- ז"לק - "תורשקתה" ןועובש

ז"נשת'ה ר"דאב ח"כ * םילקש / להקיו תשרפ ק"שע

ונרוד אישנ ,שטיוואבוילמ ר"ומדא ק"כ תרותמ יעובש סרטנוק
שטיוואבוילמ י"ולר ק"הרהב לדנעמ םחנמ יבר
ע"יז מ"גבנ ה"הללקוצז
יברה לא תורשקתהה קוזיחלו


ןויליגה ירודמ
ץבוק תדרוה עובשה חול תודיסחה ינייעממ יבר יצוצינ יהויחבמ ריתי חישמ םע תויחל תוכלמ רבד

תוכלמ רבד


השדח הדובע תשרדנ רדאב דחאמ
ירמגל


* דיתעו הווה רבעד םיבצמה לכל ךייש "םילקש"ה ןיינע
לוטיבו הווהב רוביצ תונברק תברקה ,רבעב לגעה אטח ןוקית
עבות םילקשה ןיינע םדאה תדובעב םג * דיתעב ןמה תריזג
ק"כ תחישמ * דיתעו הווה ,רבעל עגונה לכב תולעתהו יוניש
ונרוד אישנ ר"ומדא


ןירוק םהבש םינשה בורבכ - םילקש תשרפ תבש םגו ,רדא שדוח םיכרבמ תבש איה וז תבש
.רדא שדוח םיכרבמ תבשב םילקש תשרפ

:רדא שדוחל םילקש תשרפד תוכיישה רואיב

תאירקל רשכ שדוחה לכש ימלשוריב ראובמכו .םירופה גח - אוה רדא שדוח לש ונכות
שדוח לכל ךייש םירופד ןיינעה תוללכש ,ונייה ,"'וג ךפהנ רשא שדוחהו" רמאנש ,הליגמה
.רדא

םילקש לוקשל ןמה דיתעש םלועה היהו רמאש ימ ינפל עודיו יולג" 1ל"זר רמאמ עודי ,הנהו
תריזג לוטיבד ןיינעה תוללכש ,תרמוא תאז ,"'וכ וילקשל םהילקש םידקה ךכיפל ,לארשי לע
תשרפד ןכותה והזש) לקשה תיצחמ תניתנ ידי-לע לעפנ - "אוה ךופהנו"ד ןפואבו ,ןמה
."וילקשל םהילקש םידקה" - (םילקש

הנושארה םעפב לארשי-ינב ונתנש לקשה תיצחמד רפסמהש םירפסב ראובמה יפ-לע טרפבו]
.["'וג םידוהיב ךלמה יזנג לא לוקשל" ןמה הצרש "ףסכ רכיכ םיפלא תרשע"ד רפסמל םיאתמ

םירופד סנה תוללכ יכ - רדא שדוחל םילקש תשרפד תוכיישהו רשקה תוטשפב ןבומ הז יפ-לע
םהילקש םידקה" - (םילקש תשרפ) לקשה תיצחמ תווצמ ידי-לע לעפנ (רדא שדוח לש ונכות)
."וילקשל

שדקמה-תיבש ןמזב לקשה תיצחמ תניתנ םוקמב האב םילקש תשרפד הרותב האירקה ,הנהו
."הלוע בירקה וליאכ הלוע תרותב קסועה לכ" ל"זר רמאמ ךרד לעו .םייק היה

הווצמה הלטבתנ רשאכ) לבב תולג תלחתהב רבכ הליחתה םילקש תשרפ תאירקש ןבומ הז יפ-לעו
,שורוושחא לש ונמזב היהש םירופד סנה םדוק - רצנדכובנ לש ונמזב ,(לקשה תיצחמ תניתנד
.םירופד סנה - הלוטיבו ןמה תריזגד ערואמל דע םינש המכ ורבעש ירחאל - אפוג ונמזבו

:ןבומ וניא - םירופ סנ םדוק םג התיה (רדא שדוחל תוכימסב) םילקש תשרפ תאירקש רחאמו
?רדא שדוחל םילקש תשרפד רשקה והמ

עגונב רמול רשפא ןכ ומכו ,דיתעה םש לע םיארקנש םיניינע המכ וניצמש יפ-לע-ףאו
,דיתעה םש -לע איה (םירופד סנה םדוק) רדא שדוחל םילקש תשרפד תוכיישהש ,ונניינעל
רשק םג ונשיש רמאנ םאב רתוי קתמויש ןבומ ירה - הכמל האופר םידקה ה"בקהש ל"זח ןושלבו
.(דבלב דיתעה םש לע אוה הז ןיינעש קר אלו) הווהב תוכיישו

:הזב רואיבהו

."םילקשה לע ןיעימשמ רדאב דחאב" 2הנשמב אתיא

תלוע תאז ארק רמאד" ,השדחה המורתמ תונברקה תא בירקהל ךירצ ןסינב 'אב :תרמוא תאז
ביתכד ,ןסינמ הנש הנש ירמגו" ,3"השדח המורתמ ןברק אבהו שדח הרות הרמא ,ושדוחב שדוח
ישדוחל ושדוחב שדוח תלוע תאז" בותכש המש םידמל הזמו ,4"הנשה ישדחל םכל אוה ןושאר
.ןסינ שדוח לע יאק "הנשה

לארשי -ינבש ידכ ,"םילקשה לע ןיעימשמ" - רדאב דחאב - הז ינפל םוי םישולש ,ןכלו
המורתמ ןסינב 'אמ לחה תונברקה תא בירקהל ולכוי הז ידי-לעו ,םהילקש תא איבהל וקיפסי
.השדחה

- אוה םירופ סנד ןמזה םדוק רדא שדוחל םילקש תשרפד תוכיישהו רשקהש ןבומ הז יפ-לעו
בירקהל ולכויש ידכ ,הווהה דצמ םג אלא ,("וילקשל םהילקש םידקה") דיתעה םש-לע קר אל
.השדחה המורתמ תונברק

,רוביצ תונברק םע רושק היה הנושארה םעפב לקשה תיצחמ תניתנ תווצמ םויק :וזמ הריתיו
הנש לכ לש רוביצ תונברק ןהמ תונקל . . תינשהו . . ןאכ בתכנ תומורת 'ג" 5ל"זר רמאמכ
םעפב לארשי-ינב ווטצנש זאמ - אוה רדא שדוחל םילקש תשרפד רשקהש ןבומ הזמו ."הנשו
.הנושארה

לע ןיעימשמ רדאב דחאב") הווהב לעופ םילקש תשרפד ןיינעה תוללכש דבלב וז אל ,הנהו
לעופ "םילקש"ד ןיינעהש דבלב וז אלו ,(השדח המורתמ היהת תונברקה תברקהש ידכ "םילקשה
ןיינעה :וזמ הריתי אלא - ("וילקשל םהילקש םידקה" - ןמה תריזג לוטיב) דיתעב םג
.רבעה יניינע תא ןקתלו תונשל םג לעופ "םילקש"ד

:הזב רואיבהו

תיצחמ תניתנ ידי-לעש ,ונייה ,"םכיתושפנ לע רפכל" רמאנ לקשה תיצחמ תניתנל עגונב
יאק "םידוקפה לע רבועה לכ" בותכש המש 6ימלשוריב ראובמש דעו .הרפכה ןיינע לעפנ לקשה
- "ונתי הז" רמאנ ןכלו .לגעה אטח לע רפכל האב לקשה תיצחמ תניתנו ,לגעב ואטחש ולא לע
תאז ."ול היה המ ונעדי אל 'וג שיאה השמ הז יכ" תרימאב ליחתהש לגעה אטח תא לטבל ידכ
הזבש) "'וג ונעדי אל שיאה השמ הז1 יכ"ד ןיינעה תא םיכפהמ "ונתי הז" ידי-לעש ,תרמוא
.ארוהנל אכושח אכפהתאד ןפואב ,(לגעה אטח ליחתה

- רבעה יניינע ןוקיתו יונישל עגונב םג לעופ "םילקש"ה ןיינע תוללכש ןבומ הז יפ-לעו
.םיאטחה לכד שרושה והזש ,לגעה אטח לע הרפכל דעו ,הרפכה ןיינע

לבא] 'וכ הרזח לגעה אטח ידי-לעו ,ןתמהוז הקספ הרות-ןתמ תעשבש ל"זר רמאמ עודי ,הנהד
התיהש המהוזה תמגודב הניא לגעה אטח ידי-לע הרזחש המהוזהש תוטשפב ןבומ ,ןכ-יפ-לע-ףא
םלועה תומואל לארשי-ינב ןיב םוצע קוליח ונשי יאדווב יכ - םולשו סח הרות-ןתמ םדוק
לגעה אטח ילולש ,תרמוא תאז ,[הכוראב םימעפ המכ רבודמכ ,(7הכלהל עגונב םג) הז ןיינעב
בותכש המ והזו .לגעה אטחמ אוה םיאטחה שרושו ,םיאטחה ןיינע תוללכל תורשפא התיה אל
אטחש רחאמ ,8"לגעה ןווע ןוערפמ תצק הב ןיאש 'וכ תונערופ ןיא" ,"יתדקפו ידקפ םויבו"
.םיאטחה לכד שרושה אוה לגעה

(לגעה אטח לע הרפכה) לקשה תיצחמ ידי-לעש "םכיתושפנ לע רפכל"ד הלועפהש ןבומ הזמו
ידי-לעש ,ונייה ,(לגעה אטח - םשרושש) םיאטחה ןיינע תוללכל עגונב - םינמזה לכב תכייש
תוללכ תא ירמגל םילטבמו םיללושש דעו ,'וכ רבעה יניינע תא םינקתמ לקשה תיצחמ תניתנ
.אטח לש ןיינעל תורשפאה

הווה רבעד םיבצמה לכל ךייש "םילקש"ד ןיינעה תוללכש ,ןבומ ליעל רומאה לכ יפ-לעו
תונברק בירקהל ידכ "םילקשה לע ןיעימשמ" ,דיתעה םש-לע - ןמה תריזג לוטיב :דיתעו
.רבעה יניינע ןוקית - "םכיתושפנ לע רפכל"ו ,הווהב - השדח המורתמ רוביצ

:םדאה תדובעב הזמ הארוהה

תיצחמ תניתנש רחאמו .9הקדצה תווצמ לע יאק - הזה ןמזב לקשה תיצחמד ןיינעה תוללכ
-יתב רובע הקדצ תניתנב הז ןיינע אטבתמ הזה ןמזבש ,ןבומ - שדקמה-תיב םע הרושק לקשה
.הזב אצויכו ,תושרדמ-יתבו תויסנכ

ולא תועמבו ליאוה"ש 10אינתב ראובמה יפ-לע ןבומ ,הקדצ תווצמבש יוליעה לדוג ,הנהו
- לקשה תיצחמד ןיינעה תמגודב - "'הל ושפנ ייח ןתונ ירה ,ושפנ ייח תונקל לוכי היה
."'ה תמורת"

ןיעב ןתונה לכ"ד ןפואב תויהל הכירצ הקדצה תניתנש ,ונייה - "ונתי הז" רמאנ הז לעו
.תומילשה תילכתב - "ןתונ הפי

:הזב ןיינעהו

תאז "םכותב יתנכשו"ד ןפואב ,ה"בקהל שדקמו ןכשמ ויניינע לכמ תושעל - איה םדאה תדובע
וניא ידוהי ותויהב יכ) םייוצר יתלב םיניינע םע תוכייש ול ןיאש דבלב וז אל :תרמוא
.(םתס) תושרה יניינע אל וליפא - השודק יניינע םה ויניינע לכ אלא ,(הז לע דושח
יניינע תויהל םיכירצ םדאה יניינע לכ יכ ,יעבדכ הניא םתס הליכאש 11אינתב ראובמכו
."םימש םשל" - השודק

תוללכ - "'הל המורת לקשה תיצחמ 'וג ונתי הז" - לקשה תיצחמ תניתנב אטבתמ הז ןיינעו
:"'הל ושפנ ייח ןתונ"ש ,הקדצה ןיינע

- ותיב ינב תא סנרפל לכויש ידכ ,ותסנרפ ךרוצל םלועה יניינעב קוסעל םנמא ךירצ ידוהי
ירבד אלו) השודק יניינע םה ולא םיניינעש שגדומ היהיש ידכ לבא .יחיור ינוזמו ייח ינב
ןתונ ונוממ תיצחמש ,ונייה ,"'הל המורת לקשה תיצחמ" תניתנ - הזל הצעה ,(דבלב תושרה
,(הקדצ יניינע) "'הל המורת" ןתונש הממ רתוי חקול וניא ומצעל - תוטשפבו ,"'הל המורת"
.השודק לש ןיינע אוה םלועה יניינעב וקסעש שגדומ הזבש

תאז השוע וניאש ,ונייה ,"ןתונ הפי ןיעב ןתונה לכ" - "ונתי הז" איה הזב השגדההו
רחאמ ,"ןתונ הפי ןיעב" :הברדא אלא ,'וכו הרירב ול ןיאש רחאמ ,םולשו-סח חרכה ךותמ
המורת 'וג לקשה תיצחמ" תתל לכויש ידכ - השודק לש ןפואב אוה םלועה יניינעב וקסע לכש
."'הל

הווה ,רבעד םיבצמה לכב לעופ לקשה תיצחמד ןיינעה תוללכש ליעל ראבתנש םשכ ,הנהו
:םדאה תדובעל עגונב לקשה תיצחמד ןיינעל עגונב ןבומ ןכ ומכ ,דיתעו

:הווהב - שארל לכל

הנש לכ לש רוביצ תונברק ןהמ תונקל" - היה לקשה תיצחמד םיניינעה דחאש 12ליעל ראבתנ
ןכ ומכ ,תירקיעה הדובעה תונברקה תדובע התיה שדקמה-תיבבו ןכשמבש םשכ ,הנהו ."הנשו
,םכותב יתנכשו שדקמ יל ושעו" רמאנ םהילע - לארשימ דחאו דחא לכ תדובעל עגונב ןבומ
.ונוקל םדאה תדובע תוללכ לע יאק תונברקה תדובעש - "דחאו דחא לכ ךותב

תיצחמ דחאו דחא לכ ונתנש" ,"םינדאה תמורת" התיה ל"נה תומורתה 'ג ןיב :הזל ףסונו
ירהו ."'וגו ףסכ רכיכ תאמ יהיו רמאנש ,םינדאה ושענ םהמו . . רכיכה תאמל הלעו ,לקשה
םישרקה תא תישעו" בותכש ומכ ,םישרקמ השענ ןכשמה יכ - ןכשמה לכ לש דוסיה םה םינדאה
םינדאהש ,ונייה ,םינדאה ךותב םינותנ ויה ןכשמה ישרקו ,"םידמוע םיטיש יצע ןכשמל
לקשה תיצחמש - םדאה תדובעל עגונב ןבומ הזמו .ןכשמה תוללכ לש סיסבהו דוסיה תא םיווהמ
.םדאה תדובע תוללכד דוסיה איה

תוללכ יכ - הווהב םדאה תדובע תוללכ םע רושק לקשה תיצחמד ןיינעהש ןבומ הז יפ-לעו
ולכויש ידכ "םילקשה לע ןיעימשמ רדאב דחאב"ו ,תונברקה תדובעב תללכנ םדאה תדובע
אבהו שדח" - שודיח לש ןפואב תויהל הכירצ ותדובעש ,ונייה ,השדח המורתמ תונברק בירקהל
."השדח המורתמ

רוביצב - (רדא שדוח-שארל ךומס) םילקש תשרפ תאירקמ םידמלש הארוהה תוללכ יהוזו
תויהש ידוהיל ול םירמוא ,"רדאב דחא" עיגמ רשאכש - הירחאלו הינפל הכרבבו ,איסהרפבו
ועיגה אל ןיידע יכ) ותדובעב ףיסוהל ךירצש חיכומ אפוג הז ירה ,ףסונ םוי ול ןתינש
שדח" - ותדובעב שדח ןפוא תפסוה :וזמ הריתיו ,("םהב ץפח יל ןיא רמאת רשא" םימי םתוא
."השדח המורתמ אבהו

:רבעב ויהש הדובעה יניינע לכ תומילשו ןוקיתל עגונב ןבומ הז ךרד לע

ותדובעש "ךיז רע טפאכ" ,ושפנב קדצ-ןובשח ותושעב הנה ,תומילשב התיה ותדובע רשאכ םג
,םייפוס-ןיא םה השודקו בוט יניינע לכש ועדיב - רתוי הלענ ןפואב תויהל הלוכי התיה
.לובג-ילבו ףוס-ןיא אוהש ה"בקה םע םירושק םהש רחאמ

ק"כ םגתפ עודי ירה - "דבעימל היל יעבדכ" ,ול ונתינש תוחוכה לכ תא לצינ רשאכ וליפאו
ןיינע תושעל םיאתמה ףקותבו תויתימאב טילחמ ידוהי רשאכש ונרוד אישנ ר"ומדא ח"ומ
וניא ,תולשלתשהה רדס לכב םשרושב םהש יפכ םג ,ויתוחוכ דצמש ,ונייה) ויתוחוכמ הלעמלש
תונייעמה תצפהד הדובעל עגונב ןהו ,הקדצה ןיינעל עגונב ןה - (הז ןיינע תושעל לגוסמ
,(ל"נה םגתפ רמאנ הז ןיינעל עגונבש) וניאישנ וניתובר יבתכ תספדה - המגודלו ,הצוח
הלעמלמ ול םיחתופ ,הז ןיינע תושעל םיאתמה ףקותב ותטלחה ידי-לע הנה - הזב אצויכו
.םיאתמה ןפואב ותטלחה תא םייקל לכויש ידכ ,םישדח תורוניצ

יכ) ללכ הלבגה ןיא הזבש ,ןבומ - הלעמלמ םישדח תורוניצ תחיתפ תודוא רבודמש רחאמו
תוחוכה יפכמ הלעמל םהש םיניינעב קסעתהל אוה לוכי ,ןכלו ,(הלעמלמ איה תורוניצה תחיתפ
."דבעימל היל יעבדכ" רשאמ רתוי הלענ ןפואב ,(םישדחה תורוניצה תחיתפ םדוק) ול ונתינש

:דיתעה בצמל סחיב - םדאה תדובעב לקשה תיצחמד הלועפל עגונב ןבומ הז ךרד לע

םהילקש םידקה" - דיתעה םש-לע (םג) אוה לקשה תיצחמד ןיינעה תוללכש ליעל ראבתנ
.םירופד סנה לעפנ הז ידי-לעש ,ונייה ,"וילקשל

םדאה תדובעבו ."ךפהנ רשא שדוחה" ,"אוה ךופהנו" - אוה םירופד ןיינעה תוללכ ,הנהו
תכשח תא םיכפהמו םילטבמש ,ונייה ,ארוהנל אכושח אכפהתאד ןפואב הדובעה תוללכ לע יאק
.הדיתעה הלואגל םיכוזש דעו ,תולגה

תוללכ לעפנ ,(13םדאה תדובע תוללכ) לקשה תיצחמד הדובעה תוללכ ידי-לע :תוטשפבו
ישילשה שדקמה-תיב ןיינב תא תוארל םיכוזש דעו ,"םכותב יתנכשו שדקמ יל ושעו"ד ןיינעה
ל"זר ישרדמב ראובמכ ,"שדקמ ירקיאד ןכשמ" ,וניבר השמ השעש ןכשמה םג הלגתי זאש -
אוה התעש אלא ,התע םג םייק וניבר השמ השעש ןכשמה ,ןכלו ,םייחצנ םה השמ ידי השעמש
.הלגתי אובל דיתעלו ,םלענו רתסנ

אוה השמ השעש ןכשמהש ,ונייה) םלעה לש ןפואב איה השמ ידי השעמבש תויחצנהש המ ,הנהד
ידי השעמש הזמ לארשי-ינבל שיש תלעותה יהמ יכ ,הנווכה תילכת הז ןיא - (םלענו רתסנ
הלגתי אובל דיתעלש - איה הזב הנווכה תילכתש רמול חרכהב ,ןכלו - !?םלעהב םה השמ
.השמ השעש ןכשמה

חוכב םלועה היה האירבה םדוק םגש יפ-לע-ףאש - םלועה תאירב ןיינע תוללכ תמגודבו
הז ךרד לעו .לעופב אב רבדה רשאכ - איה הזב הנווכה תילכת ,ןכ יפ-לע-ףא ,(םלעהב)
םתדובעו ,"יעטמ רצנ" םה לארשי-ינבש עדוי םנמא ה"בקה - לארשי-ינב תדובע תוללכל עגונב
הלגתמ ןיינעה רשאכ - איה הזב הנווכה תילכת ,ןכ-יפ-לע-ףא לבא ,'וכו יעבדכ היהת
.לעופה לא חוכהמ ,יוליגה לא םלעההמ

,ויתארב ידובכלו רמאנש ,ודובכל אלא וארב אל ומלועב ה"בקה ארבש המ לכ" ל"זר רמאמכו
,לעופב האירבה ידי-לע השענ ה"בקה לש ודובכ יוליג ,תרמוא תאז ,"ויתישע ףא ,ויתרצי
,"ויתרצי"ד ןיינעה קיפסמ אלו ,האירבה םלוע ,"ויתארב"ד ןיינעה קיפסמ אל - אפוג הזבו
היישעה םלועב :הברדאו ,היישעה םלוע - "ויתישע"ד ןיינעל םג םיקוקז אלא ,הריציה םלוע
."ויתישע ףא" - הפסוה לש ןפואב לעפנ הז ירה

איה לארשי-ינב תדובע רשאכש ,ןבומ - ונתדובעו ונישעמב םייולת םיניינעה לכש רחאמו
- וניבר השמ השעש ןכשמה יוליגל םיכוז ,(םירומאה םיניינעה לכל עגונב) יוליג לש ןפואב
.ישילשה שדקמה-תיבב הלגתיש

ונינבב ונינקזבו ונירענב" - "םימחרב ןויצל ךבושב וניניע הניזחתו" דועייה םייוקיו
הרהמב ,ונקדצ חישמ ידי-לע המילשהו תיתימאה הלואגב ,"םהמע ןרהאו השמו" ,"וניתונבבו
.שממ ונימיב
,'ב"משת תויודעוותה - םחנמ-תרות' ,ב"משת'ה רדא שדוחה םיכרבמ ,םיטפשמ תשרפ תבש תחישמ םיעטק)
(הגומ יתלב - 896-890 'מע ,'ב ךרכ.ב"עס ,גי הליגמ (1

.םילקש שיר (2

.ב,טכ הליגמ (3

.א,ז הנשה שאר (4

.וט,ל אשית י"שר שוריפב אבוה (5

.'ג הכלה 'ב קרפ םילקש (6

.ב,ופ תבש האר (7

.י"שר שוריפבו דל,בל אשית (8

.ד"צרתס ח"וא ע"ושל ת"עש האר (9

.ז"ל קרפ (10

.'ז קרפ (11

.'ב ףיעס (12

.'ה ףיעס ל"נכ (13
חישמ םע תויחל


םגו תולגב הניא המשנהש איה תמאה
תולגב וניא ףוגה


!תואיצמה תא הנשמ וניא - תאז םיאור ןיאש המ

לעפתמ אוה ןיא ,הלואגה - איה תולגה ןיינעבש תימינפה הנווכהש האורו עדוי ידוהיש רחאמ
.הלואגה - איה הזב תימינפה הנווכהש ועדויב ,תולגה רתסהו םלעהמ ללכ

ול םירמואש אפוג הזמו - !?תולגב םיאצמנ לעופב ירה :ןעוטו ידוהי אב ןכ-יפ-לע-ףא לבא
תיבה ןמזב יכ ,תולגה ןמזב ןיידע םיאצמנש חכומ ,תולגה רתסהו םלעהמ לעפתהל ךירצ וניאש
!תולגה רתסהו םלעהמ לעפתהל ןיאש רמול םוקמ ןיאו ,ללכ תולג לש תואיצמ ןיא

!"תולג יאלאד" - תולגהמ תאצל ךירצש - ול םירמוא הז לע הנה

הכלה אל המשנהש םגתפה עודיכו ,ותמשנל סחיב ךייש וניא תולגה ןיינע תוללכ ,הנהד
ףוגהש ןפואב איה ותדובעש רחאמ הנה - תולגב אצמנה ףוגל עגונב וליפאו .תולגב םלועמ
תולגה ןיינע רדעה םג לעופ המשנל סחיב תולגה רדעהש ןבומ ,המשנה יבגל ירמגל לפטו לטב
...!!"תולג יאלאד" קועצל לוכי ףוגה םגש ,ונייה ,ףוגל סחיב

!יולגב תאז לכ האור וניאש ןעוטו ידוהי אב - ןכ-יפ-לע-ףא לבא

"ןבת"ה תודוא "סוס"ה תבשחמש עודיה םגתפהמ תנבומה - העודיה "המחנ"ה האב הז לע הנה
:רבדה תואיצממ המואמ הנשמ הניא

אדוחיו האליע אדוחי יניינעב םירבדמו ,םיסוסל המותרה הבכרמב םידוהי םיבשוי רשאכ
,"ןבת"ה תודוא םיבשוח םיסוסהש יפ-לע-ףא הנה - הרותד הלגנב םייוסמ ןיינעב וא ,האתת
,'וכ הבכרמהמ םיסוסה תא ריתהל לכויו ,וצפח זוחמל רבכ עיגי יתמ בשוח "הלגע-לעב"הו
אדוחיו האליע אדוחיד ןיינעה תוללכב המואמ הנשמ הז ןיא - ךרדה למעמ חונלו ןימח תותשל
!האתת

- "ןבת"ה תודוא םתבשחמש ,תימהבה שפנו ףוגה - ובש "סוס"ה ונשי דחא לכ לצא ,הנהו
שונא בבל םחל" - תימשג הליכאל קוקז ףוגהש הזכ ןפואב ארבנ םדאה יכ ,םיימשג םיניינע
..."דעסי

"הלגע -לעב"ה רשאכו ,תילכשה שפנה - ובש "הלגע-לעב"ה דחא לכ לצא ונשי הז ךרד לעו
הניא הליכאהש ,ונייה ,ןשי "הלגע-לעב"הש רחאמו ."ןבת"ה תליכאב "סוס"ה חנומ זא ,ןשי
אינתב ראובמכ ,השודקל תאז תולעהל רתוי לקנ יזא ,םתס הליכא אלא ,םולשו סח הוואת םשל
וניא ,ןכלו ,העש התואב לוכאל לגוסמ וניא ןשי "הלגע-לעב"ה רשאכ :הזל ףסונו .('ז קרפ)
.דבלב הנישה ןיינעל עגונב אלא ,הליכאה ןיינעל עגונב העש התואב רהזיהל ךירצ

אדוחיד ןיינעל סחיב המואמ הנשמ הניא "הלגע-לעב"הו "סוס"ה תבשחמש םירמוא הז לעו
.'וכ םלצא םג תוקולא יוליג ,האתת אדוחיו האליע

,יולגבו לעופב םירבדה תא םיאור ןיאש הנעטהש - ליעל רבודמהל עגונב ןבומ הז ךרד לעו
!תיתימאה תואיצמה תא הנשמ הניא
,ב ךרכ ,'ב"משת תויודעוותה - םחנמ-תרות' - ב"משת'ה שדוחה תשרפ ,ידוקפ-להקיו תשרפ תבש תחישמ)
(הגומ יתלב - 1053-1055 'מע

יהויחבמ ריתי


םויב םיעגר רפסמ שידקהל ךירצ
'שפנה םצע' לע הבשחמל


יברה חילש תויהל הכזש לע החמש לש הייכב ךותמ

םג קסעתמש ,ונייה ,יכה ואלב לטבמו קיספמש רחאמ הנה - ונכרעכ םישנא תודוא רבודמ רשאכ
םוקמ"ד ןפואב איה ותגהנהו ,(לארשי תא סנרפלו הרות דמללו דומלל דבלמ) םירחא םיניינעב
םיעגר רפסמ אוצמל םיכירצו םילוכיש יאדווב ירה - 'וכ םיניינע המכו המכל "שארב שי
.שפנה םצע םע השענ המ ןנובתהלו בושחל ידכ םויב

םלוכו ,"םימימת יכמות" תבישיב הדיקשו הדמתהב דמלש "םימת" אוהש יפ-לע-ףא ,הנהד
םלועה לכש רחאמו ,"התא קידצ ךל םירמוא ולוכ םלועה לכ" - 'וכו "םימת" אוהש םיעדוי
-ףא - םלועה לכ םע ("ךיז ןראפש") חכוותהל לוכי וניא הרות יפ-לע ירה ,ךכ רמוא ולוכ
ונממ תשרדנ ,ןכלו ,שפנה םצע לש הבצמו הדמעמל עגונ אל הז לכש תעדל וילע ,ןכ יפ-לע
.שפנה םצע לע םג לעופ הז ידי-לעש ,הלבגהו הדידממ הלעמלש ןפואב הדובע ,הייכבד הדובעה

,ונייה - וילא םינווכמ םירבדה אלא ,תלוזה לש ובצמו ודמעמל עגונב הכובש הנווכה ןיאו
רמאש ר"ומדא ח"ומ ק"כד רופיסה עודיכו .ושפנ םצע לש הבצמו הדמעמל עגונב איה הייכבהש
!'וכ ולש אוה "וניאטח ינפמ"הש שטיוואבוילב היהש םייוסמ ןזחל עגונב

האמ דע ,ןיד אמלעב ותויח םייחב היהיש םינש תורשע ול וראשנש יפ-לע-ףא :תרמוא תאז
,ןכ יפ-לע -ףא - 'וכ םייחצנ םייח ויהי זאש ,ונקדצ חישמ אובי םייתניבו ,הנש םירשעו
ידי-לע השענ הזו ,יוארה בצמו דמעמב היהת שפנה םצע םגש ןפואב תויהל הכירצ ותדובע
.הלבגהו הדידממ הלעמלש הדובע יהוזש ,הייכבה ןיינע

לדוג תביסב תואב תועמדה ירהש ,החמש לש הייכב - החמש לש ןפואב אוה הייכבה ןיינעו
,וזכ הלודג החמש ליכהל םילוכי םניא ןיחומהש דע ,הלבגהו הדידממ הלעמל איהש החמשה
.ןיחומה ירתוממ תואבה תועמדב הכוב אוה ירה ןכלו

יד) "חילש"הו "לגר"ה ותויהב יכ - ותוא ןיכילומ ךרד וזיאב עדויש ינפמ איה החמשהו
ר"ומדא ח"ומ ק"כד ("חילש" רעקיטכיר רעד ןוא ,"לגר" רעקיטכיר רעד ,עוושעדאפ עקיטכיר
ק"כ - ונרודבו ,"ארדו ארד לכב השמד אתוטשפתא" יכ ,ונרודבש וניבר השמ ,ונרוד אישנ
לא - ותוא ןיכילומ ךרד וזיאב עדוי אוה ירה הזכ בצמו דמעמב ותויהב הנה ,ר"ומדא ח"ומ
!ונרוד אישנ ר"ומדא ח"ומ ק"כ

תיתימאה הלואגב - "רפע ינכוש וננרו וציקה" דועיה םויק ידי-לע לעפנ הז ןיינעו
...ונקדצ חישמ ידי-לע המילשהו

,ונקדצ חישמ ידי-לע המילשהו תיתימאה הלואגל לארשי-ינב לכ םיכוז שממ בורקבו
דעו הנשה תישרמ הב ךיקלא 'ה יניע דימת 'וג רשא ץרא" - ונצראל תויממוק ונכילויש
.שממ ונימיב הרהמב ,ישילשה שדקמה-תיבל - אפוג שדוקה ץראבו ,"הנש תירחא
ךרכ ,'ב"משת תויודעוותה - םחנמ-תרות' - ב"משת'ה רדא שדוחה םיכרבמ ,םיטפשמ תשרפ תבש תחישמ)
(הגומ יתלב - 919-918 'מע 'ב

יבר יצוצינתוליעפ - "הזב אל ויריסא תאו"
םיידוהי םיריסא םע


וניא אלכה ןויערש ,הרותה תעד תא יברה אטיב תובר םימעפ
רהוסה-יתב תא תושעל ארק תאז םע * ידוהיל יואר שנוע
* רשיה ךרדל ורזחיו םיריסאה ומקושי םהבש תומוקמל
םג עיגהל תדמתמ האירק דצל ,םיריסאל םיישיא םיבתכמ
ויתווצמו גחה תחמש תא םהילא איבהלו םיגחב םהילא


רפואל השנמ-יכדרמ ברה תאמ


הרותה תפקשה לע וכמתסהב ,אלכ-תיב לש ןויערה םצעל ילילש סחי יברה אטיב ינורקע ןפואב
'ת"יש'ה תויודעוותה - םחנמ תרות' - ת"יש'ה לולאב י"ח תחיש :המגודל האר) הז ןיינעב
הרעה 215 'מע ה"כ ךרכ תוחיש-יטוקילב ונמסנש ,ה"משת ץיק תוחישב הבחרהבו .196-194 'מע
.(17

לארשי -ץראב ריכב טפוש שמישש ,ןיקמורפ דג רמל ד"ישת תנשמ תרגיאב יברה בתכ ךכו
:(דצק 'מע ,ט ךרכ שדוק-תורגיא)

קוליח שי השודקה ונתרות לש ןישנועהו םיטפשמה תרותב רשא ,רבדה אלפנ
שנוע ירמגל ןיא ונתרותבש אוהו ,םימעה ראש לש םיטפשמה ירפס יבגל ירקיע
ךרע לדוג לע הרותה תפקשה לילעב םיאור ןכ םג הזבו . . םירוסאה תיב
רשא ,"םהב דחא אלו ורצוי םימי" בותכה רמאמכו ,םייחה רקויו לעופב השעמה
ןיינע הז ןיא הרותה יפ-לע שנוע רשא ןוויכו ,םה םירופס םדאה ייח יעגר לכ
וליפא השעמה תוירשפא םדאה ןמ לולשל םוקמ ןיא ירה ,ןוקית לש אלא המקנ לש
יולימל יואר וניאש ימל טרפ ,םירוסאה תיב ןיינע והזש םיברה ןוקית ליבשב
.התימ ושנועש ,ללכ ודיקפת

עגרו עגר לכ ךרע לדוג ליעל רכזנכ .א :תוירקיע תודוקנ 'ג הזמ םידמלו
דחוימ דיקפתו ,אוה םדא אטחש יפ-לע-ףא .ג .דיחיה ךרע לדוג .ב .םדאה ייחמ
.םלוע ארוב לש ותוחילשב וילע

םלועה תגהנהב הבוטל יוניש

לשמל ךכ .תויודעוותהב ףתתשהל םידוהי םיריסא לש תוצובק יברה רצחל ואבוה םימעפ המכ
השפוח הלביקש םיריסא תצובק החכנ ,ה"משת ןוויסב ב"י ,אשנ תשרפ שדוק-תבש תודעוותהב
:רמא ראשה ןיבו ,תודעוותהב ךכל סחייתה יברה .תבשל

טושפ יכה רבד אוה "רהוסה תיב"ד שנועה ירה - םלועה תומוא תגהנהב ,םנמא
ומכו .םימודק יכה םינמזב דוע םירצמד הגהנהב תאז וניצמש ,רומאכו ,לבוקמו
.ולא ונימיל דע ,הז ירחאלש תורודב ןכ

,תורואנה תונידמב ירה - םלועה תומוא תגהנהל עגונב םג ,ןכ-יפ-לע-ףא לבא
- "רהוסה תיב"ד גשומה תוללכב הבוטל יוניש לח ,רשויו קדצ יפ-לע םתגהנהש
שארל לכל ,תלעות םשל םא יכ ,אדירג יוניעו רעצ םשל הניא ותרטמו ותילכתש
תיב"ב ריסאה לש ותוהש תפוקת תא םילצנמ ,הזל ףסונו ,רוביצל קיזי אלש -
תארקל ורישכהל ידכ ,תאזו ,תמאה לע ודימעהלו רשיה ךרדל וריזחהל "רהוסה
תיבמ ותאצ רחאל - רשויהו קדצה ינדא לע םיססובמה םייח - םישדח םייח
.רהוסה

אלא הניא "רהוסה תיב" לש הרטמהו תילכתה לכ ןהבש תונידמ םויכ םג שי
יוניעו רעצ םימרוג ולא תונידמב םנמא .וב םיאצמנה םישנאה תא תונעלו רעצל
...!רהוסה-תיב ילתוכל ץוחמ םיאצמנה ולאל םג

טעמל םילדתשמ ןהבש ,רשויו קדצ יפ-לע ןתגהנהש תונידמל ,אופא איה הנווכה
,בטומל םריזחהל ,רומאכ רקיעהו ,םיריסאה לש לבסהו רעצה תא תיחפהלו
תא להנלו ,"שדח ףד" חותפל ולכוי רהוסה-תיבמ םתאצבש הזכ בצמל םאיבהלו
בטומל וריזחי םמצע םהש אלא ,דוע אלו ,רשויו קדצ יפ -לע םהייח חרוא
ךכ ויה תואצותהו ,"אדבוע הווה 'ידידב"ש םהל ורפסיש הז ידי-לע ,םירחא
.ךכו

ולאל) תורשפאה תא םינתונ - םיריסאה לש םתבוטב תולדתשהה ללגבו
,םתדל םאתהב גהנתהל ולכוי רהוסה-תיבב םתוהש ךשמב םגש (ךכב םיניינועמה
- רהוסה-תיב תלהנה רובע ףסונ ץמאמו תופסונ תואצוהב ךורכ רבדה רשאכ םגו
.ץמאמו אחריט לכ םיכסוח אל

תא םיאור רשאכש אלא ,דוע אלו ,םעפל םעפמ השפוח םיריסאל םינתונ ןכ ומכו
,"הנינח" ול םינתונ - בטומל רוזחל ותולדתשהו ,ריסאה לש הבוטה ותגהנה
.וילע רזגנש רסאמה תפוקת תא תוצרל םייסש ינפל תוריחל תאצל ול םירשפאמו

"ידוהי (לכ) לש שפנ חוקיפ"

ראשה ןיב ומסרופ) ט"לשת ףרוחמ ןוסגילז 'יש ןרהא-לאכימ 'ר ח"הרה לש ונמוי תומישרב
ליאוה ןהבש 'תויודיחי' לע רפוסמ (70 'מע (ד"נשת תבט 'ב) 598 ןויליג 'ד"בח רפכ'ב
ןיינעתה הקירמא םורדמ םינבר םע התייהש תושיגפה תחאב .תישיא החישל םינבר לבקל יברה
:לאשו אלפתה יברה ."רדסב לוכה" - הרושכ בצמהש הנענו ,הניטנגראב תודהיה בצמב יברה
םיכירצ" :התיה יברה תבוגת .םיטסירורט םה :בישה לאשנה ?אלכ יתבב םירוסא המכ שי ירה
לכ החוד דיחיו דחא ידוהי לש שפנ-חוקיפש תעבוק הכלההו ,דחא ידוהי לע וליפא בושחל
."!הלוכ הרותה

יברה ידי -לע שקבתנו 'תודיחי'ל הקירפא םורדמ בר סנכנ - ולסכב א"כב - ןכמ רחאל הליל
.םירוסא-יתבב םש םיהושה םידוהיה לכל תויכונח ויהיש לדתשהל

םיריסאל 'ןיליפת עצבמ'

,ל"ז בובייל לארשי ברהל בוקודוח א"מח ברה ,'תוריכזמ'ה שאר בתוכ ח"כשת ןוושחרמב 'הב
:(ק"האב ד"בח-תדוגא-יריעצ ר"וי

םיבשויש ולאב םג ןיליפת לש עצבמה תרגסמב וניינעתה םא תעדל יתוא ןיינעמ
.םירוסאה-תיבב ןלציל אנמחר

תחנהב לדתשהל שי א"טילש ר"ומדא ק"כ ידי-לע ראובמה יפ-לעש המ דבל הנהו
-אנמחר אוהשכ וליפאו ,ינחורה ובצמב בשחתהל ילבמ דחאו דחא לכל ןיליפת
ליחתי חטב ןיליפתה תחנה ידי-לע ,הברדאו ,דואמ דע הדורי הגירדמב ןלציל
םג םירוסאה-יתבב םיאצמנ יאדווב הז לע ףסונ הנה ,הלעמ הלעמ תולעל
.'וכו םילק םיאטח רובע םישנענה

םאיבהל תולדתשה תושרוד םירוסאל סחיה רבדב תושדחה תוטישהש עודי הנהו
תובישחב תודוהל םהילע םינוממה םיחרכומ ל"נה םעטמ םג ןכלו .הנוכנה ךרדהל
םג ןיליפת ושיבליש המ לע ףסונ) ןיליפת חינהל םהילע ועיפשיש הלודג יכה
.('וכו םירמושה תא

"חרבו עגפ"

זכרמה רוזאב אלכ-יתבב םיריסא יוכיזל העובק תוליעפ חתפתהל הלחה (ךרעל) ו"לשת תנשב
-יתבל םיעסונ ויה ד"בח -רפכב םימימת-יכמות תבישיב םירגובמה םירוחבה .ןיליפת תווצמב
.םיריסאה םע ןיליפת וחינהו ישיש םוי ידמ ('ןולייא' אלכ םויכ) 'הלמר'ו 'והישעמ' אלכה

עובק ןיינמ דסונש דע ,אלכה-תיבב תודהי לש חור רצוויהל הלחה וז תוליעפל תודוה
חור חיפהל ידכ ,אלכב תבש תושעל ואוביש םימימתהמ םעפ שקיב תסנכה-תיב יאבג .תוליפתל
לכל וגאד םהו ,אלכה תלהנה ידי-לע בויחב לבקתנ ןויערה .םיריסאה ןיב הנומאו דודיע לש
.םירודיסה

תורנה תקלדה תעש תארקלו ,םהיצפח תא וחינה םש ,דולב הבישיל הליחתב ועיגה םימימתה
קוזיח ירבדו יברה לש החיש ועימשה ךכ-רחא ,החנמ םיריסאה םע וללפתה םה .אלכה לא ועסנ
תורשע םכותל ופחסש ,םידוקירב ואצי ךכ-רחאו ,תיברעו תבש תלבק םמע וללפתה ,דודיעו
תרחמלו ,הלילב ונל םג םש ,דולב הבישיב םימימתה ודעס תבשה תדועס תא .םיריסאה לש תובר
.קוזיחו דודיע תוחישלו הליפתל ,אלכה לא בוש ואצי

םבילב החיפהו םיריסאה לע קומע םתוח הריאשהש ,רתויב תחלצומ הלועפ וז התיה לוכה-ךסב
.ותרותלו 'הל תוררועתה לש חור

םירפא ברה ארק םימי המכ רובעכ .הרגשל רזח לוכה הרואכלו ,יברל ח"וד חלשנ לבוקמכ
,םירוחבה םע תולועפה לעו ןיליפת עצבמ לע הנוממה זא היהש רוחבל ,הבישיה להנמ ,ףלוו
ךשוממ ןמז תולבל םירוחבל יואר הז ןיאש ,בוקודוח ברה ידי-לע ,הרוה יברה יכ ,ול רסמו
אלו ,'חרבו עגפ' לש ןפואב תושעיהל תוכירצ הזה גוסהמ תולועפ" .אלכה ילתוכ ןיב ךכ-לכ
.בוקודוח ברה רסמ ,"ידמ רתוי םש תוהשל

האליכמ המשנה תא ררחשל

'םחנמ לכיה'ב ספדנ) ד"בח-תדוגא-יריעצ תלהנהל בתכמ יברה רגיש ה"לשת הנשה-שאר תארקל
.(ךליאו חנ 'מע 'ג ךרכ

:יברה בתכ בתכמה ףוסב

- ([ןח תואושתו=] ח"תו ,[ןובשחו ןידה=] ח"ודה) םבתכמ תלבק ינא רשאמ

םריכזא רשא ,ילא םהיבתכמ תא םדי לע וריבעהש הלא לש הכרב תושקב ףוריצב
ובתכש םשכש ןוצר יהיו .ע"יז מ"גבנ ה"הללקוצז ר"ומדא ח"ומ ק"כ ןויצ לע
.ןנכותב בוט ורשבי - תושקבה

וניבאל [לארשי ינב=] י"נב בבל ברקל 'קה םתדובעב החלצה תכרבבו דובכב

רשא לארשי תבהאו הרותה תבהא 'ה תבהא תשלושמה הבהאה לע דסוימ - םימשבש
.אוה דח
אלכה-יתבמ וילא ורבעוהש םיריסא יבתכמל סחייתמו ("ודיצב בתכנ"ב) יברה ךישמה ןאכו
:הכרב תלבקל

.ב.נ

המכ םג ויה ירה םירומאה [שפנ-ןוידפ=] נ"פ - הכרב תושקב יבתכמ ךותב
רבד לכ" רשא ט"שעבה תרות יפ-לעו .אלכב [התע תעל=] ע"על םיאצמנהמ תושקב
'ט ,םוי-םויה) "'ה תדובעב הגהנה תארוה אוה - עמוש וא האור םדא רשא רבדו
"םינפ" המכ רשא ,'וכו אינתה 'סב ,ח"אדב ראובמה יפ-לע ןנובתהל שי ,(רייא
איה המשנה יכ ,ופוגב "אלכ"ב תאצמנ םדאה תמשנש - אוה דחאה ןפהו ,םייחל
רפעל ופוסו רפעמ ודוסי ,םדו רשב אוה ירה ףוגהו ,שממ לעממ הקולא קלח
תתנש המשנ" רשא ,הככ ,םדאה ארוב ,'ה השע המל ,הזב ההימתה העודיו .'וכו
םדו רשב ףוגב - "יב התחפנ התא ,התרצי התא ,התארב התא ,איה הרוהט יב
.ירמוחהו ימשגה הזה םלועבו

ידי-לע רשא ,איה הילע ךרוצ וז הדירי רשא ,הנעמהו רואיבה םסרופמו
אצמנש יפ-לע-ףא וארוב ןוצר אלמל הזה םלועב וייחב ותילכתב םדאה ןנובתיש
תועינמה תא ךופהל וחוכב זא ,םילובלבו תועינמ אלמ ירמוחו ימשג םלועב
יכה הגרדל - דעו ,רתוי הנוילע הגרדל עיגי םדי-לע רשא םיעצמאל םילובלבהו
.ךשוחה ןמ רואה ןורתיכו ,תילענ

םולשו סח אל איה תיתימאה ותילכת רשא ,וטושפכ אלכב ןכ םג שי הז ןיעמ
המב ןנובתהל אלכב אצמנהל תונמדזה היהת הז ידי-לעש םא יכ ,שנוע םשל שנוע
ירהש ,בוט קלח ןכ םג םהבש - םידחוימ םייח יאנתב ןנובתהלו ,וילע רבעש
ול שיש - אוה ולא םיצוצינמ דחאו וברקב רשא בוט ץוצינ ילב ערל םויק ןיא
.'וכו ונומהו בוחרה שער ןוגכ ,םיעירפמה םירבד ילבמ ןנובתהל תורשפא

וביל ררועתנ דימ ,רבד לש ותתימאל הישפנד אבילא ןנובתמ םדאשכ יאדוובו
הקולא קלח איהש תיקולאה שפנ איה ,לארשי-ינבמ תחאו דחא לכל שי רשא שפנל
השעמ ידיל האיבמה תוננובתה ;אלכ ךותב אלכב התע תאצמנה ,ל"נכ ,שממ לעממ
ונתרות דומיל ,השעמ ידיל איבמש דומילה לודג רשא ,םיאתמה דומיל תועצמאב
.םייחב הארוה ,םייח תרות - הז םע דחיבו ,תמא תרות ,השודקה

לכ ול ואיצמי ,'קה ונתרותב דומיל ירפס שרודה דחא לכ רשא יאדוובו
.שפנה תחונמ ךותמ םהב דומלל תורשפאה םע דחיב םישורדה םירפסה

םלועב וייחב ,םייחב וכרד ריאהל ,רוא הרות ,הרותבש רואמה חוכ לודגו
םויקל דעו ,ינחור אלכב - וא ,וטושפכ אלכ הז םא ,אצמנש םוקמ הזיאב ,הזה
.אקתימל ורירמו ארוהנל אכושח ךופהל ,עודיה םגתפכ ,תוחילשה

יריסאל עגונב הנידמו הנידמ לכבש םיקוחה ידי-לע םג רומאה ןיינע שגדומו
ול דעוימה דעומה תנטקה ףכית האיבמ אלכב אצמנה לש הבוט הגהנה רשא ,אלכ
.ולוטיבל - דעו ,אלכב תויהל

דחא לכ לע חיגשמו םדאה ארובו וגיהנמו םלוע ארוב ,ת"ישה רשא ןוצר יהיו
וליפא - ל"ז ונימכח ןושלכו ,הינימ יונפ רתא תילו ,תיטרפ החגשהב תחאו
בחרמה לא רצימה ןמ תאצל םרזעיו דחאו דחא לכ בבל תולאשמ אלמי ,הנסה
.תוימשגב םג רצימה ןמ האיציל דימו ףכית םרוג הז רשא ,תוינחורב
.ול עייסמ ה"בקה (םירחאו ומצע) רהטל אבה ל"ז ונימכח ונוחיטבהו

םיריסאל םירופ תווצמ

עצבמ'ל תונכהה לע ררועל יברה שקיב (525 'מע ו"לשת שדוק-תוחיש) ו"לשת םירופ תארקל
:"הפסוהבו" שיגדהו ףיסוה ךא ,'םירופ

-חולשמ תווצמ םייקל םה ףא םיקוקזה ,םירוסא יתבב םיריסא םנשיש ןוויכמ
רשפאמ םללכב תירבה-תוצראו תונידמ המכב "קוח"הו ,םינויבאל-תונתמו תונמ
. . אלכה-תיב ידרשמב רתונ ףסכ ןכ-ןיאש-המ - לכאמ יניינע ריסאל סינכהל
קינעי ,הקדצ תפוק ודיב קיזחי ריסאל "תונמ חולשמ"ה איבמש תורשפא תמייק
."םינויבאל תונתמ" תווצמ רותב הפוקל ולשלושיש תועבטמ ריסאל הנתמב

!?"אלכה יגרוס ץצופל"

ח"הרה ןיכה תודעוותהה רחא דימ .צ"יירהומ ר"ומדא ק"כ םעפ אטבתה ,"םה םיזירז םידיסח"
תא הליכה תרבוחה .םירופה גחב םיריסאל הקולחל הדעויש תדחוימ תרבוח ןגוק ריאמ-קחצי 'ר
יניד ,ןבומכו ,םיריסא דודיע ןיינע לדוג לע יברה תחישמ םיעטק ,גחה רופיס תיצמת
.םירופה גח יגהנמו

תוחישמ 'יעובש ןויער' ןיעמ) תילגנאב "עובשה תבשחמ" ןויליג ךרוע אוהש ,ןגוק ברה
רויצ תרבוחה תפטעמב בלשל שקיב ,(ןגישימ תנידמבש טיורטדב תודימתב םינש עיפומה ,יברה
לש רסאמהמ הלואגה גח תארקל ,ל"ז ןמיילק ןמלז 'ר ידיסחה רייצה ידי-לע ותעשב ןכוהש
רוא הארנ וב (ז"פרת תנשב המרטסאקמ צ"יירהומ ר"ומדא ק"כ רורחש םוי) זומת ג"י-ב"י
.אלכה יגרוסמ עקוב

הסחייתה ןהמ תחא .תורעה רפסמ ריעהו ושדק די-בתכב והיגהל ליאוהש יברל חלשנ רמוחה
שרפתהל לוכי הזכ רויאש ושדק-די בתכב ןייצו וב שמתשהל אלש הרוה יברה .ל"נה רויצל
...אלכה יגרוס תא ץצופל העצהכ

"םידוהי םה םג"

יברה סחייתה (616 ,611 'מע 'ב ךרכ ו"לשת שדוק-תוחיש) ו"לשת םירופ תודעוותהב
:רמא הכו 'עצבמ'ל תונכהב םירופה תארקל תוררועתהל

תורשפא ונתי ןכו "תונמ חולשמ" וקינעיו - ורקבי ףאש תדחוימ השקב םג התיה
-יאמ הרואכלש ףאו ,םירוסאה-יתבב םייוצמה הלאל "םינויבאל תונתמ" םייקל
תווצמ ןתוא לכב םה םיבייוחמ אליממ ,םידוהי ןכ םג םה ירה ,ןל-עמשמ -אק
ירמגל רבדה חנזוה הז טרפב דחוימבש תעדל וחכונ ירה - ןמייקל םה םילגוסמש
השגדהו דחוימ םעט םייק םבגל תמאב ךא .תואיצמה וזו ,היהתש הביס הזיאמ
."םינויבאל תונתמ"ו "תונמ חולשמ"ל עגונב תדחוימ

:רמאו ףיסוה ןכמ רחאלו םירוסאה-תיב שנוע תא הרותה תלילשב ותשיגב יברה ךיראה ןאכ

(זי הכלה 'ב קרפ הליגמ תוכלה) םירופ תוכלה םויסב ם"במרה ירבד יפ-לע
,םירגו תונמלאו םימותיו םיינע בל חמשל אלא הראופמו הלודג החמש םש ןיאש"
תויחהלו םילפש חור תויחהל רמאנש הניכשל המוד ולאה םיללמואה בל חמשמהש
ןה ,םירוסאה-תיבב הזב לדתשהל שיש דחוימה ךרוצה אופא ןבומ ,"םיאכדנ בל
חולשמ - םירופ תווצמל עגונב המכו-המכ-תחא-לע ,ללכב תווצמה םויקל עגונב
.םינויבאל תונתמו תונמ

תווצמה םויקב בלתשמה רבד ,ריסאה םוקיש םוקמכ רהוסה-תיב תרטמ תא ראתמו ךישממ יברה
:הז ןיינעל רזוח בושו .תורומאה

חספה גחל תונכה

ונעי ,הליגמה תאירק תא ועמשי םירופה ימי עיגהבש ,איה ךכל םיכרדה תחא
ןמזל ונעיגהו ונמייקו ונייחהש" וכרבי םירוסאה-תיבב םתויהב ףאו ןמא
ארטסמ אעיקת אוודח" ךא ,("אד ארטסמ") םירוסאה-תיבב בשוי םנמא אוה ."הזה
אוה ךרבמ ןכלש הליגמ ארקמד 'ה תווצמ תא םייקמ אוהש םושמ - "אד
,("הלואגל הלואג ךמסמ" ירהו) חספה גחל עגונב הז ךרד לעו . . "ונייחהש"
לדתשהל שי ,חספל תונכהה תוליחתמ גחה ינפל םוי םישולש רבכש ןוויכמו
לכו רשב ,תוסוכ 'ד ,הצמ :חספה יכרוצ לכ םהל ויהי םירוסאה-תיבב םיאצמנהש
תונכהו .חמש םג היהי זאו - רשכ חספה גח םייקל ידכ םישורדה םיטרפה ראש
,ןכש ,חספה גחל תונכהב קר םירוסאה -תיבב ואצייש לועפל ןחוכב שי ולא
םירוסאה-תיבב אצמנה ולוכ לארשי םע תמגודב ,חספה גח םדוק דוע והוררחשי
ןמזב תוגהונ ןניאש תווצמ המכו המכ םייקל ונממ רצבנ זא ןכש - תולגה ןמזב
ןמייקמ ,ןמייקל ודיב ןכש תווצמ ןתואש 'ה תוארבש - םייק שדקמה-תיב ןיאש
.הלואגל םיכוזו תולגהמ "רורחש"ה אוה רהממ ,רודיהבו תומילשב יעבדכ

"ונתורח ןמז"

םיקסועה 'אל שטיוואבוילמ א"טילש ר"ומדא ק"כ בתכמ קתעה" םסרפתה ,ו"לשת ,הנש התואב
:רמאנ ובו ,"רהוסה יתבב םיעצבמב

ו"לשת'ה לודגה תבש ברע .ה"ב

.י.נ ,ןילקורב

!הכרבו םולש

וניחא ןעמל ויתולועפמ הבוטה הרושבה לע ןח תאושתו ובתכמ יתלבק םעונב
תונתמו תונמ חולשמ עצבמ םע רשקב ,םירוסאה יתבב םיאצמנה ויחיש לארשי ינב
.ללכב תודהיה קוזיחבו ,םינויבאל

הקזח יתוקת עיבאו .רואיב ךירצ ןיא היתווכדל יאדווב - הזבש תוכזה לדוגו
.ואובי םימיב םהב אצויכ תולועפב תוברהל ותוא דדועת רבעב ותחלצהש

םצעה איה תודהיהו ,םוקמ לכבו םוי לכב םה םידוהי לארשי ינב וניחא ירהו
יחו םדאה םתוא השעי רשא היתווצמ םויקו הרותה דומיל ,םהלש תויחהו םהלש
.םוי םויה ייחב הארוה ,םייח תרות ,ותרותו 'ה תארוהל םיאתמ ,םהב

ךותב תולגב םיאצמנה ולאל םג ,םוקמ לכבו ןמז לכב ןה ןפקותב ולא תוארוהו
.םירוסאה תיבב םיאצמנה - תולג

ןמז" אוהש תוצמה גחל םיכומסה ולא םימיל - רומאהל תדחוימ תוכיישו
...הז דעומב תוכרבבו תוליפתב שדוקמה חסונ יפ-לע - "ונתורח

לע יטרפ שנוע רותב םירוסאה תיבב אצמנה יטרפ םדא :טרפה לא ללכה ןמו
לוכי רשא ,רמולכ ,םעמשמכו םטושפכ םירומא םירבדה לכ וב םג - יטרפה ואטח
,היתווצמו וניתרות םע רשקתיש ידי-לע תינחור תוריח לש בצמב תויהל אוה
תיבב אוה אולכ ופוגבש העשב וליפא - תיתימא תוריח םדאל םינתונה םהש
םייקל ,תיתימא החמש ררועל הב שי הזב תוננובתההש אלא דוע אלו .םירוסאה
."החמשב 'ה תא ודבע" רמאנש המ

יעצבמ - הז יבתכמ תנווכ רקיעה אוה השעמה רשא ל"ז ונימכח רמאמ יפ-לע
לש םיבחר יכה םיגוחל ,זוע רתיבו תאש רתיבו ,לעופב השעמל םאיבהל ,חספ
רשא ,םירוסאה תיבב ,התע תעל ,םיאצמנה ולאל טרפבו ,ללכב לארשי תונבו ינב
םייקל םהל רשפאל .ץוחבמ םיאצמנה תרזעב םה םייולת הבושחו הלודג הדימב
...החמש ךותמו ןאולימב - דעומה לוח ימי ללוכ - חספה גח תווצמ

לכ לש המילשהו תיתימאה הלואגה ברקל תיללכה הלואגל תיטרפה הלואגמו
.שממ בורקב ונקדצ חישמ ידי-לע ,םהש םוקמ לכב לארשי ינב םע וניחא

הבר החלצהל הכרבבו דובכב

רומאה לכבו חספ עצבמב

חמשו רשכ חספה גחלו

ןהאסרואינש םחנמ

"אלכב התע תעל םיאצמנה"

רשקה רצונ ןהמ תובר םע רשא) תוריסאהו םיריסאה ןיבמ יברה לא םינופה ובר ,ךליאו ןאכמ
ט"לשת תנש תוחילסה ימי תארקל .(םישנל אלכ יתבב שדוק-תבש תורנ תקלדה עצבממ האצותכ
םהילע 'ה ,אלכב התע תעל םיאצמנה םיריסאה"ל דעויש יטרפ-יללכ חסונב בתכמ יברה רגיש
.(אס 'מע 'ג ךרכ 'םחנמ לכיה') "ויחי

בתכמ ףוריצב םיליעפ המכו המכל בתכמה תא רגיש ,לדנימ ןסינ ר"ד ברה ,יברה לש וריכזמ
בתכמ ירה ,דרפנב ריסא לכל ישיא בתכמ רגשל יברה לש ותורשפאב ןיאו ליאוהש ,רמאנ ובש
.םהל והורסמיש רחאל ,ונכות תא םיריסאל ריבסהל יוארה ןמו ,ישיא בתכמ הווהמ הז

:'יש השמ ומשו ריסאל רגושש בתכמה ומכ ,ללכה ןמ םיאצוי םג הארנכ ויה ךא

ב"משת'ה ,ןושחרמ 'ה .ה"ב

.י.נ ,ןילקורב

!הכרבו םולש

'יש השמ רמ

'יש ךירבחלו ךל תודות ברו ,לולא ט"י ,ישש םוימ ךבתכמ תלבק ינא רשאמ
רמאמ יפ לע הרומא יתלימ רבכו .השדחה הנשה תארקל םילוחיאה בטימ דעב
.רקיעה לע הבורמ התפסותש ה"בקה לש ותכרבב ךרבתמ ךרבמה לכ ל"ז ונימכח
תוימשגב הקותמו הבוט הנשל הבוט המיתחו הביתכ ,ןבומכ ,הז ללכבו
.דחי םג תוינחורבו

ךירבחו התאש הרותב םירועשה רבד לע הבוטה הרושבה יתארק החמשבו גנועב
ךערל תבהאו ,הרותבש לודג ללכל םיאתמ יאדוובו .עובש לכב אלכב םימייקמ
תועיבקב קלח תחקל ,םש םיאצמנה םירבח המכו המכ דוע הזל וכישמת ,ךומכ
.הרותל םיתע

ונייח איהש ,תאזה הרותה אלא ידוהיל ול ןיא םוקמ לכבו תע לכב ירהו
יוצר יתלב בצמב ,איהש הביס וזיאמ ,אצמנש ימ המכ תחא לע .ונימי ךרואו
תורשקתה ידי-לע אב הז שארל לכל ירה .ךבתכמב שגדומכ ,דודיע תפסותל קוקזו
,ותרות דומיל ידי-לע - איה לעופב וז תורשקתהש ,וגיהנמו םלועה ארוב םע
םייחל ,םייחב הארוה ,םייח תרות איהש ,הרותה יפ לע הגהנהו ,רוא הרות
.םמשל םייואר

רתוי דוע הלידגמו .םדאו םיקלא יניעב ןח תאישנל ןכ םג האיבמ וז הגהנהו
.רסאמה ןמז רוציק םינפ לכ לע ,הנינח לבקתת הנושאר תויורשפאבש יוכיסה
תוריח .תיתמא תוריח ךותמ ,םיניקת םייח חרוא להנל ןירוח ינב ויהיו
ךותמו ,תויוצר יתלב תויטנו תועפשה לכמ תוריח ,תינחור תוריח םגו הטושפכ
.בבל בוטו החמש

םיגח (עבוש ןושלמ) עבשומה ,יעיבשה שדוח ,ירשת שדוחל ונא םיאבש טרפבו
תחמש :תידדהו הלופכ החמש) הרות תחמשו ונתחמש ןמז םמויסש ,םיבוט םימיו
לארשי חמשי ,בותכה ןושלבו ,ידוהיה םע הרותה תחמשו הרותה םע ידוהיה
.(וישעמב 'ה חמשיו וישועב

,םייחב וכרדב ידוהיה תא הכירדמה ,וז החמשמ רתוי לודג דודיע ךל ןיא ירה
.הנשה תומי לכ לש םוי-םויה ייחב

'הו ,וירבחל עגונבו ומצעל עגונב ,רומאה לכב בוט רשבל ךישמיש ןוצר יהיו
.םחילצי

החלצהל הכרבב

תובוט תורושבלו

ןהאסרואינש .מ
תודיסחה ינייעממ


להקיו תשרפ


(א,הל) םתוא תשעל 'ה הוויצ רשא םירבדה הלא

:ןיבהל שי

?תבש תרימש - תחא הווצמ קר ןאכ ווטצנ ירה ,םיבר ןושל ,"םירבדה הלא" והמ .א

לע אוה יוויצה ןאכ וליאו - השעו םוק - העצבל שיש הלועפ לע הרומ "תושעל" יוטיבה .ב
!?השעת לאו בש - תבשב הכאלממ התיבש

םילימב תוזמרנה ,תבשב תורוסאה תוכאלמה ט"ל לכ תא ללוכ "םירבדה הלא"ש ,אוה רבסהה
.(ע תבש ןייע) "םירבדה הלא"

ט"ל ידי-לע ,םיימשגה םירבדה ךוכיזו 'רוריב'ב איה םדאה תדובע ,לוחה ימי ךשמב
לכ לש םתאלעה תמלשהב איה םדאה תכאלמ ,תבשב ,תאז-תמועל .לעופב םהב קסוע אוהש תוכאלמה
.לוחה ימי ךשמב וררבתנש םירוריבה

- םלועבש תוירמוחהו םשגה תא תולעהל - תווצמה לכ לש ןמויק תרטמ השעמל אוה הז ןיינע
וללכנ תווצמה לכ יכ ,םיבר ןושלב ,"םירבדה הלא" רמאנ עודמ ריבסמ הז רבד .הלעמל
ןושלב ("הינרופיצ תא התשעו" ןושלמ ,ןקתל=) "תושעל" רמאנ םג ךכ םושמ .תבשה תווצמב
.עובשה לכ לש היישעה לכ תא תולעהל - תיבויח הלועפ שי ןאכ םג ירהש ,'השעו םוק'
(גיק'ב 'מע ,ו ךרכ ,תומש הרותה-רוא)


,שדוק םכל היהי יעיבשה םויבו הכאלמ השעת םימי תשש
(ב,הל) 'הל ןותבש תבש

תושעיהל ןכ םג הכירצ ,לוחה ימי תששב הכאלמה ."הכאלמ השעת" אלו ,אקייד "הכאלמ השעית"
"שדוק םכל היהי יעיבשה םויבו" - זאו .הילאמכו בגא-ךרדבכ אלא ,הרתי תוקסעתה ךותמ אלש
.דבלב חורה יניינעל השודק היהת תבשה -

תבשה םוי עיגמשכ ירה ,דואמ םהב דורטו ויקוסיעב עובשה תומי לכב עוקש םדאה םא ,ןכש
ותוא תודרוטו וילא תולפטנ - הליפתבו הרותב קוסעלו הז םויל םהמ ומצע תא קתנל ונוצרבו
תונפתהל ונממ תוענומו ,עובשה לכ ךשמב עוקש היה ןהבש תובשחמ ,תונוש תורז תובשחמ
.תבשה תשודקל

ותלוכיב זא ירה ,אליממו בגא-ךרדבכ ,"השעית" לש ךרדב איה לוחה תומיב ותגהנהשכ לבא
.תורז תובשחמ אלב םיינחורה םיניינעל רסמתהל תבשה םויב

עובשה תומי לכ ירהש ."ןותבש תבש" תניחבב ,ויבגל 'הלופכ' איה תבשה אלא ,דבלב וז אלו
תישענ ולש תבשה ,יעיבשה םוי עיגמשכ ןכ לעו ,"תבש" תמגודבו הניחבב ולצא םה םג
."ןותבש תבש" - "הלופכ"
(188-187 'מע ,א ךרכ תוחיש-יטוקיל)


(ב,הל) 'הל ןותבש תבש שדוק םכל היהי יעיבשה םויבו

(טמ תבש) ןכשמה תודובע דגנכ . . ?ימ דגנכ - תחא רסח םיעברא תוכאלמ תובא

?תבשה םויב הכאלמ ירוסיאל ןכשמה תודובע ןיב רשקה המ :ינשרד רמוא רבדה

.תיבו שובל ,ןוזמ - םייללכה םדאה יכרוצל תורושק תוכאלמה תובא ט"ל :אוה רבסהה
תוכאלמ תורוסא תבשב ךא .ולא םירבד לש ךוכיזהו 'רוריב'ה איה לוחה ימי ךשמב הדובעה
המ לכ תא תולעהל אלא ,(רוסא 'ררוב' - תבשב) םירוריבה תדובעל ןתינ אל הז םוי .ולא
.השעמה ימי תששב ררבתנ רבכש

?'רוריב' איה הליכא םג ירהו ,תבשב לוכאל רתומ דציכ ,השק הז יפל ךא

ינפל םידחא םימי ,ןקזה ר"ומדא ונקז תא 'קדצ-חמצ'ה ר"ומדא ק"כ לאש וז הלאש
:ותבושת התיה תאזו ,ותוקלתסה

ימי תששב .ערו בוט תבורעת הב שיש ,'הגונ תפילק'ב םשרוש הליכאב םירתומה לכוא ירבד
ךרוצ ןיא תבשב ךא .ערהמ בוטה תא דירפהל איה םדאה תדובעו םיברועמ ערהו בוטה ,לוחה
ןיא ןכלו ,בוט קר השענ לכאמה לכ תבשה םוי אובבו ,ערהמ בוטה דרפנ תבש ברעמ יכ ,ךכב
בוטב רתוי תילענ הגרדל בוטה תא תולעהל קרו ךא איה הליכאה תנווכ תבשב .'רוריב'ב ךרוצ
.ומצע
(גצ-בצ ףד ךיתווצמ-ךרד)


(בכ,הל) זמוכו תעבטו םזנו חח

.עורזב - זמוכו ;עבצאב - תעבט ;ףאב - םזנ ;ןזואב - חח :שרפמ ארזע ןבאה

:םהידלי תא ךנחל םיכירצ םירוה דציכ םידמל ונא ןאכמ

ךוניחל רושקה לכב לארשי ילודג ירבדלו הרותה תארוהל ןיזאהל םירוהה לע - (ןזואב) חח
םהירבח םע םידליה םילהנמש תוחישל בטיה בישקהל םירוהה לע הבוח תלטומ ןכ .םידליה
.הנוכנה ךרדב םכירדהל ידכ ,םמצע ןיבל םניבו

םהידלי םמעש םירבחה םא ןיחבהל ידכ ,חתופמ 'חיר שוח' היהיש ךירצ םירוהל - (ףאב) םזנ
.יעבדכ םיכנוחמו םיבוט ןכא םה םירבחתמ

הרשיה ךרדה תא םהידליל 'עבצא'ב תוארהלו תורוהל םיבייוחמ םירוהה - (עבצאב) תעבט
,הרשיה ךרדב הכילהב םינופצה תלעותהו בוטה תא םעונ יכרדב םהל ריבסהלו ,ל-א תיב הלועה
.תיכפהה ךרדב אובל לולעה קזנה תא ןכו

ךוניחב הדפקהבו ףקותב לועפל םירוהה לע ,םעונ יכרדב רבסהה דצל - (עורזב) זמוכ
הרימש וילע שיש שוחל וילע - תייצמ דליהשכ ףא אלא ,עמשוממ וניא דליהשכ קר אל .םהידלי
.וכוניחל עגונה לכב וירוה לש תינדפק
(דעקת-געקת 'מע ,ג ךרכ םירוביד-יטוקיל)


םיזיעה תא ווט המכחב הנתא ןבל אשנ רשא םישנה לכו
(וכ,הל)

(י"שר) ןתוא ןיווט םיזיעה יבג לעמש ,הריתי תונמוא התיה איה :םיזעה תא ווט

ןה .תאז תושעל ןמצעמ וררועתנש אלא ,םיזיעה יבג-לע היווטה תא תושעל ווטצנ אל םישנה
.ןכשמה ןיינבל ותרטמ ,'ה תאמ וב וננוחש הז דחוימ ןורשיכ יכ וניבה

תדובעל םלצנל וילע ,םידחוימ תונורשיכו םישוח םדאל קינעמ ה"בקה רשאכש ונדמל ןאכמ
.ךרבתי 'הל 'הריד'ו ןכשמ םלועה תא תושעל ,'ה
(456 'מע ,זט ךרכ תוחיש-יטוקיל)

עובשה חול


ד"בח יגהנמו תוכלה

גרובזניג החמש-ףסוי ברה תאמ

םילקש / להקיו תשרפ תבש

שדוח-שאר ברע ,א-רדאב ט"כ

ןבומ היהיש תודיסח רמאמ העשכ םידמול ךכ-רחא .רוביצב םיליהת תרימא רקובב םכשה
.1הליפתה ךכ-רחאו ,םלוכל

העבשל םיארוק ןושארה רפסב .3רפס קיזחהל ןטקל רוסמל רשפא .הרות-ירפס ינש 2םיאיצומ
ההבגה .שידק-יצח םירמואו 4המיבה לע ינשה רפסה תא םיחינמ .להקיו - עובשה תשרפב םילוע
לע רפכל' דע אשת-יכ תשרפ תליחתמ - 'םילקש' תשרפ ריטפמל םיארוק ינשה רפסב .5הלילגו
-זי,אי ב-םיכלמ) "עדיוהי תורכיו" :הרטפה .הלילגו ההבגה .(זט-אי,ל תומש) 'םכיתושפנ
.6(במ.חי,כ א-לאומש) 'שדוח רחמ' תרטפה לש ןורחאו ןושאר קוספ םיפיסומו ,(זי,בי

תפסוה םע הנוכנה הרטפהה תא הירחא ארוק ,תרחא הרטפה לכ וא עובשה תרטפה תא ארק םא
אלב ל"נה תא ארוק - תוכרבה רחא רכזנ םאו ,'שדוח רחמ' תרטפה לש ןורחאו ןושאר קוספ
.7הכרב

.םיקלח 14-ו 04:58 העשב ,רקוב תונפל ןושאר םוי :דלומה

.ינשה םויבו ןושארה םויב רחמ ,ינש-רדא שדוח-שאר :שדוחה םיכרבמ

.8'םימחרה בא' םירמוא ןיא

.9ץ"של תכייש 'וללהי' תרימא

.10תסנכה-תיבב תודעוותה

םוקמבש הליפת) הדובע ,הרות :דמוע םלועה םהילעש ןיווקה 'גב ףיסוהל שי הז םויב
.[12תבשב רתומה ןפואב] 11םידסח-תולימגו (תונברק

'הסינכ'ה רבכ הליחתמ ובש ,רדא םיכרבמ תבש םג ללוכ - 13"החמשב ןיברמ רדא סנכנשמ"
.14שדוחה לכב הכרבה תכשמה ידי-לע דעו ,רדא שדוחד

:החמשב תוגרד המכ

אוה רקיעה ירהש .הילא הלפטו הדובעב הסוכמ איה וז החמש :החמשב 'ה תא ודבע (א
.החמשב תויהל הכירצ הדובעהש אלא ,הדובעה

לבא .ירקיע רבדו הווצמ איה המצע החמשהו ,היולג החמשה בוט-םויב :החמשל םידעומ (ב
.15הווצמ לש ןיינעב - גחה תחמש איה החמשה םוקמ-לכמ

םא יכ ,הווצמ-רבד הזיא תביסב תבבוסמ הניא וז החמש :החמשב םיברמ רדא סנכנשמ (ג
.החמשה איה רקיעה יכ ,16תושרה יניינעב החמש םג ,היהתש החמש הזיא ,החמשב םיברמ

תא קר אל ללכ שיגרמ וניא .עדי אלד דע אירופב ימוסבל שיניא בייח :םירופ תחמש (ד
.17ללכ השיגרמ וניאש דע החמשב ךכ לכ עוקש אוה .המצע החמשה [תא] םג םא יכ החמשה תביס

.8'ךתקדצ' םירמוא ןיא החנמב

ןושאר םוי

שדוח-שארד 'א ,א-רדאב 'ל

.[םיפסונ םיטרפ ןלהל .חכק,כק,זטק תונויליגב ליעל וטרופ שדוח-שאר יגהנמ]

ןיגהונ ןיא ,רוביצב ותרימאל עיגהל קיפסה אלש ימו ,הליפתה רדסכ ללהה תא םירמוא
רוביצב ותרימאמ רתוי הבושח רדסה לע ותרימא יכ ,הרמזד-יקוספב וא הליפתה ינפל ורמואל
.18

,ללה תרימא רחאל .'לע' תבית תטמשהב "ךישעמ לכ וניקולא 'ה ךוללהי" םירמוא ללה םויסב
תאז רמוא ץ"שה םג .20םימעפ שולש םירמוא תאז לכ - "19הידבז . . ןקז םהרבאו" םירמוא
.לבקתת שידק ינפל

ינש םוי

שדוח-שארד 'ב ,21ב-רדאב 'א.30 'מע םיגהנמה רפס (1

.ע"יז [צ"יירוהמ] ר"ומדא דימת הלוע היה הרות-רפס תאצוהל :אתיא ,27 'מע 'הילייחו שטיוואבויל' 'סב (2
.כ"ע ,דבל האצוה קר ,לכיהל הרות-רפסה סינכמ היה אל םעפ ףא

םעפ ףאש יתנחבהו ,ןיינמו ןיינמ לכב ת"ס תאצוהל דימת לדתשמש דחא שיא יתיאר ר"ומדא ק"כ לש נ"כהיבב"
רמא ,יברה לצא תודיחיב היהשכש ,יל הנעו ?סינכמה אוה איצומהש םיגהונ םלוכ ירה :ויתלאשו ,סינכמ היה אל
עשוהי 'ר ח"הרה - "הסנכהל עגונ הז ןיאש ול רמאו ףיסוהו ,ת"ס תאצוהל לדתשהל (ןיינע הזיאב) יברה ול
.ןיישדנומ 'יש

(ל"צכ) ו"ס י רעש םירפא ירעשמ וריעה חפק ע"ס א"ח ח"וא גהנמו הכלה ירעשבו .חלק 'מע ג"ח ק"גא (3
.דובכבו תוביציב ונקיזחיו תעד-רב היהיש ךירצ םינפ-לכ-לעש ,םש םירעש יחתפבו

.ב"יס י רעש םירפא ירעש (4

ע"ס םיגהנמה רפס) אקווד ןותחתה שילש תליחתב רושקל ,הלילגב ונגהנמל םעטהו רוקמה המ שופיח ךירצ (5
.(ב"ס טפר ד"וי) הזוזמ תעיבקב ןידה ד"ע והזש א"י ,ןוילעה שילש תליחתב רושקל םלועה גהנמל .(15

י"ע םדאה ףוגב תישענש הקספהה ד"ע הזש ,תובר םינש ינפל םידיסחמ עמשש רסמ יולב 'יש היבוט 'ר ח"הרה
.לגרו ףוג שאר ,םישילש 'ג שי ת"סב םגו ,ןותחתה קלחל בלה ןיב טנבאה

וכרדב ,תירחשב" :אבומ ,(א"שנת ולסכ ה"כ ןמוי) 2 'מע 68 ןויליג 'ונייח תיב'ב ,כ"חא רפסה תקזחה רבדב
."(ץוח-יפלכ בתכהשכ ת"סה קיזחה ל"נה) וכפוהל - ת"סה תא קיזחהש הזל [יברה] ןמיס ,ת"הרק רחא ומוקמל

.ד"בח-ללוכ חול .33 'מע םיגהנמה רפס (6

.תישארב פ"ש ,ד"בח-ללוכ חול (7

.ד"בח-ללוכ חול (8

ש"מכ אלדו ,ומצעב 'וללהי' רמא אל ,ק"שב ולחשכ טייצראיה-ימיב הביתה ינפל ללפתהשכ יברה םג הארנכו (9
.תירחשה-לעבל ךייש 'וללהי'ש (דמ,םש םייחה ףכבו די,דפר ר"אב אבוה) ובלכ 'סב

וליאו) ץוח יפלכ בתכהשכ (תופקהב םג) דימת וקיזחה יברה - 'וכו הסנכהו האצוהב ת"סה תזיחא ןפוא רבדב
,תרחא וגהנ םיאישנהש אלא ,ורבעש תורודב ד"בח גהנמ היה ךכש א"יו ,ךפיהל דימת וקיזחה ה"ע ג"שרה ח"הרה
.(ע"עו

.ןסינ 'ל ,םוי םויה (10

.549 'מע וט ךרכ תוחיש יטוקל םג הארו .מ"כבו 667 'מע ,663 'מע ו"לשת'ה שדוק-תוחיש (11

םיניינעב וא הייתשו הליכא יניינעב הקדצ םימייקמ תבשבש ,376 ,96 'מע ד"ח ח"משת תויודעוותה האר (12
.ש"ייע ,םיינחור

.א,טכ תינעת (13

הנש) נ"שת תוחישה רפס .112 הרעה 303 'מע א"ח (ינש-רדא שדוחה םיכרבמ תבש תחיש) ט"משת תוחישה רפס (14
.'י ףיעס ףוס 309 'מע א"ח (הטושפ

וז אלו .ןושאר-רדא יבגל זוע רתיו תאש רתיב איה ינש-רדאב החמשהש ,ראבתנ 349 'מע ז"טח תוחיש יטוקלב
סנכנשמ" ןושלה תא (403 ,306 ,292 'מע א"ח ט"משת תוחישה רפס) םימעפ המכ ר"ומדא ק"כ טקנש אלא ,דבלב
ירעש' הארו .ללכ ןושאר-רדאב החמש התיה אל וליאכ ,ירמגל השדח החמש וזש עמשמו ,ינש-רדא ןיינעל "...רדא
.נ"שו ,הנר 'מע 'ה ךרכ ק"גאו ,חכ 'יס 'רדא - םידעומה

.נ"שו 38 'מע םיגהנמה רפס האר (15

.345 'מע ז"ט ךרכ תוחיש יטוקל ,ופוסב ופרת 'יס ח"וא יקומנ (16

.1274 'מע 'ד ךרכ תוחיש יטוקל - ןיינעה לכ (17

,ב"שרוהמ ר"ומדא םשב צ"יירוהמ ר"ומדא םשב יברה םשב רנורג 'יש ל"יר ח"הרה רפיס תונושארה םינשב (18
-ןייק-טינ ןטלא ןא" ומכ הז אהי ,ללה אלל ע"ומש ללפתישכ כ"חא יכ ,הליפתה רדסכ אלש ללה רמול ןיאש
:רוביצ -ימלש םשב חל ק"ס בכת 'יס םייחה ףכ הארו .[בטיה הייופא-יתלב הנשי הלח] "עקלוב םענעקאברעד
קספ הלגנה יפ-לעש תורמל תאז ."ןרדסכ אלש םירבד רמול ולא תורבסב החונ ה"הלז י"ראה ברה תעד ןיאו"
השעמלו ,הרמזד יקוספב גלדל א"ס בנ 'סב קספש ומכ ,הליפתה םדוק םג רוביצה םע ורמואל ג"ס חפת 'יס ז"הדא
תוחתפממ טמשנ הז בתכמ] העק 'יס ב"ח ש"ייעו .הס 'יס א"ח ח"וא 'גהנמו הכלה ירעש'ב ראובמכ הזמ םיענמנ
ורמגש ןפואב םירדתסמ ויה בוט-םויב הנה ,תבש תליפתב הברה םיכיראמ ויה וניאישנ וניתוברש ףאש ,[ק"גאה
.הנ 'מע 'ד"בח - שדוח שאר יגהנמו יניד'ב ע"עו .כ"ע ,םהמע ללה ורמאו רוביצה םע רחשה תליפת

תרימש' 'ס .תומש תשרפ תווצמה רעש) םיכאלמ תומש ריכזהלמ ,ל"זיראה יפ-לע ,םירהזנ ללכ-ךרדבש ףא (19
ך"נתב םדא-םש םג אוהש ןוויכ ,"הידבז" ךאלמה םש תא הפב םיאטבמ ןאכ ,(נ"שו ג"ס צ 'יס 'שפנהו ףוגה
ירודיסב הז םש דקונ םרטש לבחו .ורודיסב ז"הדא ירבד שוריפב זל פ"ס ללוכה רעש - (דועו ח,ח ארזע)
.(םיישרגב םש שגדומ 'הידבז'ו ,דקונמ וניא 'ןוצר-יהי'ה לכ 'רוא הרות' רודיסב) "'ה-תלהת"

.ל,בל תישארב ן"במרב ןכו] 64 'מע ד"בח-םיגהנמה רפסב ונייוצש תורוקמב האר ,םיכאלמל היינפ תודוא
.ו"כפ ב"ח םייחה רשג .ח"ס ד"וי א"ח רזעלא תחנמ ת"וש .ב"יפ הדובעה ביתנ ,גארפמ ל"רהמל םלוע תוביתנ
'קדצ-חמצ'ה ר"ומדא ק"כ לש הנורחאה ותנקסמ םג האבוה םש ,[11 'מע טדימשדלוג תרודהמ תוחילסה רדסל אובמ
ןה ןכו ,הטמל הלעמלמ עפשה ךילוהל חילש תניחבב תויהל קר ,ו"ח רבד םהמ םישקבמש שוריפה ןיא" :ןודנב
."תומש תשרפ רהוזבו ארמגב םרמואכ תוליפתה םילעמ

.36 'מע םיגהנמה רפס .ןוושח ח"רד 'א 'םוי םויה' (20

תולעל גוהנ ,תולבא ישדוח ב"י ול ואלמי ינש-רדא שדוחבו ,דקתשא ןסינ שדוחב ומא וא ויבא רטפנש ימ (21
ןכ - ןסינ שדוחב - טייצראיה םויב ןהו ,(כ"ס מ"דש ד"וי ע"וש פ"ע) שדוח ב"י תמלשה םויב ןה ןימלעה תיבל
.ויחיש יקסבלסורי י"יר ג"הרהו אדנל ל"מר ג"הרה ורסמ ןכו ,ש"נא ןיב ץופנ

ויה ירהש ,ןסינ שדוחב ןימלעה תיבל תולעל ד"בח גהנמש 'כ זי הרעה גפ קרפ ב"ח תולבא ,לאירבג יעטנ 'סב)
.(הז שדוחב צ"יירוהמ ר"ומדא להואב רקבמ היה יברהו ,ןסינ 'בב ב"שרוהמ ר"ומדא ןויצל םילוע


זכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ י"עש שטיוואבויל ןוכמ י"ע ל"וי
ןמרדור ןמלז-רואינש :יארחא ךרוע * רפואל השנמ יכדרמ ברה :ךרוע
דורב 'מ םחנמ :ישאר ךרוע
"תורשקתה" לע יונמ

ראודה תועצמאב ךתיבל תורישי "תורשקתה" ןויליג תא לבקל ןתינ

.(םימולשת 4-ב) ח"ש 177 :ץראב הנשל יונמ ימד
(םימולשת 2-ב) ח"ש 88 :ץראב הנש יצחל יונמ ימד
972-3-9607588 :תינופלט ררבל אנ :ץראל-ץוחב םייונמל יונמ ימד

:תבותכה יפל ,תבותכהו םשה ,יונמה ימד תא חולשל אנ
72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת ,םייונמה תקלחמ ,"תורשקתה"

ישארה ףדל

םיניינע חתפמ | ןיעידומ | סופד תיב | תושדח רדח | םידלי רדח | ןויע רדח | ד"בח תיב

תורומש תויוכזה לכ (c)
רואל האצוהה ףגא - זכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ
03-9606169 :'סקפ ,03-9607588 'לט ,72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת
ירא-בל ףסוי :"טנרטניא" רודמ שאר * בונורהא ןהכה קחצי ףסוי ברה :ר"וי
chabad@chabad.org.il