- א"מק - "תורשקתה" ןועובש

ז"נשת'ה ינש רדאב ו"כ * הרפ / ינימש תשרפ ק"שע

ונרוד אישנ ,שטיוואבוילמ ר"ומדא ק"כ תרותמ יעובש סרטנוק
שטיוואבוילמ י"ולר ק"הרהב לדנעמ םחנמ יבר
ע"יז מ"גבנ ה"הללקוצז
יברה לא תורשקתהה קוזיחלו


ןויליגה ירודמ
ץבוק תדרוה עובשה חול תודיסחה ינייעממ יבר יצוצינ יהויחבמ ריתי חישמ םע תויחל תוכלמ רבד

תוכלמ רבד


יוליג לעפנ ןסינ שדוח-שארב
םלועב תוקולא תכשמהו


* שדוחה תשרפ הרמאנו םיירצמ תאיצי הלחה ןסינ שדוח שארב
ןכשמה תמקה הלחה - ןכמ רחאלש הנשב - ומצע םויה ותואבו
לטנ םויה ותוא"ל ימינפה שוריפהו ל"נה ןיב רשקה לע *
ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כ תחישמ * "תורטע רשע3הרמאנ - 2םירצמ תאיצי לש הנשב ;1םיינשב אוה ןסינ שדוח-שאר לש ותלעמו ודוחי
הנשב םגו ;םירצמ תאיציל םירושקה 'וכו חספ ןברק יניד ,4שדוחה תשרפ ןסינ שדוח-שארב
דחאב תינשה הנשב ןושארה שדוחב יהיו" - ירקיע ןיינע הז םויב לחה ,םירצמ תאיצי רחאלש
.5"ןכשמה םקוה שדוחל

ינפלש תבשב וא (תבשב לחשכ) ןסינ שדוח-שארב :תוערואמה ינש תא םיריכזמ הנשו הנש לכבו
הנשב" היהש ,ןכשמה תמקהד ערואמה תא םגו ;6שדוחה תשרפ תא הנש לכב םיארוק - שדוח-שאר
םושמ "'וכו ןיינעתמ ןיא" ןסינ שדוחבש 7ךורע-ןחלושב אבומכ ,הנש לכב םיריכזמ ,"תינשה
םיקהל השמ תולכ םויב" ,8ןסינ שדוח-שארב הלחהש (חבזמה תכונחל) םיאישנה תונברק תברקה
(שפנ לכל הוושה 11רודיסב םגו 10ךורע -ןחלושב אבומכ) גהנמל םעטה והזו .9"ןכשמה תא
אישנ ןברק לש הרותב השרפה תא םוי לכב םירמוא (ןסינ ב"י דע) ךליאו ןסינ שדוח-שארמש
.חבזמה תכונחל אוהה םויב בירקהש טבשה

-שארב ןכשמה תמקה ןיינעש ,רבתסמ - קוידה תילכתב םה הרותב םיניינעה לכש ןוויכ
תדחוימ תוכייש ול שי ,םירצמ תאיציל (תוכימסבו) "תינשה הנשב" היהש ןסינ שדוח
.12םירצמ תאיציל הרושקה שדוחה תשרפ הרמאנ (הנש ינפל) ןסינ שדוח-שארבש ךכל

הנשב ןסינ שדוח-שארל עגונב :ארמגב תזמורמ םיניינעה ינש לש םתוכיישש ,רמול שיו
תירישעה הרטעהו ."תורטע רשע לטנ םוי ותוא" 13ארמגב רמאנ ,"ןכשמה םקוה" רשאכ ,תינשה
תשרפ - 16"הנשה ישדוחל 'וג ןושאר" אוה ןסינש ,"םישדחל ןושאר" - איה (15הנורחאה) 14
.שדוחה

ןה "תומבה רוסיאל ןושאר"ל דע 'וכו "םיאישנל ןושאר" ,תורטעה לש ןלוככ ןבורש ןוויכו
הנושארה הרטעה 17םגש אופא רבתסמ - ןכשמה תמקהל םירושקה םיניינע (אלא ,תולעמ םתס אל)
(אלא ,תולעמ םתס אל) ןה "םישדוחל ןושאר"ו "תישארב השעמל ןושאר" ,14הנורחאה הרטעהו
.ןכשמה ןיינעל תוכייש

:הזב רואיבה

רמול שיו ."םכותב יתנכשו שדקמ יל ושעו" (18ארקב שרופמכ) - אוה ןכשמה לש וניינע
לכ לש הנווכה תילכת יכ ,"תישארב השעמ (ל ןושאר)"ל ןכשמה לש תוכיישהו רשקה והזש
.ה"בקהל "שדקמ"ו "ןכשמ" ימשגה הזה םלועה תא ושעי ,םתדובע ידי-לע ,לארשיש איה האירבה
.םינותחתב ךרבתי ול הריד :19עודיה ןושלבו

רקי-ילכב בותכ :"תורטע רשע לטנ (20ןכשמה תמקה לש) םוי ותוא"ש המב ןכותה םג והז רשא
ןימינ הרשע לש רוניכה) ןיעמ יוליג אוהש ,"תורטע רשע" תניחב הריאה הז םויבש ,21
."םינותחתב הריד"ה תומילש ,הטמל תוקולאה יוליג תומילש תילכת היהת זאש ,22אבה-םלוע(ב

רשע לטנ םוי ותוא"ל (ןכשמה תמקהב התשענש) "םינותחתב הריד"ד תוכיישה רואיב
:רתוי תויטרפב "תורטע

(א) :םירבד ינש םישגדומ "םינותחתב ךרבתי ול הריד" ןיינעבש םימעפ המכ רבוד רבכ
תולגתהש (ב) םגו ,23ךרבתי ותומצע תולגתה אוה ("הריד" םשב ארקנה) תוקולאה יוליגש
.24ונממ הטמל ןותחת ןיאש ןותחתל דע - "םינותחתב" היהת וז תילענ

םע רתויב ןותחתה רוביח הזב שגדומ - "תורטע רשע לטנ םוי ותוא"ל עגונב הז ךרד לעו
רשע לטנ" ,ןכ-יפ-לע-ףאו ,(ןמקלדכ) רתויב ןותחת אוה (ןמז) "םוי" :רתויב ןוילעה
.רתויב ןוילע - "תורטע

רויצ לכמ תילענו ההובג הרטעהש ,רמולכ .ושאר לע ךלמה ןתונ ,רתכ ,הרטעש תוטשפב םיאור
.ושארמ וליפא ההובג ,ךלמה לש המוקה

25םיניינעה תוינחורב ,לשמנב הרטעל עגונב אוה ןכש (ירמגל ךרעב אלש ןפואבו) ןבומו
,ןוילעה םדאב ,תוקולאב תילענ יכה הגרדה לע יאק הרטעש - ה"בקה םיכלמה-יכלמ-ךלמ לצא
,ולש (שאר) ןיחומה ןמו תודימה ןמ תילענה הגרד

רשע ולשלתשנ ןהמש) תוריפס רשעמ הלעמלש ,26רתכ תניחב לע יאק הרטע :תודיסחה ןושלבו
.(27תוחוכה

תאז .28רפסמה תומילש ,"תורטע רשע" יוליג ןסינ שדוח-שארב היה - אפוג (רתכ) הרטעבו
תומילש אוה - "תורטע רשע"ו ,תוגירדמ המכו המכ שי אפוג (רתכ) "הרטע"בש ,תרמוא
.29"הרטע"ב

,לובג םהינש םוקמו ןמזש ךכל ףסונ יכ ."ןותחת"ל רושק 30(ןמז) "םוי" ,אסיג ךדיאלו
(32םייוסמ טרפב) ןמזה ,אפוג "םלוע"ה רדגב הנה - 31םוקמו ןמז אוה "םלוע"ה רדג ןכלו
,ףלוחו הנתשמ אוה דימת - יוניש אוה ןמזה רדג ןכש ,33םוקמה ןמ רתוי דוע ןותחת
.34תועיבקה ןיינע ךפיה

.רתויב ןוילעה םע רתויב ןותחתה רוביח אוה "תורטע רשע לטנ םוי (ותוא)"ש ןבומ ןאכמו

:"לטנ"ד ןפואב אוה "תורטע רשע"ל "םוי"ה לש ותוכיישש - הזב תפסונ השגדהו

םדאהש (א) :םינפוא ינש (ללכב) הזב םנשי ,תוקולא יוליגב העודי הגרדל עיגמ םדא רשאכ
.(הזב אצויכו) הנתמ ךרדב הלעמלמ אב רבדהש (ב) ,ולש ותדובע ידי-לע הז יוליג גישמ

אוהש העשב ומכ ,ומצע םדאל (ךכ לכ) רושק וניא יזא הלעמלמ אב יוליגה רשאכש יפ-לע-ףאו
תדובע תועצמאב גשומה יוליגהש ,ןבומ לבא - ומצע דצמ ותדובע ידי-לע יוליגה תא גישמ
.םדאה תדובעב וגישהל רשפא-יאש ,הלעמלמ אבה יוליגה ןמ הברהב ךומנ םדאה

:הרואכלד ,"םוי םישימח ורפסת 'וג םכל םתרפסו" 36קוספה לע 35תודיסחב ראובמה ךרד לעו
-לעש ,אלא ?"םוי םישימח ורפסת"ד שוריפה ןכ םא והמו ,םוי העשתו םיעברא קר םירפוס ירה
.םישימחה רעש ךשמנ הניב ירעש ט"מב הדובעה ידי

יפכ םישימחה רעש (א) :תוגרדמ יתש שי םישימחה רעשבש ,37תודיסחה תרות הזב תראבמו
תכשמנ ן"ונה רעש לש וז הגירדמו .(םהמ הלענ אוהש יפ-לע-ףא) םירעשה ט"מל ךרעב אוהש
םג תלדבומ) םירעשה ט"ממ תלדבומה ,ן"ונה רעשד תומצעה (ב) .םירעשה ט"מב הדובעה ידי-לע
,הדובע ידי-לע גישהל רשפא-יא וז הגרדו .(םירעשה ט"מל ךרעב איהש ן"ונה רעשב הגרדה ןמ
.הנתמ ךרדב הלעמלמ האב איה אלא

:"תורטע רשע לטנ םוי ותוא" - ונניינעל עגונבו

ל"נכ) רתכה תומילש ,"תורטע רשע" ןיינעו .("הרטע") רתכה תניחב אוה (ללכב) ן"ונה רעש
רדסמ לדבומו קתענה ,38"קיתע" תניחב - רתכב הנוילעה הגרדה םע רושק ,(ד ףיעס
.(תולשלתשהה ךרעבש רתכב הנותחתה הגרדה ןמ םג לדבומו) תולשלתשהה

הניחב) "תורטע רשע לטנ" אפוג "םוי"הש ,"תורטע רשע לטנ םוי ותוא" ,ןכ-יפ-לע-ףאו
.הלעמלמ ול תוכשמנ ןהש אלו ,(רתכבש הנוילעה

:רתוי לודג הזב שודיחהש ,ףיסוהל שיו

תניחבל עיגי ןותחתהש ידכ הנה ,םינותחתל תצק ךרעב איהש ,רתכבש הנותחתה הניחבה םג
.רתכה תניחבל עיגיש דע ,תוגרד המכו המכ תולעתהלו "ותוינותחת"מ תאצל וילע רתכה

,תונכה םוש אלל ,ותואיצמב אוהש יפכ "םוי"הש ,ושוריפ "'וכ לטנ םוי ותוא" ןכ-ןיאש-המ
.השעמל לטונ ןכא אוהו ,לוטיל וחוכב שי

אוהש יפכ "םוי"הש :רתויב ןוילעה םע רתויב ןותחתה רוביח תא רתוי דוע שיגדמ הז רבדו
.רתכבש הנוילעה הניחב ,"תורטע רשע" "לטונ" אוה ירה - רתויב ןותחת ,ותוהמב

:ןכשמה תמקה ןיינעל "תורטע רשע לטנ םוי ותוא"ד תוכיישה תנבומ ל"נה לכ יפ-לע

דריו" היה הרות-ןתמב םגש יפ-לע-ףאו] 39םינותחתב הניכשה תארשה הלעפנ ןכשמה תמקה תעב
ול הריד ,[41ןכשמה תמקהב ומכ 'וכו עובק ןפואב הז היה אל לבא - 40"יניס רה לע 'ה
.םינותחתב ךרבתי

,"םוי" לש רוביחה - "תורטע רשע לטנ םוי ותוא"ש ךכב יוטיב ידיל אב רבדהו
תלדבומו תקתענה תוקולאב הגרדה ,"תורטע רשע"ה םע ,(ל"נכ) ונממ הטמל ןותחת ןיאש ןותחת
.האירבה ןמ

השעמל ןושאר") רשעה ךותמ הנורחאהו הנושארה הרטעה עודמ ראבל םג רשפא הז יפ-לע
הזמ חכומדכו] ןכשמל (הרואכל) םירושק םניאש םיניינע םה ("םישדחל ןושאר"ו "תישארב
:[ןכל םדוק םג ויה םהש אפוג

הנוילע הגרד וז ,דחא דצמ :תווצק ינש שי ןכשמה תמקהב הלעפנש םינותחתב הניכשה תארשהב
רבד וניא הז הלענ יוליג ,ךדיאלו ;םלועה ןמ ךורע-ןיאב תילענש ,תוקולא יוליגב דואמ
.ומצע םלועל רושק אלא ,םלועל "ףסונה"

:"םישדחל ןושאר"ו "תישארב השעמל ןושאר"ב יוטיבל םיאב ולא תווצק יתשו

ןכשמהד תוקולאה יוליגש ,אוה תישארב השעמל ןושאר םויב התיה ןכשמה תמקהש ךכב זמרה
םלועה תאירבמ קלח אוה ןכשמהש ךכ ידכ דע (ירמגל ךורע-ןיאב םהש יפ-לע-ףא) םלועל רושק
(םצע) ארבנ ובש ,"תישארב השעמל ןושאר"ל רושק - רתוי דועו ,42"תישארב השעמ" -
.43םיארבנה לכ לש תואיצמה

ןיינע איה ,הניכשה תארשה תניחב הכשמנ םלועבש הדבועהש - אוה "םישדוחל ןושאר"ב זמרהו
,(הזל ךייש אל ומצע דצמ םלועהש) שודיח לש

ןיא" 44שרדמה ןושלבו ,(רתויב לודגה) שודיחהו ןושארה "םישדוחל ןושאר" - אפוג הזבו
."ןושאר ארקנ ךכיפל הזמ לודג רשא שדוח םכל

היה וליאכ השענש דע םלועב ךכ לכ רדוח אוה יזא ,הז שודיח םלועב ךשמנ רבכש רחאל קרו
."תישארב השעמל ןושאר" ,האירבה ןמ קלח

,תינשה הנשב ןסינ שדוח-שארב ןכשמה תמקה ןיב רשקה תא ראבל שי ל"נה לכ יפ-לעו
:הנושארה הנשב ןסינ שדוח-שארב התיהש םירצמ תאיצי תליחתל

,45םיסינל רושק ןסינ שדוחש םושמ אוה ,"םישדחל ןושאר"ה אוה (אקווד) ןסינש ךכל םעטה
("םיסינ יסינ" טרפבו) "סנ"ש ןבומ - עבט אוה םלועה רדגש ןוויכו ,46"םיסינ יסינ"ל דעו
.שודיח לש רבד אוה

ןושלמ "םירצמ" אוה םלועה רדג יכ - םירצמ תאיצי התיה אקווד ןסינב עודמ םעטה םג והזו
שודיח" לש ןיינע אוה - תולבגההו םירצימה ןמ תאצל ,םירצמ תאיצי וליאו ,47לובגו רצימ
.48

םגש רמול חירכמ ,49הרות -ןתמ ינפל התיה םירצמ תאיציש ,אפוג הז רבדש יפ-לע-ףאו
ןוויכ ,תאז תורמל - האירבה רדגל רושק (ותעשב היהש יפכ) םירצמ תאיציבש "שודיח"ה
.הרות-ןתמל הנכה היה הז "שודיח" הנה ,שודיח רבד והז םינפ לכ לע םלועה ךרעבש

,"שדוחל דחאב ןושארה שדוחב" שודיחה לעפנ ובש (ןמז) םויב ,"תינשה הנשב" ,וזמ הריתיו
."תורטע רשע לטנ םוי ותוא" ,50ןכשמה לש יוליגל "ילכ" השענ

"תורטע רשע לטנ םויה ותוא" - ןסינ שדוח-שארד יוליעה ,51םישענו םירכזנ הלאה םימיהו
.52הנשב הנש ידימ ןסינ שדוח-שארב הנשנו רזוח -
תויודעוותה םחנמ-תרות' - ח"משת'ה ןסינ שדוח-שאר ,שדוחה תשרפ ,ארקיו תשרפ תבש תחישמ םיעטק)
(שידיאמ םוגרת - 477-472 'מע ,ב ךרכ ,'ח"משת
.(ךליאו 244 'מע ב"כח ש"וקל) א"משת ןסינ שדוח יבתכמ םג האר (1

-ח"מת'ב) םירצמ תאיציל הנש (האמ םימעפ ג"ל) תואמ שלשו םיפלא תשלש תנש איה וז הנשש ריעהלו (2
.ךליאו 'ב ףיעס ח"משת רדא 'ז תוחישמ סרטנוק הכוראב האר - (ח"משת'ה

אתליכמ הארו .ג ,בי אב י"שרפו אתליכמ .םש יאממ ה"דותבו ב ,ו םיחספ - לארשי ינבל השמ תרימא םג (3
- םירואיבו םיגהנמ ,םימעט יטוקיל םע חספ לש הדגה) תורעהב ז"לשת ןסינ ח"ר בתכמ הארו .חכ ,םש י"שרפו
.(תרדע 'מע - ךליאו ו"משת ת"הק

.ךליאו א ,בי אב (4

.זי ,מ ידוקפ (5

.ד"ס ה"פרתס ח"וא ע"ושוט .כ"ה ג"יפ הליפת 'לה ם"במר .ךליאו א"עס ,טכ הליגמ (6

.ב"ה א"כפ םירפוס תכסממ .ט"ס םש ז"הדא ע"וש .םש י"בבו ט"כתס ח"וא רוט (7

םירמוא ןיא םג הז םעטמש - ("'וכ וכמסו 'וכ ולא םירבד לכו") םש ז"הדא ע"ושבו ג"קס םש א"גמ הארו (8
.(ח"ס םש) 'וכו ןסינ שדוחב ןונחת

.ךליאו א ,ז אשנ (9

.נ"שו .א"ס ז"משת ארקיו פ"ש תחישמ סרטנוק הארו .ב ,מק םיחספ 'סמ ה"לשמ .ו"טס םש ז"הדא (10

.(הרעהב "הכונח ימיל האירק"ב) 'ה תלהתו רוא הרות (11

,"ט"וי ןיעכ שדוק (ןסינ שדוחה לכ) ולוכ תושעל ןיגהונ"ש הז לע םעטהד ,םש ז"הדא ע"ושמ םג ריעהל (12
םינושארה םימי ג"י :םיניינעה ינש םיללכנ - שדוחה בורד השודקהבו ,"השודקב שדוחה בור אצי"ש ינפמ אוה
דצמ אוה םהבש ט"ויהד ,חספה ימי 'חו חספ ברעו :(תינשה הנשד) םיאישנה תונברק דצמ אוה םהבש ט"ויהש
.םירצמ תאיציו חספה תברקה

.(ז"פ - אבר) םלוע רדסמ) בי ,ז אשנ .םש י"שרפ .ינימש פ"ר כ"ותב ה"כו .ב ,זפ תבש (13

.םש תבשב (14

.(א ,בי תוכרב) םותיחה רחא ךלוה לכהד (15

.ב ,בי אב (16

.ומויסבו ותלחתהב רקיעב אטבתמ ןיינע לכ ,הברדאו (17

.ח ,הכ המורת (18

.ו"לפ אינת .ב ,ג"יפ .ו ,ב"יפ ר"בדמב הארו .זט אשנ אמוחנת (19

הזמ לבא ."ןכשמה תמקהל ןושאר בישח אלד אה" לע (םש תבש - רשע ה"ד) תופסותב םיצוריתה ינשמ ריעהל (20
רשע לטנ םוי ותוא" רמוא הז לעו "ןכשמה םקוה 'וג ןושארה שדוחב יהיו" קוספה אבוה םש ארמגבש
קוליחהו .ןכשמה םקוה ובש םוי לע יאק "םוי ותוא" - תופסותהד ןושארה ץוריתל םגש אידהל חכומ ,"תורטע
,תורטעה רשע תלעממ תוחפ אוה "ןכשמה תמקהל ןושאר"ד ןיינעה ,ןושארה ץוריתלד ,אוה םיצוריתה ינש ןיבש
.ןכשמה םקוה ובש אוה "םוי ותוא" לש ותלעמ רקיע ,הברדא - ינשה ץוריתלו ;םהיניב ללכ הנמנ וניאש דעו
."תורחא תורטע רשע (םג) לטנ" הז דצמו

.ינימש פ"ר (21

.ב ,גי ןיכרע (22

'מע ('ב ךרכ) ש"הש ת"הוא - תוהגה םעו .ךליאו טפת 'מע א"ח ח"סקת מ"הס) ח"סקת ךנתי ימ ה"ד האר (23
.דועו .ג ע"ס ו"סרת ךשמה .זצקתת 'מע קלב ת"הוא .(ךליאו טערת

.ו"לפ אינת (24

אוה הרטעד יוליעה רקיעש ,ןבומ הזמו .אעראד אתוכלמב תימשג הרטעב אוה ןכש לשלתשנ םשמ - הברדאו (25
.אעיקרד אתוכלמב

.ה"שת .ד"שת .(ב"ח ב"רעת ךשמהב) ר"תעה .ב"רעת ל"נה ה"דס .הכ 'מע ארקיו ת"הואב ינימשה םויב ה"ד (26

.ג"פר אינת (27

.ב רעש סדרפ .וט ,ג תומש ע"באר (28

.קיתע 'יחב יוליג אוה ,ןימינ הרשע לש רונכ ע"והש ,תורטע רשעד (אנקתת ע"ס) םש ב"רעת ךשמה האר (29
.'ה ףיעס ףוס ןמקל הארו

ריזנ) ל"זרמכ ,ןמזה תוקלחתה רקיע אוה ובש יפל אוהש ל"י - "םוי" לע אוה ןמזב השגדהה רקיעש הזו (30
.ח"לשת ןקז םהרבאו ה"ד .1994 'מע ד"ח ש"וקל םג הארו ."ידדהא יקספמ ימוי" (א ,ז

.ךליאו חלש 'מע א"ח ב"רעת ךשמה הארו .(א ,בפ) ז"פ א"הויהעש (31

ןופצ ברעמ חרזמ) םוקמ ךרעב ינחור אוה (דיתעו הוה רבע) ןמזהד .םוקממ הלעמל אוה ןמז ,ללכבש ףא (32
,333 'מע כ"ח ש"וקלמ םג ריעהלו .ןמזה תדידמ כ"אשמ ,םידיב ששמל רשפא םוקמה תדידמו .(הטמו הלעמ םורדו
.םוקמל םדוק אוה ןמזד

ל"נה ןקז םהרבאו ה"ד הארו .תוכלמב אוה ןמזו א"זב אוה םוקמש (גער 'מע שיר) צ"יול תרות םג האר (33
.ןמזה ןוקיתו רוריבב אוה םינותחתב הרידד ןיינעה רקיעש 67 הרעהבו ח"ס

'מע ג"מרת מ"הס) עודיהמ ריעהלו .ףקותב אוה ומוקמב לבא ,רחא םוקמב וניאש אוה םוקמד הלבגהה כ"אשמ (34
.ומויק תעב םג תיתימא תואיצמ וניא םלועהש החכוה איה (ןינש יפלא תיש) םלועבש ןמזה תלבגהד (מ"כבו .וצ
תלבגהל עגונב אוה הז לכד - "ןיבזכמ" םשב 'קנ וישכע םגש (ט"מ ח"פ הרפ) "עובשל דחא םיבזכמה םימ" ומכו
רהנה חטששכ םג ,תורהנב ז"דעו] ('וכו הנש ק"ת ךלהמ עיקרל ץראהמ) םוקמב לבגומ םלועהש הז כ"אשמ .ןמזה
הז ןיא ,רחא םוקמב אצמנ וניאש הז יכ .תמא וניא אצמנ ובש םוקמהב םגש החכוה הניא ,[רתויב ןטק אוה
.(אצמנ אוהש םוקמב) ותואיצמב "תושילח"

.מ"כבו .(ךליאו א ,י) רואיב 'סותו ורואיבו םתרפסו ה"ד רבדמב ת"וקל (35

.זט-וט ,גכ רומא (36

.ב-א ,בי םש ת"וקל (37

.קיתעו ךירא (תמגוד) םה ן"ונה רעשד תוניחבה 'בש ,םשל ת"וקל האר (38

.19 הרעהבש ר"בדמב האר (39

.כ ,טי ורתי (40

.ךליאו 150 'מע א"כח ש"וקל הכוראב האר (41

דע" :אי ,ב"יפ םשו .ןכשמהב םתמגוד שי - תישארב ימי תעבשד םיניינעה לכש .גי ,ב"יפ ר"בדמבמ ריעהל (42
."םלועה ססבתנ ןכשמה םקוהשמ ,חתור םלועה היה ןכשמה םקוה אלש

.די ,א תישארב י"שרפ (43

.תורטע רשעד "םישדחל ןושאר" ןיינעל (ב ,זפ תבש) א"שרהמ ג"אדחב אבוה - א ,ו"טפ ר"ומש (44

שדוחה ה"דס הארו ."םיסנ וב תושעל דחוימ שדוח אוהש" "םישדחל ןושאר" ןיינעב םש א"שרהמ ג"אדח האר (45
אוה ירשת עבטה תגהנהל עגונב כ"אשמ) םיסנה ןיינעל עגונב אוה "ןושאר" אוה ןסינש הזד ,מ"כבו ו"סרת
.("ןושאר"ה

.םש תוכרב א"שרהמ ג"אדח הארו .י"שרפבו א"ער ,זנ תוכרב האר (46

.דועו .ךליאו ג ,אע א"ות האר (47

.ךליאו ז"פ ת"ש'ה שדוחה ה"ד הכוראב האר (48

אמוחנת .ג ,ב"יפ ר"ומש) הלעמל ולעי אל םינותחתו הטמל ודרי אל םינוילעד הריזגה לטבתנ זא אקוודש (49
.(וט אראו

הניכש הרשיו ןכשמ ול ושעיש תנמ לע אלא (םירצממ) םשמ םאיצומ וניאש" ,ו ,ב"יפ ר"במדבמ ריעהלו (50
."םהיניב

.ט"כפ א"דיחהל דוד בל רפסב ראבתנו אבוה .ז"מרהל ם"יבבוש ןוקית רפס הארו .חכ ,ט רתסא (51

השעמל ןושאר"ד הרטעה םג ,תורטעה רשע לכ וב שי - עובשב 'א םויב וניא ןסינ ח"רש םינשהב םגד (52
ז"דעש ,ךליאו 143 'מע ב"כח ש"וקל הארו .ןמזב יולגב תכשמנ הניא וז הרטע - ולא םינשבש אלא ,"תישארב
.הכוראב ש"ייע ,םיניינע כ"וכב אוה
חישמ םע תויחל


םילעופ לארשי תדובע ידי-לע
"הלבגהו הדידממ הלעמל" הלואג


יסינ ןפואב הלואג

.סנ לש ןפואב הגהנה ,הלואג לש שדוח - וניינעש ,ןסינ שדוח םע הרושק שדוחה תשרפ
אלא ,שודיח לש ןיינע קר אל ,רמולכ .הלבגהו הדידממ הלעמלש הדובע - הדובעב וניינעו
.הלבגהו הדידממ הלעמלש ןפואב - אפוג הזב

םירזל ןיאו ךדבל ךל ויהי ביתכד אוה אדה" שרדמב אתיאו ,"םכל הזה שדוחה" רמאנ הז לעו
היהת םתדובעש - "ךדבל ךל" ,"םכל" - לארשי -ינבל תדחוימ חוכ תניתנ שיש ,ונייה ,"ךתא
.הלבגהו הדידממ הלעמלש ןפואל דע ,תושדחתה לש ןפואב

ןתנ יאדווב ירה ,וז הדובע לארשי-ינבמ שרודו עבות ה"בקהש ןוויכמ - רומאכו
דעו ,בבל בוטו החמש ךותמ ,תומילשב התושעל ,וז הדובעל םישורדה תוחוכה לכ תא הליחת
.הלבגהו הדידממ הלעמלש ןפואל

יכ - יסינ ןפואב ,הלבגהו הדידממ הלעמלש ןפואב היהת הלואגה םגש םילעופ הז ידי-לעו
לוכי ,םוקמ לכמ ,"ןיציקה לכ ולכ" ירהש ,הלואגה תויהל רבכ הכירצ עבט יפ-לע םגש תורמל
ןפואב היהת הלואגהש לארשי-ינב םילעופ םתדובע ידי -לע ןכלו ,םינפוא המכב תויהל רבדה
."תואלפנ ונארא םירצמ ץראמ ךתאצ ימיכ" :בותכה ןושלבו ,הלבגהו הדידממ הלעמלש

םיסינ ויהש - "םירצמ ץראמ ךתאצ ימיכ" ,םיבר ןושל - "תואלפנ" (א) :הזב םיקויד המכו
םשב םג זמורמ הז ןיינעו .םיסינ םישימחו םייתאמל דעו ,םישימח ,םיסינ הרשע ,םיבר
לע הרומ (הזב אצויכו אנינח) ןינ"ונ 'בש ארמגב אתיאדכ ,ןינ"ונ 'ב - "ןסינ" שדוחה
ויהי אובל-דיתעלד םיסינהש - תודיסחב אבומה - רהוזה שוריפ (ב) ."םיסינ יסינ"ד ןיינעה
.םירצמ תאיציד םיסינל ךרעב וליפא "תואלפנ" לש ןפואב

,"הנשיחא"ד ןפואב ,ונקדצ חישמ תאיבב המילשהו תיתימאה הלואג - רקיעה אוה השעמהו
."ואנ" ,שממ ונימיב הרהמב ,ארמימכ עגרב ,"אימש יננע םע ורא"
'מע ,ב ךרכ ,'מ"דשת תויודעוותה - םחנמ-תרות',מ"דשת'ה שדוחה תשרפ ,עירזת תשרפ תבש תחישמ)
(הגומ יתלב - 1336-1337


דימ לאגיהל הכזנ תובוט תוטלחהה ידי-לע

ךופהל חוכ-תניתנ איה הז םויב התיהש ןכשמה תמקהש ךכל ףסונ . . ןסינ שדוח-שארב ונדמעב
המדמ התואש םירצמ תלואג ,"הלואג לש שדוח שאר" םג והז ירה ,לוחה יניינע לכ תא השודקל
.דליה תדלוה םויל איבנה

,הלואגה שדוח-שארב ונדמעבש הכזנ - ולא םיניינע לכב תובוט תוטלחה ידי-לעש ןוצר-יהיו
שדוחה-שארב יכ ,שדוח-שארב דימ הלואגה היהת - "לאגיל ןידיתע ןסינבו ולאגנ ןסינב"ש
אליממ ,לעופ רסח חוכ ןיא ה"בקה לצאו ,לאגיל ןידיתע םהב ,ןסינ שדוח ימי לכ םיללכנ
.דימו ףכית הלואגה תא (ל"נכ ,ה"בקה םע םידחאתמה) הטמל לארשיל איבהל אוה לגוסמ
ךרכ ,'ח"משת תויודעוותה - םחנמ-תרות',ח"משת'ה ןסינ שדוח שאר ,שדוחה תשרפ ,ארקיו תשרפ תבש)
(שידיאמ םוגרת - 481 'מע ,ב

יהויחבמ ריתי


ולשמ הדגה היהת דלי לכלש יאדכ
חספה-גחב


ץרמו תויח ול ףיסוי רבדה

םוקמ לכ" שרדמב אתיאדכ ,"שדקמ יל ושעו" המכו-המכ-תחא-לע ,יחצנ אוה הרותב ןיינע לכ
."אבה םלועב אלו הזה םלועב אל ,םלועל זז וניא 'יל' רמאנש

אוה הז םויבש) ןסינ שדוח-שארב ןתינה "שדקמ יל ושעו" תדובעל דחוימה חוכהש ,ןאכמו
הנשה תומי לכל (ןסינ שדוח-שארמ) ךכ-רחא ךשמנ ,(הדובעה יניינע לכ םילוע וכרדש "רעש"ה
ושוריפ "הנשה שאר"ו ,"םינש ישאר העברא"מ (ןושארהו) דחא אוה ןסינ שדוח-שארש טרפבו]
.[םהלש םמוקמב םהשכ םג םגיהנמ אוהו ,הנשה ימי לכ םיכשמנ ונממו ללוכ אוהש

וניא שדקמהו ןכשמה ןיינבש יפ-לע-ףאו ,(בוט םויו) תבשב ףא אלא ,לוחה תומיב קר אלו
לקנב לועפל רשפא תבשב :הברדאו .תבשב םג תכייש הזבש תינחורה הדובעה לבא ,תבש החוד
תואקשמו םילכאמ) םיימשגה םירבדה םישענ תבשב יכ ,השודקל וכפהי םיימשגה םירבדהש רתוי
.תבש גנוע תווצממ קלח ('וכ

,"ףטו םישנ םישנא" ,לארשי לכל תכייש "שדקמ יל ושעו" תדובעש - לארשיל עגונב םג ןכו
שדקמו ןכשמ ,ויניינעו ויצפח לכו ורדח ,ותיב תא תושעל בייחו לוכי תחא לכו דחא לכ
.הכוראב ל"נכ ,'הל

,ולשמ רודיס ול היהי (םידלי דחוימבו) דחא לכש יאדכ - רתוי ךכב חילצהל ידכ
לש הדגה" - אמרג ןמזהש רבדו ,םירחא םירפס הז ךרד-לעו ,(לידבהל) הקדצ תפוקו שמוח
שיש ןידה ןמ ןכש-לכמב .הזב אצויכו שדח רודיס דליל ונקי גחה ינפלש - בוט המו] "חספ
.לעופב םתוא לצנל ץרמו תויח ול ףיסוי הז רבד .[תושרה ירבד - םיזוגאו תוילק תונקל

"שדקמ" ויהי ידוהיה לש תושרה יצפח םגש ,"שדקמ יל ושעו" יוויצה תא םייקל םיכרדה דחא
גהנמב וקיזחי ,ףטו םישנ םישנא ,ידוהי לכש יאדכ יכ ,התודוא רבוד רבכש ,העצהה האב -
...תווצמו הרותל הרושקה ךרדב תדלוהה-םוי תא גוגחל בוטה

ותוא השעיש ,לוח םויכ ,ךכ םתס ףולחיש םוקמב - ותדלוה םוי תא לצנל חוכה ןתינ ידוהיל
ויתונורכיז תולעהל" םויה תא לצניש ידי-לע ,היתווצמו הרות אלא בוט ןיא ,"בוט םוי"ל
,הרותה דומילב ףיסוי הז םויבו ,"םנקתיו בושי הבושתו ןוקית םיכירצהו םהב ןנובתהלו
לש תודעוותה ךורעל - ולאל ףסונו .רודיהב תווצמה םויקו הקדצה תניתנ ,הליפתה תדובע
ויהי תדלוהה םויב תובוטה תוטלחההש ידכ ,'וכו וירבח םג וא ותיב ינב םע ,תידיסח החמש
.תוטלחהה םויק תחלצהב רבדה ףיסוי - אליממו ,החמש ךותמ

ובש תדלוה םוי שי דחא לכל יכ ,תווצמו הרותב ףיסוהל םידוהי ררועל זפ תונמדזה תאזו
ףיסוהל רתוי לקנב וילע עיפשהל הז םויב רשפאו ,'וכו ולצא דחוימ םוי אוהו רבוג ולזמ
.תווצמו הרות ,השודקו בוט יניינעב
תויודעוותה - םחנמ-תרות' ,ח"משת'ה ןסינ שדוח-שאר ,שדוחה תשרפ ,ארקיו תשרפ תבש תחישמ)
(שידיאמ םוגרת - 479-480 'מע ,ב ךרכ ,'ח"משת

יבר יצוצינ


"ןויצב ןהוכ הארי"


ןויד * םינהוכ-תכרבב וילע בשחש לע סעלאי ברל הדומ יברה
תונוכת לש ןוכנ לוצינ * םוי לכב םייפכ תאישנ לע יתכלה
לע תוצוצינ * ומצע יפלכ תונדפקה תדימ תיינפהו ,םינהוכה
הנוהכה ןיינעלו םינהוכל יברה לש ותוסחייתה


רפואל השנמ-יכדרמ ברה תאמ

םתלעמו םתובישח תא תנייצמ הרותה םאו .טושפו יח רבד יברה לצא ויה הרותה יניינע לכ
לע הכרעהב הדוה תחא אלו ,הרומג תוטישפב יברה הזל סחייתה ,םתכרב חוכ תאו םינהוכה לש
.רחא וא הז ןהוכ ול קינעהש הכרב

?ןהוכב שומיש

.ןהוכב שומישה ןפואב יברה לש ותוריהז לע םיארוק ונא 770-ב םימימתה ידימלת תומישרב
אשוז 'ר ח"הרל יברה הנפ ח"לשת ירשת שדוח יהלשב המייקתהש 'תודיחי'ב ,לשמל ,ךכ
"םוקמ אלממ" ריאשה םא ולאשו ,770-ב םיחרואל םירועישה ןגראמ היהש ,ל"ז יקסבומיליו
ריאשהש רמא אשוז 'ר .(ומוקמל בושי םיחרואה ןורחאש דע) םירועישה ןוגראב ךישמיש
,ןהוכ הלהש ןוויכמ" :התיה יברה תבוגת .יקסלבא ןהכה 'יש ןמלז 'ר ח"הרה תא הנוממכ
תירבע ירבודל הדעוה ר"וי םימיל ,בונמלז שיבייפ-אגרש 'תה םשר) ..."יול םג הנמתש יאדכ
.(קרוי-וינב

.'םיטסיקנט'ה תועצמאב הקדצל תורטש יברה קליח ח"לשת ולסכב ט"י תודעוותה לש המויסב
ןרהא-לאכימ 'ר ח"הרה לש ונמוימ) םיאבה םירבדה תא יברהמ עמש ,ןהוכ היהש ,םישגינה דחא
ךורע-ןחלוש) "הזה ןמזב וליפא ןהוכב שמתשהל רוסא"ו ןהוכ ךניהש תורמל :(ןוסגילז 'יש
...הדובע ןמז וניא הלילו ,הליל התע ירה - (חכק ןמיס ףוס ןקזה ר"ומדא

תוכז דמלל ןהוכה דיקפת

סעלאי ןהוכה רזעילא -םירפא יבר ןואגה יברה לא עיגה ב"משת חספ דעומה-לוחד 'ב םויב
ברהו בל באכב רביד יברה .שדוקה-ץראב בצמה תודוא הבסנ החישהו ,(166 'מע 'המכחה לצב')
,סעלאי ברה" :יברה ול רמא ."תויהל לוכי אל הז" :ביגה ,םירבדה תא ךכרל ונוצרב ,סעלאי
."!בצמה אוה הזכ ךא ,תוכז דמלל ךילע אליממ ,ןהוכ ךנה

ול וקנעוהש ףסכ תועבטמ יברל קינעהל גהנ הלה יכ ןייוצי ,סעלאי ברה תא ונריכזה בגא
יתדפקה" :(ה"משת חספ דעומה-לוחד 'א ,ןסינ ז"י) יברל רמא םעפו .ןבה ןוידפב "ןהוכ"כ
.""רוכב יל שדק' תשרפב הרותב האירקה םושמ ,אקווד םויה אובל

רעב 'ר צ"הרהש ףורצ ףסכ תכיתח יברל רסמ (130 'מע 'המכחה לצב') א"משתב רוקיבב
.ךכ לע ול הדוה יברהו ,ול קינעה ןאיובמ

"ותשדיקו"

ודמלש יפכו ,תונוש תורוצב יברה שיגדה ,השודקבש רבד לכל ןושאר אוה "ןהוכ"ש ןידה תא
'תורשקתה' האר) תונמ-חולשמ .(223 'מע 'המכחה לצב' האר) "ותשדיקו" רמאנש הממ ל"זח
.לארשיו יול ,ןהוכל חולשל יברה גהנ (14 'מע ול ןוילגו ,13-12 'מע גל ןוילג

,(הנותחל םתעיסנ ינפל ןורחאה םויב וא) םתפוח םויב םינתחל ורודיס תא קינעמ היהשכ
."ןהוכ ימ" ראשה ןיב לאוש היה המודכו םינתח רפסמ ויהשכ ירה

ישילשה שדקמה-תיבו םינהוכה

גיהנמ ,אנהכ ןמלק ברל (חע 'מע ,ב ךרכ 'םחנמ לכיה') יברה רגיש ח"לשת בא-םחנמב 'גב
לש םדמעמב שודיחו רואיב אב תפסותכ .'ידוהי והימ' אשונב הכרב בתכמ ,י"אפ תעונת
:ישילשה שדקמה-תיבב םינהוכה

שדקמה-תיבל רשקב םינהכה דמעמ אתוילעמל הנושד יתעד תוינע יפל הארנ
.תושדקמה 'בו ןכשמב רשאמ ישילשה

לכהו") םלוכ לע תלטומ (ןכמ רחאל וברחש) תושדקמהו ןכשמה תמקה התיה רבעבש ,ריבסמ יברה
המכ תעדל)ש ישילשה שדקמה-תיבב ןכ -ןיאש-המ" ("םנוממבו ןמצעב דעסלו תונבל ןיבייח
םיליחתמ םינהכה שדקמה-תיבב זאש . . םימשמ אוביו הלגי אוה ללכושמו יונב (המכו
ךילע וולי - םייוולהו ,(ןהוכה לאקזחי תאובנב ראובמכ ,חבזמהו שדקמה-תיב תכונחב)
."'וגו

ינפל גיצה (15 'מע 'תועושי חימצמ תוקדצ ערוז' - א"שנת'ה לולאב ב"כ) תרחא תונמדזהב
.יול אוהש ,ונתח תאו ותב תא ,הפיח לש הבר ,ןהוכ 'יש בושי ראש ברה ג"הרה יברה

םייולה ויהי אובל דיתעלש ל"זיראה יבתכב רמאנ ירה ,ארונ אל" :ןתחל יברה רמא הבוגתב
..."!הנוהכל תוכייש דימת ךל היהת ,ןכ םא .םינהכ תגרדב

תשלושמ הכרב

המויקבש םינהוכ תכרב תודוא (364 'מע 'ב ךרכ 'ךלמ שדקמ') ג"כשת תנשב יברה םעפ חחוששכ
:רמא ,השע תווצמ שולש םימייקמ

:ל"זח ןושלכו ,תוכרב שולש תללוכ םינהוכ תכרבש הדבועה םע רושק הז ןיינע
םינהוכ" ,"'ה אשי ,'ה ראי ,'ה ךכרבי ,םוי לכב תוכרב 'גב ןיכרבתמ לארשי"
."'וכ םיקוספ השלשב תוכרב שולש לארשי תא ןיכרבמ

עימשה (426 'מע 'ב ךרכ 'א"שנת תוחישה רפס') א"שנת ןסינב ד"יל רואב ץמח תריכמ ירחאל
קחצי-לארשי ברה 'וכו ג"הרה) הריכמה תא ךרעש ברה לא הנפ המויסבש ,החיש יברה
וננוכתתו :רמאו ,(ןיקביר ןהוכה 'יש יכדרמ 'ר) 'ןלבק ברע'ה לא ןכמ רחאלו ,(יקסראקיפ
...הז חספ גחב ,ישילשה שדקמה-תיבב ,םינהוכ תכרב ,תשלושמה הכרבה ךרבל

םינהוכל םידחוימ תוחוכ

ד"כ ךרכ תוחיש-יטוקיל) ח"לשת תנשמ תרגיאב יברה בתכ ןהכ הנוי רמ ('הפוצה'ב) יאנותיעל
:(598 'מע

ונתינ םידחוימ תוחוכ רשא ,םינפ לא םינפ ונשגפנשכ ונרבידש המל ךשמהב
םג אלא םמצעל עגונב קר אל ,תורודה לכ ףוס דע ןהוכה ןרהא ערזל
יתווקת ,"לארשיל ךתרותו בקעיל ךיטפשמ ורוי" בותכה ןושלכ ,ירבעה םדיקפתב
ימשר ןפואבש ףא רשא ,תע-יבתכמב ולש רודמהב םגו ויתונורשכ רמ לצנמ רשא
הז לע םג יאדווב לבא ,םימייוסמ םיעוריאו תולועפ רבד לע חוודל אוה שדקומ
.'והעד ךיכרד לכב' יוויצה לח

'תונדפק'ב רדהל אל

ר"ומדא ק"כ ידיסחמ דחאל יברה בתוכ (ולש 'מע 'ג ךרכ שדוק-תורגיא) י"שת זומתב 'זב
:('ישפוח םוגרת'ב ןלהל) םיאבה םירבדכ צ"יירהומ

םולש בהוא היהש ןהוכה ןרהא ידכנ םה ךדיאמ ירה - םה םינדפק םינהוכ םאו
שרד רשא ,מ"כה ר"ומדא ח"ומ ק"כ ,יברה ידימלת םינהוכ טרפבו .םולש ףדורו
...תולעמ קר ינשב ריכהלו לארשי תבהא דימת

א"ישת תנשב תמייוסמ תוישיאל יברה בתוכ ,"תובבל בוריק לש ןיינעב יתאב התע לש לעו"
:ךישממו (טנת 'מע 'ד ךרכ ,שדוק-תורגיא)

תא ברקל ינא לדתשמ לבא ,הזב [ותרות דובכ=] ר"תכ שיגרה םא עדוי ינניא
ןמז תלחתהב התע רשא יל הארנו ,זמרב ויתודוא יל בתכש הז לשו ולש תובבלה
.רתויו רתוי תובבלה תא ברקל איה רשכה תעש םימחרהו ןוצרה ימיבו םידומילה
התיהש ןרהאד אערז לע םא ,הזב ןושארה דעצה תושעל ימ לע עדוי ינניא
דבכל ךירצש ילארשיה שיא לע וא . . ןברקמו תוירבה תא (וליפא) בהוא ותדימ
דבלבו ,היהיש ךיא היהי לבא . . םלועב תוריהמב םולש ךישמהלו ןהוכה תא
תורושב ינרשבי םא שארמ ותרות דובכל ןח תאושתו .לארשי לע םולש היהיש
.הזב תובוט

םשהמ קיתע ראותה

'א"משת להקה תנש ןמוי') א"משת ירשת שדוחב 'תודיחי'ל סנכנש ןמדלפ םשב הווצמ-רב ןתח
ביגה .ךכ בתכנ אל הווצמ-רבה תגיגחל הנמזהב וליאו 'ןהוכה' םשב םג 'קתפ'ב םתח (41 'מע
'ןהוכה' וליאו הנש תואמ שמח ןב םש אוה 'ןמדלפ' ?הנמזהב 'ןהוכה' תבתכ אל עודמ" :יברה
..."הרות-ןתמ ןמזמ דוע אוה

ענכיש יברה

לע לועפל ושקתהש ,םיחולש וגהנ הבש ,תוחילשה לש תישארבה תפוקתמ ןפוד-אצוי רופיס הנהו
:יברה לא םאיבהל ,םימייוסמ םיניינעב םידוהי

.והותב ולע םהיניב דירפהל םיצמאמה לכו ,(ל"חר) היוג םע דדייתה ןהוכ ידוהי רוחב
:יברה ול רמא 'תודיחי'ב .יברה םע ךכ לע חחושלו אובל וענכשל חילצה חילשה

,ןאכש םירפסה לכ תא דמלא םא םג ?הזה רדחב םיאצמנש םירפסה תא התא האור
וליפא תאשל ול רוסא הכלהה יפ-לע ןהוכו ,ןהוכ תויהל לוכי ינניא ןיידע
...?היוג תאשל לכות ךיאו ,תרויג
.ידוהיה ודיקפתו ותמשנ תבוטל היוגה לע רתיו אוהו ,רוחבה תא וענכיש יברה ירבד

!?לארשי-ץרא תא םתבזע

'מע 'המכחה לצב') יברה לצא גח רוקיב רקבל סעלאי ברה עיגה א"משת חספ דעומה-לוחב
:יברה ול רמא השיגפה םויסב .(134

.ןיזרוזמל אלא ןיזרזמ ןיאו ,םינהוכ תכרב לע םכל ריכזהל רתוימ יאדווב

זאו ףסומבו תירחשב ויפכ תאשל ןכודל הלע שדוקה-ץראב ורוקיבב יכ יברל רפיס סעלאי ברה
.יברה לע בשח

.ןכ :בישה סעלאי ברה .?םוי לכב ןכודל םש םתילע םאה :ןיינעתה יברה

...?לארשי-ץרא תא םתבזע תאז לכבו :ךויחב יברה ביגה ךכ-לע

יאדווב" :יברה ול רמא ,ז"משת חספ דעומה-לוחב ,סעלאי ברה לש ףסונ רוקיבב
יברה לע ןווכמ ינא ןושאר רבד - יאדוו יאדו" :סעלאי ברה ."םינהוכ תכרבב ילע םתבשח
.(יברה לש 'קה ודי תא קשינו) "שודקה

רבחמ לעב) ןהוכה ןמחנ-לאפר 'ר ח"הרהל יברה בתכ ,ב"ישת תנשב ,ןכ ינפל תובר םינש
תכרבב יברה לע ןווכמ אוה יכ ול בתכש ('לזרבה ךסמ ירוחאמ'ו 'םירופיסו תועומש' רפסה
:(טסק 'מע 'א ךרכ 'גהנמו הכלה ירעש') םינהוכ

רמאמ ומויק לעו ,םינהוכ תכרבב ימש ןווכמש לע ןח תואושת ןח תואושת
וב םייוקיש ןוצר יהיו ,ועידוהל ךירצ וריבחל הנתמ ןתונה ,ל"ז וניתובר
לע הבורמ איהש ותפסותבו ,םכרבא ינאו ה"בקה תחטבה הלגנהו הארנה בוטב
.רקיעה

םידרפסה לש םקלח ירשא

,ב"נשת ןוושחרמב 'וב ,יברה לצא א"טילש והילא יכדרמ ברה ג"הרה לש ןורחאה ורוקיבב
וכזש םידרפסה לש םקלח ירשא" :(461 'מע 'ב ךרכ ,'ב"נשת - תוחישה רפס') יברה אטבתה
:ףיסוהו ."(בוט-םויב קר אל) םוי לכב םייפכ-תאישנל [ל"וחב םג=]

,םוי לכב םייפכ-תאישנ תוצמ ומייקי ץראל-ץוחב םגש גיהנהל הצר ןקזה וניבר
.וז הנקת לבקי רוביצהש ודיב הלע אל תולדתשהה ירחאלו

לארשי ץרא תיצמתמ

תופסונ תויונמדזהבו (224 'מע 'המכחה לצב') זאד םיישארה םינברה ינש לש םדוק רוקיבב
םיאשונ םש - ל"וחב תוליהקב גהנמה תא יברה ריבסה (חסק 'מע 'גהנמו הכלה ירעש' האר)
-ינבל םג תכשמנ םוי לכב לארשי-ץראב םינהוכה תכרבש רמול שיש - בוט-םויב קר םייפכ
םלועה לכ התוש לארשי-ץרא תיצמתמש (א,י תינעת) ל"זח רמאמ ךרד לע) ל"וחבש לארשי
םהיחא" ךרד לע ,ץראל-ץוחבש לארשי-ינב רובע םג םינווכמש םינהוכה ידי-לע טרפבו .(ולוכ
.(דועו .ב דומע ףוס ,חל הטוס האר) "תודשבש

"לארשיל םהל חנה"

-תכרב ןיינעב ינרות רקחמ הווהמה טרופמ בתכמ ןהוכה בושי-ראש ברה רגיש ט"לשת הכונחב
לילגבו הפיחב תויסנכה יתב בורב יכ הדבועה רואל - ץראה ןופצבו הפיחב הזה ןמזב םינהוכ
-ץרא גהנמכ אלש ,ל"וח גהנמל בורק ,בוט-םויו תבש יפסומב קר םינהוכ-תכרב ךרבל וגהנ
'ב ךרכ 'ןימוחת'ב םסרפתה) ןופצהו הפיחב םג םידרפסה תוליהק גהנמכ אלשו הלוכ לארשי
.לארשי-ץרא ינב גהנמל רוזחל שקיב אוה .(362-345 'מע

,(363 'מע םש ןימוחתב ותומילשב ספדנ) בתכמ יברה ול רגיש ט"לשת'ה תוחילסה ימיב
:רמאנ וב (דבלב הז ןיינעל עגונה קתענ 448 'מע ח"י ךרכ תוחיש-יטוקילבו

םינהוכ תכרבד ןיינעב יתינע אלש לע החילסה בור [ותרות דובכ=] ר"תכ תא
עגונב טרפבו הזב אנקסמהב הז ןודינב תובר ינא טבלתמ יכ ,שדוקה-ץראב
...רקיעה הז ירהו - לעופב השעמל
הליפת חסונ עבקו רריבו לכ ינפמ ןקזה ר"ומדא תח אלש ףא ,אסיג ךדיאלו
הצור היהד (ךרעב - ןושלה) רמאש רפוסמ םינהוכ תכרבל עגונב ירה - 'וכו
.(ץראל-ץוחב םגו) םוי לכב וז השע תווצמ םויק היהתש 'וכ הריזחהל
(רוריבב) םעטהו רבדה עודי אלש ינפמ אקוודו .'וכו הזב השע אל הז לכבו
- אפוג הז ירה - רבד יצח תורוהלו .הזב 'וכו אירטו אלקשה) רתוי דוע השק
לארשיל םהל חנה ל"זח תארוהכ הזב יתגהנה ןכלו .ןבומכ ,ינשה יצחה תלילש
.'וכ

ץראל-ץוחב גהנמה

.םינהוכ תכרב אשונב יברה ומע חחוש ,יברל אב ןהכ בושי-ראש ברה רשאכ ,תופסונ תושיגפב
חימצמ תוקדצ ערוז' - א"שנת'ה לולאב ב"כב הקדצל תורטשה תקולח ךלהמב) םישגפמה דחאב
?תבש לכב וא םוי לכב םינהוכ תכרב ךרבמ התא םאה :יברה ותוא לאש (16-15 'מע 'תועושי

.םוי לכב ךרבמ ינא :ןהוכ בושי-ראש ברה

םידרפס לש תסנכה-תיב ןאכ שיש םירמוא ?ןאכ גהונ התא דציכ ,ןכ םא :יברה
.[317 'מע 'המכחה לצב' :הוושה] םוי לכב םיכרבמש

.ןסכאתמ ינא וב םוקמהמ קוחר הזה תסנכה-תיב :ןהוכ בושי-ראש ברה

.דימ ךרבת רוזחתשכ ,ןפוא לכב :יברה

גהנמ תא הפיחב ונילצא וגיהנה ,"םילשוריל ןילעמ לכה"ש ןוויכמ :ןהוכ בושי-ראש ברה
.םוי לכב ךרבל םילשורי

.בוט ןפואב היהיש :יברה

.םילשוריל רוזחל רבכ םיכירצ לבא :ןהוכ בושי-ראש ברה

.םילשוריל ונתוא םג תחקל חכשת לאו .תובוט תורושב ,"םילשוריל ןילעמ לכה" :יברה

.ונימיב הרהמב :ןהוכ בושי-ראש ברה

."םכרבא ינאו" ,שממ בורקב :יברה

ךרבמה ןהוכל יברה תרעה

תינקדצה תינברהו ר"ומדא ק"כ תלצהל םינש לבוי ואלמ ,א"שנת'ה ןוויסב ח"כ ,ינש םויב
תליפת ירחא .(א"שת ןוויסב ח"כ 'ב םויב) תירבה-תוצראל םתאיבו יאפוריאה אכבה קמעמ ע"נ
.םידיסחה לכ םשב יברל תדחוימ הכרב א"טילש הירארוג ןמלז-רואינש 'ר ח"הגה עימשה החנמה
ול לחיאו ,ולוכ םלועבו תירבה-תוצראב יברה ללוחש תינחורה הכיפהמה תא ראית תושגרתהב
.המלשה הלואגל דע ויניינע לכב החלצה

479 ןויליג 'ד"בח רפכ'ב רואית יפל) ןאכ .םינהוכ תכרבב יברה תא ןהוכ ךריב ןכמ רחאל
.הכרבה לע אופא רזח ,ןהוכהו ,"'וג רבדיו" הלחתההמ ליחתהל שי יכ יברה ריעה (52 'מע
.םוי לש ותוהמל החיש השעמל התוויהש ,םיכרבאל הכרב תחיש יברה עימשה זאו

,ל"ומה תרעה הב המשרנ (635 'מע 'ב ךרכ 'א"שנת תוחישה רפס') ההגהל החישה הסנכוהשכ
:הכלהל גהנמ יפוא תלעב הרעה הילושבו

ומשו" דע "'וג רבדיו"מ) םינהוכ תכרבב א"טילש ר"ומדא ק"כ תא 'יש ש"נאמ דחא ךריב"
:ןוילגה ילושב ןייוצ ךכ לעו ("םכרבא ינאו 'וג

הפוס דעו התליחתמ (ךליאו בכ,ו אשנ) הלוכ םינהוכ תכרב תשרפב ךרבל םיגהונ שי ןכ"
-םויב םינהוכה םיכרבמש יפכ) הכרבה חסונב קר אלו (רחשה תוכרבב םוי לכ םירמואש ומכ)
."םולש ךל םשיו" דע "ךכרבי"מ (הזב אצויכו בוט

"ורבד ץורי הרהמ דע"

,תובוחר לש הבר ,א"טילש קוק ןהוכה החמש 'ר ג"הרה םע יברה תחיש לש ןושאר םוסרפ ןלהל
דמועה ,ג ךרכ 'שטיוואבוילמ יברה םע הרותה תכלממ' רפסה ךותמ) מ"שת רייאב ט"כל רואב
:(בורקב עיפוהל

ורדחב ההש תיברע תליפת ירחא .'להוא'ל א"טילש ר"ומדא ק"כ עסנ - רייאב ח"כ - םויה]"
ןהוכה החמש 'ר ג"הרה . . ןיתמה דצב .תינוכמל וכרדב אצי ךכ-רחאו העש יעבר תשולשכ 'קה
ריא") ותולצנתה תא שקיב .תוקד רפסמ ךשמ ומע חחוש ק"כו תובוחר לש הבר ,א"טילש קוק
אוהש עדי אלש ינפמ (?ורדחל ול ארק אלש לע וא) ול ןיתמהש לע ("ןבאה לביראפ טינ טלאז
.ןאכ אצמנ

.םילשורי (. . ל רשקב והשמ רפיס) :ק"שרה"

.תובוחרב םיאצמנ םתא ירה :ר"ומדא ק"כ"

.םילשורי לע רפסמ ךא :ק"שרה"

.הכרב שקבא ,ןהוכ ךנה ירה :ר"ומדא ק"כ"

.א"טילש ר"ומדא ק"כמ הכרב שקבל יתאב :ק"שרה"

התכשמהש ךכב איה םינהוכ תכרב תלעמש הרות-יטוקילב בתוכ ןקזה ר"ומדא :ר"ומדא ק"כ"
."ורבד ץורי הרהמ דע"ד ןפואב תוריהמב איה

.ק"כמ הכרבב ינוצר ינאו :ק"שרה"

רבדהו . . "ורבד ץורי הרהמ דע" ,ךרבמ אוה ןהוכהש איה הלעמה ,רומאכ :ר"ומדא ק"כ"
...ךשמנו ךשמנ

.תובוחרב (רמועב ג"לד) 'הכולהת'ב םכתופתתשה לע חוכ רשי :ר"ומדא ק"כ"

?.י.נב םיראשנ םתא יתמ דע :ר"ומדא ק"כ"

...תועובש . . דע :ק"שרה"

ר"ומדא ימחו ירומ גהנ ךכ - 'תוימינפבו החמשב הרותה תלבק' םכלצא היהיש :ר"ומדא ק"כ"
,התומילשב לארשי ץראל סנכיהל וכזתש - 'ץראה תומילש'ב םיקסעתמ םכנהש ןוויכמו - לחאל
."ולוכ םלועה לכ התוש לארשי ץרא תיצמתמ רשא

'םייחל' ורמא םינהוכה

תליחתב יכ יברה רמא (317 'מע ,ג"ישת שדוק-תוחיש) ג"ישת חלש תשרפ שדוק-תבש תודעוותהב
לכמ ןכש .הנוהכ תונתמ לע רבודמ השרפה םויסב ךא חרוק לש ותקולחמ לע רבודמ חרוק תשרפ
,"ןרהא הטמ חרפ" הנוהכב יוליע ףסותינ תקולחמ התואמ .השודקל תפסותו תלעות שי רבד
ןושאר אוה ןהוכהש ,הזה םויה דע ורתונש םיניינע םנשיו אקווד ךשוחה ךותמ רואה ןורתי
.השודקבש רבד לכל

.ושע ןכו ,"םייחל" ורמאי םינהוכהש יברה הויצ ךכ-רחא

'מע 'ג ךרכ א"ישת 'םחנמ תרות' המגודל האר) הז ןיינעב יברה יפב הרוגשה ןושלב םייסנו
:(106

."ןויצב ןהכ הארי" :םידרפסה לארשי ינב וניחא לצא ליגרה הכרבה ןושלבתודיסחה ינייעממ


ינימש תשרפ


(א,ט) ינימשה םויב יהיו

:ארובה תדובעב הארוה שי ומצע הז םשבו ,'ינימש תשרפ תבש' תארקנ תאזה תבשה

תעבש'מ דחא אוה ינש דצמ ךא ,האירבה תומלש תא למסמ דחא דצמש ,תבשה םוי אוה - יעיבש
םלועה תואיצממ הלעמלש הגרדל זמור - ינימש .האירבה תרגסממ קלח ונייה ,'ףקיהה ימי
.ירמגל

הכז רבכש ימ םג יכ ,אוה רסמהו .דחי םג תולעמה יתש תא אופא תבלשמ ינימש תשרפ תבש
- ירמגל םלועה תולבגהמ הלעמלש הגרדל תולעתהלו ףיסוהל בייח ,'יעיבש' לש תומלשל עיגהו
.'ינימש'
(ג"משת ינימש תשרפ-תבש תחישמ)


(א,ט) ינימשה םויב יהיו

."םוי רואל םיקולא ארקיו" (א תישארב) בותככ ,יוליגו רוא לע הרומ - "םוי"

הנומש לש חישמה תומי לש רוניכ" (גי ןיכרע) ל"זר רמאמכ ,חישמה תומיל זמור - "ינימש"
."ןימינ

הזה יוליגהו .חישמה תאיב ירחאל םלועב הלגתיש יקולאה יוליגה והז - "ינימשה םוי"
דחא אוהש ,ןמזה רדג לע הרומה ,'םוי' תלימב זמרנכ ,וירדגו םלועה תואיצמ ךותל רודחי
.האירבה ירדגמ

םימעפ הנומש הב םיארוקש הנש) "הנמש - ינימש הנומש" ידיסחה םגתפב םג זמרנ הז ןיינע
;ןמשב החישמה םש-לע ןכ ארקנש ,חישמל זמור 'ןמש' :(הנמש הנש איה ,"ינימשה םויב יהיו"
,האירבה יטרפ לכב רודחי חישמה תומי לש יקולאה יוליגה ןכ ,רבד לכב עפעפמ ןמשהש םשכו
."י-ד-ש תוכלמב (ולוכ םלועה לכ) םלוע ןקתל"
(ח"משת חספ-לש-ןורחא תחישמ)

* * *

היירטמיגב ,'זא' הלימל רושק ינימש רפסמש ,ןאכ רקי-ילכה ירבדב םג זמרנ רומאה ןיינעה
."'ז לע בכור 'א" ונייה ,הנומש

היהי אוהה םויב" ,דחא 'ה - .("השמ רישי זא") הדיתעה הלואגל זמור - "זא" :רמולכ
.םימי העבשב הארבנש ,האירבה - ."דחא ומשו דחא 'ה

("זא" הלימבש) ף"לאהש ךכב זמרנכ] 'זה ךותב 'אה הלגתי אובל-דיתעל - "'ז לע בכור 'א"
לוכהו ,םלועה ירדג ךותב זא הלגתי םלועה ירדגמ הלעמלש יקולאה רואה .[ן"יז תואל תמדוק
."דחא 'ה" אלא השעמל הניא האירבה לש התואיצמ תתימאש ךיא וארי
(ח"משת ינימש תשרפ תבש תחישמ)


(ב,ט) תאטחל רקב ןב לגע

(י"שר) השעש לגעה השעמ לע הז לגע ידי-לע ה"בקה ול רפכמש עידוהל

טכ הווצת) לגעה אטח לע רפכל ידכ ןברק ןרהא בירקה רבכ םיאולימה ימיב אלה :לואשל שי
?ףסונ ןברקל קקזנ עודמ ןכ-םאו ,(םש י"שרבו

:רמול שיו

היהיש (ב ;ןוועה תרפכ (א .םיניינע ינש הרפכבש (ד"פ הבושתה-תרגיא) אינתה רפסב רבסומ
סייפש רחאל םגש ,ךלמל אטחש םדא ומכו) אטחה םדוק ומכ ה"בקה ינפל ביבחו הצורמ אטוחה
ינפל ומכ וינפל ביבחו הצורמ תויהל ידכ ךלמל ןורוד אוה חלוש ,ול לחמ ךלמהו ךלמה תא
.(אטחה

שפנל) החילסו הרפכ לש הרטמה תא גישה םיאולימה ימיב ןרהא בירקהש ןברקה ,הז יפלו
.(ךרבתי םשהל חור-תחנ) 'ןורוד' רדגב היה ינימשה םויב בירקהש ןברקה וליאו ;(םדאה

,ןרהא לש ותביח תא תמסרפמו העידומ הרותה :"ה"בקה ול רפכמש עידוהל" קוידה םג הז
."אטחה םדוקכ ךרבתי וינפל ביבחו הצורמ" תויהל רזחש
(19 'מע ,בכ ךרכ תוחיש-יטוקיל)


(ו,ט) 'ה דובכ םכילא אריו ושעת 'ה הוצ רשא רבדה הז

תחא הצעבו תחא האריב םכלוכ ויהתו ,םכבילמ וריבעת ערה-רצי ותוא :לארשיל השמ םהל רמא
ןכ םתישע . . וינפל תדחוימ םכתדובע אהת ךכ ,םלועב ידיחי אוהש םשכ .םוקמה ינפל תרשל
(םינהכ תרות) 'ה דובכ םכילא אריו -

ותויה תאפמ ,'םירפסבש רומחה' ארקנ ארפסה ןכש .רתסנו הלגנ לש ןיינעמ בוליש ןאכ שי
...קהבומ 'ידיסח' עטק ונינפל הנהו ,(חי תוכרב תופסות) תוכלהב הבורמ
(304 'מע ,ז ךרכ תוחיש-יטוקיל)


תאטחה תשעמ דריו םכרביו םעה לא ודי תא ןרהא אשיו
(בכ,ט) םימלשהו הלעהו

'הדובע' רחא ץ"שה תרזחב םינהוכ תכרב תא בלשל שיש ןאכמ ודמל (חי הליגמ) ארמגב
קרו ויתונברק תא הליחת בירקה ןרהאש עמשמ קוספהמ ןכש .('םידומ'ו 'הצר') 'האדוה'ו
אדח האדוהו הדובע"ש רחאמו ;םינהוכ תכרבל 'הצר' םידקהל שי ןכלו ,םעה תא ךריב ךכ-רחא
רחא םינהוכ תכרב ועבק ,(י"שר ירבדכ ,"איה םוקמ לש הדובע האדוה ףא") "איה אתלימ
.'םידומ'

םיזמרנ (םימלשו הלוע ,תאטח) בותכבש תונברקה תשולש :קדצ-חמצה ר"ומדא ק"כ ךכ לע רמוא
'הצר' תליפת - הלוע ;'ונל חלס' תכרבו 'ונבישה' תכרב - תאטח :הרשע-הנומש תליפתב
;(םימלש ןברק איה הדותה יכ) 'םידומ' תכרב - םימלש ;('הדובע')

.ץ"שה תרזחבש םינהוכ תכרב - םכרביו 'וג ןרהא אשיו
(וכ 'מע ,ארקיו הרותה-רוא)


(גכ,ט) דעומ להוא לא ןרהאו השמ אביו

(י"שר) תרוטקה השעמ לע ודמלל ?ןרהא םע השמ סנכנ המל

.דוחייו רושיק ונייה ,"אנרטקתא אריטק דחב" ןושלמ - "תרוטק"

תוקבדה תילכתב ה"בקה םע רשקתהל דציכ ןרהא תא דמיל השמ - "תרוטקה השעמ לע ודמלל"
ןברק) םיקולא תברקל הכז םתועצמאבש ,םויה תונברק תא בירקה רבכ ןרהאש ףא .דוחייהו
.'תרוטק' תניחב לש הנוילעה תוקבדלו תורשקתההל ושפנ האמצ ,(בוריק ןושלמ
(מ"שת ינימש תשרפ תבש תחישמ)


(גכ,ט) דעומ להא לא ןרהאו השמ אביו

דימ . . רעטצמ היה ,לארשיל הניכש הדרי אלו . . תונברקה לכ וברקש ןרהא הארש ןוויכ
(י"שר) לארשיל הניכש הדריו ,םימחר ושקבו ומע השמ סנכנ

הליפתבו הרותב ותדובע תא םדא דבוע םימעפל - "הניכש הדרי אלו . . תונברקה לכ וברק"
.םויהל לומתאמ תונתשה םוש האור וניא אוה ;ולמעב בוט ירפ האור וניא ךא ,ותלוכי יפכ

יזא ,ול רוזעיש ה"בקל ללפתמו ךכ לע תמאב רעטצמ אוה םא - "רעטצמ היה"

זמור השמ) ורובע םימחר תשקבמו ותליפתל תפרטצמ לוכיבכ המצעב הרותה - "ומע השמ סנכנ"
,(הרותל

.ותשקב תא אלממו ותליפת תא לבקמו עמוש ה"בקה - "לארשיל הניכש הדריו"
(מ"שת ינימש תשרפ תבש תחישמ)

עובשה חול


ד"בח יגהנמו תוכלה

גרובזניג החמש-ףסוי ברה תאמ

שדוחה / ינימש תשרפ שדוק-תבש
ב-רדאב ז"כ

תא םיחינמ .עובשה תשרפב םילוע העבשל םיארוק ןושארה רפסב .הרות-ירפס ינש םיאיצומ
ינשה רפסב .ןושאר רפס םיללוגו םיהיבגמ .שידק יצח םירמואו ,ןושארה דיל ינשה רפסה
-א ,בי תומש) "תוצמ ולכאת . . הזה שדוחה . . רבדיו" - "שדוחה תשרפ" ריטפמל םיארוק
- חי,המ לאקזחי) "דימת תלוע . . שדוחל דחאב ןושארב . . רמא הכ" :הרטפה .(כ
.1(וט,ומ

.םיקלח 5-ו 17:42 ,ינש םוי - דלומה

.2'םימחרה בא' םירמוא ןיא .ישילשה םויב ןסינ שדוח-שאר :םיכרבמ

ינש םוי
שדוח-שאר ברע ,ב-רדאב ט"כ

לש 'החמשב ןיברמ'ה רחאל ,רתויב הגלפומ החמש תויהל הכירצ רדא שדוח לש ןורחאה םויב
.3םויל םוימ רדא ימי לכ

.4ןונחת םירמוא ןיא החנמב

,ישילש םוי
שדוח-שאר ,ןסינב 'א

.[זלק ,חכק ,דכק ,זטק :תונויליג ,'תורשקתה'ב הנורחאל וטרופ שדוח-שאר יגהנמ]

:ןסינ שדוח

בא" ,לוחה תומיב 4"ךנעי . . חצנמל"ו 6"םיפא ךרא ל-א" ,5ןונחת םירמוא ןיא שדוחה לכב
ותפוח םויב ןתח אלא םינעתמ ןיא .5החנמב תבשב "ךתקדצ"ו ,תבש ףסומ ינפל "םימחרה
.7חספ -ברעב םירוכבהו

םויהמ םוי לכב (11םיליהת תרימא ירחא) 10הליפתה רחא 9אורקל 8גהנמה קזחל הווצמ :אישנ
תולכ םויב יהיו" םיליחתמ םויה .םיאישנה תשרפב ומויב םוי רבד ,ללכב דעו ןסינ ג"י דע
(תבשב םג) םירמוא ךכ-רחא .(זי-א ,ז רבדמב) "בדנימע ןב ןושחנ ןברק הז" םימייסמו "השמ
.14ותוא םירמוא םייוולו םינהוכ םג .13'ה-תליהת ירודיסב ספדנה "ןוצר יהי"ה תא 12

.17לכאמ תונליא לע קר םיכרבמ .16ןסינ שדוחב קר 15התוא םיכרבמ :תונליאה תכרב
אל ,הנושארה הייארה לע ךריב אל םא .18תונליא ינש תוחפל ויהיש לדתשהל שי הליחתכל
.20תוריפה לע ךכ-רחא ךרבי אל ,תונליאה לע םיחרפה דועב ךרבל קיפסה אל .19דוע ךרבי

יעיבר םוי
ןסינב 'ב

ר"ומדא ,שטיוואבוילמ ע"נ רעבוד-םולש ונבר ר"ומדא ק"כ לש אלוליה-תוקלתסהה םוי
-ותחונמ םשו ,ןוד רהנ לע בוטסור ריעב ,פ"רת תנשב ,21ד"בח יאישנל ישימח רוד ,ב"שרהומ
תודעוותהה) תודעוותה םוי .23ע"נ צ"יירהומ ר"ומדא ק"כ לש תואישנה תלחתה םוי .22דובכ
.(ןלהל הארו 23*.תסנכה תיבב -

ליחתמה הנשמ קרפ דומלל (א :ידכ ,וז 'ןוצר תע' ולצני ,ףטו םישנ םישנא ,תחאו דחא לכ
לעב לש ותרות דומילב 25ףיסוהל (ב .24(דחא קרפ םינפ-לכ-לע) שודקה ומשמ תחא תואב
הנכתנו ,ודי לע שדחתנ הרבסההו הנבה לש ןפואב תודיסחה יוליג רקיע"ש ,26אלוליהה
,הקדצ תניתנב 25ףיסוהל (ד .הליפתה תדובעב 25ףיסוהל (ג .27"'תודיסחה תרותד ם"במרה'
םיקסועה תודסומל וא אלוליהה לעב לש תדחוימה ותדובעל ךיישה ןיינעל - בוט המו
"הרותה תומילש תשגדומ הבש ,םימימת-יכמות תבישי דוסייב - ושודיח רקיע"ש ,ותדובעב
,29"הצוח תודיסחה תרות תצפה רקיע הליחתה ודי-לע"ו ,28דחאכ תודיסחו הלגנ
םהילע ולבקי הב ,החמש לש תודעוותה םייקל (ה .ומוקמ יאלממ וניאישנ וניתובר תדובעבו
.30תווצמו הרות יניינעב תובוט תוטלחה םיפסאנה


םיקוספה תא םיפיסומ ויה תואישנל ולעש רחאל וניאישנ וניתובר .33 'מע םיגהנמה רפס .ד"בח-ללוכ חול (1
.('אישנה' תודוא רבודמ םש) םיזנכשאה גהנמכ הרטפהה םויסבו תליחתב

.ד"בח-ללוכ חול (2

.1274 'מע 'ד ךרכ תוחיש-יטוקל (3

."ךנעי . . חצנמל" ינפל ,ז"הדא רודיס (4

.ח"ס טכת 'יס ז"הדא ע"וש (5

'ב לודגו ןטק םירופו הכונחב אלו שדוח-שארב אל 'םיפא ךרא ל-א' םירמוא ןיא" ספדנ ז"הדא רודיסב (6
לומיהל דמעש ןבה יבא חכונ היה ה"לשת ירשת 'ו םויב תירחש תליפתב םלוא ."באב העשתו חספ ברעב אלו םימי
ריבסהו ,ונכלמ-וניבא אלו ןונחת רמא אל יברהו ,ץ"שה תרזח ינפל יברה בל תמושת ךכל ובסהו ,םויב וב
'םיפא ךרא ל-א' ,'ונכלמ וניבא'ש ,ד"ס ברת 'יס ע"ושב ז"הדא ש"מ לע דסוימ ,םויב וב תודעוותהב ותגהנה
'םיפא ךרא ל-א' ןינעל םג ןכ ,ןונחתב יולת חצנמלש איה רודיסב הארוההש ןוויכמו ,הווש םניד 'חצנמל'ו
.(וסק 'מע ירשת-לולא 'ד"בח יגהנמ רצוא')

הזז אל הנשמ"ש היה ,ולש םיגהנמה תומישרב רבדה תסנכה תודוא יברה הנעמש ,רסמ רנורג 'יש ל"יר ח"הרה
'יש 'יבוט 'ר ת"הרה י"ע ''ה תלהת' ירודיסב ןוילגה ילושב ןכמ רחאל הז שודיח ףסונ מ"מו ,"המוקממ
.הניש אלו תאז איצוה יברהו ,יברל ולש םינוקיתה תמישר תא סינכהש םורטשרבליז

.ט"ס טכת 'יס ז"הדא ע"ושמ ,ד"בח-ללוכ חול (7

.זע 'מע ב"ח ח"וא גהנמו הכלה ירעש (8

יתעמש .רמועה תריפס רופסל םימיה דחאב חכשי אלש הלוגס שי ,ולש אישנה תא םוי לכב רמול הדפקהבש א"י
.ה"ע קורב לואש 'ר ח"הרה ג"הרה םשב ל"ז ירומ יבאמ

.וכותמ םיאישנה תשרפ אורקלו ת"סה לולגל ןיא האירקה ימיב םג .הרות-רפס ךותמ וארקל ונגהנמ ןיא (9
.םש גהנמו הכלה ירעש - אקווד ןיפסומה תליפת רחא ל"צ םיאישנה תשרפש ,ק"שב טרפבו

.טע 'מע םש - אישנה תאירקמ רתוי תשדוקמו הרידתש ,ףסומ תליפת ירחא ,ףסומ תליפת שיש םויבו (10

.ג 'מע (ןוויס-ןסינ) 'ד"בח יגהנמ רצוא' הארו ,םדוק רידתד (11

.ו-ד 'מע 'ד"בח יגהנמ רצוא' הארו .36 'מע םיגהנמה רפס .ןסינ ח"ר ,םוי םויה (12

.(ץמק הלוכ) "השרפ" םש דקנל ךירצ הרואכל .473 'מע (13

'רוביע'ל ךייש הזש ןוויכ ,הז טבשמ ונניא אוהו ". . טבשמ ךדבע ינא םאבש" םש רכזומש תורמל (14
,ע"נ ב"שרוהמ ר"ומדא ק"כ תארוה ,(התגרדב תראשנה ,אוה-ותמשנ ךותב תרחא המשנמ םייוסמ יוליג ונייהד)
'גהנמו הכלה ירעש'ב .םש 'ד"בח יגהנמ רצוא' הארו .ד"בח ללוכ חול ,םש ד"בח-םיגהנמה רפס ,םש םוי םויה
יזא ,וטבש והז םאבש קרו ,לארשימ דחאו דחא לכל תיאדו איה תוכיישהש ,ראבתנ פ 'מע ב"ח ח"וא
.רתוי הלענ ןפואב ןה הכשמההו תוכיישה

יכרב ,הלבקה ד"ע אוה ןכו .ז"הדא רודיסבש ןינהנה תכרב רדס פ"ע ,כר 'מע א"ח ח"וא גהנמו הכלה ירעש (15
ק"ס ןחלושה-ידבב וס 'יס ןחלושה-תוצק פ"ע) ד"בח ללוכ חולב סיפדהל םיכישממש אלפלו .ב ק"ס וכר 'יס ףסוי
ד ךרכ תידומלת הידפולקיצנא הארו .תוגייתסה לכ אלל ,רייא וא רדא ישדוחב םג וז הכרב ךרבל ןתינש (חי
.98 ןויצ ,חנש 'מע

עבצאב הרומ 'סב ראובמה פ"ע טרפבו .ה 'מע 'ד"בח יגהנמ רצוא' האר ,םע בורב וז הכרב וכרבש ויה (16
ושקביו חמוצו םמודב ולגלגתנש תומשנ ןוקיתל איה הכרבה תנווכש (ב ,וצק ג"ח) רהוזה פ"ע טצק תוא א"דיחהל
.םימחר ןהילע

.םוקמה גהנמב יולתו ,רוסיא ןיאש ב 'יס א"ח תעד-הווחי ת"וש האר ,תבשב הכרב ןיינעל

.444 'מע ב"ח 'ןינהנה תכרב רדס רואיב'ב ש"מכ אלדו ,טיר 'מע םש גהנמו הכלה ירעשב הנקסמה וז (17

לש הדגה האר ,ךרבל וקספ םיבר לבא ,הזב קפתסמ וכר 'יס א"ער ןוילגב ,הלרע תונשב םדועש תונליא ןיינעל
.דועו זכ 'יס ב"ח בקעי-תקלחו ה 'יס ג"ח םירשימ בבוד ת"ושמ די 'מע 'הידבוע ןוזח' חספ

.חי ק"ס וס 'יס ןחלושה-ידבו ב ק"ס וכר 'יס םייחה-ףכ (18

ירקימ אמלעב היאר םג הרואכלו .םש ןחלושה-ידב ,תוכלמו םש אלב וליפאו .ד"יה ג"יפ ןינהנה תכרב רדס (19
.ע"עו .הכר ס"וס א"מ ןייע ,הז ןינעל היאר

תוריפה ולדגו חרפה לפנ םאש ז"הדא 'כ (ג"כה ב"יפ) ןינהנה תכרב חולבש ןוויכ ,תוכלמו םש אלב וליפא (20
.445 'מע ל"נה 'נ"הרב רדס רואיב' .תאז טימשה נ"הרב רדסבו ,תוכלמו םש אלב ךרבל בוט

פ"ש תחיש האר ,ד"נרת תנשב קר התיה םיטרפה לכב תואישנה לוע תלבק ךא ,ג"מרת תנשב הלחה תואישנה (21
.34 'מע ,ו"לשת ד"בח רפכ ,ת"הק תאצוה ,'ב"שרוהמ ר"ומדא - תודלותה רפס' .ג"משת'ה ח"מ 'כ ,אריו

.ו"לשת ןילקורב ,'יברד אתבכשא' 'סב הספדנ ותוקלתסהו ןיד אמלעב םינורחאה וייח ימי תשרפ (22

ךותמ שדחה ןימלעה תיבל 'קה ופוג רבעוה ,ריעה תונוטלש י"ע ןימלעה תיב תסירה לשב ,ת"ש'ה רדא שדוחב
להוא םוקמב ומיקהו ,יברה לש ויבא ,ע"נ ןהאסרואינש קחצי-יול 'ר ק"הרה ודימלת תוארוה יפ-לע שפנ-תריסמ
,ת"הק תאצוה ,'קחצי יול תודלות'ב םשמו ,151 'מע 'יברד אתבכשא' .ןשיה להואהמ ורבעוהש םינבאה ןתואמ
.הז םויב ,'ד"בח ימי' 'סב ספדנ ץפושש ןויצה םוליצ .128 'מע ,ז"לשת ד"בח-רפכ

רפס .38 הרעה 23 'מע בל ךרכ .1 הרעהב 146 'מע בי ךרכ .הרעהב 1293 'מע ד ךרכ תוחיש-יטוקיל האר (23
.7, 8 תורעה 347 'מע א"ח ח"משת תוחישה

.ןסינ 'ל 'םוי םויה' (23*

.296 'מע אכ ךרכ תוחיש-יטוקיל פ"ע (24

.הגומ ,286 'מע ב"ח ז"משת תויודעוותה פ"ע (25

.382 'מע ב"נשת שדק-תוחיש פ"ע (26

.277 ,209 'מע ז ךרכ תוחיש-יטוקיל (27

.495 ,310 'מע א ךרכ ז"משת תויודעוותה .25 'מע זכ ךרכ .67 'מע כ ךרכ תוחיש-יטוקיל (28

.186 'מע בכ ךרכ םש הארו .389 'מע כ ךרכ תוחיש-יטוקיל (29

.276 'מע אכ ךרכ תוחיש-יטוקיל הארו .292 'מע םש ,25 הרעהב ל"נה החישל תופסוה פ"ע (30(ב) חספה תוכלהב ןישרודו ןילאוש


םינוש םירודיה

.1םידלי אל וליפא ,הנוכמ תוצמ םילכוא ןיא *

לכוא דחא לכ :לעופב] תוסוכמ ןחלושה לעש תוצמה ןכלו .היורש הצממ רתויב םירהזנ *
דחי אלו ,דרפנב - םיתושש ןכש-לכו 'וכו םילישבתה תא םילכוא .הרוגס תיקש ךותמ ומצעל
אלש ןכו ,םימ תפיט ןהילע לופית אמש ,[תוריפ-ימב הצמ םינגטמ ןיא ףא ,השעמל .הצמ םע
,םהב םיברועמ םימש תואקשמ וא ,םימ םיכפושש םדוק .קרמל וא םימל הצמה ירוריפמ ולפי
,הצמ-רוריפ וב לפנש חל רבד םע ילכ] הצמ ירוריפ ילכב ויהי אלש םיקדוב ,הרעקל וא סוכל
.2[הז חספב וב שמתשהלמ םיענמנ

.3היורש הצממ רהזיהל םיכירצ םינטקה םג - ךוניחה דצמ *

.4חספב ש"יי תייתשמ םירהזנ *

תא םיחתופ ותועצמאבש ילכה) ןחתופהש ורהזנ ,ןייה יקובקבמ תומתוחה תא וריסהשכ *
.5ומצע ןייב עגי אל (קובקבה

.6חספ ינפל םיציבה תא ופטש אל םלצאש הרמא ע"נ הקבר תינברה *

[ללכב םינילבתב שמתשהל אל ןכו] תסורחל ןומנקו הדיק תחקל אל ונגהנמ םינש המכ הז *
.7ץמח תבורעת ששחמ

לוטיל רתומ לבא ,הייתשו הליכאב הז תא הז דבכל ךירצ ןיא חספב" :רמא ןקזה וניבר *
.8"ומצעב

.9םעט ילב ,חספב ןונצ תליכא רסא קדצ-חמצה *

.10חספב םיגד םילכוא ויה וניתובר *

.11(וניתובר םג הזב ולקה ,ללכב לבא) חספב הת התוש היה אל יברה ,הארנכ *

.12חספב בלח ילכאמ לכוא היה יברה *

.13ןתפש ביבס בהז יספ םע תוחלצ םג ויה וניאישנ וניתובר לש חספה ילכ ןיב *

םתוא ונקיש דיפקהו .האופרל םיקותמ םידקש חספב לוכאל ךירצ היה ע"נ ב"שרהומ ר"ומדא *
.14ץמח ירצומ ללכ תרכומ הניאש תונחב (חספה םדוק)

וניאישנ וניתובר יתעמש אלו יתיאר אל" - חספל דחוימ חבטמ וא 'חספ תריד' רבדב *
.15"ןכ םיגהונ

הצר ,וילע השק היהשכ ,ךכ-רחאו ,גחה לכל םימ ומצעל ןיכהל גהנ םידיסחה דחא *
ר"ומדאש ףא ,ולטבל אלש ב"שרוהמ ר"ומדא ק"כ ול הרוהו .םירדנ תרתה ידי-לע גהנמה לטבל
.16ט"שעבה תוגהנהמ אוה הז גהנמש ןוויכ ,הזב גהנ אל ומצעב

ורמאשכש רפוסמ יברה לע .חספב 'םחל' םש ריכזהלמ םיענמנה שיש ,אבומ דועו יבשת 'סב *
.17חספב וריכזהל יאדכ אל :ביגה ,'ץמח' וב שיש םייוסמ רדח לע ול

.18ץמח ילכאמל םימודה (הפאמו) לכאמ ינימ חספב ןיכהלמ םיענמנ ןיא *

ךולכל וב ןיאש אדוול ידכ ,חספל דעוימה רכוסה תא ,דבב םיננסמו ,םילשבמ חספ ינפל *
םירצומ וא רכוס ללכ םילכוא םניאו ,םמצע וניאישנ וניתובר גהנמכ םיגהונה שי .והשלכ
.19םיברל הארוה וז םא עדוי וניאש רמא יברה ךא ,חספב ותוא םיליכמה

.20הליחתכל םילכב ףאו ,הפצרה לע לפנש לכאממ םירהזנ *

תוינבגע וליפא) הליכאה ינפל ותוא םיפלקמו ,הפילק לעב קרי וא ירפ קר םילכוא *
.םילכאמ ךותיחל וב םישמתשמ ןיאש ,ךכל דחוימה ןיכסב (םירמתו

.21חספב ('גנירה') םיחולמ םיגד לוכאל אלש םיגהונ *


תוצמל סחיה לע אל-טכ 'מע 'ד"בח יגהנמ רצוא' האר .7 'מע ב"ח א"ישת 'תויודעוותה - םחנמ תרות' (1
.הנוכמ

.חמ ,טמ 'מע 'ד"בח יגהנמ רצוא' פ"ע - םיירגוסב רומאה .41 'מע םיגהנמה רפס (2

הנווכה ,הזב דיפקהל ןיאש א"ישתד ל"נה החישב רמאנהו .258 הרעה 111 'מע ג"ח ח"משת תויודעוותה (3
.הנוכמ תצמ רשאמ היורש םליכאהל ףידעש ,ךוניחל ועיגה םרטש רתויב םינטקל

האנהב ורהזנ אלש ונ 'מעב םשו ,דנ 'מע 'ד"בח יגהנמ רצוא' האר - ותורשכב ןיטולחל םיחוטב םא םג (4
.ונממ

.846 'מע םירוביד-יטוקיל (5

לע דיפקה ע"נ צ"יירוהמ ר"ומדא ק"כש םש איבמו .אסר 'מע םירופיס יטוקלמ ,דס 'מע 'ד"בח יגהנמ רצוא' (6
דחוימב םיקוושמו ,םיציבה ג"עש ןומיסב להוכל םיששוחה שי וננמזב .ץוחרל ורדיהש שטיוואבוילב םירוחבה
.ןומיס אלל

.ללכב היישעת ירצוממ רשפאה לככ םיענמנ לעופבו .39 'מע םיגהנמה רפס (7

ואיבהלו והשימל תוחונ-יא תשגרה םורגל אלש ידכ קר ונייהו .42 'מע םיגהנמה רפס .זמ 'מע םוי-םויה (8
91 'מע ה"שת תוחישה רפס האר .חראמה לע ךמוס םא ,תחקל תורשפאה תתלו חראל שיש יאדו לבא ,וירודיה לטבל
.נ"שו ,זס 'מע 'ד"בח יגהנמ רצוא' .דועו

.בס 'מע 'ד"בח יגהנמ רצוא' (9

.םש אבומה טושפה גהנמכ ,חספ ינפל םתוא וניכהו ונק הארנכו .ס 'מע םש (10

יפמ אבומ ,14 'מע ה"נשת חספ ברע 'חישמ תיב'בו .םימח םימב לוהמ בלח ומוקמב התשש ,גנ 'מע םש (11
לעו ,הת תותשל וגהנש אבומ ל"נה 'מעב .תיבב טחסנש םיזופת ץימ התיה חספה ימיב הייתשהש ק"בשמה
.וק 'מעב אבומ - צ"יירוהמ ר"ומדא

יבגל) הז היהש א"יו .(29 'מע ,ו"נשת רדא 'ח ,ח"הנ ,'הרושת') ןיילק 'יש ןימינב 'ר ח"הרה יפמ (12
'מע 'ד"בח יגהנמ רצוא' הארו .(םש 'חישמ תיב') הניבג םג לכא זאמשו .ךליאו ח"לשת תנשמ קר (ומצע יברה
.י תוא גנ 'מעו ו תוא ומ

.ה"ע ןילסיז ב"דשר ח"הרה םשב ה"ע ןהכה ןמחנ-לאפר 'ר ח"הרהמ ,טנ ע"ס 'ד"בח יגהנמ רצוא' (13

.ה"ע אדנל בקעי ברה ג"הרהמ ,דס 'מע 'ד"בח יגהנמ רצוא' (14

תחנמה לעבש ,בעקת 'יס חספ 'לה םולשו םייח יכרדל םש ןייצמו .הרעהב 204 'מע בל ךרכ תוחיש-יטוקיל (15
.(זצ תוא ו"לרת 'מע םילשורי ןוכמ תאצוה 'םיגהנמ - ל"ירהמ' 'ס 'עו) .ןכ גהנ רזעלא

.םויכ םג הזב םיגהונה ש"נאמ שיו .זנ 'מע 'ד"בח יגהנמ רצוא' (16

ענמנ יברה ,בגא .וס 'מע 'ד"בח יגהנמ רצוא' ,13 'מע חל ןויליג 'תורשקתה' ,ט"לשת רדסה לילמ (17
.זמ 'מע 'ד"בח יגהנמ רצוא' - 'ךאלדיינק' אוהש תועטב וילע ורמאש לכאמ לוכאלמ

.דס 'מע 'ד"בח יגהנמ רצוא' (18

ר"ומדא ק"כ רבכש ,םשו .ךליאו נ 'מע 'ד"בח יגהנמ רצוא' הכוראב הארו .זש 'מע א"ח וביסמב ךלמה (19
.הזב ותוא םיקחמש בהוא וניאש רמא ע"נ ב"שרוהמ

'יש 'יבוט 'ר ת"הרה אוה ורוקמש ,טנ 'מע 'ד"בח יגהנמ רצוא'ב רפוסמהל ךשמהב ,םימה ןוניס ןיינעל
אלש ףידעש הז לע ריעה יברהו ,ןוניסה-דב ךותב והשלכ ךולכל ואצמ תודסומה דחאבש ל"נה רסומ ,םורטשרבליז
.תאז יתרכזה אל ןכ-לע ;ללכ ןנסל

,ילכ ןיינעלו .לכאמה תא םילכואו םיפלוקה שיש בתכ (רוקמ ןויצ אלל) ס 'מע 'ד"בח יגהנמ רצוא' 'סב (20
.הנש התואב דבעידב ףא וב שומישמ םיענמנש בתכ

.(םויכ תואיצמה רוריבל ללכ סנכנ אלש לבחו) ש"ייע ,אס 'מע םש (21


זכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ י"עש שטיוואבויל ןוכמ י"ע ל"וי
ןמרדור ןמלז-רואינש :יארחא ךרוע * רפואל השנמ יכדרמ ברה :ךרוע
דורב 'מ םחנמ :ישאר ךרוע
"תורשקתה" לע יונמ

ראודה תועצמאב ךתיבל תורישי "תורשקתה" ןויליג תא לבקל ןתינ

.(םימולשת 4-ב) ח"ש 177 :ץראב הנשל יונמ ימד
(םימולשת 2-ב) ח"ש 88 :ץראב הנש יצחל יונמ ימד
972-3-9607588 :תינופלט ררבל אנ :ץראל-ץוחב םייונמל יונמ ימד

:תבותכה יפל ,תבותכהו םשה ,יונמה ימד תא חולשל אנ
72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת ,םייונמה תקלחמ ,"תורשקתה"

ישארה ףדל

םיניינע חתפמ | ןיעידומ | סופד תיב | תושדח רדח | םידלי רדח | ןויע רדח | ד"בח תיב

תורומש תויוכזה לכ (c)
רואל האצוהה ףגא - זכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ
03-9606169 :'סקפ ,03-9607588 'לט ,72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת
ירא-בל ףסוי :"טנרטניא" רודמ שאר * בונורהא ןהכה קחצי ףסוי ברה :ר"וי
chabad@chabad.org.il