,םיטפשמ תשרפ תבש תחישמ םיעטק)
(הגומ יתלב - 335 'מע ,ןושאר ךרכ ב"ישת'ה 'תויודעוותה
.נ"שו .ךליאו 329 ע"ס ןושאר ךרכ ב"ישת'ה תויודעוותה - םחנמ-תרות (1

.ב"ער ,דס תומבי האר (2

.15 'ע (ד ןמוי) די תרבוח "תומישר" םג האר (3

.גי ,ל אשת (4

.פ"הע י"שרפב אבוה .דועו .ד"ה א"פ םילקש ימלשורי (5

.םש ןמסנהבו ,ךליאו 267 'ע א"ח א"ישת תויודעוותה - םחנמ-תרות םג האר (6

.טי ,זמק םילהת (7

.א ,ו תוכרב (8

.ט ,ל"פ ונתשרפ ר"ומש (9

.8 הרעהב םש ןמסנהבו ,343 'ע ב"ח א"ישת תויודעוותה - םחנמ-תרות םג האר (10

.א ,חפ .ב ,זע א"חז האר (11

.ךליאו 158 'ע א"ח ש"וקלב ספדנ החישה ףוס דע ןאכמ (12

.דכ ,בכ (13

.פ"הע י"שרפו אתליכמ (14

- .(ןודקפהב די חולשל רוסא רמושהש) ןודקפו (רבדב שומישה רובע םלשל ךירצ רכושהש) תוריכש יטועמל (15
.הגומ יתלב המישרמ

.א ,זמ ןישודיק .א ,דפ תובותכ (16

.הגומ יתלב המישרמ - .*(ף"לאב) "רוא"ל (ן"יעב) "רוע"ה ךוכיזו רוריבב םג ללוכ (17

.דועו .ךליאו וכש 'ע ג"ח צ"יירהומ ר"ומדא שדוק-תורגא .טמ 'ע ב"ח "םימתה" האר (18

.פ"הע י"שרפב אבוה .א"ער ,אע מ"ב (19

היהת אל ה"ד .ךליאו הצק 'ע ת"רזע מ"הסב ראבתנ ןיינעה - .(ב ,אל) ה"לשב אבוה ,ג"פ ב"ח ק"הובע (20
.נ"שו .(ךליאו 324 ע"ס ןושאר ךרכ ב"ישת'ה תויודעוותה - םחנמ-תרות) תודעוותהב רמאנש הלכשמ

.ב"פס ר"ב (21

.ד ,א תישארב (22

.נ"שו .99 'ע םש םחנמ תרות הארו .ג-ב ,א יכאלמ (23

.ךליאו דכ'ג 'ע (ח ךרכ) ונתשרפ ת"הוא םג האר (24

.מ"כבו .נ"פר אינת הארו .ל ,אל אציו (25

.טי ,אנ םילהת (26

ןוויכ - הלאשב :הוולה לש ותובייחתה רתוי הלודג ,(ד"ס ל"נכ) הנתינ האצוהלש הוולימבש - המדקהבו (27
האצוהלש האולהב כ"אשמ ,התע אוהש ומכ רבדה תא ול ריזחמ הייוושמ התחפנ םא םג ירה ,אמייק ליאשמ תושרבש
איה הדובעל חוכ-תניתנהש ןוויכו .האולהה תעשב היוושכ ריזחהל הוולה בייח ,היוושמ התחפנ םא ,הנתינ
תובייחתהה רתוי הלודג ,ויניינע לכ ליבשב הזב שמתשהל לוכי םדאהש הלעמה םע דחיב ,ירה ,האולה לש ןפואב
.(הגומ יתלב המישרמ) "'וגו השונכ ול היהת אל" ד"ודנב שיגדהל דחוימ ךרוצ שי הז םעטמו .תומילשב עורפל

.ב"ס האולה 'לה מ"וח ז"הדא ע"וש .ב"ה א"פ הוולו הוולמ 'לה ם"במר (28

.ב ,הע מ"במ - .ג"ס םש ז"הדא ע"וש .ג"ה םש ם"במר (29

.ה ,א היעשי (30

.("םישרפמ שי" םשב) פ"הע ק"דר (31

רדא טכ .תבט זכ "םוי םויה" האר) תוינחור הזמ ושעי םהו ,תוימשג לארשי ינבל ה"בקה עיפשי אלימבו (32
.הגומ יתלב המישרמ - .(מ"כבו .לולא זכ .ינש

.הגומ יתלב המישרמ - אבה עטק (33

.(ךליאו 323 'ע םש םחנמ תרות) רמאמהב הכוראב הארו .וכ ,גכ (34

.(ל"ומה) תודחא תובית ןאכ תורסח המישרהב (35-------------------

.דועו .א"עס ,ח צ"מרד האר (*

חישמ םע תויחל


היהת ידוהי לש תיתימאה ותואיצמ
הלואגה ןמזב המלש


הלואגה תא ריכזמ הנבלה דלומ

(הפוסב "דימת") הנשמה רמאממ ןבומכ - הלואגה ןמז םע רושק תבשה םויד ןיינעה תוללכ
םויל ריש רומזמ םירמוא ויה תבשב" ,"שדקמה תיבב םירמוא םייוולה ויהש רישה" תודוא
תבש לכש ,רמולכ ,"םימלועה ייחל החונמו תבש ולוכש םויל ,אובל דיתעל ריש רומזמ ,תבשה
ולוכש םוי" - הלואגה ןמזד תומילשה תילכת - אפוג הזבו ,הלואגה ןמזל המגודו ןיעמ אוה
..."םימלועה ייחל החונמו תבש

:רתויב טושפ ידוהיל וליפא תוטשפב ןבומ ליעל רומאה

תומיב ובצמו ודמעמל סחיב הלואג לש בצמב אצמנ אוה תבשה םויבש ,שיגרמו עדוי ידוהי לכ
ול שי ןיידעו ,ותסנרפ יניינעל עגונב גואדל ךרטצי תבשה ירחאלש תויה םע ,ןכלו ,לוחה
םיניינעה לכמ אוה חכוש תבשה םוי אובב ,ןכ-יפ-לע-ףא - תבשה ינפלש םימיהמ תובוח
לעופב גהנתמו ,"הב בצע ןיא" - ובלמ הגאדו בצע לכ ריסמו ,"לוחד ןידבוע" םע םירושקה
וא ,וכרע יפל) ןשי ןייו ןמש רשב לכואו "תורימז" רש אוה - גונעתו החמש לש ןפואב שממ
...(שממ וטושפכ

:"שדוח שאר"ד יוליעה לדוג תא טושפ ידוהי ןיבמ ןכ ומכ

הנבלה שודיחמ הארוהה יהמ לאוש ידוהי רשאכו .הנבלה שודיחו דלומ - וניינע "שדוח שאר"
םאו ,ותדובעב הארוה הז ירה עמוש וא האור ידוהיש רבד לכש ט"שעבה תרותכו ,וילא עגונב
הז לעו ?וילא עגונב הזב הארוהה יהמ :אוה לאוש ,הנבלה שודיחו דלומ תא ותוארב ,ןכ
"רודיס"ב שרופמ רבדה יכ ,'וכ תודיסחבו הלבקב םיזמר הזב שפחל ךרוצ ןיאש ,ול םירמוא
הנבלה שודיחו דלומ תייאר ,רמולכ ,"התומכ שדחתהל םידיתע םהש" :(שפנ לכל הוושה)
.התומכ שדחתהל םידיתע םהש" הדבועה תא ידוהיה לצא תררועמו הריכזמ

"הווצמ-רב" ירחאל רבכ אוה ירה - "התומכ שדחתהל םידיתע ןהש" שוריפה והמ :לאוש רשאכו
ותואיצמש עדוי ידוהי לכ :תוטשפב איה הבושתה יזא ?ולצא היהי "שודיח" הזיאו ,'וכו
םירביא ח"מרמ רתוי - השא לצאו) םידיג ה"סשו םירביא ח"מר ול שיש הדבועה הניא תיתימאה
םעה לכמ ךמעו ינא ונילפנו" - םלועה תומוא יבגל ידוהיה לש ודוחי אטבתמ הזב אלו ,('וכ
דובכ םש לע םרצויל ראפל" - איה ידוהיה לש תיתימאה ותואיצמ אלא ;"המדאה ינפ לע רשא
...("התומכ שדחתהל םידיתע םהש" ירחאל הכרבה ןושל ךשמהכ) "ותוכלמ

- "התומכ שדחתהל םידיתע םה"ד ןיינעה (טושפ ידוהיל וליפא) תוטשפב ןבומ הז יפ-לעו
תילכתש ,היתווצמו הרות ,השודק יניינעב ,רמולכ ,ידוהי לש תיתימאה ותואיצמב שודיח
הנבלה שודיחו דלומ תייארד ןיינעה תוללכש ןבומ הזמו .הדיתעה הלואגב היהת הזב תומילשה
םהש" - הדיתעה הלואגה תודוא (םיטושפבש טושפל וליפא) לארשימ דחאו דחא לכל ריכזמ
."התומכ שדחתהל םידיתע
- םחנמ תרות' ,ג"משת'ה רדא שדוח-שאר ברעו שדוחה-םיכרבמ ,םיטפשמ תשרפ תבש תוחישמ)
(הגומ יתלב - 978-975 'מע ,ינש ךרכ ,ג"משת'ה 'תויודעוותה

יהויחבמ ריתי


הארוהה לע םעפה דוע ררועל
הרותה םע "תויחל"


תלוזל עגונב םג הזב לדתשהל

הרותד רואהש הז ידי-לע ,הרותה םע "תויחל" תדחוימ חוכ-תניתנ שי םיטפשמ תשרפ תבשב
ךורעה ןחלושכ" ,םדאה לש ותואיצמו ולכשב רדוח (ורתי תשרפבש הרות ןתמד הלעמלמ יוליגה)
ימויה רועישב םג שגדומכ ,וטושפכ ןחלוש ,שממ ימשג תויחל דע ,"םדאה ינפל לוכאל ןכומו
.ם"במרב

הארוהה ךרד לע םוקמו םוקמ לכב םסרפלו םעפה דוע ררועל םיאתמה ןמזה הז ירה ,ןכלו
,(ןמזה םע תויחל) הז ןמזל םיכיישה הרותה יניינע - דחוימבו ללוכ ,הרותה םע "תויחל"
.(היליד ארועיש םופכ דחו דח לכל םיעובקה םירועישה לע ףסונ) ת"תח ירועיש דומילמ לחה

םג (אלא ,ומצעל עגונב קר אל) הז לכב לדתשהל ךירצ - לארשי תודחאו לארשי תבהא דצמו
ןפואבו ,הצוח (הרותה תוימינפ) תונייעמה תצפה ללוכ ,הרותה תצפה ידי-לע ,תלוזל עגונב
םוגרת ידי-לע - םג ללוכ ,"םדאה ינפל לוכאל ןכומו ךורעה ןחלושכ" ,"םהינפל םישת"ד
.םעו םע ןושלב הרותה יניינע

"םייח חרוא" םתוחו םויסב בותכש ומכ ,אקווד החמש ךותמ איה הרותה םע תויחהש ,רומאכו
החמשה תא רתוי דוע םיזרזמו םירהממ הז ידי-לעש ,תידימת תחמש ,"דימת התשמ בל בוט" -
חישמ ידי-לע המילשהו תיתימאה הלואגב ,"םשאר לע םלוע תחמש" - התומילשב תידימתה
תילכתב ("הנשב יל גוחת םילגר שולש") ונתשרפבש םידעומה תחמש םג היהת ,זאש ,ונקדצ
לא ךרוכז לכ הארי" יכ ,הייאר תלועו הגיגח ימלש ,החמש ימלש תברקה ידי-לע ,תומילשה
ןירוקש) המורת תשרפב רמאנ וניינב לע יוויצהש ,ישילשה שדקמה-תיבב ,"'ה ןודאה ינפ
."םכותב יתנכשו שדקמ יל ושעו" - (החנמ תליפתב ףכית
- םחנמ תרות' - ט"משת'ה ןושאר רדא שדוח-שאר ברעו שדוחה-םיכרבמ ,םיטפשמ תשרפ תבש תוחישמ)
(316 'מע 'ב ךרכ ,ט"משת'ה 'תויודעוותה


רוביעה תנש לש תוחוכה תא לצנל

וז העידי ירה - תומילשה ןיינע שגדומ הבש ,רוביעה תנש איה וז הנשש עדוי ידוהי רשאכ
היהת ותדובעש ידכ ,וז הנשב ול םינתונש םידחוימה תוחוכה לכ תא לצנל ותוא תררועמ
.תומילשה תילכתב

הדובעה יניינע לכ לע טבש שדוחמ חוכ תניתנהו הכרבה תכשמה תא לצני דחא לכש ןוצר-יהיו
."רקיעה אוה השעמה" ,לעופב השעמל עגונב - ןושאר רדא שדוחד

זאש . . טבשב ירישעד אלוליהה םוימ הכרבה תכשמהד יוליעה לדוגב םיננובתמ רשאכ טרפבו
םיניינע לכ לבקל אלא ונל רתונ אלו ,רתויב םילענה תוחוכהו תוכרבה לכ ונתינש םיעדוי
."םכלוכ ןכה ודמע" :אלוליהה לעב לש עודיה ןושלבו ,ולא
'מע ,ב ךרכ מ"דשת 'תויודעוותה' ,מ"דשת'ה ןושאר רדא שדוחה-םיכרבמ ,םיטפשמ תשרפ תבש תחישמ)
(הגומ יתלב - 979

יבר יצוצינ


"עובשו לוכא םתלכאו"


דיסחו ללכב םדאש שיגדה ךא ,םיפוגיסו תוינעת ללש יברה
יברה * ךיחה תוואתבו לכואב "חנומ" תויהל ךירצ אל טרפב
םידיסחה ינקז תא וילא החלש תינברהו תונעתהל הבריה ומצע
ןילכוא" :בישה יברה * .ופוג תרימש לע והוררועיש ידכ
יברה לש תויוסחייתה רורצ * ..."םדא ינב ראשכ ןיתושו
ףוגה תואירבו אייפכתא ,תומוצ ,הליכא יאשונל


רפואל השנמ-יכדרמ ברה תאמ

..."םדא ינב ראשכ ןיתושו ןילכוא"

םינברה ילודג תצובק לש הרידנ 'תודיחי' המייקתה ז"כשת ארקיו תשרפ לש ישיש לילב
לע רומשל ליאויש יברהמ ושקיב םיסנכנה .המינפ שדוקה לא הסנכנש םידיסחהו םיעיפשמה
'ר ח"הרה ונמנ םיסנכנה םע .תקפסמ הניש לע םג ךכו היתשו הליכא לע דיפקי ,ותואירב
,ה"ע ןוספמיס ןהכה ליכאי-והילא 'ר ,ה"ע ןוסבוקיי'ג לארשי 'ר ,ה"ע ןיטיול יולה לאומש
.ה"ע ןמכוד יולה ןמלז-רואינש 'רו ה"ע ןיקביר רעבוד-השמ 'ר ,ה"ע ןיקשולט ןסינ 'ר

:רמאו הייתשו הליכא אשונל יברה סחייתה ותבוגת ירבדב


...םדא ינב ראשכ ןיתושו ןילכוא


לע םירבדה תא הלעהש ,הרות-ילהא תבישי שאר ,קרוי-וינמ יקצילרג ךורב-קחצי-םהרבא ברה
תועידיה יפל יכ ,ןייצו זא ףיסוה ,שדוקה-ץראב וידידיל םהילע חווידו ותעשב בתכה
וז 'תודיחי' המזיש ה"ע אקשומ-היח תרמ תינקדצה תינברה וז התיה ,םימי םתואב וצופנש
.יברה לש 'קה ופוג תואירבל גואדל ןויסינב


תוינעתה דוס

ול שיש רבד ,ב"הב תומוצ תועיבקב עודיכ םג ךכו ,'תינעת לעב'כ יברה עדונ ותוריעצמ דוע
,'םלוע דוסי קידצ' סרטנוקב ומוליצ) ש"מי םיצאנהמ ותחירבב וב שמתשהש 'הנש חול'ב רכז
."ןמצע לע ןירימחמ ויהש" ל"זחכ גהנ אוה ךא .ב"הב תוינעת תא ןייצ םש ,(ב"נשת ת"הק

?אל וא ןכ - ןיכסב שומיש

ךלמה') צ"יירהומ ר"ומדא ק"כ תרידב םידיסחה ינקז םע יברה בסיה ל"שת חספה גחד 'ב לילב
ג"שרה לש ותלאש תובקעב ,הליכאה ןיינע לע הבסנ החישהו (דיק-איק 'מע 'ב ךרכ 'וביסמב
הליג זא .חספה גח ימי לכ ךשמב ןיכסב שמתשמ וניא יברהש הדבועב ןיחבה יכ ריעהש ,ל"ז
לוכאל גהנ אלש - ה"ע קחצי-יול יבר ק"הגה - ויבא תגהנה יפ-לע גהונ אוהש ,יברה
.("ןיכס אלב לכא ךכ-רחאו ,םדוק ךתח - ךותחל ךירצ היהש המ תא") ןיכס תועצמאב

:ףיסוה יברה


הארוה וז ןיאו") תישיא תיטרפ הגהנה איה ןיכסב שמתשהל אלש יתגהנה
.וייחב קר אל הזב םיבייוחמש בא דוביכ לש ןיינע . . ("םיברל


םע ןיכס םע הליכא תגהנה תא רשקמ שטאקנוממ 'רזעלא תחנמ' לעב ,יברה ןייצ - הברדאו
,יתעד תוינע יפל ירה ,םיברל עגונבו :שיגדהו - "לוכיל אברח םופא אמהנ" רהוזב רמאנה
.ל"נה ןיינעה תא ריכזהל ידכ ןיכסב שמתשהל אוה ןוכנו בוט רבד

'םילוגלג' יניינעו םיגד תליכא

יברה סחייתה ,תואישנה ינפל ,םעפ .רשב אלו םיגד יברה לש ולכאמ רקיע היה תופוקתה לכב
תלעמב םירפסב ראובמה תא ריכזה ,(910 הרעהו 941 'מע 'ג ךרכ 'ךלמ ימי') וז הדבועל
.םיקידצה תומשנ תולגלגתמ םהבש םיגדה

איבה (232 'מע 'א ךרכ ט"משת 'תויודעוותה' ,הרות-תחמש םוי) ט"משת תנשב תחא תונמדזהב
,שדוק-תבש יגהנמו תוכילה טקלב ונייוצ) תומוקמ דועבו הרות-יטוקילב ראובמה תא יברה
:(19 'מע ,ו"נשת ת"הק ,'יש ןוסגילז א"מרה תכירעב


םיגד לוכאל םימידקמ - רשבו םיגד (לארשי גהנמ יפ-לע) םילכואש תבש תדועסב
ררבל םימידקמ ןכלו ,רשבה רוריבמ רתוי לקנ םיגדה רוריב יכ ,רשב ינפל
הרבסההו ,(רשב) רתוי השקה רבד םג םיררבמ ךכ-רחאו ,(םיגד) לקה רבד הליחת
םררבל רתוי לק ןכלש ,תוקולאל לטבש אייסכתאד אמלעב םיגדה לש םשרושש הזב
.השודקל םתולעהלו

יברהשכ ,(389 'מע 'ג ךרכ ,נ"שת 'תויודעוותה') נ"שת תנשב ןמדזנ ךכ
רוש רשב תליכא ןכו אקווד "ילצ" לש ןפואב לכאנה חספ ןברק תליכאל סחייתה
:אקווד ילצ לש ןפואב (ןתייוולה םגו) רבה

ולאכ םנשי םא עדוי ינניא - תבשה םויב םג ללוכ ,הזה ןמזב ןכ ןיאש המ
רשב ולכא אלש המכו המכ םנשי יאדווב ,םינפ לכ לעו ,ילצ רשב םויה ולכאש
ינאש (דוס הז ןיא תמאבו) "דוס" הלגאו :(רמאו ,ךייח ר"ומדא ק"כ) ילצ
םיאצמנה לש םתמשאב אל) תבשה םויב ילצ רשב לכוא ינניאש ,םכותב ןטקה
,הברדאו) רבדה ערגי אל יאדוובו ,ינוצר יפ-לע עבקנש יפכ (אלא ,יביבסמ
תושעל" לצונתש ,דחי םג המשנהו ףוגה תואירבב (רתוי דוע ףסוותי הז ידי-לע
!"לארשי ומע טפשמו ודבע טפשמ

תינקדצה תינברה תנעט

תצובק טבש ד"וי תארקל העיגה - יברה תואישנל םינש ה"כ ואלמ תע - ה"לשת טבש שדוחב
סנכנשכ .דרפנב דחא לכ 'תודיחי'ל וסנכנ טבש ד"י 'א םויב .הילגנאב ד"בח ינקסעו יחולש
יכמות' תבישיל םיחולשה םידימלת ,ז"נשת טבש ד"ויל 'הרושת'ב םסרפתה) הפי 'יש ןמלז ברה
,טבשב ו"ט דובכל ,ברעב תרחמל דעוותהל ליאויש יברהמ שקיב (36 'מע ד"בח-רפכ 'םימימת
.הברה ידמ דעוותמ יננה יכ ,תונעט הל שי [ה"ע תינקדצה תינברה] יתייער" ול הנע יברהו
םוקמ לכמו ..."תבש יאצומ דע - הניכהש ףועהו "לעגוק"ה יתלכא אל ןורחאה שדוק-תבשבו
.םנוצר תואלמל לדתשהל חיטבה

"ול ןיאש ימ תא שייבל אלש"

יניינע דצמ ,שדוקה-ץראמ ואבוהש םיכרצמב שומיש יא היה ,םהב רדיה יברהש םירבדה דחא
דחא וילא רגיש חספה גח תארקלו ,ע"ל יברה הלחנ ח"לשת תרצע-ינימשב .תורשעמו תומורת
יברה .וידי ישעמ ,תילכתב רדוהמ ןיי יקובקב רשע השימח שדוקה-ץרא בשות םידיסחה יבושחמ
:(43 'מע 'א ךרכ 'ךלמ שדקמ' רפס) ול בישה


.'וכו רתויבו היוצר םתנווכ יכ ןח תאושתו לבקתנ


:ףיסוה דימ ךא


ימ תא שייבל אלש ל"זח רמאמ יפ-לעש רבכמ ('וכו איסהרפבו) יתעדוה יפ לע
תשרפה תויהל הכירצש םיניינעה לכ 'וכ איבהל אלש יתשקב 'וכו ול ןיאש
.'וכו תורשעמו תומורת


.(61 'מע 'ב ךרכ ב"לשת שדוק-תוחיש :הוושה) ב"לשת תנשב היה הז ,"איסהרפב"

:ח"לשתב קתפב יברה ךישמה ןלהל


הז ןודינב םג - ץראל-ץוחב םג ךייש הזש ללכב ('וכו החגשה) תורשכ ןכו
.החילסה םתאו .אוה ןכ [ןיי יקובקב רוגיש=]

םירשכה תתל תודעוותה לש הניינע ןיא

"ליגרה רדס"כ זא גוהנ היה רבכש - ז"משת תנשב תודעוותהב םג יברה סחייתה הז טרפל
תבשב רמא ךכו .המודכו םיעוריאל םהמ ןתי יברהש תנמ לע ,המודכו הקשמ ינקנק סינכהל
:(115 'מע 'ב ךרכ ,ז"משת 'תויודעוותה') ז"משת בשיו תשרפ
רוביצה דמעמב תודעוותהה תעב םונתיש תנמ לע הקשמ ינקנק םיסינכמ רשאכ
הקשמ סינכהל ,רמולכ . . "רוויע ינפל"ד ןיינעב רתויב רהזיהל שי - ולוכ
ואצמו וקדבש ןוויכמ ,(ןנברד קפס וליפא) ותורשכ לע הלאשו קפס םוש ןיאש
הקשמה גוס תא קר סינכהל שי ,ןכלו .ןירדהמה ןמ ןירדהמל ,תילכתב רשכ אוהש
.לוכל םסרופמו עודיכ ,דימת ןחלושה לע דימעהל םיליגרש


איבהל ולכויש ידכ ,ליגר-יתלב הקשמ גוס הנורחאל וסינכהש" הדבועה לע אלפתהו ריעה יברה
."!ולוכ רוביצה דמעמב תודעוותהב הז הקשמב ושמתשהש החכוהו היאר


ןיאו ,םייוסמ הקשמ גוס לש ותורשכב קפס ליטהל הנווכה ןיאש טושפ םגו ןבומ
'תמוערת'ל םוקמ ןיא ,אלימבו ,ותורשכ לע רוערעכ הקשמב שומישה-יא תא שרפל
'רשכה' תלבק וא רוריבל תודעוותהב שומישה תא לולשל קר איה הנווכה ;'וכ
.הקשמ לע

. היתווצמו הרות ,תודהי יניינע לע תוררועתה - אוה תודעוותהה לש הניינע
...!"אקדוו" לע רשכה לבקל ידכ הז דמעמ לצנל ןיאו .


וז הנשב" דחוימב רשאכ "לארשי-ץראמ הקשמ סינכהלו איבהל אלש" ותשקב לע רזח יברה
,אכהל םתהמ הקשמ איבהלו חורטל ךרוצ ןיאש םג המו .הטימשד ןיינעה םג ףסותינש [ז"משת=]
."אחריט לכ אלל ןאכ הקשמ גישהל םילוכיש העשב הב

יברהו הקשמ יקובקב םמע ואיבהו שדוקה-ץראמ ועיגה םירוחבש עריא ח"כשת-ו"כשת םינשב
םיניינעמ םיטרפ דוע ויה] ..."?םיבוטה םירבדה לכו תורשעמו תומורת ולטנ םאה" :םלאש
.[םמוסרפב דעומל ןוזח דועש הז ןיינע ביבס

...תבשה גנועב ברעתמ ךיחה םעט

דומיל ,השודק יניינעב תובהלתההו תויחה תא עיקשהל ךירצש ךכ לע יברה רביד תובר םימעפ
תוקסעתהה תא הינוריאב ראית תחא אל .םיימשג םיניינעב אלו ,תונייעמה תצפהו הרותה
.המודכו הייתשו הליכא ומכ ,םיימשג םיניינעב

'מע 'ב ךרכ ז"משת 'תויודעוותה') יברה אטבתה ז"משת הווצת תשרפ שדוק-תבש תודעוותהב
:(581-580


גונעתהש הישפנב שיניא עדי ירה - םירגובמה ןמ 'וכ החילס תשקב ירחאל
אלא ,דבלב ה"בקה יוויצ םויק דצמ קרו ךא וניא תבשה םויב ותייתשו ותליכאב
ךיחל ברע לכאמ ,ןשי ןייו ןמש רשב ,לכאמה לש גונעתה םג הזב "ברעתמ"
!ימשגה

"תודוהל" ןכומ היהי יזא . . ומצע ןיבל וניב ,ורדחב ודבל ותויהב
וא ,םתס רשב יבגל "ןמש רשב" לש דחוימה םעטה דצמ "םג" אוה ולש גונעתהש
...םתס שדח ןיי יבגל םשובמו ןשי ןייד דחוימה םעטה

דצמ אלא וניא םהלש גונעתה לכש וזכ הגרדב םיאצמנש הלאכ םנשי יאדווב
אל ,רבדת בורה לע הרות ,בורה וליאו ,טועימ קר םה לבא ,דבלב ה"בקה יוויצ
.וז הגרדל ןיידע ועיגה


ןכות תא שיחמהל ידכ - "בערב םתויחל" ןיינעב יברה עימשהש רואיבל ךשמהב ורמאנ םירבדה
יכ ,ימשגה לכאמבש גונעתה דצמ ןניא אפוג הייתשהו הליכאה רשאכ ,תבשב לחש תינעתה ןיינע
אלא ,דוע אלו ,עדוי ןטק דלי םג" :"הייתשו הליכא גנועב וגנעל" 'ה יוויצ דצמ םא
וניא ומצע לכאמהש ינפמ םא ,לכאמה םעט תא שח וניא םימעפלש ,ומצעב תאז יחו שיגרמש
,ךדיאל" :ףיסוהו יברה רמא ,"'וכו תומילשב ונניא ולש תואירבה בצמש ינפמ וא ...םיעט
םירגובמה לצא תאז לועפל םיכירצ הדימ התואב ,םינטק םידליל תאז ריבסהל םילוכיש םשכ
לצא רשאמ םלצא לועפלו ריבסהל רתוי לקנ םינטק םידלי לצאש תומימתה תלעמ דצמ - הברדאו
.םירגובמ

םידליה םע דקור י"בשרשכ

'מע 'ג ךרכ ג"משת 'תויודעוותה' - ג"משת יתוקוחב-רהב תשרפ שדוק-תבש) תפסונ תונמדזהב
:שדוק-תבשל יוארה הליכאה ןפוא לע יברה רביד (1458


ירה - הייתשו הליכאב וגנעל הווצמש ,תבש תדועס תודוא רבודמ רשאכ םג
תא הדועסב שיגרהל ךירצש ,ונייה ,תבשה ןיינע םע רושק תויהל ךירצ גונעתה
!תבשה ןיינע

לש לישבתב דחוימ והשמ שיש שיגרה יוג וליפאש (א,טיק תבש) ארמגב רפוסמכו
ןיינעש ותעד לע הלע אלש ןוויכמ ,תבשה ןיינע םע תאז רשיק אלש אלא - תבש
לש וכיחב שגרומ היהיש ןפואב רשבו םיגד לש ימשגה םעטב לועפל לוכי תבשה
אלו וניינע הז ןיאש ןוויכמ ,יוגהמ םיעבות אל [ןכא] הז ןיינעו . . םדאה
.'וכו ארבנ ךכל


תא ולצינ אלש ולאכ ויהש הדבועל סחייתמ יברהשכ ,רמועב ג"ל רחאלש תבשב ורמאנ םירבדה
:םתדועס יניינעב וקסע הז םוקמבו ,םיאתמה ןפואב רמועב ג"ל


תחורא" לוכאל ותיבל ךלה - י"בשר לש ותחמשב םידליה םע חומשלו תכלל םוקמב
!"םיירהצ


:םישק םירבד םהיפלכ עימשה יברה


ךתיבל ךלוה - התאו ,םידליה םע דחיב דקורו אצמנ י"בשר ...!"םדא ארפ"
"םיירהצ תחורא" לוכאל ךלוהש דבלב וז אלו ...!"םיירהצ תחורא" לוכאל
תחורא"ש לדתשמ אוה ,תאז דוע אלא ,(י"בשר לש ותחמשב חומשל םוקמב)
,רתוי חונ ול היהיש ידכ ןוילעה ושובל תא טשופ אוה ;וכיחל ברעת "םיירהצה
...!םימעטמ לכו רשבו םיגד - וכיחל וברעיש םילכאמ ול ושיגיש שקבמו
אוה ירה - וילע הבוט וחור םאו !"ול םעטי לכוא ךיח" - וטושפכ "םימעטמ"
החמשב תויהל ךירצ אוה םג ירה ,י"בשר לש ותחמש םוי והזש ןוויכמש ,ריבסמ
,ונייה ,רתויב המיעט תויהל הכירצ הז םויד "םיירהצ תחורא" ןכלו ,הלודג
ול הניכה אל ותשא םאו !רתויב םימיעט רשבו םיגד אלא ,רשבו םיגד םתס אל
השועש הרשכ השא הניא איה ,"ןגאז וצ תוכייש טינ זיא" - בהא רשאכ םימעטמ
!...הלעב ןוצר


:ךישמה יברה


לע ןיקעוצ ןיא ירה ,הז ןיינע תודוא התע םירבדמש תלעותה יהמ ,הרואכל
טרפבו - !?...ותאנה תא ול לקלקל עודמ - 'וכו הנהנ רבכש ןוויכמו ,רבעה
הדיריה לדגתש ,לככ :הברדא ,ןכ םאו ,השודקל תאז ךופהל לוכיש ןעוט רשאכ
ןיינעש ,ןבומ ירה - !...אכפהתאד יוליעה ידי-לע אובתש היילעה לדגת 'וכ
- בורקה דיתעב אלא ,"אובל דיתעל" קר אלו ,דיתעב ותגהנהל םג עגונ הז
הזיאב - הזב אצויכו ,הכלמ-הוולמ תדועס ,תישילש הדועסל עגונב ,דימו ףכית
!ולא תודועס ותליכאב ותגהנה היהת ןפוא

םידימלתה לע תחנומה תוירחאה

םלוא .םיימשגה םהיכרצב אלו הדובעו הרות יניינעב םיעוקש ויהיש 'םימימת'המ עבת יברה
תלהנהל יברה הרוה ,םירוחבב הפיזנה דצל ירה ,םיימשגה םיאנתה לע םירוחבה וננולתה רשאכ
יכמות" תבישיב "הרעס" הללוחתה רשאכ א"משת ףרוחב היה ךכ .תויעבה ןורתפל גואדל הבישיה
סחייתה יברה .םיימשגה םיאנתה לע םידימלתה תונעט עקר לע קרוי-וינב תיזכרמה "םימימת
:64 'מע א"משת להקה ןמויב ראותמש יפכ ,ץקמ תשרפ שדוק-תבש תודעוותהב ךכל

םימימת -יכמות תבישי ידימלת לש םדיקפת לע ףקותבו תוכיראב רביד רהוזל תורעהל ךשמהב
ילעב ,רעונ ינב יפלא תואמו תורשע ןיבמש ראשה ןיב רמא .הלהנהה לע תולטומה תובוחה לעו
תורנ" תויהל ידכ "םימימת יכמות"ב דומלל תואמ המכ וכז ,רתוי וא תוחפ םיווש תונורשכ
לש םדיקפת לע רביד ןכ !םהילע תלטומה תוירחאה תא רוכזל םהילעש יאדוו ירה - "ריאהל
- התיה החישה תדוקנ .וניאישנ וניתוברל םידבע םה יכ רוכזל םהילעש תוימשגל םיארחאה
תאריבו םהידומילב ברעתהל תוימשג לע םיארחאל לאו הלהנהה דיקפתב ברעתהל םידימלתל לאש
.םידימלתה לש םימש

!?'היירציפ'ל תכללו דומילב קיספהל

לש םדיקפתל יברה סחייתמ (439 'מע 'ד ךרכ ו"משת 'תויודעוותה') ו"משת תנש יהלשב
."טושפ יכה רבד והזש יפ לע ףא" - הרותה דומילל םויה לכ תא שידקהל הבישי ידימלת
:רמואו ךישממ יברהו


,ומצע לע ךומסל ןיא - ינחורה בצמל רושקה לכבש ררועל ךרוצ שי ,ללכבו
םאה ,ולצא לואשל ,ערה-רציה . . םע ץעייתהל ןיאש המכו-המכ-תחא -לעו
!"היירציפ"ל . . תכללו דומילב קיספהל רשפאש וא ,ףסונ ןמז דומלל ךישמהל
עגונב . . אפורה םע ץעייתהל דימ ךלוה . . ףוגה תואירבל עגונב םא
!ומצע לע ךומסל רשפא-יאש המכו -המכ-תחא-לע ,שפנה תואירבל

'תורשקתה'ל הצע

לעב יפמ) יברה רמא 'תודיחי'ל סנכנשכ .'תורשקתה'ל יברה תכרב תא שקיבש רוחבב השעמ
:('יש 'תודיחי'ה


וזש םיבשוח ןכמ רחאלו ,יעבדכ םלבתלו םילכאמה לע חלמ ךופשל םיגאוד םדוק
...'תורשקתה'ל ךרד היהת

הרובגה תדימב שמתשהל

תורשפאה תא יברה ריבסה (216 'מע ,ד ךרכ ב"ישת - 'םחנמ תרות') ב"ישת תנשב תודעוותהב
הכו .תודיסחה יכרדב בושח םוקמ םיספותש תונורקעה דחא - 'איפכתא'מ ומצע תא ענמי םדאש
:רמא


לוכאל ץפחש" - אינתב אבומכ - המגודלו ,איפכתא לש ןיינע תודוא רבודמשכ
ארמגב אתיאדכ ,העש התואב הרותב קסועו תוחפ וא העש רחאל דע ותדועס רחאמו
םיביערמ ויהו ,םימכח-ידימלת לכאמ תישיש העש םדא לכ לכאמ תיעיבר העש
:"םויה לכ םידמול ויה הדועסה ירחא םגש ףא ,וז הנווכל תועש יתש םמצע

אלא ,ותדועס רחאל לוכי וניא - אוה ןעוט . . 'דיסח' םגו 'ןדמל' ותויהל
,"טסעפקערב" :הנידמה ןושלבו] רקוב תחורא לוכאל םוי לכב דיפקהל וילע
!הנמזב ["סרעקערק" ,"קלימ" ,"סושזד" :הנידמה גהנמכו

תא רחאל לוכי היה - אוה ןעוט - 'םיאירב'ה ןמו ,ס"שה ןמזב היה וליא
תא לוכאל הלוכ הקירמאב גהנמהש תורמל :םייתעש ךשמל רקובה תחורא
טעווארפעג טלאוו רע") איפכתא השוע אוה היה ,עובקה ןמזב "טסעפקערב"
,"תועש יתש"ב "טסעפקערב"ה רחאל ("איפכתא

ןכ-ןיאש-המ ,ותלוכיב היה תוחדל לבא . . "םולשו סח" - גהנמה לטבל
רחאל לוכי דציכ - ס"שה ןמזבש 'םיאירב'הכ ונא ןיאש ,"הלא וניתורודב"
ללכ ופוג לע תושר םדאל ןיא" ..."ומצעב לובחל יאשר םדא ןיא" ...!?ותדועס
ר"ומדא קסופש ומכ הקשמו לכאמ הזיא תעינמב וליפא רעצ םושב ורעצל אלו . .
('ד ףיעס ןהינידו שפנו ףוג יקזנ תוכלה טפשמ-ןשוח ךורע -ןחלוש) ןקזה
...!?הדועסה רוחיאב ומצע תא רעצל - אוה ןעוט - לוכי ךיא ,אלימבו

ךרדב השוע ןכ םא אלא" :וירבד ךשמהב תאז ריהבמ ןקזה וניברש איה תמאה -
."'וכ ושפנ ליצהל ול איה הבוט הז רעצש ,הבושת

ומצעל עגונבש ,ונייה ,הרובגה תדימב ךרוצה תא םג שיגדהל שי ,ןכלו. .
.הרובגה תדימב םג גוהנל ךירצ אלא ,דסחה תדימב הגהנהה לע דיפקהל ןיא

תוינעתו תומוצ ךרדב אל

,ג ךרכ 'םחנמ לכיה') יברה ול הרוה ח"כשת תנשב 'תודיחי'ל הבישי רוחב סנכנשכ ,תאז םעו
:(אנר-נר 'מע


.םירדסל אובל לכותש ידכ םנמזב ויהי הנישהו הליכאה ינמזש לדתשהל שי

:דבלב וז אלו


ה"ע גילעז-לאירזע ברה ת"הרה םעפ סנכנשכ .המודכו תופגתסה לש השיגה תא ללש יברהש רורב
:(הכר-דכר 'מע 'א ךרכ 'םחנמ לכיה') יברה וילא הנפ ,'תודיחי'ל םינולס


ינפלש ןמזב םיאצמנ וליאכ ,תומוצו תוינעת ירחא ומכ ,בוט אל הארנ ךנה
...!תואירבה תא רומשל ךירצ התא . . !'הבושתה תרגא' תספדה


-ילעבב עוגפל רוסא וליאכ ,םיינורקע םיעינממ תעבונש "תונוחמצ" יבגל םג יברה רובס ךכו
:(הכר 'מע םש) םייח


הלבק יפ-לע - ללכ ךרדב - םוקמ וז הגהנהל ןיא - 'תונוחמצ' ןיינעב
ידי-לעו .םילכאמב וקלח ררבל הבוחה תלטומ דחאו דחא לכ לע ,ןכש ,תודיסחו
.םישודקו םידיחי דבלמ ,םיררבמ ןיא - הליכא תעינמ

שפנה םע ורוביחו ףוגה םויק

(זלר-ולר 'מע 'א ךרכ שדוק-תורגיא) הפ-לעב תוינשמ תרזח לש ןיינעה לדוג תא ראתל ואובב
:הייתשו הליכאל תסחייתמה םירבד תאצרה יברה םידקה


ןוצר יפ-לע - יולת ,אוה יח םדאה זא רשא ,שפנה םע ורוביחו ףוגה םויק
םילכאמהמ השענה ,םדב :םייתשב - ףוגו המשנ רשקמה אוהש תושעל אילפמה
קר םה הייתשהו הליכאה . . םשונ םדאה רשא ריוואבו ,התשו לכאש םיקשמו
ויה הליחתב (ב,הע אמוי) הכרבל םנורכז וניתובר ורמאו ,םיעודי םינמזב
. הדועס ןמז םהל עבקו השמ אבש דע הפשאב םירקנמש ןילוגנרתכ ןימוד לארשי
םיכירצ . . אמצ אוהשכ אלא התשי אלו בער אוהשכ אלא םדא לכאי אל .
תעפשמ םתוכיא רשא - תאז דועו .הז דיקפתל םימיאתמ תויהל םיקשמו םילכואה
תוכרב) הזב ל"זר רמאמכו ,טרפב שפנה םע תורושקו וללכב ףוגה תוכיא לע
בורק לכו שפנה תא בישמ שפנ לכו ןיטקמ ןטק לכו קירומ יח קרי לכ (ב,דמ
.שפנה תא בישמ שפנל

"םישחנבש בוט"

בוט ,גורה םירצמבש רשכ" ןועמש יבר ירבד תא איבמה ,י"שר ירבדמ ימינפ חקל יברה דמילשכ
ושפנ תוואת תא אלמל ,ערה רציה תנעטל תעגונה הארוה ריבסה ,"וחומ תא ץוצר םישחנבש
:(160 'מע ,זט ךרכ תוחיש-יטוקיל) הייתשו הליכא יניינעב


ערה-רציה וניה - "םישחנבש בוט" :(הל א קלח רהוז) ערה רציה תא למסמ שחנ
ונוצר אוהש ןעוטה - "םישחנבש בוט" - "ידרח" שובלב עיפומ םימעפלש
הרות דומלל ידוהיל חיני אוה - "הרשפ"ב ונוצר ךא ,בוטה רציה םע "םולש"ב
תוואת תואלמל ונחיניו "טעמ" ול רתווי בוטה-רציהו ,'וכ הרות ןמזב 'וכו
.'וכו הליכאה תעשב ושפנ

,הז תולובחת לעב ימומרעל התפתת לא - ןועמש יבר ןעוט - "וחומ תא ץוצר"
ךתוא אנושה שחנה םע "םכסה"ו "הרשפ" ךורעת לא ,חפב ךליפהל אלא ונוצר ןיא
...ךלישכהל אלא ודעונ אל וירבד לכ ךתער שקבמותודיסחה ינייעממ


םיטפשמ תשרפ


(ב,אכ) ירבע דבע הנקת יכ


ןיד -תיב והורכמש לארשי שיא - ירבע דבע ינידב םיטפשמ תשרפ תא הרותה החתפ המל
?ליגר-יתלב רבד אוה אולהו ,ותבנגב

קוספה לע םוגרתה שוריפכו ,הכילה ןושלמ אוה "םיטפשמ"ש תודיסחה תרותב ראובמ :אלא
הרכהה - איה ידוהי לש הנושארה הכילהה ."אתיימדק אתכלהכ" ,"ןושארה טפשמכ" (מ תישארב)
.ה"בקה םיכלמה-יכלמ-ךלמ לש ודבע ,"ירבע דבע" אוהש
(ח"לשת'ה םיטפשמ פ"ש יאצומ תחישמ)

* * *

:ףסונ רואיב

קוספ) י"שר שוריפכ אוה ,םינש שש דבעש רחאל ירבע דבעה לש ונזוא תא םיעצורש הביסה
רה לע העמשש וז ןזוא :וא) 'םידבע לארשי-ינב יל יכ' יניס רה לע העמשש וז ןזוא" :(ו
."עצרית ...('בונגת אל' יניס

דבע ינידב הרותה החתפ ןכל ,יניס רה דמעמ םע רשקה (ימשגה ופוגב םגו) דבעב רכינש ירה
.ירבע
(256 'מע זט ךרכ תוחיש-יטוקיל)


(ב,אכ) ירבע דבע


ומצע תא הפוכ אוהש אלא ,םלועה תוואתל הכשמהו הייטנ ול שיש םדא למסמ - ינענכ דבע
ושפנ יכ - ינענכ דבע ארקנ ךא 'הל דבע םנמא אוה .לוע-תלבק תמחמ ,םהל ענכנ וניאו
.הפקותב איה תימהבה

'ה תבהא) ולש תיקולאה-שפנה תודימש ךכ ידיל אובל חילצהש םדא למסמ - ירבע דבע
,"דבע" ארקנ תאז לכבו) תוקולאל ןוצר הב תוררועמו תימהבה-שפנה לע תועיפשמ (ותאריו
.(הילע עיפשהל ידכ "דבע תדובע"ל קוקז אוהו ירמגל הכפהנ םרט תימהבה ושפנש ןוויכמ

הזה םלועה תא ריאהל איה הרות-ןתמ לש הרטמהו הנווכה :ירבע דבע ינידב הרותה החתפ ןכל
תא למסמה ,ירבע דבע ןידב תטלוב הרוצב יוטיב ידיל אב הז רבד .הרותה רואב ןותחתה
.תימהבה-שפנה לע תיקולאה-שפנה תעפשה
(256-257 'מע םש)


(דכ,אכ) ןיע תחת ןיע


:בוט-םש-לעבה רמא

המגודל .הנוילעה השודקל "הבכרמ" ותוא השוע אוה - וירביאמ דחא שדקמ םדאש העשבש עודי
,השודקבש םירבדל קר ויניעב שמתשמו הרוסא הייארמ רמשנ אוהש הזב ,ויניע תא שדקמש ימ -
.הנוילעה 'ןיע' תניחבל הבכרמ םיימשגה ויניעמ השוע

"הבכרמ"ו "תחת" התיה הלבחנש וז ןיע ילוא :רמולכ ,"'וכ ןיע תחת ןיע" בותכה זמרש והז
השימח"ב ותוא םיבייחמו ,לבוחה לש ונידב ךכ לכ םירימחמ ונא ןכלו ,הנוילעה ןיע תניחבל
."םירבד
(א,גמ - ד,במ בוט-םש-רתכ)


(חכ,אכ) רוש חגי יכו


(י"שר) הווהב בותכה רבידש אלא ,ףועו היח המהב לכ דחאו רוש דחא :רוש חגי יכו

ךא .הלעמלמ אב ערואמהש ךכב אוה ריכמ ,ליגר יתלב ערואמ הרוק רשאכש ,םדאה עבטמ
."גהונ וגהנמכ םלוע" וליאכ בושחל ערה ורצי והתפמ ,םיליגר תוערואמבו םירבדב

תמחמ אב וניא ,רתויב יוצמה רבד ,"הווה"ה םג :"הווהב בותכה רביד"ש ,י"שר ונדמלמ
"הווה") םיווהמו םייחמה ,בותכבש תורמאמ הרשעה דצמ ,"בותכה רביד"ש יפל אלא ,עבטה
.עגרו עגרו לכב םיארבנה יטרפ לכ תא (הווהמ ןושלמ
(141 'מע 'ו ךרכ תוחיש-יטוקיל)


(ח,בכ) הז אוה יכ רמאי רשא


לש בצמל עיגהלו רדרדיהל לולע ,("עשפ רבד לכ לע" :הינימ ליעל ביתכדכ) עשפו אטחש םדא
.רואב ךשוח תרמהו שוטשט

הנה" ,"יל-א הז") הייולג תוקולאו השודק ועמשמ "הז" :"הז אוה יכ" :בותכה רמאש והז
-לע .(רתסהו םלעה תניחב ,םלענ ,ישילש ףוג) השודקה ךפיה עמשמ - "אוה" ;("הז וניקלא
. . יוה" :(ה היעשי) בותככ ."הז" - "אוה" לע רמאיש דע רדרדיהל םדאה לולע אטחה ידי
.(יוליג - רוא ,תוקולאה לע הרתסהה - ךשוח) "רואל ךשוח םימש
(270 'מע זט ךרכ תוחיש-יטוקיל)


(וכ,גכ) אלמא ךימי רפסמ תא


םהש ,הווצמהו הרותה קסעמ םישענה םישובלה ונייה ,"םישובל"ל םיזמור "םימי"ש עודי
.הניכשה ויזמ תונהיל המשנל םירשפאמ

רפסמ" ךא ;ונמצעב תושעל ונא םיכירצ (םישובלה ,ונייה) םמצע "םימי"ה תאש ,זמור בותכה
הז רבד ,(ץצונתמה ריפס -ןבא ןושלמ "רפסמ") םישובלבש רואהו תוריהבה ונייה ,"ךימי
.הלעמלמ "ךשמנ"

."אלמא - ךימי רפסמ תא"
(ד-ג,טע רוא-הרות)

שדקמה תכאלמ


"תיבה ןיינבב ןיקסוע םה וליאכ"


,םיטפשמ תשרפ תבשמ ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כ תארוה יפ-לע
'תויודעוותה') ט"משת'ה ןושאר רדא שדוחה-םיכרבמ
לש ת"תחה ירועישל ףיסוהל (317 'מע 'ב ךרכ ,ט"משת'ה
םינפ לכ לע) הפ-לעבש הרותב ל"זח ישוריפמ" ולא םימי
"םירפסב רבכ וטקלנש יפכ ,(דחא קוספ לע דחא שוריפו רמאמ
ימי יפ-לע ,ינועמש טוקלימ םיעטק ןאכ םיאיבמ וננה -
הבוטל ונילע אבה עובשה


ןושאר םוי


(ג,הכ) "םכותב יתנכשו שדקמ יל ושעו"

יל ושעו" ול רמאש העשב .וירוחאל עתרנו להבנו הרובגה יפמ השמ עמש םירבד השולש
אל םימשה ימשו םימשה הנה" ,ביתכ ,םלוע-לש-ונובר :ה"בקה ינפל השמ רמא ,"שדקמ
אלא ,רובס התאש םשכ אל ,השמ :ה"בקה היל רמא !?"שדקמ יל ושעו" רמוא התאו "ךולכלכי
,הטמל יתניכש םצמצמו דרוי ינאו ברעמב הנומשו םורדב שרק םירשעו ןופצב שרק םירשע
."'וגו יתרבדו םש ךל יתדעונו" ביתכד

האלעה ןהב שי ,םלועבש תויחה לכ ינא סינכמ םא ,השמ רמא ,"ימחל ינברק תא" רמאש העשבו
יד ןיא ותיחו רעב יד ןיא ןונבלו !?תחא הרעבה ןהב שי ,םלועבש םיצעה לכ וא !?תחא
אלו םישבכ - "'הל ובירקת רשא השאה הז" אלא ,רובס התאש םשכ אל :ה"בקה היל רמא !?הלוע
."רקבב השעת דחא שבכה תא" אלא ,תחא תבב םיינש

הדפ אל חא" - ושפנ ןוידפ ןתיל לכוי ימ :השמ רמא ,"ושפנ רפוכ שיא ונתנו" רמאש העשבו
אלא רובס התאשכ אל :ה"בקה ול רמא !?"םשפנ ןוידפ רקיו ורפכ םיקולאל ןתי אל שיא הדפי
.ונתי הזכ - "ונתי הז"

- קושב התוא האור היה .ןינמיס ידיל האבו הלידגה אלש דע .הנטק תב ול התיהש ךלמל לשמ
לש הדובכ ןיא :רמא ,ןינמיס ידיל התאבו הלידגהש ןוויכ .המע רבדמ - תואובמב ,המע רבדמ
הליחתב ךכ .המע רבדמ היהאש (להוא=) ןוילופא יל ושע אלא ,איסהרפב המע רבדמ היהאש יתב
- ותוא ואר םיב ,"םירצמ ץראב יתרבעו" - ותוא ואר םירצמב ."והבהואו לארשי רענ יכ" -
ןוויכ ."םכמע 'ה רבד םינפב םינפ" - ותוא ואר יניסב ."הלודגה דיה תא לארשי אריו"
םהמע רבדמ אהאש םדא-ינב לש םדובכ ןיא :רמא ,המלש המוא ול ושענו הרותה תא ולביקש
."םכותב יתנכשו שדקמ יל ושעו" אלא איסהרפב
(זט השרפ יתבר אתקיספ)ינש םוי

(זי,הכ) "רוהט בהז תרופכ תישעו"

בידנ לכ" !?תעבנ אלו ארקנ ןה :יבר םשב יזפ ןב הדוהי יבר - "רוהט בהז תרופכ תישעו"
"םכלוכ ילא ןוברקתו" .הבוטל - "השמ רישי זא" .הערל - "םעה לכ וקרפתיו" .הבוטל - "בל
.הערל - "םלוק תא ונתיו הדעה לכ אשתו" .הבוטל - "םעה תא השמ אצויו" .הערל -

אחא בר רמא .התוא ןישוע ויה המכשהב התחשה לכו - "ותיחשה ומיכשה ןכא" - אייח 'ר רמא
ןכשמל ןיעבתנ ;ןינתונו לגעל ןיעבתנ :וז המוא לש היפוא לע דומעל לוכי התא ןיא אבא אב
תרופכ לש ובהז אובי - "רוהט בהז תרופכ תישעו" :אנינח יברב יסוי יבר ינת .ןינתונו
.לגע לש ובהז לע רפכיו
(א"ה א"פ םילקש ימלשורי)ישילש םוי

(אל,הכ) "רוהט בהז תרונמ תישעו"

ללכ שירד יבר .רישכמ הדוהי יבר רב יסוי יברו לסופ יבר ,ץע לש האשעש תרש ילכ :אינת
טרפו ללכ .ללכו רזח "הרונמה השעית השקמ" ,טרפ "רוהט בהז" ,ללכ "תרונמ תישעו" :טרפו
.תכתמ לש לכ ףא ,תכתמ לש שרופמ טרפה המ ,טרפה ןיעכ אלא ןד התא יא ללכו

- "רוהט בהז" .הביר - "תרונמ תישעו" .ייטועמו ייוביר שירד הדוהי יבר רב יסוי יבר
?יבר יאמ .לוכה הביר - הבירו טעימו הביר .הבירו רזח - "הרונמה השעית השקמ" ,טעימ
לש ,תשחנ לש ,ףסכ לש איבמ ,בהז ול ןיא אינתד .סרח טעימ ?טעימ יאמ .ילימ לכ יבר
.ץע לשב ףא רישכמ הדוהי יבר רב יסוי יבר .תרפוע לשו לידב לש ,לזרב

דגנכ ןחלוש ,הרזע דגנכ רצח ,םלוא דגנכ הרדסכא ,לכיה תינבת תיב םדא השעי אל :אינתו
,השעי אל העבש לשו - הנומש לשו השיש לש השימח לש השוע לבא .הרונמ דגנכ הרונמ ,ןחלוש
ושעש ךרדכ השעי אל ץע לשב ףא רמוא הדוהי יברב יסוי יבר .תכתמ ינימ ראש לש וליפאו
- ורישעה ;ץעב םואפחו ויה לזרב לש ןידופיש !?היאר םשמ :ול ורמא .יאנומשח תיב יכלמ
.בהז לש םואשע
(חכ תוחנמ)יעיבר םוי

(וט,וכ) "םידמוע םיטיש יצע ןכשמל םישרקה תא תישעו"

,רחא רבד .ןייופיצ ןידימעמש ,רחא רבד .ןתלידג ךרד ןידמועש - "םידמוע םיטיש יצע"
ימלועלו םלועל ןידמוע - "םידמוע" רמול דומלת ,ןייוכס לטבו ןרבס דבא רמאת אמש
.םימלוע
(בע אמוי)

."'וכו םידמוע םיטיש יצע" רמאנש ,ןתלידג ךרד אלא ןהב אצוי םדא ןיא ןלוכ תווצמה לכ
(המ הכוס)ישימח םוי

(גל-אל,וכ) "םיסרקה תחת תכורפה תא תתנו . . ןמגראו תלכת תכורפ תישעו"

הלותו ,ןירבוח עברא הב השועו רשע לע תומא רשע תכורפה תא גרוא היה - "תכורפ תישעו"
תיבמ המש תאבהו םיסרקה תחת תכורפה תא התתנו" רמאנש ,םידומעה יבג-לעש תולקנואב הכרא
לש ולקמו ,החשמה ןמש לש תיחולצו ,ןמה תנצנצ ןותנ היה םשו ."תודעה ןורא תא תכורפל
העברא ןורהא סנכנ היה םשו ,(לודג ןהוכ ידגבו םינהוכ ידגבו) היחרפו הידקש ,ןורהא
.םירופיכה-םויב םימעפ
(ד"פ ןכשמה תכאלמ אתיירב)ישיש םוי

(א,זכ) "םיטיש יצע חבזמה תא תישעו"

,עקרקכ ןהש ינפמ ,תשוחנה חבזמו בהזה חבזממ ץוח הליבט ןינועט שדקמב ויהש םילכה לכ
המדא חבזמ ביתכד - תשוחנה חבזמ .ןיפוצמ ןהש ינפמ :םירמוא םימכחו .רזעילא יבר ירבד
םירמוא םימכחו .וזל וז תוחבזמ ושקתיא ,תוחבזמהו הרונמה ביתכד - בהזה חבזמ .יל השעת
ןהש ינפמ ןיאמטמ םימכחו אמיא !ואמטנ ,והנינ ןיפוצמד ןויכ הברדא - !?ןיפוצמ ןהש ינפמ
ליטבימ ןיפוצמד םושמ ?ךתעד יאמ" ,ירמאק רזעילא יברל ןנבר - אמיא תיעביאו .ןיפוצמ
.!?והייבג ןייופיצ ליטב

;ארדנמלסמ רמוחו לק ,ןהב תטלוש םונהיג לש רוא ןיא םימכח-ידימלת :רזעילא יבר רמא
ןפוג לכש ,םימכח-ידימלת ,וב תטלוש רואה ןיא ,ומדמ ךסה ,אוה שאה תדלותש ארדנמלס המו
."ומל תד שא ונימימ" ביתכו !המכו-המכ-תחא-לע - "שאכ ירבד הכ אולה" ביתכד ,שא

חבזממ רמוחו-לק ןהב תטלוש םונהיג לש רוא ןיא לארשי יעשופ :שיקל ןב ןועמש יבר רמא
,וב תטלוש רואה ןיא םינש המכ ,בהז רניד יבועכ אלא וילע ןיאש בהזה חבזמ המו - בהזה
אלא ךתקר ירקת לא - "ךתקר ןומירה חלפכ" רמאנש ,ןומירכ תווצמ ןיאלמש לארשי יעשופ
!המכו-המכ-תחא-לע - ךבש ןינקיר
(וכ הגיגח)

עובשה חול


ד"בח יגהנמו תוכלה

גרובזניג החמש-ףסוי ברה תאמ


ןושאר-רדא שדוח

:הפוח תעיבק

םא יברה לאשנ םעפ .[ינשה ויצחב םג=] 1"שדוחה ימי לכב הפוח םישוע . . רדא שדוחב"
:2בישהו .ןושאר-רדא שדוח ימיל םג הנווכה

הז ירה לארשיו השמ תדכ הנותחב םידקמה לכ ,וננמזב - ד"נעפלו .3שוריפב יתעמש אל"
-לע אבש בוריקהו הז-רבד -לע הטלחה - וליפאו) 'םיאנת' ויה רבכש ירחאל טרפבו .חבושמ
."המלשהו תיתימאה הלואג ,דוד ןב איבמ 6ףוגבש תומשנ רמג םגש ,5ל"זח ורמאו .(4הז-ידי

:טייצראי

,7ןושאר -רדא שדוחב הנשה טייצראי יגהנמ גהני ,הטושפ הנשב רדא שדוחב ויבא רטפנש ימ
.8ינש-רדאב םג םהב גוהנל םירימחמו


םיטפשמ תשרפ שדוק-תבש

ןושאר-רדא שדוח-שארד 'ב

.םותי שידק ,ישפנ יכרב ,םוי-לש-ריש .לבקתת-שידק ,ללה :תירחש

רפסה תא םיחינמ ,עובשה תשרפב םילוע העבשל םיארוק ןושארב .הרות-ירפס ינש םיאיצומ
תשרפב ריטפמל ינשה רפסב םיארוקו ,הלילגו ההבגה .שידק יצח םירמואו המיבה לע ינשה
הכ" :הרטפה .הלילגו ההבגה ."םכישדח ישארבו . . תבשה םויבו" :(וט-ט,חכ רבדמב) סחניפ
רחא רכזנ םאו ,'יאסכ םימשה' הירחא ארוק - השרפה תרטפה ארק ."יאסכ םימשה ,'ה רמא
.9הכרב אלב התוא ארוק - תוכרבה

.'םימחרה בא' םירמוא ןיא

רזוח - ותליפת םייס אלש דע רכזנ :'תבש תנקית' רמאו העטש ימ .'תרצי התא' - ףסומב
-ףא ,'תרצי התא' רמא םאו .הליפתה שארל רזוח - ותליפת םייס םאו ,'תרצי התא' ליחתמו
.9אצי - דבלב "תבשה שדקמ" םתחש יפ-לע

.10תסנכה תיבב - תודעוותהה .תודעוותה םוי

.'ךתקדצ' םירמוא ןיא החנמב


ןכשמה יניינע דומיל

הווצת תשרפ הז-ירחאלו ,(תבש תחנמב האירקהמ לחה) המורת תשרפד עובשל םיסנכנש 11ןויכמ"
הנוהכ ידגב ,ןכשמה ילכ ,ןכשמה השעמד םייוויצה יטרפ לכ וראבתנ 13ולא תוישרפבש ,12
ירועישב (י"שר שוריפ םע) םוי לכב השרפה קלח דומיל לע ףסונש רתויב ןוכנו יאדכ - 'וכו
דחא שוריפו רמאמ םינפ-לכ-לע) 14הפ-לעבש הרותב ל"זח ישוריפמ םג ודמליו ופיסוי ,ת"תח
ךורעה ןחלושכ" ,(םירפסב שפחל ךרוצ ןיאו) 15םירפסב רבכ וטקלנש יפכ ,(דחא קוספ לע
.16"םדאה ינפל לוכאל ןכומו

היהיש ידכ ,םעו םע ןושלב םג (ולא םישוריפמ קלח םינפ-לכ-לע) םגרתל - בוט המו
םע ןושלב אלא דומלל םיעדוי םניא התע-תעלש ולא רובע םג - "םדאה ינפל ךורעה ןחלושכ"
.םעו

דועו (ב .עובשה תשרפ דומילב תויח ףיסוהל - 'ןמזה םע תויחל' (א :הזבש תולעמהמו
-תיב ןיינב תא רתוי דוע תזרזמו תרהממ שדקמו ןכשמה יניינע דומילב הפסוההש - רקיעו
ןיינב אלא ,17"תיבה ןיינבב ןיקסוע םה וליאכ םהילע הלעמ ינא" קר אל - ישילשה שדקמה
.שממ לעופב תיבה


ישיש םוי

18א-רדאב 'ז

השמ וב דלונש ןוויכ ,הווצמ לש החמשבו הרות לש החמשב הז םויב ףיסוהל לדתשהל שי
.19לארשי לש ןעישומ - ה"ע וניבר

רחאל אקוודו .ןונחת םירמוא ד"בח יאישנ ויה אל - וינפלש החנמב ןכו - רדאב העבשב
.20הז ינפל אל לבא ,תואישנל ולעש


.76 'מע 'ד"בח יגהנמ - םיגהנמה רפס' (1

'מע ז"ח ךלמל קידצ - לאירבג יעטנ ס"חמהעב רענניצ 'יש לאירבג 'ר ג"הרהל ,ו"משת טבש ד"וי םוימ (2
.תורעהו תורוקמ ומשרנו ,תוביתה-ישאר וחתפנ .טצ 'מע ד"ח גהנמו הכלה ירעש ,227

םג שי תאזו ,'החמשב ןיברמ'ב רבדה יולת ,16 הרעהבו 538 'מע ב"ח תוחיש יטוקלב ראובמה פ"ע ,הרואכל (3
.ופוסב ,םדוקה 'תורשקתה' ןויליגב ןמסנכ ,םיבר תומוקמב יברה עירכהש יפכ ןושאר-רדאב

.הנותחה דעומ תמדקה םיבייחמ םה םגש - הלכהו ןתחה ןיב= (4

.ב,חכ א"ח רהוז .א,בס תומבי "ףוגבש תומשנ לכ ולכיש דע אב דוד ןב ןיא" (5

.'ףוג' ומשש תומשנה רצואב תואצמנה תומשנה לכ תא הזה םלועל דירוהל - אוה היברו הירפ תווצמ םעטש= (6

תוחיש יטוקל הארו .בת ס"וס ד"וי א"מרב הדיחי העד .ז"ס ח"סקת ח"וא א"מרב "גהנמה ןכו" תירקיע העד (7
לכב םג תאז םינד םשד תורוקמהמ כ"וכו ,ןושארב ל"צש רדא 'זל רשקב רוריבב עירכמש ,18 הרעה ןלהלד
.טייצראי

ןכו ,ט"נקת 'מע ב"ח לאירבג יעטנב פ"כו ,(ינש-רדאב קר - םש רבחמה תעדל) םש ח"וא א"מרב הינש העד (8
.ש"נא ןיב ץופנ

.ד"בח-ללוכ חול (9

.ןסינ ל ,םוי םויה (10

.םש 86 הרעה הארו .ןלהלד 17-12 תורעהה ןכו ,252 'מע א"ח ט"משת תוחישה רפס (11

.תרוטקה השעמו ,ונכו רויכ תיישעד יוויצה - אשת תשרפ תלחתהב ןכו (12

.לעופב היישעהל עגונב הנשנו רזוחש - ידוקפ להקיו תוישרפב כ"אשמ (13

.'וכו שרדה ךרד-לע דומילה םג - ארקמ לש וטושפ ,י"שר שוריפ לע ףסונ (14

.םהב אצויכו 'המילש הרות' ,'המימת הרות' ומכ (15

.םיטפשמ פ"ר י"שר (16

.די תוא וצ 'פ אמוחנת שרדמ (17

'מע ז"טח תוחיש יטוקלב יברה תערכה - ח ק"ס פ"קת 'יס א"גמה תעדכ ,ןושאר רדאב - הז םוי לש וניינע (18
.נ"שו ,342

הזמ הארוה .ןוראב חינהש דחא דועו ,םיטבשה לכל םנתנו הרות-ירפס רשע-םינש ה"ע וניבר השמ בתכ הז םויב
'םוי םויה' הארו) 317 'מע א"כח תוחיש יטוקלב ,לוע-תלבק ךותמ הרותה דומיל תרבגהל תוחילשה קוזיחל
וז הווצמ םויק ןפוא תודוא רואיב .ומצעל הרות-רפס בותכל לארשי שיא לכל יוויצה רמאנ הז םויב .(םויהד
.ךליאו 207 'מע ד"כח תוחיש יטוקלב ,לארשי לכל השעמל

.589 'מע ב"ח ו"משת תויודעוותה .388 'מע ב"ח ח"משת תויודעוותה (19

.יברה לש ויתומישרמ ,72 'מע םיגהנמה רפס (20


זכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ י"עש שטיוואבויל ןוכמ י"ע ל"וי
ןמרדור ןמלז-רואינש :יארחא ךרוע * רפואל השנמ יכדרמ ברה :ךרוע
דורב 'מ םחנמ :ישאר ךרוע
"תורשקתה" לע יונמ

ראודה תועצמאב ךתיבל תורישי "תורשקתה" ןויליג תא לבקל ןתינ

.(םימולשת 4-ב) ח"ש 177 :ץראב הנשל יונמ ימד
(םימולשת 2-ב) ח"ש 88 :ץראב הנש יצחל יונמ ימד
972-3-9607588 :תינופלט ררבל אנ :ץראל-ץוחב םייונמל יונמ ימד

:תבותכה יפל ,תבותכהו םשה ,יונמה ימד תא חולשל אנ
72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת ,םייונמה תקלחמ ,"תורשקתה"

ישארה ףדל

םיניינע חתפמ | ןיעידומ | סופד תיב | תושדח רדח | םידלי רדח | ןויע רדח | ד"בח תיב

תורומש תויוכזה לכ (c)
רואל האצוהה ףגא - זכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ
03-9606169 :'סקפ ,03-9607588 'לט ,72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת
ירא-בל ףסוי :"טנרטניא" רודמ שאר * בונורהא ןהכה קחצי ףסוי ברה :ר"וי
chabad@chabad.org.il