- ד"לק - "תורשקתה" ןועובש

ז"נשת'ה ר"דאב 'ז * המורת 'פ ק"שע

ונרוד אישנ ,שטיוואבוילמ ר"ומדא ק"כ תרותמ יעובש סרטנוק
שטיוואבוילמ י"ולר ק"הרהב לדנעמ םחנמ יבר
ע"יז מ"גבנ ה"הללקוצז
יברה לא תורשקתהה קוזיחלוןויליגה ירודמ
יבר יצוצינ יהויחבמ ריתי חישמ םע תויחל תוכלמ רבד
ץבוק תדרוה עובשה חול שדקמה תכאלמ תודיסחה ינייעממ

תוכלמ רבד


- הטמל הניכשה תנכשהבש שודיחה
תוישרפה רדסב


םלועה תאירב לש הנווכה תילכת איה ןכשמה תמקהב הנווכה
לש םייוויצה * "םינותחתב הריד ךרבתי ול תושעל" - ולוכ
תרשכהב * םינמזהו תופוקתה לכל םימיאתמ ןכשמה תמקה
םיבלשו תוגרד המכ שי ,ךרבתי ול הרידל ימשגה םלועה
אישנ ר"ומדא ק"כ תחישמ * ונינפלש תוישרפב םיראותמה
ונרודיוויצה :הרותב - ידוסיו יללכ יכה ןיינע - שדח ןיינע ליחתמ ,המורת תשרפ ,ונתשרפב
,תומש רפס ףוס דע תואבה תוישרפב שרפתמו ךלוהש ,"םכותב יתנכשו שדקמ יל ושעו" 1
:2ארקיו רפסו תשרפב הז ירחאלו

תשרפב - ("'וגו שדקמ יל ושעו") ויטרפו ןכשמה השעמ לע השמל 'ה יוויצ - שארל לכל
- הווצת תשרפב ;ןכשמה ילכו ומצע ןכשמה תודוא - המורת תשרפב] אשתו הווצת ,המורת
;תרוטקה חבזמ תיישעו וינבו ןרהא ךוניח ,הנוהכ ידגב תיישע ,הרונמה תורנ תאלעה תודוא
ינממסו ונכו רויכ תיישע ,3ןכשמה ינדא רובע לקשה תיצחמ תניתנ תודוא - אשת תשרפבו
,ןכשמה תיישעו תובדנ תודוא 'ה יוויצ תא לארשי-ינבל השמ תריסמ הז ירחאלו ,[תרוטקה
- "'וג ןכשמה ידוקפ הלא" ,ידוקפ תשרפבו ,(להקיו תשרפב) לעופב תאז םימייקמ םה דציכו
ןכשמה תמקה - דע ,4"דעומ להוא ןכשמ תדובע לכ לכתו" ,ןכשמה השעמד לכה-ךסו םויסה
תא אלמ 'ה דובכו דעומ להוא תא ןנעה סכיו" ,(ןסינ שדוח שארב) לעופב
.5"ןכשמה

תילכת) ןכשמב השמ לא 'ה רובידו האירקה תודוא - (ארקיו תשרפו רפסב) הז ירחאלו
ךשמהו ,"דעומ להואמ וילא 'ה רבדיו השמ לא ארקיו" ,("המש ךל יתדעונו" - ןכשמה
,תונברקה תדובע - ןכשמב הדובעה תודוא (ןסינ שדוח-שארב ורמאנש) תוישרפהו םייוויצה
ימי תעבשב ןכשמה תכונחב וינבו ןרהא תדובעמ לחה) לעופב הדובעה תודוא הז ירחאלו
.(םיאישנה ב"י ידי-לע הכונחב הז ירחאלו ,םיאולימה

:וב הדובעהב שודיחהו ןכשמה תיישעד ןכותה תוללכ

תושעל ידכב :םלועה תאירבד הנווכה תילכת תא םג אטבמ "םכותב יתנכשו שדקמ יל ושעו"
,םינותחתב ךרבתי ול הריד :7עודיה ןושלבו ,ה"בקהל 6"שדקמ"ו "ןכשמ" ימשגה םלועה תא
לכב יולגב אצמיי ה"בקהש ,ונממ הטמל ןותחת ןיאש ןותחתה הזה םלועב ,אקווד "םינותחת"ב
.ותרידב םדאש ומכ לוכיבכ ,(8ותומצעל - "ול") ותומצע

9הרות -ןתמל ךשמהב דימ אב ןכשמה תמקהו תיישע(ד םויקהו יוויצה) עודמ םעטה םג והז
"הריזג"ה הלטב זאש 10ל"זח רמאמכ ,הטמל הניכשה תא ךישמהל חוכה ןתינ הרות-ןתמב יכ -
םינוילעהו םינוילעל ולעי םינותחתה (ה"בקה) רמא"ו ,םינותחתו םינוילע ןיב הקולחהו
םע דחי ,תווצמו הרותה תא ןתנו יניס רה לע 'ה דריו - ליחתמה ינאו ,"םינותחתל ודריי
תושעל - האירבה לכ תילכת תא תואלמלו ,השודק (לש אצפח) ימשגה םלועהמ תושעל חוכה
,"םכותב יתנכשו שדקמ יל ושעו" ידי-לע 11תומילשב אלמתנ הז ;םינותחתב ךרבתי ול הריד
תובדנ תאבהב םתכאלמו םתיישע ידי-לע ליחתמ ,ה"בקהל ןכשמ ושע לארשי-ינבש הז ידי-לע
-לעו ,'הל ןכשמ הזמ תושעל ,("'וג תשוחנו ףסכו בהז") םלועבש םיימשג םירבדמ ,ןכשמה
,ןכשמב לעופב הדובעה - הז ירחאלו ,הטמל הניכשה תארשה תא איבהש ןכשמה תמקה ידי
.'וכו תונברקה תברקה

ןכשמב הז ירחאלו רבדמב השמ ןמזב יוויצ אוה "'וג שדקמ יל ושעו" ןכלו
םג דע] ישילשו ינש ,ןושאר תיב ,תושדקמ-יתבה לכ ,12"'הל תיב" תונבל הז ירחאלו הליש
יתנכשו" ,ןכש - ["דחאו דחא לכ ךותב ,םכותב יתנכשו" 14ל"זח רמאמכ ,13תולגה ןמזב -
.(תומוקמה לכבו םינמזה לכב) םלועה תאירב תילכת אוה "םכותב

המכ ,םיטרפ המכ םנשי - שדקמו ןכשמב לעפנש ("םכותב יתנכשו") ןותחתו ןוילע רוביחבו
לכ - ארקיו ,ידוקפ להקיו ,אשת ,הווצת ,המורת ,ל"נה תוישרפב רפוסמכ - םיבלשו תוגרד
לע הרומ השרפה םשש עודיכ ,תוישרפה תומשב םג זמורמה) ןכשמב דחוימ ןיינע תאטבמ השרפ
.(הנכות

:הזב רואיבהו

יתנכשו שדקמ יל ושעו" ,ןכשמה השעמ לע ה"בקה יוויצ תודוא רפוסמ המורת תשרפב
ןכשמ תושעל (ולכויש) ידכ לארשי-ינבל ה"בקהמ חוכ-תניתנו יללכה יוויצה והזש ,"םכותב
םירבד (ו"ט) ג"יה לכ ,"'וגו בהז") םלועה תוימשגמ ('וכו ןוראה - ןכשמה ילכו) 'הל
.הטמל הניכשה תארשה ,"םכותב יתנכשו" היהי ודי-לעו ובש ןכשמ - (םיימשג

ןוילע רוביח) ןכשמ(ה ןיינעב 'ה יוויצ)ב הלענ רתוי דוע ןיינע ףסותמ הווצת תשרפב
."'וגו לארשי-ינב תא הווצת התאו" - (ןותחתו

ראשמ הז יוויצ הנוש עודמ :15ןבומ וניא הרואכלד ,"הווצת התאו"ב קוידה םידקהבו
- ונניינעב םג בותכ ךכש - טרפבו ,"לארשי-ינב לא רבד" םהב בותכש הרותב םייוויצ
התאו" בותכ ןאכו ;ןכשמה תיישעו המורת יל וחקיוד יוויצל עגונב המורת תשרפ תליחתב
?"הווצי ומצע השמ"ש ,אקווד "הווצת

השמד םצעה לע יאק "התאו"ש ,קוספב 16ר"ומדא ח"ומ ק"כד שוריפה עודיו
("השמבש התא תניחב") הזש ,(השמ םשמ וליפא) ראותו םשמ הלעמלש (17"ךתומצע תוהמ")
תומצע לע אקוודד) 18"התא ארקנש אוה-ךורב ףוס-ןיא 16תומצעד" ,יתימאה "התא"ה םע רושק
.(ותימאל תמאב חכונ ןושל "התא" רמול ךייש

-ינב לכד 19תורשקתהו אתווצ ןושלמ "הווצת" ,"לארשי-ינב תא הווצת" - אוה "התא"הו
םע - (20רבחמה עצוממ) ודי-לעו ,השמד "התא"ה םע ,םינותחתב הטמל םיאצמנש יפכ ,לארשי
.ךרבתי ותומצע

- הז ידי-לעו ,ךרבתי ותומצע לשו השמד םצעה יוליג תודוא אוה רבודמהש ןוויכמו
(התא) םצעהש עודיכו .רתוי הטמל הטמל עיגמ הזש ,ןכ םג ןבומ ,ידוהי לכ לש םצעה יוליג
- םיטושפבש טושפ וליפא ,תוינוציחבו יולגב ובצמו ודמעמ לע טבה ילבמ ,ידוהי לכ לש
.22םולשו סח יונישו קספה םוש ךייש אל תימצע תורשקתהבו ,21ה"בקה םע (הווצת) רושק
.תוקלאמ דרפנ תויהל לוכי וניאו הצור וניא ,ידוהי :23ןקזה וניבר םגתפ עודיכ

יבגל הווצת התאו תשרפב ףסותמש "םכותב יתנכשו"ד ןיינעהב שודיחה רמול שי הז יפ-לעו
:("הווצת התאו" אלו ,"לארשי-ינב לא רבד השמ לא 'ה רבדיו" בותכ ובש) המורת תשרפ
רבדיו") השמ לש ומש םע רושק ,המורת תשרפב ןכשמה תיישע (לע יוויצה) ןיינע רמג ירחאל
הקומע רתוי דועו ,תילענ רתוי דוע הנבהל 24םיעיגמ ,םייוליגה תניחב ,("השמ לא 'ה
-ו ,(התא) ךרבתי ותומצע יוליג - הלעמלמ יוליגה דצמ ןה (א - "םכותב יתנכשו"ד ןיינעב
םג ,25הטמ הטמל אצמנ ידוהיש יפכ וליפא - םינותחתב הטמל עיגמ יוליגהש הגרדהב ןה (ב
.26ךרבתי ותומצע ,"התא" םע רושק אוה םש

שאר תא אשת" ןושלהמ ןבומכ .ןכשמב "םכותב יתנכשו"ב ןיינע דוע ףסותמ אשת תשרפב
ןכשמה תבדנב םינדאה תמורתל "לקשה תיצחמ 'וג ונתי הז" ידי-לע ,רמולכ ,"לארשי-ינב
27היילעו תואשנתה השענ (הז ינפלש תוישרפה יבגל אשת תשרפב שודיח אוה הז לע יוויצהש)
המורת תשרפב םייוויצה ידי-לע ללוכ) 29הז ינפל םדמעמ יבגל 28לארשי-ינבב
.(הווצתו

ףסונש ךכב הניינע (ןכשמה ידי-לע םינותחתב הרידהב) אשת תשרפב הפסוההש ,רמול שיו
ירה ,לארשי -ינב ידי-לע לעפנש ("הווצת התאו" ,ךרבתי ותומצע יוליג) "םכותב יתנכשו"ל
.םלועב םקלחב םג - לארשי-ינב ידי-לע - ךשמנ הז

תיצחמ . . ונתי הז" קוספה לע ל"זר ירבד רואיבב 30רחא םוקמב ראובמה יפל ,ןבויו
לש עבטמ 32ןימכ" ןכלו ,"ושפנ רפוכ ןתיל םדא לוכי המ רבדה לע (השמ) 31המת"ש - "לקשה
:"ונתי הזכ ,ונתי הז רמאו השמל והארהו ודובכ אסכ תחתמ איצוה שא

,(לקשה תיצחמ) תימשג עבטמד הניתנהש ,לכש יפ-לע ןיבהל רשפא דציכ :התיה השמ תהימת
!?(יוליעה תילכת) 33"שממ לעממ הקולא קלח"ד ,"ושפנ רפוכ" לעפי ,ןותחת יכה רבד

הז ול רמאו . . ודובכ אסכ תחתמ . . שא לש עבטמ" ול ותוארהב ה"בקה ול הנע הז לע
ה"בקה - "ונתי הז" רמאו "ודובכ אסכ תחתמ . . שא לש עבטמ" ה"בקה והארהש הזב :"ונתי
לכב דימת לקשה תיצחמ תווצמב ךשמנ הזו) זא ונתנ לארשי-ינבש לקשה תיצחמהש שדיח
"ונתי הז"ו ,"דובכה אסכ תחתמ . . שא לש עבטמ" םג אלא ,תימשג עבטמ קר אל איה (םינשה
.שממ הזכ עבטמ ,לארשי-ינב

םילשלתשמש ,םיימשגה םירבדה לכב הז) "שא לש עבטמ" איה השרושבש ,אל אוה הזב שודיחה
תימשגה היישעב ("שא") תינחור תויח םיכישממ הווצמה ידי-לעש אל םגו ,(ינחורה םשרושמ
הלשלתשנ עבטמהש ירחאל םגש ,הזב אלא ,(ללכב ןכשמה תיישעו הרות-ןתמב ךשמנ שודיחה)
יוניש לעפנ ,לקשה תיצחמד הווצמה הב םימייקמש הז ידי-לע ירה ,ימשגה הזה םלועל הדריו
,תולשלתשה רדס ךפיה - "שא לש עבטמ" (תוימשגב תאצמנש יפכ) תישענ איהש ,עבטמב
."ונתי הז" יולגבו - ןוילעהמ הטמל ראשנ ןותחתהש

-לע קר תויהל לוכי (ודובכ אסכ תחתמ שא םע "עבטמ"ה לש) הז רוביחל חוכהש
;"ונתי הז ול רמאו השמל והארהו 'וכ ה"בקה איצוה שא לש עבטמ" ,ומצעב ה"בקה ידי
ה"בקה ידי -לע קר תושעהל לוכי (לעופב תחא תבב םהינש) תוינחורו תוימשגד תודחאתהה
.תולשלתשהה רדס תא לטבל וחוכבו ,תולשלתשה רדס תא ונוצרב רחבש ,ומצעב

וליפא רתוי הלענ ןיינע ונשי (תימשג עבטמ) לקשה תיצחמ תניתנבש ,ןבומ הז יפ-לעו
(ודובכ אסכ תחתמ) "שא לש עבטמ"הש םושמ ,"ודובכ אסכ תחתמ . . הלעמל "שא לש עבטמ"מ
תימשג עבטמד הניתנהש ןכ-ןיאש-המ ;(האירבה םלוע) אסכה םלועב ,תולשלתשה רדסמ קלח איה
הריתיו) תולשלתשה רדסמ הלעמלש ,תומצעה חוכמ אב - "שא לש עבטמ" ןכ-םג "הז" השעת
אלא ,האירבה םלועמ הלעמל קר אל ,(תולשלתשהה רדס תא לטבמ אוה ירה הז ידי-לע - וזמ
ןפואב השענ ("שא"ו תימשג עבטמד) רוביחה :וזמ הריתיו ,הזמ הלעמלו תוליצאה םלועמ םג
םלעה ןושלמ םלוע אוה (תוליצאה םלוע וליפאו) האירבה םלוע ןכ-ןיאש- המ ,יולגב ,"הז"ד
.רתסהו

תיצחמ 'וג ונתי הז"ב - אשת תשרפב ףסוותמש ,"םכותב יתנכשו"ב שודיחה ןבומ הזב
,םלועה תוימשגב תוינחור םיכישממש ןפואב ,ןותחתו ןוילעד רוביח קר הז ןיאש ,"לקשה
.תוינחור םע דחא רבד תישענ אפוג תוימשגהש אלא

,המורת תשרפב) השמ לא 'ה יוויצ ירחאלש ,ןיינע דוע ףסותמ (ידוקפו) להקיו תשרפב
ףסוותמ הזבש - לעופב תאז םימייקמ םהו ,לארשי-ינבל יוויצה תא השמ רסומ (אשתו הווצת
תדובע אוה רקיעה - רקיעה אוה השעמה ירה ,הלעמלמ חוכ-תניתנו יוויצה ירחאלש ,שודיחה
.34'הל ןכשמה תושעל םינותחתב לארשי-ינב

ועמשמש ,"להקיו" תביתב שגדומכ - ןכשמה םצעב ןיינע םג ףיסומ "להקיו"ש ,ףיסוהלו
ןכשמהש ידכ :ןכשמה תיישעל תירקיע הנכהו המדקה והזש ,לארשי-ינב לכד תודחאתהו הלהקהה
-ינב לכ ךותב ,"םכותב יתנכשו שדקמ יל ושעו" - לארשי ללכד ןכשמ היהי
השעייש ןפואב תויהל הכירצ ןכשמה תכאלמל לארשימ דיחי לכ תבדנו תמורת התיה - לארשי
-ינב לכ ליהקהל - הזל המדקהה ןכלו .רוביצ ןוממ (תושעיהלו ,דיחי ןוממ תויהלמ לדחי)
ילכ תיישע ןפוא לע זמרמ "להקיו" - הזל ףסונו .דחא להק םהמ תושעלו (םידיחי) לארשי
ןפואב אלא ,יטרפ ילכד ,תיטרפ תלועפו היישעכ (קר) אל היהיש הזב הנווכהש ,ןכשמה
תא ילכ לכ לבקמ זא אקוודש ,דחא ןכשמ תושעל ןכשמה יקלח לכ וידחי ליהקהל - "להקיו"ד
.35ןכשמה תשודק םשל אוה המשל ןתיישע תליחתש הז ידי-לע ,תיטרפה ותשודק

- לוכה רקיעו .ןכשמה השעמד 36לוכה-ךסו םויסה :איה תוטשפב ידוקפ תשרפב הפסוהה
דובכו דעומ להוא תא ןנעה סכיו"ש דע - לעופב הטמל הניכשה תארשהו לעופב ןכשמה תמקה
.37"ןכשמה תא אלמ 'ה

להואמ וילא 'ה רבדיו השמ לא ארקיו" רתוי הלענ יוליע ףסוותמ ארקיו תשרפב הז ירחאל
דעומ להוא לא אובל השמ לוכי אל" (ידוקפ תשרפב) לעופב ןכשמה תמקה ירחאל םג :"דעומ
ארונו ןוילע םוקממ ףוס ןיא רוא תכשמה" אוה "ןנעה וילע ןכש"ד ,"ןנעה וילע ןכש יכ
ירחאל לבא ;39"'וכ הגשה יוליג םוש וב ךייש אלש 'וכ ורתס ךשח תשי 38וב רמאנש דואמ
דעומ להואל (לעופב סנכייו) סנכיהל לכויש האירקה הלעפ - "השמ לא ארקיו" ידי-לע ,הז
.41ורתס ךשח תשי תניחבמ יוליגה לבקלו ,40

תונברקה יניד יטרפ לכ - תונברקה רפס ,ארקיו רפסב - ה"בקה רמוא - הז ירחאלו
הברקהה ,42תונברקה וב םיבירקמ תויהל ןכומ 'הל תיב :שדקמה ןיינע תומילש והזש ,ןכשמב
יתרמאש ינפל חור תחנ" ,"'הל חוחינ חיר" ,43'הל ןברקכ תימשג 'וכ המהב לש היילעו
רקיעו ללוכ .ףוס-ןיאד אזר דע הלוע אנברוקד אזרו ,בוריק ןושלמ ןברק ,44"ינוצר השענו
.46אקווד "םכמ" ,45"'הל ןברק םכמ בירקי יכ םדא" -
תויודעוותה - םחנמ תרות' - שידיאמ םוגרת ,נ"שת'ה רדאב 'ו ,המורת תשרפ תבש תחישמ םיעטק)
(333-327 דומע ,'ב ךרכ ,'נ"שת
.ח ,הכ המורת (1

,'וכ תורנה תא ךתולעהב 'פו םיאישנה י"ע ןכשמה תכונח ירחאל - רבדמב רפס תליחתב ןיינעה םויסו (2
תועסמה רדס ד"ע רפסל הרותב רזוחו ךישממ (ךליאו וט ,ט ךתולעהב) כ"חאו - ןסינ ח"רד תוערואמה םויס
לארשי-ינב ועסי ןכשמה לעמ ןנעה תולעהבו 'וג דעומ להוא תא ןנעה סכיו" ידוקפ פ"סב נ"שמל ךשמהב) רבדמב
.םש ךתולעהב ן"במר האר - ("'וג םהיעסמ לכב

"הנשו הנש לכ לש רוביצ תונברק ןהמ תונקל" ידכ התיה לקשה תיצחמ תניתנ - הז ירחאלש םינשבו (3
.(וט ,ל אשת י"שרפ)

.בל ,טל ידוקפ (4

.דל ,מ םש (5

.א ,ב ןיבוריע - ןכשמ ירקיאד (6

.דועו .ו"לפ אינת .ו ,ג"יפ ר"בדמב .זט אשנ אמוחנת (7

.דועו .ג ע"ס ו"סרת ךשמה .ךליאו וצקתת 'מע קלב ת"הוא .ךליאו טפת 'מע ה"סקת ז"הדא ירמאמ האר (8
.(בפק 'מע) ח"ערת םישרקה תא תישעו ה"ד (ד"ודנב) הארו

(א :לגעה אטחל סחיב ןכשמה תובדנו ןכשמה תיישע לע 'ה יוויצ ןמזב תועיד 'גה עודי אפוג הזבש אלא (9
ב"חז) לגעה אטח ינפל (ת"מ ירחאל ףכית) היה (ןכשמה תבדנ ןכו) י"נבל השמ יוויצ םגו השמל 'ה יוויצ
פ"כהויב רהה ןמ השמ תדירי ירחאלו לגעה אטח ירחאל היה השמל 'ה יוויצ םג (ב ;(א ,דכר
השמ יוויצו ,לגעה אטח ינפל היה השמל 'ה יוויצ (ג ;(א ,גל .חי ,אל אשת י"שרפ .ח ונתשרפ אמוחנת)
תוישרפה ורמאנ ז"פעו - להקיו פ"ר ן"במר .א ,הצק ב"חז) פ"כהוי ירחאל היה (ןכשמה תבדנ ןכו) י"נבל
.ךליאו 153 'מע ו"ח ש"וקל הארו .(ןרדסכ

.דועו .ג ,ב"יפ ר"ומש .וט אראו אמוחנת (10

"ןכשמה םקוהש םויב ץראב הניכשה התרש יתמיא" (מ"כבו .ו ,ב"יפ .ב ,ג"יפ ר"בדמב) שרדמב אתיאדכ (11
רקיעב היה ת"מב יכ ,הרות-ןתמב הליחתהש ץראב הניכשה תכשמה המלשנ זאש ,(ונתשרפ שיר ן"במר הארו)
א"כח ש"וקל האר) "'וג שדקמ יל ושעו" - אקווד הטמה תדובע י"ע השענשכ אוה ותומילשו ,הלעמלמ יוליגה
.(נ"שו .ךליאו 150 'מע

.149 'מע א"כח .ךליאו 302 'מע ז"טח ש"וקל הארו .ןתלחתב ח"בהיב 'לה ם"במר האר (12

אלו הזה םלועב אל ,םלועל זז וניא יל רמאנש םוקמ לכ" ("שדקמ יל ושעו" פ"הע) שרדמב אתיאדכו (13
.(ז"משת ש"הסב - ז"משת המורת פ"ש תוחיש הכוראב הארו .ב ,ב"פ ר"קיו) "אבה םלועב

בורק ח ,הכ ונתשרפ פ"הע ךישלא .(םיקוספה ינשו ה"ד) ותלחתל בורק ו"פ הבהאה רעש המכח תישאר (14
.ב ,וכש .ב ,הכש .א ,אר .א ,טס ה"לש .(ןכתי דוע ה"ד) ופוסל

.א"פ (ב"ח םיסרטנוק מ"הסב) ט"פרת תיבה תרות תאז ה"ד .ג"פ ז"פרת םידוהיה לבקו ה"ד האר (15

.דועו .ךליאו 258 'ע א"ח ט"משת תוחישה רפס םג הארו .א"יפ ל"נה תיבה תרות תאז ה"ד (16

.פ"הע רקי ילכ (17

ךיז טסאה וד - תארה - ה"ב ס"א תומצע - וד - התא :תעדל תארה התא פ"הע ז"הדא תרותמ ריעהלו (18
.(דועו .220 'מע .54 'מע ד"שת מ"הס) 'וכ ןזיוואב

.א ,בפ הווצת א"ות (19

.ט"נרת םינפב םינפ ה"ד (20

.ד"נקס תופסוה בוט םש רתכ) תומצעה תוטישפ םע הרושק טושפ שיא לש תוטישפהש ,עודיה םגתפכו (21
.(נ"שו

.ךליאו 273 'ע םש ט"משת תוחישה רפס האר (22

.ןויס א"כ "םוי םויה" (23

.א"פ ל"נה תיבה תרות תאז ה"ד האר (24

.םש תיבה תרות תאז ה"ד םג הארו .ךליאו 258 'ע א"ח ט"משת תוחישה רפס (25

תורשקתה ןושל אוה "תרוטק"ש - (השרפה םויסב) תרוטקה חבזמ תיישע לע יוויצהב םג זמרנ הז ןיינעו (26
םויסש ריעהלו ,ה"בקה םע המשנה םצעד תורשקתהה תומילש תילכת ,"אנרטקתא אריטק דחב" ("הווצת" ומכ)
הדיחי" ,הדיחיה 'יחב ,לארשיבש תחא 'יחב הלגתמ ובש ,(פ"כהוי) "הנשב תחא" ןיינעב אוה שממ השרפה םתוחו
."ךדחייל

ףוס ב"פ םילקש ימלשורי) לגעה אטח לע ןוקית היה "םכיתושפנ לע רפכל" לקשה תיצחמש שוריפהל םגו (27
ןה - הבושתו הרפכ לש (הווצתו המורת 'פ יבגל) שודיחה הזב שי ,(אי-י אשת אמוחנת .ג"ה
ירהש) "לגעה השעמ םהל רפכתנש תומואה לכ ועדיש ידכ" לגעה אטח ירחאל ורמאנ הווצתו המורת 'פש העידהל
ינפל ורמאנ הווצתו המורת 'פש העידהל כ"וכאעו ,(לקשה תיצחמ י"ע הרפכהב ףסותינש רמול חרכומ ז"פל םג
.הבושתהו הרפכה תלעמ ףסותינ אשת 'פב ירה ,(םיקידצ לש בצמב ויה י"נבשכ ונייה) לגעה אטח

.שארה ןמ הטמלש ,םדאה יקלח ראשב כ"וכאעו ,"י"נב שאר"ב - אפוג הזבו (28

הכוראב הארו .אשת יכב (ה"בקה) היל רמא ?לארשי ןרק םורת המב :(ב ,י ב"ב) השמ תהימתמ םג ןבומכ (29
.ךליאו 280 'ע א"ח ט"משת תוחישה רפס

.ךליאו 229 'מע ו"כח ש"וקל (30

.א"עס ,במ ןילוח - תאז ה"דות (31

.381 'מע ז"טח ש"וקל הארו .ג ,ב"יפ ר"בדמב .אי אשנ .ט אשת אמוחנת .ד"ה א"פ םילקש ימלשורי (32
.נ"שו

.ב"פר אינת (33

.935 'מע .908 'מע ג"ח .ךליאו 196 'מע א"ח ש"וקל האר (34

.ךליאו 255 .251 'מע א"כח ש"וקל ז"כב האר (35

שדקמ תיישע לש יללכ יוויצהל ףסונש ,אוה (להקיו 'פ יבגל) ידוקפ 'פד שודיחהש ,םש ש"וקל הארו (36
םג ל"צ ןכשמה ילכ תיישעבש - אנידל מ"קפנהו .טרפו טרפ לכב םג תובישח השענ ,(םיטרפ יוביר ללוכה) ללכב
ל"יש .ש"ייעו .(םינפב ל"נכ ,ןכשמה תשודק םשל ,המשל הנווכה לע ףסונ) תיטרפ ילכה םשל ,המשל הנווכה
ארקי לכהו שדקמה יקלחמ" םה ןכשמה ילכ לכש בתכש ירחאלש ,(כ ע"מ צ"מהס) ם"במרב הפסוהה והזש
."קלחו קלח לכב יוויצה דחיי רבכו" ףיסומ ,"שדקמ

.ךליאו 317 'ע א"ח ט"משת תוחישה רפס .ךליאו 934 'מע ג"ח ש"וקל האר (37

.בי ,חי םילהת (38

.(א ,א) ארקיו פ"ר ת"וקל (39

,א) ב"פ םש ת"וקל הארו .דועו .ו ךתולעהב אמוחנת .(ב ,ג) םש רהז .('חו 'א) ארקיו פ"ר אמוחנת (40
.(ב

.םש תורעהבו ךליאו 321 'ע םש ט"משת תוחישה רפס ז"כב האר (41

.ןתלחתב ח"בהיב 'לה ם"במר (42

.ךליאו 479 'מע ז"טח ש"וקל האר (43

.י"שרפבו ט ,א ארקיו (44

.ב ,םש (45

.דועו .בירקי יכ םדא ה"ד ארקיו ת"וקל האר (46
חישמ םע תויחל


תוקקותשהה םירבוג הלא םימיב
תיתימאה הלואגל םיעוגעגהו
המלשהו


הלואגל רתויב םילגוסמ םימי

-המכ-תחא-לע ,םדאה תדובעב לעופב הארוהו דומיל תויהל ךירצ הרותב ןיינע לכמ
לע יוויצה - תורודל יוויצ איהש "םכותב יתנכשו שדקמ יל ושעו" תיללכ הווצמהמ המכו

שדקמה-תיב - תעכ לעופל עגונבו ,ינש תיב ,ןושאר תיב ,ןכשמ - תושדקמ יתבה לכ
...ונימיב הרהמב הנביש ישילשה

:הז ונרודב טרפבו

שיו] "אוביש םוי לכב ול הכחא" - הלואגל המוצע תוקקותשהב ונימאהו וכיח לארשי-ינב
תאיב םע םיאבש םיניינעה לכו ישילשה שדקמה-תיב ןיינבד "הכחא"ה תא ללוכ הזש רמול
תא דומלל ,"םינהכ תרות" דומלל המכ לש (הארוהו) הגהנהב לעופב אטבתה הזש דע .[חישמה
ידכב ,(ולא תועובשד תוישרפה ללוכ) 'וכ תונברק תברקהו שדקמה-תיב םע םירושקה םינידה
זא ויהיש תוכלהה תעידי ידי-לע - דימו ףכית אובל הלוכיש הלואגל "םינכומ" ויהיש
."םדמעמב לארשיו םנכודב םייוול ,םתדובעב םינהוכ"ל לעופל תועגונ

ארמגב םינמיסה לכ יפ-לעו ,"ןיציקה לכ ולכ"ש ירחאל ,הז ונרודב המכו-המכ-תחא-לע
,תולגהד ןורחאה רודה אוה ונרודש רורב רבדו ,אחישמד אתבקעב רבכ םיאצמנ ל"זח ישרדמו
.הלואגהד ןושארה רודהו

תבשמ םיליחתמש תועובשהכ ,הלואגל רתויב םילגוסמ םימי ,הלוגס ימיב םיאצמנשכ טרפבו
ליעל םירומאה םיטרפה לכ םע ,"םכותב יתנכשו שדקמ יל ושעו" תודוא הרותב םיארוקשכ ,וז
שדקמ יל ושעו"ד םויקהל ףסונ] ידוהי לכב זוע רתיבו תאש רתיב ררועל ךירצ הז ירה -
['וכו יטרפה ותיבב ,ינחורה ונכשמב ,דחאו דחא לכ ךותב ,יטרפה "םכותב יתנכשו
,שדקמה תדובעו ,ישילשה שדקמה-תיבלו המילשהו תיתימאה הלואגל םיעוגעגו תוקקותשהה
.'וכו תונברקה תברקהו הרונמה תקלדה

זוע רתיבו תאש רתיב ףיסוהל - ,לעופב השעמב אובל ךירצ הז :רקיעו דועו
- ןיעמ םהש ('ה תדובעב) םיניינע - דחוימבו ,הלואגה תא םיאיבמש "וניתדובעו ונישעמ"ב
םינהכ תרותו שדקמה-תיב 'לה דומילמ ליחתמו ללוכ .הלואגה תא - רתוי דוע םירהממו
דומלתו ,(הפ -לעבש הרותב - הנתינ השוריפב הרותו ,בתכבש הרותב ולא תוישרפב ראובמכ)
םלועב רבד לכמ תושעל :תוללכבו .הלואגה ןיעמ לעופב הדובעה - השעמ ידיל איבמש לודג
-לעש ,(הווצמ ישימשת וא) הווצמל רבדב שומישה ידי-לע - יחצנ שדקמו ,'הל שדקמו ןכשמ
אתווצ ןושלמ הווצמב ,הטמל םג הלגתמש דע ,"הלעמל יחצנ" דוחיב רבדה דחאתמ הז ידי
,הקדצל יטרפה ןוממהמ הניתנ ידי -לע :הקדצ תווצמ ידי-לע - המגודל .ה"בקה םע רוביחו
תחתמש שא לש עבטמ" (םג) השענש ,ה"בקה לש הווצמ (הזב אצויכו) תימשגה עבטמהמ םישוע
היהתש ,תיחצנ הריד ,םינותחתב הרידהל - הנכה ןיעמ השענ הזו .(ל"נכ) "ודובכ אסכ
.יחצנ שדקמה תיבו ,(תולג הירחא ןיאש) תיחצנ הלואג ,המילשהו תיתימאה הלואגב
'מע ,'ב ךרכ ,'נ"שת תויודעוותה - םחנמ תרות' - נ"שת'ה רדא 'ו ,המורת תשרפ תבש תחישמ םיעטק)
(335-333

יהויחבמ ריתי


חוכשל ןיא הלודגה תובהלתהה ךותב
םינטקה םיטרפה לע


תלוזה םע תוקסעתהו תווצמו הרותב רודיה

יתנכשו שדקמ יל ושעו" ,תינחורה הדובעב שדקמה ןיינעד תיללכה הדוקנה תא םישיגדמ רשאכ
,םיניינעה יטרפל עגונב םג תדחוימ בל תמישו השגדה תויהל הכירצש ףיסוהל שי ,"םכותב
.תומילשב היהי ומצע ינפב טרפו טרפ לכ םגש ,ונייה

-ךורב ןוילעה ןוצר דצמ איה תווצמו הרותה םויקב ידוהי לש ותדובעש - ןיינעה תדוקנו
,תוקלחתהמ הלעמלש יללכ ןיינע - אסיג דחמ :תווצק 'ב - ןוצרה ןיינעבש עודיו ,אוה
לש ותדובע תויהל הכירצ ,ןכלו ,ןוצרה תומילשל עגונ טרפו טרפ לכש - אסיג ךדיאלו
...תומילשה תילכתב םה םיטרפ יטרפו םיטרפה םגש ןפואב ידוהי

'וכ תובהלתההו תויחה בורמש (ה"בקה וב עיבטהש יפכ) םדאה עבטב שחומב םיאור
שי ,ןכלו ,םיפסונ םיניינעב םג קוסעל ךירצש ,םימעפל ,חוכשל לולע ,םייוסמ ןיינעב
.הדובעה יניינע ראש רבד לע םג ררועלו ריכזהל ךרוצ

רוטפש "ותנמוא ותרות" תמגודבו ךרד לע ,הרותה דומילב ותדובע רקיעש ימ :המגודלו
שי - הווצמה ןמ רוטפ הווצמב קסועהד אהמ רמוחו-לקו ןכש-לכמב ,'וכ םיניינע ראשמ
ימ ,ךדיאל הז ךרד-לעו ;הזב אצויכו םידסח-תולימגב םג קוסעל ךרוצה תודוא וררועל
קסעה תא וליפא החודש ,"הנומאב רוביצ יכרצב קסוע" ,םידסח-תולימגב ותדובע רקיעש
.הרותה דומילב םג קוסעל ךרוצה תודוא וררועל שי - הרותב

עגונב איה וז הפוקתב תירקיעה הדובעהש השגדהה לדוג דצמש - ןדיד ןודינב הז ךרד-לעו
וזיא היהתש ,םדאה עבט דצמ ,תורקל לולע ,"םכותב יתנכשו שדקמ יל ושעו"ד ןיינעל
ךרוצ שי ,ןכלו ,הדובעה יניינע יטרפ לע בל-תמישב ,םולשו סח ,ןועריג וא תושילח
תדחוימ בל תמיש תויהל הכירצ ,שדקמה ןיינע תוללכ לע השגדהה םע דחיבש שיגדהלו ריהבהל
.ומצע ינפב טרפו טרפ לכד תומילשל עגונב םג

תילכתב תיציצ תשיבלו ןיליפת תחנה :ומכ ,ומצעב ותדובעל עגונב ןה - אפוג הזבו
הז םויד "םוי לש ריש" תרימא ,הייתשו הליכאה תורשכב תילכתב תוריהז ,רודיההו קוידה
לצא לואשל דחאו דחא לכ ךירצו לוכיש יפכ) םתמגוד םיניינע ראשב הזב אצויכו ,אקווד
םע תוקסעתהל עגונב ןהו ,(הזב אצויכו ,עיפשמה וא הבישיה-שאר ,"בר ךל השע" ,ולש ברה
.הכוראב םימעפ המכ רבודמכ ,"םיעצבמ"ה יניינע יטרפ לכל עגונב תדחוימ השגדה - תלוזה

םיכלוה רשאכש ,ונייה ,םירופ עצבמ - אמרג ןמזהש עצבמל עגונב המכו-המכ-תחא-לעו
ןיינעה תוללכ לע השגדהה לע הפסוהב) תדחוימ השגדה תויהל הכירצ ,םירופה ימי םיברקו
קוסעל - אמרג ןמזהש ןיינעל עגונב (הדובעה יטרפ לע השגדהה ללוכ ,שדקמו ןכשמ תיישעד
ומצעב ותדובע לע ףסונ ,"םירופ עצבמ"ל םירושקה םיניינעה לכב זוע רתיבו תאש רתיב
.םירופה ימיל םיכיישה םיניינעב

ןוערג וא תושילח היהת אלש ררועל ךרוצה ךרד לע רומאה לע ףסונ ,הנהו
דחא לכל חוכ-תניתנה רבד-לע שיגדהלו ףיסוהל שי - ('וכ םדאה עבט דצמ) הדובעה יטרפב
.ותדובעב תאז לועפל לכויש דחאו
-532 'מע 'ב ךרכ 'ז"משת תויודעוותה - םחנמ תרות' - ז"משת'ה רדא 'ו ,המורת תשרפ תבש תחישמ)
(הגומ יתלב - 533

יבר יצוצינ


שדוקה תרהט לע תונמאו רויצ


טרפבו ,רויצה ןיינעב םינשה ךשמב יברה ןתנ תוארוה ללש
לש םירויצ ינפמ ריהזה * םידליל םידעוימה םירויצב
אקווד ויהי םירויצהש הרוה ןהו ,םירוהט אל םייח-ילעב
ידיסח רייצ דדועמ יברה * םיתוועמ אלו תואיצמל םיבורק
רויצה תא םג תולעהל * ד"בח-רפכ לש יווהה תא ראתל
השודקל


רפואל השנמ יכדרמ ברה תאמ

תנשמב בושח ךבדנ הווהמ הז ל"זח רמאמ - "ודובכל אלא וארב אל ה"בקה ארבש המ לכ"
ליבקמבו ,היתווצמו הרות תצפהל םלועב טרפ לכ לוצינ :םירבדה תועמשמ .יברה לש וייח
לע יברה ליטה דציכ םימעפ המכ רפוס רבכ .םימייקה תועוצקמהו תומכחה לכ רוהיטו שודיק
תא הפוקת ךשמב ול ןמימ ףאו רויצה םלוע תא "ןקתל" ןושחנ 'יש ךורב 'ר ידיסחה רייצה
.תיחכונה ונתמישר תקסוע - שדוקה-תרהט לע רויצהו ללכב רויצה - הז םוחתב .וידומיל

ם"במרב ,םירויצל 'םידקת'

שוריפ בלשתש ך"נת לש השדח הרודהמ ךורעל העצהה יברה ינפל התלעוה א"כשת-כ"שת םינשב
לא) תוינכותהו העצהה לע ותבושת ירבדב .שדחה רודל םיאתמה ינרדומ ןונגס םע יתרוסמ
:יברה בתוכ (דמ 'מע 'כ ךרכ שדוק-תורגיא ;ה"ע ןיוז ףסוי-המלש יבר דיסחה ןואגה

תומוקמב טטצל שי ןכ . . םירחא תונושלל תואוושה ףיסוהל שיש ןבומ
ירהו .םירויצב ףיסוהל םגו ,תויגולואיכראה תוילגתה םימיאתמה
שוריפ ם"במרב ומכ ,אד ןוגכב םידקת םילבוקמה םישרפמב וניצמ הזב םג
- םירויצהמ המכ וטימשה םירחואמה םיסופדבש ףא) 'וכו ךורעהו תוינשמה
.(תוינכט תוביסמ הארנכ

הידפולקיצניאה ישאר ומכ ,תונוש תופוקתב םינוש םירפס ירבחמ ולביק תומוד תוארוה
-תורגיא) ול בתכ יברהש ,(דלפניו הדוהי-לאומש ברה) 'הרהטה תפמ' רפס רבחמ ,תידומלתה
:(טכת 'מע ג"כ ךרכ שדוק

.ןבומכ ,'וכו םירויצהו הפמה תכירעב השע ליעומו לודג רבד

'המכח תישאר'ל םיינועבצ תונוילג

םיעבצה רבד לע" ל"ז םלהליו ןויצנב-םחנמ 'ר ח"הרה ידי-לע ד"כשת תנשב יברה לאשנשכ
:בישה - "'וכו ב"א רויצב

.ויחיש םידימלתה תוניינעתהל עגונב רתוי ליעומש יפכ ושעי

:ךכ (גפ 'מע ג"כ ךרכ שדוק-תורגיא) תאז קמנמ יברה

היה ןוילג לכש - המכח תישאר םהמ - םירפס המכ וספדנ םייניבה ימיב ירהש
.(יפויל) רחא עבצב

:ךישממו

תויתוא הברדא הנה . . הזב אצויכו ם"תס ריכזיש ידכב רוחשב קרו ךא הצורהו
.א,זל אמוי הארו .דופאו ןשוח םינועבצ ינבאב וניצמ תודרפנ

הליפתה דומע לע םירויצ

לע םירויצ תושעל" ןיינעב (233 'מע ד"י ךרכ תוחיש-יטוקיל) ו"טשת תנשב יברה לאשנשכ
:בישה ,"תונוש תובותכ ןכו [הליפתה דומע] דומעה

אלש ,דמוע הב הליפתב תעדה חסיהו ללפתמה תנווכ לובלב רבדב ששח יתעדל
.הביתהו דומעה לע בותכהל תמאתמ דימת

:תרחא םיגהונה ולא לע תוכז דמלמו ךישממ יברה

תוליגרה ינפמש םמעט רמול שי ,הזב םירהזנ ןיא תויסנכ-יתב המכבד אהו
.םהבש תוליגרה ינפמ תעדה חסיהל םורגיש םיששוח ןיא ,םירויצו בתכהב

:קוחד הז 'רתיה'ש יברה רובס תאז םע

ינפל םידרויה םיפלחתמש ןוויכ אוהש לכ ץורית אוה יתעדל תאז לכבו
ואר אלו ,הז תסנכה-תיבב וליפא םיללפתמ ןיאש ולאכ םג םהבו ,הביתה
.יארקאב וליפא םירויצה

..."לותחה תא קורזל"

:(647 'מע 'ב ךרכ ז"משת 'תויודעוותה') יברה ריכזמ תודעוותהב ז"משת תנשב

לש םירוהט אל םיניממ תויח לש םירויצ ויהי אלש רהזיהל לארשי יתבב וגהנ
.הזב אצויכו םירוהט תופועו תומהב לש קר םא-יכ ,םידליה יעוצעצ

(מ"דשת ןוושחרמב ף"כב) ןכל םדוק םינש שולש רשא ,ומצע יברה היה הז גהנמ גיהנהש ימ
ןיב .(זכר -דכר םידומע 'ג ךרכ 'גהנמו הכלה ירעש'ב הקתענ) תדחוימ החיש ךכל שידקה
:הב רמאנ ראשה

םירויצ ול םיארמ זאש ,תויתואה תרוצ דומלל ליחתמו רגבתמ דליה רשאכ
םייחה-ילעבש לדתשהל שי - תויתואה תרוצ תסיפתב לקהל ידכ םימייוסמ
םידליל םירייצמ רשאכ :המגודלו .םירוהט םייח-ילעב קר ויהי ולא םירויצבש
תא רתוי שיחמהל ידכו . . םימ יילד ינש אשונה םדא אמגודב ף"לא תוא
ולדתשי ,הזב אצויכו לותח - רהנה תפש לעו ,םיגד םע רהנ םירייצמ - רויצה
הזב אצויכו ,הרוהט היח וא המהב ומוקמב רייצלו . . 'לותח'ה תא 'קורזל'
.םירויצ ראשב

םירויצ םהב שיש הזב-אצויכו תורבוחד רואל-האצוהל עגונב ןבומ ןכ ומכו
ליגב םידעוימה תורבוחל עגונב המכו-המכ-תחא-לעו] םייח-ילעב לש תונומתו
םירבדמ - 'וכ תרבוחב םירויצה ירוטיע לכ ויהי אבהלו ןאכמש . . [ךוניחה
.דבלב םירוהט

-לע הז ןיעמ "המיעט"ו - אובל-דיתעל האמוטה חור תרבעהב הז ןיינע יברה רשיק ,ךשמהב
תרהט לע - וזמ הריתיו ,םירוהט םירויצב קרו ךא ושמתשייש ירשפאה םוקמ לכב ולעפיש ידי
.שדוקה

ןמוי האר) ןוגריאה ירבח לש תעה-בתכ תודוא םשה-תואבצ ןוגראל יברה בתכ הנש התואב
:(269 'מע הנש לש המושיר

.םירוהט יתלב םייח-ילעבד םירויצ תויהל םיכירצ ןיא ללכב

טימשהל הרוה ,שחנ רייוצמ היה הלמיסבש 'הלצה' תרבחל (164 'מע םש) םגו
!למסהמ שחנה תא

רתומ - םימייוסמ םירקמב

- אקווד םירוהט םייח-ילעב ןיינעב ותחישל הרעהב יברה בתכ - וניצמש המו
שדוקה-ןוראד תכורפה לע רשנ ינפו הירא ינפ ירויצ תסנכ-יתב המכו המכב
- הרות-רפסד רתכו ליעמה לעו

'הל םדאה תדובעו הליפתה חרכה רבד לע ריכזהל טושפכ ,הזב הנווכה ירה
ינפ הבש הבכרמה ךרד-לע - רמול שי ילואו . . 'וכ יראכ רוביגד ןפואב
םיטבשהד םילגדהמ המכ לע תואמט תויחד םירויצה עגונבו . . רשנ ינפו הירא
םע רושק היה רויצ לכש םש ראובמ - (ז [אקסיפ] ,'ב השרפ הבר רבדמב)
אצויכו שחנ) תמייוסמ היחד רויצ אקווד הז טבשל חרכומו ,טבשה תונוכת
.(הזב

לכ - "'וכ הליפתה חרכה רבד לע ריכזהל" - הז ךרוצל יכ החישה ילושב ףיסומ יברה
המילש הניא - המצע דצמ הרוצה יכ ,אמלע ילוכל רתומ הז ירה ,הז םעטמ ושעישו םישועה
הליפת) 'ה תדובעב הארוה הז ירהש הנוכנו הייוצר - תובא הנשמל איה ירה הנווכהו 'וכו
.'וכו הזב לדתשהל ךירצש (הרותו

היעיבגו הירותפכו םינק 'ז תב הרונמ רייצ ם"במרהש - וניצמ הזמ הריתיו
.ומוקמ ןאכ ןיאו (הז ריכזה אלדמ - הרייצל ךיא ןטקל הרוהש אלו)

.הירא תרוצ םהלש (הזב אצויכו) םתוחב היה םישיא המכו המכש ריעהלו

..."ןקז םע דחא שיא תוחפל"

עיפומה ,"סמייט חישמ" אוה ותספדה םדוק יברה תהגהל עבק ןפואב הכזש םינואטבה דחא
יבר קינעהש דחוימ תויוסחייתה לולכממ קלח הז היה .'ה תואבצ ןוגרא ידי-לע ,קרוי-וינב
.ללכב וימוסריפו הז ןוגראל

:ונייצב רעשה דומע תא יברה ןקית ג"משת םירופה גח תארקל

.[ןשער ,ןמה ינזא] רעגארג שאט ןמה [המכו המכ=] כ"וכ טושפכ ףיסוהל

(ג"משת תועובשה גח תארקל) הרות-רפס קיזחמ ידוהי הארנ ובש רויצ לע
:יברה ריעה

.תועבורמ תוחול רויצל [הרותה-רפסה ליעמ=] עלעטנעמה רויצ לצנל יאדכ

:תיתכלה תועמשמ תלעבו (ו"משת םירופ תארקל הנתינ) הבושח הרעה הנהו

.(תודסומל אלו) םינויבאל השגדהה םירופ תקדצב

."םיסינה לעו תרימא" :יברה ריכזה - ז"משת תנשב םירופ תווצמ ורייוצשכ

תעימשל םידלי תאבהל זורכ 'ה תואבצ ןוגרא םעטמ ןכוה תועובשה גח ינפל
יברהו ,'תינרדומ' תוזח וטע תסנכה-תיבל םיצר וארנש םירגובמה .תורבדה תרשע תאירק
.ןקז רוטע דחא שיא תוחפה לכל ופיסויש שקיב


:יברה ריעה ז"משת חספל ןוילגה רעש תארקל

.תוסוכ 4 תוצמ 3 [םינפ-לכ-לע=] פ"כע הניפב

רפסב ארוק ךלמה הארנ רויצב) 'להקה תנש' - ח"משת הנשה-שאר תארקל תניינעמ הרעהו
:(הרות

.ףטו םידלי רתוי הארנ היהיש דוע ףסותי

הרומה ןועשה יכ יברה ןיחבה - ט"משת חספה גח תארקל עיפוהל דמעש - ץמח תקידב רויצב
,הנשה רתוי םדקומ ןמזה ןכא םאה :לאש יברה .תמדקומ העש לע עיבצמ ץמח רועיב ןמז לע
!המלש העש לש היה יונישה יכ ררבתה .קיודמה ןמזה תא בר לצא וררבישו

ןויקינו ץמח תקידב תויווחמ ןכו ,הטימל השה תרישק בלשמה רויצ ןכוה נ"שת חספ תארקל
:ביגה יברה .תיבה

ק"מהיבב [תויהל ךירצש=] ל"צש ןיינע (קר) רעשה יאדכ םא [ןויע ךירצ=] ע"צ
.[שדקמה תיבב=]

:רוחבל [חספה גחד=] פ"החד םיניינעה יובירמ וא

.'וכו הצמ ,תסורח וא ץמח רועיב וא הצמ

...םייתונמוא 'םיצנוק' אלל םירויצ

וטע ירפ ,ד"בח-רפכ ייח לע רמאמ (תילגנאב) "הלוגל תרגא" תעה-בתכב םסרופ ז"ישת תנשב
רייצה לש וילוחכמו וידי ישעמ םירויצב בלושמ ,(ל"ז) לגס ןושרג 'ר רפכה בשות לש
בתכמ רגישש ,יברה ידיל עיגה רמאמה .(ל"ז) ןמניילק ןמלז 'ר ,רוחב זא היהש ,ידיסחה
:(הצש 'מע ו"ט ךרכ שדוק-תורגיא) רמאנ ובו ריעצה רייצל

-לע אקווד םשור ילע ושעש ,ונממ םינויצ ףוריצב . . רמאמ ידיל אב התע הז
וליפאו םיצנוק אלל=] ןא וליפאו ןעצנוק ןא - ןהש ומכ םירייוצמש ידי
רייצי הז ןפואבש - היה ןוכנהמ םגו יוארהמו ,םייתונמא םיצנוק [אלל
םאוב תליחתב היהש ומכ םג אלא התע ובצמב קר אלו ,ד"בח-רפכ לש םלש םובלא
תרוצ תלעותב הז ךרד-לע ןכו רפכה תוחתפתה ןכ םג וארי םובלאבש ידכב ,םשל
םירויצ תרוש היהת םאו ,רתוי דוע חתפתי בורקבש הווקתהש ןוויכ ,התע רפכה
-תרוש םובלא רותב םא סופדב םתועיבק רבד-לע םג בושחל שי ,החלצומ ולא
םתוטשפב םירויצה ואוביש ליעל רכזנכ רקיעהו ,תודדוב תויולג וא תויולג
םוליצ=] וטופ המיאתמ הזל ירהש רמאי אוהש ימ םא םשרתי אלו תואיצמבש
ישעמ רויצל וטופ ןיב קוליחה שחומב הארנכו ,רויצל םיכירצ ןיאו [הנומת
.תואיצמהל הבורק יכה תונמואב השענה וליפא ןמוא ידי

:דוע ףיסוה יברה

הפוקמ הנמלתשת םירומאה םירויצ תמשגהב םירושקה תואצוה םנשי םאבש ןבומ
.רומאהב תובוט תורושבב והנעמל הכחאו 'וכו החרט רכש םג הזבו תדחוימ

רקיעבו םג אלא ,הזב אצויכו םיתבהל קר יתנווכ ןיאש ףיסוהל רתומלו
םיימשג םייחל דעו - תוינחורבש םיינחורה םייחה ןמ - רפכה ייחמ םירויצ
.תוימשגבש

"ילעמ ,טישפד לכ"

תואבצ" ןוגרא לש םירויצ לע יברה ביגה (269 'מע הנש לש המושיר ןמוי) מ"דשת תנשב
:בתכ הכו - 'סמייט חישמ'ב וסיפדהל תנמ-לע רייוצמ רופיס סינכהש "םשה

םטוח ,רתויב םינמש) תואיצמהכ אל אקווד ורייוצי םדא ינבהש יאדכ אל
םירופיס=] סקימאקב ךכ אקווד ולגרוהש ףא (הזב אצויכו רתויב לודג
רתוי לאמראנו טושפד לכ יכ איה הלודג תיכוניח תועט יתעדל - [םירייוצמ
ןאכ ןיאו ,(. . םילודגל עגונב םג יתעדלו-) יפט ילעמ םינטקל עגונב
.ומוקמ

...'ונלשמ' רייצ

.ה"ע ןמרביל לדנעה 'ר ח"הרה היה ותכאלמב דואמ דדוע יברהש םיידיסחה םירייצה דחא
:(גלר-בלר 'מע 'א ךרכ 'םחנמ לכיה') יברה ול רמא יהשלכ תונמזהב

ונידיב ורייתשנ אל .םידיסח לצא ךרפומ 'םירויצ' לש ןיינעה היה םינפל
לוכי ידוהיש העשב ,חישמה תומי ,התע םרב .םידיסחה ינקז תונומת וליפא
.תאז תושעל אוה ךירצ - רויצ תועצמאב ינש ידוהי ברקל

לש תומא 'דב היהש ונלש רייצ ונל שי םא ,םירז םירייצ שפחל ךירצ המ םשל
...םימימת-יכמות תבישי

'םיכנחמ'כ םירויצה

הנחמ" - הנוממ יברה היה םהילעש תודסומה םעטמ ועיפוהש םימוסרפהו תורבוחה לכב
טטרשמ היה ומצעב יברה - "ת"הק םירפס תאצוה" ןבומכו "ךוניח יניינעל זכרמ" ,"לארשי
.תוטרופמה ויתויחנה יפ-לע עצבתמ היה לוכה ,קויד רתיל .ויטרפל רעשה דומע ןויער תא
תוחיש' לש רעשה רויצ רשפ תא ריבסמ אוה ובו ט"ישת תנשב יברה בתכש בתכמה םסרופמ
הרעה דחוימבו תורעהבו 756-754 םידומע 'ב ךרכ 'ךלמ ימי' רפסב הז לכב האר) 'רעונל
:יברה בתכממ ותומשרתה לע םינשה תוברב רפיס בתכמה לבקמ .(33

.יכוניח ךרע לעב רבדכ בשחנ רויצ לש ןיינעה םצע דציכ דומלל םוקמ ןאכ שי ייניעב"
הדובע ,הרות ידמולל ץפומה רמוחב םירויצל תישעמו תיניצר תוסחייתה תמייקש הדבועה
.טילבהל ינוצרבש רבד אוה - םידסח-תולימגו

ילודג לע םירופיס ןהבו רעונל תוטלק קיפהש ,ןייטשדלוג ףסוי ברה לש ףסונ רופיס
:לארשי

.םיטילקתה דחא תכירכ לע ספדוהש רויצ יברל יתיארה 'תודיחי'ב יתויהב םעפ"
רייצה .םיבכוכהו הנבלה ,שמשה וארנ עקרב .וארוב תא ריכמה וניבא םהרבא הארנ רויצב
תא קר הארת שמשהש ןפואב ונקיתו רויצה תא לטנ יברה .שמשה דגנכ הנבלה ינרק תא רייצ
אלש ידכ הנבל לש התמיגפ שמש התאר אל םלועל' ל"זח רמאמ תא ריכזה אוה .הנבלה ןבול
ךירצ הילעש רויצה ףא ,תובוט תודימ םידליל רידחהל הרומאה תטלקש םייסו .'שייבתת
..."!תובוט תודימ עיבהל

םירויצה יעבצב יברה לש "הקשמ"

,'תופסוה'ב ט"לשת שדוק-תוחיש) ט"לשת הרות-תחמש יאצומב "הכרב לש סוכ" תקולח ךלהמב
בברעיש ול רמאו ןורבנפיט ברה ידיסחה רייצל הקשמ קובקב יברה קינעה (716 דומע
"םירויצ"ל בוט רבד אוה "הקשמ" יכ ןייצ יברה .[עבצ=] "טנייפ"ה ךותב "הקשמ"המ
.(ז"עלב "סגניטנייפ")

תודוזיפא ןלהל - אוה ותומד תא וראיתש םירויצל יברה סחייתה תונוש תויונמדזהב
:תודחא

רויצ יברל םעפ רסמ - לדנימ ןסינ ברה לש ונתוח - ל"ז וואצמנ רדנס-םהרבא 'ר ח"הרה
הטמל תצקמב תוחנומ שאר לש ןיליפתה וארנ הנומתב .ןיליפתו תילטב רוטע יברה הארנ ובש
.תויהל תוכירצ ןה ובש םוקמה ןמ

ךכש וקיסי םישנאש םורגל לולע רבדה !?ךכ ןיליפתה ורייוצ עודמ" :האילפב ביגה יברה
."תויהל ךירצ

רוטע אוהשכ ,תיניצר םינפ תעבהב יברה הארנ הבש ,הנומת יברל רייצ איבה ג"לשת תנשב
עלא רימ ריא טכאמ סאווראפ") "!?ךויח אלל דימת יתוא רייצמ התא עודמ" .ןיליפתו תילטב
...("!?לעכיימש א ןהא לאמ

:(ו"משת וא) ה"משת תנשב ותנומת רויצ לע ביגה הכו

הרואכל]" :םייחירא יאצחב ףיסוה ןכמ רחאל ."[ןח תאושתו=] ח"תו יתיאר"
."החילסה ותאו" :םייסו ."['וכו "תואיצמה"מ רתויב הנוש

"רוקמהמ הפי רתוי" :ךויחב יברה ביגה ,א"שנת תנשב הנומת יברל שיגהש רייצל וליאו
...("לאניגרוא ן'ראפ רענעש)

"רתויב םישרמ בוליש"

'מע ג"כ ךרכ תוחיש-יטוקיל) ורגשמל הדוה ,רייצ-ןמאמ תונומת םובלא הנתמב יברה לביקשכ
:בתכ הכו (341

לבא ,ילש חטשב אל ירמגל והזש יפ-לע-ףאש ,רדהנה םובלאה דעב הדות הנשמו
ירהו .תונמאב החמומ וניאש ימ לש וליפא ןיעה תא ביהרמ יללכה םשורה
"תוילניגרוא" הב םיאורש טרפבו .םיחמומל קר אל תנווכמ וז הריציש יאדווב
לצו רוא ומכ ,תונמאל תוכייש םהל ןיא םמצע ינפב הרואכלש םיניינע לוצינב
בוטב םהלש בולישהו היצניבמוקה רשא ,תוירטמואיג תורוצ ינימ לכו םיוקו
ול ןיאש ימל ,רומאכ ,וליפא רתויב םישרמ ,םובלאב םיאורש ומכ ,םעט
...הז חטשב ןיע תועיבט

."לצ"ו "רוא"מ 'ה תדובעב הארוה יברה דמל ךשמהב

רויצמ החכוה

,ןקזה לודיג תבוח אשונב ,(בצ 'מע 'ג ךרכ 'גהנמו הכלה ירעש') ג"כשת תנשמ תרגיאב
המ ,רויצ...מ (יברה) חיכוה הב - 'תודיחי'ב וירקבממ דחא םע להינש החיש לע יברה רפסמ
:הנוכנה הפקשהה תויהל הכירצ

,רתיהל תואיקבו תופירח תוארהל הצרו . . ילצא רקיב רשא דחא םע יתחישב
הביסה יהמ :(הנווכ ילבמ ומות יפל חיסמ הנעיש השקב - תמדקהב) ויתלאש
לידבהל ןהו לארשי-ינבמ ןה ,ןהכה ןרהא וא וניבר השמ ינפ םירייצמשכש
םגש ,יננע ,רשי שיא ותויהבו .לודג ןקזב אקווד םירייצמ - םלועה תומואמ
וירחא תורודב אוהש ימל וליפא אלא וניבר השמ קר אל ומצעל רייצמשכ ותעדב
ילבמ ויתודימ יפ-לע דרוי ןקז ול היהש ויניעב טושפ ,תווצמו הרות רמוש
.ללכו ללכ וב עגנש

הרותה דומיל ןובשח לע אל

.יברה זירכה םהילעש 'םיעצבמ'ה תא בלשמה רויצ רשע ןבכ רענ יברל רגיש ה"לשת תנשב
:וילא בתכו ךכ לע ול הדוה (356 'מע ד"כ ךרכ תוחיש-יטוקילב ספדנש בתכמב) יברה

לכב בוט רשבל לכותש ןוצר יהיו . . תישעש רויצה םע ךבתכמ יתלבק םעונב
ךירוהשו ,ןדמל םימש ארי דיסח - ל"יח ןב תויהל עודיה חסונבו ,ךיניינע
.ךממ תחנ בר ועבשי ויחיש ךירומו

הדמתהמ ערג אלש ןפואב ותוא תישע יאדווב" ,יברה ףיסוה ,"רויצה דעב הדותה םע דחיב"
."הרותה דומילב הדיקשו

ףיסוה ,ונב ךוניחל באה תבוח רבדב ךורע-ןחלושב ןקזה ר"ומדא ירבדל ןייצש רחאל
."ךומכ רשע ליגב רוחב עיגהל ךירצ ןכיה דע ןבומ ירה" :יברהתודיסחה ינייעממ


המורת תשרפ


(ב,חכ) המורת יל וחקיו לארשי-ינב לא רבד

שירפמ םדאשכ יכ ,דחא הנקב םילוע םהינשו .המרהו השרפה :"המורת" הלימל םישוריפ ינש
הלעמו םתוימשגו םתוירמוחמ םתוא היבגמו םירמ אוה ירה ,השודק לש רבדל ובהזו ופסכמ
.השודקהו תוינחורה םלועל םתוא

השוע םדאהו ,תוימשג םדאל עיפשמ ךרבתי םשה :ןקזה ונבר לש ומגתפ םג עודיכו
.תוינחור ,תוימשגהמ
(תוחיש-יטוקיל)

* * *

,(ד"פ תומורת) ל"זר ורמאש המל זמר ,(40) םיעברא היירטמיגב 'יל' - "יל וחקיו"
.םיעבראמ דחא םרות ,הפי ןיעב המורת ןתונהש
(הרותה-רוא)

* * *

,ימש לדגתיו םמורתי וז הלועפ ידי-לע - "המורת יל וחקיו"

והימו .וז הלדגהו המרה לועפל לגוסמ "שיא ולוכ" אוהש ימ קרש אלא - "שיא לכ תאמ"
- ?"שיא ולוכ"

.םימשבש ויבאל רורבו ךז ובילש םדא - "וביל ונבדי רשא"
(הרות-רוא)


(ב,הכ) וביל ונבדי רשא

ונבדי רשא" - בלה לכ םעו בלה לכמ תאז ןתונ ,השודקבש רבדל ונומממ בדונה ידוהי
דחאו דחא לכ ןתונ זאו ,ותוא ררועל תנמ-לע הנוכנה השיגה תא אוצמל קר םיכירצ ."וביל
.תשוחנב ימו ףסכב ימ ,בהזב ימ ,ותלוכי יפכ
(תוחיש-יטוקיל)


(ח,הכ) םכותב יתנכשו שדקמ יל ושעו

עלעטניפ יד") תודהיה תדוקנ וז .ינחור "שדקמ" םייק לארשימ דחאו דחא לכ לש ובילב
איה ונתבוח .אצמנ ידוהיש בצמו דמעמ לכב ,דימת התומילשב תמייק וז "הדוקנ" .("דיא
...הלודג תבהלש הלעת ץוצינהמש דע וז הדוקנ ררועלו תולגל
(ג"שת תוחישה-רפס)

* * *

ןיא םלועל" (ב"פ ר"ומש) ל"זח רמאמכ ,תולגה ןמזב םג ותשודקב ראשנ שדקמה םוקמש םשכ
לכבש יטרפה "שדקמ"ב אוה ןכ - תיבב קר היה ןברוחה ןכש ,"יברעמה לתוכמ הזז הניכשה
הנשי ינא" :(ה םירישה ריש) בותככו ,רוהטו ךז ,םלש אוה דוסיה :לארשימ דחאו דחא
."רע יבילו

שדקמה 'ןיינב'ב קר אוה ,לארשיב םיתיעל שיש תינחורה הממשה ןיינע לכ
.םלועל ותשודקב ראשנ דוסיה לבא ,יטרפה
(םוי םויה)


(אל,הכ) הרונמה השעית

רואל רככה תא ךלשה :ה"בקה ול רמא ,הב השקתמ השמ היהש יפל ,הילאמ :הרונמה השעית
(י"שר) הילאמ תישענ איהו

?םילכה ראש תיישעב אלו ,אקווד הרונמה תיישעב השמ השקתנ עודמ

(בכ תבש) ל"זר רמאמכו ,םלועה ךשוח תא ריאהל הכירצ התיה הרונמהש ,אוה ךכל רבסהה
תא ריאהל רשפא דציכ :השמל השקוה ןכל ."לארשיב הרוש הניכשהש םלוע יאבל איה תודע"
ןב לש וחוכב רבדה ןיא םנמא :ה"בקה ול רמא ךכ לעו ?תימשג הרונמ ידי-לע םלועה ךשוח
.הרונמל וכפהא ינאו ,שאה ךות לא בהזה רכיכ תא ךלשה ;םדא

םויקבו ,ךתליפתב ,ךלש הרותה דומילב ,ךלש תוינחורב קפתסמ ינניא :םדאל רמוא ה"בקה
לכות אלש ןוויכמ ךא .שדקמ יל השעת ךלש תוימשגהמ םגש ךממ שרוד ינא ;ךלש תווצמה
שאה ךותל ךלש בהזה תא ךילשהל ,אוה תושעל ךילעש רבדה .ךל רוזעא - ךדבל תאז תושעל
...'הל הבהאה שא יפשר ,ונייהד ,ךבילבש
(תוחיש-יטוקיל)


(טל,הכ) התא השעי רוהט בהז רככ

.ר"מ היירטמיגבו ם"ר היירטמיגב "רככ"

יניינע תמחמ ההבגהו תואשנתה לש חור-בצמב םא ןיב - אצמנ םדאהש בצמ לכב :ךדמלל
"הרונמ" הזמ תושעל וילע - ("רמ") םלוע יניינעמ הכדנו רובש אוהש וא ,("םר") םלועה
.ךרבתי 'הל
(םיסרטנוק םירמאמה רפס)

שדקמה תכאלמ


"תיבה ןיינבב ןיקסוע םה וליאכ"


,םיטפשמ תשרפ תבשמ ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כ תארוה יפ-לע
'תויודעוותה') ט"משת'ה ןושאר רדא שדוחה-םיכרבמ
לש ת"תחה ירועישל ףיסוהל (317 'מע 'ב ךרכ ,ט"משת'ה
םינפ לכ לע) הפ-לעבש הרותב ל"זח ישוריפמ" ולא םימי
רבכ וטקלנש יפכ ,(דחא קוספ לע דחא שוריפו רמאמ
עובשה ימי יפ-לע ,הזכ טוקיל ןאכ םיאיבמ וננה - "םירפסב
הבוטל ונילע אבה
המורת תשרפ שדוק-תבש


(חי,זכ) "םישמחב םישמח בחרו המאב האמ רצחה ךרא"

המכ עדוי התא יא לבא .ןכשמה רצח תא תישעו רמאנש ,םישימח הבחורו המא האמ הכרא רצח
ףא תומא שמח המוק המ יוה ,תומא שמח בחורב המוקו רמוא אוהשכ .[עלק] (המוק) לש ובחור
ןופצב תשחנ לש םינדא םירשע ןתונ היה ,רצחה תא דימעמ היה ?דציכ .תומא שמחב חור
תא ןתונ היהו ,ותיעצמאב העובק תעבטו ,דחאו דחא לכ ךותב דומעו םורדב םירשעו
ובחורו םיחפט השיש דחאו דחא לכ לש וכרוא ןיסיטנוקהו ,ןידומעבו ןירתימב ןיסיטנוקה
.הניפס לש וז עלק ןימכ עלקה תא הב ךרוכו ןילקנואה ךותב תועבטה תא הלותו ,השולש
דומעל ןכו הז דצמ הצחמו תומא יתשו הז דצמ הצחמו תומא יתש דומעה ןמ רתוי עלקה אצמנ
.ינשה
(דעש ןמיס זכ קרפ תומש ינועמש טוקלי)


ןושאר םוי

(כ,זכ) "לארשי ינב תא הווצת התאו"

ןותחת שובל=) ןיסירקיפא ול היהש ךלמל לשמ :ינמחנ ןב לאומש יבר םשב ןדוי יבר
ול רמא .הילע ךתעד ןת ,הלפק ,הרענ ול רמא :ודבע תא הווצמ היהו ,(םייפתכה לע רשקנה
ול רמא !?הז לע אלא ינווצמ התא ןיא ךל שיש ןיסירקיפא לכמ ,ךלמה ינודא :ודבע
.ירשבב הקובדש ינפמ

לע אלא ינווצמ התא ןיא ךלש תומוא םיעבשמ ,םלוע לש ונוביר :ה"בקה ינפל השמ רמא ךכ
םהש ינפמ :ול רמא - . . רבדת לארשי ינב לאו ,רמאת לארשי ינב לאו - !?דבלב לארשי
.יב םיקובד
(וט םילקש ;ב"פ אנהכ ברד אתקיספ)


ינש םוי

(גי,חכ) "בהז תוצבשמ תישעו"

ושמשיש םלוכו תיחמקל הל ויה םינב העבש ."המינפ ךלמ תב הדובכ לכ" בותכה רמאש הז
ואר םא ךכו ךכ ילע אובי :םהל הרמא ?ךיישעמ המ :הל ורמאו םימכח הל וחלש .הנוהכב
!יימימ ישאר תורעש יתיב תורוק

ךלמ תב הדובכ לכ" הילע וארקו ,תלוס תיחמק לש החמקו ,חמק - תיחמק לכ :ורמא
,הנוהכ ידגבב םישמשמש םילודג םינהוכ ולא - "השובל בהז תוצבשממ" ?הרכש המ ."המינפ
."בהז תוצבשמ תישעו" רמאנש
(א"פ אמוי ימלשורי)


ישילש םוי

(חל,חכ) "ןורהא חצמ לע היהו"

?םעטה והמ .הכישח םע תבש ברע ןיליפתב םדא אצוי :לאעמשי יבר לש ושרדמ-תיבב ונש
המו ;ץיצמ רמוחו-לק ,העש לכ ןיליפתב שמשמל םדא בייח :אנוה בר רב הבר רמאש ןוויכ
ןהב שיש ןיליפת - "דימת וחצמ לע היהו" הרות הרמא - תחא הרכזה אלא וב ןיאש ץיצ
.םתוא רכוז ךכיפל !המכו-המכ תחא-לע - הברה תורכזה
(בי תבש)


יעיבר םוי

(א,טכ) "םהל השעת רשא רבדה הזו"

חורפב" ?קוספה ןמ הלעמל ביתכ המ ."'ה םלועל םורמ התאו" :בותכה רמאש הז
םורמ התאו" ?וירחא ביתכ המ ."דע ידע םדמשיהל ןוא ילעופ לכ וציציו בשע ומכ םיעשר
:רמאנש ,םלועב לדגתמ ומש ,םיעשרה ןמ ערפנ אוה-ךורב-שודקהש ןמז לכש ."'ה םלועל
."םיטפש השעא םירצמ יהול-א לכבו"
(י ,הווצת ,אמוחנת שרדמ)


ישימח םוי

(טכ,טכ) "םהב החשמל וירחא וינבל ויהי ןורהאל רשא שדוקה ידגבו"

?םעטה המ .לדרחב אלא תולכאנ ןיאו ,ילצ אלא תולכאנ ןיא הנוהכ תונתמ :אדסח בר רמא
.םילכוא םיכלמהש ךרדכ ,הלודגל - "החשמל"
(בלק ןילוח)


ישיש םוי

(חל,טכ) "םיינש הנש ינב םישבכ"

יפ-לע-ףאש ןינמ .םיווש םהינש ויהיש ?"ינש" רמול דומלת המ ,םיינש םישבכ טועימ
.הביר "שבכ שבכ" רמול דומלת ?םירשכ ,םיווש םניאש
(בס אמוי)

עובשה חול


ד"בח יגהנמו תוכלה

גרובזניג החמש-ףסוי ברה תאמ

המורת תשרפ ,שדוק-תבש

'א-רדאב 'ח

.1הרונמה תשרפמ הליחתמ 'ישילש' תאירק ,הרותה תאירקב

ישימח םוי

'א-רדאב ג"י

.2ןונחת םירמוא ןיא החנמב

3ןטק םירופ ,ישיש םוי

'א-רדאב ד"י

רתומ ךא .5ותפוח םויב ןתח תינעתמ ץוח ,4תינעתבו דפסהב רוסאו ,2ןונחת םירמוא ןיא
.6הכאלמב

איה ןטק םירופ תחמשש טרפבו ,7שערו (הרעס) 'םערוטש' ךותמ תויהל הכירצ םויה תחמש
.8םירופד םויה תווצמ ומכ רחא ןיינעב תברועמ הניאש ,התרהטב החמש

ררועל 10ןמזה הז ,9"לודג םירופ"ד 'גחה ינפל םוי םישולש' אוה ןטק םירופש ןוויכמ
,ויתווצמו םירופ תוכלה תא דומלל - שארל לכלו ,םירופ עצבמל תונכהל ףטו םישנ ,םישנא
.11ןמויקל ןנוכתהלו ןדמלל לארשימ תחאו דחא לכ לע עיפשהלו
.(ןרוק ך"נתבכ אלו ,םיליגרה םישמוחבכ) 1511 'מע ג"ח ה"משת תויודעוותה ,תוטשפב יברה טקנ ךכ (1
ךותמ הרטפהה אורקלו ת"הרק עומשל תועיבקב גהנ יברהש ןוויכש ,רסמ ןפוא 'יש קחצי-ףסוי 'ר ח"הרה ,בגא
גהנ ,['ברוח' תאצוה ינמודמכ ,תולודג תוארקמב שמתשה י"שר-תוחישל כ"אשמ] 'המימת הרות' שמוח
לכב - 'ונתנידמ גהנמ' אוהש - הז שמוחכ אורקל ,ה"ע ןמרטסוש יכדרמ 'ר ח"הרה ,ונייח תיבב ארוק-לעבה
.תרחא הארוה ןיאו םינושה םיסופדה ןיב םיקוליח שיש םוקמ

.'ךנעי . . חצנמל' ינפל ז"הדא רודיס (2

ןוכמ תאצוהב] םירופ 'לה שיר ל"ירהממ ליחתמ הנושארל יתאצמ" ('ןטק םירופ ןשוש' ליבקמבו) הז םש (3
.8 הרעה 210 'מע וכ ךרכ תוחיש-יטוקיל - "ג ק"ס ז"צרת 'יס רוטל השמ-יכרדבו ,[טית 'מע - םילשורי

.ד"בח-ללוכ חול .ז"צרת 'יס א"מר (4

-יארמב אל ףאו) םש יתאצמ אל .הגומ יתלב ,252 'מע א"ח א"ישת םחנמ-תרות - ר"ומדא ק"כ תארוה (5
ןיאושנה 'סב ואבוהש םינורחא המכב יכ ,לבחו ,ןטק םירופב ןתח תינעת לש ןיינעה םצעל תוסחייתה (תומוקמ
חולבו לאירבג-יעטנ 'סב ןכו ,(!םש הנייוצש) תידומלת הידפולקיצנאב תוטישפב כ"כו ,ח"לס ו"פ םתכלהכ
.'מגב רכזנ הז םויש ןוויכ ,םויה הנעתי אל ןתחש ג"עקת ס"ר א"גמה פ"ע ובתכ ,ותעב-רבד

תנווכ םנמאש ,(ד"פשת 'יס הליגמ יכדרמב ואבוה) גרובנטורמ ם"רהמ ירבדכ רקיעל ר"ומדא ק"כ טקנ ילואו
עירכה ןכו) תינעת תליגמ יפל קר תאז לבא ,ןטק םירופב תרבועמ הנש לכב תינעתו דפסה רוסאל אתיירבה
-לע ,תינעת תליגמ הלטבש (ג"עקת 'יס ע"ושוט .ב,טי ה"ר) ל"ייקד ןוויכו ;(ז"ס ח"סקת 'יס א"רגה רואיבב
.19 'מע טכ ןויליג 'תורשקתה' הכוראב הארו ."ארמגב רכזוה אל" וליאכ אוה רוסאל גהנמה ןכ

.םש ע"ושל ז"טע .(הזב רימחמש םהרדובאכ אלד) םש השמ-יכרד .זצרת ס"וס ח"וא (ק"מס םשב) י"ב האר (6
.34 'עה 213 'מע ו"כ ךרכ תוחיש-יטוקיל - דועו ,אטוזו הבר 'ילא

יד אלש הנווכהש ,ז"טב ש"ייע ,"דימת התשמ בל בוטו" ןטק םירופ 'לה ףוסב א"מרה תנקסמכ (7
-יטוקיל - [הז םויל ד"בח-ללוכ חולב םג האבוהש ,םש וירבד תליחתב א"מרה ןושלכ] 'הדועסב תצק תוברהל'ב
.האבה הרעהבש תוחיש

ליטמה ,בויח לש ןיינע אלל התרהטב החמש היהתש ידכ םגו) רתויב הלענ ןיינע אוהש ןוויכ ,הברדאו (8
ל"זרמ פ"ע (ג"עס ,פ) הרות-יטוקילב ראובמכ ,זמרב אלא שרופמב ע"ושב בתכיהל הנתינ אל - (האריו לוע
הלעמל ותחמש ,יניסמ השמל הכלה קר אוהש םימה ךוסינש ,"הרות לש הניימ רתוי םירפוס ירבד ילע ןיברע"
ו"כךרכ תוחיש-יטוקיל) דבלב לארשי גהנמ ןהש ת"חמשד 'תופקה'ה ונממ הלעמלו ,ארקמב שרופמה ןייה ךוסינמ
.(ש"ייע ,1081 'מע ב"ח ו"משת תויודעוותה הכוראבו ,215 'מע

.ורודיסב ז"הדא ןושלכ (9

לע ןיעימשמ רדאב דחאב"ש םשכו ,(טכת ס"ר ז"הדא ע"וש) גחל תונכההו חספה תוכלה דומיל ךרד-לע (10
.(א"מ א"פ םילקש) "םילקשה

.345 ,331 'מע א"כ ךרכ תוחיש-יטוקילמ (10,9 תורעהה ללוכ) ז"כ (11


זכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ י"עש שטיוואבויל ןוכמ י"ע ל"וי
ןמרדור ןמלז-רואינש :יארחא ךרוע * רפואל השנמ יכדרמ ברה :ךרוע
דורב 'מ םחנמ :ישאר ךרוע
"תורשקתה" לע יונמ

ראודה תועצמאב ךתיבל תורישי "תורשקתה" ןויליג תא לבקל ןתינ

.(םימולשת 4-ב) ח"ש 177 :ץראב הנשל יונמ ימד
(םימולשת 2-ב) ח"ש 88 :ץראב הנש יצחל יונמ ימד
972-3-9607588 :תינופלט ררבל אנ :ץראל-ץוחב םייונמל יונמ ימד

:תבותכה יפל ,תבותכהו םשה ,יונמה ימד תא חולשל אנ
72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת ,םייונמה תקלחמ ,"תורשקתה"

ישארה ףדל

םיניינע חתפמ | ןיעידומ | סופד תיב | תושדח רדח | םידלי רדח | ןויע רדח | ד"בח תיב

תורומש תויוכזה לכ (c)
רואל האצוהה ףגא - זכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ
03-9606169 :'סקפ ,03-9607588 'לט ,72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת
ירא-בל ףסוי :"טנרטניא" רודמ שאר * בונורהא ןהכה קחצי ףסוי ברה :ר"וי
chabad@chabad.org.il