- ה"לק - "תורשקתה" ןועובש

ז"נשת'ה ר"דאב ד"י * הוצת תשרפ ק"שע

ונרוד אישנ ,שטיוואבוילמ ר"ומדא ק"כ תרותמ יעובש סרטנוק
שטיוואבוילמ י"ולר ק"הרהב לדנעמ םחנמ יבר
ע"יז מ"גבנ ה"הללקוצז
יברה לא תורשקתהה קוזיחלו


ןויליגה ירודמ
ץבוק תדרוה עובשה חול תודיסחה ינייעממ יבר יצוצינ יהויחבמ ריתי חישמ םע תויחל תוכלמ רבד

תוכלמ רבד


"דימת התשמ בל בוט"ד ןיינעה
ןטק םירופב הלגתמ


,םייקל םיכירצש תודחוימ תווצמ המכו המכ שי םירופה ימיב
לכ ךשמב "החמשו התשמ"ד ןיינעה תא םייקל רשפא-יא ןכלו
ארקמד בויחה ןיא ובש ,ןטק םירופב לבא * ולוכ םויה
לכוי אלש הביס לכ ןיא - 'וכו םיסינה לעו תרימא ,הליגמ
לכ ךשמב יונפ עגר לכב "החמשו התשמ"ד ןיינעה תא םייקל
ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כ תחישמ * ולוכ םויהםירושקה הדובעה יניינע לכש לדתשהל םיכירצ - ןטק םירופ-ןשושו םירופב םיאצמנ רשאכ
-ןשושו םירופ אובב הנה - הז ידי-לעו ,'וכ שערו םערוטש לש ןפואב היהי ולא םימי םע
.ירמגל ךורע-ןיאבש יוליעל דע ,רתויב הלענ ןפואב םירופה יניינע לכ ויהי ,לודג םירופ

םירופ -ןשושו םירופל "ןצנאטניירא ןעמ לאז" ןטק םירופ-ןשושו םירופ ימימש ןוצר-יהיו
.לודג

תיתימאה הלואגה - ללוכ ,חספ תלואגל םירופ תלואגמ - 1"הלואגל הלואג ךמסימ"ו
.ונקדצ חישמ ידי-לע ,שממ ונימיב הרהמב ,2"םירצמ ץראמ ךתאצ ימיכ" היהתש ,המילשהו

םערוטש ךותמ תויהל םיכירצ ןטק םירופ-ןשושו םירופ יניינע לכש ליעל רבודמהל ךשמהב
:הז ןיינעב הרוחש-הרמ ילעב לש םתנעט תא לולשלו ריהבהל םג םיכירצ - 'וכ שערו

רדאב ו"טו ד"י יניד יטרפ תודוא רבודמ ובש - םה םינעוט - ךורע-ןחלושב ןמיס ונשי
םערוטש תויהל ךירצש שרופמ ןיד וניצמ אלש דבלב וז אלו ,(3םייח חרוא קלח ףוסב) ןושאר
.םש ראובמכ ,'וכ הברדא אלא ,ןטק םירופ-ןשושו םירופב דחוימ

לכו ,ךורע-ןחלושב שרופמ רבדהש ןוויכמ ,הזבש םיניינעה יטרפ תא ריכזהל ךרוצ ןיא]
- "הרוחש -הרמ" ילעב לש םתנעט תודוא רבודמ רשאכ טרפבו .םינפב ןייעל לוכי הצורה
.[!םתנעט יטרפ לכ תא ראבלו טרפל ךירצ ינניא

תעמתשמ הניאש הרורב ןושלב הבותכה הכלה - ךורע-ןחלושב הכלה תודוא רבודמש ןוויכמו
!וטושפכ אוה םירבדה שוריפ ירה - יפא ירתל

םירופ-ןשושו םירופב - 'וכ שערו םערוטש לש ןפואב החמשל םוקמ המ ,םה םינעוט ,ןכ םאו
!?ןטק

:תוטשפב - הזב רואיבהו

ירבד ולאו ולא"ד ןפואב ,הרותבש אירטו אלקש קר אל) הקוספ הכלה תודוא רבודמ רשאכ םג
הרקמבו ,רבדב םיטרפ המכו המכ םנשי םימעפל הנה - (השעמל הכלה םא יכ ,4"םייח םיקולא
.ןיינעה תנקסמ יפ-לע גהנתהל שיש אוה ללכה - הזכ

-ןשושו םירופל עגונב םיגהנמה יקוליחו םינידה יטרפ לכ ירחאל :ונניינעב הז ךרד לעו
.5"דימת התשמ בל בוטו" :םייסמו םתוחו א"מרה קיסמ ,ןטק םירופ

:ןיבהל ךירצ ןיידע ,םנמא

ןיינע ראבתנ אל עודמ ,תאז לכב לבא ,"דימת התשמ בל בוט" איה ךורע-ןחלושה תנקסמ םנמא
!?דבלב זמרב םא יכ ,ךורע -ןחלושב שוריפב (ןטק םירופב החמשו התשמב תוברהל שיש) הז

תעדו הניב ,המכחב רבד לכ ןיבהל הצורש ןוויכמ הנה - קינ'ד"בח תודוא רבודמ רשאכ
?רבדבש הרבסהה תאז לכב יהמ :אוה לאוש ,ושפנבש

תא שממ לעופב םייקמש ,ונייה ,המשנל עשענ תמדקהד ןפואב איה ותגהנה - לעופל עגונב
'וכ 'םערוטש'בו שערב הלודג החמשב חמש ןכלו ,"דימת התשמ בל בוטו" ךורע-ןחלושה תנקסמ
רודחי הז ןיינעש לדתשהל וילעש אוה עדוי ,הז םע דחיב לבא ,ןטק םירופ-ןשושו םירופב םג
.הגשהו הנבה לש ןפואב ,(ושפנבש ד"בח) ולכשב םג

השעמב קפתסמ - קינ'ד"בח וניאש הז :קינ'ד"בח וניאש דחאל קינ'ד"בח ןיב קוליחה והזו
הלחתההש עדוי - קינ'ד"בחה לבא ;ולכשב רבד לכ ןיבהל ךכ לכ טוהל וניאו ("השענ") לעופב
.הגשהו הנבה ,"עמשנ"ד ןיינעה םג תויהל ךירצ ךכ-רחא לבא ,"השענ"ד ןיינעב םנמא איה

:ןקזה ר"ומדא לש וירבד יפ-לע ןבומ - הזב רואיבה הנה

ירה ,"גהנמ אלא וניא"ש תורמלש ,"תופקה"ד ןיינעה תא ןקזה ר"ומדא ראבמ 6תוכוס ישורדב
.הפ-לעבש הרותב וליפא בתכיהל ןתינ אל ןכלש ,ותלעמ לדוג לע הרומ הז ןיינע - הברדא

ןייה ךוסינש תורמלש ,ןייה ךוסינ יבגל םימה ךוסינד יוליעה ךרד לע והזש םש ראובמכו
וקיפס הרותה ןמ אוהש רבד ירהו ,הפ-לעבש הרותב קר אוה םימה ךוסינו בתכבש הרותב שרופמ
'וכ םירפוס ירבד םירומחש תורמל - תאזו] 7אלוקל ןנברד אקיפס ןכ-ןיאש-המ ,ארמוחל
וניאש המו ,ןייה ךוסינמ רתוי הלענ םימה ךוסינ ,םוקמ לכמ ,[8'וכ םירפוס ירבד םיביבחו
הרותב בתכיהל ןתינ אל ותלעמ לדוג ינפמ :תנתונה איה ,הברדא ירה - בתכבש הרותב שרופמ
.הפ-לעבש הרותב וליפא בתכיהל ןתינ אלש ,"תופקה"ד ןיינעה - הזמ הלעמלו ,בתכבש

םירמואש יפכו ,וניבר השמ לש ונמזמ לחה ,תורודה לכב היה "תופקה"ד גהנמהש ,רמול שיו]
חמש השמ"ש - תוטשפב - הזב הנווכהש ,"הרת תחמשב חמש השמ" - "'וכ חמשאו ליגא" טויפב
ביבס םירפסה םע תופקה . . ףיקהל" - ולא ונימיב םיחמש ובש ןפוא ותואב "הרות תחמשב
רבתסמ אל - יכה-ואלב וליפאו ,ונלש החמשל עגונב הז ןיעמ היאר םיאיבמ ןכלש ,"הביתה
תרצע-ינימש)ב "תופקה" תכירע לש שדח גהנמ גיהנהל והשימ טילחה םייוסמ רודבש רמול
אמלשב - !?"םיימוימ םוי המ" ,שדח גהנמ שדחל ויתובקעב םלוכ וכלי עודמ - הרות-תחמש(ו
ךרוצ היה אל ןכל םדוקמש ינפמ הז ירה ,9ךלמה המלש ןקיתש םיידי תליטנו ןיבוריעל עגונב
םדוקמש ןוויכמ - םייוסמ ןמזב ונקתנש םיגייסו תוריזג יניינעב הז ךרד לעו ,הז ןיינעב
הביס לכ ןיא ירה - "תופקה"ד גהנמל עגונב ןכ-ןיאש-המ .הז ששחל םוקמ היה אל ןכל
.וניבר השמ לש ונמזב םג הז גהנמ היה יאדו אלא .הז גהנמ ושדחי תמייוסמ הפוקתבש

-לעו .הכלהו ןיד לש רדגב אלו ,"גהנמ" לש רדגב הז היה וניבר השמ לש ונמזב םגש אלא
וכלי אלש ידכ תבשבו ישימחבו ינשב הרותב ןירוק ויהיש ןקית וניבר השמש וניצמש ךרד
רותב עבקנש ןוויכמ הרותב בתכנ אל הז ןיינעש ,10הרות אלב םימי השולש

.[גהנמ לש ןיינעל עגונב םג ןבומ הזמו ."הנקת"

אלש המ :(ןטק םירופ-ןשושו םירופד החמשו התשמ) ונניינעל עגונב רמול שי הז יפ-לעו
(םינפ-לכ-לע) שרופמה תופקהד גהנמהכ אלדו ,ךורע-ןחלושב וליפא שוריפב הז גהנמ וניצמ
םא יכ) שוריפב בתכיהל ןתינ אלש דע ךכ לכ הלענ הז גהנמש הרומ הז ירה - 11ךורע-ןחלושב
.ךורע-ןחלושב וליפא (זמרב

:םידקהבו - הזב רואיב ףיסוהל שיו

אתיא - "דימת התשמ בל בוט" ךורע-ןחלושב םייח-חרוא קלח םויסב א"מרה בתכש המל עגונב
ויתוהגה שירב חתפ ,אוה ןרדסכ ןידימת ינש ,החיתפ ןיעמ המיתח דסי המכחב" :12םינורחאב
."'וכו דימת התשמ בל בוטו םתחו ,דימת ידגנל 'ה יתיוויש

לש "םייחה חרוא" תא ראבל - ומשכ - וניינע ךורע-ןחלושבש "םייח חרוא" קלח :רמולכ
דחא שבכה תא" ,ןידימת 'בל זמרמ הז קלחד םויסו הלחתהב ,ןכלו .וייח ימי לכ ךשמב ידוהי
חרוא" תלחתהב ,רקובב דחא "דימת" ,"םייברעה ןיב השעת ינשה שבכה תאו רקובב השעת
בל בוט" םייח חרוא םויסב ,םייברעה ןיב דחא "דימת"ו ,"דימת ידגנל 'ה יתיוש" :"םייח
."דימת התשמ

:ןיבהל ךירצ ןיידע ,םנמא

הנשה לכ ךשמב אוה הז בויח ירה ,ןכ םאו ,13בותכה ןושל אוה "דימת התשמ בל בוט" ןושלה
בויח שיגדהל ותנווכש ןבומ הזמש ,ןטק םירופ תוכלהב א"מרה ואיבמ עודמ ,ןכ םאו ,הלוכ
-ןחלושב תוכלהה רדסל םאתהב ,ךורע-ןחלושה תלחתהב ומוקמ ,הרואכל - ןטק םירופל עגונב
תוכלה ,םיידי תליטנ תוכלה ,ומויב םוי ידימ תוכיישה תוכלהה תואב שארל לכלש ,ךורע
תוכלהל דע ,'וכו םיבוט םימי ,תבש תוכלה תואב הז ירחאלו ,הזב אצויכו ,רחשה תוכרב
14"םדוק רידת רידת וניאו רידת"ש ןוויכמ) ןטק םירופל תוכיישה תוכלהה - ןפוסבו ,הליגמ
,םויו םוי לכב ,ידימת ןיינע אוה "דימת התשמ בל בוט"ד ןיינעהש ןוויכמ - הז יפ-לעו .(
?ןטק םירופ תוכלהב ,ופוסב אלו ,"םייח חרוא" תלחתהב - ומוקמ ירה

,הנשה תומי לכב תויהל ךירצ "דימת התשמ בל בוט"ד ןיינעהש - הזב רואיבה רמול שיו
תדובע תוללכ :רמולכ .ןמקלדכ ,ןטק םירופב - איה הז ןיינעב השגדהה רקיעש אלא ,"דימת"
שודיח לכ ןיאו ,בבל בוטו החמשב תויהל הכירצ (ךורע-ןחלושה תלחתה) םויו םוי לכב םדאה
ךשמב עגרו עגר לכבש ,ונייה ,"החמשב 'ה תא ודבע" 15בותכה רבד אלמ ארקמ ירהש - רבדב
ירבדבש שודיחה ,םנמא .בבל בוטו החמש ךותמ ונוק תא דובעל ידוהי ךירצ הלוכ הנשה לכ
השגדהב רבדה יוליגל עגונב - אוה "םייח חרוא" ףוסב ("דימת התשמ בל בוט") א"מרה
חרוא" ףוסב השגדה רתיב הלגתמ ,הלוכ הנשה לכב םנמא ונשיש ,הז ןיינעש ,ונייה ,תדחוימ
.(ןמקלדכ ,ןטק םירופב) "םייח

:םידקהבו .הרות-תחמש םע רושקה ןיינעמ םג ןבוי - הזב רואיבהו

ותלחתהש ,16"תודעומב הבורמ" אוהש שדוח - ירשת שדוחד םידעומה םויס אוה הרות-תחמש
.הרות-תחמשב ומויסו ,הנשה-שארב

וניאישנ וניתובר ישורדב ןכו ,17ןקזה ר"ומדא ישורדמ לחה) תודיסח ישורדב ראובמו
הסוכמ איה החמשהש ,ונייה ,18"הדערב וליג"ד ןפואב איה הנשה-שארד הדובעהש (הז ירחאלש
התיהש) וז החמש האב ,"ונתחמש ןמז" ,הרות-תחמשו תרצע-ינימש תוכוסה גחבו ,'וכ תרתסנו
.יוליג ידיל (יוסיכ לש ןפואב הנשה-שארב

תויהל ךירצ תווצמה לכ םויק םא :הברדאו ,החמש ךותמ איה הנשה-שארד הדובעה םג :רמולכ
שרוש איהש ,19"םכילע ינוכילמת"ד הדובעה תודוא רבודמשכ המכו-המכ-תחא-לע ירה ,החמשב
יאדווב - תוריזג םכילע רוזגא ךכ-רחאו יתוכלמ ולבק 20רמאמכ ,הדובעה יניינע לכ רוקמו
- הלש יוליגהו ,האריה ןיינעב הסוכמ איה וז החמש אלא .החמש ךותמ איה וז הדובעש
.םידעומה לכ םויס ,הרות-תחמשב

,הלוכ הנשה לכל עגונב םידמול ירשת שדוחמש ,ונייה ,21"תישר" תויתוא "ירשת" ,הנהו
שדוחה םויסב - (הנשה -שארב) שדוחה תלחתהב הנשיש החמשה ןיינע הלגתמ ירשת שדוחבש םשכש
ימי לכ תדובעב הנשיש החמשה ןיינעש ,הלוכ הנשה לכל עגונב ןבומ ןכ-ומכ ,(הרות-תחמשב)
:ךורע-ןחלושה םויסב הלגתמ ,(ךורע-ןחלושה תלחתה) הנשה

,'וכ הרותב לודג ללכ אוה ,דימת ידגנל 'ה יתיוויש" :א"מרה בתוכ "םייח חרוא" תלחתהב
וישעמב האורו וילע דמוע ודובכ ץראה לכ אלמ רשא ה"בקה לודגה ךלמהש ובל לא םישישכ
ימ ינפל עדי ובכשמ לע ובכשבו ,'וכ ךרבתי םשה דחפב הענכההו האריה וילא עיגי דימ ,'וכ
."הלעתיו ךרבתי וארוב תדובעל תוזירזב םוקי ותנשמ רועישכ דימו ,בכוש אוה

שגר - ('וכ האריה שגר דבלמ) ףסונ שגר ידיל האיבמ וז תוננובתהש לקנ ןובנל תעד ,הנהו
רתוי רשואו החמש לש ןיינע ראתל רשפא-יאש ןטק דלי וליפא ןיבמש יפכ ,רשואו החמש לש
לטונש םדוק דוע) ותטימ די-לע דמועו ורדחל אב ה"בקה םיכלמה יכלמ ךלמש הזמ לודג
ןיינע - אוה יולגה שגרהש ןוויכמ ,הז דמעמב רתסנו הסוכמ החמשה שגר - יאמ אלא !(וידי
.האריה

ינוכילמת" - איה םויה תדובעש ,הנשה-שארד ןיינעה תמגודבו ךרד לע הז ירה ,ןכ םאו
ךלמהש הכוזש לע לודגה רשואהו החמשהש ךכ ,לוטיבו הארי לש שגר לעופ הז ןיינעש ,"םכילע
.לוטיבו הארי לש שגרב אוה אצמנ יולגבש ןוויכמ ,איה תרתסנו הסוכמ - ותרתכה תא לבקמ

?השגדהבו יולג ןפואב החמשה ןיינע ,אופיא ,הלגתמ יתמ

םג ןיי תותשל םיגהונ שיש דעו] רקובבו ברעב ןייה לע םישדקמש תורמל - תבשה םויב הנה
ולא םכתחמש םויבו" ירפסב בותכש המ יפ-לע טרפבו ,החמש וניינע ןייו ,[תישילש הדועסב
;22החמש אלו ,גונעת - אוה (ךורע-ןחלוש) הכלהב תבשה ןיינע ,םוקמ לכמ ,"תותבשה

הדידמב איה החמשה ירה - 23"ךיגחב תחמשו" הרותה ןמ יוויצ ונשי םהבש ,םיבוט םימיב
ידכ "'וכ םילגרב םירטוש דימעהל ןיד-תיב םיבייח" :24ךורע-ןחלושה ןיד-קספכ ,הלבגהו
:הלבגהו הדידמב היהת החמשהש ריהזהלו רומשל

- 25"עדי אלש דע 'וכ ימוסבל" ךורע-ןחלוש יפ-לע בויח ונשי םהבש ,םירופה ימיב וליפאו
,הליגמ ארקמ ,םירופה ימיב םייקל םיכירצש תודחוימ תווצמ המכו המכ שיש ןוויכמ ,הנה
תא םייקל רשפא-יאש ,ןבומ ירה ,'וכו "םיסינה לעו" תרימא ,םינויבאל תונתמו תונמ חולשמ
.ולוכ םויה לכ ךשמב "החמשו התשמ"ד ןיינעה

לכ ןיא ירה - 'וכו םיסינה לעו תרימא ,הליגמ ארקמד בויחה ןיא ובש ,ןטק םירופב ,םנמא
(םירופה ימיל תדחוימה הדובעה יהוזש) "החמשו התשמ"ד ןיינעה תא םייקל לכוי אלש הביס
- .(לודג םירופב רשאמ רתוי יונפ ןמז ול שי יאדוובו) ולוכ םויה לכ ךשמב יונפ עגר לכב
!ןטק םירופב הלגתמ וטושפכ "דימת התשמ (בל בוט)"ד ןיינעהש ,אצמנו

םינידה ןיא םירופ-ןשושבש ןוויכמ :םירופ יבגל םירופ-ןשושב יוליע ונשי - אפוג הזבו
ןבומ הזמו .ומצע םירופב רשאמ החמשה ןיינעל רתוי יונפ ןמז שי - םירופה ימיד םידחוימה
םירופ יבגל החמשה ןיינעב יוליע ונשי ןטק םירופ-ןשושבש ,ןטק םירופל עגונב אוה ןכש
.השודק יניינע לכב 26"שדוקב ןילעמ"ד ללכה דבלמ - הז לכו ,ןטק

:אחישמד אתבקעד ארד ,ולא ונימיב רתויב שגדומ הז ןיינעש - ףיסוהל שיו

ףיסוהל םיכירצ - םייוצר יתלב םיניינעב הפסוה הנשיש םיאור רשאכש םימעפ המכ רבוד
.27"רדג הב רדגו אצמ העקב" ךרד לעו .השודקו בוט יניינעב רתוי

ץרא הסכי ךשוחה" רשאכ ,אחישמד אתבקעד לפוכמו לופכ ךשוחב םיאצמנ רשאכ ,הז יפ-לעו
,השודק יניינע לכב ףיסוהל םיכירצש יאדווב ירה - 29"וזב וז תורגתמ תויוכלמ" ,28"'וג
-לע ירה ,"רדג הב רדג"ד ךרוצה תא ררועמ דבלב "העקב" לש בצמ םא :רמוחו-לקו ןכש-לכמבו
.לפוכמו לופכ ךשוח - רתוי עורג ןיינע תודוא רבודמ רשאכ המכו-המכ-תחא

.הווצמ לש החמש ךותמ ,השודקו בוט יניינע לכב ףיסוהל ךרוצ שי הזכ בצמב ,ןכלו

"ןידימתה ינש"ש ןוויכמ ירה - השודק לש ןיינע אוה םא םייוסמ רבדל עגונב קפס שי םאו
שי שארל לכלש ,ןבומ ,הזב הז םירושק ["דימת התשמ בל בוט"ו "דימת ידגנל 'ה יתיוויש"]
לעפי אפוג הז ידי-לע ירה - "רדג ץרופ החמש"ש ןוויכמש טרפבו .החמשה ןיינעב ףיסוהל
."דימת ידגנל 'ה יתיוויש" םע רושקה ,השודק לש רבד הז היהיש
ךרכ 'מ"דשת'ה תויודעוותה םחנמ תרות' - מ"דשת'ה ןטק םירופ-ןשוש ,אשת תשרפ תבש תחישמ םיעטק)
(הגומ יתלב - 1087-1081 'מע 'ב
.ב"עס ,ו הליגמ (1

.וט ,ז הכימ (2

.ז"צרתס (3

.ב ,גי ןיבוריע (4

.א"מרה ירבד שוריפב םש הבושת ירעשו ז"ט םג האר (5

.ג"עס ,פ תוכוס ת"וקל (6

.ב ,ג הציב (7

.מ"כבו .ב ,חפ ןירדהנס הארו .ב (ב ,א פ"הע) ר"שהש (8

.ךליאו ב"הס א"פ ןיבוריע 'לה ם"במר ןייעו .ב ,אכ ןיבוריע .ב ,די תבש האר (9

.ב"יפר הליפת 'לה ם"במר .א ,בפ ק"ב האר (10

.ט"סרתס ח"וא א"מר (11

.ב"ס ז"צרתס (שטאקנוממ 'וכו צ"הרהל) ח"וא יקומנ הארו .ח"ואח ףוס הבושת ירעש (12

.וט ,וט ילשמ (13

.מ"כבו .ב"עס ,אנ תוכרב (14

.ב ,ק םילהת (15

.ב"ס ב"צתס ח"וא ז"הדא ע"וש .(ש"מו ה"ד) ב"צתס ח"וא רוטל י"ב (16

.ךליאו א ,זמ םיבצנ ת"וקל (17

.אי ,ב םילהת (18

.ב ,דל .א ,זט ה"ר (19

.ב ,חי ירחא פ"הע י"שרפ .ג ,כ ורתי פ"הע ש"ליו אתליכמ האר (20

.בי ,אי בקע פ"הע ט"העב (21

.נ"שו .522 'מע ז"טח ש"וקל האר (22

.ד ,זט האר (23

.טכקת ס"וס ח"וא (24

.ב"ס ה"צרתס ח"וא ע"וש (25

.ב ,בסק ג"חז הארו .נ"שו .א ,חכ תוכרב (26

.נ"שו .א ,ו ןיבוריע (27

.ב ,ס 'יעשי (28

.א ,די ךל פ"הע בוט חקל שרדמ (29
חישמ םע תויחל


הלואגב - היהי לודג ןטקה הז
המילשהו תיתימאה


לארשי לש םתלעמ תאטבתמ תונטקה ןיינעב

רדא םג ללוכש ,"החמשב םיברמ רדא סנכנשמ" ,החמשב הפסוהה - המכו-המכ-תחא-לע...
חספד הלואגה םגש ,"חספו םירופ לארשיל ויה םיסינ ימי" י"שר שוריפב זמורמכ ,ןושאר
וניבר השמ תדיל םג ירהו ,לארשי לש ןעישומ ,וניבר השמ דלונ ובש ,רדא שדוח םע הרושק
.ןושאר רדא 'ז םע הרושק (ותריטפ ומכ)

- "הלואגל הלואג ךמסימ" רבכ היהי (הווצת תשרפ תבשב) ןטק םירופ ינפל דועש ןוצר-יהיו
םירצמ ץראמ ךתאצ ימיכ" ,ונקדצ חישמ ידי-לע המילשהו תיתימאה הלואגל םירופ תלואג
."תואלפנ ונארא

יכ בקעי" ,לארשי לש םתלעמ תאטבתמ תונטקה ןיינעב ירה - ןטק םירופ תודוא רבודמש ףאו
הז ידי-לעו ,"ןטקה רואמה" ,הנבלל ןינומו הנבלל ןימוד ןכלו ,"ןטקה אוה דוד" ,"ןטק
םידיתע םהש" ,המילשהו תיתימאה הלואגב - "היהי לודג ןטקה הז" - תיתימאה תולדגל םיאב
אמייק"ד ןיינעה ליחתמ ובש (ןטק םירופ) שדוחב ד"י(ל תוכימס)ב טרפבו ,"התומכ שדחתהל
,שדקמה-תיבו חישמ םע רושק "ןושאר"ש ,ןושאר רדא ד"י - אפוג הזבו ,"אתומלשאב ארהיס
ומשו ונשדקמ םוקמ ןושארמ םורמ דובכ אסיכ ביתכד ,שדקמה-תיב ןיינב" ,"ןושאר" םיארקנש
."םנה הנה ןויצל ןושאר ביתכד חישמ לש

ךירומ דוע ףנכי אל" יכ - יוליגהו תומילשה תילכתב "הווצת התאו"ד ןיינעה םג היהי זאו
דע ברעמ" ,םלעה ןושלמ ,םלועה לכב ריאיו הלגתיש דעו) "ךירומ תא תואור ךיניע ויהו
הנה" ,הז םימעפ 'בו ,הז רמואו ועבצאב הארמש ןפואבו ,("רקוב"ל "ברע"ה םיכפהמש ,"רקוב
,"ותעושיב החמשנו הליגנ" - החמשה תומילש ךותמו ,"ול וניוויק 'יוה הז 'וג הז וניקולא
."םשאר לע םלוע תחמש"

ונירענב" ,שממ דימו ףכית ונקדצ חישמ ידי-לע המילשהו תיתימאה הלואג - ונל היהת ןכו
אישנ ר"ומדא ח"ומ ק"כו ,"רפע ינכוש וננרו וציקה"ו ,"וניתונבבו ונינבב 'וג ונינקזבו
םילשורילו השודקה ונצראל ,"הנה ובושי" - ,"לודג להק" ,וידחי ונלוכו ,םשארב ונרוד
,"הב דלוי שיאו שיא רמאי ןויצלו" - (םילהתב ז"פ רומזמב) בותכה ןושלבו ,שדוקה ריע
."ןוילע הננוכי אוה"ש
'מע 'ב ךרכ 'ט"משת תויודעוותה - םחנמ-תרות' - ט"משת'ה ןטק םירופ ברע ,הוצת תשרפ תבש תוחישמ)
(351-350

יהויחבמ ריתי


הנומאה תא סנרפל השמ לש ותלועפ
לארשיבש שפנ-תוריסמהו


ונרוד אישנ לש "םידוהיה לביקו" רמאמה דומיל

:לעופל עגונב ליעל רומאה לכמ הארוהה

חוכ -תניתנ וב שיו רתויב לגוסמ ןמז אוה - ןטק םירופ ברע ,"הווצת התאו" תשרפ תבש
יפכ (ה"בקה םע לארשיד תימצעה תורשקתהה) שפנ-תוריסמהו הנומאה ןיינעב קזחתהל תדחוימ
,שממ לעופב תווצמו הרותה םויקד הדובעה יטרפ לכב תרדוחש

,תודיסחה תרותב הראבתנש יפכ הרותה תוימינפ דומילב הפסוהה ידי-לע - דחוימבו ללוכ
,"םלש בבלב והדבעו (הז ידי-לעו) ךיבא יקולא תא עד" רמאנ הז לעש

השמד אתוטשפתא ,ונרוד אישנ ר"ומדא ח"ומ ק"כ ,רודה אישנ לש תודיסחה תרות - טרפבו
לארשי תא סנרפמו העורש הז ידי-לע ,"הווצת התאו"ד ןיינעה השענ ודי-לעש ,ונרודבש
תורשקתהה ידי-לע אוה הזל עויסה" רשא ,תוימינפב ךשמותש שפנ-תוריסמהו הנומאה ןיינעב
.'וכ ותרות דומיל ידי -לע טרפבו ,"השמד אתוטשפתא לארשי יפלא ישאר םהש השמ תניחבב

ר"ומדא ח"ומ ק"כ לש ורמאמ דומיל תודוא דחוימב ררועל שי - ןטק םירופ ברעב ונדמעבו
ןיינעה הכוראב ראבתנ ובש ,(ת"זרפ) ז"פרת תנשד "םידוהיה לביקו" ה"ד ונרוד אישנ
ןמזב טרפבו ,לארשיבש שפנ-תוריסמהו הנומאה תא סנרפל השמ לש ותלועפ ,"הווצת התאו"ד
הז ידי-לעש ,"תיתכ"ד בצמב ,רתסאו יכדרמ ימיב (ןמה תריזג ןמז ךרד-לעו) ומכ ,תולגה
רמאמה תרימא תעב בצמו דמעמה םג היהש יפכ - (הכוראב םש ראובמכ) ומצע רואמל םיעיגמ
תונכסהב בשחתהל ילבמ רמאמה תרימאד םירבדה תשרפ םסרופמו עודיכ ,ז"פרת ןטק םירופב
'וכ וירבד תא םיעמושש םילגרמ םיאצמנש ועדויבו ,'וכ הליחת והוריהזהש ירחאל ,רבדבש
םיעמושה להק לכ תא ררוע ,ןכ-יפ-לע-ףאו ,(איהה הנשב רסאמה אב הז תובקעבש דעו)
.שפנ-תוריסמה ףקות לכב תווצמו הרותה םויק לע דומעל המוצע תובהלתהב

דומיל תלחתהש בוט המו ,ןטק םירופ ברעד תבשב טרפבו ,תבשב רוביצ יכרוצ לע ןיחקפמו
ןטק םירופ ןשושבו ומצע ןטק םירופב רמאמה דומילב ךישמהלו ,ומצע תבשה םויב היהת רמאמה
.'וכו

הנכהה םג ללוכ ,ןטק םירופ ןשושו ןטק םירופ יניינע לכ םויק לע ףסונ - הז לכו
םירופ" ארקנ זאש ,םתס םירופ יבגל יוליע וב ףסותינ רוביעה תנשבש) "לודג םירופ"ל
.'וכו תודיסחה תרותב םירופ ישורדו ,םירופ תוכלה דומיל ידי-לע - ("לודג

הקדצב םג ופיסוי ,ןטק םירופ ןשושו םירופב (הרות) רמאמה דומיל םע דחיבש - בוט המו
רושק םירופ ,ירהש ,(הקדצו טפשמ ,הקדצו הרותד םיניינעה 'ב רשקל אד-ןוגכב ליגרכ)
."ול םינתונ די טשופה לכ"ש ןפואבו ,"םינויבאל תונתמ" - הקדצה ןיינע םע דחוימב
'ב ךרכ 'ט"משת תויודעוותה - םחנמ-תרות' - ט"משת'ה ןטק םירופ ברע ,הווצת תשרפ תבש תוחישמ)
(350-349 'מע

יבר יצוצינ


ש"נאב 'תועיפשמ'ו 'םיעיפשמ'


ברקב םיעיפשמה דסומ שודיח לע יברה ררוע ז"לשת תנשב
םג אלא ,םירבגל 'םיעיפשמ' קר אל תונמל הרוה * ש"נא
לע 'םיעיפשמ' תויהל הרוה םידליל ףאו ,םישנל 'תועיפשמ'
עיפשמ לכל ותמיתחב 'לארשי-תבהא' סרטנוק קינעה * םהירבח
ושקיב םינשה ךשמבש ,ותבזכא תא יברה עיבה ג"משת תנשב *
סרטנוקה תא טעמ יתמ קר


רפואל השנמ-יכדרמ ברה תאמ

(ךליאו ב"משת תנשמ הספדנש) 'םוי םויה' תורודהמ שארב העיפומה ,יברה לש ולעופ תמישרב
- הזל רשקבו . . "תועיפשמ"ו "םיעיפשמ"ה ןיינע תא שדחל ררועמ. . - ז"לשת" :בותכ
."'יש םיעיפשמהל תדחוימ האצוה - "לארשי תבהא" סרטנוק רואל איצומ

הז םראות לע רשא ,הלודגה תסנכ ישנאכ יברה גהנ ,םירחא םיבר םיניינעב ומכ ,הז ןיינעב
הרטע וריזחהש ?הלודגה תסנכ ישנא ןמש ארקנ המל" :(ב,טס אמוי) ארמגב ונימכח ורמא
."הנשויל

"'עיפשמ'ה דיקפת תא ומצע לע לבקי"

הז אשונ לע הנושארל יברה ררוע (ךליאו 346 'מע ז"לשת שדוק-תוחיש) ז"לשת ולסכב ט"יב
:רמא הכו

לכב לעופב אוביש לדתשהל שיו םידיסחב ותליחתש דחוימ ןיינע ונשי
תורודב טרפבו ,םדקמו זאמ התיהש הנקתה - אוהו םידיסח לש םהיתובשומ
לובלב היהש ינפל) ע"נ [ב"שרהומ] ר"ומדא ק"כ [לש ותפוקת]ל דע םינורחאה
שיש םידוהי וא ,םידיסח ,ש"נא םיאצמנ ובש םוקמ לכב רשא ,('וכו םלועב
- הישוריפו ד"בח תרות תאו תודיסחה תרות תא ודמלי שממ בורקב רשא תווקל
..."עיפשמ"ה דיקפת תא ומצע לע לבקיש דחא ידוהי היהי

:עיפשמה דיקפת תא טרפמו ףיסומ יברה

ךרד תוארהל ,תודיסחה תרות תא ץיפהלו עיפשהל - אוה עיפשמה לש ודיקפת
,'וכו 'וכו ובבל יעגנ תולגל םדא לכוי וינפבש הזכ תויהל וילעו 'ה תדובעב
.עיפשמל םישורדה םיניינעה לכ - ללוכ

:רתוי תוטושפ םילימב

,םייוסמ ןיינעב ךירדהל ,ןיינע הזיאב ףיסוהל ותלוכיבש ומצעב רעשמש ימ לכ
- הזב אצויכו הליפתה תדובעב וא םידסח-תולימגב םאו הדובעב םא ,הרותב םא
.םולש יכרדבו םעונ יכרדב רבדב לועפל דימ ליחתי

:שיגדמ יברה

ריהזמ ןקזה ר"ומדאש יפכ ,רקש לש תולפש היהת אלש לדתשהל שי - ןבומכו
הזל םייוארהו - (אינתה רפסב דומילה תלחתה ינפל) אינתה רפס תמדקהב
הרומ וניאו הארוהל עיגהש ימ רשא ןיד-קספה יפ-לעו .רבדב קוסעל ובדנתי
ירה ,רקש לש תולפשב גהונהש ןבומ ,הרומו הארוהל עיגה אלש ימכ אוה ירה
ומצע לע חקול ,ול ץוחמש ןיינע ול רסחו ותדובע דבוע וניאש תאז דבלמ
.רתויב הלודג תוירחא

:העצהה תא םכסמ יברה

ןאכ ןה - ופסאתי רקובב רחמ :לעופל עגונב איה םירבדה תנווכ - םוכיסלו
תא תונמלו רוחבל - ןופלטה תועצמאב םירבדה םיעמשנ םהבש תומוקמב ןהו
ךשמל ןויסינ לש ןפואבו ,"עיפשמ"ל - הז רדגבש ולא לכ - ינולפ -ןב-ינולפ
ודסיי - הזב תויהל לוכיש הניחת לש ןושל לכב תוננחתההו הרצפהה . . ןמז
םיעיפשמה תדובע ליחתת . . הכונח ינפל רבכש ךכ ,שממ לעופב רבדה תא
.םיכירדמהו

"ותוא הנימ ר"ומדא ח"ומ ק"כ"

תכסמב ל"זח ירבד תא יברה איבה (ךליאו 380 'מע םש) תומש תשרפ שדוק תבש תודעוותהב
:י"שר שריפו ,"הווה האישנ יבד אניירומ ידוהי יבר ,ףסוי בר רמא" :(א ,דק) תוחנמ
יברש תורמל ,רמולכ ."םהירבד לכ ןישוע ויה ויפ לעו תוארוה הרומ יבר תיבל םהל היהו"
יעליא רב הדוהי יבר תא הנימ תאז לכב ,לודג קסופ ומצעב היהו 'וכו הנשמה רדסמ היה
.ותיבב תוארוה הרומל (ב"עס ,טמ םירדנ האר - 'וכו "ןצבק" היהש)

:יברה רמא ןאכו

,םידוהי םירד ובש םוקמו םוקמ לכבש חרכהה תודוא רבודמה םע הז רשקל שי
לש םידימלת וא ,"םימימת יכמות"ב ודמלש םידימלת םיאצמנ ובש םוקמב טרפבו
.'וכו םכירדיש "עיפשמ" היהי - "םימימת יכמות" ידימלת

אוהש דעו הסנרפ ול ןתונה אוהו רישע אוהש ןוויכ רשא תיבה לעב ןעטי לאו
ר"ב י"ר תודוא (םש) 'מגה רופיסכ) שרדמה-תיבל אובל םידגבה תא ול ןתונה
אוה עיפשמה ירה - 'וכו ותעדב בשחתיו ולוקל עמשיש ןכתיי דציכ ,(יאליע
- 'וכו הזל ךייש וניאו תוינחורב ןהו תוימשגב ןה "ןצבק"

דע וניאישנ וניתובר םהו - "ארדו ארד לכב השמד אתוטשפתא" רשא רוכזל שי
ק"כ - "ןירוהנ לכ ועירפתא"ו הז ןיינע ונממ םיעבותה ,ר"ומדא ח"ומ ק"כל
.רבדב קוסעל וילע ןכלו עיפשמל ותוא הנימ ר"ומדא ח"ומ

ומצע תומילשל תוכחל אל

[ומצע עיפשמה] היהיש דע ןיתמיו בשייש הזכ ןפואב וניא - יברה ךישממ - רבדה רדסו"
סרטנוקב ראובמכ ,תוכחל ןמז יד ןיא ירהש - תלוזה םע קסעתי זא קרו תומילשה תילכתב
הנה" ירהש ,דימ קסעתי ודיל אבה לכבש ךכ תויהל ךירצ הדובעה רדסש (22 'מע) "ןייעמו"
ןמדזת רשאכ אקוודו וילא הנפי 'עפשומ'ה רשא דע ןיתמי לא ןכו" . . "ונלתכ רחא דמוע הז
רשא אוה הגהנהה רדס אלא - תושעל המ הרוי יזא ,הילע בישהל עדיי אל דחא ףאש השק הלאש
:ררועו אופא רזח יברה ."ותוא ררועלו תלוזה לא תכלל ךירצ ומצעב אוה

,םוקמו םוקמ לכב עיפשמ הנומי טבש שדוח-שאר דע (א) :רשא לדתשהל שי ,ןכבו
.'וכו ויתוארוה תא ומייקיו ותורמ תא ולבקי עיפשמ ונשי רבכש םוקמבו (ב)

ךדיאמ תוזירזבו ,דחמ העיגי ךותמ הז ןיינעב לועפל השקבב םייס וירבד תא
.("הז רבדב קסעתמל שיש 'וכו ץפחהו החמשה לדוג לע הרומ תוזירזב קסעהו")

םירחא רהטל - רהטל אבה

:רמא ראשה ןיב .םהיתולועפב םדדועו םיעיפשמהל יברה הדוה טבש ד"וי תודעוותהב ,ןכאו

םיעיפשמהמ דחאו דחא לכל תונעל אמרג ןמזה ןיא תוביס המכ ינפמש ןוויכ
תוירישע המכ דמעמב ,תיחכונה תונמדזהה תא אופא םילצנמ - םמצע ינפב
ךרבתי ול תושעל ה"בקה לש ותוחילשב םה םיכלוה רשא ,םדדועל ידכ - לארשימ
"ותומכ םדא לש וחולש" ירהש ,שושחל הממ םהל ןיא אלימבו ,םינותחתב הריד
אבה"ו (ג ,ב"יפ ר"בדמב) "ןחוכ יפל אלא שקבמ יניא"ו (נ"שו ב,דל תוכרב)
.(א,דק תבש) "ותוא ןיעייסמ רהטיל

(ד,טפ צ"עמש ת"וקל האר) ןקזה ר"ומדא קיידמש קוידה יפ-לע טרפבו
(ב,ל ןישודיק) "ורזוע ה"בקה"ש דבלמ ,יזאש ,םירחא רהטל ונייה ,"רהטל"ד
.ותוא ןיעייסמ"ד ןיינעה םג ףסונ

"תוירחאה ינפמ עתריהל ןיא"

:וינפמ םיעיפשמה לצא ררועתהל לולעש ששחהו דיקפתה תוירחאל םג יברה סחייתה ותחישב

אוהש ןכתיי ירהש ,'וכ תוירחאה ינפמ עתריהל ןיא עודמ םג ןבוי הז יפ-לעו
הז ךרד-לעו (ב,טי ז"ע) ןידו הארוה תורוהל וילע אלימבו ,"הארוהל יואר"
יפכ - לארשי-תבהאו הרותה תבהא ,הרותה תארי 'ה תבהאו 'ה תאריל עגונב םג
.הרותה יניינע לכב תורוהל וילעש

("םעד ןיא ןפראווניירא ךיז") ירמגל םמצע תא רוסמל םהילעש ןבומ ךכמו
םחוכ רשייו ,םיבר ושעי ןכו וארי םהמו - ונמתנ רבכש ולאל סחיב טרפבו
...םימשבש וניבאל לארשי-ינב לש םבל ברקל ,םקלח ירשאו םתוכז לודגו

עגונב ןהו ,וז השודק הדובעב החלצה ןתונ ה"בקהש ךכב ןה איה תוכזהו
.םייטרפה םהיניינעב החלצהלו הכרבל

םרט ,היהתש הביס הזיאמ רשא תומוקמ םתואב ושעי ןכו וארי םהמש ןוצר יהיו
וכזי דחי םלוכ ידי-לעו - תועיפשמ יבגל םג הז ךרד לעו ,עיפשמ ונימ
דמעמב ודמעי רשא ,"וניתונבבו ונינבב 'וג ונינקזבו ונירענב" דימעהל
חלשב) "המר דיב םיאצוי לארשי-ינבו" לש ןפואב וכליו "'ה תואבצ" לש בצמבו
.שממ בורקב ,ונקדצ חישמ ינפ לבקל ,(ח ,די

..."לוכי ונניאש שיגרי רשאכ"

:ותדובעו עיפשמה יפוא תא יברה ראיב ל"נה םירבדל םדוק

העפשה ועמשמש ,אקווד "עיפשמ" ראותה תא ונתנ ןדיד ןודינבו ,וקייד ךכיפל
:אקווד "עפש" לש ןפואב

יפל ומצע תא םצמצלו העפשהה ןפואב ןנובתהל ,ומצע תא דירוהל עיפשמה לע
.םתגשהו םתנבה ילכ יפלו םיעפשומה חוכ

ירה - ללכב םלועה ןמו ,ויעפשוממ ומצע תא קתנל לוכי ונניאש שיגרי רשאכו
רבד םהל ןתיו ויעפשומב החלצה הארי זא קרו יוארכ ודיקפת אלממש היאר וז
.שממ וב שיש

םהש ןוויכ - םייתרחמו רחמ עיפשמה לא אובלו בושל וכרטצי אל ,אליממו
ןוויכ ,עיפשמ היהנ ומצע עפשומהו ,"חיפטהל תנמ לע חפוט" ושענ רבכ םמצע
אלממ אוה אלא ,עיפשמה לא ,ורוקמל בושלו םלועה ןמ "חורבל" הטונ וניאש
.הכוראב ל"נכ ,םינותחתב הריד ךרבתי ול תושעל ,םלועב ודיקפת

תונבו םישנל - "העיפשמ"

:תונבו םישנל תועיפשמ יונימ - יברה לש ושודיח אב ןאכ

רודב ירה ,תונבלו םישנל סחיב ןיינעה תוהמב הלאשל הנעמה םג ןבוי הזב
?תובאו םינבל סחיב קר "עיפשמ" וניצמ רבעש

אלא ,תונבה ךוניחל רפס-יתב וניצמ אל ורבעש תורודבש ךכל המודב אוה רבדה
הלדג תב לכו (די,המ םיליהת) "המינפ ךלמ תב הדובכ לכ" בותכל םאתהב וגהנ
החלשלמ וענמנ :הברדאו ,הנממ תרגובמה תוחאהו אתבסה ,המא ידי-לע הכנוחו
."המינפ ךלמ תב הדובכ לכ"ש ןוויכ ,התיבל ץוחמ

:ךפיהל הגהנהה התיה ,םינבל סחיב ןכ-ןיאש-המ

ירהש ,םריעל ץוחמ םג וחלשנש אלא ,תיבל ץוחמ דומלל וחלשנש דבלב וז אל
(ד"ימ ד"פ תובא) "הרות םוקמל הלוג יווה"ב היולת הרותה דומילב החלצהה
,ותנוכשל ץוחמ וא ותיבל ץוחמ הלגי קרו ויתומא 'דב ראשייש הנווכה ןיאו
.אקווד וריעל ץוחמ אלא

לארשי תונב ךוניחש רומג חרכה רצונ (היהתש הביס וזיאמ) רשאכ ,םלואו
תעפשהמ קר אלו תיבה תעפשהמ םג ןלידבהל םיחרכומ יכ) "רפסה תיבב"ב היהי
תאריב הרודחה העפשה תחת תונבה ויהי דומילה תועש לכ ךשמבש ידכ - (בוחרה
,ללכב תונבל רפס-יתב םע דחיב הנה ,תיתימא תודהי לש חורב - 'ה תבהאבו 'ה
תונבלו ישנל םג תוכירדמו תוכנחמ הנייהתש רומגה חרכהה ,תחא תבב ,אב
.לארשי

:ל"נה םינפואה ינש םנשי - וז הכרדהב םגו

ולבקי זאו ,תודימלתה לא רבדתו הבצמבו הדמעמב ראשית הכירדמהש ןכתיי
- לבקל ולכוי אל הכרעב ןניאש ולא וליאו ,הכרעב ןהש ולא תודימלת קר הנממ
.הדיקפת הז ןיאו הל תכיישה הגאד וז ןיאש הרובס ,הכירדמה ,איהו

התבוחמ ,"העיפשמ" תויהל הילע אלא ,הגהנהה רדס הז אלש םירמוא ךכיפלו
.לבקל הנלכות תודימלתהש וזכ אלימבו "עפש" תועפשומל תתל

םלועהמ "חורבל" הניצרת אל תודימלתהש ךכ ,"םימ תעפש"ב איה העפשהה יזאו
תומאה 'דב לועפל אקווד הייטנ ןהל היהתש וזכ הרוצב אלא ,העפשהה רוקמ לא
.תעגמ ןדיש םוקמ לכל דעו ,הבורקה הביבסבו ,םהלש

לוכהו ,תונבל רפס-יתב םנשיש ןוויכ ,הלא ונימיב רשא ,איה רומאה תדוקנו
רפס-יתב ומכ קוידב ,רומג חרכה אוה רבדהש (הזל םאתהב םילעופו) םידומ
תונבלו םינבל השורד איהש הכרדהלו העפשהל עגונב םג אוה ןכ ירה - םינבל
.םהמ תחאו דחא לכ תולועפב החלצה עיפשי רבדהש ןוצר-יהיו .הוושב

"העיפשמ"ה דיקפת

יברה ריהבה ,(ךליאו 430 'מע ז"לשת שדוק-תוחיש) טבשב ו"טב ,ןכמ רחאל םירופס םימי
:םישנה ןיב "תועיפשמ"ה ידיקפת תא טריפו

לכבו הליהק לכב ,גוח לכב םיעיפשמ יונימ תודוא םעפה דוע ררועל םוקמה ןאכ
.תונבלו םישנל תוכירדמ יונימ יבגל םג הז ךרד לעו ,תסנכה-תיב

והלוכ ןיכרבתמ הנממש תבשב לחש) טבשב ירישעהד אלוליהה לעב רפסמש יפכו
המכב םישנה וגהנ רשא ,ויתונורכזב - (וז תודעוותהו הז םוי ללוכ ,ןימוי
ינפמו ,ןלוכ ינפב תארוקו תדמול התיה ןהמ תחאו ןמזל ןמזמ ףסאתהל תומוקמ
,שדוק תבש לילב השענ רבדה היה עובשה ךשמב םידליהו תיבה תלהנהב תודרטה
הבחרהה ללגב רשאכ ,וז הנידמב תויהל ךירצ ןכש המכו -המכ-תחא-לעו
.םייונפ םינמז רתוי םנשי החוורההו

תונבלו ישנל תושורדה ,תוכירצה תוכלה דומילב ףיסוהל םישנה לע - השעמלו
תוכלהב טרפמ ןקזה ר"ומדאש יפכו) ולא תוכלהב תואיקב הנייהת רשא דע לארשי
תובייוחמ םישנהש תוכלהה לכב םיאיקב ויהי םירבגהש יאוולהו ,(א"פס ת"ת
...ןהב

דוחי ,תיטרפ החגשהב הנומא ,'ה תארי ,'ה תבהא רשא ,םימעפ המכ רבודמכו
בתוכש ומכ ,תובקנל םירכז ןיב קוליח ןיא ןהבש תווצמהמ ןה - 'וכו 'ה
- ןהל ןמיסו ,עגר לכב ידימת אוה ןבויח רשא תווצמ שש שיש ותמדקהב ךוניחה
- "םכל הנייהת טלקמ ירע שש"

בתכש ומכ ,ולא תווצמ םויקל םיאיבמה הרותב םיניינעה תא דומלל שי ןכ םאו
העשב ,ותאריו ותבהאל ךרדה איה ךיאהו" :(ב"ה ב"פ ת"הוסי 'לה) ם"במרה
ירהו (םש ם"במרב ךשמהה תוכירא לכ - ללוכ) "'וכ וישעמב םדאה ןנובתיש
ידיל איבמה "ךיבא יקלא תא עד"ד ןיינעה - תודיסחה תרות תדוקנ יהוז
.(ט ,חכ א"הד) "םלש בבלב והדבעו"

.בבל בוטבו החמשב הז לכב וקסעיו

"יתמיתח םע לארשי תבהא סרטנוק"

רחאלש ,תדחוימ החיש יברה עימשה ,ז"לשת שדוחה תשרפ שדוק-תבש ברעל רוא ,'ה םוי לילב
.םיעיפשמה אשונב (ךליאו 493 'מע ז"י ךרכ תוחיש-יטוקילב הספדנ) ודי לע ההגוה ףא ןכמ
םישועו ("המח הדות ,הדות תניתנ") םיעיפשמ רבכ ונמתנ םהבש תומוקמל יברה הדוה הכלהמב
הביס וזיאמש ולא תומוקמב") םהיתובקעב תכלל רתיה לכ תא זריזו .תוזירזבו יעבדכ םתכאלמ
.("םדקהב תאז ושעי תועיפשמו םיעיפשמ ונימ אל ןיידע היהתש

םיכירצ ,תואצותהו העפשהה ,הלוכ הרותה לכ דוסיש ןוויכמש ,הדבועה לע יברה רשיב ןאכו
:"ךומכ ךערל תבהאו" לע םידסוימ תויהל

,זע רתיבו תאש רתיב ,םירודח תויהל םיכירצ תועיפשמהו םיעיפשמהש ןבומ ירה
.לארשי-תבהאד ןיינעה תרכהבו תעידיב

רובע תדחוימ האצוהב "לארשי תבהא" סרטנוקה תא ,רדנ ילב ,וסיפדי ,ןכלו
.תועיפשמהו םיעיפשמה

יאדוובו "הישפנד אבילא"ד ןפואב סרטנוקבש םיניינעה תא דומלל םהילעו
םישנל - העיפשמכו ,םינבלו םישנאל - עיפשמכ םתלועפ לע רבדה לועפי
.תונבלו

.הגלפומו הבר החלצהב הז לכב לועפל םתעייסמ םיברה תוכזו

:ךישמה יברה

לועפל ולחה רבכו ,תועיפשמלו םיעיפשמל ונמתנ רבכש ולא :לעופל עגונב
ושע רבכש ולא המכו-המכ-תחא-לעו ,תועיפשמו םיעיפשמ רותב םדיקפת יולימב
.סרטנוק לכ לע יתמיתח םע סרטנוקה תא ולבקי - יעבדכ הזב

,רדוסמ תויהל ךירצ רבד לכש ןוויכו

וא ,ותוא ונימ (םינפ לכ לע םידוהי השולש ונייה) םיברש תחאו דחא לכ ירה
קוסעל ולחה רבכש ולא המכו-המכ-תחא-לעו - (העיפשמ וא) עיפשמל ,התוא
םמש תא תוריכזמב ורסמי - תועיפשמו םיעיפשמ רותב יעבדכ םדיקפת יולימב
עיפשמל ונמתנ (איה וא) אוהש (םישנאה וא) םוקמה םש ףוריצב ,םתבותכ תאו
.ל"נה סרטנוק ,רדנ ילב ,םהילא חלשיי ,הספדהה רחאלו ,(העיפשמ וא)

:לוחיאב יברה םייס וירבד תא

םיעיפשמה לצא - ףיסוי לארשי-תבהא סרטנוקב דומילה רשא ,ןוצר יהיו
-לעו "דחאכ ונלוכ"ב - תועפשומהו םיעפשומה לצא םג (םהידי לע)ו תועיפשמהו
,בל קרפ אינתב ןקזה ר"ומדא ראבמש יפכו] "וניבא ונכרב"ב םג ףסותי הז ידי
ונכרב"ה תא ךישממ אוהו "וניבא ונכרב"ל ילכה אוה "דחאכ ונלוכ"ה רשא
דחא דחאל וטקולת םתאו"ד תירקיעהו תדחוימה ,תיללכה הכרבל דעו ,["וניבא
דחיב םלוכ םצבקיו ,דוחל לארשימ תחאו דחא לכ תא חקי ה"בקהו ,"לארשי תיב
תחא הרות"ו ,דחא 'ה תרות איהש ,הרות ידי-לע - "דחא יוג"ו "דחא םע"כ
."בבל בוטבו החמשבו ,השודקה ונצראל ,דחי ונלוכ ,םאיביו - "ונלוכל

'םיעיפשמ' םידלי

רובעכ .לועפל ותביבסמ ףרה אלל עובתל יברה ףיסוה ןכ ,ומצעל החונמ ןתנ אל םלועמש םשכ
ןיב .העפשהה ןיינע תא דדועו החיש בוש עימשה ,שדוחה תשרפ תבשה םוי תודעוותהב ,םיימוי
:רמא ראשה

םמיע דומללו םידוהי ףוסאל - הז ןיינעב םיקסועה תועיפשמהו םיעיפשמה
םישוע םהש ןוויכ ,ישוק םוש ינפמ שושחל םהל ןיא - םימש תארי הרות יניינע
להקיו" - השמ םש לע תארקנ הלועפהש ךכ ידכ דעו . . השמ לש ותוחילשב תאז
..."השמ

:ףטה לע םג המישמה תלטהב ,קפס אלל ,היה םירבדב ףסונה שודיחה ךא

...ףטה םג אלא םישנו םישנא קר ופתתשה אל ןכשמה תבדנב

(ןכשמה תבדנ רובע) השמ ליהקהש "לארשי-ינב תדע לכ"ב רשא ,ןבומ הזמו
.ףט םג (אלא ,םישנו םישנא קר אל) םיללכנ

ןיינעה םגש ןבומ - הזל הז םימיאתמ דחא קוספב םישוריפה לכש ןוויכו
םישנאל עגונב קר וניא "םיברל הרות םהב דומלל . . תוליהק ליהקהל"ד
.ףטל עגונב םג אלא ,םישנו

םג אלא ,םילודגל עגונב קר וניא תועיפשמו םיעיפשמד ןיינעהש ,ןבומ הזמו
םיעיפשמ ויהי םמצע םידליה ןיב םגש יאדכו ,תונטקלו םינטקל עגונב
הרותה דומילב ףיסוהל - םהמ םינטקה לעו םליג ינב לע ועיפשיש ,תועיפשמו
םהל תוכיישה תווצמה םויקב ןכו [ל"זח ירמאמו םיקוספה ב"י דומילב - ללוכ]
. . השמ לש וחוכבו ותוחילשב םה . . םהיתולועפש םהל וריבסי רשאכו . .
תוזירזב תאז ושעי :הברדאו ,ישוק לכמ ולעפתי אל רשא ,םהילע לועפי הז ירה
.וניבר השמ לש ותוחילשב םיקסוע םהש םעדיב - תויחבו הלודג

,תועיפשמהו םיעיפשמה רובע "לארשי תבהא" סרטנוק לש תדחוימ הספדה לע רפסמו רזוח יברה
,םידליל והונתיו - לארשי-תבהא אשונב םימגתפו םירמאמ ,םיקוספ לש סרטנוק םג ליבקמבו
.םהלש העפשהה תחלצהו קוזיחב רבדה ףיסוי יאדוובו ,העפשהה ןיינעב םיקסועה ,תונבו םינב

ךוניחב תדחוימ תוקסעתה

:םתדובעמ תוישממ תואצות םיעיפשמהמ עובתל יברה לחה ךליאו ןאכמ

ןושיל םיעיפשמל וחיני אל םיעפשומהש הקזח הווקתה ירה ,לולא שדוחל םיברקתמש ןוויכ"
םהינש לצאש יאוולהו ,"'ה םהינש יניע ריאמ" היהי רשא דע םיעפשומל וחיני אל םיעיפשמהו
שדוק-תוחיש) ח"לשת בקע תשרפ שדוק-תבשב יברה ירבדמ - "םכתמדרתמ םינשי ורוע" םייוקי
ןיינע תא זרזלו ררועל תדחוימ תוקסעתה :המישמ םהילע ליטה הב ,(293 'מע 'ג ךרכ ח"לשת
.ךוניחה

"לארשי-תבהא לע םידסוימ םיניינעה לכ"

ףסונ) הזב אצויכו םיעיפשמל ותקנעהב תישיא לפיט יברהו ,ספדנ 'לארשי תבהא' סרטנוק
ויתומישרמ תוחוקלה) תודבועו תויודע רפסמ הנה .('תוריכזמ'ה תועצמאב ולבקל וכזש הלאל
:(רבוסוס 'יש ןהכה ריאמ-קחצי ת"הרה לש

- לצרה והיעשי ברה דמע "ןותחתה ןדע ןג"ב החנמ תליפת ירחא :ח"לשת תבטב 'ח ןושאר םוי
השודקה ותמיתח ףוריצב לארשי-תבהא סרטנוק ול קינעה יברה ,ונב םע דחי רובת רפכ לש ובר
יתמיתח ובו םיעיפשמה רובע תדחוימ האצוה וזו עיפשמ התאש ןוויכ" :ורמואב -
."...תוכרבהו

דמע "ןותחתה ןדע ןג" דיל .770-ל יברה עיגה 4:05 העשב :ח"לשת רייאב 'ב ישילש םוי
יברה ול רמא ,בויחב הנעשכ .םויה עסונ אוה םא ותוא לאש יברהו קינלוקש דוד 'ר ח"הרה
תרודהמ לארשי-תבהא סרטנוק יברה ול קינעה םש .("ןותחתה ןדע ןג"ל) המינפ סנכייש
.השודקה ותמיתח םע םיעיפשמה

.הז סרטנוק ול קינעהו ול ארק יברהש הילגנאמ וראפ םייח ברהל םג הרק ךכ

םידימלתה תצובק ,לשמל ,הנה .הז סרטנוק ולביק תודחא תוצובק םג .םידיחי ויה ולא
סל'גנא-סולב ד"בח - ןנחלא-רוא תבישיב דומלל ועסנש - הנושאר הצובק - םיחולשה
שאר םע דחי "ןותחתה ןדע ןג"ב יברל וניתמה ח"לשת תבטב ז"י 'ג םויב .הינרופילקבש
ורדחל סנכנ יברה .החנמה תליפתמ ותאצ רחאל - טחוש ןימינב-ארזע ברה - םהלש הבישיה
.םירלוד תליבחו 'לארשי תבהא' יסרטנוק רפסמ ודיבשכ םשמ אציו ,ודיב 'קה ורודיסשכ

("רוא לדגמ") הבישיה םשל תוסחייתה ךותמ םיחולשה םידימלתהל יברה עימשה הכרב ירבד
:(336 'מע ד"י ךרכ תוחיש-יטוקילמ םוגרת) םהל רמא ךכ-רחאו

תויהל ךירצ םכמ דחא לכש ןוויכ - לעופב דחוימ ןיינעב דימ תאז רשקל ידכ
רובע דחוימב וסיפדהש "לארשי תבהא סרטנוק" םכמ דחא לכל ןתא ,עיפשמ
ךות תאז ולצנתשו ,סרטנוק(ה ףוסבש החישה) ףוסב יתמתח ינאשו ,םיעיפשמה
."רואו ךלוהו ףיסומד ןפואבו ,בבל בוטו החמש

רותב - "הכרב יבתכמ" סרטנוק דועו) "לארשי תבהא" סרטנוק הבישיה שארל קינעה רחאו
.הקדצל רלוד לש תורטש ינש ףוריצב םיחולשהמ דחא לכל ןכו ,("הפסוה"

הכרב ירבד ךותב םיאבה םירבדה תא יברהמ ועמש ח"לשת תנשב הילרטסואל םיחולשה םג
:(527 'מע 'תוחילשה רפס') םהמ הדירפו

לכל ןתא ךכיפל . . לארשי תבהא לע םידסוימ םה ירה םיניינעה לכש ןוויכמ
ןה םכניינעש ןוויכמ ,םיעיפשמל םינתונ ותוא "לארשי תבהא סרטנוק" םכמ דחא
.(הז סרטנוק םהל קינעה ,ךשמהבו) . . םירחאל דמלל ןהו םכמצעל דומלל

!?םישקבמ אל המל

'ב ךרכ ג"משת 'תויודעוותה') ג"משת אב תשרפ שדוק-תבש תודעוותהב ,ןכמ רחאל םינש המכ
תדחוימה הספדהב ותנווכ תא ראיבו םיעיפשמה לש םדוקפתל יברה סחייתה ,(ךליאו 859 'מע
:רמא הכו יוארכ הלצונ אלש תוכז ,סרטנוקה לש

-לע ,םוקמו םוקמ לכב 'םיעיפשמ' יונימ תודוא תודחא םינש ינפל רבוד רשאכ
לש םהיתובשומ תומוקמ לכב 'םיעיפשמ' תונמל ר"ומדא ח"ומ ק"כ תוארוה יפ
ספדוהש ןוויכמ ,ןכלו ,הז ןיינע דודיעו זוריזב ףיסוהל יתיצר - ש"נא
לחה ,וניאישנ וניתוברמ תורותו םימגתפ ובו "לארשי תבהא סרטנוק" ותעשב
ר"ומדא ,קדצ-חמצה ר"ומדא ,יעצמאה ר"ומדא ,ןקזה ר"ומדא ,דיגמהו ט"שעבהמ
םותחאש יתעדוה - ונרוד אישנ ר"ומדא ח"ומ ק"כו ,ב"שרוהמ ר"ומדא ,ש"רהמ
.'םיעיפשמ'המ דחאו דחא לכל םנתאו ,ולא םיסרטנוק לע ידי תמיתחב

,הז סרטנוק לבקל דחא ףא שקיב אל ,"רפסמ יתמ" דבלמ הנה - םויה דעו זאמו
!ידי תמיתח ףוריצב

יזא - תבה וא ןבה תדלוהל רשקב ידי תמיתח םע בתכמ תודוא רבודמ רשאכ
וליאו ;ידי תמיתחב הכרב בתכמ ולביק אל ןיידעש ןכתייה "תומלוע םישיערמ"
תתל ("ןגאלשעגנא ןיילא א ךיז באה ךיא") ימצעמ תעצה רשאכ - הז ןיינעב
לבקל דחא ףא שקיב אל "רפסמ יתמ" דבלמ הנה - ידי תמיתחב ל"נה סרטנוק
!הז סרטנוק

םה המ ומצעב עדי דחא לכש ןוויכמ - אוה הז ןיינעב ידיחיה "תוכז דומיל"ה
תא שקבל הצר אל ןכלו ,'וכ העפשהה ןיינעב תוקסעתהל רשקב ויתוטלחה
!הזב קוסעל ותוא בייחי אל רבדהש ידכ ,ל"נה סרטנוקה

דודיעו "ץרמ תוקירז"

הנה .םתרמשמ לע דומעל םזריזו ,םיעיפשמה לש םדיקפתל בושו בוש יברה סחייתה םינשה ךשמב
:(223 'מע 'א ךרכ ה"משת 'תויודעוותה') ה"משת ךל ךל תשרפ שדוק-תבשב תודעוותה לשמל

ןיינעה תודוא םינש המכ ינפל רבודש המב הנווכה ,השעמל התיה וז
םתביבסב םיאצמנש ולא לכ תא ררועל - תויהל היה רומא םדיקפתש ,'םיעיפשמ'ד
תודהיה תצפהב קוסעל ,הרותל םיתיע עובקל ,השודקו בוט יניינע לכב ףיסוהל
לצא הלאש תררועתמ רשאכש ללוכ - 'וכו םיעצבמה יניינע ,הצוח תונייעמהו
.רבדב ומע ץעייתהל ידכ תונפל ימ לא היהי ,ולא םיניינעב והשימ

:רמאו יברה רזח (223 'מע םש) ה"משת תוכוסה-גחד 'א לילב םג

דע ןיתמהל אלו ,ןוקית םישרודה םיניינע לע ררועל ,םיעיפשמה לש םדיקפת
.'וכ הברדא אלא ,םהילא ואוביש

. . וררועי 'םיעיפשמ'הש" :רמא (860-858 'מע 'ב ךרכ ג"משת 'תויודעוותה') ג"משתב רבכו
.אלוליהה לעב לש ויתוארוה םויק ידי-לע ,אלוליהה םוי תארקל יעבדכ ןנוכתהל םיכירצש
,םירופ עצבמ :המגודלו ,םיאבה םימיב ויהיש םיניינע המכו המכ דועל עגונ רבדה היהי
ןיינעו ןיינע לכ תודוא ררועיו וקסעיש - 'וכו םייתניבש םיניינעה ןכו ,חספ עצבמו
."םיאתמה ןפואב ,(ונמזב רבד לכ) אמרג ןמזהש

:(451 'מע 'ב ךרכ ז"משת 'תודעוותה') ז"משתב

.'וכ חונמ תתל אלו ,רוביצה תא ררועל . . לטומ םהילעש 'םיעיפשמ' םנשי

:(584 'מע 'א ךרכ םש ,אציו פ"ש) הנש התואב

!ארקמ לש וטושפ דומיל תודוא םיררועמ םניא עודמ . . 'םיעיפשמ' ירה םנשי

שדוקה-ץראב םיעיפשמ יסוניכ

ןגרואש ,סוניכה תארקל .םיעיפשמ לש סוניכ השודקה ונצראב םייקתה ז"משת רייא שדוחב
.אשונב יברה תוחישמ טקל הבו תרבוח הנכוה ,ןמזיירג לאומש 'ר ח"הרה חילשה תמזויב
.םיאתמ דחא דוע [ידי -לע=] י"ע חטב" :רמוחה תהגהל רשקב ןייצ יברל ךכ לע חוודשכ
."'וג םינש [יפ-לע בותכש המ יפ-לעו=] י"פע כ"שמפעו

הקשמ שקבל (יקסנשליו 'יש קחצי ףסוי ת"הרה ת"הרהמ) שקיב יכ יברל בתכ ןמזיירג ברה
ןכאש ,רמולכ "'וכו זרכוה" :ןייצו תבשה ירחא בתכמה תא ארק יברה .תודעוותהה תעב
צ"העזאו" :יברה ןייצ סוניכה תחלצהל הכרבה תשקב לע .הז סוניכ לע וזירכה תודעוותהב
.[בוט רשביו=] ט"שביו 'וכ הבורמ הפסוה רעושמה לע החלצה תפסותל [ןויצה לע ריכזאו=]

ארק "להוא"ל וכרדבש ,ךכ-רחא רפיס ,יברה יריכזממ ,יקסנירק 'יש הדוהי-םייח 'ר ח"הרה
.הז סרטנוקב יברה

ץבוק") תרבוחהו תינכותה תא יברה לביקשכו ,םיעיפשמ סוניכ בוש םייקתה ןכמ רחאל הנש
:(ןויסב ה"כ םויב) ןייצ (הקדצה תווצמל שדקוהש - "'ב םיעיפשמ

צ"העזאו ('וכ) [אמרג ןמזהו=] ג"מזהו [ןח תאושתו לבקתנ=] ח"תו 'תנ
.[ןויצה לע ריכזאו=]

,ץ"כ ןהכה בקעי ברה ג"הרה י"ע ,שדוק-תבש תודעוותהב יברה דמעמב זרכוה הז סוניכ לע םג
.םיפתתשמהל הקשמהמ קלחל סוניכל עיגהש ,ד"בח-רפכב "םימימת יכמות" תבישי שאר

לבקמה לש ותבוט - העפשהה

ןכאש ימ ושוריפ 'עיפשמ'ש ריבסמו ,םיעיפשמהל יברה סחייתמ ט"משת אבר-אנעשוה לילב
:(51 הרעה 192 'מע 'א ךרכ ט"משת 'תויודעוותה') לעופב עיפשמ

לעופב םיעיפשמו םתוחילשו םדיקפת םיאלממש ולא - םיידיסחה םיעיפשמה
(. . לעופב דמולש ימ אלא ,דומלל לוכיש ימ אל אוה 'ןדמל'ש םגתפה עודיכ)
םיחנומ תויהל (םיעיפשמה לש) םתוכזו םתבוח תודוא םימעפ המכ רבודמכ -
תא לבלבל ןיאש וטילחהש ולא ומכ אלו ,העפשהה ןיינעב ("ןגיל ןלאז ייז")
ןכאמ") תויחונ-יא םורגל אלש ידכ ,דובכה ינפמ ,'וכ וררועלו תלוזה
הבוטו תלעות יהוז ,יכ - דיסחל המכו-המכ -תחא-לעו ,ידוהיל ("גנייא
.(עיפשמה לש הבוטהו תלעותה דבלמ) העפשהה לבקמ ,תלוזל

"יקנו רוהט ילכ"

:(210 'מע םש) (ט"משת) הנש התואב הרות-תחמש לילב םיבקונ םירבד עימשמ בושו

תויהל הכירצ דציכ ךירדהלו תורוהל םיכירצ ויהש ולא - 'םיעיפשמ'ה - םה
- שארל לכלו ,'וכ םימימת-יכמות לש החורב ,תודיסחה ךרדל המיאתמה הגהנהה
,םיבוטה םיניינעה םג םילקלקמ ,ןכ אל םאד ,יקנו רוהט ילכ תויהל םיכירצש
לקלקמ הז ידי-לעש ,יקנ וניאש ילכ ךותב םינתונש בוט לכאמ לשמ ךרד לע
!וילא איה הנווכהש דחאו דחא לכל רמול - רקיעו דועו ,'וכ לכאמה

..."האחמה" ליעות אל העפשהה תדובעל

קינעיש יפסכ עויס לע יברה רביד (512 'מע 'א ךרכ ח"משת 'תויודעוותה') ח"משת תנשב
:'םיעיפשמ'ל סחייתה ךכ בגאו ,םיחולשל

אוה רבדבש ןורסיחה ,ירהש ,תויפסכ תואצוהב תופתתשה ליעות אל - הז ןיינעב
..."האחמה" ליעות אל הזלו ,"ליסכו ןקז ךלמ"ה דצמ

וניתובר לש תודיסחה ירמאמב ,ןכומה ןמ ונשי - הז ןיינעב עויסה ,ךדיאלו
-יטוקילב ,תוחישהב ןכו ,ונרוד אישנ ר"ומדא ח"ומ ק"כל דע . . וניאישנ
.רציה תמחלמב ןוחצינל רושקה לכב תוצעה וראבתנ םהבש ,'וכו םירוביד

,"אלפנ דוחי" לש ןפואב דומילל דע ,ולא םיניינע דומלל קר םיכירצ
."השעמ ידיל איבמש דומלת לודג" ,לעופב השעמ ידיל איביש ןפואב ,אטישפו

הכירצ הרותה אלא ,הרותה יניינע תא דמולש קיפסמ אלש - עודיה םגתפכו
!ותוא דמלל

םהל םינתונ המו ,"תואחמה" םינתונ םיחולשל ,ןכתייה ,ונעטיש ולאו
תוחישהו םירמאמה תובישחו תלעמש טושפ םגו ןבומ ירה - !?('םיעיפשמ'ל=)
...!"תואחמה"ה ךרע יבגל ללכו ללכ ךרעב אלש איה 'וכ

ראותה םהל שיש ולאל קר אל - ליעל רומאה לכב הנווכהש ,ןבומו
לכל עגונב םג אלא ,'םיעיפשמ' תויהל לעופב ונמתנש ,ונייה ,'םיעיפשמ'ד
םיברב םירועיש תרימא ידי-לע ,הרותה תצפהב קוסעל םיכירצש ולאמ דחאו דחא
.תודיסחה תרות ,הרותה תוימינפב ןהו ,הרותד הלגנב ןה ,הזב אצויכו

"םיחא בוריקו תובבל בוריק ,םולש ,תמא"

:(אשונב רבוד הבש הנושארה םעפה) ז"לשת ולסכב ט"י תחיש ךותמ עטקב םייסנו

אל ןמז ךשמב ררבתי יאדווב - םיברה תוכז ףוריצב ,וניאישנ וניתובר עויסבו
.עיפשמה תויהל ךירצ ימו עיפשמ תויהל לוכי ימ ךורא

קלחל רשפאש טרפבו ,רתויו השולש וא ,םיעיפשמ ינש ויהי םא דספה לכ ןיאו
דחוימ עיפשמ ,הרותל דחוימ עיפשמ עובקל וא ,תסנכה-תיב לכל דחוימ עיפשמ
.םירחא םינפואב וא ,"רוביצה םע ללפתמ"ל דחוימ עיפשמו ח"מגל

םיחא בוריקו תובבלה בוריק ,םולש ,תמא ךותמ היהי רבדהש - רקיעו דועו
- לעופב המייקל חוכ ונתנש ,וניאישנ וניתובר תעיבת יפ-לע דחוימבו ,יתימא
.םסרופמו עודיה "וצלחה" סרטנוקב הכוראב ראובמכותודיסחה ינייעממ


הווצת תשרפ


(כ,זכ) הווצת התאו

:ןכשמה תא השעש ,לאלצב לע רמאנ ןכל .תומלועה לכל תויח תעפשהל רוניצ היה ןכשמהש עודי
.(הנ תוכרב) "ץראו םימש ןהב וארבנש תויתוא ףרצל לאלצב היה עדוי"

"הרימא" הרמאנ םימעפ 'ט קר אולהו :ושקיהו .תורמאמ הרשעב ארבנ םלועהש ורמא ל"זח
"תישארב" הלימה ,רמולכ) "אוה רמאמ ימנ - תישארב" :ךכ לע וצריתו ?תישארב השעמ תשרפב
.(תורמאמה הרשעמ תחא המצעב איה -

רבדה רבסה ?הרימא ןושלב ("תישארב") הז רמאמ רמאנ אל המל :הלאשה הלאשנ ךכ לע םג ךא
אל ךכ םושמ .תורמאמה ראש לכל ןוילע ינחור רוקמ הווהמ אוהו הגשהמ הלענ הז רמאמש ,אוה
.תורמאמה ראשבכ הרימא ןושל וב הרמאנ

אלו התיישעב השמ השקתנ ןכל .הרונמה התיה - "תישארב" לש רמאמל הליבקמה ןכשמה תכאלמ
תוכיישו רשק לכמ תילענ התויה םושמ ,"הילאמ" םא יכ ,םדא ידיב תושעיהל הלוכי התיה
.האירבל

התאו" אלא "רמאיו" רמאנ אל - ונתשרפ תישארב תאבומה - הרונמה תקלדה תשרפב םג ןכל
.ללכ גשומ וניא אוהו הרימאמ הלעמל אוה הז רוביד יכ ,"הווצת
(הרות רוא)


(כ,זכ) לארשי-ינב תא הווצת התאו

?המורת תשרפ תליחתבכ ,"לארשי-ינב לא רבד" אלו ,"לארשי-ינב תא הווצת" רמאנ עודמ

,("וניתחת םימע רבדי" ומכ) הגהנה ןושלמ אוהש ,"רבד" רמאנ המורת תשרפב :ךכל רבסהה
רמאנ ונתשרפב וליאו .'ה תמורת תא ונתי דציכ וכירדהלו םעה תא גיהנהל ךירצ היה השמ יכ
ידי-לע ,ןכש .וילא לארשי-ינב תא רבחל ךירצ השמ יכ - רוביחו אתווצ ןושלמ - "הווצת"
תודוס תא וניביו ,"ןמש" תארקנה האליע המכח גישהל וכזי יאדווב ,וז תורשקתהו תורבחתה
.'ת דעו 'אמ תויתואה לכ ,רמולכ ,"לארשי-ינב תא" והז .תויתוא ב"כב ונתינש הרותה
(הרות רוא)


דימת רנ תלעהל רואמל תיתכ ךז תיז ןמש ךילא וחקיו
(כ,זכ)

דמוע יכנא" (ה םירבד) רמאנכ ,ה"בקל לארשי תומשנ ןיב 'רבחמה עצוממ' אוה וניבר השמ
ןכשמה תינבת תא השמל ה"בקה הארהש העשב ."'ה רבד תא םכל דיגהל . . םכיניבו 'ה ןיב
.הלעמל םהש יפכ ,םירבדה לש שרושהו תוינחורה םע השמ רשקתה ,וילכו

:אוה ךכ בותכה שוריפ ,הז יפלו

-ינב תא רבחל ךירצ השמ .רוביחו אתווצ ןושלמ הווצת - "לארשי-ינב תא הווצת התאו"
,האליע המכח תניחב איהש ,ולש ותגרדל לארשי

תגירדמו תניחב לא ,"ךילא" םמצע תא "וחקי" לארשי-ינב ,הז ידי-לע - "ךילא וחקיו"
.השמ

ןמש ירהש) אדירג תילכש הדובע ידי-לע אב אוה םא - "תיז ןמש" :רבדב הדובע ינפוא ינשו
:יזא (המכחל זמור ,עודיכ

:ידי-לע לבא .המכחה תוימינפ תגירדמל קר םיעיגמ - "ךז"

תילענ הגרדל םיעיגמ - "רואמל" :יזא ,םימש תוכלמ לוע תלבק לש הדובעה - "תיתכ"
.רואה רוקמ אוהש רואמה תניחבב ,רתויב

תדוקנ תא תולגלו ררועל - "דימת רנ תולעהל" :איה ולא הדובע ינפוא ינש לש תילכתהו
.לארשימ דחאו דחא לכבש תודהיה
(ד"שת םירמאמה רפס)


(כ,זכ) רואמל תיתכ

:רמוא ןקזה ונבר

.הרותבש "רואמ" תניחבל םיעיגמ ,תימצע השיתכו תולטבתה - "תיתכ" ידי-לע

דמול אוהש הרכהו העידי ךותמ ,דמולה לש ותומצע תחנהו לוטיבב תויהל ךירצ הרותה דומיל
ומצע תא קלסמש אלא ,הדיקשו הדמתהב דמולש דבלב וז אלו ;ךרבתי ונוצרו ותמכוח תא
ירמגל ולכש דבעשיו ,ךרבתי ותמכוחו 'ה תרותב קרו ךא היהי וצפח לכש ,יתימא קוליסב
.לוכו לוכמ

* * *

:ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כ ךכ לע ףיסומ

."ךתרותב יבל חתפ (הז ידי-לעו) היהת לכל רפעכ ישפנו" - הליפתב םירמוא ונאש והז
(תוחיש-יטוקיל)

עובשה חול


ד"בח יגהנמו תוכלה

גרובזניג החמש-ףסוי ברה תאמ

ישיש םוי

,א-רדאב ד"י

ןטק םירופ

"'היהי לודג - ןטקה הז' . . ןושל תוחצבו" :יברה םייסמ ןטק םירופמ םיבתכמ המכ םויסב
.1

ר"ומדא ק"כ ידי-לע "םידוהיה לביקו" ה"ד עודיה רמאמה תרימאל הנש םיעבש ואלמ םויה
םע בורב" הבקסומ ,יאשטיוואבוילה תסנכה-תיבב ,ז"פרת ןטק םירופ - ע"נ צ"יירוהמ
.2"(הז ירחאל םגו) לודג םוסריפבו

רחואמה תודיסחה רמאמ אוה (ל"נה רמאמה לע דסוימה) א"משת'ה "הווצת התאו" ה"ד רמאמה
ודיב םויב וב וקליחו ,3ב"נשת'ה - ןטק םירופ' סרטנוקל ,יברה ידי-לע הגומ אציש רתויב
.םיפסאנהמ דחאו דחא לכל השודקה

הווצת תשרפ שדוק-תבש

,א-רדאב ו"ט

ןטק םירופ-ןשוש

.5שדוק-תבש ליל לכ - (4הליחתכל) הנבל שודיק ןמז ףוס

.6'םימחרה בא' םירמוא ןיא

.7"התומילשב החמשה תויהל הלוכי הזכ ןפואב אקוודש" :תודעוותה םוי

.5'ךתקדצ' םירמוא ןיא החנמב


.ט-חכת 'מע די קלח ק"גא (1

ז"צרת תנשב - םינש רשע רחאל ,ו"ח 'םימתה' ץבוקב הנושארל ספדנ רמאמה .יק 'מע ז"פרת םירמאמה רפס (2
.םש חפסנבו אובמב הארו ,180 'מע א"ישת םירמאמה רפס ,טפ סרטנוקב - תינשב .('םירוציק'ה ול ופסונ זאו)
תוארוה ויה ןכו ,ז"כשת'ה - ותרימאל הנש םיעברא תארקל ,וב דומללו בוש הז סרטנוק סיפדהל הארוה התיה ןכ
.151 'מע ז"פרת ש"הסב ספדנ הז םוימ צ"יירוהמ ר"ומדא ןמוי .םינש כ"וכב תובר םימעפ ודמולל (ו וסיפדהל)

- וללה םיאנתב ודמלש ר"בשת אקוודש חיטבמו ,ךוניחה לע דוחיבו ,ללכב שפנ-תריסמ אוה שרוד הז רמאמב
.הלואגל וכזי וז נ"סמ י"ע ,הברדאו ,םקנתמו בייוא תיבשי םדומיל

"ינשה לבויה תלחתה" תא יברה ןייצ הנושארה התביסכש ,ןטק םירופב תדחוימ תודעוותה התיה ח"לשת תנשב
.(326 'מע א"כ ךרכ תוחיש-יטוקיל) הז רמאמ תרימאל

,וירחאל םג ךישמהלו וברעב ליחתהל) 277 'מע א"ח ט"משת'ה ש"הסב - ןטק םירופב הז רמאמ דומילל תוררועתה
'מע ג"ח טקולמ מ"הס) א"ישת םירופמ ,הז ה"ד ולש רמאמה תא יברה היגה 'ט"משת םירופ סרטנוק'ל .(ש"ייע
'מע א"ח א"ישת 'תויודעוותה - םחנמ תרות' 'סב - המייתסנ אלש ק"יתכ ףוגמ רמאמה תמישר ףוריצבו .זס
.(283

תא ןכו ומצע תא ריכזהל ןמזה הז" :יברה בתכ (443 'מע וכ קלח תוחיש יטוקל) מ"דשת ןטק םירופמ ובתכמב
.ונא-וננמזל הזמ תוארוהה םש טרפמו ,"...רמאמה תודוא ותביבסב םיאצמנה הלא לכ

.ט"כק 'מע 'ו קלח טקולמ-םירמאמה רפס (3

.(נ"שו ,20 'מע בכק ןויליג 'תורשקתה' האר) ז"ט לילב ףא לקהל םיכמוס דבעידב (4

ילילב הנבלה ןישדקמ ןיא" :ב תוא א"ס ג"לפ ללוכה רעשב איבהש הנבל שודיק ינידבו .ד"בח-ללוכ חול (5
םש א"גמו ב"ס וכת 'יס א"מרה פ"ע) "הנמז רובעת - זא הנשדקי אל םאו ,הנמז ףוס אוהש אל םא ,ט"ויו תותבש
הלגנ פ"ע םינוש םימעטמ וא ,ט"ויו תבשב הניכשה ינפ ליבקהל ןיא ןכלו הלעמל ןימוחת שיש םושמ םא ,ז ק"ס
.(36 הרעה ב"יפ 'ד"בח-ח"ר יגהנמו יניד' 'סב אבומהו אל ק"ס םש םייחה ףכ האר ,הלבק פ"עו

.ד"בח-ללוכ חול (6

.1072 'מע ב"ח מ"דשת תויודעוותה (7


זכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ י"עש שטיוואבויל ןוכמ י"ע ל"וי
ןמרדור ןמלז-רואינש :יארחא ךרוע * רפואל השנמ יכדרמ ברה :ךרוע
דורב 'מ םחנמ :ישאר ךרוע
"תורשקתה" לע יונמ

ראודה תועצמאב ךתיבל תורישי "תורשקתה" ןויליג תא לבקל ןתינ

.(םימולשת 4-ב) ח"ש 177 :ץראב הנשל יונמ ימד
(םימולשת 2-ב) ח"ש 88 :ץראב הנש יצחל יונמ ימד
972-3-9607588 :תינופלט ררבל אנ :ץראל-ץוחב םייונמל יונמ ימד

:תבותכה יפל ,תבותכהו םשה ,יונמה ימד תא חולשל אנ
72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת ,םייונמה תקלחמ ,"תורשקתה"

ישארה ףדל

םיניינע חתפמ | ןיעידומ | סופד תיב | תושדח רדח | םידלי רדח | ןויע רדח | ד"בח תיב

תורומש תויוכזה לכ (c)
רואל האצוהה ףגא - זכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ
03-9606169 :'סקפ ,03-9607588 'לט ,72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת
ירא-בל ףסוי :"טנרטניא" רודמ שאר * בונורהא ןהכה קחצי ףסוי ברה :ר"וי
chabad@chabad.org.il