- ב"מק - "תורשקתה" ןועובש

ז"נשת'ה ןסינב 'ד * עירזת תשרפ ק"שע

ונרוד אישנ ,שטיוואבוילמ ר"ומדא ק"כ תרותמ יעובש סרטנוק
שטיוואבוילמ י"ולר ק"הרהב לדנעמ םחנמ יבר
ע"יז מ"גבנ ה"הללקוצז
יברה לא תורשקתהה קוזיחלו


ןויליגה ירודמ
ץבוק תדרוה עובשה חול תודיסחה ינייעממ יבר יצוצינ יהויחבמ ריתי חישמ םע תויחל תוכלמ רבד

תוכלמ רבד


יוליע תא השיגדמ עירזת תשרפ
םינותחתה תדובע


תוקסעתהל דע ,םינותחת םיניינע םע קסעתהלו תדרל המ םשל
ךרבתי ול הריד תושעל ידכ אלא * ?תורוע דוביעב
ןיאש ןותחתה הזה םלוע יניינעב קוסעל חרכהב ,םינותחתב
ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כ תחישמ * !ונממ הטמללע בכעתהל שי ,שארל לכל לבא ,םיניינע יוביר שי (הרותה תוישרפ לכבכ) עירזת תשרפב
.השרפה יניינע לכ לש םשה והזש ןוויכמ ,השרפה םשמ תדמלנה הארוהה

םיטרפ םהב שיש םיניד - 'וכו םיעגנ תוארמ יניד רואיבב תקסוע עירזת תשרפ :דועו תאז
אל .םיבותכה תוטשפב שחומב םיאורש יפכ ,תכבוסמו השק השרפ ,רמולכ ,םיכבוסמו םיבר
םנשי םהבש ,תומש רפסד תוישרפה בורו תישארב רפסד תוישרפל סחיב השק השרפ יהוזש יעבימ
,"םינהכ תרות" ,"בר יבד ארפיס" ,ארקיו רפסל סחיב וליפא אלא ,'וכ םירופיס יניינע
תשרפב דחוימ ישוק ונשי - 2"םירפסבש רומח" ותויהל ,"ירא" םשב 1תוכרב תכסמב ארקנה
השק - טושפ ידוהי תודוא רבודמ רשאכ ,ןכלו .הז ירחאלשו הז ינפלש תוישרפה יבגל עירזת
םג תוטשפב ןבומ ,"עירזת" ,השרפה םש ןכ-ןיאש-המ ,וז השרפד םיטרפה יוביר תא דומלל ול
.ולצא

אלא הז ןיא הרואכלש ףא ,"עירזת" - השרפה םשמ תדמלנה הארוהה לע בכעתנ - ךכל םאתהבו
אוה "עירזת" - רומאכו .וז השרפב םיראובמה םיניינעה ןכותל ךייש וניאש ,ידדצ ןיינע
."עירזת" המשש השרפל תוכייש תורומחה תוכלהה לכש ,ונייה ,השרפה יניינע לכד םשה

:"עירזת"

.םיטושפבש טושפ ידוהי םג ןיבמש יפכ ,העירז ןושלמ - אוה "עירזת"ד שוריפה

ול שיש רבד םא יכ ,ימעפ-דח ןיינע הניא העירז (א) :םיטרפ ינש - העירזה ןיינעב ,הנהו
תילכת (ב) .'וכ החימצה ןיינע לעפנ הז ידי-לעו ץראב טלקנו ערזנש ןיערגה תמגודב ,ךשמה
:3ל"זח ןושלבו ,ךורע-ןיאבש ןפואב ,רתוי לודג יובירב חמצי הז ידי-לעש - איה העירזה
."ןירוכ המכ סינכהל ידכ אלא האס ערוז םדא םולכ"

ןיינעב ךרוצ ןיאש דע ,ךכ לכ טושפ אוה (לודג יובירב חמוצ העירזה ידי-לעש) הז ןיינעו
ןיערג חקולש ןכתייה ,"ילמרונ םדא" ולאשי רשאכ :4םלועה עבט אוה ןכ ירהש ,הנומא לש
תא ללכ ןיבי אל - !?ןיערגה בקרנ םשש המדאה ךותב וחינמש הז ידי-לע ,םיידיב ודבאמו
ךילהתה אוה ןיערגה ןובקיר :הברדא - ןובקירו דוביא םשב תארקנ וזכ הלועפ יכו :הלאשה
.רתויב לודג יובירב חמצי ודי-לעש

- הנומא םע רושקה ןיינע והזש ,ונייה ,"ערוזו םימלועה יחב ןימאמ" 5ל"זח ורמאש ףאו]
רבד תודוא רבודמ רשאכ םגש .ידוהי לש ותלעמ לדוג תא שיגדהל אב הז ןיינע :הברדא ירה
,לודג יובירב החימצמ איהו ץראב םיערוז הנשב הנש ידימ ירהש ,גהונ וגהנמכ םלוע ,יעבט
יחב ןימאמ" ,םלועה ארובב הנומא םע יעבט רבד םג אוה רשקמ ,ידוהי ותויהל ,םוקמ לכמ
."ערוזו םימלועה

תויהל םיכירצ הדובעה יניינע לכש - עירזת תשרפמ תדמלנה הארוהה תנבומ הז יפ-לעו
אל ותו ימעפ-דח ןפואב הלועפ תיישעב קפתסהל לוכי וניא ידוהי ,רמולכ ,העירז לש ןפואב
ידי-לעש ,העירז לש ןפואב תויהל הכירצ ותלועפ אלא ,("גאט ןטוג א ןוא ןאטעגפא") ידימ
החימצה ןפואל דע ,לודג יובירב איה החימצה - וזמ הריתיו ,החימצה ןיינע לעפנ הז
."'ה והכרביו"ש ןוויכמ - רבדה םעטו ,"םירעש האמ" - קחצי לצא 6וניצמש

תויהל ךירצ ידוהי לכש ,ונייה ,"ריאהל תורנ" - 7ע"נ ב"שרוהמ ר"ומדא ק"כ ןושלבו
ויהי םה םגש לעופש ןפואבו ,8"חיפטהל תנמ לע חפוט" ,םיפסונ םידוהי ריאמש "רנ" תניחבב
ןיינע תמגודב ,ףוס ןיא דע ,האלה ןכו ,םיפסונ םידוהי לע ןכ ולעפיש ,"ריאהל תורנ"
תוריפו םיצע וחמצי םהמש םיניערג םע תוריפ חימצמ ץעהש ,9"ירפ השוע ירפ ץע" - העירזה
.םלוע דע ,םיפסונ

:"עירזת" תשרפמ תפסונ הארוה

(השרפה םש) "עירזת" תביתב שגדומ הז ןיינעו ."עירזת יכ השא" ,השא לע יאק - "עירזת"
.הבקנ ןושל איה "עירזת" תבית יכ - המצע

יאק ונתשרפבש "עירזת" תבית ,םנמא ,דיתע ןושלב קר "עירזת" רמול ךייש - רכז ןושלב]
,"עירזי" רמול ךירצ רכז ןושלב יכ ,הבקנ ןושלב אלא ךייש הז ןיא ,ןכלו ,הווה ןושלב
.["עירזת" אלו

עדויש יפכ ,השאו שיא םה לארשי-תסנכו ה"בקהש עודיכ ,לארשי-תסנכ לע יאק השא ,הנהו
,10לארשי-תסנכ םע ה"בקה לש ותנותח םוי אוה "הרות ןתמ"ש םיטושפבש טושפ ידוהי וליפא
ותשא תא סנרפמש שיא ומכ ,םהיכרוצ לכ תא לארשי-ינבל ןתונ ה"בקהש אוה עדוי ןכ ומכו
ןושל ,"עירזת"ד ןיינעה ,הז יפ-לעו .11"התנועו התוסכ ,הראש" ,היכרצ לכ תא הל ןתונו
.לארשי-ינב תדובע לע יאק - ("עירזת יכ השא") הבקנ

:הזב ןיינעהו

ךיקלא 'ה ךכרבו" - ה"בקה לש ותכרבבו וחוכב אלא הניא ותדובע לכש עדוי ידוהי רשאכ
עגייתהל המ ול ןיאש בושחל אוה לוכי ,13"רישעת איה תכרב" ,12"השעת רשא לכב
.ה"בקה לש ותכרב ךשמות הבש "תחלצ"ה תא ןיכהל ורובע קיפסמ ,הדובעה ןיינעב

לע ארקנ ("העירז") הדובעה ןיינע לכש ידוהיל תורוהל - "עירזת"ד הארוהה האב הז לעו
וילע ,ןכש ןוויכמו ,"עירזת יכ השא" ,הבקנ ןושל "עירזת" ,אקווד (לארשי-תסנכ) השאה םש
אלא ,דבלב "תחלצ" ןיכהל קר אל ,הדובעה יניינע לכב וב יולתה לכ תא תושעלו עגייתהל
."ךורע ןחלוש"ל םישורדה םיניינעה יטרפ לכו ,'וכ תיפכו גלזמ םע ,"ךורע ןחלוש" ןיכהל
."עירזת יכ השא" ,אקווד אתתלד אתורעתא לש ןפואב היהת הדובעהש - 14תודיסחה ןושלבו

:הזב רואיבהו

תא הניכמש וז איה השאה ,ןכ-יפ-לע-ףא לבא ,ותשא תא שיאה סנרפמ - הטמלד השאו שיא לצא
עגונב המכו-המכ-תחא-לעו .15שממ לעופב הליכאל היואר היהתש ןפואב היטרפ לכ לע הדועסה
ירה - (ארקמ לש וטושפב "עירזת"ד ןיינעה) "אמייקו אייח אערז" - ירקיע יכה ןיינעל
תא תאשונש וז איה ,ןכש ,16שממ לעופב ירקיעה דיקפתה תא השאה תאלממ הז ןיינעבש יאדווב
ולוכ ןיינעה לכ ,ןכלו ,שממ לעופב ותוא תדלויש וז איהו ,רוביעה ישדוח 'ט ךשמב רבועה
."עירזת יכ השא" - המש לע ארקנ

למעהו העיגיה רקיע ,ןכ-יפ-לע-ףא לבא ,17ה"בקהו ומאו ויבא - םדאב םיפתוש 'ג שי םנמא
עגונב ןהו ,םיפוצר םישדוח 'ט ךשמב ןוירהה רעצל עגונב ןה ,השאה לצא - איה הז ןיינעב
השענ לכל רשאכ לכה ,החפשמה תרהט םע םירושקה םיניינעה לכ - הז ינפל ןכו ,הדילה רעצל
."עירזת יכ השא" רמאנ ןכלו ,השאה ידי-לע רקיעב

:השאו שיא תמגודב םהש - לארשי-תסנכו ה"בקהל עגונב אוה ןכו

ידיב לכה" 18ל"זח ורמא הז םע דחי לבא ,ה"בקה לש וחוכב םנמא תישענ הדובעה תוללכ
-ינב לש םתלועפו םתדובעל (לוכיבכ) ה"בקה קוקז הזבש ,ונייה ,"םימש תארימ ץוח םימש
.לארשי

:רתוי תויטרפבו

ה"בקהש 19ל"זר רמאמכ ,ה"בקה לש תווצמה םויק אוה הטמל תווצמה םויקל שרושהו דוסיה
ויקוח בקעיל וירבד דיגמ" 20בותכש ומכ ,תווצמה לכל עגונב אוה ןכו ,ןיליפת חינמ
אוה םגש ,ה"בקה לש "ויטפשמו ויקוח ,וירבד" םה תווצמה לכש ,ונייה ,"לארשיל ויטפשמו
.21תושעל לארשיל רמוא השוע אוהש המ - לארשי-ינבד תווצמה םויקל דוסיה והזו ,םמייקמ
לש ויתווצמב םג ירמגל שדח ןיינע לעפנ לארשי-ינב תדובע ידי-לע ,ןכ-יפ -לע-ףא לבא
תווצמ" רתוי הטמלו (ליצאמה תווצמ) "יתווצמ" שי אפוג ה"בקה תווצמבש 22עודיכ ,ה"בקה
אקווד הז ידי -לע ,הטמל תווצמה תא םייקמ ןותחתה םדאהש ידי-לע ,םנמא ,(א"ז) "'יוה
23דיגמה תרותכו ."יתווצמ" יבגל וליפא אלא ,"'יוה תווצמ" יבגל קר אל יוליע השענ
רע") תווצמה ןיינעב תויח לעופ םדאהש ,"םהב יחו םדאה םתוא השעי רשא" 24בותכה שוריפב
.25("קידעבעל ייז טכאמ

הז ידי-לעש ,אקווד (השא) לארשי-ינב - םינותחתב ךרבתי ול הריד השוע ימ :רקיעו דועו
לש רועמ םישענש ,ןיליפת ומכ ,הזה םלוע תוימשג יניינעב ושבלתנש תווצמה תא םימייקמש
אצויכו ,ןותחת יכה רבד ,26"םיבלכ תאוצ" ידי-לע השענ תורועה דוביעש דעו ,תימשג המהב
הז ידי-לע - (27"ןיליפתל הלוכ הרותה לכ השקוה") היתווצמו הרותה יניינע ראשב הזב
.םינותחתב הריד ךרבתי ול תושעל הנוילעה הנווכה תא םה םימילשמ

אתורעתא ,הטמה תדובעד יוליעה תשגדה - עירזת תשרפמ םידמלש תפסונה הארוהה יהוזו
ןוויכמ ,"עירזת יכ השא" - לארשי-ינב םש-לע תארקנ הלוכ הדובעה לכש דעו ,אקווד אתתלד
.םינותחתב ךרבתי ול הריד תישענ םתדובע ידי-לע אקוודש

:תוטושפ תויתואב - הארוהה רואיב

ילע המ םשל לבא ,אחינ - םיינחור םיניינע ,םילענ םיניינעב קוסעל :ןועטל לוכי ידוהי
!?"םיבלכ תאוצ" ידי-לע תורוע דוביעב תוקסעתהל דע ,םינותחת םיניינע םע קסעתהלו תדרל

ימ ול יואו (םימשב רכומ) םשב ותונמואש ימ ירשא" - ןועטל ךישממ - תרמוא המצע הרות
דחא אוה "יקסרוב"ש 28ארמגה ירבד תודוא עמוש רשאכו !28"(תורוע דבעמ) יקסרוב ותונמואש
רע טפאכ"=] ושאר תא ספות אוה ירה - "לודג ןהכ אלו ךלמ אל םהמ ןידימעמ ןיא"ש ולאמ
!["פאק ןראפ ךיז

ידכש - הדובעב וניינעו 28"!יקסרוב . . אלב םלועל רשפא-יא" :ול םירמוא הז לע הנה
הטמל ןיאש ןותחתה הזה םלוע יניינעב קוסעל חרכהב ,םינותחתב ךרבתי ול הריד תושעל
!ונממ

ימ ול יוא" הרותה תרמוא - אוה ןעוט - ףוס-לכ-ףוס :ותוא קפסמ הז ןיא ןיידע ,םנמא
!?"יקסרוב ותונמואש

ןוויכמ - "'וכ ול יוא" הרותה הרמא המ םשל ,ןבומ וניא הרואכל :םידקהב - הזל הנעמהו
"הרצי תבשל" ,םלועה םויקל חרכומה רבד והזש ,ונייה ,"יקסרוב . . אלב םלועל רשפא-יא"ש
דוביע - ליעל רומאכ ,תווצמ יניינעל עגונב אלא ,תושרה יניינעל עגונב קר אלו ,29
חרכומ ,30המשל תויהל ךירצ תורועה דוביע םגש ןוויכמו ,ןיליפת םהמ תושעל ידכ תורוע
ימל ול יוא" רמול הרותה הכירצ המ םשל ,ןכ םא ,אקווד ידוהי ידי-לע תושעיהל רבדה
,(הרואכל) תלעות לכ אלל הקעומ לש שגר ידיל םדאה תא איבהל עודמ ,"יקסרוב ותונמואש
!?םלועה םויק ךרוצל וז הכאלמב קוסעי והשימש חרכהב ירהש

םג הנה ,"יקסרוב ותונמואש ימ ול יוא"ש עדי ידוהי רשאכש - איה הרותה תנווכ יאדו אלא
הכאלמב קסוע ידוהי רשאכ :יכ ,"םשב" םא יכ "יקסרוב" היהי אל תורוע דוביעב קסוע רשאכ
,"םשב" םא יכ ,"יקסרוב" וניא בוש - ןיליפת םהמ תושעל ידכ תורוע דוביע ,השודק םשל וז
!ןיליפת תווצמ םייקל ולכוי םידוהיש תושעל - איה ותונמוא ירהש

וליא :31עודיה ןושלבו ,תווצמה ידי-לע יוליע םוש לעפנ היה אל םא וליפא :ךמצע עגהו
-המכ-תחא-לע .תומילשה תילכתב תווצמה תא םימייקמ ונייה זא םג - םיצע בוטחל וניווטצנ
עגונב ןה ,םיימשג םירבדב תווצמה םויק ידי-לע לעפנה יוליעה לדוג תא םיעדוי רשאכ המכו
ירה - םינותחתב ךרבתי ול הרידה תיישעל עגונב ןהו ,ה"בקה לש ויתווצמב לעפנש יוליעל
םא יכ "יקסרוב" וניאש אטישפ ,ןכש ןוויכמו ,םילענ יכה םיניינעב אוה קסועש יאדווב
."םשב"

-לע אקווד ,ןכש - אקווד םינותחת םיניינע םע הרושקה הדובעב יוליעה לדוג ןבומ הזמו
.םינותחתב ךרבתי ול הריד תיישע :הלענ יכה ןיינעב אוה קסוע הז ידי
ךרכ ,מ"דשת 'תויודעוותה - םחנמ-תרות' - מ"דשת'ה שדוחה תשרפ ,עירזת תשרפ תבש תחישמ םיעטק)
(הגומ יתלב - 1345-1337 'מע ,ינש.ב"ער ,חי (1

.םש ארפיס ה"דות (2

.ב ,זפ םיחספ (3

.נ"שו .370 'מע ו"טח ש"וקל האר - ןמקל אבהב (4

.א ,אל תבש - (ימלשוריה םשב) ותנומא ה"דות (5

.בי ,וכ תודלות (6

.דועו .149 'מע ב"יח .310 'מע י"ח .םש ןמסנהבו ךליאו 484 'מע ב"ח ש"וקל האר (7

.ב"ער ,הכ תוכרב - ל"זח 'ל (8

.אי ,א תישארב (9

.הנשמב - ב ,וכ תינעת .ח אקספ ףוס ב"יפ ר"בדמב האר (10

.י ,אכ םיטפשמ (11

.חי ,וט האר (12

.בכ ,י ילשמ (13

.ג ,ב ארקיו .ךליאו א ,כ ונתשרפ ת"וקל האר (14

.א"ער ,גס תומבי האר (15

.ותליחתב ט"נרת מ"הס םג האר (16

.א ,אל הדנ .ב"עס ,ל ןישודיק (17

.ב ,גל תוכרב (18

.א"עס ,ו םש (19

.טי ,זמק םילהת (20

.ט ,ל"פ ר"ומש האר (21

.ג ,הל ץקמ א"ות (22

.ד-ג ,חל הרות יזמר .א ,הנ אוקל (23

.ה ,חי ירחא (24

.א ,ב ש"הש ת"וקל םג האר (25

.זפק זמר אב ש"לי האר (26

.א ,הל ןישודיק (27

.נ"שו .הפוסב םש (28

.חי ,המ 'יעשי (29

.(א"יס) ח"ס ב"לס ח"וא ז"הדאו ע"ושוט .ו"טה א"פ ןיליפת 'לה ם"במר (30

.דנ 'מע ו"סרת ךשמה הארו .א ,מ חלש ת"וקל (31
חישמ םע תויחל


ריבגי םיברב חישמ יניינע דומיל
הלואגל הייפיצו בלה תולעפתה


ונקדצ חישמ תולגתהו תדילל הכזנו

:םוקמו םוקמ לכב ומסרפיו וררועי יאדוובו - יתאב לעופ לש לעו

ןה - םישנאה) לארשימ דחאו דחא לכ לע - דימו ףכית חישמה תאיבו תולגתה לועפל ידכ
ארועיש םופל דחו דח לכ ,ףטהו םישנה ןכו ,(ןולובז) קסע ילעב ןהו (רכששי) להוא יבשוי
.הלואגו חישמ יניינעב (דחוימב) הרותה דומילב ףיסוהל (היליד

םיקסועו םיבשויש הרשע"ד הלעמה לע ףסונ יכ ,הרשעב (םיברב) היהי דומילהש - בוט המו
םיברב הלואגו חישמ יניינע םידמולשכ תדחוימ הלעמ שי ,"םהיניב היורש הניכש הרותב
תאיבל הייפיצהו תוקקותשהה הלדגו תכלוה הז ידי-לעש ,בלה שגרב החמשהו תולעפתהל עגונב
.חישמה

הקדצה תווצמב רודיההב דחוימבו ,רודיהב תווצמה םויקב ףיסוהל - טושפכ רקיעו דועו
."הלואגה תא תברקמ"ש (תווצמה לכ תוללכ)

הז ידי-לע - הלואגהו חישמ יניינעב הרותב הפסוהה םע הקדצב הפסוהה רשקל ןוכנו יאדכו
איה המצעלשכ וז הנווכש ןוויכ ,הלואגה תא זרזלו ברקל הנווכ ךותמ איה הקדצל הפסוההש
הלודג" ל"זח רמאמד (ןמזל ןמזמ - הבשחמב) דומילה - הלואגה יניינעב הרותה דומילמ קלח
."הלואגה תא תברקמש הקדצ

תולגתה - ןווכמהו תילכתה תא דימו ףכית איבתו רהמת ל"נה לכב הטלחההש ןוצר-יהיו
.שממ דימו ףכית ,שממ לעופב חישמה תאיבו

תולגתהו תדיל היהת . . "רכז הדליו עירזת יכ השא" תשרפ שדוק-תבשה םויבש - תוטשפבו
לכב) הזרכהה עומשל םיכוזש - ("ותרהט םויב" אוהש יפכ "יבר יבד ארוויח") ונקדצ חישמ
הז הנהו ,"אב חישמה ךלמ (הז רמואו ועבצאב הארמ) הז הנה"ש (תולשלתשהה רדס לכבו םלועה
םימק םיקידצו ,"רפע ינכוש וננרו וציקה"ש ןוויכ) אב ונרוד אישנ ר"ומדא ח"ומ ק"כ
.םהמע ןרהאו השמו ,לארשי יאישנו יקידצ לכו ,וניאישנ וניתובר לכו ,(דימ הייחתל

וילע ץבקא דוע" ,"וניתונבבו ונינבב 'וג ונינקזבו ונירענב" ,לארשי-ינב לכ םע דחיבו
,השודקה ונצראל ,"אימש יננע םע" םיאב - "םיה ייאמו 'וכ םירצממו רושאמ" ,"ויצבקנל
- םישדוקה-שדוקלו ,("םימעה לכל ארקי הליפת תיב"ש) שדקמה-תיבל ,שדוקה ריע םילשוריל
לודג ןהוכ תסינכ ,"שדוקה לא ןרהא אובי תאזב" :החנמב ףכית ןירוקש השרפהב בותכש ומכ
לארשימ דחאו דחא לכ םג אלא ,ןרהא קר אל - אובל דיתעלו ,םישדוקה-שדוקל םירופיכה-םויב
אלא ,םירופיכה-םויב קר אלו ,(םילודג םינהכ ,"םינהכ תכלממ") לודג ןהוכ תגרדב היהיש
."סנכיל הצור אוהש העש לכב" םג

תודוהל םילוכיש ךכ ,םיחפט הרשעמ הטמל ,שממ לעופב השענ הז לכש - רקיעה אוהו דועו
."הזה ןמזל ונעיגהו ונמייקו ונייחהש" :חישמה תולגתהו תדיל לע ךרבלו
,ג ךרכ ,א"שנת 'תויודעוותה - םחנמ-תרות' ,א"שנת'ה רייא 'ו ,ערוצמו עירזת תשרפ תבש תחישמ)
(164 'מע

יהויחבמ ריתי


"להקה לכ בל" אוה אישנה
רודה לכ לע םיעיפשמ ויניינעו


םייחה ןיינעב רתוי דוע ףסותמ ןסינב 'בבו

איבהל ךירצ ,הנשב הנש ידימ הנשנו רזוחשכ ,םדאה ייחב דחוימ ןיינע וב עריאש ךיראת לכ
...םייחה ןיינעב הפסוה ידיל

לארשי יאישנל עגונב - לארשימ דחאו דחא לכד םייטרפה וייחל עגונב םירומא םירבדה םאו
ןיינעב הפסוה םיאיבמ םהייחב םידחוימ תוערואמש המכו-המכ-תחא-לע ("לוכה אוה אישנה")
תילענ תומילש םלצא ףסותיתש) םמצע םיאישנהל עגונב ןה ,("ובל לא ןתי יחהו") םייחה
.םתיערמ ןאצ ,לארשי לכב םתעפשה תלועפל עגונב ןהו ,(הז ינפלש תומילשה יבגל רתוי

,ב"שרוהמ ר"ומדא ק"כד אלוליה-תוקלתסהה םוי - ןסינ 'ב - ןדיד ןודינב הז ךרד לעו
םוי אוה (ןסינ 'ב) הז םוי רשא ,ונרוד אישנ ר"ומדא ח"ומ ק"כד תואישנה תלחתה םויו
,ונרוד אישנ לש תואישנה תלחתה - תואישנה ןיינעב דחוימ םויו ,אישנה ייחב דחוימ
...קדצ לאוג תאיב דע תואישנה ךשמה לכ תא תללוכה

:םייחה ןיינעב הפסוה - "ובל לא ןתי יחהו"ד ןיינעהל תוכיישהו רשקה ראבלו ףיסוהל שיו

- אוה בלה לש וניינע ירהו ."לארשי להק לכ בל" אוהש ם"במרה קסופ - ךלמו אישנ תודוא
.ףוגה לכ תא היחמה "שפנה אוה םדה" ןכשמ ובש

אבל ,אחומ - ןוניא ןיטילש תלת" ,דבכ בל חומ תובית ישאר - "ךלמ" :רתוי תויטרפבו
."אדבכו

:םהיניבש קוליחהו

לש) וחומב איה (המשנה לש) התארשהו הנכשמ רקיע" יכ ,ףוגה תויחד שארה אוה - חומה
וגזמ יפל ול יוארה חוכו תויח הנממ לבקמ רבא לכו ,םירבאה לכל תטשפתמ חומהמו (םדא
.ונוצרכ םגיהנהל ףוגה ירבא לע טלושו לשומ חומה ןכלו ,"ותנוכתו

.(שורק) םד ולוכ - דבכה

השענ ודי-לעו ,"שפנה אוה םדה" ןכשמ םוקמ ותויהל ,ומצע ףוגה תויח אוה - בלה וליאו
בבוס בבוסו ,םירבאה לכ לא בלהמ אצויה שפנה םדב תשבולמה . . תויחה ךוליהו תוטשפתה"
"'וכ בלה לא רזוחו םהב םיעלבומה םידיגהו םירבאה לכ ךות ךות םדהו םייח חורה ךלוה
.(שדוקה תרגאב ןקזה וניבר ראבמש יפכ)

בלבש ("שפנה אוה") םדה יכ ,בלה םע רושק ףוגה ירבא לכד תויחה ןיינע רקיעש ,אצמנו
...שממ ףוגה ירבא לכב טשפתמ (ונממ הכשמהו יוליג קר אל)

ודי לעש ,"םאיבי רשאו םאיצוי רשא" - "לארשי להק לכ בל" ,ךלמו אישנב הז ךרד לעו
.לארשי-ינבל תויח תכשמה (םג) השענ

"בל"ה ןיינעב רתוי דוע ףסותינ ,הנשב הנש ידימ (ןסינ 'ב) תואישנה תלחתה םוי אובבו
ןתי םייח היחמ" תניחבמ ךשמנש דעו ,"ובל לא ןתי יחהו" - םייחה ןיינעב הפסוה ,ונייה
.םטושפכ םיימשג םייחל דע ,"םייח ךל
(494 'מע ,ב ךרכ ,ח"משת 'תויודעוותה - םחנמ-תרות' ,ח"משת'ה ןסינ 'ב ,וצ תשרפ 'א םוי תחישמ)

יבר יצוציניברל "תדלוה םוי"


ב"סרת תנשב הדרי ובש ריהבהו לודגה םויה אוה ןסינב א"י
השענ תואישנה תלבק ירחא * םלועל ונבר לש הלודגה ותמשנ
םלועב ידוהיה רוביצלו טרפב ד"בח ידיסחל לודג םוי הז
םינבומב והוממורו והוקזיח וילעפמו יבר לש ועמשש ,ולוכ
המכו המכב ןסינב א"ימ תוצוצינ ונינפלש המישרב * םיבר
םינש


רפואל השנמ יכדרמ ברה תאמ


ט"ישת ןסינב א"י

וסנכנ ןמכוד יולה ןמלז רואינש 'רו ןיטיול יולה לאומש 'ר ח"הרה ש"נא ינקזמ םיינש
:רמאו ךייח יברה .ותדלוה םוי דובכל םכרביש יברהמ ושקיבו 'תודיחי'ל

םייוקמ ןלאז ןערעדנא םעד רענייא ךיז ןעשטנעב ןעדיא סאוו תוכרב עלא
םידוהיש תוכרבה לכ=] הפסוה א טימ ןעבעג לאז רעטשרעביוא רעד .ןערעוו
.[הפסוהבו ןתיי ךרבתי םשהש .ומייוקיש - והערל שיא םילחאמ

ב"כשת ןסינב א"י

םינולס גילז -לאירזע 'ר ח"הרה תושארב ,ד"בח ינקסע סוניכב - יברל השגוה תירוקמ הנתמ
.םילשוריב ד"בח הרות-דומלת תמקה :(46 'מע 'זוע לדגמ' רפס)

רגושש הכרב חסונ (?תטויט) ןלהל .םילשוריב תודעוותהל םידיסח ופסאתה ומצע ןסינב א"יב
:(ןירפלה 'יש רזעלא-לאומש 'ר ח"הגה לש וחוסינ-ותעצה יפל) יברל

שדוקה-ריע הפ ,רשא ינבל אישנ ,םיסינהו הלואגה שדוחל א"י ערוצמ ק"שצומ ,ה"ב"
א"בבות םילשורי

א"טילש ר"ומדא ק"כ"

,א"טילש ר"ומדא ק"כ ירשוקמ ,םימימתה ידימלתו ש"נא ינקזו ינבר ,הטמ םימותחה"
ללהב ,א"טילש ר"ומדא ק"כ לש ט"שויואל םישישה תדלוה םוי תא גוגחל םע בורב ונפסאתנש
רשא שדוחבו ,הזה ריהבה םויב ,ונרודב לארשי ינב לכלו ונלמג רשא בוטה לע 'הל הידוהו
ידי-לע תוקולא תולגתהב ,(םוצמצהו) ןידה תדימב םימחרה תדימ ףתשל ושדוק עורז 'ה ףשח
םיה לע החפש התארו וחתפנ םימשה תובוראו ,םח ינב תמדאב םיתפומו תותואב 'ה ריחב השמ
ונימי תוטנל 'ה ףיסוהו הטמל הניכש הדרי וב רשא שדוחהו ,ותאובנב לאקזחי האר אלש המ
אנרבדמ ,ונרוד לש השמ דלונ ובש ,הזה םויב תולגה תכשח תא ונילע ריאהל לודגה ודסחו
םיקולאמ םילשלתשמה םייתימאה םייחב לארשי יפלא תובבר שפנו ונישפנ תויחהל ,היתמואד
ןויצ יררהמ הזב םיחלוש - וניקלא 'יוה ןיבל וניניב דמועה רבחמה עצוממ ,םייחה
ותכרב חלשיש . . וינפלמ ןוצר יהיו .תונמאנהו תויבבלה בוט-לזמ תוכרב תא םילשוריו
ר"ומדא ק"כש הכזנ דחי ונלוכו א"טשויאל אפוג תוירבב א"טילש ר"ומדא ק"כ תא קזחל לעממ
.ונקדצ חישמ תארקל שממ בורקב ונכילוי א"טילש

ג"כשת ןסינב א"י

:['ישפוח םוגרת'ב ןאכ) רפוסמ 404 'מע שדוק-תוחישל תופסוהב

:א"טילש ר"ומדא ק"כ [הבוגתב] ול רמאו א"טילש ר"ומדא ק"כ תא ךריב ל"שר

- ךרבמ ינאש תוכרבהו ,יתוא םיכרבמש תוכרבה לכש רוזעי ךרבתי םשה
.ומייוקי

יברה .תבש ילילב ח"אד רמאמ רמול ליאויש יברהמ ל"שר שקיב ןכמ רחאל
..."!דחא ףאל רסח אל הז" :ביגה

ל"שת ןסינב א"י

םידבכנ רוביצ ישיאו םינבר ,םידיסח ,םיחולש לש הכורא הרוש 'תודיחי'ל לביק ר"ומדא ק"כ
.תדלוהה םוי לגרל םהיתוכרב עיבהל ואבש

ויה הברה" :רמאו החמשב ולביק יברה .טכעה קחצי-השמ 'ר ח"הרה חילשה סנכנ הלילה ףוסב
.(4 'מע ,507 ןויליג 'ד"בח רפכ') "ביבח ןורחא ןורחא לבא ,הלילה ילצא

תחא הנש .'דמעמ'ל םוכס ףרצמו הכרב בתוכ טכעה קחצי-השמ ברה היה ןסינב א"יב הנש ידמ
:(םש 'ד"בח רפכ') אבה דחוימה הנעמה תא יברהמ לבקל הכז

,םימת טרפבו רקיעה לע הבורמ התפסותש ה"בקה לש ותכרבב ךרבתמ ךרבמה לכ
'וכו ,םימימת יחא להנמ ,בר

וז ךרדב םיכלוה 'יש [ויצלח יאצויש=] ח"ויש רקיע [הז םגו=] ז"גו דועו
.'וכ ריאהל תורנד ןפואבו

.[ןויצה לע=] צ"הע ריכזא

ב"לשת ןסינב א"י

.רלוד 71 יברהמ לבקל הכז תודסומהמ דחא לכ

ג"לשת ןסינב א"י

- "ןת ךלמל ךיטפשמ" קוספה לע יברה רביד [39 'מע 'ב ךרכ ג"לשת שדוק-תוחיש] תודעוותהב
:ורמואב - תודסומה א"ע ןיינעל סחיהו

ךיטפשמ" לש ןפואב תויהל הכירצ - הככ םימעפ 'גו םיימעפו תודסומ א"ע תמקה
לש וכלמ" תוחילשב איה ירה הז ןיינעב ידוהי לש ותוליעפ - "ןת ךלמל
תניחבב ויהיש הלאכ םיעפשומ ואציי ויעפשוממש םש לועפל וילע ,"םלוע
,םיעיפשמ ףא אלא םילבקמ קר אל ויהיו ,תאז וחקיו וטלקיש ,"ךיטפשמ"
.'וכו "חיפטהל תנמ לע חפוט" תניחבב

:[34 'מע םש] םיאבה םירבדב הלחהש החישל םויסכ ורמאנ םירבדה

'ה רזעב רשא ,תודסומ א"ע תמקה לע רבוד זאש ,ב"לשת ןסינב א"יל ךשמהב
,םייתאמ הצור הנמ ול שיש ימ" ,ללכה רואל ךא - ךכל רבעמ הברה הז היה
א"עב התע דע ולעפ רבכש הלא לצא ךכ היהיש ןוצר-יהי ,"תואמ עברא - םייתאמ
וקסע אל ןיידעש הלאו ,"הככ םימעפ המכ" םלצא היהי - הזמ רתויו תודסומה
םייוקי - אשונב ללכ ןיידע ולעפ אל יהשלכ הביסמש הלא וא ,שורדה לככ הזב
. המלשל" קוספל תאז רשיק יברהו) "המכח הברת"ל האיבמה "םירפוס תאנק" םהב
.(ל"נה "ךלמ .

םיכמסמו תודבוע המכ איבנ ,שדוקה-ץראב ומקוהש ,תודסומה א"ע ןיינעב
יצראה הטמה"ל הנפומה בתכמ יברה רגיש ב"לשת ןוויסב 'חב .ךכב םירושקה
:יברה ףיסוה ושדק די בתכב ."ויחי םהילע 'ה תודסומ א"ע תמקהל

גחה תכרבבו שממ לעופבו השעמב אובתש - שדוקה תדובעב החלצה תכרבב

.שממ לעופל עגונב תובוט תורושבל הפצמה

ל"ז בוקודוח א"מח ברה לש ובתכמל .םישדח תודסומ תמקה ןברידו אשונב ררועל ךישמה יברה
.םירלוד א"ע ךסב יברה לש ותאחמה תפרוצמ "ו"תקהאב תודסומה א"ע תמקהל יצראה הטמהל"

םידסיימל הקשמ תקולח

:םימימתה דחא לש ונמויב ראותמ ב"לשת זומת ג"י 'א םוי תודעוותהב

וירחאו 'שדוקב ןכ' ודבל רישל יברה לחה ךכ-רחא .החמשב דואמ היה א"טילש ר"ומדא ק"כ"
יברה .'םייחל' וחקיש תודסומ א"עמ דחא םידסיימש וא ודסייש ולא לכש רמא יברה ,להקה לכ
יברה .דסייש תודסומ 7 הנע אוה ?תודסומ המכ ןושארה תא לאש יברה .ושגינש הלא לכל גזמ
.ול גזמ יברהו ?קישטייר ייבאר ןכיה לאש יברה .שיא 30-כ ושגינ .וסוכל םימעפ 7 ול גזמ
'רל רסמ יברה .םייחל רמאיש ןכ םג (רעשאלוק) יליושארטוב הדוהי 'ר ח"הרהל זמר יברה
."ו"ת שדוקה-ץראב םידסיימה רובע ,ראשנש הקשמה תא גרובזנג יבצ


ד"לשת ןסינב א"י

דחוימ בתכמ יברה רגיש ןכמ רחאל םוי .הרות רפסל שדוק-ןורא - תירוקמ הנתמ יברל השגוה
:(ישפוח םוגרתב ןאכ םיאבומ בתכמהמ םיעטק) הנתמה יקינעמל תילגנאב

ד"לשת ןסינב א"יל שדוק ןוראה ןתמב םיפתתשמה לכל

!הכרבו םולש

תוננובתה םישרוד ,ערואמה םוקמו ןמז םג ללוכ ,ינכותו בוצק הכ רבד תניתנ
ךירצ אלימבו לוכי םייחב ערואמ לכש ,ט"שעבה תארוה יפ-לע דחוימב .תדחוימ
הזל דוסיהו ,ותגהנהבו םיימוי-םויה וייחב ןנובתמה םדאל תישעמ הארוה שמשל
ונל תנתונ הריסמה ןכל ,טרפ לכב תיטרפ החגשהב יאדו הרוקש רבד לכש ,אוה
.הז בתכמ ךותב גיצהל יואר הנמיה קלחו ,הבשחמל רמוח הברה

יומידש אלא ,דבלב יוטיב הז ןיאש םישיגרמ ונימכח ."ןטק םלוע" ארקנ םדאה
,אוה הז יומידב ךורכה ןויערה .םינטק םיטרפל דע ,םיטרפ הברהב ליבקמ הז
...ידדה ןפואב הז לע הז םיעיפשמו . . םירושק יח אוה ובש םלועהו םדאהש

רחא רמוח וא תכתמ ,ץעמ יושע ימשג רבד הזש ,אוה שדוק ןוראה לש ונויער
ויד ,ףלק) םיימשג םירבדמ יושע אוה םגש ,הרות רפסל ןכשמ תויהל שדקומו
אוה שדוק-ןוראהש תויה . . 'ה רבד אוה בתכנהו תויה שודק אוהו (סומלוקו
רפסה - שדוק יצפח לכב שודק רתויה רבדהל ןכשמ ותויה דצמ ינחור הכ רבד
-ןוראש וליפא ,גצוהש הרותה-רפסב השענ ןכאש יפכ ,ותואנל גוהנ - הרות
.שדוק יצפח תרימש דבלמ דיקפת לכ םישמשמ םניאש םינותחת םיאת ליכמ שדוקה

הז לכ םעו ,םיימשג 'וכו םצעו רשבמ בכרומ ףוגה .שדוק ןורא ומכ אוה םדאה
ףוגה בייח ךכל יא .הרוהטו השודק תינחור איהש ,המשנל ןכשמ הווהמ אוה
.הרות רפסל ןכשמ הווהמ ןוראה יכ ,שודק ראשיהל

תונבל ה"בקה הוויצ ובש ,ולוכ םלועה לכ תא לולכל לוכי יומידה תמאב
,המוד חרואב .םלועה לכב רודחלו ,ה"בקה לש ותשודקו ורואל הניכש ,שדקמ
םיימשג םירמוחמ םתויה תורמל - וחומו וביל תא תושעל לדתשהל חרכומ דיחיה
...תושדקמ -

ה"בקהש שדקמהו ,השאו שיא ידוהי לכב אצמנש "שדקמה" - "תושדקמה" ינש
יל ושעו" הרותב קוספ ותואב םירכזומ - הזה םלועב וליבשב תונבל הוויצ
.הז קוספב ל"ז ונימכח תשרדכ ,דחאו דחא לכ ךותב ,"םכותב יתנכשו שדקמ
לכ תושעל איה ה"בקה ליבשב היונב ןכשמה לש תיאליעה הרטמה תורחא םילימב
.'ה ןכשמל יואר ןכשמ ידוהי חומו בל

אוהו ,םייק וניא שדקמה-תיב הזה ןמזבש תורמלש ,אוה ל"נהמ דימתל הארוהה
. . דימת םש אצמנ ,השאו שיא ,ידוהי לכבש ןכשמה ירה - חישמה תאיבב הנביי
.םיימוי-םויה םייחה תשדקהב ,ליעפ ותושעלו וחפטל הילעו וילע

,הנתמה תא ווילש םילוחיאה יפלא לע תשגרנה יתדות םע דחי ,רומאה רואל
הטלחהה קזחל םיפתתשמה לכ תא ררועי הזש הליפת ךותמ יתווקת עיבהל ינוצרב
עצבתי הזש ןתי ה"בקהש ןוצר יהיו . . םיישיאה םהייחמ שדוק ןורא תושעל
תוירסומ תוערפה לכמ תיתימא תוריח לש חורב ונייה . . ולא םימי לש םחורב
םוקמה ןאכ הז היהש תויה ,בושח םג הניתנה םוקמ םגש דועו . . תוינחורו
אמלעב תונורחאה ויתונש רשע ךשמב "הרותו הליפתב ושדקמ" השע ח"ומ ק"כש
.חור התואב ךשמנש שדקמ ,ןיד

ז"לשת ןסינב א"י

חסונש רחאל יברל רגושש ןיינעמ ךמסמ םסרפתה 'שטיוואבוילמ יברה םע הרותה תכלממ' רפסב
.יברעמה לתוכה ינוממו ינרדס ומעו ,יברעמה לתוכה בר ,(ל"ז) ץג ברה ידי לע

ח"לשת ןסינב א"י

ריעה ךכ לע .ד"בח-רפכב הכאלמל רפסה-יתב ידי-לע הנכוהש "תווצמה ןרק" תרבוח לביק יברה
:(ןיילק ןימינב 'ר ח"הרה ריכזמה ידי-לע הקתעוה ותרעה)

!!םויסה רסח

.76-ה תדלוה םוי

מ"שת ןסינב א"י

תרוש רביחש (215 'מע ,מ"דשת ת"הק ,'ונכלמ םוי') ץיבליה רתלא ברהל יברה בתכ הז םויב
:הבושח םירפס

יהיו=] ר"היו - ורפסד ['ב קלח=] ב"ח הנתמ לבקא תדלוההה םוילש יתיפיצ
לכד (עבשה תנשד) [תועובשה גחל=] ש"החל [םינפ לכ לע=] פ"כע אהיש [ןוצר
.ימד דלונש ןטקכ [לארשי ינב=] י"נב

ודודיעו יברה תשקב רואל ראשה ןיב ספדנש 'ב ךרכ 'םינמז ירקח' רפסל התיה יברה תנווכ
.רפסל 'אובמ'ב רבחמה ןייצש יפכו

ז"כ ,593 ןויליג 'ד"בח רפכ'ל ןויארב) הליג םולבנזור חספ ברה דיסחה רוספורפה םג
:(24 'מע ,ד"נשת ןוושחרמב

ינפלו 'תונמ חולשמ' שקיב יברה םירופ ינפל .םישדח םירקחמ דימת ינממ שקבל גהנ יברה"
הדובע ריינ יתאבה םעפ ...שדח רקחמל ןווכתה דימתו - 'תדלוה-םוי תנתמ' ןסינב א"י
זאו - ?םדוק רבכ הז תא יל תאבה אל םאה :לאש דימו ,עגר וב טיבה קר יברהו םייוסמ
הרסמנ יחכונה רמוחה לש תמדוק הסרגש יתנייצ הבו ,רמאמה חתפב יתבתכש הרעה יברל יתיארה
..."ותדלוה-םוי לגרל שטיוואבוילמ יברל

נ"שת ןסינב א"י

הנחמ' לש 'תויודיחי'ה יפתתשמל חספה גחל הכרב בתכמ יברה רגיש נ"שת'ה ןסינ תליחתב
:'לארשי

ןושלבו ,תדלוהה םויל וכרבש הלא לכל הדותב םייסל םיענ תוכזו בוח
לע הבורמה םשה תכרבב ,ךיכרבמ (םשה) הכרבאו הרומא היתלמ רבכ :יתרוסמה
.רקיעה

.(8 -13 'מע (ה"נשת ןסינ) זל ןויליג 'תורשקתה'ב האר וניתמישרל םילשמ רמוח)תודיסחה ינייעממ


עירזת תשרפ


עירזת תשרפ


לש יזכרמה אשונה ןיבל ,םישדח םייח תדלוה ונכותש ,ונתשרפ םש ןיב רשקה המ הרואכל
?"תמכ בושח ערוצמ" (דס םירדנ) ל"זר רמאמכ ,םייחה ךפיה םנכותש ,םיעגנ - השרפה

:ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כ ראבמ

תטלחהו תרגסה ןכו ,"ערה ןושלמ ןריהזהל ידכ לארשיב אלפו תוא" םהש רמאנ םיעגנה לע (א
ףוס ם"במר) "ערה -ןושלו תונצילה אוהש םיעשרה תחישב קסעתי אלש" חיטבהל ודעונ ערוצמה
ידכ אלא ואב אל ,וב לופיטה ןפוא ןהו עגנה תעפוה םצע ןהש ירה .(תערצ תאמוט תוכלה
םישדח םייח תבוטל וכרד תא שוטני 'תמ'כ בושחה הז םדאש ךכ ידיל איבהלו ערוצמה תא ןקתל
."עירזת" - רתוי םילענו

היהתש 'החימצ'ל הנכהו 'העירז' תניחבב איהש ,תולגה ןמז לש הדובעל זמור "עירזת" (ב
,תולגה ןמזב וניתדובעו ונישעמב םייולת אובל-דיתעלד םייוליגהש עודיכו .הלואגה ןמזב
.וישכע ונתעירז 'ירפ' תניחבב םהו

הדובעהש תדמלמ ,עירזת תארקנ ,תולגל םיזמורה ,םיעגנ ינידב תקסועה ונתשרפש הדבועה
וז הלועפבש שיגרהל םיכירצ הדובעה תעשב - "עירזת"ב הרודח תויהל הכירצ הרומאה
.חישמה תומי לש םיאלפנה םייוליגה תאו הדיתעה הלואגה תא 'םיערוז'
(70 'מע בכ ךרכ ,תוחיש-יטוקיל)


אבת אל שדקמה לאו עגת אל שדק לכב ,הרהט ימדב בשת
(ד,בי)

(י"שר) רהוט ומכ ,רבד םש אוה . . :הרהט ימדב .הרוהט האורש יפ לע ףא :הרהט ימדב

בייח םדא .(ותריבשו ערה לוטיב) 'איפכתא' לש הדובעה וז - "הרוהט האורש יפ לע ףא"
.'םד'ה תורמל ומצע תא רהטל

תא םג רהטל שי .(בוטל ערה תכיפה) 'אכפהתא' לש הדובעה וז - "רהוט ומכ רבד םש אוה"
.בוטל ותוא ךופהלו ומצע 'םד'ה

" :לש בצמב םייורש ונא זאש יפ-לע-ףא ,תולגה ןמזב םג 'אכפהתא'ה תדובעב דוקשל ונילע
."אובת אל שדקמה לאו עגית אל שדוק לכב
(90 'מע ,ז ךרכ ,תוחיש-יטוקיל)


(ד,בי) עגת אל שדק לכב

(י"שר) התרהט תרפכ תא איבת רחמלש

,רחמלו" שרפמ י"שרו ,"םתושעל םויה" (ז ןנחתאו) בותככ ,חישמה תומיל זמור - "רחמלש"
."םרכש לוטיל ,אבה םלועל

תליפתב) רמאמכ ,תירשפאה תומילשב תונברקה תדובע היהת זא קר - "התרהט תרפכ תא איבת"
ראובמש יפכו ."ךנוצר תווצמכ 'וכ וניתובוח תונברק תא ךינפל השענ םשו" (תבשל ףסומ
,תומילשב המהבה תא תולעהל לכוי ,ותומילשל םדאה עיגישכ ,אובל דיתעל קרש ,תודיסחב
'המהב'הש ןכתיי אל ,וב תטלוש (תימהבה-שפנה) םדא לש ובילבש המהבה רשאכ ,םויה וליאו
.'המהב'ה תא הלעת
(91 'מע ,ז ךרכ ,תוחיש-יטוקיל)


(ב,גי) ורשב רועב היהי יכ םדא

אופא עודמ .רתויב הלענה אוה 'םדא' - שונאו רבג ,שיא ,םדא םיראתה תעברא ןיבש עודי
?םיעגנל רשקב הז הלענ ראות רכזנ

תלוספהו ערה ךא ,'םדא' תניחבב אוהו וישעמ תא ןקיתו רישכהש םדא שי :תנתונה איה אלא
ןקתיש ידכ ,ורשבב עגנ ינמיס םידלונ ןכל .ררבתנ אל ןיידע ("ורשב רוע") ובש תינוציחה
תניחבב אוהש ימב אלא ךייש וניא עגנהש ,אופא אצמנ .הזה ינוציחה ערה תא םג ררביו
.'םדא'

הז רבדו ;דבלב ינוציח אוה ערהש םירומ םה ןכש ,הזה ןמזב םייוצמ םיעגנה ןיא ךכ םושמ
.ינוציח קר אלו ימינפ ער טעמ יוצמ בוטה שיאב םג התע ירהש ,ונלצא יוצמ וניא
(וצק 'מע ו"סרת ךשמה)

:הומת ל"זח רמאמל רואיב רומאה רבסהב אצומ ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כ

אוהו ,םיעגונמ") "םיאלח ילבוס" ןיב בשויש חישמה ךלמ לע (חצ ןירדהנס) םירמוא ל"זח
,"יבר תיב לש ערוצמ") "יבר יבד ארוויח" ומשש (םש) ורמא ןכו ,(י"שר ,"עגונמ ימנ
?תערצה עגנלו חישמל המ :ינשרד רמוא רבדהו .(י"שר

ןכש ,תולגה ןמז ףוסב לארשי-ינב לש םבצמל םיזמור םיעגנ :רמול שי ליעל רומאה יפל ךא
ראשנ אלו ,(םימדוקה תורודה לכ לש םתדובע ידי-לע) םתוימינפ לכ הררבתנש ןמזה עיגמ זא
.דבלב םיינוציחה תלוספהו ערה תא אלא ררבל
(79 'מע בכ ךרכ תוחיש-יטוקיל)


(ב,גי) תערצ עגנל ורשב רועב היהו

."עגנמ הטמל ןיאו ,גנועמ הלעמל ןיא"ש םירפסב רמאנ

:קדצ-חמצה ר"ומדא ק"כ שרפמ

גונעתו ןדעמ םיאצויה 'תורהנ' עברא שי ."'ה לע גנעתהל" ,השודקד גונעת ונייה - גנוע
."םישאר העבראל היהו . . ןדעמ אצוי רהנו" (ב תישארב) בותככ ,הז

:הז תמועל הזו

תאשו תרהב) םיעגנ תוארמ עברא שי .םירוסא םירבדמ גונעתה ,הפילקד גונעת ונייה - עגנ
.(םהיתודלותו
(בנר 'מע ארקיו הרותה-רוא)

עובשה חול


ד"בח יגהנמו תוכלה

גרובזניג החמש-ףסוי ברה תאמ

עירזת תשרפ שדוק תבש
ןסינב 'ה

.'ךתקדצ'ו 'םימחרה בא' םירמוא ןיא

ןושאר םוי
ןסינב 'ו

ןמ םימלש םימי 'ז ולכ רבכש ןוויכ) ברעב ןושאר םויב ,'הנבל שודיק' ןמז תליחת
.(דלומה

ישיש םוי
ןסינב א"י ריהבה םויה

יעיבש רוד ,1ב"סרת תנשב שדוק-תבש-ברע 'ו םויב ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כ תא תדלוה םוי
.(2א"ישת טבש ד"וימ תומילשב תואישנה תלבק .ךליאו י"שת תנשמ) ד"בח יאישנל

.4ויתונש רפסמ יפל ,דחא לכל םיאתמה רומזמה ךכ-רחאו ,ו"צ רומזמ רמול םיליחתמ ,3םויה(ג) חספה תוכלהב ןישרודו ןילאושרדסל תונכה

:תוצמה

.תוצמה ןמ 'הלח' (ומצעב שירפהל - ואל םאו) ושירפהש אדוול חוכשל אל

.תולופכו תוחופנ ששחמ רורבל

רדסה ךרוע לש הרעקב תומלש תוצמ שולש .םיבוסמה לכ רובע תקפסמ תומכב תוצמ ןיכהל שי
(ןתווצמ םויק תארקל די-גשיהב ויהיש) תופסונ תוצמ ןכו ,(הלעמו הווצמ-רבמ ףתתשמ לכו)
.ןמוקיפאו ךרוכ ,הצמ תליכא תווצמל ןיבוסמה לכ רובע

הפמב קיספהל םיגהונו .יתימאה ילכ ןינע והזש ,לוביק תיב - תופופכ תוצמ תחקל םיגהונ
.5הצמל הצמ ןיב

:עורזה

התולצל ול רוסא ,הלצ אלו חכש .םוי-דועבמ תאז תושעל ךירצו ,עורזה תא תולצל םיגהונ
.7לשובמ רשב המוקמב חיניו ,6(םויב תרחמל ףא הלכואל ונגהנמ ןיאש ןוויכ) הלילב

הקחרה הז לכ - 8ךכ -רחא עורזה לוכאל אלש ןיקדקדמ ןכ .ףוע ראווצמ קלח תחקל םיגהונ
9טעמכ ריסמ היה ע"נ צ"יירוהמ ר"ומדא ק"כ הנה הז םעטמו .חספה ןברקל ןוימד לכ אהי אלש
.10ע"נ ב"שרוהמ ר"ומדא ק"כ ויבא םג גהנ ןכו ,5עורזה תומצע לעמ רשבה לכ תא

:הציבה

.הלילב הלשבל יאשר ,םוי דועבמ הלשיב אל םא .5השקתתש דע תלשובמ

יבג -לע המוקמב הדימעהל ול היה חרוטש ףא ,הציבה תפילק רבשית אלש קדקדמ היה יברה
.התומילשב איהשכ תוצמה

:רורמה

ןושלב המש ךכ] אכמתו ['תרזח' הנשמה ןושלבו ,תימראב םג המש ךכ] 11הסח תחקל םיגהונ
ןה - דחי םהינש ['תרזח' םשב תועטב תארקנ ונימיבו ,זנכשא תרוסמב יוהיזה יפל ,הנשמה
.5ךרוכל ןהו רורמל

הקידב הנועט הליגר הסח .לוחה-בובזמ תינוציח הפיטש קר ןועטה ,'טלסח'ב שמתשהל ףידע
12'שובכ'מ תוריהזה דבלמ] חלמ וא ץמוחב שמתשהל אלש ףידעש ונייצ רבכו ,םיקרחה ןמ בטיה
'המא'ב אלא [הלעה ךותב םיראשנו םיתמ םיצצומה םיקרחה ידמ לודג זוכירבש היעבה ,
עדוי וניאש ימ .הנידע 'הפיל' םע בטיה הניפ לכ ףוטשלו ,םילכ תפיטשל ליגרה זוכירב
.13םיחלק לכא אל יברה יכ םא ,םיקרח םייוצמ ןיא םהב ,םיחלקב שמתשי ,קודבל

תא ןוחטל םיגהונהו .ותורירממ דבאי אלש ותוא םיסכמו ,םוי-דועבמ אכמתה תא םינחוט
.14יונישב תאז ושעי ,תסנכה תיבמ םאובב אכמתה

:תסורח

וכותב תתל ךירצו ,15לארשי תסנכ ןהב הלשמנש תוריפמ השענ .טיטל רכז ,הבע תוריפ קסר
ןומנקו הדיק תחקל אל ונגהנמ םינש המכמ" ךא ,ליבגנזו ןומניק ןוגכ ןבתל המודה ןילבת
ויהש רכז ,יהשלכ תוצימח וב אהתש ךירצ .5"םיזוגאו םיסגא םיחופת קר ,ץמח תבורעת ששחמ
.16םד-תכמל רכז ,םודא ןייב התוא םיככרמו ,תוהק םהיניש ויהש דע לארשיב םידבעשמ
חינמש ידי-לע ,"רורמ" תליכא ינפל קר השענ ןייב הכוכירו ,השבי יברה תרעקבש תסורחה
.ןייה-סוכ לש תיתחתה ךותל התצקמ

:ספרכ

לצב תחקל םיגהונ ונאו .17ךרפ-תדובע ודבע אוביר םישיש רמולכ ,ךרפ-'ס :תובית-ישאר
.5(המדא-חופת וא)

:ןייה

.ןיי תוסוכ עברא תותשל 18תחאו דחא לכ לע הבוח רדסה לילב

םג םאו ,יעבט םיבנע ץימ וב ברעי ,ול השק םא .דבלב (19םודא) ןיי התשי ,ול רשפאש ימ
.20ודבל יעבט םיבנע ץימ התשי ,השק הז

:סוכה

86 - הרות ירועיש רפס יפ-לע תיעיבר רועיש .22'תיעיבר' ליכהלו 21המלש תויהל תבייח
.23ק"מס

.25לגר םע עיבגב שמתשהל םיגהונ ןיא .24ףסכ עיבגב שמתשהל םיגהונ


.ךליאו ד"פ ,א"ח 'ךלמ ימי' 'סב האר (1

.383 'מעב טרפבו ,ךליאו 369 'מע 'תישארב ימי' הארו .'םוי םויה' חולל המדקהב 'סחיה תלשלש' תמישר (2

'תויודעוותה - םחנמ תרות' ,496 'מע ב"ח תוחיש יטוקלב םעטה .נ"שו ,במש 'מע ג"ח ק"גא - הארוהה (3
.זט 'מע ה"ח ק"גאו 206 'מע ב"ח א"ישת

יברה גהנ השעמלו .אצק ע"ס א"ח ח"וא גהנמו הכלה ירעש 'עו ,"םיליהת רועיש םדוק" 'כ ד"בח-ללוכ חולב
.ימויה רועישה רחאל ולש קרפה תא רמול רוביצב ללפתהשכ

.ד"בח-ללוכ חול (4

.םיגהנמה רפס (5

.א"כס געת 'יס ז"הדא ע"וש (6

.גס ק"ס םש םייחה ףכ (7

םג הארו) םיגהנמה רפסבו ,(א"ס ועת 'יס ז"הדא ע"וש) חספ לילב ילצ לוכאל אלש וניתונידמ גהנמ (8
םייחה ףכב ואבוהש םירסואהכ ,םויב תרחמל םג ללכ הלכואל אלש ןיקדקדמש עמשמ (פ"שגהבש םיגהנמל תופסוהב
.ב ק"ס םש

.ב"כס געת 'יס ז"הדא ע"וש ,'לישבת' תארקנ הניא רשב אלל םצע ןכש ,הילע ריאשהל ךירצ רשב טעמ לבא (9
-ןסינ ,ד"בח יגהנמ רצוא - תרגרגה ללחבש ימינפה טוחה תא ףא םימעפל ריסמ היה ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כ
.לק 'מע ,ןוויס

.93 'מע ב"שת תוחישה רפס (10

השקתמ ,עקרקב ההוש איהשכ םוקמ לכמ ,תורירמ הב ןיא תרזחהש יפ-לע-ףאו . . תרזח רחא רוזחל הוצמ" (11
המל רכז . . הקותמ איהשכ ףא הירחא רוזחל הוצמו ,רורמ תארקנ איה ךכ ינפמו ,דואמ רמ השענו הלש חלקה
ז"הדא ע"וש) "...השק הדובעב םהייח וררמ ףוסבלו . . ךר-הפב הליחתב . . וניתובא ייח תא םירצמה וררמש
הז םע הז םיפרטצמש ח"כסבו .ן"יירק ןירוקש אכמתב םג ראשה ןיב םיאצויש איבמ ג"כסב ליעלו .(ל"ס געת 'יס
.תיזכל

ןימ" תחקל ףידעש זצק 'מע הרות ירועיש 'סב כ"שמ יפ-לע ילוא ,'הנימור' גוסמ הסחב שמתשהל םידיפקמ
.אקווד "ךוראה

לע וננתיש" אוה ץמוחב וא ריצב 'השיבכ' רועישו ,שובכ אוהשכ רורמב הבוח ידי ןיאצוי ןיאש ןוויכ (12
.תוקד שולש-םייתשב וליפא םימעפל ןכתיי הזו ,(ג"כס געת 'יס ז"הדא ע"וש) "חיתריו שאה

.םהב שמתשהל ףידע יאדוו ןותנה בצמב ךא .אי ק"ס געת 'יס א"גמל הזב םינייצמו (13

.א"ס דקת ןמיס ז"הדא ע"וש (14

.גל-ב"לס געת 'יס ז"הדא ע"וש (15

טעמ תתל [יברה גהנ ןכו] צ"יירוהמ ר"ומדא ק"כ גהנמו .לזונב קר ןכתיי 'לוביט'ש ןויכ ,הככרל ךירצ (16
לע ןיי אלמ תויהל ךירצ סוכהש ןוויכ ,תוסוכ 'דהמ ךפשנש ןייה אצמנ הבש ,סוכה תיתחתבש תחלצה ךותב תסורח
.'ךרוכ'בש רורמל אל ךא 'רורמ'ל קר תאזו .(181 'מע ג"ח ו"משת תויודעוותה) ויתודג לכ

.ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כל םיגהנמו םימעט יטוקל - ל"ירהמ ,םהרדובא (17

.ה"כס בעת 'יס ז"הדא ע"וש (18

יגהנמ רצוא ,ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כ גהנ ןכו ,(ונממ חבושמ ןבלה ןיא םא) ו"כס בעת 'יס ז"הדא ע"וש (19
.טלק 'מע ד"בח

חבושמ רחא ןיי ול ןיא םא לבא .ללכ תבורעת םוש וב ןיאשו לשובמ וניאש ןיי תחקל רחבומה ןמ הווצמ
.(ז"כס בעת 'יס ז"הדא ע"וש) ןפגה תכרבל םירשכ םה םא םהב תאצל לוכי הליחתכל וליפא ,והומכ

.י-ט"ס דר 'יס ז"הדא ע"וש האר) רוהט ןיי ותומכמ עבר תוחפל וב שיש אוה ןפגה תכרבל רשכה ןיי ,הליחתכל
,וז הגיזמ ידי-לע ותותשל ךרדהשכ קר אוה הז לכ - םש ראובמה פ"ע ,הרואכלו .חכ 'יס ח"וא קדצ חמצ ת"וש
.(םיבנע ץימב ללכ ךייש וניא הז לכ הרואכל ןכ .תונוש תויצמת תרזעב גשומ םעטהשכ אל לבא

לע םג בותכ ןכו ,לשובמ ןייכ רוטסיפה לע םיבר םיכמוס ,ןייב םתעיגנב ששח שיש הלאכ םג םיחראמש ,םויכ
תחנמ ת"וש ,בנ 'יס ב"ח ד"וי השמ תורגא ת"וש האר) ןירימחמ שיו .ק"הראב ד"בח ינבר ד"יב רשכהבש ןייה
.(דועו ,הכ 'יס המלש

ןורתפכ םיבנע ץימ עיצמ גיר 'מע טי ךרכ ק"גאב .26 הרעה ג"פ ב"ח ותכלהכ חספ רדס 'סב אבומה האר (20
שדקל יברה אב בלה-ףקתה ירחא ח"לשת צ"עמש לילבש אבומ 'ולסכ ח"ר' סרטנוקב) .הלוחל תוסוכ עברא תייתשל
שודיק=] "ןייוו ףיוא ןעמ טכאמ שודיק" ורמואב ,בריס יברהו ,םיבנע ץימ לע שדקיש םיאפורה ועיצהו ,הכוסב
.([ןיי לע םישוע

.ד"ס גפק 'יס ז"הדא ע"וש (21

.חי-ז"יס בעת 'יס ז"הדא ע"וש (22

.גש 'מע ב"ח וביסמב ךלמה - רתויב הלודג יברה לש וסוכ ךא (23

גזמ 'והילא לש סוכ' ךא .אי ק"ס בעת 'יס םייחה ףכ .כש 'מע ב"ח וביסמב ךלמה .48 'מע ד"בח םרכ (24
.(בכש 'מע םש וביסמב ךלמה) הפוקש תיכוכזב יברה

תוליהקב םג םייקה - הז גהונ ריבסמ ,'ד"בח רפכ' לש 400 ןוילגב ךבנזייא 'יש י"חר ג"הרה לש ורמאמב (25
םיקיספמ ןיא ןכלו ,סוכה םע דחי דיה תועבצא שמחמ דחא ןינע השענ רהוזה פ"עש ןוויכ - תורחא תוידיסח
.םהיניב


זכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ י"עש שטיוואבויל ןוכמ י"ע ל"וי
ןמרדור ןמלז-רואינש :יארחא ךרוע * רפואל השנמ יכדרמ ברה :ךרוע
דורב 'מ םחנמ :ישאר ךרוע
"תורשקתה" לע יונמ

ראודה תועצמאב ךתיבל תורישי "תורשקתה" ןויליג תא לבקל ןתינ

.(םימולשת 4-ב) ח"ש 177 :ץראב הנשל יונמ ימד
(םימולשת 2-ב) ח"ש 88 :ץראב הנש יצחל יונמ ימד
972-3-9607588 :תינופלט ררבל אנ :ץראל-ץוחב םייונמל יונמ ימד

:תבותכה יפל ,תבותכהו םשה ,יונמה ימד תא חולשל אנ
72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת ,םייונמה תקלחמ ,"תורשקתה"

ישארה ףדל

םיניינע חתפמ | ןיעידומ | סופד תיב | תושדח רדח | םידלי רדח | ןויע רדח | ד"בח תיב

תורומש תויוכזה לכ (c)
רואל האצוהה ףגא - זכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ
03-9606169 :'סקפ ,03-9607588 'לט ,72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת
ירא-בל ףסוי :"טנרטניא" רודמ שאר * בונורהא ןהכה קחצי ףסוי ברה :ר"וי
chabad@chabad.org.il