- ו"מק - "תורשקתה" ןועובש

ז"נשת'ה רייאב 'ב * םישודק תשרפ ק"שע

ונרוד אישנ ,שטיוואבוילמ ר"ומדא ק"כ תרותמ יעובש סרטנוק
שטיוואבוילמ י"ולר ק"הרהב לדנעמ םחנמ יבר
ע"יז מ"גבנ ה"הללקוצז
יברה לא תורשקתהה קוזיחלו


ןויליגה ירודמ
ץבוק תדרוה עובשה חול תודיסחה ינייעממ יבר יצוצינ יהויחבמ ריתי חישמ םע תויחל תוכלמ רבד

תוכלמ רבד


!רעבירא הליחתכל


,לוכיבכ ,תוותשהל ידוהיו ידוהי לכל חוכ תנתונ הרותה
,ינומכ לוכי ;ינא שודק יכ ויהת םישודק" - ה"בקה תשודקל
איה וז השודק תגרדל עיגהל תלוכיהו יוויצה * "אתוחינב
,טושפה הנבומב השודק לע ריהזהל שי םהבש בצמבו םוקמב םג
ר"ומדא ק"כ תחישמ * םייוצר יתלב םיניינעמ השרפה ונייה
ונרוד אישנהז םויבש ,1רייא 'בד תדלוהה םוי לעב - ש"רהמ ר"ומדא לש תומסרופמה תוארוהה ןיב
"לכה אוה אישנה" רשא ,לארשי אישנ ותויהל) לארשי לכ לצא תורבגתה לעופו ,2"רבוג ולזמ"
- 4ויתוחרואב הכלנו ויכרדמ ונרוה רשא ויתוארוה םויקו ותרות דומילב דחוימבו ללוכ ,(3
:"רעבירא הליחתכל"ד ןפואב תויהל הכירצ ידוהי לש ותגהנהש הארוהה הנשי

ןעמ ףראד רעטנורא טינ ןעק ןעמ זא טגאז טלעוו יד" :ש"רהמ ר"ומדא לש םגתפה 5עודי
תכלל רשפא יא רשאכש רובס םלועה) "רעבירא הליחתכל ףראד ןעמ זא טלאה ךיא ןוא ,רעבירא
הלעמלמ תכלל ךירצ הליחתכלמש - ש"רהמ ר"ומדא רמוא - רובס ינאו ,הלעמלמ םיכלוה הטמלמ
תועינמ המכו-המכ-תחא-לעו) תולבגהו תודידמ ,תונובשחב בשחתהל ידוהיל ןיא ,רמולכ .(
לש ןפואב ותגהנה תויהל הכירצ ןכלו ,םלועהמ הלעמל אוה ידוהי יכ ,םלועבש (םיבוכיעו
."רעבירא הליחתכל" ,הלעמלמ הכילה

:תווצק 'ב וז הארוהו הז םגתפב שי - רתוי תויטרפבו

סחיב "רעבירא" םג ללוכ ,הלבגהו הדידממ הלעמלש העונת איה - (הלעמלמ הכילה) "רעבירא"
הלעמל ,"רעבירא" לש בצמב רבכ איה הז ינפל ותגהנה רשאכ םגש ,ונייה ,וינפלש "רעבירא"ל
הגרדל תולעתהל ךירצ ,אלימבו ,ליגרה רבד וז הגהנה תישענ ןמז ךשמ ירחאל ירה ,הלבגהמ
.6ףוס ןיא דע ,הז ינפלש "רעבירא"המ םג "רעבירא" - רתוי תילענ

םוי-םויה ייחב הארוה ,("םייח תרות" יניינע לככ) םייחב הארוה תישענ - הז םע דחיבו
לעופב השעמב הגהנההש ,ונייה ,(7"רקיעה אוה השעמה"ש הרותה יניינע לכבכ) לעופב השעמב
ילב דעו ,"רעבירא"ד ןפואב איה ,'וכ הלבגהו הדידמ לש םיניינעב ,ימשגה הזה םלועב
.לובג

- אסיג דחמ יכ - "רעבירא הליחתכל" קוידהב םג םישגדומ ולא תווצק 'בש ,ףיסוהל שיו
היהת הז בצמב םגש - אסיג ךדיאלו ,(םלועה תרבס) תיכפה ארבס הנשיש "הליחתכל"ב שגדומ
םוקמ תניתנ אללו ,הרבסהו אירטו אלקש אלל ,"הליחתכלמ" לש ןפואב "רעבירא"ד העונתה
.("רעטנורא" אל המכו-המכ-תחא -לעו ,עוצימה ךרד לע אל וליפא) תרחא העונתל

הליחתכל" תדחוימה ותארוהב תאטבתמש ש"רהמ ר"ומדא לש תדחוימה וכרדש רמול שיו
:8תראפתבש תראפת - רייא 'ב ותדלוה םוי םע הרושק "רעבירא

ומכ" ,יפוי ןושלמ ,"תראפת" - המשב שגדומ תוריפסה ראש יבגל תראפתה תריפסד יוליעה
תראפת"ל עגונב המכו-המכ-תחא-לעו .10"יונו תראפת לש דגב אוהש לשמ ךרד לע 9תראפת ידגב
.11יפויהו יונה תומילש - "תראפתבש

:רקיעו דועו

(תראפתבש תראפת המכו-המכ-תחא-לעו) תראפתה תריפסד יוליעה 12תודיסחבו הלבקב ראובמ
תילכת ,(13רתכה תוימינפל דע - רתוי תויטרפבו) רתכה דע הלועש - תוריפסה ראש יבגל
ןוכיתה חירב" תארקנ תראפתה תדמ ,יכ ,הטמ הטמל דע הלגתמו תכשמנ ,הז םע דחיבו ;יוליעה
.(14"ןיגרד לכ ףוס דע תוגרדמו תולעמה םורמ") "הצקה לא הצקה ןמ חירבמה

- "תראפתבש תראפת"ד תדלוהה םוי לעב לש תדחוימה הארוההו הגהנהב םג אטבתמ הז ןיינעו
תראפתש ןוויכ - הלבגהו הדידממ הלעמלש העונת :15(תווצקה 'בב) "רעבירא הליחתכל"
,שממ לעופ לש םיניינעב ,הטמל התלועפו ;יוליעה תילכת ,רתכה תוימינפל דע עיגמ תראפתבש
דע (רתכה תוימינפ) תילענ יכה אגרדה הכישממ תראפתבש תראפתש ןוויכ - הלבגהו הדידמ
.(ןיגרד לכ ףוס) הטמ הטמל

:רייא 'ב - שדוחב םויהל תוכיישהו רשקה םג קיתמהלו ףיסוהל שיו

,תדחוימ הווצמ םע םירושק ובש םימיה לכו ובש םוי לכש - רייא שדוח לש דחוימה וניינע
,17תודמה רוריבב הלעמל הטמלמ הדובעה - םדאה תדובעב הנכותש ,16רמועה תריפסד הווצמה
ונכותל םאתהב - תוכלמבש תוכלמ דע דסחבש דסחמ ,דעצ רחא דעצ ,רדוסמ רדסב תויהל ךירצש
,סנד ןפואב אוה ,19"ןושארה שדוח" ,ןסינ שדוח ,יכ ,18"ינשה שדוח" ,רייא שדוח לש
,(20"םלאגו ומצעבו ודובכב ה"בקה םיכלמה יכלמ ךלמ םהילע הלגנ") הטמל הלעמלמ יוליג
.21אגרדל אגרדמ םדאה תדובע הליחתמ ובש ,"ינשה שדוח" ,רייא שדוח אב הז ירחאלו

שאר אוהש רייא 'א ןכ-ןיאש-המ) רייא 'ב םויב - לעופב "ינשה שדוח"ד הדובעה תלחתהו
,"תראפתבש תראפת" הדמהב איה - (23ןונחת וב םירמוא ןיאו ,22השעמה םוי וניאש ,שדוח
תויהל ךירצ (רייא 'במ לחה הרקיעש) הלעמל הטמלמ הדובעה םגש חוכ תניתנו הארוה יהוזש
םורמ ,תווצקה 'ב תדחאמו תרבחמש "תראפתבש תראפת" ידי-לע ,"רעבירא הליחתכל"ד ןפואב
.ןיגרד לכ ףוס דע תוגרדמו תולעמה

םתלחתהש םיניינעה לככ - הרותב םג שגדומ "רעבירא הליחתכל"ד ןיינעהש ףיסוהל שיו
:"רעבירא הליחתכל"ד ןפואב איה הרותה תלחתהש - "אתיירואב לכתסא" 24םרמאמכ ,הרותב

ןיינעב הלחתההש ,ןבומו ,25הכרב תובית-ישאר ("תישארב") תיב תואב - איה הרותה תלחתה
הליחתכל"ד ןיינע אוה - ךרבתמה לש ותואיצמ תאירב רבד לע ורמאש ינפל דוע הכרב לש
-המכ-תחא-לעו ,"רעבירא" לש ןיינע אוה "תישאר"ש - "תישארב"ד 'ב - אפוג הזבו ."רעבירא
."רעבירא"מ הלעמל "רעבירא" - (27תישאר וארקנש 26לארשיו הרות) תישאר המכו

תווהתהה ,רשא ,(29עגרו עגר לכב תשדחתמש) 28ןיאמ שי האירב - "ארב תישארב" ךישממו
לולע וניאו ותומצעמ אוה ותואיצמש אוה ךורב ליצאמה לש ותומצעו ותוהמ"מ איה ןיאמ שיד
,"רעבירא"ד ןפואב איה ("הליחתכל") האירבה תלחתהש ,ונייה ,30ו"ח ול המדקש הליע הזיאמ
.31ךרבתי ותומצעו ותוהממ

,"חישמה ךלמ לש וחור הז" 33ל"זח ורמאו ,32"םימה ינפ לע תפחרמ םיקולא חורו" ,ךישממו
ןפואבו ,"חישמה ךלמ לש וחור" הליחתב התיה 'וכ םיארבנה יטרפ וארבנש ינפל דועש ,ונייה
."רעבירא הליחתכל" והזש ,33"עגונ וניאו עגונ" ,"תפחרמ"ד

ןיינע אוה 35"רוא יהיו רוא יהי םיקולא רמאיו" 34ןושארה רמאמה םג ,הזל ףסונו
רואה המכו-המכ-תחא-לעו ,"רעבירא"ד ןיינע אוה ללכב "רוא" ,יכ ,"רעבירא הליחתכל"ד
אמלע ףוסמ) 36ופוס דעו םלועה ףוסמ וב טיבמ ןושארה םדא היהש ,ןושארה םויב ארבנש
אוהש "רוא יהי" רמאנ וילעש רואה המכו-המכ-תחא-לעו ,(37אילגתאד אמלע ףוס דע איסכתאד
- 38"ןכ יהיו" אלו "רוא יהיו" רמאנ ןכלש ,(ןושאר םויב) לעופב ארבנש רואהמ רתוי הלענ
."רעבירא הליחתכל"ד ןיינע יאדווב הז ירה

תותואה לכל" :"רעבירא הליחתכל"ד ןיינעב אוה הרותה םויסש - 39ןפוסב ןתלחת ץוענו
יכה םיניינעהש - "לארשי לכ יניעל השמ השע רשא 'וג הקזחה דיה לכלו 'וג םיתפומהו
."לארשי לכ יניעל" הטמל םילגתמו םיכשמנ ,"רעבירא" ,("'וגו םיתפומו תותוא") םילענ

בתכבש הרות ומכ) תוכרב תכסמב - הלחתהה :הפ-לעבש הרות םויסו תלחתהל םג םיאב הזמו
,"עמש תא ןירוק יתמיאמ" - אפוג תוכרב תכסמבו ,(הכרב תובית-ישאר ,ת"יב תואב הליחתמש
"תישאר" ,40"'יוה תארי המכח תישאר" םושמ ,ה"בקה לש ודוחי הניינעש עמש תאירקב חתפש
,"'יוה תארי" איהש "המכח תישאר"ו ,(41"תישארב"ב איה החיתפהש בתכבש הרות ומכ) אקייד
(ס"שה לכ םויס ןהו הנושארה תכסמ םויס ןה) םויסהו ;42האליע הארי ,האריה תומילשל דעו
םולשו הלעמ לש אילמפב םולש ,םולש 'ב ,4317"םולשב ומע תא ךרבי 'ה ןתי ומעל זוע 'ה" -
הלעמל ,םלועה לכב ,45ה"בקה לש ומש ,"םולש"ה ןיינע יוליגו תכשמה ,44הטמ לש אילמפב
.הטמלו

ידגנל 'יוה 46 יתיוש" ןחלושה תפמ תלחתהו ,"רבגתי" ותלחתהש - *45ךורע-ןחלושה ןכו
ןפואב םדאה לצא הלגתמו ךשמנש ,("רעבירא") הלענ יכה םש ,אקייד 'יוה םש ,47"דימת
,החמשה ןיינעש ,48"דימת התשמ בל בוט" - 46ןושאר קלח םויסו :"דימת ידגנל . . יתיוש"ד
."דימת"ד ןפואבו ,(התשמ) שממ תוימשגבו לעופב ךשמנ ,"רעבירא" ,49רדג תצרופש

(50תודיסחה תרותד בתכבש הרות) אינתה רפס תלחתהש - תודיסחה הרותל עגונב הז ךרד לעו
,51"ותוא ןיעיבשמ" - אינתה רפסבו ,"דואמ 'וג בורק" ולש רעשהב ןקזה ר"ומדא ןושל איה
,(54עבושה לע לכאנ 53חספהש ךרד לע) עבוש ןושלמ םג אוה "ןיעיבשמ"ש 52קדצ-חמצה שוריפכ
- (הלעתיו ךרבתי) "'תיו 'תי" - ןושארה קלח םויסו ;"רעבירא הליחתכל"ד ןיינע והזש
,(הלעתי) יוליעה תילכתב אוהש יפכ (55הכשמה ןושלמ הכרב ,ךרבתי) הטמל ךשמנשו ,םיילפכ
."רעבירא"

םג שגדומ הז ירה - הרותה תוללכב "רעבירא הליחתכל"ד ןיינעה תשגדהל ףסונו
םוימ לחה ,רייא 'בל םיכיישה (56"הרמאנ תוטרפו תוללכ"ש) הרותבש םייטרפה םירועישב
.רייא 'ב ברעב וז הנשב ותועיבקש ,שדוק-תבשה

:םישודק תשרפ ,עובשה תשרפב - שארל לכלו

אק יאמד) םייוצר-יתלב םיניינעמ הלדבהו השרפה קר אל - אוה "ויהת םישודק"ד שוריפה
ךרע הל שיש "השודק"ל דע ,תומילשהו יוליעה תילכתב הלדבהו השרפה םג אלא ,(!?ןל עמשמ
ותשודקש ,"ינא שודק יכ ויהת םישודק" - בותכה ךשמהמ ןבומכ ,ה"בקה לש ותשודקל ןוימדו
םישודק") לארשי לש םתשודק יוויצל ("יכ") הביסו םעט איה ("ינא שודק") ה"בקה לש
,ינא שודק יכ רמול דומלת ,ינומכ לוכי" 57ל"זר רמאמב ימינפה שוריפהל דעו ,("ויהת
לארשימ דחאו דחא לכש ,ונייה ,58אתוחינב "ינומכ לוכי" - "םכתשודקמ הלעמל יתשודק
.60לוכיבכ ,ה"בקה לש ותשודק תגרדל עיגהל "59לוכי"

לכ לא רבד" בותכש ומכ - לארשימ דחאו דחא לכל ךשמנ (אתוחינב "ינומכ לוכי") הז חוכו
םישנא ,לארשימ דחאו דחא לכש ,ונייה ,"ינא שודק יכ ויהת םישודק 'וג 61לארשי ינב תדע
אלו ,ה"בקה לש ותשודק ,השודקה תומילשל עיגהל ךירצו לוכי ,ןטק דעו לודגמל ,ףטו םישנ
,אלא ,דוע אלו ,62"אשידק ןוהלד אפוג" - ימשגה ףוגהל עגונב םג אלא ,המשנהל עגונב קר
םע דימ םיליחתמ ,63םייוצר יתלב םיניינעמ הלדבהו השירפ לולשל ךירצש בצמו דמעמב םגש
,"ינא שודק יכ ויהת םישודק" - השודקה תומילש

תכשמנ (ה"בקה לש ותשודק) תילענ יכה אגרדהש - "רעבירא הליחתכל" הארוהה םע רשקה והזו
ינב תגהנה היהת םש םגש ,'וכ יכפה בצמל תורשפא שיש בצמו םוקמב דעו ,הטמ הטמל הלגתמו
"ינומכ לוכי" ,"ינא שודק יכ ויהת ינא םישודק" ,"רעבירא הליחתכל"ד ןפואב לארשי
.אתוחינב
תויודעוותה םחנמ -תרות' ;ט"משת'ה רייא 'בו ,(רייא ח"רדב) םישודק תשרפ תבש תוחישמ םיעטק)
(92-87 'מע ,ג ךרכ ,'ט"משת
.דועו .5 'מע ש"רהמ ר"ומדא תודלותה רפס .רייא 'ב "םוי םויה" (1

.םש ע"הקבו ח"ה ג"פ ה"ר ימלשורי (2

.אכ ,אכ תקוח י"שרפ (3

.ך"זס ק"הגאב ז"הדא ןושל (4

.דועו .124 'מע א"ח ש"וקל .זירת 'מע א"ח צ"יירוהמ ר"ומדא ק"גא (5

ץקמ א"ות האר) "ךלש דאמ" ,"ךדאמ" ןיידע ז"ה ,לובג ילב ותויה םעש - "ךדאמ לכב" שוריפב עודיה ד"עו (6
הדידמל ("ךדאמ לכב" 'יחבב הלחת התיהש) תמדוקה ותגרד תבשחנ רתוי תילענ אגרדל הלעתמשכו ,(מ"כבו .ד ,טל
.הלבגהו

.ז"ימ א"פ תובא (7

ךרד איה וזיא" ותלחתהש תובאד ינש קרפ םידמול הבש - וז תבשל "תראפתבש תראפת"ד תוכיישהמ ריעהל (8
."תראפתבש תראפת" תמגודבו ד"ע ,"םדאה ןמ ול תראפתו ,הישועל תראפת איהש לכ ,םדאה ול רוביש הרשי

."תראפתלו דובכל . . שדוק ידגב" (מ ,םש .ב ,חכ הוצת) בותכה ןושלבו (9

.(א ,בכק) ו"טס ק"הגא (10

."בוט" אירטמיגב - ע"הפסד ז"יה םויב איה תראפתבש תראפתד הריפסהש ,ריעהל (11

.ה"ס ןמקל הארו .נ"שו .ךליאו 34 'מע ז"ח ש"וקל .ד ,טכ ונתשרפ ת"וקל האר (12

.רתכה תוינוציחל - רתכל םתיילעש תוריפסה ראש כ"אשמ (13

.דועו .ו"ס ק"הגא הארו .ג"יפס אינת (14

ויתועידי בוט אילפהש (ש"רהמ ר"ומדאהד) ודמלמ לש ותולעפתה ירבד לע הנעמב) צ"צה ירבדמ םג ריעהל (15
רפס .רייא 'ב "םוי םויה") "טוג טכאמ תראפתבש תראפת זא תולעפתה יד זיא סאוו" (םינש עבש ןב ותויהב
,שממ לעופב איה ("רעבירא") "תראפתבש תראפת"ד העפשההש שגדומ הזבש ,(7 'מע ש"רהמ ר"ומדא תודלותה
.("רעבירא הליחתכל") תולעפתה אלל טושפה רבד והזש ןפואבו

.דועו .ךליאו 263 ע"ס א"ח ש"וקל הארו .רייא שדוח לכ אוה ע"הפס רקיע :זסש 'מע ךתולעהב ת"הוא האר (16

.מ"כבו .ךליאו א ,ד"וי רבדמב .ךליאו ב ,הל רומא ת"וקל האר (17

.אי ,ט ךתולעהב (18

.דועו .זט ,חכ סחניפ .ה ,גכ רומא (19

.חספ לש הדגה חסונ (20

.דועו .ךליאו 408 'ע ב"ח ח"משת ש"הסו ךליאו 72 'ע ב"לח ש"וקל םג האר (21

.מ"כבו .ךליאו ד ,וצ הכרב ת"וקל .םישרפמבו טי ,כ א"ש האר (22

.ח"ס א"לקס ח"וא ז"הדא ע"ושל המלשה .ךנעי 'וג חצנמל ינפל ז"הדא רודיס (23

.ותלחתב ר"ב הארו .א ,חעק ג"ח .ב"ער ,אסק ב"ח .א"עס ,דלק א"ח רהז (24

.נ"שו .ותלחתב ו"טח ש"וקל האר (25

.ו"ס ןמקל החישהב האר (26

.מ"כבו .פ"הע י"שרפ (27

.פ"הע ן"במר האר (28

.ותלחתב הנומאהו דוחיה רעשב אינתב האבוה - ט"שעבה תרותכ (29

.(ךליאו א"עס ,לק) כ"ס ק"הגא (30

עגונבש פ"עא .(א"ס ל"נכ) תרחא תורשפא שיש שיגדמש ,"רעבירא הליחתכל"ד קוידה קיתמהלו ףיסוהל שיו (31
טלחומה ספאו ןיאמ שי אורבל ותלכיו וחכב ודבל אוה"ש ןקזה וניבר ש"מכ ,תרחא תורשפא ןיא ןיאמ שי תאירבל
ונוצרב הלעש הרותב הליג ה"בקהש ירחאל אוה הז ללכ ,יכ - "הזה שיל תמדוק תרחא הביסו הליע םוש ילב שממ
האירב ןכתי אל הז לכש פ"עש ,(התעד לכשה) םייוסמ ןפואב לכשד םירדגהו םיללכה פ"ע היהת םלועה תאירבש
דצמ ,לבא ,'וכ הליע הזיאמ לולע וניאו ותומצעמ אוה ותואיצמש הז ידי-לע םא יכ שממ טלחומה ספאו ןיאמ
,היהיש ןפוא הזיאב שיל ןיאמ האירב תויהל רשפא היה ,ו"ח רדג םושב רדגומ וניאו לוכי לכ אוהש 'תי ותלכי
.'תי ותומצעו ותוהממ אלו ,הביסו הליע הל שיש אגרדמ םג

.'ב קוספ (32

.ד ,ב"פ ר"ב (33

י"ח ש"וקלב ןמסנ) יללכ רמאמ ז"ה ,(א ,בל ה"ר) "אוה רמאמ ימנ תישארב"ש המ ,יכ ,םייטרפה תורמאמהמ (34
.(2 הרעה 7 'מע

.'ג קוספ (35

.דועו .א ,בי הגיגח (36

.נ"שו .ד"ס ןושארה םויב ארבנש רוא 'עמ ד"בח םיכרעה רפס האר (37

.ו"טקס א"וקל .ג"פקס .ד"ס מ"ההל ת"וא הארו .דועו .א ,זסק .ב ,זכק ב"חז האר (38

.ז"מ א"פ הריצי רפס (39

.(ם"במרהל ש"מהיפ תמדקהב ההגהב םג קתעוה) תוכרב שיר ז"איר יקספ (40

לוכאל ןיסנכנ םינהכהש העשמ" - םירוכיבו המורתב םג זמורמכ ,לארשיו הרות ,תישאר 'ב - אפוג הזבו (41
'בד ימויה רועיש תלחתה - ג"פר םירוכיב 'לה ם"במר) *"המורת ןייורק םהש" םירוכיב םג ללוכש ,"ןתמורתב
.(ו"ס ןמקל החישהב האר) לארשיו הרותל ולשמנש ,(רייא

-------------

םינהכה לש ןתמורת איהש ,םירוכיב לע יאקש ל"יד - (םתס המורתב אלמ "ןתמורת"ד קוידהמ םג ריעהלו (*
איהש המורת כ"אשמ ,(םש ם"במר) "'וכ רמשמ ישנאל םתוא ןינתונ םירוכיבה" ,יכ ,האנה תבוט םילעבל ןיאש
ט"משת ת"הק "ס"שה לע ןרדה" האר - (ו"טה ב"יפ תומורת 'לה ם"במר) "הצריש ןהכ לכל ןנתיל םילעב לש"
.ט"יס


.(66 'מע ד"שת ש"הס .138 'מע י"שת מ"הס) האריו המיא ןושלמ "יתמיאמ" - דיגמה שוריפמ םג ריעהל (42

.אי ,טכ םילהת (43

.ב ,טצ ןירדהנס (44

.ב"ער ,ד"וי תבש האר (45

.א"סר א"ח - י"בהד (45*

.א"מרה תוהגה (46

.ח ,זט םילהת (47

.וט ,וט ילשמ (48

.ךליאו גכר ע"ס ז"נרת מ"הס הכוראב האר (49

.נ"שו .ךליאו אסר 'מע ד"ח צ"יירוהמ ר"ומדא ק"גא האר (50

.קידצ יהת - העובשה תליחתו .ב ,ל הדנ (51

.ךליאו זנ 'מע אינתל תורעהו םירוציק (52

תוחנמ) חספ תרחממ ,"תבשה תרחממ םכל םתרפסו" - ע"הפס ימי לכל ךיישו ."רעבירא" - גוליד ונינעש (53
.(ב ,הס

.ג"ה ח"פ חספ ןברק 'לה ם"במר .א ,ע םיחספ (54

.מ"כבו .ג ,זל ץקמ א"ות האר (55

.נ"שו .ךליאו א"עס ,ו הגיגח האר (56

.ט ,ד"כפ ונתשרפ ר"קיו (57

.פ"הע ת"הוא הארו .(ב ,זמ) פ"הע םיניע רואמ (58

םדאה ןה" ש"מכ ,הריחבה תלעמ - (ד"יפ אינת) "םדא לכל הנותנ תושרהו תלוכיהו הריחבה" עודיה ןושלבו (59
ומכ ,לבגומ-יתלב חכ ול שי ,ןכלש ,(ב ,חל רומא ת"וקל .ה"פר הבושת 'לה ם"במר האר) "ונממ דחאכ היה
.לוכיבכ ,ה"בקה

ה"בקה לש ותשודק אוהש ה"ב ןוילעה שדוק תלעמל ונלעהש ויתווצמב ונשדק רשא :ו"מפ אינת םג האר (60
.ש"ייע ,'וכ ינא שודק יכ םישודק יל םתייהו ש"זו ,שממ םידחאל ויהו 'וכ ומצעבו ודובכב

.(ה ,םש ר"קיומ - פ"הע י"שרפ) "להקהב וז השרפ הרמאנש דמלמ" (61

.ב"ער ,ע ג"חז (62

הורע רדג אצומ התאש םוקמ לכש ,הריבעה ןמו תוירעה ןמ םישורפ ווה" (פ"הע י"שרפו כ"ות) ל"זח תשרדכ (63
."'וכ השודק אצומ התא
חישמ םע תויחל


לועפל "הרשי ךרד איה וזיא"
?חישמה תאיבו תולגתה


!הרותה דומיל - "תראפת איהש לכ"

הרשי ךרד איה וזיא רמוא יבר" ותלחתה - (הז שדוק תבשה םויב םידמולש) תובאד ינש קרפ
:"םדאה ןמ ול תראפתו הישועל תראפת איהש לכ םדאה ול רוביש

רביד אלמ ארקמ ירה - "הרשי ךרד איה וזיא" (א) :םהמו - וז הנשמב םיקוידה םדקהבו
הגרדמב אוה םדא"ש ,אקייד "םדא" - "םדאה (ול רוביש)" (ב) ,"'ה יכרד םירשי" בותכה
ומשב אלו ,שודקה וניבר - "רמוא יבר" - רמאמה לעבל רשקה (ג) ,"אלוכד ומילש . . הלודג
."יבר" ראותב אלא ,(הז ירחאלש הנשמב ףכית רכזנש יפכ ,"אישנה הדוהי יבר")

:חישמה תאיבו תולגתהל עגונב ליעל רומאהל ךשמהב - הזב רואיבה רמול שיו
ונייה יאדו וישכע ןייחש ןתואמ חישמ םא" (ונמזב) רמאנ וילע - (שודקה וניבר) יבר
,ותדובע רמגש ,"רומג דיסח" היהש ףאד ,"הוה רומג דיסחו םיאולחת לבוסד ,שודקה וניבר
,"יבר יבד ארוויח" ומשש) חישמ ומכ ,תולגה יאולחת ,םיאולחת לבוס היה ןכ-יפ-לע-ףא
.תולגה יאולחת באוכו לבוס ,תומילשה תילכתב ותויה םעש ,("יבר תיב לש ערוצמ"

:"םדאה ול רוביש הרשי ךרד איה וזיא רמוא יבר" - ורמאמ ןכותו

וישעמ ןירשכומשכ ("אלוכד ומילש . . הלודג הגרדמב אוה"ש) הזה םדא" לע יאק - "םדאה"
- תולגה ןיינע דצמ "'וכ ררבתנ אל ןיידע וישובל ףוסבש תלוספ קר . . םירבדה לכ ןקיתו
לכ ומלשנו ומייתסנ רבכש ,אחישמד אתבקע ,תולגה לש ןורחאה רוד - הז ונרודבו ;יבר ומכ
הגרדב םה לארשי ינב לכש רמול שי - תולגה ןמז ךשמב תושעהל םיכירצ ויהש הדובעה יניינע
.וז

ךרד"ה יהמ - "תולגה ךשמ ןמז לכ וניתדובעו ונישעמ" ומייתסנ רבכש ןוויכ :איה הלאשהו
(לארשי ינב תוללכ) םדאה ול רוביש (הרותה יכרד לכ ןיבמ רתויב הריהמהו הלקה) "הרשי
?חישמה תאיבו תולגתה לועפל ידכ הדובעה יניינע רמגש

:"םדאה ול תראפתו הישועל תראפת איהש לכ" - הזל הנעמהו

'ב רבחל החוכב התלעמ לדוג דצמש ,("הרות ןתמ וז תראפת") הרותה לע יאק - "תראפת"
ול תראפת" ,הטמל הכשמה) בושו ("הישועל תראפת" ,ה"בקהל תוקיבדו בוריק) אוצרד תועונתה
יתימאה הניינע הלגתמ הז ידי-לעש ,םילכב ולגתיו וכשמוי םינוילעה תורואהש ,("םדאה ןמ
הירחא ןיאש הלואג ,וטושפכ תולגה ןיינע ללשומש ןפואב ,(םינוילע תורוא) תולגה לש
.תולג

-לע - חישמה תאבהו תולגתהל "הרשי ךרד" איה (תראפת) הרותהש םעטה רואיבב ףיסוהל שיו
לכ תא הרות דמליש) ברו (חישמה ךלמה) ךלמ :םיניינע 'ב םנשי ונקדצ חישמבש עודיה יפ
...(םעה
,ג ךרכ 'א"שנת תויודעוותה - םחנמ-תרות' - א"שנת'ה רייאב 'ו ,ערוצמו עירזת תשרפ תבש תחישמ)
(160 'מע

יהויחבמ ריתי


לבקתת ם"במרה לכ דומילל העצההש
םוקמו םוקמ לכב


"'ה תא העד ץראה האלמו" דועייה םויק רהמי

הנשמ" רפסב ימוי רועיש עובקל העצהה תודוא חספ-לש-ןורחאד תודעוותהב רבודמהל ךשמהב
,וז העצהב םיטרפ המכ םילשהלו ףיסוהל םוקמה ןאכ ירה - ם"במרהל "הקזחה די" "הרות
.ןמקלדכ

:וז העצהד הרבסהו םעטל עגונב םיטרפ המכ - םידקהבו

עובק רועיש םידמול לארשימ םיבר רשאכ ירהש ,לארשי תודחא לש ןיינע ךכב שי - שארל לכל
םלוכ םידחאתמ ,אצמנ אוה םש םדא לש ותבשחמש םוקמבש ןוויכמ הנה - הרותב דחא ןיינעב
.תיחצנ איה (םתודחא תלעפנ הדי-לעש) הרותהש םשכ ,יחצנו יתימא דוחיב וידחי

,דחא ןיינע םידמול לארשימ םיבר רשאכ - תוטשפב םג יוטיב ידיל אב הז ןיינעש דעו
םהיתועיד ןיא"ש ףא ,ןכלו ,הז ןיינעב אירטו אלקשו לופלפב תפתושמ הפש אוצמל םה םילוכי
בהו תא" קוספה שוריפב ל"זר רמאמכ ,םהיניב תודחאו בוריק השענ ףוס לכ ףוס ירה ,"תווש
.'וכ הזל הז םיבהוא םישענש ,"הפוסב

,הלואגה תא םיברקמ הז ידי-לעש - לארשי לש םתודחא ידי-לע לעפנה יוליעה לדוג ןבומו
תודחאו לארשי תבהא ידי-לעש ,אצמנ ,לארשי תבהאד ןיינעה ךפיה איה תולגה תביסש ןוויכמד
.בבוסמה לטב - אלימבו ,תולגה תביס תא םילטבמ לארשי

איה םעה תומילשש ןוויכמ הנה - הרותב ןיינע לכ דומיל ידי-לע תישענ וז תודחאש ףאו
תודחאה רשאכ תדחוימ הלעמ שיש ,ןבומ ,(אתיירואב ןארשקתמ לארשי) הרותה תומילש ידי-לע
.הלוכ הרותה לכ תא ללוכה דומיל ידי-לע איה

,ןכש ,ם"במרהל ("הקזחה די") "הרות הנשמ" רפסב ימוי רועיש עובקל - הזל הצעה :ןכלו
."הלוכ הפ לעבש הרותל ץבקמ" הז רפס

:הרותה תעידיו דומילד הווצמה תוללכל עגונב - ם"במרה רפס דומילב תפסונ הלעמ

ומצעל םדא לכ לע הרות-דומלת לש השע תווצמ" :אתיא ןקזה וניברל הרות-דומלת תוכלהב
לעופב השעמל םיעגונה םינידה קר אל ,ונייה ,"הלוכ הפ-לעבשו בתכבש הרותה לכ דומלל
םיגהונ םניאש םינידה םג אלא ,הנישעת אל רשא הלאו ןושעי רשא השעמה תא תעדל ,הזה ןמזב
לכו שדקמה תוכלהו שדקמבש תודובעה לכו תומילשב תונברקה לכ תוכלה" ומכ ,הזה ןמזב
..."וילכ

ןכ-ןיאש-המ ,ם"במרהל "הרות הנשמ" - אוה הרותה תוכלה לכ תא ףיקמש ידיחיה רפסה ירהו
,ף"ירה ,תולודג תוכלה לעב ומכ ,תוכלה ירפס ובתכש לארשי ילודג ראש לש םירוביחל עגונב
.הזה ןמזב םיכיישה תוכלהה קר םיעיפומ ובש ,"ךורע ןחלוש"ה ןכו ,דועו

...םוקמו םוקמ לכב לבקתת ל"נה העצהש ןוצר יהיו

"הרות הנשמ" רפס םתוחו םויסב אבומה דועיה םויק תא רתוי דוע רהמיו ברקי הז דומילו
."םיסכמ םיל םימכ 'ה תא העד ץראה האלמ יכ" - "הקזחה די"ו
ךרכ 'מ"דשת תויודעוותה - םחנמ-תרות' - מ"דשת'ה רייא שדוחה םיכרבמ ,םישודק תשרפ תבש תחישמ)
(הגומ יתלב - 1596 'מע ,ג

יבר יצוצינ


תידוהיה תלחגה הבלמ


לכב טעמכ יברה ריכזה יטייבוסה יוכידה תונש לכ ךשמב
דומלל ארוק אוה * הכרבלו הבוטל היסור ידוהי תא תונמדזה
עיקשה ,םשמ היילעה הלחהשכ * םנעמל לועפל דבב דבו ,םהמ
אל תודהיל םילועה לש ןואמיצהש ידכ םיבר םיצמאמ יברה
הנורחאו תישילש המישר * החוורה תוצראב דבאי


רפואל השנמ-יכדרמ ברה תאמ

.יברה לש הרוהטה ושפנ רופיצב היסור ידוהי לש םבצמ עגנ תומדוקה תומישרב ראותמכ
םימעפ .אשונה תא הלעהשכ םעפ לכב וירבדמ התלעש תושגרה תמצועב םג לילעב ורכינ םירבדה
.המודכו םשפנ -תוריסמ ,השקה םבצמ לע ורבדב שילש תועמדב יברה הכב ףא תובר

"תויכבה ינפמ קיספה"

תועיבקב היה עסונ ,תירבה-תוצראב תורשכה תכרעמ ישארמ ,(ל"ז) יוויל לרעב 'ר ח"הרה
גהנ ללכ ךרדב) יברל םידוהי לש תוינפו תושקב םיליכמה םוליצ יטרס םשמ איבמו היסורל
םעפ ידמ איצומ יברה היה םהב הפצשכ יכ ,רפיס םימיל .('לטינ' תולילב םתוארל יברה
...ויתועמד תא בגנמו תחפטמ

ינימש תשרפ שדוק-תבש םוי" תרתוכה תחת ןוסגילז 'יש ןורהא לאכימ ברה ןייצמ ונמויב
תויכבה ינפמ םימעפ המכ קיספה היסור ידוהי רבד לע תוקד רשעכ רבידשכ" :"ג"משת
."תומוצעה

..."ונ ,ונ"

תא אטבמה ותופירחב ןפוד-אצוי ןונגס הארנ ,ד"כשת תועובשה גחב הרמאנש ,ןמקלד החישב
היסור ידוהי לע יברה רביד החיש התואב .היסור ידוהי לש םבצמ בקע ,יברה לש ובאכו ורעצ
..."ונ ,ונ" :רמא ןכמ רחאל .אלמ סוכ לע "םייחל" רמאו

חאב היה רבודמשכ" :רמא ןכ-רחא .ןוצר תועיבש יא לש העונתב 'קה ודיב ענענו קתש דימו
."דחא ףאל עגונ אל 'ללכ'ב רבודמשכ ןאכ וליאו ,הרוא ינאש דע םיכחמ ויה אל - בורק וא

ןמלז 'ר דיסחל הנפ .םהב טיבה אל יברה ךא "םייחל" רמול וצר ש"נאמ המכו ,קתש יברה
םירמוא היסור ידוהיב רבודמשכו ,ש"יי סוכ לע תושעל םכנוצר 'שודיק'" :ול רמאו ןמטוב
."...!האלמ הנניאש הנטק תיסוכ לע 'םייחל' םתא

ךכ רחא .תחנ יא עיבהש די תעונתב יברה ןמיס בושו "ךמע תא העישוה" ןגנל לחה להקה
להקהשכו ,"ךיז טפאלש ןפאלש ,ךיז טסע ןסע" ומצעב ןגנל ליחתהו ודימ תיפמה תא ךילשה
:רמאו 'קה ודיב ענענ ,בוש ןגנל לחה

[היסורב אצמנה] בורק וא חאל 'תוריינ' רוגישל רשקב לואשל ואובישכ רחמ
תויתימאב םייחל תרימא ידי-לע ,תוררועתה תע שי רשאכש ,אופיא ועדיי
הז ידי-לע זאש - !בוט םוי דועש העשב ("טראוו טוג א") הבוט הרמיא תרימאו
!!!ללכ םהל עגונ אל - ןיע ףרהכ תאצל היסור ידוהי םילוכי

אל - ןוילימ יצחו םיינש וא ןוילימ ינש ,ןוילימ יצח םש םיקנאנש הדבועה
אלש - אוה ץוריתהו ;"בהזו ףסכ םהיבצע"ב ועייסיש םה םירובס ;םהל תעגונ
...ילע תונמחרו םכילע תונמחר .תייצל םיצור

לע תבשל ילע המ םשל - םימחרה ילעו ,עומשל יממ םכל ןיאש תונמחר םכילע
,היהיש ימ אוביש "חלשת דיב אנ חלש" ,("לקנייב םעד ןעמענראפ") אסיכה
.ועמשי ונממו [יטרפה ןמויב "תצק רסח" ןאכ] ...םייחל רמול יתמ הרוי אוהו

םהיפלכ" :יברה רמא ,אצמנשכ ."?הווצמ-רבמ תוחפ ליגב דלי ןאכ אצמנה" :יברה לאש ךכ-רחא
."תונעטב אובל רשפא-יא

לש ושדוק ינפו ועייס יברה .ןגנל ליחתהו ,"'ךמע תא העישוה' רומא" :דליל הנפ יברה
.םימייואמ ויה ,המוצע תוקבדב היהש ,יברה

...קדצ חמצה לצא ומכ

יברה לא סנכנ ,היסורב רוקיבמ א"לשת תנשב ןוסבוקעי רעב-ןושרג 'ר יאנותיעה בששכ
ונעטש םידחא ויה יכ רפיס ראשה ןיב .הארו עמש רשא לכמ טרופמ ש"ד רסמו 'תודיחי'ל
...?םנעמל יד לוכיבכ השוע וניא יברהש לע וינזואב

:ךכ (ךרעב) ביגה יברה תאז עמששכ

'קדצ חמצ'ה ןמזב .וניבת זאו ,'קדצ חמצ'ה לצא עריאש רופיס םכל רפסא
תונוש םיכרדב וררחוש םתצקמ .("םיטסינוטנאק") םיבר םידוהי םירענ ופטחנ
םילגרמ אופיא הרגיש הלשממה .רבדב 'קדצ חמצ'ה לש ודיש דשח היהו ,תונושמו
ואר ןמז ותוא רחאו ןמז ותוא םדוק .'קדצ חמצ'ה לש ותגהנה תא קודבל ידכ
אוה דציכ ואר ומצע ןמז ותואב .עפשב תודיסח תרימאב קוסע 'קדצ חמצ'ה ךיא
הז היה תאז לכבו ...'וכו תופוע לש 'תולאש'ב הנועו קסופו ןויעב דמול
...םירענה תא ליצהש 'קדצ חמצ'ה

"הדות ול םיבייח לוכהש דחא ידוהי"

הפינעה ותוליעפ תאו תוצעומה-תירבב השענב יברה לש ותוברועמ תא רשאל ךרוצ שיו הדימב
.ןמצע דעב תורבדמ תואבה תורושה ירה ,םש

םע (ותרדגהכ 'תיאשח השיגפ') 'תודיחי'ל באילא (הבול) הירא תסנכה רבח הכז ה"כשת תנשב
םישישה תונש תליחתבו םישימחה תונש ףוסב ןהיכש רחאל הז היה .תועש עבש הכשמנש ,יברה
םסרפתה (37-30 'מע) 490 ןויליג 'ד"בח רפכ'ב .הווקסומב לארשי תורירגשב ןושארה ריכזמכ
:םירבדהמ םיעטק ןלהלו תודיחי התוא לע םג רביד ראשה ןיב .ומע ןויאר

לכ לע עדי אוה .יתבשחש הממ רתוי הברה םש ילש תוליעפה לעו ילע עדוי יברהש יתחכונ"
תויורירגשמ הנוש התיה הווקסומב תורירגשה .ד"בח ידיסח םע תורירגשב ילש תושיגפה
הדובע לש תורירגש טושפ אלא ,לייטקוק תוביסמ לש תורירגש התייה אל וז .תורחא
םהל רוזעלו םבצמ המ תעדל ידכ ,תרתחמ תושיגפ ,םידוהי םע תויאשח תושיגפב .תיביסנטניא
ראודב םוריבעהו םיבתכמ ריבעהל ידכ םימעפ הברה ונב ורזענ ד"בח ידיסח ,םהיכרוצ יפ לע
.ןכוסמ תוחפ היהש ,יטמולפידה

תלחגה לע רומשל ךרוצהש רמוא קר .הז ןיינעב רובידה תא ביחרהל לוכי ינניא ןיידע"
ראתל רשפא-יאש ,םוצעו לודג ךכ לכ היה ,םימי םתואב הבכת אלש ,מ"הירב יבחרב תידוהיה
.תודהיה ימוחת לכב ולעפו ודבעש ד"בח ישנא ומכ שפנ תוריסמ ישנא אלל םויכ התודרשיה תא
ללגב םינסוחמ רתוי ונייה יכ םהל רוזעל ונלוכיש םידיחיה ונייה ,תורירגשה ישנא ונחנא
.ונלש יטמולפידה ןוכרדה

לוכי יניא לבא ,'תודיחי'ב םירבד הברה ורמאנ ,םייוסמה הלועפה ףותיש לש ,הזה םוחתב"
תסנכ-יתב לע יתוא לאש יברהש ,יתרמא רבכש יפכ ,רמול לוכי ןכ ינאש המ .ךכ לע ביחרהל
ולאל ריבעהל ונחלצה םכרדו ,תסנכ-יתב לש בר רפסמב יתבבותסה םהב תוליעפה לעו םינוש
ירפס לש בר רמוח לע היה רבודמה . . 'תודיחי'ב הבחרהב ונרביד ךכ לעו .ונכרד וחלשש
אל לבא ,רמוחה תא ונבנגה תחא אל .ץראהמ ךרד אל ךרדב ונאבהש תודהי לע הרבסהו שדוק
.םויה וליפא ךכ לע רבדל יאדכ

אשונה לע תורירגשה םעטמ יארחא יתייה ידיקפת ףקותמו ,תורירגשב ןושאר ריכזמ יתייה"
ונחנא הדימ וזיאב - תדחוימה וכרדב ,בוש - ןיינעתה יברה .תוצעומה תירב תודהי לש
הרזעהו הלועפה ףותיש תדימ לע טרפ לכ תעדל ול בושח היה .הזה דיקפתה תא בוט םיאלממ
עיגהו תמייוסמ ריעל וא הרייעל עיגהש עגרבו יתוא "ליבוה" יברה .ד"בח לש תוליעפל ונלש
ישנאל ,ונל שיש םירשקה המ קוידב תעדל הצר אוה ...שמשל וא ארוק לעבל ,יאבגל
.הזב אצויכו ומע םישגפנ תופיכת הזיאב ,הזה שיאה םע ,תורירגשה

ינא . . תורירגשה ךרד םירסמ םיריבעמ ויה יברה ישנאמ םיברש תולגל ילוא רשפא וישכע"
ונלש ןונגנמ ונל היהש רמול קר לכוא לבא ,תורירגשה תוליעפ ךרד תא טרפל הצור אל
...םירבד ינימ לכ ריבעהל

.ךכ לע ונל הדוה דואמ יברהו דואמ בוט היה תיד"בחה תוליעפה םע ונלש הלועפ ףותיש"
,שדוק ירבד לש םיפלא תורשע ונרבעה דבל יתפוקתב .ונירחא ובקע ןמזה לכ תונוטלשה
ופזנו רמוחה תא ומירחה ,וספת םיבר םירקמב ,תונוטלשה .'ודכו תוזוזמ ,ןיליפת ,םירודיס
ללגב מ"הירבמ םתוא וקרזש ונלש םישנא ויה יכ םא . . ונל הרזע תוניסחה לבא ,ונב
.תאזה הדובעה

לכ תא ומכש לע אשונה שיאל המוצע הכרעההו תושגרתה םע יתאצי המצע 'תודיחי'המ"
.לזרבה ךסמ ירוחאמ תידוהיה תלחגה תרימשל תוירחאה

תשש תמחלמ תובקעב םיסחיה קותינ רחאל ז"כשת תנשב הרגסנ ונלש תורירגשה ,ברה ירעצל"
,תוחוכה לכב הלעפ ד"בח .דועמל םידוהיל הנתנ אלו חטשב הראשנ ד"בח תשר ה"ב לבא ,םימיה
ךכ לכ וצר תונוטלשהש תידוהיה תלחגה תא ליצהלו רומשל ידכ תוביסנה לכו םיאנתה לכב
-תירבב הלודגה תידוהיה תוררועתהה חכונל ,אלמ הפב רמול רשפא םויה .הלסחלו התובכל
יברה - הראשנש היסור תודהי לע הדותה תא ול םיבייח םלוכש דחא ידוהי שי יכ ,תוצעומה
."שטיוואבוילמ

היסורל יברה יחולש

ןסינ ר"דה ישיאה וריכזמ תא םהיניבו ,היסורל םיחולש המכ יברה רגיש ה"כשת-ד"כשת םינשב
םיברו הילטיאמ לעפיצ םיחאה םשל וחלשנ ןכל םדוק דוע .ץ"כ 'יש ןימינב 'ר ח"הרהו לדנימ
.השודק ישימשתו םירפס ,םירסמ יברה ריבעה םכרד ,םיפסונ

תא ךכ לע לאשו ותדלוה ותנידמב רקבל ושפנ הקשחש ,היסור דילי ירוביצ ןקסעב השעמ
:(וסק 'מע ז"י ךרכ) יברה ובישה ח"ישת ץיקב .יברה

םידוליהל עגונהב יתעד לע םילבקתמ ולאכ תועצה ויה אל ןמז ינפלמ ללכב
ושעש ולאמ דוחיבו ,הנורחאל תולבקתמש תועידיה יפל לבא . . איהה הנידמב
.ששחל םוקמ ןיא הרואכל ,רתויב הרצק הפוקתל םשל םיאבו ל"נכ

ןוצר תובושתה ועיבשי םאו םש רקיב ויחאש והשימ לצא ררבל ול הרומ יברה
וקספי םיברה חוכבו ,וידידימ לארשי ינבמ השולש ינפל ןיינעה ועיצי"
[?םא וא בא] דובכ תווצמ םגש טרפבו הלגנהו הארנה בוטב בוטל ןיינעה
."רבדב

."ללכב העיסנה רבד םהל הארנ םאב םש ויבורק תא לואשל ךירצש ןבומ" :יברה שיגדמ ףסונבו

םיחילשה תגהנהב יוניש עבות

יול יבר - ויבא בתכ םהילע רהוזה ירפס תא ליצהל הכזש) ביבא-לתמ בוש השמ ןיד ךרועה
יבגל יברה תעד תא תעדל שקיבו ,היסורל תחלשמב עסנ (תופילאמה ויתורעה תא - ע"נ קחצי
.עסמ ותוא

תלצה לע הדותה דצל) רוקיבה רחאל המ ןמז ,רתוי רחואמ ךא ,ביגהלמ יברה ענמנ הליחתב
:םירבדה ןכות .(טיק-חיק 'מע ט"י ךרכ שדוק-תורגיא) ותפקשה תא ריהבה (ויבא יבתכ

היתווצמו הרותל םינמאנ תויהל םילדתשמ ,םהלש ידוהיה יפואה לע םיקבאנ היסורב םידוהיה
תורשכ לע אטישפו ,בוט םויו תבשה לע םירמוש ,תויונפה תועשה לכ הרותל םיתע םיעבוק")
תווצמו הרות םויקל תוערפה ןיא םש ,שדוקה ץראמ םיחרוא תצובק האב הנהו - ("םילכאמה
ןהו םהינפ הארמב ןה ,המה לארשי ינבמש ,ללכ רכינ היהי אלש םילדתשמ ,םירקבמה" םהו
."'וכו 'וכו תיציצהל עגונהב ןהו םישובלהב

,םש םיאצמנה וניחא חור דודיעל עגונהב רוקיבה רכש םא לודג ןויע ךירצו" :עבוק יברה
."'וכ וא דספההמ לודג אוה

ךשמהב וניש םיימשרה םילארשיה םינוגראה יגיצנ ןכש המ תדמב הליעוה יברה תאחמש הארנ
.םתגהנה תא

"םירכינ ןיידע היתוריפ"

ריכזמ (דק -גק 'מע ב"כ ךרכ שדוק-תורגיא) ב"כשת טבש ד"ויל תוכימסב ובתכנש ויבתכמב
:יברה

,םשמ ולעש הלא טרפבו ,איסור תנידמב ונמע ימי ירבדב קרפ עדויה לכ רשא
תפוקתמ םיישפנ תויווחו תונורכז םלצא ררועמ [טבש ד"וי=] הז םוי ירה
,אוליהה לעב לש ולגד תחת שדוקה תודסומו תווצמהו הרותה םויק דעב המחלמה
שפנ תוריסמב ,וייח תרוצו ונמע יכרע לע רומשל שממ לעופב ושפנ ףרח רשא
.םוי םוי שממ

לכ ךשמו איהה הפוקתב ויתולועפו ותמחלמב תובושח יכה תודוקנה תחא ירהו
ןיידע היתוריפ יריפו היתוריפ רשא ,שדוקה תרהט לע ךוניחה חטשב וייח ימי
.זאמ םינש לבויכ תאזה תעב םש םירכינ

"ישפנ ךל האמצ"

היסור ידוהי לש םרורחשב תורושקה יברה לש תוניינעמ תוגהנהו תויואטבתה לש הרוש הנה
:םבצמ תבטהו

'מע תופסוה) ו"כשת שדוק-תוחישב תודעוותהה תראותמ ךכ .ו"כשת הנשה שאר לש ינש םוי
:(618

ןוגינה ומצעב ןגינ ךכ-רחא .הדועסל 'קה וידי לטנו תודעוותהל סנכנ א"טילש ר"ומדא ק"כ
קובקב) םיבוסמהל קלחל הקשמ היסורמ םידוהי השולשל ןתנ ןכמ רחאל .'וגו "ישפנ ךל האמצ"
ונתנו (םימה וב תותשל גהונש) וסוכל ךפשו קובקב דוע חקלו ,'יש ספרטופ לדנעמ 'רל דחא
ליחתה ךכ-רחא ,'יש ןמדירפ ריאמ 'רל ןתנ ראשנה קובקבה יצח תא .'יש ןיקנושש רשא 'רל
ברה שדוקב שמשמה איבהש םיקובקב 'ב דוע חקל ןגנל ומייסשכו ,"ונכלמ וניבא" ומצעב ןגנל
דוע דירויש 'קה ורדחל חתפמה ול רסמו םיימעפ יברה ידי-לע חלשנ הלה) 'יש קינוי לרעב
ריאמ 'רל ראשנה יצחהו ספרטופ לדנעמ-םחנמ ברהל ונתנו קיר קובקבל יצח ךפשו (םיקובקב
ליחתהו ונימימ 'קה ןחלושה לע וינפל םיקובקב השישה לכ תא חינה קלחל ורמגשכו ,ןמדירפ
.היסור ידוהי תודוא החישה רמול

"םש" םידוהי חמשי 770-ב ןוגינ

ג"לשת שדוק -תוחיש) יברה רמא תודיסח רמאמ תרימא רחאל ,ג"לשת הנשה-שאר לש 'ב םויב
:(7 'מע 'א ךרכ

ןוגינ התע ונגני - תולגמ הנורחאל ואציש םתואמ הלאכ םנשי םיחרואה ןיב
.םש םיאצמנה םידוהיה תא וחמשי ,ןאכ והונגניש ידי-לעו ,םשמ םמע ואיבהש

וילאשכ םינוגינ המכ ןגינו ,ןגנל היזורגמ "םכח"ל יברה הוויצ ךכ-רחא
,ש"יי יקובקב יברה קינעה םהמ המכל .היזורגמ םילועהמ המכ דוע םיפרטצמ
:םהל רמאו

.הקשמ וקלחת התעו ןוגינ םתקליח

:רמאו סוכב זחא .ולש סוכה תא ואלמיש יברה זמר ךשמהב

םיאצמנה םידוהיה לכו ,םירתסההו תומלעהה לכ ולטבתייש רוזעי ךרבתי םשה
הניא לזרב לש הציחמ וליפא" תמאב רשא ,לזרב לש הציחמב דוגרפה ירוחאמ
םע םשמ הלא לכ תא איצוי שממ בורקבו ,"םימשבש םהיבאל לארשי ןיב תקספמ
בורקבו ,(תודחוימו םידחוימה והז - םהל ןיא ןיידעש הלאו) םהיתונבו םהינב
.ואציי םלוכ שממ

זמר םימעפ" :הנשה שאר יאצומ ותואב "הכרב לש סוכ" דמעמ רואיתמ (8 'מע) םש םשרנ דוע
.ולש ןוגינה תא ונגניש בוט-םש ןויצ-ןב 'ר ח"הרהל .וקרשיש היסורמ םילועל ודיב יברה
לאשו ?"םולש םתא" ןוגינה םיעדוי םא םלאש .היזורגמ "םימכח"ל םג ךכ .היזורג ילועל ןכו
."...?לאפר ןב חישמ ןכיה :ךויחב

הלואגה אובת םתוכזב

:(84 'מע 'ב ךרכ ,ז"כשת שדוק-תוחיש) ז"כשת תנשב רמא ךכו

םיעוגעג .הלואגל םיעוגעג רתי לש בצמב םיאצמנ - הלואגל רתוי םיקוקזה הלא
םירובידהש (ט"צרת תנשב) ר"ומדא ח"ומ ק"כ םגתפכו ,חישמה תא ואיבי חישמל
.והואיבי - חישמ לע

טרפבו ,וטושפכ היבשו רצימב םייוצמה םתואל עגונב םיבסומ הלא םירבד
אופיא םינבומ - (תודיסחה תרות הדסונ םש) איהה הנידמב לארשי-ינב וניחא
.הלואגה תא זרזלו ברקתהל ונלוכ ונא הכזנ םתוכזבו .חישמל םהיעוגעג

םהיתונבו םהינב לדגל ולכוי םהש ,וטושפכ בחרמה לא רצימה ןמ םיאיצוי 'הו
חישמ ידי-לע השודקה ונצראל ךלנ ונלוכו ,םיבוט םישעמלו הפוחלו הרותל
."םשאר לע םלוע תחמש"ו ונקדצ

"הליחת והוריכה םה"

לש שידיימ םוגרת 24 'מע (נ"שת תבט ד"י) 413 ןוילג 'ד"בח רפכ'ב םסרפתה נ"שת תנשב
.(393-391 'מע 'א ךרכ) ב"לשת שדוק-תוחישב העיפומה החיש

םידלי םתוא .הליחת והוריכה םה" :שרדמה רמוא "והונאו ילא הז" קוספה לע
הרושק התיה םתדיל ,(וניזאה ירפס) ל"זח ירבדכו - םירצמ ץראב ודלונש
ןמשמ םש ונוזינו הדשב םתדיל התיה םירצמהמ דחפה דצמ יכ ,תואלפנו םיסינב
םה ,םירצמ ץראב 'ה תא וריכהש םתוא ."והונאו ילא הז" ורמאש םה - שבדו
.םיה לע והוריכהש

םישגפנש העשב :תורודה לכב הארוה אוה הרותב רבד לכ ,םימעפ המכ רבודמכ
וב םוקממ קוחר ,תובישימ קוחרש םוקמ ,הדשב ודלונ םהש םיעדויו םידוהי םע
-ףאו ,(תודיסח לש) םיאישנה ילודג ויה וב םוקמ וא תולודג תובישי תואצמנ
םישנא םש םהל ןימזהו ,ותלחנ תא שוטי אלו ומע תא 'ה שוטי אל ןכ-יפ-לע
םתוא וכניחו ,ויתווצמו ותרותו השמ לע םהל רפסלו םתוא ךנחל ורסמתהש
םשמ ואצי ךכ-רחאו .םירצמב םתויהב דוע - תווצמו הרות לע םשפנ רוסמל
םה ויה םיה תעירק לש בצמל ועיגהשכו ,"המר דיב םיאצוי לארשי ינבו"
םה" אלא ,וריכהש קר אל - 'וכו הבישיב ודלונ אלש םגה - םינושארהמ
."הליחת והוריכה

הרכוב ,היזורגמ ואבש םידוהי םתואש ,םימעפ המכ הנורחאל רבודש והזו
תונידמ ןניא ,םינשב תואמ תובישי ויה ןהבש תונידמ ולא ןיא הרואכלש ,'וכו
.תונורחאה םינשב םינפ לכ-לע וא ,םינשב תואמ םייבר עשידיסח ויה ןהבש
לע םתוא ודימעהש םיחולש םשל וחלשש םיאיבנה וידבע תא םהל ןימזה ה"בקהו
תויחל ךירצש תעדל ,םלוע לש וכלמ אוה - ךלמה ךרד לע ,תווצמהו הרותה ךרד
תוריסמב הז לכו - םינב ינבו םינב ךנחל ךרד התואבו - הרומ 'ה הב ךרדב
.הזל םיכירצש םוקמב ,שפנ

- הבחרו הבוט ץרא לא ואבו םירצממ ואציש רחאל - 'ה םתוא הכזי ןכ ומכ
ףייעו הייצ ץראב םלצא היהש םשכ - "ךיתיזח שדוקב ןכ" תניחבב םלצא היהיש
איה" ,הרותה ךרדב להנתהל םיחרכומ םהייחש הז לע ףקותבו קזוחב דומעל -
הרותה ידוסי לע ךנחתהל םיחרכומ םהיתונבו םהינבו ,"ונימי ךרואו ונייח
םשכ .'וכו 'ה תבהאו םימש תארי ,תועינצמ לחה ,םיניינעה לכב תווצמהו
.הבחרו הבוט ץראב םהל דומעת ןכ ףייעו הייצ ץראב םשפנ תוריסמ םהל הדמעש

תוינחורבו תוימשגב הרזע

ארק ףאו םתטילקב םישדחה םילועל עייסל ךרוצה לע םירבד יברה ףיסוה החישה ךשמהב
:אשונב הלועפל םמצע םותרל םינקסעל

:הזב ןיינע דועו

לש ןיינעהמ רהזיהל םיכירצ ,רבדב תושעל םילוכי רשא הברה םנשיו תויה
םיינשש וא ,ינשה לע ךמתסי דחאש - "ימימח אלו ירירק אל יפתוש יבד ארידק"
ןכ לע .הב קוסעל יוארש תרחא הדובע וחינזי העשב הבו דחא ןיינעב וקסעתי
אלש ,םיקסעתמהו םינלדתשה ,םינקסעה םהיניב ורבדתי ןיינעה תלעותלש יוצר
לש הרוצב הדובעה תא םהיניב וקלחיש אלא ,ורבחל שיא ו"ח ועירפי אלש קר
ותוא תושעל ,וקלחל - םייוסמ רבד חקי דחא לכש ,"ורוזעי ויחא תא שיא"
.שורדה לככ שפנ תוריסמבו תויחב

-רפכב תואצמנה תוחפשמ ןתואש ,רמולכ ,תוחפשמ רושיק וגיהניש היה בוט המו
תוחפשמ ללכבו - הזב אצויכו ,דולב ד"בח ןוכישבו ד"בח-רה-תלחנ ,ד"בח
םישדחה םילועהמ החפשמ םע ורשקתי - תווצמהו הרותה ךרדב תויחה ק"האב
וא םינשיה םילועהמ החפשמשכ ,זאו .הטושפכ תימשג תורדתסהב םהל רוזעל
תולדתשה לע ףסונ תאזו - םישדחה םילועהמ החפשמ םע רשקתת ץראה ידילימ
תדחוימה תוירחאב שיגרת איה - םינלדתשו םינקסע ידי-לע השעיתש תיללכה
הז אליממו ,דחוימב וז החפשמ םע יבבלו ישפנ רשק םג הל היהיו הילע תלטומה
...הלועפה תחלצהל ףיסוי

ףסוותי תווצמה םויקו הרותה דומילש הלועפה םצעל ףסונ - תובבלה בוריקו
היהי ודי-לעו ובש ילכה והזש ,"דחאכ ונלוכ" לש בצמל איבי - תויח לבקיו
,ינוזמ ביהי ייח ביהיד ןאמו ,םייח ךלמ ינפ רואבו ,"ךינפ רואב ונכרב"
הבחרהו השודקה החותפה האלמה ודימ ,יחיוור - ינוזמהו ייח ינבה היהיש
.ילג שירבו המר דיבו

'ר"ימש' ןוגרא תמקה

ןוגרא תלהנה" תפיסא ףיש לאלצב 'רה ןקסעה לש ותיבב המייקתה ג"לשת רייאב 'חב
םישיא הרשע ופתתשה הב ,(ךשמהב קר ול ןתינ ןוגראל קנעוהש םשה ,"ר"ימש")- "םייאמדקאה
בובייל לארשי 'ר ח"הרה - ח"לחבהל - ןכו רבונרב 'יש והימרי 'ר רוספורפה וטלב םהיניבש
:ךכ רמא ןורחאה הז .ק"האב ד"בח תדוגא יריעצ ר"וי ,(ל"ז)

[לארשי ץראב=] הפ ועדייש םסרופמ ןוגראה תויהל ךירצ א"טילש ר"ומדא ק"כ תארוה יפל"
וילא תונפל רשפאשו ליעפ אוהש [היסורב דוע רמולכ=] הפ םיאצמנש ינפל דוע םג ועדיו
ןיינעתהל יאדכש ןבומכ . . ליעפ תויהל ךירצ ןוגראה .תוימשגב םגו תוינחור תויעבב
םיבשחתמ ןוגראב רשא א"טילש ר"ומדא ק"כ ירבדכ ,םהל רוזעל םיכרד אוצמלו םהלש תויעבב
."יטרפ שיאב רשאמ רתוי

,[יברה לצא=] 'תודיחי'ב יתייהשכ" :רפיס ,ןח ןויצ-ןב 'רה ,הפיסא התואב רחא ףתתשמ
."ונלש םייאמדקא םנשיש םוקמ לכב םיפינס ןגראל ךירצש יל רמאנ

ךרבתי םשה ןתיו" :םיאבה םירבדב בובייל לארשי 'ר ח"הרה םכיס תוטלחהו תועצה ירחא
."תובוט תואצות הנייהתשו וניתולועפמ א"טילש ר"ומדא ק"כל בוט רשבל לכונ בורקבש

שפוחב םג שפנ-תוריסמ

ולא תודוא יברה רביד (175 'מע 'ב ךרכ ב"לשת שדוק-תוחיש) ב"לשת חספ לש ןורחא תחישב
טרפבו ,וישכע םג שפנ-תוריסמד העונתב ךישמהל םיכירצש - איהה הנידמהמ הנורחאל ואציש
ואציש הלא טרפבו - לארשי תונבו ישנ תבוח רבד לע רביד םג .תונבהו םינבה ךוניחל עגונב
ןגנל יברה ליחתה החישה םויסב] .רתויב הלודג הדימב ןהב יולת םידליה ךוניחש - הנורחאל
.[..."עידאו 'וו יא"

תונבו ישנ תלעמב יברה רבידשכ (292 'מע םש) הנש התוא לש תועובשה גח לש ינש םויב םג
ולא טרפב" :ריכזה - 'וכו "ךרובי םירשי רוד"ו "דע ידע" לש ןיינעה יולת ןהבש ,לארשי
םהילעו ,םש תווצמהו הרותה תרימשב לודג קלח היה םישנהלש ,היבשו רציממ הנורחאל ואציש
...["לארשי ץרא ןאכ השע" קדצ חמצה םגתפ לקשמ לע=] לארשי ץרא םמוקממ ןאכ אופיא תושעל
ץרא" לא דחי ונלוכ םיכלוהו תוקיתמו תובירע ןושלמ - "הברע"ל "רבדמ"ה תא םיכפוה רשאכ
.שממ בורקב "'יוה תא העד ץראה האלמו" ,"ומוקמב שדקמה תיב הנבי" םש "הבחרו הבוט

..."םכלצא םח ןיידע"

:(טנ-חנ 'מע ד"י ךרכ שדוק-תורגיא) יברה אטבתמ ז"ישת תנשב

דוע הזכ ןפואב תופידר םולשו סח ויהי אלש ןוחטבב קזח תויהל םיכירצש ףאו
רשועב ןויסנה לבא ,תורחא תונידמב המכו-המכ-תחא-לעו איהה הנידמב וליפא
ינוע ידי-לע ןויסנב רשאמ וב דומעל הברה השק םימעפל לוע רדעה שפוחבו
.תופידרו
תעונת תא לצנל ז"ישת תנשב היסור תא בוזעל חילצהש דיסחמ יברה עבות םירבדה חורבו
וקלח - טמת 'מע ד"י ךרכ) שדוקה-ץראבש םידיסחה רתי לע םג לועפל ידכ ולש שפנה תוריסמ
:(ישפוח םוגרתב

ןהו תוימשגב ןה רדתסיש רוזעי ךרבתי םשהו ,התע ותורדתסה רבד לע בתוכ
תווצמו הרות יניינעב ושע םש המו ,רמוחו לקו ןכש לכמבו תוינחורב
תחא לע ,לעופב שפנ תוריסמב רושק היהש ףא ,הצוח תונייעמה תצפהד הדוקנהבו
לעופב שפנ תוריסמל ךרוצ ןיאו ,חכב שפנ תוריסמ קר קיפסמש ןאכ המכו המכ
לכש ןוצר יהיו ,הגלפהד ןפואב לועפל םילוכי זאש ,ןוצר ,תודיסחה שוריפכ
שדוקה-ץראד ש"נא לע תאז לעפי ,איהה שפנ תוריסמה םכלצא םח ןיידעש ןמז
. . ליהבמ ןפואב ןיינעה םלצא ררקתנ ןמזה ךשמבש םהמ ולא לעו ,טרפב ו"ת
םגתפ עודי לבא . . םה הריחב ילעב ש"נאש ףאו ,חילצי הזב םגש ןוצר יהיו
...ינש חספ דומילל עגונהב םישודקה וניתובר

:(טנ 'מע ו"ט ךרכ) ףסונ ידוהיל הזל המודב

םויק הרותה דומיל לע שפנ תוריסמב םידמועש ךיא ינע האר רבגה אוהש ןוויכו
ררועישכ רתויב םיעמשנ וירבד ויהי חטב ,תומויא תוריזג ךותמ תווצמה
וטושפכ תוישעמ תווצמה םויק םימש תאריב הרותה דומיל רבד לע התע ותביבסב
.(ר 'מע ב"י ךרכ .אפ 'מע ז"י ךרכ שדוק-תורגיא הוושהו) 'וכו יעבדכ

תירבה-תוצראב רתוי הלודג הנכס שי ילואש יברל בתכ "בייש" הנוכמה ,דדלא לארשי ר"דה
:(הנש 'מע י"ח ךרכ שדוק-תורגיא) ול בישה יברה .תוצעומה-תירב תוצראב רשאמ

דובעש שי תוצעומה-תירב תוצראבש ןוויכ ,תוללובתה תנכסל ותנווכש הארנכו
.רציהו ףוגה תורח שי תירבה-תוצראב לבא ,שפנה יפוסיכ ררועמה ףוגה

!זנגנ תודיסחה רמאמ

יברה עימשה ד"כשת ורתי תשרפ שדוק תבשב .היסור ידוהי לש שפנה-תוריסמ ןיינעב דועו
,יעצמאה ר"ומדא לש ורמאמ לע ראשה ןיב ססובמה ,"'וגו םיקולא רבדיו" ה"ד תודיסח רמאמ
,זוע-לדגמ רפסב םינשה תוברב ספדנ) "םירכנ דיב לארשימ ליח ישנא תחיקל ןיינע ןיבהל"
.(ךליאו טצש 'מע ,מ"שת ד"בח-רפכ

היבשבו הרצב םינותנה וניחא טרפבו" (תיטרפ המישר יפל) יברה ריכזמ החיתפה עטקב
,תווצמה הווצמבו הרותה ןתונב םירפוכה םתוא םהל םיריתסמו םימילעמו םיבכעמו םיענומש
שי עודמ ןבומ וניאו . . לארשיבש םירחבומה םיאצמנ םשו תווצמה םייקל םהל רשפא יאו
."...הז ןיינע

:רמאנ רמאמה לש ןורחאה עטקב

תא תוסנלו ןוחבל ידכ והזש ,הז לע םיבוכיעו תועינמ ול שיש ימ שי תווצמב
םידמוע . . םתוימינפב עגונו םהיבגל םירקי תווצמהו הרותהש תוארהלו לארשי
תעדוהו"ש ןפואבו םירבדה לכ לע אלא תוריבע 'ג לע קר אל שפנ תוריסמב
ירוד ודימעהש ,"ברוחב ךיקולא 'ה ינפל תדמע רשא םוי ךינב ינבלו ךינבל
גורטיק היהי אלש לעופ הזש ,תווצמ ימייקמו הרות ידמול ,לארשי לש תורוד
לככ ,שממ וטושפכ בחרמה לא רצימה ןמ ונאיצויו ,יד וניתורצל רמאיו
.שממ בורקב - ר"ומדא ח"ומ ק"כ רואיבכו ןקזה ר"ומדא לש םישוריפה

.אלפל יהיו !וזנוגל יברה הרוה ,רמאמה םשרנ רבכש רחאל ,עיתפמב ,הנהו

ןורחא רוד עדיי ןעמל

תופוקתבש ירה ,לזרבה ךסמ ירוחאמ תידוהיה תלחגה תרימש לע קבאמהו םייחה דועית ןיינעב
:(לש 'מע 'ט ךרכ שדוק-תורגיא) ךכמ תוגייתסהו תוריהז יברה עיבה תומייוסמ

תומוקמה םגו תומשה ונייה תוקיודמ תועידי םג וכותב לולכל ךירצ רפסה
ל"נה יבורק ליבשב הנכס לש ששח הזב ןיא םא ןויע ךירצו ,'וכו םינמזהו
םתא השענהמ תורורב תועידי לכ םשמ ןיאש טרפבו דוגרפה ירוחאמ םיאצמנה
ריכזהל ילבמ תוללכב בותכל אסיג ךדיאלו ,ללכב ולאכ םיניינעל סחיהמו
.היוצרה תלעותה וזכ הביתכ איבת םא ןויע ךירצ ,תומש

ל"ז ןיקסילפ אבא לארשי 'רל יברה תנעמ הספדנ ,ד"בח רפכ ,ז"נשת ולסכ ח"ר "הרושת"בו
:(ה"כשת תנש ירחאל)

םש תופידרה רבד לע) התלחתה [היסור ידוהי רבד לע - ןולע] רושארבה
איבהבו (ללכ תוציחנ הזב ןיאו) ללכ "המיאתמ" הניא - ('וכו םש תרתחמהו
תביתכב 'וכו תוששח םג - התע םג םש םיאצמנ לארשי ינבמ המכו המכש ןובשחב
.הז לכ םוסרפו

ךרכ שדוק-תורגיא) יברה בתוכ היסורב תודהיה תרימש לע קבאמה תא ראיתש רפס רבחמל לבא
:(דנר-גנר 'מע ט"י

םהילע המוש ,ןורכזה שטשוטי םרט ,םינפל ונתנידמ תודהי יאב רשא יאדווב
.התרוצ תרימשב יתימאה המויק לע הלש קבאמה דוחייבו ,היטרפ לכב החיצנהל

,וחוכ רשיי רמול יואר ,אד ןוגכב ודיב םיעייסמה ולא לכלו היתווכדל ןכל
...אמרג ןמזהש ןיינע אוה יכ

וריכזמו) ונתח היהש ימ ,ןילכימ לאונמע 'רה 'תודיחי'ל סנכנשכ ,ה"לשת זומתב ב"יבו
'א ךרכ 'םחנמ לכיה') יברה ול הרוה ,הווקסומ לש ישארה הבר ,רפילש המלש ברה לש (ישיאה
:(גלר 'מע

םע לבק . . םסרפלו ףושחל ידכ םכל עודיה לכ תא םסרפל הבוחה תלטומ םכילע
-תירב יבחרב תווצמה םויקו תודהיה ייח וקספ אל דחא םויל ףאש הדעו
.םינכוסמהו םישקה םיאנתה לכ תורמל תוצעומה

.אשונב רפס ל"נה םסריפ ןכא רתוי רחואמתודיסחה ינייעממ


םישודק תשרפ


(ב,טי) ינא שודק יכ ויהת םישדק

תשודקו המשנה תשודק :השודק יגוס ינש ידוהימ תשרוד הרותה ןכש ,םיבר ןושל - "םישודק"
."אשידק ןוהלד אשפנ ,אשידק ןוהלד אפוג" :(ע 'מע ג"ח) רהוזה ןושלבו ,ףוגה

- ידוהי לכב תנכושש ה"בקה לש ותשודקמ םיעבונ השודקה יגוס ינש - "ינא שודק יכ"
."שממ לעממ הקולא קלח" איהש ,תיקולאה שפנה ונייה
(ו"משת ןסינב ו"כ תחישמ)


(ב,טי) ינא שודק יכ ויהת םישדק

(םינהכ תרות) יתוא םתשדיק וליאכ םכילע ינא הלעמ ,םכמצע םתא םישדקמ םא

רתומב ךמצע שדק" ,םירתומה םירבדמ םג םישורפו םישודק תויהל םכילע - "ויהת םישודק"
תדע לכ לא רבד" ,רמאנש יפכ ,אוה רשאב ידוהי לכל הנפומ הז יוויצו .(ן"במר האר) "ךל
."לארשי-ינב

ךייש רוסא רבדב לשכנש םדא םאה ?וז תילענ הדובע דחאו דחא לכמ שורדל רשפא דציכו
!?"ךל רתומב ךמצע שדק"ל

:רמאנ ךכ לע

םירבד וביל לא םש םדאה רשאכ - "יתוא םתשדיק וליאכ םכילע ינא הלעמ ,ינא שודק יכ"
,רתויב םיזע ,םימלענו םיימינפ תוחוכ וברקב םיררועתמ אליממ ,םהב ןנובתמו ולא םיאלפנ
.וז הדובעל לושכמו ענומ לכ לע רבגתהל ןכא ותלוכיב םתועצמאבש
(323 'מע ז ךרכ תוחיש-יטוקיל)


(ב,טי) ינא שודק יכ

(הבר-ארקיו) "םכתשודקמ הלעמל יתשודק"

תאצויש לוק-תבה ומכו ,םמצע דצמ םיאבה יקולא רוא יוליגו תכשמהל ןווכמ - "יתשודק"
.הבושתל תוירבה תא תררועמו םוי לכב

.אתתלד אתורעתאב ,םדאה תדובעמ האצותכ האבש הלעמלמ יוליגו הכשמה יהוז - "םכתשודק"

יפ-לע תלבגומ איה ןיא ןכש ,הברהב תילענ הנושארה הכשמהה - "םכתשודקמ הלעמל יתשודק"
.ותדובעב םדאה רציש 'ילכ'ה לש לוביקה תלוכי
(ומ 'מע רבדמב הרות-יטוקל)


(זי,טי) ךתימע תא חיכות חכוה ,ךבבלב ךיחא תא אנשת אל

חיכוה" רחאלו .החכוהל םדקומ יאנת והז ןכש ,"אנשת אל" רמאנ "חיכות חיכוה" ינפל
ויה אלש ,םשא התא יאדו - החכוהה הלעפ אל םא :רמולכ ,"אטח וילע אשת אלו" רמאנ "חיכות
.בלה ןמ םיאצויה םירבד הלא
(רייאב ו"כ ,םוי-םויה)

* * *

."חיכות חכוה" תא םייקל לגוסמ "אנשת אל"ה תא םייקמש ימ קרש ירה
(זנ 'מע םוי-םויה)


(זי,טי) אטח וילע אשת אלו ךתימע תא חיכות חכוה

:שטירזממ דיגמה ברה שרפמ

.תורישי וחיכות לא ,השעש הריבע לע והשימ חיכוהל ךנוצרב םא - "חכוה"

הרותב ךתימע אוהש םדא דיל הריבעה לעב אצמיי הבש תונמדזה ןמז - "ךתימע תא חיכות"
אליממ ךרדבו ;השע לוכיבכש אטחה לע רשכה םדאה תא חיכות זאו ,ךתומכ רשכ םדא ,תווצמו
.םתלועפ תא ולעפייו ובילל וסנכיי ,אטוחה ינזואב ךירבד ועמשיי

.ךתחכותמ שייבתי אל הריבעה לעב זא ןכש - "אטח וילע אשת אלו"
(אמ 'מע הרות-רוא)


(חי,טי) ךומכ ךערל תבהאו

'שאר'ב ןתצקמ ,ןושארה םדא לש ותמשנב תולולכ ויה תומשנה לכש ל"זיראה יבתכב רמאנ
.האלה ךכו 'עורז'ב ןתצקמ ,ותמשנ

לכש ,ףוגה ירביא ומכו ,וזמ וז תולולכ תומשנה לכ ויה ןושארה םדא תמשנב ןתויהב ,הנהו
.(ינש רביאב יאופר לופיט ידי-לע דחא רביא אפרל רשפא ןכלש) ותלוזמ לולכ םהמ דחאו דחא
המגפנ אל ,םידרפנ םיפוגב תושבולמה ,תובר תומשנל ןושארה םדא תמשנ הקלחנש ירחאל םגו
.דבלב ינוציח אלא וניא דוריפה ןכש ,וז תודחא

הלולכ יתמשנו יתמשנב הלולכ ותמשנ ןכש ,שממ "ךומכ" ידוהי לכ בוהאל וניווטצנ ןכל
.ותמשנב
(חכ 'מע ךיתווצמ ךרד)

* * *

ךכ לע הכב אוהו ,תנכוסמ הלחמב וידלימ דחא הלחנ םעפש ,לארשי ילודגמ דחא לע םירפסמ
אל ,ולש דלי אל ,םתס ידוהי דלי לעש לודג ותוא ןנואתה ,דליה אירבהש רחאל .תוגופה אלל
..."ךומכ" ידוהי לכ תבהא ללכל עיגה אל ןיידעש ןמיס ;ודלי לע הכבש יפכ הכוב היה
(436 'מע ב ךרכ תוחיש יטוקל)


(וכ,טי) םדה לע ולכאת אל

(י תוכרב) םכמד לע וללפתתש םדוק ולכאת אל

- םד .תימהבה שפנהו ףוגה ןמ תלדבומו תאלפומה ,תיקולאה שפנה וז - א .םד-א אוה "םדא"
.םדאה םדב תשבולמ איהש ,תימהבה שפנה וז

;תימהבה שפנב הריאמ הנניא ןיידע תיקולאה שפנה ןכש ,דבלב "םד" אוה םדא הליפתה ינפל
,תימהבה שפנב תשבלתמו הריאמ רבכ תיקולאה שפנה ןכש ,"םדא" אוה הליפתה ירחאל וליאו
.תחא תואיצמ תושענ תושפנה יתשו
(גתת 'מע ב ב"רעת ךשמה)

עובשה חול


ד"בח יגהנמו תוכלה

גרובזניג החמש-ףסוי ברה תאמ

םישודק תשרפ שדוק-תבש
רייאב 'ג

.1(כ-ב,כ לאקזחי) "םיאב םתא יתוא שורדלה . . 'ה רבד יהיו" :הרטפה

דחא 2םש ללפתמש וא הלימ-תירב וב תכרענש וא ,התשמה ימי תעבשב ןתח תסנכה-תיבב שי םא
בא' םירמוא ןיא - הריפסה ימיבש תותבשב םג - (להומהו קדנסה ,ןבה יבא) תירבה-ילעבמ
.3'םימחרה

.ינש קרפ תובא-יקרפ :החנמ


.(תורטפהה בורב ומכ ,םידרפסה גהנמכ) 33 'מע םיגהנמה רפס .רייא 'ג ,םוי םויה (1

ץ"שה תרזח ינפל ה"כשת ולסכ 'ה ,'ג םויב :הז ןיינמב ללפתמ וניא ךא נ"כהיבב אצמנה 'וכו ןתח תודוא (2
רמול אלש מ"ע ,ןתח שי םא הרזחה ינפל לכתסהל הנשה לכ ךשמב גהנש ,יברה י"ע 'יש ןאמליפש ןתחה תא ודימעה
לאומש 'ר ג"הרהל ונפו ,בר לואשל יברה הרוה .הלילשב הנענו ,ןיינמה םע ללפתמ ןתחה םא יברה לאש .ןונחת
םיש'ב הצוחה תאצל ןתחל ברה הרוה תאש-רתילו ,'ונל חלס'ב הכיה יברה .ןונחת ורמאיש קספש ל"ז ןיטיוול
ל"יר ח"הרה רסמשכ תובר םימעפ ןכו .(ל"ז רבוסוס ןהכה לארשי 'ר ח"הרה לש ונמוימ) ןונחת ורמאו ,'םולש
.ןיינמה םע ללפתמ ןתחה ןכא םא יברה ןיינעתה ,ןונחת רמאי אלש ידכ ,נ"כהיבב ןתח שיש יברל רנורג 'יש
קיידש ל"ז ןיקרובד ש"זרגה םשב ץופנו .םהמע ללפתמ וניאשכ םג ןונחת רמולמ ענמיהל םיליגר ש"נא ,ךדיאל)
.(ע"צו .ןיינב ותואב וליפא ונייה - נ"כהיבב ללפתמש קיפסמש ,ורודיסב ז"הדא 'למ

םיכרבמ תבש איצוהל הריפסה תותבש לכב תאז .י הרעה ג"פ תועובשל חספ ןיב 'סב הארו .ד"בח ללוכ חול (3
.ה"זעב םש האר ,ןוויס


זכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ י"עש שטיוואבויל ןוכמ י"ע ל"וי
ןמרדור ןמלז-רואינש :יארחא ךרוע * רפואל השנמ יכדרמ ברה :ךרוע
דורב 'מ םחנמ :ישאר ךרוע
"תורשקתה" לע יונמ

ראודה תועצמאב ךתיבל תורישי "תורשקתה" ןויליג תא לבקל ןתינ

.(םימולשת 4-ב) ח"ש 177 :ץראב הנשל יונמ ימד
(םימולשת 2-ב) ח"ש 88 :ץראב הנש יצחל יונמ ימד
972-3-9607588 :תינופלט ררבל אנ :ץראל-ץוחב םייונמל יונמ ימד

:תבותכה יפל ,תבותכהו םשה ,יונמה ימד תא חולשל אנ
72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת ,םייונמה תקלחמ ,"תורשקתה"

ישארה ףדל

םיניינע חתפמ | ןיעידומ | סופד תיב | תושדח רדח | םידלי רדח | ןויע רדח | ד"בח תיב

תורומש תויוכזה לכ (c)
רואל האצוהה ףגא - זכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ
03-9606169 :'סקפ ,03-9607588 'לט ,72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת
ירא-בל ףסוי :"טנרטניא" רודמ שאר * בונורהא ןהכה קחצי ףסוי ברה :ר"וי
chabad@chabad.org.il