- ג"מק - "תורשקתה" ןועובש

ז"נשת'ה ןסינב א"י * לודגה תבש ,ערוצמ תשרפ ק"שע

ונרוד אישנ ,שטיוואבוילמ ר"ומדא ק"כ תרותמ יעובש סרטנוק
שטיוואבוילמ י"ולר ק"הרהב לדנעמ םחנמ יבר
ע"יז מ"גבנ ה"הללקוצז
יברה לא תורשקתהה קוזיחלו


ןויליגה ירודמ
ץבוק תדרוה עובשה חול יבר יצוצינ חישמ םע תויחל תוכלמ רבד

תוכלמ רבד


הנתשמ ומצע עבטה לודגה תבשב
ךפהתמו


,םשמ ולצינ לארשי ינבש קר אל איה םירצמ תאיצי תועמשמ
ה"בקה רחבשכ * הלטבתנו הרבשנ המצע םירצמ תפילקש םג אלא
ןכלו ,םימעל תוכייש לש בצמו דמעמב ןיידע ויה ,לארשיב
איבהל תלוכיו םירצמ לע העפשה לארשי-ינב תדובעל התיה
ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כ תחישמ * םתריבשל."שדוחל רושעב" עריאש לודגה סנה םש לע ,"לודגה תבש" לש וניינע

וחקלשכ" :1ךורע -ןחלושב ןקזה וניבר בתוכ - שדוחל רושעב עריאש "לודגה סנ"ה תודוא
,ךכ ןישוע םה הז המל םולאשו לארשי לצא םירצמ ירוכב וצבקתנ ,תבש ותואב םהיחספ לארשי
הערפ לאו םהיתובא לצא םהירוכב וכלה ,םירצמ ירוכב גורהיש 'הל אוה חספ חבז םהל ורמא
והזו ,םהמ הברה וגרהו המחלמ םהמע תורוכבה ושעו ,וצר אלו לארשי תא וחלשיש םהמ שקבל
."לודגה תבש והוארקו ,תבשב תורודל ןורכזל הז סנ ועבקו .םהירוכבב םירצמ הכמל 2בותכש

:ןיבהל ךירצו

םשל וטחשל" ('וכ הש םיחקול עודמ םתלאש לע) םיירצמל ובישה לארשי רשאכש בתכ 3רוטה
ויה אלו ,ןהיהלא תא ןיטחושש לע תוהק (םיירצמה לש) םהיניש ויה ,ונילע םשה תווצמב חספ
ול היה ,הרואכלו ."לודגה תבש ותוא ןירוק סנה ותוא םש לעו ,4רבד םהל רמול ןיאשר
סנה - (סנה תולדגב רתוי ףסותינ הז ידי-לעש) םיתשב אוה "לודג סנ"הש רמול ןקזה וניברל
אל"ש סנה טימשה המלו ,"םהירוכבב םירצמ הכמל"ד סנהו ,"רבד םהל רמול ןיאשר ויה אל"ש
!?"םהירוכבב םירצמ הכמל"ד סנה תא קר ריכזהו ,"רבד םהל רמול ןיאשר ויה

קר ריכזמש ,אלא ,םיסנ ינש ריכזהל לוכי היהש ףא דחא סנ ריכזהש קר אל - הלאשה רקיעו
:ירקיע ןיינעב אוהש ינשה סנה יבגל לפט ןיינעב אלא וניא הרואכלש סנה תא

וקיזה אל םירצמהש) לארשיל עגונש ןיינעב אוה - "רבד םהל רמול ןיאשר ויה אל"ש סנה
,חספ ןברקל הש חקיל "ונילע םשה תווצמ" םויקל עגונב - םמצע לארשי לצאו ,('וכ םהל
לש ןאצ םכל וחקו הרז-הדובעמ םכידי וכשמ" ,"וחקו וכשמ" 5ל"זח שוריפ יפ-לע טרפבו
לוטיבו תלילש ,לארשי לצא ירקיע יכה ןיינע אוה חספה תחיקלד ןכותהש ,ונייה ,"הווצמ
םירצמ הכמל"ד סנה וליאו :6תווצמה םויקל םתוכייש תלחתהו ,הרז הדובעד ןיינעה
ךייש וניאו ,(םהירוכבו םירצמ) םמצע ןיבל םניב םיירצמל עגונש ןיינעב אוה - "םהירוכבב
םחלשי הערפש ליעוה אלש ,הז סנמ האצותכ יוניש השענ אל םלצאש ,לארשיל (הרואכל)
אל"ש סנה יבגל לפט ןיינע אוה ,"םהירוכבב םירצמ הכמל"ד סנה ,ירה ,ןכש ןוויכו .םירצממ
."רבד םהל רמול ןיאשר ויה

הכמל"ד סנה ןורכזל םג קר אל] עבקנ "לודגה תבש"ש ןקזה וניבר בתוכ ןכ-יפ-לע-ףאו
[אלא ,"רבד םהל רמול ןיאשר ויה אל"ש ,לארשיל השענש סנה לע הפסוהב ,"םהירוכבב םירצמ
ןורכזל אלו ,דבלב םירצמל ךיישה ןיינע ,"םהירוכבב םירצמ הכמל"ד סנה ןורכזל קרו ךא
!?לארשיל השענש סנה

- "לודגה תבש והוארק" ("םהירוכבב םירצמ הכמל") הז לודג סנ םש לעש הומת רתויבו
ךיאו ,7ותואיצמ ךפיה הז ירה "תבשש יוג" יכ ,דבלב לארשיל ךייש תבשה ןיינע ,ירהש
םירצמ הכמל" ,םיירצמל ךיישש סנב תאטבתמ ("לודגה תבש") תבשד תולדגהש ןכתיי
!?"םהירוכבב

:הזב רואיבה רמול שיו

תחקל"ד ןפואב התיה םירצמ תאיציש 9ארקב שרופמכ ,8לארשי םע תדיל - חספה גח לש וניינע
םירצממ םעה תא ךאיצוהב" 10בותכש ומכ) הרות-ןתמל הנכהה הליחתה זאו ,"יוג ברקמ יוג ול
לכמ ונתרחב התא" ,לארשיב ה"בקה תריחב התיה ובש ,("הזה רהה לע םיקלאה תא ןודבעת
.12"ןושלו םע לכמ תרחב ונבו" ,11"םימעה

לש םברקב ,"יוג ברקב" לארשי ויה ,"שדוחל רושעב" ,םירצמ תאיצי ינפלש ןוויכו
םירצמ הכמל"ד סנהש ,אצמנ - (14לוכיבכ) 13תחא המוא ומכ ובשחנש ,ונייה ,םיירצמה
.םיירצמהל תוכייש םהל שיש בצמו אגרדב םהש יפכ לארשיל םג ךייש "םהירוכבב

:ןיינעה רואיבו

,אפוג םירצמד לוטיבהו הריבשה םג ונשיו תויהל ךירצ - םירצממ לארשי תאיצי לע ףסונ
- "םהירוכבב םירצמ הכמל"ד סנה ןכות והזו .15"ארוהנל אכושח אכפתהא"ד ןפואל דעו
ידכ םהלש ףקותה ולצינ ,(הז-תמועלד ףקות) םירצמד 16ףקותה לע הרומש ,םירצמ ירוכבש
.םירצמ תא תוכהל

רמול ןיאשר ויה אל"ש סנה ומכ ,עבטהמ הלעמלש םתס סנ קר אל - "לודג סנ" אוה הז סנו
דעו ,("םהירוכבב םירצמ הכמל") ךפהתמו הנתשמ ומצע עבטהש ,"לודג סנ" אלא ,"רבד םהל
סנ"ה יבגל ,ותתימאל "לודג סנ" בשחנ וניא "רבד םהל רמול ןיאשר ויה אלש" סנהש ,ךכ ידכ
.17"םהירוכבב םירצמ הכמל"ד "לודג

,לארשי ידי -לע השענש ןוויכ - לארשיל הז "לודג סנ" לש ותוכייש םג תנבומ הז יפ-לעו
ולעתנ ,ןכ-יפ-לע-ףאו ,"יוג ברקב" ,םירצמל תוכייש םהל שיש וזכ אגרדב םבצמו םדמעמ דצמ
,אלא ,דוע אלו ,הווצמ לש ןאצ םהל וחקלו הרז הדובעמ םהידי וכשמש הז ידי-לע םהמ
הנעמב לארשי םהל ורפיסש יפכ) 'הל חספ חבז תושעל םיננוכתמ לארשיש ואר םיירצמהש
ןפואל דעו ,םירצמד הריבשהו לוטיבה ולעפ הזמ האצותכו ,("ךכ םישוע םה הז המל" םתלאשל
."םהירוכבב םירצמ הכמל" - אכפהתא לש

:"לודגה תבש"ב תורודל ןורכזה תעיבקל עגונב םג ןבומ הזמו

ןוויכמ ,ירה - הרות-ןתמו םירצמ תאיצי ירחאל אוה תורודל ןורכזה תעיבקש יפ-לע-ףא
ןפואב ה"בקה תריחבו לארשי םע תדילד ןיינעה תוללכ הנשנו רזוח הנשב הנש ידימש
יפכ לארשי לש םתדיל ינפלש בצמו דמעמב םיאצמנ "שדוחל רושעב"ש ,אצמנ ,18שדוחמ
לארשי לש םתוכייש (רקיעבו) רתוי תשגדומ הז ןמזב ,ןכלו ,וז הנשד חספה גחב תשדחתמש
םתויהב הנושארה םעפב "שדוחל רושעב"ד בצמו דמעמה תמגודו ןיעמ ,19םלועה תומואל
."יוג ברקב"

עגונב ךכ לכ אל) איה הז ןמזב השגדהה רקיעש - לארשי לש םתדובעב םג אטבתמ הז ןיינעו
םלועה תומואש הז ידי -לע ,םלועה תומוא לע הלועפהל עגונב (ומכ םמצע לארשי לש םתדובעל
םיירצמהש םשכ) תושרה יניינע ,םהיניב "תוכייש" שיש םיניינעב םג לארשי לש םתלעמ םיאור
- דחוימבו ללוכ ,(הווצמ לש ןאצ םהל םיחקולו הרז-הדובעמ םהידי םיכשומ לארשיש ואר
.20("חנ ינב ווטצנש תווצמ לבקל םלועה יאב לכ תא ףוכל" בויחה

,"םהירוכבב םירצמ הכמל"ד סנה תא קר ריכזמ ןקזה וניברש םעטה ןבומ הז יפ-לעו
רמול ןיאשר ויה אל"ש סנה ,יכ - "רבד םהל רמול ןיאשר ויה אל"ש סנה תא םג ריכזמ וניאו
ףקותה לכב איה לארשי לש םתדובעש ,לארשי לש םתדובעל עגונב רקיעב אוה "רבד םהל
םירצמ הכמל"ד סנה ןכ-ןיאש-המ ,םהל עירפהל םילוכי םניא םלועה תומואש ךכב תומילשהו
ןיינעה - 22םלועב הלועפל עגונבו ,21םלועה תומואב הלועפהל עגונב אוה "םהירוכבב
-המכ -תחא-לעו) בשחנ וניא לארשי לש םתדובעל דגנמ וניא םלועהש המ - הז ןמזב ירקיעה
.אפוג םלועה עבט תכיפהו יוניש יבגל ("לודג סנ"ל בשחנ וניאש המכו

(הרות -ןתמ ינפלש) "לודגה תבש" םג - הרות-ןתמו םירצמ תאיצי ירחאל :הזב ףיסוהל שיו
הז ןיינעב השגדהה רקיע אפוג הרותבש ,אלא ,(ךורע-ןחלושב ןמיס) 23הרותב ןיינע השענ
לע ,םא יכ ,הרותד יוליגל דגנמ וניא םלועהש הז לע אל וליפאו ,המצעלשכ הרותה לע הניא
"שורדי"ש דעו ןכומ היהי ומצע דצמש םלועב םילעופש - 24אפוג םלועה עבט תכיפהו יוניש
.25םלועה ירדגמ הלעמלש תווצמו הרותד יוליגה

םירצמ הכמל . . לודג סנ וב השענש" ,"לודגה תבש"ד יוליעה לדוג ןבומ הז יפ-לעו
תומילשה תילכת ,אפוג םלועה עבט תכיפהו יוניש אטבתמ אקווד הז סנב ,יכ - "םהירוכבב
החונמו תבש ולוכש 26םוי" ,אובל דיתעלד תומילשל הנכהו אמגודו ןיעמ ,םלועה רוריבד
28"דחא םכש ודבעל 'ה םשב םלוכ אורקל הרורב הפש םימע לא ךופהא זא"ש ,27"םימלועה ייחל
לארשי ינב לע ןה ,ולוכ םלועה לכב ה"בקה לש ותוכלמ יוליג ,29"הכולמה 'הל התיהו" ,
םהל שיש םיניינעב לארשי לש םתדובע ידי-לע לעפנ הז ןיינעש ,םלועה תומוא לע ןהו
.30"ךרואל םייוג וכלהו" תניחבב - םלועה תומואל "תוכייש"
תויודעוותה - םחנמ-תרות' - ט"משת'ה ןסינב א"י ברע ,לודגה תבש ,ערוצמ תשרפ תבש תוחישמ םיעטק)
(5-2 מע ישילש ךרכ ,'ט"משת.לת ס"ר ח"וא (1

.ד"וי ,ולק םילהת (2

.םש ח"וא (3

ןהילע וצבקתנ טוחשל םיחספה ןיחקולש םירצמה וארשכ" :(ג ,גי אב) 'סותה ילעבל םינקז תעד םג הארו (4
ויה םיירצמה ןכ וארשכ" :(ב"סס ב"ח) י"שרל הרואה רפסב ז"דעו ."ולוצינו סנ ה"בקה םהל השעו . . ןגרהל
."לארשיל וקיזה אלו 'וכ םירוסיב ןינודינו 'וכ ןיכתוחמ םהיעמ ויהו ,םהמ םוקנלו םוקל םיצור

.אכ ,םש אתליכמ הארו .ו ,בי אב י"שרפ (5

לארשי וסנכנש ןושאר תבש אוהש יפל לודגה תבש ארקנ ןכלש םישרפמ שי" (ל"תס ח"וא) שדח ירפמ םג ריעהל (6
לארשי וב ושעש יפל" (ג ,בי אב) ינוקזחב ז"דעו .(חספה תוליפת רדס ינפל) ןסינ שדוח םהרדובא) "תווצמל
.("לודגה תבש ארקנ ,רושעב חספה חקמ ןוגכ ,הנושאר הוצמ

.ט"ה י"פ םיכלמ 'לה ם"במר .ב"עס ,חנ ןירדהנס (7

.(מ"כבו .אראו פ"ר א"ות .םישרפמבו ,זט קרפ לאקזחי) דלוה תדלוהל מ"יצי איבנה לאקזחי לישמהש יפכ (8

.דל ,ד ןנחתאו (9

.בי ,ג תומש (10

.ט"וי תליפת חסונ (11

.ד"ס ס"ס ח"וא ז"הדא ע"וש הארו .ש"ק תכרב חסונ (12

אלו ,"'וכ םהב קסעתהל תווצמ םדיב ויה אל"ש ןוויכ - חספה תחיקל לע םתווצל ךרצוה הז ללגבש דעו (13
ז"ע ידבוע וללה" הנעטל םוקמ היהש דעו ,(19 הרעהבש י"שרפו אתליכמ) "ז"עב םיפוטש ויה"ש ,אלא ,דוע
.(דועו .חכ ,די חלשב אתליכמ .ב"ער ,עק ב"חז האר) "'וכ וללהו

."לוכיבכ" אלל וליפא ז"ה - ע"ושה ירדג דצמו (14

.א ,ד א"חז האר (15

.ג ,טמ יחיו א"ת האר (16

ריעב אוהשכ לודג אוה יתמיא"ד ןיינעה ד"ע - "לודג סנ" קוידה שוריפב 47 'מע ז"כח ש"וקל םג הארו (17
.ש"ייע ,אקווד "וניקלא

שי תווהתהד שודיחהמ ו"קו ש"כמב - עגרו עגר לכב שיל ןיאמ לארשי לש םתואיצמ תוללכ שודיח לע ףסונ (18
תנווכו תילכת םהש ,לארשיד שודיחה יבגל לפטו ינוציח ע"וה האירבה שודיחד ןוויכ ,האירבה לכל עגונב ןיאמ
.(185 'מע ה"שת מ"הס םג האר) האירבה

לע יאק "ןושלו םע לכמ תרחב ונבו"ש (ט"מפ) אינתב ןקזה וניבר ןושלבו ,םהיניינעו ב"הנו ףוגה דצמ (19
."םלועה תומוא יפוגל ותוירמוחב המדנש ירמוחה ףוגה"

.י"ה ח"פ םיכלמ 'לה ם"במר (20

אלא ,המצעלשכ לארשי לש םתדובעל עגונב וניא "רבד םהל רמול ןיאשר ויה אל"ש סנה םג :רתוי תויטרפבו (21
לארשי לש םתדובעל דגנמ וניא םלועהש ,(םלועה תומואו) םלועה ירדגל תוכיישב איה לארשי לש םתדובעש יפכ
אלא ,(םלועב הלועפה לע אלא ,המצעלשכ לארשי לש םתדובע לע ךכ לכ אל איה הז ןמזב השגדהה רקיע ירהש)
רקיעב וב תשדגומ ס"כוס ירה ,לארשי לש םתדובעל דגנל לוכי וניא םלועהש הז סנ לש ונכותש ןוויכ ,כ"פעאש
תכיישש יפכ לארשי לש םתדובעל עגונב וניא - "םהירוכבב םירצמ הכמל"ד סנה כ"אשמ .לארשי לש םתדובע תלעמ
.אפוג םלועה עבט תכיפהו יוניש ,אפוג םלועה ירדגב הלועפהל עגונב אלא ,םלועה ירדגל

ןוויכ ,ךורע ןיאבש יוליעל דע ,תוקלאב תילענ אגרד יאדווב ז"ה - יקלאה רוא יוליגל עגונבש ףא (22
.םלועה ירדגמ הלעמלש צ"מותה ידי-לע השענש

.האבה הרעה הארו .(ב ,ה תומבי האר) רובידה ינפלש תווצמ - רבדל אמגוד (23

סנ" תמגוד ,אפוג םלועה תואיצמ דצמ תוקלא יוליגד הלעמה רתוי שגדומ "רובידה ינפל"ד תווצמבש ריעהל (24
.אפוג עבטה יונישד "לודג

.ו"משת לודגה תבש תחיש הכוראב האר (25

.הפוסב דימת (26

"וקיזי לש םלועה ןמ ןיקיזמ תיבשמל" - "תבשה םויל ריש רומזמ" קוספה לע ל"זח תשרדמ םג ריעהל (27
ןתיבשמ" - הזמ הריתי אלא ,םיקיזמה תואיצמ לוטיב קר אל ,רמולכ ,(םש כ"ותמ - בערת זמר יתוקוחב ש"לי)
ז"יח ש"וקל הכוראב האר) "ארוהנד אכושח אכפהתא" ,םעבט ךפהתנו הנתשנש אלא ,םתואיצמ תראשנש ,"וקיזי אלש
.(נ"שו .ךליאו 59 'מע

.ט ,ג הינפצ (28

.ופוסב הידבוע (29

.ג ,ס היעשי (30
חישמ םע תויחל


- הלואג לש שדוח אוה ןסינ שדוח
תיללכה הדיחיה יוליג


לארשיבש ארוב ץוצינ תולגל

,הדיחיה תניחב ,"שממ לעממ הקולא קלח" - איה לארשימ דחאו דחא לכד תימצעה ותואיצמ
םצעה ,ירהש ,(ונקדצ חישמ לש ותמשנ) לארשי תוללכד הדיחיה תניחב םע תדחואמו הרושקה
אוה ירה ,"קלח" אוהש יפכ "קלח"ה תואיצמש ,ונייה ,ולוכב ספות התא וקלחב ספות התאשכ
.ךרבתי ותומצעו ותוהמ ,ולוכ םצעה םע רושק

תא שמשל יתארבנ ינא" - איה לארשימ דחאו דחא לכד ותאירב תילכת :תצק רחא ןונגסבו
- ללוכ ,"םע אלב ךלמ ןיא" - הזמ הריתיו ,"ךלמ ךלמ דבע" רשא ,"ךלמ דבע" תויהל ,"ינוק
תולגה תכשח דצמ) תוממוע םילחג ומכ ,"תוממוע ןושלמ" ,"םע"ד בצמו דמעמב םתויהב םגש
םהינשש ,ארוב ץוצינ שבולמ ובש ,ארבנ ץוצינ ,הדיחיה תניחב תומילשב םהב תאצמנ ,('וכ
.ולוכ םצעהב םיספות ץוצינה ידי-לע רשא ,שא לש םיצוצינ

םמצעל עגונב ןה ,ארוב ץוצינ תולגל - איה ("ינוק תא שמשל") לארשי לש םתדובע תוללכו
םלועל דעו ,םלועב םקלחל עגונב ןהו ,(ארוב ץוצינד השודקה שאב םירודח םהיניינע לכש)
ריאמש ,"ריאי םויכ הליל" - הברדאו ,(םלעה ןושלמ) "םלוע"ד רתסההו םלעהה לטבתיש ,ולוכ
..."'וג ךירומ דוע ףנכי אל"ש ןפואב םלוע לש ודיחיד יוליגה רתוי דוע וב

...ןמזה יטרפ םע םג ל"נהכ רשקלו ףיסוהל שיו

:ןסינ שדוח

הלואג ,"לאגיהל ןידיתע ןסינבו ולאגנ ןסינב" ,"הלואג לש שדוח" - אוה ןסינ שדוח
הדיחיה תניחב םע הרושקה) תיללכה הדיחיה תניחב ,ונקדצ חישמ ידי-לע המילשהו תיתימאה
דוע ףנכי אל"ד ןפואב םלועה לש ודיחיד יוליגה היהי זאש ,(לארשימ דחאו דחא לכד
."ךירומ

םגש ,ונייה ,"םיסינ יסינ" ,ןינ"ונ 'ב וב שיש - "ןסינ" - שדוחה םשב םג זמורמכו
ללכלו לארשימ דחאו דחא לכל ,"ול ושענ םיסינ יסינ" - תולגה ןמזד לפוכמו לופכ ךשוחב
."םיסינ יסינ" ,תיסינ הגהנה היהת ולוכ םלועב םגש םילעופש דעו ,לארשי

הכרבה ןיינעב תומילשה תילכת ,"תוכרב האמ" - האמ היירטמיגב ןינ"ונ 'בש ,ריעהלו
הליחתכל") ש"רהמ ר"ומדאל "ךרבל םדא בייח" ךשמהב הכוראב ראובמכ ,הלעמלמ הכשמההו
,(רפסמה ןיינע תומילש - האמ) םיטרפ יטרפו םיטרפב הטמל תכשמנ ,הז םע דחיבו ,("רעבירא
תויהל ךירצ אלא ,תיללכ הדובע קיפסמ אלש יעצמאה ר"ומדאל דוחיה רעשב ראובמה ךרד לע
.ללכה תואיצמ םע םידחאתמש ,םיטרפ יטרפו םיטרפה לכב ,אקווד תיטרפ הדובע

ובש ,"לארשי ךירשא" ןושלמ ,"רשא ינבל אישנ םוי רשע יתשע םויב" - ומצע ןסינ שדוחבו
.םיליהת רפס ,אחישמ אכלמ דוד ,ךלמה דוד ליחתה ובו ,וניבר השמ םתח
(הגומ יתלב - 40-42 'מע ,ג ךרכ ,'ח"משת תויודעוותה - םחנמ-תרות' ,ח"משת'ה ןסינ א"י תחישמ)

יבר יצוצינ


"ונתוריח ןמז"


עצבמ' לע יברה זירכה חספה גח ינפל םג ,גח לכ תארקל ומכ
הרומש הצמ תקולח ,גחה יכרוצ תניתנ וזכרמבש ,'חספ
ותוברועמ לע םילודגו םינטק םירופיס * חספ ירדס ןוגראו
רוגיש לע תוירוקמ תויודע םגו * הלא תולועפב יברה לש
שדוקה-ץראל תוצמה


רפואל השנמ-יכדרמ ברה תאמ

"הדמעש איהו"

יקצדורוג ןימינב ח"הרה םילשוריב דעוותה ,ו"טשת לולאב 'ח שדוק-תבש ברע ,'ו םויל רוא
-תיבב הדגהה תא ראבל גהונ ר"ומדא ק"כש ,רפיס םירבדה ךותב .יברה תוחילשב אבש ,ה"ע
,'הדמעש איהו' תקסיפל עיגהשכו" .הקסיפ רחא הקסיפ ,'רדס'ה רחא ,חספ לש 'ב לילב שרדמה
ןוגינ ינוניג ילב ,ןותמ ,ןוגינה דמלל לחה הלילשב הנענשכו הז לע ןוגינ עודי םא לאש
."םידחוימ

ר"ומדא ק"כ :[תודעוותה התואב חכנו ץראב אוה ףא רקיבש] גרבנייו ףסוי 'ר ח"הרה ףיסוה
ינש לילב .דעוותמ םויבו ,הלילה לכ רע ךכ-רחא .חספ רדסב םילודג תוסוכ 'ד תותשל גהונ
התע רשא שיאכ ךלייו ףקדזה שרדמה-תיבל ותכלב יהיו" ,םילודג תוסוכ 'ד בוש התוש חספ לש
'יש היבוט 'ר ח"הרה תמישרמ) "ןוגינה דמיל זאו בטיה ראב הדגהה תא ראביו ,ותנשמ םק
.(יולב

..."תוקיתמב ךכ-לכ ןגינו"

בייל-הדוהי 'ר ת"הרה לש ישיאה ונמוי ךותמ םיעטק ןאכ םיקתעומ ל"נה רואיתה תומילשל
חספה גח ימימ א"טילש ר"ומדא ק"כמ םיניינעו תומישר ירוציק" :תרתוכב) ןיקסר
:("ו"טשת'ה

:רמאו ,רדסה תא םירוחבה םירדסמ וב םלואהל א"טילש ר"ומדא ק"כ אב חספד 'א לילב

הנשלו - תוכשמה עלא ןייז ךישממ לאז ןעמ ןוא רדס םעד ןעווארפ טעוו ןעמ
תוכשמהה לכ תא וכישמיו רדסה תא וכרעי=] בוט-םוי ןטוג א ,םילשוריב האבה
.[חמש גח ,םילשוריב האבה הנשלו -

רדחב והז .א"טילש ר"ומדא ק"כ םע דחיב ןמוקיפאה תא ונלכא םירדסה תעב תולילה ינשב
ןיינמ ךרעב םע רדסה תא ק"כ ךרוע םשש ,ע"יז מ"גבנ [צ"יירהומ=] ר"ומדא ק"כ לש לכואה
.ש"נא ינקזמ םיבוסמ

ק"כש המ עומשל םילוכי ויהש דע םר לוקב א"טילש ר"ומדא ק"כ רמא הדגהה לש ינשה קלחה
גזומ א"טילש ר"ומדא ק"כ .תולילה ינשב היה ןכ .דואמ דואמ הכב ל"נה תרימא תעבו רמוא
הזמ ןכו הרזחב ןכו ןייה לש קובקבהל ךכ-רחאו הרזחב ןכו ולש סוכל והילא לש סוכה תא
ןפואב היה תולילה ינשבו ,הז סופתל רשפא-יא ללכבש ,םימעפ המכ השע ןכ ,ךפיהל ןכו הזל
יל-א' - ןקזה ר"ומדא לש ןוגינה תא םידמועהו םיבוסמה לכ ונגינ הגיזמה תעב הנהו .רחא
ןחלושה לע תחנומ התיה השעמ תעבו א"טילש ר"ומדא ק"כ דעוותה רדסה רחא 'ב לילב .'התא
.הדגההמ םיניינע המכ ראבמ א"טילש ר"ומדא ק"כ היהו .הדגה

המכו ,'הדמעש איהו' ןוגינה תא ןגנל ש"נאמ א"טילש ר"ומדא ק"כ שקיב תודעוותהה עצמאב
אל א"טילש ר"ומדא ק"כ לבא ,'הדמעש איהו' תוביתה םע םינוש םינוגינ ונגינ ש"נאמ
[דחא] ףאש א"טילש ר"ומדא ק"כ הארש ןוויכו .ותנווכ םינוגינ ולא לע אלש רמאו ,םיכסה
הנהו .ראתל רשפא-יאש תוקיתמב ךכ-לכ ןגינו ומצעב ןגנל ליחתה ,ןוגינה תא עדוי אל
דע ןוגינה תא םימעפ המכ ןגינ א"טילש ר"ומדא ק"כו .הזה ןוגינה תא ונעמש אל םלועמ
.ותוא ונדמלתנש

.תועש שולשכ ךרעב הכשמנ חספה גח לילד תודעוותהה

"יידמלמ לכמ"

.תרדוסמו תנגרואמ הרוצב הרומש הצמ תקולח לואירטנומב הנגרוא ז"כשת חספה גח ינפל
.יברל הרסמנ תאזכ תחא הספוקו ,האנ הספוקב תוזורא ויה תוצמה

תושעל ךירצ דציכ ודמליש ידכ ןאכ םיקסעתמל תאז תוארהל שי :(הנכות) התיה יברה תבוגת
ךורב-קחצי -םהרבא ברה ח"הרה תמישר יפל ,וירחא םיאבה ינש ןכו הז עטק) הלועפה תא
.(קרוי-וינמ יקצילרג

הילרטסואל תוצמ

הרצק הפוקת ועסנש ,םיחולשה םידימלתל תומלש תוצמ שש יברה רגיש חספ ינפל הנש התואב
יבשותל תוצמה תקולח תעשב ,חספ ברעב .הילרטסוא-ןרובלמב הבישיה תא דסייל ןכ ינפל
"ןטראד טקישעג ןיוש ךאד טאה'מ" .הילרטסואב םהיבורק רובע םג םהמ המכ ושקיב ,הנוכשה
...יברה רמא [םשל ורגיש רבכ ירה=]

ול רמא ,הצמ לבקל ('ןזוא עמשל' רפסה רבחמ) ןמכוד יולה ןמלז-רואינש ח"הרה שגינשכ
ןתא - אל םא !המלש הצמ םכל ןתא ,סופדל םירופיסה לש ףסונ קלח תנכהב וכישמת םא" :יברה
..."תורובש קר םכל

"'יש ו"תוריד םיחולש"

תחא תפיטע לע ושדק די-בתכב יברה םשר ,שדוקה-ץראל תוצמה ורגוששכ ,ו"לשת תנשב
תצובקל התיה הנווכה ."'יש [ןנוכתו הנבת םילשוריד=] ו"תוריד םיחולש" :תוליבחה
.ו"ת םילשוריב הקיתעה ריעב קדצ-חמצה םש לע תסנכה-תיבב דומלל העסנש םיחולשה

םויכ) ןמדוג ןמלז-רואינש 'תה ,םמצע ןיבל םניב םיחולשה וכרעש לרוגב ,הכז וז הפיטעב
.(דודשאב ד"בח תודסומ להנמ

:בתכ תויתואב היתחת ,תועבורמ תויתואב "םיחולש" הלימה תא הלוחכ טעב בתכ יברה
."'יש" :בתכ תויתואב איה םג ,תישילש הרושבו ,"ו"תוריד"

הפועתה הדשב תוצמ

דידיל בונמלז שיבייפ-אגרש 'תה חוודמ ,ו"לשת חספ דעומה לוח ירחא ,שדוק-תבש יאצומב
:שדוקה-ץראב

'תה=] .ח.שו ינא ,ונעסנ (תוצח ירחא) גחה ברעב . . 'חספ עצבמ' ירחא 'ה ךורב ןאכ"
אצי אוהו) ןטהנמב ונולמ תיבב רפוע יכדרמ ןוכישה רשל תוצמ ונתנו [ןמדלפ םייח-המלש
ךוניחה רשל תוצמ תתל ונעסנ ןכו (...ןופלטה רפסמו ורדח ,ומוקמ תא ונעדי ךיא םילכהמ
.'תיטרפ החגשה' שממ היה ןאכו ,ןילדי [ןרהא רמ]

,ברע תונפל 4.20 העשב ,ידנק הפועתה למנב ,א-וו-ט לש לנימרטל עיגהל ךירצ היה אוה"
קר ידנקל ונעגהו ,לודג [העונת קקפ=] 'קיפארט' היה ךרדבו ,'ידנק'ל ןטהנממ יתעסנ ינאו
הנש הרודהמ א"טילש ר"ומדא ק"כ לש הדגה ןכו) תוצמה םע סנכנ ינאש ךיא ,דימו .5 העשב
הזו תוצמה ול יתרסמו וילא יתשגינ ינא ,רוציקבו ,ילומ דמוע אוה ,םיעסונה םלואל ,(וז
:לאש .בויחב יתינע ,וליבשב דחוימב יתאב םא יתוא לאש אוה .'וכו ד"בח תדוגא יריעצמ
יל םגו ,עדוי ינאש ול יתרמא .רוחיא היהו העש יצחכ ינפל עיגהל ךירצ יתייה ינא ירה
ד"בח םש שודיק היהו ...הפ רועפ ראשנ אוה :רוציקבו ...רוחיא ול היה ןכלו רוחיא היה
."((ל"ז) םינולס השמ 'ר ח"הרה היה הז 'עצבמ' םזוי :בגא)

...זומת שדוחב הצמ

,ליוונעלע ריעב ,לקסטקה ירהב 'ץיק הנחמ'ב רקבל יברה עסנ ,ז"טשת זומתב ז"ט ,ינש םויב
וידי תא לוטיל יברה שקיב םוקמב רויס ירחא .(32-29 ,25-24 'מע 'אשד תואנב' רפס) .י.נ
תליטנ ירחא .'לכואה רדח'ב המייקתהש - 'תיבה תכונח'כ הווצמ תדועסו תודעוותהל 'קה
.לכאו איצומה תכרב ךריב ,ומע איבהש הצמ תכיתח קוטריסה סיכמ יברה איצוה םיידי

:ושיגדהב םיבוסמה להק ןיב ןתוא קלחל ןרסמו הצמה תוכיתח ראש תא יברה חקל ןכמ רחאל

הכיתח ופטחי םאו ,ןאכ תעגונ הניא ירה תומכה .הכיתח היהת דחא לכלש רקיעה
.עגונ הז ןיא ירה - רתוי הלודג

..."ןמוקיפאהמ הז ןיא ךכ ןיב" :יברה ריהבה 'יברה לש ןמוקיפאה'מ והזש ריעה והשימשכ
ןסינכהו תיפמב ןתוא ףטע ,תוכיתח רפסמ לטנ ,עגרל יברה קיספה הקולחה ךלהמב ,םואתפ
.קלחל ךישמהו ,קוטריסה סיכל הרזחב

םיכרד תנואת לע תושגרתהב עידוהו 'פמעק'ה ינגראממ דחא יברה לא שגינ תודעוותהה םויסב
.םימעפ שולש ע"ל הכפהתה ךרדבו '770'מ האציש םישנא האלמ תינוכמל העריאש

תוכיתח תא איצוה ,וקיחל 'קה ודי תא סינכה אוה .יברה ריטפה ,"רדסב היהי לוכה ,ונ"
םיברועמה ןיב קלחיש (סייו יולה תהק 'ר) ןגראמל ןרסמו תיפמה ךןתב םדוק םש חינהש הצמה
.הנואתב

תא סינכהו הקולחה תא יברה קיספה הבש העשב קוידב העריא הנואתה יכ ררבתה ךכ-רחא)
.(!וסיכל תוצמה ירבש

לכל ןתנ יברהו הנואתב םיברועמהמ םיינש ועיגה ,םוקמה תא יברה בזע םרטב דוע ,ןכאו
.הצמ תכיתח םהמ דחא

שדוקה-ץראל תוחילש

-ב ההשש ,רבוסוס 'יש ןהכה ריאמ-קחצי 'תה םשר ,ט"לשת ןסינב 'ו ,'ג םוימ יטרפה ונמויב
:תואבה תורושה תא ,770

תייפא תא תוארל האבש םידלי תצובק ('ןותחתה ןדע-ןג' די לע) הדמע החנמ תליפת ירחא"
[לאיחי=] 'רה תא ךריב ךכ-רחא .חמשו רשכ חספה גחב םתוא ךריב א"טילש ר"ומדא .תוצמה
.חמשו רשכ חספה גחבו הבוט העיסנב [ןויצל-ןושארמ=] בולמ

ידכ ופאש תוצמה תוחנומ הבש ,ותיירפסל א"טילש ר"ומדא סנכנ החנמ תליפת ירחא העש עברכ
.שדוקה -ץראל עסונש ,קילרג מ"מ ברה חכנ הירפסב .םיקוחר תומוקמל חולשל

תא לאש ,('הלח'ה תא הכותל סינכהו הפטעמ שקיב) תוצמהמ 'הלח' שירפה א"טילש ר"ומדא
.בויחב הנענו 'לע -לא' הפועתה תרבח ידי-לע תוצמה חולשמ תא ורדיס םא פאר לאיתוקי ברה
תוצמה תא רוסמיש א"טילש ר"ומדא ול רמא ךכ-רחא .דבל עסונ םא קילרג מ"מ 'רה תא לאש
רמא ךכ-רחא .םיחספה ןמו םיחבזה ןמ םש לכאנש ותוא ךריבו ד"בח-רפכד ינחורה דעוול
-רה-תלחנב דעוותיש ול רמאו י"ל 500 לש תורטש 2 החרט רכשכ ול ןתונש א"טילש ר"ומדא
.ד"בח

ןייצ ותחיתפבו קילרג מ"מ 'רל חספה גחל יטרפ-יללכ בתכמ יברה חלש םימי רפסמ רובעכ
:ושדוק די בתכב

."'וכו תוחילשה יולימ לע ח"ת ח"תו ח"ודה ןכו לבקתנ 'כמ

.תופסונ םינשב םג שדוקה-ץראל תוצמה תאבהל יברה חילש תויהל הכז קילרג מ"מ 'רה

הכלהמב ,א"משת ינש רדאב י"חל רוא ,'ג לילב הל הכזש 'תודיחי' רחאל ותמישרמ עטק ןלהל
.ותוחילש לע יברה ול עידוה

ץוחב דוע ,יתמ דעו ,םיבכעתמ םתא םאה .לדנעמ 'ר ,םעפה דוע םכל "םכילע םולש" :יברה
?ץראל

.ןסינ 'ד דע :.ג.מ.מ 'ר

.דימת ומכ ,תוחילשה ,הצמה תא תחקל ולכות ןכ םא :יברה

.ןכ :.ג.מ.מ 'ר

תרבע)ה לש תוחילשל דע ,םייתניב :(ול רמאו רלוד ןב רטש לטנ םיפסונ םיעטק רחאל) יברה
והונתתו הנידמה עבטמל והופילחתש ,'הווצמ תוחילש' רותב רלוד םכל ןתונ יננה ,הצמ(ה
.הקדצל

לכב ומכ ,הרומש הצמה תוחילש תא תחקל ולכותו לוכב וחילצת ,םכתעיסנ םדוק דוע הארתנ
.םעפ

.ןמא :.ג.מ.מ 'ר

.[117 'מע "א"משת 'להקה' תנש ןמוי"ב הראות הנש התואב תוחילשה]

"תינחור הכרב"

-ץראב ש"נא תנמזה תא יברל שיגהל ידכ 770-ל ןיקביר אשוז 'ר ח"הרה עיגה ח"לשת תנשב
התואב .ןסינב א"יל הדעונש ,'םחנמ-תיב' תסנכה-תיב לש תיבה תכונחל אובל יברל שדוקה
-תיבל הרותה רתכ ןכו שדוקה -ץראל הרומש הצמ רוגיש :הלופכ יברה תוחילש התייה הנש
.תסנכה

:(ל"ז) קילרוג מ"מ ברה תמישר לש ןושאר םוסריפ ןלהל

[.ג.מ.מ - בתוכה ינאו ,ןיקביר אשוז ח"הרה ,בובייל לארשי 'ר ח"הרה] ונלוכ ונדמע"
והש היירפסב) הרומש הצמהמ 'הלח' לטנ םש ,היירפסב ההש א"טילש יברה .היירפסה תלד דיל
.יברה תשקב יפל היירפסל ונארקנ .(ןיילק ברהו רנורג ברה ,בוקודוח ברה םג

.פאר 'יש לאיתוקי ברל וארק זאו ?הצמה [רוגיש=] לש לופיטב לדתשמה ןכיהו :לאש יברה"

לארשי-ץראל הצמה תרבעהל םיחולשכ םכתא הנממ יננה :רמאו הרומש הצמ תספוק קיזחה יברה"
.'יש םידוהיה לכלו ,םש םיאצמנה םידוהיה רובע

תתל ימל - דקתשאמ םיעדוי םיקלחמה םגו .דקתשאמ םתא םיעדוי - גוהנל דציכ םיטרפה"
תוצמה תא וזראי התע :ףיסוה יברה] ...חמשו רשכ חספ היהיש ...רתוי תתל ימלו תומלש
.[(הזב ועייס םירוחב המכו) ...העיסנל

-תיב יאבגמ דחא אצמנ ןכיה :רמאו 'הרות רתכ'ה חנומ היה הבש הספוקה לא שגינ ךכ-רחא"
-תיבל 'הרות רתכ'ה יוצמ ןאכ .םרובעב םירלוד דוע ןתא בתכמה לע ומתחיש ולא לכ .תסנכה
.ןכ םג םהל קלחל ףכית םכל ןתא - תומיתח דוע ועיגה .תסנכה

- 'לאגיהל ןידיתע ןסינב' םייוקיש - אכהל םתהמו םתהל אכהמ תובוט תורושב ורשבת"
.שממ בורקב ,ןדיד אלגעבו ,ח"לשת ןסינב

.'םתא םג' :ךויחב הנע יברה .'אירב היהי יברהש' :יברל ןיקביר אשוז 'ר רמא זא"

?דחי םכלוכ םיעסונ םתא :יברה לאש ךכ-רחא"

-ץראל עיגי עסונ ינא ובש סוטמה .הלילב רתוי רחואמ ,עסונ ינא ,אל :ןיקביר אשוז 'ר"
.הלילב 9 העשב לארשי

.תחלצומו הבוט העשב היהיש :יברה"

.3.15 העשב עיגמ ונסוטמ :קילרג .מ.מ 'ר"

.ןאכל םשמו םשל ןאכמ תובוט תורושב ורסמתו ,תחלצומו הבוט העשב היהיש :יברה"

.םילשוריב יברה םע דחי האבה הנשב ונלוכ הכזנש :קילרג .מ.מ 'ר"

ךלנ התע' :יברה רמא ותאצ םרט .'םימחרב ןויצל ךבושב וניניע הניזחתו' םייוקיש :יברה"
[...]'החנמ ללפתהל

ינחורה דעווה ר"ויל דקתשאד הארוהה יפכ ונרסמו ד"בח-רפכל םולשל ונעגה 3.15 העשב"
...'ונתוחילש ונישע' יכ בתכמ ונרגיש ךכ-רחא . . קינברט םוחנ 'ר ח"הגה ד"בח-רפכד

:רמאנ ובו םסרופש רזוח לע ונל עדונ םייתניב"

תסנכה-תיב לש תיבה-תכונחל רשקב .שמא לילב 'יחיש בוקדח ברהמ הלבקתנש תינופלט הארוה"
הצמ חלשנ .םיחולש השולש ידי-לע ,הרות רתכה תא הנתמכ א"טילש ר"ומדא ק"כ חלש םחנמ-תיב
.חמשו רשכ חספה גח תכרב .ולא םיחולש ידי-לע ט"לעבה חספה גחל הכרב ןכו הרומש

תוכרבה רוסמי ימ םהיניב רדסלו ,יבמופב םהלש תוחילשה ורסמי ל"נה םיחולש השולשה לכ"
.םנוצר יפכ יזנכשא ברה וא ארתאד-ארמה םהיניב היהי םגשו ,הרות רתכהו

לעו א"טילש ר"ומדא ק"כמ תדחוימ תוחילש יהוזו תויה .הזב טילחהלו דחיב ףסאתהל םהילע
הכרב - דחוימ ןיינע והז יכ ,חספה גחל קרבמ חלוש וניא א"טילש ר"ומדא ק"כ הז ךמס
ברהו םהיניב ורבדתיש א"טילש ר"ומדא ק"כ לש ומש-לע ארקנ שרדמה-תיבו תויה - תינחור
."הזב םכירדי

.דמעמל דחוימ קרבמ דוע רגיש יברה

תוצמה תוחילש תא הווילו אצי יברה

-ףסוי ברה ידיב שדוקה-ץראל תוצמה תאבהל חילשה תויהל תוכזה הלפנ רתוי תורחואמה םינשב
יברה רשאכ ,רידנ רבד עריא ט"משת תנשב .ד"בח תדוגא יריעצ ר"וי ,בונורהא ןהכה קחצי
וטבמב התוא הווילו ,תוצמה םע חילשה סנכנ הכותלש תינוכמה רבעל תוצמה תריסמ רחאל אצי
.קפואה ןמ המלענש דע

ןויליג ,ט"משת ןסינ ח"כ) 'ד"בח-רפכ' ןועובשב השמ 'מ לש ותמישרב םירבדה םיראותמ ךכו
:(379

םלועב םינוש תומוקמל םיעסונל א"טילש ר"ומדא ק"כ ןתנ ,ברעב ,ןסינב 'ז ,יעיבר םויב"
לכל .םוקמב םיירוביצה םירדסה יפתתשמ רובעו םש ד"בח ידיסחו ש"נא רובע תוצמ לש תוליבח
.חספה תארקל עיפוהש ,'יללכ בתכמ'המ קתוע א"טילש יברה ןתנ םיחולשהמ דחא

ברה היה חילשהו ,לארשי-ץרא רובע תטלוב תומכ התיה תוחלשנה תוצמה ןיב יכ ןייוצי"
חתפב הכרענש הקולחה םויסב . . ץראב ד"בח תדוגא יריעצ זכרמ להנמ ,בונורהא קחצי ףסוי
ינפלש הבחרה לא א"טילש ר"ומדא ק"כ אצי ,להקה תוחכונ אלל ,א"טילש ר"ומדא ק"כ לש ורדח
ןתוא הוולמ אוהשכ ,שדוקה-ץראל תוצמה ולבוה הבש תינוכמה רבעל ברקתהו (תידדצה) הסינכה
."קפואה ןמ ומלענש דע 'קה ויניע טבמב

םינש שולש ירחא 'רמאמ'

ק"כ תואישנל םיעבראה תנש ,ט"משת תנש ,חספה גח ברע ,ןסינ ד"יל רוא ,ריהבה םוי"
:םימי םתואב הבתכנש הרצק המישרל תרתוכה וז - "א"טילש ר"ומדא

םע) רמאמ א"טילש ר"ומדא ק"כ רמא הלילהש ,הזה ןמזל ונעיגהו ונמייקו ונייחהש ךורב"
ק"כ .(ו"משת תישארב תשרפ תבשב רמאנ ןורחאה רמאמה) םינש שולשמ הלעמל ירחאל (ןוגינ
ורדחל הלע הירחאלו ,החנמ תליפתל דרי ,ךרעל 8.30 העשב להואהמ רזח א"טילש ר"ומדא
,יקסרקיפ קחצי-לארשי ברה ג"הרה היה ברה .ץמח תריכמל 'ןותחתה ןדע ןג'ל אציו ,שודקה
'ונילע' תרימא תעב .תיברע תליפתל דרי הירחאלו .יקצדורוג ןימינב ברה היה ןלבק-ברעהו
רומאל=] "ןוגינ םעד ןעגאז" :ג"לירהל רמא בירעמ ירחאלו ,'קה וידי-לע הפמה חינה
.[ןוגינה

:רמאמה א"טילש ר"ומדא ק"כ ליחתה ןוגינה ירחאל

'מע ג ךרכ 'ט"משת תויודעוותה'ב ספדנ) רמאמהו "...המ םוש לע םילכוא ונאש וז הצמ"
."םיסכמ םיל םימכ 'ה תא העד ץראה האלמו" :קוספב םתחנ (26-24
עובשה חול


*ד"בח יגהנמו תוכלה

.תומוקמה -יארמו תורעהה תא טימשהל םעפה ונצלאנ םיגהנמהו םינידה יוביר תאפמ :הרעה *

גרובזניג החמש-ףסוי ברה תאמ

ערוצמ תשרפ שדוק-תבש
'לודגה תבש' ,ןסינב ב"י

ןורכיזל הז סנ ועבקו .'םהירוכבב םירצמ הכמל' . . לודג סנ וב השענש יפל - לודגה תבש
תלחתה" וב התיהש ינפמ 'לודגה תבש' והוארקו ,[שדוחה ימיב םג םיאתמ הנשה] תבשב תורודל
."םיסינהו הלואגה

ליל'ל םידליה תנכה ,חספה תוכלה דומיל ומכ חספל הנכהה :היניינע לכו ,וז תבשב החמשה
'וכו םיטיח תועמ תניתנל הנכהה ןכו ,רדסה יניינע ראשו תוישוקה עברא תא ועדייש ,'רדסה
.תולדג לש ןפואב לארשימ תחאו דחא לכ לצא תויהל םיכירצ -

. . חספ ברע וניא םא וינפלש תבשב חספ תוכלה שרוד םכחהש םינורחאה תורודב וגהנ"
."וישכע ןיגהונש ומכ אלו ,ןושעי רשא השעמה םהל דמלל . . רקיעהו

.(עובשה תשרפ תרטפה - ז ,ב-םיכלמ) "םישנא העבראו" :הרטפה

יברה ."וניתונווע לכ לע רפכל" דע "ונייה םידבע"מ ,הדגהה תא םירמוא החנמ תליפת רחא
.ומוקמ לע הבישיב ,רוביצה םע הרמואל גהנ

השדיק אלש ימ) הנבל שודיק ."שודק התאו" ,"םעונ יהיו" םירמוא ןיא - שדוק-תבש יאצומ
.(םדוק

ןושאר םוי
ןסינב ג"י

תלבק) ד"בח יאישנל ישילש רוד ,ע"נ 'קדצ חמצ'ה ר"ומדא ק"כ לש אלוליה-תוקלתסהה םוי
םוי .שטיוואבוילב דובכ ותחונמו ,ו"כרת תנשב קלתסנ .(ח"פקת ןוויסב 'ג -יולגב תואישנה
.ע"נ ש"רהמ ר"ומדא ק"כ ,ריעצה ונב לש תואישנה תלחתה

-לע) הנשמ יקרפ דומלל (א :ידכ ,וז 'ןוצר תע' ולצני ,ףטו םישנ םישנא ,תחאו דחא לכ
לעב לש ותרות דומילב ףיסוהל (ב .שודקה ומש לש (תחא תואב ליחתמה ,דחא קרפ םינפ-לכ
ךיישה ןיינעל - בוט המו ,הקדצ תניתנב ףיסוהל (ד .הליפתה תדובעב ףיסוהל (ג .אלוליהה
וניתובר תדובעבו ,ותדובעב םיקסועה תודסומל וא אלוליהה לעב לש תדחוימה ותדובעל
תוטלחה םיפסאנה םהילע ולבקי הב ,החמש לש תודעוותה םייקל (ה .ומוקמ-יאלממ וניאישנ
.תווצמו הרות יניינעב תובוט

דגנכ איהש ,"הרונמה תא השע ןכ" דע "חבזמה תכונח תאז" תשרפ תא םירמוא םויה :אישנ
.יול טבש

,ינש םוי
חספ ברע ,ןסינב ד"י

-רחאל תוחדל יאדכ ןיא :חספ-ברעב ותדלוה םויש ,ןבה תרופסת ןמז תודוא :הווצמ-תרופסת
.חספ-ברע םויב וא ד"יל רוא לילב תרופסתה תושעל םא יכ ,ןמז

:ץמח תקידב

לכ תא זכרל שי ןכ .םקדובל ךירצש םירדחה לכ תא בטיה תוקנל ךירצ הקידבה ינפל :תונכה
.'ודכו םידלימ רמתשמה םוקמב ,רקובב תרחמלו ברעב הליכאל דעוימה ץמחה

ןהמ תחא לכ ,השק ץמח לש תוכיתח רשע תיבב םינוש תומוקמב םיחינמ ןכ ינפל רצק ןמז
.ריינב הפוטע

זכרמב) םיבכוכה תאצ ירחא דימ ,ןסינב ד"יל רוא ,ברעב ןסינב ג"י ןושאר םוי :הנמז
.תיברע תליפת רחאל דימתו ,(7:39 העשב - ץראה

םיכירצ ,יארקאב וליפא ,ץמח םכותל סינכה אמש קפתסהלו שוחל שיש תומוקמה לכ :המוקמ
.הקידב

הנטק תיקשב אצומש ץמחה תא חינמ קדובה .ףוע תצונ ידי-לעו הוועש לש רנ רואל :הנפוא
לכה ףטוע ,הרועק ץע ףכ ךותב רנה יריישו הצונה ,תיקשה תא חינמ הקידבה רמגב .ריינ לש
וקדהמ ,םימעפ המכ ריינה ביבס טוח ךרוכ ,(הפיטעל ץוחמ תראשנש ףכה תידי דבלמ) ריינב
.ורשוקו

ללכ רבדל אלש ןוכנו .הקידבה יניינעמ וליפא ,ללכ רבדל ןיא הקידבה תליחתל הכרבה ןיב
.הקידבה ןמז לכ הקידבה יניינעמ אלש

וחישי אלו ,ומוקמב שיא וקדביש הכרבה עומשל ולצא ותיב ינבמ דימעיו" :ןקזה ונבר בתכ
ןכתיי ,יברה תעדלו ,"הכרבה ועמשש םוקמל ךומסה רדחב הליחת קודבל ורהזייו ,םייתניב
-לעב םגש ןוויכו ,ץמחה תקידבב (םירבגה) ותיב-ינב תא םג תוכזל הווצמש ,איה ותנווכש
."וחולשבמ רתוי וב הווצמ" ןידל הריתס הזב ןיא - תצק קודבי ומצעב תיבה

.רקובב תרחמל םיפרוש הקידבב אצמנה ץמחה תא

.(ןושארה) "ארימח לכ" תרימאב ,ונאצמ אלש ץמחה תא םילטבמ הקידבה רחא

אלש ףא] תכסמ םויס ךרוע .חספ ברעב םוק םיכשמ היה ע"נ ב"שרוהמ ר"ומדא ק"כ :תירחש
רועיב רחאל דעו .תירחש ללפתמ .(הליפתה ינפל) תירחשד ןיליפת תחנה רחאל [רוכב היה
התיה םויה תוצחב .ץמחה ילכ תנמטהו ץמחה ילכאמ קוליסל תוארוה ןתמב קוסע היה ץמחה
היה יצחו העש וא העש ךשמב .תמדקומ העשב החנמ ללפתמ היה .'הווצמ תצמ' תייפאל הנכהה
ןכו ,גחה ידגבב שובלו גחה עבוכב שובח אוהשכ ותוא רמוא היה .חספ-ןברק רדס תא דמול
.תובוהצ םינפב ורמואו ,םורדל וינפו דמוע .טנבאב ומצע רגוח היה

םינימה לכמ םילכוא ןיא ,'ךרוכ' ירחא דעו התעמ .הצמ לוכאל רוסא חספ-ברע רקובמ לחה
.רורמבו תסורחב םיללכנה

ץמחה תא רוכמל ןכו) ופרושל שיו ,10:28 העשה דע ץמח לוכאל רתומ ץראה זכרמב
ךירצ רוביצה ךא ,רכומה ברל עגונב איה וז העש) 11:34 העשה ינפל (יוגל ,םיריאשמש
.(!הריכמה תא רחאי לבל ,דעומ דועבמ ברה לא עיגהלו םידקהל

טשפתנו ,םייולו םינהוכ וליפאו ,םינעתמ ,םאמ ןיבו באמ ןיב ,םירוכבה :תורוכב תינעת
אליממו ,(הווצמ תדועס) תכסמ םויסב חספ ברעב םירוכבה םיפתתשמ תונעתהל םוקמבש גהנמה
.ימלשוריה דומלתהמ תכסמ םג םייסל םילוכי .תינעתה עקפנ

הליחתכל] .ץמחה תריכמל חוכ-הפוימ ונייהד ,'השרומ' ברה תא תושעל םיגהונ :ץמח תריכמ
,םהב אצמנ ץמחהש תומוקמה טוריפ תא ןכו ברה םש תא םיספטב ףיסוהל שי ,בתכב תאז םישוע
תופייל רשפא הרירב-ןיאב ףקות רתיל ,ןיינק ףוריצב תאז םישוע ,רשפא םא .המיתחה ינפל
אוהו ,'ןלבק-ברע' ףוריצב ברל ץמחה תא םירכומ ר"ומדאה תיבב .[ןופלטב םג ברה חוכ תא
ןמזב .'ןלבק ברע' םע ,םיפסונ םיניינקבו רטשב יוגל ץמחה תא רכומ ברה .יוגל ורכומ
.ץמח תריכמב חתפמה תריסמב םיקדקדמ ןיא ןורחאה

ךירצ ןיאו ,('ןיעב' ץמח םהילע רתונ אמש) ץמחה ילכ תא םגו ,רומג ץמח םג םירכומ
.חספה רחאל םליבטהל

אלא ,יוגל םולשו-סח םרכומל ונגהנמ ןיא ,יברהמ לבקתנש ץמח ששחב הקשמ וא לכאמ
.[ןמזה ינפל ןידכ םרעבל - הרירב-ןיאבו] ונמצעב םלכואל םילדתשמ

םיפוא וא םילשבמש רונתב ותוא םיפרוש ןיא .(11:34-10:28) תישימחה העשב :ץמחה תפירש
.רועיב תווצמ וב םייקל ,תיזכ ףורשל ןוכנו .תדרפנ הרודמ ורובעב םישוע אלא ,והשמ וב

לש ולאב טרפבו ,םידגבה יסיכב אצמיהל לולעה ץמחה תא רענל חוכשל ןיא רועיבה םע
.(ןכ-ינפל םש וקדבו וקינ אל םא) תינוכמה ךותב אצמיהל לולעה ץמחה יבגל ןכ .םידליה

.ונאצמ אלשו ונאצמש ,ץמחה לכ תא םילטבמ ובו ,(ינשה) "ארימח לכ" םירמוא הפירשה רחאל

חכונ ע"נ ב"שרוהמ ר"ומדא ק"כ היה תוצח רחא חספ ברע הרומשה תייפאב :הווצמ תוצמ
.המודכו הייפא ,השילהל עגונהב תורוהל - קרפ עצמאב םג - קיספמ היהו ,ללה ןכ-םג רמואו

.חספ ברעב ולש הווצמ-תוצמה תייפאב חכנ אל יברה

-םויו תבש לש ישמ דגב שובל אוהשכ ,החנמ ירחא חספה גח ברעב הרומש הצמ קלחל גהנ יברה
.טנבא תריגחבו בוט

רדסל תונכה

.םוי -דועבמ ('הרעק'ה אלל ,המודכו םילכהו ןחלושה רודיס ונייה) ונחלוש ךורעי *

.הייפאמב ושירפה םרט םא ,תוצמה ןמ הלח שירפהל גואדל שי *

.הרעקב תלשובמ הנחיני - האלצ אל .םוי דועבמ עורזה תא תולצל שי *

.ברעב םג תאז תושעל רשפא ."ךרוכ" ליבשב טרפבו ,הסחה ילע תא בגנל חוכשל ןיא *

."ונייחהש"ו "בוט-םוי לש רנ קילדהל" םיכרבמ :רנה תקלדה

.'חספ ןברק רדס' תא םיארוק ,העיקשה םדוק ,החנמ רחא

.םותי שידק .ונילע .לבקתת שידק .ףוסו הליחת הכרבב םלש ללה :הרשע הנומש ירחא .תיברע

רדסה ליל

.ובשומ םוקמ היהי םימשה תוחור עבראמ וזיאל ןידיפקמ ןיא ןכו ,רדסל לטיק ןישבול ןיא

.הדגהב ספדנכ בוט-םוי לש 'וניקתא' תמדקהב שודיק םירמואו ,הרעקה תא םירדסמ

,הז ןיינעב רודיסב בותכה תא יברה רמוא ,הרעקב רבד לכ תחנה ינפל ,הרעקה רודיס תעשב
ונמז עיגמשכו .הדגהב םיבותכ םהש יפכ ,דחי רדסה ינמיס לכ תא רמוא ,הרעקה רודיס רחאו
.ויטרפל הז 'ןמיס' רמואו רזוח אוה ןמיס לכ לש

.הרעקה ןימיל יברה לש וסוכ אצמנ רדסה ןמז לכ ךשמב

:הרעקה רודיס

לש םדוקה ןויליגב וטרופ ,רדסה יביכר ראשו הציב ,עורז ,ןייל רשקב וניגהנממ המכ]
.['תורשקתה'

.תוצמה תחת שממ הרעק חינהל ךירצ *

.ןהכה וילעו ,יולה וילעו ,לארשיה [םדוק] םירדסמש אתיא ןקזה ונבר רודיסב *

.תודרפנ תוירעק ךותב אלו ,תוסוכמה תוצמה לע םיחנומ םינימה *

לע םריאשהל ןיגהונהכ אלו ,המצע הרעקה לעמ םיחקלנ רדסה לילב םילכאנה םינימה לכ *
.ןחלושה לע חנומהמ לוכאלו הרעקה

.איהש תומכ המוקמ לע הדימעהל השקש ףא ,הציבה תפילק תא רובשל אלש קדקד יברה *

.וילע הסח ןכו הסח לע אכמתה תא חינמ .ודיב רורמה תא (טחוסו) בטיה ךעומ היה יברה *

.ותצקמ קר םילכואו ,תופילקה םע םלש לצב םילטונ הרעקה לעש ספרכל *

.תווצמ-ןב לכל 'הרעק' אהתש םידיפקמ *

לכב ('ךוניחל ועיגה' רדג והזש) םתנבה יפל רדסה תווצמב םיבייח םינטק תונבו םינב *
.תיעיבר םיליכמה תוסוכ םהמ דחאו דחא לכ רובע ןיכהל שי ןכלו ,דרפנב תוסוכהמ תחא

.יהשלכ הריבשב ידו .וכותל ףטפטל ידכ ,רובש ילכ ןיכהל שי *

:שדק

לילב םגו ,(הלדבהבכ) הצוחה טעמ ךפשייש דע גוזמל ,הכרב לש סוכ לכבו שודיקב ונגהנמ *
.ךכ גוהנל שי רדסה

.ול גוזמל םירחאל חינה אל לעופב ךא ,"רחא גוזמיש ןיקדקדמ ןיא" הדגהב בתכ יברה *

.םידמוע םיעמושה םגו .בוט-םויו תבשב ןהו חספב ןה ,דמועמ שדקל םיגהונ *

היבגמ ךכ רחא ,חפט תהבגומ הניא ונימיב סוכה חינמשכ .רתויב הלודג יברה לש וסוכ *
סוכה לטונש םעפ לכב .םיחפט השולש סוכה תא היבגה יברהש ואר אל ךא ,טעמ סוכה םע ודי
.הז ףיעסב רכזנה רדסכ השוע ,רדסה ךשמב

היח תינברה התייה ,ע"נ צ"יירהומ ר"ומדא וימח תרידב רדסה תא יברה ךרע ןהבש םינשב *
,(יברה םע שודיקה תא הרמא אלו) לוממש רדחה חתפב שודיקה תרימא תעב תדמוע ה"ע אקשומ
.סוכה תא התתשו המוקמל הרזח ןכמ רחאלו

.התע הוכרבי אל ,ןמצעב תושדקמ םא םג ,תורנה תקלדהב ונייחהש וכריבש תבו השא *

.תחא-תבבו הלוכ - תוסוכה עבראמ דחא לכ תא םיתוש חספב *

אלש ידכ' ןכו] המ ןמז ןיתמהל םיכירצ רשאכו ,רדסה תעשב 'םינוגינ' םינגנמ ןיא *
'המכו המכ תחא לע' ,'ונתלאג םירצממ' ןוגכ ,הדגהה ירישמ םירש ['תוקוניתה ונשיי
.המודכו

:ספרכ

רתונה תא םיריזחמ ןיא ןכמ רחאל .הביסהב אלש ולכואל םיגהונ .םרג 17-מ תוחפ :ורועיש
.הרעקל ונממ

:ץחי

.הסוכמ ,הפמה ךותב איהשכ הצמה תא םיסרופ

םיחינמ לודגה קלחה תא .ונממ ןטק ינשהו לודג דחאה :םיקלח ינשל הצמה תא םיסרופ
.תוצמה יתש ןיב , ומוקמב םיחינמ ןטקה תאו ,ןמוקיפאל

ןמדזנ םעפ .תוכיתח שמחל ןמוקיפאה תא םירבוש ויה ע"נ צ"יירוהמו ב"שרוהמ ר"ומדא ק"כ
.הדיצה תחא חינהו ,תוכיתח ששל רבשנש

."ברה תיבב ןמוקיפאה ['תבינג'] תפיטחב םיגהונ ןיא"

:דיגמ

."תוצמה תצקמ םילגמ קרו ,הרעקה םיהיבגמ ןיא ברה תיבב"

רמול-שיו .החמשבו הניר לוקב הדגהה תא רמול ךירצש ל"זיראה יבתכב אתיא" :יברה בתוכ
רמול היה לוכי אלש םינמזבו ,םר לוקב הדגהה תא רמול גהונ ר"ומדא ח"ומ ק"כ היה ןכלש
םתואב היה ,םר לוקב רמוא וניאש םיימשגה וישוחב רחאל הארנש תרמוא-תאז ,םר לוקב ומצעב
."םר לוקב םה ורמאיש םירחאמ שרוד םינמז

."אינע אמחל - יריצב 'הה - אה" :דוקינה

.תולוגמ תוראשנ תוצמה ךא ,רחא דצל תוצמה םע הרעקה םיקלסמ 'אמחל אה' ירחא *

.שודיקה םדוק הוחידהו הופטש ירהש ,הגיזמה ינפל סוכה תא חידהלו ףוטשל ךרוצ ןיא *

חבש 'סב - שידיאל אלמה םוגרתה] שידיא - וניבר תיבב) תרבודמה הפשב םילאוש :הנתשנ המ
תא םישרפמו םיטרפמ שדוקה-ןושלב םירבדמה םגו ,([207 'מע ג"נשת תרודהמ ,םידעומה
.הדגהל יברה ירואיבב טרופמה יפ-לע תולאשה

.סוכה תא םיהיבגמ ךכ-רחא קרו תוצמה תא םיסכמ ,"הדמעש איהו" ינפל

:סוכהמ ןיי תכיפש

םימעפ רשע ;"ןשע-תורמיתו ,שאו ,םד" תרימאב םימעפ שולש :סוכהמ ןיי ךופשל םיגהונ *
."ב"חאב ,ש"דע ,ך"צד" םינמיסה תרימאב תופסונ םימעפ שולשו ;תוכמה ןמ תחא לכב

אלש םירהזנ ברה תיבב .המצע סוכה תועצמאב םיכפוש אלא ,עבצא ידי-לע ןיי םיפיטמ ןיא
לע םיריבעמ ןיא ןכו .ץראה לע ןותחתה ילכהשכ אלא ןחלושה לע אוהשכ ילכל ןייה תא ךופשל
.ךופשה ןייה םע ילכה תא ןחלשה יבג

- בושו בוש האלממו ,(שודיקל ומכ) היתודג לע תכפשנש דע האלממ יברה :שדחמ סוכה יולימ
.םימעפ 'ג

היה אל צ"יירהומ ר"ומדא ק"כ .'ונייד' רשע העבראה תרימא ךותב םיקיספמ ןיא :ונייד
.םמויס ירחאל וא םתליחת ינפל אלא ,'ונייד'ה עצמאב םירואיב רמוא

". . לאילמג ןבר"

.הרעקבש םינימב יברה טיבמ "רורמו הצמ" םילימב *

דע ,ןהילעש הפמה ידי-לע ,תישילשהו היינשה ,תוצמה זוחאל ברה תיב גהנמ - 'וז הצמ' *
.ינשה "םוש לע"

.ינשה "םוש לע" דע - ךרוכהו רורמה לע וידי (יתש) חינהל ברה תיב גהנמ - 'הז רורמ' *

רמאנו" דע סוכה תא םיזחוא .סוכה תא םיהיבגמ ךכ רחאו תוצמה תא םיסכמ 'ךכיפל' ינפל *
םירזוחו ,םינושארה ללהה יקרפ ינש תרימאל ,ןחלושה לע ותוא םידימעמו ,"ה-יוללה וינפל
."ונלאג רשא" תכרבל ותוא םיהיבגמו

.תוריח ךרד ,בשוימ (וליפא) ותוא םיארוקו .רדסבש 'ללה'ה לע םיכרבמ ןיא *

.'ךרוכ' דע 'הצחר'מ ,רודיסבש םינידה לכ תא ויפב יברה רמא 'הצחר' ינפל *

ילכה תא םיחקול .םיידיה תויקנ תא םיאדוומו הליחת םיקדוב :ונגהנמ .םיידי תליטנ *
,תבגמב ילכה תא זוחאל ונגהנמ .םיידיב תוביטרמ םירהזנ .לאמשל םיטישומו ןימי דיב
הפי םיפשפשמ בוגינה ינפלו הכרבה ירחא .ד"בח תונבו ישנ ןיב םג ונימיב טשפ הז גהנמו
.ךרבל םיליחתמ ףושפשה תליחת ירחא .וזב וז םידיה תא

:הצמ איצומ

,החפשמה שאר ידי-לע םיאצוי 'הנשמ םחל' תבוח ידי .ולא תווצמב םיבייח תיבה ינב לכ *
.ומצעל דחא לכ םיכרבמ ךא

."איצומה" ךרביו ודיב םזחאיו ,תומילשה יתש ןיב הסורפה ,םחינהש רדסכ תוצמה חקיו" *

הנוילעה םע הסורפה לע ךרביו ודימ טמשיהל תישילשה הצמה חיני אלא ,ןהמ עצבי אלו" *
תליכא םגו ,תישילשה הצממש הכירכה תליכא ןכ-םג רוטפל ןווכיו .וז הכרב ,םרבשי םרט
."'הצמ תליכא לע' - וז הכרבב רוטפי ןמוקיפאה

ויתועבצאשכ תוצמה שולש תא וידי יתשב לטונ .בשוימ וללה תוכרבה לכ תא ךרבמ יברה *
,וידימ טמשיהל הנותחתה הצמה תא חינמ ךכ רחא .איצומה ךרבמו ,הצמל הצמ ןיב תודירפמ
וז ןרדסמ .וכרצ ידכ תונטק תוסורפל - תוסוכמ ןתויהב - ןהמ רבושו הצמ תליכא לע ךרבמו
םיתיזה עלוב וניאש רכינ .תחא תבב ויפל ןסינכמ וניא .וידי יתשב דחי ןלכואו וז יבג לע
.םתומילשב

די-תצמב ולקשמו ,וסחודל ןיא ירה ק"מס 27 אוה תיזכה חפנש טוקננ םא םג .תיזכ רועיש *
,הז לע ךומסל שי ךרוצה םוקמבו ,(הנטק די תצמ תיעיבשכ) םרג 11 רשאמ רתוי וניא
.ןושארה תיזכה ירחאש ןנברדמש םיתיזב יאדוובו

תכרב רחאל ,הזב םירימחמהו .קספה הווהמ הניא הכרבה רחא דימ תיבה ינבל הצמה תקולח *
ןיכהל םירגובמה דחאל וא ותגוזל רסומו ,ומצעל םיתיזכה תא תיבה לעב חקול ,הצמו איצומה
.לבקמשכ לכואו ךרבמ דחא לכו ,קספה ול אהי אלש ידכ ראשה לכל קלחלו

רועישה ךשמ יפכ ,תוקד 4 דע הליחתכל (ךרוכבו רורמב םג) תיזכ לכ תליכא םימייסמ *
.'סרפ תליכא ידכ' לש רצקה

:רורמ

.תסורחב רורמה תצקמ םילבוט .סוכל תחתש תיחולצה ךותבש ןייב תסורחה תא םיככרמ *
םינווכמו ,"רורמ תליכא לע" םיכרבמ זאו .תורירמה םעט לטבתי אלש ,תסורחה תא םירענמ
תא שיגרהל ידכ בטיה םיסעול .הביסהב אלש םילכואו ,'ךרוכ'בש רורמה תא םג הזב רוטפל
.תורירמה םעט

.רורמ תיזכל דחי םיפרטצמ 'ןיירח'הו הסחה *

ריהזה ךא .דחוימב לודג רועיש לכא .ןוחט-אל ,אכמתה שארמ קלח םג לוכאל גהנ יברה *
תמחמ ולבוסל םילוכי ןיאש רורמב הבוח ידי םיאצוי ןיאש ,ע"נ צ"יירהומ ר"ומדא םשב
.ותופירח

דבכ אוהש) חלק םילכוא םא םלוא .םרג 19 רורמ תיזכ רועיש 'הרות ירועיש' 'ס יפל *
.םיינישה ןיב קובד ראשנש המ רובע םרג 2 דוע ףיסוהל שרדנ ,(רתוי

.לכא אל הסחה יחלק תא .הציב רועיש חקל יברה

השבי תסורח טעמ םיחינמ .םיגוסה ינשמ רורמ תיזכו הנותחתה הצמהמ תיזכ םיחקול :ךרוכ
"'וכ לליה השע ןכ" םירמוא ,דחי םתוא םיכרוכ .ךכ רחא דימ התוא םירענמו ,רורמה לע
.הביסהבו דחיב םילכואו

:ךרוע-ןחלוש

.הביסהב אלש םילכוא *

.התליכא ינפל הציבה תא ללכ חתפ אלו קדב אל יברה .הרעקה לעש הציבה תליכאב םיליחתמ *
.הלכואו חלמב םימעפ 'ג הצמה תא לבוט הדועסה ךשמב .חלמ-ימב םימעפ 'ג הליחת התוא לבט

.חספה ימי תעבש לכב ,ויתפש לע וידי ריבעהל ןיא םינורחאו םייעצמא םימל *

.תוסוכה לע ףיסומכ האריי אלש ,'םייחל' רמול םיגהונ ןיא *

.הפטושל הרסמ ישילש סוכ תגיזמ ינפלו ,הדועסה ךשמב וסוכמ התש יברה *

ףוסב .ךכ רחא ןואמיצ ידיל אובי אלש ןפואב תותשל שי ןמוקיפאה תליכא ינפל :ןופצ
רכז דחא ,'םיתיזכ' ינש לוכאל בוט .תיזכ דחא לכל םיקלחמ ,ןמוקיפאה תא םיאיצומ הדועסה
שיו ,הביסהב םילכוא .דחא םוקמב ולוכ תא לוכאל שי .ומע תלכאנה הצמל רכז דחאו חספל
.(ץראה זכרמב 12:39) תוצח םדוק ומייסל

.ישילש סוכ ול גזמ וירחאו ,ןוזמה תכרב םדוק דימת והילא לש סוכ גזמ יברה :ךרב

.םגפ אלל הקלח איה םא הילושב הליחת הקדבו ,והילא לש וסוכל תיכוכז סוכב שמתשה יברה

הנוב' ירחא דע סוכה תא ודיב זחוא ןיבוסמהמ דחאו דחא לכ .ןמזמה אוה הדגהה אירקמ
.'םילשורי

תורנ ןהבו תוטומפ םיחקול .יעיבר סוכ םיגזומ ,ישילש סוכ תייתש רחא :ךתמח ךופש
םירמוא .םיברה תושר ןיבל רדסה תכירע םוקמ ןיבש תותלדה לכ תא חותפל םיכלוהו םיקלוד
םיחולשה קרו ,םמוקמב תאז םירמוא םיבוסמה לכ .דומעל ךירצ ןיאו הבישיב "ךתמח ךופש"
.תלדה לצא ותוא םירמוא

.םיינחור םיניינע לע (הבשחמב) הב שקבל שיו ,יתבר ןוצר תע איה תלדה תחיתפ תעש
."ונל אל" םיליחתמ ,םירזוח םיחולשהשכ

תרימא תעב תסנכה-תיבב גוהנה רדסכ 'ודוה' םינוע ,רדסל ןיבוסמ םניאש םיחרוא םג .ודוה
.ללה

יכ .ערלמ-ליעלמ המעטהב ןיקדקדמ ןיא ןאכ ,(םש האר) 'אינע אמחל אה'בכ אלש .האבה הנשל
.'םילשוריב האבה הנשל' היהי אליממו ,דימ ליחתיש רקיעה

םירדסה תכירע תודוא בתכש הממ יתינהנ" :יברה בתכממ :בחרה רוביצלו םילועל - יללכ רדס
."הרומש הצמ התיה הרעק לכלשו ,תסנכה-תיבב

:הטימה לעש עמש תאירק

םג םירועינ ויה שטיוואבוילב) 'ליפמה' תכרבו 'עמש' תשרפ קר הטימה לע תורקל םיגהונ
,תועובש יליל תא קר 'םוי םויה'ב םסרפל הרוה צ"יירהומ ר"ומדא לבא ,חספד 'א לילב
.(חספ לש יעיבשו הבר-אנעשוה

,הרות-ירפס ינש תאצוה .םותי שידק ,םוי לש ריש .לבקתת שידק ,םלש ללה :תירחש תליפת
.'וכו הימש ךירב ,יתליפת ינאו ,םלוע-לש-ונוביר ,תחא םעפ - תודימ הרשע שולש

ינשה רפסה תא םיחינמ ,"וחקו וכשמ" אב תשרפב םילוע השימחל םיארוק ןושארה הרותה-רפסב
שדחבו" סחניפ תשרפב ריטפמל ינשבו .הלילגו ההבגה ,שידק יצח םירמואו המיבה לע
.שידק יצח .וללהי .ירשא .הרטפה .הלילגו ההבגה ."ןושארה

דירומו חורה בישמ' רמול םיקיספמ וז הליפתבו ,'לטה דירומ' שמשה זירכמ ףסומ םדוק
'רוביג התא'ל רזוח - 'םיתמה היחמ' תכרב םייסש םרט רכזנ םא ,'םשגה דירומ' רמא) 'םשגה
'ךיקוח ינדמל' םייסי , התא ךורב רמאש רחא רכזנ .['לטה דירומ' דימ רמול ינהמ אלו]
ללפתמ ,החנמ ןמז עיגהשכ רכזנ .הליפתה שארל רזוח - ךכ-רחא רכזנ .'רוביג התא' ליחתיו
עמש .רזוח ,םוי םישולש דע - קפוסמהו ,רזוח וניא 'לטה דירומו חורה בישמ' רמא .םייתש
תירחשב םג רמאי - רחא ןיינמב ללפתמ וניא םא - תירחש ללפתהש םדוק 'לטה דירומ' תזרכה
.('לטה דירומ'

.לט תליפת - ץ"שה תרזחב

.ןפגה ירפ ארוב ,ידעומ הלא :שודיקב

."הווצמ תצק הזב שיו ,םימי השישהב םג הצמ תליכא תויהל הכירצ" :הצמ תליכא

בוט-םויב םוי לכב ןיי תיעיבר תותשל םיבייחו ,אתיירואדמ הב םיבייח :בוט-םוי תחמש
,ם"במרה ירבדכ ,הז-לכ-םעו ;(שודיקה ןייב םג וז הבוח-ידי םיאצוי יכ םא) דעומה לוחו
."ןייב ךשמיי אל"

ןסינב ז"ט ,יעיבר םוי
דעומה-לוחד 'א

;לטה דירומ (א :ולא םירבד העברא רמול רוכזל שי דעומה-לוח לש הנושארה הליפתב :תיברע
.אוביו הלעי (ד ;הכרב ןתו (ג ;ונתננוח התא (ב

רוזחי - "םשגה דירומו חורה בישמ" רמא :ותליפת םייסש רחא רכזנו ,םהמ דחא חכש
:הרשע-הנומש ירחא רמאי אלא) רוזחי אל - "ונתננוח התא" רמול חכש .הליפתה שארל
חכש .הליפתה שארל רוזחי - 'רטמו לט ןתו' רמא .("לוחל שדוק ןיב לידבמה ךורב"
.הליפתה שארל רוזחי - 'אוביו הלעי'

.לבקתת שידק

רמועה תריפס

הלילה לש הריפסה תא תעדל ךירצ הליחתכלו .םיבכוכה תאצ רחא ,הדימעב םירפוסו םיכרבמ
.םותי שידק ,ונילע :הריפסה ירחא .הכרבה תעשב

אלש תחא םעפ גליד םאו .ךרבי תולילה ראשבו ,הכרב אלב םויב רופסי ,הלילב רפס אלש ימ
.םירחאמ העימשב ותבוח ידי תאצל לוכיו ,הכרב אלב תולילה ראש רופסי - םויב םג רפס
.הכרבב רפוס - םוי גליד םא קפסבו

תריפס תא םג ורפסי ,הנמזב עמש-תאירק ךכ-רחא םיארוקו לודג םויה דועב תיברע םיללפתמה
תרחמל םעפ דוע ורפסיש רדסל שי ,לודג םויה דועב הריפסו תיברע םיללפתמה .הנמזב רמועה
רמועה-תריפס ימימ רקוב לכב הריפסה תא זירכהל יוצר .הכרב אלב ןבומכ ,תירחש תליפת תעב
.רופסל חכשש ימל ריכזהל ידכ ,תסנכה-תיבב תירחש תליפת םויס ירחא

.הליל לכ לש הריפסה ירחאל ורודיסב ןמיס טטרשלו ןייצל גהונ היה צ"יירוהמ ר"ומדא ק"כ

םגש םירמוא שיו ,המצע ינפב הווצמ איה הליל לכ יכ ,הליל לכב םיכרבמש ףא ,הרואכל"
'וכו דחא םוי אוהש תעדלו רופסל קר אל איה הליל לכד הווצמה - וזב וז תויולת ןניא
'וכו דחא םוי והזש העידיה ךרד-לע ,הווצמה םויקמ קלחכ - ןווכל) תעדל םג אלא ,רמועל
."תועובש העבש (תריפס)מ קלח והזש (רמועל

.ותריפס לע ךרבל לוכי ,תוריפס יתש קפסמ רפוסו דמוע הריפסל םוי הזיאב קפוסמה

'ןנברד ירת' היה םדוקש ףא) הכרבב ותריפס ךישממ ,הריפסה ימי עצמאב תווצמל עיגהש ןטק
,םילודג ףאו (הרותה ןמ הזה ןמזב רמועה תריפסש ם"במרה תעדל ףאו ,'ןנברד דח' התעו
אלש ףא ,אתיירואד היהת זא הריפסהש םירמוא שיש) הריפסה ימי עצמאב ונקדצ חישמ אובישכ
ןמ ורפסיו וכישמי ,(תועובשה גחב םחלה יתש תברקה תארקל הריפסכ ,רמועה תא ונברקה
.'היבשחא - היתווצמ'ו הרות לש תואיצמ איה םג תמדוקה הריפסהש ןוויכ ,הרותה

הילרטסואל ויחולשל יברה הרוה ןכו) רמועה תריפס ימיב ךיראתה וק תא תוצחל אלש יוצר
וא הברעמ רבעמ ידי-לע םוי 'דיספה' וא 'חיוורה'ש םדא ,יברה תעד יפלש רחאמ ,('וכו
ישנא וא לארשי ללכ תריפס יפל אלו ולש םימיה יפל רפוסו ךישממ ,ךיראתה וקמ החרזמ
ןמז' זא רמאי אלש אלא) אוה-ותריפסל םישימחה םויב עבקנ ולש תועובשה-גח ףאו ,םוקמה
.('ונתרות ןתמ

.םויל ףד - םיעובקה םירועישה לע ףסונ - הטוס תכסמ הריפסה ימיב דומלל םיגהונ

,'ב ףד ,תכסמה תלחתה" :יברה הרוה ,הריפסה ימי ט"מל הטוס תכסמ יפד ח"מ תקולח רבדב
לש ינש םויב אלו) רמועה תריפסד 'ב םוי ,[ל"וחב] דעומה-לוח לש ןושאר םויב םידמול
ןכו ,'ג ףד םידמול דעומה לוח לש ינש םויבו ,(רמועה תריפסד ןושאר םוי אוהש בוט-םוי
ןושארה םויבש ,תאז ריבסהו ."תכסמה םויס ,ט"מ ףד םידמול ובש תועובש ברעל דע ,האלה
שי זאו ,םויל ףד ךליאו רחממ דומלל םיטילחמו ,תכסמה םש תא ללוכש 'רעשה ףד' תא םידמול
.'ללכ' לש ןפואב הלוכ תכסמה תא דומלל

דעומה-לוח

.חספה-גחד 'א םוי ליעל האר - ןייב החמש ןיינעב

ןה ,הרותה קסעב דחאו דחא לכ ףיסוי חספ דעומה-לוח ימיב רשא בוטו ןוכנו יוארהמ"
ףיסוי אוה םגש ,וילע לועפל לוכיש ימ לכ םע לדתשהל :תלוזל עגונב ןהו אוה ודומילב
ידימלתל דחוימב ךייש ל"נה ןיינעש אטישפו .ל"נהל םאתהבו ולא םימיב ודומילב ץמוא
בויח לטומ םהילע - ןמזה תומכ ןבומב םג איה "עבק םתרות" ירה םימיה ראשב םגד ,תובישיה
תאש רתיב הרותה דומילב ףיסוהל הבוטל ונילע אבה חספ דעומה-לוח ימי לכ תא לצנל דחוימ
."זע רתיבו

םע רשק רומשל םירומה לע ,ונרוד אישנו צ"יירהומ ר"ומדא ,וניתובר ק"כ תארוהב
.דעומה-לוח ימיב תו/םידימלתה

אלש םידימלתה תא קיסעהל ידכ ,בותכל םג - ךרוצ שי םאו ,רפס-תיב חותפל (הווצמו) רתומ
.דעומה-לוח ימיב תוצוחב םנמז תא ולביו ובבותסי

.אוביו הלעי .(חספה ימי לכב) 'הדותל רומזמ' םירמוא ןיא .ןיליפת ןיחינמ ןיא :תירחש
םיארוק ןושארב ,הרות ירפס ינש םיאיצומ .םותי שידק ,םוי לש ריש .לבקתת שידק ,ללה יצח
תאירק יפכ - תוקספהה .דמ,גכ - וכ,בכ ארקיו) 'בשכ וא רוש' רומא תשרפב םילוע השולשל
ינשבו ,הלילגו ההבגה ,(ארימג דע ארוק לארשיהו ,בוט-םויל ונרודיסבש לארשי ,יול ,ןהכ
.לאוג ןויצל אבו ,ירשא .הלילגו ההבגה .שידק יצח ,'םתברקהו' סחניפ 'פב יעיבר הלעי
.ףסומ תליפת .שידק יצח .וללהי

רכז (םלוכב וא 'םייחל'ב ,ןוגינב ,הליכאב :הפסוה ונייהד) רבד הזיא הדועסב תושעל בוט
.ןמה הלתנ ובש ,הז םויב התייהש רתסא תדועסל

רבע .הנטק הדועס וליפא ליחתהל ןיא ךא ,המ-רבד םועטל רתומ תושמשה-ןיב ינפל העש יצח
ןמז עיגהש ירחא הדועסב ליחתה םא לבא ,ותדועס קיספהל ךירצ וניא - הדועסב ליחתהו
.ותדועס עצמאב רופסלו םיבכוכה תאצב קיספהל ךירצ ,הריפסה

ןסינב ז"י ,ישימח םוי
דעומה-לוחד 'ב

יעיברל ינשה רפסבו ,". . יל שדק" אוב תשרפב םילוע השולשל םיארוק ןושארה הרותה רפסב
.לומתאדכ

ןסינב י"ח ,ישיש םוי
דעומה-לוחד 'ג

ינשה רפסבו ,". . ףסכ םא" םיטפשמ תשרפב םילוע השולשל םיארוק ןושארה הרותה-רפסב
.לומתאדכ יעיברל


זכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ י"עש שטיוואבויל ןוכמ י"ע ל"וי
ןמרדור ןמלז-רואינש :יארחא ךרוע * רפואל השנמ יכדרמ ברה :ךרוע
דורב 'מ םחנמ :ישאר ךרוע
"תורשקתה" לע יונמ

ראודה תועצמאב ךתיבל תורישי "תורשקתה" ןויליג תא לבקל ןתינ

.(םימולשת 4-ב) ח"ש 177 :ץראב הנשל יונמ ימד
(םימולשת 2-ב) ח"ש 88 :ץראב הנש יצחל יונמ ימד
972-3-9607588 :תינופלט ררבל אנ :ץראל-ץוחב םייונמל יונמ ימד

:תבותכה יפל ,תבותכהו םשה ,יונמה ימד תא חולשל אנ
72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת ,םייונמה תקלחמ ,"תורשקתה"

ישארה ףדל

םיניינע חתפמ | ןיעידומ | סופד תיב | תושדח רדח | םידלי רדח | ןויע רדח | ד"בח תיב

תורומש תויוכזה לכ (c)
רואל האצוהה ףגא - זכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ
03-9606169 :'סקפ ,03-9607588 'לט ,72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת
ירא-בל ףסוי :"טנרטניא" רודמ שאר * בונורהא ןהכה קחצי ףסוי ברה :ר"וי
chabad@chabad.org.il