- ט"לק - "תורשקתה" ןועובש

ז"נשת'ה ינש רדאב ב"י * רוכז / ארקיו תשרפ ק"שע

ונרוד אישנ ,שטיוואבוילמ ר"ומדא ק"כ תרותמ יעובש סרטנוק
שטיוואבוילמ י"ולר ק"הרהב לדנעמ םחנמ יבר
ע"יז מ"גבנ ה"הללקוצז
יברה לא תורשקתהה קוזיחלו


ןויליגה ירודמ
ץבוק תדרוה עובשה חול יבר יצוצינ יהויחבמ ריתי חישמ םע תויחל תוכלמ רבד

תוכלמ רבד


- םירופל הנכה איה קלמע תייחמ
תובהלתהו תויח ךותמ 'ה-תדובע


ולביקש המ תא החמשבו תויחב שדחמ ולביקש ,םירופד שודיחה
ףסונ * קלמע תייחמ איה הזל הנכההו ,הרות -ןתמ ןמזמ רבכ
ירחאל תאז השוע ,קלמע תא תירכהל הלעמלמ הווצמש ךכל
היישעהש רתוי שגדומ זאש ,קלמעל האנשה שגר ובילב ררועמש
ק"כ תחישמ * ולש הריחבהו ןוצרה דצמ םג איה קלמע תייחמד
ונרוד אישנ ר"ומדא2"ןמה תייחמל קלמע תייחמ ךומסל" ,םירופל הכומסה תבשב םלועל איה 1רוכז תשרפ תאירק
ותואד "היישע"ה איה םירופבו "הריכז"ה איה רוכז תשרפש דעו ,(3קלמע לש וערזמ אוהש)
ינפלש תבשב רוכז תשרפ ןימידקמש תבש ברעב לחש םירופל עגונב) 4ארמגה ירבדכ ,ןיינע
."הריכזל היישע םודקית אלד" (םירופה

תשרפב) הריכזה ,קלמע תייחמד ןיינעה תוללכמ םדאה תדובעב הארוההו דומילה ראבל שיו
.ןמקלדכ ,(םירופב) היישעהו (רוכז

:'ה תדובעב יללכו ירקיע ןיינע אוה קלמע תמחלמ

יפ-לעו .6"םירצממ םכתאצב ךרדב קלמע ךל השע רשא תא 5רוכז" רמאנ רוכז תשרפ תלחתהב
אצי אוה וליאכ ומצע תא תוארל םדא בייח (8םויו םוי לכבו) רודו רוד לכב"ש 7ל"זר רמאמ
דחאו דחא לכ תדובעב ונשיו תויהל ךירצ םירצמ תאיציד ןיינעהש ,ונייה ,"םירצממ (8םויה)
ברעב ,םויב םימעפ 'בו ,םוי לכב םירצמ תאיצי םיריכזמ ןכלו) םויו םוי לכב לארשימ
ןיינעה םגש ,ןבומ - 10תימהבה שפנו ףוגהד םילובגו םירצימהמ תאצל ךירצש ,(9רקובבו
בותכש ומכ ,קלמע תמחלמ ודגנל תדמוע םירצמ תאיצי רחא"ש ,םוי לכב ונשי קלמע תמחלמד
.11"םירצממ םכתאצב ךרדב ךל השע רשא

-תיב ןיינבו לארשי ץראל הסינכה - םירצמ תאיציד תילכתהו ךשמההל םג עגונ הז ןיינעו
לש וערז תירכהלו ,ךלמ םהל תונמל ,ץראל ןתסינכב לארשי ווטצנ תווצמ 'ג" ירהש - שדקמה
ןיינבש ,ונייה ,12"תיבה ןיינבל תמדוק קלמע ערז תתרכה . . הריחבה תיב תונבלו ,קלמע
.קלמע תמחלמ ירחאל קר תויהל לוכי שדקמה-תיב

13בותכש ומכ ,םירצמ תאיצי םע הרושקש) הדיתעה הלואגב ץראל הסינכהל עגונב הז ךרד-לעו
לכל שרושה איה םירצמ תאיציש 14עודיכו ,"תואלפנ ונארא םירצמ ץראמ ךתאצ ימיכ"
תרישב בותכש ומכ) ישילשה שדקמה-תיב ןיינבלו ,(15הדיתעה הלואגל דע הז ירחאלש תולואגה
ןמזב . . םידי יתשב" ,17"ךידי וננוכ י-נדא שדקמ 'וג ךתלחנ רהב ומעטתו ומאיבת" 16םיה
תמחלמ תויהל ךירצ הז ינפלש - (18"ולש הכולמה לכש אובל דיתעל ,דעו םלועל ךולמי 'הש
.קלמע

רודמ קלמעב 'הל המחלמ" - םירופב ןירוקש השרפה םתוחו םויסב בותכש הממ םג ריעהלו
.20"אחישמד ארד" םג ללוכש ,19"רוד

םיכירצ זא דגנמ לש תואיצמ שי רשאכו םאש קר אל) איה קלמע תמחלמד השגדההש ,רמול שיו
הכירצו ,דגנמ לש תואיצמ הנשיש אוה הדובעה רדסש םג (אלא ,קלמע תייחמ ,לכו לכמ ולטבל
."רוד רודמ קלמעב 'הל המחלמ" - 21דגנמה םע המחלמה תדובע תויהל

22ארמגב אתיאדכ - הרות-ןתמד ןיינעה תוללכל םירופד תוכיישהב רואיבה םדקהב ןבויו
הולביקש) אתיירואל הבר אעדומ ןאכמ . . תיגיגכ רהה תא םהילע ה"בקה הפכ" הרות-ןתמבש
המ ומייק ,םידוהיה ולבקו ומייק 23ביתכד ,שורוושחא ימיב הולביק רודה . . (סנואב
אעדומ"ה הלטבתנ "רבכ ולביקש המ ומייק"ש הז ידי-לעש 24ליעל ראבתנש ומכו ,"רבכ ולביקש
,סנואב אל) התיה ("רבכ ולביקש המ") הרות-ןתמד הלבקה םגש הלגתנו ראבתנש ,ערפמלמ "הבר
.ןוצרב (אלא

:ןיינעה רואיבו

- ולש ןוצרו הריחב ךותמ הז ןיאש (אלא ,25ןוצרה ךפיה אל) אוה ןאכ "סנוא"ד שוריפה
םדיצמ הז היה אל . . הרותה תלבקל םבילב וז תוררועתה"ש 26תודיסח ישורדב ראובמכ
. . ןוצרה םהב ררועתנ . . הלעמלמ יוליגה ידי-לעש אלא ,דבל םמצעמ רשא ןוצרו הריחבב
ידי-לע אלש םמצעמ לארשי לכב שפנ-תריסמ היהש ,שורוושחא ימיב רומג ןוצרב הולביק רדהו
אתורעתא תניחב היה ןכ םאו . . םינפ רתסה תניחב היה זא אהד . . הלעמלמ תוררועתה
.דבל םמצעמ רשא ןוצרו הריחבב ,"רומג ןוצרב הולביק רודה הזו ,םמצע דצמ אתתלד

הרותה תלבקל ןוצרהש הלגתנ םירופבש - ערפמל "הבר אעדומ"ה לוטיב ראבל שי הז יפ-לעו
בצמב םג ,ןכלש ,לארשיד הריחבה דצמ רומג ןוצר אוה (הלעמלמ יוליגה ידי-לע ליחתהש ףא)
םחליהל ךירצו דגנמ לש תואיצמ שיש בצמבו ,םינפ רתסה תניחב ,הלעמלמ יוליגה רדעה לש
.םהלש הריחבהו ןוצרה דצמ תווצמו הרותה םויק לע םשפנ ורסמו םמצעמ ודמע ,27ומע

תועמשמש ,אקייד "הפכ" ,"תיגיגכ רה םהילע הפכ" ןושלה קויד קיתמהלו ףיסוהל שיו
תזמורמ רהה תייפכבש - (ומצעמ ןוצרו הריחבב הז ןיאש קר אלו) שממ ושוריפכ אוה ןושלה
ךירצו ,28"רהכ םהל המדנ"ש ערה רציה ,דגנמ לש תואיצמ שיש ,איפכתאד הדובעה תלעמ
:ונוצר ךפיה ותוא ףוכלו ומע םחליהל

ולצא ריאמ המשנה רואש ןוויכ ,איפכתא לש ןפואב הניא תווצמו הרותה םויקד הדובעה רשאכ
ותדובע יזא ,(םיקידצה תדובע ךרד-לע) ערה רציה תא ףוכלו םחליהל ךירצ וניאו ,יוליגב
,ולש רומג ןוצר והזש יולגב םיאור אלו ,(המשנה יוליג) הלעמלמ יוליגה דצמ רקיעב איה
,ךכ ידכ דעו ,דגנמה לש ותואיצמ תשגרנו ,רואה רדעה לש בצמב ןכ-ןיאש-המ ;ןותחתה דצמ
ומצע תא הפוכ ,ןכ-יפ-לע-ףאו ,ךרבתי ונוצר לע םולשו סח הריבע לש בצמל תורשפא שיש
לש ונוצר םויקש יולגב םיאור יזא - (הבושת-ילעב תדובע ךרד-לע) ה"בקה לש ונוצר םייקל
.ןותחתה דצמ ,ולש רומג ןוצר אוה ה"בקה

,ונייה ,"רה . . הפכ" - הרות-ןתמב תזמורמ איפכתאד הדובעה תלעמש ,רמול שי הז יפ-לעו
,וטושפכ "רה הפכ" םג היהיש ,איה ,םהלש הריחבו ןוצרב הז ןיאש ןבומב "הפכ"ב הנווכהש
.29יולגה ונוצרל דוגינב ומצע תא תופכל ךירצשכ םג ,הטושפכ הייפכ לש ןפואב הדובע

לארשי ויה ,הלעמלמ רוא יוליג ריאהשכ ,הרות-ןתמב יכ - םירופב לעופב הלגתנ הז ןיינעו
לארשי לש םתדובע התיה 'וכ רתסההו םלעהה ללגבש ,םירופב ןכ-ןיאש-המ ,30םיקידצ תגרדב
םויקש ררבתנ הז ידי-לעו ,איפכתא לש ןפואב איה םתדובע רקיעש ,31הבושת-ילעב תגרדב
.ןותחתה דצמ ,םהלש הריחבהו ןוצרה דצמ אוה תווצמו הרותה

:קלמע תמחלמב ךרוצהו ןיינעה ןכות םג ראבל שי הז יפ-לע

- קלמע תמחלמב םג שגדומ רומג ןוצר ךותמ איה הדובעהש הרות-ןתמ יבגל םירופד שודיחה
םויקד הדובעהש ,תורירק ןושלמ ,32"ךרק רשא" (ארקב שרופמכ) אוה קלמע לש וניינע יכ
הניא וזכ הדובעש ,33"הדמולמ םישנא תווצמ" ,תובהלתהו תויח אלל היהת תווצמו הרותה
תויח ךותמ היהת הדובעהש - קלמע תמחלמ ןיינע והזו .הייפכ ךרדב ומכ אלא ,34רומג ןוצרב
.35רומג ןוצרב ,תובהלתהו

:דועו תאז

,השודקל דוגינ לש תואיצמל הלחתהו שאר אוה "קלמע"ש ,36"קלמע םיוג תישאר" ביתכ
,רומג ןוצרב איה ותדובעש שגדומ יזא ,ומע םימחלנו דגנמ לש תואיצמ שישכ ,רומאכו
ןוצרה דצמ ומע םחול ,הלעמלמ יוליגה רדעה דצמ דגנמ לש תואיצמ שיש בצמב םגש ,היארהו
.ולש הריחבהו

םירצימהמ האיציהש שגדומ הזבש - קלמע תמחלמ תויהל הכירצ םירצמ תאיצי ירחאל ןכלו
םג אלא ,(דוגינ לש תואיצמל םוקמ ןיא זאש) 37הלעמלמ יוליגה ינפמ קר אל איה םילובגו
יוליעב ,הזמ הלעמלש הגרדב םירצמ תאיציל עגונב הז ךרד-לעו .ולש הריחבהו ןוצרה דצמ
הדובעה תלעמ תשגדומ הזבש ,38"רוד רודמ קלמעב 'הל המחלמ"ד ןיינעה ונשיש - יוליע רחא
.ולש ןוצרהו הריחבה דצמ (תילענ רתויה הגרדב םג)

לוטיב ,קלמע תמחלמ ירחאל אקוודש - שדקמה-תיב ןיינבו ץראל הסינכהל עגונב הז ךרד-לעו
ןוצר תושעל התצר"ד בצמו דמעמה (ןותחת) "ץרא"ב םג לועפל םילוכי ,דגנמה לש תואיצמ
,ה"בקהל שדקמו ןכשמ םישענ םלועבש םיימשגה םירבדהש ,שדקמה-תיב ןיינבל דעו ,"הנוק
.39םינותחתב ךרבתי ול הריד

םירופל עגונב םג וניצמ ,הרות-ןתמ יבגל םירופד הלעמה תמגודו ןיעמש ,רמול שיו
:םירופבש היישעה יבגל רוכז תשרפבש הריכזהב איפכתאד ןיינעה תשגדהב יוליע שיש ,אפוג

תורשפא שיש בצמבש ,ונייה ,םינוש םיבצמב (קר) ןניא היישעהו הריכזהש - המדקהבו
,הריכזד בויח שי קלמע תייחמל תורשפא ןיאש בצמבו ,היישעד בויח שי לעופב קלמע תייחמל
,היישעה ךכ-רחאו הריכזה הליחת תויהל הכירצ לעופב היישעהל תורשפא שיש בצמב םג אלא
םירמאמב תושפנה ררוענ . . קלמע ונל השעש המ רוכזל ונוויצ" 40ם"במרה בתכש הממ חכומדכ
הארת אלה" םייסמו ,"תובבלהמ ותאנש רוסת אלש . . ותוא אונשל םעה זרזנו וב םחליהל
ךכ-רחאו ערה השעמ הליחת רכז אוהש ,השע ךיא תאזה הווצמה תושעל ליחתהשכ איבנה לאומש
.41"םגרהל הוויצ

םג הרודחש ןפואב איה היישעהש שיגדהל ידכ איה הריכזה תמדקהש - רמול שי רבדה םעטבו
ירחאל תאז השוע ,קלמע תא תירכהל הלעמלמ הווצמש ךכל ףסונ ,ונייה ,ולש הריחבהו ןוצרהב
תייחמד היישעהש רתוי שגדומ זאש ,קלמעל האנשה שגר ובילב ררועמש (ףסונ יוויצ םויק)
.ולש הריחבהו ןוצרה דצמ םג איה קלמע

:דועו תאז

תשרפבש) הריכזב (דחא טרפב) יוליע שי (דגנמה םע המחלמ) איפכתאד הדובעב הלעמה דצמ
,דגנמ אלל הדובע יבגל יוליע הב שיש ףא - היישעב :יכ - (םירופבש) היישעה יבגל (רוכז
ירה - הריכזב ןכ-ןיאש-המ ;דגנמה לטבל וחוכבש תילענ הגרדל רבכ עיגה דבועה םדאה ,ירה
,דגנמהמ לעפתמ וניא ,ןכ-יפ-לע-ףאו ,דגנמה לטבל וחוכב ןיא התע-תעלש בצמו דמעמב אוה
ותדובעש ,איפכתא לש ןפואב הדובעה תלעמ רתוי תשגדומ הזבש ,'וכ וילא האנשה שגר ררועמו
-תעלש ,ותואיצמ ףקות לכב אוה דגנמהש ולצא שגרנש וזכ הגרדב אצמנשכ םג רומג ןוצרב איה
.42ולטבל וחוכב ןיא התע

,ומע םחליהל קלמעד תואיצמה םולשו סח דימת ראשיתש אל) איה הנווכה תילכת - ךדיאל לבא
םלש ואסיכ ןיאו םלש ומש ןיאש ה"בקה עבשנ" 43ל"זר רמאמכו ,לכו לכמ קלמע תייחמ (אלא
אלא הניא דגנמה םע המחלמבש איפכתאד הדובעבש הלעמהו) "ולוכ קלמע לש ומש החמייש דע
.(ל"נכ ,רומג ןוצרב איה ותדובעש חיכוהל ידכ
תויודעוותה' - םחנמ -תרות - נ"שת'ה םירופ יאצומו ,םירופ ברע ,הווצת תשרפ תבש תוחישמ םיעטק)
(362-357 'מע ,ב ךרכ ,'נ"שת

קר אל ,ונייה *הרותה ןמ (תועדה לכל) הבויחש הרותב הדיחיה האירקה איה רוכז תשרפ תאירקש ,ריעהל (1
קרפ שיר הליפת 'לה ם"במר) **"תבשב םיברב הרותב ןירוק ויהיש" לארשיל וניבר השמ ןקיתש הנקתה תוללכ דצמ
'פ תרימא י"ע הוצמה םויק לע ףסונ) "קלמע ךל השע רשא תא רוכז" ***הרותה ןמ השע תוצמ םויק אלא ,(ב"י
.(ךליאו 341 'מע ט"משת ש"הס הכוראב האר - "תוריכז שש"ב םוי לכב רוכז

.א"עס ,טכ הליגמ י"שרפ (2

.א ,ג רתסאל םוגרת (3

.א ,ל םש (4

.זי ,הכ אצת (5

,וט א"ש) "םירצממ ותולעב ךרדב ול םש רשא לארשיל קלמע השע רשא תא יתדקפ" - רוכז 'פד הרטפהב ז"דעו (6
.(ב

.הנשמב - ב ,זטק םיחספ (7

.ז"מפר אינתב ז"הדא תפסוה (8

.םש אינת הארו .הנשמב - ב"עס ,בי תוכרב (9

ז"יע ,(הפוסב ןישודיק) "ינוק תא שמשל יתארבנ ינא" איה האירבה תנווכ ,ירה - וז הלבגהב ארבנש ףאו (10
- "ןוצר" :"ונוק ןוצר" 'יחבל דע ,ה"בקה םע דחאתמו ולש לובגהו רצימהמ אצוי הזבו ,ונוק ןוצר אלממש
"ךנוק ךורב" 'יפב עודיכ ,תוליצאה םלוע תמגודבו ד"ע ,ה"בקה לש ונינק השענש - "ונוק"ו ,ףיקמה 'יחב
.(מ"כבו .ב ,וע םיטפשמ א"ות) תוליצאה םלוע לע יאקש

ז"ה ,תמייוסמ אגרדב הלבגהו הדידממ אציש ירחאל םג ,ןכלש ,ףוס-ןיא דע תוגרד יוביר םנשי הז ןיינעבו
ןוויכו .רתוי תילענ אגרדב ונוק ןוצר אלמל ךירצ ןכלו ,רתוי תילענ אגרד יבגל הלבגהו הדידמ ןיידע
ז"יע) םילובגו םירצימהמ האיציה םגש ,ןבומ - ותואיצמ תמייקש עגר לכב ,ידימת ע"וה ונוק ןוצר יולימש
.ידימת ןפואב (אלא .םויב פ"ב קר אל) אוה (ונוק ןוצר םע דחאתמש

.דועו .(טסשת'א 'מע) רוכז פ"ר ת"הוא .ב ,דפ הוצת א"ות האר (11

.םיכלמ 'לה שיר ם"במר .ב ,כ ןירדהנס (12

.וט ,ז הכימ (13

.דועו .164 'מע ח"שת מ"הס האר (14

.(ב ,זי הליגמ י"שרפ) "הלע הלואג םש" - עודיה ןושלבו (15

'מע ז"ח ש"וקל האר) םירצמ תמיא לארשימ הלטב זאש ןוויכ ,מ"יציד רמגה איה *ףוס םי תעירקש ,ריעהל (16
.(נ"שו .270

.זי ,וט חלשב (17

.פ"הע י"שרפ (18

.חלשב פ"ס (19

.פ"הע ע"בית (20

דימת אצמנש - שפנה שגרו תעונתב המחלמה ןיינע ךייש דגנמה לש ותואיצמ לטיבו חצנש ירחאל םגש דעו (21
ע"מ) צ"מהסב ם"במרה ש"מ ד"עו .ומע םחלהל דומעי ,דוגינ לש תואיצמ ררועתי םאש ,המחלמ לש שגרו העונתב
ירחאל םג ,יכ ,ל"תעל קלמע לש וערז החמיש ירחאל םג תורודל תגהונש הוצמ תבשחנ קלמע תמחלמד הוצמהש (זפק
.ותירכהל םיבייח קלמע ערזמ אצמנ רשאכש בויחה ,המצע הוצמה תראשנ הוצמה םימייקמ ובש רבדה הלטבש

.א ,חפ תבש (22

.זכ ,ט רתסא (23

.ג"ס רתסא תינעת תחיש (24

.(םש תבש הפכ ה"דות) עמשנל השענ ומידקה תיגיגכ רה םהילע הפכש ינפל דוע ,ירהש (25

.ךליאו ד"עס ,חצ א"גמ א"ות (26

.וב םחלהל ךרוצ ןיאו ,המצעמ תלטבתמ דגנמה לש תואיצמש - הלעמלמ רוא יוליג שיש בצמב כ"אשמ (27

.א ,בנ הכוס (28

קשוח וניאש םגש ,דמלל ,תיגיגכ רה לארשי לע ה"בקה הפכ ךכל" (ז"מס ט"שכ) ט"שעבה תרותמ םג ריעהל (29
."כ"עב תושעל ותוא ןיפוכש ומכ המדיו וחרכ לע השעי . . 'ה תדובעו הרותב

.דועו .154 'מע ו"ח ש"וקל האר (30

.(ב ,זנ) א"כת ז"וקת) םירופ ומכ ,"םירופכ" אוה םירופכה םויש - םירופל פ"כהויד תוכיישהמ ריעהל (31
הבושתה ,הברדאו .הבושתה ןיינעל ךייש םירופש ןבומ הזמש ,(מ"כבו .ךליאו ד"עס ,הצ א"גמ א"ות הארו
האר) 'ה לוליח לע רפכמ וניא פ"כהויש וניצמ ןכלו ,לעופב נ"סמ - פ"כהויד הבושתהמ הלעמל איה םירופד
מ"הס האר) שורושחא תדועסמ ונהנש איסהרפב 'ה לוליחה לע םהל לחמנ םירופבו ,(א"פס הבושת 'לה ם"במר
.(טיר 'מע א"סרת

.י"שרפבו חי ,הכ אצת (32

.מ"כבו .ט"לפ אינת הארו .גי ,טכ 'יעשי (33

דעו ,(מ"כבו .ג"צס תופסוה ט"שכ) "קפס" אירטמיגב "קלמע" - רתוי הכומנ אגרדל אובל לוכי הזמו (34
.(םינפב ןמקל הארו) דגנמ לש תואיצמל

."רוכז" - בוט השעד ןהו ,"חכשת אל" - ערמ רוסד םיניינעב ןה :תויטרפבו (35

.כ ,דכ קלב (36

.םלאגו ומצעבו ודובכב ה"בקה םיכלמה יכלמ ךלמ םהילע הלגנ - (חספ לש הדגה חסונ) ל"זח ןושלבו (37

.טמקת 'מע רוא להי האר) תורוש תורוש תמגוד אוהש תולשלתשהה רדס לכ ללוכש ,הרוש ןושלמ םג - "רוד" (38
.(דועו

.מ"כבו .ו"לפר אינת .דועו .זט אשנ אמוחנת האר (39

.טפק ע"מ צ"מהס (40

תורשפא שישכ םגש - "הריכזל היישע םודקית אלד" ארמגה ןושל קוידב םג זמורמ הז ןיינעש רמול שיו (41
.הליחת הריכזה ל"צ אלא ,הריכזהל היישעה תמדקה םיללוש ,דימו ףכית היישעה היהתש

:(חלשב פ"סב) םירופד האירקהל (אצת פ"סב) רוכז 'פ תבשב האירקה ןיבש קוליחה םג ראבל שי ז"פע (42

יוויצ קר ז"ה "קלמע רכז תא החמת"ד היישעל עגונב םגו) הריכזה תודוא רקיעב רבודמ אצת פ"סבש ךכל ףסונ
תאו קלמע תא עשוהי שולחיו" ,לעופב היישעה תודוא רקיעב רבודמ חלשב פ"סבו ,(לעופב השעמה אלו ,הרותה
רבודמ אצת פ"סב ,ירה - (א"ס ל"נכ) היישעה איה םירופבו הריכזה איה רוכז 'פבש ךכל םאתהב ,"ברח יפל ומע
החמא החמ" ,ה"בקה תלועפ תודוא םג רבודמ חלשב פ"סב כ"אשמ ,"קלמע רכז תא החמת" ,םדאה תלועפ תודוא קר
קלמע לש תואיצמ לוטיבבש (חכ תניתנהו) תואדווה רתוי תשגדומ הזבש ,"קלמעב 'הל המחלמ" ,"קלמע רכז תא
.לכו לכמ

,ונייה ,"הרות הנשמבו ןאכ בותכש המ" ארמגה ןושלכ - אצת 'פל חלשב 'פ ןיבש יללכה קוליחהמ םג ריעהלו
יפמ השמ" םינושאר םירפס 'דש ,םינושאר םירפס 'דמ הטמל ,ע"פב גוסל תבשחנש "הרות הנשמ"ב איה אצת 'פש
,רמול שיו .(םש 'סותבו ,ב ,אל הליגמ) "שדוקה חורבו" ,"ןרמא ומצע יפמ השמ" "הרות הנשמ"ו "ןרמא הרובגה
ותואיצמ לוטיב שגדומ חלשב 'פב ,ןכל ,"הרות הנשמ"ב רשאמ רתוי םירפסה 'דב ריאמ הלעמלש יוליגהש ןוויכש
רומג ןוצרב *ןותחתה תדובעבש הלעמה רתוי תשגדומ אצת 'פב ,ךדיאלו ;אצת 'פב רשאמ רתוי לכו לכמ קלמע לש
.ולש

.דועו .אצת פ"ס אמוחנת ,חלשב פ"ס י"שרפ (43

------------------
1 הרעהל

.(םש כ"נבו הפר ס"וס ח"וא ע"ושוט האר) הרותה ןמ הבויח תועד המכל קרש הרפ 'פ כ"אשמ (*

תוליהק ךל השע (השמל) ה"בקה רמא" ,"השמ להקיו" קוספה לע (להקיו פ"ר ש"לי) ל"זח תשרדמ םג ריעהלו (**
."תבשו תבש לכב 'וכ םהינפל שורדו תולודג

.(דועו .גרת הוצמ ח"נמ האר) וז הוצמב תובייח םישנה םג - תועד המכלו (***


16 הרעהל

םגש ,ריעהלו .ףוס םוי תעירק כ"ג רוכזל ךירצש (ב"פר תוכרב) אתפסותב אתיא :ב ,בס חלשב א"ות האר (*
.הדימעה תליפתו ש"ק ינפל - הליפתה תלחתהבו ,םוי לכב םירמוא םיה תריש


42 הרעהל

םינש לבוי ינפל רדא 'טב השענש ,ןותחתה רודכ יצחב הרותה תוימינפו הרות-ןתמד יוליגה - רבדל אמגוד (*
.(נ"שת רדא 'ט תחיש הכוראב האר)
חישמ םע תויחל


ןיעמ שי תולגה ףוסב םג
הלואגב היהתש "אכפהתא"ה


טועימל עגונב קר "אכפהתא"ה התייה םירופ תלואגב

ןפואבו ,ונקדצ חישמ ידי-לע המילשהו תיתימאה הלואגל הכזנ שממ בורקבש ןוצר יהיו
תיתימאה הלואגל דימו ףכית םיאב םירופ תלואגמש ,ונייה ,"הלואגל הלואג ךמסמ"ד
."תואלפנ ונארא םירצמ ץראמ ךתאצ ימיכ" ,המילשהו

םידוהיה דחפ לפנ יכ") דבלב איפכתאד ןפואב התיה םירופ תלואגש ליעל ראבתנש יפכו
.אכפהתאד ןפואב היהת הדיתעה הלואגה וליאו ,("םהילע

םידוהיה דחפ לפנ"ש דבלב וז אל יכ ,אכפהתאד ןיינעה םג לעפנ םירופ תלואגבש יפ-לע-ףאו
,"םידהייתמ ץראה ימעמ םיבר" םג אלא ,(דבלב איפכתא) םדוקמכ תראשנ םתואיצמו "םהילע
,אכפהתאד ןיינעה תוללכ והזש

ישורדב ראובמכ ,"םירג םהילע ופסותיש ידכ אלא לארשי ולג אל" ל"זר רמאמ ךרד לעו]
ישורדב ראובמכו ,השודקל םתכיפהו תוצוצינה רוריבד ןיינעה תוללכ והזש יעצמאה ר"ומדא
."הלעמ הלעמ ךילע הלעי ךברקב רשא רגה" ןיינעב קדצ חמצה

,ונייה ,אליממ ךרדב תוצוצינה רוריבד ןיינעה לעפנ ךלמה המלש ימיבש םשכ :וזמ הריתיו
,ידוהיה יכדרמ לש ונמזל עגונב ןכ-ומכ ,םמצעמ תוצוצינה וצבקתנ הקובאה רוא לדוג דצמש
,[אליממ ךרדב "םידהייתמ ץראה ימעמ םיבר"ד ןיינעה לעפנ זאש

ללוכ ,םבורל עגונב וליאו ,"ץראה ימע"ד טועימל עגונב קר היה אכפהתאד ןיינעה ירה
."םהילע םידוהיה דחפ לפנ" - איפכתאד ןיינעה קר לעפנ ,וירשו שורוושחא

אכפהתאד ןיינעה תומילש היהי זאש - המילשהו תיתימאה הלואגב היהיש יוליעה אטבתמ הזבו
ןמ ריבעא האמוטה חור תא" דועייה םייוקי אובל דיתעל יכ ,"ץראה ימע" לכל עגונב
."דחא םכש ודבעל 'וג הרורב הפש םימע לא ךופהא זא" בותכש ומכו ,"ץראה

- תולגה ןמז ךשמב ונתדובעו ונישעמ ידי-לע םילעפנ אובל דיתעלד םיניינעה לכ ,הנהו
הדובעה ןהו איפכתאד הדובעה ןה ,ל"נה םינפוא 'בב הדובעה תוללכ ידי-לעש ,ונייה
.הדיתעה הלואגב היהיש אכפהתאד ןיינעל םיכוז - אכפהתאד

,םינוניבה תדובע ןפוא והזש ,דבלב איפכתאד ןפואב איה התע הדובעה רקיעש יפ-לע-ףאו
ראובמ ירה - (ד"יפר אינת) "ךושמי םדא לכ הירחאו םדא לכ תדימ איה ינוניבה תדימ"ו
,קידצ יהת םיעיבשמש העובשה תא םייקל ולש תא השעי"ש הווצמ ינוניבה םגש (םש) אינתב
.אכפהתאד הדובעה תמגודב ,"'וכ ילואו יאה ילוכו . . ויניעב בוטה השעי 'הו

שורושחא ידבע יתכא" רשאכ) תולגה ןמז ףוסב םיאצמנ רשאכ םג הנה - וז הדובע ידי-לעו
לכב לארשי-ינבל תועייסמ םלועה תומואש ,ונייה ,אכפהתאד ןיינעה ןיעמ רבכ לעפנ ,("ןנא
..."ךייתוקינמ םהיתורשו ךיינמוא םיכלמ ויהו" אובל דיתעלד דועייה ןיעמ ,םהיניינע

הלואגה יהוזש ,לארשימ דחאו דחא לכ לצא אכפהתאו איפכתאד הדובעה ידי-לע לעפנ הז לכו
.לארשי-ינב תוללכד תיללכה הלואגל םיכוז הז ידי-לעש - לארשימ דחאו דחא לכד תיטרפה
-996 'מע ,'ב ךרכ 'ב"משת תויודעוותה - םחנמ-תרות' - ב"משת'ה הרפ תשרפ ,אשת תשרפ תבש תחישמ)
(הגומ יתלב - 997

יהויחבמ ריתי


ןיינעה תודוא שיגדהלו רוזחל
קלמע תייחמד


תונייעמהו תודהיה תצפהב קוסעלו תורירקה תא לטבל

יונשו הרותב בתכנ הז רבדש דבלב וז אל הנה - קלמע ןורכיזד ןיינעה תוללכל עגונב
ןיינע ראובמ הז לכ ירחאל אלא ,םיבותכב "םיעבר"ד ןפואבו םיאיבנב שלושמו הרות-הנשמב
,(הרות יזר) תודיסחו הלבק ירפסב - רתוי דועו ,ל"זח ישרדמב - הפ-לעבש הרותב םג הז
יוביר הז ןיינע לע םירזוחו ,"דבוא ידע ותירחאו קלמע םיוג תישאר"ש הכוראב ראובמ םשש
!םימעפ

םימעפלו) רוכז תשרפ תבשב הנשו הנש לכבש ,וניאישנ וניתובר תגהנהב לעופב םיאורש יפכו
- קלמע תייחמד ןיינעה םע םירושקה תודיסח ירמאמ םירמוא ויה ,(אצת תשרפ תבשב םג
.םימעפ יוביר הז ןיינע לע םירזוח ויהש ,ונייה

תייחמו םירופד ןיינעה תוללכל עגונב תודיסח ישורד יוביר רבכ םנשיש תורמל - הז לכו
ןיינע תוללכל עגונב ףסונ רמאמ הנשו הנש לכב רמול ונרוד אישנ לש ותגהנה התיה ...קלמע
!קלמע תייחמו םירופה

םירופ יניינעל עגונב רובידה תא םימעפ יוביר םילפוכו םירזוח וניאישנ וניתוברש הזמו
דחאו דחא לכ תדובעב קלמע תייחמד ןיינעה תוללכ עגונ המכ דע ,ןבומ - קלמע תייחמו
ולעפי םירבדהש ידכ ,םימעפ יוביר הז ןיינע תודוא ריהזהלו שיגדהל םיכירצ ןכלש ,לארשימ
.לעופל עגונב

...!םילעופ םירבדה ןיא םלצאש ולאכ םנשי - הז לכ ירחאלו

אל" !םלצא "עגפ אלו עגנ אל" קלמע תייחמד ןיינעה לכש בצמו דמעמב םיאצמנה ולאכ םנשי
והזש ,'וכ תורירק לש העונתב םידמוע םה אלא - !"הווחתשי אלו ערכי אל" !"עז אלו םק
...!"ךרק רשא" - קלמע לש וניינע תוללכ

:לעופל עגונב

םיעצבמבו תונייעמהו תודהיה תצפהב קוסעי דחאו דחא לכש - איה ליעל רומאה לכב הנווכה
ל"נכ ,םירופה ימי תארוהל םאתהב - 'וכ הלבגהו הדידממ הלעמל ,םיאתמה ןפואב 'וכו
.הכוראב

וניאש הזל ףסונ יכ - דבלב "יזח הילזמ"ד ןפואב אלו ,וטושפכ לעופב השעמ - אוה רקיעהו
ןיינעב ראובמה ךרד לע ,"הילזמ" םע השענ המ ללכ עדוי וניא ירה ,"הילזמ" לע תיבה לעב
!"יתוא ןיכילומ ךרד הזיאב עדוי יניא"

,האר :ול רמואו ינשה לש ובג לע חפוטש דחא ותואכ אל ,ונייה - וילא םינווכמ םירבדהו
םירבדהש רמואש הזל םג ,דחאו דחא לכל םינווכמ םירבדה אלא - !ךילא םינווכמ םירבדה
!ינולפל םינווכמ

ןפואב :הברדא אלא ,('וכו זגור ךותמ) רסומ ירבד תרימאד ןפואב הז ןיאש תוטשפב ןבומו]
.["יפט ריהז" ןושלה קויד ךרד לע ,רואו רהוז לש

-לע הבוח ידי תאצל לוכי וניא ,ופוגבש הווצמד רדגב םהש םיניינע תודוא רבודמש רחאמו
ןיינעה תוללכ - ולא םיניינעב קוסעל ךירצ ומצעב אוה אלא ,םתוא םייקמ ינשהש הז ידי
.'וכו םיעצבמהו תודהיה תצפהד
-1003 'מע ,'ב ךרכ 'ב"משת תויודעוותה - םחנמ-תרות' - ב"משת'ה הרפ תשרפ ,אשת תשרפ תבש תחישמ)
(הגומ יתלב - 1006

יבר יצוצינ


"םירופ עצבמ"


םינש רשע * א"כשת תנשב יברה ידי-לע זרכוה "םירופ עצבמ"
ברקב םג בחרנ ףקיהב "םירופ עצבמ" ק"האב םייקתה ךכ-רחא
טרופמ ח"וד יברל עצבמה רחאל חלשנ ,גוהנכ * ל"הצ ילייח
וז המישרב םיאבומ וכותמ םיעטק * םידומע הנומש ןב


רפואל השנמ-יכדרמ ברה תאמ

לככ לודג רפסמ תוכזל לדתשהל ארק יברה .א"כשת תנשב יברה זירכה "םירופ עצבמ" לע
ינש רדא שדוחה םיכרבמ שדוק-תבש תודעוותהב .םירופ תווצמ םויקב םידוהי לש רשפאה
- רקיעבו ,םירופ תווצמ לש הלודגה ןתובישח תא ראיב הבש החיש יברה עימשה ,ב"כשת
:ראשה ןיב רמא הכו .םינויבאל תונתמו תונמ-חולשמ

רתויב םיצוחנה םירבדה רשא ,(םדאה ליבשב הלוכש) האירבהב ה"בקה עיבטה
...םגישהל רתוי לקנב ,םדאהל

תחרכומ המשנהש תווצמ :שפנה יכרוצב אוה ןכ ,ףוגה יכרוצב אוהש ומכו
-חולשמ תווצמה יתש :ןדיד ןודינבו .ןמייקל רתוי לקנב ,רתויב םהל הקוקזו
רתוי לקנב ,(םירופה ןיינעב רקיע ןהש ןוויכמ) םינויבאל -תונתמו תונמ
...םירופד תווצמה ראשמ ןמייקל

ומייקי אלש ,תולובחת ינימ לכב ערה-רציה לכנתמ ,ומצע הז םעטמ םוקמ-לכמ
וחינזה ,םירופד תווצמה ראשב םירדהמש ולאמ המכ וליפא ןכלו ,ולא תווצמ
.ןיבמל ידו הבוזעה הבר - תונב וא םינב ,רעונל עגונבו ,ולא תווצמ

,םתביבסב העפשה םהל שיש ולא טרפבו ,רתויב לדתשהל (תוכזהו) הבוחה ןכלו
דואמ לקנב רשפאשו ,ולא תווצמ תלעמ לדוג ,תעגמ ודיש םוקמ לכב םסרפלו
אלא דוע אלו ,ןהב םיבייוחמ תווצמ ליגל ועיגהש תחאו דחא לכ רשאו ,ןמייקל
יאדוובו ,ולא תווצמ םמצעב ומייקי ,ךוניחל ועיגהש תונטקהו םינטקה םגש
םייקל - לארשימ םינומה םינומה ופסותיו תולדתשהה חילצת רשא יאדוובו
.הווצמה

םימי םתואב ומסרופ (1285-1284 'מע ,ד ךרכ ,תוחיש-יטוקילב ךכ-רחא וספדנש) יברה ירבד
ק"כ תאירק" :םשרנ רעשה דומעבשכ ,שדוקה-ץראב ד"בח-תדוגא-יריעצ תאצוהב דחוימ ןולעב
."םירופה ימיל - שטיוואבוילמ א"טילש ר"ומדא

הכרבב לבקמ ךוניחה רש

יברה" :תרתוכה העיפומ ובש ,םימי םתואמ הארנכ ,(ךיראת ילב) ןותיעמ עטק ונידיב יוצמ
:רפוסמ המצע העידיב ."'תונמ חולשמ' עצבמל ארוק 'ץיבבולמ

חולשמ ומייקי תווצמב םיבייוחמה תורענהו םירענה לכש ,ךוניחה תודסומב לדתשהל השקבב'"
םידימלתל ביצקת שורד םאבו ,ךוניחה דרשמל תאז עיצהל שקבא . . םינויבאל תונתמו תונמ
ר"ומדאהמ לומתא לבקתנ הז חסונב קרבמ - '. . תוריל ףלאב ףתתשא ,םיעצמא ירסוחמ
.ץראב ד"בח לש רפסה-יתב תשר להנמ ,ןיזנח 'ד ברה לצא ,קרוי-וינב בשויה 'ץיבבולמ

העצהה תא איבהש ,תוניר 'ח ר"דה ,ךוניחה דרשמ לש יללכה להנמה םע ורשקתה ד"בח ישנא"
.ןבא אבא רמ ,ךוניחה רש לש ובל תמושתל

ץופנ תונמ -חולשמ יכ ריעהו ר"ומדאה תמזוי תא הכרבב ךוניחה רש לביק תוניר רמ ירבדל"
ןבא רמ .ךכל םידימלתה תא ודדועי םיכנחמ יכ יוארה ןמו ץראב רפסה-יתבמ םיברב לבוקמו
חולשמ לש הווצמה םויק דודיעל' םיעצמא ,האבה הנשה תארקל ,ןוצרב לוקשי ודרשמ יכ ףיסוה
."'ץראב רפסה-יתב לכב תונמ

ל"הצב םירופ עצבמ

שדוק-תבש ברע ,גל ןויליג 'תורשקתה'ב) ונמסריפ רבכ א"כשתב לחהש תונמ חולשמ עצבמ לע
.הנומתה תא המ תדימב םילשמ ןאכ ונמסריפש עטקה .(12-11 'מע ,ה"נשת רוכז תשרפ

דועבמ ררוע ,"םירופ עצבמ"ל תדחוימ תוביבח יברה הליג םינשה לכ ךשמב יכ ןייצל יואר
שדוק-תונעמב ק"האב ד"בח-תדוגא-יריעצ תא הכיזו ,עצבמה לש רדוסמ ןוגרא לע דעומ
יברה ףתתשה ףא םינשה לכ ךשמב .וז תוליעפ לש הלודגה התובישח תא ואטיבש ,תודחוימ
.עצבמה תואצוהמ קלחב ומצעב

הארוה העיגה ,םירופה גח ינפל המ ןמז - "אשת יכ תנש" יברה הניכ התוא - א"לשת תנשב
שדוקה-ץרא לע םיניגמה ל"הצ ילייח ןיב בחרנ ףקיהב 'םירופ עצבמ' להנל יברהמ תדחוימ
.הב םירדהו

,הבורמ החלצהב להנתהש עצבמ לע םידמל ונא יברל ךכ-רחא חלשנש טרופמ ןובשחו ןידמ
יפכ ךא ,ןמז רחאל יברל רגוש ומצע ןובשחו ןידה םנמא .םיבורמ תוריפ אשנש חלצומ ןוגראב
םירופ תודעוותהל יברה סנכנ ,(10 'מע ,ו"נשת רדא 'י ,דפ ןויליג) 'תורשקתה'ב ונאבהש
,הסיטב ורזח יניסל םיעסונהש ותסינכ ינפל הלבקתנש העידיב תודעוותהה תא חתפו (א"לשת)
.םתלועפ ולעפש רחאל

:ח"ודהמ םירחבנ םיעטק ןלהל

יניס םורד

דמעוה יניסל םיעסונה תושרל .תונמ 2500 םמעו בושו ךולה וסט םישנא 21 (א :"יניס םורד"
.'עצבמ'ה יפתתשמ רובע ,בושו ךולה תדחוימ הסיט וז התיה .הטוקד םגדמ ריוואה ליח סוטמ

1000-כ םמע וחקל רשא םישנא הרשע דוע םירוכש בכר ילכ ינשב םשל ואצי סוטמל ףסונ (ב
.תונמ

:תולועפה רדסו םידחוימ םיעוריא

חייש א םראש (1

חולשמ תוליבח וקרפו םישנא 17 ונממ ודריו הפגפג-ריב - םידיפרב תחנ סוטמהש ירחא
.חייש-א-םראשל וכרדב אוה ךישמה ,תונמ

תומוקמב .מ"נ תדיחיו םיליט תדיחי ,ריפוא-םראשב הפועתה הדש ,המלש בחרמ תדקפמב ורקיב
.ןיליפת םילייחל וחינהו א"טילש ר"ומדא ק"כ םשב תונמ יחולשמה םילייחל ורסמנ ולא
לכל .םידוקירו הרישב ואצי רחא םוקמב .םירופה גח תודוא רביד גרובזנג קחצי 'ר ח"הרה
.ןגס תגרדב ןיצק תייוולב יאבצ בכרב ועסנ תומוקמה

הבש העדוה םוי ותוא לש הרגשה תודוקפב ונישנא ואר ריפוא הפועתה-הדשב יכ ןייצל שי
זכרתהל םילייחה לעו ,תונמ-חולשמ םמע ואיביש ד"בח-יריעצ םוקמב ורקבי X העשב יכ רמאנ
.בחרמה תדקפמב 17 200 תונמ 450-כ וקליח .הבוח איה העפוההשו X םוקמב

רדוס סאר (2

ןכו ןרס -בר תגרדב ןיצק םהל ןיתמה םש) םידיפרב ושגפנ וסטש הלאו בכרב יניסל םיעסונה
.תותווצל וקלחתה םש (ןירפלה ברה ,הדגואה בר

םייח אשנ האצרה .םיה-ליח סיסב ,מ"נ הנגה ,םיליט יסיסבב ורקיב רדוס-סארל םיעסונה
חינהל וקיפסה אל םתושרל דמעש רצקה ןמזה תמחמ) א"טילש ר"ומדא םשב תונמ-חולשמ .לאילמג
ףא דקפמה תושרב םיה-ליח סיסבל וסנכנ זוכירה םוקמל הרזח ךרדב .הקשמ תקולחו (ןיליפת
-חולשמ וקליח םש ,לכואה רדחל םישנאה תא דקפמה ףסא הז םוקמב .ונאוב לע ועדי אל םהש
.הקשמו תונמ

!םויה גח הזיאו ואב המ םשל םילייחה דחא עדי אל םיליטה יסיסבמ דחאב

יברהמ 'תפומ' לע רפיס לייח

א"ח - ידי'גה הנחמ (3

ןכו תונמ-חולשמ םהל חלש א"טילש ר"ומדא ק"כ יכ ריבסה יקסבומליו אשוז 'ר ח"הרה
תקולח ,םירופה גח ןיינע תא ריבסה ןיקלבוק ךלמילא 'ר ח"הרה .ןיליפת החנה תובישח
.הקשמ תקולח .םיחכונ תויהל ולכי אלש םילייחה רובע תונמ-חולשמ וריאשה ןכו תונמ-חולשמ

.תונמה חולשמ רובע הדותו א"טילש ר"ומדאל ש"ד ורסמ םילייחה

ןוירש - ידי'גה הנחמ (4

,םירופה גחל רשקהו "ןיליפת ולא - רקיו" אשונב םהינפל חחוש ןמכייט .א.מ 'ר ח"הרה
תרשמה ,בוקזק אשאי היה םוקמב .ןיליפת תחנה ,הקשמ תקולח ,תונמ חולשמ ,רוביצב הריש
.ןיליפת ול ןיא םלוא ,םוי לכב ןיליפת חינהל הצור אוהש רמאו ןיליפת חינהש ,ל"הצב התע
.ןיליפת גוז ול גישהל חיטבהש םוקמב תדה ןיצק םע ורביד ל"נה

ושגפ דודגה תושילשב .תונמ חולשמו םייחל ול ונתנ ,דקפמה לצא ורקיב הלועפה רמגב
.זא רייגתה אל אוה ךא ןידכו תדכ ורייגתה לייחה ירוה ,םינש 7 ינפל הצרא הלעש לייחב
.תבש רמושו ןיליפת חינמ אוה זאמו רייגתהל טילחה הרצק הפוקת ינפל

ינמור (5

.החמשה תא ןגרא ןמדירפ ריאמ 'ר ח"הרהו ,גחה תוהממ ריבסה יקסמוטסוב ריאמ 'ר ח"הרה
.תומוקמ 3-ב ורקיב ל"נה .ןיליפת וחינה םילייחה לכ טעמכ ,תונמ-חולשמו הקשמ תקולח
םילייחל ריבסה אוה ,ךילשתבו הנשה-שארב א"טילש ר"ומדא לצא היה רשא לייח היה םהמ דחאב
ר"ומדא לצא ותויהב האר רשא תא ראיתו ,ומא םע תפומ השע א"טילש ר"ומדא יכ םוקמב
."ץראל אב יברה ןיא עודמ" :לאש ףוסבל ךא דואמ חמש היה םוקמב דודגה דקפמ ןגס .א"טילש
.רוקיבה לע דואמ ודוה םידקפמהו םילייחה

"ןיליפת וחינה םידקפמ"

הדמת ריב (6

עויסה ברימ תא ולביק .ןיליפת תחנה ,'םייחל'ו תונמ 200-כ וקליח ,ןוירש דודגב ורקיב
תא ולביק םילייחה .םעה תודחא ןיינע שגדוה תוחישב ,דודגה שילשמ רקיעבו םידקפמהמ
ח"הרה ידימלתמ ,רטסוש השמ םשב דקפמ םירקבמה תא ךילוה תוגולפה תחאב .החמשב םירקבמה
.יבידנ יבצ 'ר

לבקל םיניינועמ ויה הליחתב רשא םידקפמ .2 .עויסהו תונעיהה .1 :ןייצל שי הז םוקמב
ושגפ .3 .ןיליפת וחינהו וענכתשה החיש ירחא םלוא ןיליפת חינהל וצר אל ךא תונמ חולשמ
םילייח לש לודג רפסמ .4 .תווצמו הרות ירמוש ,רפכב הכאלמל רפסה-תיב ירגובמ םילייח 2
.םירוקיבו תולועפ ךותמ ד"בח-רפכו ד"בח תא ריכמ

"'הל רתוי םיבורק"

הביבסהו הפגפג ריב (7

לא (ןמזה לכ םהילא הוולנ רשא) הביטחה לש תושילשה ןיצק יווילב םלוכ וסנכנ הליחת
םיניצק דוע וסנכנ ורדחל .תורכיה תחישל ,(ןייטשפא) ןבא בקעי הנשמ-ףולא ,הביטחה דקפמ
אוה) א"טילש ר"ומדא םשב תונמ-חולשמ - רוקיבה תרטמ םהל הרבסוה .הביטחה ידקפממ םיריכב
א"טילש ר"ומדא יוויצב םינכומו םהיתב תא םיבזוע םישנאש חמש ךא ,(ןיליפת חינהל הצר אל
בלב ןתי יכ ,שקבנ ,ונממ רתוי 'הל םיבורק ונאו תויהש רמאו ,הז גוסמ תולועפל עוסנל
בוטה דצה לע הכאלמה תא ושעי ותביטח ישנאו הנוכנה הדוקפה תא ונתייש תעד םיאנידמה
.רתויב

ידודגו תוגולפב ורקיב .ונתוא לבקל הנשמה תודיחי ידקפמ לכ ווטצנ ט"חמה תארוה יפל
.בכרב קלחו סוטמב רזח םישנאהמ קלח .ןיליפת תחנה ,םייחל ,תונמ 600-כ וקליח ,הביטחה

שירע-לא (8

לכ ינפב הליגמה תא בולמ לאיחי 'תה ארק ברעב .סלפ היבוט 'תה םיאולימב תריש םוקמב
.(םוי ותואבש הרגשה תודוקפ יפ-לע הבוח התיה העפוהה) דיקפתמ םיררחושמ ויהש םילייחה
םע דחי םה ובשי ורזפתה םלוכש ירחא .םירופה גח ןיינעב םהינפב רביד הליגמה תאירק ירחא
תקולח ,םילייח לש ןטק רפסמ ינפל הליגמה תא וארק רקובב .םמע וחחושו םיניצק רפסמ
.תונמ 200 -כ וקליח .ןיליפת תחנהו םייחל ,תונמ חולשמ

סיסבב םילייחה ינפל ורבידו ןיליפת וחינה םש ,הפגפג-ריבל ועסנ שירע-לאב ורמגש ירחא
.ריוואה-ליח

..."תוקד 5-ב החמש"

ןלוגה תמר

םשמ ,תרצנב ןופצ דוקיפ תדקפמל "םימימת יכמות" תבישי לש בכרב םישנאה ואצי ד"בח רפכמ
1000 םתיא וחקל לוכה ךס) תוצובקל ולצפתה םשמו ןלוגה תמרב הדקפמל ינד ןגס יווילב
.(תונמ-חולשמ תוליבח

םשב 'תונמ חולשמ' וקליח םיזועמב .ףסונ יאבצ בכר יווילב םיזועמל וסנכנ ונישנא
.הקשמ וקליחו ןיליפת וחינה ןכו א"טילש ר"ומדא

ךות ונב ררועל םתא םתחלצהש החמשה תאש (טפושה-ןיעמ ןגס) ןיצק אטבתה םיזועמה דחאב
.תועש ךות תושעל םירחא םיחילצמ אל תוקד שמח

.םיזועמה דילש ןוירשה תודיחיב היה ל"נכ

וקליחו םתיא ודקר ,הנחמה ילייח וסנכתה - לכואה רדחב - ןלוגה תמר לש ידוקיפה הנחמב
.(םילייח 300-כ ופתתשה) תונמ חולשמ םהל

דחוימבו ד"בח ישנאל דואמ ודוהו רוקיבהמ ןוצר יעבש ויה םילייחהש תיללכ ןייצל שי
.הזה עצבמה לע א"טילש ר"ומדאל

םימוד םיעצבמ ושקיב

דודשא םיה-ליח

ידי -לע תומימחב ולבקתנ ש"נא .סיסבל םירקבמה תא סינכהו תדה למס ןיתמה למנה רעשב
םילייחה לא רשקתהל תושר ולביקו ,םוקמב םיאצמנה םילייחל תונמ יחולשמ וקליח ,םידקפמה
גחב א"טילש ר"ומדא לש תדחוימה תוחילשה לע םלוכל רבסוה .םי-בלב העש התוא ואצמנש
.הז םירופ

ינפב .למנב תע התואב ויהש םילייחה םע ןכו םוקמב ויהש םידקפמה םע ןיליפת וחינה
ר"ומדא ק"כ תוחילשו גחה תוהמ לע רברב 'י בקעי 'תה םירבד אשנ לכואה רדחב םילייחה
.תונמ 200-כ וקליח .א"טילש

ושקיבו םיה ליחב ורקיב ד"בח ישנאש הנושארה םעפה וזש וננולתהש םילייח ויהש ןייצל שי
.דיתעב םימוד םיעצבמ

הפיח םיה-ליח

תרימאב ודבוכו ןיליפת םיבר וחינה ןכ ומכ .א"טילש ר"ומדא ק"כ םשב תונמ 1100 וקלוח
.הז םוקמב םרוקיבב םישנאל הוולנ םיה ליח לש ברה .םייחל

ובורק לצא דלוונירג יבצ 'ר ח"הרה לש ותולדתשהל תודוה ורשפאתה םיה ליחב םידוקיבה
.םיה ליחמ (שורית) גרבנייו יבצ הנשמ-ףולא

ףונ-לת דע םידיפרמ

ףונ לת ריואה ליח

רביד דלוונירג יבצ 'ר .םיניצקו סיסבה דקפמ ידי-לע ולבקתה ףונ-לת ריוואה-ליח סיסבב
.םייחל ורמאו םויה יניינעמ

דחאב .ןיליפת וחינהו תונמ חולשמ וקליח סיסבה לש הנשמה תודיחיב ורקיב םירקבמה
ףולא ןגס םוקמל עיגה תונמה תקולח ןמזב .רדהנ היה הארמהו דוקירב םלוכ ואצי םיכסומה
םיניצקה דחא ותחמש תא עיבה ןכ ומכ .הנהנ דואמ אוהו םוקמב הקוזחת תדיחי דקפמ ,'י
ליח הקוזחת תדיחימ הבר הכרעהב ד"בח יריעצל" השדקה םע הנומת הרושת ןתנ הרקוהכו
.ןמזה לכ רזע רשא יתרפא קחצי םשב ןוחטיב ןיצק ןמזה לכ הוולנ םישנאל ."ריווא

תוחפשמ יפמ םג םירופה גחב רוקיבל רתויב םייבויח םידה ועמשנ םירופה גח רחאל רוקיבב
.םוקמב םירג רשא םיניצקהו םילייחה

םמותשה המו ,םיירהצה תועשב לייח עיגה ףונ לתל .תניינעמ הדוזיפא ןייצל םוקמה ןאכ
ןיליפת חינהל והושקיב םש ,םידיפרב רקובה תועשב האר רשא םיקינד"בחה םתוא תא תוארל
ותוא םיגישמו וירחא םיפדור םה הנה ונוהמת הברמלו ,בריס אוה ךא ,תונמ חולשמ ול תתלו
ונתה אל םוקמ םושב ,בגא) תונמ חולשמ םג לביקו ןיליפת חינהל םיכסה ןאכ .םוקמ לכב
.(ןיליפת תחנהב תונמ חולשמ תלבק

יברה תנומת תעפשה

תוגולפ הנחמ

תחנה תוציחנ תודוא רביד ןכ .ךבנזייא ףסוי ברה ח"הרה ידי-לע םירופה גח יניינעמ החיש
רשאכ יכבב ץרפ לייח .ןיליפת וחינה םילייחה בור .תונמ חולשמ וקליח ןכמ רחאל .ןיליפת
החמשב עצבמה תא םילייחה ולביק תיללכ .א"טילש ר"ומדא תנומת םע תיקשה תא לביק
.תובהלתהבו

ןדריה תעקב

.םילשוריד ש"נא :ורקיב

םייאבצה בכרה ילכ ועיגה אל (זא היהש תוננוכה בצמ ללגב ךכ-רחא ררבתה) הלקת ללגב
.תיסחי ןטק קפסהה ןכ לע ,ןמזב

"א"טילש ר"ומדא תבותכ ושקיב"

ידכ םירמושה לצא תונמ וריאשה ןכ לע ,םוקמב ויה אל םילייחה .הילק הנחמב ורקיב
.תונמ חולשמ וקליח םוקמבש ל"חנה תוזחאיהב .ורזחי רשאכ םילייחל םוקלחיש

.תונמ חולשמ ולביקו ןיליפת םילייחה וחינה םש ."הירא" הנחמו "ידג" הנחמל וכישמה םשמ
םג תונמ-חולשמ ורסמ .תונמ חולשמ םהל ונתנו ןיליפת וחינה םוקמל ונמדזנש םיסייט ינש
:ורמאש םילייח ויה .תובהלנ ויה םילייחה תובוגת .םיזועמה דחאל תאצל דמעש בכר ישנאל
."םירופה גח תא ונמע גוחל םיאצויו םתיב תא םיבזועש ד"בח ידיסחל דובכה לכ"

יכ םיאולימ שיא רפיס םוקמב .םהיתוטימ דיל התוא ולתו יברה לש הנומתה תא וחקל םיבר
ר"ומדא תצעב ןכאו ,א"טילש ר"ומדאל תונפל ול ץעי ורבח .תב הצרו םינב קר ול ויה
הדלונו תורשכ תוזוזמו ןיליפת הנק תולוספ ואצמנ רשא תוזוזמהו ןיליפתה קודבל א"טילש
.הז רופיס תובקעב א"טילש ר"ומדא תבותכ ושקיב םיבר םילייח .תב ול

תבהלנו המח הכרעה עיבה הלועפה הארמל .ותחפשמ םע רוקיבל אבש ףולא-ןגס עלקנ םוקמל
.הלועפל

םיקולא עבצא

ןיפירצ יאבצ הנחמ

תגרדב ,(םינחתות) סיסבה דקפמ ןגס .ןיליפת תחנה .םילייח תואמ המכל תונמ חולשמ תקולח
לע רפיס .הז עצבמב תוברהל לדתשנש רמאו ,ןיליפת תחנה עצבמב ש"נא תא דדוע ,ףולא-ןגס
:םיקולא עבצא האר וב הרקמ

ץוביק רבח םש היה ,וירבח םע ןיליפת חינהו ןחלוש דימעה םילייחה דחאו חטשב היה אוה
םתויהב הנהו .רדחב ורגתסהו וחיני אלש וירבח תא תיסה ףאו ןיליפת חינהל הצר אל רשא
לייחה םש דמע רשא ןחלושל הצוחה וצר םהו ועצפנ םילייחהמ המכו המ רבד םש ץצופתה רדחב
.ןיליפת וחינהו

רחא .ןיליפתה תחנהב תוברהל שקיב םג ןכלו .(ןיבור ומשש) ףולא ןגסה לש ורופיס ןאכ דע
תוקלחמב ןיפירצב האופרה תיבב םיזפשואמה םילייחל תונמ חולשמ תתל ונכלה סיסבב ומייסש
רתוול הנכומ התיהו א"טילש ר"ומדא ק"כ תנומת קרו ךא השקיב םילוחה תיב תוחא) תונושה
.(תיקשב ויהש לכאמה ירבד לעעובשה חול


ד"בח יגהנמו תוכלה

גרובזניג החמש-ףסוי ברה תאמ

ארקיו תשרפ שדוק-תבש

רוכז תשרפ ,ב-רדאב ג"י

םירמאמה רפסב וספדנו ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כ ידי-לע הנושארל וטקול םירופ יגהנמ]
.['ד"בח יגהנמ - םיגהנמה רפס'ל םשמו ,126 'מע ח"שת

תא םיחינמ ,עובשה תשרפב םילוע העבשל םיארוק ןושארב .הרות-ירפס ינש םיאיצומ :תירחש
םירבד) אצת תשרפב ריטפמל םיארוק ינשה רפסבו ,הלילגו ההבגה ,שידק-יצח ,ינשה רפסה
.1"רוכז" :(טי-זי,הכ

,םיקסופה בור תעדל .2הרותה ןמ איה רוכז תשרפ ,םיירקיעה םיקסופה לש הצופנה העדל
.3רוכז תשרפ תעימשב תובייח םישנ

:(חלשב תשרפו) םירופ תאירקב ןכו - (אצת תשרפו) רוכז תשרפ תאירקב" :ר"ומדא ק"כ בתכ
הרואכל .הזב הארוה יתעמש אלו ,םינוש םיגהנמ הזב שי - לוגסב וא יריצב "קלמע רכז"
'רכז' ךכ-רחאו (יריצב) 'רכז' םידקהל (אצת תשרפו) רוכז תשרפבו ,םהינש תורקל ןוכנ
4"(יריצב) 'רכז' ךכ-רחאו (לוגסב) 'רכז' םידקהל (חלשב תשרפו) םירופ תאירקבו ,(לוגסב)
.

.6'םימחרה בא' םירמואו ,5(הל-ב,וט א-לאומש) ". . יתדקפ ,תואבצ 'ה רמא הכ" :הרטפה

תבשמ ןיכמ יווהד ,(בוריע וב שיש םוקמב ףא) תסנכה-תיבל תבשב הליגמה תא איבהל ןיא
.7דומיל ךרד תצק הב ןייעי ןכ םא אלא ,לוחל

.1'ךתקדצ' םירמוא ןיא החנמב

8לודג-םירופ ,ןושאר םוי

ב-רדאב ד"י

םיקיספמ ןיאו ,'םיסינה לעו' םירמוא ('ונתננוח התא' דבלמ) תיברע תליפתב :תבש יאצומ
םא - 'םיסינה לעו' חכש .[ריכזהל ןחלושה לע םיכמ אלא] הרשע-הנומש םדוק תאז זירכהל
.1לבקתת-שידק םירמוא ,ןכמ רחאל .רזוח וניא ,הכרבה תמיתחבש םשה תא רמאש רחאל רכזנ

וא תותשלו לידבהל רתומ ,שלחנש ימ ךא .הליגמה תאירק םדוק לוכאל(ו לידבהל) ןיא
רתומ הלוחו ;הציבכ דע קר תונוזמ ינימו ,הלבגה אלל המודכו תוריפ ונייהד - 'םועטל'
.9ךכ-רחא הליגמ עומשל ונריכזיש רחא םדאמ שקבי ךא ,שממ הדועס לוכאל וליפא

.10בוט-םויו תבש ידגב שובלל ונגהנמ םירופב

תרשע (ב ."ךלמה" תביתב םיליחתמ םידומעה לכ אל (א :ע"נ ש"רהמ ר"ומדא בתכש הליגמב"
.11"ומצע ינפב דומעב םניא ןמה ינב

ןיא םא .13הליגמה תאירק עומשלו 12תיברע ללפתהל תסנכה-תיבל ךלוה ,העבש ךות ל"ר לבא
תוארל ול ןיאו .14ךרבי םגו רוביצה ינפל הליגמה תא אוה ארקי ,והומכ קהבומ ארוק-לעב
גהונ לבאהו ,העבש ןיינמב בשחנש ונייה ,תוליבא ןיינעל תבשכ בשחנ םירופ .15החמש ינימ
.ןלהל האר ,תונמ חולשמ ןיינעל .16וילענ לעונו עקרקה לע בשוי וניא ,אעניצבש תולבא קר

לוק הז ןיא יכ - םהב-אצויכו וידרו ןופלט ידי-לע 'וכו הליגמ תאירק תעימשל םוקמ ןיא"
.17"ללכ םדא

הליפכהו ,18תרגיאכ התוא םילפוכ הליגמה תא םיעמושה םג"ו ארוק-לעבה :הליגמה תאירק
םע הירחאלו הינפל תוכרבה תא ךרבמ היה ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כ .19"םיקלח השולשל איה
דע 'תרגיאכ' ראשית הליגמהש יברה לדתשה ללכ ךרדב .20םויב ןהו הלילב ןה ,ארוק-לעבה
.21האירקה םויס

ברה" תכרב רחאל דע קיספהל רוסא .תאצל ונווכי םהו םיעמושה לכ תא איצוהל ןווכי ארוקה
.1"ונביר תא

ךותמ תאז תושעל לוכי וניא םא םגו ,דימ תאז ארקי ,קוספ וא הבית עומשל חילצה אלש ימ
דע (העטי אלש ידכ ,תדקונמ הליגמ וא שמוח ךותמ ףידע) ומצעב דימ ארקי - הרשכ הליגמ
.22ךליאו וז הביתמ לחה הרשכ תרחא האירק שפחל ךרטצי אלש ידכ ,וב דמוע ארוקהש םוקמה

ערה ,יגגאה :והשלכ ראותב ןמה רכזנש םוקמב ,האירקה ךשמב םימעפ המכ 'ןמה' םיכמ"
.23"הזב אצויכו

שיאו" .(אי,ח) "דבאלו גורהלו / דבאלו גורהל" :תורוסמה יתשכ םיארוק הליגמה תאירקב
.24(ב,ט) "םהינפל דמע אל שיאו / םהינפב דמע אל

"םידוהיל" / "אצי יכדרמו" ,(א,ב) "ידוהי שיא" :םר לוקב םיקוספ העברא רמול םיגהונ
אורקל ךירצ ןמה ינב תרשע .םתוא ארוקו רזוח ארוק-לעבהו .(ג,י) "יכדרמ יכ" ,(זט-וט,ח)
רוביצה .(י,ט) "תרשע" תבית רחאל דע (ו,ט) "שיא תואמ שמח" םילימהמ ,תחא המישנב
תרכזהב ומכ [!םתוא ארוק ארוק -לעבהשכ אלו] זא םיכמ תוקוניתהו ,הליחת םתוא םיארוק
.25ןמה

'תינשה תאזה םירופה תרגיא' ,(וכ,ט) 'תאזה תרגיאה' תרימאב הליגמה תא םיענענמ"
.26"(טכ,ט)

.1הכרבה תא ץ"שה םייסיש דע רובידב קיספהל רוסא ."ונביר תא ברה" ךרבמ האירקה רחא

.27"'םיקידצה לכ םיכורב ,םיעשרה לכ םירורא' :'בקעי תנשוש' חסונ" .בקעי תנשוש

.(אמלש-אהי) שידק .שודק התאו .םעונ יהיו .(םויב ןכו) הליגמה תא ךרוכ 28ךכ-רחא
.1םיקידצ ךא .ארית לא .םותי-שידק .ונילע

.הליגמה תאירק רחאל םיכרוע הלדבה

עומשל" ארוקה ךרבי - ואל םאו ,"הליגמ עומשל" תוכרבמ (דבלב) םישנל הליגמה תא ארוקה
.29"הליגמ

תאירק לע ךרבמ ר"ומדאה לבא ,30רוביצב אלא הליגמה תאירק רחא ךרבל ןיאש קספ א"מרה
.31םויב ןהו הלילב ןה ,הירחאלו הינפל דיחיב םג הליגמה

.32"הדועסב תצק הבריו ,חמשי הלילב םג"

.1שידק יצח .'םייפא-ךרא ל-א'ו ןונחת םירמוא ןיא .םיסינה לעו .תירחש

לכל םיקוספ השולש ,(זט-ח,זי תומש) "קלמע אוביו" חלשב תשרפב םילוע השולשל םיארוק
ןווכי ,רוכז תשרפ עמש אלש ימ .4יריצב ךכ-רחאו לוגסב 'רכז' תבית - 'קלמע רכז' .דחא
תאז ןתונ 'לקשה תיצחמ' הקדצל ןיידע ןתנ אלש ימ .קלמע תריכז תבוח ידי תאצל וז האירקב
.33וישכע

.34הליגמה תאירק רחאל לומל םיגהונ :הלימ תירב

.31"י"שרד ןיליפתב - הליגמה תאירקו תעימש"

תכרבב .(ליעל ןייע) שמא ומכ ,35ונייחהש ללוכ ,תוכרב שולשב הליגמה תא םיארוק
.1םירופ תדועסו םינויבאל תונתמו תונמ חולשמ תווצמ לע םג ונווכי ונייחהש

.ןויצל אבו .ירשא .בקעי תנשוש :םירמואו ,'ונביר תא ברה' םיכרבמ הליגמה תאירק רחאל
.ארימג דע ,37'בקעי תיב' םירמואו .36לכיהל הרותה-רפס תא םיריזחמ ךכ-רחאו .םלש שידק

.38"החמשו התשמ ימי" בותככ ,םויה לכ חומשל התבוח - םירופ תחמש

הזב לארשי גהנמ םייקל ,גרפ אלוממ 'ןמה ןזוא' לוכאל לדתשמ יברה היה םירופה םוי ךשמב
.39

-תאצ דע (הכרב אלב הליגמה תאירק) דבעידבו .העיקשה דע - םויה תווצמ םויק ןמז
.40םיבכוכה

השאו והערל שיא ,דחא םדאל תואקשמ וא לכאמ-ירבדמ תונמ יתש חולשל בייח - תונמ חולשמ
.42שדוח רשע-םינש ךות וירוה לע לבאלו םישולש ךות לבאל תונמ ןיחלוש ןיא .41התוערל
.43תונדגמ אלו םילכאמ אלא חלשי אל ךא ,תונמ חולשמב בייח ,העבש ךות וליפא ,ומצע לבאה

.יאשר השאל שיא וליפאו ,דחא לכל הטורפ םיינע ינשל תתל בייח - םינויבאל תונתמ
תוברהל בטומו ,44חבושמ - םינויבאל הקדצו (יריצב ש"ירה) םיערל תונמ חולשל הברמהו
הראופמו הלודג החמש ןיאש ,ויערל תונמ חולשמבו ותדועסב תוברהל רשאמ םינויבאל תונתמב
תויחהלו םילפש חור תויחהל" רמאנש הניכשל המודו ,תונמלאו םימותיו םיינע בל חמשל אלא
.45"םיאכדנ בל

.46"(הקשמו לכאמ) םישנא השולשל 'תונמ חולשמ'" םייקמ ר"ומדאה

.47חילש ידי-לע תויהל ךירצ תונמ חולשמש םירמוא שי

,םימייוסמ םיניינעב - הברדאו ,48םירופה יניינע לכב םינטקה תא םג ףתשל לארשי גהנמ
לכ םע ,םינטקה ידי-לע השענ 'שער'ה רקיע ,םיכרד ראשבו 'םינשער'ב ןמה תאכהב ומכ
(תוכסמ) םיפוצרפ שובלל" גהנמל עגונב ןכו ,םהל תוינייפואה תובהלתההו תויחה ,תומימתה
.49םינטקה ידי-לע רקיעב השענש "םירופב

.50הכרב םהילע אובתו ,'הרטע' שובלל תונטקהו םינטקה וגהנ םירופה ימיב

.1החנמ תליפת םדוק ,לקשה-תיצחמ םויה םינתונ ו"ת םילשוריב

:51החמשו התשמ

-לכ-לעו] 53םויב תויהל ךירצ הדועסה בור .52"הדועסה ךכ-רחאו ,תמדקומ החנמ תליפת"
לעו' רמוא ,םויב ליחתהש ןוויכ ,הלילב הכשמנ םאו ,[העיקשה ינפל תיזכ לוכאל שי םינפ
.54ןוזמה תכרבב 'םיסינה

.55החמשו התשמב תצק םויה תוברהל םיכירצ םילשורי ינב םג

םייקל חכשיו ודומילב ךשמיי אלש ידכ - טעמ קר ,53"הדועסה םדוק הרותב טעמ קוסעל בוט"
.56םירופ תדועס תווצמ

ר"ומדאה שובל ,ח"אדה תרימאו םירופ תדועס לש ןוזמהו איצומה תוכרב ,םידי-תליטנל"
[שארה בחורב טעמכ ,ונממ ךומנו רצ ךא למיירטשל המוד ,הוורפ-עבוכ] 'לטיה ענעלביוס'
.57"טנבא רוגחו

.58"בוט-םוי תחמשמ הברה הלודג םירופ תחמש"

'תורשפ'ו 'םירתיה' שפחל ילבמ ,וטושפכ "עדי אלד דע . . ימוסבל" יוויצה םייקל שי
לש] ותוכז לודגו וקלח ירשאו .הניש ידי-לע וז הבוח ידי םיאצויהכ אלו ,ןהב-אצויכו
.59ושעי ןכו וארי ונממש ןוצר-יהיו ,[ורמאמכ הז רבד השועה

אלד דע'ב םגש ןוויכ ,הלילב בוש םידעוותמ ,ותיבב דחא לכ לש הדועסה רחאל ,ונייח-תיבב
.60רתוי הלענ ןפואב 'עדי אל'ל עיגהל ידכ עגייתהל שיו ,וזמ הלעמל וז תוגרד ןנשי 'עדי

.31"הדועסה ךותב ח"אד רמאמ" - ר"ומדאה גהנמ

םינפ-לכ-לעש ,61וירחאלש שדוק-תבשד וא םירופד תודעוותהב שקיב ר"ומדא ק"כש םימעפ ויה
.62רוביצה לכ תא הבוח ידי הזב 'איצוי'ו וטושפכ 'עדי אלד דע' םייקי םיבוסמה דחא

עגייתהלו קיידל םוקמבש אלא ,םלועה תועטכ ו"ח תונציל לש ןיינע ונניא "הרות-םירופ"
הפסוה ידיל איבמו רושקה ןיינע ,רתוי יחטש ןיינע לע םיבכעתמ ,םירבד לש םקמוע לע
.63הרותה יניינע לככ ,"הרות" לש ןיינע הז ירה ןפוא לכב לבא ,החמשב

.64'וניבר תפוק' רובע תיבגמ תושעל יברה גהנ ,םירופ תודעוותהב

גואדל ללוכ ,חספ עצבמל תונכהה תודוא ריכזהל ר"ומדא ק"כ גהנ תודעוותהה םויס תארקל
65"גחה ינפל םוי םישולש" ןיליחתמ ומצע םירופה םוימש ןוויכ ,שובלו ןוזמ ,ןיטיח-תועמל
.

םירופ ןשוש ,ישימח םוי

,ב-רדאב ו"ט

הליחתמש הדועסה ןיינעב םג .תוזרפה ירעב לומתא רומאכ גהונו םירופ םוי אוה םילשוריב
.66םויה יאצומב ברעב תכשמנו החנמ רחאל

.67המוח תפקומ קפס איה יכ ,ו"טב םג הליגמה תא םיארוק הפיח ריעב

.68החמשו התשמב תצק ןיברמ .תינעתבו דפסהב רוסאו ןונחת םירמוא ןיא :תוזרפה ירעב

,ומצע םירופה םוי לש וזמ הבר החמשב םויה ףיסוהל שי (םילשוריב םג רחמו) תוזרפה ירעב
שדוחד ןורחאה םויבש דע ,שדוחה ימימ םויו םוי לכב ןכו ,רתוי הלודג החמש - ז"ט םויב
.69רתויב תגלפומ החמש תויהל הכירצ רדא

.11:20 העשב םירופ-ןשוש-ליל ,הליחתכל 1הנבל שודיק ןמז ףוס *

םויה יאצומ

(שדוק -תבשמ ץוח ,ןונחת וב םירמוא ןיאש םוי לכ יאצומב ומכ) ברעה רמול ךירצש רבתסמ
.70ו"ת םילשוריב םג הטימה לעש עמש-תאירקב ןונחת

.ד"בח-ללוכ חול (1

אקווד וז תבשב האירקה ךא ,רוביצב האירקה ןינע םצעל קר הנווכה הרואכל] ז"טס בפר 'יס ז"הדא ע"וש (2
תחיש - 59 הרעה 'תוישרפ עברא' ךרע ,וסק 'מע ב ךרכ תידומלת הידפולקיצנאב ןמסנהב הארו .[ןנברדמ איה
.443 'מע ב"ח ט"משת .1188 'מע ב"ח מ"דשת תויודעוותה הארו .א"ס 'תה תחנה ,א"משת רוכז פ"ש

הידפולקיצנא ,"םיקסופ המכ" 443 'מע ב"ח ט"משת תויודעוותהבו .ט"לס 'תה תחנה ,א"משת רוכז פ"ש תחיש (3
.נ"שו ךליאו בכר ע"ס ,ג"ס 'קלמע השעמ תריכז' ךרע תידומלת

.םש הרעהב תוכיראב רואיבהו ,72 'מע םיגהנמה רפס (4

.ד"בח-ללוכ חול .33 'מע םיגהנמה רפס (5

ףוס ןחלשה ידבב גפ 'יס ןחלשה תוצק - ורודיסב וניבר ןושל תמיתסמ עמשמ ןכו ,רוכז פ"של םוי םויה (6
.ד"בח-ללוכ חול .גי ק"ס

.חי ק"ס ח"פרת 'יס הרורב הנשמ ,ד"בח-ללוכ חול (7

ןטק-חספ ד"ע] 'לודג -םירופ' תרבועמ הנשב םירופל ארוק ,'ךנעי . . חצנמל' ינפל ,ז"הדא רודיסב (8
אלא ,ןטק-םירופל תיסחי קר אל איה תולדגהש ל"יו .[381 'מע ו ךרכ תוחיש יטוקל (ב,טכק ןילוח) לודג-חספו
- ןושאר-רדא שדוחו ןטק-םירופד הנכהה ירחא םירופל םיאב הנשהש ןוויכ ,הטושפ הנשב ,םתס םירופל תיסחי םג
.376 'מע ב"ח ט"משת תויודעוותה

.ב"צרת ס"וס הרורב הנשמו א"מר (9

ויה ןורבחב ש"נאש ,348 'מע 'ןורבח רפס' םג האר) 14 'מע ול ןויליג 'תורשקתה' ,רנורג ל"יר ח"הרה (10
ואיבה ה"צרת 'יס הרורב הנשמו םייחה ףכב לבא ;תדחוימ היווח וז התיהו ,תבש ידגבב רקובב םפט םע םיאב
םג האר .לקשה תיצחמ תניתנ ינפל תאז בתכש םיגהנמה רפסב עמשמ ןכו .ברעבמ תבש ידגב שובלל שיש
רפסב הז גהנמ ללכנ עודמ ע"צו .ל"ירהמ םשב ב"ס םש א"מרה יפ-לע אוהו ,(439 'מע ב"ח ט"משת תויודעוותה
."םיברל הארוה הז ןיאש ןבומ" הרעהב םש םהילע ןייוצ תיללכש ,ר"ומדאה יגהנמ ןיב 74 'מע םיגהנמה

- שדוק תורגא' 'סב ספדנ וז הליגממ םידומע ינש לש ןטקומ ךא רורב םוליצ .נ"שו ,םש םיגהנמה רפס (11
בתכ ןיב םיטלוב םייוניש המכ ןכו ,תויתוא המכב תודיחא -יא שי .מק 'מע ,ג"נשת ןילקורב ,'ש"רהומ ר"ומדא
ספדנ ןמוליצו ע"נ צ"יירוהמ ר"ומדא ק"כ רשיאש ןיליפתה-תוישרפב ז"הדא בתכ ןיבל ['ה תואב ןוגכ] הז
לידגי' ץבוקב האר ,ולש תפסונ הליגמ לע .ש"ייע ,טל 'מע וכ ןוילג .י.נ ןילקורב 'הרות לידגי' ץבוקב
.גנר 'מע זמ ןוילג ,ל"נה 'הרות

ןיב קלחמש (זט ק"ס ,ו"צרת 'יס) הרורב הנשמה ויתובקעבו ,(ו"לס ,הנק 'יס) םדא ייחה לע ושקה רבכ (12
,דפסה רוסיא שי לבא החמש בויח ןיא הלילב) .אסת 'מע ךורב ינפ 'סל רשיפ י"רגה תורעה האר ,הליגמל בירעמ
.במר 'מע ז"ח ףסוי טוקלי הארו .(דכר 'מע ,'ןסינ שדוח-שאר דע טבשב ו"טמ - לאירבג יעטנ' 'ס הארו
לש תוחילסמ ערג אל ,תסנכה תיבב הליגמלו הליפתל ןמזב עיגהל ידכ הלילה ינפל ותיבמ אצוי םא םג הרואכלו
.(םש לקשה תיצחמ ,לודג ןובצעל ול היהי אלש ידכ ,א"ס א"פקת 'יס א"מר) הנשה שאר ברע

.ד"ס ו"צרת 'יס א"מר (13

דעב םג הכרבה ןאכש ןוויכ ,הכונחבכ אלש ,ונייחהש םג ךרביש חיכוה םש .גסר ,אסר 'מע א"ח םייחה רשג (14
,םייח הנחמ ,םלוע ןינב ,הבהאמ הבושת :ת"וש) םינורחאה בור תעד ןכו ,ולש י"א חולב כ"כו .ש"ייע ,ומצע
רחא םדאש ,םייחה ךרד םשב א ק"סוס ב"צרת 'יס הרורב הנשמכ אלד ,(דמר 'מע םש ףסוי טוקליב ונמסנ ,דועו
.ךרבי

.הזב טעממ קר תורחא תועד יפלשו ,ב ק"ס ו"צרת א"גמה פ"ע םש םייחה רשג (15

.אסר 'מע א"ח םייחה רשג (16

ירקיע יונישו 'וחוכ-חוכ'ש רמול אוה רזומ םגו לודג שודיחש ,טושפו .'רובה ךותל עקותה'כ אל וליפא" (17
ת"ושהמ חכומ - תאז וריתהש לארשי ילודגו יקסופ םינורחאהמ םנשיש ףאו .רוביד םוקמב אובי 'וכו תוהמב
,םש םיגהנמה רפס - "ל"מכאו ,תירקיע תועט הזב ועט ןופלטה תלועפ ןפואו תוהמ םהינפל וראיבש הלאש ,םהלש
.496 'מע א"כ ךרכ םש ובתכמב רתוי תאז ריהבהו .336 'מע ט ךרכ תוחיש יטוקלב ואולמב בתכמהו

היהת אלש רהזיהל שיש ,ג"מרפהמ גק ק"ס םש 'כו .בק ק"ס םש םייחה ףכ הארו ,זי ףיעס צ"רת 'יס ע"וש (18
הליגמב ןיאש ינפמ ילוא) ולקהש ויה 'היולת' יבגל לבא .ןחלושה לעמ היולת אל ףאו ,עקרק יבג לע תררגנ
.םש 2 הרעהבו זכת 'מע םילשורי ןוכמ תרודהמ 'םיגהנמ-ל"ירהמ' 'סב האר ,('ה תומש

.םיעמושה ןיינעב נ"שו ,םיגהנמה רפס (19

םש םייחה ףכו ,ז"ס גיר 'יס ז"הדא ע"וש הארו .14 'מע ול ןויליג 'תורשקתה' ,רנורג 'יש ל"יר ח"הרה (20
.בכ ק"סוס

הב ,ה"נשת'ה א-רדא ח"ר ,ו"ת ק"הא ,[ד"בח רה תלחנ] ,'הרושת' םשב ימעפ-דח ןוילגב הספדנש הנומתהו (21
ףכב הארו .םש ,רנורג 'יש ל"יר ח"הרה - רתויב הרידנ הגהנה התיה ,לולג אוהשכ ארקנ רבכש קלחה עיפומ
.ונ ע"ס ,םילשורי ןוכמ תרודהמ ,ל"ירהמ ת"ושבו בק ק"ס םש םייחה

.טי ק"ס םש הרורב הנשמ ,כ"ונו ו-ג"ס צ"רת 'יס ע"וש האר (22

.נ"שו ,םש םיגהנמה רפס (23

.(מ"דשת ןמוי) לאמש לגרב עקור היה יברה

םייח יכרד .זלש 'מע ג"יח ק"גא .גרהלו פ"הע ב"ח ףוסב רפוסה תסק הארו .נ"שו ,םש םיגהנמה רפס (24
.חנ תרבוח ,ןילקורב ,הרות לידגי ץבוקו ,ה"מתת 'יס םולשו

.יח-שיא-ןבמ וצ ק"ס צ"רת 'יס םייחה ףכ ,ד"בח-ללוכ חול (25

.(דבלב 'תאזה תרגאה') דועו ,השמ הטמ 'סמ זי ק"ס צ"רת 'יס א"מ ,םש םיגהנמה רפס (26

.'םלשה רוט'ב תואבומה תואסריגה ללש הארו .נ"שו ,םש םיגהנמה רפס (27

,םויה-רדס תעדכ ,הליגמה תכירכ ןינע איבה אלש ורודיסב ז"הדא ןושל תועמשמ ןכ .ד"בח-ללוכ חול (28
תומצע רוא יוליג ךשמנ החותפ הליגמהש ןמז לכ תודיסחה ד"ע הברדאו ,הכרוכל יתמ אדיפק ןיאש םתעיסו א"גמה
- הז-תמועלה תא ותוכזב חצנל ,הליגמה רחאלש הכרבהב תלעות איבמו ,יוליגב תומשה לכמ הלעמלש ףוס-ןיא
.ש"ייע ,ונ 'יס 'םירופ-םידעומה ירעש' ,הגומ ,ז"טשת םירופ תחישמ

.דועו ה ק"ס ב"צרת 'יסבו םש א"מו ב"ס ט"פרת 'יס א"מר (29

ןכש 'כו .ךרבמ דיחיה םגש דכק ק"ס צ"רת 'יס םייחה ףכב קיסמ י"בה תעדלו .א"סוס ב"צרת 'יס א"מר (30
.('םלועה גהנמ'כ םג ,ה"ס ב"צרת) ןחלשה ךורעה םג פ"כו ,יח שיא ןבו יכדרמ רמאמ ,ר"אה וקספ

.םיגהנמה רפס (31

.א"ס ה"צרת 'יס א"מר (32

.הליחתכל התניתנ ןמז והז ד"צרת 'יס א"גמה תעד הארו ,ד"בח-ללוכ חול (33

יפ-לע אוהו ,(18 'מע מ ןויליג 'תורשקתה') ה"ע ןיקסר ףסוי בקעי 'ר ח"הרה להומה דימת גהנ ןכ (34
.ע"צו ,א"רגה גהנמכ ,הליגמה תאירק ינפל לומל בתכ ד"בח-ללוכ חולב .ג"צרת ס"וס א"מרה

.הצ 'מע םש לאירבג יעטנב ןמסנ ,'יכדרמ' קוניתל אורקל םיגהונ שי

.738 'מע ב"ח ט"משת תוחישה רפס הארו .נ"שו ,םש םיגהנמה רפס (35

םש הפסונ ךליאו ח"לשת תנשמ ךא ."הליגמה ןיארוקו הרות-רפסה ןיריזחמו" :ספדנ "'ה תלהת" ירודיסב (36
.ש"ייע ,ונגהנמ רוקמו םעט שריפ בכ תוא א"יפ ללוכה רעש 'סב .ל"נכ ונגהנמש הרעה ןוילגה ילושב

ישימחו ינשב דרפס גהנמש ,רורב םש תועדה ילעב יפל ןכאו .חמ 'מע א ןוילג 'םש ילהא' ץבוקב רקסנ אשונה
- טמק ס"וס רוטב םיאבומה ,ירשא ינפל דימת ת"סה ריזחהל זנכשא גהנמ לומ ,השודק רדס רחאל ת"סה ריזחהל
.םירופב םג םיווש טעמכ םיגהנמה ינש

.גכ תוא םש ללוכה רעש (37

.המק 'מע 'םירופ-םידעומה ירעש' (38

.םש 'תורשקתה' ,רנורג 'יש ל"יר ח"הרה (39

.כ"ונו א"ס ז"פרת 'יס ע"וש (40

.ד"ס ה"צרת 'יס א"מרו ע"וש (41

.דחי תיזכ פ"כעו הנמ לכב תיזכ הליחתכל ןרועישש 565 'מע א"ח ו"לשת שדוק תוחיש האר ,תונמ חולשמ תודוא
.ש"ייע ,ו"טה ב"פ הליגמ 'לה ם"במרה לע חנעפ תנפצל ןייצמו .תוחפל תוטורפ 'ב דחיב ןייווש הליחתכלו

.ו"ס ו"צרת 'יס א"מרה תעדכ (42

'מע םילשורי ןוכמ תרודהמ) םירופ תוכלה ל"ירהמו ג"ישת 'יס םידיסח רפסמ ,ב"ס ו"צרת 'יס א"מו ע"וש (43
.אסר .חכר 'מע א"ח םייחה רשג .(בלת

.ה"צרת ס"וס א"מרו ד"צרת 'יס ע"ושמ ,ד"בח-ללוכ חול (44

.ז"יה הליגמ 'להמ ב"פ ם"במר .וט,זנ היעשי (45

ןמה-ןזוא :ליכה חולשמה .םיעובק לארשיו יול ,ןהכל הנש לכב חולשל גהונ היה יברה .םש םיגהנמה רפס (46
.םש 'תורשקתה' ,רנורג ל"יר ח"הרה - ש"יי קובקבו ירפ ,גרפ אלוממ

תוחישה 'סבו 118 'מע ג"ל ךרכ תוחיש יטוקלב אבומ ,ו"סוס םירופ תכרעמ םיניד תפיסא דמח ידש האר (47
ןושלה םג הארו) א ק"ס במק ע"שוציקל הכלהב םינייוצמ םירעש 'סב ואבוהש םינורחאב ןכו .94 'מע א"ח ח"משת
לארשי גהנמ ןלהלו 302 'מע א"ח ח"משת ש"הסב אבומכו ,שממ תוחילש ןידכ צ"א ךא .(זכק 'מע גכ ק"גאב
.תונמ חולשמ תוקוניתה י"ע םיחלושש

.םש א"ח ח"משת תוחישה רפס ,תונמ חולשמ םהידי לע םיחלוש ןכו (48

.הינש השודק 'יול תשודק' האר ,םינויבאל תונתמ דחוימבו

ב"ח מ"דשת תויודעוותה .םינינע המכ וריתה הז גהנמ ליבשבש ,ו"צרת ס"וס ח"וא א"מר ,ע"ושב אבומכ (49
279 'מע א"לח תוחיש יטוקלב .ה"ס 'תה תחנה ,ח"לשת וצ 'פ ק"שצומ תחיש .438 'מע ב"ח ט"משת ,1239 'מע
688 ןויליג 'ד"בח רפכ' םג הארו .תובהלתהב אלש יאדוובו ,'ןמה' דיקפתב םידליה ללכ וקחשי אלש ,תוכיראב
.38 ע"ר

.484 'מע ב"ח ח"משת תויודעוותה (50

.(ד,כק) ח"פ ןמה חקיו ה"ד רתסא תליגמ ,רוא-הרותל תופסוה האר (51

.ה"גהב ב"ס ה"צרת ח"וא ע"ושמ ,ד"בח-ללוכ חולו ,םש םיגהנמה רפס (52

.ש"ייע ,םירופב תפ לוכאל בויח שי םא ז"הדא תעדב הריתס איבה םש םיגהנמה רפסב

ןינעה רואיב ללוכ ,ואולמב בתכמה) םיקסופב האבוה אל ,םירופב רשב לוכאל בייוחמש ם"במרה תעדש ריעה ןכ
.(חלק 'מע 'םירופ-םידעומה ירעש'ב ןמסנה ןייעו .הנר 'מע ה"ח ק"גאב ספדנ ,ח"אד פ"ע

.םש א"מר (53

.זי ףיעס חפק 'יס ז"הדא ע"וש פ"ע ,ד"בח-ללוכ חול (54

.ותעב רבד חולב ז"ע קחצי תחנמ ת"וש ח"מהגה תרעה הארו .םש א"מר (55

.י 'יס 'םירופ-םידעומה ירעש' (56

.הז עבוכ שבח אל ר"ומדא ק"כו .םש םיגהנמה רפס (57

ךכ לכ ימוסבל ןיא יאדו הז לכ םעו ,הזה ןמזב םג ,אתיירואדמ החמשב ןהב םיבייחד .א,חצ רוא-הרות (58
.זסק 'מע כ"ח ק"גאב ז"דעו .ל"נה ק"גא .נ"שו ,38 'מעבו םש םיגהנמה רפס - ט"ויב

ל"צש 'םירטוש'ה תא םירופב ןיאש אתיא מ"כבו 135 'מע א"ח נ"שת ,454 ,391 'מע ב"ח ט"משת תויודעוותהב
ןיינע הזמ היהי אל יאדוובש החטבהה הנשיש ןוויכ ,ע"ושוטו ם"במרב קספנכ השודקה ךפיה עונמל ידכ ט"ויב
ירה ,הרותה יוויצ פ"ע אוה 'ימוסבל'הש ןוויכש איבמ 1180 'מע ב"ח מ"דשת תויודעוותהב ,ךדיאמ .יוצר-יתלב
ןניאש תותכ 'ד ינינע םירופב ירמגל לולשל זרזמ תאז םעו ,(1086 'מעב םג ש"ייע) וילע תרמוש הרותה
.[םיצל ,ערה-ןושל-ירפסמ ,םינרקש ,םיפנח] ל"משח ןנמיסש ,הניכש ינפ ןילבקמ

.454 'מע ב"ח ט"משת תויודעוותה (59

.ךליאו 1420 'מע ג"ח ה"משת תויודעותה (60

.1478 'מע ג"ח ה"משת תויודעוותה ןוגכ (61

.980 'מע ב"ח ב"משת תויודעוותהב ספדנש ובתכמב ןינעה רואיב (62

.1426 'מע ג"ח ה"משת תויודעוותה (63

.538 'מע ב"ח תוחיש יטוקל םג האר .243 'מע םולש תרות תוחישה רפסל ןייצמו ,םש םיגהנמה רפס (64

'מע ב"ח א"שנת ,303 'מע ב"ח ח"משת ,977 'מע ב"ח ב"משת תויודעוותה האר .א"ס טכת 'יס ז"הדא ע"וש (65
.דועו ,399 ,339

.599 'מע א"ח ו"לשת שדוק תוחיש האר (66

.423 'מע ט"כח תוחיש יטוקל (67

482 'מע א"ח ז"כשת שדוק תוחישב ךא .ב"ס ה"צרת 'יס א"מר ,ג"ס ו"צרת 'יס ע"וש פ"ע ,ד"בח ללוכ חול (68
.ש"ייע ,החמש הברה היהתש ךירצ ,ןידה תרושמ םינפל ל"צש ןוויכש ,אתיא

,שדוחב ו"ט דע אלא תארקנ הניאש ורמא הליגמה תאירקל עגונבש ףא :ראבמו .1274 'מע ג"ח תוחיש יטוקל (69
רשא שדוחהו" :רמאנש ומכו ,"רדא סנכנשמ" ל"זח ןושלכו ,שדוחה ימי לכל עגונ "החמשב ןיברמ" יוויצה לבא
תומילש הניא ,יובירו הפסוה ילב ,םימדוקה םימיבש הדימה התואב איה החמשה רשאכ . . ןכ םאו ."םהל ךפהנ
.('תושדח םינפ' םעפ לכב ךירצ םינתח תכרבל ןכלש) הנשייתנש ןוויכ ,החמשה

.1414 'מע ג"ח ג"משת תויודעוותהב אשונב ןדש יברה תייטנ יפל (70


זכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ י"עש שטיוואבויל ןוכמ י"ע ל"וי
ןמרדור ןמלז-רואינש :יארחא ךרוע * רפואל השנמ יכדרמ ברה :ךרוע
דורב 'מ םחנמ :ישאר ךרוע
"תורשקתה" לע יונמ

ראודה תועצמאב ךתיבל תורישי "תורשקתה" ןויליג תא לבקל ןתינ

.(םימולשת 4-ב) ח"ש 177 :ץראב הנשל יונמ ימד
(םימולשת 2-ב) ח"ש 88 :ץראב הנש יצחל יונמ ימד
972-3-9607588 :תינופלט ררבל אנ :ץראל-ץוחב םייונמל יונמ ימד

:תבותכה יפל ,תבותכהו םשה ,יונמה ימד תא חולשל אנ
72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת ,םייונמה תקלחמ ,"תורשקתה"

ישארה ףדל

םיניינע חתפמ | ןיעידומ | סופד תיב | תושדח רדח | םידלי רדח | ןויע רדח | ד"בח תיב

תורומש תויוכזה לכ (c)
רואל האצוהה ףגא - זכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ
03-9606169 :'סקפ ,03-9607588 'לט ,72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת
ירא-בל ףסוי :"טנרטניא" רודמ שאר * בונורהא ןהכה קחצי ףסוי ברה :ר"וי
chabad@chabad.org.il