- מ"ק - "תורשקתה" ןועובש

ז"נשת'ה ינש רדאב ט"י * הרפ / וצ תשרפ ק"שע

ונרוד אישנ ,שטיוואבוילמ ר"ומדא ק"כ תרותמ יעובש סרטנוק
שטיוואבוילמ י"ולר ק"הרהב לדנעמ םחנמ יבר
ע"יז מ"גבנ ה"הללקוצז
יברה לא תורשקתהה קוזיחלו


ןויליגה ירודמ
ץבוק תדרוה עובשה חול תודיסחה ינייעממ יבר יצוצינ יהויחבמ ריתי חישמ םע תויחל תוכלמ רבד

תוכלמ רבד


יוליעה לעפנ "המודא הרפ" ידי-לע
ארוהנל אכושח אכפהתאד


ןימל תכייש הרפה אולהו !?"הרפ תבש" ,תבשל אורקל ןכתייה
,"תודימה תורבגתה" לע הדיעמה "המודא הרפ" טרפבו ,יחה
,"הנחמל ץוחמ" תישענש תאז דועו * םדאה תלעמ ךפיה
איש - תולגה ןיינע לכ זמרנ הבש שרדמה יפל דחוימבו
הרפ תבש ןיב רשקה רואיבו ןיינעה רואיב * !הדיריה
ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כ תחישמ * םירופללכ םילעתמ זאש ,םירופה ימי ירחאלש תבשה - הזל ףסונו ,הרפ תשרפ תבש איה וז תבש
האלעה ,ןוילכ לש ןפואב ןה - הזבש םישוריפה ינשבו ,1"ולוכיו"ד ןפואב םירופה יניינע
.2הטמל הלעמלמ הכשמה ,גונעת לש ןפואב ןהו ,הלעמל הטמלמ

אובל םיחרכומ םניאש םינוש םיניינע םצעב םה םירופ ירחאלש תבשהו הרפ תשרפ תבש :רמולכ
וא ןסינ שדוח םיכרבמ תבש) שדוחה תשרפל תוכימסב םלועל ןירוק הרפ תשרפ - יכ ,תחא תבב
,אתשרפ ןיליאד ןוהינמיס . . שדוחהל הרפ ןיב ןיקיספמ ןיא" ירהש ,(ןסינ שדוח-שאר תבש
השרפ - םתמגודו) יעיברל ישילשה ןיב ,התשי תותשל הצר םא (חספד) וללה תוסוכה ןיב
םימעפל איה םירופ ירחאלש תבש וליאו ,3"'וכ התשי אל (שדוחהו הרפ ,תיעיברו תישילש
םיניינע 'ב םיפרטצמ - (םינש המכו המכב הזב אצויכו) וז הנשב ,םנמא .הז ינפלש עובשב
.וידחי (םירופ ירחאלש תבשהו הרפ תשרפ) ולא

םויב לח םירופש ,וז הנש תועיבקב רתויב שגדומ (םירופ םע תבשה םויד רשקה) הז ןיינעו
םויסל (םירופ - ןושאר םוי) עובשה שארו תלחתה ןיב דחוימ רשק שי ירהש - עובשב ןושאר
.4ןתליחתב ןפוסו ןפוסב ןתליחת ץוענש ןוויכמ ,(תבשה םוי) עובשה םתוחו

:םידקהבו - הרפ תשרפד הארוהה רואיב

שי יוליע הזיא :רתויב הלודג ההימת ולצא תררועתמ - וז תבש תודוא עמוש ןטק דלי רשאכ
לש ותלעממ הטמל המכו-המכ -תחא-לעו ,רבדמה ןיממ הטמל איה "הרפ" :הברדא - !?הרפ תבשב
7בותכש ומכו ,6"ןוילעל המדא" םש לע ,5"םדא ןייורק םתא" ,"םדא" םשב ארקנש ,ידוהי
תבשד "שער"הו יוליעה אופיא והמ ,ןכ םאו ,"םכלוכ ןוילע ינבו םתא םיקולא יתרמא ינא"
!?"הרפ תבש" - וז

םילקש תשרפ ,ןורכז לש ןיינע - רוכז תשרפ :םתלעמ תנבומ - תוישרפה ראשל עגונב אמלשב
יפ-לע טרפבו) 8"שא לש עבטמ"ד יוליעה הזב שי ירה ,םמוד רבד תודוא הב רבודמש ףא -
לש ןיינע - שדוחה תשרפ המכו-המכ -תחא-לעו ,("לקש"ד ןיינעב םישוריפה יטרפמ ןבומה
"הרפ" םא יכ ,"הרפ ןברק" םשב תארקנ הניאש םג המו ,הרפ תשרפב הלעמה יהמ לבא ;שודיח
!?םתס

- "המודא הרפ"ל םא יכ ,םתס "הרפ"ל הניא הנווכהש םיעדוי רשאכ רתויב תקזחתמ וז ההימת
ןמ" ושעב 9בותכש המ ךרד-לע ,'וכו םימד תחיתר ,תורובג לש עבט לע הרומ םודא ןווג ירהש
תויהל הכירצ ותגהנהש םדאה לש ותלעמ ךפיה ,"םודא ומש ארק ןכ לע 'וג הזה םודאה םודאה
.אקווד תובשייתה לש ןפואב ,לכש יפ-לע

(הרפ תשרפ תבשד וניאישנ וניתובר ישורדב אבוהו) 10ינועמש-טוקליב ראובמה יפ-לע טרפבו
ירהש ,רבדבש הדיריה לדוג ןבומ הזמש - "'וכו לבב וז - המודא . . םירצמ וז - הרפ"
,ןכש ,"ןוילעל המדא" ,"םדא"ד הלעמה ךפיה אוה ('וכו לבב ,םירצמ) תולגה ןיינע תוללכ
!םולשו סח תולגב וניא ("ןוילע ינב" וליפאו) "ןוילע"ה לש ומוקמ

"שער"ה רקיע והזש ,ךכ ידכ דעו ,"הרפ תבש"ד ןיינעה והמ :רתויב הומת - הז יפ-לעו
.וז תבשד

הלודג ,"הרפ"ד ןיינעבש הדיריה לדוג דצמ אקווד - תנתונה איהש - הזב רואיבהו
:רתויב התלעמ

תלעממ הטמל איהש ,םתס "הרפ" וליפא - הטמ הטמל הדירי לש ןיינע לע הרומ "המודא הרפ"
- "המודא הרפ" המכו-המכ-תחא-לעו ,(לארשי ינב תלעמ המכו-המכ-תחא-לעו) רבדמה ןימ
לחה ,תולגה ןיינע זמורמ הזבש שרדמב ראובמה יפ-לע טרפבו .'וכ החיתרו הרובג לש ןיינע
.11תויולגה לכל שרושה אוהש ,םירצמ תולגמ

ללוכ] התדובע יטרפ לכש ,ונייה ,אקווד 12"הנחמל ץוחמ" אוה הרפה לש המוקמ ,הזל ףסונו
סנכיהל ילבמ - 13רזב הרשכ הטיחש ירהש ,הדובעהמ קלח הניא תונברקה ראשבש ,התטיחש -
אקווד ץוחב ושענ [ואל םא רז ידי-לע הרשכ םא ,הרפה תטיחשד ןידל עגונב 14אירטו אלקשל
הרפ" אקוודו ,15הרזעב םוקמ לכב ןתטיחשש ,"םילק םישדק" וליפא ,תונברקה ראשכ אלד -
.הדירי לש ןיינע ,אקווד ץוחב תישענ - 16"אנמחר 'יירק תאטח"ש ףא לע ,"המודא

התווצמ" ירהש) "הנחמל ץוחמ לא" תאצל "לודג ןהכ ןגס" ךרצוה הז ךרוצלש ,ךכ ידכ דעו
יפכ] שדקמל סנכותו הלעתתש "המודא הרפ"ב יוליע לעפנ אלש דבלב וז אל ,רמולכ ,(17"ןגסב
םיסינכמש הז ידי-לע יוליע םהב לעפנ ,יחה ןיממ םתויה תורמלש ,תונברקה לכב וניצמש
,"לודג ןהכ ןגס" לצא (לוכיבכ) הדירי הלעפ "המודא הרפ"ה ,הברדא אלא ,['וכ שדקמל םתוא
ץוחמ היהת ותבשחמש ןפואב קר אל) "הנחמל ץוחמ לא" אובלו ומוקממ תאצל ךרצוהש ךכב
לעופב "הנחמל ץוחמ לא" תאצל ךרצוה אלא ,18אצמנ אוה םש 'וכ ותבשחמש םוקמבו ,הנחמל
.(שממ

"המודא הרפ" ידי-לע אקווד ירהש - יוליעה תילכתל םיאב וז הלודג הדירי ידי-לע ,םנמא
19האמוטה תובא יבא אוהש ףא תמה תאמוט תרהטמש דעו ,ארוהנל אכושח אכפהתאד יוליעה לעפנ
- הנחמל ץוחמ תישענה המודא הרפל דע ,רתויב הטמ הטמל הדיריה ידי-לע אקוודש ,רמולכ .
.ונממ הלעמל ןיאש יוליעה תילכתל םיאב

- התדובע ןפואב םג שגדומ (רתויב הלעמ הלעמל דע רתויב הטמ הטמלמ גוליד) הז ןיינעו
:20"המדמ דעומ להוא ינפ חכונ לא הזהו" הב רמאנ ,הנחמל ץוחמ התשענש תורמלש

המ ךרד-לע] םתס הניתנ לש ןפואב אלו ,("הזהו") האזה לש ןפואב איה םדה תניתנ רשאכ
,גוליד לש ןיינע הזב שגדומ - ["'וג ןרהא ןזא ךונת לע ןתיו ומדמ השמ חקיו" 21בותכש
.םוקמל םוקממ ץופקלו גלדל ךירצ םדהש ןוויכמ

תניחבב אוהש םוקממ גולידו הציפק לש ןיינע תויהל ךירצש - םיניינעה תוינחורב אוה ןכו
הזבו ,"דעומ להוא ינפ חכונ לא" - הלענ יכה םוקמל דע ,"הנחמל ץוחמ" ,רתויב הטמ הטמ
וניתובר ישורדב ראובמכ) "דעומ להוא"ד תוימינפה ,אקייד "דעומ להוא ינפ" - אפוג
.(22וניאישנ

:ולא ונימיב םדאה תדובעל עגונב - הזמ הארוההו

ץוחמ"ד הדיריה הנשי ןכ ומכ ,םוקמה ןיינעל סחיב "הנחמל ץוחמ"ד הדיריה הנשיש םשכ
-הרומב ם"במרה בתכש ומכ - הזל הז םיכייש םוקמו ןמז ירהש] ןמזה ןיינעל סחיב "הנחמל
תדיממ אוה . . ןמזה תויח ןכו םוקמה תויח"ש 24הנומאהו דוחיה רעשב ראובמכו ,23םיכובנ
.תולגה ןמזד ןיינעה תוללכ והזש - ["ךרבתי ותוכלמ

לפוכמו לופכ ךשוחל דע ,25"ץרא הסכי ךשוחה" רשאכ ,הדיריה תילכת - אפוג תולגה ןמזבו
,אחישמד אתבקעד

םיכירצ הבש] הדימעה תליפתב םירמואש יפכו ,תולגה ןיינע ונשי םש םגש - לארשי-ץראב ןה
ונילג וניאטח ינפמו" :םידעומה ימיד [תמאה תילכתב היהי רבד לכש תילכתב רהזהל
.וטושפכ תולגה םוקמ - ץראל-ץוחב המכו-המכ-תחא-לעו ,"ונצראמ

:"המודא הרפ"מ תדמלנה הארוהה האב הז לעו

אלא ,ידוהי לש ותדובעב םולשו סח תושילח תלעופ הניא תולגה ןמזד הדיריהש דבלב וז אל
ךכ ,ארוהנל אכושח אכפהתא לש ןפואב ,רתויב לודג יוליע ידיל האיבמ וז הדירי :הברדא
לא" - יוליעה תילכתל םיאב ,(תולגה תדירי תוללכ) "הנחמל ץוחמ"ד הדיריה ידי-לע אקוודש
."דעומ להוא ינפ חכונ

םגש ןוויכמ - םירופ (ירחאלש תבשה) םע הרפ תשרפד רשקה םג ןבוי ,ליעל רומאה יפ-לע
תילכתל םיאב רתויב הטמ הטמל הדיריה ידי-לע אקוודש ,הרומאה הדוקנה תא וניצמ םירופב
:יוליעה

- (תולגה ןמז לש) ונכותש ,(טושפכ) אקווד תולגה ןמזה םע רושק םירופה ןיינע תוללכ
ינב בור - הברדאו ,המוח תופקומ ןניאש םירעב םג - אפוג הזבו ,(ל"נכ) "הנחמל ץוחמ"
-לע-ףא .אפוג תולגה ןמזב תפסונ הדירי לע הרומ הזש ,אקווד םיזרפד םירופ םיגגוח לארשי
םירופה ימי תלעמ - יוליעה תילכתל םיאב ,רתויב הטמ הטמל הדיריה ידי-לע אקווד ,ןכ-יפ
םירופה ימיו רמאנש ,ולטבי אל םירופה ימי" :26ם"במרה ןיד -קספכ ,םידעומה ראש לכ יבגל
."םערזמ ףוסי אל םרכזו םידוהיה ךותמ ורבעי אל הלאה

רתסא תליגמב םג וניצמ (אסיג ךדיאמ יוליעה תילכתו ,אסיג דחמ הטמ הטמ) ולא תווצק 'בו
:27"תאזה םירופה תרגא" -

ראבמש יפכו ,"םשה רכז תאזה הליגמב ןיא" ,םוקמ לכמ ,שדוקה ירפסמ איה הליגמהש ףא
םייסרפה הוקיתעה"ש ינפמ - רבדה םעטש (הליגמל ושוריפ תמדקהב) ארזע ןב םהרבא וניבר
.שדוקה יבתכ לכמ הטמל ,הדירי לש ןיינע לע הרומ הזש ,"'וכו

םיאיבנה ירפס לכ" :26ם"במרה ןיד-קספכ ,שדוקה יבתכ לכ יבגל יוליע הב שי - ךדיאלו
השמחכ תמייק איה ירהו ,רתסא תליגממ ץוח ,חישמה תומיל לטביל ןידיתע םיבותכה לכו
.28"םלועל ןילטב ןניאש . . הרות ישמוח

תכייש (םירופה ימיד ןכותה םג והזש) הרפ תשרפד הארוההש ,ןבומ ,ליעל רומאה יפ-לע
:"ןקז דעו רענמ" ,לארשימ דחאו דחא לכל

תורמלש ול םיריבסמ - "רענ" תניחבב איה ותדובע זאש ,הדובעה תלחתהב אצמנ ידוהי רשאכ
עיגמ הז ידי-לע אקווד - הברדא ירה ,הטמה תניחב ,הדובעה ןיינעב הכומנ אגרדב ותויה
.("קוניתה הז תעדל ללפתמ ינא" ןיינע ךרד-לע) יוליעה תילכתל אוה

אלש וזכ אגרדב אצמנש דעו ,"ןקז" תניחבב ,הדובעה תומילשב אצמנ רשאכ םג - ךדיאלו
,תולגה ןיינע ולצא ךייש

,'וכ תולגו ןברוח לש ןיינע היה אל םלצאש םידוהי םנשיש 29ןקזה ר"ומדא םגתפ עודיכ
.י"בשרמ - הזל אמגוד איבמש יפכו

דע ,אקווד הטמה רוריב םע הרושקה הדובעב דחוימ יוליע ונשיש ,ול םירמוא הז לע הנה
,יוליעה תילכתל םיאב הז ידי-לע אקוודש ןוויכמ - ('וכ תולג לש ןיינע) רתויב הטמ הטמל
.רתויב הלעמ הלעמל דע
,'ב ךרכ ,'מ"דשת תויודעוותה - םחנמ-תרות' - מ"דשת'ה ,הרפ תשרפ ,ינימש תשרפ תבש תחישמ םיעטק)
(הגומ יתלב - 1302-1293 'מע
.א ,ב תישארב (1

.מ"כבו .נ"שו (חקת 'מע) 'ג ךרכ ,(ךליאו ב ,במ) 'א ךרכ תישארב ת"הוא האר (2

.ה"ה ג"פ הליגמ ימלשורי (3

.ז"מ א"פ הריצי רפס (4

.א"ער ,אס תומבי (5

.מ"כבו .ב ,אש .ב ,כ ה"לש .ג"לפ ב"ח יח לכ םא רמאמ מ"שע האר (6

.ו ,בפ םילהת (7

,ל אשת ת"הע י"שרפב אבוה .דועו .ג ,ב"יפ ר"בדמב .אי אשנ .ט אשת אמוחנת .ד"ה ד"פ םילקש ימלשורי (8
.גי

.ל ,הכ תודלות (9

.תקוח פ"ר (10

.ה ,ז"טפ ר"ב האר (11

.ג ,טי תקוח (12

.ה ,א ארקיו ת"הע י"שרפב אבוה .דועו .ו"ה ט"פ שדקמה תאיב 'לה ם"במר .נ"שו ב ,אל תוכרב (13

.םש תקוח י"שרפ הארו .ךליאו א ,במ אמוי האר (14

.(הנשמב) א ,הנ םיחבז .ארקיו פ"ר כ"ות (15

.ט םש פ"הע י"שרפב אבוה .ז"ה א"פ המודא הרפ 'לה ם"במר .ב"ער ,גכ ז"ע .א"עס ,אי ןילוח (16

.ג ,םש תקוח פ"הע י"שרפו ירפס (17

.נ"שו .ח"לס תופסוה (ת"הק תאצוה) ט"שכ האר (18

.ח"כס ק"הגא האר (19

.ד ,םש תקוח (20

.גכ ,ח וצ (21

.דועו .דיתת 'מע תקוח ת"הוא האר (22

.ל"פ .ג"יפ ב"ח .ב"חל וט המדקה .ב"נפ א"ח (23

.'א הניחבב םיארקנ םה םהינש ןמזהו םוקמהש :א ,חצ הכרב ת"וקל םג הארו .(א ,בפ) ז"פ (24

.ב ,ס 'יעשי (25

.הליגמ 'לה ףוס (26

.טכ ,ט רתסא (27

.נ"שו .ךליאו 201 'מע א"כח ש"וקל - ז"כב האר (28

.א ,ז תומש ןומרה חלפ (29
חישמ םע תויחל


ןבכ" הלואגה תא עובתלו שקבל
"ויבא לע אטחתמה


תישילשו היינשו תחא םעפ

.רדאב םירשעב ,שדוחה ימיב וז תבשד תועיבקה םע רושקה ןיינע ונשי

- "ומויב םוי רבד" ,הנשה רדס לע לארשי ימי ירבדב ועריאש תוערואמל עגונב ,הנהד
.רדאב םירשעד ךיראתה - םהיניבו ,תינעת תליגמב םהמ המכו המכ ואבוה

אציש וארש ןוויכו . . ארטמל אמע ואמצ (רדאב) היב םירשעב" :תינעת תליגמב ןושלה הזו
רמא .םימשג ודרייש ללפתה ול ורמא לגעמה ינוח לצא םהל וכלה ,םימשג ודרי אלו רדא בור
הגוע גע . . וקמי אלש ליבשב (ןה סרח לשו תורצחב םהש) םיחספ ירונת וסינכהו ואצ םהל
וליחתה .ךינב לע םחרתש דע ןאכמ זז יניא . . םלוע לש ונוביר רמא . . הכותב דמעו
וללה םימשגה ןיא רמול ונא םירובסכ . . וידימלת ול ורמא ,ןיפיט ןיפיט ןידרוי םימשג
ןיחיש תורוב ימשג אלא ,יתלאש ךכ אל םלוע לש ונוביר רמא . . ךתעובש ריתהל אלא ןיאב
ונא ןירובסכ . . (וידימלת) ול ורמא . . תויבח יפ אלמכ ןידרוי םימשגה וליחתה .תורעמו
ךכ אל םלוע לש ונוביר רמא . . ולוכ םלועה תא בירחהל אלא םיאב וללה םימשגה ןיא רמול
םויה ותואו" :םש םייסמו ."'וכו ןנקיתכ ודרי ,הבדנו הכרב ןוצר ימשג אלא ,יתלאש
..."לארשי לש ןתוכזב אלא ןידרוי םימשגה ןיאש יפל ,בוט-םוי והואשע (רדאב םירשע)

תויהל ךירצ ןפוא הזיאב - לגעמה ינוח לש ותליפת תודוא רופיסהמ תדמלנה הארוה הנשי
:לארשימ דחאו דחא לכ לצא הליפתה ןיינע

לע טבה ילבמ - תאזו ,"םכיקלא 'הל םתא םינב" - ה"בקה לש ונב אוה ידוהי לכש ןוויכמ
ידוהי לש ותליפת ,ןכל - "םה ינב ךכ ןיבו ךכ ןיב" :ל"זח ןושלבו ,'וכ ובצמו ודמעמ
..."ויבא לע אטחתמ אוהש ןבכ" תויהל הכירצ ה"בקהל

,'וכו תישילש םעפו היינש םעפ ,תחא םעפ שקבמו ףקותב ה"בקהל הנופ אוהש - הזב הנווכהו
,ךדיאלו ,"'וכ אלא יתלאש ךכ אל" רמוא - האולימב השקבה האלמתנ אל ןיידעש האור םאו
,ךכל "םילכ"ה תא ןיידע ול ןיאו ,"הבוט בור" לש ןפואב איה הכרבה תכשמהש האור רשאכ
וילע אלא ,("דמל ןשייבה אל") שייבתהל ול ןיא - "דומעל ןילוכי ןיא ךבוט םהילע תעפשה"
אוהש ןבכ" ותויהל - הז לכו ...תאז לבקל לוכי וניאש בצמו דמעמב אצמנ התע תעלש רמול
."ויבא לע אטחתמ

ירה ,םייטרפה ויכרצל עגונב ידוהי לש ותליפתל עגונב םירומא ל"נה םירבדה םא ,הנהו
תופרטצמ הילא רשא ,ידוהי לכ לש השקבו הליפתל עגונב אוה ןכש המכו-המכ-תחא-לע
םיפצמו םיווקמש יפכ ,הלואגה ןיינעל עגונב - לארשי-ינב לכ לש םהיתושקבו םהיתוליפת
ךדבע דוד חמצ תא" :הדימעה תליפתב םרמאב לארשי-ינב לכ םיעבותו םישקבמו םיקקותשמו
םג םירמואש יפכו ,"יתמ דע" םיעבותו ,"םויה לכ וניוויק ךתעושיל יכ . . חימצת הרהמ
וז השקבו הליפתש יאדווב ירה - "םימחרב ןויצל ךבושב וניניע הניזחתו" :בוט-םויו תבשב
!..."ויבא לע אטחתמ אוהש ןבכ" תויהל הכירצ

ונשי םא וליפאו ,לארשי ללכ לשו לארשימ דחאו דחא לכ לש השקבו הליפת יהוז - רומאכו
דוע הלודג וילע תונמחרה :הברדא ירה - המואמ ול רסח אלו בוט לכ ול שיש בשוחש ידוהי
...!רתוי

-ינבמ תחאו דחא לכ לצא חרכומ יכה ךרוצה אוה הלואגה ןיינעש ןוויכמ :ונניינעל רוזחנו
ןיינע לע לארשי-ינב תשקבו תליפת תא אלמל ה"בקה ךירצ יאדווב ירה - לארשי ללכו לארשי
."ןילאגנ ןה דימ" ,דימו ףכיתו ,הלואגה
יתלב ,1306 'מע 'מ"דשת תויודעוותה - םחנמ-תרות' - מ"דשת'ה ,הרפ תשרפ ,ינימש תשרפ תבש תחישמ)
(הגומ

יהויחבמ ריתי


הנשה לכ לע םירופ תא ךישמהל
הלוכ


תווצמה םויקב ולצא רסחש ידוהי שי םא ררבל

."רקיעה אוה השעמה" ,לעופב השעמ - אוה ןיינע לכב הנווכהש םימעפ המכ רבוד

המכו המכ םנשי הזבש ,הלוכ הנשה לכ לע וכישמהל שיש ,"םירופ עצבמ" תודוא שארל לכלו
וליפאש ,הליגמה תאירקל עגונב תשגדומה הכלהה - הזב םיירקיעה םיניינעה דחאו ,םיטרפ
שי וז הארוהש ,"ךלמ תרדה םע בורב" םושמ רוביצב התורקל הווצמ םישנא 'ק ול שי רשאכ
:היתווצמו הרותה יניינע לכל עגונב ,הלוכ הנשה לכ לע תחקל

רפסמל דעו ,לארשימ אוביר םישיש ,היתווצמו הרות םימייקמה םידוהי יוביר םנשי רשאכ םג
שש" :לקשה תיצחמד ןובשחל עגונב ידוקפ תשרפב וניצמש רפסמה ךרד-לע] הזמ רתוי לודג
ונשי תחדינ הניפבש עמוש רשאכ ,םוקמ לכמ ,["םישימחו תואמ שמחו םיפלא תשולשו ףלא תואמ
רבדה רשאכ קר אלו] תומילשה תילכתב תווצמו הרותה םויקב ולצא רסח ןיידעש דחא ידוהי
הבוחה וילע תלטומ - [וזכ תואיצמ תמייק םא עדוויהלו ררבל וילע אלא ,וינזואל עיגה
תווצמו הרותה םויק לש בצמל אוביש הז ידי-לע ,לארשי ללכל ףרטצי הז ידוהי םגש לדתשהל
.תומילשב

,תומילשב תווצמו הרות םייקל וילע ולעפש הז ידוהי רובע קר אל - איה רבדבש תלעותהו
ידוהי דועש הז ידי-לע - יכ ,לארשי ללכ רובע םג אלא ,הז ןיינע לעפש ידוהיה רובע ןכו
ףסונ ,(לארשימ אוביר םישישד תומילשה רבכ המלשנ וידעלב רשאכ םג) לארשי ללכל ףרטצמ
.םלוע לש וכלמ ,"ךלמ תרדה"ב ףסונ הז ידי-לעש דעו ,"םע בור"ד תואיצמב תומילשו יוליע
יתלב ,1304 'מע ,'מ"דשת תויודעוותה םחנמ-תרות' - מ"דשת'ה ,הרפ תשרפ ,ינימש תשרפ תבש תחישמ)
(הגומ


יברה עבקש תדלוה-םוי יגהנמ םסרפל

היה הז ינפלש תורודבש) תדלוה םויד הגהנהה רדס תודוא םיברל םסריפ ר"ומדא ח"ומ ק"כ
הבושתו ןוקית םיכירצהו םהב ןנובתהלו ויתונורכיז תולעהל" - (דבלב הלוגס ידיחיל עודי
תדלוהה םוישכו) החנמו תירחש תליפת ינפל הקדצה תניתנב ףיסוהל וגהנ ןכו ."םנקתיו בושי
הלגנ ,הרותה דומילב ףסונ רועישו ,(וינפלש םויב םינתונ - בוט-םוי וא תבשב לח
.תודיסחו

רשא ,לארשי-ינב לכ ןיב הז גהנמ (רתוי דוע) םסרפל רתויב ןוכנו יאדכ ,ךכל םאתהבו
םלוע"מ לחה ,"דמוע םלועה" םהילעש םידומעה 'ג ,הקדצו הליפת הרותב ופיסוי תדלוהה םויב
יניינעב ופיסוי הבוטל ונילע האבה הנשה ךשמב רשא תובוט תוטלחה ולבקיו ,"םדאה הז ןטק
.תווצמו הרות

,החמש לש תודעוותה ותדלוה םויב השעי דחאו דחא לכש רתויב ןוכנו יאדכש - . . הפסוהבו
(רדנ ילב) תובוטה תוטלחהה תלבקש ידכ ,'וכ וידידיו ויריבח םג וא ,ותיב ינב םע דחיב
תוטלחהה םויקב םג ףסותי הז ידי -לעש ,החמש לש ןפואב היהת (רבוג ולזמש) ותדלוה םויב
.תויחו החמש ךותמ תובוטה
(461 'מע ,א ךרכ ח"משת תוחישה רפס ,ח"משת'ה רדאב ה"כ ,ב םוי תחישמ)

יבר יצוצינ


לדוגו תוכזה :ןקזה ר"ומדא יאצאצ
תוירחאה


ילודגו םיר"ומדא יאצאצל דחוימ סחי יברה הליג דימת
* םתבצחמ רוכמ בייחתמה יפכ לועפל םהמ עבתו לארשי
ןקזה ר"ומדא יאצאצ יפלכ הליג רתוי דוע הלודג בל-תמושת
ר"ומדא יאצאצ דוגיא" םקוה יברל םיעבשה תנש לגרל *
רתויב דדועו ויתולועפל הבר תובישח סחיי יברהו ,"ןקזה
"םיאצאצה רפס" תאצוה תא


רפואל השנמ-יכדרמ ברה תאמ

םימעפ יברה ידי-לע רכזוה "םתרקונ רוב תבקמ לאו םתבצוח רוצ לא וטיבה" והיעשיב קוספה
ז"ישת תנשמ יברה לש בתכמ לשמל הנה .םיקידצו םיר"ומדא יאצאצל תוסחייתהב תובר
לש םרוגינס יאצאצמ ,ונבו באמ עבות אוה וב ,(טלת-חלת 'מע ,די ךרכ שדוק-תורגיא)
:ויכרדב תכלל ,לארשי

צ"הרה ח"הרה ג"הרה אוהש ותבצחמ רוצו ועזג תודוא בתכמהב תורקל יל םענ
.בושטידרבמ קחצי יול יבר 'וכ

,ןיאל שימ דבאיש םלועב רבד ןיאש הטלחה ידיל םיאב םיימשג םיניינעב םאש
תיחצנש ,תובא תשרומ םהמו ,םיינחור םיניינעב אוה ןכש המכו-המכ-תחא -לע
טרפבו ,'וכו םינב ינבו םינבב התלועפ תלעופש ,תרמוא תאז ,דעל תדמועו איה
,לארשי תבהא ותדימ התיה בושטידרבמ קחצי יול יבר 'וכ צ"הרה ח"הרה ג"הרהש
םיבורק המכו-המכ-תחא-לעו ,םיקוחר וליפא תברקמ ,תברקמ איה הבהאה רשא
.שפנב םיבורקו ףוגב

תולדתשהל זוריז תפסותל םא יכ ,אניתאק השרדל אל ליעל רכזנה לכבש ןבומ
ותעייסמ תובא תוכזו ,לארשי תבהא ךותמ ותביבס לכב התקזחהו תודהיה תצפהב
יכה ישפנ קופיס ,הווצמ הווצמ רכש הנשמ רבדכ אוה הזב רכשהו ,הזב חילצהל
לדתשמהל הכרבה לע ףסונ ,הז ידי-לע השועש דסחהו בוטהמ קומע יכהו יתימא
הדימ איה ותדימש ,םלועה ארוב ךרבתי םשה אוה לארשי ומע בהוא תכרב ,הזב
.הככ םימעפ המכש אלא הדימ דגנכ

רוצ רכינ וב םגש יאדוובו ,הבישיב דמולו ול דיחי ןב רשא ובתכמב יתיאר
לעופב הז תא איבהל אבהלו ןאכמ לדתשי םינפ לכ-לעו ,םב לדתשמו ,ותבצחמ
עירפמ לכמ םשרתהל ילבמ ,תודיסחה תרותב דומיל םיבורק םיקרפל םיתיע עובקל
יול יבר 'וכ צ"הרה ח"הרה ג"הרה לבסש םילוזלזהו תופידרה עודיכו ,הזב
לדוגו ,ט"שעבהו שטירזעממ דיגמה ברה תרותל ותריסמ דעב בושטידרבמ קחצי
אלש קר אל ולא תופידר לכ רשאו ,אינתה לעב ןקזה ונברל ול התיהש תודידיה
דומעו שא דומעל השענש אלא היניינעו תודיסחל ותורשקתה םולשו סח ושילחה
,הקוחרה ותביבסבו הבורקה ותביבסב יתודיסח רואו םוח ,עיגהש םוקמ לכב רוא
המכ ירהו ,הז שודק בוח ומצע לע חקיש אוה ונב לש ותוכזמ םגו ותבוחמו
ול ןינתונ םגו ,ותביבסב םתרות איבהל רוניצה תויהל ונממ םיעבות תורוד
ודובכש ןוצר יהיו ,הצרי קר םאב ,שורדה לככ הז שודק דיקפת תואלמל תוחוכ
.הזל אוה קוקז םא רתוי דוע ונבב ןיינעה רידחהל תומיאתמ תויתוא אצמי

תובאהמ םידחוימ תוחוכ

ןכ ינפלו ,297 'מע הל ךרכ תוחיש-יטוקילב הנורחאל ספדנ) ח"כשת ולסכב 'במ רחא בתכמב
:ןודנולמ ידוהיל יברה בתוכ (כק 'מע 'ג ךרכ 'םחנמ לכיה'ב 'ישפוח םוגרת'ב

,בתכנ הבש חורה ןמ דחוימבו ,ונכותמ יתינהנו ,בר רוחיאב ינעיגה ובתכמ
השמ ונל הוויצ הרות :בותככ ,תפתושמה תיחצנה ותורשקתה לע החכוה ובש
.בקעי תלהק תשרומ

ןוראב הקיזחהל הנווכה ןיאש ןבומו - השרומל הזכ סחי שרדנ ידוהי לכמ םא
הצר ונבר השמש יפכ ,"השמ ונל הוויצ" םילימה לש תועמשמה יפכ אלא תיכוכז
ןכש לכ - תוינויחב הרודח היהתו םוי-םויה ייח תא ףיקת הרותהש הוויצו
תיר"ומדא החפשמ עזגמ אוה ובתככש יממ דואמ הלודג הדימב שרדנ רבדהש
.תידיסחו

ללכ ןיא ,ןבומכ ,ירה - (יעוצקמ=) "ילנויספורפ" דיסח וניאש בתוכש המו
תססובמ תודיסחה .דיסח וניא "עוצקמ" תודיסחב האורש ימ ןכש ,תאזכ תואיצמ
לש ותוימצעל תכפוה איהש ךכ ידכ דע ,הקומע תורשקתהו תימינפ תובהלתה לע
.םדאה

בתוכו ךישממ ,תלוזה לע העפשההו "רקיעה אוה השעמה" ןיינע תא שיגדמו ףיסומ יברהש רחאל
:(אכק 'מע םש)

תירקיעה המישמה תא אלמל שרדנ ידוהי לכ םא :ליעל רומאה לא הרזחבו
רבדהש המכו-המכ-תחא-לע ,םידחוימ תוחוכ ידוהי לכ לבקמ ךכ םשלש ,הרומאה
הרות" לש םייללכה תוחוכל ףסונ רשא ,םיר"ומדא תחפשממ ואצומש יממ שרדנ
םידחוימ תוחוכ םג השוריב ול שי ,"בקעי תלהק השרומ השמ ונל הוויצ
.ויתובא תובאו ויתובאמ

אינתה לעב ןקזה ר"ומדא לש ויאצאצמ רמוחו לק - ךכ םיר"ומדא יאצאצמ םא
האר) שיגדה תויונמדזה הברהבו ,תאז שלישו הנש ,ארק יברה .ךורע ןחלושהו
גי ךרכ שדוק-תורגיא ,ביבא-לתמ גנילרמש ןמלז-רואינש רמל תרגיאב המגודל
."...תפסונ החלצהל םיעייסמ םתבצחמ רוצו םתובא תוכזש" (טכ 'מע

.תועיבת םג ואב תויוכזה דצל ךא

ןקזה ר"ומדא עזגמ

יברל הנפש ,תידיסח אל הבישי דימלת ,ןקזה ר"ומדא יאצאצ תוחפשמ ינבמ דחאב השעמ
ובישה יברהו ,('וכו השודקד אלש םיניינע תומוקמ המכב שישכ) ןיליפת עצבמ לע 'הלאש'ב
:(טפק 'מע ,ב ךרכ 'םחנמ לכיה' ,ג"משת רדא ט"כ)

אוה ירהו ?םיל רבעל בתוכש ןיליפת תוכלהב הלאשה תויהל הכירצ םנמואה
.אינתב ב"ל קרפ דמל חטבו ןקזה ר"ומדא יאצאצמ

ןיינעב יברה תא יתלאש ,'תודיחי'ל סנכיהל יתיכזש םימעפה תחאב :ןירפלה עשוהי ברה חס
םייס ףוסבלו .תוכיראב ,םלועל דריש עפשה ןיינע תא ריבסהו יל הנע יברהו ,םייוסמ ימשג
עפש דירוהל תוכזה םכל שי .שדוקה-ץרא דיליו אינתה לעב לש םיאצאצהמ ירה התא" :יל רמאו
."...שדוקה ץראל

,ןוסרואינש המלש-םולש 'ר ח"הרה ודוד תשא ,ןוסרואינש לחר תרמ ה"כשת תנשב הרטפנשכ
:(בכש 'מע ג"כ ךרכ שדוק-תורגיא) ותבל יברה הרוה

לעב - ידוד - באה םש ריכזהל ןוכנ יתעדל ,תבתוכש הבצמה חסונל עגונב
...('וכו ןקזה ר"ומדא עזגמ אוהש הפסוהב) ל"ז תרטפנה

!ויתודסומב ר"ומדא יאצאצ ךוניח

:ג"לשת תנשב יברה בתוכ םיאצאצה יבושחמ דחאל

דסומב [תויהל ךירצש=] ל"צש טושפ - 'ית . . ותב (ךוניח) דומיל םוקמ
.(ל"קו .'יש ש"נאל םיכיישהד [ויצלח יאצוי=] ח"וי לכ ןכו) יד"בח

,א ךרכ 'םחנמ לכיה' רפסב ספדנ) ח"ישת ןוויסב 'ט םוימ ,אשונ ותואב טרופמו ךורא בתכמב
:יברה בתוכ ,(חכק-זכק 'מע

. הלענה ונבל עגונהב םירבדה תולשלתשה בתוכ וב ,ןוויס 'דמ ובתכמל הנעמב
םילשוריב רשא תמא תרות 'קה הבישי הניכמל סנכנ ףוס-ףוסש דע יולה 'יש .
.יתעד לאושו ,הזב יונישל תורבס בתוכו ,ו"ת ק"היע

אינתה לעב ןקזה ר"ומדא ונאישנ וניבר עזגמ תובא ץע ףנע היתווכדל הנהו
ןקזה וניבר ןושארה ד"בח אישנ ןיינעב ךיראהל רתומל יאדווב ע"ושהו
מ"גבנ ה"ללקוצז ר"ומדא ח"ומ ק"כל דע ומוקמ יאלממ וניאישנ וניתוברו
קידצ ירבדש ל"זר רמאמ יפ-לעו תמא תרות תבישי לש םידסיימה םה רשא ,ע"יז
הזיא ידי-לע םאו לעופב התע התוא םילהנמ םה םהש יאדווב ,דעל םימייק
לעו םירוהה לע ירה ,וז הבישי ילתוכל םהיאצאצמ דחא סנכנ הנייהתש תוביס
הסינכל איבהש תוביסה בבסמ לע םיחמשו םישש תויהל ,ותבוטל םיצורה הלא לכ
,הרומאה

הבישילו םירחאל עגונשכ ףא ,םעט דועל קקזיהל ןדיד ןודינב ךרוצ לכ ןיאו
יוצרכ אלש עיפשיש חטב ,הווהה בצמב יונישש יתנווכ ;קיפסמ אבה הז םג תרחא
אוהש ןוויכ וגב םירבד ורמאי ירהש ,אצוי הנממ הבישיהל םיגוח המכ סחי לע
ןוצרה ידי-לע האיציה ראבל רשפא יא ירהש 'וכ ע"ושהו אינתה לעב יאצאצמ
.םייתאמ הנמ ללכב ןיאו הנמ םייתאמ ללכב שיש ןוויכ ,ףסונ דומילב

ו"ח העיגנ לכ - םדוק דמל הב הבישימ ונב תאיציב ןיאש ןבומ הז יפ-לעש
דומיל ,הבישיה ירדס םש ןיאש ,השגדה קרו ךא םא יכ ,ל"נה הבישיה ןיינעב
.ןקזה וניבר ותחפשמ שאר ידי-לע הדסיתנש הטישהו תודיסחה תרות

אל םגו דיפקה אל 'יש . . 'וכו ג"הרה ויחאש ןכ םג ינחטבומ ל"נה יפ-לעו
הברדאו ןקזה ר"ומדא דכנ אוה םג ירהש ,ללכו ללכ ןיינעה לכ לע ו"ח דיפקי
תרות תועיבקב דמול ריעצו ךר ליגב החפשמהמ דחא דועש אוה חמשש יתווקת
.ןקזה וניבר

ךירצש ךיא ותרות דובכל הנקפסת תומכב תוטעמה ל"נה יתורוש םגש ינחוטב
הבוט הלחתה הז היהתש ןוצר יהיו הרקש המ לכמ בבל בוטו החמשב תויהל
יאצוי לכמ - 'יחת ותגוז לשו ולש - יתודיסח תחנו ת"ישה תוכרב תפסותל
,ויחיש ויצלח

'יש ונבל הז לכ רבד לע בותכל ,ותרות דובכ בתכממ עמשמש יפכ ,הצור ינניא
יוצר הז היהי רומאה לכ רבד לע ול בותכי ומצעב אוהשכש יתווקתש ןוויכ
.ל"קו 'יש ויבא ידי-לע אלש הזב יתעד עדיי רשאמ רתויבו

'ןקזה ר"ומדא יאצאצ'

ד"וי ךרכ שדוק -תורגיא) תאז ריבסהו ,"ינתוחמ" ראותב תונפל יברה גהנ םיאצאצהמ םידחאל
:(סש 'מע

ח"ומ ק"כ לע הזב ינא ןעשנ ,"ינתוחמ" םשב וילא יבתכמ תלחתה לע בתוכש המ
ורפסב אבומה יפ לעו .יל המודמכ ךכ בתכ אוה םג רשא ע"יז מ"גבנ ה"הללקוצז
יהוז רשפאו ,ןיקמורפ תחפשמ םידחא םש שי החפשמה ינבמ ,'יש םינולס רמ לש
.הברוקה

תבש תודעוותהב .מ"דשת תנשב 'ןקזה ר"ומדא יאצאצ'ל יברה קינעה אלפנ רבסה
המושיר ןמוי) יברה שקיב תיעיברה החישב מ"דשת תבטב ה"כ אראו תשרפ שדוק
'ןקזה ר"ומדא יאצאצ' לש "הכלמ הוולמ"ה תודוא וזירכיש (125 'מע הנש לש
.הז שדוק-תבש יאצומב

'ב ךרכ 'מ"דשת תויודעוותה' האר) "ןקזה ר"ומדא ק"כ יאצאצ" םשה ןיינעב
ןמיס שיר םייח-חרוא) ןקזה ר"ומדא קספ יפ-לע יכ ,יברה ראיב (801-700 'מע
"אנ ברעהו" תכרבב) תורודה לכ ףוס דע וינב ינב תא םג הז םש ללוכ (זמ
לכ יכ וניאצאצ יאצאצו ףיסוהל םיקדקדמ שיו :ונושל הזו ,הרותה תכרבבש
ןיאו .םלועל וערזמ תקסופ הרות ןיא בוש ,םכח-דימלת ונב ןבו ונבו אוהש
תבית יכ שיגדה יברה ("םינב ינב ןכ םג םה וניאצאצ ללכב יכ ,ךכל ךירצ
.תורודה לכ ףוס דע םינב ינב (םג) תללוכ "וניאצאצ"

ןפואב איה "ןקזה ר"ומדא ק"כ יאצאצ" לש םסחיו םתוכייש ,יכ םיעטה יברה
יפ-לע) אלא ,ולש םיאצאצ ויה םהינקז ינקז תובאש ךכמ האצותכ קר אל :רישי
.ויאצאצ םמצע םה (ןקזה ר"ומדא לש וניד קספ

לכבש םיאצאצה לכ םיללכנ - "ןקזה ר"ומדא ק"כ יאצאצ" םשב :ףיסוהלו
אלממ ונב ללוכ - (תוטשפב) וינבל דע ,הז ונרודבש ויאצאצ :וידחי תורודה
.דחא םש ותואב וידחי םיללכנ םלוכ - ומוקמ

שגרה תא רתוי הלידגמ (הלק תוננובתה וליפא) ל"נהב תוננובתהה רשא ,טושפו
הכלנו ויכרדמ ונרוה רשא הרשי ךרדב' תכלל (תוכזה שגרה םע דחיב) תוירחאה
.'דעו הלס חצנ ויתוחרואב

לש ויתלועפמ קלח הכפהו יברה לש ויתומא 'דב עבק גהנמל םינשה םע התייה וז "הכלמ הולמ"
.ןלהל רפוסי וילע ,'םיאצאצה דוגיא'

ןופלטה וק לע יברה

רזעלא-לאומש 'ר ח"הרה ג"הרה רגיש ,תודסומ (71) א"ע םיקהל יברה ארקשכ ,ב"לשת תנשב
רחא .אשונב לפיטש שדוקה-ץראב דעוול םיאצאצה ןוגרא רבדב ותעצה תא א"טילש ןירפלה
התיה דוגיאה לש הנושארה הלועפה .יברה תמכסה הלבקתנ (בא-םחנמ שדוחב) הכורא אל הפוקת
.ג"לשת הכונחב םיאצאצ סוניכ ןוגרא

ברה טבלתה ,םיאצאצה יבושח תופתתשהב ,םילשוריב םעה תיבב םייקתהש ,סוניכה תארקל
םע ןופלטב חחוש תופסונ תולאש לעו ךכ לע .המודכו םימייוסמ םישיא ןימזהל םא ןירפלה
תא בוקודוח ברל רסומ יברה תא עמש החיש ידכ ךות .יברה לש וריכזמ ,בוקודוח א"מח ברה
ונימזהש םהל תונעל ךירצ" ..."'תולאש' ויהי אל הליחתכלש רדסל ךירצ" :תואבה תובושתה
."םיאצאצה תוחפשמל וחלשנש םינולאשה לע ובישהש הלא תא קר

תוארוה הבו ,סוניכל הסחייתהש תדחוימ תרגיא ןירפלה ברהל יברה בתכ ג"לשת ולסכב ג"יב
.תוטרופמ

:(ג"לשת ןושאר רדא שדוח-שארד 'במ) יטרפ-יללכ בתכמ ילושב יברה בתכ סוניכה רחאל
.סוניכה םע רשקב "תכשמנ הלועפ" שי יאדווב

ולש דחא ספוט רשא ,יטרפ-יללכ בתכמ יברה בתכ ,ג"לשת זומתב ו"ט ,שדוק תבש יאצומב
:ודי -בתכב יברה ףיסוה ושדק-די תמיתח ינפלש "הכרבב" דילשכ ,ןירפלה ברהל רגוש
."ללכבו 'םיאצאצה ןוגרא' ןיינעב בורקבו [תובוט תורושבל=] ט"ושבל"

:רמאנ ובו [ודיצב בתכנ=] ".ב.נ" אב תומוקמ יארמה רחאל

ןבומו ,םיאצאצהד ןוגראה תמדרתמ רעצה ןבומ . . ולבקתנ נ"פהו םיבתכמה
ובתכלו .רבד םוש השעי אל [הזב אצויכו=] ב"ויכו תואלתמא [ידי-לעש=] י"עש
הדיחיה תונקסעה - [ןנוכתו הנבת םילשוריבש=] ו"תוריבש ש"נא ינקסעל הנפש
(לעופב םתוא (ףקותבו) םיחירכמש וזמ דבל) ו"תוריב 'יש ש"נאב האור יננהש
בצמה ומכ ו"תוריב ד"בח בצמ היהי םדקהבש םהב יולתה לכ תושעל אוה -
.[היהת אל ויה ,ביבא-לתב=] ת"ליה ,א"תב ד"בחד "םינקסעה" ומרגשו ואיבהש
.שחומב הארנכ ,הזב םתולדתשהב םיפיסומ ןמזל ןמזמו

לולאב י"חל העיפוהש) 'תבצחמ' תרבוחל תסחייתמה ושדק-די בתכב תפסונ הרוש ףיסוה יברה
:(ג"לשת

י"ח םדוק (הפיו תרדוסמ [רואל האצוהב=] ל"והב) תרבוחה ןאכ לבקתת םאב
95% [רדנ ילב=] נ"לב ,[רואל האצוההד=] ל"וההד תואצוההב ףתתשא - לולא
.זוחא

.יברה לש ונוצר תועיבשל ,רומאכ ,העיפוה ןכא תרבוחהו

'ונייח תיב' דיל ןושארה סוניכה

-םוי תמחלמ לש המוציעב) ד"לשת אבר-אנעשוה לילב םייקתה יברה לש ותכרבו ותמכסהב
.סטייה-ןוארקב "לארזי גנאי" םלואב ,תירבה-תוצראב ןקזה ר"ומדא יאצאצ סוניכ (םירופיכה
:295 'מע 'םיאצאצה רפס'ב ןירפלה ברה ראית סוניכל ה"ע אקשומ-היח תינברה לש התנמזה תא
הירבדב .םינושה םיפנעה לע ,יבר תיב תחפשמב החפשמ ירשק לע הבסנ החישה ,הכורא העש"
לכמ 'ןוסרואינש' איהש - ןוסרואינש התחפשמ םשל רשקב הרידנה הדבועה יוטיב ידיל ואב
- ןוסרואינש התיה הלש המאו ןוסרואינש היה (צ"יירהומ ר"ומדא ק"כ) הלש אבא :םידדצה
לע םיחנומ ויה א"טילש ר"ומדא ק"כ לש "םינימה תעברא ...ןוסרואינש אוה לודגה הלעב םגו
."ןחלושה

.םיאצאצה דוגיא לע - יברה תארוה יפ לע - ןירפלה ברה רביד ד"בח תדוגא יריעצ תדיעווב
תירחש תליפתל עיגה אלו סוניכה ןוגראב ח"אצ דרשמב קסעתה סוניכה םויק ינפלש רקובב
,הלילשב הנענשכ ?אצמנ ןירפלה לאומש 'ר ברה םאה לאשו יאבגל הנפ יברה .יברה תציחמב
.ברע ותואב םייקתיש סוניכה לע וזירכיש שקיב

איה תניינעמ .סוניכה לע חוודל ידכ תוריכזמה לא ןירפלה ברה ארקנ סוניכה תרחמל
:סוניכה תחלצה תדיממ תמייוסמ הבזכא וינפל עיבה ןירפלה ברהשכ ,בוקודוח ברה לש ותבוגת
."סוניכ היה יכ ועדי לוכהש רקיעה ;היה המו היה ךיא ךכ לכ הנשמ ןיא"

"?רואל ואיצוי ףוס ףוס יתמ"

:(יטרפ -יללכ בתכמ ילושב) ןירפלה ברהל ושדק-די בתכב יברה בתכ ח"לשת טבש יהלשב

!?םיאצאצה רפס [רואל איצוי=] ל"וי [ףוס ףוס=] ס"וס יתמ

הנעמב :ןירפלה ברהל ןיילק ןימינב ברה ריכזמה בתוכ ,הנש התואב ינש רדא ג"יב ,בושו
:תונעל א"טילש ר"ומדא ק"כ ליאוה [וז הנש ןוושחרמ=] .ז.ש ח"מ ב"כ םוימ ובתכמל

'וכו רמוחה יתרשיא רבכמ - 'וכו רפסה [רואל האצוהל=] ל"והל עגונב
-ףוס=] מ"ופב ל"וי ס"וס רשא [ןוצר יהיו=] ר"היו יאולה רשא - הפסוהבו
ןיא - 'וכו תופיסאו תושדח תורבסו) יתמ דעו [שממ לעופב רואל-ואיצוי ףוס
.'וכו 'וכו (ףוס םהל

הב) ד"לשת ןוויס שדוח-שארמ תרגיאב יברה רשיא רפסה תאצוה ןויער תא
בתכשכ ,(ביבא-לתב ד"לשת לולא י"חב םייקתהש סוניכ ןוגריאל םג סחייתה
:ושדק די-בתכב

כ"ג - סחיה [רפס=] 'ס .(יעבדכ ןגרואי םאב) ןוכנ ללכב - סנכה ןיינע
הז רשאמ רתוי הברהב קיודמ [תויהל ךירצ=] ל"צ לבא ,ץוחנ [ןכ םג=]
.םינולסד

הכזו ,"ידאילמ ברה תחפשמ תודלות" רפסה תא רביחש ,םינולס .ש.מ לש ורפסל התיה הנווכה
אלמ ,(ךליאו חסר 'מע ,ב ךרכ שדוק-תורגיא) ח"שת תנשב טרופמו ךורא יברהמ בתכמ לבקל
:רמאנ ותחיתפב .םינוקיתו תורעהב

ורפס תא א"טילש ר"ומדא ח"ומ ק"כ לש הירפסמ ןמז הזיאל יתיוולו יתיאר
,לבא .הז רוביחב דבע הליעומו הלודג הדובעו ,"ידאילמ יברה תחפשמ תודלות"
וא די-בתכב אצמנהמ טרפבו ,ולצא ויה אל [תורוקמ=] םירוקמהמ המכ ,הארנכ
ןקתל ידכו ,החיתפהו רפסה שארב ותרעה יפ-לעו .החפשמה תרוסמב רפוסמהמ
"...ןמקלדכ ,םידומעה רדס-לע ,ריעהל יננה ,םיקייודמ םניאש םיניינעה
שדוק-תורגיאב םאולמב םיאבומ) תורעהב םיאלמ םידומע העברא יברה םשר ןאכו)
.(ברע 'מע דע םש

רפסה לש רואל ותאצוהו ותמלשה ,ותכירע תא םעפב םעפמ זריזו יברה ררוע ךליאו ןאכמ
.סופדב

השעמ ףוס

:(ז"לשת בא-םחנמ םיכרבמ שדוק תבש ברע יטרפ-יללכ בתכמ ילושב) בתכ ז"לשת ץיקב

.לעופב השעמב [שממ לעופב=] מ"ופב םיניינעה [ףוס-ףוס] ס"וס ואוביש הכרבב

תחאב .םירופ דע טעמכ םש ההשו 770-ל ןירפלה יברה עיגה ח"שת טבשב ד"ויל
הקשמ קובקב ול קינעהש יברה לא ארקנ לוח םויב ומייקתהש תויודעוותהה
.(סופדל הריסמה ינפל ןמז ותואב היהש) "'םיאצאצה רפס' רובע"

ןמלז 'ר ח"הרה תועצמאב יברל הרגושו מ"שת לולאב י"ח תארקל הכאלמה המלשנ לעופל
ברע הארנכ) לוח םויב המייקתהש תודעוותה תעב יברל רפסה תא רוסמל ליאוהש ,גנילרמש
רפיס ,לולא ו"כ 'א םויב יברל זא עיגהש ,ה"ע לגס יולה םולש-םייח 'ר ח"הרה .(הנשה-שאר
יברהו ,'םיאצאצה רפס' לע םייוסמ רפס חנוה יברל רפסה רסמנ הב תודעוותה התואב יכ
.דצב וחינהו וריסה

רוע תכירכב ךרכנש רפס ןירפלה ברה ךרועה איבה ,אבר אנעשוהב ,'חקעל'ה תקולח תעב
.יברל תדחוימ השדקה ןכו ,"לארשי ינב תומש תא ןרהא אשנו" :העבטה וילעו ,תדחוימ
םיינש=] "רעסעב זיא ןעייווצ" :ךישמה דימו ?דחא יל שי רבכ ירה :לאש יברל רפסה רסמנשכ
השדקהה דומעב חתפ בכרל וסנכיה םע דימ .ודיב רפסהשכ אצי ותיבל עסנ יברהשכ .[רתוי בוט
ח"הגה ,'רזוח'ה תיבב הכרענ וז .תודעוותה ךורעל יברהמ הארוה האצי ןמז רחאל .וב ןייעו
.םיאצאצה יבושח תופתתשהב ,'יש ןהכ לאוי 'ר

.רפסה תאצוהל דעווה שארב םידמועל תינפומה תדחוימ תרגיא בתכ ףא יברה

"'םיאצאצה רפס' תצפהב לדתשמ חטב"

א"משת תנשב .םירחאמ םג עבת ךכ ,זע רתיבו תאש רתיב לועפלמ יברה קספ אל םלועמש םשכ
ויתולועפ לע יברל ח"וד (לאימרכב ד"בח-תיב להנמ) ןיקביר ןהכה קחצי-ףסוי ת"הרה רגיש
ושדק די-בתכב יברה ול ריעה ךכ לע .ויתולועפמ תחאב שגפש ברה תחפשממ ידוהי םג ריכזהו
:('א ךרכ 'םחנמ לכיה' ,א"משת ולסכ 'כ םויב)

רפס רבחמה לעבל וריעבש 'יש ןקזה ר"ומדא יאצאצ רבד לע עידוה חטב
.םיאצאצה

הנשה תארקל תרגיא ילושב ןירפלה ברהל יברה בתכ ה"משת'ה לולא ימיב
:השדחה

.ויניינע לכב החלצהל הכרבב .יעבדכו םיאצאצה 'ס תצפהב לדתשמ חטב

םולש ברה רבע ,הקדצל םירלודה תקולח ךלהמב ,נ"שת ולסכב ט"י ,ןושאר םויב
הלה ."ותכלממ לע םימי ךיראי"ב וכריב יברהו ,אבאשט ד"בא ,גרבניו םלושמ
יברהו .ובס לש םיאצאצ סוניכב ףתתשהל ידכ תירבה-תוצראל עיגהש יברל רפיס
ברה לש ןכש אוהש ןייצ הלה ."רואו ףיסומו ךלוהו הבר החלצהב היהי"ש וכריב
יאדווב 'ברה תיב תחפשמ'ל תוכייש ול שי" :ךכ לע ביגה יברהו ןירפלה לאומש
..."ךכ לע התא עדוי

רשאכש ,שטיוואבויל תיירפס לש ישארה ןרפסה ,ןיול רעבוד-םולש ברה רפיסו
."םיאצאצה רפסב ןייע" :(ךרעב) ול בישה ,םייוסמ ןיינעב יברה תא םעפ לאשתודיסחה ינייעממ


הרפ / וצ תשרפ


(ב,ו) הלעה תרות תאז . . ןרהא תא וצ

םוקמב זרזל בותכה ךירצ רתויב :ןועמש יבר רמא .תורודלו דימ זוריז ןושל אלא וצ ןיא
(י"שר) סיכ ןורסח וב שיש

:םיניינעה תוינחורב שטירזממ דיגמה תאז ראבמ

.הרותה קסע לע רבדמ קוספה - "תרות תאז"

.תונברקה לכמ הלעמל הלוע הרותה קסע - "הלועה"

.ותאריו ארובה תבהאמ האבה תובהלתה ךותמ הרותה תא םידמולש יאנתב - "הדקומ לע"

.חבזמה ןמ ,ותרפכ םוקממ ארבנש ,םדאה והז - "חבזמה לע"

.הלילל המודה ,הזה םלועב םדאה ימי לכ - "הלילה לכ"

.הרותה שא וב דוקית - "וב דקות חבזמה שאו"

."הלילו םמוי וב תיגהו" (א עשוהי) רמאנכ - "הבכת אל"

ירהש ,תורודל םג אוה הרותה קסע לע זוריזה - "תורודלו דימ זוריז ןושל אלא וצ ןיא"
.םלועל לטבתי אל הרותה קסע

יאחוי-רב ןועמש יבר לש ותטיש - "סיכ ןורסח וב שיש םוקמב זרזל בותכה ךירצ רתויב"
םדא רשפא" ,הרותה דומילל ויתותיע לכ תא שידקהלו הסנרפה קסעמ ענמיהל םדאה לעש ,איה
.הזמ לודג סיכ ןורסח ךל ןיאו .(הל תוכרב) "הילע אהת המ הרות 'וכ שרוח
(חל 'מע ,וצ הרות רוא)


(ב,ו) ןרהא תא וצ

(י"שר) תורודלו דימ זוריז ןושל אלא וצ ןיא

,תוזירז ךותמ תויהל הכירצ ונוקל םדאה לש ותדובע תוללכ - "זוריז ןושל אלא וצ ןיא"
.ארובה ןוצר תא םייקל הקושתהו החמשה תאפמ

.תויחד אלל דימ המייקל שי אלא ,הנצימחת לא ךדיל האבה הווצמ - "דימ"

(א :םינבומ ינשבו .תורודה לכ ףוס דע ךשמנ אוה אלא ,ימעפ-דח וניא םויקה - "תורודלו"
,תידימת איה המצע הלועפה (ב ;תורודה לכ ףוס דע תוריפ יריפו תוריפ וז הלועפל שי
.'תכשמנ הלועפ' - עודיה ןושלבו
(ו"משת רתסא תינעת ,ג"משת וצ פ"ש תחישמ)


(ב,ו) הלעה תרות תאז

(י"שר) הלילה לכ רשכ אהיש םירבאו םיבלח רטקה לע דמלל אב

.הלילב םג םריטקהל רשפאש אלא ,םויב אוה םיבלח רטקה רקיעש ,ורמא (בע תוחנמ) ארמגב

:ונוקל םדאה תדובעב תאז ריבסהל שיו

קסע והזש ,"םוי רואל םיקלא ארקיו" (א תישארב) בותככ ,יוליגלו רואל זמור - "םוי"
.םלועב 'ה רוא תא הלגמה תווצמהו הרותה

וייח תילכת לע םימילעמש תושרה ירבדב קסעה והזש ,םלעהלו ךשוחל זמור - "הליל"
.ומלועב םדאה לש תיתימאה

בלח) ארובה תדובעבש גונעתה 'תרטקה' איה 'םוי'ב םיבלחה תרטקה לש תימינפה תועמשמה
םושמ אל ,ןוילעה ןוצרה תא םייקל ידכ קרו ךא 'ה תא דובעל :רמולכ ,(גונעתל זמור
.וז הדובעבש גונעתה

,תושרה ירבדבש גונעתה תא םג 'ריטקהל' שיש - ותועמשמ 'הליל'ב םיבלחה רטקה וליאו
.םימש םשל ,ךרוצה יפכ קר םהב קוסעל

- תושרה ירבדבש גונעתה תא לטבל ךרוצה ןכש ,אקווד םויב אוה םיבלחה רטקה רקיע םלוא
קסעבש גונעתה תא םג 'ריטקהל' םדא בייחש אוה שודיחה רקיע ;ךכ לכ שודיח םושמ וב ןיא
.תווצמהו הרותה
(950 'מע ,ג ךרכ תוחיש יטוקל)


(ו,ו) דימת שא

דקות ןוציחה חבזמ לעמ איה ףא . . תורנה תא הב ןיקילדמש איה ,דימת הב רמאנש שא
(י"שר)

.'ץוח'ב אצמנה ,ותלוז םע םדאה תדובעל זמור - "ןוציחה חבזמ"

."רוא הרותו" (ו ילשמ) בותככ ,הרותה דומילל תזמור - "הרונמה תקלדה"

ןוציחה חבזמה לעש שאהמ אקווד התשענ הרונמה תורנ תקלדהש הדבועה :אלפנ זמר ןומט ןאכו
קפתסמ וניא םדאה רשאכ אקווד איה (הרונמה תקלדה) הרותה רואל תוכזל ךרדהש תדמלמ ,
.(ןוציחה חבזמ) תלוזה תבוטב םג קסעתמ אוה אלא ומצע םע ותדובעב
(56 'מע ,זי ךרכ תוחיש יטוקל)

עובשה חול


ד"בח יגהנמו תוכלה

גרובזניג החמש-ףסוי ברה תאמ

הרפ / וצ תשרפ ,שדוק תבש
ב-רדאב 'כ

-תיבבש רתויב רדוהמב םירחוב) הרפ תשרפ תאירקל דעוימה הרותה-רפס תא ןיכהל יוצר
.1ארוביצד אחריט עונמל ידכ ,הליפתה ינפל (תסנכה

.עובשה תשרפב םילוע העבשל םיארוק ןושארב .הרות-ירפס ינש םיאיצומ

.שידק יצח םירמואו ,ןושארה די-לע המיבה לע ינשה הרותה-רפס תא םיחינמ

"ברעה דע אמטת" דע התליחתמ 'תקוח' תשרפב ,2הרפ תשרפ תא ריטפמל םיארוק ינשה רפסב
.(בכ-א ,טי רבדמב)

.3(ול -זט ,ול לאקזחי) "יתישעו יתרביד 'ה ינא . . 'ה רבד יהיו" :הרטפה

.4תבש לכבכ ,"םימחרה בא" םירמוא
:ינרות ץבוק

,חספ ינפל :הנשב םיימעפ הרות-ישודיח ץבוק רואל איצוהל :'םיכרבא ללוכ' לכל הארוה
.5הנשה-שאר ינפלו


(א) חספה תוכלהב ןישרודו ןילאוש

םהב יקב היהיש דע ,לגרה םדוק לגרה תוכלה דומליש דחאו דחא לכ לע הווצמ" :חספל תונכה
.6"השעי רשא השעמה עדיו

וב קובד ראשיי אלש ,השועש רבד לכב ןייעלו רהזיהל בוט 7חספה ינפל םוי םישולש לכ"
.8"חספ ברע עיגישכ תולקב וריסהל לכוי אלש ןפואב ץמח

ינפל םוי םישולש הצמ תליכאמ רהזיהל שי ןכלש . . הצמה ןיינע רבכ םיליחתמ ולא םימיב"
.9"חספה

ןכו ,11שובלו ןוזמ ,10ןיטיח תועמל גואדל ללוכ ,חספ עצבמל תונכהב ליחתהל שי

.ןלהלדכ הרומש הצמ תקולחל

.12וניאישנ וניתובר תודסומ ידי-לע תיפאנה הצמ ףידעהל שי :הרומש הצמ

שדוק-ירפס ןכו ,ולשמ ,הקדצ תפוק - לידבהלו ,שמוח ,רודיס דלי לכל ויהיש יאדכ :תודגה
רודיס דלי לכל ונקי גחה םדוקש - בוט המו .חספ לש הדגה - אמרג ןמזהש ןיינעבו .םירחא
.14לעופב הזב שמתשהל ץרמו תויח ול ףיסויש המ ,13הזב-אצויכו שדח

וב שוחל שיש תיכוכז ילכ םושב חספב שמתשהל אלש . . ולא תונידמב טושפ גהנמה" :םילכ
םירהזנה .15"תעל -תעמ ץמח הקשמ וכותב ההתשנ אמש וא ,םח ץמח הקשמ וכותל וריע אמש
.16הכרב םהילע אובת ,ללכ םילכה תרשכהל קקדזהל אלשו ,חספל םידחוימ םילכ םהל ויהיש

ידי-לעש ,רדסה תכירע םידימלתל תוארהל יוצר ,חספה גחל םיכומסה םימיב :"המגודל רדס"
אלש ןפואב תאז רדסלו ןנובתהל שי ךא ,ולא םיניינעב תורושקה תוכלהה םנורכזב וקקחי הז
.17םהיתובא יגהנמב עוגנל

לכו ,ב"וש ,םינבר טרפבו - לדתשהל ,ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כ תנקתמ :הרומש הצמ תקולח
תולוגע תוצמ - םירדסל םינפ-לכ-לע - םהיריכמל חספה גחל חולשל - רוביצ-יכרוצב םיקסועה
תונולמב ומכ) םייללכ םירדס םירדסמש תומוקמב ןכו ,הרומש תוצמ אקוודו ,די-תויופא
,ד"בח ךוניח תודסומ ידימלתל גואדל שי - טרפב .18םינגראמה תאז ורדסי (המודכו
- ירשפאה לככ וז הרומשב רדהמה לכו הרומשה ילבקמ יגוסב הברמה לכש ,ןבומ" .19םהירוהלו
.21תיזכ :אוה וז הקולחל ילמינימה רועישה .20"חבושמ הז ירה

לכ - ונייה ,םייבמופ םירדס וכרעי רתאו רתא לכבש םינברהש ,עיצה יברה :םייבמופ םירדס
,"ריע לש הבוחרב" 'וכו וידימלתו ותיב ינב םע דחיב ולש 'רדס'ה תא ךורעי םהמ דחא
,תימוקמה תונותיעב תועדומ םסרפל .'יבמופה רדס'ב ףתתשהל םוקמה יבשות לכ תא ןימזיו
הצורה לכו ,ינולפ ןמזבו ינולפ םוקמב ,בחרה להקל חותפה 'יבמופ רדס' ךרוע ימוקמה ברהש
ןמ רבד םישרוד ןיאש - השגדהבו ,'וכו תוצמ שולשו תוסוכ עברא לבקל ,רדסב ףתתשהל לכוי
לכ אלא ,רדסה םויס דע ראשיהל תובייוחמ אל םגו ,תרחא אלו תיפסכ הרומת אל ,ףתתשמה
.22הצריש עגרב תאצלו סנכיהל לכוי הצורה

םיאתמ חוכ-יופיי וא ,יללכה רטשל ופרצל ולכויש רצק הריכמ-רטש ץיפהל ןוכנ :ץמח תריכמ
לוטיל םילולעש םישנא םג הז ןיינעל ףרצל שי .23ץמח-ילכו ץמח םיאצמנ םהב תומוקמה לכל
.24חספב ץמחה ןמ הלילח

םעונ יכרדב לדתשהלו ,25ןקזה ר"ומדא ק"כ תעדכ ,אקווד ןלבק ברעב ץמח תריכמל גואדל שי
.תאז ושעיש םינברה לכ לצא
.'ותעב רבד' חול (1

,הרותה ןמ איה רוכז תשרפ קרש ז"טס בפר 'יס ז"הדא ןושל תועמשמ .כ"ונו ז"ס ה"פרת 'יס ע"וש ןייע (2
תשרפ םגש ויתורוקמו (א"י םשב) ל"נה י"בה ע"ושמ (קר) איבמ (הגומ) 466 'מע ב"ח ט"משת תויודעוותהב לבא
.תורעהב ש"ייעו ,הרותה ןמ איה הרפ

.33 'מע םיגהנמה רפס .ד"בח ללוכ חול (3

עמשמ ןכ לבא ,(ורמואל אלש םלועה גהנמו ,ה"פרת ס"וס הרורב הנשמב ואבוה) םינורחאה הזב וקלחנ (4
גפ 'יס ןחלשה תוצק) תאז םירמוא ןיאש תותבשה ןיב תוישרפ עברא ריכזה אלש ורודיסב ז"הדא ןושל תמיתסמ
.הרפו רוכז פ"של 'םוי םויה'ב שרופמ ןכו ,(גי ק"סוס ןחלשה ידבב

.מ"כבו ,694 'מע ב"ח ו"לשת שדוק תוחיש .ג"לשת ףרוח ,לצרה 'יש 'יעשי 'ר ח"הרהל תודיחי (5

םייחה ףכ ,םינורחא םשב ב ק"סוס םש הרורב הנשמ ,חספה ינפל םוי 'ל ונייהו .ג"ס טכת 'יס ז"הדא ע"וש (6
.ו"ס םש ןחלשה ךורע האר ,שרדמה תיבו םיכרבא-ללוכ ,הבישיב טרפבו .םירוזחמ םשב ג ק"ס

.א"ס םש ז"הדא ע"וש ,ומצע םירופה םוימ םיליחתמ 'םוי םישולש'ה (7

.ג"כס ולת 'יס ז"הדא ע"וש (8

רחשה דומעמ קר הצמ לוכאל רוסא ןידה ןמ .טיש 'מע ח ךרכ ק"גאמ ,צק 'יס ב"ח ח"וא 'גהנמו הכלה ירעש' (9
אלש ןיגהונ הברהש ג"הנכ יריישמ איבה ז ק"ס םש בקעי קחבו .ד"ס אעת 'יס ז"הדא ע"ושב קספנכ ,חספ ברע לש
רוקמ ראבמ (ךליאו א,ברע) הנק 'יס א"ח ח"וא השמ תורגא ת"ושב .םינורחאב אבוהו ,שדוח-שארמ הצמ לוכאל
וליפא הז יפלו ,הווצמה תוביבח םושמ אוה םעטהו 'כ (טכ ק"ס ב"יפ) הווצמ תוצמ 'סבו .ונגהנמלו םגהנמל
ץמח ןה המכ דע ררבל שי הרואכלו) ע"עו .כ"ע ,םמעטו םתיארמב ןיוושד ,לוכאלמ ענמיהל יואר ץמח לש תוצמב
.(ןבומכ ,רקובב - ומצע חספ ברעב רימחהל שי פ"כעו .ג"לס הנת 'יס ז"הדא ע"ושב 'ע .שממ

ןילאוש' ןינעל ,רוביחה ו"אובו ,תאז רשוק א"ס םש א"מרבו .ךליאו ה"ס טכת 'יס ז"הדא ע"וש (10
.ש"ייע ,'ןישרודו

.דועו 339, 399 'מע ב"ח א"שנת ,303 'מע ב"ח ח"משת ,977 'מע ב"ח ב"משת תויודעוותה האר (11

.גנק,טס,גכ 'מע ט"ח ק"גא (12

ךירצ (ז"ס ט"כקת ח"וא ז"הדא-ע"ושו ע"ושוט .ח"יה ו"פ ט"וי 'לה ם"במר) ןיד-יפ-לעש הממ ןכש-לכמב (13
.םיזוגאו תוילק ול תונקל

תאצוהב תודחוימ תודגה ךכ םשל ח"אצ זכרמ י"ע תוצפומו וספדנ ןכאו .343 'מע א"ח ח"משת תוחישה רפס (14
.ןודנב יברהמ ולבקתנש תוטרופמ תוארוהל םאתהב ונכוהש ,הדומצ תונומת תרבוח םע ת"הק

'סב הארו .םירוסיאמ םג םרישכהל אלש ש"נא ןיב גהנמה ץופנ ןכו .גע ףיעס אנת ןמיס ז"הדא ע"וש (15
ל"נה 'סב האר ,ת"ושה ירפסב תובר ונד 'וכו סקרייפו סקלרוד יבגלו .טנ ףיעס ג"יפ 'חספל םילכ תלעגה'
.העש ףיעס ג"יפ

.'י תוא ,ל"נה 'סל אובמב האר (16

.נש 'מע י ךרכ ק"גא (17

.37 'מע 'ד"בח יגהנמ - םיגהנמה רפס' (18

.ופ 'מע אי ךרכו גמש 'מע בי ךרכ ק"גא (19

.ו 'מע אי ךרכ ק"גא (20

.אי 'מע גי ךרכו גמש 'מע בי ךרכ ק"גא (21

.ק"הראל םיישארה םינברה רוקיב תעב ד"רמ ,851 'מע ב"ח ו"משת תויודעוותה (22

.ופק 'מע כ ךרכ ק"גא (23

.דק 'מע ב"ח ח"וא גהנמו הכלה ירעש (24

המכ אטישפ (1 - הז רוסיא לע ורבעי םא םג לבא .תאז תושעל םהל רוסאש םירכומה תא וריהזיש ןבומ :םשו
- לטונהל עגונב וליפא (3 .יוה אל - ןוקיתה תויאדווכ יאדו - םידשחנהל עגונב םג (2 .הז ושעי אל ל"נהמ
אל ותו לטונש המ אוה לזוג םא יכ [די-גי םיפיעס חמת 'יס ז"הדא תעד עמשמ ןכ] הריכמה הלטב אל תועד המכל
העש דע אצמי לבו הארי לב רוסיאמ לצינו - אבהלו ןאכמ והזד ל"י - הריכמה הלטבד רמואהל וליפא (4 .ידימ
רמאד-ןאמל וליפא (5 .[וילע רובעל] השעמ השעב ףא וילע ןיקול ןיא תועיד המכל - השעמ וב ןיאש ואלו .וז
וא - ןיקול ןיאש ןפואב אלא אצמי-לבו הארי-לבד רוסיאב חספה ימי תנומש לכ :עירכמ המ ע"צ - וילע ןיקולד
רמול-יצמית-םא וליפא (6 .וילע ןיקולד ואלב יאק - היינקה לוטיב עגר - דחא עגרש אלא ,רתוי רצק ןמז
התיה אל םלועמ יכ ,הז לע ןיקול ןיאו השעמ ןאכ ןיאש רמול שי הז יפל הברדא הנה - ערפמל הריכמה הלטבד
.חספה גח ךותב הינקל םוקמ ןיאו ,הריכמ ןאכ

:הריכמה רטשל ןלהלד חסונה ףסונ ,תועדה לכל ןוכנ אהיש ידכו ,יברה לש וינוקיתו ויתוארוה פ"ע ,ףוסבלו

וא וליבשב רוכמל סרפ לבקל תנמ לע אלשו הנוקה ירכנהמ השרומ ,הצרי םאב ,היהי וחוכ אב וא רכומה לארשי"
."םירכמנה םיניינעהמ הנתמב תתל

.1399 'מע ןלהל ללוכה רעש ח"מהעבמ ורואיבו ,1120 'מע חספ 'לה ףוס ולש ע"ושב ספדנ - ורודיסב (25
קחצי ףסוי 'ר ג"הרהל 'ןלבק ברעב ץמח תריכמ' :הז אשונל דחוימה רפסבו .אנר 'מע 'הכלהב םידעומה' הארו
.תוכיראב ,בונילב 'יש


זכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ י"עש שטיוואבויל ןוכמ י"ע ל"וי
ןמרדור ןמלז-רואינש :יארחא ךרוע * רפואל השנמ יכדרמ ברה :ךרוע
דורב 'מ םחנמ :ישאר ךרוע
"תורשקתה" לע יונמ

ראודה תועצמאב ךתיבל תורישי "תורשקתה" ןויליג תא לבקל ןתינ

.(םימולשת 4-ב) ח"ש 177 :ץראב הנשל יונמ ימד
(םימולשת 2-ב) ח"ש 88 :ץראב הנש יצחל יונמ ימד
972-3-9607588 :תינופלט ררבל אנ :ץראל-ץוחב םייונמל יונמ ימד

:תבותכה יפל ,תבותכהו םשה ,יונמה ימד תא חולשל אנ
72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת ,םייונמה תקלחמ ,"תורשקתה"

ישארה ףדל

םיניינע חתפמ | ןיעידומ | סופד תיב | תושדח רדח | םידלי רדח | ןויע רדח | ד"בח תיב

תורומש תויוכזה לכ (c)
רואל האצוהה ףגא - זכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ
03-9606169 :'סקפ ,03-9607588 'לט ,72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת
ירא-בל ףסוי :"טנרטניא" רודמ שאר * בונורהא ןהכה קחצי ףסוי ברה :ר"וי
chabad@chabad.org.il