- ה"מק - "תורשקתה" ןועובש

ז"נשת'ה ןסינב ה"כ * ירחא תשרפ ק"שע

ונרוד אישנ ,שטיוואבוילמ ר"ומדא ק"כ תרותמ יעובש סרטנוק
שטיוואבוילמ י"ולר ק"הרהב לדנעמ םחנמ יבר
ע"יז מ"גבנ ה"הללקוצז
יברה לא תורשקתהה קוזיחלו


ןויליגה ירודמ
ץבוק תדרוה עובשה חול תודיסחה ינייעממ יבר יצוצינ יהויחבמ ריתי חישמ םע תויחל תוכלמ רבד

תוכלמ רבד


הגרד - הנש לכב תובא יקרפ דומיל
הרותה דומילב השדח


חוכה תניתנ תישאר היה םירצמ-תאיציב היהש תוקולאה יוליג
הרותה תלבקד ןיינעה תא ךישמהל ידכ לבא * הרותה תלבקל
-יקרפבש "תודימו םירסומ" דומלל ךירצ תוימינפבו לעופב
חספ ןיב תובא-יקרפ דומילל תוביסהמ תחא יהוז * תובא
ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כ תחישמ * תרצעללחה ,2(תועובש) תרצעל חספ ןיבש תותבשב תובא-יקרפ דומללו 1רמול לארשי גהנמ עודי
.חספה גח רחאל הנושארה תבשה ,וז תבשב ןושאר קרפמ

תובא-יקרפב תוארוהה (םויקו) דומילש - םהיניבו ,3םימעט המכו המכ םנשי הז גהנמל
.4(תרצעב) ונתרות ןתמ ןמזל הנכה אוה ולא תותבשב

:הזב רואיבה רמול שיו

םירצממ םעה תא ךאיצוהב" 5בותכש ומכ ,הרות-ןתמל הנכה איה (חספה גחב) םירצמ-תאיצי
."הזה רהה לע םיקולאה תא ןודבעת

(לארשי ינבל הרות ןתנ ה"בקה רשאכ) הרות-ןתמ(ל הנכהכו) ינפלש 6תומוקמ המכב ראובמכ
,םירצמ-תאיציד הנכהה תויהל ךירצ היה - (הרותה "ולבק" לארשי ינב רשאכ) הרותה תלבקו
ןושלבו ,"םלאגו - 8ומצעבו ודובכב ה"בקה םיכלמה-יכלמ-ךלמ םהילע 7הלגנ"ש הז ידי-לע
.ומצעמ אליעלד אתורעתא יוליג - 6תודיסחה

םכל םתרפסו" ,הריפסה ימי ט"מב לארשי ינב לש םתדובע היהת ךכ-רחאש חוכ תניתנ היה הזו
תודמה ךוכיזו רוריבב) הלעמל הטמלמ ןותחתהד (אתתלד אתורעתא) הדובעה ,9"'וג תרחממ
יוליג ,םישימחה םויב הרות-ןתמל םיאב הז ידי-לעו ,('תוכלמבש תוכלמ' דעו 'דסחבש דסח'מ
ףסונ) ן"ונה רעשבש םינפואהו תוגרדה 'בבו ,(םירעשה ט"מד הכשמהל ףסונ) ן"ונה רעש
ט"מל תוכיישמ הלעמלש ובש הנוילעה הניחבה םג ,םירעשה ט"מל תכיישה ,ובש הנותחת הניחבל
ירחאל אבש ןוויכ ,הרות-ןתמב הז יוליגו ;ןפואו אגרד רדגמ הלעמל - דע ,10(םירעשה
.תוימינפב ךשמנ אוה ירה ,הריפסה ימיב לארשי ינבד הדובעה (תומילש) תמדקה

(ן"ונה רעש יוליג) הרות-ןתמד ןיינעהל 11חוכהו (תוללכב) הלחתההש ,רמול שי הז יפ-לעו
הדובעה)ל חוכה ןתינ זא יכ - חספה גחב "ה"בקה םיכלמה-יכלמ-ךלמ םהילע הלגנ"ש המ אוה
זא היה הז ירה ,הלעמלמ יוליג היהש ןוויכמ לבא ,הרות-ןתמ(ל האיבהש ,הריפסה ימי ט"מב
תריפסב (םילבקמה) לארשי ינב לש םתדובעל ךירצו ,(הטמל םילבקמה דצמ) העש יפל יוליג
תאיציב אליעלד אתורעתאה חוכב) דעצ רחא דעצ ,הלעמל הטמלמ ןותחתה תדובע ,רמועה
הטמל ן"ונה רעש יוליג) הרות-ןתמל דע ,תוימינפבו תועיבקב ךשמויש ידכב ,(םירצמ
םירצמ-תאיציד הלענה יוליגה זאש ;לעופב לארשי ינבל הרותה ןתנ ה"בקהש ,(תוימינפב
.12תוימינפבו תועיבקב הטמל ךשמנ (ומצעבו ודובכב ה"בקה םיכלמה יכלמ ךלמ םהילע הלגנ)

שודיחו יוליגה חספב 13רבכ ונשי זאש ,הרות-ןתמ ירחאל ,הנשב הנש ידמ חספה גחב טרפבו
.14הרות-ןתמד

השמ"מ לחה ,תרצעל חספ ןיבש תבש לכב תובא-יקרפ דומלל גהנמה םעט םג ןבומ הז יפ-לע
,חספ ירחאל הנושארה תבשב ןושאר קרפב "'וכ יניסמ הרות לביק

רשאכ) הז ירחאלש תבשב המכו-המכ-תחא-לעו ,(הרות-ןתמ ירחאל טרפבו) חספה גחב רבכ יכ
הזש םיעדויו) הז לכד הלחתההו חוכב הנשי ,(15"ולוכיו"ד ןפואב םילעתמ חספה יניינע לכ
;הרות-ןתמב "יניסמ הרות לביק השמ"ד יוליגה (ךישמי

לעופב יוליגהש יפ-לע-ףא) חספ ירחאלש הנושארה תבשב רבכ הז רבד לע םידמול ,ןכלו
ידכב ,16הרות -ןתמד יוליגה ליחתמ זאש ,(הריפסה ימי ט"מ ירחאל קר היהי הרות-ןתמד
תויהל הכירצ המב עדיל - םגו ,ןיינעה תלחתה רבכ ונשיו חוכב ןיינעה רבכ ונשיש עדנש
הרות לבק השמ"ד) ןיינעה תא איצוהל ,(הריפסה ימי) ולא םימיב לארשי ינבד הדובעה
.הרות-ןתמב לעופה לא חוכה ןמ ("יניסמ

םירסומ"ד הדובעו דומילה תויהל ךירצ ,יוליגבו לעופב הז ןיינע ךישמהל ידכב םנמא
.ל"נכ ,(רמועה תריפס) "תודמו

תודמה רוריבב קר אל איה הרות-ןתמל תובא-יקרפ דומילד הנכהה :הדובעב - ל"נה ןיינע
,תובא-יקרפ דומילב ,ללוכ] אפוג הרותה דומילב שדח ןפואב הפסוהב - 17שארל לכל אלא 'וכ
,הלוכ הרותה לכ ללוכ הזש ,"יניסמ הרות לביק השמ" ידי-לע אבש - [הפ-לעבש הרותב תכסמ
.18הפ-לעבש הרות ןהו בתכבש הרות ןה

הנתאו 20רמאנש ,ונתינ ןשוריפב יניסב השמל ול ונתינש תווצמה לכ"ש 19ם"במרה בתכש ומכ
ונוויצו ,השוריפ וז הווצמהו ,בתכבש הרות וז הרות ,הווצמהו הרותהו ןבאה תוחול תא ךל
."הפ-לעבש הרות תארקנה איה וז הווצמו ,הווצמה יפ לע הרותה תושעל

-לעבש הרות ,"השוריפ" םע דחיב בתכבש הרות לע יאק "יניסמ הרות לביק השמ"ש ,ןבומ הזמ
.21(הלוכ בתכבש הרות תלבק ירחאל אלו) בתכבש הרות םע דחיב דימ לביקש ,הפ

םיאיבנהמ ולביקש הלודגה תסנכ ישנא) םה" - הנושארה הנשמב ךשמהה םג ןבוי הז יפ-לע
גייס ושעו ,הברה םידימלת ודימעהו ,ןידב םינותמ ווה - םירבד השולש ורמא (השמ דע 'וכ
דחא ךשמהב הנשמ התואב אב הז עודמו ,תדרפנ הנשמב תויהל ךירצ היה הרואכלד ,"הרותל
?"הלודגה תסנכ ישנאל הורסמ םיאיבנו 'וכ הרסמו יניסמ הרות לבק השמ"ל

:הזב םירואיבהמ רמול שיו

הרסמו יניסמ הרות לביק השמ") הרותה תריסמד ןיינעה תוללכ םע הליחתמ הנשמהש ירחאל
תמייקתמ הרותהש" תוידוסי תוארוה 'ג - (הלודגה תסנכ ישנא ידי-לע) הנשמה תרמוא ("'וכ
בתכנש) "'וכ יניסמ הרות לביק השמ"ד (וילא ףסונבו) ןיינעהמש תרמוא תאז .22"םהילע
- םהיניבו ,רודל רודמ הרותה תריסמו תלבקל עגונב תוארוה תועבונ ,(םירבד רופיס ןושלב
ךירצ הרותה לבקמש אלא ,וברמ הרותה תלבקב קפתסהל רשפא יאש ,"הברה םידימלת ודימעהו"
.23הברה םידימלת דימעהל

לביק השמ" - הנשמה תלחתה םע "הברה םידימלת ודימעהו"ד רשקהב הזמ הריתי רמול שיו
:"'וכ הרסמו יניסמ הרות

השמ :לודג יכה ןפואב "הברה םידימלת ודימעהו"ד ןיינעה תא לעפש ןושארה היה ונבר השמ
לארשי ינב לכ םע הרות דמל ומצע אוהש אלא ,עשוהיל הרסמו ,יניסמ הרותה תלבקב קפתסה אל
השמ ןהל הנשו םעה לכ וסנכנ 'וכ הרובגה יפמ דמל השמ ,הנשמ רדס דציכ" 24ל"זח רמאמכ
ןרהא סנכנ" הז ינפלש יפ-לע-ףאש ,הזב השמ תולדתשהבש שודיחה אוה ךכ ידכ דעו ."ןקריפ
השמ ןהל הנשו םינקז וסנכנ 'וכ ןקריפ השמ ןהל הנשו וינב וסנכנ 'וכ וקריפ השמ ול הנשו
אלו ,םימעפ 'ג ןיינעה 25ותוא דמלש - "ןקריפ השמ םהל הנשו םינקז וסנכנ 'וכ ןקריפ
םעה לכ םע דמל ומצעב השמ אלא ,םעה לכ םע ודמליי רבכ םהש הז לע ךמס אלו ךכב קפתסה
!תיעיבר םעפ

- "הברה םידימלת ודימעהו"ד הגהנהל הלודג יכה אמגודהו ןושארה אוה וניבר השמש ,אצמנ
תורודה לכבש לארשי ינב לכש דעו ,26וידימלת ויה ,אוהה רודבש לארשימ אוביר םישיש לכ
."בקעי תליהק השרומ השמ ונל הוויצ הרות" 27בותכש ומכ - וניבר השמ ידימלת םה
:חספה גח ירחאלש תבשה םע הז קרפד תוכיישהל עגונב םג ןבומ הז יפ-לע

ל"נכ) "'וכ הרסמו יניסמ הרות לביק השמ"ד ןיינעה ליחתמ (חספה גחב) זאש הזל ףסונ
םיכלמה-יכלמ-ךלמ םהילע הלגנד הלעמלמ יוליגה דצמ) הרות-ןתמד הלעמלמ יוליגה ,('א ףיעס
.(ה"בקה

ןפואב הרות דומלל ליחתהל ,לארשי ינב לש םתדובע תא רבכ ררועמ אפוג הזש הזל ףסונו
ימיב הדובעה) הלעמל הטמלמ לארשי ינב לש םתדובעב םג זא ףסותינ - ('ב ףיעס ל"נכ) שדח
לארשי ינב ידי-לע לעופב הארוהה םויקו ,(הפ-לעבש הרותב) םימכח תנקת ידי-לע - (הריפסה
דמליי ,ומצעב ודומילל ףסונבש - "הברה םידימלת ודימעהו" - (הרותה תלבקו תניתנ תילכת)
.םידימלתכ םדימעהלו םירחא םע םג הרות

:הז רואיב ףיסוהל שיו

,(הרותה ןמ בויח אלו) הנשמהב ל"זח לש הארוה איה "הברה םידימלת ודימעהו"ש יפ-לע-ףא
- ךינבל םתננשו" הרותה ןמ השע תווצמ םימייקמ - וז הארוה םויק ידי-לעו תעב ,םוקמ לכמ
.28"םידימלתה ולא

םא יכ ,הרותה ןמ רבדב בויח ןיאש יפ-לע-ףאש - םיניינע המכו המכב וניצמש יפכו
ןיינעה תא םימייקמ רשאכ - לארשי גהנמ קר וא ,ארמוח ,הווצמ רודיה דצמ וא ,ןנברדמ
.הרותה ןמ הווצמ הזב םימייקמ

בויחהש יפ-לע -ףא :(29הנורחאל הכוראב רבודמכ) קלמע תריכז תווצמ - הזל תואמגודה ןמ]
"רוכז"ד) הרותה ןמ הווצמה תא םימייקמ ,הנשב תחא םעפ קר אוה (30םיקסופ המכ תעדל)
תנקתמ קר איה הרימאה תביס םאב וליפא ,הרותב השרפה םירמואש םעפ לכ ("חכשת לא"דו
שש"ב רוכז תשרפ תרימא ומכ) לארשי גהנמ וא ,(אצת יכ תשרפב וז השרפ תאירק ומכ) םימכח
.[הזב אצויכו ,(םוי לכב "תוריכז

םאה םדאה ןוצרו תעדב יולת הז ירה זאש ,הווצמה םויק םדוק - אוה הנימ-אקפנו קוליחה
לבא ,(אקווד וז הווצמ םייקל בייוחמ וניא יכ) תרחא הווצמ וא ,וז הווצמ םייקל ונוצר
- השע תווצמ םג רמול רשפא יאש ןבומו ,הרותה ןמ הווצמ םייקמ אוה ירה ,םויקה תעשב1
.גהנמל ףסונ

דימעהל הרותה ןמ בויח ןיאש םגה :"הברה םידימלת ודימעהו"ל עגונב םג אוה ןכ ומכ
"םידימלתה ולא ךינבל םתננשו" קר אוה בויחה ,(ל"זח תארוה םא יכ) "הברה םידימלת"
-לע ,ןיינעה תא םימייקמש םעפ לכב ירה - (הברה םידימלת תויהל ךירצש יאנת הזב ןיאו)
- (דחאו ףלאה וא ,ףלאה וא ןושארה דימלתה הז םא קוליח ןיאו) םידימעמש דימלת לכ ידי
."םידימלתה ולא - ךינבל םתננשו" הרותה ןמ הווצמה התוא םימייקמ

הזל ףסונ :"יניסמ הרות לביק השמ"ל "הברה םידימלת ודימעהו"ד תוכיישה קתמוי הז יפ-לע
הארוהה םויק ירה ,('ג ףיעס ל"נכ) יניסמ הרות לביק השמב ללכנש הפ-לעבש הרותמ קלח הזש
,םג (הרותה ןמ הווצמב) הזב רמול ךייש ןיאו 31(בתכבש הרות) הרותה ןמ הווצמ םויק אפוג
הפ-לעבש הרות ןכ-ןיאש-המ) יניסמ יולגבו התומילשב השמ לביק (הלוכ בתכבש הרות) הזש
תויטרפבו יולגב אב הז ירה - זא םג םלביקש יפ-לע-ףא - 'וכו םירפוס ירבדמ תווצמו
(רקיעב) לביק השמו ,רודו רוד לכב קיתו דימלת ידי-לע ,הז ירחאלש תורודב רקיעב
.(רחא םוקמב ראובמכ ,הזבש םיללכה

-ןתמד יוליגה ליחתמ זאש) חספה גחל ךשמהב תובא יקרפ דומילד גהנמה תוכייש קתמות ןכו
בויח אלו ,("ןיגהונ") לארשי גהנמ קר איה ולא תותבשב תובא-יקרפ תרימאש םגה :(הרות
םימייקמ ,ולא תותבשב קרפה דומיל תעשב ירה - הרותה ןמ אל המכו-המכ-תחא-לעו ןנברדמ
.הרות דומלתד השע תווצמ

ףסותינ - "הברה םידימלת ודימעהו"ד הארוהה םויק ידי-לעש - םג רמול שי ילואו
גהנמה םויק ידי-לע הז ךרד לעו) "םידימלתה ולא ךינבל םתננשו"ד הרותה ןמ הווצמה םויקב
:(הרות דומלת תווצמב ףסותינ ולא תותבשב תובא יקרפ דומילד

יכ) חרכומה הרותה ןמ בויחה ידי-לע היהש ומכמ רתוי ףסותינ הז ידי-לעש הז-לע ףסונ
- םיינש וא דחא) "םידימלתה ולא ךינבל םתננשו" היהיש קיפסמ בויחה דצמ ,(קסע לעב אוה
םידימלת" ויהיש הפיסומ "הברה םידימלת ודימעהו" הארוהה ןכ-ןיאש-המ ,(םיבר ןושל ךינב
:הזל ףסונ ירה - "הברה

רודיה ,לארשי גהנמ וא ,םימכחה ידי-לע ףסותינ קרו ,הרותה ןמ בויח הז ןיאש הז ידי-לע
- 32הארוהה םייקל םהלש רתומה קסעה ןמזמ םיחקול םנוצרמ לארשי ינבו ,הזב אצויכו הווצמ
הפיסומש ,(33הרות ירבדמ םירפוס ירבד ילע ןיביבח - ךרד לע) הריתי תוביבח הזל שי
תווצמ" ומכ קר אלו ,'וכ תובהלתהו שגר רתיב היהת ("ךינבל םתננשו"ד) הווצמה םויקש
לכב"ד ןפואל דעו ,(הווצמה תכרבב בייוחמו ,הווצמה םייקמ זא םגש) 34"הדמולמ םישנא
.(הרותה ןמ תפסונ הווצמ םויקב םג ףסותינ הז ידי-לעש) 35"ךדאמ לכבו ךשפנ לכבו ךבבל

וכוניח דצמו ,ויתובא גהנמ דצמ ול שיש רודיה וא גהנמש ,ומצעב עדוי דחאו דחא לכש יפכ
.ולש תווצמה םויקב שגרו תומימח ולצא ףיסומ - [הזבש םיטרפה לכ םע] ותיבב

דומילד גהנמה וא "הברה םידימלת ודימעהו" הנשמב הארוהה םויק ידי-לעש ,אצמנ הז יפל
הנשי - ('וכ הווצמ ירודיהב ,לארשי יגהנמב םימכח תוארוה ראש הז ךרד לעו) תובא-יקרפ
,תובהלתהו שגר םע םימייקמש הלעמה םג - הזל ףסונו ,הרותה ןמ הווצמד ףקותהו הלעמה ןה
.("הברה"ד ןפואב הזש) המצע הווצמהב תפסותינש הפסוההל ףסונ ,"'וג ךבבל לכב"

זאש ,חספה גח ירחאל דימ הנשמה םידמול עודמ םעטה רואיבב ףיסוהל םג רשפא הז יפ-לע
ןה - הרותה םויקו הרותה תלבק שדחמ ליחתמ זאש ,הרומ הז יכ - הרות-ןתמד יוליגה ליחתמ
הרותב םימכח תונקת ןהו ,הזבש תולעמה םע ,(בתכבש הרות) הרותה ןמ תווצמו םיניינעה
.הזבש תולעמה םע ,הפ-לעבש
ךרכ ,'ט"משת תויודעוותה םחנמ-תרות' ;ט"משת'ה רייא שדוחה םיכרבמ ,ירחא תשרפ תבש תחישמ םיעטק)
(שידיימ םוגרת - 68-63 'מע ,ג
.(האבה הרעהב ןייוצמהב הארו .דועו ,ורודיסב ז"הדא 'ל) תובא-יקרפ רמול (1

ח"כס ה קרפ "תועובשל חספ ןיב" רפסב ןמסנ - דועו .ומוקמב ז"הדא רודיס ,רמועה ימי רדס םהרדובא (2
.(םש ז"הדא רודיס) "ץיקה תותבש לכ ךכ ןיגהונ שי" קרו - .(טנק 'מע) ב"קס

.ךליאו (דנק 'מע) א"יס םש "תרצעל חספ ןיב" 'סב ןמסנה ,המדקהב לאומש שרדמ האר (3

ידכ תרצע םדוק הדמולל ונקת ןכל הדומיל רחא הב גהנתי ךיאו הדומל ךרד םדוק תעדל ךירצ הרות דמולה"ד (4
םהרדובאבו .(םש לאומש שרדמ) "הרושכו תדכ הב גהנתהלו םלש בלב הרותה לבקל ןכומ לארשימ דחא לכ בל היהיש
בהואה ומכ םימיה ולא ונחנא הנמנ ןכלו הרות-ןתמל םייונמ םימי (תרצעל חספ ןיב תותבשה) םהש יפל :םש
לע זוריזה ןה אתכסמה יניינע בורו ,אוביש דע תולילהו םימיה הנומ אוהו ךרדה ןמ ובוהא תאיב ןיתממ אוהש
.תווצמה השעמו הרותה תאירק

.בי ,ג תומש (5

.ג ,דכ ש"הש .ג ,א ארקיו ת"וקל האר (6

.וז הצמ אקסיפ חספ לש הדגה (7

.ונאיצויו אקסיפ חספ לש הדגה (8

.וט ,גכ רומא (9

.ךליאו א ,בי רבדמב ת"וקל הכוראב האר (10

תוקלא תנמאה תווצמ צ"צהל צ"מהסב 'תנו אבוה .ג"פ א"יש סדרפ האר) לעופ רסח וניא חכה - הלעמלו (11
.(א"ערת םתחקלו ,הבוש ה"ד .ךליאו טלק .ךליאו ה 'מע ו"סרת ךשמה .א"יפ

.מ"יצימ רתוי הלענ יוליג אוה ת"מד יוליגה םגש הז לע ףסונ (12

הב שי (ת"מ ירחאל) וישכע ,תוצח ינפל אוה םילכוא ונאש הצמש ףאש ,הצמ תליכאל עגונב ראובמה ד"עו (13
ה"בקה מ"הממד יוליגהש ןוויכמ - הזמ הלעמל דועו .(תוצח ירחאלש) ה"בקה מ"הממ םהילע הלגנד יוליעה םג
האר - (חספה םדוק) הנשה לכ ךשמב צ"מותה םויקב הדובעה תמידק י"ע אוה ת"מ ירחאל םילכוא ונאש הצמהב
.נ"שו ,וז הנש וז הצמ ה"ד הכוראב

.ת"מ ינפל ןיידע אוה - הנש לכב שדחמ הרות-ןתמל ךרעבש ףא (14

.(דועו .ךליאו א ,חקת .ךליאו ב ,במ) פ"הע ת"הוא הארו .א ,ב תישארב (15

ליחתה מ"יצימש - (ה"קס לת ס"וס) ע"וש לע וישודיחבו ,(רפסה ףוסב) םיחספ רפוס םתח ישודיח םג האר (16
-יקרפב וללה םימיב םיקסוע ןכל ,'וכ הנושאר הווצמ איה "םכל הזה שדוח"הו ,"טפשמו קח ול םש םש" - ת"מ
.הדובכו 'יקסוע גהנמ ,הרותה יגייס ,ה"ע וניבר השממ הלבקה תלשלש רדס םהב שיש תובא

.תכסמה תלחתה יהוזש הזמ ןבומכ (17

.ןאכ תובאל ט"ויות האר (18

ךכ רחאו הווצמה ול רמוא היה :םש ףיסומו ,תוינשמה שוריפל ותמדקהב ה"כו .דיה רפסל ותמדקה שירב (19
.הנינעו השוריפ ול רמוא

.בי ,דכ םיטפשמ (20

םש םילהתל (רוא להי) ת"הוא הארו .ו"מפ א"רדפ הארו .ג ,טי םילהת שרדמ) שרדמה ירבדמ םג ןבומכו (21
הרות ודמלמ ה"בקהש העשב ,'וכ הליל םיעבראו םוי םיעברא 'ה םע םש יהיו וניבר השמב ביתכ :(אס ע"ס ג"ס
*'מו םוי 'מה לש) הנושארה הלילב ףכיתש ונייה .הליל אוהש עדוי הנשמ ודמלמ אוהש העשבו םוי אוהש עדוי
.(בתכבש) הרותב דומילה ךישמה - וירחאלש םויבו ,(פ"עבשות) הנשמ דמל יניס רהב (הליל

אלו ,"השוריפ" - ע"פב רבד לכ רחאל דימ רמוא 'יהש עמשמ (19 הרעהבו םינפבש) ם"במרה ןושלמד ,ריעהלו
.ע"צו .הלילה דע הכיח

.ורמא םה ה"ד ןאכ לאומש שרדמ הארו .ןאכ ב"ערב ה"כו ,ןאכ תובאל י"שר (22

ראובמכ ,הרותה םויקל עגונב תוארוה םה - "הרותל גייס ושע"ו "ןידב םינותמ ווה"ד ןיינעה ןכו (23
.תמדוקה הרעהבש הנשמה ישרפמב

.םש מ"היפל ם"במרה תמדקה .אשת פ"ס י"שרפב אבוה .ב ,דנ ןיבוריע (24

.םש ןיבוריע - ןהל הנשו ה"ד י"שר (25

סחניפו רזעלאו םינקז םיעבשל וניד תיבב הלוכ וניבר השמ הדמלש" ףא) "עשוהיל הרסמו" רמאנ הנשמבו (26
,םימעפ 'ד 'וכ ןרהאלו ,םעה לכל הרותה דמלש דעו ,(דיה רפסל ם"במרה תמדקה) "השממ ולביק ןתשלש עשוהיו
השמש ,השמ לש הרותה לבקמ (השמ לש ולהא ךותמ שימי אלש) עשוהי היה הרותה תלבק תלשלשב :יכ - (םינפבכ
רודל הרותה הרסמנ - ודי לעו ,(ןאכ לאומש שרדמ .תובאל ותמדקהב יריאמ האר) הלוכ הרותה לכ ול רסמ
םינקז םיעבשל הלוכ הרותה השמ דמלש איבמש ירחאל - םש) ם"במרה ןושלבו ,("םינקזל עשוהיו") וירחאלש
.(ךליאו 201 'מע ג"כח ש"וקל הארו) הילע והוצו פ"עבשות רסמ וניבר השמ לש ודימלת אוהש עשוהיל :('וכ
.(ןגמה י"ע) המחה רוא לכ הריאמ הנבלהב ירהו - הנבל ינפכ עשוהיו המח ינפכ אוה השמש טרפבו

.ד ,גל הכרב (27

.פ"הע י"שרפו ירפסבו ז ,ו ןנחתאו (28

.3 הרעה - התליחתב הרפ 'פ ,וצ פ"ש תחישמ סרטנוק .םירופ תחיש (29

ןמ רוכז 'פ תאירק בויח שי םינושאר המכ תעדלו .םש ח"נמבו גרת הווצמ ךוניח .אצת פ"ס ן"במר האר (30
.ב ,זי הליגמ 'סות .א ,גי תוכרב - א"בשרו ש"ארה 'סותו דיסחה י"ר 'סותו 'סות האר - הנשב א"פ הרותה
.ה"פרתס ח"וא א"גמב אבוה .ץנש 'סות םשב ח"קס ןשדה תמורת .כ"ס ז"פ תוכרב ש"אר

יוליגה ןמ קלח תישענו תדחאתנ (פ"עבשותב ןנברד הווצמ ד"ע) ע"מלטמלמ הדובעה םג :רחא ןונגסב (31
.ה"ס ליעל הארו - חספב (כ"בשות ד"ע) הטמל הלעמלמ

.וז הנשמב "ןידב םינותמ ווה"ו "הרותל גייס ושעו" הארוההל עגונב ןבומ ןכו (32

.הרות לש הניימ םירפוס ירבד םיברע :י"שרפבו א ,הל ז"ע הארו .נ"שו .ד"ה א"פ תוכרב ימלשורי (33
.הרות ירבדבמ םירפוס ירבדב רמוח :(דועו ,ב ,אכ ןיבוריע הארו) הנשמב ב ,חפ ןירדהנסבו

.דועו .(ב ,גנ) ט"לפ אינת הארו .גי ,טכ 'יעשי (34

.ה ,ו ןנחתאו (35


-----------

.הרותה לבקל יניסב השמ דמעש םוי 'מ לע זמרמ (ס"מב) "יניסמ"ש ,ןאכ לאומש שרדממ ריעהלו (*
חישמ םע תויחל


הגרדב היהי ידוהי לכ אובל דיתעל
םישדוקה-שדוק לש


םלועב תוקולאה יוליג תומלש היהת זא

ןרהא אובי תאזב" - םישדוקה שדוקב לודג ןהכ ןרהא תדובע תודוא רבודמ ירחא תשרפ תלחתהב
."'וג שדוקה לא

םוקמה אוה םישדוקה שדוק :םישדוקה שדוקב לודגה ןהכה - אוה הלואגה בצמל המגודו ןיעמ
היה ןמזב וב .(םירתסהו תומלעה אלל) יולגב תוקולא הריאמ ובש םוקמ ,םלועב רתויב שודקה
בדנ לצא היהש יפכ אל] ףוגב המשנכ םשל סנכנ לודגה ןהכהו ,הזה םלועב ימשג םוקמ הז
.[בוש ילב אוצר ,אוהיבאו

שדוק ושידקהל ןרהא לדביו רמאנש . . ולדבוה םינהכה"ש ןמזב ובש ,ןהכ לכב היה הז ןיעמ
םוקמ שי ובש םלוע ,םלועב ףוגב המשנכ אקווד ותדובע תא השע ,(םלועמ הלעמל) "םישדוק
ינב םינהכה לא רומא" (רומא תשרפ שירב) יוויצה תא אוה םייקמ םש אקוודו - הרהטה ךפהל
תיתימאה הלואגב היהי הרהטה ןיינע תומילשו ."וימעב אמטי אל שפנל םהילא תרמאו ןרהא
רמול שיו ,האמוט יניינעמ םירהזנ םינהכש ,תולגה ןמזב םג שי הזל הנכה ןיעמו] המילשהו
- "תרמאו 'וג רומא"ש הז ידי-לע ללוכ ,אובל דיתעל הרהטה תומילשל הנכה םג והזש
...["םינטקה לע םילודג ריהזהל"

.(םידגב הנומש שבלש) לודג ןהכ לצא אוה הנוהכה ןיינע - תומילשבו

- "רשועב ...ויחאמ לודג" תויהל ךירצ לודגה ןהכהש ךכל םעטה רמול שי ילוא הז יפ-לעו
םלועה תוימשגב דע ,לכב תומילשב ךשמנ הזש הזב הרושק לודג ןהכד השודקה תומילשש ןוויכ
.(רשוע)

הצור (לודגה ןהכה) אוהש העש לכב" ("ןרהא אובי תאזב" קוספה לע) שרדמב ראובמה יפ-לעו
לודגה ןהכה לש יתימאה ומוקמש ,רמול שי - ("תאזב") "הזה רדסב סנכיש קר סנכי סנכיל
תומילש היהתשכ המילשהו תיתימאה הלואגב יולגב היהי ךכו ,םישדוקה שדוק (תגרד)ב אוה
לכב" הזל ילכ ונא ןיא הז ינפל ןכ-ןיאש -המ) םייכפה םיניינע לכ לוטיבו םלועהו םדאה
הריד ,(ישילשה שדקמה-תיבב) הטמל יולגב השודק תכשמהד יוליגה תומילש היהת זאש .("העש
.ל"נכ ,םינותחתב ךרבתי ול

:ידוהי לכל הארוה הזב םג שי ,(הארוה ןושלמ) הרותה יניינע לכבכ

הלואגב הז היהי תומילשבו יולגבו ,"םילודג םינהכ" ,"םינהכ תכלממ" םה לארשי-ינב לכ
םישדוקה-שדוקד השודקהל - ףוגב המשנכ - תוכייש ידוהי לכל שי אלימבו .המילשהו תיתימאה
הבדנ רשא . . שיאו שיא לכ אלא דבלב יול טבש אל" ם"במרה ןיד-קספכו ,(השודקה תומילש)
."'וכ םישדוק שדוק שדקתנ הז ירה . . ותוא וחור

וחוכב שי ידוהי לכש רמול שי ,"סנכי סנכיל הצור אוהש העש לכב"ש ,ל"נה שרדמ יפ-לעו
לעופב היהי ךכש רמול שיו ,"םישדוקה שדוק" תגרדב תויהל (ףוגב המשנ הטמל אצמנש יפכ)
.אובל דיתעל
ךרכ ,'א"שנת תויודעוותה - םחנמ-תרות' - א"שנת'ה רייא ג"י ,םישודקו תומ-ירחא תשרפ תבש תחישמ)
(184-183 'מע ,'ג

יהויחבמ ריתי


תוארוהל םידחוימ רקויו תוביבח
רודה אישנ ,ובר


ם"במרו ת"תח ירועיש דומילב דחוימב ףיסוהל

- "יניסמ הרות לביק השמ"ד ןיינעב "השדח הנש" הליחתמ - םילגרל שאר ,חספה גחמ ונאובב
דומילב ,זוע רתיבו תאש רתיב ,תשדוחמ תוקזחתהו השדח הפסוה לארשי-ינב לצא ררועל ךירצ
.הלוכ הרותה לכ דעו ,הפ-לעבש הרותו בתכבש הרות - הרותה

הרותה דומילב ףיסוהלו קזחל םג - םימכח תנקת יפ-לעו ,הרות יפ-לע הזב בויחל ףסונו
יקרפ דומילד גהנמה ומכ) לארשי יגהנמ יפ-לעו ,ןירדהמה ןמ ןירדהמו ןירדהמ לש ןפואב
.וניינע יפל גוחו םוקמ לכב ,(תובא

ארועיש םופל דחו דח לכ ,םייטרפ םירועיש ןה ,הרות ירועיש לכב ףיסוהלו קזחל :תוטשפבו
,םוקמ לכבו רוד לכב לארשי יגהנמו םימכחה תונקת יפ-לע - םייללכה םירועיש ןהו ,היליד

ת"תח ירועיש דומילד ,ונרוד אישנ ,ר"ומדא ח"ומ ק"כ תנקת - הז ונרודב דחוימבו ללוכ
ימיל קלחנש יפכ םיליהת רועיש ,ימויה שמוח רועיש :םויו םוי לכב (אינת ,םיליהת ,שמוח)
הנורחאלו ,(וז הנשכ ,תרבועמ הנש וא הטושפ) הנשה ימיל קלחנש יפכ אינת רועישו ,שדוחה
.ימויה ם"במרה רועיש םג ףסותינ -

ןמ השע תווצמה םימייקמ ולא תונקת םויקב ירה - םימכח תארוהו תנקת איה התביסש םגהו
אישנ ,וברמ תוארוה םתויהב ,םידחוימ רקויו תוביבח םע - הברדאו ,הרות-דומלתד הרותה
.הזב אצויכו ,ותחפשמו ותיבמ יטרפ גהנמ וא ,רודה

בוטה גהנמה - םהיניבו ,הרותה דומיל םע רשקב לארשי יגהנמ בורל עגונב - הז ךרד לעו
תליפת ינפל) םוי לכב אינת קרפ דומלל - (ונרודב םגו ,הז ינפלש תורודב) םידיסח וגהנש
,הרותה ןמ השע תווצמ םויק הז ירה - ומויקבש - הז גהנמ קזחלו םסרפל יאדכו .(רקובה
.הפ-לעבש הרות דומיל

תושעל ל"נה גהנמל עגונב - (הרותה דומילב הפסוהו קוזיחב) הזב ףיסוהל ידכ - םגו
רבדש ,ירשפאה םוקמו םוקמ לכב לארשי-ינב תא ררועל יאדכ .חספה גחל ךשמהב "הרות סוניכ"
לע וא ,(חספה גחל תוכימסב) הז עובשב ולא םימיב ,"הרות סוניכ" ושעיש דואמ בוטו ןוכנ
תומוקמבו .(ןמזהו םוקמה יאנת יפל - םוקמ לכב) הז ירחאלש םימיב וא האבה תבשב םינפ לכ
.תוכיאבו תומכב ,הזב ופיסוי - "הרות סוניכ" םישוע רבכש

- השעמ (ידיל איבמש דומיל לודג)ב הפסוה ףיסות הרותה דומילב הפסוהה - רקיעו דועו
.והעד ךיכרד לכבו םימש םשל ויהי ךישעמ לכב - םגו ,רודיהבו תווצמה םויק
ךרכ ,'ט"משת תויודעוותה - םחנמ-תרות' - ט"משת'ה רייא שדוחה םיכרבמ ,ירחא תשרפ תבש תחישמ)
(69-68 'מע ,ישילש

יבר יצוצינ


"רעש ונל חתפ"


תושיגרב היסור ידוהי רורחיש אשונב לועפל עבת יברה
ולאשש היסורמ םידיחיל * תוירוביצ תואחמל דגנתהו יאשחבו
לש ופוגל דימת בישה ,דציכו רתיה תשקב שיגהל םא ותצעב
יברה האר הבר הנכס * תיללכ הארוה רותב אלו ןיינע
* םידוהיל וערה םניגבש הליגו היסור ידוהי ןעמל תונגפהב
היינש המישר


רפואל השנמ יכדרמ ברה תאמ

התבוח לע יברה רביד (119 'מע ,'א ךרכ מ"דשת תויודעוותה) מ"דשת ירשתב 'ו תודעוותהב
:רמא הכו ,תוצעומה תירב ידוהי רורחשל לועפל תירבה-תוצרא לש

תריגה תא רשפאל תולדתשהב רתוי ליעפ קלח לוטית וז הנידמש רומג חרכה םייק
ךרדב תושעהל בייח רבדה ,ןבומכ ,לבא .איהה הנידמה ןמ רגהל םיצורה
ידי-לע תאז תושעל םיאתמ אל ןכלו .קיזהל הלולעש ךרדב אלו הרורב התלעותש
- דוגרפה ירוחאמו שחלבו יאשחב תאז תושעל שי .'וכו 'וכו םיפוריחו יוזיב
בותכה ןושלכו ,המישמב וחילצי יאדו זאו - םיאתמה ףקותב הז םע דחיבו
..."דואמ הגשי ךתירחאו רעצמ ךתישאר היהו"

תוינלוק תונגפהה דגנ

שדוק-תוחיש ;360 'מע 'ב ךרכ םש ;ךליאו 442 'מע 'א ךרכ א"לשת שדוק-תוחיש) א"לשת תנשב
לש תוליעפ לג לחה השודקה ונצראבו תירבה-תוצראב רשאכ (599 ;465 'מע 'א ךרכ ב"לשת
דואמ יברה דגנתה ,לזרבה ךסמ ידוהיל הסחיו הווקסומ תלשממ דגנ רוביצב םיבחרנ םיגוח
ףאל ורזע אלו ידוהי םוש וליצה אל תוירוביצה תואחמה יכ ןעטו "םיינלוקה םירוביד"ל
ןה עבת יברה .םישוריגו םירסאמל ומרגו םידוהיל וקיזה ,ךפהל אלא דחא ידוהי
תוחפ םע תיארחא רתוי השיג"ל איבהל רוביצ ישיא םע תויטרפ תוחישב ןהו תויודעוותהב
."הזה ארונהו שיגרה אשונה יבגל תוירחא רתויו ,תומוהמ תוחפ ,הלומעת

אלא ,וליעוה אלש דבלב וז אל תונגפהה יכ - תויונמדזהה תחאב יברה רמא - יל עודי"
ולשונ םיפלאו ,ריביסל וחלשנש תואמ ורסאנו ,םידוהי תורשע גרוהל ואצוה ןללגב :וקיזהש
תורורב ייתועידיו ,תוירחאה לכב תאז רמוא ינא" :זא שיגדה יברה] "םהלש היחמה תורוקממ
.["זוחא האמב הזב

לש םתשיג םע תניינעמ האוושהל תנתינ ,םינשה לכ לגד הבש ,יברה לש וז ותשיג ,בגא
יקסני'זדורג רזוע-םייח 'ר ןואגה רגישש תרגיאב תואטבתמה ,ןכ ינפלש רודב לארשי ילודג
:ל"ז קוק ברה לא ב"צרת טבש י"חב אנליומ

תולבנה לכ לע הלודג תוררועתהב םיברב ואצי לארשי ילודגש יואר ילוא הרעהה ירבד לע"
ילוא ,היקיזחמ לכו לארשי תד לע תוארונה םהיתופידרב ,תיטייבוסה היסורב םיעשרה לש
םהל שיש ועדיש ,םיללמואהל קוזיח תצק היהי ילואו ,םבל תא עינכהל םירבדה טעמ וליעוי
.םימואלה רבחל םללכבו םימעה רתי ינזואל םג םירבדה ועיגי ילואו ,םתרצב םיפתתשמ םיחא

ירבד ונרדסו ,א"טילש םייח ץפח צ"הגה הזל ררועתה דוחיבו ,ונא םג ונבשי וז הכודמ לע
,הזמ ונידי תא ונכשמ ןכ ירחא לבא ,ימורב םירבדב ונאב םג ,תונידמה לכב םתקעזו תומוצה
יפ לעו ,םינברה לע תופידרה תא לידגהלו וניחאל ערהל ופיסויו לכה תא םיעדוי םש יכ
,םיבותכב םתא יתאב םימעפ המכו ,הזב וחכוותה זנכשאב םגו .הקיתשה הבוט םשמ תועידיה
רשפא יא שער הזיא השענ םא יכ ,השעת לאו בשב תויהל י"נ רעמייהסעדליה מ"רהומ ברה תעדו
ע"נ יקסמארבא ח"ירהומ ג"הרה הפ תויהב םג ...םש ערוי בצמהו ,םידיחי רובע לדתשהל היהי
."...הז לע םלוע שיערה ילבל כ"ג ותעדו ,הזב םירבד הברה ותא יתחקל

ץפח"הו ע"חר ןואגה יכ ,וז השיג ירוחאמ דמע ע"נ צ"יירהומ ר"ומדא ק"כ יכ רעשל רשפא]
ברה ףא .מ"הירב תודהי אשונב םירשנמ לע ומע ומתחו דימתמ רשקב ומע ודמע "םייח
היה יקסמרבא ברהו ,ז"פרת תנשב ע"נ צ"יירה ר"ומדא תלצהב עירכמ קלח לטנ רמייהסדליה
.[ונברל אוה ףא רושק

"ךרדה וז אל"

לע יברל עדונשכ ,(ביש 'מע ב"י ךרכ שדוק-תורגיא ;ז"טשת תנשב) תונושארה םינשב רבכ
םהל םיקינעמ םניאש לע ,םידרשמה דגנ יאנת-לע םיווצו תונולת המצע היסורב ושיגהש םידחא
:יברה הרוה - תודועת וא האיצי ירתיה

יתודידי ןפואב הזב לדתשהל שיש אוה יתעדש ףאו .ךרדה וז אלש טושפ יתעדל
-אקלס-אקה לע האילפו ,הנולתה תשגה תא לטבל שיש אטישפ הנה ,םעונ ירבדבו
.הזב ךתעד

:(חיש 'מע םש ב"י ךרכ) ףיסומ בושו

אצויכו האיצי רתיהל - יאנת לע וצו תועיבת ושיגהש ש"נאמ ולא לעש טושפ
םיכרדב [לועפל=] אל . . יאנת לע וצו ולא תועיבת דימו ףכית לטבל ,הזב
.ל"נה אירבה לכש ךפיה

:השענש זופחה דעצה לע תועידיה תא קיתשהל גואדל שיש ףיסומ יברה

ןידה תא . . לטבת בוריקהו דסחה תדימו .הדבתת העומשהש לדתשהל םג אלימבו
םיכירצ ולאכ םיטושפ םיניינעב רשא אלפ הזב םגו .'וכ הרובג והיאד
.םיל רבעמ תוררועתהל

"רבד תושעל אל"

יוצמה ידוהיל תינולפ הלועפ ליעות םאה :דימת ששוח יברה תא םיאצומ ונא תויבקעב בושו
תוירוביצ תולועפל עגונב אטישפו תוליבח יחולשמו םירתיה תושקבל עגונב ךכ ,ךסמה ירוחאמ
.תופסונ

ידוהיל ןורכז סוניכ םויק לע ד"בח-רפכ ףינס ד"בח-תדוגא-יריעצ ידי-לע לאשנשכ לשמל ךכ
:רמאנ ובו רצרצק קרבמ יברה תוריכזמ הרגיש ,היסור

רבד תושעל אל - םבתכמל הנעמב

.[חלשנ=] אב בתכמ

תוריכזמ

שיגדהל וננה הזבו" :קרבמה ןושל לע ףיסומ אוה ובש בתכמ בוקדח ברה בתוכ ןכמ רחאל םוי
םימעטמ יכ ,ו"ת שדוקה -ץראבש םירחא [םינוגרא=] אלו םתא אל הלאכ םירבד רדסל ןיאש בוש
הנידמב םיאצמנה ויחיש לארשי -ינב וניחאש רבדה רורבו .הזב תולודג תוששח שי םיעודי
החוד רשא תושפנ חוקיפ ןיעמ וב שי ךכ םיגהונשכ רעצהו ,הזב ללכו ללכ םיצור םניא תרחאה
."ןיבמל ידו לכה

"חולישב םנוצר םאה"

לע םג הריכזמ וב" תרגיא לישעה "'יחת הנח תרמ תינברה" יברל הבתכ ח"כשת ןסינב ז"כב
לע תססובמה העומשה רואל יכ ,בישמ יברה ."[היסורב ויהש=] ויחיש - התיב ינבו המא רבד
רתיה תלבקל עגונהב ,בוטל בצמה םש הנתשנ םינורחאה םישדוחבש הארנכ" ,חטשב תודבוע
."איהה הנידמל ץוחמ םיבורקמ השירד דוסי לע רתיה תשקב םישיגמש ולאל ןבומכ - האיצי
תוארתהל השקב בתכמ חולישב םנוצר םאה (זמרב ןבומכ) םעפה דוע םלאשל יאדכ"ש שיגדמ יברה
."הזב אצויכו

םיבורק תוברעתה ללוש יברה יכ (בש 'מע ז"י ךרכ שדוק-תורגיא) םיאצומ ונא םימעפל
- ןאכ - השעת לאו בש .ל"נהב ןאכמ ברעתהל יאדכ ןיא הנה" - האיצי ירתיה תגשהל ץוחבמ
."רתא לע םש םיאצמנה לש םתניב לע ונעשיו ףידע

:(ה"ע) ןיקסיד בקעי-ןרהא 'ר ח"הרה ג"הרהל יברה בתוכ ד"כשת טבשב 'חבו

תלבק ירחאל הז תושעל שי תאז לכב ,םשל השירד בתכמ חולשל ןוכנ ללכב יכ ףא
זמרב ןבומכ - לבקמה תעד וררבי ןכלו ,ןיבמל לקו ,ותוא םישרודש הזמ המכסה
.הנעמהל םאתהב ולעפיו -

:(ז"כשת ןויס 'ה) ןיוז ףסוי-המלש יבר דיסחה ןואגל יברה בתכ ןכו

ןוכנ חלשיש ןמזהל תוכימסב - םש 'יש [ורשב יראשל=] ב"של השירדה גוסב
.ןכ תושעל - ומיכסי םאבו .'וכו ירמגל קיתעהל בוטש םריבסהל

ושרדמכו וטושפכ "לזרבה ךסמ"

- הנשה שארל ךשמהכ יברה תשגדהכ המייקתהש - מ"דשת וניזאה תשרפ שדוק-תבש תודעוותהב
."לזרבה ךסמ ירוחאמ" יוטיבל יברה סחייתה (68-67 'מע ,'א ךרכ 'מ"דשת תויודעוותה')
:רמא הכו

ןושלבו היבשבו רוצמב םינותנה לארשי-ינב וניחא תודוא ריכזהל םוקמה ןאכ
."לזרבה ךסמ ירוחאמ" - ישניא ירמאדכ ,רבד אמע יפב ליגרה

תודוא דימו ףכית ריכזמ ("לזרבה ךסמ ירוחאמ") הז ןושל - שארל לכלו
םהיבאל לארשי ןיב תקספמ הניא לזרב לש הציחמ וליפא" עודיה ןושלה
.רתויב הלענ ןפואב הקושתו ןואמיצ לעופ הז ןיינע :הברדאו ,"םימשבש

דועיה םלצא םייוקיו ,הז היבשו רציממ ואצי שממ בורקבש ןוצר יהי ,ןכלו
הריתיו ,תולגה רציממ ואציש לארשי ללכ יככותב ,"הנה ובושי לודג להק"
האיציה םג ירה ,תומוקמה ראשמ רתוי לודג "רצימ"ה היה םלצאש ןוויכמ :וזמ
תא םייקמה לכ" ל"זח רמאמ ךרד לע ,רתוי ריהמו הלענ ןפואב היהת רצימה ןמ
ימצעה בחרמה יוליגו תכשמהל םיכוזש דעו ,"רשועמ המייקל ופוס ינועמ הרותה
.םיחפט הרשעמ הטמל ,יולגבו לעופב - "ה-י בחרמב יננע" -

,השודקד "לזרב"ה ןיינעל ואובי - אתוילעמל וניאש "לזרבה ךסמ"ד ןיינעהמו
ישנ 'ד - האל הפלז לחר ההלב תובית ישאר "לזרב"ש ל"זיראה יבתכב אתיאדכ
םיאצוי ןתוכזבש ,תוינקדצה םישנה לכו ,הקברו הרש םע דחיב ,בקעי (תוחפשו)
ותואבש תוינקדצ םישנ תוכזב" - "םירצמ ץראמ ךתאצ ימי"ב היהש יפכ ,תולגהמ
'וג ונירענב" ,לארשי םע לכ תא ודימעה ןהש ,"םירצממ וניתובא ולאגנ רודה
םה"ש ןפואבו ,"ונלדיגש םילודיג ואר" רמול ולכיש ךכ ,"וניתונבבו ונינבב
."הליחת והוריכה

ןורחאה רודה ןכו ,י"בשר לש ורודש ל"זיראה יבתכב ראובמה עודי ירהו
רודו תולגה לש ןורחאה רוד - םירצממ אציש רודה לש לוגלגה אוה ,תולגד
לש ןתוכזב היהת הז ונתולגמ הלואגה םגש ,ןבומ הזמו ,הלואגה לש ןושארה
.לארשי ישנ

...ולאגנ הלימ םד תוכזב

תא שגפ וכרדבו ,שדוקה-ץראל ספרטופ לדנעמ 'ר ח"הגה עיפשמה סט ח"לשת ןושאר רדאב ז"טב
ותאיצי םע ,ד"כשת תנשב ושקיב יברהש ,לדנעמ 'ר .קרב-ינבמ דלישטור השמ 'ר ר"דה
.ןיינעב דלישטור ר"דה םע חחוש ,היסורב םידוהי תלימ ןיינעל גואדל לדתשהל ,היסורמ
וא היסורל עוסנל ןכומ אוה יכ יברל בתכ ז"לשת לולא שדוחבש ,ול רפיס דלישטור ר"דה
םידוהי םיאפור םש דמללו (ירציווש ןוכרד לעב אוהש ינפמ תאז תושעל לוכי אוהו) טשרקובל
יברה תנווכ םא ,עודמ טבלתמ אוהו ול הנע אל יברה ךא ,הלימה תכאלמ תא םידוהי םתס וא
.יברה ידיל עיגה אל ובתכמ אמש וא עסי אלש

'מע 'ויתוחרואב הכלנ') ח"לשת רדא ז"יב יברל הז לכ לע חוויד ףלוו םירפא 'ר ח"הרה
:ךכ לע בישה יברהו ,(217

.וידיל עיגה אל ןכא ,דלישטור ר"ד לש בתכמה - "התע דע ינעיגה אל" (1

[ןזור השמ ר"ד=] ברה לצא (ילוא) ררביו םש הז רבד לע תוקיפסמ תועידי ןאכ ןיא" (2
."[רבה יבצ-לארשי ר"רה=] םש ויהש (ביבא-לתמ) שדוקה-ץראד קדובו טחושה וא ,'יש ןיזאר

הנידמל ץוחמ םיריית םע עגמב םש םיאבה לכ ירהו ?ךיא" :יברה ןייצ דמלל העצהל (3
.'וכו וילע [םילפטנו] [םי]דשחנ

.ל"נה עיציו אבקסומב הליהקהל ימשר ןפואב הנפיש - הצור םאב - (?הדיחיה) ךרדה"

."שטיוואבויל םש ריכזיש יאדכ ןיא - ןבומה םעטמ -

"שפנ תוריסמ"

.היסור ידוהי ידי-לע הלימה תווצמ םויק - ןיינע ותואב ןיינעל ןיינעמ

.(זיש 'מע ,בכ ךרכ ,שדוק-תורגיא) היסורב תודהיה בצמ לע הריקס יברה לביק ב"כשת תנשב
ינמיסב הריקסהב שגדומה" ןכש .היסורב םג םייקו יח לארשי םע - יברה לש וחותינ יפל
ןיינעב ליחתמ ,אקווד תוישעמ תווצמ יניינע םהש ,ומויקו יחצנה לארשי ינב םע ונמע תויח
,(הדבל המשנב אלו) רשבב םתחנו תרכנה הלימ תירב ןיינע אוה ,תעדו םעטמ הלעמל אוהש
."םימי תנומש ןב ךר קונית לש ורשבבו

ריבסהו הלימה ןיינעל יברה סחייתה (אראו תשרפ תבש יאצומ) ט"לשת תנשב תדחוימ החישב
-יאשכ םגו ,הלימה לע םשפנ םירסומ םידוהי ירה - איהה הנידמב םימייקה םיישקה תורמלש
!הנש ג"י םימעפ שולש וא םיימעפ אוה ןבהשכ ,םתולדגב םג תאז םה םישוע ,רשפא

תושעל הצור וניאש םירקמ המכבש דע - בבל בוטבו החמשב תאז השוע אוהש - ךכ ידכ דעו
!וז תילענ הווצמ (ורשב לע) תווחל ונוצרבש םושמ המדרהב תאז

,וירבח ןיב דוסב ךכ לע רומשל לכוי אל לומינ ידוהי רענשכ ירהש - הז ןיינע לדוגו
!ותרשממ באה תא םיקרוז זאו - ןזואל הפמ רבוע רבדהו

"הליחת והוריכה םה

ךרכ 'מ"דשת תויודעוותה') מ"דשת רמועב ג"לב .תווצמה םויק לע שפנ תוריסמה ןיינעב דועו
:יברה רמוא (1767 'מע 'ג

יכה הכרבה תא ךירעהל דציכ תעדל םיכירצ החוורה תונידמב םיאצמנש םידוהי
ענומ לכ ןיאב ,הרותה חורב םהידלי תא ךנחל תורשפאה - םהל הנתינש הלודג
.בכעמו

- "לזרבה ךסמ ירוחאמ" םיאצמנה םידוהיה לש םתגהנהמ דומלל םהילע ןכ ומכו
םילדגמ םיישקה לכ תורמלו ,הרותה ךרדב םהידלי ךוניח לע םשפנ תא םירסומש
;"הליחת והוריכה םה" ורמאי וילעש רוד םה

ולא םידוהיש םלוכ וארי יזא - שממ בורקב םשמ םאיצוי ה"בקה רשאכ -
םירמוא ,"ינא הדומ" םירמואש תודליו םידלי ,"םשה תואבצ" לש תונחמ ודימעה
!"תויממוק" לש ןפואב תודהיה ךרדב םיכלוהו ,"תוכרב"

םיכירצ המכ דע - החוורה תונידמב םיאצמנש םידוהיה לכ דומלל םיכירצ םהמו
רבד םושמ לעפתהל ילבמ ,תודהיהו הרותה חורב םידליה תא ךנחל לדתשהל
ךרעב םניא ולא םיישק ירה - םימייוסמ םיישק םנשי רשאכ םג ירהש ,םלועבש
-תוריסמל דע ,"לזרבה ךסמ ירוחאמ"ש םידוהיה לע םירבועש םיישקה םתואל ללכ
!!שממ שפנ

רעש ונל חתפ

:(וער 'מע ג"כ ךרכ שדוק-תורגיא) ד"כשת ולסכב 'כמ תרגיאב יברה לחיא ךכ

םירעשה וחתפיי אלימבש הלעמלש םירעשה וחתפיי ףוס-ףוס רשא ןוצר יהיו
עודיה חסונכ יתימאה דוחיל דעו םהש םוקמ לכב לארשי ינב לכ דחאתו הטמלד
."םלש בבלב ךנוצר תושעל 'וכו םלוכ ושעיו" ,ונתליפתב

תאיצי תכירכ דגנ ףסונ קבאמב יברה לחה (468 'מע א"לשת שדוק-תוחיש) א"לשת תנשב
הליג יברהו הז אשונ ררועתה םעפב םעפמ .לארשי-ץראל םתיילע םע תוצעומה תירבמ םידוהיה
תירבה תוצראד םינברה תדוגא" ןוגכ םיפסונ םינוגריא ןברד ףאו אשונב יבמופב ותעד
.ןודינב םתעד םסרפל המודכו "הדנקו

:יברה רמא (512 'מע 'ד ךרכ א"משת שדוק-תוחיש) אשונל וסחייתהב

רזע ול ושיגי אלש) ץחלהו םויאהמ האצותכש ,דבלב דחא ידוהי וליפא היהי םא
תשקב" חולשמב ולפטי אלש וא ,"ץחל םימו רצ םחל" ,ולש תורדתסהל עויסו
טילחי (לארשי-ץראל הלעיש החטבה תרומת קר - הזב אצויכו ,ורובע "האיצי
קזח ןוצר ול היה ןכל םדוקש תורמל) "לזרבה ךסמ ירוחאמ" ראשיהל ול בטומש
,(םשמ תאצל

ןיב תטלחומו הרומג העימטו תוללובתה - הז ידוהיל תפקשנה הנכסה לדוג ירה
וערז ערזו וערזל עגונב תטלחומו הרומג העימט - הזמ האצותכו ,םלועה תומוא
ועייסש םידוהי םתוא לש תידעלבה םתוירחא לע ץברת - תורודה לכ ףוס דע
םויא ךותמ לארשי ץראל היסור ידוהי לש םתיילעל איבהל) וז הטיש תצפהל
רלוקהו ,"לזרבה ךסמ ירוחאמ" ידוהי ותוא ראשנ ךכמ האצותכש רחאמ ,(ץחלו
!םראווצב יולת

םלוע" םג הז ירה - דבלב דחא ידוהי תודוא רבודמ םא וליפאש ליעל רומאכו
!תורודה לכ ףוס דע וערז ערזו וערז תודוא םג רבודמ יכ ,"אלמ

רבודמהש טרפבו ,"ארוסיאמ ישורפאל" ידכ - הז ןיינע תודוא םירבדמ ןכלו
ערזו וערזו אוה ,"אלמ םלוע" ןברוח - שממ תושפנ חוקיפ לש ןיינע תודוא
!תורודה לכ ףוס דע ,וערז

-תוחיש) ריבסה תעדו םעט בוטבו מ"שת חספ לש ןורחאב אשונב יברה חחוש הבחרהבו תוכיראב
("ךיראהל ומוקמ ןאכ ןיאו") היהתש הביס וזיאמ" ןכאש (ךליאו 774 'מע ,ב ךרכ מ"שת שדוק
אלש תורמלש - לארשי ץרא לש התוכזב הזש ןכתיו ,לארשי ץראל האלפנה תוכזה תא 'ה קינעה
-ץראמ םא אקווד האיצי תורשא קינעהל השקיב היסור ךא . . יעבדכ םה םש םיניינעה לכ
. . היסורמ תאצל ול ורשפאי זאו ,לארשי-ץראל הלעי ידוהי ותואש רושיא ורגשי שדוקה
!ןלציל אנמחר ירמגל ינחור ןוילכמ תוידוהי תומשנ ליצהל וז תוכז

תונידמב בשייתהל ועסנו הב ומלקאתה אל שדוקה-ץראל םילועהמ המכ ?המ אלא
דימו םתומכ תושעל - איהה הנידמב ןיידע ורתונש םהיבורקל ףא וצעייו תורחא
הנעטב םישנא ומק דימ !תורחא תונידמל ועסי תוצעומה-תירבמ םתאצ םע
80% לע םירתוומש םיצחולו . . "רקשל רוסא" םימש תארי לש אלטציאבו
...לארשי-ץראל ולעיש 20% תרומת ,היסורב וראשייש ,םיאצויהמ

:הבר תופירחב (777 'מע םש) יברה אטבתה ןאכו

!?ינענכה ךדבע אוה םאה - עוסנל ןאל היסור ידוהי תא חירכהל ךמש ימ

,םחרוכ-לעב לארשי-ץראב (םידוהי םניאש תא וא) םידוהיה תא וקיזחי םא
םשמ ובזעי םה ףוס לכ ףוסו ,םהמ םיקזנו תורצ ולבסי דוע - םנוצר ךפיה
דועו (הקוצמו הרצל איביש רבד ,םירלוד יפלא תורשע איצות הנידמהש ירחא)
הנעטב לקלקמו שיערמ ,עירפמ אוה אצוי אוהש דע") הער התביד ואיצוי
.("'וכו ונוצר ךפיה ,סנואב והוקיזחהש

!?םילוע ךכו ךכ הלעה אוהש ריינב בותכ היהיש רקיעה ,יאדכ הז לכ םאה
!?לזרבה ךסמ ירוחאמ הנכסב לארשימ תושפנ המכו המכ ריתוהל יאדכה

:בר באכב ןועטל ךישמה יברה

ןוילימ 60 ןב ביצקת רשאל הטילחה תירבה-תוצרא תלשממ :השרפ הפסונ דועו
ירוחאמ תומלוע םיכפוהו םידחא ואב .היסורמ ואציש םידוהיל עייסל רלוד
-ץראב ובשייתי םידוהי םתוא םא קר ףסכה תא ונתיש תירבה-תוצראב דוגרפה
אל . . !תוחמל הבוח לוכה לע תלטומש העשב ,םיקתוש לוכהו . . !לארשי
!לארשי תושפנ לש ןויליכ ןובשח לע לארשי -ץרא תא תונבל ןכתיי

היסורמ םידוהי רורחשל לעופ יברה

םהמש םיבתכמ תצובק הספדנ 163-159 'מע 'א ךרכ (ז"נשת ,לשא תאצוה) 'ךלמ שדקמ' רפסב
תובר ינמ תחא - תרגיאב .היסורמ םידוהי תאצוהל יברה לש הרישיה ותוליעפ לע ונא םידמל
:(זלר 'מע ,ג"כ ךרכ ,שדוק-תורגיא) ד"כשת זומתב ט"ימ -

ונתנידממ 'יש םתחפשמ ינב איצוהל םתולדתשה עגונב . . תיללכ העידי יתלבק
.ישיא ןפואב הזב רוזעל ודובכל הנפ רשאו ,םינפל

הבוט תיישעו לארשי תבהא לש ןיינעב זוריזל ודובכ ךרצנ אל יאדוובש ףאו
לבא . . תורשוכב םיריסא איצוהל הזכ ןיינעב המכו המכ תחא לעו ,ללכב
ןוידפ לש הלועפב ףתתשמש יחור תרוק לדוג הזב עיבא החפשמה ינב תא יריכהב
'ה ךכרבו' רמאנש המ םייוקי וז הלועפב םגש ןוצר יהיו .הרומאה םייובש
.'השעת רשא לכב ךיקולא

אייקשל אתוביט

היחאש ותכרב תא השקיבו יברל .ו.מ 'בג השגינ 'חאקעל'ה תקולח תעב .ג"לשת הבר אנעשוה
הילא הנפנ עתפל .הברה התכבו דצל התנפ איהו ,ביגה אל יברה .היסורמ ואציי ותחפשמ ינבו
.החמש התיבל הבש איה ."ואציי וז הנשב" :תורורב םילימב הל רמאו יברה

רחואמ .היה דציכ היהש השעמ םהל הרפיס איהו ,תאצל התחפשמ ינב וכז ןכא הנש התואב
םה ,הלבקתנש תוחאה תליפת תוכזבש יברה םהל רפיס ,'תודיחי'ל סנכיהל וכזשכ ,רתוי
.הפ םיאצמנ

:ונמויב רבוסוס מ"יר םשר ,ח"לשת הבר-אנעשוה ,'ב םוימ ונמויב

יברה תכרב תא שקיבו היסורמ ידוהי שגינ דימתמ רתוי הכראש 'חאקעל'ה תקולח םויסב"
ול רמא .הכוסל וסינכהו הרזחב ול ארק יברה ךא ואיצוהל וצר םיק"בשמה .תוכבל ליחתהו
ךרביש יברה ול רמא ,םייסשכ .בשי אל הלה .בשיישו 'הכוסב בשיל' ךרבישו תונוזמהמ לכאיש
[רודיסב העיפומ ןוזמה תכרבש] ול רמא יברהו ,שפיחו רודיס לטנ הלה ,'הנורחא הכרב'
.ידוהיה הכב עצמאב .'החנמ תליפת ינפל' יברה רמא בוש .ןיבה אלו 'החנמ תליפת ינפל'
.הנורחא הכרבה תרימאב ול עייס יברה .'תוכבל רוסא בוט-םויב' :ול רמאו ועיגרה יברה
םשג דרויש רמאו יברה לצנתה ךכ-רחא .עצמאב רבדל רוסאש ול רמא יברהו הלה רביד עצמאב
.בר ןמז ןאכ תוהשל רשפא-יאו

ץראב וארנ םינצינה

'מע ב ךרכ ג"לשת שדוק-תוחיש) יברה רמא ,תודעוותהה םויסל בורק ,ג"לשת חספ-לש-ןורחאב
:(85

ירוחאמ" ולאגנש םתוא ירה . . תיללכה הלואגל המדקה איה תיטרפה הלואגה
- "ץראב וארנ םינצינה" ירה ךא ,םלוכ אל ןיידעש תורמל "לזרבה ךסמ
םוקמ יוניש ידי-לע םא ,יעבדכ גהנתהל ולכוי םשש ידי-לע ןה ,םלוכ ולאגייש
אוה - 'הו" ןפואב אלו לארשי לכ לש תיללכה הלואגל הנכה היהי הזו . .
."םשאר לע םלוע תחמש"ו שממ בורקב ,ודבל ,"םכפסאמ 'ה" אלא "וניד תיבו

הפשו הטילק יישק

וילע השק התיה ץראב הטילקהש ,ןוסרואינש ןויצ-ןב 'ר ,ודוד תא יברה דדועמ ז"ישתב
:(וכת 'מע ד"י ךרכ שדוק-תורגיא)

ינעידויש דבלבו ,בל ץפחב השעא הזב המ תושעל יתלוכיב םאש טושפו ןבומו
.המ תודואו ,ימל םיטרפה

הז לכבו דואמ הלק הפשב םתעידי םילועה בור חטב ,הפשהל עגונהב בתוכש המו
םינשה תירחאבו םינושה םידרשמב םג ןאכ עמשנה יפכו ,םירדתסמ ףוס -ףוס
,הפשב הבחר העידי ול היהתש ןורחאה ןמזב הלועל רשפא יאש הז םע םיבשחתמ
...ןמז המכ שרוד הז ירהש

.הבוט תורדתסהו הסנרפ איבי רשא אוהש 'הב ןוחטיבל יברה וררועמ ךשמהב

"םיטושפ םישנא"

:ב"לשת תנשב ר"זש םע יברה לש 'תודיחי'ה תשיגפב להנתהש חיש-וד ןלהל

.םיצראה-ימע םה לבא ,איסור ילוע לש תובהלתההמ בהלנ ינא :ר"זש

,ה"בקה לש 'תוטישפ'ה םע םתוא תרשקמ תוטישפה ;"טושפ שיא" םהל ארוק ימחו ירומ :יברה
.אליממ ךרדב םיניינעה ראש לכ איבמ הז רבדו

.םיבהלומ דואמ םה [םשמ=] םיטנדוטסה םג :ר"זש

אלו .אצמנ ומצע אוה םש - אצמנ םדא לש ונוצרש םוקמב רשא ,םהלש רוקמל םיבש םה :יברה
!בוט-םש-לעבה לש דוע שודיח והז - םהלש 'תילגת' וזש םירובס םיגולוכיספהש יפכתודיסחה ינייעממ


ירחא תשרפ


(א,זט) תומ ירחא

.םלועה לעמ תטלחומ תולעתה ,שפנה תולכל האיבמה הדובעל ןווכמ - "תומ"

השורד "תומ"ה ("ירחא") רחאלו ,וז הדובעב ראשיהל יאשר םדאה ןיאש ועמשמ - "תומ ירחא"
.וכותבו םלועה םע הדובע ,תרחא הדובע

תילענה תינחורה הדובעה ןמ רתוי הכומנ הגרד איהש ונייה ,"ירחא" םנמא איה וז הדובע
."םינותחתב הריד" לש הנוילעה הנווכה תא םימילשמ הדי-לע אקווד לבא ;שפנה תולכד
(ה"משת ק"וחא פ"ש תחישמ)


(א,זט) ןרהא ינב ינש

םיזמר המכ ךכל תתל שיו .הרובג תניחבל םיכייש אוהיבאו בדנש רמאנ ל"זיראה יבתכב
:םהיתומשב

.הרובגב איה אבש תדוקנו ,אבש תובית ישאר ןרהא ינב ינש

.הרובגל ךייש ןייו ,ןיי תובית יפוס אוה ןרהא ינב ינש .ב

.הרובגל ןכ םג ךיישש ,81 - ף"א םה דחיבו ,25 - 'אוהיבא' ,56 - היירטמיגב 'בדנ' .ג
(טנ 'מע ך"נ לע םיטוקיל ,קחצי-יול יטוקיל)


(א,זט) ותמיו 'ה ינפל םתברקב

"אוצר"ב ואטחש יפ-לע-ףא ,ןרהא ינב לש םתלעמ תאלפה לדוגב ךיראמ ונתשרפ שירב רהוזה
."בוש" אלל

:ר"ומדא ק"כ ךכ לע ריעמ

ינבמ דומלל ונילע תאז לכב ,הייוצר יתלב התיה תיפוסה האצותהש ףא יכ םידמל ונאצמנ
גואדל ונילע ןרהא ינבכ אלש םרב ."אוצר"ה - םתגהנהבש םייוארה םידדצה תא ץמאלו ןרהא
.םלועה ךותב הדובעה איה הנווכה תילכת יכ ,"בוש" אובי "אוצר"ה רחאלש

,(שטירזממ דיגמה ברה לש ונב) "ךאלמה" םהרבא יבר ק"הרהו ןקזה ר"ומדאב השעמה עודיכו
יבר ךרצוהש דע ,שפנה תולכ ףסל ןקזה ר"ומדא עיגה םעפ .אתווצב תודיסח םידמול ויהש
.ושפנ תא בישהל תנמ -לע ,האמח םע ךעכ - "רעטופ טימ לגייב" ותוארהל ךאלמה םהרבא

ועיגי אמש ששחמ ךכמ וענמנ אלו ,דחיב דומלל ופיסוה ןכמ רחאל םגש םיאצומ ונא לעופבו
...שפנה תולכל
(מ"דשת ירחא פ"ש תחישמ)


(ב,זט) שדוקה לא תע לכב אבי לאו ךיחא ןרהא לא רבד

-שדוקל סנכיהל יאשר היה השמ וליאו ,אבי לבב אוה ןרהא אקוודש עמשמ בותכה ןונגסמ
.הצרש תע לכב םישדוקה

:רבדה לש תימינפה תועמשמה תא 'קדצ-חמצ'ה ר"ומדא ק"כ ריבסמ

לכב התועצמאב "אובל" רשפא ךכ םושמו םוקמו ןמזמ הלעמל איה הרותה .הרות וניינע - השמ
בירקה וליאכ (הזה ןמזב וליפא) הלוע תרותב קסועה לכ" ל"זח רמאמכו .םינפלו ינפל תע
."הלוע
(הפר 'מע ארקיו הרותה-רוא)


(ב,זט) תרופכה לע הארא ןנעב יכ

תלמסמ תרטקהש ירה ;ער החירש ,הנבלחה היה תרוטקה ינממסמ דחא .תרוטקה ןנע אוה - "ןנע"
.בוטל ותכיפהו תימהבה שפנבש ערה רוריב לש הדובעה תא

.ךרבתי ותומצעו ותוהמ ונייה ,האריא ינא - "הארא"

יוליג ידיל האיבמ בוטל ותכיפהו ערה רוריב לש וז הדובע אקווד - "הארא ןנעב יכ"
.תומצעה
(טיק 'מע א ב"רעת ךשמה)


(ג,זט)שדוקה לא ןרהא אבי תאזב

יל םיקולא תברק" תניחב ,תימצעה ותבוט תא שפחמ אוהש ינפמ "אוצר"ב קסוע םדא רשאכ
ולוטיבמ עבונש הז אוה יוצרה 'אוצר'ה .'בוש' אלב 'אוצר'ב לשכיהל אוה לולע ,"בוט
תא ,ןוילעה ןוצרה תא םייקל ידכ קרו ךא אוה 'אוצר'ב קוסיעה םגש - םדאה לש טלחומה
.הנוילעה הנווכה יולימל ,'בוש'ל עיגי 'אוצר'ה רחאלש ול חטבומ זא .'ה תבהא לש יוויצה

:בותכב זמרה םג והז

איה ,'אוצר' לש הדובעה ונייה ,"שדוקל הסינכ"ה רשאכ - "שדוקה לא ןרהא אבי תאזב"
'אוצר'ה רחאל םג יזא ,(רחא םוקמב ראובמכ) לוטיבו האריל זמורש ,"תאזב" תמדקה רחאל
היהי

םלועה יניינעב תוקסעתהל זמר ,(אמוי שיר) "ותשא וז ותיב" - "ותיב דעבו ודעב רפיכו"
.םתולעהלו םררבל הנווכ ךותמ
(זסקתת 'מע ב ב"רעת ךשמה)


(ד,זט) םשבלו ורשב תא םימב ץחרו םה שדוק ידגב

:קדצ-חמצה ר"ומדא ךכ לע רמוא

הרהט" ןכש ,שדוקה ידגב תא שבל םרטב ומצע תא רהטלו לובטל היה בייח לודגה ןהוכה
.(ד"פס הטוס) "השודק ידיל האיבמ
(הפר 'מע ארקיו הרותה-רוא)

* * *

.שפנל 'םישובל' וארקנש ,רובידו הבשחמל םיזמור - םידגב

.תודיסחה תרות לש םיניינעב רובידהו הבשחמה - "שדוק ידגב"

ונייה - רשבל לפטה - 'תא'ה חידהלו רשבה תא תוקנלו ץוחרל שי - "ורשב תא םימב ץחרו"
."שדוק רשב"ל ךפהיי רשבהש דע ,'תוירשב'ב םרוקמש םינושה םילגרהה

."שדוקה ידגב" תא שובלל רשפא זא-וא - "םשבלו"
(חמ 'מע םוי-םויה)

עובשה חול


ד"בח יגהנמו תוכלה

גרובזניג החמש-ףסוי ברה תאמ

ירחא תשרפ שדוק-תבש
ןסינב ו"כ

ןבומ היהיש תודיסח רמאמ העשכ םידמול ךכ-רחא .רוביצב םיליהת תרימא - רקובב םכשה
.1הליפתה -ךכ רחאו ,םלוכל

.2(וט-ז,ט סומע) "...םיישוכ ינבכ אלה" :הרטפה

.םיקלח 16-ו ברעב 6:26 העשב ,יעיבר םוי :דלומה

.ישימחה םויבו יעיברה םויב שדוח-שאר :3רייא שדוח םיכרבמ

.'םימחרה בא' םירמוא ןיא

.4תסנכה תיבב תודעוותה

.'ךתקדצ' םירמוא ןיא החנמב

.5תובא תכסממ 'א קרפ םיארוק

וניא הניינעש ,החנמ תליפתל ךשמהב האב (ורודיסב ז"הדא ןושלכ) תובא יקרפ תרימא
-לכ דומיל רדגב הניא איה םג ןכלו ,"קוניתה הז תעדל ללפתמ ינא" עודיה ןושלכו ,דומיל
לכב תובא-יקרפ תרימאל ףסונש ,ומצע לע לבקי דחאו דחא לכש רתויב ןוכנו יאדכ ךא .ךכ
ישרפמד םישוריפה םע (תוחפה לכל) תחא הנשמ ןויעב דמליו ףיסוי ,ץיקה תותבשמ תבש
.6וכרע יפל דחא לכ ,הנשמה

יעיבר םוי
שדוח-שארד 'א ,ןסינב 'ל

.[זלק,חכק ,כק,זטק :תונויליג 'תורשקתה'ב הנורחאל וטרופ שדוח שארו ח"רע יגהנמ]

.7םויה הכרבל זרדזי ,'תונליאה תכרב' תא ךריב םרטש ימ

ישימח םוי
רייאב 'א

.רייא שדוח-שארד 'ב

ישיש םוי
רייאב 'ב

.8ד"צקת תנשב ,ע"נ ש"רהומ ר"ומדא ק"כ תא תדלוה םוי - "תראפתבש תראפת".30 'מע םיגהנמה רפס (1

.ד"בח-ללוכ חול .33 'מע םש (2

וב ודלונש שדוח" אוה רייאש ,ראובמה יפ-לע טרפבו .אקווד ,רייא - ן"ידוי ינשב בתכנ שדוחה לש ומש (3
ירואמ .ז"ס העבש תלחנ) לחר ,בקעי ,קחצי ,םהרבא - המילש הבכרמה דוס תובית ישאר אוה ,"םלוע ינתוויז
.ולק 'מע וט קלח ק"גא - (וכרעב רוא

.ןסינ 'ל ,םוי םויה (4

ו"קו ,ןהש-תומכ 'ה תומש םע (לודגה תבשב פ"שגה תרימאב םג ומכ) םיקוספה-יקלחו םיקוספה רמול םיליגר (5
.'אנווגכ'ב תומשה תודוא 27 'מע םיגהנמה 'סב יברה כ"שממ

תבשב פ"שגה תרימא רחא ז"דעו) כ"חא ןנברד שידק א"אש ונלצא םיליגרש המל םעטהו רוקמה רוריב ךירצ
ומכ ,םיליהתה ירחאש שידקה תא םהירחאל תוחדל היה ךירצ פ"כע - םיאישנה יקוספ רחא םותי שידקו ,לודגה
.('וכו ירוא דודלו םוי לש רישל רשקב

תרות' םג הארו .זל 'יס ,רמועה תריפס 'םידעומה ירעש'ב אבוה .664 ,596 'מע ב"ח א"שנת תוחישה רפס (6
.62 ע"ס ב"ח א"ישת 'תויודעוותה - םחנמ

ןינהנה תכרב רדס ןושלמ קיידמ (דיק 'יס א"ח ח"וא גהנמו הכלה ירעש) ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כש ןוויכ (7
.ךרבל םילוכי ןסינ ימיב קרש (ד"יס ג"יפ) ז"הדאל

ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כל 'ש"רהומ ר"ומדא - תודלותה רפס'ב - וייח תודלות .הז םויב 'םוי םויה' הארו (8
'יש ךונח-םהרבא 'ר ח"הרה לש הז םשב רפסב טוריפ-רתיבו ,(ז"נשת ,ז"שת ןילקורב ,ת"הק תאצוהב)
.(ו"לשת ד"בח רפכ ,ת"הק תאצוהב) ןייטשנצילג


זכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ י"עש שטיוואבויל ןוכמ י"ע ל"וי
ןמרדור ןמלז-רואינש :יארחא ךרוע * רפואל השנמ יכדרמ ברה :ךרוע
דורב 'מ םחנמ :ישאר ךרוע
"תורשקתה" לע יונמ

ראודה תועצמאב ךתיבל תורישי "תורשקתה" ןויליג תא לבקל ןתינ

.(םימולשת 4-ב) ח"ש 177 :ץראב הנשל יונמ ימד
(םימולשת 2-ב) ח"ש 88 :ץראב הנש יצחל יונמ ימד
972-3-9607588 :תינופלט ררבל אנ :ץראל-ץוחב םייונמל יונמ ימד

:תבותכה יפל ,תבותכהו םשה ,יונמה ימד תא חולשל אנ
72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת ,םייונמה תקלחמ ,"תורשקתה"

ישארה ףדל

םיניינע חתפמ | ןיעידומ | סופד תיב | תושדח רדח | םידלי רדח | ןויע רדח | ד"בח תיב

תורומש תויוכזה לכ (c)
רואל האצוהה ףגא - זכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ
03-9606169 :'סקפ ,03-9607588 'לט ,72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת
ירא-בל ףסוי :"טנרטניא" רודמ שאר * בונורהא ןהכה קחצי ףסוי ברה :ר"וי
chabad@chabad.org.il