- ז"מק - "תורשקתה" ןועובש

ז"נשת'ה רייאב 'ט * רומא 'פ ק"שע

ונרוד אישנ ,שטיוואבוילמ ר"ומדא ק"כ תרותמ יעובש סרטנוק
שטיוואבוילמ י"ולר ק"הרהב לדנעמ םחנמ יבר
ע"יז מ"גבנ ה"הללקוצז
יברה לא תורשקתהה קוזיחלוןויליגה ירודמ
יבר יצוצינ יהויחבמ ריתי חישמ םע תויחל תוכלמ רבד
ץבוק תדרוה עובשה חול רודו רוד תורצוא תודיסחה ינייעממ

תוכלמ רבד


"םירבד השולשב לכתסה"


- ף"לא תפסותב "הלוג" הלימהמ תבכרומ "הלואג" הלימה
הלואגהש ןכתייה :הלאשה תלאשנ הרואכלו * םלוע לש ופולא
- םייופצה הישודיחו הייוליג ,היתולעמ לכ לע - הדיתעה
תארוה יפ-לע ןבוי רבדה * המצע "הלוג" התוא אלא הניא
* "םירבד השולשב לכתסה" - הז עובשד תובא-יקרפב הנשמה
ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כ תחישמ,םוי לכב הל םיכחמש ,המילשהו תיתימאה הלואגה תודוא 1הנורחאל רבודמה םע רשקב
,חישמה אוביש םויב ןיי התשי אלש רדונהש הכלהב ןיד-קספכ - םוי לכב אובתש םיווקמו
תא איבהל ידכ תושעל ידוהי לכ ךירצש תולועפה תודואו - 2םלועל ןיי תותשל ול רוסא
תויהל ךירצ המ) ןיבהל לקי הזבו ,הלואגה ןיינע ןכות תא ראבלו בכעתהל םיאתמ - הלואגה
.הלואגה בצמל ןנוכתהל שי דציכו ,הלואגה תא איבהל ידכב תשרדנה הדובעה (ןכות

גשומ לבקל ונא םילוכי - הלואגהל עגונב םג אוה ןכ .3ומשב אטבתמ רבד לכ לש ונכות
."הלואג" - המש שוריפב תוננובתה ידי-לע הנכותמ

:5בותכב 4הלואג לש תונושלה 'דמ לחה .םינוש םייוטיבב הרותב ןייוצמ הלואגה ןיינע
לכ תנווכש יפ-לע-ףאו .6"יתאבהו" - ישימחה ןושלהו ,"יתחקלו יתלאגו ,יתלצהו ,יתאצוהו"
רמול שיו ;"הלואג" ןושלב יוליע ונשי ,תולגמ האיציד יללכה ןכותה אוה ולא תונושל
(לארשי לכ יפב) המילשהו תיתימאה הלואג ( - דחוימבו ,הלואג לכ) תארקנ וז הלעמ ללגבש
א"הב) המילשהו תיתימאה הלואגה איה הנורחאה הלואגה אקווד] 8(םתס) 7"הלואג" םשב
.המילשהו תיתימאה הלואגד ןכותה תא תאטבמ (הלואג) וז הלמש ןוויכ ,[(העידיה

"הלוג" תביתד תויתוא ןתוא איה "הלואג" תבית :אלפ רבד ונא םיאור "הלואג" הלמב
!ף"לא תפסותב אלא (תולג)

ןירת" :םישוריפ ינש םנשי (10"השאר לע הלוגו") "הלוג" הלמבש 9שרדמב אתיאדכו
ףלאה תפסות"ש ,הזב רואיבה עודיו ."הלואג רמא דחו (תולג ןושל) הלוג רמא דח ,ןיארומא
ידי-לעו ,"םלוע לש ופולא"ד ף"לאה לע יאק 11"הלואג תניחב הלוג תניחבמ השענ ודי-לעש
םלוע לש ופולא לש ,ף"לאה תא (תולגלו ךישמהל) "סינכהל" תולגב לארשי ינבד הדובעה
."הלואג" "הלוג"מ השענ ,12תולגב

הלואג (תבית)ש ןכתייה ,ןכ םאו .תולגמ רומגה ךפיה איה הלואג :ןבומ וניא הרואכלו
אקווד (תישענו) תבכרומ הלואג :הזמ הריתיו ,(תולג) "הלוג" תבית תא הכותב תללוכ
תוא קר איה הפסוההו ,13"הלוג" םצעב ןניה "הלואג"ד תויתואה בורש דע ,הלוג (תבית)מ
!?"הלוג"ד ל"מיגה ראשנ (הלואגד) 14הביתה שאר םגו ;הדיחי ף"לא

:הזב רואיבה רמול שיו

היהש םלועהו תולועפה ,םייחה תא םיחינזמ תולגמ האיציה ידי-לעש ,השוריפ ןיא הלואג
אל) תישענ תולגב תדבעושמ םדוק התיהש תואיצמהש ,השוריפ הלואג :הברדא .תולגב (םדוק)
.תררחושמ (אלא ,םולשו סח הלטב

םיראשנש םיניינע םוש ןיא .ררחתשמ לכהש ,איה המילשהו תיתימאה הלואגד תומילשו הלעמהו
"םידבוא"הו "םיחדנ"ה וליפא .ןיינע םוש תולגב וריתוי אל ,תולגב "םידובא" םולשו סח
תוכיאבו תומכב המילשו תיתימא הלואג היהת הלואגה .ולאגי - (15תמא תרותב ךכ םיארקנש)
- לארשי ינב לכו ידוהי לכ :םהבש טרפבש טרפה דע םהבש לודג ללכהמ ,םירבדה לכב
,17"םתא םבהזו םפסכ" - םלועב םקלח םגו ,16"וניתונבבו ונינבב 'וג ונינקזבו ונירענב"
תומוא םג) םדאה ינב לכ תאו םדא לכ ררחשת הלואגה .תולגב םהיגשיהו םהיתולועפ לכ םע
.ויניינע לכ םע טרפב דחאו דחא לכו ,םלועה יניינע לכו (םלועה

לטביש :יתולגה םבצמ לטבתיש אלא ,האלה םג םיראשנ תולגב (םייבויחה) םיניינעה לכ
תוימשגו עבטה יכרדל דובעישהו ,18תימינפהו תיתימאה םתואיצמ לע הסכמה רתסהו םלעהה
.הזמ לשלתשמה םלועה

וא םלוע לש וגהנממ רבד לטבי חישמה תומיבש בלה לע הלעי לא" :19ם"במרה ןיד קספכו
ןיב ןיא 21םימכח 20ורמא . . גהונ וגהנמכ םלוע אלא ,תישארב השעמב שודיח םש היהי
תדל םלוכ ורזחיו"ש - היהי זא שודיחה ,"דבלב תויכלמ דובעש אלא חישמה תומיל הזה םלועה
םימע לא ךופהא זא יכ 23רמאנש דחיב 'ה תא דובעל ולוכ םלועה (חישמ) ןקתיו" ,22"תמאה
.24"דחא םכש ודבעלו 'ה םשב םלוכ אורקל הרורב הפש

הלואגה :ף"לא תפסותב - לבא ,"הלוג" תבית תא תללוכ "הלואג" תבית עודמ ןבומ הז יפ-לע
-לע) "הלוג"(ב םייח)ה תא תולעהל הניינע הלואגה :הברדא ,תולג(ב הדובע)ה תלטבמ הניא
לכב םילגמש הז ידי-לע - "הלואג" תושעל אפוג הזמו (תולגהמ םיניינעה לכ רורחש ידי
תולגה יניינעב רתסהו םלעהה תא םיריסמ - םלוע לש ופולאד ף"לאה תא "הלוג"ד םיניינעה
לכד תילכתה - הזבש םלוע לש ופולאה תא םילגמ ,תיתימאה התילכתו התואיצמ לע םיסכמה
."הלואג" השענ "הלוג"מש ךכ - ה"בקה ידי -לע וארבנ הליבשבש תולגה יניינע

ןמזב תוימינפהו תמאה יוליג - "הלוג"ב (םלוע לש ופולאד) ף"לאה יוליג איה הלואג
ה"בקה לש "ודובכ" תא הלגמ הז לכש יפכ - םלועה יניינע לכב תוקולאה יוליג ;תולגה
.םלוע לש ופולא לש - (25"ודובכל אלא וארב אל ומלועב ה"בקה ארבש המ לכו")

איה הנווכהש ןוויכ ,"הלוג" הכותב תללוכ "הלואג" ךיא הרבסה אוה ליעל רומאה
הזכ ןיינע אוה (הלוגד היילעה) עודמ :רואיב ךירצ לבא .תולגה תא (םג) היבגת הלואגהש
לע הרומ םשש עודיכ ,(ף"לא תפסותב הלוג) "הלואג" המש ןכות והזש דע ,הלואגב ירקיע
?3רבדה תוהמ

הלואגבש אלא ,םלועה יניינעו תולגה יניינע תיילעב קר הניא הלואגד הלעמה :הזמ הריתיו
ושדחתי (ל"ז ם"במרב רבודמ היתודואש הנושארה הפוקתה ירחאל - 26היינשה הפוקתב)
תייחתד ידוסיו ירקיעה ןיינעה דע) םלוע לש וגהנמ יונישב רתויב םישדח ,םישדח םיניינע
המ םג) ולוכ אובל דיתעלד בצמהש ןכתייה ןכ םא .(תישארב השעמב שודיח אוהש ,27םיתמה
!?ף"לא תפסותב "הלוג" - "הלואג" :יללכ םשב ארקנ (היינש הפוקתב - תולגו םלועמ הלעמלש

תסנכהד הדובעה םע הרושק - הבש םילענה םיניינעה םג - הלואגה תוללכש ,ןבומ הזמו
תבכרומ "הלואג" תביתש יפכ) הלואגה תא לעופ הזש דע ."הלוג"ב םלוע לש ופולאד ף"לאה
.ןמקלדכ ,"הלוג"ה תא םימירמו םיכשמנ הלואג יניינע לכו ,(ף"לא תפסותב "הלוג" תויתואמ

:תובא-יקרפד ישילש קרפ ,וז תבשד קרפב הנושארה הנשמה יפ-לע ןבוי הזב רואיבה
תא תונמל הנשמה הכישממ ךכ-רחאו ,"הריבע ידיל אב התא ןיאו םירבד השולשב לכתסה"
ןובשחו ןיד ןתיל דיתע התא ימ ינפלו ךלוה התא ןאלו ,תאב ןיאמ עד" - "םירבד השולש"ה
."'וכו

םא וליפאו ?"םירבד השולש" םנשיש רפסמה ןאכל עגונ המ :28יל המל אנינמ - הלאשה תלאשנ
הנשמה ךשמהב רופסל ירה לוכי דחאו דחא לכ ,תאז שרפל הנשמה הכירצ עודמ ,עגונ רפסמה
?םירבד השולש הנומ איהש

:הזב םירואיבה דחא רמול שיו

םיניינע ללוכו רצק רבד" איה הנשמה ןושלש עודיכ] "םירבד השולשב לכתסה" הנשמה ירבד
השולש"ד ןיינעל םג אלא ,הנשמה ךשמהב םינמנה םירבדה תשולשל קר םתנווכ ןיא [29"םיבר
תולכתסה) לכתסהל ךירצ םדא - "םירבד השולשב לכתסה" :הארוה תנתונ הנשמה ;ללכב "םירבד
:"הריבע ידיל אב התא ןיא" הז ידי-לעו ,30"םירבד השולש"ב (ןויעב

ותואש לוכיבכ ה"בקהו ומצע אוה :םיניינע ינש קר ולצא תויהל םיכירצש בושחל לוכי םדא
.31"ינוק תא שמשל יתארבנ ינא" ,דבוע אוה

(םנשיש) תוארלו (לכתסהל) ןנובתהל ךירצ םדא :"םירבד השולשב לכתסה" - הנשמה תרמוא
רבד ונשי - לוכיבכ ("ינוק") ה"בקה תואיצמו ("ינא") ותואיצמ לע ףסונ :"םירבד השולש"
.32ונוק תא ידוהי שמשמ ודי-לעשו ,ה"בקה ידי-לע ארבנש םלועה תואיצמ :ישילש

ןותחת ןיאש ןותחתה הזה םלועב ימשג ףוגב הטמל המשנה תדיריו םלועה תאירב 33תילכת
,34"םינותחתב הריד ךרבתי ול תויהל ה"בקה הוואתנ"ד הנווכה תא תואלמל - איה ונממ הטמל
,םלועה תוירמוחו תוימשגו תינויחה ושפנו ופוג תא ךכזיו ררבי ותדובע ידי-לע ידוהיש
.ה"בקהל הריד הז לכמ תושעלו

תווצמה (בור)ש ,תווצמו הרותה םויקב הטמל ףוגב ותדובע ידי-לע לעופ אוה הז תאו
רבדה תא םיככזמו םיררבמ ימשג רבד םע הווצמ םויק ידי-לעו ,35םיימשג םירבדב ושבלתנ
,36"תווצמה לכ דגנכ הלוקש"ש] הקדצ תווצמ ךרד לע .תוקלאל ילכ ונממ םישועו ימשגה
ימשגה ופסכמ 37"ויפכ עיגימ" חקול ידוהיש - [37"הנלוכ לע הלועו תוישעמ תווצמה רקיע"
.תווצמה לכב הז ךרד לעו .37"'הל ושפנ ייח ןתונ"ו ,חיוורה אוהש

,ידדצ ןיינע אל) אוה - םינותחתב הריד תושעל ("םירבד השולשב לכתסה") ישילשה ןיינעהו
הוואתנ"ש ןוויכ ,דבועה םדאהו ה"בקה :(לוכיבכ) םינשהד תומילשל עגונ (הז :הברדא אלא
הזה םלועל ותדיריו ותאירב תילכתו םדאה לכ הז"ו ,"םינותחתב ךרבתי ול תויהל ה"בקה
.38"םינותחתב הריד ךרבתי ול תויהל

ותמשנ תדירי התיה הז ליבשבש - ("םירבד השולשב לכתסיש") םדאהל הז עגונ ךכ ידכ דעו
40"איה הרוהט יב תתנש 39המשנ" ,הלעמל המשנהד יוליעה לדוג תורמל :ה"בקה ידי-לע הטמל
התא ,התרצי התא ,התארב 39התא" ,הטמל ה"בקה התוא חלש ,הרהטה ךפיהל םוקמ םש ןיאו
ךרדה תא םגו ,41"בוטה תאו םייחה תא" ונשי ובש ,תימשגה היישעה םלועב דע ,"יב התחפנ
ידכב - (42"יברקב הרמשמ 39התאו" ,הרימשל םש הכירצ המשנהש דע) הרהטה ךפיהד היינשה
.םינותחתב הריד תיישעד הנווכה תא תואלמל

תילכתו רוקמ אוהש ,ה"בקה לש הליגרה ותגהנה ךפיה איה ףוגב המשנה תדירי :הרואכלד
ןאכו ,תוילע דימת תויהל ךירצ היה בוטהו דסחה דצמו ,43ביטהל בוטה עבטמו ,דסחהו בוטה
אריבל המר ארגיאמ" ,44"שממ תולג תניחבו הלודג הדירי" ,הטמל הדירומו המשנ ה"בקה חקול
!45"אתקימע

יאדכ הז רובעבש ,םינותחתב הריד תיישעד הדובעהד (דסחהו) יוליעה לדוג ןבומ הזמו
"ללכ ןוקית הכירצ הניא המצע המשנה יכ") המצע המשנה ליבשב אל ,הטמל המשנה תא דירוהל
.םינותחתב הריד תושעל ידכב ,םלועב וקלחו תימהבה שפנו ףוגה תא ןקתל ידכ אלא ,(37
רתוי הלענ ןיינע לעפנ ,םינותחתב הריד תושעל הטמל המשנה תדובעו הדיריה ידי לעש ןויכ
.םינותחתב 46ךרבתי ותומצעד יוליגה - הלעמל המצע המשנה תדובעמ

אגרדל העיגמ המשנהש הז לע ףסונש ,(הטמל הדריש) המשנהב םג לעפנו ךשמנ יוליעהש דע
תוכייש םג המשנה תלבקמ ,המשנהד ףקותה יוליג ,(הדרי םשמש םוקממ הלעמלש) רתוי תילענ
.47םינותחתב הרידה (תיישעב הטמל המשנה תדובע) ידי-לע לעפנש ךרבתי ותומצעד יוליגהל

ותמשנד יוליעה לדוג לע טבה ילבמ :"םירבד השולשב לכתסה" הנשמה תארוה תנבומ הז יפ-לע
ומצעמ השועש הזל ףסונש ,תויהל ותדובע ןכות ךירצ ,48"שממ לעממ הקולא קלח" ,ידוהי לש
- (הז ידי-לע אבש המשנהב יוליעה) ימשגה ופוגב ותמשנ יוליג ידי-לע ה"בקהל "הריד"
ומצע םלועהש ,םלועד םינותחתב ךרבתי ול הריד השעיו ,"םירבד השולשב" לכתסהל םג ךירצ
.ה"בקהל הריד השענ

,("'וכ ותאירב תילכתו םדאה לכ הז"ש ןוויכ) תומילשל ומצע םדאה םג עיגמ הז ידי-לעו
לעפנ הז ידי -לע אקווד ירה ,העש יפל(ו תוינוציחב) הדירי וז ירה ויבגלש יפ-לע-ףאו
םינותחתב הריד תיישעב ותדובע ידי-לע :"הריבע ידיל אב התא ןיא"ש - ומצע וב יוליעה
תושעל תויורשפאה ,"ידיל" אל וליפא ,"הריבע ידיל אב התא ןיא" ,(םירבד השולשב לכתסה)
.הריבע

:ף"לא תפסותב הלוג תויתוא "הלואג"ד ןיינעה םג ןבוי ל"נה יפ-לע

תא הלעמ איה :הברדאו ,"הלוג"ה תא הכותב תללוכ (אלא ,"הלוג"ה תא תלטבמ הניא) הלואג
ול הריד תושעל איה הנווכהש ןוויכ - םלוע לש ופולא תא הב הלגמו הסינכמש ידי-לע הלוגה
םינותחתב םלוע לש ופולא תא תולגל ,תולגב םיאצמנ םינותחתהש יפכ ללוכ ,םינותחתב ךרבתי
.תולגב םיאצמנ םהש יפכ םבצמב

לש וגהנמב יונישה ,תולגמ הלעמלש הלואגה יניינע םג] הלואגה תוהמו ןכות והז :הברדאו
,50"ימשגה הזה םלועב אוה -ךורב ףוס-ןיא רוא יוליג" - [49םיתמה תייחת ךרד לע ,םלוע
.51ותומצעל ול ,םינותחתב ךרבתי ול הריד השענש דע

הדובעה ,(הלוג) 50"תולגה ךשמ ןמז לכ וניתדובעו ונישעמ"ב הלואגה ןיינע יולת ןכלו
שארו תויתואה בור] הלואג תישענ הז ידי-לעש דע ,הלוגב (םלוע לש ופולא) ף"לאה תסנכהד
.['ב ףיעס ל"נכ ,"הלוג" - אוה הלואג תבית

ךרד לע] תולגב הדיריה ידי-לע האב הלואג(הד הלודגה היילע)הש הזל ףסונ :תרמוא תאז
המצע (ף"לא תפסותב) "הלוג"מ הלואג תישענ ,[הטמל התדירי ידי-לע המשנה רוא ףקות יוליג
הרידה ידי-לע המשנב לעפנש יוליעה ךרד לע] םמצע םינותחתב תלעפנ ותומצעל הרידה - 52
.53[םינותחתב
ךרכ ,'א"שנת תויודעוותה םחנמ תרות' ;א"שנת'ה רייא ג"י ,םישודק-ירחא תשרפ תבש תחישמ םיעטק)
(שידיימ םוגרת - 182-177 'מע ,ג
.מ"וזת פ"ש .ינימש פ"ש .ןסינ ח"כ :תוחיש (1

.א"יה ד"פ תוריזנ 'לה ם"במר (2

35 ע"ס ו"ח ש"וקל .*א"ס (ד"לשת ,ת"הק) םירואיבו תובושת הזב הכוראב הארו .א"פ א"הויהעש האר (3
.נ"שו .םש תורעהבו ,ךליאו

--------------

.ל"ומה .ךליאו חפר ע"ס א"ח א"טילש ר"ומדא ק"כ שדוק תורגא (*


ה"ד .ד"נרת הנבלה רוא היהו ה"ד .א"ה י"פ םיחספ ימלשורי האר) הדיתעה הלואג לש תונושל 'ד םג םהש (4
ייחב םג הארו .(נ"שו .ג"ס הלואג ךרע צ"צ ח"אד - םיטוקילה רפס הארו .ח"ערת .ח"נרת י"נבל רומא ןכל
.ח ,ו אראו

.ז-ו ,ו אראו (5

.ח ,םש (6

הלואג םש" ("'וכ תורצה ןמ ונלאגיש אלא . . תולגד הלואג" וניאש תיטרפ הלואג םג) הלואג לכש ףאד (7
הלואג"ל עגונב אוה הלואג םש רקיעש (אפוג הזמ) ןבומו ,שודיח הז ירה - (י"שרפבו ב ,זי הליגמ) "הלע
. תיעיבשב הלואג :םש הליגמ ארמגב אבר ירבד תוטשפכו .(המילשהו תיתימאה הלואגב היהת התומילשש) "תולגד
."איה הלואגד אתלחתא ימנ המחלמ"ש ראבמ כ"חא קרו .תיעיבשב הועבק ךכיפל תיעיבשב לאגיל ןידיתעש ךותמ .

תונושל דועו .[וז החיש ינפל ונגינש יפכ] הלואג יד ןייז ןיוש לאז :עודיה (ד"בח) ןוגינ ןושלכו (8
.לארשי גהנמ פ"ע - ב"ויכ םינוגינו

.ד"פר ר"הק .ז ,ד"פ ר"שהש .(ב"לפס) רומא פ"ס ר"קיו (9

.ב ,ד הירכז (10

םימ ךשמה .יקת 'מע ך"נ .ךליאו גכת ע"ס ךתולעהב .גער 'מע אב ת"הוא םג הארו .ג ,הל ךתולעהב ת"וקל (11
.ד"לקפ ו"לרת םיבר

שרדמב) 'אה שוריפכ - (א ,טכ הליגמ) "ןהמע הניכש לבבל ולג . . ןהמע הניכש ולגש םוקמ לכב" ירהש (12
שי הארנ םלועהו רתסומ אוה תוקלאהש המ ונייהד" ,"ןהמע הניכש התלגו לבבל הלג"ש ,"השאר לע הלוגו"ב (םש
.(א ,םש ת"וקל) "'וכ דרפנ רבדו

."הלוג" לש (תויתואה רדס) ףוריצה הנתשנ אל םגו (13

.(א ,הק תבש) "הרותה ןמ ןוקירטונ ןושל"ש ריעהל (14

.ךליאו 78 'מע שידיא מ"הס .מ"כבו .א ,ס ה"ר ישורד ת"וקל הארו .גי ,זכ היעשי (15

.ט ,ד"וי אב - ((וט ,ז הכימ) "תואלפנ ונארא םירצמ ץראמ ךתאצ ימיכ"ו) מ"יציב ש"מכ (16

.ט ,ס היעשי (17

.12 הרעה האר (18

.ח"לפ ב"ח ק"הובע הארו .א"ה ב"יפ םיכלמ 'לה (19

.ב"ה םש (20

.נ"שו .ב ,דל תוכרב (21

.א"ה םש (22

.ט ,ג הינפצ (23

.ד"ה א"יפ םש ם"במר (24

.ו"פס תובא (25

191 'מע ז"כח ש"וקלמ) ג ןמיס (א"שנת ת"הק) םיכלמ 'להב םירואיבו םישודיח - "תוכלמ רבד" האר (26
ייח פ"ש תחישמ) ם"במרה לע ןרדה םג הארו .(ז"משת טבש ד"וי רמאנ - ם"במרה לע ןרדהמ) ד ןמיס .(ךליאו
.דועו .א"שנת'ה (הרש

ב"הועל קלח ול ןיא הזב רפוכהש דעו .(ג"יה דוסי קלח 'פ ןירדהנס ם"במרהל מ"היפ) םירקיעה ג"ימ דחא (27
.(ו"ה ג"פ הבושת 'לה ם"במר .קלח פ"ר ןירדהנס)

.נ"שו .ב"ע שיר ,גע תבש - ס"שה ןושל (28

.(קפתסהל האר כ"חא ה"ד) ם"במרהל מ"היפל המדקה (29

."םירבד השולש"ה םה המ שרפל ךירצ ןיא - ("םיבר םיניינע ללוכו) רצק רבד" אוה הנשמה ןושלש ןוויכו (30

.ןישודיק ףוס אתיירבו הנשמ (31

'ס) ו"ס ט"משת רומא פ"ש .(435 'מע ב"ח ח"משת תוחישה 'ס) ט"ס ח"משת ק"וחא פ"ש תחיש םג האר (32
.ז"ס נ"שת ק"וחא פ"ש .(ךליאו 439 ע"ס ב"ח ט"משת תוחישה

.מ"כבו .ךליאו ו"לפ אינת הכוראב האר - ןלהל אבהב (33

.ו ,ג"יפ ר"בדמב .ג יתוקוחב םש .זט אשנ אמוחנת האר (34

.(ךליאו ב"עס ,דיק) י"ס ק"הגא .(ב ,ח) ד"פ אינת םג האר (35

.א ,ט ב"ב (36

.(ב ,חמ) ז"לפ אינת (37

.(א"עס ,טמ) םש (38

.רחשה תוכרב חסונ (39

.מ"כבו .םירבד פ"ר .ךליאו ד"עס .ומ יתוקוחב ת"וקל האר (40

.וט ,ל םיבצנ (41

.חיקת'ב 'מע ('ז ךרכ) תומש ת"הוא .םש םירבד ת"וקל האר (42

.די 'יס 'ב חוכיו םינומא רמוש .ד"פ א"הויהעש .א"פר ךלמה יעושעש רעש ךלמה קמע (43

וליחדב 'הב ותוקיבד תולעמל עיגי אל םיגונעתב הבר הבהאו האריב 'ה דבוע רומג קידצ היהישכ םג יכ (44
.((א"עס ,חמ) םש אינת) 'וכ התצקמ אלו הנימ אל ירמוחה ז"הועל ותדירי םרטב ומיחרו

.ב ,ה הגיגח - ל"זח ןושל פ"ע (45

.נ"שו .ג ףיעס א"שנת'ה טבש ד"וי סרטנוק האר (46

'ב סרטנוק .כש 'מע ב"ח טקולמ מ"הס .ךליאו 246 'מע ו"טח ש"וקל האר - ולא םיניינע 'ב ד"ע הכוראב (47
.דועו .א"שנת'ה רייא

.ב"פר אינת (48

ונישעמב יולת 'וכ םיתמה תייחתו חישמה תומי לש הזה תומילשה תילכת" :(ז"לפר) םש אינתב ש"מכ (49
לש וגהנממ רבד לטבי" אלש) הנושארה הפוקת לע יאק "חישמה תומי"ש ל"יו ."תולגה ןמז ךשמב וניתדובעו
.הינשה הפוקת לע יאק "םיתמה תייחת"ו ("םלוע

.םש אינתה 'ל (50

.אמר 'מע ב"ח טקולמ מ"הסב ונמסנ - מ"כבו .ג ע"ס ו"סרת ךשמה (51

,(ז"ימ ד"פ תובא) "אבה םלועה ייח לכמ הזה םלועב םיבוט םישעמו הבושתב תחא העש הפי"ש םעטה והזו (52
(ארוב גונעת) םינותחתב הריד תיישעב ,("הלוג"ב ף"לאה יוליג) אקווד "הזה םלועב" הדובעב הלעמה ינפמ
'מע ה"ח ש"וקל האר) הטמל הז ןיינע יוליג היהי אבה םלועבו ,(ארבנ גונעת) "אבה םלועה ייח לכמ" הלעמלש
.(ךליאו 243

מ"הסב ונמסנ) מ"כבו .ג ,וט וצ ת"וקל) םיתמה תייחתב ,אקווד םיפוגב תומשנל היהת רכשה תומילש ןכלו (53
ןמ תינוזינ המשנה היהת ל"על :הברדאו .(ופוסב לומגה רעשב) ן"במרה תעדכ - ((7 הרעה זעק 'מע ד"ח טקולמ
ץ"חרת מ"הס .ךליאו 127 ע"ס םולש תרות תוחישה 'ס .חכקת 'מע ו"סרת ךשמה .ב-א"צפ ז"לרת הככו ךשמה) ףוגה
.ךליאו ח ס"וס א"שנת'ה רייא 'ב סרטנוק הארו .(דועו .88 'מע א"כח .44 'מע כ"ח ש"וקל .טיר 'מע
חישמ םע תויחל


הדובעה ןורתי תא שיגדמ ינש חספ
תולגה ןמזב


הלואגה אוב ינפלש םיישקב דומעל חוכ ןתונו

םירורמו תוצמ לע"ד הווצמה תא ומייקו ,ינש חספ ובירקה תיבה ןמזבש עדוי ידוהי רשאכ
ןיא תולגה ןמזב וליאו ,ןושאר חספל ינש חספ הווש םהבש םינידה יטרפ לככ ,"והולכאי
םניא ןושאר חספל ינש חספ הווש םהבש םיניינעהש ןוויכמש בושחל לוכי - ינש חספ םיבירקמ
חספ םהבש םיניינעה קר םנשיש אצמנ ,(ינש חספ םיבירקמ ןיא רשאכ) תולגה ןמזב םיאצמנ
.ןושאר חספמ הטמל אוה ינש

תולגה ןמזב אקווד :ןוכנה אוה ךפיההש הארי ,רבדב ןנובתי רשאכש ,ול םירמוא הז לע הנה
ןמזב) ינש חספב םירסח ויהש ןברקה יטרפ ירהש ,ןושאר חספ יבגל ינש חספד יוליעה רכינ
יבגל ינש חספד ןורסחהש ןוויכמו ,ןושאר חספב םג (תולגה ןמזב) םויכ םה םירסח ,(תיבה
חספ יבגל ינש חספד יוליעה שגדומ תולגה ןמזבש ,אצמנ ,תולגה ןמזב םייק וניא ןושאר חספ
חספ יבגל ובש ןורסחה יולגבו רקיעב שגדומ זא לבא ,תיבה ןמזב םג םנמא ונשיש) ןושאר
.(ןושאר

:םדאה תדובעב הזמ הארוההו

רשאכש ,ורמאב ,תווצמו הרותה יניינעב םולשו סח תושילח לועפל הצור "רצי"ה רשאכ
,םתומילשב תווצמו הרותה יניינע תא םייקל יכה ואלב רשפא יא תולגה ןמזב םיאצמנ
..."ךנוצר תווצמכ"

תולגה תכשחב אקוודש ,ונייה ,"ךשוחה ןמ רואה ןורתי"ד ןיינעה ונשיש ,ול םירמוא יזא
םלועב רוא היהש ןמזב רשאמ רתוי הלענ ןפואב ,"רואה ןורתי"ד ןיינעה תא לועפל םילוכי
.(תיבה ןמזב)

חספ יבגל ינש חספד יוליעה רכינ תולגה ןמזב אקוודש - ינש חספד ןיינעב שגדומכו
.ןושאר

לעפנ הז ידי-לע אקוודש - תולגה ןמזד הדובעה תוללכל עגונב דודיע הוהמ הז ןיינעו
("רואה ןורתי") אובל דיתעלד םייוליעה לכש ,ונייה ,"ךשוחה ןמ רואה ןורתי"ד יוליעה
.("ךשוחה ןמ") אקווד תולגה תכשחב וניתדובעו ונישעמ ידי-לע םילעפנ

ןושלבו ,ונימיב הרהמב שדקמה-תיב הנביי רשאכ היהי ולא םיניינע לכד יוליגה םנמא
ונישעמ ידי-לע תישענ רבדה םצע תלועפ ,ןכ-יפ-לע-ףא לבא ,"םרכש לבקל רחמל" :ל"זח
.אקווד תולגה ןמזב ונתדובעו

ידוהי לש ותדובעב יולת (אובל דיתעל היהיש) ולא םיניינע לכד יוליגה םג :הזל ףסונו
תאיב ירהש - הצריש תע לכב רבדה יוליג תא לועפל ודיבו וחוכבש ,ונייה ,תולגה ןמזב
הנוב) ןקזה ר"ומדא איבמש יפכ ,יעבדכ ותדובע דבוע אוהש הזב הייולת ונקדצ חישמ
היה ורודב המילש הבושתב רזוח דחא קידצ היה םא וליפאש םינוקיתב אתיא" ,(ד"פס םילשורי
,ןכ םאו ,(לארשי ללכד הלואגה םג םא יכ ,קידצ ותוא לש תיטרפה ותלואג קר אל) "חישמ אב
הדובעה תוללכ ידי-לע ולעפנש םייוליגה לכ ולגתי זאש ,ונקדצ חישמ תאיב תא לועפל ודיב
.תולגה ןמזד
יתלב - 1408-1407 'מע ,'ג ךרכ ,'ג"משת'ה תויודעוותה - םחנמ-תרות' - ג"משת'ה ינש חספ תחישמ)
(הגומ

יהויחבמ ריתי


ךותמ ,ינשה םע דחאה תורבדתה
תודידיו םולש


םוקמה ינבר תערכהכ - רבדתהל רשפא-יאש ןיינעבו

שפנד םירתסהו תומלעההו ,אחישמד אתבקעד לפוכמו לופכ ךשוחבו ,תולגב םיאצמנש יפ-לע-ףא
תפסות הרותה תנתונ הז בצמב אקווד :הברדאש - תעדל ךירצ ,דימת םירבגתמ 'וכ תימהבה
לארשי-ינבש הז ידי-לע ,תובבלה טועימ דצמ תויהל םילולעש תונורסחה תא ןקתל תוחוכ
הלעמל) "בוט יכ וב לפכוה" - השענ הז ידי-לעו ,םתדובעב זוע רתיבו תאש רתיב םיפיסומ
.(תומלעה ןיא רשאכ ונשיש בוטהמ

וזמ הריתיו ,לארשי-ץראב וקלח תא תומילשב ידוהי לכל שי ,תולגב םיאצמנשכש תעדל ךירצ
וניאישנ וניתובר םגתפ עודיכו ,"ותלחנו וקלח" השענ ה"בקהש ןפואבו ,"םישדוקה שדוק" -
.'וכ תולגל הכלה אל הליחתכלמ המשנהש

.םיימוי -םויה וייחב ,יולגב ולצא היהי הזש - ונוצרב אלא יולת רבדה ןיאו

ןקתל םידחוימ תוחוכ םנשי זאש ,(הריפסהד תישילשה תבשבו) הריפסה ימיב ונדמעב טרפבו
.ןוקית םישרודה םיניינעה לכו ,תודימה תא

,ינשה םע דחאה תורבדתהה ידי-לע ,"הזל הז דובכ וגהנ אל"ד ןיינעה לכ ןוקית - דחוימבו
,"תווש םהיתועיד ןיא"ש הז ידי-לע - הברדאו ,הנקסמל אובל - דעו ,תודידיו םולש ךותמ
םיכלוה - וילע רבדתהל רשפא יאש ןיינע ראשנ םאב וליפאו] .הנוכנ רתוי איה הנקסמה
,הרות יפ-לע רדסה יפכ - םניד-קספו םתארוה יפל םיגהנתמו ,םוקמה ינבר ,עירכמה ישילשל
.[טושפ םגו ןבומכ

לארשי תבהאד תולועפה לכב ףיסוהל םיאתמה ןמז אוה רמועה תריפסד ולא םימיב :הברדאו
.(הזבש ןורסחה תא ןקתל ןכש-לכמבו) תובבלה בוריקו

הרותד הלגנ ,הרותה דומיל ,תווצמו הרותב םיניינעה לכב ףיסוהל :רקיעה אוהו דועו
ונדמעב - השגדהבו] הרותה תוימינפו [ולא תותבשב תובא-יקרפד דומילה קזחל - ללוכ]
אוה י"בשרש ,הרותה תוימינפד הרות-ןתמ ,י"בשר לש ותחמש םוי ,רמועב ג"ל םויל תוכימסב
.[רהוזה רפס והיאד ךליד ארפיס יאהבו ,הרותה תוימינפד יוליגה רוקמ

םיבשויש הרשע" הז תבשד קרפב שגדומכ] םיברב םישדח הרות ירועיש ףיסוהל - טרפבו
ףסונ ,[הרשעמ התוחפ הדע ןיא ,"לארשי ינב ךותב יתשדקנו" - ונתשרפבו ,"הרותב םיקסועו
.םיעובקה םירועישב הדמתהל

,ל"נה ם"במרב (הדובע רפס תלחתהו) םיערז רפסד םויסה ומכ ,הרותב םימויס - םג ללוכ
.הרותב (תולחתהו) םימויס ראש הז ךרד לעו

תושדח תוטלחה לבקלו ,רודיהב תווצמה םויקב הפסוה - "השעמ ידיל איבמש דומלת לודג"ו
.הצוח תונייעמה תצפהו תודהיה תצפה - ללכבו ,תודהי יניינעב תובוט תולועפה לכב

תיב ,םיחפט הרשעמ הטמל ,לעופב ישילשה שדקמה-תיב ןיינב תא רתוי דוע רהמי הז לכו
- הז לכו ,ךנוצר תווצמכ 'וכ תונברק ךינפל השענ םשו ,ךידי וננוכ י-נדא שדקמ ,יחצנ
.שממ דימו ףכית
'מע ,ג ךרכ ,'ט"משת'ה תויודעוותה - םחנמ-תרות' - ט"משת'ה רייא 'ח ,רומא תשרפ תבש תחישמ)
(121-120

יבר יצוצינ


"םינהוכה לא רומא"


ןיא לבא ,םינדפק םינהכ * םינהכ תכרבל בוטו רשכ ןמז לכ
ןיא ל"וחב עודמ * ...!השאה יפלכ אלש חטבו ךכב רדהל
* םינהכה תכרב תעשב םיגהונ דציכו םוי לכב םייפכ םיאשונ
תורושקה יברה לש תוגהנהו תוארוה ,תויואטבתה ץבקמ
(אמק ןויליגל המלשה תמישר) הנוהכבו םינהכב


רפואל השנמ-יכדרמ ברה תאמ

קתפ תא ול ושיגהו 'תודיחי'ל יברה לא םייוול וא םינהכ וסנכנ רשאכש הרק תובר םימעפ
ומצעב ןקתמ וא ךכ לע ריעמ היה 'יול' וא 'ןהכ' ראותה רסחש יברה ןיחבהשכ ירה ,תושקבה
.ראותה תא קתפב ףיסומו

תע לכב בוט

ידימלת וכרע םהבש תומלואב יברה רקיב א"משת חספד 'א ליל לש תיברע תליפת רחאל
ועיגהשכו ,ותיבל וכרדב יברה תא להקה הוויל ןכמ רחאל .םכריבו 'םירדס'ה תא 'תודסומ'ה
."תחאו דחא לכל חמשו רשכ חספ" תכרבב וכריבו להקה לא יברה הנפ ותיב ינפלש תמוצל

והז" :יברה הנעו ,םינהוכ תכרבב רוביצה תאו יברה תא ךרביש עיצה ץ"כ ןהכה בקעי ברה
"ןוצר יהי ןכ ,ןמא" :יברה הנע םינהוכ תכרב תא םייסשכ ."ןמז לכבו תע לכב בוט רבד
.(128 'מע א"משת להקה תנש ןמוי)

םינהכ תכלממ

חוכה לע (314 -318 'מע ,א ךרכ ,'מ"דשת תויודעוותה') יברה רביד מ"דשת הרות-תחמש לילב
םוי"ו "ןוצר תע"ה תא לצנל דחאו דחא לכמ שקיבו ,ולוכ םלועה לכב לועפל ידוהי לכל שיש
חסונב ,לארשי ללכלו וריבחל ותכרב תא עיבהל ידכ - תופקהה ינפל הרות-תחמש - "הלוגס
ינא הנה" :ומצע לע זא אטבתה יברה .תוכרב יניינע לכ תא ללוכה ,"םינהוכ תכרב"ד לבוקמה
םילוכי ,הרותב םימלש םיקוספ תרימא תודוא רבודמש ןוויכמו" :ףיסוהו ,"ליחתמ ןטקה
טימשה ךא ,םיקוספה לכ תא רמא יברה) ". . םכרבא ינאו . . רבדיו" :םשה תרכזהב םרמואל
.("לארשי-ינב לע ימש תא ומשו" תוביתה תא ישילשה קוספב

רמאו ,ןיינעה לכ תא הבחרהב יברה ריבסה (369-367 'מע) תישארב תבשד היינשה תודעוותהב
:ראשה ןיב

ששח לכ ןיא ירה ,'ךדיסח שיא' - םינהוכל אקווד ךייש הז יוויצש תורמל
(תוכרב יניינע לכ םיללכנ הבש) 'םינהכ תכרב'ד חסונב תלוזל הכרב תעבהב
דחאו דחא לכל תכייש םינהכ תכרב חסונב הכרב םגש רמול םוקמ :הברדאו
תכרבד ןיינעה הזב ךייש אלש אטישפו ,השע תווצמ הז ןיאש אלא ,לארשימ
.תווצמה

.(הז הרקמב ללכ ןבומכ ךייש אל "לארשי . . ומשו"ש ריבסה ךשמהב)

...הכרב םישקבמ םינהכ

'ךירבחמ ןושש ןמש' רפסב ספדנ ,ה"נשת תבטב ב"ימ ובתכמב) רפיס ןהכ בושי-ראש ברה ג"הרה
:יברה לצא 'תודיחי' לש הפוסב הז ןיינעב ומע עריא רשא תא (183 'מע ,א ךרכ

" יתרמאו ,יעוזעז יתעבהשכו .הכרב ינממ ר"ומדא ק"כ שקיב ['תויודיחי'ב] החישה ףוסב"
התא אולה=] ןהכ א ךאד טייז ריא" :ףקותב בישה ,"לארשי לכ לש םבר תא ךרבלמ יתנוטק
יכ' :יפ ךותל לפנש קוספב ינוכיז םימשה ןמו עיתפמ רבד יל הרק זא ."ךרבמ ןהכהו [ןהכ
."'ןמא' :לודג לוקב יברה רמא יתעתפהל .'ךל ופיסוי םולשו םייח תונשו םימי ךרוא

רשא ברה עיפוה א"שנת ולסכ שדוח-שארב הקדצל תורטשה תקולח ךלהמב .תוכרב יניינעב דועו
ערוז' ץבקמב םשרנה יפל) :יברה .יברה תכרב תא שקיבו "תעדו הרות" תבישי ישארמ ,ןמצק
..."ןהכ התא ירה" :ביגה (17 'מע 'תועושי חימצמ תוקדצ

..."רחא והשמ איה יברה לש ותכרב" :ןמצק ברה

."'םכרבא ינאו' - ה"בקה לש ותכרב שי ןהכל" :יברה

."יברה לש ותכרב תא םיכירצ ,ןפוא לכב" :ןמצק ברה

.(דוע ומע חחושל ךישמהו) וכריבו הנענ יברה

תונווכמ תועונת

חכונש יפכ ,םינהכ תכרב תעב יברה תוגהנה תא ויתומישרב טריפ יולב 'יש היבוט 'ר ח"הרה
:(רוציקב) ןודינב ותמישרמ עטק ןלהל .ךשוממ בקעמ רחאל םהב

ליחתמ רוביצ חילשהשכ .'םינהכ' ץ"שה תרימאב תוריהמב וינפ לע תילטה תא לישפמ יברה"
אוה 'ךכרבי' רמוא ץ"שהשכו ,העונת ילב עצמאל 'קה וינפ םע דמוע אוה ,'ךכרבי'ל ןגנל
הרימאה ןמזבו םינהכה לש ןוגינה ןמזב ךכב ךישממו הטמל הלעממ 'קה ושאר ענענל ליחתמ
אוה 'םשה' ץ"שה תרימא ןמזבו ןימיל ושאר הנפמ אוה - 'ךכרבי' םימייסמ םהשכ דימ .םהלש
םמויס םע .'םשה' םינהכה תרימאב םג ךכו (ןימי יפלכ) הטמל הלעממ ושאר ענענל ליחתמ
'ךרמשיו' רמול ליחתמ ץ"שהשכ קרו ,העונת ילב דמוע ץ"שה תניגנ ןמזבו ,עצמאל ושאר הנפמ
םתרימא םויס םע דימ .םתרימאבו םינהכה ןוגינב ךכו ,הטמל הלעממ ושאר ענענל ליחתמ אוה
םינהכה תניגנבו ,'ראי' ותרימאב קרו ,העונת אלל ץ"שה ןוגינב :בושו ,לאמשל ושאר הנפמ
."האלה ךכו ,הטמל הלעממ ושאר ענענמ אוה םינהכה תרימאו

םיליחתמ םינהכה - דיתעל

,אנהכ ןמלק ג"הרל (חע 'מע ,ב ךרכ 'םחנמ לכיה') בתכמ יברה רגיש ח"לשת בא-םחנמב 'גב
שדחמ םירבדה ךשמהב .'ידוהי והימ' אשונב הכרב בתכמ ,לארשי-תדוגא-ילעופ תעונת גיהנמ
:ישילשה שדקמה-תיבב םינהכה לש םדמעמ ןיינעב רבד יברה

שדקמה-תיבל רשקב םינהכה דמעמ אתוילעמל הנושד יתעד תוינע יפל הארנ
.תושדקמה 'בו ןכשמב רשאמ ישילשה

לכהו") םלוכ לע תלטומ (ןכמ רחאל וברחש) תושדקמהו ןכשמה תמקה התיה זאש ךישממ יברה
המכ תעדל)ש ישילשה שדקמה תיבב ןכ-ןיאש-המ" ("םנוממבו ןמצעב דעסלו תונבל ןיבייח
םיליחתמ םינהכה שדקמה -תיבב זאש . . םימשמ אוביו הלגי אוה ללכושמו יונב (המכו
ךילע וולי - םייוולהו ,(ןהכה לאקזחי תאובנב ראובמכ ,חבזמהו שדקמה-תיב תכונחב)
."'וגו

תובושתו תולאש

ןושארה טרפל יברה סחייתה - רומא תשרפ שדוק-תבש יאצומ - ח"לשת תנשב תויודעוותהה תחאב
לש גרת ןויליגב ומסרפתה] תולאשב יברל ונפ תודעוותהה רחאל .םינהכה תדובע לחת וב
'מע (ו"נשת רומא פ"ש) 21 'מע ה"נשת ןויליגב םשמו ,ןוטסירומ ש"נאו םימימתה תורעה
:יברה תובושת ןדצלו ןנושלב טעמכ ןאכ תואבומה ,[21

תמורתמ הדובעה תלחתה היהת - הז הלילב - שדקמה-תיב הנבישכ ,החישהב ראבתנ :הלאש (א
,תוטשפב ןבומכו ,הז ינפלש םויד הדובעהל ךשמהב איה ןשדה תמורת ירה הרואכלו .ןשדה
ינפל ןשדה תמרה ןכתית ךיא ןכ םאו ,הז ינפלש םויד תונברקהמ חבזמה לע ראשנש ןשדה תמרה
?שדחה שדקמה-תיבב תונברקה תדובע

:(ח"לשת רייא ו"כ) יברה הנע הז לעו

ז"טב אבוה - שרדמ) 'וכ ןהיתומשנמ בירקמ לאכימש תונברקהד יתפסוה ירה
.(ב"פ דימת) רחשה תולע ינפל תוכרעמה רודיס - ןכ .(ךק 'יס ח"וא

תונברק יד ןופ פ"כע" - ראובמ החישהב ירה :דוע ולאש הז הנעמל ךשמהב (ב
איבנה והילאש תונברק ןתואמ םינפ לכ לע"=] "טגניירב איבנה והילא סאוו
?["איבמ

:(ח"לשת ןוויס 'ב) יברה הנע הז לעו

לכב םידימת 'ב בירקמ 'ילאש (?תורמאמ הרשע) ונאפמ ע"מר 'סבש יאדול בורק
.ז"טהלו לאכימל יתנייצ ןכלו שפחל ג"מזה ןיאו .םוי

.ג"כפ ג"ח ,יח לכ םא רמאמ תורמאמ הרשע 'סב הז יתאצמ :הנעמה לבקמ תרעה

םה םיזירז םינהכ

הפ-לעב יברה סחייתה רפסמ םימעפ .סעלאי ברה ןואגה ןיבל יברה ןיב ררשש םחה רשקה עודי
ךרכ שדוק-תורגיא) ב"ישת לולאב ג"יב סעלאי ברל בתכ ךכ .ברה לש ותנוהכ ןיינעל בתכב וא
:(מש 'מע 'ו

א"כ ןמיס שדוקה תרגאב ןייועיו .םימחרה שדוחב טרפבו ,םדוק תחא העש הפיו
,םש ןייע 'וכ דעל תדמועה איה םולשה וילע וניבא םהרבאד היתוזירזו
...תנבומ טרפב םינהכל תוכיישהו

'מע 'ד ךרכ שדוק-תורגיא) א"ישת תנשמ סעלאי ברהל יברה לש ובתכמ תחיתפמ עטק הנהו
:(דסק

לש ונינעמ ותעד חיסמ וניאש הזל רקיעבו . . 'יש ר"תכ בתכמ תלבקל יתינהנ
יכ ,(א ,בי תבש) לודג ןהכמ אוה דמלנ תעדה חסיה רוסיא רשא ריעהלו . .
רהוזב ןייועיו .תעד ורמשי - לודג ןהכ אקווד ואלו םינהכה לכ - ןהכ יתפש
-לעד חכומ םשו (ץיצ ןכ-ןיאש-המ) הזה ןמזב םג והז רשא ,ב ,ומק 'ג קלח -
...לארשי תא ךרבל אוה לוכי אקווד הז ידי

שדוקב ןילעמ

ינפל גיצה (15 'מע 'תועושי חימצמ תוקדצ ערוז' ,א"שנת'ה לולאב ב"כ) תויונמדזהה תחאב
.יול אוהש ונתחו ותב תא ,הפיח לש הבר ,ןהכ בושי-ראש ברה ג"הרה יברה

תגרדב םייוולה ויהי אובל דיתעלש ל"זיראה יבתכב רמאנ ירה ,ארונ אל" :ןתחל רמא יברה
..."!הנוהכל תוכייש דימת ךל היהת ,ןכ םא .םינהוכ

דועבו ,42 הרעה 185 'מע 'ו ךרכ תוחיש-יטוקיל) תורעהה תחאב יכ ,ןייוצי ךדיאל]
. . םילק םישדק תשודקמ םג םישדק ישדקב שי םאה הריקחב" יברה ןד (הבחרה רתיב תומוקמ
-לעו (היוולמ לדבנ לכב הנוהכש ןוויכ) יול תשודקמ ןהב שי םאה קפסב ןיידע - ןפוא לכבו
ב"ל ךרכ תוחיש-יטוקיל םג הארו) ". . רשעמ תשודקמ רשעמ תמורתב שיה - המכו-המכ-תחא
.[(33 'מע

תשלושמ הכרב

יברה רמא ,השע תווצמ שולש םימייקמ המויקבש םינהכ תכרב תודוא ג"כשת תנשב םעפ חחוששכ
:(364 'מע 'ב ךרכ 'ךלמ שדקמ')

:ל"זח ןושלכו ,תוכרב שולש תללוכ םינהכ תכרבש הדבועה םע רושק הז ןיינע
םינהכ" ,"'ה אשי ,'ה ראי ,'ה ךכרבי ,םוי לכב תוכרב 'גב ןיכרבתמ לארשי"
."'וכ םיקוספ השולשב תוכרב שולש לארשי תא ןיכרבמ

ןהכל הכרב

ךרכ 'א"שנת תוחישה רפס') החיש יברה עימשה א"שנת ןסינב ד"יל רואב ץמח תריכמ ירחאל
קחצי-לארשי ברה 'וכו ג"הרה) הריכמה תא ךרעש ברה לא הנפ המויסבש (624 'מע ,'ב
וננוכתתו" :רמאו ,(ןיקביר ןהכה 'יש יכדרמ 'ר) ןלבק ברעל הנפ ןכמ רחאלו ,(יקסראקיפ
..."הז חספ גחב ,ישילשה שדקמה-תיבב ,םינהכ תכרב ,תשלושמה הכרבה ךרבל

לארשי-ץרא תיצמת

'מע 'המכחה לצב') ז"לשת תנשב יברה לצא ,רתלא בקעי יבר ,א"טילש רוגמ ר"ומדאה רקיבשכ
םא - םילשורי גהנמב יברה ןיינעתה ,דעומה-לוחב "םינהכ תכרב" דמעמ אשונ רכזוהו (47-46
יברה .םוי לכ ךרבל גהנמה יכ בישה חרואה .תבשב קר וא םוי לכב םש הגוהנ םיפכ תאישנ
דע תלעופ תוריהמב התכשמהו ,"הבהאב" תויהל הכירצש "םינהכ תכרב" תווצמ לע הבחרהב רביד
.הטמל

תויונמדזהבו (224 'מע 'המכחה לצב') שדוקה-ץראל םיישארה םינברה ינש לש רוקיבב וליאו
םג תוליהקה לכב גהנמה יבגל יברה ריבסה (חסק 'מע 'גהנמו הכלה ירעש' האר) תופסונ
םוי לכב לארשי-ץראב םינהכה תכרבש רמול שיש - בוט-םויב קר םייפכ םיאשונ םש - ל"וחב
לכ התוש לארשי-ץרא תיצמתמש (א,י תינעת) ל"זח רמאמ ךרד לע) לארשי-ינב לכל תכשמנ
ךרד לע ,ץראל-ץוחבש לארשי-ינב רובע םג םינווכמש םינהכה ידי-לע טרפבו .(ולוכ םלועה
.(דועו .ב דומע ףוס ,חל הטוס האר) "תודשבש םהיחא"

"ןהכה הארו"

אוה ןהכהש ךכל םעטה ,ומכ .םינהכה לש םינושה םהידיקפתל יברה קינעה םיניינעמ םירבסה
ידוהי תאצוהב בטיה קדקדי "דסחה שיא" ותויהלש םושמ - םיעגנ תוארמב טילחהל ךירצש
.('ה תדובעב ךכמ תדמלנה תועמשמה לכ םע) לארשי הנחממ

םייוולה אקווד ווטצנ עודמ יברה ראבמ (221 'מע ,דכ ךרכ תוחיש-יטוקיל) רחא םוקמבו
,ןכש .השמ לש ותריטפ םויב ,"'וגו םכיטבש ינקז לכ תא ילא וליהקה" (ךליאו הכ,אל ךליו)
םייוולה תדובעב ךרוצ היה ,ותומ םויב הלעתנש יפכ השמ לא ,("ילא") וילא ליהקהל ידכ
הכשמה ,םניינעש ,דסח ישנא ,םינהכה תדובעב אלו) הלעמל הטמלמ האלעה הניינעש ,אקווד
.(הטמל הלעמלמ

ןהכ אלל הליפת

אשונב ןיינעמ רבד לע יברה עיבצמ םירחא םיטרפב םיקלוחמ לבא םימוד םיניינעל המגודכ
:(23 'מע ,גכ ךרכ תוחיש-יטוקיל) הליפתה

םילדתשמ ןיא םוקמ לכמו ,'םונקת ןידימת םוקמב תוליפת' ירה ,אסיג דחמ
,(המבב ןהכ ןיאד - ןהכ אלב ןברק וניצמד םעטהו) ןהכ היהי רוביצה יככותבש
ןמזב תויהל תוליפתה תוכירצ ,('וכו הבשחמו) ןמזהל עגונב ןכ-ןיאש -המ
.(ונברק לטב ונמז רבע - ןמזבש ןברק לכב יכ) םידימתה תברקה

"חור תרוק יל היה"

ירבק לע ךליל םינהכה וגהנש רתיההל עגונב הרותד הלגנ יפ-לע אירטו אלקשה תוכיראמ
- (זפ 'מע 'תוחטתשהה רפס') ד"ישת טבש ד"וי תחישב יברה רמא ךכ - דומלל ןתינ ,םיקידצ
רתיה אוצמל םילדתשמ ןכלש ,הרותד הלגנ יפ-לע םג תוחטתשהה ןיינע תלעמ הלודג המכ דע
.םינהכל עגונב

שיש ,(חמש 'מע 'ו ךרכ שדוק-תורגיא) יברה בתוכ םיקידצ ירבקל םינהכ תכילהל עגונב
-לע-ףאו" - "םהיאישנל עגונב םידיסחה טרפבו הזב םיליקמ הברה"ש ןהמ ןאכלו ןאכל תועיד
ר"ומדא ק"כ 'להוא'ל עגונבו ,". . ל"ירהמ תבושת ינפמ הזמ החונ יתעד ןיא ןכ-יפ
קחרמב םידמוע םינהכהו םיחפט הרשע ההובג הציחמ תאצמנ רבקה ביבסש רדסנ הנה" צ"יירהומ
םינהכה הנה ,םייחה תיב ךותב אצמנ להואהש ןוויכו ללכב הציחמה םגו רבקהמ םיחפט 'ד
ןוויכ אוה להוא אד ןוגכב קורז להואו ,להוא ןיד ול שיש ונייה ,רוגס וטואב םשל םיאב
."תועידה לכל ןנברדמ אלא וניא תורבקה תיבמ תומא 'דד קוחירה ןיינעש

:םידיסחה דחאל יברה בתוכ (במש 'מע 'ג ךרכ שדוק-תורגיא) י"שת זומתב 'כב

השיגפה יל הברע תוביס המכ ינפמו ,ותא שגפיהל יתחמש הכורא הכ הקספה ירחא
הרוש םש רשא מ"כה ר"ומדא ח"ומ ק"כ ןויצ לע ויתשגפש ןכ לע רתיו . .
...ןויצה לא םינהכ להינש הזמ חור תרוק יל היה םג .רתויב תולענ תוכשמה

...!?השאה לע אקווד

המת (זפ 'מע ב"י ךרכ שדוק-תורגיא) יברה .ותייער לע אדיפקב אוהש יברל בתכש ןהכב השעמ
:וילע

ל"זר רמאמב אקווד אלש לע ףסונ הנה ,םה םינדפק םינהכש ל"זר ורמאש ףא רשא
הנה ,הזל םדוק םנשי םיניינע המכ ירהו ,ןהכ רותב הדובעה ליחתהל ךירצ הז
בורק םדאהש ןוויכ ,ותלוזל עגונב תונדפק לצנל המל ומצע הז ןיינעב וליפא
תלוזה לע אקווד אלא קוחרה תלוזה לע אל אוה רבודמהשכ טרפבו ,ומצעל רתוי
.בוט אקווד ,תויה בוט אלמ השועו םילשמה אוהש
:ךישממ יברה

רשא ריאהלו ריעהל אלא יתאב אלו . . הסנרפל םג עגונ תיב םולשד ןיינע רשא
אקווד םה ןה םינטקו םיטועפכ םיארנ םדא ינב יניעבש ףא ולאכ םיניינע
...דיסח ינולפ ןב ינולפ המכ דע אקווד ןחובה

הראהל התכזש הרעה

שרדמה-תיבו תסנכה-תיבב יאבג היהש ימ) ץ"כ ןהכה סחניפ-השמ ברה טטיצ ג"כשת ןסינב א"יב
תכרבד תויתואה ןיינמ םהיפלו ךל תשרפ תליחתב םירוטה-לעבה ירבד תא יברל בתכמב (770
.תויתוא (םישיש) 'ס הלוע םינהכ

ר"ומדא תרות דומילב תוברהל (ב"כשתב זא) יברה תעצה םע רבדה תא רשקל שקיב ץכ ברה
תוכלה ,םייח-חרוא קלח ,ןקזה ר"ומדא ךורע-ןחלושבש ח"כק ןמיסבש רשפא יכ ןייצו ןקזה
.םינהכ תכרבבש תויתואה 'ס דגנכ - ןווכמב םיפיעס 'ס שי ,םייפכ-תאישנ

."הרעהה רובע [ןח תאושת=] ח"ת" :ךכ לע ביגה יברה

."ומוקמב הבר שרדמב והזש" :יברה ריעה - םירוטה-לעבה ירבד םצעלו

רואה ןורתי

תליחתב יכ יברה רמא (317 'מע ג"ישת שדוק-תוחיש) ג"ישת חלשב תשרפ שדוק-תבש תודעוותהב
לכמ ןכש .הנוהכ תונתמ לע רבודמ השרפה םויסב ךא ,חרוק לש ותקולחמ לע רבודמ חרוק תשרפ
,"ןרהא הטמ חרפ" ,הנוהכב יוליע ףסותינ תקולחמ התואמ :השודקב תפסות-תלעות הנשי רבד
ןושאר אוה ןהכהש ,הזה םויה דע ורתונש םיניינע םנשיו ,אקווד ךשוחה ךותמ רואה ןורתי
.השודקבש רבד לכל

.ושע ןכו ,"םייחל" רמאל םיחכונה םינהכל יברה הוויצ ןכ רחאתודיסחה ינייעממ


רומא תשרפ


רומא תשרפ


דומילו חבש ירבד תרימאב לגרומ הייה ,רומא :'ה-תדובעב - "רומא" - ונתשרפ םשמ הארוהה
.אוה רשאב ידוהי לכ לע תוכז

ןכלש ,ובש ערה תא הלגמו ררועמ תלוזה לש ותונגב רובידה םא :רמוחו-לק םירבדה ירהו
- (םירבדמ וילעש םדאהו עמושה ,רפסמה) "יאתילת ליטק" ערה ןושלש (וט ןיכרע) ל"זר ורמא
.ובש בוטה תא הלגמ תלוזה לש וחבשב רובידהש המכו-המכ-תחא-לע
(158 'מע ,זכ ךרכ תוחיש-יטוקיל)


(א,אכ) םהלא תרמאו . . םינהכה לא רמא

(י"שר) םינטקה לע םילודג ריהזהל ,תרמאו רומא

.רוסא רבד לכמ םשירפהלו 'ה תדובעב םינטקה לע עיפשהל 'ה תדובעב םילודגה לש םתבוח
ןושלמ "ריהזהל") םתמשנב ןומטה בוט-יכ-רואה יוליג ידי-לע - ?תאז תושעל םהילע דציכ
.(רואו רהוז
(158 'מע זכ ךרכ תוחיש-יטוקיל)

* * *

לפכ ."'וג ךרימאה 'הו 'וג תרמאה 'ה תא" (וכ אובת) בותככ ,חבשו תראפת ןושל - "רומא"
תא לארשי םיחבשמש חבשה והזש ,"ךרימאה"ו "תרמאה" דגנכ ןווכמ "תרמאו" "רומא" ןושלה
.לארשי תא ה"בקה חבשמש חבשהו ה"בקה

:"םינטקה לע םילודג ריהזהל"ב םיזמרנ םירבדה ינש

;לארשי תא חבשמ ה"בקה - "םינטקה לע םילודג ריהזהל"

.ה"בקה תא םיחבשמ לארשי - "םינטקה (ידי) לע םילודג ריהזהל"
(ז"משת רומא תשרפ תבש תחישמ)


וימעב אמטי אל שפנל . . ןרהא ינב םינהכה לא רמא
(א,אכ)

:שטירזממ דיגמה ברה שרפמ

ןכש .הבושתל ותוא םיררועמו םעה תא םיחיכומה ,השעמ ישנא ולא - "ןרהא ינב םינהכה"
.ינחור דסח תיישעב םיקוסע ולא םישנא םגו ,דסחה שיא אוה ןרהא

וילע ,תוירבה תא חיכומו "וימע" ךותב דמוע אוהשכ ,הזכ םדא - "וימעב אמטי אל שפנל"
.ושפנ תא םיאמטמ ולא םירבד ןכש ,תוישיא תוינפ ול ויהי לבלו האגתי לבל רהזיהל
(במ 'מע הרות-רוא)


(זכ,בכ) זע וא בשכ וא רוש

.תימהב שפנ לש םייללכ םיגוס השולש ונינפל

עיקשהל שיו - חוגנלו טועבל ומע וחוכש הזה רושכ - הבר המצוע תלעב תימהב-שפנ - "רוש"
.התוימהב תאו התושי תא לטבל ידכ םיבר תוחוכ

.הככזלו הררבל ידכ הבר העיגיב ךרוצ ןיאש ,הכרו השלח תימהב שפנ - "שבכ"

הררבל ידכו ,(הכ הציב) "הקד המהבב זע" איהש וז זעכ ,רתויב הפיקת תימהב שפנ - "זע"
,'תולעפתה' תניחבב איה 'רוש'ה לש ותושי ,ןכש .'רוש'ה לצא רשאמ העיגי רתוי השורד
וזו) וילע ףסונ רבד אלא ותוהמ םצעמ קלח הניא יכ הדיעמה הדבוע - תשגורו 'המח' תושי
איה 'זע'ה ,תאז תמועל .(אל םימעפלו הלגתמ איה םימעפל ,םייוניש הב שיש ךכל הביסה
הנוכת ,'הרק'ו (והשלכ ןיינעב הילע עיפשהל םיסנמשכ אלא תילגתמ הניא איה) תימינפ
.לטבל רתויב השק תאזכ 'תיתומצע' תושי .םצעה ןמ קלח התויה לע הדיעמה
(20 'מע הליפתה סרטנוק)


(זכ,בכ) זע וא בשכ וא רוש

אלו םירבדב ה"בקה קדבו ,לגעה תא םתישע :םהל םירמואו לארשיל םהל ןינומ םלועה תומוא
(ז"כפ ר"קיו) תונברקה לכל שאר רוש השענ ךכיפל ,(כ"מ ,והואשע בר ברעהש) שממ םהב אצמ

לכל שאר" אוה אקווד רושהש ךכל ימינפה םעטה תא ריבסמ 'קדצ-חמצ'ה ר"ומדא ק"כ
:"תונברקה

הבכרמבש "רוש ינפ" אוהש ,השרושל המהבה שפנ תא תולעהל איה תונברקה תדובע לש הרטמה
רתוי הבכרמבש "רוש ינפ"ל הבורק רושה שפנש ןוויכמו .(תומהבה לכ תושפנ תוכשמנ הנממש)
.המהבה ןימ לש הריתי האלעה התברקהב שיש ןבומ ,זעהו שבכה שפנ רשאמ
(דכש 'מע ארקיו הרותה-רוא)


(בל,בכ) וללחת אלו

:ןילוחה יניינע םע תוקסעתהה ןפואב םישוריפ ינש ןאכ שי

."שדוק
ה תרהט לע" תושעיהל םיכירצ לוחה יניינע םג .ןילוח ןושלמ - "וללחת אלו"

יבגל םכרעש ,לוחה יניינעב קסע תוברהל ןיא ."ללח אצמי יכ" ןושלמ - "וללחת אלו"
.תוומ תניחבב םהו ,שפנה יבגל ףוגה ךרעכ אוה שדוקה
(בפקת 'מע ארקיו הרותה-רוא)


(בל,בכ) לארשי-ינב ךותב יתשדקנו

,יזא ,תומלועהמ ירמגל לדבומו שודק ה"בקהש ךכב ןנובתמ םדאה רשאכ - "יתשדקנו"

.ה"בקל הזע הקושתו הבהא וביל תוימינפב תררועתמ - "לארשי-ינב ךותב"
(גל 'מע ארקיו הרות-יטוקיל)

* * *

שיו .םשה-שודיק לע ושפנ תא רוסמל םדא בייחש (דנ הרז-הדובע) ל"זר ודמל הז קוספמ
?יוויצ לש ןונגסב אלו ,םירבד רופיס לש ןונגסב הז בויח רמאנ עודמ ,קדקדל

םעטמ הלעמל ,תילכש-לע הבהא איהש ,המשנבש 'תרתוסמה הבהא'המ אב שפנ-תריסמל חוכה אלא
-תריסמ לע שרופמ יוויצ הב תויהל לוכי אל ,תעדו םעטו המכח איה הרותהש ןוויכמו .תעדו
.שפנ

,תורחא תווצמב ונאצמש ומכ ,שפנ-תריסמ לע קומינ הרותב ונאצמ אלש ךכל םעטה םג והז
.(ל םיבצינ) "ךייח אוה יכ 'וג ךיקלא 'ה תא הבהאל" :המגודלו
(212 'מע בי ךרכ תוחיש-יטוקיל)

רודו רוד תורצוא


לארשי-תבהא


ק"כ לש ויתוחישמ טקל םיאיבמ ונא רמועה תריפס ימי לגרל
תובוט תודימו לארשי-תבהא ןיינעב ע"נ צ"יירוהמ ר"ומדא
'יוה תורצחל רעשה

.דחא לכ תא ברקל ט"שעבה ונרומ לש ותגהנה התיה עודיכ

.לארשי תבהא :איה ט"שעבה ונרומ ק"כ לצא הנושארה החיתפה

."'יוה תורצח לא ךילומה ןושארה רעשה איה לארשי תבהא" :רמוא ט"שעבה ונרומ ק"כ

ק"הרה ר"ומדא ר"ומזאא ק"כ דוה וינבל רפסמ 'קדצ חמצ'ה ק"הרה ר"ומדא ר"ומזאא ק"כ דוה
,יינקז יידוד ק"כ דוה תוחכונב ,קחצי ףסוי ברה ק"הרה ר"ומדא ר"ומזאא ק"כ דוהו ש"רהומ
ק"כ דוה םשב ,םינש עברא ןב ותויהב ,ק"הרה ר"ומאא ק"כ דוה לש םיאנתה תחמש תדועסב
:ןקזה ונבר ונקז

ןיינעב ע"נ ט"שעבה ונרומ ק"כמ םירופיס רפסמ עמש ,שטירזמל ואובל םינושארה םימיב
:תוגולפ יתשל לארשי תיב קלחתמ ללכ ךרדבש רמאו ,לארשי תבהא

ןכ םג םה ללכ ךרדב לבא ,תוגרד יקוליח םהבו ,דומלל םיעדוי םניאש םיטושפ םישנא (א
.דחא גוסב

.דחא גוסב םה ללכ ךרדב לבא ,תוגרד יקוליח המכו המכ שי םהב םג יכ םאו .םינדמל (ב

םישנאה תא .הוושב םלוכ לע איה - ע"נ ט"שעבה ונרומ ק"כ רמוא - לארשי תבהא הווצמ
תאו .םימתו רוהט בלב ותרותבו 'הב םינימאמו םיטושפ םישנא םהש ינפמ ,בוהאל שי םיטושפה
- לודגה לכ :תרמוא השודקה ארמגהו ,הרותה תעידיב םילודג םהש ינפמ בוהאל שי םינדמלה
ירה ,םידרח םידוהי םה תאז ףא לעו ,הזכ לודג ערה רצי - םינדמלל - םהל שי .לודג ורצי
.םתוא בוהאל םיכירצש
(א"י טוקיל - ק"הלל םגרותמ - םירוביד-יטוקיל)


!"לארשי תבהא המכ"

'וכו םהיחאמ םבבל םור יתלבל" םילימה לע ירה ,'שדוקה תרגיא'ו 'אינת' יתיא דמל יבאשכ
יבא יל ריבסה ,"הארונ הרהזאב ריכזהלמ סה ,ו"ח םהילע קורשל וא הפ םהילע ביחרהל אלו
תא יל ריבסה אוה .בלה תא ןדעל ידיסח דלי לע דציכ ,הדובעב רתויב םיקומעה םירבסהה תא
,השודקד תובוט תודמ ןה ולאש תנעוט תימהבה שפנהש ,"'ה יכרדב ובל הבגיו" לש ןיינעה
שיגרהל ילבמ ,יחד לא יחדמ תדרלו ל"ר העטומ תויהל םדא לולע ךכ ידי לעש ךיא יל הארהו
...םשוגמ השענו ל"ר לפונ אוה ךיא

רוכז .וזש הכרדהב תומולג םימש תאריו השודק המכ ,ולא םילימב המולג לארשי תבהא המכ
ןיבהל לבא ,םירבדה לע רוזחל רוסאו ךרוצ ןיא ,םירוסי לש םי רבעש רחאל רבודמ ,בל םישו
,םידיסחה לעו יברה לע ורבע םיישפנ םירוסיו םיינפוג תורצ המכ - םיחרכומ ירה שיגרהלו
..."'וכ םהיחאמ םבבל םור יתלבל - הארונ הרהזאב" יברה ריהזמ הז לכ רחאלו
(ב טוקיל - ק"הלל םגרותמ - םירוביד-יטוקיל)


םיערו םיבהוא תוברהל

ררועל ידוהי לכ לע ."ךיקולא 'ה תא תבהאו"ל ילכה אוה "ךומכ ךערל תבהאו"ש רמא ר"ומאא
תוימשגב םרובע תושעלו םידידי תונקל ,ךרבתי םשה תבהא איהש ,לארשי תבהאב דימת ומצע תא
קפתסהלו לארשי תבהאב תוננובתה ידי-לע ,יללכ ןיינעב הבוח ידי תאצל אל .תוינחורבו
םברקלו ,ומצעב ברקתהל ,םיערו םיבהוא תוברהלו 'שממ לעופ' ידיל אובל ךירצ רבדה .ךכב
.וכרע יפל דחא לכ ,הדובעו הרותל

תכרבב ךריבו דמעו ,לארשי ללכ םע ,שפנ-תוריסמה ידוהי םע דחי תופקהל ךלנ :רמא ךכ רחא
,החמש ואלמתנ אל םהיתובל התע תעלש אלא ,ינבל םיכירצ לארשי ינב לכ :ינוזמו ייח ,ינב
םיקוקזה הלא ,םיאירב תויהל םיכירצ לארשי ינב לכ ;וז הנשב םבבל תא ךרבתי םשה חמשי
ןיידעש הלא ,ינוזמ םיכירצ לארשי ינב לכ ;וז הנשב האופר ךרבתי םשה םהל ןתי - האופרל
.וז הנשב ינוזמ ךרבתי םשה ןתי ,םהל רסח
(א טוקיל - ק"הלל םגרותמ - םירוביד-יטוקיל)


תלוזה לש 'בוט אל'ה לע תוכבל

טרפבו ,ידוהי לכ .הזל הז םירוסמו םירושק רתוי תויהל םתוא שקבמו םידיסח ררועמ ינא
החמש לע עדונ םישדוח השולש רובעכ קרש תויהל לולע ירה .םכינעב רקי תויהל ךירצ ,דיסח
.תובוט תורושב רשבתהלו רשבל ולכותש רוזעי ךרבתי םשה .תלוזה לצא

תויהל םיבייחו םיכירצ ,לארשי תבהא לש םירמשה לע ולדגש ללכב םידיסחו טרפב םימימת
...ותחמש איה יתחמש ,יתחמש איה ותחמש ,בושחה םוקמה תא סופתל ךירצ תלוזה ,רתוי םימח

דחאו דחא לכל רוזעל שיו ,םידיסחה עזגו םידיסחה טרפבו ,לארשימ דחא לכ תא רקייל שי
שי .ורבח ינפ ןיבלמ ו"ח היהי אלש ,המכחב תויהל הכירצ הרזע לכ לבא ,רשפאש המ לכב
- בלה ול באוכו ומצעב אוה עדוי הז תא - ורעצ לידגהל אל ,תלוזה תא חיכוהל ךיא תעדל
תוכבל וילע ומצע ןיבל וניבו ,'וכו דיב ןכמ רחאלו עבצאב הליחת ,תלוזה תא ברקל שי אלא
.םיליהת קרפ רמולו תלוזה לש בוט אלה לע בטיה
(ב טוקיל - ק"הלל םגרותמ - םירוביד-יטוקיל)

עובשה חול


ד"בח יגהנמו תוכלה

גרובזניג החמש-ףסוי ברה תאמ

רומא תשרפ שדוק-תבש
רייאב 'י

.'ג קרפ - תובא יקרפ

.הנבל שודיק :שדוק-תבש יאצומ

ינש םוי
רייאב ב"י

.1ארתב ינש תינעת

ישילש םוי
רייאב ג"י

ה"ע ןוסרואינש בייל-הירא-לארשי 'ר תודימ לעבו נ"ונ א"יא ח"ווה תריטפל הנשה םוי
.2ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כ לש ויחא ,(ב"ישת-ט"סרת)

.3ןונחת םירמוא החנמב

יעיבר םוי
ינש-חספ ,רייאב ד"י

ןכלו - 'וכו חספ ןברק תברקהל שורדה יפכ (תונבלו) תונשל תורשפאהו תלוכיה התע ןיא"
.4"ו"ת םילשוריל בורק רייאב ד"יב וא חספ ברעב תויהל אלש םוקמ ןיא םג

.5ןונחת םירמוא ןיא

.6ינש חספב םויה תדועסב הצמ לוכאל ונגהנמ

ישימח םוי
רייאב ו"ט

,'הכרב ןתו'ו 'לטה דירומ' תרימא תליחתמ םוי םישולש ומלשנ רבכ :'ה םויל רוא - תיברע
.7רזוח וניא ,ותליפתב רמא דציכ קפתסנש ימ - ךליאו וז הליפתמ ,ןכלו

.01:27 העשב (הליחתכל) הנבל שודיק ןמז ףוס


ומצע יברהש יפ-לע-ףא] םידיסחה יגוחב (רקיעב - הברדאו) םג ,ב"הב תינעתב ןיגהונ ןיא הלא ונימיב (1
םיגהונה ,ןבומכ .[וללה םירבדה וחקלנ םהמש ,'ןישוביכ ירבד' םהב רמא ףא ח"משת רייא שדוחבו ,םהב הנעתה
לכה תבוח ךא ,ףוגה תואירב תשלוח לשב ומכ ,ךרוצל אלא םהל ריתהל ןיאו ,בוטה םגהנמב וכישמי - תונעתהל
ג"ח ח"משת תויודעוותה - "בל יחמשמ ,םירשי 'ה ידוקיפ"ב ,יולגב החמשה וקב ולא "ןוצר ימי"ב ףיסוהל איה
.הזל םעטה ראבתנ םשו ,ךליאו 258 'מע

תאצוה) 'קחצי יול תודלות' 'סב ויתודוא האר .(ב"נשת ת"הק) 'רייא ג"י' ץבוק הארו .ד"בח ללוכ חול (2
.(וט קרפ ,ה"נשת ,תיעיבר הרודהמ .ד"בח רפכ ,ת"הק

תפצ ק"היעב ד"בח תקלחב ןמטנו ,ק"הראל ונורא הלעוה ר"ומדא ק"כ תשקב פ"ע .הילגנאבש לופרבילב רטפנ
.(ותבצמ םוליצ םג םשו ,ד"בח ימי)

."ךנעי. . חצנמל" ינפל ,ז"הדא רודיס (3

.גיר 'יס ב"ח ח"וא גהנמו הכלה ירעש ,ה"לשת רייא ג"ימ בתכמ (4

ךומס לימ ו"ט ךותב רייאב ד"יב תויהל אלו ענמיהל שיש ,יברה רמא ח"כשת חספ-לש-ןורחא תוחישב ,הנושארב
ח"רה תעדלש ןוויכ - הזה ןמזב חספ בירקהל ןירסואה וברש דחוימבו ,אשונב ע"צ ןיידעש ףא תאזו .םילשוריל
חספ (ותומכ הכלה קספ ם"במרהש) יבר תעדלש טרפבו ,וישכע םג חספד בויחה ונשי סיראפמ [לאיחי ונבר וא]
םימיה תששב ןוחצינה זאמש ךכ בקע ,בצמה הנתשהש רחאל ךא .תרכ וילע ןיבייחו 'ומצע ינפב לגר' אוה ינש
.םינפב רומאכ ןידה הנתשנ ,'וכו לוכה םהל רוסמל םייוגה ירחא ףרה אלל םירזחמ

א"ח 'ס"שב םירואיבו םישודיח' 'סל תופסוהב וספדנ ,ןושארה וקספ לע יברל ל"ז ןיוז י"שרגה בתכש תוישוקה
.מ"כבו ,ביר 'יס גהנמו הכלה ירעש 'סב ןכו ,ט 'יס םינפב םש וספדנ ןהילע תובושתהו ,זמש 'מע

-לע ,הרואכל) תויהל ךירצ ינש חספ ןיינע רקיע :(ובשייל ג"עצו) לודג שודיח הזבו" .םש ז"הדא רודיס (5
'דו חתפב 'ח) (שדחמ) ףיסומ ןכלו - (החנמ) דימתה ירחאל אוה ותברקה וליפאו ,ו"ט לילב (ןושאר חספ ךרד
.1056 'מע ב"ח מ"דשת תויודעוותה - ""רייאב ד"י אוהש" םש (יריצב

םויב התיה הברקהה םוקמ -לכמ ,ו"ט לילב התיה ינש חספ תליכאש ףאש ,םולשו םייח יכרד 'סמ איבה יברה (6
םג גהנמה תא םייקל ןתינ ,תאז םע .בנש 'מע ב"ח ק"גא - ד"י םויב הצמ םילכוא ןכל ,הלחתהה אוה רקיעהו
.(רנורג 'יש ל"יר ח"הרה) םינשה בורב יברה גהנ ךכו ,רייאב ו"ט לילב

'צ ל"צש םיקסופהכ וגהנמש ףאו ,'ותעב רבד' חולב הזמ רכזנ אלש אלפלו .י"ס דיק 'יס ז"הדא ע"וש (7
וקספש םייחה ףכו הרורב הנשמה תעד ריכזהל ל"וה פ"כע ,(יתאצמ אל ז"ג ץיקבו ,ןוושחרמ 'כב ש"ייע) תוליפת
.ךליאו םויהמ דוע רוזחי אל קפוסמהש ,לקהל תוכרב קפס הזב


זכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ י"עש שטיוואבויל ןוכמ י"ע ל"וי
ןמרדור ןמלז-רואינש :יארחא ךרוע * רפואל השנמ יכדרמ ברה :ךרוע
דורב 'מ םחנמ :ישאר ךרוע
"תורשקתה" לע יונמ

ראודה תועצמאב ךתיבל תורישי "תורשקתה" ןויליג תא לבקל ןתינ

.(םימולשת 4-ב) ח"ש 177 :ץראב הנשל יונמ ימד
(םימולשת 2-ב) ח"ש 88 :ץראב הנש יצחל יונמ ימד
972-3-9607588 :תינופלט ררבל אנ :ץראל-ץוחב םייונמל יונמ ימד

:תבותכה יפל ,תבותכהו םשה ,יונמה ימד תא חולשל אנ
72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת ,םייונמה תקלחמ ,"תורשקתה"

ישארה ףדל

םיניינע חתפמ | ןיעידומ | סופד תיב | תושדח רדח | םידלי רדח | ןויע רדח | ד"בח תיב

תורומש תויוכזה לכ (c)
רואל האצוהה ףגא - זכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ
03-9606169 :'סקפ ,03-9607588 'לט ,72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת
ירא-בל ףסוי :"טנרטניא" רודמ שאר * בונורהא ןהכה קחצי ףסוי ברה :ר"וי
chabad@chabad.org.il