- ו"לק - "תורשקתה" ןועובש

ז"נשת'ה ר"דאב א"כ * אשת 'פ ק"שע

ונרוד אישנ ,שטיוואבוילמ ר"ומדא ק"כ תרותמ יעובש סרטנוק
שטיוואבוילמ י"ולר ק"הרהב לדנעמ םחנמ יבר
ע"יז מ"גבנ ה"הללקוצז
יברה לא תורשקתהה קוזיחלוןויליגה ירודמ
יבר יצוצינ יהויחבמ ריתי חישמ םע תויחל תוכלמ רבד
ץבוק תדרוה עובשה חול רודו רוד תורצוא תודיסחה ינייעממ

תוכלמ רבד


עיגהל ידכ איה ערה תאירב תילכת
"שאר תא אשית יכ"ל


תא היבגהלו םירהל איה ונתשרפמ חוכה-תניתנו הארוהה
דומילב הפסוה - תוטשפבו * ןיחומה תא ונייה ,"שאר"ה
לשכנש ימל םג ךייש הז רבד * תוכיאבו תומכב הרותה
לע רפכל" - ונתשרפ ךשמהכו ,םייוצר יתלב םיניינעב
ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כ תחישמ * "םכיתושפניכה ןיינעמ הארוהה לע בכעתהל שי שארל לכל לבא ,םיניינע יוביר שי עובשה תשרפב
."אשית" - השרפה יניינעו יקלח לכד םשה ,השרפה לש המש ,השרפב יללכ

ןושאר םוי - "אשית"ד ןיינעה שגדומ םמצע עובשה ימיל עגונב וליפאש אלא ,דוע אלו
,1"היתדיבע דיבע אמויו אמוי לכ" רשא ,האלה ןכו ,אשית תשרפד ינש םוי ,אשית תשרפד
יוויצה ונשי השודק יניינע לכבש ךכל ףסונ ןכש ,םויל םוימ היילע לש ןפואב - אפוג הזבו
,אשית תשרפד ינש םוי וא ןושאר םוי - םויה לש ומשב רבדה שגדומ ,2"שדוקב ןילעמ"ד
םויל דע ,הז ירחאלש םימיב ןכו ,"אשית"ד הדובעב הינש הגרד וא הנושאר הגרד ,ונייה
תשרפמ הארוההו דומילה תא ראבל שי ,רומאכו "אשית"ד הדובעה תומילש הנשי זאש ,תבשה
.ןמקלדכ ,תונטקו םינטק םג ללוכ ,לארשימ דחאו דחא לכל ךיישו ןבומה ןפואב עובשה

:"לארשי-ינב שאר תא אשית יכ"

לועפל שיש - "לארשי-ינב שאר תא אשית יכ" והזו ,תואשנתהו המרה ןושלמ אוה - "אשית"
תלועפ אליממ ךרדב תישענ הז ידי-לע רשא ,לארשימ דחאו דחא לכד "שאר"ב תואשנתהו המרה
.ףוגה ירבא לכל עגונב םג תואשנתההו המרהה

:םדאה תדובעב וניינעו

םכח םע" - "לארשי-ינב שאר" טרפבו ,שארבש חומב ,הגשהו הנבה ,לכשה לע יאק - "שאר"
.3"ןובנו

השענ הז ידי -לעש ,ןיחומה תניחבב תואשנתהו המרה לועפל ,"שאר תא אשית" תויהל ךירצו
תואשנתהו המרהל דע ,4בלה לע טילש חומה ירהש ,בלבש תודימב תואשנתהו המרה אליממ ךרדב
."רקיעה אוה השעמה" ,השעמה ירביאל עגונב םג

:ןטק דעו לודגמל ,לארשימ דחאו דחא לכל תוטשפב ןבומ הז ןיינעו

וליפא עדוי וניאש דעו ,"בלה לע טילש חומ"ד ןיינעל ןיידע ךייש וניאש ןטק דלי וליפא
יפל ןה תודימה"ש ,ונייה ,ול בוטש ןיבמש רבדב הצורש ומצעב שיגרמ אוה םג - הז רמאמ
.5"לכשה ךרע

הרות ודמלל ליחתה ויבאש זאמ ולכש לודיגו תוחתפתהב םייונישה תא שחומב האורש ןוויכמו
ןכ ירחאלו ,7םינש שולש ןב השענשכ "תרופסת"ל דע ,רבדל ליחתהשכ ,6'וג השמ ונל הוויצ
,רתוי םדקומ ליגב - הדלי לצא הז ךרד-לעו) האלה ןכו ,8"ארקמל םינש שמח ןב" השענשכ
ירה - "שאר תא אשית"ד ןיינעה ולצא השענש ,ונייה ,(9"השאב הנתינ הריתי הניב" ירהש
.ותגהנה תוללכב 'וכ היילעו לודיג יוניש השענ אליממ ךרדב

,(הרותל םיתיע תועיבק) הרותה דומילב ףיסוהל שיש - שממ לעופל עגונב תוטושפ תויתואבו
ידי-לעו ,"שאר תא אשית" ,שארב תואשנתהו המרה תישענ הז ידי-לעש ,תוכיאב ןהו תומכב ןה
.רתוי הלענ ןפואב איה ולוכ םויה ךשמב ותגהנה תוללכש ,ונייה ,ףוגה לכב םג הז

החטבה לש ןושל םג אלא ,יוויצ לש ןושל קר אל אוה "שאר תא אשית"ש - הזב ןיינע דועו
,ל"נהב קוסעי רשאכש החיטבמ "תמא תרות"ש ,ונייה ,(10הזב אצויכב ןקזה ר"ומדא תרותכ)
."שאר תא אשית"ד ןיינעה ולצא םייוקי יאדווב

ידי-לעש - הזמ הריתי אלא ,םינטקל םג ןבומ ל"נה ןיינעש דבלב וז אלש ,ףיסוהל שיו
.םילודגה לצא םג ףסותינ םינטקה

:המדקהבו

11רמאנ - הלואגה ןמזל שממ תוכימסב ,תולגה ןמז ףוס ,"םימיה תירחא"ד הפוקתה תודוא
.12"םינב ידי לע" ,"םינב לע תובא בל בישהו"

תדגיהו"ד ןפואב אוה רדסה ,הלואג לש בצמו ןמז ,חספה גחבש - תוחצה ךרד-לע רמול שיו
רדסה ,תולגה ןמז ףוסב ,הז ינפל לבא ,"ךדגיו ךיבא לאש" 14בותכה ןושלבו ,13"ךנבל
ידי-לע ,"םינב לע תובא בל בישהו" ,רומאכ ..."ךדגיו ךנב לאש" - ךפיהל אוה (םימעפל)
.םינב

:ונניינעל עגונבו

דומלת"ש רמאנ הבש 15הנשמה םג ללוכ ,םוי לכב רחשה תוכרב רמול דליה תא םיכנחמ רשאכ
ררועתת ,ןכ אל םאד ,ךכל םאתהב היהת ךנחמה באה לש ותגהנהש חרכהב - "םלוכ דגנכ הרות
קסוע ולוכ םויה לכ ךשמבש ןכתייה ,ויבא לש ותגהנה ךרד לע ההימתו הלאש דליה לצא
האפה ,רועיש םהל ןיאש םירבד"ל דע ,םיליעומו םיבוט םיניינע ,םיניינע יובירב
תיב-םולש ללוכ) "ותשאל שיא ןיב םולש תאבה"ל דע ,"םידסח-תולימגו ןויארהו םירוכיבהו
דגנכ ,"םלוכ דגנכ הרות דומלת"ד ןפואב הז ןיא - הרותה דומילל עגונב וליאו ,(...ולש
הרותה דומיל תבוח ידי אצויש וליפא ןכתייש אלא ,דוע אלו !םיניינעה ראש לכב תוקסעתהה
דומלת" הרמאב הנשמה הנווכתה הזכ דומילל אל - דליה ןעוט - יאדווב ...וז הנשמ תרימאב
...!"םלוכ דגנכ הרות

,הדובעה ימי ,לוחה ימיב םג ללוכ ,"םלוכ דגנכ הרות דומלתד" בויחה םצעל ףסונ :רמולכ
,הרותל םיתיע עובקל בייח ןכ-יפ-לע-ףאו ,'וכ הסנרפה יניינעב הרות יפ-לע קסוע םהבש
,םידליה ךוניחל עגונב םג עיפשמו רושק הז ירה - "םלוכ דגנכ הרות דומלת"ד ןפואבו
-יא - 'וכ הלאשל םוקמ םהל שישכו ,הרותה דומילל עגונב באה לש ותגהנה ןפוא תא םיאורש
וניא הז ץוריתש דימ םיניחבמו םיריכמש ןוויכמ ,רחש םהל ןיאש םיצורית םהל איצמהל רשפא
...טמתשהל ןויסינ אלא

דובכ ירהש - (הז ינפל הנשמב הרכזנש) בא דוביכ תוצמ םויקל םג רבדה עגונ ,הזל ףסונו
,ה"בקה לש ודובכב ףיסומ באהש האור דליה רשאכש ,םירבדה עבטמו ,16בא דוביכל םדוק םימש
.'וכ וכפהב הז ךרד-לעו ,ויבא לש ודובכב אוה םג ףיסומ יזא ,'וכו הרותה דומיל ידי-לע
ודובכב רתוי ףיסוהל וילע - 'וכ רודיהבו יעבדכ ודבכי ונבש באה לש ונוצר םא ,אלימבו
.ה"בקה לש

יוויצה תא הרותב אורקל םיליחתמשכ ןכש ,אשית תשרפד עובשב - רומאכ - הריתי השגדהבו
שקבמו ויבא תא דליה לאוש - הז ינפלש תבש תחנמב ,"שאר תא אשית"ד (החטבהה םע דחיב)
."שאר תא אשית"ד יוויצה תא םימייקמ דציכ ול האריש ונממ

- 'וכו "שאר תא אשית" תשרפד ינש םוי ,"שאר תא אשית" תשרפד ןושאר םויב הז ךרד-לעו
"שאר תא אשית" יבגל "שאר תא אשית" םויה םימייקמ דציכ ול ואריש שקבלו לואשל ךישממש
."שאר תא אשית"ד ןיינעה תומילש ,תבשה םויל דע ,לומתאד

אקפנ יאמל"ו "אמעט יאמ" ,"יאה יאמ" ,רבדו רבד לכ לע תולאש לואשל םידלי לש םעבטכו
האריש הז ידי -לע ,המיאתמה הבושתה תא לבקיש דע חונמ ןתונ אלו דליה הפרמ אל - "הנימ
."שאר תא אשית"ה תא םימייקמ דציכ שחומב

,אקווד וז הנשב שודיח רבד הניא - אשית תשרפמ םידמלש "שאר תא אשית"ד הארוהה ,הנהו
."רידת"ד ףקותהו יוליעה לכ הזב שי ,אלימבו ,"רידת"ד ןפואב ,הנשו הנש לכב םג אלא

עדויש ןוויכמ :ןועטלו והשימ אובל לוכי ,"שאר תא אשית"ד האלפהה לכ ירחאל ,םנמא
שאר תא אשית"ד ןיינעה ולצא ךייש דציכ - םייוצר-יתלב םיניינע רבעב ולצא ויהש ושפנב
!?"

:"םכיתושפנ לע רפכל" - השרפה ךשמהב - הזל הנעמהו

םיניינע לכ לע הרפכה תלועפ - "םכיתושפנ לע רפכל" םע םג רושק "שאר תא אשית"ד ןיינעה
.לגעה אטח ,רומח יכה אטחל דע ,םייוצר-יתלב

,יטרפ ןיינעב קר אלו ,ןכשמה תמקהב לארשי-ינב לכ םע דחי ףתתשמש - הרפכה תומילשל דעו
ןכו ,לקשה תיצחמ תמורתמ ושענש ןכשמה ינדא - ןכשמה לכד דוסיה אוהש ןיינעב םג אלא
.לקשה תיצחממ םיאבש רוביצה תונברקב

הז ידי-לעש ידכ אלא הניא אפוג יוצר-יתלבה רבדה לש הנווכה תילכתש - רתוי קמועבו
:"שאר תא אשית"ד ןיינעה היהי

ערה תואיצמ תאירבל עגונב םג ללוכ ,"ודובכל אלא וארב אל ומלועב ה"בקה ארבש המ לכ"
לודג יוליעל םדאה אובי ודי-לעש - איה םלועב ותאירב תנווכ תילכתש ,'וכ הז תמועלו
הריד ול תויהל ה"בקה הוואתנ - האירבה תנווכ תא םימילשמ הז ידי-לע רשא ,רתוי
.17'וכ ארחא ארטסו תופילק אלמ ,ונממ הטמל ןותחת ןיאש ןותחתה הזה םלועב ,םינותחתב

:הזב םינפוא ינשו

,19המרהו סנ ןושלמ םג "הסנמ" ,18"'וג םכתא םכיקלא 'ה הסנמ יכ" ,ןויסינה ידי-לע (א
הנוזה לשמכ ,ךורע-ןיאב רתוי תילענ הגרדל הלעתמ ,ןויסינב דמועש הז ידי-לעש ,ונייה
.20שודקה רהוזב ראבתנש ךלמה ןבו

,ךורע-ןיאב רתוי לודג יוליעל אב הדי-לעש ,(ןויסנב דמע אל םא) הבושתה ידי-לע" (ב
ןיא" - הזמ הריתיו ,21"וב םידמוע םניא םירומג םיקידצ םידמוע הבושת ילעבש םוקמ" ןכש
.23םהלש תלוכיב וליפא הז ןיאש ,ונייה ,22"וב דומעל םילוכי

ףאש ,ןויסינה ןיינעל עגונב ןה - "ורצי שבוכ"ד יוליעה ונשי םהינשבש ,ריעהלו]
םעט"ש ,הבושתה ןיינעל עגונב ןהו ,24ושפנב ךשומו ורצי שבוכ ,םוקמ לכמ ,'וכ הוואתמש
.[22"ורצי שבכו ונממ שריפו אטחה םעט

לע רפכל" ,הבושתה - הזמ הריתיו ,ןויסנה) אפוג יוצר-יתלבה ןיינעהש ,אצמנו
יוליעה היהי ודי-לעש - ובש הנווכה תילכת יהוזו ,רתוי לודג יוליע לעופ ("םכיתושפנ
."שאר תא אשית"ד

ןפואב (תווצמהו הרותה יניינע לככ) אוה "שאר תא אשית"ד יוליעה םג :תצק רחא ןונגסבו
תא אשית"ד יוויצה תא םייקל תורשפאה תא ןתונ ה"בקהש ,ונייה ,25"םלשאו ינמידקה ימ"ד
ינב לע הלילע ארונ" ,'וכ יוצר -יתלב ןיינע תאירב ידי-לע - הזל םיכרדה תחא רשא ,"שאר
תא אשית" - ךורע-ןיאבש יוליעל דע ,רתוי לודג יוליעל אובי הז ידי-לעש ידכ ,26"םדא
."שאר

- םיקידצ לצא הבושתד יוליעה םג ללכנ "לארשי-ינב שאר תא אשית"ד ןיינעבש ,ףיסוהל שיו
,27"'היל ונמ אימשמ אתוגרג שיר וליפא"ד אהמ רמוחו-לקו ןכש-לכמב) "לארשי-ינב שאר"
אייקידצ אבתאל" ,הבושתד יוליעה םג םלצא ףסותיש ,("לארשי-ינב שאר" המכו-המכ-תחא-לעו
.28"אתבויתב

- "םכיתושפנ לע רפכל" דע "שאר תא אשית"ב וניתדובעו ונישעמ ידי-לעש ןוצר יהיו
לע רפכל") הבושתה תדובע ידי-לע ירהש ,המילשהו תיתימאה הלואגל שממ בורקב הכזנ
ןה דימ" - אליממ ךרדבו ,("ונצראמ ונילג וניאטח ינפמ") תולגה תביס םילטבמ ("םכיתושפנ
."ןילאגנ

תומילשהו יוליעה תילכת - "לארשי-ינב שאר תא אשית"ד ןיינעה תומילש םג היהי זאו
אבתאל אתא חישמ" ירהש - םיקידצ לצא םג הבושתד יוליעה ללוכ ,לארשי לש םבצמו םדמעמב
.28"אתבויתב אייקידצ

.שממ ונימיב הרהמב ,ונקדצ חישמ ידי-לע המילשהו תיתימאה הלואגב - ונל היהת ןכו
'מע ,ב ךרכ 'ז"משת תויודעוותה םחנמ-תרות' - ז"משת'ה הרפ תשרפ ,אשית תשרפ תבש תחישמ םיעטק)
(הגומ יתלב - 678-672
.ב"ער ,דצ ג"ח .א"עס ,הר א"ח רהז (1

.נ"שו .א ,חכ תוכרב (2

.ו ,ד ןנחתאו (3

.מ"כבו .ךליאו ב"יפ אינת האר (4

.ו"פר אינת (5

.דועו .ז"הדאל ת"ת 'לה שיר .ו"ה א"פ ת"ת 'לה ם"במר .א"עס ,במ הכוס (6

.מ"כבו .87 'מע שיר ד"בח םיגהנמה רפס .רייא 'ב "םוי םויה" האר (7

.ה"פס תובא (8

.ב ,המ הדנ (9

.ד"עס ,פ תוכוסל םישורדל ת"וקל .(ג ,ופ) ונתשרפ ףוס א"ות (10

.ופוסב יכאלמ (11

.פ"הע י"שרפ (12

.בעת ס"ר חספ 'לה ח"וא ז"הדא ע"וש .חי ,גי אב (13

.ז ,בל וניזאה (14

.האפ 'סמ שיר (15

.דועו .ג ,טי םישודק י"שרפו כ"ות האר (16

.מ"כבו .ו"לפר אינת .דועו .זט אשנ אמוחנת האר (17

.ד ,גי האר 'פ (18

.נ"שו .(ךליאו הפק 'מע א"ח טקולמ מ"הס) ו"לשת ךאריל תתנ ה"ד הכוראב האר (19

.ט"כפסו .ט"פס אינתב אבוה .א ,גסק ב"ח (20

.ב ,דל תוכרב (21

.ד"ה ז"פ הבושת 'לה ם"במר (22

.(הרע 'מע א"ח טקולמ מ"הס) ד"פ ח"לשת םיבר םימ ה"ד האר (23

.ו"פ ם"במרהל םיקרפ הנומש האר (24

.ב ,ז"כפ ר"קיו .ז רומא אמוחנת הארו .ג ,אמ בויא (25

.נ"שו .395 'מע ח"יח ש"וקל הארו .ה ,וס םילהת (26

.נ"שו .א"עס ,חנ תוכרב (27

.מ"כבו .ב"עס ,נ ש"הש .ב ,בצ צ"עמשל םישורד ת"וקל האר (28

חישמ םע תויחל


"יתמ דע" תולימה שוריפ


"ארקמל שמח ןב"ה לצא ולאשי

ה"בקהמ לארשי-ינב תעיבתו תשירד תודוא הז ינפלש תודעוותהב רבודש המ ריכזהל םוקמה ןאכ
-ינבש - ונכותש ,"יתמ דע" ןושלה "תוצח ןוקית"ד םיטויפב שגדומש יפכ ,הלואגה ןיינע לע
.הלואגה אובת רבכש ה"בקהמ םיעבות ןכלו ,תולגה ןיינע תא דוע לובסל םילוכי םניא לארשי

םילפלפתמ ןיידע - טושפ יכה ןפואב הז ןיינעב רואיבה תוכירא תורמל הנה ,אלפה הברמלו
!'וכו תורוקמ םישפחמו ,הזב

הצע הנשי יזא ,םהילגרו םהידי םיאצומ םניאו םייוסמ ןיינעב םילבלבתמ םירגובמ רשאכ
:ארקמל שמח ןב לצא לואשל - הטושפ

עגונב - שמוחב רבכ םדמלש תובית] "יתמ דע" תוביתה שוריפ והמ ארקמל שמח ןבל ולאשי
ןמ ,"יתית יכיהמ"ד ןפואב השקב וליפא וא העצה ,םירבד רופיס והז םאה ,[םירצממ הלואגל
"יתמ דע"ד שוריפהש ונממ ועמשי זאו .ףקותה לכב תרמאנש העיבת יהוזש וא ,ץוחלו הפשה
...!ףקותה לכב תרמאנש העיבת - אוה

:וז תבשד הרטפהב םג תשרופמ - "יתמ דע" ןושלב תאטבתמש העיבתהו השירדה ,הנהו

לארשי -ינבל איבנה והילא הנפ ובש ,למרכה רהב והילאד ערואמה תודוא רפוסמ הרטפהב
."'וגו וירחא וכל םיקולאה אוה 'ה םא ,םיפיעסה יתש לע םיחסופ םתא יתמ דע" :םהל רמאו

-ינבמ המכו המכ לצא לועפל םיכירצ ויה ובש בצמ - הז ערואמ יטרפב עגרל ןנובתנ רשאכ
והילא הנב וז הרטמלו ,םולשו סח לעבל ודבעי אלו ,"םיקלאה אוה 'ה"ש ועדייש לארשי
הז דמעמבו ,[העש תארוה רותב ,ץוח יטוחשד רוסיאה תורמל] ץוחב ןברק בירקהו חבזמ איבנה
- "'וגו םיפיעסה יתש לע םיחסופ םתא יתמ דע" :םהל רמואו לארשי-ינבל איבנה והילא הנופ
רותב ורמאנ אל איבנה והילא לש וירבדש ,הטושפ יכה הנקסמל דחאו דחא לכ עיגי יאדווב
םכתויהלש ,םכל ריעהל ינוצרב ,"ןדיא ןייא ךיז טרעה" :דבלב העצה רותב וא ,אמלעב רופיס
..."םיפיעסה יתש לע םיחסופ" לש בצמב תויהל םכל "םיאתמ אל"ש ינרובס ,"ןובנו םכח םע"
יתש לע םיחסופ םתא יתמ דע" :ףקותה לכב העיבת לש ןפואב ולא םירבד ורמאנ יאדווב אלא
...!"םיפיעסה

בושחיש ימ לכו ,"ךומכ ךערל תבהאו" טרפבו ,לארשי-תבהאב והשלכ גשומ ול שיש ימ לכ
איבנה והילא לש ובילל עגנ המכ דע תוטשפב ןיבי - איבנה והילא תודוא רבודמהש עגרל
םירבד רמא איבנה והילאש דחא ףא לש ותעד לע הלעי אל ,ןכש ןוויכמו .לארשי-ינב לש םבצמ
רעטצהו באכ איבנה והילא ...םולשו סח לייטל ךלה ךכ-רחאו ,העצה וא רופיס רותב ולא
םתא יתמ דע" :ףקותה לכב םהמ עבתו וביל תוריקמ קעצ ןכלו ,לארשי-ינב לש םבצמ לע רתויב
!"םיפיעסה יתש לע םיחסופ

תועמשמהש - "תוצח ןוקית"ד םיטויפב אבומש "יתמ דע" ןושלל עגונב ןבומ הז ךרד לעו
...הזב אצויכו ,ל"נה קוספב "יתמ דע" ןושלה תועמשמ ומכ ןפוא ותואב איה הז ןושלד
!תולגה תא רתוי לובסל םילוכי םניאש ה"בקהמ לארשי-ינב לש םתעיבת - ונכותו
'מע ,ו ךרכ ,'מ"דשת תויודעוותה - םחנמ-תרות' ,מ"דשת'ה ןטק םירופ-ןשוש ,אשת תשרפ תבש תחישמ)
(הגומ יתלב - 1080-1079

יהויחבמ ריתי


דיסח" רותב וילע םילכתסמ
"שטיוואבויל


!שטיוואבויל םש לוליח הווהמ היוצר יתלב הגהנה

לש םתגהנה תא םיאור רשאכש ,ונייה ,"'וכ וניבא םהרבא לש וידימלת ןיב המ" :הנשמב אתיא
םייואר םהש החיכומ םתגהנה ןכש ,םכניחו םדמילש ברה והימ םיריכמו םיאור יזא ,םידימלתה
."וניבא םהרבא לש וידימלת"ד ראותל

:ונרוד אישנ ר"ומדא ח"ומ ק"כ לש וידימלת - ונניינעל עגונב םג ןבומ הזמו

- הנטק הדליל דע ,ריעצ ךרבא ,הביש לעב ידוהי - "שטיוואבויל דיסח" םשב ארקנש ימ לכ
ןוויכמד ,"שטיוואבויל"ל עגונש ןיינע םא יכ ,ולש יטרפ ןיינע וניא ותגהנה ןפוא ירה
הגהנהש ,אצמנ ,"שטיוואבויל דיסח" רותב (םא יכ ,יטרפ שיא רותב אל) וילע םילכתסמש
ח"ומ ק"כ ,שטיוואבוילמ ר"ומדאה לש ומש ,שטיוואבויל םש לוליח הווהמ ודיצמ היוצר יתלב
...!"יבר רעשטיוואבויל"ה לש ודימלת והזש םירמואש ןוויכמ ,ונרוד אישנ ר"ומדא

גהנתמש שטיוואבויל דיסח האור ,ידוהי וניא וליפא ,והשימ רשאכ ירה ,ןכש ןוויכמו
הז ןיאש ומכ ,םהינימל םיצוריתה לכ ירה - וריבחל םדא ןיבש םיניינעב ןוגה וניא ןפואב
"שטיוואבויל םש לוליח" תא לטבל וליעוי אל ,הזב אצויכו ם"וכע לש המרמו לזג אלא
השעש ינולפ לש ונובשח אנימ-אקפנ לכ ןיא םשה לוליחל עגונב ןכש ,ידוהי וניא לש ויניעב
םירמואש ,ןדיד-ןודינבו ,םיאורה ורמאי המ אלא וניא עגונש המ לכ ,'וכו רתיהב רבדה תא
...!"יבר רעשטיוואבויל"ה לש ודימלת גהנתמ ךכש

ירה - 'וכ חונמ םהל םינתונ אלו ךכ לכ םהמ םיעבות המ :םילאושה הלאל הנעמה םג והזו
תבש ברעב ונתנש אלא ,דוע אלו ,הקדצ ונתנו ,הליפתה תדובעב וקסע ,הרות ודמל רבכ
...!?םהמ םיצור דוע המ ,םה םינעוט ,ןכ םאו ,תבשה םוי רובע םג ("הנשמ םחל") "םיילפכ"
ךתכאלמ לכ" ,החונמ לש ןיינע תויהל ךירצש ,ןועטל םיכישממ ,תבשה םויב טרפבו
...!"היושע

:ליעל רומאה יפ-לע - הזל הנעמה הנה

,ללכל עגונש ןיינע תודוא םא יכ ,"ךתכאלמ" ,ךלש יטרפ ןיינע תודוא וניא ןאכ רבודמה
לכב ומצע תא רוטפל לוכי וניא ,ןכש ןוויכמו ,"לוכה אוה אישנה" ,רודה אישנ לש ותכאלמ
ותגהנהש ,'וכ ויריכמו וידידי ,ותיב-ינבל רמאיש הז ידי-לע ללוכ ,תונעמו תונעט ינימ
,"הריבע רבדל חילש ןיא"ש "הרבסה"ה תפסותב ,ונממ דומלל םהל ןיאו ,םהילא תכייש הניא
!רודה אישנל ךיישו עגונש ןיינע ,םא יכ ,ולש יטרפ ןיינע הז ןיא ירהש - 'וכו 'וכו
'מע ,ב ךרכ ,'ז"משת תויודעוותה - םחנמ-תרות' - ז"משת'ה רוכז תשרפ ,הווצת תשרפ תבש תחישמ)
(הגומ יתלב - 583-582

יבר יצוצינ


םיכובנה הרומ


,םימוחתה ןווגמ לכב וקסע יברל ונפה םישנאש תולאשה
יניינעב תוישוק דעו 'ה-תדובעו הכלה יניינעב תולאשמ
ומצע לע דיעהש תורמל * תומולח ןורתפ וליפאו םלוע-תפקשה
יברה תואינ ,"םיליגר יתלב םירקמ שרפל בהלנ ינניא"
המודכו תומולח ,תוערואמל םירבסהו םירואיב קינעהל
הפסוה - תונורתפה לכבש הוושה דצה * וילא םינופל וקיצהש
םימש תאריו תווצמו הרותב תוקזחתהו


רפואל השנמ יכדרמ ברה תאמ

הרומ' ותויה תא ןייצל םעפל םעפמ גהונ היה ,ם"במרה תא ריכזמ היה יברה רשאכ
ךרדה תא אוצמל םיעדוי םניאש םיכובנה לכל ךרד הרומ - 'םיכובנ הרומ' אוהש" :'םיכובנה
'מע ,מ"דשת ת"הק ,'ונכלמ םוי' :הוושה) "תורודה ראש לכב ןהו ,ורודב ןה םייחב הנוכנה
.(91

הצקמ תויעבו תולאש ורתפו םיכלהמ ועינה ויתוארוהו ויתובושת ,ויתוצעש - יברה םג ךכ
."תורודה ראש לכבו ורודב" םיכובנה הרומ אוה - והצק דעו םלועה

הרצק הריקסב (135 'מע 'ו תרבוח 'ךלמל ק"ידצ'ב םסרופ) ד"ישת תנשב דוע בתכנ ךכו
:"שטיוואבוילמ א"טילש ר"ומדא ק"כ לש הכשלה תדובע" לע הנכוהש

,תדה ןיב םהל תוארנה תומודמ תוריתסב וא תונוש תויעבב םהיתוקפסל הבושת םישקבמה שיו"
עדמ עדויכ ןכו ,הריקחו הלבק ,הרות יניינעב לארשי ילודגמ דחאכ . . עדמהו היפוסוליפה
יקלח לכב םיידוהיה םייחה יכלהמ לכב ול םשו די רשא ,הקומע המכחו הנבהב ןנוחמו
."םלועה

תד' ,'עדמו הרות' תמגוד ,תויזכרמהו תולודגה תויגוסב קוסעל אלש ונרחב וז המישרב
,םישנא ,םידיחי ודירטהש תוישיא תולאש - 'תונטק'ה תויעבב אקווד אלא ,המודכו 'הנידמו
.ףטו םישנ

םע םיטנדוטס לש םישגפמ תרדס הכרענ (162 'מע 'ב"ישת םחנמ תרות' האר) ב"ישת תנשמ לחה
הכרב ירבדו קוזיח תחיש םהינפל עימשהל ,'קה ורדחב םהמ תוצובק לבקל גהנ יברה .ד"בח
דחוימבו ,תומוקמ המכב ומסרפתה תובושתהו תולאשה ןמ םירחבנ םיעטק .םהיתולאש לע בישהלו
.(ד"בח-תדוגא-יריעצ די-לעש שטיוואבויל ןוכמ תאצוה ,ז"לשת) 'עדמו הנומא' רפסב

הכלהכ הבושת

ענמיהל םימש-יארי םישנא לש גהונה רשפל יברה תא תופתתשמה תחא הלאש םישגפמה דחאב
:תוטשפב הל בישה יברה .השאל די תציחלמ

...עגית לא ,ךל ךייש וניאש המבש ינוכניח יתודלימ

ןוושחרמב ז"יב ול רגיש יברה .ןורתפ םהל שקיבו ויתומולח לע יברל בתכש ידוהיב השעמו
אל יברה תבושת .ולש תווצמהו הרותה םויקל םיסחייתמה תונורתפ עיצה ובו ,בתכמ ח"ישת
בתכמ יברל רגיש אוהו ,לארשי-םעל יללכ רסמ שי ויתומולחל יכ רבסש ,םלוחה תא הקפיס
רפסב ספדנ) תוריכזמה תאמ חלשנש ךורא בתכמב ."תונעטו תומוערת אלמ" ןוושחרמב ז"כב
:ראשה ןיב רמאנ ,י"חשת ולסכב ז"ימ ,(גלק 'מע 'א ךרכ 'םחנמ לכיה'

םתחנש ףאו .א"טילש ר"ומדא ק"כ ירבד יפ-לע ךרענ ,לביקש הנעמ בתכמה (א
םאב ןקתמו םעפה דוע םיארקנ - ולא םיבתכמ חוליש םדוק הנה ,ריכזמ ידי -לע
.א"טילש ר"ומדא ק"כ ידי-לע ,ןוקית שורד

רסמנ ןוושח ז"כמ ובתכמ הנה - 'וכו ןאכ שי תונלבס רדעהש בתוכש המב (ב
ירחאל םג ,דמוע ופקתב ןוושח ג"ימ וילא הנעמה ןכותו ,א"טילש ר"ומדא ק"כל
והזו ליגר ןבומכש ףאש ,'וכו תונלבס רדעה הזב ןיאו .בתוכש תונעטה לכ
ןוצרל הנעמה םיאתמ דימת אל רחא שיאב הלאש םילאוששכ רשא ,םיניינעה עבטב
.לאושה תומוערתל הביס הז שמשמ םימעפלו ,לאושה

.יברה ונממ עבתש תיבה תוגהנהל עגונה לכב הלועפ ףתשל הבריס בתוכה תייער יכ הארנ דוע
:יברה ביגה ךכ לע .התונשקע רוסת יתמ רורב הנעמ יברהמ שקיב הלה

לארשי -ינב לכל הנה - 'וכו תונשקעו תבש לוליחד םעפה דוע בתוכש המב (ג
ימ לש וא השאה לש תונשקעה ןיאו .םייח תרות ונתרות תוארוה אלא ונל ןיא
.תבש לוליח םולשו סח ריתמ ,רחא אוהש

,הרותה תוארוה לע רומשל תופיקתה ןיא ,םדוקה בתכמב םג בתכנש ומכ (ד
הרותה תרימש ףוגב ערוג הז ןיא םאב) המיענ השיגו המיענ הרוצ ללכ תענומ
.(הווצמהו

לבא ,תודיתע עדוי ונתא ןיאש ןבומ ,השאה תונשקע רוסת יתמ לאושש המב (ה
העפשהה ןפואב אלא השפנ תנוכתב קר אל הבורמ הדימב יולת הזש ןכ םג ןבומ
.הזב תופיכתהו הילע

:ירקיעה רסמה אב ןאכו

עדוי םא הנה ,רחא ןורתפ עיצמו ויתומולח ןורתפ ול הארנ אלש המב (ו
בתכמב בותכש ומכ אוה הנעמה ןפוא לכבו .ויתודוא לאש המל הומת ,ןורתפה
םעפה דוע ותווצלו וקזחלו ודדועל ,ולש יטרפ ןיינע והזש ,ונייהו ,םדוקה
ונועידוה ירה - תומולחהמ םיטרפ המכו .היתווצמו ונתרותב תוקזחתהה לע
.םילטב םירבד אלב םולח ןיא ,ל"זח

:תפסונ הארוהב םייתסמ בתכמה

,הקדצל תוטורפ הזיא שירפי רקובה תליפת םדוק לוח םוי לכבש היה ןוכנהמו
רועישה רמאי ,בוט םויו שדוק-תבשב ןהו לוחב ןה םוי לכב רקובה תליפת רחאו
.שדוחה ימיל םיליהתה קלחנש יפכ - ישדח םיליהת

,א"טילש ר"ומדא ק"כ תארקה יפ-לע בותכ ליעל רכזנה לכ" :בוש ספדנ תושגדומ תויתואב]
.["חולישהו המיתחה םדוק ודי לע ארקנו

"םיזוגא םיזוגא"

:תומולח יניינעמ דועו

חימצמ תוקדצ ערוז' ץבוק) א"שנת זומתב ה"כ ןושאר םויב ,הקדצל םירלודה תקולחב
רמא םולחב .הרות-ירפס ףקומ יברה תא ומולחב האר יכ יברל םדא רפיס ,(140 'מע 'תועושי
ןורתפ יברהמ שקיב שיאה ."םיזוגא םיזוגא" :ול בישה יברהו ,"הניכש ךל שי" :יברל שיאה
.םולחל

:הנע יברה

רמוא ינאו ,ץיקהב אלא ,םולחב אל ןאכ התע ינא ?םולחב יתוא לואשל ךל המל
ךותב יוצמ זוגאהש םשכ ,לארשי םעל לשמ והז "זוגא" .שורדה לכב ךרבתתש ךל
ףא :לארשי-ינב ךכ ,תונליא המכ םיחמוצ ונממו ,ןיערגו ירפ ,הפילק
,םתוימינפב ירה ,[םלועה תומוא=] ץראה ימעל םה םימוד ,םפוגב ,תוינוציחבש
...םעט ןכ םג וב שיו ,הבר החלצהב תוריפ יריפו תוריפ השוע המשנה

"תיזח אבט אמלח"

הנעמב .םידרוי םימשג התאר ובו המלחש םולח לע ו"משת ינש רדא שדוחב יברל הבתכ תחא השא
:(309 'מע ה"ל ךרכ תוחיש-יטוקיל) יברה הל בישה

.תיזח אבט אמלחו ,בוט ןמיס הז רבד לע - םידרוי םימשג םולחב התארש

הגהנה םא יכ ,'וכו תומולח תודוא בושחת אל ללכב לבא" :ךישממ יברה ךא]
היתווצמ םויקו םייח תרות ונתרות תוארוהל המיאתמ אהת םיימוי-םויה ייחב
.["םשהב המימת הנומא ךותמ . . םהב יחו רמאנ םהילע

םלועב תומחלמ

תומחלמ שי עודמ :(וצ 'מע 'ג ךרכ 'םחנמ לכיה') ול הקיצהש הלאשב יברה לא דלי הנפ םעפ
?םולש השוע 'ה ןיאו הנש םייפלאכ הז םלועב

:בישה יברה

ויהיש םילדתשמ םירוההש - תמאב םתוא םיבהוא םירוההש םינב ךוניחב ומכ
.'וכו יעבדכ וגהנתי םמצע תנבהבשו םיאמצע

םינבהמ דחא לכשו (שנועו ןלציל אנמחר תוכמ ידי-לע הזל וחרכויש אלו)
...הזב ראשה לע עיפשי

םילבא םוחינ

םחנמ - םחנמ תרות' רפסב ספדנ) ז"לשת רדאב ה"כ םוימ יברה בתכממ ישפוח םוגרת הנה
חתפנ בתכמה .תמייוסמ החפשמב עריאש ליגר-יתלב ערואמ חתנמ אוה וב ,(551 'מע 'ןויצ
:תואבה םילימב

-לע הז בתכמ חלוש יננה ,חספה גח תארקל ותיבל . . ךדוד ןב תעיסנ םע רשקב
.המ ןמז ינפל ודי-לע יתלאשנש ךתלאש לע הנעמב ,ודי

רשאכ ,"העבש"ה ימי ךשמב הרקש ערואמל רשקב התיה הלאשה ,ינורכז יפ לע
הנשנ ךכו ,בוש הבהלה החמצ עתפל זאו ,התבכ רטפנה תמשנ יוליעל ןמשה תרונמ
תויהל הלוכי המ יתלאשנו .איהה תעב ךתוא דיחפה ערואמה .םימעפ 'ג רבדה
.הז ערואמ לש תועמשמה

:שיגדמו םידקמ יברה ,ןיינעה ףוגל

ןמ הז ןיא יתעדלו ,םיליגר יתלב םירקמ שרפל בהלנ ינניא ,ללכ ךרדב
,ךכ לכ תובר תורורב תוארוה שיש העשב הב ,אד ןוגכב קסעתהל הנובתה
לכ לע הריאמו יתימאה רואה איהש ןוויכ) רוא הרות תארקנה ,ונתרותש
תמושת אולמ תא ןהילא תונפהל ידוהי לכמ תעבות (םתתימאב םהש יפכ םיניינעה
.בלה

:ךישממ יברה

ידוהי לכ לש ותבוחו ,ךתוא דירטמ ןיידע ערואמהש יל רסמנש ןוויכ ,תאז לכב
.רבדה תועמשמ תא שרפמ ינא דציכ ךל רמוא ,והערל רוזעל

:ןמקלדכ ךל עידוהל ערואמה תנווכש יל הארנ

ותמשנש רקיו בורק םדא לע תוליבאו רעצ לש ןמז ,ןבומכ ,םה 'העבש'ה ימי
התנווכש ןוויכ ,"'ה רנ"כ הרותב תראותמ תידוהי המשנ .תמאה םלועל הבש
הביס איה הזה םלועמ המשנה תוקלתסה .תוקולאה רוא תא ץיפהל הזה םלועב
םייתימא םייח תארוה איהש יפל ,םייח תרות תארקנש ,ונתרותב ראובמכ ,לבאל
םגש חוכשל רוסאו .תיחצנ איה המשנהש חוכשל רוסא ,הז םע דחיב .ונרובע
רקיעש אלא .הבוט הנווכ הזב שי קפס אלל ןכלו ,'ה תאמ אב ביאכמ ערואמ
רוקחל םיכירצ םייחהש רמולכ ,'ובל לא ןתי יחה' - איה 'העבש'ה לש הנווכה
םייתימא םיניינעב תולעתהל הנווכ ךותמ שפנה ןובשח תושעלו ,םביל תומולעת
.תווצמו הרות ,השודקו בוט לש םיניינעב ,טרפבו ,םוי םויה ייחב םייחצנו
,םיבוט םישעמה ךשמה הזה םלועב רסחנ ןדע-ןגל המשנה תיילעבש ןוויכ םנמא
הדחוימ תוצמאתהו הפסוה ידי-לע הז ןורסח תואלמל םידידיהו החפשמה םיכירצ
הווצמ רנ לש רואה תא ץיפהל איה םדא תמשנ 'ה רנ לש התרטמ ירהש .םדיצמ
'וכ ידיב ךרנו ךדיב ירנ" :רמוא ה"בקהש ,ל"זר ורמאש ומכ דעו ;רוא הרותו
."ךרנ תא רמשמ ינא ירנ תא תרמש םא

בושל אלא ,םילושכממ לעפתהל ןיאו ,םלועה ךשוח תא שרגל השק םיתיעלש אלא
,הקזחד חוכ שי הזבש ,"הקזח יווה םימעפ השולשב"ו ,בושו בוש תוסנלו
-המכ-תחא-לע ,"ךשוח הברה החוד רוא טעמ" םאו .םילושכמה לכ ינפב תדמועש
.רוא הברה המכו

:םיאבה םילוחיאב ובתכמ תא םתוח יברה

אלו :רומאה ןוויכב ליח לא ליחמ תכלל ןוצר ךתחפשמ לכלו ךל 'ה ןתי
גחל תונכההו הלואגה שדוח ףס לע ונדמעב ,הז ןמזבו .דוע הבאדל ופיסוי
הבוט העפשהה תא תוריח ךותמ ולצנת ךתיב ינב לכו תאש ןוצר יהי ,תוריחה
.םכתא םיבבוסה לע םכל שיש

הרשע-םיתש תבל תובושת

דחאב .גרובזניג 'יש (הק'ציא) קחצי 'ר ח"הרה "770"ל חרואכ עיגה י"חשת ירשת שדוחב
:רפסמ אוה (37 'מע ד"נשת ןוושחרמב 'ו ,50 ןויליג) 'ד"בח רפכ'ב םסרפתהש ,ונמוי יעטקמ

ונא . . ח"אצב הנכוהש המישר יפל הדשה ירעל םיעסונ ונא םיירהצב 2 העשב תרחמל"
וילעבש דחא תיבל ונעסנ ךכ-רחא . . תוצח רחא 1 העש דע ונדעוותה . . ןוטסובל םיעסונ
ידי-לע ותוברקתה תא ךכ-רחאו הרותה תווצמ לכ לע ורבעב 'ה ינפ תאמ וקוחיר תא ונל רפיס
,א"טילש ר"ומדא ק"כ לצא תודיחיב ותחפשמ םע היהש ,רפיס רתיה ןיב .א"טילש ר"ומדא ק"כ
ךל ויהי םאב - ףיסוהו ,הלכש [תמר=] יפל הל הנעו תד יניינעב תולאש הלאש 12 תב ותבו
ןיא המל (א :בתכב ךכ-רחא הלאשו .ןמזה תויורשפא יפל ךל הנעאו יל יבתכ אנא תולאש דוע
הנעו .עמש-תאירק םיארוקש ירחא תיבה ףוקשמ לע הזוזמ ךירצ עודמ (ב ,םיאיבנ תעכ ונל
-תאירק אורקל ךירצש ונל ריכזהל ידכב הזוזמ ךירצו ,ונאטחש תויהב םיאיבנ ונל ןיאש ,הל
."עמש

םילשוריב עיפוהש 'הרות לידגי' ינרותה ףסאמב מ"שת תנשב וספדנ יברה לש ויתובושת
'מע 625 ןויליג 'ד"בח רפכ'ב רתוי טרופמ םוגרתבו] (20 'מע ,מ"שת זומת ,וט ןויליג)
:[82

?אל תעכו םיאיבנ רבעב ויה עודמ :הלאש

יפכ) ברחנ ךכ-רחאו שדקמה-תיב היה עודמ ,לואשל רשפאש הלאשל המוד הלאשה :הבושת
םיסנ ונמע האר שדקמה-תיבבש םושמ ,("וניצראמ ונילג וניאטח ינפמו" הליפתב םירמואש
ויהש םיבר םיאיבנ ואצמנ הפוקת התואב ,הזל המודב .םויה םייק אלש רבד ,םוי לכב םיאלפנ
.יולג סנל המודה רבד ,'ה יחולש

תא ריתסמ אוה ,'ה ןוצר יפל םיגהנתמ ונא ןיאשכו םלועב תוקולא תרתסהל םימרוג םיאטח
.יולגב םיסינ הארמ אלו ,וינפ

תונושארה תוישרפה יתש תא הליכמ איה רשאכ ,תותלד יחתפ לע הזוזמב ךרוצ שי עודמ :הלאש
?םויב םיימעפ רפסמ םירמוא ונא םתוא "עמש" לש

רשא לכו תיבהש זירכמ אוה וב ,ינוציח טלש ביצמ ידוהיש איה הזוזמל תוביסה תחא :הבושת
תאז ריכזהל הדיקפת הזוזמה .עמש-תאירק תועמשמ יהוזש - 'המ ול ונתינו ,'הל םיכייש וב
'טלש'הש ןוויכ עמש-תאירק רמול קיפסמ הז ןיא .ותיבל סנכנו אצוי אוהש םעפ לכב ,ידוהיל
.דבלב הזוזמב עיפומ

:ל"נה לא ןמקלד תובושתה םג ובתכנ (625 ןוילג) 'ד"בח רפכ' יפל

תומלועה תאירב

השענ אל עודמ ירשתב םלועה ארבנ לעופבו ןסינ שדוחב הבשחמב התלע םלועה תאירב :הלאש
?תחא הנועבו תעב רבדה

אל יכ" בותככ ,םדאה תבשחמ ןיבו ךרבתי ותבשחמ ןיב לדבה שיש םידקהל שי :הבושת
הניא םדאה תבשחמ :ךכ תאז ריבסמ ןקזה ר"ומדאה .(ח,הנ היעשי) "םכיתובשחמ יתובשחמ
"הבשחמ" יוטיבב םישמתשמשכ .לעופב םירבד תרצוי ךרבתי ותבשחמ ,הז תמועל ,המואמ תרצוי
.רבודמ הריצי גוס הזיאב גשומ רבדה ןתונ ה"בקל רשקב

,אורבל "בשח" 'ה םירמואשכ ןכלו .השעממ רתוי תרתסנו תינחור איה המגודל "הבשחמ"
יולגהו ימשגה םלועב אל ,םירתסנו "םיינחור" ויה םה ךא ,תומלוע השעמל הארב ותבשחמ
ןדעה-ןג ,המגודל ,הז בקע .'וגו "רוא יהי ,'ה רמאיו" בותככ ,רוביד ידי-לע ארב אוהש
.הזה םלועהמ ינחור רתוי אוה

םיינחור ,םילענ תומלוע הברה אורבל הנווכ ךותמ ,תחא םעפב םלועה תא 'ה ארב אל ןכל
ךכ-רחאו הזה םלועב תליחת ,תינחור הניחבמ תולעתהל דימתי םדאהש ידכ ,תונוש תוגרדמב
.רתוי םיינחור תומלועב

?תונברב השא

?ברכ תשמשמ השא ןיא עודמ :הלאש

האיבנה הרובד ומכ ,םעב תוגיהנמ ויהש תוידוהי םישנ ויהש ,תעדוי יאדווב תא :הבושת
ןתנ אוה ,םלועה תא ארב 'ה רשאכש םושמ .ללכה ןמ םיאצוי םירקמ ויה ולא םלוא ,תורחאו
לדגלו םא תויהל - לוכמ אלפנה רבדה תא ןתנ אוה השאלו ,תושעל דחוימ והשמ רוצי לכל
םיגיהנמ תויהל ולדגי םיבר ,הלא םידלי ךותמש ךכ ,תיתימאה תודהיה ךרדב םכנחלו םידלי
םידיקפתל םוקמ הריאשמ הניא רשא ,האלמ הרשמב םייחה לכל תוירחא יהוז .ידוהיה םעל
.ןנמז לכ תא וחקי רשא םיפסונ

תמאהמ תערוג הניא תואיצמה

ד"כמ ,ךורא בתכמב התנענ איה .לארשי יגהנמו ינידב תולאש המכב יברל התנפש השאב השעמ
יברה חתופ ותוא ,(264-263 'מע ,ג"ל ךרכ ,תוחיש-יטוקילב ספדנ) ה"כשת ןושאר רדאב
הארוה ירומ המכ ירהש ,הזב ךרוצ לכ ןיאו ,תולאש קוספל יניינע ןיא ללכב" :יכ העדוהב
בתכה לע ןתולעהל השק תובר םימעפלש) ןהיטרפ לכל תולאשה הוראביו הנפת םהילא ,הריעב
."(בתכמב

:יברה ךישממ תאז םע

חסונכו ,הנושארה התלאש לע הנעא םינפ לכ לע ,הבתכ רבכש ןוויכ ,הז לכב
...'וכו גהנמה ךמתסמ המ לע ,השאב שארה יוסיכ תייעב ,הלש

:יברה ףיסומ ,רכשהו ןידה לש תורוקמה טוריפ רחאל

הצורו ובילב שי הנומא ץוצינש ימ לכ לע לודג אלפש ,רומאהב ףיסוהל דוע
השאהו לעבהל עגונב - ןתתימאל ויהי םירשואמ ןיאושינה ירחאל םייחה רשא
.ת"ישה םכרביש םהינבו

יא הזב שיש רמול יצמית םא וליפא) תומיענ יאהל םוקמ תסיפת שי םנמואה
םלועה ארובו םדאה רצוי ,םשהמ הכרבה ךרעב שארה יוסיכב שיש (תומיענ
אקיפס-קפסו קפס םאב וליפא ,הומכ ןיאש תעד תולק יהוז ירהו !?וגיהנמו
.שרופמה רבדב המכו-המכ -תחא-לעו ,ןיינעה חרכהב

םירמוש ןיאש המכו המכ םיאצמנ ירהש ,רומאה לע הישוקה יננה עדויש ןבומ
לכמ טעמה םתאש ,הנש םיפלא המכ איה תמייק וז הישוקש אלא - רומאה ןיד לע
-ינב יככותב םג ירה ,ברה ונרעצלו ,םע לכמ תונוש םהיתד הז ךיאו םימעה
תבורעת יאושינל דעו היסהרפב תבשה םיללחמ התע תעלש ולאכ אוצמל שי לארשי
לש םינויח םיניינעב ללכו ללכ ו"ח ערוג הז ןיאש טושפו ,ןלציל-אנמחר
ונמזב לגעה תיישעש ומכ ,םהב יחו רמאנ םהילע היתווצמו םייח תרות ונתרות
תרשע לש תוינויחב ללכו ללכ הז ידי-לע ערגנ אל (הרות-ןתמ ןמזל תוכימסבו)
.הז ונרודל דעו היתוצמו הרותה לכד הז ירחאלו תורבדה

וז הנעט ליעל רכזנכ - ירה ,םירופה ימי ינפל םירופס םימיב ונאצמהבו
אלא לארשי םע לש םיינחורה םייח ןדבא קר אל ולש אנקסמהו ,ןמה תנעט התיה
,םישנו ףט ןקז דעו רענמ םידוהיה לכ דימשהל

היתווצמו הרותה ידי לע קרו ךא אוה םהש םוקמ לכב לארשי ינב םויק ירהש
.ץראב דחא יוגל דחא םשהמ ונתינש

...תפומלו תואל

םיובלסל םהרבא-דוד 'ר ח"הרל (לק 'מע ז"ט ךרכ שדוק-תורגיא) יברה בתכ י"חשת תנשב
םיגיהנמה דחא היהש ימ ,לבבורז רמ םע םעפל םעפמ שגפנ היה רשא ,ד"בח-רפכמ
יכרד תא טרפמו בתוכ יברה .'ה לא בושל ומע רבדי יכ ,םילעופה תעונת לש םייגולואידיאה
:הגהנה עקס'םש-לעב - יברה לש ןפוד אצוי טפשמ אב ןאכו .יוצרה ןוויכהו העפשהה

,רבעב ותטיש לע םעפה דוע תרוקבל תעה אב רשא ל"נה ובורקל תפומלו תואלו
.ומע ירובידל ךומסבש םולחה ול היהי

:בוש םיובלסל א"ד 'רל יברה בתכ (זיש 'מע זט ךרכ םש) רדאב 'דב ,ןכמ רחאל םישדוח רפסמ

.ז רמל רוסמלו יתשקב םייקל ודיב הלע ףוס ףוס רשא . . תורקל דאמב יתינהנ
יכ ,אירטו אלקש לכו םיחוכיו לכל סנכנ אלש דחוימב בוטו .םירבדה תא 'יש
...ילש יתוחילש יתישע ינא םגו יתוחילש השע ירהו . . הנווכה וז אל

חותינה לשמ

םידוהי הברה םש ןיאש" הנידמב ברקתהש ידוהי רוחבל תרגיא יברה בתכ ד"ישת טבשב ב"כב
ךרכ ,שדוק-תורגיא) יברה .תודרטהו תוישוקל תבותכ רוחב ותוא שמיש יעבט ןפואב ."םידרח
םהב ,דנלוהב תונופטש :ומכ תויללכה תויעבה לכל יללכ רבסהב ול בישה (בפק-פק םידומע ,ח
יכ יברה ןייצ המדקהכ .חותינו ןש תריקעכ תוישיא תויעב םג ךדיאלו ,םיבר םישנא וגרהנ
אלא" "תוישוקה ץרתל אל" םתרטמ "הנוילעה החגשהה יניינעב םילאושש תונושה תוישוקה"
."תווצמה םויקב לקהל אלתמא אוצמל

:ריבסמו יברה ךישממ ןלהל

,רציה תצעב אלא םניאש ,ל"נה תוישוקה לכ הכוראב ראבל השק בתכמבש ןבומ
אתכמסא אוצמל אלא ץוריתה לבקל םתנווכ ןיא םישקמה בור ,רומאכ ,רשא טרפבו
רשפא ךיא ,ול ושקהש המ ראבל הרצקב הסנא הז לכ םע .ןותלקע ךרדב תכלל
העשב הב ,וגיהנמו םלועה ןודא אוה ה"בקהש ללכב וא ,תיטרפ החגשהב ןימאהל
אנמחר ודבאנו השביהמ קלח םיה ףטשש הרבעש הנשב דנלוהב ,לשמל ,םיאורש
.םיסכנבו שוכרב קזיהה לע ףסונ ,ףטו םישנ םישנא תואמ המכ ןלציל

היה אל םלועמש םדא ומצעל ראתי .רחא עוצקמב המגודמ אוה רבדה רואיבו
וא ,םייניש אפור לש רדחל והואיבה םואתפו ,ידיחי רבדמב לדגתנו ,בושייב
תורושק וילגרו וידיו אסכ לע בשוי דלי רשא האורו ,(גרוריכ) חתנמ לש
וא ,לודג לוקב קעוצ דליהו ,וינישמ תחא רקוע םייניש אפורהו ,אסיכהל
וירביא תא עזעזל לכוי אלש ןפואב ןחלשל רושק םדא האור ,חתנמה לש המגודב
ימש ,ומצעמ ןבומ .ומד תא םיכפושו ותוא םיחתנמו ,חורבל וא ומצע לע ןגהל
ןיאש רמול ןיאו ,קדצו רשוי לעב םישנא םה םיאפורה םא העידי לכ ול ןיאש
םישנאה ולאש הרומג הטלחה ולצא היהת ירה ,האופרה תמכחב העידי םג ול
םיבאכ םורגל םתנווכ לכש םינלזג אלא םניא חתונמהב וא דליב םילפטמה
.םהידיב םילפונה הלאל םימוצעו םילודג

ףוגב האופר ינפואב העידי רבדמהמ אבה הז חרואל היה וליא ןכ-ןיאש-המ
השעמ תעשבש ףא ,תלקלוקמ ןש רוקעל וא חותינ תושעל ךירצ םימעפלש ,םדאה
םיכשוממ םירוסיימ םדאה תא וליצי הז ידי-לעש ןוויכ ,רתויב לודג באכה
הז שנ-רבל ול ןיא םא וליפאו .םינש תוירישע ךשמ אירב ופוג היהיו םישונאו
םיינישה אפור לש בוטהו קדצה שגרב אוה חוטב לבא ,האופרה תמכחב העידי לכ
היה רורב לבא ,חתונמה וא דליה לש באכה לע רעטצמ היהש ףא הנה ,חתנמה וא
.םינשב תוירישעל תלעותה ליבשב הלק העשל באכה יאדכש ויניעב

,םיינמז תוערואמ האור ונתאמ דחא לכ רשא ,ןדיד ןודינב ןידה אוהו
התיה המשנה רשא ירמגל חכושו ,םינש וא םישדוח ,םימי הזיא ךשמ םיללוחתמה
רחאל םג תמייק היהת ,תיחצינ המשנהש ןוויכו ,ןכל םדוק םינשב םיפלא תמייק
םדוק המשנה ייחד ןמזה ךרעב הלק ,הלק העש לש םירוסי ידי לע םאו ,חצנל הז
ירה ,דיתעהו רבעה ןמזה לכל תיחצנ תלעות אובת ,הז ערואמ רחאלשו הז ערואמ
היה (א,בי היעשי) איבנה ןושלכ אלא ,םירוסיה לע רערעמ היה אלש דבל אל
."יב תפנא יכ 'ה ךדוא" רמוא

הזכ אוה האירבה רדס ללכב המל ,תפסונ הישוקל םוקמ ראשנ ןיידעש ןבומ
וא ןשה תריקע ומכו ,בוט אל לש םיניינע רובעל ךירצ בוטל תוכזל ידכש
דחא לכל ןתונ ה"בקה ןיא המ ינפמ ,רתוי תוללכב וא ,ל"נה תואמגודב חותינה
ורמא ל"זר ,הברדאו ,לבקמה דצמ העיגי לכ ילב ,םניח תנתמב וכרוצ לכ דחאו
עיפשהל ךירצ היה הרואכל בוטה םצע אוה ה"בקהש דצמ ירה ,ארגא ארעצ םופל
ונירפסב הכוראב ראובמ הז ןיינע םגו ?הזב המ השעי לבקמהש ילבמ םיכרצה לכ
.הזל םוקמה ןאכ ןיאו 'קה

םילופלפב סנכיהל ילבמ ,הרוהט םימש תאריב הרות דומלתב וחילצי ת"ישהו
שי אלימבו ,בוטה םצע אוהש המימתו המילש הנומא 'יוהב ןימאיו ,תוישוקו
,וכרד חטבל ךליי ,ולעפ םימת רוצהו םירשיו םיבוט ויכרד לכש טלחהב ךומסל
לע החמשבו הז ןוויכב ארובה תדובעל םיאב רתוי קמועבו ,הווצמהו הרותה ךרד
.תודיסחה תרות דומלל םיתע תעיבק ידיתודיסחה ינייעממ


אשת יכ תשרפ


(בי,ל) "םהידקפל לארשי-ינב שאר תא אשת יכ

קלתסמשכ - "אשת יכ" :םיקידצה תוקלתסה ןיינעל הז קוספ רשקמ שודקה 'םייחה רוא'ה
ןושלמ - "םהידוקפל" איה הביסה יכ תעדל םכילע ,"לארשי-ינב שאר" אוהש קידצ םלועהמ
.םכלש םיאטחהו ןורסחה ללגב - תודקפנ

:ר"ומדא ק"כ ףיסומ

ןיב רשקה המו .םהיניב רשק םייקש רבדה תועמשמ ,דחא קוספל םישוריפ המכ שישכש עודי
ןוקית ,עודיכ היהש ,לקשה תיצחמ לע רבדמה ,קוספה לש טושפה שוריפה ןיבל הז שוריפ
?לגעה אטחל הרפכו

תוללכב םגופ הזכ אטח .יללכ ןוועו אטח אוהש ,הרז הדובע התיה לגעה תיישע :אוה רבסהה
הדירי םרגש ,לגעה אטחב היה ןכאש יפכו .רודבש "תיללכ המשנ"ב םגופ אוה ןכ-ומכ ,המשנה
(ז,בל ןמקל י"שר שוריפ) ל"זר רמאמכ ,לארשי-ינב שאר ,ונבר השמב םג תמייוסמ הליפנו
."ךתלודגמ - דר ךל"

תוריח" לש בצמל לארשי וכז הרות-ןתמ תעשב יכ) התימה ןיינעל םרג לגעה אטח ,הנהו
איבהש ,תעדה ץע אטח תא שדחמ ררוע לגעה אטחו ;(ונ ןוקת רהז-ינוקית) "תוומה ךאלממ
.("תיללכה המשנ"ה) ונבר השמב םג "התימ" לש ןיינעל םרג הז אטחש אצמנ .(םלועל התימ
.ליעל רבודמה םיקידצ תוקלתסה לש ןיינעל רשקה ןאכמ
(924 'מע 'ג ךרכ תוחיש-יטוקיל)


(גי,ל) ונתי הז

-רפוכ שיא ונתנו ול רמאש ןוויכ . . וירוחאל עיתרהו ה"בקה ןמ השמ עמש םירבד השולש
אסיכ תחתמ שא לש עבטמ ןימכ ה"בקה לטנ . . ?ושפנ-רפוכ ןתיל לכוי ימ :השמ רמא ,ושפנ
(ב"יפ ר"בדמב) ונתי הזכ ,ונתי הז :השמל ול הארהו דובכה

תא ודמיל הלהו ,ףרוצ לצא ךלה .תופרוצה תכאלמ תא דומלל טילחהש םדאל ?המוד רבדה המל
תחתמ שאה תא הליחת תיצהל שיש :ול רמא אל - וילאמ ןבומה - דחא רבד ךא .הכאלמה לכ
ףסכהו בהזהש ןבומ ...תיצה אל שאה תא ךא ,דמלש יפכ השעו דימלתה ךלה .בהזה וא ףסכל
.םהש יפכ ורתונ

רפוככ שמשל הלוכי הניא דבלב עבטמ תניתנ :ונדמלל ,שא לש עבטמ השמל ה"בקה הארה ךכיפל
רנ") רנל הלשמנש 'שפנה םצע'מ תואבה ,תובהלתהבו תויחב ,שא לש עבטמ םינתונשכ ךא ;שפנ
.שפנה לע רפכל עבטמה חוכב יזא ,("םדא תמשנ 'ה
(529 'מע 'ג ךרכ תוחיש-יטוקיל)

* * *

א"פ םילקש תוכלה ם"במר) "ןתיש דע ןתנ אלש ימ תא ןיפוכ"ש אוה לקשה תיצחמב ןידה
?שפנ-רפוכ תויהל הלוכי היופכ הניתנ דציכ ,השמ המת הז לע .(ט"ה

.לקשה תיצחמ הלקשמש שא לש עבטמ ה"בקה והארה ןכל

אוה .הייפכב וליפאו ץמאמב ךרוצ שי ומירהל ידכו ,הטמ יפלכ ךשמנה רבד ותועמשמ - לקשמ
תאז םישועו ,ותושעל רבדה םהילע "דבכ" רשאכ םג :םינתונ לארשי-ינבש לקשה תיצחמב ןידה
הרושק איהש רחאמ ,"שא לש עבטמ" איה וזכש הניתנ םג ,תויחו ןוצר לכ אלב ,הייפכ ךותמ
.המשנה םצעב - "דובכה אסיכ תחת"
(390 'מע זט ךרכ תוחיש-יטוקיל)


(גי,ל) לקשה הרג םירשע שדקה לקשב לקשה תיצחמ

,םדאה תא םיקלא 'ה רצייו ביתכד יאמ :אדסח בר רב ןמחנ בר שרד" (אס) תוכרב תכסמב רמאנ
."ער רצי דחאו בוט רצי דחא ,ה"בקה ארב םירצי ינש ,ןידוי ינשב

תובית -ישאר ןה ד"וי תויתואה יתשש - ןוקירטונכ ןה ;םירציה דחאל זמור ד"וי לכש ירה
לכ םיביכרמה תוחוכה רשע דגנכ ,10 היירטמיגב ד"וי - הירטמיגכ ןהו ,"רצי" םימעפה יתשל
.רצי

דחא ד"וי ,ערה-רצי דצמ אבה אטחה לע רפכל ידכ ,הרג רשע ולקשמש ,לקשה תיצחמב יד ןכל
."רצייו" ןמ
(ולתת'א 'מע 'ו ךרכ תומש הרותה-רוא)

זא היהש) ע"נ ב"שרה יברה ודכנל (יסור עבטמ) לבור יצח 'קדצ חמצ'ה ר"ומדא ק"כ ןתנ םעפ
."לקשה תיצחמ ךל ירה" :ול רמאו (עברא ןבכ

ןה הילא םיבורקה ;זכרמב איה (קידצל זמר) "צ" תואה :"תיצחמ" תביתל ךבל םיש - ךישמהו
...תמ - "ת"ו "מ" תויתוא ןה הנממ םיקוחרה וליאו ;יח - "י"ו "ח" תויתואה
('א ךרכ םירופיסו תועומש)


(וט,ל) טיעמי אל לדהו הברי אל רישעה

.תודימה 'זו לכשה תוחוכ 'ג ונייה ,לארשימ שפנ לכב שיש תוחוכה רשע דגנכ םה הרגה רשע
.'ה שודיק לע שפנ-תוריסמב אטבתמהו לכשמ הלעמלש ןוצרה חוכ אוהו המשנב ףסונ חוכ םייק

ןוצרה יכ ,רשע -דחא אלו הרג רשע - לקשה תיצחמ קר תתל לארשי-ינב ווטצנ ןכ-יפ-לע-ףא
תוחפשמ לכמ יתעדי םכתא קר" (ג סומע) בותככ ,ןוצר םג ותועמשמ תעד ירהש) "תעד"ב ללכנ
.רתוי אלו רשע רפסמה ראשנ ךכ םושמו .("המדאה

לדהו .דחא ןיינע םה ןוצרו תעד יכ - (רשע לע) הברי אל (תעדב) רישעה :בותכה רמאש והז
.שפנ -תוריסמל חוכה ונשי ידוהי לכב יכ - (רשעמ) טיעמי אל (תעדב)
(וכקתת'א 'מע 'ו ךרכ תומש הרותה-רוא)


(גכ,ל) רורד רמ

-יול 'ר ג"הרה ,ריעה בר תא ודביכו ,ומש יכדרמ 'רו דחא דיסח רטפנ בלסונירטקי ריעב
."אשת יכ" תשרפב עריא רבדה .ודיפסהל ,ל"ז קחצי

ריכזהו ,היסורב זא ררשש דוריה ינחורה בצמה לע קחצי-יול 'ר עירתה דפסהה ירבד ךותב
ארימ ןנימגרתמו ,רורד רמ ביתכד ?ןינמ הרותה ןמ יכדרמ" (טלק ןילוח) ל"זר רמאמ תא
םיבר :"רורד רמ" תניחבב אוה - קחצי-יול יבר ךישמה - וז הנידמב םויכ ונבצמ ףא ."איכד
דואמ 'רמ' אוה בצמה רבד לש ותימאל ךא ,ויבשויל 'רורד'ו שפוח איבה ןוטלשה יכ םיבשוח
..."רורד רמ" -
(קחצי-יול תודלות)

רודו רוד תורצוא


'ןוציח'ו 'ימינפ'


ידימלת לצא הלוספו הסואמ התיה 'ןוציח' לש ותומד
תויח רתוי םיאור 'ןוציח'ה לצא אקווד םימעפל * םימימתה
,תוימינפ תשרוד ד"בח * תוינוציח הז לכ לבא ,תומימחו
שפנ-תוריסמ ידי-לע קר הז ירה תוימינפל עיגהל ידכו
לעופבהעטומ אוה 'ןוציח'ה

התיה 'ןוציח' לש ותומד .'ןוציח' םשב - "ףיקמ" לש ןפואב גהנתמל םיארוק ויה רבעב
,דומילב תובר ועגייתה ,םיבוט יד ויהש םידימלת ויה .םימימתה ידימלת לצא הלוספו הסואמ
לבא ,רכינ םוחב וללפתהו ,ודמלש המ תא םכרע יפל וניבה ,תודיסחה דומיל ינמז לע ורמש
...ינוציח ןפואב היה לוכה

םינפואב תויהל הלוכי תועטה .גשומה רבדב ןהו ומצעל סחיב ןה העטומ אוה 'ןוציח'ה
,שחומב םיאור ונאש יפכ .ידמ הלודג הדיריב םימעפלו ידמ הלודג היילעב םימעפל ,םינוש
אלש ותוא ליפשמו דירומ אוה םימעפלו ,וכרע יפל אלש וזכ האלפהב רבד אילפמ אוה םימעפלש
םושמ םא יכ רקשמ תועבונ ןניא תואמזוגהש אלא ,םיזגמ אוה ללכב 'ןוציח'ה ןכש ,ךרע יפל
,תוימינפ ילב התוינוציחב הגשהה תא "חקול" אוה ,ומצע תא העטמ אוה .העטומ ותויה
.וטלופ ךכ ועלובכו
(76-75 'מע ,ב-א םיקלח - ק"הלל םגרותמ - םירוביד-יטוקיל)


ןמזל קוקז 'ימינפ'ה

הלאכ שי הברדא .תומימחב לוכהו תובורק םיתעל ללפתמ ,תודיסח דמול ,הלגנ דמול 'ןוציח'
לוכי אוה ןיא .ןמזל קוקז 'ימינפ' .'ימינפ' לצא רשאמ רתוי תומימחה תא םהב םיאורש
,דמלש המ תוימינפב טלוק אוה .דמלש המב רהרהמ אוה ןכמ רחאל .דמול אוה הליחתב .רהמל
.ןמז חקול הז לכו ,לעפתמו ןיינעה ןמ םמחתמ אוהש דע

ןיינעה תא דמול אוה .ךכ לכ בר ןמזל קוקז וניא "יפיקמ"ה ובצמו ודמעמב 'ןוציח'ה
רובס אוהש ךכ ,ומצעל סחיב העטומ ךכ לכ אוה .דמלש המ תא עדוי רבכ אוהש בשוח והירהו
.תוינוציח ןכ םג איה תומימחהו ,םח רבכ אוהו ,עדוי אוהש - ולש תוינוציחה תמאב - תמאב
(םש ,םירוביד-יטוקיל)


..."וניאטח ינפמ"

ונתמדא לעמ ונקחרתנו ונצראמ ונילג וניאטח ינפמו" רמאמה לע יתדובע-ידיסח שוריפ ונשי
המל :שרדמב אבומה יפכ ,ןוצר ונייה ץרא ,ןורסח אוה אטח - "תולעל םילוכי ונא ןיאו
ףוג תאש ינפמ ,םדא םשב ארקנ םדא .רפע איה המדא .הנוק ןוצר תושעל התצרש ץרא המש ארקנ
.המדאהמ ךרבתי םשה ארב םדאה

תדובעב םיקסוע אלש ,ונלש תונורסחהו תוערגמה ללגב - "וניאטח ינפמו" רמאמה שוריפ הז
םירמואש יפכ אינת קרפ תרימאב ,תינוציח הדובעב הבוח ידי םיאצוי קר ,תוימינפב תודיסחה
- ולא תוערגמו תונורסח ללגב ירה ,הימש רכד ןאמ - בלבש הדובע ,םיליהתה רועיש תא
םוימש דע ,"ונתמדא לעמ ונקחרתנו" ,יתימא ןוצר לש ומעט ירמגל ונחכש ,"ונצראמ ונילג"
עוקשה ידיסחה ימינפה םדאהמ ,רמולכ ,ונלש "םדא"המ ,ונתמדאמ רתויו רתוי םיקחרתמ םויל
,"תולעל" םולשו סח םילוכי אל רבכ ,"םילוכי ונא ןיאו" םולשו סחש דע ,תימינפ הדובעב
.תולעתהל תלוכי רבכ ןיאש ךכ-לכ ונרדרדתה
(360 'מע ,ב-א םיקלח - ק"הלל םגרותמ - םירוביד-יטוקיל)


תודיסחה היחת - ותייצישכ

תא בטיה וניבהו תוידוסיב ועדי ,שטיוואבוילב התיה ו"צי םימימת-יכמות תבישישכ ,רבעב
המל טאל טאל חוכשל ולחה ,רמה תולגה לוטלטב ,ןמזה ךשמב .'ןוציח'ו 'ימינפ' םיראותה
.'ימינפ' תודיסח תארוק המלו 'ןוציח' תודיסח תארוק

קר אל ,ואולימב םיכרבמ תבש לש רדסה תא םייקל ךרבתי 'ה תרזעב ותייצי םידיסח רשאכ
המו ,םרודבש םינקזהמ ועמשש המ םירגובמה ורפסי הבו ,תודעוותהב םג אלא ,םילהת תרימאב
םידיסחה ללכ תא הייחתו תודיסחה היחת - ש"נא ינקזו םיאישנה לצא םמצעב וארו ועמשש
.תימינפ תויחב
(362 'מע ,ב-א םיקלח - ק"הלל םגרותמ - םירוביד-יטוקיל)


!לעופב שפנ-תוריסמ

...ותודליב ,"קדצ חמצ"ה יברה ,אבסה םע עריאש רופיס ונא םיעדוי

ינפל תודיסח רמול יברה לחה ,ךרעב ז"נקת תנשב ,הנזואילב יברה תוהשל תונורחאה םינשב
.תודיחיב וינב ינפל םג רמא ,םיברב רמוא היהש הרותה לע ףסונ - תודיחיב וינב

ויהו ,ברעב תרחואמ העשב ישיש םוי לכב התיה ,תודיחיב וינב ינפל רמוא היהש תודיסחה
...הלא םירמאמ תעימשל ףרטצהל הלוגס הדיחי ושרוה תורידנ םיתעל .רהוזה לע םירואיב הלא

,וינב ינפל רמוא יברהש תודיסחה תא עומשל דואמ קקותשה ,'קדצ חמצ'ה ,אבסה-בא ,יברה
.רמוא יברהש תודיסחה תא עמוש היה םשמו רונתה ךותב אבחתה ,סנכיהל ול ושריה אל רשאכו

סינכהל לחה תרשמה יוגה .גלש תרעסו זע רוק ,דואמ השק ריוואה-גזמ היה ישיש םוי ותואב
חתפב םחינה ,רונתה קמוע ךות לא םיסנכנ םניא םיצעהש הארשכ .רונתה ךות לא םיצע ירזג
.ןשע אלמתה תיבה לכו החקלתה שאה .הבוראה הסכמ תא חתפו םקילדה ,רונתה

הקעצב ץרפו להבנ יוגה .רונתה ךותמ בר חוכב םירעוב םיצע ירזג ףפועתהל ולחה עתפל
.הרידא

לש ותשא ,אנייש תרמ - התלכו - אנרעטש תינברה - אתבסה הצורמב ואבו ולהבנ הקעצה לוקל
וממותשנ המו ,עריא המ תוארל ,יברה לש ורדחמ יעצמאה יברהו ,ןתרידמ - יעצמאה יברה
'ר ,דודה .םדא בכוש רונתה תפצר לעו םייובכ םיצע ירזג םיחנומ רדחה תפציר לע יכ תוארל
הז ירה :םימיא תקעזב הצרפ תינברה אתבסהו .רונתהמ שיאה תא איצוהל שגינ ,םהרבא םייח
!לדנעמ

יברהש דע ,ליעוה אללו קזחה ונופלעמ דליה תא ררועל וסינ ,םיחכונה לכ תא הפקת הלהב
.ררועתנו הלוחה שאר לע ושדק ידי תא חינה

- ןקזה ונבר - ובס תא םימעפ המכ שקיב - 'קדצ חמצ'ה יברה - דכנהש תינברל עדונשכ
דצמו ,ול ריתה אל יברהו ,וינב ינפל רמוא אוהש תודיסחה תא עומשל סנכיהל ול תושרהל
העבת - לצינ ה"בו הנכסב ומצע סינכה ,רונתב אבחתה תודיסחה תא עומשל הקושתה לדוג
!?הנכסב םייח דימעהל ולצא ןוכנ היה דציכ ,יברה לצא ףקותב

-תוריסמ ידי-לע קר הז ירה תוימינפל עיגהל ידכו ,תוימינפ תשרוד ד"בח :יברה הל הנע
.לעופב שפנ
(365-363 'מע ,ב-א םיקלח - ק"הלל םגרותמ - םירוביד-יטוקיל)

עובשה חול


ד"בח יגהנמו תוכלה

גרובזניג החמש-ףסוי ברה תאמ

אשת תשרפ שדוק תבש

א-רדאב ב"כ

רוביצה לכ לכוי זא םגש דיפקהל שי לבא ,1לוקה תא טעמ םיכימנמ לגעה תשרפ תאירקב
.בטיה האירקה תא עומשל

.2(טל-כ ,חי א-םיכלמ) "באחא חלשיו" :הרטפה


לחיו") אורקל םירזוחו ,(י-א ,בל) "לודג יוגל" דע "םעה אריו"מ :ךומנ לוקב םיארוקש םיעטקה הלא (1
ליגרכ אורקל םירזוחו ,(ו,גל - זי,בל) "ברוח רהמ" דע "עשוהי עמשיו"מ ךומנ לוקב בושו ,ליגרכ ("...השמ
ירפב - רוקמה .ןפוא 'יש קחצי-ףסוי 'ר ח"הרהמ - םיטרפה .ונייח תיבבו ש"נא ןיב םג ,ץופנ גהנמה ןכ -
הז גהנמ יתאצמ אלש אלפלו .'ותעב רבד' חולב םינוש םיגהנמ הארו ,(םילק םייונישב) ז ק"ס חכת 'יס שדח
.םירפא ירעש 'סב ללכ

.ד"בח-ללוכ חול .33 'מע 'ד"בח יגהנמ - םיגהנמה רפס' (2


זכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ י"עש שטיוואבויל ןוכמ י"ע ל"וי
ןמרדור ןמלז-רואינש :יארחא ךרוע * רפואל השנמ יכדרמ ברה :ךרוע
דורב 'מ םחנמ :ישאר ךרוע
"תורשקתה" לע יונמ

ראודה תועצמאב ךתיבל תורישי "תורשקתה" ןויליג תא לבקל ןתינ

.(םימולשת 4-ב) ח"ש 177 :ץראב הנשל יונמ ימד
(םימולשת 2-ב) ח"ש 88 :ץראב הנש יצחל יונמ ימד
972-3-9607588 :תינופלט ררבל אנ :ץראל-ץוחב םייונמל יונמ ימד

:תבותכה יפל ,תבותכהו םשה ,יונמה ימד תא חולשל אנ
72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת ,םייונמה תקלחמ ,"תורשקתה"

ישארה ףדל

םיניינע חתפמ | ןיעידומ | סופד תיב | תושדח רדח | םידלי רדח | ןויע רדח | ד"בח תיב

תורומש תויוכזה לכ (c)
רואל האצוהה ףגא - זכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ
03-9606169 :'סקפ ,03-9607588 'לט ,72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת
ירא-בל ףסוי :"טנרטניא" רודמ שאר * בונורהא ןהכה קחצי ףסוי ברה :ר"וי
chabad@chabad.org.il